ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 74

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
13. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 394/2006 z 27. februára 2006, ktorým sa mení, dopĺňa a aktualizuje nariadenie (ES) č. 1334/2000 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

13.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 74/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 394/2006

z 27. februára 2006,

ktorým sa mení, dopĺňa a aktualizuje nariadenie (ES) č. 1334/2000 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000 (1) položky s dvojakým použitím (vrátane softvéru a technológie) podliehajú účinnej kontrole pri vývoze zo Spoločenstva.

(2)

Aby mohli členské štáty a Spoločenstvo plniť svoje medzinárodné záväzky, príloha I k uvedenému nariadeniu stanovuje spoločný zoznam položiek a technológie s dvojakým použitím uvedený v článku 3 tohto nariadenia, ktorým sa vykonávajú medzinárodne dohodnuté kontroly položiek s dvojakým použitím vrátane Wassenaarského usporiadania, Režimu kontroly raketových technológií (MTCR), Skupiny jadrových dodávateľov (NSG), Austrálskej skupiny (AG) a Dohovoru o chemických zbraniach (CWC).

(3)

Článok 11 uvedeného nariadenia stanovuje, že príloha I a príloha IV sa aktualizujú v súlade s príslušnými povinnosťami a záväzkami, ktoré prijal každý členský štát ako člen medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia jadrových zbraní a kontrole vývozu alebo formou ratifikácie príslušných medzinárodných zmlúv, a ich akýmikoľvek úpravami.

(4)

Príloha I a IV k uvedenému nariadeniu by sa mala zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť zmeny prijaté Wassenaarským usporiadaním, Austrálskou skupinou, Režimom kontroly raketových technológií a NSG po zmenách a doplneniach vykonaných nariadením (ES) č. 1504/2004.

(5)

Na zjednodušenie odkazov pre orgány kontroly vývozu a hospodárske subjekty aktualizovaná a konsolidovaná verzia príloh k uvedenému nariadeniu by sa mala uverejniť.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1334/2000 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 1334/2000 sa nahrádzajú znením, ktoré sa nachádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tridsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. februára 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. ES L 159, 30.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1504/2004 (Ú. v. EÚ L 281, 31.8.2004, s. 1).


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

ZOZNAM POLOŽIEK A TECHNOLÓGIE S DVOJAKÝM POUŽITÍM

[uvedený v článku 3 nariadenia (ES) č. 1334/2000]

Tento zoznam zavádza medzinárodne dohodnuté kontroly dvojakého použitia vrátane Wassenaarskeho usporiadania, Režimu kontroly raketových technológií (Missile Technology Control Regime) (MTCR), Skupiny jadrových dodávateľov (Nuclear Suppliers' Group) (NSG), Austrálskej skupiny a Dohovoru o zákaze chemických zbran (Chemical Weapons Convention) (CWC). Nezohľadňujú sa žiadne položky, ktoré si členské štáty želajú uviesť v zozname výnimiek. Nezohľadňujú sa žiadne národné kontroly (kontroly nezaložené na režime), ktoré môžu členské štáty zachovávať.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K PRÍLOHE I

1.

Pre kontrolu tovarov, ktoré sú navrhnuté alebo upravené na vojenské účely, pozri príslušný(é) zoznam(y) kontrol vojenských tovarov vedených jednotlivými členskými štátmi. Odkazy v tejto prílohe, ktoré uvádzajú "POZRI AJ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV", sa týkajú tých istých zoznamov.

2.

Predmet kontrol obsiahnutých v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nekontrolovaných tovarov (vrátane zariadení) obsahujúcich jednu alebo viacero kontrolovaných súčastí, ak je kontrolovaná súčasť alebo súčasti základným prvkom tovarov a dá sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Dôležité upozornenie: pri posudzovaní, či kontrolovanú súčasť alebo súčasti treba považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť z kontrolovanej súčasti alebo súčastí základný prvok zaobstarávaných tovarov.

3.

Medzi tovary uvedené v tejto prílohe patria nové, ako aj použité tovary.

UPOZORNENIE PRE JADROVÚ TECHNOLÓGIU (NTN)

(Má sa čítať v súvislosti s časťou E kategórie 0.)

"Technológia" priamo spojená s akýmikoľvek tovarmi kontrolovanými v kategórii 0 sa kontroluje podľa ustanovení kategórie 0.

"Technológia" pre "vývoj", "výrobu" alebo "používanie" tovarov podliehajúcich kontrole zostáva pod kontrolou dokonca aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolované tovary.

Schválenie tovarov na vývoz taktiež povoľuje vývoz minimálnej "technológie" požadovanej na inštaláciu, prevádzku, údržbu a opravy tovarov pre toho istého koncového užívateľa.

Kontroly transferu "technológie" sa netýkajú informácií "vo verejnej sfére", ani "základného vedeckého výskumu".

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE PRE TECHNOLÓGIU (GTN)

(Má sa čítať v súvislosti s časťou E kategórie 1 až 9.)

Vývoz "technológie" ktorá sa "požaduje" pre "vývoj", "výrobu" alebo "používanie" tovarov kontrolovaných v kategóriách 1–9, je kontrolovaný podľa ustanovení kategórií 1až 9.

"Technológia""požadovaná" pre "vývoj", "výrobu" alebo "používanie" tovarov podliehajúcich kontrole zostáva pod kontrolou aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolované tovary.

Kontroly sa nevzťahujú na tú "technológiu", ktorá je nevyhnutným minimom pre inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takých tovarov, ktoré nie sú kontrolované alebo ktorých export bol povolený.

Dôležité upozornenie: Týmto sa neuvoľňuje "technológia" uvedená v 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a, 8E002.b.

Kontroly transferu "technológie" sa nevzťahujú na informácie "vo verejnej sfére", "základného vedeckého výskumu", ani minimálne nevyhnutné informácie pre účely patentových prihlášok.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE PRE SOFTVÉR (GSN)

(Toto upozornenie má prednosť pred akoukoľvek kontrolou v časti D, kategórie 0 až 9.)

Kategórie 0 až 9 tohto zoznamu nekontrolujú "softvér", ktorý je buď:

a.

Všeobecne dostupný pre verejnosť tým, že:

1.

sa predáva bez obmedzenia zo zásob v maloobchodných predajniach formou:

a.

cez pult,

b.

zásielkovým , spôsobom,

c.

elektronických transakcií alebo

d.

telefonicky, a

2.

sú navrhnuté tak, aby ich mohol užívateľ inštalovať bez ďalšej zásadnej pomoci dodávateľa, alebo

Dôležité upozornenie: Položka a. všeobecného upozornenia pre softvér neuvoľňuje "softvér" uvedený v kategórii 5 – časť 2, ("Ochrana informácií").

b.

"Vo verejnej sfére".

DEFINÍCIE POJMOV POUŽITÝCH V TEJTO PRÍLOHE

Definície pojmov uvedených v jednoduchých úvodzovkách sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.

Definície pojmov uvedených v dvojitých úvodzovkách sú:

Dôležité upozornenie: Odkazy na kategórie sú uvedené v zátvorkách za definovaným pojmom.

 

"Presnosť" (2 6), obvykle meraná ako nepresnosť, predstavuje maximálnu kladnú alebo zápornú odchýlku od indikovanej hodnoty od akceptovaného štandardu alebo od skutočnej hodnoty.

 

"Aktívne systémy letovej kontroly" (7) sú systémy, ktoré fungujú tak, aby zabránili nežiaducim pohybom "lietadla" a riadenej strely alebo konštrukčným zaťaženiam tým, že autonómne spracovávajú výstupy z rozličných druhov snímačov a potom vydávajú nevyhnutné preventívne povely na výkon automatického riadenia.

 

"Aktívny pixel"(aktívny obrazový prvok) (6 8) predstavuje minimálny (jediný) prvok poľa tuhej fázy, ktorý po vystavení svetelnému (elektromagnetickému) žiareniu plní funkciu fotoelektrického prenosu.

 

"Prispôsobený na vojnové použitie" (1) znamená akúkoľvek modifikáciu alebo selekciu (akou je zmena čistoty, skladovateľnosť, virulencia, charakteristiky šírenia alebo odolnosť voči UV žiareniu) navrhnutú za účelom zvýšenia efektívnosti pri produkovaní ľudských alebo živočíšnych strát, pri ničení zariadení alebo poškodzovaní úrody alebo životného prostredia.

 

"Lietadlo" (1 7 9) znamená pevné krídlo, otáčavé krídlo, rotor (vrtuľník), sklápací rotor alebo vzdušný dopravný prostriedok so sklápacími krídlami.

Dôležité upozornenie: pozri tiež "civilné lietadlo"

 

"Všetky disponibilné kompenzácie"(2) znamenajú po uplatnení všetkých primeraných opatrení, ktoré má výrobca k dispozícii na minimalizáciu všetkých systémových chýb riadenia polohy pre daný model obrábacieho stroja.

"Pridelené ITU"(3 5) znamená pridelenie frekvenčných pásiem podľa aktuálneho vydania Rádiokomunikačného poriadku ITU pre primárne, povolené a sekundárne služby.

Dôležité upozornenie: Dodatočné a alternatívne pridelenia nie sú zahrnuté.

 

"Odchýlka uhlovej polohy" (2) znamená maximálny rozdiel medzi uhlovou polohou a skutočnou veľmi presne nameranou uhlovou polohou potom, ako bola opora obrobku na upínacej doske pootočená zo svojej pôvodnej polohy (pozri VDI/VDE 2617, návrh: "otočné upínacie dosky na strojoch s meraním súradníc").

 

"Asymetrický algoritmus" (5) znamená zakódovaný algoritmus používajúci rôzne kľúče príbuzné matematickým na zakódovanie a dekódovanie.

Dôležité upozornenie: Bežné používanie "asymetrického algoritmu" predstavuje riadenie pomocou kľúča.

 

"Automatické sledovanie cieľa" (6) znamená techniku spracovania, ktorá automaticky určuje a ako výstup poskytuje extrapolovanú hodnotu najpravdepodobnejšej polohy cieľa v reálnom čase.

 

"Doba oneskorenia základného hradla" (3) znamená hodnotu doby oneskorenia šírenia zodpovedajúcu základnému hradlu použitému v "monolitickom integrovanom obvode". V prípade "skupiny""monolitických integrovaných obvodov" sa môže udávať buď ako doba oneskorenia šírenia na jedno typické hradlo v rámci danej "skupiny" alebo ako typická doba oneskorenia šírenia na jedno hradlo v rámci danej "skupiny".

Dôležité upozornenie: 1:"Doba oneskorenia prenosu základného hradla" sa nesmie zamieňať s dobou oneskorenia vstupu/výstupu komplexného "monolitického integrovaného obvodu".

Dôležité upozornenie: 2:"Skupina"pozostáva zo všetkých integrovaných obvodov, pre ktoré platia všetky ďalej uvedené položky ako metodika ich výroby a špecifikácie, okrem týchto ich funkcií:

a.

spoločná architektúra hardvéru a softvéru,

b.

spoločný dizajn a technológia spracovania a

c.

spoločné základné charakteristiky.

 

"Základný vedecký výskum" (GTN NTN) znamená experimentálnu alebo teoretickú prácu vykonávanú predovšetkým na účely získavania nových poznatkov o základných princípoch javov alebo pozorovateľných skutočností, ktorá nie je primárne zameraná na konkrétny praktický účel alebo cieľ.

 

"Systematická odchýlka" (akcelerometra) (7) znamená výstup z akcelerometra vtedy, keď nie je akcelerácia prítomná.

 

"Plánovaná odchýlka pohybu (camming)" (2) znamená posunutie v smere osi pri jednej otáčke hlavného vretena v rovine kolmej na čelo vretena v bode najbližšom obvodu čela vretena (odkaz: ISO 230/1 1986, odsek 5.63).

 

"Predformy z uhlíkových vlákien" (1) predstavujú usporiadanú zostavu neobalených alebo obalených vlákien určených nato, aby vytvorili rám časti pred zavedením "kostry" na vytvorenie "kompozitu".

 

"CE" je ekvivalentom pre "prvok výpočtu“.

 

"CEP" (kružnica rovnakej pravdepodobnosti) (7) predstavuje mieru presnosti; polomer kružnice zastredený na cieľ pri osobitnom rozsahu, v ktorom pôsobí 50 % užitočných zaťažení.

 

"Chemický laser" (6) predstavuje "laser", v ktorom výstupná energia z chemickej reakcie vytvára excitované vzorky.

 

"Chemická zmes" predstavuje tuhý, kvapalný alebo plynný produkt pozostávajúci z dvoch alebo viacerých zložiek, ktoré za podmienok, za ktorých sa zmes uchováva, navzájom nereagujú.

 

"Obehom riadený vyrovnávací systém regulácie smeru alebo obehom riadený systém regulácie smeru" (7) sú systémy, ktoré používajú vzduch vháňaný nad aerodynamické povrchy za účelom zvýšenia alebo regulácie síl vytváraných týmito povrchmi.

 

"Civilné lietadlo" (1 7 9) znamená také "lietadlá", ktoré sú uvedené podľa označenia v zoznamoch certifikácie letovej spôsobilosti uverejňovaných orgánmi civilného letectva slúžiace na lety na komerčných civilných vnútroštátnych a zahraničných trasách alebo na zákonné používanie pre civilné, súkromné alebo podnikateľské účely.

Dôležité upozornenie: pozri tiež "lietadlo"

 

"Zmiešaný" (1) znamená vlákno do vláknitej zmesi termoplastických vlákien a vystužovacích vlákien za účelom vytvorenia "matricovej" zmesi vláknitej výstuže v celkovej vláknitej forme.

 

"Rozdrobenie" (1) znamená proces redukcie materiálu na častice drvením alebo mletím.

 

"Signalizácia spoločným kanálom" (5) je metóda signalizácie, pri ktorej medzi výmenami jeden kanál formou indikovaných správ prenáša signalizačnú informáciu o mnohonásobnosti obvodov alebo volaní a ďalšie informácie, napríklad informácie používané na riadenie siete.

 

"Regulátor komunikačného kanála" (4) predstavuje fyzické rozhranie, ktoré reguluje tok synchrónnych alebo asynchrónnych digitálnych informácií. Je to montážny celok, ktorý môže byť integrovaný do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňoval komunikačný prístup.

 

"Kompozit" (1 2 6 8 9) predstavuje "matricu“ a prídavnú fázu alebo prídavné fázy pozostávajúce z častíc, hrotových elektród, vlákien alebo ich ľubovoľnej kombinácie, ktoré slúžia na osobitný účel alebo účely.

 

"Zložený teoretický výkon" ("CTP“) (3 4) je mierou výpočtového výkonu udávaného v miliónoch teoretických operácií za sekundu (Mtops), ktorý sa počíta agregovaním „prvkov výpočtu“ („CE“).

Dôležité upozornenie: Pozri Kategória 4, technické upozornenie.

 

"Zložený otočný stôl" (2) znamená stôl, ktorý umožňuje otáčanie a sklápanie obrobku okolo dvoch nerovnobežných osí, ktorý môže byť súčasne koordinovaný za účelom "riadenia profilu“.

 

"Prvok výpočtu" („CE“) (4) znamená najmenšiu jednotku výpočtu, ktorá vedie k aritmetickému alebo logickému výsledku.

 

"Profilové riadenie" (2) znamená dva alebo viacero "číslicovo riadených" pohybov prebiehajúcich v súlade s pokynmi, ktoré udávajú najbližšiu požadovanú polohu a požadované rýchlosti posunu do tejto polohy. Tieto rýchlosti posunu sa vzájomne navzájom menia tak, aby výsledkom bol požadovaný profil (pozri ISO/DIS 2806–1980).

 

"Kritická teplota" (1 3 6) (niekedy sa nazýva teplota prechodu) konkrétneho „supravodivého“ materiálu znamená teplotu, pri ktorej materiál úplne stráca odpor voči toku jednosmerného elektrického prúdu.

 

"Kryptografia" (5) predstavuje disciplínu, ktorá stelesňuje zásady, prostriedky a metódy premeny údajov za účelom ukrytia ich informačného obsahu, zabránenia nezistenej modifikácie alebo neoprávneného použitia. "Kryptografia" sa obmedzuje na premenu informácií použitím jedného alebo viacerých "tajných parametrov" (napr. kryptopremenných) alebo sprievodného riadenia pomocou kľúča.

Dôležité upozornenie:„Tajný parameter“: konštanta alebo kľúč, ktorý ostatní nepoznajú, alebo ktorý poznajú iba členovia istej skupiny.

 

"CTP" je ekvivalent pre "zložený teoretický výkon".

 

Systémy "navigácie založenej na údajoch" ("DBRN") (7) sú systémy, ktoré využívajú rôzne zdroje vopred nameraných údajov geografického mapovania integrovaných tak, aby poskytovali presné navigačné informácie za dynamických podmienok. K zdrojom údajov patria hĺbkové mapy, hviezdne mapy, mapy gravitačnej sily, magnetické mapy alebo trojrozmerné digitálne topografické mapy.

 

"Deformovateľné zrkadlá" (6) (známe tiež ako adaptívne optické zrkadlá) sú zrkadlá, ktoré majú:

a.

Jedinú spojitú optickú odraznú plochu, ktorá sa dynamicky deformuje pôsobením jednotlivých krútiacich momentov alebo síl s cieľom kompenzovať skreslenia optického tvaru vĺn dopadajúcich na zrkadlo, alebo

b.

Viacnásobné optické odrazné prvky, ktoré možno jednotlivo a dynamicky premiestňovať pôsobením krútiacich momentov alebo síl s cieľom kompenzovať skreslenia optického tvaru vĺn dopadajúcich na zrkadlo.

 

"Ochudobnený urán" (0) znamená urán ochudobnený o izotop 235 na množstvo nižšie, ako sa vyskytuje v prírode.

 

"Vývoj" (GTN NTN A11) sa vzťahuje na všetky fázy predchádzajúce sériovej výrobe, ako sú: návrh, výskum návrhu, analýzy návrhu, návrhové koncepcie, montáž a skúšanie prototypov, programy poloprevádzkovej výroby, návrhové údaje, proces premeny návrhových údajov na výrobok, návrh konfigurácie, návrh integrácie a dispozícia.

 

"Difúzna väzba" (1 2 9 ) znamená molekulárne spojenie v tuhom skupenstve najmenej dvoch samostatných kovov do jedného kusa so silou spojenia ekvivalentnou sile najslabšieho materiálu.

 

"Digitálny počítač" (4 5) znamená zariadenie, ktoré môže formou jednej alebo viacerých diskrétnych premenných vykonávať všetky ďalej uvedené postupy:

a.

prijímať údaje,

b.

ukladať údaje alebo príkazy do pevných alebo zmeniteľných (zapisovateľných) pamäťových zariadení,

c.

spracovávať údaje pomocou uloženého sledu inštrukcií, ktorý je modifikovateľný, a

d.

zabezpečovať výstup údajov.

Dôležité upozornenie: Modifikácie uloženého sledu inštrukcií zahŕňajú výmenu pevných pamäťových zariadení, nie však fyzickú zmenu zapojenia alebo prepojení.

 

"Rýchlosť digitálneho prenosu" znamená celkovú rýchlosť prenosu informácií v bitoch, ktoré sa priamo prenášajú na akékoľvek médium.

Dôležité upozornenie: Pozri tiež "celkovú rýchlosť digitálneho prenosu".

 

"Priamočinné hydraulické lisovanie" (2) znamená deformačný proces, v ktorom sa využíva pružná membrána naplnená kvapalinou v priamom styku s obrobkom.

 

"Rýchlosť driftu" (zotrvačník) (7) znamená časovú rýchlosť odchýlky výkonu od požadovaného výkonu. Pozostáva z náhodných a systémových zložiek a je vyjadrená ako ekvivalentný vstupný uhlový posuv za jednotku času vzhľadom na inerciálny priestor.

 

"Dynamické adaptívne smerovanie" (5) znamená automatické presmerovanie premávky založené na snímaní a analýze skutočných aktuálnych podmienok v sieti.

Dôležité upozornenie: Nepatria sem prípady rozhodnutí o smerovaní prijaté na základe vopred definovaných informácií.

 

"Dynamické analyzátory signálu" (3) znamenajú "analyzátory signálu", ktoré používajú techniku číslicového vzorkovania a transformácie s cieľom vytvoriť zobrazenie Foulierovho spektra daného tvaru vĺn vrátane informácií o amplitúde a o fáze.

Dôležité upozornenie: Pozri tiež "analyzátory signálu".

 

"Efektívny gram" (0 1) "zvláštneho štiepiteľného materiálu" znamená:

a.

v prípade izotopov plutónia a uránu 233 hmotnosť izotopu v gramoch;

b.

v prípade uránu obohateného o jedno percento alebo viac izotopom uránu 235 hmotnosť prvku v gramoch vynásobenú druhou mocninou jeho obohatenia vyjadrenou ako desatinný zlomok hmotnosti;

c.

v prípade uránu obohateného menej ako 1 % izotopu uránu 235 hmotnosť prvku v gramoch vynásobená koeficientom 0,0001;

 

"Elektronický montážny celok" (2 3 4 5) znamená určitý počet elektronických súčastí (t. j. "prvky obvodu", "samostatné súčasti", "integrované obvody" atď.) vzájomne spojených za účelom vykonávania (a) špecifickej funkcie (funkcií), nahraditeľný ako celok a s možnosťou bežnej demontáže.

Dôležité upozornenie: 1:"Prvok obvodu": jediná aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

Dôležité upozornenie: 2:"Samostatná súčasť": zvlášť zbalený "prvok obvodu" s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

 

"Elektronicky riaditeľná anténa so sfázovanou smerovou sústavou" (5 6) znamená anténu, ktorá vytvára lúč prostredníctvom spájania fáz, t.j. smer lúča je riadený koeficientmi komplexnej excitácie vyžarujúcich prvkov a smer tohto lúča sa dá meniť, a to jeho azimut, výška alebo obidvoje, privedením elektrického signálu pri prenose alebo príjme.

 

"Koncové efektory" (2) znamenajú unášače, "aktívne nástrojové jednotky" a všetky iné nástroje pripojené k základovej doske na konci manipulačného ramena "robota".

Dôležité upozornenie:"Aktívna nástrojová jednotka" znamená zariadenie na aplikáciu hnacej sily, energie procesu na obrobok alebo snímanie obrobku.

 

"Ekvivalentná hustota" (6) znamená hmotnosť optiky na jednotkovú optickú plochu premietanú na optický povrch.

 

"Expertné systémy" (7) znamenajú systémy, ktoré poskytujú výsledky uplatňovaním pravidiel na údaje, ktoré sú uložené nezávisle od "programu" a sú schopné vyhovieť každému z týchto bodov:

a.

automaticky modifikovať "zdrojový kód" zavedený užívateľom,

b.

poskytovať vedomosti spojené s určitou triedou problémov v kvázi-prirodzenom jazyku alebo

c.

získavať vedomosti potrebné pre ich rozvoj (symbolický tréning).

 

"FADEC"je ekvivalentom pre "digitálne riadenie stroja s plným oprávnením".

 

"Odolnosť voči poruchám" (4) je schopnosť počítačového systému po každej poruche ľubovoľnej súčasti technického vybavenia alebo "softvéru" pokračovať v činnosti bez ľudského zásahu, pri danej úrovni činnosti, ktorá zabezpečuje nepretržitosť prevádzky, integritu údajov a obnovenie činnosti v rámci daného času.

 

"Vláknité alebo vláknové materiály" (0 1 2 8) obsahujú:

a.

nekonečné "monofibrilové vlákna",

b.

nekonečné "priadze" a "predpriadze",

c.

"stuhy", textílie, nevrstvené rohože a pletivá,

d.

deky zo strihaných vlákien, deky zo striže, deky zo súdržných vlákien,

e.

monokryštalické alebo polykryštalické hrotové elektródy ľubovoľnej dĺžky,

f.

aromatickú polyamidovú buničinu.

 

"Vrstvový integrovaný obvod" (3) znamená sústavu "obvodových prvkov" a kovových spojení vytvorených nanesením hrubej alebo tenkej vrstvičky na izolačný "substrát".

Dôležité upozornenie"Obvodový prvok" je jediná aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

 

"Pevný" (5) znamená, že kódovací alebo zhusťovací algoritmus nevie prijímať zvonka dodávané parametre (napr. kódovacie alebo kľúčové premenné) a používateľ ho nemôže modifikovať.

 

"Sústava optických snímačov pre riadenie letov" (7) je sieť distribuovaných optických snímačov, ktoré používajú "laserové" lúče na zabezpečenie údajov pre riadenie letu v reálnom čase pre spracovanie na palube.

 

"Optimalizácia trasy letu" (7) je postup, ktorý minimalizuje odchýlky od požadovanej štvorrozmernej trajektórie (priestor a čas), založený na maximalizovaní výkonu alebo efektívnosti z hľadiska úloh misie.

 

"Sústava ohniskovej roviny" (6) je lineárna alebo dvojrozmerná rovinná vrstva alebo kombinácia rovinných vrstiev jednotlivých prvkov detektora so znakovou zobrazovacou elektronikou alebo bez, ktorá pracuje v ohniskovej rovine.

Dôležité upozornenie Nie je zámerom zaradiť sem sadu detektorov s jedným prvkom, alebo ľubovoľné detektory s dvoma, tromi alebo štyrmi prvkami, ak sa časové oneskorenie a integrácia nevykonáva v rámci tohto prvku.

 

"Relatívna šírka pásma" (3) znamená "okamžitú šírku pásma“ rozdelenú podľa stredovej frekvencie vyjadrenú v percentách.

 

"Skákanie frekvencie" (5) je forma "rozptýleného spektra", pri ktorej je prenosová frekvencia jednotlivého komunikačného kanála nútená meniť sa náhodným alebo pseudonáhodným sledom samostatných krokov.

 

"Spínací čas frekvencie" (3 5) je maximálny čas (t. j. oneskorenie), za ktorý signál, ak je prepnutý z jednej zvolenej výstupnej frekvencie do druhej zvolenej výstupnej frekvencie, dosiahne:

a.

frekvenciu v rozsahu 100 Hz konečnej frekvencie alebo

b.

výstupnú úroveň v rozsahu 1 dB konečnej výstupnej úrovne.

 

"Frekvenčný syntetizér" (3) je akýkoľvek druh frekvenčného zdroja alebo generátora signálu bez ohľadu na skutočne použitú techniku, poskytujúci mnohonásobnosť simultánnych alebo alternatívnych výstupných frekvencií z jedného alebo viacerých výstupov, ktoré sú riadené, odvodené alebo disciplinované menším počtom štandardných (alebo hlavných) frekvencií.

 

"Digitálne riadenie motora s úplným oprávnením" ("FADEC") (7 9) je elektronický riadiaci systém pre plynovú turbínu alebo motory s kombinovaným cyklom využívajúci digitálny počítač na riadenie premenných, ktoré sú potrebné na reguláciu ťahu motora alebo výkonu na hriadeli v celom prevádzkovom rozsahu stroja, začínajúc meraním paliva a končiac odstavením paliva.

 

"Atomizácia pomocou plynu"(1) je proces redukcie roztaveného prúdu kovovej zliatiny na kvapôčky o priemere 500 mikrometrov alebo menej pomocou prúdu plynu vysokého tlaku.

 

"Geograficky rozptýlená" (6) je každá lokalita vzdialená od ktorejkoľvek inej viac ako 1 500 metrov v ľubovoľnom smere. Mobilné snímače sa vždy považujú za "geograficky rozptýlené".

 

"Navádzací súbor" (7) sú systémy, ktoré integrujú proces merania a počítania polohy a rýchlosti vozidiel (t. j. navigácia) s procesom počítania a vyslania príkazov do systémov letovej kontroly dopravných prostriedkov na korekciu trajektórie.

 

"Izostatické zahusťovanie za horúca" (2) je proces stláčania odliatku pri teplotách nad 375 K (102 °C) v uzatvorenej dutej forme pomocou rôznych médií (plyn, kvapalina, tuhé častice atď.) tak, aby sa vo všetkých smeroch vyvinuli rovnaké sily na redukciu alebo elimináciu dutiniek vo vnútri odliatku.

 

"Hybridný počítač" (4) je zariadenie, ktoré môže vykonávať všetky tieto činnosti:

a.

prijímať údaje,

b.

spracovávať údaje v analógových aj digitálnych zobrazeniach a

c.

zabezpečovať výstup údajov.

 

"Hybridný integrovaný obvod" (3) znamená akúkoľvek kombináciu integrovaného obvodu (obvodov) alebo integrovaného obvodu s "prvkami obvodu" alebo "samostatnými súčasťami" vzájomne spojenými na vykonávanie (a) osobitnej funkcie (funkcií), ktorá má všetky ďalej uvedené charakteristiky:

a.

obsahuje najmenej jedno nezapuzdrené zariadenie,

b.

je spojená pomocou typických metód na výrobu IC,

c.

je vymeniteľná ako celok a

d.

za bežných okolností ju nie je možné rozobrať

Dôležité upozornenie: 1:"Prvok obvodu": jediná aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

Dôležité upozornenie: 2:"Samostatná súčasť": zvlášť zbalený "prvok obvodu" s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

 

"Zosilnenie zobrazenia (obrazu)" (4) znamená spracovanie externe odvodených obrazov poskytujúcich informácie pomocou takých algoritmov ako sú: zhusťovanie času, filtrácia, extrakcia, selekcia, korelácia, konvolúcia alebo transformácia medzi doménami (napr. rýchla Fourierova transformácia alebo Walshova transformácia). Nepatria sem algoritmy používajúce iba lineárnu alebo rotačnú transformáciu jednotlivého obrazu ako je konverzia, výber charakteristických znakov, registrácia alebo nesprávne kolorovanie.

 

"Imunotoxín" (1) je spojenie jednobunkovej špecifickej monoklonálnej protilátky a "toxínu" alebo "podjednotky toxínu", ktoré selektívne pôsobí na choré bunky.

 

"Vo verejnej sfére" (GTN NTN GSN) tak, ako sa rozumie v tomto dokumente, znamená "technológiu" alebo "softvér", ktorý je bez obmedzení poskytnutý na ďalšie šírenie (obmedzenia na základe autorských práv neznamenajú, že "technológia" alebo "softvér" prestávajú byť "vo verejnej sfére“).

 

"Ochrana informácií" (4 5) sú všetky prostriedky a funkcie zabezpečujúce dostupnosť, dôvernosť alebo integritu informácií alebo komunikácií, okrem prostriedkov a funkcií určených na ochranu proti poruchám. Patrí sem "kryptografia (šifrovanie)", "kryptoanalýza (dešifrovanie)", ochrana voči nebezpečnému vyžarovaniu a počítačová bezpečnosť.

Dôležité upozornenie:"Kryptoanalýza": analýza šifrovaného systému alebo jeho vstupov a výstupov na odvodenie dôverných premenných alebo citlivých údajov vrátane nekódovaného textu.

 

"Okamžitá šírka pásma" (3 5 7) znamená šírku pásma, v ktorej výkon zostáva konštantný v rozsahu 3 dB bez nastavovania iných prevádzkových parametrov.

 

"Rozsah prístroja" (6) znamená uvedený jednoznačný rozsah zobrazovania radaru.

 

"Izolácia" (9) sa nanáša na súčasti raketového motora, t. j. na skriňu, dýzu, prívody, skriňové uzávery, a ktorý obsahuje kompoundované gumové tabule z vulkanizovanej alebo polovulkalizovanej kaučukovej zmesi obsahujúce izolačný alebo žiaruvzdorný materiál. Môžu byť zabudované aj ako membrány a klapky na odstránenie vnútorného napätia.

 

"Vzájomne prepojené radarové snímače" (6) znamenajú, že dva alebo viacero radarových snímačov sú vzájomne prepojené, keď si navzájom vymieňajú údaje v reálnom čase.

 

"Vnútorné obloženie" (9) je vhodné ako prepojovacie rozhranie medzi tuhým palivom a plášťom alebo izolačnou vložkou. Obvykle disperzia žiaruvzdorných alebo izolačných materiálov na báze kvapalného polyméru, napr. hydroxylovou skupinou ukončený polybutadién plnený uhlíkom (HTPD) alebo iný polymér s pridanými vulkanizačnými činidlami nasprejovanými alebo nanesenými na vnútornú stranu plášťa.

 

"Vlastný magnetický gradiometer" (6) je jednotlivý prvok snímajúci gradient magnetického poľa s pridruženou elektronikou, ktorého výstup je mierou gradientu magnetického poľa.

Dôležité upozornenie Pozri tiež "magnetický gradiometer".

 

"Izolované živé kultúry" (1) zahŕňajú živé kultúry v nečinnej forme a vo forme sušených prípravkov.

 

"Izostatické lisy" (2) sú zariadenia schopné pretlačiť uzatvorenú dutinu cez rôzne médiá (plyn, kvapalina, tuhé častice atď.) na vytvorenie rovnakého tlaku vo všetkých smeroch v dutine, pôsobiaceho na obrobok alebo materiál.

 

"Laser" (0 2 3 5 6 7 8 9) je montážny celok zo súčastí, ktoré vytvárajú priestorovo aj časovo koherentné svetlo, ktoré je zosilnené vynútenou emisiou žiarenia.

Dôležité upozornenie: Pozri tiež:

 

"Chemický laser",

 

"Riadený laser",

 

"Supervýkonný laser",

 

"Prenosový laser".

 

"Prostriedky ľahšie ako vzduch" (9) sú balóny a vzducholode, ktoré sú pri svojom nadnášaní závislé od horúceho vzduchu alebo od iných plynov ľahších ako vzduch, ako napríklad hélium alebo vodík.

 

"Lineárnosť"(2) (obvykle meraná ako nelineárnosť) znamená maximálnu kladnú alebo zápornú odchýlku skutočnej charakteristiky (priemer hodnôt odčítaných smerom nahor a nadol na stupnici) od priamky umiestnenej tak, aby vyrovnala a minimalizovala maximálne odchýlky.

 

"Miestna počítačová sieť" (4) je systém prenosu údajov, ktorý má všetky tieto charakteristiky:

a.

umožňuje ľubovoľnému počtu nezávislých "dátových zariadení" komunikovať priamo medzi sebou a

b.

je obmedzená na geografickú oblasť menšej veľkosti (napr. administratívna budova, závod, univerzitný areál, sklad)

Dôležité upozornenie"Dátové zariadenie" je zariadenie schopné prenášať alebo prijímať sledy digitálnych informácií

 

"Magnetické gradiometre" (6) sú prístroje určené na zisťovanie priestorovej zmeny magnetických polí zo zdrojov mimo prístroja. Pozostávajú z viacerých "magnetometrov" a pridruženej elektroniky, ktorých výstup je mierou gradientov magnetického poľa.

Dôležité upozornenie Pozri tiež "Vlastný magnetický gradiometer".

 

"Magnetometre" (6) sú prístroje určené na zisťovanie magnetických polí zo zdrojov mimo prístroja. Pozostávajú z jediného prvku na snímanie magnetického poľa a pridruženej elektroniky, ktorých výstup je mierou gradientov magnetického poľa.

 

"Operačná pamäť"je hlavná pamäť pre dáta alebo príkazy základnej jednotky počítača. Skladá sa z vnútornej pamäte "digitálneho počítača" a akéhokoľvek jeho hierarchického rozšírenia, ako je rýchla vyrovnávacia pamäť, alebo nesekvenčne pripojená rozšírená pamäť.

 

"Materiály odolné voči korózii pôsobením UF6" (0) môžu byť meď, nehrdzavejúca oceľ, hliník, oxid hlinitý, zliatiny na báze hliníka, nikel alebo zliatina s obsahom 60 % hm. alebo viac niklu a fluórované uhľovodíkové polyméry odolné voči UF6-, podľa vhodnosti pre daný druh procesu separácie.

 

"Matrica" (1 2 8 9) je v podstate kontinuálna fáza, ktorá vypĺňa priestor medzi časticami, monofibrilovými vláknami alebo vláknami.

 

"Neistota merania" (2) je charakteristický parameter, ktorý udáva, v akom rozsahu okolo výstupnej hodnoty sa nachádza správna hodnota merateľnej premennej s úrovňou spoľahlivosti 95 %. Zahŕňa nekorigované systematické odchýlky, nekorigovaný mŕtvy chod a náhodné odchýlky (odkaz na ISO 10360-2 alebo VDI/VDE 2617).

 

"Mechanické legovanie" (1) znamená proces legovania, ktorý je výsledkom spájania, lámania a opätovného spájania základného prášku a prášku predzliatiny mechanickým nárazom. Do zliatiny môžu byť zavedené nekovové častice pridaním príslušných práškov.

 

"Tavná extrakcia" (1) je proces "rýchleho tuhnutia" a extrakcie stuhovitého zliatinového produktu vložením krátkeho segmentu rotujúceho schladeného bloku do kúpeľa roztavenej kovovej zliatiny.

Dôležité upozornenie:"Rýchle tuhnutie": tuhnutie roztaveného materiálu pri rýchlosti chladenia nad 1 000 K/s.

 

"Tavné zvlákňovanie" (1) je proces "rýchleho tuhnutia" roztaveného kovového prúdu dopadajúceho na rotujúci schladený blok, pričom sa vytvára vločkovitý, stuhovitý alebo tyčovitý produkt.

Dôležité upozornenie:"Rýchle tuhnutie": tuhnutie roztaveného materiálu pri rýchlosti chladenia nad 1 000 K/s.

 

"Mikropočítačový mikroobvod" (3) znamená "monolitický integrovaný obvod", alebo "mnohočipový integrovaný obvod" obsahujúci aritmetickú logickú jednotku (ALU), schopný vykonávať univerzálne inštrukcie z vnútornej pamäte, o údajoch obsiahnutých vo vnútornej pamäti.

Dôležité upozornenie: Vnútorná pamäť môže byť rozšírená o externú pamäť.

 

"Mikropočítačový mikroobvod" (3) je "monolitický integrovaný obvod" alebo "mnohočipový integrovaný obvod" s aritmetickou logickou jednotkou (ALU) schopný vykonávať všeobecné inštrukcie z vonkajšej pamäte s údajmi nachádzajúcimi sa vo vnútornej pamäti.

Dôležité upozornenie: 1:"Mikropočítačový mikroobvod" bežne nemá zabudovanú pamäť prístupnú používateľovi, hoci pamäť nachádzajúca sa na čipe sa môže použiť na vykonávanie jeho logickej funkcie.

Dôležité upozornenie: 2: Sem patria súbory čipov, ktoré sú navrhnuté tak, aby fungovali spoločne a zabezpečovali funkciu "mikroprocesorového mikroobvodu".

 

"Mikroorganizmy" (1 2) znamenajú prírodné, zosilnené alebo modifikované baktérie, vírusy, mykoplazmy, ricketsie, chlamýdie alebo plesne buď vo forme izolovaných živých kultúr, alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami.

 

"Riadené strely" (1 3 6 7 9) znamenajú kompletné raketové systémy a systémy vzdušných dopravných prostriedkov bez posádky, schopné dopraviť najmenej 500 kg užitočného zaťaženia na vzdialenosť najmenej 300 km.

 

"Monofibrilové vlákno (monofil)" (1) alebo vlákno je najmenší prírastok vlákna, obvykle o priemere niekoľkých mikrometrov.

 

"Monolitický integrovaný obvod" (3) znamená kombináciu pasívnych, aktívnych alebo obojakých "prvkov obvodu", ktoré:

a.

sú tvorené prostredníctvom difúznych procesov, implantačných procesov, procesov usadzovania v alebo na jedinom polovodivom kuse materiálu, takzvanom "čipe";

b.

možno považovať za neoddeliteľne združené a

c.

vykonávajú funkciu (funkcie) obvodu.

Dôležité upozornenie:"Obvodový prvok" je jediná aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

 

"Monospektrálne zobrazovacie snímače" (6) sú schopné získavať obrazové údaje z jedného diskrétneho spektrálneho pásma.

 

"Mnohočipový integrovaný obvod" (3) znamená dva alebo viac "monolitických integrovaných obvodov" pripojených na spoločný "substrát" (nosnú vrstvu).

 

"Spracovanie viacnásobného toku dát" (4) znamená "mikroprogram" alebo takú techniku architektúry zariadenia, ktorá umožňuje súčasné spracovanie dvoch alebo viacerých tokov dát pod kontrolou jedného alebo viacerých tokov inštrukcií takými prostriedkami ako sú:

a.

architektúry počítačového systému SIMD (Single Instruction Multiple Data – viacnásobné údaje v jednoduchých inštrukciách) ako vektorové alebo maticové procesory,

b.

architektúry MSIMD (Multiple Single Instruction Multiple Data – viacnásobné údaje vo viacnásobných jednoduchých inštrukciách),

c.

architektúry MIMD (Multiple Instruction Multiple Data – viacnásobné údaje vo viacnásobných inštrukciách) vrátane takých, ktoré sú pevne spojené, tesne spojené alebo voľne spojené alebo

d.

štruktúrované polia prvkov spracovania vrátane systolických polí.

Dôležité upozornenie:"Mikroprogram" znamená sled základných inštrukcií uložených v špeciálnej pamäti, ktorých vykonanie sa vyvoláva zavedením referenčnej inštrukcie do registra inštrukcií.

 

"Multispektrálne zobrazovacie snímače" (6) sú schopné simultánne alebo sériovo získavať obrazové údaje z dvoch alebo viacerých diskrétnych spektrálnych pásem. Snímače, ktoré majú viac ako dvadsať diskrétnych spektrálnych pásem, sa niekedy uvádzajú ako hyperspektrálne zobrazovacie snímače.

 

"Prírodný urán" (0) je urán obsahujúci zmesi izotopov vyskytujúcich sa v prírode.

 

"Riadiaca jednotka prístupu do siete" (4) je fyzikálne rozhranie so sieťou s distribuovaným spínaním. Používa spoločné médium, ktoré pracuje stále s rovnakou "rýchlosťou digitálneho prenosu" s použitím prideľovania (napr. známka alebo detekcia vysielania) za účelom prenosu. Nezávisle na inom volí balíky dát alebo skupiny dát (napr. IEEE 802) adresované jednotke. Je to montážny celok, ktorý môže byť integrovaný do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňoval komunikačný prístup.

 

"Neurónový počítač" (4) je výpočtové zariadenie konštruované alebo upravené tak, aby imitovalo správanie sa neurónu alebo súboru neurónov, t. j. výpočtové zariadenie, ktoré sa vyznačuje schopnosťou svojho technického vybavenia modulovať hmotnosť a počet prepojení veľkého počtu zložiek výpočtu založených na predchádzajúcich údajoch.

 

"Hladina šumu" (6) je elektrický signál charakterizovaný ako spektrálna hustota. Vzťah medzi "hladinou šumu" označovanou ako medzivrcholová je vyjadrený ako S2 pp = 8N0 (f2-f1), kde Spp je medzivrcholová hodnota signálu (napr. v nanoteslách), N0 je výkonová spektrálna hustota (napr. (nanotesla) 2/Hz) a (f2-f1) definuje šírku daného pásma.

 

"Jadrový reaktor" (0) znamená časti v nádobe reaktora alebo k nej priamo pripojené. Je to zariadenie, ktoré reguluje hladinu výkonu v aktívnej zóne reaktora (štiepnom pásme reaktora) a súčasti, z ktorých obvykle pozostáva, prichádzajú do priameho styku s chladiacim médiom, alebo regulujú primárne chladiace médium v aktívnej zóne reaktora.

 

"Numerické riadenie" (2) znamená automatické riadenie procesu vykonávané zariadením, ktoré využíva numerické údaje bežne zavádzané počas prebiehajúcej operácie (odkaz na ISO 2382).

 

"Cieľový kód" (9) je zariadením vykonateľná forma vhodného vyjadrenia jedného alebo viacerých procesov ("cieľový kód" (zdrojový jazyk), ktorý je konvertovaný pomocou programovacieho systému.

 

"Optické zosilnenie" (5) pri optickej komunikácii znamená techniku zosilnenia, ktorá zavádza zosilnenie optických signálov, ktoré boli vygenerované samostatným optickým zdrojom, bez konverzie na elektrické signály, t. j. s použitím polovodičových optických zosilňovačov a luminiscenčných zosilňovačov s optickými vláknami.

 

"Optický počítač" (4) znamená počítač konštruovaný alebo modifikovaný tak, aby používal na zobrazenie údajov svetlo, a ktorého výpočtové logické prvky sú založené na priamo prepojených optických zariadeniach.

 

"Optický integrovaný obvod" (3) znamená "monolitický integrovaný obvod""hybridný integrovaný obvod" obsahujúci jednu alebo viacero častí navrhnutých tak, aby fungovali ako fotosnímač alebo aby vykonávali optickú alebo elektrooptickú funkciu (funkcie).

 

"Optické prepínanie" (5) znamená trasovanie alebo prepínanie signálov v optickej forme bez konvertovania na elektrické signály.

 

"Celková hustota prúdu"(3) je celkový počet ampér-závitov v cievke (t. j. súčet počtu závitov vynásobený maximálnym prúdom prenášaným každým závitom) vydelený celkovým prierezom cievky (pozostávajúcej zo supravodivých vlákien, kovovej matrice, v ktorej sú tieto supravodivé vlákna uložené, zapuzdrovacieho materiálu, všetkých chladiacich kanálov, atď.).

 

"Účastnícky stav" (7 9) je stav podieľajúci sa na Wassenaarskom usporiadaní. (Pozri www.wassenaar.org).

 

"Špičkový výkon" (6) je energia na jeden impulz v jouloch delená dĺžkou trvania impulzu v sekundách.

 

"Osobná inteligentná karta" (5) znamená inteligentnú kartu, obsahujúca mikroobvod, ktorý bol naprogramovaný na osobitné použitie a používateľ ho nemôže preprogramovať na žiadne iné použite.

 

"Riadenie výkonu" (7) znamená menenie prenášaného výkonu signálu výškomeru tak, aby sa výkon prijímaný vo výške "lietadla" vždy nachádzal na minimálnej hodnote nevyhnutnej na stanovenie výšky.

 

"Prevodníky tlaku" (2) sú zariadenia, ktoré konvertujú namerané hodnoty tlaku na elektrický signál.

 

"Vopred separované" (0 1) je použitie akéhokoľvek procesu určeného na zvýšenie koncentrácie sledovaného izotopu.

 

"Primárna letová kontrola" (7) znamená stabilitu "lietadla" alebo riadenie obratov využívajúce generátory sily/momentu, t. j. vektorovanie aerodynamických kormidiel alebo ťahu (vrtule).

 

"Základný prvok" (4) podľa kategórie 4 je "základný prvok", keď hodnota jeho náhrady predstavuje viac ako 35 % celkovej hodnoty systému, ktorého je prvkom. Hodnota prvku je cena, ktorú za prvok zaplatil výrobca systému alebo systémový integrátor. Celková hodnota je bežná medzinárodná predajná cena pre nespriaznené strany v mieste výroby alebo zlúčenia zásielky.

 

"Výroba" (GTN NTN A11) znamená všetky výrobné fázy ako sú: zostavenie, výrobná technika, výroba, integrácia, montáž, kontrola, skúšanie a zabezpečenie kvality.

 

"Výrobné príslušenstvo" (1 7 9) znamená nástroje, šablóny, upínacie prípravky, vretená, tŕne, formy, lisovnice, raznice, vyrovnávacie mechanizmy, skúšobné zariadenia, ostatné strojné zariadenia a ich súčasti, s obmedzením na tie, ktoré sú zvlášť navrhnuté alebo upravené na "vývoj" alebo jednu alebo viacero etáp "výroby".

 

"Výrobné zariadenie" (7 9) znamená vybavenie a jeho zvlášť navrhnutý softvér integrovaný do inštalácií na "vývoj" jednej alebo viacerých etáp "výroby".

 

"Program"(2 6) znamená postupnosť inštrukcií na realizáciu procesu v podobe alebo konvertibilnej do podoby vykonateľnej elektronickým počítačom.

 

"Kompresia impulzov" (6) znamená kódovanie a spracovanie radarového signálneho impulzu s dlhou dobou trvania na impulz s krátkou dobou trvania pri zachovaní výhod vysokej energie impulzu.

 

"Doba trvania impulzu" (6) je doba trvania "laserového" impulzu meraná na úrovni celkovej šírky pásma a pri polovičnej intenzite (FHWI).

 

"Kvantová kryptografia" (5) je skupina techník na vytvorenie spoločne používaného kľúča pre "kryptografiu" na základe merania kvantovo-mechanických vlastností fyzikálneho systému (vrátane tých fyzikálnych vlastností, ktoré sa výslovne riadia kvantovou optikou, kvantovou teóriou poľa alebo kvantovou elektrodynamikou).

 

"Riadený laser" (6) znamená "laser", v ktorom sa energia ukladá v inverznej transformácii stupňa zaplnenia alebo v optickom rezonátore a následne sa emituje ako impulz.

 

"Pohyblivosť (agilita) radarovej frekvencie" (6) je ľubovoľná technika, ktorá v pseudonáhodnom slede mení nosnú frekvenciu impulzného rádiolokačného vysielača medzi impulzmi alebo medzi skupinami impulzov o hodnotu rovnú alebo väčšiu, ako je šírka pásma impulzu.

 

"Rozptýlené spektrum radaru" (6) znamená ľubovoľnú modulačnú techniku šírenia energie pochádzajúcej zo signálu s relatívne úzkym frekvenčným pásmom na oveľa širšie pásmo frekvencií pri použití náhodného alebo pseudonáhodného kódovania.

 

"Šírka pásma v reálnom čase" (2 3) pre "analyzátory dynamického signálu" je najširší frekvenčný rozsah, ktorý je analyzátor schopný zobraziť alebo odoslať do veľkokapacitnej pamäte bez toho, aby spôsobil akúkoľvek nespojitosť analýzy vstupných údajov. V prípade analyzátorov s viac ako jedným kanálom sa na výpočet používa tá konfigurácia kanálov, ktorá poskytuje najväčšiu "šírku pásma v reálnom čase".

 

"Spracovanie v reálnom čase" (6 7) znamená spracovanie údajov počítačovým systémom zabezpečujúce požadovanú úroveň činnosti počítača ako funkciu disponibilných zdrojov počas garantovanej doby odozvy bez ohľadu na zaťaženie systému pri stimulácii vonkajšou udalosťou.

 

"Žiadané" (GTN 1-9) sa vzhľadom na "technológiu" alebo softvér vzťahuje iba na tú časť "technológie", alebo "softvéru", ktorá obzvlášť zodpovedá za dosiahnutie alebo rozšírenie úrovne riadeného výkonu, charakteristík alebo funkcií. O takúto "požadovanú""technológiu" alebo "softvér" sa môžu deliť rôzne tovary.

 

"Citlivosť" (2) znamená najmenší prírastok meracieho zariadenia; v prípade digitálnych prístrojov je to najmenší platný bit. (pozri ANSI B-89.1.12).

 

"Robot" (2 8) znamená manipulačný mechanizmus, ktorý môže mať spojitú trasu alebo je typu bod-bod, môže používať snímače a vyznačuje sa všetkými týmito vlastnosťami:

a.

je polyfunkčný,

b.

variabilnými pohybmi v trojrozmernom priestore je schopný polohovať alebo priestorovo orientovať materiál, súčiastky, nástroje alebo zvláštne zariadenia,

c.

má zabudované tri alebo viac servozariadení s uzatvorenou alebo otvorenou slučkou, ktorá môže obsahovať krokové motory a

d.

je vybavený "používateľsky dostupnou programovateľnosťou" prostredníctvom reprodukčnej metódy alebo prostredníctvom elektronického počítača, ktorým môže byť programovateľná logická riadiaca jednotka, t. j. bez mechanického zásahu.

Dôležité upozornenie: Uvedená definícia nezahŕňa nasledovné zariadenia:

1.

manipulačné mechanizmy, ktoré sú ovládateľné iba manuálne/teleoperátorom,

2.

manipulačné mechanizmy s fixným sledom, čo sú automatizované pohyblivé zariadenia, pracujúce v súlade s mechanicky fixne naprogramovanými pohybmi. Program je mechanicky obmedzený mechanickými zarážkami ako sú kolíky alebo vačky. Sled pohybov a výber dráh alebo uhlov nie je variabilný a ani meniteľný mechanickými, elektronickými alebo elektrickými prostriedkami,

3.

mechanicky ovládané manipulačné mechanizmy s variabilnou postupnosťou, ktoré sú automatické pohyblivé zariadenia pracujúce v súlade s mechanicky fixovanými naprogramovanými pohybmi. Program je mechanicky obmedzený pevnými, ale nastaviteľnými zarážkami ako sú kolíky alebo vačky. Postupnosť pohybov a výber dráh alebo uhlov je v rámci pevnej štruktúry programu variabilný. Zmeny alebo úpravy štruktúry programu (napr. zmeny kolíkov alebo výmeny vačiek) v jednej alebo viacerých pohybových osiach sa vykonávajú iba mechanickými operáciami,

4.

manipulačné mechanizmy bez servoriadenia s variabilnou postupnosťou, ktoré sú automatizovanými pohyblivými zariadeniami pracujúcimi v súlade s mechanicky pevne naprogramovanými pohybmi. Program je variabilný, ale postupnosť pokračuje iba prostredníctvom binárneho signálu z mechanicky pevných elektrických binárnych zariadení alebo nastaviteľných zarážok,

5.

stohovacie žeriavy definované ako manipulačné systémy s kartézskymi súradnicami vyrábané ako neoddeliteľná súčasť vertikálneho zoskupenia zásobníkov a konštruované tak, aby umožňovali prístup k obsahu týchto zásobníkov určených na skladovanie alebo vyhľadávanie.

 

"Rotačná atomizácia" (1) znamená proces určený na redukciu prúdu alebo nádrže roztaveného kovu na kvapôčky o priemere 500 mikrometrov alebo menej prostredníctvom odstredivej sily.

 

"Predpriadza" (1) je zväzok (obvykle 12-120) približne rovnobežných "prameňov".

Dôležité upozornenie: Prameň "je zväzok monofibrilových vlákien" (obvykle vyše 200) usporiadaných približne rovnobežne.

 

"Hádzanie" (2) (nesústredený beh) znamená radiálny posuv na jednu otáčku hlavného vretena meraný v rovine kolmej na os vretena v bode na vonkajšom alebo vnútornom skúšanom povrchu otáčania (pozri: ISO 230/1 1986, odsek 5.61).

 

"Koeficient mierky" (gyroskop alebo akcelerometer) (7) znamená pomer zmeny výstupu ku zmene vstupu, ktorý sa má merať. Koeficient mierky sa obvykle vyhodnocuje ako sklon priamky, ktorý možno prispôsobiť metódou najmenších štvorcov voči vstupno-výstupným údajom získaným cyklickým obmieňaním vstupu v celom vstupnom rozsahu.

 

"Doba nastavenia" (3) znamená dobu potrebnú na to, aby výstup dosiahol úroveň v rozsahu polovice bitu konečnej hodnoty pri prepínaní medzi ľubovoľnými dvoma úrovňami prevodníka.

 

"SHPL"je ekvivalentom "lasera veľmi vysokého výkonu".

 

"Analyzátory signálu"(3) znamenajú prístroje schopné merať a zobrazovať základné vlastnosti jednofrekvenčných zložiek viacfrekvenčných signálov.

 

"Spracovanie signálu" (3 4 5 6 ) znamená spracovanie externe derivovaných signálov obsahujúcich informácie takými algoritmami ako je zhusťovanie času, filtrácia, extrakcia, selekcia, korelácia, konvolúcia alebo transformácie medzi doménami (napr. rýchla Fourierova transformácia alebo Walshova transformácia).

 

"Softvér" (všetky GSN) znamená skupinu jedného alebo viacerých "programov" alebo "mikroprogramov" zabudovaných v ľubovoľnom hmotnom médiu jazykového objektu.

Dôležité upozornenie:"Mikroprogram" znamená sled základných inštrukcií uložených v špeciálnej pamäti, ktorých vykonanie sa vyvoláva zavedením referenčnej inštrukcie do registra inštrukcií.

 

"Zdrojový kód" (alebo zdrojový jazyk) (4 6 7 9) je vhodné vyjadrenie jedného alebo viacerých procesov, ktoré možno pomocou programovacieho systému previesť do formy, ktorú vie zariadenie vykonať ["cieľový kód" (alebo cieľový jazyk)].

 

"Kozmická loď" (7 9) znamená aktívne a pasívne satelity a vesmírne sondy.

 

"Kvalifikované pre vesmír" (3 6) sa vzťahuje na produkty navrhnuté, vyrobené a odskúšané tak, aby spĺňali zvláštne elektrické, mechanické alebo environmentálne požiadavky na používanie pri vypúšťaní a rozmiestňovaní satelitov alebo systémov pre lety vo veľkých výškach pôsobiacich vo výškach 100 km a vyššie.

 

"Zvláštny štiepny materiál" (0) znamená plutónium 239, urán 233, "urán obohatený izotopmi 235 alebo 233" alebo každý materiál, ktorý obsahuje predtým uvedené.

 

"Špecifický modul" (0 1 9) je Youngov modul v pascaloch, rovnajúci sa N/m2 deleno merná hmotnosť v N/m3 meraná pri teplote (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] a relatívnej vlhkosti (50 ± 5) %.

 

"Špecifická pevnosť v ťahu" (0 1 9) je medza pevnosti v ťahu v pascaloch, rovnajúca sa N/m2 deleno merná hmotnosť v N/m3 meraná pri teplote (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relatívnej vlhkosti (50 ± 5) %.

 

"Splošťovacie chladenie" (1) znamená proces "rýchleho tuhnutia" roztaveného prúdu kovu narážajúceho na chladený blok, pričom vzniká vločkovitý produkt.

Dôležité upozornenie:"Rýchle tuhnutie" je tuhnutie roztaveného materiálu pri rýchlosti chladnutia nad 1 000 K/s.

 

"Rozptýlené spektrum" (5) znamená techniku, ktorou sa energia v pomerne úzkopásmovom komunikačnom kanáli rozptýli do oveľa širšieho energetického spektra.

 

Radar s "rozptýleným spektrom" (6) – pozri "Rozptýlené spektrum radaru".

 

"Stabilita" (7) znamená štandardnú odchýlku (1 sigma) variácie určitého parametra od jeho kalibrovanej hodnoty nameraná za ustálených teplotných podmienok. Možno ju vyjadriť ako funkciu času.

 

"Štáty, ktoré (nie) sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní" (1), sú tie štáty, pre ktoré Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní (ne) nadobudol platnosť. (Pozri www.opcw.org).

 

"Nosič" (3) znamená tabuľu základného materiálu s prepojovacou štruktúrou alebo bez nej, na ktorej alebo v ktorej môžu byť umiestnené "oddelené súčasti", integrované obvody alebo obidvoje.

Dôležité upozornenie: 1:"Samostatná súčasť": zvlášť zbalený "prvok obvodu" s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

Dôležité upozornenie: 2:"Prvok obvodu": jediná aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

 

"Prázdne miesta na nosiči" (6) sú monolitické zlúčeniny s rozmermi vhodnými na výrobu optických prvkov ako sú zrkadlá alebo optické okná.

 

"Nižšia jednotka toxínu" (1) je štrukturálne a funkčne oddelená súčasť celého "toxínu".

 

"Vysokolegované zliatiny" (2 9) znamenajú zliatiny na báze niklu, kobaltu alebo železa vyznačujúce sa vyššou pevnosťou, než ľubovoľné zliatiny radu AISI 300 pri teplotách nad 922 K (649 °C) v drsných vonkajších a prevádzkových podmienkach.

 

"Supravodivé" (1 3 6 8) sú materiály, t. j. kovy, zliatiny alebo zlúčeniny, ktoré môžu úplne stratiť elektrický odpor, t. j. ktoré môžu nadobudnúť nekonečnú elektrickú vodivosť a prenášať veľmi veľké elektrické prúdy bez zahrievania Joulovým teplom.

Dôležité upozornenie:"Supravodivý" stav materiálu individuálne charakterizuje "kritická teplota", kritické magnetické pole, ktoré je funkciou teploty, a kritická hustota prúdu, ktorá je funkciou magnetického poľa a teploty.

 

"Supervýkonný laser" ("SHPL") (6) je "laser" schopný dodávať celú alebo ľubovoľnú časť výstupnej energie nad jeden kJ do 50 milisekúnd alebo ktorého priemerný výkon alebo výkon so stálou vlnou je vyšší ako 20 kW.

 

"Superplastické tvárnenie" (1 2) znamená deformačný proces využívajúci teplo v prípade kovov, ktoré sú bežne charakterizované nízkymi hodnotami predlžovania (menej ako 20 %) pri bode lámavosti stanovenom pri izbovej teplote metódou konvenčného skúšania pevnosti v ťahu dosiahnutie predĺženia počas spracovania, ktoré je najmenej dvojnásobkom takýchto hodnôt.

 

"Symetrický algoritmus" (5) znamená šifrovací algoritmus, ktorý používa rovnaký kľúč pre šifrovanie aj dešifrovanie.

Dôležité upozornenie:"Symetrický algoritmus" sa bežne používa pre dôvernosť údajov.

 

"Sledovanie systému" (6) je spracovaná, korelovaná (fúzia cieľových údajov radaru s plánovanou polohou letu) a aktualizovaná správa o letovej polohe lietadla, ktorú majú k dispozícii dispečeri v stredisku riadenia letovej prevádzky.

 

"Počítač so systolickým usporiadaním" (4) znamená počítač, v ktorom môže používateľ dynamicky ovládať tok a modifikáciu údajov na úrovni logického obvodu (hradla).

 

"Páska" (1) je materiál tkaný z prepletených alebo jednosmerných "monofibrilových vlákien", "prameňov", "predpriadzí", "kúdelí" alebo "priadzí" atď., ktoré sú obvykle predimpregnované živicou.

Dôležité upozornenie:"Prameň" je zväzok "monofibrilových vlákien" (obvykle vyše 200) usporiadaných približne rovnobežne.

 

"Technológia" (všetky GTN NTN ) znamená špecifické informácie nevyhnutné pre "vývoj", "výrobu", alebo "používanie" tovarov. Tieto informácie majú formu "technických údajov" alebo "technickej pomoci".

Dôležité upozornenie: 1:"Technická pomoc" môže mať formu inštrukcií, zručností, prípravy, pracovných znalostí a poradenských služieb a môže v sebe zahŕňať aj prenos "technických údajov".

Dôležité upozornenie: 2:"Technické údaje" môžu mať podobu podrobne prepracovaných plánov, plánov, schém, modelov, vzorcov, tabuliek, konštrukčných návrhov a špecifikácií, príručiek a inštrukcií zapísaných alebo zaznamenaných na iných médiách alebo zariadeniach ako je disk, páska alebo trvalá pamäť.

 

"Preklápacie vreteno" (2) znamená vreteno na upnutie nástroja, ktoré počas procesu obrábania mení uhlovú polohu svojej stredovej čiary vzhľadom k ľubovoľnej inej osi.

 

"Časová konštanta" (6) je čas, ktorý uplynie od použitia svetelného podnetu, kým prírastok prúdu dosiahne hodnotu 1-1/e násobku konečnej hodnoty (t. j. 63 % konečnej hodnoty).

 

"Celkové riadenie letu" (7) znamená automatizované riadenie stavových premenných "lietadla" a letovej dráhy na dosiahnutie cieľov misie reagujúcich na zmeny údajov o cieľoch, nebezpečenstvách a iných "lietadlách" v reálnom čase.

 

"Celková rýchlosť digitálneho prenosu" (5) znamená počet bitov vrátane kódovania linky, pomocných slabík atď. za jednotku času, ktorá uplynie pri prechode medzi príslušným vybavením v systéme digitálneho prenosu.

Dôležité upozornenie: Pozri tiež "Rýchlosť digitálneho prenosu".

 

"Kúdeľ" (1) je zväzok "monofibrilových vlákien", obvykle približne rovnobežných.

 

"Toxíny" (1 2) znamenajú toxíny vo forme zámerne izolovaných prípravkov alebo zmesí bez ohľadu na spôsob výroby, odlišných od toxínov prítomných ako kontaminanty iných materiálov, ako sú patologické vzorky, úroda, potraviny alebo semeništia "mikroorganizmov".

 

"Prenášací laser" (6) znamená "laser," v ktorom sa druhy vysielajúce laserový lúč excitujú prenosom energie prostredníctvom zrážky atómu alebo molekuly nevysielajúcej laserový lúč s takými druhmi atómov alebo molekúl, ktoré vysielajú laserový lúč.

 

"Laditeľný" (6) znamená schopnosť "lasera" produkovať kontinuálny výkon na všetkých vlnových dĺžkach v rozsahu niekoľkých prechodov "lasera". Čiarovo voliteľný "laser" produkuje diskrétne vlnové dĺžky v rámci jedného prechodu "lasera" a nepovažuje sa za "laditeľný".

 

"Letecký dopravný systém bez posádky" (UAV) (9) je akékoľvek lietadlo, ktoré je schopné vzlietnuť a vydržať riadený let a navigáciu bez prítomnosti človeka na palube.

 

"Urán obohatený izotopmi 235 alebo 233" (0) znamená urán obsahujúci izotopy 235, 233 alebo obidva v takom množstve, že relatívne zastúpenie súčtu týchto izotopov voči izotopu 238 je vyššie, než pomer izotopu 235 k izotopu 238, ktorý sa vyskytuje v prírode (pomer izotopov 0,71 %).

 

"Používanie" (všetky GTN NTN) znamená prevádzkovanie, inštalovanie (vrátane inštalovania na mieste), údržbu (kontrolu), opravy, generálnu opravu a renováciu.

 

"Programovateľnosť dostupná používateľovi" (6) znamená vlastnosť umožňujúcu používateľovi vkladať, opravovať alebo nahrádzať "programy" inými spôsobmi, než:

a.

fyzickou zmenou zapojenia alebo prepojení alebo

b.

nastavením funkčných kontrol vrátane zadania parametrov.

 

"Vakcína" (1) je liečivý produkt farmaceutického zloženia s licenciou alebo s povolením na predaj alebo klinické skúšanie regulačných orgánov buď v krajine svojej výroby alebo použitia, ktorý je určený na stimuláciu ochrannej imunologickej reakcie u ľudí alebo zvierat s cieľom zabrániť ochoreniu tých, ktorým bola podaná.

 

"Vákuová atomizácia" (1) znamená proces redukcie prúdu roztaveného kovu na kvapôčky o priemere 500 mikrometrov alebo menej rýchlym vývinom rozpusteného plynu pôsobením vákua.

 

"Nosné plochy s variabilnou geometriou" (7) znamenajú používanie klapiek alebo vyvažovacích plôšok s odtokovou hranou, slotov s vodiacou hranou alebo otočného zošikmenia prednej časti, ktorých polohu možno regulovať počas letu.

 

"Priadza" (1) je zväzok spletených "prameňov".

Dôležité upozornenie:"Prameň" je zväzok "monofibrilových vlákien" (obvykle vyše 200) usporiadaných približne rovnobežne.

AKRONYMY A SKRATKY POUŽÍVANÉ V TEJTO PRÍLOHE.

Ak sa akronym alebo skratka používa ako definovaný pojem, nachádza sa v časti "Definície pojmov používaných v tejto prílohe".

Akronym alebo skratka

Význam

ABEC

Výbor inžinierov pre radiálne ložiská

AGMA

Americké združenie výrobcov ozubených kolies

AHRS

sústavy odkazov na stanoviská a záhlavia

AISI

Americký inštitút pre železo a oceľ

ALU

aritmetická logická jednotka

ANSI

Americký národný normalizačný ústav

ASTM

Americká spoločnosť pre skúšobníctvo a materiály

ATC

riadenie leteckej prevádzky

AVLIS

oddeľovanie izotopov atómovým laserom v parnej fáze

CAD

automatizované projektovanie

CAS

služba chemických abstraktov

CCITT

Medzinárodný poradný telegrafný a telefónny výbor

CDU

riadiaca a zobrazovacia jednotka

CEP

pravdepodobná cyklická chyba

CNTD

tepelné vylučovanie s riadenou tvorbou kryštalizačných jadier

CRISLA

chemická reakcia v dôsledku aktivácie izotopovo-selektívnym laserom

CVD

chemické vylučovanie z plynnej fázy

CW

bojové chemické látky

(CW) (pre lasery)

stála vlna

DME

zariadenie na meranie vzdialenosti

DS

smerové stuhnutie

EB-PVD

fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár pomocou elektrónového lúča

EBU

Európska vysielacia únia

ECM

elektrochemické opracovanie

ECR

elektrónová cyklotrónová rezonancia

EDM

stroje na elektroerozívne obrábanie

EEPROMS

elektricky vymazateľná programovateľná trvalá pamäť

EIA

Združenie elektronického priemyslu

EMC

elektromagnetická kompatibilita

ETSI

Európsky inštitút pre telekomunikačné normy

FFT

rýchla Fourierova transformácia

GLONASS

satelitný systém pre globálnu navigáciu

GPS

systém pre globálne určovanie polohy

HBT

heterobipolárne tranzistory

HDDR

digitálny záznam vysokej hustoty

HEMT

tranzistory s vysokou pohyblivosťou elektrónov

ICAO

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo

IEC

Medzinárodná elektrotechnická komisia

IEEE

Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov

IFOV

okamžité zorné pole

ILS

presný pristávací rádiový systém

IRIG

skupina prístrojovej techniky so vzájomne prepojeným rozsahom

ISAR

radar s inverzným syntetickým otvorom (apertúrou)

ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

ITU

Medzinárodná telekomunikačná únia

JIS

Japonská priemyselná norma

JT

Joule/Thomson

LIDAR

detekcia a meranie dĺžky svetla

LRU

riadková výmenná jednotka

MAC

autentizačný kód správy

Mach

pomer rýchlosti objektu k rýchlosti zvuku (podľa Ernsta Macha)

MLIS

izotopické oddeľovanie pomocou molekulárneho lasera

MLS

pristávacie mikrovlnné systémy

MOCVD

organické chemické vylučovanie kovov z plynnej fázy

MRI

magnetické rezonančné zobrazovanie

MTBF

stredná doba bezporuchovej prevádzky

Mtops

milión teoretických operácií za sekundu

MTTF

stredná doba do výskytu poruchy

NBC

jadrový, biologický a chemický

NDT

skúška bez porušenia materiálu

PAR

približovací radar

PIN

osobné identifikačné číslo

ppm

počet častíc na milión

PSD

výkonová spektrálna hustota

QAM

kvadratúrna amplitúdová modulácia

RF

rádiofrekvencia

SACMA

Združenie dodávateľov zdokonalených kompozitných materiálov

SAR

radar so syntetickým otvorom

SC

monokryštál

SLAR

letecký radar s bočným výhľadom

SMPTE

Spoločnosť filmových a televíznych technikov

SRA

dielensky vymeniteľný montážny celok

SRAM

statická pamäť s ľubovoľným výberom

SRM

metódy, ktoré odporúča SACMA

SSB

jedno postranné pásmo

SSR

sekundárny prehľadový radar

TCSEC

spoľahlivé kritéria vyhodnocovania počítačových systémov

TIR

celkové indikované snímanie

UV

ultrafialový

UTS

medza pevnosti v ťahu

VOR

všesmerový rozsah veľmi vysokej frekvencie

YAG

ytriovo/hlinitý granát

KATEGÓRIA 0

JADROVÉ MATERIÁLY, PROSTRIEDKY A PRÍSLUŠENSTVO

0A
Systémy, zariadenia a súčasti

0A001
"Jadrové reaktory" a ich zvlášť navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a.

"Jadrové reaktory" schopné prevádzky, ako je udržiavať riadenú autonómnu reťazovú štiepnu reakciu;

b.

Kovové nádoby alebo hlavné časti v dielni vyrobené, zvlášť navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali aktívnu zónu "jadrového reaktora" vrátane hlavy nádoby reaktora pre tlakovú nádobu reaktora;

c.

Manipulačné zariadenie zvlášť navrhnuté alebo upravené na vkladanie paliva do alebo vyberanie z "jadrového reaktora";

d.

Regulačné tyče zvlášť navrhnuté alebo upravené na riadenie štiepneho procesu v "jadrovom reaktore", ich podporné alebo závesné konštrukcie, mechanizmus pohonu tyčí a vodiace rúrky tyčí;

e.

Tlakové rúrky zvlášť navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali palivové články a primárne chladiace médium v "jadrovom reaktore" pri prevádzkovom tlaku vyššom ako 5,1 MPa;

f.

Zirkóniový kov a zliatiny vo forme rúrok alebo sústav rúrok s pomerom hafnia a zirkónia menej ako 1:500 hmotnostných dielov, zvlášť navrhnuté alebo upravené na používanie v "jadrovom reaktore";

g.

Čerpadlá pre chladiace médium zvlášť navrhnuté alebo upravené na cirkuláciu primárneho chladiaceho média "nukleárnych reaktorov";

h.

"Vnútorné časti reaktorov" zvlášť navrhnuté alebo upravené na používanie v "jadrovom reaktore" vrátane podporných stĺpov pre aktívnu zónu reaktora, palivových kanálikov, tepelných štítov, usmerňovačov toku, platní roštu aktívnej zóny reaktora a platní difúzora;

Poznámka: V 0A001h "vnútorné časti jadrového reaktora" znamenajú ľubovoľnú väčšiu konštrukciu v nádobe reaktora, ktorá má jednu alebo viacero funkcií, ako napríklad podopieranie aktívnej zóny, udržiavanie orientácie paliva, smerovanie toku primárneho chladiaceho média, zabezpečovanie radiačných štítov pre nádobu reaktora a vedenie prístrojového vybavenia v aktívnej zóne jadrového reaktora.

i.

Výmenníky tepla (parné generátory) zvlášť navrhnuté alebo upravené na používanie v primárnom okruhu chladiaceho média "jadrového reaktora";

j.

Prístroje na detekciu a meranie neutrónov zvlášť navrhnuté alebo upravené na stanovovanie úrovne toku neutrónov v aktívnej zóne "jadrového reaktora".

0B
Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

0B001
Závod na oddeľovanie izotopov "prírodného uránu", "ochudobneného uránu" a "zvláštnych štiepnych materiálov", a jeho zvlášť navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a.

Závod zvlášť navrhnutý na oddeľovanie izotopov "prírodného uránu", "ochudobneného uránu" a "zvláštnych štiepnych materiálov":

1.

Závod na separáciu izotopov plynovou odstredivkou;

2.

Závod na separáciu izotopov difúziou plynov;

3.

Závod na aerodynamickú separáciu izotopov;

4.

Závod na separáciu izotopov chemickou výmenou;

5.

Závod na separáciu izotopov výmenou iónov;

6.

Závod na separáciu izotopov atómovým "laserom" v parnej fáze (AVLIS);

7.

Závod na separáciu izotopov molekulárnym "laserom" (MLIS);

8.

Závod na separáciu plazmy;

9.

Závod na elektromagnetickú separáciu izotopov;

b.

Plynové odstredivky, sústavy a súčasti, zvlášť navrhnuté alebo upravené pre proces separácie izotopov plynovou odstredivkou takto:

Poznámka: V 0B001.b "materiál s vysokým pomerom pevnosti voči hustote" znamená ľubovoľný materiál spomedzi týchto:

a.

oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu s medzou pevnosti v ťahu 2 050 MPa alebo vyššou;

b.

hliníkové zliatiny s medzou pevnosti v ťahu 460 MPa alebo vyššou; alebo;

c.

"vláknité alebo vláknové materiály" so "zvláštnym modulom" vyšším ako 3,18 × 106 m a so "špecifickou pevnosťou v ťahu" vyššou ako 76,2 × 103 m.

1.

Plynové odstredivky;

2.

Kompletné rotorové sústavy;

3.

Rúrkové valce rotora s hrúbkou steny 12 mm alebo menej, o priemere 75 mm až 400 mm, vyrobené z "materiálov s vysokým pomerom pevnosti a hustoty";

4.

Krúžky alebo vlnovce s hrúbkou steny 3 mm alebo menej, o priemere 75 mm až 400 mm, navrhnuté tak, aby miestne podopierali rúrku rotora alebo aby sa spojilo niekoľko rúrok vyrobené z "materiálov s vysokým pomerom pevnosti a hustoty";

5.

Usmerňovače toku o priemere 75 mm až 400 mm určené pre montáž do rúrky rotora, vyrobené z "materiálov s vysokým pomerom pevnosti a hustoty";

6.

Horné alebo spodné uzávery o priemere 75 mm až 400 mm lícujúce s koncami rúrky rotora, vyrobené z "materiálov s vysokým pomerom pevnosti a hustoty";

7.

Magnetické závesné ložiská pozostávajúce z kruhového prstencového magnetu zaveseného v plášti vyrobenom z "materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6" alebo nimi chráneného, s obsahom tlmiaceho média a s magnetickou spojkou s pólovým nadstavcom alebo s druhým magnetom namontovaným na hornom uzávere rotora;

8.

Zvlášť upravené ložiská pozostávajúce z montážneho celku s otočným uzáverom namontovaným na tlmiči;

9.

Molekulové čerpadlá pozostávajúce z valcov s vnútorne obrobenými alebo pretláčanými skrutkovitými žliabkami a vnútorne opracovanými otvormi;

10.

Prstencovité statory motora pre viacfázové striedavé motory s hysteréziou (alebo reluktanciou) pre synchrónny chod vo vákuu vo frekvenčnom rozsahu 600 až 2 000 Hz a vo výkonovom rozsahu 50 až 1 000 voltampér;

11.

Plášť/recipienty odstredivky, do ktorých sa umiestni súprava rúrok rotora plynovej odstredivky pozostávajúcej z tuhého valca s hrúbkou steny do 30 mm s presne opracovanými koncami a vyrobené z alebo chránené "materiálmi odolnými voči korózii pôsobením UF6";

12.

Lopatky pozostávajúce z rúrok o vnútornom priemere do 12 mm na extrakciu plynného UF6 z rúrok rotora odstredivky pomocou Pitotovej trubice vyrobenej z "materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6" alebo nimi chránenej;

13.

Meniče frekvencie (konvertory alebo invertory) zvlášť navrhnuté alebo upravené na napájanie statorov motorov na obohatenie plynovej odstredivky, ktorá má všetky nasledujúce vlastnosti a pre tento účel zvlášť navrhnuté súčasti:

a.

viacfázový výstup 600 až 2 000 Hz;

b.

regulácia frekvencie lepšia ako 0,1 %;

c.

harmonické skreslenie menšie ako 2 % a

d.

účinnosť vyššia ako 80 %;

c.

Príslušenstvo a súčasti zvlášť navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania plynnou difúziou:

1.

Bariéry pre plynnú difúziu vyrobené z poréznych kovových, polymérových alebo keramických "materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6" s veľkosťou pórov 10 až 100 Nm, o hrúbke 5 mm alebo menej, a v prípade rúrkovitých tvarov o priemere 25 mm alebo menej;

2.

Telesá plynových difúzorov vyrobené z "materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6" alebo nimi chránených;

3.

Kompresory (objemové, odstredivé a axiálne) alebo plynové dúchadlá s objemovým výkonom nasávania 1 m3/min alebo viac UF6 a s výtlačným tlakom až 666,7 kPa, vyrobené z "materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6" alebo nimi chránených;

4.

Rotačné upchávky hriadeľa pre kompresory a dúchadlá uvedené v 0B001.c.3 a navrhnuté pre rýchlosť vnikania pufrového plynu nižšiu ako 1 000 cm3/min;

5.

Výmenníky tepla vyrobené z hliníka, medi, niklu alebo zliatin s obsahom niklu viac ako 60 %, alebo kombinácie týchto kovov v podobe plátovaných rúrok, navrhované do prevádzky pri nižšom ako atmosférickom tlaku s rýchlosťou úniku, ktorá obmedzuje nárast tlaku na menej ako 10 Pa za hodinu pri rozdiele tlakov 100 kPa;

6.

Vlnovcové ventily vyrobené z "materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6" alebo nimi chránených, s priemerom 40 až 1 500 mm;

d.

Zariadenia a súčasti zvlášť navrhnuté alebo upravené pre proces aerodynamického oddeľovania:

1.

Oddeľovacie dýzy pozostávajúce zo štrbinovitých zakrivených kanálikov s polomerom zakrivenia menej ako 1 mm, odolné voči korózii pôsobením UF6, a vybavené reznými hranami nachádzajúcimi sa v dýze, ktoré oddeľujú plyn prúdiaci dýzou do dvoch prúdov;

2.

Prúdením poháňané valcovité alebo kónické rúrky (vírivé rúrky) s tangenciálnym vstupom, vyrobené z a chránené "materiálmi odolnými voči korózii pôsobením UF6" s priemerom 0,5 až 4 cm a s pomerom dĺžky a priemeru 20:1 alebo menej a s jedným alebo viacerými tangenciálnymi vstupmi;

3.

Kompresory (objemové, odstredivé a axiálne) alebo plynové dúchadlá s objemovým výkonom nasávania 2 m3/min alebo viac, vyrobené z "materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6" alebo nimi chránených a ich otáčavé hriadeľové upchávky;

4.

Výmenníky tepla vyrobené z "materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6" alebo nimi chránené;

5.

Plášte prvkov aerodynamického oddeľovania vyrobené z "materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6" alebo nimi chránené, v ktorých budú umiestnené vírivé rúrky alebo oddeľovacie dýzy;

6.

Vlnovcové ventily vyrobené z "materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6" alebo nimi chránených priemerom 40 až 1 500 mm;

7.

Procesné systémy na oddeľovanie UF6 z nosného plynu (vodík alebo hélium) na obsah UF6 1 ppm alebo menej, vrátane:

a.

kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153 K (–120 °C) alebo nižšie;

b.

kryogénne chladiace jednotky schopné dosahovať teploty 153 K (–120 °C) alebo nižšie;

c.

jednotky so separačnými dýzami a vírivými rúrkami určené pre oddeľovanie UF6 od nosného plynu;

d.

vymrazovačky UF6 schopné dosahovať teploty 253 K (–20 °C) alebo nižšie;

e.

Zariadenia a súčasti zvlášť navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania s chemickou výmenou:

1.

Rýchlovýmenné kvapalinové pulzačné kolóny s dobou zádrže v danom stupni 30 sekúnd alebo menej a odolné voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. vyrobené z vhodných plastových materiálov ako sú fluórokarbónové polyméry alebo sklo alebo nimi chránené);

2.

Rýchlovýmenné kvapalinové odstredivé reaktory s dobou zádrže v danom stupni 30 sekúnd alebo menej a odolné voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. vyrobené z vhodných plastových materiálov ako sú fluórokarbónové polyméry alebo sklo alebo nimi chránené);

3.

Elektrochemické redukčné články odolné voči koncentrovaným roztokom kyseliny chlorovodíkovej určenej na redukciu uránu z jedného mocenstva na iné;

4.

Podávacie zariadenie pre elektrochemické redukčné články na odstránenie U+4 z organického prúdu pre tie časti, ktoré prichádzajú do styku s technologickou parou, sú vyrobené z vhodných materiálov alebo sú nimi chránené (napr. sklo, fluórokarbónové polyméry, polyfenylsulfát, polyétersulfón a grafit impregnovaný živicou;

5.

Systémy na prípravu nástreku pre výrobu roztoku chloridu uránového vysokej čistoty, pozostávajúce zo zariadenia na rozpúšťanie, na extrakciu rozpúšťadlom a/alebo výmenu iónov na čistenie a elektrolyzéry na redukciu uránu U+6 alebo U+4 na U+3;

6.

Systémy na oxidáciu uránu U+3 na U+4;

f.

Zariadenia a súčasti zvlášť navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania pomocou výmeny iónov:

1.

Rýchlo reagujúce živice na výmenu iónov, pelikulárne alebo pórovité makroretikulárne živice, ktorých aktívne chemické výmenné skupiny sa obmedzujú na povrchovú vrstvu neaktívnej pórovitej nosnej štruktúry a iných kompozitných štruktúr v ľubovoľnej vhodnej forme vrátane častíc alebo vlákien o priemere 0,2 mm alebo menej, odolné voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej a navrhnuté tak, aby ich polčas rýchlosti výmeny bol kratší ako 10 sekúnd a aby boli schopné činnosti pri teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C);

2.

Ionexové kolóny (cylindrické) o priemere nad 1 000 mm vyrobené z materiálov odolných voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej alebo nimi chránené (napr. titán alebo fluórokarbónové plasty), schopné činnosti pri teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C); a tlakoch nad 0,7 MPa;

3.

Refluxné systémy na výmenu iónov (systémy na chemickú alebo elektrochemickú oxidáciu alebo redukciu) na regeneráciu chemických redukčných alebo oxidačných činidiel používaných v ionexových obohacovaných kaskádach;

g.

Zariadenia a súčasti zvlášť navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania izotopov atomárnym laserom v parnej fáze (AVLIS):

1.

Vysokovýkonné stripovacie alebo rastrovacie delá s elektrónovým lúčom s užitočným výkonom nad 2,5 kW/cm na použitie v systémoch na odparovanie uránu;

2.

Systémy na manipuláciu tekutého kovového uránu určené pre roztavený urán alebo zliatiny uránu, pozostávajúce z téglikov vyrobených z vhodných materiálov odolných voči teplu a korózii alebo nimi chránených (napr. tantal, ytriom potiahnutý grafit, grafit obalený oxidmi iných kovov vzácnych zemín alebo ich zmesami) a zo zariadenia na chladenie týchto téglikov;

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 2A225.

3.

Kolektorové systémy produktu a zvyškov vyrobené z materiálov odolných voči teplu a korózii pôsobením parného alebo kvapalného uránu ako je ytriom potiahnutý grafit alebo tantal alebo nimi potiahnuté;

4.

Telesá separátorových modulov (valcovité alebo pravouhlé nádoby), v ktorých bude umiestnený zdroj pár kovového uránu, delo s elektrónovým lúčom a kolektory produktu a zvyškov;

5.

"Lasery" alebo "laserové" systémy na oddeľovanie izotopov uránu so stabilizátorom frekvencie spektra určené na prevádzku počas dlhších časových období;

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 6A005 A 6A205.

h.

Zariadenia a súčasti zvlášť navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania izotopov molekulárnym "laserom" (MLIS) alebo chemickou reakciou aktiváciou izotopov selektívnym laserom (CRISLA):

1.

Nadzvukové expanzné dýzy na chladenie zmesí UF6 a nosného plynu na 150 K (–123 °C) alebo menej a vyrobené z "materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6";

2.

Kolektory na produkt chloridu uraničného (UF5) pozostávajúce z filtra, z nárazových alebo cyklónových kolektorov alebo z ich kombinácií, a vyrobené z "materiálov odolných voči korózii pôsobením UF5/UF6";

3.

Kompresory vyrobené z "materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6" alebo nimi chránené a ich otáčavé hriadeľové upchávky;

4.

Zariadenie na fluórovanie UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);

5.

Technologické systémy na oddeľovanie UF6 od nosného plynu (napr. dusík alebo argón) vrátane:

a.

kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153 K (–120 °C) alebo nižšie;

b.

jednotky na kryogénne chladenie schopné dosahovať teploty 153 K (–120 °C) alebo menej;

c.

vymrazovače UF6 schopné dosahovať teploty 253 K (–20 °C) alebo menej;

6.

"Lasery" alebo "laserové" systémy na oddeľovanie izotopov uránu so stabilizátorom frekvencie spektra určené na prevádzku počas dlhších časových období.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 6A005 A 6A205.

i.

Zariadenia a súčasti zvlášť navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania plazmy:

1.

Zdroje mikrovlnnej energie a antény na produkovanie alebo urýchľovanie iónov, s výstupnou frekvenciou nad 30 GHz a s priemerným energetickým výkonom nad 50 kW;

2.

Vysokofrekvenčné cievky na excitáciu iónov pre frekvencie nad 100 kHz schopné zvládnuť priemerný výkon nad 40 kW;

3.

Systémy na generovanie uránovej plazmy;

4.

Systémy na manipuláciu s tekutým kovom určené pre roztavený urán alebo zliatiny uránu, pozostávajúce z téglikov vyrobených z vhodných materiálov odolných voči teplu a korózii alebo nimi chránených (napr. tantal, ytriom potiahnutý grafit, grafit obalený oxidmi iných kovov vzácnych zemín alebo ich zmesami) a zo zariadenia na chladenie týchto téglikov;

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 2A225.

5.

Kolektorové systémy pre produkt a zvyšky vyrobené z materiálov odolných voči teplu a korózii účinkom parného alebo pár uránu, ako je ytriom potiahnutý grafit alebo tantal, alebo nimi chránené;

6.

Telesá pre modul separátora (valcovité), v ktorom bude umiestnený zdroj uránovej plazmy, vysoko frekvenčná budiaca cievka a kolektory pre produkt a zvyšky vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (napr. nehrdzavejúca oceľ);

j.

Zariadenia a súčasti zvlášť navrhnuté alebo upravené pre proces elektromagnetického oddeľovania:

1.

Jednoduché alebo viacnásobné zdroje iónov pozostávajúce zo zdroja pár, ionizátora a urýchľovača lúča vyrobené z vhodných nemagnetických materiálov (napr. grafitu, nehrdzavejúcej ocele alebo medi), schopné zabezpečiť celkový prúd iónového lúča 50 mA alebo viac;

2.

Platne iónového kolektora na zber iónových lúčov obohateného alebo ochudobneného uránu pozostávajúce z dvoch alebo viacerých štrbín alebo komôr vyrobených z vhodných nemagnetických materiálov (napr. grafitu alebo nehrdzavejúcej ocele);

3.

Vákuové telesá pre elektromagnetické odlučovače uránu vyrobené z nemagnetických materiálov (napr. nehrdzavejúcej ocele) navrhnuté na činnosť pri tlakoch 0,1 Pa alebo menej;

4.

Magnetické pólové nástavce o priemere nad 2 m;

5.

Vysokonapäťové napájanie pre zdroje iónov vyznačujúce sa všetkými týmito charakteristikami:

a.

schopné nepretržitej prevádzky;

b.

výstupné napätie 20 000 V alebo viac;

c.

výstupný prúd 1A alebo viac a

d.

regulácia napätia lepšia ako je 0,01 % počas 8 hodín;

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 3A227.

6.

Napájanie magnetu (vysoký výkon, jednosmerný prúd) vyznačujúce sa všetkými týmito charakteristikami:

a.

schopné nepretržitej prevádzky s výstupom prúdu 500 A alebo viac a s napätím 100 V alebo viac a

b.

regulácia prúdu alebo napätia lepšia ako 0.01 % počas 8 hodín;

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 3A226.

0B002
Zvlášť navrhnuté alebo upravené pomocné systémy, zariadenia a súčasti pre závod na oddeľovanie izotopov uvedený v 0B001, vyrobené z "materiálov odolných voči korózii účinkom UF6" alebo nimi chránené;

a.

dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF6 do procesu obohacovania;

b.

desublimátory alebo vymrazovače používané na odstraňovanie UF6 z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí;

c.

stanice pre produkt a zvyšky určené na transfer UF6 do zásobníkov;

d.

stanice na skvapalňovanie alebo tuhnutie používané na odstraňovanie UF6 z procesu obohacovania komprimáciou, ochladzovaním a konverziou UF6 na kvapalné alebo tuhé skupenstvo;

e.

potrubné systémy a systémy zberných rúrok zvlášť navrhnuté na manipuláciu s UF6 v plynnej difúzii, odstredivke alebo aerodynamických kaskádach;

f.

1.

Vákuové rozdeľovacie potrubia alebo vákuové zberné rúrky s kapacitou na saní 5 m3/min alebo viac; alebo

2.

Vákuové čerpadlá zvlášť navrhnuté na použitie v atmosférach s výskytom UF6;

g.

hmotnostné spektrometre/zdroje iónov UF6 zvlášť navrhnuté alebo upravené na odber priamych vzoriek suroviny, produktu alebo zvyškov z prúdu plynného UF6, vyznačujúce sa všetkými týmito charakteristikami:

1.

rozlišovacia schopnosť jednotky pre hmotnosť nad 320 amu (atómová hmotnostná jednotka);

2.

zdroje iónov zostrojené z nichrómu alebo monelu alebo nimi potiahnuté, alebo poniklované;

3.

ionizačné zdroje na bombardovanie elektrónmi; a

4.

kolektorový systém vhodný pre izotopovú analýzu.

0B003
Závod na konverziu uránu a zariadenia zvlášť navrhnuté alebo upravené na tento účel:

a.

systémy na konverziu koncentrátov uránovej rudy na UO3;

b.

systémy na konverziu UO3 na UF6;

c.

systémy na konverziu UO3 na UO2;

d.

systémy na konverziu UO2 na UF4;

e.

systémy na konverziu UF4 na UF6;

f.

systémy na konverziu UF4 na kovový urán;

g.

systémy na konverziu UF6 na UO2;

h.

systémy na konverziu UF6 na UF4;

i.

systémy na konverziu UO2 na UCl4.

0B004
Závod na výrobu alebo koncentráciu ťažkej vody, deutéria alebo zlúčením deutéria, zvlášť navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a.

závod na výrobu ťažkej vody, deutéria alebo zlúčenín deutéria:

1.

závod na výmenu voda-sírovodík;

2.

závod na výmenu amoniak- vodík;

b.

Zariadenia a súčasti:

1.

veže na výmenu voda-sírovodík vyrobené z ušľachtilej uhlíkovej ocele (napr. ASTM A516) o priemere 6 až 9 m schopné prevádzky pri tlakoch najmenej 2 MPa a s prídavkom na koróziu najmenej 6 mm;

2.

jednostupňové (nízkotlakové, t. j. 0,2 MPa) odstredivé dúchadlá alebo kompresory na cirkuláciu sírovodíkového plynu (t. j. plynu obsahujúceho viac ako 70 % sírovodíka), s výkonnosťou najmenej 56 m3/s v prípade činnosti pri tlaku na saní najmenej 1,8 MPa a s upchávkami konštruovanými na prevádzku v prostredí s výskytom mokrého sírovodíka;

3.

veže na výmenu amoniak – vodík výšky najmenej 35 m, o priemere 1,5 až 2,5 m schopné prevádzky pri tlaku nad 15 MPa;

4.

vnútorné časti veží vrátane stupňových kontaktorov a stupňových čerpadiel, tiež ponorných, na výrobu ťažkej vody pri použití procesu výmeny amoniak – vodík;

5.

krakovacie jednotky amoniaku s prevádzkovými tlakmi najmenej 3 MPa na výrobu ťažkej vody pri použití procesu výmeny amoniak – vodík;

6.

infračervené absorpčné analyzátory schopné "on-line" analýzy pomeru vodík – deutérium pri koncentráciách deutéria najmenej 90 %;

7.

katalytické horáky na konverziu obohateného plynného deutéria na ťažkú vodu použitím procesu výmeny amoniak – vodík;

8.

kompletné systémy na zvýšenie kvality ťažkej vody alebo ich kolóny na koncentráciu deutéria s kvalitou vhodnou pre reaktor.

0B005
Závod zvlášť navrhnutý na výrobu palivových článkov pre "jadrový reaktor" a jeho zariadenia zvlášť navrhnuté alebo upravené na tento účel:

Poznámka: Do závodu na výrobu palivových článkov pre "jadrový reaktor" patrí zariadenie, ktoré:

a.

bežne prichádza do priameho styku s výrobným tokom jadrových materiálov alebo ktoré priamo spracováva alebo riadi výrobný tok jadrových materiálov;

b.

utesňuje jadrové materiály v puzdre palivového článku;

c.

kontroluje neporušenosť puzdra alebo tesnenia; alebo

d.

kontroluje konečnú úpravu hermeticky uzavretého paliva.

0B006
Závod na prepracovanie ožiarených palivových článkov "jadrového reaktora" jeho zvlášť navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti.

Poznámka: 0B006 zahŕňa:

a.

závod na prepracovanie ožiarených palivových článkov jadrového reaktora vrátane zariadenia a súčastí, ktoré bežne prichádzajú do priameho styku s ožiareným palivom a hlavnými prúdmi jadrového materiálu a štiepnych produktov alebo ich priamo regulujú;

b.

stroje na sekanie alebo drvenie palivových článkov, t. j. diaľkovo ovládané zariadenia určené na rezanie, sekanie, drvenie alebo strihanie palivových systémov, zväzkov alebo tyčí ožiarených jadrovým reaktorom;

c.

zariadenia na rozpúšťanie, kriticky bezpečné nádrže (t. j. nádrže s malým priemerom, kruhovité alebo ploché), zvlášť navrhnuté alebo upravené na rozpúšťanie ožiareného paliva jadrového reaktora, ktoré sú schopné odolávať horúcim, vysoko korozívnym kvapalinám a ktoré možno diaľkovo plniť a udržiavať;

d.

extraktory s protiprúdom rozpúšťadla a zariadenia pre proces výmeny iónov zvlášť navrhnuté alebo upravené na použitie v závode na spracovanie ožiareného "prírodného uránu", "ochudobneného uránu" alebo "zvláštnych štiepnych materiálov";

e.

zásobné alebo skladovacie nádoby zvlášť navrhnuté na kritickú bezpečnosť a odolnosť voči korozívnym účinkom kyseliny dusičnej;

Poznámka: Zásobné alebo skladovacie nádoby môžu mať tieto charakteristiky:

1.

steny alebo vnútorné konštrukcie s ekvivalentom bóru najmenej 2 % (počítané pre všetky zastúpené prvky podľa definície definované v upozornení k C004);

2.

u nádob tvaru valca maximálneho priemeru 175 mm alebo

3.

u plochých alebo kruhovitých nádob maximálnej šírky 75 mm;

f.

prístroje na riadenie procesu zvlášť navrhnuté alebo upravené na monitorovanie alebo reguláciu prepracovania ožiareného "prírodného uránu", "ochudobneného uránu" alebo "zvláštnych štiepnych materiálov".

0B007
Závod na konverziu plutónia a zariadenia zvlášť navrhnuté alebo upravené na tieto účely:

a.

systémy na konverziu dusičnanu plutónia na oxid;

b.

systémy na výrobu kovového plutónia.

0C
Materiály

0C001
"Prírodný urán" alebo "ochudobnený urán" alebo tórium v podobe kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu a ľubovoľný iný materiál obsahujúci jednu alebo viacero uvedených zložiek.

Poznámka: Podľa 0C001 sa neriadi:

a.

najviac štyri gramy "prírodného uránu" alebo "ochudobneného uránu", ak sa nachádzajú v snímacej súčasti prístrojov;

b.

"ochudobnený urán" zvlášť vyrobený pre tieto civilné nejadrové aplikácie:

1.

tienenie;

2.

balenie;

3.

záťaže s hmotnosťou najviac 100 kg;

4.

protizávažia s hmotnosťou najviac 100 kg;

c.

zliatiny s obsahom tória menej ako 5 %;

d.

keramické výrobky s obsahom tória, ktoré boli vyrobené pre nejadrové aplikácie.

0C002
"Zvláštne štiepne materiály"

Poznámka: Podľa 0C002 sa neriadia najviac štyri "efektívne gramy", ak sa nachádzajú v snímacej časti prístrojov.

0C003
Deutérium, ťažká voda (oxid deutéria) a ostatné zlúčeniny deutéria a zmesi a roztoky obsahujúce deutérium, v ktorých je pomer izotopu deutéria a vodíka vyšší ako 1:5 000.

0C004
Grafit akosti pre jadrové použitie o čistote menej ako 5 ppm "ekvivalentu bóru"a hustote nad 1,5 g/cm3.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1C107.

Poznámka 1: Podľa 0C004 sa neriadia:

a.

výrobky z grafitu hmotnosti do 1 kg okrem zvlášť navrhnutých alebo upravených pre použitie v jadrovom reaktore;

b.

grafitový prášok.

Poznámka 2: V 0C004 je "ekvivalent bóru" (BE) definovaný ako súčet BEz pre nečistoty (okrem BEuhlík, pretože uhlík sa nepovažuje za nečistotu) vrátane bóru, pričom:

BEz (ppm) = CF × koncentrácia prvku Z v ppm;

kde CF je prevodný činiteľ Formula

pričom CF je prepočitavací koeficient Formula

a σB a σZ sú účinné prierezy pre záchyt tepelných neutrónov (v barnoch) pre bór a prvok Z vyskytujúci sa v prírode; a AB a AZ sú atómové hmotnosti bóru a prvku Z vyskytujúcich sa v prírode.

0C005
Zvlášť upravené zlúčeniny alebo prášky na výrobu bariér pre plynnú difúziu, odolné voči korózii pôsobením UF6 (napr. nikel alebo zliatina s obsahom najmenej 60 hmotnostných % niklu, oxidu hlinitého alebo plne fluórovaných polymérov uhľovodíkov) čistoty najmenej 99,9 % h.m., so strednou veľkosťou častíc menej ako 10 mikrometrov meranou podľa normy B330 ASTM, a s vysokým stupňom homogénnosti veľkosti častíc.

0D
Softvér

0D001
"Softvér" zvlášť navrhnutý alebo upravený pre vývoj, výrobu alebo používanie tovarov uvedených v tejto kategórii.

0E
Technológia

0E001
"Technológia" podľa poznámky k nukleárnej technológii určená pre "vývoj", "výrobu" alebo "používanie" tovarov uvedených v tejto kategórii.

KATEGÓRIA 1

MATERIÁLY, CHEMIKÁLIE "MIKROORGANIZMY" A "TOXÍNY"

1A
Systémy, zariadenia a súčasti

1A001
Súčasti vyrobené z fluórovaných zlúčenín:

a.

upchávky, tesnenia, tesniace materiály alebo palivové mechy zvlášť navrhnuté pre "lietadlá" alebo kozmické použitie, vyrobené z viac ako 50 hmotnostných % z niektorého z materiálov uvedených v 1C009.b alebo v bode 1C009.c;

b.

piezoelektrické polyméry a kopolyméry vyrobené z vinylidénfluoridových materiálov uvedených v 1C009.a:

1.

v podobe platní alebo fólií a

2.

hrúbky nad 200 μm;

c.

upchávky, tesnenia, ventilové sedlá, mechy alebo membrány vyrobené z fluóroelastomérov obsahujúcich najmenej jednu vinyléterovú skupinu ako štruktúrnu jednotku, zvlášť navrhnuté pre "lietadlá", pre použitie v kozme alebo v "riadených strelách".

Poznámka: V 1A001.c "riadená strela" znamená kompletné raketové systémy alebo letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky.

1A002
"Kombinované" štruktúry alebo lamináty, ktoré obsahujú niečo z nasledovného:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1A202, 9A010 A 9A110.

a.

organickú "matricu" a sú vyrobené z materiálov uvedených v 1C010.c, 1C010.d alebo 1C010.e; alebo

b.

kovovú alebo uhlíkovú "matricu" a sú vyrobené z:

1.

uhlíkatých "vláknitých alebo vláknových materiálov" so:

a.

"špecifickým modulom" hodnoty nad 10,15 × 106 m a

b.

"špecifická pevnosť v ťahu" viac ako 17,7 × 104 m; alebo

2.

materiály uvedené v 1C010.c.

Poznámka 1: Podľa 1A002 sa neriadia kombinované štruktúry ani lamináty vyrobené z uhlíkových "vláknitých alebo vláknových materiálov" impregnovaných epoxidovou živicou, určené na opravy leteckých konštrukcií alebo laminátov, ak ich veľkosť nepresahuje 1 m2.

Poznámka 2: Podľa 1A002 sa neriadia hotové ani polohotové položky zvlášť určené výlučne na civilné použitie:

a.

športový tovar;

b.

automobilový priemysel;

c.

odvetvie obrábacích strojov;

d.

medicínske aplikácie.

1A003
Výrobky z nefluórovaných polymérových látok uvedených v C008.a.3 vo podobe fólií, platní, pások alebo pásikov, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

a.

hrúbky nad 0,254 mm; alebo

b.

sú potiahnuté alebo laminované uhlíkom, grafitom, kovmi alebo magnetickými látkami.

Poznámka: Podľa 1A003 sa neriadia výrobky, ak sú potiahnuté alebo laminované meďou a sú určené na výrobu dosiek s elektronickými plošnými spojmi.

1A004
Ochranné a detekčné zariadenia a súčasti okrem uvedených v kontrolách vojenského tovaru:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 2B351 A 2B352.

a.

Plynové masky, filtre plynovej masky a zariadenia na ich dekontamináciu, navrhnuté alebo upravené na ochranu proti biologickým prostriedkom alebo rádioaktívnym materiálom "prispôsobeným na použitie vo vojne" alebo proti chemickým bojovým látkam (CW) a ich zvlášť navrhnuté súčasti;

b.

Ochranné obleky, rukavice a obuv, zvlášť navrhnuté alebo upravené na ochranu proti biologickým prostriedkom alebo rádioaktívnym materiálom "prispôsobeným na použitie vo vojne" alebo proti chemickým bojovým látkam (CW);

c.

Radiačné, biologické a chemické (NBC) detekčné systémy, zvlášť navrhnuté alebo upravené na detekciu alebo identifikáciu biologických prostriedkov alebo rádioaktívnych materiálov "prispôsobených na použitie vo vojne" alebo chemických bojových látok (CW) a ich zvlášť navrhnuté súčasti.

Poznámka: Podľa 1A004 sa neriadia:

a.

dozimetre na monitorovanie ožiarenia osôb,

b.

zariadenia obmedzené konštrukčne alebo funkčne na ochranu proti nebezpečenstvám špecifickým pre civilné priemyselné odvetvia ako je baníctvo, povrchové dobývania, poľnohospodárstvo, farmaceutický priemysel, riadenie zdravotníctva, veterinárnej medicíny, životného prostredia a odpadového hospodárstva alebo pre potravinársky priemysel.

1A005
Pancier na ochranu tela a jeho zvlášť navrhnuté súčasti okrem súčastí vyrábaných podľa vojenských noriem alebo špecifikácií alebo ich výkonových ekvivalentov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.

Dôležité upozornenie: Pre "vláknité alebo vláknové materiály" používané pri výrobe panciera na ochranu tela pozri 1C010.

Poznámka 1: Podľa 1A005 sa neriadia pancier na ochranu tela alebo ochranné odevy, ak ich používatelia využívajú na svoju osobnú ochranu.

Poznámka 2: Podľa 1A005 sa neriadi pancier na ochranu tela určený na čelnú ochranu iba pred úlomkami alebo detonačnými účinkami z nevojenských výbušných zariadení.

1A102
Resaturované pyrolýzne súčasti s väzbou uhlík-uhlík určené pre vesmírne lode uvedené v 9A004 alebo pre sondážne rakety uvedené v 9A104.

1A202
Kombinované štruktúry okrem štruktúr uvedených v 1A002 vo podoe rúrok a vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 9A010 A 9A110.

a.

vnútorný priemer 75 mm až 400 mm; a

b.

vyrobené z ľubovoľných "vláknitých alebo vláknových materiálov" uvedených v 1C010.a alebo b alebo 1C210.a, alebo z materiálov predimpregnovaných uhlíkom uvedených v 1C210.c.

1A225
Poplatinované katalyzátory zvlášť navrhnuté alebo upravené na podporu reakcie výmeny izotopov vodíka medzi vodíkom a vodou na získavanie trícia z ťažkej vody alebo na výrobu ťažkej vody.

1A226
Špecializované obaly, ktoré sa môžu používať na oddelenie ťažkej vody od obyčajnej vody vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a.

sú vyrobené z pletiva z fosforového bronzu chemicky upraveného na zlepšenie zmáčavosti; a

b.

sú určené na použitie vo vákuových destilačných vežiach (kolónach).

1A227
Okná vysokej hustoty na tienenie žiarenia (olovnaté sklo alebo iné), ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami, a ich zvlášť navrhnuté súčasti:

a.

"priestor bez rádioaktivity"väčší ako 0,09 m2;

b.

hustota nad 3 g/cm3 a

c.

hrúbka 100 mm alebo viac.

Technická poznámka:

V 1A227 pojem "priestor bez rádioaktivity" znamená pozorovaciu plochu okna vystavenú najnižšej úrovni žiarenia pri projektovanom použití.

1B
Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

1B001
Zariadenie na výrobu vlákien, predimpregnovaných materiálov, predliskov alebo "kompozitov" uvedených vedených v 1A002 alebo 1C010, a ich zvlášť navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1B101 A 1B201.

a.

stroje na navíjanie vlákien, ktorých pohyby za účelom polohovania, balenia a navíjania vlákien sú koordinované a programované v troch alebo viacerých osiach zvlášť navrhnutých pre výrobu "kompozitných" štruktúr alebo laminátov z "vláknitých alebo vláknových materiálov";

b.

stroje na ukladanie pások alebo kúdele, ktorých pohyby za účelom polohovania a ukladania pásky, kúdele alebo fólie sú koordinované a programované v dvoch alebo viacerých osiach zvlášť navrhnutých pre výrobu "kompozitných" drakov lietadiel alebo konštrukcie "riadených striel";

Poznámka: V 1B001.b pojem "riadená strela" znamená kompletné raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky.

c.

viacsmerové, viacparametrové krosná alebo spletacie stroje vrátane adaptérov a modifikačných súprav určené na tkanie, spletanie alebo pletenie vlákien za účelom výroby "kompozitných" štruktúr;

Technická poznámka:

Na účely 1B001.c patrí pletenie k technikám viazania.

Poznámka: Podľa 1B001.c sa neriadia textilné stroje, ktoré nie sú upravené na uvedené konečné použitie.

d.

Zariadenia zvlášť navrhnuté alebo upravené na výrobu vystužovacích vlákien:

1.

zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitryl, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) na uhlíkové vlákna alebo vlákna karbidu kremíka, vrátane špeciálnych zariadení na napínanie vlákna počas zahrievania;

2.

zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty za účelom výroby vlákien karbidu kremíka;

3.

zariadenia na zvlákňovanie za mokra žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého);

4.

zariadenia na konverziu prekurzorov vlákien s obsahom hliníka na vlákna oxidu hlinitého tepelným spracovaním;

e.

zariadenia na výrobu predimpregnovaných laminátov uvedených v 1C010.e ochranou pomocou odstrániteľného a za tepla nanášaného povlaku;

f.

nedeštruktívne kontrolné zariadenia schopné kontrolovať poškodenia trojrozmerne pomocou ultrazvukovej röntgenovej tomografie zvlášť navrhnuté pre "kompozitné" materiály.

1B002
Zariadenia na výrobu zliatin kovov, práškových zliatin kovov alebo legovaných materiálov zvlášť navrhnuté tak, aby nedochádzalo ku kontaminácii a zvlášť navrhnuté na používanie v jednom z procesov uvedených v 1C002.c.2.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1B102.

1B003
Nástroje, lisovnice, sejacie formy alebo upínacie prípravky pre "superplastické tvarovanie" alebo "difúzne spájanie" titánu alebo hliníka alebo ich zliatin, zvlášť určené na výrobu:

a.

drakov lietadiel alebo kozmických konštrukcií;

b.

"leteckých" alebo kozmických motorov; alebo

c.

zvlášť navrhnutých súčastí pre tieto konštrukcie alebo motory.

1B101
Zariadenia okrem uvedených v 1B001 na "výrobu" týchto štrukturálnych kompozitov; ich zvlášť navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1B201.

Poznámka: K súčastiam a príslušenstvu uvedenému v 1B101 patria lejacie formy, tŕne, lisovnice, upínacie prípravky a nástroje na predformovacie lisovanie, vulkanizáciu, odlievanie, spekanie alebo viazanie a spájanie kompozitných štruktúr, laminátov a výrobkov z nich.

a.

stroje na navíjanie vlákien, ktorých pohyby za účelom polohovania, obašovania a navíjania vlákien môžu byť koordinované a programované v troch alebo viacerých osiach, navrhnuté a konštruované na výrobu kompozitných štruktúr alebo laminátov z vláknitých alebo vláknových materiálov, a kontroly koordinácie a programovania;

b.

stroje na ukladanie pásky, ktorých pohyby za účelom polohovania a ukladania pásky a fólie môžu byť koordinované a programované vo dvoch alebo viacerých osiach, určené na výrobu kompozitných "drakov lietadiel" a konštrukcií "riadených striel";

c.

zariadenia navrhnuté alebo upravené na "výrobu" týchto "vláknitých alebo vláknových materiálov":

1.

zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitryl, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) vrátane špeciálneho zariadenia na napínanie vlákien počas zahrievania;

2.

zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty;

3.

zariadenia na zvlákňovanie za mokra žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého);

d.

zariadenia navrhnuté alebo upravené na špeciálnu povrchovú úpravu vláken alebo na výrobu predimpregnovaných laminátov a predliskov uvedených v 9C110.

Poznámka: Do 1B101.d patria valčeky, napínacie zariadenia, poťahovacie zariadenia, rezné zariadenia a prestrihovacie lisovnice.

1B102
"Zariadenia na výrobu" kovového prášku okrem uvedených v 1B002 a ich súčastí:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1B115.b.

a.

"Zariadenia na výrobu" kovového prášku použiteľné v riadenom prostredí na "výrobu" guľovitých alebo atomizovaných materiálov uvedených v 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 alebo v kontrolách pre vojenský tovar.

b.

Zvlášť navrhnuté súčasti "výrobných zariadení" uvedených v 1B002 alebo 1B102.a.

Poznámka: 1B102 zahŕňa:

a.

plazmové generátory (vysokofrekvenčný elektrický oblúk) použiteľný na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda;

b.

elektrodetonačné zariadenia použiteľné na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda;

c.

zariadenia použiteľné na "výrobu" sférického práškového hliníka práškovaním taveniny v inertnom médiu (napr. v dusíku).

1B115
Zariadenia okrem uvedených v 1B002 alebo 1B102, na výrobu paliva raketových motorov alebo jeho zložiek a pre tento účel zvlášť navrhnuté súčasti:

a.

"výrobné zariadenia" na "výrobu", manipuláciu alebo preberacie skúšky kvapalných palív pre raketové motory alebo ich zložiek uvedených v 1C011.a, 1C011.b, 1C111 alebo v kontrolách vojenského tovaru;

b.

"výrobné zariadenia" na "výrobu", manipuláciu, miešanie, vulkanizáciu, odlievanie, lisovanie, obrábanie, pretláčanie alebo preberacie skúšky tuhých palív pre raketové motory alebo ich zložiek uvedených v 1C011.a, 1C011.b, 1C111 alebo v kontrolách vojenských tovarov.

Poznámka: Podľa 1B115.b sa neriadia miešačky predzmesí, kontinuálne miešačky ani hydraulické mlyny. Riadenie miešačky predzmesí, kontinuálnej miešačky alebo hydraulických mlynov pozri 1B117, 1B118 a 1B119.

Poznámka 1: Zariadenie zvlášť navrhnuté na výrobu vojenských tovarov pozri v kontrolách vojenských tovarov.

Poznámka 2: Podľa 1B115 sa neriadia zariadenia na "výrobu", manipuláciu a preberacie skúšky karbidu bóru.

1B116
Zvlášť navrhnuté dýzy na produkciu pyrolyticky derivovaných materiálov vytvorených na lejacej forme, na tŕni alebo na inom substráte z prekurzorov plynov, ktoré sa rozkladajú pri teplote 1 573 K (1 300 °C) až 3 173 K (2 900 °C) a tlaku 130 Pa až 20 kPa.

1B117
Diskontinuitné miešačky spôsobené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa, s možnosťou regulácie teploty v zmiešavacej komore, a ich zvlášť navrhnuté súčasti, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a.

celkový objem najmenej 110 litrov alebo viac; a

b.

najmenej jeden zmiešavací/miesiaci hriadeľ namontovaný excentricky.

1B118
Kontinuitné miešačky spôsobené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa, s možnosťou regulácie teploty v zmiešavacej komore a ich zvlášť navrhnuté súčasti, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a.

dva alebo viacero zmiešavacích/miesiacich hriadeľov; alebo

b.

samostatne rotujúci hriadeľ, ktorý kmitá a má hnetacie zuby/čapy na hriadeli, ako aj vo vnútri zmiešavacej komory.

1B119
Mlyny na kvapalnú energiu použiteľné na drvenie alebo mletie látok uvedených v 1C011.a, 1C011.b, 1C111 alebo v kontrolách vojenských tovarov a ich zvlášť navrhnuté súčasti.

1B201
Stroje na navíjanie vlákien okrem uvedených v položke 1B001 alebo 1B101 a súvisiace zariadenia:

a.

stroje na navíjanie vlákien vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

s pohybmi na polohovanie, obaľovanie a navíjanie vlákien koordinovanými a naprogramovanými vo dvoch alebo viacerých osiach;

2.

zvlášť navrhnuté na vytváranie kompozitných štruktúr alebo laminátov z "vláknitých alebo vláknových materiálov"; a

3.

schopné navíjať valcovité rotory o priemere 75 až 400 mm a o dĺžke najmenej 600 mm;

b.

riadiace mechanizmy na koordináciu a programovanie strojov na navíjanie vlákien uvedené v 1B201.a;

c.

presné tŕne pre stroje na navíjanie vlákna uvedené v 1B201.a.

1B225
Elektrolytické články na výrobu fluóru s výkonom nad 250 g fluóru za hodinu:

1B226
Elektromagnetické separátory izotopov navrhnuté pre alebo vybavené jednoduchými alebo viacnásobnými zdrojmi iónov schopnými poskytnúť celkový prúd iónového lúča najmenej 50 mA.

Poznámka: Do 1B226 patria separátory:

a.

schopné obohacovať stabilné izotopy;

b.

so zdrojmi iónov a kolektormi tak v magnetickom poli, ako aj v konfiguráciách externých voči poľu.

1B227
Konvertory alebo jednotky na syntézu amoniaku, v ktorých je syntetizovaný plyn (dusík a vodík) odoberaný z vysokotlakovej výmennej kolóny amoniak/vodík a syntézou vytvorený amoniak sa vracia naspäť do uvedenej kolóny.

1B228
Kryogénne destilačné kolóny na vodík so všetkými týmito vlastnosťami:

a.

sú navrhnuté na prevádzku pri vnútorných teplotách 35 K (–238 °C) alebo menej;

b.

sú navrhnuté na prevádzku pri vnútornom tlaku 0,5 až 5 MPa;

c.

sú skonštruované buď:

1.

z nehrdzavejúcej ocele radu 300 s nízkym obsahom síry a s číslom austenitickej ASTM (alebo ekvivalentná norma) zrnitosti najmenej 5; alebo

2.

z ekvivalentných materiálov, ktoré sú zároveň kryogénne aj kompatibilné s H2; a

d.

s vnútornými priemermi najmenej 1 m a s účinnou dĺžkou najmenej 5 m.

1B229
Etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík a "interné kontaktory":

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pre kolóny zvlášť navrhnuté alebo upravené na výrobu ťažkej vody pozri 0B004.

a.

etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

sú schopné prevádzky pri tlaku 2MPa alebo viac;

2.

sú skonštruované z uhlíkovej ocele a majú austenitické číslo zrnitosti podľa ASTM (alebo ekvivalentná norma) najmenej 5 a

3.

majú priemer najmenej 1,8 m;

b.

"interné kontaktory" pre etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík uvedené v 1B229.a.

Technická poznámka:

"Interné kolektory" kolón sú segmentované etáže, ktoré majú účinný zmontovaný priemer najmenej 1,8 m a sú navrhnuté tak, aby umožňovali protiprúdne kontaktovanie. Sú z nehrdzavejúcej ocele s obsahom uhlíka najviac 0,03 %. Môžu to byť sitové etáže, ventilové etáže, klobúčikové etáže alebo turbomriežkové etáže.

1B230
Čerpadlá schopné cirkulovať roztoky koncentrovaného alebo zriedeného katalyzátora amidu draslíka v kvapalnom amoniaku (KNH2/NH3) a vyznačujú sa všetkými týmito vlastnosťami:

a.

sú vzduchotesné (t. j. hermeticky utesnené);

b.

výkon nad 8,5 m3/h; a

c.

vyznačujú sa jednou z týchto vlastností:

1.

v prípade koncentrovaných roztokov amidu draslíka (najmenej 1 %) – prevádzkový tlak 1,5 až 60 MPa; alebo

2.

v prípade zriedených roztokov amidu draslíka (menej ako 1 %) prevádzkový tlak 20 až 60 MPa.

1B231
Zariadenia alebo závody na trícium a ich vybavenie:

a.

Zariadenia alebo závody na výrobu, regeneráciu, extrakciu, koncentráciu alebo manipuláciu trícia;

b.

Vybavenie pre zariadenia alebo závody na trícium:

1.

Vodíkové alebo héliové chladiace jednotky schopné ochladzovať na teplotu 23 K (–250 °C) alebo nižšiu, s výkonom odoberania tepla nad 150 W;

2.

Systémy na skladovanie alebo čistenie izotopov vodíka s použitím hydridov kovov ako skladovacieho alebo čistiaceho média.

1B232
Turboexpandéry alebo batérie kompresorov s turboexpandérom, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a.

sú navrhnuté na prevádzku pri teplote na výstupe najviac 35 K (–238 °C) a

b.

sú navrhnuté na výrobnú kapacitu plynného vodíka najmenej 1 000 kg/h.

1B233
Zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia a ich vybavenie:

a.

zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia;

b.

vybavenie na separáciu izotopov lítia:

1.

balené kvapalinové výmenné kolóny zvlášť navrhnuté pre amalgámy lítia;

2.

čerpadlá na amalgám ortuti alebo lítia;

3.

elektrolytické články na amalgám lítia;

4.

odparovače pre koncentrovaný roztok hydroxidu lítneho.

1C
Materiály

Technická poznámka:

Kovy a zliatiny:

 

Ak nie je ustanovené inak, slová "kovy" a "zliatiny" v položkách 1C001 až 1C012 sa vzťahujú na surové (neopracované) formy a poloopracované formy:

Surové (neopracované) formy:

 

anódy, guľôčky, tyče (vrátane tyčí s vrubmi a predliatkov na výrobu drôtu), polená a prúty, predvalcované bloky, brikety, tehličky, katódy, kryštály, kocky, úlomky tvrdeného skla, zrná, granule, ingoty, hrudy, pelety, kusy surového železa, prášok, kotúče, granulovaný kov (šrot), ploché predvalky, predvýkovky, hubovité materiály, tyčinky.

Poloopracované formy (potiahnuté, oplátované, vŕtané, dierované alebo nie):

a.

Tvárnené alebo opracované materiály vyrobené valcovaním, ťahaním, extrudovaním, kovaním, rázovým vytláčaním, lisovaním, granuláciou, atomizáciou a brúsením, t.j. : uholníky, tyčová oceľ profilu U, kružnice, disky, prášok, vločky, fólie a listy, výkovky, tabule, prášky, výlisky a lisované plechy, stuhy, kruhy, tyče (vrátane holých zváracích elektród, vývalkov na ťahanie drôtu a valcovaných drôtov), profilové (tvarované) ocele, profily, plechy, pásová oceľ, rúrky a hadice (vrátane rúrkových polovýrobkov, štvorhranov, a dutých výrobkov), ťahaný alebo vytláčaný drôt;

b.

Liate materiály vyrobené liatím do piesku v lisovnici, v kovových, plastových alebo iných lejacích formách vrátane vysokotlakových odliatkov, spekaných foriem a foriem vyrobených práškovou metalurgiou.

Predmet kontroly sa nesmie obchádzať vývozom foriem nenachádzajúcich sa v zozname uvádzaných ako hotové výrobky, ktoré v skutočnosti sú surové (neobrobené) alebo poloobrobené formy.

1C001
Materiály zvlášť navrhnuté na použitie ako pohlčovače elektromagnetických vĺn alebo polyméry s vlastnou vodivosťou.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1C101.

a.

materiály na absorbovanie frekvencií nad 2 × 108 Hz ale do 3 × 1012 Hz;

Poznámka 1: Podľa 1C001.a sa neriadia:

a.

vlasové absorbéry skonštruované z prírodných alebo syntetických vlákien s nemagnetickou výplňou na zabezpečenie absorbcie;

b.

absorbéry s nulovou magnetickou stratou, ktorých dopadová plocha je nerovinného tvaru, vrátane pyramíd, kužeľov, klinov a stočených povrchov;

c.

rovinné absorbéry vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

vyrobené z ľubovoľného nasledujúceho materiálu:

a.

plastové penové materiály (pružné alebo nepružné) s uhlíkovou výplňou alebo organické materiály vrátane spojív, poskytujúce viac ako 5 % ozvenu v porovnaní s kovom v pásme šírky prekračujúcej ± 15 % strednej frekvencie dopadajúcej energie, ktoré nie sú schopné odolávať teplotám vyšším ako 450 K (177 °C), alebo

b.

keramické materiály poskytujúce viac ako 20 % ozvenu v porovnaní s kovom v pásme šírky prekračujúcej ± 15 % strednej frekvencie dopadajúcej energie, ktoré nie sú schopné odolávať teplotám vyšším ako 800 K (527 °C);

Technická poznámka:

Vzorky pre absorpčné skúšky pre položku 1C001.a. Poznámka: 1.c.1 by mali byť druhou mocninou najmenej piatich vlnových dĺžok strednej frekvencie na boku a nachádzať sa vo vzdialenom poli vyžarujúceho prvku.

2.

pevnosť v ťahu menej ako 7 × 106 N/m2; a

3.

medza pevnosti v tlaku menej ako 14 × 106 N/m2,

d.

rovinné absorbéry vyrobené zo spekaného feritu, ktoré majú:

1.

mernú hmotnosť prekračujúcu hodnoty 4,4; a

2.

maximálnu prevádzkovú teplotu 548 K (275 °C).

Poznámka 2: Nič uvedené v poznámke 1 k 1C001.a nezbavuje magnetické materiály nutnosti zabezpečovať absorbciu ani v prípade, ak sú natreté farbou.

b.

materiály na absorbciu frekvencií vyšších ako 1,5 × 1014 Hz, ale nižších ako 3,7 × 1014 Hz, ktoré neprepúšťajú viditeľné svetlo;

c.

polymérne materiály s vlastnou vodivosťou s "objemovou elektrickou vodivosťou" vyššou ako 10 000 S/m (siemens na meter alebo) s "plošným (povrchovým) špecifickým odporom"menším ako 100 ohmov/štvorec, na báze niektorého z týchto polymérov:

1.

polyanilín;

2.

polypyrol;

3.

polytiofén;

4.

polyfenylén – vinylén; alebo

5.

polythienylén – vinylén.

Technická poznámka:

"Objemová elektrická vodivosť" a "plošný (povrchový) špecifický odpor" by sa mali stanoviť pomocou ASTM D-257 alebo príslušných národných ekvivalentov.

1C002
Kovové zliatiny, prášky kovových zliatin a legované materiály:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1C202.

Poznámka: Podľa 1C002 sa neriadia kovové zliatiny, prášky kovových zliatin a legované materiály určené na pokovovanie substrátov.

Technické poznámky:

1.

Kovové zliatiny uvedené v položke 1C002 obsahujú vyššie hmotnostné percento určeného kovu, než ľubovoľného iného prvku;

2.

Trvanlivosť pevnosti pri tečení by sa mala merať v súlade s normou ASTM E-139 alebo s národnými ekvivalentmi;

3.

Životnosť pri nízkom cykle by sa mala merať v súlade s normou ASTM E-606 "Odporúčaná prax pre skúšanie únavy pri nízkom cykle a konštantnej amplitúde" alebo s národnými ekvivalentmi. Skúšanie by malo byť osové, s priemerným pomerom namáhania rovným 1 a činiteľom koncentrácie napätia (K1) rovným 1. Priemerné namáhanie je definované ako maximálne namáhanie mínus minimálne namáhanie deleno maximálne namáhanie.

a.

Aluminidy:

1.

aluminidy niklu s obsahom najmenej 15 % hm. hliníka, najviac 38 % hm. hliníka a aspoň jeden prídavný legovací prvok;

2.

aluminidy titánu s obsahom najmenej 10 % hm. hliníka a aspoň jeden prídavný legovací prvok;

b.

Zliatiny kovov vyrobené z materiálov uvedených v 1C002.c:

1.

zliatiny niklu vyznačujúce sa:

a.

životnosťou pri medzi pevnosti pri tečení najmenej 10 000 hodín pri 923 K (650 °C) pri namáhaní 676 MPa; alebo

b.

nízkou cyklovou životnosťou najmenej 10 000 cyklov pri 823 K (550 °C) pri namáhaní 1 095 MPa;

2.

zliatiny nióbu vyznačujúce sa:

a.

životnosťou pri medzi pevnosti pri tečení najmenej 10 000 hodín pri 1 073 K (800 °C) pri namáhaní 400 MPa; alebo

b.

nízkou cyklovou životnosťou najmenej 10 000 cyklov alebo viac pri teplote 973 K (700 °C) a pri maximálnom namáhaní 700 MPa;

3.

zliatiny titánu vyznačujúce sa:

a.

životnosťou pri medzi pevnosti pri tečení najmenej 10 000 hodín pri 723 K (450 °C) pri namáhaní 200 MPa; alebo

b.

nízkou cyklovou životnosťou najmenej 10 000 cyklov alebo viac pri teplote 723 K (450 °C) a pri maximálnom namáhaní 400 MPa;

4.

zliatiny hliníka vyznačujúce sa pevnosťou v ťahu:

a.

240 MPa alebo viac pri 473 K (200 °C); alebo

b.

415 MPa alebo viac pri 298 K (25 °C);

5.

zliatiny horčíka s pevnosťou v ťahu

a.

najmenej 345 MPa; a

b.

s rýchlosťou korózie nižšou ako 1mm/rok v 3 % vodnom roztoku chloridu sodného meranou podľa normy ASTM G-31 alebo jej národných ekvivalentov;

c.

Práškové zliatiny kovov alebo materiály v podobe častíc pre materiály, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

sú vyrobené z ľubovoľného nasledujúceho kompozitného systému:

Technická poznámka:

V ďalšom sa X rovná jednému alebo viacerým z legujúcim prvkom;

a.

zliatiny niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) vhodné pre časti a súčasti motorov turbín, t. j. obsahujúce menej ako 3 nekovové častice (zavedené počas výrobného procesu) väčšie ako 100 μm v 109 častíc zliatiny;

b.

zliatiny nióbu (Nb-Al-X alebo Nb-X-Al, Nb-Si-X alebo Nb-X-Si, Nb-Ti-X alebo Nb-X-Ti);

c.

zliatiny titánu (Ti-Al-X alebo Ti-X-Al);

d.

zliatiny hliníka (Al-Mg-X alebo Al-X-Mg, Al-Zn-X alebo Al-X-Zn; Al-Fe-X alebo Al-X-Fe); alebo

e.

zliatiny horčíka (Mg-Al-X alebo Mg-X-Al);

2.

vyrobené v riadenom prostredí jedným z nasledovných procesov:

a.

"vákuová atomizácia";

b.

"plynová atomizácia";

c.

"rotačná atomizácia";

d.

"chladenie na lište";

e.

"zvlákňovanie taveniny" a "rozotrenie na prášok";

f.

"extrakcia taveniny" a "rozdrvenie na prášok"; alebo

g.

"mechanické zlievanie"; a

3.

schopné vytvárať materiály uvedené v 1C002.a alebo 1C002.b;

d.

legované materiály, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

sú vyrobené z ľubovoľného kompozitného systému uvedeného v 1C002.c.1;

2.

majú formu nerozdrvených vločiek, pások alebo tenkých tyčí; a

3.

sú vyrobené v riadenom prostredí ľubovoľnou z uvedených metód:

a.

"chladenie na lište";

b.

"zvlákňovanie z taveniny"; alebo

c.

"extrakcia taveniny".

1C003
Magnetické kovy všetkých druhov a foriem, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastnosťami:

a.

počiatočná relatívna permeabilita najmenej 120 000 a hrúbka najviac 0,05 mm;

Technická poznámka:

Počiatočná permeabilita sa musí merať na úplne vyžíhaných materiáloch.

b.

magnetostrikčné zliatiny vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

saturačná magnetostrikcia viac ako 5 × 10–4; alebo

2.

magnetomechanický koeficient väzby (k) vyšší ako 0,8; alebo

c.

pásiky amorfnej alebo "nanokryštalickej zliatiny" vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

zloženie najmenej 75 % hmotnosti železa, kobaltu alebo niklu;

2.

saturačná magnetická indukcia (BS) najmenej 1,6 T; a

3.

niektorého z týchto látok:

a.

hrúbka pásika najviac 0,02 mm; alebo

b.

elektrická rezistivita najmenej 2 × 10–4 ohm/cm.

Technická poznámka:

"Nanokryštalické materiály" v 1C003.c sú také materiály, ktoré majú veľkosť zrna kryštálov najviac 50 nm – stanovuje sa metódou röntgenovej difrakcie.

1C004
Zliatiny uránu a titánu alebo zliatiny volfrámu s "kostrou" na báze železa, niklu alebo medi vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a.

hustota viac ako 17,5 g/cm3;

b.

hranica pružnosti viac ako 880 MPa;

c.

medza pevnosti v ťahu viac ako 1 270 MPa; a

d.

predĺženie viac ako 8 %.

1C005
"Supravodivé""kompozitné" vodiče dĺžky viac ako 100 m alebo hmotnosti viac ako 100 g:

a.

mnohovláknové "supravodivé""kompozitné" vodiče obsahujúce jedno alebo viacero vlákien nióbu-titánu:

1.

sú uložené v "kostra" inej ako zmiešaná "kostra" z medi alebo na báze medi; alebo

2.

majú prierez menší ako 0,28 × 10–4 mm2 (priemer 6 μm v prípade kruhových vlákien);

b.

"supravodivé""kompozitné" vodiče pozostávajúce z jedného alebo viacerých "supravodivých" vlákien iných ako niób-titán, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.

"kritická teplota", pri nulovej magnetickej indukcii viac ako 9,85 K (–263,31 °C) ale menej ako 24 K (–249,16 °C);

2.

prierez menej ako 0,28 × 10–4 mm2; a

3.

zostávajú v "supravodivom" stave pri teplote 4,2 K (–268,96 °C), pri vystavení účinkom magnetického poľa zodpovedajúcim magnetickej indukcii 12 T.

1C006
Kvapaliny a mazacie materiály:

a.

Hydraulické kvapaliny, ktoré ako svoju hlavnú prísadu obsahujú niektorú z týchto zlúčenín alebo materiálov:

1.

Syntetické silauhľovodíkové oleje, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

Technická poznámka:

Pre účely 1C006.a.1, silauhľovodíkové oleje obsahujú výlučne kremík, vodík a uhlík.

a.

bod vzplanutia vyšší ako 477 K (204 °C);

b.

bod tuhnutia 239 K (–34 °C) alebo nižší;

c.

index viskozity najmenej 75; a

d.

tepelná stálosť pri 616 K (343 °C); alebo

2.

chlóro-fluórované uhľovodíky, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

Technická poznámka:

Na účely 1C006.a.2, chlóro-fluórované uhľovodíky obsahujú výlučne uhlík, fluór a chlór.

a.

nemajú bod vzplanutia;

b.

teplota autogénneho vznietenia vyššia ako 977 K (704 °C);

c.

bod tuhnutia 219 K (– 54 °C) alebo nižší;

d.

index viskozity najmenej 80 a

e.

bod varu najmenej 473 K (200 °C);

b.

Mazacie materiály, ktoré ako svoju hlavnú zložku obsahujú niektorú z týchto zlúčenín alebo materiálov:

1.

fenylén alebo alkylfenylénétery, tioétery alebo ich zmesi, obsahujúce viac ako dve éterové alebo tioéterové funkčné skupiny alebo ich zmesi; alebo

2.

fluórované silikónové kvapaliny s kinematickou viskozitou nižšou ako 5 000 mm2/s (5 000 centistokov) (meranou pri teplote 298 K (25 °C);

c.

Tlmiace alebo flotačné kvapaliny s čistotou nad 99,8 %, obsahujúce menej ako 25 častíc veľkosti najmenej 200 μm na 100 ml a vyrobené z najmenej 85 % z niektorej z týchto zlúčenín alebo materiálov:

1.

dibrómtetrafluóretán;

2.

polychlórtrifluóretylén (iba olejová alebo voskovitá modifikácia); alebo

3.

polybrómtrifluóretylén;

d.

Elektronické chladiace kvapaliny z fluórovaných uhľovodíkov vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

obsahujú najmenej 85 % hm. niektorého z týchto materiálov alebo ich zmesí:

a.

monomérne formy perfluórpolyalkyléter-triazínov alebo perfluóralifatických éterov;

b.

perfluóralkylamíny;

c.

perfluórcykloalkány; alebo

d.

perfluóralkány;

2.

hustota pri 298 K (25 °C) najmenej 1,5 g/ml;

3.

pri 273 K (0 °C) sú v kvapalnom skupenstve a

4.

obsahujú najmenej 60 % hm. fluóru.

Technická poznámka:

Na účely 1C006:

a.

Bod vzplanutia sa stanovuje clevelandskou metódou v otvorenom tégliku, ktorá je popísaná v ASTM D-92 alebo v jej národných ekvivalentoch;

b.

Bod tuhnutia sa stanovuje pomocou metódy popísanej v ASTM D-97 alebo v jej národných ekvivalentoch;

c.

Index viskozity sa stanovuje pomocou metódy popísanej v ASTM D-2270 alebo v jej národných ekvivalentoch;

d.

Tepelná stálosť sa stanovuje týmto skúšobným postupom alebo jeho národnými ekvivalentmi:

 

20 ml skúšanej kvapaliny sa vloží do 46 ml komôrky z nehrdzavejúcej ocele typu 317, ktorá obsahuje po jednej guľôčke o priemere (nominálnom) 12,5 mm z nástrojovej ocele M-10, z ocele 52 100 a z lodného bronzu (60 % Cu, 39 % Zn a 0,75 % Sn);

 

Komora sa prepláchne dusíkom, utesní sa pri atmosférickom tlaku a teplota sa zvýši a po dobu 6 hodín udržiava na hodnote 644 ± 6 K (371 ± 6 °C).

Vzorka sa považuje za tepelne stálu, ak budú po skončení uvedeného postupu splnené všetky tieto podmienky:

1.

hmotnostná strata každej guľôčky je menej ako 10 mg/mm2 povrchu guľôčky;

2.

zmena pôvodnej viskozity stanovenej pri 311 K (38 °C) bude menej ako 25 % a

3.

číslo celkovej kyslosti alebo zásaditosti bude menej ako 0,40.;

e.

Teplota autogénneho vznietenia sa stanovuje pomocou metódy popísanej v ASTM E-659 alebo v jej národných ekvivalentoch.

1C007
Materiály na keramickej báze, nie "kompozitné" keramické materiály, "kompozitné" materiály s keramickou "kostrou" a prekurzorové materiály:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1C107.

a.

Základné materiály z jednoduchých alebo komplexných boridov titánu, s kovovými nečistotami okrem "zámerných" prídavkov celkom menej ako 5 000 ppm, priemernou veľkosťou častíc najviac 5 μm a najviac 10 % častíc nad 10 μm;

b.

Nie "kompozitné" keramické materiály v nespracovanej alebo polospracovanej forme, pozostávajúce z boridov titánu hustoty najmenej 98 % teoretickej hustoty;

Poznámka: Podľa 1C007.b sa neriadia brúsne materiály.

c.

Keramicko-keramické "kompozitné" materiály so sklenou alebo oxidovou "kostrou" a vystužené vláknami vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O-N; alebo

d.

Si-O-N; a

2.

má špecifickú pevnosť v ťahu viac ako 12,7 × 103 m;

d.

Keramicko-keramické "kompozitné" materiály, s alebo bez kontinuitnej kovovej fázy, vrátane častíc, monokryštalických vlákien alebo vlákien, kde "kostru" tvoria karbidy alebo nitridy kremíka, zirkónia alebo bóru;

e.

Prekurzorové materiály (t. j. polymérne alebo kovoorganické materiály nae špeciálne účely) na výrobu ľubovoľnej fázy alebo fáz materiálov uvedených v 1C007.c:

1.

polydiorganosilány (na výrobu karbidu kremíka);

2.

polysilazány (na výrobu karbidu kremíka);

3.

polykarbosilazány (na výrobu keramiky s kremíkovými, uhlíkovými alebo dusíkovými zložkami);

f.

Keramicko-keramické "kompozitné" materiály so sklenou alebo oxidovou "kostrou" vystužené vláknami vyrobenými z niektorého z týchto systémov:

1.

Al2O3; alebo

2.

Si-C-N.

Poznámka: Podľa 1C007.f sa neriadia "kompozitné materiály" obsahujúce vlákna z týchto systémov s pevnosťou v ťahu vlákna nižšou ako 700 MPa pri 1 273 K (1 000 °C) alebo s odolnosťou proti studenému toku vlákna viac ako 1 % pevnosti pri tečení pri zaťažení 100 MPa a teplote 1 273 K (1 000 °C) počas 100 hodín.

1C008
Nefluórované polymérne látky:

a.

1.

bizmaleimidy;

2.

aromatické polyamid-imidy;

3.

aromatické polyimidy;

4.

aromatické polyéterimidy s teplotou priepustnosti skla (Tg) viac ako 513 K (240 °C);

Poznámka: Podľa 1C008.a sa neriadia netaviteľné prášky na lisovanie tlakom a lisované formy.

b.

Termoplastické kopolyméry z kvapalných kryštálov s teplotou deformácie nad 523 K (250 °C) meranou podľa ISO 75-3 (2004) alebo jej národných ekvivalentov pri zaťažení 1,82 N/mm2, ktoré pozostávajú z:

1.

niektorej z týchto látok:

a.

fenylén, bifenylén alebo naftalén alebo

b.

fenylén, bifenylén alebo naftalén substituovaný metylom, terciárnym butylom alebo fenylom a

2.

niektorej z nasledovných kyselín:

a.

kyselina tereftalová;

b.

kyselina 6-hydroxy-2 naftalénkarboxylová alebo

c.

kyselina 4-hydroxy-benzoová;

c.

Polyarylénéterketóny:

1.

nepoužívané;

2.

polyéterketónketón (PEKK);

3.

polyéterketón (PEK);

4.

polyéterketónéterketónketón (PEKEKK);

d.

Polyarylénketóny;

e.

Polyarylénsulfidy, ktorých arylénovú skupinu tvorí bifenylén, trifenylén alebo ich kombinácie;

f.

polybifenylén étersulfon s teplotou priepustnosti skla (Tg) viac ako 513 K (240 °C).

Technická poznámka:

Teplota priepustnosti skla (Tg) pre materiály v položke 1C008 sa stanovuje pomocou metódy opísanej v ISO 11357-2 (1999) alebo národnom ekvivalente.

1C009
Nespracované fluórované zlúčeniny:

a.

kopolyméry vinylidénfluoridu, ktorých najmenej 75 % betakryštalickej štruktúry sa nerozťahuje;

b.

fluórované polyimidy s obsahom najmenej 10 % hm. kombinovaného fluóru;

c.

elastoméry z fluórovaného fosfazénu s obsahom najmenej 30 % hm. kombinovaného fluóru.

1C010
"Vláknité alebo vláknové materiály", ktoré možno použiť v "kompozitných" štruktúrach alebo laminátoch s organickou "kostrou", kovovou "kostrou" alebo uhlíkovou "kostrou":

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1C210.

a.

Organické "vláknité alebo vláknové materiály", ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.

"špecifickým modulom" hodnoty nad 12,7 × 106 m; a

2.

"špecifická pevnosť v ťahu" viac ako 23,5 × 104 m;

Poznámka: Podľa 1C010.a sa neriadi polyetylén.

b.

Uhlíkové "vláknité alebo vláknové materiály", ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.

"špecifickým modulom" hodnoty nad 12,7 × 106 m; a

2.

"špecifická pevnosť v ťahu" viac ako 23,5 × 104 m.

Poznámka: Podľa 1C010.b sa neriadia tkaniny vyrobené z "vláknitých alebo vláknových materiálov" určených na opravy leteckých konštrukcií alebo laminátov, u ktorých veľkosť jednotlivých tabúľ neprekračuje rozmer 50 × 90 cm.

Technická poznámka:

Vlastnosti materiálov popísaných v 1C010.b majú byť stanovené pomocou metód SRM 12 až 17 odporúčaných SACMA (Združenie dodávateľov zdokonalených kompozitných materiálov) alebo podľa národných ekvivalentov kúdeľových skúšok, ako je japonská priemyselná norma JIS-R-.7601, odsek 6.6.2, a majú sa opierať o sériový priemer.

c.

Anorganické "vláknité alebo vláknové materiály", ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.

"špecifickým modulom" hodnoty nad 2,54 × 106 m a

2.

bod tavenia, mäknutia, rozkladu alebo sublimácie nad 1 922 K (1 649 °C) v inertnom prostredí;

Poznámka: Podľa 1C010.c sa neriadia:

1.

diskontinuitné, viacfázové, polykryštalické aluminové vlákna vo forme sekaného vlákna alebo nepravidelných rohoží s obsahom kremíka najmenej 3 % hm., so špecifickým modulom menej ako 10 × 106 m;

2.

vlákna molybdénu a molybdénových zliatin;

3.

vlákna bóru;

4.

diskontinuitné keramické vlákna s bodom tavenia, mäknutia, rozkladu alebo sublimácie nad 2 043 K (1 770 °C) v inertnom prostredí;

d.

"Vláknité alebo vláknové materiály":

1.

zložené z niektorého z týchto materiálov:

a.

polyéterimidy uvedené v 1C008.a; alebo

b.

materiály uvedené v 1C008.b. až 1C008.f; alebo

2.

zložené z materiálov uvedených v 1C010.d.1.a alebo 1C010.d.1.b a "zmiešané" s inými vláknami uvedenými v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c.

e.

živicou alebo dechtom impregnované vlákna (predimpregnované lamináty), kovom alebo uhlíkom potiahnuté vlákna (predtvarky) alebo "predtvarky z uhlíkových vlákien":

1.

vyrobené z "vláknitých alebo vláknových materiálov" uvedených v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c.;

2.

vyrobené z organických alebo uhlíkových "vláknitých alebo vláknových materiálov":

a.

"špecifickou pevnosťou v ťahu" nad 17,7 × 104 m;

b.

so "špecifickým modulom" nad 10,15 × 106 m;

c.

neriadia sa podľa 1C010.a. alebo 1C010.b a

d.

ak sú impregnované materiálmi uvedenými v 1C008 alebo 1C009.b, majú teplotu priepustnosti skla nad 383 K (110 °C), alebo ak sú impregnované fenoplastickými alebo epoxidovými živicami, majú teplotu priepustnosti skla najmenej 418 K (145 °C).

Poznámky: Podľa 1C010.e sa neriadia:

a.

uhlíkové "vláknité alebo vláknové materiály" (predimpregnované lamináty) impregnované "matricou" z epoxidovej živice na opravy leteckých konštrukcií alebo lamináty, u ktorých veľkosť jednotlivých tabúľ predimpregnovaných laminátov neprekračuje rozmery 50 cm × 90 cm;

b.

predimpregnované lamináty, ak sú impregnované fenoplastickými alebo epoxidovými živicami, ktoré majú teplotu (Tg) priepustnosti skla nižšiu ako 433 K (160 °C) a teplotu vulkanizácie nižšiu ako teplotu priepustnosti skla.

Technická poznámka:

Teplota priepustnosti skla (Tg) pre materiály uvedené v 1C010.e sa stanovuje pomocou metódy popísanej v ASTM D 3418 pri použití suchej metódy. Teplota priepustnosti skla pre fenoplastické a epoxidové živice sa stanovuje metódou popísanou v ASTM-B 4065 pri frekvencii 1 Hz a pri rýchlosti ohrievania 2K (°C)/min pri použití suchej metódy.

1C011
Kovy a zlúčeniny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV A 1C111.

a.

Kovy s veľkosťou častíc menšou ako 60 mm, guľovité, atomizované, guľôčkové, vločkovité alebo drvené, vyrobené z materiálu, ktorého najmenej 99 % tvorí zirkónium, horčík alebo ich zliatiny;

Technická poznámka:

Prirodzený obsah hafnia v zirkóniu (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkónium.

Poznámka: Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011.a sú kontrolované bez ohľadu na to, či tieto kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené v hliníku, horčíku, zirkóniu alebo béryliu.

b.

Bór alebo karbid bóru čistoty najmenej 85 % a s veľkosťou častíc najviac 60 μm;

Poznámka Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011.b sú kontrolované bez ohľadu na to, či tieto kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené v hliníku, horčíku, zirkóniu alebo béryliu.

c.

Dusičnan guanidínu;

d.

Nitroguanidín (NQ) (CAS 556-88-7).

1C012
Tieto materiály:

Technická poznámka:

Tieto materiály sa obvykle používajú v jadrových zdrojoch tepla.

a.

plutónium v ľubovoľnej forme pri stanovení izotopu plutónia 238 nad 50 % hm.;

Poznámka: Podľa 1C012.a sa neriadia:

a.

zásielky s obsahom plutónia 1 g a menej;

b.

zásielky troch "účinných gramov" alebo menej, ak sa nachádzajú v snímacej súčasti prístrojov,

b.

"vopred" separované neptúnium 237 v ľubovoľnej forme.

Poznámka: Podľa 1C012.b. sa neriadia zásielky s obsahom neptúnia 237 1 g a menej.

1C101
Materiály a zariadenia pre redukované pozorovacie zariadenia ako sú schopnosť radaru odrážať, ultrafialové/infračervené signatúry a akustické signatúry v 1C001 použiteľné v "riadených strelách", podsystémoch "riadených striel" alebo vzdušných dopravných systémoch bez posádky uvedených v 9A012.

Poznámka 1: 1C101 zahŕňa:

a.

konštrukčné materiály a nátery zvlášť navrhnuté pre zníženú reflektivitu radaru;

b.

nátery, vrátane farieb, zvlášť navrhnuté pre zníženú alebo danému účelu prispôsobenú reflektivitu alebo emisivitu v mikrovlnnej, infračervenej alebo ultrafialovej oblasti elektromagnetického spektra.

Poznámka 2: 1C101 nezahŕňa nátery zvlášť používané na tepelnú reguláciu satelitov.

1C102
Resaturované pyrolýzne materiály s väzbou uhlík-uhlík určené pre vesmírne lode uvedené v 9A004 alebo pre sondážne rakety uvedené v 9A104.

Technická poznámka:

V 1C101 "riadená strela" znamená kompletné raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez posádky s dosahom viac ako 300 km.

1C107
Grafit a keramické materiály, okrem uvedených v 1C007:

a.

jemnozrnné sypké grafity so sypkou hmotnosťou najmenej 1,72 g/cm3, merané pri 288 K (15 °C), s veľkosťou zŕn najviac 100 μm, použiteľné pre dýzy rakiet a pre hroty predných častí návratných dopravných prostriedkov, ktoré sa dajú strojom pripojiť ku každému z týchto produktov:

1.

valcom s priemerom najmenej 120 mm a dĺžky najmenej 50 mm;

2.

rúrkam s vnútorným priemerom najmenej 65 mm hrúbky steny najmenej 25 mm a dĺžky najmenej 50 mm alebo

3.

blokom rozmerov najmenej 120 mm × 120 mm × 50 mm;

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozri tiež 0C004.

b.

pyrolýzne alebo vláknité vystužené grafity použiteľné pre dýzy "riadených striel" pre hroty predných častí návratných dopravných prostriedkov;

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozri tiež 0C004.

c.

keramické kompozitné materiály (dielektrická konštanta menej ako 6 pri frekvenciách 100 MHz až 100 GHz) použiteľné pre radomy (keramické ochranné kryty) "riadených striel";

d.

sypké opracovateľné vystužené keramické materiály, nevypaľované karbidom kremíka, použiteľné pre hroty predných častí "riadených striel".

1C111
Palivá pre raketové motory a chemikálie tvoriace ich podstatnú časť palív, okrem uvedených v 1C011:

a.

pohonné látky:

1.

prášok sférického hliníka, okrem uvedeného v kontrolách vojenského materiálu, s časticami homogénneho priemeru menej ako 200 μm a s obsahom hliníka najmenej 97 % hm., ak najmenej 10 % celkovej hmotnosti tvoria častice menšie ako 63 μm, v súlade s ISO 2591:1988 alebo jej národnými ekvivalentmi;

Technická poznámka:

Veľkosť častíc 63 μm (ISO R-565) zodpovedá 250 mešov (Tyler) alebo 230 mešov (norma ASTM E-11).

2.

kovové palivá, okrem uvedených v kontrolách vojenských tovarov, s veľkosťou častíc menej ako 60 μm, sférické, atomizované, sféroidné, vločkovité alebo drvené - s obsahom niektorého z týchto materiálov najmenej 97 % hm.:

a.

zirkón;

b.

berýlium;

c.

horčík; alebo

d.

zliatiny kovov uvedených v písmenách a. až c.;

Technická poznámka:

Prirodzený obsah hafnia v zirkóniu (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkónium.

3.

Kvapalné oxidanty:

a.

oxid dusitý;

b.

oxid dusičitý/tetraoxid didusíka;

c.

oxid dusičný;

d.

zmiešané oxidy dusíka (MON);

Technická poznámka:

Zmiešané oxidy dusíka (MON) sú roztoky oxidu dusnatého (NO) v tetraoxide didusíka/oxide dusičitom (N2O4/NO2), ktoré sa môžu používať v systémoch riadených striel. Existuje celý rad zložení, ktoré možno označiť ako MONi alebo MONij, kde i a j sú celé čísla zodpovedajúce percentu oxidu dusičného v zmesi (napríklad MON3 obsahuje 3 % oxidu dusičného, MON25 25 % oxidu dusičného. Hornú hranicu predstavuje MON40, 40 % hm.);

e.

POZRI KONTROLY PRE VOJENSKÝ TOVAR pre inhibovanú kyselinu dusičnú s červeným dymom (IRFNA);

f.

POZRI KONTROLY PRE VOJENSKÝ TOVAR A 1C238 pre zlúčeniny pozostávajúce z fluóru a z jedného alebo viacerých halogénov, kyslíka alebo dusíka.

4.

Deriváty hydrazínu použiteľné ako palivá pre raketové motory okrem tých, ktoré sú uvedené v kontrolách vojenských tovarov.

b.

polymérne látky:

1.

polybutadién ukončený karboxylovou skupinou (CTPB);

2.

polybutadién ukončený hydroxylovou skupinou (HTPB), okrem uvedeného v kontrolách vojenských tovarov;

3.

kyselina polybutadién-akrylová (PBAA);

4.

akrylonitril kyseliny polybutadién-akrylovej (PBAN);

c.

ostatné aditíva a činidlá do palív pre raketové motory:

1.

POZRI KONTROLY PRE VOJENSKÝ TOVAR Karborány, dekaborány, pentaborány a ich deriváty;

2.

trietylén glykol dinitrát (TEGDN);

3.

2-nitrodifenylamín;

4.

trimetyloletántrinitrát (TMETN);

5.

dietylénglykoldinitrát (DEGDN);

6.

tieto deriváty ferocénu:

a.

Pozri kontroly vojenských tovarov pre katocén;

b.

Etyl ferocén;

c.

Propyl ferocén;

d.

Pozri kontroly vojenských tovarov pre n-butyl ferocén;

e.

Pentyl ferocén;

f.

Dicyklopentyl ferocén;

g.

Dicyklohexyl ferocén;

h.

Dietyl ferocén;

i.

Dipropyl ferocén;

j.

Dibutyl ferocén;

k.

Dihexyl ferocén;

l.

Acetyl ferocén;

m.

Pozri kontroly vojenských tovarov pre karboxylové kyseliny ferocénu;

n.

Pozri kontroly vojenských tovarov pre butacén;

o.

Iné deriváty ferocénu používané ako modifikátory stupňa spaľovania palív pre raketové motory okrem tých, ktoré sú uvedené v kontrolách vojenských tovarov.

Poznámka: Pre palivá pre raketové motory a chemikálie tvoriace ich základné zložky, ktoré nie sú uvedené v 1C111, pozri Kontroly pre vojenské tovary.

1C116
Ocele s vysokou pevnosťou v ťahu (ocele vo všeobecnosti typické vysokým obsahom niklu, veľmi nízkym obsahom uhlíka a používaním substitučných prvkov alebo precipitátov na dosiahnutie tvrdenia starnutím) s medzou pevnosti v ťahu najmenej 1 500 MPa, meranou pri 293 K (20 °C) vo forme tabúľ, plechov alebo rúrok s hrúbkou steny alebo hrúbkou plechu najviac 5 mm.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1C216.

1C117
Wolfrám, molybdén a zliatiny týchto kovov vo forme rovnomerných (homogénnych) sférických alebo atomizovaných častíc s priemerom najviac 500 μm, s čistotou najmenej 97 % určené na výrobu súčastí motorov "riadených striel", t. j. tepelných štítov, substrátov na dýzy, hrdlá dýz a povrchy na riadenie vektoru ťahu.

1C118
Titánom stabilizovaná duplexová nehrdzavejúca oceľ (Ti - DDS) vyznačujúca sa všetkými týmto vlastnosťami:

a.

vyznačujúca sa všetkými uvedenými vlastnosťami:

1.

obsahuje 17,0-23,0 % hm. chrómu a 4,5-7,0 % hm. niklu;

2.

má obsah titánu viac ako 0,10 % hmotnosti a

3.

feriticko-austenitická mikroštruktúra (označovaná aj ako dvojfázová mikroštruktúra), z ktorej najmenej 10 % objemových je austenitická (podľa ASTM E-1181-87 alebo jej národných ekvivalentov); a

b.

vyznačujú sa niektorou z týchto charakteristík:

1.

ingoty alebo tyče, ktorých každý rozmer má najmenej 100 mm;

2.

tabule so šírkou najmenej 600 mm a hrúbkou najviac 3 mm; alebo

3.

rúry s vonkajším priemerom najmenej 600 mm a s hrúbkou steny najviac 3 mm.

1C202
Zliatiny okrem uvedených v 1C002.b.3. alebo b.4.:

a.

zliatiny hliníka, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

dosahujú medzu pevnosti v ťahu najmenej 460 MPa pri 293 K (20 °C); a

2.

sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm;

b.

zliatiny titánu, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

dosahujú medzu pevnosti v ťahu najmenej 900 MPa pri 293 K (20 °C); a

2.

sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm.

Technická poznámka:

Pod pojmom "zliatiny, ktoré dosahujú" sú myslené zliatiny pred alebo po tepelnom spracovaní.

1C210
"Vláknité alebo vláknové materiály" alebo predimpregnované lamináty, okrem uvedených v 1C010.a, b. alebo e.:

a.

uhlíkové "vláknité alebo vláknové materiály" alebo "vláknité alebo vláknové materiály" z aromatických polyamidov, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

1.

"špecifický modul" najmenej 12,7 × 106 m; alebo

2.

"špecifická pevnosť v ťahu" najmenej 235 × 103 m;

Poznámka: Podľa 1C210.a. sa neriadia "vláknité alebo vláknové materiály" z aromatických polyamidov, ktoré obsahujú najmenej 0,25 % hm. modifikátora povrchu vlákna na báze esteru.

b.

sklenené ‧vláknité alebo vláknové materiály‧, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

"špecifický modul" najmenej 3,18 × 106 m;

2.

"špecifická pevnosť v ťahu" najmenej 76,2 × 1033 m;

c.

termosetickou živicou impregnované kontinuitné "priadze", "predpriadze", "kúdele" alebo "pásky" so šírkou najviac 15 mm (predimpregnované lamináty) vyrobené z uhlíkových alebo sklených "vláknitých alebo vláknových materiálov" uvedených v 1C210.a alebo b.

Technická poznámka:

Živica tvorí kostru kompozitného materiálu.

Poznámka: V 1C210 je pojem "vláknité alebo vláknové materiály" obmedzený na kontinuitné "monofily", "priadze", "predpriadze", "kúdele" alebo "pásiky".

1C216
Oceľ s vysokou pevnosťou ťahu, okrem uvedenej v 1C116, "dosahujúca" medzu pevnosti v ťahu najmenej 2 050 MPa pri 293 K (20 °C).

Poznámka: Podľa 1C216 sa neriadia formy, ktorých všetky lineárne rozmery sú najviac 75 mm.

Technická poznámka:

Pod pojmom oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu "dosahujúca" sa myslí oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu pred alebo po tepelnom spracovaní.

1C225
Bór obohatený izotopom bóru – 10 (10B) vo väčšej miere, než je výskyt izotopu v prírode: elementárny bór, zlúčeniny, zmesi obsahujúce bór, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov.

Poznámka: K zmesiam obsahujúcim bór uvedeným v 1C225 patria materiály naplnené bórom.

Technická poznámka:

Výskyt izotopu v prírode je v prípade bóru 10 približne 18,5 % hm., (20 % atómových).

1C226
Wolfrám, karbid wolfrámu a zliatiny obsahujúce viac ako 90 hmotnosti wolfrámu, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a.

v tvaroch s dutou valcovitou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným priemerom 100 až 300 mm; a

b.

hmotnosťou väčšou ako 20 kg.

Poznámka: Podľa 1C226 sa neriadia výrobky špeciálne konštruované ako závažia alebo kolimátory žiarenia gama.

1C227
Vápnik vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a.

obsahuje menej ako 1 000 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem horčíka; a

b.

obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.

1C228
Horčík, vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a.

obsahuje menej ako 200 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem vápnika; a

b.

obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.

1C229
Bizmut, vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a.

čistota najmenej 99,99 % hmotnosti; a

b.

obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti striebra.

1C230
Kovové berýlium, zliatiny obsahujúce viac ako 50 hmotnosti berýlia, zlúčenín berýlia, výrobky z nich a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov.

Poznámka: Podľa 1C230 sa neriadia:

a.

kovové okienka pre röntgenové prístroje alebo pre zariadenia na seizmickú karotáž,

b.

oxidové profily v zhotovenej alebo v polozhotovenej forme zvlášť určené pre elektronické súčasti alebo nosiče substráty elektronických obvodov;

c.

beryl (silikát berýlia alebo hliníka) vo forme smaragdov alebo akvamarínov.

1C231
Kovové hafnium, zliatiny obsahujúce viac ako 60 % hmotnosti hafnia, zlúčeniny hafnia, obsahujúce viac ako 60 % hmotnosti hafnia, výrobky z neho a odpad alebo odrezky niektorého z vyššie uvedeného.

1C232
Hélium-3 (3He), zmesi obsahujúce hélium-3 a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektoré z vyššie uvedeného.

Poznámka: Podľa 1C232 sa neriadia produkty ani zariadenia obsahujúce menej ako 1g hélia-3.

1C233
Lítium obohatené izotopom lítia -6 (6Li) vo väčšej miere, ako je výskyt izotopu v prírode a produkty alebo zariadenia obsahujúce obohatené lítium: elementárne lítium, zliatiny, zlúčeniny, zmesi obsahujúce lítium, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z ľubovoľného vyššie uvedeného.

Poznámka: Podľa 1C233 neriadi termoluminiscenčné dozimetre.

Technická poznámka:

Výskyt izotopu v prírode je v prípade lítia-6 približne 6,5 % hm. (7,5 % atómových).

1C234
Zirkón s obsahom hafnia menej ako 1 diel hmotnosti hafnia na 500 dielov hmotnosti zirkónu v tejto forme: kov, zliatiny obsahujúce viac ako 50 % hm. zirkónu, zlúčeniny, výrobky z nich, odpady alebo odrezky z niektorého z týchto materiálov.

Poznámka: Podľa 1C234 sa neriadi zirkón vo forme fólií hrúbky najviac 0,10 mm.

1C235
Trícium, zlúčeniny trícia, zmesi obsahujúce trícium, v ktorých pomer atómov trícia a atómov vodíka prekračuje hodnotu 1 diel na 1 000 dielov, a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z týchto materiálov.

Poznámka: Podľa 1C235 sa neriadia produkty a ani zariadenia obsahujúce menej ako 1,48 × 103 GBq (40 Ci) trícia.

1C236
Rádionuklidy s vyžarovaním alfa s polčasom rozpadu alfa najmenej 10 dní, ale menej ako 200 rokov, v týchto formách:

a.

elementárne;

b.

zlúčeniny s celkovou rádioaktivitou alfa najmenej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

c.

zmesi s celkovou rádioaktivitou alfa najmenej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

d.

produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z uvedených materiálov.

Poznámka: Podľa 1C236 sa neriadia produkty ani zariadenia s obsahom menej ako 3,7 GBq (100 milicurie) rádioaktivity alfa.

1C237
Rádium 226 (226Ra), zliatiny rádia 226, zlúčeniny rádia 226, zmesi obsahujúce rádium 226, výrobky z nich a produkty alebo zariadenia s obsahom niektorého z uvedených materiálov.

Poznámka: Podľa 1C237 sa neriadia:

a.

lekárske aplikátory;

b.

produkty alebo zariadenia s obsahom menej ako 0,37 GBq (10 milicurie) rádia 226.

1C238
Fluorid chloritý (ClF3).

1C239
deriváty ferrocénu, okrem uvedených v kontrolách vojenských tovarov alebo zmesi obsahujúce viac ako 2 % hmotnosti trhavín, s kryštálovou hustotou vyššou ako 1,8 g/cm3 a s detonačnou rýchlosťou vyššou ako 8 000 m/s.

1C240
Niklový prášok a pórovitý kovový nikel, okrem uvedených v 0C005:

a.

niklový prášok s obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

obsah niklu najmenej 99,0 % hmotnosti a

2.

stredná veľkosť častíc menej ako 10 mikrometrov, meraná podľa normy Americkej spoločnosti pre skúšanie a materiály (ASTM) B 330;

b.

pórovitý kovový nikel vyrobený z materiálov uvedených v 1C240.a.

Poznámka: Podľa 1C240 sa neriadia:

a.

prášky z vláknového niklu;

b.

jednotlivé plechy z pórovitého niklu s plochou najviac 1 000 cm2/plech.

Technická poznámka:

Bod 1C240b sa týka pórovitých materiálov vytvorených zhutňovaním alebo spekaním materiálov uvedených v 1C240.a tak, aby vytvorili kovový materiál s jemnými pórmi vzájomne prepojenými v celej štruktúre.

1C350
Chemikálie, ktoré sa môžu používať ako prekurzory pre nasledujúce toxické chemické látky a "chemické zmesi" s obsahom jednej alebo viacerých z nich:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV A BOD 1C450.

1.

Tiodiglykol (111-48-8);

2.

Oxychlorid fosforečný (10025-87-3);

3.

Dimetylmetylfosfonát (756-79-6);

4.

POZRI KONTROLY PRE VOJENSKÝ TOVAR Metylfosfonyldifluorid (676-99-3);

5.

Metylfosfonyldichlorid (676-97-1);

6.

Dimetylfosfit (DMP) (868-85-9);

7.

Chlorid fosforitý (7719-12-2);

8.

Trimetylfosfit (TMP) (121-45-9);

9.

Tionyl chlorid (7719-09-7);

10.

3-hydroxy-1-metyl piperidín (3554-74-3);

11.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchlorid (96-79-7);

12.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetántiol (5842-07-9);

13.

3-chinuklidinol (1619-34-7);

14.

Fluorid draselný (7789-23-3);

15.

2-chlóretanol (107-07-3);

16.

Dimetylamín (124-40-3);

17.

Dietyletylfosfonát (78-38-6);

18.

Dietyl-N,N-dimetylfosforamidát (2404-03-7);

19.

Dietylfosfit (762-04-9);

20.

Dimetylamínhydrochlorid (506-59-2);

21.

Etylfosfinyldichlorid (1498-40-4);

22.

Etyl fosfonyl dichlorid (1066-50-8);

23.

POZRI KONTROLY PRE VOJENSKÝ TOVAR etylfosfonyldifluorid (753-98-0);

24.

Fluórovodík (7664-39-3);

25.

Metylbenzilát (76-89-1);

26.

Metylfosfinyldichlorid (676-83-5);

27.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetanol (96-80-0);

28.

Pinakolylalkohol (464-07-3);

29.

POZRI KONTROLY PRE VOJENSKÝ TOVAR O-etyl-2-diizopropylaminoetylmetylfosfonit (QL) (57856-11-8);

30.

Trietylfosfit (122-52-1);

31.

Chlorid arzenitý (7784-34-1);

32.

Kyselina benzylová (76-93-7);

33.

Dietylmetylfosfonit (15715-41-0);

34.

Dimetyl etylfosfonát (6163-75-3);

35.

Etylfosfinyldifluorid (430-78-4);

36.

Metylfosfinyldifluorid (753-59-3);

37.

3-chinuklidon (3731-38-2);

38.

Chlorid fosforečný (10026-13-8);

39.

Pinakolon (75-97-8);

40.

Kyanid draselný (151-50-8);

41.

Hydrogendifluorid draselný (7789-29-9);

42.

Hydrogendifluorid amónny alebo amónium bifluorid (1341-49-7);

43.

Fluorid sodný (7681-49-4);

44.

Hydrogendifluorid sodný (1333-83-1);

45.

Kyanid sodný (143-33-9);

46.

Trietanolamín (102-71-6);

47.

Sulfid fosforečný (1314-80-3);

48.

Di-izopropylamín (108-18-9);

49.

Dietylaminoetanol (100-37-8);

50.

Sulfid sodný (1313-82-2);

51.

Chlorid sírny (10025-67-9);

52.

Chlorid sírnatý (10545-99-0);

53.

Trietanolamín hydrochlorid (637-39-8);

54.

(2-chlóretyl) diizopropylamín hydrochlorid (4261-68-1);

55.

Kyselina metylfosfónová (993-13-5);

56.

Dietyl metylfosfonát (683-38-6);

57.

N,N Dimetylamidofosforyl dichlorid (677-43 0);

58.

Triizopropyl fosfit (116-17-6);

59.

Etyldietanolamín (139-87-7);

60.

O,O-Dietylfosforotioát (2465-38-6);

61.

O,O-Dietyl hydrogén fosforoditioát (298 06 6);

62.

hexafluorokremičitan disodný (16893 85 9);

63.

metylfosfonotioyldichlorid (676-98-2).

Poznámka 1: Pre vývozy do "štátov, ktoré nie sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní", sa podľa 1C350 neriadia "chemické zmesi" s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 12, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 a 63, u ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 10 % hm. zmesi.

Poznámka 2: Pre vývozy do "štátov, ktoré sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní", sa podľa 1C350 neriadia "chemické zmesi" s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 a 63, u ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 30 % hmotnosti zmesi.

Poznámka 3: Podľa 1C350 neriadia "chemické zmesi" s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.2, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61 a 62, u ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 30 % hmotnosti zmesi.

Poznámka 4: Podľa 1C350 neriadia produkty označené ako maloobchodný spotrebný tovar pre osobné použitie alebo balené na individuálne použitie.

1C351
Ľudské patogény, pôvodcovia zoonóz a "toxíny":

a.

Vírusy či už prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme "izolovaných živých kultúr" alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Vírus Chikungunya;

2.

Vírus krymsko-konžskej hemoragickej horúčky;

3.

Vírus horúčky dengue;

4.

Vírus východnej encefalitídy koní;

5.

Vírus Ebola;

6.

Vírus Hantaan;

7.

Vírus Junin;

8.

Vírus horúčky Lassa;

9.

Vírus lymfocytovej choriomeningitídy;

10.

Vírus Machupo;

11.

Vírus Marburg;

12.

Poxvírus opíc,

13.

Vírus horúčky Rift Valley;

14.

Vírus kliešťovej encefalitídy (vírus ruskej jarno-letnej encefalitídy);

15.

Vírus pravých kiahní;

16.

Vírus venezuelskej encefalitídy koní;

17.

Vírus západnej encefalitídy koní;

18.

Vírus White Pox;

19.

Vírus žltej zimnice;

20.

Vírus japonskej encefalitídy;

21.

Vírus choroby Kyasanurskeho lesa;

22.

Vírus louping ill;

23.

Vírus encefalitídy Murray Valley;

24.

Vírus omskej hemoragickej horúčky;

25.

Vírus Oropouche;

26.

Vírus Powassan;

27.

Vírus Rocio;

28.

Vírus encefalitídy St. Louis;

29.

Vírus Hendra (konský morbillivirus);

30.

Vírusy juhoamerickej hemoragickej horúčky (Sabia, Flexal, Guanarito);

31.

Vírusy hemoragickej horúčky s pľúcnym a renálnym syndrómom (Seoul, Dobrava, Puumala, Sin Nombre);

32.

Vírus Nipah;

b.

Ricketsie či už prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme "izolovaných živých kultúr" alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Coxiella burnetii;

2.

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.

Rickettsia Prowazeki;

4.

Rickettsia rickettsii;

c.

Baktérie či už prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme "izolovaných živých kultúr", alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Bacillus anthracis;

2.

Brucella abortus;

3.

Brucella melitensis;

4.

Brucella suis;

5.

Chlamydia psittaci;

6.

Clostridium botulinum;

7.

Francisella tularensis;

8.

Burkholderia mallei (pseudomonas mallei);

9.

Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei);

10.

Salmonella typhi;

11.

Shigella dysenteriae;

12.

Vibrio cholerae;

13.

Yersinia pestis;

14.

Toxín epsilon Clostridium perfringens produkujúce typy;

15.

Enterohemoragická Escherichia coli, sérotyp O157 a iné verotoxín produkujúce sérotypy;

d.

Tieto"toxíny" a ich súčasti:

1.

Botulotoxíny;

2.

Toxíny produkované Clostridium perfringens;

3.

Konotoxín;

4.

Ricín;

5.

Saxitoxín;

6.

Shigatoxín;

7.

Toxíny produkované Staphylococcus aureus;

8.

Tetrodotoxín;

9.

Verotoxín;

10.

Microcystín (cyanginozín);

11.

Aflatoxíny;

12.

Abrín;

13.

Toxín cholery;

14.

Diacetoxyscirpenoltoxín;

15.

T-2 Toxín;

16.

HT-2 Toxín;

17.

Modeccín;

18.

Volkenzín;

19.

Viskumín-Lektín 1 produkovaný Viscum album (imelom bielym);

Poznámka: Podľa 1C351.d.1 sa neriadia botulotoxíny alebo konotoxíny vo forme produktov, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

1.

sú to farmaceutické receptúry určené na podávanie ľuďom pri liečbe ich zdravotných ťažkostí;

2.

sú vopred zabalené na distribúciu ako liečebné produkty;

3.

majú povolenie od štátneho orgánu na predaj ako liečebné produkty.

Poznámka: Podľa 1C351 sa neriadia "vakcíny" ani "imunotoxíny".

1C352
Živočíšne patogény:

a.

Vírusy prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme "izolovaných živých kultúr" alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Vírus afrického vírového moru ošípaných;

2.

Vírus vtáčej chrípky, ktorý môže byť:

a.

necharakterizovaný; alebo

b.

definovaný v smernici 92/40/EHS (Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, s. 19) ako vysoko patogénny vírus:

1.

vírusy typu A s IVPI (index intravenóznej patogenity) u 6-týždňových kurčiat viac ako 1,2; alebo

2.

poddruh H5 alebo H7 vírusov typu A, u ktorých nukleotidná postupnosť preukázala viacnásobné bázické aminokyseliny v mieste štiepenia hemaglutinínu;

3.

Vírus katarskej horúčky oviec,

4.

Vírus slintačky a krívačky;

5.

Vírus kozích kiahní;

6.

Vírus prasačieho herpesu (Aujeszkého choroba);

7.

Vírus prasačieho moru (vírus prasačej cholery);

8.

Vírus Lissa;

9.

Vírus vtáčej chrípky,

10.

Vírus moru malých prežúvavcov;

11.

Prasačí enterovírus typu 9 (vírus pľuzgierovitého zápalu sliznice prasiat);

12.

Vírus dobytčieho moru;

13.

Vírus ovčích kiahní;

14.

Vírus Teschenovej choroby;

15.

Vírus vezikulárnej stomatitídy;

16.

Dermatosis nodularis;

17.

Africký mor koní;

b.

Mycoplasma micoides prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme "izolovaných živých kultúr" alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito mycoplasma mycoides.

Poznámka: Podľa 1C352 sa neriadia "vakcíny".

1C353
Genetické prvky a geneticky modifikované organizmy:

a.

Geneticky modifikované organizmy alebo genetické prvky, ktoré obsahujú sekvencie kyseliny nukleínovej asociované s patogenitou organizmov uvedených v 1C351.a až c, 1C352 alebo 1C354;

b.

Geneticky modifikované organizmy alebo genetické prvky, ktoré obsahujú sekvencie kyseliny nukleínovej, ktoré kódujú ľubovoľné "toxíny" uvedené v 1C351.d alebo ich "podjednotky toxínov".

Technické poznámky:

1.

Genetické prvky sú okrem iného chromozóny, genómy, plazmidy, transpozóny a vektory geneticky modifikované alebo nemodifikované.

2.

Sekvencie nukleovej kyseliny spojené s patogenitou akéhokoľvek mikroorganizmu uvedeného v 1C351.a až c, 1C352 alebo 1C354 sú akékoľvek sekvencie špecifické pre špecifický mikroorganizmus, ktorý:

a.

sám o sebe alebo v produktoch, ktoré sú ním upravené alebo do ktorých je prenesený, predstavuje významné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, živočíchov alebo rastlín; alebo

b.

je známy tým, že zosilňuje schopnosť špecifického mikroorganizmu alebo akéhokoľvek iného organizmu, do ktorého môže byť vložený alebo inak začlenený, spôsobovať vážne poškodenie zdravia ľudí, živočíchov alebo rastlín.

Poznámka: 1C353 sa nevzťahuje na sekvencie nukleovej kyseliny spojené s patogenitou enterohemoragickej Escherichia coli, sérotypu O157 a iné kmene produkujúce verotoxín, okrem tých, ktoré kódujú verotoxín alebo jeho podjednotky.

1C354
Rastlinné patogény

a.

Vírusy prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme "izolovaných živých kultúr" alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Potato Andean latent tymovirus;

2.

viroid vretenovitosti zemiakov;

b.

Baktérie prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme "izolovaných živých kultúr" alebo ako materiál, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Xanthomonas albilineans;

2.

Xanthomonas campestris pv. citri vrátane kmeňov označovaných ako Xanthomonas campestris pv. citri typu A, B, C, D, E alebo inak klasifikované ako Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv., aurantifolia alebo Xanthomonas camestris pv. Citrumelo;

3.

Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv., Oryzae);

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (subsp. Corynebacterium michiganensis Sepedonicum alebo Corynebacterium Sepedonicum),

5.

Ralstonia solanacearum rasy 2 a 3 (Pseudomonas solanacearum rasy 2 a 3 alebo Burkholderia solanacearum rasy 2 a 3);

c.

Plesne prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme "izolovaných živých kultúr" alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.

Puccinia graminis (syn. Pussinia graminis f. sp. tritici);

5.

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.

Magnaporthe grisea (pyricularia risea/pyricularia oryzae).

1C450
Tieto toxické chemikálie a prekurzory toxických chemikálií a "chemické zmesi" s obsahom jednej alebo viacerých z nich:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1C350, 1C351.D POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.

a.

Toxické chemikálie

1.

Amiton: O,O-dietyl S-[2-(dietylamino) etyl] fosforotiolát (78-53-5) a zodpovedajúce alkylované alebo protónizované soli:

2.

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluóro-2-(trifluórmetyl-) 1-propén (382-21-8);

3.

POZRI KONTROLY PRE VOJENSKÝ TOVAR

4.

fosgén: dichlorid karbonylu (75-44-5);

5.

chlórkyán (506-77-4);

6.

kyanovodík (74-90-8);

7.

chlórpikrín: trichlórnitrometán (76-06-2);

Poznámka 1: Pre vývozy do "štátov, ktoré nie sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní" sa podľa 1C450 neriadia "chemické zmesi" s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.a.1. a a.2., v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 1 % hm. zmesi.

Poznámka 2: Pre vývozy do "štátov, ktoré sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní" sa podľa 1C450 neriadia "chemické zmesi" s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.a.1. a a.2., v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 % hm. zmesi.

Poznámka 3: Podľa 1C450 sa neriadia "chemické zmesi" s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.a.4, a.5, a.6 a a.7, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 % hm. zmesi.

b.

Toxické chemické prekurzory:

1.

Chemikálie okrem uvedených v kontrolách vojenských tovarov alebo v 1C350, s obsahom atómu fosforu, ku ktorému sa viaže jedna metylová, etylová alebo propylová (normálna alebo izo) skupina, ale nie ďalšie atómy uhlíka,

Poznámka: Podľa 1C450.b.1 sa neriadi fonofos: O-etyl S-fenyl etylfosfonotiolotionát (944-22-9).

2.

N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] fosforamidové dihalogenidy;

3.

Dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)]-fosforamidáty okrem dietyl-N,N-dietylfosforamidátu, ktorý je uvedený v bode 1C350;

4.

N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetyl-2-chloridy a zodpovedajúce protónované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchloridu alebo N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchloridhydrochloridu, ktoré sú uvedené v 1C350;

5.

N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetán-2-oly a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetanolu (96-80-0) a N,N-dietylaminoetanolu (100-37-8), ktoré sú uvedené v 1C350;

Poznámka: Podľa 1C450.b.5 sa neriadia:

a.

N,N-dimetylaminoetanol (108-01-0) a zodpovedajúce protonizované soli;

b.

protonizované soli N,N-dietylaminoetanolu (100-37-8).

6.

N,N-Dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetán-2-tioly a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetántiolu, ktorý je uvedený v 1C350;

7.

Pozri tiež 1C350 pre etyldietanolamín (139-87-7);

8.

Metyldietanolamín (105-59-9).

Poznámka 1: Pre vývozy do "štátov, ktoré nie sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní", sa podľa 1C450 neriadia "chemické zmesi" s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 a b.6, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 10 % hm. zmesi.

Poznámka 2: Pre vývozy do "štátov, ktoré sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní", sa podľa 1C450 neriadia "chemické zmesi" s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 a b.6, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 % hm. zmesi.

Poznámka 3: Podľa 1C450 sa neriadia "chemické zmesi" s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položke 1C450.b.8, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 % hm. zmesi.

Poznámka: Podľa 1C450 sa neriadia produkty označené ako spotrebný tovar balený na maloobchodný predaj pre osobné použitie alebo balený na individuálne použitie.

1D
Softvér

1D001
"Softvér" špeciálne navrhnutý alebo modifikovaný pre "vývoj", "výrobu" alebo "využitie" zariadení uvedených v 1B001 až 1B003.

1D002
"Softvér" na "vývoj" laminátov alebo "kompozitných materiálov" s organickou "matricou", kovovou "matricou" alebo uhlíkovou "matricou".

1D101
"Softvér" zvlášť navrhnutý alebo upravený na "využitie" tovarov uvedených v 1B101 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 alebo 1B119.

1D103
"Softvér" zvlášť navrhnutý na analýzu redukovaných pozorovateľných veličín ako sú koeficient odrazu radaru, ultrafialové/infračervené signatúry a akustické signatúry.

1D201
"Softvér" zvlášť navrhnutý na "používanie" tovarov uvedených v 1B201.

1E
Technológia

1E001
"Technológia" podľa všeobecnej poznámky o technológii pre "vývoj", alebo "výrobu" zariadení alebo materiálu uvedeného v 1A001.b., 1A001.c., 1A002 až 1A005, 1B alebo 1C.

1E002
Ostatná "technológia":

a.

"technológia" na "vývoj" alebo "výrobu" polybenzotiazolov alebo polybenzoxazolov;

b.

"technológia" na "vývoj" alebo "výrobu" fluóroelastomérnych zlúčenín s obsahom najmenej jedného vinyléterového monoméru;

c.

"technológia" na navrhovanie alebo "výrobu" dtýchto základných materiálov alebo ne "kompozitných" keramických materiálov:

1.

Základné materiály so všetkými týmito vlastnosťami:

a.

niektorého z týchto zlúčenín:

1.

jednoduché alebo komplexné oxidy zirkónu a komplexné oxidy kremíka alebo hliníka;

2.

jednoduché nitridy bóru (kubické kryštalické formy);

3.

jednoduché alebo komplexné karbidy kremíka alebo bóru; alebo

4.

jednoduché alebo komplexné nitridy kremíka;

b.

celkové kovové nečistoty okrem zámerných prídavkov menej ako:

1.

1 000 ppm pre jednoduché oxidy alebo karbidy; alebo

2.

5 000 ppm pre komplexné zlúčeniny alebo jednoduché nitridy a

c.

sú niektoré z týchto:

1.

oxid zirkoničitý s priemernou veľkosťou častíc najviac 1 μm a s najviac 10 % častíc nad 5 μm;

2.

ostatné základné materiály s priemernou veľkosťou častíc najviac 5 mm a s najviac 10 % častíc nad 10 μm; alebo

3.

obsahujú všetko uvedené:

a.

doštičky s pomerom dĺžky a hrúbke nad 5;

b.

monokryštalické vlákna s pomerom dĺžky a priemeru viac ako 10 pre priemery menej ako 2 μm a

c.

kontinuitné alebo sekané vlákna o priemere menej ako 10 μm;

2.

Nie "kompozitné" keramické materiály pozostávajúce z materiálov popísaných v 1E002.c.1;

Poznámka: Podľa 1E002.c.2 sa neriadi "technológia" na navrhovanie alebo výrobu brúsnych materiálov.

d.

"technológia" na "výrobu" aromatických polyamidových vláken;

e.

"technológia" pre inštalovanie, údržbu alebo opravy materiálov uvedených v 1C001;

f.

"technológia" na opravy, "kompozitných" štruktúr, laminátov alebo materiálov uvedených v 1A002, 1C007.c alebo1C007.d.

Poznámka: Podľa 1E002.f sa neriadi "technológia" pre opravy konštrukcií "civilných lietadiel", pri ktorých sa používajú uhlíkové "vláknité a vláknové materiály" a epoxidové živice, uvedené v príručkách výrobcov lietadiel.

1E101
"Technológia" podľa všeobecnej poznámky o technológii pre "používanie" tovarov 1C101, 1C107, 1C111 až 1C117,1D101 alebo 1D103.

1E102
"Technológia" podľa všeobecnej poznámky o technológii pre "vývoj""softvéru" uvedeného v 1D001, 1D101 alebo 1D103.

1E103
"Technológia" na reguláciu teploty, tlaku alebo atmosféry v autoklávoch alebo hydroklávoch, ak sa používa "na výrobu""kompozitných materiálov" alebo čiastočne spracovaných "kompozitných materiálov."

1E104
"Technológia" súvisiaca s výrobou pyrolyticky derivovaných materiálov na lejacej forme, tŕni alebo inom substráte z plynných prekurzorov, ktoré sa rozkladajú pri teplote 1 573 K (1 300 °C) až 3 173 K (2 900 °C) pri tlaku 130 Pa až 20 kPa.

Poznámka: Do 1E104 patrí "technológia" na zostavovanie plynových prekurzorov, prietokov a harmonogramov a parametrov regulácie procesov.

1E201
"Technológia" podľa všeobecnej poznámky o technológii pre "používanie" tovarov uvedených v 1A002, 1A202, 1A225 až 1A227, 1B201, 1B225 až 1B233, 1C002.b.3. alebo b.4, C010.b, 1C202, 1C210 1C116, C225 až 1C240 alebo 1D201.

1E202
"Technológia" podľa všeobecnej poznámky o technológii pre "vývoj" alebo výrobu tovarov uvedených v 1A202 alebo 1A225 až 1A227.

1E203
"Technológia" podľa všeobecnej poznámky o technológii pre "vývoj""softvéru" uvedeného v 1D201.

KATEGÓRIA 2

SPRACOVANIE MATERIÁLOV

2A
Systémy, zariadenia a súčasti

Dôležité upozornenie: Pre ložiská s tichým chodom pozri kontroly vojenských materiálov.

2A001
Valivé ložiská a ložiskové systémy a ich súčasti:

Poznámka: Podľa 2A001 sa neriadia guľky s toleranciami uvedenými výrobcom podľa ISO 3290 ako stupeň kvality 5 alebo nižší.

a.

Guľkové ložiská a nedelené valčekové ložiská s toleranciami uvedenými výrobcom v súlade s ISO 492 ako stupeň kvality 4 (alebo s ANSI/ABMA Std 20 ako stupeň kvality ABEC-7 alebo RBEC-7 alebo s inými rovnocennými národnými normami) alebo vyšší, ktorých krúžky aj valčeky sú vyrobené z monelu alebo berýlia;

Poznámka: Podľa 2A001.a. sa neriadia kuželíkové ložiská.

b.

Ostatné guľkové ložiská a nedelené valčekové ložiská s toleranciami uvedenými výrobcom v súlade s ISO 492 ako stupeň kvality 2 (alebo s ANSI/ABMA Std 20 ako stupeň kvality ABEC-9 alebo RBEC-9 alebo s inými rovnocennými národnými normami) alebo vyšší;

Poznámka: Podľa 2A001.b. sa neriadia kuželíkové ložiská.

c.

Aktívne magnetické ložiskové systémy, v ktorých sa používa niečo z uvedeného:

1.

materiály s hustotou toku najmenej 2,0 T a s konvenčnou medzou klzu (prieťažnosti) viac ako 414 MPa;

2.

plne elektromagnetické 3D konštrukcie s homopolárnym predpätím pre ovládače; alebo

3.

vysokoteplotné [najmenej 450 K (117 °C)] snímače polohy.

2A225
Tégliky vyrobené z materiálov odolných voči kvapalným aktinidovým kovom:

a.

Tégliky, ktoré majú obidve tieto vlastnosti:

1.

objem 150 cm3 až 8 000 cm3 a

2.

sú vyrobené alebo potiahnuté niektorým z týchto materiálov s čistotou najmenej 98 % hm.:

a.

fluorid vápenatý (CaF2);

b.

zirkoničitan vápenatý (metazirkoničitan) (CaZrO3);

c.

sírnik ceritý (Ce2S3);

d.

oxid erbitý (erbia) (Er2O3);

e.

oxid hafničitý (hafina) (HfO2);

f.

oxid horečnatý (MgO);

g.

nitridovaná zliatina niob-titán-volfrám (približne 50 % Nb, 30 % Ti a 20 % W);

h.

oxid ytritý (ytria) (Y2O3); alebo

i.

oxid zirkoničitý (zirkónia) (ZrO2);

b.

Tégliky, ktoré majú obidve tieto vlastnosti:

1.

objem 50 cm3 až 2 000 cm3; a

2.

sú vyrobené z tantalu o čistote najmenej 99,9 % hm. alebo ním potiahnuté;

c.

Tégliky, ktoré majú obidve tieto vlastnosti:

1.

objem 50 cm3 až 2 000 cm3;

2.

sú vyrobené z tantalu o čistote najmenej 98 % hm. alebo ním potiahnuté; a

3.

sú potiahnuté karbidom, nitridom, boridom tantalu alebo ich ľubovoľnou kombináciou.

2A226
Ventily, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a.

"menovitý rozmer" najmenej 5 mm,

b.

majú vlnovcové tesnenie a

c.

sú vyrobené z hliníka, zliatiny hliníka, niklu alebo zliatiny niklu, s obsahom najmenej 60 % hm. niklu alebo ním potiahnuté.

Technická poznámka:

Pre ventily s rozdielnym priemerom na vstupe a na výstupe sa pod pojmom "menovitý rozmer" v položke 2A226 rozumie najmenší priemer.

2B
Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

Technické poznámky:

1.

Sekundárne paralelné kontúrovacie osi (napr. os W na horizontálnych vyvrtávačkách alebo sekundárna rotačná os, ktorej stredová čiara je rovnobežná s primárnou rotačnou osou) sa nezapočítavajú do celkového počtu kontúrovacích osí. Rotačné osi sa nemusia otáčať o 360°. Rotačná os môže byť poháňaná lineárnym zariadením (napr. skrutka alebo ozubnica s pastorkom).

2.

Na účely 2B sa počet osí, ktoré možno súčasne koordinovať za účelom "regulácie kontúrovania", je počet osí, pozdĺž alebo okolo ktorých počas obrábania obrobku sa vykonávajú nepretržité a súvisiace pohyby medzi obrobkom a nástrojom. Nepatria k nim prídavné osi, pozdĺž alebo okolo ktorých sa vykonávajú iné relatívne pohyby v rámci stroja, ako napríklad systémy na orovnávanie brúsnych kotúčov v brúskach;

a.

Systémy na narovnávanie kotúča v brúsnych zariadeniach;

b.

paralelné rotačné osi určené na upínanie samostatných obrobkov;

c.