ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 159

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
13. júna 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 856/2006 z 12. júna 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 857/2006 z 12. júna 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systému A1 pre škrupinové ovocné plody (mandle zbavené škrupiny, lieskové orechy so škrupinami, lieskové orechy zbavené škrupiny, vlašské orechy so škrupinami)

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 858/2006 z 12. júna 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systémov A 1 a B za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno, jablká a broskyne)

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 859/2006 z 12. júna 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov (dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy, niektoré druhy pomarančovej šťavy)

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 860/2006 z 12. júna 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 13. júna 2006

10

 

*

Smernica Komisie 2006/55/ES z 12. júna 2006, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Rady 66/402/EHS, pokiaľ ide o maximálnu hmotnosť dávky osiva ( 1 )

13

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. júna 2006, ktorým sa vymenúva nemecký člen Výboru regiónov

14

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. júna 2006, ktorým sa členským štátom umožňuje predĺžiť dočasné povolenia udelené pre novú účinnú látku profoxydim [oznámené pod číslom K(2006) 1632]  ( 1 )

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

13.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 856/2006

z 12. júna 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. júna 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 12. júna 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

78,2

204

33,8

999

56,0

0707 00 05

052

70,8

068

47,7

999

59,3

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

052

51,3

388

63,4

508

52,0

528

48,5

999

53,8

0808 10 80

388

93,2

400

111,3

404

82,8

508

85,5

512

85,9

524

45,3

528

108,3

720

93,7

804

102,8

999

89,9

0809 10 00

052

278,4

204

61,1

999

169,8

0809 20 95

052

357,3

068

95,0

999

226,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


13.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 857/2006

z 12. júna 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systému A1 pre škrupinové ovocné plody (mandle zbavené škrupiny, lieskové orechy so škrupinami, lieskové orechy zbavené škrupiny, vlašské orechy so škrupinami)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1) a najmä na jeho článok 35 odsek 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) určilo pravidlá uplatňovania vývozných náhrad na ovocie a zeleninu.

(2)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96, v miere potrebnej na umožnenie ekonomicky významného vývozu, môžu byť produkty, vyvážané Spoločenstvom, predmetom vývoznej náhrady s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy.

(3)

V súlade s článkom 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 treba dbať na to, aby sa nenarušili predtým zavedené obchodné toky režimu náhrad. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu sezónneho zamerania vývozu ovocia a zeleniny treba určiť predpokladané množstvá pre jednotlivé produkty na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktoré stanovuje nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3). Tieto množstvá sa musia rozdeliť s ohľadom na to, ako rýchlo podlieha príslušný typ produktu skaze.

(4)

Podľa článku 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 musia byť náhrady určené tak vzhľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu Spoločenstva a ich disponibilitu, ako aj vzhľadom na ceny zaužívané v medzinárodnom obchode. Rovnako treba brať do úvahy náklady na uvedenie na trh a dopravu, ako aj ekonomické hľadisko plánovaného vývozu.

(5)

V súlade s článkom 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa ceny na trhu Spoločenstva určujú s ohľadom na najpriaznivejšie ceny z hľadiska vývozu.

(6)

Situácia v medzinárodnom obchode alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnej diferenciácii náhrady pre stanovený produkt, podľa miesta určenia tohto produktu.

(7)

Mandle zbavené škrupiny a lieskové orechy, ako aj vlašské orechy so škrupinami sa môžu stať v súčasnosti predmetom ekonomicky významných vývozov.

(8)

Vzhľadom na to, že škrupinové ovocné plody sú produkty, ktoré je možné relatívne dlho skladovať, vývozné náhrady môžu byť stanovené na dlhšiu periodicitu.

(9)

S cieľom umožniť čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov a s ohľadom na štruktúru vývozu Spoločenstva treba stanoviť vývozné náhrady na škrupinové ovocné plody podľa systému A1.

(10)

Rokovania v rámci európskych dohôd medzi Európskym spoločenstvom a Rumunskom a Bulharskom majú za cieľ najmä liberalizovať obchod s výrobkami, ktoré pokrýva spoločná organizácia spomínaného trhu. Vývozné náhrady pre tieto dve krajiny by sa preto mali zrušiť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Sadzba vývoznej náhrady na škrupinové ovocné plody, lehota na predloženie žiadostí o licencie a predpokladané množstvá sú určené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Licencie vydané z titulu potravinovej pomoci v zmysle článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do množstva uvedeného v prílohe tohto nariadenia nezapočítavajú.

3.   Bez ujmy na článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1961/2001, doba platnosti licencií typu A1 je tri mesiace.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. júna 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2180/2003 (Ú. v. EÚ L 335, 22.12.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 410/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 7).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 12. júna 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na vývoz škrupinových ovocných plodov (systém A1)

Lehota na predloženie žiadostí o licencie: od 24. júna do 24. decembra 2006.

Kód produktov (1)

Miesto určenia (2)

Maximálna sadzba náhrady

(v EUR/t netto)

Predpokladané množstvá

(v t)

0802 12 90 9000

F08

45

1 200

0802 21 00 9000

F08

53

600

0802 22 00 9000

F08

103

4 000

0802 31 00 9000

F08

66

600


(1)  Číselné kódy produktov sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy miest určenia série „A“ sú definované v prílohe II nariadenia (EHS) č. 3846/87. Číselné kódy miest určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenía sú definované takto:

F08

:

Všetky miesta určenia s výnimkou Bulharska a Rumunska.


13.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 858/2006

z 12. júna 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systémov A 1 a B za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno, jablká a broskyne)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) stanovilo podmienky uplatňovania vývozných náhrad za ovocie a zeleninu.

(2)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa na produkty vyvážané Spoločenstvom môže v nevyhnutnej miere pre umožnenie ekonomicky dôležitého vývozu vzťahovať vývozná náhrada so zreteľom na vymedzené normy, vyplývajúce z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy.

(3)

Podľa článku 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa má dohliadnuť na to, aby sa nenarušili obchodné toky, predtým zavedené prostredníctvom režimu náhrad. Z toho dôvodu, ako aj z dôvodu sezónneho zamerania vývozu ovocia a zeleniny je potrebné na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktorú zaviedlo nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3), stanoviť pre každý produkt predbežné množstvá. Tieto množstvá je potrebné prerozdeliť so zreteľom na to, ako príslušné produkty podliehajú skaze.

(4)

Podľa článku 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 treba pri určovaní náhrad brať do úvahy situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu Spoločenstva a ich disponibilitu, ale aj cien, ktoré sú zaužívané na medzinárodnom trhu. Takisto je potrebné brať do úvahy výdavky spojené s predajom a s prepravou, ako aj ekonomické hľadisko plánovaného vývozu.

(5)

Podľa článku 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sú ceny na trhu Spoločenstva stanovené vzhľadom na ceny, ktoré sa z hľadiska vývozu javia ako najvýhodnejšie.

(6)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu pre určitý produkt spôsobiť nevyhnutnú diferenciáciu náhrady podľa miesta jeho určenia.

(7)

Rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno, jablká a broskyne kategórií Extra, I a II všeobecných noriem akosti sa skutočne môžu stať ekonomicky dôležitým vývozným artiklom.

(8)

Aby sa umožnilo čo najefektívnejšie využitie disponibilných zdrojov a vzhľadom na vývoznú štruktúru Spoločenstva majú sa určiť vývozné náhrady podľa systémov A 1 a B.

(9)

Rokovania v rámci európskych dohôd medzi Európskym spoločenstvom a Rumunskom a Bulharskom majú za cieľ najmä liberalizovať obchod s výrobkami, ktoré pokrýva spoločná organizácia spomínaného trhu. Vývozné náhrady pre tieto dve krajiny by sa preto mali zrušiť.

(10)

Riadiaci výbor pre čerstvé ovocie a zeleninu nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pre systém A 1 sú miera náhrad, obdobie na predkladanie žiadostí o náhrady a predpokladané množstvá pre príslušné produkty určené v prílohe. Pre systém B sú smerná miera náhrad, obdobie na doručenie žiadostí o povolenia a plánované množstvá pre príslušné produkty určené v prílohe.

2.   Povolenia vydané z titulu potravinovej pomoci na základe článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do oprávneného množstva uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu nezapočítavajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. júna 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2091/2005 (Ú. v. EÚ L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 410/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 7).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 12. júna 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

Kód produktu (1)

Krajina určenia (2)

Systém A 1

Lehota na podávanie žiadostí o náhradu: 24.6.2006 – 24.10.2006

Systém B

Lehota na podávanie žiadostí o povolenia: 1.7.2006 – 31.10.2006

Miera náhrady

(EUR/t netto)

Plánované množstvo

(t)

Smerná miera náhrady

(EUR/t netto)

Plánované množstvo

(t)

0702 00 00 9100

F08

20

 

20

2 667

0805 10 20 9100

F08

29

 

29

10 000

0805 50 10 9100

F08

50

 

50

1 667

0806 10 10 9100

F08

12

 

12

16 667

0808 10 80 9100

F04, F09

23

 

23

23 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

11

 

11

13 333


(1)  Kódy produktov sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy krajín určenia série A sú definované v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 3846/87.

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

F03

:

všetky krajiny určenia s výnimkou Švajčiarska, Rumunska a Bulharska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thajsko, Taiwan, Papua-Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguaj, Paraguaj, Argentína, Mexiko, Kostarika.

F08

:

všetky krajiny určenia s výnimkou Bulharska a Rumunska.

F09

:

nasledujúce krajiny určenia:

Nórsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Srbsko a Čierna Hora (vrátane Kosova, v správe Spojených národov na základe rezolúcie Rady bezpečnosti 1244 z 10. júna 1999), Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan, Ukrajina, Saudská Arábia, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Dabí, Dubaj, Šardža, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Rás al-Chajmá a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýria, Irán, Jordánsko, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbia,

africké krajiny a územia s výnimkou Juhoafrickej republiky,

krajiny určenia v zmysle článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).


13.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 859/2006

z 12. júna 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov (dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy, niektoré druhy pomarančovej šťavy)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu so spracovanými produktmi na báze ovocia a zeleniny (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1429/95 (2) stanovilo pravidlá uplatňovania vývozných náhrad na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov.

(2)

Podľa článku 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2201/96, v miere potrebnej na umožnenie ekonomicky významného vývozu, môžu byť produkty uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia predmetom vývoznej náhrady s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy. Článok 18 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2201/96 ukladá, že v prípade, keď náhrada za cukry obsiahnuté v produktoch vymenovaných v článku 1 ods. 2 písm. b) nie je dostatočná na umožnenie vývozu týchto produktov, použije sa náhrada určená podľa článku 17 tohto nariadenia.

(3)

V súlade s článkom 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 treba dbať na to, aby sa nenarušili predtým zavedené obchodné toky režimu náhrad. Z tohto dôvodu treba určiť predpokladané množstvá pre jednotlivé produkty na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktoré stanovuje nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3).

(4)

Podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 musia byť náhrady určené tak vzhľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien spracovaných produktov na báze ovocia a zeleniny na trhu Spoločenstva a ich disponibilitu, ako aj vzhľadom na ceny zaužívané v medzinárodnom obchode. Rovnako treba brať do úvahy náklady na uvedenie na trh a dopravu, ako aj ekonomické hľadisko plánovaného vývozu.

(5)

V súlade s článkom 17 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2201/96 sa ceny na trhu Spoločenstva určujú s ohľadom na najpriaznivejšie ceny z hľadiska vývozu.

(6)

Situácia v medzinárodnom obchode alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnej diferenciácii náhrady pre stanovený produkt, podľa miesta určenia tohto produktu.

(7)

Dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy a niektoré druhy pomarančovej šťavy môžu byť v súčasnosti predmetom ekonomicky významného vývozu.

(8)

Vzhľadom na to treba stanoviť sadzbu náhrad a plánované množstvá.

(9)

Rokovania v rámci európskych dohôd medzi Európskym spoločenstvom a Rumunskom a Bulharskom majú za cieľ najmä liberalizovať obchod s výrobkami, ktoré pokrýva spoločná organizácia spomínaného trhu. Vývozné náhrady pre tieto dve krajiny by sa preto mali zrušiť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spracované produkty na báze ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Sadzba vývoznej náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, lehota na predloženie žiadostí o licencie, lehota na výdaj licencií a predpokladané množstvá sú určené v prílohe.

2.   Licencie vydané z titulu potravinovej pomoci v zmysle článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do množstva uvedeného v prílohe tohto nariadenia nezapočítavajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. júna 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 28. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 498/2004 (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 20).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2091/2005 (Ú. v. EÚ L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 410/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 7).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 12. júna 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov (dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy, niektoré druhy pomarančovej šťavy)

Lehota na predloženie žiadostí o licencie: od 24. júna do 24. októbra 2006.

Lehota na udeľovanie licencií: od júla do októbra 2006.

Kód produktu (1)

Kód miesta určenia (2)

Sadzba náhrady

(v EUR/t netto)

Predpokladané množstvá

(v t)

0812 10 00 9100

F06

50

3 000

2002 10 10 9100

F10

45

43 500

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

600

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

F08

59

500

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

F08

5

0

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

F08

29

0


(1)  Číselné kódy produktov sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy miest určenia série „A“ sú definované v prílohe II zmeneného a doplneného nariadenia (EHS) č. 3846/87.

Číselné kódy miest určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

F06

Všetky miesta určenia s výnimkou krajín Severnej Ameriky, Rumunska a Bulharska.

F08

Všetky miesta určenia s výnimkou Bulharska a Rumunska.

F10

Všetky miesta určenia s výnimkou Spojených štátov amerických Bulharska a Rumunska.


13.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 860/2006

z 12. júna 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 13. júna 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 odsek 1,

keďže:

(1)

Dovozné clá na obilniny boli stanovené nariadením Komisie (ES) č. 731/2006 (3).

(2)

Článok 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1249/96 predpokladá, že ak sa priemer vypočítaných dovozných ciel v priebehu doby ich uplatňovania odchýli o 5 EUR/t od stanoveného cla, vykoná sa ich úprava. K tejto odchýlke došlo. Preto je potrebné upraviť dovozné clá určené v nariadení (ES) č. 731/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 731/2006 sa nahrádzajú prílohami I a II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. júna 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 29.9.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2006, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 755/2006 (Ú. v. EÚ L 132, 19.5.2006, s. 17).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 13. júna 2006

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

15,23

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

54,38

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

55,31

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

55,31

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

54,38


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav [článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96] môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

(31.5.2006–9.6.2006)

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

148,94 (3)

78,92

154,94

144,94

124,94

86,30

Prémia v zálive (EUR/t)

10,68

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

25,71

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 17,58 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: 21,85 EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


13.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/13


SMERNICA KOMISIE 2006/55/ES

z 12. júna 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Rady 66/402/EHS, pokiaľ ide o maximálnu hmotnosť dávky osiva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúcu sa obchodovania s osivom obilnín (1), a najmä na jej článok 21a,

keďže:

(1)

Nedávno sa preskúmali medzinárodné pravidlá týkajúce sa maximálnej hmotnosti dávok osiva určitých druhov obilnín, najmä Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale a Oryza sativa, Avena sativa a Hordeum vulgare.

(2)

Je vhodné prispôsobiť maximálnu hmotnosť dávok osiva pre druhy stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva.

(3)

Smernica 66/402/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V stĺpci 2 tabuľky v prílohe III k smernici 66/402/EHS sa číslo „25“ nahrádza číslom „30“.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2006. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť siedmym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 12. júna 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/117/ES (Ú. v. EÚ L 14, 18.1.2005, s. 18.)


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

13.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/14


ROZHODNUTIE RADY

z 12. júna 2006,

ktorým sa vymenúva nemecký člen Výboru regiónov

(2006/408/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh nemeckej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES (1), ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010.

(2)

V dôsledku odstúpenia Jochena RIEBELA sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za člena Výboru regiónov sa týmto vymenúva Volker HOFF, minister spolkovej krajiny Hessensko pre spolkové a európske záležitosti a komisár spolkovej krajiny Hessensko v spolkovej rade, ako náhrada za Jochena RIEBELA na zvyšný čas jeho funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 12. júna 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komisia

13.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/15


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. júna 2006,

ktorým sa členským štátom umožňuje predĺžiť dočasné povolenia udelené pre novú účinnú látku profoxydim

[oznámené pod číslom K(2006) 1632]

(Text s významom pre EHP)

(2006/409/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na štvrtý pododsek jej článku 8 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS prijalo Španielsko v marci 1998 od spoločnosti BASF AG žiadosť o zaradenie účinnej látky profoxydim (predchádzajúce názvy: clefoxydim, BAS 625H) do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutím Komisie 1999/43/ES (2) sa potvrdilo, že dokumentáciu možno považovať za úplnú a údaje a informácie v nej uvedené v zásade spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe II a III k smernici.

(2)

Potvrdenie úplnosti dokumentácie bolo potrebné v záujme jej následného podrobného preskúmania, ako aj umožnenia členským štátom udeliť prechodné povolenia na obdobie najviac troch rokov pre prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú uvedenú účinnú látku, v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8 ods. 1 smernice 91/414/EHS, a predovšetkým s podmienkou súvisiacou s podrobným hodnotením účinnej látky a prípravku na ochranu rastlín vzhľadom na požiadavky stanovené v danej smernici.

(3)

V prípade spôsobov použitia navrhovaných žiadateľom sa účinky tejto účinnej látky na zdravie ľudí a životné prostredie posudzovali v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a ods. 4 smernice 91/414/EHS. Spravodajský členský štát predložil 28. marca 2001 Komisii návrh hodnotiacej správy.

(4)

Po predložení návrhu hodnotiacej správy spravodajským členským štátom Komisia uznala za potrebné požiadať žiadateľa o ďalšie informácie a spravodajský členský štát o preskúmanie týchto informácií a predloženie svojho hodnotenia. Preskúmanie dokumentácie ešte stále prebieha, a preto nebude možné vykonať celkové hodnotenie podľa časového plánu ustanoveného v smernici 91/414/EHS.

(5)

Vzhľadom na to, že sa v rámci hodnotenia doposiaľ nezistil nijaký dôvod na bezprostredné znepokojenie, členské štáty by mali mať možnosť predĺžiť dočasné povolenia udelené pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom príslušnej účinnej látky o ďalšie obdobie v trvaní 24 mesiacov súlade s ustanoveniami článku 8 smernice 91/414/EHS s cieľom umožniť pokračovanie skúmania predmetnej dokumentácie. Očakáva sa, že hodnotenie a proces rozhodovania vzhľadom na rozhodnutie o možnom zaradení účinnej látky profoxydim do prílohy I sa počas obdobia 24 mesiacov ukončia.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty môžu predĺžiť dočasné povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky profoxydim o obdobie najviac 24 mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. júna 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/45/ES (Ú. v. EÚ L 130, 18.5.2006, s. 27).

(2)  Ú. v. ES L 14, 19.1.1999, s. 30.