ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 115

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
28. apríla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 640/2006 z 10. apríla 2006, ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 3181/78 a (EHS) č. 1736/79 týkajúce sa Európskeho menového systému

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

2

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 642/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa stanovujú množstvá povinných dodávok trstinového cukru určeného na dovoz podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2006/2007

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 643/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 ustanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovujúce Zákonník Spoločenstva pre vinárske (enologické) postupy a procesy a nariadenie (ES) č. 884/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre používanie sprievodných dokladov na prepravu vinárskych výrobkov a na vedenie záznamov vo vinárskom sektore

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 644/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 645/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 646/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 647/2006 z 27. apríla 2006, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v prípade žiadostí podaných počas prvých desiatich pracovných dní v mesiaci apríli 2006 podľa nariadenia (ES) č. 327/98

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 648/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 649/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 650/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 651/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 652/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 653/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 654/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

34

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. apríla 2006, ktorým sa vymenúva rakúska náhradníčka Výboru regiónov

35

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. apríla 2006, ktorým sa vymenúva nemecká náhradníčka Výboru regiónov

36

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. apríla 2006, ktorým sa vymenúvajú traja slovenskí členovia a traja slovenskí náhradníci Výboru regiónov

37

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. apríla 2006, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova [oznámené pod číslom K(2006) 1622]  ( 1 )

38

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2004/407/ES, pokiaľ ide o dovozy fotografickej želatíny [oznámené pod číslom K(2006) 1627]

40

 

 

Európska centrálna banka

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 20. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov (ECB/2006/6)

46

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady z. 10. apríla 2006 o uzavretí Dohody medzi Medzinárodným trestným súdom a Európskou úniou o spolupráci a pomoci

49

Dohoda medzi Medzinárodným trestným súdom a Európskou úniou o spolupráci a pomoci

50

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 640/2006

z 10. apríla 2006,

ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 3181/78 a (EHS) č. 1736/79 týkajúce sa Európskeho menového systému

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 3181/78 z 18. decembra 1978 o Európskom menovom systéme (3) poskytuje Európskemu fondu pre menovú spoluprácu (EMCF) právomoc prijímať rezervy z členských štátov a vydávať ECU. Úlohy EMCF prevzal Európsky menový inštitút a EMCF bol zrušený. Tieto úlohy následne prevzala Európska centrálna banka. Uvedené nariadenie už preto nemá význam a malo by sa zrušiť.

(2)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1736/79 z 3. augusta 1979 o úrokových subvenciách na niektoré pôžičky poskytnuté v rámci Európskeho menového systému (4) ustanovuje, že Spoločenstvo môže v období piatich rokov odo dňa uplatňovania poskytovať úrokové subvencie na niektoré druhy pôžičiek Európskej investičnej banky (EIB) na financovanie investícií v menej prosperujúcich členských štátoch okrem iného v oblastiach infraštruktúry. Obdobie piatich rokov, ktoré nebolo predĺžené, sa skončilo v roku 1984. Okrem toho sa v súlade s článkom 1 uvedeného nariadenia členský štát musel zúčastňovať na mechanizmoch Európskeho menového systému, aby mohol subvencie prijímať. Táto podmienka tiež naznačuje, že uvedené nariadenie už nie je uplatniteľné. Uvedené pôžičky poskytnuté prostredníctvom EIB, ktoré boli zvýhodnené subvenciami, už boli medzitým splatené. Toto nariadenie už preto nemá význam a malo by sa zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenia (EHS) č. 3181/78 a (EHS) č. 1736/79 sa týmto zrušujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 10. apríla 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Stanovisko zo 14. februára 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 49, 28.2.2006, s. 35.

(3)  Ú. v. ES L 379, 30.12.1978, s. 2. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3066/85 (Ú. v. ES L 290, 1.11.1985, s. 95).

(4)  Ú. v. ES L 200, 8.8.1979, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2790/82 (Ú. v. ES L 295, 21.10.1982, s. 2).


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/2


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 641/2006

z 27. apríla 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 27. apríla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

142,3

204

100,4

212

139,0

999

127,2

0707 00 05

052

129,4

999

129,4

0709 90 70

052

127,1

204

48,7

999

87,9

0805 10 20

052

37,7

204

36,1

212

51,2

220

42,0

624

64,3

999

46,3

0805 50 10

508

30,4

624

57,9

999

44,2

0808 10 80

388

86,4

400

117,0

404

94,7

508

81,2

512

78,1

524

68,2

528

92,9

720

97,9

804

114,7

999

92,3

0808 20 50

388

94,6

512

74,7

524

29,4

528

78,3

720

51,8

999

65,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 642/2006

z 27. apríla 2006,

ktorým sa stanovujú množstvá povinných dodávok trstinového cukru určeného na dovoz podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2006/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2003 z 30. júna 2003, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie dovozu trstinového cukru na základe určitých colných kvót a preferenčných dohôd na hospodárske roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 (2), a najmä na jeho článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 ustanovuje podrobné pravidlá na určenie dodávkových povinností s nulovou colnou sadzbou pre výrobky kódu KN 1701, vyjadrené ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pôvodom z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Na základe uplatnenia článkov 3 a 7 protokolu AKT, článkov 3 a 7 dohody s Indiou, ako aj článkov 11 a 12 nariadenia (ES) č. 1159/2003, Komisia stanovila dodávkové povinnosti na dodávkové obdobie 2006/2007 pre každú vyvážajúcu krajinu, a to na základe aktuálne dostupných informácií o rozdiele medzi množstvom povinných dodávok a skutočne dovezeným množstvom počas uplynulých dodávkových období.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvá povinných dodávok výrobkov kódu KN 1701 určených na dovoz zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, na dodávkové obdobie 2006/2007 a pre každú vyvážajúcu krajinu, sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v EÚ L 162, 1.7.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 568/2005 (Ú. v. EÚ L 97, 15.4.2005, s. 9).


PRÍLOHA

Množstvá povinných dodávok pre dovoz preferenčného cukru pôvodom zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2006/2007, vyjadrené ekvivalentom bieleho cukru v tonách:

Signatárske krajiny protokolu AKT a dohody s Indiou

Povinné dodávky 2006/2007

Barbados

32 097,40

Belize

40 348,80

Kongo

10 186,10

Fidži

165 348,30

Guyana

159 410,10

India

10 000,00

Pobrežie Slonoviny

10 186,10

Jamajka

118 696,00

Keňa

5 000,00

Madagaskar

13 324,40

Malawi

20 824,40

ostrov Maurícius

491 030,50

Mozambik

6 000,00

Sv. Krištof

15 590,90

Surinam

0,00

Svazijsko

117 844,50

Tanzánia

10 186,10

Trinidad a Tobago

47 717,60

Uganda

0,00

Zambia

7 215,00

Zimbabwe

30 224,80

Spolu

1 311 231,00


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 643/2006

z 27. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 ustanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovujúce Zákonník Spoločenstva pre vinárske (enologické) postupy a procesy a nariadenie (ES) č. 884/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre používanie sprievodných dokladov na prepravu vinárskych výrobkov a na vedenie záznamov vo vinárskom sektore

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 46 ods. 1 a článok 70 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1622/2000 (2) sa stanovujú najmä obmedzenia a určité podmienky používania látok povolených nariadením (ES) č. 1493/1999. Obmedzenia na použitie uvedených látok sa uvádzajú v jeho prílohe IV. Keďže sa do zoznamu povolených enologických postupov z prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 zaradilo pridávanie kyseliny L-askorbovej a dimetyldikarbonátu, treba stanoviť obmedzenia a podmienky používania týchto látok.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 884/2001 (3) sa ustanovujú pravidlá na vedenie vstupných a výstupných záznamov, a najmä zapísanie určitých úprav do záznamov. Osobitné charakteristiky pridávania dimetyldikarbonátu do vína si vyžadujú, aby sa jeho používanie uvádzalo v záznamoch.

(3)

Nariadenia (ES) č. 1622/2000 a (ES) č. 884/2001 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1622/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa článok 15a:

„Článok 15a

Dimetyldikarbonát

Pridanie dimetyldikarbonátu ustanovené v prílohe IV ods. 3 písm. zc) k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 možno vykonať len v súlade s obmedzeniami stanovenými v prílohe IV k tomuto nariadeniu a ak spĺňajú požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe IXa k tomuto nariadeniu.“.

2.

Príloha IV sa nahrádza znením prílohy I k tomuto rozhodnutiu.

3.

Príloha II k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha IXa.

Článok 2

Do článku 14 ods. 1 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 884/2001 sa pridáva táto zarážka:

„—

pridanie dimetyldikarbonátu do vína“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2165/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1163/2005 (Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 32. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 908/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 56).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA IV

Obmedzenia na použitie určitých látok

(Článok 5 tohto nariadenia)

Horná úroveň pre použitie látok uvedených v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 a za podmienok, ktoré sa v ňom uvádzajú:

Látky

Použitie na čerstvé hrozno, hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný z cibéb, zahustený hroznový mušt, ešte kvasiace hroznové víno

Použitie na čiastočne prekvasený hroznový mušt určený ako taký na priamu ľudskú spotrebu, na víno vhodné na výrobu stolového vína, na stolové víno, šumivé víno, sýtené šumivé víno, perlivé víno, sýtené perlivé víno, likérové vína a akostné vína vyrábané v určitých oblastiach

preparát z bunkových stien kvasiniek

40 g/hl

40 g/hl

oxid uhličitý

 

maximálny obsah v takto upravenom víne: 2 g/l

kyselina L-askorbová

250 mg/l

250 mg/l; maximálny obsah v takto upravenom víne nesmie presiahnuť 250 mg/l

kyselina citrónová

 

maximálny obsah v takto upravenom víne: 1 g/l

kyselina metavínna

 

100 mg/l

síran meďnatý

 

1 g/hl pod podmienkou, že objem medi v takto upravenom výrobku nepresahuje 1 mg/l

uhlie na enologické účely

100 g suchého výrobku na hl

100 g suchého výrobku na hl

výživné soli, diamónium-fosfát alebo síran amónny

1 g/l (vyjadrený ako soľ) (1)

0,3 g/l (vyjadrený ako soľ) na prípravu šumivých vín

siričitan amónny alebo disiričitan amónny

0,2 g/l (vyjadrený ako soľ) (1)

 

Faktory rastu: tiamín ako hydrochlorid tiamínu

0,6 mg/l (vyjadrený ako tiamín)

0,6 mg/l (vyjadrený ako tiamín) na prípravu šumivých vín

polyvinylpolypyrolidón

80 g/hl

80 g/hl

vínan vápenatý

 

200 g/hl

fytát vápenatý

 

8 g/hl

lyzozým

500 mg/l (2)

500 mg/l (2)

dimetyldikarbonát

 

200 mg/l; zvyšky, ktoré sa v predávanom víne nedajú zistiť


(1)  Tieto produkty možno používať aj v kombinácii v rámci maximálneho objemu 1 g/l bez toho, aby bola dotknutá uvedená úroveň 0,2 g/l.

(2)  Ak sa pridáva do muštu a do vína, celkové množstvo nemôže presiahnuť úroveň 500 mg/l.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA IXa

Požiadavky pre dimetyldikarbonát

(Článok 15a tohto nariadenia)

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Dimetyldikarbonát možno do vína pridať na tento účel: zabezpečenie mikrobiologickej stability fľaškového vína obsahujúceho kvasiteľné cukry.

POŽIADAVKY

Pridanie možno vykonať len krátko pred naplnením vína do fliaš.

Upraviť možno len vína s obsahom cukrov rovnajúcim sa alebo vyšším ako 5 g/l.

Maximálne použiteľné množstvo je stanovené v prílohe IV tohto nariadenia, pričom produkt v predávanom víne nesmie byť zistiteľný.

Použitý výrobok musí spĺňať kritériá čistoty stanovené smernicou 96/77/ES.

Táto úprava sa musí uviesť do záznamu, ktorý je uvedený v článku 70 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1493/1999.“


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 644/2006

z 27. apríla 2006,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznými náhradami.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

(3)

V druhom pododseku článku 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovuje, že situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky na určitých trhoch si môžu vynútiť zmenu náhrady vzhľadom na miesto určenia.

(4)

V súlade s Memorandom o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou (2) o ochrane dovozu sušeného mlieka v Dominikánskej republike, ktoré bolo schválené rozhodnutím Rady 98/486/ES (3), môže byť určité množstvo mliečnych výrobkov Spoločenstva vyvážaných do Dominikánskej republiky zvýhodnené znížením cla. Z tohto dôvodu by vývozné náhrady poskytnuté na výrobky vyvážané podľa tohto systému mali byť znížené o určitý percentuálny podiel.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady ustanovené v článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok stanovených v článku 1 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 174/1999 (4).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 46.

(3)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 45.

(4)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky uplatniteľné od 28. apríla 2006

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

38,10

L20

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 91 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L21

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L21

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L21 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L21

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L21

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L21 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L21

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L21 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L21

EUR/100 kg

55,21

0402 21 91 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L21

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L21

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L21 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L21

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L21

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L21

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L21

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L21

EUR/100 kg

65,91

0402 21 99 9900

L02

EUR/100 kg

53,47

L21

EUR/100 kg

68,63

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 15 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 91 9000

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,93

L20

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,53

L20

EUR/100 kg

13,62

0402 99 39 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 19 9000

L02

EUR/100 kg

41,95

L20

EUR/100 kg

53,85

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 33 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

3,54

L20

EUR/100 kg

4,27

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 29 9110

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0404 90 29 9115

L02

EUR/100 kg

42,57

L20

EUR/100 kg

54,66

0404 90 29 9125

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0404 90 29 9140

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 83 9936

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9230

L04

EUR/100 kg

12,99

L40

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9630

L04

EUR/100 kg

19,96

L40

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

29,32

L40

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

24,44

L40

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

9,08

L40

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,99

L40

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

21,76

L40

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

29,54

L40

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

31,41

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

35,08

L40

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

6,44

L40

EUR/100 kg

15,09

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

35,41

L40

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

39,43

L40

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

34,67

L40

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

44,68

L40

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

44,02

L40

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

42,31

L40

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

42,93

L40

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

36,12

L40

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

32,71

L40

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

33,92

L40

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

35,88

L40

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

35,54

L40

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L04

EUR/100 kg

34,55

L40

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

29,35

L40

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

35,61

L40

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

38,16

L40

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

33,16

L40

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

33,86

L40

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L04

EUR/100 kg

15,21

L40

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

35,33

L40

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

37,84

L40

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

37,52

L40

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

29,29

L40

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

30,20

L40

EUR/100 kg

43,15


(1)  Pokiaľ ide o príslušné výrobky určené na vývoz do Dominikánskej republiky v rámci kvóty 2006/2007 stanovenej v rozhodnutí 98/486/ES a v súlade s podmienkami stanovenými v článku 20a nariadenia (ES) č. 174/1999, mali by sa uplatňovať tieto sadzby:

a)

výrobky kódov KN 0402 10 11 9000 a 0402 10 19 9000

 0,00 EUR/100 kg

b)

výrobky kódov KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 a 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

L02

:

Andorra a Gibraltár.

L20

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.

L21

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických, Bulharska a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.

L04

:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

L40

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, L04, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 645/2006

z 27. apríla 2006,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na určité druhy masla (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktorá sa končí 25. apríla 2006.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 581/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 25. apríla 2006, je maximálna výška náhrady na výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia uvedená v prílohe tohto nariadenie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 409/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1814/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 3).


PRÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobok

Kód nomenklatúry pre vývoznú náhradu

Maximálna výška vývoznej náhrady na vývoz do miesta určenia uvedeného v článku 1 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

100,00

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

106,70

Maslový olej

ex ex 0405 90 10 9000

127,50


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 646/2006

z 27. apríla 2006,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 582/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na sušené odstredené mlieko (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 25. apríla 2006.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 582/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 25. apríla 2006, je maximálna výška náhrady na výrobok a miesta určenia uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia stanovená na 7,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 409/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1814/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 3).


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 647/2006

z 27. apríla 2006,

ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v prípade žiadostí podaných počas prvých desiatich pracovných dní v mesiaci apríli 2006 podľa nariadenia (ES) č. 327/98

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 327/98 z 10. februára 1998 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

V rámci preskúmania množstva, pre ktoré boli podané žiadosti o vydávanie povolení na ryžu pre aprílovú tranžu roku 2006 sa zistilo, že povolenia by sa mali vydávať pre množstvá uvedené v žiadostiach, ktoré sa v prípade potreby určia percentom zníženia a je potrebné stanoviť dostupné množstvá, ktoré sa prenesú do nasledujúcej tranže,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Žiadosti o vydávanie dovozných povolení pre colné kvóty na ryžu otvorené nariadením (ES) č. 327/98, ktoré boli predložené v priebehu prvých desiatich pracovných dní v apríli 2006 a oznámené Komisii sa určia percentom zníženia v súlade s percentom stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvá dostupné pre aprílovú tranžu roku 2006, ktoré sa prenesú do nasledujúcej tranže, sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 37, 11.2.1998, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2152/2005 (Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005, s. 30).


PRÍLOHA

Percentuálny podiel zníženia, ktorý treba uplatňovať na množstvá požadované pre aprílovú tranžu roku 2006 a množstvá prenesené do nasledujúcej tranže:

a)   Kvóta na polobielenú alebo bielenú ryžu, na ktorú sa vzťahuje znak KN 1006 30 podľa článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Percentuálny podiel zníženia pre aprílovú tranžu roku 2006

Množstvá prenesené do júlovej tranže roku 2006

(t)

Spojené štáty americké

09.4127

0 (1)

11 635

Thajsko

09.4128

0 (1)

1 230,404

Austrália

09.4129

0 (1)

531,5

Iný pôvod

09.4130

98,7985

0


b)   Kvóta na lúpanú ryžu, na ktorú sa vzťahuje znak KN 1006 20 podľa článku 1 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Percentuálny podiel zníženia pre aprílovú tranžu roku 2006

Množstvá prenesené do júlovej tranže roku 2006

(t)

Austrália

09.4139

0 (2)

7 822

Spojené štáty americké

09.4140

0 (2)

5 732

Thajsko

09.4144

0 (2)

1 812

Iný pôvod

09.4145

0 (2)

117


(1)  Vydávanie pre množstvo uvedené v žiadosti.

(2)  Vydávanie pre množstvo uvedené v žiadosti.


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 648/2006

z 27. apríla 2006,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 z 15. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva môžu byť pokryté vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

V prípade určitých mliečnych výrobkov vyvážaných vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve však existuje nebezpečenstvo, že ak sa predbežne stanovia vysoké sadzby náhrad, záväzky prijaté v súvislosti s týmito náhradami môžu byť ohrozené. S cieľom zabrániť takejto hrozbe je preto nevyhnutné prijať vhodné preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad s ohľadom na tieto výrobky by malo umožniť splnenie týchto dvoch cieľov.

(5)

Článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 stanovuje, že pri stanovení sadzby náhrady sa berú do úvahy, ak je to vhodné, výrobné náhrady, pomoc alebo iné opatrenia s rovnocenným účinkom uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s príslušným výrobkom, u základných výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 alebo asimilovaných výrobkov.

(6)

Článok 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje poskytnutie pomoci na odstredené mlieko vyrobené v Spoločenstve a spracované na kazeín v prípade, že takéto mlieko a kazeín z neho vyrobený spĺňajú určité podmienky.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (3), stanovuje, že maslo a smotana za znížené ceny by mali byť dostupné podnikom, ktoré vyrábajú určitý tovar.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 28. apríla 2006 na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

4,72

5,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3 maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

21,26

23,04

b)

Na vývoz iných tovarov

50,45

54,00

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1898/2005

56,05

61,00

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

98,68

106,75

c)

Na vývoz iných tovarov

91,43

99,50


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnost'ou od 1. decembra 2005 do Rumunska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Europskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskiej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 649/2006

z 27. apríla 2006,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná, ako je to vhodné, v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s odsekom 1 článku 14 nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo Spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 15 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 znížená sadzba vývoznej náhrady musí byť stanovená vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že je potrebné rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo použitie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003, vyvážané vo forme tovaru uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003 v uvedenom poradí, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1584/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 28. apríla 2006 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis výrobkov (2)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

 

 

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

 

 

– škrobu:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

2,654

2,915

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

2,101

2,101

– – v iných prípadoch

3,757

3,757

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

1,715

1,975

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

1,576

1,576

– – v iných prípadoch

2,818

2,818

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

2,101

2,101

– inej (vrátane nespracovanej)

3,757

3,757

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

 

 

– v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

2,072

2,243

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

2,101

2,101

– v iných prípadoch

3,757

3,757

ex 1006 30

Bielená ryža:

 

 

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, iné ako hybridy, na siatie


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnosťou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnosťou od 1. decembra 2005 do Rumunska a s účinnosťou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.

(2)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získané zo spracovania základného výrobku alebo/a asimilovaných výrobkov, budú sa uplatňovať koeficienty stanovené v prílohe V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1043/2005.

(3)  Na príslušný tovar sa vzťahuje kód KN 3505 10 50.

(4)  Tovar uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo uvedený v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  Pre sirupy, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získané zo zmiešania glukózového a fruktózového sirupu sa vývozné náhrady týkajú iba glukózového sirupu.


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 650/2006

z 27. apríla 2006,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutých nariadení na svetovom trhu a cenou týchto produktov v Spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení situácie a perspektív vývoja z hľadiska disponibility obilnín, ryže a zlomkovej ryže, ako aj ich ceny na trhu Spoločenstva na jednej strane a ceny obilnín, ryže a zlomkovej ryžovej a výrobkov z obilnín na svetovom trhu na druhej strane. V zmysle uvedených článkov je rovnako dôležité zabezpečiť na trhoch s obilninami a ryžou vyváženú situáciu a prirodzený vývoj z hľadiska cien a obchodovania a okrem toho prihliadať na ekonomický aspekt zamýšľaných vývozov a na záujem vyhnúť sa narušeniam na trhoch Spoločenstva.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/95 (3), týkajúce sa dovozného a vývozného režimu výrobkov na báze obilnín a ryže, definovalo vo svojom článku 4 špecifické kritériá, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výpočte vývozných náhrad za tieto produkty.

(4)

Vývozné náhrady poskytované na niektoré výrobky je potrebné odstupňovať podľa obsahu popola, surovej celulózy, obalov, bielkovín, tukov alebo škrobu, pričom tento obsah je mimoriadne významný z hľadiska množstva základného produktu skutočne obsiahnutého v konečnom spracovanom výrobku.

(5)

Pre korene manioku a iné korene a tropické hľuzy, ako aj pre múky z nich vyrobené, so zreteľom na ekonomický aspekt vývozov a povahu a pôvod týchto produktov, sa momentálne nevyžaduje určenie vývozných náhrad za vývoz. Vzhľadom na malý podiel Spoločenstva na svetovom trhu v oblasti niektorých výrobkov z obilnín momentálne nevzniká potreba stanoviť náhrady za ich vývoz.

(6)

Situácia na svetovom trhu a špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyvolať potrebu rozlíšenia vývozných náhrad za niektoré produkty podľa krajiny určenia.

(7)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(8)

Niektoré výrobky z kukurice môžu byť tepelne upravované, čo môže mať za následok priznanie náhrady, ktorá nezodpovedá kvalite výrobku. Treba spresniť, že takéto výrobky s obsahom naglejovateného škrobu nemôžu byť zvýhodnené vývoznými náhradami.

(9)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za vývoz produktov určených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1518/95 sú stanovené v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1549/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2993/95 (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 27. apríla 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

52,60

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

45,08

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

45,08

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

67,63

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

52,60

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

45,08

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

45,08

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

60,11

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

48,84

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

56,36

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

43,21

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,39

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

60,11

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

60,11

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

60,11

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

60,11

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

58,89

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

45,08

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

58,89

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

45,08

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

45,08

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

58,89

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

45,08

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

61,71

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

42,83

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

45,08

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C11

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska.

C12

:

všetky krajiny s výnimkou Rumunska.

C13

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska a Rumunska.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska a Lichtenštajnska.


(1)  Produktom, ktoré boli tepelne upravované s následným naglejovatením škrobu, sa nepriznáva žiadna vývozná náhrada.

(2)  Vývozné náhrady sú poskytnuté v súlade so zmeneným a doplneným nariadením Rady (EHS) č. 2730/75 (Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 20).

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C11

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska.

C12

:

všetky krajiny s výnimkou Rumunska.

C13

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska a Rumunska.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska a Lichtenštajnska.


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 651/2006

z 27. apríla 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13, odsek 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003, rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1517/95 z 29. júna 1995 o pravidlách uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozného a vývozného režimu kŕmnych zmesí pre zvieratá vyrobených na báze obilnín, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 o osobitných pravidlách v uplatňovaní režimu dovozných a vývozných povolení v sektore obilnín a ryže (2), definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré sa musia brať do úvahy pri výpočte náhrady za tieto produkty.

(3)

Tento výpočet musí brať do úvahy aj obsah výrobkov z obilnín. Pre zjednodušenie, náhrada sa má vyplácať vo dvoch kategóriách „výrobkov z obilnín“, na jednej strane je to kukurica, najbežnejšie používaná obilnina na výrobu vyvážaných kŕmnych zmesí, a výrobky z kukurice, na druhej strane sú „ostatné obilniny“, to sú voliteľné výrobky z obilnín iných ako kukurica a výrobky z kukurice. Náhrada sa poskytuje za množstvo obilninového produktu obsiahnutého v kŕmnych zmesiach pre zvieratá.

(4)

Okrem toho musí výška vývoznej náhrady brať do úvahy aj možnosti a podmienky predaja týchto produktov na svetovom trhu, potrebu vyhnúť sa narušeniam na trhu spoločenstva a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

Súčasná situácia na trhu s obilninami, najmä perspektívy zásobovania, vedie v súčasnosti k zrušeniu vývozných náhrad.

(6)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na kŕmne zmesi pre zvieratá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1784/2003 a ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 1517/95, sú stanovené v súlade s prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 27. apríla 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za kŕmne zmesi z obilnín

Kódy produktov, na ktoré sa poskytuje vývozná náhrada:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Obilninové produkty

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška vývozných náhrad

Kukurica a výrobky z kukurice:

kódy NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Výrobky z obilnín s výnimkou kukurice a výrobkov z kukurice

C10

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všetky krajiny.


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 652/2006

z 27. apríla 2006,

ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1722/93 z 30. júna 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadení Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajúcich sa produkčných náhrad v sektore obilnín a ryže (2), stanovilo podmienky udeľovania náhrad za výrobu. Základ pre výpočet bol určený v článku 3 tohto nariadenia. Takto vypočítaná náhrada, diferencovaná v prípade potreby pre zemiakový škrob, sa musí stanoviť raz za mesiac a môže sa zmeniť, ak sa cena kukurice a/alebo pšenice podstatne zmení.

(2)

Na stanovenie presnej čiastky úhrady z titulu náhrad za výrobu, ktoré sa majú stanoviť týmto nariadením, treba tieto upraviť koeficientmi uvedenými v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 1722/93.

(3)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrada za výrobu, vyjadrená v tonách škrobu, sa v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1722/93 stanovuje na:

a)

18,08 EUR/t pre škrob z kukurice, pšenice, raže a ovsa;

b)

25,62 EUR/t pre zemiakový škrob.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1548/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 653/2006

z 27. apríla 2006,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na poskytnutie náhrady na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1058/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade nerovnováhy v sektore obilnín (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že stanoví maximálne vývozné náhrady, berúc do úvahy kritériá stanovené článkom 1 nariadenia (ES) č. 1501/95. V tom prípade sa vyhovie tomu alebo tým z účastníkov verejnej súťaže, ktorých ponuka sa rovná alebo je nižšia ako maximálne vývozné náhrady.

(3)

Uplatňovanie horeuvedených kritérií na súčasnú situáciu trhov s predmetnou obilninou vedie k tomu, aby sa určili maximálne vývozné náhrady na vývoz.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa pre ponuky doručené od 21. do 27. apríla 2006 v rámci verejnej súťaže, uvedenej v nariadení (ES) č. 1058/2005, sa stanovuje na 5,90 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 654/2006

z 27. apríla 2006,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na poskytnutie náhrady na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1059/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade nerovnováhy v sektore obilnín (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že stanoví maximálne vývozné náhrady, berúc do úvahy kritériá stanovené článkom 1 nariadenia (ES) č. 1501/95. V tom prípade sa vyhovie tomu alebo tým z účastníkov verejnej súťaže, ktorých ponuka sa rovná alebo je nižšia ako maximálne vývozné náhrady.

(3)

Uplatňovanie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhov s predmetnou obilninou vedie k tomu, aby sa určili maximálne vývozné náhrady na vývoz.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice pre ponuky doručené od 21. do 27. apríla 2006 v rámci verejnej súťaže, uvedenej v nariadení (ES) č. 1059/2005, sa stanovuje na 5,00 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/35


ROZHODNUTIE RADY

z 10. apríla 2006,

ktorým sa vymenúva rakúska náhradníčka Výboru regiónov

(2006/307/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh rakúskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku ukončenia funkčného obdobia Ferdinanda EBERLEHO sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za náhradníčku Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, vymenúva:

Dr. Elisabeth ZANON

Landeshauptmannstellvertreterin Tirol

ako náhrada za Ferdinanda EBERLEHO.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 10. apríla 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/36


ROZHODNUTIE RADY

z 10. apríla 2006,

ktorým sa vymenúva nemecká náhradníčka Výboru regiónov

(2006/308/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh nemeckej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku odstúpenia Dietera DOMBROWSKÉHO sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za náhradníčku Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, vymenúva:

Barbara RICHSTEIN

Mitglied des Landtags von Brandenburg

ako náhrada za Dietera DOMBROWSKÉHO.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 10. apríla 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/37


ROZHODNUTIE RADY

z 10. apríla 2006,

ktorým sa vymenúvajú traja slovenskí členovia a traja slovenskí náhradníci Výboru regiónov

(2006/309/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh slovenskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia členov BAUERA, MARČOKA a TARČÁKA sa uvoľnili tri miesta členov Výboru regiónov. V dôsledku skončenia funkčného obdobia náhradníkov ŠTEFANCA, TOMEČKA a DEMETEROVEJ sa uvoľnili tri miesta náhradníkov Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do Výboru regiónov sa vymenúvajú:

a)

za členov:

Juraj BLANÁR, predseda Žilinského samosprávneho kraja,

Milan MURGAŠ, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja,

Zdenko TREBUĽA, predseda Košického samosprávneho kraja;

b)

za náhradníkov:

Pavol SEDLÁČEK, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja,

Vladimír BAJAN, predseda Bratislavského samosprávneho kraja,

Tibor MIKUŠ, predseda Trnavského samosprávneho kraja

na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 10. apríla 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komisia

28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/38


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. apríla 2006,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova

[oznámené pod číslom K(2006) 1622]

(Text s významom pre EHP)

(2006/310/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Podľa smernice 2002/95/ES sa od Komisie vyžaduje, aby prehodnotila určité nebezpečné látky, ktoré sú podľa článku 4 ods. 1 tejto smernice zakázané.

(2)

Určité materiály a komponenty, ktoré obsahujú olovo, by sa mali z tohto zákazu vyňať, keďže ešte nie je možné vyhnúť sa používaniu týchto nebezpečných látok v príslušných špecifických materiáloch a komponentoch.

(3)

Určité materiály a komponenty, ktoré obsahujú olovo, by sa mali z tohto zákazu vyňať, keďže negatívny vplyv na životné prostredie, zdravie a/alebo bezpečnosť spotrebiteľa, ktorý by mohla spôsobiť náhrada, pravdepodobne preváži nad jej výhodami, pokiaľ ide o životné prostredie, zdravie a/alebo bezpečnosť spotrebiteľa.

(4)

Rozsah niektorých výnimiek z tohto zákazu pre určité špecifické materiály alebo komponenty by sa mal obmedziť, aby sa nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach postupne prestali používať, keďže ich použitiu na tento účel sa bude možné vyhnúť.

(5)

Podľa článku 5 ods. 1 písm. c) smernice 2002/95/ES sa musí každá výnimka v prílohe preskúmať aspoň každé štyri roky alebo štyri roky po doplnení položky do zoznamu s cieľom posúdiť vypustenie materiálov a komponentov elektrických a elektronických zariadení z prílohy, ak ich odstránenie alebo nahradenie prostredníctvom zmien v konštrukcii alebo zmien materiálov a komponentov, ktoré nevyžadujú žiadne materiály alebo látky uvedené v článku 4 ods. 1 uvedenej smernice, je technicky alebo vedecky uskutočniteľné za predpokladu, že záporné vplyvy na životné prostredie, zdravie a/alebo bezpečnosť spotrebiteľa spôsobené nahradením neprevážia nad jej možnými výhodami pre životné prostredie, zdravie a/alebo bezpečnosť spotrebiteľa.

(6)

Smernica 2002/95/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Podľa článku 5 ods. 2 smernice 2002/95/ES sa Komisia poradila s výrobcami elektrických a elektronických zariadení, prevádzkovateľmi recyklačných a spracovateľských zariadení, environmentálnymi organizáciami a zamestnaneckými a spotrebiteľskými zväzmi.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 18 smernice Rady 75/442/EHS (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k smernici 2002/95/ES sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. apríla 2006

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2005/747/ES (Ú. v. EÚ L 280, 25.10.2005, s. 18).

(2)  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA

V prílohe k smernici 2002/95/ES sa pridávajú tieto body 16 až 20:

„16.

Olovo v lineárnych žiarovkách s rúrkami pokrytými vrstvou kremičitanu.

17.

Halid olova ako činidlo žiarenia vo vysokotlakových výbojkách používaných v profesionálnej reprografii.

18.

Olovo ako aktivátor vo fluorescenčnom prachu (olovo max. 1 % hmotnosti) vo výbojkách, ak sa používajú ako opaľovacie lampy, ktoré obsahujú fosfory ako napríklad BSP (BaSi2O5:Pb), ako aj ako špeciálne lampy na reprografiu diazo tlačou, litografiu, pasce na hmyz, fotochemické a konzervačné postupy, ktoré obsahujú fosfory ako napríklad SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb].

19.

Olovo s PbBiSn-Hg a PbInSn-Hg v špecifických zlúčeninách ako hlavný amalgám a s PbSn-Hg ako pomocný amalgám vo veľmi kompaktných energeticky úsporných lampách.

20.

Oxid olova v skle používaný na prepojenie predných a zadných substrátov plochých fluorescenčných lámp používaných na obrazovky z tekutých kryštálov (LCD).“


28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/40


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2004/407/ES, pokiaľ ide o dovozy fotografickej želatíny

[oznámené pod číslom K(2006) 1627]

(Len texty v nemeckom, anglickom, francúzskom a holandskom jazyku sú autentické)

(2006/311/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 4 a článok 32 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1774/2002 sa zakazuje dovoz a tranzit vedľajších živočíšnych produktov a spracovaných produktov do Spoločenstva s výnimkou tých, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2004/407/ES z 26. apríla 2004 o prechodných sanitárnych pravidlách a pravidlách udeľovania osvedčení v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o dovoz fotografickej želatíny z určitých tretích krajín (2), sa stanovuje, odchylne od tohto zákazu v nariadení (ES) č. 1774/2002, že Francúzsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo sú oprávnené dovážať určitú želatínu určenú výlučne na účely fotografického priemyslu (fotografická želatína).

(3)

V rozhodnutí 2004/407/ES sa stanovuje, že dovážať fotografickú želatínu je povolené len z tretích krajín uvedených v tomto rozhodnutí, konkrétne z Japonska a Spojených štátov amerických.

(4)

Luxembursko potvrdilo, že fotografickú želatínu, ktorá sa využíva vo fotografickom priemysle v Luxembursku, treba získavať zo Spojených štátov amerických. Zodpovedajúcim spôsobom by malo Luxembursko mať možnosť povoliť dovoz fotografickej želatíny za predpokladu dodržania podmienok stanovených v smernici 2004/407/ES. Dovozy sa však môžu uskutočniť do Belgicka.

(5)

Na umožnenie presunu dovozov fotografickej želatíny z Belgicka do Luxemburska by sa podmienky v prílohách I a III k rozhodnutiu 2004/407/ES mali čiastočne zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2004/407/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Výnimka týkajúca sa dovozu fotografickej želatíny

Odchylne od článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1774/2002 Belgicko, Francúzsko, Luxembursko, Holandsko a Spojené kráľovstvo povolia, v súlade s týmto rozhodnutím, dovoz želatíny vyrobenej z materiálov obsahujúcich chrbticu hovädzieho dobytka klasifikovaných ako materiál kategórie 1 v uvedenom nariadení, určenej výlučne na účely fotografického priemyslu (fotografická želatína).“

2.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Francúzskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Holandskému kráľovstvu a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.“

3.

Prílohy I a III sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Francúzskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Holandskému kráľovstvu a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 21. apríla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 208/2006 (Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2006, s. 25).

(2)  Ú. v. EÚ L 208, 10.6.2004, s. 9.


PRÍLOHA

1.

Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

Tretie krajiny a závody pôvodu, cieľové členské štáty, miesta hraničnej kontroly pri prvom vstupe a schválené závody fotografického priemyslu

Tretia krajina pôvodu

Závody pôvodu

Cieľový členský štát

Miesto hraničnej kontroly pri prvom vstupe

Schválené závody fotografického priemyslu

Japonsko

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City,

Osaka

581 – 0024 Japan

Jellie Co. ltd.

7-1, Wakabayashi 2-Chome,

Wakabayashi-ku,

Sendai-city,

Miyagi,

982 Japan

NIPPI Inc. Gelatin Division

1 Yumizawa-Cho,

Fujinomiya City

Shizuoka

418 – 0073 Japan

Holandsko

Rotterdam

Fuji Photo Film BV, Tilburg

Japonsko

Nitta Gelatin Inc

2-22 Futamata

Yao-City

Osaka

581 – 0024, Japan

Francúzsko

Le Havre

Kodak

Zone Industrielle Nord,

71100 Châlon sur Saône

Spojené kráľovstvo

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive,

Harrow,

MIDDX HA4 4TY

USA

Eastman Gelatine Corporation,

227 Washington Street,

Peabody,

MA,

01960 USA

Gelita North America,

2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff,

Iowa,

51054 USA

Luxembursko

Antwerp

Zaventem

Luxembourg

DuPont Teijin Luxembourg SA

PO Box 1681

L-1016 Luxembourg

Francúzsko

Le Havre

Kodak

Zone Industrielle Nord,

71100 Châlon sur Saône

Spojené kráľovstvo

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive,

Harrow, MIDDX

HA4 4TY

2.

Príloha III sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

Vzor veterinárnych osvedčení pre dovoz technickej želatíny z tretích krajín, ktorá sa využíva na účely fotografického priemyslu

Poznámky

a)

Veterinárne osvedčenia pre dovoz technickej želatíny, ktorá sa používa na účely fotografického priemyslu, sa vystavia vo vyvážajúcej krajine na základe vzoru uvedeného v tejto prílohe III. Ich súčasťou sú potvrdenia, ktoré sa vyžadujú od každej tretej krajiny, a v prípade potreby aj dodatočné záruky, ktoré sa vyžadujú od danej vyvážajúcej krajiny, alebo jej časti.

b)

Originál každého osvedčenia pozostáva z jedného listu, obojstranného, alebo v prípade potreby dlhšieho textu, je v takej forme, kde všetky potrebné strany tvoria súčasť integrovaného celku a sú neoddeliteľné.

c)

Vyhotoví sa aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu EÚ, v ktorom sa vykoná kontrola na mieste hraničnej kontroly EÚ a cieľového členského štátu EÚ. Tieto členské štáty však môžu v prípade potreby povoliť iné jazyky, doplnené úradným prekladom.

d)

Ak sú z dôvodu identifikácie položiek zásielky k osvedčeniu priložené ďalšie strany, aj tieto strany sa považujú za súčasť originálu osvedčenia, pričom každá strana je opatrená podpisom a pečiatkou osvedčujúceho úradného veterinárneho lekára.

e)

Ak osvedčenie a ostatné schémy uvedené v písmene d) pozostávajú z viac ako jednej strany, každá strana je v dolnej časti očíslovaná – (číslom strany z celkového počtu strán) a v hornej časti je označená číselným kódom osvedčenia, ktoré stanoví kompetentný orgán.

f)

Originál osvedčenia musí vyplniť a podpísať úradný veterinárny lekár. Týmto príslušný orgán vývoznej krajiny zabezpečí, aby boli dodržané zásady osvedčovania, rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 96/93/ES.

g)

Farba pečiatky a podpisu musí byť iná ako farba tlače. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje na pečiatky iné ako vypuklé alebo vodotlač.

h)

Originál osvedčenia musí sprevádzať zásielku na mieste hraničnej kontroly EÚ pokiaľ sa dostane do určeného fotografického závodu.

Image

Image


Európska centrálna banka

28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/46


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 20. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov

(ECB/2006/6)

(2006/312/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1 a 5.2, 12.1 a 14.3,

keďže:

(1)

Usmernenie ECB/2002/7 z 21. novembra 2002 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov (1) bolo zmenené a doplnené usmernením ECB/2005/13 (2). Usmernenie ECB/2005/13 obsahovalo pre niekoľko členských štátov aktualizované odchýlky od požiadaviek na vykazovanie údajov. Po revízii týchto odchýlok sa pre jeden členský štát vkladajú ďalšie odchýlky.

(2)

V súlade s článkami 12.1 a 14.3 štatútu usmernenia ECB tvoria neoddeliteľnú súčasť práva Spoločenstva,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Príloha III k usmerneniu ECB/2002/7, ktorá bola nahradená prílohou III k usmerneniu ECB/2005/13, sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto usmerneniu.

Článok 2

Toto usmernenie nadobúda účinnosť deň nasledujúci po jeho oznámení.

Článok 3

Toto usmernenie je určené NCB zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 20. apríla 2006

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 334, 11.12.2002, s. 24.

(2)  Usmernenie ECB/2005/13 zo 17. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov (Ú. v. EÚ L 30, 2.2.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha III k usmerneniu ECB/2002/7, ktorá bola nahradená prílohou III k usmerneniu ECB/2005/13, sa mení a dopĺňa takto:

V tabuľke 1 (Aktuálne údaje) sa medzi oddiely nazvané „Taliansko“ a „Holandsko“ vkladá tento oddiel:

LUXEMBURSKO

1/3/B, D, G, H, M

Obeživo držané NFK, OFS + FPI, PKPF, VS a D + NISD

Štvrtý štvrťrok 2008

1/4, 5, 7, 8/A, B, D, G, H, M

Vklady hospodárstva spolu, NFK, OFS + FPI, PKPF, VS a D + NISD, nástroj spolu, vklady hospodárstva spolu, NFK, OFS + FPI, PKPF, VS a D + NISD vedené u rezidentov, vklady hospodárstva spolu, NFK, OFS + FPI, PKPF, VS a D + NISD vedené u NpFI a vklady hospodárstva spolu, NFK, OFS + FPI, PKPF, VS a D + NISD vedené u nerezidentov

Štvrtý štvrťrok 2008

1/9, 14/B, D, G, M

Krátkodobé a dlhodobé dlhové cenné papiere držané NFK, OFS + FPI, PKPF a D + NISD

Štvrtý štvrťrok 2008

1/19/A, B, C, D, G, M, N

Finančné deriváty ako aktívum hospodárstva spolu, NFK, PFI, OFS + FPI, PKPF, D + NISD a ZS

Štvrtý štvrťrok 2008

1/20, 24/A, B, D, G, M

Krátkodobé a dlhodobé pôžičky poskytnuté hospodárstvom spolu, NFK, OFS + FPI, PKPF a D + NISD

Štvrtý štvrťrok 2008

1/33-36/A, B, C, D, G, H, M, N

Kótované akcie, nekótované akcie a ostatné podiely, akcie podielových fondov a akcie fondov peňažného trhu vydané PFI eurozóny držané hospodárstvom spolu, NFK, PFI, OFS + FPI, PKPF, VS, D + NISD a ZS

Štvrtý štvrťrok 2008

1/37-39/M, N

Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia a v rezervách penzijných fondov (AF.61, AF.611, AF.612) držaný D + NISD a ZS

Štvrtý štvrťrok 2008

1/40/A, B, C, D, G, H, M, N

Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané poistné nároky držané hospodárstvom spolu, NFK, PFI, OFS + FPI, PKPF, VS, D + NISD a ZS

Štvrtý štvrťrok 2008

1/41/A, B, D, G, M

Ostatné pohľadávky/záväzky ako aktívum hospodárstva spolu, NFK, OFS + FPI, PKPF a D + NISD

Štvrtý štvrťrok 2008

2/3/A, D, G

Vklady vedené u hospodárstva spolu, OFS + FPI a PKPF

Štvrtý štvrťrok 2008

2/6/A, B, C, D, G, M, N

Finančné deriváty ako záväzok hospodárstva spolu, NFK, PFI, OFS + FPI, PKPF, D + NISD a ZS

Štvrtý štvrťrok 2008

2/7, 13/A, B, D, G, M

Krátkodobé a dlhodobé pôžičky (nástroj spolu) poskytnuté v prospech hospodárstva spolu, NFK, OFS + FPI, PKPF a D + NISD

Štvrtý štvrťrok 2008

2/8, 10, 14, 16/A, B, D, G, H, M

Krátkodobé a dlhodobé pôžičky poskytnuté rezidentmi a NpFI v prospech hospodárstva spolu, NFK, OFS + FPI, PKPF, VS a D+NISD

Štvrtý štvrťrok 2008

2/20/N

Kótované akcie vydané ZS

Štvrtý štvrťrok 2008

2/21/A, B, C, D, G, N

Nekótované akcie a ostatné podiely vydané hospodárstvom spolu, NFK, PFI, OFS + FPI, PKPF a ZS

Štvrtý štvrťrok 2008

2/22/N

Akcie podielových fondov vydané ZS

Štvrtý štvrťrok 2008

2/23-24/A, G, N

Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia a v rezervách penzijných fondov (AF.61) a čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia (AF.611) ako záväzok hospodárstva spolu, PKPF a ZS

Štvrtý štvrťrok 2008

2/25/A, B, C, D, G, M, N

Čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov ako záväzok hospodárstva spolu, NFK, PFI, OFS + FPI, PKPF, D + NISD a ZS

Štvrtý štvrťrok 2008

2/26/A, G, N

Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané poistné nároky ako záväzok hospodárstva spolu, PKPF a ZS

Štvrtý štvrťrok 2008

2/27/A, B, D, G, M

Ostatné pohľadávky/záväzky ako záväzok hospodárstva spolu, NFK, OFS + FPI, PKPF a D + NISD

Štvrtý štvrťrok 2008

2/28/B, C, D, G, M

Čisté finančné aktíva (v prípade zostatkov) a čisté pôžičky/čisté výpožičky (v prípade transakcií) NFK, PFI, OFS + FPI, PKPF a D + NISD

Štvrtý štvrťrok 2008

3/1, 4-8/B-U

Vklady vedené u hospodárstva spolu, OFS + FPI, OFS, FPI, PKPF a VS členené podľa sektoru a oblasti protistrany

Štvrtý štvrťrok 2008

4, 5/2-21/A, B, D, G, H, I

Kratkodobé a dlhodobé pôžičky poskytnuté hospodárstvom spolu, NFK, OFS + FPI, PKPF, VS a D + NISD v prospech rezidentov a nerezidentov členené podľa sektoru a oblasti protistrany

Štvrtý štvrťrok 2008


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

28.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/49


ROZHODNUTIE RADY

z. 10. apríla 2006

o uzavretí Dohody medzi Medzinárodným trestným súdom a Európskou úniou o spolupráci a pomoci

(2006/313/SZBP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Rada na svojom zasadnutí 25. apríla 2005 rozhodla o poverení predsedníctva, ktorému má v prípade potreby pomáhať GT/VS a Komisia, začať rokovania v súlade s článkom 24 Zmluvy o Európskej únii s cieľom uzatvoriť dohodu o spolupráci a pomoci medzi Medzinárodným trestným súdom a Európskou úniou.

(2)

Na základe tohto poverenia predsedníctvo dojednalo túto dohodu.

(3)

Dohoda by sa mala schváliť v mene Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Medzinárodným trestným súdom a Európskou úniou o spolupráci a pomoci sa týmto v mene Európskej únie schvaľuje.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu s cieľom zaviazať Európsku úniu.

Článok 3

Rada berie na vedomie, že Komisia zamýšľa nasmerovať svoju činnosť na dosiahnutie cieľov a priorít tejto dohody v prípade potreby aj vhodnými zodpovedajúcimi opatreniami Spoločenstva.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 10. apríla 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


DOHODA

medzi Medzinárodným trestným súdom a Európskou úniou o spolupráci a pomoci

MEDZINÁRODNÝ TRESTNÝ SÚD,

ďalej len „súd“,

na jednej strane a

EURÓPSKA ÚNIA,

ďalej len „EÚ“, zastúpená predsedníctvom Rady Európskej únie,

na strane druhej,

ďalej len zmluvné strany,

BERÚC DO ÚVAHY zásadnú dôležitosť a prioritu, ktorá sa musí venovať konsolidácii právneho štátu a dodržiavaniu ľudských práv a humanitárneho práva, ako aj zachovaniu mieru a posilneniu medzinárodnej bezpečnosti v súlade s Chartou OSN a článkom 11 Zmluvy o Európskej únii,

BERÚC NA VEDOMIE, že zásady Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, ako aj zásady, ktorými sa riadi jeho fungovanie, sú plne v súlade so zásadami a cieľmi Európskej únie,

ZDÔRAZŇUJÚC dôležitosť výkonu spravodlivosti v súlade s právnym štátom a procesnou spravodlivosťou s osobitným odkazom na práva obžalovaného ustanovené v Rímskom štatúte,

POUKAZUJÚC na osobitnú úlohu obetí a svedkov v konaní pred súdom a potrebu osobitných opatrení zameraných na zabezpečenie ich bezpečnosti a efektívnej účasti v súlade s Rímskym štatútom,

ODVOLÁVAJÚC SA NA TO, že európska bezpečnostná stratégia, ktorú Európska rada prijala 12. decembra 2003, podporuje medzinárodný poriadok založený na účinnom multilateralizme,

MAJÚC NA PAMÄTI spoločnú pozíciu Rady 2003/444/SZBP zo 16. júna 2003 o Medzinárodnom trestnom súde, ako aj akčný plán Rady na aktualizáciu spoločnej pozície, a najmä významnú úlohu Medzinárodného trestného súdu pri prevencii a potláčaní páchania závažných trestných činov, ktoré spadajú do jeho právomoci,

BERÚC DO ÚVAHY, že Európska únia je odhodlaná podporovať efektívne fungovanie Medzinárodného trestného súdu a presadzovať jeho všeobecnú podporu prostredníctvom najširšej možnej účasti na Rímskom štatúte,

PRIPOMÍNAJÚC, že sa táto dohoda musí vykladať v spojení a s prihliadnutím na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu a Pravidlá súdneho konania a vykonávania dôkazov,

PRIPOMÍNAJÚC, že článok 87 ods. 6 Rímskeho štatútu ustanovuje, že súd môže požiadať akúkoľvek medzivládnu organizáciu o poskytnutie informácií alebo dokumentov a že súd môže tiež žiadať o iné formy spolupráce a pomoci, na ktorých sa dohodol s touto organizáciou a ktoré sú v súlade s jeho právomocami alebo mandátom,

BERÚC DO ÚVAHY, že táto dohoda upravuje podmienky spolupráce a pomoci medzi Medzinárodným trestným súdom a Európskou úniou a nie medzi Medzinárodným trestným súdom a členskými štátmi Európskej únie,

BERÚC DO ÚVAHY, že na tento účel by sa okrem spoločnej pozície 2003/444/SZBP, ako aj akčného plánu EÚ nadväzujúceho na uvedenú spoločnú pozíciu, Medzinárodný trestný súd a Európska únia mali dohodnúť na podmienkach spolupráce a pomoci,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Účel dohody

Táto dohoda, ktorú uzatvorili Európska únia („EÚ“) a Medzinárodný trestný súd („súd“) podľa ustanovení Zmluvy o Európskej únii („Zmluva o EÚ“) a Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu („štatút“) vymedzuje podmienky spolupráce a pomoci medzi EÚ a súdom.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tejto dohody „EÚ“ znamená Radu Európskej únie (ďalej len „Rada“), generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca, Generálny sekretariát Rady a Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „Európska komisia“). „EÚ“ neznamená samotné členské štáty.

2.   Na účely tejto dohody „súd“ znamená:

a)

predsedníctvo,

b)

odvolacie oddelenie, prvostupňové oddelenie a oddelenie predbežných opatrení,

c)

oddelenie žalobcu,

d)

spisovú službu,

e)

sekretariát zhromaždenia štátnych zástupcov.

Článok 3

Dohody členských štátov

1.   Táto dohoda vrátane akýchkoľvek dohôd alebo dojednaní uzatvorených podľa článku 11 sa nevzťahuje na žiadosti súdu o informácie, ktoré sa týkajú iných informácií, ako sú dokumenty EÚ, vrátane utajovaných skutočností EÚ s pôvodom v jednotlivom členskom štáte. V takom prípade sa každá žiadosť zasiela priamo príslušnému členskému štátu.

2.   Článok 73 štatútu sa obdobne uplatňuje na žiadosti súdu voči EÚ podľa tejto dohody.

Článok 4

Záväzok spolupráce a pomoci

EÚ a súd sa dohodli, že s cieľom napomôcť účelnému vykonávaniu svojich príslušných zodpovedností budú vždy, keď je to vhodné, vzájomne úzko spolupracovať a radiť sa o záležitostiach spoločného záujmu podľa ustanovení tejto dohody, pričom budú plne rešpektovať príslušné ustanovenia Zmluvy o EÚ a štatútu. S cieľom uľahčiť tento záväzok spolupráce a pomoci sa zmluvné strany dohodli s nadviazaním vhodných pravidelných kontaktov medzi súdom a kontaktným bodom EÚ pre súd.

Článok 5

Účasť na zasadnutiach

EÚ môže pozvať súd na zasadnutia a konferencie uskutočnené pod jej záštitou, na ktorých sa prerokovávajú veci, o ktoré má súd záujem, s cieľom poskytnúť pomoc v súvislosti s vecami v právomoci súdu.

Článok 6

Podpora hodnôt, ktoré tvoria základ štatútu súdu

EÚ a súd spolupracujú, vždy keď je to vhodné, prijímaním iniciatív na podporu rozširovania zásad, hodnôt a ustanovení štatútu a súvisiacich nástrojov.

Článok 7

Výmena informácií

1.   EÚ a súd do najširšej možnej a uskutočniteľnej miery zabezpečia pravidelnú výmenu informácií a dokumentov spoločného záujmu v súlade so štatútom a Pravidlami súdneho konania a vykonávania dôkazov.

2.   S náležitým ohľadom na zodpovednosti a právomoci podľa Zmluvy o EÚ sa EÚ zaväzuje spolupracovať so súdom a poskytovať súdu také informácie alebo dokumenty vo svojej držbe, ktoré súd môže požadovať podľa článku 87 ods. 6 štatútu.

3.   EÚ môže zo svojho podnetu a v súlade so Zmluvou o EÚ poskytnúť informácie alebo dokumenty, ktoré môžu byť pre prácu súdu relevantné.

4.   Tajomník súdu poskytne v súlade so štatútom a Pravidlami súdneho konania a vykonávania dôkazov informácie a dokumentáciu súvisiacu so súdnymi podaniami, ústnymi pojednávaniami, rozsudkami a príkazmi súdu, o ktoré môže mať EÚ záujem.

Článok 8

Ochrana bezpečnosti

V prípade, že by spolupráca vrátane sprístupnenia skutočností alebo dokumentov ustanovených v tejto dohode mohla ohroziť bezpečnosť súčasných alebo bývalých zamestnancov EÚ alebo inak ovplyvniť bezpečnosť alebo riadne vykonanie akejkoľvek operácie alebo činnosti EÚ, súd môže nariadiť, najmä na žiadosť EÚ, vhodné ochranné opatrenia.

Článok 9

Utajované skutočnosti

Ustanovenia týkajúce sa odovzdávania utajovaných skutočností EÚ orgánu súdu sú ustanovené v prílohe k tejto dohode, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 10

Svedecké výpovede zamestnancov Európskej únie

1.   Ak súd požiada o svedeckú výpoveď úradníka alebo iného zamestnanca EÚ, EÚ sa zaväzuje k plnej spolupráci so súdom a, ak je to potrebné s náležitým ohľadom na jej zodpovednosť a právomoci podľa Zmluvy o EÚ a jej príslušných pravidiel, prijať všetky potrebné opatrenia, aby súd mohol vypočuť svedeckú výpoveď osoby, najmä zbaviť túto osobu povinnosti mlčanlivosti.

2.   S odkazom na článok 8 zmluvné strany uznávajú potrebu možných bezpečnostných opatrení pre prípad, že úradník alebo iný zamestnanec EÚ poskytuje svedeckú výpoveď na súde.

3.   Ak štatút alebo Pravidlá súdneho konania a vykonávania dôkazov neustanovujú inak, EÚ je oprávnená vymenovať zástupcu, ktorý poskytuje pomoc úradníkovi alebo inému zamestnancovi EÚ, ktorý svedčí na súde.

Článok 11

Spolupráca medzi Európskou úniou a prokurátorom

1.   Pri úplnom rešpektovaní Zmluvy o EÚ:

i)

sa EÚ zaväzuje spolupracovať s prokurátorom v súlade so štatútom a Pravidlami súdneho konania a vykonávania dôkazov pri poskytovaní dodatočných informácií, ktoré sú v držbe EÚ, na základe jeho žiadosti;

ii)

sa EÚ zaväzuje spolupracovať s prokurátorom v súlade s článkom 54 ods. 3 písm. c) štatútu;

iii)

je EÚ pripravená v súlade s článkom 54 ods. 3 písm. d) štatútu uzatvoriť také dojednania alebo dohody, ktoré nie sú v rozpore so štatútom a ktoré môžu byť potrebné na uľahčenie spolupráce EÚ s prokurátorom.

2.   Prokurátor adresuje písomné žiadosti o informácie generálnemu tajomníkovi/vysokému splnomocnencovi. Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec poskytne písomnú odpoveď najneskôr do jedného mesiaca.

3.   EÚ a prokurátor sa môžu dohodnúť, že EÚ poskytne prokurátorovi dokumenty alebo skutočnosti pod podmienkou zachovania mlčanlivosti a výhradne na účel vyhotovenia nového dôkazu a že takýto dokument alebo skutočnosť sa bez súhlasu EÚ nesprístupní iným orgánom súdu ani tretím stranám na žiadnom stupni konania ani po ňom. Uplatňujú sa pravidlá článku 9 pre utajované skutočnosti.

Článok 12

Výsady a imunity

Ak súd chce vykonať svoju právomoc nad osobou, ktorá je údajne trestne zodpovedná za trestný čin, ktorý je v právomoci súdu, a ak táto osoba požíva podľa príslušných noriem medzinárodného práva akékoľvek výsady a imunity, príslušná inštitúcia EÚ sa zaväzuje k plnej spolupráci so súdom a s náležitým ohľadom na jej zodpovednosť a právomoci podľa Zmluvy o EÚ a jej príslušných pravidiel prijať všetky potrebné opatrenia, aby súd mohol vykonať svoju právomoc, najmä zbaviť túto osobu výsad a imunít v súlade so všetkými príslušnými normami medzinárodného práva.

Článok 13

Personálne dojednania

Podľa článku 44 ods. 4 štatútu sa EÚ a súd dohodli určiť v závislosti od jednotlivého prípadu, na základe akých výnimočných okolností môže súd využívať znalosti zamestnancov EÚ, ktorých EÚ bezplatne ponúka, aby pomáhali pri práci akéhokoľvek orgánu súdu.

Článok 14

Služby a zariadenia

Podľa dostupnosti poskytne EÚ súdu na základe jeho žiadosti také zariadenia a služby, aké súd môže žiadať vrátane, ak je to potrebné, podpory priamo na mieste. Požiadavky a podmienky, za ktorých možno zariadenia, služby a podporu EÚ poskytovať, budú, ak je to vhodné, predmetom dodatočných dojednaní uzatvorených vopred.

Článok 15

Odborná príprava

EÚ sa snaží podporovať, ak je to vhodné a po porade so súdom, rozvoj odbornej prípravy a pomoci pre sudcov, prokurátorov, úradníkov a poradcov pri práci súvisiacej so súdom.

Článok 16

Korešpondencia

1.   Na účely tejto dohody:

a)

pokiaľ ide o EÚ,

všetka korešpondencia sa zasiela Rade na túto adresu:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels

;

vedúci spisovej služby Rady postupuje všetku korešpondenciu členským štátom, Európskej komisii a kontaktnému bodu EÚ pre súd, pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak;

b)

pokiaľ ide o súd,

všetka korešpondencia sa zasiela tajomníkovi alebo, ak je to vhodné, prokurátorovi.

2.   Výnimočne môže byť z operatívnych dôvodov korešpondencia jednej zmluvnej strany, ktorá je prístupná iba určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo útvarom tejto strany, adresovaná a prístupná len určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo útvarom druhej zmluvnej strany jednoznačne určených za príjemcov, pričom sa zohľadní ich právomoc a dodrží sa zásada „potreby poznať“. Pokiaľ ide o EÚ, táto korešpondencia sa zasiela prostredníctvom vedúceho spisovej služby Rady.

Článok 17

Vykonávanie

1.   Na vykonávanie tejto dohody dozerá úrad prokurátora a sekretariát súdu, generálny tajomník Rady a generálny tajomník Európskej komisie v súlade s ich príslušnými právomocami.

2.   Súd a EÚ môžu na účely vykonávania tejto dohody uzavrieť také dojednania, aké považujú za vhodné.

Článok 18

Riešenie sporov

Všetky nezrovnalosti medzi EÚ a súdom vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa riešia konzultáciou medzi zmluvnými stranami.

Článok 19

Nadobudnutie platnosti a preskúmanie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po jej podpísaní zmluvnými stranami.

2.   Táto dohoda sa môže na žiadosť ktorejkoľvek strany preskúmať, aby sa zvážili prípadné zmeny a doplnenia. Preskúmanie sa uskutoční najneskôr päť rokov po nadobudnutí platnosti.

3.   Každá zmena a doplnenie k tejto dohode sa vykoná iba písomne a po vzájomnej dohode zmluvných strán.

Článok 20

Výpoveď

Ktorákoľvek zmluvná strana môže vypovedať túto dohodu písomným oznámením o vypovedaní, ktoré doručí druhej zmluvnej strane. Výpoveď nadobudne účinnosť po šestich mesiacoch po doručení oznámenia druhej strane, ale neovplyvní už dohodnuté záväzky podľa ustanovení tejto dohody. Najmä všetky utajované skutočnosti poskytnuté alebo vymenené podľa tejto dohody budú aj naďalej ochraňované v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto dohode.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia riadne poverení na tento účel podpísali túto dohodu.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωοη

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Por la Corte Penal Internacional

Za Mezinárodní trestní soud

For Den Internationale Straffedomstol

Für den Europäischen Strafgerichtshof

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nimel

Για to Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

For the International Criminal Court

Pour la Cour Pénale Internationale

Per la Corte Penale Internazionale

Starptautiskās Krimināltiesas vārdā

Tarptautinio baudžiamojo teismo vardu

A Nemzetközi Büntetőbíróság részéről

Għall-Qorti Kriminali Internazzjonali

Voor het Internationaal Strafhof

W imieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego

Pelo Tribunal Penal Internacional

Za Medzinárodný trestný súd

Za Mednarodno Kazensko Sodišče

Kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta

För Internationella brottmålsdomstolen

Image

PRÍLOHA

1.

V prípade žiadosti akéhokoľvek orgánu súdu v zmysle článku 34 štatútu o utajovanú skutočnosť EÚ možno odovzdanie takýchto skutočností povoliť len v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady (1).

Na účely tejto dohody utajovaná skutočnosť je akákoľvek informácia (t. j. poznatok, ktorý možno oznámiť v akejkoľvek forme) alebo materiál, o ktorom je rozhodnuté, že si vyžaduje ochranu voči neoprávnenému sprístupneniu, a ktorý bol takto označený v bezpečnostnej klasifikácii (ďalej len „utajovaná skutočnosť“).

Najmä:

i)

súd zabezpečí, že si utajované skutočnosti EÚ, ktorých odovzdanie bolo potrebné, zachovajú stupeň utajenia, ktorý im bol udelený EÚ, a uchováva takéto skutočnosti v súlade s rovnocennou úrovňou ochrany, akú predpokladajú bezpečnostné nariadenia Rady. V tejto súvislosti súd zabezpečí poskytnutie ochrany, ktorú vyžaduje EÚ v súlade s pravidlami, opatreniami a postupmi, ktoré budú stanovené podľa odseku 4;

ii)

súd nepoužije utajované skutočnosti EÚ, ktorých odovzdanie bolo potrebné, na iné účely ako na tie, na ktoré boli utajované skutočnosti a dokumenty EÚ odovzdané súdu;

iii)

súd nesprístupní takéto skutočnosti alebo dokumenty tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu EÚ v súlade so zásadou súhlasu pôvodcu, ako je definovaná v bezpečnostných nariadeniach Rady;

iv)

súd zabezpečí, že prístup k odovzdaným utajovaným skutočnostiam bude udelený len tým jednotlivcom, ktorí ich majú „potrebu poznať“;

v)

súd zabezpečí, aby všetky osoby, ktoré pri výkone svojich služobných povinností potrebujú mať prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ na úrovni „CONFIDENTIEL UE“ alebo vyššej alebo ktorých povinnosti a funkcie si k nim môžu vyžadovať prístup, boli náležite bezpečnostne preverené predtým, ako im bude udelený prístup k takýmto skutočnostiam v súlade s opatreniami, ktoré sa zavedú na základe objektívnych kritérií podľa odseku 4;

vi)

súd zabezpečí, že predtým ako bude umožnený prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, budú všetci jednotlivci, ktorí požadujú prístup k takýmto skutočnostiam, oboznámení s požiadavkami ochranných bezpečnostných nariadení príslušných pre stupeň utajenia skutočnosti, ktorá im bude sprístupnená, a budú ich spĺňať;

vii)

berúc do úvahy stupeň utajenia, utajované skutočnosti EÚ sa prepravujú na súd v diplomatickej obálke, vojenskými poštovými službami, zabezpečenými poštovými službami a zabezpečenou telekomunikačnou alebo osobnou prepravou. Súd vopred oznámi generálnemu sekretariátu Rady EÚ názov a adresu orgánu zodpovedného za bezpečnosť utajovaných skutočností a presnú adresu, na ktorú skutočnosti musia byť zaslané, a zabezpečí, aby príjemcovia boli bezpečnostne preverení;

viii)

súd zabezpečí, že všetky prevádzky, priestory, budovy, úrady, miestnosti, komunikačné a informačné systémy atď., v ktorých sa uchovávajú a/alebo spracúvajú utajované skutočnosti EÚ, sú chránené prostredníctvom primeraných opatrení fyzickej bezpečnosti v súlade s opatreniami, ktoré sa zavedú podľa odseku 4;

ix)

súd zabezpečí, aby boli jemu odovzdané utajované dokumenty EÚ pri príjme zaregistrované do osobitného registra. Súd zabezpečí, aby boli jemu odovzdané kópie utajovaných dokumentov EÚ, ktoré môže prijímajúci orgán vyhotoviť, ich počet a distribúcia zaregistrované v tomto osobitnom registri. Súd oznámi EÚ dátum návratu týchto dokumentov EÚ alebo poskytne potvrdenie o ich zničení;

x)

súd oznámi generálnemu sekretariátu Rady EÚ každý prípad ohrozenia jemu odovzdaných utajovaných skutočností EÚ. V takom prípade súd iniciuje vyšetrovanie a prijme vhodné opatrenia na zabránenie opakovaniu v súlade s opatreniami, ktoré sa zavedú podľa odseku 4.

2.

Pri vykonávaní odseku 1 nie je možné žiadne všeobecné odovzdanie, pokiaľ si zmluvné strany nezavedú a neschvália postupy týkajúce sa určitých kategórií skutočností.

3.

Utajovaným skutočnostiam EÚ môže byť znížený stupeň utajenia alebo môžu byť zbavené utajenia v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady pred ich odovzdaním súdu. Akýkoľvek utajovaný dokument EÚ, ktorý obsahuje vnútroštátne utajované skutočnosti, môže byť konzultovaný iba s vhodne prevereným zamestnancom súdu, alebo môže byť znížený stupeň jeho utajenia, prípadne môže byť zbavený utajenia a odovzdaný súdu s výslovným písomným súhlasom pôvodcu.

4.

S cieľom vykonávať túto dohodu sa medzi tromi orgánmi určenými nižšie zavedú bezpečnostné opatrenia na stanovenie normy pre vzájomnú bezpečnostnú ochranu utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode:

a)

bezpečnostný úrad súdu je zodpovedný za tvorbu bezpečnostných opatrení na ochranu a zabezpečenie utajovaných skutočností poskytnutých súdu podľa tejto dohody;

b)

Bezpečnostný úrad Generálneho sekretariátu Rady pod vedením a v mene generálneho tajomníka Rady, konajúci v mene Rady a na základe jej právomoci, zodpovedá za vývoj bezpečnostných opatrení na ochranu a uchovávanie utajovaných skutočností, ktoré sa poskytujú EÚ podľa tejto dohody;

c)

Bezpečnostné riaditeľstvo Európskej komisie, konajúce v mene Európskej komisie a na základe jej právomoci, zodpovedá za vývoj bezpečnostných opatrení na ochranu utajovaných skutočností poskytovaných alebo vymieňaných podľa tejto dohody v rámci Európskej komisie a jej priestorov;

d)

v prípade EÚ podliehajú tieto normy schváleniu Bezpečnostným výborom Rady.

5.

Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc v súvislosti s bezpečnosťou utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode a záležitosťami spoločného záujmu. Orgány vymedzené v odseku 4 vykonávajú vzájomné bezpečnostné porady a kontroly s cieľom zhodnotiť účinnosť bezpečnostných opatrení, ktoré vypracujú v rámci svojej príslušnej zodpovednosti podľa odseku 4.

6.

Každá zmluvná strana má bezpečnostnú organizáciu a bezpečnostné programy založené na týchto základných zásadách a minimálnych bezpečnostných normách, ktoré sa zavedú do bezpečnostných systémov zmluvných strán zriadených podľa odseku 4 s cieľom zabezpečiť, aby sa na utajované skutočnosti podliehajúce tejto dohode uplatňovala rovnaká úroveň ochrany.

7.

Pred prvým poskytnutím utajovanej skutočnosti v zmysle tejto dohody musia zodpovedné bezpečnostné orgány uvedené v odseku 4 súhlasiť, že prijímajúca strana je schopná chrániť a uchovávať skutočnosti podliehajúce tejto dohode spôsobom zlučiteľným s opatreniami ustanovenými podľa odseku 4.

8.

Nič v tejto dohode nebráni EÚ sprístupniť súdu informácie s najvyšším stupňom utajenia, ak súd zabezpečí rovnaký stupeň ochrany, aký predpokladajú bezpečnostné nariadenia Rady.


(1)  Rozhodnutie Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúce bezpečnostné nariadenia Rady (Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1).