ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 112

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
26. apríla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 633/2006 z 25. apríla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 634/2006 z 25. apríla 2006, ktorým sa stanovuje obchodná norma pre hlávkovú kapustu a hlávkový kel a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1591/87

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 635/2006 z 25. apríla 2006, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 1251/70 o práve pracovníkov zostať na území členského štátu po skončení zamestnania v tomto štáte ( 1 )

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 636/2006 z 20. marca 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa obyčajného v zónach IV c, VII d plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

10

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Protokolu k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande alebo v Nórsku

12

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2006, ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu etylalkoholu s pôvodom v Guatemale a Pakistane

13

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2006 o nezaradení metabenztiazurónu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odňatí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto účinnú látku [oznámené pod číslom K(2006) 1653]  ( 1 )

15

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/303/SZBP z 25. apríla 2006, ktorou sa mení, dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2005/355/SZBP o poradnej a pomocnej misii Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (KDR)

18

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/304/SZBP z 10. apríla 2006 o zriadení plánovacieho tímu EÚ (EUPT Kosovo) pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ v oblasti právneho štátu a ďalších možných oblastiach v Kosove

19

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

26.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 633/2006

z 25. apríla 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. apríla 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 25. apríla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

132,0

204

65,0

212

139,0

624

138,6

999

118,7

0707 00 05

052

129,4

628

147,3

999

138,4

0709 90 70

052

136,6

204

43,5

999

90,1

0805 10 20

052

37,7

204

35,7

212

51,8

220

40,7

624

66,2

999

46,4

0805 50 10

052

43,0

624

56,2

999

49,6

0808 10 80

388

85,3

400

128,3

404

94,7

508

76,2

512

82,1

524

68,2

528

94,8

720

73,9

804

108,3

999

90,2

0808 20 50

388

85,4

512

82,3

524

57,8

528

83,3

720

91,3

999

80,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


26.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 634/2006

z 25. apríla 2006,

ktorým sa stanovuje obchodná norma pre hlávkovú kapustu a hlávkový kel a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1591/87

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 2,

keďže:

(1)

Kapusta a kel sa nachádzajú medzi výrobkami uvedenými v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2200/96, pre ktoré sa prijímajú normy. Nariadenie Komisie (EHS) č. 1591/87 z 5. júna 1987, ktorým sa ustanovujú normy kvality pre kapustu, kel, ružičkový kel, rebrovaný zeler a špenát (2) sa niekoľkokrát zmenilo a doplnilo. Z dôvodov jasnosti by sa pravidlá pre hlávkovú kapustu a hlávkový kel mali oddeliť od pravidiel pre ostatné výrobky v rámci nariadenia (EHS) č. 1591/87 a malo by sa prijať samostatné nariadenie.

(2)

Na tento účel a v záujme zachovania prehľadnosti na svetovom trhu by sa mala zohľadniť norma Európskej hospodárskej komisie OSN FFV-09 týkajúca sa obchodu a kontroly kvality hlávkovej kapusty a hlávkového kelu, ktorú odporučila pracovná skupina pre poľnohospodárske normy kvality Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK/OSN).

(3)

Balenia, ktoré obsahujú zmes jednotlivých druhov hlávkovej kapusty a hlávkového kelu sa vyskytujú na trhu čoraz častejšie. Je preto potrebné ujasniť ustanovenia týkajúce sa označovania týchto balení.

(4)

Uplatnenie tejto novej normy by malo z trhu odstrániť výrobky neuspokojivej kvality, zosúladiť výrobu s požiadavkami spotrebiteľov a uľahčiť obchod založený na spravodlivej súťaži, čím sa zlepší ziskovosť.

(5)

Normy sa uplatňujú na všetkých stupňoch obchodu. Preprava na veľké vzdialenosti, skladovanie počas určitého obdobia a rôzne procesy, ktorým sú výrobky vystavené, môžu spôsobiť istý stupeň poškodenia vzhľadom na biologické procesy vo výrobkoch alebo ich rýchlo sa kaziacu povahu. Takéto poškodenie treba vziať do úvahy pri uplatňovaní týchto noriem na jednotlivých stupňoch obchodu nasledujúcich po expedícii.

(6)

Nariadenie (EHS) č. 1591/87 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Obchodná norma platná pre hlávkovú kapustu a hlávkový kel, ktoré patria pod kód KN 0704 90 je stanovená v prílohe.

2.   Norma sa uplatňuje vo všetkých stupňoch obchodu za podmienok, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 2200/96.

Avšak na stupňoch, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

a)

miernu stratu čerstvosti a zvädnutosť;

b)

mierne poškodenie vzhľadom na biologické procesy a ich náchylnosť podliehať skaze.

Článok 2

Nariadenie (EHS) č. 1591/87 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

2.

V článku 1 ods. 1 sa prvá zarážka vypúšťa.

3.

Príloha I sa vypúšťa.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 146, 6.6.1987, s. 36. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

OBCHODNÁ NORMA PRE HLÁVKOVÚ KAPUSTU A HLÁVKOVÝ KEL

1.   DEFINÍCIA POJMU

Táto norma sa uplatňuje na hlávkovú kapustu a hlávkový kel, ktoré sa pestujú z odrôd (kultivarov) Brassica oleracea L. var. capitata L. (vrátane kapusty červenej a špicatej) a z Brassica oleracea L var. sabauda L. (hlávkový kel), ktoré sa v čerstvom stave dodávajú spotrebiteľovi, okrem kapusty a kelu určených na priemyselné spracovanie.

2.   USTANOVENIA O KVALITE

Účelom týchto noriem je vymedziť požiadavky na kvalitu hlávkovej kapusty a hlávkového kelu po ich príprave a balení.

A.   Minimálne požiadavky

Za predpokladu splnenia osobitných podmienok pre jednotlivé triedy a povolených prípustných odchýlok musia hlávková kapusta a hlávkový kel vo všetkých triedach byť:

neporušené, chýbajúce vrchné listy a malé praskliny v stopke sa nepovažujú za vady,

čerstvého vzhľadu,

nevykazujúce známky kvitnutia,

zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené v takom rozsahu, že nie sú vhodné na konzum, sú neprípustné,

prakticky bez škodcov,

prakticky bez poškodenia spôsobeného škodcami,

čisté, prakticky bez viditeľných cudzích látok,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Stopka by sa mala odrezať mierne pod najnižším miestom rastu listov, listy by mali zostať pevne uchytené a rez by mal byť čistý.

Hlávková kapusta a hlávkový kel musia byť v takom stave, ktorý im umožňuje:

znášať prepravu a manipuláciu,

doručenie v uspokojivom stave na miesto určenia.

B.   Klasifikácia

Hlávková kapusta a hlávkový kel sa klasifikujú do týchto dvoch tried:

i)   I. trieda

Hlávková kapusta a hlávkový kel I. triedy musia byť dobrej kvality a charakteristické pre danú odrodu. S ohľadom na odrodu musia byť pevné.

Hlávková kapusta a hlávkový kel musia byť dôkladne očistené. V prípade kelu a skorej hlávkovej kapusty sa môže ponechať časť listov, ktoré majú ochrannú funkciu.

Tieto menšie chyby sú prípustné, ak neovplyvnia celkový vzhľad hlávkovej kapusty a hlávkového kelu , ich kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

malé praskliny na vrchných listoch,

mierne otlačenie a menšie pristrihnutie vonkajších listov,

mierne poškodenie mrazom.

ii)   II. trieda

Do tejto triedy sa zaraďujú hlávková kapusta a hlávkový kel, ktoré nespĺňajú požiadavky I. triedy, ale spĺňajú minimálne požiadavky, uvedené v oddiele A.

Prípustné sú tieto chyby za predpokladu, že si hlávková kapusta a hlávkový kel zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

praskliny na vrchných listoch,

viaceré vrchné listy sa môžu odstrániť za predpokladu, že zostanú zachované základné odrodové charakteristiky,

otlačenie a/alebo poškodenie nie viac ako do hĺbky dvoch vrchných listov,

mierne znaky poškodenia škodcami alebo ochorením nie viac ako do hĺbky dvoch vrchných listov,

poškodenie mrazom.

3.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZARADENIA PODĽA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa hmotnosti hlávky. Minimálna veľkosť hlávky je 350 g.

Hmotnosť najťažšej hlávky nesmie v žiadnom balení presahovať dvojnásobnú hmotnosť najľahšej hlávky. Ak je hmotnosť najťažšej hlávky rovnaká alebo menšia ako 2 kilogramy, rozdiel medzi najťažšou a najľahšou hlávkou môže byť najviac 1 kilogram.

Požiadavky na veľkosť sa nevzťahujú na mini plodiny.

„Mini plodina“ znamená odrodu alebo kultivar kapusty alebo kelu, získané šľachtením a/alebo špeciálnymi pestovateľskými technikami, okrem kapusty a kelu, ktoré nepatria do mini odrôd, ktoré nie sú úplne vyvinuté alebo nedosahujú požadovanú hmotnosť. Všetky ostatné požiadavky normy sa uplatňujú.

4.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PRÍPUSTNÝCH ODCHÝLIEK

Prípustné odchýlky týkajúce sa kvality a veľkosti sú povolené v každom balení pre výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky pre určené triedy.

A.   Prípustné odchýlky kvality

i)   I. trieda

10 % z počtu alebo hmotnosti hlávkovej kapusty alebo kelu, ktoré nespĺňajú požiadavky pre túto triedu, ale spĺňajú požiadavky pre II. triedu alebo vo výnimočných prípadoch sú v rámci prípustnej odchýlky pre túto triedu.

ii)   II. trieda

10 % z počtu alebo hmotnosti hlávkovej kapusty alebo kelu, ktoré nespĺňajú požiadavky pre túto triedu ani minimálne požiadavky, s výnimkou hlávkovej kapusty alebo kelu viditeľne napadnutých hnilobou alebo inak poškodených tak, že nie sú vhodné na konzumáciu.

B.   Prípustné odchýlky veľkosti

Pre všetky triedy: 10 % z počtu alebo hmotnosti hlávkovej kapusty alebo kelu, ktoré nespĺňajú stanovené požiadavky.

Žiadna hlávka však nesmie mať menšiu hmotnosť ako 300 gramov.

5.   POŽIADAVKY NA OBCHODNÚ ÚPRAVU

A.   Vyrovnanosť

Obsah každého balenia musí zahŕňať iba hlávkovú kapustu alebo kel rovnakého pôvodu, odrody a kvality.

Hlávková kapusta a kel I. triedy musia byť vyrovnané v tvare aj farbe.

Mini kapusta a kel musia byť primerane vyrovnané, pokiaľ ide o ich veľkosť.

Zmes rôznych odrôd hlávkovej kapusty a kelu opísaných v tejto norme sa však môže baliť spoločne za predpokladu, že sú vyrovnané z hľadiska kvality a každý obsiahnutý druh aj z hľadiska veľkosti a pôvodu.

Viditeľná časť obsahu balenia musí zodpovedať celému obsahu.

Bez ohľadu na prvý až piaty odsek je možné výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto norma, miešať v predajnom obale s čistou hmotnosťou do troch kilogramov, a to s rôznymi druhmi čerstvého ovocia a zeleniny za podmienok ustanovených v nariadení Komisie (ES) č. 48/2003 (1).

B.   Balenie

Hlávková kapusta a kel musia byť zabalené takým spôsobom, aby boli dostatočne chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, ktorá zabráni vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu plodiny. Materiály ako papier alebo nálepky s obchodnými údajmi sa môžu používať za predpokladu, že boli vytlačené alebo nalepené netoxickým atramentom alebo lepidlom.

Balenia nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

Nálepky nalepené jednotlivo na výrobok nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia.

6.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

1.   Na každom obale musia byť uvedené tieto údaje písmenami zoskupenými na jednej strane, čitateľne a nezmazateľne, viditeľné zvonku:

A.   Označenie

Názov a adresa baliarne a/alebo odosielateľa.

Môže sa nahradiť:

pre všetky balenia okrem predbalených výrobkov, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo odosielateľa, v bezprostrednej blízkosti slov „baliareň a/alebo odosielateľ“ (alebo rovnocenné skratky),

iba pre predbalené výrobky, názov a adresu predajcu so sídlom v Spoločenstve, v bezprostrednej blízkosti slov „balené pre:“ alebo rovnocenného odkazu. V tomto prípade označovanie taktiež zahŕňa kód baliarne a/alebo odosielateľa. Predajca poskytne všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, týkajúce sa významu tohto kódu.

B.   Charakter plodiny

„Kapusta červená“, „Kapusta hlávková biela“, „Kapusta špicatá“, „Kel“ alebo rovnocenné označenie, ak obsah nie je viditeľný zvonka.

Ak sú rôzne druhy hlávkovej kapusty alebo kelu zmiešané:

označenie „Zmiešaná hlávková kapusta/kel“ alebo

označenie každého druhu hlávkovej kapusty alebo kelu, a ak obsah nie je viditeľný zvonka, aj označenie počtu kusov každého typu.

C.   Pôvod plodiny

Krajina pôvodu a nepovinne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

V prípade balení obsahujúcich zmes druhov hlávkovej kapusty alebo kelu odlišného pôvodu, označenie každej krajiny pôvodu sa uvedie vedľa názvu príslušného druhu.

D.   Obchodné špecifikácie

trieda,

počet kusov,

„mini kapusta/ kel“, „baby kapusta/kel“ alebo prípadne iný primeraný termín pre mini plodinu.

E.   Úradná kontrolná značka (nepovinne)

2.   Na baleniach nemusia byť označené údaje uvedené v bode 1, ak obsahujú predajné balenia zreteľne viditeľné zvonka, na ktorých sú tieto údaje označené. Tieto balenia nesmú obsahovať žiadne zavádzajúce údaje. V prípade, že sa tieto balenia prepravujú na paletách, tieto údaje musia byť umiestnené na viditeľnom mieste aspoň na dvoch stranách palety


(1)  Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 65.


26.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 635/2006

z 25. apríla 2006,

ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 1251/70 o práve pracovníkov zostať na území členského štátu po skončení zamestnania v tomto štáte

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 39 ods. 3 písm. d),

keďže:

(1)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (1), sa spojili do jediného znenia právne predpisy týkajúce sa voľného pohybu občanov Únie. V článku 17 tejto smernice sú prebrané hlavné prvky ustanovení nariadenia Komisie (EHS) č. 1251/70 z 29. júna 1970 o práve pracovníkov zostať na území členského štátu po skončení zamestnania v tomto štáte (2) a sú zmenené a doplnené tak, že sa užívateľom práva usadiť sa zabezpečuje privilegovanejšie postavenie, a to právo trvalého pobytu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 1251/70 by sa preto malo zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 1251/70 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 30. apríla 2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. apríla 2006

Za Komisiu

Vladimír ŠPIDLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.

(2)  Ú. v. ES L 142, 30.6.1970, s. 24.


26.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 636/2006

z 20. marca 2006,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa obyčajného v zónach IV c, VII d plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2006.

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, bola v dôsledku výlovu zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v tejto prílohe vyčerpaná kvóta pridelená na rok 2006.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich držanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásoby uvedené v tejto prílohe na rok 2006 sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje od dátumu uvedeného v danej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje ponechať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby vylovené týmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2006

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1.


PRÍLOHA

č.

03

Členský Štát

Francúzsko

Zásoby

HER/4CXB7D

Druhy

Sleď obyčajný (Clupea harengus)

Zóna

IV c, VII d

Dátum

1. marca 2006


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

26.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/12


Informácia o nadobudnutí platnosti Protokolu k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande alebo v Nórsku

Uvedený protokol k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom, ktorý Rada uzavrela 21. februára 2006, nadobudne platnosť 1. mája 2006, oznámenia o ukončení postupov v súlade s článkom 5 protokolu sa vykonali 27. marca 2006.


Komisia

26.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/13


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. apríla 2006,

ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu etylalkoholu s pôvodom v Guatemale a Pakistane

(2006/301/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Komisia 26. mája 2005 oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) informovala o začatí antidumpingového konania, pokiaľ ide o dovoz etylalkoholu do Spoločenstva, tiež denaturovaného, s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším, s pôvodom v Guatemale a Pakistane, zvyčajne zaradeného pod kódy KN 2207 10 00 a ex 2207 20 00.

(2)

Antidumpingové konanie sa začalo podľa článku 5 základného nariadenia na základe podnetu podaného 11. apríla 2005 Združením výrobcov priemyselného etanolu Európskej únie (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov predstavujúcich podstatnú časť, v tomto prípade 30 %, celkovej výroby etylalkoholu v Spoločenstve.

(3)

Podnet obsahoval evidentný dôkaz o existencii dumpingu uvedeného výrobku a z toho vyplývajúcej značnej ujme, a tieto fakty boli považované za dostatočné na začatie konania.

(4)

O začatí konania Komisia oficiálne informovala vyvážajúcich výrobcov v Guatemale a Pakistane, dovozcov/obchodníkov, dodávateľov a používateľov, o ktorých je známe, že sa ich záležitosť týka, zástupcov príslušných vyvážajúcich krajín a výrobcov Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne oznámiť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania a všetkým príslušným stranám boli zaslané dotazníky.

B.   STIAHNUTIE PODNETU A UKONČENIE KONANIA

(5)

Navrhovateľ listom z 31. januára 2006 určeným Komisii oficiálne stiahol svoj podnet. Podľa navrhovateľa toto stiahnutie podnietila nedávna podstatná zmena vo všeobecnom systéme preferencií, pokiaľ ide o etylalkohol s pôvodom v Pakistane. Navrhovateľ tvrdí, že hoci sa týmto neodstránili dumpingové praktiky, vo veľkej miere to pomohlo obmedziť veľké a poškodzujúce objemy dovozu z Pakistanu do Spoločenstva. Keďže údaje o ujme v podnete boli založené na kombinovanom efekte dovozu z Guatemaly a Pakistanu, navrhovateľ sa domnieva, že vhodným postupom je v súčasnosti stiahnutie podnetu so zreteľom na obidve krajiny.

(6)

V súlade s článkom 9 ods. 1 základného nariadenia konanie možno ukončiť, ak bol podnet stiahnutý, nie však, ak by takéto ukončenie nebolo v záujme Spoločenstva.

(7)

Komisia usúdila, že by sa súčasné konanie malo ukončiť, keďže prešetrovaním sa neobjasnili žiadne okolnosti, ktoré by poukázali na to, že takéto ukončenie by nebolo v záujme Spoločenstva. Zainteresované strany boli zodpovedajúcim spôsobom informované a dostali príležitosť vyjadriť sa. Nepredložili však žiadne pripomienky, ktoré by mohli zmeniť toto rozhodnutie.

(8)

Komisia preto dospela k záveru, že antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu etylalkoholu s pôvodom v Guatemale a Pakistane do Spoločenstva by sa malo ukončiť bez uloženia antidumpingových opatrení,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Týmto sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu etylalkoholu, tiež denaturovaného, s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším, s pôvodom v Guatemale a Pakistane, zvyčajne zaradeného pod kódy KN 2207 10 00 a ex 2207 20 00.

V Bruseli 25. apríla 2006

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ C 129, 26.5.2005, s. 22.


26.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/15


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. apríla 2006

o nezaradení metabenztiazurónu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odňatí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto účinnú látku

[oznámené pod číslom K(2006) 1653]

(Text s významom pre EHP)

(2006/302/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2004/20/ES (2), najmä na jej štvrtý pododsek článku 8 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že členský štát môže v priebehu 12 rokov od oznámenia tejto smernice povoliť uvádzanie na trh prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k tejto smernici, a ktoré sú na trhu už dva roky po jej oznámení a sú v súvislosti s týmito látkami predmetom postupného preverovania v rámci pracovného programu.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1490/2002 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie druhej a tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS. V súvislosti s účinnými látkami, v prípade ktorých oznamovateľ nesplnil svoje záväzky podľa týchto nariadení, sa nevykoná žiadna kompletná kontrola alebo evaluácia podkladov. V prípade metabenztiazurónu neboli v predpísanej lehote predložené žiadne kompletné podklady. V dôsledku toho by sa táto účinná látka nemala zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS a členské štáty by mali odňať všetky povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto účinnú látku.

(3)

V prípade účinných látok, pre ktoré je lehota na predbežné oznámenie odňatia príslušných povolení krátka, by sa malo obdobie určené na likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a využívanie existujúcich zásob prípravkov obmedziť na maximálne dvanásť mesiacov, aby sa tieto zásoby mohli použiť maximálne v jednom ďalšom vegetačnom období. V prípadoch, keď bola poskytnutá dlhšia lehota na predbežné oznámenie, môže sa táto lehota skrátiť tak, aby uplynula na konci vegetačného obdobia.

(4)

Komisia spolu s odborníkmi z členských štátov predložila a zhodnotila informácie o metabenztiazuróne, z ktorých vyplýva potreba ďalšieho používania príslušnej účinnej látky. V takýchto prípadoch by sa mali prijať prechodné opatrenia, ktoré umožnia rozvoj alternatív.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Metabenztiazurón sa preto nezaraďuje do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce metabenztiazurón boli odňaté dňa 25. októbra 2006,

b)

sa od 26. apríla 2006 neudeľovali ani neobnovovali žiadne povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce metabenztiazurón podľa výnimky ustanovenej v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 3

1.   Na rozdiel od článku 2 môže členský štát uvedený v stĺpci B prílohy zachovať v platnosti povolenia pre prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky uvedené v stĺpci A, na účely použitia uvedené v stĺpci C prílohy najneskôr do 30. júna 2009. Členský štát, ktorý využíva výnimku ustanovenú v prvom pododseku, zabezpečí, že budú splnené nasledujúce podmienky:

a)

ďalšie používanie je akceptovateľné len do tej miery, pokiaľ nemá žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat a žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie,

b)

takéto prípravky na ochranu rastlín zostávajúce na trhu po 25. októbra 2006 sa znovu označia, aby spĺňali podmienky obmedzeného používania,

c)

prijmú sa všetky náležité opatrenia na zmiernenie rizík, aby sa redukovali možné riziká,

d)

budú sa hľadať alternatívy pre takéto použitia.

2.   Príslušný členský štát informuje Komisiu najneskôr do 31. decembra každého roku o opatreniach, ktoré sa prijali v súvislosti s uplatňovaním odseku 1, najmä o opatreniach v zmysle písmen a) až d).

Článok 4

Akýkoľvek odklad, ktorý členské štáty poskytnú v súlade s článkom 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS, bude podľa možnosti čo najkratší.

Ak sa povolenia odnímu v súlade s článkom 2 najneskôr do 25. októbra 2006, uplynie lehota najneskôr 25. októbra 2007.

Ak sa povolenia odnímu v súlade s článkom 3 ods. 1 najneskôr do 30. júna 2009, uplynie lehota najneskôr 31. decembra 2009.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. apríla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 32.

(3)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1044/2003 z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, s. 32).


PRÍLOHA

Zoznam povolení, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 1

stĺpec A

stĺpec B

stĺpec C

účinná látka

členský štát

použitie

metabenztiazurón

Belgicko

pór, hrach

Francúzsko

rastliny z rodu Allium

kŕmne trávy

strukoviny


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

26.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/18


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2006/303/SZBP

z 25. apríla 2006,

ktorou sa mení, dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2005/355/SZBP o poradnej a pomocnej misii Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (KDR)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Rada 2. mája 2005 prijala jednotnú akciu 2005/355/SZBP o poradnej a pomocnej misii Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (KDR) (1) (EUSEC DR Kongo) a následne 1. decembra 2005 prijala jednotnú akciu 2005/868/SZBP, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2005/355/SZBP, pokiaľ ide o vytvorenie projektu technickej pomoci týkajúceho sa zlepšenia reťazca platieb ministerstva obrany KDR (2).

(2)

Mandát EUSEC DR Kongo uplynie 2. mája 2006.

(3)

Politický a bezpečnostný výbor súhlasil s predĺžením mandátu EUSEC DR Kongo do konca júna 2007 a s úpravou štruktúry misie na fázu po prechodnom období v KDR.

(4)

Jednotná akcia 2005/355/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2005/355/SZBP sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

odborníci pridelení, okrem iného najmä na tieto kľúčové miesta v rámci konžskej administratívy:

kabinet ministra obrany,

generálny štáb,

generálny štáb pozemných síl,

generálny štáb námorných síl a

generálny štáb vzdušných síl.“

2.

V článku 15 ods. 1 sa dátum uplatňovania nahrádza týmto dátumom:

„30. júna 2007“.

Článok 2

Referenčná finančná suma určená na pokrytie výdavkov v súvislosti s misiou od 3. mája 2006 do 30. júna 2007 je 4 750 000 EUR.

Článok 3

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 25. apríla 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. EÚ L 112, 3.5.2005, s. 20.

(2)  Ú. v. EÚ L 318, 6.12.2005, s. 29.


26.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/19


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2006/304/SZBP

z 10. apríla 2006

o zriadení plánovacieho tímu EÚ (EUPT Kosovo) pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ v oblasti právneho štátu a ďalších možných oblastiach v Kosove

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14 a tretí pododsek článku 25,

keďže:

(1)

Podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 sa začiatkom novembra 2002 začal proces s cieľom určiť budúce právne postavenie Kosova vymenovaním Marttiho Ahtisaariho za vyslanca OSN pre otázku štatútu. Úspech tohto procesu je základom toho, aby obyvatelia Kosova získali jasnejšiu perspektívu, ako aj celkovej stability regiónu.

(2)

Organizácia Spojených národov zostane naďalej plne zapojená v Kosove až do konca platnosti rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244. Organizácia Spojených národov však naznačila, že v období po určení právneho postavenia už nezaujme vedúcu úlohu. EÚ má zásadný záujem na pozitívnom výsledku tohto procesu, ako aj zodpovednosť a prostriedky na to, aby prispievala k takémuto výsledku. EÚ spolu s ostatnými partnermi pravdepodobne prispeje významnou mierou. EÚ bude preto musieť prijať dôležitú úlohu v zložitom prostredí v Kosove. Mohla by prevziať zodpovednosť za významné operácie, najmä v oblasti polície a právneho štátu.

(3)

Strategickým rámcom politiky EÚ pre oblasť západného Balkánu je proces stabilizácie a pridruženia (ďalej len „PSP“) a jeho nástroje vrátane európskeho partnerstva, politického a technického dialógu v rámci mechanizmu sledovania PSP okrem iného aj oblasti noriem právneho štátu a príbuzných programov pomoci Spoločenstva sú otvorené pre Kosovo.

(4)

Európska rada v júni 2005 zdôraznila, že Kosovo bude v strednodobom horizonte naďalej potrebovať civilnú a vojenskú prítomnosť na zaručenie bezpečnosti, a najmä ochrany menšín, na pomoc pri pokračujúcom zavádzaní noriem a na vykonávanie primeraného dohľadu nad dodržiavaním ustanovení obsiahnutých v dohode o právnom postavení. Európska rada v tomto ohľade zdôraznila ochotu EÚ plne sa na nej podieľať v úzkej spolupráci s príslušnými partnermi a medzinárodnými organizáciami.

(5)

Rada 7. novembra 2005 uvítala súhrnné hodnotenie situácie v Kosove, ktoré predložil veľvyslanec Kai Eide, a plne podporila zámer generálneho tajomníka OSN začať politický proces, ktorý má určiť budúce právne postavenie Kosova.

(6)

Rada vzhľadom na možné posilnenie účasti EÚ v Kosove vyzvala 7. novembra 2005 tiež generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (ďalej len „GT/VS“) spolu s Komisiou, aby naďalej určovali možnú budúcu úlohu a príspevok EÚ vrátane oblasti polície, právneho štátu a hospodárstva a aby v blízkej budúcnosti predložili Rade spoločné návrhy.

(7)

GT/VS a Komisia predložili 6. decembra 2005 Rade správu Budúca úloha EÚ v Kosove a jej príspevok k riešeniu otázky Kosova. Správa uvádza návrh budúcej účasti EÚ v Kosove. Zdôrazňuje želanie, čo najviac normalizovať vzťahy EÚ s Kosovom využitím všetkých nástrojov, ktoré sú v rámci PSP k dispozícii. Okrem toho zdôrazňuje potrebu pripraviť sa na budúcu misiu EBOP aj tým, že sa dostatočne skoro vytvorí a nasadí riadny plánovací tím, aby sa na úrovni EÚ začalo plánovanie integrovanej misie EÚ okrem iného v oblastiach právneho štátu a polície.

(8)

Rada 12. decembra 2005 opätovne potvrdila svoju plnú podporu politickému procesu smerujúcemu k určeniu budúceho právneho postavenia Kosova a Marttimu Ahtisaarimu. Znovu zdôraznila aj svoje rozhodnutie plne sa podieľať na určení právneho postavenia Kosova a svoju pripravenosť aktívne sa zapojiť do rokovaní a do zavedenia budúceho právneho postavenia Kosova prostredníctvom zástupcu EÚ v procese tvorby budúceho právneho postavenia Kosova. Rada opäť upozornila na mimoriadnu dôležitosť pokračujúceho plnenia noriem v súčasnosti aj v budúcnosti, aby sa podporil pokrok smerom k európskym normám. Osobitne je dôležité, aby dočasné samosprávne inštitúcie ďalej napredovali v oblasti ochrany menšín, úplného dodržiavania právneho štátu, transparentnej verejnej správy nezávislej od politických vplyvov, vo vytváraní atmosféry priaznivej pre návrat obyvateľov a v oblasti ochrany miest, ktoré majú kultúrny a náboženský význam.

(9)

Rada 12. decembra 2005 tiež „uvítala spoločnú správu GT/VS a Komisie o budúcej úlohe EÚ v Kosove a jej príspevku k riešeniu otázky Kosova. Požiadala GT/VS a Komisiu, aby v koordinácii s ďalšími medzinárodnými subjektmi pokračovali v skúmaní týchto problémov, predovšetkým v oblasti polície a právneho štátu (vrátane pohotovostných plánov pre možné misie EBOP), hospodárskeho rozvoja a podpory európskej perspektívy Kosova, a aby udržiavali príslušné orgány Rady v aktívnej činnosti s cieľom zabezpečiť včasnú prípravu na úlohu EÚ v Kosove.“

(10)

Spoločná vyšetrovacia misia Rady a Komisie o možnej budúcej účasti EBOP a Spoločenstva v širšej oblasti dodržiavania právneho štátu sa uskutočnila 19. až 27. februára 2006. Táto vyšetrovacia misia vo svojej správe odporučila okrem iného, aby EÚ zriadila plánovací tím s úlohou zabezpečiť, aby sa rozhodovanie EÚ zakladalo na pevnom a dobre zanalyzovanom základe, ktorý drží krok s procesom stanovenia budúceho právneho postavenia.

(11)

Jessen-Petersen, OZ GT OSN, v liste zo 4. apríla 2006 adresovanom GT/VS uvítal zapojenie EÚ do rozhovorov o budúcej medzinárodnej účasti v Kosove a vyzval EÚ, aby do Prištiny vyslala plánovací tím pre Kosovo (EUPT Kosovo).

(12)

Dočasné inštitúcie samosprávy počas vyšetrovacej misie a ďalších konzultácií s EÚ uviedli, že by uvítali, keby mal plánovací tím EÚ za úlohu pokračovať v pohotovostnom plánovaní pre možnú misiu EBOP v oblasti právneho štátu.

(13)

Zriadenie EUPT Kosovo žiadnym spôsobom ani v žiadnej forme neovplyvní výsledok procesu o budúcom právnom postavení Kosova ani žiadne následné rozhodnutie EÚ o začatí misie EBOP v Kosove.

(14)

V súlade s usmerneniami, ktoré prijala Európska rada na svojom zasadnutí v Nice 7. a 9. decembra 2000, by táto jednotná akcia mala v súlade s článkom 18 ods. 3 a článkom 26 zmluvy vymedziť úlohu GT/VS.

(15)

Článok 14 ods. 1 zmluvy vyžaduje, aby sa stanovila finančná referenčná suma na celé obdobie vykonávania jednotnej akcie. Uvedenie súm, ktoré sa majú financovať zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, preukazuje vôľu legislatívneho orgánu a závisí od dostupnosti viazaných rozpočtových prostriedkov počas príslušného rozpočtového roka.

(16)

V čo najväčšom možnom rozsahu by sa mal využiť presun vybavenia, ktoré zostalo z iných súčasných alebo ukončených operačných aktivít EÚ, najmä z misie EUPOL PROXIMA, EUPAT a EUPM, a zohľadniť pri tom prevádzkové potreby a zásady zdravého finančného hospodárenia.

(17)

Mandát EUPT Kosovo sa bude vykonávať v situácii, v ktorej nie je úplne zabezpečený právny štát a ktorá môže poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky uvedené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Cieľ

1.   Európska únia týmto zriaďuje plánovací tím Európskej únie (EUPT Kosovo) pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ v Kosove.

2.   Cieľom EUPT Kosovo je:

začať plánovanie vrátane potrebných postupov obstarávania, aby sa zabezpečil plynulý prechod medzi vybranými úlohami UNMIK a možnou operáciou krízového riadenia EÚ v oblasti právneho štátu a ostatných oblastiach, ktoré by Rada mohla určiť v kontexte procesu určovania budúceho právneho postavenia Kosova,

podľa potreby poskytovať odborné poradenstvo, aby mohla EÚ prispievať, podporovať a udržiavať dialóg s UNMIK, pokiaľ ide o jej plány znižovať počet pracovníkov a prenášať právomoci na miestne inštitúcie.

Článok 2

Úlohy

EUPT Kosovo sa pri vykonávaní svojho cieľa zameria na tieto úlohy:

1.

Začatie dialógu s medzinárodným spoločenstvom, s inštitúciami v Kosove a s miestnymi zúčastnenými stranami o ich názoroch a úvahách o operačných otázkach v spojitosti s budúcimi dohodami.

2.

Pozorné sledovanie a analýza plánovania UNMIK ku koncu jej mandátu a aktívne poskytovanie poradenstva.

3.

Začatie plánovania, aby sa dosiahol plynulý prechod úradnej moci z vybraných úloh UNMIK na budúcu operáciu krízového riadenia EÚ v oblasti právneho štátu a ostatných oblastiach, ktoré by mohla Rada určiť v kontexte procesu určovania budúceho právneho postavenia.

4.

Začatie prác na stanovení možných prvkov mandátov, cieľov, konkrétnych úloh a programov a sily personálu pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ vrátane návrhu rozpočtu, čo sa bude môcť využiť ako základ pre neskoršie rozhodovanie EÚ. EUPT Kosovo v tejto súvislosti podnieti úvahy o príprave stratégií na ukončenie operácie.

5.

Navrhovanie a príprava všetkých možných aspektov požiadaviek obstarávania pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ.

6.

Zabezpečenie primeranej logistickej podpory pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ aj prostredníctvom vytvorenia stanovenia skladovacej kapacity, čím by sa umožnilo uskladniť, uchovať a vykonávať servis zariadenia vrátane presunu z inej súčasnej alebo minulej operácie krízového riadenia EÚ, ak toto zariadenie prispeje k celkovej efektívnosti a účinnosti možnej operácie krízového riadenia EÚ.

7.

Navrhovanie a príprava analýz hrozieb a rizík podľa pokynov EÚ SITCEN a bezpečnostného úradu Rady pre rôzne súčasti možnej operácie krízového riadenia EÚ v Kosove a stanovenie predbežného rozpočtu (čerpajúc zo skúseností OMIK a UNMIK) pre náklady na bezpečnosť.

8.

Prispenie ku komplexnému a integrovanému prístupu EÚ pri zohľadnení pomoci v oblasti polície a súdnictva stanovenej v rámci PSP.

9.

V kontexte pohotovostného plánovania možnej operácie krízového riadenia EÚ v Kosove si navzájom podľa potreby pomáhať s operáciami krízového riadenia EÚ alebo vyšetrovacími/prípravnými misiami na zriadenie operácií krízového riadenia EÚ. Takúto pomoc na obmedzené obdobie dohodne výlučne veliteľ EUPT Kosovo.

Článok 3

Štruktúra

1.   EUPT Kosovo má v zásade túto štruktúru:

kancelária veliteľa EUPT Kosovo,

policajný tím,

súdny tím,

administratívny tím.

2.   EUPT Kosovo zriadi:

kanceláriu v Prištine,

koordinačný úrad v Bruseli.

Článok 4

Veliteľ EUPT Kosovo a personál

1.   Veliteľ EUPT Kosovo zodpovedá za riadenie a koordináciu činností EUPT Kosovo.

2.   Veliteľ EUPT Kosovo zabezpečuje každodenné riadenie EUPT Kosovo a zodpovedá za personál a disciplinárne otázky. Disciplinárne konanie vo vzťahu k dočasne vyslanému personálu vykonáva dotknutý vnútroštátny orgán alebo dotknutý orgán EÚ.

3.   Veliteľ EUPT Kosovo podpisuje zmluvu s Komisiou.

4.   EUPT Kosovo sa skladá hlavne z civilných pracovníkov, ktorých vyslali členské štáty alebo inštitúcie EÚ. Každý členský štát alebo inštitúcia EÚ znáša náklady za každého dočasne vyslaného zamestnanca, ktoré zahŕňajú mzdy, zdravotné poistenie, cestovné náhrady do a z Kosova a iné príplatky ako diéty.

5.   EUPT Kosovo môže podľa potreby zmluvne zamestnávať aj medzinárodných zamestnancov a miestny personál.

6.   Všetci pracovníci v EUPT Kosovo ostávajú pod vedením vysielajúceho členského štátu alebo inštitúcií EÚ a plnia si svoje povinnosti a konajú výlučne v záujme podpornej akcie EÚ. Všetok personál dodržiava bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené rozhodnutím Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcim bezpečnostné nariadenia Rady (1) (ďalej len „bezpečnostné nariadenia Rady“).

7.   EUPT Kosovo sa nasadí postupne počnúc hlavným tímom od konca apríla 2006 s úmyslom mať na mieste celý tím do 1. septembra 2006.

Článok 5

Velenie

1.   Štruktúra EUPT Kosovo má jednotné velenie.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) zabezpečuje pre EUPT Kosovo politickú kontrolu a strategické riadenie.

3.   GT/VS usmerňuje veliteľa EUPT Kosovo.

4.   Veliteľ EUPT Kosovo vedie EUPT Kosovo a zabezpečuje jeho každodenné riadenie.

5.   Veliteľ EUPT Kosovo podáva správy GT/VS.

Článok 6

Politická kontrola a strategické riadenie

1.   PBV vykonáva pod vedením Rady politickú kontrolu a strategické usmerňovanie EUPT Kosovo.

2.   Rada týmto splnomocňuje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 zmluvy. Toto splnomocnenie sa vzťahuje aj na právomoc vymenovať na návrh GT/VS veliteľa EUPT Kosovo. Rada si ponecháva právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení EUPT Kosovo.

3.   PBV dostáva správy pravidelne a môže od veliteľa EUPT Kosovo žiadať osobitné správy o plnení úloh uvedených v článku 2 a o koordinácii s ostatnými subjektmi uvedenými v článku 10. V prípade potreby môže PBV pozvať veliteľa EUPT Kosovo na svoje zasadnutia.

4.   PBV pravidelne podáva Rade správy.

Článok 7

Účasť tretích štátov

Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania EÚ a jej jednotný inštitucionálny rámec, pristupujúce štáty sa vyzvú, aby prispeli na EUPT Kosovo, za predpokladu, že znášajú náklady na vyslanie svojich pracovníkov vrátane ich miezd, zdravotného poistenia, príplatkov, poistenia vysokého rizika a cestovných náhrad do oblasti misie a z nej a že v prípade potreby prispievajú k prevádzkovým nákladom EUPT Kosovo.

Článok 8

Bezpečnosť

1.   Veliteľ EUPT Kosovo zodpovedá za bezpečnosť EUPT Kosovo a je po porade s bezpečnostným úradom Generálneho sekretariátu Rady zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania minimálnych bezpečnostných požiadaviek platných pre misiu.

2.   EUPT Kosovo má určeného hlavného dôstojníka pre bezpečnosť, ktorý podáva správy veliteľovi EUPT Kosovo.

Článok 9

Finančné opatrenia

1.   Finančná referenčná suma určená na krytie výdavkov v súvislosti s EUPT Kosovo predstavuje 3 005 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy uvedenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet EÚ, pričom platí výnimka, že akékoľvek predbežné financovanie nie je vlastníctvom Spoločenstva.

3.   Veliteľ EUPT Kosovo podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, úplné správy o činnostiach, ktoré vykonal v rámci svojej zmluvy.

4.   Finančné opatrenia zohľadňujú prevádzkové požiadavky EUPT Kosovo vrátane kompatibility vybavenia a súčinnosti jeho skupín.

5.   Výdavky sa považujú za oprávnené odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie.

Článok 10

Koordinácia s ostatnými subjektmi

1.   Úzka koordinácia medzi EÚ a všetkými príslušnými subjektmi vrátane UN/UNMIK, OBSE, NATO/KFOR, ako aj ostatnými významnými krajinami, ako je USA a Rusko, naďalej zabezpečuje komplementárnosť a synergiu úsilia medzinárodného spoločenstva. Všetky členské štáty EÚ sú plne informované o procese koordinácie.

2.   Veliteľ EUPT Kosovo sa pri plnení svojich povinností zúčastňuje koordinačných mechanizmov EÚ stanovených v Prištine v Kosove.

Článok 11

Právne postavenie personálu EUPT Kosovo

1.   Ak je to potrebné, postavenie personálu EUPT Kosovo v Kosove, prípadne aj výsady, imunity a iné záruky potrebné pre ukončenie a plynulého fungovanie EUPT Kosovo, sa dohodnú v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 zmluvy. GT/VS, ktorý pomáha predsedníctvu, môže takúto dohodu dojednať v jeho mene.

2.   Členský štát alebo inštitúcia EÚ, ktorá dočasne vyslala člena personálu, zodpovedá za riešenie akýchkoľvek nárokov súvisiacich s dočasným vyslaním, ktoré uplatní člen personálu alebo ktoré sa ho týkajú. Daný členský štát alebo inštitúcia EÚ zodpovedá za podanie akejkoľvek žaloby voči dočasne vyslanej osobe.

3.   Podmienky zamestnania a práva a povinnosti medzinárodného a miestneho zmluvného personálu sa ustanovia v zmluvách medzi veliteľom EUPT Kosovo a členom personálu.

Článok 12

Činnosť Spoločenstva

Rada a Komisia zabezpečujú v súlade so svojimi príslušnými právomocami súlad medzi vykonávaním tejto jednotnej akcie a vonkajšími činnosťami Spoločenstva v súlade s druhým pododsekom článku 3 zmluvy. Rada a Komisia na tento účel spolupracujú.

Článok 13

Sprístupnenie utajovaných skutočností

1.   GT/VS je oprávnený sprístupniť NATO/KFOR utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „CONFIDENTIEL UE“, ktoré boli vypracované na účely akcie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady.

2.   GT/VS je taktiež v súlade s prevádzkovými potrebami EUPT Kosovo splnomocnený poskytnúť UN/UNMIK a OBSE utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „RESTREINT UE“, ktoré sa vypracovali na účely akcie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady. Na tento účel sa vypracujú miestne úpravy.

3.   GT/VS je oprávnený sprístupniť tretím stranám, ktoré sú pridružené k tejto jednotnej akcii, neutajované dokumenty EÚ, ktoré sa týkajú rokovaní Rady so zreteľom na akciu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zachovávania služobného tajomstva podľa článku 6 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/338/ES, Euratom z 22. marca 2004, ktorým sa schvaľuje rokovací poriadok Rady (2).

Článok 14

Preskúmanie

Rada do 31. októbra 2006 zhodnotí, či by mal EUPT Kosovo pokračovať aj po 31. decembri 2006, pričom zohľadní potrebu plynulého prechodu na možnú operáciu krízového riadenia EÚ v Kosove.

Článok 15

Nadobudnutie a ukončenie účinnosti

1.   Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

2.   Jej účinnosť sa končí 31. decembra 2006.

Článok 16

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. apríla 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/952/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 18).

(2)  Ú. v. EÚ L 106, 15.4.2004, s. 22. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/34/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2006, s. 32).