ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 143

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
30. mája 2006


Obsah

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. februára 2006 o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej

1

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej

2

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

30.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 143/1


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. februára 2006

o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej

(2006/356/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 310 v spojení s druhou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2 a druhým pododsekom jej článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej bola v mene Európskeho spoločenstva podpísaná 17. júna 2002 v Luxemburgu s výhradou možného uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(2)

Táto dohoda by mala byť schválená,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej, k nej pripojené prílohy a protokoly, ako aj spoločné vyhlásenia a vyhlásenia Európskeho spoločenstva pripojené k záverečnému aktu sa schvaľujú v mene Európskeho spoločenstva.

2.   Texty uvedené v odseku 1 sú súčasťou tohto rozhodnutia.

Článok 2

1.   Stanovisko, ktoré má zaujať Spoločenstvo v rámci asociačnej rady a asociačného výboru, vymedzuje Rada na návrh Komisie alebo prípadne Komisia v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv.

2.   Predseda Rady v súlade s článkom 75 euro-stredomorskej dohody o pridružení predsedá asociačnej rade. Zástupca Komisie predsedá asociačnému výboru podľa dohodnutých procedurálnych pravidiel.

3.   Rozhodnutie o uverejnení rozhodnutí asociačnej rady a asociačného výboru v Úradnom vestníku Európskej únie prijme Rada a Komisia pre každý prípad osobitne.

Článok 3

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu/osoby splnomocnenú/splnomocnené v mene Európskeho spoločenstva na uloženie aktu o oznámení ustanoveného podľa článku 91 dohody.

V Bruseli 14. februára 2006

Za Radu

predseda

K.-H. GRASSER


EURO-STREDOMORSKÁ DOHODA

o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ďalej len „členské štáty“, a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

na jednej strane a

LIBANONSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Libanon“,

na strane druhej,

BERÚC DO ÚVAHY blízkosť a vzájomnú previazanosť, ktoré medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Libanonom vytvorili historické spojenia a spoločné hodnoty;

BERÚC DO ÚVAHY, že Spoločenstvo, jeho členské štáty a Libanon chcú posilňovať tieto spojenia a vytvoriť pretrvávajúce vzťahy založené na reciprocite, solidarite, partnerstve a spoločnom rozvoji;

BERÚC DO ÚVAHY význam, ktorý zmluvné strany pripisujú zásadám zakotveným v Charte Spojených národov, najmä dodržiavanie ľudských práv, demokratických zásad a hospodárskej slobody, ktoré tvoria základ pridruženia;

BERÚC DO ÚVAHY aktuálny politický a hospodársky vývoj na európskom kontinente ako aj na Blízkom východe a z toho vyplývajúcu spoločnú zodpovednosť so zreteľom na stabilitu, bezpečnosť a prosperitu Euro-stredomorského regiónu;

BERÚC DO ÚVAHY dôležitosť voľného obchodu pre Spoločenstvo a Libanon, ako ho garantuje Všeobecná dohoda o clách a obchode (GATT) z roku 1994 a ostatné multilaterálne dohody pripojené k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO);

BERÚC DO ÚVAHY rozdiel v ekonomickom a sociálnom vývoji, ktorý existuje medzi Libanonom a Spoločenstvom, a potrebu posilniť proces ekonomického a sociálneho rozvoja v Libanone;

POTVRDZUJÚC, že ustanovenia tejto dohody, na ktoré sa vzťahuje časť III hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, zaväzujú Spojené kráľovstvo a Írsko ako samostatné zmluvné strany a nie ako súčasť Spoločenstva, kým Spojené kráľovstvo alebo Írsko (podľa prípadu) neoznámi Libanonu, že je viazané ako súčasť Spoločenstva v súlade s protokolom o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojenom k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva. To isté platí pre Dánsko v súlade s protokolom pripojeným k týmto zmluvám o postavení Dánska;

SO ŽELANÍM úplne dosiahnuť ciele pridruženia medzi nimi uplatňovaním príslušných ustanovení tejto dohody s cieľom navzájom priblížiť úrovne hospodárskeho a sociálneho rozvoja Spoločenstva a Libanonu;

VEDOMÍ SI významu tejto dohody, ktorá je založená na reciprocite záujmov, vzájomných ústupkov, spolupráce a dialógu;

ŽELAJÚC si rozvoj pravidelného politického dialógu o bilaterálnych a medzinárodných otázkach obojstranného záujmu;

ZOHĽADŇUJÚC ochotu Spoločenstva poskytnúť Libanonu podporu pri jeho úsilí nastoliť hospodársku obnovu, reformu a zmenu a sociálny rozvoj;

SO ŽELANÍM zaviesť, udržať a zintenzívniť spoluprácu, podporovanú pravidelným dialógom, týkajúcu sa hospodárskych, vedeckých, technologických, sociálnych, kultúrnych a audiovizuálnych otázok s cieľom zlepšiť vzájomné porozumenie;

V PRESVEDČENÍ, že táto dohoda vytvorí medzi nimi priaznivé prostredie napomáhajúce hospodárskym vzťahom, najmä v odvetviach obchodu a investícií, ktoré sú podstatné pre úspech programu hospodárskej obnovy a reštrukturalizácie a technickej modernizácie,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

1.   Týmto sa vytvára pridruženie medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonom na druhej strane.

2.   Ciele tejto dohody sú:

a)

poskytnúť vhodný rámec pre politický dialóg medzi zmluvnými stranami, ktorý umožní rozvoj úzkych vzťahov vo všetkých oblastiach, ktoré tieto strany pokladajú za významné pre takýto dialóg;

b)

vytvoriť podmienky pre postupnú liberalizáciu obchodu s tovarom, službami a kapitálom;

c)

podporovať obchod a rozširovanie harmonických hospodárskych a sociálnych vzťahov medzi zmluvnými stranami, predovšetkým prostredníctvom dialógu a spolupráce tak, aby sa posilňoval rozvoj a prosperita Libanonu a jeho ľudu;

d)

podporovať hospodársku, sociálnu, kultúrnu, finančnú a monetárnu spoluprácu;

e)

podporovať spoluprácu v ostatných oblastiach, ktoré predstavujú obojstranný záujem.

Článok 2

Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj všetky ustanovenia samotnej dohody, sa zakladajú na rešpektovaní zásad demokracie a dodržiavania základných ľudských práv zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorou sa riadia ich domáce a medzinárodné politiky a ktoré tvoria základný prvok tejto dohody.

HLAVA I

POLITICKÝ DIALÓG

Článok 3

1.   Medzi zmluvnými stranami sa vytvorí pravidelný politický dialóg. Napomôže budovať trvalé spojenia solidarity medzi partnermi, ktoré prispejú k prosperite, stabilite a bezpečnosti stredomorského regiónu a vytvoria klímu porozumenia a tolerancie medzi kultúrami.

2.   Politický dialóg a spolupráca sa zameriavajú predovšetkým na tieto oblasti:

a)

uľahčiť zblíženie medzi zmluvnými stranami prostredníctvom rozvoja lepšieho vzájomného porozumenia a pravidelnej koordinácie v medzinárodných otázkach spoločného záujmu;

b)

umožniť každej zmluvnej strane posúdiť pozíciu a záujmy druhej zmluvnej strany;

c)

prispieť ku konsolidovaniu bezpečnosti a stability v stredomorskom regióne a najmä na Blízkom východe;

d)

podporiť spoločné iniciatívy.

Článok 4

Politický dialóg sa týka všetkých otázok spoločného záujmu zmluvných strán, ktoré skúmajú najmä podmienky potrebné na zabezpečenie mieru a bezpečnosti prostredníctvom podpory spolupráce. Prostredníctvom dialógu sa tiež snažia vytvoriť nové formy spolupráce zamerané na spoločné ciele

Článok 5

1.   Politický dialóg sa uskutočňuje pravidelne a vždy, keď je to potrebné, najmä:

a)

na úrovni ministrov, predovšetkým v rámci asociačnej rady;

b)

na úrovni vysokých predstaviteľov Libanonu na jednej strane a predsedníctva Rady a Komisie na druhej strane;

c)

úplným využívaním všetkých diplomatických ciest vrátane pravidelných brífingov zo strany predstaviteľov, konzultácií pri príležitosti medzinárodných stretnutí a kontaktov medzi diplomatickými zástupcami v tretích krajinách;

d)

a v prípade potreby prostredníctvom všetkých ostatných nástrojov, ktoré by mohli vhodne prispieť ku konsolidácii dialógu a ku skvalitneniu jeho účinnosti.

2.   Medzi Európskym parlamentom a Libanonským parlamentom sa vytvorí politický dialóg.

HLAVA II

VOĽNÝ POHYB TOVARU

ZÁKLADNÉ ZÁSADY

Článok 6

Spoločenstvo a Libanon postupne vytvoria, počas prechodného obdobia, ktoré nepresiahne 12 rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody, zónu voľného obchodu podľa metód ustanovených v tejto hlave a v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 a ostatných multilaterálnych dohôd o obchode s tovarom pripojených k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ďalej len GATT.

KAPITOLA 1

Priemyselné výrobky

Článok 7

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na výrobky s pôvodom v Spoločenstve a Libanone, na ktoré sa vzťahujú kapitoly 25 až 97 kombinovanej nomenklatúry a libanonského colného sadzobníka s výnimkou výrobkov uvedených v prílohe 1.

Článok 8

Dovoz výrobkov s pôvodom v Libanone do Spoločenstva je oslobodený od cla a akýchkoľvek iných poplatkov s rovnakým účinkom.

Článok 9

1.   Clá a poplatky s rovnakým účinkom, ktoré sa vzťahujú na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Libanonu, sa postupne zrušia v súlade s týmto harmonogramom:

po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok zníži na 88 % základného cla,

po šiestich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok zníži na 76 % základného cla,

po siedmich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok zníži na 64 % základného cla,

po ôsmich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok zníži na 52 % základného cla,

po deviatich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok zníži na 40 % základného cla,

po desiatich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok zníži na 28 % základného cla,

po jedenástich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok zníži na 16 % základného cla,

po dvanástich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zvyšné clá a poplatky zrušia.

2.   V prípade vážnych ťažkostí pre daný výrobok môže asociačný výbor prehodnotiť časový harmonogram platný podľa odseku 1 spoločnou dohodou s tým, že harmonogram, pre ktorý sa žiadalo prehodnotenie, nemožno predĺžiť vzhľadom na príslušný výrobok nad prechodné obdobie 12 rokov. Ak asociačný výbor nerozhodol do 30 dní od podania žiadosti Libanonom o prehodnotenie harmonogramu, môže Libanon dočasne pozastaviť plnenie harmonogramu na obdobie, ktoré nesmie presiahnuť jeden rok.

3.   Pri každom dotknutom výrobku sú základným clom, ktoré sa bude postupne znižovať, ako je ustanovené v odseku 1, sadzby uvedené v článku 19.

Článok 10

Ustanovenia týkajúce sa zrušenia dovozných ciel sa vzťahujú aj na clá fiškálnej povahy.

Článok 11

1.   Výnimočné opatrenia obmedzeného trvania, ktoré sa odchyľujú od ustanovení článku 9, môže Libanon prijať v podobe zvýšenia alebo opätovného zavedenia ciel.

2.   Tieto opatrenia sa môžu týkať len nových odvetví alebo sektorov nachádzajúcich sa v procese reštrukturalizácie alebo čeliacich vážnym ťažkostiam, predovšetkým ak tieto ťažkosti spôsobujú vážne sociálne problémy.

3.   Clá na dovoz do Libanonu výrobkov pochádzajúcich zo Spoločenstva, ktoré sú zavedené takýmito výnimočnými opatreniami, nesmú prekročiť 25 % ad valorem a udržia si prvok prednostného zaobchádzania pre výrobky pochádzajúce zo Spoločenstva. Celková hodnota dovozu výrobkov podliehajúcich takýmto opatreniam nesmie presiahnuť 20 % ročného priemeru z celkového dovozu priemyselných výrobkov s pôvodom v Spoločenstve počas posledných troch rokov, pre ktorý je dostupná štatistika.

4.   Tieto opatrenia platia po dobu nepresahujúcu päť rokov, pokiaľ asociačný výbor neodsúhlasí dlhšie obdobie. Ich platnosť sa skončí najneskôr po uplynutí maximálneho prechodného obdobia dvanástich rokov.

5.   Takéto opatrenia sa nesmú zaviesť na výrobok, ak uplynuli viac ako tri roky od odstránenia všetkých ciel a množstvových obmedzení alebo poplatkov alebo opatrení s rovnakým účinkom týkajúcich sa daného výrobku.

6.   Libanon oznámi asociačnému výboru všetky výnimočné opatrenia, ktoré zamýšľa prijať, a na požiadanie Spoločenstva sa o dotknutých opatreniach a odvetviach uskutočnia pred ich vykonaním konzultácie. Pri prijímaní takýchto opatrení Libanon poskytne výboru harmonogram odstránenia ciel zavedených podľa tohto článku. Týmto harmonogramom sa stanoví postupné odstraňovanie týchto ciel v rovnakých ročných čiastkach, začínajúc najneskôr na konci druhého roka od ich zavedenia. Asociačný výbor môže stanoviť iný harmonogram.

7.   Odchylne od ustanovení odseku 4 môže asociačný výbor na účely zohľadnenia ťažkostí pri zriaďovaní nového odvetvia výnimočne schváliť opatrenia už prijaté Libanonom podľa odseku 1 najviac po dobu troch rokov nad rámec 12-ročného prechodného obdobia.

KAPITOLA 2

Poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a spracované poľnohospodárske produkty

Článok 12

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na produkty s pôvodom v Spoločenstve a v Libanone, na ktoré sa vzťahujú kapitoly 1 až 24 kombinovanej nomenklatúry a libanonského colného sadzobníka a na produkty uvedené v prílohe 1.

Článok 13

Spoločenstvo a Libanon postupne zavedú väčšiu liberalizáciu vzájomného obchodu s poľnohospodárskymi produktmi, produktmi rybného hospodárstva a spracovanými poľnohospodárskymi produktmi v záujme oboch zmluvných strán.

Článok 14

1.   Poľnohospodárske produkty s pôvodom v Libanone uvedené v protokole č. 1 o dovoze do Spoločenstva podliehajú dojednaniam ustanoveným v danom protokole.

2.   Poľnohospodárske produkty s pôvodom v Spoločenstve uvedené v protokole č. 2 o dovoze do Libanonu podliehajú dojednaniam ustanoveným v danom protokole.

3.   Obchod so spracovanými poľnohospodárskymi produktmi spadajúcimi pod túto kapitolu podlieha dojednaniam ustanoveným v protokole č. 3.

Článok 15

1.   Päť rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Libanon zhodnotia situáciu s cieľom určiť opatrenia, ktoré budú Spoločenstvo a Libanon uplatňovať jeden rok po revízii tejto dohody v súlade s cieľom stanoveným v článku 13.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1 a s ohľadom na objem obchodu s poľnohospodárskymi produktmi, produktmi rybného hospodárstva a spracovanými poľnohospodárskymi produktmi medzi zmluvnými stranami a na výnimočnú citlivosť takýchto výrobkov budú Spoločenstvo a Libanon pravidelne a na recipročnom základe, v rámci asociačnej rady, prehodnocovať jednotlivé výrobky s možnosťou vzájomného udeľovania ďalších úľav.

Článok 16

1.   V prípade osobitných pravidiel zavádzaných v dôsledku uplatňovania jej poľnohospodárskej politiky alebo akejkoľvek zmeny súčasných pravidiel, resp. v prípade akejkoľvek zmeny alebo predĺženia opatrení týkajúcich sa uplatňovania jej poľnohospodárskej politiky, môže dotknutá zmluvná strana zmeniť a doplniť dojednania vyplývajúce z tejto dohody vzhľadom na dotknuté produkty.

2.   Zmluvná strana, ktorá uskutočňuje takéto pozmenenia, je povinná informovať o nich asociačný výbor. Na požiadanie druhej zmluvnej strany zasadne asociačný výbor, aby riadne posúdil záujmy druhej zmluvnej strany.

3.   Ak pri uplatňovaní odseku 1 Spoločenstvo alebo Libanon pozmenia dojednania tejto dohody, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych produktov, udelia dovážaným produktom, ktoré sú pôvodom z druhej zmluvnej strany, výhodu porovnateľnú s tou, ktorú ustanovuje táto dohoda.

4.   Každé pozmenenie dojednaní vyplývajúcich z tejto dohody musí byť na požiadanie druhej zmluvnej strany predmetom konzultácií v rámci asociačnej rady.

Článok 17

1.   Obidve zmluvné strany súhlasia, že budú spolupracovať na znižovaní potenciálu pre podvod pri uplatňovaní obchodných ustanovení tejto dohody.

2.   Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto dohody, ak jedna zmluvná strana zistí, že existuje dostatočný dôkaz podvodu, ako napr. značný nárast v obchode s produktmi jedného obchodného subjektu voči druhému obchodnému subjektu, ktorý presahuje podmienky úroveň odrážajúcu hospodárske podmienky, ako je bežná výroba a vývozné kapacity, alebo neposkytnutie administratívnej spolupráce požadovanej pre overenie dôkazu o pôvode druhou zmluvnou stranou, obe zmluvné strany okamžite začnú konzultácie, aby našli vhodné riešenie. Až do nájdenia takéhoto riešenia môže dotknutá zmluvná strana prijať vhodné opatrenia, ktoré považuje za potrebné. Pri výbere opatrenia musia byť uprednostnené tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie dojednaní zavedených touto dohodou.

KAPITOLA 3

Spoločné ustanovenia

Článok 18

1.   V obchode medzi Spoločenstvom a Libanonom sa nesmú zaviesť nijaké nové dovozné ani vývozné clá ani iné poplatky s rovnakým účinkom, a už uplatňované clá a poplatky sa nesmú zvýšiť po nadobudnutí platnosti tejto dohody, pokiaľ sa v tejto dohode neustanovuje inak.

2.   V obchode medzi Spoločenstvom a Libanonom sa nesmú zaviesť nové množstvové obmedzenia dovozu ani opatrenia s rovnakým účinkom.

3.   Množstvové obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnakým účinkom v obchode medzi Libanonom a Spoločenstvom sa zrušujú nadobudnutím platnosti tejto dohody.

4.   Spoločenstvo ani Libanon nebudú na vývozy medzi sebou uplatňovať clo alebo poplatky s rovnakým účinkom, ani množstvové obmedzenia alebo opatrenia s rovnakým účinkom.

Článok 19

1.   Základné clo každého výrobku, na ktoré sa majú uplatňovať postupné zníženia stanovené v článku 9 ods. 1, je to clo, ktoré sa skutočne uplatňuje voči Spoločenstvu v deň uzatvorenia rokovaní.

2.   V prípade pristúpenia Libanonu k WTO sa sadzbami uplatňovanými na dovoz medzi zmluvnými stranami stane záväzná sadzba WTO alebo nižšia sadzba skutočne uplatňovaná ku dňu pristúpenia. Ak sa po pristúpení k WTO uplatní zníženie colných sadzieb na základe zásady erga omnes, bude platiť znížená sadzba.

3.   Ustanovenie v odseku 2 sa uplatňuje na akékoľvek zníženie colných sadzieb uplatňované po dni uzavretia rokovaní na základe zásady erga omnes.

4.   Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o svojich príslušných sadzbách uplatňovaných ku dňu uzavretia rokovaní.

Článok 20

Na výrobky s pôvodom v Libanone sa pri dovoze do Spoločenstva nevzťahuje výhodnejšie zaobchádzanie, než aké členské štáty uplatňujú medzi sebou.

Článok 21

1.   Zmluvné strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení alebo praktík vnútornej fiškálnej povahy, ktoré by mohli zaviesť, priamo alebo nepriamo, diskrimináciu medzi výrobkami jednej zmluvnej strany a podobnými výrobkami pochádzajúcimi z územia druhej zmluvnej strany.

2.   Výrobky vyvážané na územie jednej zmluvnej strany nesmú mať prospech z vrátenia nepriameho vnútorného zdanenia nad rámec sumy nepriameho zdanenia, ktoré bolo na nich priamo alebo nepriamo uvalené.

Článok 22

1.   Táto dohoda nevylučuje zachovanie alebo vytvorenie colných únií, zón voľného obchodu alebo dojednaní pre pohraničný styk, pokiaľ sa nemenia obchodné dojednania ustanovené v tejto dohode.

2.   V rámci asociačného výboru sa uskutočnia konzultácie medzi zmluvnými stranami o dohodách o vytvorení colných únií alebo zón voľného obchodu a podľa potreby o ostatných významných otázkach týkajúcich sa obchodnej politiky s tretími krajinami. Predovšetkým v prípade tretej krajiny pristupujúcej k Spoločenstvu sa takéto konzultácie uskutočnia na to, aby sa zabezpečilo zohľadnenie obojstranných záujmov Spoločenstva a Libanonu.

Článok 23

Ak jedna zmluvná strana zistí, že v obchode s druhou zmluvnou stranou sa uskutočňuje damping v zmysle prevládajúcich medzinárodných noriem, ako sú vymedzené v článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 a príslušnými vnútornými právnymi predpismi, môže prijať vhodné opatrenia proti takémuto konaniu v súlade s dohodou WTO o vykonávaní článku VI dohody GATT z roku 1994 a príslušnými vnútornými právnymi predpismi.

Článok 24

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 35, uplatní sa medzi zmluvnými stranami dohoda WTO o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach.

2.   Až do prijatia potrebných pravidiel uvedených v článku 35 ods. 2, ak jedna zmluvná strana zistí, že v obchode s druhou zmluvnou stranou sa poskytujú dotácie v zmysle prevládajúcich medzinárodných noriem, ako sú vymedzené v článkoch VI a XVI Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 a príslušnými vnútornými právnymi predpismi, môže prijať vhodné opatrenia proti takémuto konaniu v súlade s dohodou WTO o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach a príslušnými vnútornými právnymi predpismi.

Článok 25

1.   Medzi zmluvnými stranami platia ustanovenia článku XIX dohody GATT z roku 1994 a dohody WTO o ochranných opatreniach a príslušné vnútorné právne predpisy.

2.   Skôr ako uplatní ochranné opatrenia vymedzené medzinárodnými normami, zmluvná strana, ktorá má v úmysle uplatniť takéto opatrenia, poskytne asociačnému výboru všetky dôležité informácie potrebné na podrobné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany.

Za účelom nájdenia tohto riešenia zmluvné strany okamžite uskutočnia konzultácie v asociačnom výbore. Ak v rámci konzultácií zmluvné strany nedospejú v priebehu tridsiatich dní od ich začatia k riešeniu, ktorým by zabránili uplatneniu ochranných opatrení, zmluvná strana, ktorá má v úmysle uplatniť ochranné opatrenia, môže uplatniť ustanovenia článku XIX dohody GATT z roku 1994 a dohody WTO o ochranných opatreniach.

3.   Pri výbere ochranných opatrení v zmysle tohto článku zmluvné strany uprednostnia opatrenia, ktoré spôsobujú menšie narušenie plnenia cieľov tejto dohody.

4.   Ochranné opatrenia sa bezodkladne oznámia asociačnému výboru a pravidelne sa o nich rokuje v rámci výboru, predovšetkým s cieľom ich zrušenia, len čo to okolnosti dovolia.

Článok 26

1.   Ak plnenie ustanovení článku 18 ods. 4 vedie k:

a)

reexportu do tretej krajiny, voči ktorej exportujúca zmluvná strana zachováva pre dotknutý výrobok množstvové vývozné obmedzenia, vývozné clá alebo opatrenia alebo poplatky s rovnakým účinkom;

alebo

b)

závažnému nedostatku výrobku významného pre vyvážajúcu zmluvnú stranu alebo jeho hrozbe;

a ak vyššie uvedené okolnosti spôsobujú alebo môžu spôsobiť vyvážajúcej zmluvnej strane závažné problémy, môže táto zmluvná strana prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi stanovenými v odseku 2.

2.   Ťažkosti vyplývajúce zo situácií uvedených v odseku 1 sa predložia na preskúmanie asociačnému výboru. Asociačný výbor môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na vyriešenie týchto ťažkostí. Ak nevydal takéto rozhodnutie do tridsiatich dní od oznámenia záležitosti výboru, vyvážajúca zmluvná strana môže uplatniť vhodné opatrenia na vývoz dotknutého výrobku. Tieto opatrenia musia byť nediskriminačné a odstránené po zániku podmienok, ktoré ich oprávňujú.

Článok 27

Nič v tejto dohode nebráni uplatneniu zákazov ani obmedzení na dovozy, vývozy alebo tranzit tovaru z dôvodu verejnej morálky, verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti; ochrany zdravia a života ľudí alebo zvierat, ochrany rastlín; ochrany národných pamiatok majúcich umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu; ochrany duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva alebo predpisov týkajúcich sa zlata a striebra a zachovania neobnoviteľných prírodných zdrojov. Tieto zákazy alebo obmedzenia však nesmú predstavovať svojvoľnú alebo skrytú diskrimináciu v obchode medzi zmluvnými stranami.

Článok 28

Pojem „výrobky s pôvodom“ na účely uplatňovania ustanovení tejto hlavy a metódy administratívnej spolupráce s nimi súvisiace sú stanovené v protokole č. 4.

Článok 29

Na dovoz do Spoločenstva sa uplatňuje Kombinovaná nomenklatúra klasifikácie tovaru. Na dovoz do Libanonu sa na klasifikáciu tovaru uplatňuje libanonský colný sadzobník.

HLAVA III

PRÁVO USADIŤ SA A POSKYTOVAŤ SLUŽBY

Článok 30

1.   Zaobchádzanie, ktoré poskytne jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, pokiaľ ide o právo usadiť sa a poskytovať služby, je založené na záväzkoch a iných povinnostiach oboch zmluvných strán podľa Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS). Toto ustanovenie nadobúda platnosť odo dňa konečného pristúpenia Libanonu k WTO.

2.   Libanon sa zaväzuje predložiť harmonogram osobitných záväzkov o službách pripravovaných v súlade s článkom XX dohody GATS Európskemu spoločenstvu a jeho členským štátom čo najskôr po jeho finalizácií.

3.   Zmluvné strany sa zaväzujú zvážiť rozšírenie uvedených ustanovení s cieľom vytvoriť „dohodu o hospodárskej integrácii“, ako je definovaná v článku V dohody GATS.

4.   Cieľ uvedený v odseku 3 preskúma prvýkrát asociačná rada jeden rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

5.   Zmluvné strany medzi dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody a pristúpením Libanonu k WTO neprijmú žiadne opatrenia, ani nevykonajú žiadne kroky, ktoré by viedli k diskriminačnejším podmienkam pre poskytovanie služieb poskytovateľmi služieb Spoločenstva alebo Libanonu, ako sú tie, ktoré existujú v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody.

6.   Na účely tejto hlavy:

a)

„poskytovatelia služieb“ zmluvnej strany sú akékoľvek právnické alebo fyzické osoby, ktoré sa snažia poskytovať alebo poskytujú službu;

b)

„právnická osoba“ je spoločnosť alebo dcérsku spoločnosť založená v súlade s právom členského štátu Spoločenstva alebo Libanonu s registrovaným sídlom alebo ústredím alebo hlavným miestom výkonu činnosti na území Spoločenstva alebo Libanonu. Ak má právnická osoba iba svoje registrované sídlo alebo ústredie na území Spoločenstva alebo Libanonu, nepovažuje sa za právnickú osobu Spoločenstva alebo Libanonu, pokiaľ jej operácie nevykazujú skutočnú a trvalú väzbu na hospodárstvo Spoločenstva alebo Libanonu;

c)

„dcérska spoločnosť“ je právnická osoba, ktorú účinne kontroluje iná právnická osoba;

d)

„fyzická osoba“ je osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu Spoločenstva alebo Libanonu podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov.

HLAVA IV

PLATBY, KAPITÁL, HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A INÉ HOSPODÁRSKE USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Bežné platby a pohyb kapitálu

Článok 31

V rámci ustanovení tejto dohody, a ak články 33 a 34 neustanovujú inak, sa na pohyb kapitálu nevzťahujú žiadne obmedzenia medzi Spoločenstvom na jednej strane a Libanonom na druhej strane, ani žiadna diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu štátnych príslušníkov alebo z dôvodu miesta, kde sa investuje takýto kapitál.

Článok 32

Bežné platby súvisiace s pohybom tovaru, osôb, služieb alebo kapitálu v rámci tejto dohody sú oslobodené od všetkých obmedzení.

Článok 33

1.   Ak iné ustanovenia tejto dohody alebo iné medzinárodné záväzky Spoločenstva a Libanonu neustanovia inak, ustanovenia článkov 31 a 32 nemajú vplyv na uplatňovanie akýchkoľvek obmedzení, ktoré existujú medzi stranami ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody, pokiaľ ide o pohyb kapitálu medzi nimi týkajúci sa priamych investícií – vrátane investícií do nehnuteľného majetku, prevádzkarne, poskytovania finančných služieb alebo vstupu cenných papierov na kapitálové trhy.

2.   Transfer investícií do zahraničia vykonaný v Libanone obyvateľmi Spoločenstva alebo v Spoločenstve obyvateľmi Libanonu a akýkoľvek zisk z toho plynúci však nesmie byť dotknutý.

Článok 34

Ak jeden alebo viac členských štátov Spoločenstva alebo Libanonu stojí pred rizikom vážnych ťažkostí týkajúcich sa platobnej bilancie, Spoločenstvo alebo Libanon môžu podľa podmienok ustanovených v rámci dohody GATT a článkov VIII a XIV Štatútu Medzinárodného menového fondu vykonať reštriktívne opatrenia vzhľadom na bežné platby, ak sú takéto opatrenia nevyhnutne potrebné. Spoločenstvo alebo Libanon o tom okamžite informujú druhú zmluvnú stranu a čo najskôr uvedú časový harmonogram na odstránenie takýchto opatrení.

KAPITOLA 2

Hospodárska súťaž a iné hospodárske záležitosti

Článok 35

1.   Nasledujúce kroky sú nezlučiteľné s riadnym plnením tejto dohody, pokiaľ to môže mať dosah na obchod medzi Spoločenstvom a Libanonom:

a)

všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a zosúladené postupy medzi podnikmi, ktoré majú za cieľ alebo následok bránenie, obmedzovanie alebo narušenie hospodárskej súťaže, ako sú vymedzené v príslušných právnych predpisoch;

b)

zneužívanie jedným alebo viacerými podnikmi dominantného postavenia na území Spoločenstva alebo Libanonu ako celku alebo na jeho podstatnej časti, ako je vymedzené v príslušných právnych predpisoch.

2.   Zmluvné strany budú presadzovať svoje právo podľa právnych predpisov o hospodárskej súťaži a vymieňať si informácie zohľadňujúc obmedzenia stanovené požiadavkami dôvernosti. Potrebné pravidlá pre spoluprácu na vykonanie odseku 1 prijme asociačný výbor do piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

3.   Ak sa Spoločenstvo alebo Libanon domnieva, že konkrétny postup je nezlučiteľný s ustanoveniami odseku 1 tohto článku, a ak tento postup vyvoláva alebo môže vyvolať vážny vplyv na záujmy druhej zmluvnej strany, môže po porade s asociačným výborom alebo po 30 pracovných dňoch od predloženia veci na konzultáciu podniknúť primerané opatrenia.

Článok 36

Členské štáty a Libanon postupne prispôsobujú bez toho, aby boli dotknuté ich záväzky, ktoré vykonali alebo majú vykonať podľa dohody GATT, všetky štátne monopoly komerčného charakteru tak, aby zabezpečili, že do konca piateho roku od nadobudnutia platnosti tejto dohody nebude existovať žiadna diskriminácia v zmysle podmienok, za akých sa tovar obstaráva a uvádza na trh, medzi občanmi členských štátov a Libanonu. Asociačný výbor bude informovaný o opatreniach prijatých na uskutočnenie tohto cieľa.

Článok 37

Vzhľadom na verejné podniky a podniky, ktorým boli poskytnuté zvláštne alebo výlučné práva, asociačná rada zabezpečí, že od piateho roku od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa neprijme ani neponechá v platnosti žiadne opatrenie narúšajúce obchod medzi Spoločenstvom a Libanonom v rozsahu, ktorý je v rozpore so záujmami zmluvných strán. Toto ustanovenie právne ani fakticky nebráni vykonávaniu konkrétnych úloh, ktoré sú zadané týmto podnikom.

Článok 38

1.   Na základe ustanovení tohto článku a prílohy 2, zmluvné strany zabezpečia primeranú a efektívnu ochranu práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva v súlade s prevládajúcimi medzinárodnými normami vrátane efektívnych prostriedkov na vynucovanie týchto práv.

2.   Zmluvné strany pravidelne posudzujú vykonávanie tohto článku a prílohy 2. Ak hrozia v oblasti ochrany duševného vlastníctva problémy, ktoré ovplyvňujú obchodné podmienky, uskutočnia sa bezodkladne na žiadosť ktorejkoľvek strany konzultácie, ktorých cieľom bude dosiahnutie vzájomne uspokojivého riešenia.

Článok 39

1.   Zmluvné strany si dali za cieľ dosiahnutie vzájomnej a postupnej liberalizácie zmlúv vo verejnom obstarávaní.

2.   Asociačná rada prijme potrebné opatrenia na vykonanie odseku 1.

HLAVA V

HOSPODÁRSKA A ODVETVOVÁ SPOLUPRÁCA

Článok 40

Ciele

1.   Zmluvné strany spoločne vytvoria stratégie a postupy nevyhnutné na dosiahnutie spolupráce v oblastiach obsiahnutých v tejto hlave.

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú zintenzívniť hospodársku spoluprácu v obojstrannom záujme a v duchu partnerstva, ktoré je základom tejto dohody.

3.   Cieľom hospodárskej spolupráce je podpora úsilia Libanonu dosiahnuť trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj.

Článok 41

Rozsah

1.   Spolupráca sa zameriava predovšetkým na oblasti činností postihnutých vnútornými obmedzeniami a ťažkosťami alebo ovplyvnených procesom liberalizácie libanonského hospodárstva ako celku a najmä liberalizáciou obchodu medzi Libanonom a Spoločenstvom.

2.   Spolupráca sa taktiež zameria na oblasti, ktoré môžu zblížiť hospodárstva Spoločenstva a Libanonu, najmä tie, ktoré prispejú k rastu a zamestnanosti.

3.   Ochrana životného prostredia a ekologická rovnováha tvorí ústrednú zložku rôznych oblastí hospodárskej spolupráce.

4.   Zmluvné strany sa môžu dohodnúť o rozšírení hospodárskej spolupráce na ďalšie sektory, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia tejto hlavy.

Článok 42

Metódy a formy

Hospodárska spolupráca sa realizuje najmä formou:

a)

pravidelného hospodárskeho dialógu medzi zmluvnými stranami, ktorý sa týka všetkých oblastí makroekonomickej politiky;

b)

pravidelnej výmeny informácií a myšlienok v každom sektore spolupráce, vrátane stretnutí vládnych úradníkov a expertov;

c)

poskytovania poradenstva, skúseností a odbornej prípravy;

d)

uskutočňovania spoločných činností, ako sú semináre a praktické cvičenia;

e)

technickej, administratívnej a regulačnej pomoci;

f)

šírenia informácií o spolupráci.

Článok 43

Vzdelávanie a odborná príprava

Spolupráca má za cieľ:

a)

vymedzenie prostriedkov na citeľné zlepšenie situácie v oblasti vzdelávania a prípravy, najmä odbornej prípravy;

b)

podporu vytváraniu silných väzieb medzi agentúrami špecializovanými na spoločné činnosti a výmenu skúseností a know-how, najmä výmenné pobyty mladých ľudí, výmeny medzi univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami, aby sa viac zblížili ich kultúry;

c)

mimoriadnu podporu prístupu žien k vzdelaniu vrátane technického a vyššieho vzdelania a odbornej prípravy.

Článok 44

Vedecko-technická a technologická spolupráca

Cieľom spolupráce je:

a)

podnecovanie vytvárania trvalých vzťahov medzi vedeckými spoločenstvami zmluvných strán, predovšetkým prostredníctvom:

poskytovania Libanonu prístup k výskumným a technologickým rozvojovým programom Spoločenstva v súlade s pravidlami Spoločenstva upravujúcimi účasť nečlenských krajín Spoločenstva na takýchto programoch,

účasti Libanonu v sieťach decentralizovanej spolupráce,

podpory synergie medzi odbornou prípravou a výskumom;

b)

skvalitniť libanonské výskumné kapacity a jeho technologický rozvoj;

c)

stimulovať technologické inovácie a transfer nových technológií a šírenie know-how;

d)

štúdium spôsobov, akými sa môže Libanon zúčastňovať na európskych rámcových programoch pre výskum.

Článok 45

Životné prostredie

1.   Zmluvné strany podnecujú spoluprácu pri zamedzovaní zhoršovania životného prostredia, kontrole znečisťovania a zabezpečovania rozumného využívania prírodných zdrojov s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj.

2.   Spolupráca sa zameriava na tieto oblasti:

a)

kvalita vody v stredomorskom regióne a kontrola a predchádzanie znečisťovaniu mora;

b)

nakladanie s odpadmi, predovšetkým s toxickým odpadom;

c)

zasoľovanie;

d)

environmentálny manažment citlivých pobrežných oblastí;

e)

vzdelávanie a informovanosť v oblasti životného prostredia;

f)

využívanie vyspelých nástrojov environmentálneho manažmentu a monitorovania a najmä využívanie environmentálnych informačných systémov a štúdií vplyvu na životné prostredie;

g)

vplyv priemyselného rozvoja na životné prostredie vo všeobecnosti a predovšetkým na bezpečnosť priemyselných podnikov;

h)

vplyv poľnohospodárstva na kvalitu pôdy a vôd;

i)

ochrana a konzervácia pôdy;

j)

racionálny manažment vodných zdrojov;

k)

spoločné výskumné a monitorovacie činnosti ako aj programy a projekty.

Článok 46

Priemyselná spolupráca

Cieľom spolupráce je:

a)

podporiť spoluprácu medzi hospodárskymi subjektami oboch zmluvných strán vrátane spolupráce v súvislosti s prístupom Libanonu k obchodným sieťam Spoločenstva;

b)

podpora úsilia modernizovať a reštrukturalizovať libanonský štátny a súkromný priemysel (vrátane agropotravinárskeho priemyslu);

c)

posilňovanie prostredia priaznivého pre súkromnú iniciatívu s cieľom stimulovať a diverzifikovať výstup pre domáce a exportné trhy;

d)

posilnenie libanonských ľudských zdrojov a priemyselného potenciálu pomocou lepšieho využitia stratégie v oblasti inovácie, výskumu a technického rozvoja;

e)

uľahčenie prístupu na kapitálové trhy na financovanie produktívnych investícií;

f)

podporiť rozvoj MSP, najmä prostredníctvom:

podpory kontaktov medzi podnikmi, sčasti využívaním sietí a nástrojov Spoločenstva pre podporu priemyselnej spolupráce a partnerstva,

uľahčenia prístupu k úverom pre financovanie investícií,

sprístupnenia informačných a podporných služieb,

posilnenia ľudských zdrojov na podporu inovácie a vytvárania projektov a hospodárskych aktivít.

Článok 47

Podpora a ochrana investícií

1.   Spolupráca sa zameriava na zvýšenie toku kapitálu, odborných schopností a technológie do Libanonu, medzi iným prostredníctvom:

a)

vhodných prostriedkov na identifikovanie investičných príležitostí a informačných kanálov o regulácii investícií;

b)

poskytovania informácií o Európskom investičnom režime (technická podpora, priama finančná podpora, fiškálne stimuly a poistenie investícií atď.) spojené s vonkajšími investíciami a zlepšením možnosti pre Libanon profitovať z nich;

c)

preskúmania možnosti vytvorenia spoločných podnikov (najmä pre malé a stredné podniky), a pokiaľ je to vhodné, uzatvorením dohôd medzi členskými štátmi a Libanonom;

d)

zriadenia mechanizmov na povzbudenie a podporu investícií;

e)

rozvoja právneho prostredia prospešného pre investície medzi oboma zmluvnými stranami, prostredníctvom uzatvárania dohôd o ochrane investícií, a keď je to vhodné, dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia medzi členskými štátmi a Libanonom.

2.   Spolupráca sa môže rozšíriť na plánovanie a realizáciu projektov, ktoré demonštrujú efektívne nadobudnutie a využitie základných technológií, využívanie štandardov, rozvoj ľudských zdrojov a vytváranie miestnych pracovných príležitostí.

Článok 48

Spolupráca pri normalizácií a posudzovaní zhody

Zmluvné strany spolupracujú pri:

a)

znižovaní rozdielov v normalizácii, metrológií, skúšobníctve a posudzovaní zhody;

b)

rozvoji modernizácie libanonských laboratórií;

c)

rokovaní o dohodách o vzájomnom uznávaní, čo najskôr ako sú pre ne splnené podmienky;

d)

posilňovaní libanonských inštitúcií zodpovedných za nomalizáciu, skúšobníctvo a duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo.

Článok 49

Aproximácia právnych predpisov

Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na aproximáciu príslušných právnych predpisov s cieľom umožniť implementáciu tejto dohody.

Článok 50

Finančné služby

Cieľom spolupráce je dosiahnuť priblíženie spoločných predpisov a noriem vrátane týchto oblastí:

a)

rozvoj finančných trhov v Libanone;

b)

skvalitňovanie účtovníctva, auditu, dohľadu a regulácie vo finančných službách a finančného monitoringu v Libanone.

Článok 51

Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo

Ciele spolupráce sú:

a)

podporovať politiky, ktoré majú za cieľ diverzifikáciu produkcie;

b)

znížiť potravinovú závislosť;

c)

podporovať formy poľnohospodárstva, ktoré berú náležitý ohľad na životné prostredie;

d)

vytvoriť bližšie vzťahy medzi podnikmi, zoskupeniami a profesijnými organizáciami zmluvných strán;

e)

poskytovať technickú pomoc a odbornú prípravu; podporovať agronomický výskum, poradné služby, poľnohospodárske vzdelávanie a technickú odbornú prípravu zamestnancov v poľnohospodárskom odvetví;

f)

zosúladiť fytosanitárne a veterinárne normy;

g)

podporovať integrovaný rozvoja vidieka, vrátane zlepšenia základných služieb a rozvoj pridružených hospodárskych aktivít, najmä v regiónoch postihnutých eradikáciou nezákonných plodín;

h)

spolupráca medzi vidieckymi oblasťami, výmena skúseností a know-how o rozvoji vidieka;

i)

rozvoj morského rybolovu a akvakultúry;

j)

rozvoj baliacich a skladovacích metód a metód uvádzania na trh a zlepšenie distribučných kanálov;

k)

rozvoj poľnohospodárskych vodných zdrojov;

l)

rozvoj odvetvia lesného hospodárstva, najmä v oblasti zalesňovania, predchádzania lesným požiarom, lesných pastvín a boja proti rozširovaniu púští;

m)

rozvoj poľnohospodárskej mechanizácie a podpora spolupráce v oblasti poľnohospodárskych služieb;

n)

posilňovanie poľnohospodárskeho kreditného systému.

Článok 52

Doprava

Cieľom spolupráce je:

a)

reštrukturalizácia a modernizácia cestných, železničných, prístavných a letiskových infraštruktúr napojených na hlavné transeurópske komunikačné trasy spoločného záujmu;

b)

vytvorenie a presadzovanie prevádzkových a bezpečnostných noriem porovnateľných s normami, ktoré prevládajú v Spoločenstve;

c)

modernizácia technického vybavenia na úroveň noriem Spoločenstva pre multimodálnu dopravu, kontajnerovú dopravu a prekládku;

d)

zlepšiť cestnú, námornú a multimodálnu dopravu a riadenie prístavov, letísk, námornej a vzdušnej dopravnej prevádzky, železníc a navigačných prostriedkov;

e)

reorganizácia a reštrukturalizácia sektora hromadnej dopravy vrátane verejnej dopravy.

Článok 53

Informačná spoločnosť a telekomunikácie

1.   Zmluvné strany uznávajú, že informačné a komunikačné technológie predstavujú kľúčový prvok modernej spoločnosti, dôležitý pre hospodársky sociálny rozvoj a základný kameň vyvýjajúcej sa informačnej spoločnosti.

2.   Spolupráca v tejto oblasti sa zameriava na:

a)

dialóg o rôznych aspektoch informačnej spoločnosti vrátane telekomunikačných politík;

b)

výmeny informácií a technickej pomoci o regulačných záležitostiach, normalizácii, skúšobníctve a osvedčovaní, pokiaľ ide o informačné a telekomunikačné technológie;

c)

šírenie nových informačných a telekomunikačných technológií a moderných zariadení pre vyspelé komunikácie, informačné služby a technológie;

d)

podporu a realizáciu spoločných projektov zameraných na výskum, technické rozvoj a priemyselné aplikácie informačných technológií, komunikácií, telematiky a informačnej spoločnosti;

e)

spoluprácu libanonských organizácií v pilotných projektoch a európskych programoch v stanovených rámcoch;

f)

vzájomné prepojenie a interoperabilitu telematických sietí a služieb v Spoločenstve a Libanone;

g)

dialóg o regulačnej spolupráci o medzinárodných službách, vrátane aspektov súvisiacich s ochranou údajov a súkromia.

Článok 54

Energetika

Spolupráca sa zameriava na:

a)

podporu obnoviteľných zdrojov energie;

b)

podporu úspor energie a energetickej účinnosti;

c)

aplikovaný výskum súvisiaci s databázovými sieťami spájajúcimi hospodárske a spoločenské subjekty zmluvných strán;

d)

podporu modernizácie a rozvoja energetických sietí a ich napojenia na siete Spoločenstva.

Článok 55

Cestovný ruch

Spolupráca sa zameriava na:

a)

podporu investícií v cestovnom ruchu;

b)

zlepšenie znalostí o turistickom odvetví a zabezpečenie vyššieho súladu politík ovplyvňujúcich cestovný ruch;

c)

podporu vhodného sezónneho rozšírenia cestovného ruchu;

d)

zdôraznenie dôležitosti kultúrneho dedičstva pre cestovný ruch;

e)

zabezpečenie vhodného udržiavania vzájomných vzťahov medzi cestovným ruchom a životným prostredím;

f)

zvyšovanie konkurencieschopnosti cestovného ruchu podporovaním zvyšovania úrovne noriem a profesionality;

g)

posilňovanie informačných tokov;

h)

zintenzívnenie činností odbornej prípravy hotelového manažmentu a administratívy a odbornej prípravy v iných hotelových odvetviach;

i)

organizovanie výmeny skúseností, aby sa zabezpečil vyrovnaný, trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu, najmä prostredníctvom výmeny informácií, výstav, konferencií a publikácií.

Článok 56

Spolupráca v colnej oblasti

1.   Zmluvné strany rozvinú spoluprácu v colnej oblasti na zaistenie toho, že sa budú dodržiavať ustanovenia o obchode. Na tento účel začnú dialóg o colných veciach.

2.   Spolupráca sa zameria najmä na:

a)

zjednodušenie kontrol a postupov týkajúcich sa colného vybavenia tovarov;

b)

možnosť prepojenia medzi tranzitnými systémami Spoločenstva a Libanonu;

c)

výmenu informácií medzi expertmi a odbornú prípravu;

d)

technickú pomoc podľa potreby.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ostatné formy spolupráce ustanovené v tejto dohode, a najmä tie v oblasti boja proti drogám a prania špinavých peňazí, správne orgány zmluvných strán si poskytujú vzájomnú pomoc v súlade s ustanoveniami protokolu č. 5.

Článok 57

Spolupráca v oblasti štatistiky

Cieľom spolupráce je zosúladiť metodiku používanú zmluvnými stranami a využívať údaje vrátane bankových údajov o všetkých oblastiach, ktoré zahŕňa táto dohoda a o ktorých možno zbierať štatistické údaje.

Článok 58

Ochrana spotrebiteľov

Spolupráca v tejto oblasti by sa mala zameriavať na vybudovanie zlučiteľných systémov ochrany spotrebiteľa v Spoločenstve a v Libanone a mala by, pokiaľ je to možné, zahŕňať:

a)

zvyšovanie zlučiteľnosti právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa s cieľom vyhnúť sa bariéram v obchode;

b)

vytvorenie a rozvoj systémov vzájomnej informovanosti o nebezpečných potravinách a priemyselných výrobkoch a ich prepojenie (systémy včasného varovania);

c)

výmenu informácií a odborníkov;

d)

organizovanie vzdelávacích programov a poskytovanie technickej pomoci.

Článok 59

Spolupráca pri posilnení inštitúcií a právny štát

Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú význam právneho štátu a riadne fungovanie inštitúcií na všetkých úrovniach v oblastiach administratívy všeobecne a najmä v oblastiach vynútiteľnosti práva a mechanizmu spravodlivosti. Nezávislé a efektívne súdnictvo a kvalifikovaní právnici sú v tejto súvislosti mimoriadne významní.

Článok 60

Pranie špinavých peňazí

1.   Zmluvné strany súhlasia, že je potrebné spolupracovať, aby sa zabránilo zneužívaniu ich finančných systémov na pranie príjmov z trestnej činnosti všeobecne, a najmä z trestných činov spojených s drogami.

2.   Spolupráca v tejto oblasti môže pozostávať z administratívnej a technickej pomoci zameranej na vytvorenie účinných noriem a ich efektívne vykonávanie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v súlade s medzinárodnými normami.

Článok 61

Prevencia a boj proti organizovanému zločinu

1.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci s cieľom predchádzať organizovanému zločinu a bojovať proti nemu najmä v týchto oblastiach: obchodovanie s ľuďmi, vykorisťovanie na sexuálne účely, korupcia, falšovanie finančných dokumentov, nezákonné obchodovanie so zakázanými, falošnými alebo pirátskymi produktmi a nezákonné transakcie týkajúce sa predovšetkým priemyselného odpadu alebo rádioaktívneho materiálu, obchodovanie so zbraňami a výbušninami, počítačová kriminalita, kradnuté vozidlá.

2.   Zmluvné strany úzko spolupracujú s cieľom vytvoriť vhodné mechanizmy a normy.

3.   Technická a administratívna spolupráca v tejto oblasti bude obsahovať odbornú prípravu a posilnenie efektívnosti úradov a štruktúr zodpovedných za boj proti kriminalite a za jej predchádzanie a za vytváranie opatrení na predchádzanie zločinnosti.

Článok 62

Spolupráca v oblasti nelegálnych drog

1.   Zmluvné strany v rámci svojich príslušných právomocí a kompetencií spolupracujú, aby zabezpečili vyrovnaný a ucelený prístup k drogám. Drogové politiky a opatrenia sú zamerané na zníženie ponuky, obchodovania a dopytu po nelegálnych drogách a tiež na účinnejšiu kontrolu prekurzorov.

2.   Zmluvné strany sa dohodnú o potrebných metódach spolupráce na dosiahnutie týchto cieľov. Činnosti sú založené na spoločne dohodnutých zásadách vychádzajúcich z piatich základných zásad, ktoré schválilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov na osobitnej schôdzi o drogách v roku 1998 (UNGASS).

3.   Spolupráca medzi zmluvnými stranami môže pozostávať z technickej a administratívnej pomoci, najmä v týchto oblastiach: navrhovanie vnútroštátnych právnych predpisov a politík, budovanie inštitúcií a informačných centier, odborná príprava pracovníkov, výskum súvisiaci s drogami, predchádzanie zneužívaniu prekurzorov používaných na nelegálnu výrobu drog. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť o zahrnutí iných oblastí.

HLAVA VI

SPOLUPRÁCA V SOCIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ZÁLEŽITOSTIACH

KAPITOLA 1

Dialóg a spolupráca v sociálnej oblasti

Článok 63

Zmluvné strany spoločne rozhodnú o metódach potrebných na dosiahnutie spolupráce v oblastiach obsiahnutých v tejto hlave.

Článok 64

1.   Zmluvné strany vedú pravidelný dialóg o akejkoľvek sociálnej otázke, ktorá je predmetom ich záujmu.

2.   Takýto dialóg je prostriedkom na hľadanie spôsobov, ako dosiahnuť pokrok v oblasti pohybu pracovníkov a rovnocenného zaobchádzania a sociálnej integrácie občanov Libanonu a Spoločenstva, ktorí majú legálny pobyt na území ich hostiteľských krajín.

3.   Dialóg sa bude vzťahovať najmä na všetky otázky spojené s:

a)

životnými a pracovnými podmienkami spoločenstiev migrantov;

b)

migráciou;

c)

nelegálnym prisťahovalectvom;

d)

projektmi a programami na podporu rovnakého zaobchádzania medzi štátnymi príslušníkmi Libanonu a Spoločenstva, vzájomného oboznamovania sa s kultúrami a civilizáciami, presadzovania tolerancie a odstránenia diskriminácie.

Článok 65

1.   S cieľom konsolidovať spoluprácu medzi zmluvnými stranami v sociálnej oblasti sa v ktorejkoľvek oblasti záujmu zmluvných strán uskutočňujú projekty a programy vrátane:

a)

zlepšovania životných podmienok najmä v znevýhodnených oblastiach a oblastiach, v ktorých obyvateľstvo bolo vyslídlené;

b)

presadzovania úlohy žien v procese hospodárskeho a sociálneho rozvoja najmä prostredníctvom vzdelávania a médií;

c)

podpory a rozvoja plánovaného rodičovstva v Libanone a programov ochrany matky a dieťaťa;

d)

zlepšenia systémov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia;

e)

zlepšenia systému zdravotnej starostlivosti najmä prostredníctvom spolupráce v oblasti verejného zdravia a prevencie, zdravotného zabezpečenia a lekárskej odbornej prípravy a manažmentu;

f)

realizácie a financovania výmenných a rekreačných programov pre zmiešané skupiny libanonskej a európskej mládeže, mladých pracovníkov, mladých zástupcov MVO a iných odborníkov v oblasti mládeže, ktorí majú pobyt v členských štátoch, s cieľom podporovať vzájomné spoznávanie jednotlivých kultúr a pestovanie tolerancie.

2.   Zmluvné strany vedú dialóg o všetkých aspektoch obojstranného záujmu a najmä o sociálnych problémoch ako je nezamestnanosť, rehabilitácia postihnutých, rovnaké zaobchádzanie pre mužov a ženy, pracovné vzťahy, odborná príprava, bezpečnosť a zdravie pri práci.

Článok 66

Projekty spolupráce sa môžu uskutočňovať v koordinácii s členskými štátmi a príslušnými medzinárodnými organizáciami.

KAPITOLA 2

Spolupráca v kultúrnych záležitostiach, audiovizuálnych médiách a informáciách

Článok 67

1.   Zmluvné strany súhlasia s podporou kultúrnej spolupráce v oblasti obojstranného záujmu a v duchu vzájomného rešpektovania kultúr. V oblasti kultúry začnú trvalý kultúrny dialóg. Táto spolupráca bude podporovať najmä:

a)

zachovávanie a obnovu historického a kultúrneho dedičstva (ako sú pamätníky, náleziská, artefakty, vzácne knihy a rukopisy);

b)

výmeny výstav a umelcov;

c)

odbornú prípravu pracovníkov v oblasti kultúry.

2.   Spolupráca v oblasti audiovizuálnej médií má podporovať spoluprácu v takých oblastiach, ako je koprodukcia a odborná príprava. Zmluvné strany budú hľadať spôsoby, ako povzbudiť účasť Libanonu na iniciatívach Spoločenstva v tejto oblasti.

3.   Zmluvné strany súhlasia, že existujúce kultúrne programy Spoločenstva a jedného alebo viacerých členských štátov a ďalšie činnosti v záujme obidvoch strán sa môžu rozšíriť na Libanon.

4.   Zmluvné strany navyše podporia kultúrnu spoluprácu komerčnej povahy najmä prostredníctvom spoločných projektov (produkcia, investície a marketing), odbornej prípravy a výmeny informácií.

5.   Zmluvné strany pri určovaní projektov a programov spolupráce a spoločných činností budú venovať osobitnú pozornosť mladým ľuďom, schopnostiam sebavyjadrenia, otázkam zachovania dedičstva a šírenia kultúry a komunikačným schopnostiam pomocou písomných a audiovizuálnych médií.

6.   Spolupráca sa vykonáva spôsobom ustanoveným v článku 42.

KAPITOLA 3

Spolupráca pri predchádzaní a kontrole nelegálneho prisťahovalectva

Článok 68

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať, aby zabránili nelegálnemu prisťahovalectvu a kontrolovali nelegálne prisťahovalectvo. Na tento účel:

a)

každý členský štát súhlasí, že na základe požiadania Libanonu prijme svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území Libanonu na základe ich požiadania bez ďalších formalít, ak boli dané osoby jednoznačne identifikované ako takéto osoby;

b)

Libanon súhlasí, že prijme svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území členských štátov, na základe ich požiadania, bez ďalších formalít, ak boli dané osoby jednoznačne identifikované ako takéto osoby.

Členské štáty a Libanon tiež vybavia svojich štátnych príslušníkov príslušnými identifikačnými dokumentmi na tieto účely.

2.   Vo vzťahu k členským štátom Európskej únie platia povinnosti tohto odseku iba vo vzťahu k tým osobám, ktoré sa považujú za ich štátnych príslušníkov na účely Spoločenstva v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

3.   Pre Libanon sa povinnosti tohto článku uplatnia len vo vzťahu k tým osobám, ktoré sa považujú za štátnych príslušníkov Libanonu v súlade s libanonským právnym poriadkom a príslušnými právnymi predpismi o občianstve.

Článok 69

1.   Po nadobudnutí platnosti tejto dohody zmluvné strany na vyzvanie ktorejkoľvek z nich dojednajú a uzatvoria bilaterálne dohody, ktoré budú upravovať osobitné povinnosti na readmisiu svojich štátnych príslušníkov. Tieto dohody taktiež pokryjú, ak toto ktorákoľvek zo strán považuje za nevyhnutné, dojednania o readmisii štátnych príslušníkov tretích krajín. Takéto dohody stanovia podrobnosti o kategóriách osôb, na ktoré sa vzťahujú uvedené dojednania, ako aj možné spôsoby ich readmisie.

2.   Libanonu sa môže poskytnúť primeraná finančná a technická pomoc na vykonávanie týchto dohôd.

Článok 70

Asociačná rada preskúma, aké ďalšie spoločné úsilie možno vyvinúť na prevenciu a kontrolu nelegálneho prisťahovalectva.

HLAVA VII

FINANČNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 71

1.   S cieľom plne dosiahnuť ciele tejto dohody sa bude finančná spolupráca pre Libanon zvažovať v súlade s príslušnými finančnými postupmi a zdrojmi.

2.   Tieto postupy sa prijmú po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami prostredníctvom najvhodnejších nástrojov po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

3.   Okrem oblastí, na ktoré sa vzťahujú hlavy V a VI tejto dohody, spolupráca sa uplatňuje aj v týchto činnostiach:

a)

uľahčovanie reforiem, ktoré majú za cieľ modernizáciu hospodárstva;

b)

obnova a modernizácia hospodárskej infraštruktúry;

c)

podpora súkromných investícií a činností vytvárajúcich pracovné miesta;

d)

zohľadňovanie účinkov postupného zavádzania zóny voľného obchodu v libanonskom hospodárstve, najmä pokiaľ sa to týka modernizácie a reštrukturalizácie hospodárskych odvetví, najmä priemyslu;

e)

podporné opatrenia pre politiky implementované v sociálnych sektoroch, najmä pre reformu sociálneho zabezpečenia.

Článok 72

V rámci nástrojov Spoločenstva určených na podporu štrukturálnych adaptačných programov v stredomorských krajinách – a v úzkej koordinácii s libanonskými orgánmi a ostatnými zainteresovanými, najmä medzinárodnými finančnými inštitúciami – Spoločenstvo preskúma vhodné spôsoby podpory štrukturálnych politík uskutočňovaných Libanonom pri obnove finančnej rovnováhy vo všetkých jeho kľúčových aspektoch a vytvorí hospodárske prostredie priaznivé pre posilnenie rastu, ktoré zároveň skvalitní sociálnu starostlivosť.

Článok 73

S cieľom zabezpečiť koordinovaný prístup k riešeniu výnimočných makroekonomických a finančných problémov, ktoré môžu vyplývať z postupného uplatňovania tejto dohody, zmluvné strany pozorne monitorujú rozvoj obchodných a finančných vzťahov medzi Spoločenstvom a Libanonom ako súčasť pravidelného hospodárskeho dialógu vytvoreného na základe hlavy V.

HLAVA VIII

INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 74

1.   Týmto sa ustanovuje asociačná rada, ktorá bude zasadať na úrovni ministrov, ak si to vyžadujú okolnosti na podnet jej predsedu, a v súlade s podmienkami stanovenými v jej rokovacom poriadku.

2.   Asociačná rada skúma všetky významné záležitosti, ktoré vyplývajú z rámca tejto dohody a akékoľvek iné bilaterálne alebo medzinárodné záležitosti obojstranného záujmu.

Článok 75

1.   Asociačná rada pozostáva z členov Rady Európskej únie a členov Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a členov vlády Libanonu na druhej strane.

2.   Členovia asociačnej rady sa môžu nechať zastupovať v súlade s ustanoveniami stanovenými v jej rokovacom poriadku.

3.   Asociačná rada prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

4.   Asociačnej rade predsedá striedavo člen Rady Európskej únie a člen vlády Libanonu v súlade s ustanoveniami stanovenými v jej rokovacom poriadku.

Článok 76

1.   Asociačná rada má na účely dosiahnutia cieľov tejto dohody právomoc prijímať rozhodnutia v prípadoch tu stanovených.

2.   Prijaté rozhodnutia sú záväzné pre obidve zmluvné strany, ktoré prijmú opatrenia potrebné na vykonanie prijatých rozhodnutí. Asociačná rada tiež môže vydávať príslušné odporúčania.

3.   Asociačná rada koncipuje svoje rozhodnutia a odporúčania na základe dohody medzi obidvomi zmluvnými stranami.

Článok 77

1.   S výhradou právomocí zverených asociačnej rade sa týmto zriaďuje asociačný výbor, ktorý je zodpovedný za vykonávanie tejto dohody.

2.   Asociačná rada môže delegovať celkom alebo čiastočne ktorúkoľvek zo svojich právomocí na asociačný výbor.

Článok 78

1.   Asociačný výbor, ktorý zasadá na úrovni úradníkov, pozostáva zo zástupcov členov Rady Európskej únie a Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a predstaviteľov vlády Libanonu na druhej strane.

2.   Asociačný výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

3.   Asociačný výbor zvyčajne zasadá striedavo v Spoločenstve a v Libanone.

Článok 79

1.   Asociačný výbor má právomoc prijímať rozhodnutia týkajúce sa plnenia dohody, ako aj tých oblastí, v ktorých mu asociačná rada delegovala svoje právomoci.

2.   Asociačný výbor vypracúva svoje rozhodnutia po dohode medzi zmluvnými stranami. Tieto rozhodnutia sú záväzné pre zmluvné strany, ktoré prijmú opatrenia potrebné na vykonanie prijatých rozhodnutí.

Článok 80

Asociačná rada môže rozhodnúť o vytvorení akejkoľvek pracovnej skupiny alebo orgánu potrebného na uplatňovanie tejto dohody. Vymedzuje právomoci akejkoľvek pracovnej skupiny alebo orgánu, ktorý jej je podriadený.

Článok 81

Asociačná rada prijme všetky náležité opatrenia na umožnenie spolupráce a kontaktov medzi Európskym parlamentom a libanonským parlamentom a medzi Hospodárskym a sociálnym výborom Spoločenstva a jeho protistranou v Libanone.

Článok 82

1.   Každá zo zmluvných strán môže asociačnej rade predložiť akýkoľvek spor súvisiaci s uplatňovaním alebo výkladom tejto dohody.

2.   Asociačná rada môže spor riešiť rozhodnutím.

3.   Každá zmluvná strana sa zaväzuje prijať opatrenia určené na vykonanie rozhodnutia uvedeného v odseku 2.

4.   V prípade, že nie je možné vyriešiť spor v súlade s odsekom 2, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže oznámiť druhej zmluvnej strane menovanie rozhodcu; druhá zmluvná strana musí potom do dvoch mesiacov menovať druhého rozhodcu. Pre uplatňovanie tohto postupu sa bude Spoločenstvo a členské štáty považovať za jednu stranu sporu.

Asociačná rada vymenuje tretieho rozhodcu.

Rozhodnutia rozhodcov sa prijímajú väčšinou hlasov.

Každá strana sporu musí vykonať kroky požadované na vykonanie rozhodnutia rozhodcov.

Článok 83

Žiadne ustanovenia tejto dohody nebránia žiadnej strane, aby prijala opatrenia:

a)

ktoré pokladá za potrebné na zabránenie úniku informácií, ktoré je v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami;

b)

ktoré súvisia s výrobou zbraní, munície alebo vojenského materiálu alebo obchodovaním s nimi alebo s výskumom, vývojom alebo výrobou nevyhnutnou na obranné účely pod podmienkou, že takéto opatrenia nenarušujú podmienky hospodárskej súťaže v súvislosti s výrobkami neurčenými na zvláštne vojenské účely;

c)

ktoré pokladá za prvoradé pre vlastnú bezpečnosť v prípade vážnych vnútorných nepokojov, ktoré majú vplyv na udržiavanie verejného poriadku, v čase vojny alebo vážneho medzinárodného napätia predstavujúceho hrozbu vojny, alebo pre vykonávanie záväzkov, ktoré prijali na účely zachovania mieru a medzinárodnej bezpečnosti.

Článok 84

V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek mimoriadne ustanovenia, ktoré obsahuje:

a)

opatrenia uplatňované Libanonom, pokiaľ ide o Spoločenstvo, nesmú spôsobiť nijakú diskrimináciu medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi ani ich spoločnosťami alebo firmami;

b)

opatrenia, ktoré uplatňuje Spoločenstvo v súvislosti s Libanonom, nesmú viesť k diskriminácii medzi libanonskými štátnymi príslušníkmi alebo ich spoločnosťami alebo firmami.

Článok 85

Pokiaľ ide o priame zdaňovanie, nič v tejto dohode nebude mať vplyv na:

a)

rozšírenie fiškálnych výhod udelených jednou zmluvnou stranou v akejkoľvek medzinárodnej dohode alebo dojednaní, ktorými je viazaná;

b)

zabránenie prijatia alebo uplatnenia akéhokoľvek opatrenia zameraného na zabránenie podvodu alebo daňovému úniku ktoroukoľvek zmluvnou stranou;

c)

popieranie práva ktorejkoľvek zmluvnej strany na uplatňovanie príslušných ustanovení jej daňových právnych predpisov voči daňovým poplatníkom, ktorí nie sú v rovnakej situácii najmä pokiaľ ide o miesto bydliska.

Článok 86

1.   Zmluvné strany prijmú všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na splnenie ich povinností podľa tejto dohody. Zabezpečia tiež, aby ciele určené v tejto dohode sa splnili.

2.   Ak sa ktorákoľvek zmluvná strana nazdáva, že druhá zmluvná strana neplní svoje povinnosti podľa tejto dohody, môže prijať primerané opatrenia. Skôr ako tak urobí, okrem prípadov mimoriadnej naliehavosti, poskytne asociačnej rade všetky dôležité informácie potrebné na podrobné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany.

3.   Pri výbere vhodných opatrení uvedených v odseku 2 sa uprednostnia tie, ktoré najmenej narušia fungovanie tejto dohody. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že tieto opatrenia sa prijmú v súlade s medzinárodným právom a budú primerané narušeniu.

Tieto opatrenia sa musia bezodkladne oznámiť asociačnej rade a sú predmetom konzultácií v rámci asociačnej rady, ak o to požiada druhá zmluvná strana.

Článok 87

Prílohy 1 a 2 a protokoly č. 1 až 5 tvoria nedeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 88

Na účely tejto dohody „zmluvné strany“ predstavujú na jednej strane Spoločenstvo alebo členské štáty alebo Spoločenstvo a jeho členské štáty v súlade s ich príslušnými právomocami a na druhej strane Libanon.

Článok 89

1.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.   Ktorákoľvek strana môže túto dohodu vypovedať oznámením druhej strane. Táto dohoda sa prestáva uplatňovať šesť mesiacov po dátume takéhoto oznámenia.

Článok 90

Táto dohoda sa na jednej strane uplatňuje na územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a za podmienok stanovených v uvedenej zmluve a na strane druhej na území Libanonu.

Článok 91

Táto dohoda je vypracovaná vo vyhotoveniach v anglickom, arabskom, dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, talianskom, španielskom a švédskom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. Je uložená na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 92

1.   Zmluvné strany túto dohodu schvália v súlade so svojimi vlastnými postupmi.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dátume, v ktorom si zmluvné strany navzájom oznámia, že postupy uvedené v tomto odseku boli ukončené.

3.   Nadobudnutím platnosti táto dohoda nahrádza dohodu o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Libanonskou republikou a dohodu medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Libanonom, ktoré boli podpísané 3. mája 1977 v Bruseli.

Článok 93

Dočasná dohoda

V prípade, že pred ukončením postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody, ustanovenia niektorých častí tejto dohody, najmä tie, ktoré sa týkajú voľného pohybu tovaru, nadobudnú platnosť na základe dočasnej dohody medzi Spoločenstvom a Libanonom, zmluvné strany sa dohodli, že za týchto okolností na účely hlavy II a IV tejto dohody a príloh 1 a 2 a protokolov č. 1 až 5 tejto dohody výraz „nadobudnutie platnosti tejto dohody“ znamená dátum nadobudnutia platnosti dočasnej dohody vo vzťahu k povinnostiam uvedeným v týchto článkoch, prílohách a protokoloch.

ZOZNAM PRÍLOH A PROTOKOLOV

PRÍLOHA 1

Zoznam poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych produktov spadajúcich pod kapitoly HS 25 až 97 a uvedených v článkoch 7 a 12

PRÍLOHA 2

Duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo uvedené v článku 38

PROTOKOL č. 1

o dojednaniach vzťahujúcich sa na dovoz do Spoločenstva poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Libanone, ktoré sú uvedené v článku 14 ods. 1

PROTOKOL č. 2

o dojednaniach vzťahujúcich sa na dovoz do Libanonu poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v článku 14 ods. 2

PROTOKOL č. 3

o obchode medzi Libanonom a Spoločenstvom so spracovanými poľnohospodárskymi produktmi, ktoré sú uvedené v článku 14 ods. 3

PRÍLOHA 1

o dojednaniach vzťahujúcich sa na dovoz spracovaných poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Libanone do Spoločenstva

PRÍLOHA 2

o dojednaniach vzťahujúcich sa na dovoz spracovaných poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve do Libanonu

PROTOKOL č. 4

o vymedzení pojmu „produkt s pôvodom“ a metódach administratívnej spolupráce

PROTOKOL č. 5

o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach

PRÍLOHA 1

Zoznam poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych produktov spadajúcich pod kapitoly HS 25 až 97 a uvedených v článkoch 7 a 12

Číselný znak HS

2905 43

(manitol)

Číselný znak HS

2905 44

(sorbitol)

Číselný znak HS

2905 45

(glycerol)

Položka HS

3301

(esenciálne oleje)

Číselný znak HS

3302 10

(vonné látky)

Položky HS

3501 až 3505

(albuminoidné látky, modifikované škroby, gleje)

Číselný znak HS

3809 10

(prípravky na úpravu povrchu)

Položka HS

3823

(technické mastné kyseliny, kyseliny z rafinácie olejov, technické mastné alkoholy).

Číselný znak HS

3824 60

(sorbitol)

Položky HS

4101 až 4103

(kože a kožky)

Položka HS

4301

(surové kožušiny)

Položky HS

5001 až 5003

(surový hodváb a hodvábny odpad)

Položky HS

5101 až 5103

(vlna a chlpy zvierat)

Položky HS

5201 až 5203

(surová bavlna, odpad a bavlna mykaná alebo česaná)

Položka HS

5301

(surový ľan)

Položka HS

5302

(surové konope)

PRÍLOHA 2

Duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo uvedené v článku 38

1.

Do konca piateho roku od nadobudnutia platnosti tejto dohody musí Libanon ratifikovať revízie týchto mnohostranných dohovorov o duševnom vlastníctve, ktorých sú členské štáty a Libanon zmluvnými stranami alebo ktoré členské štáty de facto uplatňujú:

Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt z roku 1967, zmenený a doplnený v roku 1979),

Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (revidovaný v Paríži v roku 1971 a zmenený a doplnený v roku 1979),

Dohoda z Nice o medzinárodnej klasifikácii tovarov a služieb na účely registrácie ochranných známok (Ženeva, 1977, zmenená a doplnená v roku 1979).

2.

Do konca piateho roku od nadobudnutia platnosti tejto dohody musí Libanon pristúpiť k týmto mnohostranným dohovorom, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami alebo ktoré členské štáty de facto uplatňujú:

Zmluva o patentovej spolupráci (Washington, 1970, zmenená a doplnená v roku 1979 a upravená v roku 1984),

Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania (1977, zmenená a doplnená v roku 1980),

Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (Madrid, 1989),

Dohovor o ochranných známkach (Ženeva 1994),

Medzinárodný dohovor na ochranu nových odrôd rastlín (UPOV) (Ženevský akt z roku 1991),

Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, príloha I C k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (TRIPS, Marakeš 1994).

Strany prijmú všetky opatrenia potrebné na čo najskoršie ratifikovanie týchto mnohostranných dohovorov:

Zmluva WIPO o autorskom práve (Ženeva, 1996),

Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch (Ženeva, 1996).

3.

Rada pre pridruženie môže rozhodnúť, že tento odsek sa bude vzťahovať aj na iné mnohostranné dohovory v tejto oblasti.

PROTOKOL č. 1

o dojednaniach vzťahujúcich sa na dovoz do Spoločenstva poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Libanone, ktoré sú uvedené v článku 14 ods. 1

1.

Dovoz nasledujúcich produktov s pôvodom v Libanone do Spoločenstva podlieha podmienkam uvedeným nižšie.

2.

Dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Libanone, ktoré nie sú uvedené v tomto protokole, do Spoločenstva je oslobodený od cla.

3.

Objemy colných kvót sa pre prvý rok uplatňovania vypočítajú alikvotne k základným objemom, pričom sa zohľadňuje časť obdobia uplynutá pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

 

A

B

C

D

E

F

Číselný znak KN 2002

Opis (1)

Zníženie cla MFN (2)

Colná kvóta

Zníženie cla popri colnej kvóte (2)

Ročný nárast

Osobitné ustanovenia

(%)

(tony čistej váhy)

(%)

(množstvo)

(tony čistej váhy)

0603

Rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely

0

 

 

0701 90 50

Nové zemiaky, čerstvé alebo chladené, od 1. januára do 31. mája

100

10 000

 

1 000

 

0701 90 50

ex 0701 90 90

Nové zemiaky, čerstvé alebo chladené, od 1. júna do 31. júla

100

20 000

 

2 000

 

ex 0701 90 90

Nové zemiaky, čerstvé alebo chladené, od 1. októbra do 31. decembra

100

20 000

 

2 000

 

0702 00 00

Rajčiaky, čerstvé alebo chladené

100

5 000

60

neobmedzené

1 000

 (2)

0703 20 00

Cesnak, čerstvý alebo chladený

100

5 000

60

3 000

0

 (3)

0707 00

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené

100

neobmedzené

 

 

 

 (2)

0709 10 00

Artičoky, čerstvé alebo chladené

100

neobmedzené

 

 

 

 (2)

0709 90 31

Olivy, čerstvé alebo chladené, na iné účely ako na výrobu oleja

100

1 000

0

 (4)

0709 90 70

Tekvice, čerstvé alebo chladené

100

neobmedzené

 

 

 

 (2)

0711 20 10

Konzervované olivy na iné účely ako na výrobu oleja

100

1 000

0

 (4)

0805 10

Pomaranče, čerstvé alebo sušené

60

neobmedzené

 

 

 

 (2)

0805 20

Mandarínky (vrátane druhov tangerines a satsumas); klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé alebo sušené

60

neobmedzené

 

 

 

 (2)

0805 50

Citróny (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé alebo sušené

40

neobmedzené

 

 

 (2)

ex 0806

Hrozno, čerstvé alebo sušené, iné než čerstvé stolové hrozno, od 1. októbra do 30. apríla a od 1. júna do 11. júla a iné ako odrody Emperor (Vitis vinifera c.v.)

100

neobmedzené

 

 

 

 (2)

ex 0806 10 10

Čerstvé stolové hrozno, od 1. októbra do 30. apríla a od 1. júna do 11. júla, iné ako odrody Emperor (Vitis vinifera c.v.)

100

6 000

60

4 000

 (2)

0808 10

Jablká, čerstvé

100

10 000

60

neobmedzené

 (2)

0808 20

Hrušky a dule, čerstvé

100

neobmedzené

 

 

 

 (2)

0809 10 00

Marhule, čerstvé

100

5 000

60

neobmedzené

 (2)

0809 20

Čerešne, čerstvé

100

5 000

60

neobmedzené

 (2)

0809 30

Broskyne vrátane nektáriniek, čerstvé

100

2 000

500

 (2)

ex 0809 40

Slivky a trnky, čerstvé, od 1. septembra do 30. apríla

100

neobmedzené

 

 

 

 (2)

ex 0809 40

Slivky a trnky, čerstvé, od 1. mája do 31. augusta

100

5 000

 (2)

1509 10

1510 00 10

Olivový olej

100

1 000

 (5)

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave

0

 

2002

Rajčiaky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

100

1 000

 

2009 61

2009 69

Hroznová šťava (vrátane hroznového muštu)

100

neobmedzené

 

 

 

 (2)

2204

Víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom; hrozno musí byť iné ako to, na ktoré sa vzťahuje položka č. 2009

0

 


(1)  Bez ohľadu na pravidlá pre zavedenie kombinovanej nomenklatúry je potrebné opis produktov považovať iba za orientačný, pričom uplatnenie preferenčných opatrení sa v kontexte tohto protokolu stanovuje v rozsahu číselných znakov KN. Ak sa uvádzajú ex číselné znaky KN, preferenčné opatrenia sa stanovia na základe číselného znaku KN a opisu.

(2)  Zníženie sa vzťahuje len na časť cla ad valorem.

(3)  Položka pod touto podpoložkou podlieha podmienkam stanoveným v príslušných ustanoveniach Spoločenstva [pozri články 1 až 13 nariadenia Komisie (EHS) č. 1047/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 35) a následné zmeny a doplnenia].

(4)  Položka pod touto podpoložkou podlieha podmienkam stanoveným v príslušných ustanoveniach Spoločenstva [pozri články 291 až 300 nariadenia Komisie (ES) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 71) a následné zmeny a doplnenia].

(5)  Úľava sa uplatňuje na nespracovaný olivový olej, ktorý celý pochádza z Libanonu a ktorý sa priamo previezol z Libanonu do Spoločenstva.

PROTOKOL č. 2

o dojednaniach vzťahujúcich sa na dovoz do Libanonu poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v článku 14 ods. 2

1.

Dovoz nasledujúcich produktov s pôvodom v Spoločenstve do Libanonu podlieha podmienkam uvedeným nižšie.

2.

Sadzby zníženia (stĺpec B) cla (A) sa neuplatňujú na minimálne clá ani na spotrebné dane (C).

 

A

B

C

Libanonský colný kódex

Opis (1)

V súčasnosti uplatňované clo

Zníženie cla (A) od piateho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

Osobitné ustanovenia

(%)

(%)

0101

Živé kone, somáre, muly a mulice

5

100

 

0102

Živé hovädzie zvieratá

oslobodené

oslobodené

 

0103

Živé svine

5

100

 

0104 10

Živé ovce

oslobodené

oslobodené

 

0104 20

Živé kozy

5

100

 

0105 11

Živá hydina druhu Gallus domesticus vážiaca nie viac ako 185 g

5

100

 

0105 12

Živé moriaky a morky vážiace nie viac ako 185 g

5

100

 

0105 19

Iná živá hydina vážiaca nie viac ako 185g

5

100

 

0105 92

Živá hydina druhu Gallus domesticus vážiaca nie viac ako 2 000 g

70

20

Minimálne clo: 2 250 LBP/kg netto

0105 93

Živá hydina druhu Gallus domesticus vážiaca viac ako 2 000 g

70

20

Minimálne clo: 2 250 LBP/kg netto

0105 99

Iná živá hydina (kačice, moriaky, husi, perličky)

5

100

 

0106

Iné živé zvieratá

5

100

 

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

5

100

 

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

5

100

 

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

5

100

 

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

5

100

 

0205 00

Mäso z koní, somárov, mulov alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

5

100

 

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

5

100

 

0207 11

Mäso a jedlé droby z hydiny druhu Gallus domesticus položky 0105, nekrájané, čerstvé alebo chladené

70

20

Minimálne clo: 4 200 LBP/kg netto

0207 12

Mäso a jedlé droby z hydiny druhu Gallus domesticus položky 0105, nekrájané, mrazené

70

20

Minimálne clo: 4 200 LBP/kg netto

0207 13

Mäso a jedlé droby z hydiny druhu Gallus domesticus položky 0105, kusy a droby, čerstvé alebo chladené

70

20

Minimálne clo: 9 000 LBP/kg netto

0207 14

Mäso a jedlé droby z hydiny druhu Gallus domesticus položky 0105, kusy a droby, mrazené

70

20

Minimálne clo: 9 000 LBP/kg netto

0207 24

Mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, z moriakov a moriek, nekrájané, čerstvé alebo chladené

5

100

 

0207 25

Mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, z moriakov a moriek, nekrájané, mrazené

5

100

 

0207 26

Mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, z moriakov a moriek, kusy a droby, čerstvé alebo chladené

70

20

Minimálne clo: 2 100 LBP/kg netto

0207 27

Mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, z moriakov a moriek, kusy a droby, mrazené

70

20

Minimálne clo: 2 100 LBP/kg netto

0207 32

Mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, z kačíc, husí alebo perličiek, nekrájané, čerstvé alebo chladené

5

100

 

0207 33

Mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, z kačíc, husí alebo perličiek, nekrájané, čerstvé alebo chladené

5

100

 

0207 34

Mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, z kačíc, husí alebo perličiek, pečene, čerstvé alebo chladené

5

100

 

0207 35

Mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, z kačíc, husí alebo perličiek, iné, čerstvé alebo chladené

5

100

 

0207 36

Mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, z kačíc, husí alebo perličiek, iné, mrazené

5

100

 

0208

Ostatné mäso a jedlé droby, čerstvé, chladené alebo mrazené

5

100

 

0209 00

Bravčový tuk neprerastený chudým mäsom a hydinový tuk, nevyškvarený alebo inak neextrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

5

100

 

0210

Mäso a jedlé droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov

5

100

 

0401 10 10

Mlieko, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá s obsahom tuku nepresahujúcim 1 % hmotnosti

70

30

Minimálne clo: 700 LBP/l + spotrebná daň 25 LBP/l

0401 10 90

Ostatné, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá s obsahom tuku nepresahujúcim 1 % hmotnosti

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

0401 20 10

Mlieko, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá s obsahom tuku presahujúcim 1 % ale nepresahujúcim 6 % hmotnosti

70

30

Minimálne clo: 700 LBP/l + spotrebná daň 25 LBP/l

0401 20 90

Ostatné, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá s obsahom tuku presahujúcim 1 % ale nepresahujúcim 6 % hmotnosti

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

0401 30 10

Mlieko, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá s obsahom tuku presahujúcim 6 % hmotnosti

70

30

Minimálne clo: 700 LBP/l + spotrebná daň 25 LBP/l

0401 30 90

Ostatné, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá s obsahom tuku presahujúcim 6 % hmotnosti

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

0402 10

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

0402 21

Mlieko a smotana, v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, s obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

0402 29

Mlieko a smotana, v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, s obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

0402 91

Mlieko a smotana v inej forme ako v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, ostatné, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

0402 99 10

Mlieko a smotana v inej forme ako v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, v tekutej forme, nekoncentrované, obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá

70

30

Minimálne clo: 700 LBP/l + spotrebná daň 25 LBP/l

0402 99 90

Ostatné

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

ex 0403 10

Neochutený jogurt

70

43

Minimálne clo 1 000 LBP/kg semibrutto + spotrebná daň 25 LBP/l

0403 90 10

Labneh

70

43

Minimálne clo 4 000 LBP/kg semibrutto

ex 0403 90 90

Iné neochutené produkty spadajúce pod položku 0403

20

30

Spotrebná daň 25 LBP/l;

percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

0404 10

Srvátka a modifikovaná srvátka, koncentrovaná alebo nekoncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá

5

100

 

0404 90

Produkty iné ako srvátka skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

5

100

 

0405 10

Maslo

oslobodené

oslobodené

 

0405 90

Iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka

oslobodené

oslobodené

 

0406 10

Čerstvé (nevyzreté alebo nekonzervované) syry, vrátane srvátkového syra a tvarohu

70

30

Minimálne clo: 2 500 LBP/kg semibrutto

0406 20

Strúhané alebo práškové syry všetkých druhov

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

0406 30

Tavené syry, nie strúhané alebo práškové

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

0406 40

Syry s modrou plesňou

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

ex 0406 90

Kaškaval

35

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

ex 0406 90

Ostatné syry, okrem syru Kaškaval

35

20

Táto úľava bude platiť od nadobudnutia platnosti (1. rok) tejto dohody

0407 00 10

Čerstvé kuracie vajcia

50

25

Minimálne clo: 100 LBP/jednotka

0407 00 90

Vajcia ostatných vtákov

20

25

 

0408 11

Sušené vaječné žĺtka

5

100

 

0408 19

Vaječné žĺtka, iné ako sušené

5

100

 

0408 91

Vajcia iných vtákov, bez škrupiny, sušené

5

100

 

0408 99

Vajcia iných vtákov, bez škrupiny, iné ako sušené

5

100

 

0409 00

Prírodný med

35

25

Minimálne clo: 8 000 LBP/kg netto

0410 00

Jedlé produkty živočíšneho pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté

5

100

 

0504 00

Zvieracie črevá, mechúre a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

oslobodené

oslobodené

 

0511 10

Býčie spermie

5

100

 

0511 91

Produkty z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov; mŕtve zvieratá kapitoly 3

oslobodené

oslobodené

 

0511 99

Ostatné produkty živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované

oslobodené

oslobodené

 

0601

Hľuzy, cibule, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji, vo vegetácii alebo v kvete; sadenice, rastliny a korene čakanky, iné ako korene položky 1212

5

100

 

0602 10

Živé nekoreňovité odrezky a vrúble

5

100

 

0602 20

Stromy, zákrsky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie alebo orechy

5

100

 

0602 30

Rododendrony a azalky, tiež vrúbľované

30

100

V súčasnosti uplatňované clo uvedené v stĺpci A sa od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru zníži o 5 %

0602 40

Ružové kríky, tiež vrúbľované

5

100

 

0602 90 10

Ostatné, lestné stromy, okrasné rastliny v individuálnych nádobách, ktorých priemer je väčší ako 5 cm

30

100

V súčasnosti uplatňované clo uvedené v stĺpci A sa od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru zníži o 5 %

0602 90 90

Ostatné

5

100

 

0603

Rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené.

70

25

V súčasnosti uplatňované clo uvedené v stĺpci A sa od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru zníži o 30 %

0604

Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo bez pukov, trávy, machy a lišajníky, tovar druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené

70

25

V súčasnosti uplatňované clo uvedené v stĺpci A sa od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru zníži o 30 %

0701 10

Sadbové zemiaky, čerstvé alebo chladené

5

100

 

0701 90

Zemiaky iné ako sadbové, čerstvé alebo chladené

70

20

Minimálne clo: 550/kg brutto

0702 00

Rajčiaky, čerstvé alebo chladené

70

20

Minimálne clo: LBP 750 LBP/kg brutto

0703 10 10

Cibuľa sadzačka, čerstvá alebo chladená

5

100

 

0703 10 90

Ostatné, šalotka, čerstvá alebo chladená

70

20

Minimálne clo: 350 LBP/kg brutto

0703 20

Cesnak, čerstvý alebo chladený

70

20

Minimálne clo: 1 000LBP/kg brutto

0703 90

Pór a iná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená

25

25

 

0704 10

Karfiol a brokolica, čerstvé alebo chladené

70

20

Minimálne clo: 300 LBP/kg brutto

0704 20

Ružičkový kel, čerstvý alebo chladený

25

25

 

0704 90

Kapusta, karfiol, kaleráb, kel kučeravý a podobné jedlé plody druhu Brassica, čerstvé alebo chladené, okrem karfiolu a ružičkového kelu

70

20

Minimálne clo: 350 LBP/kg brutto

0705 11

Hlávkový šalát, čerstvý alebo chladený

25

25

 

0705 19

Ostatný hlávkový šalát, čerstvý alebo chladený

70

20

Minimálne clo: 300 LBP/jednotka

0705 21

Čakanka šalátová (Cichorium intybus var. foliosum), čerstvá alebo chladená

25

25

 

0705 29

Ostatné čakanky šalátové, čerstvé alebo chladené

25

25

 

0706 10

Mrkvy a repy, čerstvé alebo chladené

70

20

Minimálne clo: 300 LBP/kg brutto

0706 90 10

Reďkovka

70

20

Minimálne clo: 1 500 LB/kg brutto

0706 90 90

Ostatné, čerstvé alebo chladené

25

25

 

0707 00

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené

70

20

Minimálne clo: 600 LBP/kg brutto

0708 10

Hrach, čerstvý alebo chladený

70

20

Minimálne clo: 550 LBP/kg brutto

0708 20

Fazuľa, čerstvá alebo chladená

70

20

Minimálne clo: 500 LBP/kg brutto

0708 90

Ostatné strukoviny, čerstvé alebo chladené

70

20

Minimálne clo: 350 LBP/kg brutto

0709 10

Artičoky, čerstvé alebo chladené

70

20

Minimálne clo: 350 LBP/kg brutto

0709 20

Špargľa, čerstvá alebo chladená

25

25

 

0709 30

Baklažány, čerstvé alebo chladené

70

20

Minimálne clo: 500 LBP/kg brutto

0709 40

Zeler, iný ako buľvový, čerstvý alebo chladený

25

25

 

0709 51

Huby rodu Agaricus, čerstvé alebo chladené

25

25

 

0709 52

Hľuzovky, čerstvé alebo chladené

25

25

 

0709 59

Ostatné huby a hľuzovky

25

25

 

0709 60

Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta, čerstvé alebo chladené

70

20

Minimálne clo: 350 LBP/kg brutto

0709 70

Špenát, novozélandský špenát a záhradný špenát, čerstvý alebo chladený

70

20

Minimálne clo: 350 LBP/kg brutto

0709 90 10

Olivy, čerstvé alebo chladené

70

20

Minimálne clo: 1 200 LBP/kg brutto

0709 90 20

Tekvice a dyne, čerstvé alebo chladené

70

20

Minimálne clo: 400 LBP/kg brutto

0709 90 30

Čerstvý slez, čerstvý alebo chladený

70

20

Minimálne clo: 300 LBP/kg brutto

0709 90 40

Portulaka (portulaca), petržlen, eruka (argula), koriander, čerstvé alebo chladené

70

20

Minimálne clo: 750 LBP/kg brutto

0709 90 50

Švajčiarska karda (čínske listy), čerstvá alebo chladená

70

20

Minimálne clo: 350 LBP/kg brutto

0709 90 90

Ostatná čerstvá a chladená zelenina

25

25

 

0710 10

Zemiaky, mrazené

70

20

Minimálne clo: 1 200 LBP/kg brutto

0710 21

Hrach, mrazený

35

25

 

0710 22

Fazuľa, mrazená

35

25

 

0710 29

Ostatné strukoviny, mrazené

35

25

 

0710 30

Špenát, novozélandský špenát a záhradný špenát, mrazený

35

25

 

0710 80

Iná mrazená zelenina

35

25

 

0710 90

Zeleninové zmesi, mrazené

35

25

 

ex 0711

Zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave nevhodné na okamžitú konzumáciu, okrem sladkej kukurice

5

100

 

0712 20

Cibule, sušené, aj krájané na kusy alebo plátky, nahrubo alebo najemno drvené, ale nie inak pripravené

25

25

 

0712 31

Huby rodu Agaricus, sušené, aj krájané na kusy alebo plátky, nahrubo alebo najemno drvené, ale nie inak pripravené

25

25

 

0712 32

Huby (Auricularia spp), sušené, aj krájané na kusy alebo plátky, nahrubo alebo najemno drvené, ale nie inak pripravené

25

25

 

0712 33

Huby (Tremella spp.), sušené, aj krájané na kusy alebo plátky, nahrubo alebo najemno drvené, ale nie inak pripravené

25

25

 

0712 39

Ostatné huby a hľuzovky, sušené, aj krájané na kusy alebo plátky, nahrubo alebo najemno drvené, ale nie inak pripravené

25

25

 

0712 90 10

Sladká kukurica na siatie

5

100

 

0712 90 90

Ostatná suchá zelenina, lúpaná, tiež ošúpaná alebo polená

25

25

 

0713

Suché strukoviny, lúpané, tiež ošúpané alebo polené

oslobodené

oslobodené

 

0714 10

Maniok (cassava)

5

100

 

0714 20

Sladké zemiaky

5

100

 

0714 90 10

Taro (Colocasia esculenta)

25

25

Minimálne clo: 300 LBP/kg brutto

0714 90 90

Ostatné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu a dreň ságovníka

5

100

 

0801

Kokosové orechy, para orechy a kešu orechy, čerstvé alebo sušené, tiež bez škrupiny alebo vylúpané

5

100

 

0802 11

Mandle, nevylúpané

70

20

Minimálne clo: 500 LBP/kg brutto

0802 12

Mandle, vylúpané

5

100

 

0802 21

Lieskové oriešky, nevylúpané

5

100

 

0802 22

Lieskové oriešky, vylúpané

5

100

 

0802 31

Vlašské orechy, nevylúpané

5

100

 

0802 32

Vlašské orechy, vylúpané

5

100

 

0802 40

Jedlé gaštany

5

100

 

0802 50

Pistácie

5

100

 

0802 90 10

Pignóliové oriešky

70

20

Minimálne clo: 15 000 LBP/kg netto

0802 90 90

Ostatné orechy

5

100

 

0803 00

Banány, vrátane plantajnov, čerstvé alebo sušené

70

20

Minimálne clo: 1 000 LBP/semibrutto kg

0804 10

Ďatle, čerstvé alebo sušené

5

100

 

0804 20 10

Figy, čerstvé

70

20

Minimálne clo: 400 LBP/kg brutto

0804 20 90

Figy, sušené

5

100

 

0804 30

Ananásy, čerstvé alebo sušené

70

20

Minimálne clo: 2 000 LBP/kg brutto

0804 40

Avokádo, čerstvé alebo sušené

70

20

Minimálne clo: 2 000 LBP/kg brutto

0804 50

Guajavy, mangá a mangostany, čerstvé alebo sušené

70

20

Minimálne clo: 2 000 LBP/kg brutto

0805

Citrusové ovocie, čerstvé alebo sušené

70

20

Minimálne clo: 400 LBP/kg brutto

0806 10

Hrozno, čerstvé

70

20

Minimálne clo: 500 LBP/kg brutto

0806 20

Hrozno, sušené

5

100

 

0807 11

Vodové melóny, čerstvé

70

20

Minimálne clo: 500 LBP/kg brutto

0807 19

Ostatné melóny, čerstvé

70

20

Minimálne clo: 500 LBP/kg brutto

0807 20

Papáje, čerstvé

70

20

Minimálne clo: 2 000 LBP/kg brutto

0808 10

čerstvé jablká

70

20

Minimálne clo: 800 LBP/kg brutto

0808 20

Hrušky a dule, čerstvé

70

20

Minimálne clo: 800 LBP/kg brutto

0809 10

Marhule, čerstvé

70

20

Minimálne clo: 350 LBP/kg brutto

0809 20

Čerešne, čerstvé

70

20

Minimálne clo: 800 LBP/kg brutto

0809 30

Broskyne vrátane nektáriniek, čerstvé

70

20

Minimálne clo: 500 LBP/kg brutto

0809 40

Slivky a trnky, čerstvé

70

20

Minimálne clo: 400 LBP/kg brutto

0810 10

Jahody, čerstvé

70

20

Minimálne clo: 1 000 LBP/kg brutto

0810 20

Maliny, ostružiny, moruše a ostružinové maliny čerstvé

5

100

 

0810 30

čierne, biele a červené ríbezle a egreše, čerstvé

5

100

 

0810 40

Brusnice, čučoriedky a ostatné plody rodu Vaccinum

5

100

 

0810 50

Kiwi, čerstvé

70

20

Minimálne clo: 1 500 LBP/kg brutto

0810 60

Duriany

25

25

 

0810 90 10

Liči, plody mučenky, plody ebenovníka, plody anony šupinatej

70

20

Minimálne clo: 5 000 LB/kg brutto

0810 90 20

Mišpule (loquat)

70

20

Minimálne clo: 500 LBP/kg brutto

0810 90 30

Granátové jablká

70

20

Minimálne clo: 500 LBP/kg brutto

0810 90 40

Jujuba

45

25

Minimálne clo: 500 LBP/kg brutto

0810 90 90

Ostatné čerstvé ovocie

25

25

 

0811 10

Jahody, mrazené

70

20

Minimálne clo: 1 500 LBP/kg brutto

0811 20

Maliny, ostružiny, moruše, ostružinové maliny, čierne, biele a červené ríbezle a egreše, mrazené

70

20

Minimálne clo: 1 500/kg brutto

0811 90

Ostatné ovocie a orechy, mrazené

70

20

Minimálne clo: 1 500 LBP/kg brutto

0812

Ovocie a orechy, dočasne konzervované, ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu

5

100

 

0813 10

Sušené marhule

15

25

 

0813 20

Sušené slivky

25

25

 

0813 30

Sušené jablká

25

25

 

0813 40

Ostatné sušené ovocie, iné ako položiek 0801 až 0806

25

25

 

0813 50

Zmesi orechov alebo sušeného ovocia kapitoly 08

25

25

 

0814 00

Šupy citrusových plodov alebo melónov (vrátane vodových melónov), čerstvé, mrazené, sušené alebo dočasne konzervované v slanom náleve, v sírnej vode alebo v iných konzervačných roztokoch

5

100

 

0901

Káva, pražená alebo nepražená, alebo bezkofeínová; kávové plevy a šupky; kávové náhradky obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere

5

100

 

0902

Čaj, aromatizovaný alebo nearomatizovaný

5

100

 

0904

Korenie rodu Piper; sušené alebo drvené alebo mleté plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta

5

100

 

0905 00

Vanilka

5

100

 

0906

Škorica a kvety škoricovníka

5

100

 

0907 00

Klinčeky (celé plody, klinčeky a stopky)

5

100

 

0908

Muškátové oriešky, muškátový kvet a kardamomy

5

100

 

0909

Semená anízu, badiánu, fenikla, koriandra, rasce alebo korenistej rasce, bobuľky borievky

5

100

 

0910 10

Zázvor

5

100

 

0910 20

Šafran

5

100

 

0910 30

Kurkuma

5

100

 

0910 40 10

Tymián

70

20

Minimálne clo: 1 000 LBP/kg brutto

0910 40 90

Bobkový list

5

100

 

0910 50

Karí

5

100

 

0910 91

Ostatné korenia, zmesi uvedené v poznámke 1písm. b) ku kapitole 9

5

100

 

0910 99

Ostatné korenia, iné ako zmesi uvedené v poznámke 1 písm. b) ku kapitole 9

5

100

 

1001

Pšenica a súraž

oslobodené

oslobodené

 

1002 00

Ryža

oslobodené

oslobodené

 

1003 00

Jačmeň

oslobodené

oslobodené

 

1004 00

Ovos

oslobodené

oslobodené

 

1005 10

Osivo kukurice

5

100

 

1005 90

Kukurica, iné ako osivo

oslobodené

oslobodené

 

1006

Ryža

5

100

 

1007 00

Zrná ciroku

5

100

 

1008

Pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilniny

5

100

 

1101 00

Pšeničná múka alebo múka zo súraže

oslobodené

oslobodené

 

1102

Múky z obilnín, iné ako múky zo pšenice alebo súraže

oslobodené

oslobodené

 

1103 11

Krupička a krupica z pšenice

oslobodené

oslobodené

 

1103 13

Krupička a krupica z kukurice

5

100

 

1103 19

Krupička a krupica z iných obilnín

5

100

 

1103 20

Pelety

5

100

 

1104

Obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené, vo vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované), okrem ryže položky 1006; obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách alebo mleté

5

100

 

1105

Múka a krupica, prášok, vločky, granule a pelety zo zemiakov

5

100

 

1106

Múka hladká, múka hrubá a prášok zo suchých strukovín položky 0713, zo sága alebo z koreňov alebo hľúz položky 0714 alebo z produktov kapitoly 8

5

100

 

1107

Slad, tiež pražený

oslobodené

oslobodené

 

1108

Škroby; inulín

5

100

 

1109 00

Pšeničný lepok, tiež sušený

oslobodené

oslobodené

 

1201 00

Sójové bôby, tiež drvené

oslobodené

oslobodené

 

1202

Arašidové oriešky nepražené ani inak tepelne neupravené, tiež lúpané alebo drvené

oslobodené

oslobodené

 

1203 00

Kopra

oslobodené

oslobodené

 

1204 00

Semená ľanové, tiež drvené

oslobodené

oslobodené

 

1205 00

Semená repky alebo repky olejnej, tiež drvené

oslobodené

oslobodené

 

1206 00

Slnečnicové semená, tiež drvené

oslobodené

oslobodené

 

1207 10

Orechy a jadrá palmové

oslobodené

oslobodené

 

1207 20

Semená bavlníkové

oslobodené

oslobodené

 

1207 30

Semená ricínové

oslobodené

oslobodené

 

1207 40

Semená sezamové

5

100

 

1207 50

Horčičné semená

oslobodené

oslobodené

 

1207 60

Semená požltové

oslobodené

oslobodené

 

1207 91

Semená makové

oslobodené

oslobodené

 

1207 99

Ostatné semená

oslobodené

oslobodené

 

1208

Múka hladká a múka hrubá z olejnatých semien alebo olejnatých plodov, z iných ako horčičných semien

oslobodené

oslobodené

 

1209

Semená, plody a výtrusy druhov používaných na siatie

5

100

 

1210

Chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet; lupulín

oslobodené

oslobodené

 

1211 10

Korene sladkého drievka

5

100

 

1211 20

Korene ženšenu

5

100

 

1211 30

Listy coca

5

100

 

1211 40

Slama maku

5

100

 

1211 90 10

Čerstvá mäta

70

20

Minimálne clo: 750 LBP/kg brutto

1211 90 90

Ostatné rastliny a časti rastlín, druhov používaných hlavne v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé alebo sušené, tiež narezané, drvené alebo v prášku

5

100

 

1212 10

Svätojánsky chlieb, vrátane semien svätojánskeho chleba

5

100

 

1212 30

Marhuľové, broskyňové (vrátane nektárinkových) alebo slivkové kôstky a jadrá

5

100

 

1212 91

Cukrová repa

5

100

 

1212 99

Ostatné

5

100

 

1213 00

Obilná slama a plevy, nespracované, tiež rezané, mleté, lisované alebo vo forme peliet

5

100

 

1214

Kvaka, kŕmna repa, korene, krmovinové korene, seno, lucerna ďatelina, vičenec vikolistý, kel zimný (kučeravý), vlčí bôb, vika a podobné krmovinové produkty, tiež vo forme peliet

5

100

 

1301 10

Šelak

5

100

 

1301 20

Arabská guma

5

100

 

1301 90

Ostatný šelak a gumy

oslobodené

oslobodené

 

1302 11

Ópium

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1302 39

Ostatné

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1501 00

Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iné ako položky 0209 alebo 1503

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1502 00

Loj hovädzí, ovčí alebo kozí, iné ako položky 1503

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1503 00

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované alebo zmiešané, alebo inak upravené

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1504 10

Oleje z rybacej pečene a ich frakcie

oslobodené

oslobodené

 

1504 20

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb, iné ako oleje z pečene

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1504 30

Tuky a oleje a ich frakcie, z morských cicavcov

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1507 10

Surový sójový olej a jeho frakcie, tiež odslizené, ale chemicky neupravené

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1507 90

Iný sójový olej ako surový sójový olej, tiež rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný

15

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1508 10

Surový arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1508 90

Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, iný ako surový

15

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1509

Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

70

0

Minimálne clo: 6 000 LBP/l

1510 00

Ostatné oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, vrátane zmesí týchto olejov alebo frakcií s olejmi alebo frakciami položky 1509

15

0

 

1511 10

Surový palmový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1511 90

Palmový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, iný ako surový

15

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1512 11

Slnečnicový alebo požltový olej a ich frakcie, surový

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1512 19

Slnečnicový alebo požltový olej a ich frakcie, iný ako surový

15

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1512 21

Surový bavlníkový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, z ktorého bol alebo nebol odstránený gossypol

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1512 29

Bavlníkový olej a jeho frakcie, iný ako surový

15

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1513 11

Olej z kokosových orechov (koprový) a jeho frakcie, surový

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1513 19

Olej z kokosových orechov (koprový) a jeho frakcie, iný ako surový

15

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1513 21

Olej z palmových jadier alebo babassový olej a ich frakcie, surový

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1513 29

Olej z palmových jadier alebo babassový olej a ich frakcie, iný ako surový

15

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1514 11

Surový olej z repky alebo repky olejnej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, s nízkym obsahom kyseliny erukovej

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1514 19

Olej z repky alebo repky olejnej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, s nízkym obsahom kyseliny erukovej, iný ako surový

15

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1514 91

Ostatný surový olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1514 99

Ostatný olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, iný ako surový

15

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1515 11

Surový ľanový olej a jeho frakcie

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1515 19

Ľanový olej a jeho frakcie, iný ako surový

15

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1515 21

Surový kukuričný olej a jeho frakcie

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1515 29

Kukuričný olej a jeho frakcie, iný ako surový

15

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1515 30

Ricínový olej a jeho frakcie

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1515 40

Tungový olej a jeho frakcie

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1515 50

Sezamový olej a jeho frakcie

15

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1515 90 10

Bôbový olej a jojobový a ich frakcie

oslobodené

oslobodené

 

1515 90 90

Ostatné oleje

15

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1516 10

Živočíšne tuky a oleje a ich frakcie

15

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

ex 1516 20

Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, iné ako hydrogenovaný ricínový olej tiež nazývaný „opalwax“

15

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1601 00

Párky, salámy a podobné produkty z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto produktov

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1602 10

Homogenizované prípravky z mäsa, drobov alebo krvi

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1602 20

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso z pečene akýchkoľvek zvierat

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1602 31 10

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso z pečene moriek, vo vzduchotesných plechových nádobách

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1602 31 90

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso z pečene moriek, ostatné

35

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1602 32 10

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso z pečene hydiny druhu Gallus domesticus, vo vzduchotesných plechových nádobách

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1602 32 90

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso z pečene hydiny druhu Gallus domesticus, ostatné

35

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1602 39 10

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso z pečene, ostatné, vo vzduchotesných plechových nádobách

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1602 39 90

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso z pečene, ostatné, ostatné

35

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1602 41

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso z domácich svíň, šunka a jej kusy

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1602 42

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso z domácich svíň, pliecko a jeho kusy

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1602 49

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso z domácich svíň, ostatné vrátane zmesí

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1602 50

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso z hovädzích zvierat

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1602 90

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso vrátane prípravkov z krvi akýchkoľvek zvierat

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave

5

100

 

1702 11

Laktóza a laktózový sirup obsahujúce v sušine 99 % alebo viac hmotnosti laktózy, vyjadrené ako bezvodá laktóza, počítané na suchú hmotu

5

100

 

1702 19

Laktóza a laktózový sirup, ostatné

5

100

 

1702 20

Javorový cukor a javorový sirup

5

100

 

1702 30

Glukóza a glukózový sirup, neobsahujúce fruktózu alebo obsahujúce v suchom stave menej ako 20 % hmotnosti fruktózy

5

100

 

1702 40

Glukóza a glukózový sirup, obsahujúce v suchom stave najmenej 20 %, ale menej ako 50 % hmotnosti fruktózy

5

100

 

1702 60

Ostatná fruktóza a fruktózový sirup, obsahujúce v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti fruktózy, okrem invertného cukru

5

100

 

1702 90 90

Ostatné cukry, vrátane invertného cukru a ostatné cukry a cukrové sirupy, obsahujúce v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti fruktózy

5

100

 

1703 10 10

Rafinovaná trstinová melasa

5

100

 

1703 10 90

Ostatná trstinová melasa

oslobodené

oslobodené

 

1703 90 10

Rafinované melasy, iné ako trstinové melasy

5

100

 

1703 90 90

Nerafinované melasy, iné ako trstinové melasy

oslobodené

oslobodené

 

1801 00

Kávové bôby, celé alebo rozlámané, surové alebo pražené

oslobodené

oslobodené

 

1802 00

Škrupiny, plevy a šupy z kakaových bôbov a iný odpad

5

100

 

1904 30

Pšenica bulgur

10

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2001 10

Uhorky šalátové alebo uhorky nakladačky, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej

70

30

Minimálne clo: 1 000 LBP/kg brutto

2001 90 10

Olivy, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej

70

20

Minimálne clo: 6 000 LBP/kg brutto

ex 2001 90 90

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná v octe alebo kyseline octovej, okrem sladkej kukurice, yamy a palmových jadier

70

30

Minimálne clo: 1 000 LBP/kg brutto

2002 10

Rajčiaky spracované alebo konzervované inak než v octe alebo kyseline octovej, celé alebo krájané

70

20

Minimálne clo: 1 500 LBP/kg brutto

2002 90 10

Rajčiaková šťava skoncentrovaná odparovaním, neobsahujúca pridaný cukor, v baleniach s individuálnou hmotnosťou 100 kg a viac

5

100

 

2002 90 90

Ostatné

35

25

 

2003 10

Huby rodu Agaricus, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

35

30

 

2003 90

Ostatné huby a hľuzovky

35

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

ex 2004 10

Zemiaky pripravené alebo konzervované inak ako octom alebo kyselinou octovou, mrazené, okrem zemiakov vo forme múky, prášku alebo vločiek

70

43

Minimálne clo: 1 200 LBP/kg brutto

2004 90 10

Zeleninové zmesi; rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako s použitím octu alebo kyseliny octovej, celé a krájané, mrazené

70

43

Minimálne clo: 1 500 LBP/kg brutto

ex 2004 90 90

Ostatné vrátane zmesí, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazené, okrem sladkej kukurice

35

43

 

2005 10

Homogenizovaná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená

5

100

 

ex 2005 20

Zemiaky pripravené alebo konzervované inak ako octom alebo kyselinou octovou, nemrazené, okrem zemiakov vo forme múky, prášku alebo vločiek

70

43

Minimálne clo: 1 200/kg brutto

2005 40

Hrach, pripravený alebo konzervovaný inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazený

35

25

 

2005 51

Fazuľa, vylúpaná, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená

35

25

 

2005 59

Iná nezmrazená fazuľa, spracovaná alebo konzervovaná inak než v octe alebo kyseline octovej

35

25

 

2005 60

Špargľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená

35

25

 

2005 70

Olivy, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazené

70

20

Minimálne clo: 6 000 LBP/kg brutto

2005 90 10

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, baklažány, repa, cibuľa, karfiol, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazené

70

20

Minimálne clo: 1 000 LBP/kg brutto

2005 90 90

Ostatná zelenina a zeleninové zmesi pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazené,

35

25

 

2006 00

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a iné časti rastlín konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním)

30

25

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2007 10

Džemy, ovocné želé, lekváre atď., homogenizované prípravky

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2007 91

Džemy, ovocné želé, lekváre atď., z citrusových plodov

40

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2007 99 10

Koncentrované pyré druhu dibs

40

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2007 99 20

Pyré z gujavy alebo manga, v obaloch s čistou váhou 3 kg alebo viac

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2007 99 30

Banánové, jahodové, marhuľové pyré v nádobách, ktorých čistý obsah nie je menší ako 100 kg

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2007 99 90

Ostatné džemy, ovocné želé, lekváre atď.

40

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

ex 2008 11

Arašidové orechy, okrem arašidového masla

30

50

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2008 19

Ostatné orechy a ich semená vrátane zmesí, inak pripravené alebo konzervované

30

25

 

2008 20

Ananásy, inak pripravené alebo konzervované

30

25

 

2008 30

Citrusové ovocie, inak pripravené alebo konzervované

30

25

 

2008 40

Hrušky, inak pripravené alebo konzervované

30

25

 

2008 50

Marhule, inak pripravené alebo konzervované

30

25

 

2008 60

Čerešne, inak pripravené alebo konzervované

30

25

 

2008 70

Broskyne vrátane nektáriniek, inak pripravené alebo konzervované

30

25

 

2008 80

Jahody, inak pripravené alebo konzervované

30

25

 

2008 92

Zmesi iné ako v podpoložke 2008 19, inak pripravené alebo konzervované

30

25

 

ex 2008 99

Ostatné, inak pripravené alebo konzervované, okrem kukurice inej ako sladkej, yamy, sladkých zemiakov atď.

30

30

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 11 10

Mrazená pomarančová šťava skoncentrovaná odparovaním, neobsahujúca pridaný cukor, v baleniach s individuálnou hmotnosťou 100 kg a viac

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 11 90

Mrazená pomarančová šťava, ostatné

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 12

Nemrazená pomarančová šťava, ktorej hodnota Bix nie je väčšia ako 20

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 19 10

Pomarančová šťava, iná ako mrazená, skoncentrovaná odparovaním, neobsahujúca pridaný cukor, v baleniach s individuálnou hmotnosťou 100 kg a viac

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 19 90

Pomarančová šťava, iná ako mrazená, ostatné

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 21

Grapefruitová šťava s Bixovou hodnotou nepresahujúcou 20

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 29 10

Grapefruitová šťava, iná ako s Bixovou hodnotou nižšou ako 20, skoncentrovaná odparovaním, neobsahujúca pridaný cukor, v baleniach s individuálnou hmotnosťou 100 kg a viac

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 29 90

Grapefruitová šťava, ostatné

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 31

Šťava z akéhokoľvek jednotlivého citrusového ovocia s Bixovou hodnotou nepresahujúcou 20

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 39 10

Šťava z akéhokoľvek jednotlivého citrusového ovocia, iná ako s hodnotou Bix nižšou ako 20, skoncentrovaná odparovaním, neobsahujúca pridaný cukor, v baleniach s individuálnou hmotnosťou 100 kg a viac

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 39 90

Šťava z akéhokoľvek ostatného jednotlivého citrusového plodu, ostatné

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 41

Ananásová šťava s Bixovou hodnotou nepresahujúcou 20

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 49 10

Ananásová šťava, iná ako s hodnotou Bix nižšou ako 20, skoncentrovaná odparovaním, neobsahujúca pridaný cukor, v baleniach s individuálnou hmotnosťou 100 kg a viac

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 49 90

Ananásová šťava, ostatné

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 50

Rajčiaková šťava

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 61

Hroznová šťava s Bixovou hodnotou nepresahujúcou 20

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 69 10

Hroznová šťava, iná ako s hodnotou Bix nižšou ako 20, skoncentrovaná odparovaním, neobsahujúca pridaný cukor, v baleniach s individuálnou hmotnosťou 100 kg a viac

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 69 90

Hroznová šťava, ostatné

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 71

Jablčná šťava s Bixovou hodnotou nepresahujúcou 20

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 79 10

Jablčná šťava, iná ako s hodnotou Bix nižšou ako 20, skoncentrovaná odparovaním, neobsahujúca pridaný cukor, v baleniach s individuálnou hmotnosťou 100 kg a viac

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 79 90

Jablčná šťava, ostatné

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálnezníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 80 10

Šťava z akéhokoľvek iného jedného druhu ovocia alebo zeleniny, skoncentrovaná odparovaním, neobsahujúca pridaný cukor, v baleniach s individuálnou hmotnosťou 100 kg a viac

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 80 90

Šťava z akéhokoľvek iného jedného druhu ovocia alebo zeleniny, ostatné

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 90 10

Zmesi štiav, skoncentrované odparovaním, neobsahujúce pridaný cukor, v baleniach s individuálnou hmotnosťou 100 kg a viac

5

100

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2009 90 90

Zmesi štiav, ostatné

40

30

Spotrebná daň: 25 LBP/l.

Percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2106 90 30

Zmesi tymiánu a iných jedlých produktov

70

20

Minimálne clo: 1 000 LBP/kg brutto

2204 10

Šumivé víno

15

25

Spotrebná daň 200 LBP/l

ex 2204 21

Šumivé víno v nádobách s obsahom 2l alebo menším

70

50

Spotrebná daň 200 LBP/l

ex 2204 21

Víno iné ako kvalitné víno v nádobách s obsahom 2l alebo menším

70

20

Spotrebná daň 200 LBP/l

2204 29

Víno v nádobách s obsahom väčším ako 2l

70

20

Spotrebná daň 200 LBP/l

2204 30

Ostatný hroznový mušt

5

100

Spotrebná daň 200 LBP/l

2206 00

Ostatné kvasené nápoje (napríklad jablčné, hruškové, medovina); zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

15

100

Spotrebná daň 200 LBP/l;

percentuálne zníženie v stĺpci B bude postupné, od piateho do dvanásteho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody

2209 00 10

Vínny ocot a jablkový ocot

70

20

Minimálne clo: 1 000 LBP/l

2209 00 90

Ostatný ocot

5

100

 

2301

Múčka, krupica a pelety z mäsa, mäsových drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nevhodné na ľudskú spotrebu; škvarky

5

100

 

2302

Otruby, vedľajšie mlynárske produkty a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, vzniknuté preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilnín alebo strukovín

5

100

 

2303

Škrobárenské zvyšky a podobné zvyšky, repné odrezky, bagasa a iný cukrovarnícky odpad, pivovarnícke a liehovarnícke mláto a odpad, tiež vo forme peliet

5

100

 

2304 00

Pokrutiny a iný pevný odpad, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii sójového oleja

5

100

 

2305 00

Pokrutiny a iný pevný odpad, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii sójového oleja

5

100

 

2306

Pokrutiny a iný pevný odpad, tiež rozdrvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov alebo olejov, iné ako položiek 2304 alebo 2305

5

100

 

2307 00

Vínny kal, surový vínny kameň

5

100

 

2308 00

Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty, tiež vo forme peliet, druhov používaných na výživu zvierat, inde neuvedené ani nezahrnuté

5

100

 

2309

Prípravky používané na výživu zvierat

5

100

 

2401

Nespracovaný tabak, tabakový odpad

oslobodené

oslobodené

Spotrebná daň: 48 % ad valorem


(1)  Bez ohľadu na pravidlá pre zavedenie libanonskej colnej nomenklatúry je potrebné opis produktov považovať iba za orientačný, pričom uplatnenie preferenčných opatrení sa v kontexte tohto protokolu stanovuje v rozsahu libanonského colného kódexu. Ak sa uvádzajú ex číselné znaky KN, preferenčné opatrenia sa stanovia na základe číselného znaku KN a opisu.

PROTOKOL č. 3

o obchode medzi Libanonom a Spoločenstvom so spracovanými poľnohospodárskymi produktmi, ktoré sú uvedené v článku 14 ods. 3

Článok 1

Dovoz spracovaných poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Libanone do Spoločenstva podlieha clám a poplatkom s rovnakým účinkom, ktoré sú uvedené v prílohe 1 k tomuto protokolu.

Článok 2

1.   Dovoz spracovaných poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve do Libanonu podlieha clám a poplatkom s rovnakým účinkom, ktoré sú uvedené v prílohe 2 k tomuto protokolu.

2.   Harmonogram pre zrušenie cla uplatňovaný v súlade s odsekom 1 je uvedený v článku 9 ods. 1 tejto dohody, pokiaľ príloha 2 k tomuto protokolu neustanovuje inak.

Článok 3

Zníženie ciel uvedené v prílohách 1 a 2 sa uplatňuje na základné clá uvedené v článku 19 tejto dohody.

Článok 4

1.   Clá uplatňované podľa článkov 1 a 2 sa môžu znížiť v prípade, že sa v obchode medzi Spoločenstvom a Libanonom zníži clo vzťahujúce sa na základné produkty alebo ak takéto zníženie vyplýva zo vzájomných úľav týkajúcich sa spracovaných poľnohospodárskych produktov.

2.   Pokiaľ ide o clá uplatňované Spoločenstvom, zníženie ustanovené v odseku 1 sa vypočíta z tej časti cla, ktorá predstavuje poľnohospodársky prvok zhodujúci sa s poľnohospodárskymi produktmi v súčasnosti používanými vo výrobe predmetných spracovaných poľnohospodárskych produktov, a odpočíta sa od ciel uplatňovaných na tieto základné poľnohospodárskych produkty.

3.   Zníženie uvedené v odseku 1, zoznam dotknutých produktov a prípadne colné kvóty, v rámci ktorých sa uplatňuje zníženie, stanoví Rada pre pridruženie.

Článok 5

Spoločenstvo a Libanon sa navzájom informujú o administratívnych postupoch prijatých pre produkty, na ktoré sa vzťahuje tento protokol.

Tieto postupy by mali zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými zainteresovanými stranami a mali by byť čo najjednoduchšie a najpružnejšie.

PRÍLOHA 1

o dojednaniach vzťahujúcich sa na dovoz spracovaných poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Libanone do Spoločenstva

Bez ohľadu na pravidlá týkajúce sa výkladu kombinovanej nomenklatúry je potrebné opis produktov považovať iba za orientačný, pričom uplatnenie preferenčných opatrení sa v kontexte tejto prílohy stanovuje v rozsahu číselných znakov KN v podobe, v akej existujú v čase prijatia tohto aktu. Ak sa uvádzajú ex číselné znaky KN, preferenčné opatrenia sa stanovia na základe číselného znaku KN a zodpovedajúceho opisu.

ZOZNAM č. 1

Číselný znak KN 2002

Opis

Uplatniteľné clo %

0501 00 00

Ľudské vlasy, nespracované, tiež prané alebo čistené; odpad z ľudských vlasov

0 %

0502

Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy; jazvečie chlpy a ostatné chlpy na výrobu kief alebo štetcov; odpad z takýchto štetín alebo chlpov:

 

0502 10 00

Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy a odpad z nich

0 %

0502 90 00

Ostatné

0 %

0503 00 00

Konské vlásie a odpad z konského vlásia, tiež uložené vo vrstvách s podložkou alebo bez podložky

0 %

0505

Koža a ostatné časti vtáčieho tela, s perím alebo s páperím, vtáčie perie a časti vtáčieho peria (tiež pristrihnuté) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prášok a odpad z vtáčieho peria alebo jeho častí:

 

0505 10

Perie z druhov používaných na vypchávanie:

 

0505 10 10

– –

Surové

0 %

0505 10 90

– –

Ostatné

0 %

0505 90 00

Ostatné

0 %

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (ale neprirezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov:

 

0506 10 00

Oseín a kosti upravené kyselinou

0 %

0506 90 00

Ostatné

0 %

0507

Slonovina, korytnačina, kostice a fúzy veľrýb, rohy, parohy, kopytá, paznechty, pazúry a zobáky, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov:

 

0507 10 00

Slonovina; slonovinový prach a odpad

0 %

0507 90 00

Ostatné

0 %

0508 00 00

Koraly a podobné materiály, neopracované alebo jednoducho upravené, ale nie inak spracované. Panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožovcov a sépiové kosti, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru, prach a odpad z nich

0 %

0509 00

Prírodné špongie živočíšneho pôvodu

 

0509 00 10

Surové

0 %

0509 00 90

Ostatné

0 %

0510 00 00

Ambra, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená; žlč, tiež sušená; žľazy a iné produkty živočíšneho pôvodu používané na výrobu farmaceutických produktov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované

0 %

0903 00 00

Maté

0 %

1212 20 00

Riasy a iné chaluhy:

0 %

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovače, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov

 

 

Rastlinné šťavy a výťažky:

 

1302 12 00

– –

Zo sladkého drievka

0 %

1302 13 00

– –

Z chmeľu

0 %

1302 14 00

– –

Z rimbaby (Pyrethum) alebo z koreňov rastlín obsahujúcich retenón

0 %

 

– –

Ostatné

 

1302 19 30

– – –

Zmesi rastlinných výťažkov, na výrobu nápojov alebo potravinových prípravkov

0 %

1302 19 91

– – – –

Ostatné liečivé

0 %

1302 20

Pektínové látky, pektináty a pektáty:

 

1302 20 10

– –

V suchom stave

0 %

1302 20 90

– –

Ostatné

0 %

1302 31 00

– –

Agar-agar

0 %

1302 32

– –

Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované získané zo svätojánskeho chleba, zo semien svätojánskeho chleba alebo z guarových semien:

 

1302 32 10

– – –

Zo svätojánskeho chleba alebo zo semien svätojánskeho chleba

0 %

1401

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na pletenie (napríklad bambus, rotang, trstina, sitina, šáchor, vŕbové prútie, rafia, obilná slama čistená, bielená alebo farbená a lipová kôra):

 

1401 10 00

Bambus

0 %

1401 20 00

Trstina

0 %

1401 90 00

Ostatné

0 %

1402 00 00

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na vypchávanie (napr. kapok, rastlinné vlákna, morská tráva), tiež vrstvené na podložkách alebo bez podporného materiálu.

0 %

1403 00 00

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na výrobu metiel alebo kief (napr. cirok, piasava, fúzovec, istle), tiež v pradenách alebo vo zväzkoch.

0 %

1404

Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

1404 10 00

Rastlinné suroviny druhov používaných hlavne na farbenie alebo na činenie

0 %

1404 20 00

Bavlna linters

0 %

1404 90 00

Ostatné

0 %

1505

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu):

 

1505 00 10

Tuk z ovčej vlny, surový

0 %

1505 00 90

Ostatné

0 %

1506 00 00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

0 %

1515

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované:

 

1515 90 15

Jojobový olej a silica; myrtový vosk a japonský vosk; ich frakcie

0 %

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak nemodifikované:

 

1516 20

Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:

 

1516 20 10

– –

Hydrogenovaný ricínový olej tiež nazývaný „opalwax“

0 %

1517 90 93

– – –

Jedlé zmesi alebo potravinárske prípravky druhov používaných ako prípravky na vytieranie foriem

0 %

1518 00

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky upravené, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

1518 00 10

Linoxyn

0 %

 

Ostatné:

 

1518 00 91

– –

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky upravené, okrem uvedených v položke 1516

0 %

 

– –

Ostatné:

 

1518 00 95

– – –

Nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a ich frakcie

0 %

1518 00 99

– – –

Ostatné

0 %

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy

0 %

1521

Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk a ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené:

 

1521 10 00

Rastlinné vosky

0 %

1521 90

Ostatné:

 

1521 90 10

– –

Spermacet, tiež rafinovaný alebo farbený

0 %

 

– –

Včelí vosk a iné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farbené

 

1521 90 91

– –

Surové

0 %

1521 90 99

– – –

Ostatné

0 %

1522 00

Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov:

 

1522 00 10

Degras

0 %

1702 90

Ostatné, vrátane invertného cukru:

 

1702 90 10

– –

Chemicky čistá maltóza

0 %

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao:

 

1704 90

Ostatné:

 

1704 90 10

– –

Výťažky zo sladkého drievka s obsahom viac ako 10 % hmotnosti sacharózy, ale neobsahujúce ostatné pridané látky

0 %

1803

Kakaová hmota, tiež odtučnená:

 

1803 10 00

Neodtučnená

0 %

1803 20 00

Celkom alebo čiastočne odtučnená

0 %

1804 00 00

Kakaové maslo, tuk a olej

0 %

1805 00 00

Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

0 %

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao:

 

1806 10

Kakaový prášok, obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

 

1806 10 15

– –

Neobsahujúci sacharózu alebo obsahujúci menej ako 5 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež ako sacharóza

0 %

1901 90 91

– – –

Neobsahujúce žiadne mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy (vrátane invertného cukru) alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu, okrem potravinových prípravkov v prášku z produktov položiek 0401 až 0404

0 %

2001 90 60

– –

Palmové jadrá

0 %

2008 11 10

– – –

Arašidové maslo

0 %

 

Ostatné, vrátane zmesí iných ako v podpoložke 2008 19:

 

2008 91 00

– –

Palmové jadrá

0 %

2101

Výťažky, esencie a koncentráty, z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto produktov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich:

 

 

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na základe týchto produktov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe kávy:

 

2101 11

– –

Výťažky; esencie alebo koncentráty:

 

2101 11 11

– – –

S obsahom sušiny pochádzajúcej z kávy 95 % hmotnosti alebo vyšším

0 %

2101 11 19

– – –

Ostatné

0 %

2101 12

– –

Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe kávy:

 

2101 12 92

– – –

Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov kávy

0 %

2101 20

Výťažky, esencie a koncentráty, z čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe čaju alebo maté:

 

2101 20 20

– –

Výťažky, esencie alebo koncentráty:

0 %

 

– –

Prípravky:

 

2101 20 92

– – –

Na základe výťažkov, esencií alebo koncentrátov z čaju alebo z maté

0 %

2101 30

Pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich:

 

 

– –

Pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky:

 

2101 30 11

– – –

Pražená čakanka

0 %

 

– –

Výťažky, esencie a koncentráty z praženej čakanky a z ostatných pražených kávových náhradiek:

 

2101 30 91

– – –

Z praženej čakanky

0 %

2102

Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva:

 

2102 10

Aktívne kvasinky

 

2102 10 10

– –

Kvasinkové kultúry

0 %

 

– –

Pekárske kvasinky

 

2102 10 31

– – –

Sušené

0 %

2102 10 39

– – –

Ostatné

0 %

2102 10 90

– –

Ostatné

0 %

2102 20

Neaktívne kvasinky; ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve:

 

 

– –

Neaktívne kvasinky:

 

2102 20 11

– – –

V tabletkách, kockách alebo podobných tvaroch alebo v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg

0 %

2102 20 19

– – –

Ostatné

0 %

2102 20 90

– –

Ostatné

0 %

2102 30 00

Pripravené prášky do pečiva

0 %

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; zmesi korení a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múčka a krupica a pripravená horčica:

 

2103 10 00

Sójová omáčka

0 %

2103 20 00

Rajčiakový kečup a ostatné rajčiakové omáčky

0 %

2103 30

Horčičná múčka a krupica a pripravená horčica:

 

2103 30 10

– –

Horčičná múčka a krupica

0 %

2103 30 90

– –

Pripravená horčica

0 %

2103 90

– –

Ostatné:

 

2103 90 10

– –

Chutney z manga, tekuté

0 %

2103 90 30

– –

Aromatické horké prípravky s objemovým alkoholometrickým titrom 44,2 až 49,2 % obj. obsahujúce 1,5 až 6 % hmotnosti horca, korenín a rozmanitých prísad a 4 až 10 % hmotnosti cukru, v nádobách s objemom 0,5 litra alebo menším

0 %

2103 90 90

– –

Ostatné

0 %

2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky:

 

2104 10

Polievky a bujóny a prípravky na ne

 

2104 10 10

– –

Sušené

0 %

2104 10 90

– –

Ostatné

0 %

2104 20 00

Homogenizované zložené potravinové prípravky

0 %

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

2106 10

Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky:

 

2106 10 20

– –

Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

0 %

2106 90

Ostatné:

 

 

– –

Ostatné

 

2106 90 92

– – –

Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

0 %

2201

Voda, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani aromatické látky; ľad a sneh:

 

2201 10

Minerálne vody a sýtené vody:

 

 

– –

Prírodné minerálne vody

 

2201 10 11

– – –

Bez oxidu uhličitého

0 %

2201 10 19

– – –

Ostatné

0 %

2201 10 90

– –

Ostatné

0 %

2201 90 00

Ostatné

0 %

2202

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009:

 

2202 10 00

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce cukor alebo ostatné sladidlá, alebo aromatické látky

0 %

2202 90

Ostatné:

 

2202 90 10

– –

Neobsahujúce produkty položiek 0401 až 0404 alebo tuky získané z produktov položiek 0401 až 0404

0 %

2203 00

Pivo zo sladu:

 

 

V nádobách s obsahom 10 litrov alebo menším:

 

2203 00 01

– –

Vo fľašiach

0 %

2203 00 09

– –

Ostatné

0 %

2203 00 10

V nádobách s obsahom väčším ako 10 litrov

0 %

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje:

 

2208 20

Destiláty z hroznového vína alebo z hroznových výliskov:

 

 

– –

V nádobách s obsahom 2 litre alebo menším:

 

2208 20 12

– – –

Koňak

0 %

2208 20 14

– – –

Armagnac

0 %

2208 20 26

– – –

Grappa

0 %

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 29

– – –

Ostatné

0 %

 

– –

V nádobách s obsahom väčším ako 2 litre:

 

2208 20 40

– – –

Surové destiláty

0 %

2208 20 62

– – – –

Koňak

0 %

2208 20 64

– – – –

Armagnac

0 %

2208 20 86

– – – –

Grappa

0 %

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 89

– – – –

Ostatné

0 %

2208 30

Whisky:

 

 

– –

Whisky Bourbon v nádobách s obsahom:

 

2208 30 11

– – –

2 litre alebo menším

0 %

2208 30 19

– – –

Väčším ako 2 litre

0 %

 

– –

Škótska whisky:

 

 

– – –

Sladová whisky, v nádobách s obsahom:

 

2208 30 32

– – – –

2 litre alebo menším

0 %

2208 30 38

– – – –

Väčším ako 2 litre

0 %

 

– – –

Miešaná whisky, v nádobách s obsahom:

 

2208 30 52

– – – –

2 litre alebo menším

0 %

2208 30 58

– – – –

Väčším ako 2 litre

0 %

 

– – –

Ostatné v nádobách s obsahom:

 

2208 30 72

– – – –

2 litre alebo menším

0 %

2208 30 78

– – – –

Väčším ako 2 litre

0 %

 

– – –

Ostatné v nádobách s obsahom:

 

2208 30 82

– – – –

2 litre alebo menším

0 %

2208 30 88

– – – –

Väčším ako 2 litre

0 %

2208 50

Gin a borovička:

 

 

– –

Gin v nádobách s obsahom:

 

2208 50 11

– – –

2 litre alebo menším

0 %

2208 50 19

– – –

Väčším ako 2 litre

0 %

 

– –

Borovička v nádobách s obsahom:

 

2208 50 91

– – –

2 litre alebo menším

0 %

2208 50 99

– – –

Väčším ako 2 litre

0 %

2208 60

Vodka:

 

 

– –

S objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 45,4 % vol., v nádobách s obsahom:

 

2208 60 11

– – –

2 litre alebo menším

0 %

2208 60 19

– – –

Väčším ako 2 litre

0 %

 

– –

S objemovým alkoholometrickým titrom vyšším ako 45,4 % vol., v nádobách s obsahom:

 

2208 60 91

– – –

2 litre alebo menším

0 %

2208 60 99

– – –

Väčším ako 2 litre

0 %

2208 70

Likéry a kordialy:

 

2208 70 10

– –

V nádobách s obsahom 2 litrov alebo menším

0 %

2208 70 90

– –

V nádobách s obsahom väčším ako 2 litre

0 %

2208 90

Ostatné:

 

 

– –

Arak, v nádobách s obsahom:

 

2208 90 11

– – –

2 litre alebo menším

0 %

2208 90 19

– – –

Väčším ako 2 litre

0 %

 

– –

Slivovica, hruškovica alebo čerešňovica (okrem likérov) v nádobách s obsahom:

 

2208 90 33

– – –

2 litre alebo menším:

0 %

2208 90 38

– – –

Väčším ako 2 litre

0 %

2208 90 41

– – – –

Ouzo

0 %

2208 90 45

– – – – – – –

Kalvados

0 %

2208 90 48

– – – – – – –

Ostatné

0 %

2208 90 52

– – – – – – – – –

Korn

0 %

2208 90 57

– – – – – – – – –

Ostatné

0 %

2208 90 69

– – – – – –

Ostatné liehové nápoje

0 %

2208 90 71

– – – – –

Destilované z ovocia

0 %

2208 90 74

– – – –

Ostatné

0 %

2208 90 78

– – – –

Ostatné liehové nápoje

0 %

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek:

 

2402 10 00

Cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky, obsahujúce tabak

0 %

2402 20

Cigarety obsahujúce tabak:

 

2402 20 10

– –

Cigarety obsahujúce klinčeky

0 %

2402 20 90

– –

Ostatné

0 %

2402 90 00

Ostatné

0 %

2403

Ostatné tabakové produkty a tabakové náhradky; náhradky: „homogenizovaný“ alebo „rekonštituovaný;“ tabak; tabakové výťažky a esencie:

 

2403 10

Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere:

 

2403 10 10

– –

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 500 g

0 %

2403 10 90

– –

Ostatné

0 %

2403 91 00

– –

„Homogenizovaný“ alebo „rekonštituovaný“

0 %

2403 99

– –

Ostatné

 

2403 99 10

– – –

Žuvací a šnupací tabak

0 %

2403 99 90

– – –

Ostatné

0 %

2905 45 00

– –

Glycerol

0 %

3301

Silice (tiež deterpénované), vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; rezinoidy; extrahované oleorezíny; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením týchto produktov vonnou esenciou alebo maceráciou: terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc: vodné destiláty a vodné roztoky silíc:

 

3301 90

Ostatné:

 

3301 90 10

– –

Terpénické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc

0 %

 

– –

Extrahované oleorezíny:

 

3301 90 21

– – –

Zo sladkého drievka a chmeľu

0 %

3301 90 30

– – –

Ostatné

0 %

3301 90 90

– –

Ostatné

0 %

3302

Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých z týchto látok druhov používaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:

 

3302 10

Druhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle

 

 

– –

Druhy používané v nápojovom priemysle:

 

3302 10 10

– –

So skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 0,5 %

0 %

3302 10 21

– – – – –

Neobsahujúce žiadne mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob, alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

0 %

3501

Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje,

 

3501 10

Kazeín:

 

3501 10 10 (1)

– –

Na výrobu regenerovaných textilných vlákien

0 %

3501 10 50 (1)

– –

Na priemyselné použitie iné ako na výrobu potravín alebo krmív

0 %

3501 10 90

Ostatné

0 %

3501 90

– –

Ostatné

 

3501 90 90

– – –

Ostatné

0 %

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín: technické mastné alkoholy:

 

 

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín:

 

3823 11 00

– –

Kyselina stearová

0 %

3823 12 00

– –

Kyselina olejová

0 %

3823 13 00

– –

Mastné kyseliny z tallového oleja

0 %

3823 19

– –

Ostatné

 

3823 19 10

– – –

Destilované mastné kyseliny

0 %

3823 19 30

– – –

Destiláty mastných kyselín

0 %

3823 19 90

– – –

Ostatné

0 %

3823 70 00

Technické mastné alkoholy

0 %

ZOZNAM č. 2

Číselný znak KN 2002

Opis

Uplatniteľné clo %

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, koncentrované alebo nekoncentrované, alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

0403 10

Jogurt

 

 

– –

Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy a kakao:

 

 

– – –

V prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

 

0403 10 51

– – – –

Nepresahujúcim 1,5 %

0 %

0403 10 53

– – – –

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0 %

0403 10 59

– – – –

Presahujúcim 27 %

0 %

 

– – –

Ostatné, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

 

0403 10 91

– – – –

Nepresahujúcim 3 %

0 %

0403 10 93

– – – –

Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0 %

0403 10 99

– – – –

Presahujúcim 6 %

0 %

0403 90

Ostatné:

 

 

– –

Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy a kakao:

 

 

– – –

V prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

 

0403 90 71

– – – –

Nepresahujúcim 1,5 %

0 %

0403 90 73

– – – –

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0 %

0403 90 79

– – – –

Presahujúcim 27 %

0 %

 

– – –

Ostatné, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

 

0403 90 91

– – – –

Nepresahujúcim 3 %

0 %

0403 90 93

– – – –

Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0 %

0403 90 99

– – – –

Presahujúcim 6 %

0 %

0405

Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky:

 

0405 20

Mliečne nátierky:

 

0405 20 10

– –

S hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale menej ako 60 %

0 %

0405 20 30

– –

S hmotnostným obsahom tuku 60 % alebo viac, ale neprevyšujúcim 75 %

0 %

ex 1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao, iné ako produkty podpoložky 1704 90 10

0 %

ex 1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao, iné ako produkty podpoložky 1806 10 15

0 %

1904 90 10

Ostatné potravinové príprav