ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 139

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
25. mája 2006


Obsah

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

Dozorný orgán EZVO

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 262/02/COL z 18. decembra 2002, ktorým sa tridsiatypiatykrát menia a dopĺňajú Procesné a hmotné pravidlá v oblasti štátnej pomoci zavedením nových usmernení o metodike zameranej na analýzu štátnej pomoci v súvislosti s uviaznutými nákladmi

1

 

*

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 263/02/COL z 18. decembra 2002, ktorým sa po tridsiatyšiestykrát menia a dopĺňajú procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci zavedením novej kapitoly 26A: Multisektorový rámec regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty

8

 

*

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 264/02/COL z 18. decembra 2002, ktorým sa po tridsiatysiedmykrát menia a dopĺňajú procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci prijatím novej kapitoly 22: Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu a pomoc na ukončenie činnosti v oceliarskom sektore

24

 

*

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 196/03/COL z 5. novembra 2003, ktorým sa po tridsiatyôsmykrát menia a dopĺňajú procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci prijatím novej kapitoly 9B: Sťažnosti – formulár na podávanie sťažností týkajúcich sa údajnej, nezákonnej, štátnej pomoci

28

 

*

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 197/03/COL z 5. novembra 2003, ktorým sa po tridsiatydeviatykrát menia a dopĺňajú procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci prijatím novej kapitoly 34: Referenčné, diskontné a úrokové sadzby, ktoré sa uplatňujú na navrátenie nezákonnej, štátnej pomoci

33

 

*

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 195/04/COL z 14. júla 2004 o vykonávacích ustanoveniach uvedených v článku 27 v časti II protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a Súdneho dvora

37

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Dozorný orgán EZVO

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

25.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/1


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ORGÁNU EZVO

č. 262/02/COL

z 18. decembra 2002,

ktorým sa tridsiatypiatykrát menia a dopĺňajú Procesné a hmotné pravidlá v oblasti štátnej pomoci zavedením nových usmernení o metodike zameranej na analýzu štátnej pomoci v súvislosti s uviaznutými nákladmi

DOZORNÝ ORGÁN EZVO,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (1), najmä na jej články 61 až 63,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a Súdneho dvora (2), najmä na jej článok 24 a článok 1 protokolu 3,

KEĎŽE podľa článku 24 Dohody o dozore a súde Dozorný orgán EZVO uvedie do platnosti ustanovenia Dohody o EHP týkajúce sa štátnej pomoci,

KEĎŽE podľa článku 5 ods. 2 písm. b) Dohody o dozore a súde Dozorný orgán EZVO vydáva oznámenia alebo usmernenia o otázkach, ktorými sa zaoberá Dohoda o EHP, ak to uvedená dohoda alebo Dohoda o dozore a súde jednoznačne ustanovujú, alebo ak to Dozorný orgán EZVO pokladá za nutné,

PRIPOMÍNAJÚC Procesné a hmotné pravidlá v oblasti štátnej pomoci (3), prijaté 19. januára 1994 Dozorným orgánom EZVO (4),

KEĎŽE dňa 26. júla 2001 prijala Európska komisia oznámenie, v ktorom stanovila zásady, podľa ktorých bude analyzovať štátnu pomoc v súvislosti s uviaznutými nákladmi v sektore elektrickej energie (5),

KEĎŽE toto oznámenie má význam aj pre Európsky hospodársky priestor,

KEĎŽE sa v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru má zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci EHP,

KEĎŽE podľa bodu II s názvom „VŠEOBECNÉ“ na konci prílohy XV k Dohode o EHP má Dozorný orgán EZVO prijať po porade s Komisiou právne akty zodpovedajúce právnym aktom, ktoré prijala Komisia ES na zabezpečenie rovnakých podmienok hospodárskej súťaže,

PO KONZULTÁCII s Európskou komisiou,

PRIPOMÍNAJÚC, že Dozorný orgán EZVO konzultoval túto problematiku s členskými štátmi EZVO na multilaterálnom stretnutí 19. októbra 2001,

ROZHODOL TAKTO:

1.

Usmernenia o štátnej pomoci sa menia a dopĺňajú pridaním novej kapitoly 21; Metodika zameraná na analýzu štátnej pomoci v súvislosti s uviaznutými nákladmi. Nová kapitola je k tomuto rozhodnutiu pripojená ako príloha I.

2.

Štáty EZVO budú informované listom vrátane kópie rozhodnutia a prílohy I.

3.

Európska Komisia bude informovaná v súlade s písmenom d) protokolu 27 k Dohode o EHP prostredníctvom kópie tohto rozhodnutia vrátane prílohy I.

4.

Rozhodnutie spolu s prílohou I bude uverejnené v oddiele EHP Úradného vestníka Európskych spoločenstieve a dodatku EH k Úradnému vestníku Európskych spoločenstie v po tom, čo štáty EZVO vyjadria súhlas s primeranými opatreniami.

5.

Znenie tohto rozhodnutia v anglickom jazyku je autentické.

V Bruseli 18. decembra 2002

Za Dozorný orgán EZVO

Einar M. BULL

predseda

Hannes HAFSTEIN

člen kolégia


(1)  Ďalej len Dohoda o EHP.

(2)  Ďalej len Dohoda o dozore a súde.

(3)  Ďalej len usmernenia o štátnej pomoci.

(4)  Pôvodne uverejnené v Ú. v. ES L 231, 3.9.1994, dodatok EHP č. 32.

(5)  Oznámenie je možné si prečítať na internetovej stránke Komisie:

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs/en.pdf


PRÍLOHA

„21.   METODIKA ZAMERANÁ NA ANALÝZU ŠTÁTNEJ POMOCI V SÚVISLOSTI S UVIAZNUTÝMI NÁKLADMI

21.1.   ÚVOD

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/92/ES z 19. decembra 1996 o spoločnej právnej úprave vnútorného trhu s elektrickou energiou (1) (ďalej uvádzaná ako ‚smernica’ alebo ‚smernica 96/92/ES’) vytvorila základy pre zavedenie hospodárskej súťaže v rámci európskeho elektroenergetického priemyslu.

(2)

Uvedená smernica bola rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 168/1999 (2) začlenená do Dohody o EHP.

(3)

Postupný prechod od značne obmedzenej hospodárskej súťaže k fungujúcej hospodárskej súťaži v rámci EHP musí prebiehať za prijateľných hospodárskych podmienok, ktoré zohľadňujú osobitné znaky elektroenergetického priemyslu. Táto problematika bola už obšírne spracovaná v texte uvedenej smernice.

(4)

Článok 24 smernice dovoľuje štátom EZVO pozdržať uplatnenie niektorých z ustanovení smernice formou prechodného obdobia, čo im umožní vyrovnať sa s niekoľkými veľmi osobitými situáciami. Mechanizmy poskytovania štátnej pomoci slúžiace k tomu, aby pomohli elektroenergetickým podnikom prispôsobiť sa zavedeniu hospodárskej súťaže za priaznivých podmienok, nespadajú pod výnimky ustanovené v článku 24.

(5)

Účelom týchto usmernení je objasniť, ako má na základe smernice 96/92/ES dozorný orgán v úmysle uplatniť pravidlá Dohody EHP pri štátnej pomoci takéhoto druhu. Tieto usmernenia sa nedotýkajú pravidiel poskytovania štátnej pomoci, uvedených v iných relevantných rámcoch, usmerneniach a oznámeniach. Dozorný orgán bude pokračovať najmä v schvaľovaní regionálnej a enviromentálnej pomoci v súlade s príslušnými usmerneniami. Podobne aj pomoc, ktorú nemožno schváliť podľa článku 61 Dohody o EHP, bude dozorný orgán v prípade potreby skúmať podľa článku 59 ods. 2 Dohody o EHP.

21.2.   PRECHODNÉ OPATRENIA A ŠTÁTNA POMOC

(1)

Článok 24 smernice 96/92/ES, ktorý bol upravený článkom 1 písm. i) rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 168/1999 z 26. novembra 1999, stanovuje, že dozorný orgán môže schváliť prechodné opatrenia, ktoré dočasne pozastavujú uplatňovanie smernice (3):

‚Štáty EZVO, v ktorých záväzky alebo záruky prevádzky vydané pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 168/1999 z 26. novembra 1999 nebude možné vzhľadom na ustanovenia tohto rozhodnutia s plniť, môžu požiadať o prechodný režim podľa článku 24 ods. 1 a 2. Žiadosti o prechodný režim sa musia notifikovať Dozornému orgánu EZVO najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 168/1999 z 26. novembra 1999.’

(2)

Vzhľadom na súčasný stav je Dozorný orgán EZVO toho názoru, že rozhodnutia, ktoré prijme v súlade s článkom 24, môžu vytvoriť prechodný režim iba v tých prípadoch, v ktorých dozorný orgán už predtým zistil, že opatrenia oznámené členskými štátmi EZVO podľa uvedeného článku nie sú zlučiteľné s ustanoveniami uvedenými v kapitolách IV, V, VI a VII smernice. Podľa článku 24 smernice môže výnimku z uvedených ustanovení schváliť iba dozorný orgán.

(3)

Podobne i niektorým zo štátov EZVO zavedený systém poplatkov spravovaných prostredníctvom fondu a určených na vyrovnanie nákladov plynúcich z povinností alebo záruk, ktoré pravdepodobne nebude možné pri uplatňovaní rozhodnutia č. 168/1999 splniť, nepredstavuje opatrenie, ktoré by oprávňovalo k poskytnutiu prechodného režimu podľa článku 24 smernice 96/92/ES dozorným orgánom; takéto opatrenie si nevyžaduje poskytnutie výnimky z príslušných kapitol smernice. Na druhú stranu však môže predstavovať štátnu pomoc, na ktorú sa vzťahuje článok 61 k Dohode o EHP a protokol 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a súdneho dvora.

(4)

Cieľom týchto usmernení je ukázať, ako dozorný orgán zamýšľa uplatňovať pravidlá o štátnej pomoci uvedené v Dohode o EHP v prípadoch opatrení pomoci určených na kompenzovanie nákladov plynúcich z povinností alebo záruk, ktoré podľa ustanovení uvedených v rozhodnutí 168/1999 už ďalej nie je možné plniť. Usmernenia sa nevzťahujú na opatrenia, ktoré nemožno klasifikovať ako štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP.

21.3.   DEFINÍCIA OPRÁVNENÝCH UVIAZNUTÝCH NÁKLADOV

(1)

Spomenuté povinnosti alebo záruky prevádzky sú zvyčajne označované ako ‚uviaznuté náklady’, V praxi môžu mať rôznu podobu: dlhodobé kúpne zmluvy, investície realizované s implicitnou alebo explicitnou garanciou odbytu, investície realizované nad rámec bežných aktivít atď. Aby mohli byť uviaznuté náklady klasifikované ako oprávnené, a teda byť uznané dozorným orgánom, musia povinnosti alebo záruky spĺňať nasledovné kritériá:

(a)

‚Povinnosti alebo záruky prevádzky’, ktoré mohli byť príčinou vzniku uviaznutých nákladov musia pochádzať z obdobia pred 27. novembrom 1999, teda pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia č. 168/1999.

(b)

Existencia a platnosť takýchto povinností alebo záruk sa preukazuje vzhľadom na príslušné právne a zmluvné ustanovenia a vzhľadom na právne súvislosti, za ktorých boli prijaté.

(c)

Tieto povinnosti alebo záruky prevádzky musia prinášať riziko, že nebudú splnené vzhľadom na ustanovenia v smernici 96/92/ES. Aby mohli byť povinnosti alebo záruky označené za uviaznuté náklady, musia sa na základe dôsledkov plynúcich zo smernice stať nehospodárnymi a musia značne ovplyvniť konkurencieschopnosť dotknutých podnikov. Okrem toho musia mať za následok, že podniky budú vytvárať účtovné položky (napr. rezervy), ktorých úlohou bude vyjadriť predvídateľný dosah povinnosti alebo záruky.

Predovšetkým tam, kde by v dôsledku predmetných povinností alebo záruk mohla byť ohrozená životaschopnosť podnikov z dôvodu neposkytnutia pomoci alebo prechodných opatrení, sa pri týchto povinnostiach alebo zárukách vychádza z predpokladu, že vyhovujú podmienkam stanoveným v predošlom článku.

Vplyv takýchto povinností alebo záruk na konkurencieschopnosť alebo životaschopnosť dotknutých podnikov bude posudzovaný na konsolidovanej úrovni. Pri povinnostiach alebo zárukách, ktoré majú predstavovať uviaznuté náklady musí byť možné preukázať vzťah príčin a následkov medzi nadobudnutím účinnosti rozhodnutia č. 168/1999 a ťažkosťami, ktoré dotknuté podniky majú pri plnení alebo zabezpečovaní takýchto povinností alebo záruk. Aby mohol byť takýto vzťah príčin a následkov preukázaný, dozorný orgán zohľadní akýkoľvek pokles cien elektrickej energie alebo straty v podieloch na trhu, ktoré dotknuté podniky utrpeli. Povinnosti alebo záruky, ktoré nemohli byť splnené bez ohľadu na nadobudnutie účinnosti rozhodnutia č. 168/1999, nepredstavujú uviaznuté náklady.

(d)

Takéto povinnosti alebo záruky musia byť neodvolateľné. Ak niektorý podnik má možnosť úhradou zrušiť tieto povinnosti alebo záruky, alebo ich upraviť, je potrebné túto skutočnosť zohľadniť pri výpočte oprávnených uviaznutých nákladov.

(e)

Povinnosti alebo záruky, ktoré spájajú podniky patriace do jednej a tej istej skupiny, nemožno označiť ako uviaznuté náklady.

(f)

Uviaznuté náklady sú hospodárskymi nákladmi, ktoré musia zodpovedať sumám skutočne investovaným, uhradeným alebo splatným na základe povinností alebo záruk: paušálne výpočty preto nemôžu byť akceptované, iba ak by mohlo byť preukázané, že odrážajú hospodársku skutočnosť.

(g)

Uviaznuté náklady sa musia udávať po odpočte príjmov, ziskov alebo pridanej hodnoty súvisiacich s povinnosťami alebo zárukami, z ktorých plynú.

(h)

Uviaznuté náklady musia byť hodnotené po odpočte vyplatenej alebo splatnej pomoci vzhľadom na aktíva, ktorých sa týkajú. Ak povinnosť alebo záruka prevádzky zodpovedá investícii, ktorá je predmetom štátnej pomoci, musí byť hodnota pomoci odpočítaná z uviaznutých nákladov, ktoré plynú z povinností a záruk.

(i)

Ak uviaznuté náklady vznikajú z povinností alebo záruk, ktoré sú obtiažne splniteľné vzhľadom na rozhodnutie č. 168/1999, zohľadní sa pri výpočte oprávnených uviaznutých nákladov skutočný časový vývoj hospodárskych a konkurenčných podmienok v rámci vnútroštátnych a spoločných trhov elektrickej energie. Najmä vtedy, ak by povinnosti alebo záruky mohli predstavovať uviaznuté náklady z dôvodu predvídateľného poklesu cien elektrickej energie, musia sa pri výpočte uviaznutých nákladov zohľadniť skutočné pohyby cien elektrickej energie.

(j)

Náklady amortizované pred začlenením rozhodnutia č. 168/1999 do vnútroštátnych právnych predpisov nemôžu byť uznané ako uviaznuté náklady. Rezervy alebo amortizácia aktív uvedená v súvahe dotknutého podniku s jasným zámerom zohľadniť predvídateľné vplyvy rozhodnutia, môžu predstavovať uviaznuté náklady.

(k)

Oprávnené uviaznuté náklady nesmú prekročiť minimálnu úroveň potrebnú na to, aby dotknuté podniky mohli pokračovať v plnení alebo zabezpečovaní povinností alebo záruk, ktorých sa týka rozhodnutie č. 168/1999 (4). Tieto náklady preto budú musieť byť vypočítané pri zohľadnení najhospodárnejšieho riešenia (bez pomoci) z pohľadu dotknutých podnikov. Toto môže okrem iného zahŕňať ukončenie povinností alebo záruk, ktoré spôsobili vznik uviaznutých nákladov, alebo likvidáciu všetkých alebo časti aktív, ktoré spôsobili vznik uviaznutých nákladov (tam, kde to neprotirečí základným princípom povinností alebo záruk).

(l)

Náklady, ktoré niektoré podniky môžu byť nútené znášať po uplynutí časového horizontu uvedeného v článku 26 smernice (26. november 2006), nemôžu predstavovať oprávnené uviaznuté náklady v zmysle tejto metodiky (5). Ak je to však nevyhnutné, dozorný orgán môže náležite zohľadniť takéto povinnosti alebo záruky a v prípade potreby ich môže uznať za oprávnené uviaznuté náklady počas ďalšej fázy zavádzania spoločného trhu elektrickej energie.

(m)

V prípade štátov EZVO, ktoré otvárajú svoje trhy rýchlejšie než to požaduje Spoločný výbor EHP v rozhodnutí č. 168/1999, môže dozorný orgán súhlasiť s tým, že bude za oprávnené uviaznuté náklady podľa tejto metodiky považovať náklady, ktoré niektoré podniky musia znášať po uplynutí časového horizontu uvedeného v článku 26 smernice, ak tieto náklady vznikajú ako dôsledok povinností alebo záruk vyhovujúcich kritériám uvedeným v písmenách a) až l) oddielu 21.3 tohto dokumentu za predpokladu, že sú obmedzené na obdobie nepresahujúce 31. december 2010.

21.4.   UVIAZNUTÉ NÁKLADY A ŠTÁTNA POMOC

(1)

Všeobecná zásada stanovená v článku 61 ods. 1 Dohody o EHP hovorí, že štátna pomoc je zakázaná. Odseky 2 a 3 tohto článku uvádzajú niekoľko výnimiek z tohto všeobecného pravidla. Okrem toho v súlade s článkom 59 ods. 2 Dohody o EHP ‚podniky poverené poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu alebo podniky, ktoré majú povahu fiskálneho monopolu’ podliehajú pravidlám uvedeným v Dohode o EHP, najmä pravidlám hospodárskej súťaže za predpokladu, že ich uplatňovanie neznemožňuje právne alebo v skutočnosti plniť určité úlohy, ktoré im boli zverené. V každom prípade nesmie byť rozvoj obchodu ovplyvnený v takom rozsahu, ktorý by bol v rozpore so záujmami zmluvných strán.

(2)

Štátna pomoc zodpovedajúca oprávneným uviaznutým nákladom definovaným v týchto usmerneniach je určená na to, aby elektroenergetickým podnikom uľahčila prechod ku konkurenčnému trhu s elektrickou energiou. Dozorný orgán môže takúto pomoc hodnotiť kladne, pokiaľ je narušenie hospodárskej súťaže na druhej strane vyvážené prínosom tejto pomoci pre dosiahnutie spoločného cieľa, ktorý by trhové sily nemohli dosiahnuť. Narušenie hospodárskej súťaže, ktoré je spôsobené poskytnutím pomoci vyplatenej s cieľom uľahčiť elektroenergetickým podnikom prechod od prevažne uzavretého trhu na sčasti liberalizovaný trh nemôže byť, ak sú trvanie a vplyv tohto narušenia obmedzené, v rozpore so spoločným záujmom. Liberalizácia trhu s elektrickou energiou je totiž hlavným záujmom trhu EHP a prispieva k vytvoreniu vnútorného trhu. Dozorný orgán takisto zastáva názor, že pomoc poskytnutá z dôvodu uviaznutých nákladov umožňuje elektroenergetickým podnikom znížiť riziká súvisiace s ich pôvodnými povinnosťami alebo zárukami, a preto ich môže povzbudiť k dlhodobým investíciám. Napokon, ak by nejestvovala žiadna možnosť kompenzácie uviaznutých nákladov, bolo by riziko, že dotknuté podniky môžu preniesť celkové náklady spojené s ich neekonomickými povinnosťami alebo zárukami na svojich zákazníkov, väčšie.

(3)

Pomoc, ktorá slúži na kompenzáciu uviaznutých nákladov v rámci elektroenergetického priemyslu, môže byť ďalej v porovnaní s inými liberalizovanými sektormi odôvodnená skutočnosťou, že liberalizácia trhu s elektrickou energiou nebola sprevádzaná ani rýchlejším technologickým vývojom, ani zvýšeným dopytom a tiež skutočnosťou, že je v záujme ochrany životného prostredia, zabezpečenia dodávok elektrickej energie a hladkého fungovania ekonomík krajín EHP len ťažko predstaviteľné, že by sa čakalo s poskytnutím štátnej pomoci až do chvíle, ked' sa elektroenergetické podniky dostanú do ťažkostí.

(4)

V tomto kontexte dozorný orgán zastáva názor, že pomoc určená na vyrovnanie uviaznutých nákladov v bežnej situácii spĺňa podmienky na uplatnenie výnimky podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP, ak uľahčuje vývoj určitých hospodárskych činností bez toho, aby negatívne ovplyvňovala trhové podmienky v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so spoločným záujmom.

(5)

Bez toho, aby sa dotkol osobitných ustanovení uvedených v usmernení dozorného orgánu o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci EHP, vrátane usmernení o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia (6), dozorný orgán môže v zásade pomoc určenú na vyrovnanie oprávnených uviaznutých nákladov označiť za zlučiteľnú s článkom 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP, ak táto spĺňa nasledovné kritériá:

(a)

Pomoc musí slúžiť na vyrovnanie oprávnených uviaznutých nákladov, ktoré boli jasne určené a vyčlenené. Pomoc nesmie za žiadnych okolností presahovať výšku oprávnených uviaznutých nákladov.

(b)

Systém vyplácania pomoci musí umožňovať zohľadnenie budúceho vývoja hospodárskej súťaže. Takýto vývoj môže byť vo všeobecnosti hodnotený pomocou merateľných faktorov (ceny, podiel na trhu, iné relevantné faktory uvedené štátom EZVO). Keďže zmeny podmienok hospodárskej súťaže majú priamy efekt na výšku oprávnených uviaznutých nákladov, výška vyplatenej pomoci bude nutne závisieť od vývoja skutočnej hospodárskej súťaže a pri výpočte postupne vyplácanej pomoci sa budú musieť zohľadňovať zmeny v relevantných faktoroch, aby mohol byť vyhodnotený stupeň dosiahnutej hospodárskej súťaže.

(c)

Štát EZVO sa musí zaviazať, že dozornému orgánu zašle výročnú správu, v ktorej opíše vývoj konkurenčného prostredia na jeho trhu elektrickej energie, kde okrem iného uvedie zmeny pozorované pri relevantných merateľných faktoroch. Vo výročnej správe budú uvedené podrobné informácie o tom, ako boli vypočítané uviaznuté náklady zohľadnené v príslušnom roku a aká bola výška vyplatenej pomoci.

(d)

Dozorný orgán bude pri svojom posudzovaní kladne hodnotiť degresívnosť pomoci určenej na vyrovnanie uviaznutých nákladov; táto degresívnosť v podstate pomôže dotknutému podniku urýchliť jeho prípravy na liberalizovaný trh elektrickej energie.

(e)

Najvyššia možná výška pomoci, ktorá môže byť vyplatená podniku na vyrovnanie uviaznutých nákladov, musí byť špecifikovaná vopred. Musí sa tu zohľadniť nárast produktivity, ktorý môže podnik dosiahnuť.

Podobne musí byť jasne vopred stanovený aj podrobný systém pre výpočet a financovanie pomoci určenej na vyrovnanie uviaznutých nákladov a maximálna doba, počas ktorej môže byť pomoc vyplácaná. V notifikácii pomoci sa zvlášť uvedie, ako budú pri výpočte uviaznutých nákladov zohľadnené zmeny v rôznych faktoroch uvedených v písmene b).

(f)

Aby sa predišlo kumulovaniu pomoci, členský štát sa vopred zaviaže, že nebude vyplácať pomoc určenú na záchranu alebo reštrukturalizáciu podnikom, ktoré sú prijímateľmi pomoci v súvislosti s uviaznutými nákladmi. Dozorný orgán zastáva názor, že vyplatenie kompenzácie za uviaznuté náklady v súvislosti s investíciami do aktív, ktoré neponúkajú perspektívu na dlhodobú životnosť, neuľahčuje prechod elektroenergetického priemyslu na liberalizovaný trh, a preto sa na ňu nemôže uplatňovať článok 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP.

(6)

Dozorný orgán vyjadruje vážne pochybnosti v súvislosti s pomocou určenou na vyrovnanie uviaznutých nákladov, ktorá nevyhovuje uvedeným kritériám alebo ktorá má za následok narušenie hospodárskej súťaže a je z nasledujúcich dôvodov v rozpore so spoločným záujmom:

(a)

Pomoc nesúvisí s oprávnenými uviaznutými nákladmi, ktoré zodpovedajú uvedenej definícii, alebo s jasne definovanými a samostatnými uviaznutými nákladmi alebo táto pomoc presahuje výšku oprávnených uviaznutých nákladov.

(b)

Pomoc je určená na udržanie všetkých alebo niektorých príjmov získaných ešte pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia č. 168/1999 bez toho, aby sa striktne zohľadnili oprávnené uviaznuté náklady, ktoré mohli vzniknúť ako dôsledok zavedenia hospodárskej súťaže.

(c)

Výška pomoci pravdepodobne nie je prispôsobená tak, aby riadne zohľadňovala rozdiely medzi hospodárskymi a trhovými prognózami, ktoré boli vykonané pri odhadovaní uviaznutých nákladov a skutočnými zmenami, ktoré sa v ekonomike a na trhu v tom čase uskutočnili.

21.5.   METÓDA FINANCOVANIA POMOCI URČENEJ NA VYROVNANIE UVIAZNUTÝCH NÁKLADOV

(1)

Štáty EZVO si môžu pre financovanie pomoci určenej na vyrovnanie uviaznutých nákladov vybrať takú metódu, ktorú považujú za najvhodnejšiu. Avšak pri schvaľovaní takejto pomoci sa dozorný orgán ubezpečí, že systém financovania nevyvolá efekty, ktoré sú v rozpore s cieľmi smernice 96/92/ES alebo so záujmami zmluvných strán. Pri záujmoch zmluvných strán sa okrem iného zohľadňuje ochrana spotrebiteľa, voľný pohyb tovaru a služieb a hospodárska súťaž.

(2)

Systém financovania nesmie mať za následok bránenie vstupu iných podnikov alebo nových hospodárskych subjektov na konkrétne vnútroštátne alebo regionálne trhy. Pomoc určená na vyrovnanie uviaznutých nákladov nemôže byť financovaná z poplatkov za elektrickú energiu prepravovanú medzi jednotlivými štátmi EZVO alebo z poplatkov súvisiacich so vzdialenosťou medzi výrobcom a spotrebiteľom.

(3)

Dozorný orgán EZVO takisto zabezpečí, že systém financovania pomoci určenej na vyrovnanie uviaznutých nákladov bude mať za následok spravodlivé zaobchádzanie s oprávnenými a neoprávnenými spotrebiteľmi. Na tento účel bude výročná správa, o ktorej sa hovorí v písmene c) v oddiele 21.4, obsahovať rozčlenenie na oprávnených a neoprávnených spotrebiteľov zdrojov financií určených na vyrovnanie uviaznutých nákladov. Ak sa neoprávnení spotrebitelia priamo zúčastňujú na financovaní uviaznutých nákladov prostredníctvom poplatku za odber elektrickej energie, musí byť táto skutočnosť jasne uvedená. Príspevok uložený jednej alebo druhej skupine (oprávneným alebo neoprávneným spotrebiteľom) nesmie presahovať časť uviaznutých nákladov, ktoré majú byť vyrovnané, zodpovedajúcich trhovému podielu týchto spotrebiteľov.

(4)

Ak súkromné podniky vytvoria fondy na financovanie mechanizmov poskytovania pomoci určenej na vyrovnanie uviaznutých nákladov, spravovanie týchto prostriedkov musí byť jasne oddelené od prostriedkov pochádzajúcich z bežných zdrojov týchto podnikov. Takéto investície nesmú poskytovať žiadne výhody podnikom, ktoré ich spravujú.

21.6.   INÉ HODNOTIACE FAKTORY

(1)

Pri posudzovaní štátnej pomoci určenej na vyrovnanie uviaznutých nákladov dozorný orgán zohľadňuje najmä veľkosť a úroveň prepojenia dotknutej siete a štruktúru elektroenergetického priemyslu. Pri pomoci určenej malej sieti s nízkym stupňom prepojenia so zvyšnou časťou EHP je pravdepodobnosť väčšieho narušenia hospodárskej súťaže menšia.

(2)

Táto metodika uviaznutých nákladov sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté usmernenia o vnútroštátnej regionálnej pomoci v regiónoch, ktoré spadajú pod ustanovenia článku 61 ods. 3 písm. a) Dohody o EHP (7). Ak uplatnenie pravidiel o štátnej pomoci pri uviaznutých nákladoch právne alebo skutočne prekáža vo výkone určitých činností, ktorými boli poverené podniky majúce za úlohu poskytovať služby všeobecného hospodárskeho záujmu alebo majúce podobu fiskálneho monopolu, je možné podľa článku 59 ods. 2 Dohody o EHP udeliť výnimku z týchto pravidiel za predpokladu, že obchod nie je ovplyvnený v takom rozsahu, ktorý je v rozpore so záujmami zmluvných strán.

(3)

Pravidlá uvedené v tejto metodike týkajúcej sa štátnej pomoci určenej na vyrovnanie uviaznutých nákladov vznikajúcich na základe rozhodnutia 168/1999 sú uplatniteľné nezávisle od toho, či ide o verejné alebo súkromné vlastníctvo dotknutého podniku.“


(1)  Ú. v. ES L 27, 30.1.1997, s. 20.

(2)  Ú. v. ES L 61, 1.3.2001, s. 23 a dodatok EHP č. 11, 1.3.2001, s. 221.

(3)  Článok 3 rozhodnutia č. 168/1999 uvádza: ‚Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 27. novembra 1999 za predpokladu, že Spoločnému výboru EHP boli predložené všetky notifikácie podľa článku 103 odsek 1 dohody’.

(4)  V prípade dlhodobej kúpnej alebo predajnej zmluvy budú uviaznuté náklady vypočítané tak, že sa porovnajú s podmienkami, za ktorých by bol podnik za bežných okolností na liberalizovanom trhu schopný predať alebo nakúpiť výrobky za inak rovnakých predpokladov.

(5)  Toto treba chápať tak, že investície, ktoré nemožno nahradiť, alebo ktoré nie sú ekonomicky životaschopné v dôsledku liberalizácie vnútorného trhu elektrickej energie, môžu podnietiť vznik uviaznutých nákladov v zmysle tejto metodiky, vrátane prípadov ked' prekračujú časový horizont roku 2006. Okrem toho povinnosti alebo záruky, ktoré musia byť po 26. novembri 2006 nevyhnutne ďalej plnené, pretože by inak mohli vzniknúť vysoké riziká v súvislosti s ochranou životného prostredia, verejnej bezpečnosti, sociálnou ochranou pracujúcich alebo bezpečnosťou elektrických sietí, môžu, ak sú riadne zdôvodnené, spôsobiť vznik oprávnených uviaznutých nákladov v zmysle tejto metodiky.

(6)  Ú. v. ES L 237, 6.9.2001, s. 16.

(7)  Ú. v. ES L 111, 29.4.1999 a dodatok EHP č. 18. Pozri v tejto súvislosti aj kapitolu 25 usmernení o štátnej pomoci.


25.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/8


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ORGÁNU EZVO

č. 263/02/COL

z 18. decembra 2002,

ktorým sa po tridsiatyšiestykrát menia a dopĺňajú procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci zavedením novej kapitoly 26A: Multisektorový rámec regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty

DOZORNÝ ORGÁN EZVO,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (1), najmä na jej články 61 až 63,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a Súdneho dvora (2), najmä na jej článok 24 a článok 1 jej protokolu 3,

KEĎŽE podľa článku 24 Dohody o dozore a súde Dozorný orgán EZVO uvádza do platnosti ustanovenia Dohody o EHP týkajúce sa štátnej pomoci,

KEĎŽE podľa článku 5 ods. 2 písm. b) Dohody o dozore a súde Dozorný orgán EZVO vydáva oznámenia alebo usmernenia týkajúce sa otázok, ktorými sa zaoberá Dohoda o EHP, pokiaľ to táto dohoda alebo dohoda o dozore a súde výslovne ustanovuje, alebo pokiaľ to Dozorný orgán EZVO pokladá za potrebné,

PRIPOMÍNAJÚC procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci (3), prijaté 19. januára 1994 Dozorným orgánom EZVO (4), najmä ustanovenia uvedené v kapitole 26 (Multisektorový rámec regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty),

KEĎŽE 7. marca 2002 prijala Európska komisia nové oznámenie (5) stanovujúce zásady, podľa ktorých sa bude posudzovať zlučiteľnosť regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty so zmluvou,

KEĎŽE toto oznámenie má význam aj pre Európsky hospodársky priestor,

KEĎŽE sa má zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci EHP v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru,

KEĎŽE podľa bodu II pod nadpisom „VŠEOBECNÉ“ na konci prílohy XV k Dohode o EHP má Dozorný orgán EZVO po konzultácii s Komisiou prijať akty zodpovedajúce aktom, ktoré prijala Komisia ES, aby sa zachovali rovnaké podmienky hospodárskej súťaže,

PO KONZULTÁCII s Európskou komisiou,

PRIPOMÍNAJÚC, že Dozorný orgán EZVO prekonzultoval túto vec so štátmi EZVO na multilaterálnom stretnutí 19. októbra 2001,

ROZHODOL TAKTO:

1.

Usmernenia pre štátnu pomoc sa menia a dopĺňajú zavedením novej kapitoly 26A: Multisektorový rámec regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty, znením uvedeným v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

2.

Kapitola 22 Pomoc pre priemysel syntetických vlákien a kapitola 23 Pomoc pre automobilový priemysel súčasných usmernení o štátnej pomoci sa vypúšťajú.

3.

Štátom EZVO sa informácie poskytnú listom spolu s kópiou tohto rozhodnutia a prílohy I. Štáty EZVO sú povinné vyjadriť súhlas s navrhnutými príslušnými opatreniami uvedenými v prílohe I do 20 pracovných dní, pozri aj oddiel 26A.9 prílohy I.

4.

Európskej komisii sa informácie poskytnú v súlade s písm. d) protokolu 27 k Dohode o EHP prostredníctvom kópie tohto rozhodnutia spolu s prílohou I.

5.

Po vyjadrení súhlasu štátov EZVO s príslušnými opatreniami sa toto rozhodnutie spolu s prílohou I uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskych spoločenstiev a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskych spoločenstiev.

6.

Znenie tohto rozhodnutia v anglickom jazyku je autentické.

V Bruseli 18. decembra 2002

Za Dozorný orgán EZVO

Einar M. BULL

predseda

Hannes HAFSTEIN

člen kolégia


(1)  Ďalej len Dohoda o EHP.

(2)  Ďalej len Dohoda o dozore a súde.

(3)  Ďalej len usmernenia o štátnej pomoci.

(4)  Pôvodne uverejnené v dodatku EHP č. 32 k Ú. v. ES L 231, 3.9.1994.

(5)  Ú. v. ES C 70, 19.3.2002, s. 8.


PRÍLOHA

„26A.   MULTISEKTOROVÝ RÁMEC REGIONÁLNEJ POMOCI PRE VEĽKÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY

26A.1.   ÚVOD: ROZSAH PÔSOBNOSTI OPATRENIA

(1)

Dozorný orgán prijal 4. novembra 1998‚Multisektorový rámec regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty’ (1). Multisektorový rámec sa začal uplatňovať od 1. januára 1999 na počiatočné skúšobné obdobie troch rokov. V roku 2001 sa jeho platnosť predĺžila do 31. decembra 2002.

(2)

Tento rámec sa vzťahuje iba na regionálnu pomoc, ako sa definuje v Usmerneniach pre vnútroštátnu regionálnu pomoc (2), ktorej cieľom je podporiť počiatočné investície vrátane vytvárania pracovných miest v súvislosti s počiatočnými investíciami na základe článkov 61 ods. 3 písm. a) a c) Dohody o EHP. Tento rámec nemá vplyv na hodnotenie návrhov na pomoc podľa iných ustanovení Dohody o EHP, ako je článok 61 ods. 3 písm. b). V prípade priemyslu ocele a syntetických vlákien sa vzťahuje aj na prípady poskytnutia veľkej individuálnej pomoci pre malé a stredné podniky, ktoré nie sú vyňaté na základe iných ustanovení. Tento rámec sa nevzťahuje na prípady pomoci na reštrukturalizáciu, ktoré sa naďalej riadia Usmerneniami dozorného orgánu pre štátnu pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (3). Rovnako nemá tento rámec vplyv na fungovanie existujúcich horizontálnych rámcov, ako je Rámec dozorného orgánu pre štátnu pomoc pre výskum a vývoj (4) a Usmernenia dozorného orgánu pre štátnu pomoc na ochranu životného prostredia (5).

(3)

Intenzita pomoci regionálnej investičnej pomoci, ktorá nie je vyňatá z oznamovacej povinnosti ustanovenej v článku 1 ods. 3 protokolu 3 k dohode o dozore a súde, sa obmedzí na základe kritérií ustanovených v tomto rámci.

(4)

Podľa tohto rámca sa nevyžaduje predchádzajúce oznámenie pomoci pre veľké investičné projekty, ktorá nedosahuje určité limity, za predpokladu, že sa táto pomoc poskytuje v súlade so systémom pomoci schváleným dozorným orgánom. Tento rámec však nemá vplyv na povinnosť štátov EZVO oznamovať novú individuálnu pomoc (ad hoc), ktorá nie je vyňatá z oznamovacej povinnosti ustanovenej v článku 1 ods. 3 protokolu 3 k dohode o dozore a súde. Pravidlá ustanovené v tomto rámci sa vzťahujú aj na hodnotenie opatrení takejto individuálnej štátnej pomoci (ad hoc).

26A.2.   NEVYHNUTNOSŤ OPATRENIA

(1)

Maximálne stropy pomoci stanovené dozorným orgánom pre všetky oblasti oprávnené na regionálnu pomoc sú celkovo navrhnuté tak, aby zabezpečovali primeranú úroveň motivácie potrebnú na rozvoj podporovaných regiónov. Pretože však stanovujú iba jeden strop, pri uplatňovaní na veľké projekty zvyčajne prevyšujú regionálne nevýhody. Účelom tohto rámca je obmedziť úroveň motivácie pre veľké projekty na úroveň, ktorá v čo najväčšej miere vylučuje možnosť narúšania hospodárskej súťaže.

(2)

Veľké investície môžu účinne prispievať k regionálnemu rozvoju okrem iného aj priťahovaním iných spoločností do regiónu, zavádzaním vyspelých technológií, ako aj pomocou pri odbornej príprave pracovníkov. V znevýhodnených oblastiach však majú významné špecifické problémy regiónu na tieto investície menší vplyv. V prvom rade môžu veľké investície priniesť úspory z rozsahu, ktoré znížia počiatočné náklady súvisiace s konkrétnym umiestnením. Po druhé, v mnohých ohľadoch nie sú viazané na región, v ktorom sa investícia fyzicky uskutočňuje. Veľké investície môžu na svetových trhoch ľahko získať kapitál a úvery a neobmedzuje ich menšia ponuka finančných služieb v konkrétnom znevýhodnenom regióne. Spoločnosti uskutočňujúce veľké investície majú okrem toho lepší prístup ku geograficky širšiemu fondu pracovnej sily a môžu ľahšie presunúť kvalifikované pracovné sily na zvolené miesto.

(3)

Zároveň ak veľké investície dostanú veľkú štátnu pomoc tým, že využijú maximálne regionálne stropy, existuje zvýšené riziko, že to bude mať vplyv na obchod, a teda aj silnejší rušivý účinok na konkurentov v iných štátoch EHP. Príčinou je, že príjemca pomoci má väčšiu pravdepodobnosť stať sa významným subjektom na príslušnom trhu a v dôsledku toho môže investícia, pre ktorú sa pomoc poskytuje, zmeniť podmienky hospodárskej súťaže na danom trhu.

(4)

Navyše spoločnosti uskutočňujúce veľké investície majú obvykle značnú vyjednávaciu schopnosť vo vzťahu k orgánom poskytujúcim pomoc. Investori veľkých projektov v skutočnosti často uvažujú o alternatívnych lokalitách v rôznych štátoch EHP, čo môže viesť k stále štedrejším prísľubom pomoci, ktorá môže niekedy výrazne presiahnuť úroveň toho, čo je nevyhnutné na kompenzáciu regionálnych nevýhod.

(5)

Je pravdepodobné, že výsledkom takýchto aukcií dotácií môže byť, že veľkým investíciám sa poskytne pomoc takej intenzity, ktorá prevyšuje dodatočné náklady spojené s výberom umiestnenia investície v znevýhodnenej oblasti.

(6)

Výška pomoci prevyšujúca minimum potrebné na kompenzáciu regionálnych znevýhodnení bude mať veľmi pravdepodobne opačné účinky (výber neefektívneho umiestnenia), väčšie narušenie hospodárskej súťaže, a keďže je pomoc veľkým presunom financií daňových poplatníkov v prospech príjemcov pomoci, aj čisté straty pre verejné blaho.

(7)

Nedávne skúsenosti ukázali, že veľké investičné projekty, ktoré dostávajú regionálnu investičnú pomoc, sú kapitálovo náročnejšie ako malé investičné projekty. V dôsledku toho sa priaznivejšie zaobchádzanie s menšími investičnými projektmi v podporovaných oblastiach prenáša do priaznivejšieho zaobchádzania s projektmi, ktoré sú náročnejšie na pracovnú silu, čo prispieva k vytváraniu pracovných miest a znižovaniu nezamestnanosti.

(8)

Určité druhy investícií môžu spôsobiť závažné narušenie hospodárskej súťaže a ich priaznivý účinok na príslušný región je pochybný. Platí to najmä v prípade investícií v odvetviach, v ktorých má vysoký podiel na trhu jedna spoločnosť, alebo v ktorých sa významne zvyšuje súčasná odvetvová výrobná kapacita bez zodpovedajúceho zvýšenia dopytu po príslušných výrobkoch. Všeobecnejšie platí, že narušenie hospodárskej súťaže je pravdepodobnejšie v tých odvetviach, ktoré majú štrukturálne problémy, v ktorých súčasná výrobná kapacita už prekračuje dopyt po produkte na trhu, alebo v ktorých sa dopyt po príslušných výrobkoch trvale znižuje.

26A.3.   ZNÍŽENIE ÚROVNE POMOCI PRE VEĽKÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY

(1)

Bez toho, aby boli dotknuté kritériá zlučiteľnosti stanovené v Usmerneniach pre vnútroštátnu regionálnu pomoc a bez toho, aby bola dotknutá oznamovacia povinnosť ustanovená v odseku 4 v oddiele 26A.3 alebo prechodné pravidlá ustanovené v oddiele 26A.8, na regionálnu investičnú pomoc pre investície, ktorých oprávnené výdavky (6) dosahujú nižšie uvedené prahové hodnoty, sa vzťahuje upravený nižší strop regionálnej pomoci podľa tejto tabuľky:

Oprávnené náklady

Upravený strop pomoci

do 50 miliónov EUR

100 % regionálneho stropu

pre čiastku od 50 miliónov EUR do 100 miliónov EUR

50 % regionálneho stropu

pre čiastku prevyšujúcu 100 miliónov EUR

34 % regionálneho stropu

(2)

Podľa toho sa prípustná pomoc pre projekt nad 50 miliónov EUR vypočíta podľa vzorca: maximálna výška pomoci = R × (50 + 0,50 B + 0,34 C), kde R je neupravený regionálny strop, B sú oprávnené výdavky od 50 miliónov do 100 miliónov EUR a C sú oprávnené výdavky nad 100 miliónov EUR, ak vzniknú (7).

(3)

Napríklad pre veľkú spoločnosť investujúcu 80 miliónov EUR v podporovanej oblasti, v ktorej neupravený strop regionálnej pomoci predstavuje 25 % v ekvivalente čistej hotovostnej finančnej pomoci (NGE), by bola maximálna prípustná výška pomoci 16,25 milióna NGE, čo zodpovedá intenzite pomoci 20,3 % NGE. Pre veľkú spoločnosť investujúcu 160 miliónov EUR v tej istej oblasti by bola maximálna prípustná výška pomoci 23,85 milióna EUR NGE, čo zodpovedá intenzite pomoci 14,9 % NGE.

(4)

Štáty EZVO sú však povinné oznámiť každý prípad regionálnej investičnej pomoci, ak je navrhovaná pomoc vyššia ako maximálna prípustná pomoc, ktorú môže dostať investícia 100 miliónov EUR podľa stupnice a pravidiel ustanovených v oddiele 26A.3 ods. 1 (8). Projekty, ktoré sa musia oznamovať individuálne, však nemajú oprávnenie na investičnú pomoc v prípade, že nastane niektorá z týchto dvoch situácií:

(a)

príjemca pomoci vykazuje viac než 25 % predaja príslušného výrobku pred investíciou alebo bude vykazovať viac než 25 % predaja po poskytnutí investície;

alebo

(b)

pri aplikácii údajov o zjavnej spotrebe príslušného výrobku kapacita vytvorená v rámci projektu je väčšia než 5 % veľkosti trhu, zmeraná pomocou údajov o zdanlivej spotrebe príslušného výrobku, v prípade ak priemerná ročná miera rastu zjavnej spotreby za posledných päť rokov nie je vyššia než priemerná ročná miera rastu HDP Európskeho hospodárskeho priestoru.

Dôkazné bremeno spočíva na štáte EZVO, ktorý má preukázať, že nenastala žiadna zo situácií uvedených v písm. a) a b) (9). Na účely uplatňovania písm. a) a b) sa zjavná spotreba v EHP definuje na príslušnej úrovni klasifikácie PRODCOM (10), alebo ak tieto informácie nie sú dostupné, na základe akejkoľvek inej segmentácie trhu všeobecne prijatej pre príslušné výrobky, pre ktorú sú štatistické údaje ľahko dostupné.

26A.4.   ZÁKAZ POMOCI PRE INVESTIČNÉ PROJEKTY V OCELIARSKOM PRIEMYSLE

(1)

Pokiaľ ide o oceliarsky priemysel, ako sa definuje v prílohe B k tomuto rámcu (11), dozorný orgán pripomína, že oceliarske spoločnosti ESUO už dosť dlhý čas fungovali bez investičnej pomoci, ktorá sa poskytovala ostatným priemyselným odvetviam. Oceliarske spoločnosti začlenili túto skutočnosť do svojich stratégií a sú na ňu zvyknuté. Vzhľadom na osobitné vlastnosti oceliarskeho priemyslu (najmä na jeho štruktúru, súčasnú nadmernú kapacitu na európskej aj svetovej úrovni, jeho veľkú kapitálovú náročnosť, lokalizáciu väčšiny oceliarní v oblastiach oprávnených na regionálnu pomoc, smerovanie rozhodujúceho podielu verejných financií do reštrukturalizácie oceliarstva a na konverziu oblastí s oceliarskym priemyslom) a na skúsenosti získané v minulosti, keď sa pri poskytovaní štátnej pomoci uplatňovali menej prísne pravidlá, sa zdá byť odôvodnené naďalej zakazovať investičnú pomoc v tomto odvetví bez ohľadu na veľkosť investícií. V tomto zmysle dozorný orgán konštatuje, že regionálna pomoc pre oceliarsky priemysel nie je zlučiteľná so spoločným trhom. Táto nezlučiteľnosť sa vzťahuje aj na veľkú individuálnu pomoc malým a stredným podnikom, ktoré nie sú vyňaté na základe iných ustanovení.

26A.5.   INVESTIČNÉ PROJEKTY V INÝCH ODVETVIACH SO ŠTRUKTURÁLNYMI PROBLÉMAMI AKO OCELIARSTVO

(1)

Dozorný orgán v minulosti dôsledne pripomínal, že investície do odvetví, ktoré vykazujú, alebo by mohli vykazovať vysokú nadmernú kapacitu alebo trvalý pokles dopytu, zvyšujú riziko narúšania hospodárskej súťaže bez toho, aby mali ako protiváhu pozitívny dosah na príslušný región. Správny spôsob, ktorým sa dá zistiť, že tieto investície sú z regionálneho hľadiska menej prospešné, je zníženie investičnej pomoci pre projekty v odvetviach, v ktorých prevažujú štrukturálne problémy, na nižšiu úroveň, aká je povolená v iných odvetviach.

(2)

Doteraz platili osobitné, prísnejšie pravidlá pre štátnu pomoc v niektorých citlivých priemyselných odvetviach (12). V súlade s bodom 3 v oddiele 26.1 predchádzajúceho multisektorového rámca tieto osobitné odvetvové pravidlá platia aj naďalej.

(3)

Jedným z cieľov predchádzajúceho multisektorového rámca bolo zabezpečiť možnosť nahradenia existujúcich odvetvových pravidiel jediným nástrojom. Na základe prechodných pravidiel stanovených v oddiele 26A.8 si dozorný orgán želá prostredníctvom tejto revízie začleniť tieto citlivé odvetvia priemyslu do tohto rámca.

(4)

Odvetvia, v ktorých prevažujú štrukturálne problémy, sa do 31. decembra 2003 zaradia do zoznamu odvetví priloženému k tomuto rámcu. V týchto odvetviach sa na základe ustanovení tohto oddielu nepovolí žiadna investičná pomoc.

(5)

Na účely vypracovania zoznamu odvetví sa v zásade na základe údajov o zjavnej spotrebe zmerajú závažné štrukturálne problémy na príslušnej úrovni klasifikácie CPA (13) v EHP, alebo ak takéto informácie nie sú dostupné, na základe akejkoľvek inej segmentácie trhu všeobecne prijatej pre príslušné výrobky, pre ktorú sú štatistické údaje ľahko dostupné. Existencia závažných štrukturálnych problémov sa konštatuje, keď príslušné odvetvie zaznamenáva pokles (14). Zoznam odvetví sa periodicky aktualizuje frekvenciou, ktorá sa určí v čase zostavovania zoznamu odvetví.

(6)

Od 1. januára 2004 sa musia individuálne oznamovať dozornému orgánu všetky prípady regionálnej investičnej pomoci pre odvetvia uvedené v zozname odvetví so závažnými štrukturálnymi problémami týkajúcej sa investičných projektov s oprávnenými výdavkami prevyšujúcimi sumu stanovenú dozorným orgánom v čase vypracovania zoznamu odvetví (15). Dozorný orgán tieto oznámenia preskúma v súlade s týmito pravidlami: po prvé, projekt pomoci musí spĺňať kritériá celkového hodnotenia ustanovené v Usmerneniach pre vnútroštátnu regionálnu pomoc; po druhé, oprávnené výdavky, ako sa definujú v oddiele 26A.11 ods. 3, prevyšujúce sumu, ktorú určí dozorný orgán v čase vypracovania zoznamu odvetví, nebudú oprávnené na investičnú pomoc s výnimkou prípadov uvedených v oddiele 26A.5 ods. 7.

(7)

Odchylne od bodu 6 v oddiele 26A.5 môže dozorný orgán schváliť investičnú pomoc pre odvetvia uvedené v zozname odvetví na základe intenzít pomoci stanovených v oddiele 26A.3 tohto rámca za predpokladu, že príslušný štát EZVO preukáže, že hoci dané odvetvie zaznamenáva pokles, trh s príslušným výrobkom rýchlo rastie (16).

26A.6.   MONITOROVANIE EX POST

(1)

Pri vypracúvaní tohto rámca sa dozorný orgán pokúsil zabezpečiť, aby bol podľa možnosti jasný, jednoznačný, predvídateľný a účinný a aby bolo s ním súvisiace administratívne zaťaženie čo najmenšie.

(2)

S cieľom zabezpečiť transparentnosť a účinné monitorovanie je vhodné zaviesť štandardný formát, ktorým by štáty EZVO poskytovali dozornému orgánu prehľad informácií na formulári ustanovenom v prílohe A vždy, keď sa podľa tohto rámca poskytne pomoc pre investície nad 50 miliónov EUR. Pri implementácii pomoci spadajúcej do tohto rámca musia štáty EZVO doručiť dozornému orgánu takýto prehľad informácií do 20 dní od poskytnutia pomoci príslušným orgánom.

(3)

Štáty EZVO musia uchovávať podrobné záznamy o poskytovaní individuálnej pomoci spadajúcej do tohto rámca. Tieto záznamy musia obsahovať všetky informácie potrebné nato, aby sa stanovilo, či sa dodržala maximálna intenzita pomoci určená podľa tohto rámca. Štáty EZVO musia záznam o individuálnej pomoci uchovávať 10 rokov odo dňa, keď bola poskytnutá. Príslušný štát EZVO musí na základe písomnej žiadosti poskytnúť dozornému orgánu v lehote 20 pracovných dní alebo v dlhšej lehote, ktorá môže byť určená v žiadosti, všetky informácie, ktoré dozorný orgán považuje za potrebné na posúdenie toho, či boli splnené ustanovenia tohto rámca.

26A.7.   ÚČINNOSŤ TOHTO RÁMCA

(1)

Tento rámec sa bude uplatňovať počas obdobia, ktoré sa končí 31. decembra 2009. Dozorný orgán vyhodnotí tento rámec pred 31. decembrom 2009. Dozorný orgán môže pred 31. decembrom 2009 zmeniť a doplniť tento rámec na základe dôležitých úvah týkajúcich sa politiky hospodárskej súťaže, alebo s cieľom zohľadniť iné politiky EHP alebo medzinárodné záväzky. Táto revízia však neovplyvní zákaz investičnej pomoci oceliarskemu priemyslu.

(2)

Pokiaľ ide o oceliarstvo, ako sa definuje v prílohe B, ustanovenia tohto rámca sa budú uplatňovať od 1. januára 2003. Existujúce osobitné odvetvové pravidlá pre určité odvetvia oceliarstva, na ktoré sa nevzťahovala Zmluva o ESUO (17), sa od tohto dátumu prestanú uplatňovať. Pokiaľ ide o automobilový priemysel, ako sa definuje v prílohe C, a priemysel syntetických vlákien, ako sa definuje v prílohe D, ustanovenia tohto rámca sa budú uplatňovať od 1. januára 2003. Oznámenia, ktoré dozorný orgán zaeviduje pre automobilový priemysel a priemysel syntetických vlákien pred 1. januárom 2003, sa však budú posudzovať v zmysle kritérií platných v čase oznámenia.

(3)

Pokiaľ ide o iné odvetvia ako sú tie, ktoré sú uvedené v oddiele 26A.7 ods. 2, ustanovenia tohto rámca sa budú uplatňovať od 1. januára 2004. Predchádzajúci multisektorový rámec zostáva uplatniteľný do 31. decembra 2003. Oznámenia, ktoré dozorný orgán zaeviduje pred 1. januárom 2004, sa však budú posudzovať v zmysle kritérií platných v čase oznámenia.

(4)

Dozorný orgán posúdi zlučiteľnosť investičnej pomoci poskytnutej bez jeho schválenia s Dohodou o EHP:

(a)

na základe kritérií uvedených v tomto rámci, ak bola pomoc poskytnutá:

1. januára 2003 alebo po tomto dátume, pokiaľ ide o oceliarstvo,

1. januára 2003 alebo po tomto dátume, pokiaľ ide o investičnú pomoc automobilovému priemyslu a priemyslu syntetických vlákien,

1. januára 2004 alebo po tomto dátume, pokiaľ ide o investičnú pomoc všetkým ostatným odvetviam, na ktoré sa vzťahuje tento rámec;

(b)

na základe kritérií platných v čase poskytnutia pomoci, vo všetkých ostatných prípadoch.

26A.8.   PRECHODNÉ USTANOVENIA

(1)

Do dňa uplatniteľnosti zoznamu odvetví, ktorý sa uvádza v oddiele 26A.5 ods. 4:

(a)

sa maximálna intenzita pomoci pre regionálnu investičnú pomoc automobilovému priemyslu, ako sa definuje v prílohe C, poskytnutej podľa schváleného systému pre projekty, ktorých oprávnené výdavky sú nad 50 miliónov EUR alebo výška pomoci prekračuje 5 miliónov EUR vyjadrená ekvivalentom hrubej hotovostnej finančnej pomoci, bude rovnať 30 % zodpovedajúceho stropu regionálnej pomoci (18);

(b)

žiadne výdavky súvisiace s investičnými projektmi v priemysle syntetických vlákien, ako sa definuje v prílohe D, nie sú oprávnené na investičnú pomoc.

(2)

Pred dátumom uplatniteľnosti zoznamu odvetví, ktorý sa uvádza v oddiele 26A.5 ods. 4, dozorný orgán rozhodne, či a v akom rozsahu sa automobilový priemysel, ako sa definuje v prílohe C, a priemysel syntetických vlákien, ako sa definuje v prílohe D, musí vylúčiť zo zoznamu odvetví.

(3)

Pokiaľ ide o priemysel výstavby lodí, existujúce pravidlá podľa rozhodnutia č. 12/99 Spoločného výboru EHP budú účinné do 31. decembra 2003. Pred týmto dátumom dozorný orgán posúdi, či sa má na pomoc pre priemysel výstavby lodí vzťahovať tento rámec a či sa má začleniť do zoznamu odvetví.

26A.9.   PRÍSLUŠNÉ OPATRENIA

(1)

Dozorný orgán navrhne príslušné opatrenia v zmysle článku 1 ods. 1 protokolu 3 k dohode o dozore a súde s cieľom zabezpečiť implementáciu pravidiel stanovených v tomto rámci. Tieto pravidlá sa budú týkať:

(a)

úpravy existujúcich máp regionálnej pomoci prispôsobením:

súčasných stropov regionálnej pomoci od 1. januára 2003 intenzitám pomoci vyplývajúcim z pravidiel stanovených v oddiele 26A.4 tohto rámca,

súčasných stropov regionálnej pomoci od 1. januára 2003 intenzitám pomoci vyplývajúcim z pravidiel stanovených v oddiele 26A.8.;

súčasných stropov regionálnej pomoci od 1. januára 2004 intenzitám pomoci vyplývajúcim z pravidiel stanovených v oddiele 26A.3,

(b)

úpravy všetkých existujúcich systémov regionálnej pomoci, ako sa definujú v Usmerneniach pre vnútroštátnu regionálnu pomoc, vrátane tých, ktoré sú na základe nariadenia o skupinovej výnimke vyňaté z oznamovacej povinnosti, aby zabezpečovali, že pri poskytovaní regionálnej investičnej pomoci sa:

(i)

dodržia stropy regionálnej pomoci stanovené v mapách regionálnej pomoci a od 1. januára 2004 upravené v súlade s písmenom a), pokiaľ ide o iné odvetvia než tie, ktoré sú uvedené v oddiele 26A.7 ods. 2;

(ii)

zabezpečí individuálne oznamovanie regionálnej investičnej pomoci v prípadoch, keď je pomoc vyššia ako maximálna prípustná pomoc, ktorú môže od 1. januára 2004 dostať investícia 100 miliónov EUR, podľa stupnice uvedenej v oddiele 26A.3 ods. 1 tohto rámca;

(iii)

od 1. januára 2003 vylúči z rozsahu ich pôsobnosti pomoc pre oceliarsky priemysel;

(iv)

od 1. januára 2003 a až dovtedy, kým nenadobudne účinnosť zoznam odvetví, vylúči z rozsahu ich pôsobnosti pomoc pre priemysel syntetických vlákien;

(v)

od 1. januára 2003 a až dovtedy, kým nenadobudne účinnosť zoznam odvetví, sa obmedzí regionálna investičná pomoc v automobilovom priemysle, ako sa definuje v prílohe C, pre projekty buď s oprávnenými výdavkami nad 50 miliónov EUR, alebo s výškou pomoci nad 5 miliónov EUR vyjadrenou v ekvivalente hrubej hotovostnej finančnej pomoci, na 30 % zodpovedajúceho stropu regionálnej pomoci;

c)

zaistí, že formuláre, o ktorých sa hovorí v oddiele 26A.6 ods. 2, sa doručia dozornému orgánu ku dňu, keď nadobudne účinnosť tento rámec;

d)

zaistí, že záznamy, o ktorých sa hovorí v oddiele 26A.6 ods. 2 a v oddiele 26A.10 sa budú uchovávať odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rámca;

e)

do 31. decembra 2003 zaistí súlad s pravidlami predchádzajúceho Multisektorového rámca regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty, najmä s oznamovacou povinnosťou, ktorá je v ňom ustanovená.

(2)

Potrebné zmeny a doplnenia musia štáty EZVO uskutočniť v lehote do 31. decembra 2003 s výnimkou opatrení týkajúcich sa oceliarstva, pre ktoré sa musia zmeny a doplnenia uskutočniť s účinnosťou od 1. januára 2003, a opatrení týkajúcich sa priemyslu syntetických vlákien a automobilového priemyslu, pre ktoré sa musia zmeny a doplnenia uskutočniť s účinnosťou od 1. januára 2003. Štáty EZVO sa vyzývajú, aby vyjadrili svoj výslovný súhlas s navrhovanými príslušnými opatreniami do 20 pracovných dní od prijatia listu, ktorým sa im oznamujú. Ak dozorný orgán nedostane odpoveď, bude predpokladať, že daný štát EZVO s navrhovanými opatreniami nesúhlasí.

26A.10.   OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

(1)

Štáty EZVO sa vyzývajú, aby na oznamovanie návrhov pomoci podľa tohto rámca používali oznamovací formulár (príloha E) pripojený k tomuto rámcu.

26A.11.   VYMEDZENIE POUŽITÝCH POJMOV

(1)

V tomto rámci sa používajú tieto vymedzenia pojmov:

Investičný projekt

(2)

‚Investičný projekt’ znamená počiatočnú investíciu v zmysle oddielu 25.4 Usmernení pre regionálnu pomoc. Investičný projekt by sa nemal umelo deliť na podprojekty s cieľom obísť ustanovenia tohto rámca. Na účely tohto rámca investičný projekt zahŕňa všetky fixné investície na mieste výroby, ktoré uskutoční jeden alebo viac podnikov počas 3 rokov. Na účely tohto rámca je miesto výroby ekonomicky nedeliteľný súbor fixných kapitálových jednotiek plniacich presnú technickú funkciu a spojených fyzickou alebo funkčnou väzbou, ktoré majú jasne identifikované ciele, ako je výroba definovaného produktu. Ak sa z rovnakej suroviny vyrábajú dva alebo viac výrobkov, výrobné jednotky týchto výrobkov sa považujú za jedno výrobné miesto.

Oprávnené výdavky

(3)

‚Oprávnené výdavky’ sa určia v súlade s pravidlami stanovenými na tento účel v Usmerneniach pre vnútroštátnu regionálnu pomoc.

Strop regionálnej pomoci

(4)

‚Strop regionálnej pomoci’ sa vzťahuje na maximálnu intenzitu pomoci povolenú pre veľké spoločnosti v príslušnej podporovanej oblasti v čase poskytnutia pomoci.

Maximálne intenzity pomoci sa určujú v súlade s Usmerneniami pre vnútroštátnu regionálnu pomoc na základe mapy regionálnej pomoci schválenej dozorným orgánom.

Príslušný výrobok

(5)

‚Príslušný výrobok’ znamená výrobok, s ktorým sa počíta v investičnom projekte, a podľa potreby výrobky, ktoré za jeho náhrady považuje buď spotrebiteľ (z dôvodu vlastností, ceny alebo predpokladaného spôsobu použitia týchto výrobkov), alebo výrobca (na základe flexibility výrobných zariadení). Ak sa projekt týka medziproduktu a podstatná časť výroby sa nepredáva na trhu, dotknutý výrobok môže zahŕňať nadväzujúce výrobky.

Zjavná spotreba

(6)

‚Zjavná spotreba’ príslušného výrobku je výroba plus dovozy mínus vývozy.

(7)

Ak dozorný orgán stanoví v súlade s týmto rámcom priemerný ročný rast zjavnej spotreby príslušného výrobku, podľa potreby zváži akúkoľvek podstatnú zmenu tohto trendu.

(8)

Ak sa investičný projekt týka odvetvia služieb a s cieľom určiť veľkosť a vývoj trhu, dozorný orgán použije namiesto zjavnej spotreby obrat príslušných služieb na základe segmentácie trhu všeobecne prijatej pre príslušné služby, pre ktoré sú ľahko dostupné štatistické údaje.

PRÍLOHA A K MULTISEKTOROVÉMU RÁMCU

FORMULÁR NA MONITOROVANIE EX POST

Názov systému (alebo uveďte, či ide o pomoc ‚ad hoc’)

Verejnoprávny subjekt poskytujúci pomoc

Ak je právnym základom systém pomoci schválený dozorným orgánom, uveďte dátum schválenia a referenčné číslo prípadu štátnej pomoci

Uveďte región a obec

Uveďte názov spoločnosti, či ide o MSP alebo o veľkú spoločnosť a v relevantných prípadoch názov materských spoločností

Uveďte druh projektu a či ide o nový podnik alebo o rozširovanie kapacity alebo iné

Uveďte celkové náklady a oprávnené náklady kapitálových výdavkov, ktoré sa majú investovať počas trvania projektu

Nominálna hodnota podpory a jej ekvivalenty hrubej a čistej hotovostnej finančnej pomoci

Uveďte podmienky vyplatenia navrhovanej pomoci, ak existujú

Príslušné výrobky alebo služby a ich nomenklatúra PRODCOM alebo nomenklatúra CPA pri projektoch v odvetví služieb

PRÍLOHA B K MULTISEKTOROVÉMU RÁMCU

VYMEDZENIE POJMU OCELIARSKY PRIEMYSEL NA ÚČELY MULTISEKTOROVÉHO RÁMCA

Oceliarsky priemysel sa na účely multisektorového rámca skladá z podnikov zaoberajúcich sa výrobou nasledujúcich výrobkov z ocele:

Výrobok

Kód kombinovanej nomenklatúry (19)

Surové železo

7201

Ferozliatiny

7202 11 20; 7202 11 80; 7202 99 11

Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a iné hubovité výrobky zo železa

7203

Železo a nelegovaná oceľ

7206

Polotovary zo železa a nelegovanej ocele

7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57; 7207 20 71

Ploché valcované výrobky zo železa a nelegovanej ocele

7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52; 7208 53; 7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33; 7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91

Tyče a prúty, valcované za tepla, navinuté do nepravidelných cievok zo železa alebo nelegovanej ocele

7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99

Ostatné tyče a prúty alebo železo a nelegovaná oceľ

7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 10

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo nelegovanej ocele

7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50; 7216 99 10

Nehrdzavejúca oceľ

7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20

Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele

7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31

Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele

7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30

Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele

7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20; 7226 99 20

Tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele

7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90; 7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30 20; 7228 30 41; 7228 30 49; 7228 30 61; 7228 30 69; 7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80

Štetovnice

7301 10 00

Koľajnice a priečne podvaly

7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 10 20

Bezšvové rúry, potrubia a duté profily

7303; 7304

Zvárané rúry a potrubia zo železa alebo z ocele, ktorých vonkajší priemer je väčší ako 406,4 mm

7305

PRÍLOHA C K MULTISEKTOROVÉMU RÁMCU

VYMEDZENIE POJMU AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL NA ÚČELY MULTISEKTOROVÉHO RÁMCA

‚Automobilový priemysel’ znamená vývoj, výrobu a montáž ‚motorových vozidiel’, ‚motorov’ pre motorové vozidlá a ‚modulov alebo podsystémov’ pre takéto motorové vozidlá alebo motory, a to priamo výrobcom, alebo ‚priamym dodávateľom súčiastok’, v druhom prípade iba v súvislosti s ‚celkovým projektom’.

(a)

Motorové vozidlá

Pojem ‚motorové vozidlá’ znamená osobné automobily, dodávky, nákladné automobily, cestné traktory, autobusy a iné úžitkové vozidlá. Nepatria sem pretekárske automobily, terénne automobily (napríklad vozidlá určené na používanie na snehu alebo na prepravu osôb na golfových ihriskách), motocykle, ťahače, poľnohospodárske a lesné traktory, obytné automobily a prívesy, vozidlá osobitného určenia (napríklad hasičské vozidlá, mobilné dielne), zberné vozidlá na odpad, pracovné vozíky (napríklad vidlicové stohovacie vozíky, zdvižné obkročné vozíky a plošinové vozíky) a vojenské vozidlá používané na vojenské účely.

(b)

Motory pre motorové vozidlá

Pojem ‚motory pre motorové vozidlá’ znamená vznetové a zážihové motory, ako aj elektromotory, turbínové, plynové, hybridné a iné motory pre motorové vozidlá.

(c)

Moduly a podsystémy

‚Modul’ alebo ‚podsystém’ znamená zostavu základných súčastí určených pre motorové vozidlo alebo motor, ktorý je vyrobený, zostavený alebo montovaný priamym dodávateľom a dodaný prostredníctvom počítačového systému objednávania alebo systémom just-in-time. K týmto modulom a podsystémom by sa mali zaradiť aj logistické zásobovacie a skladovacie systémy a kompletné poddodávateľské operácie, ktoré sú súčasťou výrobného reťazca, ako je farbenie montážnych podskupín.

(d)

Priami dodávatelia súčiastok

‚Priamy dodávateľ súčiastok’ znamená nezávislého alebo závislého dodávateľa výrobcu, ktorý má spoluzodpovednosť za návrh a vývoj (12) a ktorý vyrába, montuje alebo dodáva podsystémy alebo moduly pre výrobcu vozidiel v štádiu výroby alebo montáže. Takíto dodávatelia sú ako priemyselní partneri často viazaní s výrobcom zmluvou, ktorej trvanie sa rovná životnosti modelu (napríklad dovtedy, kým sa model neprepracuje. Priamy dodávateľ súčiastok môže dodávať aj služby, najmä logistické služby ako je riadenie zásobovacieho strediska.

(e)

Celkový projekt

Výrobca môže integrovať na tom istom mieste investície alebo v jednom alebo viacerých priemyselných parkoch, ktoré sú z geografického hľadiska dostatočne blízko seba (13), jeden alebo viacero projektov priamych dodávateľov súčiastok na dodávanie modulov alebo podsystémov pre vyrábané vozidlá alebo motory. ‚Celkový projekt’ znamená projekt, v ktorom sa spájajú takéto projekty. Celkový projekt trvá počas trvania investičného projektu výrobcu vozidiel. Investícia priameho dodávateľa súčiastok sa integruje do definície celkového projektu, ak je aspoň polovica produkcie vyplývajúca z investície určená pre príslušného výrobcu a pre daný závod.

PRÍLOHA D K MULTISEKTOROVÉMU RÁMCU

VYMEDZENIE POJMU PRIEMYSEL SYNTETICKÝCH VLÁKIEN NA ÚČELY MULTISEKTOROVÉHO RÁMCA

Priemysel syntetických vlákien sa na účely multisektorového rámca definuje ako

pretláčanie/tvarovanie všetkých generických druhov vlákna a priadze na báze polyesteru, polyamidu, akrylu alebo polypropylénu bez ohľadu na ich konečné použitie,

alebo

polymerizácia (vrátane polykondenzácie), keď je integrovaná s pretláčaním v zmysle použitých strojových zariadení,

alebo

akýkoľvek pomocný proces súvisiaci so súčasnou inštaláciou pretláčacej/tvarovacej kapacity perspektívnym príjemcom alebo inou spoločnosťou v skupine, ku ktorej patrí, a ktorý je bežne v rámci konkrétnej príslušnej podnikateľskej činnosti s touto kapacitou integrovaný, pokiaľ ide o použité strojové zariadenie.

PRÍLOHA E K MULTISEKTOROVÉMU RÁMCU

OZNAMOVACÍ FORMULÁR (20)

ODDIEL 1 – ŠTÁT EZVO

Informácie o oznamujúcom orgáne verejnej moci:

1.1.2.   Názov a adresa oznamujúceho orgánu:

1.1.3.   Meno, telefón, fax a e-mailová adresa a funkcia kontaktnej osoby (osôb) v prípade ďalších informácií:

Informácie o kontaktnej osobe na stálom zastúpení:

1.2.1.   Meno, telefón, fax a e-mailová adresa a funkcia kontaktnej osoby v prípade ďalších informácií:

ODDIEL 2 – PRÍJEMCA POMOCI

Štruktúra spoločnosti alebo spoločností investujúcich do projektu:

2.1.1.   Totožnosť príjemcu pomoci:

2.1.2.   Ak je právna forma príjemcu pomoci iná ako právna forma podniku alebo podnikov, ktoré projekt financujú alebo prijímajú pomoc, opíšte aj tieto rozdiely:

2.1.3.   Označte materskú skupinu príjemcu pomoci, opíšte štruktúru skupiny a vlastnícku štruktúru každej materskej spoločnosti:

Pre každú spoločnosť alebo spoločnosti investujúce do projektu uveďte tieto údaje za posledné tri finančné roky:

2.2.1.   Celosvetový obrat, obrat v rámci EHP, obrat v príslušnom štáte EZVO:

2.2.2.   Zisk po zdanení a peňažný tok (na konsolidovanom základe):

2.2.3.   Celosvetová zamestnanosť, zamestnanosť na úrovni EHP a v príslušnom štáte EZVO:

2.2.4.   Rozpis predaja podľa trhov v príslušnom členskom štáte, vo zvyšnej časti EHP a mimo EHP:

2.2.5.   Auditované finančné uzávierky a výročné správy za posledné tri roky:

Ak sa investícia uskutočňuje v existujúcej priemyselnej lokalite, uveďte tieto údaje o danom subjekte za posledné tri roky:

2.3.1.   Celkový obrat:

2.3.2.   Zisk po zdanení a peňažný tok:

2.3.3.   Zamestnanosť:

2.3.4.   Rozpis predaja podľa trhov: v príslušnom štáte EZVO, vo zvyšnej časti EHP a mimo EHP:

ODDIEL 3 – POSKYTOVANIE ŠTÁTNEJ POMOCI

Pre každé opatrenie navrhovanej štátnej pomoci uveďte:

Podrobné údaje:

3.1.1.   Názov systému (alebo uveďte, či ide o pomoc ‚ad hoc’):

3.1.2.   Právny základ (zákon, vyhláška atď.):

3.1.3.   Verejnoprávny subjekt poskytujúci pomoc:

3.1.4.   Ak je právnym základom systém pomoci schválený dozorným orgánom, uveďte dátum schválenia a referenčné číslo prípadu štátnej pomoci:

Forma navrhovanej pomoci:

3.2.1.   Je navrhovaná pomoc finančná pomoc, dotácia na úroky, zníženie príspevkov na sociálne zabezpečenie, daňový úver (úľava), majetková účasť, zníženie alebo odpísanie úrokov, zvýhodnená pôžička, odloženie dane, suma, na ktorú sa vzťahuje systém záruk atď.?:

3.2.2.   Uveďte podmienky vyplatenia navrhovanej pomoci:

Výška navrhovanej pomoci:

3.3.1.   Nominálna hodnota podpory a jej ekvivalenty hrubej a čistej hotovostnej finančnej pomoci:

3.3.2.   Podlieha opatrenie pomoci dani z príjmu právnických osôb (alebo priamemu zdaneniu)? Ak iba čiastočne, v akom rozsahu?:

3.3.3.   Uveďte úplný časový plán platieb navrhovanej pomoci. Pre každé opatrenie navrhovanej štátnej pomoci uveďte:

Charakteristiku opatrení pomoci:

3.4.1.   Je niektoré z celkového balíka opatrení pomoci zatiaľ nespresnené? Ak áno, spresnite ho:

3.4.2.   Uveďte, ktoré z uvedených opatrení nie je štátnou pomocou a z akého dôvodu(-ov)?:

3.5.   Žiada sa pre ten istý projekt ďalšia podpora od iných európskych alebo medzinárodných finančných inštitúcií? Ak áno, o aké sumy ide?:

Súhrnné posúdenie opatrení pomoci:

3.6.1.   Odhadovaný ekvivalent hrubej hotovostnej finančnej pomoci (pred zdanením) kombinovaných opatrení pomoci:

3.6.2.   Odhadovaný ekvivalent čistej hotovostnej finančnej pomoci (po zdanení) kombinovaných opatrení pomoci:

ODDIEL 4 – PODPOROVANÝ PROJEKT

Miesto realizácie projektu:

4.1.1.   Spresnite región a obec, ako aj adresu:

Trvanie projektu:

4.2.1.   Spresnite dátum začatia investičného projektu, ako aj ukončenia investície:

4.2.2.   Spresnite plánovaný dátum spustenia novej výroby a rok, v ktorom sa môže dosiahnuť plná výroba:

Opis projektu:

4.3.1.   Uveďte druh projektu a či ide o nový podnik alebo o rozširovanie kapacity alebo iné:

4.3.2.   Uveďte stručný všeobecný opis projektu:

Rozpis nákladov na projekt:

4.4.1.   Uveďte celkové náklady na kapitálové výdavky, ktoré sa majú investovať a odpísať počas trvania projektu:

4.4.2.   Uveďte podrobný rozpis kapitálových a nekapitálových (2) výdavkov spojených s investičným projektom:

Financovanie celkových nákladov na projekt:

4.5.1.   Uveďte financovanie celkových nákladov na investičný projekt:

ODDIEL 5 – CHARAKTERISTIKA VÝROBKU A TRHU

Charakteristika výrobku(-ov) plánovaného(-ých) v rámci projektu:

5.1.1.   Spresnite výrobok(-ky), ktorý(-é) sa bude(-ú) vyrábať v podporovanom zariadení po ukončení investície a príslušné (pod)odvetvie(-ia), do ktorého(-ých) výrobok(-ky) patrí(-ia) (uveďte kód PRODCOM alebo pre projekty v odvetví služieb nomenklatúry CPA):

5.1.2.   Aký(-é) výrobok(-ky) nahradí(-ia)? Ak sa výrobky, ktoré nahradí, nevyrábajú na tom istom mieste, uveďte, kde sa v súčasnosti vyrábajú:

5.1.3.   Aký(-é) iný(-é) výrobok(-ky) sa môže(-u) vyrábať na tých istých nových zariadeniach s nízkymi dodatočnými nákladmi alebo bez dodatočných nákladov?:

Údaje o kapacite:

5.2.1.   Vyčíslite dosah projektu na realizovateľnú celkovú kapacitu príjemcu pomoci v rámci EHP (vrátane na úrovni skupiny) pre každý(-é) príslušný(-é) výrobok(-ky) (v jednotkách za rok v roku predchádzajúcom začatie investičného projektu a pri ukončení projektu):

5.2.2.   Uveďte odhadovanú celkovú kapacitu výrobcov v rámci EHP pre každý príslušný výrobok:

Údaje o trhu:

5.3.1   Za posledných šesť finančných rokov uveďte jednotlivo za každý rok údaje o zjavnej spotrebe príslušného(-ých) výrobku(-ov). Pre ilustráciu odpovede pripojte štatistiku vypracovanú inými zdrojmi, ak je k dispozícii:

5.3.2.   Uveďte predpokladaný vývoj zjavnej spotreby príslušného(-ých) výrobku(-ov) na tri nasledujúce finančné roky. Pre ilustráciu odpovede pripojte štatistiku vypracovanú inými zdrojmi, ak je k dispozícii:

5.3.3.   Vykazuje príslušný trh pokles a z akého dôvodu?:

5.3.4.   Odhad podielov na trhu (hodnotu) príjemcu pomoci alebo skupiny, ku ktorej príjemca patrí v roku predchádzajúcom začatie investičného projektu a pri ukončení projektu:


(1)  Ú. v. ES L 111, 29.4.1999 a v dodatku EHP č. 18 z toho istého dňa.

(2)  Pozri kapitolu 25 týchto usmernení.

(3)  Pozri kapitolu 16 týchto usmernení.

(4)  Pozri kapitolu 14 týchto usmernení.

(5)  Pozri kapitolu 15 týchto usmernení.

(6)  Podľa Usmernení o vnútroštátnej regionálnej pomoci oprávnené výdavky pri regionálnej investičnej pomoci definujú buď pravidlá ustanovené v odsekoch 8 – 12 v oddiele 25.4 (možnosť 1), alebo pravidlá ustanovené v odseku 24 v oddiele 25.4 (možnosť 2). V súlade s odsekom 30 v oddiele 25.4 Usmernení o vnútroštátnej regionálnej pomoci, sa pomoc vypočítaná podľa možnosti 1 (‚investičná pomoc’) môže skombinovať s pomocou vypočítanou podľa možnosti 2 (‚pomoc na vytvorenie pracovných miest’) za predpokladu, že kombinovaná výška pomoci nepresahuje strop regionálnej pomoci vynásobený vyššou z dvoch možností oprávnených výdavkov. V súlade s týmto pravidlom a na účely tohto rámca sa oprávnené výdavky konkrétneho investičného projektu definujú podľa tej možnosti, ktorá dáva vyšší výsledok. Výška oprávnených výdavkov sa určí takým spôsobom, aby nepresiahla vyššiu sumu investícií vypočítanú z vyššieho výsledku metódou vytvárania pracovných miest a metódou počiatočných investícií, podľa stropu intenzity stanoveného pre región.

(7)  V nasledujúcej tabuľke sa podrobnejšie uvádza intenzita pomoci, ktorá by bola prípustná podľa stupnice zníženia pre konkrétne sumy oprávnených výdavkov a konkrétne regionálne stropy.

Oprávnené výdavky

Strop regionálnej pomoci

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

50 miliónov EUR

15,00 %

20,00 %

25,00 %

30,00 %

35,00 %

40,00 %

100 miliónov EUR

11,25 %

15,00 %

18,75 %

22,50 %

26,25 %

30,00 %

200 miliónov EUR

8,18 %

10,90 %

13,63 %

16,35 %

19,08 %

21,80 %

500 miliónov EUR

6,33 %

8,44 %

10,55 %

12,66 %

14,77 %

16,88 %

(8)  Návrhy na pridelenie pomoci ad hoc sa musia v každom prípade oznámiť a hodnotia sa na základe pravidiel ustanovených v oddiele 26.3 rámca a v súlade s celkovými kritériami hodnotenia stanovenými v Usmerneniach pre vnútroštátnu regionálnu pomoc.

(9)  Ak niektorý štát EZVO preukáže, že príjemca pomoci vytvára prostredníctvom inovácií nový trh s výrobkom, nie je potrebné uskutočniť testy stanovené v písm. a) a b) a pomoc bude oprávnená podľa stupnice v odseku 1 v oddiele 26.A.3.

(10)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení štatistických zisťovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby Spoločenstva (Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 1). Nariadenie bolo rozhodnutím spoločného výboru č. 7/94 začlenené do Dohody o EHP (príloha XXI).

(11)  Zahŕňa oceliarske odvetvia, na ktoré sa predtým vzťahovala Zmluva o ESUO, ako aj pododvetvia výroby bezšvových rúr a veľkorozmerových zváraných rúr, na ktoré sa nevzťahovala Zmluva o ESUO, ale ktoré sú súčasťou integrovaného výrobného procesu a majú podobné vlastnosti ako oceliarstvo, na ktoré sa Zmluva o ESUO vzťahovala.

(12)  Na pomoc pre výstavbu lodí sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 1540/98 ustanovujúce nové pravidlá pomoci pre stavbu lodí, upravené na účely Dohody o EHP rozhodnutím č. 12/99 Spoločného výboru EHP, ďalej len nariadenie o výstavbe lodí (pozri aj kapitolu 31 Usmernení o štátnej pomoci).

(13)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 z 29. októbra 1993 o zavedení štatistickej klasifikácie výrobkov podľa činnosti (CPA) v Európskom hospodárskom priestore (Ú. v. ES L 342, 31.12.1993, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 204/2002 (Ú. v. ES L 36, 6.2.2002, s. 1). Nariadenie Rady (EHS) č. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení zisťovaní o priemyselnej výrobe Spoločenstva (Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 1). Nariadenie (EHS) č. 3696/93 bolo rozhodnutím č. 7/94 spoločného výboru začlenené do Dohody o EHP (príloha XXI).

(14)  Závažný predpoklad poklesu odvetvia môže vyplývať zo zápornej priemernej miery rastu zjavnej spotreby v EHP v posledných piatich rokoch.

(15)  Táto suma sa môže v zásade stanoviť na 25 miliónov EUR, ale môže sa v jednotlivých odvetviach líšiť.

(16)  Trh s príslušným výrobkom sa považuje za rýchlo rastúci, ak zjavná spotreba v posledných piatich rokoch na príslušnej úrovni klasifikácie PRODCOM v EHP, alebo ak tieto informácie nie sú dostupné, na základe inej segmentácie trhu všeobecne prijatej prepríslušné výrobky, ktorej štatistické údaje sú ľahko dostupné, narastá, pričom miera rastu sa rovná priemernému rastu HDP v EHP alebo je vyššia.

(17)  Pozri kapitolu 24 týchto usmernení.

(18)  Návrhy na pridelenie pomoci ad hoc sa musia v každom prípade oznámiť a hodnotia sa na základe tohto pravidla a v súlade s kritériami celkového hodnotenia ustanovenými v usmerneniach (‚regionálna pomoc’).

(19)  Ú. v. ES L 279, 23.10.2001, s. 1.

(20)  Pri pomoci poskytnutej mimo schválených systémov musia štáty EZVO poskytnúť podrobné informácie o pozitívnych účinkoch pomoci na príslušnú podporovanú oblasť.


25.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/24


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ORGÁNU EZVO

č. 264/02/COL

z 18. decembra 2002,

ktorým sa po tridsiatysiedmykrát menia a dopĺňajú procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci prijatím novej kapitoly 22: Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu a pomoc na ukončenie činnosti v oceliarskom sektore

DOZORNÝ ORGÁN EZVO,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (1), najmä na jej články 61 až 63,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a Súdneho dvora (2), najmä na jej článok 24 a článok 1 protokol 3,

KEĎŽE podľa článku 24 Dohody o dozore a súde Dozorný orgán EZVO uplatní ustanovenia Dohody o EHP týkajúce sa štátnej pomoci,

KEĎŽE podľa článku 5 ods. 2 písm. b) Dohody o dozore a súde Dozorný orgán EZVO vydáva oznámenia alebo usmernenia o otázkach, ktorými sa zaoberá Dohoda o EHP, ak to táto dohoda alebo Dohoda o dozore a súde výslovne ustanovuje, alebo ak to Dozorný orgán EZVO považuje za nevyhnutné,

PRIPOMÍNAJÚC procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci (3), prijaté 19. januára 1994 Dozorným orgánom EZVO (4),

KEĎŽE 7. marca 2002 prijala Európska komisia prostredníctvom nového oznámenia (5) nové zásady, na základe ktorých bude posudzovať pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu a pomoc na ukončenie činnosti v oceliarskom sektore,

KEĎŽE toto oznámenie má takisto význam pre Európsky hospodársky priestor,

KEĎŽE sa má zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci EHP v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru,

KEĎŽE v súlade s bodom II v položke „VŠEOBECNÉ“ na konci prílohy XV k Dohode o EHP má Dozorný orgán EZVO prijať po konzultácii s Komisiou akty, ktoré zodpovedajú aktom prijatým Európskou komisiou, s cieľom zachovať rovnaké podmienky hospodárskej súťaže,

PO KONZULTÁCII s Európskou komisiou,

PRIPOMÍNAJÚC, že Dozorný orgán EZVO konzultoval túto problematiku so štátmi EZVO na multilaterálnom stretnutí 19. októbra 2001,

ROZHODOL TAKTO:

1.

Usmernenia o štátnej pomoci budú zmenené a doplnené prijatím kapitoly 22: Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu a pomoc na ukončenie činnosti v oceliarskom sektore, v znení uvedenom v prílohe I tohto rozhodnutia.

2.

Štáty EZVO budú informované prostredníctvom listu, spolu s kópiou tohto rozhodnutia a prílohy I. Štáty EZVO budú požiadané, aby do 20 pracovných dní potvrdili súhlas s prijatím navrhovaných opatrení uvedených v prílohe I, porovnajte tiež oddiel 22.4 prílohy I.

3.

Európska komisia bude informovaná v súlade s písmenom d) protokolu 27 k Dohode o EHP prostredníctvom kópie tohto rozhodnutia vrátane prílohy I.

4.

Toto rozhodnutie vrátane prílohy I sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskeho spoločenstva a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskeho spoločenstva po tom, ako oznámia štáty EZVO svoj súhlas s príslušnými opatreniami.

5.

Znemie tohto rozhodnutia v anglickom jazyku je autentické.

V Bruseli 18. decembra 2002

Za Dozorný orgán EZVO

Einar M. BULL

predseda

Hannes HAFSTEIN

člen kolégia


(1)  Ďalej len „Dohoda o EHP“.

(2)  Ďalej len „Dohoda o dozore a súde“.

(3)  Ďalej len „Usmernenia o štátnej pomoci“.

(4)  Pôvodne uverejnené v Ú. v. ES L 231, 3.9.1994, Dodatok EHP č. 32.

(5)  Ú. v. ES C 70, 19.3.2002, s. 8.


PRÍLOHA

„22.   POMOC NA ZÁCHRANU A REŠTRUKTURALIZÁCIU A POMOC NA UKONČENIE ČINNOSTI V OCELIARSKOM SEKTORE

22.1.   POMOC NA ZÁCHRANU A REŠTRUKTURALIZÁCIU SPOLOČNOSTÍ V ŤAŽKOSTIACH

Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu spoločností v ťažkostiach v oceliarskom sektore nie je, ako vyplýva z prílohy B multisektorálneho rámca pre regionálnu pomoc pre veľké investičné projekty, zlučiteľná s vnútorným trhom.

22.2.   POMOC NA UKONČENIE POMOCI

(1)

Za zlučiteľnú s vnútorným trhom môže byť považovaná pomoc uľahčovania rozvoja niektorých hospodárskych činností. Ako vyplýva z prílohy B multisektorálneho rámca, za zlučiteľnú s vnútorným trhom sa považuje táto pomoc pre spoločnosti pôsobiace v oceliarskom priemysle:

(2)

pomoc na krytie platieb splatných zamestnancom oceliarskych podnikov, ktorí boli prepustení alebo súhlasili s predčasným odchodom do dôchodku, za predpokladu, že:

platby skutočne súvisia s čiastočným alebo úplným ukončením činnosti oceliarne, čo nebolo dosiaľ zohľadnené pri schvaľovaní pomoci,

platby nepresiahnu výšku platieb, ktoré sa bežne poskytujú podľa platných predpisov v štátoch EZVO,

a

pomoc nepresiahne výšku 50 % týchto platieb;

(3)

pomoc oceliarskym spoločnostiam, ktoré postupne ukončujú výrobu oceliarskych výrobkov za predpokladu, že:

tieto spoločnosti majú právnu subjektivitu pred 1. januárom 2002,

do dátumu oznámenia príslušnej pomoci pravidelne vyrábali oceliarske výrobky,

od 1. januára 2002 neuskutočnili reorganizáciu výroby alebo podniku,

zatvárajú a rušia zariadenia na výrobu oceliarskych výrobkov v období šiestich mesiacov od začiatku ukončovania výroby alebo od schválenia pomoci orgánom, počítajúc od udalosti, ktorá nastala neskôr,

zatvorenie oceliarne dosiaľ nebolo zohľadnené v rámci schválenia pomoci,

a

čiastka pomoci nepresahuje zostatkovú účtovnú hodnotu oceliarne, ktorá má byť uzatvorená, bez ohľadu na tú časť akéhokoľvek nového ocenenia vykonaného od 1. januára 2002, ktoré presahuje vnútroštátnu mieru inflácie;

(4)

podpora oceliarskym spoločnostiam, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v oddiele 22.2 ods. 3, ale ktoré sú priamo alebo nepriamo kontrolované spoločnosťou alebo niektoré samé priamo alebo nepriamo kontrolujú spoločnosť, ktorá je sama oceliarskou spoločnosťou, môže byť považovaná za zlučiteľnú s vnútorným trhom za predpokladu, že:

spoločnosť, ktorá má byť zatvorená, bola skutočne i právne vyčlenená z organizačnej štruktúry aspoň na šesť mesiacov pred vyplatením pomoci,

účty spoločnosti, ktorá má byť zatvorená, boli nezávisle overené audítorom schváleným orgánom ako pravé a presné účty aktív a pasív tejto spoločnosti,

a

skutočne a overiteľne dochádza k znižovaniu výrobnej kapacity, ktorá bude časom značným prínosom pre celý priemysel, a to z hľadiska znižovania výrobnej kapacity oceliarskych výrobkov v období piatich rokov od zatvorenia tejto spoločnosti, na ktoré bola poskytnutá pomoc, alebo od posledného vyplatenia pomoci schválenej podľa tohto bodu, pokiaľ k nemu došlo neskôr. Štáty EZVO môžu použiť formuláre určené pre oznámenie, ktoré sú pripojené k multisektorovému rámcu (príloha E), aby oznámili návrhy na poskytnutie pomoci podľa tohto rámca.

22.3.   OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

Všetky podniky, ktorým sa má poskytnúť pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu spoločností v ťažkostiach, ktoré patria do oceliarskeho priemyslu a pomoc na ukončenie činnosti v tomto sektore, sa oznamujú samostatne.

22.4.   PRIMERANÉ OPATRENIA

(1)

Orgán navrhuje primerané opatrenia podľa článku 1. ods. 1 protokolu 3 k Dohode o dozore a súde, aby z pôsobnosti existujúcich schém pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu spoločností v ťažkostiach vylúčil, ako vyplýva z Usmernení orgánu o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu spoločností v ťažkostiach (kapitola 16), pomoc podnikom patriacim do sektoru oceliarskeho priemyslu podľa prílohy B multisektorového rámca, a to od 1. januára 2003.

(2)

Štáty EZVO môžu vyjadriť svoj výslovný súhlas s navrhovanými príslušnými opatreniami do 20 pracovných dní odo dňa, keď im boli oznámené. Ak orgánu nebude doručená žiadna odpoveď, orgán dospeje k záveru, že príslušný štát EZVO s navrhovanými opatreniami nesúhlasí.

22.5.   UPLATŇOVANIE TOHTO RÁMCA

Tento rámec sa uplatňuje v období od 1. januára 2003 do 31. decembra 2009.

22.6.   NEOZNÁMENÉ POMOCI POSKYTNUTÉ OCELIARSKEMU PRIEMYSLU

Dozorný orgán posúdi zlučiteľnosť pomoci oceliarskemu priemyslu so spoločným trhom, ktorá bola poskytnutá bez jeho súhlasu, a to na základe podmienok platných v čase, keď bola pomoc poskytnutá.“


25.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/28


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ORGÁNU EZVO

č. 196/03/COL

z 5. novembra 2003,

ktorým sa po tridsiatyôsmykrát menia a dopĺňajú procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci prijatím novej kapitoly 9B: Sťažnosti – formulár na podávanie sťažností týkajúcich sa údajnej, nezákonnej, štátnej pomoci

DOZORNÝ ORGÁN EZVO,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (1), najmä na jej články 61 až 63 a jej protokol 26,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a Súdneho dvora (2), najmä na jej článok 24, článok 5 ods. 2 písm. b) a článok 1 v časti I protokolu 3 (3),

KEĎŽE podľa článku 24 Dohody o dozore a súde Dozorný orgán EZVO uplatní ustanovenia Dohody o EHP týkajúce sa štátnej pomoci,

KEĎŽE podľa článku 5 ods. 2 písm. b) Dohody o dozore a súde Dozorný orgán EZVO vydáva oznámenia alebo usmernenia o otázkach, ktorými sa zaoberá Dohoda o EHP, ak to táto dohoda alebo Dohoda o dozore a súde výslovne ustanovuje, alebo ak to Dozorný orgán EZVO považuje za nevyhnutné,

PRIPOMÍNAJÚC procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci (4), prijaté19. januára 1994 dozorným orgánom EZVO (5),

KEĎŽE 16. mája 2003 Európska komisia uverejnila nový formulár na podávanie sťažností týkajúcich sa údajnej, nezákonnej, štátnej pomoci (6),

KEĎŽE tento formulár má takisto význam pre Európsky hospodársky priestor,

KEĎŽE sa má zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci EHP v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru,

KEĎŽE v súlade s bodom II v položke „VŠEOBECNÉ“ na konci prílohy XV k Dohode o EHP má Dozorný orgán EZVO prijať po konzultácii s Komisiou akty, ktoré zodpovedajú aktom prijatým Európskou komisiou,

PO KONZULTÁCII s Európskou komisiou,

PRIPOMÍNAJÚC, že Dozorný orgán EZVO konzultoval túto problematiku so štátmi EZVO na multilaterálnom stretnutí 20. júna 2003,

ROZHODOL TAKTO:

1.

Usmernenia o štátnej pomoci sú zmenené a doplnené pridaním novej kapitoly 9B s názvom „Sťažnosti – Formulár na podávanie sťažností týkajúcich sa údajnej, nezákonnej, štátnej pomoci“.

2.

Nový oddiel III „Formulár na podávanie sťažností týkajúcich sa údajnej nezákonnej štátnej pomoci“ bude v prílohe I k Usmerneníam o štátnej pomoci.

3.

Novú kapitolu 9B a nový oddiel III prílohy I k Usmerneníam o štátnej pomoci je možné nájsť v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

4.

Štáty EZVO budú informované prostredníctvom listu, spolu s kópiou tohto rozhodnutia a prílohy.

5.

Európska komisia bude informovaná v súlade s písmenom d) protokolu 27 k Dohode o EHP prostredníctvom kópie tohto rozhodnutia vrátane prílohy.

6.

Toto rozhodnutie vrátane prílohy sa uverejnív oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

7.

Znenie tohto rozhodnutia v anglickom jazyku je autentické.

V Bruseli 5. novembra 2003

Za Dozorný orgán EZVO

Einar M. BULL

predseda

Hannes HAFSTEIN

člen kolégia


(1)  Ďalej len „Dohoda o EHP“.

(2)  Ďalej len „Dohoda o dozore a súde“.

(3)  Protokol 3 k Dohode o dozore a súde zmenený a doplnený štátmi EZVO 10. decembra 2001. Tieto zmeny a doplnenia nadobudli účinnosť 28. augusta 2003.

(4)  Ďalej len „Usmernenia o štátnej pomoci“.

(5)  Pôvodne uverejnené v Ú. v. ES L 231, 3.9.1994 a v dodatku EHP č. 32, 3.9.1994, naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím kolégia č. 264/02COL z 18.12.2002, ešte neuverejnené.

(6)  Formulár na podávanie sťažností týkajúcich sa údajnej, nezákonnej, štátnej pomoci (Ú. v. EÚ C 116, 16.5.2003, s. 3).


PRÍLOHA

„9 B. SŤAŽNOSTI – FORMULÁR NA PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ TÝKAJÚCICH SA ÚDAJNEJ, NEZÁKONNEJ, ŠTÁTNEJ POMOCI

Článok 1 ods. 3 časti I ako aj článok 2 ods. 1 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde ustanovujú, že Dozorný orgán EZVO bude včas informovaný o všetkých plánoch týkajúcich sa poskytovania alebo zmien pomoci, aby mohol predložiť svoje pripomienky. Príslušné štáty EZVO nevykonajú navrhované opatrenia dovtedy, kým sa v tomto postupe nedospeje ku konečnému rozhodnutiu.

Akákoľvek pomoc uskutočnená v rozpore s vyššie uvedenými ustanoveniami predstavuje ‚nezákonnú pomoc’.

V súlade s článkom 10 ods. 1 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde, ak má Dozorný orgán EZVO k dispozícii informácie z akéhokoľvek zdroja týkajúce sa údajnej, nezákonnej pomoci, bezodkladne ich preskúma.

Okrem toho môže podľa článku 20 ods. 2 časti II vyššie uvedeného protokolu ktorákoľvek zúčastnená strana informovať Dozorný orgán EZVO o akejkoľvek údajnej nezákonnej pomoci a akémukoľvek údajnému zneužitiu pomoci (ďalej len ‚sťažnosť’).

Každý jednotlivec alebo spoločnosť môžu predložiť sťažnosť Dozornému orgánu EZVO. Tento postup je bezplatný. Pri prešetrovaní sťažností musí kontrolný orgán EZVO dodržiavať procesné pravidlá stanovené v protokole 3 k Dohode o dozore a súde, EZVO a najmä práva na obhajobu príslušného štátu.

Okrem toho zvyčajne môžu tretie strany, ktorých záujmy boli poskytnutím nezákonnej pomoci nepriaznivo dotknuté, predložiť danú vec, ako alternatívu alebo spolu s podaním sťažnosti Dozornému orgánu EZVO, vnútroštátnym súdom.

Dozorný orgán EZVO však nemôže poskytovať poradenstvo týkajúce sa možných vnútroštátnych postupov v jednotlivých prípadoch.

Formulár sťažnosti v prílohe I oddielu III týchto usmernení stanovuje informácie, ktoré Dozorný orgán EZVO potrebuje k prešetrovaniu sťažnosti týkajúcej sa údajnej nezákonnej alebo zneužitej pomoci. Prípady, v ktorých nie je možné vyplniť všetky časti formuláru, by mali byť zdôvodnené.

Formulár sťažnosti je k dispozícii na týchto internetových stránkach dozorného orgánu EZVO: http://www.eftasurv.int

Internetová stránka dozorného orgánu EZVO tiež obsahuje veľmi užitočné informácie o pravidlách štátnej podpory, ktoré je potrebné uplatňovať v Európskom hospodárskom priestore, čo môže sťažovateľom alebo ich poradcom pomôcť pri vyplňovaní formulára.

Formulár je možné zaslať na túto adresu:

EFTA Surveillance Authority

Competition and State Aid Directorate

74, Rue de Trèves

B-1040 Brusel

ODDIEL III

Formulár na podávanie sťažností týkajúcich sa údajnej, nezákonnej, štátnej pomoci

Formulár je možné zaslať na túto adresu:

EFTA Surveillance Authority

Competition and State Aid Directorate

74, Rue de Trèves

B-1040 Brusel

I.A.   Informácie, ktoré sa týkajú sťažovateľa

I.1.   Meno a priezvisko sťažovateľa alebo názov spoločnosti:

I.2.   Adresa alebo sídlo:

I.3.   Telefón, fax, e-mail:

I.4.   Meno, adresa, telefón, fax, e-mail kontaktnej osoby:

I.5.   Ak je sťažovateľom spoločnosť, uveďte jej stručný opis a oblasť(-ti) a miesto(-a) činnosti:

I.6.   Zhrňte prosím stručne, ako sa poskytnutie údajnej pomoci dotýka záujmov sťažovateľa.

I.B.   Informácie, ktoré sa týkajú zástupcu sťažovateľa

I.7.   Ak sa sťažnosť podáva v mene niekoho iného (osoby, spoločnosti), uveďte prosím adresu, fax, e-mail zástupcu a priložte písomný dôkaz, že je zástupca oprávnený konať.

II.   Informácie, ktoré sa týkajú štátu EZVO

II.1.   Štát EZVO:

II.2.   Úroveň, na ktorej bola údajná, nezákonná štátna pomoc poskytnutá:

ústredná vláda štátu

región (prosím špecifikujte)

iné (prosím špecifikujte)

III.   Informácie, ktoré sa týkajú údajných opatrení pomoci, ktorá je predmetom sťažnosti

III.1   Podávate sťažnosť týkajúcu sa údajnej schémy pomoci alebo údajnej individuálnej pomoci?

III.2.   Kedy bola údajná pomoc poskytnutá alebo údajná schéma pomoci zrealizovaná? Aká bola doba trvania údajnej schémy pomoci (ak je to známe)?

III.3.   V ktorom(-ých) hospodárskom(-ych) sektore(-och) sa táto údajná pomoc použije?

III.4.   Aká je čiastka údajnej schémy pomoci? V akej forme sa poskytuje (pôžičky, granty, záruky, daňové stimuly alebo oslobodenie od dane atď.)?

III.5.   Kto je príjemcom? V prípade schémy pomoci kto je oprávnený na údajnú pomoc?

Uveďte prosím, čo najviac informácií vrátane opisu hlavných činností príslušného podniku(-ov).

III.6.   Na aký účel bola údajná pomoc poskytnutá (ak je to známe)?

IV.   Dôvody sťažnosti

Zdôvodnite, prosím, podrobne svoju sťažnosť, uveďte aké pravidlá EHP boli podľa vášho názoru poskytnutím spornej údajnej pomoci porušené a ako to ovplyvnilo hospodársku súťaž v Európskom hospodárskom priestore a obchod medzi zmluvnými stranami.

Ak údajná pomoc poškodila vaše vlastné obchodné záujmy, uveďte, prosím, ako.

V.   Informácie o iných postupoch

V.1.   Podrobnosti predchádzajúcich podnetov predložených dozornému orgánu EZVO (podľa možností priložte kópie korešpondencie):

V.2.   Podrobnosti predchádzajúcich podnetov predložených jednotlivým útvarom Komisie (podľa možností priložte kópie korešpondencie):

V.3.   Podnety predložené vnútroštátnym orgánom (napr. ústredným, regionálnym alebo miestnym orgánom, ombudsmanovi atď.; podľa možností priložte kópie korešpondencie):

V.4.   Podnety predložené vnútroštátnym súdom alebo predložené v iných konaniach (napr. arbitrážne alebo zmierovacie konanie) (Uveďte, či už bolo vydané rozhodnutie alebo nález a podľa možností priložte kópie)

VI.   Podkladové dokumenty

Uveďte všetky dokumenty alebo dôkazy, ktoré ste predložili na podporu sťažnosti a pripojte kópie. Kedykoľvek to bude možné, poskytnite kópiu vnútroštátnych právnych predpisov alebo iných opatrení, ktoré sú právnym základom pre platbu údajnej pomoci.

VII.   Dôvernosť

Mali by ste vziať na vedomie, že na účely ochrany práv na obhajobu príslušného štátu EZVO môže Dozorný orgán EZVO oznámiť štátu vašu totožnosť a akékoľvek podkladové dokumenty, alebo ich obsah. Uveďte, prosím, jasne, ak si neprajete uverejnenie vašej totožnosti alebo určitých dokumentov, alebo informácií, alebo jasne označte dôverné časti takýchto dokumentov a zdôvodnite.

Miesto, dátum a podpis sťažovateľa“


25.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/33


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ORGÁNU EZVO

č. 197/03/COL

z 5. novembra 2003,

ktorým sa po tridsiatydeviatykrát menia a dopĺňajú procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci prijatím novej kapitoly 34: Referenčné, diskontné a úrokové sadzby, ktoré sa uplatňujú na navrátenie nezákonnej, štátnej pomoci

DOZORNÝ ORGÁN EZVO,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (1), najmä na jej články 61 až 63 a jej protokol 26,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a Súdneho dvora (2), najmä na jej článok 24, článok 5 ods. 2 písm. b) a článok 1 v časti I protokolu 3 (3),

KEĎŽE podľa článku 24 Dohody o dozore a súde Dozorný orgán EZVO uplatní ustanovenia Dohody o EHP týkajúce sa štátnej pomoci,

KEĎŽE podľa článku 5 ods. 2 písm. b) Dohody o dozore a súde, Dozorný orgán EZVO vydáva oznámenia alebo usmernenia o otázkach, ktorými sa zaoberá Dohoda o EHP, ak to táto dohoda alebo Dohoda o dozore a súde výslovne ustanovuje, alebo ak to Dozorný orgán EZVO považuje za nevyhnutné,

PRIPOMÍNAJÚC procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci (4), prijaté 19. januára 1994 Dozorným orgánom EZVO (5),

KEĎŽE 8. mája 2003 Európska komisia uverejnila nové oznámenie o úrokových sadzbách, ktoré sa uplatňujú na navrátenie nezákonne poskytnutej pomoci (6),

KEĎŽE toto oznámenie má takisto význam pre Európsky hospodársky priestor,

KEĎŽE sa má zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci EHP v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru,

KEĎŽE v súlade s bodom II v položke „VŠEOBECNÉ“ na konci prílohy XV k Dohode o EHP má Dozorný orgán EZVO prijať po konzultácii s Komisiou akty, ktoré zodpovedajú aktom prijatým Európskou komisiou,

KEĎŽE, predchádzajúca kapitola 33.2 Usmernení o štátnej pomoci o referenčných sadzbách úrokov sa taktiež týkala úrokových sadzieb, mala by byť súčasťou tej istej kapitoly ako ustanovenia o úrokových sadzbách, ktoré sa uplatňujú na navrátenie nezákonnej pomoci,

PO KONZULTÁCII s Európskou komisiou,

PRIPOMÍNAJÚC, že Dozorný orgán EZVO konzultoval túto problematiku so štátmi EZVO na multilaterálnom stretnutí 20. júna 2003,

ROZHODLA TAKTO:

1.

Usmernenia o štátnej pomoci sú zmenené a doplnené pridaním novej kapitoly 34 s názvom „Referenčné, diskontné a úrokové sadzby, ktoré sa uplatňujú na navrátenie nezákonnej, štátnej pomoci“.

2.

Označenie kapitoly 33.2 Usmernení o štátnej pomoci sa mení na kapitolu 34.1. Kapitola 33.2 sa zrušuje.

3.

Názov kapitoly 33 „ďalšie ustanovenia“ sa nahrádza názvom kapitoly 33.1 a znie „Konverzie medzi vnútroštátnymi menami a eurom“. Akýkoľvek odkaz v tejto kapitole na ECU znamená odkaz na „euro“. Názov kapitoly 33.1 sa zrušuje.

4.

Nová kapitola 34 je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia.

5.

Štáty EZVO budú informované prostredníctvom listu, spolu s kópiou tohto rozhodnutia a prílohy.

6.

Európska komisia bude informovaná v súlade s písmenom d) protokolu 27 k Dohode o EHP prostredníctvom kópie tohto rozhodnutia vrátane prílohy.

7.

Toto rozhodnutie vrátane prílohy sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

8.

Znenie tohto rozhodnutia v anglickom jazyku je autentické.

V Bruseli 5. novembra 2003

Za Dozorný orgán EZVO

Einar M. BULL

predseda

Hannes HAFSTEIN

člen kolégia


(1)  Ďalej len „Dohoda o EHP“.

(2)  Ďalej len „Dohoda o dozore a súde“.

(3)  Protokol 3 k Dohode o dozore a súde zmenený a doplnený štátmi EZVO 10. decembra 2001. Tieto zmeny a doplnenia nadobudli účinnosť 28. augusta 2003.

(4)  Ďalej len „Usmernenia o štátnej pomoci“.

(5)  Pôvodne uverejnené v Ú. v. ES L 231, 3.9.1994 a v dodatku EHP č. 32, 3.9.1994, naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím kolégia č. 196/03/COL z 5. novembra 2003, ešte neuverejnené.

(6)  Oznámenie Komisie o úrokových sadzbách, ktoré sa uplatňujú na navrátenie nezákonne poskytnutej pomoci (Ú. v. EÚ C 110, 8.5.2003, s. 21, korigendum v Ú. v. EÚ C 150, 27.6.2003, s. 3).


PRÍLOHA

„34.   REFERENČNÉ, DISKONTNÉ A ÚROKOVÉ SADZBY, KTORÉ SA UPLATŇUJÚ NA NAVRÁTENIE NEZÁKONNEJ ŠTÁTNEJ POMOCI

34.1.   REFERENČNÉ SADZBY ÚROKOV (1)

(1)

Dozorný orgán EZVO používa na účely monitorovania pomoci vyplývajúceho z Dohody o EHP rôzne parametre vrátane referenčných a diskontných sadzieb.

(2)

Tieto sadzby sa používajú na stanovovanie ekvivalentu pomoci, ktorá sa poskytuje v niekoľkých splátkach a na vypočítanie prvku pomoci vyplývajúceho zo schémy úrokových príspevkov používaných pre pôžičky. Taktiež sa používajú pri uplatňovaní pravidla de minimis a pre navrátenie nezákonnej pomoci.

(3)

Referenčné sadzby majú odrážať priemernú mieru úrokových sadzieb uplatňovaných v rôznych štátoch EZVO, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP, na strednodobé a dlhodobé pôžičky (päť až desať rokov) zabezpečené bežným spôsobom.

(4)

Od 1. apríla 2000 sa referenčné sadzby stanovujú takto:

orientačná sadzba sa definuje ako miera zisku z päťročných štátnych dlhopisov v príslušnej mene zvýšená o prémiu 25 bázických bodov,

predpokladá sa, že sa referenčná sadzba rovná priemeru orientačných sadzieb zaznamenaných v predchádzajúcich mesiacoch, t. j. v septembri, októbri a novembri,

referenčná sadzba bude stanovená (počínajúc rokom 2001) s účinnosťou od 1. januára,

referenčná sadzba sa znovu upravuje v priebehu roka, pokiaľ sa líši o viac ako 15 % od priemeru orientačných sadzieb zaznamenaných v posledných troch známych mesiacoch.

TAKTIEŽ JE POTREBNÉ UVIESŤ, ŽE:

takto stanovená referenčná sadzba predstavuje dolnú sadzbu, ktorá môže byť zvýšená v situáciách predstavujúcich zvláštne riziko (napríklad spoločnosť je v ťažkostiach alebo nebola poskytnutá záruka, ktorú banky bežne vyžadujú),

dozorný orgán EZVO si vyhradzuje právo, aby pre posúdenie určitých prípadov prípadne použil krátkodobú základnú sadzbu (napríklad ročnú sadzbu LIBOR) alebo dlhodobú základnú sadzbu (napríklad sadzbu na desaťročné dlhopisy) miesto sadzby na päťročné štátne dlhopisy.

(5)

Dozorný orgán EZVO uverejní referenčné sadzby na tejto internetovej stránke: www.eftasurv.int

34.2.   ÚROKOVÉ SADZBY, KTORÉ SA POUŽIJÚ PRI NAVRÁTENÍ NEZÁKONNE POSKYTNUTEJ POMOCI (2)

(1)

Článok 14 v časti II protokolu 3 k Dohode o súde a dozore stanovuje, že dozorný orgán EZVO pri prijatí záporných rozhodnutí v prípadoch nezákonnej pomoci rozhodne, že príslušný štát EZVO prijme všetky možné opatrenia na účely navrátenia pomoci príjemcom. Pomoc, ktorá má byť navrátená, zahŕňa úrok v príslušnej sadzbe stanovenej dozorným orgánom EZVO. Úrok sa počíta odo dňa, keď bolo príjemcovi poskytnutá nezákonná pomoc do dňa jej navrátenia.

(2)

Komisia v liste členským štátom EÚ z 22. februára 1995 uviedla, že komerčné sadzby predstavujú na účely obnovenia predchádzajúceho stavu lepšie opatrenia ako zákonná sadzba, a to vzhľadom na výhodu, ktorá bola príjemcovi nezákonne poskytnutá. Európska komisia v súlade s tým informovala členské štáty, aby vo všetkých rozhodnutiach, ktoré budú prijaté na účely navrátenia nezákonne poskytnutej pomoci, ako základ pre komerčnú sadzbu uplatnili referenčnú sadzbu použitú pre výpočet čistého ekvivalentu príspevku regionálnej pomoci. Už niekoľko rokov je teda štandardnou praxou Európskej komisie, že vo svojich rozhodnutiach o navrátení pomoci uvádza ustanovenie, podľa ktorého sa má úrok vypočítať na základe referenčnej sadzby použitej pre výpočet čistého ekvivalentu príspevku regionálnych pomocí. Dňa 9. septembra 1997 Európska komisia schválila oznámenie, v ktorom stanovila ďalšie podrobnosti o referenčných sadzbách používaných pre výpočet platieb, ktorým sa uskutočňuje navrátenie nezákonnej pomoci a pre ďalšie účely (3) a ktoré dozorný orgán EZVO čiastočne spracoval do Usmernení o štátnej pomoci, pozri súčasnú kapitolu 34.1 (4). Otázkou je, či má byť úroková sadzba uplatňovaná ako jednoduchá sadzba alebo v súčte (5).

(3)

Podľa mnohých rozhodnutí v súdnictve Spoločenstva (6) je navrátenie logickým dôsledkom nezákonnej pomoci. Cieľom navrátenia je znovu zaviesť stav, ktorý existoval predtým. Navrátením pomoci sa jej príjemca vzdáva nespravodlivej výhody, ktorú na rozdiel od ostatných súťažiacich na trhu získal a znovu sa zavádzajú podmienky hospodárskej súťaže, ktoré existovali pred poskytnutím navrátenej pomoci. V trhovej praxi by sa bežne vypočítal jednoduchý úrok, ak príjemca prostriedkov nevyužil čiastku úroku pred koncom obdobia, napríklad keď sa úrok platí len na konci obdobia. Na rozdiel od toho, aby sa úrok v súčte bežne vypočítal, kde môže byť čiastka úroku za každý rok (alebo za každé obdobie) považovaná za vyplatenú príjemcovi, čím sa navyšuje pôvodná čiastka kapitálu. V tomto prípade by príjemca získal úrok z úrokov vyplatených za každé obdobie.

(4)

Druh podpory, ktorá bola poskytnutá, a situácia jednotlivého príjemcu sa v praxi môžu líšiť. Ak pomoc predstavuje nadmerné vyrovnanie, môže byť zisk, ktorý z neho spoločnosť získala, pripojený k vkladu, k nemu sa bežne pripočítava úrok v súčte. Ak by išlo o investičnú podporu na určité oprávnené náklady, mohla pomoc nahradiť iný zdroj financovania, ktorý by bol tiež bežne úročený v súčte v komerčných sadzbách. Ak by išlo o prevádzkovú pomoc, mala by priame účinky na účtovanie ziskov a strát, a tým na účtovnú uzávierku, čo vedie k dostupnosti finančných prostriedkov pre vklad. Bez ohľadu na rôznorodosť situácií sa teda javí, že účinkom nezákonnej pomoci je poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky za podmienok podobných strednodobým bezúročných pôžičkám. Preto sa použitie úrokov v súčte javí ako nevyhnutné, aby finančné výhody vyplývajúce z takejto situácie boli celkom eliminované.

(5)

V súlade s vyššie uvedeným dozorný orgán EZVO informuje štáty EZVO a zúčastnené strany, že v akomkoľvek budúcom rozhodnutí, ktorým nariadi navrátenie nezákonne poskytnutej pomoci, uplatní referenčné sadzby použité pre výpočet čistého ekvivalentu regionálnej pomoci, a to v súčte. Podľa bežnej trhovej praxe sa súčet vypočítava na ročnom základe. Dozorný orgán EZVO očakáva, že štáty EZVO budú podobne uplatňovať zložený úrok na výkon neuzatvorených prípadov rozhodnutí o navrátení, pokiaľ tým nedôjde k rozporu so všeobecnými zásadami práva EHP.“


(1)  Táto podkapitola zodpovedá oznámeniu Komisie o spôsobe stanovovania referenčných a diskontných sadzieb (Ú. v. ES C 273, 9.9.1997, s. 3), predtým kapitola 33.2 Usmernení o štátnej pomoci.

(2)  Táto kapitola zodpovedá oznámeniu Komisie o úrokových sadzbách, ktoré sa uplatňujú na navrátenie nezákonne poskytnutej pomoci (Ú. v. EÚ C 110, 8.5.2003, s. 21, korigendum v Ú. v. EÚ C 150, 27.6.2003, s. 3).

(3)  Oznámenie Komisie o spôsobe stanovenia referenčných a diskontných sadzieb, pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(4)  Následné oznámenie Komisie o technických adaptáciách spôsobov stanovení referenčných a diskontných sadzieb (Ú. v. ES C 241, 26.8.1999, s. 9), sa týkalo začatia tretej fáze hospodárskej a menovej únie 1. januára 1999 a nebolo použiteľné pre Európsky hospodársky priestor.

(5)  Na výpočet jednoduchej úrokovej sadzby sa používa vzorec Úrok = (Kapitál × Úroková sadzba × Počet rokov).

Na výpočet úrokovej sadzby uvádzanej v súčte, kde sa spočítajú ročné základy, sa používa vzorec Úrok = (Kapitál (1 + Úroková sadzba) počet rokov) – Kapitál.

(6)  Pozri najmä prípad C-24/95 Land Rheinland-Pfalz/Alcan [1997] ECR I-1591 a prípad T-459/93 Siemens/Commission [1995] ECR II-1675.


25.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/37


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ORGÁNU EZVO

č. 195/04/COL

z 14. júla 2004

o vykonávacích ustanoveniach uvedených v článku 27 v časti II protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a Súdneho dvora

DOZORNÝ ORGÁN EZVO,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (1), najmä na jej články 61 až 63 a protokol 26,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a Súdneho dvora (2), najmä na jej článok 5 ods. 2 písm. a) a článok 24 a článok 27 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde (3),

PO PORADE s poradným výborom o štátnej pomoci 8. júla 2004 v súlade s postupom ustanoveným v článku 29 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde,

KEĎŽE:

(1)

Dňa 21. apríla 2004 prijala Európska komisia nariadenie (ES) č. 794/2004 (4), ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/99 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie [bývalého] článku 93 Zmluvy o ES [teraz článok 88] (5).

(2)

Dňa 30. apríla 2004 uverejnila Európska komisia oznámenie o zastaranosti určitých dokumentov týkajúcich sa politiky štátnej pomoci, ktoré nemá v úmysle ďalej uplatňovať (6).

(3)

V rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru sa má zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci EHP.

(4)

S cieľom uľahčiť prípravu oznámení o štátnej pomoci štátmi EZVO a ich hodnotenie orgánom je vhodné zaviesť povinný formulár na oznamovanie štátnej pomoci.

(5)

Štandardný formulár na oznamovanie štátnej pomoci, ako aj list so súhrnnými informáciami a listy s doplňujúcimi informáciami, pokrývajú všetky existujúce usmernenia v oblasti štátnej pomoci.

(6)

Je potrebné prijať ustanovenie týkajúce sa zjednodušeného systému oznamovania určitých úprav k existujúcej pomoci. Tieto zjednodušené postupy by mali byť prijaté len vtedy, ak bol orgán pravidelne informovaný o implementácii príslušnej existujúcej pomoci.

(7)

V záujme právnej istoty je vhodné upresniť, že malé zvýšenia pôvodného rozpočtu na program pomoci do výšky 20 %, najmä s prihliadnutím na účinok inflácie, nie je potrebné orgánu oznamovať, pretože je nepravdepodobné, že ovplyvnia pôvodné hodnotenie orgánu týkajúce sa kompatibility za predpokladu, že ostatné podmienky programu pomoci zostanú nezmenené.

(8)

Článok 21 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde vyžaduje, aby štáty EZVO orgánu predložili výročné správy o všetkých existujúcich programoch pomoci alebo individuálnej pomoci poskytnutej mimo rámca schváleného programu pomoci, v súvislosti s ktorými neboli v podmienečnom rozhodnutí stanovené žiadne špecifické oznamovacie povinnosti.

(9)

Aby orgán mohol vykonávať svoje povinnosti vzťahujúce sa na monitorovanie pomoci, potrebuje obdržať presné informácie od štátov EZVO o typoch a výške pomoci, ktorá bola poskytnutá v rámci existujúcich programov pomoci.

(10)

Informácie požadované vo výročných správach majú orgánu umožniť monitorovanie všetkých úrovní pomoci a vytváranie všeobecného pohľadu na vplyv rôznych typov pomoci na hospodársku súťaž. Na tento účel môže orgán taktiež požadovať od štátov EZVO, aby na báze ad hoc poskytli doplňujúce údaje pre vybraté témy. Výber predmetu sa so štátmi EZVO prediskutuje vopred.

(11)

Ustanovenia týkajúce sa oznamovania a podávania správ uvedené v tomto rozhodnutí sa vzťahujú len na pomoc v sektoroch, ktoré pokrýva Dohoda o EHP a ktoré spadajú do príslušnosti orgánu.

(12)

Lehoty na ciele protokolu 3 k Dohode o dozore a súde by mali byť určené v súlade s aktom uvedeným v bode 6 prílohy XVI k Dohode o EHP (ďalej len „Akt o lehotách“) (7), ktorý je doplnený špecifickými pravidlami uvedenými v tomto rozhodnutí. Nevyhnutné je najmä identifikovať udalosti, ktoré určujú počiatočný bod pre lehoty vzťahujúce sa na postupy štátnej pomoci. Pravidlá stanovené v tomto rozhodnutí by sa mali vzťahovať na lehoty, ktoré neuplynuli v deň vstupu tohto rozhodnutia do platnosti.

(13)

Cieľom vymáhania prostriedkov je znovu vytvoriť situáciu, ktorá existovala predtým, ako bola pomoc nezákonne poskytnutá. Aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie, je potrebné určiť výhody objektívne od chvíle, keď je pomoc k dispozícii podniku prijímajúcemu pomoc, nezávisle od výsledku akýchkoľvek obchodných rozhodnutí, ktoré sa v danom podniku následne prijmú.

(14)

V súlade so všeobecnými finančnými postupmi je vhodné stanoviť úrokovú sadzbu vymáhaných prostriedkov ako ročnú percentuálnu sadzbu.

(15)

Objem a frekvencia transakcií medzi bankami vyústi do úrokovej sadzby, ktorá je jednotne merateľná a štatisticky významná, a preto by mala vytvárať základ pre úrokovú sadzbu vymáhaných prostriedkov. Medzibanková swapová sadzba by sa však mala upraviť tak, aby odrážala celkovú úroveň zvýšeného obchodného rizika mimo rámca bankového sektora. Na základe informácií o medzibankových swapových sadzbách by mal orgán zaviesť jednotnú úrokovú sadzbu vymáhaných prostriedkov pre každý štát EZVO. V záujme právnej istoty a rovnakého zaobchádzania je vhodné stanoviť presnú metódu, podľa ktorej by sa vypočítala úroková sadzba a zabezpečiť uverejnenie úrokovej sadzby vymáhaných prostriedkov platnej v ktoromkoľvek danom čase, ako aj príslušných sadzieb platných v predchádzajúcom období.

(16)

Poskytnutie štátnej pomoci môže pre podnik prijímajúci pomoc predstavovať zredukovanie požiadaviek na financovanie zo strednodobej perspektívy. Pre tieto ciele a v súlade so všeobecnými finančnými postupmi je strednodobú perspektívu možné definovať ako obdobie 5 rokov. Úroková sadzba vymáhaných prostriedkov by preto mala zodpovedať ročnej percentuálnej sadzbe stanovenej na 5 rokov.

(17)

S ohľadom na cieľ, ktorým je opätovné vytvorenie situácie, ktorá existovala pred nezákonným poskytnutím pomoci, a v súlade so všeobecnými finančnými postupmi, úroková sadzba vymáhaných prostriedkov, ktorú orgán stanoví, by mala byť zostavená každoročne. Z uvedených dôvodov by sa úroková sadzba vymáhaných prostriedkov platná v prvom roku obdobia, v ktorom sa prostriedky vymáhajú, mala uplatniť prvých 5 rokov tohto obdobia a úroková sadzba vymáhaných prostriedkov platná v šiestom roku obdobia, v ktorom sa prostriedky vymáhajú, by sa mala uplatniť pre nasledujúcich 5 rokov tohto obdobia a podobne.

(18)

Toto rozhodnutie by sa malo vzťahovať na rozhodnutia týkajúce sa vymáhaných prostriedkov oznamované po vstupe tohto rozhodnutia do platnosti,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Rozsah platnosti

1.   Toto rozhodnutie stanovuje podrobné ustanovenia vzťahujúce sa na formu, obsah a ďalšie podrobnosti o oznámeniach a výročných správach podľa časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde. Tiež stanovuje ustanovenia pre výpočet lehôt vo všetkých postupoch vzťahujúcich sa na štátnu pomoc a úrokovej sadzby na vymáhanie nezákonnej pomoci.

2.   Toto rozhodnutie sa vzťahuje na pomoc vo všetkých sektoroch pokrytých v Dohode o EHP a spadajúcich do príslušnosti orgánu.

Článok 2

Formuláre na oznámenie

Ak sa neurčí inak, budú sa oznámenia podľa článku 2 ods. 1 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde realizovať prostredníctvom formulára na oznámenie uvedeného v prílohe I k tomuto rozhodnutiu. Doplňujúce informácie potrebné na hodnotenie opatrenia v súlade s inými pravidlami uplatňovanými pri štátnej pomoci sa budú poskytovať na doplnkových informačných listoch uvedených v časti III prílohy I. Vždy, keď dôjde k úprave alebo výmene príslušných usmernení, orgán musí upraviť zodpovedajúce informačné listy v časti III prílohy I.

Článok 3

Postúpenie oznámení

1.   Oznámenie postúpi orgánu misia pri Európskej únii príslušného štátu EZVO. Adresuje sa riaditeľstvu pre hospodársku súťaž a štátnu pomoc orgánu. Riaditeľstvo pre hospodársku súťaž a štátnu pomoc orgánu môže určiť kontaktné body na obdržanie oznámení.

2.   Ďalšia korešpondencia sa rovnako adresuje zodpovednému riaditeľstvu pre hospodársku súťaž a štátnu pomoc alebo určenému kontaktnému bodu.

3.   Orgán adresuje svoju korešpondenciu misii pri Európskej únii príslušného štátu EZVO alebo na inú adresu, ktorú určí tento štát EZVO.

4.   Do 31. decembra 2005 sa oznámenia postúpia orgánu na papieri. Vždy, keď je to možné, postúpi štát EZVO taktiež elektronickú kópiu oznámenia. Od 1. januára 2006 budú oznámenia postúpené v elektronickej forme, ak sa orgán a oznamujúci štát EZVO nedohodnú inak. Všetka korešpondencia týkajúca sa oznámenia, ktorá bude predložená v elektronickej forme po 1. januári 2006, bude takisto postúpená v elektronickej forme.

5.   Dátum postúpenia faxom na číslo určené prijímajúcou stranou sa bude považovať za dátum postúpenia na papieri, ak sa podpísaný originál obdrží najneskôr do 10 dní po obdržaní faxu.

6.   Najneskôr k 30. septembru 2005 po porade so štátmi EZVO uverejní orgán v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie podrobné údaje o opatreniach týkajúcich sa postúpenia oznámení v elektronickej forme vrátane adries spolu s nevyhnutnými opatreniami na ochranu dôverných informácií.

Článok 4

Zjednodušený postup oznámenia týkajúceho sa určitých úprav k existujúcej pomoci

1.   Pre ciele článku 1 písm. c) časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde je úprava týkajúca sa existujúcej pomoci akákoľvek zmena okrem výlučne formálnych a administratívnych úprav, ktoré nemôžu ovplyvniť ohodnotenie kompatibility opatrenia pomoci so spoločným trhom. Zvýšenie pôvodného rozpočtu existujúceho programu pomoci do výšky 20 % sa nepovažuje za úpravu týkajúcu sa existujúcej pomoci.

2.   Odlišne od článku 2 budú tieto úpravy týkajúce sa existujúcej právnej pomoci oznámené na zjednodušenom formulári na oznámenie uvedenom v prílohe k II tomuto rozhodnutiu:

(a)

zvýšenie rozpočtu povoleného programu pomoci, ktoré predstavuje viac ako 20 %;

(b)

predĺženie existujúceho povoleného programu pomoci až na 6 rokov so zvýšením rozpočtu alebo bez neho;

(c)

sprísnenie kritérií na uplatňovanie povoleného programu pomoci, zníženie intenzity pomoci alebo zníženie oprávnených výdavkov.

Orgán vynaloží čo najlepšie úsilie, aby prijal rozhodnutie týkajúce sa akejkoľvek pomoci oznámenej na zjednodušenom formulári v rámci jedného mesiaca.

3.   Zjednodušený postup pri oznámení sa nebude využívať na oznámenie úprav týkajúcich sa programov pomoci, v súvislosti s ktorými štáty EZVO nepredložili výročné správy podľa článkov 5, 6 a 7, pokiaľ výročné správy pre roky, v ktorých bola pomoc poskytnutá, sa nepredložia zároveň s oznámením.

Článok 5

Forma a obsah výročných správ

1.   Bez toho, aby boli dotknuté doplňujúce špecifické požiadavky vzťahujúce sa na podávanie správ ustanovené v podmienečnom rozhodnutí prijatom podľa článku 7 ods. 4 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde alebo s ohľadom na dodržiavanie akýchkoľvek záväzkov, ktoré zaisťuje príslušný štát EZVO v spojení s rozhodnutím schváliť pomoc, štáty EZVO vypracujú výročné správy o existujúcich programoch pomoci podľa článku 21 ods. 1 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde s ohľadom na celý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorého sa uplatňuje program v súlade so štandardizovaným formulárom určeným na podávanie správ uvedenom v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

2.   Orgán môže od štátov EZVO požadovať, aby poskytli doplňujúce údaje na vybrané témy, ktoré sa so štátmi EZVO prediskutujú vopred.

Článok 6

Postúpenie výročných správ a ich uverejnenie

1.   Každý štát EZVO postúpi svoju výročnú správu orgánu v elektronickej forme najneskôr do 30. júna roku nasledujúceho po tom, na ktorý sa správa vzťahuje. V odôvodnených prípadoch môžu štáty EZVO predložiť odhady za predpokladu, že sa skutočné údaje postúpia najneskôr s údajmi za nasledujúci rok.

2.   Každý rok bude orgán publikovať tabuľku výsledkov obsahujúcu syntézu informácií obsiahnutých vo výročných správach predložených počas predchádzajúceho roka.

Článok 7

Štatút výročných správ

Postúpenie výročných správ neznamená súlad s povinnosťou oznamovať opatrenia vzťahujúce sa na pomoc predtým, ako vstúpia do platnosti podľa článku 1 ods. 3 časti I protokolu 3 k Dohode o dozore a súde, a toto postúpenie sa nebude ani žiadnym spôsobom dotýkať výsledkov vyšetrovania týkajúceho sa údajne nezákonnej pomoci v súlade s postupom ustanoveným v oddiele III časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde.

Článok 8

Výpočet lehôt

1.   Lehoty ustanovené v časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde a v tomto rozhodnutí alebo stanovené orgánom pri uplatňovaní článku 1 časti I protokolu 3 k Dohode o dozore a súde sa vypočítajú v súlade s Aktom o lehotách (8) a so špecifickými pravidlami stanovenými v odsekoch 2 až 5 tohto článku. V prípade konfliktu platia ustanovenia tohto rozhodnutia.

2.   Lehoty sa budú uvádzať v mesiacoch alebo pracovných dňoch.

3.   S ohľadom na lehoty pre činnosti orgánu bude skutočné obdržanie oznámenia alebo ďalšej korešpondencie v súlade s článkom 3 ods. 1 a článkom 3 ods. 2 tohto rozhodnutia predstavovať príslušnú udalosť pre ciele článku 3 ods. 1 Aktu o lehotách. V súvislosti s oznámeniami postúpenými po 31. decembri 2005 a korešpondenciou, ktorá sa na ne vzťahuje, bude skutočné obdržanie elektronického oznámenia alebo komunikácie na príslušnej adrese uverejnenej v oddiele EHPÚradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie predstavovať príslušnú udalosť.

4.   S ohľadom na lehoty pre činnosti štátov EZVO bude skutočné obdržanie príslušného oznámenia alebo korešpondencie od orgánu v súlade s článkom 3 ods. 3 tohto rozhodnutia predstavovať príslušnú udalosť pre ciele článku 3 ods. 1 Aktu o lehotách.

5.   S ohľadom na lehotu predloženia pripomienok nasledujúcich po začatí formálneho vyšetrovacieho konania podľa článku 6 ods. 1 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde tretími stranami a tými štátmi EZVO, ktorých sa konanie priamo nedotýka, bude uverejnenie oznamu o začatí v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie predstavovať príslušnú udalosť pre ciele článku 3 ods. 1 Zákona o lehotách.

6.   Akékoľvek požiadavky na predĺženie lehoty budú odôvodnené a budú predložené v písomnej podobe na adresu určenú stranou, ktorá stanovuje lehotu aspoň dva pracovné dni pred jej uplynutím.

Článok 9

Metóda na stanovenie úrokovej sadzby

1.   Pokiaľ nie je v osobitnom rozhodnutí ustanovené inak, bude úroková sadzba použitá na vymáhanie štátnej pomoci poskytnutej na základe porušenia článku 1 ods. 3 časti I protokolu 3 k Dohode o dozore a súde ročná percentuálna sadzba stanovená na každý kalendárny rok. Vypočíta sa na základe priemerných päťročných medzibankových swapových sadzieb na september, október a november predchádzajúceho roka plus 75 bázických bodov. V riadne odôvodnených prípadoch môže orgán zvýšiť sadzbu o viac ako 75 bázických bodov, pokiaľ ide o jeden alebo viac štátov EZVO.

2.   Ak sa za posledné tri mesiace priemer päťročných medzibankových swapových sadzieb, ktoré sú k dispozícii, plus 75 bázických bodov odlišuje o viac než 15 % v porovnaní s platnou úrokovou sadzbou vymáhaných prostriedkov vyplatených vo forme štátnej pomoci, orgán prepočíta túto úrokovú sadzbu. Nová sadzba sa bude uplatňovať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po tom, ako orgán uskutoční prepočítanie. Orgán bude listom informovať štáty EZVO o prepočítaní a o termíne od ktorého sa bude uplatňovať.

3.   Úroková sadzba sa pre každý štát EZVO stanoví zvlášť alebo spolu pre dva alebo viac štátov.

4.   V prípade, ak nie sú k dispozícii spoľahlivé alebo ekvivalentné údaje, alebo vo výnimočných prípadoch môže orgán v úzkej spolupráci s príslušným(-i) štátom(-mi) EZVO stanoviť úrokovú sadzbu na vymáhanie prostriedkov vyplatených vo forme štátnej pomoci pre jeden alebo viac štátov EZVO na základe odlišnej metódy a na základe informácií, ktoré sú k dispozícii.

Článok 10

Uverejnenie

Orgán uverejní súčasné a príslušné úrokové sadzby platné v predchádzajúcom období na vymáhanie prostriedkov vyplatených vo forme štátnej pomoci v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie a na informačné účely na internete.

Článok 11

Metóda na výpočet úroku

1.   Úroková sadzba, ktorá sa bude uplatňovať, bude sadzba platná v deň, ked' bola nezákonná pomoc prvýkrát poskytnutá k dispozícii príjemcovi.

2.   Úroková sadzba sa bude uplatňovať ako zložený úrok až do dňa, ked' budú vymáhané prostriedky určené na pomoc opätovne získané. Narastanie úrokov v predchádzajúcom roku bude predmetom úročenia v každom ďalšom roku.

3.   Úroková sadzba uvedená v prvom odseku sa bude uplatňovať počas celého obdobia až do dňa, ked' budú vymáhané prostriedky opätovne získané. Ak však uplynie viac ako 5 rokov medzi dňom, ked' bola nezákonná pomoc prvýkrát poskytnutá k dispozícii príjemcovi, a dňom, ked' budú vymáhané prostriedky určené na pomoc opätovne získané, bude úroková sadzba prepočítaná v päťročných intervaloch, pričom sa ako základ použije sadzba, ktorá je platná v čase prepočítania sadzby.

Článok 12

Preskúmanie

Po porade so štátmi EZVO preskúma orgán uplatňovanie tohto rozhodnutia do štyroch rokov po vstupe tohto rozhodnutia do platnosti.

Článok 13

Zastaranosť častí v usmerneniach orgánu týkajúcich sa štátnej pomoci

Ustanovenia usmernení orgánu týkajúcich sa štátnej pomoci (najmä kapitoly 3 až 8, 32 a 34 (9)), ktoré sa môžu odlišovať od ustanovení tohto rozhodnutia sa po vstupe tohto rozhodnutia do platnosti už nebudú uplatňovať.

Článok 14

Vstup do platnosti a uplatňovanie

1.   Toto rozhodnutie je určené Islandskej republike, Lichtenštajnskému kniežatstvu a Nórskemu kráľovstvu.

2.   Toto rozhodnutie vstupuje do platnosti dňom nasledujúcim po dni jeho prijatia orgánom.

3.   Články 2 až 4 sa vzťahujú na oznámenia postúpené orgánu 5 mesiacov po prijatí tohto rozhodnutia.

4.   Články 5 až 7 sa vzťahujú na výročné správy pokrývajúce pomoc poskytnutú od 1. januára 2003.

5.   Článok 8 sa vzťahuje na akúkoľvek lehotu, ktorá bola stanovená a ešte neuplynula v deň vstupu tohto rozhodnutia do platnosti.

6.   Články 9 a 11 sa uplatňujú vo vzťahu na akékoľvek rozhodnutie o vymáhaní prostriedkov oznámené po dni vstupu tohto rozhodnutia do platnosti.

7.   Znenie tohto rozhodnutia v anglickom jazyku je autentické.

V Bruseli 14. júla 2004

Za dozorný orgán EZVO

Hannes HAFSTEIN

predseda

Einar M. BULL

člen kolégia


(1)  Ďalej len Dohoda o EHP.

(2)  Ďalej len Dohoda o dozore a súde.

(3)  Protokol 3 k Dohode o dozore a súde, zmenený a doplnený štátmi EZVO 10. decembra 2001. Zmeny a doplnenia nadobudli platnosť 28. augusta 2003.

(4)  Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ C 115, 30.4.2004, s. 1.

(7)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 bolo začlenené do Dohody o EHP s odkazom v bode 6 prílohy XVI k Dohode o EHP.

(9)  Keďže sa však ustanovenia článkov 9 až 11 tohto rozhodnutia vzťahujú len na rozhodnutia, ktoré nariaďujú vymáhanie nezákonnej pomoci oznámenej štátom EZVO po dni vstupu tohto rozhodnutia do platnosti, kapitola 34 usmernení orgánu týkajúcich sa štátnej pomoci o úrokových sadzbách uplatnených, keď vymáhané prostriedky vyplatené vo forme pomoci poskytnutej nezákonne budú opätovne získané, zostane v platnosti, pokiaľ ide o výkon príkazov na vrátenie vymáhaných prostriedkoch štátmi EZVO, oznámených pred týmto dátumom.


PRÍLOHA I

ŠTANDARDNÝ FORMULÁR NA OZNAMOVANIE ŠTÁTNEJ POMOCI PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 3 V ČASTI I PROTOKOLU 3 K DOHODE O DOZORE A SÚDE A NA POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O NEOPRÁVNENEJ POMOCI

Tento formulár používajú štáty EZVO na oznamovanie nových programov pomoci a individuálnej pomoci podľa článku 1 ods. 3 časti I protokolu 3 k Dohode o dozore a súde. Používa sa aj vtedy, keď sa opatrenie, ktoré sa netýka pomoci, oznamuje orgánu z dôvodov právnej istoty.

Od štátov EZVO sa tiež vyžaduje, aby používali tento formulár v prípadoch, keď orgán vyžaduje úplné informácie o údajnej neoprávnenej pomoci.

Tento formulár pozostáva z troch častí:

I.

Všeobecné informácie: vypĺňajú sa vo všetkých prípadoch

II.

Súhrnné informácie určené na uverejnenie v úradnom vestníku

III.

Formulár doplňujúcich informácií v závislosti od druhu pomoci

Uvedomte si prosím, že nesprávne vyplnenie tohto formulára môže mať za následok, že oznámenie bude vrátené ako neúplné. Misia alebo koordinačná jednotka EHP príslušného štátu EZVO odosiela orgánu vyplnený formulár v písomnej forme. Adresuje ho riaditeľstvu pre hospodársku súťaž a štátnu pomoc daného orgánu.

Ak má štát EZVO v úmysle využiť osobitný postup stanovený v akýchkoľvek iných pravidlách vzťahujúcich sa na štátnu pomoc, kópia oznámenia sa odosiela riaditeľovi riaditeľstva pre hospodársku súťaž a štátnu pomoc daného orgánu.

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

CHARAKTER OZNÁMENIA

Týkajú sa informácie odosielanej na tomto formulári:

Oznámenia podľa článku 1 ods. 3 časti I protokolu 3 k Dohode o dozore a súde?

Možnej neoprávnenej pomoci (1)?

Ak áno, uveďte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti pomoci. Vyplňte, prosím, tento formulár, ako aj príslušné doplňujúce formuláre.

Opatrenia, ktoré sa netýka pomoci, ktoré sa oznamuje orgánu z dôvodov právnej istoty?

Uveďte, prosím, dôvody, prečo sa oznamujúci štát EZVO domnieva, že opatrenie nepredstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP. Vyplňte, prosím, príslušné časti tohto formulára a predložte všetky potrebné podporné dokumenty.

Opatrenie nepredstavuje štátnu pomoc, ak nie je splnená jedna z podmienok stanovených v článku 61 ods. 1 Dohody o EHP. Uveďte, prosím, úplné hodnotenie opatrenia z hľadiska týchto kritérií a zamerajte sa najmä na kritérium, ktoré považujete za nesplnené:

žiadny prevod verejných zdrojov (napríklad, ak sa domnievate, že opatrenie nie je prisúditeľné štátu, alebo ak sa domnievate, že sa zavedú regulačné opatrenia bez prevodu verejných zdrojov),

žiadna výhoda (napríklad, keď sa rešpektuje zásada investor na súkromnom trhu),

žiadna voliteľnosť/špecifickosť (napríklad, keď je opatrenie k dispozícii všetkým podnikom, vo všetkých sektoroch hospodárstva a bez akéhokoľvek územného obmedzenia a bez voľného uváženia),

žiadne narušenie hospodárskej súťaže/žiadne ovplyvňovanie obchodu v rámci EHP (napríklad, keď činnosť nemá hospodársky charakter alebo keď hospodárska činnosť je výhradne miestnou činnosťou).

1.   Identifikácia poskytovateľa pomoci

1.1.   Príslušný štát EZVO …

1.2.   Príslušný región (regióny) (podľa potreby) …

1.3.   Zodpovedný orgán …

Zodpovedná kontaktná osoba:

Meno: …

Adresa: …

Telefón: …

Fax: …

E-mail: …

1.4.   Zodpovedná kontaktná osoba v misii alebo koordinačnej jednotke EHP

Meno: …

Telefón: …

Fax: …

E-mail: …

1.5.   Ak si želáte, aby kópia úradnej korešpondencie zaslaná orgánom štátu EZVO bola odoslaná ďalším vnútroštátnym orgánom, uveďte, prosím, ich názov a adresu:

Názov: …

Adresa:

1.6.   Uveďte odkaz na štát EZVO, ktorý chcete, aby bol zaradený do korešpondencie od orgánu.

2.   Identifikácia pomoci

2.1.   Názov pomoci (alebo názov spoločnosti prijímajúcej pomoc v prípade individuálnej pomoci)

2.2.   Stručný opis cieľa pomoci.

Uveďte, prosím, hlavný cieľ a podľa potreby vedľajší cieľ (ciele):

 

Hlavný cieľ

(prosím, zaškrtnite iba jednu možnosť)

Vedľajší cieľ (2)

Regionálny rozvoj

Výskum a vývoj

Ochrana životného prostredia

Záchrana firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach

Reštrukturalizácia firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach

MSP

Zamestnanosť

Odborná príprava

Rizikový kapitál

Podpora vývozu a internacionalizácia

Služby všeobecného hospodárskeho záujmu

Sektorový rozvoj (3)

Sociálna podpora jednotlivých spotrebiteľov

Kompenzácia škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami

Realizácia dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu

Odstránenie vážneho narušenia hospodárstva

Zachovanie dedičstva

Kultúra

Program – Individuálna pomoc (4)

2.3.1.   Týka sa oznámenie programu pomoci?  áno  nie

Ak áno, mení a dopĺňa program existujúci program pomoci?  áno  nie

Ak áno, sú splnené podmienky stanovené pre postup zjednodušeného oznamovania podľa článku 4 ods. 2 rozhodnutia Dozorného orgánu EZVO č. 195/04/COL?

áno

nie

Ak áno, použite a uveďte, prosím, informácie, ktoré vyžaduje formulár určený na zjednodušené oznamovanie (pozri prílohu II).

Ak nie, pokračujte, prosím, v tomto formulári a uveďte, či pôvodný program, ktorý sa mení a dopĺňa, bol oznámený orgánu.

áno

nie

Ak áno, uveďte, prosím:

Číslo pomoci: …

Dátum schválenia orgánom [odkaz na rozhodnutie orgánu (rozhodnutie č. …/…/…]: …

Trvanie pôvodného programu: …

Uveďte, prosím, ktoré podmienky sa menia a dopĺňajú, pokiaľ ide o pôvodný program, a prečo:

2.3.2.   Týka sa oznámenie individuálnej pomoci?  áno  nie

Ak áno, zaškrtnite, prosím, príslušné políčko:

Pomoc založená na programe, ktorý by sa mal oznamovať samostatne

Odkaz na povolený program:

Názov: …

Číslo pomoci: …

Rozhodnutie o schválení orgánom: …

Individuálna pomoc, ktorá nie je založená na programe pomoci

2.3.3.   Týka sa oznámenie individuálnej pomoci alebo programu oznamovaných podľa nariadenia o výnimke? Ak áno, zaškrtnite, prosím, príslušné políčko:

Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (5), ktoré bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002 (6). Použite, prosím, formulár doplňujúcich informácií v časti III.1.

Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu( (7), ktoré bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002 (8). Použite, prosím, formulár doplňujúcich informácií v časti III.2.

Nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť (9), ktoré bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 83/2003 z 20. júna 2003 (10). Použite, prosím, formulár doplňujúcich informácií v časti III.3.

3.   Vnútroštátny právny základ

3.1.   Uveďte, prosím, vnútroštátny právny základ vrátane vykonávacích ustanovení a príslušných zdrojov odkazov na ne:

Názov:

Odkaz (podľa potreby):

3.2.   Označte, prosím, dokument (dokumenty) pripojený(-é) k tomuto oznámeniu:

Kópia príslušných výpisov z konečného textu (textov) právneho základu (a ak je to možné, internetové spojenie).

Kópia príslušných výpisov z návrhu textu (textov) právneho základu (a internetové spojenie, ak existuje).

3.3.   V prípade konečného textu, obsahuje konečný text doložku, na základe ktorej môže orgán udeľujúci pomoc udeliť pomoc po tom, čo orgán vyplatil pomoc (ustanovenie o zastavení)?

áno

nie

4.   Príjemcovia pomoci

4.1.   Miesto pôsobenia príjemcu (príjemcov) pomoci

V nepodporovanom regióne (regiónoch)

V regióne (regiónoch), ktorý je oprávnený získať pomoc podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP (uveďte na úrovni 3 NUTS alebo nižšie)

V regióne (regiónoch), ktorý je oprávnený získať pomoc podľa článku 61 ods. 3 písm. a) (uveďte na úrovni 2 NUTS alebo nižšie)

Zmiešané: upresnite: …

4.2.   Sektor (sektory) príjemcu (príjemcov) pomoci:

Nešpecifický sektor

B

Baníctvo a povrchová ťažba

10.1

Uhlie

C

Výrobný priemysel

 

17

Textil

 

21

Celulóza a papier

 

24

Chemický a farmaceutický priemysel

 

24.7

Syntetické vlákna

 

27.1

Oceľ (11)

 

29

Priemyselné strojové zariadenia

 

DL

Elektrické a optické zariadenia

 

34.1

Motorové vozidlá

 

35.1

Stavba lodí

 

Iný výrobný sektor, upresnite, prosím: …

D

Dodávka elektrickej energie, plynu a vody

E

Stavebníctvo

52

Maloobchodné služby

F

Hotely a reštaurácie (cestovný ruch)

G

Doprava

 

60

Pozemná doprava a doprava potrubím

 

60.1

Železnice

 

60.2

Iná pozemná doprava

 

61.1

Námorná a pobrežná doprava

 

61.2

Vnútrozemská vodná doprava

 

62

Letecká doprava

64

Pošta a telekomunikácie

H

Finančné sprostredkovanie

72

Počítače a s tým súvisiace činnosti

92

Rekreačné, kultúrne a športové činnosti

Iné, uveďte, prosím, podľa klasifikácie NACE rev. 1.1 (12): …

4.3.   V prípade individuálnej pomoci:

Meno príjemcu pomoci: …

Typ príjemcu pomoci: …

MSP

Počet zamestnancov: …

Ročný obrat: …

Ročná súvaha …

Nezávislosť …

(pripojte, prosím, čestné vyhlásenie v súlade s odporúčaním Komisie ES týkajúcim sa MSP (13) alebo predložte akýkoľvek iný dôkaz preukazujúci splnenie uvedených kritérií):

Veľký podnik

Firma, ktorá sa ocitla v ťažkostiach (14)

4.4.   V prípade programu pomoci:

Typ príjemcov pomoci:

Všetky firmy (veľké firmy a malé a stredné podniky)

Iba veľké podniky

Malé a stredné podniky

Stredné podniky

Malé podniky

Mikropodniky

Títo príjemcovia pomoci: …

Odhadovaný počet príjemcov pomoci:

Menej ako 10

Od 11 do 50

Od 51 do 100

Od 101 do 500

Od 501 do 1 000

Viac ako 1 000

5.   Výška pomoci / Ročné výdavky

V prípade individuálnej pomoci uveďte celkovú výšku každého príslušného opatrenia: …

V prípade programu pomoci uveďte ročnú výšku plánovaného rozpočtu a celkovú výšku (v národnej mene): …

V prípade daňových opatrení, uveďte, prosím, odhadované ročné a celkové straty výnosov v dôsledku daňových úľav za obdobie, na ktoré sa vzťahuje oznámenie: …

Ak sa rozpočet neprijíma každý rok, uveďte, prosím, obdobie, na ktoré sa vzťahuje: …

Ak sa oznámenie týka zmien existujúceho programu pomoci, uveďte, prosím, účinky oznámených zmien programu pomoci na rozpočet:

6.   Forma pomoci a prostriedky financovania

Uveďte formu pomoci, ktorá bola sprístupnená príjemcovi pomoci (podľa potreby pre každé opatrenie):

Priamy grant

Zvýhodnená pôžička (vrátane podrobných údajov o tom, ako je pôžička zabezpečená)

Subvencia úrokov

Daňová výhoda (napr. daňová úľava, zníženie daňového základu, zníženie daňovej sadzby, odklad platenia dane). Upresnite, prosím: …

Zníženie príspevkov na sociálne zabezpečenie

Poskytnutie rizikového kapitálu

Odpísanie dlhu

Záruka (vrátane, okrem iných informácií o pôžičke alebo inej finančnej transakcii, na ktorú sa vzťahuje záruka, požadovanej garancie a prémie, ktorá sa má zaplatiť)

Iné. Upresnite, prosím: …

Pre každý nástroj pomoci uveďte, prosím, presný opis jeho pravidiel a podmienok uplatňovania, vrátane najmä percenta poskytnutia, jeho daňovej výhody a či sa pomoc poskytuje automaticky po splnení určitých objektívnych kritérií (ak áno, uveďte, prosím, kritériá) alebo či existuje prvok voľného rozhodnutia orgánov udeľujúcich pomoc.

Uveďte spôsob financovania pomoci: ak nie je pomoc financovaná zo všeobecného rozpočtu štátu/regiónu/samosprávy, vysvetlite, prosím, spôsob jej financovania:

Prostredníctvom parafiškálnych poplatkov alebo daní pridelených príjemcovi pomoci, ktorým nie je štát. Uveďte, prosím, podrobné údaje o poplatkoch a o výrobkoch/činnostiach, z ktorých sa vyberajú. Uveďte najmä, či výrobky dovážené z iných štátov EHP podliehajú poplatkom. Pripojte kópiu právneho základu pre zavedenie poplatkov

Akumulované rezervy

Štátne podniky

Iné (upresnite, prosím) …

7.   Trvanie

7.1.   V prípade individuálnej pomoci:

Uveďte dátum, keď pomoc nadobudne účinnosť (Ak sa pomoc bude poskytovať v tranžiach, uveďte dátum každej tranže)

Podľa potreby uveďte trvanie opatrenia, na ktoré sa poskytuje pomoc

7.2.   V prípade programu pomoci:

Uveďte dátum, odkedy sa môže pomoc poskytovať: …

Uveďte posledný dátum, dokedy sa môže pomoc poskytovať: …

Ak trvanie prekročí šesť rokov, preukážte, prosím, že dlhšie obdobie je nevyhnuté na dosiahnutie cieľa (cieľov) programu pomoci: …

8.   Kumulovanie rôznych druhov pomoci

Môže sa pomoc kumulovať s pomocou získanou z iných miestnych, regionálnych, vnútroštátnych programov alebo programov Spoločenstva na účely pokrytia tých istých oprávnených nákladov?

áno

nie

Ak áno, opíšte mechanizmy, ktoré boli zavedené na zabezpečenie rešpektovania pravidiel kumulovania:

9.   Služobné tajomstvo

Obsahuje oznámenie dôverné informácie, ktoré by nemali byť prezradené tretím stranám?

áno

nie

Ak áno, uveďte, prosím, ktoré časti sú dôverné a vysvetlite prečo:

Ak nie, orgán uverejní svoje rozhodnutie bez toho, aby požiadal štát EZVO.

10.   Zlučiteľnosť pomoci

Uveďte, prosím, ktoré z existujúcich pravidiel vzťahujúcich sa na štátnu pomoc zabezpečuje jednoznačný právny základ pre povolenie pomoci (podľa potreby uveďte pre každé opatrenie) a vyplňte príslušný formulár(-e) doplňujúcich informácií v časti III

Pomoc MSP

Oznámenie individuálnej pomoci podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 70/2001 začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002 (15)

Oznámenie z dôvodu právnej istoty

Pomoc vzdelávaniu

Oznámenie individuálnej pomoci podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 68/2001, ktoré bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002 (16)

Oznámenie z dôvodu právnej istoty

Pomoc zamestnanosti

Oznámenie individuálnej pomoci podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 2204/2002, ktoré bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 83/2003 z 20. júna 2003 (17)

Oznámenie programu pomoci podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 2204/2002, ktoré bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 83/2003 z 20. júna 2003 (17)

Oznámenie z dôvodu právnej istoty

Regionálna pomoc

Pomoc spadajúca do multisektorového rámca regionálnej pomoci veľkým investičným projektom

Pomoc výskumu a vývoju

Pomoc určená na záchranu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach

Pomoc určená na reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach

Pomoc audiovizuálnej výrobe

Pomoc určená na ochranu životného prostredia

Pomoc rizikovému kapitálu

Pomoc sektoru dopravy

Pomoc stavbe lodí

V prípade, že existujúce pravidlá vzťahujúce sa na štátnu pomoc neposkytujú jednoznačný základ pre schválenie akejkoľvek pomoci, na ktorú sa vzťahuje tento formulár, uveďte, prosím, úplné odôvodnenie, prečo by sa pomoc mala považovať za zlučiteľnú s Dohodou o EHP, s odkazom na platnú doložku Dohody o EHP o výnimke [článok 59 ods. 2, článok 61 ods. 2 písm. a) alebo b), článok 61 ods. 3 písm. a), b), c)], ako aj ďalšie osobitné ustanovenia týkajúce sa dopravy.

11.   Nezaplatená príkazy na vrátenie príspevku

V prípade individuálnej pomoci obdržal potenciálny príjemca pomoci štátnu pomoc, ktorá je predmetom nezaplateného príkazu orgánu na vrátenie príspevku?

áno

nie

Ak áno, uveďte, prosím, všetky podrobné údaje:

12.   Ďalšie informácie

Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (opatrení) podľa pravidiel o štátnej pomoci.

13.   Prílohy

Uveďte, prosím, zoznam všetkých dokumentov, ktoré sú pripojené k oznámeniu, a predložte písomné kópie alebo uveďte priame internetové spojenia k príslušným dokumentom.

14.   Vyhlásenie

Potvrdzujem, že podľa môjho najlepšieho vedomia sú informácie uvedené v tomto formulári, jeho prílohách a dodatkoch presné a úplné.

Dátum a miesto podpisu: …

Podpis

Meno a funkcia podpisujúcej osoby

ČASŤ II

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE URČENÉ NA UVEREJNENIE V ÚRADNOM VESTNÍKU

Číslo pomoci:

(vyplní orgán)

Štát EZVO:

 

Región:

 

Názov a cieľ programov pomoci alebo názov spoločnosti – príjemcu individuálnej pomoci (pomoc založená na programe pomoci, ktorý by však mal byť oznámený individuálne, a pomoc, ktorá nie je založená na programe pomoci):

 

Právny základ:

 

Ročné výdavky plánované v rámci programu alebo celková výška poskytnutej individuálnej pomoci:

(v národnej mene)

Program pomoci

Plánované ročné výdavky:

… miliónov EUR

 

Celková výška:

… miliónov EUR

Individuálna pomoc

Celková výška každého opatrenia:

… miliónov EUR

Trvanie:

 

 

Maximálna intenzita pomoci individuálnej pomoci alebo programu pomoci:

 

 

Sektory hospodárstva:

Všetky sektory:

 

alebo obmedzené na osobitné sektory uvedené v časti „Všeobecné informácie“, (časť I ods. 4.2.)

 

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Názov:

ČASŤ III

FORMULÁRE DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ

Vyplňujú sa podľa potreby v závislosti od druhu príslušnej pomoci:

1.

Pomoc MSP

2.

Pomoc vzdelávaniu

3.

Pomoc zamestnanosti

4.

Regionálna pomoc

5.

Pomoc spadajúca do multisektorového rámca

6.

Pomoc výskumu a vývoju

a)

v prípade programu pomoci

b)

v prípade individuálnej pomoci

7.

Pomoc určená na záchranu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach

a)

v prípade programu pomoci

b)

v prípade individuálnej pomoci

8.

Pomoc určená na reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach

a)

v prípade programu pomoci

b)

v prípade individuálnej pomoci

9.

Pomoc audiovizuálnej výrobe

10.

Pomoc určená na ochranu životného prostredia

11.

Pomoc rizikovému kapitálu

12.

Pomoc v sektore dopravy

a)

individuálna pomoc učená na reštrukturalizáciu firiem v leteckom sektore, ktoré sa ocitli v ťažkostiach

b)

pomoc dopravnej infraštruktúre

c)

pomoc námornej doprave

d)

pomoc kombinovanej doprave

ČASŤ III.1

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI MSP

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na oznamovanie akejkoľvek individuálnej pomoci podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 70/2001  (18) , ktoré bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002  (19) . Musí sa používať aj v prípade akejkoľvek individuálnej pomoci alebo programu pomoci, ktoré sa oznamujú orgánu z dôvodov právnej istoty.

1.   Druhy individuálnej pomoci alebo programov pomoci

Týka sa individuálna pomoc alebo program pomoci:

Investičnej pomoci

Poradenstva a iných služieb a činností vrátane účasti na veľtrhoch

Výdavkov na výskum a vývoj (20)

Áno:

v prípade oznamovania pomoci MSP v oblasti výskumu a vývoja, prosím, vyplňte:

formulár doplňujúcich informácií o pomoci výskumu a vývoju 6 v prípade programov pomoci,

formulár doplňujúcich informácií o pomoci výskumu a vývoju 6 b v prípade individuálnej pomoci.

2.   Pomoc určená na počiatočné investície

2.1.   Týka sa pomoc investícií do fixného kapitálu, ktorý sa vzťahuje na:

Založenie nového podniku?

Rozšírenie existujúceho podniku?

Zavedenie novej činnosti, ktorá zahŕňa podstatnú zmenu výrobku alebo výrobného procesu existujúceho podniku (prostredníctvom racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie)?

Kúpu podniku, ktorý sa zatvoril alebo ktorý by sa zatvoril, ak by nedošlo k jeho kúpe?

Je vylúčená investícia určená na výmenu?  áno  nie

2.2.   Je pomoc vypočítaná ako percento:

Oprávnených investičných nákladov

Mzdových nákladov na pracovné miesta vytvorené investíciou (pomoc určená na tvorbu pracovných miest)

Investícií do hmotného majetku: …

Je hodnota investícií stanovená ako percento na základe:

Pozemkov?

Budov?

Výrobného/strojového zariadenia (vybavenia)?

Uveďte, prosím, krátky opis:

Ak podnik vykonáva svoju hlavnú hospodársku činnosť v sektore dopravy, sú dopravné prostriedky a dopravné zariadenia vylúčené z oprávnených nákladov (okrem železničného vozového parku)?

áno

nie

Ak nie, uveďte, prosím, dopravné prostriedky alebo zariadenia, ktoré sú prípustné:

Kúpnej ceny za prevzatie podniku, ktorý sa zatvoril alebo ktorý by sa zatvoril, ak by nedošlo k jeho kúpe

Nehmotných investícií

Oprávnené náklady nehmotných investícií sú náklady na nadobudnutie technológie:

Patentové práva

Prevádzkové licencie alebo licencie na patentované know-how

Nepatentované know-how (technické vedomosti)

Uveďte, prosím, stručný opis (21)

Mzdových nákladov: …

Je výška pomoci vyjadrená ako percento mzdových nákladov na obdobie dvoch rokov vzťahujúcich sa na vytvorené pracovné miesta?

áno

nie

Intenzita pomoci

2.4.1.   Investičné projekty umiestnené mimo podporovaných regiónov podľa článku 61 ods. 3 písm. c) a podľa článku 61 ods. 3 písm. a) určené pre:

malé podniky

stredné podniky

Aká je intenzita pomoci investičným projektom vyjadrená v hrubej výške? …

Upresnite, prosím: …

2.4.2.   Investičné projekty umiestnené v podporovaných regiónoch podľa článku 61 ods. 3 písm. c) a podľa článku 61 ods. 3 písm. a), určené pre:

malé podniky

stredné podniky

Aká je intenzita pomoci investičným projektom vyjadrená v hrubej výške? …

Upresnite, prosím: …

3.   Kumulácia pomoci

3.1.   Aký je maximálny limit pre kumulovanú pomoc? …

Upresnite, prosím: …

4.   Osobitné podmienky pomoci určenej na tvorbu pracovných miest

4.1.   Poskytuje pomoc záruky, že pomoc určená na tvorbu pracovných miest bude spojená s realizáciou projektu počiatočných investícií do hmotného alebo nehmotného majetku?

áno

nie

4.2.   Poskytuje pomoc záruky, že pomoc určená na tvorbu pracovných miest bude vytvorená do troch rokov od dokončenia investície?

áno

nie

Ak by jedna z dvoch predchádzajúcich otázok bola zodpovedaná záporne, prosím, vysvetlite, ako orgány mienia splniť tieto požiadavky:

4.3.   Predstavujú vytvorené pracovné miesta čistý nárast počtu zamestnancov v príslušnom podniku v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov?

áno

nie

4.4.   Poskytuje pomoc záruky, že sa zamestnanosť v rámci oprávneného regiónu udrží najmenej päť rokov?

áno

nie

Ak áno, uveďte záruky, ktoré to zaručujú …

4.5.   Poskytuje pomoc záruky, že pracovné miesta stratené v referenčnom období sa odpočítajú od zdanlivého počtu pracovných miest vytvorených v tom istom období?

áno

nie

5.   Osobitné podmienky pre investičný projekt v podporovaných oblastiach s vyššou regionálnou pomocou

5.1.   Zahŕňa pomoc ustanovenie stanovujúce, že príjemca pomoci poskytol minimálny príspevok vo výške aspoň 25 % celkových investícií a že tento príspevok bude vyňatý z akejkoľvek pomoci?

áno

nie

5.2.   Aké sú záruky, že pomoc určená na počiatočné investície (hmotné aj nehmotné investície) bude podmienená udržaním investícií najmenej na obdobie piatich rokov?

6.   Pomoc určená na poradenstvo a iné služby

6.1.   Obmedzujú sa oprávnené náklady na:

Náklady na služby poskytované externými poradcami a inými poskytovateľmi služieb?

Uveďte, prosím, že takéto služby nie sú nepretržitou alebo pravidelnou činnosťou, ani nesúvisia s obvyklými prevádzkovými výdavkami podniku, ako obvyklé služby v oblasti daňového poradenstva, pravidelné právnické služby alebo reklamné služby

Náklady firiem zúčastňujúcich sa na veľtrhoch a výstavách? Uveďte, prosím, či pomoc súvisí s ďalšími nákladmi, ktoré vznikli v súvislosti s prenájmom, zriadením a prevádzkou stánku: …

Obmedzuje sa účasť na prvú účasť na veľtrhu alebo výstave?

áno

nie

Iné náklady [najmä prípady, keď je pomoc udelená priamo poskytovateľovi služby (služieb) alebo poradcovi (poradcom)]. Uveďte, prosím, za akých podmienok: …

6.2.   Uveďte, prosím, maximálnu intenzitu pomoci vyjadrenú v hrubej výške: …

Ak intenzita pomoci prekračuje 50 % hrubej výšky, uveďte, prosím, podrobne, prečo je táto intenzita pomoci nutná:

6.3.   Uveďte, prosím, maximálnu výšku kumulovanej pomoci: …

7.   Nutnosť pomoci

7.1.   Predpokladá pomoc, že žiadosť o pomoc sa musí predložiť pred začatím práce na projekte?

áno

nie

7.2.   Ak nie, prijal štát EZVO právne ustanovenia ustanovujúce zákonné právo na pomoc podľa objektívneho kritéria a bez ďalšieho uplatnenia vlastného rozhodnutia štátu EZVO?

áno

nie

8.   Ďalšie informácie

Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (opatrení) podľa nariadenia (ES) č. 70/2001 začleneného do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002 (22).

ČASŤ III.2

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI VZDELÁVANIU

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na oznamovanie akejkoľvek individuálnej pomoci podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 68/2001  (23) , ktoré bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002  (24) . Musí sa používať aj v prípade individuálnej pomoci alebo programu pomoci, ktoré sa oznamujú orgánu z dôvodov právnej istoty.

1.   Rozsah individuálnej pomoci alebo programu pomoci

1.1.   Je pomoc určená sektoru námornej dopravy?

áno

nie

Ak áno, odpovedzte, prosím, na tieto otázky:

Je frekventant neaktívnym členom posádky, ale pomocníkom na palube?

áno

nie

Má vzdelávanie prebiehať na palube lodí zapísaných do registrov štátov EHP?

áno

nie

1.2.   Aká je intenzita pomoci vyjadrená v hrubej výške? Upresnite, prosím:

2.   Týka sa program pomoci alebo individuálna pomoc:

Druh programu pomoci alebo individuálnej pomoci:

2.1.   Špecifického vzdelávania:  áno  nie

Ak áno, opíšte, prosím, opatrenie týkajúce sa špecifického vzdelávania: …

2.2.   Všeobecného vzdelávania:  áno  nie

Ak áno, opíšte, prosím, opatrenie týkajúce sa všeobecného vzdelávania: …

2.3.   Pomoci vzdelávaniu znevýhodnených pracovníkov:  áno  nie

Ak áno, opíšte, prosím, opatrenie týkajúce sa znevýhodnených pracovníkov: …

Intenzita pomoci

Pomoc všeobecnému vzdelávaniu

Poskytnutá mimo podporovaných regiónov podľa článku 61 ods. 3 písm. a) Dohody o EHP a 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP:

Ak áno, uveďte, prosím, aká je intenzita vyjadrená v hrubej výške, učená pre:

veľké podniky: …

malé alebo stredné podniky: …

Ak áno, uveďte, prosím, aká je intenzita v prípade, keď sa vzdelávanie poskytuje znevýhodneným pracovníkom: …

Poskytnutá v podporovaných regiónoch podľa článku 61 ods. 3 písm. a) Dohody o EHP a podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP

Ak áno, uveďte, prosím, aká je intenzita vyjadrená v hrubej výške, určená pre:

veľké podniky: …

malé alebo stredné podniky: …

Ak áno, uveďte, prosím, aká je intenzita v prípade, že sa vzdelávanie poskytuje znevýhodneným pracovníkom: …

Pomoc špecifickému vzdelávaniu

Poskytnutá mimo podporovaných regiónov podľa článku 61 ods. 3 písm. a) Dohody o EHP a podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP

Ak áno, uveďte, prosím, aká je intenzita vyjadrená v hrubej výške, určená pre:

veľké podniky: …

malé alebo stredné podniky: …

Ak áno, uveďte, prosím, aká je intenzita v prípade, že sa vzdelávanie poskytuje znevýhodneným pracovníkom: …

Poskytnutá v podporovaných regiónoch podľa článku 61 ods. 3 písm. a) Dohody o EHP a podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP

Ak áno, uveďte, prosím, aká je intenzita vyjadrená v hrubej výške, určená pre:

veľké podniky: …

malé alebo stredné podniky: …

Ak áno, uveďte, prosím, aká je intenzita v prípade, že sa vzdelávanie poskytuje znevýhodneným pracovníkom: …

3.   Oprávnené náklady

Aké sú predpokladané oprávnené náklady podľa programu pomoci alebo na individuálnu pomoc?

Personálne náklady na školiteľov

Cestovné náklady na školiteľov a účastníkov vzdelávania

Iné bežné výdavky, ako materiály a pomôcky

Odpisovanie nástrojov a zariadení, ak sa používajú výlučne na projekt vzdelávania

Náklady na poradenské a konzultačné služby týkajúce sa projektu vzdelávania

Náklady na účastníkov vzdelávania

Nepriame náklady (administratívne, náklady na prenájom, prevádzkové náklady, náklady na dopravu a vyučovanie účastníkov vzdelávania)

V prípade ad hoc individuálnej pomoci podľa programu, pre každý z oprávnených nákladov uveďte, prosím, písomný dôkaz, ktorý má byť transparentný a rozpísaný do jednotlivých položiek

4.   Kumulácia

Môže sa pomoc plánovaná v programe pomoci alebo v individuálnej pomoci kumulovať?

áno

nie

Ak áno, môže byť intenzita pomoci stanovená v článku 4 nariadenia (ES) č. 68/2001, ktoré bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002 (25), prekročená touto kumuláciou?

áno

nie

5.   Ďalšie informácie

Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (opatrení) podľa nariadenia (ES) č. 68/2001 začleneného do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002 (25).

ČASŤ III.3

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCII O POMOCI ZAMESTNANOSTI

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na oznamovanie akejkoľvek individuálnej pomoci alebo programu pomoci podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 2204/2002  (26) , ktoré bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 83/2003 z 20. júna 2003  (27) . Musí sa používať aj v prípade individuálnej pomoci alebo programu pomoci, ktoré sa oznamujú orgánu z dôvodov právnej istoty. Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať aj na oznamovanie akejkoľvek pomoci zamestnanosti v sektore dopravy (poskytnutej podľa článku 4 ods. 6 nariadenia o MSP  (28) alebo podľa regionálnych usmernení orgánu).

1.   Tvorba pracovných miest

1.1.   Je intenzita pomoci vypočítaná vzhľadom na mzdové náklady na obdobie dvoch rokov vzťahujúcich sa na vytvorené pracovné miesta?

áno

nie

Ide o tvorbu pracovných miest pre MSP mimo podporovaných oblastí podľa článku 61 ods. 3 písm. a) Dohody o EHP a podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP alebo sektorov?

áno

nie

Ak áno, uveďte, prosím, aká je intenzita vyjadrená v hrubej výške:

Ide o tvorbu pracovných miest v podporovaných oblastiach podľa článku 61 ods. 3 písm. a) Dohody o EHP a 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP alebo sektoroch?

áno

nie

1.2.1.   Je pomoc vymedzená v zmysle intenzity porovnaná so štandardnými referenčnými nákladmi?

áno

nie

Podlieha pomoc zdaneniu?

áno

nie

Aká je intenzita vyjadrená v čistej výške?

Zvyšuje sa limit, pretože program pomoci alebo pomoc sa vzťahuje aj na MSP?

áno

nie

Ak áno, uveďte, prosím, aké zvýšenie vyjadrené v hrubej výške sa predpokladá: …

1.2.2.   Musí príjemca prispieť minimálnym príspevkom, ktorý je vyňatý z akejkoľvek pomoci, vo výške aspoň 25 % oprávnených nákladov?

áno

nie

1.2.3.   Zabezpečuje pomoc, že sa pracovné miesta udržia minimálne tri roky v prípade veľkých podnikov?

áno

nie

Zabezpečuje pomoc, že sa pracovné miesta v regiónoch alebo sektoroch, ktoré sú oprávnené získať regionálnu pomoc, udržia minimálne dva roky v prípade MSP?

áno

nie

Ak áno, aké sú záruky, že pomoc spojená alebo nespojená s počiatočnými investíciami je podmienená udržaním pracovných miest na minimálne dva alebo tri roky?

1.2.4.   Predstavujú vytvorené pracovné miesta čistý nárast počtu zamestnancov vo firme aj príslušnom podniku v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov?

áno

nie

1.2.5.   Neboli noví zamestnanci nikdy zamestnaní alebo stratili zamestnanie alebo práve strácajú svoje predchádzajúce zamestnanie?

áno

nie

1.2.6.   Zabezpečuje program pomoci, že akákoľvek žiadosť o pomoc musí byť predložená pred vytvorením príslušných pracovných miest?

áno

nie

Ak nie, prijal štát EZVO právne ustanovenia ustanovujúce zákonné právo na pomoc podľa objektívnych kritérií a bez ďalšieho uplatnenia vlastného rozhodnutia štátov EZVO?

áno

nie

1.2.7.   Zabezpečuje pomoc, že v prípadoch, keď sú vytvorené pracovné miesta spojené s realizáciou projektu investícií do hmotného a nehmotného majetku a pracovné miesta sú vytvorené do troch rokov po realizácii investície na minimálne obdobie troch rokov v prípade MSP, musí byť žiadosť o pomoc predložená pred začatím práce na investičných projektoch?

áno

nie

2.   Umiestnenie znevýhodnených a zdravotne postihnutých pracovníkov

2.1.   Je intenzita pomoci vypočítaná vzhľadom na mzdové náklady na obdobie jedného roka vzťahujúce sa na vytvorené pracovné miesta?

áno

nie

Presahuje hrubá intenzita celej pomoci vzťahujúcej sa na zamestnávanie 50 % znevýhodnených alebo 60 % zdravotne postihnutých pracovníkov?

áno

nie

2.2.   Predstavuje zamestnanie pracovníkov čistý nárast počtu zamestnancov v príslušnom podniku?

áno

nie

Ak nie, uvoľnilo sa miesto alebo miesta po dobrovoľnom odchode, odchode do dôchodku na základe veku, dobrovoľného skrátenia pracovného času alebo zákonného prepustenia z dôvodu nesprávneho počínania a nie v dôsledku nadbytočnosti?

áno

nie

2.3.   Obmedzuje sa pomoc na znevýhodnených pracovníkov v zmysle článku 2 písm. f)?

áno

nie

2.4.   Obmedzuje sa pomoc na zdravotne postihnutých pracovníkov v zmysle článku 2 písm. g)?

áno

nie

Ak sa pomoc neobmedzuje na znevýhodnených alebo zdravotne postihnutých pracovníkov v zmysle článku 2 písm. f) a g), podrobne vysvetlite, prečo sa domnievate, že cieľové kategórie pracovníkov by sa mali považovať za znevýhodnené: …

3.   Dodatočné náklady na zamestnávanie zdravotne postihnutých pracovníkov

3.1.   Týka sa pomoc zamestnávania jednotlivých zdravotne postihnutých pracovníkov a doplnkových nákladov?

áno

nie

Ak áno, preukážte, prosím, že podmienky článku 6.2 sú splnené: …

3.2.   Týka sa pomoc chráneného zamestnania?

áno

nie

Ak áno, preukážte, prosím, že pomoc nepresahuje náklady na vybudovanie, inštalovanie alebo rozšírenie príslušného podniku a akékoľvek administratívne a dopravné náklady vyplývajúce zo zamestnávania zdravotne postihnutých pracovníkov: …

4.   Kumulácia

4.1.   Platí limit stanovený v článkoch 4, 5 a 6 bez ohľadu na to, či je podpora financovaná výhradne zo štátnych zdrojov alebo je čiastočne financovaná prostredníctvom účasti štátov EZVO na programoch Spoločenstva?

áno

nie

4.2.   Môže sa oznámená pomoc na tvorbu nových pracovných miest kumulovať s inou štátnou pomocou v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP alebo s inou formou financovania, ktorá vychádza z účasti štátov EZVO na programoch Spoločenstva, pokiaľ ide o tie isté mzdové náklady?

áno

nie

Ak áno, môže kumulácia viesť k tomu, že sa prekročí intenzita pomoci stanovená v článku 4 ods. 2 a 3 (vylúčená pomoc pre znevýhodnených a zdravotne postihnutých pracovníkov)?

áno

nie

4.3.   Môže sa oznámená pomoc určená na tvorbu pracovných miest podľa článku 4 tohto nariadenia kumulovať s inou štátnou pomocou v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP, pokiaľ ide o náklady na investície, s ktorými sú spojené vytvorené pracovné miesta a ktoré ešte neboli realizované v čase vytvorenia pracovných miest alebo ktoré neboli zrealizované tri roky pred vytvorením pracovných miest?

áno

nie

Ak áno, môže mať kumulovaná pomoc za následok, že intenzita pomoci prekročí príslušný limit regionálnej investičnej pomoci stanovený v usmerneniach o regionálnej investičnej pomoci a v mape schválenej orgánom pre každý štát EZVO, alebo limit stanovený v nariadení o skupinovej výnimke (ES) č. 70/2001, ktoré bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002 (29)?

áno

nie

4.4.   Môže sa pomoc určená na nábor znevýhodnených alebo zdravotne postihnutých pracovníkov podľa článku 5 a 6 kumulovať s pomocou a/alebo inou formou financovania, ktorá vychádza z účasti štátov EZVO na programoch Spoločenstva zameraných na tvorbu pracovných miest podľa článku 4, pokiaľ ide o tie isté mzdové náklady?

áno

nie

Ak áno, je zabezpečené, že takáto kumulácia nebude mať za následok, že hrubá intenzita pomoci prekročí 100 % mzdových nákladov za akékoľvek obdobie, na ktoré sú pracovníci zamestnaní?

4.5.   Môže sa pomoc určená na nábor znevýhodnených alebo zdravotne postihnutých pracovníkov podľa článku 5 a 6 nariadenia kumulovať s inou štátnu pomocou a/alebo inou formou financovania, ktorá vychádza z účasti štátov EZVO na programoch Spoločenstva, ktoré sú zamerané na iné účely, ako na tvorbu pracovných miest podľa článku 4 nariadenia, pokiaľ ide o tie isté mzdové náklady?

áno

nie

Ak áno, vysvetlite, prosím, „iné účely“: …

Ak áno, je zabezpečené, že takáto kumulácia nebude mať za následok, že hrubá intenzita pomoci prekročí 100 % mzdových nákladov za akékoľvek obdobie, na ktoré sú pracovníci zamestnaní?

áno

nie

5.   Ďalšie informácie

Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (opatrení) podľa nariadenia (ES) č. 2204/2002 začleneného do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 83/2003 z 20. júna 2003 (30).

ČASŤ III.4

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O REGIONÁLNEJ POMOCI

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na oznamovanie akéhokoľvek programu pomoci alebo individuálnej pomoci, na ktoré sa vzťahujú usmernenia orgánu o štátnej pomoci týkajúce sa vnútroštátnej regionálnej pomoci  (31) .

Táto príloha sa však nemôže používať na konkrétny účel oznamovania nových máp regionálnej pomoci. Individuálna pomoc alebo programy pomoci spadajúce do rozsahu pôsobnosti nariadení o výnimkách, nariadenia o MSP  (32) aj nariadenia o zamestnanosti  (33) , sú samozrejme oslobodené od oznamovacej povinnosti. Z tohto hľadiska sa štáty EZVO vyzývajú, aby objasnili rozsah svojho oznámenia; v konkrétnom prípade, keď sa ich oznámenie týka pomoci veľkým firmám aj MSP, môžu potom požiadať o schválenie, ktoré sa týka iba prvej kategórie.

Ako je uvedené v usmerneniach, regionálna pomoc je osobitnou formou pomoci, keďže je vyhradená pre konkrétne regióny. Je vytvorená za účelom rozvoja menej zvýhodnených regiónov podporou investovania a vytvárania pracovných miest v zmysle trvalej udržateľnosti.

Výnimka zo zásady nezlučiteľnosti stanovenej v Dohode o EHP sa môže udeliť vzhľadom na regionálnu pomoc iba vtedy, ak sa môže zaručiť rovnováha medzi výsledným narušením hospodárskej súťaže a výhodami pomoci v zmysle rozvoja.

1.   Druh programu pomoci alebo individuálnej pomoci

Program pomoci alebo individuálna pomoc sa týka:

Počiatočnej investície

Pomoc je vypočítaná ako percento hodnoty investície

Pomoc je vypočítaná ako percento mzdových nákladov na zamestnané osoby

Prevádzkovej pomoci

Obidvoch

1.4.   Pomoc sa poskytuje:

Automaticky, ak sú splnené podmienky programu pomoci

Podľa voľného uváženia po rozhodnutí orgánov

Ak má byť pomoc poskytnutá od prípadu k prípadu, stručne opíšte kritériá, ktoré sa uplatňujú, a pripojte kópiu správnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na pridelenie pomoci:

1.5.   Rešpektuje pomoc regionálne limity mapy regionálnej pomoci uplatňované v čase pridelenia pomoci, vrátane limitov, ktoré vyplývajú z príslušných opatrení, ktoré sa majú prijať v rámci multisektorového rámca (34)?

áno

nie

Obsahuje program pomoci odkaz na príslušné mapy regionálnej pomoci?

áno

nie

Ak áno, upresnite, prosím: …

2.   Pomoc určená na počiatočné investície (35)

2.1.   Vzťahuje sa program pomoci na investície do fixného kapitálu alebo tvorbu pracovných miest, ktoré sa týkajú:

Založenia nového podniku?

Rozšírenia súčasného podniku?

Zavedenia novej činnosti, ktorá predstavuje zásadnú zmenu výrobku alebo výrobného procesu súčasného podniku (prostredníctvom racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie)?

Kúpy podniku, ktorý sa zatvoril alebo ktorý by sa zatvoril, ak by nedošlo k jeho kúpe?

2.2.   Zahŕňa pomoc doložku stanovujúcu, že príjemca prispel minimálnym príspevkom aspoň 25 % celkovej investície a že tento príspevok bude vyňatý z akejkoľvek pomoci?

áno

nie

2.3.   Zabezpečuje pomoc, že akákoľvek žiadosť o pomoc sa musí predložiť pred začatím práce na projektoch?

áno

nie

Ak ktorýkoľvek z uvedených bodov nie je splnený, vysvetlite prosím, prečo a ako orgány mienia splniť tieto nutné podmienky:

Vymedzuje program pomoc v zmysle intenzity porovnanej so štandardnými referenčnými nákladmi?

áno

nie

Podlieha pomoc zdaneniu?

áno

nie

Aká je intenzita vyjadrená v hrubej výške?

Aké sú parametre umožňujúce výpočet intenzity pomoci?

Granty:

Platia opatrenia o odpisovaní: …

Zníženie sadzby dane zo zisku firmy: …

Pôžičky s nízkym úrokom a zníženie úrokov:

maximálna výška zníženia: …

maximálne obdobie pôžičky: …

maximálny podiel (36): …

maximálna dĺžka obdobia odkladu platby: …

V prípade pôžičiek s nízkymi úrokmi uveďte, prosím minimálnu úrokovú sadzbu: …

V prípade štátnej pôžičky:

Je krytá bežnými zárukami? …

Aká je očakávaná sadzba v prípade neplatenia? …

Zvyšuje sa referenčná sadzba v situáciách, ktoré zahŕňajú konkrétne riziko? …

Systémy záruk:

Uveďte, prosím, druhy pôžičiek, na ktoré sa môžu poskytnúť záruky, a rozpis poplatkov (porovnaj predchádzajúci bod):

Aká je očakávaná sadzba v prípade neplatenia? …

Uveďte prosím informácie, ktoré umožňujú vypočítať intenzitu záruk pomoci, vrátane trvania, podielu a sumy:

2.5.   Sú investície určené na výmenu vylúčené z programu (37)?

áno

nie

V prípade, že nie, orgány vyplňujú časť o prevádzkovej pomoci.

2.6.   Je pomoc firmám, ktoré sa ocitli v ťažkostiach (38), a/alebo pomoc určená na finančnú reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach, vylúčená z programu?

áno

nie

V prípade zápornej odpovede na túto otázku, bude pomoc investíciám poskytnutým veľkému podniku v období reštrukturalizácie oznámená individuálne?

áno

nie

Týkajú sa oprávnené výdavky podľa programu pomoci:

Hmotných investícií:

Hodnota investícií je stanovená ako percento na základe (39):

Pozemkov

Budov

Výrobného/strojového zariadenia (vybavenia)

Uveďte, prosím, stručný opis (40):

V zmysle kúpy takého druhu podniku, na ktorý je určená investičná pomoc, existujú nejaké záruky, že príslušný podnik nepatrí firme, ktorá sa ocitla v ťažkostiach?

áno

nie

Existujú dostatočné záruky, že akákoľvek pomoc poskytnutá v minulosti na nadobudnutie majetku bola pred kúpou zohľadnená/odpočítaná tak, ako je stanovené v bode 4.5 RAG?

áno

nie

Existujú dostatočné záruky, že sa transakcie uskutočnia za trhových podmienok?

áno

nie

V prípade, že jedna z troch predchádzajúcich otázok bola zodpovedaná záporne, vysvetlite, prosím, ako orgány mienia splniť nutné podmienky:

Nehmotných investícií:

Hodnota investícií je stanovená na základe výdavkov, ktoré vznikli prevodom technológie prostredníctvom nadobudnutia:

Patentov

Prevádzkových licencií alebo licencií na patentované know-how

Nepatentovaného know-how

Uveďte, prosím, krátky opis (41):

Zahŕňa program doložku stanovujúcu, že výdavky na oprávnené nehmotné investície nesmú v prípade veľkých firiem prekročiť 25 % štandardného základu?

áno

nie

Ak nie, vysvetlite, prečo a ako orgány mienia rešpektovať túto požiadavku: …

V prípade veľkých firiem, zabezpečuje program záruky, že oprávnený majetok:

Bude sa používať výlučne v podniku, ktorý prijíma pomoc?

Musí sa považovať za amortizovateľný majetok?

Nakupuje sa od tretích osôb za trhových podmienok?

Ak by jedna z týchto podmienok nebola jasne vyjadrená v programe, vysvetlite, prosím dôvody, ako aj to, ako orgány mienia zabezpečiť, že oprávnený nehmotný majetok zostane v regióne prijímajúcom pomoc a nebude predmetom prevodu, z ktorého budú mať prospech iné regióny:

Aké sú záruky, že pomoc určená na počiatočné investície (hmotné aj nehmotné investície) je podmienená udržaním investícií na minimálne obdobie piatich rokov?

2.8.   V prípade, že počiatočné investície sú spojené s pomocou zamestnanosti, môžu orgány zaručiť, že budú rešpektované pravidlá kumulácie?

Pomoc určená na tvorbu pracovných miest spojených s počiatočnými investíciami

2.9.1.   Poskytuje opatrenie záruky, že pomoc určená na tvorbu pracovných miest bude spojená s realizáciou projektu počiatočných investícií?

áno

nie

Poskytuje opatrenie záruky, že pracovné miesta budú vytvorené v priebehu troch rokov od dokončenia investície?

áno

nie

Ak by jedna z predchádzajúcich otázok bola zodpovedaná záporne, vysvetlite, prosím, ako orgány mienia splniť tieto požiadavky:

V prípade, že sa investície netýkajú založenia nového podniku, vysvetlite, prosím, referenčné obdobie pre výpočet počtu vytvorených pracovných miest:

2.9.2.   Poskytuje opatrenie záruky, že tvorba pracovných miest znamená čistý nárast počtu pracovných miest v konkrétnom podniku v porovnaní s priemerným počtom za dané obdobie?

áno

nie

Poskytuje opatrenie záruky, že pracovné miesta stratené v referenčnom období sa odpočítajú od zdanlivého počtu pracovných miest vytvorených v rovnakom období (42)?

áno

nie

Ak by jeden z uvedených bodov bol zodpovedaný záporne, vysvetlite, prosím, ako orgány mienia splniť tieto požiadavky:

2.9.3.   Je pomoc vypočítaná na základe:

Percenta mzdových nákladov na vytvorené pracovné miesto?

Paušálnej sumy pripadajúcej na vytvorené pracovné miesto?

Iného (napr. progresívnej sadzby na vytvorené pracovné miesto). Upresnite, prosím: …

Vysvetlite, prosím, parametre používané na výpočet intenzity pomoci:

2.9.4.   Poskytuje opatrenie záruky, že vytvorené pracovné miesta sa udržia minimálne päť rokov?

3.   Prevádzková pomoc

3.1.   Aké je priame spojenie medzi udelením prevádzkovej pomoci a príspevkom na regionálny rozvoj?

3.2.   Aké sú štrukturálne nevýhody, ktoré sa prevádzková pomoc snaží napraviť?

3.3.   Aké sú záruky, že charakter a úroveň pomoci sú úmerné nevýhodám, ktoré sa snaží zmierniť?

3.4.   Aké oparenia boli prijaté na zabezpečenie, že sa pomoc bude časom postupne znižovať a obmedzovať?

4.   Špecifické otázky týkajúce sa ultraokrajových regiónov alebo regiónov s nízkou hustotou obyvateľstva

Ak by sa pomoc nemala časom postupne znižovať a obmedzovať, uveďte, prosím, či sú splnené tieto podmienky:

4.1.1.   Prináša pomoc prospech najvzdialenejšiemu regiónu alebo regiónu s nízkou hustotou obyvateľstva?

áno

nie

4.1.2.   Je táto pomoc určená na čiastočné kompenzovanie dodatočných nákladov na dopravu?

áno

nie

Uveďte, prosím, dôkaz existencie týchto dodatočných nákladov a spôsob výpočtu, ktorý bol použitý na stanovenie ich výšky (43):

Uveďte, aká bude maximálna výška pomoci (na základe pomeru pomoc na kilometer alebo na základe pomeru pomoc na kilometer a pomoc na jednotku hmotnosti) a percento dodatočných nákladov, ktoré pokryje pomoc:

5.   Rozsah programu pomoci

5.1.   Vzťahuje sa program pomoci na sektor dopravy?

áno

nie

Ak by táto otázka bola zodpovedaná kladne, existuje v programe ustanovenie, že dopravné zariadenia (hnuteľný majetok) sú vylúčené z oprávnených investičných výdavkov (44)?

áno

nie

6.   Rešpektovanie príslušných opatrení sektorových a multisektorových rámcov

6.1.   Rešpektuje program pomoci osobitné ustanovenia ako zákaz poskytnúť pomoc oceliarskemu sektoru (45) a/alebo sektoru výroby umelých vlákien (46)?

áno

nie

6.2.   Pokiaľ ide o pomoc poskytnutú po 1. januári 2003: Zabezpečuje program pomoci rešpektovanie individuálnej oznamovacej povinnosti stanovenej v bode 26A.3 ods. 1 Multisektorového rámca na rok 2002 (47)?

áno

nie

6.3.   Pokiaľ ide o pomoc poskytnutú pred 1. januárom 2004: Obsahuje program pomoci ustanovenie, že akákoľvek pomoc veľkým investičným projektom sa bude oznamovať individuálne?

áno

nie

Ak by jedna z týchto otázok bola zodpovedaná záporne, vysvetlite, prosím, ako orgány mienia splniť nutné podmienky:

7.   Ďalšie informácie

Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (opatrení) podľa usmernení orgánu o štátnej pomoci týkajúceho sa vnútroštátnej regionálnej pomoci.

ČASŤ III.5

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI SPADAJÚCEJ DO MULTISEKTOROVÉHO RÁMCA (48)

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na oznamovanie akejkoľvek pomoci, na ktorú sa vzťahuje multisektorový rámec regionálnej pomoci veľkým investičným projektom  (49) .

1.   Dodatočné informácie o príjemcoch pomoci

Štruktúra spoločnosti alebo spoločností, ktoré investujú do projektu:

1.1.1.   Totožnosť príjemcu pomoci

1.1.2.   Ak sa právna totožnosť príjemcu pomoci líši od podniku (podnikov), ktorý financuje projekt alebo od skutočného príjemcu (príjemcov) pomoci, opíšte, prosím, aj tieto rozdiely.

1.1.3.   Uveďte materskú skupinu príjemcu pomoci, opíšte štruktúru skupiny a vlastnícku štruktúru každej materskej spoločnosti:

V prípade spoločnosti alebo spoločností investujúcich do projektu uveďte tieto údaje za ostatné tri finančné roky

1.2.1.   Celosvetový obrat, obrat v EHP, obrat v príslušnom štáte EZVO: …

1.2.2.   Zisk po zdanení a peňažný tok (v konsolidovanej forme): …

1.2.3.   Zamestnanosť v celosvetovom meradle, na úrovni EHP a v príslušnom štáte EZVO: …

1.2.4.   Trhový rozpis predaja v príslušnom štáte EZVO, v zostávajúcej časti EHP a mimo EHP: …

1.2.5.   Účtovné uzávierky podrobené auditu a ročná správa za posledné tri roky: …

Ak sa investície realizujú na existujúcej priemyselnej lokalite, uveďte tieto údaje o uvedenom subjekte za posledné tri finančné roky:

1.3.1.   Celkový obrat: …

1.3.2.   Zisk po zdanení a peňažný tok: …

1.3.3.   Zamestnanosť: …

1.3.4.   Trhový rozpis predaja v príslušnom štáte EZVO, v zostávajúcej časti EHP a mimo EHP: …

2.   Pomoc

Pre každú pomoc uveďte tieto informácie:

Výška pomoci

2.1.1.   Nominálna výška podpory a jej hrubý a čistý grantový ekvivalent: …

2.1.2.   Podlieha opatrenie pomoci dani z príjmu právnických osôb (alebo inému priamemu zdaneniu)? Ak iba čiastočne, do akej miery? …

2.1.3.   Uveďte úplný plán vyplácania navrhovanej pomoci. V prípade balíka navrhovanej verejnej pomoci uveďte tieto informácie:

Charakteristiky:

2.2.1.   Sú v celkovom balíku nejaké opatrenia, ktoré ešte nie sú definované?

áno

nie

Ak áno, upresnite, prosím: …

2.2.2.   Uveďte, ktoré z uvedených opatrení nepredstavuje štátnu pomoc a z akého dôvodu (dôvodov):

Financovanie z nástrojov Spoločenstva (EIB, nástroje ESUO, Sociálny fond, Regionálny fond, iné):

2.3.1.   Majú sa niektoré z už uvedených opatrení spolufinancovať z programov Spoločenstva? Prosím, vysvetlite.

2.3.2.   Bude sa na ten istý projekt požadovať nejaká dodatočná podpora od iných európskych alebo medzinárodných finančných inštitúcií?

áno

nie

Ak áno, v akej výške? …

3.   Podporovaný projekt

3.1.   Trvanie projektu (uveďte plánovaný dátum začiatku novej výroby a rok, do ktorého sa má dosiahnuť plná výroba): …

Opis projektu:

3.2.1.   Uveďte druh projektu a či ide o nový podnik alebo rozšírenie kapacity, alebo iné:

3.2.2.   Uveďte krátky všeobecný opis projektu

Rozpis nákladov projektu:

3.3.1.   Uveďte celkovú výšku kapitálových výdavkov, ktoré sa majú investovať a odpisovať v priebehu existencie projektu:

3.3.2.   Uveďte podrobný rozpis kapitálových a nekapitálových (2) výdavkov spojených s investičným projektom:

3.4.   Financovanie celkových nákladov projektu:

4.   Charakteristiky výrobku a trhu

Charakterizácia výrobku (výrobkov) plánovaných v projekte:

4.1.1.   Uveďte výrobok (výrobky), ktorý bude vyrábaný v podporovanom závode po dokončení investície, príslušný (pod)sektor (sektory), do ktorého výrobok (výrobky) patrí (v prípade projektov v sektore služieb uveďte kód Prodcom alebo nomenklatúru CPA):

4.1.2.   Ktorý výrobok (výrobky) sa nahradí? Ak sa tieto nahradené výrobky nevyrábajú na tom istom mieste, uveďte, kde sa v súčasnosti vyrábajú.

4.1.3.   Ktorý ďalší výrobok (výrobky) sa môže vyrábať s tými istými novými zariadeniami pri nízkych alebo žiadnych dodatočných nákladoch?

Údaje o kapacite:

4.2.1.   Vyjadrite kvantitatívne účinok projektu na celkovú uskutočniteľnú kapacitu príjemcu pomoci v EHP (vrátane na úrovni skupiny) pre každý príslušný výrobok (výrobky) (v jednotkách za rok v roku, ktorý predchádza roku začatia projektu a pri dokončení projektu).

4.2.2.   Uveďte odhad celkovej kapacity všetkých výrobcov v EHP pre každý z príslušných výrobkov.

Údaje o trhu:

4.3.1.   Pre každý z ostatných šiestich finančných rokov uveďte údaje o zrejmej spotrebe príslušného výrobku (výrobkov). Na objasnenie svojej odpovede uveďte aj štatistiku, ak je k dispozícii, ktorú pripravili iné zdroje.

4.3.2.   Pre nasledujúce tri finančné roky uveďte prognózu vývoja zrejmej spotreby príslušného výrobku (výrobkov). Na objasnenie svojej odpovede uveďte aj štatistiku, ak je k dispozícii, ktorú pripravili nezávislé zdroje.

4.3.3.   Je príslušný trh v úpadku a z akých dôvodov?

4.3.4.   Odhad podielov na trhu (v hodnote) príjemcu pomoci alebo skupiny, ku ktorej patrí príjemca pomoci, na trhu v roku, ktorý predchádzal roku začatia projektu a pri dokončení projektu.

5.   Ďalšie informácie

Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (opatrení) podľa multisektorového rámca.

ČASŤ III.6.a

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI VÝSKUMU A VÝVOJU: PROGRAMY POMOCI

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na oznamovanie akéhokoľvek programu pomoci, na ktorý sa vzťahujú usmernenia orgánu o štátnej pomoci týkajúce sa pomoci výskumu a vývoju  (50) . Musí sa používať aj v prípade programov pomoci MSP v oblasti výskumu a vývoja, ktoré nespadajú do nariadenia o skupinovej výnimke pre MSP  (51) .

1.   Fáza výskumu

Fázy výskumu a vývoja, ktoré sú oprávnené získať pomoc

1.1.   Štúdie realizovateľnosti:  áno  nie

Ak áno, ktorej fázy výskumu sa štúdia týka?

Základný výskum

Priemyselný výskum

Predkonkurenčný vývoj

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov: …

1.2.   Základný výskum:  áno  nie

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov: …

1.3.   Priemyselný výskum:  áno  nie

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov: …

1.4.   Predkonkurenčný vývoj:  áno  nie

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov: …

1.5.   Žiadosti MSP o patenty a obnovenie patentov:  áno  nie

Ak áno, o akú fázu výskumu ide?

Základný výskum

Priemyselný výskum

Predkonkurenčný vývoj

2.   Ďalšie informácie o príjemcovi pomoci

2.1.   Inštitúcie vyššieho vzdelávania alebo výskumné inštitúcie

áno

nie

Ak áno, uveďte odhad počtu zapojených inštitúcií: …

Ak áno, uveďte, či iné firmy prijímajú pomoc:  áno  nie

Sú tieto inštitúcie vyššieho vzdelávania alebo výskumné inštitúcie vo verejnom sektore?

áno

nie

2.2.   Iné (upresnite, prosím): …

3.   Výskum založený na spolupráci

Aby orgán mohol skontrolovať, či príspevky od verejných výskumných inštitúcií na projekt výskumu a vývoja predstavujú pomoc, odpovedzte, prosím, na tieto otázky:

3.1.   Zabezpečujú projekty, aby verejné, neziskové výskumné inštitúcie alebo inštitúcie vyššieho vzdelávania vykonávali výskum v záujme priemyslu alebo v spolupráci s priemyslom?

áno

nie

Ak áno, objasnite, prosím:

Dostávajú verejné, neziskové výskumné inštitúcie alebo inštitúcie vyššieho vzdelávania za poskytované služby platby, ktoré zodpovedajú trhovej cene?

áno

nie

alebo

Znášajú priemyselní účastníci všetky náklady projektu?

áno

nie

alebo

V prípade, že sa výsledky, ktoré nedávajú podnet na vznik práv duševného vlastníctva, môžu šíriť vo výraznej miere, sú práva duševného vlastníctva v plnej miere poskytnuté verejným, neziskovým inštitúciám?

áno

nie

alebo

Dostávajú verejné, neziskové inštitúcie od priemyselných účastníkov (vlastníkov práv duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom výskumného projektu) kompenzáciu, ktorá zodpovedá trhovej cene, za tieto práva a za výsledky, ktoré nedávajú podnet na vznik práv duševného vlastníctva, ale môžu sa šíriť vo výraznej miere medzi zainteresovanými tretími stranami?

áno

nie

3.2.   Uskutočňujú sa projekty v spolupráci s niekoľkými firmami?

áno

nie

Ak áno, aké sú podmienky, ktorými sa riadi takáto spolupráca? …

4.   Výskum nadobudnutý štátom

4.1.   Stanovujú projekty, že si štátne orgány môžu objednať výskum a vývoj u firiem?

áno

nie

Ak áno, existuje otvorené výberové konanie?  áno  nie

4.2.   Stanovujú projekty, že štátne orgány môžu kúpiť výsledky výskumu a vývoja od firiem?

áno

nie

Ak áno, existuje otvorené výberové konanie?  áno  nie

5.   Druh pomoci

Pomoc spojená so zmluvou o výskume a vývoji, ktorá bola podpísaná s priemyselnými firmami (upresnite, prosím): …

Záloha splatná v prípade, že je projekt úspešný (prosím, upresnite sumu a postupy vyplácania; uveďte najmä kritériá na meranie „úspechu“): …

Iné (upresnite prosím): …

6.   Oprávnené výdavky

Náklady na pracovníkov, ktorí sú zamestnaní výlučne na výskumnú činnosť: …

Náklady na trvalý majetok, ktorý sa používa výlučne a nepretržite na výskumnú činnosť (vybavenie a nástroje): …

Náklady na pozemky a budovy, ktoré sa používajú výlučne a nepretržite (okrem prípadov, keď boli obchodne prevedené) na výskumnú činnosť: …

Náklady na poradenské a podobné služby využívané výlučne na výskumnú činnosť, vrátane výskumu, technických vedomostí, patentov atď., ktoré boli zakúpené z vonkajších zdrojov: …

Dodatočné režijné náklady, ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumnej činnosti:

Podľa potreby uveďte rozpis nákladov na výskum podľa podporovaného a nepodporovaného výskumu a vývoja:

Uveďte rozdelenie rozpočtu medzi firmy, výskumné strediská a univerzity:

Iné prevádzkové výdavky (náklady na materiál, potreby a podobné výrobky, ktoré vznikli v dôsledku výskumnej činnosti)

7.   Intenzita pomoci

7.1.   Hrubá intenzita pomoci:

Fáza definície alebo štúdie realizovateľnosti: …

Základný výskum: …

Priemyselný výskum: …

Predkonkurenčný vývoj: …

7.2.   V prípade pomoci určenej na podporu žiadostí MSP o patent alebo obnovu patentu uveďte výskumné činnosti, ktoré najprv viedli k príslušným patentom: …

Plánovaná intenzita: …

7.3.   Vzťahuje sa tá istá činnosť v oblasti výskumu a vývoja na niekoľko fáz výskumu?

áno

nie

Ak áno, na ktoré? …

Uveďte uplatňovanú intenzitu pomoci: …

7.4.   Uplatňované prémie, ak existujú

V prípade pomoci udelenej MSP uveďte uplatňovanú prémiu, ak existuje …

Sú výskumné činnosti v súlade s osobitným projektom alebo programom realizovaným ako súčasť existujúceho rámcového programu Spoločenstva v oblasti výskumu a technologického vývoja?

áno

nie

Ak áno, aká prémia sa uplatňuje? …

Uveďte, prosím, aj presný názov osobitného projektu alebo programu realizovaného ako súčasť existujúceho rámcového programu Spoločenstva v oblasti výskumu a technologického vývoja, ak je to možné, použite „identifikátor výzvy“ alebo internetovú stránku CORDIS: www.cordis.lu.

Zahŕňa projekt, v súlade s osobitným projektom alebo programom realizovaným ako súčasť existujúceho rámcového programu Spoločenstva v oblasti výskumu a technologického vývoja, cezhraničnú spoluprácu medzi firmami a verejnými výskumnými orgánmi, alebo aspoň medzi dvoma nezávislými partnermi v dvoch štátoch, v ktorých sú jeho výsledky v značnej miere šírené a publikované?

áno

nie

Ak áno, aká prémia sa uplatňuje? …

Nachádzajú sa podporované činnosti v oblasti výskumu a vývoja v regióne, ktorý je v čase poskytnutia pomoci oprávneným regiónom podľa článku 61 ods. 3 písm. a) alebo c) Dohody o EHP?

áno

nie

Uveďte prémiu, ktorá sa uplatňuje: …

Ak výskumné činnosti nie sú v súlade s osobitným projektom alebo programom realizovaným ako súčasť existujúceho rámcového programu Spoločenstva v oblasti výskumu a technologického vývoja, objasnite, či je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

projekt zahŕňa účinnú cezhraničnú spoluprácu medzi aspoň dvoma nezávislými partnermi v dvoch štátoch, najmä v zmysle koordinácie vnútroštátnych politík v oblasti výskumu a technologického vývoja

áno

nie

projekt zahŕňa účinnú cezhraničnú spoluprácu medzi firmami a verejnými výskumnými orgánmi, najmä v zmysle koordinácie vnútroštátnych politík v oblasti výskumu a technologického vývoja

áno

nie

výsledky projektu sú v značnej miere šírené a uverejňované, licencie na patenty sa udeľujú alebo sa prijímajú iné vhodné opatrenia za podmienok, ktoré sú podobné podmienkam na šírenie výsledkov výskumu a technologického vývoja v Spoločenstve

áno

nie

Ak aspoň jedna z uvedených podmienok je splnená, uveďte uplatňovanú prémiu: …

7.5.   V prípade kombinácie prémií a intenzít pomoci uveďte maximálnu intenzitu pomoci uplatňovanú na každú fázu výskumu: …

8.   Stimulujúci účinok pomoci

8.1.   Uveďte informácie, ktoré nám umožnia zhodnotiť stimulujúci účinok pomoci veľkým firmám

8.2.   Stanovuje program, že výročná správa o realizácii by mala v prípade veľkých firiem obsahovať opis stimulujúceho účinku pre každé individuálne uplatnenie programu?

áno

nie

9.   Medzinárodné hľadiská

9.1.   Majú projekty (systém/program) nejaké medzinárodné hľadiská?

áno

nie

Ak áno, upresnite: …

9.2.   Zahŕňajú projekty v oblasti výskumu a vývoja spoluprácu s partnermi z iných krajín?

áno

nie

Ak áno, uveďte:

a)

ktorý iný štát (štáty) EHP: …

b)

ktorá iná tretia krajina alebo krajiny: …

c)

ktorá firma (firmy) v iných krajinách: …

9.3.   Uveďte rozpis celkových nákladov partnera: …

10.   Prístup k výsledkom

Kto bude vlastniť príslušné výsledky výskumu a vývoja?

10.1.   Existujú nejaké podmienky, ktoré sú spojené s udeľovaním licencií vzhľadom na výsledky?

10.2.   Existujú nejaké pravidlá, ktorými sa riadi všeobecné uverejňovanie/šírenie výsledkov výskumu?

áno

nie

10.3.   Uveďte opatrenia plánované na následné využívanie/vývoj výsledkov: …

10.4.   Existuje ustanovenie, že výsledky projektov v oblasti výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov sa sprístupňujú priemyslu v rámci EHP na nediskriminačnom základe?

áno

nie

11.   Informačné a kontrolné opatrenia

11.1.   Uveďte informačné/kontrolné opatrenia, ktoré sa využívajú na zabezpečenie, že podporované projekty budú v súlade s cieľmi stanovenými príslušnými právnymi predpismi:

11.2.   Uveďte opatrenia na informovanie orgánu o realizácii programu:

11.3.   Ďalšie užitočné informácie, vrátane odhadu počtu vytvorených alebo zachránených pracovných miest:

12.   Ďalšie informácie

Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (opatrení) podľa usmernení orgánu o štátnej pomoci týkajúcich sa pomoci výskumu a vývoju.

ČASŤ III.6.b

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI VÝSKUMU A VÝVOJU: INDIVIDUÁLNA POMOC

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na oznamovanie akéhokoľvek programu pomoci, na ktorý sa vzťahujú usmernenia orgánu o štátnej pomoci týkajúce sa pomoci výskumu a vývoju  (52) . Musí sa používať aj v prípade individuálnej pomoci MSP v oblasti výskumu a vývoja, ktoré nespadajú do nariadenia o skupinovej výnimke pre MSP  (53) .

1.   Fáza výskumu

Fázy výskumu a vývoja, ktoré sú oprávnené získať pomoc

1.1.   Štúdie realizovateľnosti:  áno  nie

Ak áno, ktorej fázy výskumu sa štúdia týka?

Základný výskum

Priemyselný výskum

Predkonkurenčný vývoj

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov: …

1.2.   Základný výskum:  áno  nie

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov: …

1.3.   Priemyselný výskum:  áno  nie

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov: …

1.4.   Predkonkurenčný vývoj:  áno  nie

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov: …

1.5.   Žiadosti MSP o patenty a obnovu patentov:  áno  nie

Ak áno, o akú fázu výskumu ide?

Základný výskum

Priemyselný výskum

Predkonkurenčný vývoj

2.   Ďalšie informácie o príjemcovi pomoci

2.1.   Inštitúcie vyššieho vzdelávania alebo výskumné inštitúcie

áno

nie

Ak áno, uveďte odhad počtu zapojených inštitúcií: …

Ak áno, uveďte, či iné firmy získavajú pomoc:  áno  nie

Sú tieto inštitúcie vyššieho vzdelávania alebo výskumné inštitúcie vo verejnom sektore?

áno

nie

2.2.   Iné (upresnite, prosím): …

3.   Výskum založený na spolupráci

Aby orgán mohol skontrolovať, či príspevky od verejných výskumných inštitúcií na projekt v oblasti výskumu a vývoja predstavujú pomoc, odpovedzte, prosím, na tieto otázky:

3.1.   Zabezpečujú projekty, aby verejné, neziskové výskumné inštitúcie alebo inštitúcie vyššieho vzdelávania vykonávali výskum v záujme priemyslu alebo v spolupráci s priemyslom?

áno

nie

Ak áno, prosím, objasnite:

Dostávajú verejné, neziskové výskumné inštitúcie alebo inštitúcie vyššieho vzdelávania za poskytované služby platby, ktoré zodpovedajú trhovej cene?

áno

nie

alebo

Znášajú priemyselní účastníci náklady projektu v plnej výške?

áno

nie

alebo

V prípade, že sa výsledky, ktoré nedávajú podnet na vznik práv duševného vlastníctva, môžu šíriť vo výraznej miere, sú práva duševného vlastníctva v plnej miere poskytnuté verejným, neziskovým inštitúciám?

áno

nie

alebo

Dostávajú verejné, neziskové inštitúcie od priemyselných účastníkov (vlastníkov práv duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom výskumného projektu) kompenzáciu, ktorá zodpovedá trhovej cene, za tieto práva a za výsledky, ktoré nedávajú podnet na vznik práv duševného vlastníctva, ale môžu sa šíriť vo výraznej miere medzi zainteresovanými tretími stranami?

áno

nie

3.2.   Realizujú sa projekty v spolupráci s niekoľkými firmami?

áno

nie

Ak áno, aké sú podmienky, ktorými sa riadi takáto spolupráca? …

4.   Výskum nadobudnutý štátom

4.1.   Stanovujú projekty, že si štátne orgány môžu objednať výskum a vývoj u firiem?

áno

nie

Ak áno, existuje otvorené výberové konanie?  áno  nie

4.2.   Stanovujú projekty, že štátne orgány môžu kúpiť výsledky výskumu a vývoja od firiem?

áno

nie

Ak áno, existuje otvorené výberové konanie?

áno

nie

5.   Druh pomoci

Pomoc spojená so zmluvou o výskume a vývoji, ktorá bola podpísaná s priemyselnými firmami (upresnite, prosím): …

Záloha splatná v prípade, že je projekt úspešný (prosím špecifikujte sumu a postupy vyplatenia; uveďte najmä kritériá na meranie „úspechu“) …

Iné (upresnite, prosím): …

6.   Oprávnené výdavky

Náklady na pracovníkov, ktorí sú zamestnaní výlučne na výskumnú činnosť: …

Náklady na trvalý majetok, ktorý sa používa výlučne a nepretržite na výskumnú činnosť (vybavenie a nástroje): …

Náklady na pozemky a budovy, ktoré sa používajú výlučne a nepretržite (okrem prípadov, keď boli obchodne prevedené) na výskumnú činnosť: …

Náklady na poradenské a podobné služby využívané výlučne na výskumnú činnosť, vrátane výskumu, technických znalostí, patentov atď., ktoré boli zakúpené z vonkajších zdrojov: …

Dodatočné režijné náklady, ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumnej činnosti: …

Podľa potreby uveďte rozpis nákladov na výskum podľa podporovaného a nepodporovaného výskumu a vývoja

Uveďte rozdelenie rozpočtu medzi firmy, výskumné strediská a univerzity:

7.   Intenzita pomoci

7.1.   Hrubá intenzita pomoci

Fáza definície alebo štúdie realizovateľnosti: …

Základný výskum: …

Priemyselný výskum: …

Predkonkurenčný vývoj: …

7.2.   V prípade pomoci určenej na podporu žiadostí MSP o patent alebo obnovu patentu uveďte výskumné činnosti, ktoré najprv viedli k príslušným patentom: …

Plánovaná intenzita: …

7.3.   Vzťahuje sa tá istá činnosť v oblasti výskumu a vývoja na niekoľko fáz výskumu?

áno

nie

Ak áno, na ktoré? …

Uveďte uplatňovanú intenzitu pomoci: …

7.4.   Uplatňované prémie, ak existujú

V prípade pomoci poskytnutej MSP, uveďte uplatňovanú prémiu, ak existuje: …

Sú výskumné činnosti v súlade s osobitným projektom alebo programom realizovaným ako súčasť existujúceho rámcového programu Spoločenstva v oblasti výskumu a technologického vývoja?

áno

nie

Ak áno, aká prémia sa uplatňuje? …

Uveďte, prosím, aj presný názov osobitného projektu alebo programu realizovaného ako súčasť existujúceho rámcového programu Spoločenstva v oblasti výskumu a technologického vývoja, ak je to možné, použite „identifikátor výzvy“ alebo internetovú stránku CORDIS: www.cordis.lu.

Zahŕňa projekt, v súlade s osobitným projektom alebo programom realizovaným ako súčasť existujúceho rámcového programu Spoločenstva v oblasti výskumu a technologického vývoja, cezhraničnú spoluprácu medzi firmami a verejnými výskumnými orgánmi alebo aspoň medzi dvoma nezávislými partnermi v dvoch štátoch, v ktorých sú jeho výsledky vo výraznej miere šírené a uverejňované?

áno

nie

Ak áno, aká prémia sa uplatňuje? …

Nachádzajú sa podporované činnosti v oblasti výskumu a vývoja v regióne, ktorý je v čase poskytnutia pomoci oprávneným regiónom podľa článku 61 ods. 3 písm. a) alebo c) Dohody o EHP?

61 ods. 3 písm. a)

61 ods. 3 písm. c)

Uveďte prémiu, ktorá sa uplatňuje: …

Ak výskumné činnosti nie sú v súlade s osobitným projektom alebo programom realizovaným ako súčasť existujúceho rámcového programu Spoločenstva v oblasti výskumu a technologického vývoja, objasnite, či je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

projekt zahŕňa účinnú cezhraničnú spoluprácu medzi aspoň dvoma nezávislými partnermi v dvoch štátoch, najmä v zmysle koordinácie vnútroštátnych politík v oblasti výskumu a technologického vývoja

áno

nie

projekt zahŕňa účinnú cezhraničnú spoluprácu medzi firmami a verejnými výskumnými orgánmi, najmä v zmysle koordinácie vnútroštátnych politík v oblasti výskumu a technologického vývoja

áno

nie

výsledky projektu sú vo výraznej miere šírené a uverejňované, licencie na patenty sa udeľujú alebo sa prijímajú iné vhodné opatrenia za podmienok, ktoré sú podobné podmienkam na šírenie výsledkov výskumu a technologického vývoja v Spoločenstve

áno

nie

Ak aspoň jedna z uvedených podmienok je splnená, uveďte uplatňovanú prémiu: …

V prípade kombinácie prémií a intenzít pomoci uveďte maximálnu intenzitu pomoci uplatňovanú na každú fázu výskumu: …

8.   Stimulujúci účinok pomoci

8.1.   Ako sa zvýšili alebo znížili výdavky na výskum a vývoj?

8.2.   Prekračuje pomoc využívaná na činnosti v oblasti výskumu a vývoja tradičné činnosti príjemcu pomoci?

áno

nie

8.3.   Vytvára sa vedecká a/alebo technologická činnosť súvisiaca s výskumom a vývojom?

áno

nie

8.4.   Ako sa vyvinul počet pracovníkov zapojených do činností v oblasti výskumu a vývoja?

8.5.   Bolo vytvorenie pracovných miest spojené s činnosťami v oblasti výskumu a vývoja?

áno

nie

Ak áno, uveďte odhadovaný počet vytvorených pracovných miest: …

8.6.   Zachovali sa pracovné miesta v dôsledku činností v oblasti výskumu a vývoja?

áno

nie

8.7.   Aký je obrat firmy? …

8.8.   Existujú nejaké dodatočné náklady spojené s cezhraničnou spoluprácou?

áno

nie

8.9.   Uveďte opatrenia, ktoré sa plánujú v prípade čiastočného alebo úplného využívania výsledkov výskumu:

8.10.   Sú opatrenia plánované tak, aby umožnili účasť MSP?

áno

nie

Ak áno, uveďte aké: …

8.11.   Ďalšie stimulujúce faktory, ako obchodné a technologické riziko: …

8.12.   V prípade individuálnych projektov blízkych prieskumu trhu, ktoré majú realizovať veľké firmy, ktoré faktory boli zohľadnené, aby sa zabezpečilo, že pomoc bude mať stimulujúci účinok na výskum a vývoj?

8.13.   Preukážte, že žiadosť o pomoc bola predložená pred začatím činností v oblasti výskumu a vývoja:

9.   Medzinárodné hľadiská

9.1.   Majú projekty (systém/program) nejaké medzinárodné hľadiská?

áno

nie

Ak áno, upresnite: …

9.2.   Zahŕňajú projekty v oblasti výskumu a vývoja spoluprácu s partnermi v iných krajinách?

áno

nie

Ak áno, uveďte:

a)

ktorý iný štát (štáty) EHP …

b)

ktorá iná tretia krajina alebo krajiny …

c)

ktorá firma (firmy) v iných krajinách …

9.3.   Uveďte rozpis celkových nákladov partnera: …

10.   Prístup k výsledkom

10.1.   Kto bude vlastniť príslušné výsledky výskumu a vývoja?

10.2.   Existujú nejaké podmienky, ktoré sú spojené s udeľovaním licencií vzhľadom na výsledky?

10.3.   Existujú nejaké pravidlá, ktorými sa riadi všeobecné uverejňovanie/šírenie výsledkov výskumu a vývoja?

áno

nie

10.4.   Uveďte opatrenia plánované na následné využívanie/vývoj výsledkov: …

10.5.   Existuje ustanovenie, že výsledky projektov v oblasti výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov sa sprístupňujú priemyslu v rámci EHP na nediskriminačnom základe?

áno

nie

11.   Informačné a kontrolné opatrenia

11.1.   Uveďte informačné/kontrolné opatrenia, ktoré sa využívajú na zabezpečenie, že podporované projekty budú v súlade s cieľmi stanovenými príslušnými právnymi predpismi:

11.2.   Uveďte opatrenia na informovanie orgánu o realizácii programu:

Ďalšie užitočné informácie vrátane odhadu počtu vytvorených alebo zachovaných pracovných miest:

12.   Ďalšie informácie

Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (opatrení) podľa usmernení orgánu o štátnej pomoci týkajúcich sa pomoci výskumu a vývoju.

ČASŤ III.7.a

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI URČENEJ NA ZÁCHRANU FIRIEM, KTORÉ SA OCITLI V ŤAŽKOSTIACH: PROGRAMY POMOCI

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na oznamovanie programov pomoci určenej na záchranu, na ktoré sa vzťahujú usmernenia orgánu o štátnej pomoci týkajúce sa pomoci určenej na záchranu a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach  (54) .

1.   Oprávnenosť

Obmedzuje sa program na firmy, ktoré spĺňajú aspoň jedno z uvedených kritérií oprávnenosti?

1.1.1.   Obmedzuje sa program na firmy, v ktorých sa stratila viac ako polovica základného imania a viac ako jedna štvrtina uvedeného kapitálu sa stratila za posledných 12 mesiacov?

áno

nie

1.1.2.   Ide o spoločnosti s ručením neobmedzeným, v ktorých sa podľa účtovných záznamov stratila viac ako polovica kapitálu a viac ako jedna štvrtina uvedeného kapitálu sa stratila počas posledných 12 mesiacov?

áno

nie

1.1.3.   Spĺňajú tieto spoločnosti kritériá vnútroštátnych právnych predpisov na to, aby boli predmetom kolektívneho konkurzného konania?

áno

nie

1.2.   Obmedzuje sa program na záchranu malých alebo stredných podnikov, ktoré sa ocitli v ťažkostiach, ktoré zodpovedajú definícii MSP stanovenej EHP?

áno

nie

2.   Forma pomoci

2.1.   Je pomoc poskytnutá v rámci programu vo forme záruky za pôžičku alebo vo forme pôžičiek?

áno

nie

2.2.   Ak áno, poskytne sa pôžička s takou úrokovou sadzbou, ktorá je aspoň porovnateľná s úrokovými sadzbami takých pôžičiek, ktoré sa poskytujú zdravým firmám, a najmä s referenčnou sadzbou, ktorú schválil orgán?

áno

nie

Uveďte, prosím, podrobné informácie.

2.3.   Bude pomoc v rámci programu spojená s pôžičkami, ktoré sa majú splácať v priebehu obdobia, ktoré nepresahuje 12 mesiacov od vyplatenia poslednej splátky firme?

áno

nie

3.   Ďalšie prvky

3.1.   Bude pomoc v rámci programu zaručená zárukami z dôvodu vážnych sociálnych ťažkostí? Prosím, preukážte.

3.2.   Nebude mať pomoc v rámci programu škodlivý narušujúci účinok na iné štáty? Prosím, preukážte.

3.3.   Vysvetlite, prosím, prečo si myslíte, že sa program pomoci obmedzuje na nutné minimum (t. j. obmedzuje sa na výšku, ktorá je potrebná na udržanie podnikateľskej činnosti firmy počas obdobia, počas ktorého je pomoc povolená. Toto obdobie by nemalo prekročiť 6 mesiacov).

3.4.   Zaväzujete sa, že do šiestich mesiacov od poskytnutia pomoci buď schválite plán reštrukturalizácie alebo plán likvidácie, alebo požiadate príjemcu pomoci o vrátenie pôžičky a pomoci zodpovedajúcej rizikovej prémii?

áno

nie

Uveďte, prosím, maximálnu výšku pomoci, ktorá sa môže poskytnúť firme ako súčasť postupu záchrany: …

3.5.   Uveďte všetky dôležité informácie o akomkoľvek druhu pomoci, ktorý sa môže poskytnúť firmám, ktoré sú oprávnené v rovnakom období získať pomoc na záchranu.

4.   Výročná správa

4.1.   Zaväzujete sa, že aspoň raz za rok poskytnete správu o fungovaní programu, ktorá bude obsahovať informácie uvedené v pokynoch orgánu, ktoré sa týkajú štandardizovaných správ?

áno

nie

4.2.   Zaväzujete sa, že do takýchto správ zaradíte zoznam firiem prijímajúcich pomoc, ktoré budú obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

názov spoločnosti;

b)

jej sektorový kód, použijúc dvojciferné klasifikačné kódy sektorov NACE (55);

c)

počet zamestnancov;

d)

ročný obrat a hodnota súvahy;

e)

výška poskytnutej pomoci;

f)

podľa potreby, akákoľvek pomoc určená na reštrukturalizáciu alebo iná podpora takejto povahy, ktorú spoločnosť získala v minulosti;

g)

či spoločnosť prijímajúca pomoc bola alebo nebola zlikvidovaná, alebo bola resp. nebola predmetom kolektívneho konkurzného konania pred skončením reštrukturalizačného obdobia.

áno

nie

5.   Ďalšie informácie

Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (opatrení) podľa usmernení orgánu o štátnej pomoci týkajúcich sa pomoci určenej na záchranu a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach.

ČASŤ III.7.b

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI URČENEJ NA ZÁCHRANU FIRIEM, KTORÉ SA OCITLI V ŤAŽKOSTIACH: INDIVIDUÁLNA POMOC

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na oznamovanie individuálnej pomoci určenej na záchranu, na ktorú sa vzťahujú usmernenia orgánu o štátnej pomoci týkajúce sa pomoci určenej na záchranu a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach  (56) .

1.   Oprávnenosť

1.1.   Ide o spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej sa stratila viac ako polovica základného imania a viac ako jedna štvrtina uvedeného kapitálu sa stratila počas posledných 12 mesiacov?

áno

nie

1.2.   Ide o spoločnosť s ručením neobmedzeným, v ktorej sa podľa účtovných záznamov spoločnosti stratila viac ako polovica kapitálu a viac ako jedna štvrtina uvedeného kapitálu sa stratila počas posledných 12 mesiacov?

áno

nie

1.3.   Spĺňa spoločnosť kritériá vnútroštátnych právnych predpisov na to, aby bola predmetom kolektívneho konkurzného konania?

áno

nie

Ak ste odpovedali áno na ktorúkoľvek z uvedených otázok, pripojte, prosím, príslušné dokumenty (najnovší výkaz ziskov a strát so súvahou alebo rozhodnutie súdu o začatí prešetrovania spoločnosti na základe vnútroštátnych právnych predpisov o obchodných spoločnostiach).

Ak ste odpovedali nie na všetky uvedené otázky, predložte, prosím, dôkaz, že sa firma ocitla v ťažkostiach, čo ju oprávňuje získať pomoc určenú na záchranu.

1.4.   Kedy bola firma založená? …

1.5.   Odkedy firma pracuje? …

1.6.   Patrí spoločnosť do väčšej obchodnej skupiny?

áno

nie

Ak ste odpovedali áno, predložte, prosím, úplné podrobné informácie o skupine (organizačná štruktúra, ktorá znázorňuje prepojenia medzi členmi skupiny, spolu s podrobnými údajmi o kapitále a hlasovacích právach) a pripojte dôkaz, že ťažkosti spoločnosti sú jej vlastnými ťažkosťami a nie sú výsledkom svojvoľného rozdelenia nákladov v rámci skupiny a že ťažkosti sú príliš vážne, aby ich skupina vyriešila sama.

1.7.   Získala firma (alebo skupina, ku ktorej firma patrí) v minulosti nejakú pomoc určenú na záchranu?

áno

nie

Ak áno, uveďte, prosím, všetky podrobné informácie (dátum, suma, podľa potreby odkaz na predchádzajúce rozhodnutie orgánu, atď.):

2.   Forma pomoci

2.1.   Je pomoc vo forme záruky za pôžičku alebo vo forme pôžičiek? Je potrebné poskytnúť kópie príslušných dokumentov.

áno

nie

2.2.   Ak áno, poskytuje sa pôžička s takou úrokovou sadzbou, ktorá je aspoň porovnateľná s úrokovými sadzbami takých pôžičiek, ktoré sa poskytujú zdravým firmám, najmä s referenčnou sadzbou, ktorú schválil orgán?

áno

nie

Uveďte, prosím, podrobné informácie.

2.3.   Je pomoc spojená s pôžičkami, ktoré sa majú uhradiť za obdobie nepresahujúce 12 mesiacov od vyplatenia poslednej splátky firme?

áno

nie

3.   Ďalšie prvky

3.1.   Je pomoc v rámci programu zaručená zárukami z dôvodu vážnych sociálnych ťažkostí? Prosím, preukážte.

3.2.   Nemá pomoc škodlivý narušujúci účinok na iné štáty? Prosím, preukážte.

3.3.   Vysvetlite, prosím, prečo si myslíte, že sa pomoc obmedzuje na nutné minimum (t. j. obmedzuje sa na výšku, ktorá je potrebná na udržanie podnikateľskej činnosti firmy počas obdobia, počas ktorého je pomoc povolená). To by sa malo uskutočniť na základe plánu likvidity na obdobie 6 mesiacov vopred a na základe porovnania prevádzkových nákladov a finančných výdavkov za posledných 12 mesiacov.

3.4.   Zaväzujete sa, že najneskôr do šiestich mesiacov od povolenia opatrenia pomoci určenej na záchranu firmy oznámite orgánu plán reštrukturalizácie alebo plán likvidity alebo predložíte dôkaz, že pôžička bola v plnej výške uhradená a/alebo že záruka bola ukončená?

áno

nie

4.   Ďalšie informácie

Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (opatrení) podľa usmernení orgánu o štátnej pomoci týkajúcich sa pomoci určenej na záchranu a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach.

ČASŤ III.8.a

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI URČENEJ NA REŠTRUKTURALIZÁCIU FIRIEM, KTORÉ SA OCITLI V ŤAŽKOSTIACH: PROGRAMY POMOCI

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na oznamovanie programov pomoci určenej na reštrukturalizáciu, na ktoré sa vzťahujú usmernenia orgánu o štátnej pomoci týkajúce sa pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach  (57) .

1.   Oprávnenosť

Obmedzuje sa program na firmy, ktoré spĺňajú aspoň jedno z uvedených kritérií oprávnenosti:

1.1.1.   Obmedzuje sa program na firmy, v ktorých sa stratila viac ako polovica základného imania a viac ako jedna štvrtina uvedeného kapitálu sa stratila počas posledných 12 mesiacov?

áno

nie

1.1.2.   Ide o spoločnosti s ručením neobmedzeným, v ktorých sa podľa účtovných záznamov spoločnosti stratila viac ako polovica kapitálu a viac ako jedna štvrtina uvedeného kapitálu sa stratila počas posledných 12 mesiacov?

áno

nie

1.1.3.   Spĺňajú spoločnosti kritériá vnútroštátnych právnych predpisov na to, aby boli predmetom kolektívneho konkurzného konania?

áno

nie

1.2.   Obmedzuje sa program na reštrukturalizáciu malých alebo stredných podnikov, ktoré sa ocitli v ťažkostiach, ktoré zodpovedajú definícii MSP stanovenej EHP?

áno

nie

2.   Návrat k životaschopnosti

Plán reštrukturalizácie sa musí implementovať tak, aby bola zabezpečená obnova životaschopnosti. Mali by sa uviesť aspoň tieto informácie:

2.1.   Prezentácia rôznych trhových predpokladov, ktoré vyplývajú z prieskumu trhu.

2.2.   Analýza dôvodu (dôvodov), prečo sa firma ocitla v ťažkostiach.

2.3.   Prezentácia navrhovanej budúcej stratégie firmy a ako táto stratégia povedie k životaschopnosti firmy.

2.4.   Úplný opis a prehľad rôznych plánovaných reštrukturalizačných opatrení a nákladov na ne.

2.5.   Časový plán implementácie rôznych opatrení a konečný termín na implementáciu celého plánu reštrukturalizácie.

2.6.   Informácie o výrobnej kapacite spoločnosti, najmä o využití tejto kapacity, a o znížení kapacity.

2.7.   Úplný opis finančných opatrení na reštrukturalizáciu, vrátane:

využitia kapitálu, ktorý je ešte k dispozícii,

predaja majetku alebo dcérskych spoločností s cieľom napomôcť financovanie reštrukturalizácie,

finančného záväzku rôznych akcionárov a tretích strán (ako veriteľov, bánk),

sumy verejnej podpory a preukázania potreby tejto sumy.

2.8.   Plánované účty ziskov a strát na nasledujúcich päť rokov s odhadovanou návratnosťou kapitálu a štúdiou citlivosti založenou na niekoľkých scenároch.

2.9.   Meno (mená) autora (autorov) plánu reštrukturalizácie a dátum, kedy bol vypracovaný.

3.   Zamedzenie neprípustnému narušeniu hospodárskej súťaže

Zabezpečuje program, že firmy prijímajúce pomoc nesmú v priebehu plánu reštrukturalizácie zvýšiť svoju kapacitu?

áno

nie

4.   Pomoc obmedzená na nutné minimum

Opíšte, ako bude zabezpečené, aby sa pomoc poskytnutá v rámci programu obmedzila na nutné minimum.

5.   Zásada „raz a naposledy“

Je vylúčené, aby firmy prijímajúce pomoc získali pomoc určenú na reštrukturalizáciu viac ako jedenkrát za obdobie desiatich rokov?

áno

nie

Všetky prípady nerešpektovania tejto zásady sa musia oznamovať individuálne.

6.   Výška pomoci

6.1.   Uveďte, prosím, maximálnu výšku pomoci, ktorá sa môže poskytnúť firme ako súčasť procesu reštrukturalizácie: …

6.2.   Uveďte všetky dôležité informácie o akomkoľvek druhu pomoci, ktorý sa môže poskytnúť firmám, ktoré sú oprávnené získať pomoc určenú na reštrukturalizáciu.

7.   Výročná správa

7.1.   Zaväzujete sa, že aspoň raz za rok predložíte správu o fungovaní programu, ktorá bude obsahovať informácie uvedené v pokynoch orgánu, ktoré sa týkajú štandardizovaných správ?

áno

nie

7.2.   Zaväzujete sa, že do takejto správy zaradíte zoznam firiem prijímajúcich pomoc, ktorý bude obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

názov spoločnosti;

b)

jej sektorový kód, použijúc dvojciferné klasifikačné kódy sektorov NACE (58);

c)

počet zamestnancov;

d)

ročný obrat a hodnota súvahy;

e)

výška poskytnutej pomoci;

f)

podľa potreby akákoľvek pomoc určená na reštrukturalizáciu alebo iná podpora takejto povahy, ktorú spoločnosť v minulosti získala;

g)

či spoločnosť prijímajúca pomoc bola alebo nebola v likvidácii, alebo bola alebo nebola predmetom kolektívneho konkurzného konania pred skončením obdobia reštrukturalizácie.

áno

nie

8.   Ďalšie informácie

Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (opatrení) podľa usmernení orgánu o štátnej pomoci týkajúcich sa pomoci určenej na záchranu a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach.

ČASŤ III.8.b

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI URČENEJ NA REŠTRUKTURALIZÁCIU FIRIEM, KTORÉ SA OCITLI V ŤAŽKOSTIACH: INDIVIDUÁLNA POMOC

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na oznamovanie individuálnej pomoci určenej na reštrukturalizáciu, na ktorú sa vzťahujú usmernenia orgánu o štátnej pomoci týkajúce sa pomoci určenej na záchranu a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach  (59) .

1.   Oprávnenosť

1.1.   Ide o spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej sa stratila viac ako polovica základného imania a viac ako jedna štvrtina uvedeného kapitálu sa stratila počas posledných 12 mesiacov?

áno

nie

1.2.   Ide o spoločnosť s ručením neobmedzeným, v ktorej sa podľa účtovných záznamov spoločnosti stratila viac ako polovica kapitálu a viac ako jedna štvrtina uvedeného kapitálu sa stratila počas posledných 12 mesiacov?

áno

nie

1.3.   Spĺňa spoločnosť kritériá vnútroštátnych právnych predpisov na to, aby bola predmetom kolektívneho konkurzného konania?

áno

nie

Ak ste odpovedali áno na ktorúkoľvek z uvedených otázok, pripojte, prosím, príslušné dokumenty (najnovší výkaz ziskov a strát so súvahou alebo rozhodnutie súdu o začatí prešetrovania firmy na základe vnútroštátnych právnych predpisov o obchodných spoločnostiach).

Ak ste odpovedali nie na všetky uvedené otázky, predložte, prosím, dôkaz, že sa firma ocitla v ťažkostiach, čo ju oprávňuje získať pomoc určenú na reštrukturalizáciu.

1.4.   Kedy bola firma založená? …

1.5.   Odkedy firma pracuje? …

1.6.   Patrí spoločnosť do väčšej obchodnej skupiny?

áno

nie

Ak ste odpovedali áno, predložte, prosím, úplné podrobné informácie o skupine (organizačná štruktúra, ktorá znázorňuje prepojenia medzi členmi skupiny, spolu s podrobnými údajmi o kapitále a hlasovacích právach) a pripojte dôkaz, že ťažkosti spoločnosti, sú jej vlastnými ťažkosťami a nie sú výsledkom svojvoľného rozdelenia nákladov v rámci skupiny a že ťažkosti sú príliš vážne, aby ich vyriešila skupina sama.

1.7.   Získala firma (alebo skupina, ku ktorej firma patrí) v minulosti nejakú pomoc určenú na reštrukturalizáciu?

áno

nie

Ak áno, uveďte, prosím, úplné podrobné informácie (dátum, suma, podľa potreby odkaz na predchádzajúce rozhodnutie orgánu č. xx/xx/COL atď.): …

2.   Plán reštrukturalizácie

Predložte, prosím, kópiu prieskumu trhu (trhov), na ktorom pôsobí firma, ktorá sa ocitla v ťažkostiach, s uvedením názvu organizácie, ktorá prieskum uskutočnila. Prieskum trhu musí poskytnúť najmä:

2.1.1.   Presnú definíciu výrobku a geografického trhu (trhov).

2.1.2.   Názvy spoločností, ktoré sú hlavnými konkurentmi firmy, s uvedením ich podielov na svetovom trhu, na trhu EHP alebo podľa potreby na domácom trhu.

2.1.3.   Vývoj podielu spoločnosti na trhu v posledných rokoch.

2.1.4.   Hodnotenie celkovej výrobnej kapacity a dopytu na úrovni EHP so záverom, či na trhu je alebo nie je nadbytočná kapacita.

2.1.5.   Predpovede EHP, pokiaľ ide o trendy v dopyte, súhrnnej kapacite a cenách na trhu na nasledujúcich päť rokov.

Prosím, pripojte plán reštrukturalizácie. Mali by sa uviesť aspoň tieto informácie:

2.2.1.   Uvedenie rôznych trhových predpokladov, ktoré vyplývajú z prieskumu trhu.

2.2.2.   Analýza dôvodu (dôvodov), prečo sa firma ocitla v ťažkostiach.

2.2.3.   Uvedenie navrhovanej budúcej stratégie firmy a ako bude viesť k životaschopnosti firmy.

2.2.4.   Úplný opis a prehľad rôznych plánovaných reštrukturalizačných opatrení a nákladov na ne.

2.2.5.   Harmonogram implementácie rôznych opatrení a konečný termín na implementáciu plánu reštrukturalizácie v celom jeho rozsahu.

2.2.6.   Informácie o výrobnej kapacite spoločnosti, najmä o využití tejto kapacity, a o znížení kapacity.

2.2.7.   Úplný opis finančných opatrení na reštrukturalizáciu, vrátane:

využitia kapitálu, ktorý je ešte k dispozícii,

predaja aktív alebo dcérskych spoločnosti s cieľom napomôcť financovanie reštrukturalizácie,

finančných záväzkov rôznych akcionárov a tretích strán (ako veriteľov, bánk),

sumy verejnej pomoci a preukázanie potreby uvedenej sumy.

2.2.8.   Plánované účty ziskov a strát na nasledujúcich päť rokov s odhadovanou návratnosťou kapitálu a štúdiou citlivosti založenou na niekoľkých scenároch.

2.2.9.   Meno (mená) autora (autorov) plánu reštrukturalizácie a dátum jeho vypracovania.

2.3.   Opíšte navrhované kompenzačné opatrenia vzhľadom na zmiernenie škodlivých vplyvov na hospodársku súťaž na úrovni EHP.

2.4.   Predložte všetky dôležité informácie o akomkoľvek druhu pomoci, ktorý bol poskytnutý firme prijímajúcej pomoc určenú na reštrukturalizáciu, či na základe programu pomoci alebo nie, až do skončenia obdobia reštrukturalizácie.

3.   Ďalšie informácie

Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (opatrení) na základe usmernení orgánu o štátnej pomoci týkajúcich sa pomoci určenej na záchranu a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach.

ČASŤ III.9

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI AUDIOVIZUÁLNEJ VÝROBE

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na oznámenia, ktoré sa týkajú kinematografických a iných audiovizuálnych diel  (60) .

1.   Program pomoci

1.1.   Prosím, opíšte čo najpresnejšie účel pomoci a jej rozsah, podľa potreby pre každé opatrenie.

1.2.   Prispieva pomoc priamo k vytvoreniu kultúrneho diela (pre kino alebo televíziu)?

áno

nie

1.3.   Uveďte, prosím, aké ustanovenia existujú na zaručenie kultúrneho cieľa pomoci:

1.4.   Má pomoc účinok podpory priemyselnej investície?

áno

nie

2.   Podmienky oprávnenosti

2.1.   Uveďte, prosím, podmienky oprávnenosti na plánovanú pomoc: …

Príjemcovia pomoci

2.2.1.   Rozlišuje program pomoci osobitné kategórie príjemcov pomoci (napr. fyzická/právnická osoba, závislý/nezávislý producent/rozhlasová alebo televízna organizácia atď.)?

2.2.2.   Zohľadňuje program pomoci rozdiely na základe národnosti alebo miesta sídla?

2.2.3.   V prípade inštitúcie, ktorá sa nachádza na území štátu EHP, sú príjemcovia pomoci povinní splniť aj iné podmienky, ako je podmienka byť zastupovaní trvalou agentúrou? Uvedomte si, prosím, že podmienky inštitúcie musia byť definované vzhľadom na územie štátu EHP a nie na rozdelenie uvedeného štátu.

2.2.4.   Ak má pomoc daňovú zložku, musí príjemca pomoci splniť aj iné povinnosti alebo podmienky, než je povinnosť zdaňovať príjem na území štátu EHP?

3.   Územné krytie

3.1.   Uveďte, prosím, či existuje ustanovenie o akejkoľvek forme povinnosti použiť finančné prostriedky na území štátu EHP alebo jednej z jeho častí.

3.2.   Je nutné splniť minimálnu mieru územného krytia, aby bola splnená podmienka oprávnenosti získať pomoc?

áno

nie

3.3.   Je požadované územné krytie vypočítané vzhľadom na celkový rozpočet filmu alebo na sumu pomoci?

áno

nie

3.4.   Vzťahuje sa podmienka územného krytia na určité osobitné položky rozpočtu výroby?

áno

nie

3.5.   Dá sa absolútna výška pomoci prispôsobiť úmerne výdavkom realizovaným na území štátu EHP?

áno

nie

3.6.   Je intenzita pomoci priamo úmerná účinnej miere územného krytia?

áno

nie

3.7.   Dá sa pomoc prispôsobiť úmerne k miere požadovaného územného krytia?

áno

nie

4.   Oprávnené náklady

4.1.   Uveďte, prosím, náklady, ktoré sa môžu zohľadniť pri stanovení výšky pomoci: …

4.2.   Súvisia všetky oprávnené náklady priamo s vytvorením kinematografického alebo audiovizuálneho diela?

áno

nie

5.   Intenzita pomoci

5.1.   Uveďte prosím, či program pomoci zabezpečuje použitie konceptu obtiažneho nízkorozpočtového filmu s cieľom získať intenzitu pomoci vo výške viac ako 50 % rozpočtu výroby.

5.2.   Ak áno, uveďte prosím kategórie filmov, na ktoré sa vzťahuje tento koncept.

5.3.   Uveďte, prosím, či sa pomoc môže kombinovať s inými programami pomoci („kumulácia pomoci“) alebo inými ustanoveniami týkajúcimi sa pomoci, a ak áno, aké opatrenia sa prijímajú na obmedzenie takejto kumulácie alebo na zabezpečenie, že v prípade kumulácie nebude prekročená maximálna intenzita pomoci určená na dielo.

6.   Zlučiteľnosť

6.1.   Uveďte, prosím, odôvodnené zdôvodnenie na podporu zlučiteľnosti pomoci z hľadiska zásad stanovených v oznámení Komisie o určitých právnych hľadiskách týkajúcich sa kinematografických a audiovizuálnych diel.

7.   Ďalšie informácie

Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (opatrení) podľa oznámenia o určitých právnych hľadiskách týkajúcich sa kinematografických a audiovizuálnych diel.

ČASŤ III.10

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI URČENEJ NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na oznamovanie akejkoľvek pomoci, na ktorú sa vzťahujú usmernenia orgánu o štátnej pomoci týkajúce sa pomoci určenej na ochranu životného prostredia  (61) .

1.   Cieľ pomoci

1.1.   Aké sú plánované ciele z hľadiska ochrany životného prostredia? Pre každú časť programu uveďte, prosím, podrobný opis.

Ak sa dané opatrenie uplatnilo už v minulosti, aké boli výsledky z hľadiska ochrany životného prostredia?

1.2.   Ak je opatrenie novým opatrením, aké environmentálne výsledky sa očakávajú a za aký čas?

2.   Investičná pomoc zameraná na úpravu nových noriem alebo na prekročenie existujúcich noriem

Pomoc určená na úpravu nových noriem Spoločenstva

2.1.1.   Bude pomoc poskytnutá na dosiahnutie noriem Spoločenstva, ktoré už boli prijaté v čase oznámenia?

áno

nie

V prípade kladnej odpovede, o ktoré normy Spoločenstva ide?

Uveďte, prosím, dátum, kedy boli formálne prijaté príslušnými inštitúciami EHP: …

Prosím, potvrďte, že veľkým podnikom nebude poskytnutá žiadna pomoc na dosiahnutie noriem Spoločenstva, ktoré už boli prijaté, ale ešte nie sú platné:

áno

nie

Ak sú normy Spoločenstva stanovené v smernici, aké termíny sú stanovené na ich transpozíciu?

2.1.2.   Aké sú oprávnené náklady?

Vysvetlite, prosím, ako bude zabezpečené, že oprávnenými nákladmi budú iba dodatočné náklady nutné na splnenie environmentálneho cieľa, a ako budú zohľadnené akékoľvek úspory nákladov dosiahnuté v prvých 5 rokoch trvania investície.

Do akej miery boli zohľadnené výhody odvodené z možného nárastu kapacity a ďalšej dodatočnej výroby?

2.1.3.   Aká je maximálna intenzita pomoci vyjadrená ako hrubá suma plánovanej pomoci? …

Štátna pomoc zameraná na prekročenie noriem Spoločenstva alebo plánovaná v prípade, že neexistuje žiadna norma Spoločenstva.

2.2.1.   Ak normy Spoločenstva existujú, prosím, opíšte:

Ak neexistujú žiadne normy Spoločenstva, existujú vnútroštátne normy?

áno

nie

Ak áno, pripojte, prosím, kópie príslušných textov.

Potvrďte, prosím, že podniku bude poskytnutá pomoc iba na dosiahnutie takých vnútroštátnych noriem, ktoré sú prísnejšie ako normy Spoločenstva, alebo, ak normy Spoločenstva neexistujú, iba v prípade, že podnik spĺňa príslušnú normu ku konečnému dňu stanovenému vo vnútroštátnom opatrení:

Uveďte, prosím, príklady oprávnených investícií: …

V prípade vnútroštátnych noriem, sú prísnejšie ako normy Spoločenstva?

áno

nie

Ak áno, upresnite, prosím: …

2.2.2.   Aké sú oprávnené náklady? …

Vysvetlite, prosím, akým spôsobom bude zabezpečené, že oprávnenými nákladmi budú iba dodatočné náklady nutné na splnenie environmentálneho cieľa, a ako budú zohľadnené akékoľvek úspory nákladov dosiahnuté v prvých 5 rokoch trvania investície.

Do akej miery boli zohľadnené možné výhody vyplývajúce z nárastu kapacity a z ďalšej dodatočnej výroby?

2.2.3.   Uveďte, prosím, maximálnu hrubú intenzitu plánovaného opatrenia: …

Aká je štandardná maximálna hrubá intenzita plánovaného opatrenia? …

Poskytuje program pomoci podnikom, ktoré sa nachádzajú v regiónoch oprávnených získať vnútroštátnu regionálnu pomoc, prémiu?

áno

nie

Ak áno, aké prémie sa očakávajú? …

Poskytuje program pomoci malým a stredným podnikom prémiu?

áno

nie

Ak áno, uveďte, prosím, podrobnosti? …

Môže sa prémia kumulovať s prémiou určenou pre podniky, ktoré sa nachádzajú v podporovaných regiónoch?

áno

nie

Ak áno, opíšte, prosím, formy: …

3.   Investičná pomoc v energetickom sektore

Pomoc určená na investície zamerané na úsporu energie

3.1.1.   Aká úspora energie sa očakáva v dôsledku ad hoc pomoci alebo programu pomoci?

Je výška očakávaných úspor posúdená nezávislým odborníkom? Uveďte, prosím, príklady oprávnených investícií

3.1.2.   Aké sú očakávané úspory CO2 v dôsledku ad hoc pomoci alebo programu pomoci?

3.1.3.   Aké sú oprávnené náklady?…

Vysvetlite, prosím, ako bude zabezpečené, že oprávnenými nákladmi budú iba dodatočné náklady nutné na splnenie environmentálneho cieľa, a ako budú zohľadnené akékoľvek úspory nákladov dosiahnuté v prvých 5 rokoch trvania investície.

Do akej miery boli zohľadnené možné výhody vyplývajúce z nárastu kapacity a ďalšej dodatočnej výroby?

Aká je maximálna hrubá intenzita plánovanej pomoci? …

Poskytuje projekt podnikom, ktoré sa nachádzajú v oblastiach oprávnených získať vnútroštátnu regionálnu pomoc, prémiu?

áno

nie

Ak áno, aké prémie sa predpokladajú? …

Poskytuje plánovaný program pomoci MSP prémiu?

áno

nie

Ak áno, akú prémiu? …

Môže sa táto prémia kumulovať s prémiou vzťahujúcou sa na podniky v podporovaných oblastiach?

áno

nie

Ak áno, aké sú podmienky? …

Pomoc v prospech kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla

3.2.1.   Aký primárny zdroj energie sa bude využívať vo výrobnom procese?

3.2.2.   Aký bude environmentálny prínos daného opatrenia?

Ak je účinnosť premeny veľmi vysoká, uveďte porovnávací priemer.

Aká bude minimálna účinnosť premeny oprávnených zariadení na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie?

Ak opatrenia umožňujú znížiť spotrebu energie, v akom pomere?

Boli opatrenia vypracované nezávislým odborníkom?

Z akého hľadiska a do akej miery je výrobný proces menej škodlivý pre životné prostredie, ak vôbec?

3.2.3.   Aké sú oprávnené náklady? …

Aké by boli investičné náklady na inštalovanie výrobného celku na výrobu elektrickej energie (alebo tepla) rovnakej kapacity v zmysle účinnej výroby energie?

Do akej miery je zohľadnený predaj tepla (ak je zariadenie primárne určené na výrobu energie) alebo predaj elektrickej energie (v opačnom prípade) s cieľom znížiť vyššie investičné náklady?

V prípade výmeny už existujúceho zariadenia, je nejaká výhoda vyplývajúca zo zvýšenia kapacity alebo úspory nákladov?

Ako sú tieto výhody vypočítané?

3.2.4.   Aká je maximálna hrubá intenzita plánovanej pomoci? …

Aká je štandardná maximálna hrubá intenzita pomoci? …

Poskytuje plánovaný program pomoci podnikom, ktoré sa nachádzajú v podporovaných oblastiach, prémiu?

áno

nie

Ak áno, aké prémie sa predpokladajú? …

Predpokladá sa prémia pre MSP?

áno

nie

Ak áno, uveďte podrobnosti: …

Môže sa táto prémia kumulovať s prémiou určenou pre podniky v podporovaných oblastiach?

áno

nie

Ak áno, za akých podmienok? …

Pomoc určená na investície do obnoviteľných energií

3.3.1.   Aké sú príslušné druhy energií

V prípade, že sú investície určené na poskytovanie energie celému Spoločenstvu, opíšte obmedzenia tohto spoločenstva a druhy energie, ktoré sa predtým používali na uvedený účel.

3.3.2.   Aké sú oprávnené náklady? …

Aké by boli investičné náklady na inštalovanie výrobného celku na výrobu elektrickej energie tej istej kapacity v zmysle účinnej výroby energie?

3.3.3.   Aká je maximálna hrubá intenzita plánovanej pomoci? …

Ak môže pomoc pokrývať celkové oprávnené náklady, prečo je takáto miera pomoci nevyhnutná?

Ako by sa za podobných okolností obchodovalo s vyrobenou energiou, prostredníctvom ktorých distribútorov a aké sadzby by sa uplatňovali?

Poskytuje plánovaný program pomoci podnikom, ktoré sa nachádzajú v regiónoch oprávnených získať vnútroštátnu regionálnu pomoc, prémiu?

áno

nie

Ak áno, aká je výška prémie? …

Predpokladá sa prémia pre MSP?

áno

nie

Ak áno, uveďte, prosím, podrobnosti: …

Môže sa táto prémia kumulovať s prémiou poskytovanou podnikom v podporovaných regiónoch?

áno

nie

Ak áno, za akých podmienok? …

Môže sa oznámená investičná pomoc kombinovať s inou štátnou pomocou v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP alebo s inými formami financovania prostredníctvom účasti štátov EZVO na programoch Spoločenstva?

áno

nie

Ak áno, zaviažte sa, prosím, rešpektovať maximálne intenzity pomoci stanovené v usmerneniach o environmentálnej pomoci alebo najvýhodnejší limit pomoci, ak sa poskytuje pomoc, ktorá slúži rôznym účelom a zahŕňa rovnaké oprávnené náklady: …

4.   Pomoc určená na obnovu znečistených priemyselných oblastí

4.1.   O aké miesto (opis miesta) a aký druh znečistenia ide?

Bol druh, rozsah a ohrozenie ľudského zdravia a životného prostredia znečistením predmetom hodnotenia nezávislého odborníka?

áno

nie

Ktorých hodnotení? Pripojte kópie správ.

4.2.   V prípade ad-hoc pomoci odpovedzte, prosím, na tieto otázky:

Je toto miesto v súčasnosti verejným alebo súkromným vlastníctvom?

Ak je toto miesto verejným vlastníctvom, zakúpila toto miesto verejná správa s cieľom vykonať sanáciu/obnovu?

áno

nie

Bola zistená osoba zodpovedná za znečistenie miesta?

áno

nie

Ak nie, opíšte, prosím, stručne okolnosti výnimky, ktoré zbavujú znečisťovateľa zodpovednosti.

Bola určená hodnota znečisteného miesta (pred obnovou) prostredníctvom analýzy nezávislého odborníka?

áno

nie

Aká je trhová hodnota miesta pred jeho obnovou?

Aké sú vypočítané náklady na obnovu miesta? …

Aké sú primárne náklady v zmysle usmernení orgánu o štátnej pomoci týkajúcich sa prvkov pomoci pri predaji pôdy a budov verejnými orgánmi?

Bola hodnota miesta po obnove odhadnutá na základe hodnotenia nezávislého odborníka?

áno

nie

Aká je odhadovaná trhová hodnota obnoveného miesta?

Má verejná správa v úmysle predať pozemok do troch rokov od dátumu nadobudnutia?

Ako sa bude využívať pôda znečisteného miesta po jeho obnove?

Aký je rozsah predpokladanej pomoci?

Aká je maximálna hrubá intenzita plánovanej pomoci?

4.3.   V prípade programu pomoci, prosím, vysvetlite:

Aký je rozsah predpokladanej pomoci?

Aká je maximálna hrubá intenzita plánovanej pomoci? …

Boli podobné programy pomoci poskytnuté na financovanie obnovy iných znečistených miest vo vašom štáte? Vysvetlite, prosím, koľko miest bolo obnovených podľa podobných programov pomoci a aké sumy boli poskytnuté takýmto programom pomoci?

5.   Pomoc určená na premiestnenie podniku

5.1.   Kde sa nachádza podnik, ktorý by mal využiť pomoc určenú na premiestnenie?

Ak sa nachádza v zóne Natura 2000, ktorá legislatívna verzia stanovuje túto oprávnenosť?

5.2.   Prečo dochádza k premiestneniu?

Uveďte, prosím, dôkladný opis environmentálnej a sociálnej situácie alebo situácie vo verejnom zdravotníctve, ktorá potvrdzuje, že je premiestnenie nutné. Je vlastník podniku zodpovedný (podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov EHP) za znečistenie/environmentálny problém?

5.3.   Existuje administratívne alebo súdne rozhodnutie nariaďujúce premiestnenie podniku?

áno

nie

Ak áno, pripojte kópiu príslušného rozhodnutia.

Potvrďte, prosím, že príjemca pomoci splní najprísnejšie environmentálne normy platné v novom regióne, kde sa podnik nachádza.

5.4.   Aké zisky môže podnik očakávať z predaja, vyvlastnenia alebo prenájmu opustených území alebo zariadení?

5.5.   Aké náklady sa musia predpokladať, pokiaľ ide o nové zariadenie s rovnakou výrobnou kapacitou, ako je kapacita opusteného zariadenia?

Spôsobí premiestnenie podniku uloženie pokuty za predčasné ukončenie zmluvy o prenájme územia alebo budov?

Vyplynie nejaký prínos z novej technológie používanej po premiestnení podniku?

Existujú nejaké účtovné výnosy z lepšieho využívania zariadení po premiestnení podniku?

Aká je maximálna hrubá intenzita plánovanej pomoci? …

6.   Pomoc MSP určená na poradenské/konzultačné služby v oblasti životného prostredia

6.1.   Kto sú potenciálni príjemcovia pomoci?

Spĺňajú všetky podmienky prílohy 1 k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001, ktoré sa týka uplatňovania článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc MSP (62)?

áno

nie

6.2.   Budú konzultačné služby poskytovať externé spoločnosti?

áno

nie

Majú externé spoločnosti finančné prepojenie s podnikmi, ktoré sú príjemcami pomoci?

áno

nie

Uveďte, prosím, presný druh konzultačných služieb:

7.   Prevádzková pomoc učená na podporu odpadového hospodárstva a úspor energií

7.1.   Aké sú dodatočné výrobné náklady a aký podiel pokrýva pomoc?

Ak je pomoc klesajúca, uveďte, prosím, postupy.

7.2.   Aké je predpokladané trvanie uplatňovania oznámeného programu pomoci?

7.3.   Osobitné otázky v prípade pomoci určenej na podporu odpadového hospodárstva:

Ako je zabezpečené, že príjemca pomoci financuje poskytovanú službu úmerne k množstvu vyprodukovaného odpadu a/alebo nákladom na úpravu odpadu?

V prípade pomoci určenej na priemyselné odpadové hospodárstvo, sú uplatňované pravidlá EHP?

áno

nie

Ak áno, opíšte, prosím: …

Pri neexistencii pravidiel EHP, existujú vnútroštátne pravidlá?

áno

nie

Ak áno, opíšte, prosím: …

Ak áno, sú tieto vnútroštátne pravidlá prísnejšie ako pravidlá EHP?

áno

nie

Ak áno, opíšte, prosím: …

8.   Prevádzková pomoc vo forme zníženia daní alebo oslobodenia od daní

Zavedenie novej dane

8.1.1.   Štát EZVO udeľuje výnimky, ktoré vedú k nižšej sadzbe, ako je minimálna sadzba stanovená právnymi predpismi Spoločenstva

Z akej dane sa udelí zníženie alebo oslobodenie?

Ako vyberanie dane prispieva k ochrane životného prostredia?

Aké výsledky sa dosiahli ako priamy dôsledok dane alebo aké výsledky sa očakávajú?

Prečo je nutné uplatňovať nižšie sadzby ako minimálne sadzby stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva?

Sú sektory, ktoré využívajú zníženie daní, vystavené silnej hospodárskej súťaži v rámci EHP a/alebo medzinárodnej hospodárskej súťaži?

Koľko podnikov môže využiť toto opatrenie?

Podliehajú tieto podniky iným poplatkom spojeným s ochranou životného prostredia?

8.1.2.   Štát EZVO udeľuje zníženie daní so sadzbou, ktorá je nižšia ako minimálna sadzba stanovená v právnych predpisoch Spoločenstva

Z akej dane sa udelí zníženie alebo oslobodenie?

Ako vyberanie dane prispieva k ochrane životného prostredia?

Aké výsledky sa dosiahli ako priamy dôsledok dane alebo aké výsledky sa očakávajú?

Sú výnimky podmienené uzavretím dohôd medzi firmami prijímajúcimi pomoc a štátom EZVO, aby sa zlepšila ochrana životného prostredia?

áno

nie

Aký je charakter týchto dohôd?

Sú dohody prístupné všetkým sektorom hospodárstva, ktoré môžu využiť výhody daňového opatrenia?

Ak je podpis dohody dobrovoľný a nie je podmienkou získania daňovej výhody, aká je (očakávaná) miera pristúpenia k dohodám medzi príjemcami daňovej výhody? …

Kto zabezpečuje monitorovanie dohôd, ktoré firmy uzatvorili?

Aké sankcie sa predpokladajú v prípade neplnenia záväzkov, ktoré sa firmy v dohodách zaviazali plniť?

Pripojte kópiu takýchto dohôd alebo ich podrobne opíšte.

Ak vnútroštátne pravidlá majú rovnaký účinok ako uvedené dohody, pripojte, prosím, kópiu takýchto pravidiel.

Pri neexistencii dohôd medzi firmami a štátom EZVO, akú sadzbu firmy skutočne zaplatia po uplatnení zníženia dane a aký bude rozdiel medzi touto sumou a minimálnou sadzbou stanovenou v právnych predpisoch Spoločenstva?

8.1.3.   Výnimky vzťahujúce sa na zavedenie novej dane uloženej pri neexistencii dane Spoločenstva

Sú výnimky podmienené dobrovoľným alebo povinným uzatvorením dohôd medzi firmami a štátom EZVO, ktoré sú zamerané na zlepšenie životného prostredia?

áno

nie

Aký je charakter týchto dohôd?

Sú prístupné pre všetky sektory hospodárstva, ktoré môžu využiť výhody daňového opatrenia?

áno

nie

Ak je podpis dohody dobrovoľný a nie je podmienkou získania daňovej výhody, aká je (očakávaná) miera pristúpenia k dohodám medzi príjemcami daňovej výhody?

Kto zabezpečuje rešpektovanie záväzkov, ktoré sa firmy zaviazali plniť?

Aké sú sankcie v prípade neplnenia záväzkov predpokladaných v dohodách?

Pripojte kópiu návrhov dohôd, ak existujú, alebo opíšte ich obsah.

Ak vnútroštátne pravidlá majú rovnaký účinok ako už uvedené dohody, pripojte kópiu týchto vnútroštátnych pravidiel.

Pri neexistencii dohôd medzi firmami a štátom EZVO, akú sadzbu firmy skutočne zaplatia po uplatnení zníženia dane a aký bude rozdiel medzi touto sumou a „normálnou“ vnútroštátnou sadzbou?

Uveďte, prosím, údaje, ktoré umožnia orgánu posúdiť podiel skutočne zaplatenej dane.

Aké je predpokladané trvanie uplatňovania oznámeného programu pomoci?

8.1.4.   Výnimky vzťahujúce sa na existujúce dane

Aký je účinok dane, na ktorú sa vzťahuje opatrenie, na životné prostredie?

Kedy bola daň zavedená? …

Pre ktorých príjemcov pomoci?

Bolo rozhodnutie o povolení zníženia dane príjemcom pomoci, ktorých sa týka toto oznámenie, prijaté v súvislosti s výrazným nárastom dane?

áno

nie

Ak áno, uveďte, prosím, vývoj príslušnej daňovej sadzby za určitý čas v absolútnom vyjadrení.

Stali sa výnimky nutnými po výraznej zmene hospodárskych podmienok?

Opíšte zmenu: …

Je táto zmena charakteristická pre jeden štát EZVO alebo existuje vo všetkých štátoch EZVO?

Aký je nárast poplatkov v dôsledku zmeny hospodárskych podmienok?

Aké je trvanie uplatňovania oznámeného plánovaného programu pomoci?

8.1.5.   Oslobodenie od dane potrebné na modernizáciu výroby energie na dosiahnutie vyššej energetickej účinnosti

Aké tradičné energetické zdroje sa budú používať na výrobu energie?

Aký bude rozdiel v energetickej účinnosti v porovnaní s tradičnými spôsobmi výroby?

Aké dodatočné náklady vyvolá plánovaná výroba?

9.   Prevádzková pomoc určená na obnoviteľné energie

9.1.   Aké sú príslušné kategórie energií?

9.2.   Pomoc určená na kompenzovanie rozdielu medzi výrobnými nákladmi na obnoviteľné energie a trhovými cenami takejto energie

Ide o nové zariadenia?  áno  nie

Aké sú priemerné výrobné náklady a rozdiel od priemernej trhovej ceny každého druhu obnoviteľnej energie?

Opíšte, prosím, presný podporný mechanizmus, a najmä spôsob výpočtu výšky pomoci

Aké je predpokladaná dĺžka amortizácie zariadení?

Preukážte, prosím, že čistá súčasná hodnota pomoci neprekročí čistú súčasnú hodnotu celkových investičných nákladov na elektráreň alebo druh elektrárne, ktorá využíva výhody pomoci

Ak sa pomoc predpokladá na niekoľko rokov, aké sú postupy na úpravu výrobných nákladov a trhových cien?

Sú zariadenia na výrobu obnoviteľných energetických zdrojov oprávnené získať aj investičnú pomoc?

áno

nie

Ak áno, v akej sume? …

Ako bude investičná pomoc zohľadnená pri stanovení potreby prevádzkovej pomoci?

Zahŕňa pomoc prvok návratnosti kapitálu?

áno

nie

Ak áno, koľko? Prosím vysvetlite, prečo sa to považuje za nutné. V prípade sektora biomasy, môže pomoc prekročiť krytie investícií?

9.3.   Pomoc vo forme trhových mechanizmov

Ide o nové zariadenia?  áno  nie

Aké sú priemerné náklady na výrobu príslušnej obnoviteľnej energie a rozdiel od priemernej trhovej ceny energie?

Ako bude mechanizmus fungovať?

Ako je zabezpečené, že mechanizmus neodradí výrobcov obnoviteľnej energie od toho, aby sa stali konkurenčnejšími?

Ako mechanizmus zohľadňuje dovozy a vývozy elektrickej energie?

V prípade zelených osvedčení zasiahne štát EZVO priamo alebo nepriamo do stanovenia cien?

Môže štát EZVO, ak si to želá, uviesť na trh nové osvedčenia alebo si ich kúpiť?

áno

nie

Bude systém obsahovať poplatok, ktorý sa platí v prípade neplnenia záväzku?

áno

nie

Ak áno, ako sa budú tieto peniaze vyberať, spravovať a používať?

Ako bude zabezpečená kontrola, ktorá má zabrániť celkovej nadmernej kompenzácii zúčastnených firiem?

9.4.   Prevádzková pomoc na základe zamedzenia vonkajších nákladov

Ide o nové zariadenia?  áno  nie

Ako a kým boli vypočítané zamedzené vonkajšie náklady? Predložte, prosím, odôvodnenú a kvantitatívne vyjadrenú analýzu pomerných nákladov spolu s hodnotením vonkajších nákladov, ktoré spôsobili konkurenční výrobcovia energie

Aká je maximálna výška pomoci na kWh? …

Ako je zabezpečená kontrola, že sa suma pomoci, ktorá prekračuje výšku vyplývajúcu z možnosti 1, naozaj znovu investuje do sektora alebo obnoviteľných energií?

10.   Prevádzková pomoc určená na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

10.1.   Ktorý primárny zdroj energie sa bude používať vo výrobnom procese?

Aký je prínos plánovaného opatrenia pre životné prostredie?

Ak je účinnosť premeny veľmi vysoká, aký je porovnávací priemer?

Aká bude minimálna účinnosť premeny oprávnených zariadení na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie?

V akom pomere, ak vôbec, umožňuje opatrenie znížiť spotrebu energie?

Boli opatrenia zhodnotené nezávislým odborníkom?

Z akých hľadísk a do akej miery, ak vôbec, poškodzuje výrobný proces životné prostredie v menšej miere?

Aké sú formy plánovanej pomoci?

Aké sú priemerné výrobné náklady a priemerné trhové ceny vyrobených energií?

Aká je priemerná trhová cena tradičnej energetickej jednotky?

V prípade priemyselného využívania kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie, aké sú možné výhody vyplývajúce z výroby tepla?

Ak sa pomoc predpokladá na niekoľko rokov, aké sú podmienky na úpravu výrobných nákladov a trhových cien?

11.   Ďalšie informácie

Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (opatrení) podľa usmernení orgánu o štátnej pomoci týkajúcich sa pomoci určenej na ochranu životného prostredia.

ČASŤ III.11

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI RIZIKOVÉMU KAPITÁLU

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na oznamovanie akéhokoľvek programu pomoci, na ktorý sa vzťahujú usmernenia orgánu o štátnej pomoci týkajúce sa pomoci rizikovému kapitálu  (63) . Prosím, uvedomte si, že ak sa na program pomoci vzťahujú iné usmernenia, mal by sa namiesto tohto formulára používať príslušný štandardný formulár oznámenia podľa týchto usmernení.

1.   Príjemca pomoci

Kto je/sú príjemca/príjemcovia programu pomoci (zaškrtnite, prosím, jedno políčko alebo podľa potreby viac políčok):

Investori zriaďujúci fond alebo zabezpečujúci vlastný kapitál v spoločnosti alebo v skupine spoločností.

Upresnite, prosím, kritéria výberu:

Investičný fond alebo iný prechodný prostriedok.

Upresnite, prosím, kritériá výberu:

Podniky, do ktorých sa investuje.

Upresnite prosím kritériá výberu:

2.   Forma pomoci

2.1.   Program pomoci predpokladá toto opatrenie (opatrenia) a/alebo nástroj (nástroje) (zaškrtnite, prosím, jedno políčko alebo podľa potreby viac políčok):

Zriadenie investičného fondu (t. j. fondu rizikového kapitálu), v ktorom sú verejné orgány partnerom, investorom alebo účastníkom.

Upresnite, prosím:

Granty poskytované investičnému fondu (t. j. fondu rizikového kapitálu) na pokrytie časti jeho administratívnych a správnych nákladov.

Upresnite, prosím:

Záruky poskytované investorom do rizikového kapitálu alebo fondom rizikového kapitálu za podiel investičných strát, alebo záruky za pôžičky poskytované investorom alebo fondom na investície do rizikového kapitálu.

Upresnite, prosím:

Iné finančné nástroje v prospech investorov do rizikového kapitálu alebo fondov rizikového kapitálu na zabezpečenie dodatočného kapitálu na investície.

Upresnite, prosím:

Fiškálne stimuly pre investorov na zrealizovanie investícií do rizikového kapitálu.

Upresnite, prosím:

2.2.   Kombinácia uvedeného opatrenia (opatrení) a/alebo nástroja (nástrojov) nevedie k poskytnutiu kapitálu podniku (podnikom), do ktorého (ktorých) sa investovalo výlučne vo forme pôžičiek (vrátane vedľajších pôžičiek a pôžičiek na „vlastný kapitál“) alebo iných nástrojov, ktoré zabezpečujú investorovi/poskytovateľovi pôžičiek pevnú minimálnu návratnosť.

Upresnite, prosím:

3.   Existencia zlyhania trhu

Maximálna tranža finančných prostriedkov pre cieľové podniky, ktoré sú financované na základe programu pomoci, neprekročí:

500 000 EUR

750 000 EUR v prípade podnikov, ktoré sa nachádzajú v regiónoch, ktoré sú oprávnené získať pomoc podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP

1 milión EUR v prípade podnikov, ktoré sa nachádzajú v regiónoch, ktoré sú oprávnené získať pomoc podľa článku 61 ods. 3 písm. a) Dohody o EHP

Ak maximálna tranža finančných prostriedkov pre cieľové podniky, ktoré sú financované na základe programu pomoci, prekračuje uvedené limity, program pomoci musí byť opodstatnený prítomnosťou „zlyhania trhu“ v príslušnej oblasti (oblastiach) investovania.

Upresnite, prosím, uvedením podporného dôkazu:

4.   Hlavné znaky pomoci

4.1.   Štátne finančné prostriedky sa obmedzujú výlučne alebo prevažne na realizáciu kapitálových investícií do:

Podnikov, ktoré sa nachádzajú v podporovaných regiónoch, ktoré sú oprávnené získať pomoc podľa článku 61 ods. 3 písm. a) Dohody o EHP a/alebo podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP

Mikro alebo malých podnikov

Stredných podnikov vo fáze ich spustenia alebo v iných počiatočných fázach, alebo do podnikov, ktoré sa nachádzajú v podporovaných oblastiach

V prípade stredných podnikov, ktoré už prešli fázou spustenia alebo inými počiatočnými fázami, alebo podnikov, ktoré sa nenachádzajú v podporovaných oblastiach, existuje limit celkového financovania prostredníctvom opatrenia pripadajúci na podnik

Upresnite, prosím:

4.2.   Program pomoci je zameraný na zlyhanie trhu rizikového kapitálu a zabezpečuje prísun finančných prostriedkov podnikom v zásade vo forme majetku alebo kvázi majetku.

Upresnite, prosím, podľa potreby:

Rozhodnutia investovať sú podnecované ziskom a existuje spojenie medzi realizáciou investícií a tými, ktorí sú zodpovední za rozhodnutia o investíciách, čo dokazujú tieto skutočnosti:

Všetok kapitál investovaný do cieľových podnikov zabezpečujú investori trhového hospodárstva

alebo

Investori trhového hospodárstva sú vo výraznej miere zapojení do cieľových podnikov

Upresnite, prosím:

4.3.1.   V prípade investičných fondov je ziskom riadený charakter investícií preukázaný (prosím, zaškrtnite jedno políčko alebo podľa potreby viac políčok) tým, že:

Aspoň 50 % kapitálu fondu zabezpečujú súkromní investori

Aspoň 30 % kapitálu fondu zabezpečujú súkromní investori v prípade opatrení pôsobiacich v regiónoch, ktoré sú oprávnené získať pomoc podľa článku 61 ods. 3 písm. a) Dohody o EHP alebo podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP

Iné faktory opodstatňujúce rôznu úroveň súkromného kapitálu

Prosím, opíšte:

Existuje dohoda medzi profesionálnym správcom fondu a účastníkmi fondu pod podmienkou, že odmeňovanie správcu je spojené s činnosťou fondu a že jasne stanovuje ciele fondu a načasovanie investícií

Súkromní investori sú zastúpení pri rozhodovaní

Uplatňujú sa osvedčené postupy a regulačný dozor nad správou fondu

Narušenie hospodárskej súťaže medzi investormi a investičnými fondmi je minimalizované, ako to dokazuje:

Výzva na výberové konanie stanovujúca preferenčné podmienky poskytnuté súkromným investorom

V prípade investičného fondu, verejná výzva investorov pri jeho spustení

V prípade programu pomoci (napr. program záruk) ostane prístupný všetkým novým účastníkom

Každá investícia bude založená na existencii podrobného podnikateľského plánu, aby sa zabezpečila životaschopnosť každého projektu.

Program poskytuje jasný „mechanizmus odchodu“.

Upresnite, prosím:

Predpokladá sa v programe pomoci možnosť recyklovať fondy?

Sektorové zameranie. Cieľové podniky pôsobia iba v určitom sektore (sektoroch) hospodárstva. Uveďte, prosím, sektor (sektory) a odôvodnenie základnej obchodnej, ako aj verejnej politiky: …

5.   Kumulácia pomoci

Ak program poskytuje pomoc podnikom, do ktorých sa investovalo, sú už príjemcami pomoci podľa iného programu, vrátane iných povolených programov?

Upresnite, prosím.

Ak sa vlastný kapitál poskytnutý na základe programu rizikového kapitálu používa na financovanie nákladov na počiatočné investície, výskum a vývoj alebo iných nákladov oprávnených podľa iných rámcov, zohľadňuje príslušný splnený limit pomoci aj prvok pomoci programu rizikového kapitálu?

Upresnite, prosím.

6.   Ďalšie informácie

Uveďte, prosím, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (opatrení) podľa usmernení orgánu o štátnej pomoci týkajúcich sa pomoci rizikovému kapitálu.

ČASŤ III.12.a. FDI (64)

O POMOCI URČENEJ NA REŠTRUKTURALIZÁCIU FIRIEM V LETECKOM SEKTORE, KTORÉ SA OCITLI V ŤAŽKOSTIACH

Táto príloha sa musí používať na oznamovanie individuálnej pomoci leteckým spoločnostiam určenej na reštrukturalizáciu, na ktorú sa vzťahujú usmernenia orgánu o štátnej pomoci určenej na reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach  (65) , a usmerneniami o štátnej pomoci v leteckom sektore  (66) .

1.   Oprávnenosť

1.1.   Ide o spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej sa stratila viac ako polovica jej základného imania a viac ako jedna štvrtina uvedeného kapitálu sa stratila počas posledných 12 mesiacov?

áno

nie

1.2.   Ide o spoločnosť s ručením neobmedzeným, v ktorej sa podľa účtovných záznamov spoločnosti stratila viac ako polovica jej kapitálu a viac ako jedna štvrtina uvedeného kapitálu sa stratila počas posledných 12 mesiacov?

áno

nie

1.3.   Spĺňa spoločnosť kritériá vnútroštátnych právnych predpisov na to, aby bola predmetom kolektívneho konkurzného konania?

áno

nie

Ak ste odpovedali áno na ktorúkoľvek z uvedených otázok, pripojte, prosím, príslušné dokumenty (najnovší výkaz ziskov a strát spolu so súvahou alebo rozhodnutie súdu o začatí prešetrovania spoločnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov o obchodných spoločnostiach).

Ak ste odpovedali nie na všetky uvedené otázky, predložte, prosím, dôkaz preukazujúci, že sa firma ocitla v ťažkostiach, a teda je oprávnená získať pomoc určenú na záchranu.

1.4.   Kedy bola firma založená? …

1.5.   Odkedy firma pôsobí? …

1.6.   Patrí spoločnosť do väčšej obchodnej skupiny?

áno

nie

Ak ste odpovedali áno, predložte, prosím, všetky podrobné údaje o skupine (organizačná štruktúra ukazujúca prepojenie medzi členmi skupiny s podrobnými údajmi o kapitálových a hlasovacích právach) a pripojte dôkaz, že ťažkosti spoločnosti sú jej vlastnými ťažkosťami a nie sú výsledkom svojvoľného rozdelenia nákladov v rámci skupiny a že ťažkosti sú príliš vážne, aby ich skupina vyriešila sama.

1.7.   Získala firma (alebo skupina, ku ktorej firma patrí) v minulosti nejakú pomoc na reštrukturalizáciu?

áno

nie

Ak áno, uveďte všetky podrobné údaje (dátum, suma, podľa potreby odkaz na predchádzajúce rozhodnutie orgánu č. xx/xx/COL atď.): …

2.   Plán reštrukturalizácie

Predložte, prosím, kópiu prieskumu trhu (trhov), na ktorom pôsobí firma, ktorá sa ocitla v ťažkostiach, s uvedením názvu organizácie, ktorá prieskum uskutočnila. Prieskum trhu musí poskytnúť najmä:

2.1.1.   Presnú definíciu výrobku a geografického trhu (trhov).

2.1.2.   Názvy hlavných konkurentov spoločnosti s ich podielmi na svetovom trhu, trhu EHP alebo domácom trhu.

2.1.3.   Vývoj podielu spoločnosti na trhu v posledných rokoch.

2.1.4.   Hodnotenie celkovej výrobnej kapacity a dopytu na úrovni EHP, vrátane informácie o tom, či je alebo nie je na trhu nadbytočná kapacita.

2.1.5.   Predpovede EHP, pokiaľ ide o trendy v dopyte, súhrnnej kapacite a cenách na trhu na nasledujúcich päť rokov.

Prosím, pripojte plán reštrukturalizácie. Keďže pomoc musí tvoriť súčasť programu reštrukturalizácie, mali by sa uviesť aspoň tieto informácie:

2.2.1.   Uvedenie rôznych trhových predpokladov, ktoré vyplývajú z prieskumu trhu.

2.2.2.   Analýza dôvodu (dôvodov), prečo sa firma ocitla v ťažkostiach.

2.2.3.   Uvedenie navrhovanej budúcej stratégie firmy a ako bude viesť k životaschopnosti firmy.

2.2.4.   Úplný opis a prehľad rôznych plánovaných reštrukturalizačných opatrení a nákladov na ne.

2.2.5.   Harmonogram implementácie rôznych opatrení a konečný termín na implementáciu plánu reštrukturalizácie v celom jeho rozsahu.

2.2.6.   Informácie o výrobnej kapacite spoločnosti, najmä o využití tejto kapacity, a o znížení kapacity, najmä keď si to vyžaduje obnova finančnej životaschopnosti firmy a/alebo situácia na trhu.

2.2.7.   Úplný opis finančných opatrení na reštrukturalizáciu, vrátane:

využitia kapitálu, ktorý je ešte k dispozícii,

predaja majetku alebo dcérskych spoločností s cieľom napomôcť financovaniu reštrukturalizácie,

finančného záväzku rôznych akcionárov a tretích strán (ako veriteľov, bánk),

sumy verejnej pomoci a preukázania potreby uvedenej sumy.

2.2.8.   Plánované účty ziskov a strát na nasledujúcich päť rokov s odhadovanou návratnosťou kapitálu a štúdiou citlivosti založenou na niekoľkých scenároch.

2.2.9.   Záväzok orgánov štátu EZVO, že firme neposkytne žiadnu ďalšiu pomoc.

2.2.10.   Záväzok orgánov štátu EZVO, že nebudú zasahovať do správy spoločnosti inak ako z dôvodu vlastníckych práv a umožnia, aby spoločnosť bola riadená podľa obchodných zásad.

2.2.11.   Záväzky prijaté orgánmi štátu EZVO s cieľom obmedziť pomoc na účely programu reštrukturalizácie a zabrániť firme získať podiely v spoločnostiach iných leteckých prepravcov v období reštrukturalizácie.

2.2.12.   Meno (mená) autora (autorov) plánu reštrukturalizácie a dátum jeho vypracovania.

2.3.   Opíšte navrhované kompenzačné opatrenia vzhľadom na zmiernenie poškodzujúcich účinkov na hospodársku súťaž na úrovni EHP, a najmä vplyv kapacity a zníženia ponuky obsiahnutej v pláne reštrukturalizácie firmy na jej konkurentov.

2.4.   Uveďte všetky dôležité informácie o pomoci akéhokoľvek druhu poskytnutej firme, ktorá získava pomoc určenú na reštrukturalizáciu, či na základe programu pomoci alebo nie, až do skončenia obdobia reštrukturalizácie.

2.5.   Uveďte všetky dôležité informácie na opísanie postupov transparentnosti a kontroly naplánovaných pre oznámené opatrenie.

ČASŤ III.12.b. FDI (67)

O POMOCI DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRE

Tento FDI sa musí používať na oznamovanie akejkoľvek individuálnej pomoci alebo programu pomoci dopravnej infraštruktúre. Mal by sa používať aj v prípade individuálnej pomoci alebo programu pomoci, ktoré sa oznamujú orgánu z dôvodov právnej istoty.

1.   Druh infraštruktúry

1.1.   Uveďte, prosím, druh infraštruktúry, ktorá prichádza do úvahy podľa opatrenia.

1.2.   Je uvedená infraštruktúra prístupná všetkým potenciálnym užívateľom na nediskriminačnom základe alebo je určená jednému alebo viacerým konkrétnym podnikom?

1.3.   Je infraštruktúra súčasťou verejnej oblasti a je prevádzkovaná ako taká, alebo je prevádzkovaná/spravovaná subjektom, ktorý je oddelený od verejnej správy?

1.4.   Uveďte, prosím, podmienky, za akých sa bude infraštruktúra prevádzkovať.

1.5.   Týka sa program pomoci alebo individuálna pomoc novej infraštruktúry alebo rozšírenia/zlepšenia existujúcej infraštruktúry?

2.   Oprávnené náklady a intenzita pomoci

2.1.   Vzťahuje sa program pomoci alebo individuálna pomoc:

Investičných nákladov

Prevádzkových nákladov

Iného (prosím, uveďte) …

2.2.   Aké sú celkové náklady daného projektu a do akej miery príjemca pomoci prispeje k týmto nákladom?

2.3.   Akým spôsobom bola stanovená výška pomoci, napr. výberové konanie, štúdie trhu atď.?

2.4.   Odôvodnite, prosím, nutnosť verejných príspevkov a vysvetlite, ako bolo zabezpečené udržanie verejného podielu na minimálnej nutnej úrovni.

3.   Príjemca pomoci

3.1.   Akým spôsobom bol vybratý príjemca pomoci?

3.2.   Bude príjemca pomoci aj prevádzkovať infraštruktúru?

áno

nie

Ak nie, vysvetlite, prosím, ako bol prevádzkovateľ vybratý: …

ČASŤ III.12.c. FDI (68)

O POMOCI NÁMORNEJ DOPRAVE

Tento FDI sa musí používať na oznamovanie akéhokoľvek programu pomoci, na ktorý sa vzťahujú usmernenia orgánu o pomoci námornej doprave  (69).

1.   Druhy programov pomoci

Predstavuje alebo zahŕňa program pomoci:

a)

Daň z nosnosti

b)

Zníženie sociálnych príspevkov

c)

Zníženie dane z príjmu, ktorá sa vzťahuje na námorníkov

d)

Zníženie miestnych daní

e)

Zníženie registračných poplatkov

f)

Pomoc vzdelávaniu

g)

Pomoc určená na premiestňovanie nákladných áut z ciest na plavebné cesty

h)

Zmluvu o verejnej službe alebo postup jej zadania

i)

Pomoc sociálneho charakteru?

j)

Iné (prosím, opíšte): …

2.   Oprávnenosť

V prípade bodov a), b), c), d), e), f), g):

2.1.   Aké sú kritéria oprávnenosti v prípade spoločností?

2.2.   Aké sú kritéria oprávnenosti v prípade lodí, najmä existuje povinnosť týkajúca sa vlajky?

2.3.   V prípade potreby, aké sú kritériá oprávnenosti v prípade námorníkov?

2.4.   Opíšte zoznam oprávnených činností.

2.5.   Najmä, týka sa režim

činností spojených s vlečením?

činností spojených s plávajúcim rýpadlom?

2.6.   Aké sú ochranné opatrenia zabraňujúce odlivu do nasledujúcich činností tej istej spoločnosti?

2.7.   V prípade h): Aké sú povinnosti verejných služieb, aká je metóda výpočtu kompenzácií, aké sú rôzne ponuky predložené vo výberovom konaní a aké sú dôvody výberu určenej spoločnosti?

2.8.   V prípade i): O ktoré trasy a o akých užívateľov ide a aké sú podmienky spojené s udelením individuálnych grantov?

3.   Intenzita pomoci

V prípade a):

3.1.   Aké sadzby sa používajú na výpočet zdaniteľného príjmu na 100 NT?

do 1 000 NT: …

medzi 1 001 a 10 000 NT: …

medzi 10 001 a 20 000 NT: …

viac ako 20 001 NT: …

3.2.   Sú spoločnosti povinné zaviesť samostatné účtovníctvo v prípade, že vykonávajú oprávnené aj neoprávnené činnosti?

3.3.   Ako by sa malo postupovať v prípade skupín spoločností a transakcií vo vnútri skupiny?

V prípade b), c), d), e):

3.4.   Aká je intenzita pomoci v zmysle percenta sociálnych/fiškálnych príspevkov alebo dane alebo poplatkov, ktorým by námorník alebo vlastník lode obvykle podliehali? … %

3.5.   Alebo na akú úroveň v absolútnom vyjadrení boli tieto príspevky, poplatky alebo dane obmedzené?

3.6.   V prípade f): Aká je intenzita pomoci v zmysle nákladov na vzdelávanie alebo plat účastníka vzdelávania?

3.7.   V prípade g): Aká je výška pomoci na prevážaný tonokilometer? …

3.8.   V prípade i): Aká je výška individuálnych grantov? …

ČASŤ III.12.d. FDI (70)

O POMOCI KOMBINOVANEJ DOPRAVE

Tento FDI sa musí používať na oznamovanie akejkoľvek individuálnej pomoci alebo programu pomoci na účely kombinovanej dopravy. Mal by sa používať aj v prípade individuálnej pomoci alebo programu pomoci, ktoré sa oznamujú orgánu z dôvodov právnej istoty.

1.   Druh programu pomoci alebo opatrenia

Týka sa program pomoci alebo individuálna pomoc:

1.1.   Nadobudnutia zariadení na kombinovanú dopravu

áno

nie

Ak áno, uveďte, prosím opis, oprávneného majetku:

1.2.   Vybudovania infraštruktúry súvisiacej s kombinovanou dopravou

áno

nie

Ak áno, uveďte, prosím, opis opatrenia:

1.3.   Poskytnutie nevratných dotácií na zníženie nákladov prístupu k službám kombinovanej dopravy

áno

nie

Ak áno, uveďte, prosím, štúdiu, ktorá odôvodní takéto opatrenie:

1.4.   Iné:

2.   Oprávnené náklady

2.1.   Sú námorné kontajnery (ISO 1) podľa programu pomoci prípustné?

áno

nie

2.2.   Sú vagóny a lokomotívy podľa programu pomoci prípustné?

áno

nie

Ak áno, uveďte, prosím, príjemcov pomoci:

2.3.   Budú sa prípustné položky používať výlučne na činnosti kombinovanej dopravy?

áno

nie

2.4.   Iné oprávnené náklady podľa individuálnej pomoci alebo programu pomoci:

3.   Intenzita pomoci

3.1.   Je intenzita pomoci určená na zariadenia kombinovanej dopravy vyššia ako 30 % oprávnených nákladov?

áno

nie

3.2.   Je intenzita pomoci určená na infraštruktúru kombinovanej dopravy vyššia ako 50 % oprávnených nákladov?

áno

nie

Ak áno, predložte, prosím, doklad, ktorý ju opodstatní:

V prípade dotácií na zníženie nákladov na prístup k službám kombinovanej dopravy poskytnite, prosím, štúdiu opodstatňujúcu plánovanú intenzitu pomoci.


(1)  Podľa článku 1 písm. f) v časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde, „neoprávnená pomoc“ znamená novú pomoc, ktorá nadobudla účinnosť v rozpore s článkom 1 ods. 3 časti I protokolu 3 k Dohode o dozore a súde.

(2)  Vedľajší cieľ je cieľ, na ktorý bude okrem hlavného cieľa výlučne vyčlenená pomoc. Napríklad program, ktorého hlavným cieľom je výskum a vývoj, môže mať ako vedľajší cieľ malé a stredné podniky (MSP), ak je pomoc vyčlenená výhradne pre MSP. Vedľajší cieľ môže byť aj sektorový, napríklad v prípade programu výskumu a vývoja v oceliarskom sektore.

(3)  Uveďte, prosím, sektor v bode 4.2.

(4)  Podľa článku 1 písm. e) časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde „individuálna pomoc“ znamená pomoc, ktorá sa neposkytuje na základe programu pomoci a úradne oznamovaných poskytnutí pomoci na základe programu pomoci.

(5)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33. Zmeny a doplnenia uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 364/2004 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc na výskum a vývoj (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22) sa uplatňujú hneď po začlenení tohto nariadenia do Dohody o EHP.

(6)  Ú. v. ES L 266, 3.10.2002, s. 56 a dodatok EHP č. 49, porovnaj bod 1f prílohy XV k Dohode o EHP.

(7)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 20. Zmeny a doplnenia uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 363/2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 20) sa uplatňujú iba po začlenení tohto nariadenia do Dohody o EHP.

(8)  Ú. v. ES L 266, 3.10.2002, s. 56 a dodatok EHP č. 49, porovnaj bod 1d prílohy XV k Dohode o EHP.

(9)  Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 3Ú. v. ES L 349, 24.12.2002, s. 126.

(10)  Ú. v. EÚ L 257, 9.10.2003, s. 39 a dodatok EHP č. 51, porovnaj bod 1g prílohy XV k Dohode o EHP.

(11)  Príloha B k usmerneniam Dozorného orgánu EZVO, kapitola 26A o multisektorovom rámci regionálnej pomoci veľkým investičným projektom (ešte neuverejnené).

(12)  NACE Rev. 1.1 je štatistická klasifikácia hospodárskych činností v Európskom spoločenstve.

(13)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malého a stredného podniku (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36) a nariadenie Komisie (ES) č. 364/2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc na výskum a vývoj (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22), platné iba po začlenení do Dohody o EHP.

(14)  Tak, ako je definovaná v kapitole 16 usmernenia Dozorného orgánu EZVO (Ú. v. ES L 274, 26.10.2000 a dodatok EHP č. 48).

(15)  Ú. v. ES L 266, 3.10.2002 a dodatok EHP č. 49, porovnaj bod 1f prílohy XV k Dohode o EHP. Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 bolo zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 364/2004, pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu jeho pôsobnosti tak, aby zahŕňalo pomoc pre výskum a vývoj, ktoré je uplatniteľné iba po začlenení do Dohody o EHP.

(16)  Ú. v. ES L 266, 3.10.2002 a dodatok EHP č. 49, porovnaj bod 1d prílohy XV k Dohode o EHP. Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 bolo zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 363/2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu, ktoré je uplatniteľné iba po začlenení do Dohody o EHP.

(17)  Ú. v. EÚ L 257, 9.10.2003 a dodatok EHP č. 51, porovnaj bod 1 g prílohy XV k Dohode o EHP.

(18)  Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33). Toto nariadenie bolo zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 364/2004 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc na výskum a vývoj (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22). Je uplatniteľné iba po začlenení do Dohody o EHP.

(19)  Ú. v. ES L 266, 3.10.2002 a dodatok EHP č. 49, porovnaj bod 1f prílohy XV k Dohode o EHP.

(20)  Tento bod sa bude uplatňovať iba po začlenení nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004, vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc na výskum a vývoj, do Dohody o EHP.

(21)  Tento opis by mal odrážať, ako orgány mienia zabezpečiť zhodu s bodom 25.4. ods. 10 – 12 kapitoly 25 usmernení Dozorného orgánu EZVO týkajúceho sa vnútroštátnej regionálnej pomoci (Ú. v. ES L 111, 29.4.1999 a dodatok EHP č. 18), zmenené a doplnené Ú. v. ES L 274, 26.10.2000 a dodatkom EHP č. 26.

(22)  Ú. v. ES L 266, 3.10.2002 a dodatok EHP č. 49, porovnaj bod 1f prílohy XV k Dohode o EHP.

(23)  Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 na pomoc vzdelávaniu (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 20). Zmeny a doplnenia obsiahnuté v nariadení Komisie (ES) č. 363/2004, (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 20) sa uplatňujú iba po začlenení tohto nariadenia do Dohody o EHP.

(24)  Ú. v. ES L 266, 3.10.2002 a dodatok EHP č. 49, porovnaj bod 1d prílohy XV k Dohode o EHP.

(25)  Ú. v. ES L 266, 3.10.2002 a dodatok EHP č. 49, porovnaj bod 1d prílohy XV k Dohode o EHP.

(26)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc zamestnanosti (Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 3Ú. v. ES L 349, 24.12.2002, s. 126).

(27)  Ú. v. EÚ L 257, 9.10.2003 a dodatok EHP č. 51, porovnaj bod 1g prílohy XV k Dohode o EHP.

(28)  Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom, ktoré bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002 (Ú. v. ES L 266, 3.10.2002 a dodatok EHP č. 49), porovnaj bod 1f prílohy XV k Dohode o EHP. Zmeny a doplnenia obsiahnuté v nariadení Komisie (ES) č. 364/2004 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc na výskum a vývoj (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22), sú uplatniteľné iba po začlenení tohto nariadenia do Dohody o EHP.

(29)  Ú. v. ES L 266, 3.10.2002 a dodatok EHP č. 49, porovnaj bod 1f prílohy XV k Dohode o EHP.

(30)  Ú. v. EÚ L 257, 9.10.2003 a dodatok EHP č. 51, porovnaj bod 1g prílohy XV k Dohode o EHP.

(31)  Usmernenia Dozorného orgánu EZVO, kapitola 25 o vnútroštátnej regionálnej pomoci (Ú. v. ES L 111, 29.4.1999 a dodatok EHP č. 18, zmenené a doplnené Ú. v. ES L 274, 26.10.2000 a dodatkom EHP č. 26).

(32)  Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33), začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002 (Ú. v. ES L 266, 3.10.2002 a dodatok EHP č. 49, porovnaj bod 1f prílohy XV k Dohode o EHP). Zmeny a doplnenia vykonané nariadením Komisie (ES) č. 364/2004 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc na výskum a vývoj (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22) sú uplatniteľné iba po začlenení nariadenia do Dohody o EHP.

(33)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc zamestnanosti (Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 3Ú. v. ES L 349, 24.12.2002, s. 126), začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 83/2003 z 20. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 257, 9.10.2003 a dodatok EHP č. 51, porovnaj bod 1g prílohy XV k Dohode o EHP).

(34)  Rozhodnutie kolégia Dozorného orgánu EZVO č. 263/02/COL z 18. decembra 2002 zavádzajúce kapitolu 26A o „Multisektorovom rámci regionálnej pomoci veľkým investičným projektom“.

(35)  Mala by sa chápať v zmysle bodu 4 ods. 1 kapitoly 25 usmernení Dozorného orgánu EZVO o vnútroštátnej regionálnej pomoci (Ú. v. ES L 111, 29.4.1999 a dodatok EHP č. 18), podľa ktorého „predmet regionálnej pomoci má zabezpečiť buď produktívne investície (počiatočné investície), alebo vytvorenie pracovných miest, ktoré sú spojené s investíciami. Tento spôsob takto neuprednostňuje ani kapitálový faktor, ani faktor pracovnej sily.“

(36)  Výška pôžičky ako percento alebo podiel oprávnených investícií.

(37)  Investície určené na výmenu spadajú do kategórie prevádzkovej pomoci, a teda sú vylúčené z počiatočných investícií.

(38)  Ako sú definované v kapitole 16 usmernení Dozorného orgánu EZVO o pomoci určenej na záchranu a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach (Ú. v. ES L 274, 26.10.2000 a dodatok EHP č. 48).

(39)  V sektore dopravy nemôžu byť výdavky na nákup dopravných zariadení zahrnuté do jednotného súboru výdavkových položiek. Takéto výdavky nie sú v prípade počiatočných investícií oprávnené.

(40)  Tento opis by mal vyjadriť, ako orgány mienia zabezpečiť zhodu s bodom 25.4 ods. 6 až 9 kapitoly 25 usmernení Dozorného orgánu EZVO o vnútroštátnej regionálnej pomoci (Ú. v. ES L 111, 29.4.1999).

(41)  Tento opis by mal vyjadriť, ako orgány mienia zabezpečiť zhodu s bodom 25.4 ods. 10 až 12 kapitoly 25 usmernení Dozorného orgánu EZVO o vnútroštátnej regionálnej pomoci (Ú. v. ES L 111, 29.4.1999).

(42)  Počet pracovných miest zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (ALU), t. j. počtu osôb zamestnaných na plný úväzok v jednom roku, práca na čiastočný úväzok a sezónna práca predstavujú podiely ALU.

(43)  Opis by mal vyjadrovať, ako orgány mienia zabezpečiť, že pomoc poskytnutá iba na dodatočné náklady na prepravu tovarov vo vnútrozemí bude vypočítaná na základe najhospodárnejšej formy dopravy a najkratšej trasy medzi miestom výroby alebo spracovania a obchodnými predajňami a nemôže byť poskytnutá na dopravu výrobkov podnikov bez alternatívneho miesta.

(44)  S výnimkou železničného vozňového parku v zmysle stanovenom článkom 4 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33), ktoré bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Dozorného orgánu EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002. Zmeny a doplnenia vykonané nariadením Komisie (ES) č. 364/2004 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc na výskum a vývoj (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22) sú uplatniteľné iba po začlenení nariadenia do Dohody o EHP.

(45)  V zmysle prílohy B ku kapitole 26A usmernení Dozorného orgánu EZVO o multisektorovom rámci regionálnej pomoci veľkým investičným projektom (ešte neuverejnené).

(46)  V zmysle prílohy D ku kapitole 26A usmernení Dozorného orgánu EZVO o multisektorovom rámci regionálnej pomoci veľkým investičným projektom (ešte neuverejnené).

(47)  Podľa kapitoly 26A usmernení Dozorného orgánu EZVO o multisektorovom rámci regionálnej pomoci veľkým investičným projektom, „Od štátov EZVO sa vyžaduje, aby oznamovali každý prípad regionálnej investičnej pomoci, ak navrhovaná pomoc je vyššia ako maximálna povolená pomoc, ktorú môže investícia získať podľa rozsahu a pravidiel stanovených v bode 26A.3. ods. 1“.

(48)  V prípade pomoci poskytnutej mimo povolených programov musí štát EZVO poskytnúť informácie, ktoré podrobne uvádzajú prospešné účinky pomoci na príslušnú podporovanú oblasť.

(49)  Kapitola 26A usmernení Dozorného orgánu EZVO o multisektorovom rámci regionálnej pomoci veľkým investičným projektom (ešte neuverejnené v úradnom vestníku, ale dostupné na webovej stránke orgánu).

(50)  Usmernenia Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci, kapitola 14 o štátnej pomoci výskumu a vývoju (Ú. v. ES L 245, 26.9.1996, dodatok EHP č. 43) a následné zmeny a doplnenia (Ú. v. ES C 293, 28.11.2002, dodatok EHP č. 59).

(51)  Nariadenie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom, (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33). Táto skupinová výnimka bola začlenená do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002 (Ú. v. ES L 266, 3.10.2002, s. 56). Zmeny a doplnenia vykonané nariadením Komisie (ES) 364/2004 z 25.2.2004 sú uplatniteľné iba po začlenení tohto nariadenia do Dohody o EHP.

(52)  Usmernenia Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci, kapitola 14 o štátnej pomoci výskumu a vývoju, Ú. v. ES L 245, 26.9.1996, dodatok EHP č. 43 a následné zmeny a doplnenia, Ú. v. ES C 293, 28.11.2002, dodatok EHP č. 59.

(53)  Nariadenie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33). Táto skupinová výnimka bola začlenená do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002 (Ú. v. ES L 266, 3.10.2002, s. 56). Zmeny a doplnenia vykonané nariadením Komisie (ES) č. 364/2004 z 25.2.2004 sú uplatniteľné iba po začlenení tohto nariadenia do Dohody o EHP.

(54)  Usmernenia Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci, kapitola 16 o štátnej pomoci určenej na záchranu a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach (Ú. v. ES L 274, 26.10.2000, dodatok EHP č. 48).

(55)  Štatistická klasifikácia hospodárskych činností v Európskom spoločenstve uverejnená Štatistickým úradom Európskych spoločenstiev.

(56)  Usmernenia Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci, kapitola 16 o štátnej pomoci určenej na záchranu a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach (Ú. v. ES L 274, 26.10.2000, dodatok EHP č. 48).

(57)  Usmernenia Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci, kapitola 16 o štátnej pomoci určenej na záchranu a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach (Ú. v. ES L 274, 26.10.2000, dodatok EHP č. 48).

(58)  Štatistická klasifikácia hospodárskych činností v Európskom spoločenstve uverejnená Štatistickým úradom Európskych spoločenstiev.

(59)  Usmernenia Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci, kapitola 16 o štátnej pomoci určenej na záchranu a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach (Ú. v. ES L 274, 26.10.2000, dodatok EHP č. 48).

(60)  V tomto zmysle pozri oznámenie Komisie určené Rade, Európskemu parlamentu, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o určitých právnych hľadiskách týkajúcich sa kinematografických a iných audiovizuálnych diel (Ú. v. ES C 43, 16.2.2002, s. 6).

(61)  Usmernenia Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci, kapitola 15 o pomoci určenej na ochranu životného prostredia (Ú. v. ES L 21, 24.1.2002, dodatok EHP č. 6).

(62)  Nariadenie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33). Táto skupinová výnimka bola začlenená do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 88/2002 z 25. júna 2002 (Ú. v. ES L 266, 3.10.2002, s. 56). Zmeny a doplnenia vykonané nariadením Komisie (ES) č. 364/2002 z 25.2.2004 sú uplatniteľné iba po začlenení tohto nariadenia do Dohody o EHP.

(63)  Usmernenia Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci, kapitola 10A o štátnej pomoci a rizikovom kapitále (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, dodatok EHP č. 27).

(64)  Formulár doplňujúcich informácií.

(65)  Usmernenia Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci, kapitola 16 o pomoci určenej na záchranu a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach (Ú. v. ES L 274, 26.10.2000, dodatok EHP č. 26).

(66)  Usmernenia Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci, kapitola 30 o pomoci leteckému sektoru (Ú. v. ES L 124, 23.5.1996, dodatok EHP č. 48).

(67)  Formulár doplňujúcich informácií.

(68)  Formulár doplňujúcich informácií.

(69)  Usmernenia Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci, kapitola 24A o pomoci námornej doprave, ktorá bola zmenená a doplnená rozhodnutím zhromaždenia 62/04/COL (ešte neuverejnené).

(70)  Formulár doplňujúcich informácií.


PRÍLOHA II

FORMULÁR PRE ZJEDNODUŠENÉ OZNAMOVANIE

Tento formulár sa môže používať na zjednodušené oznamovanie podľa článku 4 ods. 2 rozhodnutia Dozorného orgánu EZVO č. 195/04/COL zo 14. júla 2004, ktorým sa vykonáva časť II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde.

1.   Pred schválením programu pomoci (1)

1.1.   Číslo pomoci pridelené orgánom: …

1.2.   Názov: …

1.3.   Dátum schválenia [odkazom na list orgánu]: …

1.4.   Uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie: …

1.5.   Hlavný cieľ (uveďte, prosím, iba jeden cieľ): …

1.6.   Právny základ: …

1.7.   Celkový rozpočet: …

1.8.   Trvanie: …

2.   Nástroj podliehajúci oznámeniu

Nový rozpočet (uveďte, prosím, celkový aj ročný rozpočet v príslušnej národnej mene): …

Nové trvanie (uveďte, prosím, počiatočný dátum, odkedy sa môže pomoc poskytovať, a posledný dátum, dokedy sa môže pomoc poskytovať): …

Sprísnenie kritérií (uveďte, prosím, či sa úprava týka zníženia intenzity pomoci alebo oprávnených výdavkov a uveďte podrobné údaje): …

Pripojte, prosím, kópiu (alebo internetový link) príslušných výpisov konečnej verzie (verzií) právneho základu.


(1)  Ak bol program pomoci oznámený orgánu pri viac ako jednej príležitosti, uveďte, prosím, podrobné údaje o poslednom úplnom oznámení, ktoré bolo schválené orgánom.


PRÍLOHA III A

ŠTANDARDIZOVANÁ ŠTRUKTÚRA OZNÁMENIA EXISTUJÚCEJ ŠTÁTNEJ POMOCI

Za účelom zjednodušenia, zmodernizovania a zlepšenia celkového systému oznamovania štátnej pomoci sa existujúci štandardizovaný postup oznamovania nahrádza aktualizáciou vykonávanou raz za rok. Orgán zasiela štátom EZVO do 1. marca každého roka vopred zostavené tabuľkové súbory, ktoré obsahujú podrobné informácie o všetkých existujúcich programoch pomoci. Štáty EZVO vrátia orgánu tabuľkové súbory v elektronickej forme do 30. júna príslušného roka. To umožní orgánu uverejniť údaje o štátnej pomoci v roku t za oznamovacie obdobie t–1 (1).

Podstatnú časť informácií vo vopred zostavenom tabuľkovom súbore predbežne vyplní orgán na základe údajov poskytnutých v čase schválenia pomoci. Od štátov EZVO sa vyžaduje, aby skontrolovali a podľa potreby upravili podrobné údaje o každom programe pomoci alebo individuálnej pomoci a pridali ročné výdavky za posledný rok (t–1). Okrem toho štáty EZVO uvedú, ktoré programy už skončili alebo pre ktoré boli zastavené všetky platby, a či je alebo nie je program pomoci spolufinancovaný z prostriedkov, ktoré vyplývajú z účasti štátov EZVO na programoch Spoločenstva.

Informácie, ako cieľ pomoci, sektor, do ktorého smeruje pomoc, atď., sa týkajú času, v ktorom je pomoc schválená, a nie konečných príjemcov pomoci. Napríklad, hlavným cieľom programu pomoci, ktorý je v čase schválenia pomoci určený výlučne pre malé a stredné podniky, je pomoc malým a stredným podnikom. Iný program pomoci, v rámci ktorého sa celá pomoc nakoniec poskytuje malým a stredným podnikom, sa však nemá považovať za pomoc pre malé a stredné podniky, ak je program pomoci v čase schválenia pomoci prístupný všetkým podnikom.

V tabuľkových súboroch sa uvádzajú tieto parametre. Parametre 1-3 a 6-12 vypĺňa orgán vopred a kontrolujú ich štáty EZVO. Parametre 4, 5 a 13 vypĺňajú štáty EZVO.

1.

Názov

2.

Číslo pomoci

3.

Čísla všetkých predchádzajúcich programov pomoci (napr. po obnovení programu pomoci)

4.

Koniec platnosti

Štáty EZVO by mali uviesť tie programy pomoci, ktoré skončili alebo v prípade ktorých sa zastavili všetky platby.

5.

Spolufinancovanie

Hoci je financovanie vyplývajúce z účasti štátov EZVO na programoch Spoločenstva vylúčené, celková štátna pomoc pre každý štát EZVO zahŕňa opatrenia pomoci, ktoré sú spolufinancované z prostriedkov vyplývajúcich z účasti štátov EZVO na programoch Spoločenstva. Aby bolo možné zistiť, ktoré programy pomoci sú spolufinancované, a odhadnúť, aký podiel predstavuje takáto pomoc vo vzťahu k celkovej štátnej pomoci, od štátov EZVO sa vyžaduje, aby uviedli, či program je, alebo nie je spolufinancovaný, a ak áno, aby uviedli percento pomoci, ktorá sa spolufinancuje. Ak to nie je možné, uvádza sa odhad celkovej výšky pomoci, ktorá sa spolufinancuje.

6.

Sektor

Klasifikácia sektorov je založená najmä na NACE (2) na [trojcifernej úrovni.]

7.

Hlavný cieľ

8.

Vedľajší cieľ

Vedľajší cieľ je cieľ, pre ktorý bola okrem hlavného cieľa v čase schválenia pomoci výlučne vyčlenená pomoc (alebo jej rozhodujúca časť). Napríklad, program pomoci, ktorého hlavným cieľom je výskum a vývoj, môže mať ako vedľajší cieľ malé a stredné podniky (MSP), ak je pomoc vyčlenená výlučne pre MSP. Iný program pomoci, ktorého hlavným cieľom sú MSP, môže mať ako vedľajšie ciele vzdelávanie a zamestnanosť, ak v čase schválenia pomoci bola pomoc vyčlenená pre x % na vzdelávanie a y % na zamestnanosť.

9.

Región(-y)

Pomoc môže byť v čase schválenia výlučne vyčlenená pre osobitný región alebo skupinu regiónov. Podľa potreby je potrebné rozlišovať regióny podľa článku 61 ods. 3 písm. a) a regióny podľa článku 61 ods. 3 písm. c). Ak je pomoc vyčlenená pre jeden konkrétny región, je potrebné upresnenie na úrovni II NUTS (3).

10.

Kategória nástroja (nástrojov) pomoci

Je potrebné rozlišovať šesť kategórií (grant, zníženie dane/oslobodenie od dane, podiel na majetku, zvýhodnená pôžička, odloženie dane, záruka).

11.

Opis nástroja pomoci v národnom jazyku.

12.

Druh pomoci

Je potrebné rozlišovať tri kategórie: program pomoci, individuálne uplatňovanie programu pomoci, individuálna pomoc udelená mimo programu pomoci (ad hoc pomoc).

13.

Výdavky

Vo väčšine prípadov by údaje mali byť vyjadrené v zmysle skutočných výdavkov (alebo skutočného predchádzajúceho výnosu v prípade daňových výdavkov). V prípade, že platby nie sú k dispozícii, uvádzajú sa a zodpovedajúcim spôsobom sa označujú záväzky alebo povolené rozpočtové sumy. Samostatné údaje sa uvádzajú pre každý nástroj pomoci v rámci programu pomoci alebo individuálnej pomoci (napr. grant, zvýhodnené pôžičky atď.). Údaje sa udávajú v národnej mene používanej v čase oznamovacieho obdobia. Výdavky sa udávajú pre t–1, t–2, t–3, t–4, t–5.


(1)  t je rok, v ktorom boli údaje vyžiadané.

(2)  NACE Rev.1.1 je štatistická klasifikácia hospodárskych činností v Európskom spoločenstve.

(3)  NUTS je nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely v Spoločenstve.


PRÍLOHA III B

INFORMÁCIE, KTORÉ MÁ OBSAHOVAŤ VÝROČNÁ SPRÁVA PREDKLADANÁ ORGÁNU

Správy sa predkladajú v počítačovej forme. Obsahujú tieto informácie:

1.

Názov programu pomoci, číslo pomoci udelené orgánom a odkaz na rozhodnutie orgánu.

2.

Výdavky. Údaje musia byť vyjadrené v eurách alebo podľa potreby v národnej mene. V prípade daňových výdavkov musia byť oznámené ročné daňové straty. Ak nie sú k dispozícii presné údaje, takéto straty sa môžu odhadnúť. V prípade sledovaného roka uveďte tieto údaje samostatne pre každý nástroj pomoci v rámci programu pomoci (napr. grant, zvýhodnená pôžička, záruka atď.).

2.1.

Záväzné sumy, (odhadované) daňové straty alebo iné predchádzajúce výnosy, údaje o zárukách atď. v prípade nových podporovaných projektov. V prípade programov záruk by sa mala uviesť celková výška poskytnutých nových záruk.

2.2.

Skutočné platby, (odhadované) daňové straty alebo iné predchádzajúce výnosy, údaje o zárukách atď. v prípade nových a súčasných projektov. V prípade programov záruk by sa mali uviesť tieto údaje: celková výška nezaplatených záruk, príjem z prémií, odškodnenia, vyplatené náhrady škôd, prevádzkový výsledok programu v sledovanom roku.

2.3.

Počet podporovaných projektov a/alebo podnikov.

2.4.

Odhadovaná celková výška:

pomoci, ktorá bola poskytnutá na trvalé stiahnutie rybárskych lodí prostredníctvom ich premiestnenia do tretích krajín,

pomoci, ktorá bola poskytnutá na dočasné zastavenie rybolovu,

pomoci, ktorá bola poskytnutá na obnovu rybárskych lodí,

pomoci, ktorá bola poskytnutá na modernizáciu rybárskych lodí,

pomoci, ktorá bola poskytnutá na nákup použitých lodí;

pomoci, ktorá bola poskytnutá na sociálno-hospodárske opatrenia,

pomoci, ktorá bola poskytnutá na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami,

pomoci, ktorá bola poskytnutá najvzdialenejším regiónom,

pomoci, ktorá bola poskytnutá prostredníctvom parafiškálnych poplatkov.

2.5.

Regionálny rozpis súm podľa bodu 2.1. podľa regiónov definovaných ako regióny a iné oblasti cieľa 1.

3.

Ďalšie informácie a poznámky.