ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 90

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
28. marca 2006


Obsah

 

II.   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. februára 2006 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky

1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky

2

Záverečný akt

18

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky

21

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. februára 2006 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie a o uzavretí záverečného aktu

22

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie

23

Záverečný akt

32

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie

35

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. februára 2006 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o účasti Švajčiarska v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti

36

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o účasti Švajčiarska v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti

37

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie

48

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II. Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

28.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/1


ROZHODNUTIE RADY

z 27. februára 2006

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky

(2006/233/CE)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 2 v spojení s prvou vetou článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Rada 20. júla 2000 poverila Komisiu rokovať so Švajčiarskou konfederáciou o dohode o spolupráci v oblasti štatistiky.

(2)

V súlade s rozhodnutím Rady z 26. októbra 2004 a s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu bola dohoda v mene Európskeho spoločenstva podpísaná 26. októbra 2004.

(3)

Dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky v mene Európskeho spoločenstva schvaľuje.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Spoločenstvo zastupuje v Spoločnom výbore zriadenom podľa článku 3 dohody Komisia, ktorej pomáhajú zástupcovia členských štátov.

Pozíciu Spoločenstva týkajúcu sa rozhodnutí Spoločného výboru v záležitostiach týkajúcich sa finančného príspevku Švajčiarska a pri podstatných výnimkach týkajúcich sa rozšírenia právnych aktov Spoločenstva na Švajčiarsko prijíma Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie. V prípade všetkých ostatných rozhodnutí Spoločného výboru a odporúčaní pozíciu Spoločenstva prijíma Komisia.

Článok 3

Predseda Rady uskutoční oznámenie v mene Európskeho spoločenstva (2) stanovené v článku 13 dohody.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 27. februára 2006

Za Radu

Predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Stanovisko zo 14. decembra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Generálny sekretariát Rady uverejní dátum nadobudnutia platnosti dohody v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“

a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA, ďalej len „Švajčiarsko“,

ďalej spoločne len „zmluvné strany“,

ŽELAJÚC SI zlepšiť spoluprácu medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom v oblasti štatistiky a na tento účel vymedziť prostredníctvom tejto dohody zásady a podmienky, ktorými sa spravuje táto spolupráca,

BERÚC DO ÚVAHY, že by sa mali prijať primerané opatrenia, aby sa uskutočnila postupná harmonizácia a zabezpečil stály vývoj právneho rámca pre zber údajov, klasifikáciu, definíciu a štatistické metodológie,

KEĎŽE sa musia ustanoviť spoločné pravidlá zostavovania štatistík v rámci oblasti Spoločenstva a Švajčiarska,

SÚHLASIAC, že je primerané, aby tieto pravidlá boli založené na právnych predpisoch, ktoré sú platné v Spoločenstve,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Táto dohoda sa vzťahuje na spoluprácu v oblasti štatistiky medzi zmluvnými stranami, aby sa zabezpečilo vypracovávanie a šírenie dôsledných a porovnateľných štatistických informácií na opísanie a monitorovanie všetkých hospodárskych, sociálnych a environmentálnych politík, ktoré sa týkajú dvojstrannej spolupráce.

2.   Na tento účel zmluvné strany vypracujú a použijú harmonizované metódy, definície a klasifikácie, ako aj spoločné programy a postupy organizovania štatistickej práce na primeraných administratívnych úrovniach a v súlade s ustanoveniami upravenými v tejto dohode.

3.   Zostavovanie štatistík zmluvných strán je v súlade s nestrannosťou, spoľahlivosťou, objektívnosťou, vedeckou nezávislosťou, efektivitou nákladov a štatistickou dôvernosťou; nepredstavuje nadmernú záťaž pre hospodárske subjekty.

Článok 2

Právne akty v oblasti štatistiky

Akty uvedené v prílohe A v znení tejto dohody sú záväzné pre zmluvné strany.

Článok 3

Spoločný výbor

1.   Týmto sa zriaďuje výbor, ktorý sa skladá zo zástupcov zmluvných strán, s názvom Štatistický výbor Spoločenstva a Švajčiarska (ďalej len „spoločný výbor“).

Spoločný výbor je zodpovedný za administráciu tejto dohody a zabezpečuje jej riadne vykonávanie. Na tento účel vydáva odporúčania a prijíma rozhodnutia v prípadoch ustanovených v tejto dohode. Spoločný výbor sa uznáša na základe vzájomnej dohody. Rozhodnutie spoločného výboru je pre zmluvné strany záväzné.

2.   Spoločný výbor a Výbor pre štatistický program (SPC), ktoré sú zriadené rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom z 19. júna 1989, organizujú svoje úlohy na účely tejto dohody na spoločných zasadnutiach.

3.   Spoločný výbor rozhodnutím prijme svoj rokovací poriadok, ktorý medzi inými ustanoveniami upraví postupy na zvolanie zasadnutí, vymenovanie predsedníctva a stanovenie pôsobnosť predsedníctva.

4.   Spoločný výbor zasadá podľa potreby. Ktorákoľvek zmluvná strana môže požiadať o zvolanie zasadnutia. Spoločný výbor môže rozhodnúť o vytvorení podvýboru alebo pracovnej skupiny, ktorá mu môže napomáhať pri vykonávaní jeho úloh.

5.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek predložiť na úrovni spoločného výboru záležitosť, ktorá sa týka jej záujmov.

6.   V každom rozhodnutí sa uvedie dátum jeho vykonania. Rozhodnutia sa v prípade potreby predkladajú na ratifikáciu alebo schválenie zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými postupmi a zmluvné strany zabezpečia nadobudnutie ich účinnosti v súlade s ich vlastnými pravidlami.

Článok 4

Nové právne predpisy

1.   Touto dohodou nie sú dotknuté práva každej zmluvnej strany, s výhradou súladu s ustanoveniami tejto dohody, jednostranne zmeniť alebo doplniť svoje právne predpisy o záležitostiach, ktoré sú upravené touto dohodou.

2.   Počas obdobia, ktoré predchádza formálnemu prijatiu nových právnych predpisov, sa zmluvné strany čo najpodrobnejšie navzájom informujú a konzultujú. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa v rámci spoločného výboru môže uskutočniť predbežná výmena názorov.

3.   Zmluvná strana bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu v prípade, že zmenila alebo doplnila svoje právne predpisy.

4.   Spoločný výbor:

buď prijme rozhodnutie revidujúce prílohu A a/alebo prílohu B, alebo v prípade potreby navrhne revíziu ustanovení tejto dohody, aby sa prípadne do nich na základe vzájomnosti začlenili zmeny a doplnenia prijaté v predmetných právnych predpisoch,

alebo prijme na tento účel rozhodnutie, podľa ktorého sa zmeny a doplnenia predmetných právnych predpisov považujú za zmeny a doplnenia, ktoré sú v súlade s riadnym uplatňovaním tejto dohody,

alebo rozhodne o akýchkoľvek iných opatreniach, aby sa zabezpečilo riadne uplatňovanie tejto dohody.

Článok 5

Spolupráca v oblasti štatistiky

1.   Štatistický program Spoločenstva uvedený v kapitole II nariadenia Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva, ako je priebežne prijímaný vo forme rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, predstavuje rámec pre štatistické opatrenia, ktoré má Švajčiarsko prijať v príslušných obdobiach, na ktoré sa vzťahujú jednotlivé programy. Všetky hlavné oblasti a štatistické témy štatistického programu Spoločenstva sa považujú za významné pre štatistickú spoluprácu Švajčiarska a Spoločenstva a sú otvorené pre plnú účasť Švajčiarska.

2.   Každý rok sa vypracuje ročný štatistický program Švajčiarska a Spoločenstva ako podprogram paralelný s ročným pracovným programom vypracovaným Komisiou v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady, ktorý určuje špecifický príslušný štatistický program Spoločenstva. Každý príslušný štatistický program Spoločenstva a Švajčiarska sa predkladá spoločnému výboru na preskúmanie a schválenie. Takýto štatistický program uvádza najmä tie opatrenia v rámci tém programu, ktoré sú relevantné a prioritné pre spoluprácu Spoločenstva a Švajčiarska v oblasti štatistiky počas obdobia programu.

3.   Štatistické informácie zo Švajčiarska sa prenášajú do Eurostatu na uchovanie, spracovanie a šírenie. Na tento účel Švajčiarsky federálny štatistický úrad úzko spolupracuje s Eurostatom, aby sa zabezpečilo, že sa údaje zo Švajčiarska náležitým spôsobom zašlú a rozšíria rozličným užívateľským skupinám prostredníctvom bežných distribučných kanálov ako súčasť štatistiky Spoločenstva a Švajčiarska.

Nakladanie so štatistikami Švajčiarska upravuje nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike spoločenstva.

4.   Spoločný výbor preskúma pokrok dosiahnutý v rámci štatistických opatrení Spoločenstva a Švajčiarska. Posúdi najmä, či sa ciele, priority a kroky plánované počas prvých troch rokov uplatňovania tejto dohody dosiahli. Posúdi tiež, či obsah prílohy A primerane odráža koncept relevantnosti, ako je uvedený v článku 1 ods. 1.

Článok 6

Účasť

1.   Subjekty usadené vo Švajčiarsku sú oprávnené zúčastňovať sa špecifických programov Spoločenstva riadených Eurostatom s rovnakými zmluvnými právami a záväzkami, aké majú subjekty usadené v Spoločenstve. Avšak subjekty usadené vo Švajčiarsku nemajú nárok na získanie finančného príspevku od Eurostatu.

2.   Švajčiarski národní experti môžu byť dočasne vyslaní do Eurostatu. Náklady spojené s dočasným vyslaním švajčiarskych národných expertov do Eurostatu, vrátane platov, nákladov na sociálne zabezpečenie, odvodov na dôchodkové poistenie, diét a cestovných nákladov, znáša výlučne Švajčiarsko.

3.   Subjekty usadené v Spoločenstve sú oprávnené sa zúčastňovať na špecifických programoch riadených Švajčiarskym federálnym štatistickým úradom s rovnakými zmluvnými právami a povinnosťami, aké majú subjekty usadené vo Švajčiarsku.

Článok 7

Iné formy spolupráce

1.   Na základe vzájomnej dohody sa medzi Švajčiarskym federálnym štatistickým úradom a Eurostatom môže uskutočniť prevod technológie.

2.   Strany dohody si môžu vymieňať akékoľvek informácie z oblasti štatistiky.

3.   Štatistické úrady zmluvných strán môžu uskutočňovať výmeny úradníkov. Štatistické úrady členských štátov Spoločenstva môžu tiež uskutočňovať výmeny úradníkov so Švajčiarskom. Podmienky, za ktorých sa môžu uskutočniť tieto výmeny, sa priamo dohodnú medzi zainteresovanými štatistickými úradmi.

Článok 8

Finančné ustanovenia

1.   S cieľom plne pokryť náklady účasti Švajčiarska Švajčiarsko každoročne finančne prispieva na štatistický program Spoločenstva od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2.   Pravidlá upravujúce švajčiarske finančné príspevky sú ustanovené v prílohe B.

Článok 9

Zákaz diskriminácie

V rámci rozsahu pôsobnosti tejto dohody a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia v nej uvedené, je zakázaná akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti.

Článok 10

Plnenie povinností

Zmluvné strany prijmú všetky potrebné všeobecné alebo osobitné opatrenia, aby zabezpečili plnenie povinností, ktoré vyplývajú z tejto dohody, a zdržia sa akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov tejto dohody.

Článok 11

Prílohy

Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 12

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územia, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a to za podmienok ustanovených v uvedenej zmluve, a na strane druhej na územie Švajčiarska.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti a doba platnosti

1.   Túto dohodu ratifikujú alebo schvália zmluvné strany v súlade s ich vlastnými postupmi. Nadobudne platnosť prvým dňom januára roku nasledujúceho po dni, kedy si zmluvné strany navzájom oznámia, že boli ukončené postupy, ktoré sú na tento účel potrebné.

2.   Táto dohoda sa uzaviera na počiatočné obdobie piatich rokov. Pokiaľ sa nepredloží písomné oznámenie o jej ukončení šesť mesiacov pred uplynutím tohto obdobia, dohoda sa považuje za predĺženú na dobu neurčitú.

3.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto dohodu ukončiť písomným oznámením druhej zmluvnej strane. Táto dohoda stráca platnosť šesť mesiacov po dátume takéhoto oznámenia.

Článok 14

Autentické texty

1.   Táto dohoda je vyhotovená dvojmo v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

2.   Maltské znenie autentifikujú zmluvné strany formou výmeny listov. Bude rovnako autentické ako jazykové znenia, ktoré sú uvedené v odseku 1.

NA DÔKAZ TOHO podpísali splnomocnení zástupcovia

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

PRÍLOHA A

PRÁVNE AKTY V OBLASTI ŠTATISTIKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

SEKTOROVÉ ÚPRAVY

1.

Pod pojmom „členský štát (členské štáty)“ v aktoch, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, sa rozumie nad rámec jeho významu v príslušných aktoch Spoločenstva aj Švajčiarsko.

2.

Ustanovenia upravujúce, kto znáša náklady na vykonávanie zisťovaní a podobných záležitostí, sa na účely tejto dohody neuplatňujú.

AKTY TÝKAJÚCE SA

PODNIKOVEJ ŠTATISTIKY

397 R 0058: nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 z 20. decembra 1996 o štrukturálnej podnikovej štatistike (Ú. v. ES L 14, 17.1.1997, s. 1), zmenené a doplnené:

398 R 0410: nariadením Rady (ES, Euratom) č. 410/98 zo 16. februára 1998 (Ú. v. ES L 52, 21.2.1998, s. 1),

32002 R 2056: nariadením (ES) č. 2056/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 (Ú. v. ES L 317, 21.11.2002, s. 1).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s týmito úpravami:

a)

Prvými referenčnými rokmi, pre ktoré má Švajčiarsko zostavovať štatistiky, sú:

pre prílohu 1 oddiel 5 (prvý referenčný rok) a oddiel 11 (prechodné obdobie) kalendárny rok 2002,

pre prílohu 2 oddiel 5 (prvý referenčný rok) a oddiel 10 (prechodné obdobie) kalendárny rok 2002 pre všetky ročné štatistiky, kalendárny rok 2003 pre dvojročné ukazovatele 20210 až 20310, kalendárny rok 2002 pre trojročný ukazovateľ 23110, kalendárny rok 2004 pre štvorročný ukazovateľ 16135, kalendárny rok 2003 pre štvorročné ukazovatele 15420, 15441 a 15442,

pre prílohu 3 oddiel 5 (prvý referenčný rok) a oddiel 10 (prechodné obdobie) kalendárny rok 2002 pre všetky ročné štatistiky, kalendárny rok 2002 pre päťročné ukazovatele týkajúce sa oddielu 52, kalendárny rok 2003 pre päťročné ukazovatele týkajúce sa oddielu 51, kalendárny rok 2005 pre päťročné ukazovatele týkajúce sa oddielu 50,

pre prílohu 4 oddiel 5 (prvý referenčný rok) a oddiel 10 (prechodné obdobie) kalendárny rok 2002 pre všetky ročné štatistiky, kalendárny rok 2003 pre dvojročné ukazovatele 20210 až 20310, kalendárny rok 2002 pre štvorročné ukazovatele 16131 a 16132, kalendárny rok 2003 pre trojročné ukazovatele 23110, 23120, 15420, 15441 a 15442,

pre prílohu 5 oddiel 5 (prvý referenčný rok) a oddiel 9 (prechodné obdobie) kalendárny rok 2002,

pre prílohu 6 oddiel 5 (prvý referenčný rok) a oddiel 10 (prechodné obdobie) kalendárny rok 2004,

pre prílohu 7 oddiel 5 (prvý referenčný rok) a oddiel 10 (prechodné obdobie) kalendárny rok 2003,

b)

na účely príloh 1 až 7 prechodné obdobie nepresiahne štyri roky po prvých referenčných rokoch na zostavovanie štatistík uvedených v oddieli 5 uvedených príloh a v znení písmena a),

c)

na účely príloh 1, 2, 3, 4 a 5 sa Švajčiarsko oslobodzuje od poskytovania údajov v znení písmena . a) na roky 2002, 2003, 2004 a 2005,

d)

na účely príloh 6 a 7 sa Švajčiarsko oslobodzuje od poskytovania údajov v znení písmena a) na roky 2003, 2004, 2005 a 2006,

e)

Švajčiarsko nie je viazané regionálnym rozpisom údajov, ako to požaduje toto nariadenie,

f)

Švajčiarsko je oslobodené od poskytovania údajov na štvorcifernej úrovni NACE REV 1,

g)

Švajčiarsko je oslobodené od poskytovania údajov požadovaných týmto nariadením na tento druh jednotiek činností.

398 R 2700: nariadenie Komisie (ES) č. 2700/98 zo 17. decembra 1998 týkajúce sa definícií ukazovateľov štrukturálnej podnikovej štatistiky (Ú. v. ES L 344, 18.12.1998, s. 49), zmenené a doplnené:

32002 R 2056: nariadením (ES) č. 2056/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 (Ú. v. ES L 317, 21.11.2002, s. 1).

398 R 2701: nariadenie Komisie (ES) č. 2701/98 zo 17. decembra 1998 o súboroch dát, ktoré sa majú vytvoriť pre štrukturálnu podnikovú štatistiku (Ú. v. ES L 344, 18.12.1998, s. 81), zmenené a doplnené:

32002 R 2056: nariadením (ES) č. 2056/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 (Ú. v. ES L 317, 21.11.2002, s. 1).

398 R 2702: nariadenie Komisie (ES) č. 2702/98 zo 17. decembra 1998 o technickom formáte pre prenos údajov štrukturálnej podnikovej štatistiky (Ú. v. ES L 344, 18.12.1998, s. 102), zmenené a doplnené:

32002 R 2056: nariadením (ES) č. 2056/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 (Ú. v. ES L 317, 21.11.2002, s. 1).

399 R 1618: nariadenie Komisie (ES) č. 1618/1999 z 23. júla 1999 o kritériách pre hodnotenie kvality štrukturálnej podnikovej štatistiky (Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 11).

399 R 1225: nariadenie Komisie (ES) č. 1225/99 z 27. mája 1999 o definíciách ukazovateľov pre štatistické údaje o službách v oblasti poisťovníctva (Ú. v. ES L 154, 19.6.1999, s. 1).

399 R 1227: nariadenie Komisie (ES) č. 1227/99 z 28. mája 1999 o technickom formáte pre prenos štatistických údajov o službách v oblasti poisťovníctva (Ú. v. ES L 154, 19.6.1999, s. 75).

399 R 1228: nariadenie Komisie (ES) č. 1228/99 z 28. mája 1999 o súboroch dát, ktoré sa majú vytvoriť pre štatistiku služieb v oblasti poisťovníctva (Ú. v. ES L 154, 19.6.1999, s. 91).

398 R 1165: nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (Ú. v. ES L 162, 5.6.1998, s. 1), vykonané:

32001 R 0586: nariadením Komisie (ES) č. 586/2001 z 26. marca 2001 o vykonaní nariadenia Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, pokiaľ ide o definíciu hlavných priemyselných zoskupení (MIG) (Ú. v. ES L 86, 27.3.2001, s. 11).

32001 R 0588: nariadením Komisie (ES) č. 588/2001 z 26. marca 2001 (Ú. v. ES L 86, 27.3.2001, s. 18).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s týmito úpravami:

a)

Švajčiarsko poskytne údaje počnúc prvým štvrťrokom 2007;

b)

Švajčiarsko je oslobodené od poskytovania údajov na štvorcifernej úrovni NACE REV 1.

393 R 2186: nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 z 22. júla 1993 o koordinácii spoločenstva pri zriaďovaní registrov podnikov na štatistické účely (Ú. v. ES L 196, 5.8.1993, s. 1).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s týmito úpravami:

a)

Švajčiarsko uvedie do účinnosti opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto nariadením do 1. januára 2006,

b)

Na Švajčiarsko sa položka I (k) prílohy II k nariadeniu nevzťahuje.

DOPRAVNÁ A TURISTICKÁ ŠTATISTIKA

398 R 1172: nariadenie Rady (ES) č. 1172/98 z 25. mája 1998 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave (Ú. v. ES L 163, 6.6.1998, s. 1), zmenené a doplnené:

399 R 2691: nariadením Komisie (ES) č. 2691/99 zo 17. decembra 1999 (Ú. v. ES L 326, 18.12.1999, s. 39).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s touto úpravou:

Švajčiarsko začne zber údajov požadovaných týmto nariadením najneskôr od roku 2006.

32001 R 2163: nariadenie Komisie (ES) č. 2163/2001 zo 7. novembra 2001 o technických spôsoboch prenosu štatistických údajov o cestnej nákladnej doprave (Ú. v. ES L 291, 8.11.2001, s. 13).

32003 R 0006: nariadenie Komisie (ES) č. 6/2003 z 30. decembra 2002, ktoré sa týka šírenia štatistiky cestnej nákladnej dopravy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 45).

32003 R 0091: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy (Ú. v. ES L 14, 21.1.2003, s. 1), zmenené a doplnené:

32003 R 1192: nariadením Komisie (ES) č. 1192/2003 z 3. júla 2003 (Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 13).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s touto úpravou:

Švajčiarsko začne zber údajov požadovaných týmto nariadením najneskôr od roku 2006.

380 L 1119: smernica Rady 80/1119/EHS zo 17. novembra 1980 o štatistických výkazoch o preprave tovaru po vnútrozemských vodných cestách (Ú. v. ES L 339, 15.12.1980, s. 30).

395 L 0064: smernica Rady 95/64/ES z 8. decembra 1995 o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (Ú. v. ES L 320, 30.12.1995, s. 25), zmenená a doplnená:

398 D 0385: rozhodnutím Komisie 98/385/ES z 13. mája 1998 (Ú. v. ES L 174, 18.6.1998, s. 1),

32000 D 0363: rozhodnutím Komisie 363/2000/ES z 28. apríla 2000 (Ú. v. ES L 132, 5.6.2000, s. 1).

32001 D 0423: rozhodnutie Komisie 2001/423/ES z 22. mája 2001 o opatreniach týkajúcich sa uverejňovania alebo šírenia štatistických údajov zhromažďovaných podľa smernice Rady 95/64/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (Ú. v. ES L 151, 7.6.2001, s. 41).

32003 R 0437: nariadenie (ES) č. 437/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 66, 11.3.2003, s. 1), zmenené a doplnené:

32003 R 1358: nariadením Komisie (ES) č. 1358/2003 z 31. júla 2003 (Ú. v. EÚ L 194, 1.8.2003, s. 9).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s touto úpravou:

Švajčiarsko začne zber údajov požadovaných týmto nariadením najneskôr od roku 2006.

393 D 0704: rozhodnutie Rady 93/704/ES z 30. novembra l993 o vytvorení databázy spoločenstva o cestných nehodách (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 63).

395 L 0057: smernica Rady 95/57/ES z 23. novembra 1995 o zbere štatistických údajov v oblasti cestovného ruchu (Ú. v. ES L 291, 6.12.1995, s. 32).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia smernice s touto úpravou:

Švajčiarsko začne zber údajov požadovaných touto smernicou najneskôr od roku 2007.

399 D 0035: rozhodnutie Komisie 1999/35/ES z 9. decembra 1998 o postupoch na vykonávanie smernice Rady 95/57/ES o zbere štatistických údajov v oblasti cestovného ruchu (Ú. v. ES L 9, 15.1.1999, s. 23).

ŠTATISTIKA O ZAHRANIČNOM OBCHODE

395 R 1172: nariadenie Rady (ES) č. 1172/95 z 22. mája 1995 o štatistike obchodovania s tovarom spoločenstva a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami (Ú. v. ES L 118, 25.5.1995, s. 10), zmenené a doplnené:

397 R 0476: nariadením Rady (ES) č. 476/97 z 13. marca 1997 (Ú. v. ES L 75, 15.3.1997, s. 1),

398 R 0374: nariadením Rady (ES) č. 374/98 z 12. februára 1998 (Ú. v. ES L 48, 19.2.1998, s. 6).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s týmito úpravami:

a)

Pre Švajčiarsko je štatistickým územím jeho colné územie,

b)

Švajčiarsko nie je povinné zostavovať štatistiky o obchode medzi Švajčiarskom a Lichtenštajnskom,

c)

Klasifikácia uvedená v článku 8 ods. 2 sa vypracováva minimálne na prvých šesť číslic,

d)

Článok 10 ods. 1 písm. h) a j) sa neuplatňuje,

e)

Článok 10 ods. 1 písm. i): Štátna príslušnosť dopravného prostriedku prechádzajúceho cez hranicu sa uplatňuje iba na cestnú dopravu.

32000 R 1917: nariadenie Komisie č. 1917/2000 zo 7. septembra 2000, ktorým sa upravujú niektoré ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 týkajúce sa štatistiky zahraničného obchodu (Ú. v. ES L 229, 9.9.2000, s. 14), zmenené a doplnené:

32001 R 1669: nariadením Komisie (ES) č. 1669/2001 z 20. augusta 2001 (Ú. v. ES L 224, 21.8.2001, s. 3).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s týmito úpravami:

a)

Odkaz na nariadenie (ES) č. 2454/96 v článku 6 ods. 1 sa neuplatňuje,

b)

V článku 7 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa nový pododsek, ktorý znie:

„Pre Švajčiarsko ‚krajina pôvodu’ znamená krajinu, v ktorej má tovar pôvod v zmysle vnútroštátnych pravidiel o pôvode.“,

c)

V článku 9 ods. 2 sa dopĺňa nový pododsek, ktorý znie:

„Pre Švajčiarsko je ‚colná hodnota’ vymedzená v súlade s príslušnými vnútroštátnymi pravidlami.“S,

d)

Článok 11 ods. 2 sa neuplatňuje,

e)

Oddiel 2 (články 16 – 19) sa neuplatňuje.

32002 R 1779: nariadenie Komisie (ES) č. 1779/2002 zo 4. októbra 2002 o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 269, 5.10.2002, s. 6).

ŠTATISTICKÉ ZÁSADY A DÔVERNOSŤ

390 R 1588: nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s týmito úpravami:

a)

V článku 2 sa dopĺňa nový bod, ktorý znie:

11.

„Pracovníci Úradu štatistického poradcu EFTA: pracovníci sekretariátu EFTA pracujúci v priestoroch SOEC.“,

b)

V druhej vete článku 5 ods. 1 sa pojem „SOEC“ nahrádza pojmom „SOEC a Úrad štatistického poradcu EFTA“,

c)

V článku 5 ods. 2 sa dopĺňa nový pododsek, ktorý znie:

„Dôverné štatistické údaje zaslané do SOEC prostredníctvom Úradu štatistického poradcu EFTA sú prístupné aj pracovníkom tohto úradu.“,

d)

V článku 6 sa pod pojmom „SOEC“ na tieto účely rozumie tiež Úrad štatistického poradcu EFTA.

397 R 0322: nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike spoločenstva (Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1).

32002 R 0831: nariadenie Komisie (ES) č. 831/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) 322/97 o štatistike spoločenstva, so zreteľom na prístup k dôverným údajom na výskumné účely (Ú. v. ES L 133, 18.5.2002, s. 7).

DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA

376 R 0311: nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 z 9. februára 1976 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. ES L 39, 14.2.1976, s. 1).

398 R 0577: nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v spoločenstve (Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3), zmenené a doplnené:

32002 R 1991: nariadením (ES) č. 1991/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 8. októbra 2002 (Ú. v. ES L 308, 9.11.2002, s. 1),

32002 R 2104: nariadením Komisie (ES) č. 2104/2002 z 28. novembra 2002 (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 14).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s týmito úpravami:

a)

Bez ohľadu na ustanovenia článku 1 smie Švajčiarsko vykonávať ročné zisťovanie až do roku 2007,

b)

Bez ohľadu na ustanovenia článku 2 ods. 4 pre Švajčiarsko tvorí jednotkovú vzorku jednotlivec a informácie o ostatných členoch domácnosti môžu zahrnovať aspoň ukazovatele uvedené v článku 4 ods. 1.

32000 R 1575: nariadenie Komisie (ES) č. 1575/2000 z 19. júla 2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v spoločenstve týkajúceho sa kodifikácie, ktorá sa má použiť pri prenose údajov od roku 2001 (Ú. v. ES L 181, 20.7.2000, s. 16).

32000 R 1897: nariadenie Komisie (ES) č. 1897/2000 zo 7. septembra 2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v spoločenstve, ktoré sa týka prevádzkovej definície nezamestnanosti (Ú. v. ES L 228, 8.9.2000, s. 18).

32002 R 2104: nariadenie Komisie (ES) č. 2104/2002 z 28. novembra 2002, ktorým sa upravuje nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v spoločenstve a nariadenie Komisie (ES) č. 1575/2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98, pokiaľ ide o zoznam ukazovateľov o vzdelávaní a odbornej príprave a ich kodifikácii, ktorá sa má používať na prenos údajov počnúc rokom 2003 (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 14).

32003 R 0246: nariadenie Komisie (ES) č. 246/2003 z 10. februára 2003 o prijatí programu ad hoc modulov na roky 2004 až 2006 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené nariadením Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 34, 11.2.2003, s. 3).

399 R 0530: nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 z 9. marca 1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce (Ú. v. ES L 63, 12.3.1999, s. 6).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s týmito úpravami:

a)

Švajčiarsko prvý raz zozbiera údaje požadované podľa tohto nariadenia v roku 2008 pre štatistiku o úrovni a zložení nákladov na pracovnú silu a roku 2006 pre štatistiku o štruktúre a rozdelení príjmov,

b)

V rokoch 2006 a 2008 smie Švajčiarsko poskytnúť údaje požadované v článku 6 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) na základe podnikov.

32000 R 0452: nariadenie Komisie (ES) č. 452/2000 z 28. februára 2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce, pokiaľ ide o hodnotenie kvality štatistiky nákladov práce (Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 53).

32000 R 1916: nariadenie Komisie (ES) č. 1916/2000 z 8. septembra 2000 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 530/1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce pokiaľ ide o definíciu a prenos informácií o štruktúre príjmov (Ú. v. ES L 229, 9.9.2000, s. 3).

399 R 1726: nariadenie Komisie (ES) č. 1726/1999 z 27. júla 1999, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce, pokiaľ ide o definíciu a prenos informácií o nákladoch práce (Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 28).

32002 R 0072: nariadenie Komisie (ES) č. 72/2002 zo 16. januára 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 530/1999, pokiaľ ide o hodnotenie kvality štrukturálnej štatistiky príjmov (Ú. v. ES L 15, 17.1.2002, s. 7.).

32003 R 0450: nariadenie (ES) č. 450/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 27. februára 2003 o indexe nákladov práce (Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2003, s. 1), vykonané:

32003 R 1216: nariadením Komisie (ES) č. 1216/2003 zo 7. júla 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexe nákladov práce (Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 37).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s touto úpravou:

Švajčiarsko prvý raz zostaví údaje požadované týmto nariadením v roku 2007 a potom každý štvrťrok.

32003 R 1177: nariadenie (ES) č. 1177/2003 Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 1).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s touto úpravou:

Švajčiarsko začne zber údajov požadovaných týmto nariadením najneskôr v roku 2007.

HOSPODÁRSKA ŠTATISTIKA

32003 R 1287: nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie HND) (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1).

395 R 2494: nariadenie Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1).

Pre Švajčiarsko sa toto nariadenie vzťahuje na harmonizáciu indexov spotrebiteľských cien pre medzinárodné porovnávanie. Netýka sa výslovných účelov výpočtu harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien v kontexte hospodárskej a menovej únie.

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s týmito úpravami:

a)

Článok 2c, ako aj odkazy na MUICP v článku 8 ods. 1 a článku 11 sa neuplatňujú,

b)

Článok 5 ods. 1 písm. a) sa neuplatňuje,

c)

Článok 5 ods. 2 sa neuplatňuje,

d)

Konzultácie EMI podľa článku 5 ods. 3 sa neuplatňujú,

e)

Švajčiarsko poskytne údaje požadované týmto nariadením najneskôr od indexu pre január 2007.

396 R 1749: nariadenie Komisie (ES) č. 1749/96 z 9. septembra 1996 o počiatočných vykonávajúcich opatreniach nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 229, 10.9.1996, s. 3), zmenené a doplnené:

398 R 1687: nariadením Rady (ES) č. 1687/98 z 20. júla 1998 (Ú. v. ES L 214, 31.7.1998, s. 12).

398 R 1688: nariadením Rady (ES) č. 1688/98 z 20. júla 1998 (Ú. v. ES L 214, 31.7.1998, p 23).

396 R 2214: nariadenie Komisie (ES) č. 2214/96 z 20. novembra 1996 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien: prenos a rozširovanie podindexov HICP (Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 8), zmenené a doplnené:

399 R 1617: nariadením Komisie (ES) č. 1617/1999 z 23. júla 1999 (Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 9).

399 R 1749: nariadením Komisie (ES) č. 1749/1999 z 23. júla 1999 (Ú. v. ES L 214, 13.8.1999, s. 1), v znení opravy v Ú. v. ES L 267, 15.10.1999, s. 59.

32001 R 1920: nariadenie Komisie (ES) č. 1920/2001 z 28. septembra 2001 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 46), v znení opravy v Ú. v. ES L 295, 13.11.2001, s. 34.

396 R 2223: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1), zmenené a doplnené:

398 R 0448: nariadením Rady (ES) č. 448/98 zo 16. februára 1998 (Ú. v. ES L 58, 27.2.1998, s. 1).

32000 R 1500: nariadením Komisie (ES) č. 1500/2000 z 10. júla 2000 (Ú. v. ES L 172, 12.7.2000, s. 3).

32000 R 2516: nariadením (ES) č. 2516/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 7. novembra 2000 (Ú. v. ES L 290, 17.11.2000, s. 1).

32001 R 0995: nariadením Komisie (ES) č. 995/2001 z 22. mája 2001 (Ú. v. ES L 139, 23.5.2001, s. 3).

32001 R 2558: nariadením (ES) č. 2558/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 1).

32002 R 0113: nariadením Komisie (ES) č. 113/2002 z 23. januára 2002 (Ú. v. ES L 21, 24.1.2002, s. 3).

32002 R 1889: nariadením Komisie (ES) č. 1889/2002 z 23. októbra 2002 (Ú. v. ES L 286, 24.10.2002, s. 1).

32003 R 1267: nariadením (ES) č. 1267/2003 Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s týmito úpravami:

a)

Švajčiarsko smie zostavovať údaje podľa inštitucionálnych jednotiek, ak ustanovenia tohto nariadenia odkazujú na odvetvie,

b)

Švajčiarsko nie je viazané členením údajov podľa regiónov, ako to vyžaduje toto nariadenie,

c)

Švajčiarsko nie je viazané členením údajov, ktoré sa týkajú vývozu a dovozu služieb, na EÚ a tretie krajiny, ako to vyžaduje toto nariadenie,

d)

Švajčiarsko uvedie do účinnosti opatrenia potrebné na rozdelenie FISIM najneskôr od roku 2006,

e)

V prílohe B, Výnimky týkajúce sa tabuliek, ktoré sa majú poskytnúť v rámci dotazníka „ESA-95“ podľa krajín, sa za bodom 15 (Island) dopĺňa text, ktorý znie:

16.   „ŠVAJČIARSKO

16.1

Výnimky pre tabuľky

Tabuľka č.

Tabuľka

Výnimka

Dokedy

1

Hlavné agregáty, ročné a štvrťročné

Zasielanie počnúc rokom 1990

 

2

Hlavné agregáty verejnej správy

Oneskorenie zasielania: t+8 mesiacov

Periodicita: ročne

Zasielanie počnúc rokom 1990

Neobmedzené

Neobmedzené

3

Tabuľky podľa odvetví

Zasielanie počnúc rokom 1990

 

4

Vývoz a dovoz podľa krajín EÚ/tretích krajín

Zasielanie počnúc rokom 1998

 

5

Výdaje na konečnú spotrebu domácností podľa účelu

Zasielanie počnúc rokom 1990

 

6

Finančné účty podľa inštitucionálnych sektorov

Zasielanie počnúc rokom 1998

2006

7

Súvahy pre finančné aktíva a pasíva

Zasielanie počnúc rokom 1998

2006

8

Nefinančné účty podľa inštitucionálnych sektorov

Oneskorenie zasielania: t+18 mesiacov

Zasielanie počnúc rokom 1990

Neobmedzené

9

Podrobné príjmy z daňových a sociálnych odvodov

Oneskorenie zasielania: t+18 mesiacov

Zasielanie počnúc rokom 1998

Neobmedzené

10

Tabuľka podľa odvetví a regiónov, NUTS II, A17

Bez regionálneho členenia

 

11

Výdavky verejnej správy podľa funkcií

Zasielanie počnúc rokom 2005

Bez spätných výpočtov

2007

12

Tabuľka podľa odvetví a regiónov, NUTS III, A3

Bez regionálneho členenia

 

13

Účty domácnosti podľa regiónov, NUTS II

Bez regionálneho členenia

 

14-22

V súlade s výnimkou (a) tohto nariadenia je Švajčiarsko oslobodené od poskytovania údajov pre tabuľky 14 až 22.“

 

398 D 0715: rozhodnutie Komisie 98/715/ES z 30. novembra 1998, ktorým sa zjednodušuje príloha A k nariadeniu Rady (ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve, pokiaľ ide o zásady merania cien a objemov (Ú. v. ES L 340, 16.12.1998, s. 33).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia rozhodnutia s touto úpravou:

Článok 3 (klasifikácia metód podľa výrobku) sa na Švajčiarsko nevzťahuje.

397 D 0178: rozhodnutie Komisie 97/178/ES, Euratom z 10. februára 1997 o stanovení metodiky prevodu medzi Európskym systémom národných a regionálnych účtov v spoločenstve (ESA 95) a Európskym systémom národohospodárskych súhrnných účtov (ESA, druhé vydanie) (Ú. v. ES L 75, 15.3.1997, s. 44).

397 R 2454: nariadenie Komisie (ES) č. 2454/97 z 10. decembra 1997, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá pre vykonanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre kvalitu váh HICP (Ú. v. ES L 340, 11.12.1997, s. 24).

398 R 2646: nariadenie Komisie (ES) č. 2646/98 z 9. decembra 1998, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá pre vykonanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre ošetrenie tarifných cien v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 335, 10.12.1998, s. 30).

399 R 1617: nariadenie Komisie (ES) č. 1617/1999 z 23. júla 1999, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 – pokiaľ ide o minimálne kritériá pri spracovaní poistenia v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien, pozmeňuje nariadenie Komisie (ES) č. 2214/96 (Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 9).

399 R 2166: nariadenie Rady (ES) č. 2166/1999 z 8. októbra 1999, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre zaobchádzanie s výrobkami v sektoroch zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej starostlivosti (ES) č. 2214/96 (Ú. v. ES L 266, 14.10.1999, s. 1).

399 D 0622: rozhodnutie Komisie 1999/622/ES, Euratom z 8. septembra 1999 o spracovaní vrátených platieb DPH nezdaniteľným a zdaniteľným jednotkám za ich činnosti oslobodené od dane, za účelom implementácie smernice Rady 89/130/EHS, Euratom o harmonizácii zostavenia hrubého národného produktu v trhových cenách (Ú. v. ES L 245, 17.9.1999, s. 51).

32000 R 2601: nariadenie Komisie (ES) č. 2601/2000 zo 17. novembra 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o načasovanie zaradenia nákupných cien do harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 14).

32000 R 2602: nariadenie Komisie (ES) č. 2602/2000 zo 17. novembra 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre spracovanie cenových zliav v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 16), zmenené a doplnené:

32001 R 1921: nariadením Komisie (ES) č. 1921/2001 z 28. septembra 2001 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 49), v znení opravy v Ú. v. ES L 295, 13.11.2001, s. 34.

32001 R 1920: nariadenie Komisie (ES) č. 1920/2001 z 28. septembra 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá na spracovanie poplatkov za služby úmerné k hodnotám transakcií v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien a ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) 2214/96 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 46), v znení opravy v Ú. v. ES L 295, 13.11.2001, s. 34.

32001 R 1921: nariadenie Komisie (ES) č. 1921/2001 z 28. septembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre revidovanie harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2602/2000 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 49), v znení opravy v Ú. v. ES L 295, 13.11. 2001, s. 34.

NOMENKLATÚRY

390 R 3037: nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1), zmenené a doplnené:

393 R 0761: nariadením Komisie (EHS) č. 761/93 z 24. marca 1993 (Ú. v. ES L 83, 3.4.1993, s. 1).

32002 R 0029: nariadením Komisie (ES) č. 29/2002 z 19. decembra 2001 (Ú. v. ES L 6, 10.1.2002, s. 3).

393 R 0696: nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v spoločenstve (Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1).

393 R 3696: nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 z 29. októbra 1993 o štatistickej klasifikácii výrobkov podľa činnosti (CPA) v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES L 342, 31.12.1993, s. 1), zmenené a doplnené:

398 R 1232: nariadením Komisie (ES) č. 1232/98 zo 17. júna 1998 (Ú. v. ES L 177, 22.6.1998, s. 1).

32002 R 0204: nariadením Komisie (ES) č. 204/2002 z 19. decembra 2001 (Ú. v. ES L 36, 6.2.2002, s. 1).

32003 R 1059: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

POĽNOHOSPODÁRSKA ŠTATISTIKA

396 L 0016: smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Ú. v. ES L 78, 28.3.1996, s. 27).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia smernice s touto úpravou:

Švajčiarsko nie je viazané regionálnym členením údajov, ako to vyžaduje táto smernica.

397 D 0080: rozhodnutie Komisie 97/80/ES z 18. decembra 1996, ktorým sa formulujú ustanovenia pre vykonávanie smernice Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Ú. v. ES L 24, 25.1.1997, s. 26), zmenené a doplnené:

398 D 0582: rozhodnutím Rady 98/582/ES zo 6. októbra 1998 (Ú. v. ES L 281, 17.10.1998, s. 36).

388 R 0571: nariadenie Rady (EHS) č. 571/88 z 29. februára 1988 o organizovaní zisťovania štruktúry poľnohospodárskych podnikov v spoločenstve (Ú. v. ES L 56, 2.3.1988, s. 1), zmenené a doplnené:

396 R 2467: nariadením Rady (ES) č. 2467/96 zo 17. decembra 1996 (Ú. v. ES L 335, 24.12.1996, s. 3).

32002 R 143: nariadením Komisie (ES) č. 143/2002 z 24. januára 2002 (Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 16).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia nariadenia s týmito úpravami:

a)

V článku 4 sa text začínajúci „a pokiaľ sú nasledujúce územné celky dôležité lokálne…“ až po „osobitné odborné ekonomické smernice v zmysle toho istého rozhodnutia“ neuplatňuje,

b)

V článku 6 ods. 2 sa text „k miere hrubého zisku (SGM) v rámci významu smernice 85/377/EHS“ nahrádza týmto textom:

„k miere hrubého zisku (SGM) v rámci významu smernice 85/377/EHS alebo podľa hodnoty celkovej poľnohospodárskej produkcie“,

c)

Články 10, 12 a 13 a príloha II sa neuplatňujú,

d)

Švajčiarsko nie je viazané typológiou uvedenou v článkoch 6, 7, 8, 9 a v prílohe I k tomuto nariadeniu. Švajčiarsko však poskytne potrebné dodatočné informácie umožňujúce reklasifikáciu podľa tejto typológie,

e)

Bez ohľadu na ustanovenia tohto nariadenia sa Švajčiarsku povoľuje vykonávať zisťovanie v máji a poskytnúť údaje najneskôr do 18 mesiacov.

390 R 0837: nariadenie Rady (EHS) č. 837/90 z 26. marca 1990 týkajúce sa štatistických informácií o produkcii obilnín, ktoré predkladajú členské štáty (Ú. v. ES L 88, 3.4.1990, s. 1).

393 R 0959: nariadenie Rady (ES) č. 959/93 z 5. apríla 1993 týkajúce sa štatistických informácií o rastlinných produktoch iných ako obilniny, ktoré predkladajú členské štáty (Ú. v. ES L 98, 24.4.1993, s. 1), zmenené a doplnené:

32003 R 0296: nariadením Komisie (ES) č. 296/2003 zo 17. februára 2003 (Ú. v. EÚ L 43, 18.2.2003, s. 18).

ŠTATISTIKA O RYBNOM HOSPODÁRSTVE

391 R 1382: nariadenie Rady (EHS) č. 1382/91 z 21. mája 1991 o predkladaní údajov o vyloďovaní produktov rybolovu v členských štátoch (Ú. v. ES L 133, 28.5.1991, s. 1), zmenené a doplnené:

393 R 2104: nariadením Rady (EHS) č. 2104/93 z 22. júla 1993 (Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 1).

391 R 3880: nariadenie Rady (EHS) č. 3880/91 zo 17. decembra 1991 o predkladaní štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (Ú. v. ES L 365, 31.12.1991, s. 1), zmenené a doplnené:

32001 R 1637: nariadením Komisie (ES) č. 1637/2001 z 23. júla 2001 (Ú. v. ES L 222, 17.8.2001, s. 20).

393 R 2018: nariadenie Rady (EHS) č. 2018/93 z 30. júna 1993 týkajúce sa predkladania štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (Ú. v. ES L 186, 28.7.1993, s. 1), zmenené a doplnené:

32001 R 1636: nariadením Komisie (ES) č. 1636/2001 z 23. júla 2001 (Ú. v. ES L 222, 17.8.2001, s. 1).

395 R 2597: nariadenie Rady (ES) č. 2597/95 z 23. októbra 1995 o predkladaní štatistík nominálneho výlovku členskými štátmi, ktoré lovia v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantického oceánu (Ú. v. ES L 270, 13.11.1995, s. 1), zmenené a doplnené:

32001 R 1638: nariadením Komisie (ES) č. 1638/2001 z 24. júla 2001 (Ú. v. ES L 222, 17.8.2001, s. 29).

396 R 0788: nariadenie Rady (ES) č. 788/96 z 22. apríla 1996 1991 o predkladaní štatistík o produkcii chovu rýb členskými štátmi (Ú. v. ES L 108, 1.5.1996, s. 1).

ENERGETICKÁ ŠTATISTIKA

390 L 0377: smernica Rady 90/377/EHS z 29. júna 1990 o postupe spoločenstva pre zlepšenie priehľadnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (Ú. v. ES L 185, 17.7.1990, s. 16).

Na účely tejto dohody znejú ustanovenia smernice s touto úpravou:

Švajčiarsko uvedie do účinnosti opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 2006.

PRÍLOHA B

FINANČNÉ PRAVIDLÁ UPRAVUJÚCE PRÍSPEVKY ŠVAJČIARSKA UVEDENÉ V ČLÁNKU 8

1.   Určenie finančnej účasti

1.1.

Švajčiarsko každý rok finančne prispieva na štatistický program Spoločenstva.

1.2.

Tento príspevok sa skladá z troch prvkov:

Celkové náklady Eurostatu [náklady]

Počet členských štátov v Európskej únii [počet členov]

Podiel štatistického programu, na ktorom sa má Švajčiarsko zúčastňovať [podiel]

1.3.

Finančný príspevok sa potom rovná: [náklady] * [podiel]/[počet členov]

1.4.

Týmito prvkami sú:

1.4.1.

Celkové náklady Eurostatu sa vymedzia ako čiastka viazaných rozpočtových prostriedkov rozpočtu Európskej únie v oblasti štatistickej politiky (hlava 29), podľa rozpočtovej nomenklatúry založenej na činnosti. Tento rozpočet zahŕňa riadiace výdavky a podporné výdavky oblasti štatistickej politiky (výdavky súvisiace s pracovníkmi v aktívnom zamestnaní, externými pracovníkmi a inými riadiacimi výdavkami, výdavkami na budovy a súvisiacimi výdavkami a výdavkami na podporu operácií) a finančné intervencie v súvislosti s prípravou štatistických informácií. [náklady]

1.4.2.

Počet členských štátov sa vymedzí ako počet členských štátov Európskej únie k 1. januáru daného roka. [počet členov]

1.4.3.

Podiel štatistického programu, na ktorom sa má Švajčiarsko zúčastňovať, sa vymedzí ako pomer Eurostatom predpokladanej sumy príspevkov pridelených podľa článku 29 02 01 rozpočtu Európskej únie alebo článku, ktorý ho nahrádza, modulov ročného štatistického programu Komisie, na ktorom sa Švajčiarsko zúčastňuje, delený celkovým súčtom všetkých príspevkov pridelených podľa článku 29 02 01 alebo článku, ktorý ho nahrádza. [podiel]

1.5.

Návrh výpočtu tohto finančného príspevku sa vypracuje bezprostredne po prijatí predbežného návrhu rozpočtu Európskej únie na daný rok. Konečný výpočet sa vykoná bezprostredne po prijatí rozpočtu na daný rok.

2.   Platobné postupy

2.1.

Komisia najneskôr do 15. marca a do 15. júna každého rozpočtového roka vydá žiadosť pre Švajčiarsko o finančné zdroje zodpovedajúce jeho príspevku podľa tejto dohody. Tieto žiadosti o finančné zdroje zabezpečia príslušnú platbu:

 

šiestich dvanástin príspevku Švajčiarska najneskôr do 20. apríla, a

 

šiestich dvanástin príspevku Švajčiarska najneskôr do. 15 júla.

2.2.

Príspevky Švajčiarska sa vyjadria a zaplatia v eurách.

2.3.

Švajčiarsko zaplatí svoje príspevky podľa tejto dohody v súlade s rozpisom uvedeným v bode 2.1. Akékoľvek omeškanie platby je dôvodom na zaplatenie úrokov s úrokovou sadzbou rovnou mesačnej medzibankovej ponúknutej euro sadzbe (EURIBOR) k dátumu splatnosti, ako je uvedené na strane 248 Telerate. Táto sadzba sa zvýši o 1,5 percentuálneho bodu za každý mesiac omeškania. Zvýšená sadzba sa vzťahuje na celé obdobie omeškania. Úroky sú však splatné iba v súvislosti s príspevkom vyplateným viac ako 30 dní po plánovaných dátumoch platby uvedených v odseku 2.1.

2.4.

Náklady, ktoré vzniknú zástupcom a expertom Švajčiarska, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach zvolaných Komisiou podľa tejto dohody, Komisia neuhrádza. Ako je uvedené v článku 6 ods. 2, všetky náklady spojené s vyslaním švajčiarskych expertov do Eurostatu hradí výlučne Švajčiarsko.

S výhradou dohody medzi Eurostatom a Švajčiarskym federálnym štatistickým úradom môže Švajčiarsko od svojich finančných príspevkov odpočítať náklady vyslaných národných expertov. Maximálna suma, ktorú možno odpočítať za každého takéhoto úradníka, nesmie presiahnuť maximum odpočítané v prípade úradníkov z krajín EHP-EFTA, ktorí sú vyslaní do Eurostatu podľa Dohody o EHP. Táto suma sa každoročne odsúhlasí.

2.5.

Platby realizované Švajčiarskom sa pripíšu ako rozpočtový príjem vyhradený pre zodpovedajúci rozpočtový riadok výkazu príjmov všeobecného rozpočtu Európskej únie. Rozpočtové nariadenie, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, sa vzťahuje na hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.

3.   Podmienky vykonávania

3.1.

Finančný príspevok Švajčiarska v súlade s článkom 8 sa za normálnych okolností počas daného rozpočtového roka nemení.

3.2.

Komisia v čase uzavretia účtov, ktoré sa vzťahujú na každý rozpočtový rok (n), v rámci vytvorenia príjmového a výdavkového účtu, prikročí k vysporiadaniu účtov s ohľadom na účasť Švajčiarska, pričom sa zohľadnia úpravy vyplývajúce z prevodov, zrušení, prenosov alebo dodatkových a pozmeňujúcich rozpočtov počas rozpočtového roka. Toto vysporiadanie sa vykoná v rámci vypracovania rozpočtu na nasledujúci rok (n+2) a malo by sa odraziť v žiadosti o finančné prostriedky.

4.   Informácie

4.1.

Najneskôr do 31. mája každého rozpočtového roka (n+1) sa vypracuje a poskytne Švajčiarsku na účely jeho informovania výkaz rozpočtových prostriedkov, ktoré zodpovedajú prevádzkovým a administratívnym finančným záväzkom Eurostatu v súvislosti s predchádzajúcim rozpočtovým rokom (n), podľa formátu príjmového a výdavkového účtu Komisie.

4.2.

Komisia oboznámi Švajčiarsko so všetkými ostatnými všeobecnými finančnými údajmi, ktoré sa vzťahujú na Eurostat, a ktoré sa sprístupnia štátom EHP-EFTA.


ZÁVEREČNÝ AKT

Splnomocnení zástupcovia

EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

a

ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE,

ktorí sa stretli 26. októbra v roku dvetisícštyri na podpis Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky, prijali toto spoločné vyhlásenie, ktoré je pripojené k tomuto záverečnému aktu:

Spoločné vyhlásenie zmluvných strán o revízii príloh A a B spoločným výborom.

Vzali tiež na vedomie toto vyhlásenie, ktoré je pripojené k tomuto záverečnému aktu:

Vyhlásenie Rady o účasti Švajčiarska vo výboroch

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

o revízii príloh A a B spoločným výborom

Spoločný výbor zasadne čo najskôr po nadobudnutí platnosti tejto dohody, aby vypracoval revíziu prílohy A s cieľom aktualizovať zoznam legislatívnych aktov, ktoré sú uvedené v tomto zozname, a s cieľom zahrnúť súčasný štatistický program Európskeho spoločenstva. Naviac spoločný výbor aktualizuje a reviduje prílohy A a B k dátumu nadobudnutia účinnosti každého nového viacročného štatistického programu uvedeného v článku 5 ods. 1 s cieľom doplniť odkaz na taký program a so zreteľom na špecifiká takého programu, vrátane úprav, ktoré sa týkajú finančných príspevkov.

VYHLÁSENIE RADY

o účasti Švajčiarska vo výboroch

Rada súhlasí, aby sa zástupcovia Švajčiarska, pokiaľ sa ich jednotlivé body týkajú, plne zúčastňovali bez hlasovacieho práva vo výboroch a iných orgánoch, ktoré pomáhajú Komisii Európskych spoločenstiev pri riadení a rozvoji programov a opatrení, počnúc začiatkom spolupráce v súvislosti s programami a opatreniami uvedenými v článku 5 ods. 2 tejto dohody.

V prípade ostatných výborov zaoberajúcich sa oblasťami, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a v ktorých Švajčiarsko prijalo acquis communautaire alebo rovnocenné opatrenia, Komisia uskutoční konzultácie so švajčiarskymi expertmi spôsobom, ktorý je uvedený v článku 100 Dohody o EHP.


28.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/21


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky (1)

Keďže sa 27. februára 2006 ukončili postupy potrebné pre nadobudnutie platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky podpísanej 26. októbra 2004 v Luxemburgu, táto dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2007 v súlade so svojím článkom 13 ods. 1.


(1)  Pozri stranu č. 2 tohto úradného vestníka.


28.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/22


ROZHODNUTIE RADY

z 27. februára 2006

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie a o uzavretí záverečného aktu

(2006/234/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 150 ods. 4 a článok 157 ods. 3, v spojení s prvou vetou článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Komisia v mene Európskeho spoločenstva rokovala o dohode so Švajčiarskou konfederáciou o jej účasti na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie a o záverečnom akte.

(2)

Dohoda a záverečný akt boli v mene Spoločenstva podpísané dňa 26. októbra 2004, s výhradou uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(3)

Spoločenstvo by malo schváliť túto dohodu a záverečný akt,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie a záverečný akt.

Text dohody a záverečného aktu sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Komisia zastupuje Spoločenstvo v Zmiešanom výbore ustanovenom článkom 8 dohody.

Článok 3

Predseda Rady vykoná v mene Spoločenstva oznámenie podľa článku 13 dohody (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 27. februára 2006

Za Radu

Predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“

na jednej strane a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA, ďalej len „Švajčiarsko“

na strane druhej,

spolu ďalej len „zmluvné strany“,

KEĎŽE Spoločenstvo ustanovilo na základe rozhodnutia Rady 2000/821/ES z 20. decembra 2000 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 163/2001/ES z 19. januára 2001, ktoré boli naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 846/2004/ES z 29. apríla 2004 a rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 845/2004/ES z 29. apríla 2004, program na podporu rozvoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel a program ďalšieho vzdelávania pre odborníkov európskeho audiovizuálneho programového priemyslu (ďalej len „program MEDIA“);

KEĎŽE program MEDIA predpokladá za určitých podmienok účasť tretích krajín, ktoré sú stranami Dohovoru Rady Európy o cezhraničnej televízii, ale ktoré nie sú štátmi EZVO a stranami Dohody o EHP, ani kandidátskymi krajinami na vstup do Európskej únie, na základe doplnkových rozpočtových prostriedkov a špecifických podmienok, ktoré stanovia dohody medzi dotknutými stranami;

KEĎŽE tieto ustanovenia podmieňujú otvorenie programov pre tieto tretie krajiny predbežným preskúmaním zlučiteľnosti právnych predpisov týchto krajín s príslušným acquis communautaire;

KEĎŽE Švajčiarsko a Spoločenstvo vyjadrili v Spoločnom vyhlásení o budúcich dodatočných rokovaniach v Záverečnom akte siedmich dohôd z 21. júna 1999 vôľu rokovať o účasti Švajčiarska na týchto programoch;

KEĎŽE Švajčiarsko prijíma záväzok, že za účelom zabezpečenia požadovanej úrovne zlučiteľnosti s acquis communautaire doplní svoje právne predpisy, a že v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody bude Švajčiarsko spĺňať podmienky účasti ustanovené vyššie uvedenými rozhodnutiami;

KEĎŽE spolupráca medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom v usilovaní sa o stanovené ciele programu MEDIA v kontexte aktivít nadnárodnej spolupráce, ktorá zahŕňa Spoločenstvo i Švajčiarsko, vedie k obohateniu vplyvu jednotlivých akcií uskutočnených uplatnením tohto programu a k posilneniu odbornej úrovne ľudských zdrojov v Spoločenstve a vo Švajčiarsku;

KEĎŽE obe zmluvné strany majú spoločný záujem o rozvoj európskeho audiovizuálneho programového priemyslu v rámci širšej spolupráce;

KEĎŽE zmluvné strany veria v obojstranný prospech z účasti Švajčiarska na programe MEDIA;

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Predmet dohody

Spolupráca medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom ustanovená touto dohodou má za cieľ zabezpečiť účasť Švajčiarska na všetkých akciách programu MEDIA v zmysle cieľov, kritérií, postupov a termínov vymedzených právnymi aktami o programoch, ktoré sú uvedené v prílohe I, pokiaľ táto dohoda neustanovuje inak.

Článok 2

Zlučiteľnosť právnych predpisov

Za účelom splnenia podmienok účasti ustanovených vyššie uvedenými rozhodnutiami v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody, Švajčiarsko zavedie ustanovenia uvedené v prílohe II s cieľom doplniť švajčiarske právne predpisy za účelom zabezpečenia požadovanej úrovne zlučiteľnosti s acquis communautaire.

Článok 3

Spôsobilosť

Pokiaľ táto dohoda neustanovuje inak:

1.

Podmienky, ktoré sa týkajú účasti organizácií a fyzických osôb zo Švajčiarska na každej akcii sa zhodujú s podmienkami platnými pre organizácie a fyzické osoby členských štátov Spoločenstva.

2.

Spôsobilosť inštitúcií, organizácií a fyzických osôb zo Švajčiarska sa spravuje ustanoveniami právnych aktov o programoch uvedených v prílohe I.

3.

Za účelom zabezpečenia komunitárneho rozmeru programov musia projekty a aktivity vyžadujúce európske partnerstvo zahŕňať aspoň jedného partnera, ktorý pochádza z jedného z členských štátov Spoločenstva, aby boli spôsobilé na udelenie finančnej podpory Spoločenstva. Ostatné projekty a akcie musia prezentovať jasný európsky a komunitárny rozmer.

Článok 4

Postupy

1.   Podmienky a spôsoby prezentácie, hodnotenia a výberu kandidatúr inštitúcií, organizácií a fyzických osôb zo Švajčiarska sa zhodujú s podmienkami platnými pre spôsobilé inštitúcie, organizácie a fyzické osoby z členských štátov Spoločenstva.

2.   V súlade s príslušnými ustanoveniami právnych aktov uvedených v prílohe I môže Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“) pri menovaní nezávislých odborníkov na pomoc pri hodnotení projektov brať do úvahy švajčiarskych odborníkov.

3.   Pri styku s Komisiou sa v prípade všetkých postupov týkajúcich sa žiadostí, zmlúv, podaných správ a ďalších administratívnych aspekt–ov programov používa jeden z úradných jazykov Spoločenstva.

Článok 5

Vnútroštátne štruktúry

1.   Švajčiarsko ustanoví vhodné štruktúry a mechanizmy na vnútroštátnej úrovni a prijme všetky ostatné nevyhnutné opatrenia pre koordináciu a organizáciu vykonávania programu MEDIA na vnútroštátnej úrovni v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych aktov uvedených v prílohe I. Švajčiarsko sa zaväzuje predovšetkým k vytvoreniu MEDIA Desk v spolupráci s Komisiou.

2.   Maximálna finančná podpora, ktorú je možné vyčleniť z programov na aktivity MEDIA Desk, neprevýši 50 % celkového rozpočtu týchto aktivít.

Článok 6

Finančné ustanovenia

Na pokrytie výdavkov spojených so svojou účasťou na programe MEDIA prispieva Švajčiarsko každý rok do všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe III.

Článok 7

Finančná kontrola

Pravidlá o finančnej kontrole, ktorá sa vzťahuje na švajčiarskych účastníkov na programe MEDIA sú upresnené v prílohe IV.

Článok 8

Zmiešaný výbor

1.   Zriaďuje sa Zmiešaný výbor.

2.   ajčiarska. Koná na základe vzájomnej dohody.

3.   Zmiešaný výbor zodpovedá za riadenie a správne uplatnenie tejto dohody.

4.   Na žiadosť jednej alebo druhej strany si zmluvné strany v zmiešanom výbore vymieňajú informácie a konzultujú aktivity, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a s nimi spojené finančné aspekty.

5.   Za účelom diskusie o správnom fungovaní tejto dohody sa zmiešaný výbor schádza na žiadosť jednej zo strán. Výbor prijme svoj rokovací poriadok a môže vytvoriť pracovné skupiny na pomoc pri plnení jeho úloh.

6.   Zmluvné strany môžu každý spor týkajúci sa výkladu či uplatnenia tejto dohody predložiť Zmiešanému výboru. Zmiešaný výbor môže urovnať takýto spor. Za účelom dosiahnutia prijateľného riešenia sa Zmiešanému výboru poskytnú všetky užitočné informácie umožňujúce hlbší rozbor situácie. Na tento účel Zmiešaný výbor preskúma všetky možnosti zabezpečenia správneho fungovania tejto dohody.

7.   Zmiešaný výbor pravidelne preskúmava prílohy tejto dohody. Zmiešaný výbor môže na základe návrhu jednej zo strán rozhodnúť o zmene a doplnení príloh tejto dohody.

Článok 9

Monitorovanie, hodnotenie a správy

Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť Spoločenstva vo veci monitorovania a hodnotenia programu v súlade s ustanoveniami právnych aktov o programoch uvedenými v prílohe I, je účasť Švajčiarska na programe MEDIA predmetom stáleho monitorovania v kontexte partnerstva medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom. S cieľom pomôcť pri zostavovaní správ o skúsenosti získanej pri uplatňovaní programu predloží Švajčiarsko Spoločenstvu príspevok, ktorý opisuje vnútroštátne opatrenia prijaté na tento účel. Švajčiarsko sa zúčastňuje všetkých ostatných špecifických aktivít, ktoré na tento účel navrhuje Spoločenstvo.

Článok 10

Prílohy

Prílohy tejto dohody tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 11

Územný rozsah pôsobnosti

Táto dohoda sa na jednej strane uplatňuje na územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a za podmienok stanovených touto zmluvou, a na strane druhej na územie Švajčiarska.

Článok 12

Trvanie a výpoveď

1.   Táto dohoda je uzatvorená na dobu trvania programu MEDIA.

2.   Ak Spoločenstvo príjme nové viacročné programy v oblasti podpory rozvoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel a tiež v oblasti vzdelávania odborníkov európskeho audiovizuálneho programového priemyslu, môže byť táto dohoda obnovená alebo znovu prerokovaná za podmienok stanovených spoločnou dohodou.

3.   Spoločenstvo alebo Švajčiarsko môže vypovedať túto dohodu oznámením svojho rozhodnutia druhej strane. Dohoda stráca platnosť 12 mesiacov po tomto oznámení. Projekty a aktivity prebiehajúce v momente oznámenia ukončenia pokračujú až do ich ukončenia za podmienok uvedených v tejto dohode. Zmluvné strany stanovia spoločnou dohodou ostatné prípadné dôsledky výpovedania dohody.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobúda platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po oznámení zmluvných strán o ukončení ich príslušných postupov.

Článok 14

Jazyky

1.   Táto dohoda je vyhotovená dvojmo v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každý text je rovnako autentický.

2.   Maltské znenie tejto dohody autentifikujú zmluvné strany formou výmeny listov. Bude rovnako autentické ako jazykové znenia, ktoré sú uvedené v odseku 1.

Na dôkaz toho dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

PRÍLOHA I

Zoznam právnych aktov o programe MEDIA

Rozhodnutie Rady 2000/821/ES z 20. decembra 2000 týkajúce sa vykonania programu na podporu rozvoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel MEDIA Plus – rozvoj, distribúcia a propagácia (2001 – 2005) (Ú. v. ES L 336, 30.12.2000, s. 82).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 163/2001/ES z 19. januára 2001 o implementácii programu ďalšieho vzdelávania odborníkov európskeho audiovizuálneho programového priemyslu (MEDIA – vzdelávanie) (2001-2005) (Ú. v. ES L 26, 27.1.2001, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 885/2004 z 26. apríla 2004 o úprave nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003, nariadení Rady (ES) č. 1334/2000, (ES) č. 2157/2001, (ES) č. 152/2002, (ES) č. 1499/2002, (ES) č. 1500/2003 a (ES) č. 1798/2003, rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1719/1999/ES, č. 1720/1999/ES, č. 253/2000/ES, č. 508/2000/ES, č. 1031/2000/ES, č. 163/2001/ES, č. 2235/2002/ES a č. 291/2003/ES a rozhodnutí Rady č. 1999/382/ES, č. 2000/821/ES, č. 2003/17/ES a č. 2003/893/ES v oblasti voľného pohybu tovaru, práva obchodných spoločností, poľnohospodárstva, zdaňovania, vzdelávania a prípravy, kultúry a audiovizuálnej politiky, ako aj zahraničných vzťahov, vzhľadom k pristúpeniu Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 1).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 845/2004/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 163/2001/ES o implementácii programu ďalšieho vzdelávania odborníkov európskeho audiovizuálneho programového priemyslu (MEDIA – vzdelávanie) (2001-2005) (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 1).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 846/2004/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady č. 2000/821/ES týkajúce sa vykonania programu na podporu rozvoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel MEDIA Plus – rozvoj, distribúcia a propagácia (2001 – 2005) (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 4).

PRÍLOHA II

Článok 1

Sloboda príjmu a retransmisie vysielania

1.   Ak je členský štát Spoločenstva stranou Dohovoru Rady Európy o cezhraničnej televízii, Švajčiarsko zabezpečí na svojom území slobodu príjmu a retransmisie televízneho vysielania, na ktoré sa vzťahuje právomoc tohto členského štátu, v súlade s ustanoveniami tohto Dohovoru;

2.   Vo všetkých ostatných prípadoch ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, Švajčiarsko zabezpečí na svojom území slobodu príjmu a retransmisie televízneho vysielania, na ktoré sa vzťahuje právomoc členského štátu Spoločenstva (tak ako je určená podľa smernice Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES, ďalej len smernica „televízia bez hraníc“), podľa týchto podmienok : Švajčiarsko si zachováva právo na

a)

zastavenie retransmisie vysielania organizácie pre televízne vysielanie, na ktoré sa vzťahuje právomoc členského štátu Spoločenstva, ktorá zjavne, vážne a hrubo porušila pravidlá ochrany maloletých a ľudskej dôstojnosti, tak ako sú stanovené v článkoch 22 a 22a smernice „televízia bez hraníc“;

b)

prijatie opatrení proti organizácii pre televízne vysielanie usadenej na území niektorého členského štátu Spoločenstva, ale ktorá zameriava všetky alebo väčšinu svojich činností na švajčiarske územie, ak voľba miesto usadenia tejto organizácie sa uskutočnila s cieľom vyhnúť sa právnym predpisom, ktoré by sa uplatnili na organizáciu v prípade, ak by bola usadená na území Švajčiarska. Tieto podmienky sa vykladajú v zmysle príslušnej judikatúry Súdneho dvoru Európskych spoločenstiev (vec 33/74, Van Binsbergen/Bestuur van de Bedrijfsvereniging, Zb. 1974, s. 1299; a vec C-23/93, TV10 SA/Commissariaat voor de Media, Zb. 1994, s. I-4795).

3.   V prípadoch uvedených v odseku 2 tohto článku sa opatrenia prijmú po výmene názorov v Zmiešanom výbore zriadenom touto dohodou.

Článok 2

Propagácia distribúcie a produkcia televíznych programov

1.   Švajčiarsko uplatní obdobne články 4 a 5 smernice Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997, a dohliada na ich uplatňovanie prevádzkovateľmi vysielania podliehajúcimi právomoci príslušných orgánov.

2.   Za účelom vykonávania predchádzajúceho odseku sa uplatňuje definícia európskeho diela tak, ako je stanovená v článku 6 smernice Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 97/36/ES.

3.   Švajčiarsko dohliada na to, aby diela pochádzajúce z členských štátov Spoločenstva neboli predmetom diskriminačných opatrení v rámci uplatňovania tejto dohody a počas doby jej platnosti.

4.   Podmienky vykonávania týchto záväzkov sú definované švajčiarskymi právnymi predpismi uplatniteľnými na televízne vysielanie účinnými v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody. Tieto právne predpisy ustanovia, aby prevádzkovatelia vysielania dohliadali na realizáciu proporcií stanovených v smernici 89/552/EHS v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku, a aby každý rok predložili správu švajčiarskemu inšpektorovi o dosiahnutých proporciách a dôvodoch ich prípadného nedodržania. Ak sú tieto proporcie dosiahnuté len čiastočne a poskytnuté dôvody nedostatočné, príslušný orgán prijme vhodné ustanovenia. Vo všetkých prípadoch dohliadajú prevádzkovatelia vysielania na to, aby sa smerovalo k proporciám uvedeným v smernici.

PRÍLOHA III

Finančný príspevok Švajčiarska na programy „MEDIA Plus“ a „MEDIA – vzdelávanie“

1.

Finančný príspevok, ktorý musí Švajčiarsko odovzdať do rozpočtu Európskej únie za účasť na programoch „MEDIA Plus“ a „MEDIA – vzdelávanie“ a ktorý sa pomerne rozdeľuje medzi príslušné finančné prídely programov, má túto hodnotu (v miliónoch eur):

Rok 2005

Rok 2006

4.2

4.2

2.

Rozpočtové nariadenie platné pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev sa uplatňuje, a to najmä na správu príspevku Švajčiarska.

3.

Cestovné náklady a náklady na pobyt zástupcov a odborníkov Švajčiarska počas ich účasti na stretnutiach organizovaných Komisiou v spojitosti s vykonávaním programov budú hradené Komisiou na rovnakom základe a podľa postupov platných pre odborníkov členských štátov Spoločenstva.

4.

Po nadobudnutí platnosti tejto dohody a na začiatku každého nasledujúceho roka bude Komisia adresovať Švajčiarsku požiadavka na finančné prostriedky zodpovedajúce príspevku do rozpočtu programov v súlade s touto dohodou.

Tento príspevok sa vyjadrí v euro a uhradí sa na bankový účet Komisie vedený v euro.

5.

Švajčiarsko uhradí svoj príspevok do 1. apríla, ak Komisia odošle požiadavku na finančné prostriedky do 1. marca, alebo najneskôr 30 dní po požiadavke na finančné prostriedky, ak ju Komisia odošle neskôr.

Akékoľvek omeškanie platby príspevku vedie k platbe úrokov zo strany Švajčiarska z neuhradenej sumy od dátumu splatnosti. Úroková sadzba je zhodná s úrokovou sadzbou uplatňovanou Európskou centrálnou bankou na jej operácie v eurách v deň splatnosti, zvýšenou o 3,5 percentuálneho bodu.

PRÍLOHA IV

Finančná kontrola vzťahujúca sa na švajčiarskych účastníkov programu MEDIA

Článok 1

Priama komunikácia

Komisia komunikuje priamo s účastníkmi programu usadenými vo Švajčiarsku a s ich subdodávateľmi. Tieto osoby môžu Komisii priamo predkladať všetky požadované informácie a súvisiacu dokumentáciu prostredníctvom prostriedkov, na ktoré sa odvoláva táto dohoda a zmluvy uzatvorené na jej vykonanie.

Článok 2

Audity

1.   V súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 a nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 a s ostatnými právnymi predpismi, na ktoré sa odvoláva táto dohoda, zmluvy uzatvorené s účastníkmi programu usadenými vo Švajčiarsku môžu stanoviť, aby zamestnanci Komisie alebo iné osoby poverené Komisiou mohli kedykoľvek vykonávať vedecké, finančné, technologické a iné audity v priestoroch účastníkov alebo ich subdodávateľov.

2.   Zamestnanci Komisie alebo iné osoby poverené Komisiou majú za účelom riadneho vykonania týchto auditov potrebný prístup na miesta, k prácam a dokumentom, ako aj ku všetkým potrebným informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe. Toto právo prístupu sa výslovne uvedie v zmluvách uzavretých na uplatnenie nástrojov, na ktoré sa odvoláva táto dohoda.

3.   Dvor audítorov Európskych spoločenstiev má rovnaké práva ako Komisia.

4.   Audity sa môžu vykonávať po uplynutí doby trvania programu alebo tejto dohody podľa podmienok uvedených v dotknutých zmluvách.

5.   Švajčiarsky federálny kontrolný úrad je vopred informovaný o auditoch vykonaných na švajčiarskom území. Táto informácia nie je právnou podmienkou pre vykonávanie týchto auditov.

Článok 3

Kontroly na mieste

1.   V rámci tejto dohody je Komisia (OLAF) oprávnená vykonávať na švajčiarskom území kontroly a inšpekcie na mieste v súlade s podmienkami nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou za účelom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi.

2.   Kontroly a inšpekcie na mieste pripravuje a vedie Komisia v úzkej spolupráci so Švajčiarskym federálnym kontrolným úradom, prípadne s ostatnými príslušnými švajčiarskymi orgánmi určenými švajčiarskym federálnym kontrolným úradom, ktoré sú informované v dostatočnom čase o predmete, cieli a právnom základe kontrol a inšpekcií, aby mohli zabezpečiť potrebnú pomoc. Zamestnanci príslušných švajčiarskych orgánov sa na tento účel môžu zúčastniť kontrol a inšpekcií na mieste.

3.   Ak si to dotknuté švajčiarske orgány želajú, môžu vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste spoločne s Komisiou.

4.   Ak účastníci programu MEDIA odmietnu kontrolu alebo inšpekciu na mieste, poskytnú švajčiarske orgány v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami kontrolórom Komisie potrebnú pomoc na ukončenie výkonu ich kontroly a inšpekcie na mieste.

5.   Komisia v čo najkratšom čase oznámi Švajčiarskemu federálnemu kontrolnému úradu každú skutočnosť alebo podozrenie o porušení práva, o ktorých sa dozvedela počas vykonávania kontroly alebo inšpekcie na mieste. Komisia je v každom prípade povinná informovať tento orgán o výsledku týchto kontrol a inšpekcií.

Článok 4

Informácie a konzultácie

1.   Za účelom správneho vykonávania tejto prílohy príslušné švajčiarske orgány a orgány Spoločenstva si pravidelne vymieňajú informácií a na základe žiadosti jednej zo strán aj uskutočňujú konzultácie.

2.   Príslušné švajčiarske orgány bezodkladne informujú Komisiu o každej skutočnosti, o ktorej sa dozvedeli, ktorá predpokladá porušenie práva v súvislosti s uzavretím a vykonávaním zmlúv alebo dohôd uzatvorených pri uplatňovaní nástrojov, na ktoré sa odvoláva táto dohoda.

Článok 5

Dôvernosť

Na informácie oznámené alebo získané v akejkoľvek podobe na základe tejto prílohy sa vzťahuje služobné tajomstvo a požívajú tú istú ochranu ako informácie rovnakého druhu vo švajčiarskom práve a zodpovedajúcich ustanoveniach uplatniteľných na orgány Spoločenstva. Tieto informácie nemožno oznámiť iným osobám okrem tých, ktoré by vzhľadom na svoju funkciu v rámci orgánov Spoločenstva, členských štátov alebo Švajčiarska mali byť o nich informované, a nemožno ich použiť na iný účel než je zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov zmluvných strán.

Článok 6

Správne opatrenia a sankcie

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatnenie švajčiarskeho trestného práva, môže Komisia uložiť správne opatrenia a sankcie v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002, nariadením (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002 a nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev.

Článok 7

Náhrada a vykonateľnosť

Rozhodnutia prijaté Komisiou týkajúce sa programu MEDIA v rozsahu pôsobnosti tejto dohody, ktoré ukladajú peňažnú povinnosť osobám iným ako štáty, sú vykonateľné vo Švajčiarsku. Doložku vykonateľnosti udeľuje bez akejkoľvek ďalšej kontroly s výnimkou overenia pravosti dokumentu orgán určený švajčiarskou vládou, ktorá o tom oboznámi Komisiu. Výkon rozhodnutia sa uskutočňuje v súlade s predpismi švajčiarskeho procesného práva. Zákonnosť vykonateľného rozhodnutia podlieha kontrole Súdneho dvoru Európskych spoločenstiev.

Rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vydané na základe rozhodcovskej doložky sú vykonateľné za rovnakých podmienok.


ZÁVEREČNÝ AKT

Splnomocnení zástupcovia

za EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

a

za ŠVAJČIARSKU KONFEDERÁCIU,

ktorí sa zišli 26. októbra 2004 v Luxemburgu za účelom podpísania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie, prijali spoločné vyhlásenie uvedené nižšie a pripojené k tomuto záverečnému aktu:

Spoločné vyhlásenie zmluvných strán o obojstrannom záujme o rozvoj dialógu v oblasti audiovizuálnej politiky.

Splnomocnení zástupcovia zároveň vzali na vedomie toto vyhlásenie, ktoré je pripojené k tomuto záverečnému aktu:

Vyhlásenie Rady o účasti Švajčiarska vo výboroch.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Zmluvných strán o obojstrannom záujme o rozvoj dialógu v oblasti audiovizuálnej politiky

Obe strany vyhlasujú, že za účelom zabezpečenia riadneho vykonávania dohody a posilnenia ducha spolupráce vo veciach, ktoré sa týkajú audiovizuálnej politiky, je rozvoj dialógu o týchto témach predmetom obojstranného záujmu.

Obe strany vyhlasujú, že tento dialóg sa uskutoční v rámci Zmiešaného výboru zriadeného dohodou alebo v prípade, ak je to vhodné alebo potrebné, na inej úrovni. Obe strany vyhlasujú, že v tomto duchu zástupcovia Švajčiarska môžu byť pozývaní na stretnutia mimo schôdzí „Kontaktného výboru“ zriadeného smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania.

VYHLÁSENIE RADY

o účasti Švajčiarska vo výboroch

Rada súhlasí s tým, že zástupcovia Švajčiarska sa zúčastňujú na schôdzach výborov a skupín odborníkov programov MEDIA v pozícii pozorovateľov a v prípade prejednávania tém, ktoré sa ich týkajú. Počas hlasovania sa tieto výbory a skupiny odborníkov schádzajú bez prítomnosti zástupcov Švajčiarska.


28.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/35


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie (1)

Keďže sa 27. februára 2006 ukončili postupy potrebné pre nadobudnutie platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou Konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie podpísanej 26. októbra 2004 v Luxemburgu, táto dohoda nadobudne platnosť 1. apríla 2006 v súlade so svojím článkom 13.


(1)  Pozri stranu č. 23 tohto úradného vestníka.


28.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/36


ROZHODNUTIE RADY

z 27. februára 2006

o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o účasti Švajčiarska v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti

(2006/235/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2, prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 3 a článku 300 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Činnosti Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete, ktoré sa zriadili podľa Radu nariadenia (EHS) č. 1210/90 (2), sa už rozšírili na ostatné európske krajiny na základe dvojstranných dohôd, ktoré uzavrelo Spoločenstvo berúc do úvahy cezhraničnú povahu environmentálnych problémov a dôležitosť posilnenia medzinárodnej spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia.

(2)

Rada 20. júla 2000 poverila Komisiu, aby rokovala so Švajčiarskou konfederáciou o dohode o účasti Švajčiarska v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti.

(3)

S výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu bola dohoda podpísaná v mene Európskeho spoločenstva dňa 26. októbra 2004.

(4)

Spoločenstvo by malo schváliť túto dohodu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o účasti Švajčiarska v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti sa týmto v mene Spoločenstva schvaľuje.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady vykoná v mene Spoločenstva oznámenie stanovené v článku 20 dohody (3).

Článok 3

Spoločenstvo v Spoločnom výbore ustanovenom podľa článku 16 dohody zastupuje Komisia.

Pozíciu Spoločenstva týkajúca sa rozhodnutí Spoločného výboru prijme Rada, ktorá postupuje podľa kvalifikovanej väčšiny na základe návrhu Komisie, pre záležitosti týkajúce sa finančného príspevku Švajčiarska a pre akékoľvek podstatné výnimky týkajúce sa začlenenia aktov legislatívy Spoločenstva do prílohy I a pre akékoľvek zmeny a doplnenia do prílohy III.

Pre všetky ostatné rozhodnutia Spoločného výboru, vrátane pravidelného začleňovania aktov legislatívy Spoločenstva do prílohy I, s výhradou akýchkoľvek potrebných technických úprav a záležitostí týkajúcich sa vnútorného fungovania Spoločného výboru, pozíciu Spoločenstva prijme Komisia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 27. februára 2006

Za Radu

Predsedníčka

U.PLASSNIK


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku

(2)  Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 1641/2003 (Ú. v. ES L 245, 29.9.2003, s. 1).

(3)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie Generálny sekretariát Rady.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o účasti Švajčiarska v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“

a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA, ďalej len „Švajčiarsko“,

spolu ďalej len „zmluvné strany“,

UVEDOMUJÚC SI cezhraničnú povahu environmentálnych problémov a dôležitosť posilnenia medzinárodnej spolupráce v oblasti životného prostredia;

BERÚC DO ÚVAHY nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 933/1999 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 ;

BERÚC DO ÚVAHY, že činnosti Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete sa už rozšírili na ostatné európske krajiny prostredníctvom dvojstranných dohôd, ktoré uzavrelo Európske spoločenstvo;

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Švajčiarsko sa plne podieľa na práci Európskej environmentálnej agentúry, ďalej len „agentúra“, a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (EIONET) a uplatňuje akty uvedené v prílohe I.

Článok 2

Švajčiarsko finančne prispeje na činnosti uvedené v článku 1 (agentúra a EIONET) v súlade s nasledujúcim:

a)

Ročný príspevok pre daný rok sa vypočíta na základe dotácie Spoločenstva pre rozpočet agentúry pre daný rok, delenej počtom členských štátov Spoločenstva.

b)

Ďalšie podmienky finančného príspevku Švajčiarska sú uvedené v prílohe II.

Článok 3

Švajčiarsko sa bez práva hlasovať plne podieľa na práci predstavenstva agentúry a pripojí sa k práci vedeckého výboru agentúry.

Článok 4

Švajčiarsko do šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody informuje agentúru o hlavných prvkoch zložiek jeho vnútroštátnych informačných sietí, ako je určené v aktoch uvedených na zozname v prílohe I.

Článok 5

Švajčiarsko najmä určí spomedzi inštitúcií uvedených v článku 4 alebo spomedzi iných organizácií usadených na jeho území „vnútroštátny ohniskový bod“ na koordináciu a/alebo prenos informácií, ktoré sa majú poskytovať na vnútroštátnej úrovni agentúre a inštitúciám alebo orgánom tvoriacim súčasť EIONET, vrátane tematických centier uvedených v článku 6.

Článok 6

Švajčiarsko tiež môže v rámci lehoty stanovenej v článku 4 určiť inštitúcie alebo iné organizácie usadené na jeho území, ktoré by mohli byť zvlášť poverené úlohou spolupracovať s agentúrou, pokiaľ ide o niektoré témy osobitného záujmu. Takto určená inštitúcia by mala byť schopná uzavrieť dohodu s agentúrou o pôsobení ako tematické centrum siete pre konkrétne úlohy. Tieto centrá spolupracujú s ostatnými inštitúciami, ktoré tvoria súčasť siete.

Článok 7

Do šiestich mesiacov od prijatia informácií uvedených v článkoch 4, 5 a 6 predstavenstvo agentúry preskúma hlavné prvky siete, aby sa zohľadnila účasť Švajčiarska.

Článok 8

Švajčiarsko by s výhradou podmienky zabezpečenia dôvernosti malo poskytovať údaje v súlade s povinnosťami a praxou stanovenej v pracovnom programe agentúry.

Článok 9

Agentúra sa môže s inštitúciami alebo orgánmi určenými Švajčiarskom a tvoriacimi súčasť siete, ako je uvedené v článkoch 4, 5 a 6, dohodnúť na potrebných dojednaniach, najmä zmluvách, na úspešné vykonanie úloh, ktorými ich môže poveriť.

Článok 10

Údaje o životnom prostredí poskytované agentúre alebo pochádzajúce z agentúry sa môžu uverejniť a sprístupniť verejnosti, ak sa vo Švajčiarsku zabezpečí dôvernosť informácií na rovnakej úrovni ochrany, aká sa zabezpečuje v rámci Spoločenstva.

Článok 11

Agentúra má vo Švajčiarsku právnu subjektivitu a požíva najširšiu právnu spôsobilosť priznanú právnickým osobám podľa práva Švajčiarska.

Článok 12

Švajčiarsko uplatňuje na agentúru Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, ktorý je uvedený v prílohe III.

Článok 13

Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, štátni príslušníci Švajčiarska, ktorí požívajú občianske práva v plnom rozsahu, sa môžu zamestnať na základe zmluvy s výkonným riaditeľom agentúry.

Článok 14

Ustanovenia týkajúce sa finančnej kontroly Spoločenstva vo Švajčiarsku ohľadne účastníkov na činnostiach agentúry alebo EIONET sú určené v prílohe IV.

Článok 15

Zmluvné strany prijmú všetky všeobecné alebo zvláštne opatrenia potrebné na splnenie svojich povinností podľa tejto dohody. Zabezpečia tiež, aby sa dosiahli ciele určené v tejto dohode.

Článok 16

1.   Spoločný výbor zložený z predstaviteľov zmluvných strán zabezpečí správne uplatňovanie tejto dohody. Stretáva sa na základe žiadosti jednej zo zmluvných strán.

2.   Spoločný výbor si vymieňa názory na dôsledky nových právnych predpisov Spoločenstva, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie (EHS) č. 1210/90, alebo akýkoľvek iný právny nástroj, na ktorý odkazuje táto dohoda, prípadne tiež názory na akékoľvek očakávané dôsledky týkajúce sa finančného príspevku určeného v článku 2 tejto dohody a prílohe II k tejto dohode.

3.   V súlade s príslušnými vnútornými postupmi zmluvných strán môže spoločný výbor prijať rozhodnutie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k tejto dohode, alebo rozhodnúť o akýchkoľvek iných opatreniach na zabezpečenie správneho fungovania tejto dohody.

4.   Spoločný výbor koná na základe vzájomnej dohody.

Článok 17

Prílohy k tejto dohode, vrátane dodatku k tejto dohode, tvoria nedeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 18

Táto dohoda sa na jednej strane uplatňuje na územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a za podmienok stanovených touto zmluvou a na druhej strane na územie Švajčiarska.

Článok 19

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto dohodu vypovedať oznámením druhej zmluvnej strane. Táto dohoda sa prestane uplatňovať šesť mesiacov po dátume takéhoto oznámenia.

Článok 20

Táto dohoda bude schválená zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými vnútornými postupmi. Nadobudne platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, kedy si zmluvné strany navzájom oznámili, že sa postupy potrebné na tento účel ukončili.

Článok 21

1.   Táto dohoda je vyhotovená dvojmo v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, nemeckom, portugalskom, poľskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom, jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

2.   Maltské znenie tejto dohody autentifikujú zmluvné strany formou výmeny listov. Bude rovnako autentické ako jazykové znenia, ktoré sú uvedené v odseku 1.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

PRÍLOHA I

Uplatniteľné akty

Ak akty špecifikované v tejto prílohe obsahujú odkazy na členské štáty Európskeho spoločenstva, alebo požiadavku prepojenia s členskými štátmi Európskeho spoločenstva, tieto odkazy sa chápu na účel tejto dohody tak, že sa uplatňujú rovnako na Švajčiarsko alebo na požiadavku prepojenia so Švajčiarskom.

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), zmenené a doplnené:

Nariadením Rady (ES) č. 933/1999 z 29. apríla 1999 (Ú. v. ES L 117, 5.5.1999, s. 1);

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 z 22. júla 2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1).

PRÍLOHA II

Finančný príspevok Švajčiarska pre Európsku environmentálnu agentúru

1.

Finančný príspevok, ktorý vyplatí Švajčiarsko do rozpočtu Európskej únie za účasť v agentúre, sa vypočíta delením ročnej dotácie Spoločenstva pre agentúru pre daný rok počtom členských štátov Spoločenstva.

2.

Príspevok Švajčiarska sa spravuje v súlade s rozpočtovým nariadením uplatniteľným na všeobecný rozpočet Európských spoločenstiev.

3.

Cestovné náklady a náklady na stravu a ubytovanie, ktoré vznikli zástupcom a odborníkom Švajčiarska v súvislosti s ich účasťou na činnostiach agentúry alebo na zasadnutiach týkajúcich sa vykonávania pracovného programu agentúry, agentúra uhrádza na rovnakom základe a v súlade s postupmi v súčasnosti platnými pre odborníkov členských štátov Spoločenstva.

4.

Po nadobudnutí platnosti tejto dohody a na začiatku každého nasledujúceho roka Komisia Európskych spoločenstiev, ďalej len „Komisia“, zašle Švajčiarsku požiadavku o finančné prostriedky zodpovedajúce jeho príspevku pre agentúru podľa tejto dohody. Za prvý kalendárny rok svojej účasti Švajčiarsko vyplatí príspevok vypočítaný od dátumu začiatku účasti do konca roka na pomernom základe. Pre nasledujúce roky sa príspevok určí v súlade s touto dohodou.

Tento príspevok sa vyjadrí v eurách a uhradí sa na bankový euro účet Komisie.

5.

Švajčiarsko uhradí svoj príspevok v súlade s požiadavkou o finančné prostriedky do 1. mája za predpokladu, že požiadavku o finančné prostriedky Komisia zašle pred 1. aprílom, alebo najneskôr v lehote 30 dní po zaslaní požiadavky o finančné prostriedky.

Akékoľvek omeškanie platby príspevku vedie k platbe úrokov zo strany Švajčiarska z neuhradenej sumy od dátumu splatnosti. Úroková sadzba je zhodná s úrokovou sadzbou uplatňovanou Európskou centrálnou bankou na jej operácie v eurách, v deň splatnosti, zvýšenou o 1,5 percentuálneho bodu.

PRÍLOHA III

Protokol o výsadách a imunitách Európskych Spoločenstiev

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

BERÚC do úvahy, že podľa ustanovení článku 28 Zmluvy o vytvorení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločenstiev, požívajú tieto spoločenstvá a Európska investičná banka na území členských štátov imunity a výsady nevyhnutné na plnenie svojho poslania,

SA DOHODLI na ďalej uvedených ustanoveniach, pripojených k tejto zmluve:

HLAVA I

HNUTEĽNÝ A NEHNUTEĽNÝ MAJETOK, AKTÍVA A ÚKONY EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Článok 1

Vonkajšie priestory a budovy spoločenstiev sú nedotknuteľné. Sú vyňaté z domových prehliadok, vymáhania, zabavenia alebo vyvlastnenia.

Majetok a aktíva spoločenstiev nemôžu byť predmetom akéhokoľvek správneho alebo súdneho výkonu rozhodnutia bez povolenia Súdneho dvora.

Článok 2

Archívy spoločenstiev sú nedotknuteľné.

Článok 3

Spoločenstvá, ich aktíva, príjmy a iný majetok sú oslobodené od všetkých priamych daní.

Vlády členských štátov prijmú, vo všetkých prípadoch, ktoré to pripúšťajú, vhodné opatrenia k navráteniu alebo náhrade čiastok nepriamych daní a poplatkov z predaja, zahrnutých v cenách hnuteľného či nehnuteľného majetku, ak spoločenstvá vykonajú pre svoje úradné účely nákupy väčšieho rozsahu, pričom cena tieto dane zahŕňa. Tieto ustanovenia sa však nepoužijú tak, aby svojím účinkom narušovali hospodársku súťaž v spoločenstvách.

Vyňatie sa nevzťahuje na dane, dávky a poplatky, ktoré výlučne zodpovedajú úhradám za verejnoprospešné služby.

Článok 4

Spoločenstvá sú oslobodené od všetkých ciel, zákazov a obmedzení dovozu a vývozu vo vzťahu k predmetom určeným na ich úradné použitie; predmety, ktoré boli takto dovezené, sa nescudzujú, či už bezplatne alebo za úhradu, v krajine, kam boli dovezené, s výnimkou prípadov povolených vládou štátu.

Spoločenstvá sú oslobodené tiež od všetkých ciel i zákazov a obmedzení dovozu a vývozu, ktoré sa týkajú ich publikácií.

Článok 5

Európske spoločenstvo uhlia a ocele môže vlastniť akékoľvek devízy a viesť svoje účty v akejkoľvek mene.

HLAVA II

KOMUNIKÁCIA A PREUKAZY

Článok 6

Orgány spoločenstiev požívajú na území každého členského štátu pre svoju úradnú komunikáciu a zasielanie svojich dokumentov rovnaké zaobchádzanie, aké tento štát poskytuje diplomatickým misiám.

Úradná korešpondencia a iná úradná komunikácia orgánov spoločenstiev nepodlieha cenzúre.

Článok 7

1.   Preukazy vo forme predpísanej Radou, uznávané ako platné cestovné doklady úradmi členských štátov, sú vydávané členom a zamestnancom orgánov spoločenstiev predsedami týchto orgánov. Tieto preukazy sú vydávané úradníkom a ostatným zamestnancom podľa podmienok stanovených služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania spoločenstiev.

Komisia môže uzavrieť dohody o uznávaní týchto preukazov ako platných cestovných dokladov na území tretích štátov.

2.   Ustanovenia článku 6 Protokolu o výsadách a imunitách Európskeho spoločenstva uhlia a ocele sú však i naďalej uplatniteľné v prípade členov a zamestnancov orgánov, ktorí sú pri nadobudnutí platnosti tejto zmluvy vlastníkmi preukazov uvedených v tomto článku, a to až do okamihu, kedy sa začnú uplatňovať ustanovenia vyššie uvedeného odseku 1.

HLAVA III

ČLENOVIA ZHROMAŽDENIA

Článok 8

Voľný pohyb členov Zhromaždenia do a z miesta jeho zasadnutia nepodlieha žiadnym správnym ani iným obmedzeniam.

Členom Zhromaždenia sa priznávajú pri colnej a devízovej kontrole:

a)

rovnaké zaobchádzanie zo strany svojich vlád, aké tieto vlády poskytujú vysokým úradníkom vysielaným na dočasné služobné misie;

b)

rovnaké zaobchádzanie zo strany vlád ostatných členských štátov, aké tieto vlády poskytujú zástupcom cudzích vlád vysielaným na dočasné služobné misie

Článok 9

Členovia Zhromaždenia nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh.

Článok 10

Členovia Zhromaždenia požívajú v priebehu zasadnutia:

a)

na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

b)

na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov.

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Zhromaždenia počas ich cesty z miesta a do miesta jeho zasadnutia.

Imunita sa neuplatní, ak je člen Zhromaždenia pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež nezabráni Zhromaždeniu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.

HLAVA IV

ZÁSTUPCOVIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZÚČASTŇUJÚ PRÁCE ORGÁNOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Článok 11

Zástupcovia členských štátov, ktorí sa zúčastňujú práce orgánov spoločenstiev, ich poradcovia a odborníci s príslušnej oblasti pri výkone svojej funkcie a počas svojich ciest do a z miesta rokovania požívajú obvyklé výsady, imunity a výhody.

Tento článok sa vzťahuje aj na členov poradných orgánov spoločenstiev.

HLAVA V

ÚRADNÍCI A OSTATNÍ ZAMESTNANCI EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Článok 12

Bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť úradníci a ostatní zamestnanci spoločenstiev na území každého členského štátu požívajú:

a)

imunitu voči právomoci súdov vo vzťahu k činnosti v rámci svojho úradného postavenia vrátane ich ústnych alebo písomných prejavov, s výhradou použitia ustanovení zmlúv týkajúcich sa jednak pravidiel určujúcich zodpovednosť úradníkov a ostatných zamestnancov voči spoločenstvám a jednak právomoci Súdneho dvora, ktorý rozhoduje o sporoch medzi spoločenstvami a ich úradníkmi a ostatnými zamestnancami. Túto imunitu požívajú i po skončení výkonu svojej funkcie;

b)

vyňatie z imigračných obmedzení a prihlasovacej povinnosti cudzincov, spolu so svojimi manželmi, manželkami a rodinnými príslušníkmi, ktorí sú na nich závislí;

c)

pokiaľ ide o menové a devízové predpisy, výhody, aké sú obvykle priznávané úradníkom medzinárodných organizácií;

d)

pri nástupe do úradu v príslušnej krajine právo bez cla doviezť nábytok a zariadenie, ako aj právo tento nábytok a zariadenie späť bezcolne vyviezť pri skončení výkonu svojej funkcie, a to v oboch prípadoch v súlade s podmienkami, ktoré vláda krajiny, kde je toto právo uplatňované, považuje za nevyhnutné;

e)

právo bez cla doviezť pre svoju osobnú potrebu motorové vozidlo získané v krajine svojho posledného bydliska alebo v krajine, ktorej sú štátnymi príslušníkmi, za podmienok platných na domácom trhu, ako aj v oboch prípadoch ho späť bez cla vyviezť v súlade s podmienkami, ktoré vláda príslušnej krajiny pokladá za nevyhnutné.

Článok 13

Úradníci a ostatní zamestnanci spoločenstiev podliehajú v prospech spoločenstiev dani z platov, miezd a požitkov vyplácaných im spoločenstvami v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými Radou na návrh Komisie.

Sú vyňatí z vnútroštátnych daní z platov, miezd a požitkov vyplácaných spoločenstvami.

Článok 14

Pri uplatňovaní dane z príjmu, z majetku a dane z dedičstva, ako aj pri uplatňovaní dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých medzi členskými štátmi spoločenstiev sa na úradníkov a ostatných zamestnancov spoločenstiev, ktorí majú výlučne z dôvodu výkonu ich úloh pre spoločenstvá svoj pobyt na území iného členského štátu, než kde majú svoje bydlisko na účel platenia daní v čase vstupu do služieb spoločenstiev, hľadí, a to v krajine svojho skutočného pobytu, ako i v krajine bydliska na účel platenia daní, ako keby mali svoje bydlisko v tejto druhej krajine, pokiaľ sa jedná o člena spoločenstiev. Toto ustanovenie sa uplatňuje i na manžela/manželku, pokiaľ nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť, ako aj na deti, závislé na osobách uvedených v tomto článku a nachádzajúce sa v ich starostlivosti.

Hnuteľný majetok patriaci osobám uvedeným v predchádzajúcom odseku a ktorý sa nachádza na území krajiny, kde sa zdržujú, je vyňatý v tejto krajine z dane z dedičstva; na takýto majetok sa pre účely stanovenia tejto dane hľadí, ako by sa nachádzal v krajine bydliska na účel platenia daní, bez toho, aby tým boli dotknuté práva tretích krajín a prípadné uplatnenie ustanovení medzinárodných dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia.

Iné bydlisko získané len z dôvodu výkonu povinností v službách inej medzinárodnej organizácie sa pri uplatňovaní ustanovení tohoto článku nezohľadní.

Článok 15

Na návrh Komisie Rada jednomyseľne stanoví systém dávok sociálneho zabezpečenia pre úradníkov a ostatných zamestnancov spoločenstiev.

Článok 16

Rada určí na návrh Komisie a po porade s ďalšími dotknutými orgánmi kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov spoločenstiev, na ktorých sa úplne alebo čiastočne vzťahujú ustanovenia článku 12, článku 13 odsek 2 a článku 14.

Mená, služobné hodnosti a zaradenia a adresy úradníkov a ostatných zamestnancov spoločenstiev zahrnutých do týchto kategórií sa pravidelne oznámia vládam členských štátov.

HLAVA VI

VÝSADY A IMUNITY TRETÍCH ŠTÁTOV AKREDITOVANÝCH PRI EURÓPSKYCH SPOLOČENSTVÁCH

Článok 17

Členský štát, na ktorého území majú spoločenstvá svoje sídlo, prizná obvyklé diplomatické imunity a výsady misiám tretích krajín akreditovaných pri spoločenstvách.

HLAVA VII

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Výsady, imunity a výhody sa priznávajú úradníkom a ostatným zamestnancom spoločenstiev výlučne v záujme spoločenstiev.

Každý orgán spoločenstiev sa vzdá imunity priznanej úradníkovi alebo inému zamestnancovi, ak tento orgán uzná, že vzdanie sa imunity nie je v rozpore so záujmami spoločenstiev.

Článok 19

Orgány spoločenstiev postupujú pri uplatňovaní tohoto protokolu v zhode s príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov.

Článok 20

Články 12 až 15 a článok 18 sa vzťahujú na členov Komisie.

Článok 21

Články 12 až 15 a článok 18 sa vzťahujú aj na sudcov, generálnych advokátov, kancelára a spravodajcov Súdneho dvora a na členov a tajomníka Súdu prvého stupňa, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 3 protokolu o štatúte Súdneho dvora týkajúceho sa imunity sudcov a generálnych advokátov voči právomoci súdov.

Článok 22

Tento protokol sa rovnako uplatní na Európsku investičnú banku, na členov jej orgánov, jej zamestnancov a zástupcov členských štátov zúčastňujúcich sa na jej činnostiach bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia protokolu o štatúte tejto banky.

Európska investičná banka je okrem toho vyňatá z akejkoľvek formy zdanenia alebo dávok podobnej povahy, ukladaných pri zvyšovaní kapitálu, ako aj z najrôznejších formálnych požiadaviek, ktoré s tým môžu byť spojené v krajine, kde sa nachádza sídlo banky. Obdobne jej zrušenie alebo likvidácia sa nestane dôvodom k akémukoľvek zdaneniu. Činnosť banky a jej orgánov, vykonávaná v súlade s jej štatútom, nepodlieha dani z obratu.

Článok 23

Tento protokol sa taktiež vzťahuje na Európsku centrálnu banku, členov jej orgánov a jej zamestnancov, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Európska centrálna banka je okrem toho oslobodená od akejkoľvek formy zdanenia alebo poplatku podobnej povahy v prípade navýšenia svojho kapitálu, a tiež od rôznych formálnych požiadaviek, ktoré s tým môžu byť spojené v štáte, kde má banka svoje sídlo. Činnosti banky a jej orgánov vykonávané v súlade so štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky nepodliehajú žiadnej dani z obratu.

Vyššie uvedené ustanovenia sa taktiež vzťahujú na Európsky menový inštitút. Jeho rozpustenie alebo likvidácia nevedie k žiadnemu poplatku.

NA DÔKAZ ČOHO dolu podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol.

V Bruseli ôsmeho apríla tisíc deväťsto šesťdesiatpäť.

Dodatok k prílohe III

Postup pre uplatňovanie protokolu o výsadách a imunitách vo Švajčiarsku

1.   Rozšírenie uplatnenia na Švajčiarsko

Každý odkaz o členskom štáte v Protokole o výhodách a imunitách Európskych spoločenstiev (ďalej len protokol) sa rozumie, že sa uplatňuje na na Švajčiarsko, pokiaľ nasledujúce ustanovenia neurčujú inak.

2.   Oslobodenie agentúry od nepriamych daní (vrátane DPH)

Tovary a služby vyvážané zo Švajčiarska nepodliehajú švajčiarskej dani z pridanej hodnoty (DPH). Pokiaľ ide o tovary a služby dodávané agentúre vo Švajčiarsku na oficiálny účel použitia, oslobodenie od DPH sa uskutočňuje v súlade s článkom 3 protokolu prostredníctvom vrátenia dane. Oslobodenie od DPH sa udeľuje, ak skutočná nákupná cena tovarov a poskytnutých služieb uvedená na faktúre alebo na obdobnom doklade je najmenej 100 švajčiarskych frankov (vrátane dane).

Vrátenie DPH sa uskutočňuje na základe predpísaných švajčiarskych formulárov predložených Federálnej daňovej správe, hlavnej divízii pre DPH. Žiadosti sú spracované spravidla do troch mesiacov od podania žiadosti o vrátenie spolu s potrebnými podpornými dokladmi.

3.   Postup pre uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa zamestnancov agentúry

Čo sa týka odseku 2 článku 13 protokolu, v súlade so zásadami švajčiarskeho práva Švajčiarsko oslobodzuje úradníkov a ostatných zamestnancov agentúry v zmysle článku 2 nariadenia Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 z 25. marca 1969(Ú. v. ES L 74 z 27.3. 1969, str. 1) od federálnych daní, kantonálnych daní a daní Spoločenstva z platov, miezd a požitkov vyplácaných Spoločenstvom a postupuje ich v prospech interného zdanenia Spoločenstva.

Švajčiarsko sa nepovažuje za členský štát v zmysle vyššie uvedeného bodu 1 pre uplatnenie článku 14 Protokolu.

Úradníci a ostatní zamestnanci agentúry ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí sú poistencami v systéme sociálneho poistenia pre úradníkov a ostatných zamestnancov Spoločenstva, nemusia byť povinne poistení v švajčiarskom systéme sociálneho poistenia.

Súdny dvor Európskych spoločenstiev má výhradnú právomoc vo všetkých otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi agentúrou alebo Komisiou a jej zamestnancami v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968 (Ú. v. ES L 56, 4. 3. 1968, s. 1) a ostatných ustanovení práva Spoločenstva, ktoré stanovujú pracovné podmienky.

PRÍLOHA IV

Finančná kontrola vzťahujúca sa na švajčiarskych účastníkov aktivít Európskej environmentálnej agentúry a EIONETU

Článok 1

Priama komunikácia

Agentúra a Komisia komunikujú priamo so všetkými osobami alebo subjektami usadenými vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách agentúry alebo EIONET-u ako dodávatelia, účastníci programov agentúry, prijímateľ platieb z rozpočtu agentúry alebo Spoločenstva, alebo ako subdodávatelia. Tieto osoby môžu zasielať priamo Komisii a agentúre všetky príslušné informácie a súvisiacu dokumentáciu na základe nástrojov, na ktoré sa odvoláva táto dohoda a zmluvy alebo uzavreté dohody a rozhodnutia prijaté na ich základe.

Článok 2

Audity

1.   V súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 a s rozpočtovým nariadením prijatým predstavenstvom agentúry 26. marca 2003, v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002 a s ostatnými nástrojmi, na ktoré sa odvoláva táto dohoda, zmluvy alebo uzatvorené dohody a prijaté rozhodnutia s príjemcami usadenými vo Švajčiarsku môžu stanoviť, aby úradníci agentúry a Komisie alebo iné osoby poverené agentúrou a Komisiou mohli kedykoľvek vykonávať vedecké, finančné, technologické a iné audity v priestoroch príjemcoch a ich subdodávateľov.

2.   Úradníci agentúry a Komisie a iné osoby poverené agentúrou a Komisiou majú za účelom riadneho vykonania týchto auditov potrebný prístup na miesta, k prácam a dokumentom, ako aj ku všetkým potrebným informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe. Toto právo prístupu sa výslovne uvedie v zmluvách uzavretých na uplatnenie nástrojov, na ktoré sa odvoláva táto dohoda.

3.   Dvor audítorov Európskych spoločenstiev má rovnaké práva ako Komisia.

4.   Audity možno vykonať do piatich rokov po uplynutí platnosti tejto dohody alebo podľa podmienok ustanovených v zmluvách alebo v uzavretých dohodách a prijatých rozhodnutí.

5.   Švajčiarsky federálny kontrolný úrad je vopred informovaný o auditoch vykonaných na švajčiarskom území. Táto informácia nie je právnou podmienkou pre vykonávanie týchto auditov.

Článok 3

Kontroly na mieste

1.   Podľa tejto dohody je Komisia (OLAF) oprávnená vykonávať na švajčiarskom území kontroly a inšpekcie na mieste v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996.

2.   Kontroly a inšpekcie na mieste pripravuje a vedie Komisia v úzkej spolupráci so Švajčiarskym federálnym kontrolným úradom, alebo s ostatnými príslušnými švajčiarskymi orgánmi určenými Švajčiarskym federálnym kontrolným úradom, ktoré sú informované v dostatočnom čase o predmete, účele a právnom základe kontrol a inšpekcií tak, aby mohli zabezpečiť všetku potrebnú pomoc. Úradníci príslušných švajčiarskych orgánov sa na tento účel môžu zúčastniť kontrol a inšpekcií na mieste.

3.   Ak si to dotknuté švajčiarske orgány želajú, môžu vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste spoločne s Komisiou.

4.   Ak účastníci programu odmietnu kontrolu alebo inšpekciu na mieste, poskytnú švajčiarske orgány v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami kontrolórom Komisie potrebnú pomoc, aby im umožnili ukončenie výkonu ich kontroly alebo inšpekcie na mieste.

5.   Komisia v čo najkratšom čase oznámi Švajčiarskemu federálnemu kontrolnému úradu každú skutočnosť alebo podozrenie týkajúce sa porušenia práva, o ktorých sa dozvedela počas vykonávania kontroly alebo inšpekcie na mieste. Komisia je v každom prípade povinná informovať vyššie uvedený orgán o výsledku týchto kontrol a inšpekcií.

Článok 4

Informácie a konzultácie

1.   Za účelom správneho vykonávania tejto prílohy príslušné švajčiarske orgány a orgány Spoločenstva si pravidelne vymieňajú informácií a na základe žiadosti jednej zo strán aj uskutočňujú konzultácie.

2.   Príslušné švajčiarske orgány bezodkladne informujú agentúru a Komisiu o každej skutočnosti alebo podozrení, o ktorých sa dozvedeli týkajúcich sa porušenia práva v súvislosti s uzavretím a vykonávaním zmlúv alebo dohôd uzavretých pri uplatňovaní nástrojov, na ktoré sa odvoláva táto dohoda.

Článok 5

Dôvernosť

Na informácie oznámené alebo získané v akejkoľvek podobe na základe tejto prílohy sa vzťahuje služobné tajomstvo a požívajú tú istú ochranu ako informácie rovnakého druhu vo švajčiarskom práve a zodpovedajúcich ustanoveniach uplatniteľných na orgány Spoločenstva. Tieto informácie nemožno oznámiť iným osobám okrem tých, ktoré by vzhľadom na svoju funkciu v rámci orgánov Spoločenstva, členských štátov alebo Švajčiarska mali byť o nich informované, a nemožno ich použiť na iný účel než je zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov zmluvných strán.

Článok 6

Správne opatrenia a sankcie

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatnenie švajčiarskeho trestného práva, môžu agentúra alebo Komisia uložiť správne opatrenia a sankcie v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 a nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002 a s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev.

Článok 7

Náhrada a vykonateľnosť

Rozhodnutia prijaté agentúrou alebo Komisiou v rozsahu pôsobnosti tejto dohody, ktoré ukladajú peňažnú povinnosť iným osobám ako štátom, sú vo Švajčiarsku vykonateľné. Doložku vykonateľnosti udeľuje bez akejkoľvek ďalšej kontroly s výnimkou overenia pravosti aktu orgán určený švajčiarskou vládou, ktorý o tom oboznámi agentúru a Komisiu. Výkon rozhodnutia sa uskutočňuje v súlade s predpismi švajčiarskeho procesného práva. Zákonnosť vykonateľného rozhodnutia podlieha kontrole Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

Rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vydané na základe rozhodcovskej doložky sú vykonateľné za rovnakých podmienok.


28.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/48


Informácia o nadobudnutí platnosti dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie (1)

Keďže sa 27. februára 2006 ukončili postupy potrebné pre nadobudnutie platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie podpísanej 26. októbra 2004 v Luxemburgu, táto dohoda nadobudne platnosť 1. apríla 2006 v súlade so svojím článkom 13.


(1)  Pozri stranu č. 37 tohto úradného vestníka.