ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 42

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
14. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 248/2006 z 13. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 249/2006 z 13. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2430/1999, 937/2001, 1852/2003 a 1463/2004, pokiaľ ide o podmienky pre povolenie určitých doplnkových látok v krmivách, patriacich do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok ( 1 )

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 250/2006 z 13. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny

24

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Odporúčanie Komisie zo 6. februára 2006 o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách [oznámené pod číslom K(2006) 235]  ( 1 )

26

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. februára 2006, ktorým sa prijíma pracovný plán na rok 2006 na vykonávanie akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003–2008) vrátane ročného pracovného programu zameraného na granty ( 1 )

29

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. februára 2006 o určitých prechodných ochranných opatreniach týkajúcich sa podozrivých prípadov vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Taliansku [oznámené pod čislom K(2006) 491]

46

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. februára 2006, o určitých prechodných ochranných opatreniach týkajúcich sa podozrivých prípadov vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Slovinsku [oznámené pod číslom K(2006) 492]

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

14.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 42/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 247/2006

z 30. januára 2006

o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36, 37 a 299 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (3),

keďže:

(1)

Výnimočná zemepisná poloha najvzdialenejších regiónov si vyžaduje dodatočné dopravné náklady pri zásobovaní produktmi, ktoré sú kľúčové pre ľudskú spotrebu, spracovanie alebo ako poľnohospodárske vstupy. Z objektívnych faktorov spojených s ostrovným charakterom a odľahlosťou pre hospodárske subjekty a výrobcov v najvzdialenejších regiónoch vyplývajú navyše ďalšie obmedzenia, ktoré vážne znevýhodňujú ich činnosť. Hospodárske subjekty a výrobcovia v určitých prípadoch znášajú účinky dvojitého ostrovného charakteru. Tieto nevýhody sa dajú zmierniť znížením cien uvedených kľúčových produktov. Je preto vhodné, aby sa zaviedol osobitný režim zásobovania s cieľom zaručiť zásobovanie najvzdialenejších regiónov a kompenzovať dodatočné náklady, ktoré vznikajú ako dôsledok ich odľahlosti, ostrovného charakteru a mimoriadne okrajovej polohy.

(2)

Na tento účel je bez ohľadu na článok 23 zmluvy potrebné oslobodiť dovoz určitých poľnohospodárskych produktov z tretích krajín od uplatniteľných dovozných ciel. S cieľom zohľadniť ich pôvod a colný režim, ktorý sa im poskytuje na základe ustanovení Spoločenstva, je potrebné považovať produkty, ktoré sa dostali na colné územie Spoločenstva v rámci režimu aktívneho zošľachťovacieho styku alebo colného uskladňovania, za priamy dovoz na účely udelenia výhod osobitného režimu zásobovania.

(3)

S cieľom znížiť ceny v najvzdialenejších regiónoch a zmierniť dodatočné náklady vyplývajúce z ich odľahlosti, ostrovného charakteru a mimoriadne okrajovej polohy a zároveň udržať konkurencieschopnosť produktov Spoločenstva je potrebné udeliť pomoc na dodávanie produktov Spoločenstva do najvzdialenejších regiónov. Táto pomoc musí zohľadniť dodatočné náklady na dopravu do najvzdialenejších regiónov a na ceny uplatňované pri vývoze do tretích krajín a v prípade, že ide o poľnohospodárske vstupy alebo o produkty určené na spracovanie, dodatočné náklady súvisiace s ostrovným charakterom a mimoriadne okrajovou polohou.

(4)

Keďže množstvá, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania, sú obmedzené na požiadavky zásobovania najvzdialenejších regiónov, tento režim nepoškodzuje riadne fungovanie vnútorného trhu. Obchod s dotknutými produktmi by nemali narušiť ani ekonomické zvýhodnenia osobitného režimu zásobovania. Je preto potrebné zakázať odosielanie alebo vývoz týchto produktov z najvzdialenejších regiónov. Je však potrebné povoliť odosielanie alebo vývoz týchto produktov, keď sa zvýhodnenie vyplývajúce z osobitného režimu zásobovania uhradí alebo v prípade spracovaných produktov s cieľom umožniť regionálny obchod alebo obchod medzi dvoma najvzdialenejšími portugalskými regiónmi. Je tiež potrebné zohľadniť tradičnú skladbu obchodu najvzdialenejších regiónov s tretími krajinami a z toho dôvodu povoliť všetkým týmto regiónom vývoz spracovaných produktov zodpovedajúci tradičnému vývozu. Toto obmedzenie by sa nemalo uplatňovať ani na tradičné odosielanie spracovaných produktov. Kvôli prehľadnosti by sa malo určiť referenčné obdobie na stanovenie tradičného vyvážaného množstva alebo tradičného odosielaného množstva.

(5)

Mali by sa však prijať vhodné opatrenia s cieľom umožniť potrebnú reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu na Azorách. Tieto opatrenia by mali zohľadňovať skutočnosť, že na to, aby bol sektor cukru na Azorách životaschopný, je potrebné zabezpečiť určitú úroveň výroby a spracovávania. Portugalsko bude navyše mať na základe tohto nariadenia prostriedky na podporu spracovania cukrovej repy. V tomto kontexte by odosielanie cukru z Azor zvyšku Spoločenstva malo byť vo výnimočných prípadoch povolené s cieľom prekročiť na obmedzené obdobie štyroch rokov tradičný objem obchodu s výhradou postupného znižovania ročných limitov. Vzhľadom na to, že množstvá, ktoré bude možné opätovne odoslať, budú proporcionálne stanovené a ich objem obmedzený na nevyhnutné minimum zabezpečujúce životaschopnosť miestnej výroby a spracovania cukru, dočasné odosielanie cukru z Azor nepriaznivo neovplyvní vnútorný trh Spoločenstva.

(6)

Pokiaľ ide o cukor C na zásobovanie Azor, Madeiry a Kanárskych ostrovov, je potrebné pokračovať v uplatňovaní režimu oslobodenia od dovozného cla ustanoveného v nariadení Komisie (EHS) č. 2177/92 z 30. júla 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania osobitného režimu zásobovania pre Azory, Madeiru a Kanárske ostrovy vo vzťahu k cukru (4) počas obdobia uvedeného v článku 10 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (5).

(7)

Kanárske ostrovy boli doteraz zásobované na základe osobitného režimu zásobovania mliečnymi prípravkami, ktoré patria pod kódy KN 1901 90 99 a KN 2106 90 92 a sú určené na priemyselné spracovanie. Je potrebné umožniť, aby sa v zásobovaní týmito produktmi pokračovalo počas prechodného obdobia v očakávaní reštrukturalizácie miestneho priemyslu.

(8)

S cieľom dosiahnuť ciele osobitného režimu zásobovania sa musia ekonomické zvýhodnenia tohto režimu odraziť na výrobných nákladoch a musia sa znížiť ceny až na úroveň koncového užívateľa. Mali by sa preto udeliť iba pod podmienkou ich účinnej odozvy a musia sa vykonať potrebné kontroly.

(9)

Politika Spoločenstva v prospech miestnej výroby v najvzdialenejších regiónoch sa týkala množstva produktov a opatrení na podporu ich výroby, uvedenia na trh alebo spracovania. Tieto opatrenia preukázali svoju účinnosť a zabezpečili pokračovanie poľnohospodárskych činností a ich rozvoj. Spoločenstvo by malo pokračovať v podpore tejto výroby, ktorá je základným prvkom environmentálnej, sociálnej a ekonomickej rovnováhy najvzdialenejších regiónov. Skúsenosť ukázala, že tak ako v prípade politiky rozvoja vidieka môže posilnené partnerstvo s miestnymi orgánmi umožniť cielenejšie uchopenie špecifickej problematiky daných regiónov. Je preto potrebné pokračovať v podpore miestnej výroby prostredníctvom všeobecných programov na najvhodnejšej geografickej úrovni, ktoré budú členské štáty zasielať na schválenie Komisii.

(10)

Na lepšie uskutočňovanie cieľov rozvoja miestnej poľnohospodárskej výroby a zásobovania poľnohospodárskymi produktmi by sa mala zosúladiť úroveň programovania zásobovania príslušných regiónov a systematizovať partnerský prístup medzi Komisiou a členskými štátmi. Je preto potrebné, aby program zásobovania vytvorili orgány určené členským štátom, ktorý ho predloží Komisii na schválenie.

(11)

Je potrebné podporiť poľnohospodárskych výrobcov v najvzdialenejších regiónoch, aby dodávali kvalitné produkty, a pomáhať ich uvedeniu na trh. Na tento účel môže byť užitočné používanie grafického symbolu, ktorý zaviedlo Spoločenstvo.

(12)

Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (6), vymedzuje opatrenia na rozvoj vidieka oprávnené na podporu Spoločenstva a podmienky na získanie tejto podpory. Štruktúry niektorých poľnohospodárskych podnikov alebo podnikov na spracovanie produktov a ich uvedenie na trh, ktoré sa nachádzajú v najvzdialenejších regiónoch, sú veľmi nedostatočné a čelia špecifickým problémom. Preto by sa mala pre určité typy investícií stanoviť možnosť odchýliek od ustanovení, ktoré obmedzujú udelenie určitej štrukturálnej pomoci stanovenej v nariadení (ES) č. 1257/1999.

(13)

Článok 29 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999 obmedzuje udelenie podpory lesného hospodárstva pre lesy a zalesnené oblasti, ktoré patria súkromným vlastníkom a obciam a ich združeniam. Časť lesov a zalesnených oblastí ležiacich na území najvzdialenejších regiónov patrí orgánom verejnej moci, pričom nejde o obce. Za týchto podmienok je potrebné, aby sa podmienky stanovené v uvedenom článku spružnili.

(14)

Článok 24 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1257/1999 a príloha k tomuto nariadeniu určujú maximálne ročné sumy oprávnené z agro-environmentálnej pomoci Spoločenstva. Aby sa zohľadnila špecifická environmentálna situácia niektorých veľmi citlivých oblastí pastvín na Azorách a ochrana krajiny a tradičných vlastností poľnohospodárskej pôdy, obzvlášť oblastí terasovitého obrábania na Madeire, mala by sa v prípade niektorých určených opatrení ustanoviť možnosť zvýšenia týchto súm až na dvojnásobok.

(15)

Je možné udeliť odchýlku od stálej politiky Komisie nepovoľovať štátnu prevádzkovú pomoc v odvetví výroby, spracovania a uvádzania poľnohospodárskych produktov, na ktoré sa vzťahuje príloha I zmluvy, na trh s cieľom zmierniť špecifické obmedzenia poľnohospodárskej výroby v najvzdialenejších regiónoch, ktoré sú dôsledkom ich odľahlosti, ostrovného charakteru, mimoriadne okrajovej polohy, malej rozlohy, členitosti terénu, podnebia a ekonomickej závislosti od malého počtu produktov.

(16)

Fytosanitárny stav poľnohospodárskych plodín v najvzdialenejších regiónoch je vystavený osobitným ťažkostiam v súvislosti s klimatickými podmienkami, ako aj so stále uplatňovanými nedostatočnými kontrolnými opatreniami. Je preto potrebné implementovať programy na boj proti škodlivým organizmom vrátane biologických metód. Mal by sa určiť finančný príspevok Spoločenstva na takéto programy.

(17)

Zachovanie viničov, ktoré sú najrozšírenejšou plodinou v regiónoch Madeiry a Kanárskych ostrovov a ktoré sú veľmi dôležité pre Azory, je ekonomickou a environmentálnou povinnosťou. S cieľom prispieť k podpore výroby by sa v týchto regiónoch nemali uplatňovať prémie za trvalé ukončenie pestovania hrozna ani trhové mechanizmy s výnimkou krízového destilačného opatrenia na Kanárskych ostrovoch, ktorá sa musí dať uplatniť v prípade výnimočného narušenia trhu spôsobeného problémami s kvalitou. Podobne aj technické a sociálno-ekonomické ťažkosti zabránili v rámci určených lehôt úplnej konverzii plôch v regiónoch Madeiry a Azor vysadených viničmi hybridných odrôd, ktoré zakázala spoločná organizácia trhu s vínom. Víno vyrobené z takýchto viníc je určené len na tradičnú miestnu spotrebu. Dodatočná lehota umožní konverziu takýchto viníc, pričom sa zachová ekonomická štruktúra týchto regiónov, ktorá sa veľmi výrazne opiera o vinohradníctvo. Je potrebné, aby Portugalsko každý rok oznámilo Komisii pokrok, ktorý dosiahlo v konverzii príslušných oblastí.

(18)

Reštrukturalizácia v odvetví mlieka sa ešte na Azorách nedokončila. So zreteľom na vysokú závislosť Azor od výroby mlieka, ku ktorej sa pripájajú ďalšie znevýhodnenia spojené s ich okrajovou polohou a chýbajúcou alternatívnou rentabilnou produkciou, mala by sa potvrdiť odchýlka od niektorých ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003 stanovujúceho poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (7), ktorú zaviedlo v článku 23 nariadenie Rady (ES) č. 1453/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa zavádzajú osobitné opatrenia pre niektoré poľnohospodárske výrobky pre Azory a ostrov Madeira (Poseima) (8), a predĺžilo nariadenie Rady (ES) č. 55/2004 (9) vzhľadom na uplatňovanie dodatočného cla v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov na Azorách.

(19)

Podpora produkcie kravského mlieka na Madeire nestačila na udržanie rovnováhy medzi domácim a vonkajším zásobovaním, najmä z dôvodu štrukturálnych ťažkostí, ktoré postihli toto odvetvie, ako aj jeho slabej schopnosti pozitívne reagovať na nové ekonomické prostredia. Následne je potrebné pokračovať v povoľovaní výroby mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka pochádzajúceho zo Spoločenstva s cieľom zabezpečiť väčší podiel na pokrytí miestnej spotreby.

(20)

Potreba udržať miestnu výrobu prostredníctvom stimulov odôvodňuje neuplatňovanie nariadenia (ES) č. 1788/2003 vo francúzskych zámorských departementoch a na Madeire. Pre Madeiru sa toto vyňatie musí stanoviť na hranicu 4 000 ton, ktoré zodpovedajú súčasnej výrobe 2 000 ton a možného rozvoja výroby, ktorá sa v súčasnosti odhaduje na maximálne 2 000 ton.

(21)

Je potrebné podporiť tradičné chovateľstvo. S cieľom vyhovieť potrebám miestnej spotreby francúzskych zámorských departementov a Madeiry je potrebné povoliť bezcolný dovoz hovädzieho dobytka samčieho pohlavia určeného na výkrm z tretích krajín za určitých podmienok a v rámci maximálneho ročného limitu. Je potrebné obnoviť možnosť, ktorá sa zaviedla v Portugalsku v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (10), a ktorá sa týka prenosu práv na prémiu na kravu bez trhovej produkcie mlieka z kontinentu na Azory, pričom je potrebné tento nástroj prispôsobiť novému kontextu podpory pre najvzdialenejšie regióny.

(22)

Pestovanie tabaku má na Kanárskych ostrovoch historický význam. Z ekonomického pohľadu je príprava tabaku naďalej jednou z hlavných priemyselných činností v regióne. Zo sociálneho hľadiska je pestovanie tabaku hlavne zamerané na pracovnú silu a vykonávajú ho drobné poľnohospodárske podniky. Táto plodina však nie je dostatočne rentabilná a hrozí jej aj vyhynutie. Tabak sa v súčasnosti pestuje len v malej oblasti na ostrove La Palma pre malovýrobu cigár. Je potrebné povoliť Španielsku pokračovať v udeľovaní pomoci dopĺňajúcej pomoc Spoločenstva, aby sa zachovala táto tradičná plodina i remeselná výroba, s ktorou je spojená. Okrem toho, na zachovanie priemyselnej výroby tabakových výrobkov je potrebné pokračovať v dovoze surového tabaku a tabakových polotovarov na Kanárske ostrovy bez colných poplatkov až do ročného limitu 20 000 ton ekvivalentu tabaku čiastočne alebo úplne zbaveného listovej stopky.

(23)

Vykonávanie tohto nariadenia nesmie ohroziť úroveň špecifickej podpory, ktorú najvzdialenejšie regióny dosiaľ využívali. Preto by na vykonávanie náležitých opatrení mali mať členské štáty k dispozícii sumy rovnocenné podpore, ktorú Spoločenstvo už udelilo podľa nariadenia Rady (ES) č. 1452/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa zavádzajú špecifické opatrenia pre niektoré poľnohospodárske výrobky pre francúzske zámorské departementy (Poseidom) (11), podľa nariadenia Rady (ES) č. 1453/2001 a nariadenia Rady (ES) č. 1454/2001 z 28. júna 2001 zavádzajúceho zvláštne opatrenia pre určité poľnohospodárske produkty pre Kanárske ostrovy (Poseican) (12), ako aj sumy udelené poľnohospodárom usadeným v týchto regiónoch podľa nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (13), nariadenia Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (14), nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (15) a sumy udelené na dodávky ryže do francúzskeho zámorského departementu Réunion podľa článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (16). Nový systém podpory pre poľnohospodársku výrobu v najvzdialenejších regiónoch ustanovený týmto nariadením by sa mal koordinovať s platnou podporou pre tú istú výrobu vo zvyšku Spoločenstva.

(24)

Nariadenia (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 by sa mali zrušiť. Na účely koordinácie jednotlivých režimov je tiež potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 1785/2003.

(25)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (17).

(26)

Programy stanovené týmto nariadením by sa mali začali uplatňovať od oznámenia o ich schválení Komisiou. S cieľom umožniť odštartovanie programov k tomuto termínu by sa malo členským štátom a Komisii umožniť prijať všetky prípravné opatrenia medzi dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a dátumom uplatňovania programov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

PREDMET

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie stanovuje osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo na nápravu ťažkostí spôsobených v dôsledku odľahlosti, ostrovného charakteru, mimoriadne okrajovej polohy, malej rozlohy, náročnej členitosti terénu a podnebia a závislosti od malého počtu produktov regiónov Únie, ktoré sa uvádzajú v článku 299 ods. 2 zmluvy, ďalej len „najvzdialenejšie regióny“.

HLAVA II

OSOBITNÝ REŽIM ZÁSOBOVANIA

Článok 2

Predbežný odhad zásobovania

1.   Týmto sa zavádza osobitný režim zásobovania pre poľnohospodárske produkty uvedené v prílohe I k Zmluve, ktoré sú v najvzdialenejších regiónoch nevyhnutné pre ľudskú spotrebu, výrobu ďalších produktov alebo ako poľnohospodárske vstupy.

2.   Predbežný odhad zásobovania uvedie množstvo poľnohospodárskych produktov uvedených v odseku 1, ktoré je potrebné na každoročné splnenie požiadaviek na zásobovanie. Samostatný predbežný odhad sa môže vypracovať pre požiadavky baliarní alebo podnikov na spracovanie produktov určených pre miestny trh, odosielaných tradične do zvyšku Spoločenstva alebo vyvážaných do tretích krajín v rámci regionálneho obchodu alebo v rámci tradičného obchodu.

Článok 3

Fungovanie režimu

1.   V rámci množstiev určených v predbežnom odhade zásobovania sa neuplatňuje žiadne clo pri priamom dovoze produktov do najvzdialenejších regiónov, ktoré pochádzajú priamo z tretích krajín a vzťahuje sa na ne osobitný režim zásobovania.

Produkty, ktoré vstúpili na colné územie Spoločenstva v rámci režimu aktívneho zušľachťovacieho styku alebo colného uskladňovania, sa považujú za priamy dovoz z tretích krajín na účely uplatňovania tejto hlavy.

2.   S cieľom zaručiť uspokojenie požiadaviek stanovených v súlade s článkom 2 ods. 2 so zreteľom na ceny a kvalitu a v snahe udržať podiel Spoločenstva na zásobovaní sa pomoc udeľuje pre zásobovanie najvzdialenejších regiónov produktmi, ktoré sú vo vlastníctve v rámci verejného skladovania alebo sú dostupné na trhu Spoločenstva.

Takáto pomoc sa určí pre každý typ dotknutého produktu, pričom sa berú do úvahy dodatočné náklady na dopravu do najvzdialenejších regiónov a ceny uplatňované pri vývoze do tretích krajín a v prípade produktov určených na spracovanie a poľnohospodárskych vstupov aj dodatočné náklady súvisiace s ostrovným charakterom a mimoriadne okrajovou polohou.

3.   Pri uplatňovaní osobitného režimu zásobovania sa berú do úvahy najmä:

a)

osobitné požiadavky najvzdialenejších regiónov a v prípade produktov určených na spracovanie alebo poľnohospodárskych vstupov aj požiadavky na kvalitu;

b)

obchodovanie so zvyškom Spoločenstva;

c)

ekonomické hľadisko plánovanej pomoci.

4.   Využívanie osobitného režimu zásobovania podlieha podmienke, že ekonomické zvýhodnenie vyplývajúce z oslobodenia od dovozného cla alebo z pomoci sa skutočne dostane až ku koncovému užívateľovi.

Článok 4

Vývoz do tretích krajín a odosielanie do zvyšku Spoločenstva

1.   Produkty, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania, sa môžu vyvážať do tretích krajín alebo odosielať do zvyšku Spoločenstva iba za podmienok, ktoré sa stanovujú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

Medzi tieto podmienky patrí najmä platba dovozného cla v prípade produktov uvedených v článku 3 ods. 1 alebo úhrada pomoci prijatej v rámci osobitného režimu zásobovania v prípade produktov uvedených v článku 3 ods. 2.

Tieto podmienky sa neuplatňujú na obchodovanie medzi francúzskymi zámorskými departementmi.

2.   Obmedzenie ustanovené v odseku 1 sa neuplatňuje na produkty spracované v najvzdialenejších regiónoch z produktov, pri ktorých sa využil osobitný režim zásobovania a ktoré:

a)

sa vyvážajú do tretích krajín alebo odosielajú do zvyšku Spoločenstva v rámci množstiev zodpovedajúcich tradičnému vývozu alebo tradičnému odosielaniu. Tieto množstvá stanovuje Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2 na základe priemeru vývozov alebo odoslaní počas rokov 1989, 1990 a 1991;

b)

sa vyvážajú do tretích krajín v rámci regionálneho obchodovania s dodržaním miest určenia a podmienok určených podľa postupu, ktorý sa uvádza v článku 26 ods. 2;

c)

sa odosielajú z Azor na Madeiru alebo naopak;

d)

sa odosielajú z Madeiry na Kanárske ostrovy alebo naopak.

Pri vývoze týchto produktov sa neudeľuje žiadna vývozná náhrada.

3.   Odchylne od odseku 2 písm. a) sa z Azor do zvyšku Spoločenstva môžu odoslať počas nižšie uvedených rokov tieto maximálne množstvá cukru (kód KN 1701):

:

v roku 2006

:

3 000 ton,

:

v roku 2007

:

2 285 ton,

:

v roku 2008

:

1 570 ton,

:

v roku 2009

:

855 ton.

Článok 5

Cukor

1.   Počas obdobia uvedeného v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa na cukor C uvedený v článku 13 uvedeného nariadenia vyvážaný podľa príslušných ustanovení nariadenia Komisie (EHS) č. 2670/81 zo 14. septembra 1981 ustanovujúceho podrobné vykonávacie pravidlá pre výrobu cukru, ktorá presahuje kvótu (18), a dovezený na spotrebu na Madeiru a Kanárske ostrovy vo forme bieleho cukru patriaceho pod kód KN 1701 a na rafináciu a spotrebu na Azory vo forme surového cukru patriaceho pod kód KN 1701 12 10 vzťahuje za podmienok tohto nariadenia režim oslobodenia od dovozného cla v rámci predbežných odhadov zásobovania uvedených v článku 2 tohto nariadenia.

2.   V prípade zásobovania Azor surovým cukrom sa zhodnotenie požiadaviek vykonáva s ohľadom na vývoj miestnej produkcie cukrovej repy. Množstvá, na ktoré sa vzťahuje režim zásobovania, sa určujú tak, aby celkový ročný objem cukru rafinovaného na Azorách neprekročil 10 000 ton.

Článok 6

Mliečne prípravky

Odchylne od článku 2 sa Kanárske ostrovy môžu počas obdobia od 1. januára 2006 do 31. decembra 2009 zásobovať mliečnymi prípravkami patriacimi pod kódy KN 1901 90 99 a KN 2106 90 92 a určenými na priemyselné spracovanie v ročnom limite 800 a 45 ton v uvedenom poradí. Pomoc poskytnutá zo strany Spoločenstva pre tieto dva produkty nemôže prekročiť 210 EUR/t a 59 EUR/t v uvedenom poradí a je zahrnutá do obmedzenia uvedeného v článku 23.

Článok 7

Dovoz ryže na Réunion

Pri produktoch, ktoré patria pod kódy KN 1006 10, KN 1006 20 a KN 1006 40 00 a dovážajú sa do francúzskeho zámorského departementu Réunion na tamojšiu spotrebu, sa nevyberá žiadne clo.

Článok 8

Podrobné pravidlá uplatňovania režimu

Podrobné pravidlá uplatňovania tejto hlavy sa prijmú podľa postupu uvedeného v článku 26 ods. 2. Tieto pravidlá najmä definujú podmienky, na základe ktorých môžu členské štáty zmeniť a doplniť množstvá produktov a zdroje vyčleňované každoročne na rôzne produkty, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania, ako aj v prípade potreby stanoviť systém dovozných licencií alebo dodacích osvedčení.

HLAVA III

OPATRENIA NA PODPORU MIESTNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

Článok 9

Podporné programy

1.   Zriaďujú sa podporné programy Spoločenstva pre najvzdialenejšie regióny obsahujúce špecifické opatrenia na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby v rámci rozsahu pôsobnosti hlavy II časti III zmluvy.

2.   Podporné programy Spoločenstva sa vytvárajú na geografickej úrovni, ktorú daný členský štát považuje za najvhodnejšiu. Pripravia ich príslušné orgány, ktoré určí členský štát, a tento ich po konzultácii s príslušnými orgánmi a organizáciami na príslušnej územnej úrovni predloží Komisii.

3.   Predložiť sa môže len jeden podporný program Spoločenstva na každý najvzdialenejší región.

Článok 10

Opatrenia

Podporné programy Spoločenstva obsahujú opatrenia potrebné na zabezpečenie kontinuity a rozvoja miestnej poľnohospodárskej výroby v každom najvzdialenejšom regióne.

Článok 11

Zlučiteľnosť a súlad

1.   Opatrenia prijaté v rámci podporných programov musia byť v súlade s právom Spoločenstva a byť zlučiteľné s ostatnými politikami Spoločenstva a opatreniami prijatými v rámci týchto politík.

2.   Musí sa zabezpečiť súlad opatrení prijatých v rámci podporných programov s opatreniami vykonávanými v rámci iných nástrojov spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä spoločných organizácií trhov, rozvoja vidieka, kvality produktov, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia.

Predovšetkým sa v rámci tohto nariadenia nesmie žiadne opatrenie financovať ako:

a)

dodatočná podpora režimu prémií alebo režimu pomoci v rámci spoločnej organizácie trhu okrem výnimočných prípadov, ktoré sú odôvodnené objektívnymi kritériami;

b)

podpora výskumných projektov, opatrení zameraných na podporu výskumných projektov alebo opatrení oprávnených na financovanie zo strany Spoločenstva podľa rozhodnutia Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (19);

c)

podpora opatrení v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1257/1999 a nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (20).

Článok 12

Obsah podporných programov Spoločenstva

Podporný program Spoločenstva obsahuje:

a)

kvantifikovaný opis situácie danej poľnohospodárskej výroby s ohľadom na dostupné výsledky hodnotenia s poukázaním na rozdiely, slabé stránky a potenciál rozvoja, čerpanie finančných zdrojov a hlavné výsledky činností, ktoré sa uskutočnili na základe nariadení (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001;

b)

opis navrhovanej stratégie, zvolené priority a kvantifikované ciele, ako aj posúdenie očakávaného ekonomického, environmentálneho a sociálneho dosahu vrátane účinkov na zamestnanosť;

c)

opis plánovaných opatrení, najmä režimov pomoci na vykonávanie programu, prípadne aj informácie o potrebe štúdií, demonštračných projektov, školení či technickej pomoci v súvislosti s prípravou, vykonávaním alebo prispôsobením dotknutých opatrení;

d)

časový plán implementácie opatrení a celková orientačná finančná tabuľka zdrojov, ktoré sa majú čerpať;

e)

preukázanie zlučiteľnosti a súladu rôznych opatrení programov, ako aj definovanie kritérií a kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré majú slúžiť na monitorovanie a hodnotenie;

f)

opatrenia prijaté na zabezpečenie účinného a riadneho plnenia programov vrátane opatrení týkajúcich sa zverejňovania, monitorovania a hodnotenia, ako aj definovanie kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré slúžia na hodnotenie programu, a ustanovenia týkajúce sa kontrol a sankcií;

g)

určenie príslušných orgánov a subjektov zodpovedných za vykonávanie programu a určenie orgánov alebo pridružených subjektov a sociálno-ekonomických partnerov na príslušných úrovniach, ako aj výsledky uskutočnených konzultácií.

Článok 13

Monitorovanie

Postupy a finančné a fyzické ukazovatele na zabezpečenie účinného monitorovania vykonávania podporných programov Spoločenstva sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

HLAVA IV

SPRIEVODNÉ OPATRENIA

Článok 14

Grafický symbol

1.   Zavádza sa grafický symbol s cieľom zabezpečiť zvýšené povedomie a spotrebu kvalitných poľnohospodárskych produktov, v prirodzenom stave alebo spracovaných, ktoré sú špecifické pre najvzdialenejšie regióny.

2.   Podmienky používania grafického symbolu ustanoveného v odseku 1 navrhnú dotknuté obchodné organizácie. Vnútroštátne orgány odošlú tieto návrhy spolu so svojím stanoviskom Komisii na schválenie.

Používanie symbolu kontroluje verejný orgán alebo subjekt, ktorý poverili príslušné vnútroštátne orgány.

Článok 15

Rozvoj vidieka

1.   Bez ohľadu na článok 7 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa v prípade najvzdialenejších regiónov celková hodnota pomoci na investície zamerané najmä na podporu diverzifikácie, reštrukturalizácie alebo zmenu orientácie na udržateľné poľnohospodárstvo v malých poľnohospodárskych podnikoch, ktorá sa má stanoviť v programových doplnkoch uvedených v článku 18 ods. 3 a v článku 19 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (21) obmedzuje na maximálne 75 % z objemu nárokovateľných investícií.

2.   Bez ohľadu na článok 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa v prípade najvzdialenejších regiónov celková hodnota pomoci pre investície do podnikov na spracovanie poľnohospodárskych produktov, ktoré pochádzajú najmä z miestnej produkcie a patria do odvetví, ktoré sa majú určiť v programových doplnkoch uvedených v článku 18 ods. 3 a v článku 19 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1260/1999, a ich uvedenie na trh obmedzuje na maximálne 65 % z objemu nárokovateľných investícií. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, celková hodnota pomoci sa obmedzuje za rovnakých podmienok maximálne na 75 %.

3.   Obmedzenie stanovené v článku 29 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa neuplatňuje na tropické a subtropické lesy alebo zalesnené oblasti, ktoré sa nachádzajú na území francúzskych zámorských departementov, Azor a Madeiry.

4.   Bez ohľadu na článok 24 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa maximálne ročné sumy oprávnené na pomoc Spoločenstva, ako sú stanovené v prílohe uvedeného nariadenia, môžu zvýšiť na dvojnásobok v prípade opatrenia na ochranu jazier na Azorách a opatrenia na ochranu krajiny a tradičných vlastností poľnohospodárskej krajiny, najmä zachovanie kamenných stien podopierajúcich terasy na Madeire.

5.   Opis opatrení plánovaných v rámci tohto článku sa v prípade potreby zahrnie do programov pre tieto regióny uvedených v článkoch 18 a 19 nariadenia (ES) č. 1260/1999.

Článok 16

Štátna pomoc

1.   Pokiaľ ide o poľnohospodárske produkty, na ktoré sa vzťahuje príloha I zmluvy a na ktoré sa uplatňujú jej články 87, 88 a 89, Komisia môže povoliť prevádzkovú pomoc pre odvetvia výroby, spracovania a uvedenia týchto produktov na trh s cieľom zmierniť obmedzenia poľnohospodárskej výroby, ktoré sú špecifické pre najvzdialenejšie regióny z dôvodu ich odľahlosti, ostrovného charakteru a mimoriadne okrajovej polohy.

2.   Členské štáty môžu prideliť dodatočné financovanie pre vykonávanie podporných programov Spoločenstva, ktoré sú uvedené v hlave III tohto nariadenia. V tomto prípade členské štáty musia štátnu pomoc oznámiť Komisii a Komisia ju musí schváliť v súlade s týmto nariadením ako súčasť uvedených programov. Takto oznámená pomoc sa považuje za oznámenú v zmysle prvej vety článku 88 ods. 3 zmluvy.

Článok 17

Fytosanitárne programy

1.   Francúzsko a Portugalsko predložia Komisii programy boja proti organizmom, ktoré sú škodlivé pre rastliny alebo rastlinné produkty vo francúzskych zámorských departementoch, na Azorách a na Madeire. Tieto programy uvádzajú predovšetkým ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, činnosti, ktoré sa majú vykonať, ich dĺžku a náklady na ne. Programy predložené na základe tohto článku sa netýkajú ochrany banánov.

2.   Spoločenstvo prispieva k financovaniu programov ustanovených v odseku 1 na základe technickej analýzy regionálnych situácií.

3.   O finančnom príspevku Spoločenstva uvedenom v odseku 2, ako aj o výške pomoci, sa rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 1 a 3. Opatrenia oprávnené na financovanie zo strany Spoločenstva sa určujú podľa rovnakého postupu.

Tento príspevok môže pokrývať až 60 % oprávnených výdavkov vo francúzskych zámorských departementoch a až 75 % oprávnených výdavkov na Azorách a na Madeire. Platby sa uskutočňujú na základe dokumentácie, ktorú dodajú francúzske a portugalské orgány. V prípade potreby môže Komisia organizovať kontroly a v jej mene ich môžu vykonávať odborníci, ktorí sa uvádzajú v článku 21 smernice Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavedeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (22).

Článok 18

Víno

1.   Kapitola II hlavy II a kapitoly I a II hlavy III nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (23), ako aj kapitola III nariadenia Komisie (ES) č. 1227/2000 z 31. mája 2000 ustanovujúceho podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom s ohľadom na výrobný potenciál (24) sa neuplatňujú na Azorách a na Madeire.

2.   Bez ohľadu na článok 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1493/1999 sa hrozno pochádzajúce zo zakázaných priamych hybridných odrôd vínnej révy (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont) a zozbierané na Azorách a Madeire môže použiť na výrobu vína, ktoré musí zostať len v týchto regiónoch.

Do 31. decembra 2013 Portugalsko postupne zlikviduje vinohrady osadené zakázanými priamymi hybridnými odrodami vínnej révy s prípadnou podporou stanovenou v kapitole III hlavy II nariadenia (ES) č. 1493/1999.

Portugalsko každoročne oznámi Komisii informácie o pokroku dosiahnutom v rámci premeny a reštrukturalizácie pozemkov osadených zakázanými priamymi hybridnými odrodami vínnej révy.

3.   Kapitola II hlavy II a hlava III nariadenia (ES) č. 1493/1999, ako aj kapitola III nariadenia (ES) č. 1227/2000 sa neuplatňujú na Kanárskych ostrovoch s výnimkou krízového destilačného opatrenia uvedeného v článku 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 v prípade výnimočného narušenia trhu v dôsledku problémov s kvalitou.

Článok 19

Mlieko

1.   Od hospodárskeho roku 1999/2000 na účely rozdelenia dodatočného poplatku medzi výrobcov uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1788/2003 sa za výrobcov, ktorí prispeli k prekročeniu, považujú len výrobcovia v zmysle článku 5 písm. c) uvedeného nariadenia, ktorí sú usadení a vyrábajú na Azorách a ktorí uvádzajú na trh množstvá presahujúce ich referenčné množstvo zvýšené o percentuálny podiel uvedený v treťom pododseku tohto odseku.

Dodatočný poplatok sa platí za množstvá prekračujúce referenčné množstvo takto zvýšené o uvedený percentuálny podiel po opätovnom pridelení nevyužitých množstiev v rámci rozpätia, ktoré vyplýva z tohto zvýšenia, v zmysle článku 5 písm. c) nariadenia (ES) č. 1788/2003 medzi všetkých výrobcov, ktorí sú usadení a vyrábajú na Azorách, a proporčne k referenčnému množstvu, ktorým každý z týchto výrobcov disponuje.

Percentuálny podiel uvedený v prvom pododseku sa rovná pomeru medzi množstvom 73 000 ton pre hospodárske roky 1999/2000 až 2004/2005 a 23 000 ton od hospodárskeho roku 2005/2006 a súčtom referenčných množstiev dostupných v každom poľnohospodárskom podniku k 31. marcu 2000. Uplatňuje sa len na referenčné množstvá dostupné k 31. marcu 2000.

2.   Množstvá mlieka alebo mliečneho ekvivalentu uvedené na trh a prekračujúce referenčné množstvá, ktoré však dodržiavajú percentuálny podiel uvedený v odseku 1, po opätovnom pridelení uvedenom v tom istom odseku, sa neberú do úvahy pri určovaní prípadného prekročenia Portugalskom, ktoré sa vypočíta podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 1788/2003.

3.   Režim dodatočného poplatku pre výrobcov kravského mlieka, ktorý stanovuje nariadenie (ES) č. 1788/2003, sa neuplatňuje vo francúzskych zámorských departementoch ani, v rámci limitu miestnej výroby 4 000 ton mlieka, na Madeire.

4.   Bez ohľadu na články 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 2597/97 z 18. decembra 1997, ktorým sa ustanovujú dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami pre konzumné mlieko (25), a v rámci požiadaviek miestnej spotreby sa na Madeire povoľuje výroba mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka pochádzajúceho zo Spoločenstva, pokiaľ toto opatrenie zabezpečuje zber a odbyt miestnej výroby mlieka. Tento produkt je určený len na miestnu spotrebu.

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto odseku sa prijmú podľa postupu uvedeného v článku 26 ods. 2. Tieto podrobné pravidlá určujú najmä množstvo miestne vyrobeného čerstvého mlieka, ktoré sa má zapracovať do obnoveného mlieka UHT, ktoré sa uvádza v prvom pododseku.

Článok 20

Chov dobytka

1.   Kým miestny počet mladých samcov hovädzieho dobytka nedosiahne dostatočnú úroveň na zabezpečenie udržania a rozvoja miestnej produkcie hovädzieho mäsa vo francúzskych zámorských departementoch a na Madeire, je možné dovážať bez uplatňovania colných poplatkov uvedených v článku 30 nariadenia (ES) č. 1254/1999 hovädzí dobytok pochádzajúci z tretích krajín, určený na výkrm a spotrebu vo francúzskych zámorských departementoch a na Madeire.

Článok 3 ods. 4 a článok 4 ods. 1 sa uplatňujú na zvieratá, na ktoré sa vzťahuje vyňatie uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

2.   Množstvá zvierat, na ktoré sa vzťahuje vyňatie uvedené v odseku 1, sa určujú, keď je potreba dovozu odôvodnená s ohľadom na rozvoj miestnej výroby. Tieto množstvá a podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku vrátane minimálneho trvania obdobia výkrmu sa určujú podľa postupu uvedeného v článku 26 ods. 2. Tieto zvieratá sú prednostne určené pre výrobcov, ktorí vlastnia zvierat na výkrm, z ktorých najmenej 50 % je miestneho pôvodu.

3.   V prípade uplatňovania článku 67 a článku 68 ods. 2 písm. a) bodu i) nariadenia (ES) č. 1782/2003 môže Portugalsko znížiť vnútroštátny strop týkajúci sa práva na platby za ovčie a kozie mäso a na prémiu na kravu bez trhovej produkcie mlieka. V takom prípade sa v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2 zodpovedajúca výška prevedie zo stropov stanovených podľa uvedených ustanovení do finančných zdrojov, ktoré sú uvedené v druhej zarážke článku 23 ods. 2.

Článok 21

Štátna pomoc pre výrobu tabaku

Španielsku sa týmto povoľuje udeliť pomoc na výrobu tabaku na Kanárskych ostrovoch ako dodatok k prémii ustanovenej v hlave I nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácií trhu so surovým tabakom (26). Udelenie tejto pomoci nesmie viesť k diskriminácii medzi výrobcami na ostrovoch.

Výška tejto pomoci nemôže prekročiť čiastku 2 980,62 EUR na tonu. Dodatočná pomoc sa udeľuje až do úrovne 10 ton ročne.

Článok 22

Oslobodenie tabaku od cla

1.   Žiadne clo sa neuplatňuje na priamy dovoz surového a polospracovaného tabaku na Kanárske ostrovy patriaceho v uvedenom poradí pod:

a)

kód KN 2401; a

b)

nasledujúce podpoložky:

2401 10 surový tabak nezbavený listovej stopky,

2401 20 surový tabak čiastočne alebo úplne zbavený listovej stopky,

ex 2401 20 vonkajšie obaly pre cigary na podložkách, v cievkach na spracovanie tabaku,

2401 30 tabakový zvyšok,

ex 2402 10 nedokončené cigary bez obalu,

ex 2403 10 cigaretová tabaková plnka (hotové zmesi tabaku na výrobu cigariet, cigár s odrezanými koncami a cigariek),

ex 2403 91 homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak, tiež v plátoch alebo pásoch,

ex 2403 99 rozložený tabak.

Oslobodenie, ktoré sa uvádza v prvom pododseku, sa uplatňuje na produkty určené na miestnu výrobu tabakových produktov až do ročného limitu dovozu 20 000 ton ekvivalentu surového tabaku čiastočne alebo úplne zbaveného listovej stopky.

2.   Prijmú sa podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku podľa postupu uvedeného v článku 26 ods. 2.

HLAVA V

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Finančné zdroje

1.   Opatrenia ustanovené v tomto nariadení s výnimkou opatrení uvedených v článku 15 predstavujú intervencie zamerané na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (27) na obdobie do 31. decembra 2006. Rovnaké opatrenia budú s účinnosťou od 1. januára 2007 predstavovať intervencie určené na reguláciu poľnohospodárskych trhov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (28).

2.   Spoločenstvo financuje opatrenia ustanovené v hlave II a v hlave III tohto nariadenia do maximálnej ročnej sumy takto:

:

pre francúzske zámorské departementy

:

84,7 milióna EUR,

:

pre Azory a Madeiru

:

77,3 milióna EUR,

:

pre Kanárske ostrovy

:

127,3 milióna EUR.

3.   Čiastky pridelené ročne na programy ustanovené v hlave II nesmú prevýšiť tieto sumy:

:

pre francúzske zámorské departementy

:

20,7 milióna EUR,

:

pre Azory a Madeiru

:

17,7 milióna EUR,

:

pre Kanárske ostrovy

:

72,7 milióna EUR.

4.   Čiastky pridelené ročne uvedené v odsekoch 2 a 3 sa pre rok 2006 znížia o výdavky vynaložené pri vykonávaní opatrení v súlade s nariadeniami uvedenými v článku 29.

HLAVA VI

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24

1.   Členské štáty najneskôr do 14. apríla 2006 predložia Komisii návrh rámcového programu v rámci pridelených finančných prostriedkov uvedených v článku 23 ods. 2 a 3.

Návrh programu obsahuje návrh predbežného odhadu zásobovania uvedeného v článku 2 ods. 2 s určením produktov, ich množstva a čiastok pomoci pre zásobovanie zo strany Spoločenstva, ako aj návrh programu na podporu miestnej produkcie uvedený v článku 9 ods. 1.

2.   Komisia posúdi navrhnuté rámcové programy a schváli ich podľa postupu uvedeného v článku 26 ods. 2 najneskôr do štyroch mesiacov od ich predloženia.

3.   Každý rámcový program sa uplatňuje od dátumu, keď Komisia oznámi schválenie dotknutému členskému štátu.

Článok 25

Vykonávacie predpisy

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa prijmú podľa postupu uvedeného v článku 26 ods. 2. Obsahujú najmä:

podmienky, za ktorých môžu členské štáty zmeniť a doplniť množstvá a úrovne pomoci pre zásobovanie, ako aj opatrenia na podporu alebo prideľovanie zdrojov vyčlenených na podporu miestnej produkcie,

ustanovenia o minimálnych znakoch kontrol a sankcií, ktoré členské štáty musia uplatňovať,

stanovenie opatrení a oprávnených súm podľa článku 23 ods. 1 na štúdie, demonštračné projekty, školenia a technickú pomoc uvedené v článku 12 písm. c) a maximálnu percentuálnu výšku financovania týchto opatrení vypočítanú z celkovej sumy každého programu.

Článok 26

Riadiaci výbor

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre priame platby zriadený článkom 144 nariadenia (ES) č. 1782/2003, okrem vykonávania článku 15 tohto nariadenia, keď Komisii pomáha Výbor pre poľnohospodárske štruktúry a rozvoj vidieka zriadený článkom 50 nariadenia (ES) č. 1260/1999, a vykonávania článku 17 tohto nariadenia, keď Komisii pomáha Stály výbor pre zdravie rastlín zriadený rozhodnutím 76/894/EHS (29).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na tri mesiace.

Článok 27

Vnútroštátne opatrenia

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o kontrolné opatrenia a administratívne sankcie, a informujú o nich Komisiu.

Článok 28

Oznámenia a správy

1.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 15. februára každého roka pridelené prostriedky, ktoré majú k dispozícii a ktoré plánujú minúť v nasledujúcom roku na uskutočnenie programov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2.   Členské štáty predložia Komisii najneskôr do 31. júna každého roka správu o vykonaní opatrení uvedených v tomto nariadení počas predchádzajúceho roka.

3.   Najneskôr do 31. decembra 2009 a potom každých päť rokov Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade celkovú správu o dosahu činností, ktoré sa uskutočnili podľa tohto nariadenia, pričom k správe sú v prípade potreby priložené vhodné návrhy.

Článok 29

Zrušenia

Nariadenia (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 sa týmto zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a čítajú sa podľa korelačnej tabuľky v prílohe I.

Článok 30

Prechodné opatrenia

Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2 prijať prechodné opatrenia potrebné na zabezpečenie plynulého prechodu medzi režimom platným počas roka 2005 a opatreniami zavedenými týmto nariadením.

Článok 31

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1782/2003

Nariadenie (ES) č. 1782/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 70 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa písm. b) nahrádza takto:

„b)

všetky ostatné priame platby uvedené v prílohe VI poskytnuté poľnohospodárom počas referenčného obdobia vo francúzskych zámorských departementoch, na Azorách a na Madeire, na Kanárskych ostrovoch a na ostrovoch v Egejskom mori a priame platby poskytnuté počas referenčného obdobia podľa článku 6 nariadenia (EHS) č. 2019/93.“;

b)

odsek 2 prvý pododsek sa nahrádza takto:

„2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2019/93, členské štáty poskytnú priame platby uvedené v odseku 1 tohto článku v rámci stropov stanovených v súlade s článkom 64 ods. 2 tohto nariadenia za podmienok stanovených v hlave IV, kapitoly 3, 6 a 7 až 13 tohto nariadenia a v článku 6 nariadenia (EHS) č. 2019/93.“;

2.

V článku 71 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 70 ods. 2 tohto nariadenia, vykoná dotknutý členský štát počas prechodného obdobia každú z priamych platieb uvedených v prílohe VI za podmienok stanovených v hlave IV, kapitolách 3, 6 a 7 až 13 tohto nariadenia a v článku 6 nariadenia (EHS) č. 2019/93 v rozsahu rozpočtových stropov zodpovedajúcich zložke týchto priamych platieb vo vnútroštátnom strope, ktorý sa uvádza v článku 41 tohto nariadenia a stanovuje sa podľa postupu uvedeného v článku 144 ods. 2 tohto nariadenia.“

3.

Prílohy I a VI sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 32

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1785/2003

Nariadenie (ES) č. 1785/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

článok 5 sa vypúšťa;

2.

v článku 11 sa vypúšťa odsek 3.

Článok 33

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Na každý dotknutý členský štát sa však uplatňuje odo dňa, keď mu Komisia oznámi schválenie rámcového programu uvedeného v článku 24 ods. 1 s výnimkou článkov 24, 25, 26, 27 a 30, ktoré sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti, a článku 4 ods. 3, ktorý sa uplatňuje od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. januára 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 231, 20.9.2005, s. 75.

(4)  Ú. v. ES L 217, 31.7.1992, s. 71. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 21/2002 (Ú. v. ES L 8, 11.1.2002, s. 15).

(5)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(6)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2223/2004 (Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 1).

(7)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s 123. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2217/2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 26. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1690/2004 (Ú. v. EÚ L 305, 1.10.2004, s. 1).

(9)  Ú. v. EÚ L 8, 14.1.2004, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2183/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 56).

(11)  Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1690/2004 (Ú. v. EÚ L 305, 1.10.2004, s. 1).

(12)  Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1690/2004.

(13)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(14)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005.

(15)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(16)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(17)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(18)  Ú. v. ES L 262, 16.9.1981, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 95/2002 (Ú. v. ES L 17, 19.1.2002, s. 37).

(19)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(20)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(21)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 173/2005 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2005, s. 3).

(22)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/77/ES (Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2005, s. 17).

(23)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2165/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 1).

(24)  Ú. v. ES L 143, 16.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1216/2005 (Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 32).

(25)  Ú. v. ES L 351, 23.12.1997, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1602/1999 (Ú. v. ES L 189, 22.7.1999, s. 43).

(26)  Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 70. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1679/2005 (Ú. v. EÚ L 271, 15.10.2005, s. 1).

(27)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1290/2005 (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1).

(28)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(29)  Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 25.


PRÍLOHA I

KORELAČNÁ TABUĽKA

Nariadenie (ES) č. 1452/2001

Nariadenie (ES) č. 1453/2001

Nariadenie (ES) č. 1454/2001

Nariadenie (ES) č. 1785/2003

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 1

 

článok 1

článok 2

článok 2

článok 2

 

článok 2

článok 3 ods. 1 až 4

článok 3 ods. 1 až 4

článok 3 ods. 1 až 4

 

článok 3

článok 3 ods. 5

článok 3 ods. 5

článok 3 ods. 5

 

článok 4

 

článok 3 ods. 6 tretí pododsek

 

 

článok 5

 

 

 

článok 11 ods. 3

článok 7

článok 3 ods. 6 prvý a druhý pododsek

článok 3 ods. 6 prvý a druhý pododsek

článok 3 ods. 6 prvý a druhý pododsek

 

článok 8

článok 5

 

 

 

článok 6

 

 

 

článok 8

 

 

 

článok 9

 

 

 

článok 11

 

 

 

článok 12

 

 

 

článok 13

 

 

 

článok 14

 

 

 

článok 15

 

 

 

článok 16

 

 

 

článok 17

 

 

 

článok 18

 

 

 

 

článok 5

 

 

 

článok 6

 

 

 

článok 7

 

 

 

článok 9

 

 

článok 19

článok 11

článok 18

 

článok 14

 

článok 13

 

 

 

článok 14

 

 

 

článok 15

 

 

 

článok 16

 

 

 

článok 17

 

 

 

článok 18

 

 

 

článok 19

 

 

 

článok 20

 

 

 

článok 22 ods. 1 a 2, ods. 3 prvý a druhý pododsek, ods. 4 a 5

 

 

 

článok 24

 

 

 

článok 25

 

 

 

článok 26

 

 

 

článok 27

 

 

 

článok 28

 

 

 

článok 30

 

 

 

 

článok 4

 

 

 

článok 5

 

 

 

článok 7

 

 

 

článok 8

 

 

 

článok 9

 

 

 

článok 10

 

 

 

článok 11

 

 

 

článok 13

 

 

 

článok 14

 

 

 

článok 17

 

 

článok 31

 

 

článok 21 ods. 1 a 2

článok 33 ods. 1 a 2

článok 19 ods. 1 a 2

 

článok 15 ods. 1 a 2

článok 21 ods. 3

článok 33 ods. 3

 

 

článok 15 ods. 3

 

článok 33 ods. 5

 

 

článok 15 ods. 4

článok 21 ods. 5

článok 33 ods. 6

článok 19 ods. 4

 

článok 15 ods. 5

článok 24

článok 36

článok 22

 

článok 16 ods. 1

 

 

 

 

článok 16 ods. 2

článok 20

článok 32

 

 

článok 17

 

článok 8

 

 

článok 18 ods. 1

 

článok 10

 

 

článok 18 ods. 2

 

 

článok 12

 

článok 18 ods. 3

 

článok 23

 

 

článok 19 ods. 1 a 2

článok 10 ods. 2

článok 15 ods. 3

 

 

článok 19 ods. 3

 

článok 15 ods. 4

 

 

článok 19 ods. 4

článok 7

článok 12

 

 

článok 20 ods. 1 a 2

 

článok 22 ods. 3 tretí pododsek

 

 

článok 20 ods. 3

 

 

článok 15

 

článok 21

 

 

článok 16

 

článok 22

článok 25

článok 37

článok 23

 

článok 23 ods. 1

 

 

 

 

článok 23 ods. 2, 3 a 4

článok 22

článok 34

článok 20

 

článok 25

článok 23

článok 35

článok 21

 

článok 26

článok 26

článok 38

článok 24

 

článok 27

článok 27

článok 39

článok 25

 

článok 28

 

 

 

 

článok 29

 

 

 

 

článok 31

 

 

 

 

článok 32

článok 29

článok 41

článok 27

 

článok 33


PRÍLOHA II

Prílohy I a VI k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

Zoznam režimov podpory spĺňajúcich kritériá uvedené v článku 1

Odvetvie

Právny základ

Poznámky

jednotná platba

hlava III tohto nariadenia

oddelená platba (pozri prílohu VI) (1)

jednotná platba na plochu

hlava IVa článok 143b tohto nariadenia

oddelená platba nahrádzajúca všetky priame platby uvedené v tejto prílohe

tvrdá pšenica

hlava IV kapitola 1 tohto nariadenia

podpora na plochu (prémia na kvalitu)

bielkovinové plodiny

hlava IV kapitola 2 tohto nariadenia

podpora na plochu

ryža

hlava IV kapitola 3 tohto nariadenia

podpora na plochu

škrupinové ovocie

hlava IV kapitola 4 tohto nariadenia

podpora na plochu

energetické plodiny

hlava IV kapitola 5 tohto nariadenia

podpora na plochu

zemiaky na výrobu škrobu

hlava IV kapitola 6 tohto nariadenia

podpora produkcie

mlieko a mliečne výrobky

hlava IV kapitola 7 tohto nariadenia

prémia na mliečne výrobky a dodatočná platba

plodiny pestované na ornej pôde vo Fínsku a v niektorých regiónoch Švédska

hlava IV kapitola 8 tohto nariadenia (2)  (5)

špecifická regionálna pomoc pre plodiny pestované na ornej pôde

osivá

hlava IV kapitola 9 tohto nariadenia (2)  (5)

podpora produkcie

plodiny pestované na ornej pôde

hlava IV kapitola 10 tohto nariadenia (3)  (5)

podpora na plochu vrátane platieb za úhorovanie, platieb za silážne krmoviny, dodatočné sumy (2), ako aj dodatok a špeciálna pomoc pre tvrdú pšenicu

ovčie a kozie mäso

hlava IV kapitola 11 tohto nariadenia (3)  (5)

prémia na ovce a kozy, dodatočná prémia a niektoré dodatočné platby

hovädzie a teľacie mäso

hlava IV kapitola 12 tohto nariadenia (5)

zvláštna prémia (3), prémia na zníženie sezónnych výkyvov, prémia na kravu bez trhovej produkcie mlieka (aj v prípade, keď sa platí na jalovice, a vrátane vnútroštátnej dodatočnej prémie na kravu bez trhovej produkcie mlieka, keď je spolufinancovaná) (3), porážková prémia (3), extenzifikačná platba, dodatočné platby

strukoviny

hlava IV kapitola 13 tohto nariadenia (5)

podpora na plochu

špecifické typy poľnohospodárstva a akostná výroba

článok 69 tohto nariadenia (4)

 

sušené krmivo

článok 71 ods. 2 druhý pododsek tohto nariadenia (5)

 

režim pre malých poľnohospodárov

článok 1

nariadenia (ES) č. 1259/1999

prechodné riešenie: podpora na plochu pre poľnohospodárov, ktorí dostávajú menej ako 1 250 EUR

olivový olej

hlava IV kapitola 10b tohto nariadenia

podpora na plochu

húsenice priadky morušovej

článok 1

nariadenia (EHS) č. 845/72

podpora chovu

banány

článok 12

nariadenia (EHS) č. 404/93

podpora produkcie

sušené hrozno

článok 7 ods. 1

nariadenia (ES) č. 2201/96

podpora na plochu

tabak

hlava IV kapitola 10c tohto nariadenia

podpora produkcie

chmeľ

hlava IV kapitola 10d tohto nariadenia (3)  (5)

podpora na plochu

Posei

hlava III nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (6)

priame platby v zmysle článku 2 vyplatené na základe opatrení stanovených v programoch.

Egejské ostrovy

články 6 (2)  (5), 8, 11 a 12

nariadenia (EHS) č. 2019/93

sektory: hovädzie mäso; zemiaky; olivy; med

bavlna

hlava IV kapitola 10a tohto nariadenia

podpora na plochu

2.

Príloha VI sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VI

Zoznam priamych platieb vo vzťahu s jednotnou platbou uvedenou v článku 33

Odvetvie

Právny základ

Poznámky

plodiny pestované na ornej pôde

články 2, 4 a 5

nariadenia (ES) č. 1251/1999

pomoc na plochu vrátane platieb za úhorovanie, platieb za silážne krmoviny, dodatočné sumy (7), ako aj dodatok a špeciálna pomoc pre tvrdú pšenicu

zemiaky na výrobu škrobu

článok 8 ods. 2

nariadenia (EHS) č. 1766/92

platba pre poľnohospodárov, ktorí produkujú zemiaky určené na výrobu škrobu

strukoviny

článok 1

nariadenia (ES) č. 1577/96

pomoc na plochu

ryža

článok 6

nariadenia (ES) č. 3072/95

pomoc na plochu

osivá (7)

článok 3

nariadenia (EHS) č. 2358/71

pomoc na výrobu

hovädzie mäso

článoks 4, 5, 6, 10, 11, 13 a 14

nariadenia (ES) č. 1254/1999

špeciálna prémia, prémia na zníženie sezónnych výkyvov, prémia na kravu bez trhovej produkcie mlieka (aj v prípade, keď sa platí na jalovice, a vrátane vnútroštátnej dodatočnej prémie na kravu bez trhovej produkcie mlieka, keď je spolufinancovaná), porážková prémia, extenzifikačná platba, dodatočné platby

mlieko a mliečne výrobky

hlava IV kapitola 7 tohto nariadenia

prémia na mliečne výrobky a dodatočné platby (8)

ovčie a kozie mäso

článok 5

nariadenia (ES) č. 2467/98

článok 1

nariadenia (EHS) č. 1323/90

články 4 a 5, článok 11 ods. 1

a článok 11 ods. 2 prvá, druhá a štvrtá zarážka nariadenia (ES) č. 2529/2001

prémia na ovce a kozy, dodatočná prémia a niektoré dodatočné platby

Egejské ostrovy (7)

článok 6 ods. 2 a 3

nariadenia (EHS) č. 2019/93

sektory: hovädzie mäso

sušené krmivo

článok 3

nariadenia (ES) č. 603/95

prémia na spracované produkty (uplatňuje sa podľa prílohy VII písmeno D k tomuto nariadeniu)

bavlna

ods. 3 protokolu č. 4 o bavlne priloženého k Aktu o pristúpení Grécka

podpora vo forme platby za neodzrnenú bavlnu

olivový olej

článok 5 nariadenia č. 136/66/EHS

pomoc na výrobu

tabak

článok 3 nariadenia (EHS) č. 2075/92

pomoc na výrobu

chmeľ

článok 12 nariadenia (EHS) č. 1696/71

pomoc na plochu

článok 2 nariadenia (EHS) č. 1098/98

pomoc na dočasné neobrábanie


(1)  Od 1. januára 2005 alebo od neskoršieho dátumu v prípade uplatňovania článku 71. Pre rok 2004 alebo neskorší dátum v prípade uplatňovania článku 71 priame platby na zozname v prílohe VI sú zahrnuté v prílohe I, s výnimkou sušeného krmiva.

(2)  V prípade uplatňovania článku 70.

(3)  V prípade uplatňovania článkov 66, 67 a 68 alebo 68a.

(4)  V prípade uplatňovania článku 69.

(5)  V prípade uplatňovania článku 71.

(6)  Ú.v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1.“

(7)  S výnimkou v prípade uplatňovania článku 70.

(8)  Od roku 2007 s výnimkou v prípade uplatňovania článku 62.“


14.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 42/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 248/2006

z 13. februára 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. februára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 13. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

81,1

204

42,1

212

94,2

624

106,4

999

81,0

0707 00 05

052

153,9

204

101,2

999

127,6

0709 10 00

220

57,6

624

101,9

999

79,8

0709 90 70

052

123,6

204

76,1

999

99,9

0805 10 20

052

55,1

204

52,4

212

41,4

220

46,7

448

47,7

624

79,5

999

53,8

0805 20 10

204

91,9

999

91,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,8

204

113,2

464

131,1

624

76,2

999

95,6

0805 50 10

052

43,1

999

43,1

0808 10 80

400

113,6

404

105,2

528

80,3

720

66,0

999

91,3

0808 20 50

388

96,2

400

86,9

512

67,9

528

85,9

720

73,7

999

82,1


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


14.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 42/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 249/2006

z 13. februára 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2430/1999, 937/2001, 1852/2003 a 1463/2004, pokiaľ ide o podmienky pre povolenie určitých doplnkových látok v krmivách, patriacich do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje možnosť zmeniť podmienky povolenia doplnkových látok na žiadosť držiteľa povolenia.

(2)

Použitie doplnkového halofuginón hydrobromidu 6 g/kg („stenorol“) patriaceho do skupiny „kokcidiostatík a iných liečivých látok“ sa nariadením Komisie (ES) č. 2430/1999 (2) povolilo na desať rokov u kurčiat určených na znášanie. Toto povolenie bolo viazané na osobu, ktorá zodpovedá za uvedenie doplnkovej látky do obehu.

(3)

Použitie doplnkového salinomycínu sodného 120 g/kg („Sacox 120“) patriaceho do skupiny „kokcidiostatík a iných liečivých látok“ sa nariadením Komisie (ES) č. 937/2001 (3) povolilo na desať rokov u králikov na výkrm. Toto povolenie bolo viazané na osobu, ktorá zodpovedá za uvedenie doplnkovej látky do obehu.

(4)

Použitie doplnkového salinomycínu sodného 120 g/kg („Sacox 120 microGranulate“) patriaceho do skupiny „kokcidiostatík a iných liečivých látok“ sa nariadením Komisie (ES) č. 1852/2003 (4) povolilo na desať rokov u králikov na výkrm. Toto povolenie bolo viazané na osobu, ktorá zodpovedá za uvedenie doplnkovej látky do obehu.

(5)

Použitie doplnkového salinomycínu sodného 120 g/kg („sacox 120 microGranulate“) patriaceho do skupiny „kokcidiostatík a iných liečivých látok“ sa nariadením Komisie (ES) č. 1463/2004 (5) povolilo na desať rokov u kurčiat na výkrm. Toto povolenie sa viazalo na osobu zodpovednú za uvedenie doplnkovej látky do obehu a nahrádzalo predchádzajúce povolenie tejto doplnkovej látky, ktoré sa neviazalo k žiadnej konkrétnej osobe.

(6)

Držitelia povolenia Hoechst Roussel Vet GmbH a Intervet International bv podali na základe článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 žiadosť, v ktorej navrhovali zmeniť meno osoby zodpovednej za uvedenie doplnkovej látky do obehu, uvedenej v odôvodneniach 2 až 5. Spolu so žiadosťou predložili údaje preukazujúce, že práva uvádzať na trh tieto doplnkové látky sa s účinnosťou od 1. augusta 2005 previedli na Huvepharma nv.

(7)

Pridelenie povolenia, ktoré sa viaže na osobu zodpovednú za uvádzanie doplnkovej látky do obehu na inú osobu, je založené výlučne na administratívnom postupe a neznamená to nové vyhodnocovanie doplnkových látok. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) bol o žiadosti informovaný.

(8)

Aby mohla Huvepharma nv naplno využiť svoje vlastnícke práva, je potrebné zmeniť meno osoby, ktorá zodpovedá za príslušné uvedenie doplnkovej látky do obehu.

(9)

Nariadenia (ES) č. 2430/1999, 937/2001, 1852/2003 a 1463/2004 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Je vhodné ustanoviť prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu spotrebovať existujúce zásoby surovín.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V stĺpci 2 položky E 764 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2430/1999 sa slová „Hoechst Roussel Vet GmbH“ nahradia slovami „Huvepharma nv.“

Článok 2

V stĺpci 2 položky E 766 v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 937/2001 sa slová „Hoechst Roussel Vet GmbH“ nahradia slovami „Huvepharma nv.“

Článok 3

V stĺpci 2 položky E 766 v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1852/2003 sa slová „Intervet International bv“ nahradia slovami „Huvepharma nv.“

Článok 4

Príloha sa mení a dopĺňa takto: V stĺpci 2 položky E 766 v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1463/2004 sa slová „Intervet International bv“ nahradia slovami „Huvepharma nv.“

Článok 5

Existujúce zásoby, ktoré sú v súlade s ustanoveniami platnými pred nadobudnutím účinnosti, môžu byť ďalej uvádzané na trh a používané do 31. júla 2006.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. februára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. ES L 296, 17.11.1999, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1756/2002 (Ú. v. ES L 265, 3.10.2002, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 130, 12.5.2001, s. 25.

(4)  Ú. v. EÚ L 271, 22.10.2003, s. 13.

(5)  Ú. v. EÚ L 270, 18.8.2004, s. 5.


14.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 42/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 250/2006

z 13. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 560/2005 z 12. apríla 2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny (1), a najmä na jeho článok 11 písm. a),

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 560/2005 uvádza fyzické a právnické osoby a subjekty, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie 7. februára 2006 rozhodol o prvom zozname troch fyzických osôb, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v tomto nariadení boli účinné, musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť bezodkladne,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 560/2005 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. februára 2006

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 560/2005 sa mení a dopĺňa takto:

Dopĺňajú sa tieto fyzické osoby:

a)

Charles Blé Goudé. Dátum narodenia: 1.1.1972. Štátna príslušnosť: Pobrežie Slonoviny. Číslo pasu: PD. AE/088 DH 12.

b)

Eugène Ngoran Kouadio Djué. Dátum narodenia: 20.12.1969 alebo 1.1.1966. Štátna príslušnosť: Pobrežie Slonoviny.

c)

Martin Kouakou Fofie. Dátum narodenia: 1.1.1968. Štátna príslušnosť: Pobrežie Slonoviny.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

14.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 42/26


ODPORÚČANIE KOMISIE

zo 6. februára 2006

o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách

[oznámené pod číslom K(2006) 235]

(Text s významom pre EHP)

(2006/88/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na druhú zarážku jej článku 211,

keďže:

(1)

Odporúčanie Komisie 2002/201/ES zo 4. marca 2002 o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách (1) je súčasťou celkovej stratégie znižovania prítomnosti dioxínov, furánov a PCB v životnom prostredí, krmivách a potravinách. Jeho cieľom je uvádzať odporúčania týkajúce sa akčných a postupne aj cieľových hladín týchto látok v krmivách a potravinách.

(2)

Napriek tomu, že z toxikologického hľadiska by sa na dioxíny a PCB podobné dioxínom mali vzťahovať akékoľvek hladiny, nariadením Komisie (ES) č. 466/2001 z 8. marca 2001, ktorým sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách (2), sa v roku 2001 z dôvodu obmedzeného množstva dostupných údajov o rozšírení PCB podobných dioxínom stanovili maximálne hladiny len v prípade dioxínov, avšak nie v prípade PCB podobných dioxínom. Podobným spôsobom sa v roku 2001 smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (3) stanovili maximálne hladiny prítomnosti predmetných látok v krmivách len v prípade dioxínov, avšak nie v prípade PCB podobných dioxínom.

(3)

V súlade s nariadením (ES) č. 466/2001 by mala Komisia uskutočniť prvé preskúmanie ustanovení týkajúcich sa dioxínov vyskytujúcich sa v potravinách do konca roka 2004 s prihliadnutím na nové údaje o prítomnosti dioxínov a PCB podobných dioxínom, najmä s cieľom zaradiť PCB podobné dioxínom do pripravovaných hladín. V smernici 2002/32/ES sa uvádza podobná doložka o preskúmaní týkajúca sa dioxínov v krmivách.

(4)

Odvtedy je však k dispozícii viac údajov týkajúcich sa prítomnosti PCB podobných dioxínom v krmivách a potravinách. V dôsledku toho sa však stanovili maximálne hladiny pre zmesi dioxínov a PCB podobných dioxínom vyjadrené v toxických ekvivalentoch Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s použitím WHO-TEF, keďže z toxikologického hľadiska ide o najprimeranejší prístup. V záujme zabezpečenia bezproblémového prechodu by sa počas prechodného obdobia malo pokračovať v uplatňovaní súčasných maximálnych hladín pre dioxíny, ako aj v uplatňovaní nedávno stanovených hladín pre zmes dioxínov a PCB podobných dioxínom.

(5)

Odporúčaním 2002/201/ES stanovili akčné hladiny pre dioxíny. Tieto akčné hladiny predstavujú pre príslušné orgány a prevádzkovateľov prostriedok na zdôraznenie prípadov, kde je vhodné identifikovať zdroj kontaminácie a uskutočniť opatrenia na jeho zníženie alebo eliminovanie. Z dôvodu odlišnosti zdrojov dioxínov a PCB podobných dioxínom je primerané stanoviť osobitné akčné hladiny v prípade dioxínov na jednej strane a v prípade PCB podobných dioxínom na druhej strane. Preto je vhodné odporúčanie 2002/201/ES nahradiť novým dokumentom.

(6)

Okrem toho by sa akčné hladiny mali periodicky upravovať v súlade s klesajúcim trendom výskytu dioxínov a PCB podobných dioxínom. Zároveň je potrebné uplatňovať aktívny prístup s cieľom postupne znižovať prítomnosť týchto látok v krmivách a potravinách.

(7)

V smernici 2002/32/ES sa ustanovuje možnosť stanovovania akčných hladín. Preto je vhodné premietnuť akčné hladiny pre dioxíny a PCB podobné dioxínom prítomné v krmivách do smernice 2002/32/ES.

(8)

Cieľovými hladinami sa označujú hladiny kontaminácie, ktoré treba dosiahnuť v prípade výskytu predmetných látok v krmivách a potravinách v záujme zníženia vystavenia ľudí v prípade väčšiny populácie v rámci Spoločenstva pod hodnotu TWI pre dioxíny a PCB podobné dioxínom stanovenú Vedeckým výborom pre potraviny (Scientific Committee for Food, SCF). Je potrebné stanoviť ich na základe presnejších informácií o dosahu opatrení v oblasti životného prostredia a opatrení súvisiacich so zdrojmi predmetných látok na úrovni krmív a potravín zameraných na zníženie prítomnosti dioxínov a PCB podobných dioxínom v rôznych kŕmnych surovinách, krmivách a potravinách. Stanovenie cieľových hladín by sa malo odložiť na koniec roka 2008 vzhľadom na skutočnosť, že na ich určenie je potrebné posúdiť viacero rôznych faktorov,

TÝMTO ODPORÚČA:

(1)

Aby členské štáty v primeranom rozsahu k ich výrobe, používaniu a spotrebe kŕmnych surovín, krmív a potravín vykonávali náhodné monitorovanie zamerané na prítomnosť dioxínov a PCB podobných dioxínom a podľa možnosti aj PCB nepodobných dioxínom prítomných v kŕmnych surovinách, krmivách a potravinách. Toto monitorovanie by sa malo vykonať v súlade s odporúčaním Komisie 2004/704/ES z 11. októbra 2004 o monitorovaní bežných hodnôt dioxínov a PCB podobných dioxínom v krmivách (4) a odporúčaním Komisie 2004/705/ES z 11. októbra 2004 o monitorovaní bežných hodnôt dioxínov a PCB podobných dioxínom v potravinách (5).

(2)

Aby členské štáty v spolupráci s prevádzkovateľmi v prípade nesúladu s ustanoveniami smernice 2002/32/ES a nariadenia (ES) č. 466/2001 a (s výhradou bodu 3) v prípade zistenia, že hladiny dioxínov a/alebo PCB podobných dioxínom prekračujú akčné hladiny uvedené v prílohe I k tomuto odporúčaniu v prípade potravín a v prílohe II k smernici 2002/32/ES v prípade krmív

a)

začali vyšetrovanie s cieľom identifikovať zdroj kontaminácie;

b)

prijali opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdroja kontaminácie;

c)

vykonávali kontrolu prítomnosti PCB nepodobných dioxínom.

(3)

Aby členské štáty s obzvlášť vysokými bežnými hodnotami dioxínu a PCB podobných dioxínom stanovili vnútroštátne akčné hladiny týkajúce sa domácej produkcie kŕmnych surovín, krmív a potravín, na základe ktorých by sa v prípade približne 5 % výsledkov získaných v súvislosti s monitorovaním uvedeným v bode 1 podniklo vyšetrovanie s cieľom identifikovať zdroj kontaminácie.

(4)

Aby členské štáty o svojich zisteniach, výsledkoch svojich šetrení a prijatých opatreniach zameraných na znižovanie alebo odstránenie zdroja kontaminácie informovali Komisiu a ostatné členské štáty.

(5)

Aby členské štáty v prípade potravín odovzdávali informácie uvedené v bode 4 najneskôr do 31. marca každého roka a informácie týkajúce sa krmív odovzdávali vo forme výročnej správy predkladanej Komisie v zmysle článku 22 ods. 2 smernice Rady 95/53/ES (6), s výnimkou prípadov informácií mimoriadneho významu pre ostatné členské štáty, keď je tieto informácie potrebné bezodkladne poskytnúť. Po implementácii viacročných národných plánov kontroly uvedených v článkoch 41 a 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (7) sa tieto informácie môžu odovzdávať ako súčasť výročnej správy, ktorá sa predkladá Komisii v zmysle článku 44 nariadenia (ES) č. 882/2004.

Odporúčanie Komisie 2002/201/ES sa týmto zrušuje s účinnosťou od 14. novembra 2006.

V Bruseli 6. februára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 67, 9.3.2002, s. 69.

(2)  Ú. v. ES L 77, 16.3.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1822/2005 (Ú. v. EÚ L 293, 9.11.2005, s. 11).

(3)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/87/ES (Ú. v. EÚ L 318, 6.12.2005, s. 19).

(4)  Ú. v. EÚ L 321, 22.10.2004, s. 38.

(5)  Ú. v. EÚ L 321, 22.10.2004, s. 45.

(6)  Ú. v. ES L 265, 8.11.1995, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/46/ES (Ú. v. ES L 234, 2.9.2001, s. 55).

(7)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Dioxíny [suma polychlórovaných dibenzo-para-dioxínov (PCDD) a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF)] vyjadrené v toxických ekvivalentoch Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s použitím WHO-TEF (faktory toxickej ekvivalencie, 1997) a PCB podobné dioxínom [(suma polychlórovaných bifenylov) vyjadrené v toxických ekvivalentoch Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s použitím WHO-TEF (faktory toxickej ekvivalencie, 1997)]

Potraviny

Akčné hladiny pre dioxíny, furány (WHO-TEQ) (1)

Akčné hladiny pre PCB podobné dioxínom (WHO-TEQ) (1)

Cieľové hladiny [suma dioxínov, furánu a PCB podobných dioxínom (WHO-TEQ)] (1)

mäso a mäsové výrobky (2)

z prežúvavcov (hovädzí dobytok, ovce)

1,5 pg/g tuku (3)

1,0 pg/g tuku (3)

 (4)

z hydiny a chovnej zveri

1,5 pg/g tuku (3)

1,5 pg/g tuku (3)

 (4)

z ošípaných

0,6 pg/g tuku (3)

0,5 pg/g tuku (3)

 (4)

Pečeň a iné produkty získané zo suchozemských zvierat

4,0 pg/g tuku (3)

4,0 pg/g tuku (3)

 (4)

Svalovina rýb a produkty rybolovu a výrobky z nich s výnimkou úhora (5)  (6)  (7)

3,0 pg/g celkovej hmotnosti

3,0 pg/g celkovej hmotnosti

 (4)

Svalovina úhora (Anguilla anguilla) a výrobky z neho (5)  (6)  (7)

3,0 pg/g celkovej hmotnosti

6,0 pg/g celkovej hmotnosti

 (4)

Mlieko (8) a mliečne výrobky vrátane maslového tuku

2,0 pg/g tuku (3)

2,0 pg/g tuku (3)

 (4)

Slepačie vajcia a vaječné výrobky (9)

2,0 pg/g tuku (3)

2,0 pg/g tuku (3)

 (4)

Oleje a tuky

–   

živočíšny tuk

– –

z prežúvavcov

1,5 pg/g tuku

1,0 pg/g tuku

 (4)

– –

z hydiny a chovnej zveri

1,5 pg/g tuku

1,5 pg/g tuku

 (4)

– –

z ošípaných

0,6 pg/g tuku

0,5 pg/g tuku

 (4)

– –

zmiešané živočíšne tuky

1,5 pg/g tuku

0,75 pg/g tuku

 (4)

rastlinný olej a rastlinné tuky

0,5 pg/g tuku

0,5 pg/g tuku

 (4)

olej z morských rýb (olej z tela rýb, olej z pečene rýb a oleje z ostatných morských živočíchov určených na ľudskú spotrebu)

1,5 pg/g tuku

6,0 pg/g tuku

 (4)

Ovocie, zelenina a obilniny

0,4 ng/kg produktu

0,2 ng/kg produktu

 (4)


(1)  Horná hranica obsahu: Horná hranica obsahu sa vypočíta tak, že všetky hodnoty rôznych kongenérov, ktoré sú nižšie ako je medza stanoviteľnosti sa rovnajú hodnote medze stanoviteľnosti.

(2)  Mäso z hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných a chovnej zveri podľa prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, avšak bez uvedenia jedlých vnútorností uvedených v danej prílohe.

(3)  Akčné hladiny sa nevzťahujú na potravinové produkty s obsahom < 1 % tuku.

(4)  Cieľové hladiny sa stanovia do konca roka 2008.

(5)  Svalovina rýb a produkty rybolovu podľa kategórií a), b), c), e) a f) uvedených v zozname v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003). Akčná hladina sa vzťahuje na kôrovce okrem hnedého krabieho mäsa a mäsa z hlavy a hrude homára a podobných veľkých kôrovcov (Nephropidae a Palinuridae) a na hlavonožce bez vnútorností.

(6)  V prípade, že na spotrebu je určená celá ryba, akčná hladina sa vzťahuje na celú rybu.

(7)  Pri prekročení akčnej hladiny nie je v niektorých prípadoch potrebné prešetrovať zdroj kontaminácie, pretože bežná hladina sa v určitých oblastiach v prípade istých druhov rýb približuje k akčnej hladine alebo ju prekračuje. V prípadoch prekročenia akčnej hladiny je však vhodné zaznamenať všetky informácie, ako napríklad obdobie odberu vzoriek, zemepisný pôvod, druh rýb atď. v záujme podniknutia budúcich opatrení týkajúcich sa prítomnosti dioxínov a zlúčenín podobných dioxínom v prípade rýb a produktov rybolovu.

(8)  Mlieko [surové mlieko, mlieko určené na výrobu mliečnych výrobkov a tepelne upravené mlieko podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004].

(9)  Slepačie vajcia a vaječné výrobky podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.


14.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 42/29


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. februára 2006,

ktorým sa prijíma pracovný plán na rok 2006 na vykonávanie akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003–2008) vrátane ročného pracovného programu zameraného na granty

(Text s významom pre EHP)

(2006/89/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a najmä na jeho článok 110,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2), a najmä na jeho článok 166,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES z 23. septembra 2002, o akčnom programe spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003–2008) (3), a najmä na jeho článok 8 ods. 1,

so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2004/858/ES z 15. decembra 2004 zakladajúce výkonnú agentúru s názvom „Výkonná agentúra pre program verejného zdravia“, ktorá je poverená riadením akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003 (4), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

V článku 110 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa ustanovuje, že granty podliehajú ročnému programu, ktorý sa uverejňuje na začiatku roku.

(2)

V zmysle článku 166 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 ročný pracovný program zameraný na granty musí obsahovať základné ustanovenia, ciele a rozpis výziev na predloženie návrhov s orientačnou sumou a očakávanými výsledkami.

(3)

V zmysle článku 15 ods. 2 rozhodnutia Komisie z 15. marca 2005 o interných pravidlách na plnenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev (sekcia Komisie) sa rozhodnutie, ktorým sa prijíma ročný pracovný program uvedený v článku 110 finančného nariadenia, môže považovať za finančné rozhodnutie v zmysle článku 75 finančného nariadenia, pokiaľ predstavuje dostatočne podrobný rámec.

(4)

V súlade s článkom 8 rozhodnutia č. 1786/2002/ES Komisia prijíma ročný plán práce na vykonávanie programu, stanovuje priority a akcie, ktoré sa majú vykonať vrátane rozdelenia zdrojov.

(5)

Preto by sa mal prijať pracovný plán na rok 2006.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom prijatým programovým výborom.

(7)

V zmysle článku 6 rozhodnutia Komisie 2004/858/ES Výkonná agentúra pre program verejného zdravia získa grant, ktorý sa zaradí do všeobecného rozpočtu Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Prijíma sa pracovný plán na vykonávanie akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003–2008) na rok 2006 ustanovený v prílohe.

Vykonanie tohto programu zabezpečí generálny riaditeľ pre zdravie a ochranu spotrebiteľa.

V Bruseli 10. februára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 369, 16.12.2004, s. 73.


PRÍLOHA

AKČNÝ PROGRAM SPOLOČENSTVA V OBLASTI VEREJNÉHO ZDRAVIA

(2003–2008)

PRACOVNÝ PLÁN NA ROK 2006

1.   VŠEOBECNÝ KONTEXT

1.1.   Politický a právny kontext

Podľa článku 152 ods. 1 zmluvy by sa mala zabezpečiť vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia pri definovaní a vykonávaní všetkých politík Spoločenstva.

Dňa 23. septembra 2002 Európsky parlament a Rada prijali rozhodnutie o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003–2008) (1) (ďalej len „rozhodnutie o programe“).

Základným cieľom programu na prvé tri roky bolo ustanovenie základov uceleného a koherentného prístupu so zameraním na tri hlavné priority - zdravotné informácie, zdravotné hrozby a zdravotné determinanty. Spoločným cieľom týchto troch priorít bolo prispieť k vysokej úrovni telesného a duševného zdravia a pocitu zdravia v celej EÚ. Činnosti v rámci programu boli navrhnuté tak, aby vytvorili samočinné mechanizmy, ktoré umožnia členským štátom koordinovať ich činnosti týkajúce sa zdravia.

Výsledkom je viac ako 200 projektov, ktoré už boli vybrané pre financovanie (2), čo predstavuje spoľahlivý základ pre ďalšie akcie. Analýza pracovných plánov vykonaných v rokoch 2003 až 2005 viedla k zjednodušeniu činností v roku 2006, aby sa zabezpečilo pokrytie aj tých oblastí, ktorým sa predtým nevenovala pozornosť. Presadzovať sa bude súlad a vzájomné dopĺňanie sa s činnosťami príslušných medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti zdravia, ako je Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Rada Európy a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Spolupráca s týmito organizáciami sa v roku 2006 ešte upevní.

1.2.   Nové priority na rok 2006

Na základe priorít uvedených v predchádzajúcich pracovných programoch sa v pracovnom programe na rok 2006 určili nové priority. Priority na rok 2006 sa zamerajú opäť na určité hlavné akcie, ktoré sa už začali, avšak budú sa týkať aj týchto nových oblastí:

1.

Zdravotné informácie:

nové zameranie: zdravotné ukazovatele (ECHI) na regionálnej úrovni, dokončenie databázy zranení, európsky portál verejného zdravia,

nové priority: rodovo špecifické zdravotné problémy, skupiny pacientov so zriedkavými chorobami a európske siete referenčných stredísk.

2.

Zdravotné hrozby:

nové priority: pripravenosť a reakcia na pandémiu chrípky,

nové zameranie: riadenie a oznamovanie rizika zdravotných hrozieb a infekcií získaných v nemocniciach, keďže Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (3) je už v prevádzke a preberá činnosti posudzovania rizika zdravotných hrozieb.

3.

Zdravotné determinanty:

nové zameranie na výživu, HIV/AIDS, potláčanie fajčenia, znižovanie škodlivého vplyvu drog najmä u mladých ľudí,

nové priority predsedníckych krajín EÚ: Veľká Británia (nerovnosti), Rakúsko (cukrovka) (4) a Fínsko (zdravie vo všetkých politikách).

1.3.   Mechanizmy spolupráce s medzinárodnými organizáciami

V súlade s článkom 11 rozhodnutia o programe (1) sa v priebehu vykonávania programu podporuje spolupráca s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti verejného zdravia.

Spolupráca s WHO

Spolupráca s WHO sa bude uskutočňovať takto:

Dohoda medzi Organizáciou spojených národov a Európskou úniou o zásadách, ktoré sa uplatňujú pri financovaní alebo spolufinancovaní programov a projektov zo strany Spoločenstva a riadených Organizáciou spojených národov, ktorá nadobudla účinnosť 9. augusta 1999 a Verifikačná dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Organizáciou spojených národov v znení zmien a doplnení, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 1995;

korešpondencia medzi WHO a Európskou komisiou týkajúca sa konsolidácie a prehĺbenia spolupráce (vrátane memoranda o rámci a dohodnutí spolupráce medzi WHO a Európskou komisiou, ktoré je súčasťou korešpondencie) (5).

Finančná pomoc Európskej komisie zameraná na činnosti, ktoré vykonáva WHO, sa poskytne v súlade s dohodou o finančnom a administratívnom rámci medzi Európskou úniou a Organizáciou spojených národov, ktorá nadobudla účinnosť 29. apríla 2003 (WHO k nej pristúpila 11. decembra 2003), ak sa nedohodne inak.

Spolupráca s WHO v roku 2006 bude založená na existujúcich iniciatívach medzi týmito dvoma organizáciami a môže sa rozšíriť aj na ďalšie oblasti vymedzené v tomto pracovnom programe, v ktorých dokáže najúčinnejšie konať WHO. Oblasti spolupráce sa stanovujú v osobitnom rozhodnutí Komisie.

Spolupráca s OECD

Priame dohody o grantoch uzatvorené medzi Európskou komisiou a OECD by sa mali vzťahovať na tie oblasti programu verejného zdravia, ktoré sú zlučiteľné s pracovným plánom verejného zdravia OECD (2005–2006), a to najmä na tie, ktoré sa týkajú:

zlepšenia a podpory rozvoja systému zdravotných účtov v oblastiach a zbere údajov, ktoré nie sú súčasťou štatistického programu Spoločenstva (6), najmä v oblasti zdravotných výdavkov podľa kategórii chorôb, pohlavia a veku (pri veku by sa mali zohľadniť existujúce pilotné štúdie),

otázky mobility zdravotníckych odborníkov na medzinárodnej úrovni, ktoré nie sú súčasťou súčasných činností EÚ.

Spolupráca s ECDC

V roku 2006 už bude Európske stredisko na prevenciu a kontrolu chorôb (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) v plnej prevádzke. Prevádzková spolupráca bude pokračovať a naďalej sa upevní. V oblasti prenosných chorôb bude k jeho úlohám patriť hodnotenie rizika, vedecké a technické poradenstvo, sledovanie prenosných chorôb, spolupráca medzi laboratóriami a budovanie kapacít. ECDC bude svojimi vedeckými kapacitami priamo podporovať Komisiu a členské štáty. To umožní Komisii a členským štátom sústrediť sa na hodnotenie rizika. Rozsah činností ECDC sa premieta aj do tohto pracovného programu. V prioritnej oblasti „Rýchla a koordinovaná reakcia na zdravotné hrozby (oddiel 2.2)“ sa budú projekty zameriavať na predmety dopĺňajúce činnosť ECDC: riadenie osobitných hrozieb, plánovanie všeobecnej pripravenosti, zdravotná bezpečnosť a bezpečnosť látok ľudského pôvodu.

1.4.   Rozdelenie zdrojov

1.4.1.   Predbežný rozpočet

Činnosti v rámci tohto programu musia prispievať k vysokému stupňu ochrany zdravia a zlepšovaniu verejného zdravia. Finančné prostriedky sa môžu rozdeľovať prostredníctvom projektových grantov. Komisia tiež môže zmluvne zabezpečiť výkon činností Spoločenstva v oblastiach, ktorých sa týka tento program, na základe postupov verejného obstarávania (verejné súťaže). Tento pracovný plán poskytuje prehľad akcií, ktoré sa začnú v roku 2006.

Rozpočtová položka pre prevádzkové výdavky je 17 03 01 01 – Verejné zdravie (od 2003 do 2008).

Rozpočtová položka pre administratívne výdavky je 17 01 04 02 – Verejné zdravie (od 2003 do 2008) – Výdavky na administratívne riadenie.

Rozpočtová položka pre administratívne výdavky týkajúce sa výkonnej agentúry pre verejné zdravie je 17 01 04 30.

Finančná kvóta pre program na obdobie 2003–2008 je 353,77 miliónov EUR. Rozpočet na rok 2006 (záväzky) sa odhaduje vo výške 53 400 000 EUR (7) (administratívne výdavky týkajúce sa výkonnej agentúry pre verejné zdravie sa neberú do úvahy). K tomuto rozpočtu je potrebné pripočítať:

príspevok krajín EHP a EZVO, ktorý sa odhaduje na 1 100 040 EUR (7),

príspevok dvoch pristupujúcich krajín (Bulharska, Rumunska) a jednej žiadajúcej krajiny (Turecko), ktorý sa odhaduje na 1 317 621 EUR (8).

Výška celkového rozpočtu na rok 2006 sa preto odhaduje na 55 817 661 EUR (7)  (8).

Zahŕňa zdroje na prevádzkový rozpočet (granty a výzvy na predloženie ponúk) aj zdroje na technickú a administratívnu pomoc:

celková výška prevádzkového rozpočtu sa odhaduje na 53 863 521 EUR (7)  (8),

celková výška administratívneho rozpočtu sa odhaduje na 1 954 140 EUR (7)  (8).

Čo sa týka rozdelenia zdrojov, zachová sa rovnováha medzi rôznymi prioritnými oblasťami programu, aby sa finančná kvóta rozdelila rovnomerne (9), okrem prípadov, ak nenastanú mimoriadne udalosti týkajúce sa verejného zdravia (napríklad pandémia chrípky), ktoré odôvodnia prerozdelenie zdrojov.

1.4.2.   Granty

Granty sa budú financovať v rámci rozpočtovej položky 17 03 01 01.

Približná celková suma pre granty vrátane priamych grantov pre medzinárodné organizácie sa odhaduje na 47 798 344 EUR (7)  (8).

Jedna výzva na predloženie návrhov označená ako „Verejné zdravie – 2006“ bude uverejnená v Úradnom vestníku Európskej Únie pravdepodobne v januári 2006.

Všeobecné zásady a kritéria výberu a financovania akcií v rámci programu „Verejné zdravie“, ktoré Komisia prijala 14. januára 2005, sú uverejnené v samostatnom dokumente (10). Všeobecné zásady (uvedené v paragr. 1), kritéria vylúčenia (uvedené v paragr. 2), kritéria výberu (uvedené v paragr. 3) a kritéria pre poskytnutie grantu (uvedené paragr. 4) sa uplatňujú na výzvy na predloženie ponúk v roku 2006.

Približná celková suma pre výzvy na predloženie návrhov sa odhaduje na 43 018 510 EUR (7)  (8).

Všetky akcie uvedené v tomto pracovnom pláne na rok 2006 sú prípustné pre poskytnutie grantu.

Žiadatelia majú na predloženie ponúk tri mesiace odo dňa uverejnenia výzvy na predloženie ponúk v Úradnom vestníku Európskej Únie. Po predložení ponúk bude pravdepodobne potrebných ďalších päť mesiacov na uskutočnenie všetkých postupov vedúcich k prijatiu rozhodnutia o finančnej pomoci.

S ohľadom na doplnkovú a motivačnú povahu grantov Spoločenstva sa najmenej 40 % nákladov projektu musí financovať z iných zdrojov. Preto výška finančného príspevku môže byť na každého príjemcu (to znamená na hlavného alebo vedľajších príjemcov) najviac 60 % prípustných nákladov posudzovaného projektu. Komisia v každom jednotlivom prípade rozhodne o maximálnom percentuálnom podiele, ktorý sa poskytne.

Maximálne spolufinancovanie na každého príjemcu (to znamená na hlavného alebo vedľajších príjemcov) vo výške 80 % prípustných nákladov je možné pri projektoch s významnou európskou pridanou hodnotou. Najviac 10 % financovaných projektov (pokiaľ ide o ich počet) by malo získať spolufinancovanie nad 60 %.

Trvanie spolufinancovaných projektov zvyčajne neprekračuje tri roky.

Podrobnosti týkajúce sa oprávnenosti nákladov sú uvedené v prílohe k tomuto pracovnému plánu.

1.4.3.   Granty pre medzinárodné organizácie

Granty pre medzinárodné organizácie by sa mali financovať v rámci rozpočtovej položky 17 03 01 01. Ich úlohy sa vykonávajú prostredníctvom priameho centralizovaného riadenia.

Prostredníctvom priamych grantových dohôd s medzinárodnými organizáciami (WHO, OECD atď.) sa môže použiť najviac 4 779 834 EUR (7)  (8). Priame grantové dohody zlepšia synergický účinok a vzájomné vzťahy Európskej komisie a medzinárodných organizácií pri spoločných akciách. Tieto organizácie majú určité kapacity súvisiace s ich osobitnými úlohami a povinnosťami, ktoré ich oprávňujú na vykonanie niektorých akcií vymedzených v tomto pracovnom programe a pre ktoré je najvhodnejším postupom uzatvorenie priamych grantových dohôd.

Ďalšie rozhodnutia o uzatvorení priamych grantových dohôd s medzinárodnými organizáciami WHO a OECD by sa mali prijať v júni. WHO a OECD by mali získať tieto priame granty do septembra.

Vo vzťahu k týmto priamym grantových dohodám sa uplatňujú všeobecné zásady, kritériá vylúčenia, kritériá výberu a kritériá pre poskytnutie grantu, ktoré Komisia prijala 14. januára 2005 (10).

1.4.4.   Grant pre výkonnú agentúru pre verejné zdravie

Grant pre výkonnú agentúru pre verejné zdravie by sa mal financovať v rámci rozpočtovej položky 17 01 04 30.

Celková výška administratívnych výdavkov určených na správu výkonnej agentúry pre verejné zdravie, ktorá bola zriadená rozhodnutím z 15. decembra 2004 (11) je 5 800 000 EUR.

Pracovný plán pre Výkonnú agentúru sa prijme najneskôr v januári 2006.

1.4.5.   Výzva na predloženie ponúk

Služby verejného obstarávania by sa mali financovať v rámci rozpočtových položiek 17 01 04 02 a 17 03 01 01.

Na výzvy na predloženie ponúk sa navrhuje použiť menej ako 10 % prevádzkového rozpočtu. Približná celková suma pre výzvy na predloženie ponúk by mala byť najviac 5 310 927 EUR (7)  (8).

Výzvy na predloženie ponúk sa uverejnia pre jednotlivé časti pracovného plánu.

Ďalšie rozhodnutie o financovaní prostredníctvom verejného obstarávania by sa malo prijať najneskôr do februára 2006.

1.4.6.   Vedecké výbory

Vedecké výbory súvisiace s programom verejného zdravia by sa mali financovať v rámci rozpočtovej položky 17 03 01 01.

Celková suma 254 250 EUR je určená na výplatu náhrad účastníkom zasadaní týkajúcich sa činnosti vedeckých výborov a spravodajcov za vypracovanie stanovísk vedeckých výborov v rámci ustanovených vedeckých výborov (12). Tieto náhrady sa budú týkať všetkých oblastí súvisiacich s programom verejného zdravia, pričom budú kryť 100 % nákladov na vedecký výbor pre zdravotné a environmentálne riziká (Scientific Committee on the Health and Environmental Risks – SCHER) a 50 % (približné percento) týchto nákladov na Vedecký výbor pre novoobjavené a novo identifikované zdravotné riziká (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks – SCENIHR) a na koordináciu.

1.4.7.   Poverenie DG Eurostat

Poverenie by sa malo týkať rozpočtovej položky 17 03 01 01.

Generálnemu riaditeľstvu pre Eurostat sa udelí povolenie na sumu až do výšky 500 000 EUR. Z týchto prostriedkov sa prostredníctvom finančných grantov vykonajú tieto akcie:

1.

podpora národných štatistických orgánov pri vykonávaní modulov európskeho základného dotazníkového prieskumu zdravia v rokoch 2006–2008 (definovaných v štatistickom programe na rok 2006);

2.

podpora národných štatistických orgánov pri vykonávaní niektorých osobitných alebo doplnkových modulov (definovaných riadiacim výborom SANCO/Eurostat pre európsky systém prieskumu zdravia) pre rovnaké prieskumy zdravia;

3.

podpora národných štatistických orgánov pri vykonávaní a ďalšom rozšírení systému zdravotných účtov v EÚ (v spolupráci OECD a WHO);

4.

podpora rozvoja systému zdravotných účtov v oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú priame dohody s OECD.

Pri činnostiach týkajúcich sa uvedených akcií sa vo vzťahu k výzvam na predloženie návrhov uverejneným Generálnym riaditeľstvom pre Eurostat uplatňujú kritériá vylúčenia, kritériá výberu a kritériá pre poskytnutie grantu, ktoré Komisia prijala 14. januára 2005 (10). Napriek tomu sa pri akciách uvedených v bodoch (1), (2) a (3) udelia granty až do výšky 80 % oprávnených nákladov na každého príjemcu, pričom môžu zahŕňať iba jednu oprávnenú krajinu.

Výsledkom týchto navrhovaných grantových akcií bude:

preklad, testovanie a príprava na vykonávanie modulov prieskumu zdravia, ktoré v roku 2006 prijal európsky štatistický systém (hlavné moduly o zdravotných determinantoch a využívaní zdravotnej starostlivosti a záložný modul) a riadiaci výbor európskeho systému prieskumu zdravia (osobitné moduly), v rámci národných prieskumov v období 2006–2008 podľa voľby členských štátov,

podpora vykonania spoločného zberu údajov Eurostat-OECD-WHO v rámci systému zdravotných účtov (SHA), napríklad prostredníctvom zoznamu zdrojov a výpočtových metód alebo využitím návrhov postupnosti, školení, rozvoja zberu údajov v odvetviach, na ktoré sa systém zdravotných účtov v niektorých krajinách ešte nevzťahuje (napríklad odvetvie súkromnej zdravotnej starostlivosti), rozvoja podpory získavania údajov z rôznych administratívnych zdrojov atď.

Konečným cieľom týchto akcií je vysoká kvalita štatistického zberu údajov z modulov európskeho prieskumu zdravia a systému zdravotných účtov na vnútroštátnej úrovni. Tieto údaje predloží a distribuuje Eurostat (internetová stránka, publikácie, výpočet súvisiacich zdravotných ukazovateľov Európskeho spoločenstva).

2.   PRIORITNÉ OBLASTI NA ROK 2006

Všetky návrhy poukážu na možný rozvoj synergických účinkov s príslušnými financovanými vedeckými činnosťami, najmä v oblasti vedeckej podpory politík. Synergia sa má zabezpečiť aj so 6. rámcovým programom Spoločenstva v oblasti výskumu a jeho činnosťami (13) a jeho činnosťami (14). Úlohy súvisiace s verejným zdravím je možné nájsť v osobitnom programe pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti pod názvom „Integrácia a posilňovanie európskeho výskumného priestoru (2002–2006) (15)“ v rámci „Výskumu zameraného na politiku“, okruh 1: „Trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov Európy“ a okruh 2: „Zabezpečenie zdravia, bezpečnosti a príležitostí pre obyvateľov Európy“. Okrem toho sú pravdepodobné aj synergické účinky s existujúcimi projektmi/návrhmi prejednávanými v rámci priority 1: Vedy o živote, genomika a biotechnológia pre zdravie  (16), priority 5: Bezpečnosť potravín a priority 6: Trvalo udržateľný rozvoj, globálne zmeny a ekosystémy.

2.1.   Zdravotné informácie

Cieľom programu verejného zdravia je získať porovnateľné informácie o zdraví a správaní ovplyvňujúcom zdravie. Vytvorené projekty by mali prispieť k definovaniu ukazovateľov, zberu, analýze a šíreniu údajov a výmene najvhodnejších postupov (posudzovanie vplyvov na zdravie, posudzovanie zdravotných technológií). Všeobecné alebo osobitné pravidelné správy budú využívať pripravené údaje a informácie, ako aj voľne dostupné informácie a spájanie informačných zdrojov prostredníctvom portálov verejného zdravia.

Štatistická zložka zdravotných informácií sa bude rozvíjať v spolupráci s členskými štátmi prostredníctvom štatistického programu Spoločenstva (6).

2.1.1.   Rozvoj a koordinácia systému zdravotných informácií a vedomostí (článok 3.2.d., príloha – body 1.1. a 1.3.)

V úzkej spolupráci s úradom Eurostat je potrebné vykonať tieto zložky:

technický rozvoj existujúceho prezentačného nástroja zdravotných ukazovateľov Európskeho spoločenstva („zoznam ECHI“),

stanovenie priorít v oblasti technickej a vedeckej práce na zdravotných ukazovateľoch EÚ v nových oblastiach,

vykonanie systému ECHI na nižšej národnej alebo regionálnej úrovní vo verejnej databáze využitím internetovej aplikácie.

2.1.2.   Prevádzkovanie systému zdravotných informácií a vedomostí (článok 3.2.d., príloha – body 1.1. a 1.4.)

Táto akcia je zameraná na podporu sietí a pracovných skupín, ktoré rozvíjajú zdravotné informácie v osobitných prioritných oblastiach.

Zvláštna pozornosť by sa mala venovať príprave výkazov o:

rodovo špecifických zdravotných problémoch (vrátane neplodnosti),

iných oblastiach záujmu, ako sú napríklad mladí ľudia, starší občania, prisťahovalci, etnické menšiny alebo osobitné problémy sociálnych skupín s nízkou životnou úrovňou,

sexuálnom a reprodukčnom zdraví.

2.1.3.   Rozvoj mechanizmov na vykazovanie a analýzu zdravotných problémov a tvorbu výkazov o verejnom zdraví (článok 3.2.d., príloha – body 1.3. a 1.4.)

Na zabezpečenie potrebnej kvality a porovnateľnosti informácií by prioritu súvisiacu so zlepšovaním mechanizmov zdravotných výkazov mali mať:

podpora hĺbkových analýz štatistík príčin smrti (Causes of Death – COD) s cieľom získať nový pohľad na modely úmrtnosti a monitorovať zmeny v rámci EÚ;

rozvoj európskeho systému prieskumu zdravia. Zavedenie a rozvoj prieskumných modulov na zber údajov potrebných pre zdravotné ukazovatele Európskeho spoločenstva. Mohol by sa vykonať pilotný prieskum;

systém zoznamu zdrojov zdravotných informácií, ktorý je potrebné uchovávať, aktualizovať a rozširovať so strednodobým zámerom vytvorenia štandardnej štatistickej základne;

vývoj uceleného informačného systému prostredníctvom kombinácie databázy zranení (Injury Data Base – IDB) s inými zdrojmi údajov o smrteľných úrazoch a telesných postihnutiach, sprístupnenie tohto systému všetkým členským štátom, krajinám EHP a kandidátskym krajinám, stabilizovanie zberu údajov o zraneniach do IDB v krajinách, ktoré už tieto údaje vykazujú a riešenie potreby posudzovania rizika bezpečnosti výrobkov a služieb v rámci IDB;

zber informácii v oblasti zdravotných determinantov, najmä na základe reprezentatívnych populačných štúdií;

vývoj nástrojov na hodnotenie úrovní telesných aktivít v rôznych skupinách obyvateľstva;

zlepšenie zberu, analýzy, vykazovania a šírenia environmentálnych zdravotných informácií so zameraním najmä na vykonávanie európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie 2004–2010 (17) a prípadné vytvorenie synergických účinkov s pracovnou skupinou pre životné prostredie a zdravie z programu verejného zdravia a Európskou environmentálnou agentúrou (18);

podpora iniciatív na vykonanie odporúčania Rady o obmedzení vystavenia verejnosti účinkom elektromagnetických polí (0 Hz až 300 GHz), príprava informačných výkazov a kontroly.

2.1.4.   Rozvoj stratégií a mechanizmov na prevenciu, výmenu informácií a reakcie týkajúce sa hrozby neprenosných chorôb vrátane rodovo špecifických zdravotných hrozieb a zriedkavých chorôb (článok 3.2.d., príloha – bod 2.3)

Ukazovatele a údaje o neprenosných chorobách sa musia zbierať so zreteľom na dlhodobý a udržateľný zber a pri zohľadnení stratégie ECHI a noriem úradu Eurostat. V návrhoch by sa mali vymedziť podmienky a metódy trvalého udržania rutinného registra a prieskumnej vzorky alebo by návrhy mali byť založené na budúcich moduloch európskeho systému prieskumu zdravia, prípadne na kombinácii týchto zdrojov.

Prioritné oblasti, ktorým je potrebné venovať osobitnú pozornosť, sú: trvalo udržateľný rutinný zber informácií a údajov je potrebné zaviesť alebo zlepšiť aj pre choroby, pri ktorých existuje jednotná definícia základných ukazovateľov (19), využívanie informácií v prospech hodnotení programov zameraných na verejné zdravie;

nové oblasti informácií o chorobách (20);

informácie a definovanie ukazovateľov o neurodegeneratívnych, neurovývojových a nepsychiatrických mozgových chorobách týkajúcich sa rozšírenia, liečby, rizikových faktorov, stratégií znižovania rizika, nákladov na liečbu a sociálnej podpory (21);

informácie a definovanie ukazovateľov o zdravotných účinkoch porúch štítnej žľazy;

informácie a definovanie ukazovateľov na zlepšenie informácií týkajúcich sa ženského gynekologického a menopauzálneho zdravia (napríklad endometriózy);

podpora tvorby výkazov a hľadania súladu v uvedených bodoch;

návrhy prispievajúce k stratégii EÚ o duševnom zdraví ustanovenej v zelenej knihe Komisie o duševnom zdraví (14)  (22):

a)

viac údajov o rôznych determinantoch duševného zdravia obyvateľstva EÚ a medzinárodná harmonizácia ukazovateľov duševného zdravia,

b)

viac informácií (zdravotný stav/sociálne alebo ekonomické postavenie) o skupinách vystavených riziku vzniku porúch duševného zdravia alebo spáchaním samovraždy v EÚ (napríklad nezamestnaní, prisťahovalci a utečenci, sexuálne a iné menšiny). Poskytnuté informácie by mali byť vo forme získaných údajov.

Pri zriedkavých chorobách by prioritu mala mať všeobecná sieť na zvyšovanie kvality informácií, monitorovania a dohľadu. Prioritné akcie sú tieto:

a)

upevnenie výmeny informácií využitím existujúcich európskych informačných sietí týkajúcich sa zriedkavých chorôb a podpora ich lepšej klasifikácie a definície,

b)

rozvoj stratégií a mechanizmov na výmenu informácií medzi ľuďmi postihnutými zriedkavými chorobami alebo spolupracujúcimi dobrovoľníkmi a odborníkmi,

c)

definovanie príslušných zdravotných ukazovateľov a rozvoj porovnateľných epidemiologických údajov na úrovni EÚ,

d)

organizácia druhej európskej konferencie o zriedkavých chorobách v roku 2007 alebo 2008,

e)

rozvoj sietí európskych referenčných stredísk pre zriedkavé choroby,

f)

technická podpora výmeny skúseností a vývoj opatrení pre skupiny pacientov.

V oblasti úmrtnosti je to rozvoj a analýza kodifikačných postupov uplatňovaných pri príčinách smrti, ak sa tieto postupy odlišujú na národnej úrovni alebo ak je problém so zhromažďovaním a porovnávaním údajov (napríklad pri úmrtiach spôsobených fajčením).

2.1.5.   Elektronické zdravotníctvo (článok 3.2.d., príloha – body 1.7. a 1.8)

Vítané sú návrhy na konferencie o elektronickom zdravotníctve (eHealth), ktoré vychádzajú z výsledkov predchádzajúcich podujatí a vedú ku konkrétnym internetovým iniciatívam alebo programom. Tieto návrhy sa môžu týkať prípravných prác na odbornej úrovni a mali by zohľadňovať politické záujmy všetkých zúčastnených subjektov. Pozornosť by sa mala venovať otázke dôvernosti pri výmene údajov.

Zabezpečenie zvýšenia spoľahlivosti informácií poskytovaných verejnosti na internetových stránkach prostredníctvom hľadania najvhodnejších postupov a navrhovania spoločných riešení.

Podpora posudzovania, hodnotenia a ďalšieho rozvoja vybraných projektov týkajúcich sa národných a medzinárodných elektronických zdravotníckych záznamov, elektronických výmenných lístkov (23) a elektronických lekárskych predpisov.

Podpora činností zameraných na propagáciu portálu verejného zdravia EÚ vrátane prepojenia na príslušné informačné zdroje s cieľom zlepšiť dostupnosť overených zdravotných informácií pre odborníkov a odbornú verejnosť.

Zlepšenie poskytovania včasných a spoľahlivých informácií o príčinách smrti, ako aj činnosti na posúdenie možností zavedenia elektronického úmrtného listu v rámci celej EÚ.

Podpora rozvoja propagácie významu zdravia a preventívnej onkológie, ktorá sa má využívať v nástrojoch IT súvisiacich so zdravím, najmä s cieľom vytvoriť priestor pre poskytovanie „inteligentných“ informácií pre odborníkov aj verejnosť.

Podpora existujúcich iniciatív týkajúcich sa ďalšieho sledovania a vývoja návrhov postupnosti elektronického zdravotníctva členských štátov a rozvoj spôsobov, napríklad formou odborných konferencií, ktorými členské štáty môžu hľadať zdroje financovania a zvyšovať svoje investície do elektronického zdravotníctva.

2.1.6.   Podpora výmeny informácii a skúseností s najvhodnejšími postupmi (článok 3.2.d., príloha – bod 1.7)

Prioritu budú mať:

podpora v oblasti harmonizácie postupov informovanosti o činnosti nemocníc, najmä s cieľom zlepšiť kvalitu a porovnateľnosť informácií týkajúcich sa kodifikácie liečebných postupov a zabezpečiť posudzovanie a sledovanie využívania vhodných finančných mechanizmov (ako napr. Diagnosis Related Groups – DRG) v EÚ,

skúmanie možnosti využitia medzinárodnej klasifikácie primárnej starostlivosti v EÚ. V prípade, ak sa návrhy týkajú aj výdavkov na zdravotnú starostlivosť, malo by sa uvažovať aj o prepojení na systém zdravotných účtov,

výmena najvhodnejších postupov pri budovaní sietí pacientov a opatrovateľov a súvisiace školenia o chorobách uvedených v bode 2.1.4 (napríklad skleróza multiplex alebo Parkinsonova choroba). Prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie v oblasti zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti, pokiaľ ide o proces starnutia sa vytvorí prepojenie s Výborom pre sociálnu ochranu a jeho prebiehajúcimi činnosťami.

2.1.7.   Hodnotenie dosahu na zdravie (článok 3.2.c., príloha – bod 1.5.)

Na základe Komisiou vypracovanej metodiky pre hodnotenie dosahu na zdravie sa práce zamerajú na rozvoj a uplatňovanie týchto metód na jednotlivé návrhy a oblasti politiky, ako aj na vytvorenie vhodnej podpornej štruktúry na poskytovanie dôkazov a údajov pre hodnotenie dosahu.

2.1.8.   Spolupráca medzi členskými štátmi (článok 3.2.d., príloha – bod 1.5.)

Práce budú pokračovať na základe zhodnotenia pokroku v oblasti mobility pacientov a vývoja zdravotnej starostlivosti v Európskej únii a ich cieľom bude podpora činnosti Skupiny na vysokej úrovni pre zdravotné služby a zdravotnú starostlivosť. Tieto práce sa budú týkať predovšetkým vývoja rámca pre cezhraničný nákup a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pilotných projektov pre európske siete referenčných stredísk, otázok týkajúcich sa mobility zdravotníckych odborníkov, vývoja a zavádzania metodík pre posudzovanie vplyvu na zdravotné systémy, spoločných najvhodnejších postupov a odborných znalostí týkajúcich sa bezpečnosti pacientov a podpory práce na iných problémoch týkajúcich sa možnej európskej spolupráce, ako je paliatívna starostlivosť alebo správne používanie liečiv. Môžu sa uskutočniť aj akcie týkajúce sa zabezpečenia poskytovania podporných údajov a vedomostí o mobilite pacientov a odborníkov, ako aj celých systémov zdravotnej starostlivosti z dlhodobého hľadiska. Pozornosť by sa mala venovať týmto prioritám:

podpora informovanosti a vedomostí o kvalite zdravotných systémov s osobitným zameraním na bezpečnosť pacientov, čo predstavuje zriadenie vhodných mechanizmov na zvyšovanie bezpečnosti pacientov v EÚ vrátane podpory pri vytváraní sietí a najvhodnejších spoločných postupov v tejto oblasti,

analýza finančného dosahu mobility pacientov na vysielajúce a prijímajúce krajiny a dosahu na finančnú udržateľnosť dotknutých systémov zdravotnej starostlivosti. Podpora prieskumov o mobilite pacientov zameraných na motiváciu pacientov, ktorá ich vedie k cezhraničnej mobilite a skúmanie potrieb inštitúcií financovať liečbu pre svojich pacientov v zahraničí (24),

zbieranie a poskytovanie informácií o cezhraničnej starostlivosti, najmä o kvalite, bezpečnosti, citlivosti, kontinuálnej starostlivosti, právach a povinnostiach pacientov a otázkach zodpovednosti,

sledovanie, analýza a podpora pilotných projektov o referenčných strediskách založených na usmerneniach, kritériách a oblastiach záujmu ustanovených pracovnou skupinou pre referenčné strediská zo Skupiny na vysokej úrovni.

podpora siete EÚ na hodnotenie zdravotných technológií,

výmena informácií o pridanej terapeutickej hodnote pri nových liekoch a vývoj modelu obsahujúceho európsku databázu na účinné stanovenie priorít vo vzťahu k liekom a zdravotníckej technike (25). Zlepšenie informovanosti o liekoch na ojedinelé ochorenia (lekárske predpisy, efektívnosť, účinnosť a cena) a ich vzťahu k zriedkavým chorobám (26),

posudzovanie vzťahov medzi hospodárstvom a zdravím, investovanie do zdravia a dosah lepšieho zdravia na hospodársky rast,

zbieranie a poskytovanie informácií o činnostiach a zdrojoch primárnej zdravotnej starostlivosti na zvýšenie porovnateľnosti údajov a vytvorenie základne pre rutinný zber údajov,

zbieranie a poskytovanie informácií o domácej zdravotnej starostlivosti na zvýšenie porovnateľnosti a tvorby údajov v časovom slede,

zbieranie a poskytovanie informácií o najvhodnejších postupoch v oblasti paliatívnej starostlivosti.

2.2.   Rýchla a koordinovaná reakcia na zdravotné hrozby

Cieľom činností uvedených v tomto oddiele je prispieť k tvorbe kapacít pre pripravenosť a rýchlu reakciu na hrozby a naliehavé situácie týkajúce sa verejného zdravia. Činnosti by mali najmä pomôcť pri spolupráci v rámci siete Spoločenstva pre prenosné choroby (27) a iných právnych predpisov ES v oblasti verejného zdravia a môžu dopĺňať činnosti v rámci európskeho výskumného rámcového programu.

Keďže od roku 2005 je v prevádzke Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) (3), činnosti posudzovania rizika, ktoré sa predtým podporovali v rámci programu verejného zdravia a teraz patria do pôsobnosti ECDC (napríklad dohľad), už nebudú mať podporu v rámci tejto výzvy. Cieľom tejto výzvy, ktorá bola vytvorená v spolupráci s ECDC, je presadzovať činnosti zamerané na riadenie rizika. Komisia a ECDC zabezpečia, aby nenastalo zdvojenie činností.

Činnosti týkajúce sa vysporiadania sa s hrozbou úmyselného vypustenia biologických látok sa uskutočnia v spojení s prebiehajúcimi činnosťami týkajúcimi sa prenosných chorôb. Tieto činnosti spolu s činnosťami týkajúcimi sa úmyselného vypustenia chemických látok sa rozvíjajú na základe záverov ministrov zdravotníctva z 15. novembra 2001 a následného programu spolupráce pri pripravenosti a reakcii na biologické a chemické útoky (zdravotná bezpečnosť) (28).

2.2.1.   Kapacity na zvládnutie pandémie chrípky a riešenie osobitných zdravotných hrozieb (článok 3.2.a., príloha – body 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. a 2.8.)

Cieľom tejto akcie je podpora kapacít a stratégií na pomoc členským štátom, kandidátskym krajinám, krajinám EHP a EZVO a celému Spoločenstvu pri riešení konkrétnych zdravotných hrozieb. Osobitnú prioritu má hrozba pandémie chrípky a činnosti súvisiace s prevenciou a riadením chrípky, stratégie spoločnej krízovej komunikácie a pripravenosť, ako aj vývoj vysokokvalitných spoločných nástrojov a informácií o zdraví a socálno-ekonomickom dosahu pandémie a súvisiace protiopatrenia, ktoré sa budú koordinovať s činnosťami európskeho výskumného rámcového programu (29). Ďalšie priority sú:

hrozby neprenosných chorôb, akými sú napríklad chemické a environmentálne nebezpečenstvá, ktoré vyžadujú rýchly zásah,

ďalší rozvoj systému včasného varovania pred chemickými látkami a činnosti sledovania cezhraničnej prepravy látok nebezpečných pre ľudské zdravie,

aspekty riadenia prenosných chorôb pri prisťahovalcoch a otázky cezhraničného prenosu,

analýzy rizika a hrozieb nových infekčných chorôb vrátane zoonotických patogénov, ktoré dopĺňajú prácu ECDC.

2.2.2.   Všeobecná pripravenosť a reakcia (článok 3.2.a., príloha – body 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4.)

Cieľom akcií by malo byť zlepšenie pripravenosti zdravotníctva na krízové situácie a podpora medziodvetvovej spolupráce (napríklad s civilnou ochranou, odvetviami potravinárstva a živočíšnej výroby) na zabezpečenie koordinovanej reakcie na prípadnú krízovú situáciu. Činnosti by sa mali predovšetkým zamerať na podporu riadenia rizika a krízových situácií a otázky komunikácie rizika. Prioritu majú najmä:

činnosti na podporu plánovania všeobecnej pripravenosti. K týmto činnostiam môže patriť spájanie nemocníc pre prípad hromadných udalostí, plán riadenia rozsiahlych požiarov, zriaďovanie platforiem pre vzdelávanie a komunikáciu, krízové riadenie a iniciatívy zdravotníckej spravodajskej činnosti. Okrem toho sú potrebné ďalšie činnosti na podporu sledovania, logistiky a distribúcie, riešenia dopravných otázok, psychologických účinkov krízových situácií a využívania nových diagnostík,

činnosti na podporu tvorby kapacít pre spoločné uplatňovanie právnych predpisov a zdravotníckych orgánov,

činnosti na podporu tvorby a využívania kapacít potrebných na dosiahnutie súladu s medzinárodnými zdravotnými predpismi prijatými Svetovým zdravotníckym zhromaždením (30),

využívanie inovačných nástrojov informačných technológií pre analýzu zdravotných rizík, ako je napríklad geografický informačný systém (geographic information systems – GIS), priestorovo-časové analýzy, nové systémy včasného varovania a predpovedania alebo automatizovaná analýza a výmena diagnostických údajov.

2.2.3.   Zdravotná bezpečnosť a stratégie týkajúce sa kontroly prenosných chorôb (článok 3.2.a., príloha – body 2.2, 2.4, 2.5 a 2.9)

Začalo sa niekoľko projektov na modelovanie a sledovanie úmyselného vypúšťania biologických a chemických látok. Informácie a vedomosti týkajúce sa preskúmania, vývoja a hodnotenia politík a plánov na riešenie naliehavých situácií zdravotnej bezpečnosti sú však stále neúplné a takéto návrhy sa podporujú.

Na kontrolu prenosných chorôb je nevyhnutné mať vhodné stratégie a štruktúry. Cieľom tejto akcie je presadzovať činnosti na vykonávanie politiky a stratégií súvisiacich s pripravenosťou (ako je napríklad predbežná vakcinácia alebo zásoby vakcín) a kontrolou/potláčaním prenosných chorôb. Podporujú sa akcie zamerané na komunikáciu s rôznymi externými odborníkmi (napríklad všeobecnými lekármi, lekárnikmi, veterinármi a príslušnými nezdravotníckymi odbormi) a zabezpečenie spolupráce prostredníctvom tvorby platforiem a sietí. Ďalšími prioritami sú:

činnosti, ktoré slúžia na výmenu najvhodnejších postupov v oblasti stratégií vakcinácie a imunizácie;

výmena najlepších postupov týkajúcich sa otázok bezpečnosti pacientov, najmä riadenia a kontroly infekcií súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a antimikrobiálnou odolnosťou;

činnosti týkajúce sa kontroly nepriaznivých účinkov (vakcín, chemických látok, antivírusov, liekov a zdravotníckej techniky), v spolupráci s EMEA;

analýzy uskutočniteľnosti zriadenia európskych referenčných laboratórií v oblasti ľudského zdravia.

2.2.4.   Bezpečnosť krvi, tkanív a buniek a orgánov (článok 3.2.a., príloha – body 2.6. a 2.7.)

Činnosti týkajúce sa látok ľudského pôvodu sú zamerané na podporu kvality, bezpečnosti a zabezpečenia dostatočného množstva s cieľom nielen zabrániť prenosu chorôb ale aj podporiť (povoliť) využitie týchto látok na liečebné účely v prospech pacientov.

Značný pokrok sa dosiahol po nadobudnutí účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa krvi (31)  (32). V súčasnosti sú potrebné podnety na zabezpečenie rovnocenného uznávania kontrol transfúznych zariadení v členských štátoch prostredníctvom vývoja a zavádzania všeobecne prijateľných kritérií a noriem.

Predchádzajúce úsilie o podporu optimálneho využitia krvi sa stretlo iba s čiastočným úspechom. Preto je na zabezpečenie liečebného využitia látok ľudského pôvodu potrebné podporiť vývoj nástrojov využívajúcich najvhodnejšie postupy založené na dôkazoch.

Napriek prijatiu smernice týkajúcej sa tkanív a buniek (33) nie sú technické údaje súvisiace s ich určovaním a liečebným využitím v rámci EÚ jednotné. Na zabezpečenie výmeny látok ľudského pôvodu a monitorovanie zdravotného stavu žijúcich darcov sú potrebné akcie na zlepšenie opatrení a postupov, ako je napríklad spoločná terminológia a zdokonaľovanie registrov  (14).

Je potrebné podporiť darcovstvo a optimálne využívanie krvných produktov. Akcie by sa mali zamerať na spoločné najlepšie postupy a informácie o získavaní darcov, ako aj na školenia o využívaní krvných zložiek.

2.3.   Zdravotné determinanty

Cieľom projektov a akcií v tejto oblasti je podpora a pomoc politikám a činnostiam EÚ týkajúcim sa zdravotných determinantov, podpora pri vyvíjaní aktivít zameraných na poskytovanie a výmenu najvhodnejších postupov, presadzovanie spájania a integračných prístupov k viacerým zdravotným determinantom a podpora a stimulácia úsilia jednotlivých krajín.

V roku 2006 budú mať prioritu tie projekty, ktoré:

spájajú akcie s politickými prioritami. Návrhy projektov by mali byť prepojené a oboznámené s politikami a stratégiami verejného zdravia EÚ, najmä v oblasti alkoholu, výživy a telesnej aktivity. Osobitná pozornosť sa bude venovať projektom zameraným na zdravotné nerovnosti a širšie sociálno-ekonomické determinanty,

sa zameriavajú na deti a mladých ľudí ako osobitnú cieľovú skupinu pre zásahy v prospech verejného zdravia v širokom rozsahu zdravotných determinantov. Tie by sa mali zamerať na roky, v ktorých si ľudia formujú svoj životný štýl, a riešiť rizikové faktory a obdobia a ochranné faktory s vplyvom na životný štýl a správanie.

Priority určené na rok 2006 sú:

2.3.1.   Podpora hlavných stratégií Spoločenstva týkajúcich sa návykových látok

1.

Na podporu ďalšieho rozvoja prác súvisiacich s tabakom by sa návrhy projektov mali zamerať na:

sledovanie, posudzovanie, hodnotenie a šírenie najnovšieho pokroku a najvhodnejších postupov v oblasti kontroly tabaku v členských štátoch so zameraním najmä na mladých ľudí a ženy, komunikačné stratégie prevencie a odvykania a poukázanie na sociálno-ekonomické dôsledky,

rozvoj a spoluprácu pri činnostiach týkajúcich sa prevencie a odvykania so zameraním na inovačné prístupy k verejnej podpore a znižovanie vystavenia vplyvom tabakového dymu,

iné činnosti na úrovni EÚ alebo členských štátov na vykonanie požiadaviek vyplývajúcich z Rámcového dohovoru o kontrole tabaku (34), akými sú práce na tabakových prísadách, dohľad a nedovolený obchod s tabakovými výrobkami.

2.

V oblasti alkoholu budú činnosti spojené s celkovým strategickým prístupom k znižovaniu ujmy na zdraví spôsobenej alkoholom. Prioritu bude mať podpora vytvárania sietí koordinovane spájajúcich ucelený súbor činností v oblastiach výskumu, informácií, ochrany spotrebiteľa, dopravy, obchodnej komunikácie a iných oblastiach vnútorného trhu na základe skúsenosti jednotlivých krajín. K týmto činnostiam by mali patriť najmä:

príprava zoznamu a monitorovanie skúseností jednotlivých krajín,

hodnotenie hospodárskeho a zdravotného dosahu rôznych politických možností,

budovanie kapacít na účinné vykonávanie programu a politík.

3.

V oblasti drog budú mať v súlade s protidrogovou stratégiou EÚ (35), akčným plánom (36) a odporúčaním Rady v oblasti drog (37) prioritu návrhy týkajúce sa:

reakcií s cieľom znižovania ujmy spôsobenej novými trendmi súvisiacimi s psychoaktívnymi látkami so zameraním na extázu, kokaín a hašiš,

vývoja alebo zlepšenia a vykonávania spoločných programov prevencie vo verejných službách, školstve a príslušných mimovládnych organizáciách orientovaných na sociálne znevýhodnené skupiny,

zoznamu najvhodnejších postupov pri liečbe drogovej závislosti a jej účinkov vrátane recidívy v súlade s akciami uvedenými v akčnom pláne,

2.3.2.   Integračné prístupy k životnému štýlu a sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu,

1.

V oblasti výživy a telesnej aktivity sa práce sústredia na určovanie najvhodnejších postupov a vytváranie sietí zameraných na (14):

najvhodnejšie postupy v školskom stravovaní a programoch vzdelávania o výžive,

hodnotenie a poskytovanie pilotnej podpory spoločným iniciatívam viacerých subjektov o zdravom životnom štýle v rôznych komunitách so zameraním na zraniteľné skupiny, najmä deti,

účinnosť vzdelávacích programov a informačných kampaní potravinárskeho priemyslu, predajcov, spotrebiteľských organizácií a pod., s cieľom propagácie zdravej výživy,

hľadanie účinných zásahov, ktoré vedú k zmenám v spotrebiteľskom správaní v oblasti výberu stravy a telesnej aktivity,

najvhodnejšie postupy v architektúre a pri rozvoji miest zamerané na podporu telesnej aktivity a zdravého životného štýlu.

2.

Práce v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia sa zamerajú na rozvoj inovačných stratégií propagácie bezpečného sexu a riešenie zvyšujúcej sa miery rizikového správania medzi mladými ľuďmi.

3.

Činnosti súvisiace s HIV/AIDS budú pokračovať v súlade s celkovou stratégiou (38)  (39) a zamerajú sa na akcie verejného zdravia v oblasti rozvoja stratégií a hľadania najvhodnejších postupov týkajúcich sa:

prevencie HIV/AIDS v skupinách obyvateľstva s vysokým rizikom, najmä vo väzniciach,

zvyšovania povedomia o potrebe prevencie v skupinách obyvateľstva s nižším rizikom a u širokej verejnosti,

rozvoja uceleného balíka služieb s modelom noriem a nákladov.

4.

V oblasti duševného zdravia sa budú podporovať tieto činnosti:

príprava a vykonávanie najvhodnejších medziodvetvových postupov na propagáciu duševného zdravia a prevenciu duševných chorôb v najviac náchylných skupinách, akými sú obete prírodných a iných katastrôf, deti a dospievajúci a sociálne marginalizované osoby (14),

hľadanie a šírenie najvhodnejších postupov na zlepšenie ochrany ľudských práv, ľudskej dôstojnosti a všeobecného zdravotného stavu pacientov v zariadeniach zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti o duševne chorých, duševne postihnutých alebo zdravotne závislých (14),

budovanie siete odborných znalostí v rozsahu Spoločenstva o liečení post-traumatického stresu pre obete prírodných a iných katastrôf a budovanie kapacít, organizovanie a posilňovanie služieb duševného zdravia poskytovaných miestnymi a regionálnymi zdravotníckymi orgánmi v takýchto situáciách. Poskytnuté informácie by mali byť vo forme zhrnutia praktických skúseností.

2.3.3.   Akcie verejného zdravia na riešenie širšieho rozsahu zdravotných determinantov

1.

Práce na sociálnych determinantoch zdravia sa sústredia na rozvoj akcií týkajúcich sa tvorby politík, inovačných prístupov a hodnotení, a to takto:

určenie a hodnotenie účinnosti ucelených politických prístupov k riešeniu zdravotných nerovností vrátane sociálneho a hospodárskeho rozmeru na národnej a nižšej úrovni,

hľadanie, hodnotenie a šírenie najvhodnejších postupov na zahrnutie problematiky sociálnych determinantov do stratégií, a to vo vzťahu k takým determinantom ako je výživa a telesná aktivita, tabak, drogy a alkohol, spôsob bývania, rozvoj miest a zdravie pri zabezpečení prístupu k zdravotným a sociálnym službám a pri vývoji zdravého životného štýlu,

najvhodnejšie postupy zlepšovania dostupnosti, kvality a vhodnosti zdravotných a sociálnych služieb pre prisťahovalcov a menšinové skupiny obyvateľstva,

hospodárske analýzy na výpočet nákladov a prínosu vyplývajúcich z riešenia zdravotných nerovností.

2.

V súlade s akčným plánom pre životné prostredie a zdravie (40) sa práce na environmentálnych determinantoch zamerajú na rozvoj sietí a najvhodnejších postupov týkajúcich sa:

akcií a činností verejného zdravia na riešenie kvality vnútorného vzduchu v budovách s ohľadom na kombináciu vplyvov stavebných materiálov, chemických prostriedkov pre domácnosti, spalín a ETS,

akcie a činnosti verejného zdravia zamerané na hluk,

zahrnutie problematiky životného prostredia a zdravia do školenia a ďalšieho vzdelávania zdravotníckych odborníkov,

vyvinutie a šírenie najvhodnejších postupov týkajúcich sa komunikácie a poznávania rizika v oblasti životného prostredia a zdravia.

2.3.4.   Prevencia chorôb a prevencia zranení

1.

Na základe prebiehajúcich činností sa bude podporovať rozvoj usmernení a odporúčaní najvhodnejších postupov na riešenie hlavných chorôb súvisiacich s verejným zdravím, akými sú kardiovaskulárne choroby, rakovina, cukrovka a dýchacie choroby.

2.

Podpora sa poskytne pri výmene najlepších postupov týkajúcich sa bezpečnosti detí vo všetkých členských štátoch, krajinách EHP a kandidátskych krajinách a na propagáciu bezpečnosti detí prostredníctvom európskej konferencie. Osobitná pozornosť sa bude venovať zvládaniu telesného násilia a komunikácie rizika prostredníctvom organizovania praktických činností zameraných na prevenciu.

2.3.5.   Budovanie kapacít

1.

Prioritu bude mať podpora spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami týkajúca sa rozvoja obsahu spoločných európskych vzdelávacích kurzov v hlavných oblastiach verejného zdravia. Okrem toho bude mať prioritu aj vývoj učebných osnov vzdelávania osobitne prispôsobeného pre zdravotníckych pracovníkov a iných odborníkov poskytujúcich služby v oblastiach starostlivosti o ľudí s HIV/AIDS a ľudí, ktorí sú obzvlášť vystavení nebezpečenstvu HIV/AIDS (vrátane užívateľov drog intravenózne a prisťahovalcov).

2.

Prioritu bude mať krátkodobá podpora rozvoja kapacít vybraných európskych sietí verejného zdravia s vysokou dôležitosťou pre verejné zdravie a veľmi významnou európskou pridanou hodnotou na prekonanie osobitných geografických alebo rozvojových ťažkostí. Osobitná pozornosť sa bude venovať rozvoju kapacít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti HIV/AIDS na zabezpečenie účasti pacientov na antiretrovírusovej terapii.


(1)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 1786/2002/ES z 23. septembra 2002, o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003–2008) (Ú. v. ES L 271, 9.10.2002).

(2)  Pozri http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/project_en.htm

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1).

(4)  http://www.diabeteskonferenz.at/

(5)  http://europa.eu.int/comm/health/ph_international/int_organisations/who_en.htm

(6)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2367/2002/ES zo 16. decembra 2002 o štatistickom programe Spoločenstva na roky 2003 až 2007 (Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 1).

(7)  Približná suma, ktorá podlieha súhlasu rozpočtového orgánu.

(8)  Približná suma, ktorá je maximálnou hodnotou a závisí od skutočného príspevku zaplateného kandidátskymi krajinami.

(9)  Každá z týchto percentuálnych hodnôt sa môže líšiť až o 20 %.

(10)  Rozhodnutie Komisie č. C(2005) 29 zo 14. januára 2005, ktorým sa prijíma pracovný plán na rok 2005 na vykonávanie akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003–2008) vrátane ročného programu pre granty a všeobecných zásad a kritérií pre výber a financovanie akcií v rámci programu verejného zdravia.

(11)  Rozhodnutie Komisie 2004/858/EC z 15. decembra 2004 zakladajúce výkonnú agentúru s názvom „Výkonná agentúra pre program verejného zdravia“, ktorá je poverená riadením akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 369, 16.12.2004, s. 73).

(12)  Rozhodnutie Komisie 2004/210/ES z 3. marca 2004, ktorým sa zriaďujú vedecké výbory v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov, zdravia obyvateľstva a životného prostredia (Ú. v. EÚ L 66, 4.3.2004, s. 45).

(13)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 1513/2002/ES z 27. júna 2002 (Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1).

(14)  Pozri tiež program FP6 Vedecká podpora politiky, 5. výzva, SSP-5A oblasti 2.1 a 2.2 na internetovej adrese http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=500

(15)  Rozhodnutie Rady 2002/834/ES z 30. septembra 2002, ktorým sa prijíma osobitný program pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti nazvaný Integrácia posiľňovanie európskeho výskumného priestoru (2002–2006) (Ú. v. ES L 294, 29.10.2002, s. 1).

(16)  Internetová stránka služby CORDIS s odkazom na prioritu 1 programu FP6 je http://www.cordis.lu/lifescihealth/ssp.htm

(17)  Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o „Európskom akčnom pláne pre životné prostredie a zdravie 2004-2010“ [SEK(2004) 729] – KOM(2004) 416, zväzok I v konečnom znení.

(18)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1).

(19)  To je prípad duševných chorôb, ústnej hygieny, astmy a chronických obštrukčných dýchacích chorôb, muskuloskeletálnych chorôb (so zvláštnou pozornosťou venovanou osteoporóze a artritickým a reumatickým poruchám) a kardiovaskulárnych chorôb.

(20)  K nim patria úlohy týkajúce sa zoznamu zdrojov a definovania ukazovateľov podľa stratégie ECHI pre hematologické choroby (vrátane hemofílie), imunologické poruchy, alergie okrem astmy, urogenitálne choroby a poruchy obličiek, gastroenterologické choroby, endokrinologické choroby, ušné, nosné a krčné poruchy, oftalmologické poruchy a dermatologické choroby, ako aj choroby súvisiace s environmentálnymi faktormi.

(21)  K nim patria choroby, na ktoré sa ešte nevzťahuje program verejného zdravia, ako je Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, epilepsia, amyotrofická laterálna skleróza, hyperaktivita s poruchou pozornosti, mentálna retardácia a porucha motorických, zmyslových, rečových a emocionálnych funkcií. Budú tiež zahŕňať infarkt, bolesť hlavy a chronickú bolesť (napríklad syndróm chronickej únavy a fibromyalgia).

(22)  KOM(2005) 484 zo 14. októbra 2005 – Zelená kniha: Zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva: K stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu. Na internetovej adrese:http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_en.pdf

(23)  Elektronický systém poukazov na vyšetrenie pacientov medzi zdravotníckymi odborníkmi, vrátane cezhraničných všetrení ().

(24)  Pozri výskumné práce v oblasti mobility pacientov a stratégií zvyšovania kvality na internetových adresách http://www.iese.edu/en/events/Projects/Health/Home/Home.asp a http://www.marquis.be/Main/wp1114091605/wp1119867442

Pozri tiež program FP6 Vedecká podpora politík, 5. výzva, SSP-5A oblasti 2.1 a 2.2 na internetovej adrese http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=500

(25)  Pozri technologickú platformu pre inovačné lieky na internetovej adrese http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.cfm?p=1_innomed

(26)  So zreteľom na akcie vykonané v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia a činnosti Výboru pre liečivá na ojedinelé ochorenia Európskej agentúry pre liečivá.

(27)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES z 24. septembra 1998, ktorým sa v Spoločenstve zriaďuje sieť na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných chorôb (Ú. v. ES L 268, 3.10.1998, s. 1).

Rozhodnutie Komisie č. 2000/57/ES z 22. decembra 1999 o systéme včasného varovania a včasnej reakcie na prevenciu a kontrolu prenosných chorôb podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 4016) (Ú. v. ES L 21, 26.1.2000, s. 32).

Rozhodnutie Komisie č. 2000/96/ES z 22.decembra 1999 o prenosných chorobách, ktoré majú byť postupne zahrnuté do siete Spoločenstva na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 4015) (Ú. v. ES L 28, 3.2.2000, s. 50).

Rozhodnutie Komisie č. 2002/253/ES z 19. marca 2002, ktorým sa stanovujú definície ochorení pre oznamovanie prenosných chorôb do siete Spoločenstva na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (oznámené pod číslom dokumentu C(2002) 1043) (Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 44).

(28)  Pozri http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/Bioterrorisme/bioterrorism01_en.pdf

(29)  Pozri tiež program FP6 Vedecká podpora politík, 5. výzva, SSP-5B CHRÍPKA na internetovej adrese http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=500

(30)  Pozri http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-en.pdf

(31)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/98/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú normy kvality a bezpečnosti pre odber, skúšanie, spracovanie, uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi a zložiek krvi a ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 2001/83/ES (Ú. v. ES L 33, 8.2.2003, s. 30).

(32)  Smernica Komisie č. 2004/33/ES z 22. marca 2004, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/98/ES týkajúca sa určitých technických požiadaviek na krv a zložky krvi (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 25).

(33)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/23/ES z 31. marca 2004, ktorou sa ustanovujú normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 48).

(34)  Rozhodnutie Rady 2004/513/ES z 2. júna 2004 o uzavretí Rámcového dohovoru WTO o kontrole tabaku (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 8).

(35)  Protidrogová stratégia EÚ [2005–2012]. Pozri na internetovej adresehttp://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/keydo_drug_en.htm

(36)  Protidrogový akčný plán EÚ [2005–2008]. Pozri na internetovej adresehttp://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/keydo_drug_en.htm

(37)  Odporúčanie Rady z 18. júna 2003 o prevencii a znižovaní zdravotnej ujmy súvisiacej s drogovou závislosťou (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 31).

(38)  Koordinovaný prístup k boju proti chorobe AIDS v rámci Európskej únie a v susedných krajinách. Na internetovej adrese http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/com/aids/docs/ev_20040916_rd01_en.pdf

(39)  Oznámenie Komisie o boji proti HIV/AIDS v rámci Európskej únie a v susedných krajinách (prijíma sa).

(40)  Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o európskom akčnom pláne pre životné prostredie a zdravie 2004–2010 KOM(2004) 416 z 9. júna 2004.

Príloha k pracovnému plánu na rok 2006

Oprávnenosť výdavkov spojených s cestovným a s diétami

Uvedené podmienky sa uplatňujú na náhrady výdavkov spojených s cestovným a s diétami:

zamestnancov príjemcu (hlavný a vedľajší príjemca) grantov a odborníkov pozvaných príjemcom, aby sa zapojili do pracovných skupín,

tieto náklady, ak sa vyslovene uvádzajú v zmluvách o poskytovaní služieb.

(1)   Paušálna náhrada diét sa týka všetkých diét počas služobných ciest, vrátane hotelov, reštaurácií, a miestnej dopravy (taxi služby a/alebo verejná doprava). Uplatňujú sa za každý deň služobnej cesty pri minimálnej vzdialenosti 100 km od miesta bežného výkonu práce. Diéty sa líšia podľa krajiny, v ktorej sa služobná cesta uskutoční. Denné sadzby zodpovedajú súčtu dennej dávky a maximálnej ceny hotelov predpokladanej podľa rozhodnutia Komisie K(2004) 1313 (1) v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2)   Služobné cesty v iných krajinách ako je 25 členských štátov EÚ, pristupujúcich a žiadajúcich krajinách a krajinách EZVO alebo EHP sa predložia na predchádzajúci súhlas útvarom Komisie. Udelenie tohto súhlasu súvisí s cieľmi služobnej cesty, nákladmi, ktoré sa s ňou spájajú a s jej motiváciou.

(3)   Cestovné výdavky sú oprávnené za týchto podmienok:

doprava priamym a najhospodárnejším spôsobom,

vzdialenosť najmenej 100 km medzi miestom konania služobnej cesty a miestom bežného výkonu práce,

železničná doprava: prvá trieda,

letecká doprava: turistická trieda, pokiaľ nie je možné použiť lacnejšie cestovné (napríklad Apex). Letecká doprava je prípustná iba v prípade spiatočnej cesty dlhšej ako 800 km,

automobilová doprava: náhrada vo výške cestovného prvej triedy železničnej dopravy.


(1)  Rozhodnutie Komisie č. K(2004) 1313 zo 7. apríla 2004 o všeobecných vykonávacích ustanoveniach, ktorými sa prijíma príručka pre služobné cesty úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej komisie.


14.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 42/46


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. februára 2006

o určitých prechodných ochranných opatreniach týkajúcich sa podozrivých prípadov vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Taliansku

[oznámené pod čislom K(2006) 491]

(Len text v Talianskom jazyku je autentický)

(2006/90/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (3), a najmä na jeho článok 18,

keďže:

(1)

Vtáčia chrípka je infekčné vírusové ochorenie hydiny a vtákov, ktoré spôsobuje úmrtnosť a poruchy, ktoré môžu rýchlo prerásť do epizootických rozmerov, ktoré môžu predstavovať vážnu hrozbu pre zdravie zvierat a verejnosti a prudko znížiť ziskovosť chovu hydiny. Existuje riziko, že pôvodca ochorenia by sa mohol rozšíriť z voľne žijúcich vtákov na domáce vtáky, najmä na hydinu a z jedného členského štátu na iné členské štáty a tretie krajiny prostredníctvom medzinárodného obchodu so živými vtákmi a výrobkami z nich.

(2)

Taliansko informovalo Komisiu o izolácii vírusu vtáčej chrípky H5, ktorý bol zaznamenaný na klinickom prípade voľne žijúcich vtákov. Do stanovenia typu neuraminidázy (N) a indexu patogénnosti je na základe klinického obrazu a epidemiologických okolností podozrenie na vysoko patogénnu vtáčiu chrípku spôsobenú chrípkovým vírusom A podtypu H5N1.

(3)

Taliansko bez zbytočného odkladu implementovalo určité opatrenia uvedené v rámci smernice Rady 92/40/EHS z 19. mája 1992, ktorou sa zavádzajú opatrenia Spoločenstva na kontrolu moru hydiny (4).

(4)

Vzhľadom na nebezpečenstvo vypuknutia ochorenia by sa mali prijať ochranné opatrenia za účelom zamerať sa na príslušné riziká v rôznych oblastiach.

(5)

V záujme konzistentnosti je na účely tohto rozhodnutia vhodné uplatňovať určité vymedzenia pojmov ustanovené v smernici Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (5), v smernici Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (6), v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (7), v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (8).

(6)

Mali by sa zriadiť zóny ochrany a dozoru v okolí miesta, v ktorom bolo zistené ochorenie u voľne žijúcich vtákov. Tieto zóny by mali byť obmedzené na čo najmenšie oblasti, aby sa zabránilo šíreniu vírusu do kŕdľov hydiny určených na obchodné a neobchodné účely.

(7)

Je vhodné kontrolovať a obmedziť premiestňovanie najmä živých vtákov a násadových vajec a za určitých podmienok umožniť kontrolované odosielanie zo zón takých vtákov a produktov vtáčieho pôvodu.

(8)

Opatrenia ustanovené v rozhodnutí Komisie 2005/734/ES z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vysoko patogénnej vtáčej chrípky spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí a ktorým sa zavádza systém včasného zisťovania v obzvlášť rizikových oblastiach (9), by sa mali implementovať v zónach ochrany a dozoru, nezávisle od stavu rizika v oblasti, v ktorej je podozrenie na vysoko patogénnu vtáčiu chrípku alebo je toto ochorenie u voľne žijúcich vtákov potvrdené.

(9)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (10), sa povoľuje uvádzať na trh celý rad živočíšnych vedľajších výrobkov, ako napríklad želatínu na technické účely, materiály na farmaceutické účely a iné, pochádzajúce z oblastí Spoločenstva, na ktoré sa vzťahujú veterinárne obmedzenia, pretože tieto výrobky sa pokladajú za bezpečné z hľadiska špecifických výrobných, spracovateľských a užívateľských podmienok, ktorými sa účinne inaktivujú možné patogény alebo sa predchádza kontaktu s náchylnými zvieratami. Z toho dôvodu je vhodné povoliť prepravu nespracovaného steliva alebo hnoja zo zón ochrany za účelom spracovania v súlade s uvedeným nariadením a vedľajších živočíšnych produktov, ktoré spĺňajú v ňom stanovené podmienky.

(10)

V smernici Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS a na ich dovoz do Spoločenstva, (11) sa ustanovujú schválené orgány, inštitúcie a strediská a vzor osvedčenia, ktoré má sprevádzať zvieratá alebo ich gaméty medzi takto schválenými zariadeniami v rozličných členských štátoch. Malo by sa uvažovať o výnimke z prepravných obmedzení pre vtáky, ktoré z orgánov, inštitúcií a stredísk schválených v súlade s uvedenou smernicou pochádzajú a do nich prichádzajú.

(11)

Preprava násadových vajec zo zón ochrany by sa mala povoliť za určitých podmienok. Odosielanie násadových vajec do iných krajín sa môže povoliť najmä na základe dodržiavania podmienok uvedených v smernici 2005/94/ES. V takých prípadoch by veterinárne osvedčenia stanovené v súlade so smernicou 90/539/EHS mali zahŕňať odkaz na toto rozhodnutie.

(12)

Odosielanie mäsa, mletého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov zo zón ochrany by sa malo povoliť na základe určitých podmienok, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie určitých požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a nariadenia (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (12).

(13)

V smernici Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcej pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (13), sa ustanovuje zoznam postupov ošetrenia, pomocou ktorých sa zaručí bezpečnosť mäsa pochádzajúceho z obmedzených oblastí a možnosť zaviesť zvláštnu zdravotnú značku a zdravotnú značku požadovanú pre mäso, pre ktoré nebolo udelené povolenie na uvedenie na trh z veterinárnych dôvodov. Zo zón ochrany je vhodné povoliť odosielanie mäsa, ktoré má zdravotnú značku stanovenú v uvedenej smernici, a mäsových výrobkov, ktoré podliehajú ošetreniu uvedenému v smernici.

(14)

Do zasadnutia Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat by mala Komisia v spolupráci s príslušnými členskými štátmi prijať prechodné ochranné opatrenia týkajúce sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov.

(15)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí by sa mali preskúmať počas nasledujúceho zasadnutia Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto rozhodnutí sa ustanovujú určité prechodné ochranné opatrenia týkajúce sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Taliansku spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5 a je podozrenie, že ide o typ neuraminidázy N1, s cieľom zabrániť šíreniu vtáčej chrípky z voľne žijúcich vtákov na hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí ako aj kontaminácii výrobkov z nich.

2.   Ak nie je ustanovené inak, uplatňujú sa pojmy vymedzené v smernici 2005/94/ES. Ďalej sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„násadové vajcia“ znamená vajcia definované v článku 2 ods. 2 smernice 90/539/EHS;

b)

„voľne žijúca pernatá zver“ znamená zver definovaná v bode 1.5 druhej zarážke a v bode 1.7 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

c)

„iné vtáky chované v zajatí“ znamená vtáky definované v bode 6 článku 2 smernice 2005/94/ES, vrátane:

i)

spoločenských zvierat druhov vtákov uvedených v článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 998/2003 a

ii)

vtákov pre zoo, cirkusy, zábavné parky a experimentálne laboratóriá.

Článok 2

Zriadenie zón ochrany a dozoru

1.   Taliansko zriaďuje v okolí oblasti, v ktorej je potvrdený výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5 u voľne žijúcich vtákov a je podozrenie alebo je potvrdené, že ide o typ neuraminidázy N1:

a)

zónu ochrany s minimálnym polomerom tri kilometre a

b)

zónu dozoru s minimálnym polomerom 10 kilometrov vrátane zóny ochrany.

2.   Pri zriaďovaní zón ochrany a dozoru uvedených v odseku 1 sa zohľadňujú geografické, administratívne, ekologické a epizootické faktory týkajúce sa vtáčej chrípky ako aj monitorovacie zariadenia.

3.   Ak zóny ochrany alebo dozoru pokrývajú územia iných členských štátov, Taliansko spolupracuje s orgánmi týchto členských štátov s cieľom zriadiť uvedené zóny.

4.   Taliansko oznamuje Komisii a iným členským štátom podrobnosti týkajúce sa akýchkoľvek zón ochrany a dozoru zriadených podľa tohto článku.

Článok 3

Opatrenia v zóne ochrany

1.   Taliansko zabezpečuje, aby sa v zóne ochrany uplatňovali aspoň tieto opatrenia:

a)

identifikácia všetkých poľnohospodárskych zariadení v tejto zóne;

b)

pravidelné a dokumentované návštevy všetkých komerčných poľnohospodárskych zariadení, klinická inšpekcia hydiny vrátane, v prípade potreby, odobratia vzoriek na laboratórne testy;

c)

implementácia príslušných biobezpečnostných opatrení na farme vrátane dezinfekcie pri vstupoch a výstupoch z poľnohospodárskeho zariadenia, chov hydiny alebo držanie hydiny na miestach, kde je možné zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu s inou hydinou a vtákmi chovanými v zajatí;

d)

implementácia biobezpečnostných opatrení ustanovených v rozhodnutí 2005/734/ES;

e)

kontrola premiestňovania výrobkov z hydiny v súlade s článkom 9;

f)

aktívne monitorovanie ochorenia u populácie voľne žijúcich vtákov, najmä vodného vtáctva, v prípade potreby spoluprácou s poľovníkmi a pozorovateľmi vtáctva, ktorí boli osobitne poučení o opatreniach na ochranu samých seba pred infikovaním sa vírusom a na zabránenie rozšíreniu vírusu na náchylné zvieratá;

g)

kampane na zvýšenie informovanosti o ochorení medzi majiteľmi, poľovníkmi a pozorovateľmi vtáctva.

2.   Taliansko v zóne ochrany zabezpečuje zákaz:

a)

odoberania hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí z poľnohospodárskych zariadení, na ktorých sú chované;

b)

sústreďovanie hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách a iných podujatiach;

c)

prepravy hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí v rámci tejto zóny, okrem tranzitu po hlavných cestách alebo železnici a prepravy do bitúnkov na priame zabitie;

d)

odosielania násadových vajec z tejto zóny;

e)

odosielania čerstvého mäsa, mletého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov z hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí a voľne žijúcej pernatej zveri z tejto zóny;

f)

prepravy alebo rozširovania nespracovaného použitého steliva mimo zóny alebo hnojiva z poľnohospodárskych zariadení v rámci zóny, okrem prepravy na spracovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002;

g)

poľovačiek na voľne žijúce vtáky.

Článok 4

Opatrenia v zóne dozoru

1.   Taliansko zabezpečuje, aby sa v zóne dozoru uplatňovali aspoň tieto opatrenia:

a)

identifikácia všetkých poľnohospodárskych zariadení v tejto zóne;

b)

zavedenie príslušných biobezpečnostných opatrení na farme, vrátane použitia príslušných dezinfekčných prostriedkov pri vstupoch a výstupoch z poľnohospodárskeho zariadenia;

c)

implementácia biobezpečnostných opatrení ustanovených v rozhodnutí 2005/734/ES;

d)

kontrola premiestňovania hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí a násadových vajec v rámci zóny.

2.   Taliansko v zóne dozoru zabezpečuje zákaz:

a)

premiestňovania hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí mimo zóny počas prvých 15 dní po zriadení zóny;

b)

sústreďovania hydiny a iných vtákov na veľtrhoch, trhoch, výstavách a iných podujatiach;

c)

lovu na voľne žijúce vtáky.

Článok 5

Trvanie opatrení

Ak sa potvrdí, že typ neuraminidázy je odlišný od N1, opatrenia ustanovené v článkoch 3 a 4 sa zrušujú.

Ak sa potvrdí výskyt chrípkového vírusu A podtypu H5N1 u voľne žijúcich vtákov, opatrenia ustanovené v článkoch 3 a 4 sa uplatňujú dovtedy, pokiaľ je to nevyhnutné, so zreteľom na geografické, administratívne, ekologické a epizootiologické faktory týkajúce sa vtáčej chrípky a aspoň 21 dní v prípade zóny ochrany a 30 dní v prípade zóny dozoru po dni, keď bol vírus vtáčej chrípky H5 zaznamenaný na klinickom prípade voľne žijúcich vtákov izolovaný.

Článok 6

Výnimky pre živé vtáky a jednodňové kurčatá

1.   Odchylne od ustanovení článku 3 ods. 2 písm. a) môže Taliansko povoliť prepravu mladých nosníc a kŕmnych moriek do poľnohospodárskych zariadení, ktoré sú pod úradnou kontrolou, nachádzajúcich sa buď v zóne ochrany alebo dozoru.

2.   Odchylne od ustanovení článku 3 ods. 2 písm. a) a článku 4 ods. 2 písm. a), môže Taliansko povoliť prepravu:

a)

hydiny určenej na priame zabitie, vrátane mladých nosníc, do bitúnku, ktoré sa nachádzajú v zóne ochrany alebo zóne dozoru alebo, ak to nie je možné, do bitúnkov určených príslušným orgánom mimo týchto zón;

b)

jednodňových kurčiat zo zóny ochrany do poľnohospodárskych zariadení pod úradnou kontrolou na území Talianska, v ktorých sa nenachádza žiadna iná hydina alebo vtáky chované v zajatí okrem spoločenských zvierat uvedených v článku 1 ods. 2 písm. c) bod i), oddelených od hydiny;

c)

jednodňových kurčiat zo zóny dozoru do poľnohospodárskych zariadení pod úradnou kontrolou na území Talianska;

d)

mladých nosníc a kŕmnych moriek zo zóny dozoru do poľnohospodárskych zariadení, ktoré sú pod úradnou kontrolou na území Talianska;

e)

spoločenských zvierat uvedených v článku 1 ods. 2 písm. c) bod i) do zariadení na území Talianska, kde sa nedrží hydina, ak zásielka obsahuje päť vtákov v klietke alebo menej, bez ohľadu na vnútroštátne predpisy uvedené v článku 1, treťom odseku smernice 92/65/EHS;

f)

vtákov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. c) bod ii) pochádzajúcich z orgánov, inštitúcií a stredísk a prichádzajúcich do orgánov, inštitúcií a stredísk schválených v súlade s článkom 13 smernice 92/65/EHS.

Článok 7

Výnimky pre násadové vajcia

1.   Odchylne od ustanovení článku 3 ods. 2 písm. d), môže Taliansko povoliť:

a)

prepravu násadových vajec zo zóny ochrany do stanovenej liahne v rámci územia Talianska;

b)

odosielanie násadových vajec zo zóny ochrany do liahní nachádzajúcich sa mimo územia Talianska za predpokladu, že:

i)

násadové vajcia boli pozbierané z kŕdľov:

pri ktorých nie je podozrenie na nákazu vtáčou chrípkou a

ktoré boli s negatívnym výsledkom testované v sérologickom prieskume vtáčej chrípky, ktorý je schopný zistiť 5 % rozšírenie ochorenia s aspoň 95 % úrovňou spoľahlivosti a

ii)

podmienky ustanovené v článku 26 ods. 1 písm. b), c) a d) smernice 2005/94/ES sú splnené.

2.   Veterinárne osvedčenia, v súlade so vzorom 1 ustanoveným v prílohe IV k smernici Rady 90/539/EHS sprevádzajúce zásielky násadových vajec uvedené v odseku 1 písm. b) odosielané do iných členských štátov obsahujú slová:

„Veterinárne podmienky zvierat v tejto zásielke sú v súlade s rozhodnutím Komisie 2006/90/ES“

Článok 8

Výnimky pre mäso, mleté mäso, mäsové prípravky a mäsové výrobky

1.   Odchylne od ustanovení článku 3 ods. 2 písm. e), môže Taliansko zo zóny ochrany povoliť odosielanie:

a)

čerstvého mäsa z hydiny vrátane mäsa z vtákov z radu bežce, s pôvodom v uvedenej zóne alebo mimo nej a vyrobeného v súlade s prílohou II a oddielmi II a III prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a kontrolovaného v súlade s oddielmi I, II, III a kapitolami V a VII oddielu IV prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004;

b)

mletého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov obsahujúcich mäso uvedené v písmene a) a vyrobené v súlade s oddielmi V a VI prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

c)

čerstvého mäsa z voľne žijúcej pernatej zveri, s pôvodom v uvedenej zóne, ak je takéto mäso označené zdravotnou značkou stanovenou v prílohe II k smernici 2002/99/ES a je určené na prepravu do zariadenia na ošetrenie, ako sa vyžaduje v prípade vtáčej chrípky v súlade s prílohou III k uvedenej smernici;

d)

mäsových výrobkov vyrobených z mäsa voľne žijúcej pernatej zveri, ktoré boli podrobné ošetreniu požadovanému v prípade vtáčej chrípky v súlade s prílohou III k smernici 2002/99/ES;

e)

čerstvého mäsa z voľne žijúcej pernatej zveri, s pôvodom mimo zóny ochrany a vyrobeného v zariadeniach v rámci zóny ochrany v súlade s oddielom IV prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a kontrolovaného v súlade s kapitolou VIII oddielu IV prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004;

f)

mletého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov obsahujúcich mäso uvedené v písmene e) a vyrobené v zariadeniach nachádzajúcich sa v zóne ochrany v súlade s oddielmi V a VI prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

2.   Taliansko zabezpečuje, aby bolo mäso uvedené v odseku 1 písm. e) a f) sprevádzané obchodným dokladom uvádzajúcim:

„Veterinárne podmienky zvierat v tejto zásielke sú v súlade s rozhodnutím Komisie 2006/90/ES“

Článok 9

Podmienky pre vedľajšie živočíšne výrobky

1.   V súlade s článkom 3 ods. 1 písm. e), môže Taliansko povoliť odosielanie:

a)

vedľajších živočíšnych výrobkov spĺňajúcich podmienky ustanovené v kapitole II časti A, kapitole III časti B, kapitole IV časti A, kapitole VI častiach A a B, kapitole VII časti A, kapitole VIII časti A, kapitole IX časti A a kapitole X časti A prílohy VII a kapitole II časti B a kapitole III oddiele II časti A prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002;

b)

nespracovaného peria alebo častí peria v súlade s kapitolou VIII (A) ods. 1 písm. a) prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002, vyrobeného z hydiny prichádzajúcej z územia mimo zóny ochrany;

c)

spracovaného peria z hydiny a častí peria z hydiny, ktoré boli ošetrené prúdom pary alebo iným spôsobom zaručujúcim zneškodnenie všetkých patogénov;

d)

výrobkov vyrobených z hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí, na ktoré sa v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva nevzťahujú žiadne veterinárne podmienky alebo na ktoré sa nevzťahujú žiadne zákazy alebo obmedzenia z veterinárnych dôvodov, vrátane výrobkov uvedených v kapitole VII (A) ods.1 písm. a) prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

2.   Taliansko zabezpečuje, aby boli výrobky uvedené v odseku 1 písm. b) a c) sprevádzané obchodným dokladom v súlade s kapitolou X prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1774/2002, v ktorom sa v bode 6.1 uvádza, že tieto výrobky boli ošetrené prúdom pary alebo iným spôsobom zabezpečujúcim zneškodnenie všetkých patogénov.

Obchodný doklad sa však nevyžaduje v prípade spracovaného dekoratívneho peria, spracovaného peria prevážaného cestovateľmi na ich súkromné použitie alebo zásielok spracovaného peria zaslaných súkromným osobám na iné ako priemyselné účely.

Článok 10

Podmienky na premiestňovanie

1.   V prípadoch, v ktorých je premiestňovanie zvierat alebo výrobkov z týchto zvierat, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, povolené v zmysle článkov 6 až 9, sa prijímajú všetky potrebné biobezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu vtáčej chrípky.

2.   V prípadoch, v ktorých sú odosielanie, premiestňovanie alebo preprava výrobkov uvedených v odseku 1 povolené v zmysle článkov 7, 8 a 9, musia byť získané, manipulované, spracované, uskladnené a prepravované oddelene od iných výrobkov spĺňajúcich všetky veterinárne požiadavky pre obchod, uvádzanie na trh alebo vývoz do tretích krajín.

Článok 11

Dosiahnutie súladu

Taliansko prijme okamžite všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a uverejní tieto opatrenia. Okamžite o tom informuje Komisiu.

Článok 12

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Bruseli 13. februára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 18/2006 (Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2006, s. 3).

(4)  Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003.

(5)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(7)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83; nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).

(8)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 18/2006 (Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2006, s. 3).

(9)  Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 105. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/855/ES (Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2005, s. 21).

(10)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 416/2005 (Ú. v. EÚ L 66, 12.3.2005, s. 10).

(11)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/68/ES (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 321).

(12)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22; nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).

(13)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.


14.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 42/52


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. februára 2006,

o určitých prechodných ochranných opatreniach týkajúcich sa podozrivých prípadov vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Slovinsku

[oznámené pod číslom K(2006) 492]

(Len text v slovinskom jazyku je autentický)

(2006/91/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (3), a najmä na jeho článok 18,

keďže:

(1)

Vtáčia chrípka je infekčné vírusové ochorenie hydiny a vtákov, ktoré spôsobuje úmrtnosť a poruchy, ktoré môžu rýchlo prerásť do epizootických rozmerov, ktoré môžu predstavovať vážnu hrozbu pre zdravie zvierat a verejnosti a prudko znížiť ziskovosť chovu hydiny. Existuje riziko, že pôvodca ochorenia by sa mohol rozšíriť z voľne žijúcich vtákov na domáce vtáky, najmä na hydinu a z jedného členského štátu na iné členské štáty a tretie krajiny prostredníctvom medzinárodného obchodu so živými vtákmi a výrobkami z nich.

(2)

Slovinsko informovalo Komisiu o izolácii vírusu vtáčej chrípky H5, ktorý bol zaznamenaný na klinickom prípade voľne žijúcich vtákov. Do stanovenia typu neuraminidázy (N) a indexu patogénnosti je na základe klinického obrazu a epidemiologických okolností podozrenie na vysoko patogénnu vtáčiu chrípku spôsobenú chrípkovým vírusom A podtypu H5N1.

(3)

Slovinsko bez zbytočného odkladu implementovalo určité opatrenia uvedené v rámci smernice Rady 92/40/EHS z 19. mája 1992, ktorou sa zavádzajú opatrenia Spoločenstva na kontrolu moru hydiny (4).

(4)

Vzhľadom na nebezpečenstvo vypuknutia ochorenia by sa mali prijať ochranné opatrenia za účelom zamerať sa na príslušné riziká v rôznych oblastiach.

(5)

V záujme konzistentnosti je na účely tohto rozhodnutia vhodné uplatňovať určité vymedzenia pojmov ustanovené v smernici Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (5), v smernici Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (6), v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (7), v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (8).

(6)

Mali by sa zriadiť zóny ochrany a dozoru v okolí miesta, v ktorom bolo zistené ochorenie u voľne žijúcich vtákov. Tieto zóny by mali byť obmedzené na čo najmenšie oblasti, aby sa zabránilo šíreniu vírusu do kŕdľov hydiny určených na obchodné a neobchodné účely.

(7)

Je vhodné kontrolovať a obmedziť premiestňovanie najmä živých vtákov a násadových vajec a za určitých podmienok umožniť kontrolované odosielanie zo zón takých vtákov a produktov vtáčieho pôvodu.

(8)

Opatrenia ustanovené v rozhodnutí Komisie 2005/734/ES z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vysoko patogénnej vtáčej chrípky spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí a ktorým sa zavádza systém včasného zisťovania v obzvlášť rizikových oblastiach (9), by sa mali implementovať v zónach ochrany a dozoru, nezávisle od stavu rizika v oblasti, v ktorej je podozrenie na vysoko patogénnu vtáčiu chrípku alebo je toto ochorenie u voľne žijúcich vtákov potvrdené.

(9)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (10), sa povoľuje uvádzať na trh celý rad živočíšnych vedľajších výrobkov, ako napríklad želatínu na technické účely, materiály na farmaceutické účely a iné, pochádzajúce z oblastí Spoločenstva, na ktoré sa vzťahujú veterinárne obmedzenia, pretože tieto výrobky sa pokladajú za bezpečné z hľadiska špecifických výrobných, spracovateľských a užívateľských podmienok, ktorými sa účinne inaktivujú možné patogény alebo sa predchádza kontaktu s náchylnými zvieratami. Z toho dôvodu je vhodné povoliť prepravu nespracovaného steliva alebo hnoja zo zón ochrany za účelom spracovania v súlade s uvedeným nariadením a vedľajších živočíšnych produktov, ktoré spĺňajú v ňom stanovené podmienky.

(10)

V smernici Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS a na ich dovoz do Spoločenstva (11), sa ustanovujú schválené orgány, inštitúcie a strediská a vzor osvedčenia, ktoré má sprevádzať zvieratá alebo ich gaméty medzi takto schválenými zariadeniami v rozličných členských štátoch. Malo by sa uvažovať o výnimke z prepravných obmedzení pre vtáky, ktoré z orgánov, inštitúcií a stredísk schválených v súlade s uvedenou smernicou pochádzajú a do nich prichádzajú.

(11)

Preprava násadových vajec zo zón ochrany by sa mala povoliť za určitých podmienok. Odosielanie násadových vajec do iných krajín sa môže povoliť najmä na základe dodržiavania podmienok uvedených v smernici 2005/94/ES. V takých prípadoch by veterinárne osvedčenia stanovené v súlade so smernicou 90/539/EHS mali zahŕňať odkaz na toto rozhodnutie.

(12)

Odosielanie mäsa, mletého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov zo zón ochrany by sa malo povoliť na základe určitých podmienok, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie určitých požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a nariadenia (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (12).

(13)

V smernici Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcej pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (13), sa ustanovuje zoznam postupov ošetrenia, pomocou ktorých sa zaručí bezpečnosť mäsa pochádzajúceho z obmedzených oblastí a možnosť zaviesť zvláštnu zdravotnú značku a zdravotnú značku požadovanú pre mäso, pre ktoré nebolo udelené povolenie na uvedenie na trh z veterinárnych dôvodov. Zo zón ochrany je vhodné povoliť odosielanie mäsa, ktoré má zdravotnú značku stanovenú v uvedenej smernici, a mäsových výrobkov, ktoré podliehajú ošetreniu uvedenému v smernici.

(14)

Do zasadnutia Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat by mala Komisia v spolupráci s príslušnými členskými štátmi prijať prechodné ochranné opatrenia týkajúce sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov.

(15)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí by sa mali preskúmať počas nasledujúceho zasadnutia Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto rozhodnutí sa ustanovujú určité prechodné ochranné opatrenia týkajúce sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Slovinsku spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5 a je podozrenie, že ide o typ neuraminidázy N1, s cieľom zabrániť šíreniu vtáčej chrípky z voľne žijúcich vtákov na hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí ako aj kontaminácii výrobkov z nich.

2.   Ak nie je ustanovené inak, uplatňujú sa pojmy vymedzené v smernici 2005/94/ES. Ďalej sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„násadové vajcia“ znamená vajcia definované v článku 2 ods. 2 smernice 90/539/EHS;

b)

„voľne žijúca pernatá zver“ znamená zver definovaná v bode 1.5 druhej zarážke a v bode 1.7 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

c)

„iné vtáky chované v zajatí“ znamená vtáky definované v bode 6 článku 2 smernice 2005/94/ES, vrátane:

i)

spoločenských zvierat druhov vtákov uvedených v článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 998/2003 a

ii)

vtákov pre zoo, cirkusy, zábavné parky a experimentálne laboratóriá.

Článok 2

Zriadenie zón ochrany a dozoru

1.   Slovinsko zriaďuje v okolí oblasti, v ktorej je potvrdený výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5 u voľne žijúcich vtákov a je podozrenie alebo je potvrdené, že ide o typ neuraminidázy N1:

a)

zónu ochrany s minimálnym polomerom tri kilometre a

b)

zónu dozoru s minimálnym polomerom 10 kilometrov vrátane zóny ochrany.

2.   Pri zriaďovaní zón ochrany a dozoru uvedených v odseku 1 sa zohľadňujú geografické, administratívne, ekologické a epizootické faktory týkajúce sa vtáčej chrípky ako aj monitorovacie zariadenia.

3.   Ak zóny ochrany alebo dozoru pokrývajú územia iných členských štátov, Slovinsko spolupracuje s orgánmi týchto členských štátov s cieľom zriadiť uvedené zóny.

4.   Slovinsko oznamuje Komisii a iným členským štátom podrobnosti týkajúce sa akýchkoľvek zón ochrany a dozoru zriadených podľa tohto článku.

Článok 3

Opatrenia v zóne ochrany

1.   Slovinsko zabezpečuje, aby sa v zóne ochrany uplatňovali aspoň tieto opatrenia:

a)

identifikácia všetkých poľnohospodárskych zariadení v tejto zóne;

b)

pravidelné a dokumentované návštevy všetkých komerčných poľnohospodárskych zariadení, klinická inšpekcia hydiny vrátane, v prípade potreby, odobratia vzoriek na laboratórne testy;

c)

implementácia príslušných biobezpečnostných opatrení na farme vrátane dezinfekcie pri vstupoch a výstupoch z poľnohospodárskeho zariadenia, chov hydiny alebo držanie hydiny na miestach, kde je možné zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu s inou hydinou a vtákmi chovanými v zajatí;

d)

implementácia biobezpečnostných opatrení ustanovených v rozhodnutí 2005/734/ES;

e)

kontrola premiestňovania výrobkov z hydiny v súlade s článkom 9;

f)

aktívne monitorovanie ochorenia u populácie voľne žijúcich vtákov, najmä vodného vtáctva, v prípade potreby spoluprácou s poľovníkmi a pozorovateľmi vtáctva, ktorí boli osobitne poučení o opatreniach na ochranu samých seba pred infikovaním sa vírusom a na zabránenie rozšíreniu vírusu na náchylné zvieratá;

g)

kampane na zvýšenie informovanosti o ochorení medzi majiteľmi, poľovníkmi a pozorovateľmi vtáctva.

2.   Slovinsko v zóne ochrany zabezpečuje zákaz:

a)

odoberania hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí z poľnohospodárskych zariadení, na ktorých sú chované;

b)

sústreďovanie hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách a iných podujatiach;

c)

prepravy hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí v rámci tejto zóny, okrem tranzitu po hlavných cestách alebo železnici a prepravy do bitúnkov na priame zabitie;

d)

odosielania násadových vajec z tejto zóny;

e)

odosielania čerstvého mäsa, mletého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov z hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí a voľne žijúcej pernatej zveri z tejto zóny;

f)

prepravy alebo rozširovania nespracovaného použitého steliva mimo zóny alebo hnojiva z poľnohospodárskych zariadení v rámci zóny, okrem prepravy na spracovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002;

g)

poľovačiek na voľne žijúce vtáky.

Článok 4

Opatrenia v zóne dozoru

1.   Slovinsko zabezpečuje, aby sa v zóne dozoru uplatňovali aspoň tieto opatrenia:

a)

identifikácia všetkých poľnohospodárskych zariadení v tejto zóne;

b)

zavedenie príslušných biobezpečnostných opatrení na farme, vrátane použitia príslušných dezinfekčných prostriedkov pri vstupoch a výstupoch z poľnohospodárskeho zariadenia;

c)

implementácia biobezpečnostných opatrení ustanovených v rozhodnutí 2005/734/ES;

d)

kontrola premiestňovania hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí a násadových vajec v rámci zóny.

2.   Slovinsko v zóne dozoru zabezpečuje zákaz:

a)

premiestňovania hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí mimo zóny počas prvých 15 dní po zriadení zóny;

b)

sústreďovania hydiny a iných vtákov na veľtrhoch, trhoch, výstavách a iných podujatiach;

c)

lovu na voľne žijúce vtáky.

Článok 5

Trvanie opatrení

Ak sa potvrdí, že typ neuraminidázy je odlišný od N1, opatrenia ustanovené v článkoch 3 a 4 sa zrušujú.

Ak sa potvrdí výskyt chrípkového vírusu A podtypu H5N1 u voľne žijúcich vtákov, opatrenia ustanovené v článkoch 3 a 4 sa uplatňujú dovtedy, pokiaľ je to nevyhnutné, so zreteľom na geografické, administratívne, ekologické a epizootiologické faktory týkajúce sa vtáčej chrípky a aspoň 21 dní v prípade zóny ochrany a 30 dní v prípade zóny dozoru po dni, keď bol vírus vtáčej chrípky H5 zaznamenaný na klinickom prípade voľne žijúcich vtákov izolovaný.

Článok 6

Výnimky pre živé vtáky a jednodňové kurčatá

1.   Odchylne od ustanovení článku 3 ods. 2 písm. a) môže Slovinsko povoliť prepravu mladých nosníc a kŕmnych moriek do poľnohospodárskych zariadení, ktoré sú pod úradnou kontrolou, nachádzajúcich sa buď v zóne ochrany alebo dozoru.

2.   Odchylne od ustanovení článku 3 ods. 2 písm. a) a článku 4 ods. 2 písm. a), môže Slovinsko povoliť prepravu:

a)

hydiny určenej na priame zabitie, vrátane mladých nosníc, do bitúnku, ktoré sa nachádzajú v zóne ochrany alebo zóne dozoru alebo, ak to nie je možné, do bitúnkov určených príslušným orgánom mimo týchto zón;

b)

jednodňových kurčiat zo zóny ochrany do poľnohospodárskych zariadení pod úradnou kontrolou na území Slovinska, v ktorých sa nenachádza žiadna iná hydina alebo vtáky chované v zajatí okrem spoločenských zvierat uvedených v článku 1 ods. 2 písm. c) bod i), oddelených od hydiny;

c)

jednodňových kurčiat zo zóny dozoru do poľnohospodárskych zariadení pod úradnou kontrolou na území Slovinska;

d)

mladých nosníc a kŕmnych moriek zo zóny dozoru do poľnohospodárskych zariadení, ktoré sú pod úradnou kontrolou na území Slovinska;

e)

spoločenských zvierat uvedených v článku 1 ods. 2 písm. c) bod i) do zariadení na území Slovinska, kde sa nedrží hydina, ak zásielka obsahuje päť vtákov v klietke alebo menej, bez ohľadu na vnútroštátne predpisy uvedené v článku 1, treťom odseku smernice 92/65/EHS;

f)

vtákov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. c) bod ii) pochádzajúcich z orgánov, inštitúcií a stredísk a prichádzajúcich do orgánov, inštitúcií a stredísk schválených v súlade s článkom 13 smernice 92/65/EHS.

Článok 7

Výnimky pre násadové vajcia

1.   Odchylne od ustanovení článku 3 ods. 2 písm. d), môže Slovinsko povoliť:

a)

prepravu násadových vajec zo zóny ochrany do stanovenej liahne v rámci územia Slovinska;

b)

odosielanie násadových vajec zo zóny ochrany do liahní nachádzajúcich sa mimo územia Slovinska za predpokladu, že:

i)

násadové vajcia boli pozbierané z kŕdľov:

pri ktorých nie je podozrenie na nákazu vtáčou chrípkou a

ktoré boli s negatívnym výsledkom testované v sérologickom prieskume vtáčej chrípky, ktorý je schopný zistiť 5 % rozšírenie ochorenia s aspoň 95 % úrovňou spoľahlivosti a

ii)

podmienky ustanovené v článku 26 ods. 1 písm. b), c) a d) smernice 2005/94/ES sú splnené.

2.   Veterinárne osvedčenia, v súlade so vzorom 1 ustanoveným v prílohe IV k smernici Rady 90/539/EHS sprevádzajúce zásielky násadových vajec uvedené v odseku 1 písm. b) odosielané do iných členských štátov obsahujú slová:

„Veterinárne podmienky zvierat v tejto zásielke sú v súlade s rozhodnutím Komisie 2006/91/ES“.

Článok 8

Výnimky pre mäso, mleté mäso, mäsové prípravky a mäsové výrobky

1.   Odchylne od ustanovení článku 3 ods. 2 písm. e), môže Slovinsko zo zóny ochrany povoliť odosielanie:

a)

čerstvého mäsa z hydiny vrátane mäsa z vtákov z radu bežce, s pôvodom v uvedenej zóne alebo mimo nej a vyrobeného v súlade s prílohou II a oddielmi II a III prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a kontrolovaného v súlade s oddielmi I, II, III a kapitolami V a VII oddielu IV prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004;

b)

mletého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov obsahujúcich mäso uvedené v písmene a) a vyrobené v súlade s oddielmi V a VI prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

c)

čerstvého mäsa z voľne žijúcej pernatej zveri, s pôvodom v uvedenej zóne, ak je takéto mäso označené zdravotnou značkou stanovenou v prílohe II k smernici 2002/99/ES a je určené na prepravu do zariadenia na ošetrenie, ako sa vyžaduje v prípade vtáčej chrípky v súlade s prílohou III k uvedenej smernici;

d)

mäsových výrobkov vyrobených z mäsa voľne žijúcej pernatej zveri, ktoré boli podrobné ošetreniu požadovanému v prípade vtáčej chrípky v súlade s prílohou III k smernici 2002/99/ES;

e)

čerstvého mäsa z voľne žijúcej pernatej zveri, s pôvodom mimo zóny ochrany a vyrobeného v zariadeniach v rámci zóny ochrany v súlade s oddielom IV prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a kontrolovaného v súlade s kapitolou VIII oddielu IV prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004;

f)

mletého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov obsahujúcich mäso uvedené v písmene e) a vyrobené v zariadeniach nachádzajúcich sa v zóne ochrany v súlade s oddielmi V a VI prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

2.   Slovinsko zabezpečuje, aby bolo mäso uvedené v odseku 1 písm. e) a f) sprevádzané obchodným dokladom uvádzajúcim:

„Veterinárne podmienky zvierat v tejto zásielke sú v súlade s rozhodnutím Komisie 2006/91/ES“.

Článok 9

Podmienky pre vedľajšie živočíšne výrobky

1.   V súlade s článkom 3 ods. 1 písm. e), môže Slovinsko povoliť odosielanie:

a)

vedľajších živočíšnych výrobkov spĺňajúcich podmienky ustanovené v kapitole II časti A, kapitole III časti B, kapitole IV časti A, kapitole VI častiach A a B, kapitole VII časti A, kapitole VIII časti A, kapitole IX časti A a kapitole X časti A prílohy VII a kapitole II časti B a kapitole III oddiele II časti A prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002;

b)

nespracovaného peria alebo častí peria v súlade s kapitolou VIII (A) ods. 1 písm. a) prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002, vyrobeného z hydiny prichádzajúcej z územia mimo zóny ochrany;

c)

spracovaného peria z hydiny a častí peria z hydiny, ktoré boli ošetrené prúdom pary alebo iným spôsobom zaručujúcim zneškodnenie všetkých patogénov;

d)

výrobkov vyrobených z hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí, na ktoré sa v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva nevzťahujú žiadne veterinárne podmienky alebo na ktoré sa nevzťahujú žiadne zákazy alebo obmedzenia z veterinárnych dôvodov, vrátane výrobkov uvedených v kapitole VII (A) ods. 1 písm. a) prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

2.   Slovinsko zabezpečuje, aby boli výrobky uvedené v odseku 1 písm. b) a c) sprevádzané obchodným dokladom v súlade s kapitolou X prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1774/2002, v ktorom sa v bode 6.1 uvádza, že tieto výrobky boli ošetrené prúdom pary alebo iným spôsobom zabezpečujúcim zneškodnenie všetkých patogénov.

Obchodný doklad sa však nevyžaduje v prípade spracovaného dekoratívneho peria, spracovaného peria prevážaného cestovateľmi na ich súkromné použitie alebo zásielok spracovaného peria zaslaných súkromným osobám na iné ako priemyselné účely.

Článok 10

Podmienky na premiestňovanie

1.   V prípadoch, v ktorých je premiestňovanie zvierat alebo výrobkov z týchto zvierat, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, povolené v zmysle článkov 6 až 9, sa prijímajú všetky potrebné biobezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu vtáčej chrípky.

2.   V prípadoch, v ktorých sú odosielanie, premiestňovanie alebo preprava výrobkov uvedených v odseku 1 povolené v zmysle článkov 7, 8 a 9, musia byť získané, manipulované, spracované, uskladnené a prepravované oddelene od iných výrobkov spĺňajúcich všetky veterinárne požiadavky pre obchod, uvádzanie na trh alebo vývoz do tretích krajín.

Článok 11

Dosiahnutie súladu

Slovinsko prijme okamžite všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a uverejní tieto opatrenia. Okamžite o tom informuje Komisiu.

Článok 12

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Slovinskej republike.

V Bruseli 13. februára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 18/2006 (Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2006, s. 3).

(4)  Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003.

(5)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(7)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83; nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).

(8)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 18/2006 (Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2006, s. 3).

(9)  Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 105. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/855/ES (Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2005, s. 21).

(10)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 416/2005 (Ú. v. EÚ L 66, 12.3.2005, s. 10).

(11)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/68/ES (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 321).

(12)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22; nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).

(13)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.