ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 64

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
4. marca 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 z 15. februára 2006 o vykonávaní Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment v rámci Spoločenstva a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3051/95 ( 1 )

1

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

37

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva (kodifikované znenie) ( 1 )

52

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Európsky parlament a Rada

 

*

Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 15. februára 2006 o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania

60

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

4.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 64/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 336/2006

z 15. februára 2006

o vykonávaní Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment v rámci Spoločenstva a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3051/95

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

kedže:

(1)

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) prijala v roku 1993 Medzinárodný kódex pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením (ďalej len „kódex ISM“). Tento kódex sa postupne stal záväzným pre väčšinu lodí v medzinárodnej preprave po prijatí kapitoly IX „Riadenie bezpečnej premávky lodí“ Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS) z roku 1974 v máji 1994.

(2)

IMO zmenila a doplnila kódex ISM rezolúciou MSC.104(73), ktorá bola prijatá 5. decembra 2000.

(3)

Usmernenia na vykonávanie kódexu ISM námornými správami boli prijaté rezolúciou IMO A.788(19) z 23. novembra 1995. Tieto usmernenia boli zmenené a doplnené rezolúciou A.913(22), ktorá bola prijatá 29. novembra 2001.

(4)

Na základe nariadenia Rady (ES) č. 3051/95 z 8. decembra 1995 o bezpečnom riadení osobných prievozných lodí roll-on/roll-off (prievozných lodí ro – ro) (3) sa kódex ISM stal záväzným na úrovni Spoločenstva s účinnosťou od 1. júla 1996 pre všetky osobné prievozné lode (ro-ro) plávajúce medzi prístavmi členských štátov, na vnútroštátnych i medzinárodných plavbách a bez ohľadu na to, pod vlajkou ktorého štátu plávajú. Toto bol prvý krok na zabezpečenie jednotného a súvislého vykonávania kódexu ISM vo všetkých členských štátoch.

(5)

Dňa 1. júla 1998 sa kódex ISM stal záväzným na základe ustanovení kapitoly IX SOLAS pre spoločnosti prevádzkujúce osobné lode vrátane osobných vysokorýchlostných plavidiel, ropných tankerov, chemických tankerov, tankerov na prepravu plynov, lodí na hromadný náklad a nákladných vysokorýchlostných plavidiel s hrubou priestornosťou najmenej 500 ton na medzinárodných plavbách.

(6)

Dňa 1. júla 2002 sa kódex ISM stal záväzný pre spoločnosti prevádzkujúce iné nákladné lode na medzinárodných plavbách a pohyblivé pobrežné vrtné jednotky s hrubou priestornosťou najmenej 500 ton na medzinárodných plavbách.

(7)

Bezpečnosť ľudského života na mori a ochranu životného prostredia možno účinne zvýšiť prísnym a záväzným uplatňovaním kódexu ISM.

(8)

Je žiaduce uplatňovať kódex ISM na lode plávajúce pod vlajkou členského štátu, ako aj na lode bez ohľadu na to, pod ktorou vlajkou plávajú, ktoré vykonávajú výlučne vnútroštátne plavby alebo pravidelné plavby do prístavov alebo z prístavov členských štátov.

(9)

Prijatie nového nariadenia s priamou uplatniteľnosťou by malo zabezpečiť vykonávanie kódexu ISM, pričom členské štáty rozhodnú, či sa kódex bude uplatňovať na lode, bez ohľadu na to, pod vlajkou ktorého členského štátu plávajú, vykonávajúce plavby výlučne v prístavných vodách.

(10)

V dôsledku toho by nariadenie (ES) č. 3051/95 malo byť zrušené.

(11)

Ak sa členský štát domnieva, že v praxi je pre spoločnosti zložité dosiahnuť súlad s osobitnými ustanovenia časti A kódexu ISM pre určité lode alebo kategórie lodí vykonávajúce výlučne vnútroštátne plavby v danom členskom štáte, môže získať úplnú alebo čiastočnú výnimku z týchto ustanovení zavedením opatrení, ktoré zabezpečia rovnocenné dosiahnutie cieľov kódexu. Pre takéto lode a spoločnosti môže ustanoviť alternatívne postupy vydávania osvedčení a overovania.

(12)

Je potrebné vziať do úvahy smernicu Rady 95/21/ES z 19. júna 1995 o štátnom lodnom prístavnom dozore (4).

(13)

Na definovanie uznaných organizácií na účely tohto nariadenia je potrebné vziať do úvahy aj smernicu Rady 94/57/ES z 22. novembra 1994 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov (5) a smernicu Rady 98/18/ES zo 17. marca 1998 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (6) na stanovenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľ ide o osobné lode vykonávajúce vnútroštátne plavby.

(14)

Opatrenia potrebné na zmenu a doplnenie prílohy II by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7).

(15)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to zlepšenie bezpečnostného manažmentu a bezpečnosti prevádzkovania lodí, ako aj ochrany pred znečistením pochádzajúcim z lodí, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť bezpečnostný manažment a bezpečnosť prevádzkovania lodí, ako aj ochranu pred znečistením pochádzajúcim z lodí uvedených v článku 3 ods. 1 tým, že sa zabezpečí, aby spoločnosti prevádzkujúce tieto lode dodržiavali kódex ISM prostredníctvom:

a)

zavedenia, vykonávania a riadneho udržiavania systémov riadenia bezpečnosti spoločnosťami na lodiach a na pobreží a

b)

kontroly týchto systémov správami štátu vlajky a prístavného štátu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

1.

„Kódex ISM“ je Medzinárodný kódex pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením, prijatý Medzinárodnou námornou organizáciou na základe rezolúcie zhromaždenia A.741(18) zo 4. novembra 1993, v znení zmien a doplnení rezolúciou Výboru pre námornú bezpečnosť MSC.104(73) z 5. decembra 2000, a uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu v platnom znení.

2.

„Uznaná organizácia“ je subjekt uznaný v súlade so smernicou 94/57/ES.

3.

„Spoločnosť“ je vlastník lode alebo akákoľvek iná organizácia alebo osoba, ako je správca alebo nájomca lode, ktorý od vlastníka lode prevzal zodpovednosť za jej prevádzku a ktorý pri prevzatí tejto zodpovednosti súhlasil s prevzatím všetkých povinností a zodpovedností stanovených kódexom ISM.

4.

„Osobná loď“ je loď vrátane vysokorýchlostného plavidla, prepravujúca viac ako dvanásť cestujúcich, alebo osobné ponorné plavidlo.

5.

„Cestujúci“ je každá osoba okrem:

a)

veliteľa lode a členov posádky alebo iných osôb zamestnaných alebo inak pracujúcich v akejkoľvek funkcii na palube lode pri jej prevádzke a

b)

detí mladších ako jeden rok.

6.

„Vysokorýchlostné plavidlo“ je vysokorýchlostné plavidlo definované v nariadení X-1/2 SOLAS v platnom znení. Pre osobné vysokorýchlostné plavidlo platia obmedzenia uvedené v článku 2 písm. f) smernice 98/18/ES.

7.

„Nákladná loď“ je loď vrátane vysokorýchlostného plavidla, ktorá nie je osobnou loďou.

8.

„Medzinárodná plavba“ je plavba po mori z prístavu členského štátu alebo akéhokoľvek iného štátu do prístavu, ktorý sa nachádza mimo tohto štátu, alebo naspäť.

9.

„Vnútroštátna plavba“ je plavba v morských oblastiach z prístavu členského štátu do rovnakého či iného prístavu v tomto členskom štáte.

10.

„Pravidelná lodná preprava“ je systém lodných plavieb prevádzkovaný s cieľom dopravy medzi dvoma alebo viacerými tými istými bodmi buď:

a)

podľa uverejneného cestovného poriadku, alebo

b)

s plavbami tak pravidelnými alebo tak častými, že tvoria zrejmý systematický rad.

11.

„Osobná prievozná loď (ro-ro)“ je námorné osobné plavidlo, ako je definované v kapitole II-1 SOLAS v platnom znení.

12.

„Osobné ponorné plavidlo“ je osobné mobilné plavidlo, ktoré sa pohybuje najmä pod vodou a je závislé na hladinnej podpore, napr. na lodi plávajúcej na hladine alebo na pobrežnom zariadení, v súvislosti s monitorovaním a jednou alebo viacerými z týchto činností:

a)

doplnenie dodávok energie;

b)

doplnenie vysokotlakového vzduchu;

c)

doplnenie prvej pomoci.

13.

„Pohyblivá pobrežná vrtná jednotka“ je plavidlo schopné realizovať vrtné operácie zamerané na prieskum alebo využitie zdrojov nachádzajúcich sa pod morským dnom, ako sú uhľovodíky v tekutom alebo plynnom skupenstve, síra alebo soľ.

14.

„Hrubá priestornosť“ je hrubá priestornosť lode určená v súlade s Medzinárodným dohovorom o meraní priestornosti lodí z roku 1969 alebo, v prípade lodí vykonávajúcich výlučne vnútroštátne plavby, ktoré neboli merané v súlade s uvedeným dohovorom, ich hrubá priestornosť určená v súlade s vnútroštátnych právnymi predpismi týkajúcimi sa merania priestornosti.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na tieto typy lodí a spoločnosti, ktoré ich prevádzkujú:

a)

nákladné a osobné lode, plávajúce pod vlajkou členského štátu, vykonávajúce medzinárodné plavby;

b)

nákladné a osobné lode vykonávajúce výlučne vnútroštátne plavby bez ohľadu na to, pod akou vlajkou plávajú;

c)

nákladné a osobné lode vykonávajúce plavby do alebo z prístavov členských štátov v rámci pravidelnej lodnej prepravy bez ohľadu na to, pod akou vlajkou plávajú;

d)

pohyblivé pobrežné vrtné jednotky prevádzkované v rámci právomoci členského štátu.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na tieto typy lodí a spoločnosti, ktoré ich prevádzkujú:

a)

vojenské lode, posádkové lode a iné lode vlastnené a prevádzkované členským štátom a používané iba na štátne nekomerčné účely;

b)

lode nepoháňané mechanickými prostriedkami, drevené lode primitívnej stavby, rekreačné jachty a plavidlá, pokiaľ nemajú alebo nebudú mať posádku a pokiaľ neprepravujú viac ako 12 cestujúcich na komerčné účely;

c)

rybárske lode;

d)

nákladné lode a pohyblivé pobrežné vrtné jednotky s hrubou priestornosťou nižšou ako 500;

e)

osobné lode iné než osobné prievozné lode (ro-ro) v morských oblastiach triedy C a D, ako sú definované v článku 4 smernice 98/18/ES.

Článok 4

Dodržiavanie nariadenia

Členské štáty zabezpečia, aby všetky spoločnosti prevádzkujúce lode, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, dodržiavali ustanovenia tohto nariadenia.

Článok 5

Požiadavky na bezpečnostný manažment

Lode uvedené v článku 3 ods. 1 a spoločnosti, ktoré ich prevádzkujú, spĺňajú požiadavky časti A kódexu ISM.

Článok 6

Vydávanie osvedčení a overovanie

Na účely vydávania osvedčení a overovania členské štáty dodržiavajú ustanovenia časti B kódexu ISM.

Článok 7

Odchýlka

1.   Ak sa členský štát domnieva, že v praxi je pre spoločnosti zložité dodržiavať ustanovenia odsekov 6, 7, 9, 11 a 12 časti A kódexu ISM pre určité lode alebo kategórie lodí prevádzkujúce výlučne vnútroštátne plavby v tomto členskom štáte, môže sa úplne alebo čiastočne odchýliť od týchto ustanovení zavedením opatrení, ktoré zabezpečia rovnocenné dosiahnutie cieľov kódexu.

2.   Ak sa členský štát domnieva, že je v praxi zložité uplatňovať požiadavky stanovené v článku 6, môže pre lode a spoločnosti, pre ktoré bola na základe odseku 1 prijatá odchýlka, stanoviť alternatívne postupy vydávania osvedčení a overovania.

3.   Ak nastanú okolnosti uvedené v odseku 1 a prípadne v odseku 2, použije sa tento postup:

a)

príslušný členský štát informuje Komisiu o výnimke a o opatreniach, ktoré má v úmysle prijať;

b)

ak sa v lehote šiestich mesiacov od oznámenia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 rozhodne, že navrhnutá odchýlka nie je odôvodnená alebo že navrhnuté opatrenia nie sú dostatočné, od daného členského štátu sa požaduje, aby zmenil a doplnil alebo sa zdržal prijatia navrhnutých ustanovení;

c)

uvedený členský štát prijaté opatrenia uverejní s priamym odkazom na odsek 1 a prípadne na odsek 2.

4.   V dôsledku odchýlky podľa odseku 1 a prípadne podľa odseku 2 príslušný členský štát vydá v súlade s druhým pododsekom prílohy II časť B bod 5 osvedčenie uvádzajúce uplatňované prevádzkové obmedzenia.

Článok 8

Platnosť, prijímanie a uznávanie osvedčení

1.   Doklad o zhode je platný najviac päť rokov odo dňa vydania. Osvedčenie o bezpečnostnom manažmente je platné najviac päť rokov odo dňa vydania.

2.   V prípadoch obnovenia platnosti dokladu o zhode a osvedčenia o bezpečnostnom manažmente sa použijú príslušné ustanovenia časti B kódexu ISM.

3.   Členské štáty prijímajú doklady o zhode, dočasné doklady o zhode, osvedčenia o bezpečnostnom manažmente a dočasné osvedčenia o bezpečnostnom manažmente vydané správou akéhokoľvek iného členského štátu alebo v mene tejto správy uznanou organizáciou.

4.   Členské štáty prijímajú doklady o zhode, dočasné doklady o zhode, osvedčenia o bezpečnostnom manažmente alebo dočasné osvedčenia o bezpečnostnom manažmente vydané správami tretích krajín alebo v ich mene.

Avšak v prípade lodí vykonávajúcich pravidelnú lodnú dopravu je súlad dokladov o zhode, dočasných dokladov o zhode, osvedčení o bezpečnostnom manažmente a dočasných osvedčení o bezpečnostnom manažmente, ktoré boli vydané v mene správ tretích krajín, s kódexom ISM overený všetkými vhodnými prostriedkami dotknutého členského štátu (členských štátov) alebo v jeho (ich) mene, pokiaľ neboli vydané správou členského štátu alebo uznanou organizáciou.

Článok 9

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 10

Podávanie správ

1.   Členské štáty podávajú Komisii každé dva roky správu o vykonávaní tohto nariadenia.

2.   Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 12 ods. 2 stanoví harmonizovaný vzorový formulár pre takéto správy.

3.   Komisia s pomocou Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť do šiestich mesiacov od doručenia správ členských štátov vypracuje konsolidovanú správu o vykonávaní tohto nariadenia, v prípade potreby s navrhovanými opatreniami. Táto správa sa predloží Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 11

Zmeny a doplnenia

1.   Zmeny a doplnenia kódexu ISM sa môžu vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) (8).

2.   Zmeny a doplnenia prílohy II sa uskutočňujú v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

Článok 12

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) zriadený podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 2099/2002.

2.   Tam, kde sa uvádza odkaz na tento odsek, sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie stanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 13

Zrušenie

1.   Nariadenie (ES) č. 3051/95 sa zrušuje s účinnosťou od 24. marca 2006.

2.   Dočasné doklady o zhode, dočasné osvedčenia o bezpečnostnom manažmente, doklady o zhode a osvedčenia o bezpečnostnom manažmente vydané pred 24. marcom 2006 zostávajú v platnosti do skončenia ich platnosti alebo do ich ďalšieho potvrdenia.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa v prípade nákladných lodí a osobných lodí, od ktorých sa ešte nevyžaduje spĺňať kódex ISM, uplatňuje od 24. marca 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 15. februára 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 302, 7.12.2004, s. 20.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. marca 2004 (Ú. v. EÚ C 102 E, 28.4.2004, s. 565), spoločná pozícia Rady z 18. júla 2005 (Ú. v. EÚ C 264 E, 25.10.2005, s. 28) a pozícia Európskeho parlamentu z 13. decembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 320, 30.12.1995, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 157, 7.7.1995, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53).

(5)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/84/ES.

(6)  Ú. v. ES L 144, 15.5.1998, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/75/ES (Ú. v. EÚ L 190, 30.7.2003, s. 6).

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 415/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 10).


PRÍLOHA I

Medzinárodný kódex pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením (Medzinárodný kódex pre bezpečnostný manažment – kódex ISM)

Časť A

– Vykonávanie

1.

Všeobecne

1.1.

Vymedzenie pojmov

1.2.

Ciele

1.3.

Uplatňovanie

1.4.

Prevádzkové požiadavky na systém bezpečnostného manažmentu (SMS)

2.

Zásady bezpečnosti a ochrany životného prostredia

3.

Zodpovednosť a právomoci spoločnosti

4.

Určená osoba alebo osoby

5.

Povinnosti a právomoci veliteľa lode

6.

Zdroje a zamestnanci

7.

Vypracovanie plánov prevádzky lode

8.

Pripravenosť na núdzový stav

9.

Správy a analýzy pri nedodržaní požiadaviek, pri nehodách a nebezpečných udalostiach

10.

Údržba lode a vybavenia

11.

Dokumentácia

12.

Overovanie, preskúmanie a hodnotenie spoločnosti

Časť B

– Vydávanie osvedčení a overovanie

13.

Vydávanie osvedčení a periodické overovanie

14.

Vydávanie dočasných osvedčení

15.

Overovanie

16.

Druhy osvedčení

MEDZINÁRODNÝ KÓDEX PRE BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT LODÍ A OCHRANU PRED ZNEČISTENÍM

(MEDZINÁRODNÝ KÓDEX PRE BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT – KÓDEX ISM)

ČASŤ A – VYKONÁVANIE

1.   Všeobecne

1.1.   Vymedzenie pojmov

Pre časti A a B tohto kódexu sa uplatňujú tieto pojmy.

1.1.1.

„Medzinárodný kódex pre bezpečnostný manažment (kódex ISM)“ je Medzinárodný kódex pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením v znení, v akom ho prijalo zhromaždenie a prípadne zmenenom a doplnenom organizáciou.

1.1.2.

„Spoločnosť“ je vlastník lode alebo akákoľvek iná organizácia alebo osoba, ako je správca alebo nájomca lode, ktorá od vlastníka lode prevzala zodpovednosť za jej prevádzku a ktorá pri prevzatí tejto zodpovednosti súhlasila s prevzatím všetkých povinností a zodpovednosti uložených týmto kódexom.

1.1.3.

„Správa“ je vláda štátu, pod vlajkou ktorého je loď oprávnená plávať.

1.1.4.

„Systém bezpečnostného manažmentu“ je členený a dokumentovaný systém umožňujúci pracovníkom spoločnosti účinne vykonávať zásady spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

1.1.5.

„Doklad o zhode“ je dokument vydaný spoločnosti, ktorá vyhovuje požiadavkám tohto kódexu.

1.1.6.

„Osvedčenie o bezpečnostnom manažmente“ je dokument vydaný lodi, ktorý znamená, že spoločnosť a riadiaci zamestnanci dotknutej lode pracujú v súlade so schváleným systémom bezpečnostného manažmentu.

1.1.7.

„Objektívny dôkaz“ je overiteľná kvantitatívna alebo kvalitatívna informácia, záznamy alebo konštatovania okolností vzťahujúcich sa na bezpečnosť alebo na stav a vykonávanie určitého prvku systému bezpečnostného manažmentu, založené na pozorovaní, meraní alebo skúške.

1.1.8.

„Zistenie“ je konštatovanie okolností vykonané počas auditu bezpečnostného manažmentu a riadne doložené objektívnymi dôkazmi.

1.1.9.

„Nesplnenie požiadavky“ je zistená situácia, keď objektívny dôkaz naznačuje neplnenie predpísanej požiadavky.

1.1.10.

„Závažné nesplnenie požiadavky“ je zistiteľná odchýlka predstavujúca závažné ohrozenie bezpečnosti zamestnancov alebo lode alebo závažné riziko pre životné prostredie, ktorá vyžaduje okamžitú nápravnú akciu a zahŕňa nedostatočne účinné a systematické vykonávanie požiadaviek tohto kódexu.

1.1.11.

„Výročný deň“ je deň a mesiac každého roka zodpovedajúci dňu skončenia platnosti príslušného dokladu alebo osvedčenia.

1.1.12.

„Dohovor“ je Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974 v znení zmien a doplnení.

1.2.   Ciele

1.2.1.

Cieľom kódexu je zaistenie bezpečnosti na mori, zabránenie zraneniam ľudí alebo stratám na životoch a vyhýbanie sa škodám na životnom prostredí, najmä morskom prostredí, a škodám na majetku.

1.2.2.

Cieľom spoločnosti v oblasti bezpečnostného manažmentu by okrem iného malo byť:

1.2.2.1.

zaistenie bezpečných postupov pri prevádzke lode a zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia;

1.2.2.2.

zavedenie ochranných opatrení proti všetkým zisteným rizikám a

1.2.2.3.

trvalé zlepšovanie zručností pracovníkov na pobreží a na lodiach v oblasti bezpečnostného manažmentu vrátane prípravy na výskyt núdzového stavu týkajúceho sa bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

1.2.3.

Systém bezpečnostného manažmentu by mal zabezpečiť:

1.2.3.1.

súlad so záväznými pravidlami a nariadeniami a

1.2.3.2.

zohľadnenie uplatňovaných kódexov, usmernení a noriem odporúčaných organizáciou, správami, klasifikačnými spoločnosťami a organizáciami námorného priemyslu.

1.3.   Uplatňovanie

Požiadavky tohto kódexu možno uplatniť na všetky lode.

1.4.   Prevádzkové požiadavky na systém bezpečnostného manažmentu (SMS)

Každá spoločnosť by mala vypracovať, zaviesť a udržiavať systém bezpečnostného manažmentu (SMS), zahŕňajúci tieto prevádzkové požiadavky:

1.4.1.

zásady bezpečnosti a ochrany životného prostredia;

1.4.2.

pokyny a postupy zabezpečujúce bezpečnú prevádzku lodí a ochranu životného prostredia v súlade s príslušnými medzinárodnými právnymi predpismi a právnymi predpismi štátu vlajky;

1.4.3.

definované úrovne právomoci a spôsoby komunikácie medzi zamestnancami na pobreží a na lodi;

1.4.4.

postupy pri podávaní správ o nehodách a o nesúlade s ustanoveniami tohto kódexu;

1.4.5.

postupy na zabezpečenie pripravenosti a reakcie na núdzové situácie a

1.4.6.

postupy vnútorných auditov a preskúmaní riadenia.

2.   Zásady bezpečnosti a ochrany životného prostredia

2.1.

Spoločnosť by mala vypracovať zásady bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ktoré uvádzajú, ako sa dosiahnu ciele podľa odseku 1.2.

2.2.

Spoločnosť by mala zabezpečiť vykonávanie a dodržiavanie týchto zásad na všetkých úrovniach organizácie, a to ako na pobreží, tak i na lodi.

3.   Zodpovednosť a právomoc spoločnosti

3.1.

Ak je subjektom zodpovedným za prevádzku lode niekto iný ako vlastník, potom vlastník musí správe nahlásiť úplné meno a údaje o tomto subjekte.

3.2.

Spoločnosť by mala vymedziť a dokumentovať zodpovednosť, právomoci a vzájomné vzťahy medzi všetkými zamestnancami, ktorí riadia, vykonávajú a overujú prácu týkajúcu sa a ovplyvňujúcu bezpečnosť a ochranu pred znečistením.

3.3.

Spoločnosť zodpovedá za poskytovanie dostatočných zdrojov a podpory na pobreží umožňujúcich určenej osobe alebo osobám plniť svoje funkcie.

4.   Určené osoby

Na zaistenie bezpečnosti prevádzky každej lode a na zabezpečenie spojenia medzi spoločnosťou a osobami na lodi by každá spoločnosť mala podľa potreby určiť osobu alebo osoby na pobreží, ktoré majú priamy prístup k najvyšším úrovniam riadenia. Zodpovednosť a právomoci určenej osoby alebo osôb by mali zahŕňať sledovanie aspektov bezpečnosti a ochrany pred znečistením pri prevádzke každej lode a zabezpečenie dostatočných zdrojov a pobrežnej podpory podľa požiadaviek.

5.   Zodpovednosť a právomoci veliteľa lode

5.1.

Spoločnosť by mala jasne vymedziť a dokumentovať povinnosti veliteľa lode týkajúce sa:

5.1.1.

vykonávania zásad bezpečnosti a ochrany životného prostredia spoločnosti;

5.1.2.

motivovania posádky dodržiavať tieto zásady;

5.1.3.

vydávania náležitých rozkazov a pokynov jasným a jednoduchým spôsobom;

5.1.4.

kontroly toho, či sa určené požiadavky plnia, a

5.1.5.

preskúmania SMS a oznamovania jeho nedostatkov pobrežným riadiacim štruktúram.

5.2.

Spoločnosť by mala zabezpečiť, aby SMS na lodi obsahoval jasné vyhlásenie zdôrazňujúce právomoci veliteľa lode. Spoločnosť by mala v SMS stanoviť, že veliteľ lode má najvyššiu právomoc a zodpovednosť prijímať rozhodnutia ohľadom bezpečnosti a ochrany pred znečistením a v prípade potreby žiadať od spoločnosti pomoc.

6.   Zdroje a zamestnanci

6.1.

Spoločnosť by mala zabezpečiť, aby veliteľ lode:

6.1.1.

mal na velenie riadnu kvalifikáciu;

6.1.2.

bol plne oboznámený s SMS spoločnosti a

6.1.3.

mal k dispozícii potrebnú pomoc tak, aby mohol bezpečne vykonávať svoje povinnosti veliteľa lode.

6.2.

Spoločnosť by mala zabezpečiť, aby v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými požiadavkami bola každá loď obsadená posádkou kvalifikovaných námorníkov, ktorí majú osvedčenie a sú zdravotne spôsobilí.

6.3.

Spoločnosť by mala zaviesť také postupy, aby noví zamestnanci a zamestnanci prevedení na nové úlohy, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany životného prostredia, boli riadne oboznámení so svojimi povinnosťami.

Pokyny, ktoré je nevyhnutné vydať pred vyplávaním, by sa mali určiť, zdokumentovať a vydať.

6.4.

Spoločnosť by mala zabezpečiť, aby všetci zamestnanci v rámci SMS spoločnosti dostatočne rozumeli príslušným pravidlám, nariadeniam, predpisom a usmerneniam.

6.5.

Spoločnosť by mala stanoviť a dodržiavať postupy na identifikáciu akejkoľvek odbornej prípravy, ktorá by sa mohla vyžadovať na podporu SMS, a mala by zabezpečiť, aby sa táto odborná príprava poskytla všetkým dotknutým zamestnancom.

6.6.

Spoločnosť by mala stanoviť postupy, ktoré zamestnancom na lodi poskytnú dôležité informácie o SMS v pracovnom jazyku alebo v jazykoch, ktorým rozumejú.

6.7.

Spoločnosť by mala zabezpečiť, aby lodná posádka bola pri vykonávaní svojich povinností spojených so systémom bezpečnostného manažmentu schopná navzájom účinne komunikovať.

7.   Vypracovanie plánov prevádzky lode

Spoločnosť by mala stanoviť postupy na prípravu plánov a pokynov na rozhodujúce činnosti lode, prípadne vrátane kontrolných zoznamov, ktoré sa týkajú bezpečnosti lode a ochrany pred znečistením. Mali by sa určiť rôzne s tým súvisiace úlohy a mali by sa prideliť kvalifikovaným zamestnancom.

8.   Pripravenosť na núdzový stav

8.1.

Spoločnosť by mala stanoviť postupy určené na rozoznanie núdzových stavov na lodi, ktoré môžu na lodi nastať, na spôsob ich opísania a reakciu na ne.

8.2.

Spoločnosť by mala stanoviť programy na nácvik a cvičenie ako prípravu na núdzové akcie.

8.3.

SMS by mal poskytnúť opatrenia zabezpečujúce, že organizácia spoločnosti môže kedykoľvek reagovať na ohrozenie, nehody a núdzové situácie lodí spoločnosti.

9.   Správy a analýzy pri nedodržaní požiadaviek, pri nehodách a nebezpečných udalostiach

9.1.

SMS by mal zahŕňať postupy zabezpečujúce, že nedodržiavanie požiadaviek, nehody a nebezpečné udalosti sa ohlasujú spoločnosti, prešetrujú a analyzujú s cieľom zvýšiť bezpečnosť a ochranu pred znečistením.

9.2.

Spoločnosť by mala stanoviť postupy na vykonávanie nápravných opatrení.

10.   Údržba lode a vybavenia

10.1.

Spoločnosť by mala stanoviť postupy zabezpečujúce, že loď je udržiavaná v súlade s ustanoveniami príslušných pravidiel a predpisov a so všetkými dodatočnými požiadavkami, ktoré môže spoločnosť stanoviť.

10.2.

Pri plnení týchto požiadaviek by spoločnosť mala zabezpečiť, aby:

10.2.1.

sa prehliadky vykonávali v primeraných intervaloch;

10.2.2.

sa akékoľvek nedodržiavanie požiadaviek hlásilo spolu s uvedením možnej príčiny, ak je známa;

10.2.3.

sa prijali vhodné nápravné opatrenia a

10.2.4.

viedli záznamy o týchto činnostiach.

10.3.

Spoločnosť by mala v SMS stanoviť postupy na zisťovanie zariadení a technických systémov, ktorých náhla porucha môže viesť k nebezpečným udalostiam. SMS by mal stanoviť špecifické opatrenia zamerané na podporu spoľahlivosti týchto zariadení alebo systémov. Medzi takéto opatrenia by malo patriť pravidelné preskúšavanie pohotovostných opatrení a zariadení alebo technických systémov, ktoré sa trvalo nepoužívajú.

10.4.

Prehliadky uvedené v odseku 10.2, ako aj opatrenia uvedené v odseku 10.3 by mali byť začlenené do bežnej prevádzkovej údržby lode.

11.   Dokumentácia

11.1.

Spoločnosť by mala stanoviť a dodržiavať postupy na kontrolu všetkých dokumentov a údajov, ktoré sa vzťahujú k SMS.

11.2.

Spoločnosť by mala zabezpečiť, aby:

11.2.1.

na všetkých príslušných miestach boli k dispozícii platné dokumenty;

11.2.2.

zmeny dokumentov boli revidované a schvaľované oprávnenými zamestnancami a

11.2.3.

zastarané dokumenty boli rýchlo odstránené.

11.3.

Dokumenty používané na opis a vykonávanie SMS sa môžu nazývať „príručka na bezpečnostný manažment“. Dokumentácia by sa mala viesť formou, ktorú spoločnosť považuje za najefektívnejšiu. Na každej lodi by sa mala nachádzať celá jej príslušná dokumentácia.

12.   Overovanie, preskúmanie a hodnotenie spoločnosti

12.1.

Spoločnosť by mala vykonávať vnútorné bezpečnostné audity, aby overila, či sú činnosti spojené s bezpečnosťou a ochranou pred znečistením v súlade s SMS.

12.2.

Spoločnosť by mala pravidelne vyhodnocovať účinnosť SMS a v prípade potreby preskúmať SMS v súlade s postupmi zavedenými spoločnosťou.

12.3.

Audity a možné nápravné opatrenia by sa mali vykonávať v súlade so zdokumentovanými postupmi.

12.4.

Zamestnanci vykonávajúci audity by mali byť nezávislí vo vzťahu k oblastiach, ktoré sú predmetom auditu, ak to nevylučuje veľkosť a charakter spoločnosti.

12.5.

Na výsledky auditov a revízií by sa mali upozorňovať všetci zamestnanci zodpovedajúci za dotknuté oblasti.

12.6.

Riadiaci zamestnanci zodpovedajúci za dotknuté oblasti by mali vykonávať včasné nápravné opatrenia týkajúce sa zistených nedostatkov.

ČASŤ B – VYDÁVANIE OSVEDČENÍ A OVEROVANIE

13.   Vydávanie osvedčení a periodické overovanie

13.1.

Loď by mala byť prevádzkovaná spoločnosťou, ktorej bol vydaný doklad o zhode alebo dočasný doklad o zhode v súlade s odsekom 14.1, príslušný pre túto loď.

13.2.

Správa, organizácia uznaná správou alebo na žiadosť správy iná vláda ako zmluvná strana dohovoru by mala vydať doklad o zhode každej spoločnosti, ktorá spĺňa požiadavky tohto kódexu, na dobu špecifikovanú správou, pričom táto doba by nemala prekročiť päť rokov. Taký doklad by sa mal prijímať ako dôkaz toho, že spoločnosť je schopná splniť požiadavky tohto kódexu.

13.3.

Doklad o zhode platí iba pre typy lodí výslovne uvedené v doklade. Tento údaj by mal byť založený na typoch lodí, pre ktoré bolo vykonané počiatočné overenie. Iné typy lodí by sa mali pridávať iba po overení toho, že spoločnosť je schopná spĺňať požiadavky tohto kódexu uplatniteľné na takéto typy lodí. V tejto súvislosti sa typmi lodí rozumejú tie, ktoré sú uvedené v pravidle IX/1 dohovoru.

13.4.

Platnosť dokladu o zhode by mala podliehať každoročnému overeniu správou, organizáciou uznanou správou alebo na žiadosť tejto správy inou vládou, ktorá je zmluvnou stranou, tri mesiace pred alebo tri mesiace po výročnom dni.

13.5.

Doklad o zhode by mal byť správou alebo na jej žiadosť vládou, ktorá je zmluvnou stranou a ktorá doklad vydala, odňatý, ak sa nepožiada o každoročné overenie požadované podľa odseku 13.4 alebo ak existuje dôkaz o zásadnom neplnení požiadaviek tohto kódexu.

13.5.1.

Ak sa odníme doklad o zhode, mali by sa odňať aj všetky pridružené osvedčenia o bezpečnostnom manažmente a/alebo dočasné osvedčenia o bezpečnostnom manažmente.

13.6.

Kópia dokladu o zhode by sa mala nachádzať na lodi, aby ju veliteľ lode mohol na požiadanie predložiť na overenie správe alebo organizácii uznanej správou alebo na účely kontroly podľa pravidla IX/6.2 dohovoru. Overenie pravosti alebo správnosti kópie dokladu sa nepožaduje.

13.7.

Osvedčenie o bezpečnostnom manažmente by na dobu, ktorá neprekročí päť rokov, mala lodi vydať správa alebo organizácia uznaná správou alebo na žiadosť správy iná vláda, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru. Osvedčenie o bezpečnostnom manažmente by sa malo vydať po overení toho, že spoločnosť a jej riadiaci zamestnanci na lodi pracujú v súlade so schváleným systémom bezpečnostného manažmentu. Toto osvedčenie by sa malo prijímať ako dôkaz, že loď spĺňa požiadavky tohto kódexu.

13.8.

Platnosť osvedčenia o bezpečnostnom manažmente by mala podliehať aspoň jednému priebežnému overeniu správou, organizáciou uznanou správou alebo na žiadosť správy inou vládou, ktorá je zmluvnou stranou. Ak sa má vykonať iba jedno priebežné overenie a doba platnosti osvedčenia o bezpečnostnom manažmente je päť rokov, malo by sa toto priebežné overenie uskutočniť medzi druhým a tretím výročným dňom osvedčenia o bezpečnostnom manažmente.

13.9.

Okrem požiadaviek odseku 13.5.1. by správa, organizácia uznaná správou alebo na žiadosť správy iná vláda, ktorá je zmluvnou stranou a ktorá osvedčenie vydala, mala osvedčenie o bezpečnostnom manažmente odňať, ak sa nepožiada o priebežné overenie podľa odseku 13.8. alebo ak existuje dôkaz o zásadnom neplnení požiadaviek tohto kódexu.

13.10.

Bez ohľadu na požiadavky odsekov 13.2. a 13.7, ak je obnovovacie overenie ukončené do troch mesiacov pred dňom skončenia platnosti existujúceho dokladu o zhode alebo osvedčenia o bezpečnostnom manažmente, nový doklad o zhode alebo nové osvedčenie o bezpečnostnom manažmente by mali platiť odo dňa ukončenia obnovovacieho overenia na dobu neprevyšujúcu päť rokov odo dňa ukončenia platnosti existujúceho dokladu o zhode alebo osvedčenia o bezpečnostnom manažmente.

13.11.

Ak sa obnovovacie overenie ukončí skôr ako tri mesiace pred dňom ukončenia platnosti existujúceho dokladu o zhode alebo osvedčenia o bezpečnostnom manažmente, nový doklad o zhode alebo nové osvedčenie o bezpečnostnom manažmente by mali platiť odo dňa ukončenia obnovovacieho overenia na dobu neprevyšujúcu päť rokov odo dňa ukončenia obnovovacieho overenia.

14.   Dočasné osvedčenie

14.1.

V záujme uľahčenia počiatočného vykonávania tohto kódexu sa môže vydať dočasný doklad o zhode, ak:

1.

je spoločnosť novozaložená alebo

2.

sa majú do existujúceho dokladu o zhode doplniť nové typy lodí po overení toho, že spoločnosť disponuje systémom bezpečnostného manažmentu, ktorý spĺňa ciele odseku 1.2.3. tohto kódexu, ak počas platnosti dočasného dokladu o zhode spoločnosť predloží plány na vykonávanie systému bezpečnostného manažmentu, ktorý vyhovuje všetkým požiadavkám tohto kódexu. Tento dočasný doklad o zhode by správa, organizácia uznaná správou alebo na žiadosť správy iná vláda, ktorá je zmluvnou stranou, mala vydať na dobu neprekračujúcu 12 mesiacov. Kópia dočasného dokladu o zhode by sa mala nachádzať na lodi, aby ju veliteľ lode mohol na požiadanie predložiť na overenie správe alebo organizácii uznanej správou alebo na účely kontroly podľa pravidla IX/6.2 dohovoru. Overenie pravosti alebo správnosti kópie dokladu sa nepožaduje.

14.2.

Dočasné osvedčenie o bezpečnostnom manažmente môže byť vydané:

1.

novým lodiam pri dodaní;

2.

ak spoločnosť prevezme zodpovednosť za prevádzku lode, ktorá je pre spoločnosť nová; alebo

3.

ak loď mení vlajku.

Takéto dočasné osvedčenie o bezpečnostnom manažmente by správa, organizácia uznaná správou alebo na žiadosť správy iná vláda, ktorá je zmluvnou stranou, mala vydať na dobu trvajúcu najviac šesť mesiacov.

14.3.

Správa alebo na žiadosť správy iná vláda, ktorá je zmluvnou stranou, môže v osobitných prípadoch platnosť dočasného osvedčenia o bezpečnostnom manažmente predĺžiť o ďalšiu dobu, ktorá by nemala prekročiť šesť mesiacov odo dňa uplynutia platnosti tohto osvedčenia.

14.4.

Dočasné osvedčenie o bezpečnostnom manažmente sa môže vydať po overení toho, že:

1.

doklad o zhode alebo dočasný doklad o zhode sa vzťahuje na dotknutú loď;

2.

systém bezpečnostného manažmentu, ktorým spoločnosť dotknutú loď vybavila, obsahuje rozhodujúce prvky tohto kódexu a bol posúdený počas auditu na vydanie dokladu o zhode alebo predložený na vydanie dočasného dokladu o zhode;

3.

spoločnosť plánuje audit lode do troch mesiacov;

4.

veliteľ lode a dôstojníci sú oboznámení so systémom bezpečnostného manažmentu a plánovanými opatreniami na jeho vykonávanie;

5.

pred vyplávaním boli vydané pokyny, ktoré sa vyhodnotili ako zásadné, a

6.

príslušné informácie o systéme bezpečnostného manažmentu sú vydané v pracovnom jazyku alebo v jazykoch, ktorým lodná posádka rozumie.

15.   Overenie

15.1.

Všetky overenia, ktoré požaduje tento kódex, by sa mali vykonávať v súlade s postupmi prijateľnými pre správu, pričom sa berie ohľad na usmernenia vypracované organizáciou (1).

16.   Formuláre osvedčení

16.1.

Doklad o zhode, osvedčenie o bezpečnostnom manažmente, dočasný doklad o zhode a dočasné osvedčenie o bezpečnostnom manažmente je potrebné vyhotoviť vo forme, ktorá zodpovedá vzorom uvedeným v dodatku k tomuto kódexu. Ak sa nepoužije ani anglický, ani francúzsky jazyk, text formulára by mal obsahovať preklad do jedného z týchto jazykov.

16.2.

Okrem požiadaviek odseku 13.3. možno typy lodí uvedené v doklade o zhode a v dočasnom doklade o zhode potvrdiť s cieľom zohľadniť všetky obmedzenia prevádzky lodí, opísané v systéme bezpečnostného manažmentu.


(1)  Pozri zmenené a doplnené usmernenia na vykonávanie Medzinárodného kódexu riadenia bezpečnosti (ISM) správami, prijaté organizáciou na základe rezolúcie A. 913(22).

Dodatok

Formuláre dokladu o zhode, osvedčenia o bezpečnostnom manažmente, dočasného dokladu o zhode a dočasného osvedčenia o bezpečnostnom manažmente

DOKLAD O ZHODE

(úradná pečiatka) (štát)

Osvedčenie č.

Osvedčenie vydané na základe ustanovení

MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

(oprávnená osoba alebo organizácia)

Názov a adresa spoločnosti:

(pozri odsek 11.2 kódexu ISM)

POTVRDZUJE SA, že systém bezpečnostného manažmentu v spoločnosti bol podrobený auditu a že pre typy lodí uvedené nižšie (nehodiace sa škrtnite) spĺňa požiadavky Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením (kódex ISM):

 

Osobná loď

 

Vysokorýchlostné osobné plavidlo

 

Vysokorýchlostné nákladné plavidlo

 

Loď na hromadný náklad

 

Ropný tanker

 

Chemický tanker

 

Tanker na prepravu plynov

 

Pohyblivá pobrežná vrtná jednotka

 

Iná nákladná loď

Tento doklad o zhode platí do ………, podliehajúc pravidelnému overovaniu.

Vydané v …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania: …

(podpis riadne oprávneného úradníka vydávajúceho doklad)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

Osvedčenie č.

POTVRDENIE O KAŽDOROČNOM OVERENÍ

POTVRDZUJE SA, že pri pravidelnom overovaní podľa pravidla IX/6.1 dohovoru a odseku 13.4 kódexu ISM bol systém bezpečnostného manažmentu uznaný ako vyhovujúci požiadavkám kódexu ISM.

1. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

2. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

3. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

4. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

OSVEDČENIE O BEZPEČNOSTNOM MANAŽMENTE

(úradná pečiatka) (štát)

Osvedčenie č.

vydané na základe ustanovení

MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

(oprávnená osoba alebo organizácia)

Meno lode: …

Identifikačné čísla alebo písmená: …

Domovský prístav: …

Typ lode (1): …

Hrubá priestornosť: …

IMO č.: …

Názov a adresa spoločnosti: …

(pozri odsek 1.1.2 kódexu ISM)

POTVRDZUJE SA, že na základe overenia dokladu o zhode vydaného spoločnosti a jeho uplatniteľnosti na tento typ lode bol systém bezpečnostného manažmentu lode podrobený auditu a že vyhovuje požiadavkám Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením (kódex ISM).

Toto osvedčenie o bezpečnostnom manažmente platí do ………, podliehajúc pravidelnému overovaniu a za predpokladu, že doklad o zhode zostane v platnosti.

Vydané v …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania …

(podpis riadne oprávneného úradníka vydávajúceho osvedčenie)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

Osvedčenie č.

POTVRDENIE O PRIEBEŽNOM OVERENÍ A DODATOČNOM OVERENÍ (AK SA POŽADUJE)

POTVRDZUJE SA, že pri pravidelnom overovaní podľa pravidla IX/6.1 dohovoru a odseku 13.8 kódexu ISM bol systém bezpečnostného manažmentu uznaný ako vyhovujúci požiadavkám kódexu ISM.

PRIEBEŽNÉ OVERENIE (vykonať medzi druhým a tretím výročným dňom)

Podpis: …

(podpis oprávneného úradníka)

Miesto: …

Dátum: …

DODATOČNÉ OVERENIE (2)

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

DODATOČNÉ OVERENIE (2)

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

DODATOČNÉ OVERENIE (2)

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

DOČASNÝ DOKLAD O ZHODE

(úradná pečiatka) (štát)

Osvedčenie č.

Vydané na základe ustanovení

MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

(oprávnená osoba alebo organizácia)

Názov a adresa spoločnosti: …

(pozri odsek 1.1.2 kódexu ISM)

POTVRDZUJE SA, že systém bezpečnostného manažmentu spoločnosti bol uznaný ako vyhovujúci cieľom odseku 1.2.3 Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením (kódex ISM) pre typy lodí uvedené nižšie (nehodiace sa škrtnite):

 

Osobná loď

 

Vysokorýchlostné osobné plavidlo

 

Vysokorýchlostné nákladné plavidlo

 

Loď na hromadný náklad

 

Ropný tanker

 

Chemický tanker

 

Tanker na prepravu plynov

 

Pohyblivá pobrežná vrtná jednotka

 

Iná nákladná loď

Tento dočasný doklad o zhode platí do:

Vydaný v: …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania: …

(podpis riadne oprávneného úradníka vydávajúceho doklad)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

DOČASNÉ OSVEDČENIE O BEZPEČNOSTNOM MANAŽMENTE

(úradná pečiatka) (štát)

Osvedčenie č.

Vydané na základe ustanovení

MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

(oprávnená osoba alebo organizácia)

Meno lode: …

Identifikačné čísla alebo písmená: …

Domovský prístav: …

Typ lode (3): …

Hrubá priestornosť: …

IMO č.: …

Názov a adresa spoločnosti: …

(pozri odsek 11.2 kódexu ISM)

POTVRDZUJE SA, že požiadavky odseku 14.4 kódexu ISM boli splnené a že doklad o zhode/dočasný doklad o zhode (4) vydaný spoločnosti sa týka tejto lode.

Toto dočasné osvedčenie o bezpečnostnom manažmente platí do …

za predpokladu, že doklad o zhode/dočasný doklad o zhode (4) zostáva v platnosti.

Vydané v …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania: …

(podpis riadene oprávneného úradníka vydávajúceho osvedčenie)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

Osvedčenie č.

Platnosť tohto dočasného osvedčenia o bezpečnostnom manažmente sa predlžuje do: …

Dátum predĺženia: …

(podpis riadne oprávneného úradníka predlžujúceho platnosť)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)


(1)  Uveďte, o ktorý z týchto typov lodí ide: osobná loď, vysokorýchlostné osobné plavidlo, vysokorýchlostné nákladné plavidlo, loď na hromadný náklad, ropný tanker, chemický tanker, tanker na prepravu plynov, pohyblivá pobrežná vrtná jednotka, iná nákladná loď.

(2)  Ak sa uplatňuje. Pozri odsek 3.4.1. Usmernení na vykonávanie Medzinárodného kódexu o bezpečnostnom manažmente (kódex ISM) správami [rezolúcia A.913 (22)].

(3)  Uveďte, o ktorý z týchto typov lodí ide: osobná loď, vysokorýchlostné osobné plavidlo, vysokorýchlostné nákladné plavidlo, loď na hromadný náklad, ropný tanker, chemický tanker, tanker na prepravu plynov, pohyblivá pobrežná vrtná jednotka, iná nákladná loď.

(4)  Nehodiace sa škrtnite.


PRÍLOHA II

USTANOVENIA PRE SPRÁVU TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA MEDZINÁRODNÉHO KÓDEXU PRE BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT (KÓDEX ISM)

Časť A

Všeobecné ustanovenia

Časť B

Vydávanie osvedčení a normy

2.

Postup vydávania osvedčení

3.

Normy pre vedenie auditu

4.

Normy pre spôsobilosť

5.

Formulár dokladu o zhode a osvedčenia o bezpečnostnom manažmente

ČASŤ A – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.

Pri vykonávaní úloh overovania a vydávania osvedčení požadovaných kódexom ISM pre lode, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, členské štáty spĺňajú požiadavky a normy stanovené v časti B tejto hlavy.

1.2.

Okrem toho členské štátu riadne zohľadňujú ustanovenia revidovaných usmernení na vykonávanie Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment (ISM) správami, prijaté Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) prostredníctvom rezolúcie A.913 (22) z 29. novembra 2001, pokiaľ nie sú obsiahnuté v časti B tejto hlavy.

ČASŤ B – VYDÁVANIE OSVEDČENÍ A NORMY

2.   Postup vydávania osvedčení

2.1.

Príslušný postup vydávania dokladu o zhode pre spoločnosť a osvedčenia o bezpečnostnom manažmente pre každú loď sa vykoná s prihliadnutím na nižšie uvedené ustanovenia.

2.2.

Postup vydávania osvedčení má zvyčajne tieto kroky:

1.

počiatočné overenie;

2.

každoročné alebo priebežné overenie;

3.

obnovovacie overenie a

4.

dodatočné overenie.

Tieto overenia sa vykonávajú na žiadosť spoločnosti, podanú správe alebo uznanej organizácii konajúcej v mene správy.

2.3.

Súčasťou každého overenia je audit bezpečnostného manažmentu.

2.4.

Na vykonanie auditu sa vymenúva hlavný audítor, prípadne audítorský tím.

2.5.

Vymenovaný hlavný audítor nadviaže spojenie so spoločnosťou a predloží plán auditu.

2.6.

Správa o audite sa vypracuje pod vedením hlavného audítora, ktorý zodpovedá za jej presnosť a úplnosť.

2.7.

Správa o audite obsahuje plán auditu, údaje o členoch audítorského tímu, dáta a údaje o spoločnosti, záznamy o akýchkoľvek zisteniach a neplneniach požiadaviek a o zisteniach týkajúcich sa účinnosti systému bezpečnostného manažmentu pri plnení špecifikovaných cieľov.

3.   Normy pre riadenie auditu

3.1.

Audítori alebo audítorský tím riadiaci overenie zhody s kódexom ISM majú odbornú spôsobilosť v týchto oblastiach:

1.

zabezpečovanie súladu s pravidlami a predpismi vrátane vydávania osvedčení námorníkov týchto lodí na každý typ lode prevádzkovaný spoločnosťou;

2.

schvaľovanie, posudzovanie a certifikačná činnosť týkajúca sa vydávania námorných osvedčení;

3.

právomoci, ktoré sa musia zohľadniť v rámci systému bezpečnostného manažmentu podľa požiadaviek kódexu ISM, a

4.

praktické skúsenosti s prevádzkou lode.

3.2.

Pri overovaní zhody s ustanoveniami kódexu ISM sa zabezpečuje, aby zamestnanci poskytujúci konzultačné služby a účastníci procesu vydávania osvedčenia boli vzájomne nezávislí.

4.   Normy pre spôsobilosť

4.1.

Základná spôsobilosť na overovanie

4.1.1.

Zamestnanci určení na účasť na overovaní zhody s požiadavkami kódexu ISM spĺňajú minimálne kritériá na inšpektorov stanovené v oddiele 2 prílohy VII k smernici 95/21/ES.

4.1.2.

Zamestnanci sa podrobia školeniu s cieľom zabezpečiť primeranú spôsobilosť a schopnosti na vykonávanie overovania zhody s požiadavkami kódexu ISM, najmä so zreteľom na:

a)

znalosť a pochopenie kódexu ISM;

b)

záväzné pravidlá a predpisy;

c)

právomoci, ktoré by mali spoločnosti podľa kódexu ISM brať do úvahy;

d)

hodnotiace metódy skúšania, dopytovania, vyhodnocovania a podávania správ;

e)

technické alebo prevádzkové hľadiská bezpečnostného manažmentu;

f)

základné znalosti námornej dopravy a lodnej prevádzky a

g)

účasť aspoň na jednom audite systému riadenia vzťahujúcom sa k námornej prevádzke.

4.2.

Spôsobilosť na počiatočné overenie a obnovovacie overenie

4.2.1.

V záujme úplného posúdenia toho, či spoločnosť alebo každý typ lode okrem základnej spôsobilosti uvedenej vyššie spĺňa požiadavky kódexu ISM, zamestnanci určení na vykonanie počiatočných overení alebo obnovovacích overení dokladu o zhode a osvedčenia o bezpečnostnom manažmente musia byť spôsobilí:

a)

určiť, či prvky systému bezpečnostného manažmentu (SMS) sú alebo nie sú v súlade s požiadavkami kódexu ISM;

b)

určiť účinnosť systému bezpečnostného manažmentu spoločnosti alebo každého typu lode s cieľom zabezpečiť zhodu s pravidlami a predpismi uvedenými v štatutárnych a klasifikačných prehľadoch;

c)

posúdiť účinnosť systému bezpečnostného manažmentu pri zabezpečovaní zhody s ostatnými pravidlami a predpismi, ktoré nie sú obsiahnuté v štatutárnych a klasifikačných prehľadoch a ktoré umožňujú overenie zhody s týmito pravidlami a predpismi; a

d)

posúdiť, či sa zohľadnili bezpečné postupy odporúčané IMO, správami, klasifikačnými spoločnosťami a organizáciami námorného odvetvia.

4.2.2.

Túto spôsobilosť môžu dosiahnuť tímy, ktoré ako celok vykazujú úplnú požadovanú spôsobilosť.

5.   FORMULÁR DOKLADOV O ZHODE A OSVEDČENÍ O BEZPEČNOSTNOM MANAŽMENTE

Ak sa lode prevádzkujú iba v členskom štáte, členské štáty použijú buď formuláre pripojené ku kódexu ISM, alebo ďalej uvedené formuláre dokladu o zhode, osvedčenia o bezpečnostnom manažmente, dočasného dokladu o zhode a dočasného osvedčenia o bezpečnostnom manažmente.

V prípade výnimky podľa článku 7 ods. 1 a prípadne článku 7 ods. 2 je vydané osvedčenie odlišné od vyššie uvedeného osvedčenia a jasne uvádza, že výnimka podľa článku 7 ods. 1 a prípadne článku 7 ods. 2 tohto nariadenia bola udelená a zahŕňa uplatňované prevádzkové obmedzenia.

DOKLAD O ZHODE

(úradná pečiatka) (štát)

Osvedčenie č.

Vydané na základe ustanovení [MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení a] (1) nariadenia (ES) č. 336/2006 o vykonávaní kódexu ISM v Spoločenstve

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

(oprávnená osoba alebo organizácia)

Názov a adresa spoločnosti …

[pozri odsek 1.1.2 časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 336/2006]

POTVRDZUJE SA, že systém bezpečnostného manažmentu v spoločnosti bol podrobený auditu a že spĺňa požiadavky Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením (kódex ISM) pre typy lodí uvedené nižšie (nehodiace sa škrtnite):

 

Osobná loď

 

Vysokorýchlostné osobné plavidlo

 

Vysokorýchlostné nákladné plavidlo

 

Loď na hromadný náklad

 

Ropný tanker

 

Chemický tanker

 

Tanker na prepravu plynov

 

Pohyblivá pobrežná vrtná jednotka

 

Iná nákladná loď

 

Osobná prievozná loď (ro-ro)

Tento doklad o zhode platí do ………, podliehajúc pravidelnému overovaniu.

Vydané v …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania …

(podpis riadne oprávneného úradníka vydávajúceho doklad)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

Osvedčenie č.

POTVRDENIE O KAŽDOROČNOM OVERENÍ

POTVRDZUJE SA, že pri pravidelnom overení podľa [pravidla IX/6.1 dohovoru a odseku 13.4 kódexu ISM a] (2) článku 6 nariadenia (ES) č. 336/2006 o vykonávaní kódexu ISM v Spoločenstve bol systém bezpečnostného manažmentu uznaný ako vyhovujúci požiadavkám kódexu ISM.

1. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

2. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

3. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

4. KAŽDOROČNÉ OVERENIE

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

OSVEDČENIE O BEZPEČNOSTNOM MANAŽMENTE

(úradná pečiatka) (štát)

Osvedčenie č.

Vydané na základe ustanovení [MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení a] (3) nariadenia (ES) č. 336/2006 o vykonávaní kódexu ISM v Spoločenstve

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

(zodpovedná osoba alebo organizácia)

Meno lode: …

Identifikačné čísla alebo písmená: …

Domovský prístav: …

Typ lode (4)

Hrubá priestornosť: …

IMO č.: …

Názov a adresa spoločnosti: …

(pozri odsek 1.1.2 časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 336/2006)

POTVRDZUJE SA, že na základe overenia dokladu o zhode vydaného spoločnosti a jeho uplatniteľnosti na tento typ lode bol systém bezpečnostného manažmentu lode podrobený auditu a že vyhovuje požiadavkám Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením (kódex ISM).

Toto osvedčenie o bezpečnostnom manažmente platí do ………, podliehajúc pravidelnému overovaniu a za predpokladu, že doklad o zhode zostane v platnosti.

Vydané v …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania: …

(podpis riadene oprávneného úradníka vydávajúceho osvedčenie)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

Osvedčenie č.

POTVRDENIE O PRIEBEŽNOM OVERENÍ A DODATOČNOM OVERENÍ (AK SA POŽADUJE)

POTVRDZUJE SA, že pri pravidelnom overení podľa [pravidla IX/6.1 dohovoru a odseku 13.8 kódexu ISM a] (5) článku 6 nariadenia (ES) č. 336/2006 o vykonávaní kódexu ISM v Spoločenstve bol systém bezpečnostného manažmentu uznaný ako vyhovujúci požiadavkám kódexu ISM.

PRIEBEŽNÉ OVERENIE (vykonať medzi druhým a tretím výročným dňom)

Podpis: …

(podpis oprávneného úradníka)

Miesto: …

Dátum: …

DODATOČNÉ OVERENIE (6)

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

DODATOČNÉ OVERENIE (6)

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

DODATOČNÉ OVERENIE (6)

Podpis: …

 

(podpis oprávneného úradníka)

 

Miesto: …

 

Dátum: …

DOČASNÝ DOKLAD O ZHODE

(úradná pečiatka) (štát)

Osvedčenie č.

Vydané na základe ustanovení [MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení a] (7) nariadenia (ES) č. 336/2006 o vykonávaní kódexu ISM v Spoločenstve

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

(oprávnená osoba alebo organizácia)

Názov a adresa spoločnosti …

[pozri odsek 1.1.2 časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 336/2006]

POTVRDZUJE SA, že systém bezpečnostného manažmentu v spoločnosti bol uznaný ako vyhovujúci cieľom odseku 1.2.3 časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 336/2006 pre typ(-y) lodí uvedený(-é) nižšie (nehodiace sa škrtnite):

 

Osobná loď

 

Vysokorýchlostné osobné plavidlo

 

Vysokorýchlostné nákladné plavidlo

 

Loď na hromadný náklad

 

Ropný tanker

 

Chemický tanker

 

Tanker na prepravu plynov

 

Pohyblivá pobrežná vrtná jednotka

 

Iná nákladná loď

 

Osobná prievozná loď (ro-ro)

Tento dočasný doklad o zhode platí do …

Vydaný v: …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania: …

(podpis riadne oprávneného úradníka vydávajúceho doklad)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

DOČASNÉ OSVEDČENIE O BEZPEČNOSTNOM MANAŽMENTE

(úradná pečiatka) (štát)

Osvedčenie č.

Vydané na základe ustanovení [MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O BEZPEČNOSTI ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NA MORI z roku 1974 v znení zmien a doplnení a] (8) nariadenia (ES) č. 336/2006 o vykonávaní kódexu ISM v Spoločenstve

v rámci právomoci vlády …

(názov štátu)

(zodpovedná osoba alebo organizácia)

Meno lode: …

Identifikačné čísla alebo písmená: …

Domovský prístav: …

Typ lode (9)

Hrubá priestornosť: …

IMO č.: …

Názov a adresa spoločnosti: …

[pozri odsek 1.1.2 časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 336/2006]

POTVRDZUJE SA, že požiadavky odseku 14.4 časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 336/2006 boli splnené a že doklad o zhode/dočasný doklad o zhode (10) vydaný spoločnosti sa týka tejto lode.

Toto dočasné osvedčenie o bezpečnostnom manažmente platí do ……. za podmienky, že doklad o zhode/dočasný doklad o zhode (10)zostáva v platnosti.

Vydané v: …

(miesto vydania dokladu)

Dátum vydania: …

(podpis riadene oprávneného úradníka vydávajúceho osvedčenie)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)

Osvedčenie č.

Platnosť tohto dočasného osvedčenia o bezpečnostnom manažmente sa predlžuje do:

Dátum predĺženia: …

(podpis riadne oprávneného úradníka predlžujúceho platnosť)

(úradná pečiatka vydávajúceho orgánu)


(1)  Môže sa vynechať v prípade lodí vykonávajúcich plavby v rámci jedného členského štátu.

(2)  Môže sa vynechať v prípade lodí vykonávajúcich iba plavby v rámci jedného členského štátu.

(3)  Môže sa vynechať v prípade lodí vykonávajúcich plavby v rámci jedného členského štátu.

(4)  Uveďte, o ktorý z týchto typov lodí ide: osobná loď, vysokorýchlostné osobné plavidlo, vysokorýchlostné nákladné plavidlo, loď na hromadný náklad, ropný tanker, chemický tanker, tanker na prepravu plynov, pohyblivá pobrežná vrtná jednotka, iná nákladná loď, osobná loď typu ro-ro.

(5)  Môže sa vynechať v prípade lodí vykonávajúcich plavby v rámci jedného členského štátu.

(6)  Ak sa uplatňuje. Pozri odsek 13.8 kódexu ISM a odsek 3.4.1 Usmernení na vykonávanie Medzinárodného kódexu o riadení bezpečnosti (kódex ISM) správami [rezolúcia A.913 (22)].

(7)  Môže sa vynechať v prípade lodí vykonávajúcich iba plavby v rámci jedného členského štátu.

(8)  Môže sa vynechať v prípade lodí vykonávajúcich iba plavby v rámci jedného členského štátu.

(9)  Uveďte, o ktorý z týchto typov lodí ide: osobná loď, vysokorýchlostné osobné plavidlo, vysokorýchlostné nákladné plavidlo, loď na hromadný náklad, ropný tanker, chemický tanker, tanker na prepravu plynov, pohyblivá pobrežná vrtná jednotka, iná nákladná loď, osobná loď typu ro-ro.

(10)  Nehodiace sa škrtnite.


4.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 64/37


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/7/ES

z 15. februára 2006

o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (3),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (4), vo svetle spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom dňa 8. decembra 2005,

keďže:

(1)

Vychádzajúc z oznámenia Komisie o trvalo udržateľnom rozvoji Európska rada vytýčila ciele ako všeobecné usmernenie pre budúci rozvoj prioritných oblastí, akými sú prírodné zdroje a verejné zdravie.

(2)

Voda je vzácny prírodný zdroj, ktorého kvalita ako takého by sa mala chrániť, obraňovať, riadiť a upravovať. Najmä povrchové vody predstavujú obnoviteľné zdroje s obmedzenou schopnosťou zvládnuť nepriaznivé vplyvy činností človeka.

(3)

Politika Spoločenstva pre životné prostredie by sa mala zamerať na vysoký stupeň ochrany a sledovať ciele zachovania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a ochrany ľudského zdravia.

(4)

V decembri roku 2000 Komisia prijala Oznámenie Európskemu parlamentu a Rade o vytváraní novej politiky v oblasti vody určenej na kúpanie a iniciovala rozsiahle konzultácie so všetkými záujmovými a zainteresovanými stranami. Hlavným výsledkom týchto konzultácií bola všeobecná podpora pre vytvorenie novej smernice na základe najnovších vedeckých dôkazov, ktorá bude mimoriadnu pozornosť venovať širšiemu zapojeniu verejnosti.

(5)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (5), obsahuje záväzok zabezpečiť vysoký stupeň ochrany vody určenej na kúpanie vrátane revízie smernice Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody určenej na kúpanie (6).

(6)

Podľa zmluvy pri príprave politiky životného prostredia Spoločenstvo okrem iného zohľadní dostupné vedecké a technické údaje. Táto smernica by mala využiť vedecké dôkazy potrebné pre zavedenie najspoľahlivejších parametrov indikátorov na predvídanie mikrobiologického rizika a na dosiahnutie vysokého stupňa ochrany. Je potrebné súrne vykonať ďalšie epidemiologické štúdie ohľadom zdravotných rizík spojených s kúpaním, a to najmä v sladkej vode.

(7)

S cieľom zvýšiť účinnosť a rozvážne používanie zdrojov musí byť táto smernica úzko koordinovaná s inými právnymi predpismi Spoločenstva o vode, akými sú napríklad smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (7), 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (8) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (9).

(8)

Príslušné informácie o plánovaných opatreniach a pokroku pri realizácii by sa mali rozšíriť medzi zainteresované strany. Verejnosť by mala včas dostávať príslušné informácie o výsledkoch monitorovania kvality vody určenej na kúpanie a opatreniach pri riadení rizika, aby sa predišlo ohrozeniu zdravia, najmä v kontexte predvídateľného krátkodobého alebo mimoriadneho znečistenia. Je potrebné využiť novú technológiu, ktorá umožňuje efektívne a porovnateľne informovať verejnosť o vodách určených na kúpanie v rámci celého Spoločenstva.

(9)

Na účely monitorovania je potrebné aplikovať zosúladené analytické metódy a postupy. Vytvorenie reálnej klasifikácie vôd určených na kúpanie si vyžaduje pozorovanie a hodnotenie kvality v dlhodobom horizonte.

(10)

Dosiahnutie súladu musí byť vecou vhodných opatrení riadenia a zabezpečenia kvality, nielen merania a výpočtov. Systém profilácie vôd určených na kúpanie by teda vhodne prispel k lepšiemu pochopeniu rizík, vytvárajúc základ pre opatrenia riadenia. Mimoriadnu pozornosť treba súčasne venovať dodržaniu kvalitatívnych noriem a koherentnému prechodu od smernice 76/160/EHS.

(11)

Spoločenstvo 17. februára 2005 ratifikovalo dohovor EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Århuský dohovor). Je teda vhodné, aby táto smernica obsahovala ustanovenia o prístupe verejnosti k informáciám a ustanovovala účasť verejnosti pri vykonávaní smernice ako doplnok k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (10) a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia (11).

(12)

Keďže ciele tejto smernice, a to dosiahnutie členskými štátmi dobrej kvality vody určenej na kúpanie a vysokého stupňa ochrany v rámci Spoločenstva na základe spoločných noriem, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov a môžu byť lepšie dosiahnuté na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(13)

Opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (12).

(14)

Neustály význam politiky Spoločenstva pre vodu určenú na kúpanie je evidentný počas každej kúpacej sezóny, keďže chráni verejnosť pred náhodným aj chronickým znečistením unikajúcim do oblastí Spoločenstva určených na kúpanie alebo do ich blízkosti. Celková kvalita vody určenej na kúpanie sa výrazne zlepšila od nadobudnutia účinnosti smernice 76/160/EHS. Táto smernica však odráža stav poznatkov a praxe zo začiatku sedemdesiatych rokov. Modely využívania vody určenej na kúpanie sa od tej doby zmenili, rovnako ako aj stav vedeckých a technických poznatkov. Preto by uvedená smernica mala byť zrušená,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel a rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica uvádza ustanovenia pre:

a)

monitorovanie a klasifikáciu kvality vody určenej na kúpanie;

b)

riadenie kvality vody určenej na kúpanie a

c)

poskytovanie informácií verejnosti o kvalite vody určenej na kúpanie.

2.   Účelom tejto smernice je zachovať, chrániť a zlepšiť kvalitu životného prostredia a chrániť ľudské zdravie prostredníctvom doplnenia smernice 2000/60/ES.

3.   Táto smernica sa vzťahuje na akúkoľvek formu povrchovej vody, pri ktorej príslušný orgán predpokladá veľký počet kúpajúcich sa a nevydal trvalý zákaz kúpania, ani to natrvalo neodporúčal (ďalej len „voda určená na kúpanie“). Nevzťahuje sa na:

a)

plavecké bazény a kúpeľné bazény;

b)

uzavreté vodné plochy na ošetrovateľské alebo liečebné účely;

c)

umelo vytvorené uzavreté vodné plochy oddelené od povrchových vôd a podzemných vôd.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa použijú nasledujúce vymedzenia pojmov:

1.

Pojmy „povrchová voda“, „podzemná voda“, „vnútrozemská voda“, „brakická voda“, „pobrežná voda“ a „povodie“ majú rovnaký význam ako v smernici 2000/60/ES.

2.

„Príslušný orgán“ znamená orgán alebo orgány, ktoré členský štát určil na účely zabezpečenia súladu s požiadavkami tejto smernice, alebo akýkoľvek iný orgán alebo úrad poverený touto úlohou.

3.

„Trvalý“ znamená vo vzťahu k zákazu kúpania alebo odporúčaniu nekúpať sa, že trvá najmenej jednu celú kúpaciu sezónu.

4.

„Veľký počet“ znamená vo vzťahu ku kúpajúcim sa taký počet, ktorý príslušný orgán považuje za veľký najmä pri zohľadnení tendencií z minulosti alebo poskytnutej infraštruktúry alebo zariadení, či iných opatrení podniknutých na podporu kúpania.

5.

„Znečistenie“ znamená prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie alebo kontaminácie inými organizmami alebo odpadom, čo ovplyvňuje kvalitu vody určenej na kúpanie a predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie kúpajúcich sa, ako je uvedené v článkoch 8 a 9 a v prílohe I stĺpci A.

6.

„Kúpacia sezóna“ znamená obdobie, počas ktorého možno očakávať veľký počet kúpajúcich sa.

7.

„Opatrenia riadenia“ znamenajú nasledujúce opatrenia, podniknuté v oblasti vody určenej na kúpanie:

a)

vytvorenie a zachovanie profilu vody určenej na kúpanie;

b)

vytvorenie programu monitorovania;

c)

monitorovanie vody určenej na kúpanie;

d)

hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie;

e)

klasifikácia vody určenej na kúpanie;

f)

zistenie a hodnotenie zdrojov znečistenia, ktoré môžu mať vplyv na vody určené na kúpanie a poškodiť zdravie kúpajúcich sa;

g)

poskytovanie informácií verejnosti;

h)

podniknutie krokov, ktoré zamedzia vystaveniu kúpajúcich sa znečisteniu;

i)

podniknutie krokov vedúcich k zníženiu nebezpečenstva znečistenia.

8.

„Krátkodobé znečistenie“ je mikrobiologická kontaminácia uvedená v prílohe I stĺpci A, ktorej príčiny je možné jednoznačne určiť, u ktorej sa za normálnych okolností nepredpokladá, že ovplyvní kvalitu vody určenej na kúpanie na viac ako približne 72 hodín od začiatku zhoršenia kvality vody určenej na kúpanie, a pre ktorú príslušný orgán ustanovil postup predvídania a riešenia, ako je stanovené v prílohe II.

9.

„Mimoriadna situácia“ znamená udalosť alebo kombináciu udalostí, ktoré majú vplyv na kvalitu vody určenej na kúpanie na danom mieste a ktorých výskyt sa neočakáva v priemere častejšie ako raz za štyri roky.

10.

„Súbor údajov o kvalite vody určenej na kúpanie“ znamená údaje získané v zmysle článku 3.

11.

„Hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie“ znamená proces hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie pomocou metódy hodnotenia, vymedzenej v prílohe II.

12.

„Premnoženie sa cyanobaktérií“ znamená akumuláciu cyanobaktérií vo forme zákalu, pokrytia alebo peny.

13.

Pojem „dotknutá verejnosť“ má rovnaký význam ako v smernici Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (13).

KAPITOLA II

KVALITA A RIADENIE VODY URČENEJ NA KÚPANIE

Článok 3

Monitorovanie

1.   Členské štáty každý rok stanovia, ktoré vody sú určené na kúpanie, a vymedzia dĺžku kúpacej sezóny. Po prvýkrát tak urobia pred začiatkom prvej kúpacej sezóny po 24. marci 2008.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby monitorovanie parametrov stanovených v prílohe I stĺpci A prebiehalo v súlade s prílohou IV.

3.   Monitorovací bod sa nachádza na mieste vo vode určenej na kúpanie, kde:

a)

sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa alebo

b)

sa očakáva najväčšie znečistenie vzhľadom na profil vody určenej na kúpanie.

4.   Pred začiatkom každej kúpacej sezóny sa vytvorí program monitorovania pre každú vodnú plochu určenú na kúpanie, a to po prvýkrát pred začatím tretej plnej kúpacej sezóny po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Monitorovanie sa vykoná najneskôr do štyroch dní odo dňa určeného v programe monitorovania.

5.   Členské štáty môžu zaviesť monitorovanie parametrov stanovených v prílohe I stĺpci A v prvej plnej kúpacej sezóne po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. V takom prípade bude monitorovanie prebiehať v intervaloch určených v prílohe IV. Výsledky takéhoto monitorovania sa môžu použiť na vytvorenie súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie uvedených v článku 4. Monitorovanie parametrov ustanovených v prílohe k smernici 76/160/EHS sa môže ukončiť ihneď po zavedení monitorovania členskými štátmi v zmysle tejto smernice.

6.   Vzorky odobraté v prípade krátkodobého znečistenia sa nemusia brať do úvahy. Nahradia ich vzorky odobraté v súlade s prílohou IV.

7.   V mimoriadnych situáciách je možné prerušiť dodržiavanie programu monitorovania uvedeného v odseku 4. Program monitorovania sa obnoví čo najskôr po skončení mimoriadnej situácie. Nové vzorky sa odoberú čo najskôr po skončení mimoriadnej situácie, aby nahradili chýbajúce vzorky neodobraté kvôli mimoriadnej situácii.

8.   Členské štáty informujú Komisiu o každom prerušení dodržiavania programu monitorovania, pričom uvedú dôvody takéhoto prerušenia. Tieto správy predložia najneskôr pri príležitosti nasledujúcej výročnej správy ustanovenej v článku 13.

9.   Členské štáty zabezpečia, aby analýza kvality vody určenej na kúpanie prebiehala v súlade s referenčnými metódami určenými v prílohe I a pravidlami ustanovenými v prílohe V. Členské štáty však môžu povoliť použitie iných metód alebo pravidiel, ak môžu preukázať, že získané výsledky sú rovnocenné s výsledkami získanými pomocou metód určených v prílohe I a pravidlami uvedenými v prílohe V. Členské štáty, ktoré povolia použitie takýchto rovnocenných metód alebo pravidiel, poskytnú Komisii všetky relevantné informácie o použitých metódach alebo pravidlách a ich rovnocennosti.

Článok 4

Hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky súbory údajov o kvalite vody určenej na kúpanie zozbierali prostredníctvom monitorovania parametrov stanovených v prílohe I stĺpci A.

2.   Hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie sa vykonáva:

a)

pre každú vodnú plochu určenú na kúpanie;

b)

po ukončení každej kúpacej sezóny;

c)

na základe súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie, zozbieraných pre danú kúpaciu sezónu a pre tri predchádzajúce kúpacie sezóny, a

d)

v súlade s postupmi uvedenými v prílohe II.

Členský štát sa však môže rozhodnúť vykonať hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie na základe súboru údajov o kvalite vody zozbieraných iba pre tri predchádzajúce kúpacie sezóny. Ak sa tak rozhodne, vopred informuje Komisiu. Komisiu informuje aj vtedy, ak sa následne rozhodne vykonávať hodnotenie znova na základe údajov zo štyroch kúpacích sezón. Členské štáty nesmú meniť uplatňované obdobie hodnotenia častejšie ako raz za päť rokov.

3.   Súbor údajov o kvalite vody na kúpanie používaný pri hodnotení kvality vody určenej na kúpanie vždy zahŕňa najmenej 16 vzoriek alebo za osobitných okolností uvedených v prílohe IV odseku 2 zahŕňa 12 vzoriek.

4.   Avšak za predpokladu, že:

je splnená požiadavka odseku 3 alebo

súbor údajov o vode určenej na kúpanie používaný na hodnotenie kvality tvorí najmenej 8 vzoriek v prípade vôd určených na kúpanie, pri ktorých kúpacia sezóna nepresahuje 8 týždňov,

hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie sa môže vykonať na základe súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie, vzťahujúceho sa na menej ako štyri kúpacie sezóny, ak:

a)

ide o novo označenú vodu určenú na kúpanie;

b)

došlo k zmenám, ktoré môžu ovplyvniť klasifikáciu vody určenej na kúpanie v zmysle článku 5, a v tomto prípade sa hodnotenie vykoná na základe súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie, ktorý tvoria výlučne vzorky zozbierané od objavenia sa zmeny, alebo

c)

voda určená na kúpanie už bola hodnotená podľa smernice 76/160/EHS a v tomto prípade sa použijú rovnocenné údaje získané podľa uvedenej smernice a na tieto účely sa parametre 2 a 3 prílohy k smernici 76/160/EHS považujú za rovnocenné parametrom 2 a 1 stĺpca A z prílohy I k tejto smernici.

5.   Pri hodnotení kvality vody určenej na kúpanie môžu členské štáty podrobnejšie rozčleniť alebo zlúčiť jestvujúce vody určené na kúpanie. Jestvujúce vody určené na kúpanie sa môžu zlúčiť, iba ak tieto vody:

a)

sú susediace;

b)

boli hodnotené podobne v predchádzajúcich štyroch rokoch v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 písm. c) a

c)

majú také profily vody určenej na kúpanie, ktoré označujú spoločné rizikové faktory alebo ich neprítomnosť.

Článok 5

Klasifikácia a kvalitatívne zaradenie vôd určených na kúpanie

1.   Na základe hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie, vykonaného podľa článku 4, členské štáty v súlade s kritériami uvedenými v prílohe II klasifikujú vody určené na kúpanie ako:

a)

„nevyhovujúce“;

b)

„dostatočné“;

c)

„dobré“ alebo

d)

„výborné“.

2.   Prvá klasifikácia podľa požiadaviek tejto smernice sa uskutoční do konca kúpacej sezóny v roku 2015.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby do konca kúpacej sezóny v roku 2015 boli všetky vody určené na kúpanie klasifikované aspoň ako „dostatočné“. Podniknú reálne a primerané kroky, ktoré budú považovať za vhodné pre zvýšenie počtu vôd určených na kúpanie klasifikovaných ako „výborné“ alebo „dobré“.

4.   Avšak bez ohľadu na všeobecnú požiadavku odseku 3 môžu byť vody určené na kúpanie dočasne klasifikované ako „nevyhovujúce“ a pritom zostať v súlade s touto smernicou. V takýchto prípadoch členské štáty zabezpečia splnenie týchto podmienok:

a)

Vo vzťahu ku každej vode určenej na kúpanie, ktorá bola klasifikovaná ako „nevyhovujúca“, sa prijmú nasledujúce opatrenia s účinkom od kúpacej sezóny nasledujúcej po jej klasifikácii:

i)

vhodné opatrenia riadenia vrátane zákazu kúpania alebo odporúčania nekúpať sa s cieľom zabrániť vystaveniu kúpajúcich sa znečisteniu;

ii)

určenie príčin a dôvodov nedosiahnutia kvalitatívneho zaradenia vody ako „dobrá“;

iii)

vhodné opatrenia, ktoré zamedzia, znížia alebo odstránia príčiny znečistenia, a

iv)

v súlade s článkom 12 upozornenie verejnosti prostredníctvom jasných a jednoduchých varovných znakov a jej informovanie o príčinách znečistenia a o prijatých opatreniach, a to na základe profilu vody určenej na kúpanie.

b)

Ak je voda určená na kúpanie klasifikovaná ako „nevyhovujúca“ počas piatich po sebe idúcich rokov, vydá sa trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčania nekúpať sa. Členský štát však môže vydať trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa aj pred uplynutím päťročného obdobia, ak sa domnieva, že dosiahnutie „dostatočnej“ kvality by bolo neuskutočniteľné alebo neprimerane nákladné.

Článok 6

Profily vody určenej na kúpanie

1.   Členské štáty zabezpečia vytvorenie profilov vôd určených na kúpanie v súlade s prílohou III. Každý profil vody určenej na kúpanie sa môže týkať jednej vodnej plochy určenej na kúpanie alebo viacerých susediacich vôd určených na kúpanie. Profily vody určenej na kúpanie sa po prvýkrát vytvoria do 24. marca 2011.

2.   Profily vody určenej na kúpanie sa revidujú a aktualizujú podľa ustanovení prílohy III.

3.   Pri zavádzaní, revidovaní a aktualizovaní profilov vody určenej na kúpanie sa primerane využijú údaje získané pri monitorovaní a hodnotení vykonávanom na základe smernice 2000/60/ES, ktoré sú relevantné pre túto smernicu.

Článok 7

Opatrenia riadenia pri výnimočných okolnostiach

Členské štáty zabezpečia včasné prijatie vhodných opatrení riadenia, ak sa dozvedia o nepredpokladaných situáciách, ktoré majú alebo sa odôvodnene predpokladá, že by mohli mať negatívny vplyv na kvalitu vody určenej na kúpanie a na zdravie kúpajúcich sa. Takéto opatrenia zahŕňajú informácie pre verejnosť a podľa potreby aj prechodný zákaz kúpania.

Článok 8

Ohrozenia cyanobaktériami

1.   Ak z profilu vody určenej na kúpanie vyplýva možnosť premnoženia sa cyanobaktérií, vykoná sa vhodné monitorovanie s cieľom umožniť včasné zistenie ohrození zdravia.

2.   Pri objavení premnoženia sa cyanobaktérií a zistení alebo predpoklade ohrozenia zdravia sa okamžite prijmú vhodné opatrenia riadenia s cieľom zabrániť vystaveniu nebezpečenstvu, vrátane informovania verejnosti.

Článok 9

Ďalšie parametre

1.   Ak profil vody určenej na kúpanie indikuje tendenciu premnoženia makrorias a/alebo morského fytoplanktónu, preskúma sa ich prijateľnosť a ohrozenie zdravia a prijmú sa vhodné opatrenia riadenia vrátane informovania verejnosti.

2.   Znečistenie vôd určených na kúpanie, ako napríklad zvyškami dechtu, sklom, plastmi, gumou alebo akýmkoľvek iným odpadom, sa kontroluje zrakom. Pri zistení takéhoto znečistenia sa prijmú primerané opatrenia riadenia, ktoré podľa potreby zahŕňajú aj informovanie verejnosti.

Článok 10

Spolupráca pri cezhraničných vodách

V každom prípade, keď povodie rieky spôsobuje cezhraničné vplyvy na kvalitu vody určenej na kúpanie, dotknuté členské štáty podľa potreby spolupracujú pri vykonávaní tejto smernice, a to aj prostredníctvom vhodnej výmeny informácií a spoločného postupu pri kontrole takýchto vplyvov.

KAPITOLA III

VÝMENA INFORMÁCIÍ

Článok 11

Účasť verejnosti

Členské štáty podporia účasť verejnosti pri vykonávaní tejto smernice a zaistia, že sa verejnosti, ktorej sa to týka, poskytnú možnosti:

informovať sa o účasti a

vyjadriť svoje návrhy, poznámky alebo sťažnosti.

Toto sa týka najmä zavedenia, revidovania a aktualizácie zoznamov vôd určených na kúpanie v súlade s článkom 3 ods. 1. Príslušné orgány náležite zohľadnia každú získanú informáciu.

Článok 12

Informovanie verejnosti

1.   Členské štáty zabezpečia aktívne šírenie a rýchle sprístupnenie nasledujúcich informácií počas kúpacej sezóny na ľahko dostupnom mieste v blízkosti každej vody určenej na kúpanie:

a)

aktuálna klasifikácia vody určenej na kúpanie a akýkoľvek zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa uvedené v tomto článku jasným a jednoduchým znakom alebo symbolom;

b)

všeobecný opis vody určenej na kúpanie zostavený v netechnickom jazyku na základe profilu vody určenej na kúpanie vytvoreného podľa prílohy III;

c)

v prípade vôd určených na kúpanie podliehajúcich krátkodobému znečisteniu:

oznámenie, že voda určená na kúpanie je krátkodobo znečistená,

uvedenie počtu dní, počas ktorých v minulej kúpacej sezóne trval zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa z dôvodu takéhoto znečistenia, a

varovanie vždy, keď sa takéto znečistenie očakáva alebo pretrváva;

d)

informácie o charaktere mimoriadnej situácie s predpokladaným trvaním takýchto udalostí;

e)

v každom prípade zákazu kúpania alebo odporúčania nekúpať sa oznámenie informujúce verejnosť s uvedením dôvodov;

f)

pri každom vydaní trvalého zákazu kúpania alebo trvalého odporúčania nekúpať sa informácia o tom, že daná oblasť sa už nepovažuje za vodu určenú na kúpanie, a o dôvodoch zmeny klasifikácie a

g)

uvedenie zdrojov podrobnejších informácií v súlade s odsekom 2.

2.   Členské štáty využijú vhodné médiá a technológie vrátane internetu na aktívne a rýchle šírenie informácií o vodách určených na kúpanie uvedených v odseku 1, ako aj týchto informácií, ak je to vhodné, vo viacerých jazykoch:

a)

zoznam vôd určených na kúpanie;

b)

klasifikácia každej vody určenej na kúpanie v priebehu posledných troch rokov a profil tejto vody vrátane výsledkov monitorovania vykonaného v súlade s touto smernicou od poslednej klasifikácie;

c)

v prípade vody určenej na kúpanie, ktorá bola klasifikovaná ako „nevyhovujúca“, informácie o príčinách znečistenia a opatreniach prijatých na zamedzenie vystavenia kúpajúcich sa znečisteniu a na riešenie jeho príčin, ako sa uvádza v článku 5 ods. 4, a

d)

v prípade vôd určených na kúpanie, krátkodobo znečistených, všeobecné informácie o:

podmienkach, ktoré môžu viesť ku krátkodobému znečisteniu,

pravdepodobnosti takéhoto znečistenia a jeho pravdepodobnom trvaní,

príčinách znečistenia a opatreniach prijatých na zamedzenie vystaveniu kúpajúcich sa znečisteniu a na riešenie jeho príčin.

Zoznam uvedený v písmene a) je k dispozícii každý rok pred začiatkom kúpacej sezóny. Výsledky monitorovania uvedené v písmene b) sú k dispozícii na internete po vykonaní analýz.

3.   Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa rozšíria hneď, ako sú k dispozícii, a s účinkom od začiatku piatej kúpacej sezóny po 24. marci 2008.

4.   Členské štáty a Komisia poskytujú verejnosti informácie vždy, keď je to možné, prostredníctvom zemepisne zodpovedajúcej technológie jasným a jednotným spôsobom, a to najmä pomocou znakov a symbolov.

Článok 13

Správy

1.   Členské štáty poskytnú Komisii výsledky monitorovania a hodnotenia kvality vôd určených na kúpanie pre každú vodu určenú na kúpanie spolu s opisom hlavných opatrení podniknutých na jej riadenie. Členské štáty predkladajú tieto informácie každý rok do 31. decembra za predchádzajúcu kúpaciu sezónu. Začnú ich poskytovať ihneď po vykonaní prvého hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie podľa článku 4.

2.   Členské štáty Komisiu informujú každý rok pred začatím kúpacej sezóny o všetkých vodách označených ako vody určené na kúpanie vrátane odôvodnenia každej zmeny oproti minulému roku. Prvýkrát tak urobia pred začiatkom prvej kúpacej sezóny po 24. marci 2008.

3.   Pri začatí monitorovania vody určenej na kúpanie podľa tejto smernice každoročné predkladanie správ Komisii podľa odseku 1 pokračuje v zmysle smernice 76/160/EHS až do vykonania prvého hodnotenia podľa tejto smernice. Počas tohto obdobia sa parameter 1 prílohy k smernici 76/160/EHS neberie vo výročnej správe do úvahy a parametre 2 a 3 prílohy k smernici 76/160/EHS sa považujú za rovnocenné s parametrami 2 a 1 stĺpca A prílohy I k tejto smernici.

4.   Komisia vydá ročnú súhrnnú správu o kvalite vôd určených na kúpanie v Spoločenstve spolu s klasifikáciami vody určenej na kúpanie, v súlade s touto smernicou a hlavnými opatreniami podniknutými na riadenie. Komisia túto správu vydáva každý rok do 30. apríla vrátane zverejnenia na internete. Pri zostavovaní správy Komisia podľa možností vždy čo najlepšie využije systémy zberu, hodnotenia a prezentácie údajov podľa súvisiacich právnych predpisov Spoločenstva, a to najmä smernice 2000/60/ES.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Správa a preskúmanie

1.   Komisia do roku 2008 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu. Táto správa zohľadní najmä:

a)

výsledky príslušnej európskej epidemiologickej štúdie, zrealizovanej Komisiou v spolupráci s členskými štátmi;

b)

ďalšie vedecké, analytické a epidemiologické smery vývoja týkajúce sa parametrov kvality vody určenej na kúpanie, vrátane vo vzťahu k vírusom, a

c)

odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie.

2.   Členské štáty do konca roku 2014 predložia Komisii písomné pripomienky k uvedenej správe a k potrebe ďalšieho výskumu alebo hodnotenia, ktoré sa budú možno vyžadovať, aby pomohli Komisii pri preskúmaní tejto smernice podľa odseku 3.

3.   S ohľadom na správu, písomné pripomienky členských štátov a rozšírené hodnotenie vplyvov a majúc na mysli skúsenosti nadobudnuté pri vykonávaní tejto smernice Komisia najneskôr do roku 2020 preskúma túto smernicu s osobitným zreteľom na parametre kvality vody určenej na kúpanie, vrátanie toho, či by bolo vhodné vypustiť slovo „dostatočné“ alebo pozmeniť uplatniteľné normy, a v prípade potreby predloží vhodné legislatívne návrhy v súlade s článkom 251 zmluvy.

Článok 15

Technické úpravy a vykonávacie opatrenia

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 sa rozhodne:

a)

o špecifikovaní normy EN/ISO o rovnocennosti mikrobiologických metód na účely článku 3 ods. 9;

b)

o ustanovení podrobných pravidiel pre vykonanie článku 8 ods. 1, článku 12 ods. 1 písm. a) a článku 12 ods. 4;

c)

o úprave metód analýzy parametrov uvedených v prílohe I vzhľadom na vedecký a technický pokrok;

d)

o úprave prílohy V vzhľadom na vedecký a technický pokrok;

e)

o stanovení usmernení týkajúcich sa spoločnej metódy hodnotenia samostatných vzoriek.

2.   Komisia do 24. marca 2010 predloží návrh opatrení, ktoré sa majú prijať v súlade s odsekom 1 písm. b) s ohľadom na článok 12 ods. 1 písm. a). Predtým sa poradí s predstaviteľmi členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov, príslušných organizácií cestovného ruchu a spotrebiteľských organizácií, ako aj iných zainteresovaných strán. Po prijatí príslušných pravidiel ich zverejní prostredníctvom internetu.

Článok 16

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 rozhodnutia.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 17

Zrušenie

1.   Smernica 76/160/EHS sa týmto zrušuje s účinkom od 31. decembra 2014. Pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak, toto zrušenie nemá vplyv na povinnosti členských štátov súvisiace s lehotami na transpozíciu a uplatňovanie stanovenými v zrušenej smernici.

2.   Akonáhle členský štát prijme všetky právne, správne aj praktické opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, bude sa uplatňovať táto smernica, ktorá nahradí smernicu 76/160/EHS.

3.   Odkazy na zrušenú smernicu 76/160/EHS sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 18

Vykonanie

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 24. marca 2008. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Členské štáty určia spôsob uvedenia takého odkazu.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 20

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 15. februára 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 45 E, 25.2.2003, s. 127.

(2)  Ú. v. EÚ C 220, 16.9.2003, s. 39.

(3)  Ú. v. EÚ C 244, 10.10.2003, s. 31.

(4)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. októbra 2003 (Ú. v. EÚ C 82 E, 1.4.2004, s. 115), spoločná pozícia Rady z 20. decembra 2004 (Ú. v. EÚ C 111 E, 11.5.2005, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 10. mája 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. januára 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. decembra 2005.

(5)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 31, 5.2.1976, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(7)  Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(9)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1. Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím č. 2455/2001/ES (Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1).

(10)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(11)  Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17.

(12)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13)  Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17).


PRÍLOHA I

Pre vnútrozemské vody

 

A

B

C

D

E

 

Parameter

Výborná kvalita

Dobrá kvalita

Dostatočná kvalita

Referenčné metódy analýzy

1

Črevný enterococcus (KTJ/100 ml)

200 (1)

400 (1)

330 (2)

ISO 7899-1 alebo ISO 7899-2

2

Escherichia coli (KTJ/100 ml)

500 (1)

1 000 (1)

900 (2)

ISO 9308-3 alebo ISO 9308-1

Pre pobrežné vody a brakické vody

 

A

B

C

D

E

 

Parameter

Výborná kvalita

Dobrá kvalita

Dostatočná kvalita

Referenčné metódy analýzy

1

Črevný enterococcus (KTJ/100 ml)

100 (3)

200 (3)

185 (4)

ISO 7899-1 alebo ISO 7899-2

2

Escherichia coli (KTJ/100 ml)

250 (3)

500 (3)

500 (4)

ISO 9308-3 alebo ISO 9308-1


(1)  Na základe 95-percentilného hodnotenia. Pozri prílohu II.

(2)  Na základe 90-percentilného hodnotenia. Pozri prílohu II.

(3)  Na základe 95-percentilného hodnotenia. Pozri prílohu II.

(4)  Na základe 90-percentilného hodnotenia. Pozri prílohu II.


PRÍLOHA II

Hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie a klasifikácia

1.   Nevyhovujúca kvalita

Vody určené na kúpanie sa klasifikujú ako vody „nevyhovujúce“, ak v súbore údajov o kvalite vody určenej na kúpanie za posledné hodnotiace obdobie (1) sú percentilné hodnoty (2) mikrobiologických výpočtov horšie (3) ako hodnoty pre vodu „dostatočnú“, uvedené v prílohe I stĺpci D.

2.   Dostatočná kvalita

Vody určené na kúpanie sa klasifikujú ako vody „dostatočné“:

1.

ak v súbore údajov o kvalite vody určenej na kúpanie za posledné hodnotiace obdobie sú percentilné hodnoty mikrobiologických výpočtov rovnaké alebo lepšie (4) ako hodnoty pre vodu „dostatočnú“, uvedené v prílohe I stĺpci D, a

2.

ak je voda určená na kúpanie krátkodobo znečistená, pod podmienkou, že:

i)

sa prijmú primerané opatrenia riadenia vrátane dozoru, systémov včasného varovania a monitorovania, s cieľom zabrániť vystaveniu sa kúpajúcich nebezpečenstvu, formou varovania alebo podľa potreby aj zákazom kúpania;

ii)

sa prijmú primerané opatrenia riadenia, ktoré zamedzia, znížia alebo eliminujú príčiny znečistenia, a

iii)

počet vzoriek nezohľadnených podľa článku 3 ods. 6 z dôvodu výskytu krátkodobého znečistenia počas posledného hodnotiaceho obdobia nepredstavoval viac ako 15 % celkového počtu vzoriek stanoveného v programoch monitorovania vytvorených pre dané obdobie, alebo nie viac ako jednu vzorku za kúpaciu sezónu, podľa toho, ktorý údaj je vyšší.

3.   Dobrá kvalita

Vody určené na kúpanie sa klasifikujú ako vody „dobré“:

1.

ak v súbore údajov o kvalite vody určenej na kúpanie za posledné hodnotiace obdobie sú percentilné hodnoty mikrobiologických výpočtov rovnaké alebo lepšie (4) ako hodnoty pre vodu „dobrú“, uvedené v prílohe I stĺpci C, a

2.

ak voda určená na kúpanie je krátkodobo znečistená, pod podmienkou, že:

i)

sa prijmú primerané opatrenia riadenia vrátane dozoru, systémov včasného varovania a monitorovania, s cieľom zabrániť vystaveniu sa kúpajúcich nebezpečenstvu, formou varovania alebo podľa potreby aj zákazom kúpania;

ii)

sa prijmú primerané opatrenia riadenia, ktoré zamedzia, znížia alebo eliminujú príčiny znečistenia, a

iii)

počet vzoriek nezohľadnených podľa článku 3 ods. 6 z dôvodu výskytu krátkodobého znečistenia počas posledného hodnotiaceho obdobia nepredstavoval viac ako 15 % celkového počtu vzoriek stanoveného v programoch monitorovania vytvorených pre dané obdobie, alebo nie viac ako jednu vzorku za kúpaciu sezónu, podľa toho, ktorý údaj je vyšší.

4.   Výborná kvalita

Vody určené na kúpanie sa klasifikujú ako vody „výborné“:

1.

ak v súbore údajov o kvalite vody určenej na kúpanie za posledné hodnotiace obdobie sú percentilné hodnoty mikrobiologických výpočtov rovnaké alebo lepšie ako hodnoty pre vodu „výbornú“, uvedené v prílohe I stĺpci B, a

2.

ak voda určená na kúpanie je krátkodobo znečistená, pod podmienkou, že:

i)

sa prijmú primerané opatrenia riadenia vrátane dozoru, systémov včasného varovania a monitorovania, s cieľom zabrániť vystaveniu sa kúpajúcich nebezpečenstvu, formou varovania alebo podľa potreby aj zákazom kúpania;

ii)

sa prijmú primerané opatrenia riadenia, ktoré zamedzia, znížia alebo eliminujú príčiny znečistenia, a

iii)

počet vzoriek nezohľadnených podľa článku 3 ods. 6 z dôvodu výskytu krátkodobého znečistenia počas posledného hodnotiaceho obdobia nepredstavoval viac ako 15 % celkového počtu vzoriek stanoveného v programoch monitorovania vytvorených pre dané obdobie, alebo nie viac ako jednu vzorku za kúpaciu sezónu, podľa toho, ktorý údaj je vyšší.

POZNÁMKY


(1)  „Posledné hodnotiace obdobie“ znamená štyri posledné kúpacie sezóny alebo podľa potreby obdobie určené v článku 4 ods. 2 alebo 4.

(2)  Na základe percentilného zhodnotenia funkcie log10 normálnej pravdepodobnosti hustoty v mikrobiologických údajoch získaných z konkrétnej vody určenej na kúpanie sa percentilná hodnota odvodí takto:

i)

Vezmeme si hodnotu log10 všetkých vyčíslení baktérií v rade údajov, ktorý budeme hodnotiť. (Ak je výsledkom nulová hodnota, vezmeme hodnotu log10 minimálneho limitu detekcie použitej analytickej metódy.)

ii)

Vypočítame aritmetický priemer hodnôt log10 (μ).

iii)

Vypočítame štandardnú odchýlku hodnôt log10 (σ).

Maximálny 90-percentilný bod funkcie pravdepodobnosti hustoty údajov sa odvodí z tejto rovnice: maximálny 90‐percentil = antilog (μ + 1,282 σ).

Maximálny 95-percentilný bod funkcie pravdepodobnosti hustoty údajov sa odvodí z tejto rovnice: maximálny 95‐percentil = antilog (μ + 1,65 σ).

(3)  „Horšie“ znamená s vyššími hodnotami koncentrácie vo vyjadrení KTJ/100 ml.

(4)  „Lepšie“ znamená s nižšími hodnotami koncentrácie vo vyjadrení KTJ/100 ml.


PRÍLOHA III

Profil vody určenej na kúpanie

1.

Profil vody určenej na kúpanie uvedený v článku 6 obsahuje:

a)

opis fyzikálnych, zemepisných a hydrologických vlastností vody určenej na kúpanie a iných povrchových vôd v záchytnej oblasti predmetnej vody určenej na kúpanie, ktorá by mohla byť zdrojom znečistenia, ktoré sú relevantné na účely tejto smernice a ako ustanovuje smernica 2000/60/ES;

b)

určenie a hodnotenie zdrojov znečistenia, ktoré môžu mať vplyv na vody určené na kúpanie a poškodiť zdravie kúpajúcich sa;

c)

hodnotenie možnosti premnoženia sa cyanobaktérií;

d)

hodnotenie možnosti premnoženia sa makrorias a/alebo fytoplanktónu;

e)

ak hodnotenie podľa písmena b) preukáže, že existuje riziko krátkodobého znečistenia, tak aj nasledujúce informácie:

predpokladaný charakter, frekvenciu a trvanie očakávaného krátkodobého znečistenia,

podrobnosti o všetkých ďalších príčinách znečistenia vrátane opatrení prijatých na riadenie vody a časový plán ich odstránenia,

opatrenia riadenia prijaté pri výskyte krátkodobého znečistenia a určenie orgánov zodpovedných za podniknutie takej akcie s kontaktnými údajmi na tieto orgány;

f)

umiestnenie monitorovacieho bodu.

2.

V prípade vôd určených na kúpanie, ktoré boli klasifikované ako „dobré“, „dostatočné“ alebo „nevyhovujúce“, sa bude profil vody určenej na kúpanie pravidelne preskúmavať s cieľom zhodnotiť, či nedošlo k zmene niektorej zo stránok uvedených v odseku 1. Profil sa podľa potreby aktualizuje. Intervaly a rozsah preskúmaní sa stanoví na základe charakteru a závažnosti znečistenia. Majú však byť v súlade aspoň s ustanoveniami uvedenými v nasledujúcej tabuľke a uskutočniť sa v intervaloch určených v tabuľke.

Klasifikácia vody určenej na kúpanie

„Dobrá“

„Dostatočná“

„Nevyhovujúca“

Preskúmanie sa vykoná najmenej každé

4 roky

3 roky

2 roky

Skúmané stránky (písmená z ods. 1)

a) až f)

a) až f)

a) až f)

V prípade vôd určených na kúpanie, ktoré boli predtým klasifikované ako „výborné“, sa musia profily vody určenej na kúpanie preskúmavať a podľa potreby aktualizovať iba vtedy, ak sa klasifikácia zmení na „dobrú“, „dostatočnú“ alebo „nevyhovujúcu“. Toto preskúmanie sa musí vzťahovať na všetky stránky uvedené v odseku 1.

3.

V prípade veľkých stavebných prác alebo veľkých zmien infraštruktúry, alebo zmien v blízkosti vody určenej na kúpanie sa bude profil vody určenej na kúpanie aktualizovať pred začiatkom ďalšej kúpacej sezóny.

4.

Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa vždy, keď je to možné, uvedú na podrobnej mape.

5.

Ostatné relevantné informácie možno priložiť alebo zahrnúť, ak to príslušný orgán bude považovať za vhodné.


PRÍLOHA IV

Monitorovanie vôd určených na kúpanie

1.

Krátko pred začatím kúpacej sezóny sa odoberie jedna vzorka. Spolu s touto samostatnou vzorkou a pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak sa  odoberú a zanalyzujú najmenej štyri vzorky za jednu kúpaciu sezónu.

2.

Len tri vzorky za jednu kúpaciu sezónu možno odobrať a zanalyzovať, ak voda určená na kúpanie:

a)

má kúpaciu sezónu, ktorá nepresahuje 8 týždňov, alebo

b)

sa nachádza v oblasti podliehajúcej špeciálnym zemepisným obmedzeniam.

3.

Dátumy odberu vzoriek majú byť rozdelené počas celej kúpacej sezóny tak, aby interval medzi jednotlivými dátumami odberu vzoriek nebol dlhší ako jeden mesiac.

4.

V prípade krátkodobého znečistenia sa odoberie jedna dodatková vzorka, ktorou sa potvrdí ukončenie výskytu takéhoto znečistenia. Táto vzorka nebude tvoriť súčasť súboru údajov o kvalite vody určenej na kúpanie. Ak bude potrebné vzorku nahradiť a nebrať do úvahy, doplňujúca vzorka sa odoberie 7 dní po ukončení krátkodobého znečistenia.


PRÍLOHA V

Pravidlá zaobchádzania so vzorkami na mikrobiologické analýzy

1.   MIESTO ODBERU VZORKY

Vzorky sa majú podľa možností odoberať 30 centimetrov pod hladinou vody a vo vode s hĺbkou najmenej 1 meter.

2.   STERILIZÁCIA VZORKOVNÍC

Vzorkovnice:

sa sterilizujú v autokláve po dobu najmenej 15 minút pri teplote 121 oC alebo

sa sterilizujú nasucho pri teplote od 160 oC až 170 oC po dobu najmenej 1 hodiny, alebo

sú žiarením sterilizované vzorkovacie nádoby získané priamo od výrobcu.

3.   ODBER VZORIEK

Objem vzorkovnice/vzorkovacej nádoby závisí od množstva vody potrebného na odskúšanie každého parametra. Minimálny objem je obvykle 250 ml.

Vzorkovacie nádoby majú byť vyhotovené z priehľadného a nefarebného materiálu (sklo, polyetylén alebo polypropylén).

Osoba odoberajúca vzorku musí použiť aseptickú techniku, ktorá zachová sterilitu vzorkovníc, aby sa zabránilo náhodnej kontaminácii vzorky. Ak sa táto činnosť vykonáva správne, nie je potrebné použiť sterilnú výbavu (ako napríklad chirurgické rukavice alebo kliešte alebo vzorkovaciu tyč).

Vzorka sa jasne označí nezničiteľným atramentom na vzorke a na formulári o odbere vzorky.

4.   PRECHOVÀVANIE A PRENOS VZORIEK PRED ANALÝZOU

Vo všetkých fázach prepravy sa vzorky musia chrániť pred svetlom, a to najmä pred priamym slnečným žiarením.

Vzorka sa pred príchodom do laboratória zakonzervuje pri teplote cca. 4 oC v chladiacej skrinke alebo chladničke (podľa podnebia). Ak je pravdepodobné, že preprava do laboratória by trvala viac ako 4 hodiny, vyžaduje sa preprava v chladničke.

Doba medzi odberom vzorky a jej analýzou musí byť čo najkratšia. Vzorky sa odporúča analyzovať v ten istý pracovný deň. Ak to z praktických dôvodov nie je možné, vzorky sa spracujú najneskôr do 24 hodín. Medzitým sa uskladnia na tmavom mieste pri teplote 4 oC ± 3 oC.


4.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 64/52


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/11/ES

z 15. februára 2006

o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva (3) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Existuje potreba pre rozsiahlu a rýchlu akciu zo strany členských štátov na ochranu vodného prostredia Spoločenstva pred znečistením, najmä pred tým, ktoré je spôsobené určitými perzistentnými, toxickými a bioakumulovateľnými látkami.

(3)

Viaceré dohovory sú určené na ochranu medzinárodných vodných tokov a morského prostredia pred znečistením. Je dôležité zabezpečiť koordinované vykonávanie týchto dohovorov.

(4)

Rozdiely medzi ustanoveniami platnými v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o vypúšťanie určitých znečisťujúcich látok do vodného prostredia, môžu vytvoriť nespravodlivé podmienky hospodárskej súťaže, a tak mať priamy dopad na fungovanie vnútorného trhu.

(5)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (5), ustanovuje viacero opatrení na ochranu sladkých a morských vôd od určitých znečisťujúcich látok.

(6)

Kvôli zabezpečeniu účinnej ochrany vodného prostredia Spoločenstva je potrebné vytvoriť prvý zoznam, nazvaný zoznam I, obsahujúci určité jednotlivé látky vybrané hlavne na základe ich toxicity, perzistencie a bioakumulácie s výnimkou tých, ktoré sú biologicky neškodné, alebo ktoré sa rýchle premieňajú na látky biologicky neškodné, a druhý zoznam, nazvaný zoznam II, obsahujúci látky, ktoré majú škodlivý vplyv na vodné prostredie, ktorý však môže byť obmedzený na určitú oblasť a závisieť od charakteru a lokality vôd, do ktorých sa takéto látky vypúšťajú. Akékoľvek vypúšťanie týchto látok musí podliehať predchádzajúcemu povoleniu, ktoré špecifikuje emisné normy.

(7)

Znečistenie vypúšťaním rôznych nebezpečných látok uvedených v zozname I sa musí odstrániť. Limitné hodnoty boli stanovené v súlade so smernicami uvedenými v prílohe IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (6). Článok 16 smernice 2000/60/ES vymedzuje postupy, podľa ktorých sa ustanovujú kontrolné opatrenia a environmentálne normy kvality vzťahujúce sa na prioritné látky.

(8)

Je potrebné znížiť znečistenie vôd spôsobené látkami zo zoznamu II. Na dosiahnutie tohto cieľa by mali členské štáty vypracovať programy, ktoré obsahujú environmentálne normy kvality týkajúce sa vody, prijaté v súlade s existujúcimi smernicami Rady. Emisné normy uplatňované pre uvedené látky by mali byť vypočítané podľa týchto environmentálnych noriem kvality.

(9)

Jeden alebo viac členských štátov môžu jednotlivo alebo spoločne prijať prísnejšie opatrenia, ako sú stanovené v tejto smernici.

(10)

Mal by sa vypracovať prehľad o vypúšťaniach určitých zvlášť nebezpečných látok do vodného prostredia Spoločenstva, aby sa zistilo, odkiaľ pochádzajú.

(11)

Je potrebné preskúmať a podľa potreby doplniť zoznamy I a II prílohy I pri zohľadnení nadobudnutých skúseností, prípadne presunúť určité látky zo zoznamu II do zoznamu I.

(12)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v časti B prílohy II,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

S výhradou článku 7 táto smernica platí pre:

a)

vnútrozemské povrchové vody;

b)

teritoriálne vody;

c)

vnútorné pobrežné vody.

Článok 2

Na účely tejto smernice:

a)

„vnútrozemské povrchové vody“ znamenajú všetky stojace alebo tečúce sladké povrchové vody nachádzajúce sa na území jedného alebo viacerých členských štátov;

b)

„vnútorné pobrežné vody“ znamenajú vody na pobrežnej strane základnej čiary, od ktorej sa meria pásmo teritoriálnych vôd s rozšírením v prípade vodných tokov až po hranicu sladkej vody;

c)

„hranica sladkej vody“ znamená miesto na vodnom toku, kde za odlivu a v období nízkeho toku sladkej vody je značný nárast slanosti kvôli prítomnosti morskej vody;

d)

„vypúšťanie“ znamená zavedenie do vôd uvedených v článku 1 akýchkoľvek látok zo zoznamu I alebo zo zoznamu II prílohy I s výnimkou:

i)

vypúšťaní bahna z plávajúcich rýpadiel;

ii)

prevádzkových vypúšťaní z lodí v teritoriálnych vodách;

iii)

vysýpania odpadu z lodí v teritoriálnych vodách;

e)

„znečistenie“ znamená priame alebo nepriame vypúšťanie látok alebo energie ľudskou činnosťou do vodného prostredia, ktorého výsledky spôsobujú riziká pre ľudské zdravie, škody pre životné zdroje a vodné ekosystémy, poškodenia prírodných krás alebo ohrozovanie ostatných legitímnych používaní vody.

Článok 3

Členské štáty podniknú primerané kroky na odstránenie znečistenia vôd uvedených v článku 1 nebezpečnými látkami zo skupín látok zo zoznamu I prílohy I (ďalej len „látky zo zoznamu I“), ako aj na zníženie znečistenia uvedených vôd nebezpečnými látkami zo skupín látok zo zoznamu II prílohy I (ďalej len „látky zo zoznamu II“) v súlade s touto smernicou.

Článok 4

S ohľadom na látky zo zoznamu I:

a)

všetky vypúšťania do vôd uvedených v článku 1, ktoré pravdepodobne obsahujú akúkoľvek takúto látku, vyžadujú predchádzajúce povolenie príslušného orgánu príslušného členského štátu;

b)

povolenie stanoví emisné normy s ohľadom na vypúšťanie akejkoľvek takejto látky do vôd uvedených v článku 1, a ak je to potrebné na vykonávanie tejto smernice, vypúšťanie akejkoľvek takejto látky do kanalizácie;

c)

povolenia môžu byť udelené iba na obmedzené obdobie. Môžu byť obnovené pri zohľadnení akýchkoľvek zmien limitných emisných hodnôt stanovených smernicami uvedenými v prílohe IX k smernici 2000/60/ES.

Článok 5

1.   Emisné normy stanovené v povoleniach udelených podľa článku 4 budú určovať:

a)

maximálnu koncentráciu látky povolenú pri vypúšťaní. V prípade zriedenia sa limitná emisná hodnota stanovená smernicami uvedenými v prílohe IX smernice 2000/60/ES vydelí činiteľom zriedenia;

b)

maximálne množstvo látky povolené vo vypúšťaní počas jedného alebo viacerých špecifikovaných časových období vyjadrené, ak je to potrebné, ako jednotka hmotnosti znečisťujúcej látky na jednotku charakteristického prvku znečisťujúcej činnosti (napr. jednotka hmotnosti na jednotku suroviny alebo jednotku výrobku).

2.   Pre každé povolenie môže príslušný orgán príslušného členského štátu, ak je to potrebné, uložiť prísnejšie emisné normy, ako sú tie, ktoré vyplývajú z uplatňovania limitných emisných hodnôt stanovených smernicami uvedenými v prílohe IX smernice 2000/60/ES, najmä so zohľadnením toxicity, perzistencie a bioakumulácie príslušnej látky v prostredí, do ktorého sa vypúšťa.

3.   Ak znečisťovateľ vyhlási, že nie je schopný splniť požadované emisné normy alebo je táto skutočnosť zrejmá príslušnému orgánu v príslušnom členskom štáte, povolenie nebude vydané.

4.   Ak nebudú splnené emisné normy, príslušný orgán v príslušnom členskom štáte podnikne všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby podmienky povolenia boli splnené a ak je to potrebné, aby vypúšťanie bolo zakázané.

Článok 6

1.   S cieľom zníženia znečistenia vôd uvedených v článku 1 látkami zo zoznamu II, vytvoria členské štáty programy, pri zavedení ktorých sa použijú najmä prostriedky uvedené v odsekoch 2 a 3.

2.   Všetky vypúšťania do vôd uvedených v článku 1, ktoré pravdepodobne obsahujú akékoľvek látky zo zoznamu II, budú vyžadovať predchádzajúce povolenia príslušného orgánu v príslušnom členskom štáte, v ktorom budú stanovené emisné normy. Takéto normy budú založené na environmentálnych normách kvality, ktoré budú stanovené podľa toho, ako je uvedené v odseku 3.

3.   Programy uvedené v odseku 1 budú obsahovať environmentálne normy kvality pre vody stanovené existujúcimi smernicami Rady.

4.   Programy môžu tiež obsahovať špecifické ustanovenia, ktoré určujú zloženie a použitie látok alebo skupín látok a výrobkov a zohľadnia najnovšie ekonomicky únosné technické smery vývoja.

5.   Programy stanovia termíny pre ich vykonanie.

6.   Obsah programov a výsledky ich vykonania sa oznámia Komisii.

7.   Komisia spolu s členskými štátmi zabezpečí pravidelné porovnávania programov, aby sa zabezpečila dostatočná koordinácia pri ich vykonávaní. Ak je to vhodné, na tento účel predloží Európskemu parlamentu a Rade príslušné návrhy.

Článok 7

Členské štáty podniknú všetky primerané kroky na vykonávanie opatrení, ktoré prijali podľa tejto smernice tak, aby nezvyšovali znečistenie vôd, pre ktoré článok 1 neplatí. Okrem toho zakážu všetky konania, ktoré majú za cieľ alebo následok nerešpektovanie ustanovení tejto smernice.

Článok 8

Použitie opatrení prijatých podľa tejto smernice nesmie v žiadnom prípade viesť či priamo, alebo nepriamo k zvýšeniu znečistenia vôd uvedených v článku 1.

Článok 9

Ak je to potrebné, môže jeden alebo viac členských štátoch individuálne alebo spoločne prijať prísnejšie opatrenia, ako sú uvedené v tejto smernici.

Článok 10

Príslušný orgán vypracuje prehľad vypúšťaní do vôd uvedených v článku 1, ktoré môžu obsahovať látky zo zoznamu I, pre ktoré sú použiteľné emisné normy.

Článok 11

1.   Členské štáty, po prvýkrát za obdobie od roku 1993 do roku 1995 vrátane, a potom v trojročných intervaloch zasielajú Komisii informácie o vykonávaní tejto smernice, a to vo forme sektorovej správy, ktorá zahŕňa aj iné príslušné smernice Spoločenstva. Táto správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo osnovy, ktoré zostaví Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 6 smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (7). Dotazník alebo osnova sa zašle členským štátom šesť mesiacov pred začatím obdobia, ktorého sa správa týka. Správa sa predloží Komisii do deviatich mesiacov od ukončenia trojročného obdobia, na ktoré sa vzťahuje.

Komisia uverejní správu Spoločenstva o vykonávaní tejto smernice do deviatich mesiacov od doručenia správ od členských štátov.

2.   Informácie získané v dôsledku použitia odseku 1 sa použijú iba na tie účely, na ktoré boli požadované.

3.   Komisia a príslušné orgány členských štátov, ich úradníci a ďalší pracovníci nesmú uverejniť informácie, ktoré získali podľa tejto smernice a ktoré sú predmetom služobného tajomstva.

4.   Ustanovenia odsekov 2 a 3 nebránia uverejneniu všeobecných informácií alebo prehľadov týkajúcich sa konkrétnych podnikov alebo združení podnikov.

Článok 12

Európsky parlament a Rada, konajúc na základe návrhu Komisie, ktorá koná z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie členského štátu, zrevidujú, a ak je to potrebné, doplnia zoznamy I a II prílohy I na základe skúseností, ak je to potrebné, presunutím určitých látok zo zoznamu II do zoznamu I.

Článok 13

Smernica 76/464/EHS sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátnych právnych predpisov tých smerníc, ktoré sú uvedené v časti B prílohy II.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 14

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 15. februára 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 117, 30.4.2004, s. 10.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 26. októbra 2004 (Ú. v. EÚ C 174 E, 14.7.2005, s. 39) a rozhodnutie Rady z 30. januára 2006.

(3)  Ú. v. ES L 129, 18.5.1976, s. 23. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(4)  Pozri časť A prílohy II.

(5)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1. Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím č. 2455/2001/ES (Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA I

Zoznam skupín látok I

Zoznam I obsahuje určité jednotlivé látky, ktoré patria k nasledujúcim skupinám látok vybraným hlavne na základe ich toxicity, perzistencie a bioakumulácie, s výnimkou tých, ktoré sú biologicky neškodné, alebo ktoré sa rýchlo konvertujú do látok biologicky neškodných:

1.

organické zlúčeniny halogénu a látky, ktoré môžu vytvárať takéto zlúčeniny vo vodnom prostredí;

2.

organické zlúčeniny fosforu;

3.

organické zlúčeniny cínu;

4.

látky, u ktorých bolo dokázané, že majú karcinogénne vlastnosti vo vodnom prostredí alebo ich získavajú pôsobením vodného prostredia (1);

5.

ortuť a jej zlúčeniny;

6.

kadmium a jeho zlúčeniny;

7.

perzistentné minerálne oleje a uhľovodíky ropného pôvodu

a na účely vykonávania článkov 3, 7, 8 a 12:

8.

perzistentné syntetické látky, ktoré môžu plávať na hladine, zostávať v suspenzii alebo klesať ku dnu a ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať akékoľvek použitie vôd.

Zoznam skupín látok II

Zoznam II obsahuje:

látky patriace do skupín látok zo zoznamu I, pre ktoré limitné emisné hodnoty stanovené smernicami uvedenými v prílohe IX k smernici 2000/60/ES, neboli podľa týchto smerníc určené,

určité jednotlivé látky a kategórie látok patriacich do skupín látok uvedených ďalej,

a ktoré majú škodlivý vplyv na vodné prostredie, ktorý však môže byť obmedzený na danú oblasť a závisieť od charakteru a lokality vôd, do ktorých sa vypúšťajú.

Skupiny látok uvádzané v druhej zarážke

1.

Nasledujúce polokovy, kovy a ich zlúčeniny:

1.

zinok

2.

meď

3.

nikel

4.

chróm

5.

olovo

6.

selén

7.

arzén

8.

antimón

9.

molybdén

10.

titán

11.

cín

12.

bárium

13.

berýlium

14.

bór

15.

urán

16.

vanád

17.

kobalt

18.

tálium

19.

telúr

20.

striebro

2.

Biocidy

a ich deriváty, neuvedené v zozname I.

3.

Látky,ktoré majú škodlivý vplyv na chuť a/alebo vôňu výrobkov pre ľudskú spotrebu odvodených z vodného prostredia, a zlúčeniny spôsobujúce vznik takýchto látok vo vode.

4.

Toxické alebo perzistentné organické zlúčeniny kremíka a látky, ktoré môžu spôsobiť vznik takýchto zlúčenín vo vode s výnimkou tých, ktoré sú biologicky neškodné alebo sa vo vode rýchlo menia na neškodné látky.

5.

Anorganické zlúčeniny fosforu a elementárny fosfor.

6.

Rozložiteľné minerálne oleje a uhľovodíky ropného pôvodu.

7.

Kyanidy a fluoridy.

8.

Látky, ktoré majú nepriaznivý vplyv na rovnováhu kyslíka vo vode, najmä:

amoniak,

dusitany.

Vyhlásenie k článku 7

Členské štáty sa zaväzujú ustanoviť s ohľadom na vypúšťanie odpadových vôd do otvoreného mora prostredníctvom potrubí požiadavky, ktoré nebudú menej prísne, ako sú požiadavky stanovené touto smernicou.


(1)  Ak sú určité látky v zozname II karcinogénne, sú začlenené do kategórie 4 tohto zoznamu.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

ZRUŠENÁ SMERNICA V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNENÍ

(v zmysle článku 13)

Smernica Rady 76/464/EHS (Ú. v. ES L 129, 18.5.1976, s. 23)

 

Smernica Rady 91/692/EHS (Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48)

iba príloha I písm. a)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1)

iba odkaz v článku 22 ods. 2 štvrtá zarážka týkajúci sa článku 6 smernice 76/464/EHS

ČASŤ B

ZOZNAM LEHÔT NA TRANSPOZÍCIU DO VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV

(v zmysle článku 13)

Smernica

Lehota na transpozíciu

76/464/EHS

91/692/EHS

1. január 1993

2000/60/ES

22. december 2003


PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

Smernica 76/464/EHS

Táto smernica

článok 1 ods. 1 úvodná veta

článok 1 úvodná veta

článok 1 ods. 1 prvá zarážka

článok 1 písm. a)

článok 1 ods. 1 druhá zarážka

článok 1 písm. b)

článok 1 ods. 1 tretia zarážka

článok 1 písm. c)

článok 1 ods. 1 štvrtá zarážka

––––––

článok 1 ods. 2 úvodná veta

článok 2 úvodná veta

článok 1 ods. 2 písm. a), b) a c)

článok 2 písm. a), b) a c)

článok 1 ods. 2 písm. d) prvá zarážka

článok 2 písm. d) bod i)

článok 1 ods. 2 písm. d) druhá zarážka

článok 2 písm. d) bod ii)

článok 1 ods. 2 písm. d) tretia zarážka

článok 2 písm. d) bod iii)

článok 1 ods. 2 písm. e)

článok 2 písm. e)

článok 2

článok 3

článok 3 úvodná veta

článok 4 úvodná veta

článok 3 bod 1

článok 4 písm. a)

článok 3 bod 2

článok 4 písm. b)

článok 3 bod 3

––––––

článok 3 bod 4

článok 4 písm. c)

článok 4

––––––

článok 5

článok 5

článok 7

článok 6

článok 8

článok 7

článok 9

článok 8

článok 10

článok 9

článok 11

článok 10

článok 12

––––––

článok 13

článok 11

článok 14

článok 12

––––––

článok 13

––––––

článok 14

článok 15

článok 15

príloha

príloha I

––––––

príloha II

––––––

príloha III


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Európsky parlament a Rada

4.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 64/60


ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 15. februára 2006

o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania

(2006/143/ES)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 149 ods. 4 a článok 150 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Napriek tomu, že vykonávanie odporúčania Rady 98/561/ΕS z 24. septembra 1998 o európskej spolupráci pri zabezpečovaní kvality vyššieho vzdelávania (3) bolo označené za úspešné, ako sa uvádza v správe Komisie z 30. septembra 2004, je i naďalej nevyhnutné zlepšiť fungovanie európskeho vyššieho vzdelávania, najmä pokiaľ ide o kvalitu, aby bolo transparentnejším a dôveryhodnejším pre európskych občanov a pre študentov a akademikov z iných kontinentov.

(2)

Odporúčanie 98/561/ES vyzvalo k podpore a tam, kde je to potrebné, k založeniu transparentných systémov zabezpečovania kvality. Takmer všetky členské štáty vytvorili národné systémy zabezpečovania kvality a iniciovali alebo umožnili zriadenie jednej alebo viacerých organizácií zabezpečujúcich kvalitu alebo akreditačných organizácií.

(3)

Odporúčanie 98/561/ES vyzvalo, aby systémy zabezpečovania kvality vychádzali zo série základných prvkov vrátane hodnotenia programov alebo inštitúcií prostredníctvom vnútorného hodnotenia, vonkajšej kontroly a aby zahŕňali účasť študentov, uverejnenie výsledkov a medzinárodnú účasť. Výsledky hodnotenia zabezpečovania kvality zohrávajú významnú úlohu, pokiaľ ide o pomoc inštitúciám vyššieho vzdelávania pri zlepšovaní ich výkonu.

(4)

Základné prvky uvedené v odôvodnení č. 3 sa vo všeobecnosti vykonávajú vo všetkých systémoch zabezpečovania kvality a boli potvrdené európskymi ministrami školstva v septembri 2003 v Berlíne, v rámci bolonského procesu, ktorý smeruje k vytvoreniu európskeho priestoru vyššieho vzdelávania.

(5)

Európske združenie zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania (ENQA) bolo založené v roku 2000 a jeho členská základňa sa rozširuje o organizácie zabezpečujúce kvalitu alebo akreditačné organizácie vo všetkých členských štátoch.

(6)

V rámci bolonského procesu ministri školstva zo 45 krajín prijali na svojom stretnutí, ktoré sa konalo 19. až 20. mája 2005 v Bergene, normy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vyššieho vzdelávania, tak ako to navrhla ENQA, a v nadväznosti na stretnutie v Berlíne v septembri 2003. Privítali tiež zásadu európskeho registra organizácií zabezpečujúcich kvalitu vychádzajúcu z vnútroštátneho preskúmania a žiadali, aby ENQA v spolupráci s Európskym združením univerzít (EUA), Európskym združením pre inštitúcie vyššieho vzdelávania (EURASHE) a Národnými zväzmi študentov v Európe (ESIB) ďalej rozvíjala praktické aspekty realizácie a prostredníctvom bolonskej následnej skupiny o nich podávala správu ministrom. Zdôraznili okrem toho význam spolupráce medzi vnútroštátne uznanými organizáciami s cieľom zlepšiť vzájomné uznávanie rozhodnutí o akreditáciách alebo o zabezpečovaní kvality.

(7)

Činnosť EÚ na podporu zabezpečovania kvality by sa mala rozvíjať v súlade s činnosťami vykonávanými v rámci bolonského procesu.

(8)

Je potrebné zostaviť register nezávislých a dôveryhodných organizácií zabezpečujúcich kvalitu, ktoré pôsobia v Európe, či už sú regionálne alebo národné, všeobecné alebo špecializované, verejné alebo súkromné, s cieľom podporiť transparentnosť vo vyššom vzdelávaní a napomôcť uznávaniu kvalifikácií a študijných pobytov v zahraničí.

(9)

Európska Rada sa v Barcelone v marci 2002 vyjadrila, že v rámci lisabonskej stratégie by sa európske vzdelávanie a systémy odborného vzdelávania mali stať „značkou svetovej kvality“,

TÝMTO ODPORÚČAJÚ, ABY ČLENSKÉ ŠTÁTY:

1.

podporovali všetky inštitúcie vyššieho vzdelávania pôsobiace v rámci ich územia, aby zaviedli alebo vyvinuli prísne vnútorné systémy zabezpečovania kvality, v súlade s normami a usmerneniami na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vyššieho vzdelávania prijatými v Bergene v rámci bolonského procesu;

2.

podporovali všetky organizácie zabezpečujúce kvalitu alebo akreditačné organizácie, ktoré pôsobia v rámci ich územia, aby boli vo svojom hodnotení nezávislé, uplatňovali prvky zabezpečovania kvality stanovené v odporúčaní 98/561/ES a aby na účely hodnotenia uplatňovali spoločný súbor všeobecných noriem a usmernení prijatých v Bergene. Tieto normy by mali byť ďalej vypracované v spolupráci so zástupcami sektora vyššieho vzdelávania. Mali by sa uplatňovať takým spôsobom, aby chránili a podporovali rôznorodosť a inovatívnosť;

3.

podporovali zástupcov vnútroštátnych orgánov, sektora vyššieho vzdelávania a organizácií zabezpečujúcich kvalitu a akreditačných organizácií, spolu so sociálnymi partnermi, aby zriadili „Európsky register organizácií zabezpečujúcich kvalitu“ („európsky register“) vychádzajúci z vnútroštátneho preskúmania, ktorý zohľadňuje zásady stanovené v prílohe, a aby určili podmienky registrácie a pravidlá vedenia tohto registra;

4.

umožnili inštitúciám vyššieho vzdelávania, ktoré pôsobia v rámci ich územia, vybrať si spomedzi organizácií zabezpečujúcich kvalitu alebo akreditačných organizácií z európskeho registra takú, ktorá spĺňa ich potreby a profil pod podmienkou, že je to v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo povolené vnútroštátnymi orgánmi;

5.

umožnili inštitúciám vyššieho vzdelávania usilovať sa o doplňujúce hodnotenie, vykonané inou organizáciou z európskeho registra, napríklad na zvýšenie svojej medzinárodnej povesti;

6.

podporili spoluprácu medzi organizáciami s cieľom posilniť vzájomnú dôveru a uznávanie hodnotení týkajúcich sa zabezpečovania kvality a akreditácií, čím prispejú k uznávaniu kvalifikácií na účely štúdia alebo práce v inej krajine;

7.

zabezpečili prístup verejnosti k hodnoteniam vypracovaným organizáciami zabezpečujúcimi kvalitu alebo akreditačnými organizáciami uvedenými v európskom registri,

VYZÝVAJÚ KOMISIU:

1.

aby pokračovala v úzkej spolupráci s členskými štátmi v podporovaní spolupráce medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania, organizáciami zabezpečujúcimi kvalitu a akreditačnými organizáciami, príslušnými orgánmi a inými subjektami, ktoré pôsobia v tejto oblasti;

2.

aby každé tri roky predložila Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o pokroku dosiahnutom vo vývoji systémov zabezpečovania kvality v rôznych členských štátoch a o činnostiach v oblasti spolupráce na európskej úrovni vrátane pokroku dosiahnutého s ohľadom na vyššie uvedené ciele.

V Štrasburgu 15. februára 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 255, 14.10.2005, s. 72.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 30. januára 2006.

(3)  Ú. v. ES L 270, 7.10.1998, s. 56.


PRÍLOHA

„Európsky register organizácií zabezpečujúcich kvalitu“

Register by mal obsahovať zoznam spoľahlivých organizácií, ktorých hodnoteniam môžu členské štáty (a verejné orgány v rámci členských štátov) dôverovať. Mal by vychádzať z týchto základných zásad:

1.

Zoznam organizácií by mal byť vypracovaný zástupcami vnútroštátnych orgánov, sektora vyššieho vzdelávania (inštitúcie vyššieho vzdelávania, študenti, učitelia a výskumní pracovníci) a organizácií zabezpečujúcich kvalitu a akreditačných organizácií, ktoré pôsobia v členských štátoch, a sociálnymi partnermi.

2.

Podmienky registrácie organizácií by mohli okrem iného obsahovať:

i)

záväzok úplnej nezávislosti pri vystavovaní posudku;

ii)

uznanie aspoň tým členským štátom, v rámci ktorého pôsobia (alebo verejnými orgánmi v rámci príslušného členského štátu);

iii)

vykonávanie úloh na základe spoločného súboru noriem a usmernení uvedených v odporúčaniach č. 1 a 2 určených členským štátom;

iv)

pravidelnú vonkajšiu kontrolu inou organizáciou a odborníkmi vrátane uverejnenia kritérií, metodík a výsledkov takejto kontroly.

3.

V prípade počiatočného odmietnutia registrácie je možné vykonať prehodnotenie na základe dosiahnutých zlepšení.