ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 144

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
31. mája 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 797/2006 z 22. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1785/2003, pokiaľ ide o dovozný režim pre ryžu

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 798/2006 z 30. mája 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 799/2006 z 30. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1168/2005 pokiaľ ide o množstvo určené na stálu verejnú súťaž pre ďalší predaj kukurice v držbe rakúskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2006 z 30. mája 2006 o otvorení a zabezpečení správy dovoznej colnej kvóty na mladé býčky určené na výkrm (od 1. júla 2006 do 30. júna 2007)

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 801/2006 z 30. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1384/2005 ohľadom množstva, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz jačmeňa v držbe maďarskej intervenčnej agentúry

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2006 z 30. mája 2006, ktorým sa určujú prevodné koeficienty pre ryby rodov ThunnusEuthynnus

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 803/2006 z 30. mája 2006, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (EHS) č. 1915/83 o určitých vykonávacích pravidlách týkajúcich sa vedenia účtovníctva s cieľom stanovenia príjmov poľnohospodárskych podnikov

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 804/2006 z 30. mája 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

19

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. mája 2006, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/930/ES

21

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indiou podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou povolení týkajúcich sa ryže stanovených v ES zozname CXL pripojenom ku GATT 1994, uvedenej v prílohe rozhodnutia Rady 2004/617/ES

24

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou povolení týkajúcich sa ryže stanovených v ES zozname CXL pripojenom ku GATT 1994, uvedenej v prílohe k rozhodnutiu Rady č. 2004/618/ES

24

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, ktorá sa týka metódy výpočtu uplatnených ciel na lúpanú ryžu, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2004/617/ES, 2004/618/ES a 2004/619/ES, uvedenej v prílohe rozhodnutia Rady 2005/476/ES

24

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2006/380/SZBP z 29. mája 2006, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2006/231/SZBP

25

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

31.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 797/2006

z 22. mája 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1785/2003, pokiaľ ide o dovozný režim pre ryžu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 36 a článok 37 ods. 2, tretí pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V článku 10 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2) sa na dovoz do Spoločenstva alebo vývoz z neho akéhokoľvek z výrobkov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia vyžaduje predloženie dovozného alebo vývozného povolenia. Na zjednodušenie postupov uplatniteľných na hospodárske subjekty, by mala existovať možnosť výnimky od povinnosti predloženia dovozného povolenia, pokiaľ povolenie nie je potrebné na riadenie niektorých dovozov ryže. Je preto vhodné umožniť Komisii udeliť výnimku z tejto povinnosti.

(2)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indiou podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou povolení týkajúcich sa ryže stanovených v ES zozname CXL pripojenom ku GATT 1994 (3), schválenou rozhodnutím Rady 2004/617/ES (4), sa ustanovuje nulová colná sadzba na dovoz lúpanej ryže niektorých odrôd Basmati pôvodom z Indie.

(3)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou povolení týkajúcich sa ryže stanovených v ES zozname CXL pripojenom ku GATT 1994 (5), schválenou rozhodnutím Rady 2004/618/ES (6), sa ustanovuje nulová colná sadzba na dovoz lúpanej ryže niektorých odrôd Basmati pôvodom z Pakistanu.

(4)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, ktorá sa týka metódy výpočtu uplatnených ciel na lúpanú ryžu (7), schválenou rozhodnutím Rady 2005/476/ES (8), sa ustanovil mechanizmus výpočtu a pravidelného stanovovania dovozného cla na lúpanú ryžu s kódom KN 1006 20.

(5)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže stanovených v ES zozname CXL pripojenom ku GATT 1994 (9), schválenou rozhodnutím Rady 2005/953/ES (10), sa ustanovil mechanizmus výpočtu a pravidelného stanovovania dovozného cla na bielenú a polobielenú ryžu s kódom KN 1006 30 a dovozné clo na zlomkovú ryžu s kódom KN 1006 40 00 sa ustanovilo na 65 EUR za tonu.

(6)

Vo všetkých štyroch uvedených rozhodnutiach je pre Komisiu ustanovená možnosť udeľovať výnimky z nariadenia (ES) č. 1785/2003 na účel plného vykonávania uvedených dohôd. Tieto výnimky možno uplatniť najneskôr do 30. júna 2006.

(7)

Je preto nevyhnutné prispôsobiť ustanovenia nariadenia (ES) č. 1785/2003, ktoré sa týkajú stanovovania cla na rôzne druhy ryže, ktoré sú predmetom uvedených dohôd.

(8)

Aby sa na ryžu Basmati mohlo uplatňovať nulové clo, musí ryža Basmati patriť do jednej z odrôd špecifikovaných v dohodách. Aby sa zabezpečilo, že dovezená ryža Basmati s nulovým clom skutočne zodpovedá týmto charakteristikám, mala by Komisia prijať špecifické predpisy.

(9)

Nariadenie (ES) č. 1785/2003 by sa preto malo zmeniť a doplniť. Aby sa hospodárskym subjektom zaručilo, že sa tieto nové dovozné režimy po poslednom dátume uplatňovania systému výnimiek zachovajú, malo by byť možné uplatňovať tieto zmeny a doplnenia od 1. júla 2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1785/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 10 sa vkladá tento odsek:

„1a.   Pokiaľ nie sú dovozné povolenia na riadenie niektorých dovozov ryže nevyhnutné, môže Komisia podľa postupu uvedeného v článku 26 ods. 2 udeliť výnimku z povinnosti ustanovenej v odseku 1 prvý pododsek tohto článku.“

2.

V článku 11 sa vypúšťa odsek 2.

3.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 11a

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 Komisia stanoví dovozné clo na lúpanú ryžu s kódom KN 1006 20 v lehote 10 dní po skončení príslušného referenčného obdobia na:

a)

30 EUR za tonu v jednom z týchto prípadov:

keď sa skonštatuje, že dovozy lúpanej ryže uskutočnené počas celého hospodárskeho roka, ktorý sa skončil, nedosahujú ročné referenčné množstvo uvedené v odseku 3 prvý pododsek, znížené o 15 %,

keď sa skonštatuje, že dovozy lúpanej ryže uskutočnené počas prvých šiestich mesiacov hospodárskeho roka nedosahujú čiastkové referenčné množstvo uvedené v odseku 3 druhý pododsek, znížené o 15 %;

b)

42,5 EUR za tonu v jednom z týchto prípadov:

keď sa skonštatuje, že dovozy lúpanej ryže uskutočnené počas celého hospodárskeho roka, ktorý sa skončil, prekračujú ročné referenčné množstvo uvedené v odseku 3 prvý pododsek, znížené o 15 %, a neprekračujú rovnaké ročné referenčné množstvo zvýšené o 15 %,

keď sa skonštatuje, že dovozy lúpanej ryže uskutočnené počas prvých šiestich mesiacov hospodárskeho roku prekračujú čiastkové referenčné množstvo uvedené v odseku 3 druhý pododsek, znížené o 15 %, a neprekračujú rovnaké čiastkové referenčné množstvo zvýšené o 15 %;

c)

65 EUR za tonu v jednom z týchto prípadov:

keď sa skonštatuje, že dovozy lúpanej ryže uskutočnené počas celého hospodárskeho roku, ktorý sa skončil, prekračujú ročné referenčné množstvo uvedené v odseku 3 prvý pododsek, zvýšené o 15 %,

keď sa skonštatuje, že dovozy lúpanej ryže uskutočnené počas prvých šiestich mesiacov hospodárskeho roka prekračujú čiastkové referenčné množstvo uvedené v odseku 3 druhý pododsek, zvýšené o 15 %.

Komisia stanoví colnú sadzbu, len ak výpočet podľa tohto odseku povedie k zmene tejto colnej sadzby. Až do stanovenia novej colnej sadzby sa uplatňuje clo stanovené predtým.

2.   Na vypočítanie dovozov uvedených v odseku 1 sa berú do úvahy množstvá, pre ktoré boli dovozné povolenia na lúpanú ryžu s kódom KN 1006 20 vydané v súlade s článkom 10 ods. 1 počas zodpovedajúceho referenčného obdobia, s výnimkou dovozných povolení na ryžu Basmati uvedenú v článku 11b.

3.   Ročné referenčné množstvo sa stanovilo na 437 678 ton na hospodársky rok 2005–2006. Toto množstvo sa zvyšuje o 6 000 ton za rok na hospodárske roky 2006–2007 a 2007–2008.

Čiastkové referenčné množstvo zodpovedá na každý hospodársky rok polovici ročného referenčného množstva uvedeného v prvom pododseku.

Článok 11b

Odchylne od článku 11 ods. 1 sa na odrody lúpanej ryže Basmati s kódom KN 1006 20 17 a KN 1006 20 98, špecifikované v prílohe IIIa, uplatňuje nulové dovozné clo za podmienok, ktoré stanoví Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

Článok 11c

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 Komisia stanoví dovozné clo na polobielenú alebo bielenú ryžu s kódom KN 1006 30 v lehote 10 dní po skončení príslušného referenčného obdobia na:

a)

175 EUR za tonu v jednom z týchto prípadov:

keď sa skonštatuje, že dovozy polobielenej a bielenej ryže uskutočnené počas celého hospodárskeho roka, ktorý sa skončil, prekračujú 387 743 ton,

keď sa skonštatuje, že dovozy polobielenej a bielenej ryže uskutočnené počas prvých šiestich mesiacov hospodárskeho roka prekračujú 182 239 ton;

b)

145 EUR za tonu v jednom z týchto prípadov:

keď sa skonštatuje, že dovozy polobielenej a bielenej ryže uskutočnené počas celého hospodárskeho roka, ktorý sa skončil, neprekračujú 387 743 ton,

keď sa skonštatuje, že dovozy polobielenej a bielenej ryže uskutočnené počas prvých šiestich mesiacov hospodárskeho roka neprekračujú 182 239 ton.

Komisia stanoví colnú sadzbu, len ak výpočet podľa tohto odseku povedie k zmene tejto colnej sadzby. Až do stanovenia novej colnej sadzby sa uplatňuje clo stanovené predtým.

2.   Na výpočet dovozov uvedených v odseku 1 sa berú do úvahy množstvá, na ktoré boli dovozné povolenia na polobielenú alebo bielenú ryžu s kódom KN 1006 30 vydané v súlade s článkom 10 ods. 1 počas zodpovedajúceho referenčného obdobia.

Článok 11d

Odchylne od článku 11 ods. 1 sa na zlomkovú ryžu s kódom KN 1006 40 00 uplatňuje dovozné clo 65 EUR za tonu.“

4.

Vkladá sa táto príloha:

„PRÍLOHA IIIa

Odrody ryže Basmati uvedené v článku 11b

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun)“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. mája 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 279, 28.8.2004, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 279, 28.8.2004, s. 17. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/476/ES (Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 67).

(5)  Ú. v. EÚ L 279, 28.8.2004, s. 25.

(6)  Ú. v. EÚ L 279, 28.8.2004, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/476/ES.

(7)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 69.

(8)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 67.

(9)  Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 26.

(10)  Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 24.


31.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 798/2006

z 30. mája 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. mája 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. mája 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 30. mája 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

93,9

204

37,5

999

65,7

0707 00 05

052

107,3

999

107,3

0709 90 70

052

92,2

999

92,2

0805 10 20

204

38,1

220

34,2

388

69,7

624

52,0

999

48,5

0805 50 10

388

83,1

528

53,4

999

68,3

0808 10 80

388

109,8

400

126,4

404

100,2

508

79,3

512

85,9

524

88,5

528

89,4

720

86,0

804

108,1

999

97,1

0809 20 95

052

227,5

999

227,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


31.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 799/2006

z 30. mája 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1168/2005 pokiaľ ide o množstvo určené na stálu verejnú súťaž pre ďalší predaj kukurice v držbe rakúskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1168/2005 (2) sa vyhlásila stála verejná súťaž pre ďalší predaj 121 525 ton kukurice v držbe rakúskej intervenčnej agentúry na vnútornom trhu.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu je vhodné pristúpiť k zvýšeniu množstva kukurice určenej na predaj rakúskou intervenčnou agentúrou na vnútornom trhu na základe stálej verejnej súťaže na 211 705 ton.

(3)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1168/2005.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1168/2005 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa text „121 525 ton“ nahrádza textom „211 705 ton“.

2.

V nadpise prílohy sa text „121 525 ton“ nahrádza textom „211 705 ton“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. mája 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2005, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1992/2005 (Ú. v. EÚ L 320, 18.12.2005, s. 25).


31.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 800/2006

z 30. mája 2006

o otvorení a zabezpečení správy dovoznej colnej kvóty na mladé býčky určené na výkrm (od 1. júla 2006 do 30. júna 2007)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1,

keďže:

(1)

V zozname CXL Svetovej obchodnej organizácie sa uvádza požiadavka, aby Spoločenstvo otvorilo ročnú dovoznú colnú kvótu na 169 000 kusov mladých býčkov určených na výkrm. V dôsledku rokovaní vedúcich k dohode formou výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými v zmysle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 (2), ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2006/333/ES (3), sa však Spoločenstvo rozhodlo doplniť úpravu tejto dovoznej colnej kvóty do svojho plánu pre všetky členské štáty.

(2)

Je vhodné zaviesť podrobné pravidlá spravovania tejto colnej kvóty tak, aby sa v období od 1. júla 2006 do 30. júna 2007 dostupné množstvo primerane rozložilo na celý rok v zmysle článku 32 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

(3)

Vzhľadom na blížiaci sa vstup Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii do platnosti by sa bez toho, aby bol dotknutý článok 39 uvedenej Zmluvy a s cieľom umožniť prevádzkovateľom z uvedených krajín využívať predmetnú kvótu odo dňa pristúpenia týchto krajín k EÚ, malo obdobie platnosti kvóty rozdeliť na dve obdobia, pričom by sa množstvo dostupné v rámci tejto kvóty malo počas týchto období rozložiť s prihliadnutím na tradičné modely obchodovania medzi Spoločenstvom a dodávateľskými krajinami v rámci danej kvóty.

(4)

S cieľom poskytnúť rovnocennejší prístup ku kvóte pri súčasnom zabezpečení komerčne účelného počtu dobytka na jednu žiadosť by sa mal v každej žiadosti o dovoznú licenciu zohľadňovať minimálny a maximálny počet kusov dobytka.

(5)

V záujme zabránenia špekuláciám by mali byť dostupné množstvá v rámci kvóty sprístupnené prevádzkovateľom schopným preukázať, že sa skutočne vo významnej miere zaoberajú predmetným dovozom z tretích krajín. V tejto súvislosti a na účely účinného spravovania by sa od príslušných obchodníkov mal vyžadovať dovoz minimálne 50 kusov dobytka počas obdobia od 1. mája 2005 do 30. apríla 2006 za predpokladu, že zásielku v počte 50 kusov možno považovať za komerčne účelnú zásielku.

(6)

Na overenie týchto kritérií by sa mali predložiť žiadosti v tom členskom štáte, v ktorom je dovozca registrovaný ako platca DPH.

(7)

S cieľom zabrániť špekuláciám by sa mal dovozcom, ktorí sa od 1. januára 2006 nepodieľajú na obchode so živým hovädzím dobytkom, zamietnuť prístup ku kvóte a licencie by mali mať neprenosný charakter.

(8)

Je potrebné zaviesť opatrenie týkajúce sa množstiev, v prípade ktorých možno požadovať pridelenie žiadostí o licenciu po uplynutí predmetného obdobia a podľa vhodnosti po uplatnení jednotného prideľovacieho koeficientu.

(9)

Dojednania by sa mali spravovať pomocou dovozných licencií. Z tohto dôvodu by sa mali stanoviť pravidlá o spôsobe podávania žiadostí a informáciách, ktoré sa majú uvádzať v žiadostiach o licenciách, v prípade potreby doplnením alebo naopak odchýlením sa od určitých ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2377/80 (4) a od nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (5).

(10)

Zo skúseností vyplýva, že v záujme riadneho spravovania kvóty je potrebné, aby bol oprávnený držiteľ licencie skutočným dovozcom. Z tohto dôvodu by sa tento dovozca mal aktívne zúčastňovať na nákupe, preprave a dovoze príslušných zvierat. S ohľadom na zábezpeku licencie v zmysle nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (6), by malo byť preukazovanie uvedených činností základnou požiadavkou.

(11)

S cieľom zabezpečiť prísnu štatistickú kontrolu dobytka dovezeného v rámci danej kvóty by sa nemala uplatňovať tolerancia uvedená v článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

(12)

Pri využívaní tejto colnej kvóty je potrebné účinne kontrolovať konkrétne cieľové miesto určenia dovážaných zvierat. Dobytok by sa preto mal vykrmovať v členskom štáte, ktorý vydal dovoznú licenciu.

(13)

V záujme zabezpečenia aspoň 120 dní trvajúceho vykrmovania uvedených zvierat v určených výrobných jednotkách je potrebné zložiť zábezpeku. Výška zábezpeky by mala pokrývať rozdiel medzi clom podľa Spoločného colného sadzobníka a zníženým clom platným v deň uvedenia predmetného dobytka do voľného obehu.

(14)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa na obdobie od 1. júla 2006 do 30. júna 2007 otvára colná kvóta pre 24 070 kusov mladých býčkov patriacich pod číselný kód KN 0102 90 05, 0102 90 29 alebo 0102 90 49 a určených na výkrm v Spoločenstve.

Táto colná kvóta má poradové číslo 09.4005.

2.   Dovozné clo platné podľa colnej kvóty uvedenej v odseku 1 je 16 % ad valorem, k čomu sa pripočíta 582 EUR za tonu netto.

Sadzba cla uvedená v prvom pododseku platí pod podmienkou, že sa dovezený dobytok bude aspoň 120 dní vykrmovať v členskom štáte, ktorý vydal dovoznú licenciu.

3.   Množstvá uvedené v odseku 1 sa rozložia takto:

a)

12 035 kusov živého hovädzieho dobytka na obdobie od 1. júla 2006 od 31. decembra 2006;

b)

12 035 kusov živého hovädzieho dobytka na obdobie od 1. januára 2007 od 30. júna 2007.

4.   Ak je počas obdobia uvedeného v odseku 3 písm. a) množstvo, na ktoré sa vzťahujú predložené žiadosti o licenciu, nižšie ako množstvo dostupné na toto obdobie, zostávajúce množstvo za uvedené obdobie sa doplní k množstvu dostupnému na obdobie uvedené v odseku 3 písm. b).

Článok 2

1.   V záujme oprávnenosti na získanie kvót ustanovených v článku 1 je potrebné, aby žiadatelia boli fyzickými alebo právnickými osobami a aby v čase predloženia svojej žiadosti o dovoznú licenciu príslušným orgánom daného členského štátu uspokojivo preukázali, že počas obdobia od 1. mája 2005 do 30. apríla 2006 doviezli najmenej 50 kusov zvierat patriacich pod číselný kód KN 0102 90.

Na základe vstupu Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii do platnosti 1. januára 2007 môžu prevádzkovatelia v týchto krajinách žiadať o dovozné licencie týkajúce sa dostupných množstiev vzťahujúcich sa na druhú časť obdobia platnosti tejto kvóty v zmysle článku 1 ods. 3 písm. b) za podmienky, že počas obdobia od 1. mája 2005 do 30. apríla 2006 doviezli najmenej 50 kusov zvierat patriacich pod číselný kód KN 0102 90.

Žiadatelia musia byť zaregistrovaní vo vnútroštátnom registri platcov DPH.

2.   Dôkaz o dovoze sa predkladá výlučne formou colného dokladu o uvedení do voľného obehu, ktorý je riadne potvrdený colnými orgánmi a obsahuje odkaz na žiadateľa ako na príjemcu.

Členské štáty môžu uznať kópie dokumentov uvedených v prvom pododseku, ktoré sú riadne potvrdené príslušným orgánom. Členské štáty informujú o uznaní takýchto kópií v prípade každého predmetného žiadateľa formou oznámenia Komisii podľa článku 3 ods. 5.

3.   Prevádzkovatelia, ktorí k 1. januáru 2006 ukončili obchodovanie s tretími krajinami v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, nespĺňajú požiadavky na predkladanie žiadostí.

4.   Spoločnosť, ktorá vznikla zlúčením spoločností, ktorých referenčný dovoz je v súlade s minimálnym počtom kusov uvedeným v odseku 1, môže tento referenčný dovoz použiť ako základ svojej žiadosti.

Článok 3

1.   Žiadosti o dovozné licencie sa môžu predkladať len v členskom štáte, v ktorom je žiadateľ registrovaný na účely DPH.

2.   Žiadosti o dovozné licencie na každé obdobie uvedené v článku 1 ods. 3:

a)

sa musia vzťahovať na minimálne 50 kusov dobytka;

b)

sa nesmú vzťahovať na viac ako 5 % dostupného množstva.

Ak žiadosti prevyšujú množstvo uvedené v prvom pododseku písm. b), nadbytok sa nebude zohľadňovať.

3.   Žiadosti o dovozné licencie na obdobie uvedené v článku 1 ods. 3 písm. a) je potrebné predložiť do desiatich pracovných dní po uverejnení tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Žiadosti o dovozné licencie na obdobie uvedené v článku 1 ods. 3 písm. b) je potrebné predložiť v priebehu prvých desiatich pracovných dní uvedeného obdobia.

4.   Žiadatelia môžu podať najviac jednu žiadosť na každé obdobie uvedené v článku 1 ods. 3. V prípade, že ten istý žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, neprijme sa od tohto žiadateľa ani jedna žiadosť.

5.   Po overení predložených dokumentov postúpia členské štáty Komisii do piatich pracovných dní po skončení obdobia na predkladanie žiadostí zoznam žiadateľov a ich adries, ako aj požadované množstvá.

Všetky oznámenia, vrátane oznámení označených ako „bezpredmetné“, sa zasielajú faxom alebo elektronickou poštou s použitím vzorového formuláru v prílohe I v prípadoch, keď boli žiadosti skutočne predložené.

Článok 4

1.   Po prijatí oznámenia uvedeného v článku 3 ods. 5 Komisia čo najskôr rozhodne, v akom rozsahu je možné žiadostiam vyhovieť.

2.   Ak množstvá opísané v žiadostiach uvedených v článku 3 presahujú množstvá dostupné na príslušné obdobie, Komisia stanoví jednotný prideľovací koeficient, ktorý sa uplatní na žiadané množstvá.

V prípade, že sa žiadosť v dôsledku uplatňovania prideľovacieho koeficientu ustanoveného v prvom pododseku vzťahuje na počet nižší ako 50 kusov, príslušné členské štáty pridelia dostupný počet kusov žrebom o dovozné práva, pričom každý zo žrebov sa vzťahuje na 50 kusov dobytka. Ak zostávajúce množstvo predstavuje menej ako 50 kusov, toto množstvo sa považuje za množstvo, na ktoré sa vzťahuje jeden žreb.

3.   Licencie sa vydajú čo najskôr na základe rozhodnutia Komisie týkajúceho sa uznania žiadostí.

Článok 5

1.   Dovozné licencie sa vydávajú na meno prevádzkovateľa, ktorý žiadosť predložil.

2.   V žiadostiach o licenciu a samotných licenciách sa uvádzajú tieto údaje:

a)

v políčku 8 – krajina pôvodu,

b)

v políčku 16 – jeden alebo viacero z týchto číselných kódov kombinovanej nomenklatúry: 0102 90 05, 0102 90 29 alebo 0102 90 49,

c)

v políčku 20 – poradové číslo kvóty (09.4005) a jedno z potvrdení uvedených v prílohe II.

Článok 6

1.   Odchylne od článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 dovozné licencie vydávané podľa tohto nariadenia nemajú mať prenosný charakter. Môžu sa však nimi delegovať práva podľa colných kvót v prípade ich vystavenia na rovnaké meno a adresu, ako je meno a adresa príjemcu v priloženom colnom vyhlásení o uvedení do voľného obehu.

2.   Odlišne od článku 3 nariadenia (ES) č. 1445/95 dovozné licencie sú platné 180 dní odo dňa ich skutočného vydania v zmysle článku 6 odsek 3 tohto nariadenia. Platnosť všetkých dovozných licencií sa skončí 30. júna 2007.

3.   Pri predkladaní žiadosti o licenciu žiadateľ zloží aj zábezpeku súvisiacu s dovoznou licenciou vo výške 15 EUR za kus.

4.   Vydané licencie platia na území celého Spoločenstva.

5.   Podľa článku 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa za všetky dovezené počty kusov, ktoré presahujú počty uvedené v dovoznej licencii, vyberá plné clo podľa Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné v deň prijatia colného vyhlásenia o uvedení do voľného obehu.

6.   Odchylne od ustanovení 4. oddielu hlavy III nariadenia (ES) č. 1291/2000 dochádza k uvoľneniu zábezpeky až po predložení dôkazu o tom, že oprávnený držiteľ licencie je obchodne a logisticky zodpovedný za nákup, prepravu a colné odbavenie príslušného dobytka pre režim voľného obehu. Takýto dôkaz pozostáva aspoň z:

a)

originálu alebo overenej kópie obchodnej faktúry vystavenej na meno oprávneného držiteľa predávajúcim alebo jeho zástupcom, pričom obe uvedené osoby majú sídlo v tretej krajine vývozu, ako aj z dokladu potvrdzujúceho, že oprávnený držiteľ predávajúcemu zaplatil alebo v jeho prospech otvoril neodvolateľný dokumentárny akreditív,

b)

námorného nákladného listu, alebo v príslušných prípadoch dokladu o cestnej alebo leteckej preprave vystaveného pre predmetný dobytok na meno oprávneného držiteľa licencie,

c)

dokladu o vyhlásení tovaru v predmetnej zásielke za spôsobilý na uvedenie do režimu voľného obehu s uvedením mena a adresy oprávneného držiteľa ako príjemcu uvedenej zásielky.

Článok 7

1.   V čase dovozu poskytne dovozca doklad o tom, že:

a)

sa písomne zaviazal do jedného mesiaca informovať príslušný orgán členského štátu o poľnohospodárskom podniku alebo podnikoch, kde sa budú mladé býčky vykrmovať;

b)

príslušnému orgánu členského štátu zložil zábezpeku vo výške určenej pre každý oprávnený kód KN v prílohe III. Základnou požiadavkou v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85 je výkrm dovezeného dobytka v tomto členskom štáte aspoň počas 120 dní odo dňa prijatia colného vyhlásenia o uvedení do voľného obehu.

2.   S výnimkou prípadov zásahu vyššej moci sa zábezpeka uvedená v odseku 1 písm. b) uvoľní len vtedy, ak sa príslušnému orgánu členského štátu predloží doklad o tom, že mladé býčky:

a)

boli vykŕmené v poľnohospodárskom podniku alebo podnikoch uvedených v zmysle odseku 1;

b)

neboli zabité skôr ako po uplynutí 120 dní odo dňa dovozu; alebo

c)

boli zo zdravotných dôvodov zabité pred uplynutím tejto lehoty, prípadne uhynuli v dôsledku ochorenia alebo nehody.

Zábezpeka bude uvoľnená okamžite po predložení takéhoto dokladu.

V prípade nedodržania lehoty uvedenej v odseku 1 písm. a) sa uvoľnená zábezpeka zníži o:

15 % a o

2 % zo zvyšnej sumy za každý deň navyše.

Neuvoľnené sumy prepadnú a zadržia sa ako clo.

3.   Ak sa doklad uvedený v odseku 2 nepredloží do 180 dní odo dňa dovozu, zábezpeka prepadne a zadrží sa ako clo.

Ak sa však takýto doklad nepredloží v lehote 180 dní uvedenej v prvom pododseku, ale predloží sa do šiestich mesiacov po uvedenej lehote, prepadnutá zábezpeka znížená o 15 % sa vyplatí.

Článok 8

Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, nariadenia (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95 sa uplatňujú.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. mája 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 410/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 7).

(6)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 673/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 17).


PRÍLOHA I

Fax: EK (32 2) 292 17 34

e-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 800/2006

Poradové č.: 09.4005

Image


PRÍLOHA II

Potvrdenia ustanovené v článku 5 ods. 2 písm. c)

:

v španielčine

:

„Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 800/2006]“

:

v češtine

:

„Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 800/2006)“

:

v dánčine

:

„Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 800/2006)“

:

v nemčine

:

„Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 800/2006)“

:

v estónčine

:

„Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 800/2006)“

:

v gréčtine

:

„Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2006]“

:

v angličtine

:

„Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 800/2006)“

:

vo francúzštine

:

„Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 800/2006]“

:

v taliančine

:

„Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 800/2006]“

:

v lotyštine

:

„Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 800/2006)“

:

v litovčine

:

„Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 800/2006)“

:

v maďarčine

:

„Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (800/2006/EK rendelet)“

:

v holandčine

:

„Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 800/2006)“

:

v poľštine

:

„Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 800/2006)“

:

v portugalčine

:

„Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 800/2006]“

:

v slovenčine

:

„Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm [nariadenie (ES) č. 800/2006]“

:

v slovinčine

:

„Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 800/2006)“

:

vo fínčine

:

„Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 800/2006)“

:

vo švédčine

:

„Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 800/2006)“


PRÍLOHA III

VÝŠKA ZÁBEZPEKY

Mladé býčky určené na výkrm

(kód KN)

Suma (EUR) za kus

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


31.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 801/2006

z 30. mája 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1384/2005 ohľadom množstva, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz jačmeňa v držbe maďarskej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) stanovuje postup a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1384/2005 (3) otvorilo stálu verejnú súťaž na vývoz 60 323 ton jačmeňa, ktorý je v držbe maďarskej intervenčnej agentúry.

(3)

Maďarsko informovalo Komisiu o úmysle svojej intervenčnej agentúry zvýšiť o 88 652 ton množstvo ponúknuté do verejnej súťaže za účelom vývozu. Vzhľadom na situáciu na trhu je potrebné súhlasne odpovedať na žiadosť Maďarska.

(4)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1384/2005.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 2 nariadenia (ES) č. 1384/2005 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 148 975 ton jačmeňa, ktorý sa bude vyvážať do tretích krajín okrem Albánska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Kanady, Chorvátska, Spojených štátov amerických, Lichtenštajnska, Mexika, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory (4) a Švajčiarska.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. mája 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. ES L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. EÚ L 220, 25.8.2005, s. 27. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1522/2005 (Ú. v. EÚ L 245, 21.9.2005, s. 3).

(4)  Vrátane Kosova ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.“


31.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 802/2006

z 30. mája 2006,

ktorým sa určujú prevodné koeficienty pre ryby rodov Thunnus a Euthynnus

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3510/82 z 23. decembra 1982, ktorým sa určujú prevodné koeficienty pre ryby rodov Thunnus a Euthynnus  (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Každý rok sa určuje výrobná cena Spoločenstva pre ryby rodov Thunnus a Euthynnus, určených pre konzervárenský priemysel.

(3)

Je potrebné určiť aj prevodné koeficienty platné pre rôzne druhy, veľkosti a predloženia rýb rodov Thunnus a Euthynnus.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre výrobky rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prevodné koeficienty platné pre rôzne druhy, veľkosti a predloženia rýb rodov Thunnus a Euthynnus sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (EHS) č. 3510/82 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. mája 2006

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení 2003.

(2)  Ú. v. ES L 368, 28.12.1982, s. 27. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3899/92 (Ú. v. ES L 392, 31.12.1992, s. 24).

(3)  Pozri prílohu II.


PRÍLOHA I

I.   Prevodné koeficienty pre rôzne druhy tuniakov

Druh

Prevodný koeficient

A.

Tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares):

 

vážiaci viac ako 10 kg/kus

1,0

vážiaci menej ako 10 kg/kus

0,78

B.

Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)

1,40

C.

Tuniak pruhovaný [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

0,62

D.

Ostatné druhy

0,75


II.   Prevodné koeficienty pre každý z druhov uvedených v bode I v závislosti od prezentácie

Prezentácia

Prevodný koeficient

A.

Celé

1

B.

Vypitvané a bez žiabier

1,14

C.

Iné

1,24


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3510/82 (Ú. v. ES L 368, 28.12.1982, s. 27)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3940/87 (Ú. v. ES L 373, 31.12.1987, s. 6)

iba bod VII prílohy

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3971/89 (Ú. v. ES L 385, 30.12.1989, s. 35)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3899/92 (Ú. v. ES L 392, 31.12.1992, s. 24)

 


PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (EHS) č. 3510/82

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

príloha

príloha I

príloha II

príloha III


31.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 803/2006

z 30. mája 2006,

ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (EHS) č. 1915/83 o určitých vykonávacích pravidlách týkajúcich sa vedenia účtovníctva s cieľom stanovenia príjmov poľnohospodárskych podnikov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 79/65/EHS z 15. júna 1965 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom hospodárskom spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 1915/83 (2) sa ustanovuje, že počnúc účtovným rokom 2005 kontaktný orgán predkladá Komisii všetky výkazy poľnohospodárskych podnikov najneskôr do 12 mesiacov po skončení príslušného účtovného roku.

(2)

Je vhodné v rámci výnimočného opatrenia na účtovný rok 2005 poskytnúť Belgicku dlhšie obdobie na doručenie údajov, aby sa umožnilo uvedenému členskému štátu ukončenie obnovy informačného systému používaného na spracúvanie účtovných údajov, ktoré sa zhromaždili s cieľom stanovenia príjmov poľnohospodárskych podnikov.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru Spoločenstva pre informačnú sieť poľnohospodárskych účtovných dát,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 3 nariadenia (EHS) č. 1915/83 kontaktný orgán v Belgicku predkladá Komisii výkazy poľnohospodárskych podnikov na účtovný rok 2005 najneskôr do 18 mesiacov po skončení príslušného účtovného roku.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. mája 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 660/2004 (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 97).

(2)  Ú. v. ES L 190, 14.7.1983, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1192/2005 (Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2005, s. 3).


31.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 804/2006

z 30. mája 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz produktov v sektore cukru okrem melasy (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu a na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2005/2006 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1011/2005 (3). Tieto ceny a clá boli naposledy zmenené a doplnené v nariadení Komisie (ES) č. 770/2006 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 1423/95,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1423/95, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. mája 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. mája 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 624/98 (Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 21.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 31. mája 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

31,32

1,89

1701 11 90 (1)

31,32

5,87

1701 12 10 (1)

31,32

1,76

1701 12 90 (1)

31,32

5,44

1701 91 00 (2)

35,41

7,53

1701 99 10 (2)

35,41

3,71

1701 99 90 (2)

35,41

3,71

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode I nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

31.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/21


ROZHODNUTIE RADY

z 29. mája 2006,

ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/930/ES

(2006/379/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Rada 21. decembra 2005 prijala rozhodnutie 2005/930/ES, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/848/ES (2).

(2)

Bolo rozhodnuté prijať aktualizovaný zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2580/2001,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zoznam ustanovený v článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 sa nahrádza takto:

„1.   Osoby

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), dátum narodenia: 1.2.1966, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias švajčiarsky Abderrahmane), dátum narodenia: 17.10.1964, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), dátum narodenia: 26.6.1967, miesto narodenia: Qatif-Bab al Shamal (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, miesto narodenia: Al Ihsa (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia: 16.10.1966, miesto narodenia: Tarut (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

6.

ARIOUA, Azzedine, dátum narodenia: 20.11.1960, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

7.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), dátum narodenia: 18.8.1969, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

8.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

9.

ASLI, Rabah, dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

10.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, dátum narodenia: 1960, miesto narodenia: Libanon; občan Libanonu

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), dátum narodenia: 1.2.1972, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), dátum narodenia: 1.6.1970, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

13.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), dátum narodenia: 10.7.1965 alebo 11.7.1965, miesto narodenia: El Dibabiya, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie

14.

FAHAS, Sofiane Yacine, dátum narodenia: 10.9.1971, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

15.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, dátum narodenia: 1963, miesto narodenia: Libanon, občan Libanonu

16.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), dátum narodenia: 30.11.1970, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), dátum narodenia: 14.4.1965 alebo 1.3.1964, miesto narodenia: Pakistan, číslo pasu: 488555

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar) dátum narodenia: 26.12.1974, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

19.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), starší spravodajský dôstojník hnutia HIZBALLÁH, dátum narodenia: 7.12.1962, miesto narodenia: Tayr Dibba, Libanon, číslo pasu: 432298 (Libanon)

20.

NOUARA, Farid, dátum narodenia: 25.11.1973, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

21.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), dátum narodenia: 11.9.1968, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

22.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), dátum narodenia: 23.6.1963, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

23.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), dátum narodenia: 14.6.1974, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

24.

SENOUCI, Sofiane, dátum narodenia: 15.4.1971, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

25.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci Komunistickej strany Filipín vrátane NPA), dátum narodenia: 8.2.1939, miesto narodenia: Cabugao, Filipíny

26.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), dátum narodenia: 21.4.1964, miesto narodenia: Blida (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

2.   Skupiny a subjekty

1.

Organizácia Abu Nidal (ANO), (alias Revolučná rada Fatah, Arabské revolučné brigády, Čierny september a Revolučná organizácia moslimských socialistov)

2.

Brigáda mučeníkov Al Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir a Al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Najvyššia pravda Aum, alias Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Komunistická strana Filipín vrátane Novej ľudovej armády (New People’s Army (NPA), Filipíny, spojená s Jose Mariom C. Sisonom (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci Komunistickej strany Filipín vrátane NPA)

8.

Gama'a al-Islamiyya (Islamská skupina), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9.

Islamský front veľkých východných bojovníkov (IBDA-C)

10.

Hamas (vrátane Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hizbal Mudžahidín (HM)

12.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Nadácia Svätej zeme pre ochranu a rozvoj)

13.

Medzinárodná federácia sikhskej mládeže (ISYF)

14.

Kahane Chai (Kach)

15.

Khalisan Zindabad Force (KZF)

16.

Strana kurdských pracujúcich (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

17.

Tigre oslobodenia tamilského Ílamu (LTTE)

18.

Organizácia Mujahedin-e Khalq (MEK alebo MKO) [okrem ‚Národnej rady odporu Iránu’ (NCRI)], (alias Národná oslobodzovacia armáda Iránu (NLA, militantné krídlo MEK), Mudžahedíni iránskeho ľudu (PMOI), Moslimská spoločnosť iránskych študentov)

19.

Národná oslobodzovacia armáda (Ejército de Liberación Nacional)

20.

Front oslobodenia Palestíny (PLF)

21.

Palestínsky islamský džihád (PIJ)

22.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny (PFLP)

23.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny – Hlavné veliteľstvo (alias PFLP–Hlavné veliteľstvo)

24.

Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC)

25.

Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Revolučná ľavica), Dev Sol)

26.

Svetlý chodník (SL) (Sendero Luminoso)

27.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

28.

Spojené sebaobranné sily/skupina Kolumbie (Autodefensas Unidas de Colombia –AUC)“

Článok 2

Rozhodnutie 2005/930/ES sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

V Bruseli 29. mája 2006

Za Radu

predseda

M. BARTENSTEIN


(1)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1957/2005 (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2005, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 64.


31.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/24


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indiou podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou povolení týkajúcich sa ryže stanovených v ES zozname CXL pripojenom ku GATT 1994, uvedenej v prílohe rozhodnutia Rady 2004/617/ES

Táto dohoda nadobudla platnosť 1. septembra 2004.


31.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/24


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou povolení týkajúcich sa ryže stanovených v ES zozname CXL pripojenom ku GATT 1994, uvedenej v prílohe k rozhodnutiu Rady č. 2004/618/ES

Táto dohoda nadobudla platnosť 1. septembra 2004.


31.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/24


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, ktorá sa týka metódy výpočtu uplatnených ciel na lúpanú ryžu, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2004/617/ES, 2004/618/ES a 2004/619/ES, uvedenej v prílohe rozhodnutia Rady 2005/476/ES

Táto dohoda nadobudla platnosť 30. júna 2005.


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

31.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/25


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2006/380/SZBP

z 29. mája 2006,

ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2006/231/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 15 a 34,

keďže:

(1)

Rada 27. decembra 2001 prijala spoločnú pozíciu 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (1).

(2)

Rada 20. marca 2006 prijala spoločnú pozíciu 2006/231/SZBP, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP (2).

(3)

Spoločná pozícia 2001/931/SZBP stanovuje preskúmanie v pravidelných intervaloch.

(4)

Bolo rozhodnuté aktualizovať prílohu k spoločnej pozícii 2001/931/SZBP a zrušiť spoločnú pozíciu 2006/231/SZBP.

(5)

Bol vypracovaný zoznam v súlade s kritériami ustanovenými v článku 1 ods. 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP, je uvedený v prílohe.

Článok 2

Spoločná pozícia 2006/231/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 3

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. mája 2006

Za Radu

predseda

M. BARTENSTEIN


(1)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93.

(2)  Ú. v. EÚ L 82, 21.3.2006, s. 20.


PRÍLOHA

Zoznam osôb, skupín a subjektov uvedených v článku 1 (1)

1.   OSOBY

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), dátum narodenia: 1.2.1966, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias švajčiarsky Abderrahmane), dátum narodenia: 17.10.1964, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (aktivista ETA), dátum narodenia: 7.10.1963, miesto narodenia: Durango (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (aktivista ETA; člen Gestoras Pro-amnistía), dátum narodenia: 7.6.1961, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), dátum narodenia: 26.6.1967, miesto narodenia: Qatif-Bab al Shamal (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, miesto narodenia: Al Ihsa (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia: 16.10.1966, miesto narodenia: Tarut (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 10.11.1971, miesto narodenia: Beasain (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, dátum narodenia: 20.11.1960, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), dátum narodenia: 18.8.1969, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah, dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (aktivista ETA), dátum narodenia: 8.11.1957, miesto narodenia: Regil (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.927.207

14.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, dátum narodenia: 1960, miesto narodenia: Libanon; občan Libanonu

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), dátum narodenia: 1.2.1972, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), dátum narodenia: 1.6.1970, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (aktivista ETA), dátum narodenia: 20.12.1977, miesto narodenia: Basauri (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (aktivista ETA), dátum narodenia: 10.1.1958, miesto narodenia: Plencia (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), dátum narodenia: 10.7.1965 alebo 11.7.1965, miesto narodenia: El Dibabiya, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, dátum narodenia: 10.9.1971, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (aktivista ETA), dátum narodenia: 29.4.1967, miesto narodenia: Guernica (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktivista ETA), dátum narodenia: 25.4.1961, miesto narodenia: Escoriaza (Navarra), číslo preukazu totožnosti: 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (aktivista ETA), dátum narodenia: 30.7.1955, miesto narodenia: Santurce (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, dátum narodenia: 1963, miesto narodenia: Libanon, občan Libanonu

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), dátum narodenia: 30.11.1970, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), dátum narodenia: 14.4.1965 alebo 1.3.1964, miesto narodenia: Pakistan, číslo pasu: 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar) dátum narodenia: 26.12.1974, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (aktivista ETA; člen Kas/Ekin), dátum narodenia: 15.3.1967, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), starší spravodajský dôstojník hnutia HIZBALLÁH, dátum narodenia: 7.12.1962, miesto narodenia: Tayr Dibba, Libanon, číslo pasu: 432298 (Libanon)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (aktivista ETA), dátum narodenia: 23.2.1961, miesto narodenia: Pamplona (Navarra), číslo preukazu totožnosti: 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, dátum narodenia: 25.11.1973, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), dátum narodenia: 22.9.1975, miesto narodenia: Basauri (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 17.10.1974, miesto narodenia: Baracaldo (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), dátum narodenia: 18.9.1964, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 27.2.1968, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), dátum narodenia: 11.9.1968, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 18.9.1963, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), dátum narodenia: 23.6.1963, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), dátum narodenia: 14.6.1974, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, dátum narodenia: 15.4.1971, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci Komunistickej strany Filipín vrátane NPA), dátum narodenia: 8.2.1939, miesto narodenia: Cabugao, Filipíny

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), dátum narodenia: 21.4.1964, miesto narodenia: Blida (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (aktivista ETA; člen Herri Batasuna/E.H/Batasuna), dátum narodenia: 25.5.1969, miesto narodenia: Ondarroa (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (aktivista ETA), dátum narodenia: 21.5.1976, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 29.036.694

45.

* VVILA MICHELENA, Fermín (aktivista ETA; člen Kas/Ekin), dátum narodenia: 12.3.1970, miesto narodenia: Irún (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.254.214

2.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

Organizácia Abu Nidal (ANO), (alias Revolučná rada Fatah, Arabské revolučné brigády, Čierny september a Revolučná organizácia moslimských socialistov)

2.

Brigáda mučeníkov Al Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir a Al-Hijra

5.

* Nuclei Territoriali Antimperialisti (Protiimperialistické územné jednotky)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Ozbrojené jednotky za komunizmus)

8.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Najvyššia pravda Aum, alias Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* Bunka proti kapitálu, väzeniu, väzenskej stráži a väzenským celám (CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Komunistická strana Filipín vrátane Novej ľudovej armády [New People’s Army (NPA), Filipíny, spojená s Jose Mariom C. Sisonom (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci Komunistickej strany Filipín vrátane NPA]

12.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskická vlasť a sloboda (ETA) (Nasledovné organizácie sú súčasťou teroristickej organizácie ETA: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Islamská skupina), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Islamský front veľkých východných bojovníkov (IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Protifašistické skupiny odporu prvého októbra (GRAPO)

17.

Hamas (vrátane Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbal Mudžahidín (HM)

19.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Nadácia Svätej zeme pre ochranu a rozvoj)

20.

Medzinárodná federácia sikhskej mládeže (ISYF)

21.

* Solidarietà Internazionale (Medzinárodná solidarita)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalisan Zindabad Force (KZF)

24.

Strana kurdských pracujúcich (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

25.

Tigre oslobodenia tamilského Ílamu (LTTE)

26.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

27.

Organizácia Mujahedin-e Khalq (MEK alebo MKO) [okrem „Národnej rady odporu Iránu“ (NCRI)], (alias Národná oslobodzovacia armáda Iránu (NLA, militantné krídlo MEK), Mudžahedíni iránskeho ľudu (PMOI), Moslimská spoločnosť iránskych študentov)

28.

Národná oslobodzovacia armáda (Ejército de Liberación Nacional)

29.

* Orange Volunteers (OV)

30.

Front oslobodenia Palestíny (PLF)

31.

Palestínsky islamský džihád (PIJ)

32.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny (PFLP)

33.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny – Hlavné veliteľstvo (alias PFLP–Hlavné veliteľstvo)

34.

* Real IRA

35.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Červené brigády pre budovanie bojujúcej komunistickej strany)

36.

* Red Hand Defenders (RHD)

37.

Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC)

38.

* Revolučné bojové skupiny/Epanastatiki Pirines

39.

* Revolučná organizácia 17. novembra/Dekati Evdomi Noemvri

40.

Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana (DHKP/C) [alias Devrimci Sol (Revolučná ľavica), Dev Sol]

41.

Svetlý chodník (SL) (Sendero Luminoso)

42.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

43.

* Brigata XX Luglio (Brigáda dvadsiateho júla)

44.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

45.

Spojené sebaobranné sily/skupina Kolumbie (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC)

46.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Jednotka revolučnej proletárskej iniciatívy)

47.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Jednotky proletárskej iniciatívy)

48.

* F.A.I – Federazione Anarchica Informale (Neoficiálna anarchistická federácia)


(1)  Na osoby, skupiny a subjekty označené * sa vzťahujú len ustanovenia článku 4.