ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 79

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
16. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 426/2006 z 9. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 427/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

2

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 428/2006 z 15. marca 2006 o výdaji vývozných licencií systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny a jablká)

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 429/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1383/2005 ohľadom množstva, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz jačmeňa v držbe poľskej intervenčnej agentúry

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 430/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa povoľujú operácie na kontrolu súladu s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu, vykonané v Senegale pred dovozom do Spoločenstva

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 431/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa schvaľujú operácie zamerané na kontrolu zhody s marketingovými predpismi týkajúcimi sa čerstvého ovocia a zeleniny, vykonané v Keni pred dovozom do Spoločenstva

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 432/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 382/2005 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 433/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1538/91, pokiaľ ide o referenčné laboratóriá pre monitorovanie obsahu vody v hydinovom mäse

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 434/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 887/2005, ktorým sa otvára krízová destilácia podľa článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pre určité vína v Grécku

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 435/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. marca 2006

22

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Österreichische Nationalbank

25

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. marca 2006, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň pre určité stavebné výrobky, pokiaľ ide o drevené podlahoviny a dosky a obklady z prírodného dreva [oznámené pod číslom K(2006) 655]  ( 1 )

27

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005)

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

16.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 426/2006

z 9. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 26,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V kombinovanej nomenklatúre v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (1), sa na všeobecnom základe a na neurčitý čas pozastavuje clo na niektoré druhy tovaru 27. kapitoly, ak je určený na špecifické spracovanie a ak sú splnené určité podmienky ustanovené v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúcom ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (2).

(2)

Niektoré odpadové oleje určené na recykláciu a zatriedené do číselného znaku KN 2710 99 00 nie sú v súčasnosti oslobodené od tohto cla.

(3)

Predovšetkým z dôvodov ochrany životného prostredia súvisiacich s opätovným spracovaním použitých olejov by mali odpadové oleje a oleje patriace do tej istej skupiny podliehať rovnakému sadzobnému zaobchádzaniu, ak sú splnené všetky technické a zákonné podmienky. Je preto v záujme Spoločenstva rozšíriť na všeobecnom základe a na neurčitý čas pozastavenie cla na tieto výrobky.

(4)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 by sa preto malo zmeniť a doplniť.

(5)

Keďže zmeny a doplnenia zavedené týmto nariadením by sa mali uplatňovať od rovnakého dátumu ako kombinovaná nomenklatúra na rok 2006, ustanovená nariadením Komisie (ES) č. 1719/2005 (3), je nevyhnutné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť bezodkladne a uplatňovalo sa od 1. januára 2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V druhej časti (Zoznam colných sadzieb) V. triedy kapitoly 27 prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa údaj v treťom stĺpci pri číselnom znaku KN 2710 99 00 nahrádza takto:

„3,5 (4)

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. marca 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 267/2006 (Ú. v. EÚ L 47, 17.2.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 215/2006 (Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2006, s. 11).

(3)  Ú. v. EÚ L 286, 28.10.2005, s. 1.

(4)  Colná sadzba na všeobecnom základe sa pozastavuje na neurčitý čas pre výrobky určené na špecifické spracovanie (číselný znak TARIC 2710990010). Toto pozastavenie cla podlieha splneniu podmienok ustanovených v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva [pozri články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1) a následné zmeny a doplnenia].“


16.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/2


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 427/2006

z 15. marca 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 15. marca 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

117,9

204

60,7

212

102,0

624

120,2

999

100,2

0707 00 05

052

120,8

068

143,9

204

36,3

628

169,1

999

117,5

0709 90 70

052

128,2

204

55,2

999

91,7

0805 10 20

052

66,2

204

41,8

212

49,7

220

48,6

400

60,8

512

33,1

624

59,1

999

51,3

0805 50 10

052

43,6

624

69,4

999

56,5

0808 10 80

388

94,2

400

121,4

404

90,2

512

71,7

524

76,3

528

78,3

720

87,3

999

88,5

0808 20 50

388

83,4

400

74,8

512

64,9

528

56,0

720

60,4

999

67,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


16.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 428/2006

z 15. marca 2006

o výdaji vývozných licencií systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 292/2006 (2) vyhlásilo verejnú súťaž a určilo smerné sadzby náhrady a smerné množstvá, pre ktoré možno vydať vývozné licencie systému A 3.

(2)

Na základe predložených ponúk sa majú určiť maximálne sadzby náhrady a percentuálne podiely pre výdaj množstiev, vzťahujúce sa na ponuky uskutočnené na úrovni týchto maximálnych sadzieb.

(3)

Pre paradajky, pomaranče, citróny a jablká maximálna sadzba potrebná na udelenie povolení do výšky smerného množstva v rozmedzí ponúknutých množstiev neprevyšuje jedenapolnásobne smernú mieru náhrady,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre paradajky, pomaranče, citróny a jablká sú maximálna sadzba náhrad a percentuálne podiely výdaja na výberové konanie, vyhlásené nariadením (ES) č. 292/2006, určené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. EÚ L 48, 18.2.2006, s. 3.


PRÍLOHA

Výdaj vývozných licencií systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny a jablká)

Produkt

Maximálna miera náhrady

(EUR/t netto)

Percentuálny podiel vydania požadovaných množstiev na úrovni maximálnej miery náhrady

Paradajky

40

100 %

Pomaranče

50

100 %

Citróny

70

100 %

Jablká

43

100 %


16.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 429/2006

z 15. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1383/2005 ohľadom množstva, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz jačmeňa v držbe poľskej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) stanovuje postup a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1383/2005 (3) otvorilo stálu verejnú súťaž na vývoz 20 000 ton jačmeňa, ktorý je v držbe poľskej intervenčnej agentúry.

(3)

Poľsko informovalo Komisiu o úmysle svojej intervenčnej agentúry zvýšiť o 44 185 ton množstvo ponúknuté do verejnej súťaže na účely vývozu. Vzhľadom na túto požiadavku, dostupné množstvá a situáciu na trhu je potrebné súhlasne odpovedať na žiadosť Poľska.

(4)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1383/2005.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 2 nariadenia (ES) č. 1383/2005 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 64 185 ton jačmeňa, ktorý sa má vyviesť do tretích krajín okrem Albánska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Kanady, Chorvátska, Spojených štátov amerických, Lichtenštajnska, Mexika, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory (4) a Švajčiarska.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. EÚ L 220, 25.8.2005, s. 21.

(4)  Vrátane Kosova, ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.“


16.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 430/2006

z 15. marca 2006,

ktorým sa povoľujú operácie na kontrolu súladu s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu, vykonané v Senegale pred dovozom do Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

Článok 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 o kontrolách zhody obchodných noriem čerstvého ovocia a zeleniny (2) vymedzuje podmienky schválenia operácií na kontrolu súladu vykonávaných pred dovozom do Spoločenstva tretími krajinami, ktoré o to žiadajú.

(2)

Senegalské orgány doručili Komisii žiadosť o schválenie kontrolných operácií vykonávaných pod dohľadom Riaditeľstva pre ochranu rastlín Ministerstva poľnohospodárstva a vodohospodárstva. V tejto žiadosti sa uvádza, že uvedené riaditeľstvo má potrebný personál, vybavenie a zariadenia na vykonávanie kontrol, že používa metódy rovnocenné metódam uvedeným v článku 9 nariadenia (ES) č. 1148/2001 a že čerstvé ovocie a zelenina vyvážané zo Senegalu do Spoločenstva spĺňajú obchodné normy Spoločenstva.

(3)

Informácie, ktoré členské štáty poslali Komisii, ukazujú, že v období od roku 2001 do roku 2005 bol výskyt nezhôd čerstvého ovocia a zeleniny dovážaných zo Senegalu s obchodnými normami veľmi nízky.

(4)

Operácie na kontrolu súladu vykonané Senegalom by sa preto mali povoliť s účinnosťou odo dňa zavedenia administratívnej spolupráce ustanovenej článkom 7 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1148/2001.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 7 nariadenia (ES) č. 1148/2001 povoľujú operácie na kontrolu súladu s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu, vykonané Senegalom pred dovozom do Spoločenstva.

Článok 2

Údaje úradného korešpondenta a kontrolných orgánov v Senegale, na ktoré sa vzťahuje druhý pododsek článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1148/2001, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa uverejnenia oznámenia, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1148/2001 týkajúci sa zavedenia postupu administratívnej spolupráce medzi Spoločenstvom a Senegalom, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 156, 13.6.2001, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 408/2003 (Ú. v. EÚ L 62, 6.3.2003, s. 8).


PRÍLOHA

Úradný korešpondent v zmysle článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1148/2001:

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

BP 20054 THIAROYE DAKAR

SENEGAL

Tel.: (221) 834 03 97

Fax: (221) 834 28 54/834 42 90

E-mail: almhanne@hotmail.com

almhanne@yahoo.fr

Kontrolný orgán v zmysle článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1148/2001:

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

Bureau qualité de la Division Législation et Contrôle phytosanitaire

Tel.: (221) 834 03 97

Fax: (221) 834 28 54

E-mail: dpv1@sentoo.sn

almhanne@yahoo.fr


16.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 431/2006

z 15. marca 2006,

ktorým sa schvaľujú operácie zamerané na kontrolu zhody s marketingovými predpismi týkajúcimi sa čerstvého ovocia a zeleniny, vykonané v Keni pred dovozom do Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

Článok 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 o kontrole zhody s marketingovými predpismi týkajúcimi sa čerstvého ovocia a zeleniny (2) stanovuje podmienky schválenia kontrolných operácií vykonaných určitými tretími krajinami, ktoré sa vyžadujú pred dovozom do Spoločenstva.

(2)

Kenské úrady zaslali Komisii žiadosť o schválenie kontrolných operácií uskutočňovaných pod záštitou Kenského úradu pre kontrolu zdravia rastlín (Kenya Plant Health Inspectorate Service – KEPHIS). V žiadosti sa uvádza, že uvedené kontrolné orgány majú personál, vybavenie a zariadenia potrebné na vykonávanie kontrol, používajú metódy zodpovedajúce metódam uvedeným v článku 9 nariadenia (ES) č. 1148/2001 a že čerstvé ovocie a zelenina vyvezené z Kene do Spoločenstva spĺňajú marketingové predpisy Spoločenstva.

(3)

Informácie, ktoré členské krajiny zaslali Komisii, ukazujú, že v rokoch 2001 – 2005 bola miera nezhody s marketingovými predpismi pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny z Kene veľmi nízka.

(4)

Kontroly zhody vykonávané Keňou by preto mali byť schválené s účinnosťou odo dňa zavedenia postupu administratívnej spolupráce uvedenej v článku 7 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1148/2001.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kontroly zhody s marketingovými predpismi týkajúcimi sa čerstvého ovocia, vykonané v Keni pred dovozom do Spoločenstva, sa týmto schvaľujú v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1148/2001.

Článok 2

Podrobnosti o úradnom a inšpekčnom orgáne Kene uvedenom v druhom pododseku článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1148/2001 sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Osvedčenia uvedené v druhom pododseku článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1148/2001, vydané na základe kontrol uvedených v článku 1 tohto nariadenia, musia byť vystavené na formulároch v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa uverejnenia oznamu uvedeného v článku 7 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1148/2001, týkajúceho sa nadviazania administratívnej spolupráce medzi Spoločenstvom a Keňou, v Úradnom vestníku Európskej únie, v sérii C.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 156, 13.6.2001, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 408/2003 (Ú. v. EÚ L 62, 6.3.2003, s. 8).


PRÍLOHA I

Úradný orgán uvedený v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1148/2001:

Kenya Plant Health Inspectorate Service

Kephis Managing Director

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tel.: (254-20) 88 25 84

Fax: (254-20) 88 22 65

e-mail: kephis@nbnet.co.ke

Kontrolný orgán uvedený v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1148/2001:

Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tel.: (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33

Fax: (254-20) 88 22 45

e-mail: kephis@nbnet.co.ke


PRÍLOHA II

Image


16.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 432/2006

z 15. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 382/2005 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1786/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom (1), a najmä jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (2), a najmä jeho článok 71 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Skúsenosti získané pri uplatňovaní nariadenia Komisie (ES) č. 382/2005 (3) preukázali, že je potrebné upresniť znenie tretieho pododseku článku 9 tohto nariadenia.

(2)

Keďže podpora stanovená v článku 71 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa vypočíta na základe možných množstiev uznaných na podporu ustanovenú v článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 pre súčasný hospodársky rok a v súlade s článkom 34 nariadenia (ES) č. 382/2005 určitá časť sušeného krmiva, ktorá opustila podniky počas hospodárskeho roka 2005/2006, bola ešte zaevidovaná v rámci hospodárskeho roka 2004/2005, tak sa podpora na hospodársky rok 2005/2006 stanoví na základe množstva, ktoré nepredstavuje reálnu výrobu hospodárskeho roka 2005/2006. Preto by sa mali ustanoviť prechodné opatrenia pre zásoby skladované k 31. marcu 2006. Aby sa predišlo diskriminácii prevádzkovateľov, tak sa tieto opatrenia musia uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Je potrebné ustanoviť oznámenie o zásobách, ktoré tieto opatrenia využívajú.

(3)

Odkaz na strop uvedený v bode D prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 treba nahradiť odkazom na strop uvedený v prílohe IV k nariadeniu Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VIII k nariadeniu Rady (ES) č. 1782/2003 a ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy pre čiastočné alebo nepovinné uplatňovanie režimu jednotnej platby a ročné finančné rámce pre systém jednotnej platby na plochu, stanovené v uvedenom nariadení (4).

(4)

Je vhodné vložiť do prílohy I niekoľko opráv, s cieľom získať bilanciu spotreby energie.

(5)

Nariadenie (ES) č. 382/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Spoločného riadiaceho výboru pre obilniny a priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 382/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 9 sa tretí odsek nahrádza takto:

„Sušené krmivo, ktoré opustí spracovateľský podnik, môže byť opätovne prijaté do tohto podniku iba na účely jeho opätovných úprav balenia pod kontrolou príslušného orgánu a za podmienok, ktoré tento orgán stanoví.“

2.

Článok 33 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v prvom pododseku sa pridáva táto veta:

„Tieto hlásenia nezahŕňajú množstvo stanovené v článku 34 a 34a tohto nariadenia.“

b)

v druhom pododseku sa pridávajú tieto vety:

„Pokiaľ ide o hospodárske roky 2005/2006 a 2006/2007, tieto množstvá nezahŕňajú množstvá stanovené v článkoch 34 a 34a. Najneskôr do 31. mája 2006 členské štáty taktiež informujú Komisiu o množstvách zásob sušeného krmiva skladovaných v spracovateľských podnikoch k 31. marcu 2006, ktoré sú v súlade s ustanoveniami článku 34a predmetom žiadosti o podporu stanovenú v článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 v hospodárskom roku 2005/2006 v priebehu hospodárskeho roka 2006/2007 a prípadne aj o podporu stanovenú v článku 71 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003.“

3.

Vkladá sa článok 34a:

„Článok 34a

Skladové zásoby k 31. marcu 2006

1.   Na sušené krmivo vyrobené počas hospodárskeho roka 2005/2006, ktoré neopustilo spracovateľský podnik alebo jedno zo skladových miest stanovených v článku 3 písm. a) tohto nariadenia najneskôr k 31. marcu 2006, sa môže vzťahovať podpora stanovená v článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 v hospodárskom roku 2005/2006 v priebehu hospodárskeho roka 2006/2007 a prípadne aj podpora stanovená v článku 71 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 za týchto podmienok:

a)

vyhovujú podmienkam článku 3 tohto nariadenia;

b)

opustia spracovateľský podnik pod kontrolou príslušného orgánu za podmienok stanovených v článkoch 10 a 11 tohto nariadenia;

c)

budú zaevidované do zaručeného národného maximálneho množstva udeleného príslušným členským štátom pre hospodársky rok 2005/2006;

d)

boli priznané a potvrdené počas hospodárskeho roka 2005/2006.

2.   Príslušné orgány príslušných členských štátov prijmú všetky potrebné kontrolné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania ustanovení odseku 1.“

4.

Článok 35 sa nahrádza takto:

„Článok 35

Nepovinné prechodné obdobie

1.   Členské štáty, ktoré uplatňujú v súlade s článkom 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003 nepovinné prechodné obdobie, vyplatia spracovateľským podnikom na účely následného prevodu pestovateľom podporu podľa článku 71 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 na základe množstiev uznaných na podporu v hospodárskom roku 2005/2006.

Táto podpora je založená na možných uznaných množstvách a nachádza sa v rámci rozpočtového stropu uvedeného v prílohe IV k nariadeniu Komisie (ES) č. 118/2005 (5).

Možné množstvá uznané na podporu predstavujú sumu množstiev uznaných na podporu stanovenú v článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 počas hospodárskeho roka 2005/2006 a množstvá vyrobené v priebehu hospodárskeho roka 2005/2006, ktoré sú predmetom žiadosti o túto podporu v hospodárskom roku 2005/2006 v priebehu hospodárskeho roka 2006/2007 a prípadne aj o podporu stanovenú v článku 71 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 v súlade s ustanoveniami článku 34a. Tieto možné uznané množstvá nezahŕňajú množstvá stanovené v článku 34.

2.   Ak sa spracovateľský podnik zásobí krmivom pochádzajúcim z iného členského štátu, podpora podľa článku 71 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 bude spracovateľským podnikom vyplatená na účely prevodu pestovateľom iba vtedy, ak sa tento nachádza v členskom štáte, ktorý uplatňuje nepovinné prechodné obdobie.

3.   Podpora uvedená v článku 71 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 je stanovená v súlade s postupom stanoveným v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1786/2003.

Podpora sa vypláca spracovateľským podnikom v lehote tridsiatich pracovných dní od dátumu, keď Komisia uverejnila výšky súm v Úradnom vestníku Európskej únie. Pre množstvá uznané na podporu po dátume uverejnenia sa platba vykoná v lehote tridsiatich pracovných dní po dátume priznania podpory.

Spracovateľské podniky prevedú podporu pestovateľom v lehote pätnástich pracovných dní od jej vyplatenia členským štátom.

5.

Príloha I sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 114. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 583/2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 319/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 32).

(3)  Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 4.

(4)  Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 570/2005 (Ú. v. EÚ L 97, 15.4.2005, s. 13).

(5)  Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15.“


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Bilancia spotreby energie použitej na produkciu dehydrovaného krmiva

 

Členský štát:

 

Hospodársky rok:


 

Predmet

Jednotka

Množstvo

a

produkcia dehydrovaného krmiva

dehydrované krmivo v tonách

 

b

priemerná vlhkosť pri vstupe

%

 

c

priemerná vlhkosť pri výstupe

%

 

d

priemerná teplota vzduchu pri vstupe do sušičky

stupňov Celzia

 

e

priemerná špecifická spotreba

megajoulov na kilogram dehydrovaného krmiva

 

Vyplní sa pri každom druhu použitého paliva  (1):

Druh paliva:

f

priemerná špecifická kalorická výhrevnosť

megajoulov na tonu paliva

 

g

použité množstvo

ton paliva

 

h

vyrobená energia

megajoulov

 


(1)  Plyn, uhlie, lignit, mazut, biomasa atď.“


16.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 433/2006

z 15. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1538/91, pokiaľ ide o referenčné laboratóriá pre monitorovanie obsahu vody v hydinovom mäse

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1906/90 z 26. júna 1990 o určitých obchodných normách pre hydinové mäso (1), a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

V odsekoch 10, 12 a 12a článku 14a nariadenia Komisie (EHS) č. 1538/91 z 5. júna 1991, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (EHS) č. 1906/90 o niektorých normách pre uvádzanie hydinového mäsa na trh (2), sa ustanovujú podrobné usmernenia týkajúce sa úrovní kontrol a akcií, ktoré sa majú uskutočniť v referenčných laboratóriách na monitorovanie obsahu vody v hydinovom mäse.

(2)

Referenčné laboratórium Spoločenstva „Het Spelderholt“ ustanovené v článku 14a ods. 14 nariadenia (EHS) č. 1538/91 už nie je schopné ďalej pokračovať vo svojej práci.

(3)

Skúsenosti s prácou referenčných laboratórií ukázali, že samostatné referenčné laboratórium Spoločenstva už nie je potrebné. Namiesto toho stačí pre testovacie činnosti vykonávané národnými referenčnými laboratóriami vytvoriť koordinačnú radu.

(4)

Koordinačnú radu by mali tvoriť zástupcovia Generálneho riaditeľstva Spoločného výskumného centra (JRC) – Inštitútu pre referenčné materiály a miery (IRMM), Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a troch národných referenčných laboratórií.

(5)

Predstaviteľ IRMM by mal byť predsedom rady a na princípe rotácie by mal menovať národné referenčné laboratóriá.

(6)

V prílohe VIII k nariadeniu (EHS) č. 1538/91 sa nachádzajú názvy a adresy všetkých referenčných laboratórií. Viacero členských štátov informovalo Komisiu o zmene svojich národných referenčných laboratórií. Malta zaslala názov a adresu maltského národného referenčného laboratória v susednom členskom štáte. Z tohto dôvodu je potrebné aktualizovať názvy a adresy určitých referenčných laboratórií a zapísať názov a adresu maltského referenčného laboratória.

(7)

V prílohe IX k nariadeniu (EHS) č. 1538/91 sa nachádzajú špecifické úlohy, ktoré majú referenčné laboratórium Spoločenstva a národné referenčné laboratóriá vykonať. Zmena v organizačnej štruktúre referenčných laboratórií pre monitorovanie obsahu vody v hydinovom mäse by sa mala ustanoviť v prílohe IX.

(8)

Nariadenie (EHS) č. 1538/91 je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 1538/91 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 14a sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 12 písm. a) sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Národné referenčné laboratóriá poskytnú tieto údaje rade odborníkov uvedenej v odseku 14 na ďalšie hodnotenie a na diskusiu ostatným národným referenčným laboratóriám skôr ako do 1. júla každého roku. Výsledky sa predložia riadiacemu výboru na posúdenie v súlade s článkom 18 nariadenia (EHS) č. 2777/75.“

b)

Odsek 14 na nahrádza takto:

„14.   Komisia odborníkov pre kontrolu obsahu vody v hydinovom mäse pôsobí ako koordinačný orgán pre testovacie činnosti národných referenčných laboratórií. Tvoria ju predstavitelia Komisie a národných referenčných laboratórií. Úlohy komisie a národných referenčných laboratórií, ako aj organizačná štruktúra komisie sú ustanovené v prílohe IX.“

2.

Príloha VIII sa nahrádza znením prílohy I k tomuto nariadeniu.

3.

Príloha IX sa nahrádza znením prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 173, 6.7.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1101/98 (Ú. v. ES L 157, 30.5.1998, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 143, 7.6.1991, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 81/2006 (Ú. v. EÚ L 14, 19.1.2006, s. 8).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA VIII

ZOZNAM NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH LABORATÓRIÍ

 

Belgicko

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

BE-9090 Melle

 

Česká republika

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Dánsko

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Nemecko

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

EC-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Estónsko

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Grécko

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalon st.

EL-411 10 Larisa

 

Španielsko

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

ES-28023 Madrid

 

Francúzsko

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

FR-22400 Ploufragan

 

Írsko

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

Dublin 15

Ireland

 

Taliansko

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

IT-41100 Modena

 

Cyprus

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Lotyšsko

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

LV-1076 Rīga

 

Litva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Luxembursko

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

LU-1911 Luxembourg

 

Maďarsko

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

CE.FI.T S.r.l.

Sede Centrale e Laboratori

Viale Lido 108 A

IT-96012 Avola (SR)

 

Holandsko

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Rakúsko

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

AT-1226 Wien

 

Poľsko

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugalsko

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

PT 1050-070 LISBOA

 

Slovinsko

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Slovensko

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Fínsko

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Švédsko

Livsmedelsverket

Box 622

SE-75126 Uppsala

 

Spojené kráľovstvo

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

United Kingdom

TW11 0LY“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA IX

Úlohy a organizačná štruktúra komisie odborníkov na monitorovanie obsahu vody v hydinovom mäse

Komisia odborníkov uvedená v článku 14a ods. 14 je zodpovedná za plnenie týchto úloh:

a)

poskytuje informácie národným referenčným laboratóriám o analytických metódach a porovnávacích testoch týkajúcich sa obsahu vody v hydinovom mäse;

b)

koordinuje používanie metód uvedených v písm. a) národnými referenčnými laboratóriami, najmä organizovaním porovnávacieho testovania a skúšok spôsobilosti;

c)

podporuje národné referenčné laboratóriá pri skúškach spôsobilosti poskytovaním vedeckej podpory pri evaluácii a oznamovaní štatistických údajov;

d)

koordinuje vývoj nových analytických postupov a informuje národné referenčné laboratóriá o pokroku v tejto oblasti;

e)

poskytuje vedeckú a technickú pomoc Komisii, najmä v prípadoch, keď sú výsledky analýz medzi členskými štátmi spochybňované.

Komisia odborníkov uvedená v článku 14a ods. 14 je organizovaná takto:

Komisiu odborníkov tvoria zástupcovia Generálneho riaditeľstva Spoločného výskumného centra (JRC) – Inštitútu pre referenčné materiály a miery (IRMM), Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a troch národných referenčných laboratórií. Predstaviteľ IRMM je predsedom komisie a na princípe rotácie menuje národné referenčné laboratóriá. Orgány členských štátov zodpovedné za vybrané národné referenčné laboratórium následne menujú jednotlivých odborníkov na monitorovanie obsahu vody v potravinách na účely činnosti v komisii. Na základe ročnej rotácie sa zúčastnené národné referenčné laboratórium nahrádza iným tak, aby sa zabezpečil určitý stupeň kontinuity v práci komisie. Náklady, ktoré vzniknú odborníkom členských štátov alebo národným referenčným laboratóriám pri výkone činnosti podľa tohto odseku, hradia príslušné členské štáty.

Úlohy národných referenčných laboratórií

Národné referenčné laboratóriá uvedené v prílohe VIII sú zodpovedné za tieto úlohy:

a)

koordinujú činnosti národných laboratórií zodpovedných za analýzy obsahu vody v hydinovom mäse;

b)

pomáhajú príslušným orgánom v členskom štáte organizovať systém monitorovania obsahu vody v hydinovom mäse;

c)

zúčastňujú sa na porovnávacom testovaní (skúšky spôsobilosti) medzi rôznymi národnými laboratóriami uvedenými v písm. a);

d)

zabezpečujú, že informácie poskytnuté komisiou odborníkov sa dostanú k príslušnému orgánu daného členského štátu a k národným laboratóriám uvedeným v písm. a);

e)

spolupracujú s komisiou odborníkov a v prípade menovania sa zapoja do práce komisie odborníkov, pripravujú potrebné skúšobné vzorky vrátane skúšok homogenity a zabezpečujú vhodnú prepravu.“


16.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 434/2006

z 15. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 887/2005, ktorým sa otvára krízová destilácia podľa článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pre určité vína v Grécku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 1 písm. f),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 887/2005 (2) sa otvorila krízová destilácia ustanovená v článku 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 pre určité vína v Grécku.

(2)

Keďže zároveň platí viacero opatrení týkajúcich sa destilácie, grécke orgány zistili, že ani liehovary, ani kontrolné úrady nemajú dostatočné kapacity na zabezpečenie hladkého priebehu destilácie. Na zabezpečenie účinnosti opatrenia ustanoveného nariadením (ES) č. 887/2005 je preto nutné predĺžiť obdobie dodávky liehu intervenčnej agentúre ustanovené v uvedenom nariadení do 30. apríla 2006.

(3)

Nariadenie (ES) č. 887/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 887/2005 sa druhá veta nahrádza takto:

„Získaný lieh sa musí dodať intervenčnej agentúre v súlade s článkom 6 ods. 1 najneskôr do 30. apríla 2006.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2165/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 34.


16.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 435/2006

z 15. marca 2006,

ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. marca 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 10 nariadenia (ES) č. 1784/2003 predpokladá, že pri dovoze produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia sa vyberajú colné poplatky vo výške podľa Spoločného colného sadzobníka. Avšak pre produkty uvedené v odseku 2 tohto článku sa dovozné clo rovná intervenčnej cene platnej pre tieto produkty pri dovoze, zvýšenej o 55 % a zníženej o dovoznú cenu CIF, platnú pre príslušnú zásielku. Avšak tento colný poplatok nesmie byť vyšší ako výška poplatkov v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa dovozné ceny CIF vypočítavajú na základe reprezentatívnych cien príslušného produktu na svetovom trhu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1249/96 stanovilo pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín.

(4)

Dovozné clá zostávajú platné, kým nevstúpi do platnosti ich nové určenie.

(5)

S cieľom umožniť normálne fungovanie režimu dovozných ciel sa pre ich výpočet majú zvoliť reprezentatívne trhové sadzby zistené v priebehu určitého referenčného obdobia.

(6)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1249/96 vedie k určeniu dovozných ciel v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clá v sektore obilnín v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sú určené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplenené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 16. marca 2006

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

40,27

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

56,28

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

56,28

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

40,27


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav [článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96] môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, v Estónsku, v Litve, v Lotyšsku, v Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

obdobie od 1.3.2006–14.3.2006

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

144,25 (3)

74,03

180,00

170,00

150,00

103,52

Prémia v zálive (EUR/t)

42,52

13,48

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 16,81 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

16.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/25


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Österreichische Nationalbank

(2006/212/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, pripojený k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 27 ods. 1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2006/1 z 1. februára 2006 Rade Európskej únie o externých audítoroch Österreichische Nationalbank (1),

keďže:

(1)

Audity účtov Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk Eurosystému majú vykonávať nezávislí externí audítori, ktorých odporúča Rada guvernérov ECB a schvaľuje Rada Európskej únie.

(2)

Podľa článku 37 ods. 1 spolkového zákona o Österreichische Nationalbank volí valné zhromaždenie Österreichische Nationalbank (ÖNB) každý rok dvoch audítorov a dvoch náhradných audítorov. Náhradní audítori budú poverení vykonať audit iba v prípade, keď ho nemôžu vykonať audítori.

(3)

Mandát súčasných externých audítorov ÖNB sa nemôže po vykonaní auditu za rozpočtový rok 2005 obnoviť na ďalšie funkčné obdobie. Preto je nevyhnutné vymenovať externých audítorov od rozpočtového roku 2006.

(4)

ÖNB vybrala za svojich nových externých audítorov spoločnosti KPMG Alpen-Treuhand GmbH, TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH a BDO Auxilia Treuhand GmbH v súlade s právnymi predpismi o verejnom obstarávaní Spoločenstva a Rakúska a ECB je toho názoru, že títo audítori spĺňajú podmienky nevyhnutné na vymenovanie.

(5)

Rada guvernérov ECB odporučila, aby sa mohol každý rok obnoviť mandát externých audítorov, pričom nepresiahne celkové obdobie piatich rokov.

(6)

Je vhodné postupovať podľa odporúčania Rady guvernérov ECB a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť rozhodnutie Rady 1999/70/ES (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Článok 1 ods. 9 rozhodnutia 1999/70/ES sa nahrádza takto:

„9.   Týmto sa schvaľujú spoločne KPMG Alpen-Treuhand GmbH a TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH za externých audítorov Österreichische Nationalbank na rozpočtový rok 2006.

Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH a BDO Auxilia Treuhand GmbH sa týmto schvaľujú spoločne za náhradných audítorov ÖNB na rozpočtový rok 2006.

Tento mandát možno každý rok obnoviť, pričom nepresiahne celkové obdobie piatich rokov a skončí sa najneskôr rozpočtovým rokom 2010.“

Článok 2

Toto rozhodnutie sa oznámi Európskej centrálnej banke.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. marca 2006

Za Radu

predseda

K.-H. GRASSER


(1)  Ú. v. EÚ C 34, 10.2.2006, s. 30.

(2)  Ú. v. ES L 22, 29.1.1999, s. 69. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/866/ES (Ú. v. EÚ L 318, 6.12.2005, s. 25).


Komisia

16.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/27


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. marca 2006,

ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň pre určité stavebné výrobky, pokiaľ ide o drevené podlahoviny a dosky a obklady z prírodného dreva

[oznámené pod číslom K(2006) 655]

(Text s významom pre EHP)

(2006/213/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky (1), a najmä na jej článok 20 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici 89/106/EHS sa predpokladá, že v záujme zohľadnenia rozličných úrovní ochrany pri vykonávaní stavebných prác na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni sa môže javiť ako nevyhnutné ustanoviť vo vysvetľujúcich dokumentoch triedy zodpovedajúce charakteristikám výrobkov pre každú základnú požiadavku. Tieto dokumenty sa uverejnili ako Oznámenie Komisie s ohľadom na vysvetľujúce dokumenty smernice 89/106/EHS (2).

(2)

V súvislosti so základnou požiadavkou bezpečnosti v prípade požiaru sa vo vysvetľujúcom dokumente č. 2 uvádza istý počet navzájom prepojených opatrení, ktoré spoločne definujú stratégiu protipožiarnej bezpečnosti, ktorá sa má individuálne vypracovať v jednotlivých členských štátoch.

(3)

Vo vysvetľujúcom dokumente č. 2 sa uvádza ako jedno z týchto opatrení obmedzenie vzniku a šírenia požiaru a dymu v danej oblasti obmedzením tých vlastností stavebných výrobkov, ktoré prispievajú k úplnému rozvinutiu požiaru.

(4)

Stupeň tohto obmedzenia môže byť vyjadrený výlučne prostredníctvom určenia rôznych úrovní reakcie výrobkov na oheň, pri ich konečnom použití.

(5)

Na základe zosúladeného riešenia sa prijal systém tried rozhodnutím Komisie 2000/147/ES z 8. februára 2000, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie stavebných výrobkov na oheň (3).

(6)

V prípade drevených podlahovín a dosiek a obkladov z prírodného dreva je potrebné použiť klasifikáciu ustanovenú v rozhodnutí 2000/147/ES.

(7)

Triedy reakcie na oheň mnohých stavebných výrobkov a/alebo materiálov v rámci klasifikácie ustanovenej v rozhodnutí 2000/147/ES sú dobre zavedené a regulačné orgány v oblasti protipožiarnej bezpečnosti v jednotlivých členských štátoch sú s nimi dostatočne oboznámené, v dôsledku čoho sa na preverenie týchto konkrétnych požiarnych charakteristík nevyžaduje vykonanie skúšok.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Stavebné výrobky a/alebo materiály, ktoré spĺňajú všetky požiadavky charakteristík „reakcie na oheň“ bez nutnosti ďalšieho skúšania, sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Osobitné triedy, ktoré sa vzťahujú na rôzne stavebné výrobky a/alebo materiály v rámci klasifikácie reakcie na oheň prijatej v rozhodnutí 2000/147/ES, sú stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

V prípade potreby sa výrobky posudzujú s prihliadnutím na ich konečné použitie.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. marca 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 50, 23.2.2000, s. 14. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/632/ES (Ú. v. EÚ L 220, 3.9.2003, s. 5).


PRÍLOHA

V tabuľkách stanovených v tejto prílohe sa uvádzajú stavebné výrobky a/alebo materiály, ktoré spĺňajú všetky požiadavky z hľadiska charakteristík reakcie na oheň bez nutnosti ďalšieho skúšania.

Tabuľka 1

TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ V PRÍPADE DREVENÝCH PODLAHOVÍN

Materiál (1), (7)

Podrobnosti o výrobku (4)

Minimálna priemerná hustota (5)

(kg/m3)

Minimálna celková hrúbka

(mm)

Úprava pri konečnom použití

Trieda (3) pre podlahy

drevená podlahovina a parkety

prírodná dubová alebo buková podlahovina s povrchovou úpravou

buk: 680

dub: 650

8

prilepené k podkladu (6)

Cfl - s1

prírodná dubová, buková alebo smreková podlahovina s povrchovou úpravou

buk: 680

dub: 650

smrek: 450

20

v spodnej časti so vzduchovou medzerou alebo bez nej

prírodná podlahovina s povrchovou úpravou a vyššie nekonkretizovaná

390

8

v spodnej časti bez vzduchovej medzery

Dfl - s1

20

v spodnej časti so vzduchovou medzerou alebo bez nej

Drevené parkety

viacvrstvové parkety s vrchnou vrstvou z duba s hrúbkou aspoň 5 mm a s povrchovou úpravou

650

(vrchná vrstva)

10

prilepené k podkladu (6)

Cfl - s1

14 (2)

v spodnej časti so vzduchovou medzerou alebo bez nej

viacvrstvové parkety s povrchovou úpravou a vyššie nekonkretizované

500

8

prilepené k podkladu

Dfl - s1

10

v spodnej časti bez vzduchovej medzery

14 (2)

v spodnej časti so vzduchovou medzerou alebo bez nej

Dyhovaná podlahová krytina

dyhovaná podlahová krytina s povrchovou úpravou

800

6 (2)

v spodnej časti bez vzduchovej medzery

Dfl - s1


Tabuľka 2

TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ V PRÍPADE DOSIEK A OBKLADOV Z PRÍRODNÉHO DREVA

Materiál (18)

Podrobnosti o výrobku (12)

Minimálna priemerná hustota (13)

(kg/m3)

Minimálna hrúbka, celková/minimálna (14)

(mm)

Úprava pri konečnom použití (11)

Trieda (10)

Dosky a obklady (8)

drevené dielce s perom a drážkou alebo bez nich a s profilovaným povrchom alebo bez neho

390

9/6

bez vzduchovej medzery alebo s uzavretou vzduchovou medzerou v spodnej časti

D - s2, d2

12/8

D - s2, d0

Dosky a obklady (9)

drevené dielce s perom a drážkou alebo bez nich a s profilovaným povrchom alebo bez neho

390

9/6

s otvorenou vzduchovou medzerou ≤ 20 mm vzadu

D - s2, d0

18/12

bez vzduchovej medzery alebo s otvorenou vzduchovou medzerou vzadu

Prvky drevenej lišty (15)

drevené dielce upevnené na opornom ráme (16)

390

18

zo všetkých strán obklopené vzduchom (17)

D - s2, d0

Obrázok a

Profily pre dosky a obklady z prírodného dreva

Image

Obrázok b

Maximálna odkrytá oblasť prvku drevenej lišty 2n (t + w) + a ≤ 1,10

Image


(1)  Montáž v súlade s EN ISO 9239-1, na podklade minimálne triedy D - s2, d0 a s minimálnou hustotou 400 kg/m3 alebo v spodnej časti so vzduchovou medzerou.

(2)  Medzivrstvu minimálne triedy E a s maximálnou hrúbkou 3 mm možno zaradiť do aplikácií bez vzduchovej medzery pre parketové výrobky s hrúbkou 14 mm alebo viac a pre dyhované podlahové krytiny.

(3)  Trieda stanovená v tabuľke 2 prílohy k rozhodnutiu 2000/147/ES.

(4)  Patria sem povrchové úpravy tohto typu a množstva: akryl, polyuretán alebo mydlo, 50 – 100 g/m2, a olej, 20 – 60 g/m2.

(5)  Upravené v súlade s EN 13238 (50 % RH 23 °C).

(6)  Podklad minimálne triedy A2 - s1, d0.

(7)  Uplatňuje sa aj na schody.

(8)  Mechanicky upevnené na drevenom latkovom opornom ráme s uzavretou medzerou alebo vyplnené podkladom minimálne triedy A2 - s1, d0 s minimálnou hustotou 10 kg/m3 alebo vyplnené podkladom z celulózového izolačného materiálu minimálne triedy E a vzadu s parozábranou alebo bez nej. Výrobok z dreva sa navrhne tak, aby sa montoval bez otvorených spojov.

(9)  Mechanicky upevnené na drevenom latkovom opornom ráme, vzadu s otvorenou vzduchovou medzerou alebo bez nej. Výrobok z dreva sa navrhne tak, aby sa montoval bez otvorených spojov.

(10)  Trieda stanovená v tabuľke 1 prílohy k rozhodnutiu 2000/147/ES.

(11)  V rámci otvorenej vzduchovej medzery môže existovať aj možnosť vetrania za výrobkom, zatiaľ čo uzatvorenou vzduchovou medzerou sa takéto vetranie vylúči. Podklad za vzduchovou medzerou musí byť minimálne triedy A2 - s1, d0 s minimálnou hustotou 10 kg/m3. Za uzatvorenou vzduchovou medzerou maximálne 20 mm a s vertikálnymi kusmi dreva môže podklad byť minimálne triedy D - s2, d0.

(12)  Medzi spoje patria všetky typy spojov, napr. tupé spoje a perodrážkové spoje.

(13)  Upravené v súlade s EN 13238.

(14)  Ako je zobrazené na nižšie uvedenom obrázku. Profilovaná oblasť odkrytej strany obkladu nie viac ako 20 % plochej oblasti, alebo 25 %, ak sa meria na odkrytej aj na neodkrytej strane obkladu. V prípade tupých spojov sa väčšia hrúbka uplatňuje na rozhranie spoja.

(15)  Pravouhlé drevené kusy so zaoblenými rohmi alebo bez nich, upevnené horizontálne alebo vertikálne na opornom ráme a zo všetkých strán obklopené vzduchom, používajú sa najmä v blízkosti iných stavebných prvkov, v interiérových aj exteriérových aplikáciách.

(16)  Maximálna odkrytá oblasť (všetky strany pravouhlých drevených kusov a dreveného oporného rámu) nie viac ako 110 % celkovej plochej oblasti, pozri nižšie uvedený obrázok b.

(17)  Iné stavebné prvky bližšie ako 100 mm od prvku drevenej lišty (okrem jej oporného rámu) musia byť minimálne triedy A2 - s1, d0, vo vzdialenostiach 100 – 300 mm minimálne triedy B - s1, d0 a vo vzdialenostiach viac ako 300 mm minimálne triedy D - s2, d0.

(18)  Uplatňuje sa aj na schody.


Korigendá

16.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/32


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

( Úradný vestník Európskej únie L 200 z 30. júla 2005 )

Na strane 10 v prílohe I, zoznam orgánov uvedený v článkoch 8 a 11, v bode A. Orgány členských štátov, pod „Cyprus“, adresa v gréckom jazyku:

a)

namiesto

:

„Τμήμα έκδοσηs αδειών εισαγωγών/εξαγωγών“

má byť

:

„Μονάδα Έκδοσης Aδειών Eισαγωγών/Eξαγωγών“;

b)

namiesto

:

„E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr“

má byť

:

„E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy“.

V prílohe V, tlačivo vývozného alebo dovozného povolenia, uvedené v článku 9 ods. 1.

a)

Na strane 16 vo vertikálnej medzere medzi číslami 1 – 9:

Do prázdnej medzery sa vkladajú tieto slová: „POVOLENIE VÝVOZ/DOVOZ ZARIADENÍ NA MUČENIE“.

b)

Na strane 18 vo vysvetlivkách k tlačivu v kolónke 3 treťom stĺpci:

namiesto

:

„… pozri článok 2 písm. d) a 2 písm. e) a článok 17 nariadenia“

má byť

:

„… pozri článok 2 písm. d) a e) a článok 18 nariadenia“.

c)

Na strane 18 vo vysvetlivkách k tlačivu v kolónke 6 a 7 treťom stĺpci:

namiesto

:

„Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 1779/2002, Ú. v. ES L 296, 5.10.2002, s. 6.“

má byť

:

„Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 1779/2002 (Ú. v. ES L 269, 5.10.2002, s. 6).“