ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 93

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
31. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

12

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 511/2006 z 27. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1531/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy farebných televíznych prijímačov s pôvodom inter alia v Čínskej ľudovej republike

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 512/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 513/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa ustanovujú dočasné ustanovenia na vydávanie dovozných licencií požadovaných podľa nariadenia (ES) č. 565/2002, ktorým sa ustanovuje metóda správy colných kvót a zavádza systém osvedčení o pôvode pre cesnak dovezený z tretích krajín

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 514/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 824/2000, pokiaľ ide o termín dodávky obilnín na intervenciu v niektorých členských štátoch v hospodárskom roku 2005/2006

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 515/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa ustanovuje prechodné opatrenie na hospodársky rok 2005/2006, pokiaľ ide o financovanie skladovania obilnín ponúknutých na intervenciu v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 516/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 31. marca 2006

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 517/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 518/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 519/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 22. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

41

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 520/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 30. apríla 2006

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 521/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 522/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 523/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

50

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 524/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

52

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 525/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

55

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 526/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

57

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 527/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

58

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 528/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

60

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 529/2006 z 30. marca 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

61

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 530/2006 z 30. marca 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

62

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. marca 2006, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2002/683/ES, ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu farebných televíznych prijímačov s pôvodom inter alia v Čínskej ľudovej republike

63

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu Rady 79/542/EHS, pokiaľ ide o regionalizáciu pre Argentínu a vzory osvedčení na dovoz čerstvého hovädzieho mäsa z Brazílie [oznámené pod číslom K(2006) 896]  ( 1 )

65

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2152/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 327/98 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže, ako aj nariadenie (ES) č. 1549/2004, ktoré sa odlišuje od nariadenia Rady (ES) č. 1785/2003 týkajúceho sa dovozného režimu pre ryžu, a ktoré stanovuje špecifické prechodné pravidlá uplatniteľné na dovoz ryže Basmati (Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005)

79

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 509/2006

z 20. marca 2006

o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Výroba, spracovanie a distribúcia poľnohospodárskych výrobkov a potravín zohráva v hospodárstve Spoločenstva dôležitú úlohu.

(2)

Mala by sa podporovať rozmanitosť poľnohospodárskej výroby. Podporovanie tradičných výrobkov so špecifickými vlastnosťami by mohlo byť veľkým prínosom pre hospodárstvo na vidieku, predovšetkým v znevýhodnených alebo vzdialených oblastiach, tým, že zlepší príjmy poľnohospodárov a pomôže udržať vidiecku populáciu v týchto oblastiach.

(3)

Pre dobré fungovanie vnútorného trhu s potravinami je potrebné hospodárskym subjektom poskytnúť nástroje, ktoré im umožnia zhodnotiť výrobky a súčasne zabezpečia ochranu spotrebiteľov pred nevhodnými obchodnými praktikami a zaručí sa spravodlivý obchod.

(4)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2082/92 zo 14. júla 1992 o osvedčeniach špecifického charakteru na poľnohospodárske výrobky a potraviny (2) vymedzuje osvedčenia špecifického charakteru a pojem „zaručená tradičná špecialita“ sa ustanovil a zaviedol nariadením Komisie (EHS) č. 1848/93 (3), ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (EHS) č. 2082/92. Osvedčenia špecifického charakteru, častejšie označované ako „zaručené tradičné špeciality“, umožňujú reagovať na dopyt spotrebiteľov po tradičných výrobkoch vyznačujúcich sa špecifickými vlastnosťami. Vzhľadom na rozmanitosť výrobkov na trhu a množstvo informácií o nich by spotrebiteľ na to, aby si mohol lepšie vybrať, mal mať k dispozícii jasnú a stručnú informáciu o špecifických vlastnostiach týchto potravín.

(5)

Pre ujasnenie je potrebné, aby sa ďalej nepoužíval výraz „osvedčenie špecifického charakteru“, ale iba zrozumiteľnejší výraz „zaručená tradičná špecialita“, a aby bol účel nariadenia výrobcom a spotrebiteľom jasnejší, mal by sa presne vymedziť pojem „špecifický charakter“ a zaviesť vymedzenie pojmu „tradičný“.

(6)

Niektorí výrobcovia by chceli zvýšiť trhovú hodnotu tradičných poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín, pretože sa vyznačujú vlastnosťami, ktoré ich zreteľne odlišujú od ostatných podobných výrobkov alebo potravín. S cieľom chrániť spotrebiteľa je potrebné, aby sa zaručená tradičná špecialita kontrolovala. Takýto dobrovoľný systém umožňujúci subjektom propagovať kvalitu poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny na úrovni Spoločenstva by mal poskytovať všetky záruky, aby akékoľvek odkazy, ktoré sa naň pri obchodovaní urobia, boli odôvodnené.

(7)

Označovanie poľnohospodárskych výrobkov a potravín etiketami podlieha všeobecným pravidlám ustanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (4). Vzhľadom na osobitosť zaručených tradičných špecialít je však potrebné prijať pre ne osobitné dodatočné ustanovenia. Na zjednodušenie a urýchlenie identifikácie zaručených tradičných špecialít vyrábaných na území Spoločenstva je potrebné zaviesť povinné používanie označenia „zaručená tradičná špecialita“ alebo s ním spojeného symbol Spoločenstva na ich etikete, avšak s poskytnutím primeranej lehoty, aby sa subjekty mohli prispôsobiť tejto požiadavke.

(8)

Na zabezpečenie zhody a jednotného charakteru zaručenej tradičnej špeciality by mali výrobcovia organizovaní v skupinách sami definovať špecifické vlastnosti v špecifikácií výrobku. Možnosť zápisu zaručenej tradičnej špeciality do registra by mala byť otvorená pre výrobcov z tretích krajín.

(9)

Zaručené tradičné špeciality chránené na území Spoločenstva by mali podliehať režimu kontroly, ktorý vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (5), ako aj z režimov kontrol s cieľom zabezpečiť, aby subjekty pred uvedením poľnohospodárskych výrobkov a potravín na trh dodržiavali špecifikáciu výrobku.

(10)

Na to, aby mohli zaručené tradičné špeciality využívať ochranu, mali by byť zapísané do registra na úrovni Spoločenstva. Zápis do registra by mal tiež slúžiť ako zdroj informácií pre subjekty zapojené do obchodu a pre spotrebiteľov.

(11)

Vnútroštátne orgány dotknutého členského štátu by mali preskúmať každú žiadosť o zápis do registra v súlade s minimálnymi spoločnými pravidlami vrátane námietkového konania na vnútroštátnej úrovni, aby zabezpečili, že daný poľnohospodársky výrobok alebo potravina sú tradičné a majú špecifické vlastnosti. Komisia by mala následne vykonať preskúmanie s cieľom zaručiť jednotný prístup k žiadostiam o zápis do registra podaným členskými štátmi a k žiadostiam podaným výrobcami z tretích krajín.

(12)

Na zefektívnenie procesu zápisu do registra je potrebné zabezpečiť vylúčenie mätúcich a nepodložených námietok a stanoviť kritériá, na základe ktorých Komisia posudzuje prípustnosť námietok, ktoré jej boli zaslané. Právo namietať by malo byť udelené štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí majú oprávnený záujem, podľa rovnakých kritérií, ako sa uplatňujú na výrobcov zo Spoločenstva. Dôkazy a hodnotenia týchto kritérií musia byť odôvodnené vzhľadom na celé územie Spoločenstva. Vzhľadom na nadobudnuté skúsenosti je potrebné upraviť lehotu na konzultácie medzi členskými štátmi v prípade podania námietky.

(13)

Malo by sa zaviesť ustanovenie, ktoré objasní rozsah ochrany poskytovanej týmto nariadením, ktoré by najmä uviedlo, že toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté existujúce pravidlá o ochranných známkach a zemepisných označeniach.

(14)

Na to, aby sa zamedzilo vytvoreniu nespravodlivých konkurenčných podmienok, každý výrobca vrátane výrobcov z tretích krajín by mal mať možnosť používať názov zapísaný do registra spojený s konkrétnym označením a prípadne so symbolom Spoločenstva pre zaručené tradičné špeciality alebo názov zapísaný do registra ako taký pod podmienkou, že poľnohospodársky výrobok alebo potravina, ktorú vyrába alebo spracováva, spĺňa požiadavky zodpovedajúcej špecifikácie a výrobca využíva služby kontrolných orgánov alebo úradov na overenie zhody s ustanoveniami tohto nariadenia.

(15)

Na to, aby boli označenia týkajúce sa špecifického charakteru poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny príťažlivé pre výrobcov a spoľahlivé pre spotrebiteľov, mali by požívať právnu ochranu a podliehať kontrolám.

(16)

Členské štáty by mali byť oprávnené vyberať poplatky, ktoré im uhradia vzniknuté náklady.

(17)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6).

(18)

Je potrebné určiť ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa uplatnia na žiadosti o zápis do registra, ktoré boli Komisii doručené predtým, než nadobudlo účinnosť. Subjektom je potrebné ponechať primeraný čas na prispôsobenie súkromných kontrolných subjektov a etikiet poľnohospodárskych výrobkov a potravín uvádzaných na trh ako zaručené tradičné špeciality.

(19)

V záujme zrozumiteľnosti a transparentnosti by sa malo nariadenie (EHS) č. 2082/92 zrušiť a nahradiť týmto nariadením,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie stanovuje pravidlá, podľa ktorých sa za zaručené tradičné špeciality môžu uznať:

a)

poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve;

b)

potraviny uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Príloha I k tomuto nariadeniu sa môže zmeniť a doplniť v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.

2.   Uplatňovaním tohto nariadenia nie sú dotknuté iné osobitné predpisy Spoločenstva.

3.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov a o pravidlách o službách informačnej spoločnosti (7) sa neuplatňuje na „zaručené tradičné špeciality“, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia:

a)

„špecifický charakter“ je vlastnosť alebo súbor vlastností, ktorými sa poľnohospodársky výrobok alebo potravina zreteľne odlišuje od iných podobných výrobkov alebo potravín rovnakej kategórie;

b)

„tradičný“ je taký, ktorého používanie na trhu Spoločenstva bolo preukázané počas obdobia, v ktorom došlo k vystriedaniu generácií; toto časové obdobie by sa vo všeobecnosti malo považovať za jednu ľudskú generáciu trvajúcu aspoň 25 rokov;

c)

„zaručená tradičná špecialita“ je tradičný poľnohospodársky výrobok alebo potravina, ktorých špecifický charakter sa v Spoločenstve uznal na základe jeho zápisu v registri podľa tohto nariadenia;

d)

„skupina“ je akékoľvek združenie výrobcov alebo spracovateľov pracujúcich s tým istým poľnohospodárskym výrobkom alebo potravinou bez ohľadu na jej právnu formu alebo zloženie.

2.   Vlastnosť alebo súbor vlastností uvedený v odseku 1 písm. a) sa môžu vzťahovať na vnútorné vlastnosti výrobku, ako napríklad fyzikálne, chemické, mikrobiologické alebo organoleptické vlastnosti alebo na metódu výroby alebo na špecifické podmienky počas výroby.

Vzhľad poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny sa nepovažuje za vlastnosť v zmysle odseku 1 písm. a).

Špecifická vlastnosť vymedzená v odseku 1 písm. a) sa nesmie obmedziť na kvalitatívne alebo kvantitatívne zloženie, prípadne spôsob výroby, ktoré je stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, v normách stanovených normalizačnými orgánmi alebo v nepovinných normách; toto pravidlo sa však neuplatňuje, ak boli uvedené právne predpisy alebo normy vytvorené s cieľom vymedziť špecifickosť výrobku.

Členmi skupiny uvedenej v odseku 1 písm. d) sa môžu stať ďalšie zainteresované strany.

Článok 3

Register

Komisia spravuje register zaručených tradičných špecialít uznaných na území Spoločenstva podľa tohto nariadenia.

Register pozostáva z dvoch zoznamov zaručených tradičných špecialít rozdelených podľa toho, či používanie názvu výrobku alebo potraviny je alebo nie je vyhradené pre výrobcov, ktorí dodržiavajú špecifikáciu výrobku.

Článok 4

Požiadavky týkajúce sa výrobkov a názvov

1.   Na to, aby sa poľnohospodársky výrobok alebo potravina mohla zapísať do registra uvedeného v článku 3, musí byť vyrobená z tradičných surovín alebo musí mať tradičné zloženie alebo spôsob výroby a/alebo spracovania, ktorý by vychádzal z tradičného typu výroby a/alebo spracovania.

Zápis do registra sa nepovolí v prípade poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktorej špecifický charakter je daný jej provenienciou alebo zemepisným pôvodom. Použitie zemepisných názvov sa v názve výrobku povolí bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1.

2.   Na to, aby bol názov zapísaný do registra, musí:

a)

byť špecifický sám osebe alebo

b)

vyjadrovať špecifický charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.

3.   Špecifický názov uvedený v odseku 2 písm. a) musí byť tradičný a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo musí byť zaužívaný.

Názov vyjadrujúci špecifický charakter, ako sa uvádza v odseku 2 písm. b), nemôže byť zapísaný do registra, ak:

a)

sa odvoláva iba na tvrdenia všeobecnej povahy používané pre súbor poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo na tvrdenia ustanovené osobitnými právnymi predpismi Spoločenstva;

b)

je zavádzajúci, najmä ak sa odvoláva na zrejmú vlastnosť výrobku alebo nezodpovedá špecifikácii, a môže tak spotrebiteľa zavádzať, pokiaľ ide o vlastnosti výrobku.

Článok 5

Obmedzenia používania názvov

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté predpisy Spoločenstva alebo členských štátov, ktoré upravujú duševné vlastníctvo, a najmä tie, ktoré sa týkajú zemepisných označení a ochranných známok.

2.   Názov rastlinnej odrody alebo živočíšneho plemena sa môže použiť v názve zaručenej tradičnej špeciality pod podmienkou, že nezavádza o povahe výrobku.

Článok 6

Špecifikácia výrobku

1.   Poľnohospodársky výrobok alebo potravina musí zodpovedať špecifikácii výrobku, aby mohol byť zaručenou tradičnou špecialitou (ZTŠ).

2.   Špecifikácia výrobku obsahuje aspoň:

a)

názov uvedený v článku 4 ods. 2 v jednom alebo vo viacerých jazykoch s údajom, či skupina žiada o zápis do registra s vyhradením alebo bez vyhradenia názvu a či chce využiť ustanovenia článku 13 ods. 3;

b)

opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vrátane jeho hlavných fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a organoleptických vlastností;

c)

opis výrobného postupu, ktorý musia výrobcovia dodržiavať, prípadne vrátane povahy a vlastností použitých surovín alebo prísad a spôsobu prípravy poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny;

d)

kľúčové znaky, ktoré definujú špecifický charakter výrobku a v prípade potreby použitý referenčný základ;

e)

kľúčové prvky, ktoré potvrdzujú tradičný charakter výrobku, ako je ustanovené v prvom pododseku článku 4 ods. 1;

f)

minimálne požiadavky a postupy kontroly špecifického charakteru.

Článok 7

Žiadosť o zápis do registra

1.   Požiadať o zápis zaručenej tradičnej špeciality do registra je oprávnená iba skupina.

Viaceré skupiny pochádzajúce z rôznych členských štátov alebo tretích krajín môžu podať spoločnú žiadosť.

2.   Skupina môže podať žiadosť o zápis do registra len pre také poľnohospodárske výrobky alebo potraviny, ktoré vyrába alebo získava.

3.   Žiadosť o zápis do registra obsahuje aspoň:

a)

názov a adresu žiadajúcej skupiny;

b)

špecifikáciu výrobku stanovenú v článku 6;

c)

názov a adresu orgánov alebo úradov, ktoré overujú súlad s ustanoveniami o špecifikácii a ich osobitné úlohy;

d)

dokumenty dokazujúce špecifický a tradičný charakter výrobku.

4.   Ak je skupina usadená v členskom štáte, žiadosť sa podáva v uvedenom členskom štáte.

Členský štát preskúma každú žiadosť vhodnými prostriedkami, aby overil, či je odôvodnená a spĺňa podmienky ustanovené v tomto nariadení.

5.   Ako súčasť prieskumu uvedeného v odseku 4 druhom pododseku členský štát zavedie vnútroštátne námietkové konanie, pričom zabezpečí adekvátne zverejnenie žiadosti a stanoví primeranú lehotu, počas ktorej každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, a so sídlom alebo bydliskom na jeho území, môže vzniesť námietku proti tejto žiadosti.

Členský štát zváži prípustnosť prijatých námietok podľa kritérií uvedených prvom pododseku článku 9 ods. 3.

6.   Ak sa členský štát domnieva, že sú požiadavky článkov 4, 5 a 6 splnené, členský štát zašle Komisii:

a)

názov a adresu žiadajúcej skupiny;

b)

špecifikáciu výrobku uvedenú v článku 6;

c)

názov a adresu orgánov alebo úradov, ktoré overujú súlad s ustanoveniami o špecifikácii a ich osobitné úlohy;

d)

vyhlásenie členského štátu, že sa domnieva, že žiadosť predložená skupinou spĺňa podmienky ustanovené v tomto nariadení a ustanovení prijatých na jeho vykonávanie.

7.   Ak žiadosť týkajúca sa poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny pochádza od skupiny z tretej krajiny, zašle sa Komisii buď priamo alebo prostredníctvom príslušných orgánov danej krajiny a obsahuje informácie ustanovené v odseku 3.

8.   Dokumenty uvedené v tomto článku zaslané Komisii musia byť vypracované v jednom z úradných jazykov inštitúcií Európskej únie, alebo k nim musí byť pripojený osvedčený preklad do jedného z týchto jazykov.

Článok 8

Preskúmanie zo strany Komisie

1.   Komisia vhodnými prostriedkami preskúma žiadosť prijatú podľa článku 7 a overí, či je odôvodnená a spĺňa podmienky ustanovené v tomto nariadení. Toto preskúmanie by nemalo trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Komisia každý mesiac zverejní zoznam názvov, na ktoré boli podané žiadosti o zápis do registra, ako aj ich dátumy predloženia Komisii.

2.   Ak sa na základe preskúmania vykonaného podľa prvého pododseku odseku 1 Komisia domnieva, že podmienky ustanovené v tomto nariadení sú splnené, uverejní informácie uvedené v článku 7 ods. 3 písm. a), b) a c) v Úradnom vestníku Európskej únie.

V opačnom prípade Komisia rozhodne podľa postupu uvedeného v článku 18 ods. 2 o zamietnutí žiadosti o zápis do registra.

Článok 9

Námietky

1.   Do šiestich mesiacov od dátumu uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie ustanoveného v prvom pododseku článku 8 ods. 2 môže akýkoľvek členský štát alebo akákoľvek tretia krajina vzniesť námietku proti navrhovanému zápisu do registra podaním riadne odôvodneného vyhlásenia Komisii.

2.   Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, so sídlom alebo bydliskom v inom členskom štáte ako v tom, ktorý požiadal o zápis do registra, alebo v tretej krajine, môže tiež vzniesť námietku proti navrhovanému zápisu do registra podaním riadne odôvodneného vyhlásenia.

V prípade fyzických alebo právnických osôb so sídlom alebo bydliskom v členskom štáte sa vyhlásenie podáva v súlade s odsekom 1 v členskom štáte v lehote umožňujúcej vzniesť námietku.

V prípade fyzických alebo právnických osôb so sídlom alebo bydliskom v tretej krajine sa vyhlásenie podáva Komisii buď priamo alebo prostredníctvom orgánov dotknutej krajiny v lehote stanovenej v odseku 1.

3.   Prípustné sú iba vyhlásenia o námietke doručené Komisii v lehote stanovenej v odseku 1, ktoré poukazujú na:

a)

nedodržanie podmienok ustanovených v článkoch 2, 4 a 5, alebo

b)

ak ide o žiadosť podľa článku 13 ods. 2, že názov sa legálne používa, je všeobecne známy a hospodársky významný pre podobné poľnohospodárske výrobky alebo potraviny.

Komisia overí prípustnosť námietok.

Kritériá uvedené v prvom pododseku sa hodnotia vo vzťahu k územiu Spoločenstva.

4.   Ak Komisia nedostane žiadnu prípustnú námietku podľa odseku 3, zapíše názov do registra.

Zápis do registra sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.   Ak je námietka v súlade s odsekom 3 prípustná, Komisia vyzve zainteresované strany, aby sa zapojili do príslušných konzultácií.

Ak zainteresované strany dosiahnu dohodu do šiestich mesiacov, oznámia Komisii všetky skutočnosti, ktoré dohodu umožnili vrátane stanovísk žiadateľa a namietateľa. Ak podrobné údaje zverejnené v súlade s článkom 8 ods. 2 neboli zmenené a doplnené, alebo boli zmenené a doplnené iba s malými úpravami, Komisia postupuje v súlade s odsekom 4 tohto článku. V ostatných prípadoch Komisia opakuje preskúmanie uvedené v článku 8 ods. 1.

Ak sa nedosiahne dohoda, Komisia rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2, pričom zohľadní korektné a tradičné používanie a skutočnú pravdepodobnosť zámeny.

Rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

6.   Dokumenty uvedené v tomto článku zaslané Komisii musia byť vypracované v jednom z úradných jazykov inštitúcií Európskej únie alebo k nim musí byť pripojený osvedčený preklad do jedného z týchto jazykov.

Článok 10

Zrušenie

Ak Komisia v súlade s podrobnými pravidlami uvedenými v článku 19 ods. 1 písm. f) dospeje k názoru, že nie je zaručené dodržiavanie podmienok špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, na ktoré sa vzťahuje záruka tradičnej špeciality, začne konanie uvedené v článku 18 ods. 2 na zrušenie zápisu v registri, ktoré uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 11

Zmena a doplnenie špecifikácie výrobku

1.   O zmenu a doplnenie špecifikácie výrobku môže požiadať členský štát na žiadosť skupiny usadenej na jeho území alebo skupiny usadenej v tretej krajine. V druhom prípade sa žiadosť zašle Komisii buď priamo alebo prostredníctvom orgánov tejto tretej krajiny.

Žiadosť musí preukázať oprávnený hospodársky záujem a obsahovať opis požadovaných zmien a doplnení a ich odôvodnenie.

Žiadosť o schválenie zmeny a doplnenia sa riadi postupom uvedeným v článkoch 7, 8 a 9.

Ak sú však navrhované len menšie zmeny a doplnenia, Komisia rozhodne o schválení zmeny a doplnenia bez toho, aby sa riadila postupom v článku 8 ods. 2 a v článku 9.

Komisia prípadne uverejní menšie zmeny a doplnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby bol každý výrobca alebo spracovateľ dodržiavajúci špecifikáciu výrobku, pre ktorý bola požadovaná zmena a doplnenie, informovaný o jej uverejnení. Okrem vyhlásení o námietkach v zmysle článku 9 ods. 3 sú prípustné vyhlásenia o námietkach, ktoré preukazujú hospodársky záujem na produkcii zaručenej tradičnej špeciality.

3.   Ak sa zmena a doplnenie týka dočasnej zmeny špecifikácie vyplývajúcej z uloženia povinných sanitárnych alebo rastlinolekárskych opatrení orgánmi verejnej moci, žiadosť zašle Komisii členský štát na požiadanie skupiny výrobcov alebo skupiny usadenej v tretej krajine. Uplatňuje sa postup uvedený v štvrtom pododseku odseku 1.

Článok 12

Názvy, označenia a symboly

1.   Len výrobcovia, ktorí dodržiavajú špecifikáciu, môžu na etikete, v reklamných alebo v iných dokumentoch týkajúcich sa poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny odkazovať na zaručenú tradičnú špecialitu.

2.   Ak sa na etikete poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vyrobenej na území Spoločenstva uvedie odkaz na zaručenú tradičnú špecialitu, uvedie sa na nej názov zapísaný v registri buď spolu so symbolom Spoločenstva alebo sa na nej uvedie označenie „zaručená tradičná špecialita“.

3.   Označenie uvedené v odseku 2 nie je povinné na etikete zaručených tradičných špecialít vyrábaných mimo územia Spoločenstva.

Článok 13

Podrobné pravidlá týkajúce sa registrovaného názvu

1.   Odo dňa uverejnenia ustanoveného v článku 9 ods. 4 alebo ods. 5 sa môže názov zapísaný v registri ustanovenom v článku 3 používať na označenie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktoré zodpovedajú špecifikácii ako zaručená tradičná špecialita iba v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 12. Názvy zapísané v registri sa však môžu naďalej používať na etiketách výrobkov, ktoré nezodpovedajú špecifikáciám, ale bez možnosti uvádzať na nich označenie „zaručená tradičná špecialita“, skratku „ZTŠ“ alebo príslušný symbol Spoločenstva.

2.   Zaručená tradičná špecialita však môže byť zapísaná v registri s výhradou názvu poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny zodpovedajúcej uverejnenej špecifikácii, pokiaľ o to skupina požiada v žiadosti o zápis do registra a postup podľa článku 9 nepreukáže, že názov sa legálne používa, je všeobecne známy a hospodársky významný pre podobné poľnohospodárske výrobky alebo potraviny. Odo dňa uverejnenia ustanoveného v článku 9 ods. 4 alebo ods. 5 sa tento názov už nesmie používať na etiketách podobných poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín, ktoré nezodpovedajú špecifikáciám zapísaným v registri, ani keď nie je sprevádzaný označením „zaručená tradičná špecialita“, skratkou „ZTŠ“ alebo príslušným symbolom Spoločenstva.

3.   V prípade názvov, pri ktorých sa požaduje zápis do registra iba v jednom jazyku, môže skupina v špecifikácii určiť, aby pri uvedení výrobku na trh bola na etikete okrem názvu výrobku v pôvodnom jazyku uvedená informácia, že výrobok bol vyrobený podľa tradície regiónu, členského štátu alebo tretej krajiny, odkiaľ pochádza žiadosť.

Článok 14

Úradné kontroly

1.   Členské štáty určia príslušný orgán alebo orgány zodpovedné za kontroly v súvislosti s osobitnými povinnosťami ustanovenými v tomto nariadení v súlade s nariadením (ES) č. 882/04.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby každý hospodársky subjekt spĺňajúci požiadavky tohto nariadenia, bol oprávnený na zahrnutie do systému úradných kontrol.

3.   Komisia zverejní názov a adresu orgánov a úradov uvedených v odseku 1 alebo článku 15 a pravidelne ich aktualizuje.

Článok 15

Overovanie dodržiavania špecifikácie

1.   Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky alebo potraviny vyrobené v Spoločenstve, zabezpečuje overovanie dodržiavania špecifikácií pred uvedením výrobku na trh:

jeden alebo viac príslušných orgánov uvedený v článku 14 a/alebo

jeden alebo viac kontrolných orgánov v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 882/2004, ktoré vykonávajú činnosť certifikačného orgánu pre výrobky.

Náklady takéhoto overovania dodržiavania špecifikácií znášajú kontrolované subjekty.

2.   Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky a potraviny vyrobené v tretej krajine zabezpečuje overovanie dodržiavania špecifikácií pred uvedením výrobku na trh:

jeden alebo viac orgánov verejnej moci určených treťou krajinou a/alebo

jeden alebo viac certifikačných orgánov pre výrobky.

3.   Certifikačné orgány pre výrobky uvedené v odsekoch 1 a 2 dodržiavajú európsku normu EN 45011 alebo pokyn ISO/IEC 65 (Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy) a od 1. mája 2010 sú v súlade s nimi akreditované.

4.   Ak sa orgány uvedené v odsekoch 1 a 2 rozhodli overovať dodržiavanie špecifikácií, musia ponúknuť primerané záruky objektivity a nestrannosti a mať k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich funkcií.

Článok 16

Vyhlásenia výrobcov pre určené orgány alebo úrady

1.   Výrobca členského štátu, ktorý po prvýkrát zamýšľa vyrábať zaručenú tradičnú špecialitu, aj keď patrí do skupiny, ktorá pôvodne žiadala o zápis do registra, to včas oznámi určeným orgánom alebo úradom uvedeným v článku 14 ods. 3 členského štátu, v ktorom je výrobca usadený, podľa pokynov príslušných orgánov uvedených v článku 14 ods. 1.

2.   Každý výrobca z tretej krajiny, ktorý po prvýkrát zamýšľa vyrábať zaručenú tradičnú špecialitu, aj keď patrí do skupiny, ktorá pôvodne žiadala o zápis do registra, to včas oznámi určeným orgánom alebo úradom uvedeným v článku 14 ods. 3, ak je to potrebné podľa pokynov skupiny výrobcov alebo príslušného orgánu tretej krajiny.

Článok 17

Ochrana

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie právnej ochrany proti akémukoľvek zneužitiu alebo zavádzajúcemu použitiu označenia „zaručená tradičná špecialita“, skratky „ZTŠ“ a pridruženého symbolu Spoločenstva, ako aj proti napodobňovaniu zaregistrovaných a vyhradených názvov podľa článku 13 ods. 2.

2.   Názvy zapísané v registri sú chránené proti všetkým praktikám, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa, vrátane takých, ktoré vyvolávajú dojem, že poľnohospodársky výrobok alebo potravina je zaručenou tradičnou špecialitou uznanou Spoločenstvom.

3.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa obchodné pomenovania používané na vnútroštátnej úrovni nemohli zamieňať za zaregistrované a vyhradené názvy podľa článku 13 ods. 2.

Článok 18

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre zaručené tradičné špeciality.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 19

Vykonávacie pravidlá a prechodné ustanovenia

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 sa na vykonávanie tohto nariadenia prijmú podrobné pravidlá. V nich sa ustanovia najmä:

a)

údaje, ktoré musí obsahovať špecifikácia výrobku uvedená v článku 6 ods. 2;

b)

predloženie žiadosti o zápis do registra podľa článku 7 ods. 1 skupinami so sídlom v rôznych členských štátoch alebo v tretích krajinách;

c)

zaslanie Komisii žiadostí o zápis do registra uvedených v článku 7 ods. 3 a 6, a v článku 7 ods. 7 a žiadostí o zmenu a doplnenie uvedených v článku 11;

d)

register zaručených tradičných špecialít uvedený v článku 3;

e)

námietky uvedené v článku 9 vrátane zodpovedajúcich konzultácií medzi zainteresovanými stranami;

f)

zrušenie zápisu zaručenej tradičnej špeciality uvedenej v článku 10 v registri;

g)

označenie a symbol uvedený v článku 12;

h)

vymedzenie menších zmien a doplnení uvedených v štvrtom pododseku článku 11 ods. 1;

i)

podmienky kontroly dodržiavania špecifikácií.

2.   Názvy, ktoré už boli v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia zapísané v registri podľa nariadenia (EHS) č. 2082/92, sú automaticky zapísané do registra uvedeného v článku 3. Príslušné špecifikácie sa považujú za špecifikácie podľa článku 6 ods. 1.

3.   Na prejednávané žiadosti a vyhlásenia prijaté Komisiou pred dátumom nadobudnutia účinnosti:

a)

sa nevzťahujú postupy v článku 7;

b)

ak špecifikácia zahŕňa prvky neuvedené v článku 6, Komisia si môže vyžiadať novú verziu špecifikácie výrobku kompatibilnú s týmto článkom, ak je to potrebné pre ďalšie konanie o žiadosti.

Článok 20

Poplatky

Členské štáty si môžu účtovať poplatok na pokrytie svojich nákladov vrátane nákladov vzniknutých počas skúmania žiadostí o zápis do registra, vyhlásení o námietke, žiadostí o zmenu a doplnenie a žiadostí o zrušenie podľa tohto nariadenia.

Článok 21

Zrušovacie ustanovenia

Nariadenie (EHS) č. 2082/92 sa týmto zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa podľa tabuľky zhody uvedenej v prílohe II.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12 ods. 2 sa však uplatňuje s účinnosťou od 1. mája 2009 bez toho, aby boli dotknuté výrobky uvedené na trh pred týmto dátumom.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 168, 10.7.1993, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2167/2004 (Ú. v. EÚ L 371, 18.12.2004, s. 8).

(4)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/89/ES (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15).

(5)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.


PRÍLOHA I

Potraviny uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b)

pivo

čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

cukrárske výrobky, chlieb, pečivo, koláče, keksy a ostatné pekárske výrobky

cestoviny, tiež varené alebo plnené

predvarené jedlá

pripravené korenené omáčky

polievky alebo vývary

nápoje pripravené z rastlinných extraktov

zmrzliny a sorbety


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (EHS) č. 2082/92

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1 prvý pododsek

článok 1 ods. 1 prvý pododsek

článok 1 ods. 1 druhý pododsek

článok 1 ods. 1 druhý pododsek

článok 1 ods. 2 a 3

článok 1 ods. 2 a ods. 3

článok 2 ods. 1 prvý pododsek

článok 2 ods. 1 písm. a)

článok 2 ods. 1 druhý pododsek

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

článok 2 ods. 1 tretí pododsek

článok 2 ods. 2 tretí pododsek

článok 2 ods. 2 prvá veta

článok 2 ods. 1 písm. d)

článok 2 ods. 2 druhá veta

článok 2 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 1 písm. c)

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 2 ods. 2 prvý pododsek

článok 3

článok 3

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 1 prvý pododsek

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 1 druhý pododsek

článok 5 ods. 1

článok 4 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 4 ods. 3 druhý pododsek

článok 5 ods. 3

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 5 ods. 4

článok 4 ods. 1 druhá veta druhého pododseku

článok 5

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 2

článok 7 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 7 ods. 2

článok 7 ods. 3

článok 7 ods. 6

článok 7 ods. 7 a 8

článok 7 ods. 2

článok 7 ods. 3

článok 7 ods. 4 a 5

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 1 prvý pododsek

článok 8 ods. 1 druhý pododsek

článok 8 ods. 2 prvý pododsek

článok 8 ods. 2

článok 8 ods. 3

článok 9 ods. 1 a 2

článok 9 ods. 3

článok 9 ods. 1

článok 9 ods. 4

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 5

článok 10

článok 10

článok 11 ods. 1

článok 11 ods. 1 prvý pododsek

článok 11 ods. 2 prvý pododsek

článok 11 ods. 1 tretí pododsek

článok 11 ods. 1 druhý pododsek

článok 11 ods. 2 druhý pododsek

článok 11 ods. 2

článok 12

článok 19 ods. 1 písm. g)

článok 13 ods. 1

článok 13 ods. 1

článok 13 ods. 2

článok 13 ods. 2

článok 13 ods. 3

článok 14

články 14 a 15

článok 15 ods. 1

článok 12 ods. 1

Článok 12 ods. 2 a 3

článok 15 ods. 2

článok 16 ods. 1

článok 15 ods. 3

článok 16

článok 17

článok 17 ods. 1 a 2

článok 18

článok 17 ods. 3

článok 19

článok 18

článok 20

článok 19

článok 21

článok 21

článok 22

článok 22

príloha

príloha I

príloha II


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/12


NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

z 20. marca 2006

o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Výroba, spracovanie a distribúcia poľnohospodárskych výrobkov a potravín zohráva v hospodárstve Spoločenstva dôležitú úlohu.

(2)

Mala by sa podporovať rozmanitosť poľnohospodárskej výroby, aby sa dosiahla lepšia rovnováha medzi ponukou a dopytom na trhu. Podporovanie výrobkov, ktoré majú určité charakteristické vlastnosti, by mohlo byť veľkým prínosom pre vidiecke hospodárstvo, najmä v znevýhodnených alebo vzdialených oblastiach, pretože by zlepšilo príjmy pre poľnohospodárov a udržalo vidiecke obyvateľstvo v týchto oblastiach.

(3)

Neustále narastá počet spotrebiteľov, ktorí pripisujú väčší význam kvalite potravín v ich strave než množstvu. Toto vyhľadávanie špecifických výrobkov vedie k vzniku dopytu po poľnohospodárskych výrobkoch alebo potravinách s identifikovateľným zemepisným pôvodom.

(4)

Vzhľadom na širokú škálu výrobkov na trhu a množstvo poskytovaných informácií o výrobkoch by sa mala spotrebiteľovi poskytnúť jasná a stručná informácia o pôvode výrobku, aby sa mohol čo najlepšie rozhodnúť.

(5)

Označovanie poľnohospodárskych výrobkov a potravín etiketami podlieha všeobecným pravidlám ustanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (2). Vzhľadom na ich špecifickú povahu by sa mali prijať dodatočné osobitné ustanovenia pre poľnohospodárske výrobky a potraviny z vymedzených zemepisných oblastí, ktoré by vyžadovali, aby výrobcovia používali na obaloch vhodné symboly alebo označenia Spoločenstva. Používanie takýchto symbolov alebo označení by sa malo stať povinným v prípade označení Spoločenstva, aby na jednej strane spotrebitelia lepšie spoznali túto kategóriu výrobkov a záruky s nimi spojené a na strane druhej aby sa umožnila ľahšia identifikácia týchto výrobkov na trhu, čím by sa uľahčili kontroly. Hospodárskym subjektom by sa mal poskytnúť dostatočný čas na to, aby sa prispôsobili tejto povinnosti.

(6)

Mal by sa ustanoviť prístup Spoločenstva, pokiaľ ide o označenia pôvodu a zemepisné označenia. Rámec pravidiel Spoločenstva o systéme ochrany umožňuje rozvoj zemepisných označení a označení pôvodu, pretože zavedením jednotnejšieho prístupu tento rámec zabezpečuje spravodlivú hospodársku súťaž medzi výrobcami výrobkov s takýmito označeniami a zvyšuje dôveryhodnosť takýchto výrobkov v očiach spotrebiteľov.

(7)

Ustanovené pravidlá by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté existujúce právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa vína a liehovín.

(8)

Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by sa mal obmedziť na určité poľnohospodárske výrobky a potraviny, pri ktorých existuje spojitosť medzi charakteristickými vlastnosťami výrobku alebo potraviny a zemepisným pôvodom. Tento rozsah pôsobnosti by sa však mohol rozšíriť aj na ďalšie poľnohospodárske výrobky a potraviny.

(9)

Vzhľadom na existujúce postupy by sa mali vymedziť dva rôzne typy zemepisného opisu, konkrétne chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu.

(10)

Poľnohospodársky výrobok s takýmto opisom by mal spĺňať určité podmienky stanovené v špecifikácii.

(11)

Zemepisné označenia a označenia pôvodu by mali byť zapísané v registri na úrovni Spoločenstva, aby boli oprávnené na ochranu v členských štátoch. Zápis do registra by mal tiež slúžiť ako zdroj informácií pre subjekty zapojené do obchodu a pre spotrebiteľov. S cieľom zabezpečiť, aby názvy zapísané v registri Spoločenstva spĺňali podmienky stanovené v tomto nariadení, mali by žiadosti preskúmať vnútroštátne orgány dotknutých členských štátov, pričom musia dodržiavať minimálne spoločné ustanovenia vrátane vnútroštátneho námietkového konania. Komisia by mala následne žiadosti preskúmať, aby sa zabezpečilo, že žiadosti spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení a že prístup je jednotný vo všetkých členských štátoch.

(12)

Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRIPS z roku 1994 obsiahnutá v prílohe 1C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie) obsahuje podrobné ustanovenia týkajúce sa existencie, nadobudnutia, rozsahu, zachovania a vynútiteľnosti práv duševného vlastníctva.

(13)

Ochrana prostredníctvom registrácie, ktorú toto nariadenie poskytuje, by mala byť otvorená pre zemepisné označenia tretích krajín v prípade, že sú chránené v ich krajine pôvodu.

(14)

Registračné konanie by malo umožniť každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá má oprávnený záujem, v členskom štáte alebo tretej krajine, aby uplatnila svoje práva oznámením námietky.

(15)

Mali by existovať postupy, ktoré by po zapísaní do registra umožňovali zmeniť a doplniť špecifikácie na žiadosť skupín, ktoré majú oprávnený záujem, vzhľadom na technologický vývoj a zrušenie zemepisného označenia a označenia pôvodu niektorého poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, najmä ak tento výrobok alebo potravina prestáva byť v súlade so špecifikáciou, na základe ktorej sa zemepisné označenie alebo označenie pôvodu udelilo.

(16)

Označenia pôvodu a zemepisné označenia chránené na území Spoločenstva by mali podliehať monitorovaciemu systému úradných kontrol, ktorý je založený na systéme kontrol v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (3) a ktorý zahŕňa systém kontrol na zabezpečenie súladu so špecifikáciami príslušných poľnohospodárskych výrobkov a potravín.

(17)

Členské štáty by mali byť oprávnené vyberať poplatky, ktoré im uhradia vzniknuté náklady.

(18)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(19)

Názvy, ktoré sú už registrované podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (5) ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, by mali byť naďalej chránené podľa tohto nariadenia a automaticky zapísané do registra. Mali by sa ustanoviť aj prechodné opatrenia uplatniteľné na žiadosti o zápis do registra, ktoré sa Komisii doručia pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

(20)

V záujme zrozumiteľnosti a transparentnosti by sa malo nariadenie (EHS) č. 2081/92 zrušiť a nahradiť týmto nariadením,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie ustanovuje pravidlá na ochranu označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov určených na ľudskú spotrebu uvedených v prílohe I k zmluve a potravín uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, ako aj poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Neuplatňuje sa však na vinárske výrobky, okrem vínnych octov, a na liehoviny. Týmto odsekom nie je dotknuté uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (6).

Prílohy I a II k tomuto nariadeniu sa môžu zmeniť a doplniť podľa postupu uvedeného v článku 15 ods. 2.

2.   Uplatňovaním tohto nariadenia nie sú dotknuté iné osobitné predpisy Spoločenstva.

3.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov a o pravidlách o službách informačnej spoločnosti (7) sa neuplatňuje na označenia pôvodu a na zemepisné označenia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Článok 2

Označenie pôvodu a zemepisné označenie

1.   Na účel tohto predpisu:

a)

„Označenie pôvodu“ je názov oblasti, určitého miesta alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny, používaný na opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny,

ktorá pochádza z tejto oblasti, určitého miesta alebo krajiny,

ktorej kvalita alebo vlastnosti sú podstatne alebo výlučne dané zemepisným prostredím vrátane prírodných a ľudských faktorov a

ktorej výroba, spracovanie a príprava sa uskutočňuje vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

b)

„Zemepisné označenie“ je názov oblasti, určitého miesta alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny, používaný na opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny,

ktorá pochádza z tejto oblasti, určitého miesta alebo krajiny a

ktorá má špecifickú kvalitu, povesť alebo inú charakteristickú vlastnosť, ktorú možno pripísať jej zemepisnému pôvodu a

ktorej výroba a/alebo spracovanie a/alebo príprava sa uskutočňuje vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

2.   Za označenia pôvodu alebo zemepisné označenia sa považujú aj tradičné zemepisné alebo nezemepisné názvy, ktoré označujú poľnohospodársky výrobok alebo potraviny, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1.

3.   Bez ohľadu na odsek 1 písm. a) sa určité zemepisné označenia považujú za označenia pôvodu, ak suroviny, z ktorých sú príslušné výrobky vyrobené, pochádzajú zo širšej alebo inej zemepisnej oblasti, ako je oblasť spracovania, pod podmienkou, že:

a)

oblasť výroby surovín je vymedzená;

b)

existujú osobitné podmienky pre výrobu surovín a

c)

existuje systém kontroly na zabezpečenie plnenia podmienok uvedených v písmene b).

Predmetné označenia museli byť uznané za označenia pôvodu v krajine pôvodu pred 1. májom 2004.

Článok 3

Druhový charakter, rozpory s názvami rastlinných odrôd, plemien zvierat, homonymami a ochrannými známkami

1.   Názvy, ktoré sa stali druhovými, sa nesmú zapísať do registra.

Na účely tohto nariadenia je „názov, ktorý sa stal druhovým“ názov poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktorý, hoci sa vzťahuje na miesto alebo oblasť, kde sa takýto produkt alebo potravina pôvodne vyrobili alebo uviedli na trh, na území Spoločenstva sa stal bežným názvom poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.

S cieľom stanoviť, či sa názov stal alebo nestal druhovým, je potrebné zohľadniť všetky faktory, najmä:

a)

existujúcu situáciu v členských štátoch a v oblastiach spotreby;

b)

príslušné vnútroštátne právne predpisy alebo právne predpisy Spoločenstva.

2.   Názov nesmie byť zapísaný do registra ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, ak je v rozpore s názvom odrody rastliny alebo plemena zvieraťa a v dôsledku toho môže zavádzať spotrebiteľa o skutočnom pôvode výrobku.

3.   Názov, ktorý je homonymný alebo čiastočne homonymný s názvom, ktorý je už zapísaný podľa tohto nariadenia, sa zapíše do registra s ohľadom na miestne a tradičné použitie a skutočné riziko zámeny. Najmä:

a)

homonymný názov vyvolávajúci u verejnosti mylnú predstavu, že výrobky pochádzajú z iného územia, sa nezapíše do registra, aj keď je názov presný, pokiaľ ide o skutočné územie, oblasť alebo miesto pôvodu predmetných poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín;

b)

používanie zapísaného homonymného názvu musí byť v praxi dostatočne rozlíšiteľné od homonyma následne zapísaného v registri a názvu, ktorý už bol zapísaný do registra, so zreteľom na potrebu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s dotknutými výrobcami a nezavádzať spotrebiteľov.

4.   Označenie pôvodu alebo zemepisné označenie sa nezapíše do registra, ak vzhľadom na dobrú povesť ochrannej známky, jej všeobecnú známosť a dobu používania, by mohol zápis do registra zavádzať spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočnú identitu výrobku.

Článok 4

Špecifikácia výrobku

1.   Poľnohospodársky výrobok alebo potravina musia spĺňať určitú špecifikáciu, aby mohli byť zapísané ako chránené označenie pôvodu (CHOP) alebo chránené zemepisné označenie (CHZO).

2.   Špecifikácia výrobku obsahuje aspoň:

a)

názov poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny spolu s označením pôvodu alebo zemepisným označením;

b)

opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vrátane surovín prípadne základné fyzikálne, chemické, mikrobiologické a organoleptické vlastnosti výrobku alebo potraviny;

c)

vymedzenie zemepisnej oblasti a prípadne údaje o splnení požiadaviek článku 2 ods. 3;

d)

dôkaz, že poľnohospodársky výrobok alebo potravina pochádzajú z vymedzenej zemepisnej oblasti uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b) v závislosti od prípadu;

e)

opis metódy získavania poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a prípadne opis originálnych a nemenných miestnych metód, ako aj informácie o balení, ak skupina žiadateľov v zmysle článku 5 ods. 1 rozhodne a uvedie dôvody, prečo sa na zabezpečenie kvality alebo zaručenie pôvodu alebo zabezpečenie kontroly musí balenie vykonať vo vymedzenej zemepisnej oblasti;

f)

údaje potvrdzujúce:

i)

spojenie medzi kvalitou alebo charakteristickými vlastnosťami poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a zemepisným prostredím uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo prípadne

ii)

spojenie medzi špecifickou kvalitou, dobrou povesťou alebo inou charakteristickou vlastnosťou poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a zemepisným pôvodom uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. b);

g)

názov a adresu úradov alebo orgánov overujúcich dodržiavanie ustanovení o špecifikácii a ich osobitné úlohy;

h)

akékoľvek špecifické pravidlo pre označovanie etiketou príslušného poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny;

i)

akékoľvek požiadavky ustanovené predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi predpismi.

Článok 5

Žiadosť o zápis do registra

1.   Požiadať o zápis do registra je oprávnená iba skupina.

Na účely tohto nariadenia je „skupinou“ akékoľvek združenie výrobcov a/alebo spracovateľov bez ohľadu na jeho právnu formu alebo zloženie, ktorí pracujú s tým istým poľnohospodárskym výrobkom alebo potravinou. Súčasťou skupiny môžu byť aj iné zainteresované strany. Za skupinu sa môže v súlade s podrobnými pravidlami uvedenými v článku 16 písm. c) považovať fyzická alebo právnická osoba.

V prípade názvu označujúceho cezhraničnú zemepisnú oblasť alebo tradičného názvu spojeného s cezhraničnou zemepisnou oblasťou môže niekoľko skupín predložiť spoločnú žiadosť v súlade s podrobnými pravidlami uvedenými v článku 16 písm. d).

2.   Skupina môže požiadať o zápis do registra len v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami alebo potravinami, ktoré vyrába alebo získava.

3.   Žiadosť o zápis do registra obsahuje aspoň:

a)

názov a adresu žiadajúcej skupiny;

b)

špecifikáciu ustanovenú v článku 4;

c)

jednotný dokument, ktorý stanovuje:

i)

hlavné body špecifikácie: názov, opis výrobku vrátane prípadných špecifických pravidiel balenia a označovania etiketou so stručným vymedzením zemepisnej oblasti;

ii)

opis prepojenia medzi výrobkom a zemepisným prostredím alebo zemepisným pôvodom uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b), respektíve vrátane prípadných špecifických prvkov opisu výrobku alebo výrobnej metódy, ktorá prepojenie odôvodňuje.

4.   Ak sa žiadosť o zápis do registra vzťahuje na zemepisnú oblasť v danom členskom štáte, musí sa žiadosť adresovať tomuto členskému štátu.

Členský štát vhodnými prostriedkami preskúma žiadosť, či je odôvodnená a či spĺňa požiadavky tohto nariadenia.

5.   Ako súčasť prieskumu uvedeného v odseku 4 druhom pododseku členský štát zavedie vnútroštátne námietkové konanie, pričom zabezpečí adekvátne zverejnenie žiadosti a stanoví primeranú lehotu, počas ktorej akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, a so sídlom alebo bydliskom na jeho území môže vzniesť námietku proti tejto žiadosti.

Členský štát zváži prípustnosť prijatých námietok podľa kritérií uvedených v prvom pododseku článku 7 ods. 3.

Ak sa členský štát domnieva, že sú požiadavky tohto nariadenia splnené, vydá kladné rozhodnutie a zašle Komisii dokumenty uvedené v odseku 7 na prijatie konečného rozhodnutia. V opačnom prípade členský štát rozhodne o zamietnutí žiadosti.

Členský štát zabezpečí, aby bolo jeho kladné rozhodnutie zverejnené a aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, mala možnosť uplatniť opravné prostriedky.

Členský štát zabezpečí zverejnenie špecifikácie, na ktorej sa zakladá jeho kladné rozhodnutie, a zabezpečí k nej elektronický prístup.

6.   Členský štát môže podľa tohto nariadenia prechodne na vnútroštátnej úrovni poskytnúť ochranu názvu a prípadne aj dobu na prispôsobenie s účinnosťou od dátumu podania žiadosti Komisii.

Doba na prispôsobenie ustanovená v prvom pododseku sa môže poskytnúť iba pod podmienkou, že dotknuté podniky legálne uvádzali predmetné výrobky na trh a používali príslušné názvy nepretržite počas najmenej piatich predchádzajúcich rokov a uviedli túto skutočnosť počas vnútroštátneho námietkového konania uvedeného v odseku 5.

Takáto prechodná vnútroštátna ochrana zaniká dňom prijatia rozhodnutia o zápise do registra podľa tohto nariadenia.

Za dôsledky takejto dočasnej vnútroštátnej ochrany, kedy nie je názov zapísaný do registra podľa tohto nariadenia, plne zodpovedá dotknutý členský štát.

Opatrenia prijaté členskými štátmi podľa prvého pododseku majú účinky iba na vnútroštátnej úrovni a nemajú žiadny vplyv na obchod vo vnútri Spoločenstva ani na medzinárodný obchod.

7.   Za každé kladné rozhodnutie, ako sa uvádza v prvom pododseku odseku 5, zašle príslušný členský štát Komisii:

a)

názov a adresu žiadajúcej skupiny;

b)

jednotný dokument uvedený v odseku 3 písm. c);

c)

vyhlásenie členského štátu, že sa domnieva, že žiadosť podaná skupinou a kvalifikovaná ako kladné rozhodnutie, spĺňa podmienky tohto nariadenia a predpisov prijatých na jeho vykonávanie;

d)

odkaz na zverejnenie špecifikácie uvedené v odseku 5 piatom pododseku.

8.   Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s odsekmi 4 až 7 najneskôr do 31. marca 2007.

9.   Ak sa žiadosť o zápis do registra týka zemepisnej oblasti, ktorá sa nachádza v tretej krajine, musí obsahovať náležitosti ustanovené v odseku 3, ako aj dôkaz, že príslušný názov je chránený v krajine pôvodu.

Žiadosť sa zašle Komisii buď priamo alebo prostredníctvom príslušných orgánov dotknutej tretej krajiny.

10.   Dokumenty uvedené v tomto článku zaslané Komisii musia byť vypracované v jednom z úradných jazykov inštitúcií Európskej únie, alebo k nim musí byť pripojený osvedčený preklad do jedného z týchto jazykov.

Článok 6

Preskúmanie zo strany Komisie

1.   Komisia vhodnými prostriedkami preskúma žiadosť prijatú podľa článku 5, aby skontrolovala, či je odôvodnená a či spĺňa požiadavky ustanovené v tomto nariadení. Toto preskúmanie by nemalo trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Komisia každý mesiac zverejní zoznam názvov, na ktoré boli podané žiadosti o zápis do registra, ako aj ich dátumy predloženia Komisii.

2.   Ak sa na základe preskúmania vykonaného podľa prvého pododseku odseku 1 Komisia domnieva, že požiadavky ustanovené v tomto nariadení sú splnené, uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie jednotný dokument a odkaz na zverejnenie špecifikácie uvedené v piatom pododseku článku 5 ods. 5.

V opačnom prípade Komisia rozhodne podľa postupu uvedeného v článku 15 ods. 2 o zamietnutí žiadosti o zápis do registra.

Článok 7

Námietka proti zápisu do registra/rozhodnutie o zápise do registra

1.   Do šiestich mesiacov od dátumu uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie ustanovenom v prvom pododseku článku 6 ods. 2, môže ktorýkoľvek členský štát alebo tretia krajina vzniesť námietku proti navrhovanému zápisu do registra zaslaním riadne odôvodneného vyhlásenia Komisii.

2.   Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, so sídlom alebo bydliskom v inom členskom štáte ako v tom, ktorý požiadal o zápis do registra, alebo v tretej krajine, môže tiež vzniesť námietku proti navrhovanému zápisu do registra podaním riadne odôvodneného vyhlásenia.

V prípade fyzických alebo právnických osôb so sídlom alebo bydliskom v členskom štáte sa takéto vyhlásenie podáva tomuto členskému štátu v lehote, ktorá umožní vzniesť námietku v súlade s odsekom 1.

V prípade fyzických alebo právnických osôb so sídlom alebo bydliskom v tretej krajine sa takéto vyhlásenia zašlú Komisii buď priamo alebo prostredníctvom orgánov dotknutej krajiny v lehote stanovenej v odseku 1.

3.   Vyhlásenia o námietkach sú prípustné, iba ak boli doručené Komisii v lehote stanovenej v odseku 1, a ak:

a)

preukazujú nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 2 alebo

b)

preukazujú, že zápis navrhovaného názvu do registra by bol v rozpore s odsekmi 2, 3 a 4 článku 3 alebo

c)

preukazujú, že zápis navrhovaného názvu do registra by ohrozil existenciu úplne alebo čiastočne zhodného označenia alebo ochrannej známky alebo existenciu výrobkov, ktoré boli legálne uvádzané na trh aspoň päť rokov pred dátumom uverejnenia ustanoveným v článku 6 ods. 2, alebo

d)

poskytujú podrobné údaje, z ktorých vyplýva, že názov, ktorého zápis do registra sa žiada, je druhovým v zmysle článku 3 ods. 1.

Komisia skontroluje prípustnosť námietok.

Kritériá uvedené v prvom pododseku písm. b), c) a d) sa vyhodnotia vo vzťahu k územiu Spoločenstva, ktoré v prípade práv duševného vlastníctva znamená územie alebo územia, kde sa uvedené práva ochraňujú.

4.   Ak Komisia nedostane žiadnu prípustnú námietku podľa odseku 3, zapíše názov do registra.

Zápis do registra sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.   Keď je námietka prípustná podľa odseku 3, Komisia vyzve zainteresované strany, aby sa zapojili do príslušných konzultácií.

Ak zainteresované strany dosiahnu dohodu do šiestich mesiacov, oznámia Komisii všetky skutočnosti, ktoré dohodu umožnili vrátane stanovísk žiadateľa a namietateľa. Ak podrobné údaje zverejnené v súlade s článkom 6 ods. 2 neboli zmenené a doplnené alebo boli zmenené a doplnené iba malými úpravami, ktoré sa vymedzia v súlade s článkom 16 písm. h), Komisia postupuje v súlade s odsekom 4 tohto článku. V ostatných prípadoch Komisia opakuje preskúmanie uvedené v článku 6 ods. 1.

Ak nedôjde k dohode, Komisia prijme rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 so zreteľom na korektné a tradičné použitia a skutočnú pravdepodobnosť zámeny.

Rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

6.   Komisia vedie aktualizovaný register chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

7.   Dokumenty uvedené v tomto článku zaslané Komisii musia byť vypracované v jednom z úradných jazykov inštitúcií Európskej únie, alebo k nim musí byť pripojený osvedčený preklad do jedného z týchto jazykov.

Článok 8

Názvy, označenia a symboly

1.   Každý hospodársky subjekt uvádzajúci na trh poľnohospodárske výrobky alebo potraviny, ktoré sa zhodujú s príslušnou špecifikáciou, môže používať názov zapísaný do registra podľa tohto nariadenia.

2.   V prípade poľnohospodárskych výrobkov a potravín pochádzajúcich zo Spoločenstva, ktoré sa uvádzajú na trh pod označením zapísaným do registra v súlade s týmto nariadením, sa na etikete uvedú označenia „chránené označenie pôvodu“ a „chránené zemepisné označenie“ alebo s nimi spojené symboly Spoločenstva.

3.   V prípade poľnohospodárskych výrobkov a potravín pochádzajúcich z tretích krajín, ktoré sa uvádzajú na trh pod názvom zapísaným do registra v súlade s týmto nariadením, označenia uvedené v odseku 2 a s nimi spojené symboly Spoločenstva sa rovnako môžu uvádzať na etikete.

Článok 9

Schválenie zmien špecifikácií

1.   Skupina, ktorá spĺňa podmienky článku 5 ods. 1 a článku 5 ods. 2 a má oprávnený záujem, môže požiadať o schválenie zmeny a doplnenia špecifikácie, najmä aby zohľadňovala vývoj vedecko-technických poznatkov alebo upravila vymedzenie zemepisnej oblasti uvedenej v článku 4 ods. 2 písm. c).

Žiadosti musia opisovať a uvádzať dôvody požadovaných zmien a doplnení.

2.   Ak sa zmena a doplnenie týka jednej alebo viacerých zmien a doplnení jednotného dokumentu, žiadosť o zmenu a doplnenie podlieha postupu stanovenému v článkoch 5, 6 a 7. Ak sú však navrhované zmeny a doplnenia menšie, Komisia rozhodne, či schváli žiadosť bez použitia postupu ustanoveného v článku 6 ods. 2 a v článku 7, a v prípade schválenia prikročí k zverejneniu prvkov uvedených v článku 6 ods. 2.

3.   Ak sa zmena a doplnenie netýka žiadnej zmeny jednotného dokumentu, uplatňujú sa tieto pravidlá:

i)

ak je zemepisná oblasť v danom členskom štáte, tento členský štát vyjadrí svoj postoj k schváleniu zmeny a doplnenia, a v kladnom prípade uverejní zmenenú a doplnenú špecifikáciu a informuje Komisiu o schválených zmenách a doplneniach a o ich odôvodnení;

ii)

ak je zemepisná oblasť v tretej krajine, o schválení navrhovanej zmeny a doplnenia rozhodne Komisia.

4.   Ak sa zmena a doplnenie týka dočasnej zmeny špecifikácie vyplývajúcej z uloženia povinných sanitárnych alebo rastlinolekárskych opatrení orgánmi verejnej moci, uplatňujú sa postupy stanovené v odseku 3.

Článok 10

Úradné kontroly

1.   Členské štáty určia príslušný orgán alebo orgány zodpovedné za kontroly v súvislosti s povinnosťami ustanovenými v tomto nariadení v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby každý hospodársky subjekt spĺňajúci požiadavky tohto nariadenia bol oprávnený na zahrnutie do systému úradných kontrol.

3.   Komisia zverejní názov a adresu orgánov alebo subjektov uvedených v odseku 1 tohto článku alebo v článku 11 a pravidelne ich aktualizuje.

Článok 11

Overovanie dodržiavania špecifikácie

1.   Pokiaľ ide o zemepisné označenia a označenia pôvodu týkajúce sa zemepisnej oblasti v Spoločenstve, zabezpečuje overovanie dodržiavania špecifikácií pred uvedením výrobku na trh:

jeden alebo viac príslušných orgánov uvedených v článku 10 a/alebo

jeden alebo viac kontrolných orgánov v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 882/2004, ktorý vykonáva činnosť certifikačného orgánu pre výrobky.

Náklady takéhoto overovania dodržiavania špecifikácií znášajú kontrolované subjekty.

2.   Pokiaľ ide o zemepisné označenia a označenia pôvodu týkajúce sa zemepisnej oblasti v tretej krajine, zabezpečuje overovanie dodržiavania špecifikácií pred uvedením výrobku na trh:

jeden alebo viac orgánov verejnej moci určených treťou krajinou a/alebo

jeden alebo viac certifikačných orgánov pre výrobky.

3.   Certifikačné orgány pre výrobky uvedené v odsekoch 1 a 2 dodržiavajú európsku normu EN 45011 alebo pokyn ISO/IEC 65 (Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy) a od 1. mája 2010 sú v súlade s nimi akreditované.

4.   Ak sa orgány uvedené v odsekoch 1 a 2 rozhodli overovať dodržiavanie špecifikácií, musia ponúknuť primerané záruky objektivity a nestrannosti a mať k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich funkcií.

Článok 12

Zrušenie

1.   Ak Komisia v súlade s podrobnými pravidlami uvedenými v článku 16 písm. k) dospeje k názoru, že už nie je zaručené dodržiavanie podmienok špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, na ktorú sa vzťahuje chránený názov, začne konanie uvedené v článku 15 ods. 2 o zrušení zápisu do registra, ktoré sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, môže požiadať o zrušenie zápisu v registri, pričom uvedie dôvody žiadosti.

Postup ustanovený v článkoch 5, 6 a 7 sa uplatňuje primerane.

Článok 13

Ochrana

1.   Názvy zapísané v registri sú chránené pred:

a)

akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním názvu zapísaného v registri na výrobky, na ktoré sa zápis do registra nevzťahuje, pokiaľ sú takéto výrobky porovnateľné s výrobkami zapísanými pod uvedeným označením alebo ak použitie názvu využíva dobrú povesť chráneného označenia;

b)

akýmkoľvek zneužívaním, napodobovaním alebo vyvolávaním mylnej predstavy, aj keď je uvedený skutočný pôvod výrobku, alebo ak je chránený názov preložený alebo uvedený v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „metóda“, „ako sa vyrába v“, „napodobenina“ a podobne;

c)

akýmkoľvek iným klamlivým alebo zavádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy, alebo základných vlastností výrobku na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo dokumentoch súvisiacich s príslušným výrobkom, ako aj na prepravnom balení výrobku, ktoré by mohlo vyvolať mylnú predstavu o jeho pôvode;

d)

akýmkoľvek iným postupom, ktorý by mohol zavádzať spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

Ak názov zapísaný v registri obsahuje názov poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktorý sa považuje za druhový, použitie takéhoto druhového názvu na vhodný poľnohospodársky výrobok alebo potravinu sa nepovažuje za rozporné s písm. a) alebo b) prvého pododseku.

2.   Chránené názvy sa nesmú stať druhovými.

3.   V prípade názvov, pre ktoré sa žiada zápis do registra podľa článku 5, sa môže ustanoviť prechodné obdobie podľa článku 7 ods. 5, ktorého dĺžka je maximálne päť rokov, iba v prípade, ak bola námietka vyhlásená za prípustnú z dôvodu, že zápis navrhovaného názvu do registra by ohrozil existenciu úplne alebo čiastočne totožného názvu alebo existenciu výrobkov, ktoré sú na trhu legálne aspoň päť rokov pred dátumom uverejnenia ustanoveného v článku 6 ods. 2.

Prechodné obdobie sa môže stanoviť aj pre podniky so sídlom v členskom štáte alebo v tretej krajine, kde sa nachádza zemepisná oblasť, pod podmienkou, že príslušné podniky uvádzali príslušné výrobky na trh legálne a nepretržite používali príslušné názvy aspoň počas piatich rokov pred dátumom uverejnenia uvedeného článku 6 ods. 2 a uviedli túto skutočnosť vo vnútroštátnom námietkovom konaní uvedenom v prvom a druhom pododseku článku 5 ods. 5 alebo v námietkovom konaní Spoločenstva uvedenom v článku 7 ods. 2. Celkový súčet prechodného obdobia uvedeného v tomto pododseku a obdobia na prispôsobenie uvedeného v článku 5 ods. 6 nesmie prekročiť päť rokov. Ak obdobie na prispôsobenie uvedené v článku 5 ods. 6 prekročí päť rokov, neudelí sa žiadne prechodné obdobie.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 14, môže Komisia rozhodnúť podľa postupu ustanoveného v článku 15 ods. 2 o súbežnej existencii názvu zapísaného v registri a nezapísaného názvu označujúceho miesto v členskom štáte alebo v tretej krajine, ak je tento názov zhodný s názvom zapísaným v registri, za predpokladu splnenia všetkých týchto podmienok:

a)

totožný nezapísaný názov sa nepretržite, legálne a korektne používal aspoň 25 rokov pred 24. júlom 1993;

b)

preukázalo sa, že účelom jeho použitia nikdy nebolo ťažiť z dobrej povesti názvu zapísaného v registri a že spotrebiteľ nebol, ani nemohol byť zavádzaný o skutočnom pôvode výrobku;

c)

na problém vyplývajúci zo zhodných názvov sa upozornilo pred zápisom názvu do registra.

Zapísaný názov a zhodný nezapísaný názov môžu súbežne existovať maximálne pätnásť rokov, po uplynutí ktorých sa nezapísaný názov prestane používať.

Používanie príslušného nezapísaného zemepisného názvu sa povolí len vtedy, ak sa krajina pôvodu jasne a viditeľne vyznačí na etikete.

Článok 14

Vzťahy medzi ochrannými známkami, označeniami pôvodu a zemepisnými označeniami

1.   Ak je označenie pôvodu alebo zemepisné označenie zapísané v registri podľa tohto nariadenia, žiadosť o zápis ochrannej známky, ktorá zodpovedá jednej zo situácií uvedených v článku 13 a týka sa rovnakej triedy výrobkov, sa zamietne, ak sa žiadosť o registráciu ochrannej známky podala po dátume predloženia žiadosti o registráciu Komisii.

Ochranné známky zapísané v registri v rozpore s prvým pododsekom sa vyhlásia za neplatné.

2.   So zreteľom na právo Spoločenstva, používanie ochrannej známky zodpovedajúce jednej zo situácií uvedených v článku 13, o ktorú sa požiadalo, ktorá bola zapísaná v registri alebo zaužívaná, ak túto možnosť ustanovujú dotknuté právne predpisy, v dobrej viere na území Spoločenstva buď pred dátumom vzniku ochrany označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v krajine pôvodu, alebo pred 1. januárom 1996, môže naďalej pokračovať bez ohľadu na zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia do registra, ak neexistujú žiadne dôvody vyhlásiť túto ochrannú známku za neplatnú alebo ju zrušiť, tak ako to uvádza prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (8) alebo nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (9).

Článok 15

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 16

Vykonávacie pravidlá

V súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 sa na vykonávanie tohto nariadenia prijmú podrobné pravidlá. Vzťahujú sa najmä na:

a)

zoznam surovín uvedených v článku 2 ods. 3;

b)

informácie, ktoré musí obsahovať špecifikácia výrobku uvedená v článku 4 ods. 2;

c)

podmienky, za akých sa môže fyzická alebo právnická osoba považovať za skupinu;

d)

predloženie žiadosti na zápis názvu označujúceho cezhraničnú zemepisnú oblasť do registra, ako sa uvádza v treťom pododseku článku 5 ods. 1;

e)

obsah a spôsob doručovania dokumentov uvedených v článku 5 ods. 7 a 9 Komisii;

f)

námietky uvedené v článku 7 vrátane pravidiel o vhodných konzultáciách medzi zainteresovanými stranami;

g)

označenia a symboly uvedené v článku 8;

h)

vymedzenie malých zmien a doplnení uvedených v druhom pododseku článku 7 ods. 5 a v článku 9 ods. 2 so zreteľom na to, že malá zmena a doplnenie sa nemôže týkať základných charakteristických vlastností výrobku alebo zmeniť prepojenie;

i)

register označení pôvodu a zemepisných označení ustanovený v článku 7 ods. 6;

j)

podmienky týkajúce sa kontroly dodržiavania špecifikácií;

k)

podmienky zrušenia zápisu v registri.

Článok 17

Prechodné ustanovenia

1.   Názvy, ktoré sú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia uvedené v prílohe nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (10) a tie, ktoré sú uvedené v prílohe nariadenia Komisie (ES) č. 2400/96 (11) sa automaticky zapíšu do registra uvedeného v článku 7 ods. 6 tohto nariadenia. Zodpovedajúce špecifikácie sa považujú za špecifikácie uvedené v článku 4 ods. 1. Akékoľvek špecifické prechodné ustanovenia spojené s takýmito zápismi v registri sa naďalej uplatňujú.

2.   Pokiaľ ide o nedoriešené žiadosti o zápis do registra, vyhlásenia a žiadosti, ktoré boli doručené Komisii pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia:

a)

bez toho, aby bol dotknutý článok 13 ods. 3, sa postupy v článku 5 neuplatňujú a

b)

súhrn špecifikácie vypracovaný v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 383/2004 (12) nahrádza jednotný dokument uvedený v článku 5 ods. 3 písm. c).

3.   Komisia môže v prípade potreby prijať prechodné opatrenia v súlade s postupmi uvedenými v článku 15 ods. 2.

Článok 18

Poplatky

Členské štáty môžu vyberať poplatok na pokrytie svojich nákladov vrátane nákladov vynaložených na preskúmanie žiadostí o zápis do registra, vyhlásení o námietkach, žiadostí o zmenu a doplnenie a žiadostí o zrušenie podľa tohto nariadenia.

Článok 19

Zrušenie

Nariadenie (EHS) č. 2081/92 sa týmto zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa podľa tabuľky zhody uvedenej v prílohe III.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8 ods. 2 sa však uplatňuje s účinnosťou od 1. mája 2009 bez toho, aby boli dotknuté výrobky uvedené na trh pred týmto dátumom.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/89/ES (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15).

(3)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(8)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1.

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1107/96 z 12. júna 1996 o zápise zemepisných označení a označení pôvodu podľa postupu stanoveného v článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 (Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 704/2005 (Ú. v. EÚ L 118, 5.5.2005, s. 14).

(11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2400/96 zo 17. decembra 1996 o zápise určitých názvov do „Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení“ stanovených v nariadení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 327, 18.12.1996, s. 11). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 417/2006 (Ú. v. EÚ L 72, 11.3.2006, s. 8).

(12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 383/2004 z 1. marca 2004, ktorým sa ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92, pokiaľ ide o súhrn hlavných bodov špecifikácií výrobkov (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 16).


PRÍLOHA I

Potraviny uvedené v článku 1 ods. 1

pivo

nápoje vyrobené z rastlinných extraktov

chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky a iné pekárske výrobky

prírodné gumy a živice

horčica

cestoviny


PRÍLOHA II

Poľnohospodárske výrobky uvedené v článku 1 ods. 1

seno

esenciálne oleje

korok

košenila (surovina živočíšneho pôvodu)

kvety a okrasné rastliny

vlna

prútie

trepaný ľan


PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (EHS) č. 2081/92

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2 ods. 1

Článok 2 ods. 2

Článok 2 ods. 1

Článok 2 ods. 3

Článok 2 ods. 2

Článok 2 ods. 4

Článok 2 ods. 3 prvý pododsek

Článok 2 ods. 5

Článok 2 ods. 6

Článok 2 ods. 3 druhý pododsek

Článok 2 ods. 7

Článok 3 ods. 1 prvý, druhý a tretí pododsek

Článok 3 ods. 1 prvý, druhý a tretí pododsek

Článok 3 ods. 1 štvrtý pododsek

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5 ods. 1, 2 a 3

Článok 5 ods. 1, 2 a 3

Článok 5 ods. 4

Článok 5 ods. 4 prvý pododsek

Článok 5 ods. 5 prvý pododsek

Článok 5 ods. 4 druhý pododsek

Článok 5 ods. 5

Článok 5 ods. 5 druhý pododsek

Článok 5 ods. 6 prvý pododsek

Článok 5 ods. 6 druhý pododsek

Článok 5 ods. 5 tretí pododsek

Článok 5 ods. 6 tretí pododsek

Článok 5 ods. 5 štvrtý a piaty pododsek

Článok 5 ods. 6 štvrtý a piaty pododsek

Článok 5 ods. 5 šiesty, siedmy a ôsmy pododsek

Článok 5 ods. 7

Článok 5 ods. 6

Článok 5 ods. 8

Článok 5 ods. 9 a 10

Článok 6 ods. 1 prvý pododsek

Článok 6 ods. 1 prvý pododsek

Článok 6 ods. 1 druhý pododsek

Článok 6 ods. 1 tretí pododsek

Článok 6 ods. 1 druhý pododsek

Článok 6 ods. 2

Článok 6 ods. 2 prvý pododsek

Článok 6 ods. 3 a 4

Článok 7 ods. 4

Článok 6 ods. 5 prvý pododsek

Článok 6 ods. 2 druhý pododsek

Článok 6 ods. 5 druhý pododsek

Článok 6 ods. 6 prvý pododsek

Článok 6 ods. 6 druhý pododsek

Článok 3 ods. 3

Článok 7 ods. 1

Článok 7 ods. 1

Článok 7 ods. 2

Článok 7 ods. 3

Článok 7 ods. 2 prvý pododsek

Článok 7 ods. 2 druhý a tretí pododsek

Článok 7 ods. 4

Článok 7 ods. 3

Článok 7 ods. 5

Článok 7 ods. 5

Článok 7 ods. 6 a 7

Článok 8 ods. 1

Článok 8

Článok 8 ods. 2

Článok 8 ods. 3

Článok 9 prvý pododsek

Článok 9 ods. 1

Článok 9, druhý a tretí pododsek

Článok 9 ods. 2

Článok 9 ods. 3 a 4

Článok 10 ods. 1

Článok 10 ods. 1

Článok 10 ods. 2

Článok 11 ods. 1

Článok 11 ods. 2

Článok 10 ods. 3

Článok 11 ods. 3 a 4

Článok 10 ods. 4

Článok 10 ods. 5

Článok 10 ods. 3

Článok 10 ods. 6

Článok 10 ods. 2

Článok 10 ods. 7

Článok 11 ods. 1 druhý pododsek

Článok 11 ods. 1 až 3

Článok 11 ods. 4

Článok 12 ods. 1

Článok 11a písm. a)

Článok 12 ods. 2

Článok 11a písm. b)

Článok 12 až 12d

Článok 13 ods. 1

Článok 13 ods. 1

Článok 13 ods. 3

Článok 13 ods. 2

Článok 13 ods. 4

Článok 13 ods. 3 prvý pododsek

Článok 13 ods. 3 druhý pododsek

Článok 13 ods. 5

Článok 13 ods. 4

Článok 14 ods. 1 a 2

Článok 14 ods. 1 a 2

Článok 14 ods. 3

Článok 3 ods. 4

Článok 15

Článok 15

Článok 16

Článok 16

Články 17 až 19

Článok 18

Článok 20

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha II


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/26


NARIADENIE RADY (ES) č. 511/2006

z 27. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1531/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy farebných televíznych prijímačov s pôvodom inter alia v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho články 8 a 9,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s Poradným výborom,

keďže:

A.   PREDCHÁDZAJÚCI POSTUP

(1)

V auguste 2002 nariadením (ES) č. 1531/2002 (2) uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovozy farebných televíznych prijímačov (ďalej len „príslušný výrobok“) s pôvodom inter alia v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“).

(2)

Súčasne rozhodnutím 2002/683/ES (3) prijala Komisia spoločný záväzok (ďalej len „záväzok“) ponúknutý spoločnosťami Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd a Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, (ďalej len „spoločnosti“) v spojení s Čínskou obchodnou komorou pre dovoz a vývoz strojárenských a elektronických výrobkov (ďalej len „CCCME“).

(3)

V dôsledku toho bol dovoz príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR do Spoločenstva, vyrábaného spoločnosťami a zodpovedajúceho typu, na ktorý sa vzťahuje záväzok (ďalej len „výrobok, na ktorý sa vzťahuje záväzok“), oslobodený od konečného antidumpingového cla.

B.   NEDODRŽANIE ZÁVÄZKU

(4)

Záväzok ponúknutý spoločnosťami ich zaväzuje inter alia vyvážať výrobok, na ktorý sa vzťahuje záväzok, prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve na určitých úrovniach minimálnych dovozných cien (ďalej len „MDC“) alebo nad týmito úrovňami MDC a dodržiavať určité množstvové stropy stanovené v záväzku. Tieto úrovne cien a stropy odstraňujú poškodzujúce vplyvy dumpingu.

(5)

Na účely zabezpečenia dodržiavania záväzku sa CCCME a spoločnosti tiež dohodli, že poskytnú všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné, a umožnia overovanie na mieste v ich priestoroch, aby sa overila správnosť a vierohodnosť údajov predložených v uvedených štvrťročných správach.

(6)

Ako je uvedené v odôvodnení 239 nariadenia (ES) č. 1531/2002, záväzok špecificky ustanovuje, že porušenie ktoroukoľvek spoločnosťou alebo CCCME sa považuje za porušenie záväzku všetkými signatármi. Nespolupráca s Európskou komisiou v monitorovaní záväzku sa považuje za porušenie záväzku.

(7)

V súvislosti s tým Komisia požiadala o uskutočnenie overovaní na mieste v priestoroch CCCME a dvoch spoločností, ktoré oznámili najväčší objem predaja príslušného výrobku, a to Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd a Konka Group Co., Ltd. Komisia pred overovaním zaslala listy určené CCCME, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, a Konka Group Co., Ltd, s uvedením dátumov overovaní na mieste. CCCME a Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, potvrdili prijatie overovacej návštevy, o ktorú požiadala Komisia. Spoločnosť Konka Group Co., Ltd, však overovaciu návštevu na mieste odmietla prijať, a tým porušila záväzok.

(8)

Rozhodnutie Komisie 2006/258/ES (4) podrobnejšie uvádza charakter zisteného porušenia.

(9)

S ohľadom na porušenie sa prijatie záväzku ponúknutého spoločnosťami v spojení s CCCME rozhodnutím 2006/258/ES odvoláva. Na dovoz príslušného výrobku vyvážaného príslušnými spoločnosťami do Spoločenstva by preto malo byť bezodkladne uložené konečné antidumpingové clo.

(10)

V súlade s článkom 8 ods. 9 základného nariadenia sa sadzba antidumpingového cla musí stanoviť na základe faktov stanovených v kontexte prešetrovania, ktoré viedlo k záväzku. Keďže dané prešetrovanie bolo ukončené konečným stanovením dumpingu a z neho vyplývajúcej ujmy prostredníctvom nariadenia (ES) č. 1531/2002, považuje sa za vhodné, aby sa konečná antidumpingová sadzba stanovila na úrovni a vo forme uloženej týmto nariadením, a to vo výške 44,6 % čistej franko ceny CIF na hranici Spoločenstva pred preclením.

C.   ZMENA A DOPLNENIE NARIADENIA (ES) č. 1531/2002

(11)

S ohľadom na uvedené by sa nariadenie (ES) č. 1531/2002 malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1531/2002 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3, príloha I a príloha II sa zrušujú.

2.

Články 4 a 5 sa stávajú článkami 3 a 4.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2006

Za Radu

predseda

H. GORBACH


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 231, 29.8.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 231, 29.8.2002, s. 42.

(4)  Pozri stranu 63 tohto úradného vestníka.


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 512/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 30. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

99,1

204

46,6

212

102,0

999

82,6

0707 00 05

052

138,6

628

155,5

999

147,1

0709 90 70

052

69,4

204

49,8

999

59,6

0805 10 20

052

63,9

204

40,8

212

48,7

220

43,2

400

58,7

624

62,3

999

52,9

0805 50 10

052

41,3

624

63,4

999

52,4

0808 10 80

388

79,3

400

128,3

404

97,8

508

81,7

512

74,0

528

118,9

720

87,9

999

95,4

0808 20 50

388

79,2

512

73,5

528

73,6

720

129,3

999

88,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 513/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa ustanovujú dočasné ustanovenia na vydávanie dovozných licencií požadovaných podľa nariadenia (ES) č. 565/2002, ktorým sa ustanovuje metóda správy colných kvót a zavádza systém osvedčení o pôvode pre cesnak dovezený z tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 565/2002 (2) stanovuje, že členské štáty majú oznamovať Komisii žiadosti o licencie každý týždeň v pondelok a vo štvrtok a vydávať povolenia piaty pracovný deň odo dňa podania žiadosti za predpokladu, že Komisia neprijme počas tohto obdobia žiadne opatrenia.

(2)

Vo štvrtok 13. apríla, v piatok 14. a v pondelok 17. apríla 2006 je v Komisii voľno. Vydávanie povolení, na ktoré sa podala žiadosť od pondelka 10. apríla do piatka 14. apríla 2006 by sa preto malo odložiť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné licencie, na ktoré bola podaná žiadosť od pondelka 10. apríla do piatka 14. apríla 2006 podľa nariadenia (ES) č. 565/2002, sa vydajú v piatok 21. apríla 2006 za predpokladu, že Komisia neprijme počas tohto obdobia žiadne opatrenia v súlade s článkom 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 11. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 537/2004 (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2004, s. 9).


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 514/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 824/2000, pokiaľ ide o termín dodávky obilnín na intervenciu v niektorých členských štátoch v hospodárskom roku 2005/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 824/2000 z 19. apríla 2000, ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy pre určenie akosti obilnín (2), sa ustanovuje, že v prípade prijateľnosti ponuky sú prevádzkovatelia čo najskôr informovaní o pláne dodávok. Na tieto účely sa článkom 4 ods. 3 uvedeného nariadenia ustanovuje, že posledná dodávka do intervenčného strediska, pre ktoré bola predložená ponuka, sa vykoná najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ponuka prijatá.

(2)

Hospodársky rok 2005/2006 je druhý rok, v ktorom sa uplatňuje intervenčný mechanizmus na obilniny v členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskemu spoločenstvu 1. mája 2004.

(3)

Vďaka dobrým klimatickým podmienkam v nich bola úroda v roku 2005 opäť bohatá. Výsledkom boli relatívne nižšie ceny na vnútornom trhu oproti úrovni intervenčných cien. V dôsledku toho boli od začiatku intervenčného obdobia v novembri 2005 ponúknuté na intervenciu relatívne veľké množstvá. Vzhľadom na veľké množstvá ponúkané na intervenciu a ich zemepisné rozptýlenie nemôže byť dodržaná dodacia lehota, určená na 31. marec 2006. S cieľom umožniť primerané preberanie ponúk je potrebné predĺžiť dodaciu lehotu, a teda primeraným spôsobom ustanoviť výnimku z nariadenia (ES) č. 824/2000.

(4)

Situácia na trhu je naliehavá a vyžaduje si okamžité zavedenie opatrení. Je preto potrebné stanoviť okamžité uplatňovanie opatrení ustanovených v tomto nariadení.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 4 ods. 3 tretieho pododseku nariadenia (ES) č. 824/2000 sa v hospodárskom roku 2005/2006 posledná dodávka obilnín ponúknutých na intervenciu v Českej republike, v Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, v Litve, v Maďarsku, na Malte, v Poľsku, v Slovinsku a na Slovensku musí uskutočniť najneskôr do konca siedmeho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ponuka prijatá, ale nie po 31. júli 2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 21. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1068/2005 (Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 65).


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 515/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa ustanovuje prechodné opatrenie na hospodársky rok 2005/2006, pokiaľ ide o financovanie skladovania obilnín ponúknutých na intervenciu v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na prvý pododsek jeho článku 41,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

keďže:

(1)

Na žiadosť niektorých členských štátov sa na hospodársky rok 2005/2006 nariadením Komisie (ES) č. 514/2006 (2) predlžuje o tri mesiace maximálna lehota na dodanie obilnín ponúknutých na intervenciu v členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskemu spoločenstvu 1. mája 2004, avšak po 31. júli 2006 sa žiadna dodávka nepovoľuje.

(2)

Toto opatrenie môže spôsobiť dodatočné náklady na skladovanie obilnín dodaných v tejto novej lehote, avšak po vypršaní lehoty pôvodne stanovenej v treťom pododseku článku 4 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 824/2000 z 19. apríla 2000, ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy pre určenie akosti obilnín (3).

(3)

V súlade s článkom 6 nariadenia Rady (EHS) č. 1883/78 z 2. augusta 1978, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (4), uhradí Záručná sekcia EPUZF výdavky spojené s materiálnymi operáciami vyplývajúcimi zo skladovania. Výdavky členských štátov na prípadnú úhradu vyššie uvedených dodatočných nákladov na skladovanie by sa mali zahrnúť medzi výdavky vyplývajúce z nákladov na skladovanie, ktoré zvyčajne znášajú intervenčné agentúry, a malo by sa zabezpečiť financovanie Záručnou sekciou EPUZF na základe rovnakej paušálnej čiastky, zohľadňujúc pritom mesačný príplatok pridaný k intervenčnej cene ustanovený v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru EPUZF,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pokiaľ intervenčná agentúra skutočne prebrala obilniny ponúknuté na intervenciu v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku po skončení dodacej lehoty ustanovenej v treťom pododseku článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 824/2000, výdavky členského štátu spojené s nákladmi na skladovanie vzniknutými v období medzi koncom dodacej lehoty a dátumom skutočnej dodávky na určený sklad v rámci plánu dodávok, pričom táto dodávka musí byť uskutočnená v lehote stanovenej nariadením (ES) č. 514/2006, sa zahŕňajú medzi výdavky uvedené v článku 6 nariadenia (EHS) č. 1883/78.

Článok 2

Paušálna čiastka uvádzaná v článku 6 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1883/78 sa vypočíta na základe paušálnej čiastky uhradenej Spoločenstvom členským štátom za skladovanie obilnín nakúpených v rámci intervencie počas hospodárskeho roka 2005/2006, stanovenej rozhodnutím Komisie z 12. októbra 2005 (5), t. j. 1,31 EUR na tonu za mesiac, od ktorej sa odpočíta výška mesačného príplatku ustanoveného článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003, t. j. 0,46 EUR na tonu za mesiac, ktorý sa pridal k intervenčnej cene za každý mesiac prekročenia lehoty ustanovenej v treťom pododseku článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 824/2000.

Tieto výdavky sa posudzujú v rámci ročných zúčtovaní uvedených v článku 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3492/90 (6) ako výdavky spojené s materiálnymi operáciami vyplývajúcimi z nákupu výrobku intervenčnými agentúrami.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na hospodársky rok 2005/2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Pozri stranu 31 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1068/2005 (Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 65).

(4)  Ú. v. ES L 216, 5.8.1978, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 695/2005 (Ú. v. EÚ L 114, 4.5.2005, s. 1).

(5)  K(2005) 3752. Neuverejnené rozhodnutie.

(6)  Ú. v. ES L 337, 4.12.1990, s. 3.


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 516/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 31. marca 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1422/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania pre dovoz melasy v sektore cukru a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 785/68 (2), stanovuje, že cena CIF pre dovoz melasy stanovená v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 785/68 (3), sa považuje za „reprezentatívnu cenu“. Touto cenou sa rozumie cena stanovená pre štandardnú kvalitu, definovanú v článku 1 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(2)

Pri stanovovaní reprezentatívnych cien treba brať do úvahy všetky informácie uvedené v článku 3 nariadenia (EHS) č. 785/68 okrem prípadov uvedených v článku 4 uvedeného nariadenia a v prípade potreby sa toto stanovenie môže vykonať podľa metódy uvedenej v článku 7 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(3)

Pri úprave ceny, ktorá sa netýka štandardnej kvality, je v závislosti od ponúknutej melasy potrebné zvýšiť alebo znížiť ceny uplatnením článku 6 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(4)

Ak existuje rozdiel medzi spúšťacou cenou daného výrobku a reprezentatívnou cenou, je potrebné stanoviť dodatočné dovozné clá v zmysle podmienok uvedených v článku 3 nariadenia (ES) č. 1422/95. V prípade pozastavenia dovozných ciel v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 je potrebné stanoviť zvláštnu výšku týchto ciel.

(5)

Je potrebné stanoviť reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá pre dané produkty v súlade s článkom 1 ods. 2 a článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1422/95 sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 79/2003 (Ú. v. ES L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  Ú. v. ES L 145, 27.6.1968, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1422/95.


PRÍLOHA

Reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 31. marca 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

Výška cla, ktoré sa uplatní na dovoz z dôvodu pozastavenia uvedeného v článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 na 100 kg netto na daný produkt (1)

1703 10 00 (2)

11,66

0

1703 90 00 (2)

11,66

0


(1)  Táto výška cla nahrádza podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 výšku cla v spoločnom colnom sadzobníku, stanovenú pre tieto výrobky.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v článku 1 zmeneného a doplneného nariadenia (EHS) č. 785/68.


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 517/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa rozdiel medzi kurzami alebo cenami výrobkov na svetovom trhu, uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov v spoločenstve môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa náhrady za nedenaturovaný biely a surový cukor vyvezený bez ďalšieho spracovania musia stanoviť s ohľadom na situáciu na trhu spoločenstva a na svetovom trhu s cukrom, a najmä na cenové a nákladové činitele určené v článku 28 uvedeného nariadenia. V súlade s uvedeným nariadením je potrebné zohľadniť taktiež ekonomické hľadisko navrhovaných vývozov.

(3)

Náhrada na surový cukor sa musí stanoviť pre štandardnú kvalitu, ktorá sa definuje v prílohe I, bod II nariadenia (ES) č. 1260/2001. Táto náhrada sa okrem iného stanovuje v súlade s článkom 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001. Kandizovaný cukor sa definuje v nariadení Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podrobných pravidlách udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2). Takto vypočítaná výška náhrady pokiaľ ide o aromatizovaný alebo prifarbovaný cukor sa musí vzťahovať na obsah sacharózy a preto sa musí stanoviť na 1 % obsahu sacharózy.

(4)

Vo výnimočných prípadoch sa môže výška náhrady stanoviť inými právnymi aktmi.

(5)

Náhrada sa musí stanovovať každé dva týždne. Počas tohto obdobia je možné náhradu meniť.

(6)

V súlade s článkom 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001 si situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyžiadať rozlišovanie náhrady na výrobky určené v článku 1 uvedeného nariadenia podľa ich miesta určenia.

(7)

Významné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych krajín od začiatku roka 2001, ako aj vývozy cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javia ako vysoko neprirodzené.

(8)

S cieľom zabrániť akémukoľvek zneužívaniu, pokiaľ ide o opätovný dovoz výrobkov v sektore cukru, pre ktoré boli udelené náhrady, do spoločenstva, je potrebné nestanoviť pre všetky západné balkánske krajiny náhradu na výrobky určené v tomto nariadení.

(9)

S ohľadom na tieto skutočnosti a na súčasnú situáciu trhov v sektore cukru, najmä na kurzy alebo ceny cukru v spoločenstve a na svetovom trhu, je potrebné stanoviť príslušné výšky náhrady.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod a) nariadenia (ES) č. 1260/2001, nedenaturovaných a bez ďalšieho spracovania, sa stanovujú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA BIELY CUKOR A SUROVÝ CUKOR VYVEZENÝ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA PLATNÉ OD 31. MARCA 2006 (1)

Kód výrobkov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2389

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo Spoločenstva) okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov z 10. júna 1999), a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, s výnimkou cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. februára 2005 neuplatňujú v súlade s rozhodnutím Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto sadzba je uplatniteľná na surový cukor, ktorého výťažnosť je 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odchýli od 92 %, výška uplatniteľnej náhrady sa vypočíta v súlade s ustanoveniami článku 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001.


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 518/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), najmä na jeho článok 27 odsek 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001, rozdiel medzi kurzami a cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia a cenami výrobkov v spoločenstve môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Podľa článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podmienkach udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2), náhrada na 100 kilogramov výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod d) nariadenia (ES) č. 1260/2001, ktoré sú predmetom vývozu, sa rovná základnej sadzbe vynásobenej obsahom sacharózy, prípadne obsahom ostatných cukrov zmenených na sacharózu. Obsah sacharózy zistený pre daný výrobok sa stanovuje v súlade s ustanoveniami článku 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)

Podľa ustanovení článku 30 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001, základná sadzba náhrady na sorbózu vyvezenú bez ďalšieho spracovania sa musí rovnať základnej sadzbe náhrady, od ktorej sa odpočíta stotina platnej výrobnej náhrady, v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1265/2001 z 27. júna 2001, ktorým sa určujú podmienky pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 pre udeľovanie výrobnej náhrady na niektoré výrobky zo sektora cukru používané v chemickom priemysle (3), pre výrobky vymenované v prílohe uvedeného nariadenia.

(4)

Podľa ustanovení článku 30 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1260/2001 pre ostatné výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia, vyvezené bez ďalšieho spracovania, výška základnej sadzby náhrady sa musí rovnať stotine stanovenej sadzby, vzhľadom na rozdiel medzi intervenčnou cenou pre biely cukor platnou pre nedeficitné oblasti spoločenstva, počas mesiaca, pre ktorý je stanovená základná sadzba a medzi kurzom alebo cenou bieleho cukru na svetovom trhu na jednej strane, a vzhľadom na potrebu stanoviť rovnováhu medzi používaním základných výrobkov spoločenstva za účelom vývozu spracovaných výrobkov do tretích krajín a používaním výrobkov týchto krajín prijatých do dokončovacieho procesu na druhej strane.

(5)

Podľa článku 30 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001 uplatňovanie základnej sadzby môže byť obmedzené na niektoré výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia.

(6)

Podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 je možné určiť náhradu na vývoz výrobkov bez ďalšieho spracovania uvedených v článku 1 odsek 1 body f) a h) uvedeného nariadenia. Výška náhrady musí byť stanovená na 100 kilogramov sušiny, najmä vzhľadom na náhradu uplatniteľnú na vývoz výrobkov s kódom KN 1702 30 91, na náhradu uplatniteľnú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod d) nariadenia (ES) č. 1260/2001 a na hospodárske aspekty spojené s uvedenými vývozmi. Pre výrobky uvedené v bodoch f) a g) uvedeného odseku 1 sa náhrada udeľuje len na tie výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95 a pre výrobky uvedené článku 1 odsek 1 bod h) sa náhrada udeľuje len na tie výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(7)

Vyššie uvedené náhrady sa stanovujú každý mesiac. Tieto náhrady je možné meniť v priebehu daného obdobia.

(8)

Podľa článku 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001, situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k potrebe rozlišovať náhrady na výrobky uvedené v článku 1 uvedeného nariadenia v závislosti od ich miesta určenia.

(9)

Výrazné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych štátov od začiatku roku 2001 a rovnako vývozov cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javí ako značne neprirodzené.

(10)

Aby sa predišlo akémukoľvek zneužívaniu v spojení s opätovným dovozom výrobkov patriacich do sektora cukru, na ktoré boli udelené náhrady do spoločenstva, je potrebné, aby pre skupinu západných balkánskych štátov nebola určená náhrada na výrobky uvedené v tomto nariadení.

(11)

So zreteľom na tieto skutočnosti je potrebné určiť náhrady na tieto produkty v zodpovedajúcej výške.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú pri vývoze výrobkov bez ďalšieho spracovania uvedených v článku 1 odsek 1 body d), f), g) a h) nariadenia (ES) č. 1260/2001 sú určené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 63.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA SIRUPY A NIEKTORÉ ĎALŠIE VÝROBKY VYVEZENÉ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA PATRIACE DO SEKTORU CUKRU PLATNÉ OD 31. MARCA 2006 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

23,89 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

23,89 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

45,38 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,2389 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

23,89 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,2389 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,2389 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,2389 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

23,89 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,2389 (4)

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určení série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určenia sú uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo spoločenstva) s výnimkou Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov z 10. júna 1999) a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, okrem cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. februára neuplatňujú v súlade s rozhodnutím Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(4)  Základná sadzba neplatí pre sirupy, ktorých čistota je nižšia ako 85 % [nariadenie (ES) č. 2135/95]. Obsah sacharózy sa stanovuje v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(5)  Sadzba nie je uplatniteľná na výrobok definovaný v bode 2 prílohy nariadenia (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/41


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 519/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 22. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1138/2005 z 15. júla 2005 o stálych výberových konaniach v rámci hospodárskeho roka 2004/2005 pre stanovovanie vývozných odvodov a/alebo vývozných náhrad za biely cukor (2) sa otvárajú čiastočné výberové konania na vývoz cukru do niektorých tretích krajín.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1138/2005 sa maximálna výška vývoznej náhrady stanovuje, v prípade potreby, pre dané čiastočné výberové konanie, berúc do úvahy najmä situáciu a predvídateľný vývoj na trhu s cukrom v spoločenstve a na svetovom trhu.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 22. čiastočné výberové konanie pre biely cukor, uskutočnené v zmysle nariadenia (ES) č. 1138/2005, sa maximálna výška náhrady za vývoz do niektorých tretích krajín stanovuje na 27,260 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 185, 16.7.2005, s. 3.


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 520/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 30. apríla 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 piata zarážka.

keďže:

(1)

Článok 7 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje možnosť udelenia vývozných náhrad za výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 body a) a f) uvedeného nariadenia, za sirupy uvedené v bode d) uvedeného odseku, ako aj za chemicky čistú fruktózu (levulózu), s kódom KN 1702 50 00 ako medziprodukt, a na ktorý sa vzťahuje niektorá z podmienok uvedených v článku 23 odsek 2 zmluvy, a na ktoré sa využívajú pri výrobe niektorých výrobkov chemického priemyslu.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1265/2001 z 27. júna 2001, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 o udeľovaní výrobných náhrad za niektoré produkty patriace do sektora cukru, používané v chemickom priemysle (2), ukladá, že tieto náhrady sú určené v závislosti od náhrady stanovenej pre biely cukor.

(3)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1265/2001 stanovuje, že výrobná náhrada za biely cukor sa stanovuje mesačne na obdobie začínajúce prvým dňom v mesiaci.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výrobná náhrada na biely cukor podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1265/2001 sa stanovuje na 23,731 EUR/100 kg netto na obdobie od 1. do 30. apríla 2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 63.


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/43


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 521/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13, odsek 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003, rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1517/95 z 29. júna 1995 o pravidlách uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozného a vývozného režimu kŕmnych zmesí pre zvieratá vyrobených na báze obilnín, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 o osobitných pravidlách v uplatňovaní režimu dovozných a vývozných povolení v sektore obilnín a ryže (2), definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré sa musia brať do úvahy pri výpočte náhrady za tieto produkty.

(3)

Tento výpočet musí brať do úvahy aj obsah výrobkov z obilnín. Pre zjednodušenie, náhrada sa má vyplácať vo dvoch kategóriách „výrobkov z obilnín“, na jednej strane je to kukurica, najbežnejšie používaná obilnina na výrobu vyvážaných kŕmnych zmesí, a výrobky z kukurice, na druhej strane sú „ostatné obilniny“, to sú voliteľné výrobky z obilnín iných ako kukurica a výrobky z kukurice. Náhrada sa poskytuje za množstvo obilninového produktu obsiahnutého v kŕmnych zmesiach pre zvieratá.

(4)

Okrem toho musí výška vývoznej náhrady brať do úvahy aj možnosti a podmienky predaja týchto produktov na svetovom trhu, potrebu vyhnúť sa narušeniam na trhu spoločenstva a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

Súčasná situácia na trhu s obilninami, najmä perspektívy zásobovania, vedie v súčasnosti k zrušeniu vývozných náhrad.

(6)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na kŕmne zmesi pre zvieratá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1784/2003 a ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 1517/95, sú stanovené v súlade s prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 30. marca 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za kŕmne zmesi z obilnín

Kódy produktov, na ktoré sa poskytuje vývozná náhrada:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Obilninové produkty

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška vývozných náhrad

Kukurica a výrobky z kukurice:

kódy NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Výrobky z obilnín s výnimkou kukurice a výrobkov z kukurice

C10

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všetky krajiny.


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/45


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 522/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznými náhradami.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

(3)

V druhom pododseku článku 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovuje, že situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky na určitých trhoch si môžu vynútiť zmenu náhrady vzhľadom na miesto určenia.

(4)

V súlade s Memorandom o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou (2) o ochrane dovozu sušeného mlieka v Dominikánskej republike, ktoré bolo schválené rozhodnutím Rady 98/486/ES (3), môže byť určité množstvo mliečnych výrobkov Spoločenstva vyvážaných do Dominikánskej republiky zvýhodnené znížením cla. Z tohto dôvodu by vývozné náhrady poskytnuté na výrobky vyvážané podľa tohto systému mali byť znížené o určitý percentuálny podiel.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady ustanovené v článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok stanovených v článku 1 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 174/1999 (4).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 46.

(3)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 45.

(4)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky uplatniteľné od 31. marca 2006

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

38,10

L20

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 91 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

42,03

L21

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

45,83

L21

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

47,52

L21

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L02

EUR/100 kg

49,51

L21

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 15 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 91 9000

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,03

L20

EUR/100 kg

53,96

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,93

L20

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,53

L20

EUR/100 kg

13,62

0402 99 39 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

36,23

L20

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L02

EUR/100 kg

38,84

L20

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 33 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

3,54

L20

EUR/100 kg

4,27

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L02

EUR/100 kg

39,42

L20

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L02

EUR/100 kg

39,84

L20

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L02

EUR/100 kg

42,80

L20

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 83 9936

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,19

L20

EUR/100 kg

100,04

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,47

L20

EUR/100 kg

88,27

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,08

L20

EUR/100 kg

91,79

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,33

L20

EUR/100 kg

120,44

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,44

L20

EUR/100 kg

96,33

0406 10 20 9230

L04

EUR/100 kg

12,99

L40

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9630

L04

EUR/100 kg

19,96

L40

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

29,32

L40

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

24,44

L40

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

9,08

L40

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,99

L40

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

21,76

L40

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

29,54

L40

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

31,41

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

35,08

L40

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

6,44

L40

EUR/100 kg

15,09

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

35,41

L40

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

39,43

L40

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

34,67

L40

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

44,68

L40

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

44,02

L40

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

42,31

L40

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

42,93

L40

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

36,12

L40

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

32,71

L40

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

33,92

L40

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

35,88

L40

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

35,54

L40

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L04

EUR/100 kg

34,55

L40

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

29,35

L40

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

35,61

L40

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

38,16

L40

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

33,16

L40

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

33,86

L40

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L04

EUR/100 kg

15,21

L40

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

35,33

L40

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

37,84

L40

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

37,52

L40

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

29,29

L40

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

30,20

L40

EUR/100 kg

43,15

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

L02

:

Andorra a Gibraltár.

L20

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.

L21

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických, Bulharska a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.

L04

:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

L40

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.


(1)  Pokiaľ ide o príslušné výrobky určené na vývoz do Dominikánskej republiky v rámci kvóty 2006/2007 stanovenej v rozhodnutí 98/486/ES a v súlade s podmienkami stanovenými v článku 20a nariadenia (ES) č. 174/1999, mali by sa uplatňovať tieto sadzby:

a)

výrobky kódov KN 0402 10 11 9000 a 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

výrobky kódov KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 a 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

L02

:

Andorra a Gibraltár.

L20

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.

L21

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických, Bulharska a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.

L04

:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

L40

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L02, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Spojených štátov amerických, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/50


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 523/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na určité druhy masla (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktorá sa končí 28. marca 2006.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 581/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 28. marca 2006, je maximálna výška náhrady na výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia uvedená v prílohe tohto nariadenie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1239/2005 (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 32).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1814/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 3).


PRÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobok

Kód nomenklatúry pre vývoznú náhradu

Maximálna výška vývoznej náhrady na vývoz do miesta určenia uvedeného v článku 1 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

102,40

Maslový olej

ex ex 0405 90 10 9000

123,90


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/52


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 524/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 z 15. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva môžu byť pokryté vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

V prípade určitých mliečnych výrobkov vyvážaných vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve však existuje nebezpečenstvo, že ak sa predbežne stanovia vysoké sadzby náhrad, záväzky prijaté v súvislosti s týmito náhradami môžu byť ohrozené. S cieľom zabrániť takejto hrozbe je preto nevyhnutné prijať vhodné preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad s ohľadom na tieto výrobky by malo umožniť splnenie týchto dvoch cieľov.

(5)

Článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 stanovuje, že pri stanovení sadzby náhrady sa berú do úvahy, ak je to vhodné, výrobné náhrady, pomoc alebo iné opatrenia s rovnocenným účinkom uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s príslušným výrobkom, u základných výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 alebo asimilovaných výrobkov.

(6)

Článok 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje poskytnutie pomoci na odstredené mlieko vyrobené v Spoločenstve a spracované na kazeín v prípade, že takéto mlieko a kazeín z neho vyrobený spĺňajú určité podmienky.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (3), stanovuje, že maslo a smotana za znížené ceny by mali byť dostupné podnikom, ktoré vyrábajú určitý tovar.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 31. marca 2006 na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

4,72

5,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3 maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

20,25

21,93

b)

Na vývoz iných tovarov

46,72

50,00

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1898/2005

52,84

57,50

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

95,92

103,75

c)

Na vývoz iných tovarov

88,67

96,50


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnost'ou od 1. decembra 2005 do Rumunska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Europskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskiej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/55


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 525/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 písm. a) a ods. 15,

keďže:

(1)

Článok 27 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a), c), d), f), g) a h) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe V uvedeného nariadenia.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe V nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého uvedeného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

Článok 27 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje, že vývozná náhrada na výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

Keďže situácia na trhu pre nasledujúce mesiace nemôže byť práve teraz určená, náhrady stanovené podľa tohto nariadenia je možné predbežne stanoviť.

(6)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 1260/2001 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 987/2005 (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 31. marca 2006 na určité výrobky zo sektora cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

23,89

23,89


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnost'ou od 1. decembra 2005 na vývozy do Rumunska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/57


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 526/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 582/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na sušené odstredené mlieko (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 28. marca 2006.

(3)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 582/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 28. marca 2006, je maximálna výška náhrady na výrobok a miesta určenia uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia stanovená na 7,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1239/2005 (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 32).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1814/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 3).


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/58


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 527/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz produktov v sektore cukru okrem melasy (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu a na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2005/2006 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1011/2005 (3). Tieto ceny a clá boli naposledy zmenené a doplnené v nariadení Komisie (ES) č. 500/2006 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 1423/95,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1423/95, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 624/98 (Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2006, s. 6.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 31. marca 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

37,21

0,12

1701 11 90 (1)

37,21

3,74

1701 12 10 (1)

37,21

0,00

1701 12 90 (1)

37,21

3,44

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode I nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/60


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 528/2006

z 30. marca 2006,

ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), najmä na článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálneho zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Portugalska bola vyhlásená nariadením Komisie (ES) č. 1809/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3), podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003, Komisia môže rozhodnúť o stanovení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri jeho stanovení je potrebné prihliadať najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95. Zľava sa prizná každému účastníkovi verejnej súťaže, ktorého ponuka bude na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo nižšej.

(3)

Na základe uplatnenia vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny sa maximálne zníženie dovozného cla určuje na sumu uvedenú v článku 1.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre ponuky predložené v čase od 24. do 30. marca 2006 v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005 sa maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice stanovuje na 29,90 EUR/t pre maximálny celkový objem 2 014 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 4.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené narídením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/61


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 529/2006

z 30. marca 2006

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 1058/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 24. do 30. marca 2006 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na jačmeň v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/62


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 530/2006

z 30. marca 2006

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 1059/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 24. do 30. marca 2006 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na mäkkej pšenicu v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/63


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. marca 2006,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2002/683/ES, ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu farebných televíznych prijímačov s pôvodom inter alia v Čínskej ľudovej republike

(2006/258/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 8,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   PREDCHÁDZAJÚCI POSTUP

(1)

V auguste 2002 nariadením (ES) č. 1531/2002 (2) uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovozy farebných televíznych prijímačov (ďalej len „príslušný výrobok“) s pôvodom inter alia v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“).

(2)

Súčasne rozhodnutím 2002/683/ES (3) prijala Komisia spoločný záväzok (ďalej len „záväzok“) spoločností Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd a Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd (ďalej len „spoločnosti“) v spojení s Čínskou obchodnou komorou pre dovoz a vývoz strojárenských a elektronických výrobkov (ďalej len „CCCME“).

(3)

V dôsledku toho bol dovoz príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR do Spoločenstva vyrábaného spoločnosťami a zodpovedajúceho typu, na ktorý sa vzťahuje záväzok, (ďalej len „výrobok, na ktorý sa vzťahuje záväzok“) oslobodený od konečného antidumpingového cla.

B.   PORUŠENIA ZÁVÄZKU

1.   Povinnosti spoločností so záväzkami

(4)

Záväzok ponúknutý spoločnosťami ich zaväzuje inter alia vyvážať výrobok, na ktorý sa vzťahuje záväzok, prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve na určitých úrovniach minimálnych dovozných cien (ďalej len „MDC“) alebo nad týmito úrovňami MDC a dodržiavať určité množstvové stropy stanovené v záväzku. Tieto úrovne cien a stropy odstraňujú poškodzujúce vplyvy dumpingu.

(5)

Na účely zabezpečenia dodržiavania záväzku sa CCCME a spoločnosti tiež dohodli, že poskytnú všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné, a umožnia overovanie na mieste v ich priestoroch, aby sa umožnilo overenie správnosti a vierohodnosti údajov predložených v uvedených štvrťročných správach.

(6)

Ako je uvedené v odôvodnení 239 nariadenia (ES) č. 1531/2002, záväzok špecificky ustanovuje, že porušenie ktoroukoľvek spoločnosťou alebo CCCME sa považuje za porušenie záväzku všetkými signatármi. Nespolupráca s Európskou komisiou v monitorovaní záväzku sa považuje za porušenie záväzku.

(7)

V súvislosti s tým Komisia požiadala o uskutočnenie overovaní na mieste v priestoroch CCCME a dvoch spoločností, ktoré oznámili najväčší objem predaja príslušného výrobku, a to Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd a Konka Group Co., Ltd. Komisia pred overovaním zaslala listy určené CCCME, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd a Konka Group Co., Ltd s uvedením dátumov overovaní na mieste.

2.   Výsledky žiadosti o overovanie

(8)

CCCME a Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd potvrdili prijatie overovacej návštevy, o ktorú požiadala Komisia. Spoločnosť Konka Group Co., Ltd však overovaciu návštevu odmietla prijať.

(9)

Táto spoločnosť bola požiadaná, aby objasnila, či je to jej konečné stanovisko, a bola upozornená, že podľa ustanovenia 5.6 záväzku sa spoločnosti zaviazali spolupracovať v poskytovaní všetkých informácií, ktoré Európska komisia považuje za potrebné na účely zabezpečenia dodržiavania spoločného záväzku, a umožniť úradníkom Európskej komisie overiť všetky poskytnuté informácie a údaje. Zahrňovalo to možnosť, aby títo úradníci uskutočňovali prešetrovania na mieste v priestoroch spoločností a/alebo CCCME, dokonca aj vtedy, keď sa na tieto prešetrovania upozornilo v krátkej lehote.

(10)

Spoločnosť Konka Group Co., Ltd listom potvrdila, že nemá záujem spolupracovať, a toto stanovisko spoločnosti potvrdila aj CCCME.

(11)

Preto boli CCCME a spoločnosti informované o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré viedli k zámeru odvolať prijatie záväzku Komisiou z dôvodu porušenia záväzku zo strany Konka Group Co., Ltd a namiesto tohto záväzku uložiť konečné antidumpingové clo. Poskytlo sa obdobie, počas ktorého sa mohli realizovať tak písomné, ako aj ústne vyjadrenia. Žiadne stanoviská neboli doručené.

C.   ZRUŠENIE ROZHODNUTIA 2002/683/ES

(12)

S ohľadom na uvedené sa usudzuje, že by sa prijatie záväzku ponúknutého spoločnosťami v spojení s CCCME malo odvolať. Rozhodnutie 2002/683/ES, ktorým sa prijíma záväzok, by sa malo zrušiť.

(13)

Súčasne s týmto rozhodnutím Rada nariadením (ES) č. 511/2006 (4) zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 1531/2002, aby uložila konečné antidumpingové clo na dovoz farebných televíznych prijímačov vyvážaných príslušnými spoločnosťami do Spoločenstva,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rozhodnutie 2002/683/ES sa týmto zrušuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. marca 2006

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 231, 29.8.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 231, 29.8.2002, s. 42.

(4)  Pozri stranu 26 tohto úradného vestníka.


31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/65


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu Rady 79/542/EHS, pokiaľ ide o regionalizáciu pre Argentínu a vzory osvedčení na dovoz čerstvého hovädzieho mäsa z Brazílie

[oznámené pod číslom K(2006) 896]

(Text s významom pre EHP)

(2006/259/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 body 1 a 4 a článok 9 ods. 4,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Rady 79/542/EHS z 21. decembra 1976, ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí a ustanovujú sa podmienky udeľovania osvedčení o zdravotnom stave zvierat a zdravotnej neškodnosti na dovoz istých druhov živých zvierat a čerstvého mäsa z týchto krajín do Spoločenstva (2) sa stanovuje, že dovoz týchto zvierat a ich mäsa má spĺňať požiadavky uvedené v príslušných vzoroch osvedčení uvedených v tomto rozhodnutí.

(2)

Argentína potvrdila vypuknutie slintačky a krívačky (typ O) v provincii Corrientes v správnej oblasti San Luís del Palmar a 8. februára 2006 okamžite informovala Komisiu.

(3)

S cieľom ochrany zdravotného štatútu Spoločenstva je preto nevyhnutné podniknúť regionalizačné opatrenia, ktorými by sa dočasne pozastavil dovoz vykosteného mäsa pôvodom z hovädzieho dobytka pochádzajúceho z tejto správnej oblasti a okolitých správnych oblastí Berón de Astrada, Capital, General Paz, Empedrado, Itati, Mbucuruyá a San Cosme.

(4)

Prvé oznámenie o podozrení vypuknutia slintačky a krívačky bolo argentínskym orgánom predložené 4. februára 2006. Veterinárne orgány však pozastavili osvedčovanie vývozu mäsa zo zvierat porazených po 4. januári 2006. Zásielky tohto mäsa z hovädzieho dobytka porazeného 4. januára 2006 alebo po tomto dátume z tejto správnej oblasti by sa mali pozastaviť. Odchylne od tohto pozastavenia, by sa však mali zásielky na vykostené a vyzreté mäso z hovädzieho dobytka porazeného počas obdobia medzi 4. januárom a 4. februárom 2006 s osvedčením podpísaným od 4. januára do 4 februára 2006, a ktoré už boli odoslané do Spoločenstva povoliť na dovoz do Spoločenstva.

(5)

Na základe poslednej misie Komisie v Brazílii sa zdá, že hoci sa systémy sledovateľnosti podstatne zlepšili, sú potrebné ďalšie zlepšenia s cieľom vyhnúť sa možným kontaktom medzi zvieratami s odlišným zdravotným štatútom. Je taktiež potrebné zlepšiť účinnosť vakcinácie proti slintačke a krívačke a schopnosť dokázať nízku cirkuláciu vírusu slintačky a krívačky pri zohľadnení, že do Spoločenstva sa dováža iba vykostené a vyzreté hovädzie mäso.

(6)

V rámci doplnkových opatrení je vhodné ustanoviť dodatočné záruky týkajúce sa kontaktu zvierat, vakcinácie a dohľadu.

(7)

Je potrebné zohľadniť politiku štátu Santa Catarina, ktorá neuplatňuje vakcináciu proti slintačke a krívačke.

(8)

Príloha II k rozhodnutiu 79/542/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 79/542/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 31. marca 2006.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 27. marca 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2002, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2006/9/ES (Ú. v. EÚ L 7, 12.1.2006, s. 23).


PRÍLOHA

V prílohe II k rozhodnutiu 79/542/EHS sa časť I a zoznam vzorov veterinárnych osvedčení a vzor „BOV“ v časti II nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

(ČERSTVÉ MÄSO)

Časť 1

ZOZNAM TRETÍCH KRAJÍN ALEBO ICH ČASTÍ (1)

Krajina

Kód územia

Popis územia

Veterinárne osvedčenie

Špecifické podmienky

Vzor(y)

SG

1

2

3

4

5

6

AL – Albánsko

AL-0

Celá krajina

 

 

AR – Argentína

AR-0

Celá krajina

EQU

 

 

AR-1

Provincie Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (okrem správnych oblastí Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme a San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe a Tucuman.

BOV

A

1 a 2

AR-2

La Pampa a Santiago del Estero

BOV

A

1 a 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 a 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz a Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (iba územie Ramon Lista) a Salta (iba správna oblasť Rivadavia,)

BOV

A

1 a 2

AR-6

Salta (iba správne oblasti General Jose de San Martin, Oran, Iruya a Santa Victoria)

BOV

A

1 a 2

AR-7

Chaco, Formosa (okrem územia Ramon Lista), Salta (okrem správnych oblastí General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya a Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 a 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, okrem nárazníkovej zóny širokej 25 km od hranice s Bolíviou a Paraguajom, ktorá sa tiahne od správnej oblasti Santa Catalina v provincii Jujuy ku správnej oblasti Laishi v provincii Formosa

BOV

A

1 a 2

AR-9

nárazníková zóna široká 25 km od hranice s Bolíviou a Paraguajom, ktorá sa tiahne od správnej oblasti Santa Catalina v provincii Jujuy ku správnej oblasti Laishi v provincii Formosa

 

 

AR-10

Časť provincie Corrientes: správne oblasti Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme a San Luís del Palmar

BOV

A

1 a 2

AU – Austrália

AU-0

Celá krajina

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosna Hercegovina

BA-0

Celá krajina

 

 

BG – Bulharskoa a

BG-0

Celá krajina

EQU

 

 

BG-1

provincie Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, okres Sofia, mesto Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana a Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Provincie Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjali a 20 km široký koridor na hranici s Tureckom

BH – Bahrajn

BH-0

Celá krajina

 

 

BR – Brazília

BR-0

Celá krajina

EQU

 

 

BR-1

časť štátu Minas Gerais (okrem regionálnych oblastí Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas a Bambuí);

štát Espíritu Santo;

štát Goias a;

časť štátu Mato Grosso zahrňujúca regionálnu jednotku Cuiaba (okrem samosprávnych obcí San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone a Barão de Melgaço), regionálnu jednotku Caceres (okrem samosprávnej obce Caceres), regionálnu jednotku Lucas do Rio Verde, regionálnu jednotku Rondonopolis (okrem samosprávnej obce Itiquiora), regionálnu jednotku Barra do Garça a regionálnu jednotku Barra do Burgres

BOV

A a H

1 a 2

BR-2

štát Rio Grande do Sul

BOV

A a H

1 a 2

BR-3

časť štátu Mato Grosso do Sul zahrňujúca samosprávnu obec Sete Quedas

BOV

A a H

1 a 2

BR-4

časť štátu Mato Grosso do Sul (okrem samosprávnych obcí: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso a Corumbá),

štát Paraná, a

štát Sao Paulo

BOV

A a H

1 a 2

BR-5

štát Paraná,

štát Mato Grosso do Sul a

štát Sao Paulo

1

BR-6

štát Santa Catarina

BOV

A a H

1 a 2

BW – Botswana

BW-0

Celá krajina

EQU, EQW

 

 

BW-1

Zóny kontroly veterinárnych chorôb 5, 6, 7, 8, 9 a 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 a 2

BW-2

Zóny kontroly chorôb zvierat 10, 11, 12, 13, a 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 a 2

BY – Bielorusko

BY-0

Celá krajina

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Celá krajina

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Celá krajina

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Švajčiarsko

CH-0

Celá krajina

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Čile

CL-0

Celá krajina

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW

 

 

CN – Čína (Čínska ľudová republika)

CN-0

Celá krajina

 

 

CO – Kolumbia

CO-0

Celá krajina

EQU

 

 

CO-1

Oblasť je určená týmito hranicami: od bodu, kde sa rieka Murri vlieva do rieky Atrato, po prúde rieky Atrato až k bodu, kde sa vlieva do Atlantického oceánu; od tohto bodu po panamské hranice pozdĺž pobrežnej čiary Atlantického oceánu po Cabo Tiburón; od tohto bodu po Tichý oceán pozdĺž kolumbijsko-panamských hraníc; od tohto bodu po ústie rieky Valle pozdĺž pobrežia Tichého oceánu a od tohto bodu pozdĺž priamej čiary do bodu, kde sa rieka Murri vlieva do rieky Atrato.

BOV

A

2

CO-3

Oblasť je určená týmito hranicami: od ústia rieky Sinu v Atlantickom oceáne, proti prúdu pozdĺž rieky Sinu po jej prameň Waters of Alto Paramillo, od tohto bodu po Puerto Rey v Atlantickom oceáne, pozdĺž pobrežnej čiary medzi samosprávnou oblasťou Antiquia a Córdoba a od tohto bodu po ústie rieky Sinu pozdĺž pobrežia Atlantického oceánu.

BOV

A

2

CR – Kostarika

CR-0

Celá krajina

BOV, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Celá krajina

BOV, EQU

 

 

DZ – Alžírsko

DZ-0

Celá krajina

 

 

ET – Etiópia

ET-0

Celá krajina

 

 

FK – Falklandy

FK-0

Celá krajina

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grónsko

GL-0

Celá krajina

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Guatemala

GT-0

Celá krajina

BOV, EQU

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Celá krajina

 

 

HN – Honduras

HN-0

Celá krajina

BOV, EQU

 

 

HR – Chorvátsko

HR-0

Celá krajina

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izrael

IL-0

Celá krajina

 

 

IN – India

IN-0

Celá krajina

 

 

IS – Island

IS-0

Celá krajina

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Keňa

KE-0

Celá krajina

 

 

MA – Maroko

MA-0

Celá krajina

EQU

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Celá krajina

 

 

MK – Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (3)

MK-0

Celá krajina

OVI, EQU

 

 

MU – Maurícius

MU-0

Celá krajina

 

 

MX – Mexiko

MX-0

Celá krajina

BOV, EQU

 

 

NA – Namíbia

NA-0

Celá krajina

EQU, EQW

 

 

NA-1

územie južne od kordónového ohradenia, ktoré sa tiahne od Palgrave Point na západe po Gam na východe

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Nová Kaledónia

NC-0

Celá krajina

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaragua

NI-0

Celá krajina

 

 

NZ – Nový Zéland

NZ-0

Celá krajina

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Celá krajina

BOV, EQU

 

 

PY – Paraguaj

PY-0

Celá krajina

EQU

 

 

PY-1

Oblasti stredného Chaca a San Pedra

BOV

A

1 a 2

RO – Rumunskoa a

RO-0

Celá krajina

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Rusko

RU-0

Celá krajina

 

 

RU-1

Murmanský región, Jamalskonemecký autonómny okruh

RUF

SV – El Salvádor

SV-0

Celá krajina

 

 

SZ – Svazijsko

SZ-0

Celá krajina

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Oblasť západne od ‚červenej čiary’, ktorá sa tiahne severne od rieky Usutu po hranicu s Južnou Afrikou západne od Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Oblasti veterinárneho dozoru a kontroly očkovania proti slintačke a krívačke podľa právneho predpisu uverejneného v právnom oznámení č. 51 z roku 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 a 2

TH – Thajsko

TH-0

Celá krajina

 

 

TN – Tunisko

TN-0

Celá krajina

 

 

TR – Turecko

TR-0

Celá krajina

 

 

TR-1

Povincie Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat a Kirikkale

EQU

 

 

UA – Ukrajina

UA-0

Celá krajina

 

 

US – Spojené štáty

US-0

Celá krajina

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM – Čierna Hora

XM-0

celé colné územie (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS – Srbsko (2)

XS-0

celé colné územie (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY – Uruguaj

UY-0

Celá krajina

EQU

 

 

BOV

A

1 a 2

OVI

A

1 a 2

ZA – Južná Afrika

ZA-0

Celá krajina

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Územie celej krajiny okrem:

časť oblasti kontroly slintačky a krívačky, ktorá sa nachádza vo veterinárnych regiónoch Mpumalanga a v Severných provinciách, v okrese Ingwavuma veterinárneho regiónu Natal a v hraničnej oblasti s Botswanou východne od 28° zemepisnej dĺžky a

okres Camperdown, v provincii KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Celá krajina

 

 

=

Nie je stanovené žiadne osvedčenie a dovozy čerstvého mäsa sú zakázané (okrem tých druhov, ktoré sú označené v riadku pre celú krajinu).

a

=

Uplatňuje sa len pokým sa tento pristupujúci štát nestane členským štátom Európskej únie.

Špecifické podmienky uvedené v stĺpci 6

‚1’: Geografické a časové obmedzenia:

‚2’: Obmedzenia podľa kategórie:

Nie sú povolené žiadne droby (okrem hovädzej bránice a žuvacích svalov).

Časť 2

VZORY VETERINÁRNYCH OSVEDČENÍ

Vzor(y):

‚BOV’

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre čerstvé mäso domáceho hovädzieho dobytka (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis a ich krížencov).

‚POR’

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre čerstvé mäso domácich ošípaných (Sus scrofa).

‚OVI’

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre čerstvé mäso domácich oviec (Ovis aries) a kôz (Capra hircus).

‚EQU’

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre čerstvé mäso domácich zvierat koňovitých (Equus caballus, Equus asinus a ich krížencov).

‚RUF’

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre čerstvé mäso nedomestifikovaných zvierat z farmových chovov, iných ako sviňovité a nepárnokopytníky.

‚RUW’

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre čerstvé mäso voľne žijúcich nedomestifikovaných zvierat, iných ako sviňovité a nepárnokopytníky.

‚SUF’

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre čerstvé mäso nedomestifikovaných sviňovitých z farmových chovov.

‚SUW’

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre čerstvé mäso voľne žijúcich nedomestifikovaných sviňovitých.

‚EQW’

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre čerstvé mäso voľne žijúcich nedomestifikovaných nepárnokopytníkov.

SG (dodatočné záruky)

‚A’

:

záruky týkajúce sa dozrievania, merania pH a vykosťovania čerstvého mäsa, okrem drobov, osvedčeného na podľa vzorov osvedčení BOV (bod 10.6), OVI (bod 10.6), RUF (bod 10.7) a RUW (bod 10.4).

‚B’

:

záruky týkajúce sa dozretých spracovaných drobov uvedených vo vzore osvedčenia BOV (bod 10.6).

‚C’

:

záruky týkajúce sa laboratórnych testov na klasický mor ošípaných v jatočných telách, z ktorých sa získalo čerstvé mäso osvedčené na základe vzoru osvedčení SUW (bod 10.3a).

‚D’

:

záruky týkajúce sa pomyjového krmiva na hospodárstve (hospodárstvach) zvierat, z ktorých sa získalo čerstvé mäso osvedčené na základe vzorov osvedčení POR (bod 10.3d).

‚E’

:

záruky týkajúce sa testu na tuberkulózu u zvierat, z ktorých sa získalo čerstvé mäso osvedčené na základe vzoru osvedčení BOV (bod 10.4d).

‚F’

:

záruky týkajúce sa dozrievania a vykosťovania čerstvého mäsa, okrem drobov osvedčeného na základe vzorov osvedčení BOV (bod 10.6), OVI (bod 10.6), RUF (bod 10.7) a RUW (bod 10.4).

‚G’

:

záruky týkajúce sa 1) vyradenia drobov a miechy; a 2) testovania a pôvodu jeleňovitej zveri vo vzťahu k plazivej obrne tak uvedené vo vzoroch osvedčení RUF (bod 9.2.1) a RUW (bod 9.3.1).

‚H’

:

dodatočné záruky požadované pre Brazíliu týkajúce sa kontaktu zvierat, vakcinačných programov a dohľadu. Keďže však štát Santa Catarina v Brazílii nevykonáva vakcináciu proti slintačke a krívačke, odkaz na vakcinačné programy sa neuplatňuje na mäso zo zvierat, ktoré pochádzajú a boli porazené v tomto štáte.

Poznámky

a)

Veterinárne osvedčenia predkladá vyvážajúca krajina na základe vzorov uvedených v časti 2 prílohy II podľa štruktúry vzoru, ktorá zodpovedá príslušným druhom mäsa. Ich súčasťou sú potvrdenia v číselnom poradí, ako je uvedené vo vzore, ktoré sa vyžadujú od každej tretej krajiny, a v prípade potreby aj dodatočné záruky, ktoré sa vyžadujú od danej vyvážajúcej krajiny, alebo jej časti.

b)

Samostatné a osobitné osvedčenie musí byť predložené pre mäso, ktoré sa vyváža z jedného územia uvedeného v stĺpcoch 2 a 3 časti 1 prílohy II, a ktoré je odoslané na to isté miesto určenia a prepravované v tom istom železničnom vagóne, nákladnom aute, lietadle alebo lodi.

c)

Originál každého osvedčenia pozostáva z jedného listu, obojstranného, alebo v prípade potreby dlhšieho textu, je v takej forme, kde všetky potrebné strany tvoria súčasť integrovaného celku a sú neoddeliteľné.

d)

Vyhotoví sa aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu EÚ, v ktorom sa vykoná kontrola na mieste hraničnej kontroly a členského štátu miesta určenia. Tieto členské štáty však môžu v prípade potreby povoliť iné jazyky, doplnené úradným prekladom.

e)

Ak sú z dôvodov identifikácie položiek zásielky (zoznam v bode 8.3 vzoru osvedčenia) pridané k osvedčeniu dodatočné strany, považujú sa tieto strany za strany tvoriace súčasť originálu osvedčenia, pridaním podpisu a pečiatky osvedčujúceho úradného veterinára na každú zo strán.

f)

Ak osvedčenie, vrátane dodatočných zoznamov uvedených v bode e), pozostáva z viac ako z jednej strany, každá strana je v dolnej časti očíslovaná – (číslo strany) z (celkového počtu strán) a v hornej časti má uvedené číslo kódu osvedčenia, ktoré bolo pridelené príslušným úradom.

g)

Originál osvedčenia musí vyplniť a podpísať úradný veterinárny lekár. Týmto príslušný orgán vývoznej krajiny zabezpečí, aby boli dodržané zásady osvedčovania, rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 96/93/ES. Farba pečiatky a podpisu musí byť iná ako farba tlače. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje pri pečiatkach, iných ako reliéfnych alebo vo forme vodotlače.

h)

Originál osvedčenia musí sprevádzať zásielku v mieste hraničnej inšpekčnej stanice EÚ.

Image

Image

Image

Image


(1)  Bez toho, aby boli dotknuté špecifické požiadavky na udeľovanie osvedčení, ktoré sú stanovené v dohodách Spoločenstva uzatvorených s tretími krajinami.

(2)  Nezahŕňa Kosovo tak, ako je definované rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(3)  Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko; predbežný kód, ktorým nie je žiadnym spôsobom dotknuté konečné označenie krajiny, ktoré sa dohodne po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú v OSN.

(4)  Srbsko a Čierna Hora sú republiky so samostatnými colnými územiami, ktoré tvoria štátny zväzok, a preto sa uvádzajú zvlášť.

=

Nie je stanovené žiadne osvedčenie a dovozy čerstvého mäsa sú zakázané (okrem tých druhov, ktoré sú označené v riadku pre celú krajinu).

a

=

Uplatňuje sa len pokým sa tento pristupujúci štát nestane členským štátom Európskej únie.


Korigendá

31.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/79


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2152/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 327/98 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže, ako aj nariadenie (ES) č. 1549/2004, ktoré sa odlišuje od nariadenia Rady (ES) č. 1785/2003 týkajúceho sa dovozného režimu pre ryžu, a ktoré stanovuje špecifické prechodné pravidlá uplatniteľné na dovoz ryže Basmati

( Úradný vestník Európskej únie L 342 z 24. decembra 2005 )

I.

Na strane 35 sa text prílohy III nahrádza týmto textom:

„PRÍLOHA VII

Údaje uvedené v článku 4 ods. 4 písm. c)

:

V španielčine

:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 1 quinquies del Reglamento (CE) no 1549/2004 de la Comisión, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

V češtine

:

Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 1d nařízení Komise (ES) č. 1549/2004 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

V dánčine

:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 1d i Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

:

V nemčine

:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 1d der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 der Kommission festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

V estónčine

:

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1549/2004 artiklis 1d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

:

V gréčtine

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 1δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004 της Επιτροπής, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

V angličtine

:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 1d of Commission Regulation (EC) No 1549/2004 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

Vo francúzštine

:

Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 1er quinquies du règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

V taliančine

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

:

V lotyštine

:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1549/2004 1.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

V litovčine

:

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1549/2004 1d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

V maďarčine

:

Az 1549/2004/EK bizottsági rendelet 1.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

:

V maltčine

:

Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 1(d) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1549/2004 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

:

V holandčine

:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 1 quinquies van Verordening (EG) nr. 1549/2004 van de Commissie vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

V poľštine

:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 1d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2004 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

V portugalčine

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 1.o-D do Regulamento (CE) n.o 1549/2004 da Comissão até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

V slovenčine

:

Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 1d nariadenia Komisie (ES) č. 1549/2004 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

V slovinčine

:

Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 1(d) Uredbe Komisije (ES) št. 1549/2004 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

:

Vo fínčine

:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % komission asetuksen (EY) N:o 1549/2004 1 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

Vo švédčine

:

Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 1d i kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).“

II.

Na strane 37 v prílohe IV v písmene d) novej prílohy IX v druhom stĺpci v riadku týkajúcom sa Pakistanu:

namiesto:

„1 596“

má byť:

„1 595“.