ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 137

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
25. mája 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 778/2006 z 24. mája 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 779/2006 z 24. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 488/2005 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 780/2006 z 24. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 781/2006 z 24. mája 2006 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

15

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Dozorný orgán EZVO

 

*

Odporúčanie Dozorného orgánu EZVO č. 59/05/COL z 5. apríla 2005 o koordinovanom programe kontroly v oblasti výživy zvierat na rok 2005

19

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

25.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 778/2006

z 24. mája 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. mája 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 24. mája 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

79,4

204

36,2

212

113,4

999

76,3

0707 00 05

052

85,5

628

151,2

999

118,4

0709 90 70

052

116,5

999

116,5

0805 10 20

052

36,5

204

39,4

220

38,6

388

77,6

624

52,2

999

48,9

0805 50 10

052

42,5

508

59,9

528

56,4

999

52,9

0808 10 80

388

88,6

400

122,8

404

110,3

508

78,9

512

82,4

524

88,5

528

86,0

720

95,6

804

104,9

999

95,3


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


25.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 779/2006

z 24. mája 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 488/2005 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 488/2005 z 21. marca 2005 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 5,

po porade so správnou radou Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva,

keďže:

(1)

Je potrebné zachovať rovnováhu medzi celkovými výdavkami Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na uskutočňovanie certifikačných činností a celkovým výnosom platieb, revízia sadzieb platieb by sa mala povoliť na základe finančných výsledkov a predpokladov agentúry.

(2)

Administratívne postupy týkajúce sa úhrady platieb vykonávané Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a žiadateľmi by nemali spomaľovať procesy certifikácie.

(3)

Nariadenie (ES) č. 488/2005 je preto potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 54 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1592/2002,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 488/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa písmeno g) upravuje takto:

„g)

‚nepriame náklady’ znamenajú podiel všeobecných nákladov agentúry na infraštruktúru, organizáciu a prevádzky, ktoré vyplývajú z uskutočňovania certifikačných činností, okrem priamych a osobitných nákladov vrátane nákladov na vývoj jednej časti predpísaného materiálu;“.

2.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

1.   Platbu uhrádza žiadateľ. Je splatná v eurách.

2.   Vydanie, udržiavanie alebo zmena a doplnenie certifikátu alebo povolenia podliehajú zaplateniu celej výšky splatnej platby vopred, pokiaľ sa agentúra a žiadateľ nedohodnú inak. V prípade nezaplatenia môže agentúra zrušiť príslušný certifikát alebo povolenie po formálnom oznámení tejto skutočnosti žiadateľovi.

3.   Sadzobník platieb uplatňovaný agentúrou, ako aj podmienky ich zaplatenia, sa žiadateľom oznámia počas odovzdania ich žiadostí.

4.   Pri certifikačných činnostiach, ktoré vedú k zaplateniu premenlivej čiastky, môže agentúra žiadateľovi poskytnúť na požiadanie predbežný rozpočet. Agentúra tento predbežný rozpočet zmení, ak sa ukáže, že daná činnosť je jednoduchšia alebo sa dá uskutočniť rýchlejšie, ako sa pôvodne predpokladalo, alebo naopak, že je komplexnejšia a zaberie dlhšie časové obdobie, ako mohla agentúra reálne predpokladať.

5.   Platby, ktoré sa vzťahujú na udržiavanie existujúcich certifikátov a povolení, sa platia podľa kalendára stanoveného agentúrou a oznámeného držiteľom týchto certifikátov a povolení. Tento kalendár je založený na kontrolách, ktoré vykonáva agentúra s cieľom preveriť udržiavanie týchto certifikátov a povolení v platnosti.

6.   Ak sa agentúra po prvom preskúmaní rozhodne nepokračovať v žiadosti, všetky platby, ktoré už prijala, žiadateľovi vráti s výnimkou sumy, ktorá je určená na pokrytie administratívnych nákladov na spracovanie žiadosti. Táto suma sa rovná fixnej platbe D uvedenej v prílohe.

7.   Ak agentúra musí certifikačnú činnosť prerušiť, pretože prostriedky žiadateľa nie sú dostatočné alebo žiadateľ nedodržiava povinnosti, ktoré mu prináležia, zvyšok splatných platieb je splatný v celej svojej výške v momente, keď agentúra ukončí svoju činnosť.“

3.

Body i), ii), v), vi), x), xii) a xiii) prílohy sa menia a dopĺňajú podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ročné poplatky uvedené v tabuľke v bode 3 a poplatky za dozor uvedené v tabuľkách v bodoch 4, 5 a 7 prílohy sa uplatňujú od prvej ročnej splátky splatnej po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2006

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1643/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 7).

(2)  Ú. v. EÚ L 81, 30.3.2005, s. 7.


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (ES) č. 448/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V úvodnej časti bodu i) sa dopĺňa štvrtá zarážka:

„—

všetky služby súvisiace s činnosťami vykonávanými agentúrou priamo alebo nepriamo, ktoré sú potrebné na vydávanie, udržiavanie alebo zmenu certifikátov a povolení uvedených v článku 15 nariadenia (ES) č. 1592/2002, sa účtujú v súlade s opatreniami kapitoly II tohto nariadenia.“

2.

Tabuľka uvedená v bode ii) sa nahrádza takto:

„Typ výrobku

Poznámky

Koeficient fixného poplatku

CS-25

Veľké lietadlá

podstatné

5

nepodstatné

4

nepodstatné s jednoduchou konštrukciou

2

CS-23.A

Lietadlo vymedzené v CS-23 článku 1.a.2 (civilné prepravné lietadlo)

podstatné

5

nepodstatné

4

CS-23.B

Lietadlo vymedzené v CS-23 v článku 1.a.1 s MTOW od 2 000 kg do 5 670 kg

podstatné

3

nepodstatné

2

CS-29

Veľký vrtuľník

podstatné

4

nepodstatné

4

CS-27

Malý vrtuľník

0,5

CS-E.T.A

Turbínové motory so silou tlaku pri štarte rovnajúcon sa alebo vyššon ako 25 000 N alebo výstupným výkonom rovnajúcim sa alebo vyšším ako 2 000 kW

podstatné

1

nepodstatné

1

CS-E.T.B

Turbínové motory so silou tlaku pri štarte menej ako 25 000 N alebo výstupným výkonom menším ako 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

Neturbínové motory

0,2


CS-23.C

Lietadlo vymedzené v CS-23 článku 1.a.1 s MTOW menej ako 2 000 kg

1

CS-22

Vetrone a poháňané vetrone

0,2

CS-VLA

Veľmi ľahké lietadlo

0,2

CS-VLR

Veľmi ľahký vrtuľník

0,2

CS-APU

Pomocný zdroj

0,25

CS-P.A

Pri použití v lietadle certifikovanom pod CS-25 (alebo ekvivalent)

0,25

CS-P.B

Pri použití v lietadle certifikovanom pod CS-23, CS-VLA a CS-22 (alebo ekvivalent)

0,15

CS-22.J

Pri použití v lietadle certifikovanom pod CS-22

0,15

CS-22.H

Neturbínové motory

0,15

CS-balóny

Zatiaľ neudávané

0,2

CS-vzducholode

Zatiaľ neudávané

0,5“

3.

Bod v) sa mení a dopĺňa takto:

a)

V úvodnej časti sa prvá zarážka nahrádza nasledujúcim textom:

„—

Ročný poplatok sa vymáha od všetkých súčasných držiteľov certifikátov agentúry, certifikátov obmedzeného typu a certifikátov a povolení Európskych prevádzkovateľov prenosových sústav (European Transmission System Operators – ETSO).“

b)

Prvá tabuľka sa nahrádza takto:

„Typ výrobku (1)

Typ certifikátu členského štátu EÚ, ktorý skonštruoval výrobky

(EUR)

Typ certifikátu tretej krajiny, ktorá skonštruovala výrobky

(EUR)

Obmedzený typ certifikátu členského štátu EÚ, ktorý výrobky skonštruoval

(EUR)

Obmedzený typ certifikátu tretej krajiny, ktorá skonštruovala výrobky

(EUR)

CS-25 (veľké lietadlá s MTOW viac ako 50 ton)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (veľké lietadlá s MTOW od 22 ton do 50 ton)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (veľké lietadlá s MTOW menej ako 22 ton)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-balóny

300

100

100

100

CS-vzducholode

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0


Typ zariadenia

Povolenie členskému štátu EÚ pre konštrukčné časti a príslušenstvo

(EUR)

Povolenie tretej krajine pre konštrukčné časti a príslušenstvo

(EUR)

CS-ETSO.A (hodnota zariadenia nad 20 000 EUR)

2 000

666

CS-ETSO.B (hodnota zariadenia od 2 000 EUR do 20 000 EUR)

1 000

333

CS-ETSO.C (hodnota zariadenia pod 2 000 EUR)

500

200“

4.

Tabuľka uvedená v bode vi) sa nahrádza takto:

„Kategória poplatku podľa hodnoty činností podliehajúcich povoleniu (EUR)

Koeficient

menej ako 500 001

0,1

od 500 001 do 700 000

0,2

od 700 001 do 1 200 000

0,5

od 1 200 001 do 2 800 000

1

od 2 800 001 do 4 200 000

1,5

od 4 200 001 do 5 000 000

2,5

od 5 000 001 do 7 000 000

3

od 7 000 001 do 9 800 000

3,5

od 9 800 001 do 14 000 000

4,8

od 14 000 001 do 50 000 000

7

od 50 000 001 do 140 000 000

12,8

od 140 000 001 do 250 000 000

18

od 250 000 001 do 500 000 000

50

od 500 000 001 do 750 000 000

200

viac ako 750 000 000

600“

5.

Tabuľka uvedená v bode x) sa nahrádza takto:

„Kategória poplatku podľa hodnoty činností podliehajúcich povoleniu (EUR)

Koeficient

menej ako 500 001

0,5

od 500 001 do 700 000

0,75

od 700 001 do 1 400 000

1

od 1 400 001 do 2 800 000

1,75

od 2 800 001 do 5 000 000

2,5

od 5 000 001 do 7 000 000

4

od 7 000 001 do 14 000 000

6

od 14 000 001 do 21 000 000

8

od 21 000 001 do 42 000 000

8,5

od 42 000 001 do 70 000 000

9

od 70 000 001 do 84 000 000

9,5

od 84 000 001 do 105 000 000

10

viac ako 105 000 000

10,5“

6.

Názov bodu xii) sa mení a dopĺňa takto:

7.

Tabuľka uvedená v bode xiii) sa nahrádza takto:

„Kategória poplatku podľa hodnoty činností podliehajúcich povoleniu (EUR)

Koeficient

menej ako 500 001

0,5

od 500 001 do 700 000

0,75

od 700 001 do 1 400 000

1

od 1 400 001 do 2 800 000

1,75

od 2 800 001 do 5 000 000

2,5

od 5 000 001 do 7 000 000

4

od 7 000 001 do 14 000 000

6

od 14 000 001 do 21 000 000

8

od 21 000 001 do 42 000 000

9,5

od 42 000 001 do 84 000 000

10

viac ako 84 000 000

10,5“


(1)  Pri verzii nákladného typu lietadla sa pri rovnocennej verzii typu osobnej prepravy k poplatku uplatní koeficient 0,85.


25.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 780/2006

z 24. mája 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na druhú zarážku jeho článku 13,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 5 ods. 8 nariadenia (EHS) č. 2092/91 sa v oddieloch A a B prílohy VI k uvedenému nariadeniu stanovuje zoznam povolených zložiek a látok uvedených v ods. 3 písm. c) a d) a ods. 5a písm. d) a e) uvedeného článku. Podmienky použitia týchto zložiek a látok je možné spresniť.

(2)

V súvislosti so zavedením pravidiel pre ekologickú výrobu v oblasti živočíšnej výroby a živočíšnych výrobkov v nariadení (EHS) č. 2092/91 je nevyhnutné upraviť tieto zoznamy s cieľom zahrnúť látky použité pri spracovaní výrobkov obsahujúcich zložky živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.

(3)

Je tiež nevyhnutné vymedziť prídavné látky, ktoré je možné použiť pri príprave iných ovocných vín, ako sú vína, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (2).

(4)

Nariadenie (EHS) č. 2092/91 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 14 nariadenia (EHS) č. 2092/91,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VI k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 699/2006 (Ú. v. EÚ L 121, 6.5.2006, s. 36).

(2)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2165/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha VI k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Text pod nadpisom „VŠEOBECNÉ ZÁSADY“ sa mení a dopĺňa takto:

a)

Prvý odsek sa nahrádza takto:

„Oddiely A, B a C sa vzťahujú na zložky a pomocné látky, ktoré je možné použiť na prípravu potravín pozostávajúcich v zásade z jednej alebo viacerých zložiek rastlinného a/alebo živočíšneho pôvodu uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia okrem vín, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 (1).

Výrobky živočíšneho pôvodu s označením metódy ekologického poľnohospodárstva, ktoré boli vyrobené v súlade s platnými právnymi predpismi predo dňom uplatňovania nariadenia Komisie (ES) č. 780/2006 (2), je možné uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.

b)

Druhý odsek sa nahrádza takto:

„Ak potravina pozostáva zo zložiek rastlinného a živočíšneho pôvodu, musia sa uplatňovať pravidlá ustanovené v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/2/ES (3).

Zahrnutie dusitanu sodného a dusičnanu draselného do pododdielu A.1 sa má prehodnotiť do 31. decembra 2007 z dôvodu obmedzenia alebo stiahnutia týchto prídavných látok.

2.

Oddiel A sa mení a dopĺňa takto:

a)

Pododdiel A.1 sa nahrádza takto:

„A.1.   Prídavné látky do potravín, vrátane nosičov

Kód

Názov

Príprava potravín rastlinného pôvodu

Príprava potravín živočíšneho pôvodu

Špecifické podmienky

E 153

Rastlinné uhlie

 

X

Kozí syr v popole (Ashy goat cheese)

Syr Morbier

E 160b

Annatto, Bixín, Norbixín

 

X

Syr Red Leicester

Syr Double Gloucester

Syr Scottish cheddar

Syr Mimolette

E 170

Uhličitan vápenatý

X

X

Nesmie sa použiť ako farbivo alebo ako doplnok kalcia vo výrobkoch

E 220

alebo

Oxid siričitý

X

X

V ovocných vínach (5) bez pridaného cukru (vrátane jablčného a hruškového) alebo v medovine:

50 mg (4)

Pre jablčné a hruškové víno pripravené s prídavkom cukru alebo pre koncentrovanú šťavu získanú fermentáciou:

100 mg (4)

E 224

Pyrosiričitan draselný

X

X

E 250

alebo

Dusitan sodný

 

X

Mäsové výrobky (8)

Pre E 250: indikatívne vstupné množstvo vyjadrené v NaNO2: 80 mg/kg

Pre E 252: indikatívne vstupné množstvo vyjadrené v NaNO3: 80 mg/kg

Pre E 250: najvyššie zvyškové množstvo vyjadrené v NaNO2: 50 mg/kg

Pre E 252: najvyššie zvyškové množstvo vyjadrené v NaNO3: 50 mg/kg

E 252

Dusičnan draselný

 

X

E 270

Kyselina mliečna

X

X

 

E 290

Oxid uhličitý

X

X

 

E 296

Kyselina jablčná

X

 

 

E 300

Kyselina askorbová

X

X

Mäsové výrobky (7)

E 301

Askorbát sodný

 

X

Mäsové výrobky v spojitosti s dusitanmi alebo dusičnanmi (7)

E 306

Extrakty bohaté na tokoferol

X

X

Antioxidant pre tuky a oleje

E 322

Lecitíny

X

X

Mliečne výrobky (7)

E 325

Mliečnan sodný

 

X

Mliečne a mäsové výrobky

E 330

Kyselina citrónová

X

 

 

E 331

Citráty sodíka

 

X

 

E 333

Citráty vápnika

X

 

 

E 334

Kyselina vínna [L(+)(–)]

X

 

 

E 335

Vínany sodíka

X

 

 

E 336

Vínany draslíka

X

 

 

E 341 (i)

Monokalciumfosfát

X

 

Kypridlo do múky

E 400

Kyselina algínová

X

X

Mliečne výrobky (7)

E 401

Alginát sodný

X

X

Mliečne výrobky (7)

E 402

Alginát draselný

X

X

Mliečne výrobky (7)

E 406

Agar

X

X

Mliečne a mäsové výrobky (7)

E 407

Karagénan

X

X

Mliečne výrobky (7)

E 410

Karobová guma

X

X

 

E 412

Guarová guma

X

X

 

E 414

Arabská guma

X

X

 

E 415

Xantánová guma

X

X

 

E 422

Glycerol

X

 

Pre rastlinné extrakty

E 440 (i)

Pektín

X

X

Mliečne výrobky (7)

E 464

Hydroxypropylmetylcelulóza

X

X

Materiál na výrobu kapsúl

E 500

Uhličitany sodíka

X

X

‚Dulce de leche’ (6) a maslo z kyslej smotany (7)

E 501

Uhličitany draslíka

X

 

 

E 503

Uhličitany amoniaku

X

 

 

E 504

Uhličitany horčíka

X

 

 

E 509

Chlorid vápenatý

 

X

Koagulácia mlieka

E 516

Síran vápenatý

X

 

Nosič

E 524

Hydroxid sodný

X

 

Povrchová úprava ‚Laugengebäck

E 551

Oxid kremičitý

X

 

Protispekavé činidlá pre bylinky a korenie

E 553b

Mastenec

X

X

Látka na zaobalenie mäsových výrobkov

E 938

Argón

X

X

 

E 939

Hélium

X

X

 

E 941

Dusík

X

X

 

E 948

Kyslík

X

X

 

b)

Pododdiel A.4 sa nahrádza týmto:

„A.4.   Prípravky mikroorganizmov

Všetky prípravky mikroorganizmov bežne používaných pri spracovaní potravín okrem geneticky modifikovaných organizmov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (9).

c)

Pridáva sa tento pododdiel A.6:

„A.6.   Použitie určitých farbív na označenie výrobkov pečiatkou

Ak sa použijú farbivá na pečiatkovanie vajec, uplatňuje sa článok 2 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/36/ES (10).

3.

Oddiel B sa nahrádza takto:

„ODDIEL B –   POMOCNÉ TECHNOLOGICKÉ LÁTKY A INÉ VÝROBKY, KTORÉ JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI SPRACOVANÍ ZLOŽIEK POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔVODU Z EKOLOGICKEJ VÝROBY PODĽA ČLÁNKU 5 ODS. 3 PÍSM. D) A ČLÁNKU 5 ODS. 5A PÍSM. E) NARIADENIA (EHS) č. 2092/91

Názov

Príprava potravín rastlinného pôvodu

Príprava potravín živočíšneho pôvodu

Špecifické podmienky

Voda

X

X

Pitná voda v zmysle smernice Rady 98/83/ES (12)

Chlorid vápenatý

X

 

Koagulačné činidlo

Uhličitan vápenatý

X

 

 

Hydroxid kalcia

X

 

 

Síran vápenatý

X

 

Koagulačné činidlo

Chlorid horečnatý (alebo nigari)

X

 

Koagulačné činidlo

Uhličitan draslíka

X

 

Sušenie hrozna

Uhličitan sodíka

X

 

Výroba cukru

Kyselina citrónová

X

 

Výroba oleja a hydrolýza škrobu

Hydroxid sodný

X

 

Výroba cukru

Výroba oleja zo semien repky olejky (Brassica spp)

Kyselina sírová

X

 

Výroba cukru

Izopropanol (propanol-2-ol)

X

 

V kryštalizačnom procese pri výrobe cukru; rešpektujúc ustanovenia smernice 88/344/EHS na obdobie, ktoré končí 31.12.2006

Oxid uhličitý

X

X

 

Dusík

X

X

 

Etanol

X

X

Rozpúšťadlo

Kyselina tanínová

X

 

Filtračná pomôcka

Vaječný albumín

X

 

 

Kazeín

X

 

 

Želatína

X

 

 

Rybací glej

X

 

 

Rastlinné oleje

X

X

Mastiace, uvoľňujúce alebo protipeniace činidlo

Gél alebo koloidný roztok oxidu kremičitého

X

 

 

Aktívne uhlie

X

 

 

Mastenec

X

 

 

Bentonit

X

X

Zahusťovacie činidlo pre medovinu (11)

Kaolín

X

X

Propolis (11)

Kremelina

X

 

 

Perlit

X

 

 

Škrupiny lieskových orechov

X

 

 

Ryžová múka

X

 

 

Včelí vosk

X

 

Uvoľňujúce činidlo

Karnaubový vosk

X

 

Uvoľňujúce činidlo


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 137, 25.5.2006, s. 9.“

(3)  Ú. v. ES L 61, 18.3.1995, s. 1.“

(4)  Najvyššie obsahy dostupné zo všetkých zdrojov vyjadrené v SO2 na mg/l.

(5)  V tomto kontexte je ‚ovocné víno’ definované ako víno vyrobené z ovocia iného ako hrozno.

(6)  ‚Dulce de leche’ alebo ‚Confiture de lait’ je jemný, lahodný krém hnedej farby, vyrobený zo sladeného, zahusteného mlieka

(7)  Obmedzenie sa týka len výrobkov živočíšneho pôvodu.

(8)  Túto prídavnú látku je možné použiť len v prípade, keď bola príslušnému orgánu preukázaná nedostupnosť takej alternatívnej technológie, ktorá by poskytovala rovnaké hygienické záruky a/alebo umožňovala udržiavať osobitné charakteristiky výrobku.“

(9)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.“

(10)  Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 13.“

(11)  Obmedzenie sa týka len výrobkov živočíšneho pôvodu.

Prípravky mikroorganizmov a enzýmov:

Všetky prípravky mikroorganizmov a enzýmov bežne používané ako pomocné technologické látky pri spracovaní potravín okrem geneticky modifikovaných mikroorganizmov a okrem enzýmov získaných z ‚geneticky modifikovaných organizmov’ v zmysle smernice 2001/18/ES.

(12)  Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32.“


25.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 781/2006

z 24. mája 2006

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie, a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovania tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2006

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 486/2006 (Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (kód KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

Pevná lepenková škatuľka s oddeliteľným vrchnákom (bez pántov alebo zapínania), vonkajší povrch oboch častí je z papiera. Rozmery škatuľky sú 5,5 cm (dĺžka) × 4,5 cm (šírka) × 3 cm (výška). Na vrchnáku je ozdobná textilná stužka.

V škatuľke je vložená vyberateľná syntetická špongia s hrúbkou 1 cm. Špongia je z ľahčeného plastu, ktorého horný povrch je pokrytý vrstvou z textilného materiálu pokrytou vlasom imitujúcim textilnú vločku. V strede je polkruhový zárez cez celú hrúbku špongie, ktorý je určený na držanie šperku, napr. prsteňa.

(škatuľka na šperky)

(Pozri fotografie č. 637 A + B + C) (1)

4202 99 00

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 písm. h) ku kapitole 48 a znením kódov KN 4202 a 4202 99 00.

Pevnosť lepenky naznačuje, že výrobok je vhodný na dlhodobé použitie. Navyše, rozmery špongie (prispôsobenie sa škatuľke, jej hrúbka), jej vzhľad (podobný vlasovej textílii) a predovšetkým tvar zárezu robia výrobok schránkou s vrchnákom podobnou „škatuľkám na šperky“ hodiacou sa na uloženie jedného šperku. Pozri taktiež vysvetlivky HS k položke 4202, siedmy odsek.

Okrem toho je výrobok pokrytý papierom, čo vyhovuje požiadavkám na schránky uvedené v druhej časti znenia položky 4202.

Vzhľadom na svoje objektívne vlastnosti (pevnosť lepenky, špecifické znaky špongie) je výrobok určený na uloženie špecifického tovaru, t. j. šperkov. Ide preto o výrobok uvedený v druhej časti znenia položky 4202 a je ako taký vylúčený z kapitoly 48 v zmysle poznámky 2 písm. h) ku kapitole 48. Pozri tiež prvú časť prvého odseku vysvetliviek HS k položke 4819, časť A.

Image

Image

Image


(1)  Fotografie sú len na informačné účely.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

Dozorný orgán EZVO

25.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/19


ODPORÚČANIE DOZORNÉHO ORGÁNU EZVO

č. 59/05/COL

z 5. apríla 2005

o koordinovanom programe kontroly v oblasti výživy zvierat na rok 2005

DOZORNÝ ORGÁN EZVO,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, najmä na jej článok 109 a protokol 1,

so zreteľom na Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a súdneho dvora, najmä na jej článok 5 ods. 2 písm. b) a protokol 1,

so zreteľom na akt uvedený v prílohe I k Dohode o EHP kapitola II bod 31a [smernica Rady 95/53/ES z 25. októbra 1995 určujúca zásady upravujúce organizovanie úradných kontrol v oblasti výživy zvierat  (1)] v znení zmien a doplnení a upravený protokolom 1 k Dohode o EHP, najmä na jeho článok 22 ods. 3,

keďže:

(1)

V roku 2004 vymedzili štáty EZVO určité otázky, ku ktorým by sa mal v roku 2005 uskutočniť koordinovaný program kontroly.

(2)

Hoci akt uvedený v prílohe I k Dohode o EHP kapitola II bod 33 [smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiadúcich látkach v krmivách pre zvieratá  (2)] v znení zmien a doplnení stanovuje maximálny objem aflatoxínu B1 v krmive, pre mykotoxíny, ako napríklad ochratoxín A, zearalenón, deoxynivalenol a fumonizíny, neexistujú žiadne pravidlá EHP. Zhromažďovanie informácií o prítomnosti týchto mykotoxínov prostredníctvom náhodného odoberania vzoriek by mohlo poskytnúť užitočné údaje pre hodnotenie situácie na účel vývoja právnych predpisov. Okrem toho niektoré kŕmne suroviny, ako napríklad obilniny a olejnaté semená, sú mimoriadne vystavené kontaminácii mykotoxínmi kvôli podmienkam zberu, skladovania a dopravy. Keďže koncentrácia mykotoxínov sa mení z roka na rok, je vhodné zbierať údaje o všetkých uvedených mykotoxínoch za po sebe nasledujúce roky.

(3)

S antibiotikami inými ako sú kokcídiostatiká a histomonostatiká sa môže do 31. decembra 2005 obchodovať a nakladať ako s kŕmnymi doplnkovými látkami. Predchádzajúce kontroly prítomnosti antibiotík a kokcidiostatík v určitých krmivách, kde niektoré z týchto zložiek nie sú povolené, naznačujú, že tento typ porušenia predpisov naďalej pretrváva. Frekvencia takýchto zistení a citlivosť tejto otázky odôvodňuje pokračovanie kontrol. Je dôležité zabezpečiť, aby sa obmedzenia pre používanie kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu v krmivách, uplatňovali efektívne, v zmysle príslušných právnych predpisov EHP.

(4)

Účasť Nórska a Islandu v programoch v rozsahu prílohy II tohto odporúčania týkajúce sa látok, ktoré nie sú povolené ako kŕmne doplnkové látky, sa bude musieť vyhodnotiť s ohľadom na ich vyňatia z kapitoly II prílohy I k Dohode o EHP, najmä z aktu uvedeného v bode 1a kapitoly II prílohy k Zmluve o EHP, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat.

(5)

Účasť Islandu v programoch v rozsahu prílohy III tohto odporúčania týkajúceho sa obmedzení výroby a používania kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu, sa bude musieť vyhodnotiť s ohľadom na jeho vyňatia z kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP.

(6)

Je vhodné zabezpečiť, aby úrovne stopových prvkov medi a zinku v kŕmnych zmesiach pre ošípané neprekračovali maximálne prípustný obsah stanovený v akte uvedenom v prílohe I k Dohode o EHP kapitola II bod 1zq [nariadenie Komisie (ES) č. 1334/2003 z 25. júla 2003, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky pre povoľovanie viacerých doplnkových látok, ktoré patria do skupiny mikroprvkov v krmivách  (3)], v znení zmien a doplnení. Účasť Nórska v programoch v rozsahu prílohy IV sa bude musieť vyhodnotiť s ohľadom na jeho vyňatia z kapitoly II prílohy I k Dohode o EHP.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto odporúčaní sú v súlade so stanoviskom Výboru EZVO pre rastlinné a živočíšne krmivá, ktorý asistuje Dozornému orgánu EZVO,

TÝMTO ODPORÚČA:

1.

Odporúča sa, aby štáty EZVO uskutočnili v roku 2005 koordinovaný program kontroly zameraný na kontrolu:

a)

koncentrácie mykotoxínov (aflatoxín B1, ochratoxín A, zearalenón, deoxynivalenol a fumonizíny) v krmivách s uvedením metódy analýzy. Metóda odoberania vzoriek by mala zahŕňať náhodné aj cielené odoberanie vzoriek. V prípade cieleného odoberania vzoriek by mali byť vzorkami kŕmne suroviny, pri ktorých existuje podozrenie, že obsahujú vyššie koncentrácie mykotoxínov, ako napríklad obilné zrná, olejnaté semená, olejnaté plody, ich produkty a vedľajšie produkty a kŕmne suroviny dlhodobo uskladnené alebo prepravované po mori na veľkú vzdialenosť. V prípade aflatoxínu B1 by sa mala mimoriadna pozornosť venovať kŕmnym zmesiam pre dojné zvieratá okrem dojníc. Výsledky kontrol by sa mali oznamovať s použitím vzoru uvedeného v prílohe I;

b)

antibiotík, kokcidiostatík a/alebo histomonostatík, bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú, povolené ako kŕmne doplnkové látky pre určité živočíšne druhy a kategórie, ktoré sa často vyskytujú v neliečivých premixoch a kŕmnych zmesiach, v ktorých nie sú tieto liečivé látky povolené. Kontroly by sa mali zamerať na tieto liečivé látky v premixoch a kŕmnych zmesiach, v prípade, že sa kompetentný orgán domnieva, že existuje väčšia pravdepodobnosť zistenia nezrovnalostí. Výsledky kontrol by sa mali oznamovať s použitím vzoru uvedeného v prílohe II;

c)

implementácie obmedzení výroby a používania kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu, ako je uvedené v prílohe III;

d)

úrovní medi a zinku v kŕmnych zmesiach pre ošípané, ako je uvedené v prílohe IV.

2.

Odporúča sa, aby štáty EZVO začlenili výsledky koordinovaného programu kontroly ustanoveného v odseku 1 do samostatnej kapitoly vo výročnej správe o kontrolných aktivitách, ktoré sa majú oznámiť Dozornému orgánu EZVO do 1. apríla 2006 v súlade s článkom 22 ods. 2 aktu uvedeného v prílohe I k Dohode o EHP kapitola II bod 31a (smernica Rady 95/53/ES z 25. októbra 1995 určujúca zásady upravujúce organizovanie úradných kontrol v oblasti výživy zvierat) a najnovšou verziou harmonizovaného vzoru správy.

V Bruseli 5. apríla 2005

Za Dozorný orgán EZVO

Niels FENGER

riaditeľ

Bernd HAMMERMANN

člen kolégia


(1)  Ú. v. ES L 265, 8.11.1995, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/46/ES (Ú. v. ES L 234, 1.9.2001, s. 55).

(2)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/100/ES (Ú. v. EÚ L 285, 1.11.2003, s. 33).

(3)  Ú. v. EÚ L 187, 26.7.2003, s. 11.


PRÍLOHA I

Koncentrácia určitých mykotoxínov (aflatoxín B1, ochratoxín A, zearalenón, deoxynivalenol, fumonizíny) v krmivách

Jednotlivé výsledky všetkých testovaných vzoriek; vzor správ podľa odseku 1 písm. a)

Krmivá

Odoberanie vzoriek

(náhodné alebo cielené)

Typ a koncentrácia mykotoxínov (μg/kg vo vzťahu ku krmivu s obsahom vlhkosti 12 %)

Typ

Krajina pôvodu

Aflatoxín B1

Ochratoxín A

Zearalenón

Deoxynivalenol

Fumonizíny (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentný orgán by mal tiež uviesť:

prijaté opatrenie v prípade, keď sú prekročené maximálne úrovne aflatoxínu B1,

metódy použitej analýzy,

medzné hodnoty detekcie.


(1)  Koncentrácia fumonizínov celkovo zahŕňa fumonizíny B1, B2 a B3.


PRÍLOHA II

Prítomnosť určitých liečivých látok, ktoré nie sú povolené ako kŕmne doplnkové látky

Určité antibiotiká, kokcídiostatiká a iné liečivé látky môžu byť legálne prítomné ako doplnkové látky v premixoch a kŕmnych zmesiach pre určité druhy a kategórie zvierat, ak sú splnené požiadavky článku 10 aktu uvedeného v prílohe I k Dohode o EHP kapitola II bod 1a [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat  (1)].

Prítomnosť nepovolených liečivých látok v krmivách predstavuje porušenie predpisov.

Liečivé látky, ktoré majú byť kontrolované, by sa mali vybrať spomedzi nasledovných látok:

1.

Liečivé látky povolené ako kŕmne doplnkové látky len pre určité druhy alebo kategórie zvierat:

 

avilamycín

 

dekochinát

 

diklazuril

 

flavofosfolipol

 

halofuginón hydrobromid

 

lasalocid A sodný

 

maduramicín amónny alfa

 

monenzín sodný

 

narazín

 

narazín-nikarbazín

 

robenidín hydrochlorid

 

salinomycín sodný

 

semduramicín sodný

2.

Liečivé látky, ktoré už nie sú povolené ako kŕmne doplnkové látky:

 

amprólium

 

amprólium/etopabát

 

arprinocid

 

avoparcín

 

karbadox

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

metichlórpindol

 

metichlórpindol/metylbenzokvát

 

nikarbazín

 

nifurzol

 

olaquindox

 

ronidazol

 

spiramycín

 

tetracyklíny

 

tylozín fosfát

 

virginiamycín

 

bacitracín zinočnatý

 

iné antimikrobiálne látky

3.

Liečivé látky, ktoré nikdy neboli povolené ako kŕmne doplnkové látky:

 

iné látky

Jednotlivé výsledky všetkých nevyhovujúcich vzoriek; vzor správ podľa odseku 1 písm. b)

Typ krmiva (druh a kategória zvierat)

Zistená látka

Zistená úroveň

Dôvod porušenia predpisov (2)

Prijaté opatrenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentný orgán by tiež mal uviesť:

celkový počet testovaných vzoriek,

názvy skúmaných látok,

metódy použitej analýzy,

medzné hodnoty detekcie.


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dôvod vedúci k prítomnosti nepovolenej látky v krmive na základe záveru vyšetrovania uskutočnenom kompetentným orgánom.


PRÍLOHA III

Obmedzenia výroby a používania kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu

Bez toho, aby boli dotknuté články 3 až 13 a 15 smernice 95/53/ES, štáty EZVO by mali v roku 2005 uskutočniť koordinovaný program kontroly, aby stanovili, či boli dodržané obmedzenia výroby a používania kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu.

S cieľom zabezpečiť predovšetkým efektívne uplatňovanie zákazu kŕmenia určitých zvierat spracovanými živočíšnymi proteínmi, ako je ustanovené v prílohe IV k aktu uvedeného v prílohe I k Dohode o EHP kapitola I bod 7.1.12 [nariadenie Európskeho parlamentu (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií  (1)], štáty EZVO by mali implementovať osobitný program kontroly založený na cielených kontrolách. V súlade s článkom 4 smernice 95/53/ES, by mal daný program kontrol spočívať v stratégii založenej na rizikách, kde sú zahrnuté všetky fázy výroby a všetky typy priestorov, kde sa krmivo produkuje, kde sa s ním manipuluje, a kde sa podáva. Štáty EZVO by mali venovať mimoriadnu pozornosť definícii kritérií, ktoré môžu súvisieť s rizikom. Váha prisúdená každému kritériu by mala byť úmerná riziku. Frekvencia kontrol a počet vzoriek analyzovaných v daných priestoroch by mali byť úmerné súčtu váh priradených týmto priestorom.

Pri vypracovávaní programu kontroly by sa mali vziať do úvahy nasledovné indikatívne priestory a kritériá:

Priestory

Kritériá

Váha

Výrobne kŕmnych zmesí

Dvojprúdové výrobne kŕmnych zmesí produkujúce kŕmne zmesi pre prežúvavce a kŕmne zmesi pre iné zvieratá ako prežúvavce, ktoré obsahujú spracované živočíšne proteíny vyňaté zo zákazu.

Výrobne kŕmnych zmesí s predchádzajúcim výskytom alebo podozrením na nedodržiavanie predpisov.

Výrobne kŕmnych zmesí s veľkým množstvom dovozových krmív s vysokým obsahom proteínov, ako napríklad rybia múčka, sójový šrot, kukuričný lepok a proteínové koncentráty.

Výrobne kŕmnych zmesí s vysokou produkciou kŕmnych zmesí.

Riziko krížovej kontaminácie vyplývajúce z interných prevádzkových postupov (používanie síl, kontrola efektívneho oddeľovania liniek, kontrola prísad, interné laboratórium, postupy pri odoberaní vzoriek).

 

Miesta pohraničnej kontroly a iné miesta vstupu do Spoločenstva

Veľké/malé množstvo dovozov krmív

Krmivá s vysokým obsahom proteínov

 

Farmy

Domáce miešačky využívajúce spracované živočíšne proteíny vyňaté zo zákazu

Farmy s chovom prežúvavcov a iných druhov (riziká krížového kŕmenia)

Farmy nakupujúce voľne ložené krmivo

 

Predajcovia

Sklady a prechodné skladovanie krmív s vysokým obsahom proteínov

Veľký objem obchodovaných sypkých krmív

predajcovia kŕmnych zmesí vyrobených v zahraničí

 

Automiešačky

Miešačky produkujúce pre prežúvavce a iné zvieratá

Miešačky s predchádzajúcim výskytom alebo podozrením na nedodržiavanie pravidiel

Miešačky zahŕňajúce krmivá s vysokým obsahom proteínov

Miešačky s vysokou produkciou krmív

Veľký počet fariem v prevádzke vrátane fariem s chovom prežúvavcov

 

Dopravné prostriedky

Vozidlá používané na dopravu spracovaných živočíšnych proteínov a krmív

Vozidlá s predchádzajúcim výskytom alebo podozrením na nedodržiavanie pravidiel

 

Ako alternatívu k týmto uvedeným priestorom a kritériám môžu štáty EZVO predložiť Dozornému orgánu EZVO svoje vlastné posúdenie rizika do 31. marca 2005.

Odoberanie vzoriek by malo byť zamerané na série alebo prípady, kde je krížová kontaminácia zakázanými spracovanými proteínmi najpravdepodobnejšia (prvá dávka po doprave krmiva obsahujúceho živočíšne proteíny zakázané v tejto sérii, technické problémy alebo zmeny vo výrobných linkách, zmeny v zásobníkoch na skladovanie alebo v silách pre sypký materiál).

V roku 2005 by sa mali štáty EZVO zamerať na analýzu rezkov cukrovej repy a dovezené kŕmne suroviny.

Minimálny počet kontrol v štáte EZVO by mal byť 10 ročne na 100 000 ton vyprodukovanej kŕmnej zmesi. Minimálny počet oficiálnych odobratí vzoriek v štáte EZVO by mal byť 20 ročne na 100 000 ton vyprodukovanej kŕmnej zmesi. V závislosti od schválenia alternatívnych metód by sa pri analyzovaní vzoriek mali používať mikroskopická identifikácia a odhad, ako je opísané v akte uvedenom v prílohe I k Dohode o EHP kapitola II bod 31i [smernica Komisie 2003/126/ES o analytickej metóde na stanovenie zložiek živočíšneho pôvodu na úradnú kontrolu krmiva  (2)]. Akákoľvek prítomnosť zakázaných zložiek živočíšneho pôvodu v krmivách by sa mala považovať za porušenie zákazu kŕmenia.

Výsledky programov kontroly by mali byť oznamované Dozornému orgánu EZVO s využitím nasledovných vzorov.

Zhrnutie kontrol týkajúcich sa obmedzení pre krmivá živočíšneho pôvodu (kŕmenie zakázanými spracovanými živočíšnymi proteínmi)

A.   Zaznamenané kontroly

Štádium

Počet kontrol zahŕňajúcich kontroly prítomnosti spracovaných živočíšnych proteínov

Počet porušení na základe zaznamenaných kontrol, atď., namiesto laboratórnych testov

Dovoz kŕmnych surovín

 

 

Skladovanie kŕmnych surovín

 

 

Výrobne kŕmnych zmesí

 

 

Domáce miešačky/automiešačky

 

 

Sprostredkovatelia krmív

 

 

Dopravné prostriedky

 

 

Farmy na chov zvierat, okrem prežúvavcov

 

 

Farmy na chov prežúvavcov

 

 

Iné:...

 

 


B.   Odoberanie vzoriek a testovanie kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí na spracované živočíšne proteíny

Priestory

Počet oficiálnych vzoriek testovaných na spracované živočíšne proteíny

Počet nevyhovujúcich vzoriek

Prítomnosť spracovaných živočíšnych proteínov zo suchozemských živočíchov

Prítomnosť spracovaných živočíšnych proteínov z rýb

Kŕmne suroviny

Kŕmne zmesi

Kŕmne suroviny

Kŕmne zmesi

Kŕmne suroviny

Kŕmne zmesi

pre prežúvavce

pre zvieratá iné ako prežúvavce

pre prežúvavce

pre zvieratá iné ako prežúvavce

pre prežúvavce

pre zvieratá iné ako prežúvavce

Pri dovoze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobne kŕmnych zmesí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprostredkovatelia/uskladnenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravné prostriedky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domáce miešačky/automiešačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na farme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné:...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Zhrnutie zakázaných spracovaných živočíšnych proteínov zistených vo vzorkách krmív určených pre prežúvavce

 

Mesiac odobratia vzorky

Typ stupňa a pôvod kontaminácie

Uplatnené sankcie (alebo iné opatrenia)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1993/2004 (Ú. v. EÚ L 344, 20.11.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 339, 24.12.2003, s. 78.


PRÍLOHA IV

Jednotlivé výsledky všetkých vzoriek (vyhovujúcich aj nevyhovujúcich), ktoré sa týkajú obsahu medi a zinku v kŕmnych zmesiach pre ošípané

Typ kŕmnej zmesi (kategória zvierat)

Stopový prvok (meď alebo zinok)

Zistená úroveň (mg/kg z kŕmnej zmesi)

Dôvod prekročenia maximálneho obsahu (1)

Prijaté opatrenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Podľa záverov vyšetrovania uskutočnenom kompetentným orgánom.