ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 40

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
11. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 239/2006 z 10. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 240/2006 z 10. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 241/2006 z 10. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1004/2001 o zatrieďovaní určitých tovarov do kombinovanej nomenklatúry

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 242/2006 z 10. februára 2006 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 243/2006 z 10. februára 2006 o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 244/2006 z 10. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 245/2006 z 10. februára 2006, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 246/2006 z 10. februára 2006, ktorým sa šesťdesiaty tretíkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Kaída a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

13

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie č. 1/2005 Asociačnej rady EÚ – Bulharsko z 9. marca 2005 o účasti Bulharska na systéme Spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií o nebezpečenstvách vznikajúcich z používania spotrebiteľských výrobkov (RAPEX systém) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

15

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. januára 2006 o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o dočasnom uplatňovaní dohody vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu stanovujúceho na obdobie od 1. júna 2005 do 31. mája 2006 rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove pri pobreží Svätého Tomáša a Princovho ostrova

17

Dohoda vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu stanovujúceho na obdobie od 1. júna 2005 do 31. mája 2006 rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove pri pobreží Svätého Tomáša a Princovho ostrova

19

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. februára 2006 o finančnom príspevku pre Nemecko a Portugalsko na ich programy posilnenia inšpekčnej infraštruktúry rastlinolekárskych kontrol rastlín a rastlinných výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín [oznámené pod číslom K(2006) 238]

21

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí v tretích krajinách [oznámené pod číslom K(2006) 332]  ( 1 )

24

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. februára 2006 o určitých prechodných ochranných opatreniach týkajúcich sa podozrivých prípadov vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Grécku [oznámené pod číslom K(2006) 455]

26

 

 

Európska centrálna banka

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 3. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/5 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií (ECB/2006/2)

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

11.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 239/2006

z 10. februára 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 10. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

91,5

204

42,2

212

88,5

624

106,4

999

82,2

0707 00 05

052

114,0

204

101,8

999

107,9

0709 10 00

220

57,6

624

101,9

999

79,8

0709 90 70

052

160,4

204

79,4

999

119,9

0805 10 20

052

53,6

204

49,3

212

45,0

220

44,2

448

47,7

624

61,1

999

50,2

0805 20 10

204

87,2

999

87,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,4

204

106,7

400

79,6

464

131,1

624

70,9

662

45,3

999

82,8

0805 50 10

052

54,1

999

54,1

0808 10 80

400

109,0

404

105,2

720

74,3

999

96,2

0808 20 50

388

88,6

400

98,4

512

67,9

528

67,3

720

74,0

999

79,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


11.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 240/2006

z 10. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (1), a najmä jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle nariadenia (ES) č. 2320/2002 je Komisia povinná prijať opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva v celom Spoločenstve. Nariadenie Komisie (ES) č. 622/2003 zo 4. apríla 2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (2) bol prvý predpis, ktorý obsahoval uvedené opatrenia.

(2)

Je potrebné prijať opatrenia, ktoré upresnia spoločné základné normy.

(3)

V súlade s nariadením (ES) č. 2320/2002 a s cieľom predísť protiprávnym činom by opatrenia uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 622/2003 mali byť utajené a nemali by sa uverejňovať. Rovnaké pravidlo sa nevyhnutne vzťahuje na všetky zmeny a doplnenia.

(4)

Nariadenie (ES) č. 622/2003 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru bezpečnostnej ochrany civilného letectva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Príloha k nariadeniu (ES) č. 622/2003 sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Pokiaľ ide o dôverný charakter tejto prílohy, uplatňuje sa článok 3 uvedeného nariadenia.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2006

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 849/2004. (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 89, 5.4.2003, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 65/2006 (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2006, s. 5).


PRÍLOHA

V súlade s článkom 1 je príloha tajná a nesmie sa uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.


11.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 241/2006

z 10. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1004/2001 o zatrieďovaní určitých tovarov do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Zatriedenie farebnej plazmovej obrazovky s inštalačnými disketami v nariadení Komisie (ES) č. 1004/2001 z 22. mája 2001 o zatrieďovaní určitých tovarov do kombinovanej nomenklatúry (2) viedlo k zatriedeniu plazmovej obrazovky pod kód KN 8528 21 90 a inštalačných diskiet pod kód KN 8524 91 00. Vzhľadom na to, že poznámka 6 kapitoly 85 kombinovanej nomenklatúry bola zmenená a doplnená s účinnosťou od 1. januára 2002, a vzhľadom na skutočnosť, že Výbor pre harmonizovaný systém sa v októbri 2004 dohodol na výklade tejto poznámky, nariadenie (ES) č. 1004/2001 sa má pokladať za nesprávne.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1004/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Druhá položka v tabuľke uvedenej v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1004/2001 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2006

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2175/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 9).

(2)  Ú. v. ES L 140, 24.5.2001, s. 8.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(kód KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

Zostava určená na maloobchodný predaj, ktorá zahŕňa farebný monitor, káblové svorky, elektrický kábel, diaľkový ovládač (na dve batérie), manuál pre užívateľa a inštalačné diskety.

Monitor je plazmového typu s uhlopriečkou obrazovky 105,6 cm, s celkovými rozmermi 103,5 (šírka) × 64 (výška) × 15 (hĺbka) cm, s rozlíšením 852 × 480 pixlov a dvoma vnútornými reproduktormi.

Monitor má tieto rozhrania:

3 vstupné videokonektory (zložený videosignál),

1 vstupný dátový konektor (VGA-SVGA),

1 vstupný audiokonektor, a

1 kontrolný konektor.

Rôzne rozhrania umožňujú monitoru zobraziť vo farbe aj údaje prijaté zo strojov na automatické spracovanie údajov, aj nehybné alebo pohybujúce sa obrazy z prístroja na záznam alebo reprodukciu videa, DVD prehrávača, videokamery atď.

8528 21 90

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1, 3 písm. b) a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 8528, 8528 21 a 8528 21 90.

Podstatný charakter tejto zostavy určuje monitor.

Monitor sa nezatrieďuje do podpoložky 8471 60, pretože môže reprodukovať farebný obraz zo zloženého videosignálu (pozri vysvetlivky HS k položke 8471, bod I D 1).

Podobne sa monitor nezatrieďuje do položky 8531, pretože jeho funkcia nie je zabezpečovať vizuálnu signalizáciu (pozri vysvetlivky HS k položke 8531, bod D).


11.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 242/2006

z 10. februára 2006

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie, a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovania tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu troch mesiacov podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej po dobu troch mesiacov podľa článku 12 odsek 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2006

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2175/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 9).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(kód KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

Potravinový prípravok pozostávajúci z kakaového prášku a cukru (% hmotnosti):

Cukor

99,5–99,7

Kakaový prášok

0,2 až 0,4

vyjadrený na celkový beztukový základ

Produkt je vo forme nahnedlých kryštálov. Používa a predáva sa ako cukor.

1806 10 90

Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 ku kapitole 18 a znením kódov KN 1806, 1806 10 a 1806 10 90.

Produkt nemôže byť zatriedený do kapitoly 17, pretože obsah kakaového prášku môže byť detekovaný chemickou analýzou.

Produkt je potravinový prípravok obsahujúci kakao (poznámka 2 ku kapitole 18).


11.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 243/2006

z 10. februára 2006

o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 936/97 zo dňa 27. mája 1997 ustanovujúce otvorenie a spôsob riadenia colných dovozných kvót pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a pre mrazené byvolie mäso (2),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 936/97 ustanovuje v článku 4 a 5 podmienky pre žiadosti a udelenie dovozných certifikátov pre mäsá uvedené v článku 2 pism. f).

(2)

Nariadenie (ES) č. 936/97 v článku 2 pism. f) stanovilo množstvo čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho mäsa vysokej kvality, ktoré zodpovedá definíciám ustanoveným v tom istom nariadení, ktoré je možné dovážať za zvláštnych podmienok v období od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 na 11 500 ton.

(3)

Je potrebné pripomenúť, že certifikáty uvedené v tomto nariadení sa môžu používať počas celej doby ich platnosti len pri splnení podmienok existujúcich v oblasti veterinárnej hygieny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každej žiadosti o dovozný certifikát, predloženej v období od 1. do 5. februára 2006 pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality, uvedené v článku 2 pism. f) nariadenia (ES) č. 936/97 sa vyhovie v plnom rozsahu.

2.   Žiadosti o certifikáty je možné predkladať v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 936/97 počas prvých piatich dní mesiaca marec 2006 pre množstvo 7 706,862 ton.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 137, 28.5.1997, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2186/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 74).


11.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 244/2006

z 10. februára 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz produktov v sektore cukru okrem melasy (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu a na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2005/2006 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1011/2005 (3). Tieto ceny a clá boli naposledy zmenené a doplnené v nariadení Komisie (ES) č. 232/2006 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 1423/95,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1423/95, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 624/98 (Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2006, s. 15.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 11. februára 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

36,52

0,33

1701 11 90 (1)

36,52

3,95

1701 12 10 (1)

36,52

0,19

1701 12 90 (1)

36,52

3,65

1701 91 00 (2)

36,08

7,19

1701 99 10 (2)

36,08

3,51

1701 99 90 (2)

36,08

3,51

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode I nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


11.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 245/2006

z 10. februára 2006,

ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol 4 o bavlne, ktorý je prílohou k Aktu o pristúpení Grécka, naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o pomoci pri výrobe bavlny (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pravidelne na základe ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu, s ohľadom na historický pomer medzi cenou stanovenou pre vyzrnenú bavlnu a cenou vypočítanou pre nevyzrnenú bavlnu. Tento historický pomer ustanovuje článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001 (3), o pravidlách uplatňovania režimu pomoci pre bavlnu. V prípade, že cenu na svetovom trhu nemožno takto určiť, stanovuje sa táto cena na základe poslednej určenej ceny.

(2)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pre produkt, ktorý má určité vlastnosti, a s ohľadom na najpriaznivejšie ponuky a kurzy na svetovom trhu medzi tými, ktoré sa považujú za reprezentatívne v rámci skutočného trhového trendu. Na účely tohto určenia sa berie do úvahy priemer ponúk a kurzov zaznamenaných na jednej alebo viacerých európskych burzách pre produkt dodaný do prístavu v rámci Spoločenstva a pochádzajúci z rôznych dodávateľských krajín, považovaných za najreprezentatívnejšie pre medzinárodný obchod. Úpravy týchto kritérií na určenie ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu sa však berú do úvahy s ohľadom na odlišnosti odôvodnené kvalitou dodaného produktu alebo príslušnými ponukami a kurzmi. Tieto úpravy ustanovuje článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1591/2001.

(3)

Uplatnenie vyššie uvedených kritérií vedie k určeniu ceny nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu na úrovni uvedenej ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa určuje na 24,448 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


11.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 246/2006

z 10. februára 2006,

ktorým sa šesťdesiaty tretíkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Kaída a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Kaída a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie sa 7. februára 2006 rozhodol zmeniť a doplniť zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v tomto nariadení boli účinné, musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť bezodkladne,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2006

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 142/2006 (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2006, s. 55).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

 

Pod nadpis „Právnické osoby, skupiny a subjekty'“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

(1)

Meadowbrook Investments Limited. Adresa: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: registračné číslo: 05059698.

(2)

Ozlam Properties Limited. Adresa: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: registračné číslo: 05258730.

(3)

Sanabel Relief Agency Limited [alias a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L’il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited]. Adresa: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Spojené kráľovstvo b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Spojené kráľovstvo c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Spojené kráľovstvo d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Spojené kráľovstvo e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: a) internetová stránka: http://www.sanabel.org.uk, b) e-mail: info@sanabel.org.uk, c) číslo charitatívnej organizácie: 1083469, d) registračné číslo: 3713110.

(4)

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresa: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Spojené kráľovstvo b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: a) internetová stránka: http://www.saraproperties.co.uk, b) registračné číslo: 4636613.

 

Pod nadpis „Fyzické osoby“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

(5)

Ghuma Abd’rabbah [alias a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil]. Adresa: Birmingham, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 2.9.1957. Miesto narodenia: Benghazi, Líbya. Štátna príslušnosť: Veľká Británia.

(6)

Abd Al-Rahman Al-Faqih [alias a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid]. Adresa: Birmingham, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 15.12.1959. Miesto narodenia: Líbya.

(7)

Mohammed Benhammedi [alias a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammedi c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammedi e) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam]. Adresa: Midlands, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 22.9.1966. Miesto narodenia: Líbya. Štátna príslušnosť: Veľká Británia.

(8)

Abdulbaqi Mohammed Khaled [alias a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd’ Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla]. Adresa: Birmingham, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 18.8.1957. Miesto narodenia: Tripoli, Líbya. Štátna príslušnosť: Veľká Británia.

(9)

Tahir Nasuf [alias a) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasoof c) Taher Nasuf d) Al-Qa’qa e) Abu Salima El Libi f) Abu Rida]. Adresa: Manchester, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Miesto narodenia: Tripoli, Líbya.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

11.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/15


ROZHODNUTIE č. 1/2005 ASOCIAČNEJ RADY EÚ – BULHARSKO

z 9. marca 2005

o účasti Bulharska na systéme Spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií o nebezpečenstvách vznikajúcich z používania spotrebiteľských výrobkov (RAPEX systém) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

(2006/82/ES)

ASOCIAČNÁ RADA

so zreteľom na Európsku dohodu medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná 8. marca 1993 v Bruseli, najmä na jej článok 93,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (1), najmä na jej článok 12,

so zreteľom na list Misie Bulharskej republiky pri Európskych spoločenstvách z 28. novembra 2003 adresovaný generálnemu riaditeľovi pre zdravie a ochranu spotrebiteľov, v ktorom bola Komisia požiadaná, aby začala postupy, ktorými umožní Bulharsku prístup do systému RAPEX,

keďže:

(1)

Článok 93 Európskej dohody ustanovuje, že zmluvné strany spolupracujú s cieľom dosiahnuť úplnú kompatibilitu medzi systémami ochrany spotrebiteľa v Bulharsku a v Spoločenstve. Za týmto účelom v rámci existujúcich možností spolupráca okrem iného zahŕňa výmenu informácií a prístup do databáz Spoločenstva.

(2)

Článok 12 ods. 4 smernice 2001/95/ES ustanovuje, že systém RAPEX je prístupný kandidátskym krajinám v rámci dohôd medzi Spoločenstvom a týmito krajinami a na základe podmienok definovaných v týchto dohodách. Všetky takéto dohody majú byť založené na reciprocite a majú obsahovať ustanovenia o dôvernosti zodpovedajúce ustanoveniam platným v Spoločenstve.

(3)

Príloha II k smernici 2001/95/ES ustanovuje postupy na používanie RAPEX-u a usmernenia pre oznamovanie.

(4)

Komisia prijala 29. apríla 2004 usmernenia riadenia systému RAPEX, ako sa požaduje v bode 8 prílohy II k smernici z 29. apríla 2004 (2).

(5)

Od spustenia systému TRAPEX (prechodný systém pre rýchlu výmenu informácií), ktorý odráža činnosti systému RAPEX pre kandidátske krajiny, v máji 1999 sa na ňom Bulharsko aktívne zúčastňovalo,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Bulharsko sa zúčastňuje na systéme RAPEX, pričom má rovnaké práva a povinnosti ako súčasní členovia v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice 2001/95/ES a usmerneniami systému RAPEX.

Článok 2

Bulharsko uplatňuje rovnaké zásady dôvernosti ako ostatní členovia systému RAPEX.

Článok 3

Bulharsko podnikne v spolupráci so službami Komisie nevyhnutné praktické kroky na dosiahnutie plného súladu s požiadavkami stanovenými v smernici 2001/95/ES a postupmi uvedenými v usmerneniach systému RAPEX.

Komisia zabezpečí najmä úvodnú odbornú prípravu bulharských úradníkov na používanie aplikácie RAPEX.

Článok 4

Akékoľvek problémy, ktoré vzniknú pri uplatňovaní toho rozhodnutia, sa riešia v priamom styku medzi službami Komisie a bulharskými orgánmi v kontexte systému RAPEX. Ak sa nenájde obojstranne prijateľné riešenie, do troch mesiacov od podania žiadosti niektorej zo strán sa v Asociačnej rade uskutoční výmena názorov.

Po tejto výmene názorov alebo po uplynutí obdobia uvedeného v predchádzajúcom pododseku môže Asociačná rada prijať náležité odporúčania na vyriešenie daných problémov.

Tieto postupy používané v Asociačnej rade sa nedotýkajú žiadnej činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa platných na území strán.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho prijatia.

V Bruseli 9. marca 2005

Za Asociačnú radu

predseda

J. ASSELBORN


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 151, 30.4.2004, s. 86.


11.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/17


ROZHODNUTIE RADY

z 30. januára 2006

o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o dočasnom uplatňovaní dohody vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu stanovujúceho na obdobie od 1. júna 2005 do 31. mája 2006 rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove pri pobreží Svätého Tomáša a Princovho ostrova

(2006/83/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V súlade s Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove pri pobreží Svätého Tomáša a Princovho ostrova (1) pred uplynutím platnosti protokolu pripojeného k dohode zmluvné strany otvárajú rokovania s cieľom jednohlasne stanoviť obsah protokolu na nasledujúce obdobie, ako aj prípadné zmeny a doplnenia alebo dodatky prílohy.

(2)

Obe zmluvné strany sa dohodli predĺžiť platnosť súčasného protokolu schváleného nariadením Rady (ES) č. 2348/2002 z 9. decembra 2002 o uzavretí protokolu stanovujúceho na obdobie od 1. júna 2002 do 31. mája 2005 možnosti rybolovu a finančný príspevok určený v dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove mimo pobrežia Svätého Tomáša a Princovho ostrova (2) na dodatočné obdobie jedného roka dohodou vo forme výmeny listov do rokovaní o zmenách, ktoré sa majú vykonať v existujúcom protokole.

(3)

Na základe tejto výmeny listov rybári Spoločenstva získavajú právo rybolovu vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v období od 1. júna 2005 do 31. mája 2006.

(4)

Na zabezpečenie pokračovania rybolovu plavidiel Spoločenstva je nevyhnutne potrebné, aby sa predĺženie platnosti uplatnilo v čo najkratšom termíne. Z tohto dôvodu je teda potrebné podpísanie dohody vo forme výmeny listov a jej dočasné uplatňovanie, a to do ukončenia postupov nevyhnutných na jej uzavretie.

(5)

Je potrebné potvrdiť spôsob rozdelenia rybolovných možností medzi členské štáty protokolu, ktorého platnosť sa končí,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Podpis dohody vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu stanovujúceho na obdobie od 1. júna 2005 do 31. mája 2006 rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove pri pobreží Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva s výhradou uzavretia uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Dohoda sa uplatňuje dočasne od 1. júna 2005.

Článok 3

1.   Rybolovné možnosti stanovené v protokole sa rozdelia medzi členské štáty takto:

a)

plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov:

Francúzsko

:

18

Španielsko

:

18;

b)

plavidlá na lov tuniakov udicami:

Portugalsko

:

2;

c)

plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine:

Španielsko

:

20

Portugalsko

:

5.

2.   Ak žiadosti o povolenia týchto členských štátov nevyčerpajú rybolovné možnosti stanovené protokolom, Komisia môže zohľadniť žiadosti o povolenia iných členských štátov.

Článok 4

Členské štáty, ktorých plavidlá uskutočňujú rybolov podľa tejto dohody, oznámia Komisii množstvá každého úlovku v rybolovnej oblasti republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 500/2001 zo 14. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 o monitorovaní úlovkov, ulovených rybárskymi plavidlami Spoločenstva vo vodách tretích krajín a na šírom mori (3).

Článok 5

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu vo forme výmeny listov v mene Spoločenstva s výhradou jej uzavretia.

V Bruseli 30. januára 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. ES L 54, 25.2.1984, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA

vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu stanovujúceho na obdobie od 1. júna 2005 do 31. mája 2006 rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove pri pobreží Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Vážení páni,

z dôvodu predĺženia platnosti v súčasnosti platného protokolu (od 1. júna 2002 do 31. mája 2005), ktorý stanovuje rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a do uskutočnenia rokovaní o zmenách, ktoré sa majú vykonať v existujúcom protokole, mám tú česť potvrdiť, že sme sa dohodli na nasledujúcom prechodnom režime:

1.

Režim uplatňovaný počas predchádzajúcich troch rokov sa uplatňuje naďalej na obdobie od 1. júna 2005 do 31. mája 2006.

Finančný príspevok Spoločenstva v prechodnom režime zodpovedá ročnej sume stanovenej v článku 2 v súčasnosti uplatňovaného protokolu (637 500 EUR). Táto suma bude ako celok určená ako finančná kompenzácia a jej úhrada sa uskutoční najneskôr 31. januára 2006.

Okrem toho Spoločenstvo v tomto roku financuje hodnotiacu štúdiu hlbinných druhov krabov v hodnote 50 000 EUR.

2.

Počas tohto obdobia bude počet rybárskych povolení obmedzený podľa článku 1 v súčasnosti uplatňovaného protokolu a výška poplatkov alebo záloh za povolenia bude stanovená v bode 2 prílohy k protokolu.

Budem Vám zaviazaný, ak potvrdíte prijatie tohto listu a vyjadríte Váš súhlas s jeho obsahom.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

V mene Rady Európskej únie

Vážení páni,

mám česť potvrdiť dnešným dátumom prijatie Vášho listu tohto znenia:

„Z dôvodu predĺženia platnosti v súčasnosti uplatňovaného protokolu (od 1. júna 2002 do 31. mája 2005), ktorý stanovuje možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova a do uskutočnenia rokovaní o zmenách, ktoré sa majú vykonať v existujúcom protokole, mám tú česť potvrdiť, že sme sa dohodli na nasledujúcom prechodnom režime:

1.

Režim uplatňovaný počas predchádzajúcich troch rokov sa uplatňuje naďalej na obdobie od 1. júna 2005 do 31. mája 2006.

Finančný príspevok Spoločenstva v prechodnom režime zodpovedá ročnej sume stanovenej v článku 2 v súčasnosti uplatňovaného protokolu (637 500 EUR). Táto suma bude ako celok určená ako finančná kompenzácia a jej úhrada sa uskutoční najneskôr 31. januára 2006.

Okrem toho Spoločenstvo v tomto roku financuje hodnotiacu štúdiu hlbinných druhov krabov v hodnote 50 000 EUR.

2.

Počas tohto obdobia bude počet rybárskych povolení obmedzený podľa článku 1 v súčasnosti uplatňovaného protokolu a výška poplatkov alebo záloh za povolenia bude stanovená v bode 2 prílohy k protokolu.“

Mám česť potvrdiť, že podmienky Vášho listu sú prijateľné pre vládu Demokratickej republiky Svätý Tomáš a Princov ostrov a že Váš list a tento list tvoria dohodu v súlade s Vaším návrhom.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za vládu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova


Komisia

11.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. februára 2006

o finančnom príspevku pre Nemecko a Portugalsko na ich programy posilnenia inšpekčnej infraštruktúry rastlinolekárskych kontrol rastlín a rastlinných výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín

[oznámené pod číslom K(2006) 238]

(Iba nemecký a francúzsky text je autentický)

(2006/84/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej šiesty pododsek článku 13c ods. 5,

keďže:

(1)

V smernici 2000/29/ES sa ustanovuje, že finančný príspevok od Spoločenstva sa prideľuje členským štátom s cieľom posilniť inšpekčnú infraštruktúru rastlinolekárskych kontrol rastlín a rastlinných výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín.

(2)

Nemecko a Portugalsko vypracovali vlastný program na posilnenie svojej inšpekčnej infraštruktúry kontrol rastlín a rastlinných výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín. Požiadali o pridelenie finančného príspevku Spoločenstva na rok 2006 na tieto programy v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 998/2002 z 11. júna 2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie ustanovení týkajúcich sa prideľovania finančného príspevku Spoločenstva členským štátom s cieľom posilniť inšpekčnú infraštruktúru pre rastlinolekárske kontroly rastlín a rastlinných produktov pochádzajúcich z tretích krajín (2).

(3)

Technické informácie, ktoré poskytlo Nemecko a Portugalsko, umožnili Komisii presne a dôsledne analyzovať túto situáciu. Komisia pripravila zoznam vhodných podporných programov inšpekčných staníc s podrobnými údajmi týkajúcimi sa výšky navrhovaného finančného príspevku Spoločenstva na každý z týchto programov. Tieto informácie preveril aj Stály výbor pre zdravie rastlín.

(4)

Na účel schválenia sa každý z programov uvedených v tomto zozname posudzoval osobitne. Komisia dospela k názoru, že podmienky a kritériá uvedené v smernici 2000/29/ES a nariadení (ES) č. 998/2002 týkajúce sa pridelenia finančného príspevku Spoločenstva boli splnené.

(5)

V súlade s uvedeným je vhodné prideliť finančný príspevok Spoločenstva na pokrytie výdavkov, ktoré v súvislosti s týmito programami vzniknú Nemecku a Portugalsku.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Týmto sa schvaľuje pridelenie finančného príspevku Spoločenstva na pokrytie výdavkov, ktoré v roku 2006 vzniknú Nemecku v súvislosti s jeho programom posilnenia inšpekčných staníc.

2.   Týmto sa schvaľuje pridelenie finančného príspevku Spoločenstva na pokrytie výdavkov, ktoré v roku 2006 vzniknú Portugalsku v súvislosti s jeho programom posilnenia inšpekčných staníc.

Článok 2

1.   Celková výška finančného príspevku Spoločenstva, v súlade s článkom 1, je 45 625 EUR.

2.   Maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva pre príslušné členské štáty je:

a)

22 025 EUR: Nemecko;

b)

23 600 EUR: Portugalsko.

3.   Maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva na každý program posilnenia inšpekčných staníc je taká, ako je uvedené v prílohe.

Článok 3

Finančný príspevok Spoločenstva na program stanovený v prílohe sa uhradí jedine vtedy, ak:

a)

príslušný členský štát predloží Komisii vo forme primeranej dokumentácie dôkaz o zakúpení a/alebo vylepšení zariadenia a/alebo vybavenia uvedeného v programe a

b)

príslušný členský štát predloží Komisii žiadosť o vyplatenie finančného príspevku Spoločenstva v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 3 nariadenia (ES) č. 998/2002.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko a Portugalskej republike.

V Bruseli 6. februára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/77/ES (Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 152, 12.6.2002, s. 16. Toto nariadenie bolo uverejnené ako nariadenie (ES) č. 997/2002, avšak jeho číslo sa opravilo korigendom (Ú. v. ES L 153, 13.6.2002, s. 18).


PRÍLOHA

PROGRAMY POSILNENIA INŠPEKČNÝCH STANÍC

Programy so zodpovedajúcim finančným príspevkom, ktorý sa má prideliť v roku 2006

(EUR)

Členský štát

Názvy inšpekčných staníc

(administratívna jednotka, názov)

Oprávnené výdavky (EUR)

Maximálny finančný Príspevok Spoločenstva (EUR)

Nemecko

Hessen, Frankfurt Flughafen, vstupný bod 7.2

17 600

8 800

Hessen, Gießen ZA Kassel, vstupný bod 7.3

2 300

1 150

Mecklenburg-Vorpommern, Rostock, vstupné body 8.2 a 8.3

520

260

Mecklenburg-Vorpommern, Wismar, vstupný bod 8.4

520

260

Mecklenburg-Vorpommern, Sassnitz-Mukran, vstupné body 8.5 a 8.6

520

260

Niedersachsen, ZA Wilhelmshaven, vstupný bod 9.5

460

230

Saarland, ZA Letisko Saarbrücken & ZA Im Hauptgüterbahnhof, vstupný bod 12.1 a 12.2

500

250

Schleswig-Holstein, Einlassstelle Kiel, vstupné body 15.3 až 15.6

5 050

2 525

Thüringen, Erfurt-Kühnhausen, vstupný bod 16.1

16 580

8 290

Portugalsko

Porto (letisko)

3 820

1 910

Leixões (prístav)

5 620

2 810

Aveiro (prístav)

5 620

2 810

Lisabon (letisko)

3 820

1 910

Lisabon (prístav)

5 620

2 810

Setúbal (prístav)

5 620

2 810

Sines (prístav)

5 620

2 810

Faro (letisko)

3 820

1 910

Ponta Delgada (letisko)

3 820

1 910

Funchal (letisko)

3 820

1 910

Celkový finančný príspevok Spoločenstva (EUR)

45 625


11.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/24


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí v tretích krajinách

[oznámené pod číslom K(2006) 332]

(Text s významom pre EHP)

(2006/85/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovoz týchto embryí z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 8 ods.1,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 92/452/EHS z 30. júla 1992 ustanovujúcom zoznamy pracovísk v tretích krajinách na odber a produkciu embryí schválených pre vývoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva (2) sa ustanovuje, že členské štáty majú dovážať embryá výhradne z tretích krajín, v ktorých boli odobraté, spracované a uchované pracoviskami na odber embryí, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

(2)

Kanada, Nový Zéland a Spojené štáty americké požiadali o vykonanie zmien a doplnení v zápisoch týkajúcich sa týchto krajín v týchto zoznamoch, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí.

(3)

Kanada, Nový Zéland a Spojené štáty americké poskytli záruky týkajúce sa súladu s príslušnými pravidlami ustanovenými v smernici 89/556/EHS a príslušné pracoviská na odber embryí boli úradne schválené veterinárnymi službami týchto krajín na vývoz do Spoločenstva.

(4)

Rozhodnutie 92/452/EHS by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 92/452/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 14. februára 2006.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. februára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 250, 29.8.1992, s. 40. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/8/ES (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2006, s. 32).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 92/452/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a)

Riadok pre pracovisko na odber a produkciu embryí č. E593 týkajúci sa Kanady sa nahrádza takto:

„CA

 

E593

 

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd

PO Box 590, Crossfield

Alberta TOM 0S0

Dr Roger Davis

Dr Andres Arteaga“

b)

Vkladá sa tento riadok týkajúci sa Nového Zélandu:

„NZ

 

NZEB11

 

ArTech

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock“

c)

Tieto riadky pre pracovisko na odber embryí týkajúce sa Spojených štátov amerických sa vypúšťajú:

„US

 

91WA048

E11

 

Carnation Research

28901 NE Carnation F

Carnation, WA

Eric Studer

US

 

91WA020

E572

 

North West Veterinary Clinic

8500 Cedarhome Drive

Stanwood, WA

E.E. Elefson

US

 

91NC054

E705

 

Apex Veterinary Hospital

1600 E. Williams St.

Apex, NC

Samuel P. Galphin“

d)

Vkladajú sa tieto riadky týkajúce sa Spojených štátov amerických:

„US

 

05NC117

E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr Samuel P. Galphin

US

 

05IA118

E1477

 

Donald Yanda

147 Jacobsen Drive

Maquoketa, IA 52060

Dr Donald Yanda

US

 

05WI116

E1554

 

Reprovider, LLC

2007 Excalibur Drive

Janesville, WI 53546

Dr Rick Faber

US

 

05IA119

E1685

 

Westwood Embryo Services Inc

1760 Dakota Ave.

Waverly, IA 50677

Dr Justin Helgerson“


11.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. februára 2006

o určitých prechodných ochranných opatreniach týkajúcich sa podozrivých prípadov vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Grécku

[oznámené pod číslom K(2006) 455]

(Len text v gréckom jazyku je autentický)

(2006/86/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (3), a najmä na jeho článok 18,

keďže:

(1)

Vtáčia chrípka je infekčné vírusové ochorenie hydiny a vtákov, ktoré spôsobuje úmrtnosť a poruchy, ktoré môžu rýchlo prerásť do epizootických rozmerov, ktoré môžu predstavovať vážnu hrozbu pre zdravie zvierat a verejnosti a prudko znížiť ziskovosť chovu hydiny. Existuje riziko, že pôvodca ochorenia by sa mohol rozšíriť z voľne žijúcich vtákov na domáce vtáky, najmä na hydinu a z jedného členského štátu na iné členské štáty a tretie krajiny prostredníctvom medzinárodného obchodu so živými vtákmi a výrobkami z nich.

(2)

Grécko informovalo Komisiu o izolácii vírusu vtáčej chrípky H5, ktorý bol zaznamenaný na klinickom prípade voľne žijúcich vtákov. Do stanovenia typu neuraminidázy (N) a indexu patogénnosti je na základe klinického obrazu a epidemiologických okolností podozrenie na vysoko patogénnu vtáčiu chrípku spôsobenú chrípkovým vírusom A podtypu H5N1.

(3)

Grécko bez zbytočného odkladu implementovalo určité opatrenia uvedené v rámci smernice Rady 92/40/EHS z 19. mája 1992, ktorou sa zavádzajú opatrenia Spoločenstva na kontrolu moru hydiny (4).

(4)

Vzhľadom na nebezpečenstvo vypuknutia ochorenia by sa mali prijať ochranné opatrenia za účelom zamerať sa na príslušné riziká v rôznych oblastiach.

(5)

V záujme konzistentnosti je na účely tohto rozhodnutia vhodné uplatňovať určité vymedzenia pojmov ustanovené v smernici Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (5), v smernici Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (6), v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (7), v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (8).

(6)

Mali by sa zriadiť zóny ochrany a dozoru v okolí miesta, v ktorom bolo zistené ochorenie u voľne žijúcich vtákov. Tieto zóny by mali byť obmedzené na čo najmenšie oblasti, aby sa zabránilo šíreniu vírusu do kŕdľov hydiny určených na obchodné a neobchodné účely.

(7)

Je vhodné kontrolovať a obmedziť premiestňovanie najmä živých vtákov a násadových vajec a za určitých podmienok umožniť kontrolované odosielanie zo zón takých vtákov a produktov vtáčieho pôvodu.

(8)

Opatrenia ustanovené v rozhodnutí Komisie 2005/734/ES z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vysoko patogénnej vtáčej chrípky spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí a ktorým sa zavádza systém včasného zisťovania v obzvlášť rizikových oblastiach (9), by sa mali implementovať v zónach ochrany a dozoru, nezávisle od stavu rizika v oblasti, v ktorej je podozrenie na vysoko patogénnu vtáčiu chrípku alebo je toto ochorenie u voľne žijúcich vtákov potvrdené.

(9)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (10), sa povoľuje uvádzať na trh celý rad živočíšnych vedľajších výrobkov, ako napríklad želatínu na technické účely, materiály na farmaceutické účely a iné, pochádzajúce z oblastí Spoločenstva, na ktoré sa vzťahujú veterinárne obmedzenia, pretože tieto výrobky sa pokladajú za bezpečné z hľadiska špecifických výrobných, spracovateľských a užívateľských podmienok, ktorými sa účinne inaktivujú možné patogény alebo sa predchádza kontaktu s náchylnými zvieratami. Z toho dôvodu je vhodné povoliť prepravu nespracovaného steliva alebo hnoja zo zón ochrany za účelom spracovania v súlade s uvedeným nariadením a vedľajších živočíšnych produktov, ktoré spĺňajú v ňom stanovené podmienky.

(10)

V smernici Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS a na ich dovoz do Spoločenstva (11), sa ustanovujú schválené orgány, inštitúcie a strediská a vzor osvedčenia, ktoré má sprevádzať zvieratá alebo ich gaméty medzi takto schválenými zariadeniami v rozličných členských štátoch. Malo by sa uvažovať o výnimke z prepravných obmedzení pre vtáky, ktoré z orgánov, inštitúcií a stredísk schválených v súlade s uvedenou smernicou pochádzajú a do nich prichádzajú.

(11)

Preprava násadových vajec zo zón ochrany by sa mala povoliť za určitých podmienok. Odosielanie násadových vajec do iných krajín sa môže povoliť najmä na základe dodržiavania podmienok uvedených v smernici 2005/94/ES. V takých prípadoch by veterinárne osvedčenia stanovené v súlade so smernicou 90/539/EHS mali zahŕňať odkaz na toto rozhodnutie.

(12)

Odosielanie mäsa, mletého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov zo zón ochrany by sa malo povoliť na základe určitých podmienok, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie určitých požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a nariadenia (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (12).

(13)

V smernici Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcej pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (13), sa ustanovuje zoznam postupov ošetrenia, pomocou ktorých sa zaručí bezpečnosť mäsa pochádzajúceho z obmedzených oblastí a možnosť zaviesť zvláštnu zdravotnú značku a zdravotnú značku požadovanú pre mäso, pre ktoré nebolo udelené povolenie na uvedenie na trh z veterinárnych dôvodov. Zo zón ochrany je vhodné povoliť odosielanie mäsa, ktoré má zdravotnú značku stanovenú v uvedenej smernici, a mäsových výrobkov, ktoré podliehajú ošetreniu uvedenému v smernici.

(14)

Do zasadnutia Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat by mala Komisia v spolupráci s príslušnými členskými štátmi prijať prechodné ochranné opatrenia týkajúce sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov.

(15)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí by sa mali preskúmať počas nasledujúceho zasadnutia Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto rozhodnutí sa ustanovujú určité prechodné ochranné opatrenia týkajúce sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Grécku spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5 a je podozrenie, že ide o typ neuraminidázy N1, s cieľom zabrániť šíreniu vtáčej chrípky z voľne žijúcich vtákov na hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí ako aj kontaminácii výrobkov z nich.

2.   Ak nie je ustanovené inak, uplatňujú sa pojmy vymedzené v smernici 2005/94/ES. Ďalej sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„násadové vajcia“ znamená vajcia definované v článku 2 ods. 2 smernice 90/539/EHS;

b)

„voľne žijúca pernatá zver“ znamená zver definovaná v bode 1.5 druhej zarážke a v bode 1.7 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

c)

„iné vtáky chované v zajatí“ znamená vtáky definované v bode 6 článku 2 smernice 2005/94/ES, vrátane:

i)

spoločenských zvierat druhov vtákov uvedených v článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 998/2003; a

ii)

vtákov pre zoo, cirkusy, zábavné parky a experimentálne laboratóriá.

Článok 2

Zriadenie zón ochrany a dozoru

1.   Grécko zriaďuje v okolí oblasti, v ktorej je potvrdený výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5 u voľne žijúcich vtákov a je podozrenie alebo je potvrdené, že ide o typ neuraminidázy N1:

a)

zónu ochrany s minimálnym polomerom tri kilometre; a

b)

zónu dozoru s minimálnym polomerom 10 kilometrov vrátane zóny ochrany.

2.   Pri zriaďovaní zón ochrany a dozoru uvedených v odseku 1 sa zohľadňujú geografické, administratívne, ekologické a epizootické faktory týkajúce sa vtáčej chrípky ako aj monitorovacie zariadenia.

3.   Ak zóny ochrany alebo dozoru pokrývajú územia iných členských štátov, Grécko spolupracuje s orgánmi týchto členských štátov s cieľom zriadiť uvedené zóny.

4.   Grécko oznamuje Komisii a iným členským štátom podrobnosti týkajúce sa akýchkoľvek zón ochrany a dozoru zriadených podľa tohto článku.

Článok 3

Opatrenia v zóne ochrany

1.   Grécko zabezpečuje, aby sa v zóne ochrany uplatňovali aspoň tieto opatrenia:

a)

identifikácia všetkých poľnohospodárskych zariadení v tejto zóne;

b)

pravidelné a dokumentované návštevy všetkých komerčných poľnohospodárskych zariadení, klinická inšpekcia hydiny vrátane, v prípade potreby, odobratia vzoriek na laboratórne testy;

c)

implementácia príslušných biobezpečnostných opatrení na farme vrátane dezinfekcie pri vstupoch a výstupoch z poľnohospodárskeho zariadenia, chov hydiny alebo držanie hydiny na miestach, kde je možné zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu s inou hydinou a vtákmi chovanými v zajatí;

d)

implementácia biobezpečnostných opatrení ustanovených v rozhodnutí 2005/734/ES;

e)

kontrola premiestňovania výrobkov z hydiny v súlade s článkom 9;

f)

aktívne monitorovanie ochorenia u populácie voľne žijúcich vtákov, najmä vodného vtáctva, v prípade potreby spoluprácou s poľovníkmi a pozorovateľmi vtáctva, ktorí boli osobitne poučení o opatreniach na ochranu samých seba pred infikovaním sa vírusom a na zabránenie rozšíreniu vírusu na náchylné zvieratá;

g)

kampane na zvýšenie informovanosti o ochorení medzi majiteľmi, poľovníkmi a pozorovateľmi vtáctva.

2.   Grécko v zóne ochrany zabezpečuje zákaz:

a)

odoberania hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí z poľnohospodárskych zariadení, na ktorých sú chované;

b)

sústreďovania hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách a iných podujatiach;

c)

prepravy hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí v rámci tejto zóny, okrem tranzitu po hlavných cestách alebo železnici a prepravy do bitúnkov na priame zabitie;

d)

odosielania násadových vajec z tejto zóny;

e)

odosielania čerstvého mäsa, mletého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov z hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí a voľne žijúcej pernatej zveri z tejto zóny;

f)

prepravy alebo rozširovania nespracovaného použitého steliva mimo zóny alebo hnojiva z poľnohospodárskych zariadení v rámci zóny, okrem prepravy na spracovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002;

g)

poľovačiek na voľne žijúce vtáky.

Článok 4

Opatrenia v zóne dozoru

1.   Grécko zabezpečuje, aby sa v zóne dozoru uplatňovali aspoň tieto opatrenia:

a)

identifikácia všetkých poľnohospodárskych zariadení v tejto zóne;

b)

zavedenie príslušných biobezpečnostných opatrení na farme, vrátane použitia príslušných dezinfekčných prostriedkov pri vstupoch a výstupoch z poľnohospodárskeho zariadenia;

c)

implementácia biobezpečnostných opatrení ustanovených v rozhodnutí 2005/734/ES;

d)

kontrola premiestňovania hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí a násadových vajec v rámci zóny.

2.   Grécko v zóne dozoru zabezpečuje zákaz:

a)

premiestňovania hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí mimo zóny počas prvých 15 dní po zriadení zóny;

b)

sústreďovania hydiny a iných vtákov na veľtrhoch, trhoch, výstavách a iných podujatiach;

c)

lovu na voľne žijúce vtáky.

Článok 5

Trvanie opatrení

Ak sa potvrdí, že typ neuraminidázy je odlišný od N1, opatrenia ustanovené v článkoch 3 a 4 sa zrušujú.

Ak sa potvrdí výskyt chrípkového vírusu A podtypu H5N1 u voľne žijúcich vtákov, opatrenia ustanovené v článkoch 3 a 4 sa uplatňujú dovtedy, pokiaľ je to nevyhnutné, so zreteľom na geografické, administratívne, ekologické a epizootiologické faktory týkajúce sa vtáčej chrípky a aspoň 21 dní v prípade zóny ochrany a 30 dní v prípade zóny dozoru po dni, keď bol vírus vtáčej chrípky H5 zaznamenaný na klinickom prípade voľne žijúcich vtákov izolovaný.

Článok 6

Výnimky pre živé vtáky a jednodňové kurčatá

1.   Odchylne od ustanovení článku 3 ods. 2 písm. a) môže Grécko povoliť prepravu mladých nosníc a kŕmnych moriek do poľnohospodárskych zariadení, ktoré sú pod úradnou kontrolou, nachádzajúcich sa buď v zóne ochrany alebo dozoru.

2.   Odchylne od ustanovení článku 3 ods. 2 písm. a) a článku 4 ods. 2 písm. a), môže Grécko povoliť prepravu:

a)

hydiny určenej na priame zabitie, vrátane mladých nosníc, do bitúnkov, ktoré sa nachádzajú v zóne ochrany alebo zóne dozoru alebo, ak to nie je možné, do bitúnkov určených príslušným orgánom mimo týchto zón;

b)

jednodňových kurčiat zo zóny ochrany do poľnohospodárskych zariadení pod úradnou kontrolou na území Grécka, v ktorých sa nenachádza žiadna iná hydina alebo vtáky chované v zajatí okrem spoločenských zvierat uvedených v článku 1 ods. 2 písm. c) bod i), oddelených od hydiny;

c)

jednodňových kurčiat zo zóny dozoru do poľnohospodárskych zariadení pod úradnou kontrolou na území Grécka;

d)

mladých nosníc a kŕmnych moriek zo zóny dozoru do poľnohospodárskych zariadení, ktoré sú pod úradnou kontrolou na území Grécka;

e)

spoločenských zvierat uvedených v článku 1 ods. 2 písm. c) bod i) do zariadení na území Grécka, kde sa nedrží hydina, ak zásielka obsahuje päť vtákov v klietke alebo menej, bez ohľadu na vnútroštátne predpisy uvedené v článku 1, treťom odseku smernice 92/65/EHS;

f)

vtákov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. c) bod ii) pochádzajúcich z orgánov, inštitúcií a stredísk a prichádzajúcich do orgánov, inštitúcií a stredísk schválených v súlade s článkom 13 smernice 92/65/EHS.

Článok 7

Výnimky pre násadové vajcia

1.   Odchylne od ustanovení článku 3 ods. 2 písm. d), môže Grécko povoliť:

a)

prepravu násadových vajec zo zóny ochrany do stanovenej liahne v rámci územia Grécka;

b)

odosielanie násadových vajec zo zóny ochrany do liahní nachádzajúcich sa mimo územia Grécka za predpokladu, že:

i)

násadové vajcia boli pozbierané z kŕdľov:

pri ktorých nie je podozrenie na nákazu vtáčou chrípkou, a

ktoré boli s negatívnym výsledkom testované v sérologickom prieskume vtáčej chrípky, ktorý je schopný zistiť 5 % rozšírenie ochorenia s aspoň 95 % úrovňou spoľahlivosti; a

ii)

podmienky ustanovené v článku 26 ods. 1 písm. b), c) a d) smernice 2005/94/ES sú splnené.

2.   Veterinárne osvedčenia, v súlade so vzorom 1 ustanoveným v prílohe IV k smernici Rady 90/539/EHS sprevádzajúce zásielky násadových vajec uvedené v odseku 1 písm. b) odosielané do iných členských štátov obsahujú slová:

„Veterinárne podmienky zvierat v tejto zásielke sú v súlade s rozhodnutím Komisie 2006/86/ES“.

Článok 8

Výnimky pre mäso, mleté mäso, mäsové prípravky a mäsové výrobky

1.   Odchylne od ustanovení článku 3 ods. 2 písm. e), môže Grécko zo zóny ochrany povoliť odosielanie:

a)

čerstvého mäsa z hydiny vrátane mäsa z vtákov z radu bežce, s pôvodom v uvedenej zóne alebo mimo nej a vyrobeného v súlade s prílohou II a oddielmi II a III prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a kontrolovaného v súlade s oddielmi I, II, III a kapitolami V a VII oddielu IV prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004;

b)

mletého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov obsahujúcich mäso uvedené v písmene a) a vyrobené v súlade s oddielmi V a VI prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

c)

čerstvého mäsa z voľne žijúcej pernatej zveri, s pôvodom v uvedenej zóne, ak je takéto mäso označené zdravotnou značkou stanovenou v prílohe II k smernici 2002/99/ES a je určené na prepravu do zariadenia na ošetrenie, ako sa vyžaduje v prípade vtáčej chrípky v súlade s prílohou III k uvedenej smernici;

d)

mäsových výrobkov vyrobených z mäsa voľne žijúcej pernatej zveri, ktoré boli podrobné ošetreniu požadovanému v prípade vtáčej chrípky v súlade s prílohou III k smernici 2002/99/ES;

e)

čerstvého mäsa z voľne žijúcej pernatej zveri, s pôvodom mimo zóny ochrany a vyrobeného v zariadeniach v rámci zóny ochrany v súlade s oddielom IV prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a kontrolovaného v súlade s kapitolou VIII oddielu IV prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004;

f)

mletého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov obsahujúcich mäso uvedené v písmene e) a vyrobené v zariadeniach nachádzajúcich sa v zóne ochrany v súlade s oddielmi V a VI prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

2.   Grécko zabezpečuje, aby bolo mäso uvedené v odseku 1 písm. e) a f) sprevádzané obchodným dokladom uvádzajúcim:

„Veterinárne podmienky zvierat v tejto zásielke sú v súlade s rozhodnutím Komisie 2006/86/ES“.

Článok 9

Podmienky pre vedľajšie živočíšne výrobky

1.   V súlade s článkom 3 ods. 1 písm. e), môže Grécko povoliť odosielanie:

a)

vedľajších živočíšnych výrobkov spĺňajúcich podmienky ustanovené v kapitole II časti A, kapitole III časti B, kapitole IV časti A, kapitole VI častiach A a B, kapitole VII časti A, kapitole VIII časti A, kapitole IX časti A a kapitole X časti A prílohy VII a kapitole II časti B a kapitole III oddiele II časti A prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002;

b)

nespracovaného peria alebo častí peria v súlade s kapitolou VIII (A) ods. 1 písm. a) prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002, vyrobeného z hydiny prichádzajúcej z územia mimo zóny ochrany;

c)

spracovaného peria z hydiny a častí peria z hydiny, ktoré boli ošetrené prúdom pary alebo iným spôsobom zaručujúcim zneškodnenie všetkých patogénov;

d)

výrobkov vyrobených z hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí, na ktoré sa v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva nevzťahujú žiadne veterinárne podmienky alebo na ktoré sa nevzťahujú žiadne zákazy alebo obmedzenia z veterinárnych dôvodov, vrátane výrobkov uvedených v kapitole VII (A) ods. 1 písm. a) prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

2.   Grécko zabezpečuje, aby boli výrobky uvedené v odseku 1 písm. b) a c) sprevádzané obchodným dokladom v súlade s kapitolou X prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1774/2002, v ktorom sa v bode 6.1 uvádza, že tieto výrobky boli ošetrené prúdom pary alebo iným spôsobom zabezpečujúcim zneškodnenie všetkých patogénov.

Obchodný doklad sa však nevyžaduje v prípade spracovaného dekoratívneho peria, spracovaného peria prevážaného cestovateľmi na ich súkromné použitie alebo zásielok spracovaného peria zaslaných súkromným osobám na iné ako priemyselné účely.

Článok 10

Podmienky na premiestňovanie

1.   V prípadoch, v ktorých je premiestňovanie zvierat alebo výrobkov z týchto zvierat, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, povolené v zmysle článkov 6 až 9, sa prijímajú všetky potrebné biobezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu vtáčej chrípky.

2.   V prípadoch, v ktorých sú odosielanie, premiestňovanie alebo preprava výrobkov uvedených v odseku 1 povolené v zmysle článkov 7, 8 a 9, musia byť získané, manipulované, spracované, uskladnené a prepravované oddelene od iných výrobkov spĺňajúcich všetky veterinárne požiadavky pre obchod, uvádzanie na trh alebo vývoz do tretích krajín.

Článok 11

Dosiahnutie súladu

Grécko prijme okamžite všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a uverejní tieto opatrenia. Okamžite o tom informuje Komisiu.

Článok 12

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Helénskej republike.

V Bruseli 10. februára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 18/2006 (Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2006, s. 3).

(4)  Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003.

(5)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(7)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206. Oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).

(8)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 18/2006 (Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2006, s. 3).

(9)  Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 105. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/855/ES (Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2005, s. 21).

(10)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 416/2005 (Ú. v. EÚ L 66, 12.3.2005, s. 10).

(11)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/68/ES (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 321).

(12)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).

(13)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.


Európska centrálna banka

11.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/32


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 3. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/5 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií

(ECB/2006/2)

(2006/87/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1 a 5.2, články 12.1 a 14.3,

keďže:

(1)

Článok 1 nariadenia Rady (ES) č. 2103/2005 z 12. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3605/93, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom schodku (1), okrem iného reviduje termíny na vykazovanie údajov v kontexte postupu pri nadmernom schodku na zabezpečenie ich súladu s termínmi programu prenosu v Európskom systéme účtov 95 (ESA 95) (2). V dôsledku tejto revízie budú od roku 2006 členské štáty povinné vykazovať údaje v kontexte postupu pri nadmernom schodku každý rok pred 1. aprílom a pred 1. októbrom.

(2)

Požiadavky Eurosystému podľa usmernenia ECB/2005/5 zo 17. februára 2005 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií (3) by sa z dôvodu konzistentnosti mali v čo najväčšom rozsahu zakladať na štatistických štandardoch ESA 95. Preto je potrebné zmeniť termíny uvedené v článku 4 usmernenia ECB/2005/5, v ktorých národné centrálne banky (NCB) dvakrát ročne vykazujú Európskej centrálnej banke (ECB) úplný súbor údajov.

(3)

V súlade s článkom 12.1 a článkom 14.3 štatútu usmernenia ECB tvoria neoddeliteľnú súčasť práva Spoločenstva,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Usmernenie ECB/2005/5 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 4 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   NCB vykazujú úplné súbory údajov dvakrát ročne, a to pred 15. aprílom a pred 15. októbrom.“

2.

Príloha IV sa mení a dopĺňa takto:

Slovo „september“ v pravom stĺpci nazvanom „Prvý termín prenosu“ v tabuľkách „Súčasné údaje“ a „Spätné údaje“ sa nahrádza slovom „október“.

Článok 2

Toto usmernenie nadobúda účinnosť druhým dňom po jeho prijatí.

Článok 3

Toto usmernenie je určené NCB členských štátov, ktoré prijali euro.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. februára 2006

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 2223/1996 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 109, 29.4.2005, s. 81.