ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 84

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
23. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 469/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 470/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1063/2005, pokiaľ ide o množstvo, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe českej intervenčnej agentúry

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 471/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa na rok 2006 stanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1445/95, pokiaľ ide o dátumy vydania vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 472/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa na rok 2006 ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1518/2003, pokiaľ ide o dátumy vydania vývozných povolení v sektore bravčového mäsa

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 473/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ( 1 )

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ( 1 )

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 475/2006 z 22. marca 2006 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 476/2006 z 21. marca 2006 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

31

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. jūna 2005 o schémach pomoci, ktoré Holandsko uplatnilo v prospech spoločnosti AVR na účely spracovávania nebezpečného odpadu [oznámené pod číslom K(2005) 1789]  ( 1 )

37

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2032/2003 zo 4. novembra 2003 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych prípravkov na trh a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1896/2000 (Ú. v. EÚ L 307, 24.11.2003)

60

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1048/2005 z 13. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2032/2003 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 178, 9.7.2005)

61

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

23.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 469/2006

z 22. marca 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 22. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

94,2

204

53,3

212

102,0

624

101,8

999

87,8

0707 00 05

052

134,8

999

134,8

0709 10 00

624

103,6

999

103,6

0709 90 70

052

110,8

204

48,5

999

79,7

0805 10 20

052

71,7

204

42,8

212

53,8

220

43,2

400

60,8

448

37,8

624

57,1

999

52,5

0805 50 10

052

42,2

624

73,8

999

58,0

0808 10 80

388

77,0

400

121,8

404

103,9

508

82,7

512

84,8

524

62,5

528

88,1

720

82,6

999

87,9

0808 20 50

388

80,8

512

73,3

524

58,2

528

83,8

720

122,5

999

83,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


23.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 470/2006

z 22. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1063/2005, pokiaľ ide o množstvo, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe českej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1063/2005 (2) sa vyhlásila stála verejná súťaž na vývoz 275 911 ton pšenice obyčajnej v držbe českej intervenčnej agentúry.

(2)

Česká republika informovala Komisiu o úmysle svojej intervenčnej agentúry zvýšiť množstvo ponúknuté do verejnej súťaže na účely vývozu o 120 000 ton. Vzhľadom na použiteľné množstvá a situáciu na trhu je vhodné odpovedať na žiadosť Českej republiky súhlasne.

(3)

Je preto potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1063/2005.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 2 nariadenia (ES) č. 1063/2005 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 395 911 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín okrem Albánska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory (3) a Švajčiarska.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 36. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1535/2005 (Ú. v. EÚ L 247, 23.9.2005, s. 3).

(3)  Vrátane Kosova, tak ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.“


23.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 471/2006

z 22. marca 2006,

ktorým sa na rok 2006 stanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1445/95, pokiaľ ide o dátumy vydania vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 10 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2377/80 (2), sa ustanovuje, že vývozné povolenia sa majú vydávať v piaty pracovný deň odo dňa podania žiadosti za predpokladu, že Komisia neprijme počas tohto obdobia žiadne osobitné opatrenie.

(2)

Vzhľadom na štátne sviatky v roku 2006 a nepravidelné uverejňovanie Úradného vestníka Európskej únie počas týchto sviatkov bude uvedená lehota piatich pracovných dní príliš krátka na to, aby sa zabezpečila riadna správa trhu, a preto by sa mala predĺžiť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1445/95 sa povolenia, o ktoré boli predložené žiadosti počas lehôt stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu, vydávajú na rok 2006 v dňoch uvedených v prílohe.

Výnimka sa uplatňuje za predpokladu, že žiadne osobitné opatrenie uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1445/95 nebolo prijaté pred týmito dátumami vydania.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).


PRÍLOHA

Lehota na predkladanie žiadostí o povolenie

Dátum vydania

od 10. do 13. apríla 2006

21. apríla 2006

od 22. do 24. mája 2006

1. júna 2006

od 17. do 18. júla 2006

26. júla 2006

od 30. do 31. októbra 2006

8. novembra 2006

21. decembra 2006

29. decembra 2006

od 28. do 29. decembra 2006

8. januára 2007


23.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 472/2006

z 22. marca 2006,

ktorým sa na rok 2006 ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1518/2003, pokiaľ ide o dátumy vydania vývozných povolení v sektore bravčového mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Článkom 3 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1518/2003 z 28. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá zavedenia systému vývozných licencií v sektore bravčového mäsa (2), sa ustanovuje, že vývozné povolenia sa vydávajú v stredu nasledujúcu po týždni, počas ktorého boli predložené žiadosti o povolenia, za predpokladu, že v tomto období Komisia neprijala žiadne osobitné opatrenie.

(2)

Vzhľadom na štátne sviatky v roku 2006 a nepravidelné uverejňovanie Úradného vestníka Európskej únie počas týchto dní je časové obdobie medzi predložením žiadostí a dňom vydania povolení príliš krátke na zabezpečenie dobrého riadenia trhu. Toto časové obdobie by sa preto malo predĺžiť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1518/2003 sa na rok 2006 povolenia vydávajú v dátumoch uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Táto výnimka sa uplatňuje za predpokladu, že sa pred týmito dátumami vydania neprijali žiadne osobitné opatrenia uvedené v článku 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1518/2003.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 217, 29.8.2003, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1361/2004 (Ú. v. EÚ L 253, 29.7.2004, s. 9).


PRÍLOHA

Obdobia predkladania žiadostí o povolenie

Dátum vydania

od 10. do 14. apríla 2006

20. apríla 2006

od 24. do 28. apríla 2006

4. mája 2006

od 1. do 5. mája 2006

11. mája 2006

od 29. mája do 2. júna 2006

8. júna 2006

od 7. do 11. augusta 2006

17. augusta 2006

od 23. do 27. októbra 2006

3. novembra 2006

od 18. do 22. decembra 2006

28. decembra 2006

od 25. do 29. decembra 2006

5. januára 2007


23.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 473/2006

z 22. marca 2006,

ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (1), ďalej len „základné nariadenie“, a najmä na jej článok 8,

keďže:

(1)

V kapitole II základného nariadenia sa stanovujú postupy aktualizácie zoznamu leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, ako aj postupov, ktoré umožňujú členským štátom za určitých okolností prijať mimoriadne opatrenia, ktoré ukladajú zákaz vykonávania leteckej dopravy v rámci vlastného územia.

(2)

Je vhodné prijať určité implementačné opatrenia, aby sa mohli poskytnúť podrobné predpisy vzhľadom na tieto postupy.

(3)

Predovšetkým je vhodné špecifikovať informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty, ak žiadajú, aby Komisia prijala rozhodnutie podľa článku 4 ods. 2 základného nariadenia na aktualizáciu zoznamu Spoločenstva, uložením nového zákazu vykonávania leteckej dopravy, zrušením existujúceho zákazu alebo zmenou podmienok týkajúcich sa vykonávania leteckej dopravy.

(4)

Je nevyhnutné stanoviť podmienky uplatňovania práva na ochranu dopravcov, ktoré podliehajú rozhodnutiam prijatým Komisiou z dôvodu aktualizácie zoznamov Spoločenstva.

(5)

V kontexte aktualizácie zoznamu základné nariadenie vyžaduje, aby Komisia náležite prihliadala na potrebu rozhodnutí, ktoré je potrebné prijať rýchlo, a v prípade potreby zabezpečila realizáciu urgentných prípadov.

(6)

Komisia by mala získať primerané informácie o každom zákaze vykonávania leteckej dopravy, ktorý stanovujú členské štáty ako výnimočné opatrenia podľa článku 6 ods. 1 a 2 základného nariadenia.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá vzhľadom na postupy, ktoré sa uvádzajú v kapitole II základného nariadenia.

Článok 2

Požiadavky členských štátov na aktualizáciu zoznamu Spoločenstva

1.   Členský štát, ktorý požiada Komisiu o aktualizáciu zoznamu Spoločenstva v súlade s článkom 4 ods. 2 základného nariadenia, poskytne Komisii informácie uvedené v prílohe A k tomuto nariadeniu.

2.   Požiadavky uvedené v odseku 1 sa budú zasielať v písomnej podobe na generálny sekretariát Komisie. Okrem toho informácia opísaná v prílohe A sa zároveň oznámi v elektronickej forme príslušným útvarom Generálneho riaditeľstva pre energetiku a dopravu Komisie. Ak nie je k dispozícii vhodný elektronický postup, informácie sa odosielajú najrýchlejším možným alternatívnym spôsobom.

3.   Komisia bude informovať ostatné členské štáty prostredníctvom zástupcov týchto štátov vo Výbore pre leteckú bezpečnosť v súlade s postupmi uvedenými vo vnútorných pravidlách výboru, ako aj v pravidlách Európskej agentúry pre leteckú bezpečnosť.

Článok 3

Spoločná konzultácia s orgánmi, ktoré sú zodpovedné za regulačný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami

1.   Členský štát, ktorý chce predložiť Komisii požiadavku podľa článku 4 ods. 2 základného nariadenia, vyzve Komisiu a ostatné členské štáty, aby sa zúčastnili na všetkých konzultáciách s orgánmi, ktoré sú zodpovedné za regulačný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami.

2.   Prijatie rozhodnutí uvedených v článku 4 ods. 2 a v článku 5 základného nariadenia sa realizuje, ak je to vhodné a realizovateľné, konzultáciami s úradmi zodpovednými za regulačný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami. V každom prípade sa konzultácie konajú spoločne s Komisiou a členskými štátmi.

3.   V súrnych prípadoch sa spoločné konzultácie môžu konať len po prijatí rozhodnutí uvedených v odseku 2. V tomto prípade sa príslušný orgán informuje o tom, že rozhodnutie má byť prijaté podľa článku 4 ods. 2 alebo článku 5 ods. 1.

4.   Spoločné konzultácie sa môžu viesť prostredníctvom korešpondencie a môžu sa uskutočňovať počas návštev na mieste z dôvodu povolenia zhromažďovania dôkazov, ak je to potrebné.

Článok 4

Uplatnenie práva na obranu leteckých dopravcov

1.   Ak Komisia zvažuje, či má schváliť rozhodnutie na základe článku 4 ods. 2 alebo článku 5 základného nariadenia, príslušných leteckých dopravcov informuje o podstatných faktoch a pohnútkach, ktoré tvoria základ tohto rozhodnutia. Príslušný letecký dopravca má možnosť predložiť Komisii písomné poznámky do 10 pracovných dní od dátumu sprístupnenia týchto informácií.

2.   Výbor informuje ostatné členské štáty prostredníctvom svojich zástupcov vo Výbore pre leteckú bezpečnosť v súlade s postupmi uvedenými vo vnútorných pravidlách výboru. Ak sa to vyžaduje, letecký dopravca má pred prijatím rozhodnutia povolenie prezentovať svoju pozíciu ústne. V prípade potreby by sa ústna prezentácia mohla vykonať pred Výborom pre leteckú bezpečnosť. Počas ústnej prezentácie môžu leteckému dopravcovi pomáhať úrady zodpovedné za regulačný dohľad, ak o to dopravca požiada.

3.   V súrnych prípadoch sa od Komisie nepožaduje, aby pred prijatím predbežného opatrenia v súlade s článkom 5 ods. 1 základného nariadenia konala v súlade s odsekom 1.

4.   Ak Komisia prijme rozhodnutie podľa článku 4 ods. 2 alebo článku 5 základného nariadenia, okamžite informuje dopravcu a úrady zodpovedné za regulačný dohľad nad príslušným leteckým dopravcom.

Článok 5

Vykonávanie

Členské štáty informujú Komisiu o všetkých opatreniach vykonaných na implementáciu rozhodnutí prijatých Komisiou podľa článku 4 ods. 2 alebo článku 5 základného nariadenia.

Článok 6

Mimoriadne opatrenia prijaté členským štátom

1.   Ak členský štát uložil leteckému dopravcovi okamžitý zákaz vykonávania leteckej dopravy na svojom území podľa článku 6 ods. 1 základného nariadenia, o tejto skutočnosti okamžite informuje Komisiu a oznámi informácie uvedené v prílohe B.

2.   Ak členský štát zachovával alebo uložil zákaz vykonávania leteckej dopravy leteckému dopravcovi na vlastnom území podľa článku 6 ods. 2 základného nariadenia, okamžite informuje Komisiu a oznámi informácie uvedené v prílohe C.

3.   Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa zasielajú písomne Generálnemu sekretariátu Komisie. Okrem toho informácia uvedená v prílohe B alebo C sa zároveň elektronicky oznamuje príslušným útvarom Generálneho riaditeľstva Výboru pre energetiku a dopravu. Ak nie je k dispozícii vhodný elektronický postup, informácie sa odosielajú najrýchlejším možným alternatívnym spôsobom.

4.   Výbor informuje ostatné členské štáty prostredníctvom svojich zástupcov vo Výbore pre leteckú bezpečnosť v súlade s postupmi uvedenými vo vnútorných pravidlách výboru.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európske únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2006

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Ustanovený článkom 12 nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4).


PRÍLOHA A

Informácie, ktoré poskytne členský štát predkladajúci žiadosť podľa článku 4 ods. 2 základného nariadenia

Členský štát, ktorý podľa článku 4 ods. 2 základného nariadenia žiada o aktualizáciu zoznamu Spoločenstva, poskytuje Komisii tieto informácie:

 

Členský štát, ktorý predkladá žiadosť:

meno a funkciu úradnej kontaktnej osoby,

e-mail alebo telefón úradnej kontaktnej osoby.

 

Dopravca(-ovia) a lietadlá:

príslušný(-í) dopravca(-ovia) vrátane názvu právnickej osoby (uvedeného na AOC alebo podobnom doklade), obchodného názvu (ak sa odlišuje), čísla AOC (ak je k dispozícii), leteckého opisného čísla ICAO (ak je známe) a úplných kontaktných detailov,

názov(-y) a úplné kontaktné detaily úradu alebo úradov zodpovedných za regulačný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami,

podrobnosti o type lietadiel, štát(-y) registrácie lietadiel, registračné číslo(-a), a ak sú k dispozícii, sériové výrobné čísla príslušného lietadla.

 

Požadované rozhodnutie:

typ požadovaného rozhodnutia: uloženie zákazu vykonávania leteckej dopravy, zrušenie zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo zmena podmienok vykonávania leteckej dopravy,

rozsah pôsobnosti požadovaného rozhodnutia [konkrétny(-i) dopravca(-ovia) alebo všetci dopravcovia, ktorí podliehajú určitému orgánu pre dohľad, konkrétne lietadlo alebo typ(-y) lietadla].

 

Žiadosť o uloženie zákazu vykonávania leteckej dopravy:

podrobný opis bezpečnostného problému (t. j. výsledky kontroly), ktoré viedli k požiadavke celkového alebo čiastočného zákazu (ktoré súvisia so všetkými relevantnými spoločnými kritériami uvedenými v prílohe k základnému nariadeniu),

rozsiahly opis odporúčanej(-ých) podmienky(-ok), ktorá(-é) umožňuje(-ú) zrušenie/odstránenie navrhovaného zákazu. Podmienka sa použije ako základ prípravy plánu nápravných opatrení, a to na základe konzultácie s orgánom alebo orgánmi zodpovednými za regulačný dohľad nad príslušným(-i) leteckým(-i) dopravcom(-ami).

 

Žiadosť o zrušenie zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo o zmenu s tým súvisiacich podmienok:

v náležitých prípadoch dátum a podrobnosti odsúhlaseného plánu nápravných opatrení,

v náležitých prípadoch dokladovanie následnej zhody s odsúhlaseným plánom nápravných opatrení v prípade potreby,

explicitné písomné potvrdenie orgánu alebo orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad príslušným(-i) leteckým(-i) dopravcom(-ami), ktoré potvrdzuje, že plán nápravných opatrení sa implementoval.

 

Uverejnenie:

informácia o tom, či členský štát svoju požiadavku zverejnil.


PRÍLOHA B

Oznámenie členského štátu o mimoriadnych opatreniach prijatých na základe článku 6 ods. 1 základného nariadenia uložiť zákaz vykonávania leteckej dopravy na svojom území

Členský štát, ktorý oznamuje, že letecký dopravca má uložený zákaz vykonávania leteckej dopravy na svojom území v súlade s článkom 6 ods. 1 základného nariadenia, poskytuje Komisii tieto informácie:

 

Členský štát predkladajúci správu:

meno a funkciu úradnej kontaktnej osoby,

e-mail alebo telefón úradnej kontaktnej osoby.

 

Dopravca(-ovia) a lietadlá:

príslušný(-í) dopravca(-ovia) vrátane názvu právnickej osoby (uvedeného na AOC alebo podobnom doklade), obchodného názvu (ak sa odlišuje), čísla AOC (ak je k dispozícii), leteckého opisného čísla ICAO (ak je známe) a úplných kontaktných detailov,

názov(-y) a úplné kontaktné detaily úradu alebo úradov zodpovedných za regulačný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami,

podrobnosti o type lietadiel, štát(-y) registrácie lietadiel, registračné číslo(-a), a ak sú k dispozícii, sériové výrobné číslo(-a) príslušného lietadla.

 

Rozhodnutie:

dátum, čas a trvanie rozhodnutia,

opis rozhodnutia o zamietnutí, prerušení, odvolaní alebo uložení obmedzení na povolenie na prevádzku alebo na technické povolenie,

rozsah pôsobnosti rozhodnutia [konkrétny(-i) dopravca(-ovia) alebo všetci dopravcovia, ktorí podliehajú určitému orgánu pre dohľad, konkrétne lietadlo alebo typ(-y) lietadla],

opis podmienky(-ok) umožňujúcej(-ich) zamietnutie, prerušenie, odvolanie alebo obmedzenie povolenia na prevádzku alebo technického povolenia doručeného členským štátom na zrušenie/odstúpenie.

 

Príslušná bezpečnosť:

podrobný opis bezpečnostného problému (t. j. výsledky kontroly), ktoré viedli k žiadosti o celkový alebo čiastočný zákaz (ktoré súvisia so všetkými relevantnými bežnými kritériami uvedenými v prílohe k základnému nariadeniu).

 

Uverejnenie:

informácia o tom, či členský štát zverejnil svoj zákaz.


PRÍLOHA C

Oznámenie členského štátu o mimoriadnych opatreniach prijatých podľa článku 6 ods. 2 základného nariadenia pokračovať v zákaze vykonávania leteckej dopravy alebo uložiť zákaz vykonávania leteckej dopravy na svojom území, keď Komisia rozhodla, že nezahrnie podobné opatrenia do zoznamu Spoločenstva

Členský štát oznamujúci leteckému dopravcovi pokračovanie zákazu vykonávania leteckej dopravy na svojom území alebo uloženie zákazu podľa článku 6 ods. 2 základného nariadenia poskytuje Komisii tieto informácie:

 

Členský štát predkladajúci správu:

meno a funkciu úradnej kontaktnej osoby,

e-mail alebo telefón úradnej kontaktnej osoby.

 

Dopravca(-ovia) a lietadlá:

príslušný(-í) dopravca(-ovia) vrátane názvu právnickej osoby (uvedeného na AOC alebo podobnom doklade), obchodného názvu (ak sa odlišuje), čísla AOC (v prípade potreby), leteckého opisného čísla ICAO (ak je známe).

 

Odvolanie sa na rozhodnutie Komisie:

dátum akéhokoľvek relevantného dokumentu Komisie a odkaz naň,

dátum rozhodnutia Komisie/Výboru pre leteckú bezpečnosť.

 

Problém bezpečnosti špecificky ovplyvňujúci členský štát


23.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 474/2006

z 22. marca 2006

o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

V kapitole II nariadenia (ES) č. 2111/2005 (ďalej len „základné nariadenie“) sa ustanovujú postupy vytvorenia zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, ako aj postupy, na základe ktorých môžu členské štáty za určitých okolností prijímať mimoriadne opatrenia na uloženie zákazu vykonávania leteckej dopravy na svojom území.

(2)

V súlade s článkom 3 ods. 3 základného nariadenia oznámili všetky členské štáty Komisii totožnosť leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy na ich území, spolu s dôvodmi, ktoré viedli k uloženiu týchto zákazov a so všetkými ďalšími príslušnými informáciami.

(3)

Komisia všetkých príslušných leteckých dopravcov buď priamo, alebo, ak to nebolo možné, prostredníctvom orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad nimi, informovala o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré by boli podkladom pre rozhodnutie o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva.

(4)

V súlade s článkom 7 základného nariadenia umožnila Komisia príslušným leteckým dopravcom nahliadnuť do dokumentov, ktoré poskytli členské štáty, predložiť písomné pripomienky a pripraviť si ústnu prezentáciu pre Komisiu do 10 pracovných dní a pre Výbor pre leteckú bezpečnosť (2).

(5)

Spoločné kritériá pre zváženie zákazu vykonávania leteckej dopravy z bezpečnostných dôvodov na úrovni Spoločenstva sú stanovené v prílohe k základnému nariadeniu.

(6)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Air Bangladesh v súvislosti s konkrétnym lietadlom jej lietadlového parku. Tieto nedostatky zistilo Nemecko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA (3).

(7)

Air Bangladesh nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Nemecka vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane a včas, ani nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neodpovedanie na korešpondenciu z tohto členského štátu. Do dnešného dňa nemalo Nemecko možnosť overiť, či boli bezpečnostné nedostatky napravené.

(8)

Orgány Bangladéša zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou Air Bangladesh nevykonali primeraný dohľad nad jedným konkrétnym lietadlom používaným týmto dopravcom v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru.

(9)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že na Air Bangladesh by sa malo vzťahovať prísne obmedzenie prevádzky a mala by sa zaradiť do prílohy B.

(10)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Air Koryo. Tieto nedostatky zistilo Francúzsko a Nemecko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA (4).

(11)

Pri iných inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA sa zistila neschopnosť spoločnosti Air Koryo odstrániť nedostatky, ktoré predtým oznámilo Francúzsko (5).

(12)

Francúzsko poskytlo odôvodnené a závažné informácie súvisiace s incidentom o skrytých systémových bezpečnostných nedostatkoch na strane spoločnosti Air Koryo.

(13)

Air Koryo nepreukázala dostatočnú schopnosť riešiť tieto bezpečnostné nedostatky.

(14)

Air Koryo nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Francúzska vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane a včas, ani nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neodpovedanie na žiadosť tohto členského štátu.

(15)

Nápravný akčný plán, ktorý ako odpoveď na žiadosť Francúzska predložila Air Koryo, nebol primeraný ani dostatočný na nápravu zistených závažných bezpečnostných nedostatkov.

(16)

Orgány Kórejskej ľudovodemokratickej republiky zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou Air Koryo nevykonali primeraný dohľad nad týmto dopravcom v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru.

(17)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Air Koryo nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

(18)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Ariana Afghan Airlines v súvislosti s určitými lietadlami, ktoré táto spoločnosť prevádzkuje. Tieto nedostatky zistilo Nemecko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA (6).

(19)

Ariana Afghan Airlines nepreukázala dostatočnú schopnosť riešiť tieto bezpečnostné nedostatky.

(20)

Ariana Afghan Airlines nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Nemecka vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane a včas, ani nepreukázala dostatok komunikácie, čo dokazuje neposkytnutie primeraných odpovedí na korešpondenciu z tohto členského štátu.

(21)

Príslušné orgány Afganistanu, u ktorých sú zaregistrované lietadlá používané spoločnosťou Ariana Afghan Airlines, nevykonali plne primeraný dohľad nad lietadlami používanými týmto dopravcom v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru.

(22)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Ariana Afghan Airlines nespĺňa príslušné bezpečnostné normy vzhľadom na všetky jej lietadlá, okrem lietadla A310 s registračným číslom F-GYYY, ktoré je zaregistrované vo Francúzsku a podlieha dohľadu francúzskych orgánov.

(23)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti BGB Air. Tieto nedostatky zistilo Taliansko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA (7).

(24)

BGB Air nepreukázala dostatočnú schopnosť či ochotu riešiť tieto bezpečnostné nedostatky, čo dokazuje predloženie vlastného ohodnotenia podľa noriem ICAO na základe kontrolného zoznamu zahraničných leteckých dopravcov, ktorý poskytlo Taliansko, pričom toto ohodnotenie nezodpovedalo ďalším zisteniam inšpekcií SAFA.

(25)

BGB Air nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Talianska vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane, ani nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neodpovedanie na časť korešpondencie, ktorú zaslal tento členský štát.

(26)

Neexistuje žiaden dôkaz o implementácii primeraného nápravného akčného plánu zo strany spoločnosti BGB Air na odstránenie závažných bezpečnostných nedostatkov ako odpoveď na žiadosť Talianska.

(27)

Orgány Kazachstanu zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou BGB Air plne nespolupracovali s orgánom civilného letectva Talianska, keď vznikli obavy súvisiace s bezpečnosťou prevádzky spoločnosti BGB Air, ktorá v tomto štáte získala povolenie, čo dokazuje neodpovedanie na korešpondenciu, ktorú zaslal tento členský štát.

(28)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že BGB Air nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

(29)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Buraq Air v súvislosti s jej nákladnou dopravou. Tieto nedostatky zistilo Švédsko a Holandsko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA (8).

(30)

Buraq Air nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Nemecka vo veci bezpečnostných aspektov jej nákladnej dopravy primerane a včas, ani nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neodpovedanie na korešpondenciu z tohto členského štátu.

(31)

Orgány Líbye zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou Buraq Air nevykonali primeraný dohľad nad nákladnou dopravou tohto dopravcu v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru.

(32)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že na Buraq Air by sa mali vzťahovať prísne obmedzenia prevádzky a mala by sa zaradiť do prílohy B.

(33)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Air Service Comores. Tieto nedostatky zistil jeden členský štát, Francúzsko, pri inšpekcii na ploche vykonanej v rámci programu SAFA (9).

(34)

Neexistuje žiaden dôkaz o implementácii primeraného nápravného akčného plánu zo strany spoločnosti Air Service Comores na odstránenie zistených závažných bezpečnostných nedostatkov ako odpoveď na žiadosť Francúzska.

(35)

Orgány zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou Air Service Comores nepreukázali dostatočnú schopnosť riešiť tieto bezpečnostné nedostatky.

(36)

Orgány Komor zodpovedné za regulačný dohľad v primeranom čase nespolupracovali s orgánom civilného letectva Francúzska, keď vznikli obavy súvisiace s bezpečnosťou prevádzky dopravcu, ktorý v tomto štáte získal licenciu alebo povolenie.

(37)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Air Service Comores nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

(38)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti GST Aero Air Company. Tieto nedostatky zistilo Taliansko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA (10).

(39)

GST Aero Air Company nepreukázala dostatočnú schopnosť či ochotu riešiť tieto bezpečnostné nedostatky.

(40)

GST Aero Air Company nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Talianska vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane a včas, ani nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neodpovedanie na korešpondenciu, ktorú zaslal tento členský štát.

(41)

Neexistuje žiaden dôkaz o implementácii primeraného nápravného akčného plánu zo strany spoločnosti GST Aero Air Company na odstránenie závažných bezpečnostných nedostatkov ako odpoveď na žiadosť Talianska.

(42)

Orgány Kazachstanu zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou GST Aero Air Company plne nespolupracovali s orgánom civilného letectva Talianska, keď vznikli obavy súvisiace s bezpečnosťou prevádzky dopravcu, ktorý v tomto štáte získal licenciu alebo povolenie, čo dokazujú obmedzené odpovede na korešpondenciu, ktorú zaslalo Taliansko.

(43)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že GST Aero Air Company nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

(44)

Orgány Kirgizska zodpovedné za regulačný dohľad nepreukázali dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy v súvislosti so spoločnosťou Phoenix Aviation. Hoci oprávnenie leteckého prevádzkovateľa vydalo pre spoločnosť Phoenix Aviation Kirgizsko, existuje dôkaz o tom, že táto spoločnosť má svoje hlavné miesto podnikania v Spojených arabských emirátoch (SAE), čo je v rozpore s požiadavkami prílohy 6 k Chicagského dohovoru. Z hodnotiacej správy Národnej rady USA pre dopravnú bezpečnosť (US National Transportation Safety Board) (11) o nehode letu 904 spoločnosti Kam Air, ktorú prevádzkuje Phoenix Aviation, vyplýva, že Phoenix Aviation má svoje sídlo v SAE.

(45)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Phoenix Aviation nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

(46)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Phuket Airlines. Tieto nedostatky zistili dva členské štáty, Spojené kráľovstvo a Holandsko, pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA (12).

(47)

Phuket Airlines nepreukázala dostatočnú schopnosť riešiť včas a primerane tieto bezpečnostné nedostatky.

(48)

Orgány Thajska zodpovedné za regulačný dohľad plne nespolupracovali s orgánom civilného letectva Holandska, keď vznikli obavy súvisiace s bezpečnosťou spoločnosti Phuket Airlines, ktorá v tomto štáte získala povolenie, čo dokazuje neposkytnutie relevantných odpovedí na korešpondenciu z tohto členského štátu.

(49)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Phuket Airlines nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

(50)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Reem Air. Tieto nedostatky pôvodne zistilo Holandsko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA (13).

(51)

Pri následných inšpekciách na ploche vykonaných na konkrétnom lietadle v rámci programu SAFA Holandsko potvrdilo nechopnosť spoločnosti Reem Air odstrániť nedostatky (14).

(52)

Reem Air nepreukázala dostatočnú schopnosť či ochotu riešiť tieto bezpečnostné nedostatky.

(53)

Reem Air nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Holandska vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane a včas, ani nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neodpovedanie na korešpondenciu, ktorú zaslal tento členský štát.

(54)

Neexistuje žiaden dôkaz o implementácii primeraného nápravného akčného plánu zo strany spoločnosti Reem Air na odstránenie zistených závažných bezpečnostných nedostatkov ako odpoveď na žiadosť Holandska.

(55)

Orgány Kirgizska zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou Reem Air nevykonali primeraný dohľad nad týmto dopravcom v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru, čo dokazujú pretrvávajúce závažné bezpečnostné nedostatky. Okrem toho, spoločnosť Reem Air získala na základe informácií, ktoré poskytla Komisii v priebehu vypočutia, dôkaz, že hoci oprávnenie leteckého prevádzkovateľa vydalo Kirgizsko, táto spoločnosť má svoje hlavné miesto podnikania v Spojených arabských emirátoch (SAE), čo je v rozpore s požiadavkami prílohy 6 k Chicagského dohovoru.

(56)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Reem Air nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

(57)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Silverback Cargo Freighters. Tieto nedostatky zistilo Belgicko pri inšpekcii na ploche vykonanej v rámci programu SAFA (15).

(58)

Silverback Cargo Freighters, ktorá rovnako zabezpečuje údržbu (kontroly A&B) svojich vlastných lietadiel, nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva tohto členského štátu vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane a včas, ani nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neposkytnutie relevantných odpovedí na žiadosti tohto členského štátu.

(59)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Silverback Cargo Freighters nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

(60)

Orgány civilného letectva Konžskej demokratickej republiky (KDR) majú napriek svojmu úsiliu pretrvávajúce problémy s implementáciou a presadzovaním príslušných bezpečnostných noriem, čo dokazuje súhrnná správa o audite riaditeľstva pre civilné letectvo Konžskej demokratickej republiky (Kinshasa, 11.–18. júna 2001), ktorý sa uskutočnil v rámci Všeobecného programu hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou (USOAP) Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO). V súčasnosti nie je v prevádzke najmä žiadny systém pre udeľovanie povolení leteckým prevádzkovateľom.

(61)

Orgány KDR zodpovedné za regulačný dohľad následne nepreukázali dostatočnú schopnosť vykonávať primeraný regulačný dohľad.

(62)

Zákaz vykonávania leteckej dopravy bol uložený leteckej spoločnosti Central Air Express z dôvodu preukázaných nedostatkov v súvislosti s medzinárodnými bezpečnostnými normami, ako aj pre nedostatočnú spoluprácu s členským štátom.

(63)

Belgicko (16) a Hewa Bora Airways (HBA) poskytli informácie, podľa ktorých nedostatky v prípade HBA, ktoré v minulosti zaznamenali belgické orgány, v súvislosti s určitými lietadlami sa výrazne napravili. Belgicko tiež informovalo Komisiu o svojom zámere vykonávať systematické inšpekcie spoločnosti HBA na ploche. Vzhľadom na to sa usudzuje, že tomuto leteckému dopravcovi by sa malo povoliť pokračovať v jeho súčasnej prevádzke.

(64)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie v Konžskej demokratickej republike (KDR), by sa mali zaradiť do prílohy A s výnimkou spoločnosti Hewa Bora Airways (HBA), ktorá by sa mala zaradiť do prílohy B.

(65)

Orgány Rovníkovej Guiney zodpovedné za regulačný dohľad plne nespolupracovali s orgánom civilného letectva Spojeného kráľovstva v prípade vzniku obáv súvisiacich s bezpečnosťou prevádzky dopravcu, ktorý v tomto štáte získal licenciu alebo povolenie. Spojené kráľovstvo písomne požiadalo 27. marca 2002 (17) generálneho riaditeľa civilného letectva v Rovníkovej Guinei o objasnenie týchto bodov:

značný nárast počtu lietadiel zaregistrovaných v Rovníkovej Guinei a návrhy, aby register mohol riadiť Úrad pre registráciu lietadiel (ARB) alebo obdobná organizácia;

skutočnosť, že mnohí prevádzkovatelia, ktorí sú držiteľmi oprávnenia leteckého prevádzkovateľa (AOC), ktoré vydala Rovníková Guinea, nemali svoje hlavné miesto podnikania v Rovníkovej Guinei.

Spojené kráľovstvo upozornilo listom generálneho riaditeľa civilného letectva aj na to, že nebude môcť povoliť leteckým spoločnostiam Rovníkovej Guiney ďalšiu obchodnú prevádzku na svojom území, kým sa orgány Spojeného kráľovstva nepresvedčia, že nad týmito leteckými spoločnosťami existuje dostatočný dohľad. Rovníková Guinea na tento list neodpovedala.

(66)

Orgány Rovníkovej Guiney zodpovedné za regulačný dohľad nepreukázali dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy, čo dokazujú najmä audity a súvisiace nápravné akčné plány, ktoré boli vypracované na základe Všeobecného programu hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou (USOAP) Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO). Audit USOAP Rovníkovej Guiney sa uskutočnil v máji 2001 a na základe neho sa do správy o audite (18) uviedlo, že orgán civilného letectva nebol v čase auditu schopný poskytnúť primeraný dohľad nad svojimi leteckými spoločnosťami a zabezpečiť, aby boli prevádzkované v súlade s normami ICAO. Audit obsahuje tieto konkrétne zistenia:

nedostatočná organizácia schopná vykonávať činnosti dohľadu nad bezpečnosťou, najmä nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v oblasti vydávania licencií, prevádzky lietadla alebo osvedčovania letovej spôsobilosti;

neschopnosť zistiť počet lietadiel v registri alebo počet vydaných platných osvedčení letovej spôsobilosti;

nevytvorenie štruktúrovaného systému pre udeľovanie povolení leteckým prevádzkovateľom a pre dozor nad týmito prevádzkovateľmi;

neprijatie predpisov o leteckej prevádzke;

nevykonávanie dohľadu nad oprávnenými prevádzkovateľmi;

neimplementácia systému pre výkon základných povinností agentúry na kontrolu letovej spôsobilosti.

Okrem toho generálne riaditeľstvo pre civilné letectvo Rovníkovej Guiney dosiaľ nepredložilo ICAO akčný plán na riešenie týchto zistení auditov (19) a neuskutočnili sa preto ani následné opatrenia po audite.

(67)

Orgány Rovníkovej Guiney zodpovedné za regulačný dohľad nepreukázali dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru. Niektorí držitelia oprávnenia leteckého prevádzkovateľa (AOC), ktoré vydala Rovníková Guinea, v skutočnosti nemali svoje hlavné miesto podnikania v Rovníkovej Guinei, čo je v rozpore s požiadavkami prílohy 6 k Chicagskému dohovoru (20).

(68)

Orgány Rovníkovej Guiney zodpovedné za regulačný dohľad nad nasledujúcimi leteckými dopravcami nepreukázali dostatočnú schopnosť vykonať primeraný bezpečnostný dohľad nad týmito dopravcami: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE – Compagnie Aeree(?) de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE – Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie v Rovníkovej Guinei, by mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy a mali by sa zaradiť do prílohy A.

(70)

Existujú overené dôkazy o vážnych bezpečnostných nedostatkoch zo strany spoločnosti International Air Services, ktorá získala povolenie v Libérii. Tieto nedostatky zistilo Francúzsko pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA (21).

(71)

Orgány Libérie zodpovedné za regulačný dohľad plne nespolupracovali s orgánom civilného letectva Spojeného kráľovstva, keď boli informované o závažných bezpečnostných nedostatkoch zistených pri inšpekcii lietadla zaregistrovaného v Libérii, ktorú na ploche vykonal orgán civilného letectva Spojeného kráľovstva 5. marca 1996 (22). Obavy súvisiace s bezpečnosťou prevádzky dopravcov, ktorí v Libérii získali licenciu alebo povolenie, vznikli ihneď po tom, ako 12. marca 1996 libérijské riaditeľstvo pre civilné letectvo (DCA) dostalo oznámenie od orgánu civilného letectva Spojeného kráľovstva, že všetky žiadosti o povolenie obchodnej prevádzky do Spojeného kráľovstva pre lietadlá zaregistrované v Libérii budú zamietnuté, kým libérijské orgány nepreukážu existenciu účinného regulačného systému na zabezpečenie letovej spôsobilosti lietadla v libérijskom registri. Od libérijských orgánov neprišla žiadna odpoveď. Libérijské orgány tiež plne nespolupracovali s francúzskym orgánom civilného letectva, pretože odmietli reagovať, keď Francúzsko vyjadrilo obavy súvisiace s bezpečnosťou prevádzky dopravcu, ktorý v Libérii získal licenciu alebo povolenie.

(72)

Orgány Libérie zodpovedné za regulačný dohľad nepreukázali dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy. Samotná libérijská vláda v roku 1996 (23) pripustila, že nebola schopná udržať regulačnú kontrolu nad lietadlom zaregistrovaným v Libérii z dôvodu občianskeho konfliktu. Hoci komplexná mierová dohoda bola podpísaná v roku 2003 a OSN s národnou dočasnou vládou Libérie pomaly zavádzajú opatrenia na zlepšenie bezpečnosti, je nepravdepodobné, že by sa od roku 1996 schopnosť tamojšej vlády regulovať register zlepšila. ICAO z dôvodu bezpečnostnej situácie ešte v Libérii neuskutočnila audit USOAP.

(73)

Orgány Libérie zodpovedné za regulačný dohľad nad nasledujúcimi leteckými dopravcami preukázali neschopnosť vykonávať primeraný bezpečnostný dohľad nad týmito dopravcami: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie v Libérii, by mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy a mali by sa zaradiť do prílohy A.

(75)

Existujú overené dôkazy o závažných nedostatkoch v oblasti bezpečnosti zo strany leteckej spoločnosti Air Universal Ltd. Tieto nedostatky zistilo Švédsko pri inšpekcii na ploche vykonanej v rámci programu SAFA (24).

(76)

Orgány Sierry Leone zodpovedné za regulačný dohľad plne nespolupracovali s orgánom pre civilné letectvo Švédska, keď vznikli obavy súvisiace s bezpečnosťou prevádzky spoločnosti Air Universal Ltd, ktorá v tomto štáte získala povolenie, čo dokazuje aj nereagovanie na korešpondenciu z tohto členského štátu.

(77)

Spojené kráľovstvo predtým zamietlo alebo zrušilo oprávnenia na vykonávanie leteckej dopravy či technické povolenie dopravcov pod dohľadom Sierry Leone.

(78)

Hoci oprávnenie leteckého prevádzkovateľa pre Air Universal Ltd vydala Sierra Leone, existujú dôkazy, že letecká spoločnosť má v súčasnosti svoje hlavné miesto podnikania v Jordánsku, čo je v rozpore s požiadavkami prílohy 6 k Chicagskému dohovoru.

(79)

Orgány Sierry Leone zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou Air Universal Ltd nevykonali primeraný dohľad nad týmto dopravcom v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru.

(80)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že Air Universal Ltd nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

(81)

Existujú overené dôkazy o závažných nedostatkoch v oblasti bezpečnosti zo strany leteckých dopravcov s povolením získaným v Sierre Leone. Tieto nedostatky zistili tri členské štáty, Spojené kráľovstvo, Malta a Švédsko, pri inšpekciách na ploche vykonaných v rámci programu SAFA (25).

(82)

Orgány Sierry Leone zodpovedné za regulačný dohľad plne nespolupracovali s orgánmi pre civilné letectvo Švédska a Malty, keď vznikli obavy súvisiace s bezpečnosťou prevádzky spoločnosti Air Universal Ltd, ktorá v uvedenom štáte získala povolenie, čo dokazuje aj nereagovanie na korešpondenciu z tohto členského štátu.

(83)

Orgány Sierry Leone zodpovedné za regulačný dohľad nepreukázali dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru. Sierra Leone nezaviedla vhodný systém pre dohľad nad svojimi prevádzkovateľmi alebo lietadlami a nemá technické schopnosti ani zdroje takúto úlohu vykonávať. Niektorí držitelia oprávnenia leteckého prevádzkovateľa (AOC), ktoré vydala Sierra Leone, nemali svoje hlavné miesto podnikania v Sierre Leone, čo je v rozpore s požiadavkami prílohy 6 k Chicagskému dohovoru.

(84)

Nápravný akčný plán, ktorý predložila Sierra Leone, sa považuje za nevhodný (alebo nedostatočný) pre nápravu zistených závažných bezpečnostných nedostatkov. Orgán civilného letectva Sierry Leone uzatvoril zmluvu so súkromnou spoločnosťou International Aviation Surveyors (IAS) na vykonávanie niektorých činností dohľadu v jeho zastúpení. Opatrenia, ktoré sa medzi oboma stranami dohodli v Memorande o porozumení (MoP) (26), však neposkytujú primeraný systém dohľadu nad lietadlami v registri Sierry Leone. Najmä:

lietadlá/letecké spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje MoP, nemali sídlo v Sierre Leone a pracovníci IAS nemali sídlo v Sierre Leone ani v krajine, v ktorej mali sídlo letecké spoločnosti;

IAS nemala podľa všetkého žiadne vykonávacie právomoci;

IAS prevzala zodpovednosť za bežné kontroly príslušných leteckých spoločností, no úroveň kontrolnej činnosti sa nekonkretizovala;

MoP poskytlo IAS zmluvný vzťah s príslušnými leteckými spoločnosťami;

MoP sa podľa všetkého primerane nevenovalo dohľadu nad letovou prevádzkou.

(85)

Orgány Sierry Leone zodpovedné za regulačný dohľad nad nasledujúcimi leteckými dopravcami nepreukázali schopnosť vykonávať primeraný bezpečnostný dohľad nad týmito dopravcami: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Heavylift Cargo, Paramount Airlines, Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie v Sierre Leone, by mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy a mali by sa zaradiť do prílohy A.

(87)

Existujú overené dôkazy o závažných nedostatkoch v oblasti bezpečnosti zo strany spoločnosti Jet Africa, leteckého dopravcu s povolením získaným v Svazijsku. Tieto nedostatky zistilo Holandsko pri inšpekcii na ploche vykonanej v rámci programu SAFA (27).

(88)

Jet Africa nereagovala na vyšetrovanie orgánu civilného letectva Holandska vo veci bezpečnostných aspektov jej prevádzky primerane a včas, pričom nepreukázala dostatok transparentnosti či komunikácie, čo dokazuje neodpovedanie na korešpondenciu, ktorú zaslal tento členský štát.

(89)

Neexistuje žiaden dôkaz o tom, že by spoločnosť Jet Africa ako reakciu na žiadosť Holandska predložila nápravný akčný plán na odstránenie závažných nedostatkov v oblasti bezpečnosti.

(90)

Orgány Svazijska zodpovedné za regulačný dohľad nepreukázali dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy, čo je možné dokázať najmä na základe auditu USOAP, ktorý sa uskutočnil v marci 1999. V správe o audite (28) sa dospelo k záveru, že v čase auditu nebolo Svazijsko schopné uspokojivo vykonávať úlohy spojené s bezpečnostným dohľadom v súvislosti s jeho leteckými spoločnosťami a registrom lietadiel. V správe sa tiež uvádza, že nebolo možné určiť skutočný počet lietadiel v registri, pretože register sa riadne neudržiaval. Audítorská skupina nemohla taktiež určiť skutočný počet licencií leteckého personálu vydaných Svazijskom, ktoré boli stále platné, pretože záznamy sa neudržiavali. Následné opatrenia po audite USOAP sa neuskutočnili, pretože Svazijsko neposkytlo ICAO informácie o pokroku, ktorý dosiahlo v implementácii akčného plánu s cieľom riešiť zistenia auditu.

(91)

Orgány Svazijska zodpovedné za regulačný dohľad nad nasledujúcimi leteckými dopravcami preukázali neschopnosť vykonávať primeraný bezpečnostný dohľad nad týmito dopravcami: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie v Svazijsku, by mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy a mali by sa zaradiť do prílohy A.

(93)

Keďže by to neznížilo bezpečnosť, všetkým uvedeným leteckým dopravcom je možné povoliť vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(94)

Zoznam Spoločenstva sa musí pravidelne a na požiadanie aktualizovať s cieľom zohľadniť vývoj bezpečnosti v súvislosti s príslušnými leteckými dopravcami a na základe ďalších dôkazov o prijatých nápravných opatreniach.

(95)

Vzhľadom na dôkazy, ktoré poskytla spoločnosť Tuninter a orgány Tuniska zodpovedné za regulačný dohľad nad touto spoločnosťou a vzhľadom na ďalšie potvrdenie zo strany Talianska sa dospelo k záveru, že existuje podložený dôkaz, že bezpečnostné nedostatky, ktoré zaznamenali talianske orgány počas dvoch inšpekcií na mieste, tento letecký dopravca napravil.

(96)

Na základe informácií, ktoré poskytlo Nemecko, sa dospelo k záveru, že už neexistuje žiadny podložený dôkaz o nedostatku schopnosti alebo ochoty tadžických orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad leteckými dopravcami, ktorí získali povolenie v tomto štáte.

(97)

Na základe informácií, ktoré poskytlo Belgicko a podľa ktorých sa nedostatky, ktoré viedli k vnútroštátnemu zákazu leteckej prevádzky spoločností I.C.T.T.P.W. a South Airlines, úplne napravili a dospelo sa k záveru, že už neexistuje žiadny podložený dôkaz o pretrvávajúcich bezpečnostných nedostatkoch na strane týchto leteckých dopravcov.

(98)

Na základe informácií, ktoré poskytlo Nemecko a podľa ktorých konkrétne lietadlo, pre ktoré sa uložilo prevádzkové obmedzenie spoločnosti Atlant Soyuz, už nie je súčasťou jej lietadlového parku a dospelo sa k záveru, že už neexistuje žiadny podložený dôkaz o pretrvávajúcich bezpečnostných nedostatkoch na strane tohto leteckého dopravcu.

(99)

Na základe informácií dostupných v tomto štádiu sa dospelo k záveru, že neexistuje žiadny podložený dôkaz o nenapravených závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane spoločnosti Air Mauritanie. Avšak spôsobilosť orgánov Mauritánie, ktoré sú zodpovedné za regulačný dohľad nad týmto leteckým dopravcom, sa ešte musí posúdiť. Na tento účel by Komisia mala vykonať hodnotenie orgánov Mauritánie zodpovedných za regulačný dohľad nad týmto leteckým dopravcom a podnikov, za ktoré zodpovedá, v rámci 2 mesiacov v spolupráci s orgánmi zainteresovaných členských štátov.

(100)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa vytvára zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II základného nariadenia.

Článok 2

Zákazy vykonávania leteckej dopravy

1.   Leteckí dopravcovia uvedení v prílohe A podliehajú zákazu vykonávania akejkoľvek leteckej dopravy v rámci Spoločenstva.

2.   Leteckí dopravcovia uvedení v prílohe B podliehajú prevádzkovým obmedzeniam v rámci Spoločenstva. Prevádzkové obmedzenia spočívajú v zákaze používania konkrétneho lietadla alebo konkrétnych typov lietadiel uvedených v prílohe B.

Článok 3

Vykonávanie

Členské štáty informujú Komisiu o všetkých opatreniach, ktoré prijmú podľa článku 3 ods. 1 základného nariadenia na presadzovanie zákazov vykonávania leteckej dopravy na svojom území uvedených v zozname Spoločenstva v súvislosti s leteckými dopravcami, ktorí týmto zákazom podliehajú.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2006

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Zriadený článkom 12 nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4).

(3)  LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004.

(4)  DGAC/F 2000-210.

Žiaden odkaz na ďalšiu inšpekciu v rámci SAFA vykonanú zo strany Nemecka.

(5)  DGAC/F-2000-895.

(6)  LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597.

(7)  ENAC-IT-2005-237.

(8)  LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47.

(9)  DGAC/F-2005-1222.

(10)  ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370.

(11)  Hodnotiaca správa Národnej rady USA pre dopravnú bezpečnosť, 2. marca 2005, (NTSB ID: DCA05RA033).

(12)  CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56.

(13)  CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196.

(14)  CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235.

(15)  BCAA-2005-36.

(16)  Inšpekcia na ploche v rámci programu SAFA vykonaná belgickými orgánmi 11. marca 2006 v Bruseli.

(17)  Korešpondencia medzi ministerstvom dopravy Spojeného kráľovstva a generálnym riaditeľstvom pre civilné letectvo Rovníkovej Guiney o registri lietadiel Rovníkovej Guiney (27. marca 2002).

(18)  Súhrnná správa ICAO – USOAP – audit riaditeľstva pre civilné letectvo Republiky Rovníkovej Guiney (Malabo 14.–18. mája 2001).

(19)  Pracovný dokument Rady ICAO C-WP/12471.

(20)  Korešpondencia medzi ministerstvom dopravy Spojeného kráľovstva a ECAC o Otázke dokumentácie lietadla od neschválených spoločností (6. augusta 2003).

(21)  DGAC/F-2004 č. 315, 316.

(22)  Regulačná skupina UK-CAA – Správa o prieskume lietadla, 5. marca 1996 (Úradný kód: 223).

(23)  Korešpondencia medzi libérijským ministerstvom dopravy a generálnym riaditeľstvom pre civilné letectvo Spojeného kráľovstva o „neschopnosti udržať regulačnú kontrolu nad lietadlom zaregistrovaným v Libérii z dôvodu libérijského občianskeho konfliktu“, 28. augusta 1996.

(24)  LFV-S-04-0037.

(25)  CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37.

(26)  Memorandum o porozumení medzi riaditeľstvom pre civilné letectvo Sierry Leone a FAST International Aviation Surveyors o kontrole, dohľade a poskytovaní regulačných služieb leteckým dopravcom z iných regiónov (IAS/SL DCA MOA 201101).

(27)  CAA/NL-2004-98.

(28)  Súhrnná správa ICAO – USOAP – audit riaditeľstva civilného letectva Svazijska (Mbabane 9.–12. marca 1999).


PRÍLOHA A

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÝCH VŠETKY PREVÁDZKY PODLIEHAJÚ ZÁKAZU V RÁMCI SPOLOČENSTVA (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo oprávnenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) alebo číslo prevádzkovej licencie

Číslo označenia leteckej spoločnosti ICAO

Štát prevádzkovateľa

Air Koryo

neznáme

KOR

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)

Air Service Comores

neznáme

neznáme

Komory

Ariana Afghan Airlines (2)

009

AFG

Afganistan

BGB Air

AK-0194-04

neznáme

Kazachstan

GST Aero Air Company

AK 0203-04

BMK

Kazachstan

Phoenix Aviation

02

PHG

Kirgizsko

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Thajsko

Reem Air

07

REK

Kirgizsko

Silverback Cargo Freighters

neznáme

VRB

Rwanda

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí dostali povolenie od orgánov Konžskej demokratickej republiky (KDR) zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

neznáme

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Konžská demokratická republika (KDR)

AFRICAN COMPANY AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/017/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIGLE AVIATION

ministerský podpis

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR BOYOMA

ministerský podpis

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/010/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR TROPIQUES s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/007/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

ATO – Air Transport Office

neznáme

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Konžská demokratická republika (KDR)

BUSINESS AVIATION s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/012/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BUTEMBO AIRLINES

ministerský podpis

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

CAA – Compagnie Africaine d’Aviation

409/CAB/MIN/TC/016/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/032/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

CENTRAL AIR EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Konžská demokratická republika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

CHC STELAVIA

ministerský podpis

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

COMAIR

ministerský podpis

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

C0-ZA AIRWAYS

ministerský podpis

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

DAS AIRLINES

neznáme

RKC

Konžská demokratická republika (KDR)

DOREN AIRCARGO

409/CAB/MIN/TC/0168/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

ENTERPRISE WORLD AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Konžská demokratická republika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/014/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/MNL/CM/014/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GALAXY CORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/CM/014/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0403/TW/TK/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GLOBAL AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMA EXPRESS

ministerský podpis

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

ministerský podpis

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

I.T.A.B. – International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

JETAIR – Jet Aero Services, s.p.r.l.

neznáme

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

KINSHASA AIRWAYS, s.p.r.l

neznáme

KNS

Konžská demokratická republika (KDR)

KIVU AIR

ministerský podpis

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

LAC – Lignes Aériennes Congolaises

neznáme

LCG

Konžská demokratická republika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/013/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

MANGO MAT

ministerský podpis

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

RWABIKA „BUSHI EXPRESS“

neznáme

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SAFARI LOGISTICS

409/CAB/MIN/TC/0760/V/KK//2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/034/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/VC-MIN/TC/0405/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

THOM’S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRACEP

neznáme

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TC/035/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANSPORTS AERIENNES CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

UHURU AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/039/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/036/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

WIMBI DIRI AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/005/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí dostali povolenie od orgánov Rovníkovej Guiney zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

neznáme

neznáme

Rovníková Guinea

Air Consul SA

neznáme

RCS

Rovníková Guinea

Avirex Guinee Equatoriale

neznáme

AXG

Rovníková Guinea

COAGE – Compagnie Aeree de Guinee Equatorial

neznáme

COG

Rovníková Guinea

Ecuato Guineana de Aviacion

neznáme

ECV

Rovníková Guinea

Ecuatorial Cargo

neznáme

EQC

Rovníková Guinea

GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA

neznáme

GEA

Rovníková Guinea

GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

neznáme

GET

Rovníková Guinea

Jetline Inc.

neznáme

JLE

Rovníková Guinea

KNG Transavia Cargo

neznáme

VCG

Rovníková Guinea

Prompt Air GE SA

neznáme

POM

Rovníková Guinea

UTAGE – Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

neznáme

UTG

Rovníková Guinea

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí dostali povolenie od orgánov Libérie zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

neznáme

neznáme

Libéria

International Air Services

neznáme

IAX

Libéria

SATGUR AIR TRANSPORT, Corp.

neznáme

TGR

Libéria

WEASUA AIR TRANSPORT, Co. Ltd

neznáme

WTC

Libéria

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí dostali povolenie od orgánov Sierry Leone zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

neznáme

neznáme

Sierra Leone

AEROLIFT, Co. Ltd

neznáme

LFT

Sierra Leone

AFRIK AIR LINKS

neznáme

AFK

Sierra Leone

AIR LEONE, Ltd

neznáme

RLL

Sierra Leone

AIR RUM, Ltd

neznáme

RUM

Sierra Leone

AIR SALONE, Ltd

neznáme

RNE

Sierra Leone

AIR UNIVERSAL, Ltd

00007

UVS

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

neznáme

DTY

Sierra Leone

FIRST LINE AIR (SL), Ltd

neznáme

FIR

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

neznáme

neznáme

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

neznáme

PRR

Sierra Leone

STAR AIR, Ltd

neznáme

SIM

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

neznáme

neznáme

Sierra Leone

WEST COAST AIRWAYS Ltd

neznáme

WCA

Sierra Leone

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí dostali povolenie od orgánov Svazijska zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

neznáme

neznáme

Svazijsko

AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS, (Pty) Ltd

neznáme

AIA

Svazijsko

AIRLINK SWAZILAND, Ltd

neznáme

SZL

Svazijsko

Jet Africa

neznáme

OSW

Svazijsko

NORTHEAST AIRLINES, (Pty) Ltd

neznáme

NEY

Svazijsko

SCAN AIR CHARTER, Ltd

neznáme

neznáme

Svazijsko

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

neznáme

SWX

Svazijsko


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe A by mohlo byť povolené vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(2)  Zákaz vykonávania leteckej dopravy pre spoločnosť Ariana Afghan Airlines sa uplatňuje na všetky lietadlá prevádzkované týmto leteckým dopravcom s výnimkou tohto: A310 registračné číslo F-GYYY.


PRÍLOHA B

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÝCH VŠETKY PREVÁDZKY PODLIEHAJÚ PREVÁDZKOVÝM OBMEDZENIAM V RÁMCI SPOLOČENSTVA (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo oprávnenia leteckého prevádzkovateľa (AOC)

Číslo označenia leteckej spoločnosti ICAO

Štát prevádzkovateľa

Typ lietadla

Registračné číslo (čísla) a prípadne sériové výrobné číslo (čísla)

Štát registrácie

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladéš

B747-269B

S2-ADT

Bangladéš

Buraq Air

002/01

BRQ

Líbya

IL-76

UN-76007 (výr. č. 0003426765)

5a-DNA (výr. č. 0023439140)

5A-DMQ (výr. č. 73479392)

UN-76008 (výr. č. 0033448404)

Líbya

Buraq Air

002/01

BRQ

Líbya

Let L-410

5A-DMT (výr. č. 871928)

Líbya

HBA (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Konžská demokratická republika (KDR)

Všetky lietadlá s výnimkou L-101

Všetky lietadlá s výnimkou 9Q-CHC (výr. č. 193H-1206

Konžská demokratická republika (KDR)


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe B by mohlo byť povolené vykonávať práva prevádzky tým, že použije lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(2)  Hewa Bora Airways smie na svoju bežnú prevádzku v rámci Európskeho spoločenstva použiť len konkrétne uvedené lietadlo.


23.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 475/2006

z 22. marca 2006

o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po závere rokovaní GATT XXIV.6 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2003 z 30. júna 2003, ktorým sa na hospodárske roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz trstinového cukru v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1464/95 a nariadenie (ES) č. 779/96 (3), a najmä jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia povinností pri dodávkach produktov kódu NC 1701 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Článok 16 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia colných kvót na produkty kódu KN 1701 11 10 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(3)

Článok 22 nariadenia (ES) č. 1159/2003 otvára colné kvóty na produkty kódu KN 1701 11 10 s colnou sadzbou 98 eur na každú tonu pre dovozy pochádzajúce z Brazílie, Kuby a ostatných tretích krajín.

(4)

Žiadosti o vydanie dovozných licencií na celkové množstvo prevyšujúce povinné množstvo dodávky pre príslušnú krajinu, určené podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 pre preferenčný cukor AKT – India, boli v týždni od 13. do 17. marca 2006 predložené kompetentným úradom v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003.

(5)

Za týchto okolností Komisia musí určiť redukčný koeficient, ktorý umožní výdaj licencií v pomere k disponibilnému množstvu, a uviesť, že uvedený limit bol dosiahnutý,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné licencie predložené v týždni od 13. do 17. marca 2006 v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003 sa licencie vydávajú v rozmedzí množstvových limitov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 987/2005 (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 568/2005 (Ú. v. EÚ L 97, 15.4.2005, s. 9).


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT–INDIA

Hlava II nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 13.3.2006–17.3.2006

Limit

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidži

100

 

Guyana

100

 

India

100

 

Pobrežie Slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

59,6537

Dosiahnutý

Maurícius

100

 

Mozambik

100

 

Sv.Krištof a Nevis

100

 

Svazijsko

0

Dosiahnutý

Tanzánia

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 


Špeciálny preferenčný cukor

Hlava III nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 13.3.2006–17.3.2006

Limit

India

0

Dosiahnutý

Ostatné

100

 


Koncesný cukor CXL

Hlava IV nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 13.3.2006–17.3.2006

Limit

Brazília

0

Dosiahnutý

Kuba

100

 

Ostatné tretie krajiny

0

Dosiahnutý


23.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 476/2006

z 21. marca 2006

o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 (1), ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 (2) ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá k nariadeniu (EHS) č. 2913/92, a najmä jeho článok 173 ods. 1,

keďže:

(1)

Články 173 až 177 nariadenia (EHS) č. 2454/93 predpokladajú, že Komisia pravidelne stanoví jednotkové hodnoty pre tovary uvedené v klasifikácii obsiahnutej v prílohe č. 26 uvedeného nariadenia.

(2)

Uplatnenie pravidiel a kritérií stanovených vo vyššie uvedených článkoch na skutočnosti oznámené Komisii na základe článku 173 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2454/93 má za následok stanovenie jednotkových hodnôt pre dotknuté tovary v rámci prílohy k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotkové hodnoty, ktoré predpokladá článok 173 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93, sú stanovené v tabuľke prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. marca 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 5).


PRÍLOHA

Kód

Opis

Hodnota jednotných cien na 100 kg

Druhy, odrody, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nové zemiaky

0701 90 50

40,08

23,06

1 144,09

299,08

627,17

10 387,56

138,40

27,90

17,21

153,79

9 601,13

1 496,31

374,36

27,84

 

 

 

 

1.30

Cibuľa (iná ako sadzačka)

0703 10 19

45,11

25,95

1 287,57

336,59

705,82

11 690,26

155,76

31,40

19,37

173,07

10 805,20

1 683,96

421,31

31,33

 

 

 

 

1.40

Cesnak

0703 20 00

176,06

101,29

5 025,18

1 313,66

2 754,69

45 625,04

607,89

122,55

75,58

675,48

42 170,81

6 572,19

1 644,30

122,27

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

75,26

43,30

2 148,16

561,56

1 177,57

19 503,76

259,86

52,39

32,31

288,75

18 027,15

2 809,47

702,90

52,27

 

 

 

 

1.60

Karfiol

0704 10 00

1.80

Kapusta biela a kapusta červená

0704 90 10

46,72

26,88

1 333,53

348,61

731,01

12 107,49

161,31

32,52

20,06

179,25

11 190,84

1 744,06

436,35

32,45

 

 

 

 

1.90

Brokolica [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Čínska kapusta

ex 0704 90 90

97,14

55,88

2 772,67

724,82

1 519,91

25 173,83

335,40

67,62

41,70

372,70

23 267,94

3 626,24

907,25

67,46

 

 

 

 

1.110

Hlávkový šalát

0705 11 00

1.130

Mrkva

ex 0706 10 00

40,79

23,47

1 164,27

304,36

638,22

10 570,73

140,84

28,39

17,51

156,50

9 770,43

1 522,69

380,96

28,33

 

 

 

 

1.140

Reďkovka

ex 0706 90 90

75,69

43,54

2 160,42

564,77

1 184,29

19 615,06

261,34

52,69

32,49

290,40

18 130,03

2 825,51

706,91

52,57

 

 

 

 

1.160

Hrach (Pisum sativum)

0708 10 00

335,80

193,19

9 584,86

2 505,64

5 254,20

87 023,68

1 159,47

233,75

144,16

1 288,38

80 435,20

12 535,57

3 136,28

233,22

 

 

 

 

1.170

Fazuľa:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

183,01

105,29

5 223,79

1 365,58

2 863,56

47 428,31

631,91

127,40

78,57

702,17

43 837,56

6 831,95

1 709,29

127,10

 

 

 

 

1.170.2

Fazuľa (Phaseolus spp., vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,21

5 765,69

1 507,24

3 160,61

52 348,30

697,47

140,61

86,72

775,01

48 385,06

7 540,66

1 886,60

140,29

 

 

 

 

1.180

Bôby

ex 0708 90 00

1.190

Artičoky

0709 10 00

1.200

Špargľa:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Zelená

ex 0709 20 00

283,28

162,97

8 085,57

2 113,70

4 432,32

73 411,18

978,10

197,19

121,61

1 086,85

67 853,29

10 574,72

2 645,69

196,74

 

 

 

 

1.200.2

Ostatná

ex 0709 20 00

498,42

286,74

14 226,44

3 719,02

7 798,60

129 165,88

1 720,95

346,95

213,97

1 912,29

119 386,85

18 606,07

4 655,06

346,15

 

 

 

 

1.210

Baklažán (ľuľok)

0709 30 00

149,51

86,01

4 267,38

1 115,56

2 339,28

38 744,79

516,22

104,07

64,18

573,61

35 811,46

5 581,10

1 396,34

103,83

 

 

 

 

1.220

Zeler rebrový [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

64,31

37,00

1 835,59

479,85

1 006,23

16 665,83

222,05

44,77

27,61

246,74

15 404,08

2 400,68

600,63

44,66

 

 

 

 

1.230

Kuriatka

0709 59 10

334,34

192,35

9 543,07

2 494,71

5 231,28

86 644,21

1 154,41

232,73

143,53

1 282,76

80 084,46

12 480,91

3 122,60

232,20

 

 

 

 

1.240

Sladká paprika

0709 60 10

177,10

101,88

5 054,87

1 321,43

2 770,96

45 894,64

611,48

123,28

76,03

679,47

42 420,00

6 611,02

1 654,01

122,99

 

 

 

 

1.250

Fenikel

0709 90 50

1.270

Sladké zemiaky, celé, čerstvé (určené na ľudskú spotrebu)

0714 20 10

117,16

67,40

3 344,09

874,20

1 833,15

30 361,91

404,53

81,55

50,30

449,51

28 063,24

4 373,57

1 094,22

81,37

 

 

 

 

2.10

Jedlé gaštany (Castanea spp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananás, čerstvý

ex 0804 30 00

61,76

35,53

1 762,93

460,86

966,40

16 006,11

213,26

42,99

26,52

236,97

14 794,31

2 305,65

576,85

42,90

 

 

 

 

2.40

Avokádo, čerstvé

ex 0804 40 00

165,20

95,04

4 715,40

1 232,68

2 584,87

42 812,49

570,41

115,00

70,92

633,84

39 571,19

6 167,05

1 542,93

114,73

 

 

 

 

2.50

Guajavy a mangá, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomaranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krvavé a polokrvavé

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita a Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

Ostatné

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarínky (vrátane druhov tangerines a satsumas), čerstvé; klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementínky

ex 0805 20 10

141,64

81,49

4 042,87

1 056,87

2 216,21

36 706,39

489,06

98,60

60,81

543,44

33 927,39

5 287,48

1 322,87

98,37

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumas

ex 0805 20 30

130,26

74,94

3 718,01

971,95

2 038,13

33 756,88

449,76

90,67

55,92

499,77

31 201,18

4 862,61

1 216,58

90,47

 

 

 

 

2.70.3

Mandarínky a wilkingy

ex 0805 20 50

75,41

43,38

2 152,34

562,66

1 179,86

19 541,67

260,36

52,49

32,37

289,31

18 062,19

2 814,94

704,27

52,37

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines a ostatné

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

54,22

31,19

1 547,46

404,53

848,28

14 049,87

187,19

37,74

23,27

208,01

12 986,17

2 023,85

506,35

37,65

 

 

 

 

2.85

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé

0805 50 90

79,86

45,95

2 279,56

595,91

1 249,60

20 696,78

275,75

55,59

34,29

306,41

19 129,85

2 981,33

745,90

55,47

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

Biele

ex 0805 40 00

78,85

45,36

2 250,65

588,36

1 233,75

20 434,26

272,26

54,89

33,85

302,53

18 887,20

2 943,51

736,44

54,76

 

 

 

 

2.90.2

Ružové

ex 0805 40 00

80,62

46,38

2 301,26

601,59

1 261,49

20 893,76

278,38

56,12

34,61

309,33

19 311,91

3 009,70

753,00

55,99

 

 

 

 

2.100

Stolové hrozno

0806 10 10

154,83

89,07

4 419,35

1 155,29

2 422,58

40 124,56

534,60

107,78

66,47

594,04

37 086,77

5 779,86

1 446,06

107,53

 

 

 

 

2.110

Vodové melóny

0807 11 00

51,85

29,83

1 479,95

386,88

811,28

13 436,93

179,03

36,09

22,26

198,93

12 419,63

1 935,56

484,26

36,01

 

 

 

 

2.120

Melóny (iné ako vodové melóny):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Druhy Amarillo, Cuper, Honey Dew (vrátane Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vrátane Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

59,86

34,44

1 708,72

446,69

936,68

15 513,91

206,70

41,67

25,70

229,68

14 339,37

2 234,75

559,11

41,58

 

 

 

 

2.120.2

Ostatné

ex 0807 19 00

60,83

35,00

1 736,32

453,90

951,81

15 764,51

210,04

42,34

26,12

233,39

14 570,99

2 270,84

568,14

42,25

 

 

 

 

2.140

Hrušky:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Hrušky – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Ostatné

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marhule

0809 10 00

149,08

85,77

4 255,19

1 112,38

2 332,60

38 634,08

514,74

103,77

64,00

571,98

35 709,13

5 565,16

1 392,35

103,54

 

 

 

 

2.160

Čerešne

0809 20 05

0809 20 95

137,39

79,04

3 921,52

1 025,15

2 149,69

35 604,62

474,38

95,64

58,98

527,12

32 909,03

5 128,77

1 283,17

95,42

 

 

 

 

2.170

Broskyne

0809 30 90

128,47

73,91

3 666,92

958,59

2 010,12

33 293,00

443,58

89,43

55,15

492,90

30 772,42

4 795,79

1 199,86

89,22

 

 

 

 

2.180

Nektárinky

ex 0809 30 10

153,26

88,17

4 374,41

1 143,54

2 397,95

39 716,47

529,16

106,68

65,79

588,00

36 709,58

5 721,07

1 431,36

106,44

 

 

 

 

2.190

Slivky

0809 40 05

223,25

128,43

6 372,08

1 665,76

3 493,03

57 853,94

770,82

155,40

95,84

856,52

53 473,87

8 333,74

2 085,02

155,04

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

179,40

103,21

5 120,51

1 338,58

2 806,94

46 490,53

619,42

124,88

77,01

688,29

42 970,77

6 696,86

1 675,49

124,59

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

828,71

476,76

23 653,91

6 183,51

12 966,51

214 760,53

2 861,37

576,87

355,77

3 179,52

198 501,22

30 935,79

7 739,83

575,54

 

 

 

 

2.210

Plody druhu Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 053,49

606,07

30 069,64

7 860,69

16 483,47

273 010,82

3 637,48

733,33

452,26

4 041,91

252 341,43

39 326,62

9 839,14

731,65

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,77

5 098,64

1 332,87

2 794,95

46 291,96

616,77

124,34

76,69

685,35

42 787,24

6 668,26

1 668,33

124,06

 

 

 

 

2.230

Granátové jablká

ex 0810 90 95

384,47

221,19

10 973,93

2 868,76

6 015,65

99 635,40

1 327,50

267,63

165,05

1 475,10

92 092,10

14 352,27

3 590,80

267,01

 

 

 

 

2.240

Kaki (vrátane tzv. Sharon fruit)

ex 0810 90 95

181,58

104,46

5 182,86

1 354,88

2 841,12

47 056,69

626,96

126,40

77,95

696,67

43 494,07

6 778,41

1 695,89

126,11

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

23.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/37


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. jūna 2005

o schémach pomoci, ktoré Holandsko uplatnilo v prospech spoločnosti AVR na účely spracovávania nebezpečného odpadu

[oznámené pod číslom K(2005) 1789]

(Autentický je iba text v holandskom jazyku)

(Text s významom pre EHP)

(2006/237/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu zakladajúcu Európske spoločenstvo a najmä na článok 88 ods. 2, prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore a najmä na článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán na predloženie pripomienok (1) v zmysle uvedených článkov a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

1   KONANIE

(1)

V liste zo 7. januára 2003 (zaregistrovanom 10. januára 2003 pod číslom A/30189) Holandsko oznámilo prevádzkovú pomoc v prospech spoločnosti AVR Nutsbedrijf Gevaarlijk Afval BV (ďalej sa označuje ako „spoločnosť AVR Nuts“) na účely spracovávania nebezpečného odpadu určeného na zneškodnenie v Holandsku. Prevažná časť tejto pomoci sa týkala spaľovania tohto druhu odpadu v dvoch rotačných bubnových peciach (ďalej sa označujú ako „RBP“). Holandsko sa odvolávalo na aplikáciu článku 86 ods. 2 Zmluvy a požiadalo Komisiu, aby rozhodla, že opatrenie nepredstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy, pretože ide o primeranú kompenzáciu za záväzok poskytovať službu všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle článku 86 ods. 2 Zmluvy. Prípad bol zaregistrovaný ako Schéma pomoci č. N 43/2003.

(2)

V listoch zo 7. februára (s referenčným údajom D/50847) a 22. apríla 2003 (s referenčným údajom D/52566) Komisia požiadala o doplňujúce informácie. Holandsko poskytlo doplňujúce informácie v listoch z 24. marca 2003 (zaregistrovanom 28. marca 2003 pod číslom A/32279) a 19. júna 2003 (zaregistrovanom 25. júna pod číslom A/34394). Zástupcovia Holandska a orgánov Komisie sa stretli 21. mája 2003. Dvaja konkurenti listom z 2. mája 2003 (zaregistrovanom 5. mája 2003 pod číslom A/33155) podali spoločnú sťažnosť proti pomoci. V liste z 20. mája 2003 (zaregistrovanom ešte v ten istý deň pod číslom A/33548) oznámili Komisii, že k tejto sťažnosti sa pripojila dcérska spoločnosť jedného z nich.

(3)

Rozhodnutím C(2003) 1763 z 24. júna 2003 Komisia začala konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy ohľadom oznámenej schémy pomoci. Prípad bol zaregistrovaný ako Schéma pomoci č. C 43/2003. Rozhodnutie bolo oznámené Holandsku listom z 26. júna 2003 (s referenčným údajom D/230250). Toto rozhodnutie bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie z 20. augusta 2003 (2). Komisia dostala pripomienky štyroch zainteresovaných strán (zaregistrované pod číslami A/36309, A/36463, A/36645, A/36679, A/36870, A/37077, A/37480 a A/37569), medzi ktorými bol aj jeden z dvoch konkurentov, ktorí už v máji podali sťažnosť; táto sťažnosť bola podaná v mene ešte jednej ďalšej spoločnosti, ktorá je súčasťou koncernu, ku ktorému patrí jeden z pôvodných dvoch sťažujúcich sa konkurentov (ďalej sa tieto štyri subjekty spoločne označujú ako „dvaja spoločne konajúci konkurenti“). Komisia zaslala tieto pripomienky Holandsku v listoch z 1. októbra (s referenčným údajom D/56129), 29. októbra (s referenčným údajom D/56898), 7. novembra (s referenčným údajom D/57120) a 12. novembra 2003 (s referenčným údajom D/57185). Tieto listy tiež obsahujú ďalšie otázky Komisie.

(4)

V liste z 13. augusta 2003 (zaregistrovanom 14. augusta 2003 pod číslom A/35706) dvaja spoločne konajúci konkurenti Komisii oznámili, že časť pomoci bola spoločnosti AVR Nuts vyplatená a požiadali Komisiu, aby prijala rozhodnutia na základe článku 11 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (3), ktorými by Holandsku uložila povinnosť pozastaviť ďalšie platby a predbežne si vyžiadať vyplatenú pomoc späť. Na žiadosť Komisie z 20. augusta 2003 (list s referenčným údajom D/55321) Holandsko v liste z 25. septembra 2003 (zaregistrovanom 30. septembra 2003 pod číslom A/36690) potvrdilo, že oznámená pomoc, pokiaľ ide o rok 2002 a prvý štvrťrok roku 2003, bola spoločnosti AVR Nuts vyplatená. V liste z 20. októbra 2003 (s referenčným údajom D/56735) Komisia dvom spoločne konajúcim konkurentom oznámila, že nemá v úmysle prijať požadované rozhodnutia. Dvaja spoločne konajúci konkurenti svoju dôraznú žiadosť zopakovali v liste zo 14. novembra 2003 (zaregistrovanom 17. novembra 2003 pod číslom A/37909) a v liste z 1. decembra 2003 (zaregistrovanom 2. decembra 2003 pod číslom A/38325). Tento posledný list sa v skutočnosti minul s odpoveďou Komisie z 24. novembra 2003 (s referenčným údajom D/57541), v ktorom svoje stanovisko potvrdila.

(5)

Po žiadosti o odklad (v liste zo 14. júla 2003, zaregistrovanom 18. júla 2003 pod číslom A/35109, a v liste z 29. októbra 2003, zaregistrovanom 5. novembra 2003 pod číslom A/37568), ktorej bolo v liste z 23. júla 2003 (s referenčným údajom D/54737) vyhovené, Holandsko v liste z 18. decembra 2003 (zaregistrovanom 8. januára 2004 pod číslom A/30088) predložilo pripomienky týkajúce sa rozhodnutia Komisie. Holandsko predložilo pripomienky týkajúce sa pripomienok dotknutých strán v liste z 23. decembra 2003 (zaregistrovanom 8. januára 2004 pod číslom A/30090), z 23. januára 2004 (zaregistrovanom 29. januára 2004 pod číslom A/30621), z 25. februára 2004 (zaregistrovanom 27. februára 2004 pod číslom A/31451) a z 23. apríla 2004 (zaregistrovanom 30. apríla 2004 pod číslom A/33118). Prostredníctvom týchto oboch posledných listov Holandsko informovalo Komisiu aj o momentálnom vývoji v spoločnosti AVR Nuts. Keďže rastúce deficity by si stále vyžadovali vyššie čiastky pomoci, rozhodlo sa o zatvorení jednej z dvoch RBP od 1. júla 2004. Uvažovalo sa ešte o prípadnom zatvorení druhej RBP. Zdalo sa, že pôvodná dohoda o pomoci obsahuje ustanovenia, na základe ktorých by Holandsko priznalo určitú kompenzáciu nákladov na zatvorenie.

(6)

Vzhľadom na nové informácie Komisia prijala rozhodnutie C(2004) 2640 v konečnom znení zo 17. júla 2004 o rozšírení konania podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy na kompenzáciu nákladov na (prípadné) zatvorenie RBP. Toto rozhodnutie bolo zaslané 16. júla 2004 Holandsku, ktoré požiadalo o predĺženie lehoty na predloženie pripomienok týkajúcich sa tohto rozhodnutia, ako aj o stretnutie na prerokovanie aktuálneho vývoja (v liste z 30. júla 2003, zaregistrovanom 4. augusta 2004 pod číslom A/35996). 23. augusta 2004 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Holandska a Komisie. 26. augusta 2004 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie orgánov Komisie a dvoch spoločne konajúcich konkurentov. Okrem toho ešte jedného konkurenta zastupovala advokátska kancelária. Holandsko predložilo pripomienky týkajúce sa rozhodnutia Komisie v liste z 10. septembra 2004 (zaregistrovanom 17. septembra 2004 pod číslom A/36999). Komisia požiadala o ďalšie informácie v liste z 30. septembra 2004 (s referenčným údajom D/56902), ktoré Holandsko poskytlo v liste z 22. októbra 2004 (zaregistrovanom 27. októbra 2004 pod číslom A/38271). V tomto liste Holandsko potvrdilo, že príjemcovi bola vyplatená ďalšia pomoc za zostatok roku 2003, za prvé tri štvrťroky roku 2004 a zatvorenie jedného zo zariadení.

(7)

Rozhodnutie o rozšírení konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie z 9. októbra 2004 (4). Komisia dostala pripomienky dvoch spoločne konajúcich konkurentov (listy zo 16. a 19. novembra 2004, zaregistrované pod číslom A/38860 a A/38978). Komisia tieto pripomienky zaslala Holandsku v liste z 22. novembra 2004 (s referenčným údajom D/58307). Holandsko predložilo pripomienky k týmto pripomienkam a odpovedalo na otázky Komisie v listoch z 22. decembra 2004 (zaregistrovanom 5. januára 2005 pod číslom A/30171) a 12. januára 2005 (zaregistrovanom 17. januára 2005 pod číslom A/30525). V týchto listoch Holandsko upovedomilo Komisiu nielen o rozhodnutí zatvoriť zostávajúcu RBP, ale aj o zodpovedajúcej kompenzácii nákladov na zatvorenie.

(8)

Nakoniec dvaja spoločne konajúci konkurenti potvrdili svoj nesúhlas s pomocou v listoch z 25. apríla 2005 (zaregistrovanom ešte v ten istý deň pod číslom A/33476) a 2. mája 2005 (zaregistrovanom 12. mája 2005 pod číslom A/33884). Po zaslaní týchto listov sa26. mája 2005 uskutočnilo ešte stretnutie orgánov Komisie a dvoch spoločne konajúcich konkurentov. Advokátska kancelária zastupovala opäť aj toho istého tretieho konkurenta (ďalej sa tento konkurent a dvaja ďalší konkurenti označujú ako „traja spoločne konajúci konkurenti“). Na tomto stretnutí bol predložený dokument, z ktorého vyplývalo, že spoločnosti AVR Nuts bola vyplatená ďalšia pomoc na rok 2004.

2   PODROBNÝ POPIS PRÍSLUŠNÝCH OPATRENÍ

2.1   Pozadie a účel

(9)

V článku 5 ods. 1 Smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch (5) je stanovené, že „členské štáty, ak sa to javí ako potrebné alebo užitočné v spolupráci s inými členskými štátmi, prijmú potrebné opatrenia na vybudovanie integrovanej a dostatočnej siete zariadení na odstraňovanie odpadu, pričom sa vezmú do úvahy najlepšie dostupné technológie, ktoré si nevyžadujú nadmerne vysoké náklady. Táto sieť musí umožniť, aby sa Spoločenstvo ako celok mohlo stať sebestačným v oblasti odstraňovania odpadu a aby sa členské štáty mohli usilovať o dosiahnutie tohto cieľa samostatne, pričom sa vezmú do úvahy geografické podmienky alebo potreba špeciálnych zariadení na určité druhy odpadu“. V článku 5 ods. 2 tej istej smernice je stanovené, že „táto sieť musí okrem toho umožniť odstraňovanie odpadu v jednom z najbližších, na tento účel vhodných zariadení pomocou najvhodnejších metód a technológií, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí“.

(10)

Začiatkom 90. rokov bola v Holandsku kvôli týmto cieľom uvedená do prevádzky špeciálna skládka (ďalej sa označuje ako „skládka C2“) a RBP. Skládka C2 sa používa na vhodné zneškodnenie nebezpečného odpadu, ktorý nie je možné spáliť (ďalej sa označuje ako „odpad C2“). RBP sa používajú na vhodné zneškodnenie nebezpečného odpadu, ktorý je aj napriek jeho nízkej výhrevnej hodnote možné spracovať spaľovaním (6) (ďalej sa označuje ako „odpad RBP“). Pri tomto spaľovaní je potrebné dokurovanie plynom a v praxi je z hľadiska nákladov najvýhodnejším palivom nebezpečný odpad s vysokou výhrevnou hodnotou.

(11)

Členské štáty môžu podľa článku 8 ods. 3 Smernice 75/442/ES a článku 4 ods. 3 Nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 z. 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva (7) zakázať vývoz „odpadu určeného na zneškodnenie“. S odpadom tohto druhu je povolené obchodovať jedine po vykonaní rôznych kontrol. Členské štáty však nemôžu všeobecne zakázať vývoz „odpadu určeného na užitočné využitie“ do iných členských štátov (8). Pojmy „odpad určený na zneškodnenie“ a „odpad určený na užitočné využitie“ boli objasnené v rôznych rozsudkoch Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (9). V dôsledku toho je potrebné považovať menší objem nebezpečného odpadu za „odpad určený na zneškodnenie“ a viac odpadu za „odpad určený na užitočné využitie“, čo je rozdiel v porovnaní s výkladom, ktorý doteraz používalo Holandsko. Tento rozdiel nezávisí od výhrevnej hodnoty odpadu, ale skôr od primárneho účelu zariadenia, v ktorom sa odpad spracováva a od druhu tohto odpadu.

(12)

Odpad C2 a odpad RBP dodávajú podniky zo všetkých hospodárskych odvetví. Medzi dôležité odvetvia patria okrem iných metalurgia, obchodné a verejné služby, odvetvie chemického (petrochemického) priemyslu, doprava a ťažba nerastov. Väčšinu odpadu zhromažďujú špecializovaní sprostredkovatelia, ktorých služby sa spravidla týkajú rôznych druhov odpadu podniku: odpad C2 a odpad RBP, iný nebezpečný odpad a odpad, ktorý nie je nebezpečný. Tieto služby sa prirodzene viažu väčšinou na miesto, kde sa odpad produkuje, ale osobitné druhy odpadu sa prepravujú na väčšie vzdialenosti. Rôzne veľké priemyselné spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním odpadu pôsobia v medzinárodnom meradle a majú pobočky vo viacerých krajinách.

(13)

V priebehu minulých rokov sa možnosti užitočného využitia nebezpečného odpadu ďalej rozvinuli. Stále väčší objem odpadu sa využíva v cementárskom priemysle (najmä v Belgicku) alebo na zaplnenie zatvorených baní (najmä v Nemecku). Striktný výklad pojmu „odpad určený na zneškodnenie“ zo strany Súdneho dvora podporil tento rozvoj. Výrobcovia súčasne ďalej obmedzili produkciu odpadu. V rámci zákonných obmedzení môžu aspoň do určitej miery časť z neho zmiešať s menej nebezpečným odpadom, čo umožňuje lacnejšie zneškodnenie alebo užitočné využitie odpadu. Takto klesla ponuka odpadu RBP zo zhruba 80 000/100 000 ton v roku 1995 na zhruba 34 000 ton v roku 2002. V roku 2002 sa ešte očakávalo, že ročne sa vyprodukuje zhruba 38 500 ton. V polovici roku 2004 spoločnosť AVR Nuts odhadovala, že jej budú ročne ponúkať iba16 000 ton odpadu RBP (10). Ponuka odpadu C2 klesla zo zhruba 6 000 ton v roku 2000 na zhruba 4 000 ton v roku 2002. Vývoz nebezpečného odpadu vyprodukovaného v Holandsku vzrástol na zhruba 36 000 ton, pričom zhruba 4 000 ton z neho tvoril odpad RBP, čo spôsobilo nadmernú kapacitu zariadení na odstraňovanie odpadu. K tomuto javu dochádza vo väčšom meradle a týka sa napríklad aj Spojeného kráľovstva, Nemecka a Belgicka.

2.2   Príjemca

(14)

Skládku C2 a rôzne RBP na začiatku vybudovala spoločnosť AVR Chemie CV (ďalej sa označuje ako „spoločnosť AVR Chemie“), v ktorej mal štát podiel 30 % a Holding AVR Bedrijven NV (ďalej sa označuje ako „spoločnosť AVR Holding“ alebo skrátene „spoločnosť AVR“) podiel 70 %. Spoločnosť AVR je na holandskom trhu s odpadom dôležitým hráčom. Momentálne je mesto Rotterdam 100-percentným vlastníkom spoločnosti AVR, ale mesto prednedávnom oznámilo svoj zámer predať svoje podiely v spoločnosti AVR. Od polovice 90. rokov zaznamenala spoločnosť AVR Chemie straty (10,9 milióna EUR v roku 2000 a 7,2 milióna EUR v roku 2001). Preto spoločnosť AVR chcela zatvoriť tri RBP, ktoré v tom čase prevádzkovala. Holandsko už skôr dospelo k dohode o reštrukturalizácii. Súčasne došlo k rozdeleniu spoločnosti AVR Chemie. Bola vytvorená spoločnosť AVR Nuts, ktorá mala pokračovať so spracovávaním odpadu C2 a odpadu RBP po zatvorení jednej z troch RBP. Spoločnosť AVR-Industrial Waste Services Rotterdam BV (ďalej sa označuje ako „spoločnosť AVR IW“) bola založená na vykonávanie zostávajúcich činností na trhoch s (nebezpečným) odpadom, na ktorých spoločnosť AVR chcela ďalej pôsobiť zo svojich vlastných, obchodných dôvodov. Obe spoločnosti sú úplne v rukách spoločnosti AVR. Jedinou zostávajúcou činnosťou spoločnosti AVR Chemie je prenájom zariadení spoločnosti AVR Nuts. Spoločnosť AVR Nuts a spoločnosť AVR IW úzko spolupracujú. Dohoda o poskytovaní služieb stanovuje, že väčšinu riadiacich a obchodných úloh spoločnosti AVR Nuts vykonáva spoločnosť AVR IW.

(15)

Kapacita oboch RBP, pre ktoré má spoločnosť AVR povolenie, predstavuje 100 000 ton nebezpečného odpadu ročne. Kapacita, ktorá je teoreticky k dispozícii, tvorí 80 – 85 % povolenej kapacity. Spoločnosť AVR v roku 2001 spracovala 84 880 ton nebezpečného odpadu (odpadu RBP a iného odpadu), v roku 2002 to bolo 81 274 ton a v roku 2003 to bolo 78 297 ton. Na spaľovanie odpadu RBP je potrebné ako palivo približne rovnaké množstvo iného nebezpečného odpadu. Objem odpadu RBP, ktorý sa skutočne spracoval v RBP, predstavoval podľa odhadu 19 000 ton v roku 2002 a 23 000 ton v roku 2003. Určité druhy odpadu RBP je navyše možné spracovať aj v zariadeniach na spaľovanie domového odpadu, ktoré fungujú pri nižšej výhrevnej teplote.

(16)

Spoločnosť AVR Nuts je povinná viesť oddelené účtovníctvo v súlade so Smernicou Komisie 80/723/EHS z 25. júna 1980 o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi (11).

2.3   Pomoc

2.3.1   Prevádzkové deficity

(17)

Pomoc a činnosti, pre ktoré je táto pomoc poskytovaná, sú popísané v licenčnom rozhodnutí Ministra stavebníctva, územného plánovania a životného prostredia z 3. júla 2002 a v licenčnej dohode medzi Holandskom, spoločnosťou AVR Holding, spoločnosťou AVR Nuts, spoločnosťou AVR IW a niekoľkými ďalšími dcérskymi spoločnosťami, ktorá bola podpísaná 10. júla 2002. Týmto licenčným rozhodnutím štát udeľuje „spoločnosti AVR Nuts výhradné právo využívať po dobu piatich rokov skládku odpadu C2 a spracovávanie nebezpečného odpadu v rotačných bubnových peciach so záväzkom poskytovať skládku odpadu C2 a spracovávanie nebezpečného odpadu v rotačných bubnových peciach ako služby všeobecného hospodárskeho záujmu verejnosti za primeraných, transparentných a nediskriminačných podmienok a za všeobecne prijateľné sadzby, a to pri zohľadnení podmienok a ustanovení, ktoré sú podrobnejšie uvedené ďalej v licenčnej dohode“. Táto dohoda podrobne stanovuje podmienky prevádzkovania činnosti spoločnosti AVR Nuts. Dohoda má platiť od 1. januára 2002 do 31. decembra 2006 vrátane.

(18)

Pomoc predstavuje 100 % vopred stanoveného prevádzkového deficitu vypočítaného na základe metodiky určenej nezávislým účtovníkom. V prípade vopred stanoveného prevádzkového prebytku sa 70 % z neho použije na splatenie pomoci poskytnutej v predošlých rokoch. Vopred stanovený prevádzkový deficit predstavuje 1,5 milióna EUR v roku 2002 a 2,8 milióna EUR v roku 2003. V prílohe I tohto rozhodnutia je uvedené zhrnutie tejto metodiky a jej aplikovanie na roky 2002, 2003 a 2004. Väčšina pomoci sa týka RBP. Napríklad vopred vypočítaný deficit v roku 2003 pre skládku C2 predstavoval 370 000 EUR.

(19)

Podľa dohody o poskytovaní služieb vykonáva spoločnosť AVR IW prevažnú časť administratívnych a prevádzkových úloh spoločnosti AVR Nuts. Na tieto účely dostáva príspevok, ktorý je započítaný vo vopred stanovenom deficite. Započítanie sa uskutočňuje na základe nákladovej ceny („activity based costing“). V praxi to znamenalo, že za obdobie rokov 2002-2004 sa v priemere 30 % režijných nákladov spoločnosti AVR započítalo spoločnosti AVR Nuts.

(20)

Dodatočná výdavková položka, ktorá je začlenená do vopred stanoveného rozpočtu a pre ktorú spoločnosť AVR Nuts dostáva pomoc, ktorú poskytuje ďalej spoločnosti AVR IW, sa týka akvizície odpadu. Vzhľadom na veľký podiel fixných nákladov sa aktívna akvizícia odpadu považovala za nevyhnutnú pre maximálne využitie kapacity a teda na udržanie prevádzkových nákladov na čo najnižšej úrovni. Vopred stanovené a skutočné náklady sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1:

Vopred stanovené a skutočné akvizičné náklady

 

2002

2003

2004

Vopred stanovené dodatočné náklady

514 000

532 000

550 000

Vopred stanovené akvizičné náklady za medzinárodnú akvizíciu

400 000

400 000

Vopred stanovené náklady celkom

914 000

932 000

550 000

Skutočne vzniknuté náklady

875 000

900 000

930 000

21)

Na začiatku mal deficit podľa očakávania stúpnuť na 3,8 milióna EUR v roku 2006, ale trhové a prevádzkové podmienky sa zdali oveľa zložitejšie, ako sa predpokladalo, s malou šancou na zlepšenie. V období rokov 2002-2003 zaznamenala spoločnosť AVR Nuts okrem vopred stanoveného deficitu stratu 12 miliónov EUR. Očakávalo sa, že vopred stanovený deficit za rok 2004 a ďalšie roky bude oveľa vyšší, ako sa predpokladalo; vopred stanovený deficit za rok 2004 predstavoval 8,898 milióna EUR (12). Pri tomto výpočte sa počítalo s rozhodnutím o zatvorení RBP.

2.3.2   Kompenzácia nákladov na zatvorenie

(22)

Vzhľadom na rastúce prevádzkové deficity Holandsko, ako už bolo spomenuté v bodoch 5 a 7, zmenilo svoj postup. Koncom roku 2003 bolo prijaté rozhodnutie o zatvorení jednej z dvoch RBP od 1. júla 2004. V lete roku 2004 bolo prijaté rozhodnutie o zatvorení druhej RBP od 1. januára 2005. Na zostávajúce roky sú vopred stanovené straty za odvoz odpadu C2 podľa očakávaní nízke.

(23)

Podľa licenčnej dohody by štát poskytol spoločnosti AVR finančnú kompenzáciu zostatkovej účtovnej hodnoty investícií, ktoré ešte neboli odpísané, uskutočnených počas obdobia platnosti dohody so súhlasom štátu v prospech spoločnosti AVR Nuts. Za predpokladu použitia tohto ustanovenia holandské úrady pri svojich výpočtoch dospeli ku kompenzácii vo výške 8 670 108 EUR za náklady za zatvorenie prvej RBP. Táto čiastka sa týka rôznych investícií, ktoré boli odpísané na 50 % v prípade, ak by sa týkali oboch RBP, a na 100 % v prípade, ak by boli vykonané osobitne pre RBP, ktorá bola zatvorená. Najdôležitejšie časti tejto čiastky sú 1,9 milióna EUR na investície do protipožiarneho zabezpečenia, 3,3 milióna EUR na homogenizačné zariadenie, 1,5 milióna EUR na výmenu koksových lievikov a 0,5 milióna EUR na bubnový uzáver a kruh Stefferson. Na zatvorenie druhej RBP obsahuje výpočet 11 151 000 EUR za zostatkovú účtovnú hodnotu zariadení a hmotných fixných aktív. Táto čiastka obsahuje ďalších 50 % zostatkovej účtovnej hodnoty uvedených investícií, ktoré boli uskutočnené so súhlasom štátu, a 100 % zostatkovej účtovnej hodnoty investícií uskutočnených so súhlasom štátu, ktoré sa týkajú iba druhej RBP. Táto posledná časť obsahuje najmä investíciu do celkovej revízie zostávajúcej RBP, ktorá sa uskutočnila v priebehu roku 2004. Touto revíziou sa náklady zvýšili o 3 273 000 EUR, čo bolo viac, než sa predpokladalo. Spätne sa to ukázalo ako nevýhodná investícia.

(24)

Keďže licenčná dohoda navyše v zásade zaväzuje Holandsko ku kompenzácii rozpočtových deficitov do roku 2006 vrátane, štát musel rokovať so spoločnosťou AVR o kompenzácii dodatočných nákladov za zatvorenie druhej RBP od 1. januára 2004 - namiesto od pôvodného času, keď mala dohoda skončiť svoju platnosť. Kompenzácia teda obsahuje tieto dodatočné čiastky:

1,75 milióna EUR na kompenzáciu negatívneho dopadu skutočnosti, že klienti (postupne) budú musieť presunúť svoje odpadové toky do iných zariadení už v roku 2004;

5,843 milióna EUR na priebežné fixné náklady v rokoch 2005-2006. Týka sa to nákladov súvisiacich napríklad s infraštruktúrou internetových a komunikačných technológií (ICT), nájmom kancelárskych priestorov, zabezpečovacími zmluvami, nákladov na spoločné zariadenia, ako jedálne atď. Spoločnosť AVR na tieto účely vypočítala vyššiu celkovú čiastku, konkrétne 8,208 milióna EUR;

7,868 milióna EUR na dodatočné náklady na zníženie stavu zamestnancov v dôsledku predčasného zatvorenia zostávajúcej RBP. Táto čiastka sa vypočíta ako rozdiel odhadovaných nákladov na zníženie stavu zamestnancov pri okamžitom zatvorení a odhadovaných nákladov na zníženie stavu zamestnancov pri skončení platnosti dohody o pomoci o dva roky neskôr. Akceptovaná čiastka sa zakladá na podrobnom odhade, ktorý sa týka zhruba 244 spolupracovníkov a počíta s tým, že väčšinu z nich je možné preradiť na iné miesto v rámci podniku;

iné náklady, ako napríklad zostatková účtovná hodnota určitých aktív iných podnikov spoločnosti AVR, ktoré boli získané na poskytovanie služieb v súlade s dohodou o poskytovaní služieb, náklady na správu miesta a náklady, pre ktoré spoločnosť AVR IW nedostáva vyrovnávací príspevok, ktorý by dostávala, ak by sa pokračovalo so spaľovaním v RBP v rokoch 2005 a 2006, náklady na zatvorenie, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, a náklady za odkúpenie kontraktov uzatvorených na viac rokov. Spoločnosť AVR tieto náklady odhadla na celkovú čiastku 29,567 milióna EUR, ktorá zahŕňa napríklad aj čiastku 11,716 milióna EUR na dodatočné straty, ktoré vznikli spoločnosti AVR Nuts v rokoch 2002 a 2003. V priebehu rokovaní sa štát a spoločnosť AVR dohodli len na čiastke 1,238 milióna EUR.

(25)

Pri týchto rokovaniach asistoval Holandsku nezávislý účtovník, ktorého správa bola poskytnutá Komisii. Dohodnutá kompenzácia za zatvorenie druhej RBP predstavovala celkom 27,85 milióna EUR. Táto čiastka je oveľa nižšia ako čiastka stanovená na základe vlastných odhadov spoločnosti AVR, ktorá predstavovala 58,544 milióna EUR (alebo 46,828 milióna EUR, ak by sa nebrali do úvahy dodatočné straty spoločnosti AVR Nuts v rokoch 2002 a 2003). Holandsko vysvetlilo, že v prípade, ak by zostávajúca RBP zostala v prevádzke do konca roku 2006, suma odhadovaných prevádzkových deficitov za roky 2005 a 2006 a kompenzácia nákladov na zatvorenie na konci roka 2006 by predstavovala 31 miliónov EUR. Dohoda o urýchlenom zatvorení teda viedla k zníženiu nákladov pre štát.

(26)

Prostredníctvom tejto kompenzácie za zatvorenie celková pomoc na obdobie rokov 2002 - 2004 dosahuje 49 718 108 EUR, čo vyplýva aj z prehľadu v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2:

Prehľad kompenzácie pre spoločnosť AVR

Vopred stanovený rozpočtový deficit za rok 2002

1 500 000

Vopred stanovený rozpočtový deficit za rok 2003

2 800 000

Vopred stanovený rozpočtový deficit za rok 2004

8 898 000

Kompenzácia zostatkovej účtovnej hodnoty prvej RBP

8 670 108

Kompenzácia zostatkovej účtovnej hodnoty druhej RBP

11 151 000

Kompenzácia dodatočných nákladov na zatvorenie

dodatočné prevádzkové náklady za rok 2004

1 750 000

priebežné fixné náklady za roky 2005-2006

5 843 000

dodatočné náklady na zníženie stavu zamestnancov

7 868 000

ostatné náklady

1 238 000

 

16 699 000

CELKOVÁ POMOC

49 718 108

(27)

Holandsko uznalo, že spoločnosti AVR bola vyplatená pomoc vo výške 19 543 608 EUR. Kompenzácia spojená so zatvorením druhej RBP je uložená na zablokovanom účte.

2.3.3   Záruka za náklady na búracie práce a následné úpravy

(28)

Licenčná dohoda obsahuje aj záruku, ktorej obsahom je, že v prípade, ak dôjde k likvidácii spoločnosti AVR Chemie, štát uhradí maximálne 30 % nákladov na búracie práce a následné úpravy, ktoré budú musieť byť vykonané za účelom odstránenia a zneškodnenia zariadení. Tento percentuálny podiel zodpovedá podielu štátu v spoločnosti AVR Chemie.

2.4   Prevádzkové aspekty

(29)

Skôr, ako bola uzatvorená licenčná dohoda, spoločnosť AVR Chemie už zvýšila svoje sadzby za prevzatie odpadu na 700 NLG za tonu (317,6 EUR za tonu). Ešte vyššie sadzby by podľa Holandska viedli k obchádzaniu predpisov, ako je „primiešavanie“ do iných odpadových tokov a uskladňovanie odpadu na ilegálnych skládkach a neboli by teda účinné pokiaľ ide o zníženie prevádzkového deficitu. Sadzby za prevzatie odpadu sú v porovnaní so sadzbami v susedných krajinách vysoké, čo umožňuje holandská politika zákazu vývozu odpadu určeného na zneškodnenie. Cieľom schém pomoci bolo udržať sadzby na vtedajšej úrovni – nie ich znížiť. Na tento účel obsahuje licenčná dohoda prílohu „Skupiny štruktúry sadzieb, nositeľov sadzieb a výpočet užívateľských sadzieb“. Holandské úrady kontrolujú výšku sadzieb, keďže musia vopred súhlasiť s vopred stanoveným rozpočtovým deficitom a rozhodujúcim prvkom pri jeho výpočte sú samozrejme sadzby.

(30)

Sadzby za prevzatie nebezpečného odpadu s vysokou výhrevnou hodnotou, ktorý sa používa ako palivo sú oveľa nižšie ako sadzby za odpad RBP. Spoločnosť AVR Nuts odoberá prvú kategóriu odpadu za sadzby, ktoré zodpovedajú trhovým podmienkam, konkrétne za sadzby, ktoré by boli účtované pri spracovaní napríklad v RBP v zahraničí alebo v cementárskom priemysle.

(31)

Keďže fixné náklady sú v porovnaní s variabilnými nákladmi veľmi vysoké, spoločnosť AVR Nuts sa snaží maximálne využívať svoju kapacitu s cieľom udržať svoje straty na čo najnižšej úrovni. Preto sa sadzby za prevzatie, ktoré sa účtujú dodávateľom nebezpečného odpadu, znižujú, keď sa zvyšuje ročný ponúkaný objem. Tieto „objemové zľavy“ sa stanovujú vopred a platia, ak sa spolu s odpadom RBP ponúka aspoň 75 % toho istého objemu odpadu s vysokou výhrevnou hodnotou.

(32)

Všetky sadzby sú stanovené vopred na celé licenčné obdobie (13) a platia pre konkurentov spoločnosti AVR, ako aj pre spoločnosť AVR IW. Od začiatku platnosti licenčnej dohody boli sadzby za odpad C2 a odpad RBP verejne dostupné a boli k dispozícii každému dodávateľovi. Od začiatku roka 2004 to platilo aj v prípade nebezpečného odpadu s vysokou výhrevnou hodnotou.

(33)

Na účely plánovania využívania kapacity spoločnosť AVR IW každoročne vyzýva svojich dodávateľov, aby oznámili, koľko odpadu plánujú dodať, a v priebehu roka sa vypočítajú sadzby za prevzatie na základe zodpovedajúcej objemovej zľavy. V prípade, ak je skutočne dodaný objem na konci roka vyšší alebo nižší ako bolo oznámené, nasleduje spätná platba alebo sa vyúčtuje dodatočná prirážka s cieľom vyúčtovať správnu objemovú zľavu na základe skutočne dodaného objemu. Dohody spravidla neobsahujú záväzok dodať dohodnuté množstvo.

3   DÔVODY NA ZAČATIE KONANIA PODĽA ČLÁNKU 88 ODS. 2

(34)

Vo svojom rozhodnutí o začatí konania podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy Komisia vyjadrila pochybnosti týkajúce sa týchto bodov.

(35)

Po prvé Komisia vyjadrila pochybnosti o tom, či je skutočne možné považovať aktivity spoločnosti AVR Nuts za službu všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle článku 86 ods. 2 Zmluvy, pretože nebolo napríklad jasné, či spoločnosť AVR bola jedinou spoločnosťou schopnou poskytovať tento druh služieb za rovnakých alebo porovnateľných podmienok. Komisia ďalej vyjadrila pochybnosti o tom, či Holandsko pri výbere spoločnosti AVR Nuts použilo správny postup. Okrem toho Komisia vyjadrila pochybnosti o tom, či sa za všetkých okolností predchádza porušovaniu zásady „znečisťovateľ platí“, pretože producenti predmetného odpadu musia platiť sadzby za prevzatie, ktoré je možné považovať za bežné náklady.

(36)

Po druhé, Komisia mala pochybnosti, pokiaľ ide o prípadnú „nadmernú kompenzáciu“ s rizikom prieniku do iných segmentov trhu s odpadmi. Komisia sa totiž obávala, že nadmerná kompenzácia môže vyplývať aj zo skutočnosti, že pomoc bola založená na vopred vykonanom výpočte, pričom spoločnosť AVR Nuts si smela ponechať časť prípadného kladného rozdielu medzi skutočnými a vopred stanovenými prebytkami alebo deficitmi.

(37)

Po tretie, Komisia mala pochybnosti, či by v prípade, ak by bolo opatrenie porovnané s článkom 87, komunitárna rámcová úprava týkajúca sa štátnej pomoci v oblasti životného prostredia (14) (ďalej sa označuje ako „rámcová úprava pomoci v oblasti životného prostredia“) mohla poskytnúť základ pre vyhlásenie pomoci za zlučiteľnú so spoločným trhom.

(38)

Vo svojom rozhodnutí o rozšírení konania podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy Komisia vysvetlila, že mala podobné pochybnosti, pokiaľ ide o značne vyššiu čiastku pomoci za rok 2004 a kompenzáciu za urýchlené zatvorenie RBP.

4   PRIPOMIENKY DOTKNUTÝCH STRÁN

(39)

Po rozhodnutí Komisie o začatí konania podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy zaslali svoje pripomienky štyri dotknuté strany.

(40)

Prvá dotknutá strana namietala, že opatrenie údajne narúša hospodársku súťaž na írskom trhu, pretože spoločnosť AVR prostredníctvom svojho 50 %-ného podielu v spoločnom podniku s írskou spoločnosťou Safeway Warehousing/South Coast Transport údajne môže účtovať sadzby pod úrovňou cien nákladov a značne pod úrovňou bežných trhových cien na írskom trhu.

(41)

Druhá dotknutá strana takisto poukazuje na diskriminačnú konkurenčnú výhodu pre spoločný podnik spoločností AVR a Safeway. Z Írska sa dováža veľké množstvo nebezpečného odpadu. Táto dotknutá strana takisto namietala, že opatrenie narúša hospodársku súťaž na medzinárodnom trhu „komplexných čistiacich programov“ týkajúcich sa polychlórovaných bifenylov, pesticídov a iného nebezpečného organického odpadu.

(42)

Tretia dotknutá strana, spoločnosť Edelchemie, poukázala na vnútroštátny trh. Táto spoločnosť vyvinula vlastnú technológiu na spracovávanie odpadu z galvanizačných závodov a fotografických procesov („eco-optie“) a na opätovné získanie zhodnotiteľných materiálov z tohto odpadu (okrem iného vzácnych kovov a obsidiánu). Opatrenia v prospech spoločnosti AVR údajne škodia spoločnosti nielen z obchodného hľadiska, ale brzdia aj technologický rozvoj. Pripomienky spoločnosti Edelchemie sa týkajú spoločnosti AVR Nuts, spoločnosti AVR Chemie a jej predchodcov do roku 1963; súčasne sú k dispozícii podrobnosti týkajúce sa holandskej politiky nakladania s nebezpečným odpadom v priebehu všetkých týchto rokov.

(43)

Záverom traja spoločne konajúci konkurenti poukázali na vnútroštátny trh s odpadom RBP. V Holandsku, ako aj v iných členských štátoch, údajne existuje kapacita, ktorá je rovnocenná RBP spoločnosti AVR. Rozšírenie činností spoločnosti AVR údajne spôsobilo nadmernú kapacitu na holandskom trhu s odpadom RBP a údaje týkajúce sa odpadu RBP údajne neposkytujú komplexný a správny obraz. V polovici 90. rokov spoločnosť AVR zatvorila jednu zo svojich RBP a vtedy sa už dalo očakávať, že ponuka nebezpečného odpadu bude naďalej klesať. Vzhľadom na tieto očakávania by bolo vhodné zatvoriť jednu z dvoch zostávajúcich RBP. Počas stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 26. mája 2005 zástupca doslova vyhlásil, že „správnym rozhodnutím [v roku 2002] by bolo zatvoriť jednu RBP“. Spoločnosť AVR navyše údajne zneužíva svoju pozíciu na trhu tým, že účtuje vysoké sadzby, požaduje, aby bol do RBP zároveň dodávaný aj odpad s vysokou výhrevnou hodnotou, ako aj prostredníctvom štruktúry sadzieb, ktorá údajne nie je transparentná a verejne dostupná. Spoločnosť AVR IW takto údajne môže účtovať aj sadzby za určité druhy odpadu RBP a následne spracovávať tento odpad na roštových peciach zariadení na spaľovanie domového odpadu, čo údajne vedie k nižším prevádzkovým nákladom, keďže tieto pece je možné prevádzkovať pri nižšej teplote.

(44)

Toto opatrenie údajne predstavuje nezlučiteľnú prevádzkovú pomoc. Táto služba údajne nie je službou všeobecného hospodárskeho záujmu a údajne nespĺňa štyri kritériá rozsudku Altmark na určenie toho, či kompenzácia nie je štátnou pomocou (15). Ak by Komisia pomoc (časť pomoci) schválila, muselo by to byť za rozdielnych podmienok za účelom zabrániť krížovému subvencovaniu, záväznému odberu odpadu (tying) a cenovej diskriminácii. Holandsko by ďalej opatrenie nemohlo predĺžiť o ďalších desať rokov.

(45)

Dvaja spoločne konajúci konkurenti takisto zaslali pripomienky po tom, čo Komisia rozhodla o rozšírení konania. Trvali na všetkých bodoch zo svojho prvého vyhlásenia a poskytli doplňujúce dokumenty, ktoré musia preukázať, že ide o krížové subvencovanie. Okrem toho boli prednesené aj tieto body:

(46)

Po prvé, je prekvapujúce, že napriek zatvoreniu jednej z RBP je vopred stanovený prevádzkový deficit oveľa vyšší, než sa pôvodne predpokladalo. Ak by bolo dodržané štvrté kritérium rozsudku v prípade Altmark (účinnosť), prevádzkový deficit by musel klesnúť.

(47)

Po druhé, namietajú proti pomoci na kompenzáciu za zatvorenie RBP. Neviaže sa na ňu žiadne protiplnenie zo strany spoločnosti AVR. Túto kompenzáciu údajne nie je možné nazvať náhradou škody a nie je odôvodnená okrem iného preto, že sa uskutočnili investície určené na prevádzkovanie na obdobie desiatich rokov, pričom sa využívali kratšie ako tri roky. Majú takisto otázky, pokiaľ ide o podrobnosti týchto výpočtov, najmä čiastky, ktorá sa má odpísať, nákladov na zníženie stavu zamestnancov a priebežných fixných nákladov. Celková čiastka je veľmi vysoká a je tiež oveľa vyššia ako 2 milióny EUR, ktoré sa spomínajú v článku 21.2 licenčnej dohody. Ďalej bolo v parlamentnom dokumente uvedené, že „pri stanovovaní náhrady škody priznanej spoločnosti Afvalverwerking Rijnmond na účely zatvorenia rotačných bubnových pecí bola takisto dosiahnutá dohoda o stále otvorenej požiadavke Ministerstva stavebníctva, územného plánovania a životného prostredia určenej spoločnosti AVR v súvislosti so znečistením poldra Lickebaert dioxínom“. V dôsledku toho Ministerstvo prijalo čiastku 2,5 milióna EUR, ktorá nebola odhadovaná na rok 2004. Traja spoločne konajúci konkurenti sa obávajú, že vyrovnanie tohto rozdielu mohlo „skresliť“ výpočet kompenzácie. Na základe tejto skutočnosti majú pocit, že „niektoré veci sa zakrývajú“.

(48)

Po tretie, namietajú proti ďalším výhodám pre spoločnosť AVR na základe článku 21.5 licenčnej dohody, najmä proti skutočnosti, že v prípade, ak dôjde k likvidácii spoločnosti AVR Chemie, štát uhradí 30 % nákladov na búracie práce a nákladov na odstránenie znečistenia spôsobeného zariadeniami. Vzhľadom na predpisy týkajúce sa štátnej pomoci štát nikdy nemal prijať takéto záväzky.

(49)

Po štvrté, údajne nejde o službu všeobecného hospodárskeho záujmu, najmä preto, že služba takéhoto druhu nie je nevyhnutná z hľadiska rôznych alternatív, ktoré existujú, ako napríklad pyrolýza, spracovanie v cementárskom priemysle, uschovanie v soľných baniach alebo zneškodnenie v energetických zariadeniach a zahraničných RBP. Predmetné činnosti boli považované za službu všeobecného hospodárskeho záujmu iba preto, že sa stali stratovými. Licenčná dohoda bola uzavretá výhradne s cieľom financovania investícií do RBP, pre ktoré získala spoločnosť AVR Nuts výhradné právo. Ďalej majú dvaja spoločne konajúci konkurenti pochybnosti o tom, či táto pomoc garantuje prijateľné ceny za tieto služby, keďže sadzby za prevzatie spoločnosti AVR sú vyššie, ako sadzby za prevzatie v susedných krajinách. Vysoké sadzby je údajne možné vysvetliť na základe praktík tying-u a krížového subvencovania spoločnosti AVR týkajúcich sa odpadu s vysokou výhrevnou hodnotou, ktorý sa používa ako palivo. Sadzby údajne nie sú transparentné a verejne dostupné. Zisky sa údajne pripisujú spoločnosti AVR IW a straty spoločnosti AVR Nuts. Takto môže spoločnosť AVR IW údajne účtovať vyššie sadzby za prevzatie za odpad RBP. Spoločnosť AVR ďalej údajne nie je ochotná prijímať odpad RBP, ak klient súčasne nedodá odpad s vysokou výhrevnou hodnotou, čím údajne porušuje svoje záväzky vyplývajúce z licenčnej dohody, keďže služby neponúka všetkým klientom. Napokon, na rozdiel od iných alternatív nedochádza k udržaniu alebo zvýšeniu kvality poskytovaných služieb.

(50)

Po piate, pomoc údajne nespĺňa kritériá prípadu Altmark. Na účely pridelenia licencie sa neuskutočnil postup verejného obstarávania a pomoc nebola stanovená na základe výdavkov priemernej, dobre riadenej spoločnosti. Pomoc nebola stanovená na základe kritérií stanovených vopred objektívnym a transparentným spôsobom; je údajne vyššia, ako je potrebné, a údajne dochádza k prieniku na iné trhy. RBP v zahraničí údajne môžu – bez štátnej pomoci – účtovať nižšie sadzby. Do úvahy sa nevzali ani lacnejšie metódy odstraňovania odpadu. Spoločnosť AVR si navyše môže ponechať časť zisku v prípade, ak jej prevádzkovanie bude úspešnejšie, ako sa predpokladalo.

(51)

Dvaja spoločne konajúci konkurenti napokon poukazujú na skutočnosť, že Holandsko má v úmysle naďalej porušovať predpisy o štátnej pomoci, keďže v prípade nepriaznivého rozhodnutia Komisie holandské úrady toto rozhodnutie prerokujú so spoločnosťou AVR a budú hľadať riešenie finančných problémov, ktoré môžu spoločnosti AVR na základe rôznych skutočností vzniknúť.

5   VYJADRENIA, KTORÉ PREDLOŽILO HOLANDSKO

5.1   Príslušná legislatíva

(52)

Keďže legislatíva Spoločenstva povoľuje členským štátom zakázať vývoz odpadu určeného na zneškodnenie, pomoc údajne nenarúša hospodársku súťaž medzi členskými štátmi.

5.2   Služba všeobecného hospodárskeho záujmu

(53)

Holandsko namietalo, že pomoc sa poskytuje výlučne pre službu všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorú poskytuje spoločnosť AVR Nuts. Verejné obstarávanie sa nepovažovalo za vhodné, keďže spoločnosť AVR Nuts bola jedinou spoločnosťou v Holandsku, ktorá je údajne schopná a ochotná spracovať všetok predmetný odpad C2 a odpad RBP. Licencia však bola oznámená v Štátnom vestníku, pričom po tomto oznámení mali prípadné dotknuté strany možnosť vzniesť námietky. Takéto námietky neboli vznesené. Holandské úrady navyše pred prijatím svojho rozhodnutia o zatvorení RBP už uzatvorili potrebné dohody, aby mohli v prípade predĺženia prípadne zorganizovať konanie verejného obstarávania.

(54)

Opatrenie údajne spĺňa kritériá prípadu Altmark, a preto ho nie je možné považovať za štátnu pomoc. Tak napríklad štátu, keď vopred stanovoval deficity, pomáhala nezávislá účtovnícka kancelária. Opatrenie údajne nijako neporušuje zásadu „znečisťovateľ platí“, keďže sadzby sú vyššie ako v susedných krajinách.

(55)

Tvrdenie, že spoločnosť AVR Nuts bola ochotná prijať odpad RBP iba v prípade, ak klient súčasne dodal odpad s vysokou výhrevnou hodnotou, je údajne úplne nesprávne. Takisto je výslovne stanovené, že sadzby účtované ostatným spoločnostiam AVR za spracovanie iného odpadu musia byť rovnaké ako pre tretie subjekty (16). Holandsko požiadalo účtovnícku kanceláriu o radu týkajúcu sa možností zvýšenia transparentnosti v súvislosti s dohodami medzi spoločnosťou AVR Nuts a spoločnosťou AVR IW. Predložené odporúčania boli akceptované a predložené na vykonanie.

(56)

Pokiaľ ide o výsledky spoločnosti AVR Nuts, Holandsko poukázalo na skutočnosť, že pri výpočte prevádzkového deficitu sa nepočítalo so žiadnym ziskom. V prípade vopred stanoveného prevádzkového prebytku, ktorý sa neočakával, je zisk údajne obmedzený len na 30 % prebytku, až kým nebude vrátená pomoc z minulosti v plnej výške.

5.3   Pripomienky týkajúce sa pripomienok dotknutých strán

(57)

Holandsko poukázalo na skutočnosť, že v pripomienkach nie je uvedené, ako môže pomoc vplývať na cenu nákladov spoločného podniku spoločností AVR a Safeways. Tento podnik údajne musí za spracovanie odpadu v Rotterdame platiť rovnaké sadzby ako sú sadzby, ktoré platia pre domácich dodávateľov odpadu. Okrem toho sa v Rotterdame spracováva údajne iba jedna tretina odpadu, ktorý spoločný podnik zhromažďuje, a údajne iba malá časť z toho je odpad C2 a odpad RBP v zmysle licenčnej dohody. Konkurenčné ceny je možné vysvetliť na základe rôznych ďalších faktorov: 1) Safeway je jedinou spoločnosťou v Írsku, ktorá disponuje prekládkovou stanicou, kde sa odpad efektívne triedi a delí pred jeho zaslaním do najvhodnejšieho zariadenia na spracovanie odpadu; 2) existuje priame spojenie s prepravnou spoločnosťou Southcoast, čo prináša výhody v oblasti logistiky a úsporu nákladov, a 3) v Írsku bola úroveň sadzieb v minulosti omnoho vyššia, keďže neexistovala konkurencia.

(58)

Na spracovanie odpadu, ktorý pochádza z komplexných čistiacich projektov spoločnosť AVR údajne účtuje sadzby, ktoré sú vyššie ako sadzby pre domácich dodávateľov. Priemerná sadzba za všetky odpadové toky z iných krajín je údajne o niečo vyššia ako priemerná sadzba, ktorá sa účtuje domácim dodávateľom. Okrem toho nižšie sadzby údajne nie sú dôvodom vyššej čiastky pomoci, keďže pomoc závisí od vopred stanoveného prevádzkového deficitu.

(59)

V čase podpísania licenčnej dohody sa obe RBP prevádzkovali v plnej kapacite. Vzhľadom na rozsiahle zásoby sa očakávalo úplné využitie kapacity. Dnešný prebytok kapacity pravdepodobne nespôsobil zvýšený podiel konkurentov na trhu, ale skôr zvýšená recyklácia odpadu, napríklad po jeho zmiešaní s inými druhmi odpadu v zákonom povolenom rozsahu.

(60)

Pokiaľ ide o pyrolýzu Holandsko poukázalo na skutočnosť, že sadzby spoločnosti AVR sú vyššie ako sadzby, ktoré účtuje jediná spoločnosť v Holandsku, ktorá disponuje pyrolýznymi zariadeniami.

(61)

Holandsko vysvetlilo, že časť pomoci bola vyplatená z dôvodu finančných problémov spoločnosti AVR Nuts, z hľadiska rozsudku v prípade Altmark a času, ktorý bol potrebný na dokončenie formálneho konania zisťovania podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy.

(62)

Holandsko poukázalo na skutočnosť, že spoločnosť Edelchemie pôsobí najmä v oblasti nebezpečného odpadu z fotografických procesov, ktorý spoločnosť AVR z dôvodu efektívnosti nemôže spracovávať. Táto spoločnosť vlastní rôzne zariadenia, pričom pyrolýzna pec má pre túto činnosť najväčší význam. Na rozdiel od zariadení spoločnosti AVR však táto technológia údajne nie je vhodná pre všetky druhy odpadu RBP. Podľa environmentálneho povolenia môže byť v tejto peci spracovaných najviac 10 000 ton, čo je pre toky nebezpečného odpadu v Holandsku úplne nedostatočné. Holandsku nie je jasné, ako pomoc môže škodiť záujmom spoločnosti Edelchemie, keďže spoločnosť AVR nespracováva žiadny odpad z fotografických procesov a účtuje sadzby, ktoré zodpovedajú trhovým podmienkam. Technologický vývoj podporujú napríklad špecifické stimulačné programy a skutočnosť, že pri udeľovaní environmentálnych povolení sa stanoví používanie najvhodnejšej dostupnej technológie. Lehota platnosti týchto povolení je obmedzená na päť rokov. Prípadná pomoc z minulosti nespadá do desaťročnej lehoty podľa článku 15 Nariadenia (ES) č. 659/1999 a keďže odpisovanie zariadení je stanovené na desať rokov, pre výpočet očakávaných prevádzkových deficitov spoločnosti AVR údajne v žiadnom prípade neexistujú žiadne dôsledky.

(63)

Holandsko namietalo, že nedošlo k nadmernej kompenzácii ani v prospech spoločnosti AVR Nuts ani v prospech spoločnosti AVR IW. Spoločnosť AVR IW plnila úlohu sprostredkovateľa, ale nemala možnosť využiť toto postavenie na získanie nadmernej kompenzácie a ani ho takto nevyužila. Takto sa napríklad odpad, ktorý spoločnosti AVR Nuts dodali konkurenti, dokonca aj vtedy, ak tento odpad prijala podľa písomných záznamov spoločnosť AVR IW v mene spoločnosti AVR Nuts, nezohľadnil pri výpočte objemových zliav na sadzby za odpad, ktorý prijala samotná spoločnosť AVR IW. Tento odpad sa dodával priamo do RBP – nie na miesto prevádzkarne spoločnosti AVR IW – keďže by sa to vzhľadom na dodatočné logistické náklady nevyplatilo.

(64)

Pomoc na kompenzáciu nákladov za akvizíciu odpadu je oprávnená. Aktívna akvizícia odpadu RBP je údajne potrebná, pretože sa v čoraz väčšej miere používajú možnosti na zmiešavanie tohto druhu odpadu alebo pozmenenie jeho obalu, pričom tento odpad potom už nie je odpadom RBP. Bez takejto akvizície by podiel spoločnosti AVR Nuts na trhu klesal a spoločnosť by stratila svoj podiel na trhu v prospech alternatívnych možností spracovania odpadu, najmä v zahraničí. V dôsledku toho by využívanie kapacity kleslo a stúpli by straty. Kompenzácia pre spoločnosť AVR IW za akvizičné náklady za nebezpečný odpad s vysokou výhrevnou hodnotou sa vysvetľuje tým, že je nevyhnutné mať k dispozícii dostatočné množstvo tohto druhu odpadu ako paliva. Na tejto skutočnosti je založené rozdelenie akvizičných nákladov medzi spoločnosť AVR Nuts a spoločnosť AVR IW. Zatvorením RBP dôjde k strate siedmych miest, ktoré zodpovedajú vypočítaným nákladom. Táto skutočnosť údajne dokazuje, že týchto sedem miest predstavuje dodatočné akvizičné náklady, ktoré sa vynakladajú výlučne v záujme spoločnosti AVR Nuts.

(65)

Holandské úrady poskytli štúdiu o budúcom vývoji alternatív odstraňovania a užitočného využitia predmetného odpadu v Holandsku a v susedných krajinách; na túto štúdiu odkazuje bod č. 13. Z tejto štúdie vyplýva, že pre budúcnosť sú naplánované dostatočné alternatívy za účelom zabezpečiť bezpečné a vhodné odstraňovanie a užitočné využitie tohto druhu odpadu.

(66)

Holandsko takisto predložilo hospodársku analýzu licenčnej dohody a potenciálnej nadmernej kompenzácie, ktorú vyhotovil poradca na žiadosť spoločnosti AVR. V štúdii sa okrem iného uvádza, že, v prvom rade všetci významní konkurenti spoločnosti AVR mali možnosť využívať vyššie objemové zľavy, ale že zjavne uprednostňovali možnosť dodávať časť vyzbieraného odpadu alternatívnym zahraničným zariadeniam na zneškodnenie alebo užitočné využitie. Po druhé, výška kompenzácie, ktorú Holandsko za zatvorenie RBP skutočne poskytne je značne nižšia ako náklady vo výške 45 miliónov EUR, ktoré vyčíslila samotná spoločnosť AVR, a ako náklady, ktoré vyčíslil nezávislý účtovník na takmer 40 miliónov EUR. Najvýznamnejší rozdiel vyplýva z rozdielnych výpočtov nákladov na zníženie stavu personálu.

(67)

Holandsko poskytlo podrobné vyúčtovanie rozpočtového deficitu za rok 2004. Napriek zatvoreniu jednej RBP je vyšší ako v predošlých rokoch, pretože situácia na trhu sa zhoršila, najmä v dôsledku toho, že klesli sadzby za odpad s vysokou výhrevnou hodnotou.

(68)

Keďže štát má 30 %-ný podiel v spoločnosti AVR Chemie, medzi štátom a spoločnosťou AVR sa musia uskutočniť rokovania o uhradení nákladov za zrušenie a následných nákladov v prípade likvidácie spoločnosti AVR Chemie. Samozrejme sa uskutočnia aj rokovania o prípadnom nepriaznivom rozhodnutí Komisie týkajúcom sa oznámenej pomoci a budú sa hľadať riešenia, nie však bez zohľadnenia výroku Komisie.

6   HODNOTENIE

6.1   Otázka, či tieto opatrenia predstavujú štátnu pomoc

(69)

V súlade s článkom 87 ods. 1 Zmluvy sú „schémy pomoci štátov alebo v akejkoľvek forme financované zo štátnych prostriedkov, ktoré narúšajú alebo ohrozujú hospodársku súťaž tým, že zvýhodňujú určité podnikateľské subjekty alebo výrobu určitých tovarov, nezlučiteľné so spoločným trhom v rozsahu, v akom nepriaznivo vplývajú na obchod medzi členskými štátmi“.

(70)

Prevádzkovú pomoc a kompenzáciu nákladov súvisiacich so zatvorením RBP v prospech spoločnosti AVR Nuts v súlade s popisom v bodoch 17 až 27 vrátane udeľuje štát a sú financované priamo zo štátnych prostriedkov. Tieto opatrenia sú selektívne, pretože v prvom rade ovplyvňujú spoločnosť AVR, spoločnosť AVR Nuts a spoločnosť AVR IW. Tieto spoločnosti ponúkajú svoje služby na trhu s odpadom určeným na zneškodnenie a na trhu s odpadom určeným na užitočné využitie. To isté platí aj pre platby zo strany štátu za náklady na búracie práce a následné úpravy, pre ktoré štát poskytol záruku do výšky 30 %.

(71)

Opatrenia sa musia považovať za opatrenia, ktoré nepriaznivo vplývajú na obchod medzi členskými štátmi. Trh s odpadom určeným na zneškodnenie a trh s odpadom určeným na užitočné využitie sú navzájom neoddeliteľne prepojené a napriek právnej úprave a prísnym kontrolám odpadu určeného na spracovanie je obchod medzi členskými štátmi bežnou praxou na oboch týchto trhoch. Napríklad - po oznámení o zatvorení RBP značne stúpol počet žiadostí o povolenie vývozu odpadu do iných členských štátov. Na základe tejto skutočnosti Komisia usudzuje, že pomoc na ponechanie RBP v prevádzke mala na obchod medzi členskými štátmi obmedzujúci účinok.

(72)

Opatrenia nepredstavujú zvýhodnenie dodávateľov nebezpečného odpadu. Sadzby za prevzatie za odpad s vysokou výhrevnou hodnotou, ktorý sa používal ako palivo boli v porovnaní so sadzbami, ktoré sa účtujú v Holandsku a v susedných krajinách, stanovené na trhovej úrovni. Sadzby za prevzatie za odpad C2 a odpad RBP boli z hľadiska politických úvah stanovené na všeobecne prijateľnej úrovni, avšak boli vyššie ako sadzby v susedných krajinách. Bolo to možné z dôvodu obmedzení vývozu pre odpad určený na zneškodnenie. Vyššie sadzby za normálnych trhových podmienok by neboli vhodnou a realistickou voľbou, keďže by sa viac odpadu vyvážalo, primiešavalo do iných odpadových tokov alebo legálne či ilegálne uskladňovalo na skládkach, čo by teda nespôsobilo nárast príjmov spoločnosti AVR Nuts. Zatvorenie RBP totiž dodávateľom zjednodušilo využívanie nižších sadzieb za prevzatie v Belgicku a Nemecku. Bez pomoci by došlo k zatvoreniu RBP skôr, a to aj vtedy, ak by sa rýchlejšie vyskytli rozsiahlejšie možnosti vývozu odpadu určeného na zneškodnenie v súlade s Nariadením (EHS) č. 259/93. Potvrdzuje to vývoj cien a objemu po zatvorení druhej RBP. Z týchto dôvodov je Komisia toho názoru, že opatrenie dodávateľov nebezpečného odpadu neoslobodilo od nákladov, ktoré by za normálnych okolností zaťažovali ich rozpočet.

(73)

Bez toho, aby bolo dotknuté posúdenie opatrenia, či je v súlade s článkom 86 ods. 2 Zmluvy Komisia zastáva názor, že nie je splnené štvrté kritérium rozsudku v prípade Altmark. Po prvé, spoločnosť AVR Nuts nebola vybraná na základe postupu verejného obstarávania a oznámenie rozhodnutia o udelení licencie v Štátnom vestníku – po ktorom dotknuté strany v priebehu šiestich týždňov mohli podať námietky – nemôže nahradiť verejný a transparentný postup verejného obstarávania. Po druhé, kompenzácia nie je stanovená na základe nákladov, ktoré by vynaložila priemerná, dobre riadená spoločnosť, ktorá je primerane vybavená kapacitou na spracovávanie odpadu. Vzhľadom na jedinečné postavenie skládky C2 a RBP v krajine sa totiž zdá, že takáto priemerná spoločnosť v Holandsku neexistuje. Vopred stanovený rozpočtový deficit je skôr odzrkadlením osobitných podmienok, za ktorých spoločnosť AVR Nuts prevádzkuje tieto zariadenia a náklady za porovnateľné zariadenia v zahraničí neboli zohľadnené. Je zjavné, že spoločnosť AVR nebola primerane vybavená kapacitou na spracovanie odpadu - nadmerná kapacita spôsobila nedostatočné využívanie RBP a nakoniec jej zatvorenie. Niektoré skutočnosti sa odrazili v schémach pomoci, najmä deficit za rok 2004 a kompenzácie za zatvorenie. Za týchto okolností sa opatrenia musia považovať za opatrenia, ktoré spoločnosti AVR Nuts prinášajú selektívnu výhodu, a nielen za kompenzáciu, ktorú by iné spoločnosti získali v rovnakej situácii za porovnateľných podmienok, ak by boli poverené vykonávaním tohto záväzku poskytovania služieb.

(74)

Selektívna výhoda vyplýva nielen z prevádzkových deficitov a kompenzácie nákladov na zatvorenie, ale aj zo štátnej záruky za 30 % nákladov na búracie práce a následné úpravy zariadení. Skutočnosť, že tieto náklady zodpovedajú podielu štátu v spoločnosti AVR Chemie nemení nič na zistení, že ide o štátnu pomoc, keďže štát by bol ako tichý spoločník v spoločnosti AVR Chemie zodpovedný len do výšky svojho podielu – a nie za ďalšie pohľadávky, ktoré tento podiel prevyšujú. Skôr sa zdá, že záruka vyplýva z politického cieľa štátu, ktorý spočíva v tom, aby sa predišlo situácii, v ktorej po likvidácii spoločnosti AVR Nuts a spoločnosti AVR Chemie nie je možné uplatniť zodpovednosť inej spoločnosti za zabezpečenie potrebných búracích prác a následných úprav. Záruka pravdepodobne prinášala po celý čas platnosti licenčnej dohody výhody, keďže spoločnosť by bez tejto záruky vybudovala (musela vybudovať) potrebné rezervy počas prevádzkovej doby životnosti zariadení, aby tak mohla bez pomoci uhradiť náklady za búracie práce a následné úpravy.

(75)

V dôsledku toho oznámené opatrenia predstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy.

(76)

Komisia vyjadruje svoje poľutovanie, že Holandsko dalo vykonať značnú časť predmetnej schémy pomoci v rozpore s článkom 88 ods. 3 Zmluvy.

6.2   Porovnanie s článkom 86 ods. 2 Zmluvy

(77)

Členské štáty majú voľnosť v oblasti definovania služieb, ktoré považujú za služby všeobecného hospodárskeho záujmu, a to aj na základe špecifických znakov týchto činností, pričom túto definíciu je možné preskúmať iba pokiaľ ide o zreteľné chyby (17). V Zelenej knihe (2003) a Bielej knihe (2004) o službách všeobecného záujmu (18) Komisia vysvetlila základné zásady riešenia tejto otázky. Podľa bodu 3.4 Bielej knihy je „v súlade s politikou Únie týkajúcej sa trvalo udržateľného rozvoja takisto potrebné brať do úvahy úlohu, ktorú môžu zohrávať služby všeobecného záujmu pri ochrane životného prostredia a špecifické znaky služieb všeobecného záujmu, ktoré priamo súvisia so životným prostredím, ako aj s odvetviami vodného hospodárstva a hospodárenia s odpadom“. Je to v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, ktorý vyhlásil, že „hospodárenie s určitými odpadmi môže byť službou všeobecného hospodárskeho záujmu, najmä ak je táto služba určená na vyriešenie environmentálneho problému“. (19)

(78)

Komisia súhlasí s Holandskom v tom, že služba podľa popisu v rozhodnutí o udelení licencie a v licenčnej dohode je z týchto dôvodov službou všeobecného hospodárskeho záujmu.

(79)

Po prvé, je zrejmé, že existuje verejný záujem o vhodné nakladanie s nebezpečným odpadom určeným na zneškodnenie. Existuje aj verejný a komunitárny záujem garancie dostupnosti dostatočnej vnútroštátnej kapacity pre toto zneškodnenie. Pokiaľ totiž ide o odstraňovanie odpadu, členské štáty sa musia v súlade s cieľom, ktorý je sformulovaný v článku 5 ods. 1 Smernice 75/442/ES usilovať o dosiahnutie sebestačnosti.

(80)

Po druhé, štátne opatrenia boli nevyhnutné na zabezpečenie tohto verejného záujmu. Keďže prevádzkovanie RBP bolo stratové, spoločnosť AVR by bez pomoci zatvorila RBP a skládku C2 už koncom roka 2001.

(81)

Po tretie, tento verejný záujem bol reálny. V rozmedzí rokov 2002 - 2004 bolo odstránené značné množstvo odpadu C2 a odpadu RBP, ktoré bolo vyprodukované v Holandsku, aj keď toto množstvo bolo omnoho nižšie, ako sa očakávalo, okrem iného v dôsledku rozsudku Súdneho dvora, v ktorom boli bližšie vysvetlené pojmy „odpad určený na zneškodnenie“ a „odpad určený na užitočné využitie“. Holandsko reagovalo na trhový vývoj tým, že prispôsobilo kapacitu novým analýzam predpokladanej potreby, definitívne sa vzdalo svojho postupu a zatvorilo jedinú zostávajúcu RBP. Tieto skutočnosti však nie sú nezlučiteľné s verejným záujmom, pokiaľ ide o skutočne odstránené množstvo odpadu C2 a odpadu RBP. Množstvo odpadu určeného na zneškodnenie by bolo možno nižšie, ak by Holandsko od začiatku používalo správne definície, ale je málo pravdepodobné, že by všetok odpad C2 a odpad RBP bol použitý na užitočné využitie. Niektoré tvrdenia potvrdzuje množstvo odpadu C2 a odpadu RBP, ktoré bolo ponúknuté spoločnosti AVR Nuts v roku 2004, a množstvo odpadu RBP, ktoré bolo vyvezené do zahraničia za účelom odstránenia v RBP. Dotknuté strany majú možno pravdu, keď uvádzajú, že aj bez RBP spoločnosti AVR by mohol byť všetok nebezpečný odpad vyprodukovaný v Holandsku v tomto období odstránený alebo užitočne využitý doma alebo v zahraničí. Nedokázali však, že bez RBP spoločnosti AVR by do zahraničia nemusel byť vyvezený žiadny odpad určený na zneškodnenie z dôvodu nedostatku kapacity. Presne v tomto bode môže Holandsko oprávnene zdôvodniť svoj postup na základe snahy obhájiť verejný záujem v súlade s cieľom podľa článku 5 ods. 1 Smernice 75/442/ES.

(82)

Po štvrté, opatrenia vôbec neporušujú zásadu „znečisťovateľ platí“. Ako bolo konštatované v bode 72, dodávatelia odpadu nie sú oslobodení od nákladov, ktoré by za normálnych okolností zaťažovali ich rozpočet.

(83)

Po piate, označením služby za službu všeobecného hospodárskeho záujmu nedochádza k obchádzaniu predpisov, ktoré za normálnych okolností platia. Opatrenie je zamerané na ochranu životného prostredia, keďže sa prostredníctvom neho zabezpečuje, aby bol nebezpečný odpad spracovaný vhodným spôsobom na mieste v blízkosti jeho zdroja. Rámcová úprava pomoci v oblasti životného prostredia obsahuje predpisy týkajúce sa prevádzkovej pomoci na účely hospodárenia s odpadom (bod E.3.1). Tieto predpisy však boli zavedené v prvom rade pre prevádzkovú pomoc, ktorá sa poskytuje podnikom, ktoré samy produkujú príslušný odpad.

(84)

Po šieste, väčšinu odpadu C2 a odpadu RBP podľa druhu dodávajú podniky, ale existujú aj systémy zberu nebezpečného odpadu v domácnostiach za účelom bezpečného a jednoduchého odstránenia všetkých prípadných nebezpečných odpadov. Časť takto zozbieraného nebezpečného odpadu je následne možné odstrániť v RBP. Služba, pre ktorú bola poskytnutá pomoc, bola teda všeobecnej povahy a táto pomoc nepredstavovala zvýhodnenie obmedzenej skupiny užívateľov týchto služieb.

(85)

Dvaja spoločne konajúci konkurenti namietajú, že neexistuje žiadny trhový nedostatok, ktorý by mohol zdôvodniť túto službu všeobecného hospodárskeho záujmu. Okrem toho v niektorých členských štátoch údajne neexistujú žiadne RBP. Ciele Smernice 75/442/EHS – sebestačnosť v oblasti odstraňovania odpadu a odstraňovanie odpadu blízko zdroja kde odpad vznikol (zásada blízkosti) – sa možno potom nezhodujú s trhovým výsledkom, nie sú však z tohto dôvodu menej legitímne.

(86)

Verejná úloha musí byť jasne popísaná a výslovne určená v štátnom rozhodnutí. Z rozhodnutia o udelení licencie a licenčnej dohody vyplýva, že spoločnosť je správnym spôsobom poverená poskytovať službu všeobecného hospodárskeho záujmu. Definícia verejnej úlohy je v týchto dokumentoch dostatočne presná. Je striktne naviazaná na odpad pre skládku C2 a odpad s nízkou výhrevnou hodnotou určený na spálenie v RBP. Takisto schémy pomoci na kompenzáciu nákladov na službu všeobecného hospodárskeho záujmu sú popísané dostatočne podrobne. V tejto súvislosti je však potrebné poznamenať tieto skutočnosti.

(87)

Po prvé, vyskytli sa nedostatky, pokiaľ ide o transparentnosť. Konkurentom možno nebolo vždy dostatočne jasné, či spoločnosť AVR IW konala vo vlastnom mene alebo v mene spoločnosti AVR Nuts. Takisto systém sadzieb a zliav, najmä pokiaľ ide o odpad s vysokou výhrevnou hodnotou, ktorý sa musel používať ako palivo pre RBP, spočiatku nebol dostatočne jasný. Pre spoločnosť AVR a štát a pre nezávislých kontrolórov však boli tieto otázky dostatočne jasné na základe licenčnej dohody, čo umožnilo primeranú kontrolu.

(88)

Komisia je toho názoru, že metodika popísaná v prílohe I je dostatočne transparentná na účely kontroly, a považuje dodatočné opatrenia na zvýšenie transparentnosti pri spravovaní služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ako tie, ktoré boli predložené na vykonanie po doručení pripomienok, za dostačujúce.

(89)

Po druhé, pojem „všeobecne prijateľné sadzby“ za zneškodnenie odpadu RBP je na prvý pohľad veľmi vágny. V praxi to však nespôsobovalo žiadne problémy. Sadzby zostali na tej úrovni, na akú sa v predošlých rokoch zvýšili. V súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ boli sadzby vyššie ako sadzby za zneškodnenie v zahraničí. Dotknuté strany ani Holandsko však súčasne nepreukázali, že na to, aby sa zabránilo ilegálnym praktikám, ktoré by mohli byť škodlivé pre životné prostredie, sú nevyhnutné nižšie sadzby. Holandsko zjavne nepovažovalo sadzby za príliš vysoké, keďže súhlasilo s vopred stanovenými rozpočtovými deficitmi, ktoré boli založené na presnejších predpokladoch, pokiaľ ide o účtované sadzby.

(90)

Pri všetkých prvkoch pomoci v systéme je potrebné zabrániť nadmernej kompenzácii. V tejto súvislosti vykonáva Komisia pre každý z týchto bodov samostatné posudzovanie: 1) kompenzácia rozpočtových deficitov v rokoch 2002 a 2003; 2) kompenzácia rozpočtových deficitov v rokoch 2004, 2005 a 2006; 3) kompenzácia nákladov za zatvorenie, ktoré spočívajú v a) kompenzácii nákladov za zatvorenie v súvislosti s dohodnutými investíciami pokiaľ tie ešte neboli odpísané, a b) nákladoch za zatvorenie v dôsledku urýchleného zatvorenia RBP, a 4) pomoc obsiahnutá v záruke.

(91)

Pokiaľ ide o rozpočtové deficity v rokoch 2002 a 2003, Komisia považuje metodiku výpočtu očakávaných deficitov, ktoré sú poskytované v podobe pomoci za vhodnú a dostatočne reštriktívnu. Všetky prvky okrem kompenzácie akvizičných nákladov (pozri body 108 až 113 vrátane) súvisia priamo s plnením záväzku, ktorý spočíva v poskytovaní verejnej služby. Neexistuje žiadny dôvod, prečo predpokladať, že výdavkové položky sú umelo zvýšené, a keďže Holandsko angažovalo nezávislého konzultanta, mohlo vypočítať pomoc reštriktívne. Metodika obsahuje bližšiu analýzu počiatočného salda spoločnosti AVR Nuts, ktorá poskytuje dobrý východiskový bod pre odhady výdavkov a príjmov spoločnosti AVR Nuts v novej situácii. Variabilné náklady, priame fixné náklady a náklady vypočítané inými spoločnosťami spoločnosti AVR boli stanovené na základe podrobných členení. Investície a odpisy sú primerane zohľadnené v podobe podrobného investičného plánu na roky 2002-2016 a odpísaním nových investícií za 7,24 roka. Niektoré činitele zabezpečili, aby sa náklady nemohli umelo zvýšiť osobitnými investíciami alebo nerovnomerným odpisovaním. V pripomienkach dotknutých strán boli vyriešené rôzne otázky, nebol však predložený žiadny dôkaz o nadmernej kompenzácii. Okrem toho poruchy a technické problémy spôsobili za roky 2002 a 2003 straty v celkovej výške 12 miliónov EUR nad rámec vopred stanovených strát. Tým je vylúčená akákoľvek nadmerná kompenzácia v prospech spoločnosti AVR Nuts v tomto období.

(92)

Na obdobie 2004-2006 je pomoc stanovená na základe rovnakej metodiky. Preto Komisia vopred neočakáva, že by došlo k nadmernej kompenzácii. Vopred stanovený rozpočtový deficit v roku 2004 je založený presne na tej istej metodike a nárast vopred stanoveného deficitu, napriek zatvoreniu jednej z RBP, je úplne vysvetlený na základe rôznych výdavkových položiek v rámci tejto metodiky (pozri číselné údaje v prílohe I). Vzhľadom na vysoké straty nad rámec vopred stanovených deficitov za roky 2002 a 2003 nemôže byť prekvapujúca skutočnosť, že vopred stanovený deficit za rok 2004 bol napokon vyšší. Zatvorenie prvej RBP navyše mohlo znížiť variabilné náklady, jeho dopad na fixné náklady, ktoré predstavujú významnú časť celkových nákladov, však zostal obmedzený. V súlade so všeobecnou politikou Komisie však musí byť nadmerná kompenzácia nákladov na službu všeobecného hospodárskeho záujmu vylúčená nielen vopred, ale aj následne. Preto Komisia požaduje, aby Holandsko kontrolovalo skutočné náklady a v potrebnej miere prispôsobilo výšku pomoci za účelom zabrániť tomu, aby kompenzácia spoločnosti AVR Nuts umožnila dosiahnuť zo svojich činností zisk, ktorý je vyšší, ako je obvyklé pre tento druh činnosti v tomto odvetví.

(93)

Komisia akceptuje skutočnosť, že pomoc je možné poskytnúť ako kompenzáciu výdavkov za zatvorenie v súvislosti s dohodnutými investíciami, pokiaľ tie ešte neboli odpísané. Bez účinných záruk nie je možné očakávať, že prevádzkovateľ uzavrie dohodu o poskytovaní služieb na dobu piatich rokov, ktorá si vyžaduje značné investície. Odpísanie investícií počas obdobia, ktoré zodpovedá lehote platnosti dohody (päť rokov) by bolo takisto neprimerané. V dôsledku toho by vopred stanovené straty za toto obdobie – a teda aj pomoc – boli omnoho vyššie. V tomto bode predstavujú podmienky licenčnej dohody nevyhnutný a efektívny dôsledok kompenzačného systému. Skutočnosť, že tieto ustanovenia boli použité pred predpokladaným dátumom konca platnosti licenčnej dohody na tomto zistení nič nemení. Na základe informácií, ktoré poskytlo Holandsko Komisia predpokladá, že pre túto súčasť nebude poskytnutá nadmerná kompenzácia. Určitý počet bodov však nie je dostatočne jasný, najmä či príjmy z predaja aktív alebo zisky z ďalšieho používania na iné účely budú primerane zohľadnené. V dôsledku toho Komisia žiada, aby Holandsko kontrolovalo skutočné náklady aj v prípade tejto súčasti a primerane upravilo výšku pomoci.

(94)

Komisia môže takisto súhlasiť s tým, aby bola poskytnutá kompenzácia za dodatočné náklady v dôsledku toho, že RBP boli zatvorené skôr, ako sa plánovalo. Nie je možné zaviazať členský štát, aby pokračoval v plnení takejto dohody, najmä ak členský štát takto zaplatí menej, ako by pravdepodobne v prípade pokračovania týchto činností musel zaplatiť. Údaje, ktoré Holandsko o týchto dodatočných nákladoch poskytlo, sú pomerne podrobné. Rozličné prvky sa však zakladajú na odhadoch, pri ktorých sa zdá, že existuje veľmi veľký priestor pre nepresnosti. Okrem toho je možné zahrnúť iba náklady nevyhnutne súvisiace so službou všeobecného hospodárskeho záujmu a s urýchleným zatvorením a z dostupných informácií nie je dostatočne jasné, či to tak je v tomto prípade. V dôsledku toho Komisia žiada, aby Holandsko kontrolovalo skutočné náklady aj v prípade tejto súčasti a primerane upravilo výšku pomoci.

(95)

Záverom môže Komisia súhlasiť s tým, aby bola pomoc poskytnutá prostredníctvom použitia záruky za úhradu 30 % nákladov na búracie práce a čistenie. Ak by neexistovala žiadna záruka, prevádzkové deficity a prevádzková pomoc by boli pravdepodobne vyššie, pretože by bolo potrebné vyčleniť zodpovedajúcu čiastku ako rezervu. Náklady takto priamo súvisia s pôvodným cieľom politiky poskytovať uvedenú službu všeobecného hospodárskeho záujmu v Holandsku. Skutočné náklady však ešte nie sú známe, takže Komisia ďalej požaduje primeranú kontrolu.

(96)

Zhrňujúc všetky skutočnosti Komisia dospela k záveru, že nedochádza k poskytovaniu nadmernej kompenzácie za prevádzkové deficity za roky 2002 a 2003, ale že môže povoliť zostávajúce prvky pomoci iba vtedy, ak Holandsko zaručí, že počas celého obdobia neskôr nedôjde k poskytovaniu nadmernej kompenzácie, pričom sa zohľadnia aj vyššie deficity a prebytky za každý rok lehoty platnosti licencie. Pomoc môže umožniť, aby spoločnosť AVR Nuts za predmetné činnosti dosahovala primeraný zisk. V rámci dohody bolo riziko pre spoločnosť AVR obmedzené tým, že vopred stanovené straty budú v plnej výške kryté touto pomocou. Prevádzkové riziko však niesla z väčšej časti spoločnosť AVR (20). Takto teda činnosti neboli bez rizika, čo sa ukázalo aj v praxi. Vzhľadom na trhové podmienky a na rizikový profil spoločnosti AVR Nuts môže Komisia určite súhlasiť so ziskom v maximálnej výške výnosu z holandských štátnych dlhopisov zvýšeného o 2 percentá. Ak by sa v praxi ukázalo, že zisk prekročil túto hranicu, v tom prípade musí Holandsko upraviť výšku pomoci so spätnou účinnosťou a v súlade s článkom 88 ods. 3 Zmluvy oznámiť každú pomoc, ktorá spoločnosti AVR Nuts umožní prekročiť túto percentuálnu sadzbu zisku. Pri následnej kontrole je potrebné primerane preveriť, či nedošlo k poskytnutiu žiadnej nadmernej kompenzácie. Na tento účel Komisia vyžaduje podrobné monitorovacie správy a v týchto správach musia byť uvedené aspoň body stanovené v prílohe II tohto rozhodnutia.

(97)

Komisia dohliada na primeranosť opatrenia, aby prostriedky, ktoré sa používajú na splnenie úlohy všeobecného záujmu neviedli k zbytočnému narúšaniu podnikateľského prostredia. Konkrétnejšie je potrebné dohliadať na to, aby obmedzenia ustanovení Zmluvy o ES, a najmä obmedzenia hospodárskej súťaže a obmedzenia slobôd vnútorného trhu nezachádzali ďalej, ako je nevyhnutné na účelné vykonanie úlohy.

(98)

Komisia zastáva názor, že opatrenia, ktoré prijalo Holandsko, z veľkej časti spĺňajú požiadavku primeranosti. Je ťažké povedať, akými inými prostriedkami Holandsko mohlo zabezpečiť, aby bola k dispozícii dostatočná vnútroštátna kapacita na odstraňovanie nebezpečného odpadu. Žiadna z dotknutých strán nepreukázala, že na dosiahnutie tohto cieľa existujú menej rušivé alternatívy. Za primerané sa považujú aj tieto súčasti opatrenia.

(99)

Systém sadzieb za prevzatie založený na objemových zľavách: Keďže účelom tohto systému je udržať dostatočnú kapacitu na primerané odstraňovanie odpadu RBP, jeho samozrejmým dôsledkom je zamerať sa na maximálne využitie kapacity za účelom udržať náklady na čo najnižšej úrovni. Ako Holandsko preukázalo, všetci dodávatelia mohli uplatniť svoj nárok na tieto zľavy, či už priamo alebo pri dodaní odpadu prostredníctvom sprostredkovateľov. Preto je systém sadzieb za prevzatie založený na objemových zľavách oprávnený. Pomocou systému nediskriminačných sadzieb a objemových zliav pre všetkých dodávateľov – teda aj pre spoločnosť AVR IW – dochádza k obmedzeniu narúšania hospodárskej súťaže spôsobeného opatreniami. Aj keď v praxi možno existoval zmätok, nediskriminačný charakter systému mohol byť jasný pre všetky dotknuté strany. Holandsko prijalo dostatočné doplňujúce opatrenia na zvýšenie transparentnosti, keď sa zdalo, že v tejto oblasti je zmätok. Stanovením sadzby pre odpad s vysokou výhrevnou hodnotou na úrovni konkurujúcich alternatív odstraňovania došlo k obmedzeniu narúšania hospodárskej súťaže na trhu s týmto druhom odpadu. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že žiadna spoločnosť v Holandsku nebola povinná dodávať odpad RBP alebo nebezpečný odpad s vysokou výhrevnou hodnotou spoločnosti AVR Nuts alebo spoločnosti AVR IW. Naproti tomu je spoločnosť AVR Nuts na základe licenčnej dohody povinná prijať všetok odpad C2 a odpad RBP, ktorý sa jej ponúkne bez ohľadu na to, či sa súčasne dodáva aj nebezpečný odpad s vysokou výhrevnou hodnotou. V tomto bode Komisia nenašla dostatočné dôkazy o tom, že by na prvý pohľad malo ísť o zneužívanie dominantného postavenia zo strany spoločnosti AVR a licenčná dohoda určite neposkytuje žiadny základ pre takéto zneužívanie.

(100)

Kompenzácia za zatvorenie: Ustanovenia v licenčnej dohode v súvislosti s kompenzáciou zostatkovej účtovnej hodnoty ešte neodpísaných investícií, ktoré spoločnosť AVR vykonala počas doby platnosti dohody so súhlasom štátu, ktorá nastane v prípade, ak nedôjde k predĺženiu dohody je rovnako potrebné považovať za primerané. Bez takejto záruky nebolo možné oprávnene očakávať súhlas spoločnosti AVR. To isté platí pre záruku štátu za úhradu maximálne 30 % nákladov na búracie práce a čistenie pri likvidácii zariadení. Potrebné zbúranie stavieb a čistenie sú samozrejme vo verejnom záujme. Vzhľadom na 30 %-ný podiel v spoločnosti AVR Chemie je prijateľné, aby štát vzal na seba zodpovednosť za svoj podiel, kým zostávajúca zodpovednosť zostáva na druhom podielnikovi, spoločnosti AVR Holding.

(101)

Zachovanie pôvodne dvoch RBP: Komisia skúmala, či Holandsko muselo poskytnúť pomoc na zachovanie iba jednej RBP. Otázka je, či sa príspevok na uskutočnenie cieľov, o ktoré sa usilovalo Holandsko, so zachovaním druhej RBP vyrovná pomoci, ktorá si ho vyžaduje, a nepriaznivým dôsledkom pre hospodársku súťaž, ktoré z toho vyplývajú.

(102)

V tomto bode Komisia uznáva, že pre Holandsko môže byť oprávneným cieľom disponovať dostatočnou vnútroštátnou kapacitou na spracovávanie odpadu RBP s cieľom zabrániť nedostatku kapacity, v dôsledku ktorého by bol štát povinný povoliť vývoz tohto odpadu do zahraničia. Pri posudzovaní tejto skutočnosti nie je možné vyhnúť sa určitej flexibilnosti so zreteľom na skutočnosť, že toky odpadu C2 a odpadu RBP, ktoré budú vyprodukované sa nedali s určitosťou predpokladať, a so zreteľom na riziká týkajúce sa dostupnosti zariadení. Tieto riziká sa aj skutočne vyskytli, keď jedna z RBP bola v dôsledku porúch v roku 2002 na určitý čas zatvorená. Dostupná kapacita predstavovala v roku 2002 iba 73 % a v roku 2003 iba 75 % povolenej kapacity v objeme 100 000 ton. Preto museli holandské úrady v rozpore so svojím cieľom politiky povoliť vývoz odpadu RBP.

(103)

Pri porovnaní predpokladaných objemov odpadu RBP a kapacity oboch RBP je potrebné spomenúť tieto skutočnosti: Pri príprave licenčnej dohody koncom roka 2001/v polovici roka 2002 sa predpokladaná ponuka odpadu RBP odhadovala na zhruba 38 500 ton ročne. Tento odhad bol založený na skúsenostiach z minulosti. Na spracovanie sa vyžaduje minimálne rovnaký objem odpadu s vysokou výhrevnou hodnotou. Jedna RBP by bola na riadne spracovanie tohto množstva odpadu jednoznačne nedostačujúca. Pri tomto čísle je však potrebné uviesť tri kritické poznámky. Po prvé, časť predpokladanej dodávky odpadu RBP spoločnosti AVR Nuts bola pravdepodobne dôsledkom toho, že Holandsko používalo definíciu „odpadu určeného na zneškodnenie“ do začiatku roku 2003 reštriktívne. Po druhé, dotknuté strany poukázali na alternatívnu vnútroštátnu kapacitu na spracovanie odpadu RBP. Po tretie, pri zostavovaní odhadov údajne nebola zohľadnená možnosť, že spoločnosť AVR by časť odpadu spracovala vo svojich roštových peciach na spracovávanie domového odpadu (21). Na druhej strane sa však v odhade výslovne berie do úvahy vtedajší vývoj. Ponuka odpadu RBP na vývoz sa navyše každoročne mení a závisí od situácie na medzinárodnom trhu; situácia je takisto rôzna, pokiaľ ide o rôzne kategórie odpadu. Okrem toho začiatkom roku 2002 ešte existovala značná zásoba odpadu RBP, takže bola zaručená ponuka na začiatku rozhodujúceho obdobia. Odhad toku odpadu RBP by bol pravdepodobne nižší, ak by holandské úrady v roku 2002 tento odhad postavili na predpoklade správneho používania definície odpadu určeného na užitočné využitie, ale zdá sa málo pravdepodobné, že na základe údajov, ktoré boli v tom čase k dispozícii, by bol takýto odhad taký nízky, že holandské úrady by mohli s istotou rozhodnúť, že postačuje len jedna RBP. Niektoré z týchto tvrdení potvrdzuje skutočnosť, že v roku 2003, keď Súdny dvor už objasnil presnú definíciu „odpadu určeného na zneškodnenie“, bolo Holandsko ešte stále nútené skutočne povoliť vývoz odpadu RBP v dôsledku kapacitných problémov v spoločnosti AVR. Skutočnosť, že tok odpadu RBP do spoločnosti AVR sa skutočne znížil je možné do veľkej miery vysvetliť pomocou iných faktorov, ako je nárast vývozu. Pokiaľ ide o ostatnú kapacitu v Holandsku Komisia poukazuje na to, že značná časť tejto kapacity bola k dispozícii až od konca roku 2003 po vydaní požadovaných povolení pre najvýznamnejšie konkurujúce pyrolýzne zariadenie. Dotknuté strany neboli schopné preukázať, že holandské úrady museli už v roku 2002 počítať s dostatočnou alternatívnou vnútroštátnou kapacitou na spracovanie pre všetky druhy odpadu RBP, ktorý sa v Holandsku produkuje a dodáva sa na zneškodnenie.

(104)

Rozhodnutie o ponechaní dvoch RBP v prevádzke namiesto jednej spôsobilo zvýšenie objemu pomoci najmä kvôli investíciám, ktoré sa zdali nevyhnutné a ktoré sa následne museli kompenzovať v dôsledku zatvorenia. Časť týchto investícií však v čase podpisu licenčnej dohody nebola plánovaná. Dôsledky pre vopred stanovené prevádzkové deficity boli pomerne obmedzené, keďže tu do pomerne veľkej miery prevažovali fixné náklady. Komisia predpokladá, že dôsledky pre konkurentov zostali takisto pomerne obmedzené: neexistujú žiadne náznaky toho, že ponechanie dvoch RBP v prevádzke viedlo k tomu, že došlo k spaľovaniu väčšieho objemu odpadu RBP a iného nebezpečného odpadu. Využitie kapacity RBP na iné druhy odpadu – o ktorom neboli predložené žiadne dôkazy – je pomerne neúčelné a nie je možné usudzovať, že malo obzvlášť negatívny vplyv na konkurentov.

(105)

Vzhľadom na dosiaľ uvedené skutočnosti je Komisia toho názoru, že pôvodné rozhodnutie o ponechaní dvoch RBP v prevádzke je možné považovať za primerané a že rozhodnutia o zatvorení RBP neboli prijaté príliš neskoro.

(106)

Úloha spoločnosti AVR IW: spoločnosť AVR IW zabezpečovala veľkú časť administratívy spoločnosti AVR Nuts a bola súčasne konkurentom iných dodávateľov nebezpečného odpadu. Spoločnosť AVR IW takto získavala informácie o plánovanom a skutočnom objeme odpadu. Keďže ani jeden dodávateľ nebol povinný dodať spoločnosti AVR Nuts pôvodne uvedené množstvo a keďže skutočné sadzby a zľavy boli v konečnom dôsledku založené výlučne na skutočne dodanom objeme odpadu, je ťažké posúdiť, ako mohla spoločnosť AVR IW získať finančnú alebo strategickú výhodu zo svojej ústrednej pozície. Holandsko vyhlásilo, že spoločnosť AVR IW túto pozíciu nemohla zneužiť a Komisia takisto, okrem iného na základe pripomienok dotknutých strán, nemôže dospieť k tomuto záveru. Je možné, že spoločnosť AVR IW vo vlastnom mene ponúkala spracovanie odpadu za sadzby, ktoré boli nižšie ako sadzby spoločnosti AVR Nuts, to však nie je možné označiť za dôsledok schém pomoci a mohlo by to patriť do rámca konkurenčného konania; prípadní konkurenti mohli bez obmedzení postupovať podobným spôsobom. Aj keby spoločnosť AVR IW presmerovala časť odpadu RBP do svojich zariadení na spaľovanie domového odpadu (čo nebolo dokázané), nezdá sa, že by to viedlo k neprimeranému narušeniu, keďže každý dodávateľ s vedomosťami o odpade mohol dosiahnuť podobné zisky tak, že by jednoducho tento odpad ponúkol priamo iným zariadeniam na spaľovanie domového odpadu – spoločnosti AVR alebo iných spoločností. Keďže pomoc bola navyše stanovená na základe vopred stanoveného rozpočtu, Komisia predpokladá, že spoločnosť AVR si zvolila efektívne riešenia a nepresmerovala odpad, ak by to v dôsledku nedostatočného využívania zariadení viedlo k vyššej skutočnej strate. Takéto presmerovanie odpadu treba azda považovať skôr za účelné hospodárenie s odpadom v súlade s komunitárnymi zásadami.

(107)

Technologický vývoj: Komisia nepredpokladá, že opatrenia budú mať zvlášť negatívny dopad na vývoj alternatívnych technológií v oblasti odstraňovania a užitočného využitia odpadu. Ako uviedlo Holandsko, na podporu takéhoto vývoja existujú iné nástroje. V roku 2003 bolo napríklad udelené povolenie pre inovačné pyrolýzne zariadenie. Sadzby, ktoré účtovala spoločnosť AVR, boli omnoho vyššie ako sadzby, ktoré účtoval prevádzkovateľ tohto zariadenia, a preto treba rušivý dopad pomoci, pokiaľ ide o tento bod, pokladať za obmedzený.

(108)

Pomoc na akvizíciu odpadu: Na rozdiel od predošlých prvkov nie je možné považovať opatrenia za primerané, pokiaľ ide o akvizíciu odpadu, ako v prípade spoločnosti AVR IW, za ktorú spoločnosť AVR Nuts vypláca kompenzáciu z pomoci, ktorú získava od štátu. Komisia chápe, že na obmedzenie nákladov systému musí byť objem odpadu na spracovanie, a najmä objem odpadu RBP, v prípade ktorého sú sadzby za prevzatie najvyššie čo najväčší. Ako bolo uvedené v bode 99, z tohto dôvodu je možné akceptovať systém nediskriminačných objemových zliav. Naproti tomu je kompenzácia poskytovaná spoločnosti AVR za akvizíciu odpadu neprimeraným narušením hospodárskej súťaže, keďže spoločnosť AVR IW je jediným príjemcom. Jej konkurenti nedostávajú žiadnu porovnateľnú kompenzáciu akvizičných výdavkov, ktoré musia vynakladať. Pokiaľ ide o nebezpečný odpad s vysokou výhrevnou hodnotou, riešenie mohlo pri pretrvávajúcich deficitoch spočívať v znížení sadzieb za prevzatie nediskriminačným spôsobom. Aj v prípade odpadu RBP treba kompenzáciu akvizičných nákladov považovať za neprimeranú. Táto kompenzácia poskytuje spoločnosti AVR IW diskriminačnú výhodu na účely špecifickej činnosti, ktorá priamo konkuruje iným spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú nakladaním s odpadom. Táto akvizícia nie je určite priamo vo verejnom záujme, ktorý zdôvodňuje pomoc vtedy, ak ide o odpad RBP, ktorý sa získava zo zahraničia. Ale aj v prípade odpadu RBP, ktorý pochádza z holandských zdrojov môže akvizícia stimulovať odstraňovanie v Holandsku na úkor užitočného využitia v Holandsku alebo inde. Za špecifických okolností to môže byť aj v rozpore so zásadou, že odpad sa spracováva blízko jeho zdroja. Čiastku určenú na akvizíciu vo výške 2,4 milióna EUR, ktorá bola obsiahnutá v pomoci založenej na vopred stanovenom rozpočte pre spoločnosť AVR Nuts a bola prevedená na spoločnosť AVR IW teda nie je možné zdôvodniť na základe článku 86 ods. 2 Zmluvy. Táto súčasť pomoci je preskúmaná v bode 6.3 pokiaľ ide o jej zlučiteľnosť s článkom 87 ods. 2 a 3 Zmluvy.

6.3   Preskúmanie kompenzácie akvizície v porovnaní s článkom 87 Zmluvy

(109)

Komisia skúmala, či sa na kompenzáciu pre spoločnosť AVR IW na účely akvizičných nákladov vzťahujú výnimky podľa článku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy. Výnimky podľa článku 87 ods. 2 Zmluvy by mohli slúžiť ako základ pre uznanie pomoci za zlučiteľnú so spoločným trhom. Pomoc však: a) nie je sociálnej povahy a nie je poskytovaná individuálnym spotrebiteľom; b) neslúži na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo inými mimoriadnymi udalosťami a c) nie je potrebná na vyrovnanie hospodárskych nevýhod spôsobených rozdelením Nemecka.

(110)

Na túto kompenzáciu sa nevzťahujú ani výnimky podľa článku 87 ods. 3 písm. a), b) a d) Zmluvy; tieto sa vzťahujú na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s vysokou nezamestnanosťou, na pomoc na uskutočňovanie projektov spoločného európskeho záujmu alebo odstraňovanie vážneho zlyhania hospodárstva členského štátu a na pomoc na podporu kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva. Holandsko sa neusilovalo zdôvodniť pomoc na základe jedného z týchto dôvodov.

(111)

Pokiaľ ide o prvú časť výnimky podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy, najmä schémy pomoci na uľahčenie rozvoja určitých foriem hospodárskej činnosti, Komisia poukazuje na to, že pomoc nie je zameraná na výskum a vývoj, investície stredných a malých podnikov alebo záchranu alebo reštrukturalizáciu spoločnosti AVR IW. Pomoc neslúži ani na regionálny rozvoj, ani spoločnosť AVR IW nesídli v regióne, kde pre regionálnu pomoc prichádzajú do úvahy počiatočné investície. Preto nie je možné vyhlásiť pomoc za zlučiteľnú so spoločným trhom na základe toho, že by uľahčovala rozvoj určitých regiónov.

(112)

Komisia skúmala, či schéma pomoci z jediného ďalšieho dôvodu spĺňa kritériá výnimky podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy, a najmä či sa na tento prípad vzťahuje rámcová úprava pomoci v oblasti životného prostredia. Keďže pomoc predstavuje prevádzkovú pomoc, Komisia skúmala pomoc v porovnaní s bodom E.3.1 rámcovej úpravy pomoci v oblasti životného prostredia. Nezdá sa však, že by pomoc bola nevyhnutná, ani nie je obmedzená na striktnú kompenzáciu dodatočných nákladov na výrobu so zreteľom na trhovú cenu príslušných výrobkov alebo služieb.

(113)

Keďže sa na túto kompenzáciu nevzťahuje žiadna z týchto všetkých výnimiek Komisia dospela k záveru, že táto pomoc je nezlučiteľná so spoločným trhom a musí sa vymáhať od príjemcu, spoločnosti AVR IW v súlade s článkom 14 Nariadenia (ES) č. 659/1999 podľa ustanovení kapitoly V Nariadenia Komisie (EÚ) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (22).

7   ZÁVER

(114)

Komisia dospela k záveru, že štátnu pomoc v prospech spoločnosti AVR Nuts predstavujú tieto opatrenia: 1) kompenzácia rozpočtových deficitov v rokoch 2002 a 2003; 2) kompenzácia rozpočtových deficitov v roku 2004 a za zostávajúce obdobie rokov 2005-2006; 3) kompenzácia nákladov na zatvorenie, ktorú tvorí a) kompenzácia nákladov na zatvorenie v súvislosti s dohodnutými investíciami, pokiaľ ešte neboli odpísané, a b) nákladov na zatvorenie v dôsledku predčasného ukončenia spracovávania odpadu v RBP, a 4) pomoc obsiahnutá v záruke. Pomoc je možné vyhlásiť za zlučiteľnú so spoločným trhom okrem časti na kompenzáciu nákladov na akvizíciu odpadu, keďže predstavuje kompenzáciu nákladov na službu všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle článku 86 ods. 2 Zmluvy za predpokladu, že pomoc neprekročí sumu strát, ktoré v tomto období skutočne vznikli, pričom zostane priestor len na primeraný zisk. Preto Komisia žiada, aby Holandsko každoročne predkladalo správy o skutočnom využívaní pomoci a o ziskovosti činností v príslušnom roku. Holandsko musí takisto kontrolovať kompenzáciu nákladov na zatvorenie a pri tejto kontrole musí venovať pozornosť bodom, ktoré sú uvedené v prílohe II. Predbežná správa o tejto kontrole musí byť predložená Komisii najneskôr na jar 2006 a záverečná správa najneskôr na jar 2007. Okrem toho musí Holandsko oznámiť každú pomoc spoločnosti AVR Nuts, na základe ktorej môže táto spoločnosť dosiahnuť vyšší zisk ako je výnos z holandských štátnych dlhopisov zvýšený o 2 percentá. Táto pomoc nesmie byť vyplatená skôr, ako ju schváli Komisia v súlade s článkom 4 alebo 7 Nariadenia (ES) č. 659/1999.

(115)

Naproti tomu kompenzáciu vo výške 2,396 milióna EUR, ktorá bola prevedená na spoločnosť AVR IW na účely nákladov za akvizíciu odpadu nie je možné vyhlásiť za zlučiteľnú, keďže ju nie je možné považovať za primeranú kompenzáciu za službu všeobecného hospodárskeho záujmu. Ide skôr o kompenzáciu výdavkov, ktoré musia byť za normálnych okolností zahrnuté do rozpočtu spoločnosti, ktorá sa zaoberá hospodárením s odpadom, pre spoločnosť AVR IW. Na túto kompenzáciu sa nevzťahuje žiadna z výnimiek zo zákazu štátnej pomoci podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy. Táto časť pomoci sa teda musí vymáhať priamo od spoločnosti AVR IW. Preto Komisia Holandsku nariaďuje, aby spoločnosti AVR IW prikázalo vrátiť pomoc s úrokom podľa podmienok, ktoré sú stanovené v tomto rozhodnutí.

(116)

Komisia žiada Holandsko, aby predložilo požadované údaje na základe dotazníka, ktorý je k tomuto rozhodnutiu priložený ako príloha III, pričom jasne uvedie, ktoré opatrenia sú plánované a ktoré už boli prijaté na bezodkladné a skutočné vymoženie pomoci. Komisia žiada Holandsko, aby do dvoch mesiacov od oznámenia tohto rozhodnutia poskytlo všetky písomnosti, ktoré potvrdzujú, že voči spoločnosti AVR IW bolo začaté vymáhacie konanie (ako napríklad príkazy na vrátenie, atď.),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kompenzácia prevádzkových deficitov, kompenzácia nákladov na zatvorenie rotačných bubnových pecí a záruka štátu uhradiť 30 % nákladov na búracie práce a čistenie, ktoré vyplývajú z licenčnej dohody medzi Holandskom a spoločnosťou AVR Nuts a ktoré dalo Holandsko čiastočne vykonať, predstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy.

Článok 2

Za podmienok stanovených v článku 3 je štátna pomoc uvedená v článku 1 s výnimkou pomoci, ktorá je poskytovaná ďalej spoločnosti AVR IW uvedenej v článku 4, zlučiteľná so spoločným trhom, keďže poskytuje príjemcovi kompenzáciu nákladov na službu všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle článku 86 ods. 2 Zmluvy.

Článok 3

1.   Pomoc v prospech spoločnosti AVR Nuts nie je vyššia ako súčet vopred stanovených deficitov, skutočných dodatočných strát, ktoré spoločnosti AVR Nuts vznikli a primeraného zisku počas lehoty platnosti licenčnej dohody. Ak by sa zdalo, že zisk v období poskytovania pomoci je v skutočnosti vyšší ako výnos z holandských štátnych dlhopisov zvýšený o dve percentá, Holandsko so spätnou účinnosťou upraví výšku pomoci.

2.   Holandsko predloží správu o vykonaní opatrení v roku 2004, ako aj výročné správy o vykonaní záruky za náklady na búracie práce a čistenie a o vykonaní opatrení pre skládku C2 počas zostávajúcej lehoty ich platnosti. Najneskôr na jar 2006 Holandsko predloží predbežnú správu o kontrole kompenzácie nákladov na zatvorenie a najneskôr na jar 2007 záverečnú správu. V týchto správach bude zdôvodnená kompenzácia, pričom budú primerane zohľadnené body uvedené v Prílohe II.

Článok 4

Pomoc v prospech spoločnosti AVR IW, ktorá spočíva v kompenzácii akvizičných nákladov vo výške 2,396 milióna EUR je nezlučiteľná so spoločným trhom.

Článok 5

1.   Holandsko prijme všetky potrebné opatrenia na vymoženie pomoci uvedenej v článku 4 od spoločnosti AVR IW.

2.   Vymáhanie sa bude realizovať bezodkladne a v súlade s postupmi podľa vnútroštátneho práva, pokiaľ tieto postupy pripúšťajú bezodkladný a skutočný výkon tohto rozhodnutia.

3.   Pomoc, ktorá má byť vymáhaná obsahuje úrok odo dňa poskytnutia pomoci príjemcovi do dňa jej skutočného vrátenia.

4.   Úrok sa vypočíta v súlade s ustanoveniami kapitoly V Nariadenia (ES) č. 794/2004.

Článok 6

1.   Holandsko do dvoch mesiacov od oznámenia tohto rozhodnutia oznámi Komisii, ktoré opatrenia už prijalo a plánuje prijať za účelom vymoženia pomoci uvedenej v článku 4. Tieto údaje budú poskytnuté na základe dotazníka, ktorý je k tomuto rozhodnutiu priložený ako príloha III.

2.   Holandsko do dvoch mesiacov od oznámenia tohto rozhodnutia poskytne všetky písomnosti, ktoré potvrdzujú, že voči spoločnosti AVR IW bolo začaté vymáhacie konanie.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 22. júna 2005

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. C 196 z 20.8.2003, s. 5 a Ú. v. C 250 z 9.10.2004, s. 6.

(2)  Pozri poznámku č. 1.

(3)  Ú. v. L 83 z 27.3.1999, s. 1. Nariadenie zmenené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(4)  Pozri poznámku č. 1.

(5)  Ú. v. L 194 z 25.7.1975, s. 39. Smernica bola naposledy zmenená Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

(6)  Licenčná dohoda popisuje odpad RBP ako „časť odpadových tokov, ktorých spálenie sa považuje za zneškodnenie, teda nebezpečný odpad s výhrevnou hodnotou nižšou ako 11,5 MJ/kg (= 1 % chlóru) alebo 15 MJ/kg (> 1 % chlóru), balený nebezpečný odpad, špecifický nemocničný odpad a odpad obsahujúci polychlórované bifenily“.

(7)  Ú. v. L 30 z 6.2.1993, s. 1. Nariadenie bolo naposledy zmenené Nariadením Komisie (ES) č. 2557/2001 (Ú. v. L 349 z 31.12.2001, s. 1).

(8)  Pozri najmä rozsudok z 25. júna 1998, prípad C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV e.a. / Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, zb. rozh. 1998, s. I-4075.

(9)  Pozri najmä rozsudok z 13. februára 2003, prípad C-288/00, Komisia/Nemecko, zb. rozh. 2003, s. I-1439.

(10)  Zdroj: Budúcnosť spaľovania špecifického nebezpečného odpadu, AOO-2004-12, zostavil Konzultačný orgán pre odpad, júl 2004, www.aoo.nl.

(11)  Ú. v. L 195 z 29.7.1980, s. 35. Smernica bola naposledy zmenená a aktualizovaná Smernicou 2000/52/ES (Ú. v. L 193 z 29.7.2000, s. 75).

(12)  Pomoc sa však znižuje o 75 000 EUR za každý mesiac, v ktorom provincia Južné Holandsko povolí vrcholové kompenzácie emisií CO („peakshaving“). Pri určovaní prevádzkového deficitu tento údaj ešte nebol známy. Táto čiastka predstavuje očakávané mesačné ušetrené náklady v prípade povolenia týchto vrcholových kompenzácií.

(13)  Pre nebezpečný odpad s vysokou výhrevnou hodnotou spočiatku existovalo niekoľko výnimiek v dôsledku platných dohôd.

(14)  Ú. v. C 37 z 3.2.2001, s. 3.

(15)  Rozsudok z 24. júla 2003, prípad C-280/00, Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg / Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, zb. rozh. 2003, s. I-7747.

(16)  Článok 5.3 licenčnej dohody a článok 5.2 dohody o poskytovaní služieb podnikov AVR (príloha 7.2.A licenčnej dohody).

(17)  Oznámenie Komisie „Služby všeobecného záujmu v Európe“, Ú. v. C 17 z 19.1.2001, s. 4, bod 22.

(18)  Zelená kniha o službách všeobecného záujmu, COM(2003) 270 v konečnom znení z 21.5.2003 a Biela kniha o službách všeobecného záujmu, COM(2004) 374 v konečnom znení z 12.5.2004.

(19)  Rozsudok z 23. mája 2000, prípad C 209/98, Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) / Københavns Kommune, zb. rozh. 2000, s. I-v, bod 75. Príklad prípadu, v ktorom Komisia usúdila, že hospodárenie s určitými odpadmi je službou všeobecného hospodárskeho záujmu, sa nachádza v Schéme pomoci č. N 638/2002 - Holandsko – Dočasná úprava zhromažďovania freónov a halónov, Ú. v. C 82 z 5.4.2003, s. 18. V tejto súvislosti pozri aj rozsudok zo 7. februára 1985, prípad 240/83, Procureur de la République / Association de défense des bruleurs d'huiles usagées (ADBHU), zb. rozh. 1985, s. 531.

(20)  Okrem toho obsahuje licenčná dohoda ustanovenie o mimoriadnom zvýšení v prípade zmeny politických opatrení štátu alebo pri živelných pohromách, na ktoré spoločnosť AVR nemala vplyv. Podobné ustanovenie umožňuje zníženie pomoci v prípade, ak je strata značne nižšia, ako bola vopred stanovená.

(21)  Traja spoločne konajúci konkurenti poukázali najmä na to, že bod 3.2 o teoretickej a skutočnej dostupnosti a dodávke nebezpečného odpadu v štúdii „Budúcnosť spaľovania špecifického nebezpečného odpadu“ (priložený k ich pripomienkam, ako aj k listu Holandska) uvádza príliš vysoký odhad ponuky odpadu RBP, keďže pri zostavovaní tohto odhadu údajne nebola vzatá do úvahy možnosť, že spoločnosť AVR by časť odpadu spracovala vo svojich roštových peciach na spracovávanie domového odpadu. Prax spoločnosti AVR je takisto konkrétne popísaná v bode 3.1.2 tejto štúdie.

(22)  Ú. v. L 140 z 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA I

METODIKA NA STANOVENIE PREVÁDZKOVÝCH ROZPOČTOVÝCH DEFICITOV

Metodika na stanovenie vopred stanovených rozpočtových deficitov bola vyvinutá nezávislým poradcom na žiadosť Ministerstva stavebníctva, územného plánovania a ochrany životného prostredia. Táto metóda pochádza zo 16. apríla 2002.

Metodika je založená na podrobnej analýze rozpočtov na rok 2002 a následne vyvodzuje závery na rok 2003, pričom zohľadňuje všetky známe faktory, pri ktorých sa dá predpokladať, že majú dopad na skutočný výsledok za rok 2003. V prípade ďalších rokov mal byť postup rovnaký, vždy na obdobie v dĺžke dvoch rokov. Potom sa spoločnosť AVR a holandské úrady v dôsledku neočakávaného vývoja a možného zatvorenia druhej RBP dohodli na tom, že na rok 2004 bude zostavený rozpočet len na jeden rok.

Rozpočet na rok 2002 je založený na odhadoch príjmov, predošlých pomeroch variabilných nákladov a odhadoch iných nákladov. Do úvahy sa berie aj investičný rozpočet na roky 2002-2016, ako aj špecifické investície, ktoré sa plánujú na rok 2002.

Na základe tohto rozpočtu bol zostavený prognostický model, ktorý obsahuje aj výpočty výsledkov, súvahy a prehľady pokladničných tokov. Najdôležitejšie predpoklady, ktoré tvoria základ tohto prognostického modelu, sú:

vo zvolenom variante sa predpokladá, že bude možné spracovať zhruba 85 000 ton ročne (pričom sa počíta s jedným zastavením prevádzky v dôsledku mimoriadnych udalostí, ktoré sa vyskytujú opakovane), čo prinesie príjmy v odhadovanej výške 30,5 milióna EUR;

mimoriadne udalosti v tomto modeli nie sú spracované oddelene, pretože sa predpokladá, že tvoria súčasť predpokladaných mimoriadnych udalostí, ktoré sa vyskytujú opakovane;

v prípade odpisov a alokácie výdavkov sú odhady na rok 2003 a odhady na rok 2002 odlišné. Začiatkom roku 2003 stúpnu príjmy a výdavky o 3,5%. Takisto sa počíta s nárastom efektívnosti;

staré hmotné fixné aktíva sú ohodnotené na nulu, keďže bez pomoci nie sú ekonomicky životaschopné. Budú takisto začlenené do kompenzácie nájomného, ktorú spoločnosť AVR Chemie účtuje spoločnosti AVR Nuts; táto kompenzácia nájomného bude zahŕňať všetky ostatné výdavky spoločnosti AVR Chemie, s vylúčením príspevkov na zásobovanie C2 (keďže súvisí s minulosťou), avšak so započítaním 5%-ného zvýšenia na fiškálne účely;

spoločnosť AVR Holding bude vo významnej miere financovať spoločnosť AVR Chemie a spoločnosť AVR Nuts, za čo sa bude účtovať úrok vo výške 4,891% (v roku 2002 a 2003);

alokácie výdavkov spoločnosti AVR Holding sú takisto započítané; za rok 2002 dosahujú 4,3 milióna EUR. Na roky 2002 a 2003 tieto alokácie zahŕňajú aj sumu 400 000 EUR na komerčné výdavky, ktoré sa po roku 2003 už nebudú vyskytovať;

v dohode o poskytovaní služieb sú stanovené podmienky poskytovania služieb medzi jednotlivými dcérskymi spoločnosťami spoločnosti AVR. Vyrovnávacie ceny sú zväčša vypočítané na základe cien nákladov stanovených v súlade s metódou analýzy nákladov podľa činností (activity based costing) a ďalej na základe trhových cien;

nie sú naplánované žiadne rezervy na výdavky za demolačné práce, keďže za úhradu týchto výdavkov ručí spoločnosť AVR (70%) a štát (30%);

nie sú naplánované žiadne rezervy na zníženie stavu personálu, keďže podnikateľské aktivity budú pokračovať aj naďalej a finančné riziká za prípadné budúce znižovanie stavu zamestnancov zostávajú na spoločnosti. V prípade zastavenia aktivít spoločnosti AVR Nuts nikdy nie je možné vyvodzovať zodpovednosť štátu za výdavky súvisiace so znižovaním stavu personálu, ktoré vzniknú v budúcnosti. Nikdy nie je možné vyvodzovať zodpovednosť štátu za kompenzácie za skončenie pracovného pomeru, ktoré sa budú prípadne musieť vyplatiť v prípade znižovania stavu zamestnancov v budúcnosti v dôsledku ukončenia aktivít a/alebo skončenia platnosti dohody so spoločnosťou AVR;

spoločnosť AVR Holding nesie zodpovednosť za negatívne výsledky a dôsledky nedodržania stanovených požiadaviek v oblasti kvality, bezpečnosti a životného prostredia, pričom sa počíta s meniacou sa požiadavkou v oblasti životného prostredia (urobila sa jedna dostatočne popísaná výnimka a o tejto je možné rokovať so štátom);

existovali osobitné ustanovenia o možnom zvýšení pomoci v prípade troch špecifických okolností, ktoré sa týkajú: 1) povolenej teploty v komore na dodatočné spaľovanie; 2) možných úspor v dôsledku použitia sekundárnych palív, pre ktoré sa musel vykonať experiment, a 3) právnej otázky, či sa za odpad s obsahom oleja musí platiť spotrebná daň.

Výsledky

vopred stanovené na rok 2002

vopred stanovené na rok 2003

skutočné za rok 2003

vopred stanovené na rok 2004

Príjmy z odpadu RBP

29,3

30,4

22,8

15,9

Príjmy z odpadu C2

0,5

0,5

1,2

1,2

Príjmy z pary

0,6

0,7

0,7

0,4

Príjmy celkom

30,5

31,6

24,7

17,5

Základné, pomocné látky a energia

3,8

3,9

3,0

2,4

Skládkovanie zvyškových látok

2,0

2,1

1,2

1,0

Spracovanie/skladovanie

2,0

2,1

1,8

0,5

Náklady na prepravu

0,2

0,2

0,3

0,2

Variabilné náklady celkom

8,0

8,2

6,4

4,1

Náklady na personál

3,8

4,0

4,2

3,6

Personál od tretích subjektov

0,3

0,3

0,7

0,4

Údržba

7,8

8,1

7,0

6,0

Rezerva pre prípad zníženia stavu zamestnancov

0,7

0,2

Prevádzkové rezervy

Všeobecné náklady

0,6

0,6

2,4

0,8

Priame fixné náklady celkom

12,5

12,9

15,0

11,0

Náklady, ktoré účtuje spoločnosť AVR Holding

4,3

4,0

2,8

3,6

Ostatné nepriame náklady

5,4

5,6

3,9

3,8

Nepriame fixné náklady celkom

9,8

9,6

6,7

7,4

Nájomné, ktoré účtuje spoločnosť AVR Chemie

2,0

3,5

3,7

3,1

Amortizácia

0,1

0,2

0,2

0,5

Náklady na úroky

0,2

0,0

0,6

0,3

Prevádzkový deficit

1,6

2,9

7,8

8,9

Výdavky spoločnosti AVR Holding, ktoré sú čiastočne započítané v rozpočte sú okrem iného výdavky na bezpečnosť, jedáleň, administratívu, spoločné zariadenia, manažment a informačné a komunikačné technológie (ICT). Výdavky účtované spoločnosťou AVR Holding sa zakladajú na podrobných odhadoch.


PRÍLOHA II

BODY, KTORÉ MUSIA BYŤ ZAHRNUTÉ V NÁSLEDNEJ KONTROLE, POKIAĽ IDE O NEEXISTENCIU NADMERNEJ KOMPENZÁCIE

Prevádzkový rozpočet na roky 2004, 2005 a 2006

Skutočné príjmy a skutočné výdavky

Kompenzácia dohodnutých investícií, pokiaľ ešte neboli odpísané

Kontrola každej z investícií, pokiaľ ide o jej priamu súvislosť so službou všeobecného hospodárskeho záujmu

Príjmy z predaja príslušných aktív a zisky z ďalšieho používania na iné účely.

Kompenzácia zatvorenia z dôvodu predčasného zatvorenia

Skutočné výdavky na predčasné skončenie pracovných pomerov: oznámenie, či príslušný zamestnanec pracuje na ustanovený pracovný čas alebo kratší pracovný čas v súvislosti so službou všeobecného hospodárskeho záujmu, skutočné platby pre príslušných zamestnancov, skutočné trvanie platieb v súvislosti s preradením na inú prácu v rámci alebo mimo spoločnosti AVR.

Priebežné fixné náklady: všeobecné náklady na RBP - kontrola toho, či je chýbajúce krytie primerané a či nie je kryté inak; kontrola skutočných účtovných, právnych a bankových výdavkov; kontrola skutočných výdavkov na iné záležitosti

Priebežné fixné náklady: bezpečnosť, jedáleň, nákup, administratívne zariadenie Professor Gerbrandyweg: skutočné výdavky za dodávanie prúdu na základe skutočného dátumu zastavenia alebo odkúpenia zariadenia s Eneco; chýbajúce výdavky za prenájom kancelárií, atď., pri zohľadnení príjmov za skutočné opätovné použitie; kontrola toho, či je chýbajúce krytie pre samoobslužnú reštauráciu, skladovacie priestory a bezpečnosť primerané a či nie je kryté inak.

Priebežné fixné náklady: infraštruktúra informačných a komunikačných technológií (ICT): kontrola toho, či chýbajúce krytie pre infraštruktúru informačných a komunikačných technológií (ICT) nie je kryté inak.

Priebežné fixné náklady: náklady na personál: skutočné náklady na funkciu telefónnej ústredne a prenajímané linky.

Priebežné fixné náklady: prenájom/lízing vybavenia: skutočné chýbajúce krytie na špecializované nákladné autá a vysokozdvižné vozíky a skutočné príjmy z predaja alebo alternatívneho využitia v rámci spoločnosti AVR.

Priebežné fixné náklady: ostatné všeobecné náklady: skutočné náklady a skutočné zníženie nákladov v súvislosti so zmluvami o údržbe a čistiacich prácach.

Priebežné fixné náklady:

Záruka

Kontrola, či ide o skutočné výdavky na búracie práce a následné úpravy za búracie práce a čistiace práce na zariadeniach, ktoré sa priamo využívajú pre službu všeobecného hospodárskeho záujmu.

Kontrola obsahuje výpočet, z ktorého vyplýva, že v dôsledku pomoci nevznikne výnos vyšší ako výnos z holandských štátnych dlhopisov zvýšený o dve percentá.


PRÍLOHA III

Informácia o vykonaní rozhodnutia Komisie v prípade C 43/2003 – Holandsko, prevádzková pomoc v prospech spoločnosti AVR na účely spracovávania nebezpečného odpadu

1   Výpočet sumy, ktorá sa má vymáhať

1.1

Uveďte nasledovné podrobnosti o sume protiprávnej štátnej pomoci, ktorá bola poskytnutá príjemcovi:

Dátum (dátumy) platby (1)

Výška pomoci (2)

Mena

Označenie príjemcu

 

 

 

AVR IW

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.2

Popíšte, prosím, bližšie spôsob, ktorý sa použije na výpočet úroku z vymáhanej sumy pomoci.

2   Plánované a prijaté opatrenia na vymoženie pomoci

2.1

Bližšie popíšte, ktoré opatrenia už boli prijaté a ktoré opatrenia sú naplánované na bezodkladné a skutočné vymoženie pomoci. Takisto uveďte, aké alternatívne opatrenia poskytuje vnútroštátne právo na začatie vymáhania. Uveďte, pokiaľ sa to vzťahuje na daný prípad, aj právny základ prijatých/plánovaných opatrení.

2.2

Kedy bude vymáhanie pomoci najneskôr dokončené?

3   Realizované vymoženie

3.1

Uveďte, prosím, nasledovné podrobnosti týkajúce sa súm pomoci, ktoré sa od príjemcu podarilo vymôcť

Dátum (dátumy) vrátenia pomoci

Vrátená suma pomoci

Mena

Označenie príjemcu

 

 

 

AVR IW

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Priložte, prosím, informácie, ktoré potvrdzujú vrátenie súm pomoci uvedených v tabuľke v bode 3.1.


(1)  

(°)

Dátum (dátumy) poskytnutia pomoci (jej jednotlivých častí) príjemcovi. (Použite, prosím, samostatné riadky, ak sa opatrenie skladá z viacerých častí a splátok.)

(2)  Výška pomoci, ktorá bola poskytnutá príjemcovi (v dotačnom ekvivalente brutto)


Korigendá

23.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/60


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2032/2003 zo 4. novembra 2003 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych prípravkov na trh a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1896/2000

( Úradný vestník Európskej únie L 307 z 24. novembra 2003 )

V prílohe I v riadku, ktorý sa vzťahuje na „5-chlór-2-(4-chlórfenoxy)fenol“

namiesto:

čísla ES

má byť:

číslo „429-290-0“.


23.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/61


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1048/2005 z 13. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2032/2003 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh

( Úradný vestník Európskej únie L 178 z 9. júla 2005 )

1.

Na strane 6 v prílohe II:

i)

V riadku, ktorý sa vzťahuje na „5-chlór-2-(4-chlórfenoxy)fenol“ sa číslo ES nahrádza číslom „429-290-0“.

ii)

Riadok, ktorý sa vzťahuje na „cyklohexylhydroxydiazén-1-oxid, draselná soľ“, sa nahrádza textom:

Názov (EINECS a/alebo iné)

Číslo EC

Číslo CAS

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

PT06

PT07

PT08

PT09

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

„cyklohexyl(hydroxy)diazén-1-oxid, draselná soľ

 

66603-10-9

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Na strane 31 v prílohe IV:

Vo všetkých riadkoch, ktoré sa vzťahujú na „5-chlór-2-(4-chlórfenoxy)fenol“, sa číslo ES nahrádza číslom „429-290-0“.