ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 124

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
11. mája 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 711/2006 z 20. marca 2006 týkajúce sa vykonávania Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 712/2006 z 10. mája 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 713/2006 z 10. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1695/2005, pokiaľ ide o množstvo, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe francúzskej intervenčnej agentúry

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 714/2006 z 10. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1164/2005, pokiaľ ide o množstvo určené na stálu verejnú súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe poľskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 715/2006 z 10. mája 2006 o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

12

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. marca 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

13

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

15

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2006, ktorým sa z financovania Spoločenstva vylučujú niektoré výdavky uskutočnené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) [oznámené pod číslom K(2006) 1702]

21

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2006, ktorým sa Poľská republika oprávňuje, aby zakázala používanie šestnástich geneticky modifikovaných odrôd kukurice s genetickou úpravou MON 810, zaradených do Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov na svojom území podľa smernice Rady 2002/53/ES [oznámené pod číslom K(2006) 1795]

26

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/380/ES, ktorým sa ustanovuje skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva

29

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

11.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 124/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 711/2006

z 20. marca 2006

týkajúce sa vykonávania Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadením (EHS) č. 2658/87 (1) sa stanovila nomenklatúra tovaru (ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“) a prijali sa zmluvné colné sadzby Spoločného colného sadzobníka.

(2)

Rozhodnutím 2006/333/ES z 20. marca 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii (2), Rada schválila v mene Spoločenstva uvedenú dohodu s cieľom ukončiť rokovania začaté podľa článku XXIV:6 GATT z roku 1994.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v druhej časti – Harmonogram ciel – colné sadzby sa menia a dopĺňajú v zmysle písmena a) prílohy k tomuto nariadeniu;

b)

príloha 7 oddielu III tretej časti s názvom Colné kvóty WTO, ktoré majú byť otvorené príslušnými orgánmi Spoločenstva sa mení a dopĺňa clami a dopĺňa objemami podľa podmienok uvedených v písmene b) prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 písm. b) sa uplatňuje po šiestich týždňoch odo dňa uverejnenia tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 486/2006 (Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 1).

(2)  Pozri stranu 13 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Napriek pravidlám výkladu kombinovanej nomenklatúry má znenie opisu výrobkov iba informatívnu hodnotu, pričom úľavy v kontexte tejto prílohy sa určujú uvedením kódov KN tak, ako existujú v čase prijatia tohto nariadenia. Ak sú uvedené kódy KN ex, úľavy sa určujú uplatnením kódu KN spolu s príslušným opisom.

a)

V prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 v druhej časti – Harmonogram ciel – sú colné sadzby takéto:

Kód KN

Opis

Sadzba cla

číslo colnej položky 0304 20 58

Mrazené filé z merlúzy

záväzná colná sadzba 6,1 %

číslo colnej položky 0304 20 85

Mrazené filé z tresky aljašskej (Theragra chalcogramma)

záväzná colná sadzba 14,2 %

číslo colnej položky 0304 90 05

Surimi

záväzná colná sadzba 14,2 %

číslo colnej položky 2106 10 80

Bielkovinové koncentráty

zníženie cla ad valorem 9 %

číslo colnej položky 3920 91 00

Poly(vinylbutyral)

záväzná colná sadzba 6,1 %

číslo colnej položky 7609 00 00

Hliníkové rúry

záväzná colná sadzba 5,9 %

číslo colnej položky 8102 96 00

Molybdénové drôty

záväzná colná sadzba 6,1 %

b)

Príloha 7 – Colné kvóty WTO, ktoré majú byť otvorené príslušnými orgánmi Spoločenstva – v tretej časti oddiele III prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, sú iné podmienky takéto:

Kód KN

Opis

Iné podmienky

čísla colných položiek 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79

Živé hovädzie zvieratá, býky, kravy a jalovice (okrem jatočných) týchto horských plemien: škvrnité Simmentálske, Schwyz a Frigbourg

upravenie colnej kvóty ES (erga omnes) na 711 hláv, sadzba v rámci kvóty 4 %

čísla colných položiek 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69

Živé hovädzie zvieratá, jalovice a kravy (okrem jatočných) týchto horských plemien: sivé, hnedé, žlté, škvrnité Simmentálske a Pingzgau

upravenie colnej kvóty ES (erga omnes) na 710 hláv, sadzba v rámci kvóty 6 %

čísla colných položiek 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49

Živé hovädzie zvieratá s hmotnosťou neprevyšujúcou 300 kg, určené na výkrm

upravenie colnej kvóty ES (erga omnes) na 24 070 hláv, sadzba v rámci kvóty 16 % + 582 EUR/t

čísla colných položiek 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90

Živé ovce okrem plemenných čistokrvných zvierat

upravenie colnej kvóty ES na 5 676 ton, sadzba v rámci kvóty 10 %

čísla colných položiek 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91

Mäso z hovädzích zvierat mrazené; neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny; vykostené a jedlé droby z hovädzích zvierat mrazené; hrubá bránica a tenká bránica. Dovezené mäso sa použije na spracovanie.

zvýšenie colnej kvóty ES o 4 003 ton (erga omnes)

čísla colných položiek ex 0203 19 55 a ex 0203 29 55

Mrazené vykostené chrbty a stehná

otvorenie colnej kvóty pridelenej krajine (US) 4 722 ton, sadzba v rámci kvóty 250 EUR/t

čísla colných položiek ex 0203 19 55, ex 0203 29 55

Mrazené vykostené chrbty a stehná

zvýšenie colnej kvóty ES o 1 265 ton (erga omnes)

čísla colných položiek 0203 11 10, 0203 21 10

Trupy a polovičky trupov z domácich svíň čerstvé, chladené alebo mrazené

zvýšenie colnej kvóty ES o 67 ton (erga omnes)

čísla colných položiek 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59

Kusy z domácich svíň čerstvé, chladené alebo mrazené, s kosťami alebo vykostené, okrem sviečkovice predkladanej samostatne

zvýšenie colnej kvóty ES o 35 ton (erga omnes)

čísla colných položiek a sadzby [pozri poznámku pod čiarou (1)]

Hydina

otvorenie colnej kvóty pridelenej krajine (US) 16 665 ton

čísla colných položiek 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90

Kuracie trupy čerstvé, chladené alebo mrazené

zvýšenie colnej kvóty ES o 49 ton (erga omnes)

čísla colných položiek 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60

Kuracie kusy čerstvé, chladené alebo mrazené

zvýšenie colnej kvóty ES o 4 070 ton (erga omnes)

číslo colnej položky 0207 14 10

Kusy hydiny

zvýšenie colnej kvóty ES o 1 605 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 795 EUR/t

čísla colných položiek 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70

Mäso z moriakov čerstvé, chladené alebo mrazené

zvýšenie colnej kvóty ES o 201 ton (erga omnes)

čísla colných položiek 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80

Kusy moriakov a moriek mrazené

zvýšenie colnej kvóty ES o 2 485 ton (erga omnes)

čísla colných položiek ex 0406 10 20, ex 0406 10 80

Pizzový syr

zvýšenie colnej kvóty ES o 60 ton (erga omnes)

čísla colných položiek ex 0406 30 10, 0406 90 13

Ementál

zvýšenie colnej kvóty ES o 38 ton (erga omnes)

čísla colných položiek ex 0406 30 10, 0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

zvýšenie colnej kvóty ES o 213 ton (erga omnes)

číslo colnej položky 0406 90 01

Syr na spracovanie

zvýšenie colnej kvóty ES o 7 ton (erga omnes)

číslo colnej položky 0406 90 21

Cheddar

zvýšenie colnej kvóty ES o 5 ton (erga omnes)

čísla colných položiek ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99

Čerstvé syry

zvýšenie colnej kvóty ES o 25 ton (erga omnes)

číslo colnej položky ex 0701 90 51

Čerstvé alebo chladené nové zemiaky

zvýšenie colnej kvóty ES o 295 ton (erga omnes)

číslo colnej položky 0702 00 00

Paradajky

otvorenie colnej kvóty 472 ton (erga omnes)

číslo colnej položky 0706 10 00

Mrkvy a repy

zvýšenie colnej kvóty ES o 44 ton (erga omnes)

číslo colnej položky ex 0707 00 05

Uhorky

zvýšenie colnej kvóty ES o 34 ton (erga omnes)

číslo colnej položky 1001 90 99

Mäkká pšenica

zvýšenie colnej kvóty ES o 6 787 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 12 EUR/t

číslo colnej položky 1003 00

Jačmeň

zvýšenie colnej kvóty ES o 6 215 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 16 EUR/t

čísla colných položiek 1005 10 90, 1005 90 00

Kukurica

otvorenie colnej kvóty 242 074 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 0 %

číslo colnej položky 1006 10

Nelúpaná ryža

implementované v rámci nariadenia (ES) č. 683/2006

číslo colnej položky 1006 20

Lúpaná ryža

implementované v rámci nariadenia (ES) č. 683/2006

číslo colnej položky 1006 30

Bielená alebo polobielená ryža

implementované v rámci nariadenia (ES) č. 683/2006

číslo colnej položky 1006 40

Zlomková ryža

implementované v rámci nariadenia (ES) č. 683/2006

čísla colných položiek 1601 00 91, 1601 00 99

Párky a salámy suché alebo nátierkové, tepelne neupravené

zvýšenie colnej kvóty ES o 2 tony (erga omnes)

čísla colných položiek 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50

Konzervované mäso z domácich svíň

zvýšenie colnej kvóty ES o 61 ton (erga omnes)

číslo colnej položky 1701 11 10

Surový trstinový cukor

zvýšenie colnej kvóty ES o 1 413 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 98 EUR/t

číslo colnej položky 1702 50 00

Fruktóza

otvorenie colnej kvóty 1 253 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 20 %

číslo colnej položky 1806

Čokoláda

otvorenie colnej kvóty 107 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 43 %

čísla colných položiek 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20

Potravinové prípravky s obilím

otvorenie colnej kvóty 191 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 33 %

číslo colnej položky 1902; 1902 20 10 okrem 1902 20 30

Cestoviny

otvorenie colnej kvóty 532 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 11 %

čísla colných položiek [pozri poznámku pod čiarou (2)]

Konzervované ananásy, citrusové ovocie, hrušky, marhule, čerešne, broskyne a jahody

otvorenie colnej kvóty 2 838 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 20 %. Uplatnia sa súčasné sadzby mimo kvóty ES.

čísla colných položiek 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29

Ovocné šťavy

otvorenie colnej kvóty 7 044 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 20 %

čísla colných položiek 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90

Hroznová šťava

zvýšenie colnej kvóty ES o 29 ton (erga omnes)

číslo colnej položky 2106 90 98

Potravinové prípravky

otvorenie colnej kvóty 921 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 18 %

číslo colnej položky 2303 10 11

Kukuričný lepok

otvorenie colnej kvóty pridelenej krajine (US) 10 000 ton, sadzba v rámci kvóty 16 %

čísla colných položiek 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70

Výživa pre psov a mačky

otvorenie colnej kvóty 2 058 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 7 %


(1)  

 

0207 11 10 (131 EUR/t)

 

0207 11 30 (149 EUR/t)

 

0207 11 90 (162 EUR/t)

 

0207 12 10 (149 EUR/t)

 

0207 12 90 (162 EUR/t)

 

0207 13 10 (512 EUR/t)

 

0207 13 20 (179 EUR/t)

 

0207 13 30 (134 EUR/t)

 

0207 13 40 (93 EUR/t)

 

0207 13 50 (301 EUR/t)

 

0207 13 60 (231 EUR/t)

 

0207 13 70 (504 EUR/t)

 

0207 14 10 (795 EUR/t)

 

0207 14 20 (179 EUR/t)

 

0207 14 30 (134 EUR/t)

 

0207 14 40 (93 EUR/t)

 

0207 14 50 (0 %)

 

0207 14 60 (231 EUR/t)

 

0207 14 70 (0 %)

 

0207 24 10 (170 EUR/t)

 

0207 24 90 (186 EUR/t)

 

0207 25 10 (170 EUR/t)

 

0207 25 90 (186 EUR/t)

 

0207 26 10 (425 EUR/t)

 

0207 26 20 (205 EUR/t)

 

0207 26 30 (134 EUR/t)

 

0207 26 40 (93 EUR/t)

 

0207 26 50 (339 EUR/t)

 

0207 26 60 (127 EUR/t)

 

0207 26 70 (230 EUR/t)

 

0207 26 80 (415 EUR/t)

 

0207 27 10 (0 %)

 

0207 27 20 (0 %)

 

0207 27 30 (134 EUR/t)

 

0207 27 40 (93 EUR/t)

 

0207 27 50 (339 EUR/t)

 

0207 27 60 (127 EUR/t)

 

0207 27 70 (230 EUR/t)

 

0207 27 80 (0 %)

(2)  

 

2008 20 11: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

 

2008 20 19: 25,6

 

2008 20 31: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

 

2008 20 39: 25,6

 

2008 20 71: 20,8

 

2008 30 11: 25,6

 

2008 30 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 30 31: 24

 

2008 30 39: 25,6

 

2008 30 79: 20,8

 

2008 40 11: 25,6

 

2008 40 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 40 21: 24

 

2008 40 29: 25,6

 

2008 40 31: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 40 39: 25,6

 

2008 50 11: 25,6

 

2008 50 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 50 31: 24

 

2008 50 39: 25,6

 

2008 50 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 50 59: 25,6

 

2008 50 71: 20,8

 

2008 60 11: 25,6

 

2008 60 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 60 31: 24

 

2008 60 39: 25,6

 

2008 60 60: 20,8

 

2008 70 11: 25,6

 

2008 79 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 70 31: 24

 

2008 70 39: 25,6

 

2008 70 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 70 59: 25,6

 

2008 80 11: 25,6

 

2008 80 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 80 31: 24

 

2008 80 39: 25,6

 

2008 80 70: 20,8


11.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 124/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 712/2006

z 10. mája 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. mája 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. mája 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 10. mája 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

108,6

204

105,7

999

107,2

0707 00 05

052

124,1

628

155,5

999

139,8

0709 90 70

052

119,5

204

25,1

999

72,3

0805 10 20

052

46,6

204

37,6

212

64,4

220

43,2

400

40,9

448

50,4

624

56,2

999

48,5

0805 50 10

388

50,9

528

56,6

624

55,6

999

54,4

0808 10 80

388

85,6

400

135,2

404

105,5

508

80,8

512

81,9

524

94,6

528

80,5

720

86,8

804

103,9

999

95,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


11.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 124/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 713/2006

z 10. mája 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1695/2005, pokiaľ ide o množstvo, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe francúzskej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1695/2005 (2) sa otvorila stála verejná súťaž na vývoz 1 700 000 ton pšenice obyčajnej v držbe francúzskej intervenčnej agentúry.

(2)

Verejné súťaže, ktoré prebehli od otvorenia tejto verejnej súťaže, mali za následok takmer celkové vyčerpanie množstiev poskytnutých hospodárskym subjektom. Vzhľadom na vysoký dopyt zaznamenaný v posledných týždňoch a situáciu na trhu je vhodné poskytnúť nové množstvá a umožniť francúzskej intervenčnej agentúre pristúpiť k zvýšeniu množstva ponúknutého do verejnej súťaže na vývoz o 97 250 ton.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1695/2005 by sa preto malo zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 2 nariadenia (ES) č. 1695/2005 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 1 797 250 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín s výnimkou Albánska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory a Švajčiarska (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. mája 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2005, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 504/2006 (Ú. v. EÚ L 92, 30.3.2006, s. 3).

(3)  Vrátane Kosova, tak ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.“


11.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 124/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 714/2006

z 10. mája 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1164/2005, pokiaľ ide o množstvo určené na stálu verejnú súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe poľskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1164/2005 (2) sa vyhlásila stála verejná súťaž na ďalší predaj 155 197 ton kukurice v držbe poľskej intervenčnej agentúry na vnútornom trhu.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu je vhodné pristúpiť k zvýšeniu množstva kukurice určenej na predaj poľskou intervenčnou agentúrou na vnútornom trhu na základe stálej verejnej súťaže na 246 437 ton.

(3)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1164/2005.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1164/2005 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa text „155 197 ton“ nahrádza textom „246 437 ton“.

2.

V nadpise prílohy sa text „155 197 ton“ nahrádza textom „246 437 ton“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. mája 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2005, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1989/2005 (Ú. v. EÚ L 320, 8.12.2005, s. 22).


11.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 124/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 715/2006

z 10. mája 2006

o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 936/97 zo dňa 27. mája 1997 ustanovujúce otvorenie a spôsob riadenia colných dovozných kvót pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a pre mrazené byvolie mäso (2),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 936/97 ustanovuje v článku 4 a 5 podmienky pre žiadosti a udelenie dovozných certifikátov pre mäsá uvedené v článku 2 pism. f).

(2)

Nariadenie (ES) č. 936/97 v článku 2 pism. f) stanovilo množstvo čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho mäsa vysokej kvality, ktoré zodpovedá definíciám ustanoveným v tom istom nariadení, ktoré je možné dovážať za zvláštnych podmienok v období od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 na 11 500 ton.

(3)

Je potrebné pripomenúť, že certifikáty uvedené v tomto nariadení sa môžu používať počas celej doby ich platnosti len pri splnení podmienok existujúcich v oblasti veterinárnej hygieny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každej žiadosti o dovozný certifikát, predloženej v období od 1. do 5. mája 2006 pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality, uvedené v článku 2 pism. f) nariadenia (ES) č. 936/97 sa vyhovie v plnom rozsahu.

2.   Žiadosti o certifikáty je možné predkladať v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 936/97 počas prvých piatich dní mesiaca jún 2006 pre množstvo 10 283,529 ton.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. mája 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. mája 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 137, 28.5.1997, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 408/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 3).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

11.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 124/13


ROZHODNUTIE RADY

z 20. marca 2006

o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

(2006/333/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s prvou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 22. marca 2004 poverila Komisiu začať rokovania s určitými ďalšími členmi WTO podľa článku XXIV:6 Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 v rámci pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

(2)

Rokovania viedla Komisia po konzultácii s výborom zriadeným na základe článku 133 zmluvy a v rámci rokovacích smerníc vydaných Radou.

(3)

Komisia ukončila rokovania o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými. Táto dohoda by sa preto mala schváliť.

(4)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto dohody by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (1),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa schvaľuje v mene Spoločenstva Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii.

Text dohody vo forme výmeny listov je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Komisia prijme podrobné pravidlá na vykonávanie tejto dohody vo forme výmeny listov v súlade s postupom ustanoveným v článku 3 ods. 2 tohto rozhodnutia.

Článok 3

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre obilniny zriadený článkom 25 nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (2) alebo príslušný výbor zriadený zodpovedajúcim článkom nariadenia o organizácii spoločného trhu pre príslušné výrobky.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES. Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu vo forme výmeny listov s cieľom zaviazať Spoločenstvo (3).

V Bruseli 20. marca 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(3)  Deň nadobudnutia platnosti dohody sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.


PREKLAD

DOHODA

vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

Ženeva 22. marca 2006

Vážený pán,

po začatí rokovaní podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch záväzkov Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii s cieľom ukončiť rokovania, Európske spoločenstvo a Spojené štáty americké (Spojené štáty) sa dohodli takto:

Najneskôr do 1. apríla 2006 ES zahrnie do svojho harmonogramu záväzkov pre colné územie ES-25 (ES 25 krajín) úľavy, ktoré boli zahrnuté v jeho harmonograme CXL pre colné územie ES-15 (ES 15 krajín), so zmenami podľa prílohy k tomuto listu.

ES zníži clá a upraví colné kvóty, ako je uvedené v prílohe, čo najskôr a najneskôr do 1. júla 2006.

Pokiaľ ide o colné kvóty, k dispozícii je celoročný objem kvót bez ohľadu na to, kedy sa kvóty stanovili.

Konzultácie sa uskutočnia k otázkam týkajúcim sa tejto dohody kedykoľvek na žiadosť ktorejkoľvek strany.

Bol by som Vám vďačný, keby ste po zvážení v súlade s Vašimi domácimi postupmi potvrdili, že Vaša vláda súhlasí s touto dohodou a že tento list a Vaša kladná odpoveď tvoria dohodu, ktorá nadobudne platnosť dňom prijatia Vášho listu.

Prijmite, prosím, vážený pán, prejav mojej najhlbšej úcty.

V mene Európskeho spoločenstva

PRÍLOHA

0304 20 58 (mrazené filé z merlúzy): záväzná colná sadzba 6,1 %

0304 20 85 (mrazené filé z tresky aljašskej): záväzná colná sadzba ES 14,2 %

0304 90 05 (surimi): záväzná colná sadzba 14,2 %

3920 91 00 (polyvinylbutyral): záväzná colná sadzba 6,1 %

7609 00 00 (hliníkové rúry): záväzná colná sadzba 5,9 %

8102 93 00 (molybdénové drôty): záväzná colná sadzba 6,1 %

zvýšenie colnej kvóty ES pre „hovädzie mäso, mrazené; neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny; vykostené“ a „jedlé droby z hovädzích zvierat, mrazené; hrubá bránica a tenká bránica. Dovezené mäso sa použije na spracovanie“ o 4 003 ton (erga omnes) (čísla colných položiek 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91)

upravenie colnej kvóty ES (erga omnes) pre „živé hovädzie zvieratá, jalovice a kravy (okrem jatočných) týchto horských plemien: sivé, hnedé, žlté, škvrnité simmentálske a Pinzgau“ na 710 hláv (čísla colných položiek 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69), sadzba v rámci kvóty 6 %

upravenie colnej kvóty ES (erga omnes) pre „živé hovädzie zvieratá, býky, kravy a jalovice (okrem jatočných) týchto horských plemien: škvrnité simmentálske, Schwyz a Frigbourg“ na 711 hláv (čísla colných položiek 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79), sadzba v rámci kvóty 4 %

upravenie colnej kvóty ES (erga omnes) pre „živé hovädzie zvieratá s hmotnosťou neprevyšujúcou 300 kg určené na výkrm“ na 24 070 hláv (čísla colných položiek 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49), sadzba v rámci kvóty 16 % + 582 EUR/t

colná kvóta pridelená krajine (US) 16 665 ton hydiny (čísla colnej položky, sadzby v rámci kvóty)

0207 11 10 (131 EUR/t)

0207 11 30 (149 EUR/t)

0207 11 90 (162 EUR/t)

0207 12 10 (149 EUR/t)

0207 12 90 (162 EUR/t)

0207 13 10 (512 EUR/t)

0207 13 20 (179 EUR/t)

0207 13 30 (134 EUR/t)

0207 13 40 (93 EUR/t)

0207 13 50 (301 EUR/t)

0207 13 60 (231 EUR/t)

0207 13 70 (504 EUR/t)

0207 14 10 (795 EUR/t)

0207 14 20 (179 EUR/t)

0207 14 30 (134 EUR/t)

0207 14 40 (93 EUR/t)

0207 14 50 (0 %)

0207 14 60 (231 EUR/t)

0207 14 70 (0 %)

0207 24 10 (170 EUR/t)

0207 24 90 (186 EUR/t)

0207 25 10 (170 EUR/t)

0207 25 90 (186 EUR/t)

0207 26 10 (425 EUR/t)

0207 26 20 (205 EUR/t)

0207 26 30 (134 EUR/t)

0207 26 40 (93 EUR/t)

0207 26 50 (339 EUR/t)

0207 26 60 (127 EUR/t)

0207 26 70 (230 EUR/t)

0207 26 80 (415 EUR/t)

0207 27 10 (0 %)

0207 27 20 (0 %)

0207 27 30 (134 EUR/t)

0207 27 40 (93 EUR/t)

0207 27 50 (339 EUR/t)

0207 27 60 (127 EUR/t)

0207 27 70 (230 EUR/t)

0207 27 80 (0 %)

zvýšenie colnej kvóty ES pre „kuracie trupy, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (čísla colných položiek 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90) o 49 ton (erga omnes)

zvýšenie colnej kvóty ES pre „kuracie kusy, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (čísla colných položiek 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60) o 4 070 ton (erga omnes)

zvýšenie colnej kvóty ES pre „kusy hydiny“ (číslo colnej položky 0207 14 10) o 1 605 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 795 EUR/t

zvýšenie colnej kvóty ES pre „mäso z moriakov, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (čísla colných položiek 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70) o 201 ton (erga omnes)

zvýšenie colnej kvóty ES pre „kusy moriakov a moriek, mrazené“ (čísla colných položiek 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80) o 2 485 ton (erga omnes)

colná kvóta pridelená krajine (US) 4 722 ton pre „mrazené vykostené chrbty a stehná“ (čísla colných položiek ex 0203 19 55 a ex 0203 29 55), sadzba v rámci kvóty 250 EUR/t

zvýšenie colnej kvóty ES pre „mrazené vykostené chrbty a stehná“ (čísla colných položiek ex 0203 19 55, ex 0203 29 55) o 1 265 ton (erga omnes)

zvýšenie colnej kvóty ES pre „trupy a polovičky trupov z domácich svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (čísla colných položiek 0203 11 10, 0203 21 10) o 67 ton (erga omnes)

zvýšenie colnej kvóty ES pre „kusy z domácich svíň, čerstvé, chladené, alebo mrazené, s kosťami alebo vykostené, okrem sviečkovice predkladanej samostatne“ (čísla colných položiek 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59) o 35 ton (erga omnes)

zvýšenie colnej kvóty ES pre „párky a salámy, suché alebo nátierkové, tepelne neupravené“ (čísla colných položiek 1601 00 91, 1601 00 99) o 2 tony (erga omnes)

zvýšenie colnej kvóty ES pre „konzervované mäso z domácich svíň“ (čísla colných položiek 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50) o 61 ton (erga omnes)

upravenie colnej kvóty ES pre „živé ovce a kozy, okrem plemenných čistokrvných zvierat“ na 5 676 ton (čísla colných položiek 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90), sadzba v rámci kvóty 10 %

zvýšenie colnej kvóty ES pre „pizzový syr“ o (čísla colných položiek ex 0406 10 20, ex 0406 10 80) o 60 ton (erga omnes)

zvýšenie colnej kvóty ES pre „ementál“ (čísla colných položiek ex 0406 30 10, 0406 90 13) o 38 ton (erga omnes)

zvýšenie colnej kvóty ES pre „Gruyère, Sbrinz“ (čísla colných položiek ex 0406 30 10, 0406 90 15) o 213 ton (erga omnes)

zvýšenie colnej kvóty ES pre „syr na spracovanie“ (číslo colnej položky 0406 90 01) o 7 ton (erga omnes)

zvýšenie colnej kvóty ES pre „Cheddar“ (číslo colnej položky 0406 90 21) o 5 ton (erga omnes)

zvýšenie colnej kvóty ES pre „čerstvé syry“ (čísla colných položiek ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99) o 25 ton (erga omnes)

otvorenie colnej kvóty 7 ton (erga omnes) pre nelúpanú ryžu (číslo colnej položky 1006 10), sadzba v rámci kvóty 15 %

otvorenie colnej kvóty 1 634 ton (erga omnes) pre lúpanú ryžu (číslo colnej položky 1006 20), sadzba v rámci kvóty 15 %

zvýšenie colnej kvóty ES pre polobielenú a bielenú ryžu (číslo colnej položky 1006 30) o 25 516 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 0 %

zvýšenie colnej kvóty ES pre zlomkovú ryžu (číslo colnej položky 1006 40) o 31 788 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 0 %

zvýšenie colnej kvóty ES pre jačmeň (číslo colnej položky 1003 00) o 6 215 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 16 EUR/t

zvýšenie colnej kvóty ES pre mäkkú pšenicu (číslo colnej položky 1001 90 99) o 6 787 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 12 EUR/t

otvorenie colnej kvóty 242 074 ton (erga omnes) pre kukuricu (číslo colnej položky 1005 10 90, 1005 90 00), sadzba v rámci kvóty 0 %

zvýšenie colnej kvóty ES pre surový trstinový cukor (číslo colnej položky 1701 11 10) o 1 413 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 98 EUR/t

otvorenie colnej kvóty 1 253 ton (erga omnes) pre fruktózu (číslo colnej položky 1702 50 00), sadzba v rámci kvóty 20 %

zvýšenie colnej kvóty ES pre mrkvy a repy (číslo colnej položky 0706 10 00) o 44 ton (erga omnes)

zvýšenie colnej kvóty ES pre uhorky (číslo colnej položky ex 0707 00 05) o 34 ton (erga omnes)

otvorenie colnej kvóty 472 ton (erga omnes) pre paradajky (číslo colnej položky 0702 00 00)

otvorenie colnej kvóty 2 838 ton (erga omnes) pre konzervované ananásy, citrusové ovocie, hrušky, marhule, čerešne, broskyne a jahody (čísla colných položiek 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70), sadzba v rámci kvóty 20 %

otvorenie colnej kvóty 7 044 ton (erga omnes) pre ovocné šťavy (čísla colných položiek 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29), sadzba v rámci kvóty 20 %

zvýšenie colnej kvóty ES pre hroznovú šťavu (čísla colných položiek 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90) o 29 ton (erga omnes)

zvýšenie colnej kvóty ES pre čerstvé alebo chladené nové zemiaky (číslo colnej položky ex 0701 90 51) o 295 ton (erga omnes)

zníženie cla ad valorem 9 % pre bielkovinové koncentráty (číslo colnej položky 2106 10 80),

colná kvóta pridelená krajine (US) 10 000 ton kukuričného lepku (číslo colnej položky 2303 10 11), sadzba v rámci kvóty 16 %

otvorenie colnej kvóty 532 ton (erga omnes) pre cestoviny (číslo colnej položky 1902; 1902 20 10 a okrem 1902 20 30), sadzba v rámci kvóty 11 %

otvorenie colnej kvóty 107 ton (erga omnes) pre čokoládu (číslo colnej položky 1806), sadzba v rámci kvóty 43 %

otvorenie colnej kvóty 921 ton (erga omnes) pre potravinové prípravky (číslo colnej položky 2106 90 98), sadzba v rámci kvóty 18 %

otvorenie colnej kvóty 191 ton (erga omnes) pre potravinové prípravky s obilninami (čísla colných položiek 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20), sadzba v rámci kvóty 33 %

otvorenie colnej kvóty 2 058 ton (erga omnes) pre výživu pre psov a mačky (čísla colných položiek 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70), sadzba v rámci kvóty 7 %

V súvislosti so všetkými uvedenými colnými položkami sa uplatňuje presný opis colných položiek ES-15.

Ženeva 22. marca 2006

Vážený pán,

odpovedám na Váš list, ktorý znie:

„Po začatí rokovaní podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch záväzkov Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii s cieľom ukončiť rokovania, Európske spoločenstvo a Spojené štáty americké (Spojené štáty) sa dohodli takto:

Najneskôr do 1. apríla 2006 ES zahrnie do svojho harmonogramu záväzkov pre colné územie ES-25 (ES 25 krajín) úľavy, ktoré boli zahrnuté v jeho harmonograme CXL pre colné územie ES-15 (ES 15 krajín), so zmenami podľa prílohy k tomuto listu.

ES zníži clá a upraví colné kvóty, ako je uvedené v prílohe, čo najskôr a najneskôr do 1. júla 2006.

Pokiaľ ide o colné kvóty, k dispozícii je celoročný objem kvót bez ohľadu na to, kedy sa kvóty stanovili.

Konzultácie sa uskutočnia k otázkam týkajúcim sa tejto dohody kedykoľvek na žiadosť ktorejkoľvek strany.

Bol by som Vám vďačný, keby ste po zvážení v súlade s Vašimi domácimi postupmi potvrdili, že Vaša vláda súhlasí s touto dohodou a že tento list a Vaša kladná odpoveď tvoria dohodu, ktorá nadobudne platnosť dňom prijatia Vášho listu.“

Mám česť týmto vyjadriť súhlas mojej vlády.

Prijmite, prosím, vážený pán, prejav mojej najhlbšej úcty.

V mene Spojených štátov amerických


Komisia

11.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 124/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. apríla 2006,

ktorým sa z financovania Spoločenstva vylučujú niektoré výdavky uskutočnené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF)

[oznámené pod číslom K(2006) 1702]

(Iba anglický, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, nemecký, portugalský, taliansky, španielsky a švédsky text je autentický)

(2006/334/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 729/70 z 21. apríla 1970 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 4,

po konzultácii s výborom pre fond,

keďže:

(1)

V článku 5 nariadenia (EHS) č. 729/70 a článku 7 nariadenia (ES) č. 1258/1999, ako aj článku 8 ods. 1 a 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1663/95 zo 7. júla 1995 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 729/70 týkajúceho sa postupu pri zúčtovaní výkazov záručnej sekcie EPUZF (3) sa stanovuje, že Komisia uskutoční potrebné kontroly, informuje členské štáty o výsledkoch svojich kontrol, oboznámi sa s ich pripomienkami, iniciuje dvojstranné rozhovory s cieľom dospieť k dohode s dotknutými členskými štátmi a oficiálne im oznámi svoje závery s odvolaním sa na rozhodnutie Komisie 94/442/ES z 1. júla 1994, ktorým sa ustanovuje zmierovací postup v súvislosti s postupom schvaľovania účtovnej uzávierky záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (4).

(2)

Členské štáty mali možnosť požiadať o začatie zmierovacieho konania. Táto možnosť bola v niektorých prípadoch využitá a správa vydaná po ukončení tohto konania bola preskúmaná Komisiou.

(3)

V článkoch 2 a 3 nariadenia (EHS) č. 729/70, ako aj v článku 2 nariadenia (ES) č. 1258/1999 sa ustanovuje, že sa môžu financovať iba náhrady za vývoz do tretích krajín a intervencie zamerané na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov, ktoré boli poskytnuté alebo vykonané podľa pravidiel Spoločenstva v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov.

(4)

Vykonané kontroly, výsledky dvojstranných rozhovorov a zmierovacie konania odhalili, že časť výdavkov vykázaných členskými štátmi nespĺňa tieto podmienky, a preto nemôže byť financovaná záručnou sekciou EPUZF.

(5)

Je potrebné uviesť čiastky, v prípade ktorých sa neuznal nárok na vyplatenie zo záručnej sekcie EPUZF a ktoré sa nevzťahujú na výdavky uskutočnené skôr ako dvadsaťštyri mesiacov predchádzajúcich písomnému oznámeniu, v ktorom Komisia oznámila členským štátom výsledky svojich kontrol.

(6)

Pre prípady, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, Komisia oznámila členským štátom v rámci súhrnnej správy vyhodnotenie súm, ktoré treba vylúčiť z dôvodu ich nesúladu s predpismi Spoločenstva.

(7)

Toto rozhodnutie sa nedotýka finančných dôsledkov, ktoré by Komisia mohla vyvodiť z rozsudkov Súdneho dvora vo veciach prerokúvaných k 25. novembru 2005 a týkajúcich sa záležitostí, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia.

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Výdavky platobných agentúr schválené členskými štátmi, ktoré boli vykázané v rámci záručnej sekcie EPUZF a ktoré sú uvedené v prílohe, sú vylúčené z financovania Spoločenstva z dôvodu ich nesúladu s predpismi Spoločenstva.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Fínskej republike, Francúzskej republike, Helénskej republike, Holandskému kráľovstvu, Portugalskej republike, Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republike Nemecko, Španielskemu kráľovstvu, Švédskemu kráľovstvu a Talianskej republike.

V Bruseli 28. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1287/95 (Ú. v. ES L 125, 8.6.1995, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

(3)  Ú. v. ES L 158, 8.7.1995, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 465/2005 (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2005, s. 6).

(4)  Ú. v. ES L 182, 16.7.1994, s. 45. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2001/535/ES (Ú. v. ES L 193, 17.7.2001, s. 25).


PRÍLOHA

Úplné opravy

Odvetvie

Členský štát

Rozpočtová položka

Dôvod

Mena štátu

Výdavky, ktoré sa vylúčia z financovania

Už vykonané zrážky

Finančné dôsledky tohto rozhodnutia

Rozpočtový rok

Mlieko a mliečne produkty

BE

2040

Nedostatky v kontrole: oprava v paušálnej výške 5 %. Nesprávne spracovanie výsledkov fyzických kontrol: presná oprava

EUR

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

2001–2003

 

Spolu BE

 

 

 

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

 

Mlieko a mliečne produkty

DE

2040

Nerešpektovanie povinnosti neoznámených kontrol. Oprava v paušálnej výške 10 % (1 prevádzkovateľ)

EUR

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

2002–2004

 

Spolu DE

 

 

 

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

 

Ovocie a zelenina

GR

1515

Čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2002/881/ES, suma, ktorá sa má Grécku refundovať

EUR

623 385,74

0,00

623 385,74

1998–2000

Verejné sklady

GR

3231

Čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2003/102/ES, suma, ktorá sa má Grécku refundovať

EUR

9 926 005,21

0,00

9 926 005,21

1999–2001

Nezrovnalosti

GR

Rôzne

Čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2003/481/ES, suma, ktorá sa má Grécku refundovať

EUR

41 884,90

0,00

41 884,90

 

 

Spolu GR

 

 

 

10 591 275,85

0,00

10 591 275,85

 

Verejné sklady

ES

2111, 2112, 2113, 2114

Nedostatky v kontrole: oprava v paušálnej výške 5 %

EUR

–2 763 696,91

0,00

–2 763 696,91

2001–2003

Príspevky na zvieratá

ES

2220, 2221, 2222

Vyplatenie prémie farmárom, ktorí nedosiahli minimálne kvóty. Presná oprava

EUR

–78 720,15

0,00

–78 720,15

2003–2004

Rozvoj vidieka

ES

4000, 4010

Rôzne nedostatky v riadení a kontrolnom systéme. Oprava v paušálnej výške 2 %

EUR

– 135 394,00

0,00

– 135 394,00

2002–2003

Finančný audit

ES

Rôzne

Čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2002/461/ES, suma, ktorá sa má Španielsku refundovať

EUR

451 482,55

0,00

451 482,55

2001

 

Spolu ES

 

 

 

–2 526 328,51

0,00

–2 526 328,51

 

Mlieko a mliečne produkty

FI

2040

Nedostatky v kontrole. Oprava v paušálnej výške 5 % (1 prevádzkovateľ)

EUR

–65 903,93

0,00

–65 903,93

2002–2003

Prekročenie stropu

FI

2128

Prekročenie finančných stropov

EUR

–6 820,82

–6 820,82

0,00

2003

 

Spolu FI

 

 

 

–72 724,75

–6 820,82

–65 903,93

 

Ovocie a zelenina

FR

1508

Nadhodnotená pomoc (vypočítaná na základe vyskladneného množstva a nie predaného množstva), neuplatňovanie sankcií za žiadosti podané po lehote: presná oprava. Neuplatňovanie viacerých kľúčových kontrol: oprava v paušálnej výške 10 %

EUR

–32 072 056,72

0,00

–32 072 056,72

2002–2004

Verejné sklady

FR

2111, 2112, 2113, 2114

Nedostatky v kontrole: oprava v paušálnej výške 5 %. Platobné lehoty: presná oprava

EUR

–7 135 187,50

0,00

–7 135 187,50

2001–2003

Rozvoj vidieka

FR

4040

Nesprávne uplatňovanie postupu overovania jednej z podmienok spôsobilosti. Presná oprava

EUR

– 870 374,00

0,00

– 870 374,00

2002

 

Spolu FR

 

 

 

–40 077 618,22

0,00

–40 077 618,22

 

Ovocie a zelenina

IT

1501, 1502, 1515

Neuplatňovanie sankcií, nedostatky v kontrole kompostovania a biodegradácie. Oprava v paušálnej výške 10 % a presná oprava

EUR

–30 021 060,00

0,00

–30 021 060,00

1999–2002

Ovocie a zelenina

IT

1512

Nerešpektovanie platobných lehôt. Presná oprava

EUR

–4 414 265,04

0,00

–4 414 265,04

2002

Ovocie a zelenina

IT

1502

Kľúčové kontroly neuplatňované v počte, frekvencii alebo hĺbke, ktoré vyžaduje nariadenie. Oprava v paušálnej výške 5 %

EUR

–7 708 059,40

0,00

–7 708 059,40

2000–2003

Mlieko a mliečne produkty

IT

2040

Nerešpektovanie nariadenia: presná oprava. Nedostatky v kontrole: oprava v paušálnej výške 5 %. Nedodržanie minimálnej úrovne kontroly: oprava v paušálnej výške 10 % (1 prevádzkovateľ)

EUR

– 297 002,44

0,00

– 297 002,44

2002–2004

Plodiny na ornej pôde

IT

1040–1062, 1310, 1858

Neuplatňovanie sankcií. Oprava v paušálnej výške 3 %

EUR

–7 975 231,00

0,00

–7 975 231,00

2002

Plodiny na ornej pôde

IT

1040–1060, 1310, 1858

Slabá úroveň klasických kontrol na poli. Oprava v paušálnej výške 5 %

EUR

– 603 692,00

–36 829,00

– 566 863,00

2001–2003

Rozvoj vidieka

IT

4000, 4010, 4040

Nedostatky v riadení, kontrole a systéme sankcií. Oprava v paušálnej výške 2 %

EUR

–3 748 761,00

0,00

–3 748 761,00

2001–2002

Platobná lehota

IT

Rôzne

Nesplnenie platobných lehôt

EUR

–30 938 245,66

–31 631 666,68

693 421,02

2003

 

Spolu IT

 

 

 

–85 706 316,54

–31 668 495,68

–54 037 820,86

 

Mlieko a mliečne produkty

NL

2040

Neuspokojivý postup odoberania vzoriek: oprava v paušálnej výške 10 % (1 prevádzkovateľ). Nesprávne spracovanie výsledkov fyzických kontrol: presná oprava

EUR

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

2002–2003

 

Spolu NL

 

 

 

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

 

Oleje a tuky

PT

1400, 1402

Vytvorený kontrolný systém neumožňuje účinne bojovať proti nesprávnym zvyklostiam všetkých dotknutých účastníkov v odvetví ľanu. Finančná oprava 100 %

EUR

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

2001

 

Spolu PT

 

 

 

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

 

Plodiny na ornej pôde

SE

1040, 1062, 1310

Nedostatky v uplatňovaní pravidiel o vyňatí pôdy z produkcie, nesprávne uplatňovanie technickej tolerancie, zjavné chyby riešené nadmieru veľkoryso. Presná oprava

SEK

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

2001–2002

 

Spolu SE

 

 

 

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

 

Finančný audit

UK

Rôzne

Neidentifikované opravy, ktoré sa majú uhradiť EPUZF. Presná oprava

GBP

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

2004

 

Spolu UK

 

 

 

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

 


11.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 124/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. mája 2006,

ktorým sa Poľská republika oprávňuje, aby zakázala používanie šestnástich geneticky modifikovaných odrôd kukurice s genetickou úpravou MON 810, zaradených do Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov na svojom území podľa smernice Rady 2002/53/ES

[oznámené pod číslom K(2006) 1795]

(Iba poľský text je autentický)

(2006/335/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

Komisia v súlade s článkom 17 smernice 2002/53/ES uverejnila 17. septembra 2004 v sérii C Úradného vestníka Európskej únie zoznam sedemnástich geneticky modifikovaných odrôd kukurice, získaných genetickou úpravou organizmu MON 810, v trinástom dodatku k 22. úplnému vydaniu Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (2).

(2)

Podľa článku 16 ods. 1 smernice členské štáty zabezpečia, aby s účinnosťou od uverejnenia uvedeného v článku 17 semená odrôd prijatých v súlade s danou smernicou alebo v súlade so zásadami zodpovedajúcimi zásadám danej smernice nepodliehali žiadnym trhovým obmedzeniam týkajúcim sa odrody.

(3)

Podľa článku 7 ods. 4 uvedenej smernice sa geneticky modifikované odrody môžu vložiť do národného katalógu len vtedy, ak sa schválilo obchodovanie s nimi v súlade so smernicou Rady 90/220/EHS (3), v súčasnosti nahradenou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (4), ktorou sa ustanovuje hodnotenie rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré spôsobujú geneticky modifikované organizmy.

(4)

Rozhodnutím Komisie 98/294/ES z 22. apríla 1998 o uvedení geneticky modifikovanej kukurice (Zea mays L., línia MON 810) na trh podľa smernice Rady 90/220/EHS (5) sa rozhodlo, že by sa mohol vydať súhlas s uvedením tohto výrobku na trh. 3. augusta 1998 francúzske orgány súhlasili s uvedením tohto výrobku na trh.

(5)

Dňa 31. marca 2005 Poľská republika zaslala Komisii žiadosť o zakázanie používania a uvádzania osiva sedemnástich geneticky modifikovaných odrôd kukurice línie MON 810 na trh na základe článku 16 ods. 2 smernice 2002/53/ES. Upravenú žiadosť poslala Poľská republika 24. júna 2005 so spresnením, že bola založená na článku 16 ods. 2 písm. b). 9. decembra 2005 Poľsko oznámilo Komisii, že žiadosť sa nevzťahuje na odrodu Novelis uvedenú v pôvodnej žiadosti. Poľsko taktiež spresnilo žiadosť pri ostatných odrodách na neurčité obdobie.

(6)

Zo získaných informácií o uvedených šestnástich geneticky modifikovaných odrodách je veľmi dobre známe, že odrody nie sú vhodné na kultiváciu v akejkoľvek časti Poľska pre ich vysoké triedy zrelosti s hodnotou najmenej 350 stanovenou podľa indexu FAO. Dané klimatické a poľnohospodárske faktory predstavujú trvalú prekážku kultivácie týchto odrôd v Poľsku.

(7)

Za týchto okolností by sa na základe článku 16 ods. 2 písm. b) malo žiadosti Poľska vyhovieť pre daných šestnásť geneticky modifikovaných odrôd kukurice.

(8)

S cieľom umožniť Komisii informovať ostatné členské štáty a aktualizovať Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov, ustanovenom v smernici 2002/53/ES, musí Poľsko, ak použije povolenie udelené týmto rozhodnutím, informovať Komisiu.

(9)

Poľská republika už podobnú žiadosť podala pre odrody geneticky nemodifikovanej kukurice. Keďže tieto žiadosti sa spracúvajú podľa odlišného postupu, budú uvedené odrody predmetom samostatného rozhodnutia.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivo a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Poľská republika sa oprávňuje v akejkoľvek časti svojho územia zakázať používanie šestnástich geneticky modifikovaných odrôd kukurice uvedených v zozname v 13. dodatku k 22. úplnému vydaniu Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov, zaradených do zoznamu v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

S cieľom umožniť Komisii informovať ostatné členské štáty Poľská republika musí oznámiť Komisii dátum, od ktorého bude používať povolenie udelené podľa článku 1.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Poľskej republike.

V Bruseli 8. mája 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 232 A, 17.9.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 15.

(4)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1830/2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24).

(5)  Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 32.


PRÍLOHA

1.

Aliacan BT

2.

Aristis BT

3.

Bolsa

4.

Campero BT

5.

Cuartal BT

6.

DK 513

7.

DKC6550

8.

DKC6575

9.

Elgina

10.

Gambier BT

11.

Jaral BT

12.

Lévina

13.

Olimpica

14.

PR32P76

15.

PR33P67

16.

Protect


11.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 124/29


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. mája 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/380/ES, ktorým sa ustanovuje skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva

(2006/336/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2005/380/ES z 28. apríla 2005, ktorým sa ustanovuje skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva (1), a najmä na jeho články 3 a 4,

keďže:

Člen skupiny odstúpil počas svojho funkčného obdobia, Komisia by mala vymenovať nového člena skupiny,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Členom skupiny mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva bol namiesto Józefa Okolského vymenovaný Lajos Váradi.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 27. apríla 2008.

V Bruseli 10. mája 2006

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 40.