ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 82

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
21. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 456/2006 z 20. marca 2006, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 457/2006 z 20. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 458/2006 z 20. marca 2006 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 459/2006 z 20. marca 2006, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 460/2006 z 20. marca 2006 o vydávaní dovozných licencií pre cesnak dovezený v rámci autonómnej colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 393/2006

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 461/2006 z 20. marca 2006 o vydávaní dovozných licencií pre niektoré konzervované huby dovezené v rámci autonómnej colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 392/2006

9

 

*

Smernica Komisie 2006/33/ES z 20. marca 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 95/45/ES, pokiaľ ide o látku žltá FCF (E 110) a oxid titaničitý (E 171) ( 1 )

10

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. júla 2005 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o spracovaní údajov API/PNR

14

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o spracovaní údajov o podrobnejšej informácii o cestujúcom a záznamu podľa mena cestujúceho

15

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2006/231/SZBP z 20. marca 2006, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2005/936/SZBP

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

21.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 82/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 456/2006

z 20. marca 2006,

ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 36 a článok 37 ods. 2 tretí pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Text nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 (2) obsahuje viaceré chyby.

(2)

Po zmene a doplnení kombinovanej nomenklatúry by sa číselné znaky KN ex 1214 90 91 a KN ex 1214 90 99 v článku 1 uvedeného nariadenia mali nahradiť číselným znakom KN ex 1214 90 90.

(3)

Maximálne zaručené množstvo 4 855 900 ton v článku 5 ods. 1 uvedeného nariadenia by sa malo nahradiť maximálnym zaručeným množstvom 4 960 723 ton, čo predstavuje súčet zaručených vnútroštátnych množstiev uvedených v odseku 2 uvedeného článku.

(4)

Prvý pododsek článku 6 uvedeného nariadenia by sa mal preformulovať tak, aby sa správne opísala metóda znižovania pomoci v prípade prekročenia maximálneho zaručeného množstva. Všetky jazykové verzie v druhom pododseku toho istého článku by sa mali zosúladiť tak, aby sa pre vyjadrenie zásady, že v prípade prekročenia maximálneho zaručeného množstva nie je možné zvýšiť výdavky rozpočtu, používala rovnaká terminológia.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1786/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(6)

Vzhľadom na to, že tieto opravy nemajú žiadny negatívny účinok na hospodárske subjekty, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od dátumu uplatňovania nariadenia (ES) č. 1786/2003,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1786/2003 sa opravuje takto:

1.

V tabuľke v článku 1 sa v prvom stĺpci v písmene a) číselné znaky KN „ex 1214 90 91 a ex 1214 90 99“ nahrádzajú číselným znakom KN „ex 1214 90 90“.

2.

V článku 5 ods. 1 sa maximálne zaručené množstvo „4 855 900“ ton nahrádza maximálnym zaručeným množstvom „4 960 723“ ton.

3.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Ak počas obchodného roka objem sušeného krmiva, pre ktorý sa žiada pomoc ustanovená v článku 4 ods. 2, prekračuje zaručené maximálne množstvo stanovené v článku 5 ods. 1, pomoc v každom členskom štáte, v ktorom produkcia prekročí zaručené vnútroštátne množstvo, sa zníži prostredníctvom zníženia výdavkov ako funkcia percentuálneho podielu prekročenia daného členského štátu na celkovom súčte prekročení.

Zníženie sa stanovuje v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 na úroveň, ktorá zabezpečuje, aby rozpočtový výdavok vyjadrený v eurách nepresiahol sumu, ktorá by sa bola dosiahla, ak by sa zaručené maximálne množstvo nebolo prekročilo.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ešte neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 114. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 583/2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 1).


21.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 82/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 457/2006

z 20. marca 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 20. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

110,3

204

54,2

212

102,0

624

101,8

999

92,1

0707 00 05

052

139,2

999

139,2

0709 90 70

052

131,7

204

50,4

999

91,1

0805 10 20

052

68,9

204

43,6

212

53,1

220

45,2

400

60,8

448

37,8

624

61,8

999

53,0

0805 50 10

052

65,0

624

67,8

999

66,4

0808 10 80

388

101,4

400

114,1

404

102,5

508

82,7

512

79,2

524

78,8

528

77,8

720

92,1

999

91,1

0808 20 50

388

81,5

512

73,2

528

73,4

720

48,1

999

69,1


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


21.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 82/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 458/2006

z 20. marca 2006

o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002, ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT), a zrušujúce nariadenie (ES) č. 1706/98 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2247/2003 z 19. decembra 2003, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT) (3), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Prvý článok nariadenia (ES) č. 2247/2003 ustanovuje možnosť vydania dovozných certifikátov pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie. Avšak dovoz nesmie prekročiť množstvo stanovené pre každú tretiu krajinu.

(2)

Žiadosti o vydanie certifikátov, predložené v období od 1. do 10. marca 2006, vyjadrené v množstve vykosteného mäsa, v zmysle nariadenia (ES) č. 2247/2003 nepresahujú, pre výrobky pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie uplatniteľné množstvá pre tieto krajiny. Preto možno vydať dovozné certifikáty na žiadané množstvá.

(3)

V tejto súvislosti je potrebné stanoviť množstvá, na ktoré možne žiadať certifikáty od 1. apríla 2006, v celkovom rozsahu 52 100 t.

(4)

Je užitočné pripomenúť, že toto nariadenie neodporuje uplatňovaniu smernice Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972, týkajúcej sa hygienických problémov a hygienickej polície v súvislosti s dovozom zvierat hovädzieho, bravčového, ovčieho a kozieho druhu, čerstvého mäsa alebo výrobkov vyrobených z mäsa pochádzajúceho z tretích krajín (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nasledujúce členské štáty udeľujú dňa 21. marca 2006 dovozné certifikáty týkajúce sa výrobkov patriacich do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, vyjadrených v hmotnosti vykosteného mäsa, pochádzajúcich z niektorých zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti, pre množstvá a krajiny pôvodu uvedené nižšie:

 

Nemecko:

60 t pochádzajúcich z Botswany,

150 t pochádzajúcich z Namíbie.

 

Spojené kráľovstvo:

100 t pochádzajúcich z Botswany,

500 t pochádzajúcich z Namíbie.

Článok 2

Žiadosti o udelenie certifikátov sa môžu podávať v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2247/2003 počas prvých desiatich dní mesiaca apríl 2006 pre nasledujúce množstvá vykosteného hovädzieho mäsa:

Botswana:

17 936 t,

Keňa:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svazijsko:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namíbia:

11 600 t.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1899/2004 (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


21.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 82/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 459/2006

z 20. marca 2006,

ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol 4 o bavlne, ktorý je prílohou k Aktu o pristúpení Grécka, naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o pomoci pri výrobe bavlny (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pravidelne na základe ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu, s ohľadom na historický pomer medzi cenou stanovenou pre vyzrnenú bavlnu a cenou vypočítanou pre nevyzrnenú bavlnu. Tento historický pomer ustanovuje článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001 (3), o pravidlách uplatňovania režimu pomoci pre bavlnu. V prípade, že cenu na svetovom trhu nemožno takto určiť, stanovuje sa táto cena na základe poslednej určenej ceny.

(2)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pre produkt, ktorý má určité vlastnosti, a s ohľadom na najpriaznivejšie ponuky a kurzy na svetovom trhu medzi tými, ktoré sa považujú za reprezentatívne v rámci skutočného trhového trendu. Na účely tohto určenia sa berie do úvahy priemer ponúk a kurzov zaznamenaných na jednej alebo viacerých európskych burzách pre produkt dodaný do prístavu v rámci Spoločenstva a pochádzajúci z rôznych dodávateľských krajín, považovaných za najreprezentatívnejšie pre medzinárodný obchod. Úpravy týchto kritérií na určenie ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu sa však berú do úvahy s ohľadom na odlišnosti odôvodnené kvalitou dodaného produktu alebo príslušnými ponukami a kurzmi. Tieto úpravy ustanovuje článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1591/2001.

(3)

Uplatnenie vyššie uvedených kritérií vedie k určeniu ceny nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu na úrovni uvedenej ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa určuje na 21,897 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


21.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 82/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 460/2006

z 20. marca 2006

o vydávaní dovozných licencií pre cesnak dovezený v rámci autonómnej colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 393/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 393/2006 zο 6. marca 2006 o otvorení a metóde správy autonómnej colnej kvóty pre cesnak (1), najmä na jeho článok 6 odsek 3,

keďže:

Žiadosti o licencie, ktoré predložili tradiční a noví dovozcovia príslušným orgánom členských štátov v zmysle článku 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 393/2006, presahujú disponibilné množstvá. Je preto potrebné určiť, do akej miery môžu byť licencie vydávané,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Dovozné licencie, o ktoré požiadali tradiční dovozcovia v zmysle článku 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 393/2006, a ktoré postúpili členské štáty Komisii 16. marca 2006 sa vydávajú do výšky 2,319 % z požadovaného množstva.

2.   Dovozné licencie, o ktoré požiadali noví dovozcovia v zmysle článku 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 393/2006, a ktoré postúpili členské štáty Komisii 16. marca 2006 sa vydávajú do výšky 0,857 % z požadovaného množstva.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. marca 2006.

Bude sa uplatňovať do 30. júna 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 18.


21.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 82/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 461/2006

z 20. marca 2006

o vydávaní dovozných licencií pre niektoré konzervované huby dovezené v rámci autonómnej colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 392/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 392/2006 zo 6. marca 2006 o otvorení a metóde správy autonómnej colnej kvóty pre konzervované huby (1), najmä na jeho článok 6 ods. 3,

keďže:

Žiadosti o licencie, ktoré predložili noví dovozcovia príslušným orgánom členských štátov v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 392/2006, presahujú disponibilné množstvá. Je preto potrebné určiť, do akej miery sa môžu licencie vydávať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Dovozné licencie, o ktoré požiadali tradiční dovozcovia v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 392/2006, a ktoré postúpili členské štáty Komisii 16. marca 2006, sa vydávajú do výšky 8,587 % z požadovaného množstva.

2.   Dovozné licencie, o ktoré požiadali noví dovozcovia v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 392/2006, a ktoré postúpili členské štáty Komisii 16. marca 2006, sa vydávajú do výšky 17,391 % z požadovaného množstva.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. marca 2006.

Uplatňuje sa do 30. júna 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 14.


21.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 82/10


SMERNICA KOMISIE 2006/33/ES

z 20. marca 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 95/45/ES, pokiaľ ide o látku žltá FCF (E 110) a oxid titaničitý (E 171)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/107/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinárskych prídavných látok povolených na použitie v potravinách určených na ľudskú spotrebu (1), a najmä na jej článok 3 ods. 3 písm. a),

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,

keďže:

(1)

Smernicou Komisie 95/45/ES z 26. júla 1995, ktorou sa ustanovujú osobitné kritériá čistoty týkajúce sa farbív určených na používanie v potravinách (2), sa stanovujú kritériá čistoty pre farbivá uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/36/ES z 30. júna 1994 o farbivách pre použitie v potravinách (3).

(2)

Látku žltá FCF (E 110) je podľa smernice 94/36/ES povolené používať ako farbivo v určitých potravinách. Existuje vedecký dôkaz, že za určitých okolností môže Sudan I [1-(fenyldiazenyl)-2-naftalenol] vznikať ako nečistota pri výrobe žltej FCF. Sudan I je nepovolené farbivo a nežiaduca látka v potravinách. Jeho prítomnosť v žltej FCF by preto mala byť obmedzená na množstvo pod detekčným limitom, t. j. 0,5 mg/kg. Kritériá čistoty žltej FCF (E 110) by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Je potrebné zohľadniť špecifikácie a analytické postupy pre doplnkové látky ustanovené v Potravinovom kódexe vypracované Spoločným výborom odborníkov FAO/WHO pre doplnkové látky do potravín (JECFA). JECFA začal implementáciu systematického programu nahrádzania skúšok pre ťažké kovy (ako olovo) vo všetkých súčasných špecifikáciách pre doplnkové látky s primeranými limitmi pre príslušné jednotlivé kovy. Tieto limity pre žltú FCF (E 110) by preto mali byť zodpovedajúcim spôsobom zmenené a doplnené.

(4)

Oxid titaničitý (E 171) je podľa smernice 94/36/ES povolené používať ako farbivo v určitých potravinách. Oxid titaničitý sa môže vyrábať, aby sa získali kryštály v anatázovej alebo rutilovej forme. Doštičková forma rutilového oxidu titaničitého sa odlišuje od anatázovej štruktúrou a optickými vlastnosťami (perleť). Z technologických príčin sa doštičková forma rutilového oxidu titaničitého používa ako potravinárske farbivo a na poťahovanie tabliet pre doplnkovú výživu. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 7. decembra 2004 uviedol, že používanie rutilného oxidu titaničitého v doštičkovej alebo amorfnej forme nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko. V záujme zahrnutia anatázovej a rutilovej formy látky by sa preto mali zmeniť a doplniť kritériá čistoty pre oxid titaničitý (E 171).

(5)

Smernica 95/45/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha k smernici 95/45/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 10. apríla 2007. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení spolu s tabuľkou zhody týchto ustanovení a smernice.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov prijímaných v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. marca 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 226, 22.9.1995, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/47/ES (Ú. v. EÚ L 113, 20.4.2004, s. 24.)

(3)  Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 13. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.


PRÍLOHA

V prílohe k smernici 95/45/ES sa časť B mení a dopĺňa takto:

1.

Text týkajúci sa žltej FCF (E 110) sa nahrádza takto:

„E 110 ŽLTÁ FCF

Synonymá

CI potravinová žltá 3, oranžová žltá S

Vymedzenie pojmu

Žltá FCF sa skladá najmä z dinátrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyldiazenyl)naftalén-6-sulfonátu a vedľajších farbív spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami.

Žltá FCF je opísaná ako sodná soľ. Prípustná je aj vápenatá a draselná soľ.

Trieda

monoazo

Indexové číslo farbiva

15985

EINECS

220-491-7

Chemický názov

dinátrium 2-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyldiazenyl)naftalén-6-disulfonát

Chemický vzorec

C16H10N2Na2O7S2

Molekulová hmotnosť

452,37

Obsah

najmenej 85 % celkového obsahu farbiva, vyjadreného ako sodná soľ

E1 % 1 cm 555 pri približne 485 nm vo vodnom roztoku s pH 7

Opis

oranžovo-červený prášok alebo granule

Označenie

A.

spektrometria

maximum vo vode pri približne 485 nm s pH 7

B.

oranžový vodný roztok

 

Čistota

vo vode nerozpustné častice

najviac 0,2 %

vedľajšie farbivá

najviac 5,0 %

1-(fenyldiazenyl)-2-naftalenol (Sudan I)

najviac 0,5 mg/kg

organické zlúčeniny iné ako farbivá:

 

kyselina 4-aminobenzén-1-sulfónová

kyselina 3-hydroxynaftalén-2,7-disulfónová

kyselina 6-hydroxynaftalén-2-sulfónová

kyselina 7-hydroxynaftalén-1,3-disulfónová

kyselina 4,4′-diazoaminodi(benzénsulfónová)

kyselina 6,6′-oxydi(naftalén-2-sulfónová)

spolu najviac 0,5 %

nesulfónové primárne aromatické amíny

najviac 0,01 % (vyjadrené ako anilín)

látky, ktoré sa extrahujú éterom

najviac 0,2 % pri neutrálnom prostredí

arzén

najviac 3 mg/kg

olovo

najviac 2 mg/kg

ortuť

najviac 1 mg/kg

kadmium

najviac 1 mg/kg“

2.

Text týkajúci sa oxidu titaničitého (E 171) sa nahrádza takto:

„E 171 – OXID TITANIČITÝ

Synonymá

CI pigmentová biela 6

Vymedzenie pojmu

Oxid titaničitý sa skladá prevažne z čistého oxidu titaničitého vo forme anatázového a/alebo rutilového oxidu titaničitého, ktorý môže byť pokrytý malým množstvom hliníka a/alebo kremíka na zlepšenie technologických vlastností výrobku.

Trieda

anorganická

Indexové číslo farbiva

77891

EINECS

236-675-5

Chemický názov

oxid titaničitý

Chemický vzorec

TiO2

Molekulová hmotnosť

79,88

Obsah

najviac 99 % bez hliníka a kremíka

Opis

biely až jemne sfarbený prášok

Označenie

rozpustnosť

Nerozpustný vo vode a organických rozpúšťadlách. V kyseline fluórovodíkovej a v horúcej koncentrovanej kyseline sírovej sa rozpúšťa pomaly.

Čistota

strata sušením

najviac 0,5 % (105 °C, 3 hodiny)

strata žíhaním

najviac 1,0 % bez prchavých látok (800 °C)

oxid hlinitý a/alebo oxid kremičitý

celkom najviac 2,0 %

častice rozpustné v 0,5 N HCl

najviac 0,5 % bez hliníka a kremíka a okrem toho pre výrobky s obsahom hliníka a/alebo kremíka najviac 1,5 % v predávanom výrobku

vo vode rozpustné častice

najviac 0,5 %

kadmium

najviac 1 mg/kg

antimón

najviac 50 mg/kg pri úplnom rozpustení

arzén

najviac 3 mg/kg pri úplnom rozpustení

olovo

najviac 10 mg/kg pri úplnom rozpustení

ortuť

najviac 1 mg/kg pri úplnom rozpustení

zinok

najviac 50 mg/kg pri úplnom rozpustení.“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

21.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 82/14


ROZHODNUTIE RADY

z 18. júla 2005

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o spracovaní údajov API/PNR

(2006/230/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95 v spojení s prvou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dňa 7. marca 2005 Rada poverila Komisiu rokovaním v mene Spoločenstva s Kanadou o Dohode o spracovaní a postúpení podrobnejších informácií o cestujúcom (Advance Passanger Information – API) a záznamu podľa mena cestujúceho (Passenger Name Record – PNR) leteckými prepravcami Kanadskému úradu pohraničnej služby (Canada Border Services Agency – CBSA).

(2)

Dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o spracovaní údajov API/PNR sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis dohody s cieľom zaviazať Spoločenstvo (2).

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. júla 2005

Za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Generálny sekretariát Rady uverejní dátum nadobudnutia platnosti dohody v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o spracovaní údajov o podrobnejšej informácii o cestujúcom a záznamu podľa mena cestujúceho

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO A VLÁDA KANADY, ďalej len „strany“,

UZNÁVAJÚC význam rešpektovania základných práv a slobôd, predovšetkým práva na súkromie, a význam rešpektovania týchto hodnôt pri predchádzaní terorizmu a boja proti nemu a súvisiacim trestným činom a iným závažným trestným činom, ktoré sú medzinárodného charakteru, vrátane organizovanej trestnej činnosti,

SO ZRETEĽOM na požiadavku kanadskej vlády, aby leteckí prepravcovia zabezpečujúci prepravu osôb do Kanady poskytovali príslušným kanadským orgánom podrobnejšiu informáciu o cestujúcom a záznamu podľa mena cestujúceho (ďalej len „API/PNR“) v rozsahu, v akom sú zhromažďované a obsiahnuté v prepravcových automatizovaných rezervačných systémoch a systémoch kontroly odletov (DCS),

SO ZRETEĽOM na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (1), a najmä na jej článok 7 písm. c),

SO ZRETEĽOM na záväzky zo strany relevantného príslušného orgánu vzhľadom na spôsob, akým údaje API/PNR doručené od leteckých prepravcov bude spracúvať (ďalej len „záväzky),“

SO ZRETEĽOM na príslušné rozhodnutie Komisie podľa článku 25 ods. 6 smernice 95/46/ES (ďalej len „rozhodnutie“), podľa ktorého sa kanadský príslušný orgán považuje za poskytujúci adekvátnu úroveň ochrany údajov API/PNR postúpených z Európskeho spoločenstva (ďalej len „Spoločenstvo“) týkajúcich sa osobnej leteckej dopravy do Kanady v súlade s príslušnými záväzkami, ktoré sú pripojené k príslušnému rozhodnutiu,

SO ZRETEĽOM na revidované usmernenia o údajoch API prijaté Medzinárodnou colnou organizáciou (WCO), Medzinárodnou asociáciou leteckých prepravcov (IATA) a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO),

ZAVIAZANÍ spolupracovať pri pomoci ICAO v rozvoji multilaterálnych noriem pre postúpenie údajov PNR získaných od obchodných leteckých spoločností,

SO ZRETEĽOM na možnosť budúceho vykonania účinnejších modifikácií prílohy I k tejto dohode prostredníctvom zjednodušených postupov, predovšetkým so zreteľom na zabezpečenie reciprocity medzi stranami,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účel

1.   Účelom tejto dohody je zabezpečiť, aby pri poskytovaní údajov API/PNR o osobách cestujúcich príslušnými letmi boli úplne dodržiavané základné práva a slobody, najmä právo na súkromie.

2.   Pod príslušným letom sa rozumie úsek uskutočnený leteckým prepravcom z územia jednej strany na územie dožadujúcej strany.

Článok 2

Príslušné orgány

Príslušný orgán dožadujúcej strany je orgán buď v Kanade, alebo v Európskej únii, ktorý je zodpovedný za spracovanie údajov API/PNR o osobách cestujúcich príslušnými letmi, ako sa uvádza v prílohe I k tejto dohode, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 3

Spracovanie údajov API/PNR

1.   Strany súhlasia, že údaje API/PNR o osobách cestujúcich príslušnými letmi budú spracované tak, ako je uvedené v záväzkoch zostavených príslušným orgánom, ktorý údaje API/PNR získava.

2.   Záväzky stanovujú pravidlá a postupy pri postúpení a ochrane údajov API/PNR o osobách cestujúcich príslušnými letmi poskytnutých príslušnému orgánu.

3.   Príslušný orgán spracuje poskytnuté údaje API/PNR a zaobchádza s osobami cestujúcimi príslušnými letmi, ktorých sa týkajú údaje API/PNR, v súlade s uplatniteľným právom a ústavnými požiadavkami, bez diskriminácie, najmä pokiaľ ide o štátnu príslušnosť a/alebo krajinu bydliska.

Článok 4

Prístup, oprava a záznam

1.   Príslušný orgán poskytne osobe, ktorá nie je prítomná na území, na ktorom orgán vykonáva právomoc, a na ktorú sa spracúvané údaje API/PNR podľa tejto dohody vzťahujú, prístup k údajom a v prípade chybnej informácie možnosť opravy, prípadne záznam, v ktorom sa uvedie, že bola vznesená požiadavka na opravu.

2.   Možnosť prístupu, opravy a záznamu so zreteľom na takéto údaje je zo strany príslušného orgánu poskytnutá za okolností podobných tým, za ktorých by tieto možnosti boli dostupné osobe prítomnej na území, na ktorom tento orgán vykonáva právomoc.

Článok 5

Povinnosť spracovať údaje API/PNR

1.   V súvislosti s uplatňovaním tejto dohody v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, leteckí prepravcovia prevádzkujúci príslušné lety zo Spoločenstva do Kanady spracujú údaje API/PNR obsiahnuté vo svojich automatizovaných rezervačných systémoch a systémoch kontroly odletov, ako to požaduje príslušný kanadský orgán v súlade s kanadským právom. Zoznam údajov PNR, ktoré leteckí prepravcovia prevádzkujúci príslušné lety postúpia kanadskému príslušnému orgánu, sa nachádza v prílohe II k tejto dohode, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.   Povinnosť stanovená v odseku 1 sa uplatňuje len dovtedy, pokiaľ je rozhodnutie uplatniteľné, a stráca účinnosť dňom, keď je rozhodnutie zrušené, pozastavené alebo jeho účinnosť uplynula bez toho, aby bola obnovená.

Článok 6

Spoločný výbor

1.   Týmto sa zriaďuje spoločný výbor pozostávajúci zo zástupcov každej strany, ktorí budú oznámení druhej strane prostredníctvom diplomatických kanálov. Spoločný výbor bude zasadať v mieste a v deň podľa programu stanoveného na základe vzájomnej dohody. Prvé zasadnutie sa uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2.   Spoločný výbor, okrem iného:

a)

funguje ako prostriedok komunikácie so zreteľom na vykonávanie tejto dohody a akýchkoľvek záležitostí súvisiacich s ňou;

b)

rieši, v možnom rozsahu, akékoľvek nezhody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vykonávaním tejto dohody a akékoľvek záležitosti súvisiace s ňou;

c)

organizuje spoločné preskúmania uvedené v článku 8 a stanovuje podrobné postupy spoločného preskúmania;

d)

prijme svoj rokovací poriadok.

3.   Strany zastúpené v spoločnom výbore môžu schváliť úpravy prílohy I k tejto dohode, ktoré sa budú uplatňovať odo dňa nadobudnutia platnosti takejto dohody.

Článok 7

Riešenie sporov

Na požiadanie ktorejkoľvek zo strán strany bez zbytočného odkladu prekonzultujú všetky spory, ktoré spoločný výbor nevyriešil.

Článok 8

Spoločné preskúmania

V súlade s prílohou III k tejto dohode, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, každý rok, pokiaľ nie je dohodnuté inak, vykonajú strany spoločné preskúmanie vykonávania tejto dohody a akýchkoľvek záležitostí súvisiacich s touto dohodou, vrátane vývoja, ako je napríklad vymedzenie príslušných usmernení týkajúcich sa údajov PNR poskytnuté ICAO.

Článok 9

Nadobudnutie platnosti, zmeny a doplnenia a vypovedanie dohody

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť potom, ako si strany vymenia oznámenia o tom, že postupy nevyhnutné na to, aby táto dohoda nadobudla platnosť, boli ukončené. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom druhého oznámenia.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 3, túto dohodu možno zmeniť a doplniť na základe dohody medzi stranami. Takéto zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť deväťdesiatym dňom potom, ako si strany vymenia oznámenia o ukončení príslušných vnútorných postupov.

3.   Túto dohodu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať písomným oznámením s výpovednou lehotou najmenej 90 dní.

Článok 10

Touto dohodu sa nezakladá výnimka ani sa nemenia, ani nedopĺňajú právne predpisy strán.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní, riadne poverení k tomuto úkonu, podpísali túto dohodu.

VYHOTOVENÉ v Luxemburgu tretieho októbra dvetisícpäť v dvoch vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, maďarskom, maltskom, litovskom, lotyšskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky verzie sú rovnako autentické. V prípade odlišností má prednosť anglická a francúzska verzia.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

PRÍLOHA I

Príslušné orgány

Na účely článku 3 je príslušným kanadským orgánom Kanadský úrad pohraničnej služby (Canada Border Services Agency – CBSA).

PRÍLOHA II

Údaje PNR, ktoré sa majú zhromaždiť

1.

Lokalizačný záznam PNR (PNR record locator)

2.

Dátum rezervácie

3.

Termín (-y) plánovanej cesty

4.

Meno a priezvisko

5.

Iné mená v PNR

6.

Informácie o všetkých spôsoboch platby

7.

Adresa na faktúre

8.

Kontaktné telefónne čísla

9.

Celá cestovná trasa pre špecifický PNR

10.

Informácie o programe Frequent flyer [iba počet nalietaných míľ a adresa (-y)]

11.

Cestovná kancelária

12.

Pracovník cestovnej kancelárie

13.

Oddelené/rozdelené PNR (Split/Divided PNR Information)

14.

Informácie o vystavení letenky (Ticketing Field Information)

15.

Číslo letenky

16.

Číslo sedadla

17.

Dátum vystavenia letenky

18.

Informácie v prípadoch, keď sa cestujúci nedostavil k odletu (No show)

19.

Číslo batožinového lístka

20.

Informácie o cestujúcich s letenkou, ale bez rezervácie (Go show)

21.

Informácie o sedadle cestujúceho

22.

Jednosmerné letenky

23.

Akékoľvek iné zhromaždené informácie APIS

24.

Informácie o cestujúcich bez pevnej rezervácie, čakajúcich na uvoľnenie miesta v priebehu odbavovania letu (Standby)

25.

Poradie odbavenia cestujúceho

PRÍLOHA III

Spoločné preskúmanie

Strany si pred vykonaním spoločného preskúmania navzájom vymenia informácie o zložení svojich skupín, ktoré môžu zahŕňať príslušné orgány zaoberajúce sa ochranou osobných údajov a súkromia, clami, imigráciou, donucovaním, spravodajskými a policajnými službami a inými formami vynucovania práva, pohraničnej bezpečnosti a/alebo bezpečnosti vzdušného priestoru, vrátane odborníkov z členských štátov Európskej únie.

S výhradou uplatniteľných právnych predpisov sa bude od všetkých účastníkov preskúmania žiadať, aby rešpektovali dôvernosť rozhovorov a mali vhodné bezpečnostné previerky. Dôvernosť však nebude pre strany predstavovať prekážku pri vyhotovení správy o výsledkoch spoločného preskúmania určenej pre ich príslušné orgány vrátane parlamentu Kanady a Európskeho parlamentu.

Strany spoločne určia podrobné formy spoločného preskúmania.


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

21.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 82/20


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2006/231/SZBP

z 20. marca 2006,

ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2005/936/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 15 a 34,

keďže:

(1)

Rada 27. decembra 2001 prijala spoločnú pozíciu 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (1).

(2)

Rada 21. decembra 2005 prijala spoločnú pozíciu 2005/936/SZBP, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP (2).

(3)

Spoločná pozícia 2001/931/SZBP stanovuje preskúmanie v pravidelných intervaloch.

(4)

Bolo rozhodnuté aktualizovať prílohu k spoločnej pozícii 2001/931/SZBP a zrušiť spoločnú pozíciu 2005/936/SZBP.

(5)

Bol vypracovaný zoznam v súlade s kritériami ustanovenými v článku 1 ods. 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP, je uvedený v prílohe.

Článok 2

Spoločná pozícia 2005/936/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 3

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. marca 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93.

(2)  Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 80.


PRÍLOHA

Zoznam osôb, skupín a subjektov uvedený v článku 1 (1)

1.   OSOBY

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), dátum narodenia: 1.2.1966, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias švajčiarsky Abderrahmane), dátum narodenia: 17.10.1964, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (aktivista ETA), dátum narodenia: 7.10.1963, miesto narodenia: Durango (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (aktivista ETA; člen Gestoras Pro-amnistía), dátum narodenia: 7.6.1961, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), dátum narodenia: 26.6.1967, miesto narodenia: Qatif-Bab al Shamal (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, miesto narodenia: Al Ihsa (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia: 16.10.1966, miesto narodenia: Tarut (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 10.11.1971, miesto narodenia: Beasain (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, dátum narodenia: 20.11.1960, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), dátum narodenia: 18.8.1969, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah, dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (aktivista ETA), dátum narodenia: 8.11.1957, miesto narodenia: Regil (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.927.207

14.

ATWA, Ali (aliasBOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, dátum narodenia: 1960, miesto narodenia: Libanon; občan Libanonu

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), dátum narodenia: 1.2.1972, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), dátum narodenia: 1.6.1970, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (aktivista ETA), dátum narodenia: 20.12.1977, miesto narodenia: Basauri (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (aktivista ETA), dátum narodenia: 10.1.1958, miesto narodenia: Plencia (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), dátum narodenia: 10.7.1965 alebo 11.7.1965, miesto narodenia: El Dibabiya, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, dátum narodenia: 10.9.1971, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (aktivista ETA), dátum narodenia: 29.4.1967, miesto narodenia: Guernica (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktivista ETA), dátum narodenia: 25.4.1961, miesto narodenia: Escoriaza (Navarra), číslo preukazu totožnosti: 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (aktivista ETA), dátum narodenia: 30.7.1955, miesto narodenia: Santurce (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, dátum narodenia: 1963, miesto narodenia: Libanon, občan Libanonu

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), dátum narodenia: 30.11.1970, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), dátum narodenia: 14.4.1965 alebo 1.3.1964, miesto narodenia: Pakistan, číslo pasu: 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar) dátum narodenia: 26.12.1974, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (aktivista ETA; člen Kas/Ekin), dátum narodenia: 15.3.1967, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), starší spravodajský dôstojník hnutia HIZBALLÁH, dátum narodenia: 7.12.1962, miesto narodenia: Tayr Dibba, Libanon, číslo pasu: 432298 (Libanon)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (aktivista ETA), dátum narodenia: 23.2.1961, miesto narodenia: Pamplona (Navarra), číslo preukazu totožnosti: 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, dátum narodenia: 25.11.1973, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), dátum narodenia: 22.9.1975, miesto narodenia: Basauri (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 17.10.1974, miesto narodenia: Baracaldo (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), dátum narodenia: 18.9.1964, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 27.2.1968, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), dátum narodenia: 11.9.1968, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 18.9.1963, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), dátum narodenia: 23.6.1963, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), dátum narodenia: 14.6.1974, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, dátum narodenia: 15.4.1971, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci Komunistickej strany Filipín vrátane NPA), dátum narodenia: 8.2.1939, miesto narodenia: Cabugao, Filipíny

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), dátum narodenia: 21.4.1964, miesto narodenia: Blida (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (aktivista ETA; člen Herri Batasuna/E.H/Batasuna), dátum narodenia: 25.5.1969, miesto narodenia: Ondarroa (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (aktivista ETA), dátum narodenia: 21.5.1976, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (aktivista ETA; člen Kas/Ekin), dátum narodenia: 12.3.1970, miesto narodenia: Irún (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.254.214

2.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

Organizácia Abu Nidal (ANO), (alias Revolučná rada Fatah, Arabské revolučné brigády, Čierny september a Revolučná organizácia moslimských socialistov)

2.

Brigáda mučeníkov Al Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir a Al-Hijra

5.

* Nuclei Territoriali Antimperialisti (Protiimperialistické územné jednotky)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Ozbrojené jednotky za komunizmus)

8.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Najvyššia pravda Aum, alias Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* Bunka proti kapitálu, väzeniu, väzenskej stráži a väzenským celám (CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Komunistická strana Filipín vrátane Novej ľudovej armády (New People’s Army (NPA), Filipíny, spojená s Jose Mariom C. Sisonom (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci Komunistickej strany Filipín vrátane NPA)

12.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskická vlasť a sloboda (ETA) (Nasledovné organizácie sú súčasťou teroristickej organizácie ETA: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Islamská skupina), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Islamský front veľkých východných bojovníkov (IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Protifašistické skupiny odporu prvého októbra (GRAPO)

17.

Hamas (vrátane Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbal Mudžahidín (HM)

19.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Nadácia Svätej zeme pre ochranu a rozvoj)

20.

Medzinárodná federácia sikhskej mládeže (ISYF)

21.

* Solidarietà Internazionale (Medzinárodná solidarita)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalisan Zindabad Force (KZF)

24.

Strana kurdských pracujúcich (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

25.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

26.

Organizácia Mujahedin-e Khalq (MEK alebo MKO) [okrem „Národnej rady odporu Iránu (NCRI)], [alias Národná oslobodzovacia armáda Iránu (NLA, militantné krídlo MEK), Mudžahedíni iránskeho ľudu (PMOI), Moslimská spoločnosť iránskych študentov]

27.

Národná oslobodzovacia armáda (Ejército de Liberación Nacional)

28.

*Orange Volunteers (OV)

29.

Front oslobodenia Palestíny (PLF)

30.

Palestínsky islamský džihád (PIJ)

31.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny (PFLP)

32.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny – Hlavné veliteľstvo (alias PFLP–Hlavné veliteľstvo)

33.

* Real IRA

34.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Červené brigády pre budovanie bojujúcej komunistickej strany)

35.

* Red Hand Defenders (RHD)

36.

Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC)

37.

* Revolučné bojové skupiny/Epanastatiki Pirines

38.

* Revolučná organizácia 17. novembra/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana (DHKP/C) [alias Devrimci Sol (Revolučná ľavica), Dev Sol]

40.

Svetlý chodník (SL) (Sendero Luminoso)

41.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

42.

* Brigata XX Luglio (Brigáda dvadsiateho júla)

43.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

44.

Spojené sebaobranné sily/skupina Kolumbie (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC)

45.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Jednotka revolučnej proletárskej iniciatívy)

46.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Jednotky proletárskej iniciatívy)

47.

* F.A.I – Federazione Anarchica Informale (Neoficiálna anarchistická federácia)


(1)  Na osoby, skupiny a subjekty označené hviezdičkou sa vzťahuje len článok 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP.