ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 80

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
17. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2006 zo 16. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 437/2006 zo 16. marca 2006 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 438/2006 zo 16. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1530/2005, ktorým sa otvára krízová destilácia podľa článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pre stolové vína v Taliansku

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 439/2006 zo 16. marca 2006, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz semišových usní s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 440/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu hlbinnej krevety v zóne 3L Organizácie pre rybolov (NAFO) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 441/2006 zo 16. marca 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú sadzby náhrad uplatniteľné pre určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 442/2006 zo 16. marca 2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 443/2006 zo 16. marca 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 444/2006 zo 16. marca 2006, ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 445/2006 zo 16. marca 2006, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 17. marca 2006

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 446/2006 zo 16. marca 2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 447/2006 zo 16. marca 2006, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 21. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 448/2006 zo 16. marca 2006 o predložených ponukách na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 449/2006 zo 16. marca 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 450/2006 zo 16. marca 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

45

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. marca 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2002/308/ES, ktorým sa ustanovujú zoznamy schválených zón a schválených fariem, pokiaľ ide o ochorenie rýb na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN) alebo pokiaľ ide o obidve tieto ochorenia [oznámené pod číslom K(2006) 683]  ( 1 )

46

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. marca 2006 o zriadení skupiny odborníkov na vysokej úrovni, ktorá má radiť Európskej komisii pri implementácii a rozvoji stratégie i2010

74

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. marca 2006 o uverejnení odkazov na normu EN 143:2000 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie. v súlade so smernicou Rady 89/686/EHS (osobné ochranné prostriedky) [oznámené pod číslom K(2006) 777]  ( 1 )

76

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 436/2006

zo 16. marca 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 16. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

111,7

204

59,2

212

102,0

624

120,2

999

98,3

0707 00 05

052

144,9

068

143,9

204

36,3

999

108,4

0709 90 70

052

130,9

204

52,2

999

91,6

0805 10 20

052

66,1

204

42,8

212

50,4

220

49,7

400

60,5

448

37,8

512

33,1

624

62,2

999

50,3

0805 50 10

052

74,2

624

63,9

999

69,1

0808 10 80

388

94,2

400

118,7

404

102,0

512

75,7

524

76,3

528

84,9

720

91,5

999

91,9

0808 20 50

388

82,4

400

74,8

512

70,0

528

67,0

720

60,4

999

70,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 437/2006

zo 16. marca 2006

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovania tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod číselný znak KN, uvedený v stĺpci 2, na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, vzhľadom na opatrenia platné v Spoločenstve týkajúce sa systémov dvojitej kontroly a predbežného a následného dohľadu Spoločenstva nad dovozom textilných výrobkov do Spoločenstva, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu 60 dní, podľa článku 12 odsek 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2.

Článok 2

Vzhľadom na opatrenia platné v Spoločenstve týkajúce sa systémov dvojitej kontroly a predbežného a následného dohľadu Spoločenstva nad dovozom textilných výrobkov do Spoločenstva, na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej po dobu 60 dní podľa článku 12 odsek 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2006

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 267/2006 (Ú. v. EÚ L 47, 17.2.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedeniečíselný znak KN

Dôvody

(1)

(2)

(3)

Jednofarebný ľahký odev vyrobený z pletenej textílie z chemických vlákien (90 % polyamid, 10 % elastomerná priadza) určený na zakrytie dolnej časti tela od pása do polovice stehien, zahaľujúci každú končatinu oddelene, s otvorom vpredu bez zapínania a bez otvoru na páse. Odev má pružný pás a lemované konce nohavíc.

Na oboch stranách odevu sú našité vrecká, so zapínaním na zips, do ktorých sa vkladajú vymeniteľné oválne vložky. Vložky sú vyrobené z tvrdého plastu na vonkajšej strane a na vnútornej strane sú vypchané penou. Sú určené na zabránenie poranenia bokov v prípade pádu. Zmierňujú nárazy panvovej oblasti tela.

(pánske spodky)

(Pozri obrázky č. 636 A + B + C) (1)

6107 12 00

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1, 3 písm. b) a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, prvým odsekom poznámky 9 k 61. kapitole a znením číselných znakov KN 6107 a 6107 12 00.

Vložky sú určené na zabránenie poranenia bokov v prípade pádu. Preto odev nemôže byť zatriedený do položky 9021 ako „ortopedická pomôcka“, pretože vložky nezabraňujú telesným deformáciám, ani nenahrádzajú ani nepodopierajú časti tela v zmysle prvého odseku poznámky 6 k 90. kapitole.

Výrobku chýbajú základné charakteristiky tovaru zahrnutého do 90. kapitoly, t. j. „vysoká konečná úprava jeho výroby a vysoký stupeň jeho presnosti“ v spôsobe, akým funguje [pozri odsek 37 rozsudku Európskeho súdneho dvora v prípadoch C-260/00 až C-263/00 zo 7. novembra 2002 a tiež pozri prvý odsek vysvetliviek HS k 90. kapitole, všeobecne, časť (I)].

Navyše vložky nie sú zhotovené na mieru, ani nie sú prispôsobiteľné špecifickej morfológii užívateľa a robia odev „bežným výrobkom“ a ten je ako taký vylúčený z položky 9021 na základe odseku 37 vyššie uvedeného rozsudku.

Výrobok je zložený tovar pozostávajúci z textilných spodkov a plastových vložiek. Je navrhnutý ako spodky, ktoré tiež poskytujú ochranu proti určitým zraneniam. Preto v zmysle všeobecného pravidla 3 písm. b) podstatný charakter je daný spodkami a nie vložkami.

Odev je zatriedený ako pánsky alebo chlapčenský odev v zmysle znenia prvého odseku poznámky 9 k 61. kapitole, pretože jeho strih (predovšetkým typ otvoru vpredu) jasne naznačuje, že odev je určený pre mužov.

Image

Image

Image


(1)  Fotografie sú len na informačné účely.


17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 438/2006

zo 16. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1530/2005, ktorým sa otvára krízová destilácia podľa článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pre stolové vína v Taliansku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 1 písm. f),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1530/2005 (2) sa otvorila krízová destilácia podľa článku 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 pre stolové vína v Taliansku.

(2)

Keďže sa zároveň uplatňuje viacero destilačných opatrení, talianske orgány zistili, že ani liehovary, ani kontrolné orgány nemajú dostatočné kapacity, aby zabezpečili dobrý priebeh destilácií. V záujme toho, aby sa zabezpečila účinnosť opatrenia stanoveného v nariadení (ES) č. 1530/2005, je preto potrebné predĺžiť lehotu dodávky liehu intervenčnej agentúre, stanovenú v uvedenom nariadení, do 31. mája 2006.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1530/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1530/2005 sa druhá veta nahrádza takto:

„Vyrobený lieh sa musí dodať intervenčnej agentúre v súlade s článkom 6 ods. 1 najneskôr do 31. mája 2006.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2165/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 246, 22.9.2005, s. 9.


17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 439/2006

zo 16. marca 2006,

ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz semišových usní s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 7,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Začatie konania

(1)

Komisia oznámila 25. júna 2005 prostredníctvom oznámenia (ďalej len „oznámenie o začatí“) uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) začatie antidumpingového konania vo veci dovozu semišových usní s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“).

(2)

Konanie sa začalo na základe podnetu, ktorý v máji 2005 podala Britská kožiarska konfederácia (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorí predstavujú väčšinový podiel, v tomto prípade viac ako 70 % celkovej výroby semišových usní v Spoločenstve. Podnet obsahoval jasné dôkazy o dumpingu uvedeného výrobku a o ním spôsobenej značnej ujme, ktoré sa považovali za dostatočné, aby opodstatnili začatie konania.

2.   Strany, ktorých sa týka konanie

(3)

Komisia oficiálne informovala navrhovateľa, výrobcov v Spoločenstve, ktorí boli uvedení v podnete, ďalších známych výrobcov v Spoločenstve, predstaviteľov ČĽR, vyvážajúcich výrobcov, dovozcov, ako aj združenia, o ktorých sa vedelo, že sa ich začatie prešetrovania týka. Zainteresované strany dostali príležitosť, aby v lehote stanovenej v oznámení o začatí písomne predložili svoje stanoviská a požiadali o vypočutie. Jeden vývozca v ČĽR, ako aj výrobcovia a dovozcovia v Spoločenstve predložili svoje stanoviská písomne. Všetky strany, ktoré o to požiadali v rámci uvedenej lehoty a preukázali, že existujú konkrétne dôvody na ich vypočutie, dostali príležitosť byť vypočuté.

(4)

Vzhľadom na očakávaný veľký počet vyvážajúcich výrobcov a dovozcov zapojených do prešetrovania sa v oznámení o začatí predpokladalo uplatnenie výberu vzorky v súlade s článkom 17 základného zariadenia.

(5)

Aby Komisia mohla rozhodnúť, či bude výber vzorky nutný, a ak áno, vybrať vzorku, boli vyvážajúci výrobcovia a dovozcovia vyzvaní, aby sa prihlásili a poskytli informácie uvedené v oznámení o začatí. Vyvážajúci výrobcovia nepredložili žiadne pripomienky k pravdepodobnému výberu vzorky.

(6)

Siedmi dovozcovia sa prihlásili a poskytli informácie v lehote stanovenej na tento účel, ale iba tri spoločnosti boli ochotné spolupracovať pri prešetrovaní. Vzhľadom na obmedzený počet dovozcov, ktorí odpovedali na dotazník na výber vzorky a uviedli svoju ochotu spolupracovať, sa rozhodlo, že výber vzorky nie je nutný. Dotazníky boli odoslané všetkým trom dovozcom. Následne však pri prešetrovaní nespolupracoval žiadny z dovozcov a odmietli zaslať úplne vyplnený dotazník. Dvaja z nich uviedli, že príslušný výrobok nepredstavuje hlavnú časť ich činnosti, a preto by ich dostupné zdroje, čo sa týka pracovníkov, ani finančné dôsledky nemohli podporiť spoluprácu pri prešetrovaní.

(7)

S cieľom umožniť vyvážajúcim výrobcom v ČĽR, aby v prípade záujmu mohli predložiť žiadosť o trhovohospodársky prístup (ďalej len „THP“) podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia alebo o individuálny prístup (ďalej len „IP“) podľa článku 9 ods. 5 základného nariadenia, Komisia zaslala formuláre žiadostí o THP a IP čínskym spoločnostiam, o ktorých bolo známe, že sa ich to týka. V tejto súvislosti žiadny vyvážajúci výrobca nepožiadal o THP ani o IP.

(8)

Vzhľadom na chýbajúce odpovede od vyvážajúcich výrobcov v ČĽR nebolo nutné vybrať žiadnu vzorku vyvážajúcich výrobcov. Keďže okrem toho žiadny vyvážajúci výrobca v ČĽR neposkytol potrebné informácie ani nepožiadal o THP ani o IP v lehotách stanovených v súlade so základným nariadením, rozhodlo sa, že k zisteniam týkajúcim sa posúdenia dumpingu sa dospeje na základe článku 18 základného nariadenia. Orgány v ČĽR boli o tom informované a nevzniesli žiadne námietky.

(9)

Komisia zaslala dotazníky všetkým stranám, o ktorých bolo známe, že sa ich to týka, a všetkým ostatným spoločnostiam, ktoré sa prihlásili v lehote uvedenej v oznámení o začatí. Odpovede prišli od troch výrobcov v Spoločenstve, ktorí boli uvedení v podnete.

(10)

Komisia si vyžiadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na predbežné stanovenie dumpingu, spôsobenej ujmy a záujmu Spoločenstva. Overenie sa uskutočnilo v týchto spoločnostiach:

Výrobcovia v Spoločenstve

Marocchinerie e Scamoscerie Italiane (MESI), Taliansko,

Hutchings & Harding Ltd, Spojené kráľovstvo,

Beaven Ltd, Spojené kráľovstvo.

(11)

Keďže neboli predložené žiadne žiadosti o THP ani o IP a nebolo potrebné stanoviť normálnu hodnotu v prípade vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, uskutočnilo sa overovanie na mieste v prevádzke tejto spoločnosti na účely stanovenia normálnej hodnoty na základe údajov z analogickej krajiny:

Acme Sponge & Chamois Co., Inc., USA.

(12)

Prešetrovanie dumpingu a ujmy sa týkalo obdobia od 1. apríla 2004 do 31. marca 2005 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Preskúmanie trendov týkajúcich sa posúdenia ujmy sa týkalo obdobia od 1. januára 2001 do konca OP (ďalej len „posudzované obdobie“).

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1.   Všeobecné informácie

(13)

Semišová useň a kombinovaný semiš je koža, ktorá sa obvykle vyrába z koží oviec a jahniat, ale môže sa vyrábať aj z koží iných zvierat. Vyrába sa z koží, z ktorých sa odstránil zrnitý povrch, ktoré sa potom vyčiňujú výlučne rybím olejom alebo olejom z iných zvierat v prípade semišovej usne alebo čiastočným činením aldehydmi alebo inými činiacimi prípravkami a potom rybím olejom alebo olejom z iných zvierat v prípade kombinovaného semišu. Koža, ktorá sa získa po vyčinení, je začinená semišová useň, ktorá sa obvykle ďalej spracúva v rámci konečnej úpravy, ktorá zahŕňa úpravu na mäkký semišový povrch, aby koža získala povrchovú úpravu podobnú velúru. Hlavné charakteristiky výrobkov, ako absorpcia vody a mäkkosť, ktoré sa dosahujú činením alebo čiastočným činením rybím olejom alebo olejom z iných zvierat, robia zo semišových usní ideálny výrobok, ktorý je vhodný najmä na čistenie a leštenie.

2.   Príslušný výrobok

(14)

Príslušným výrobkom je semišová useň alebo kombinovaný semiš, vyrezaný alebo nevyrezaný do tvaru, vrátane semišovej usne alebo kombinovaného začineného semišu (ďalej len „semišová useň“), s pôvodom v ČĽR (ďalej len „príslušný výrobok“), ktoré sa v súčasnosti zaraďujú pod kódy KN 4114 10 10 a 4114 10 90. Všetky tieto druhy sa považujú za dostatočne podobné, aby predstavovali jediný výrobok na účely konania vzhľadom na skutočnosť, že majú rovnaké základné fyzikálne vlastnosti a použitie.

3.   Podobný výrobok

(15)

Na základe informácií, ktoré poskytol navrhovateľ, neboli zistené žiadne rozdiely medzi príslušným výrobkom a semišovou usňou, ktorá sa vyrába a predáva v USA, ktoré slúžili ako analogická krajina na účely stanovenia normálnej hodnoty vzhľadom na ČĽR.

(16)

Na základe informácií, ktoré poskytol navrhovateľ, neboli zistené žiadne rozdiely medzi príslušným výrobkom a semišovou usňou, ktorú v Spoločenstve vyrába a predáva výrobné odvetvie Spoločenstva.

(17)

Dospelo sa preto k predbežnému záveru, že semišové usne vyrábané a predávané na domácom trhu ČĽR, vyrábané a predávané v USA a vyrábané výrobným odvetvím Spoločenstva a predávané na trhu Spoločenstva majú v súlade s článkom 1 ods. 4 základného nariadenia a na účely tohto prešetrovania rovnaké základné fyzikálne vlastnosti a použitie, a preto sa považujú za podobné ako príslušný výrobok.

C.   DUMPING

1.   Výber vzorky

(18)

Ako bolo vysvetlené v odôvodnení 6, z dôvodu chýbajúcich odpovedí od vyvážajúcich výrobcov v ČĽR nebolo nutné uplatniť výber vzorky vzhľadom na vyvážajúcich výrobcov v ČĽR.

2.   Trhovohospodársky prístup a individuálny prístup

(19)

Ako bolo vysvetlené v odôvodnení 7, v dôsledku chýbajúcich odpovedí alebo žiadostí o THP alebo o IP nebol žiadnemu vyvážajúcemu výrobcovi v ČĽR udelený THP ani IP.

3.   Normálna hodnota

3.1.   Analogická krajina

(20)

Podľa článku 2 ods. 7 základného zariadenia bola normálna hodnota stanovená na základe cien alebo vytvorenej hodnoty v analogickej krajine. V oznámení o začatí sa uvažovalo o použití USA ako vhodnej analogickej krajiny na účely stanovenia normálnej hodnoty pre ČĽR a zainteresované strany boli vyzvané, aby sa vyjadrili k vhodnosti tohto výberu. Z tohto hľadiska žiadna strana nepredložila žiadne pripomienky ani námietky.

(21)

Prostredníctvom kontaktov so združeniami alebo obchodnými komorami, ktoré sa dali zistiť v tretích krajinách, bola napriek tomu preskúmaná vhodnosť iných krajín, o ktorých sa predpokladalo, že sa v nich pravdepodobne vyrába semišová useň. Zistilo sa, že v Brazílii a Indii neboli žiadni výrobcovia semišovej usne ani žiadni predajcovia predávajúci semišové usne na domácich trhoch týchto krajín. Pokiaľ ide o Turecko, informácie, ktoré poskytol turecký výrobca, naznačili, že turecký domáci trh je veľmi obmedzený. Na základe týchto skutočností sa rozhodlo zachovať USA ako analogickú krajinu. Komisia preto vyhľadala a nadviazala úplnú spoluprácu s jedným výrobcom v USA.

(22)

USA majú pomerne veľký a otvorený domáci trh so semišovou usňou (colná ochrana 3,2 %) s množstvom dodávateľov a značne vysokou úrovňou dovozu. V ČĽR sa okrem toho používajú podobné postupy výroby príslušného výrobku.

3.2.   Stanovenie normálnej hodnoty

(23)

Podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia bola normálna hodnota stanovená na základe overených informácií získaných od výrobcu v tretej krajine s trhovým hospodárstvom, t. j. na základe zaplatených alebo splatných cien takých druhov výrobkov na domácom trhu v USA, o ktorých sa zistilo, že sa predávali v rámci bežného obchodovania.

(24)

V dôsledku toho bola normálna hodnota stanovená ako vážená priemerná domáca predajná cena spolupracujúceho výrobcu v USA pre neprepojených zákazníkov.

4.   Vývozná cena

(25)

V dôsledku nespolupráce vyvážajúcich výrobcov v ČĽR bola vývozná cena stanovená na základe údajov Eurostatu o množstve a hodnote dovozu príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR do Spoločenstva, čo sú najlepšie dostupné informácie v súlade s článkom 18 základného nariadenia. Použité informácie boli podrobené krížovej kontrole s informáciami, ktoré predložila jedna obchodná spoločnosť v ČĽR. Údaje, ktoré poskytla obchodná spoločnosť, boli v súlade so štatistickými údajmi použitými ako základ na stanovenie vývoznej ceny.

5.   Porovnanie

(26)

Normálna hodnota a vývozné ceny sa porovnali na základe cien zo závodu. S cieľom zabezpečiť spravodlivé porovnanie normálnej hodnoty s vývoznou cenou primerane sa zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a cenovú porovnateľnosť formou úprav v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Urobili sa primerané úpravy týkajúce sa rozdielov vo fyzikálnych vlastnostiach, zľavách, doprave a poistení, balení, v úverových a doplnkových nákladoch v prípadoch, keď sa zistilo, že sú vhodné a doložené overenými dôkazmi.

6.   Dumpingové rozpätie

(27)

Dumpingové rozpätie bolo stanovené na základe porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty s váženou priemernou vývoznou cenou v súlade s článkom 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia. Dumpingové rozpätie pre celú krajinu, vyjadrené ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, je 73,5 %.

D.   UJMA

1.   Výroba Spoločenstva

(28)

Prešetrovaním sa zistilo, že podobný výrobok v súčasnosti väčšinou vyrábajú ôsmi výrobcovia v Spoločenstve, ktorí predstavujú asi 95 % celkovej výroby v Spoločenstve, pričom zostávajúcich 5 % výroby predstavuje množstvo veľmi malých garbiarní v rámci Spoločenstva.

2.   Vymedzenie výrobného odvetvia Spoločenstva

(29)

Podnet podporilo osem výrobcov zo Spoločenstva (šesť navrhovateľov a dve spoločnosti, ktoré podporili navrhovateľa), z ktorých traja navrhovatelia úplne spolupracovali. Jeden navrhovateľ neposkytol úplne vyplnený dotazník, a preto sa považoval za nespolupracujúceho, hoci znovu potvrdil, že podporuje podnet. Jeden ďalší navrhovateľ a jedna spoločnosť podporujúca navrhovateľa poskytli iba obmedzené informácie týkajúce sa ich výroby. Obe spoločnosti sa považujú za spoločnosti nespolupracujúce pri konaní. Zostávajúce dve spoločnosti pri prešetrovaní nespolupracovali.

(30)

Tri spolupracujúce spoločnosti predstavujú viac ako 56 % výroby príslušného výrobku v Spoločenstve. Považujú sa preto za spoločnosti, ktoré predstavujú výrobné odvetvie Spoločenstva v zmysle článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 4 základného nariadenia.

3.   Spotreba Spoločenstva

(31)

Spotreba Spoločenstva bola stanovená sčítaním údajov o predaji spolupracujúcich výrobcov v Spoločenstve, odhadovanom predaji nespolupracujúcich výrobcov v Spoločenstve a údajov o celkovom dovoze uvedených v Eurostate, ktoré boli primerane upravené v prípade, že existovali dôkazy o nesprávnych štatistických údajoch o dovoze v prípade určitých krajín. Predaj nespolupracujúcich výrobcov bol založený na informáciách, ktoré predložili traja nespolupracujúci výrobcovia, a na podnete v dôsledku nedostatku ďalších zdrojov informácií. Pokiaľ ide o dovoz, údaje Eurostatu boli vyjadrené v tonách, a preto sa na ich vyjadrenie v štvorcových stopách použil prepočítavací index. Ukazuje sa, že dopyt po príslušnom výrobku v Spoločenstve v posudzovanom období mierne vzrástol o 5 %, čo predstavuje ročný nárast približne o 1 %.

Pravdepodobná spotreba v Spoločenstve

2001

2002

2003

2004

OP

Štvorcové stopy (v tisícoch)

19 872

20 424

21 565

20 582

20 873

Index 2001 = 100

100

103

109

104

105

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva v dotazníku, podnet, údaje z Eurostatu, informácie, ktoré poskytli nespolupracujúci výrobcovia.

4.   Objem dovozu z príslušnej krajiny a podiel na trhu

(32)

Objem dovozu príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR, odvodený z údajov Eurostatu a vyjadrený v štvorcových stopách pomocou metodiky opísanej v odôvodnení 31, sa zvýšil približne z 2,1 milióna štvorcových stôp v roku 2001 na 6,6 milióna štvorcových stôp v OP.

 

2001

2002

2003

2004

OP

Objem dovozu (v tisícoch štvorcových stôp)

2 130

1 627

5 037

6 273

6 607

Index 2001 = 100

100

76

236

295

310

(33)

V posudzovanom období sa podiel dovozu z ČĽR na trh Spoločenstva zvýšil z 10,7 % v roku 2001 na 31,7 % v OP. K tomuto prudkému nárastu podielu na trhu došlo na pozadí pomerne malého rastu spotreby.

 

2001

2002

2003

2004

OP

Podiel na trhu

10,7 %

8,0 %

23,4 %

30,5 %

31,7 %

i)   Dovozné ceny

(34)

Informácie o cenách príslušného dovozu boli odvodené z údajov Eurostatu na základe dovozných objemov stanovených pomocou metodiky opísanej v odôvodnení 31. Tieto informácie ukázali, že priemerné ceny CIF dovozu s pôvodom v ČĽR v posudzovanom období kolísali. Ceny sa najprv v roku 2002 zvýšili o 25 % a potom v roku 2003 klesli o 20 %. V roku 2004 sa zaznamenalo zvýšenie o 9 % pred ďalším znížením v OP.

 

2001

2002

2003

2004

OP

Ceny v EUR/štvorcová stopa semišovej usne

0,63

0,79

0,50

0,69

0,66

Index

100

125

80

109

104

Zdroj: Eurostat

ii)   Cenové podhodnotenie a cenový pokles

(35)

Na účely výpočtu úrovne cenového podhodnotenia v OP boli ceny príslušného výrobku predávaného výrobcami výrobného odvetvia Spoločenstva porovnané s cenami dovozu na trh Spoločenstva v OP na základe váženej priemernej ceny všetkých druhov semišových usní na základe údajov Eurostatu. Ceny výrobného odvetvia Spoločenstva boli upravené na základe cien zo závodu. Ceny príslušného dovozu boli založené na CIF s príslušnou úpravou zistených rozdielov v kvalite, clách a nákladoch po dovoze.

(36)

Toto porovnanie ukázalo, že príslušné výrobky s pôvodom v ČĽR sa v OP predávali v Spoločenstve za ceny, ktoré podhodnotili ceny výrobného odvetvia Spoločenstva, vyjadrené ako percento jeho cien, o 30 %.

5.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Spoločenstva

(37)

Podľa článku 3 ods. 5 základného nariadenia preskúmanie vplyvu dumpingového dovozu na výrobné odvetvie Spoločenstva zahŕňalo zhodnotenie všetkých hospodárskych faktorov, ktoré majú vplyv na stav výrobného odvetvia Spoločenstva v posudzovanom období.

i)   Výrobná kapacita, výroba, využitie kapacity

(38)

Výrobná kapacita výrobného odvetvia Spoločenstva zostala v posudzovanom období stabilná. Výrobné odvetvie Spoločenstva v rovnakom období neustále znižovalo svoju výrobu, celkovo 20 %, a jeho miera využitia kapacity klesla zo 71,2 % v roku 2001 na 57 % v OP.

 

2001

2002

2003

2004

OP

Výrobná kapacita v tisícoch štvorcových stôp semišovej usne

16 754

16 754

16 754

16 754

16 754

Index 2001 = 100

100

100

100

100

100

Výroba v tisícoch štvorcových stôp semišovej usne

11 934

11 583

11 262

10 469

9 554

Index 2001 = 100

100

97

94

88

80

Miera využitia výrobnej kapacity

71,2 %

69,1 %

67,2 %

62,5 %

57,0 %

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva uvedené v dotazníku.

ii)   Objem predaja a podiel na trhu

(39)

Predaj výrobného odvetvia Spoločenstva v Spoločenstve v posudzovanom období prudko klesol o 17 percentuálnych bodov z 8,1 milióna štvorcových stôp v roku 2001 na približne 6,7 milióna štvorcových stôp v OP napriek zvýšeniu spotreby v rovnakom období. Táto skutočnosť sa plne odráža v podiele výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu, ktorý v OP nepretržite klesal zo 41,1 % v roku 2001 na 32,3 %.

 

2001

2002

2003

2004

OP

Predaj výrobného odvetvia Spoločenstva (v tisícoch štvorcových stôp)

8 163

8 166

7 478

6 423

6 746

Index 2001 = 100

100

100

92

79

83

Podiel na trhu

41,1 %

40,0 %

34,7 %

31,2 %

32,3 %

iii)   Zásoby

(40)

Údaje predstavujú objem zásob na konci každého obdobia.

 

2001

2002

2003

2004

OP

Zásoby (v tisícoch štvorcových stôp)

4 508

3 321

3 157

4 298

4 243

Index 2001 = 100

100

74

70

95

94

(41)

V roku 2002 zásoby prudko klesli o 26 percentuálnych bodov a potom neustále rástli až do OP. Tento vývoj je v dôsledku vývoznej činnosti spolupracujúcich výrobcov v Spoločenstve, ktorá po výraznom náraste v roku 2002, najmä v dôsledku niektorých veľkých zmlúv o predaji na trhu USA, klesla v roku 2004 a OP, ako ukazujú tieto údaje.

 

2001

2002

2003

2004

OP

Vývozný predaj výrobného odvetvia Spoločenstva (v tisícoch štvorcových stôp)

3 068

5 273

4 817

3 825

3 283

Index 2001 = 100

100

172

157

125

107

(42)

Výrobné odvetvie Spoločenstva tvrdilo, že pokles jeho vývoznej činnosti čiastočne spôsobila konkurencia čínskeho vývozu na trh USA. Z tohto hľadiska je zaujímavé pozorovať podstatný nárast dovozu príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR do USA, zo 780 000 štvorcových stôp v roku 2002 na 1 209 000 štvorcových stôp v roku 2004.

iv)   Rast

(43)

Kým výroba spolupracujúcich výrobcov výrobného odvetvia Spoločenstva klesla v posudzovanom období o 20 percentuálnych bodov, spotreba Spoločenstva sa za rovnaké obdobie zvýšila o 5 % a objem príslušného dovozu súčasne vzrástol viac ako trojnásobne. Výrobné odvetvie Spoločenstva takto stratilo časť svojho podielu na trhu, zatiaľ čo príslušnému dovozu sa podarilo zvýšiť svoje podiely.

v)   Zamestnanosť a produktivita

(44)

Úroveň zamestnanosti vo výrobnom odvetví Spoločenstva sa v posudzovanom období znížila o 6 %. Produktivita meraná ako výkon pripadajúci na zamestnanca za rok sa znížila o 15 %.

 

2001

2002

2003

2004

OP

Počet zamestnancov

128

129

127

124

120

Index 2001 = 100

100

101

99

97

94

Produktivita (v tisícoch štvorcových stôp na osobu): výroba/zamestnanec

93

90

89

84

79

Index 2001 = 100

100

96

95

91

85

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva uvedené v dotazníku.

vi)   Predajné ceny a faktory ovplyvňujúce domáce ceny

(45)

Priemerné čisté predajné ceny výrobcov výrobného odvetvia Spoločenstva klesli v období od roku 2001 do 2003 o 8 percentuálnych bodov, po ktorom nasledoval v roku 2004 malý nárast o 1 percentuálny bod. V OP ceny opäť klesli o ďalšie 3 percentuálne body. Tento vývoj svedčí o výrazne oslabených trhových podmienkach, ktorým výrobné odvetvie Spoločenstva čelilo v posudzovanom období.

 

2001

2002

2003

2004

OP

Priemerná predajná cena (EUR/štvorcová stopa)

1,24

1,22

1,15

1,16

1,13

Index 2001 = 100

100

98

92

93

90

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva uvedené v dotazníku.

vii)   Ziskovosť

(46)

Výnos čistej tržby výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu Spoločenstva pred zdanením sa v posudzovanom období výrazne zhoršil, ako ukazuje táto tabuľka.

 

2001

2002

2003

2004

OP

Ziskovosť

4,2 %

5,5 %

1,3 %

–7,6 %

–6,1 %

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva uvedené v dotazníku.

(47)

Výrobné odvetvie Spoločenstva bolo v rokoch 2001 a 2002 ziskové. Od roku 2003 sa však ziskovosť dramaticky znížila a v roku 2004 a OP zaznamenala vysoké straty.

viii)   Investície a návratnosť investícií

(48)

Úroveň investícií spolupracujúcich výrobcov výrobného odvetvia Spoločenstva do výroby príslušného výrobku sa v posudzovanom období zvýšila približne z 354 000 EUR asi na 407 000 EUR. Tieto zvýšené investície sa použili najmä na nahradenie existujúcich aktív a získanie ďalšieho a/alebo nového zariadenia na lepšie zvládnutie existujúcej výroby.

(49)

Návratnosť investícií spolupracujúcich výrobcov výrobného odvetvia Spoločenstva, ktorá vyjadruje ich výsledok pred zdanením, vyjadrený ako percento priemernej počiatočnej a záverečnej čistej účtovnej hodnoty aktív použitých vo výrobe príslušného výrobku, bola v období rokov 2000 až 2003 pozitívna, čo poukazovalo na ich ziskovú situáciu. V roku 2004 a OP bola ich návratnosť investícií negatívna, čo poukazovalo na vytváranie straty.

 

2001

2002

2003

2004

OP

Investície v EUR

354 626

691 087

558 887

423 142

407 456

Index 2001 = 100

100

195

158

119

115

Návratnosť investícií

40 %

32 %

10 %

–28 %

–37 %

Zdroj: Odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva uvedené v dotazníku.

ix)   Schopnosť zvýšiť kapitál

(50)

Výrobné odvetvie Spoločenstva netvrdilo ani nenaznačilo, že narazilo na problémy so zvýšením kapitálu pre svoje činnosti. Je však potrebné uviesť, že straty, ktoré výrobné odvetvie utrpelo v roku 2004 a OP, spôsobili z tohto hľadiska nepriaznivú situáciu. Okrem toho je pozoruhodné, že malé a rodinné podniky, medzi ktoré patria spolupracujúci výrobcovia výrobného odvetvia Spoločenstva, majú iba vonkajších poskytovateľov finančných prostriedkov. Títo nie sú vo všeobecnosti ochotní prijať riziko, ktoré by materské spoločnosti v prípade väčších skupín prijali z dlhodobejšieho obchodného hľadiska, dúfajúc, že zotavenie sa zo súčasnej ťažkej situácie, v ktorej sa výrobné odvetvie nachádza, bude možné.

x)   Peňažný tok

(51)

Spolupracujúci výrobcovia výrobného odvetvia Spoločenstva zaznamenali prílev čistej hotovosti z prevádzkových činností v období od roku 2001 do roku 2003. To sa však negatívne zmenilo v roku 2004 a v OP a prejavilo sa vo výrazných stratách zaznamenaných v týchto rokoch. To isté platí aj v prípade, ak je peňažný tok vyjadrený ako percento obratu. Počas posudzovaného obdobia sa zaznamenali výrazné krátkodobé odchýlky v peňažnom toku, ktoré boli spôsobené odchýlkami v stave zásob (pozri odôvodnenie 41).

 

2001

2002

2003

2004

OP

Peňažný tok v tisícoch EUR

988

2 608

839

–1 650

–1 567

Index 2001 = 100

100

264

85

– 167

– 159

Zdroj: Overené odpovede spolupracujúcich výrobcov výrobného odvetvia Spoločenstva uvedené v dotazníku.

xi)   Mzdy

(52)

Celkové mzdy spolupracujúcich výrobcov výrobného odvetvia Spoločenstva zostali v posudzovanom období pomerne stabilné s výnimkou 7 % poklesu v roku 2003. Pohyb v mzdách je nižší ako pohyb v životných nákladoch.

 

2001

2002

2003

2004

OP

Mzdy na zamestnanca v EUR

27 081

27 375

25 093

27 402

27 373

Index 2001 = 100

100

101

93

101

101

Zdroj: Odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva uvedené v dotazníku.

xii)   Veľkosť dumpingového rozpätia

(53)

Pokiaľ ide o vplyv veľkosti skutočného dumpingového rozpätia na výrobné odvetvie Spoločenstva, tento vplyv je vzhľadom na objem a ceny dovozu z ČĽR podstatný.

xiii)   Zotavenie sa z predchádzajúceho dumpingu

(54)

Výrobné odvetvie Spoločenstva nebolo v situácii, aby sa muselo zotaviť z predchádzajúcich vplyvov poškodzujúceho dumpingu.

6.   Záver o ujme

(55)

Preskúmanie uvedených faktorov ukazuje, že v období medzi rokom 2001 a OP sa dumpingový dovoz prudko zvýšil z hľadiska objemu a podielu na trhu. Jeho objem sa v skutočnosti zvýšil v posudzovanom období takmer trojnásobne a v OP jeho podiel na trhu dosiahol 31,7 %. Je potrebné uviesť, že dumpingový dovoz v OP predstavoval 72,7 % celkového dovozu príslušného výrobku do Spoločenstva. V OP okrem toho boli predajné ceny výrobného odvetvia Spoločenstva podstatne podhodnotené o 30 % cenami príslušného dovozu.

(56)

Takmer všetky ukazovatele ujmy sa v posudzovanom období vyvíjali negatívne. Výroba a využitie kapacity klesli (výroba – 20 % a využitie kapacity – 14 percentuálnych bodov), hoci vzhľadom na zvýšenie spotreby Spoločenstva o 5 % v rovnakom období sa mohlo očakávať, že tieto ukazovatele sa budú vyvíjať skôr pozitívne. Výrazne klesol aj objem predaja a predajné ceny (objem predaja – 17 % a predajné ceny – 10 %).

(57)

Výrobné odvetvie Spoločenstva stratilo v posudzovanom období významný podiel na trhu v čase, keď celková spotreba Spoločenstva vzrástla približne z 19,8 milióna štvorcových stôp na takmer 20,9 milióna štvorcových stôp. Výrobné odvetvie Spoločenstva zažilo dramatický pokles ziskovosti (– 10 percentuálnych bodov), peňažného toku (– 20,6 % obratu) a návratnosti investícií (– 37 percentuálnych bodov).

(58)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo k predbežnému záveru, že výrobné odvetvie Spoločenstva utrpelo značnú ujmu charakterizovanú prudkým poklesom cien, klesajúcou ziskovosťou, ako aj klesajúcou návratnosťou investícií v zmysle článku 3 základného nariadenia.

E.   PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

1.   Úvod

(59)

V súlade s článkom 3 ods. 6 a 7 základného nariadenia sa preskúmalo, či dumpingový dovoz s pôvodom v ČĽR spôsobil výrobnému odvetviu Spoločenstva takú ujmu, ktorá sa môže považovať za značnú. Okrem dumpingového dovozu boli preskúmané aj iné známe faktory, ktoré mohli súčasne spôsobiť ujmu výrobnému odvetviu Spoločenstva, aby sa zabezpečilo, že prípadná ujma spôsobená týmito ďalšími faktormi sa nepripíše dumpingovému dovozu.

2.   Vplyv dumpingového dovozu

(60)

Dovoz z ČĽR výrazne vzrástol v posudzovanom období o 4,5 milióna štvorcových stôp z hľadiska objemu a o 21 percentuálnych bodov z hľadiska podielu na trhu. Ceny dovozu s pôvodom v ČĽR výrazne podhodnotili ceny výrobného odvetvia Spoločenstva o 30 %.

(61)

Vplyvy dumpingového dovozu možno objasniť skutočnosťou, že výrobcovia v ČĽR zvýšili svoj podiel na trhu v posudzovanom období na úkor výrobného odvetvia Spoločenstva.

(62)

V období medzi rokom 2001 a OP sa strata podielu výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu, ktorá predstavovala 8,8 percentuálneho bodu, úplne absorbovala zvýšením podielu dovozu z ČĽR na trhu.

(63)

Strata podielu na trhu a nedostatočné cenové úrovne výrobného odvetvia Spoločenstva nastali súčasne s poškodzujúcou situáciou výrobného odvetvia, čoho dôkazom boli výrazné straty, prudké zhoršenie jeho peňažného toku a návratnosti investícií a nepriaznivý vývoj zamestnanosti.

(64)

Tieto faktory spolu so skutočnosťou, že výrobné odvetvie Spoločenstva nedokázalo využiť mierne rastúci trh Spoločenstva v dôsledku znížených cien, mali taký účinok, že napriek investíciám smerujúcim do modernizácie výrobných zariadení výrobné odvetvie Spoločenstva utrpelo v sledovanom období značnú ujmu. Zväčšenie podielu dumpingového dovozu na trhu a pokles dovozných cien nastali súčasne s prudkou zmenou podmienok výrobného odvetvia Spoločenstva.

3.   Vplyv iných faktorov

3.1.   Dovoz z iných krajín

(65)

Údaje o dovoze v objemoch a cenách z iných hlavných krajín sú uvedené v tejto tabuľke.

Dovoz z tretích hlavných krajín

2001

2002

2003

2004

OP

Turecko (v tisícoch štvorcových stôp)

353

380

237

893

1 677

Priemerné ceny (EUR/štvorcová stopa)

1,01

0,73

0,33

0,81

0,52

Iné krajiny okrem už uvedených krajín: v objeme (v tisícoch štvorcových stôp)

1 732

2 078

1 933

1 825

2 485

Priemerné ceny (EUR/štvorcová stopa)

1,14

0,93

0,79

0,91

0,60

(66)

Dovoz z Turecka sa počas celého posudzovaného obdobia výrazne zvyšoval a predstavoval nárast podielu na trhu o 6,2 percentuálneho bodu. Prešetrovanie však ukázalo, že výraznú časť tohto dovozu uskutočnil v rokoch 2003, 2004 a v OP jeden spolupracujúci výrobca Spoločenstva. Malá časť týchto dovezených výrobkov slúžila na doplnenie sortimentu výrobkov výrobcu a zvyšok sa po úprave a prebalení opäť vyviezol do tretích krajín. Tieto množstvá by preto nemohli spôsobiť výrobnému odvetviu Spoločenstva ujmu. Zostávajúce množstvá dovezené z Turecka predstavujú nízky a dosť stabilný podiel na trhu, ktorý predstavuje asi 2 % v posudzovanom období okrem OP, keď dosiahli 6 %. Pokiaľ ide o ceny týchto množstiev, boli nižšie ako ceny dovozu z ČĽR v rokoch 2002, 2003 a v OP, ale vyššie ako v rokoch 2001 a 2004. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo k záveru, že tento dovoz mohol prispieť, aj keď nie významne, k značnej ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

(67)

Pokiaľ ide o dovoz z iných krajín ako Turecko, hoci ceny tohto dovozu boli nižšie ako ceny výrobného odvetvia Spoločenstva v posudzovanom období, boli podstatne vyššie ako ceny dovozu z ČĽR počas celého posudzovaného obdobia okrem OP. Objem dovozu vzrástol z 1,7 milióna štvorcových stôp v roku 2001 na 2,5 milióna štvorcových stôp v OP, čo predstavuje zvýšenie podielu na trhu o 3,2 percentuálneho bodu v posudzovanom období v porovnaní s nárastom o 21 percentuálnych bodov v rovnakom období, pokiaľ ide o dovoz z ČĽR. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa preto dospelo k predbežnému záveru, že dovoz z iných tretích krajín nemohol byť určujúcim dôvodom ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

3.2.   Výkonnosť iných výrobcov Spoločenstva

(68)

Podiel nespolupracujúcich výrobcov príslušného výrobku v Spoločenstve na trhu bol v OP asi 24 %, pokles takmer zo 40 % v roku 2001. Ich objem predaja v posudzovanom období výrazne klesol o 36 %. Priemerné ceny nespolupracujúcich výrobcov sa okrem toho dostali na rovnakú úroveň ako priemerné ceny výrobcov navrhovateľa. Tento dôkaz svedčí o tom, že sú v rovnakej situácii ako výrobné odvetvie Spoločenstva, t. j. že utrpeli ujmu v dôsledku dumpingového dovozu. Nie je preto možné dospieť k záveru, že iní výrobcovia v Spoločenstve spôsobili výrobnému odvetviu Spoločenstva značnú ujmu.

3.3.   Vývoz výrobného odvetvia Spoločenstva

(69)

Vývoz výrobného odvetvia Spoločenstva, ktorý je uvedený v tabuľke v odôvodnení 41, vzrástol v posudzovanom období o 7 % na rozdiel od predaja na trhu EÚ, ktorý sa v rovnakom období znížil o 17 %. Vývozné predajné ceny boli v posudzovanom období v priemere na úrovni zisku alebo na vyrovnanej úrovni. Za týchto okolností sa dospelo k predbežnému záveru, že vývozná výkonnosť výrobného odvetvia Spoločenstva neprispela k utrpenej ujme.

(70)

Zainteresované strany v priebehu prešetrovania neuviedli žiadne ďalšie faktory, ktoré by mohli súčasne spôsobiť ujmu výrobnému odvetviu Spoločenstva, ani neboli zistené žiadne ďalšie takéto faktory.

4.   Závery o príčinných súvislostiach

(71)

Je potrebné zdôrazniť, že ujma mala v tomto prípade predovšetkým formu poklesu cien a klesajúceho predaja, ktoré spôsobujú výrobnému odvetviu Spoločenstva výrazné straty. K tomuto stavu došlo súčasne s prudkým nárastom dovozu z ČĽR za dumpingové ceny, ktoré výrazne podhodnotili ceny výrobného odvetvia Spoločenstva. Neexistuje žiadny náznak toho, že by uvedené iné faktory mohli byť významným dôvodom značnej ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

(72)

Vzhľadom na uvedenú analýzu, ktorá primerane odlíšila a rozdelila vplyvy všetkých známych faktorov na situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva od poškodzujúcich vplyvov dumpingového dovozu, sa dospelo k predbežnému záveru, že existuje príčinná súvislosť medzi dumpingovým dovozom z ČĽR a značnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

F.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

(73)

V súlade s článkom 21 základného nariadenia Komisia posudzovala, či by napriek záveru o poškodzujúcom dumpingu zavedenie antidumpingových opatrení bolo v rozpore so záujmami Spoločenstva ako celku. Stanovenie záujmu Spoločenstva bolo založené na preskúmaní všetkých rôznych záujmov, t. j. záujmu výrobného odvetvia Spoločenstva, dovozcov príslušného výrobku a obchodníkov s príslušným výrobkom.

(74)

Aby Komisia posúdila záujem Spoločenstva, analyzovala pravdepodobné vplyvy zavedenia/nezavedenia antidumpingových opatrení na príslušné hospodárske subjekty.

1.   Záujem výrobného odvetvia Spoločenstva

(75)

Výrobné odvetvie Spoločenstva tvoria najmä malé spoločnosti. Výrobná činnosť v súčasnosti využíva iba 57 % výrobnej kapacity.

(76)

Očakáva sa, že zavedenie opatrení zabráni pokračujúcej deformácii trhu a poklesu cien. Opatrenia by umožnili výrobnému odvetviu Spoločenstva zvýšiť predaj a takto obnoviť stratený podiel na trhu, a pritom predávať za ceny, ktoré by pokryli náklady a priniesli zisk. Na záver sa očakáva, že najmä pokles jednotkových nákladov (vďaka vyššiemu využitiu kapacity v dôsledku zvýšeného predaja a následne vyššej produktivite) a v menšej miere mierny nárast cien by umožnili, aby výrobné odvetvie Spoločenstva zlepšilo svoju finančnú situáciu.

(77)

Ak sa antidumpingové opatrenia nezavedú, je pravdepodobné, že negatívny trend finančnej situácie výrobného odvetvia Spoločenstva bude pokračovať. Výrobné odvetvie Spoločenstva je výrazne poznačené stratou príjmov v dôsledku znížených cien, klesajúcim podielom na trhu a výraznými stratami. Vzhľadom na klesajúce príjmy a značnú ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva v OP, je veľmi pravdepodobné, že finančná situácia výrobného odvetvia Spoločenstva sa bude ďalej zhoršovať, ak sa opatrenia nezavedú. To by nakoniec viedlo k zníženiu výroby a zatvoreniu výrobných závodov, čo by ohrozilo zamestnanosť a investície v Spoločenstve.

(78)

Vzhľadom na uvedené sa dospelo k predbežnému záveru, že zavedenie antidumpingových opatrení by umožnilo výrobnému odvetviu Spoločenstva zotaviť sa z poškodzujúceho dumpingu, ktorý utrpelo, a bolo by v záujme výrobného odvetvia Spoločenstva.

2.   Záujem neprepojených dovozcov/obchodníkov v Spoločenstve

(79)

Ako bolo uvedené v odôvodnení 6, po začatí prešetrovania sa prihlásili traja dovozcovia, ale následne všetci odmietli spolupracovať pri prešetrovaní. Žiaden z nich nevyjadril stanovisko k možnému zavedeniu opatrení. Za týchto okolností nebolo možné úplné posúdenie pravdepodobného vplyvu prijatia alebo neprijatia opatrení. Je však potrebné pripomenúť, že antidumpingové opatrenia nie sú určené na to, aby bránili dovozu, ale skôr na to, aby zabezpečili, že dovoz sa nebude uskutočňovať za poškodzujúco dumpingové ceny. Keďže vstup dovozu na trh Spoločenstva za primerané ceny bude stále povolený a dovoz z tretích krajín budú tiež pokračovať, je pravdepodobné, že tradičný obchod dovozcov nebude výrazne ovplyvnený, dokonca aj keď budú zavedené antidumpingové opatrenia proti dumpingovému dovozu. Okrem toho je potrebné uviesť, že pripomienky dovozcov proti zavedeniu opatrení neboli podložené, a preto boli ako také zamietnuté.

(80)

Je preto možné dospieť k predbežnému záveru, že pravdepodobné vplyvy zavedenia antidumpingových opatrení na neprepojených dovozcov/obchodníkov by neboli významné.

3.   Záujem užívateľov a spotrebiteľov

(81)

V lehote stanovenej v oznámení o začatí sa neprihlásilo žiadne združenie užívateľov ani spotrebiteľov. Vzhľadom na chýbajúcu spoluprácu s týmito stranami možno urobiť predbežný záver, že zavedenie akéhokoľvek antidumpingového opatrenia by nemalo neprimeraný vplyv na ich situáciu. Veľký počet výrobcov v Spoločenstve a objem dovozu z iných tretích krajín okrem toho zabezpečí, že užívatelia a maloobchodníci budú mať naďalej veľký výber dodávateľov príslušného výrobku za primerané ceny. Očakáva sa, že opatrenia spôsobia nárast cien v prospech výrobného odvetvia Spoločenstva, aby sa vrátilo do prijateľného ziskového stavu. Je však nepravdepodobné, že takéto zvýšenie bude výrazné, keďže značný dovoz z iných krajín za konkurenčné ceny zabráni výrobnému odvetviu Spoločenstva, aby nadmerne zvýšilo svoje ceny.

4.   Záver o záujme Spoločenstva

(82)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo k predbežnému záveru, že v tomto prípade neexistujú žiadne závažné dôvody proti zavedeniu opatrení a že uplatnenie opatrení by bolo v rozpore so záujmom Spoločenstva.

G.   DOČASNÉ ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

1.   Úroveň odstránenia ujmy

(83)

Vzhľadom na závery, ku ktorým sa dospelo, pokiaľ ide o dumping, ujmu, príčinné súvislosti a záujem Spoločenstva, by sa dočasné opatrenia mali zaviesť, aby sa zabránilo ďalšej ujme výrobného odvetvia Spoločenstva spôsobenej dumpingovým dovozom.

(84)

Dočasné opatrenia by sa mali zaviesť na takej úrovni, ktorá bude dostatočná na odstránenie poškodzujúceho vplyvu, ktorý spôsobil výrobnému odvetviu Spoločenstva dumpingový dovoz, bez toho, aby sa prekročilo zistené dumpingové rozpätie. Pri výpočte výšky cla potrebného na odstránenie vplyvov poškodzujúceho dumpingu sa vzalo do úvahy, že prípadné opatrenia by mali výrobnému odvetviu Spoločenstva umožniť pokryť svoje náklady a dosiahnuť celkový zisk pred zdanením, ktorý by výrobné odvetvie Spoločenstva mohlo primerane dosiahnuť za normálnych podmienok hospodárskej súťaže, t. j. pri absencii dumpingového dovozu.

(85)

Predpokladá sa, že v období rokov 2001 a 2002 bola na trhu Spoločenstva normálna konkurenčná situácia a výrobné odvetvie Spoločenstva dosahovalo pri absencii poškodzujúceho dumpingu obvyklé ziskové rozpätie, ktoré v priemere predstavovalo úroveň 5 %. V dôsledku toho sa na základe dostupných informácií predbežne zistilo, že ziskové rozpätie predstavujúce 5 % obratu by sa mohlo považovať za primeranú úroveň, ktorú by výrobné odvetvie Spoločenstva mohlo dosiahnuť pri absencii poškodzujúceho dumpingu.

(86)

Požadované zvýšenie ceny bolo potom stanovené na základe porovnania váženej priemernej dovoznej ceny na rovnakej úrovni obchodu, ktorá bola stanovená pre výpočty podhodnotenia ceny, s nepoškodzujúcou cenou výrobkov predávaných výrobným odvetvím Spoločenstva na trhu Spoločenstva. Nepoškodzujúca cena sa získala úpravou predajných cien každého výrobcu výrobného odvetvia Spoločenstva na rovnovážny bod a pripočítaním uvedeného ziskového rozpätia. Akýkoľvek rozdiel vyplývajúci z tohto porovnania bol potom vyjadrený ako percento celkovej dovoznej hodnoty CIF.

(87)

Rozpätie odstránenia ujmy zistené na tomto základe bolo 62 %.

2.   Dočasné opatrenia

(88)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa predpokladá, že v súlade s článkom 7 ods. 2 základného nariadenia by sa mali uložiť dočasné antidumpingové clá na dovoz semišových usní s pôvodom v ČĽR na úrovni zisteného rozpätia odstránenia ujmy, keďže toto rozpätie bolo nižšie ako zistené dumpingové rozpätie.

H.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

(89)

V záujme riadneho administratívneho spracovania by sa mala stanoviť lehota, v rámci ktorej zainteresované strany, ktoré sa prihlásili v termíne stanovenom v oznámení o začatí, môžu písomne vyjadriť svoje stanovisko a požiadať o vypočutie. Okrem toho je potrebné uviesť, že zistenia týkajúce sa uloženia cla na účely tohto nariadenia sú dočasné a je možné, že sa na účely konečného cla budú musieť prehodnotiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz semišových usní a kombinovaného semišu, rezaných alebo nerezaných do tvaru, vrátane semišových usní a kombinovaného začineného semišu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré sa zaraďujú pod kódy KN 4114 10 10 a 4114 10 90.

2.   Sadzba dočasného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú cenu na hranici Spoločenstva pred preclením v prípade výrobkov vyrobených všetkými spoločnosťami v Čínskej ľudovej republike je 62 %.

3.   Prepustenie výrobku uvedeného v odseku 1 do voľného obehu v Spoločenstve podlieha poskytnutiu záruky vo výške, ktorá sa rovná dočasnému clu.

4.   Pokiaľ nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia o clách.

Článok 2

Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 nariadenia Rady (ES) č. 384/96, zainteresované strany môžu požiadať o poskytnutie základných skutočností a úvah, na základe ktorých bolo prijaté toto nariadenie, písomne oznámiť svoje stanoviská a požiadať Komisiu o ústne vypočutie do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Podľa článku 21 ods. 4 nariadenia (ES) č. 384/96 sa príslušné strany môžu vyjadriť k uplatňovaniu tohto nariadenia do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 tohto nariadenia sa uplatňuje šesť mesiacov.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2006

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ C 154, 25.6.2005, s. 12.


17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 440/2006

z 15. marca 2006,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu hlbinnej krevety v zóne 3L Organizácie pre rybolov (NAFO) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2006.

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, výlovy zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpali kvótu stanovenú na rok 2006.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich držanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásoby uvedené v tejto prílohe na rok 2006 sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje dátumom uvedeným v danej prílohe. Zakazuje sa držať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby ulovené týmito plavidlami po uvedenom dni.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2006

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

02

Členský štát

Poľsko

Zásoby

PRA/N3L.

Druhy

hlbinná kreveta (Pandalus borealis)

Zóna

NAFO 3L

Dátum

24. februára 2006


17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 441/2006

zo 16. marca 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú sadzby náhrad uplatniteľné pre určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17 mája 1999 o spoločnej organizácii trhu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 3,, a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Sadzby náhrad uplatniteľné od 17. február 2006, na výrobky uvedené v prílohe, vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, boli stanovené nariadením Komisie (ES) č. 271/2006 (2).

(2)

Z uplatňovania pravidiel a kritérií uvedených v nariadení (ES) č. 271/2006 na údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vyplýva, že vývozné náhrady uplatňované v súčasnosti by mali byť zmenené podľa prílohy k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad stanovené nariadením (ES) č. 271/2006 sa týmto menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 47, 17.2.2006, s. 10.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 17. marca 2006 na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

4,72

5,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3 maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

20,25

21,93

b)

Na vývoz iných tovarov

46,72

50,00

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1898/2005

52,84

57,50

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

95,92

103,75

c)

Na vývoz iných tovarov

88,67

96,50


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnost'ou od 1. decembra 2005 do Rumunska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Europskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskiej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.


17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 442/2006

zo 16. marca 2006,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhou v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999 môže byť rozdiel medzi cenami v medzinárodnom obchode uvedenými v článku 1 uvedeného nariadenia a cenami výrobkov v spoločenstve pokrytý vývoznou náhradou v rozsahu stanovenom dohovormi uzavretými v súlade s článkom 300 zmluvy.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1255/1999 treba náhrady za výrobky uvedené v článku 1 tohto nariadenia, vyvezené v prirodzenom stave, určiť so zreteľom na:

súčasnú situáciu a perspektívy vývoja cien a dostupnosti mlieka a mliečnych výrobkov na trhu v spoločenstve, ako aj cien mlieka a mliečnych výrobkov v medzinárodnom obchode,

najvýhodnejšie náklady spojené s uvedením na trh a s prepravou zo spoločenstva do prístavov alebo iných vývozných miest spoločenstva, ako aj náklady spojené s umiestňovaním tovaru na trhu v krajine určenia,

ciele spoločnej organizácie trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ktorých obsahom je zabezpečiť na týchto trhoch vyváženú situáciu a prirodzený vývoj cien a obchodu,

obmedzenia vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy,

potrebu predísť narušeniam trhu spoločenstva,

hospodárske hľadisko navrhovaných vývozov.

(3)

Podľa článku 31 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sú ceny v spoločenstve stanovené v súlade s bežnými cenami, ktoré sú najpriaznivejšie pre vývoz, ceny v medzinárodnom obchode sa stanovujú najmä na základe:

a)

bežných cien na trhu tretích krajín;

b)

najpriaznivejších cien pre dovoz z tretích krajín v tretích krajinách určenia;

c)

výrobných cien zistených vo vývozných tretích krajinách, berúc do úvahy, v prípade potreby, dotácie udelené touto krajinou;

d)

ponukovej ceny franko na hranici spoločenstva.

(4)

Podľa článku 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 si situácia na svetovom trhu alebo zvláštne požiadavky niektorých trhov môžu vyžadovať rozlišovanie náhrady za výrobky uvedené v článku 1 tohto nariadenia podľa ich miesta určenia.

(5)

Článok 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 ustanovuje, že zoznam výrobkov, na ktoré sa udeľuje vývozná náhrada, a výška tejto náhrady sa stanovuje aspoň jeden-krát každé štyri týždne; avšak výška náhrady môže zostať na rovnakej hodnote dlhšie ako štyri týždne.

(6)

Podľa článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 174/1999 z 26. januára 1999 ustanovujúceho zvláštne podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 804/68 v súvislosti s vývoznými povoleniami a vývoznými náhradami v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (2), náhrada udelená na sladené mliečne výrobky sa rovná súčtu dvoch prvkov; jeden prvok je určený na zohľadňovanie množstva mliečnych výrobkov a vypočíta sa vynásobením základnej sadzby obsahom mliečnych výrobkov v príslušnom výrobku; druhý prvok je určený na zohľadňovanie množstva pridanej sacharózy a vypočíta sa vynásobením obsahu sacharózy v celkovom výrobku základnou sadzbou náhrady platnej v deň vývozu pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (3), avšak tento druhý prvok sa používa len vtedy, ak bola pridaná sacharóza vyrobená z cukrovej repy alebo trstiny zožatej v spoločenstve.

(7)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 896/84 (4) určilo doplňujúce ustanovenia na udelenie náhrad počas prechodu z jedného obdobia na druhé; tieto ustanovenia stanovujú možnosť rozlišovať náhrady podľa dátumu výroby výrobkov.

(8)

Na výpočet výšky náhrady za tavené syry je potrebné ustanoviť, že v prípade pridania kazeínu a/alebo kazeinátov sa prítomnosť týchto prvkov neberie do úvahy.

(9)

Pri určovaní výrobkov a oblastí oprávnených pre náhrady je na jednej strane vhodné brať do úvahy, že konkurenčné postavenie niektorých výrobkov Spoločenstva neopodstatňuje podporovanie ich vývozu a na druhej strane, že malá zemepisná vzdialenosť niektorých oblastí môže uľahčiť narušenie obchodu a zneužívanie.

(10)

Uplatňovanie týchto podmienok na súčasnú situáciu trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, a najmä na ceny výrobkov v spoločenstve a na svetovom trhu, vedie k stanoveniu náhrady za výrobky a ich výšky v prílohe k tomuto nariadeniu.

(11)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady uvedené v článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999 za výrobky vyvezené v prirodzenom stave sú stanovené na výšky uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).

(3)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(4)  Ú. v. ES L 91, 1.4.1984, s. 71. Nariadenia naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 222/88 (Ú. v. ES L 28, 1.2.1988, s. 1).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 16. marca 2006, určujúca vývozné náhrady v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Sadzba náhrad

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,14

A01

EUR/100 kg

5,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,14

A01

EUR/100 kg

5,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0414

A01

EUR/kg

0,0500

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0414

A01

EUR/kg

0,0500

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,14

A01

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,14

A01

EUR/100 kg

5,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,03

A01

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,83

A01

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,52

A01

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,51

A01

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0414

A01

EUR/kg

0,0500

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4203

A01

EUR/kg

0,5396

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,09

A01

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,09

A01

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

34,70

A01

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,23

A01

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,61

A01

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,84

A01

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3470

A01

EUR/kg

0,4455

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3861

A01

EUR/kg

0,4955

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

3,54

A01

EUR/100 kg

4,27

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,14

A01

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,14

A01

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0414

A01

EUR/kg

0,0500

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0414

A01

EUR/kg

0,0500

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

69,83

A01

EUR/100 kg

94,15

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,57

A01

EUR/100 kg

96,50

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

69,83

A01

EUR/100 kg

94,15

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,57

A01

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

69,83

A01

EUR/100 kg

94,15

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,57

A01

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,57

A01

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,57

A01

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

69,83

A01

EUR/100 kg

94,15

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,57

A01

EUR/100 kg

96,50

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

74,19

A01

EUR/100 kg

100,04

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

65,47

A01

EUR/100 kg

88,27

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,08

A01

EUR/100 kg

91,79

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

89,33

A01

EUR/100 kg

120,44

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,44

A01

EUR/100 kg

96,33

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určení sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

L01:

Ceuta, Melilla, Svätá stolica, Spojené štáty americké a oblasť Cypru, kde vláda Cyperskej republiky nevykonáva efektívnu kontrolu.

L02:

Andorra a Gibraltár.

L03:

Ceuta, Melilla, Island, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Andorra, Gibraltár, Svätá stolica (bežne nazývaná: Vatikán), Turecko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Kanada, Austrália a Nový Zéland, oblasť Cypru, kde vláda Cyperskej republiky nevykonáva efektívnu kontrolu.

L04:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.


17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 443/2006

zo 16. marca 2006,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na určité druhy masla (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktorá sa končí 14. marca 2006.

(3)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 581/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 14. marca 2006, je maximálna výška náhrady na výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia uvedená v prílohe tohto nariadenie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1239/2005 (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 32).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1814/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 3).


PRÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobok

Kód nomenklatúry pre vývoznú náhradu

Maximálna výška vývoznej náhrady na vývoz do miesta určenia uvedeného v článku 1 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

99,50

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

102,00

Maslový olej

ex ex 0405 90 10 9000

123,90


17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/37


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 444/2006

zo 16. marca 2006,

ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 582/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na sušené odstredené mlieko (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu stáleho verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité neposkytnúť žiadnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 14. marca 2006.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 582/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 14. marca 2006, sa neposkytuje žiadna náhrada na výrobok a miesta určenia uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1239/2005 (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 32).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1814/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 3).


17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 445/2006

zo 16. marca 2006,

ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 17. marca 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1422/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania pre dovoz melasy v sektore cukru a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 785/68 (2), stanovuje, že cena CIF pre dovoz melasy stanovená v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 785/68 (3), sa považuje za „reprezentatívnu cenu“. Touto cenou sa rozumie cena stanovená pre štandardnú kvalitu, definovanú v článku 1 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(2)

Pri stanovovaní reprezentatívnych cien treba brať do úvahy všetky informácie uvedené v článku 3 nariadenia (EHS) č. 785/68 okrem prípadov uvedených v článku 4 uvedeného nariadenia a v prípade potreby sa toto stanovenie môže vykonať podľa metódy uvedenej v článku 7 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(3)

Pri úprave ceny, ktorá sa netýka štandardnej kvality, je v závislosti od ponúknutej melasy potrebné zvýšiť alebo znížiť ceny uplatnením článku 6 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(4)

Ak existuje rozdiel medzi spúšťacou cenou daného výrobku a reprezentatívnou cenou, je potrebné stanoviť dodatočné dovozné clá v zmysle podmienok uvedených v článku 3 nariadenia (ES) č. 1422/95. V prípade pozastavenia dovozných ciel v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 je potrebné stanoviť zvláštnu výšku týchto ciel.

(5)

Je potrebné stanoviť reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá pre dané produkty v súlade s článkom 1 ods. 2 a článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1422/95 sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 79/2003 (Ú. v. ES L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  Ú. v. ES L 145, 27.6.1968, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1422/95.


PRÍLOHA

Reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 17. marca 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

Výška cla, ktoré sa uplatní na dovoz z dôvodu pozastavenia uvedeného v článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 na 100 kg netto na daný produkt (1)

1703 10 00 (2)

11,85

0

1703 90 00 (2)

11,64

0


(1)  Táto výška cla nahrádza podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 výšku cla v spoločnom colnom sadzobníku, stanovenú pre tieto výrobky.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v článku 1 zmeneného a doplneného nariadenia (EHS) č. 785/68.


17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/40


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 446/2006

zo 16. marca 2006,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa rozdiel medzi kurzami alebo cenami výrobkov na svetovom trhu, uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov v spoločenstve môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa náhrady za nedenaturovaný biely a surový cukor vyvezený bez ďalšieho spracovania musia stanoviť s ohľadom na situáciu na trhu spoločenstva a na svetovom trhu s cukrom, a najmä na cenové a nákladové činitele určené v článku 28 uvedeného nariadenia. V súlade s uvedeným nariadením je potrebné zohľadniť taktiež ekonomické hľadisko navrhovaných vývozov.

(3)

Náhrada na surový cukor sa musí stanoviť pre štandardnú kvalitu, ktorá sa definuje v prílohe I, bod II nariadenia (ES) č. 1260/2001. Táto náhrada sa okrem iného stanovuje v súlade s článkom 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001. Kandizovaný cukor sa definuje v nariadení Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podrobných pravidlách udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2). Takto vypočítaná výška náhrady pokiaľ ide o aromatizovaný alebo prifarbovaný cukor sa musí vzťahovať na obsah sacharózy a preto sa musí stanoviť na 1 % obsahu sacharózy.

(4)

Vo výnimočných prípadoch sa môže výška náhrady stanoviť inými právnymi aktmi.

(5)

Náhrada sa musí stanovovať každé dva týždne. Počas tohto obdobia je možné náhradu meniť.

(6)

V súlade s článkom 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001 si situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyžiadať rozlišovanie náhrady na výrobky určené v článku 1 uvedeného nariadenia podľa ich miesta určenia.

(7)

Významné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych krajín od začiatku roka 2001, ako aj vývozy cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javia ako vysoko neprirodzené.

(8)

S cieľom zabrániť akémukoľvek zneužívaniu, pokiaľ ide o opätovný dovoz výrobkov v sektore cukru, pre ktoré boli udelené náhrady, do spoločenstva, je potrebné nestanoviť pre všetky západné balkánske krajiny náhradu na výrobky určené v tomto nariadení.

(9)

S ohľadom na tieto skutočnosti a na súčasnú situáciu trhov v sektore cukru, najmä na kurzy alebo ceny cukru v spoločenstve a na svetovom trhu, je potrebné stanoviť príslušné výšky náhrady.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod a) nariadenia (ES) č. 1260/2001, nedenaturovaných a bez ďalšieho spracovania, sa stanovujú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch

V Bruseli 16. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA BIELY CUKOR A SUROVÝ CUKOR VYVEZENÝ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA PLATNÉ OD 17. MARCA 2006 (1)

Kód výrobkov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,84 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,84 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2717

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

27,00

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

27,00

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2717

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo Spoločenstva) okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov z 10. júna 1999), a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, s výnimkou cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. februára 2005 neuplatňujú v súlade s rozhodnutím Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto sadzba je uplatniteľná na surový cukor, ktorého výťažnosť je 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odchýli od 92 %, výška uplatniteľnej náhrady sa vypočíta v súlade s ustanoveniami článku 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001.


17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 447/2006

zo 16. marca 2006,

ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 21. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1138/2005 z 15. júla 2005 o stálych výberových konaniach v rámci hospodárskeho roka 2004/2005 pre stanovovanie vývozných odvodov a/alebo vývozných náhrad za biely cukor (2) sa otvárajú čiastočné výberové konania na vývoz cukru do niektorých tretích krajín.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1138/2005 sa maximálna výška vývoznej náhrady stanovuje, v prípade potreby, pre dané čiastočné výberové konanie, berúc do úvahy najmä situáciu a predvídateľný vývoj na trhu s cukrom v spoločenstve a na svetovom trhu.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 21. čiastočné výberové konanie pre biely cukor, uskutočnené v zmysle nariadenia (ES) č. 1138/2005, sa maximálna výška náhrady za vývoz do niektorých tretích krajín stanovuje na 29,800 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 185, 16.7.2005, s. 3.


17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/43


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 448/2006

zo 16. marca 2006

o predložených ponukách na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), najmä na článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálneho zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Portugalska bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1809/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3), podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003, na základe predložených ponúk sa Komisia môže rozhodnúť, že ponukám vo verejnej súťaži nevyhovie.

(3)

So zreteľom najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95 nie je vhodné stanoviť maximálne zníženie cla.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám podaným v čase od 10. do 16. marca 2006 v rámci verejnej súťaže na priznanie zľavy z dovozného cla na dovoz kukurice v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli dňa 16. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 4.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).


17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/44


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 449/2006

zo 16. marca 2006

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 1058/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 10. do 16. marca 2006 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na jačmeň v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/45


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 450/2006

zo 16. marca 2006

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 1059/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 10. do 16. marca 2006 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na mäkkej pšenicu v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

17.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/46


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. marca 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2002/308/ES, ktorým sa ustanovujú zoznamy schválených zón a schválených fariem, pokiaľ ide o ochorenie rýb na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN) alebo pokiaľ ide o obidve tieto ochorenia

[oznámené pod číslom K(2006) 683]

(Text s významom pre EHP)

(2006/214/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych predpisoch, ktoré upravujú uvádzanie na trh vodných živočíchov a výrobkov akvakultúry (1), a najmä na jej články 5 a 6,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2002/308/ES (2) sa ustanovujú zoznamy schválených zón a schválených rybích fariem umiestnených v neschválených zónach, pokiaľ ide o niektoré ochorenia rýb.

(2)

Taliansko predložilo odôvodnenia na získanie štatútu schválených zón, pokiaľ ide o vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN), pre určité zóny na svojom území. V niektorých z týchto zón nie je možné v súlade s rozhodnutím 2001/183/ES z 22. februára 2001, ktoré ustanovuje plány odberu vzoriek a diagnostické metódy na zisťovanie a potvrdzovanie určitých nákaz rýb a ktorým sa ruší rozhodnutie 92/532/EHS (3), odoberať vzorky z dôvodu špecifického výrobného cyklu fariem v týchto zónach.

(3)

O takejto výrobe sa pri vypracúvaní rozhodnutia 2001/183/ES neuvažovalo. V predloženej dokumentácii sa uvádza, že v týchto zónach sa zabezpečuje rovnaký stupeň ochrany zdravia zvierat ako v zónach, v ktorých sa uskutočnil odber vzoriek v súlade s rozhodnutím 2001/183/ES. Zóny teda spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 smernice 91/67/EHS. Sú preto oprávnené na získanie štatútu schválených zón a mali by sa doplniť do zoznamu schválených zón.

(4)

Francúzsko predložilo odôvodnenia na získanie štatútu schválených zón, pokiaľ ide o vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN), pre určité zóny na svojom území. V predloženej dokumentácii sa uvádza, že tieto zóny spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 smernice 91/67/EHS. Získavajú preto oprávnenie na štatút schválených zón a mali by sa pridať do zoznamu schválených zón.

(5)

Rakúsko, Nemecko a Taliansko predložili odôvodnenia na získanie štatútu schválených fariem v neschválených zónach, pokiaľ ide o VHS a IHN, pre určité farmy na svojom území. V predloženej dokumentácii sa uvádza, že tieto zóny spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 6 smernice 91/67/EHS. Sú preto oprávnené na získanie štatútu schválených fariem v neschválených zónach a mali by sa doplniť do zoznamu schválených fariem.

(6)

Nemecko ohlásilo výskyt IHN na dvoch farmách, ktoré sa predtým považovali za farmy bez výskytu tohto ochorenia. Na týchto farmách sa však stále nevyskytuje VHS. Tieto farmy by sa už preto v rozhodnutí 2002/308/ES nemali uvádzať ako farmy bez výskytu IHN.

(7)

Rozhodnutie 2002/308/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2002/308/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa nahrádza textom prílohy I k tomuto rozhodnutiu.

2.

Príloha II sa nahrádza textom prílohy II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. marca 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 106, 23.4.2002, s. 28. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/813/ES (Ú. v. EÚ L 304, 23.11.2005, s. 19).

(3)  Ú. v. ES L 67, 9.3.2001, s. 65.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

SCHVÁLENÉ ZÓNY, POKIAĽ IDE O OCHORENIE RÝB NA VÍRUSOVÚ HEMORAGICKÚ SEPTIKÉMIU (VHS) A INFEKČNÚ HEMATOPOETICKÚ NEKRÓZU (IHN)

1.A.   ZÓNY (1) SCHVÁLENÉ V DÁNSKU, POKIAĽ IDE O VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

1.B.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V DÁNSKU, POKIAĽ IDE O IHN

Dánsko (2)

2.A.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V NEMECKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

2.A.1.   BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO (3)

Isenburger Tal od prameňa k odtoku vody z farmy Falkenstein,

rieka Eyach a jej prítoky od prameňov po prvú priehradu po prúde v blízkosti mesta Haigerloch,

Lauchert a jej prítoky od prameňov k zábrane turbíny v blízkosti mesta Sigmaringendorf,

Grosse Lauter a jej prítoky od prameňov k zábrane vodopádu v blízkosti Lauterachu,

Wolfegger Aach a jej prítoky od prameňov k zábrane vodopádu v blízkosti Baienfurthu,

povodie rieky ENZ, ktoré sa skladá z Grosse Enz, Kleine Enz a Eyachu od ich prameňov po priehradu v centre Neuenbürgu,

Erms od prameňa po priehradu 200 m po prúde od farmy Strobel, Anlage Seeburg,

Obere Nagold od prameňa po priehradu v blízkosti Neumühle.

2.B.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V NEMECKU, POKIAĽ IDE O VHS

2.B.1.   BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO

Andelsbach a jej prítoky od prameňov k zábrane turbíny v blízkosti mesta Krauchenwies

3.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V ŠPANIELSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

3.1.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ ASTÚRIA

Kontinentálne zóny

Všetky povodia Astúrie

Pobrežné zóny

Celé pobrežie Astúrie

3.2.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ GALÍCIA

Kontinentálne zóny

Povodia Galície:

vrátane povodia rieky Eo, rieky Sil od jej prameňa v provincii Léon, rieky Miño od jej prameňa po priehradu Frieira a rieky Limia od jej prameňa po priehradu Das Conchas,

okrem povodia rieky Tamega.

Pobrežné zóny

Pobrežná oblasť v Galícii od ústia rieky Eo (Isla Pancha) po Punta Picos (ústie rieky Miño)

3.3.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ ARAGÓNSKO

Kontinentálne zóny

Povodie rieky Ebro od jej prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragónsko,

rieka Isuela od jej prameňa po priehradu Arguis,

rieka Flumen od jej prameňa po priehradu Santa María de Belsué,

rieka Guatizalema od jej prameňa po priehradu Vadiello,

rieka Cinca od jej prameňa po priehradu Grado,

rieka Esera od jej prameňa po priehradu Barasona,

rieka Noguera-Ribagorzana od jej prameňa po priehradu Santa Ana,

rieka Matarraña od jej prameňa po priehradu Aguas de Pena,

rieka Pena od jej prameňa po priehradu Pena,

rieka Guadalaviar-Turia od jej prameňa po priehradu Generalísimo v provincii Valencia,

rieka Mijares od jej prameňa po priehradu Arenós v provincii Castellón.

Ostatné vodné toky oblasti Aragonia sa považujú za nárazníkovú zónu.

3.4.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ NAVARRA

Kontinentálne zóny

Povodie rieky Ebro od jej prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragónsko,

rieka Bidasoa od jej prameňa po jej ústie,

rieka Leizarán od jej prameňa po priehradu Leizarán (Muga).

Ostatné vodné toky oblasti Navarra sa považujú za nárazníkovú zónu.

3.5.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ KASTÍLIA-LEÓN

Kontinentálne zóny

Povodie rieky Ebro od jej prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragónsko,

rieka Duero od jej prameňa po priehradu Aldeávila,

rieka Sil,

rieka Tiétar od jej prameňa po priehradu Rosarito,

rieka Alberche od jej prameňa po priehradu Burguillo.

Ostatné vodné toky autonómnej oblasti Kastília a León sa považujú za nárazníkovú zónu.

3.6.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ KANTÁBRIA

Kontinentálne zóny

Povodie rieky Ebro od jej prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragónsko,

povodie týchto riek od ich prameňa až po more:

rieka Deva,

rieka Nansa,

river Saja-Besaya,

rieka Pas-Pisueña,

rieka Asón,

rieka Agüera.

Povodie riek Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo sa považujú za nárazníkovú zónu.

Pobrežné zóny

Celé pobrežie Kantábrie od ústia rieky Deva až po potok Ontón

3.7.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ LA RIOJA

Kontinentálne zóny

Povodie rieky el Rio Ebro od jej prameňov po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragón.

3.8.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ KASTÍLIA-LA MANCHA

Kontinentálne zóny

Povodie rieky Tajo od jej prameňov po vodnú nádrž Estremera,

povodie rieky Tajuña od jej prameňov po vodnú nádrž La Tajera,

povodie rieky Júcar od jej prameňov po vodnú nádrž La Toba,

povodie rieky Cabriel od jej prameňov po vodnú nádrž Bujioso.

4.A.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO FRANCÚZSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

4.A.1.   ADOUR-GARONNE

Povodia

povodie rieky Charente,

povodie rieky Seudre,

povodia pobrežných riek v ústí rieky Gironde v departemente Charente-Maritime,

povodia riek Nive a Nivelles (Pyrenées Atlantiques),

povodie rieky Forges (Landes),

povodie rieky Dronne (Dordogne) od prameňa po vodnú nádrž Eglisottes v Monfourate,

povodie rieky Beauronne (Dordogne) od prameňa po vodnú nádrž Faye,

povodie rieky Valouse (Dordogne) od prameňa po vodnú nádrž Etang des Roches Noires,

povodie rieky Paillasse (Gironde) od prameňa po vodnú nádrž Grand Forge,

povodie rieky Ciron (Lot et Garonne, Gironde) od prameňa po vodnú nádrž Moulin de Castaing,

povodie rieky Petite Leyre (Landes) od prameňa po vodnú nádrž Pont de l’Espine v Argelouse,

povodie rieky Pave (Landes) od prameňa po vodnú nádrž Pave,

povodie rieky Escource (Landes) od prameňa po vodnú nádrž Moulin de Barbe,

povodie rieky Geloux (Landes) od prameňa po vodnú nádrž D38 v Saint Martin d’Oney,

povodie rieky Estrigon (Landes) od prameňa po vodnú nádrž Campet et Lamolère,

povodie rieky Estampon (Landes) od prameňa po vodnú nádrž Ancienne Minoterie v Roqueforte,

povodie rieky Gélise (Landes, Lot et Garonne) od prameňa po vodnú nádrž na sútoku riek Gélise a Osse,

povodie rieky Magescq (Landes) od prameňa po ústie,

povodie rieky Luys (Pyrénées Atlantiques) od prameňa po vodnú nádrž Moulin d’Oro,

povodie rieky Neez (Pyrénées Atlantiques) od prameňa po vodnú nádrž Jurançon,

povodie rieky Beez (Pyrénées Atlantiques) od prameňa po vodnú nádrž Nay,

povodie rieky Gave de Cauterets (Hautes Pyrénées) od prameňa po vodnú nádrž Calypso elektrárne Soulom.

Pobrežné oblasti

Celé pobrežie Atlantického oceánu medzi severnou hranicou departementu Vendée a južnou hranicou departementu Charente-Maritime.

4.A.2.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentálne zóny

Všetky povodia v regióne Bretónsko okrem týchto povodí:

Vilaine;

povodie dolného toku rieky Elorn,

povodie rieky Sèvre Niortaise,

povodie rieky Lay,

tieto povodia v povodí rieky Vienne:

povodie rieky La Vienne od prameňov po vodnú nádrž Châtellerault v departemente La Vienne,

povodie rieky La Gartempe od prameňov po vodnú nádrž Saint Pierre de Maillé v departemente La Vienne,

povodie rieky La Creuse od prameňov po vodnú nádrž Bénavent v departemente l’Indre,

povodie rieky Le Suin od prameňov po vodnú nádrž Douadic v departemente l’Indre,

povodie rieky La Claise od prameňov po vodnú nádrž Bossay-sur-Claise v departemente l’Indre-et-Loire,

povodie potokov Velleches a Trois Moulins od prameňov po vodnú nádrž Trois Moulins v departemente La Vienne,

povodia pobrežných riek Atlantického oceánu v kraji Vendée.

Pobrežné oblasti

Celé pobrežie Bretónska okrem týchto častí:

Rade de Brest,

Anse de Camaret,

pobrežná oblasť medzi ‚pointe de Trévignon’ a ústím rieky Laïta,

pobrežná oblasť medzi ústím rieky Tohon až po hranicu departementu.

4.A.3.   SEINE-NORMANDIE

Kontinentálne zóny

Povodie rieky Sélune

4.A.4.   REGIÓN AQUITAINE

Povodia

povodie rieky Vignac od prameňa po priehradu ‚la Forge’,

povodie rieky Gouaneyre od prameňa po priehradu ‚Maillières’,

povodie rieky Susselgue od prameňa po priehradu ‚de Susselgue’,

povodie rieky Luzou od prameňa po priehradu na rybej farme ‚de Laluque’,

povodie rieky Gouadas od prameňa po priehradu v ‚l’Etang de la Glacière à Saint-Vincent-de-Paul’,

povodie rieky Bayse od prameňa po priehradu v ‚Moulin de Lartia et de Manobre’,

povodie rieky Rancez od prameňov po priehradu v Rancez,

povodie rieky Eyre od jej prameňov po jej ústie v Arcachone,

povodie rieky L’Onesse od jej prameňov po jej ústie v Courant de Contis.

4.A.5.   MIDI-PYRENEES

Povodia

povodie rieky Cernon od prameňa po priehradu v Saint George de Luzençon,

povodie rieky Dourdou od prameňov riek Dourdou a Grauzon k priehrade vo Vabres-l’Abbaye.

4.A.6.   L’AIN

Kontinentálna zóna rybníkov Dombe

4.A.7.   ARTOIS-PICARDIE

Kontinentálna zóna povodia rieky Selle od prameňa rieky La Poix po sútok tejto rieky s riekou des Evoissons

4.A.8.   AUVERGNE

Kontinentálna zóna rieky Couze Pavin od jej prameňov po priehradu pri Besse-en-Chandesse

4.B.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO FRANCÚZSKU, POKIAĽ IDE O VHS

4.B.1.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentálne zóny

Časť povodia rieky Loira, ktorá zahŕňa povodie horného toku rieky Huisne od prameňov vodných tokov po vodnú nádrž Ferté-Bernard.

4.C.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO FRANCÚZSKU, POKIAĽ IDE O IHN

4.C.1.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentálne zóny

Toto povodie v povodí rieky Vienne:

povodie rieky l’Anglin od prameňov po vodné nádrže:

EDF de Châtellerault na rieke La Vienne v departemente la Vienne,

Saint Pierre de Maillé na rieke La Gartempe v departemente La Vienne,

Bénavent na rieke La Creuse v departemente l’Indre,

Douadic na rieke Le Suin v departemente l’Indre,

Bossay-sur-Claise na rieke La Claise v departemente l’Indre-et-Loire.

5.A.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V ÍRSKU, POKIAĽ IDE O VHS

Írsko (2) okrem ostrova Cape Clear

5.B.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V ÍRSKU, POKIAĽ IDE O IHN

Írsko (2)

6.A.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V TALANSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

6.A.1.   REGIÓN TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONÓMNA PROVINCIA TRENTO

Kontinentálne zóny

zóna Val di Fiemme, Fassa e Cembra: povodie rieky Avisio od prameňa po priehradu Serra San Giorgio, ktorá sa nachádza v obci Giovo,

zóna Valle della Sorna: povodie rieky Sorna od prameňa po priehradu tvorenú vodnou elektrárňou, ktorá sa nachádza v lokalite Chizzola (Ala), predtým, ako sa vleje do rieky Adige,

zóna Torrente Adanà: povodie rieky Adanà od prameňa k priehradám, ktoré sa nachádzajú smerom po prúde od farmy Armani Cornelio-Lardaro,

zóna Rio Manes: zóna, ktorá zachytáva vodu z Rio Manes až k priehrade, ktorá sa nachádza 200 metrov po prúde od farmy ‚Troticoltura Giovanelli’, ktorá sa nachádza v obci ‚La Zinquantina’,

zóna Val di Ledro: povodie riek Massangla a Ponale od ich prameňov po priehradu tvorenú vodnou elektrárňou v ‚Centrale’ v obci Molina di Ledro,

zóna Valsugana: povodie rieky Brenta od jej prameňov po vodnú nádrž Marzotto v Mantincelli v obci Grigno,

zóna Val del Fersina: povodie rieky Fersina od jej prameňov po priehradu Ponte Alto.

6.A.2.   REGIÓN LOMBARDIA, PROVINCIA BRESCIA

Kontinentálne zóny

zóna Ogliolo: povodie od prameňa riečky Ogliolo po priehradu, ktorá sa nachádza smerom po prúde od rybej farmy Adamello, kde sa riečka Ogliolo vlieva do rieky Oglio,

zóna Fiume Caffaro: povodie od prameňa riečky Caffaro po priehradu, ktorá sa nachádza 1 km po prúde od farmy,

zóna Val Brembana: povodie rieky Brembo od jej prameňov po priehradu v obci Ponte S. Pietro.

6.A.3.   REGIÓN UMBRIA

Kontinentálne zóny

Fosso di Terrìa: povodie rieky Terrìa od jej prameňov po priehradu pod rybou farmou Ditta Mountain Fish, kde sa rieka Terrìa vlieva do rieky Nera.

6.A.4.   REGIÓN VENETO

Kontinentálne zóny

zóna Belluno: povodie v provincii Belluno od prameňa riečky Ardo po priehradu smerom po prúde (nachádzajúcu sa pred miestom vyústenia riečky Ardo do rieky Piave) od farmy Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno,

Bacino del torrente Tegorzo: povodie rieky Tegorzo od jej prameňov po priehradu pri moste ponad rieku Tegorzo v dedine Faveri.

6.A.5.   REGIÓN TOSCANA

Kontinentálne zóny

zóna Valle del fiume Serchio: povodie rieky Serchio od jej prameňov po vodnú nádrž Piaggione,

Bacino del torrente Lucido: povodie rieky Lucido od jej prameňov po vodnú nádrž pri Ponte del Bertoli,

Bacino del torrente Osca: povodie rieky Osca od jej prameňov po priehradu smerom po prúde od farmy ‚Il Giardino’,

Bacino del fiume Staggia: povodie rieky Staggia od jej prameňov po priehradu Calcinaia.

6.A.6.   REGIÓN PIEMONTE

Kontinentálne zóny

Sorgenti della Gerbola: časť povodia rieky Grana od jej prameňov ‚Cavo C’ a ‚Canale del Molino della Gerbala’ po priehradu pod farmou ‚Azienda Agricola Canali Cavour S.S.’,

Bacino del Besante: povodie rieky Besante od jej prameňov po priehradu 500 m po prúde od farmy ‚Pastorino Giovanni’,

Valle di Duggia: rieka Duggia od jej prameňov po priehradu 100 m proti prúdu, kde cestný most medzi Varallom a Locarnom pretína rieku,

zóna del Rio Valdigoja: potok Valdigoja od jeho prameňov do miesta, kde sa vlieva do rieky Duggia nad priehradou, ktorá ohraničuje schválenú zónu ‚Valle di Duggia’,

zóna Sorgente dei Paschi: povodie rieky Pesio od jej prameňov po priehradu, ktorá sa nachádza smerom po prúde od farmy „Azienda dei Paschi“,

zóna Stura Valgrande: povodie rieky Stura Valgrande od jej prameňov po priehradu, ktorá sa nachádza smerom po prúde od rybej farmy ‚Troticoltura delle Sorgenti’,

Valle Elvo: povodie rieky Elvo od jej prameňov po vodnú nádrž ‚Tintoria Europa’ v obci Occhieppo Inferiore,

Valle Strona: povodie rieky Strona od jej prameňov v obci Camandona po priehradu v blízkosti Vallemosso v obci Rovella,

Valle Cervo: povodie rieky Cervo od jej prameňov v obci Sagliano Micca po priehradu v blízkosti mosta provinčnej cesty SS n.142 v obci Biella,

zóna Lanca del Boschetto: časť rieky Toce od prameňov v areáli farmy Mittag Federico po priehradu po prúde od farmy Moretti Renzo.

6.A.7.   REGIÓN EMILIA ROMAGNA

Kontinentálne zóny

Bacino Fontanacce-Valdarno: povodie riek Fontanacce a Valdarno od ich prameňov po priehradu 100 m po prúde od farmy ‚S.V.A. s.r.l. fish farm’.

6.A.8.   REGIÓN LIGURIA

Kontinentálne zóny

Povodie rieky Penna od jej prameňov po priehradu na mieste sútoku riek Penna a Borzone.

6.B.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V TALIANSKU, POKIAĽ IDE O VHS

6.B.1.   REGIÓN TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONÓMNA PROVINCIA TRENTO

Kontinentálne zóny

Zóna Valle dei Laghi: povodie jazier San Massenza, Toblino a Cavedine po priehradu smerom po prúde v južnej časti jazera Cavedine, ktorá vedie k vodnej elektrárni nachádzajúcej sa v obci Torbole.

6.C.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V TALIANSKU, POKIAĽ IDE O IHN

6.C.1.   REGIÓN UMBRIA, PROVINCIA PERUGIA

Zóna Lago Trasimeno: jazero Trasimeno.

6.C.2.   REGIÓN TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONÓMNA PROVINCIA TRENTO

Zona Val Rendena: povodie od prameňa rieky Sarca po vodnú nádrž Oltresarca v obci Villa Rendena.

7.A.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO ŠVÉDSKU, POKIAĽ IDE O VHS

Švédsko (2):

okrem oblasti západného pobrežia v rámci polkruhu 20 kilometrov v polomere okolo rybej farmy, ktorá sa nachádza na ostrove Björkö, ako aj ústí a povodí riek Göta a Säve po prvú migračnú priehradu (nachádzajúcu sa v Trollhättane a v zátoke jazera Aspen).

7.B.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO ŠVÉDSKU, POKIAĽ IDE O IHN

Švédsko (2)

8.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE, NA NORMANSKÝCH OSTROVOCH A NA OSTROVE MAN, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

Veľká Británia2 (2)

Severné Írsko (2)

Guernsey (2)

Ostrov Man (2)

9.A.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO FÍNSKU, POKIAĽ IDE O VHS

Fínsko (4)

9.B.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO FÍNSKU, POKIAĽ IDE O IHN

Fínsko (2)


(1)  Povodia a k nim patriace pobrežné oblasti.

(2)  Vrátane všetkých kontinentálnych a pobrežných oblastí na jeho území.

(3)  Časti povodí.

(4)  Všetky kontinentálne oblasti na jeho území.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

SCHVÁLENÉ RYBIE FARMY, POKIAĽ IDE O OCHORENIE RÝB NA VÍRUSOVÚ HEMORAGICKÚ SEPTIKÉMIU (VHS) A INFEKČNÚ HEMATOPOETICKÚ NEKRÓZU (IHN)

1.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ V BELGICKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ V DÁNSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Brænderigaardens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkaer Dambrug

DK-7182 Bredsten

11.

Hulsig Dambrug

DK-7183 Randbøl

12.

Ligård Fiskeri

DK-7183 Randbøl

13.

Grønbjerglund Dambrug

DK-7183 Randbøl

14.

Danish Aquaculture

DK-6040 Egtved

3.A.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ V NEMECKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

3.A.1.   DOLNÉ SASKO

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(iba liaheň)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   DURÍNSKO

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO

1.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

2.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

3.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle 131/2

D-87764 Mariasteinbach-Legau

4.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

5.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

6.

Falko Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

7.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

8.

Reinhard Lenz

Forsthaus

Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

9.

Stephan Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

10.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

11.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aistaig/Oberndorf

13.

Stephan Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

14.

Anton Jung

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

15.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

16.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

17.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

18.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

19.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

20.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

21.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

22.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

23.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

24.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

25.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

26.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

27.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

28.

Walter Dietmayer

Höhmühle

D-88353 Kißlegg

29.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Osterhofen

30.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

31.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

32.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

33.

Rainer Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

34.

Andreas Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

35.

Andreas Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

36.

Stephan Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

37.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

38.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

39.

Thomas Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

40.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a. d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

41.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

42.

Andreas Zordel

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

43.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kißlegg

44.

Staatliches Forstamt Ravensburg

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i. A.

45.

Simon Phillipson

Anlage Weissenbronnen

D-88364 Wolfegg

46.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

47.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

48.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

49.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

50.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

51.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

52.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kißlegg

53.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

54.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

55.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstr. 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

56.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

57.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

58.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

59.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

60.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

61.

Klaiber ‚An der Tierwiese’

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

62.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey

Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

63.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

64.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

65.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-88339 Bad Waldsee

66.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co. KG

Heerstr. 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

67.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastr. 23

D-88346 Wolfegg-Altann

68.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

69.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstr. 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

70.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalsstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

71.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

72.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststr. 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

73.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

74.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

75.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

76.

Bruthaus Fischzucht

Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

77.

Matthias Grassmann

Fischzucht Grassmann

D-75203 Königsbach-Stein

3.A.4.   SEVERNÉ PORÝNIE-VESTFÁLSKO

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstr. 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

7.

Thomas Rameil

Broodhouse Am Gensenberg

Saalhauser Str. 8

D-57368 Lennestadt

8.

Ignaz Brands

Forellenzucht Brands

Völmeder Str. 110

D-59590 Geseke

3.A.5.   BAVORSKO

1.

Gerstner Peter

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)

Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am Großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-84149 Velden

9.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Engishausen I

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

10.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Engishausen II

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

3.A.6.   SASKO

1.

Anglerverband Südsachsen ‚Mulde/Elster’ e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.

Teichwirtschaft Weissig

Helga Bräuer

Am Teichhaus 1

D-01920 Ossling OT Weissig

4.

Teichwirtschaft Zeisholz

Hagen Haedicke

Grüner Weg 39

D-01936 Schwepnitz OT Grüngräbchen

3.A.7.   HESENSKO

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   ŠLEZVICKO-HOLŠTAJNSKO

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ V NEMECKU, POKIAĽ IDE O IHN

3.B.1.   DURÍNSKO

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

3.C.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ V NEMECKU, POKIAĽ IDE O VHS

3.C.1.   BADENSKO-WÜRTTEMBERSKO

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ V ŠPANIELSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

4.1.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ ARAGÓNSKO

1.

Truchas del Prado

v Alcalá de Ebro, provincia Zaragoza (Aragónsko)

4.2.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ ANDALÚZIA

1.

Piscifactoria de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoria de Sierra Nevada S.L.’

Camino de la Piscifactoria no 2. Loja-Granada.

E-18313

2.

Piscifactoria Manzanil

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoria de Sierra Nevada S.L.’

Camino de la Piscifactoria no 2. Loja-Granada.

E-18313

4.3.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ KASTÍLIA-LA MANCHA

1.

Piscifactoria Rincón de Uña

Junta de Comunidades de Castilla-La-Mancha

S191100ID, Delegación de Medio Ambiente.

C/ Colón no 2-Cuenca

E-16071 V-16-219-094

5.A.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ VO FRANCÚZSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture ‚Les Fontaines d’Escot’

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Seninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture d’Earls Feldmann

76340 Hodeng-au-Bosc

F-80580 Bray-Lès-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle, à Ponthoile

Bonnelle 80133 Ponthoile

M. Sohier

26, rue Georges-Deray

F-80100 Abbeville

5.

Pisciculture Bretel, à Gézaincourt

Bretel 80600 Gézaincourt-Doullens

M. Sohier

26 rue Georges-Deray

F-80100 Abbeville

6.

Pisciculture de Moulin Est

Earl Pisciculture Gobert

18, rue Pierre-à-l’Huile

F-80150 Machiel

5.A.3.   AQUITAINE

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout

F-40120 Arue

2.

L’EPST-INRA Pisciculture, à Lées-Athas

Saillet et Esquit

F-64490 Lées-Athas

INRA — BP 3

F-64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

3.

Truites de Haut Baretous

Route de la Pierre-Saint-Martin

64570 Arette

reg 64040154

Mme Estournes Françoise

Maison Ménin

F-64570 Aramits

5.A.4.   DRÔME

1.

Pisciculture ‚Sources de la Fabrique’

40, chemin de Robinson

FF-26000 Valence

2.

Pisciculture Font Rome

F-26400 Beaufort-sur-Gervanne

Pisciculture Font Rome