ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 49

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
21. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 301/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 302/2006 z 20. februára 2006 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 303/2006 z 20. februára 2006 o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (citróny a jablká)

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 304/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

6

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/118/SZBP z 20. februára 2006, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre strednú Áziu a ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2005/588/SZBP

7

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/119/SZBP z 20. februára 2006, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe

8

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/120/SZBP z 20. februára 2006, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Moldavsko

11

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/121/SZBP z 20. februára 2006 o vymenovaní osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazko

14

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/122/SZBP z 20. februára 2006, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre oblasť Veľkých jazier v Afrike

17

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/123/SZBP z 20. februára 2006, ktorou sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

20

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/124/SZBP z 20. februára 2006, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan

21

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

21.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 301/2006

z 20. februára 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. februára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 20. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

79,6

204

48,3

212

95,5

624

111,0

999

83,6

0707 00 05

052

148,8

204

89,9

628

131,0

999

123,2

0709 10 00

220

79,4

624

95,8

999

87,6

0709 90 70

052

107,7

204

53,5

999

80,6

0805 10 20

052

54,3

204

52,1

212

41,8

220

45,3

624

62,3

999

51,2

0805 20 10

204

100,5

999

100,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,7

204

99,4

220

80,3

464

141,8

624

77,1

662

58,9

999

86,9

0805 50 10

052

45,8

220

68,7

999

57,3

0808 10 80

400

121,9

404

104,0

528

112,1

720

84,1

999

105,5

0808 20 50

388

77,2

400

77,0

512

80,6

528

79,4

720

68,0

999

76,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


21.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 302/2006

z 20. februára 2006

o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002, ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT), a zrušujúce nariadenie (ES) č. 1706/98 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2247/2003 z 19. decembra 2003, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT) (3), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Prvý článok nariadenia (ES) č. 2247/2003 ustanovuje možnosť vydania dovozných certifikátov pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie. Avšak dovoz nesmie prekročiť množstvo stanovené pre každú tretiu krajinu.

(2)

Žiadosti o vydanie certifikátov, predložené v období od 1. do 10. februára 2006, vyjadrené v množstve vykosteného mäsa, v zmysle nariadenia (ES) č. 2247/2003 nepresahujú, pre výrobky pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie uplatniteľné množstvá pre tieto krajiny. Preto možno vydať dovozné certifikáty na žiadané množstvá.

(3)

V tejto súvislosti je potrebné stanoviť množstvá, na ktoré možne žiadať certifikáty od 1. marca 2006, v celkovom rozsahu 52 100 t.

(4)

Je užitočné pripomenúť, že toto nariadenie neodporuje uplatňovaniu smernice Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972, týkajúcej sa hygienických problémov a hygienickej polície v súvislosti s dovozom zvierat hovädzieho, bravčového, ovčieho a kozieho druhu, čerstvého mäsa alebo výrobkov vyrobených z mäsa pochádzajúceho z tretích krajín (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nasledujúce členské štáty udeľujú dňa 21. februára 2006 dovozné certifikáty týkajúce sa výrobkov patriacich do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, vyjadrených v hmotnosti vykosteného mäsa, pochádzajúcich z niektorých zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti, pre množstvá a krajiny pôvodu uvedené nižšie:

 

Nemecko:

220 t pochádzajúcich z Botswany,

100 t pochádzajúcich z Namíbie.

 

Spojené kráľovstvo:

150 t pochádzajúcich z Botswany,

200 t pochádzajúcich z Namíbie.

Článok 2

Žiadosti o udelenie certifikátov sa môžu podávať v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2247/2003 počas prvých desiatich dní mesiaca marec 2006 pre nasledujúce množstvá vykosteného hovädzieho mäsa:

Botswana:

18 096 t,

Keňa:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svazijsko:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namíbia:

12 250 t.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. februára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1899/2004 (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


21.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 303/2006

z 20. februára 2006

o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (citróny a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 z 8. októbra 2001 o podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 v oblasti vývozných náhrad za ovocie a zeleninu (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2044/2005 (3) určilo smerné množstvá, na ktoré môžu byť vydané povolenia systému B.

(2)

Vzhľadom na informácie, ktoré má Komisia k dispozícii k dnešnému dňu, smerodajné množstvá pre citróny a jablká na plynúce vývozné obdobie môžu byť čoskoro prekročené. Toto prekročenie by nepriaznivo pôsobilo na riadne fungovanie režimu vývozných náhrad za ovocie a zeleninu.

(3)

Aby takáto situácia nenastala, je potrebné zamietnuť žiadosti o povolenia systému B pre citróny a jablká vyvezené po 21. februári 2006, a to až do konca plynúceho vývozného obdobia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadosti o vývozné povolenia systému B pre citróny a jablká, predložené na základe článku 1 nariadenia (ES) č. 2044/2005, na ktoré bolo vyhlásenie o vývoze produktov prijaté po 21. februári a pred 17. marcom 2006, sa zamietajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. februára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2005, s. 54.


21.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 304/2006

z 20. februára 2006,

ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol 4 o bavlne, ktorý je prílohou k Aktu o pristúpení Grécka, naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o pomoci pri výrobe bavlny (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pravidelne na základe ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu, s ohľadom na historický pomer medzi cenou stanovenou pre vyzrnenú bavlnu a cenou vypočítanou pre nevyzrnenú bavlnu. Tento historický pomer ustanovuje článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001 (3), o pravidlách uplatňovania režimu pomoci pre bavlnu. V prípade, že cenu na svetovom trhu nemožno takto určiť, stanovuje sa táto cena na základe poslednej určenej ceny.

(2)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pre produkt, ktorý má určité vlastnosti, a s ohľadom na najpriaznivejšie ponuky a kurzy na svetovom trhu medzi tými, ktoré sa považujú za reprezentatívne v rámci skutočného trhového trendu. Na účely tohto určenia sa berie do úvahy priemer ponúk a kurzov zaznamenaných na jednej alebo viacerých európskych burzách pre produkt dodaný do prístavu v rámci Spoločenstva a pochádzajúci z rôznych dodávateľských krajín, považovaných za najreprezentatívnejšie pre medzinárodný obchod. Úpravy týchto kritérií na určenie ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu sa však berú do úvahy s ohľadom na odlišnosti odôvodnené kvalitou dodaného produktu alebo príslušnými ponukami a kurzmi. Tieto úpravy ustanovuje článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1591/2001.

(3)

Uplatnenie vyššie uvedených kritérií vedie k určeniu ceny nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu na úrovni uvedenej ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa určuje na 24,855 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. februára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

21.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/7


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2006/118/SZBP

z 20. februára 2006,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre strednú Áziu a ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2005/588/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 28. júla 2005 prijala jednotnú akciu 2005/588/SZBP o vymenovaní osobitného zástupcu Európskej únie pre strednú Áziu (1).

(2)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2005/588/SZBP by sa mal mandát osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) predĺžiť o 12 mesiacov a jednotná akcia 2005/588/SZBP by sa mala zmeniť a doplniť.

(3)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky podľa článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Mandát Jána KUBIŠA ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre strednú Áziu, ktorý ustanovuje jednotná akcia 2005/588/SZBP, sa týmto predlžuje do 28. februára 2007.

Článok 2

1.   Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v časovom období od 1. marca 2006 do 28. februára 2007 je 925 000 EUR.

2.   Výdavky sú oprávnené od 1. marca 2006.

Článok 3

Jednotná akcia 2005/588/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne posudzuje. OZEÚ predloží generálnemu tajomníkovi/vysokému splnomocnencovi (GT/VS), Rade a Komisii do konca júna 2006 správu o pokroku a do polovice novembra 2006 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v príslušných pracovných skupinách a v PBV. Na základe celkových priorít rozmiestnenia vydá GT/VS Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene alebo ukončení mandátu.“

2.

V článku 10 sa vypúšťa druhý odsek.

Článok 4

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 5

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. februára 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 100.


21.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/8


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2006/119/SZBP

z 20. februára 2006,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Platnosť mandátu osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre mierový proces na Blízkom východe, ktorý ustanovuje jednotná akcia Rady 2003/873/SZBP z 8. decembra 2003, ktorou sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe (1), sa končí 28. februára 2006.

(2)

Rada 14. novembra 2005 prijala jednotnú akciu 2005/797/SZBP (2) o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach EUPOL COPPS, ktorá vymedzuje osobitnú úlohu OZEÚ.

(3)

Rada 12. decembra 2005 prijala jednotnú akciu 2005/889/SZBP (3) o zriadení pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (PHM EÚ v Rafahu), ktorá tiež vymedzuje osobitnú úlohu OZEÚ.

(4)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2003/873/SZBP by sa mal mandát OZEÚ revidovať a predĺžiť o 12 mesiacov.

(5)

OZEÚ má vykonávať svoj mandát v kontexte situácie, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky podľa článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Mandát Marca OTTEA ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre mierový proces na Blízkom východe sa týmto predlžuje do 28. februára 2007.

Článok 2

Mandát OZEÚ sa zakladá na politických cieľoch Európskej únie v súvislosti s mierovým procesom na Blízkom východe.

Medzi tieto ciele patrí:

a)

vytvorenie dvoch štátov – Izraela a demokratického, životaschopného, mierového a suverénneho palestínskeho štátu – ktoré by žili vedľa seba, oddelené bezpečnými a uznávanými hranicami a v normálnych vzťahoch so svojimi susedmi, v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 242, 338, 1397 a 1402 a so zásadami madridskej konferencie;

b)

vyriešenie izraelsko-sýrskej otázky a izraelsko-libanonskej otázky;

c)

spravodlivé vyriešenie zložitej otázky Jeruzalema a dohodnutie spravodlivého a perspektívneho riešenia problému palestínskych utečencov;

d)

rýchle usporiadanie mierovej konferencie, ktorá by sa mala zaoberať politickými a hospodárskymi aspektmi, ako aj bezpečnostnými otázkami, potvrdiť parametre politického riešenia a určiť realistický a presný harmonogram;

e)

stanovenie udržateľného a účinného spôsobu policajnej práce pod palestínskym vedením v súlade s najlepšími medzinárodnými normami a v spolupráci s programami Európskeho spoločenstva na budovanie inštitúcií, ako aj s ďalším medzinárodným úsilím v širšom kontexte bezpečnostného sektora vrátane reformy trestného súdnictva;

f)

zabezpečenie prítomnosti tretej strany na hraničnom priechode v Rafahu, ktoré v súčinnosti s úsilím Európskeho spoločenstva o vybudovanie inštitúcií prispeje k otvoreniu hraničného priechodu v Rafahu a vybudovaniu dôvery medzi izraelskou vládou a palestínskou samosprávou.

Tieto ciele vychádzajú zo záväzku Európskej únie:

a)

spolupracovať so stranami a partnermi medzinárodného spoločenstva najmä v rámci Blízkovýchodného kvarteta, využiť každú príležitosť na nastolenie mieru a zaručenie slušnej budúcnosti pre všetkých obyvateľov tohto regiónu;

b)

ďalej pomáhať pri palestínskych bezpečnostných reformách, predčasných voľbách a politických a administratívnych reformách;

c)

plne prispievať k budovaniu mieru, ako aj k rekonštrukcii palestínskeho hospodárstva ako neoddeliteľnej súčasti regionálneho rozvoja.

OZEÚ podporuje činnosť generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (GT/VS) v regióne, ako aj v rámci Blízkovýchodného kvarteta.

Článok 3

Na dosiahnutie týchto politických cieľov OZEÚ v rámci svojho mandátu:

a)

poskytuje aktívny a účinný príspevok Európskej únie na činnosť a iniciatívy, ktoré vedú k definitívnemu urovnaniu izraelsko-palestínskeho konfliktu, ako aj izraelsko-sýrskeho a izraelsko-libanonského konfliktu;

b)

podporuje a udržiava úzky vzťah so všetkými stranami zainteresovanými v mierovom procese na Blízkom východe, s inými krajinami tohto regiónu, členmi Blízkovýchodného kvarteta a inými príslušnými krajinami, ako aj s OSN a inými príslušnými medzinárodnými organizáciami, aby s nimi spolupracoval na posilňovaní mierového procesu;

c)

zabezpečuje stálu prítomnosť Európskej únie na mieste a v príslušných medzinárodných fórach a prispieva ku krízovému riadeniu a prevencii;

d)

pozoruje a podporuje mierové rokovania medzi stranami a podľa potreby poskytuje poradenstvo a sprostredkovanie Európskej únie;

e)

na požiadanie prispieva k vykonávaniu medzinárodných mierových dohôd medzi stranami a diplomaticky zasahuje v prípade, že dôjde k porušeniu ich podmienok;

f)

venuje osobitnú pozornosť činiteľom, ktoré majú vplyv na regionálny rozmer mierového procesu na Blízkom východe;

g)

udržiava konštruktívne vzťahy so signatármi dohôd v rámci mierového procesu, aby podporil dodržiavanie základných noriem demokracie vrátane rešpektovania ľudských práv a právneho štátu;

h)

podáva správy o možnostiach účasti Európskej únie v mierovom procese a o najlepšom spôsobe, ako realizovať iniciatívy Európskej únie a prebiehajúce úsilie Európskej únie súvisiace s mierovým procesom na Blízkom východe, ako napr. prostredníctvom príspevku Európskej únie na palestínske reformy, a zahrnúť politické aspekty príslušných rozvojových projektov Európskej únie;

i)

sleduje opatrenia oboch strán pri vykonávaní Cestovnej mapy a v otázkach, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok rokovaní o stálom štatúte, aby umožnil Blízkovýchodnému kvartetu lepšie zhodnotiť, či ju zúčastnené strany dodržiavajú;

j)

podporuje spoluprácu v bezpečnostných otázkach v rámci stáleho bezpečnostného výboru Európskej únie a palestínskej samosprávy, zriadeného 9. apríla 1998, ako aj v iných oblastiach;

k)

prispieva k lepšiemu pochopeniu úlohy Európskej únie medzi mienkotvornými predstaviteľmi regiónu;

l)

vypracováva a vykonáva program EÚ o bezpečnostných otázkach. Na tento účel môže osobitnému zástupcovi EÚ pomáhať expert poverený praktickým vykonávaním operačných projektov súvisiacich s bezpečnostnými otázkami;

m)

podľa potreby radí vedúcemu misie/policajnému komisárovi Koordinačného úradu Európskej únie na podporu palestínskej polície (EUPOL COPPS);

n)

podľa potreby radí veliteľovi pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (PHM EÚ v Rafahu).

Článok 4

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie mandátu a koná pod dohľadom a operačným vedením GT/VS. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s osobitným zástupcom EÚ úzke vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV v rámci mandátu strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ.

Článok 5

1.   Referenčná finančná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ je 1 200 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie neostane vo vlastníctve Spoločenstva.

3.   Správa výdavkov je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. Výdavky sú oprávnené od 1. marca 2006.

4.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 6

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich pridelených finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VS, a v plnej súčinnosti s Komisiou. OZEÚ informuje predsedníctvo a Komisiu o konečnom zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť dočasné vyslanie zamestnancov na prácu pre OZEÚ. Odmeňovanie pracovníkov, ktorých môže členský štát alebo inštitúcia Európskej únie dočasne vyslať pre OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát, resp. inštitúcia Európskej únie.

3.   Všetky pracovné miesta kategórie A, ktoré sa neobsadia na základe vyslania, náležitým spôsobom uverejní generálny sekretariát Rady a oznámia sa tiež členským štátom a inštitúciám Európskej únie s cieľom prijať najkvalifikovanejších záujemcov.

4.   Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a potrebné pre členov jeho personálu, sa vymedzia so zúčastnenými stranami. Členské štáty a Komisia na tento účel poskytnú potrebnú podporu.

Článok 7

OZEÚ spravidla osobne podáva správy GT/VS a PBV a môže tiež podávať správy príslušnej pracovnej skupine. Pravidelné písomné správy sa postupujú GT/VS, Rade a Komisii. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VS a PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 8

S cieľom zabezpečiť súlad vonkajšej činnosti Európskej únie sa činnosť OZEÚ koordinuje s činnosťou GT/VS, predsedníctva a Komisie. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie. V tejto oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií, ktorí sa usilujú čo najviac pomáhať OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ tiež nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

Článok 9

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží GT/VS, Rade a Komisii do konca júna 2006 správu o pokroku a do polovice novembra 2006 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v príslušných pracovných skupinách a v PBV. V kontexte celkových priorít rozmiestnenia vydá GT/VS odporúčania pre PBV v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene a doplnení alebo ukončení mandátu.

Článok 10

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Uplatňuje sa od 1. marca 2006.

Článok 11

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. februára 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2003, s. 46. Jednotná akcia naposledy zmenená a doplnená jednotnou akciou 2005/796/SZBP (Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2005, s. 64).

(2)  Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2005, s. 65.

(3)  Ú. v. EÚ L 327, 14.12.2005, s. 28.


21.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/11


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2006/120/SZBP

z 20. februára 2006,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Moldavsko

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Mandát osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Moldavsko, ako je ustanovený v jednotnej akcii Rady 2005/265/SZBP z 23. marca 2005 o vymenovaní osobitného zástupcu Európskej únie pre Moldavsko (1), uplynie 28. februára 2006.

(2)

Politický a bezpečnostný výbor (PBV) 20. septembra 2005 súhlasil so zriadením hraničnej misie EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu prostredníctvom posilnenia tímu OZEÚ pre Moldavsko.

(3)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2005/265/SZBP by sa mal mandát OZEÚ predĺžiť o 12 mesiacov.

(4)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky podľa článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Mandát Adriaana JACOBOVITSA de SZEGED ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Moldavsko sa týmto predlžuje do 28. februára 2007.

Článok 2

1.   Mandát OZEÚ sa zakladá na cieľoch politiky EÚ v Moldavsku. Tieto ciele sú:

a)

prispievať k mierovému urovnaniu konfliktu v Podnestersku a k realizácii takéhoto urovnania na základe uskutočniteľného riešenia, pri rešpektovaní zvrchovanosti a územnej celistvosti Moldavskej republiky v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc;

b)

prispievať k posilneniu demokracie, právneho štátu a dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd pre všetkých občanov Moldavskej republiky;

c)

podporovať dobré a úzke vzťahy medzi Moldavskou republikou a EÚ na základe spoločných hodnôt a záujmov a podľa Akčného plánu Európskej susedskej politiky (ESP);

d)

pomáhať v boji proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami, nedovolenému obchodovaniu so zbraňami a iným tovarom z Moldavska a cez Moldavsko;

e)

prispievať k posilneniu stability a spolupráce v regióne;

f)

zlepšiť efektívnosť a viditeľnosť EÚ v Moldavskej republike a v regióne;

g)

zvýšiť efektívnosť hraničných a colných kontrol a činností hraničného dozoru v Moldavsku a na Ukrajine pozdĺž ich spoločnej hranice s osobitným dôrazom na podnesterský úsek, a to najmä prostredníctvom hraničnej misie EÚ.

2.   OZEÚ podporuje činnosť generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (GT/VS) v Moldavskej republike a v regióne a úzko spolupracuje s predsedníctvom, vedúcimi misií EÚ a Komisiou.

Článok 3

1.   Na dosiahnutie týchto cieľov politiky OZEÚ v rámci svojho mandátu:

a)

posilňuje príspevok EÚ na riešení konfliktu v Podnestersku v súlade s dohodnutými cieľmi politiky EÚ a v úzkej spolupráci s OBSE, pričom zastupuje EÚ cez vhodné kanály a na schválených fórach a vytvára a udržiava úzke vzťahy so všetkými príslušnými aktérmi;

b)

podľa potreby pomáha pri príprave príspevku EÚ na realizácii prípadného urovnania konfliktu;

c)

podrobne sleduje politický vývoj v Moldavskej republike vrátane regiónu Podnesterska tým, že nadväzuje a udržiava úzky vzťah s vládou Moldavskej republiky a inými miestnymi aktérmi a podľa potreby poskytuje poradenstvo a sprostredkovanie zo strany EÚ;

d)

pomáha pri ďalšom rozvoji politiky EÚ zameranej na Moldavskú republiku a región, najmä pokiaľ ide o predchádzanie konfliktom a ich riešenie;

e)

s pomocou podporného tímu vedeného vyšším politickým poradcom OZEÚ:

i)

zabezpečuje politický prehľad o udalostiach a opatreniach súvisiacich s moldavsko-ukrajinskou štátnou hranicou;

ii)

analyzuje plnenie politického záväzku Moldavska a Ukrajiny zlepšovať správu hraníc;

iii)

podporuje spoluprácu medzi moldavskou a ukrajinskou stranou v otázkach hraníc okrem iného s cieľom vytvoriť podmienky pre urovnanie podnesterského konfliktu.

2.   Na účely výkonu svojej funkcie si OZEÚ udržiava prehľad o všetkých činnostiach EÚ, najmä o príslušných aspektoch akčného plánu ESP.

Článok 4

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu a koná pod dohľadom a operatívnym vedením GT/VS. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

2.   PBV udržiava s OZEÚ úzke vzťahy a je jeho hlavným kontaktným bodom s Radou. PBV poskytuje OZEÚ strategické vedenie a politické inštrukcie v rámci mandátu.

Článok 5

1.   Referenčná finančná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ je 1 030 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie nezostáva vo vlastníctve Spoločenstva.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. Výdavky sú oprávnené od 1. marca 2006.

4.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo prípadne členské štáty zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 6

1.   V medziach svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá OZEÚ za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VS a v plnej súčinnosti s Komisiou. OZEÚ informuje predsedníctvo a Komisiu o konečnom zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie EÚ môžu navrhnúť dočasné vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Odmeňovanie personálu, ktorý môže byť vyslaný pre OZEÚ členským štátom alebo inštitúciou EÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo inštitúcia EÚ.

3.   Všetky pracovné miesta kategórie A, ktoré nie sú obsadené v rámci vyslania, sú náležitým spôsobom uverejnené generálnym sekretariátom Rady a oznámené členským štátom a inštitúciám s cieľom prijať najkvalifikovanejších záujemcov.

4.   Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na ukončenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa vymedzia so zúčastnenými stranami. Členské štáty a Komisia poskytnú potrebnú podporu pre dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 7

OZEÚ spravidla osobne podáva správy GT/VS a PBV a môže tiež podávať správy príslušnej pracovnej skupine. Pravidelné písomné správy sa postupujú GT/VS, Rade a Komisii. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VS a PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 8

1.   S cieľom zabezpečiť súlad vonkajšej činnosti EÚ sa činnosti OZEÚ koordinujú s činnosťami GT/VS, predsedníctva a Komisie. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie. V danej oblasti udržiava úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ takisto nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

2.   Rada a Komisia v rámci svojich právomocí zabezpečujú súlad medzi vykonávaním tejto jednotnej akcie a vonkajšími činnosťami Spoločenstva v súlade s druhým pododsekom článku 3 zmluvy. Na tento účel Rada a Komisia spolupracujú.

Článok 9

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami EÚ v regióne sa pravidelne posudzuje. OZEÚ predloží GT/VS, Rade a Komisii do konca júna 2006 správu o pokroku a do polovice novembra 2006 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v príslušných pracovných skupinách a v PBV. Na základe celkových priorít rozmiestnenia vydá GT/VS odporúčania PBV v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene alebo ukončení mandátu.

Článok 10

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 11

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. februára 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. EÚ L 81, 30.3.2005, s. 50. Jednotná akcia naposledy zmenená a doplnená jednotnou akciou 2005/776/SZBP (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 13).


21.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/14


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2006/121/SZBP

z 20. februára 2006

o vymenovaní osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazko

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Mandát osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Zakaukazko, ktorý ustanovuje jednotná akcia Rady 2003/872/SZBP z 8. decembra 2003, ktorou sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre južný Kaukaz (1), stráca účinnosť 28. februára 2006.

(2)

Na základe preskúmania uvedenej jednotnej akcie by sa mal mandát OZEÚ zrevidovať a predĺžiť o 12 mesiacov.

(3)

Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec (GT/VS) odporučil, aby po odchode OZEÚ Talvitieho bol za nového OZEÚ pre Zakaukazko vymenovaný Peter Semneby.

(4)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky podľa článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Peter SEMNEBY sa týmto vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Zakaukazko od 1. marca 2006 do 28. februára 2007.

Článok 2

1.   Mandát OZEÚ je založený na cieľoch politiky Európskej únie na Zakaukazku. Patria medzi ne tieto ciele:

a)

pomáhať Arménsku, Azerbajdžanu a Gruzínsku pri uskutočňovaní politických a hospodárskych reforiem, konkrétne v oblasti právneho štátu, demokratizácie, ľudských práv, dobrej správy vecí verejných, rozvoja a znižovania chudoby;

b)

v súlade s existujúcimi mechanizmami predchádzať konfliktom v oblasti, pomáhať pri mierovom urovnaní konfliktov aj prostredníctvom podpory návratu utečencov a osôb vysídlených v rámci štátu;

c)

udržiavať konštruktívne vzťahy so všetkými zainteresovanými stranami v záležitostiach regiónu;

d)

podnecovať a podporovať ďalšiu spoluprácu medzi štátmi v oblasti, najmä medzi štátmi Zakaukazka, a to aj v hospodárskych záležitostiach a v záležitostiach energetiky a dopravy;

e)

zlepšovať účinnosť a viditeľnosť Európskej únie v regióne.

2.   OZEÚ podporuje prácu GT/VS v regióne.

Článok 3

Na dosiahnutie cieľov politiky OZEÚ v rámci svojho mandátu:

a)

nadväzuje vzťahy s vládami, parlamentmi, súdnictvom a občianskou spoločnosťou v regióne;

b)

podporuje spoluprácu Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska v regionálnych záležitostiach spoločného záujmu, ako sú napr. spoločné hrozby pre bezpečnosť, boj proti terorizmu, nedovolené obchodovanie a organizovaná trestná činnosť;

c)

prispieva k predchádzaniu konfliktom a pomáhať pri vytváraní podmienok pre napredovanie pri urovnávaní konfliktov aj prostredníctvom odporúčaní činností súvisiacich s občianskou spoločnosťou a obnovou území bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa zmluvy o ES;

d)

prispieva k urovnaniu konfliktov a uľahčuje uskutočňovanie tohto urovnania v úzkej spolupráci s generálnym tajomníkom OSN a jeho osobitným zástupcom pre Gruzínsko, skupinou priateľov generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov pre Gruzínsko, Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a jej minskou skupinou a mechanizmom riešenia konfliktov pre Južné Osetsko;

e)

zintenzívňuje dialóg Európskej únie s hlavnými zainteresovanými stranami v regióne;

f)

pomáha Rade pri ďalšom rozvíjaní komplexnej politiky voči Zakaukazku;

g)

prostredníctvom podporného tímu:

poskytuje Európskej únii správy a nepretržité hodnotenie situácie na hraniciach a uľahčuje budovanie dôvery medzi Gruzínskom a Ruskou federáciou, a zabezpečuje tak účinnú spoluprácu a kontakt medzi všetkými príslušnými aktérmi,

pomáha gruzínskej pohraničnej stráži a iným príslušným vládnym inštitúciám v Tbilisi pri príprave stratégie komplexnej reformy,

spolupracuje s gruzínskymi orgánmi na zlepšovaní komunikácie medzi Tbilisi a hranicami vrátane mentoringu. Toto vykonáva v úzkej spolupráci s centrami oblastnej hraničnej stráže medzi Tbilisi a hranicami (s výnimkou Abcházska a Južného Osetska).

Článok 4

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu a koná pod dohľadom a operačným vedením GT/VS. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ úzke vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV v rámci mandátu strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ.

Článok 5

1.   Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ je 2 960 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie neostane vo vlastníctve Spoločenstva.

3.   Správa výdavkov je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. Výdavky sú oprávnené od 1. marca 2006.

4.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 6

1.   V rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov je OZEÚ zodpovedný za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VS, a v plnej súčinnosti s Komisiou. OZEÚ informuje predsedníctvo a Komisiu o konečnom zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť dočasné vyslanie zamestnancov na prácu pre OZEÚ. Odmeňovanie pracovníkov, ktorých môže členský štát alebo inštitúcia Európskej únie dočasne vyslať OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát, resp. inštitúcia Európskej únie.

3.   Všetky pracovné miesta kategórie A, ktoré sa neobsadia v rámci dočasného vyslania, náležitým spôsobom uverejní generálny sekretariát Rady a oznámia sa tiež členským štátom a inštitúciám s cieľom prijať najkvalifikovanejších záujemcov.

4.   Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a potrebné pre členov jeho personálu, sa vymedzia so zúčastnenými stranami. Členské štáty a Komisia na tento účel poskytnú potrebnú podporu.

Článok 7

OZEÚ spravidla osobne podáva správy GT/VS a PBV a takisto môže podávať správy príslušnej pracovnej skupine. Pravidelné písomné správy vrátane správ o činnosti podporného tímu sa postupujú GT/VS, Rade a Komisii. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VS a PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 8

S cieľom zabezpečiť súlad vonkajšej činnosti Európskej únie sa činnosti OZEÚ koordinujú s činnosťami GT/VS, predsedníctva a Komisie. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie. V danej oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií, ktorí sa usilujú čo najviac pomáhať OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ takisto nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

Článok 9

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne posudzuje. OZEÚ predloží GT/VS, Rade a Komisii do konca júna 2006 správu o pokroku a do polovice novembra 2006 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v príslušných pracovných skupinách a v PBV. Na základe celkových priorít rozmiestnenia vydá GT/VS Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene alebo ukončení mandátu.

Článok 10

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Uplatňuje sa od 1. marca 2006.

Článok 11

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. februára 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2003, s. 44. Jednotná akcia naposledy zmenená, doplnená a predĺžená jednotnou akciou 2005/582/SZBP (Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 92).


21.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/17


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2006/122/SZBP

z 20. februára 2006,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre oblasť Veľkých jazier v Afrike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Mandát osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre oblasť Veľkých jazier v Afrike, ktorý ustanovuje jednotná akcia Rady 2003/869/SZBP z 8. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje platnosť mandátu osobitného zástupcu Európskej únie pre oblasť Veľkých jazier v Afrike (1), stráca účinnosť 28. februára 2006.

(2)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2003/869/SZBP by sa mal mandát OZEÚ predĺžiť o 12 mesiacov.

(3)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky ako ustanovuje článok 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Mandát Alda AJELLU ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre oblasť Veľkých jazier v Afrike sa týmto predlžuje do 28. februára 2007.

Článok 2

Mandát OZEÚ sa zakladá na politických cieľoch Európskej únie v súvislosti s mierovým a transformačným procesom v oblasti Veľkých jazier v Afrike.

Medzi tieto ciele patrí:

a)

aktívny a účinný príspevok Európskej únie ku konečnému riešeniu transformácie v Konžskej demokratickej republike (KDR) a k politickému a hospodárskemu rozvoju v Burundi, Rwande a Ugande;

b)

venovanie osobitnej pozornosti regionálnemu rozmeru rozvoja v týchto krajinách;

c)

zabezpečenie stálej prítomnosti Európskej únie na mieste a v príslušných medzinárodných fórach, udržiavanie kontaktu s kľúčovými aktérmi a účasť na krízovom riadení;

d)

príspevok k súdržnej, trvalo udržateľnej a zodpovednej politike Európskej únie v oblasti Veľkých jazier v Afrike.

OZEÚ podporuje činnosť generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (GT/VS) v regióne.

Článok 3

Na dosiahnutie týchto politických cieľov OZEÚ v rámci svojho mandátu:

a)

nadväzuje a udržiava úzky vzťah so všetkými stranami mierového a transformačného procesu v oblasti Veľkých jazier v Afrike, s inými krajinami v regióne, so Spojenými štátmi americkými, s inými príslušnými krajinami, ako aj s Organizáciou Spojených národov (OSN) a inými príslušnými medzinárodnými organizáciami, Africkou úniou (AÚ) a subregionálnymi organizáciami a ich predstaviteľmi, ako aj s inými významnými regionálnymi predstaviteľmi, aby s nimi spolupracoval na posilňovaní mierových procesov a mierových dohôd v regióne;

b)

pozoruje mierový a transformačný proces medzi stranami a podľa potreby poskytuje poradenstvo a sprostredkovanie Európskej únie;

c)

na požiadanie prispieva k vykonávaniu mierových dohôd a dohôd o prímerí medzi stranami a diplomaticky zasahuje v prípade, že dôjde k porušeniu ich podmienok stanovených v týchto dohodách;

d)

udržiava konštruktívne vzťahy so signatármi dohôd v rámci mierových procesov, aby podporil dodržiavanie základných noriem demokracie a dobrej správy vecí verejných vrátane rešpektovania ľudských práv a právneho štátu;

e)

prispieva k vykonávaniu usmernení EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch;

f)

zúčastňuje sa na príprave konferencie o mieri, bezpečnosti, demokracii a rozvoji v oblasti Veľkých jazier a spolupracuje na nej s osobitným splnomocnencom generálneho tajomníka OSN pre oblasť Veľkých jazier a osobitným vyslancom predsedu AÚ;

g)

podáva správy o tom, ako môže Európska únia podporiť mierový a transformačný proces a ako môže najlepšie realizovať svoje iniciatívy;

h)

sleduje opatrenia strán konfliktu, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok prebiehajúcich mierových procesov;

i)

prispieva k lepšiemu pochopeniu úlohy Európskej únie medzi mienkotvornými predstaviteľmi regiónu;

j)

podľa potreby radí a pomáha pri reforme bezpečnostného sektora v KDR a predovšetkým poskytuje veliteľovi policajnej misie EÚ (EUPOL Kinshasa) a veliteľovi misie EÚ, ktorá poskytuje poradenstvo a pomoc konžským orgánom pri reforme bezpečnostného sektora (EUSEC KDR), politické usmernenia potrebné pre plnenie ich povinností na miestnej úrovni.

Článok 4

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu a koná pod dohľadom a operačným vedením GT/VS. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ úzke vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV v rámci mandátu strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ.

Článok 5

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ je 820 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, s výnimkou, že žiadne predbežné financovanie neostane vo vlastníctve Spoločenstva.

3.   Správa výdavkov je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. Výdavky sú oprávnené od 1. marca 2006.

4.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 6

1.   V rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich pridelených finančných prostriedkov OZEÚ zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VS, a v plnej súčinnosti s Komisiou. OZEÚ informuje predsedníctvo a Komisiu o konečnom zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť dočasné vyslanie zamestnancov na prácu pre OZEÚ. Odmeňovanie pracovníkov, ktorých môže členský štát alebo inštitúcia Európskej únie dočasne vyslať OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát, resp. inštitúcia Európskej únie.

3.   Všetky pracovné miesta kategórie A, ktoré sa neobsadia na základe vyslania, náležitým spôsobom uverejní generálny sekretariát Rady a oznámia sa tiež členským štátom a inštitúciám s cieľom prijať najkvalifikovanejších záujemcov.

4.   Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a potrebné pre členov jeho personálu, sa vymedzia so zúčastnenými stranami. Členské štáty a Komisia na tento účel poskytnú potrebnú podporu.

Článok 7

OZEÚ spravidla osobne podáva správy GT/VS a PBV a môže tiež podávať správy príslušnej pracovnej skupine. Pravidelné písomné správy sa postupujú GT/VS, Rade a Komisii. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VS a PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 8

S cieľom zabezpečiť súlad vonkajšej činnosti Európskej únie sa činnosť OZEÚ koordinuje s činnosťou GT/VS, predsedníctva a Komisie. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie. V tejto oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a veliteľmi misií, ktorí sa usilujú čo najviac pomáhať OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ tiež nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

Článok 9

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne posudzuje. OZEÚ predloží GT/VS, Rade a Komisii do konca júna 2006 správu o pokroku a do polovice novembra 2006 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v príslušných pracovných skupinách a v PBV. Na základe celkových priorít rozmiestnenia vydá GT/VS Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene alebo ukončení mandátu.

Článok 10

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 11

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. februára 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2003, s. 37. Jednotná akcia naposledy predĺžená a zmenená a doplnená jednotnou akciou 2005/586/SZBP (Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 97).


21.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/20


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2006/123/SZBP

z 20. februára 2006,

ktorou sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 17. októbra 2005 prijala jednotnú akciu 2005/724/SZBP (1) o vymenovaní osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM).

(2)

Rada 24. novembra 2005 prijala jednotnú akciu 2005/826/SZBP (2) o zriadení policajného poradného tímu EÚ (EUPAT) v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ktorá vymedzuje osobitnú úlohu OZEÚ vo velení.

(3)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2005/724/SZBP by sa mal mandát OZEÚ zmeniť a doplniť a predĺžiť o 12 mesiacov,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Mandát Erwana FOUÉRÉHO ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ktorý ustanovuje jednotná akcia 2005/724/SZBP, sa týmto predlžuje do 28. februára 2007.

Článok 2

1.   Referenčná finančná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ od 1. marca 2006 do 28. februára 2007 je 675 000 EUR.

2.   Výdavky sú oprávnené od 1. marca 2006.

Článok 3

Jednotná akcia 2005/724/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 sa písmená e) a f) nahrádzajú takto:

„e)

poskytovanie miestnych politických usmernení veliteľovi policajného poradného tímu EÚ (EUPAT), zabezpečovanie koordinácie medzi EUPAT a ďalšími subjektmi EÚ a prevzatie zodpovednosti za vzťahy medzi EUPAT a orgánmi hostiteľskej strany a médiami;

f)

spolu s veliteľom EUPAT a v koordinácii s predsedníctvom vedenie pravidelného dialógu s orgánmi Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko o pokroku činnosti EUPAT.“

2.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne posudzuje. OZEÚ predloží generálnemu tajomníkovi/vysokému splnomocnencovi (GT/VS), Rade a Komisii do konca júna 2006 správu o pokroku a do polovice novembra 2006 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v príslušných pracovných skupinách a v Politickom a bezpečnostnom výbore (PBV). Na základe celkových priorít rozmiestnenia vydá generálny tajomník/vysoký splnomocnenec Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene a doplnení alebo ukončení mandátu.“

Článok 4

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 5

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. februára 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2005, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 61.


21.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/21


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2006/124/SZBP

z 20. februára 2006,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan (OZEÚ), ktorý ustanovuje jednotná akcia Rady 2003/871/SZBP (1), stráca účinnosť 28. februára 2006.

(2)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2003/871/SZBP by sa mal mandát OZEÚ zrevidovať a predĺžiť o 12 mesiacov.

(3)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky podľa článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Mandát Francesca VENDRELLA ako OZEÚ pre Afganistan sa týmto predlžuje do 28. februára 2007.

Článok 2

Mandát OZEÚ sa zakladá na cieľoch politiky EÚ v Afganistane. OZEÚ predovšetkým:

1.

prispieva k vykonávaniu spoločného vyhlásenia EÚ a Afganistanu a dohody s Afganistanom („Afghanistan Compact“), ako aj príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) a iných príslušných rezolúcií OSN;

2.

podporuje pozitívnu účasť regionálnych aktérov z Afganistanu a zo susedných krajín na mierovom procese v Afganistane, a tým prispieva ku konsolidácii afganského štátu;

3.

podporuje zásadnú úlohu OSN, a najmä osobitného splnomocnenca generálneho tajomníka; a

4.

podporuje činnosť generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (GT/VS) v regióne.

Článok 3

Na dosiahnutie týchto politických cieľov OZEÚ v rámci svojho mandátu:

a)

sprostredkováva názory EÚ na politický proces, pričom sa opiera o základné zásady dohodnuté medzi Afganistanom a medzinárodným spoločenstvom, najmä o spoločné vyhlásenie EÚ a Afganistanu a o dohodu s Afganistanom („Afghanistan Compact“);

b)

nadväzuje a udržiava úzky vzťah s afganskými reprezentatívnymi inštitúciami, najmä s vládou a parlamentom, a podporuje ich. Mal by byť v styku aj s inými afganskými politickými predstaviteľmi a inými príslušnými aktérmi v krajine, ako aj mimo nej;

c)

udržiava úzky vzťah s príslušnými medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, najmä s miestnymi predstaviteľmi OSN;

d)

udržiava úzky vzťah so susednými a inými zainteresovanými krajinami v regióne, aby sa ich názory na situáciu v Afganistane a vývoj spolupráce medzi týmito krajinami a Afganistanom mohli zohľadniť v politike EÚ;

e)

radí v otázke pokroku pri plnení cieľov spoločného vyhlásenia EÚ a Afganistanu a dohody s Afganistanom („Afghanistan Compact“), najmä pokiaľ ide o:

dobrú správu vecí verejných a zakladanie inštitúcií právneho štátu,

reformy bezpečnostného sektora vrátane zakladania súdnych inštitúcií, národnej armády a policajného zboru,

rešpektovanie ľudských práv všetkých obyvateľov Afganistanu bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod alebo náboženstvo,

rešpektovanie demokratických zásad, právneho štátu, práv menšín, žien a detí a zásad medzinárodného práva,

podporu účasti žien vo verejnej správe a v občianskej spoločnosti,

plnenie medzinárodných záväzkov Afganistanu vrátane spolupráce v rámci medzinárodného úsilia v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a obchodovaniu s ľuďmi,

podporu humanitárnej pomoci a pokojný návrat utečencov a osôb presídlených v rámci krajiny;

f)

po porade so zástupcami členských štátov a Komisie pomáha zabezpečiť, aby sa politický prístup EÚ odzrkadlil v jej úsilí o rozvoj Afganistanu;

g)

spoločne s Komisiou sa aktívne zúčastňuje na monitorovacom mechanizme zriadenom v súlade s dohodou s Afganistanom („Afghanistan Compact“);

h)

radí v otázke účasti a pozícií EÚ na medzinárodných konferenciách o Afganistane.

Článok 4

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu a koná pod dohľadom a operačným vedením GT/VS. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ úzke vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV v rámci mandátu strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ.

Článok 5

1.   Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ je 1 330 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie neostane vo vlastníctve Spoločenstva.

3.   Správa výdavkov je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. Výdavky sú oprávnené od 1. marca 2006.

4.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 6

1.   V rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov OZEÚ zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VS, a v plnej súčinnosti s Komisiou. OZEÚ informuje predsedníctvo a Komisiu o konečnom zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie EÚ môžu navrhnúť dočasné vyslanie zamestnancov na prácu pre OZEÚ. Odmeňovanie pracovníkov, ktorých môže členský štát alebo inštitúcia EÚ dočasne vyslať OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát, resp. inštitúcia EÚ.

3.   Všetky pracovné miesta kategórie A, ktoré sa neobsadia na základe dočasného vyslania, náležitým spôsobom uverejní generálny sekretariát Rady a oznámia sa tiež členským štátom a inštitúciám EÚ s cieľom prijať najkvalifikovanejších záujemcov.

4.   Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a potrebné pre členov jeho personálu, sa vymedzia so zúčastnenými stranami. Členské štáty a Komisia na tento účel poskytnú potrebnú podporu.

Článok 7

OZEÚ spravidla osobne podáva správy GT/VS a PBV a môže tiež podávať správy príslušnej pracovnej skupine. Pravidelné písomné správy sa postupujú GT/VS, Rade a Komisii. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VS a PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 8

S cieľom zabezpečiť súlad vonkajšej činnosti EÚ sa činnosť OZEÚ koordinuje s činnosťou GT/VS, predsedníctva a Komisie. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie. V tejto oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií, ktorí sa usilujú čo najviac pomáhať OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ tiež nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

Článok 9

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami EÚ v regióne sa pravidelne posudzuje. OZEÚ predloží GT/VS, Rade a Komisii do konca júna 2006 správu o pokroku a do polovice novembra 2006 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v príslušných pracovných skupinách a v PBV. Na základe celkových priorít rozmiestnenia vydá GT/VS Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene alebo ukončení mandátu.

Článok 10

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia. Uplatňuje sa od 1. marca 2006.

Článok 11

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. februára 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2003, s. 41. Jednotná akcia naposledy zmenená a doplnená jednotnou akciou 2005/585/SZBP (Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 96).