ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 134

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
20. mája 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach proti prezidentovi Lukašenkovi a niektorým predstaviteľom Bieloruska

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 766/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 767/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1081/1999 otvárajúce a stanovujúce správu colných kvót na dovoz býkov, kráv a jalovíc určitých alpských a horských plemien iných ako určených na porážku

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 768/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES vzhľadom na zhromažďovanie a výmenu informácií o bezpečnosti lietadiel, ktoré využívajú letiská Spoločenstva a o riadení informačného systému ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 769/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa dočasne pozastavuje možnosť predloženia žiadostí o vývozné povolenia na cukor C od 23. mája 2006 a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 493/2006, pokiaľ ide o prechodné opatrenia uplatniteľné na cukor C

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 770/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

21

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2005 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Gruzínska o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

23

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Gruzínska o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

24

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. mája 2006, ktorým sa vymenúva litovský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

32

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. mája 2006, ktorým sa vymenúva nemecký člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

33

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu Rady 79/542/ES, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa Brazílie, Čiernej Hory a Srbska [oznámené pod číslom K(2006) 579]  ( 1 )

34

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. mája 2006, ktorým sa ukončuje antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Malajzii a Thajsku

43

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2006/362/SZBP z 18. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska

45

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 746/2006 zo 17. mája 2006 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie (Ú. v. EÚ L 130, 18.5.2006)

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

20.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 765/2006

z 18. mája 2006

o reštriktívnych opatreniach proti prezidentovi Lukašenkovi a niektorým predstaviteľom Bieloruska

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 60 a 301,

so zreteľom na spoločnú pozíciu 2006/362/SZBP z 18. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska (1),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Európska rada vyjadrila 24. marca 2006 ľútosť nad neschopnosťou bieloruských orgánov splniť záväzky OBSE súvisiace s demokratickými voľbami, dospela k záveru, že prezidentské voľby z 19. marca 2006 boli poznačené výraznými nedostatkami a odsúdila počin bieloruských orgánov, ktoré v tento deň zatýkali pokojných demonštrantov vykonávajúcich svoje legitímne právo pokojne sa zhromažďovať s cieľom vyjadriť protest proti priebehu prezidentských volieb. Európska rada preto rozhodla, že proti tým, ktorí sú zodpovední za porušenie medzinárodných volebných noriem, by sa mali uplatniť reštriktívne opatrenia.

(2)

Rada sa preto 10. apríla 2006 rozhodla prijať reštriktívne opatrenia proti prezidentovi Lukašenkovi, bieloruskému vedeniu a predstaviteľom zodpovedným za porušenie medzinárodných volebných noriem a medzinárodných právnych predpisov o ľudských právach, ako aj za zásah proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii. Na tieto osoby by sa mal vzťahovať zákaz udeľovania víz a ďalšie možné cielené opatrenia.

(3)

V Spoločnej pozícii 2006/362/SZBP sa ustanovuje, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje prezidenta Lukašenka a niektorých predstaviteľov Bieloruska, ktorí boli na tento účel identifikovaní, by sa mali zmraziť.

(4)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy a preto, najmä na účely zabezpečenia ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektami vo všetkých členských štátoch, sú na ich vykonávanie, pokiaľ ide o Spoločenstvo, potrebné právne predpisy Spoločenstva. Na účely tohto nariadenia, by sa za územie Spoločenstva mali považovať územia členských štátov, na ktorých sa uplatňuje zmluva podľa podmienok stanovených v zmluve.

(5)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách uplatniteľných pri porušení ustanovení tohto nariadenia. Sankcie musia byť primerané, účinné a odrádzajúce.

(6)

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia ustanovené v tomto nariadení boli účinné, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť bezodkladne,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody každého druhu, ktoré zahŕňajú, ale neobmedzujú sa iba na:

a)

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a ďalšie platobné nástroje;

b)

vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, dlhy a dlhopisy;

c)

verejne alebo súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane cenných papierov a akcií, certifikáty predstavujúce cenné papiere, dlhopisy, vlastné zmenky, záruky, obligácie a zmluvy o odvodených cenných papieroch;

d)

úroky, dividendy alebo ďalšie príjmy z aktív alebo hodnotu akumulovanú alebo vytváranú aktívami;

e)

úver, právo započítať pohľadávku, záruky, zábezpeky splnenia zmluvy alebo ďalšie finančné záväzky;

f)

akreditívy, konosamenty, kúpne zmluvy;

g)

dokumenty preukazujúce podiel na fondoch alebo finančných zdrojoch;

2.

„zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie každému pohybu, prevodu, zmene, použitiu, prístupu k finančným prostriedkom alebo zaobchádzaniu s nimi akýmkoľvek spôsobom, ktorý by viedol k zmene ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, povahy, miesta určenia alebo k inej zmene, ktorá by umožnila použitie týchto finančných prostriedkov vrátane správy portfólia;

3.

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné alebo nehmotné, hnuteľné alebo nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

4.

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie využívaniu hospodárskych zdrojov na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa, ale neobmedzuje sa iba na ich predaj, prenájom alebo založenie.

5.

„územie Spoločenstva“ sú územia členských štátov, na ktorých sa uplatňuje zmluva podľa podmienok stanovených v tejto zmluve.

Článok 2

1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria, vlastnia, majú v držbe, alebo kontrolujú prezident Lukašenko ako všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria, vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú niektorí ďalší predstavitelia Bieloruska zodpovední za porušenie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb v Bielorusku 19. marca 2006 a za zásah proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a s nimi spojené fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I, sa zmrazujú.

2.   Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa nesmú sprístupniť, priamo ani nepriamo, fyzickým ani právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe I alebo v ich prospech.

3.   Vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2, sa zakazuje.

Článok 3

1.   Príslušný orgán členského štátu uvedený v prílohe II môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za takých podmienok, ktoré považuje za vhodné, potom, ako určí, že dotknuté finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

potrebné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohe I a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov, vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejnoprospešné služby,

b)

určené výlučne na platbu primeraných honorárov odborníkov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb, alebo

c)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov.

2.   Ak príslušný orgán členského štátu uvedený v prílohe II rozhodne, že uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov je potrebné na úhradu mimoriadnych výdavkov, oznámi dôvody, na základe ktorých dospel k rozhodnutiu, že by malo byť udelené osobitné povolenie, ostatným príslušným orgánom a Komisii najmenej dva týždne pred týmto povolením, aby získal predbežné stanovisko k návrhu povolenia. Dva týždne po oznámení a na základe takých podmienok, ktoré považuje za vhodné, môže povoliť uvoľnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov.

3.   Príslušný orgán informuje príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto článku.

Článok 4

1.   Článok 2 ods. 2 sa neuplatňuje na pripisovanie na zmrazené účty

a)

úrokov alebo iných výnosov na týchto účtoch; alebo

b)

platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré boli uzatvorené alebo vznikli pred dátumom, ku ktorému tieto účty začali podliehať ustanoveniam tohto nariadenia,

pod podmienkou, že na každý takýto úrok, ostatné výnosy a platby naďalej podliehajú článku 2 ods. 1.

2.   Článok 2 ods. 2 nebráni finančným ani úverovým inštitúciám v EÚ, ktoré prijímajú finančné prostriedky prevedené tretími stranami na účet osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v zozname, aby pripisovali sumy na zmrazené účty, ak budú všetky takéto sumy, pripísané na takéto účty, taktiež zmrazené. Finančná alebo úverová inštitúcia o takýchto prevodoch bezodkladne informuje príslušné orgány.

Článok 5

1.   Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy týkajúce sa predkladania správ, dôvernosti údajov a služobného tajomstva, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

bezodkladne poskytujú akékoľvek informácie, ktoré by uľahčili dodržiavanie tohto nariadenia, ako napríklad účty a sumy zmrazené v súlade s článkom 2, príslušným orgánom členských štátov uvedeným v prílohe II, v ktorých majú bydlisko alebo sú umiestnené, a odovzdávajú tieto informácie Komisii buď priamo alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov;

b)

spolupracujú s príslušnými orgánmi uvedenými v prílohe II pri každom overovaní týchto informácií.

2.   Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré dostane Komisia priamo, sú prístupné príslušným orgánom dotknutého členského štátu.

3.   Akékoľvek informácie poskytnuté alebo získané v súlade s týmto článkom sa používajú len na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo získané.

Článok 6

Zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutie sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov vykonané v dobrej viere na základe toho, že takéto konanie je v súlade s týmto nariadením, nie je dôvodom na vznik nijakej zodpovednosti fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré takto konajú, alebo jeho riaditeľov či zamestnancov, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje boli zmrazené v dôsledku nedbanlivosti.

Článok 7

Komisia a členské štáty sa bezodkladne vzájomne informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a vymieňajú si všetky ďalšie dôležité informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, predovšetkým informácie týkajúce sa problémov s porušovaním a presadzovaním a informácie o rozhodnutiach vynesených vnútroštátnymi súdmi.

Článok 8

Komisia je splnomocnená:

a)

meniť a dopĺňať prílohu I na základe rozhodnutí prijatých v súvislosti s prílohou IV k spoločnej pozícii 2006/276/SZBP; a

b)

meniť a dopĺňať prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 9

1.   Členské štáty ustanovia predpisy o sankciách uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa vykonávali. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty oznamujú tieto predpisy Komisii bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a oznamujú Komisii každú následnú zmenu a doplnenie.

Článok 10

Toto nariadenie sa uplatňuje:

v rámci územia Spoločenstva vrátane jeho vzdušného priestoru,

na palube lietadiel alebo plavidiel, ktoré patria do jurisdikcie členského štátu,

na akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá sa nachádza na území Spoločenstva alebo mimo neho a ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu,

na akúkoľvek právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu,

na akúkoľvek právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s každou podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v rámci Spoločenstva.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2006

Za Radu

predseda

Franz MORAK


(1)  Pozri stranu 45 Ú. v. EÚ.


PRÍLOHA I

Zoznam osôb uvedený v článku 2

Meno a priezvisko

(slovenský prepis)

Meno a priezvisko

(bieloruský pravopis)

Meno a priezvisko

(ruský pravopis)

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Funkcia

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, Vitebská oblasť

prezident

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, Pinská oblasť

vedúci prezidentskej kancelárie

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

zástupkyňa vedúceho prezidentskej kancelárie

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

tajomník zodpovedný za médiá a ideologické otázky, prezidentská kancelária

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusko, dnešný Sergijev Posad)

spolupracovník a vedúci centrálneho oddelenia pre ideologické otázky, prezidentská kancelária

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnja, Вотня Бьıховского района Могилевской области

minister školstva

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonošči, Вьıгонощи, Брестская область

minister pre informácie

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

minister spravodlivosti

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Nemecko

člen hornej snemovne parlamentu;

riaditeľ štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, д. Акулинцьı Могилевского района

predseda dolnej snemovne parlamentu

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

predseda zahraničného výboru hornej snemovne

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usochi, Mogilevská oblasť Усохи Кличевского района Могилевской области

predseda zahraničného výboru dolnej snemovne

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Ďatlovo, Grodnianská oblasť,

Дятлово Гродненской области

člen hornej snemovne, predseda BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Neviňany, Minská oblasť

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

zástupca ústrednej volebnej komisie

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, Minská oblasť)

Косута Минской области

generálny prokurátor

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

riaditeľ odboru pre sociálne organizácie, strany a MVO, ministerstvo spravodlivosti

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

poradca odboru sociálnych organizácií, strán a MVO ministerstva spravodlivosti

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Riazanská oblasť, Rusko

prvý podpredseda hospodárskeho súdu

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

sudkyňa obvodu Moskva v Minsku

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

sudca obvodu Partizanskij v Minsku

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

zástupca generálneho prokurátora

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudiči, Mogilevská oblasť,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

predseda KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

prvý tajomník KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

prezident Federácie odborových zväzov

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

predseda volebnej komisie Brestskej oblasti

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

predseda volebnej komisie (CEC) Gomelskej oblasti

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Minská oblasť

predseda volebnej komisie (CEC) Grodnianskej oblasti

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuzneck, Rusko

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

predseda volebnej komisie (CEC) Minska

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

predseda volebnej komisie (CEC) Minskej oblasti

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

predseda volebnej komisie (CEC) Mogilevskej oblasti

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

predseda volebnej komisie (CEC) Vitebskej oblasti

Sheyman (Sheiman),

Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

Grodnianska oblasť

štátny tajomník Bezpečnostnej rady

Pavlichenko (Pavliuchenko),

Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 

 

1966

Vitebsko

veliteľ jednotky zvláštneho nasadenia Ministerstva vnútra (SOBR)

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 

 

1956

 

minister vnútra

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 

 

29.1.1953

Slutsko (Minská oblasť)

predsedníčka Ústrednej volebnej komisie

Podobed Yuri Nikolaevich

 

 

5.3.1962

Slutsko (Minská oblasť)

veliteľ, jednotka zvláštneho nasadenia (OMON), ministerstvo vnútra


PRÍLOHA II

Zoznam príslušných orgánov

BELGICKO

Pokiaľ ide o zmrazenie finančných prostriedkov, poskytovanie finančných prostriedkov a finančnej pomoci:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel: +420 25704 4501

Fax: +420 25704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DÁNSKO

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

NEMECKO

Pokiaľ ide o finančné prostriedky:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-69) 70 90 97 38 00

Pokiaľ ide o hospodárske zdroje:

pre informácie o hospodárskych zdrojoch podľa článku 5

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V B 2

Scharnhorststraße 34—37

10115 Berlin

Tel. (49-03018) 6 15-9

Fax (49-03018) 6 15-53 58

E-Mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

pre povolenia týkajúce sa hospodárskych zdrojov podľa článku 3

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

ESTÓNSKO

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680500

Fax: +372 6680501

GRÉCKO

A.

Zmrazenie majetku

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΟικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.

Obmedzenia vývozu – dovozu

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΣχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ŠPANIELSKO

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel (34) 91 209 95 11

Fax (34) 91 209 96 56

FRANCÚZSKO

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

ÍRSKO

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

PO Box No 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353) 1 434 4000

Fax (353) 1 671 6561

Department of Foreign Affairs

Russia, Eastern Europe, Central Asia Section

Political Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel. (353) 1 408 21 92

Fax (353) 1 408 20 43

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel. (353) 1 631 25 34

Fax (353) 1 631 25 62

TALIANSKO

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio IV

Tel. (39) 06 3691 3645

Fax. (39) 06 3691 2335

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

CYPRUS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tel. Nr. (371) 7016201

Fax Nr. (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga, LV 1081

Tel: (371) 7044431

Fax: (371) 7044549

LITVA

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90

LUXEMBURSKO

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

MAĎARSKO

 

Článok 4

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

 

Článok 7

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

 

Článok 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

HOLANDSKO

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

tel: 050-523 2600

fax: 050-523 2183

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: (31-70) 342 8997

Fax: (31-70) 342 7984

RAKÚSKO

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20-73 99

POĽSKO

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Faks (48 22) 523 91 29

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

PL-00-916 Warszawa

Tel. (48 22) 694 59 70

Faks (48 22) 694 54 50

PORTUGALSKO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

SLOVINSKO

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Tel: +386 (1) 369 66 31

Fax: +386 (1) 369 66 59

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 478 20 00

Fax: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVENSKO

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

tel: 00421 2 5958 1111

fax: 00421 2 5249 3048

FÍNSKO

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358-9) 160 05

Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVÉDSKO

 

Článok 3

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

 

Články 4 a 5

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

HM Treasury

Financial Sanctions Unit

Financial Crime Team

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270-5977

Fax (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44 207) 601 4309

For Gibraltar:

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel. (350) 75707

Fax (350) 5875700

Adresa na posielanie informácií Európskej komisii:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85/299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73


20.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 766/2006

z 19. mája 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. mája 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. mája 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 19. mája 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

122,4

204

46,4

212

113,4

999

94,1

0707 00 05

052

82,4

628

151,2

999

116,8

0709 90 70

052

103,4

999

103,4

0805 10 20

052

36,5

204

37,4

212

64,4

220

41,5

448

46,6

624

48,2

999

45,8

0805 50 10

052

42,5

388

59,4

508

51,3

528

58,6

999

53,0

0808 10 80

388

86,8

400

108,8

404

115,5

508

72,5

512

87,1

524

88,6

528

94,9

720

107,3

804

109,3

999

96,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


20.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 767/2006

z 19. mája 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1081/1999 otvárajúce a stanovujúce správu colných kvót na dovoz býkov, kráv a jalovíc určitých alpských a horských plemien iných ako určených na porážku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 32 odsek 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1081/1999 (2) sa ustanovuje otvorenie dovozných colných kvót pre živý hovädzí dobytok a ustanovuje sa ich správa na viacročnom základe.

(2)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 (3), schválenou rozhodnutím Rady 2006/333/ES (4), sa ustanovuje od 1. júla 2006 úprava dovozných colných kvót podľa nariadenia (ES) č. 1081/1999.

(3)

Okrem toho, pokiaľ ide o množstvá, ktoré sú k dispozícii pre dovoz v rámci tejto kvóty, a s cieľom zjednodušiť jeho riadenie, je potrebné zrušiť druhé kolo prideľovania uvedené v článku 9 nariadenia (ES) č. 1081/1999.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1081/1999 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1081/1999 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V štvrtom stĺpci s názvom „Objem kvóty (kusy dobytka)“ tabuľky v článku 1 ods. 1:

a)

údaj „5 000“ sa nahrádza údajom „710“ pre poradové číslo 09.0001;

b)

údaj „5 000“ sa nahrádza údajom „711“ pre poradové číslo 09.0003.

2.

V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Dva objemy kvóty uvedené v článku 1 ods. 1 sa rozdelia na dve časti s 500 kusmi a 210 kusmi pre poradové číslo 09.0001 a na dve časti s 500 kusmi a 211 kusmi pre poradové číslo 09.0003.

a)

Prvá časť každého objemu kvóty sa rozdelí medzi dovozcov do Spoločenstva, ktorí môžu poskytnúť dôkaz o tom, že v priebehu 36 mesiacov predchádzajúcich príslušnému roku dovozu doviezli zvieratá v rámci kvóty s poradovými číslami 09.0001 a/alebo 09.0003.

Avšak členské štáty môžu prijať ako dôkazný objem dovozné práva týkajúce sa predchádzajúceho roku dovozu, ktoré neboli pridelené v dôsledku administratívnej chyby príslušného vnútroštátneho orgánu, ale na ktoré by bol dovozca býval oprávnený.

b)

Druhá časť každého objemu kvóty sa rozdelí medzi dovozcov, ktorí môžu poskytnúť dôkaz, že počas 12 mesiacov predchádzajúcich danému roku dovozu doviezli z tretích krajín aspoň 75 živých kusov hovädzieho dobytka spadajúceho pod číselný znak KN 0102.“

3.

Článok 9 sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. mája 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 131, 27.5.1999, s. 15. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1096/2001 (Ú. v. ES L 150, 6.6.2001, s. 33).

(3)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 15.

(4)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 13.


20.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 768/2006

z 19. mája 2006,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES vzhľadom na zhromažďovanie a výmenu informácií o bezpečnosti lietadiel, ktoré využívajú letiská Spoločenstva a o riadení informačného systému

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES z 21. apríla 2004 o bezpečnosti lietadiel tretích krajín, ktoré využívajú letiská Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici 2004/36/ES sa zavádza harmonizovaný prístup k efektívnemu uplatňovaniu medzinárodných bezpečnostných noriem v rámci Spoločenstva zosúladením pravidiel a postupov pri inšpekciách lietadiel tretích krajín na odbavovacej ploche, ktoré pristávajú na letiskách nachádzajúcich sa v členských štátoch. V smernici sa vyžaduje, aby členské štáty uskutočňovali podľa harmonizovaného postupu inšpekcie lietadiel tretích krajín na ploche, podozrivých z nedodržiavania medzinárodných bezpečnostných noriem, ktoré pristávajú na akomkoľvek letisku Spoločenstva otvorenom pre medzinárodnú leteckú dopravu a aby prispeli k zhromažďovaniu a výmene informácií pri uskutočňovaných inšpekciách na odbavovacej ploche.

(2)

Záväzky Spoločenstva, ktoré vyplývajú zo smernice 2004/36/ES, môžu členské štáty do veľkej miery splniť svojou účasťou na programe hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel SAFA, ktorý v roku 1996 začala Európska konferencia civilného letectva (ECAK) a ktorého riadením boli poverené Združené letecké úrady (JAA). Združené letecké orgány JAA riadia databázu SAFA, umožňujú harmonizované školenia inšpektorov a pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na programe, a zabezpečujú vývoj postupov a návrhov na zdokonaľovanie programu, jeho nástrojov a podávanie správ o získaných informáciách.

(3)

Je potrebné zdokonaliť systém zhromažďovania a výmeny informácií, ktorý je uvedený v smernici 2004/36/ES, určením samostatného špecializovaného odborného orgánu zodpovedného za riadenie systému Spoločenstva SAFA.

(4)

Nariadením (ES) Európskeho Parlamentu a Rady č. 1592/2002 (2) sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť letectva ako samostatný špecializovaný odborný orgán, zodpovedný za napomáhanie Komisii a za prijímanie potrebných opatrení v rámci právomoci, ktoré jej boli udelené na základe tohto nariadenia a ostatných právnych predpisov Spoločenstva.

(5)

V súvislosti so súčasným procesom prechodu od systému JAA na Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva je potrebné zveriť agentúre úlohy súvisiace s programom SAFA, ktoré doteraz uskutočňovali JAA. Tento prechod by mal prispieť k posilneniu programu a k zabezpečeniu jeho pokračovania.

(6)

Pokračovanie programu SAFA a presná výmena informácií o bezpečnosti lietadiel, ktoré využívajú letiská Spoločenstva si vyžaduje, aby sa systému Spoločenstva SAFA bolo poskytované čo najväčšie možné množstvo informácií vrátane správ o inšpekciách na odbavovacej ploche, ktoré sa nevyžadujú v smernici 2004/36/ES, ale ktoré sa uskutočňujú v súlade s postupom zavedeným podľa prílohy II smernice 2004/36/ES.

(7)

Je potrebné, aby sa systémom Spoločenstva SAFA zabezpečilo zachovanie pridanej hodnoty, ktorá je výsledkom prevádzkovej a technickej spolupráce s medzinárodnými organizáciami.

(8)

Systém Spoločenstva SAFA by sa mal tiež doplniť o vhodné aktivity, ktorých cieľom je zabezpečenie spoločných noriem na vykonávanie inšpekcií na odbavovacej ploche, ako napríklad pokračovanie vo vypracúvaní manuálu na inšpekcie na odbavovacej ploche, ako aj školiace aktivity vypracované JAA.

(9)

Dospelo sa k záveru, že je potrebné usilovať sa aj naďalej o zapojenie tretích krajín s cieľom uľahčiť zdokonaľovanie bezpečnosti civilného letectva v celej Európe. Účasť tretích krajín v systéme Spoločenstva SAFA by sa preto mala podporovať a propagovať v súlade s príslušnými dohodami s cieľom zabezpečiť hladký prechod.

(10)

Opatrenia ustanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 12 nariadenia Rady (EHS) č. 3922/1991 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia „systém Spoločenstva SAFA“ znamená systém zavedený v smernici 2004/36/ES a v tejto smernici na zhromažďovanie, výmenu a analýzu informácií o leteckej bezpečnosti lietadiel a leteckých prevádzkovateľov.

Článok 2

1.   Európska agentúra pre bezpečnosť letectva spravuje a prevádzkuje nástroje a postupy potrebné na zhromažďovanie a výmenu:

1.

informácií stanovených v článkoch 3, 4 a 5 smernice 2004/36/ES,

2.

informácií, ktoré poskytli tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie, s ktorými Spoločenstvo uzatvorilo príslušné dohody, alebo organizácie, s ktorými Európska agentúra pre bezpečnosť letectva uzatvorila príslušné dojednania v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1592/2002.

2.   Spravovanie obsahuje tieto úlohy:

1.

zhromažďovanie údajov od členských štátov, ktoré sa týkajú bezpečnostných informácií o lietadlách, ktoré využívajú letiská Spoločenstva;

2.

vytváranie, udržiavanie a zabezpečovanie neustálej aktualizácie centrálnej databázy, ktorá obsahuje:

a)

všetky informácie, ktoré sú členské štáty povinné zhromažďovať a poskytovať na základe článkov 3, 4 a 5 smernice 2004/36/ES,

b)

akékoľvek ďalšie relevantné informácie týkajúce sa leteckej bezpečnosti lietadiel a leteckých prevádzkovateľov;

3.

zabezpečovanie potrebných zmien a zlepšení v databázovej aplikácii;

4.

analýza informácií centrálnej databázy a ďalších relevantných informácií, ktoré sa týkajú bezpečnosti lietadiel a leteckých prevádzkovateľov a na tomto základe:

a)

oznamovať Komisii a príslušným orgánom členských štátov bezodkladné opatrenia a následnú politiku;

b)

hlásiť Komisii a príslušným orgánom členských štátov možné bezpečnostné problémy;

c)

v prípade potreby navrhovať Komisii a príslušným orgánom členských štátov koordinované činnosti na základe bezpečnosti a zabezpečiť koordináciu týchto činností na technickej úrovni;

5.

byť v spojení s európskymi inštitúciami a orgánmi, medzinárodnými organizáciami a vnútroštátnymi leteckými úradmi v súvislosti s výmennou informácií;

6.

poskytovať Komisii poradenstvo o budúcom vývoji a stratégii systému Spoločenstva SAFA.

Článok 3

1.   Členské štáty bezodkladne zaznamenajú do centrálnej databázy:

1.

správy o inšpekciách na odbavovacej ploche uvedených v článku 4 ods. 4 smernice 2004/36/ES,

2.

správy o inšpekciách na odbavovacej ploche, ktoré sa nevyžadujú podľa smernice 2004/36/ES, ale ktoré sa uskutočnili v súlade s postupom zavedeným podľa prílohy II k smernici 2004/36/ES.

2.   Členské štáty oznamujú Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva akékoľvek informácie, ktoré sú užitočné na uplatňovanie smernice 2004/36/ES a na to, aby Európska agentúra pre bezpečnosť letectva splnila úlohy, ktoré je boli stanovené na základe tohto nariadenia vrátane informácií uvedených v článku 3 smernice 2004/36/ES.

Článok 4

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva:

1.

predkladá Komisii návrh manuálu na postupy pri inšpekcii na odbavovacej ploche a ak je to kedykoľvek potrebné, návrh na ďalšie vypracovanie a aktualizáciu manuálu a príloh k smernici 2004/36/ES;

2.

vypracúva programy školení a má na starosti organizáciu a realizáciu školení a seminárov pre inšpektorov na zlepšenie porozumenia systému Spoločenstva SAFA s cieľom dosiahnuť spoločnú úroveň pri vykonávaní inšpekcií na odbavovacej ploche;

3.

napomáha a koordinuje program na výmenu inšpektorov, ktorého cieľom je umožniť inšpektorom nadobudnúť praktické skúsenosti a prispieť k harmonizácii postupov.

Článok 5

1.   Európska agentúra pre bezpečnosť letectva raz za rok vypracúva a predkladá Komisii:

1.

správu o systéme Spoločenstva SAFA, ktorá obsahuje aspoň tieto informácie:

a)

stav o vývoji systému, vrátane realizácie zhromažďovania a výmeny informácií, databázy, manuálu o inšpekciách na odbavovacej ploche a školiacich činnostiach;

b)

stav o vykonaných inšpekciách za predchádzajúci rok;

c)

analýzu výsledkov inšpekcií s označením kategórií zistení;

d)

činnosti, ktoré sa uskutočnili počas roka; a

e)

prílohy obsahujúce zoznamy inšpekcií roztriedené podľa prevádzkového stavu, typu lietadla, leteckého dopravcu a počtu vyskytnutia sa konkrétneho problému.

2.

Návrh na verejnú správu so súhrnnými informáciami obsahujúcu analýzu všetkých prijatých informácií v súlade s článkom 5 smernice 2004/36/ES.

2.   Komisia bude v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 5 smernice 2004/36/ES konzultovať s Výborom pre leteckú bezpečnosť, pokiaľ ide o správu o systéme Spoločenstva SAFA uvedenú v prvom pododseku.

Článok 6

Toto nariadenia nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 1 až 5 sa uplatňujú od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. mája 2006

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 76.

(2)  Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1643/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 7).

(3)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1592/2002 (Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1).


20.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 769/2006

z 19. mája 2006,

ktorým sa dočasne pozastavuje možnosť predloženia žiadostí o vývozné povolenia na cukor C od 23. mája 2006 a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 493/2006, pokiaľ ide o prechodné opatrenia uplatniteľné na cukor C

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 44,

keďže:

(1)

V dohode o poľnohospodárstve, ktorá sa uzatvorila počas Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní (2) v súlade s článkom 300 zmluvy sú zahrnuté množstvové limity a hodnoty dotovaného vývozu Spoločenstva. Podľa záverov odvolacieho orgánu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) z 19. mája 2005 by preto mal byť vývoz cukru C zohľadnený v týchto limitoch. Spoločenstvu bola poskytnutá lehota na zosúladenie so záväzkami v rámci WTO, ktorá sa končí 22. mája 2006.

(2)

V článku 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (3) sa ustanovuje povinnosť vývozu nepreneseného cukru C. V nariadení (ES) č. 318/2006, ktoré sa uplatňuje od 1. júla 2006, sa už táto povinnosť neukladá pre cukor presahujúci kvótu vyrobený v rámci hospodárskeho roka 2006/2007. V článku 44 uvedeného nariadenia sa ustanovuje možnosť prijať prechodné opatrenia na uľahčenie prechodu zo situácie na trhu v hospodárskom roku 2005/2006 na situáciu na trhu v hospodárskom roku 2006/2007, ako aj potrebné výnimky na zabezpečenie súladu s medzinárodnými požiadavkami Spoločenstva, pokiaľ ide o cukor C vyrobený v rámci hospodárskeho roka 2005/2006.

(3)

Podľa článku 44 nariadenia (ES) č. 318/2006, článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 493/2006 z 27. marca 2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1265/2001 a (ES) č. 314/2002 (4), sa od 1. júla 2006 cukor C vyrobený v rámci hospodárskeho roka 2005/2006, ktorý nemôže byť prenesený ani vyvezený, považuje za cukor presahujúci kvótu podľa nariadenia (ES) č. 318/2006 vyrobený v rámci hospodárskeho roka 2006/2007.

(4)

V článku 27 ods. 14 nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa stanovuje, že dodržanie množstvových obmedzení vyplývajúcich z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy sa zabezpečí prostredníctvom vývozných povolení vydaných na referenčné obdobia stanovené v takýchto dohodách.

(5)

Vzhľadom na záväzky v rámci dohôd medzi Európskym spoločenstvom a WTO by sa mala stanoviť výnimka z povinnosti vývozu cukru C, pričom by sa pozastavila možnosť podávať žiadosti o vývozné povolenia pre cukor C od 23. mája 2006 a začal by sa uplatňovať prechodný režim pre cukor C, ktorý nebol vyvezený v rámci vývozného povolenia vydaného pred 23. májom 2006 podľa ustanovení článku 2 nariadenia (ES) č. 493/2006.

(6)

Nariadenie (ES) č. 493/2006 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podávanie žiadostí o vývozné povolenia na cukor C predložené v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1464/95 (5) sa od 23. mája 2006 pozastavuje. Žiadosti o vývozné povolenia podané počas obdobia pozastavenia sú neplatné.

Vývozné povolenia na cukor C, ktoré boli vydané a nevyužité do 22. mája 2006, je možné vrátiť vydávajúcemu orgánu počas obdobia ich platnosti. V takom prípade sa odchylne od článku 35 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (6) záruka okamžite uvoľní.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 493/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia o presune prijaté podľa článku 1, sa cukor C z hospodárskeho roka 2005/2006, ktorý nebol vyvezený v rámci vývozného povolenia vydaného pred 23. májom 2006, považuje od tohto dátumu za cukor presahujúci kvótu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 318/2006 vyrobený v rámci hospodárskeho roka 2006/2007.“

2.

V článku 13 pododseku 2 sa dopĺňa táto veta:

„Článok 2 sa uplatňuje od 23. mája 2006.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 23. mája 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. mája 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 318/2006.

(4)  Ú. v. EÚ L 89, 28.3.2006, s. 11.

(5)  Ú. v. ES L 144, 28.6.1995, s. 14.

(6)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.


20.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 770/2006

z 19. mája 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz produktov v sektore cukru okrem melasy (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu a na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2005/2006 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1011/2005 (3). Tieto ceny a clá boli naposledy zmenené a doplnené v nariadení Komisie (ES) č. 732/2006 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 1423/95,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1423/95, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. mája 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. mája 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 624/98 (Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2006, s. 8.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 20. mája 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

31,32

1,89

1701 11 90 (1)

31,32

5,87

1701 12 10 (1)

31,32

1,76

1701 12 90 (1)

31,32

5,44

1701 91 00 (2)

38,15

6,16

1701 99 10 (2)

38,15

2,89

1701 99 90 (2)

38,15

2,89

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode I nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

20.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/23


ROZHODNUTIE RADY

z 8. novembra 2005

o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Gruzínska o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

(2006/357/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2, v spojení s článkom 300 ods. 2 prvou vetou prvého pododseku,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 5. júna 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich dvojstranných dohodách dohodou so Spoločenstvom.

(2)

Komisia v mene Spoločenstva dojednala dohodu s Gruzínskom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb v súlade s mechanizmami a smernicami v prílohe k rozhodnutiu Rady, ktorým bola Komisia poverená začať rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich dvojstranných dohodách dohodou Spoločenstva.

(3)

S výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu by sa dohoda, ktorú Komisia dojednala, mala podpísať a predbežne vykonávať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje podpis Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Gruzínska o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb s výhradou rozhodnutia Rady o uzavretí uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis dohody v mene Spoločenstva s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

Kým dohoda nenadobudne platnosť, vykonáva sa predbežne od prvého dňa prvého mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tieto účely.

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje vydať oznámenie podľa článku 8 ods. 2 dohody.

V Bruseli 8. novembra 2005

Za Radu

predseda

G. BROWN


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a vládou Gruzínska o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

na jednej strane a

VLÁDA GRUZÍNSKA (ďalej len „Gruzínsko“)

na strane druhej

(ďalej len „zmluvné strany“),

KONŠTATUJÚC, že medzi niektorými členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Gruzínskom boli uzavreté dvojstranné dohody o leteckých dopravných službách, ktoré obsahujú ustanovenia v rozpore s právom Spoločenstva,

KONŠTATUJÚC, že Európske spoločenstvo má výlučnú právomoc v niekoľkých aspektoch, ktoré môžu byť zahrnuté v dvojstranných dohodách o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

KONŠTATUJÚC, že podľa práva Európskeho spoločenstva majú leteckí dopravcovia Spoločenstva usadení v členskom štáte právo na nediskriminačný prístup k letovým trasám medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

SO ZRETEĽOM na dohody medzi Európskym spoločenstvom a niektorými tretími krajinami, ktoré štátnym príslušníkom týchto tretích krajín umožňujú nadobudnúť vlastnícke práva v leteckých dopravcoch, ktorí majú licenciu v súlade s právom Európskeho spoločenstva,

UZNÁVAJÚC, že určité ustanovenia dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Gruzínskom, ktoré sú v rozpore s právom Európskeho spoločenstva, sa s ním musia úplne zosúladiť, aby sa vytvoril spoľahlivý právny základ pre letecké dopravné služby medzi Európskym spoločenstvom a Gruzínskom a zachovala kontinuita týchto leteckých dopravných služieb,

KONŠTATUJÚC, že ustanovenia dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Gruzínskom, ktoré nie sú v rozpore s právom Európskeho spoločenstva, sa nemusia zmeniť a doplniť alebo nahradiť,

KONŠTATUJÚC, že zámerom Európskeho spoločenstva v rámci týchto rokovaní nie je zvýšiť celkový objem leteckej dopravy medzi Európskym spoločenstvom a Gruzínskom, ani ovplyvniť rovnováhu medzi leteckými dopravcami Spoločenstva a leteckými dopravcami Gruzínska, ani dojednať zmeny a doplnenia ustanovení existujúcich dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách, ktoré sa týkajú dopravných práv,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Na účely tejto dohody „členské štáty“ sú členské štáty Európskeho spoločenstva.

2.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou takejto dohody, sa považujú za odkazy na štátnych príslušníkov členských štátov Európskeho spoločenstva.

3.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou takejto dohody, sa považujú za odkazy na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti, ktoré určí tento členský štát.

4.   Udeľovanie dopravných práv sa bude aj naďalej vykonávať prostredníctvom dvojstranných dohôd.

Článok 2

Určenie členským štátom

1.   Ustanovenia v odsekoch 2 a 3 tohto článku nahrádzajú zodpovedajúce ustanovenia v článkoch uvedených v prílohe II písm. a) a b), ktoré sa týkajú určenia leteckého dopravcu dotknutým členským štátom, jeho oprávnení a povolení, ktoré mu vydalo Gruzínsko, a zamietnutia, zrušenia, pozastavenia alebo obmedzenia oprávnení alebo povolení tohto leteckého dopravcu.

2.   Po prijatí určenia leteckého dopravcu členským štátom Gruzínsko udelí príslušné oprávnenia a povolenia s minimálnym procesným oneskorením za predpokladu, že:

i)

letecký dopravca je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu a vlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva;

ii)

členský štát zodpovedný za vydanie osvedčenia prevádzkovateľa leteckej dopravy vykonáva a udržuje účinnú regulačnú kontrolu nad leteckým dopravcom a v určení je zreteľne uvedený letecký úrad a

iii)

letecký dopravca je a ostane vo vlastníctve, priamom alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu, členských štátov a/alebo štátnych príslušníkov členských štátov, a/alebo iných štátov uvedených v prílohe III, a/alebo štátnych príslušníkov týchto iných štátov a je pod sústavnou účinnou kontrolou týchto štátov a/alebo týchto štátnych príslušníkov.

3.   Gruzínsko môže zamietnuť, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť oprávnenia alebo povolenia leteckého dopravcu určeného členským štátom, ak:

i)

letecký dopravca nie je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu alebo nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva;

ii)

členský štát zodpovedný za vydanie jeho osvedčenia prevádzkovateľa leteckej dopravy nevykonáva alebo neudržuje účinnú regulačnú kontrolu nad leteckým dopravcom a v určení nie je zreteľne uvedený letecký úrad alebo

iii)

letecký dopravca nie je vo vlastníctve ani pod účinnou kontrolou, priamo alebo prostredníctvom väčšinového podielu, členských štátov a/alebo štátnych príslušníkov členských štátov alebo iných štátov uvedených v prílohe III, a/alebo štátnych príslušníkov týchto iných štátov.

Pri výkone svojho práva na základe tohto odseku Gruzínsko nesmie diskriminovať leteckých dopravcov Spoločenstva na základe ich štátnej príslušnosti.

Článok 3

Práva v súvislosti s regulačnou kontrolou

1.   Ustanovenia odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. c).

2.   V prípade, že členský štát určil leteckého dopravcu, nad ktorým regulačnú kontrolu vykonáva a udržiava iný členský štát, práva Gruzínska sa podľa bezpečnostných ustanovení dohody medzi členským štátom, ktorý tohto leteckého dopravcu určil, a Gruzínskom vzťahujú rovnako na prijímanie, uplatňovanie alebo udržiavanie bezpečnostných noriem týmto iným členským štátom, ako aj na oprávnenie na prevádzkovanie tohto leteckého dopravcu.

Článok 4

Zdanenie leteckého paliva

1.   Ustanovenia odseku 2 tohto článku dopĺňajú zodpovedajúce ustanovenia v článkoch uvedených v prílohe II písm. d).

2.   Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto ustanovením, žiadne ustanovenie dohôd uvedených v prílohe II písm. d) nebráni členskému štátu uložiť dane, odvody, clá alebo iné poplatky na palivá dodávané na jeho územie na použitie v lietadle určeného leteckého dopravcu Gruzínska, ktorý prevádzkuje lety medzi miestom na území tohto členského štátu a iným miestom na území uvedeného členského štátu alebo na území iného členského štátu.

Článok 5

Tarify za prepravu v rámci Európskeho Spoločenstva

1.   Ustanovenia odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. e).

2.   Tarify účtované leteckým(-ými) dopravcom(-ami) určeným(-ými) Gruzínskom podľa dohody uvedenej v prílohe I, ktorá obsahuje ustanovenie uvedené v prílohe II písm. e), za prepravu, ktorá bola celá uskutočnená v rámci Európskeho spoločenstva, podliehajú právu Európskeho spoločenstva.

Článok 6

Prílohy k dohode

Prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 7

Revízia alebo zmena a doplnenie

Zmluvné strany môžu túto dohodu kedykoľvek po vzájomnej dohode revidovať alebo zmeniť a doplniť.

Článok 8

Nadobudnutie platnosti a predbežné vykonávanie

1.   Táto dohoda nadobudne platnosť potom, keď si zmluvné strany vzájomne písomne oznámia, že boli ukončené ich príslušné vnútorné postupy potrebné na to, aby dohoda nadobudla platnosť.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 zmluvné strany súhlasia s tým, že budú túto dohodu predbežne vykonávať od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si zmluvné strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tieto účely.

3.   Dohody a iné dojednania medzi členskými štátmi a Gruzínskom, ktoré ku dňu podpísania dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú, sú uvedené v prílohe I písm. b). Táto dohoda sa vzťahuje na všetky takéto dohody a dojednania od nadobudnutia ich platnosti alebo predbežného vykonávania.

Článok 9

Ukončenie platnosti

1.   V prípade, že sa ukončí platnosť niektorej z dohôd uvedených v prílohe I, zároveň skončí platnosť všetkých ustanovení tejto dohody, ktoré sa týkajú príslušnej dohody uvedenej v prílohe I.

2.   V prípade, že sa ukončí platnosť všetkých dohôd uvedených v prílohe I, sa zároveň ukončí aj platnosť tejto dohody.

NA DÔKAZ TOHO nižšie podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Vyhotovené v Bruseli v dvoch vyhotoveniach dňa tretieho mája dvetisícšesť v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a gruzínskom jazyku.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

Por el Gobierno de Georgia

Za vládu Gruzie

For Georgiens regering

Für die Regierung von Georgien

Gruusia valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Γεωργίας

For the Government of Georgia

Pour le gouvernement de la Géorgie

Per il Governo della Georgia

Gruzijas valdības vārdā

Gruzijos Vyriausybės vardu

Grúzia Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Ġeorġja

Voor de Regering van Georgië

W imieniu Rządu Gruzji

Pelo Governo da Geórgia

Za vládu Gruzínska

Za vlado Gruzije

Georgian hallituksen puolesta

För Georgiens regering

Image

Image

PRÍLOHA I

Zoznam dohôd uvedených v článku 1 tejto dohody

a)

Dohody o leteckých dopravných službách medzi vládou Gruzínska a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré boli ku dňu podpísania tejto dohody uzavreté, podpísané a/alebo sa predbežne vykonávali:

Dohoda o leteckej doprave medzi spolkovou vládou Rakúska a vládou Gruzínska, podpísaná 15. decembra 1997 vo Viedni (dátum nadobudnutia platnosti: 1.10.2001), ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Gruzínskom a Rakúskom“,

Dohoda medzi vládou Cyperskej republiky a vládou Gruzínska o leteckých dopravných službách, podpísaná 30. júna 1997 v Tbilisi (dátum nadobudnutia platnosti: 5.11.1998), ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Gruzínskom a Cyprom“,

Dohoda o leteckej doprave medzi Spolkovou republikou Nemecko a Gruzínskou republikou, podpísaná 25. júna 1993 v Bone (dátum nadobudnutia platnosti: 27.11.1994), ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Gruzínskom a Nemeckom“,

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Helénskej republiky a vládou Gruzínska, podpísaná 10. apríla 1997 v Tbilisi (dátum nadobudnutia platnosti: 27.5.1998), ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Gruzínskom a Gréckom“,

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Írska a vládou Gruzínska, podpísaná 2. marca 1995 v Dubline (dátum nadobudnutia platnosti: 2.3.1995), ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Gruzínskom a Írskom“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Litovskej republiky a vládou Gruzínska, podpísaná 12. apríla 1996 v Tbilisi (dátum nadobudnutia platnosti: 12.1.1999), ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Gruzínskom a Litvou“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi Holandským kráľovstvom a Gruzínskou republikou, podpísaná 3. apríla 1995 vo Wassenaar (dátum nadobudnutia platnosti: 1.5.1997), ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Gruzínskom a Holandskom“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a výkonným orgánom (vládou) Gruzínska, podpísaná 17. septembra 2003 v Tbilisi, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Gruzínskom a Spojeným kráľovstvom“;

doplnená Memorandom o porozumení uzavretým 17. septembra 2003 v Tbilisi a schváleným zápisom podpísaným 2. novembra 2004 v Tbilisi.

b)

Dohody o leteckých dopravných službách a iné dojednania parafované alebo podpísané medzi vládou Gruzínska a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré ku dňu podpísania tejto dohody nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávali:

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Belgicka a vládou Gruzínskej republiky, parafovaná 24. februára 1995, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Gruzínskom a Belgickom“,

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Gruzínskej republiky, parafovaná 29. júna 1995, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Gruzínskom a Maďarskom“,

Dohoda o civilnej leteckej doprave medzi vládou Lotyšskej republiky a vládou Gruzínska, podpísaná v Tbilisi 5. októbra 2005, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Gruzínskom a Lotyšskom“,

Dohoda o civilnej leteckej doprave medzi vládou Poľskej republiky a vládou Gruzínskej republiky, parafovaná 26. apríla 1993 vo Varšave, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Gruzínskom a Poľskom“.

PRÍLOHA II

Zoznam článkov v dohodách uvedených v prílohe I a v článkoch 2 až 5 tejto dohody

a)

Určenie členským štátom:

článok 3 dohody medzi Gruzínskom a Rakúskom,

články 3 a 4 dohody medzi Gruzínskom a Belgickom,

článok 4 dohody medzi Gruzínskom a Cyprom,

článok 3 dohody medzi Gruzínskom a Nemeckom,

článok 3 dohody medzi Gruzínskom a Gréckom,

článok 3 dohody medzi Gruzínskom a Maďarskom,

článok 3 dohody medzi Gruzínskom a Írskom,

článok 3 dohody medzi Gruzínskom a Lotyšskom,

článok 3 dohody medzi Gruzínskom a Litvou,

článok 4 dohody medzi Gruzínskom a Holandskom,

článok 3 dohody medzi Gruzínskom a Poľskom,

článok 4 dohody medzi Gruzínskom a Spojeným kráľovstvom.

b)

Zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení:

článok 4 dohody medzi Gruzínskom a Rakúskom,

článok 5 dohody medzi Gruzínskom a Belgickom,

článok 5 dohody medzi Gruzínskom a Cyprom,

článok 4 dohody medzi Gruzínskom a Nemeckom,

článok 4 dohody medzi Gruzínskom a Gréckom,

článok 4 dohody medzi Gruzínskom a Maďarskom,

článok 3 ods. 5 a 6 dohody medzi Gruzínskom a Írskom,

článok 4 dohody medzi Gruzínskom a Lotyšskom,

článok 4 dohody medzi Gruzínskom a Litvou,

článok 5 dohody medzi Gruzínskom a Holandskom,

článok 4 dohody medzi Gruzínskom a Poľskom,

článok 5 dohody medzi Gruzínskom a Spojeným kráľovstvom.

c)

Regulačná kontrola:

článok 7 dohody medzi Gruzínskom a Belgickom.

d)

Zdanenie leteckého paliva

článok 7 dohody medzi Gruzínskom a Rakúskom,

článok 10 dohody medzi Gruzínskom a Belgickom,

článok 7 dohody medzi Gruzínskom a Cyprom,

článok 6 dohody medzi Gruzínskom a Nemeckom,

článok 9 dohody medzi Gruzínskom a Gréckom,

článok 9 dohody medzi Gruzínskom a Maďarskom,

článok 11 dohody medzi Gruzínskom a Írskom,

článok 6 dohody medzi Gruzínskom a Lotyšskom,

článok 11 dohody medzi Gruzínskom a Litvou,

článok 10 dohody medzi Gruzínskom a Holandskom,

článok 6 dohody medzi Gruzínskom a Poľskom,

článok 8 dohody medzi Gruzínskom a Spojeným kráľovstvom.

e)

Tarify za prepravu v rámci Európskeho Spoločenstva:

článok 11 dohody medzi Gruzínskom a Rakúskom,

článok 13 dohody medzi Gruzínskom a Belgickom,

článok 17 dohody medzi Gruzínskom a Cyprom,

článok 10 dohody medzi Gruzínskom a Nemeckom,

článok 12 dohody medzi Gruzínskom a Gréckom,

článok 8 dohody medzi Gruzínskom a Maďarskom,

článok 6 dohody medzi Gruzínskom a Írskom,

článok 11 dohody medzi Gruzínskom a Lotyšskom,

článok 9 dohody medzi Gruzínskom a Litvou,

článok 6 dohody medzi Gruzínskom a Holandskom,

článok 10 dohody medzi Gruzínskom a Poľskom,

článok 7 dohody medzi Gruzínskom a Spojeným kráľovstvom.

PRÍLOHA III

Zoznam iných štátov uvedených v článku 2 tejto dohody

a)

Islandská republika (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

b)

Lichtenštajnské kniežatstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

c)

Nórske kráľovstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

d)

Švajčiarska konfederácia (podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave).


20.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/32


ROZHODNUTIE RADY

z 15. mája 2006,

ktorým sa vymenúva litovský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

(2006/358/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 259,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 167,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/758/ES, Euratom zo 17. septembra 2002, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2002 do 20. septembra 2006 (1),

so zreteľom na nomináciu predloženú litovskou vládou,

po získaní stanoviska Komisie,

keďže sa v dôsledku odstúpenia Rolandasa DOMEIKU uvoľnilo miesto litovského člena v uvedenom výbore,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pani Jovita MOTIEJŪNIENĖ sa vymenúva za členku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ako náhrada za Rolandasa DOMEIKU na zvyšný čas jeho funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2006.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 15. mája 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. ES L 253, 21.9.2002, s. 9.


20.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/33


ROZHODNUTIE RADY

z 15. mája 2006,

ktorým sa vymenúva nemecký člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

(2006/359/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 259,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 167,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/758/ES, Euratom zo 17. septembra 2002, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2002 do 20. septembra 2006 (1),

so zreteľom na nomináciu predloženú nemeckou vládou,

po získaní stanoviska Komisie,

keďže sa v dôsledku odstúpenia Bernharda WELSCHKEHO uvoľnilo miesto nemeckého člena v uvedenom výbore,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dr. Ludolf von WARTENBERG sa vymenúva za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ako náhrada za Bernharda WELSCHKEHO na zvyšný čas jeho funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2006.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 15. mája 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. ES L 253, 21.9.2002, s. 9.


Komisia

20.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/34


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu Rady 79/542/ES, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa Brazílie, Čiernej Hory a Srbska

[oznámené pod číslom K(2006) 579]

(Text s významom pre EHP)

(2006/360/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na úvodnú vetu jej článku 8, prvý odsek bodu 1 článku 8 a bod 4 článku 8,

keďže:

(1)

V časti 1 príloh I a II k rozhodnutiu Rady 79/542/EHS z 21. decembra 1979, ktorým sa zostavuje zoznam tretích krajín alebo častí tretích krajín a ustanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat, verejného zdravia a veterinárnych osvedčení pre dovoz určitých živých zvierat a ich čerstvého mäsa do Spoločenstva (2), sa uvádza zoznam tretích krajín a častí tretích krajín, z ktorých sa členským štátom povoľuje dovážať určité druhy živých zvierat a ich čerstvé mäso.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2005/432/ES z 3. júna 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz mäsových výrobkov z tretích krajín učených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 97/41/ES, 97/221/ES a 97/222/ES (3), sa uvádza zoznam tretích krajín a častí tretích krajín, z ktorých sa má povoliť dovoz mäsových výrobkov. V tomto rozhodnutí sa tiež ustanovujú vzorové zdravotné a veterinárne osvedčenia a pravidlá ošetrení vyžadovaných pre tieto výrobky.

(3)

Po vypuknutí slintačky a krívačky v Brazílii bolo rozhodnutie 79/542/EHS zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2005/753/ES (4) s cieľom zmeniť a doplniť časť I prílohy II k rozhodnutiu 79/542/EHS, a týmto bol pozastavený dovoz vykosteného hovädzieho mäsa zo štátov Mato Grosso do Sul, Parana a Sao Paulo.

(4)

S cieľom zabezpečiť jasnosť, koherentnosť a prehľadnosť v regionalizácii ustanovenej v rozhodnutí 79/542/EHS týkajúcom sa čerstvého mäsa a v rozhodnutí 2005/432/ES týkajúcom sa mäsových výrobkov je nevyhnutné zmeniť a doplniť určité opisy regiónov a časové obmedzenia pre Brazíliu.

(5)

Navyše sú Srbsko a Čierna Hora republikami so svojimi vlastnými colnými územiami, ktoré spolu tvoria štátny zväzok. Z tohto dôvodu by sa mali oddelene uviesť na zoznam tretích krajín a častí tretích krajín, z ktorých sa má povoliť dovoz mäsových výrobkov.

(6)

Rozhodnutie 79/542/EHS by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Časť 1 prílohy II k rozhodnutiu 79/542/EHS sa nahrádza znením v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 28. februára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2005/753/ES (Ú. v. EÚ L 282, 26.10.2005, s. 22).

(3)  Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2005, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 282, 26.10.2005, s. 22.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

(ČERSTVÉ MÄSO)

Časť 1

ZOZNAM TRETÍCH KRAJÍN ALEBO ICH ČASTÍ (1)

Krajina

Kód územia

Opis územia

Veterinárne osvedčenie

Špecifické pod-mienky

Vzor(y)

SG

1

2

3

4

5

6

AL – Albánsko

AL-0

celá krajina

 

 

AR – Argentína

AR-0

celá krajina

EQU

 

 

AR-1

provincie Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe a Tucuman

BOV

A

1 a 2

AR-2

La Pampa a Santiago del Estero

BOV

A

1 a 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 a 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz a Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (iba územie Ramon Lista) a Salta (iba správna oblasť Rivadavia)

BOV

A

1 a 2

AR-6

Salta (iba správne oblasti General Jose de San Martin, Oran, Iruya a Santa Victoria)

BOV

A

1 a 2

AR-7

Chaco, Formosa (okrem územia Ramon Lista), Salta (okrem správnych oblastí General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya a Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 a 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, okrem nárazníkovej zóny širokej 25 km od hranice s Bolíviou a Paraguajom, ktorá sa tiahne od správnej oblasti Santa Catalina v provincii Jujuy ku správnej oblasti Laishi v provincii Formosa

BOV

A

1 a 2

AR-9

nárazníková zóna široká 25 km od hranice s Bolíviou a Paraguajom, ktorá sa tiahne od správnej oblasti Santa Catalina v provincii Jujuy ku správnej oblasti Laishi v provincii Formosa

 

 

AU – Austrália

AU-0

celá krajina

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosna a Hercegovina

BA-0

celá krajina

 

 

BG – Bulharsko a

BG-0

celá krajina

EQU

 

 

BG-1

provincie Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, okres Sofia, mesto Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana a Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

provincie Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjaliand a 20 km široký koridor na hranici s Tureckom

BH – Bahrajn

BH-0

celá krajina

 

 

BR – Brazília

BR-0

celá krajina

EQU

 

 

BR-1

časť štátu Minas Gerais (okrem regionálnych oblastí Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas a Bambuí);

štát Espíritu Santo;

štát Santa Catarina;

štát Goias a;

časť štátu Mato Grosso zahrňujúca regionálnu jednotku Cuiaba (okrem samosprávnych obcí San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone a Barão de Melgaço), regionálnu jednotku Caceres (okrem samosprávnej obce Caceres), regionálnu jednotku Lucas do Rio Verde, regionálnu jednotku Rondonopolis (okrem samosprávnej obce Itiquiora), regionálnu jednotku Barra do Garça a regionálnu jednotku Barra do Burgres

BOV

A

1 a 2

BR-2

štát Rio Grande do Sul

BOV

A

1 a 2

BR-3

časť štátu Mato Grosso do Sul zahrňujúca samosprávnu obec Sete Quedas

BOV

A

1 a 2

BR-4

časť štátu Mato Grosso do Sul (okrem samosprávnych obcí: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde štátu Mato Grosso a Corumbá),

štát Paraná, a

štát Sao Paulo

BOV

A

1 a 2

BR-5

štát Paraná,

štát Mato Grosso do Sul a

štát Sao Paulo

1

BW – Botswana

BW-0

celá krajina

EQU, EQW

 

 

BW-1

zóny kontroly chorôb zvierat 5, 6, 7, 8, 9 a 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 a 2

BW-2

zóny kontroly chorôb zvierat 10, 11, 12, 13, a 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 a 2

BY – Bielorusko

BY-0

celá krajina

 

 

BZ – Belize

BZ-0

celá krajina

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

celá krajina

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Švajčiarsko

CH-0

celá krajina

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Čile

CL-0

celá krajina

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Čína (Čínska ľudová republika)

CN-0

celá krajina

 

 

CO – Kolumbia

CO-0

celá krajina

EQU

 

 

CO-1

oblasť je určená týmito hranicami: od bodu, kde sa rieka Murri vlieva do rieky Atrato, po prúde rieky Atrato až k bodu, kde sa vlieva do Atlantického oceánu; od tohto bodu po panamské hranice pozdĺž pobrežnej čiary Atlantického oceánu po Cabo Tiburón; od tohto bodu po Tichý oceán pozdĺž kolumbijsko-panamských hraníc; od tohto bodu po ústie rieky Valle pozdĺž pobrežia Tichého oceánu a od tohto bodu pozdĺž priamej čiary do bodu, kde sa rieka Murri vlieva do rieky Atrato

BOV

A

2

CO-3

oblasť je určená týmito hranicami: od ústia rieky Sinu v Atlantickom oceáne, proti prúdu pozdĺž rieky Sinu po jej prameň Waters of Alto Paramillo, od tohto bodu po Puerto Rey v Atlantickom oceáne, pozdĺž pobrežnej čiary medzi samosprávnou oblasťou Antiquia a Córdoba a od tohto bodu po ústie rieky Sinu pozdĺž pobrežia Atlantického oceánu

BOV

A

2

CR – Kostarika

CR-0

celá krajina

BOV, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

celá krajina

BOV, EQU

 

 

DZ – Alžírsko

DZ-0

celá krajina

 

 

ET – Etiópia

ET-0

celá krajina

 

 

FK – Falklandy

FK-0

celá krajina

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grónsko

GL-0

celá krajina

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Guatemala

GT-0

celá krajina

BOV, EQU

 

 

HK – Hongkong

HK-0

celá krajina

 

 

HN – Honduras

HN-0

celá krajina

BOV, EQU

 

 

HR – Chorvátsko

HR-0

celá krajina

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izrael

IL-0

celá krajina

 

 

IN – India

IN-0

celá krajina

 

 

IS – Island

IS-0

celá krajina

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Keňa

KE-0

celá krajina

 

 

MA – Maroko

MA-0

celá krajina

EQU

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

celá krajina

 

 

MK – Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (3)

MK-0

celá krajina

OVI, EQU

 

 

MU – Maurícius

MU-0

celá krajina

 

 

MX – Mexiko

MX-0

celá krajina

BOV, EQU

 

 

NA – Namíbia

NA-0

celá krajina

EQU, EQW

 

 

NA-1

územie južne od kordónového ohradenia, ktoré sa tiahne od Palgrave Point na západe po Gam na východe

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Nová Kaledónia

NC-0

celá krajina

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaragua

NI-0

celá krajina

 

 

NZ – Nový Zéland

NZ-0

celá krajina

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

celá krajina

BOV, EQU

 

 

PY – Paraguaj

PY-0

celá krajina

EQU

 

 

PY-1

oblasti stredného Chaca a San Pedra

BOV

A

1 a 2

RO – Rumunsko a

RO-0

celá krajina

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Rusko

RU-0

celá krajina

 

 

RU-1

murmanský región, jamalskonenecký autonómny okruh

RUF

 

SV – Salvádor

SV-0

celá krajina

 

 

SZ – Svazijsko

SZ-0

celá krajina

EQU, EQW

 

 

SZ-1

oblasť západne od ‚červenej čiary’, ktorá sa tiahne severne od rieky Usutu po hranicu s Južnou Afrikou západne od Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

oblasti veterinárneho dozoru a kontroly vakcinácie proti slintačke a krívačke podľa právneho predpisu uverejneného v právnom oznámení číslo 51 z roku 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 a 2

TH – Thajsko

TH-0

celá krajina

 

 

TN – Tunisko

TN-0

celá krajina

 

 

TR – Turecko

TR-0

celá krajina

 

 

TR-1

provincie Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat a Kirikkale

EQU

 

 

UA – Ukrajina

UA-0

celá krajina

 

 

US – Spojené štáty

US-0

celá krajina

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM – Čierna Hora

XM-0

celé colné územie (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS – Srbsko (2)

XS-0

celé colné územie (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY – Uruguaj

UY-0

celá krajina

EQU

 

 

BOV

A

1 a 2

OVI

A

1 a 2

ZA – Južná Afrika

ZA-0

celá krajina

EQU, EQW

 

 

ZA-1

územie celej krajiny okrem:

časť oblasti kontroly slintačky a krívačky, ktorá sa nachádza vo veterinárnych regiónoch Mpumalanga a v Severných provinciách, v okrese Ingwavuma veterinárneho regiónu Natal a v hraničnej oblasti s Botswanou východne od zemepisnej dĺžky 28° a

okres Camperdown, v provincii KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

celá krajina

 

 

=

Nie je stanovené žiadne osvedčenie a dovozy čerstvého mäsa sú zakázané (okrem tých druhov, ktoré sú označené v riadku pre celú krajinu).

a

=

Uplatňuje sa len pokým sa tento pristupujúci štát nestane členským štátom Európskej únie.

Špecifické podmienky uvedené v stĺpci 6

‚1’: Geografické a časové obmedzenia:

‚2’: Obmedzenia podľa kategórie:

Nie sú povolené žiadne droby (okrem hovädzej bránice a žuvacích svalov).“


(1)  Bez toho, aby boli dotknuté špecifické požiadavky osvedčovania ustanovené v dohodách Spoločenstva s tretími krajinami.

(2)  Nezahŕňa Kosovo tak, ako je definované rezolúciou Bezpečnostnej rady Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(3)  Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko; predbežný kód, ktorým nie je žiadnym spôsobom dotknuté konečné označenie krajiny, ktoré sa dohodne po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú v OSN.

(4)  Srbsko a Čierna Hora sú republiky so samostatnými colnými územiami, ktoré tvoria štátny zväzok, a preto sa uvádzajú zvlášť.

=

Nie je stanovené žiadne osvedčenie a dovozy čerstvého mäsa sú zakázané (okrem tých druhov, ktoré sú označené v riadku pre celú krajinu).

a

=

Uplatňuje sa len pokým sa tento pristupujúci štát nestane členským štátom Európskej únie.


20.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/43


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. mája 2006,

ktorým sa ukončuje antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Malajzii a Thajsku

(2006/361/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2026/97 (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 14,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Komisia 30. júna 2005 oznámila, oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) začatie antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok obsahujúcich najmenej 20 % polyetylénu s hrúbkou nepresahujúcou 100 mikrometrov, s pôvodom v Malajzii a Thajsku, zvyčajne zaradených pod kódmi KN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 a ex 3923 29 90, do Spoločenstva.

(2)

V ten istý deň Komisia oznámila začatie antidumpingového prešetrovania týkajúceho sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok obsahujúcich najmenej 20 % polyetylénu s hrúbkou nepresahujúcou 100 mikrometrov, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Malajzii a Thajsku.

(3)

Antisubvenčné konanie sa podľa článku 10 základného nariadenia začalo po podaní podnetu 18. mája 2005 tridsiatimi európskymi výrobcami určitých plastových vriec a vrecúšok (ďalej len „navrhovatelia“), ktorí predstavujú viac ako 25 % výroby týchto vriec a vrecúšok v Spoločenstve. Podnet obsahoval dôkaz prima facie o existencii subvencovania uvedeného výrobku a z toho vyplývajúcej značnej ujme, a tieto fakty boli považované za dostatočné na začatie konania.

(4)

O začatí konania Komisia oficiálne informovala orgány Malajzie a Thajska, vyvážajúcich výrobcov v Malajzii a Thajsku, dovozcov/obchodníkov a ich združenia, a používateľov, o ktorých je známe, že sa ich záležitosť týka, zástupcov príslušných vyvážajúcich krajín a navrhovateľov začatia konania. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne oznámiť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí konania.

B.   STIAHNUTIE PODNETU

(5)

Navrhovatelia listom z 10. februára 2006 určeným Komisii oficiálne stiahli svoj podnet.

(6)

V súlade s článkom 14 ods. 1 základného nariadenia konanie možno ukončiť, ak bol podnet stiahnutý, pokiaľ by takéto ukončenie bolo v záujme Spoločenstva.

(7)

Komisia usúdila, že by sa súčasné konanie malo ukončiť, keďže prešetrovaním sa neobjasnili žiadne okolnosti, ktoré by poukázali na to, že takéto ukončenie nie je v záujme Spoločenstva. Zainteresované strany boli zodpovedajúcim spôsobom informované a dostali príležitosť vyjadriť sa. Neboli vznesené žiadne námietky.

(8)

Na základe uvedeného Komisia dospela k názoru, že antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Malajzii a Thajsku do Spoločenstva by sa malo ukončiť bez uloženia vyrovnávacích opatrení.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom poradného výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok obsahujúcich najmenej 20 % polyetylénu s hrúbkou nepresahujúcou 100 mikrometrov, s pôvodom v Malajzii a Thajsku, sa týmto ukončuje.

V Bruseli 19. mája 2006

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1, nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ C 159, 30.6.2005, s. 15.


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

20.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/45


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2006/362/SZBP

z 18. mája 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada 10. apríla prijala spoločnú pozíciu 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska, a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2004/661/SZBP (1), ktorou sa zavádzajú obmedzenia vycestovania voči prezidentovi Lukašenkovi, členom vedenia a niektorým úradníkom Bieloruska.

(2)

Rada na základe svojich záverov z 10. apríla 2006 považuje za vhodné takisto zmraziť finančné prostriedky a hospodárske zdroje vyššie uvedených osôb, ktoré sa zúčastnili porušenia medzinárodných volebných noriem a zásahu proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii v kontexte prezidentských volieb z 19. marca 2006.

(3)

Tieto finančné reštriktívne opatrenia by sa mali preskúmať s cieľom rýchleho prepustenia a rehabilitácie všetkých politických väzňov a v kontexte reforiem volebného zákona zameraných na jeho zosúladenie so záväzkami v rámci OBSE a ďalšími medzinárodnými normami pre demokratické voľby, ako to odporúča OBSE/ODIHR, priebehu budúcich volieb a konkrétnej činnosti orgánov zameranej na dodržiavanie demokratických hodnôt, zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd vrátane slobody prejavu, slobody médií a slobody zhromažďovania a politického združovania.

(4)

Je preto vhodné vykonať určité technické zmeny v prílohách k spoločnej pozícii 2006/276/SZBP.

(5)

Na účely vykonávania týchto opatrení je potrebná činnosť Spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

V spoločnej pozícii 2006/276/SZBP sa dopĺňajú tieto nové články:

„Článok 1a

1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria, vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú osoby zodpovedné za porušenia medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb v Bielorusku 19. marca 2006 a za zásah proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a s nimi spojené fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe IV, sa zmrazujú.

2.   Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa nesmú sprístupniť, priamo ani nepriamo, osobám uvedeným v prílohe IV alebo v ich prospech.

Článok 1b

1.   Príslušný orgán členského štátu môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, potom, ako určí, že dotknuté finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

potrebné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohe IV a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejnoprospešné služby;

b)

určené výlučne na zaplatenie primeraných honorárov odborníkov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

c)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov;

d)

potrebné na mimoriadne výdavky za podmienky, že príslušný orgán oznámil všetkým ostatným príslušným orgánom a Komisii najmenej dva týždne pred povolením dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že osobitné povolenie by malo byť udelené.

Príslušný orgán informuje príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto článku.

2.   Článok 1a ods. 2 sa neuplatňuje na prírastok zmrazených účtov:

a)

úroku alebo iných výnosov na týchto účtoch, ani

b)

platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré boli uzatvorené alebo vznikli pred dátumom, ku ktorému tieto účty začali podliehať ustanoveniam tejto spoločnej pozície a

za podmienky, že každý takýto úrok, ostatné výnosy a platby naďalej podliehajú článku 1a ods. 1.“

Článok 2

Článok 2 spoločnej pozície Rady 2006/276/SZBP znie takto:

„Článok 2

Rada na návrh členského štátu alebo Komisie, prijme zmeny v zoznamoch, ktoré sú uvedené v prílohách I, II, III a IV podľa toho, ako si to vyžaduje politický vývoj v Bielorusku.“

Článok 3

Prílohy k spoločnej pozícii 2006/276/SZBP sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tejto spoločnej pozícii.

Článok 4

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 5

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli, 18. mája 2006

Za Radu

predseda

Franz MORAK


(1)  Ú. v. EÚ L 101, 11.4.2006, s. 5.


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Zoznam osôb uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a)

1.

SIVAKOV, JURIJ Leonidovič, bývalý minister cestovného ruchu a športu Bieloruska, narodený 5. augusta 1946 v Sachalinskej oblasti, bývalá Ruská socialistická federatívna sovietska republika.

2.

ŠEJMAN VIKTOR Vladimirovič, štátny tajomník Bezpečnostnej rady Bieloruska, narodený 26. mája 1958 v Grodnianskej oblasti.

3.

PAVLIČENKO DMITRIJ Valerijevič, veliteľ jednotky zvláštneho nasadenia na Ministerstva vnútra (SOBR) Bieloruska, narodený v roku 1966 vo Vitebsku.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovič, minister vnútra, narodený v roku 1956.

PRÍLOHA II

Zoznam osôb uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b)

1.

Lydia Michajlovna JERMOŠINA, predsedníčka Ústrednej volebnej komisie Bieloruska, narodená 29. januára 1953 v Slutsku (Minská oblasť).

2.

Jurij Nikolajevič PODOBED, podplukovník milície, veliteľ jednotky zvláštneho nasadenia (OMON), ministerstvo vnútra, narodený 5. marca 1962 v Slutsku (Minská oblasť).

PRÍLOHA III

Zoznam osôb uvedených v článku 1 ods. 1 písm. c)

Meno a priezvisko

(slovenský prepis)

Meno a priezvisko

(bieloruský pravopis)

Meno a priezvisko

(ruský pravopis)

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Funkcia

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, Vitebská oblasť

prezident

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, Pinská oblasť

vedúci prezidentskej kancelárie

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

zástupkyňa vedúceho prezidentskej kancelárie

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

tajomník zodpovedný za médiá a ideologické otázky, prezidentská kancelária

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusko, dnešný Sergijev Posad)

spolupracovník a vedúci centrálneho oddelenia pre ideologické otázky, prezidentská kancelária

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnja,

Вотня Бьıховского района Могилевской области

minister školstva

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonošči

Вьıгонощи, Брестская область

minister pre informácie

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

minister spravodlivosti

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Nemecko

člen hornej snemovne parlamentu; riaditeľ štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy,

д. Акулинцьı Могилевского района

predseda dolnej snemovne parlamentu

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

predseda zahraničného výboru hornej snemovne

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usochi, Mogilevská oblasť

Усохи Кличевского района Могилевской области

predseda zahraničného výboru dolnej snemovne

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Ďatlovo, Grodnianská oblasť,

Дятлово Гродненской области

člen hornej snemovne, predseda BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Neviňany, Minská oblasť

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

zástupca ústrednej volebnej komisie

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, Minská oblasť)

Косута Минской области

generálny prokurátor

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

riaditeľ odboru pre sociálne organizácie, strany a MVO, ministerstvo spravodlivosti

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

poradca odboru sociálnych organizácií, strán a MVO ministerstva spravodlivosti

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Riazanská oblasť, Rusko

prvý podpredseda hospodárskeho súdu

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

sudkyňa obvodu Moskva v Minsku

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

sudca obvodu Partizanskij v Minsku

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

zástupca generálneho prokurátora

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudiči, Mogilevská oblasť,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

predseda KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

prvý tajomník KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

prezident Federácie odborových zväzov

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

predseda volebnej komisie Brestskej oblasti

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

predseda volebnej komisie (CEC) Gomelskej oblasti

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Minská oblasť

predseda volebnej komisie (CEC) Grodnianskej oblasti

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuzneck, Rusko

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

predseda volebnej komisie (CEC) Minska

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

predseda volebnej komisie (CEC) Minskej oblasti

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

predseda volebnej komisie (CEC) Mogilevskej oblasti

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

predseda volebnej komisie (CEC) Vitebskej oblasti

PRÍLOHA IV

Zoznam osôb uvedený v článku 1 a

Meno a priezvisko

(slovenský prepis)

Meno a priezvisko

(bieloruský pravopis)

Meno a priezvisko

(ruský pravopis)

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Funkcia

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, Vitebská oblasť

prezident

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, Pinská oblasť

vedúci prezidentskej kancelárie

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

zástupkyňa vedúceho prezidentskej kancelárie

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

tajomník zodpovedný za médiá a ideologické otázky, prezidentská kancelária

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusko, dnešný Sergijev Posad)

spolupracovník a vedúci centrálneho oddelenia pre ideologické otázky, prezidentská kancelária

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnja, Вотня Бьıховского района Могилевской области

minister školstva

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonošči, Вьıгонощи, Брестская область

minister pre informácie

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

minister spravodlivosti

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Nemecko

člen hornej snemovne parlamentu;

riaditeľ štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, д. Акулинцьı Могилевского района

predseda dolnej snemovne parlamentu

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

predseda zahraničného výboru hornej snemovne

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usochi, Mogilevská oblasť Усохи Кличевского района Могилевской области

predseda zahraničného výboru dolnej snemovne

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Ďatlovo, Grodnianská oblasť,

Дятлово Гродненской области

člen hornej snemovne, predseda BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Neviňany, Minská oblasť

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

zástupca ústrednej volebnej komisie

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, Minská oblasť)

Косута Минской области

generálny prokurátor

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

riaditeľ odboru pre sociálne organizácie, strany a MVO, ministerstvo spravodlivosti

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

poradca odboru sociálnych organizácií, strán a MVO ministerstva spravodlivosti

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Riazanská oblasť, Rusko

prvý podpredseda hospodárskeho súdu

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

sudkyňa obvodu Moskva v Minsku

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

sudca obvodu Partizanskij v Minsku

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

zástupca generálneho prokurátora

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudiči, Mogilevská oblasť,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

predseda KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

prvý tajomník KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

prezident Federácie odborových zväzov

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

predseda volebnej komisie Brestskej oblasti

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

predseda volebnej komisie (CEC) Gomelskej oblasti

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Minská oblasť

predseda volebnej komisie (CEC) Grodnianskej oblasti

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuzneck, Rusko

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

predseda volebnej komisie (CEC) Minska

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

predseda volebnej komisie (CEC) Minskej oblasti

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

predseda volebnej komisie (CEC) Mogilevskej oblasti

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

predseda volebnej komisie (CEC) Vitebskej oblasti

Sheyman (Sheiman),

Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

Grodnianska oblasť

štátny tajomník Bezpečnostnej rady

Pavlichenko (Pavliuchenko),

Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 

 

1966

Vitebsko

veliteľ jednotky zvláštneho nasadenia Ministerstva vnútra (SOBR)

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 

 

1956

 

minister vnútra

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 

 

29.1.1953

Slutsko (Minská oblasť)

predsedníčka Ústrednej volebnej komisie

Podobed Yuri Nikolaevich

 

 

5.3.1962

Slutsko (Minská oblasť)

veliteľ, jednotka zvláštneho nasadenia (OMON), ministerstvo vnútra


Korigendá

20.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/54


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 746/2006 zo 17. mája 2006 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

( Úradný vestník Európskej únie L 130 z 18. mája 2006 )

Na strane 23 v článku 2:

namiesto:

„mesiaca máj 2006“

má byť:

„mesiaca júna 2006“.