ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 136

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
24. mája 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 775/2006 z 23. mája 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 776/2006 z 23. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o referenčné laboratóriá Spoločenstva ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 777/2006 z 23. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií ( 1 )

9

 

*

Smernica Komisie 2006/47/ES z 23. mája 2006, ktorá stanovuje osobitné požiadavky pre výskyt Avena fatua v osive obilovín (kodifikované znenie) ( 1 )

18

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2005 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bulharskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

21

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bulharskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

22

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2005 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

31

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

32

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

*

Rozhodnutie prijaté na základe vzájomnej dohody na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád vládami členských štátov, ktorých menou je euro z 19. mája 2006 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

41

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

24.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 775/2006

z 23. mája 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. mája 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 23. mája 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

95,8

204

39,3

212

113,4

999

82,8

0707 00 05

052

105,5

628

151,2

999

128,4

0709 90 70

052

108,8

999

108,8

0805 10 20

052

36,5

204

41,7

220

41,4

388

72,9

448

46,6

624

52,2

999

48,6

0805 50 10

052

42,5

508

59,9

528

55,7

999

52,7

0808 10 80

388

87,4

400

115,3

404

115,5

508

94,4

512

79,9

524

58,6

528

107,3

720

93,8

804

103,2

999

95,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


24.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 776/2006

z 23. mája 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o referenčné laboratóriá Spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa stanovujú všeobecné povinnosti, úlohy a požiadavky na referenčné laboratóriá Spoločenstva pre potraviny, krmivá a zdravie zvierat. V prílohe VII k tomuto nariadeniu sa nachádza zoznam referenčných laboratórií Spoločenstva. Tento zoznam obsahuje všetky referenčné laboratóriá pre krmivá a potraviny, ktoré boli predtým menované v iných aktoch.

(2)

Menovanie referenčných laboratórií Spoločenstva by malo prispieť k vysokej kvalite a jednotnosti analytických výsledkov.

(3)

Aktivity referenčných laboratórií Spoločenstva by mali pokrývať všetky oblasti potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat, najmä tých, v ktorých sú potrebné presné analytické a diagnostické výsledky.

(4)

Vo viacerých sektoroch, ktorých sa týkajú právne predpisy Spoločenstva o potravinách, krmivách a zdraví zvierat, je potrebné menovať ďalšie referenčné laboratóriá Spoločenstva v oblastiach, v ktorých ešte neexistujú, a to najmä v súvislosti so slintačkou a krívačkou, brucelózou, Listeria monocytogenes, koagulázopozitívnymi stafylokokmi, Escherichia coli vrátane verotoxín produkujúcich E. coli (VTEC), Campylobacter, parazitmi (obzvlášť Trichinella, Echinococcus, Anisakis), antimikrobiálnou rezistenciou, živočíšnymi proteínmi v krmivách, zvyškami pesticídov, mykotoxínmi v potravinách a krmivách, ťažkými kovmi v potravinách a krmivách, dioxínmi a PCB v potravinách a krmivách a polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi (PAU).

(5)

V júli 2005 vyhlásila Komisia výzvu na výber a menovanie nových referenčných laboratórií Spoločenstva. Hodnotenie prihlášok sa skončilo v decembri 2005 a výsledky boli oznámené príslušným orgánom dotknutých členských štátov. Po vyhodnotení Komisia považuje za vhodné menovať ako nové referenčné laboratóriá úspešných kandidátov z jednotlivých oblastí.

(6)

Preto je potrebné aktualizovať isté špecifické informácie týkajúce sa existujúcich referenčných laboratórií Spoločenstva v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

(7)

Nariadenie (ES) č. 882/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004 sa nahrádza znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VII

REFERENČNÉ LABORATÓRIÁ SPOLOČENSTVA

I.   Referenčné laboratóriá Spoločenstva pre krmivá a potraviny

1.   Referenčné laboratóriá Spoločenstva pre mlieko a mliečne výrobky

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Francúzsko

2.   Referenčné laboratóriá Spoločenstva pre analýzu a testovanie zoonóz (salmonely)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Holandsko

3.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre monitorovanie morských biotoxínov

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)

E-36200 Vigo

Španielsko

4.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre monitorovanie virálnej a bakteriologickej kontaminácie lastúrnikov

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Spojené kráľovstvo

5.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre Listeria monocytogenes

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Francúzsko

6.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre koagulázopozitívne stafylokoky, vrátane zlatého stafylokoka

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Francúzsko

7.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre Escherichia coli vrátane verotoxín produkujúcich E. Coli (VTEC)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Taliansko

8.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre Campylobacter

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

S-751 89 Uppsala

Švédsko

9.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre parazity (najmä Trichinella, Echinococcus a Anisakis)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Taliansko

10.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre antimikrobiálnu rezistenciu

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Dánsko

11.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre živočíšne proteíny v krmivách

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)

B-5030 Gembloux

Belgicko

12.   Referenčné laboratóriá Spoločenstva pre rezíduá veterinárnych liekov a kontaminantov v potravinách živočíšneho pôvodu

a)   Pre rezíduá uvedené v prílohe I k smernici 96/23/ES v skupinách A 1, 2, 3, 4, v skupine B 2 d) a v skupine B 3 d):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Holandsko

b)   Pre rezíduá uvedené v prílohe I k smernici 96/23/ES v skupinách B 1 a B 3 e) a pre carbadox a olaquindox:

Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

AFSSA — site de Fougères

BP 90203

Francúzsko

c)   Pre rezíduá uvedené v prílohe I k smernici 96/23/ES v skupine A 5 a v skupine B 2 a), b), e):

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

D-12277 Berlin

Nemecko

d)   Pre rezíduá uvedené v prílohe I k smernici 96/23/ES v skupine B 3 c):

Instituto Superiore di Sanità

I-00161 Roma

Taliansko

13.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre prenosné spongiformné encefalopatie (TSE)

Laboratórium uvedené v kapitole B prílohy X k nariadeniu (ES) č. 999/2001

The Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

Spojené kráľovstvo

14.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre doplnkové látky na používanie vo výžive zvierat

Laboratórium uvedené v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1)

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Geel

Belgicko

15.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre geneticky modifikované organizmy (GMO)

Laboratórium uvedené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (2)

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Ispra

Taliansko

16.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre materiály, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Ispra

Taliansko

17.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre rezíduá pesticídov

a)   Cereálie a krmivá

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Dánsko

b)   Potraviny živočíšneho pôvodu a komodity s vysokým obsahom tuku

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Postfach 100462

D-79123 Freiburg

Nemecko

c)   Ovocie a zelenina vrátane komodít s vysokým obsahom vody a kyselín

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)

Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)

LAGV: E-46100 Burjassot-Valencia

PRRG: E-04120 Almería

Španielsko

d)   Metódy na stanovenie rezíduí jednotlivých účinných látok

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart

Postfach 1206

D-70702 Fellbach

Nemecko

18.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre ťažké kovy v krmivách a potravinách

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Geel

Belgicko

19.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre mykotoxíny

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Geel

Belgicko

20.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Geel

Belgicko

21.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre dioxíny a PCB v krmivách a potravinách

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Postfach 100462

D-79123 Freiburg

Nemecko

II.   Referenčné laboratóriá Spoločenstva pre zdravie zvierat a živé zvieratá

1.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre klasický mor ošípaných

Laboratórium uvedené v smernici Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (3).

2.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre africký mor koní

Laboratórium uvedené v smernici Rady 92/35/EHS z 29. apríla 1992, ktorou sa stanovujú pravidlá kontroly a opatrenia na boj s africkým morom koní (4).

3.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre vtáčiu chrípku

Laboratórium uvedené v smernici Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (5).

4.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre pseudomor hydiny

Laboratórium uvedené v smernici Rady 92/66/EHS zo 14. júla 1992 zavádzajúcej opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny (6).

5.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre vezikulárnu chorobu ošípaných

Laboratórium uvedené v smernici Rady 92/119/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa zavádzajú všeobecné opatrenia Spoločenstva na kontrolu určitých chorôb zvierat a osobitné opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby ošípaných (7).

6.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre choroby rýb

Laboratórium uvedené v smernici Rady 93/53/EHS z 24. júna 1993 zavádzajúcej minimálne opatrenia Spoločenstva na kontrolu určitých chorôb rýb (8).

7.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre choroby lastúrnikov

Laboratórium uvedené v smernici Rady 95/70/ES z 22. decembra 1995 zavádzajúcej minimálne opatrenia Spoločenstva na kontrolu niektorých chorôb lastúrnikov (9).

8.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre monitorovanie účinnosti vakcinácie proti besnote

Laboratórium uvedené v rozhodnutí Rady 2000/258/ES z 20. marca 2000, ktorým sa menuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (10).

9.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre katarálnu horúčku oviec

Laboratórium uvedené v smernici Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúcej špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (11).

10.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre africký mor ošípaných

Laboratórium uvedené v smernici Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (12).

11.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre zootechniku

Laboratórium uvedené v rozhodnutí Rady 96/463/EHS z 23. júla 1996, ktorým sa menuje referenčný orgán zodpovedný za spoluprácu v zjednocovaní metód testovania a odhadu výsledných hodnôt u čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka (13).

12.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre slintačku a krívačku

Laboratórium uvedené v smernici Rady 2003/85/ES z 29. septembra 2003 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky, ktorou sa zrušuje smernica 85/511/EHS a rozhodnutia 89/531/EHS a 91/665/EHS a mení a dopĺňa sa smernica 92/46/EHS (14).

13.   Referenčné laboratórium Spoločenstva pre brucelózu

AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

F-94700 Maisons-Alfort

Francúzsko


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(4)  Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  Ú. v. ES L 260, 5.9.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003.

(7)  Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 69. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003.

(8)  Ú. v. ES L 175, 19.7.1993, s. 23. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(9)  Ú. v. ES L 332, 30.12.1995, s. 33. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003.

(10)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 40. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2003/60/ES (Ú. v. ES L 23, 28.1.2003, s. 30).

(11)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74.

(12)  Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(13)  Ú. v. ES L 192, 2.8.1996, s. 19.

(14)  Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2003, s. 1. Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2005/615/ES (Ú. v. EÚ L 213, 18.8.2005, s. 14).“


24.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 777/2006

z 23. mája 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 z 28. januára 2003 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 4 a 5,

po porade s výborom zriadeným podľa článku 29 smernice Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (2) v súvislosti s opatreniami uvedenými v článku 22 ods. 5 nariadenia (ES) č. 304/2003,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 304/2003 sa implementuje Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC postup) pre určité nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, ktorý bol podpísaný 11. septembra 1998 a schválený v mene Spoločenstva rozhodnutím Rady 2003/106/ES (3).

(2)

Niekoľko príslušných chemikálií by sa malo zaradiť do zoznamu chemikálií v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 304/2003 vzhľadom na nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2002 z 20. novembra 2002, ktorým sa predlžuje časová lehota uvedená v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a ktorá sa týka nezaradenia určitých účinných látok do prílohy I uvedenej smernice a zrušenia povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúcich tieto látky (4), a vzhľadom na rozhodnutie Komisie 2004/129/ES z 30. januára 2004 o nezaradení určitých účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušení povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce takéto látky (5) prijaté v rámci smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (6). V zoznamoch by sa mala tiež odrážať skutočnosť, že žiadna z príslušných chemikálií nebola oznámená na základe kontrolného programu Spoločenstva na hodnotenie existujúcich látok podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (7), aj keď niektoré chemikálie sú známe, a preto ich členské štáty môžu používať v takých výrobkoch najneskôr do 1. septembra 2006 v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(3)

Vzhľadom na rozhodnutie Komisie 2005/864/ES z 2. decembra 2005 o nezaradení endosulfánu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odňatí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto účinnú látku (8) a so zreteľom na skutočnosť, že endosulfán bol identifikovaný, ale nebol oznámený na hodnotenie podľa smernice 98/8/ES, a preto môže byť členskými štátmi naďalej povolený do 1. septembra 2006, je látka prísne obmedzená ako pesticíd, a preto by mala byť zaradená do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 304/2003.

(4)

Na prvom zasadnutí konferencie Rotterdamského dohovoru v septembri 2004 sa rozhodlo, že sa vykoná niekoľko zmien a doplnení v prílohe III k dohovoru, v ktorej sú uvedené chemikálie, ktoré podliehajú PIC postupu, a z ktorých všetky nadobudli účinnosť 1. januára 2006. Zoznamy chemikálií uvedených v častiach 1, 2 a 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 304/2003 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Existujúce záznamy určitých chemikálií navyše vyžadujú aktualizáciu vzhľadom na právne úpravy od posledných zmien a doplnení prílohy I. Okrem toho časti 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 304/2003 obsahujú niektoré drobné chyby, ktoré si vyžadujú opravu.

(6)

Nariadenie (ES) č. 304/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 29 smernice 67/548/EHS,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 304/2003 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2006

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 775/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 27).

(2)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/73/ES (Ú. v. EÚ L 152, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 27.

(4)  Ú. v. ES L 319, 23.11.2002, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1335/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 13.8.2005, s. 6).

(5)  Ú. v. EÚ L 37, 10.2.2004, s. 27. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1335/2005.

(6)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/39/ES (Ú. v. EÚ L 104, 13.4.2006, s. 30).

(7)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Ú. v. EÚ L 317, 3.12.2005, s. 25.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 304/2003 sa mení a dopĺňa takto (1):

1.

Časť 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Vkladajú sa tieto záznamy:

Chemikália

č. CAS

č. Einecs

Kód KN

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Štáty, kde sa vyžaduje oznámenie

„1,3-dichlórpropén (CIS) [(1Z)-1,3-dichlórprop-1-én]

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

2-aminobután

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

acifluórfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

ametryn

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

bensultap

17606-31-4

 

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

kalciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

kartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

chinometionát

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

chlórfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 00 90

p(1)-p(2)

b-b

 

chlormephos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

cholekalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

coumafuryl

117-52-2

204-195-5

2932 29 80

p(1)-p(2)

b-b

 

krimidín

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

kyanazín

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

endosulfán +

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

etión

563-12-2

209-242-3

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

fenpropatrín

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

furatiokarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

hexazinón

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

iminoctadin

13516-27-3

236-855-3

2925 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

izoxatión

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

metidatión

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

metoxurón

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

monurón

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

ometoát

1113-02-6

214-197-8

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

pebulát

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

scillirosid

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

strychnín

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

síran tálny

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

tiocyclam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

vamidotión

2275-23-2

218-894-8

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b“

 

b)

Záznamy 1,2-dibrómetán (etylén-dibromid), 1,2-dichlóretán (etylén-dichlorid), 2-naftylamín a jeho soli, 2,4,5-T, 4-aminobifenyl a jeho soli, acefát, aldikarb, všetky azbestové vlákna, atrazín, azinfos-etyl, benzidín a jeho soli, deriváty benzidínu, binapakryl, chlórdimeform, chlórbenzilát, chlozolinát, kreozot a s ním súvisiace látky, DBB (di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborán), dikofol s obsahom < 78 % p,p′-dikofol alebo 1 g/kg DDT a zlúčenín súvisiacich s DDT, dinoseb a jeho acetát a soli, dinoterb, DNOC, prípravky s obsahom prachotvorných práškov skladajúcich sa zo zmesi: 7 % a viac benomylu, 10 % alebo viac karbofuránu a 15 % alebo viac tiramu, fentín-acetátu, fentín-hydroxidu, ferbamu, fluóracetamidu, HCH s obsahom menej ako 99 % gama izoméru), hexachlóretánu, lindánu (γ-HCH), maleín-hydrazidu a jeho solí, iných ako cholínové, draselné a sodné soli; cholínové, draselné a sodné soli maleín-hydrazidu s obsahom viac ako 1 mg/kg voľného hydrazínu vyjadreného ako ekvivalent kyseliny, zlúčeniny ortuti, metamidofos (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré majú viac ako 600 g účinnej zložky na liter), metyl-paratión, monokrotofos, nitrofen, nonylfenol C6H4(OH)C9H19, nonylfenol etoxylát (C2H4O)nC15H24O, paratión, pentachlórfenol, fosfamidon (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré majú viac ako 1 000 g účinnej zložky na liter), polybrómované bifenyly (PBB), pyrazofos, chintozén, teknazén, tetraetyl-olovo, tetrametyl-olovo, triorganociničité zlúčeniny, tris-aziridinyl-fosfinoxid a zineb sa nahrádzajú takto:

Chemikália

č. CAS

č. Einecs

Kód KN

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Štáty, kde sa vyžaduje oznámenie

„1,2-dibrómetán (etylén-dibromid) #

106-93-4

203-444-5

2903 30 36

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

1,2-dichlóretán (etylén-dichlorid) #

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

i(2)

b

2-naftylamín (naftalén-2-amín) a jeho soli +

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 a iné

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 a iné

2921 45 00

i(1)

b

 

i(2)

b

2,4,5-T a jeho soli a estery #

93-76-5 a iné

202-273-3, 229-188-1 a iné

2918 90 90

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

4-aminobifenyl (bifenyl-4-amín) a jeho soli +

92-67-1, 2113-61-3 a iné

202-177-1 a iné

2921 49 80, 2921 44 90

i(1)

b

 

i(2)

b

acefát +

30560-19-1

250-241-2

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

aldikarb +

116-06-3

204-123-2

2930 90 70

p(1)-p(2)

sr-b

 

azbestové vlákna +:

1332-21-4 a iné

 

 

 

 

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

krocidolit #

12001-28-4

 

2524 00

i

b

amozit #

12172-73-5

 

2524 00

i

b

antofylit #

77536-67-5

 

2524 00

i

b

aktinolit #

77536-66-4

 

2524 00

i

b

tremolit #

77536-68-6

 

2524 00

i

b

chryzotil +

12001-29-5 alebo 132207-32-0

 

2524 00

i

b

atrazín +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)-p(2)

sr-b

 

azinfos-etyl

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

benzidín a jeho soli +

92-87-5, 36341-27-2 a iné

202-199-1, 252-984-8 a iné

2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

i(2)

b

deriváty benzidínu +

 

 

 

 

binapakryl #

485-31-4

207-612-9

2916 19 80

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

i(2)

b

chlórdimeform #

6164-98-3

228-200-5

2925 20 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

chlórbenzilát #

510-15-6

208-110-2

2918 19 80

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

chlozolinát +

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

kreozot a s ním súvisiace látky

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

84650-04-4

283-484-8

i(2)

b

90640-84-9

292-605-3

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

65996-82-2

266-019-3

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

DBB (di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborán/dioxastannaboretán-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

dikofol s obsahom < 78 % p,p′-dikofolu alebo 1 g/kg DDT a s ním súvisiacich zlúčenín +

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

dinoseb a jeho soli a estery #

88-85-7 a iné

201-861-7 a iné

2908 90 00

2915 39 90

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

i(2)

b

dinoterb +

1420-07-1

215-813-8

2908 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

dinitro-orto-krezol (DNOC) a jeho soli (ako amónna, draselná a sodná soľ) #

534-52-1

208-601-1

2908 90 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

prípravky s obsahom prachotvorných práškov skladajúcich sa zo zmesi:

 

 

 

 

 

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

7 % a viac benomylu,

17804-35-2

241-775-7

2933 90 80

p(1)

b

10 % a viac karbofuránu,

1563-66-2

216-353-0

2932 90 90

p(2)

b

a 15 % a viac tiramu

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

fentín-acetát +

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

fentín-hydroxid +

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

fluóracetamid #

640-19-7

211-363-1

2924 19 00

p(1)

b

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

HCH/hexachlórcyklohexán (zmiešané izoméry) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

hexachlóretán

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

lindán (γ-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

a)

maleín-hydrazid a jeho soli, iné ako cholínové, draselné a sodné soli

123-33-1

204-619-9

2933 99 90 a iné

p(1)

b

 

b)

cholínové, draselné a sodné soli maleín-hydrazidu s obsahom viac ako 1 mg/kg voľného hydrazínu vyjadreného na základe ekvivalentu kyseliny

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0

248-972-7

 

 

 

 

zlúčeniny ortuti, vrátane anorganických zlúčenín ortuti, zlúčenín ortuti s alkylom a alkyloxyalkylom a zlúčeniny ortuti s arylmi #

10112-91-1, 21908-53-2 a iné

233-307-5, 244-654-7 a iné

2827 39 80, 2825 90 50 a iné

p(1)-p(2)

b-sr

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

metamidofos (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré majú viac ako 600 g účinnej zložky na liter) #

10265-92-6

233-606-0

2930 90 70

p(2)

b

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

metyl-paratión + #

298-00-0

206-050-1

2920 10 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

monokrotofos #

6923-22-4

230-042-7

2924 19 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

nitrofen +

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

nonylfenol C6H4(OH)C9H19 +

25154-52-3 (fenol, nonyl-),

246-672-0,

2907 13 00

i(1)

sr

 

84852-15-3 (fenol, 4-nonyl-, rozvetvený)

284-325-5

11066-49-2 (izononylfenol),

234-284-4

90481-04-2 (fenol, nonyl-, rozvetvený),

291-844-0

104-40-5 (p-nonylfenol)

a iné

203-199-4

a iné

nonylfenol-etoxyláty (C2H4O)nC15H24O +

9016-45-9, 26027-38-3 68412-54-4 37205-87-1 127087-87-0 a iné

 

3402 13 00

i(1)

sr

 

p(1)-p(2)

b-b

paratión #

56-38-2

200-271-7

2920 10 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

pentachlórfenol a jeho soli a estery #

87-86-5 a iné

201-778-6 a iné

2908 10 00 a iné

p(1)-p(2)

b-sr

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

fofamidon (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré majú viac ako 1 000 g účinnej zložky na liter) #

13171-21-6 (zmes, (E)&(Z) izomérov)

23783-98-4 ((Z)-izomér)

297-99-4 ((E)-izomér)

236-116-5

2924 19 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

polybrómované bifenyly (PBB) #

13654-09-6

36355-01-8

27858-07-7

a iné

237-137-2

252-994-2

248-696-7

2903 69 90 a iné

i(1)

sr

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

pyrazofos +

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

chintozén +

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

teknazén +

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

tetraetyl-olovo #

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

tetrametyl-olovo #

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Pozri obežník PIC na internetovej stránke www.pic.int/

triorganociničité zlúčeniny +

2931 00 95 a iné

p(2)

sr

 

i(2)

sr

tris-aziridinyl-fosfinoxid (1,1′,1″-fosforyltriaziridín) +

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 90 70

p(1)

b“

 

2.

Časť 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Vkladá sa tento záznam:

Chemikália

č. CAS

č. Einecs

Kód KN

Kategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

„endosulfán

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b“

b)

Záznamy 2-naftylamín a jeho soli, 4-aminobifenyl a jeho soli, benzidín a jeho soli, deriváty benzidínu, dikofol s obsahom < 78 % p,p′-dikofolu alebo 1 g/kg DDT a s ním súvisiacich zlúčením, fentín-hydroxid, metyl-paratión, nonylfenol C6H4(OH)C9H19, nonylfenol-etoxylát (C2H4O)nC15H24O a triorganociničité zlúčeniny, najmä zlúčeniny tributyltínu vrátane bis(tributyltín)-oxidu sa nahrádzajú takto:

Chemikália

č. CAS

č. Einecs

Kód KN

Kategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

„2-naftylamín (naftalén-2-amín) a jeho soli

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 a iné

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 a iné

2921 45 00

i

b

4-aminobiphenyl (biphenyl-4-amine) a jeho soli

92-67-1, 2113-61-3 a iné

202-177-1 a iné

2921 49 80

2921 44 90

i

b

benzidín a jeho soli

912-87-5, 36341-27-2 a iné

202-199-1, 252-984-8 a iné

2921 59 90

i

sr

deriváty benzidínu

 

 

 

dikofol s obsahom < 78 % p,p′-dikofolu alebo 1 g/kg DDT a s ním súvisiacich zlúčenín

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

fentín-hydroxid

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

metyl-paratión #

298-00-0

206-050-1

2920 10 00

p

b

nonylfenoly C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (fenol, nonyl-),

246-672-0,

2907 13 00

i

sr

84852-15-3 (fenol, 4-nonyl-, rozvetvený)

284-325-5

11066-49-2 (izononylfenol),

234-284-4

90481-04-2, (fenol, nonyl-, rozvetvený),

291-844-0

104-40-5 (p-nonylfenol)

a iné

203-199-4

a iné

nonylfenol-etoxyláty (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 a iné

 

3402 13 00

i

sr

p

b

triorganociničité zlúčeniny, najmä zlúčeniny tributyltínu vrátane bis (tributyltín)-oxidu

56-35-9 a iné

200-268-0 a iné

2931 00 95 a iné

p

sr“

c)

Záznamy endrín, paratión, tetraetyl-olovo a tetrametyl-olovo sa vypúšťajú.

3.

Časť 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Vkladajú sa tieto záznamy:

Chemikália

Príslušné číslo(-a) CAS

Kategória

„paratión

56-38-2

Pesticíd

tetraetyl-olovo

78-00-2

priemyselná látka

tetrametyl-olovo

75-74-1

priemyselná látka“

b)

Záznamy 2,4,5-T, dinoseb a jeho soli, DNOC a jeho soli (ako amónna, draselná a sodná soľ), etylén-dichlorid, pentachlórfenol a metyl-paratión (emulzné koncentráty (Einecs) s obsahom 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % účinnej zložky a prachov s obsahom 1,5 %, 2 % a 3 % účinnej zložky sa nahrádzajú takto:

Chemikália

Príslušné číslo(-a) CAS

Kategória

„2,4,5-T a jeho soli a estery

93-76-5 (2)

pesticíd

dinoseb a jeho soli a estery

88-85-7 (2)

pesticíd

dinitro-orto-krezol (DNOC) a jeho soli (ako amónna, draselná a sodná soľ)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

pesticíd

etylén-dichlorid (1,2-dichlóretán)

107-06-2

pesticíd

pentachlórfenol a jeho soli a estery

87-86-5 (2)

pesticíd

metyl-paratión (emulzné koncentráty (EC) s obsahom 19,5 % a viac účinnej zložky a prachov s obsahom 1,5 % a viac účinnej zložky)

298-00-0

vážne nebezpečný pesticídny prípravok

c)

Záznam paratión sa vypúšťa [všetky prípravky – aerosóly, prachotvorný prášok (DP), emulzný koncentrát (EC), granuly (GR) a zmáčateľné prášky (WP) – tejto látky s výnimkou kapsulových suspenzií (CS)]. Záznam monokrotofos (rozpustné kvapalné prípravky s obsahom viac ako 600 g účinnej zložky na liter) sa vypúšťa.


(1)  Konsolidovanú verziu prílohy I v znení zmien a doplnení je možné nájsť na internetovej stránke http://ecb.jrc.it/edex/

(2)  

#

V zozname sa nachádzajú iba čísla CAS hlavných zlúčenín“


24.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/18


SMERNICA KOMISIE 2006/47/ES

z 23. mája 2006,

ktorá stanovuje osobitné požiadavky pre výskyt „Avena fatua“ v osive obilovín

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilovín (1), a najmä na jej článok 11 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 74/268/EHS z 2. mája 1974, ktorá stanovuje osobitné požiadavky pre výskyt „Avena fatua“ v osive krmovín a obilovín (2) bola podstatným spôsobom zmenená a doplnená (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 66/402/EHS stanovuje tolerancie ohľadom prítomnosti Avena fatua v osivách obilovín.

(3)

Pre niektoré požiadavky sa tieto tolerancie ukázali ako príliš vysoké. Preto smernica 66/402/EHS stanovuje dodatočnú klasifikáciu v prípade osív, ktorá je v súlade s osobitnými podmienkami týkajúcimi sa prítomnosti Avena fatua.

(4)

Osobitné podmienky stanovené v tejto súvislosti vyhovujú takýmto požiadavkám, pričom zohľadňujú výrobné možnosti a možnosti kontroly osiva.

(5)

Opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a sadivo v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve.

(6)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časť B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Členské štáty vydávajú na žiadosť úradné osvedčenie uvedené v článku 11 smernice 66/402/EHS:

a)

ak je porast bez Avena fatua pri úradnej kontrole uskutočnenej v súlade s prílohou I tejto smernice a ak je vzorka o hmotnosti aspoň 1 kg, odobratá v súlade s článkom 7 tejto smernice, pri úradnej skúške bez Avena fatua; alebo

b)

ak je vzorka o hmotnosti aspoň 3 kg, odobratá v súlade s článkom 7 tejto smernice, pri úradnej skúške bez Avena fatua.

Článok 2

Členské štáty môžu stanoviť, že sa úradné osvedčenie vydáva iba v jednom z dvoch prípadov uvedených v článku 1.

Článok 3

Smernica 74/268/EHS, zmenená a doplnená smernicou uvedenou v prílohe I časť A sa ruší bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časť B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou uvedenou v prílohe II.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 23. mája 2006

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2004/117/ES (Ú. v. EÚ L 14, 18.1.2005, s. 18).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.5.1974, s. 19. Smernica zmenená a doplnená smernicou 78/511/EHS (Ú. v. ES L 157, 15.6.1978, s. 34).

(3)  Pozri prílohu I časť A.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 3)

Smernica Komisie 74/268/EHS

(Ú. v. ES L 141, 24.5.1974, s. 19)

Smernica Komisie 78/511/EHS

(Ú. v. ES L 157, 15.6.1978, s. 34)

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 3)

smernica

lehota na transpozíciu

74/268/EHS

1. júl 1974

78/511/EHS

1. júl 1980


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

smernica 74/268/EHS

táto smernica

článok 2 ods. 1 prvá veta

článok 1 prvá veta

článok 2 ods. 1 prvá zarážka

článok 1 písm. a)

článok 2 ods. 1 druhá zarážka

článok 1 písm. b)

článok 3

článok 2

článok 4

článok 3

článok 4

článok 5

článok 5

prílohy I – II


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

24.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/21


ROZHODNUTIE RADY

z 8. novembra 2005

o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bulharskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

(2006/369/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvou vetou prvého pododseku,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 5. júna 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich dvojstranných dohodách dohodou Spoločenstva.

(2)

Komisia v mene Spoločenstva dojednala dohodu s Bulharskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb v súlade s mechanizmami a smernicami v prílohe k rozhodnutiu Rady, ktorým bola Komisia poverená začať rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich dvojstranných dohodách dohodou Spoločenstva.

(3)

S výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu by sa dohoda, ktorú Komisia dojednala, mala podpísať a predbežne vykonávať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje podpis Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bulharskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb s výhradou rozhodnutia Rady o uzavretí uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis dohody v mene Spoločenstva s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

Kým dohoda nenadobudne platnosť, vykonáva sa predbežne od prvého dňa prvého mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tieto účely.

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje vydať oznámenie podľa článku 8 ods. 2 dohody.

V Bruseli 8. novembra 2005

Za Radu

predseda

G. BROWN


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Bulharskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

na jednej strane a

BULHARSKÁ REPUBLIKA (ďalej len „Bulharsko“)

na strane druhej

(ďalej len „zmluvné strany“),

KONŠTATUJÚC, že medzi niektorými členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Bulharskom boli uzavreté dvojstranné dohody o leteckých dopravných službách, ktoré obsahujú ustanovenia v rozpore s právom Spoločenstva,

KONŠTATUJÚC, že Európske spoločenstvo má výlučnú právomoc v niekoľkých aspektoch, ktoré môžu byť zahrnuté v dvojstranných dohodách o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

KONŠTATUJÚC, že podľa práva Európskeho spoločenstva majú leteckí dopravcovia Spoločenstva usadení v členskom štáte právo na nediskriminačný prístup k letovým trasám medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

SO ZRETEĽOM na dohody medzi Európskym spoločenstvom a niektorými tretími krajinami, ktoré umožňujú štátnym príslušníkom týchto tretích krajín nadobudnúť vlastnícke práva v leteckých dopravcoch, ktorí majú licenciu v súlade s právom Európskeho spoločenstva,

UZNÁVAJÚC, že ustanovenia dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Bulharskom, ktoré sú v rozpore s právom Európskeho spoločenstva, sa s ním musia úplne zosúladiť, aby sa vytvoril spoľahlivý právny základ pre letecké dopravné služby medzi Európskym spoločenstvom a Bulharskom a zachovala kontinuita týchto leteckých dopravných služieb,

KONŠTATUJÚC, že zámerom Európskeho spoločenstva v rámci týchto rokovaní nie je zvýšiť celkový objem leteckej dopravy medzi Európskym spoločenstvom a Bulharskom, ani ovplyvniť rovnováhu medzi leteckými dopravcami Spoločenstva a leteckými dopravcami Bulharska alebo dojednať zmeny a doplnenia ustanovení existujúcich dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách, ktoré sa týkajú dopravných práv,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Na účely tejto dohody „členské štáty“ sú členské štáty Európskeho spoločenstva.

2.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou takejto dohody, sa považujú za odkazy na štátnych príslušníkov členských štátov Európskeho spoločenstva.

3.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe 1 na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou takejto dohody, sa považujú za odkazy na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti, ktoré určí tento členský štát.

Článok 2

Určenie

1.   Ustanovenia v odsekoch 2 a 3 tohto článku nahrádzajú zodpovedajúce ustanovenia v článkoch uvedených v prílohe II písm. a) a b), ktoré sa týkajú určenia leteckého dopravcu dotknutým členským štátom, jeho oprávnení a povolení, ktoré mu vydalo Bulharsko, a zamietnutia, zrušenia, pozastavenia alebo obmedzenia oprávnení alebo povolení tohto leteckého dopravcu. Ustanovenia v odsekoch 4 a 5 tohto článku nahrádzajú zodpovedajúce ustanovenia v článkoch uvedených v prílohe II písm. a) a b), ktoré sa týkajú určenia leteckého dopravcu Bulharskom, jeho oprávnení a povolení, ktoré mu vydal dotknutý členský štát, a zamietnutia, zrušenia, pozastavenia alebo obmedzenia oprávnení alebo povolení tohto leteckého dopravcu.

2.   Po prijatí určenia leteckého dopravcu členským štátom Bulharsko udelí s minimálnym procesným oneskorením príslušné oprávnenia a povolenia za predpokladu, že:

i)

letecký dopravca je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu a vlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva;

ii)

členský štát zodpovedný za vydanie osvedčenia prevádzkovateľa leteckej dopravy vykonáva a udržuje účinnú regulačnú kontrolu nad leteckým dopravcom a v určení je zreteľne uvedený príslušný letecký úrad a

iii)

letecký dopravca je a ostane vo vlastníctve, priamom alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu, členských štátov a/alebo štátnych príslušníkov členských štátov, a/alebo iných štátov uvedených v prílohe III, a/alebo štátnych príslušníkov týchto iných štátov a je pod sústavnou účinnou kontrolou týchto štátov a/alebo týchto štátnych príslušníkov.

3.   Bulharsko môže zamietnuť, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť oprávnenia alebo povolenia leteckého dopravcu určeného členským štátom, ak:

i)

letecký dopravca nie je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu alebo nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva;

ii)

členský štát zodpovedný za vydanie osvedčenia prevádzkovateľa leteckej dopravy nevykonáva alebo neudržuje účinnú regulačnú kontrolu nad leteckým dopravcom a v určení nie je zreteľne uvedený príslušný letecký úrad alebo

iii)

letecký dopravca nie je vo vlastníctve ani pod účinnou kontrolou, priamo alebo prostredníctvom väčšinového podielu, členských štátov a/alebo štátnych príslušníkov členských štátov alebo iných štátov uvedených v prílohe III, a/alebo štátnych príslušníkov týchto iných štátov.

Pri výkone svojho práva podľa tohto odseku Bulharsko nesmie diskriminovať leteckých dopravcov Spoločenstva na základe ich štátnej príslušnosti.

4.   Po prijatí určenia leteckého dopravcu Bulharskom členský štát udelí s minimálnym procesným oneskorením príslušné oprávnenia a povolenia za predpokladu, že:

i)

letecký dopravca vlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy vydanú v súlade s bulharským právom;

ii)

Bulharsko, ktoré je zodpovedné za vydanie osvedčenia prevádzkovateľa leteckej dopravy, vykonáva a udržuje účinnú regulačnú kontrolu nad leteckým dopravcom, a

iii)

leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastní a naďalej bude vlastniť Bulharsko a/alebo bulharská fyzická alebo právnická osoba a Bulharsko a/alebo bulharská fyzická alebo právnická osoba ho sústavne účinne kontroluje.

5.   Členský štát môže zamietnuť, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť oprávnenia alebo povolenia leteckého dopravcu určeného Bulharskom v prípade, že:

i)

letecký dopravca nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy vydanú v súlade s bulharským právom;

ii)

Bulharsko, ktoré je zodpovedné za vydanie osvedčenia prevádzkovateľa leteckej dopravy, nevykonáva alebo neudržuje účinnú regulačnú kontrolu nad leteckým dopravcom, alebo

iii)

leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastní alebo účinne nekontroluje Bulharsko a/alebo bulharská fyzická alebo právnická osoba.

Článok 3

Práva v súvislosti s regulačnou kontrolou

1.   Ustanovenia odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. c).

2.   V prípade, že členský štát určil leteckého dopravcu, nad ktorým regulačnú kontrolu vykonáva a udržiava iný členský štát, sa práva Bulharska podľa bezpečnostných ustanovení dohody medzi členským štátom, ktorý určil leteckého dopravcu, a Bulharskom vzťahujú rovnako na prijímanie, uplatňovanie alebo udržiavanie bezpečnostných noriem týmto iným členským štátom, ako aj na oprávnenie na prevádzkovanie tohto leteckého dopravcu.

Článok 4

Zdaňovanie leteckého paliva

1.   Ustanovenia odseku 2 tohto článku dopĺňajú zodpovedajúce ustanovenia v článkoch uvedených v prílohe II písm. d).

2.   Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto ustanovením, žiadne ustanovenie dohôd uvedených v prílohe II písm. d) nebráni členskému štátu uložiť dane, odvody, clá alebo iné poplatky na palivá dodávané na jeho území, určené na použitie v lietadle určeného leteckého dopravcu Bulharska, ktorý prevádzkuje lety medzi miestom na území daného členského štátu a iným miestom na jeho území alebo území iného členského štátu.

Článok 5

Tarify za prepravu v rámci Európskeho spoločenstva

1.   Ustanovenia odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. e).

2.   Tarify účtované leteckým(-ými) dopravcom(-ami) určeným(-ými) Bulharskom podľa dohody uvedenej v prílohe I, ktorá obsahuje ustanovenie uvedené v prílohe II písm. e), za prepravu uskutočnenú celú v rámci Európskeho spoločenstva podliehajú právu Európskeho spoločenstva.

Článok 6

Prílohy k dohode

Prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 7

Revízia alebo zmena a doplnenie

Zmluvné strany môžu túto dohodu kedykoľvek po vzájomnej dohode revidovať alebo zmeniť a doplniť.

Článok 8

Nadobudnutie platnosti a predbežné vykonávanie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť potom, čo si zmluvné strany vzájomne písomne oznámia, že boli ukončené ich príslušné vnútorné postupy potrebné na to, aby dohoda nadobudla platnosť.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 zmluvné strany súhlasia s tým, že budú túto dohodu predbežne vykonávať od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si zmluvné strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

3.   Dohody a iné dojednania medzi členskými štátmi a Bulharskom, ktoré ku dňu podpísania tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú, sú uvedené v prílohe I písm. b). Táto dohoda sa vzťahuje na všetky takéto dohody a dojednania od ich nadobudnutia platnosti alebo predbežného vykonávania.

Článok 9

Ukončenie platnosti

1.   V prípade, že sa ukončí platnosť niektorej z dohôd uvedených v prílohe I, zároveň sa skončí platnosť všetkých ustanovení tejto dohody, ktoré sa týkajú príslušnej dohody uvedenej v prílohe I.

2.   V prípade, že sa ukončí platnosť všetkých dohôd uvedených v prílohe I, zároveň sa ukončí platnosť tejto dohody.

NA DÔKAZ TOHO, nižšie podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V Salzburgu v dvoch vyhotoveniach dňa piateho mája dvetisícšesť v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a bulharskom jazyku.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За европейската общност

Image

Image

Por la República de Bulgaria

Za Bulharskou republiku

For Republikken Bulgarien

Für die Republik Bulgarien

Bulgaaria Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας

For the Republic of Bulgaria

Pour la République de Bulgarie

Per la Repubblica di Bulgaria

Bulgārijas Republikas vārdā

Bulgarijos Respublikos vardu

Λ Bolgár Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Bulgarija

Voor de Republiek Bulgarije

W imieniu Republiki Bułgarii

Pela República da Bulgária

Za Bulharskú republiku

Za Republiko Bolgarijo

Bulgarian tasavallan puolesta

För Republiken Bulgarien

За Република България

Image

PRÍLOHA I

Zoznam dohôd uvedených v článku 1 tejto dohody

a)

Dohody o leteckých dopravných službách medzi Bulharskom a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré boli ku dňu podpísania tejto dohody uzavreté, podpísané a/alebo sa predbežne vykonávajú

Dohoda o leteckej doprave medzi spolkovou vládou Rakúska a vládou Bulharskej republiky, podpísaná 4. novembra 1997 v Sofii, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Rakúskom“;

vykladá sa spolu s Memorandom o porozumení podpísaným 28. júna 1996 vo Viedni

Dohoda medzi vládou Belgického kráľovstva a vládou Bulharskej ľudovej republiky o leteckej doprave, podpísaná 14. mája 1957 v Sofii, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Belgickom“

Dohoda medzi vládou Cyperskej republiky a Bulharskou ľudovou republikou o komerčných pravidelných leteckých dopravných službách, podpísaná 8. mája 1965 v Nikózii, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Cyprom“

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej republiky, podpísaná 25. septembra 1967 v Sofii, v súvislosti s ktorou Česká republika vyhlásila, že sa považuje byť viazaná jej ustanoveniami, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Českou republikou“;

Dohoda medzi vládou Dánskeho kráľovstva a vládou Bulharskej ľudovej republiky o civilnej leteckej doprave, podpísaná 24. mája 1958 v Sofii, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Dánskom“;

naposledy doplnená výmenou listov z 24. mája 1958

Dohoda medzi vládou Fínskej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o leteckých službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná 19. marca 1970 v Helsinkách, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Fínskom“;

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky, podpísaná 4. augusta 1965 v Paríži, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Francúzskom“;

doplnená výmenou listov zo 4. augusta 1965;

zmenená výmenou listov z 12. júna a 10. júla 1969;

naposledy zmenená memorandom o porozumení podpísaným 26. januára 2000 v Sofii

Dohoda medzi Spolkovou republikou Nemecko a Bulharskou republikou týkajúca sa leteckých dopravných služieb medzi ich územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná 11. júna 1993 v Sofii, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Nemeckom“;

doplnená memorandom o porozumení podpísaným 1. októbra 2001 v Sofii;

vykladá sa spolu s nótami z 15. augusta 2002 a 20. apríla 2004

Dohoda medzi vládou Helénskej republiky a vládou Bulharskej republiky o leteckých dopravných službách medzi ich územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná 1. novembra 2002 v Aténach, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Gréckom“;

vykladá sa spolu s memorandom o porozumení podpísaným 23. februára 2000 v Aténach

Dohoda medzi vládou Maďarskej ľudovej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o leteckej doprave, podpísaná 29. augusta 1969 v Sofii, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Maďarskom“

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Írska a vládou Bulharskej republiky, podpísaná 27. júla 1995 v Dubline, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Írskom“

Dohoda medzi vládou Talianskej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o civilnej leteckej doprave, podpísaná 27. mája 1974 v Sofii, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Talianskom“;

vykladá sa spolu so schváleným zápisom podpísaným v Ríme 4. apríla 1974;

naposledy zmenená memorandom o porozumení podpísaným v Ríme 25. júla 1997

Dohoda medzi vládou Lotyšskej republiky a vládou Bulharskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná 19. mája 1999 vo Varšave, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Lotyšskom“

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Luxemburského veľkovojvodstva a vládou Bulharskej ľudovej republiky, podpísaná 8. mája 1965 v Sofii, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Luxemburskom“

Dohoda medzi vládou Maltskej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná 23. júla 1982 vo Varne, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Maltou“;

vykladá sa spolu s memorandom o porozumení podpísaným 12. apríla 1982 na Malte

Dohoda medzi vládou Holandského kráľovstva a vládou Bulharskej ľudovej republiky o leteckej doprave, podpísaná 7. februára 1958 v Sofii, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Holandskom“;

naposledy doplnená memorandom o porozumení podpísaným 6. augusta 2002 v Haagu

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Poľskej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky, podpísaná 16. mája 1949 vo Varšave, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Poľskom“

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Portugalska a vládou Bulharskej ľudovej republiky, podpísaná 22. októbra 1975 v Lisabone, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Portugalskom“

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky, podpísaná 8. decembra 1995 v Sofii, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Slovenskom“

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Španielska a vládou Bulharskej ľudovej republiky, podpísaná 6. novembra 1971 v Sofii, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Španielskom“

naposledy zmenená schváleným zápisom vyhotoveným 21. októbra 1978 v Sofii

Dohoda medzi vládou Švédskeho kráľovstva a vládou Bulharskej ľudovej republiky o civilnej leteckej doprave, podpísaná 17. apríla 1957 v Sofii, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Švédskom“

Dohoda medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vládou Bulharskej ľudovej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná 28. mája 1970 v Londýne, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Bulharskom a Spojeným kráľovstvom“;

zmenená a doplnená výmenou nót z 23. augusta 1973;

vykladá sa spolu s memorandom o porozumení podpísaným 15. januára 1998 v Londýne

b)

Dohody o leteckých službách a iné dojednania parafované alebo podpísané medzi Bulharskom a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré ku dňu podpísania tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávali

PRÍLOHA II

Zoznam článkov v dohodách uvedených v prílohe I a v článkoch 2 až 5 tejto dohody

a)

Určenie členským štátom:

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Rakúskom

článok 2 dohody medzi Bulharskom a Belgickom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Cyprom

článok 2 dohody medzi Bulharskom a Českou republikou

článok 2 dohody medzi Bulharskom a Dánskom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Fínskom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Francúzskom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Nemeckom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Gréckom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Maďarskom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Írskom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Talianskom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Lotyšskom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Luxemburskom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Maltou

článok 2 dohody medzi Bulharskom a Holandskom

článok 2 dohody medzi Bulharskom a Poľskom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Portugalskom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Slovenskom

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Španielskom

článok 2 dohody medzi Bulharskom a Švédskom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Spojeným kráľovstvom

b)

Zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení:

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Rakúskom

článok 2 dohody medzi Bulharskom a Belgickom

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Cyprom

článok 2 dohody medzi Bulharskom a Dánskom

článok 3 ods. 4 dohody medzi Bulharskom a Fínskom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Francúzskom

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Nemeckom

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Gréckom

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Maďarskom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Írskom

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Talianskom

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Lotyšskom

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Luxemburskom

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Maltou

článok 2 dohody medzi Bulharskom a Holandskom

článok 6 dohody medzi Bulharskom a Poľskom

článok 5 dohody medzi Bulharskom a Portugalskom

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Slovenskom

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Španielskom

článok 2 dohody medzi Bulharskom a Švédskom

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Spojeným kráľovstvom

c)

Regulačná kontrola:

článok 7 dohody medzi Bulharskom a Gréckom

článok 11a dohody medzi Bulharskom a Nemeckom

článok 12a dohody medzi Bulharskom a Francúzskom

článok 9b dohody medzi Bulharskom a Talianskom

d)

Zdaňovanie leteckého paliva:

článok 7 dohody medzi Bulharskom a Rakúskom

článok 5 dohody medzi Bulharskom a Belgickom

článok 8 dohody medzi Bulharskom a Cyprom

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Českou republikou

článok 5 dohody medzi Bulharskom a Dánskom

článok 6 dohody medzi Bulharskom a Fínskom

článok 10 dohody medzi Bulharskom a Francúzskom

článok 7 dohody medzi Bulharskom a Nemeckom

článok 10 dohody medzi Bulharskom a Gréckom

článok 12 dohody medzi Bulharskom a Maďarskom

článok 11 dohody medzi Bulharskom a Írskom

článok 8 dohody medzi Bulharskom a Talianskom

článok 7 dohody medzi Bulharskom a Lotyšskom

článok 7 dohody medzi Bulharskom a Luxemburskom

článok 6 dohody medzi Bulharskom a Maltou

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Holandskom

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Poľskom

článok 7 dohody medzi Bulharskom a Portugalskom

článok 8 dohody medzi Bulharskom a Slovenskom

článok 11 dohody medzi Bulharskom a Španielskom

článok 5 dohody medzi Bulharskom a Švédskom

článok 5 dohody medzi Bulharskom a Spojeným kráľovstvom

e)

Tarify za prepravu v rámci Európskeho spoločenstva:

článok 11 dohody medzi Bulharskom a Rakúskom

článok 4 dohody medzi Bulharskom a Belgickom

článok 6 dohody medzi Bulharskom a Cyprom

článok 10 dohody medzi Bulharskom a Českou republikou

článok 6 dohody medzi Bulharskom a Dánskom

článok 8 dohody medzi Bulharskom a Fínskom

článok 13 dohody medzi Bulharskom a Francúzskom

článok 8 dohody medzi Bulharskom a Nemeckom

článok 13 dohody medzi Bulharskom a Gréckom

článok 6 dohody medzi Bulharskom a Maďarskom

článok 6 dohody medzi Bulharskom a Írskom

článok 7 dohody medzi Bulharskom a Talianskom

článok 9 dohody medzi Bulharskom a Lotyšskom

článok 5 dohody medzi Bulharskom a Luxemburskom

článok 9 dohody medzi Bulharskom a Maltou

článok 3 dohody medzi Bulharskom a Holandskom

článok 4 prílohy k dohode medzi Bulharskom a Poľskom

článok 10 dohody medzi Bulharskom a Portugalskom

článok 10 dohody medzi Bulharskom a Slovenskom

článok 6 dohody medzi Bulharskom a Španielskom

článok 6 dohody medzi Bulharskom a Švédskom

článok 9 dohody medzi Bulharskom a Spojeným kráľovstvom

PRÍLOHA III

Zoznam iných štátov uvedených v článku 2 tejto dohody

a)

Islandská republika (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore)

b)

Lichtenštajnské kniežatstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore)

c)

Nórske kráľovstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore)

d)

Švajčiarska konfederácia (podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave).


24.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/31


ROZHODNUTIE RADY

z 8. novembra 2005

o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

(2006/370/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvou vetou prvého pododseku,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 5. júna 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich dvojstranných dohodách dohodou Spoločenstva.

(2)

Komisia v mene Spoločenstva dojednala dohodu s Chorvátskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb v súlade s mechanizmami a smernicami v prílohe k rozhodnutiu Rady, ktorým bola Komisia poverená začať rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich dvojstranných dohodách dohodou Spoločenstva.

(3)

S výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu by sa dohoda, ktorú Komisia dojednala, mala podpísať a predbežne vykonávať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje podpis Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb s výhradou rozhodnutia Rady o uzavretí uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis dohody v mene Spoločenstva s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

Kým dohoda nenadobudne platnosť, vykonáva sa predbežne od prvého dňa prvého mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje vydať oznámenie podľa článku 8 ods. 2 dohody.

V Bruseli 8. novembra 2005

Za Radu

predseda

G. BROWN


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

na jednej strane a

CHORVÁTSKA REPUBLIKA (ďalej len „Chorvátsko“)

na strane druhej

(ďalej len „zmluvné strany“),

KONŠTATUJÚC, že medzi niektorými členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Chorvátskom boli uzavreté dvojstranné dohody o leteckých dopravných službách, ktoré obsahujú ustanovenia v rozpore s právom Spoločenstva dohodnutým týmito členskými štátmi Európskeho spoločenstva,

KONŠTATUJÚC, že Európske spoločenstvo má výlučnú právomoc v niekoľkých aspektoch, ktoré môžu byť zahrnuté v dvojstranných dohodách o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

KONŠTATUJÚC, že podľa práva Európskeho spoločenstva majú leteckí dopravcovia Spoločenstva usadení v členskom štáte právo na nediskriminačný prístup k letovým trasám medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

SO ZRETEĽOM na dohody medzi Európskym spoločenstvom a niektorými tretími krajinami, ktoré umožňujú štátnym príslušníkom týchto tretích krajín nadobudnúť vlastnícke práva v leteckých dopravcoch, ktorí majú licenciu v súlade s právom Európskeho spoločenstva,

UZNÁVAJÚC, že určité ustanovenia dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Chorvátskom, ktoré sú v rozpore s právom Európskeho spoločenstva, sa s ním musia zosúladiť, aby sa vytvoril spoľahlivý právny základ pre letecké dopravné služby medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskom a zachovala kontinuita týchto leteckých dopravných služieb,

KONŠTATUJÚC, že zámerom Európskeho spoločenstva v rámci týchto rokovaní nie je zvýšiť celkový objem leteckej dopravy medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskom ani ovplyvniť rovnováhu medzi leteckými dopravcami Spoločenstva a leteckými dopravcami Chorvátska, alebo dojednať zmeny a doplnenia ustanovení existujúcich dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách, ktoré sa týkajú dopravných práv,

KONŠTATUJÚC, že keďže väčšina dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách uzatvorených medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Chorvátskom neobsahuje žiadne obmedzenia týkajúce sa kapacity, objem dopravy na oboch stranách má potenciál zvyšovať sa nad súčasnú úroveň,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Na účely tejto dohody „členské štáty“ sú členské štáty Európskeho spoločenstva.

2.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou takej dohody, sa považujú za odkazy na štátnych príslušníkov členských štátov Európskeho spoločenstva.

3.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou takej dohody, sa považujú za odkazy na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti, ktoré určí tento členský štát.

Článok 2

Určenie členským štátom

1.   Ustanovenia v odsekoch 2 a 3 tohto článku nahrádzajú zodpovedajúce ustanovenia v článkoch uvedených v prílohe II písm. a) a b), ktoré sa týkajú určenia leteckého dopravcu dotknutým členským štátom, jeho oprávnení a povolení, ktoré mu vydalo Chorvátsko, a zamietnutia, zrušenia, pozastavenia alebo obmedzenia oprávnení alebo povolení tohto leteckého dopravcu.

2.   Po prijatí určenia leteckého dopravcu členským štátom Chorvátsko udelí s minimálnym procesným oneskorením príslušné oprávnenia a povolenia za predpokladu, že:

i)

letecký dopravca je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu a vlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva;

ii)

členský štát zodpovedný za vydanie osvedčenia prevádzkovateľa leteckej dopravy vykonáva a udržuje účinnú regulačnú kontrolu nad leteckým dopravcom a v určení je zreteľne uvedený letecký úrad; a

iii)

letecký dopravca je a ostane vo vlastníctve, priamom alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu, členských štátov a/alebo štátnych príslušníkov členských štátov a/alebo iných štátov uvedených v prílohe III a/alebo štátnych príslušníkov týchto iných štátov a je pod sústavnou účinnou kontrolou týchto štátov a/alebo týchto štátnych príslušníkov.

3.   Chorvátsko môže zamietnuť, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť oprávnenia alebo povolenia leteckého dopravcu určeného členským štátom, ak:

i)

letecký dopravca nie je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu alebo nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva;

ii)

členský štát zodpovedný za vydanie osvedčenia prevádzkovateľa leteckej dopravy nevykonáva alebo neudržuje účinnú regulačnú kontrolu nad leteckým dopravcom a v určení nie je zreteľne uvedený letecký úrad; alebo

iii)

letecký dopravca nie je vo vlastníctve ani pod účinnou kontrolou, priamo alebo prostredníctvom väčšinového podielu, členských štátov a/alebo štátnych príslušníkov členských štátov alebo iných štátov uvedených v prílohe III a/alebo štátnych príslušníkov týchto iných štátov.

Pri výkone svojho práva na základe tohto odseku Chorvátsko nesmie diskriminovať leteckých dopravcov Spoločenstva na základe ich štátnej príslušnosti.

4.   Udeľovanie dopravných práv sa bude aj naďalej vykonávať prostredníctvom dvojstranných dohôd.

Článok 3

Práva v súvislosti s regulačnou kontrolou

1.   Ustanovenia odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. c).

2.   V prípade, že členský štát určil leteckého dopravcu, nad ktorým regulačnú kontrolu vykonáva a udržiava iný členský štát, sa práva Chorvátska podľa bezpečnostných ustanovení dohody medzi členským štátom, ktorý tohto leteckého dopravcu určil, a Chorvátskom vzťahujú rovnako na prijímanie, uplatňovanie alebo udržiavanie bezpečnostných noriem týmto iným členským štátom, ako aj na oprávnenie na prevádzkovanie tohto leteckého dopravcu.

Článok 4

Zdaňovanie leteckého paliva

1.   Ustanovenia odseku 2 tohto článku dopĺňajú zodpovedajúce ustanovenia v článkoch uvedených v prílohe II písm. d).

2.   Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto ustanovením, žiadne ustanovenie dohôd uvedených v prílohe II písm. d) nebráni členskému štátu uložiť dane, odvody, clá alebo iné poplatky na palivá dodávané na jeho území na použitie v lietadle určeného leteckého dopravcu Chorvátska, ktorý prevádzkuje lety medzi miestom na území tohto členského štátu a iným miestom na jeho území alebo na území iného členského štátu.

Článok 5

Tarify za prepravu v rámci Európskeho spoločenstva

1.   Ustanovenia odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. e).

2.   Tarify účtované leteckým(-ými) dopravcom(-ami) určeným(-ými) Chorvátskom podľa dohody uvedenej v prílohe I, ktorá obsahuje ustanovenie uvedené v prílohe II písm. e), za prepravu uskutočnenú celú v rámci Európskeho spoločenstva, podliehajú právu Európskeho spoločenstva.

Článok 6

Prílohy k dohode

Prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 7

Revízia alebo zmena a doplnenie

Zmluvné strany môžu túto dohodu kedykoľvek po vzájomnej dohode revidovať alebo zmeniť a doplniť.

Článok 8

Nadobudnutie platnosti a predbežné vykonávanie

1.   Táto dohoda nadobudne platnosť potom, keď si zmluvné strany vzájomne písomne oznámia, že boli ukončené ich príslušné vnútorné postupy potrebné na to, aby dohoda nadobudla platnosť.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 zmluvné strany súhlasia s tým, že budú túto dohodu predbežne vykonávať od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si zmluvné strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

3.   Dohody a iné dojednania medzi členskými štátmi a Chorvátskom, ktoré ku dňu podpísania dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú, sú uvedené v prílohe I písm. b). Táto dohoda sa vzťahuje na všetky takéto dohody a dojednania od ich nadobudnutia platnosti alebo predbežného vykonávania.

Článok 9

Ukončenie platnosti

1.   V prípade, že sa ukončí platnosť niektorej z dohôd uvedených v prílohe I, zároveň sa skončí platnosť všetkých ustanovení tejto dohody, ktoré sa týkajú príslušnej dohody uvedenej v prílohe I.

2.   V prípade, že sa ukončí platnosť všetkých dohôd uvedených v prílohe I, zároveň sa ukončí platnosť tejto dohody.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V Salzburgu v dvoch vyhotoveniach dňa piateho mája dvetisícšesť v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a chorvátskom jazyku.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Europsku zajednicu

Image

Image

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vardu

A Horvát Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

För Republiken Kroatien

Za Republiku Hrvatsku

Image

PRÍLOHA I

Zoznam dohôd uvedených v článku 1 tejto dohody

a)

Dohody o leteckých dopravných službách medzi Chorvátskou republikou a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré boli ku dňu podpísania tejto dohody uzavreté, podpísané a/alebo sa predbežne vykonávali:

Dohoda o leteckej doprave medzi spolkovou vládou Rakúska a vládou Chorvátskej republiky týkajúca sa leteckých dopravných služieb, podpísaná 23. júna 1994 vo Viedni, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Rakúskom“,

Dohoda medzi vládou Belgického kráľovstva a vládou Chorvátskej republiky o leteckej doprave, podpísaná 12. marca 1996 v Záhrebe, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Belgickom“.

Naposledy pozmenená výmenou listov z 28. apríla a 2. mája 2003,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Českej republiky a vládou Chorvátskej republiky, podpísaná 22. januára 1999 v Prahe, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Českou republikou“,

Dohoda medzi vládou Dánskeho kráľovstva a vládou Chorvátskej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná 6. marca 1996 v Osle, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Dánskom“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Estónskej republiky a vládou Chorvátskej republiky, podpísaná 31. marca 2004 v Záhrebe, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Estónskom“,

Dohoda medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Chorvátskej republiky týkajúca sa leteckej dopravy, podpísaná 27. januára 1997 v Záhrebe, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Francúzskom“.

Vykladá sa spolu s Memorandom o porozumení, podpísaným v Dubrovníku 29. augusta 1996,

Dohoda o leteckej doprave medzi Spolkovou republikou Nemecko a Chorvátskou republikou, parafovaná a pripojená ako príloha 2 k Memorandu o porozumení podpísaným v Bone 23. júla 1997, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Nemeckom“.

Naposledy doplnená Memorandom o porozumení, podpísaným v Dubrovníku 4. júna 1998,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Helénskej republiky a vládou Chorvátskej republiky, podpísaná 27. februára 2001 v Aténach, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Gréckom“,

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Chorvátskej republiky, podpísaná 7. júna 1995 vo Viedni, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Maďarskom“,

Dohoda medzi vládou Chorvátskej republiky a vládou Írska o leteckej doprave, parafovaná 11. decembra 1995 v Dubline, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Írskom“,

Dohoda medzi vládou Talianskej republiky a vládou Chorvátskej republiky týkajúca sa leteckých dopravných služieb, podpísaná 8. júla 1998 v Ríme, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Talianskom“,

Dohoda medzi vládou Lotyšskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná 18. októbra 1999 v Rige, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Lotyšskom“,

Dohoda medzi vládou Luxemburského veľkovojvodstva a vládou Chorvátskej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná 24. júla 1996 v Dubrovníku, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Luxemburskom“,

Dohoda medzi vládou Malty a vládou Chorvátskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná 13. októbra 1995 vo Vallette, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Maltou“,

Dohoda medzi Holandským kráľovstvom a Chorvátskou republikou o leteckých dopravných službách, podpísaná 30. apríla 1996 v Záhrebe, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Holandskom“,

Dohoda medzi vládou Poľskej republiky a vládou Chorvátskej republiky týkajúca sa civilnej leteckej dopravy, podpísaná 19. júna 1996 vo Varšave, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Poľskom“.

Vykladá sa spolu so schválenou zápisnicou z Varšavy z 28. apríla 1995,

Dohoda o leteckej doprave medzi Chorvátskou republikou a Portugalskou republikou, parafovaná a pripojená ako dodatok 2 k Memorandu o porozumení podpísanému 27. júna 2002 v Záhrebe, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Portugalskom“,

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky, podpísaná 12. februára 1996 v Záhrebe, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Slovenskom“,

Dohoda medzi Slovinskou republikou a Chorvátskou republikou o pravidelných leteckých dopravných službách, podpísaná 8. júla 1994 v Brde pri Kranju, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Slovinskom“.

Naposledy pozmenená schválenou prílohou z 5. júla 1999,

Dohoda o leteckej doprave medzi Španielskym kráľovstvom a Chorvátskou republikou, podpísaná 21. júla 1997 v Madride, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Španielskom“,

Dohoda medzi vládou Švédskeho kráľovstva a vládou Chorvátskej republiky týkajúca sa leteckých dopravných služieb, podpísaná 6. marca 1996 v Osle, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Švédskom“,

Dohoda medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vládou Chorvátskej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná 21. februára 1996 v Záhrebe, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Spojeným kráľovstvom“.

b)

Dohody o leteckých dopravných službách a iné dojednania parafované alebo podpísané medzi Chorvátskom a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré ku dňu podpísania tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávali:

Dohoda medzi vládou Litovskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o leteckých dopravných službách, parafovaná 4. decembra 2002 v Záhrebe, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Chorvátskom a Litvou“.

PRÍLOHA II

Zoznam článkov v dohodách uvedených v prílohe I a v článkoch 2 až 5 tejto dohody

a)

Určenie členským štátom:

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Rakúskom,

články 3 a 4 dohody medzi Chorvátskom a Belgickom,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Českou republikou,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Dánskom,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Estónskom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Francúzskom,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Gréckom,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Maďarskom,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Írskom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Talianskom,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Lotyšskom,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Litvou,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Luxemburskom,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Maltou,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Holandskom,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Poľskom,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Portugalskom,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Slovenskom,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Slovinskom,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Španielskom,

článok 3 dohody medzi Chorvátskom a Švédskom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Spojeným kráľovstvom.

b)

Zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení:

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Rakúskom,

článok 5 dohody medzi Chorvátskom a Belgickom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Českou republikou,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Dánskom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Estónskom,

článok 5 dohody medzi Chorvátskom a Francúzskom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Gréckom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Maďarskom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Írskom,

článok 5 dohody medzi Chorvátskom a Talianskom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Lotyšskom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Litvou,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Luxemburskom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Maltou,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Holandskom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Poľskom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Portugalskom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Slovenskom,

článok 7 dohody medzi Chorvátskom a Slovinskom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Španielskom,

článok 4 dohody medzi Chorvátskom a Švédskom,

článok 5 dohody medzi Chorvátskom a Spojeným kráľovstvom.

c)

Regulačná kontrola:

článok 6 dohody medzi Chorvátskom a Českou republikou,

článok 15 dohody medzi Chorvátskom a Estónskom,

článok 12 dohody medzi Chorvátskom a Nemeckom,

článok 7 dohody medzi Chorvátskom a Gréckom,

článok 16 dohody medzi Chorvátskom a Lotyšskom,

článok 15 dohody medzi Chorvátskom a Litvou,

článok 15 dohody medzi Chorvátskom a Portugalskom.

d)

Zdaňovanie leteckého paliva:

článok 7 dohody medzi Chorvátskom a Rakúskom,

článok 10 dohody medzi Chorvátskom a Belgickom,

článok 9 dohody medzi Chorvátskom a Českou republikou,

článok 6 dohody medzi Chorvátskom a Dánskom,

článok 7 dohody medzi Chorvátskom a Estónskom,

článok 11 dohody medzi Chorvátskom a Francúzskom,

článok 6 dohody medzi Chorvátskom a Nemeckom,

článok 8 dohody medzi Chorvátskom a Gréckom,

článok 7 dohody medzi Chorvátskom a Maďarskom,

článok 13 dohody medzi Chorvátskom a Írskom,

článok 6 dohody medzi Chorvátskom a Talianskom,

článok 7 dohody medzi Chorvátskom a Lotyšskom,

článok 7 dohody medzi Chorvátskom a Litvou,

článok 8 dohody medzi Chorvátskom a Luxemburskom,

článok 5 dohody medzi Chorvátskom a Maltou,

článok 9 dohody medzi Chorvátskom a Holandskom,

článok 7 dohody medzi Chorvátskom a Poľskom,

článok 6 dohody medzi Chorvátskom a Portugalskom,

článok 8 dohody medzi Chorvátskom a Slovenskom,

článok 6 dohody medzi Chorvátskom a Slovinskom,

článok 5 dohody medzi Chorvátskom a Španielskom,

článok 6 dohody medzi Chorvátskom a Švédskom,

článok 8 dohody medzi Chorvátskom a Spojeným kráľovstvom.

e)

Tarify za prepravu v rámci Európskeho spoločenstva:

článok 10 dohody medzi Chorvátskom a Rakúskom,

článok 13 dohody medzi Chorvátskom a Belgickom,

článok 13 dohody medzi Chorvátskom a Českou republikou,

článok 11 dohody medzi Chorvátskom a Dánskom,

článok 13 dohody medzi Chorvátskom a Estónskom,

článok 17 dohody medzi Chorvátskom a Francúzskom,

článok 10 dohody medzi Chorvátskom a Nemeckom,

článok 14 dohody medzi Chorvátskom a Gréckom,

článok 13 dohody medzi Chorvátskom a Maďarskom,

článok 7 dohody medzi Chorvátskom a Írskom,

článok 8 dohody medzi Chorvátskom a Talianskom,

článok 13 dohody medzi Chorvátskom a Lotyšskom,

článok 13 dohody medzi Chorvátskom a Litvou,

článok 11 dohody medzi Chorvátskom a Luxemburskom,

článok 10 dohody medzi Chorvátskom a Maltou,

článok 5 dohody medzi Chorvátskom a Holandskom,

článok 11 dohody medzi Chorvátskom a Poľskom,

článok 19 dohody medzi Chorvátskom a Portugalskom,

článok 12 dohody medzi Chorvátskom a Slovenskom,

článok 9 dohody medzi Chorvátskom a Slovinskom,

článok 7 dohody medzi Chorvátskom a Španielskom,

článok 11 dohody medzi Chorvátskom a Švédskom,

článok 7 dohody medzi Chorvátskom a Spojeným kráľovstvom.

PRÍLOHA III

Zoznam iných štátov uvedených v článku 2 tejto dohody

a)

Islandská republika (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

b)

Lichtenštajnské kniežatstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

c)

Nórske kráľovstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

d)

Švajčiarska konfederácia (podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave).


Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

24.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/41


ROZHODNUTIE PRIJATÉ NA ZÁKLADE VZÁJOMNEJ DOHODY NA ÚROVNI HLÁV ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDOV VLÁD VLÁDAMI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÝCH MENOU JE EURO

z 19. mája 2006

o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

(2006/371/ES)

HLAVY ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, KTORÝCH MENOU JE EURO,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 112 ods. 2 písm. b) a jej článok 122 ods. 4, ako aj na články 11.2 a 43.3 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

so zreteľom na odporúčanie Rady (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

so zreteľom na stanovisko Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (3),

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Jürgen STARK sa vymenúva za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky na obdobie ôsmich rokov, ktoré začne plynúť od 1. júna 2006.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. mája 2006

Predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. EÚ L 47, 17.2.2006, s. 58.

(2)  Stanovisko zo 17. mája 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ C 58, 10.3.2006, s. 12.