ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 58

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
28. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

32

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

42

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

28.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 58/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 318/2006

z 20. februára 2006

o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 36 a tretí pododsek článku 37 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Fungovanie a rozvoj spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami by malo byť spojené so zavedením spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá by mala predovšetkým zahŕňať spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, ktorá môže mať rôzne podoby v závislosti od výrobku.

(2)

Trh s cukrom v Spoločenstve je založený na princípoch, ktoré sa v minulosti pri organizácii iných spoločných trhov podstatne reformovali. Na zabezpečenie cieľov uvedených v článku 33 zmluvy, najmä na stabilizáciu trhov a zabezpečenie primeranej životnej úrovne poľnohospodárskej komunity zaoberajúcej sa cukrom, je nevyhnutné zásadne preskúmať spoločné organizovanie trhu v sektore cukru.

(3)

Z hľadiska tohto vývoja by sa nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (3) malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(4)

Mali by sa stanoviť referenčné ceny pre štandardné kvality bieleho cukru a surového cukru. Tieto štandardné kvality by mali byť reprezentatívne pre priemerné kvality cukru vyrobeného v Spoločenstve a určeného základnými kritériami uplatňovanými na trhu s cukrom. Takisto by sa malo umožniť prehodnotenie štandardných kvalít, pričom treba zohľadniť najmä komerčné požiadavky a vývoj v oblasti technických analýz.

(5)

V záujme zabezpečenia spoľahlivých informácií o cenách cukru na trhu Spoločenstva by sa mal vytvoriť systém oznamovania cien, na základe ktorého by sa určili trhové cenové úrovne bieleho cukru.

(6)

Mala by sa určiť minimálna cena pre kvótovanú cukrovú repu zodpovedajúcej štandardnej kvality, ktorá by sa mala stanoviť, aby sa zabezpečila primeraná životná úroveň pre pestovateľov cukrovej repy a trstiny v Spoločenstve.

(7)

Na zabezpečenie primeranej rovnováhy práv a povinností medzi cukrovarníckymi podnikmi a pestovateľmi cukrovej repy sú potrebné osobitné nástroje. Preto by sa mali stanoviť štandardné ustanovenia, ktorými sa budú riadiť zmluvné vzťahy medzi nákupcami a predajcami cukrovej repy. Rozmanitosť prírodných, hospodárskych a technických pomerov sťažuje stanovenie jednotných nákupných podmienok cukrovej repy v celom Spoločenstve. V rámci odvetvia už existujú medzi združeniami pestovateľov cukrovej repy a cukrovarmi dohody. Preto by rámcové ustanovenia mali vymedzovať len minimálne záruky, ktoré požadujú pestovatelia cukrovej repy a cukrovarnícky priemysel na zabezpečenie hladkého fungovania trhu s cukrom s možnosťou odchýlky od určitých pravidiel v kontexte dohody v rámci odvetvia.

(8)

Dôvody, ktoré v minulosti viedli Spoločenstvo k prijatiu systému kvót na produkciu cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, stále pretrvávajú. V dôsledku vývoja v rámci Spoločenstva a vo svete je však nevyhnutné produkčný systém prispôsobiť, aby došlo k novým úpravám a zníženiu kvót. V súlade s predchádzajúcim systémom kvót by mal členský štát prideliť kvóty podnikom zriadeným v rámci jeho územia. Nová spoločná organizácia trhov v sektore cukru by mala zachovať právny stav kvót, pretože podľa judikatúry Súdneho dvora systém kvót tvorí mechanizmus na reguláciu trhu v sektore cukru, ktorý zabezpečuje dosiahnutie cieľov verejného záujmu.

(9)

Na základe nedávnych rozhodnutí pracovnej skupiny Svetovej obchodnej organizácie o vývozných subvenciách a odvolacieho orgánu o vývozných dotáciách EÚ na cukor a v záujme zabezpečenia, aby prevádzkovatelia Spoločenstva prešli hladko z predchádzajúceho systému kvót na súčasný, malo by sa cukrovarom umožniť, aby sa im na hospodársky rok 2006/2007 pridelili dodatočné kvóty za podmienok zohľadňujúcich nižšiu hodnotu cukru C.

(10)

Na vyváženie vplyvov poklesu cien cukru na izoglukózu, ako aj v snahe zabrániť penalizácii produkcie izoglukózy určitej kvality by sa súčasným užívateľom výhod z izoglukózy mali prideliť dodatočné kvóty. Okrem toho by mali byť k dispozícii doplnkové kvóty na prispôsobenie sladiarenského sektoru niektorých členských štátov za podmienok stanovených pre poskytnutie dodatočnej kvóty na cukor.

(11)

V snahe dostatočne znížiť produkciu cukru, izoglukózy a inulínového sirupu v rámci Spoločenstva, Komisia by mala byť oprávnená po ukončení reštrukturalizačného fondu v roku 2010 upraviť kvóty na udržateľnú hladinu.

(12)

Vzhľadom na potrebu umožnenia určitej vnútroštátnej flexibility týkajúcej sa štrukturálnej úpravy potravinárskeho priemyslu a pestovania cukrovej repy a trstiny v období, keď sa majú uplatňovať kvóty, členské štáty by mali mať možnosť meniť kvóty podnikov v rámci určitých limitov, ale neobmedzovať pritom fungovanie reštrukturalizačného fondu zriadeného nariadením Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (4) ako nástroja.

(13)

Kvóty na cukor sa prideľujú alebo znižujú v nadväznosti na zlúčenie alebo premiestnenie podnikov, premiestnenie závodu, alebo prenájom závodu. Mali by sa určiť podmienky, za ktorých môžu členské štáty prispôsobovať kvóty pre dané podniky, pričom kvóty určené cukrovarníckym podnikom nemajú poškodzovať záujmy príslušných pestovateľov cukrovej repy alebo trstiny.

(14)

Keďže prideľovanie výrobných kvót podnikom je spôsob na zabezpečenie toho, aby sa pestovateľom cukrovej repy alebo trstiny platili ceny Spoločenstva a aby bol zabezpečený odbyt ich produkcie, mali by sa pri prenose kvót v rámci výrobných regiónov zohľadňovať záujmy všetkých zainteresovaných strán, najmä však pestovateľov repy a trstiny.

(15)

V záujme rozšírenia odbytu cukru, izoglukózy a inulínového sirupu na vnútornom trhu Spoločenstva by sa malo umožniť, aby sa produkcia cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, ktorá sa uplatňuje v rámci Spoločenstva pri výrobe určitých výrobkov, napríklad chemikálií, liekov, alkoholu či rumu, považovala za produkciu mimo kvóty za podmienok, ktoré sa majú stanoviť.

(16)

Časť produkcie mimo kvóty by sa mala použiť na zabezpečenie adekvátneho zásobovania najvzdialenejších regiónov alebo by sa mohla vyvážať v rámci záväzkov Spoločenstva voči WTO.

(17)

Ak by produkcia cukru, izoglukózy a inulínového sirupu presiahla kvóty, mal by sa s cieľom nenarušiť trh s cukrom ustanoviť mechanizmus umožňujúci považovať nadprodukciu cukru, izoglukózy a inulínového sirupu za výrobu v rámci kvóty pre nasledujúci hospodársky rok.

(18)

Pri produkcii mimo kvóty existujú určité mechanizmy. Ak sa pri určitých množstvách nedodržia príslušné podmienky, mala by sa na nadbytky uložiť pokuta, aby sa zabránilo hromadeniu týchto množstiev ohrozujúcich situáciu na trhu.

(19)

Mal by sa zaviesť výrobný poplatok, ktorý by prispieval na financovanie výdavkov vyskytujúcich sa v rámci spoločnej organizácie trhov v sektore cukru.

(20)

Na zabezpečenie účinnej kontroly produkcie prevádzkovateľov vyrábajúcich cukor, izoglukózu a inulínový sirup by sa mal stanoviť systém schvaľovania prevádzkovateľov a príslušnému členskému štátu by sa mali postúpiť podrobné informácie týkajúce sa ich produkcie.

(21)

Mal by sa ponechať dočasný a obmedzený systém intervenčných nákupov s cieľom prispieť k stabilizácii trhu v prípadoch, ak by trhové ceny v danom hospodárskom roku poklesli pod referenčnú cenu stanovenú na nasledujúci hospodársky rok.

(22)

Mali by sa zaviesť nové trhové nástroje, ktoré by spravovala Komisia. Po prvé, ak trhové ceny bieleho cukru poklesnú pod referenčnú cenu, malo by sa prevádzkovateľom umožniť, aby za podmienok určených Komisiou mohli využívať program súkromného skladovania. Po druhé, na zachovanie štrukturálnej rovnováhy trhov s cukrom pri cenovej hladine blízkej referenčnej cene by sa malo Komisii umožniť, aby rozhodla o tom, že cukor sa stiahne z trhu na tak dlho, kým sa neobnoví trhová rovnováha.

(23)

Vytvorenie jednotného trhu Spoločenstva s cukrom znamená aj zavedenie systému obchodovania na vonkajších hraniciach Spoločenstva. Taký systém by mal zahrnovať dovozné clá a vývozné náhrady a mal by v zásade stabilizovať trh Spoločenstva. Systém obchodovania by sa mal zakladať na záväzkoch prijatých v rámci Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní.

(24)

Na monitorovanie objemu cukru vstupujúceho do obchodu s tretími krajinami by sa mal ustanoviť systém dovozných a vývozných povolení so zložením záruky, aby sa zabezpečilo, že transakcie, pre ktoré boli povolenia vydané, sa naozaj vykonajú.

(25)

V snahe zabezpečiť správne fungovanie takýchto obchodných opatrení by sa mala ustanoviť regulácia alebo, ak si to situácia na trhu vyžaduje, zákaz použitia aktívneho zušľachťovacieho styku.

(26)

Colný systém umožňuje upustiť od všetkých ostatných ochranných opatrení na vonkajších hraniciach Spoločenstva. Vo výnimočných prípadoch by sa vnútorný trh a colný mechanizmus mohli ukázať ako neadekvátne. S cieľom neponechať v takýchto prípadoch trh Spoločenstva bez ochrany voči narušeniam, ktoré by z toho mohli vyplynúť, by sa malo Spoločenstvu umožniť bezodkladne prijať všetky potrebné opatrenia. Také opatrenia by mali byť v súlade s medzinárodnými záväzkami Spoločenstva.

(27)

Clá vzťahujúce sa na poľnohospodárske výrobky v rámci dohôd WTO sú väčšinou obsiahnuté v Spoločnom colnom sadzobníku. Pri niektorých výrobkoch spadajúcich do pôsobnosti tohto nariadenia však zavedením dodatočných mechanizmov vzniká potreba ustanovenia možnosti prijatia výnimiek.

(28)

Aby sa predišlo alebo zabránilo nepriaznivým vplyvom na trh Spoločenstva, ktoré by mohli nastať v dôsledku dovozu určitých poľnohospodárskych výrobkoch, mal by sa dovoz takýchto výrobkov stať predmetom platby dodatočného cla, ak sú splnené určité podmienky.

(29)

Za určitých podmienok je vhodné udeliť Komisii právomoc zavádzať a spravovať colné kvóty vyplývajúce z medzinárodných dohôd uzatvorených v súlade so zmluvou alebo z iných ustanovení Rady.

(30)

Spoločenstvo má niekoľko preferenčných ustanovení ohľadom prístupu na trh zo strany tretích krajín, ktoré umožňujú týmto krajinám exportovať trstinový cukor do Spoločenstva za výhodných podmienok. Preto je nevyhnutné vyhodnotiť potrebné množstvo rafinovateľného cukru pre rafinérie a za určitých podmienok vyhradiť dovozné povolenia pre špecializovaných užívateľov významných množstiev dovážaného surového trstinového cukru, ktorí sa považujú za rafinérie Spoločenstva s celoročnou výrobou cukru.

(31)

Ustanovenia na udeľovanie náhrad za vývoz do tretích krajín vychádzajúce z rozdielu medzi cenou v rámci Spoločenstva a na svetovom trhu a spadajúce do limitov definovaných záväzkami ES vo WTO by mali slúžiť na zabezpečenie možnej účasti Spoločenstva v medzinárodnom obchode s cukrom. Dotované vývozy by mali podliehať limitom, čo sa týka množstva a rozpočtových nákladov.

(32)

V čase, keď sa vývozné náhrady stanovujú prostredníctvom monitorovania platieb podľa pravidiel, ktoré súvisia s Európskym poľnohospodárskym usmernením a záručným fondom, by sa mal zabezpečiť súlad s obmedzeniami, pokiaľ ide o hodnoty. Monitorovanie možno uľahčiť povinným stanovením vývozných náhrad vopred, pričom sa umožní, v prípade rozličných náhrad, zmena danej destinácie v rámci geografickej oblasti, na ktorú sa jednotná sadzba vývoznej náhrady vzťahuje. V prípade zmeny destinácie by sa mala zaplatiť vývozná náhrada vzťahujúca sa na skutočnú destináciu maximálne vo výške náhrady platnej pre destináciu, ktorá bola stanovená vopred.

(33)

Spoľahlivým a účinným systémom monitorovania by sa mal zabezpečiť súlad s množstevnými obmedzeniami. V tomto zmysle by poskytovanie vývozných náhrad malo byť predmetom vývozného povolenia. Vývozné náhrady by sa mali poskytovať až do výšky dostupných obmedzení, a to podľa konkrétnej situácie pre každý jednotlivý výrobok. Výnimky z tohto pravidla by sa mali udeliť iba na spracované výrobky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k zmluve, na ktoré sa obmedzenia objemov nevzťahujú. Malo by sa vytvoriť ustanovenie týkajúce sa výnimiek od prísneho súladu s pravidlami riadenia tam, kde nie je pravdepodobné, že by vývozy využívajúce vývozné náhrady prekročili stanovené množstvo.

(34)

Správne fungovanie jednotného trhu založeného na spoločných cenách by mohlo ohroziť poskytnutie vnútroštátnej pomoci. Preto je potrebné, aby sa ustanovenia zmluvy, ktorými sa riadi štátna pomoc, uplatňovali na výrobky spadajúce pod túto spoločnú organizáciu trhu. Pokiaľ však ide o zmiernenie účinkov, čo sa od reformy v sektore cukru za určitých okolností očakáva, malo by sa poskytnutie určitej štátnej pomoci umožniť.

(35)

V členských štátoch s významným znížením kvóty na cukor budú mať pestovatelia cukrovej repy vážne problémy prispôsobiť sa. V takých prípadoch prechodná pomoc Spoločenstva pestovateľom cukrovej repy nepostačí na úplné vyriešenie ťažkostí pestovateľov. Preto by členské štáty, ktoré znížili svoju kvótu o viac ako 50 %, mali byť oprávnené poskytnúť štátnu pomoc pestovateľom cukrovej repy v období, v ktorom sa uplatňuje prechodná pomoc Spoločenstva. Aby sa predišlo tomu, že členské štáty poskytnú štátnu pomoc prevyšujúcu potreby pestovateľov cukrovej repy, malo by sa určiť celkové množstvo príslušnej štátnej pomoci, ktoré je podmienené schválením zo strany Komisie, okrem Talianska, kde možno maximálnu potrebu na prispôsobenie sa trhovým podmienkam pre najproduktívnejších pestovateľov cukrovej repy po reforme odhadnúť na 11 EUR za tonu vyprodukovanej cukrovej repy. Vzhľadom na osobitné problémy, ktoré pravdepodobne v Taliansku vzniknú, by sa malo vytvoriť ustanovenie o mechanizmoch, ktoré pestovateľom cukrovej repy umožnia priamo alebo nepriamo využiť poskytnutú štátnu pomoc.

(36)

Pestovanie cukrovej repy vo Fínsku závisí od osobitných geografických a klimatických podmienok, ktoré budú pestovanie okrem všeobecných účinkov cukrovej reformy nepriaznivo ovplyvňovať. Z tohto dôvodu by sa malo vytvoriť ustanovenie oprávňujúce tento členský štát, aby svojim pestovateľom cukrovej repy stále poskytoval primeranú štátnu pomoc.

(37)

Je vhodné ustanoviť opatrenia, ktoré by sa mali prijať, keď významný nárast alebo pokles cien naruší alebo ohrozí narušenie trhu Spoločenstva. Tieto opatrenia môžu na nevyhnutné časové obdobie zahŕňať zavedenie kvóty so zníženou tarifou na dovoz cukru zo svetového trhu.

(38)

Keďže sa spoločný trh s cukrom nepretržite rozvíja, mali by sa členské štáty a Komisia o príslušnom vývoji vzájomne informovať.

(39)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady č. 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(40)

Komisia by mala dostať oprávnenie na prijímanie nevyhnutných opatrení na riešenie konkrétnych praktických problémov v prípade núdze.

(41)

Charakteristika výroby cukru v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva odlišuje túto výrobu od výroby cukru vo zvyšku Spoločenstva. Tomuto sektoru by sa preto mala poskytnúť finančná podpora pridelením zdrojov poľnohospodárom v týchto regiónoch po nadobudnutí platnosti podporných programov na pomoc miestnej výrobe, ktoré členské štáty pripravia podľa nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v najvzdialenejších regiónoch Únie (6). Z toho istého dôvodu by malo byť Francúzsko oprávnené udeliť pevne stanovenú sumu štátnej pomoci svojim najvzdialenejším regiónom.

(42)

Výdavky, ktoré vznikli členským štátom v dôsledku povinností vyplývajúcich z uplatňovania tohto nariadenia, by malo financovať Spoločenstvo v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (7) a od 1. januára 2007 v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky.

(43)

Prechod z dojednaní v nariadení (ES) č. 1260/2001 na dojednania ustanovené v tomto nariadení, ako aj prechod z trhovej situácie v hospodárskom roku 2005/2006 na trhovú situáciu v hospodárskom roku 2006/2007 a cieľ zabezpečiť zhodu zo strany Spoločenstva s jeho medzinárodnými záväzkami týkajúcimi sa cukru C uvedeného v článku 13 nariadenia (ES) č. 1260/2001 by mohol spôsobiť ťažkosti, ktoré toto nariadenie nerieši. Komisii by sa malo umožniť prijatie prechodných opatrení, aby bolo možné takéto ťažkosti vyriešiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ROZSAH ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Spoločná organizácia trhov v sektore cukru, ktoré definuje toto nariadenie, sa týka týchto výrobkov:

KN Číselný znak

Opis

a)

1212 91

Cukrová repa

1212 99 20

Cukrová trstina

b)

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave

c)

1702 20

Javorový cukor a javorový sirup

1702 60 95 a 1702 90 99

Ostatné cukry v pevnom stave a cukrové sirupy bez prídavných aromatických látok a farbív, ale s výnimkou laktózy a glukózy, maltodextrínu a izoglukózy

1702 90 60

Umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom

1702 90 71

Karamel obsahujúci v suchom stave 50 % alebo viac hmotnosti sacharózy

2106 90 59

Aromatizované alebo prifarbované cukrové sirupy s výnimkou izoglukózového, laktózového, glukózového a maltodextrínového sirupu

d)

1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 90 30

Izoglukóza

e)

1702 60 80

1702 90 80

Inulínový sirup

f)

1703

Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru

g)

2106 90 30

Aromatizované alebo prifarbované izoglukózové sirupy

h)

2303 20

Repné rezky, bagasa a ostatný odpad z výroby cukru

2.   Hospodársky rok pre výrobky uvedené v odseku 1 sa začína 1. októbra a končí 30. septembra nasledujúceho roka.

Hospodársky rok 2006/2007 sa však začne 1. júla 2006 a skončí 30. septembra 2007.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

1)

„biele cukry“ sú cukry bez aróm, farbív a iných pridaných zložiek obsahujúce v sušine najmenej 99,5 hmotnostných percent sacharózy, ktorá bola stanovená polarimetrickou metódou;

2)

„surové cukry“ sú cukry bez aróm, farbív ani iných pridaných zložiek obsahujúce v sušine menej ako 99,5 hmotnostných percent sacharózy, ktorá bola stanovená polarimetrickou metódou;

3)

„izoglukóza“ je výrobok získaný z glukózy alebo jej polymérov s obsahom najmenej 10 hmotnostných percent fruktózy v sušine;

4)

„inulínový sirup“ je bezprostredný výrobok získaný hydrolýzou inulínu alebo oligofruktóz obsahujúci v sušine najmenej 10 % fruktózy vo voľnej forme alebo vo forme sacharózy vyjadrenej ako ekvivalent cukor/izoglukóza. S cieľom vyhnúť sa obmedzeniam výrobkov na trhu, ktoré majú nízku sladivosť a ktoré vyrobili výrobcovia inulínovej vlákniny bez kvóty inulínového sirupu, možno toto vymedzenie zmeniť a doplniť v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2;

5)

„kvótovaný cukor“, „kvótovaná izoglukóza“ a „kvótovaný inulínový sirup“ je množstvo vyrobeného cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu, pridelené na konkrétny hospodársky rok v rámci kvóty pre príslušný podnik;

6)

„priemyselný cukor“ je každé množstvo vyrobeného cukru pridelené na konkrétny hospodársky rok navyše nad príslušné množstvo uvedené v bode 5 určené na priemyselnú výrobu jedného z výrobkov uvedených v článku 13 ods. 2;

7)

„priemyselná izoglukóza“ a „priemyselný inulínový sirup“ je každé množstvo vyrobeného izoglukózového alebo inulínového cukru pridelené na konkrétny hospodársky rok určené na priemyselnú výrobu jedného z výrobkov uvedených v článku 13 ods. 2;

8)

„nadbytočný cukor“, „nadbytočná izoglukóza“ a „nadbytočný inulínový sirup“ je každé množstvo vyrobeného cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu pridelené na konkrétny hospodársky rok, ktoré presahuje množstvá uvedené v bodoch 5, 6 a 7;

9)

„kvótovaná cukrová repa“ je všetka cukrová repa spracovaná na kvótovaný cukor;

10)

„dodávateľská zmluva“ je zmluva medzi predajcom a cukrovarom o dodávke cukrovej repy na výrobu cukru;

11)

„dohoda v rámci odvetvia“ je niektorá z týchto možností:

a)

dohoda uzatvorená ešte pred uzatvorením akejkoľvek dodávateľskej zmluvy na úrovni Spoločenstva medzi skupinou organizácií vnútroštátnych podnikov na jednej strane a skupinou organizácií vnútroštátnych predajcov na druhej strane,

b)

dohoda uzatvorená ešte pred uzatvorením akejkoľvek dodávateľskej zmluvy medzi podnikmi alebo organizáciou podnikov uznanými príslušným členským štátom na jednej strane a združením predajcov uznaným členským štátom na druhej strane,

c)

zákon o spoločnostiach a zákon o družstvách, pokiaľ upravujú dodávky cukrovej repy podielnikov, členov spoločnosti alebo družstva vyrábajúceho cukor, a to v prípade, že neexistuje žiadna dohoda podľa písmena a) alebo b),

d)

v prípade, že neexistuje žiadna z dohôd uvedených v písmene a) alebo b), dojednania existujúce pred uzatvorením akejkoľvek dodávateľskej zmluvy za predpokladu, že predajcovia, ktorí súhlasia s dojednaniami, dodávajú najmenej 60 % celkového množstva cukrovej repy, ktoré nakúpil podnik na výrobu cukru v jednom závode či vo viacerých závodoch.

12)

„cukor AKT/indický cukor“ je cukor spadajúci pod číselný znak KN 1701 pochádzajúci zo štátov uvedených v prílohe VI a dovážaný do Spoločenstva v rámci:

Protokolu 3 k prílohe V k Dohode o partnerstve AKT-ES

alebo

Dohody o trstinovom cukre medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou (8);

13)

„rafinéria s celoročnou výrobou cukru“ je výrobná jednotka,

ktorej jedinou činnosťou je rafinácia dovezeného surového trstinového cukru,

alebo

ktorá v hospodárskom roku 2004/2005 rafináciou spracovala najmenej 15 000 ton dovezeného surového trstinového cukru.

HLAVA II

VNÚTORNÝ TRH

KAPITOLA 1

Ceny

Článok 3

Referenčné ceny

1.   Referenčné ceny bieleho cukru sú:

a)

631,9 EUR za tonu v každom hospodárskom roku 2006/2007 a 2007/2008;

b)

541,5 EUR za tonu v hospodárskom roku 2008/2009;

c)

404,4 EUR za tonu od hospodárskeho roku 2009/2010.

2.   Referenčné ceny surového cukru sú:

a)

496,8 EUR za tonu v každom hospodárskom roku 2006/2007 a 2007/2008;

b)

448,8 EUR za tonu v hospodárskom roku 2008/2009;

c)

335,2 EUR za tonu od hospodárskeho roku 2009/2010.

3.   Referenčné ceny uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vzťahujú na nebalený cukor zo závodu. Vzťahujú sa na biely cukor a surový cukor štandardnej kvality uvedenej v prílohe I.

Článok 4

Oznamovanie ceny

Komisia zriadi informačný systém o cenách na trhu s cukrom vrátane systému zverejňovania cenových úrovní pre trh s cukrom.

Systém sa zakladá na informáciách poskytnutých podnikmi vyrábajúcimi biely cukor alebo inými prevádzkovateľmi vstupujúcimi na trh s cukrom. S týmito informáciami sa zaobchádza ako s dôvernými. Komisia zabezpečí, aby prostredníctvom uverejnených informácií nebolo možné zistiť ceny jednotlivých podnikov alebo prevádzkovateľov.

Článok 5

Minimálna cena cukrovej repy

1.   Minimálna cena pre kvótovanú cukrovú repu je:

a)

32,86 EUR za tonu v hospodárskom roku 2006/2007;

b)

29,78 EUR za tonu v hospodárskom roku 2007/2008;

c)

27,83 EUR za tonu v hospodárskom roku 2008/2009;

d)

26,29 EUR za tonu od hospodárskeho roku 2009/2010.

2.   Minimálna cena uvedená odseku 1 sa vzťahuje na cukrovú repu štandardnej kvality, ako sa uvádza v prílohe I.

3.   Od cukrovarov nakupujúcich kvótovanú cukrovú repu vhodnú na výrobu cukru, z ktorej majú v úmysle vyrábať kvótovaný cukor, sa vyžaduje, aby zaplatili aspoň minimálnu cenu, upravenú o cenový nárast alebo zníženie v závislosti od odchýlok od štandardnej kvality.

4.   Pri množstvách cukrovej repy, ktoré zodpovedajú množstvám priemyselného cukru alebo nadbytočného cukru a znamenajú prebytočné množstvo podľa článku 15, príslušný cukrovar upraví nákupnú cenu tak, aby sa rovnala najmenej minimálnej cene kvótovanej cukrovej repy.

Článok 6

Medzioborové dohody

1.   Dohody v rámci odvetvia a dodávateľské zmluvy musia byť v súlade s odsekom 3 a s nákupnými podmienkami stanovenými v prílohe II, najmä pokiaľ ide o podmienky nákupu, dodávky, prebierky a platby za cukrovú repu.

2.   Podmienky nákupu cukrovej repy a trstiny sa riadia dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými medzi pestovateľmi týchto surovín v Spoločenstve a cukrovarníckymi podnikmi Spoločenstva.

3.   V dodávateľských zmluvách sa rozlišuje, či množstvá cukru, ktoré sa majú vyrobiť z cukrovej repy, sa vzťahujú na:

kvótovaný cukor,

cukor mimo kvóty.

4.   Každý cukrovarnícky podnik poskytne členskému štátu, v ktorom cukor vyrába, tieto informácie:

a)

množstvá cukrovej repy vzťahujúce sa na prvú zarážku odseku 3, na ktoré pred vysiatím uzatvorili dodávateľské zmluvy, a cukornatosť, na ktorej sa tieto zmluvy zakladajú;

b)

príslušný odhadovaný výnos.

Členské štáty môžu vyžadovať dodatočné informácie.

5.   Cukrovarnícke podniky, ktoré pred vysiatím nepodpísali dodávateľské zmluvy pri minimálnej cene kvótovanej cukrovej repy na množstvo cukrovej repy zodpovedajúce ich kvótovanému cukru, sú povinné zaplatiť aspoň minimálnu cenu kvótovanej cukrovej repy za všetku cukrovú repu, ktorú spracujú na cukor.

6.   Dohody v rámci odvetvia sa na základe schválenia príslušným členským štátom môžu odchýliť od odsekov 3 a 4.

7.   Ak dohody v rámci odvetvia neexistujú, príslušný členský štát v rámci tohto nariadenia podnikne nevyhnutné kroky na ochranu záujmov príslušných strán.

KAPITOLA 2

Výroba v rámci kvóty

Článok 7

Prideľovanie kvót

1.   Kvóty na výrobu cukru, izoglukózy a inulínového sirupu na vnútroštátnej a regionálnej úrovni sú stanovené v prílohe III.

2.   Členský štát pridelí kvótu každému podniku, ktorý vyrába cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup a je zriadený na jeho území a schválený podľa článku 17.

Každému podniku sa pridelí kvóta, ktorá sa rovná súčtu kvót A a B podľa nariadenia (ES) č. 1260/2001, ktoré mu boli pridelené v hospodárskom roku 2005/2006.

3.   Pri prideľovaní kvóty cukrovarníckemu podniku, ktorý má viac ako jeden výrobný závod, členské štáty prijmú opatrenia, ktoré považujú za potrebné na riadne zohľadnenie záujmov pestovateľov cukrovej repy a trstiny.

Článok 8

Dodatočné kvóty na cukor

1.   Každý cukrovarnícky podnik môže najneskôr do 30. septembra 2007 členský štát, v ktorom je zriadený, požiadať o pridelenie dodatočnej kvóty na cukor.

Maximálne dodatočné kvóty na cukor na členský štát sú stanovené v bode I prílohy IV.

2.   Členský štát na základe žiadostí podľa cieľa a nediskriminačných kritérií stanoví množstvá, ktoré sú prijateľné. Ak súčet týchto žiadostí o dodatočné kvóty presahuje vnútroštátne množstvo, ktoré je k dispozícii, príslušný členský štát prijateľné množstvá proporcionálne zníži. Výsledné množstvá sú dodatočnou kvótou, ktorá je pridelená príslušnému podniku.

3.   Na dodatočné kvóty, ktoré boli pridelené podnikom v súlade s odsekmi 1 a 2, sa ukladá jednorazový odvod vo výške 730 EUR. Vyberá sa na tonu dodatočne pridelenej kvóty.

4.   Celkovú výšku uvedeného jednorazového odvodu, ktorý sa platí v súlade s odsekom 3, účtuje členský štát podnikom na svojom území, ktorým bola pridelená dodatočná kvóta.

Príslušný cukrovarnícky podnik zaplatí tento jednorazový odvod do termínu stanoveného príslušnými členskými štátmi. Najneskorší konečný termín je 28. februára 2008

5.   Ak cukrovarnícky podnik nezaplatí uvedený jednorazový odvod do 28. februára 2008, dodatočné kvóty sa nepovažujú za pridelené príslušnému cukrovarníckemu podniku.

Článok 9

Dodatočné a doplnkové kvóty na izoglukózu

1.   V hospodárskom roku 2006/2007 sa k celkovej kvóte na izoglukózu stanovenej v prílohe III pridáva kvóta na izoglukózu vo výške 100 000 ton. V každom z hospodárskych rokov 2007/2008 a 2008/2009 sa ku kvóte predchádzajúceho hospodárskeho roku pridáva ďalšia kvóta na izoglukózu vo výške 100 000 ton.

Členské štáty prideľujú dodatočné kvóty podnikom pomerne ku kvótam na izoglukózu, ktoré boli pridelené v súlade s článkom 7 ods. 2.

2.   Taliansko, Litva a Švédsko môžu v období od hospodárskeho roku 2006/2007 do hospodárskeho roku 2009/2010 na požiadanie zo strany každého podniku zriadenému na ich území prideliť doplnkovú kvótu na izoglukózu. Maximálne doplnkové kvóty na členský štát sú stanovené v bode II prílohy IV.

3.   Na kvóty, ktoré boli pridelené podnikom v súlade s odsekom 2, sa ukladá jednorazový odvod vo výške 730 EUR. Vyberá sa na tonu doplnkovej pridelenej kvóty.

Článok 10

Spravovanie kvót

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 sa kvóty uvedené v prílohe III na hospodársky rok 2006/2007 upravia najneskôr do 30. septembra 2006 a na hospodárske roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011 najneskôr do konca februára predchádzajúceho hospodárskeho roku. Úpravy vychádzajú z uplatňovania článkov 8 a 9, ods. 2 tohto článku, článkov 14 a 19 tohto nariadenia a článku 3 nariadenia (ES) č. 320/2006.

2.   Pri zohľadnení výsledkov režimu reštrukturalizácie uvedeného v nariadení (ES) č. 320/2006 Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 najneskôr do konca februára 2010 rozhodne o spoločnom percente, o ktoré je potrebné znížiť existujúce kvóty na cukor, izoglukózu a inulínový sirup v prepočte na členský štát alebo na región s cieľom zabrániť nerovnováhe na trhu v hospodárskych rokoch od roku 2010/2011.

3.   Členské štáty podľa toho určia kvóty jednotlivým cukrovarníckym podnikom.

Článok 11

Prerozdelenie vnútroštátnych kvót

1.   Členský štát môže znížiť kvótu na cukor alebo izoglukózu pridelenú podniku založenému na jeho území

až o 25 % v hospodárskych rokoch 2006/2007 a 2007/2008 rešpektujúc pritom slobodu podnikov zúčastňovať sa na mechanizmoch ustanovených nariadením (ES) č. 320/2006,

a

až o 10 % v hospodárskom roku 2008/2009 a nasledujúcich rokoch.

2.   Členské štáty môžu presúvať kvóty medzi podnikmi v súlade s pravidlami uvedenými v prílohe V, pričom zvážia záujmy každej zo zainteresovaných strán, najmä pestovateľov cukrovej repy a trstiny.

3.   Množstvá odobraté podľa odsekov 1 a 2 pridelí príslušný členský štát jednému podniku alebo viacerým podnikom na svojom území bez ohľadu na to, či tieto podniky majú alebo nemajú pridelené kvóty.

KAPITOLA 3

Výroba mimo kvóty

Článok 12

Rozsah pôsobnosti

Cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup vyrobený počas hospodárskeho roku navyše nad kvótu uvedenú v článku 7 možno:

a)

použiť na výrobu určitých výrobkov uvedených v článku 13;

b)

preniesť do výrobnej kvóty nasledujúceho hospodárskeho roku v súlade s článkom 14;

c)

použiť v osobitnom zásobovacom režime pre najvzdialenejšie regióny v súlade s hlavou II nariadenia (ES) č. 247/2006;

alebo

d)

vyviezť v rámci množstevného limitu stanoveného v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 za dodržania záväzkov vyplývajúcich z dohôd uzavretých podľa článku 300 zmluvy.

Iné množstvá sa považujú za nadbytočné v zmysle článku 15.

Článok 13

Priemyselný cukor

1.   Priemyselný cukor, priemyselná izoglukóza a priemyselný inulínový sirup sa zachovajú na výrobu niektorého z výrobkov uvedených v odseku 2, ak:

a)

boli predmetom dodávateľskej zmluvy uzatvorenej pred koncom hospodárskeho roku medzi výrobcom a užívateľom, ktorým bolo udelené schválenie podľa článku 17;

a

b)

boli doručené užívateľovi najneskôr do 30. novembra nasledujúceho hospodárskeho roku.

2.   Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 zostaví zoznam výrobkov, pri výrobe ktorých sa používa priemyselný cukor, priemyselná izoglukóza a priemyselný inulínový sirup.

V zozname je najmä:

a)

bioetanol, alkohol, rum, živé kvasinky a množstvá sirupov na rozširovanie a sirupov na spracovanie na „rinse appelstroop“;

b)

niektoré priemyselné výrobky, ktoré neobsahujú cukor, ale pri ktorých výrobe sa používa cukor, izoglukóza alebo inulínový sirup; a

c)

niektoré výrobky chemického alebo farmaceutického priemyslu, ktoré obsahujú cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup.

3.   Na výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) až e) možno poskytnúť výrobnú finančnú náhradu, ak nadbytočný cukor alebo dovezený cukor, nadbytočná izoglukóza alebo nadbytočný inulínový sirup na výrobu výrobkov uvedených v odseku 2 písm. b) a c) tohto článku nie sú dostupné za cenu zodpovedajúcu svetovej cene.

Výrobná finančná náhrada sa stanoví pri zohľadnení najmä nákladov vyplývajúcich z použitia dovezeného cukru, ktoré by priemysel musel znášať v prípade dodávky na svetový trh a ceny nadbytočného cukru na trhu Spoločenstva alebo referenčnej ceny, ak neexistuje nadbytočný cukor.

Článok 14

Prevedenie nadbytočného cukru

1.   Každý podnik môže rozhodnúť o prevedení svojej celej produkcie alebo jej časti predstavujúcej nadbytok nad pridelenú kvótu na cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup, pričom sa táto považuje za časť produkcie nasledujúceho hospodárskeho roku. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, toto rozhodnutie je neodvolateľné.

2.   Podniky, ktoré prijmú rozhodnutie uvedené v odseku 1:

a)

oznámia príslušnému členskému štátu pred dátumom, ktorý tento štát určí:

medzi 1. februárom a 30. júnom bežného hospodárskeho roku množstvá trstinového cukru, ktoré sa prevádzajú;

medzi 1. februárom a 15. aprílom bežného hospodárskeho roku množstvá cukru alebo inulínového sirupu, ktoré sa prevádzajú;

b)

uskladnia tieto množstvá na ich vlastné náklady až do konca bežného hospodárskeho roku.

3.   Ak bola celková výroba podniku v príslušnom hospodárskom roku nižšia ako odhad vykonaný pri prijatí rozhodnutia v súlade s odsekom 1, prevedené množstvo možno so spätnou platnosťou upraviť najneskôr do 31. októbra nasledujúceho hospodárskeho roku.

4.   Prevedené množstvá sa považujú za prvé množstvá vyrobené v rámci kvóty nasledujúceho hospodárskeho roku.

Článok 15

Nadbytočné množstvo

1.   Nadbytočné množstvo sa ukladá na množstvá:

a)

nadbytočného cukru, nadbytočnej izoglukózy a nadbytočného inulínového sirupu vyrobeného počas ktoréhokoľvek hospodárskeho roku okrem množstiev prevedených do výrobnej kvóty nasledujúceho hospodárskeho roku a uskladnených v súlade s článkom 14 alebo množstiev uvedených v článku 12 písm. c) a d);

b)

priemyselného cukru, priemyselnej izoglukózy a priemyselného inulínového sirupu, pri ktorých do určeného dátumu nebolo potvrdené, že sa spracovali na niektorý z výrobkov uvedených v článku 13 ods. 2;

c)

cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, ktorý bol stiahnutý z trhu v súlade s článkom 19 a pre ktorý nie sú splnené záväzky stanovené v článku 19 ods. 3.

2.   Nadbytočné množstvo sa určí v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 na dostatočne vysokej úrovni, aby sa zabránilo hromadeniu množstiev uvedených v odseku 1.

3.   Poplatky za nadbytočné množstvo podľa odseku 1 účtuje členský štát od podnikov na svojom území podľa vyrobených množstiev uvedených v odseku 1, ktoré boli stanovené pre podniky na príslušný hospodársky rok.

KAPITOLA 4

Riadenie trhu

Článok 16

Výrobný poplatok

1.   S platnosťou od hospodárskeho roku 2007/2008 sa od podnikov vyrábajúcich cukor, izoglukózu a inulínový sirup, ktoré sú držiteľmi kvóty na cukor, kvóty na izoglukózu a kvóty na inulínový sirup vyberá za tieto kvóty výrobný poplatok.

2.   Výrobný poplatok je stanovený na 12,00 EUR za tonu kvótovaného cukru a kvótovaného inulínového sirupu. Pri izoglukóze sa výrobný poplatok stanovuje na úrovni 50 % poplatku platného pre cukor.

3.   Celkové množstvo výrobných poplatkov zaplatených v súlade s odsekom 1 členské štáty účtujú podnikom na svojom území podľa kvót, ktoré im boli pridelené v príslušnom hospodárskom roku.

Podniky vykonajú platby najneskôr do konca februára príslušného hospodárskeho roku.

4.   Podniky Spoločenstva vyrábajúce cukor a inulínový sirup môžu žiadať od pestovateľov cukrovej repy alebo trstiny, alebo od dodávateľov čakanky, aby znášali do 50 % príslušných výrobných poplatkov.

Článok 17

Schválení prevádzkovatelia

1.   Členské štáty na požiadanie poskytnú schválenie podnikom vyrábajúcim cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup alebo podniku, ktorý spracúva tieto výrobky na výrobky uvedené v zozname uvedenom v článku 13 ods. 2 pod podmienkou, že podnik:

a)

osvedčí svoje profesionálne výrobné kapacity;

b)

súhlasí s poskytovaním akýchkoľvek informácií a s tým, aby bol kontrolovaný v zmysle tohto nariadenia;

c)

nepodlieha odobratiu alebo zadržaniu schválenia.

2.   Schválené podniky poskytnú členskému štátu, na území ktorého vykonávajú zber cukrovej repy, trstiny alebo rafináciu, tieto informácie:

a)

množstvá cukrovej repy alebo trstiny, na ktoré sa uzatvorila dodávateľská zmluva, ako aj príslušné odhady výnosov repy alebo trstiny a cukru na hektár;

b)

údaje týkajúce sa predbežných a skutočných dodávok cukrovej repy, trstiny a surového cukru, ako aj výroby cukru a vyhlásení o zásobách cukru;

c)

množstvá predaného bieleho cukru a príslušné ceny a podmienky.

Článok 18

Súkromné skladovanie a intervencia

1.   Ak sa počas reprezentatívneho obdobia zaznamená v Spoločenstve nižšia priemerná cena ako je referenčná cena, pričom je pravdepodobné, že zostane na tejto úrovni, môže sa pri zohľadnení situácie na trhu poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie bieleho cukru podnikom, ktoré majú pridelenú kvótu na cukor.

2.   Počas hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 intervenčná agentúra, ktorú ustanoví každý členský štát, v ktorom sa cukor vyrába, vykúpi pre Spoločenstvo všetok biely cukor alebo surový cukor v celkovom množstve do 600 000 ton, vyjadrené v bielom cukri, za hospodársky rok, ktorý sa jej ponúkne, za podmienky, že daný cukor:

bol vyrobený v rámci kvóty a z cukrovej repy alebo trstiny zozbieranej v Spoločenstve;

bol predmetom zmluvy o skladovaní uzatvorenej medzi predávajúcim a zásahovou agentúrou.

Intervenčné agentúry vykupujú za 80 % referenčnej ceny stanovenej v článku 3 v hospodárskom roku nasledujúcom po hospodárskom roku počas, ktorého bola podaná ponuka. Ak sa kvalita cukru líši od štandardnej kvality, pre ktorú je stanovená referenčná cena, táto cena sa príslušne zvýši alebo zníži.

3.   Intervenčné agentúry môžu predávať cukor iba za cenu, ktorá je vyššia ako referenčná cena stanovená pre hospodársky rok, v ktorom sa predaj uskutočňuje.

V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 a za dodržania záväzkov vyplývajúcich z dohôd uzavretých podľa článku 300 zmluvy však možno rozhodnúť, že intervenčné agentúry:

a)

môžu predávať cukor za cenu rovnajúcu sa alebo nižšiu ako je referenčná cena uvedená v prvom pododseku, ak sa má cukor:

použiť ako krmivo pre zvieratá,

alebo

vyviezť buď bez ďalšieho spracovania, alebo po spracovaní na výrobky uvedené v prílohe I k zmluve, alebo na výrobky uvedené v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

b)

majú sprístupniť nespracovaný cukor, ktorý majú, charitatívnym organizáciám uznaným príslušným členským štátom alebo Komisiou v prípadoch, ak členský štát takúto organizáciu neuznal, na ľudskú spotrebu na vnútornom trhu Spoločenstva za cenu, ktorá je nižšia ako súčasná referenčná cena alebo bezplatne za distribúciu ako súčasť operácií na pomoc jednotlivcom v núdzi.

Článok 19

Stiahnutie cukru z trhu

1.   Na zachovanie štrukturálnej rovnováhy trhu pri cenovej hladine blízkej referenčnej cene, pri zohľadnení záväzkov Spoločenstva vyplývajúcich z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy, možno až do začiatku nasledujúceho hospodárskeho roku stiahnuť z trhu určité percento kvótovaného cukru, kvótovanej izoglukózy a kvótovaného inulínového sirupu, pričom toto percento je pre všetky členské štáty spoločné.

V takom prípade sa o rovnaké percento pre príslušný hospodársky rok zníži tradičná potreba dodávok na rafinovanie dovážaného surového cukru uvedených v článku 29 ods. 1 tohto nariadenia.

2.   Percento určené na stiahnutie z trhu uvedené v odseku 1 sa stanoví najneskôr do 31. októbra príslušného hospodárskeho roku na základe očakávaných trendov na trhu počas daného hospodárskeho roku.

3.   Každý podnik, ktorému bola pridelená kvóta, na vlastné náklady uskladní na obdobie stiahnutia také množstvá cukru, ktoré zodpovedajú danému percentu jeho kvótovanej výroby na príslušný hospodársky rok, ktoré je uvedené v odseku 1.

Množstvá cukru stiahnuté z trhu počas hospodárskeho roku sa považujú za prvé množstvá vyrobené v rámci kvóty na ďalší hospodársky rok. Pri zohľadnení očakávaných trendov na trhu s cukrom však možno v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 rozhodnúť, aby sa v danom a/alebo nasledujúcom hospodárskom roku všetok stiahnutý cukor, izoglukóza a inulínový sirup, alebo ich časť považovali za:

nadbytočný cukor, nadbytočnú izoglukózu a nadbytočný inulínový sirup, ktoré sa môžu stať priemyselným cukrom, priemyselnou izoglukózou a priemyselným inulínovým sirupom

alebo

dočasnú produkciu v rámci kvóty, ktorej časť možno vyhradiť na vývoz, za dodržania záväzkov Spoločenstva, ktoré vyplývajú z dojednaní uzatvorených podľa článku 300 zmluvy.

4.   Ak sú dodávky cukru v Spoločenstve nedostatočné, možno v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 rozhodnúť, že sa určité množstvo stiahnutého cukru, izoglukózy a inulínového sirupu môže predať na trhu Spoločenstva ešte pred uplynutím obdobia, na ktoré boli tieto výrobky stiahnuté.

Článok 20

Skladovanie na základe rozličných opatrení

Cukor uskladnený počas hospodárskeho roku na základe niektorého z opatrení uvedených v článku 14, článku 18 alebo článku 19 nemôže byť predmetom súkromného alebo verejného skladovania na základe žiadnych iných ustanovení.

HLAVA III

OBCHODOVANIE S TRETÍMI KRAJINAMI

KAPITOLA 1

Spoločné ustanovenia o dovoze a vývoze

Článok 21

Kombinovaná nomenklatúra

Všeobecné pravidlá na výklad kombinovanej nomenklatúry a osobitné pravidlá na jej uplatňovanie sa uplatňujú pri colnej klasifikácii výrobkov uvedených v tomto nariadení. Colná nomenklatúra vyplývajúca z uplatňovania tohto nariadenia sa zahrnie do Spoločného colného sadzobníka.

Článok 22

Všeobecné princípy

Ak nie je inak stanovené v tomto nariadení alebo v ustanoveniach prijatých na jeho základe, v obchode s tretími krajinami sa zakazuje:

a)

ukladanie akýchkoľvek poplatkov, ktoré majú rovnaký účinok ako clo;

b)

uplatňovanie akýchkoľvek kvantitatívnych obmedzení alebo opatrení, ktoré majú rovnaký účinok.

Článok 23

Vývozné a dovozné povolenia

1.   Dovozy do Spoločenstva alebo vývozy z neho týkajúce sa ktoréhokoľvek z výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 okrem výrobkov podľa písmena h) sú predmetom predkladania dovozných a vývozných povolení. Odchýlky sa však môžu stanoviť, ak sa pri spravovaní niektorých dovozov cukru povolenia nevyžadujú.

2.   Členské štáty vydajú povolenia ktorémukoľvek žiadateľovi bez ohľadu na miesto jeho usadenia v rámci Spoločenstva a bez toho, aby boli príslušné opatrenia prijaté na uplatňovanie článkov 28 a 32 tohto nariadenia, článku 12 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 980/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (9) a na uplatňovanie dohôd uzatvorených v súlade s článkom 133 alebo článkom 300 zmluvy.

3.   Dovozné a vývozné povolenia sú platné v rámci celého Spoločenstva.

Povolenia sa vydávajú pod podmienkou, že sa zloží záruka, ktorou sa ručí za to, že výrobky sa dovezú alebo vyvezú počas platnosti povolenia. Okrem prípadov vyššej moci záruka prepadne celkom alebo čiastočne, ak sa v rámci tejto lehoty dovoz alebo vývoz neuskutoční alebo sa uskutoční iba čiastočne.

4.   Podmienky platnosti povolení sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2.

Článok 24

Aktívny zušľachťovací styk

Do rozsahu nevyhnutného na to, aby spoločná organizácia trhov v sektore cukru správne spĺňalo svoju funkciu, možno v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 plne alebo čiastočne zakázať používanie aktívneho zušľachťovacieho styku pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1.

Článok 25

Bezpečnostné opatrenie

1.   Ak je z dôvodu dovozu či vývozu niektorého výrobku alebo viacerých výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 trh Spoločenstva ovplyvnený alebo hrozí, že sa vážne naruší s pravdepodobnosťou, že sa ohrozí dosiahnutie cieľov stanovených v článku 33 zmluvy, môžu sa pri obchodovaní prijať vhodné opatrenia rešpektujúce medzinárodné záväzky Spoločenstva, až kým toto narušenie alebo ohrozenie nepominie.

2.   Ak nastane situácia uvedená v odseku 1, o potrebných opatreniach rozhodne Komisia na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy.

Ak Komisia dostane od členského štátu žiadosť, rozhodne o nej do troch pracovných dní odo dňa prijatia tejto žiadosti.

Tieto opatrenia sa oznámia členským štátom a uplatňujú sa okamžite.

3.   Opatrenia, o ktorých rozhodla Komisia podľa odseku 2, môže ktorýkoľvek členský štát predložiť Rade do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa mu oznámili. Rada bezodkladne zasadne. Na základe kvalifikovanej väčšiny môže Rada príslušné opatrenia zmeniť a doplniť alebo zrušiť do jedného mesiaca od dátumu ich predloženia.

4.   Opatrenia, ktoré sa vzťahujú na členov WTO a ktoré boli prijaté podľa tohto článku, sa však uplatňujú na základe nariadenia Rady (ES) č. 3285/94 z 22. decembra 1994 o spoločných pravidlách na dovozy (10).

KAPITOLA 2

Opatrenia vzťahujúce sa na dovoz

Článok 26

Dovozné clá

1.   Ak toto nariadenie neuvádza inak, na výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 sa vzťahujú sadzby dovozného cla podľa Spoločného colného sadzobníka.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 môže Komisia pozastaviť uplatňovanie dovozného cla na celé množstvo alebo časť určitých množstiev nasledujúcich výrobkov, aby sa zabezpečilo dostatočné zásobovanie trhu Spoločenstva prostredníctvom dovozu z tretích krajín:

surový cukor na rafináciu spadajúci pod číselné znaky KN 1701 11 10 a 1701 12 10,

melasy spadajúce pod číselný znak KN 1703.

3.   S cieľom zaručiť dodávku nevyhnutnú pre výrobu výrobkov uvedených v článku 13 ods. 2 môže Komisia pozastaviť uplatňovanie dovozných ciel na celé množstvo alebo na časť určitých množstiev cukru spadajúceho pod číselný znak KN 1701 a izoglukózy spadajúcej pod číselné znaky KN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30.

Článok 27

Riadenie dovozu

1.   S cieľom predísť alebo zabrániť nepriaznivým vplyvom na trh Spoločenstva, ktoré by mohli nastať v dôsledku dovozu určitých výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1, dovoz jedného alebo viacerých takých výrobkov pri colnej sadzbe uvedenej v Spoločnom colnom sadzobníku podlieha platbe dodatočného dovozného cla, ak sú splnené podmienky určené v článku 40 ods. 1 písm. e) a ak nie je pravdepodobné, že by dovoz narušil trh Spoločenstva alebo by účinky boli neprimerané vzhľadom na stanovené ciele.

2.   Dovoz vykonaný pri cene nižšej ako je hladina, ktorú Spoločenstvo oznámilo Svetovej obchodnej organizácii („spúšťacia cena“), môže podliehať dodatočnému dovoznému clu.

Dovozné ceny, ktoré je potrebné zohľadniť pri uvalení dodatočného dovozného cla, sa stanovia na základe dovozných cien CIF príslušnej zásielky.

Dovozné ceny CIF sa porovnajú s reprezentatívnymi cenami výrobku na svetovom trhu alebo s cenou výrobku na dovoznom trhu Spoločenstva.

3.   Dodatočné dovozné clo možno uložiť aj v prípade, ak objem dovozu v ktoromkoľvek roku, v ktorom sa prejavia, alebo je pravdepodobné, že sa prejavia, nepriaznivé vplyvy uvedené v odseku 1, presahuje úroveň vychádzajúcu z možností prístupu na trh určenú ako percento príslušnej domácej spotreby počas troch predchádzajúcich rokov („spúšťací objem“).

Článok 28

Colné kvóty

1.   Colné kvóty na dovozy výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 vyplývajúce z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy alebo z akéhokoľvek iného aktu Rady stanovuje a spravuje Komisia podľa podrobných pravidiel prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Colné kvóty sa spravujú spôsobom, ktorý vylučuje akúkoľvek diskrimináciu medzi príslušnými prevádzkovateľmi, uplatňovaním niektorej z týchto metód, ich kombináciou alebo inou vhodnou metódou:

a)

metóda založená na chronologickom poradí podania žiadostí (zásada „kto skôr príde, ten skôr melie“);

b)

metóda rozdeľovania podľa pomeru požadovaných množstiev v čase podania žiadostí (použitie „metódy simultánneho preskúmania“);

c)

metóda založená na zohľadnení tradičných modelov obchodovania (použitie metódy „tradičný dovozca/nový dovozca“).

3.   Prijatá metóda spravovania kladie v prípade potreby náležitý dôraz na zásobovacie požiadavky trhu Spoločenstva a na potrebu udržiavať rovnováhu trhu.

Článok 29

Tradičná potreba zásob na rafináciu

1.   Bez ohľadu na článok 19 ods. 1 je tradičná potreba zásob cukru na rafináciu v Spoločenstve stanovená na 1 796 351 ton na hospodársky rok (vyjadrená v bielom cukre).

Počas hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 sa tradičná potreba zásob rozdelí takto:

296 627 ton pre Francúzsko;

291 633 ton pre Portugalsko;

19 585 ton pre Slovinsko;

59 925 ton pre Fínsko;

1 128 581 ton pre Veľkú Britániu.

2.   Tradičná potreba dodávky uvedená v prvom pododseku odseku 1 sa zvýši:

a)

o 50 000 ton v hospodárskom roku 2007/2008 a o 100 000 ton od hospodárskeho roku 2008/2009. Tieto množstvá budú dostupné Taliansku iba v hospodárskych rokoch 2007/2008 a 2008/2009;

b)

o 30 000 ton od hospodárskeho roku 2006/2007 a o doplnkových 35 000 ton od hospodárskeho roku, v ktorom sa kvóta na cukor znížila o najmenej 50 %.

Množstvá uvedené v písmene b) prvého pododseku sa týkajú surového trstinového cukru a sú vyhradené pre hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 iba pre jediný závod na spracovanie cukrovej repy v prevádzke v Portugalsku v roku 2005. Tento spracovateľský závod sa považuje za rafinériu s celoročnou výrobou cukru.

3.   Dovozné povolenia na cukor určený na rafináciu sa vydávajú iba rafinériám s celoročnou výrobou cukru pod podmienkou, že príslušné množstvá neprevýšia množstvá, ktoré možno doviezť v rámci tradičnej potreby dodávky uvedenej v odsekoch 1 a 2. Môžu sa prevádzať iba medzi rafinériami s celoročnou výrobou cukru a ich platnosť uplynie koncom hospodárskeho roku, na ktorý boli vydané.

Tento odsek sa uplatňuje na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 a na prvé tri mesiace každého ďalšieho hospodárskeho roku.

4.   Uplatňovanie dovozného cla na trstinový cukor určený na rafináciu spadajúci pod číselný znak KN 1701 11 10 a pochádzajúci zo štátov uvedených v prílohe VI sa pozastaví na doplnkové množstvo potrebné na umožnenie primeraného zásobovania rafinérií s celoročnou výrobou cukru na každý z hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009.

Dodatočné množstvo sa stanovuje v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2, pričom sa vychádza z rovnováhy medzi tradičnou potrebou dodávky uvedenou v odseku 1 tohto článku a predpokladanou dodávkou cukru určeného na rafinovanie pre príslušný hospodársky rok. Túto rovnováhu možno počas hospodárskeho roku prehodnotiť v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 a možno ju zakladať na historických odhadoch paušálnych množstiev surového cukru určeného na spotrebu.

Článok 30

Zaručená cena

1.   Zaručené ceny určené pre AKT/indický cukor sa uplatňujú na dovoz surového a bieleho cukru štandardnej kvality:

a)

z najmenej rozvinutých krajín podľa dojednaní uvedených v článkov 12 a 13 nariadenia (ES) č. 980/2005;

b)

zo štátov uvedených v prílohe VI k tomuto nariadeniu na doplnkové množstvo uvedené v článku 29 ods. 4.

2.   K žiadostiam na dovozné povolenia na cukor, ktorý využíva zaručenú cenu, sa dokladá vývozné povolenie, ktoré vydali orgány vyvážajúcej krajiny potvrdzujúce súlad cukru s pravidlami stanovenými v príslušných dohodách.

Článok 31

Záväzky podľa protokolu o cukre

V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 sa môžu prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa AKT/indický cukor dovážal do Spoločenstva za podmienok uvedených v protokole 3 k prílohe V k Dohode o partnerstve AKT – ES a v Dohode o trstinovom cukre medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou. V prípade potreby sa tieto opatrenia môžu odchyľovať od článku 29 tohto nariadenia.

KAPITOLA 3

Ustanovenia uplatňované na vývozy

Článok 32

Rozsah pôsobnosti vývozných náhrad

1.   V rozsahu nevyhnutnom na to, aby sa umožnil vývoz výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b) a c) bez ďalšieho spracovania alebo vo forme spracovaných výrobkov uvedených v prílohe VII na základe cenových ponúk alebo cien cukru na svetovom trhu a v rámci obmedzení vyplývajúcich z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy, môže byť rozdiel medzi uvedenými ponukami alebo cenami a cenami v Spoločenstve môže byť pokrytý vývoznými finančnými náhradami.

2.   Pre vývozné náhrady poskytované na výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. d), a g) a vyvážané bez ďalšieho spracovania alebo vo forme spracovaných výrobkov uvedených v prílohe VII možno vytvoriť rezervu.

V takom prípade sa určí výška náhrady na tonu sušiny s osobitným zreteľom na:

a)

náhradu uplatňovanú na vývozy výrobkov spadajúcich pod číselný znak KN 1702 30 91,

b)

náhradu uplatňovanú na vývozy výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. c),

c)

hospodárske aspekty plánovaných vývozov.

3.   Náhrada za vývoz surového cukru štandardnej kvality vymedzenej v prílohe I nesmie presiahnuť 92 % náhrady poskytovanej za biely cukor. Toto obmedzenie sa však neuplatňuje na vývozné náhrady určené za vývoz kandizovaného cukru.

4.   Náhrady za vývoz výrobkov vo forme spracovaných výrobkov uvedených v prílohe VII nesmú byť vyššie ako náhrady uplatňované na vývoz tých istých výrobkov bez ďalšieho spracovania.

Článok 33

Stanovenie vývozných náhrad

1.   Množstvá, ktoré možno vyviezť s vývoznou náhradou, sa určia metódou, ktorá:

a)

najviac vyhovuje charakteru výrobku a situácii na príslušnom trhu, pričom sa umožní čo najúčinnejšie využitie dostupných zdrojov a zohľadní sa účinnosť a štruktúra vývozov Spoločenstva bez toho, aby došlo k diskriminácii medzi príslušnými prevádzkovateľmi, najmä medzi veľkými a malými prevádzkovateľmi;

b)

je pre prevádzkovateľov administratívne najmenej zložitá s ohľadom na administratívne požiadavky.

2.   Vývozné náhrady sú v rámci celého Spoločenstva rovnaké. Môžu sa líšiť podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

Vývozné náhrady sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2.

Náhrady sa môžu stanoviť:

a)

v pravidelných intervaloch;

b)

vypísaním verejnej súťaže na výrobky, na ktoré sa v minulosti ustanovil takýto postup.

Vývozné náhrady určené v pravidelných intervaloch môže Komisia v prípade potreby v tomto intervale zmeniť a doplniť, a to buď na požiadanie členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy.

3.   Vývozné náhrady na výrobky uvedené v článku 32 ods. 1 a 2 a vyvážané bez ďalšieho spracovania sa udeľujú iba na základe žiadosti a preukázania vývozného povolenia.

Vývozná náhrada uplatňovaná na výrobky uvedené v článku 32 ods. 1 a 2 a vyvážané bez ďalšieho spracovania je náhrada uplatňovaná v deň žiadosti o udelenie povolenia a v prípade diferencovaných náhrad uplatňovaná v ten istý deň:

a)

pre miesto určenia uvedené v povolení,

alebo

b)

tam, kde je to vhodné, pre skutočné miesto určenia, ak sa líši od miesta určenia uvedeného v povolení, v takom prípade výška náhrady nepresiahne výšku uplatňovanú na miesto určenia uvedené v povolení.

4.   Rozsah pôsobnosti odseku 3 sa môže rozšíriť tak, aby sa uplatňoval na príslušné výrobky, ktoré sa vyvážajú vo forme spracovaných výrobkov uvedených v prílohe VII, a to v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (11). Podrobné vykonávacie pravidlá sa prijmú v súlade s týmto postupom.

Článok 34

Vývozné obmedzenia

Dodržiavanie objemových záväzkov vyplývajúcich z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy sa zabezpečuje na základe vývozných povolení vydaných na referenčné obdobia, ktoré sa uplatňujú na príslušné výrobky.

Článok 35

Vývozné obmedzenia

1.   Ak cenové ponuky na jeden alebo viac výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 alebo ich ceny na svetovom trhu dosiahnu úroveň, ktorá narúša alebo ktorá takýmto narúšaním ohrozuje dostupnosť zásobovania trhu Spoločenstva a ak je pravdepodobné, že situácia bude pokračovať a ešte sa zhoršovať, môžu sa v prípade extrémneho nebezpečenstva prijať vhodné opatrenia.

2.   Prijaté opatrenia podľa tohto článku sa uplatňujú so zreteľom na záväzky vyplývajúce z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 ods. 2 zmluvy.

HLAVA IV

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

všeobecné ustanovenia

Článok 36

Štátna pomoc

1.   Ak toto nariadenie neustanovuje inak, na výrobu a obchodovanie s výrobkami uvedenými v článku 1 ods. 1 sa okrem štátnej pomoci uvedenej v odsekoch 2 a 3 tohto článku uplatňujú články 87, 88 a 89 zmluvy.

2.   Členské štáty, ktoré znížia kvótu na cukor o viac ako 50 %, môžu udeliť dočasnú štátnu pomoc v období, v ktorom sa vypláca prechodná pomoc pestovateľom cukrovej repy v súlade s kapitolou 10f nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (12). Komisia na základe žiadosti zo strany ktoréhokoľvek príslušného členského štátu rozhodne o celkovej výške štátnej pomoci dostupnej pre toto opatrenie.

Dočasná pomoc uvedená v prvom pododseku v prípade Talianska nepresiahne celkovú výšku 11 EUR na hospodársky rok na tonu cukrovej repy, ktorá sa udelí pestovateľom cukrovej repy a na prepravu cukrovej repy.

3.   Fínsko môže pestovateľom cukrovej repy udeliť pomoc do 350 EUR na hektár na hospodársky rok.

4.   Členské štáty do 30 dní od konca každého hospodárskeho roka oznámia Komisii sumu, ktorú v danom hospodárskom roku skutočne udelili.

Článok 37

Doložka o narušení

Ak sa zaznamená významný nárast alebo pokles cien na trhu Spoločenstva a ak:

boli prijaté všetky dostupné opatrenia podľa ostatných článkov tohto nariadenia,

a

situácia by pravdepodobne naďalej narúšala trh alebo by hrozilo, že ho naruší,

možno prijať ďalšie nevyhnutné opatrenia.

Článok 38

Komunikácia

Členské štáty a Komisia sa vzájomne informujú o všetkom, čo je nevyhnutné na uplatňovanie tohto nariadenia a na plnenie medzinárodných záväzkov týkajúcich sa výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1.

Článok 39

Riadiaci výbor pre cukor

1.   Komisii pomáha riadiaci výbor pre cukor (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 40

Vykonávacie pravidlá

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 sa na vykonávanie tohto nariadenia prijmú podrobné pravidlá. Obsahujú najmä:

a)

podrobné pravidlá na uplatňovanie článkov 3 až 6, najmä tých, ktoré sa týkajú nárastov a poklesov cien, ktoré sa majú uplatňovať pri odchýlkach od štandardu referenčnej ceny podľa článku 3 ods. 3 a od minimálnej ceny uvedenej v článku 5 ods. 3;

b)

podrobné pravidlá na uplatňovanie článkov 7 až 10;

c)

podrobné pravidlá na uplatňovanie článkov 12, 13, 14 a 15, najmä však podmienok na udeľovanie výrobných náhrad, výšky náhrad a žiaducich množstiev;

d)

podrobné pravidlá týkajúce sa ustanovenia a oznamovania množstiev uvedených v článkoch 8, 9, 15 a 16;

e)

podrobné pravidlá uplatňovania článkov 26, 27 a 28. Tieto opatrenia môžu zahŕňať najmä:

(i)

všetky pozastavenia uvedené v článku 26 ods. 2 a 3, ktoré by mohli byť stanovené prostredníctvom verejnej súťaže;

(ii)

špecifikácie výrobkov, na ktoré sa môže vzťahovať dodatočné dovozné clo podľa článku 27;

(iii)

ročné colné kvóty podľa článku 28 ods. 1, ak je nevyhnutné, aby boli vhodne rozdelené postupne na celý rok, a stanovenie administratívneho postupu, ktorý sa má použiť a ktorý v prípade potreby obsahuje:

záruky pokrývajúce charakter, vznik a pôvod výrobku;

uznanie dokumentu použitého na overenie záruk uvedených v prvej zarážke;

podmienky, za ktorých sa vydávajú dovozné povolenia a časové obdobie ich platnosti;

f)

podrobné pravidlá na uplatňovanie článkov 36 a 38;

g)

podrobné pravidlá na uplatňovanie ustanovení kapitoly 3 hlavy III. Tieto opatrenia môžu zahŕňať najmä:

(i)

podrobné pravidlá prerozdeľovania vyvážateľných množstiev, ktoré neboli pridelené alebo využité;

(ii)

vhodné opatrenia, ako sa uvádza v článku 35.

2.   V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 sa okrem toho môžu prijať:

a)

kritériá, ktoré majú cukrovarnícke podniky uplatňovať na jednotlivých predajcov pri rozdeľovaní množstiev repy, na ktoré sa majú vzťahovať dodávateľské zmluvy uzatvárané pred vysiatím, ako je uvedené v článku 6 ods. 4;

b)

zmeny a doplnenia príloh I a II;

c)

odchýlka od dátumov ustanovených v článku 14 ods. 2;

d)

podrobné pravidlá na uplatňovanie článkov 16 až 19, najmä však:

(i)

doplnkové informácie, ktoré majú dodať schválení prevádzkovatelia;

(ii)

kritériá sankcionovania, pozastavovania platnosti a odoberania osvedčení prevádzkovateľov;

(iii)

poskytovanie pomoci a jej výška pre súkromné skladovanie ustanovené v článku 18 ods. 1;

(iv)

požiadavky na minimálnu kvalitu a kvantitu, uplatniteľné nárasty a poklesy cien a postupy a požiadavky na prevzatie zo strany intervenčných agentúr a na intervenčný výkup stanovený v článku 18 ods. 2;

(v)

percento stiahnutia kvóty na cukor, ako sa uvádza v článku 19 ods. 1;

(vi)

podmienky platby minimálnej ceny v prípade, že sa stiahnutý cukor predáva na trhu Spoločenstva podľa článku 19 ods. 4;

e)

pravidlá na uplatňovanie odchýlok stanovené v článku 23 ods. 1;

f)

podrobné pravidlá na uplatňovanie článkov 29 a 30, najmä aby sa vyhovelo medzinárodným dohodám:

(i)

zmeny a doplnenia vymedzenia stanoveného v článku 2 ods. 11;

(ii)

zmeny a doplnenia prílohy VI;

g)

opatrenia na uplatňovanie článku 37.

Článok 41

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 247/2006

Nariadenie (ES) č. 247/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Tento odsek sa dopĺňa do článku 16:

„3.   Francúzsko môže udeliť vnútroštátnu pomoc cukrovarníckemu odvetviu v najvzdialenejších regiónoch Francúzska vo výške do 60 miliónov EUR v hospodárskom roku 2005/2006 a do 90 miliónov EUR od hospodárskeho roku 2006/2007.

Články 87, 88 a 89 zmluvy sa neuplatňujú na pomoc uvedenú v tomto odseku.

Francúzsko do 30 dní od konca každého hospodárskeho roka informuje Komisiu o výške pomoci, ktorú skutočne udelilo.“

;

2.

Článok 23 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Spoločenstvo financuje opatrenia ustanovené v hlave II a III tohto nariadenia do maximálnej ročnej sumy takto:

(v miliónoch EUR)

 

Finančný rok 2007

Finančný rok 2008

Finančný rok 2009

Finančný rok 2010 a ďalšie

Francúzske zámorské departementy

126,6

133,5

140,3

143,9

Azorské ostrovy a Madeira

77,9

78,0

78,1

78,2

Kanárske ostrovy

127,3

127,3

127,3

127,3“

.

Článok 42

Osobitné opatrenia

Opatrenia, ktoré sú v núdzi nevyhnutné a oprávnené na vyriešenie praktických osobitných problémov sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2.

Takéto opatrenia sa môžu odchyľovať od ustanovení tohto nariadenia, ale len v úplne nevyhnutnom rozsahu a len na nevyhnutné časové obdobie.

Článok 43

Finančné ustanovenia

Na náklady, ktoré členským štátom vzniknú pri výkone záväzkov podľa tohto nariadenia, sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1258/1999 a od 1. januára 2007 nariadenie (ES) č. 1290/2005 a ustanovenia prijaté na jeho vykonávanie.

KAPITOLA 2

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 44

Prechodné opatrenia

V súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2 možno prijať opatrenia:

a)

na uľahčenie prechodu z trhovej situácie v hospodárskom roku 2005/2006 na trhovú situáciu v hospodárskom roku 2006/2007, najmä znížením množstva, ktoré možno v rámci kvóty vyrobiť, a prechodu z pravidiel stanovených v nariadení č. 1260/2001 na pravidlá zavedené týmto nariadením,

a

b)

na zabezpečenie zhody zo strany Spoločenstva s jeho medzinárodnými záväzkami ohľadne cukru C uvedeného v článku 13 nariadenia (ES) č. 1260/2001, pričom nedôjde k narušeniu trhu s cukrom v Spoločenstve.

Článok 45

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1260/2001 sa zrušuje.

Článok 46

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od hospodárskeho roku 2006/2007. Články 39, 40, 41 a 44 sa však uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Hlava II sa uplatňuje do konca hospodárskeho roku 2014/2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. februára 2006.

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Stanovisko z 19. januára 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 26. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(4)  Pozrite stranu 42 tohto úradného vestníka.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1290/2005 (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 190, 23.7.1975, s. 36.

(9)  Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 53. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2200/2004 (Ú. v. EÚ L 374, 22.12.2004, s. 1).

(11)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(12)  Pozrite stranu 32 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA I

ŠTANDARDNÁ KVALITA

BOD I

Štandardná kvalita cukrovej repy

Cukrová repa štandardnej kvality:

a)

je bezchybná a dobre obchodovateľná;

b)

má na mieste príjmu cukornatosť 16 %.

BOD II

Štandardná kvalita bieleho cukru

1.

Biely cukor štandardnej kvality sa vyznačuje týmito charakteristikami:

a)

je bezchybný, pravý a obchodovateľný; je suchý, pozostáva z homogénnych kryštálov, sypký;

b)

polarizácia najmenej 99,7°,

c)

obsah vlhkosti najviac 0,06 %;

d)

obsah invertného cukru najviac: 0,04 %;

e)

celkový počet bodov stanovených podľa odseku 2 nepresahuje spolu 22 bodov a z toho je maximálne:

 

15 bodov za obsah popola,

 

9 bodov za typ farby stanovený pomocou metódy Brunswického ústavu pre poľnohospodársku technológiu (ďalej len „brunswická metóda“),

 

6 bodov za farbu roztoku stanovenú metódou Medzinárodnej komisie pre jednotné metódy analýzy cukru (ďalej len „metóda ICUMSA“).

2.

Jeden bod zodpovedá:

a)

0,0018 % obsahu popola stanoveného metódou ICUMSA pri 28° Brix,

b)

0,5 jednotky typu farby stanovenej brunswickou metódou,

c)

7,5 jednotky farby roztoku stanoveným metódou ICUMSA.

3.

Metódy stanovenia faktorov uvedených v odseku 1 sú metódami, ktoré sa používajú na stanovenie týchto faktorov pri intervenčných opatreniach.

BOD III

Štandardná kvalita surového cukru

1.

Surový cukor štandardnej kvality je cukor s výťažnosťou 92 % vyjadrenou v bielom cukre.

2.

Výťažnosť surového repného cukru sa vypočíta tak, že sa od jeho stupňa polarizácie odčíta:

a)

jeho percentuálny obsah popola vynásobený štyrmi,

b)

jeho percentuálny obsah invertného cukru vynásobený dvomi,

c)

číslo 1.

3.

Výťažnosť surového trstinového cukru sa vypočíta tak, že sa od dvojnásobku jeho stupňa polarizácie odčíta 100.


PRÍLOHA II

PODMIENKY NÁKUPU CUKROVEJ REPY

BOD I

Na účely tejto prílohy „zmluvnými stranami“ sú:

a)

cukrovarnícke podniky (ďalej len „výrobcovia“),

a

b)

predajcovia cukrovej repy (ďalej len „predajcovia“).

BOD II

1.

Dodávateľské zmluvy sa vyhotovujú v písomnej podobe na konkrétne množstvo kvótovanej repy.

2.

V dodávateľských zmluvách sa upresní, či sa môže dodať dodatočné množstvo repy a za akých podmienok.

BOD III

1.

V dodávateľských zmluvách sa uvádzajú nákupné ceny za množstvá repy uvedené v prvej zarážke a prípadne aj v druhej zarážke článku 6 ods. 3. Ak ide o množstvá týkajúce sa prvej zarážky článku 6 ods. 3, tieto ceny nesmú byť nižšie, ako je minimálna cena kvótovanej repy uvedená v článku 5 ods. 1.

2.

V dodávateľských zmluvách sa stanovuje nemenný obsah cukru v repe. Uvádza sa v nich aj prevodná stupnica, ktorá uvádza rôzne obsahy cukru a faktory umožňujúce prepočet množstva dodanej repy na množstvá zodpovedajúce obsahu cukru uvedeného v dodávateľskej zmluve.

Stupnica vychádza z výnosov zodpovedajúcich rôznym obsahom cukru.

3.

Ak predajca podpísal dodávateľskú zmluvu s výrobcom na dodanie repy ako je uvedené v prvej zarážke článku 6 ods. 3, všetky dodávky od tohto predajcu prepočítané v súlade s odsekom 2 tohto bodu sa považujú za dodávky vykonané v zmysle prvej zarážky článku 6 ods. 3, a to až do množstva repy uvedeného v dodávateľskej zmluve.

4.

Výrobcovia vyrábajúci menej cukru ako je ich kvóta cukrovej repy, na ktorú podpísali dodávateľskú zmluvu pred vysiatím podľa prvej zarážky článku 6 ods. 3, rozdelia množstvo repy zodpovedajúce akejkoľvek dodatočnej produkcii až do výšky svojej kvóty medzi predajcov, s ktorými podpísali dodávateľské zmluvy pred vysiatím v zmysle prvej zarážky článku 6 ods. 3.

Dohody v rámci odvetvia sa môžu od tohto ustanovenia odchyľovať.

BOD IV

1.

Dodávateľské zmluvy obsahujú ustanovenia týkajúce sa rozvrhnutia a bežného trvania dodávok repy.

2.

Ustanovenia uvedené v odseku 1 sú také isté ako ustanovenia, ktoré sa uplatňovali v predchádzajúcom hospodárskom roku, pričom sa zohľadňuje úroveň skutočnej produkcie; dohody v rámci odvetvia sa môžu od nich odchyľovať.

BOD V

1.

V dodávateľských zmluvách sa ustanovujú miesta zhromažďovania repy.

2.

Pokiaľ predajcovia a výrobcovia už podpísali dodávateľskú zmluvu na predchádzajúci hospodársky rok, miesta zhromažďovania, na ktorých sa vtedy dohodli, zostávajú v platnosti. Dohody v rámci odvetvia sa môžu od tohto ustanovenia odchyľovať.

3.

V dodávateľských zmluvách sa ustanovuje, že náklady za nakládku a prepravu z miesta zhromažďovania má znášať výrobca na základe osobitných dohôd podliehajúcich miestnym pravidlám alebo zvyklostiam platným pred predchádzajúcim hospodárskym rokom.

4.

V Dánsku, Grécku, Španielsku, Írsku, Portugalsku, Fínsku a vo Veľkej Británii, kde sa repa dodáva franko do závodu, sa však v dodávateľských zmluvách od výrobcov vyžaduje, aby sa prispeli na náklady za nakládku a prepravu, čo sa v zmluve určí v percentách alebo vo výške sumy.

BOD VI

1.

V dodávateľských zmluvách sa ustanovujú miesta príjmu repy.

2.

Ak predajcovia a výrobcovia už podpísali dodávateľskú zmluvu za predchádzajúci hospodársky rok, dohodnuté miesta príjmu zostávajú v platnosti. Dohody v rámci odvetvia sa môžu od tohto ustanovenia odchyľovať.

BOD VII

1.

V dodávateľských zmluvách sa ustanovuje, že obsah cukru sa určuje polarimetrickou metódou. Pri príjme sa odoberá vzorka cukrovej repy.

2.

Dodody v rámci odvetvia môžu ustanovovať odber vzoriek v inej fáze. V takých prípadoch sa v dodávateľskej zmluve ustanovuje korekcia na vyrovnanie akéhokoľvek úbytku cukornatosti medzi príjmom repy a odberom vzorky.

BOD VIII

V dodávateľských zmluvách sa ustanovuje hrubá hmotnosť, tara a obsah cukru, ktoré sa určujú jedným z nasledujúcich postupov:

a)

výrobca v súčinnosti s obchodnou organizáciou pestovateľov repy, ak sa tak ustanovuje v dohode v rámci odvetvia;

b)

stanoví ich výrobca pod dohľadom obchodnej organizácie pestovateľov repy;

c)

stanoví ich výrobca pod dohľadom odborníka uznávaného príslušným členským štátom, pričom náklady znáša predajca.

BOD IX

1.

V dodávateľských zmluvách sa vyžaduje, aby výrobcovia pre celé množstvo dodanej repy splnili jednu alebo viac z týchto podmienok:

a)

bezplatné vrátenie čerstvých rezkov z tonáže doručenej repy predajcovi, franko zo závodu;

b)

bezplatné vrátenie časti rezkov, lisovaných, sušených alebo sušených a vyextrahovaných predajcovi, franko zo závodu;

c)

vrátenie lisovaných alebo sušených rezkov predajcovi, franko zo závodu; v tomto prípade môže výrobca žiadať od predajcu úhradu nákladov na lisovanie alebo sušenie;

d)

zaplatenie kompenzácie predajcovi, ktorá zohľadní možnosti predaja príslušných rezkov.

Pokiaľ sa s časťami z celkovo dodaného množstva repy nakladá rozdielne, v dodávateľskej zmluve sa uloží viac ako jeden zo záväzkov ustanovených v prvom pododseku.

2.

V dohodách v rámci odvetvia sa môže ustanoviť dodanie rezkov v inej fáze ako uvádza odsek 1 písm. a), b) a c).

BOD X

1.

V dodávateľských zmluvách sa stanovujú časové termíny na úhradu všetkých záloh a platieb za nákup repy.

2.

Časové termíny uvedené v odseku 1 sú rovnaké ako termíny, ktoré platili počas predchádzajúceho hospodárskeho roku. Dohody v rámci odvetvia sa môžu od tohto ustanovenia odchyľovať.

BOD XI

Ak sa v dodávateľských zmluvách uvádzajú pravidlá týkajúce sa otázok uvedených v tejto prílohe alebo ak obsahujú ustanovenia upravujúce iné otázky, ustanovenia a účinky dodávateľských zmlúv nesmú byť v rozpore s touto prílohou.

BOD XII

1.

Dohody v rámci odvetvia opísané v článku 2 ods. 11 písm. b) obsahujú rozhodovacie doložky.

2.

Ak dohody v rámci odvetvia v Spoločenstve alebo na regionálnej či miestnej úrovni stanovujú pravidlá týkajúce sa otázok uvedených v tomto nariadení alebo ak obsahujú ustanovenia upravujúce iné otázky, ustanovenia a účinky týchto dohôd nesmú byť v rozpore v touto prílohou.

3.

Dohody uvedené v odseku 2 stanovujú najmä:

a)

pravidlá, podľa ktorých sa medzi predajcov rozdelia množstvá repy na výrobu cukru v rámci kvótových obmedzení, o ktorých nákupe výrobca rozhoduje ešte pred vysiatím;

b)

pravidlá rozdeľovania ako sa uvádza v bode III ods. 4;

c)

prevodnú stupnicu podľa bodu III ods. 2;

d)

pravidlá výberu a zásobovania semenami odrôd repy, ktorá sa má dopestovať;

e)

minimálnu cukornatosť repy, ktorá sa má dodať;

f)

požiadavku na poradu výrobcu so zástupcami predajcov pred stanovením termínu začatia dodávania repy;

g)

vyplácanie prémií predajcom za včasné alebo neskoré dodávky;

h)

podrobnosti o:

(i)

časti rezkov ako sa uvádza v bode IX ods. 1 písm. b),

(ii)

nákladoch ako sa uvádza v bode IX ods. 1 písm. c),

(iii)

kompenzácii ako sa uvádza v bode IX ods. 1 písm. d);

i)

odvoz rezkov zo strany predajcu;

j)

bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1, pravidlá o tom, ako sa má prípadný rozdiel medzi referenčnou cenou a skutočnou predajnou cenou cukru rozdeliť medzi výrobcu a predajcov.

BOD XIII

Ak nie je uzavretá dohoda v rámci odvetvia, čo sa týka toho, ako by sa množstvá repy určenej na výrobu cukru v rámci kvótových obmedzení, ktoré sa výrobca ponúka nakúpiť pred vysiatím, mali rozdeliť medzi predajcov, príslušný členský štát môže stanoviť vlastné pravidlá týkajúce sa uvedeného rozdelenia.

Uvedenými pravidlami sa tradičným predajcom repy, ktorí predávajú družstvám, môžu tiež udeliť iné dodávateľské práva ako tie, ktoré by mali ako členovia týchto družstiev.


PRÍLOHA III

VNÚTROŠTÁTNE A REGIONÁLNE KVÓTY

(v tonách)

Členské štáty alebo regióny

(1)

Cukor

(2)

Izoglukóza

(3)

Inulínový sirup

(4)

Belgicko

819 812

71 592

215 247

Česká republika

454 862

Dánsko

420 746

Nemecko

3 416 896

35 389

Grécko

317 502

12 893

Španielsko

996 961

82 579

Francúzsko

3 288 747

19 846

24 521

francúzske zámorské departementy

480 245

Írsko

199 260

Taliansko

1 557 443

20 302

Lotyšsko

66 505

Litva

103 010

Maďarsko

401 684

137 627

Holandsko

864 560

9 099

80 950

Rakúsko

387 326

Poľsko

1 671 926

26 781

Portugalsko

69 718

9 917

Autonómna oblasť Azorských ostrovov

9 953

Slovensko

207 432

42 547

Slovinsko

52 973

Fínsko

146 087

11 872

Švédsko

368 262

Veľká Británia

1 138 627

27 237

Spolu

17 440 537

507 680

320 718


PRÍLOHA IV

BOD I

DODATOČNÉ KVÓTY NA CUKOR

(v tonách)

Členské štáty

Dodatočná kvóta

Belgicko

62 489

Česká republika

20 070

Dánsko

31 720

Nemecko

238 560

Grécko

10 000

Španielsko

10 000

Francúzsko (pevninské)

351 695

Írsko

10 000

Taliansko

10 000

Lotyšsko

10 000

Litva

8 985

Maďarsko

10 000

Holandsko

66 875

Rakúsko

18 486

Poľsko

100 551

Portugalsko (pevninské)

10 000

Slovensko

10 000

Slovinsko

10 000

Fínsko

10 000

Švédsko

17 722

Veľká Británia

82 847

Spolu

1 100 000

BOD II

DOPLNKOVÉ KVÓTY NA IZOGLUKÓZU

(v tonách)

Členské štáty

Doplnková kvóta

Taliansko

60 000

Litva

8 000

Švédsko

35 000


PRÍLOHA V

PODROBNÉ PRAVIDLÁ PRENOSU KVÓT NA CUKOR ALEBO IZOGLUKÓZU

BOD I

Na účely tejto prílohy:

a)

„zlúčenie podnikov“ je zlúčenie dvoch alebo viacerých podnikov do jedného;

b)

„prevod podniku“ je prevod majetku podniku s pridelenou kvótou na jeden alebo viaceré podniky alebo jeho pohltenie jedným alebo viacerými podnikmi;

c)

„prevod závodu“ je prevod vlastníctva technickej jednotky vrátane všetkých zariadení potrebných na výrobu daného výrobku do jedného alebo viacerých podnikov, čoho výsledkom je čiastočné alebo úplné pohltenie výroby podniku, ktorého sa prevod týka;

d)

„prenájom závodu“ je nájomná zmluva na technickú jednotku vrátane všetkých zariadení potrebných na výrobu cukru uzatvorená na obdobie najmenej troch za sebou nasledujúcich hospodárskych rokov, pričom strany súhlasia, že ju neukončia pred koncom tretieho hospodárskeho roku; ide o zmluvu, ktorá sa uzatvára s podnikom zriadeným v tom istom členskom štáte ako je daný závod, ak sa po nadobudnutí účinnosti nájomnej zmluvy môže podnik, ktorý si závod prenajal, z hľadiska celej jeho výroby považovať za podnik vyrábajúci výlučne cukor.

BOD II

1.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, v prípade zlúčenia alebo prevodu cukrovarníckych podnikov alebo prevodu cukrovarníckych závodov sa kvóta upraví takto:

a)

v prípade zlúčenia cukrovarníckych podnikov členské štáty pridelia podniku, ktorý vznikol zlúčením, kvótu rovnajúcu sa súčtu kvót pridelených príslušným cukrovarníckym podnikom pred zlúčením;

b)

v prípade prevodu cukrovarníckeho podniku členský štát pridelí kvótu na výrobu cukru prevedeného podniku prevádzajúcemu podniku alebo, ak existuje viac ako jeden prevádzajúci podnik, prerozdelí sa kvóta úmerne k výrobe cukru, ktorú každý z podnikov pohltil;

c)

v prípade prevodu cukrovarníckeho závodu členský štát zníži kvótu podniku, ktorý vlastníctvo závodu prevádza, a zvýši kvótu cukrovarníckemu podniku alebo podnikom kupujúcim daný závod v pomere pohltenej výroby.

2.

Ak pestovatelia cukrovej repy alebo trstiny, ktorí sú priamo ovplyvnení niektorou z operácií uvedených v odseku 1, výslovne prejavia vôľu dodávať svoju repu či trstinu cukrovarníckemu podniku, ktorý nie je stranou zúčastnenou na uvedených operáciách, členský štát môže vykonať prídel na základe produkcie pohltenej podnikom, ktorý títo pestovatelia zamýšľajú svojou repu či trstinou zásobovať.

3.

V prípade ukončenia činnosti:

a)

cukrovarníckeho podniku,

b)

jedného alebo viacerých závodov cukrovarníckeho podniku,

za iných podmienok, ako sa uvádza v odseku 1, môže členský štát prideliť časť kvót, ktorých sa ukončenie týka, jednému alebo viacerým cukrovarníckym podnikom.

Aj v prípade uvedenom v písmene b) predchádzajúceho pododseku, ak niektorí z príslušných producentov výslovne prejavia vôľu zásobovať svojou repou či trstinou daný cukrovarnícky podnik, členský štát môže prideliť príslušnú časť kvót repy či trstiny podniku, ktorý títo zamýšľajú repou či trstinou zásobovať.

4.

Ak dôjde k odchýlke uvedenej v článku 6 ods. 6, môže príslušný členský štát od pestovateľov repy a cukrovarníckych podnikov, ktorých sa odchýlka týka, vyžadovať, aby do svojich dohôd v rámci odvetvia zahrnuli osobitné doložky umožňujúce členskému štátu uplatňovať odseky 2 a 3 tohto bodu.

5.

V prípade prenájmu závodu, ktorý patrí cukrovarníckemu podniku, môže členský štát znížiť kvótu podniku, ktorý ponúka závod na prenajatie, a prideliť časť, o ktorú bola kvóta znížená, podniku, ktorý si závod prenajíma na výrobu cukru.

Ak sa prenájom ukončí počas obdobia troch hospodárskych rokov uvedených v bode I písm. d), členský štát zruší úpravu kvóty, ktorá bola vykonaná podľa prvého pododseku tohto odseku so spätnou platnosťou k dátumu, kedy prenájom nadobudol účinnosť. Ak sa však prenájom ukončí z dôvodu vyššej moci, členský štát nemá povinnosť úpravu zrušiť.

6.

Ak cukrovarnícky podnik nie je ďalej schopný plniť svoje záväzky vyplývajúce z právnych predpisov Spoločenstva voči príslušným producentom cukrovej repy alebo trstiny a ak túto situáciu potvrdí príslušný orgán príslušného členského štátu, môže tento orgán na jeden alebo viac hospodárskych rokov prideliť časť príslušných kvót jednému alebo pomerne prerozdeliť vzhľadom na absorbovanú produkciu medzi viac cukrovarníckych podnikov.

7.

Ak členský štát poskytne cukrovarníckemu podniku spracúvajúcemu cukrovú repu na etylalkohol záruky na cenu a odbyt, daný členský štát môže po dohode s príslušným podnikom a príslušnými pestovateľmi repy prideliť všetky kvóty na výrobu cukru alebo ich časť jednému alebo viacerým iným podnikom na jeden alebo viac hospodárskych rokov.

BOD III

V prípade zlúčenia alebo prevodu podniku alebo závodu vyrábajúceho izoglukózu môže členský štát prideliť kvóty určené na výrobu izoglukózy jednému alebo viacerým podnikom bez ohľadu na to, či majú výrobnú kvótu alebo nie.

BOD IV

Opatrenia prijaté podľa bodov II a III môžu nadobudnúť účinnosť iba pri splnení týchto podmienok:

a)

zohľadnili sa záujmy všetkých zainteresovaných strán;

b)

príslušný členský štát predpokladá, že tieto opatrenia zlepšia štruktúru sektorov produkujúcich repu, trstinu a cukor;

c)

opatrenia sa týkajú podnikov zriadených na rovnakom území, pre ktoré platí kvóta uvedená v prílohe III.

BOD V

Ak dôjde k zlúčeniu alebo prevodu medzi 1. októbrom a 30. aprílom nasledujúceho roku, opatrenia uvedené v bodoch II a III nadobudnú účinnosť v bežnom hospodárskom roku.

Ak dôjde k zlúčeniu alebo prevodu medzi 1. májom a 30. septembrom toho istého roku, opatrenia uvedené v bodoch II a III nadobúdajú účinnosť v nasledujúcom hospodárskom roku.

BOD VI

Ak sa uplatňuje článok 10 ods. 3, členské štáty pridelia upravené kvóty najneskôr do konca februára, aby sa mohli uplatňovať v nasledujúcom hospodárskom roku.

BOD VII

Ak sa uplatňujú body II a III, členské štáty informujú Komisiu o upravených kvótach najneskôr do 15 dní po uplynutí lehôt uvedených v bode V.


PRÍLOHA VI

ŠTÁTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 12

 

Barbados

 

Belize

 

Pobrežie Slonoviny

 

Konžská republika

 

Fidži

 

Guyana

 

India

 

Jamajka

 

Keňa

 

Madagaskar

 

Malawi

 

Maurícius

 

Mozambik

 

Svätý Krištof a Nevis – Anguilla

 

Surinam

 

Svazijsko

 

Tanzánia

 

Trinidad a Tobago

 

Uganda

 

Zambia

 

Zimbabwe


PRÍLOHA VII

SPRACOVANÉ VÝROBKY

Číselný znak KN

Opis

ex 0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

0403 10

Jogurt:

0403 10 51 až 0403 10 99

– –

Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao

0403 90

Ostatné:

0403 90 71 až 0403 90 99

– –

Ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

ex 0710

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená:

0710 40 00

Kukurica cukrová

ex 0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:

0711 90

Ostatná zelenina; zeleninové zmesi:

 

– –

Zelenina:

0711 90 30

Kukurica cukrová

1702 50 00

Chemicky čistá fruktóza

ex 1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao okrem výťažkov zo sladkého drievka podpoložky č. 1704 90 10

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

ex 1901

sladový výťažok; potravinové prípravky z múky hladkej, krúpov, múky hrubej, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1901 10 00

Prípravky na detskú výživu, v balení na predaj v malom

1901 20 00

Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905

1901 90

Ostatné:

 

– –

Ostatné:

1901 90 99

– – –

Ostatné

ex 1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioly, canneloni; kuskus, tiež pripravený:

1902 20

Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:

 

– –

Ostatné:

1902 20 91

– – –

Varené

1902 20 99

– – –

Ostatné

1902 30

Ostatné cestoviny

1902 40

Kuskus:

1902 40 90

– –

Ostatné

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky – corn flakes); obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky hladkej, krúpov a múky hrubej), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

ex 1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové cesto a podobné výrobky:

1905 10 00

Chrumkavý chlieb

1905 20

Medovník a podobné

1905 31

– –

Sladké sušienky

1905 32

– –

Wafle a oblátky:

1905 40

Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky:

1905 90

Ostatné:

 

– –

Ostatné:

1905 90 45

– – –

Sušienky

1905 90 55

– – –

Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené

1905 90 60

– – – –

S pridanými sladiacimi látkami

1905 90 90

– – – –

Ostatné

ex 2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej:

2001 90

Ostatné:

2001 90 30

– –

Kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

ex 2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako produkty položky 2006:

2004 10

Zemiaky:

 

– –

Ostatné:

2004 10 91

– – –

Vo forme múky hladkej, múky hrubej alebo vločiek

2004 90

Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

2004 90 10

– –

Kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

ex 2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006:

2005 20

Zemiaky:

2005 20 10

– –

Vo forme múky hladkej, múky hrubej alebo vločiek

2005 80 00

Kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

ex 2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; čakanka pražená a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich:

 

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe kávy:

 

– –

Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe kávy:

2101 12 98

– – –

Ostatné

 

Výťažky, esencie a koncentráty, z čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe čaju alebo maté:

 

– –

Prípravky:

2101 20 98

– – –

Ostatné

 

Čakanka pražená a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich:

 

– –

Čakanka pražená a ostatné pražené kávové náhradky:

2101 30 19

– – –

Ostatné

 

– –

Výťažky, esencie a koncentráty z praženej čakanky a z ostatných pražených kávových náhradiek:

2101 30 99

– – –

Ostatné

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao

ex 2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2106 90

Ostatné:

2106 90 10

– –

Syrové fondues

 

– –

Ostatné:

2106 90 92

– – – – –

Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

2106 90 98

– – – – –

Ostatné

2202

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009

2205

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami

ex 2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje:

2208 20

Destiláty z hroznového vína alebo z hroznových výliskov:

2208 50 91 až 2208 50 99

Borovička

2208 70

Likéry a kordialy

2208 90 41 až 2208 90 78

Ostatné liehové nápoje

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3302

Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých z týchto látok druhov používaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:

3302 10

Druhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle:

 

– –

Druhy používané v nápojovom priemysle:

 

– – –

Preparáty obsahujúce všetky ochucujúce činidlá charakterizujúce nápoj:

 

– – – – –

Ostatné (so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 0,5 %):

3302 10 29

Ostatné

ex Kapitola 38

Rôzne chemické výrobky:

3824 60

Sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44


28.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 58/32


NARIADENIE RADY (ES) č. 319/2006

z 20. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na tretí pododsek jej článku 37 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (3) ustanovuje dôležitú reformu organizácie spoločného trhu s cukrom. Opatrenia, ktoré sa zaviedli týmto nariadením, zahŕňajú podstatné zníženie inštitucionálnej podpory cien cukru Spoločenstva po fázach.

(2)

V dôsledku zníženia podpory trhu v sektore cukru by sa mala zvýšiť podpora príjmov poľnohospodárov. Celková výška platby by sa mala vyvíjať súbežne s postupným znižovaním podpôr trhu.

(3)

Neviazanie priamej podpory výrobcov a zavedenie režimu jednotnej platby predstavujú základné prvky v procese reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorej cieľom je prechod od politiky podpory cien a produkcie k politike podpory príjmov poľnohospodárov. Nariadenie (ES) č. 1782/2003 (4) zaviedlo tieto prvky pre rozličné poľnohospodárske produkty.

(4)

Ak sa majú splniť ciele reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, podpora pre pestovateľov cukrovej repy, trstiny a čakanky, ktoré sa používajú na výrobu cukru alebo inulínového sirupu by sa nemala viazať a mala by sa zahrnúť do režimu jednotnej platby.

(5)

Na základe toho by sa mali prispôsobiť pravidlá pre režimy priamej podpory ustanovené v nariadení (ES) č. 1782/2003.

(6)

Na zmiernenie účinkov reštrukturalizačného procesu v členských štátoch, ktoré poskytovali reštrukturalizačnú pomoc ustanovenú v nariadení Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (5) pre najmenej 50 % kvóty stanovenej v nariadení (ES) č. 318/2006 by sa pestovateľom cukrovej repy a trstiny mala poskytovať pomoc najviac päť po sebe nasledujúcich rokov.

(7)

Výška individuálnej podpory príjmov by sa mala vypočítať na základe podpory, ktorú poľnohospodár čerpal v rámci spoločnej organizácie trhu v sektore cukru počas jedného alebo viacerých hospodárskych rokov, ktoré určia členské štáty.

(8)

S cieľom zabezpečiť primerané uplatňovanie režimu podpory a z dôvodov kontroly rozpočtu by sa malo zaviesť ustanovenie, na základe ktorého celková podpora príjmov neprekročí vnútroštátne limity vypočítané na základe historického referenčného roku, ktoré počas prvých štyroch rokov zohľadnia dodatočné sumy vyplývajúce z odvodených cien.

(9)

Pestovatelia cukrovej repy a čakanky v nových členských štátoch od pristúpenia využívajú podporu cien v rámci nariadenia (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (6). Platba za cukor ani zložky cukru a čakanky by preto v režime jednotnej platby nemali podliehať uplatňovaniu režimu prírastkov ustanoveného v článku 143a nariadenia (ES) č. 1782/2003 Z rovnakých dôvodov by členské štáty, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu, mali mať navyše možnosť poskytovať podporu vyplývajúcu z cukrovej reformy vo forme osobitnej priamej platby nespadajúcej do tohto režimu.

(10)

S cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie režimu jednotnej platby v nových členských štátoch by sa mali zaviesť ustanovenia týkajúce sa osobitných problémov vyplývajúcich z prechodu z režimu jednotnej platby na plochu na režim jednotnej platby.

(11)

Členské štáty, ktoré sa rozhodli alebo sa rozhodnú pre uplatňovanie režimu jednotnej platby až od 1. januára 2007, by v roku 2006 mali mať možnosť poskytnúť podporu príjmov pestovateľom cukrovej repy, trstiny a čakanky, ktoré sa v roku 2006 použijú pri výrobe cukru a inulínového sirupu, vo forme platby založenej na oznámenom počte hektárov cukrovej repy, trstiny alebo čakanky. S ohľadom na výpočet zložky cukrovej repy a čakanky v režime jednotnej platby, členské štáty by mali mať možnosť určiť hospodárske roky, ktoré sa budú považovať za reprezentatívne.

(12)

S cieľom vyriešiť prípadné problémy, ktoré vzniknú v súvislosti s prechodom od súčasného režimu na režim jednotnej platby, je vhodné splnomocniť Komisiu, aby prijala príslušné prechodné predpisy zmenou a doplnením článku 155 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(13)

S cieľom vyčleniť určité novozavedené platby ako priame platby by sa mala upraviť príloha I k nariadeniu (ES) č. 1782/2003.

(14)

S cieľom zohľadniť výšku podpory príjmov ustanovenú so zreteľom na platbu na cukor by sa mali upraviť vnútroštátne stropy ustanovené v prílohách II, VIII a VIIIa k nariadeniu (ES) č. 1782/2003.

(15)

Pri vykonávaní pomoci pre energetické plodiny sa zaznamenali problémy. Článok 90 nariadenia (ES) č. 1782/2003 by sa mal preto upraviť.

(16)

Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1782/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1)

V článku 33 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

ak sa im poskytla platba počas referenčného obdobia uvedeného v článku 38 v rámci aspoň jedného z režimov podpory uvedeného v prílohe VI alebo v prípade olivového oleja počas hospodárskych rokov uvedených v druhom pododseku článku 37 ods. 1 alebo v prípade cukrovej repy, trstiny a čakanky, ak využívali podporu trhu počas reprezentatívneho obdobia uvedeného v bode K prílohy VII.“

;

2)

V článku 37 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pre cukrovú repu, trstinu a čakanku, ktoré sa používajú na výrobu inulínového sirupu, sa referenčná suma vypočíta a upraví v súlade s bodom K prílohy VII.“

;

3)

Článok 40 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak bolo prípadom vyššej moci alebo mimoriadnymi okolnosťami ovplyvnené celé referenčné obdobie, členský štát vypočíta referenčnú sumu na základe obdobia rokov 1997 až 1999 alebo v prípade cukrovej repy, trstiny a čakanky na základe najbližšieho hospodárskeho roka, ktorý predchádzal reprezentatívnemu obdobiu zvolenému v súlade s bodom K prílohy VII. V tomto prípade sa odsek 1 uplatňuje obdobne.“

;

4)

Článoku 41 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade čakanky a s ohľadom na najnovšie dostupné údaje, ktoré o nej do 31. marca 2006 poskytnú členské štáty, môže Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 144 ods. 2 znovu prideliť vnútroštátne sumy uvedené v bode K ods. 2 prílohy VII a zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť vnútroštátne stropy uvedené v prílohe VIII bez zmeny celkových súm, resp. stropov.“

;

b)

za odsek 1 sa vkladá tento odsek:

„1a.   Ak boli určité množstvá cukru podliehajúce kvótam a inulínového sirupu podlehajúceho kvótam vyrobené v členskom štáte z cukrovej repy, trstiny alebo čakanky vypestovanej v inom členskom štáte počas akéhokoľvek z hospodárskych rokov 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 alebo 2005/2006, upravia sa stropy stanovené v bode K prílohy VII a vnútroštátne stropy stanovené v prílohách VIII a VIIIa dotknutého členského štátu tak, že sa množstvá zodpovedajúce príslušnémým množstvám z vnútroštátnych stropov členského štátu, v ktorom bol cukor alebo inulínový sirup vyrobený, prevedú na ten členský štát, v ktorom boli príslušné množstvá cukrovej repy, trstiny alebo čakanky vypestované.

Dotknuté členské štáty informujú Komisiu do 31. marca 2006 o príslušných množstvách.

Komisia rozhodne o prevode v súlade s postupom uvedeným v článku 144 ods. 2.“

;

5)

V článku 43 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

v prípade pomoci pre zemiakový šrot, sušené krmivá, osivo, olivové háje a tabak uvedenej v prílohe VII počet hektárov, na ktorých produkciu sa v referenčnom období poskytla podpora, vypočítaný v bodoch B, D, F, H, I prílohy VII a v prípade cukrovej repy, trstiny a čakanky počet hektárov, vypočítaný v súlade s odsekom 4 bodu K uvedenej prílohy;“

;

6)

V článku 63 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„V súvislosti so zahrnutím zložky platieb na cukrovú repu, trstinu a čakanku do režimu jednotnej platby sa však členské štáty môžu do 30. apríla 2006 rozhodnúť pre uplatňovanie výnimky ustanovenej v prvom pododseku.“

;

7)

V článku 71a sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Každý nový členský štát uplatňujúci režim jednotnej platby, môže ustanoviť, že okrem podmienok pre poskytnutie podpory nárokovateľnosti uvedených v článku 44 ods. 2 sa ‚hektárom, na ktorý možno poskytnúť podporu,’ rozumie akákoľvek poľnohospodárska plocha poľnohospodárskeho podniku, ktorá sa k 30. júnu 2003 udržiavala v dobrých poľnohospodárskych podmienkach bez ohľadu na to, či sa na nej v tomto čase hospodárilo alebo nie.

Akýkoľvek nový členský štát uplatňujúci režim jednotnej platby, môže tiež ustanoviť, že minimálna veľkosť plochy na poľnohospodársky podnik, na ktorú možno poskytnúť podporu, pre ktorú bude stanovený platobný nárok a ktorej budú poskytnuté platby, je minimálna veľkosť plochy poľnohospodárskeho podniku, na ktorú možno poskytnúť podporu stanovená v súlade s druhým pododsekom článku 143b ods. 5.“

;

8)

Článok 71c sa nahrádza takto:

„Článok 71c

Strop

Vnútroštátnymi stropmi pre nové členské štáty sú hodnoty uvedené v prílohe VIIIa. S výnimkou zložiek sušených krmív, cukru a čakanky sa stropy vypočítajú tak, že sa zohľadní harmonogram prírastkov ustanovený v článku 143a, a preto ich nie je potrebné znížiť.

Článok 41 ods. 1a sa uplatňuje obdobne.“

;

9)

Článok 71d ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Každý nový členský štát uskutoční lineárne percentuálne zníženie svojho vnútroštátneho stropu s cieľom vytvoriť vnútroštátnu rezervu. Toto zníženie nepresiahne 3 % bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 71b ods. 3. Môže však prekročiť 3 %, ak sa na uplatňovanie ods. 3 tohto článku vyžaduje väčšie zníženie.“

;

10)

V článku 71d ods. 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„6.   Okrem prípadu prevodu na základe platného alebo predpokladaného dedičstva a uplatnenia odseku 3 a odchylne od článku 46 sa nároky stanovené na základe štátnej rezervy neprevádzajú počas obdobia piatich rokov, ktoré začne plynúť od ich pridelenia.“

;

11)

V článku 71d sa dopĺňa tento odsek:

„7   Nové členské štáty môžu na základe objektívnych kritérií a spôsobom, ktorým sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi a zabráni narušeniu trhu a hospodárskej súťaže, použiť štátnu rezervu na účely vytvorenia referenčných súm pre poľnohospodárov v oblastiach podliehajúcich reštrukturalizačným a/alebo rozvojovým programom, ktoré súvisia s niektorou formou verejnej intervencie s cieľom zabrániť tomu, aby sa pôda nevyužívala a/alebo s cieľom kompenzovať osobitné nevýhody, ktoré majú poľnohospodári v daných oblastiach.“

;

12)

V článku 71e ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Po uplatnení režimu jednotnej platby sa však nové členské štáty môžu považovať za jediný región.“

;

13)

V hlave III kapitole VI sa dopĺňa tento článok:

„Článok 71m

Poľnohospodári bez hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu

Odchylne od článkov 36 a 44 ods. 2 poľnohospodár, ktorému boli poskytnuté platby uvedené v článku 47 alebo ktorý vykonáva činnosť v sektore uvedenom v článku 47 a dostáva platobné nároky v súlade s článkom 71d na ktoré ale nemá hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, v zmysle článku 44 ods. 2 v prvom roku vykonávania režimu jednotnej platby, by mal členský štát udeliť výnimku od povinnosti uvádzať počet hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, pod podmienkou, že naďalej vykonáva aspoň 50 % poľnohospodárskej činnosti, ktorú vykonával pred prechodom na režim jednotnej platby a ktorá je vyjadrená v dobytčích jednotkách (LU).

V prípade prevodu platobných nárokov môže nadobúdateľ využiť túto výnimku len vtedy, ak sa prevádzajú všetky platobné nároky podliehajúce tejto výnimke.“

;

14)

Prvý pododsek článku 90 sa nahrádza takto:

„Pomoc sa poskytuje len na plochy, na ktorých produkciu sa vzťahuje zmluva medzi poľnohospodárom a spracovateľským priemyslom alebo zmluva medzi poľnohospodárom a zberačom okrem prípadu, keď sa spracovaniu venuje sám poľnohospodár v poľnohospodárskom podniku.“

;

15)

Do hlavy IV sa vkladajú tieto kapitoly:

„KAPITOLA 10e

PLATBA NA CUKOR

Článok 110p

Prechodná platba na cukor

1.   V prípade uplatňovania článku 71 môžu byť poľnohospodári oprávnení na prechodnú platbu na cukor na rok 2006. Tá sa poskytuje v rámci limitov súm stanovených v bode K prílohy VII.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 71 ods. 2, výšku prechodnej platby na cukor na poľnohospodára by mali určiť členské štáty na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, ako napríklad:

množstiev cukrovej repy, trstiny alebo čakanky, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o dodávke uzatvorené v súlade s článkom 19 nariadenia (ES) č. 1260/2001,

množstiev cukru alebo inulínového sirupu vyrobené v súlade s nariadením (ES) č. 1260/2001,

priemerného počtu hektárov vysadených cukrovou repou, trstinou alebo čakankou, ktoré sa použili na výrobu cukru alebo inulínového sirupu a na ktoré sa vzťahujú zmluvy o dodávke uzatvorené podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 1260/2001

a na reprezentatívne obdobie, ktoré môže byť pre každý výrobok odlišné, jedného alebo viacerých hospodárskych rokov 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007 ktoré majú členské štáty určiť do 30. apríla 2006.

Avšak, ak reprezentatívne obdobie zahŕňa hospodársky rok 2006/2007, tento hospodársky rok sa nahrádza hospodárskym rokom 2005/2006 pre poľnohospodárov, ktorých sa dotklo vzdanie sa kvóty v hospodárskom roku 2006/2007 tak, ako je ustanovené v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (7),

V prípade, že sa zvolí hospodársky rok 2006/2007, odkazy na článok 19 nariadenia (ES) č. 1260/2001 uvedené v prvom pododseku sa nahradia odkazmi na článok 6 nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (8).

3.   Články 143a a 143c sa nevzťahujú na prechodnú platbu za cukor.

KAPITOLA 10f

POMOC SPOLOČENSTVA PRE PESTOVATEĽOV CUKROVEJ REPY A TRSTINY

Článok 110q

Rozsah pôsobnosti

1.   V členských štátoch, ktoré poskytli reštrukturalizačnú pomoc ustanovenú v článku 3 nariadenia (ES) č. 320/2006 pre najmenej 50 % kvóty na cukor stanovenej v prílohe III nariadenia (ES) č. 318/2006, sa pomoc Spoločenstva poskytuje pestovateľom cukrovej repy a trstiny.

2.   Pomoc sa poskytuje najviac počas piatich po sebe nasledujúcich rokov od hospodárskeho roku, v ktorom bola dosiahnutá 50 % hranica uvedená v odseku 1, ale najdlhšie do hospodárskeho roku 2013/2014.

Článok 110r

Podmienky pre poskytnutie pomoci

Táto pomoc sa poskytuje na množstvo cukru podliehajúceho kvóte získaného z cukrovej repy alebo trstiny dodanej podľa zmlúv uzatvorených v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 318/2006.

Článok 110s

Výška pomoci

Pomoc sa vyjadruje na tonu bieleho cukru štandardnej kvality. Výška pomoci sa rovná polovici sumy získanej vydelením sumy stropu, ktorá je uvedená v odseku 2 písmena K prílohy VII pre dotknutý členský štát v príslušnom roku, celkovou kvótou na cukor a inulínový sirup, ktorá je stanovená v prílohe III nariadenia (ES) č. 318/2006.

16)

V článku 143b ods. 3 sa posledná zarážka nahrádza takto:

„–

upravenú použitím príslušného percentuálneho podielu uvedeného v článku 143a pre postupné zavedenie priamych platieb okrem súm dostupných v súlade s odsekom 2 písmena K prílohy VII alebo v súlade s rozdielom medzi týmito sumami a sumami, ktoré a aktuálne uplatňujú tak, ako je uvedené v článku 143ba ods. 4.“

;

17)

Za článok 143b sa vkladá tento článok:

„Článok 143ba

Osobitná platba na cukor

1.   Odchylne od článku 143b nové členské štáty, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby, môžu do 30. apríla 2006 rozhodnúť o poskytnutí osobitnej platby na cukor oprávneným poľnohospodárom podľa režimu jednotnej platby na roky 2006, 2007 a 2008. Tá sa poskytuje sa na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, ako napríklad:

množstiev cukrovej repy, trstiny alebo čakanky, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o dodávke uzatvorené v súlade s článkom 19 nariadenia (ES) č. 1260/2001,

množstiev cukru alebo inulínového sirupu vyrobené v súlade s nariadením (ES) č. 1260/2001,

priemerného počtu hektárov vysadených cukrovou repou, trstinou alebo čakankou, ktoré sa použili na výrobu cukru alebo inulínového sirupu a na ktoré sa vzťahujú zmluvy o dodávke uzatvorené podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 1260/2001

a na reprezentatívne obdobie, ktoré môže byť pre každý výrobok odlišné, jedného alebo viacerých hospodárskych rokov 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007, ktoré majú členské štáty určiť do 30. apríla 2006.

Avšak, ak reprezentatívne obdobie zahŕňa hospodársky rok 2006/2007, tento hospodársky rok sa nahrádza hospodárskym rokom 2005/2006 pre poľnohospodárov, ktorých sa dotklo vzdanie sa kvóty v hospodárskom roku 2006/2007 tak, ako je ustanovené v článku 3 nariadenia (ES) č. 320/2006.

V prípade, že sa vyberie hospodársky rok 2006/2007, odkazy na článok 19 nariadenia (ES) č. 1260/2001 uvedené v prvom pododseku sa nahradia odkazmi na článok 6 nariadenia (ES) č. 318/2006.

2.   Osobitná platba na cukor by sa mala poskytnúť v rámci limitov stropov stanovených v písmene K prílohy VII.

3.   Odchylne od odseku 2 môže každý nový dotknutý členský štát do 31. marca 2006 rozhodnúť na základe objektívnych kritérií o uplatnení nižšieho stropu na osobitnú platbu na cukor, ako je uvedený v bode K prílohy VII.

4.   Prostriedky sprístupnené na poskytovanie osobitnej platby na cukor v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 sa nezahrnú do celkovej ročnej sumy uvedenej v článku 143b ods. 3. V prípade uplatnenia odseku 3 tohto článku sa rozdiel medzi stropom uvedeným v písmene K prílohy VII a aktuálne uplatňovaným stropom zahrnie do celkovej ročnej sumy uvedenej v článku 143b ods. 3.

5.   Články 143a a 143c sa neuplatňujú na osobitnú platbu na cukor.“

18)

V článku 145 sa za písmeno da) vkladá toto písmeno:

„db)

podrobné pravidlá súvisiace so zahrnutím podpory pre cukrovú repu, trstinu a čakanku do režimu jednotnej platby a súvisiace s platbami uvedenými v kapitolách 10e a 10f.“

;

19)

Článok 155 sa nahrádza takto:

„Článok 155

Iné prechodné pravidlá

Ďalšie opatrenia potrebné na uľahčenie prechodu od režimu ustanoveného v nariadeniach uvedených v článkoch 152 a 153 a v nariadení (ES) č. 1260/2001 k režimu ustanoveným v tomto nariadení, najmä tým, ktoré súvisia s uplatňovaním článkov 4 a 5 a prílohy k nariadeniu (ES) č. 1259/1999 a článku 6 nariadenia (ES) č. 1251/1999 a od ustanovení, ktoré súvisia s plánmi zlepšenia ustanovenými v nariadení (EHS) č. 1035/72, k ustanoveniam uvedeným v článkoch 83 až 87 tohto nariadenia sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 144 ods. 2 tohto nariadenia. Nariadenia a články uvedené v článkoch 152 a 153 sa naďalej uplatňujú na účel stanovenia referenčných súm uvedených v prílohe VII.“

;

20)

Prílohy sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. februára 2006.

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Stanovisko z 19. januára 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 26. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Pozrite stranu 1 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2183/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 56).

(5)  Pozrite stranu 42 tohto úradného vestníka.

(6)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(7)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42.

(8)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.“


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa menia a dopĺňajú takto:

1)

V prílohe I sa za riadok s chmeľom vkladajú tieto riadky:

„cukrová repa, trstina a čakanka, ktoré sa používajú na výrobu cukru alebo inulínového sirupu

Hlava IV kapitola 10e tohto nariadenia (*****)

Hlava IVa článok 143ba tohto nariadenia

Neviazané platby

Cukrová repa a trstina, ktoré sa používajú na výrobu cukru

Hlava IV kapitola 10f tohto nariadenia

Podpora produkcie“

2)

Príloha II sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

Vnútroštátne stropy uvedené v článku 12 ods. 2

(v miliónoch EUR)

Členský štát

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgicko

4,7

6,4

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

Dánsko

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Nemecko

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Grécko

45,4

61,1

76,4

76,5

76,6

76,6

76,6

76,6

Španielsko

56,9

77,3

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

Francúzsko

51,4

68,7

85,9

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Írsko

15,3

20,5

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Taliansko

62,3

84,5

106,4

106,8

106,9

106,9

106,9

106,9

Luxembursko

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Holandsko

6,8

9,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Rakúsko

12,4

17,1

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Portugalsko

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Fínsko

8,0

10,9

13,7

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Švédsko

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Veľká Británia

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5“

3)

V prílohe VI sa dopĺňa tento riadok:

„Cukrová repa, trstina a čakanka, ktoré sa používajú na výrobu cukru a inulínového sirupu

Nariadenie (ES) č. 1260/2001

Podpora trhu pre pestovateľov cukrovej repy, trstiny alebo čakanky, ktoré sa používajú na výrobu cukru alebo inulínového sirupu“

4)

V prílohe VII sa dopĺňa tento bod:

„K.

Cukrová repa, trstina a čakanka

1.

Členské štáty určia sumu, ktorá sa zahrnie do referenčnej sumy pre každého poľnohospodára na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, ako napríklad:

množstiev cukrovej repy, trstiny alebo čakanky, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o dodávkach uzatvorené podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 1260/2001,

množstiev cukrovej repy alebo inulínového syrupu vyrobeného v súlade s nariadením (ES) č. 1260/2001,

priemerného počtu hektárov vysadených cukrovou repou, trstinou alebo čakankou, ktoré sa používajú na výrobu cukru alebo inulínového sirupu a na ktoré sa vzťahujú zmluvy o dodávkach uzatvorené podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 1260/2001

na reprezentatívne obdobie, ktoré môže byť pre každý výrobok odlišné, jedného alebo viacerých hospodárskych rokov od hospodárskeho roka 2000/2001, v prípade nových členských štátov od hospodárskeho roka 2004/2005 po hospodársky rok 2006/2007, ktoré majú členské štáty určiť do 30. apríla 2006.

Ak však reprezentatívne obdobie zahŕňa hospodársky rok 2006/2007, tento hospodársky rok sa nahrádza hospodárskym rokom 2005/2006 v prípade poľnohospodárov, ktorých sa dotklo vzdanie sa kvóty v hospodárskom roku 2006/2007 tak, ako je ustanovené v článku 3 nariadenia (ES) č. 320/2006.

Pokiaľ ide o hospodárske roky 2000/2001 a 2006/2007, odkazy na článok 19 nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa nahrádzajú odkazmi na článok 37 nariadenia (ES) č. 2038/1999 (1) a článok 6 nariadenia (ES) č. 318/2006.

2.

Ak súčet súm určených v súlade s odsekom 1 prekročí v členskom štáte strop vyjadrený v tisíckach EUR tak, ako je uvedené v tabuľke 1, suma na jednotlivého poľnohospodára sa úmerne zníži.

Tabuľka 1

Stropy súm, ktoré sa zahrnú do referenčnej sumy pre poľnohospodárov

(v tis. EUR)

Členský štát

2006

2007

2008

2009 a nasledujúce

Belgicko

48 594

62 454

76 315

83 729

Česká republika

27 851

34 319

40 786

44 245

Dánsko

19 314

25 296

31 278

34 478

Nemecko

154 799

203 380

251 960

277 946

Grécko

17 941

22 455

26 969

29 384

Španielsko

60 272

74 447

88 621

96 203

Francúzsko

151 163

198 075

244 987

270 081

Maďarsko

25 435

31 146

36 857

39 912

Írsko

11 259

14 092

16 925

18 441

Taliansko

79 862

102 006

124 149

135 994

Lotyšsko

4 219

5 164

6 110

6 616

Litva

6 547

8 012

9 476

10 260

Holandsko

42 032

54 648

67 265

74 013

Rakúsko

18 931

24 438

29 945

32 891

Poľsko

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugalsko

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovensko

11 813

14 762

17 712

19 289

Slovinsko

2 993

3 746

4 500

4 902

Fínsko

8 255

10 332

12 409

13 520

Švédsko

20 809

26 045

31 281

34 082

Veľká Británia

64 340

80 528

96 717

105 376

3.

Odchylne od odseku 2, ak v prípade Fínska, Írska, Portugalska, Španielska a Veľkej Británie súčet súm určených v súlade s odsekom 1 presiahne strop stanovený pre dotknutý členský štát v tabuľke 1 a tabuľke 2, suma na jednotlivého poľnohospodára sa úmerne zníži.

Tabuľka 2

Dodatočné ročné sumy, ktoré sa zahrnú do referenčných súm pre poľnohospodárov počas štyroch rokov v období rokov 2006 – 2009

(v tis. EUR)

Členský štát

Dodatočné ročné sumy

Španielsko

10 123

Írsko

1 747

Portugalsko

611

Fínsko

1 281

Veľká Británia

9 985

Avšak členské štáty uvedené v prvom pododseku môžu zadržať až do výšky 90 % zo sumy stanovenej v tabuľke 2 v prvom pododseku a použiť takto vzniknuté sumy v súlade s článkom 69. V takomto prípade sa odchýlka uvedená v prvom pododseku neuplatňuje.

4.

Každý členský štát vypočíta počet hektárov uvedených v článku 43 ods. 2 písm. a) úmerne sume určenej v súlade s odsekom 1 a v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, ktoré boli na tento účel stanovené alebo na základe počtu hektárov cukrovej repy, trstiny a čakanky priznaných poľnohospodármi počas reprezentatívneho obdobia stanoveného v súlade s odsekom 1.

5)

Príloha VIII sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VIII

Vnútroštátne stropy uvedené v článku 41

(v tis. EUR)

Členský štát

2005

2006

2007

2008

2009

2010 a nasledujúce

Belgicko

411 053

579 167

592 507

606 368

613 782

613 782

Dánsko

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Nemecko

5 148 003

5 647 000

5 695 380

5 743 960

5 769 946

5 773 946

Grécko

838 289

1 719 230

1 745 744

1 750 258

1 752 673

1 790 673

Španielsko

3 266 092

4 135 458

4 347 633

4 361 807

4 369 389

4 371 266

Francúzsko

7 199 000

7 382 163

8 289 075

8 335 987

8 361 081

8 369 081

Írsko

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Taliansko

2 539 000

3 544 379

3 566 006

3 588 149

3 599 994

3 632 994

Luxembursko

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Holandsko

386 586

428 618

834 234

846 851

853 599

853 599

Rakúsko

613 000

632 931

736 438

741 945

744 891

744 891

Portugalsko

452 000

497 551

564 542

565 533

566 063

567 452

Fínsko

467 000

476 536

563 613

565 690

566 801

565 520

Švédsko

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Veľká Británia

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849“

6)

Príloha VIIIa sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VIIIa

Vnútroštátne stropy uvedené v článku 71c

(v tis. EUR)

Kalendárny rok

Česká republika

Estónsko

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Maďarsko

Malta

Poľsko

Slovinsko

Slovensko

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

445 635

830

980 835

44 893

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

539 446

1 640

1 263 706

59 846

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

671 757

2 050

1 572 577

74 600

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

801 512

2 460

1 870 392

89 002

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

928 112

2 870

2 155 492

103 002

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 054 812

3 280

2 440 492

117 002

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 181 412

3 690

2 725 592

131 002

348 589

nasledujúce roky

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 308 112

4 100

3 010 692

145 102

385 189“


(1)  Ú.v. ES L 252, 25.9.1999, s. 1. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1260/2001.“;


28.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 58/42


NARIADENIE RADY (ES) č. 320/2006

z 20. februára 2006,

ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 36 a 37 ods. 2 tretí pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

V dôsledku vývoja v rámci Spoločenstva i na medzinárodnej úrovni čelí cukrovarnícky priemysel v Spoločenstve štrukturálnym problémom, ktoré by mohli vážne ohroziť konkurencieschopnosť, dokonca životaschopnosť tohto priemyslu ako celku. Tieto problémy nie je možné účinne riešiť použitím nástrojov riadenia trhu, ako je ustanovené v spoločnej organizácii trhu s cukrom. Na uvedenie programu výroby a obchodovania s cukrom Spoločenstva do súladu s medzinárodnými požiadavkami a zaistenie jeho budúcej konkurencieschopnosti je potrebné začať hĺbkový proces reštrukturalizácie, ktorý by viedol k značnému zníženiu neziskovej výrobnej kapacity v Spoločenstve. Z tohto dôvodu by malo byť prvoradou podmienkou implementácie novej fungujúcej organizácie spoločného trhu s cukrom vytvorenie osobitného a nezávislého dočasného programu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve. V rámci tohto programu by sa mali kvóty znížiť spôsobom, ktorý by zohľadnil legitímne záujmy cukrovarníckeho priemyslu, pestovateľov cukrovej repy a čakanky i spotrebiteľov v Spoločenstve.

(2)

Mal by sa vytvoriť dočasný reštrukturalizačný fond, z ktorého by sa financovali reštrukturalizačné opatrenia pre cukrovarnícky priemysel Spoločenstva. Z dôvodu zdravého finančného riadenia by mal fond tvoriť súčasť záručnej sekcie EPUZF, a teda sa riadiť postupmi a mechanizmami nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (3), a od 1. januára 2007 by mal tvoriť súčasť Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu zriadeného nariadením Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (4).

(3)

Vzhľadom na skutočnosť, že v najvzdialenejších regiónoch prebiehajú v súčasnosti rozvojové programy, ktorých cieľom je zlepšovanie ich konkurencieschopnosti v rámci výroby surového cukru, a tiež na skutočnosť, že tieto regióny vyrábajú surový trstinový cukor v rámci hospodárskej súťaže s tretími krajinami, ktoré nepodliehajú povinnosti platiť dočasnú reštrukturalizačnú sumu, toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na podniky v najvzdialenejších regiónoch.

(4)

Reštrukturalizačné opatrenia ustanovené v tomto nariadení by sa mali financovať vyberaním dočasných súm od tých výrobcov cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, ktorí budú mať v konečnom dôsledku z procesu reštrukturalizácie úžitok. Keďže táto suma nespadá do rozsahu poplatkov tradične známych v rámci organizácie spoločného trhu s cukrom, výnosy z vyberania poplatkov by sa mali považovať za „pripísaný príjem“ podľa nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5).

(5)

Cukrovarníckym podnikom s najnižšou produktivitou je potrebné dať vo forme primeranej pomoci na reštrukturalizáciu dôležitý hospodársky podnet k tomu, aby sa vzdali svojej výrobnej kvóty. Na tento účel by sa mala vytvoriť pomoc na reštrukturalizáciu, ktorá by viedla k zastaveniu výroby cukru v rámci kvóty a k vzdaniu sa príslušnej kvóty a súčasne by náležite zohľadňovala dodržiavanie sociálnych a environmentálnych záväzkov spojených so zastavením tejto výroby. Pomoc by mala byť dostupná počas štyroch hospodárskych rokov s cieľom znížiť výrobu do tej miery, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie vyváženej trhovej situácie v Spoločenstve.

(6)

Časť pomoci na reštrukturalizáciu by sa mala poskytnúť na podporu pestovateľov cukrovej repy, trstiny a čakanky, ktorí sa musia vzdať výroby v dôsledku uzatvorenia závodov, do ktorých dovtedy dodávali, ako aj dodávateľov strojového zariadenia, ktorí pre týchto pestovateľov pracovali, s cieľom nahradiť straty, ktoré vznikli v dôsledku týchto uzatvorení, a najmä stratu hodnoty investícií do špecializovaných strojových zariadení.

(7)

Keďže sa vyplácanie sumy určenej na reštrukturalizáciu do reštrukturalizačných fondov uskutočňuje v určitom časovom úseku, je nevyhnutné, aby sa platby reštrukturalizačnej pomoci časovo rozložili.

(8)

Dotknuté členské štáty by mali prijať rozhodnutie týkajúce sa udelenia reštrukturalizačnej pomoci. Podniky, ktoré sú pripravené vzdať sa svojich kvót, by mali tomuto členskému štátu predložiť žiadosť a poskytnúť mu všetky príslušné informácie s cieľom dosiahnuť rozhodnutie týkajúce sa udelenia pomoci. Členské štáty by mali mať možnosť klásť niektoré sociálne a environmentálne požiadavky s cieľom zohľadniť špecifiká predloženého prípadu, pokiaľ tieto požiadavky neobmedzujú fungovanie reštrukturalizačného procesu.

(9)

Plán reštrukturalizácie by mal tvoriť súčasť žiadosti o reštrukturalizačnú pomoc. Tento plán by mal dotknutému členskému štátu poskytnúť všetky dôležité technické, sociálne, environmentálne a finančné informácie, ktoré mu umožňujú rozhodnúť o udeľovaní reštrukturalizačnej pomoci. Členské štáty by mali podniknúť nevyhnutné opatrenia na vykonanie potrebnej kontroly uplatňovania všetkých prvkov reštrukturalizácie.

(10)

V regiónoch, ktoré sú najviac postihnuté procesom reštrukturalizácie, by sa ako vhodná mohla ukázať podpora zameraná na vytváranie alternatív pestovania cukrovej repy a trstiny a výroby cukru. V tomto zmysle by mali mať členské štáty možnosť v neskoršej fáze tohto procesu vyčleniť určitú časť prostriedkov dostupných z reštrukturalizačného fondu na diverzifikačné opatrenia. Tieto opatrenia zavedené v súvislosti s národným reštrukturalizačným plánom môžu byť vo forme opatrení, ktoré sú rovnaké, ako niektoré opatrenia podporované podľa nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (6) alebo ako opatrenia, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva vo vzťahu k štátnej pomoci.

(11)

S cieľom urýchliť reštrukturalizačný proces by sa mala pomoc dostupná na diverzifikáciu zvýšiť, ak kvóty, ktorých sa podniky vzdali, prekračujú rámec určitých úrovní.

(12)

Rafinérie s celoročnou výrobou cukru by mali mať možnosť prispôsobiť svoju situáciu reštrukturalizácii cukrovarníckeho priemyslu. Prispôsobenie by sa malo podporovať prostriedkami pomoci z reštrukturalizačného fondu, ak tento členský štát schváli podnikateľský zámer týkajúci sa tohto prispôsobenia. Dotknuté členské štáty by mali zabezpečiť spravodlivé rozdelenie pomoci, ktorá je pre rafinérie s celoročnou výrobou cukru dostupná na ich území.

(13)

Niektoré osobitné situácie, by sa mali v určitých členských štátoch podporovať prostriedkami pomoci z reštrukturalizačného fondu, ak je súčasťou národného reštrukturalizačného programu.

(14)

Keďže prostriedky z fondu sa majú poskytovať počas troch rokov, reštrukturalizačný fond nemá spočiatku k dispozícii všetky potrebné finančné prostriedky. Mali by sa preto stanoviť pravidlá obmedzenia udeľovania reštrukturalizačnej pomoci.

(15)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady č. 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7).

(16)

Komisia by sa mala oprávniť na prijímanie nevyhnutných opatrení, aby mohla v naliehavých prípadoch riešiť konkrétne praktické problémy.

(17)

Z dočasného reštrukturalizačného fondu sa budú financovať opatrenia, ktoré pre charakter mechanizmu reštrukturalizácie nespadajú do kategórií výdavkov ustanovených v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1290/2005. Toto nariadenie je preto nevyhnutné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dočasný reštrukturalizačný fond

1.   Týmto sa zriaďuje dočasný fond na reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (ďalej len „dočasný reštrukturalizačný fond“).

Reštrukturalizačný fond tvorí súčasť záručnej časti Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu. Od januára 2007 bude tvoriť súčasť Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu (EPZF).

2.   Z reštrukturalizačného fondu sa financujú výdavky vyplývajúce z opatrení ustanovených v článkoch 3, 6, 7, 8 a 9.

3.   Dočasná reštrukturalizačná suma uvedená v článku 11 predstavuje prostriedky pridelené reštrukturalizačnému fondu v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Akákoľvek suma, ktorá zostane v reštrukturalizačnom fonde po vyplatení výdavkov uvedených v odseku 2, sa pridelí do EPZF.

4.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 299 ods. 2 zmluvy.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

1)

„izoglukóza“ je výrobok získaný z glukózy alebo jej polymérov s obsahom najmenej 10 hmotnostných percent fruktózy v sušine;

2)

„inulínový sirup“ je bezprostredný výrobok získaný hydrolýzou inulínu alebo oligofruktóz, ktorý obsahuje v sušine najmenej 10 % fruktózy vo voľnej forme alebo vo forme sacharózy vyjadrenej ako ekvivalent cukor/izoglukóza;

3)

„dohoda v rámci odvetvia“ je niektorá z týchto možností:

a)

dohoda uzatvorená ešte pred uzatvorením akejkoľvek dodávateľskej zmluvy na úrovni Spoločenstva medzi skupinou organizácií vnútroštátnych podnikov na jednej strane a skupinou organizácií vnútroštátnych predajcov na strane druhej,

b)

dohoda uzatvorená ešte pred uzatvorením akejkoľvek dodávateľskej zmluvy medzi podnikmi alebo organizáciou podnikov uznanými príslušným členským štátom na jednej strane a združením predajcov uznaným príslušným členským štátom na strane druhej,

c)

zákon o spoločnostiach a zákon o družstvách, pokiaľ upravujú dodávky cukrovej repy podielnikov, členov spoločnosti alebo družstva vyrábajúcich cukor, a to v prípade, že neexistuje žiadna dohoda podľa písmena a) alebo b),

d)

v prípade, že neexistuje žiadna z dohôd uvedených v písmene a) alebo v písmene b), dojednania existujúce pred uzatvorením akejkoľvek dodávateľskej zmluvy za predpokladu, že predajcovia, ktorí súhlasia s dojednaním, dodávajú najmenej 60 % z celkového množstva cukrovej repy, ktoré nakúpil podnik na výrobu cukru v jednom závode či vo viacerých závodoch.

4)

„hospodársky rok“ je obdobie, ktoré sa začína 1. októbra a ktoré končí 30. septembra nasledujúceho roku. Hospodársky rok 2006/2007 výnimočne začína 1. júla 2006;

5)

„rafinéria s celoročnou výrobou cukru“ je výrobná jednotka:

ktorej jedinou činnosťou je rafinácia dovezeného surového trstinového cukru

alebo

ktorá v hospodárskom roku 2004/2005 rafináciou spracovala najmenej 15 000 ton dovezeného surového trstinového cukru;

6)

„kvóta“ je akákoľvek kvóta na výrobu cukru, izoglukózy a inulínového sirupu pridelená podniku v súlade s článkami 7 ods. 2, 8 ods. 1, 9 ods. 1 a ods. 2 a článkom 11 nariadenia (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (8).

Článok 3

Reštrukturalizačná pomoc

1.   Každý podnik vyrábajúci cukor, izoglukózu či inulínový sirup, ktorému bola pridelená kvóta pred 1. júlom 2006, má nárok na reštrukturalizačnú pomoc na tonu kvóty, ktorej sa vzdal, za predpokladu, že sa v jednom z hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010:

a)

vzdá kvóty, ktorú pridelil jednému alebo viacerým svojim závodom a úplne demontuje výrobné zariadenia príslušných závodov,

b)

vzdá kvóty, ktorú pridelil jednému alebo viacerým svojim závodom, čiastočne demontuje výrobné zariadenia príslušných závodov a nepoužíva zostávajúce výrobné zariadenia príslušných závodov, na výrobu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje organizácia spoločného trhu pre cukor,

alebo

c)

vzdá časti kvóty, ktorú pridelil jednému alebo viacerým svojim závodom a nepoužíva výrobné zariadenia príslušných závodov na rafináciu surového cukru.

Táto posledná podmienka sa nevzťahuje na:

jediný spracovateľský podnik v Slovinsku,

jediný podnik na spracovanie repy v Portugalsku,

ktoré existujú k 1. januáru 2006.

Na účely tohto článku demontáž výrobných zariadení počas hospodárskeho roka 2005/2006 sa považuje za uskutočnenú v hospodárskom roku 2006/2007.

2.   Reštrukturalizačná pomoc sa udelí vo vzťahu k hospodárskemu roku, v ktorom sa podnik vzdal kvót v súlade s odsekom 1, a len na to množstvo, na ktoré sa vzdal kvóty a ktoré nebolo znovu pridelené.

Vzdať sa kvóty je možné len po poradách vedených v rámci príslušných dohôd v tomto odvetví.

3.   Úplná demontáž výrobných zariadení vyžaduje:

a)

konečné a úplné zastavenie výroby cukru, izoglukózy a inulínového sirupu príslušnými výrobnými zariadeniami,

b)

uzatvorenie príslušného závodu alebo závodov a demontáž ich výrobných zariadení v rámci lehoty uvedenej v článku 4 ods. 2 písm. d),

a

c)

obnovu priaznivých environmentálnych podmienok v mieste závodu a pomoc pri opätovnom uplatnení pracovnej sily v rámci lehoty uvedenej v článku 4 ods. 2 písm. f). Členské štáty môžu požadovať, aby sa podniky uvedené v odseku 1 zaviazali splniť záväzky, ktoré presahujú minimálne zákonné požiadavky právnych predpisov Spoločenstva. Takéto záväzky však nesmú obmedziť fungovanie reštrukturalizačného fondu ako nástroja.

4.   Čiastočná demontáž výrobných zariadení vyžaduje:

a)

konečné a úplné zastavenie výroby príslušného cukru, izoglukózy a inulínového sirupu príslušnými výrobnými zariadeniami,

b)

demontáž výrobných zariadení, ktoré sa nepoužijú na novú výrobu a ktoré boli určené a používané na výrobu výrobkov uvedených podľa písmena a) v rámci lehoty uvedenej v článku 4 ods. 2 písm. e),

c)

obnovu priaznivých environmentálnych podmienok prostredia v mieste závodu a pomoc pri opätovnom uplatnení pracovnej sily v rámci lehoty uvedenej v článku 4 ods. 2 písm. f), pokiaľ si to vyžaduje zastavenie výroby výrobkov uvedených podľa písmena a). Členské štáty môžu požadovať, aby sa podniky uvedené v odseku 1 zaviazali splniť záväzky, ktoré presahujú minimálne zákonné požiadavky právnych predpisov Spoločenstva. Takéto záväzky však nesmú obmedziť fungovanie reštrukturalizačného fondu ako nástroja.

5.   Suma reštrukturalizačnej pomoci na tonu kvóty, ktorej sa podnik vzdal, je:

a)

v prípade uvedenom v odseku 1 písm. a):

730,00 EUR na hospodársky rok 2006/2007,

730,00 EUR na hospodársky rok 2007/2008,

625,00 EUR na hospodársky rok 2008/2009,

520,00 EUR na hospodársky rok 2009/2010.

b)

v prípade uvedenom v odseku 1 písm. b):

547,50 EUR na hospodársky rok 2006/2007,

547,50 EUR na hospodársky rok 2007/2008,

468,75 EUR na hospodársky rok 2008/2009,

390,00 EUR na hospodársky rok 2009/2010.

c)

v prípade uvedenom v odseku 1písm. c):

255,50 EUR na hospodársky rok 2006/2007,

255,50 EUR na hospodársky rok 2007/2008,

218,75 EUR na hospodársky rok 2008/2009,

182,00 EUR na hospodársky rok 2009/2010.

6.   Suma zodpovedajúca aspoň 10 % príslušnej reštrukturalizačnej pomoci stanovenej v odseku 5 je vyhradená pre:

pestovateľov cukrovej repy, trstiny a čakanky, ktorí tieto produkty dodali počas obdobia, ktoré predchádzalo hospodárskemu roku uvedenému v odseku 2 na výrobu cukru alebo inulínového sirupu podľa príslušnej zrušenej kvóty,

a

dodávateľov strojového zariadenia, ktorí sú buď súkromnými osobami alebo podnikmi, ktoré podľa zmluvy pracovali so svojimi poľnohospodárskymi strojmi pre pestovateľov, pri pestovaní tých produktov a v tom období, ako je uvedené v prvej zarážke.

Po porade so zainteresovanými stranami členské štáty určia uplatniteľné percento rovnako ako obdobie uvedené v prvom pododseku za predpokladu, že sa zabezpečí hospodársky zdravá rovnováha medzi prvkami reštrukturalizačného plánu, ako je uvedené v článku 4 ods. 3.

Členské štáty udelia pomoc na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií pri zohľadnení strát vyplývajúcich z procesu reštrukturalizácie.

Suma vyplývajúca z uplatňovania prvého a druhého pododseku sa odpočíta z uplatniteľnej sumy uvedenej v odseku 5.

Článok 4

Žiadosť o reštrukturalizačnú pomoc

1.   Žiadosti o reštrukturalizačnú pomoc sa predkladajú príslušnému členskému štátu do 31. januára v roku, ktorý predchádza hospodárskemu roku, v ktorom sa podnik má vzdať kvóty.

Žiadosti na hospodársky rok 2006/2007 sa však musia podať do 31. júla 2006.

2.   Žiadosti o reštrukturalizačnú pomoc zahŕňajú:

a)

reštrukturalizačný plán;

b)

potvrdenie, že reštrukturalizačný plán sa pripravil po porade s pestovateľmi cukrovej repy, trstiny a čakanky;

c)

záväzok vzdať sa príslušnej kvóty v príslušnom hospodárskom roku;

d)

v prípade uvedenom v článku 3 ods. 1 písm. a) záväzok úplne demontovať výrobné zariadenia v rámci obdobia určeného príslušným členským štátom;

e)

v prípade uvedenom v článku 3 ods. 1 písm. b) záväzok čiastočne demontovať výrobné zariadenia v rámci obdobia, ktoré určí dotknutý členský štát, a nevyužívať výrobné miesta a zostávajúce výrobné zariadenia na výrobu výrobkov zahrnutých do organizácie spoločného trhu s cukrom;

f)

v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) a v článku 3 ods. 1 písm. b), záväzok splniť požiadavky ustanovené v článku 3 ods. 3 písm. c) a článku 3 ods. 4 písm. c) v dobe určenej príslušným členským štátom;

g)

v prípade uvedenom v článku 3 ods. 1 písm. c) prípadne záväzok nepoužívať výrobné zariadenia na rafináciu surového cukru.

Splnenie záväzkov podľa písmen c) až g) je predmetom rozhodnutia o udelení pomoci uvedenom v článku 5 ods. 1.

3.   Reštrukturalizačný plán uvedený v odseku 2 písm. a) obsahuje minimálne tieto prvky:

a)

prezentáciu cieľov a predpokladaných postupov, ktoré preukazujú zdravú hospodársku rovnováhu medzi nimi a ich súlad s cieľmi reštrukturalizačného fondu a s politikou miestneho rozvoja v príslušnej oblasti schválenej Komisiou,

b)

pomoc, ktorá sa má udeliť pestovateľom cukrovej repy, trstiny a čakanky a prípadne dodávateľom strojových zariadení v súlade s článkom 3 ods. 6,

c)

úplný technický popis príslušných výrobných zariadení,

d)

podnikateľský zámer ktorý spresňuje metódy, časový plán a náklady na uzavretie závodu alebo závodov a úplnú alebo čiastočnú demontáž výrobných zariadení,

e)

prípadne plánované investície,

f)

sociálny plán, ktorý spresňuje postupy plánované najmä s ohľadom na odborné preškolenie, opätovné uplatnenie a predčasný odchod dotknutej pracovnej sily do dôchodku a v prípade potreby osobitné vnútroštátne požiadavky ustanovené v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. c) alebo článkom 3 ods. 4 písm. c),

g)

environmentálny plán, ktorý spresňuje postupy plánované najmä s ohľadom na povinné environmentálne záväzky a v prípade potreby osobitné vnútroštátne požiadavky ustanovené v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. c) alebo článkom 3 ods. 4 písm. c),

h)

finančný plán, ktorý spresňuje všetky náklady v súvislosti s reštrukturalizačným plánom.

Článok 5

Rozhodnutie o reštrukturalizačnej pomoci a kontrolách

1.   Členské štáty do konca februára v roku, ktorý predchádza hospodárskemu roku uvedenému v článku 3 ods. 2, rozhodnú o udelení reštrukturalizačnej pomoci. Rozhodnutie na hospodársky rok 2006/2007 sa však prijme do 30. septembra 2006.

2.   Reštrukturalizačná pomoc sa udelí, ak členský štát po dôkladnom overení potvrdí, že:

žiadosť obsahuje prvky uvedené v článku 4 ods. 2;

reštrukturalizačný plán obsahuje prvky uvedené v článku 4 ods. 3;

opatrenia a činnosti opísané v reštrukturalizačnom pláne sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;

a

na základe informácií získaných od Komisie sú v reštrukturalizačnom fonde k dispozícii potrebné finančné zdroje.

3.   Ak nie je dodržaná jedna alebo viacero podmienok stanovených v prvých troch zarážkach odseku 2, žiadosť o reštrukturalizačnú pomoc sa vráti žiadateľovi. Žiadateľovi sa oznámi, ktoré podmienky nedodržal. Žiadateľ môže následne buď stiahnuť svoju žiadosť alebo ju doplniť.

4.   Bez ohľadu na povinnosti kontroly uvedené v nariadení (ES) č. 1290/2005 členské štáty monitorujú, kontrolujú a overujú, či sa reštrukturalizačná pomoc vykonáva tak, ako ju schválili.

Článok 6

Pomoc na diverzifikáciu

1.   Pomoc na diverzifikačné opatrenia v regiónoch ovplyvnených reštrukturalizáciou cukrovarníckeho priemyslu sa môže udeliť v ktoromkoľvek členskom štáte vo vzťahu ku kvóte na cukor, ktorej sa vzdali podniky zriadené v tomto členskom štáte v jednom z hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010.

2.   Celková výška pomoci, ktorá je k dispozícii pre členský štát, sa stanovuje na základe:

109,50 EUR za tonu kvóty na cukor, ktorej sa výrobca vzdal v hospodárskom roku 2006/2007,

109,50 EUR za tonu kvóty na cukor, ktorej sa výrobca vzdal v hospodárskom roku 2007/2008,

93,80 EUR za tonu kvóty na cukor, ktorej sa výrobca vzdal v hospodárskom roku 2008/2009,

78,00 EUR za tonu kvóty na cukor, ktorej sa výrobca vzdal v hospodárskom roku 2009/2010.

3.   Členské štáty, ktoré sa rozhodnú udeliť pomoc na diverzifikáciu uvedenú v odseku 1 alebo prechodnú pomoc uvedenú v článku 9, vypracujú národné reštrukturalizačné programy s podrobne uvedenými diverzifikačnými opatreniami, ktoré sa majú prijať v príslušných regiónoch, a informujú Komisiu o týchto programoch.

4.   Bez ohľadu na odsek 5 je pomoc uvedená v odseku 1 oprávnená, ak diverzifikačné opatrenia zodpovedajú jednému alebo viacerým opatreniam predvídaným podľa osi 1 a osi 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Členské štáty stanovia kritériá na rozlíšenie opatrení, na ktoré sa môže udeliť pomoc na diverzifikáciu, od opatrení, na ktoré môže Spoločenstvo udeliť pomoc podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Pomoc uvedená v odseku 1 nesmie byť vyššia ako stropy pre príspevky z EPFRV ustanovené v článku 70 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1698/2005.

5.   Na diverzifikačné opatrenia, ktoré sa odlišujú od opatrení predvídaných podľa osi 1 a osi 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005, sa môže pomoc uvedená v odseku 1 poskytnúť za predpokladu, že sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 87 ods. 1 zmluvy a najmä s kritériami intenzity pomoci a oprávnenosti stanovenými v usmerneniach Komisie pre štátnu pomoc v poľnohospodárskom sektore.

6.   Členské štáty neudeľujú štátnu pomoc na diverzifikačné opatrenia ustanovené v tomto článku. Ak by však stropy uvedené v treťom pododseku odseku 4 umožnili udelenie pomoci na diverzifikáciu vo výške 100 %, príslušné členské štáty prispievajú aspoň vo výške 20 % oprávnených výdavkov. V tomto prípade sa neuplatňujú články 87, 88 a 89 zmluvy.

Článok 7

Dodatočná pomoc na diverzifikáciu

1.   Celková suma pomoci, ktorú má členský štát k dispozícii v súlade s článkom 6 ods. 2, sa zvyšuje o:

50 %, keď sa daný členský štát vzdal minimálne 50 % ale maximálne 75 % národnej kvóty na cukor stanovenej v prílohe III nariadenia (ES) č. 318/2006,

ďalších 25 %, keď sa daný členský štát vzdal minimálne 75 % ale maximálne 100 % národnej kvóty na cukor stanovenej v prílohe III nariadenia (ES) č. 318/2006,

ďalších 25 %, keď sa daný členský štát úplne vzdal národnej kvóty na cukor stanovenej v prílohe III nariadenia (ES) č. 318/2006.

Ďalšie zvýšenie je k dispozícii v hospodárskom roku, v ktorom výška vzdania sa národnej kvóty na cukor dosiahne 50 %, 75 % prípadne 100 %.

2.   Príslušný členský štát rozhodne, či sa pomoc zodpovedajúca nárastu stanovenému v odseku 1 udelí na diverzifikačné opatrenia uvedené v článku 6 ods. 1 a/alebo pestovateľom cukrovej repy alebo trstiny, ktorí sa vzdajú pestovania v regiónoch ovplyvnených reštrukturalizáciou. Pomoc pestovateľom sa udeľuje na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií.

Článok 8

Prechodná pomoc pre rafinérie s celoročnou výrobou cukru

1.   Rafinériám s celoročnou výrobou cukru sa udeľuje prechodná pomoc s cieľom umožniť im prispôsobiť sa reštrukturalizácii cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve.

2.   Na tento účel sa na štyri hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 poskytne celková suma 150 miliónov EUR.

Suma uvedená v prvom pododseku sa rozdeľuje takto:

94, 3 miliónov EUR pre rafinérie s celoročnou výrobou cukru vo Veľkej Británii,

24,4 miliónov EUR pre rafinérie s celoročnou výrobou cukru v Portugalsku,

5,0 miliónov EUR pre rafinérie s celoročnou výrobou cukru vo Fínsku,

24,8 miliónov EUR pre rafinérie s celoročnou výrobou cukru vo Francúzsku,

1,5 miliónov EUR pre rafinérie s celoročnou výrobou cukru v Slovinsku.

3.   Táto pomoc sa udeľuje na základe podnikateľského zámeru schváleného členským štátom v týkajúceho sa prispôsobenia sa rafinérie s celoročnou výrobou cukru reštrukturalizácii cukrovarníckeho priemyslu.

Členské štáty udeľujú pomoc na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií.

Článok 9

Prechodná pomoc určitým členským štátom

V súvislosti s národným reštrukturalizačným programom uvedeným v článku 6 ods. 3:

a)

sa v Rakúsku udelí pomoc v maximálnej výške 9 miliónov EUR na investície do zberných stredísk cukrovej repy a inej logistickej infraštruktúry potrebnej v dôsledku reštrukturalizácie;

b)

sa vo Švédsku udelí pomoc v maximálnej výške 5 miliónov EUR priamej alebo nepriamej podpory pre pestovateľov cukrovej repy v Gotlande a Ölande, ktorí sa a v rámci národného reštrukturalizačného procesu vzdajú výroby cukru.

Článok 10

Finančné obmedzenia

1.   Pomoc uvedená v článkoch 3, 6, 7, 8 a 9 požadovaná na ktorýkoľvek z hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 sa udeľuje iba do výšky rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii v rámci reštrukturalizačného fondu.

2.   V prípade, že celková suma pomoci, ktorá sa má udeliť na základe žiadostí predložených na hospodársky rok a uznaných príslušným členským štátom za oprávnené, prekračuje výšku dostupných rozpočtových prostriedkov na daný hospodársky rok, pomoc sa udeľuje chronologicky podľa poradia podaných žiadostí o pomoc (podľa princípu „kto prv príde, ten prv melie“).

3.   Pomoc uvedená v článkoch 6, 7, 8 a 9 je nezávislá od pomoci uvedenej v článku 3.

4.   Reštrukturalizačná pomoc uvedená v článku 3 sa vypláca v dvoch splátkach:

40 % v júni v hospodárskom roku uvedenom v článku 3 ods. 2,

a

60 % vo februári nasledujúceho hospodárskeho roku.

Komisia sa však môže rozhodnúť rozdeliť splátku uvedenú v druhej z predchádzajúcich zarážok do dvoch platieb takto:

prvá platba vo februári nasledujúceho hospodárskeho roku,

a

druhá platba neskôr, keď sa do reštrukturalizačného fondu zaplatia potrebné finančné zdroje.

5.   Komisia sa môže rozhodnúť odložiť vyplatenie pomoci uvedenej v článkoch 6, 7, 8 a 9, pokiaľ sa do reštrukturalizačného fondu nezaplatia potrebné finančné zdroje.

Článok 11

Dočasná reštrukturalizačná suma

1.   Dočasnú reštrukturalizačnú sumu platia na hospodársky rok za tonu kvóty tie podniky, ktorým sa udelila kvóta.

Kvóty, ktorých sa podnik vzdal od daného hospodárskeho roka v súlade s článkom 3 ods. 1, nie sú predmetom spoplatnenia dočasnou sumou na reštrukturalizáciu na tento hospodársky rok a nasledujúce hospodárske roky.

2.   Dočasná reštrukturalizačná suma pre cukor a inulínový sirup sa stanovuje na:

126,40 EUR za tonu kvóty na hospodársky rok 2006/2007,

173,8 EUR za tonu kvóty na hospodársky rok 2007/2008,

113,3 EUR za tonu kvóty na hospodársky rok 2008/2009.

Dočasná reštrukturalizačná suma pre izoglukózu na hospodársky rok sa stanovuje ako 50 % sumy stanovenej v prvom pododseku.

3.   Členské štáty majú voči Spoločenstvu zodpovednosť za vyberanie dočasnej reštrukturalizačnej sumy na svojom území.

Členské štáty vyplatia dočasnú reštrukturalizačnú sumu do reštrukturalizačného fondu v dvoch splátkach takto:

60 % najneskôr do 31. marca príslušného hospodárskeho roku,

a

40 % najneskôr do 30. novembra nasledujúceho hospodárskeho roku.

4.   Ak sa dočasná reštrukturalizačná suma nevyplatí pred dátumom splatnosti, Komisia po porade s výborom pre poľnohospodárske fondy odpočíta sumu zodpovedajúcu nevyplatenej reštrukturalizačnej sume z mesačných zálohových platieb na krytie výdavkov vynaložených príslušným členským štátom uvedených v článku 14 ods. 1 a v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005. Pred týmto rozhodnutím dá Komisia členskému štátu možnosť predložiť jeho pripomienky v lehote dvoch týždňov. Ustanovenia článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 2040/2000 (9) sa neuplatňujú.

5.   Celkovú výšku dočasných reštrukturalizačných súm, ktoré sa majú vyplatiť v súlade s odsekom 3, rozdeľuje členský štát medzi podniky na svojom území podľa pridelenej kvóty počas príslušného hospodárskeho roka.

Podniky vyplatia dočasné reštrukturalizačné sumy v dvoch splátkach takto:

60 % do konca februára príslušného hospodárskeho roka,

a

40 % do 31. októbra nasledujúceho hospodárskeho roka.

Článok 12

Podrobné pravidlá

Podrobné pravidlá pre vykonávanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o požiadavky uvedené v článku 3, a opatrenia nevyhnutné na vyriešenie prechodných ťažkostí sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 13 nariadenia (ES) č. 1258/1999 alebo od 1. januára 2007 v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Článok 13

Osobitné opatrenia

Opatrenia, ktoré sú v prípade mimoriadnych okolností nevyhnutné a odôvodnené na riešenie konkrétnych praktických problémov, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 13 nariadenia (ES) č. 1258/1999 alebo od 1. januára 2007 v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Takéto opatrenia sa môžu odchyľovať od určitých častí tohto nariadenia, ale len v nevyhnutne potrebnom rozsahu a len na nevyhnutne potrebné časové obdobie.

Článok 14

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1290/2005

Nariadenie (ES) č. 1290/2005 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1)

V článku 3 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„e)

reštrukturalizačná pomoc, pomoc na diverzifikáciu, dodatočná pomoc na diverzifikáciu a prechodná pomoc ustanovená v článkoch 3, 6, 7, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (10).

2)

Článok 34 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 dopĺňa toto písmeno:

„c)

dočasné reštrukturalizačné sumy vyzbierané podľa nariadenia (ES) č. 320/2006.“

b)

v odseku 2 sa slová „Sumy uvedené v odseku 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „Sumy uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c)“.

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„(3)

Ustanovenia tohto nariadenia sa uplatňujú obdobne na pridelený príjem uvedený v odseku 1 tohto článku.“

.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2006. Články 12 a 13 sa však uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. februára 2006.

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Stanovisko z 19. januára 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 26. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1290/2005 (Ú.v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1).

(4)  Ú.v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Pozrite stranu 1 tohto úradného vestníka.

(9)  Ú.v. EÚ L 244, 29.9.2000, s. 27

(10)  Ú.v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42.“