ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 104

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
13. apríla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 586/2006 z 12. apríla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 587/2006 z 12. apríla 2006 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 588/2006 z 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 589/2006 z 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 590/2006 z 12. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o zoznamy krajín a území ( 1 )

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 591/2006 z 12. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 592/2006 z 12. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 593/2006 z 12. apríla 2006, ktorým sa otvára verejná súťaž na predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 594/2006 z 12. apríla 2006 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 7. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 595/2006 z 12. apríla 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 7. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 596/2006 z 12. apríla 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 7. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 597/2006 z 12. apríla 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. apríla 2006

27

 

*

Smernica Komisie 2006/39/ES z 12. apríla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť clodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofos-metyl a tritikonazol ako účinné látky ( 1 )

30

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zo 6. apríla 2006, ktorým sa vymenúva generálny advokát Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

36

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zo 6. apríla 2006, ktorým sa vymenúva sudca Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

37

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zo 6. apríla 2006, ktorým sa vymenúva sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

38

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zo 6. apríla 2006, ktorým sa vymenúvajú sudcovia a generálni advokáti Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

39

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/450/ES, pokiaľ ide o štandardné požiadavky na obsah žiadostí o financovanie programov eradikácie, monitorovania a kontroly prenosných spongiformných encefalopatií (PSE) zo strany Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2006) 1247]  ( 1 )

40

 

*

Odporúčanie Komisie z 11. apríla 2006 o opatreniach na zníženie rizík pre tieto látky: dibutyl-ftalát; 3,4-dichlóranilín; bis(izodecyl)-ftalát; kyselina ftalová, di-C9-11-rozvetvené alkylestery, bohaté na C10 frakciu; bis(izononyl)-ftalát; kyselina ftalová, di-C8-10-rozvetvené alkylestery, bohaté na C9 frakciu; kyselina etyléndiaminotetraoctová; metyl acetát; kyselina chlóroctová; pentán; tetranátrium-etyléndiaminotetraacetát ( 1 )

45

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/526/ES, pokiaľ ide o kontrolné opatrenia týkajúce sa klasického moru ošípaných v Nemecku [oznámené pod číslom K(2006) 1521]  ( 1 )

48

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES týkajúce sa predĺženia plánov eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v určitých oblastiach spolkových krajín Severné Porýnie-Vestfálsko a Porýnie-Falcko a ukončenia týchto plánov v ďalších oblastiach Porýnia-Falcka (Nemecko) [oznámené pod číslom K(2006) 1531]

51

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. apríla 2006, ktorým sa menujú členovia Výboru pre lieky na ojedinelé ochorenia ( 1 )

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 586/2006

z 12. apríla 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 12. apríla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

83,2

204

95,5

212

139,0

624

147,8

999

116,4

0707 00 05

052

119,0

204

47,6

999

83,3

0709 10 00

220

226,6

999

226,6

0709 90 70

052

78,6

204

61,4

999

70,0

0805 10 20

052

73,3

204

34,8

212

48,6

220

35,8

624

62,0

999

50,9

0805 50 10

052

44,7

624

62,0

999

53,4

0808 10 80

388

80,3

400

118,0

404

80,7

508

82,2

512

75,8

524

57,0

528

75,5

720

89,8

804

113,4

999

85,9

0808 20 50

388

85,3

512

78,1

524

48,6

528

65,7

720

80,2

999

71,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 587/2006

z 12. apríla 2006

o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po závere rokovaní GATT XXIV.6 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2003 z 30. júna 2003, ktorým sa na hospodárske roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz trstinového cukru v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1464/95 a nariadenie (ES) č. 779/96 (3), a najmä jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia povinností pri dodávkach produktov kódu NC 1701 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Článok 16 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia colných kvót na produkty kódu KN 1701 11 10 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(3)

Článok 22 nariadenia (ES) č. 1159/2003 otvára colné kvóty na produkty kódu KN 1701 11 10 s colnou sadzbou 98 eur na každú tonu pre dovozy pochádzajúce z Brazílie, Kuby a ostatných tretích krajín.

(4)

Žiadosti o vydanie dovozných licencií na celkové množstvo prevyšujúce povinné množstvo dodávky pre príslušnú krajinu, určené podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 pre preferenčný cukor AKT – India, boli v týždni od 3. do 7. apríla 2006 predložené kompetentným úradom v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003.

(5)

Za týchto okolností Komisia musí určiť redukčný koeficient, ktorý umožní výdaj licencií v pomere k disponibilnému množstvu, a uviesť, že uvedený limit bol dosiahnutý,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné licencie predložené v týždni od 3. do 7. apríla 2006 v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003 sa licencie vydávajú v rozmedzí množstvových limitov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 987/2005 (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 568/2005 (Ú. v. EÚ L 97, 15.4.2005, s. 9).


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT–INDIA

Hlava II nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 3.4.2006–7.4.2006

Limit

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidži

100

Dosiahnutý

Guyana

100

 

India

0

Dosiahnutý

Pobrežie Slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Maurícius

100

 

Mozambik

100

 

Sv.Krištof a Nevis

100

 

Svazijsko

0

Dosiahnutý

Tanzánia

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 


Špeciálny preferenčný cukor

Hlava III nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 3.4.2006–7.4.2006

Limit

India

0

Dosiahnutý

Ostatné

100

 


Koncesný cukor CXL

Hlava IV nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 3.4.2006–7.4.2006

Limit

Brazília

0

Dosiahnutý

Kuba

100

 

Ostatné tretie krajiny

0

Dosiahnutý


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 588/2006

z 12. apríla 2006,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na určité druhy masla (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktorá sa končí 11. apríla 2006.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 581/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 11. apríla 2006, je maximálna výška náhrady na výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia uvedená v prílohe tohto nariadenie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 409/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1814/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 3).


PRÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobok

Kód nomenklatúry pre vývoznú náhradu

Maximálna výška vývoznej náhrady na vývoz do miesta určenia uvedeného v článku 1 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

103,40

Maslový olej

ex ex 0405 90 10 9000

125,89


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 589/2006

z 12. apríla 2006,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 582/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na sušené odstredené mlieko (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 11. apríla 2006.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 582/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 11. apríla 2006, je maximálna výška náhrady na výrobok a miesta určenia uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia stanovená na 7,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 409/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1814/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 3).


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 590/2006

z 12. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o zoznamy krajín a území

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (1), a najmä na jeho články 10 a 21,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 998/2003 sa ustanovuje zoznam tretích krajín a území, z ktorých sa za predpokladu splnenia určitých požiadaviek môže povoliť premiestňovanie spoločenských zvierat.

(2)

Nariadením (ES) č. 998/2003, zmeneným a doplneným nariadením Komisie (ES) č. 592/2004 (2), sa stanovil predbežný zoznam tretích krajín.

(3)

Tento predbežný zoznam, ktorý už bol zmenený a doplnený niekoľkokrát, zahŕňa tretie krajiny a územia bez výskytu besnoty a tretie krajiny a územia, kde sa nezistilo, že riziko prenosu besnoty do Spoločenstva ako dôsledok premiestňovania spoločenských zvierat z týchto tretích krajín a území je vyššie ako riziko spojené s premiestňovaním medzi členskými štátmi.

(4)

Z informácií, ktoré poskytla Bosna a Hercegovina a Bulharsko, vyplýva, že riziko prenosu besnoty do Spoločenstva ako dôsledok premiestňovania spoločenských zvierat z týchto krajín je vyššie ako riziko spojené s premiestňovaním medzi členskými štátmi alebo s premiestňovaním z tretích krajín, ktoré sú už uvedené v nariadení (ES) č. 998/2003. Preto by sa tieto tretie krajiny mali zahrnúť do predbežného zoznamu tretích krajín a území, ktorý je stanovený v časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 998/2003.

(5)

V záujme zrozumiteľnosti by sa mal zoznam krajín a území stanovený v nariadení (ES) č. 998/2003 nahradiť v celom rozsahu.

(6)

Nariadenie (ES) č. 998/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 998/2003 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 18/2006 (Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 7.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

ZOZNAM KRAJÍN A ÚZEMÍ

ČASŤ A

IE

Írsko

MT

Malta

SE

Švédsko

UK

Spojené kráľovstvo

ČASŤ B

Oddiel 1

a)

DK Dánsko vrátane GL – Grónska a FO – Faerských ostrovov;

b)

ES Španielsko vrátane Baleár, Kanárskych ostrovov, Ceuty a Mellily;

c)

FR Francúzsko vrátane GF – Francúzskej Guyany, GP – Guadeloupu, MQ – Martiniku a RE – Réunionu;

d)

GI Gibraltár;

e)

PT Portugalsko vrátane Azorských ostrovov a ostrovov Madeira;

f)

členské štáty okrem tých, ktoré sú uvedené v časti A a v písmenách a), b), c) a e) tohto oddielu.

Oddiel 2

AD

Andorra

CH

Švajčiarsko

IS

Island

LI

Lichtenštajnsko

MC

Monako

NO

Nórsko

SM

San Maríno

VA

Vatikánsky mestský štát

ČASŤ C

AC

Ostrov Ascension

AE

Spojené arabské emiráty

AG

Antigua a Barbuda

AN

Holandské Antily

AR

Argentína

AU

Austrália

AW

Aruba

BA

Bosna a Hercegovina

BB

Barbados

BG

Bulharsko

BH

Bahrajn

BM

Bermudy

BY

Bielorusko

CA

Kanada

CL

Čile

FJ

Fidži

FK

Falklandské ostrovy

HK

Hongkong

HR

Chorvátsko

JM

Jamajka

JP

Japonsko

KN

Svätý Krištof a Nevis

KY

Kajmanie ostrovy

MS

Montserrat

MU

Maurícius

MX

Mexiko

NC

Nová Kaledónia

NZ

Nový Zéland

PF

Francúzska Polynézia

PM

Saint Pierre a Miquelon

RO

Rumunsko

RU

Ruská federácia

SG

Singapur

SH

Svätá Helena

TT

Trinidad a Tobago

TW

Taiwan

US

Spojené štáty americké

VC

Svätý Vincent a Grenadíny

VU

Vanuatu

WF

Wallis a Futuna

YT

Mayotte“


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 591/2006

z 12. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohe III.A k nariadeniu Komisie (ES) č. 2535/2001 (2) sa stanovuje maximálne množstvo syru cheddar s pôvodom v Austrálii určené na dovoz v jednotlivých kvótových obdobiach.

(2)

V nariadení Rady (ES) č. 267/2006 z 30. januára 2006 o vykonávaní dohôd, ktoré ES uzavrelo po rokovaniach v rámci článku XXIV ods. 6 Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (3), sa ustanovuje dodatočné pridelenie 461 ton syru cheddar s pôvodom v Austrálii v rámci ročnej dovoznej colnej kvóty. Z toho dôvodu je vhodné upraviť množstvo syru cheddar v rámci kvóty č. 09.4521 uvedenej v prílohe III.A k nariadeniu (ES) č. 2535/2001.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2535/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Keďže sa ročná colná kvóta otvára 1. januára, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2006 a malo by nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe III.A k nariadeniu (ES) č. 2535/2001 sa časť vzťahujúca na kvótu číslo 09.4521 nahrádza textom stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 316/2006 (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2006, s. 22).

(3)  Ú. v. EÚ L 47, 17.2.2006, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo kvóty

Kód KN

Opis

Krajina pôvodu

Ročná kvóta od januára do decembra (množstvá v tonách)

Dovozné clo (EUR/100 kg netto hmotnosti)

Pravidlá vyplňovania certifikátov IMA 1

„09.4521

ex 0406 90 21

Celé syry cheddar (v zvyčajnom tvare valca s netto hmotnosťou najmenej 33 kg, avšak napresahujúcou 44 kg, a syry v hranolových blokoch alebo v tvare rovnobežných valcov, s netto hmotnosťou 10 kg a viac) s minimálnym obsahom tuku 50 % alebo viac z hmotnosti sušiny, dozrievajúce najmenej tri mesiace

Austrália

3 711

17,06

pozri prílohu XI časť B“


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 592/2006

z 12. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho druhú zarážku článku 13,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 473/2002 z 15. marca 2002, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a VI k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov potravín a ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá, pokiaľ ide o prenos informácií o používaní zlúčenín medi (2), sa predlžuje povolenie používania kompostovaného alebo fermentovaného odpadu z domácností v ekologickom poľnohospodárstve pri uplatnení viacerých podmienok použitia na štyri roky, pričom prebieha možné preskúmanie týchto podmienok po ukončení tohto obdobia, pri zohľadnení možných nových právnych predpisov Spoločenstva o odpade z domácností.

(2)

Štvorročné obdobie sa končí 31. marca 2006 a zatiaľ sa neprijali žiadne nové právne predpisy Spoločenstva o používaní odpadu z domácnosti. Preto je vhodné ponechať povolenia na používanie kompostovaného alebo fermentovaného odpadu z domácností v ekologickom poľnohospodárstve pri uplatnení súčasných podmienok, ale bez ďalšieho časového obmedzenia.

(3)

Príloha II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 by sa preto mala byť zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 14 nariadenia (EHS) č. 2092/91,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1916/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 10).

(2)  Ú. v. ES L 75, 16.3.2002, s. 21. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 746/2004 (Ú. v. EÚ L 122, 26.4.2004, s. 10).


PRÍLOHA

V tabuľke v časti A prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 („hnojivá a pôdne pomocné látky“) sa v položke „kompostovaný alebo fermentovaný odpad z domácností“ vypúšťa: „Iba počas obdobia, ktoré končí 31. marca 2006.“


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 593/2006

z 12. apríla 2006,

ktorým sa otvára verejná súťaž na predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 33,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus (2) určuje okrem iného podrobné pravidlá na odstraňovanie zásob liehu, ktorý sa získal destiláciou podľa článkov 35, 36 a 39 nariadenia Rady (EHS) č. 822/87 zo 16. marca 1987 o spoločnej organizácii trhu s vínom (3) a podľa článkov 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a je v držbe intervenčných agentúr.

(2)

V súlade s článkom 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000 je potrebné začať verejnú súťaž na vínny destilát na účely jeho výhradného použitia v odvetví pohonných hmôt vo forme bioetanolu v Spoločenstve, aby sa znížili zásoby vínneho destilátu Spoločenstva a zabezpečila sa kontinuita zásobovania pre schválené spoločnosti v súlade s článkom 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

(3)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (4), sa od 1. januára 1999 predajná cena a zábezpeky musia vyjadriť v eurách a platby sa musia vykonať v eurách.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Verejnou súťažou č. 5/2006 ES sa otvára predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve.

Tento lieh sa vyrobil destiláciou v súlade s článkami 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a je v držbe intervenčných agentúr členských štátov.

2.   Celkový objem ponúknutý na predaj je 678 571,8692 hektolitrov liehu 100 % obj. a je rozdelený takto:

a)

dávka očíslovaná 40/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

b)

dávka očíslovaná 41/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

c)

dávka očíslovaná 42/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

d)

dávka očíslovaná 43/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

e)

dávka očíslovaná 44/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

f)

dávka očíslovaná 45/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

g)

dávka očíslovaná 46/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

h)

dávka očíslovaná 47/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

i)

dávka očíslovaná 48/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

j)

dávka očíslovaná 49/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

k)

dávka očíslovaná 50/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

l)

dávka očíslovaná 51/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

m)

dávka očíslovaná 52/2006 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

n)

dávka očíslovaná 53/2006 ES v množstve 28 571,8692 hektolitrov liehu 100 % obj.

3.   Miesto uskladnenia a referenčné čísla sudov tvoriacich dávky, množstvo liehu v každom sude, obsah alkoholu a charakteristiky liehu sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

4.   Verejnej súťaže sa môžu zúčastniť iba spoločnosti schválené v súlade s článkom 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

Článok 2

Predaj sa uskutoční v súlade s článkami 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95 až 98, 100 a 101 nariadenia (ES) č. 1623/2000 a s článkom 2 nariadenia (ES) č. 2799/98.

Článok 3

1.   Ponuky sa musia predložiť intervenčným agentúram, ktoré majú lieh v držbe a ktorých zoznam je uvedený v prílohe II, alebo sa musia doporučene poslať na adresu týchto agentúr.

2.   Ponuky sa vložia do zapečatenej obálky s označením: „Predloženie ponuky – verejná súťaž č. 5/2006 ES na predaj liehu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve“, ktorá sa vloží do obálky s adresou príslušnej intervenčnej agentúry.

3.   Ponuky sa musia doručiť príslušnej intervenčnej agentúre najneskôr do 3. mája 2006 do 12.00 hod. (bruselského času).

Článok 4

1.   Aby bola ponuka spôsobilá na zváženie, musí byť v súlade s článkami 94 a 97 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

2.   Aby bola ponuka spôsobilá na zváženie, je potrebné, aby sa k nej pri predložení priložili:

a)

dôkaz o zložení zábezpeky v príslušnej intervenčnej agentúre, ktorá má lieh v držbe, vo výške 4 EUR za hektoliter liehu 100 % obj.;

b)

názov a adresa uchádzača, referenčné číslo predbežného oznámenia o konaní verejnej súťaže, ponúknutá cena vyjadrená v eurách za hektoliter liehu 100 % obj.;

c)

prísľub uchádzača verejnej súťaže dodržiavať pravidlá týkajúce sa príslušného konania verejnej súťaže;

d)

vyhlásenie uchádzača verejnej súťaže, ktorým:

i)

sa zrieka všetkých nárokov v súvislosti s kvalitou a vlastnosťami prijatého liehu;

ii)

súhlasí podstúpiť akékoľvek kontroly vykonané na mieste určenia a v súvislosti s použitím liehu;

iii)

súhlasí s povinnosťou poskytnúť dôkaz o tom, že lieh je použitý v súlade s ustanoveniami predbežného oznámenia o konaní verejnej súťaže.

Článok 5

Oznámenia ustanovené v článku 94a nariadenia (ES) č. 1623/2000, ktoré sa týkajú verejnej súťaže otvorenej týmto nariadením, sa doručia Komisii na adresu uvedenú v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Formality týkajúce sa odberu vzoriek sú definované v článku 98 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

Intervenčná agentúra poskytne všetky potrebné informácie s ohľadom na charakteristiky liehov ponúknutých na predaj.

Každý záujemca, ktorý sa obráti na príslušnú intervenčnú agentúru, môže dostať vzorky liehu ponúknutého na predaj, ktoré odoberie zástupca príslušnej intervenčnej agentúry.

Článok 7

1.   Intervenčné agentúry členských štátov, v ktorých je predávaný lieh uskladnený, vykonajú zodpovedajúce kontroly na overenie akosti liehu v čase jeho konečného použitia. Na tento účel môžu:

a)

uplatniť mutatis mutandis ustanovenia článku 102 nariadenia (ES) č. 1623/2000;

b)

vykonať kontroly vzoriek použitím jadrovej magnetickej rezonancie na overenie akosti liehu v čase konečného použitia.

2.   Náklady na kontroly uvedené v odseku 1 znášajú podniky, ktorým sa lieh predá.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2165/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1820/2005 (Ú. v. EÚ L 293, 9.11.2005, s. 8).

(3)  Ú. v. ES L 84, 27.3.1987, s. 1. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1493/1999.

(4)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.


PRÍLOHA I

Členský štát a č. dávky

Miesto uskladnenia

Číslo sudov

Objem v hektolitroch 100 % obj.

Odkaz na nariadenie (ES) č. 1493/1999

(články)

Druh liehu

Španielsko

Dávka č. 40/2006 ES

Tarancón

A-5

24 943

30

surový

A-6

15 367

30

surový

D-1

9 690

30

surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Španielsko

Dávka č. 41/2006 ES

Tarancón

B-2

12 384

30

surový

B-8

22 838

30

surový

D-1

14 778

30

surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Španielsko

Dávka č. 42/2006 ES

Tarancón

B-5

24 754

27 + 28

surový

B-6

24 170

27

surový

C-1

1 076

27

surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Španielsko

Dávka č. 43/2006 ES

Tomelloso

1

46 476

27

surový

5

3 524

27

surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Španielsko

Dávka č. 44/2006 ES

Tomelloso

5

50 000

27

surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Francúzsko

Dávka č. 45/2006 ES

Deulep — PSL

F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

B2

43 430

27

surový

B2B

810

27

surový

Deulep

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles-du-Gard

506

5 760

30

surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Francúzsko

Dávka č. 46/2006 ES

Viniflhor — Port-La-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe Turrel, BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

7

1 435

28

surový

1

48 565

27

surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Francúzsko

Dávka č. 47/2006 ES

Viniflhor — Longuefuye

F-53200 Longuefuye

1

9 755

28

surový

2

22 700

27

surový

1

12 780

30

surový

21

4 765

28

surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Francúzsko

Dávka č. 48/2006 ES

Viniflhor — Port-La-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe Turrel, BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

10

8 060

27

surový

7

2 705

28

surový

7

17 155

30

surový

8

22 080

27

surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Taliansko

Dávka č. 49/2006 ES

Bertoliono — Partinico (PA)

34A-33A-15A-22A

26 080

27 + 30

surový

Trapas — Petrosino (TP)

7A-8A-24A

9 255

30

surový

Enodistil — Alcamo (TP)

22A

3 100

30

surový

S.V.M. — Sciacca (AG)

35A-36A-38A-39A-40A-44A

1 690

27

surový

GE.DIS — Marsala (TP)

17A-18A-10B-12B

9 875

27 + 30

surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Taliansko

Dávka č. 50/2006 ES

Bonollo — Paduni-Anagni (FR)

16A-31A

21 024,23

27 + 30

surový

Bonollo — Torrita di Siena (SI)

5C-6C-7C-8C-14C-15C-18C-25C-27C

4 155,77

27 + 30

surový

Deta — Barberino Val d’Elsa (FI)

8A

1 900

27

surový

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

1A-6A

22 920

27

surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Taliansko

Dávka č. 51/2006 ES

S.V.A. — Ortona (CH)

14A-20A

2 500

27

surový

D’Auria — Ortona (CH)

66A-67A-74A-79A

8 000

27

surový

Balice — San Basilio Mottola (TA)

2A

1 800

27

surový

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

34A-55A

9 500

27

surový

De Luca — Novoli (LE)

15A

6 500

27

surový

Caviro — Carapelle (FG)

2C

7 200

30

surový

Di Lorenzo — Ponte Nuovo di Torgiano (PG)

1B-2B-7B-3B

14 500

27 + 30

surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Taliansko

Dávka č. 52/2006 ES

Caviro — Faenza (RA)

4A-10A-12A-18A-15A

18 000

27 + 30

surový

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

1A-6A

3 080

27

surový

Dister — Faenza (RA)

121A-122A

7 436,58

27 + 30

surový

I.C.V. — Borgoricco (PD)

5A

2 183,42

27

surový

Tampieri — Faenza (RA)

4A-9A-10A

1 300

27

surový

Villapana — Faenza (RA)

7A-8A

12 000

27

surový

Cipriani — Chizzola di Ala (TN)

23A-33A

6 000

27

surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Maďarsko

Dávka č. 53/2006 ES

Arany Kapu Rt.

Kunfehértó, IV.

Körzet 6.

H-6413

E-3

1 340,7515

27

surový

E-4

1 352,1015

27

surový

S-44

1 982,2883

27

surový

Miskolci Likőrgyár Rt.

3527 Miskolc, Vitéz u. 13.

Hrsz.: 4686/5, 4686/2

I/3

127,3955

27

surový

I/4

133,5340

27

surový

I/5

133,7691

27

surový

I/6

136,0673

27

surový

I/7

133,8871

27

surový

I/8

133,4023

27

surový

I/9

128,8093

27

surový

I/10

136,2838

27

surový

I/11

123,9665

27

surový

I/12

136,2838

27

surový

III/31

117,0742

27

surový

III/32

134,0073

27

surový

III/33

131,8566

27

surový

III/34

133,4854

27

surový

Tokaj Kereskedőház Rt.

3934 Tolcsva, Petőfi Sándor u. 32. Hrsz.: 142/1

2214440

4 802,7446

27

surový

2214450

4 909,3598

27

surový

Tokaj Kereskedőház Rt.

3943 Bodrogolaszi, Ország út 19. Hrsz.: 196-198, 200-202

SZ/I

1 826,5187

27

surový

SZ/II

1 837,4081

27

surový

SZ/III

1 777,4340

27

surový

Tartalékgazdálkodási Kht.

5130 Jászapáti, Tanya

Hrsz.: 266

007

4 760,3785

27

surový

008

2 143,0620

27

surový

 

Spolu

 

28 571,8692

 

 


PRÍLOHA II

Intervenčné agentúry uvedené v článku 3, ktoré majú lieh v držbe

Onivins-Libourne–

FEGA–

AGEA–

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal–


PRÍLOHA III

Adresa uvedená v článku 5

Európska komisia

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, oddelenie D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Brusel, Belgicko

Fax: (32-2) 298 55 28

Elektronická pošta: agri-market-tenders@cec.eu.int


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 594/2006

z 12. apríla 2006

o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 7. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 7. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa minimálna predajná cena masla z intervenčných zásob a výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článkoch 25 a 28 uvedeného nariadenia, stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Minimálna predajná cena masla a výška zábezpeky za spracovanie pre 7. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Postup spracovania

S indikátormi

Bez indikátorov

S indikátormi

Bez indikátorov

Minimálna predajná cena

maslo ≥ 82 %

nezmenené

210

210

koncentrované

Zábezpeka za spracovanie

nezmenené

79

79

koncentrované


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 595/2006

z 12. apríla 2006

o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 7. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 7. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo a výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článkoch 25 a 28 uvedeného nariadenia, stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo a výška zábezpeky za spracovanie pre 7. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Postup spracovania

S indikátormi

Bez indikátorov

S indikátormi

Bez indikátorov

Maximálna výška pomoci

maslo ≥ 82 %

33,5

30

33,5

30

maslo < 82 %

29,2

29,2

koncentrované maslo

40

36,5

40

36,5

smotana

16,3

12,8

Zábezpeka za spracovanie

maslo

37

37

koncentrované maslo

44

44

smotana

18


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 596/2006

z 12. apríla 2006

o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 7. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), vyhlasujú intervenčné agentúry stálu verejnú súťaž na poskytovanie pomoci na koncentrované maslo. V článku 54 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú osobitnú verejnú súťaž sa má stanoviť maximálna výška pomoci na koncentrované maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %.

(2)

Na zabezpečenie prevzatia koncentrovaného masla do maloobchodu sa má zložiť zábezpeka za konečné použitie podľa článku 53 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(3)

Vzhľadom na prijaté ponuky by sa mala stanoviť maximálna výška pomoci na primeranej úrovni a mala by sa stanoviť príslušná zábezpeka za konečné použitie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 7. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenú v súlade s nariadením (ES) č. 1898/2005 sa maximálna výška pomoci na koncentrované maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %, ako sa uvádza v článku 47 ods. 1 uvedeného nariadenia, stanovuje na 38,8 EUR/100 kg.

Zábezpeka za konečné použitie podľa článku 53 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa stanovuje na 43 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 597/2006

z 12. apríla 2006,

ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. apríla 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 10 nariadenia (ES) č. 1784/2003 predpokladá, že pri dovoze produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia sa vyberajú colné poplatky vo výške podľa Spoločného colného sadzobníka. Avšak pre produkty uvedené v odseku 2 tohto článku sa dovozné clo rovná intervenčnej cene platnej pre tieto produkty pri dovoze, zvýšenej o 55 % a zníženej o dovoznú cenu CIF, platnú pre príslušnú zásielku. Avšak tento colný poplatok nesmie byť vyšší ako výška poplatkov v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa dovozné ceny CIF vypočítavajú na základe reprezentatívnych cien príslušného produktu na svetovom trhu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1249/96 stanovilo pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín.

(4)

Dovozné clá zostávajú platné, kým nevstúpi do platnosti ich nové určenie.

(5)

S cieľom umožniť normálne fungovanie režimu dovozných ciel sa pre ich výpočet majú zvoliť reprezentatívne trhové sadzby zistené v priebehu určitého referenčného obdobia.

(6)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1249/96 vedie k určeniu dovozných ciel v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clá v sektore obilnín v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sú určené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplenené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 16. apríla 2006

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

2,53

nízkej kvality

22,53

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

51,27

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

54,49

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

54,49

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

51,27


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav [článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96] môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, v Estónsku, v Litve, v Lotyšsku, v Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

obdobie od 31.3.2006–11.4.2006

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

139,05 (3)

77,30

148,31

138,31

118,31

89,57

Prémia v zálive (EUR/t)

12,39

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

23,54

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 17,13 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: 20,47 EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/30


SMERNICA KOMISIE 2006/39/ES

z 12. apríla 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť clodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofos-metyl a tritikonazol ako účinné látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 703/2001 (3) sa stanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie druhej a tretej etapy pracovného programu podľa článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa clodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofos-metyl a tritikonazol.

(2)

Účinky týchto účinných látok na ľudské zdravie a životné prostredie boli posúdené v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 703/2001 na rad použití, ktoré navrhol oznamovateľ. Okrem toho sa v týchto nariadeniach určujú spravodajské členské štáty, ktoré musia Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) predložiť príslušné hodnotiace správy a odporúčania v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 451/2000. Pre clodinafop bolo spravodajským členským štátom Holandsko a všetky príslušné informácie boli predložené 7. novembra 2003. Pre pirimikarb bolo spravodajským členským štátom Spojené kráľovstvo a všetky príslušné informácie boli predložené 4. novembra 2003. Pre rimsulfuron bolo spravodajským členským štátom Nemecko a všetky príslušné informácie boli predložené 6. augusta 2003. Pre tolklofos-metyl bolo spravodajským členským štátom Švédsko a všetky príslušné informácie boli predložené 3. novembra 2003. Pre tritikonazol bolo spravodajským členským štátom Rakúsko a všetky príslušné informácie boli predložené 29. septembra 2003.

(3)

Hodnotiace správy boli vzájomne preskúmané členskými štátmi a EÚBP a predložené Komisii 14. marca a 10. augusta 2005 vo forme vedeckej správy EÚBP týkajúcej sa clodinafopu, pirimikarbu, rimsulfuronu, tolklofos-metylu a tritikonazolu (4). Tieto správy preskúmali členské štáty a Komisia 27. januára 2006 v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat formou posudkových správ Komisie pre clodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofos-metyl a tritikonazol.

(4)

Pri preskúmaní pirimikarbu sa vynorilo množstvo nezodpovedaných otázok, ktoré otvoril Vedecký panel pre zdravie rastlín, prípravky na ochranu rastlín a ich rezíduá (PPR) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP). Vedecký panel bol požiadaný, aby sa vyjadril k využívaniu „prístupu založenému na časovom kvociente“ pri posudzovaní akútneho rizika v prípade vtákov a pri posudzovaní akútneho rizika v prípade vtákov, ktoré sa už vykonalo. K prvej otázke sa panel PPR vyjadril, že „prístup založený na časovom kvociente“, ktorý navrhuje OECD, zodpovedá súčasnému posudzovaniu prvého stupňa akútneho rizika pre vtáctvo s výnimkou prílohy VI k smernici 91/414/EHS, v ktorej sa stanovuje bezpečnostný faktor 10. Preto by sa vyžadovala podrobná vedecká analýza na posúdenie, či sú v súčasnom bezpečnostnom faktore primerane zohľadnené všetky príslušné otázky. Keďže k tomu by bola potrebná ďalšia práca presahujúca rozsah uvedeného stanoviska, panel PPR navrhol, aby sa využíval prístup založený na konkrétnom prípade. V dôsledku toho uskutočnil panel PPR v súvislosti s druhou otázkou vylepšené posúdenie rizika, pričom dospel k záveru, že ani pri hornej hranici vystavenia vtáctva živiaceho sa hmyzom na poli nie je pravdepodobné, že by dosiahlo smrteľnú dávku pirimikarbu (5).

(5)

Pri preskúmaní clodinafopu, rimsulfuronu, tolklofos-metylu a tritikonazolu nezostala otvorená žiadna otázka, ktorou by sa mal zaoberať Vedecký panel pre zdravie rastlín, prípravky na ochranu rastlín a ich rezíduá (PPR) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP).

(6)

Z rôznych vykonaných skúšok vyplýva, že pri prípravkoch na ochranu rastlín obsahujúcich clodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofos-metyl a tritikonazol možno očakávať, že spravidla spĺňajú požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä so zreteľom na použitie, ktoré bolo preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné zaradiť tieto účinné látky do prílohy I s cieľom zabezpečiť, aby sa vo všetkých členských štátoch udeľovali povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

(7)

Bez toho, aby bol dotknutý uvedený záver, je vhodné získať ďalšie informácie o určitých konkrétnych otázkach týkajúcich sa pirimikarbu a tritikonazolu. V článku 6 ods. 1 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že zaradenie látky do prílohy I môže podliehať určitým podmienkam. Je preto vhodné vyžadovať, aby pirimikarb a tritikonazol boli podrobené ďalšiemu preskúmaniu s cieľom potvrdiť posúdenie rizika v súvislosti s niektorými otázkami a aby takéto štúdie predkladal oznamovateľ.

(8)

Pred zaradením účinnej látky do prílohy I by mala uplynúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom a zúčastneným stranám pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú z tohto zaradenia.

(9)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v smernici 91/414/EHS v dôsledku zaradenia účinnej látky do prílohy I, by sa po zaradení mala členským štátom poskytnúť lehota šiestich mesiacov na preskúmanie existujúcich povolení pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom clodinafopu, pirimikarbu, rimsulfuronu, tolklofos-metylu alebo tritikonazolu, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek ustanovených v smernici 91/414/EHS, najmä v jej článku 13, a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty by mali v prípade potreby zmeniť, nahradiť alebo odobrať existujúce povolenia v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od uvedeného termínu by sa malo poskytnúť dlhšie obdobie na podanie a posúdenie úplnej dokumentácie prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín pre každé plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v smernici 91/414/EHS.

(10)

Skúsenosti získané z predchádzajúcich zaradení účinných látok hodnotených v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 (6) do prílohy I k smernici 91/414/EHS ukazujú, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však neustanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty alebo držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré boli doteraz prijaté a ktorými sa mení a dopĺňa príloha I.

(11)

Preto je vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty najneskôr do 31. júla 2007 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku týchto ustanovení a tejto smernice.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. augusta 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Spôsob odkazu určia členské štáty.

Článok 3

1.   V prípade potreby členské štáty zmenia a doplnia alebo odoberú platné povolenia v súlade so smernicou 91/414/EHS pre výrobky na ochranu rastlín obsahujúce účinné látky clodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofos-metyl alebo tritikonazol do 31. júla 2007.

Do tohto dátumu overia najmä to, že podmienky prílohy I k tejto smernici týkajúce sa clodinafopu, pirimikarbu, rimsulfurónu, tolklofos-metylu a tritikonazolu boli splnené s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v časti B položky týkajúcej sa tejto účinnej látky, a že držiteľ povolenia má dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k tejto smernici alebo má k nej prístup, v súlade s podmienkami článku 13 tejto smernice.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty najneskôr do 31. januára 2007 prehodnotia každý povolený prípravok na ochranu rastlín obsahujúci clodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofos-metyl alebo tritikonazol ako jedinú účinnú látku alebo jednu z niekoľkých účinných látok, z ktorých boli všetky uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS na základe spisu spĺňajúceho požiadavky prílohy III k tejto smernici a pri zohľadnení časti B záznamu údajov týkajúcich sa látok clodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofos-metyl a tritikonazol v prílohe I k tejto smernici. Na základe tohto hodnotenia určia, či daný prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom clodinafopu, pirimikarbu, rimsulfurónu, tolklofos-metylu alebo tritikonazolu ako jedinej účinnej látky v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 31. januára 2011, alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom clodinafopu, pirimikarbu, rimsulfurónu, tolklofos-metylu alebo tritikonazolu ako jednej z viacerých účinných látok v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 31. januára 2011 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu a doplnenie alebo odobratie v príslušnej smernici alebo smerniciach, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/19/ES (Ú. v. EÚ L 44, 15.2.2006, s. 15).

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1044/2003 (Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  Ú. v. ES L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 34, 1-78, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clodinafop (finalizovaná: 10. augusta 2005).

EFSA Scientific Report (2005) 43, 1-76, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pirimicarb (finalizovaná: 10. augusta 2005).

EFSA Scientific Report (2005) 45, 1-61, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance rimsulfuron (finalizovaná: 10. augusta 2005).

EFSA Scientific Report (2005) 28, 1-77, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triticonazole (finalizovaná: 14. marca 2005).

EFSA Scientific Report (2005) 28, 1-77, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tolclofos-methyl (finalizovaná: 14. marca 2005).

(5)  Stanovisko Vedeckého panelu pre zdravie rastlín, prípravky na ochranu rastlín a ich rezíduá sa na požiadanie EÚBP vzťahovalo na hodnotenie pirimikarbu, Vestník EÚBP (2005) 240, 1-21.

(6)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2266/2000 (Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27).


PRÍLOHA

Na koniec tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/EHS sa dopĺňa táto položka:

„Číslo

Bežný názov Identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Nadobudnutie účinnosti

Skončenie platnosti zaradenia

Osobitné ustanovenia

125

clodinafop

č. CAS 114420-56-3

č. CIPAC 683

kyselina (R)-2-[4-(5chlór 3 fluór 2 pyridyloxy)-fenoxy]-propiónová

≥ 950 g/kg (vyjadrené ako clodinafop-propargyl)

1. február 2007

31. január 2017

ČASŤ A

Je možné povoliť len použitie ako herbicíd.

ČASŤ B

V rámci implementácie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúce sa látky clodinafop, a najmä jej dodatky I a II v konečnej verzii Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 27. januára 2006.

126

pirimikarb

č. CAS 23103-98-2

č. CIPAC 231

2-dimetylamino-5,6-dimetylpyrimidin-4-yl dimetylkarbamát

≥ 950 g/kg

1. február 2007

31. január 2017

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B

V rámci implementácie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúce sa látky pirimikarb, a najmä jej dodatky I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 27. januára 2006.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti prevádzkovateľov a zabezpečiť, aby v podmienkach pri používaní bolo predpísané používanie primeraného osobného ochranného výstroja.

Je potrebné, aby členské štáty venovali pozornosť ochrane vodných živočíchov a v prípade potreby, napr. v ochranných zónach, zabezpečili zaradenie opatrení na zmiernenie rizík medzi podmienky udeľovania povolenia.

Príslušné členské štáty požiadajú predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť dlhodobé posudzovanie rizika v prípade vtákov a v prípade potenciálnej kontaminácie podzemnej vody, najmä pokiaľ ide o metabolit R35140. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na základe žiadosti ktorých bola látka pirimikarb zaradená do tejto prílohy, tieto štúdie poskytli Komisii do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

127

rimsulfuron

č. CAS 122931-48-0 (rimsulfuron)

č. CIPAC 716

1-(4-6 dimetoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-etylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) močovina

≥ 960 g/kg (vyjadrené ako rimsulfuron)

1. február 2007

31. január 2017

ČASŤ A

Je možné povoliť len použitie ako herbicíd.

ČASŤ B

V rámci implementácie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúce sa látky rimsulfurón, a najmä jej dodatky I a II v konečnej verzii Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 27. januára 2006.

Členské štáty musia venovať mimoriadnu pozornosť ochrane necieľových rastlín a podzemnej vody v citlivých oblastiach. Tam, kde je to vhodné, by mali podmienky povolenia zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

128

tolklofos-metyl

č. CAS 57018-04-9

č. CIPAC 479

O-2,6-dichlór-p-tolyl-O,O-dimetyltiofosfát

O-2,6-dichlór-4-metylfenyl-O,O-dimetyltiofosfát

≥ 960 g/kg

1. február 2007

31. január 2017

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú tolklofos-metyl, na iné použitia ako na ošetrovanie hľuzovitých rastlín (osiva) pred sadením v prípade zemiakov a ošetrovanie pôdy v prípade šalátov v skleníkoch členské štáty venujú osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 1 písm. b) a zabezpečia, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Na implementáciu jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o tolklofos-metyle, najmä jej dodatky I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 27. januára 2006.

129

tritikonazol

č. CAS 131983-72-7

č. CIPAC 652

(±)-(E)-5-(4-chlórbenzylidén)-2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metyl)cyklopentanol

≥ 950 g/kg

1. február 2007

31. január 2017

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú tritikonazol, na iné použitia ako na ošetrenie osiva členské štáty venujú osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 1 písm. b) a zabezpečia, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Na uplatňovanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy pre tritikonazol, najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 27. januára 2006. Pri tomto celkovom hodnotení členské štáty:

musia venovať mimoriadnu pozornosť bezpečnosti užívateľov. Ak je to vhodné, podmienky povolenia by mali zahŕňať ochranné opatrenia,

musia v citlivých oblastiach venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemnej vody najmä vysoko perzistentnou účinnou látkou a jej metabolitom RPA 406341,

musia venovať mimoriadnu pozornosť ochrane vtáctva živiaceho sa zrnom (dlhodobé riziko).

Ak je to vhodné, podmienky povolenia by mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií na potvrdenie posúdenia rizika v prípade vtáctva živiaceho sa zrnom. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol tritikonazol zaradený do tejto prílohy, predložili Komisii takéto štúdie do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v hodnotiacej správe.“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/36


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

zo 6. apríla 2006,

ktorým sa vymenúva generálny advokát Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

(2006/278/ES, Euratom)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 223,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 139,

keďže:

Na základe článkov 5, 7 a 8 Protokolu o štatúte Súdneho dvora a po odstúpení Antonia TIZZANA je potrebné pristúpiť k vymenovaniu generálneho advokáta na zvyšný čas jeho funkčného obdobia, ktoré trvá do 6. októbra 2006,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Paolo MENGOZZI sa vymenúva za generálneho advokáta Súdneho dvora Európskych spoločenstiev s platnosťou odo dňa zloženia sľubu do 6. októbra 2006.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. apríla 2006

Predseda

G. WOSCHNAGG


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/37


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

zo 6. apríla 2006,

ktorým sa vymenúva sudca Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

(2006/279/ES, Euratom)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 223,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 139,

keďže:

Na základe článkov 5 a 7 Protokolu o štatúte Súdneho dvora a po odstúpení Antonia LA PERGOLU je potrebné pristúpiť k vymenovaniu sudcu na zvyšný čas jeho funkčného obdobia, ktoré trvá do 6. októbra 2006,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Antonio TIZZANO sa vymenúva za sudcu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev s platnosťou odo dňa zloženia sľubu do 6. októbra 2006.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. apríla 2006

Predseda

G. WOSCHNAGG


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/38


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

zo 6. apríla 2006,

ktorým sa vymenúva sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

(2006/280/ES, Euratom)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 224,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 140,

keďže:

Na základe článkov 5 a 7 v spojení s článkom 47 Protokolu o štatúte Súdneho dvora a po odstúpení Paola MENGOZZIHO je potrebné pristúpiť k vymenovaniu sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev na zvyšný čas jeho funkčného obdobia, ktoré trvá do 31. augusta 2007,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Enzo MOAVERO MILANESI sa vymenúva za sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev s platnosťou odo dňa zloženia sľubu do 31. augusta 2007.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. apríla 2006

Predseda

G. WOSCHNAGG


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/39


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

zo 6. apríla 2006,

ktorým sa vymenúvajú sudcovia a generálni advokáti Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

(2006/281/ES, Euratom)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 223,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 139,

keďže:

(1)

Funkčné obdobie uplynie 6. októbra 2006 týmto sudcom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev: Peter JANN, Christiaan TIMMERMANS, Konrad SCHIEMANN, Jiří MALENOVSKÝ, Jean-Pierre PUISSOCHET, Ninon COLNERICOVÁ, Stig VON BAHR, Antonio TIZZANO, José Narciso DA CUNHA RODRIGUES, Pranas KŪRIS, George ARESTIS, Anthony BORG BARTHET a Egils LEVITS a týmto generálnym advokátom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev: Christine STIX-HACKLOVÁ, Philippe LÉGER, Leendert GEELHOED a Paolo MENGOZZI.

(2)

Je potrebné pristúpiť k čiastočnej obmene Súdneho dvora Európskych spoločenstiev na obdobie od 7. októbra 2006 do 6. októbra 2012. Avšak z dôvodu nepredloženia návrhu sa bude môcť vymenovanie jedného sudcu uskutočniť až neskôr,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

1.   Na obdobie od 7. októbra 2006 do 6. októbra 2012 sa za sudcov Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vymenúvajú:

 

George ARESTIS

 

Jean-Claude BONICHOT

 

Anthony BORG BARTHET

 

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

 

Peter JANN

 

Pranas KŪRIS

 

Egils LEVITS

 

Pernilla LINDHOVÁ

 

Jiří MALENOVSKÝ

 

Christiaan TIMMERMANS

 

Antonio TIZZANO

 

Konrad SCHIEMANN

2.   Na obdobie od 7. októbra 2006 do 6. októbra 2012 sa za generálnych advokátov Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vymenúvajú:

 

Yves BOT

 

Ján MAZÁK

 

Paolo MENGOZZI

 

Verica TRSTENJAKOVÁ

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. apríla 2006

predseda

G. WOSCHNAGG


Komisia

13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/40


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/450/ES, pokiaľ ide o štandardné požiadavky na obsah žiadostí o financovanie programov eradikácie, monitorovania a kontroly prenosných spongiformných encefalopatií (PSE) zo strany Spoločenstva

[oznámené pod číslom K(2006) 1247]

(Text s významom pre EHP)

(2006/282/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 11,

keďže:

(1)

V rozhodnutí 90/424/EHS sa stanovujú postupy pri udeľovaní finančného príspevku Spoločenstva na programy eradikácie a monitorovania určitých ochorení zvierat uvedených v tomto rozhodnutí.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2004/450/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovujú štandardné požiadavky na obsah žiadostí o financovanie programov eradikácie, monitorovania a kontroly ochorení zvierat zo strany Spoločenstva (2) sa stanovuje, ktoré informácie majú členské štáty zahrnúť do žiadostí predkladaných Komisii.

(3)

V prílohe III k rozhodnutiu 2004/450/ES sa stanovujú štandardné požiadavky na predkladanie programov eradikácie a monitorovania prenosných spongiformných encefalopatií (PSE) spolufinancovaných Spoločenstvom. V tejto prílohe sa odvoláva na ustanovenia príloh III a VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (3).

(4)

Prílohy III a VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 boli zmenené a doplnené nariadeniami Komisie (ES) č. 1492/2004 (4), (ES) č. 36/2005 (5) a (ES) č. 214/2005 (6). Preto je vhodné rozhodnutie 2004/450/ES zmeniť a doplniť, aby sa zohľadnili zmeny a doplnenia v prílohách III a VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001.

(5)

Rozhodnutie 2004/450/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha III k rozhodnutiu 2004/450/EHS sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. apríla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/53/ES (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 37).

(2)  Ú. v. EÚ L 155, 30.4.2004, s. 90.

(3)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 339/2006 (Ú. v. EÚ L 55, 25.2.2006, s. 5).

(4)  Ú. v. EÚ L 274, 24.8.2004, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 10, 13.1.2005, s. 9.

(6)  Ú. v. EÚ L 37, 10.2.2005, s. 9.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

Štandardné požiadavky pri predkladaní programov eradikácie a monitorovania PSE (1) spolufinancovaných Spoločenstvom

1.   Identifikácia programu

Členský štát:

Ochorenie (ochorenia) (2):

Rok implementácie:

Odkaz tohto dokumentu:

Kontakt (meno, telefón, fax, e-mail):

Dátum zaslania Komisii:

2.   Opis programu

3.   Opis epidemiologického stavu ochorenia

4.   Opatrenia, ktoré sú súčasťou programu

4.1.   Označenie ústredného orgánu povereného dozorom a koordináciou odborov zodpovedných za implementáciu programu:

4.2.   Opis a vymedzenie geografických a administratívnych oblastí, v ktorých sa má program uplatňovať:

4.3.   Platný systém na registráciu poľnohospodárskeho podniku:

4.4.   Platný systém na identifikáciu zvierat:

4.5.   Platné opatrenia na oznamovanie ochorenia:

4.6.   Monitorovanie

4.6.1.   Monitorovanie hovädzieho dobytka

 

Odhadovaný počet testov

Zvieratá uvedené v bodoch 2.1, 3 a 4.1 časti I kapitoly A prílohy III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (3)

 

Zvieratá uvedené v bodoch 2.2, 4.2 a 4.3 časti I kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

Iné (uveďte)

 

4.6.2.   Monitorovanie oviec

 

Odhadovaný počet testov

Ovce uvedené v bode 2 časti II kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

Ovce uvedené v bode 3 časti II kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

Ovce uvedené v bode 5 časti II kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

Ovce uvedené v bode 8 písm. d) prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

Iné (uveďte)

 

4.6.3.   Monitorovanie kôz

 

Odhadovaný počet testov

Kozy uvedené v bode 2 časti II kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

Kozy uvedené v bode 3 časti II kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

Kozy uvedené v bode 5 časti II kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

Kozy uvedené v bode 4 písm. c) prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

Iné (uveďte)

 

4.6.4.   Rozlišovacie testy

 

Odhadovaný počet testov

Primárne molekulárne testy uvedené v bode 3.2 písm. c) bodu i) kapitoly C prílohy X k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

4.6.5.   Genotypizácia pozitívnych a náhodne vybraných zvierat

 

Odhadovaný počet testov

Zvieratá uvedené v bode 8.1 časti II kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

Zvieratá uvedené v bode 8.2 časti II kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

4.7.   Eradikácia

4.7.1.   Opatrenia prijaté po potvrdení prípadu BSE:

4.7.1.1.

Opis:

4.7.1.2.

Súhrnná tabuľka

 

Odhadovaný počet

Zvieratá určené na zabitie podľa požiadaviek uvedených v bode 2 písm. a) prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001:

 

4.7.2.   Opatrenia prijaté po potvrdení prípadu scrapie:

4.7.2.1.

Opis:

4.7.2.2.

Súhrnná tabuľka

 

Odhadovaný počet

Zvieratá, ktoré sa majú zabiť podľa požiadaviek bodu 2 písm. b) prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001:

 

Zvieratá, u ktorých má prebehnúť genotypizácia podľa požiadaviek bodu 2 písm. b) prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001:

 

4.7.3.   Chovný program zameraný na rezistenciu voči PSE oviec:

4.7.3.1.

Všeobecný opis (4):

4.7.3.2.

Súhrnná tabuľka

 

Odhadovaný počet

Bahnice, u ktorých sa má vykonať genotypizácia podľa rámca chovného programu stanoveného v rozhodnutí Komisie 2003/100/ES

 

Barany, u ktorých sa má vykonať genotypizácia podľa rámca chovného programu stanoveného v rozhodnutí Komisie 2003/100/ES

 

5.   Náklady

5.1.   Podrobná analýza nákladov:

5.2.   Súhrn nákladov

Náklady súvisiace s

Špecifikácia

Počet jednotiek

Náklady za jednotku v EUR

Celkový počet v EUR

Žiadosť o príspevok Spoločenstva (áno/nie)

1.   

Testovanie na BSE (5)

1.1.

Zrýchlené testy

Test:

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

2.   

Testovanie na scrapie (6)

2.1.

Zrýchlené testy

Test:

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

3.   

Rozlišovacie testy (7)

3.1.

Primárne molekulárne testy

Test:

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

4.   

Genotypizácia

4.1.

Určenie genotypu zvierat v rámci opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 999/2001 (8)

Spôsob

 

 

 

 

4.2.

Určenie genotypu zvierat v rámci chovného programu stanoveného v rozhodnutí 2003/100/ES (9)

Spôsob

 

 

 

 

5.   

Povinné zabitie

5.1.

Kompenzácia za hovädzí dobytok na zabitie podľa požiadaviek bodu 2 písm. a) prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

 

 

 

 

5.2.

Kompenzácia za ovce a kozy na zabitie podľa požiadaviek bodu 2 písm. b) prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

 

 

 

 

SPOLU

 

 


(1)  Bovinná spongiformná encefalopatia (BSE) a scrapie.

(2)  Pokiaľ sa nepoužijú všetky opatrenia programu pri cieľovej populácii na kontrolu a eradikáciu rôznych ochorení, použije sa jeden dokument na jedno ochorenie.

(3)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(4)  V správe uvedenej v článku 5 písm. a) tohto rozhodnutia sa môže uviesť opis programu podľa minimálnych požiadaviek stanovených v rozhodnutí Komisie 2003/100/ES (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 41).

(5)  Uvedené v bode 4.6.1.

(6)  Uvedené v bodoch 4.6.2 a 4.6.3.

(7)  Uvedené v bode 4.6.4.

(8)  Uvedené v bodoch 4.6.3. a 4.7.2.2.

(9)  Uvedené v bode 4.7.3.2.“


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/45


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 11. apríla 2006

o opatreniach na zníženie rizík pre tieto látky: dibutyl-ftalát; 3,4-dichlóranilín; bis(izodecyl)-ftalát; kyselina ftalová, di-C9-11-rozvetvené alkylestery, bohaté na C10 frakciu; bis(izononyl)-ftalát; kyselina ftalová, di-C8-10-rozvetvené alkylestery, bohaté na C9 frakciu; kyselina etyléndiaminotetraoctová; metyl acetát; kyselina chlóroctová; pentán; tetranátrium-etyléndiaminotetraacetát

(Text s významom pre EHP)

(2006/283/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 793/93 z 23. marca 1993 o hodnotení a kontrole rizík existujúcich látok (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 2,

keďže:

(1)

V rámci nariadenia (EHS) č. 793/93 boli ako prioritné látky, ktoré je potrebné vyhodnotiť v súlade s nariadeniami Komisie (ES) č. 1179/94 (2), (ES) č. 2268/95 (3) a (ES) č. 143/97 (4) ktoré sa týkajú prvého, druhého a tretieho zoznamu prioritných látok podľa nariadenia (EHS) č. 793/93 identifikované tieto látky:

dibutyl-ftalát,

3,4-dichlóranilín,

kyselina etyléndiaminotetraoctová,

metyl acetát,

tetranátrium-etyléndiaminotetraacetát,

bis(izodecyl)-ftalát,

kyselina ftalová, di-C9-11-rozvetvené alkylestery, bohaté na C10 frakciu,

bis(izononyl)-ftalát,

kyselina ftalová, di-C8-10-rozvetvené alkylestery, bohaté na C9 frakciu,

pentán,

kyselina chlóroctová.

(2)

Spravodajské štáty určené podľa uvedených nariadení ukončili činnosti týkajúce sa hodnotenia rizík, ktoré tieto látky predstavujú pre ľudí a životné prostredie, v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1488/94 z 28. júna 1994, ktorým sa stanovujú princípy pre hodnotenie rizík existujúcich látok pre človeka a životné prostredie (5) a v súlade s nariadením (EHS) č. 793/93 navrhli stratégiu znižovania týchto rizík.

(3)

Uskutočnili sa konzultácie s vedeckým výborom pre toxicitu, ekotoxicitu a životné prostredie (SCTEE), ktorý prijal stanovisko k hodnoteniu rizík vykonanému zo strany spravodajcov. Tieto stanoviská boli uverejnené na internetovej stránke vedeckého výboru.

(4)

Výsledky vyhodnotenia rizík a ďalšie výsledky stratégií znižovania rizík sú uvedené v oznámení Komisie (6).

(5)

Na základe tohto vyhodnotenia je primerané odporúčať niektoré opatrenia na zníženie rizík pre určité látky.

(6)

Opatrenia na zníženie rizík odporúčané pre pracovníkov by sa mali zvážiť v rámci právnych predpisov na ochranu pracovníkov, ktoré sa považujú za primeraný rámec na zníženie rizík, ktoré predstavujú príslušné látky, v potrebnom rozsahu.

(7)

Opatrenia na zníženie rizík ustanovené v tomto odporúčaní sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 15 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 793/93,

TÝMTO ODPORÚČA:

ČASŤ 1

DIBUTYL-FTALÁT

(CAS č. 84-74-2; (EINECS č. 201-557-4)

Opatrenia na zníženie rizík pre životné prostredie (1, 2)

1.

Kompetentné orgány dotknutých členských štátov by mali s prihliadnutím na technické charakteristiky dotknutých zariadení, ich geografické umiestnenie a miestne environmentálne podmienky ustanoviť v povoleniach vydaných na základe smernice Rady 96/61/ES (7) podmienky, limitné hodnoty emisií alebo ekvivalentné ukazovatele alebo technické opatrenia pre dibutyl-ftalát, aby bolo do konca októbra 2007 možné prevádzkovať dotknuté zariadenia v súlade s najlepšími dostupnými technikami (ďalej len „BAT“).

2.

Členské štáty by mali pozorne monitorovať využívanie BAT pre dibutyl-ftalát a podávať Komisii správy o každom významnom vývoji v rámci výmeny informácii o BAT.

ČASŤ 2

3,4-DICHLÓRANILÍN

(CAS č. 95-76-1; (EINECS č. 202-448-4)

Opatrenia na zníženie rizík pre pracovníkov (3) a životné prostredie (4, 5)

3.

Zamestnávatelia, ktorí pri výrobe a ďalšom spracovaní používajú 3,4-dichlóranilín na účely označené vo vyhodnotení rizík ako znepokojujúce, by mali brať do úvahy všetky pokyny pre daný sektor, ktoré sa vzťahujú na čistiace, údržbárske a opravárenské práce, vypracované na vnútroštátnej úrovni na základe pokynov nezáväzného charakteru, ktoré podľa článku 12 ods. 2 smernice Rady 98/24/ES (8) sprístupňuje Komisia.

Právne predpisy, ktoré sú v súčasnosti platné na úrovni Spoločenstva pre prípravky na ochranu rastlín [smernica Rady 91/414/EHS (9)] a biocídne látky [smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (10)], sa považujú za dostatočné na to, aby v potrebnom rozsahu obmedzili riziká, ktoré tieto látky predstavujú, a preto sa uplatňujú.

V rámci toho:

4.

Mali by sa brať do úvahy informácie o hodnotení rizík, ktoré predstavuje 3,4-dichlóranilín uvoľňovaný z diuronu, ktorý sa používa ako herbicíd na izolovaných povrchoch.

5.

Malo by sa predchádzať nesprávnemu využívaniu diurónu v malých baleniach.

ČASŤ 3

KYSELINA ETYLÉNDIAMÍNTETRAOCTOVÁ

(CAS č. 60-00-4; (EINECS č. 200-449-4)

Opatrenia na zníženie rizík pre životné prostredie (6, 7, 8, 9)

6.

V prípade riečnych povodí, ktoré môžu byť ohrozené emisiami kyseliny etyléndiamíntetraoctovej (EDTA), by príslušné členské štáty mali ustanoviť normy kvality životného prostredia; vnútroštátne opatrenia na zníženie znečistenia a dosiahnuť, aby tieto normy kvality do roka 2015 boli súčasťou plánov správy povodí v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (11).

7.

Kompetentné orgány dotknutých členských štátov by mali s prihliadnutím na technické charakteristiky dotknutých zariadení, ich geografické umiestnenie a miestne environmentálne podmienky ustanoviť v povoleniach vydaných na základe smernice 96/61/ES podmienky, limitné hodnoty emisií alebo ekvivalentné ukazovatele alebo technické opatrenia pre EDTA, aby bolo do konca októbra 2007 možné prevádzkovať dotknuté zariadenia v súlade s BAT.

8.

Členské štáty by mali pozorne monitorovať využívanie BAT pre EDTA a podávať Komisii správy o každom významnom vývoji v rámci výmeny informácii o BAT.

9.

Miestne emisie do životného prostredia by mali v prípade potreby riadiť vnútroštátnymi predpismi, aby sa tak zabezpečilo, že nevznikne riziko pre životné prostredie.

ČASŤ 4

METYL-ACETÁT

(CAS č. 79-20-9; (EINECS č. 201-185-2)

Opatrenia na zníženie rizík pre pracovníkov (10)

10.

Zamestnávatelia, ktorí využívajú výrobky s obsahom metyl-acetátu na kladenie podlahových krytín v oblasti stavebníctva, by mali brať do úvahy všetky pokyny pre daný sektor vypracované na vnútroštátnej úrovni na základe pokynov nezáväzného charakteru, ktoré podľa článku 12 ods. 2 smernice 98/24/ES sprístupňuje Komisia.

ČASŤ 5

KYSELINA CHLÓROCTOVÁ

(CAS č. 79-11-8; (EINECS č. 201-178-4)

Opatrenia na zníženie rizík pre pracovníkov (11) a životné prostredie (12, 13, 14)

11.

Zamestnávatelia, ktorí využívajú kyselinu chlóroctovú (MCAA) na účely označené v hodnotení rizika ako znepokojujúce, by mali brať do úvahy všetky pokyny pre daný sektor vypracované na vnútroštátnej úrovni na základe pokynov nezáväzného charakteru, ktoré podľa článku 12 ods. 2 smernice 98/24/ES sprístupňuje Komisia.

12.

Kompetentné orgány dotknutých členských štátov by mali s prihliadnutím na technické charakteristiky dotknutých zariadení, ich geografické umiestnenie a miestne environmentálne podmienky ustanoviť v povoleniach vydaných na základe smernice 96/61/ES podmienky, limitné hodnoty emisií alebo ekvivalentné ukazovatele alebo technické opatrenia pre MCAA, aby bolo do konca októbra 2007 možné prevádzkovať dotknuté zariadenia v súlade s BAT.

13.

Členské štáty by mali pozorne monitorovať využívanie BAT pre MCAA a podávať Komisii správy o každom významnom vývoji v rámci výmeny informácii o BAT.

14.

Miestne emisie do životného prostredia by sa mali v prípade potreby riadiť vnútroštátnymi predpismi, aby sa tak zabezpečilo, že nevznikne riziko pre životné prostredia a ľudí, ktorí sú nepriamo vystavení cez životné prostredie.

ČASŤ 6

TETRANÁTRIUM-ETYLÉNDIAMINOTETRAACETÁT

(CAS č. 64-02-8; (EINECS č. 200-573-9)

Opatrenia na zníženie rizík pre životné prostredie (15, 16, 17, 18)

15.

V prípade riečnych povodí, ktoré môžu byť ohrozené emisiami tetrasodnej soli kyseliny etyléndiamíntetraoctovej (NA4EDTA), by príslušné členské štáty mali ustanoviť normy kvality životného prostredia; vnútroštátne opatrenia na zníženie znečistenia a dosiahnuť, aby tieto normy kvality do roka 2015 boli súčasťou plánov správy povodí v súlade s ustanoveniami smernice 2000/60/ES.

16.

Kompetentné orgány dotknutých členských štátov by mali s prihliadnutím na technické charakteristiky dotknutých zariadení, ich geografické umiestnenie a miestne environmentálne podmienky ustanoviť v povoleniach vydaných na základe smernice 96/61/ES podmienky, limitné hodnoty emisií alebo ekvivalentné ukazovatele alebo technické opatrenia pre NA4EDTA, aby bolo do konca októbra 2007 možné prevádzkovať dotknuté zariadenia v súlade s BAT.

17.

Členské štáty by mali pozorne monitorovať využívanie BAT pre NA4EDTA a podávať Komisii správy o každom významnom vývoji v rámci výmeny informácii o BAT.

18.

Miestne emisie do životného prostredia by sa mali v prípade potreby riadiť vnútroštátnymi predpismi, aby sa tak zabezpečilo, že nevznikne riziko pre životné prostredie.

ČASŤ 7

ADRESÁTI

19.

Toto odporúčanie je určené všetkým sektorom, v rámci ktorých sa uvedené látky dovážajú, vyrábajú, prepravujú, skladujú, spracovávajú na prípravok alebo iným spôsobom, využívajú, likvidujú alebo recyklujú, ako aj členským štátom.

V Bruseli 11. apríla 2006

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 131, 26.5.1994, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 231, 28.9.1995, s. 18.

(4)  Ú. v. ES L 25, 28.1.1997, s. 13.

(5)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1994, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ C 90, 13.4.2006.

(7)  Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26.

(8)  Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.

(9)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/48


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/526/ES, pokiaľ ide o kontrolné opatrenia týkajúce sa klasického moru ošípaných v Nemecku

[oznámené pod číslom K(2006) 1521]

(Text s významom pre EHP)

(2006/284/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

sso zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 10 odsek 4,

keďže:

(1)

V reakcii na vypuknutie klasického moru ošípaných v niektorých členských štátoch sa prijalo rozhodnutie Komisie 2003/526/ES z 18. júla 2003 o ochranných opatreniach proti klasickému moru ošípaných v niektorých členských štátoch (2). V tomto rozhodnutí sa zavádzajú určité dodatočné kontrolné opatrenia súvisiace s týmto ochorením.

(2)

Nemecko oboznámilo Komisiu s najnovším vývojom tohto ochorenia diviačej zveri v spolkových krajinách Severné Porýnie–Vestfálsko. Na základe dostupných epidemiologických informácií by oblasti v Nemecku, v ktorých sa uplatňujú kontrolné opatrenia, mali upraviť tak, aby zahŕňali určité oblasti v Severnom Porýní-Vestfálsku a priľahlé oblasti v Porýní-Falcku.

(3)

Situácia týkajúca sa ochorenia v iných oblastiach spolkovej krajiny Porýnie-Falcko sa výrazne zlepšila. Opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2003/526/ES týkajúce sa týchto oblastí by sa preto už nemali uplatňovať.

(4)

Rozhodnutie 2003/526/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2003/526/ES sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Ú. v. EÚ L 183, 22.7.2003, s. 46. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/339/ES (Ú. v. EÚ L 108, 29.4.2005, s. 87).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ČASŤ I

Oblasti Nemecka a Francúzska, ktoré sú uvedené v článkoch 2, 3, 5, 6, 7 a 8

1.   Nemecko

A.

V spolkovej krajine Porýnie-Falcko:

a)

okresy: Südliche Weinstraße a Ahrweiler a Daun;

b)

mestá: Landau a Pirmasens;

c)

v okrese Bitburg-Prüm: obec Prüm, lokality Burbach, Balesfeld a Neuheilenbach (v obci Kyllburg);

d)

v okrese Cochem-Zell: obce Kaisersesch a Ulmen;

e)

v okrese Germersheim: obce Lingenfeld, Bellheim a Germersheim;

f)

v okrese Mayen-Koblenz: obec Vordereifel, obec Mendig na západ od diaľnice A 61 a štátnej cesty B 262 a mesto Mayen na západ od štátnej cesty B 262 a na sever od štátnej cesty 258;

g)

v okrese juhozápadné Falcko (Südwestpfalz): obce Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land a Thaleischweiler-Fröschen, lokality Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben a Knopp-Labach.

B.

V spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko:

a)

mesto Aachen: južne od diaľnic A4, A544 a od štátnej cesty B1;

b)

mesto Bonn: južne od štátnej cesty 56 a diaľnice A 565 (Bonn-Endenich až Bonn-Poppelsdorf) a juhozápadne od štátnej cesty 9;

c)

v okrese Aachen: mestá Monschau a Stolberg, obce Simmerath a Roetgen;

d)

v okrese Düren: mestá Heimbach a Nideggen, obce Hürtgenwald a Langerwehe;

e)

v okrese Euskirchen: mestá Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden a lokality Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (v meste Euskirchen), obce Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall a Nettersheim;

f)

v okrese Rhein-Sieg: mestá Meckenheim a Rheinbach, obce Wachtberg, lokality Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (v obci Alfter) a lokality Buschhoven, Morenhoven, Miel a Odendorf (v obci Swisttal).

2.   Francúzsko:

Územie departmentu Bas-Rhin (Dolnorýnie) a Moselle, ktoré sa nachádza západne od Rýna a Marnsko-rýnskeho prieplavu, severne od diaľnice A 4, východne od rieky Sarre a južne od hranice s Nemeckom a obce Holtzheim, Lingolsheim a Eckbolsheim.

ČASŤ II

Oblasti Slovenska, ktoré sú uvedené v článkoch 2, 3, 5, 7 a 8

Oblasť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Trenčín (s pôsobnosťou v okresoch Trenčín a Bánovce nad Bebravou), Prievidza (s pôsobnosťou v okresoch Prievidza a Partizánske), Púchov (s pôsobnosťou len v okrese Ilava), Žiar nad Hronom (s pôsobnosťou v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica), Zvolen (s pôsobnosťou v okresoch Zvolen, Krupina a Detva), Lučenec (s pôsobnosťou v okresoch Lučenec a Poltár) a Veľký Krtíš.“


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/51


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES týkajúce sa predĺženia plánov eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v určitých oblastiach spolkových krajín Severné Porýnie-Vestfálsko a Porýnie-Falcko a ukončenia týchto plánov v ďalších oblastiach Porýnia-Falcka (Nemecko)

[oznámené pod číslom K(2006) 1531]

(Len znenia v nemeckom a francúzskom jazyku sú autentické)

(2006/285/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (1), a najmä na jej články 16 ods. 1 a 20 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2003/135/ES z 27. februára 2003 o schválení plánov eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v Nemecku, v spolkových krajinách Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko a Sársko (2) sa prijalo ako jedno z niekoľkých opatrení na boj proti klasickému moru ošípaných.

(2)

Nemecko oznámilo Komisii, že klasický mor ošípaných sa rozšíril na diviačiu zver v určitých oblastiach Severného Porýnia-Vestfálska. Nemecko takisto uviedlo, že plány eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných sa rozšírili do uvedených oblastí Porýnia-Falcka a určitých priľahlých oblastí.

(3)

Nemecko takisto Komisii oznámilo, že situácia týkajúca sa výskytu klasického moru ošípaných v určitých oblastiach Porýnia-Falcka sa výrazne zlepšila a plány eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných nie je potrebné v týchto oblastiach naďalej uplatňovať.

(4)

Rozhodnutie 2003/135/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2003/135/ES sa nahrádza znením v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko a Francúzskej republike.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5. Smernica zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. EÚ L 53, 28.2.2003, s. 47. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/950 ES (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 30).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

1.   OBLASTI, V KTORÝCH SA UPLATŇUJÚ PLÁNY ERADIKÁCIE:

A.

V spolkovej krajine Porýnie-Falcko:

a)

okresy: Südliche Weinstraße, Ahrweiler a Daun;

b)

mestá: Landau a Pirmasens;

c)

v okrese Bitburg-Prüm: obec Prüm, lokality Burbach, Balesfeld a Neuheilenbach (v obci Kyllburg);

d)

v okrese Cochem-Zell: obce Kaisersesch a Ulmen;

e)

v okrese Germersheim: obce Lingenfeld, Bellheim a Germersheim;

f)

v okrese Mayen-Koblenz: obec Vordereifel, obec Mendig na západe diaľnice A 61 a na západe štátnej cesty B 262 a mesto Mayen na západe štátnej cesty B 262 a na severe štátnej cesty 258;

g)

v okrese Südwestpfalz: obce Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land a Thaleischweiler-Fröschen, Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben a Knopp-Labach.

B.

V spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko:

a)

mesto Aachen: na juhu diaľníc A 4, A 544 a štátnej cesty B 1;

b)

mesto Bonn: na juhu štátnej cesty 56 a diaľnice A 565 (Bonn-Endenich až Bonn-Poppelsdorf) a na juhozápade štátnej cesty 9;

c)

v okrese Aachen: mestá Monschau a Stolberg, obce Simmerath a Roetgen;

d)

v okrese Düren: mestá Heimbach a Nideggen, obce Hürtgenwald a Langerwehe;

e)

v okrese Euskirchen: mestá Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden a obce Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (v meste Euskirchen), obce Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall a Nettersheim;

f)

v okrese Rhein-Sieg: mestá Meckenheim a Rheinbach, obce Wachtberg, lokality Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (v obci Alfter) a lokality Buschhoven, Morenhoven, Miel a Odendorf (v obci Swisttal).

2.   OBLASTI, V KTORÝCH SA VYKONÁVA NÚDZOVÉ OČKOVANIE:

A.

V spolkovom štáte Porýnie-Falcko:

a)

okresy: Südliche Weinstraße, Ahrweiler a Daun;

b)

mestá: Landau a Pirmasens;

c)

v okrese Bitburg-Prüm: obec Prüm, lokality Burbach, Balesfeld a Neuheilenbach (v obci Kyllburg);

d)

v okrese Cochem-Zell: obce Kaisersesch a Ulmen;

e)

v okrese Germersheim: obce Lingenfeld, Bellheim a Germersheim;

f)

v okrese Mayen-Koblenz: obec Vordereifel, obec Mendig na západe diaľnice A 61 a štátnej cesty B 262 a mesto Mayen na západe štátnej cesty B 262 a na severe štátnej cesty 258;

g)

v okrese Südwestpfalz: obce Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land a Thaleischweiler-Fröschen, lokality Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben a Knopp-Labach.

B.

V spolkovom štáte Severné Porýnie–Vestfálsko:

a)

mesto Aachen: na juhu diaľníc A 4, A 544 a štátnej cesty B 1;

b)

mesto Bonn: na juhu štátnej cesty 56 a diaľnice A 565 (Bonn-Endenich až Bonn-Poppelsdorf) a juhozápade štátnej cesty 9;

c)

v okrese Aachen: mestá Monschau a Stolberg, obce Simmerath a Roetgen;

d)

v okrese Düren: mestá Heimbach a Nideggen, obce Hürtgenwald a Langerwehe;

e)

v okrese Euskirchen: mestá Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden a lokality Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (v meste Euskirchen), obce Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall a Nettersheim;

f)

v okrese Rhein-Sieg: mestá Meckenheim a Rheinbach, obec Wachtberg, lokality Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (v obci Alfter) a lokality Buschhoven, Morenhoven, Miel a Odendorf (v obci Swisttal).“


13.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/54


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. apríla 2006,

ktorým sa menujú členovia Výboru pre lieky na ojedinelé ochorenia

(Text s významom pre EHP)

(2006/286/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Funkčné obdobie členov Výboru pre lieky na ojedinelé ochorenia (ďalej len „výbor“) zriadeného článkom 4 nariadenia (ES) 141/2000 končí 15. apríla 2006. Preto je potrebné vymenovať nových členov a obnoviť funkčné obdobie určitých súčasných členov.

(2)

Európska agentúra na hodnotenie liekov navrhla troch kandidátov.

(3)

Členovia výboru by mali byť menovaní na obdobie troch rokov počnúc 16. apríla 2006,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Týmto sa na obdobie 3 rokov počnúc 16. apríla 2006 menuje tento člen Výboru pre lieky na ojedinelé ochorenia (ďalej len „výbor“) zastupujúci organizácie pacientov:

 

Dr. Marie Pauline EVERS.

2.   Týmto sa na obdobie 3 rokov počnúc 16. apríla 2006 opätovne menujú títo členovia výboru zastupujúci organizácie pacientov:

 

pani Birthe HOLM,

 

pán Yann LE CAM.

Článok 2

1.   Týmto sa na odporúčanie Európskej agentúry na hodnotenie liekov menuje na obdobie 3 rokov počnúc 16. apríla 2006 tento člen výboru:

 

Dr. Julia DUNNE.

2.   Týmto sa na odporúčanie Európskej agentúry na hodnotenie liekov opätovne menujú na obdobie 3 rokov počnúc 16. apríla 2006 títo členovia výboru:

 

Prof. Gianmartino BENZI,

 

Dr. David LYONS.

V Bruseli 12. apríla 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 18, 22.1.2000, s. 1.