ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 56

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
25. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 300/2006 z 30. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/96, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné, poľnohospodárske výrobky a rybárske výrobky

1

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. januára 2006, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010

75

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

25.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 56/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 300/2006

z 30. januára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/96, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné, poľnohospodárske výrobky a rybárske výrobky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 26,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Je v záujme Spoločenstva čiastočne alebo úplne pozastaviť uplatňovanie všeobecných ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na viaceré nové výrobky neuvedené v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 1255/96 (1).

(2)

Viaceré výrobky, ktoré sú uvedené v spomínanom nariadení, by mali byť vyňaté zo zoznamu v prílohe, pretože už nie je viac v záujme Spoločenstva naďalej pozastavovať uplatňovanie všeobecných ciel podľa Spoločného colného sadzobníka alebo preto, lebo je potrebné zmeniť opis týchto výrobkov tak, aby sa zohľadnil ich technický vývoj a hospodárske trendy na trhu.

(3)

Podľa toho by sa výrobky, ktorých opis je potrebné zmeniť, mali považovať za nové výrobky.

(4)

Pre ľahšie pochopenie a so zreteľom na veľký počet zmien a doplnení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006, by bolo potrebné prílohu k nariadeniu (ES) č. 1255/96 nahradiť úplne novou verziou s účinnosťou od uvedeného dňa.

(5)

Toto opatrenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2006 do 31. decembra 2008, aby bolo možné v uvedenom období vykonať hospodárske preskúmania jednotlivých prípadov pozastavenia. Z osemročnej skúsenosti vyplynula potreba stanoviť lehotu ukončenia platnosti jednotlivých prípadov pozastavenia uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu, aby sa zabezpečilo zohľadnenie technologických a hospodárskych zmien. Nemalo by byť vyňaté ani predčasné ukončenie platnosti určitých opatrení alebo ich pokračovania po uplynutí uvedeného obdobia, ak boli predložené hospodárske dôvody v súlade so zásadami stanovenými v oznámení Komisie týkajúcom sa pozastavenia uplatňovania všeobecných ciel a kvót (2).

(6)

Nariadenie (ES) č. 1255/96 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

S ohľadom na hospodársky význam tohto nariadenia je potrebné odvolať sa na dôvody naliehavosti ustanovené v bode I.3 protokolu pripojenému k Zmluve o Európskej únii a k Zmluvám o založení Európskych spoločenstiev o úlohe národných parlamentov v Európskej únii.

(8)

Keďže toto nariadenie sa má začať uplatňovať od 1. januára 2006, malo by nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1255/96 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Dočasné pozastavenie uplatňovania všeobecných ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na výrobky uvedené v prílohe sa uplatňuje od 1. januára 2006. Táto platnosť sa skončí 31. decembra 2008, ak Rada Európskej únie nerozhodne inak.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. januára 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. ES L 158, 29.6.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 989/2005 (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES C 128, 25.4.1998, s. 2.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Kód KN

TARIC

Opis

Sadzba všeobecného cla

(%)

Dátum skončenia platnosti

ex 0302 69 99

ex 0303 79 98

10

10

Jesetery, čerstvé, chladené alebo mrazené, na spracovanie (1)  (3)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0302 69 99

20

Ryby druhu Cyclopterus lumpus s ikrami alebo mliečím, na spracovanie (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0302 69 99

ex 0303 79 98

30

20

Ryby druhu (Lutjanus purpureus), čerstvé, chladené alebo mrazené, na spracovanie (1)  (2)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0302 70 00

ex 0302 70 00

ex 0302 70 00

ex 0302 70 00

ex 0303 80 90

ex 0303 80 90

11

31

41

91

10

19

Tvrdé rybacie ikry, čerstvé, chladené alebo mrazené

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0303 11 00

ex 0303 19 00

10

10

Losos tichomorský (Oncorhynchus spp.), mrazený a bez hláv, na priemyselné spracovanie na výrobu pást alebo nátierok (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 61

ex 0304 90 97

45

60

10

31

Filé a mäso zo žraloka ostnatého (Squalus acanthias), čerstvé, chladené alebo mrazené

6

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0305 20 00

ex 0305 20 00

ex 0305 20 00

ex 0305 20 00

ex 0305 20 00

11

18

19

21

30

Tvrdé rybacie ikry, solené alebo v slanom náleve

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0306 19 90

ex 0306 29 90

10

10

Krill na spracovanie (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0603 90 00

ex 0604 99 90

10

10

Kvety, puky, lístie, listy a iné časti rastlín, nespracované inak ako sušením, farbením alebo bielením, na výrobu zmesí vonných látok podpoložky 3307 49 00 (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0710 21 00

10

Hrach v strukoch druhu Pisum sativum odrody Hortense axiphium, mrazený, s hrúbkou vo svojich strukoch nepresahujúcou 6 mm, na použitie, na výrobu pripravených pokrmov (1)  (2)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0710 80 95

50

Bambusové výhonky, zmrazené, neupravené na predaj v malom

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 39 00

10

10

31

Huby, s výnimkou húb rodu Agaricus, sušené, celé alebo v identifikovateľných plátkoch alebo kúskoch, na spracovanie iné ako jednoduché balenie na maloobchodný predaj (1)  (2)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0804 10 00

10

Datle, čerstvé alebo sušené, ktoré nie sú určené na maloobchodný predaj

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0810 40 50

10

Ovocie druhu Vaccinium macrocarpon

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0810 90 95

10

Šípky

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

0811 90 50

0811 90 70

ex 0811 90 95

69

Ovocie rodu Vaccinium vrátane vareného vo vode alebo v pare, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlá

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0811 90 95

20

Ostružiny, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor, nepripravené na predaj v malom

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0811 90 95

30

Ananás (Ananas comosus), v kúskoch, mrazený

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 0811 90 95

40

Šípky vrátane varených vo vode alebo v pare, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlá

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

10

10

10

10

10

10

Palmový olej, kokosový (koprový) olej, olej z palmových jadier, na výrobu:

priemyselných monokarboxylových mastných kyselín podpoložky 3823 19 10,

zmesí metylesterov mastných kyselín podpoložky 3824 90 99,

metylesterov mastných kyselín podpoložky 2915 alebo 2916,

stearových kyselín podpoložky 3823 11 00 alebo

tovarov podpoložky č. 3401

 (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 1515 90 99

92

Rastlinný olej rafinovaný, obsahujúci v hmotnosti 35 % alebo viac, ale nie viac ako 50 % kyseliny arachidonovej, alebo 35 % alebo viac, ale nie viac ako 50 % kyseliny dokosahexaenovej

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 1518 00 91

10

Sójový olej modifikovaný kyselinou maleínovou na výrobu kozmetických produktov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 1604 11 00

ex 1604 20 10

20

20

Tichomorský losos (Oncorhynchus spp.), na priemyselné spracovanie na výrobu pást a nátierok (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 1604 30 90

10

Tvrdé rybacie ikry, prané, očistené od prídavných orgánov a jednoducho solené alebo naložené v slanom náleve, na spracovanie (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 1605 10 00

ex 1605 10 00

11

19

Kraby druhov ‚King‘ (Paralithodes camchaticus), ‚Hanasaki‘ (Paralithodes brevipes), ‚Kegani‘ (Erimacrus isenbecki), ‚Queen‘ a ‚Snow‘ (Chionoecetes spp.), ‚Red‘ (Geryon quinquedens), ‚Rough stone‘ (Neolithodes asperrimus), Lithodes antarctica, ‚Mud‘ (Scylla serrata), ‚Blue‘ (Portunus spp.), jednoducho uvarené vo vode a bez pancierov, mrazené alebo nemrazené, v bezprostrednom obale s čistým obsahom 2 kg alebo viac

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 1605 10 00

ex 1605 10 00

92

94

Kraby druhu Paralomis granulosa

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Priesvitné cestoviny, narezané na kusy, získané z fazule [Vigna radiata (L.) Wilczek], neupravené na predaj v malom

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2005 90 80

70

Pripravené alebo konzervované bambusové výhonky, v bezprostrednom obale s čistým obsahom 5 kg alebo viac

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2106 10 20

10

Izolovaný sójový proteín obsahujúci v hmotnosti 6,6 % alebo viac, ale nie viac ako 8,6 % fosforečnanu vápenatého

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2309 90 99

20

Fosforečnan sodno-vápenatý s hmotnostným obsahom fluóru minimálne 0,005 %, ale nižším ako 0,2 % bezvodného produktu v suchom stave, určený na použitie vo výrobe prísad do krmiva pre zvieratá (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2707 99 11

10

Surové ľahké oleje s hmotnostným obsahom:

10 % alebo viac vinyltoluénov,

10 % alebo viac indénu a

1 % alebo viac, ale nie viac ako 5 % naftalénu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2710 11 25

10

Zmes izomérov 2,4,4-trimetylpent-1-én and 2,4,4-trimetylpent-2-én

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2805 30 10

10

Zliatiny céru a ostatných kovov vzácnych zemín, obsahujúce v hmotnosti 47 % alebo viac céru

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2805 30 10

20

Zliatiny lantánu a ostatných kovov vzácnych zemín, obsahujúce v hmotnosti 43 % alebo viac lantánu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2805 30 90

10

Lantán s čistotou v hmotnosti 99 % alebo viac

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2811 19 80

10

Kyselina sulfamidová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2811 22 00

10

Oxid kremičitý vo forme prášku, na použitie vo výrobe kolón vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) a kartridžov na predúpravu vzorky (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2811 29 90

10

Oxid teluričitý

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2812 90 00

10

Fluorodusík

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2812 90 00

20

Fluorid kremičitý

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2818 30 00

10

Hydroxid-oxid hlinitý vo forme böhmitu

4

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2819 90 90

10

Oxid chromitý

so špecifickým povrchom 37 m2/g alebo viac (určené metódou BET),

s čistotou hmotnosťou 99,5 % alebo viac počítanou na sušinu,

so špecifickou hmotnosťou 1,2 g/cm3 alebo menšou,

na výrobu magnetického dioxidu chrómu (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2820 90 90

10

Oxid mangánu (II, III) obsahujúci v hmotnosti 70 % alebo viac mangánu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2821 10 00

10

Oxid železitý, vo forme prášku, s čistotou v hmotnosti 99,2 % alebo vyššou, na výrobu tovaru položky 8504 (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2823 00 00

10

Oxid titaničitý, s čistotou v hmotnosti 99,9 % alebo vyššou, s priemernou veľkosťou kryštálikov 1,2 μm alebo vyššou, ale nepresahujúcou 1,8 μm na výrobu tovaru položky 8532 alebo 8533 (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2825 50 00

10

Oxid medi (I alebo II) obsahujúci v hmotnosti 78 % alebo viac medi a nie viac ako 0,03 % chloridu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2826 90 90

10

Hexafluorofosforečnan draselný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2827 39 80

10

Chlorid meďný s čistotu v hmotnosti 96 % alebo vyššou, ale nepresahujúcou 99 %

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2827 60 00

10

Jodid titaničitý

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2830 10 00

10

Tetrasulfid disodný, obsahujúci v hmotnosti 38 % alebo menej sodíka, počítané na suchú hmotnosť

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2830 20 00

10

Sulfid zinočnatý s obsahom:

20,0 mg/kg alebo menej chloridu,

0,2 mg/kg alebo menej medi,

0,5 mg/kg alebo menej železa a

1,0 mg/kg alebo menej olova

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2833 29 90

10

Monohydrát síranu mangánatého

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2836 91 00

20

Uhličitan lítny obsahujúci jednu alebo viacero z nasledujúcich nečistôt v uvedených koncentráciách:

2 mg/kg alebo viac arzénu,

200 mg/kg alebo viac vápnika,

200 mg/kg alebo viac chloridov,

20 mg/kg alebo viac železa,

150 mg/kg alebo viac horčíka,

20 mg/kg alebo viac ťažkých kovov,

300 mg/kg alebo viac draslíka,

300 mg/kg alebo viac sodíka,

200 mg/kg alebo viac síranov,

stanovených podľa metód uvedených v Európskom liekopise

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2836 99 18

10

Základný uhličitan zirkoničitý

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2837 19 00

10

Kyanid zinku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2837 19 00

20

Kyanid medi

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2839 90 00

10

Hydrát kremičitanu olovnatého s obsahom olova v hmotnosti (84,5 ± 1,5) %, vyčíslený ako oxid olovnatý, vo forme prášku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2839 90 00

20

Kremičitan vápenatý

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2842 90 90

10

Sulfamidát amónny

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2843 90 90

20

Oxid paládnatý

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2843 90 90

30

Zmesi ftalokyanínov paládia

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

2845 10 00

 

Ťažká voda (oxid deutérny) (Euratom)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

2845 90 10

 

Deutérium a jeho zlúčeniny; vodík a jeho zlúčeniny, obohatené deutériom; zmesi a roztoky obsahujúce tieto výrobky (Euratom)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2846 10 00

ex 3824 90 99

10

48

Koncentráty vzácnych zemín obsahujúce v hmotnosti 60 % alebo viac, ale nie viac ako 95 % oxidov vzácnych zemín a nie viac ako 1 % každého z oxidov zirkónia, hliníka alebo oxidu železa, a majúce stratu pri žíhaní 5 % alebo viac hmotnosti

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2846 10 00

20

Uhličitan cérny, tiež hydratovaný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2846 10 00

30

Uhličitan céru a lantánu, tiež hydratovaný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2846 10 00

40

Uhličitan céru, lantánu, neodýmu a prazeodýmu, tiež hydratovaný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

2846 90 00

 

Anorganické alebo organické zlúčeniny kovov vzácnych zemín, ytria alebo skandia, alebo zmesí týchto kovov, iné ako zatriedené do podpoložky 2846 10 00

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2848 00 00

10

Fosfín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2850 00 20

10

Silán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2850 00 20

20

Arzin

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2903 30 80

10

Tetrafluórmetán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2903 30 80

20

1,1,1,2,3,3,3-Heptafluóropropán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2903 30 80

30

Perfluoroetán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2903 30 80

40

1,1-Difluóretán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2903 30 80

50

1,1,1,3,3-pentafluórpropán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2903 30 80

60

Oktafluórpropán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2903 43 00

10

1,1,1-trichlórtrifluóretán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2903 49 10

10

chlór-1,1,1-trifluóretán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2903 59 90

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlórpentacyclo= [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dién

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2903 59 90

20

Hexachlórcyklopentadién

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2903 69 90

10

Di- alebo tetrachlórtricyklo[8.2.2.24,7]hexadeka-1(12),4,6,10,13,15-hexaén, miešané izoméry

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2903 69 90

20

1,2-Bis(pentabrómfenyl)etán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2903 69 90

40

2,6-dichlórtoluén, s čistotou 99 % hmotnosti alebo vyššou a obsahujúci:

0,001 mg/kg alebo menej tetrachlórdibenzodioxínov,

0,001 mg/kg alebo menej tetrachlórdibenzofuránov,

0,2 mg/kg alebo menej tetrachlórbifenylov

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2903 69 90

50

1-(Chlórmetyl)naftalén

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2903 69 90

60

a-Chlór(etyl)toluény

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2904 10 00

30

p-Styrénsulfonát sodný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2904 20 00

10

Nitrometán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2904 20 00

20

Nitroetán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2904 20 00

50

2,2'-dinitro-bibenzyl

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2904 90 20

10

Tosyl chlorid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2904 90 40

10

Trichlórnitrometán, na výrobu tovaru položky 3808 20 (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2904 90 85

10

Quintozén (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2904 90 85

20

1-Chlór-2,4-dinitrobenzén

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2904 90 85

30

5-nitro-1,2,4-trichlórobenzén

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2905 19 00

ex 3824 90 99

11

56

Draselný tert-butanolát (draselný tert-butoxid), tiež vo forme roztoku v tetrahydrofuráne

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimetylheptán-4-ol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2905 39 85

20

Hexa-1,5-dién-3,4-diol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2905 49 10

10

Etylidíntrimetanol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

2906 11 00

 

Mentol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2906 19 00

10

Cyklohex-1,4-yléndimetanol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2906 19 00

20

4,4'-Isopropylidéndicyklohexanol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2906 29 00

10

2,2'-(m-Fenylén)dipropán-2-ol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2906 29 00

20

1-Hydroxymetyl-4-metyl-2,3,5,6-tetrafluórbenzén

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2907 19 00

10

2,3,5-Trimetylfenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2907 21 00

10

Rezorcinol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2907 29 00

10

1,4-Dihydroantracén-9,10-diolát disodný, vo forme vodného roztoku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2907 29 00

20

4,4'-(3,3,5-Trimetylcyklohexylidén)difenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2907 29 00

30

4,4',4''-Etylidíntrifenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2907 29 00

40

Zmes izomérov metylénedifenolu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2907 29 00

50

6,6',6"-Tricyklohexyl-4,4',4"-bután-1,1,3-triyltri(m-krezol)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2907 29 00

60

4,4'-(1,3-Fenyléndiisopropylidén)difenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2907 29 00

70

2,2',2'',6,6',6''-Hexa-tert-butyl-,α, α ' ''-(mezitylén-2,4,6-triyl)tri-= p-krezol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2907 29 00

80

Pyrogalol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2907 29 00

85

Floroglucinol, tiež hydratovaný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2908 20 00

10

3-Hydroxynaftalén-2,7-disulfonát sodný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2908 20 00

20

7-Hydroxynaftalén-1,3-disulfonát draselný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2908 20 00

ex 3824 90 99

30

74

Kyselina 6-hydroxynaftalén-2-sulfónová a jej soli

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2908 90 00

10

4-Nitrozo-o-krezol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2908 90 00

30

4-Nitrofenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2908 90 00

40

3-nitro-p-krezol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2909 19 00

10

1,2-Bis(2-chlóretoxy)etán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2909 19 00

20

Bis(2-chlóretyl) éter

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2909 19 00

30

Zmes izomérov nonafluórbutylmetyléteru alebo nonafluórbutyletyléteru, s čistotou 99 % hmotnosti alebo viac

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2909 30 38

10

Bis(pentabrómfenyl) éter

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2909 30 90

10

4-(p-Tolyloxy)bifenyl

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(m-tolyloxy)etán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2909 30 90

30

1,2-Difenoxyetán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2909 44 00

10

2-Hexyloxyetanol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2909 49 19

10

1-tert-Butoxypropán-2-ol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2909 50 90

10

4-(2-Metoxyetyl)fenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2909 60 00

10

Bis(α, α-dimetylbenzyl) peroxid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2910 90 00

30

2,3-Epoxypropán-1-ol (glycidol)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2910 90 00

40

Perfluórepoxypropán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2910 90 00

ex 3824 90 99

60

59

1,2-Epoxyoktadekán, s čistotou v hmotnosti 82 % alebo viac

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2910 90 00

70

(Epoxyetyl)benzén (styrén oxid)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2912 29 00

10

Tereftalaldehyd

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2912 49 00

10

3-Fenoxybenzaldehyd

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 19 90

10

3,3-Dimethylbután-2-ón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

2914 21 00

 

Gáfor

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 29 00

10

Estr-4-én-3,17-dión

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 29 00

20

Cyklohexadek-8-enón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 39 00

10

Benz[de]antracen-7-ón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 50 00

30

2'-Hydroxyacetofenón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 50 00

40

4'-Hydroxyacetofenón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 50 00

50

6'-Methoxy-2'-acetonaftón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 69 90

10

2-Etylantrachinón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 69 90

20

2-Pentylantrachinón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 69 90

30

1,4-Dihydroxyantrachinón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 69 90

40

2,3-Dihydro-1,4-dihydroxyantrachinón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 69 90

50

2-Metylantrachinón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 70 00

10

1-chlór-3,3-dimethylbután-ón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 70 00

30

4,4'-Dibrómbenzil

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 70 00

40

Perfluór(2-metylpentán-3-ón)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2914 70 00

50

3'-chlórpropiofenón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

2915 24 00

 

Acetanhydrid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2915 29 00

10

Octan antimonitý

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2915 39 90

20

5αBróm-6ß-hydroxy-17-oxo-androstan-3ß-yl acetát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2915 39 90

30

But-3-én-1,2-diyl di(acetát)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2915 39 90

40

tert-Butyl-acetát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2915 39 90

50

3-Acetylfenylacetát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2915 39 90

60

1-Fenyletyl acetát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2915 40 00

10

Vinylchlóracetát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2915 90 80

20

Trimetylortoacetát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2915 90 80

30

Kyselina 2-etylbutánová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2915 90 80

40

Kyselina nonanoiová (kyselina pelargónová)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 12 90

10

2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-metylbenzyl)= -4-metylfenylakrylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 12 90

20

2-Etoxyetylakrylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 12 90

30

Isobutylakrylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 13 00

10

Metakrylát hydroxyzinočnatý, vo forme prášku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 13 00

20

Dimetakrylát zinočnatý, vo forme prášku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 14 90

10

2,3-Epoxypropylmetakrylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 19 80

20

Metyl 3,3-dimetylpent-4-enoát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 20 00

10

Metyl 3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 20 00

30

Empentrin (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 20 00

50

Etyl 2,2-dimetyl-3-(2-metylpropenyl)cyklopropánkarboxylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 39 00

15

Kyselina bifenyl-4-karboxylová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 39 00

20

3,5-Dichlórbenzoyl chlorid

3.6 %

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 39 00

25

Kyselina -p-toluová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 39 00

35

Kyselina -o-chlórfenyloctová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 39 00

40

Vinyl 4-tert-butylbenzoát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 39 00

50

3,5-Dimetylbenzoyl chlorid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 39 00

60

4-Etylbenzoyl chlorid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 39 00

70

Ibuprofen (INN)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 39 00

80

Etyl 2-(4-nitrofenyl)butyrát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2916 39 00

85

kyselina 2,6-difluórbenzoová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2917 11 00

20

Bis(p-metylbenzyl) oxalát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2917 19 90

20

1,2-bis(cyklohexyloxykarbonyl)etánsulfonát sodný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2917 19 90

40

Kyselina dodekándiová, s čistotou v hmotnosti viac ako 98,5 %

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2917 19 90

50

Glutaranhydrid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2917 19 90

60

Dietyl izobutylmalonát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2917 19 90

70

Kyselina itakonová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2917 20 00

30

Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlór-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboxylovej

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2917 20 00

40

Anhydrid kyseliny 3-metyl-1,2,3,6-tetrahydroftalovej

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2917 34 00

10

Dialylftalát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2917 39 80

10

Dimetyl naftalén-2,6-dikarboxylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2917 39 80

20

Kyselina benzén-1,2,4,5-tetrakarboxylová (kyselina pyromelitová)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2917 39 80

30

Dianhydrid kyseliny benzén-1,2: 4,5-tetrakarboxylovej (pyromelitdianhydrid)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2917 39 80

40

Dianhydrid kyseliny bifenyl-3,4: 3',4'-tetrakarboxylovej

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2918 13 00

10

Kyselina L-(-)-Di-p-toluoyltartarová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2918 19 80

20

Kyselina L-jablčná

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2918 19 80

30

Kyselina 2,2-bis(hydroxymetyl)butánová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2918 19 80

50

Kyselina mandľová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2918 29 10

10

Kyseliny monohydroxynaftoové

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2918 29 80

10

Hexametylén bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionát]

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2918 29 80

20

Kyselina galová, s čistotou v hmotnosti 98,5 % alebo viac, počítané na suchú hmotnosť (stanovené acidimetricky)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2918 30 00

20

Kyselina 2-(4-etylbenzoyl)benzoová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2918 90 90

10

3,4-Epoxycyklohexylmetyl 3,4-epoxycyklohexánkarboxylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2918 90 90

20

Metyl 3-metoxyakrylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2918 90 90

30

Metyl 2-(4-hydroxyfenoxy)propionát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2918 90 90

40

Kyselina trans-4-Hydroxy-3-metoxyškoricová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2918 90 90

50

Metyl 3,4,5-trimetoxybenzoát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2918 90 90

60

Kyselina 3,4,5-trimetoxybenzoová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2918 90 90

70

Metyl 5-metoxy-3-oxopentanoát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2919 00 90

10

2,2'-Metylénbis(4,6-di-tert-butylfenyl) fosfát, monosodná soľ

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2919 00 90

20

Diamónna soľ tetramyristoylkardiolipínu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2919 00 90

30

Hydroxybis[2,2'-metylénbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfát] hlinitý

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2919 00 90

40

Tri-n-hexylfosfát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2920 10 00

10

Fenitrotion (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2920 10 00

20

Tolklofos-metyl (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2920 90 10

10

Dietyl sulfát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2920 90 10

20

Dialyl-2,2'-oxydietyldikarbonát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2920 90 10

30

4-etyl-1,3-dioxolan-2-ón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2920 90 10

40

Dimetylkarbonát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2920 90 10

50

Di-terc-butyl dikarbonát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

2920 90 30

 

Trimetylfosfit

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2920 90 85

10

O, O-Dioktadecyl pentaerytritol bis(fosfit)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2920 90 85

40

Tritolyl fosfit

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2920 90 85

50

Triizooktylfosfit

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 19 80

10

Triallylamín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 19 80

20

Etyl(2-metylallyl)amín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 19 80

30

Allylamín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 29 00

10

N,N,N',N'-Tetrabutylhexametyléndiamín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimetylamino)propyl]amín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimetylamino)propyl]metylamín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 29 00

40

N,N-di-tert-butyletyléndiamín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 30 99

10

Dicyklohexyl(metyl)amín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 30 99

20

Cyklohex-1,3-ylénbis(metylamín), na výrobu prostriedkov na umývanie riadu (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 42 10

10

2,6-Dichlór-4-nitroanilín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 42 10

15

Kyselina 4-amino-3-nitrobenzénsulfónová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 42 10

20

2-Bróm-4,6-dinitroanilín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 42 10

25

Hydrogén 2-aminobenzén-1,4-disulfonát sodný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 42 10

30

Kyselina 4-aminobenzén-1,3-disulfónová a jej soli

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 42 10

40

2-Bróm-6-chlór-4-nitroanilín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 42 10

50

Kyselina 3-aminobenzénsulfónová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 42 10

70

Kyselina 2-aminobenzén-1,4-disulfónová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 42 10

80

4-Chlór-2-nitroanilín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 42 10

85

3,5-Dichlóranilín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 43 00

10

Kyselina 5-amino-2-chlórtoluén-4-sulfónová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 43 00

20

Kyselina 4-amino-6-chlórtoluén-3-sulfónová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 44 00

10

Metyldifenylamín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 44 00

20

Difenylamín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 45 00

10

Hydrogén-3-aminonaftalén-1,5-disulfonát sodný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 45 00

20

Kyselina 2- aminonaftalén-1,5-disulfónová a jej sodné soli

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 45 00

30

Kyselina 2- aminonaftalén-1-sulfónová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 45 00

40

1-Naftylamín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 49 10

20

Pendimetalín (ISO)

3,5

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 49 80

10

Kyselina 8-anilinonaftalén-1-sulfónová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 49 80

20

N-1-Naftylanilín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 51 19

20

Diaminotoluén (TDA) obsahujúci 78 a viac, ale nie viac ako 82 hmotnostných percent 4-metylbenzén-1,3-diamínu a 18 a viac, ale nie viac ako 22 hmotnostných percent 2-metylbenzén-1,3-diamínu, so zvyškovým obsahom dechtu najviac 0,23 hmotnostného percenta.

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 59 90

10

Zmes izomérov 3,5-dietyltoluéndiamínu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 59 90

ex 3824 90 99

20

68

Kyselina 4-(4-aminoanilino)-3-nitrobenzénsulfonová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2921 59 90

40

Kyselina 4,4'-diaminostilbén-2,2'-disulfónová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 19 80

10

4,4-Dimetoxybutylamín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 19 80

30

N,N,N',N'-Tetrametyl-2,2'-oxybis(etylamín)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 19 80

40

2-Amino-2-metylpropanol, na použitie vo výrobe tovaru položky 3004 90 a 3305 30 (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 19 80

50

2-(2-Metoxyfenoxy)etylamín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 19 80

60

N, N,N'-trimetyl-N'-(2-hydroxy-etyl) 2,2’-oxybis(etylamín)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 21 00

10

Kyselina 2-amino-5-hydroxynaftalén-1,7-disulfónová a jej soli, s čistotou v hmotnosti 60 % alebo viac

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 21 00

20

Kyselina 4-hydroxy-7-metylaminonaftalén-2-sulfónová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 21 00

30

Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalén-2-sulfónová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 21 00

40

Kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalén-2-sulfónová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 21 00

50

Hydrogén 4-amino-5-hydroxynaftalén-2,7-disulfonát sodný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 22 00

10

Anizidíny

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 29 00

10

2-Metyl-N-fenyl-p-anizidín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 29 00

15

N-Metyl-2-(3,4-dimetoxyfenyl)etylamín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 29 00

20

3-Aminofenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 29 00

30

Kyselina 4-amino-5-metoxy-2-metylbenzénsulfónová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 29 00

40

2-Amino-4-tert-pentyl-6-nitrofenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 29 00

50

6-Metoxy-m-toluidín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 29 00

60

3,5-Dichlóro-4-(1,1,2,2-tetrafluóretoxy)anilín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anizidín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 29 00

80

3-Dietylaminofenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 39 00

10

Kyselina 1-amino-4-bróm-9,10-dioxoantracén-2-sulfónová a jej soli

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 39 00

20

1-Aminoantrachinón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 39 00

30

1-Bróm-4-metylaminoantrachinón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 39 00

40

1,4-Diamino-2,3-dichlórantrachinón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 39 00

50

2-Aminoantrachinón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 39 00

60

1,4-Diamino-2,3-dihydroantrachinón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 43 00

10

Kyselina antranilová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 49 95

10

Ornitínaspartát (INNM)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 49 95

20

Kyselina 12-aminododekanová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 49 95

30

Kyselina DL-aspartová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 49 95

40

Norvalín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 50 00

30

Kyselina 2-(3-amino-4-chlórbenzoyl)benzoová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 50 00

50

Kyselina 2-(4-dibutylaminosalicyloyl) benzoová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2922 50 00

70

2-(1-Hydroxycyklohexyl)-2-(4-metoxyfenyl)etylamóniumacetát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2923 90 00

10

Hydroxid tetrametylamónny, vo forme vodného roztoku obsahujúceho:

(25 ±0,5) % hmotnosti hydroxidu tetrametylamónneho,

500 mg/kg alebo menej uhličitanu,

200 mg/kg alebo menej chloridu a

5 mg/kg alebo menej draslíka

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2923 90 00

15

3-chlór-2-hydroxypropyldimetyldodecylamóniumchlorid vo forme vodného roztoku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2923 90 00

30

Pentahydrát hydroxidu tetrametylammónneho, s čistotou v hmotnosti 98 % alebo vyššou

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2923 90 00

40

Benzyldimetyl(oktadecyl)ammónne soli, na použitie vo výrobe tonerov pre fotokopírky (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2923 90 00

50

Hydroxid tetraetylamónny, vo forme vodného roztoku obsahujúceho:

(35 ± 0,5) % hmotnosti hydroxidu tetraetylamónneho,

2 000 mg/kg alebo menej chloridu,

2 mg/kg alebo menej železa a

10 mg/kg alebo menej draslíka

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2923 90 00

60

Hydroxid tetrabutylamónny vo forme vodného roztoku obsahujúceho:

(55 ± 1,0) % hmotnostných hydroxidu tetrabutylamónneho,

0,5 % hmotnostných alebo menej bromidu,

0,4 % hmotnostných alebo menej tributylamínu,

0,3 % hmotnostných alebo menej uhličitanu a

0,2 % hmotnostných alebo menej draslíka a sodíka dohromady

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2923 90 00

70

Hydroxid tetrapropylamónny vo forme vodného roztoku obsahujúceho:

(40 ± 2) % hmotnostných hydroxidu tetrapropylamónneho,

0,3 % hmotnostných alebo menej uhličitanu,

0,1 % hmotnostných alebo menej tripropylamínu,

500 mg/kg alebo menej bromidu a

25 mg/kg alebo menej draslíka a sodíka dohromady

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2923 90 00

80

Dialyldimetylamóniumchlorid, vo forme vodného roztoku obsahujúceho 63 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 67 % hmotnosti dialyldimetylamóniumchloridu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 19 00

10

Kyselina 2-akrylamido-2-metylpropánsulfónová a jej sodné alebo amónne soli

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 19 00

20

N,N'-Metyléndiakrylamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 19 00

30

Metyl 2-acetamido-3-chlórpropionát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 19 00

40

N-(1,1-Dimetyl-3-oxobutyl)akrylamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 19 00

50

Akrylamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 21 90

ex 3824 90 99

10

62

Kyselina 4,4'-dihydroxy-7,7'-ureyléndi(naftalén-2-sulfónová) a jej sodné soli

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

10

Alachlór (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

15

Acetochlór (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

20

3'-Amino-4'-metoxyacetanilid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

25

3'-Dietylaminoacetanilid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

30

Propachlór (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

35

Dietofenkarb (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

40

Kyselina 7-acetamido-4-hydroxynaftalén-2-sulfónová a jej sodné soli

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

45

3'-Dietylamino-4'-metoxyacetanilid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

50

5-[N-(2-Acetoxyetyl)acetoxyacetamido]-N, N '-bis(2,3-diacetoxy= propyl)-2,4,6-trijódisoftalamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

55

4'-Amino-N-metylacetanilid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

60

Beflubutamid (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

65

2-(4-Hydroxyfenyl)acetamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

70

Kyselina 4-acetamido-2-aminobenzénsulfónová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

75

3-Amino-p-anizanilid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

80

5'-Chlór-3-hydroxy-2',4'-dimetoxy-2-naftanilid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

85

p-Aminobenzamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

91

3-Hydroxy-2'-metoxy-2-naftanilid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

92

3-Hydroxy-2-naftanilid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

93

3-Hydroxy-2'-metyl-2-naftanilid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

94

2'-Etoxy-3-hydroxy-2-naftnanilid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

95

N-{3-[3-(dimetylamino)prop-2-enoyl]fenyl}-N-etylacetamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

96

4'-Chlór-3-hydroxy-2',5'-dimetoxy-2-naftanilid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2924 29 95

97

Monoamid kyseliny 1,1-cyklohexándioctovej

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2925 11 00

20

Sacharín a jeho sodná soľ

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2925 19 95

10

N-Fenylmaleimid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2925 19 95

20

N-(9-Fluorenylmethoxykarbonyloxy)sukcínimid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2925 20 00

10

Dicyklohexylkarbodiimid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

10

Metakrylonitril

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

15

Kyano(3-fenoxyfenyl)metyl 3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

20

2-(m-Benzoylfenyl)propiononitril

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

25

Aminoacetonitril hydrochlorid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

30

2-Amino-5-nitrobenzonitril

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

35

2-Bróm-2(brómmetyl)pentándinitril

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

45

2-Kyanoacetamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

50

Alkyl alebo alkoxyalkyl estery kyseliny kyanooctovej

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

60

Kyselina kyanooctová v kryštalickej forme

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

65

Malononitril

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

70

Tetrachlórtereftalonitril

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

75

Etyl 2-kyano-2-etyl-3-metylhexanoát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

80

Etyl 2-kyano-2-fenylbutyrát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

85

Etyl 2-alyl-2-kyano-3-metylhexanoát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

86

Etyléndiamíntetraacetonitril

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

87

Nitrilotriacetonitril

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

88

1,3-Propyléndiamíntetraacetonitril

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2926 90 95

89

Butyronitril

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2927 00 00

10

2,2'-Dimetyl-2,2'- azodipropionamidíndihydrochlorid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2927 00 00

20

4-Anilíno-2-metoxybenzenediazónium hydrogén sulfát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2927 00 00

ex 3824 90 99

30

69

Kyselina 4'-aminoazobenzén-4-sulfónová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2927 00 00

40

2-Hydroxynaftalén-1-diazónium-4-sulfonát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2927 00 00

ex 3824 90 99

50

41

2-Hydroxy-6-nitronaftalén-1-diazónium-4-sulfonát, s čistotou v hmotnosti 60 % alebo viac

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2928 00 90

10

3,3'-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)-N, N'-bipropionamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2928 00 90

20

2,4,6-Trichlórfenylhydrazín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2928 00 90

40

O-Etylhydroxylamín, vo forme vodného roztoku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2928 00 90

50

N-Izopropylhydroxylamín, vo forme vodného roztoku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2928 00 90

60

Adipohydrazid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2928 00 90

70

Tetrakis(4-metylpentán-2-oximino)silán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2929 10 90

10

Metyléndicyklohexyl diizokyanáty

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2929 10 90

30

3,3'-Dimetylbifenyl-4,4'-diyl diizokyanát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2929 10 90

40

m-Izopropenyl-α, α-dimetylbenzyl izokyanát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2929 10 90

50

m-Fenyléndiizopropylidéndiizokyanát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2929 10 90

60

Trimetylhexametyléndiizokyanát, zmes izomérov

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2929 10 90

70

9,9'-(3-Heptyl-4-pentylcyklohex-1,2-ylén)dinonyl diizokyanát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2929 90 00

20

Etylizokyanoacetát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

10

Thiofenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

15

Etoprofos (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

20

3,3-Dimetyl-1-metyltiobutanónoxim

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

25

Tiofanát-metyl (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

30

4-(4-Izopropoxyfenylsulfonyl)fenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

40

Kyselina 3,3'-tiodi(propiónová)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

45

2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]etylhydrogénsulfát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

ex 3824 90 99

50

51

2-Chlórfenylsulfonyl izokyanát, vo forme roztoku v xyléne

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

ex 3824 90 99

55

52

Metyl 2-(izokyanátosulfonyl)metylbenzoát, vo forme roztoku v xyléne

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

60

Metylfenylsulfid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

65

Dijódmetyl p-tolylsulfón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

ex 3824 90 99

70

71

2-Aminofenylfenylsulfón, s čistotou v hmotnosti 75 % alebo vyššou

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

75

4,4'-[Metylénbis(oxyetyléntio)]difenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

80

Kaptán (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

85

Mezotrión (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

86

4-Hydroxybenzéntiol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

87

Kyselina 3-sulfinobenzoová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2930 90 70

88

Metylénditiokyanát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

2931 00 10

 

Dimetylmetylfosfonát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

05

Butyletylmagnézium, vo forme roztoku v heptáne

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

10

Kyselina 2-difenylfosfinobenzoová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

20

Bis(2-chlóretyl) 2-chlóretylfosfonát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

25

Fenylfosfinát sodný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

30

Bis(2-chlóretyl)vinylfosfonát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

35

Tetrafenylborát sodný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

40

Kyselina N-(fosfónmetyl)iminodioctová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

45

Tributylfosfín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

50

Kyselina bis(2,4,4-trimetylpentyl)fosfinová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

55

Dimetyl[dimetylsilyldiindenyl]hafnium

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

60

Trioktylfosfinoxid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

65

Trietylborán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

70

N, N-Dimetylanilíniumtetrakis(pentafluórfenyl)borát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

75

{2,7-Di-tert-butyl-9-[(η 5-cyklopentadienyl)bis(4-trietyl= silylfenyl)metyl]-4a,4b,8a,9,9a-η-fluorén}dimetylhafnium, vo forme roztoku v hexáne

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

84

Metylbis(4-metylpentán-2-oximino)vinylsilán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

85

Tributyl(tetradecyl)fosfóniumchlorid, tiež vo forme vodného roztoku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

86

Zmes izomérov 9-ikozyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonán a 9-ikozyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

87

Tris(4-metylpentán-2-oximino)metylsilán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

88

Tris(4-metylpentán-2-oximino)vinylsilán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

89

Tetrabutylfosfóniumacetát, vo forme vodného roztoku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2931 00 95

95

Trichlór(3-chlórpropyl)silán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 13 00

10

Tetrahydrofurfurylalkohol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 19 00

40

Furán s čistotou v hmotnosti 99 % alebo vyššou

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 19 00

50

2,3-Dihydrofurán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 19 00

70

Furfurylamín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 19 00

75

Tetrahydro-2-metylfurán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 19 00

80

Oktafluórtetrahydrofurán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 29 85

10

2'-Anilín-6'-[etyl(izopentyl)amino]-3'-metylspiro[izobenzofurán= - 1(3H),9'-xantén]-3-ón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 29 85

15

13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8α-laktón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 29 85

25

2'-(2-Chlóranilín)-6'-dibutylaminospiro[izobenzofurán= - 1(3H),9'-xantén]-3-ón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 29 85

30

2'-Anilín-3'-metyl-6'-metyl(propyl)aminospiro[izobenzofurán= - 1(3H),9'-xantén]-3-ón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 29 85

35

6'-Dietylamino-3'-metyl-2'-(2,4-xylidino)spiro[izobenzofurán= - 1(3H),9'-xantén]-3-ón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 29 85

40

2'-Anilín-6'-(N-etyl-p-toluidín)-3'-metylspiro[izobenzofurán= - 1(3H),9'-xantén]-3-ón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 29 85

45

2'-Anilín-6'-etyl(izobutyl)amino-3'-metylspiro[izobenzofurán= - 1(3H),9'-xantén]-3-ón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 29 85

50

2'-Anilín-6'-cyklohexyl(metyl)amino-3'-metylspiro[izobenzofurán= - 1(3H),9'-xantén]-3-ón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 29 85

55

6-Dimetylamino-3,3-bis(4-dimetylaminofenyl)ftalid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 29 85

70

3',6'-Bis(etylamino)-2',7'-dimetylspiro[izobenzofurán-1(3H),9'-= [9H]-xantén]-3-ón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 29 85

75

Rofekoxib (INN)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 99 70

10

Bendiokarb (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 99 70

20

Androsta-1,4-dién-3,17-dión 17-(2,2-dimetylpropylén) acetál

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 99 70

40

1,3: 32,4-Bis-O-(3,4-dimetylbenzilidén)-D-glucitol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 99 70

50

5-Propyl-1,3-benzodioxol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 99 70

60

Dihydrát bis[4-O-(β-D-galaktopyranozyl)-D-glukonátu] vápenatého

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 99 85

20

(2-butylbenzofurán-3-yl)(4-hydroxy-3,5-dijódfenyl)ketón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2932 99 85

30

Karbofurán (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 19 90

10

4,5-Diamino-l-(2-hydroxyetyl)-1H-pyrazolsulfát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 19 90

20

4-amino-1-metyl-3-propylpyrazol-5-karboxamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 19 90

30

3-Metyl-1-p-tolyl-5-pyrazolón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 19 90

40

Edaravón (INN)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 21 00

10

Hydantoín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 21 00

20

2-(3-Benzyl-2,5-dioxoimidazolidín-1-yl)-2'-chlór-5'-(3-dodecyl= sulfonyl-2-metylpropiónamido)-4,4-dimetyl-3-oxovaleranilid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 21 00

40

1-[1,3-Bis(hydroxymetyl)-2,5-dioxoimidazolidín-4-yl]= - 1,3-bis(hydroxymetyl)močovina

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 29 90

20

Reakčné produkty pozostávajúce z metylesterov (±) kyseliny 6-(4-izopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolín-2-yl)-m-toluovej a (±) kyseliny 2-(4-izopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolín-2-yl)-p-toluovej (Imazametabenz-metyl)

4

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 29 90

40

Triflumizol (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 29 90

50

1,3-Dimetylimidazolidín-2-ón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 39 99

10

Kloperastínfendizoát (INNM)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 39 99

15

Kyselina pyridín-2,3-dikarboxylová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 39 99

20

5-Metyl-2-pyridylamín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 39 99

25

Imazetapyr (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 39 99

30

4,4'-Trimetyléndipiperidín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 39 99

35

Aminopyralid (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 39 99

40

2-Chlópyridín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 39 99

45

3-(Karboxymetyl)pyridíniumchlorid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 39 99

60

2-Fluór-6-(trifluórmetyl)pyridín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 39 99

65

Acetamiprid (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 39 99

70

Etorikoxib (INN)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 39 99

75

Pikolinafen (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 49 10

10

Quinmerak (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 49 90

20

5,7-Dichlór-4-(4-fluórfenoxy)chinolín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 49 90

40

N-Etyl-5,6,7,8-tetrahydrochinolínium p-toluénsulfonát, vo forme roztoku vo vode

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 49 90

50

Monohydrát metyl 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chlór-2-chinolyl)vinyl]fenyl}-3-hydroxypropyl]= benzoátu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 49 90

60

5,6,7,8-Tetrahydrochinolín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 49 90

70

Chinolín-8-ol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 59 95

10

Kyselina 1-etyl-6-fluór-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazín-1-yl-1,8-naftyridín= - 3-karboxylová a jej soli a estery

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 59 95

15

Monohydrát (2R)-4-oxo-4-[3-(trifluórmetyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazol [4,3-a]= pyrazín-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluórfenyl)butyl-2-amóniumfosfátu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 59 95

20

2,4-Diamino-6-chlórpyrimidín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 59 95

25

Monohydrát 2,5-diamino-4,6-dihydroxypyrimidín monohydrochloridu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 59 95

30

Mepanipyrim (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 59 95

40

Guanín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 59 95

50

1-Chlórmetyl-4-fluór-1,4-diazóniabicyklo[2.2.2]oktán bis(tetrafluórborát)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 59 95

60

2,6-Dichlór-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 59 95

70

N-(4-Etyl-2,3-dioxopiperazín-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 59 95

80

N-(4-Etyl-2,3-dioxopiperazín-1-ylkarbonyl)-D-2-(4-hydroxyfenyl)glycín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 59 95

85

Adenín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 69 80

20

1,3,5-Tris[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)metyl]-1,3,5-triazíne= - 2,4,6(1H,3H,5H)-trión

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 69 80

40

Kyanazín (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 69 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazínan-2,4,6-trión

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 69 80

60

Hexazinón (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 69 80

80

Tris(2-hydroxyetyl)-1,3,5-triazíntrión

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 79 00

10

Ezetimib (INN)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 30

10

Azepan, na výrobu tovaru podpoložky 3808 30 (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 30

20

5H-dibenz[b,f]azepín-5-karbonylchlorid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

10

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butylfenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

15

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

20

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-metyl-1-fenyletyl)fenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

25

6,6'-Di-2H-benzotriazol-2-yl-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametylbutyl) = - 2,2'-metyléndifenol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

30

Quizalofop-P-etyl (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

35

Indolin

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

40

trans-4-Hydroxy-L-prolín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

45

Hydrazid kyseliny maleínovej (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

50

Metkonazol (ISO)

3,2

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

55

5-Nitroindol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

60

1,3-Bis(3-izokyanátometylfenyl)-1,3-diazetidín-2,4-dión (dimerik 2,4-toluén diizokyanát)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

65

Kandesartan cilexetil (INNM)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

70

6,7-Dihydro-5H-cyklopenta[b]pyridín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

75

2,3-Dichlórpyrazín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

80

1-Metyltetrazol-5-tiol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

86

Pyridabén (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

87

Pyridát (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

88

2,6-dichlórchinoxalín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2933 99 90

89

Karbendazim (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 10 00

10

Hexytiazox (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 10 00

20

2-(4-Metyltiazol-5-yl)etanol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 10 00

30

5-[(2,4-Dioxo-5-tiazolidinyl)metyl]-2-metoxy-N-{[4-(trifluórmetyl)fenyl]= metyl}benzamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 20 80

10

4-Chlór-1,3-benzotiazol-2(3H)-ón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 20 80

20

S-(1,3-Benzotiazol-2-yl) (Z)-2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-(metoxyimino)tioacetát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 20 80

30

Bentiavalikarb-izopropyl (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 99 90

10

7-Chlór-5-metyl-2H-1,4-benzotiazín-3-(4H)-ón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 99 90

15

Karboxín (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 99 90

20

4-[4-(Tridecyl[rozvetvený]oxy)fenyl]-1,4-tiazínan 1,1-dioxid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 99 90

25

Oxykarboxin (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 99 90

30

Etridiazol (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 99 90

35

Dimetenamid (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 99 90

40

2,3,5,6-Tetrahydroxy-1,4-diizobutyl-1,4-dioxo-1,4-difosfinan

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 99 90

45

Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazínantrión

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 99 90

50

1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)etyl]-2-etylpyridíniumbromid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 99 90

55

Olmesartan medoxomil (INN)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 99 90

60

DL-Homocysteíntiolaktónhydrochlorid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 99 90

65

Metyl 3-aminotiofén-2-karboxylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 99 90

72

1-[3-(5-nitro-2-furyl)alylidénamino]imidazolidín-2,4-dión

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 99 90

73

N-(5-merkapto-1,3,4-tiadiazol-2-yl)acetamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2934 99 90

80

Oblimersen sodný (INNM)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

10

Soli sulfathiazolu (INN)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

15

Flupyrsulfuron-metyl sodný (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

20

Toluénsulfónamidy

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

25

Triflusulfuron-metyl (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

30

Zmesi izomérov obsahujúce N-etyltoluén-2-sulfónamid a N-etyltoluén-4-sulfónamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

35

Chlórsulfuron (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

40

1-(4,6-Dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-(2-etylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridín = - 3-ylsulfonyl) močovina (sulfosulfurón)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

45

Rimsulfuron (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

50

4,4'-Oxydi(benzénsulfónhydrazid)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

55

Tifensulfuron-metyl (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

60

5-Amino-N-(2,6-dichlór-m-tolyl)-1H-1,2,4-triazol-3-sulfónamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

65

Tribenuron-metyl (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

70

Metyl 3-aminosulfonyltiofén-2-karboxylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

75

Metsulfuron-metyl (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

80

N-(3-Amino-2-hydroxy-4-fenylbutyl)-N-(2-metylpropyl)-4-amino= benzénesulfonamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

85

N-[4-(Izopropylaminoacetyl)fenyl]metánsulfónamid hydrochlorid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

86

4-(m-Tolylamino)pyridín-3-sulfónamid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

87

4'-Sulfamoylacetanilid

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2935 00 90

88

Monohydrát N-(2-(4-amino-N-etyl-m-toluidín)etyl) metánsulfónamidsesquisulfátu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 2938 90 90

10

Hesperidín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

3201 20 00

 

Akáciový výťažok

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3201 90 90

10

Trieslovinové výťažky z eukalyptu

3,2

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3201 90 90

20

Trieslovinové výťažky získané z gambíru a plodov myrobalanu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 15 00

10

Farbivo C.I. Vat Orange 7

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 15 00

20

Farbivo C.I. Vat Red 15

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 15 00

30

Farbivo C.I. Vat Red 14

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 15 00

40

Farbivo C.I. Vat Brown 57

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 15 00

50

Farbivo C.I. Vat Blue 47

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 17 00

10

Farbivo C.I. Pigment Yellow 81

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 19 00

10

Bis{4-metoxy-2-[6-(pentafluóretyltio)benzotiazol-2-ylazo]= - 5-(dipropylamino)benzénsulfonát} niklu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 19 00

15

4-{4-[3-(4-Metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo= [h]indén[2,1-f]chromén-3-yl]fenyl}morfolín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 19 00

20

13-Etyl-3-[4-(morfolino)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo= [h]indén[2,1-f]chromén-13-ol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 19 00

25

Cyklohexyl 8-metyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromén-5-karboxylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 19 00

30

13-Izopropyl-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-6,11-dimetyl-3,13-dihydrobenzo= [h]indén[2,1-f]chromén-13-ol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 19 00

35

13-Butyl-13-etoxy-6,11-dimetoxy-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo= [h]indén[2,1-f]chromén

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 19 00

40

Metyl 8'-acetoxy-1,3,3,5,6-pentametyl-2,3-dihydrospiro[1H-indol= - 2,3'-nafto[2,1-b][1,4]oxazín]-9'-karboxylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 19 00

45

6,7-Dimetoxy-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo= [h]indén[2,1-f]chromén

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 19 00

50

Metyl 6-(izobutyryloxy)-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromén-5-karboxylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 19 00

60

Etoxykarbonylmetyl 8-metyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromén-5-carboxylát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 19 00

65

6-Metoxy-7-morfolino-13-etyl-13-metoxy-3,3-bis-(4-metoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 19 00

70

Farbivo C.I. Solvent Red 49

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 19 00

75

6,7-Dimetoxy-13-etyl-13-metoxy-3,3-bis-(4-metoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3204 19 00

80

((R) a (S) izoméry 6,7-dimetoxy-13-etyl-13-[2-(2-metoxyetoxy)-etoxy]-3-(4-metoxyfenyl)-3-(4-fluórfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3205 00 00

10

Hliníkové laky pripravené z farbív na výrobu pigmentov používaných vo farmaceutickom priemysle (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3206 11 00

10

Oxid titaničitý potiahnutý izopropoxytitán triizostearátom, obsahujúci v hmotnosti 1,5 % alebo viac, ale nie viac ako 2,5 % izopropoxytitán triizostearátu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3206 19 00

10

Prípravky na základe oxidu titaničitého, obsahujúce v hmotnosti 66 % alebo viac, ale nie viac ako 71 % oxidu titaničitého a 1 % alebo viac, ale nie viac ako 2 % izopropoxytitán triizostearátu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3206 42 00

10

Litopón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3206 49 90

10

Čierne prípravky z pigmentov oxidu železa, v tekutej forme, s maximálnou veľkosťou častíc nepresahujúcou 20 nanometrov a obsahujúce v hmotnosti 25 % alebo viac železa vyjadreného ako Fe2O3, na výrobu tovaru položky 3304 alebo 9608 (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

3206 50 00

 

Anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3207 40 80

20

Sklené vločky potiahnuté striebrom, s priemerným priemerom 40 (± 10) μm

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3207 40 80

30

Sklenená frita, na použitie pri výrobe obrazoviek (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3208 10 90

ex 3707 90 90

10

60

Antireflexný náter pozostávajúci z esterového polyméru modifikovaného chromofórovou skupinou, vo forme roztoku buď 2-metoxy-1-propanolu, 2-metoxy-1-metyletyl-acetátu alebo metyl-2-hydroxyizobutyrátu, obsahujúci nie viac ako 10 % hmotnosti polyméru

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3208 20 10

10

Kopolymér N-vinylkaprolaktámu, N-vinyl-2-pyrrolidónu a dimetylaminoetyl metakrylátu, vo forme roztoku v etanole, obsahujúci v hmotnosti 34 % alebo viac, ale nie viac ako 40 % kopolyméru

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3208 20 10

ex 3905 91 00

20

92

Kopolymér vinylpyrrolidónu a dimetylaminoetyl metakrylátu, čiastočne kvaternizovaný dietyl sulfátom, vo forme roztoku v etanole

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3208 20 10

30

Roztok diundecyl ftalátu a kopolymér dibutyl maleátu a izobutyl metakrylátu v uhľovodíkovom rozpúšťadle

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3208 90 19

ex 3911 90 99

10

35

Kopolymér kyseliny maleínovej a metyl vinyl éteru, monoesterifikovaný s etyl a/alebo izopropyl a/alebo butylovými skupinami, vo forme roztoku v etanole, etanole a butanole, izopropanole alebo izopropanole a butanole

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3208 90 19

ex 3902 90 90

15

94

Modifikované chlórované polyolefíny, tiež vo forme roztoku alebo disperzie

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3208 90 19

20

Kopolymér polyuretánu a silikónu, vo forme roztoku v zmesi butanónu, toluénu a cyklohexanónu, obsahujúce v hmotnosti 13 % alebo viac, ale nie viac ako 16 % kopolyméru

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3208 90 19

30

Roztok obsahujúci:

(30 ± 5) % hmotnosti polyamidovej živice,

(6,5 ± 3,5) % hmotnosti diazonaftochinón,

(55 ± 5) % hmotnosti 1-metyl-2-pyrrolidón,

1 000 μg/kg alebo menej chloridu,

1 000 μg/kg alebo menej draslíka a

1 000 μg/kg alebo menej železa

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3208 90 19

40

Polymér metylsiloxánu, vo forme roztoku v zmesi acetónu, butanolu, etanolu a izopropanolu, obsahujúci v hmotnosti 5 % alebo viac, ale nie viac ako 11 % polyméru metylsiloxánu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3208 90 19

50

Roztok s hmotnostným obsahom:

(65 ± 10) % γ-butyrolaktónu,

(30 ± 10) % polyamidovej živice,

(3,5 ± 1,5) % esterového derivátu naftochinónu a

(1,5 ± 0,5) % kyseliny arylkremičitej

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3208 90 19

85

Zmes s obsahom hmotnostne:

30 – 45 % polyamidová živica,

2 – 10 % diazonaftochinón,

50 – 65 % γ-butyrolaktón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3208 90 99

10

Roztok na základe chemicky modifikovaných prírodných polymérov obsahujúci dve alebo viacero z nasledujúcich farbív:

3/4 metyl 8'-acetoxy-1, 3,3,5,6-pentametyl-2,3-dihydrospiro[1H-indol= - 2,3’-nafto[2,1-b] [1,4] oxazín] - 9'-karboxylát,

metyl 6-(izobutyryloxy)-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromén= - 5-karboxylát,

13-izopropyl-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-6,1 1-dimetyl-3,13-dihydrobenzo= [h]indén[2,1-f]chromén-13-ol,

etoxykarbonylmetyl 8-metyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromén-5-karboxylát,

13-etyl-3-[4-(morfolino)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo= [h]indén[2,1-f]chromén-13-ol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3208 90 99

20

Roztok založený na chemicky modifikovaných prírodných polyméroch, obsahujúci dve alebo viac z nasledujúcich farbív:

4-[4-(13,13-dimetyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén-3-yl)fenyl]morfolín,

4-{4-[3-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén-3-yl]fenyl}morfolín,

cyklohexyl-8-metyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromén-5-karboxylát,

etoxykarbonylmetyl-6-acetoxy-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromén-5-karboxylát,

2-pentyl-7,7-difenylbenzo[h]chromeno[6,5-d]-1,3-dioxín-4(7H)-ón,

13-butyl-13-etoxy-6,11-dimetoxy-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén,

3-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén,

6,7-dimetoxy-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3215 11 00

ex 3215 19 00

10

10

Tlačiarenska farba, tekutá, pozostávajúca z disperzie vinylakrylátového kopolyméru a farebných pigmentov v izoparafínoch, obsahujúca nie viac ako 13 % hmotnosti vinylakrylátového kopolyméru a farebných pigmentov

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3215 90 80

10

Vzorec atramentu, na použitie vo výrobe kartridžov do atramentových tlačiarní (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3215 90 80

20

Tepelne citlivý atrament fixovaný na plastickom filme

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3215 90 80

30

Atramentové prípravky, vo forme prášku, na použitie vo výrobe atramentom plnených fľašiek druhov používaných vo farebných digitálnych tlačiarňach položky 8443 (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

3301 12 10

 

Silica pomarančová, nedeterpénovaná

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3402 11 90

10

Povrchovo aktívna zmes z dvojsodných solí kyseliny dodecyl(sulfofenoxy)benzénsulfónovej a oksybis(dodecylbenzénsulfónovej kyseliny)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3402 90 10

20

Zmes dokusátu sodného (INN) a benzoátu sodného

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3402 90 10

30

Nevodný povrchovo aktívny prípravok obsahujúci:

éter polyetylénglykolalkylfenylu,

2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol a

estery kyseliny fosforečnej

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3402 90 10

40

Amfoterný fluórovaný detergent s obsahom chlóru v zmesi s vodou a etanolom, ktorá obsahuje 25 % alebo viac, ale nie viac ako 30 % hmotnosti detergentu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3402 90 90

10

Kryštalický prášok získaný reakciou fosforečnanu sodného so zmesou chlórnanu sodného a chloridu sodného (‚chlórovaný fosforečnan sodný‘) s hmotnostným obsahom:

3,5 % alebo viac voľného chlóru meraného jodometricky a

17,0 % alebo viac fosforu vyjadreného ako P2O5

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3403 99 90

10

Prípravky na rezanie kvapalinou na základe vodných roztokov syntetických polypeptidov

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3504 00 00

10

Purifikované antigény získané z geneticky upravených buniek kvasiniek, na výrobu detekčných testov na hepatitis-C (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3504 00 00

20

Glykoproteín 160 získaný z Human Immunodeficiency Virus, odroda HIV-1 kmeň

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3505 10 50

20

O-(2-Hydroxyetyl)-derivát hydrolyzovaného kukuričného škrobu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3506 10 00

11

Náplň obsahujúca lepidlo zo zmesi polyméru modifikovaného silikónom a hydroxidu hlinitého na požitie pri výrobe vychyľovacích cievok (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3506 91 00

10

Lepidlá na základe vodnej disperzie v zmesi dimerizovaných živíc a kopolyméru etylén a vinyl acetátu (EVA)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3506 91 00

20

Tepelne aktivovateľné lepidlá na základe fenolických živíc a kaučuku, vo forme filmu s krycím papierom, na použitie vo výrobe brzdových doštičiek v automobilovom priemysle (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3507 90 90

10

Asparagináza

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3507 90 90

20

Enzymatické prípravky na základe termolyzínu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3507 90 90

40

Avian myeloblastosis virus (AMV) reverzná transkriptáza

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3507 90 90

60

Trypsín certifikovaný, vyrobený v súlade s EC Good Manufacturing Practice (cGMP), a so špecifickou enzýmovou aktivitou 0,45 μkat/mg alebo vyššou, na výrobu tovaru položky 3004 (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3507 90 90

70

Chymotrypsín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3701 30 00

10

Reliéfne tlačiarenské platne druhov používaných na tlačenie novín, pozostávajúce z kovovej podložky potiahnutej fotopolymérnou vrstvou s hrúbkou 0,2 mm alebo hrubšou, ale nie hrubšou ako 0,8 mm, nepotiahnuté krycím filmom, s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 1 mm

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3701 99 00

10

Platne z kremeňa alebo skla, pokryté filmom chrómu a potiahnuté fotocitlivou alebo elektrón-citlivou živicou, na výrobu masiek pre tovar položky 8541 alebo 8542 (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3702 31 99

10

Farebný negatívny film, na výrobu balíkov instantných obrázkových filmov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3702 43 00

ex 3702 44 00

10

10

Fotografický film s nominálnou šírkou 459, 669 alebo 761 mm, zložený z niekoľkých vrstiev, vrátane dvoch polyesterových filmov, uhlíkovej vrstvy, lepiacej vrstvy tiež s vrstvou kopolyméru styrénu s akrylonitrilom

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3703 90 10

10

Papierové hárky, potiahnuté emulziou halogenidov striebra, na výrobu tovaru podpoložky 3701 20 00 (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3707 10 00

10

Fotocitlivé emulzie na scitlivenie silikónových diskov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3707 10 00

15

Scitlivujúca emulzia, pozostávajúca z esterov kyseliny diazooxonaftalénsulfónovej a fenolových živíc, obsahujúca nie viac ako 12 % hmotnosti esterov kyseliny diazooxonaftalénsulfónovej, v 2-metoxy-1-metyletylacetáte alebo etyllaktáte

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3707 10 00

20

Scitlivujúca emulzia pozostávajúca z esterov kyseliny diazooxonaftalensulfónovej a fenolových živíc, obsahujúcich nie viac ako 6 % hmotnostných esterov kyseliny diazooxonaftalensulfónovej, v 2-metoxy-1-metyletylacetáte

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3707 10 00

25

Scitlivujúca emulzia obsahujúca:

fenolové alebo akrylové živice,

najviac 2 % hmotnosti kyslého prekurzoru citlivého na svetlo, v roztoku,

ktorý obsahuje 2-metoxy-1-metyletylacetát alebo etyllaktát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3707 90 30

10

Toner, vo forme prášku, pozostávajúci z kopolyméru styrénu a butyl acrylátu a buď magnetitu, alebo sadzí, na použitie ako vývojka vo výrobe náplní na rozmnožovacie stroje (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3707 90 30

20

Toner, založený na polyolovej živici, vo forme prášku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3707 90 30

30

Dvojzložkový toner, tekutý, vo forme zostavy pozostávajúcej z nádržky obsahujúcej disperziu vinylakrylátového kopolyméru a farebných pigmentov v izoparafínoch, obsahujúcej nie viac ako 13 % hmotnosti vinylakrylátového kopolyméru a farebných pigmentov, a z nádržky obsahujúcej izoparafíny

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3707 90 30

40

Toner na základe polyesterovej živice, vyrobenej polymerizačným procesom, na použitie ako vývojka pri výrobe náplní do počítačových tlačiarní a kopírovacích prístrojov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3707 90 90

10

Antireflexný náter, pozostávajúci z modifikovaného metakrylového polyméru, obsahujúci nie viac ako 10 % hmotnosti polyméru, vo forme roztoku v 2-metoxy-1-metyletylacetáte a 1-metoxypropán-2-ole

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3707 90 90

20

Antireflexný náter, pozostávajúci z kopolyméru hydroxystyrénu a metylmetakrylátu, modifikovaný chromofórovými skupinami, obsahujúci nie viac ako 10 % hmotnosti polyméru, vo forme roztoku v 1-metoxypropán-2-ole a etyllaktáte

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3707 90 90

ex 3824 90 99

30

91

Antireflexný náter, vo forme vodného roztoku, obsahujúci:

nie viac ako 2 % hmotnosti perhalogénderivátov kyseliny sulfónovej,

nie viac ako 1 % hmotnosti vinylpolyméru

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3707 90 90

40

Antireflexné nátery, pozostávajúce z amino-živíc a modifikovaných fenolových živíc, vo forme roztoku v 1-metoxypropán-2-olu a etyl laktátu, obsahujúce v hmotnosti 15 % alebo viac, ale nie viac ako 24 % z oboch polymérov bratých spolu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3707 90 90

50

Antireflexný náter, obsahujúci hmotnostne:

30 % alebo viac, ale nie viac ako 40 % cyklohexanónu,

30 % alebo viac, ale nie viac ako 40 % 1-metyl-2-pyrrolidónu,

20 % alebo viac, ale nie viac ako 30 % tetrahydrofurfuryl alkoholu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3801 20 90

10

Koloidný grafit vo vodnej suspenzii, na použitie ako vnútorný náter vo farebných obrazovkách (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

3805 20 00

 

Borovicový olej

1,7

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3808 10 90

10

Indoxakarb (ISO) a jeho (R) izomér, fixovaný na podložke z oxidu kremičitého

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3808 10 90

20

Prípravky obsahujúce v hmotnosti 2 % alebo viac, ale nie viac ako 4 % azadirachtínu (ISO), neupravené na predaj v malom

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3808 10 90

30

Prípravky obsahujúce endospóry a proteínové kryštály pochádzajúce z hybridných kmeňov GC 91 Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai a kurstaki

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3808 10 90

40

Spinosad (ISO)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3808 20 80

10

Fungicídy vo forme prášku, obsahujúce v hmotnosti 65 % alebo viac, ale nie viac ako 75 % hymexazolu (ISO), neupravené na predaj v malom

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3808 20 80

20

Prípravky na základe diiodometyl p-tolyl sulfónu, neupravené na predaj v malom

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3808 20 80

30

Prípravky pozostávajúce zo suspenzie pyrithionového zinku (INN) vo vode, obsahujúce v hmotnosti 24 % alebo viac, ale nie viac ako 26 % pyritionového zinku (INN)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3808 40 20

10

Prípravok s hmotnostným obsahom:

58 % alebo viac, ale nie viac ako 62 % 1-bróm-3-chlór-5,5- dimetylhydantoínu,

26 % alebo viac, ale nie viac ako 29 % 1,3-dichlór-5,5-dimetylhydantoínu,

26 % alebo viac, ale nie viac ako 12 % 1,3-dichlór-5-dimetylhydantoínu,

na výrobu dezinfekčných prostriedkov pre plavecké bazény (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3808 40 90

10

Hydrochlorid 1-dodecylguanidínu, vo forme roztoku v izopropanole a vode, obsahujúci v hmotnosti 40 % alebo menej hydrochloridu 1-dodecylguanidínu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3809 91 00

10

Zmes 5-etyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxafosforan-5-ylmetyl metyl metylfosfonátu a bis(5-etyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxafosforan-5-ylmetyl) metylfosfonátu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3809 92 00

10

Papier s anti-fadingovým činidlom, pozostávajúce zo zmesi trikremičitanu horčíka a monosódnej soli 2,2'-metylénbis(4,6-di-tert-butylfenyl) fosfátu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3811 21 00

10

Soli kyseliny dinonylnaftalénsulfónovej, vo forme roztoku v minerálnom oleji

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3811 21 00

20

Aditíva pre mazacie oleje, na základe komplexných organických zlúčenín molybdénu, vo forme roztoku v minerálnom oleji

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3811 90 00

10

Soľ kyseliny dinonylnaftylsulfónovej, vo forme roztoku v minerálnom oleji, na použitie ako prísady do destilačných pohonných látok a mazacích olejov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3812 30 80

20

Zmes obsahujúca prevažne bis(2,2,6,6-tetrametyl-1-oktyloxy-4-piperidyl) sebakát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3812 30 80

30

Zložené stabilizátory obsahujúce v hmotnosti 15 % alebo viac, ale nie viac ako 40 % chloristanu sodného a nie viac ako 70 % 2-(2-metoxyetoxy)etanolu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3814 00 90

10

Zmesi obsahujúce v hmotnosti 25 % alebo viac, ale nie viac ako 35 % dimetyl sulfoxidu a 65 % alebo viac, ale nie viac ako 75 % monoetanolamínu

3 %

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3814 00 90

20

Zmes obsahujúca:

69 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 71 % hmotnosti 1-metoxypropán-2-olu,

29 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 31 % hmotnosti 2-metoxy-1-metyletylacetátu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3814 00 90

30

Azeotropná zmes obsahujúca 30 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 50 % hmotnosti trans-dichlóretylénu, a zmes izomérov nonafluórbutylmetyléteru alebo nonafluórbutyletyléteru

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3814 00 90

40

Azeotropné zmesi s obsahom izomérov nonafluórbutylmetyléteru a/alebo nonafluórbutyletyléteru

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 12 00

10

Katalyzátor, vo forme granúl alebo krúžkov s priemerom 3 mm alebo vyšším, ale nepresahujúcim 10 mm, pozostávajúci zo striebra na podložke z oxidu hlinitého a obsahujúci v hmotnosti 8 % alebo viac, ale nie viac ako 40 % striebra

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 12 00

20

Katalyzátor pozostávajúci z paládia a rénia, fixovaný na podložke z aktívneho uhlíka vo forme prášku, ktorý obsahuje v hmotnosti:

0,5 % alebo viac, ale nie viac ako 1,5 % paládia,

3 % alebo viac, ale nie viac ako 5 % rénia a

0,1 mol % alebo viac, ale nie viac ako 1 mol % alkalických kovov,

na použitie vo výrobe tetrahydrofuránu (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 12 00

30

Katalyzátor obsahujúci platinu a paládium fixované na podložke, obsahujúci hmotnostne:

nie viac ako 1,5 % platiny,

nie viac ako 1,5 % paládia a

nie viac ako 0,1 % alkalických kovov,

používaný na hydrogenáciu bielych olejov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

10

Katalyzátor pozostávajúci z oxidu chrómového alebo oxidu chromitého, fixovaný na podložke oxidu kremičitého, s pórovitým objemom, ako je určené dusíkovou absorpčnou metódou, 2 cm3/g alebo viac

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

15

Katalyzátor, vo forme prášku, pozostávajúci zo zmesi oxidov kovov fixovaných na podložke z oxidu kremičitého, obsahujúci v hmotnosti 20 % alebo viac, ale nie viac ako 40 % molybdénu, bizmutu a železa vyjadrených spolu, na použitie vo výrobe akrylonitrilu (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

20

Katalyzátor pozostávajúci z oxidov chrómu a oxidu titaničitého fixovaných na podložke z oxidu kremičitého, oxidu hlinitého alebo fosforečnanu hlinitého

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

30

Katalyzátor obsahujúci chlorid titaničitý nanesený na chloride horečnatom, na použitie vo výrobe polypropylénu (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

35

Katalyzátor, vo forme tyčiniek s dĺžkou 5,5 mm alebo viac, ale nepresahujúcou 6,5 mm, pozostávajúci z oxidu medi a oxidu zinočnatého fixovaných na podložke z oxidu hlinitého, obsahujúci v hmotnosti:

55 % alebo viac, ale nie viac ako 60 % oxidu medi a

30 % alebo viac, ale nie viac ako 35 % oxidu zinočnatého

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

40

Katalyzátor vo forme guličiek s priemerom 4,2 mm alebo vyšším, ale nepresahujúcim 9 mm, pozostávajúci zo zmesi oxidov kovov obsahujúcich predovšetkým oxidy molybdénu, vanádu a medi, na podložke z oxidu kremičitého a/alebo oxidu hlinitého, na použitie vo výrobe kyseliny akrylovej (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

45

Katalyzátor pozostávajúci predovšetkým z dichróm tetraoxidu medi a oxidu medi (II), obsahujúci v hmotnosti 38 % alebo viac, ale nie viac ako 48 % medi, vyjadrené ako oxid medi (II), fixovaný na podložke z oxidu kremičitého, na hydrogenáciu acetofenónov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

50

Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín titánu, horčíka a hliníka na podložke z oxidu kremičitého, vo forme suspenzie v tetrahydrofuráne

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

55

Katalyzátor pozostávajúci zo zmesi oxidov kovov obsahujúcich oxid chrómový, fixovaný na podložke z oxidu kremičitého

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

60

Katalyzátor pozostávajúci z oxidu chromitého, fixovaný na podložke z oxidu hlinitého

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

65

Katalyzátor pozostávajúci z kyseliny fosforečnej chemicky naviazanej na podložke z oxidu kremičitého

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

70

Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín hliníka a zirkónu, fixované na podložke z oxidu kremičitého

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

75

Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín hliníka a chrómu, fixované na podložke z oxidu kremičitého

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

80

Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín horčíka a titánu, fixované na podložke z oxidu kremičitého, vo forme suspenzie v minerálnom oleji

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

85

Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín hliníka, horčíka a titánu, fixované na podložke z oxidu kremičitého, vo forme prášku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 19 90

86

Katalyzátor obsahujúci chlorid titaničitý viazaný na chlorid horečnatý, na použitie pri výrobe polyolefínov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

15

Katalyzátor pozostávajúci zo zmesi oxidov obsahujúcich v hmotnosti viac ako 96 % oxidov molybdénu, vanádu, niklu a antimónu, tiež zmiešané s porcelánovými guličkami, na použitie vo výrobe kyseliny akrylovej (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

20

Katalyzátor vo forme prášku, pozostávajúci zo zmesi chloridu titanitého a chloridu hlinitého s hmotnostným obsahom:

20 % alebo viac, ale nie viac ako 30 % titánu a

55 % alebo viac, ale nie viac ako 72 % chlóru

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

25

Katalyzátor pozostávajúci zo zmesi oxidov obsahujúcich v hmotnosti viac ako 96 % oxidov molybdénu, bizmitu, niklu, železa a kremíka, tiež zmiešané s porcelánovými guličkami, na použitie vo výrobe akrylaldehydu (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

30

Katalyzátor, vo forme prášku, obsahujúci 82 % hmotnosti alebo viac medi a so špecifickým povrchom 0,5 m2/g alebo viac, ale nepresahujúcim 8 m2/g

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

35

Katalyzátor vo forme olejovej suspenzie, pozostávajúci z chloridu titanitého a chloridu hlinitého s hmotnostným obsahom (na bezolejovej báze):

15 % alebo viac, ale nie viac ako 30 % titánu a

40 % alebo viac, ale nie viac ako 72 % chlóru

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

40

Katalyzátor, vo forme tyčiniek s dĺžkou 5 mm alebo viac, ale nepresahujúcou 5 mm, pozostávajúci zo zmesi oxidov kovov obsahujúcich predovšetkým oxidy železa, molybdénu a bizmutu, tiež obsahujúci oxid kremičitý ako výplň, na použitie vo výrobe kyseliny akrylovej (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

50

Katalyzátor obsahujúci chlorid titanitý, vo forme suspenzie v hexáne alebo heptáne obsahujúcej v hmotnosti, v bez-hexánovom alebo bez- heptánovom materiáli, 9 % alebo viac, ale nie viac ako 30 % titánu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

60

Katalyzátor vo forme tyčiniek, pozostávajúci z kyseliny hlinitokremičitanovej (zeolitu): v mólovom pomere oxidu kremičitého:

oxid hlinitý nie menej ako 500 : 1 a

obsahujúce v hmotnosti 0,2 % alebo viac, ale nie viac ako 0,8 % platiny

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

65

Katalyzátor na základe mordenit zeolitu, vo forme granúl, na použitie vo výrobe zmesí metylamínov obsahujúcich v hmotnosti 50 % alebo viac dimetylamínu (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

70

Katalyzátor obsahujúci zmes mravčanu (2-hydroxypropyl)trimetyl amónneho a dipropylén glykolov

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

75

Katalyzátor obsahujúci zmes 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktán, 2-hydroxyetyliminodi(kyselina octová) a dibutyltin di(acetát), obsahujúci v hmotnosti 5 % alebo viac, ale nie viac ako 10 % 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktán

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

80

Katalyzátor obsahujúci predovšetkým kyselinu dinonylnaftaléndisulfónovú vo forme roztoku v izobutanole

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

81

Katalyzátor obsahujúci v hmotnosti 69 % alebo viac, ale nie viac ako 79 % 2-etylhexanoátu (2-hydroxy-1-metyletyl)trimetylamónneho

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

82

Katalyzátor obsahujúci v hmotnosti 35 alebo viac, ale nie viac ako 55 % mravčanu (2-hydroxy-1-metyletyl)trimetylamónneho a kyseliny mravčej

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

83

Katalyzátor, vo forme prášku, obsahujúci hydrát hydroxidu hlinitohorečnatého, oxidy kovov vzácnych zemín a oxid vandičný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

84

Práškový katalyzátor obsahujúci najmenej 96 % hmotnosti oxidov medi, chrómu a železa

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

85

Katalyzátor na základe hlinitokremičitanu (zeolitu), na transalkyláciu alkylaromatických uhľovodíkov alebo oligomerizáciu olefínov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

86

Katalyzátor, vo forme tyčí, obsahujúci hlinotokremičitan (zeolit) obsahujúci v hmotnosti 2 % alebo viac, ale nie viac ako 3 % oxidov kovov vzácnych zemných a menej ako 1 % oxidu sódneho

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

87

Iniciátor reakcie, pozostávajúci z diizopropylperoxydiuhličitanu, vo forme roztoku v dialyl-2,2'-oxydietyldiuhličitane

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

88

Katalyzátor z chloridu titaničitého a chloridu horečnatého, obsahujúci hmotnostne v bezolejových a bezhexánových základoch:

4 % alebo viac, ale nie viac ako 10 % titánu a

10 % alebo viac, ale nie viac ako 20 % horčíka

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3815 90 90

89

Rhodococcus rhodocrous J1 baktéria obsahujúca enzýmy, suspendované v polyakrylamidovom geli, na použitie ako katalyzátor vo výrobe akrylamidu hydráciou akrylnitrilu (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3817 00 80

10

Zmes alkylnaftalénov s hmotnostným obsahom:

88 % alebo viac, ale nie viac ako 98 % hexadecylnaftalénu

2 % alebo viac, ale nie viac ako 12 % dihexadecylnaftalénu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3823 19 10

91

Zmes mastných kyselín s hmotnostným obsahom:

2 % alebo viac, ale nie viac ako 6 % kyseliny hexánovej,

53 % alebo viac, ale nie viac ako 60 % kyseliny oktánovej,

34 % alebo viac, ale nie viac ako 42 % kyseliny dekánovej a

nie viac ako 2 % kyseliny dodekánovej

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 15

10

Kyselina hlinitokremičitanová (umelý zeolit typu Y) v sódnej forme, obsahujúca v hmotnosti nie viac ako 11 % sodíka vyjadreného ako oxid sodný, vo forme tyčiniek

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 64

01

Medziprodukty z procesu výroby antibiotík, získané z fermentácie Micromonospora purpurea, tiež sušené

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 64

02

Kyselina cholová a kyselina 3α,12α-dihydroxy-5ß-cholan-24-ová (kyselina deoxycholová), surová

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 64

03

Produkty získané N-etyláciou sisomycínu (INN)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 64

04

Medziprodukty z procesu výroby antibiotík, získané z fermentácie Micromonospora inyoensis, tiež sušené

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 64

05

Zvyšky z výroby obsahujúce v hmotnosti 40 % alebo viac 11ß,17,20,21-tetrahydroxy-6-metylpregna-1,4-dién-3-ón 21-acetátu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 64

06

Zmes inozínu (INN), dimepranolu (INN) a acedobénu (INN)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

01

Koloídny oxid antimoničný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

02

Zmes nitrometánu a 1,2-epoxybutánu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

03

Zrná alebo granule pozostávajúce zo zmesi oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého s hmotnostným obsahom:

70 % alebo viac, ale nie viac ako 78 % oxidu hlinitého,

19 % alebo viac, ale nie viac ako 26 % oxidu zirkoničitého

5.2 %

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

04

Surový chlórnan lítny

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

05

Polysilikáty, modifikované kyselinou fosforečnou, vo forme roztoku v zmesi etanolu, izopropanolu a tetrahydrofuránu, obsahujúce v hmotnosti 3 % alebo viac, ale nie viac ako 6 % polysilikátu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

06

Prípravok vo forme:

prášku s hmotnostným obsahom 75 % alebo viac zinku bis[3,5-bis(1-fenyletyl)salicylátu] alebo

vodnej disperzie, obsahujúcej v hmotnosti 22 % alebo viac, ale nie viac ako 55 % zinku bis[3,5-bis(1-fenyletyl)salicylátu]

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

07

Film pozostávajúci z oxidov buď bária, alebo vápnika a buď titánu, alebo zirkónu, zmiešané so spojovacími materiálmi

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

08

Prípravok pozostávajúci hlavne z alkalického asfalt sulfonátu:

špecifickou hmotnosťou 0,9 alebo viac, ale nie viac ako 1,5 a

rozpustnosťou vo vode 70 % hmotnosti alebo viac

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

09

Antikorózne prípravky pozostávajúce zo solí kyseliny dinonylnaftalénsulfónovej buď:

na podložke z minerálneho vosku, tiež chemicky modifikovaného, alebo

vo forme roztoku v organickom rozpúšťadle

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

10

Kalcinovaný bauxit (žiaruvzdorná kvalita)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

11

Zmagnetizovateľný oxid železa vo forme prášku s hmotnostným obsahom:

30 % alebo viac, ale nie viac ako 38 % dvojmocného železa v pomere k celkovému železu a

1 % alebo viac, ale nie viac ako 4 % kobaltu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

13

Zmesi obsahujúce:

7 % alebo viac, ale nie viac ako 9 % 2-metyl-1,3-fenylén diizokyanát,

31 % alebo viac, ale nie viac ako 34 % 4-metyl-1,3-fenylén diizokyanát,

10 % alebo viac, ale nie viac ako 13 % 2,4'-metyléndifenyl diizokyanát,

46 % alebo viac, ale nie viac ako 49 % 4,4'- metyléndifenyl diizokyanát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

14

Zmes bromidov horčíka 2-oxoperhydroazepín-1-ide a -kaprolaktámu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

15

Zmes disodného N-benzyloxykarbonyl-L-aspartátu a chloridu sodného, vo forme roztoku vo vode

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

16

Disodný 9,10-dihydro-9,10-dioxoantracén-2,7-disulfonát, obsahujúci v hmotnosti 10 % alebo viac, ale nie viac ako 20 % síranu sodného

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

17

Eutektická zliatina len z draslíka a sodíka, obsahujúca v hmotnosti 77 % alebo viac, ale nie viac ako 79 % draslíka

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

18

Zmes tereftaloyl dichloridu a izoftaloyl dichloridu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

20

Prípravok obsahujúci 83 % alebo viac 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metánindén (dicyklopentadiénu), syntetického kaučuku, tiež obsahujúceho 7 % alebo viac tricyklopentadiénu a:

buď alkyl zlúčeniny hliníka,

alebo organokomplexnú zlúčeninu wolfrámu,

alebo organokomplexnú zlúčeninu molybdénu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

21

Zmesi tris[2-chlóro-1-(chlórometyl)etyl] fosfátu a oligomérov kyseliny metylfosfónovej a kyseliny fosforečnej s etán-1,2-diolom

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

22

Zmesi tris[2-chlóro-1-(chlórometyl)etyl] fosfátu a oligomérov 2-chlóretyl fosfátu s etán-1,2-diolom

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

23

Zmesi esterov sacharózy, pochádzajúce z esterifikácie sacharózy s priemyselnou kyselinou steárovou

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

24

Prípravky pozostávajúce predovšetkým z fosfabicyklononánov a ich P-alkyl derivátov, vo forme roztoku v 4-tert-butyltoluéne

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

25

Litiovo tantalové doštičky, nedopované

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

28

Prípravky pozostávajúce predovšetkým z etylén glykolu a N, N-dimetylformamidu alebo etylén glykolu a y-butyrolaktónu, na výrobu elektrolytických kondenzátorov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

29

Prípravky pozostávajúce predovšetkým z γ-butyrolaktónu a kvartérnych amónnych solí, na výrobu elektrolytických kondenzátorov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

30

2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyetylovaný

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

31

Železitan meďnato zinočnatý, potiahnutý silikónovou živicou, vo forme granúl s veľkosťou nepresahujúcou 120 μm

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

32

Styrénové oligoméry

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

33

Prípravky pozostávajúce z α-(4-allyloxykarbonylbenzoyl)-ω-allyloxypoly= [oxy(2-metyletylén)oxytereftaloyl] a buď diallyl-2,2'-oxydietyl dikarbonátu alebo diallyl izoftalátu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

35

Kyselina nitrosylsulfurová s čistotou v hmotnosti 70 % alebo vyššou, ale nepresahujúcou 73 %

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

36

Zmesi silanolu a oxidu fosforečného, vo forme roztoku v zmesi etanolu a etyl acetátu, obsahujúce v hmotnosti 6 % alebo viac, ale nie viac ako 10 % silanolu a 0,1 % alebo viac, ale nie viac ako 0,3 % oxidu fosforečného

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

37

Sintrované bauxitové pelety, s priemerom nepresahujúcim 2 mm

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

39

Zmesi obsahujúce v hmotnosti 40 % alebo viac, ale nie viac ako 50 % 2-hydroxyetyl metakrylátu a 40 % alebo viac, ale nie viac ako 50 % glycerol ester kyseliny borovej

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

40

Kyselina azelaová s čistotou v hmotnosti 75 % alebo vyššou, ale nepresahujúcou 85 %

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

42

Zmiešané oxidy kovov vo forme prášku s hmotnostným obsahom:

buď 5 % alebo viac bária, neodýmu, alebo horčíka a 15 % alebo viac titánu,

alebo 30 % alebo viac olova a 5 % alebo viac nióbu,

na použitie vo výrobe dielektrických filmov alebo na použitie ako dielektrické materiály vo výrobe mnohovrstvových keramických kondenzátorov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

43

Kyselina 7-aminonaftalén-1,3,6-trisulfónová a jej soli, s čistotou v hmotnosti 65 % alebo vyššou

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

44

Zmes s hmotnostným obsahom:

60 % alebo viac 2-[N-(2-kyanoetyl)anilino]etyl acetátu a

20 % alebo viac kyseliny octovej

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

45

Prípravky pozostávajúce hlavne z etylén glykolu a:

buď dietylén glykolu, kyseliny dodekándiovej a amoniakovej vody,

alebo oxidu kremičitého,

alebo amónneho vodíka azelátu,

alebo amónneho vodíka azelátu a oxidu kremičitého,

alebo kyseliny dodekándiovej, amoniakovej vody a oxidu kremičitého,

na výrobu elektrolytických kondenzátorov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

46

Anhydrid kyseliny karboxylovej základné tvrdidlo pre epoxidovú živicu, v tekutej forme so špecifickou hmotnosťou pri 25 oC 1,15 g/cm3 alebo vyššou, ale nepresahujúcou 1,18 g/cm3

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

49

Zmiešané oxidy kovov vo forme prášku s hmotnostným obsahom:

70 % alebo viac, ale nie viac ako 75 % oxidu železa,

10 % alebo viac, ale nie viac ako 20 % oxidu zinku,

10 % alebo viac, ale nie viac ako 15 % oxidu kremičitého,

1 % alebo viac, ale nie viac ako 5 % oxidu mangánu a

1 % alebo viac, ale nie viac ako 3 % oxidu medi

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

50

Zeolity pozostávajúce z oxidov bária, hliníka a kremíka, obsahujúce v hmotnosti 30 % alebo viac, ale nie viac ako 40 % oxidu bária, vo forme guliek, z ktorých 80 % alebo viac hmotnosti má priemer 0,3 mm alebo väčší, ale nie väčší ako 1,2 mm

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

53

4-Hydroxynaftalén-1-sulfonát sodný, s čistotu v hmotnosti 70 % alebo vyššou, ale nepresahujúcou 80 %

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

54

2-Hydroxybenzonitril, vo forme roztoku v N,N-dimetylformamide, obsahujúcim v hmotnosti 45 % alebo viac, ale nie viac ako 55 % 2-hydroxybenzonitrilu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

55

Zmes obsahujúca v hmotnosti 75 % alebo viac pentaerytritol triallyl éter

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

57

Zmes oxidov trialkylfosfinu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

58

Oxid platiny fixovaný na pórovitej podložke z oxidu hlinitého, obsahujúci v hmotnosti 0,1 % alebo viac, ale nie viac ako 1 % platiny a 0,5 % alebo viac, ale nie viac ako 5 % dichloridu etylalumínia

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

60

α-Fenoxykarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibrómo-1,4-fenylén)= izopropylidén(3,5-dibrómo-1,4-fenylén)oxykarbonyl]

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

61

Zmes oxidov kovov vo forme prášku s hmotnostným obsahom:

20 % alebo viac bária,

10 % alebo viac titánu a

4 % alebo viac olova, alebo 3 % alebo viac nióbu, alebo 0,7 % alebo viac zirkónu,

na použitie ako dielektrický materiál výrobe viacvrstvových keramických kondenzátorov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

63

Trietylborán, vo forme roztoku v tetrahydrofuráne

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

64

Hlinitokremičitan sodný, vo forme guličiek s priemerom:

buď 1,6 mm, alebo viac, ale nepresahujúcim 3,4 mm,

alebo 4 mm, alebo viac, ale nepresahujúcim 6 mm

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

65

Zmes tris(alkoxykarbonylamino)-1,3,5-triazínov, v ktorých alkoxy skupiny sú metoxy a butoxy

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

66

Zmesi primárnych tert-alkylamínov

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

67

Prípravky pozostávajúce z indium tin oxide disperzovaných v organickom rozpúšťadle

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

70

Prípravok, vo vodnom roztoku, hydroxidu tetrametylamónneho a povrchovo aktívnej látky s obsahom:

2,38 % (± 0,01) hmotnosti hydroxidu tetrametylamónneho a

od 100 do 500 ppm povrchovo aktívnej látky.

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

72

Roztok obsahujúci v hmotnosti 80 % alebo viac 2,4,6-trimetylbenzaldehydu v acetóne

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

73

Častice oxidu kremičitého, ktoré sú kovalentne viazané organickými zlúčeninami, na použitie vo výrobe kolón vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) a kartridžov na predúpravu vzorky (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

75

Zmes 2,2-bis[2-(perfluóralkyl)etyltiometyl]propán-1,3-diolov

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

77

Dietylmetoxyborán, vo forme roztoku v tetrahydrofuráne

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

80

Prípravok s obsahom hmotnostne 81 % alebo viac, ale nie viac ako 89 % bis(3,4-epoxy-cyklohexyl-metyl)adipátu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

81

Oxid vápenatý stabilizovaného zirkónia vo forme hrudiek, z ktorých 94 % hmotnosti alebo viac je zachytených na 16 mm sitku, s hmotnostným obsahom:

92 % alebo viac dioxidu zirkoničitého a

2 % alebo viac, ale nie viac ako 6 % oxidu vápenatého

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

ex 3907 40 00

82

20

α-(2,4,6-Tribrómfenyl)-ω-(2,4,6-tribrómfenoxy)poly[oxy(2,6-dibrómo-= 1,4-fenylén)isopropylidén(3,5-dibróm-1,4-fenylén)oxykarbonyl]

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

83

Zmes pozostávajúca z:

nenasýtených, dimerizovaných mastných kyselín, hydrogenovaných a polymerizovaných s etylenediamínom a oktádekán-1-olom,

bieleho oleja,

2-metylpentán-2,4-diolu a

glyceridov dekánových a oktánových kyselín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

84

Reaktívny produkt s hmotnostným obsahom:

1 % alebo viac, ale nie viac ako 40 % oxidu molybdénu,

10 % alebo viac, ale nie viac ako 50 % oxidu niklu,

30 % alebo viac, ale nie viac ako 70 % oxidu wolfrámu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

85

Častice kremičitanu horečnatosodného, ktoré sú ionicky viazané na chirálné komplexy tris(1,10-fenantrolín)ruténia, na použitie vo výrobe kolón pre vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu (HPLC) (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

88

Oligomerický reaktívny produkt, obsahujúci bis(4-hydroxyfenyl) sulfón a 1,1'-oxybis(2-chlóroetán)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

89

Oligomér z tetraflóretylénu, s tetraflórjódetylovou koncovou funkčnou skupinou

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

92

Bis{4-[(5-chlór-2-hydroxyfenyl)azo]-3-hydroxy-N-fenyl-2-naftalén=karboxamidát}železitan so zmesou amónnych, sodných a hydrogénkatiónov

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

93

Pripravená živica, založená na dialyl-2,2'-oxydietyldiuhličitane a jeho oligoméroch, obsahujúca 42 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 52 % hmotnosti dialyl-2,2'-oxydietyldiuhličitanu a 33 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 43 % hmotnosti kopolyméru kyseliny tereftalovej, propán-1,2-diolu a alylalkoholu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

94

Pripravená živica, založená na dialyl-2,2'-oxydietyldiuhličitane a jeho oligoméroch, obsahujúca 73 % hmotnosti alebo viac dialyl-2,2'-oxydietyldiuhličitanu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

95

Zmes fytosterolov, vo forme vločiek, obsahujúca 80 % hmotnosti alebo viac sterolov a nie viac ako 4 % hmotnosti stanolov

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

96

Oxid zirkoničitý stabilizovaný oxidom vápenatým, vo forme prášku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3824 90 99

97

Prípravok s obsahom hmotnostne 10 % alebo viac, ale nie viac ako 20 % fluórfosfátu lítia alebo 5 % alebo viac, ale nie viac ako 10 % chloristanu lítia v zmesi organických rozpúšťadiel

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3825 69 00

10

Vyčerpané katalyzátory, vo forme tyčiniek s priemerom 1 mm alebo vyšším, ale nepresahujúcim 3 mm, obsahujúce zmes sírnikov wolfrámu a niklu na podložke zo zeolitu, obsahujúce v hmotnosti nie viac ako 10 % wolfrámu a nie viac ako 10 % niklu, na regeneráciu ako katalyzátor uhľovodíkového krakovania (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 10 10

10

Lineárny polyetylén, so špecifickou hmotnosťou 0,928 alebo vyššou, ale nepresahujúcou 0,935, a s indexom tavenia menším ako 0,6 g/min, na výrobu zmršťovacích viazacích vlákien (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 10 90

10

Polyetylén na výrobu foto-stálych filmov na polovodičové alebo tlačené obvody (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 10 90

20

Polyetylén vo forme granúl, so špecifickou hmotnosťou 0,925 (± 0,0015), s indexom tavenia 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), na výrobu pórovitých filmov s Haze hodnotou nepresahujúcou 6 % a s ťažnosťou pri pretrhnutí (MD/TD) 210/340 (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 10 90

30

Polyetylén, vo forme granúl, obsahujúci 15 % hmotnosti alebo vyššiu medi, určený na ochranu proti vzniku statickej elektriny a korózie

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 20 90

10

Polyetylén, v jednej z foriem spomínaných v poznámke 6 písm. b) k 39. kapitole, so špecifickou hmotnosťou 0,945 alebo vyššou, ale nepresahujúcou 0,985, na výrobu filmov pre pásky do písacích strojov alebo podobné pásky (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 20 90

20

Polyetylén obsahujúci v hmotnosti 35 % alebo viac, ale nie viac ako 45 % sľudy

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 20 90

30

Polyetylén, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 písm. b) k 39. kapitole, so špecifickou hmotnosťou 0,940 alebo viac, ale nepresahujúcou 0,943, s indexom tavenia 27 g/10 min (± 5 g/10 min) (MFI 190 oC/2,16 kg stanovených metódou ISO 1133), na výrobu dvojzložkových netkaných textílií (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 90 90

81

Kopolymér etylénu a propylénu, modifikovaný maleínovým anhydridom, obsahujúci v hmotnosti viac ako 55 % etylénu a nie viac ako 3 % maleínového anhydridu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 90 90

82

Polyetylén modifikovaný maleinovým anhydridom, obsahujúci v hmotnosti nie viac ako 4 % maleinového anhydridu, na použitie vo výrobe palivových nádrží pre motorové vozidlá (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 90 90

91

Ionomérové živice pozostávajúce zo solí kopolyméru etylénu s kyselinou metakrylovou

4 %

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 90 90

92

Chlórsulfonovaný polyetylén

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 90 90

93

Kopolymér etylénu, vinyl acetátu a oxidu uhoľnatého, na použitie ako plastifikátor vo výrobe strešných krytín (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 90 90

94

Zmesi A-B blokového kopolyméru polystyrénu a etylén-butylénového kopolyméru a A-B-A blokového kopolyméru polystyrénu, etylén-butylénového kopolyméru a polystyrénu, obsahujúci v hmotnosti nie viac ako 35 % styrénu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 90 90

ex 3902 90 90

95

95

Kopolymér etylénu a butylénu, s hydroxylovou alebo akrylátovou koncovou skupinou, obsahujúce v hmotnosti 40 % alebo viac, ale nie viac ako 60 % butylénu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 90 90

ex 3902 90 90

ex 3903 90 90

96

96

50

Lineárny A-B blokový kopolymér polyizoprénu, tiež epoxidizovaný, a tiež etylén-butylénový kopolymér alebo styrén-etylén-butylénový kopolymér, s hydroxylovými koncovými skupinami

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3901 90 90

97

Chlórovaný polyetylén, vo forme prášku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3902 10 00

10

Polypropylén bez zmäkčovadla a obsahujúci nie viac ako:

7 mg/kg hliníka,

2 mg/kg železa,

1 mg/kg horčíka,

8 mg/kg chlóru

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3902 10 00

20

Polypropylén bez zmäkčovadla:

s bodom topenia vyšším ako 150 oC (stanoveným metódou ASTM D 3417),

3/4 presunom tepla 15 J/g alebo viac, ale nepresahujúcim 70 J/g,

s ťažnosťou pri pretrhnutí 1 000 % alebo viac (stanovenou metódou ASTM D 638),

s modulom pružnosti 69 MPa alebo vyšším, ale nepresahujúcim 379 Mpa (stanoveným metódou ASTM D 638)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3902 10 00

30

Polypropylén obsahujúci nie viac ako 1 mg/kg hliníka, 0,05 mg/kg železa, 1 mg/kg horčíka a 1 mg/kg chlóru, na použitie vo výrobe obalov pre jednorazové kontaktné šošovky (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3902 20 00

10

Polyizobutylén s priemernou molekulovou hmotnosťou (Mn) 700 alebo vyššou, ale nepresahujúcou 800

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3902 30 00

ex 3903 90 90

91

25

A-B blokový kopolymér polystyrénu a etylén-propylénový kopolymér, obsahujúci v hmotnosti 40 % alebo menej styrénu, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 písm. b) k 39. kapitole

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3902 30 00

94

Chlórovaný polypropylén, chemicky modifikovaný maleínovým anhydridom, obsahujúci v hmotnosti 23 % alebo viac, ale nie viac ako 26 % chlóru a menej ako 5 % epoxydových živíc

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3902 90 90

92

Polyméry 4-metylpent-1-énu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3902 90 90

97

Hydrogenovaný polyizobutén, v tekutej forme

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3903 19 00

20

Polystyrén s molekulovou hmotnosťou (Mn) nepresahujúcou 5 000

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3903 90 90

10

Kopolymér, len zo styrénu s maleínovým anhydridom, alebo len zo styrénu s maleínovým anhydridom a akrylovým monomérom, tiež obsahujúci styrén-butadiénový blokový kopolymér, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 písm. b) k 39. kapitole, na výrobu plachtoviny pre ‚head-liners‘ pre autá (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3903 90 90

15

Kopolymér, len zo starénu s maleínovým anhydridom, alebo len zo styrénu s maleínovým anhydridom a akrylovým monomérom, tiež čiastočne esterifikované, s priemernou molekulovou hmotnosťou (Mn) nepresahujúcou 3 000, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 písm. b) k 39. kapitole

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3903 90 90

20

Kopolymér styrénu s 2-etylhexyl akrylátom alebo n-butyl akrylátom s obsahom:

10 mol % alebo viac, ale nie viac ako 16 mol % akrylátu,

0,2 mg/kg alebo menej sodíka a

0,1 mg/kg alebo menej vápnika

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

35

30

Kopolymér α-metylstyrénu a styrénu, s bodom mäknutia presahujúcim 113 oC

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3903 90 90

ex 3906 90 90

ex 3911 90 99

40

40

50

Kopolymér styrénu s α-metylstyrénom a kyselinou acrylovou, s molekulovou hmotnosťou (Mn)500 alebo vyššou, ale nepresahujúcou 6 000

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3903 90 90

ex 3906 90 90

55

45

Kopolymér styrénu, metyl metakrylátu, butyl akrylátu a buď s kyselinou akrylovou, alebo hydroxyetyl metakrylátom, molekulovou hmotnosťou (Mn) 500 alebo vyššou, ale nepresahujúcou 6 000

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3903 90 90

65

Kopolymér styrénu, butyl akrylátu, butyl metakrylátu, metyl metakrylátu a kyseliny akrylovej, vo forme prášku, obsahujúci v hmotnosti (81 ± 1) % styrénu, (6 ± 1) % butyl akrylátu, (5 ± 1) % butyl metakrylátu, (7 ± 1) % metyl metakrylátu a (1 ± 0,5) % kyseliny akrylovej

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3903 90 90

70

Polystyrénsulfonát amónny, vo forme vodného roztoku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3903 90 90

75

Kopolymér styrénu a vinyl pyrrolidónu, obsahujúci v hmotnosti nie viac ako 1 % dodecyl sulfátu sodného, vo forme vodnej emulzie na výrobu tovaru podpoložky 3305 20 00 alebo farieb na vlasy podpoložky 3305 90 90 (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3903 90 90

80

Granule kopolyméru styrénu alebo divinylbenzénu s priemerom najmenej 150 μm a najviac 800 μm, obsahujúce:

najmenej 65 % hmotnosti styrénu,

najviac 25 % divinylbenzénu

na použitie pri výrobe ionomeničových živíc (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3904 22 00

ex 3926 90 98

91

80

Poly(vinyl chlorid), farbený v hmote, vo forme vločiek, zŕn, hrudiek alebo pravouhlých plátkov, na použitie ako dekoratívny materiál na podlahu alebo steny (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3904 30 00

10

Kopolymér vinylchloridu s vinylacetátom a kyselinou maleínovou s hmotnostným obsahom:

81,5 % alebo viac, ale nie viac ako 84,5 % vinylchloridu,

13,8 % alebo viac, ale nie viac ako 16,2 % vinylacetátu a

0,8 % alebo viac, ale nie viac ako 1,2 % kyseliny maleínovej,

na výrobu tovaru položky 3215 alebo na použitie vo výrobe poťahov nádob alebo uzáverov druhov používaných na konzervovanie potravín a nápojov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3904 30 00

20

Kopolymér z vinylchloridu s vinylacetátom a kyselinou maleínovou, obsahujúci:

80,5 % alebo viac, ale nie viac ako 81,5 % hmotnosti vinylchloridu,

16,5 % alebo viac, ale nie viac ako 17,5 % hmotnosti vinylacetátu a

1,5 % alebo viac, ale nie viac ako 2,5 % hmotnosti kyseliny maleínovej,

na priemyselné použitie pri tepelnom spájaní plastov s oceľovým substrátom (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3904 40 00

91

Kopolymér vinylchloridu s vinylacetátom a vinylalkohol s hmotnostným obsahom:

87 % alebo viac, ale nie viac ako 92 % vinylchloridu,

2 % alebo viac, ale nie viac ako 9 % vinylacetátu a

1 % alebo viac, ale nie viac ako 8 % vinylalkoholu,

v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 písm. a) alebo b) k 39. kapitole, na výrobu tovaru položky 3215 alebo 8523 alebo na použitie vo výrobe poťahov nádob alebo uzáverov druhov používaných na konzervovanie potravín a nápojov (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3904 40 00

92

Kopolymér vinylchloridu, vinylacetátu, hydroxypropyl akrylátu a kyseliny maleínovej, obsahujúci v hmotnosti 80 % alebo viac, ale nie viac ako 83 % vinylchloridu, 1,6 % alebo viac, ale nie viac ako 2 % hydroxy skupín, a 0,25 % alebo viac, ale nie viac ako 0,38 % karboxylových skupín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3904 40 00

93

Kopolymér vinylchloridu a metyl akrylátu, obsahujúci v hmotnosti (80 ± 1) % vinylchloridu a (20 ± 1) % metylakrylátu, vo forme vodnej emulzie

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3904 50 90

91

Kopolymér vinylidén chloridu s vinylchloridom, obsahujúci v hmotnosti 79,5 % alebo viac vinylidén chloridu, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 písm. a) alebo b) k 39. kapitole, na výrobu vlákien, monofilov alebo pások (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3904 61 00

10

Zmes polytetrafluóretylénu a sľudy, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 písm. b) k 39. kapitole

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3904 61 00

20

Kopolymér tetrafluóroetylénu a trifluór(heptafluórpropoxy)etylénu, obsahujúci 3,2 % alebo viac, ale nie viac ako 4,6 % hmotnosti trifluór(heptafluórpropoxy)etylénu a menej ako 1 mg/kg extrahovateľných fluoridových iónov

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3904 61 00

30

Polytetrafluóretylén, vo forme prášku, so špecifickým povrchom 8 m2/g alebo viac, ale nepresahujúcim 12 m2/g, s rozložením zŕn častíc 10 % menších ako 10 μm a 90 % menších ako 35 μm a s priemernou veľkosťou častíc 20 μm

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3904 69 90

92

Kopolymér tetrafluóretylénu a trifluór(trifluórmetoxy)etylénu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3904 69 90

93

Kopolymér etylénu s chlórtrifluóretylénom, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 písm. b) k 39. kapitole

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3904 69 90

94

Kopolymér etylénu a tetrafluóretylénu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3904 69 90

96

Polychlórtrifluóretylén, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 písm. a) alebo b) k 39. kapitole

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3904 69 90

97

Kopolymér z chlórtrifluóretylénu a vinylidéndifluoridu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3905 29 00

91

Kopolymér vinyl acetátu, dibutyl maleátu a kyseliny akrylovej, vo forme roztoku v izopropyl acetáte a toluéne

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3905 91 00

91

Kopolymér N-vinylkaprolaktám, N-vinyl-2-pyrrolidónu a dimetylaminoetyl metakrylátu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3905 99 90

93

Poly(vinylacetátftalát)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3905 99 90

94

Polymér vinylpyrrolidónu a dimetylaminoetyl metakrylátu, obsahujúci v hmotnosti 97 % alebo viac, ale nie viac 99 % vinylpyrrolidónu, vo forme roztoku vo vode

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3905 99 90

95

Hexadecylovaný alebo eikosylovaný polyvinylpyrrolidón

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3905 99 90

96

Polymér vinylformalu v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole, s molekulovou hmotnosťou (Mw) 25 000 alebo viac, ale nepresahujúcej 150 000, a s hmotnostným obsahom:

9,5 % alebo viac, ale nie viac ako 13 % acetylových skupín vyjadrených ako vinylacetát a

5 % alebo viac, ale nie viac ako 6,5 % hydroxy skupín vyjadrených ako vinylalkohol

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3905 99 90

97

Povidón (INN)-jód

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3905 99 90

98

Polyvinylpyrolidón čiastočne substituovaný triakontylovými skupinami, obsahujúci 78 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 82 % hmotnosti triakontylových skupín

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3906 10 00

10

Poly(metyl metakrylát), vo forme expanzívnych kvapiek obsahujúcich 2-metylpentán ako rozpínavé činidlo

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

3906 90 60

 

Kopolymér metylakrylátu s etylénom a monomérom obsahujúcim ako substituent nekoncovú karboxylovú skupinu, obsahujúci 50 % hmotnosti alebo viac metylakrylátu, tiež zmiešaný s oxidom kremičitým

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3906 90 90

10

Polymerizačný produkt kyseliny akrylovej s malými množstvami polynenasýteného monoméru, na výrobu liekov položky 3003 alebo 3004 (1)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3906 90 90

20

Polymerizačný produkt kyseliny akrylovej s malými množstvami polynenasýteného monoméru, na použitie ako stabilizátor v emulziách alebo disperziách s pH vyšším ako 13 (1)

6 %

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3906 90 90

30

Kopolymér styrénu s hydroxyetyl metakrylátom a 2-etylhexyl akrylátom, s molekulovou hmotnosťou (Mn) 500 alebo vyššou, ale nepresahujúcou 6 000

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3906 90 90

50

Polyméry esterov kyseliny akrylovej s jedným alebo viacerými z nasledujúcich monomérov v reťazci:

chlórmetylvinyléter,

chlóretylvinyléter,

chlórmetylstyrén,

vinylchlóracetát,

kyselina metakrylová,

monobutylester kyseliny buténdiovej,

obsahujúce nie viac ako 5 % hmotnosti z každej monomérnej jednotky, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 písm. b) k 39. kapitole

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3906 90 90

55

Zmes s obsahom metylakrylátových a etylénových kopolymérov a polyesterových kopolymérov s obsahom kyseliny tereftalovej vo forme granúl alebo tyčiek

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3906 90 90

60

Kopolymér butyl akrylátu a vinylchloridu, obsahujúci v hmotnosti (58 ± 1) % butyl akrylátu a (42 ± 1) % vinylchloridu, vo forme vodnej emulzie

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3906 90 90

70

Kopolymér etylén dimetakrylátu buď s metyl metakrylátom, alebo dodecyl metakrylátom

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3906 90 90

75

Kopolymér N-[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlórfenyl)(1',4-bi-1H-pyrazol)-3-yl]= metakrylamidu, butylakrylátu a styrénu, vo forme prášku

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3906 90 90

80

Polydimetylsiloxán-graft-(polyakryláty; polymetakryláty)

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3906 90 90

85

Nevodná polymérna disperzia esteru kyseliny akrylovej s vo vode rozpustnou silylovou skupinou na jednom alebo oboch polymérnych koncoch

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3907 20 11

10

Poly(etylénoxid) s priemernou molekulovou hmotnosťou (Mn) 100 000 alebo vyššou

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3907 20 21

10

Zmes obsahujúca v hmotnosti 70 % alebo viac, ale nie viac ako 80 % polyméru glycerolu a 1,2-epoxypropánu a 20 % alebo viac, ale nie viac ako 30 % kopolyméru dibutylmaleátu a N-vinyl-2-pyrolidónu

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3907 20 29

10

Polymér dextrózy, sorbitolu a kyseliny citrónovej alebo fosforečnej, obsahujúci v hmotnosti 90 % alebo viac dextrózových monomérnych jednotiek

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3907 20 29

20

Poly[oxy-1,4-fenylénizopropylidén-1,4-fenylénoxy-(2-hydroxytrimetylén)], s priemernou molekulovou hmotnosťou (Mw) vyššou ako 26 000, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 písm. b) k 39. kapitole

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3907 20 99

10

Bis{2-[ω-hydroxy-poly(etylénoxy)]etyl} hydroxymetylfosfonát

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3907 20 99

15

Poly(oxypropylén) s alkoxysilyl koncovými skupinami

0

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

ex 3907 20 99

30

Homopolymér 1-chlór-2,3-epoxypropánu (epichlórhydrín)

0