ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 39

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
10. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 226/2006 z 9. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 227/2006 z 9. februára 2006 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 228/2006 z 9. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2257/94, ktorým sa ustanovuje norma kvality pre banány

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 229/2006 z 9. februára 2006, ktorým sa určuje, do akej miery je možné vyhovieť žiadostiam o dovozné práva, predloženým v súvislosti s kvótou pre živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku, ustanovenou v nariadení (ES) č. 2172/2005

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 230/2006 z 9. februára 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systémov A 1 a B za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 231/2006 z 9. februára 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov (dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy, niektoré druhy pomarančovej šťavy)

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 232/2006 z 9. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 233/2006 z 9. februára 2006 týkajúce sa podaných ponúk na dovoz ciroku v rámci verejnej súťaže, ktorá je predmetom nariadenia (ES) č. 2094/2005

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 234/2006 z 9. februára 2006, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2093/2005

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 235/2006 z 9. februára 2006 o predložených ponukách na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 236/2006 z 9. februára 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 237/2006 z 9. februára 2006, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 238/2006 z 9. februára 2006, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

23

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

10.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 226/2006

z 9. februára 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 9. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

88,1

204

45,7

212

93,4

624

106,4

999

83,4

0707 00 05

052

122,9

204

101,8

628

167,7

999

130,8

0709 10 00

220

66,1

624

101,9

999

84,0

0709 90 70

052

154,7

204

87,3

999

121,0

0805 10 20

052

53,0

204

51,9

212

40,0

220

41,6

448

47,7

624

61,7

999

49,3

0805 20 10

204

89,6

999

89,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,0

204

107,6

400

79,6

464

141,7

624

73,7

662

45,3

999

85,3

0805 50 10

052

49,2

999

49,2

0808 10 80

400

100,9

404

105,2

720

67,2

999

91,1

0808 20 50

388

86,0

400

84,1

528

106,0

720

66,9

999

85,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


10.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 227/2006

z 9. februára 2006

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9 odsek 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie, a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovania tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod kódy KN uvedené v stĺpci 2, na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu troch mesiacov podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod kódy KN uvedené v stĺpci 2.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej po dobu troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2006

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 175/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 9).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(kód KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

1.

Produkt pozostávajúci z(o) (% hmotnosti)

sacharózy

99,05

kyseliny citrónovej

0,95

1701 99 90

Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Produkt nemôže byť považovaný za surový cukor v zmysle doplnkovej poznámky 1 ku kapitole 17 KN.

Produkt má byť zatriedený ako ostatný cukor do podpoložky KN 1701 99 90.

2.

Produkt pozostávajúci z(o) (% hmotnosti)

sacharózy

99,5

kyseliny citrónovej

0,5

1701 99 90

Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Produkt nemôže byť považovaný za biely cukor v zmysle doplnkovej poznámky 3 ku kapitole 17 KN.

Produkt má byť zatriedený ako ostatný cukor do podpoložky KN 1701 99 90.

3.

Produkt pozostávajúci z(o) (% hmotnosti)

sacharózy

99,5

kyseliny citrónovej

0,4

kyseliny askorbovej

0,1

1701 99 90

Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Produkt nemôže byť považovaný za biely cukor v zmysle doplnkovej poznámky 3 ku kapitole 17 KN.

Produkt má byť zatriedený ako ostatný cukor do podpoložky KN 1701 99 90.

4.

Produkt pozostávajúci z(o) (% hmotnosti)

sacharózy

99,7

kyseliny citrónovej

0,2

kyseliny askorbovej

0,1

1701 99 90

Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Produkt nemôže byť považovaný za biely cukor v zmysle doplnkovej poznámky 3 ku kapitole 17 KN.

Produkt má byť zatriedený ako ostatný cukor do podpoložky KN 1701 99 90.

5.

Prípravok pozostávajúci z(o) (% hmotnosti)

sacharózy

90

kakaového masla

10

Tento prípravok je svetlofarebný, žltkastý, veľmi sladký, hrubozrnný prášok s chuťou kakaového masla.

2106 90 98

Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 2106, 2106 90 a 2106 90 98.

Produkt je potravinovým prípravkom určeným na ľudskú spotrebu vo forme lepkavého prášku (vysvetlivky HS k položke 2106, bod B).

6.

Prípravok pozostávajúci z(o) (% hmotnosti)

sacharózy

95

kakaového masla

5

Tento prípravok je tvorený bielymi, sladkými, lepkavými kryštálmi s jemnou príchuťou kakaa.

2106 90 98

Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 2106, 2106 90 a 2106 90 98.

Produkt je potravinovým prípravkom určený na ľudskú spotrebu vo forme lepkavých kryštálov (vysvetlivky HS k položke 2106, bod B).

7.

Produkt pozostávajúci z(o) (% hmotnosti)

sacharózy

97,5

kakaového masla

2,5

Tento produkt je tvorený bielym, sladkým, kryštalickým práškom, ktorý je podobný bežne predávanému bielemu cukru.

1701 99 90

Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Produkt nemôže byť považovaný za surový cukor v zmysle doplnkovej poznámky 1 ku kapitole 17 KN.

Produkt má byť zatriedený ako ostatný cukor do podpoložky KN 1701 99 90, pretože množstvo kakaového masla nie je dostatočné, aby zmenilo charakteristické vlastnosti cukru.

8.

Produkt pozostávajúci z(o) (% hmotnosti)

sacharózy

97,7

chloridu sodného (NaCl)

2,3

Produkt je vo forme bieleho, kryštalického, sladkého a jemne slaného prášku.

Tvoria ho najmä kryštály sacharózy. Veľmi sporadicky sú rozpoznateľné, kubické kryštály chloridu sodného.

1701 99 90

Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Produkt je tvorený zmesou sacharózy v kryštalickej forme a chloridu sodného. Nemôže byť považovaný za surový cukor v zmysle doplnkovej poznámky 1 ku kapitole 17 KN.

Produkt má byť zatriedený ako ostatný cukor do podpoložky KN 1701 99 90. Prítomnosť malého množstva chloridu sodného (cca 2,3 % hmot.) nezmení charakteristické vlastnosti produktu ako cukru kapitoly 17 KN.

9.

Prípravok pozostávajúci z (% hmotnosti)

bieleho cukru

90

pšeničnej múky

10

2106 90 98

Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 2106, 2106 90, 2106 90 98.

Obsah pšeničného škrobu zmení charakteristické vlastnosti produktu ako cukru kapitoly 17 KN.

Produkt má byť zatriedený ako potravinový prípravok podpoložky KN 2106 90 98.

10.

Produkt pozostávajúci z(o) (% hmotnosti)

sacharózy

95

laktózy

5

1701 99 90

Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Produkt má byť zatriedený ako ostatný cukor do podpoložky KN 1701 99 90, pretože obsah laktózy nezmení charakteristické vlastnosti produktu ako cukru kapitoly 17 KN.

11.

Produkt pozostávajúci z (% hmotnosti)

bieleho cukru

97

extraktu sladkého drievka

3

Produkt má formu granulovaného cukru a je balený na predaj v malom.

1701 91 00

Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 1701, 1701 91, 1701 91 00.

Produkt má byť zatriedený ako aromatizovaný cukor do podpoložky KN 1701 91 00 (vysvetlivky HS ku kapitole 17, všeobecné, prvý odsek, druhá veta a k položke 1701, piaty odsek).

Prítomnosť malého množstva extraktu sladkého drievka nezmení charakteristické vlastnosti produktu ako cukru kapitoly 17 KN.


10.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 228/2006

z 9. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2257/94, ktorým sa ustanovuje norma kvality pre banány

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 404/93 z 13. februára 1993 o spoločnej organizácii trhu s banánmi (1), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 2257/94 (2) sa ustanovujú podrobné pravidlá o uplatňovaní nariadenia (EHS) č. 404/93, pokiaľ ide o normy kvality pre banány.

(2)

Najnovší výskum v oblasti banánových odrôd viedol k vzniku niekoľkých hybridných foriem. Týka sa to odrody Flhorban 920, triploidného hybridu, Musa balbisiana X Musa acuminate, ktorá patrí do skupiny AAA. Táto odroda bola na úrovni Spoločenstva chránená prostredníctvom rozhodnutia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín č. 13757 z 19. júla 2004. Nariadenie (ES) č. 2257/94 by sa preto malo vzťahovať na hybridy.

(3)

V nariadení (ES) č. 2257/94 sa povoľuje v rámci Spoločenstva obchod s banánmi vypestovanými na Madeire, Azorských ostrovoch, v oblasti Algarve, na Kréte a v oblasti Lakónia vzhľadom na osobitné klimatické podmienky týchto regiónov, pokiaľ sú tieto banány zaradené do II. triedy, a to aj keď nemajú požadovanú dĺžku minimálne 14 cm. Bolo by vhodné poskytnúť túto istú výnimku pri banánoch vypestovaných na ostrove Cyprus, kde sú podobné klimatické podmienky.

(4)

Vzhľadom na požiadavky trhu Spoločenstva a po zohľadnení normy Codexu Alimentarius pre banány (Codex Stan 205-1997) by sa malo povoliť obchodovanie s banánmi predávanými ako samostatné plody.

(5)

Nariadenie (ES) č. 2257/94 by sa preto malo zmeniť a doplniť zodpovedajúcim spôsobom.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre banány,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2257/94 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

Bod I sa nahrádza takto:

„I.   DEFINÍCIA PLODINY

Táto norma sa uplatňuje na odrody banánov podskupín Musa (AAA) spp. Cavendish a Gros Michel, ako aj na ich hybridy, ktoré sú uvedené v prílohe II, ktoré sú po úprave a balení určené na dodanie v čerstvom stave spotrebiteľovi. Plantejny, banány určené na priemyselné spracovanie a figové banány nie sú zahrnuté.“

b)

V bode III sa odsek 4 nahrádza takto:

„Ako výnimka z odseku 3, banány dorábané na Madeire, Azorských ostrovoch, v oblasti Algarve, na Kréte a v oblasti Lakónia, ktoré sú v dĺžke menšie ako 14 cm, sa môžu predávať v rámci Spoločenstva, ale musia byť zaradené do II. triedy.“

c)

V bode V písm. C sa odsek 1 nahrádza takto:

„Banány musia byť upravené v zväzkoch alebo trsoch (častiach zväzkov) s najmenej štyrmi plodmi. Banány sa môžu taktiež dodávať ako samostatné plody.“

2.

V prílohe II skupine AAA sa za podskupinu Gros Michel vkladá tento riadok:

Skupina

Podskupina

Hlavné odrody

(neúplný zoznam)

 

„Hybridy

Flhorban 920“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 47, 25.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 245, 20.9.1994, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/97 (Ú. v. ES L 60, 1.3.1997, s. 53).


10.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 229/2006

z 9. februára 2006,

ktorým sa určuje, do akej miery je možné vyhovieť žiadostiam o dovozné práva, predloženým v súvislosti s kvótou pre živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku, ustanovenou v nariadení (ES) č. 2172/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2172/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prodrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 2 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Článok 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2172/2005 stanovuje ročné množstvo kvóty, na ktoré môžu prevádzkovatelia ES podávať žiadosť o dovozné práva v súlade s článkom 3 uvedeného nariadenia, na 4 600 ton.

(2)

Keďže požadované dovozné práva prekračujú disponibilné množstvo stanovené v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2172/2005, je potrebné stanoviť jednotný koeficient zníženia požadovaných množstiev,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každej žiadosti o dovozné práva, podanej v zmysle ustanovení článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2172/2005 pre obdobie kvóty od 1. januára do 31. decembra 2006 sa vyhovie do výšky 64,5161 % požadovaných množstiev.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 10.


10.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 230/2006

z 9. februára 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systémov A 1 a B za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) stanovilo podmienky uplatňovania vývozných náhrad za ovocie a zeleninu.

(2)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa na produkty vyvážané Spoločenstvom môže v nevyhnutnej miere pre umožnenie ekonomicky dôležitého vývozu vzťahovať vývozná náhrada so zreteľom na vymedzené normy, vyplývajúce z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy.

(3)

Podľa článku 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa má dohliadnuť na to, aby sa nenarušili obchodné toky, predtým zavedené prostredníctvom režimu náhrad. Z toho dôvodu, ako aj z dôvodu sezónneho zamerania vývozu ovocia a zeleniny je potrebné na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktorú zaviedlo nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3), stanoviť pre každý produkt predbežné množstvá. Tieto množstvá je potrebné prerozdeliť so zreteľom na to, ako príslušné produkty podliehajú skaze.

(4)

Podľa článku 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 treba pri určovaní náhrad brať do úvahy situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu Spoločenstva a ich disponibilitu, ale aj cien, ktoré sú zaužívané na medzinárodnom trhu. Takisto je potrebné brať do úvahy výdavky spojené s predajom a s prepravou, ako aj ekonomické hľadisko plánovaného vývozu.

(5)

Podľa článku 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sú ceny na trhu Spoločenstva stanovené vzhľadom na ceny, ktoré sa z hľadiska vývozu javia ako najvýhodnejšie.

(6)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu pre určitý produkt spôsobiť nevyhnutnú diferenciáciu náhrady podľa miesta jeho určenia.

(7)

Rajčiny, pomaranče, citróny a jablká kategórií Extra, I a II všeobecných noriem akosti sa skutočne môžu stať ekonomicky dôležitým vývozným artiklom.

(8)

Aby sa umožnilo čo najefektívnejšie využitie disponibilných zdrojov a vzhľadom na vývoznú štruktúru Spoločenstva majú sa určiť vývozné náhrady podľa systémov A 1 a B.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pre systém A 1 sú miera náhrad, obdobie na predkladanie žiadostí o náhrady a predpokladané množstvá pre príslušné produkty určené v prílohe. Pre systém B sú smerná miera náhrad, obdobie na doručenie žiadostí o povolenia a plánované množstvá pre príslušné produkty určené v prílohe.

2.   Povolenia vydané z titulu potravinovej pomoci na základe článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do oprávneného množstva uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu nezapočítavajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. marca 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2091/2005 (Ú. v. EÚ L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1856/2005 (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2005, s. 7).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 9. februára 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

Kód produktu (1)

Krajina určenia (2)

Systém A 1

Lehota na podávanie žiadostí o náhradu: 10.3.2006–8.5.2006

Systém B

Lehota na podávanie žiadostí o povolenia: 17.3.2006–15.5.2006

Miera náhrady

(EUR/t netto)

Plánované množstvo

(t)

Smerná miera náhrady

(EUR/t netto)

Plánované množstvo

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

5 774

0805 10 20 9100

A00

37

 

37

40 920

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

8 245

0808 10 80 9100

F09

33

 

33

53 622


(1)  Kódy produktov sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy krajín určenia série A sú definované v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 3846/87.

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

F03

:

všetky krajiny určenia s výnimkou Švajčiarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thajsko, Taiwan, Papua-Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguaj, Paraguaj, Argentína, Mexiko, Kostarika.

F08

:

všetky krajiny určenia s výnimkou Bulharska.

F09

:

nasledujúce krajiny určenia:

Nórsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Srbsko a Čierna Hora (vrátane Kosova, v správe Spojených národov na základe rezolúcie Rady bezpečnosti 1244 z 10. júna 1999), Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan, Ukrajina, Saudská Arábia, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Dabí, Dubaj, Šardža, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Rás al-Chajmá a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýria, Irán, Jordánsko, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbia,

africké krajiny a územia s výnimkou Juhoafrickej republiky,

krajiny určenia v zmysle článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).


10.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 231/2006

z 9. februára 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov (dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy, niektoré druhy pomarančovej šťavy)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu so spracovanými produktmi na báze ovocia a zeleniny (1) a najmä na jeho článok 16 odsek 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1429/95 (2) stanovilo pravidlá uplatňovania vývozných náhrad na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov.

(2)

Podľa článku 16 odsek 1 nariadenia (ES) č. 2201/96, v miere potrebnej na umožnenie ekonomicky významného vývozu, môžu byť produkty uvedené v článku 1 odsek 2 bod a) tohto nariadenia predmetom vývoznej náhrady s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy. Článok 18 odsek 4 nariadenia (ES) č. 2201/96 ukladá, že v prípade, keď náhrada za cukry obsiahnuté v produktoch vymenovaných v článku 1 odsek 2 bod b) nie je dostatočná na umožnenie vývozu týchto produktov, použije sa náhrada určená podľa článku 17 tohto nariadenia.

(3)

V súlade s článkom 16 odsek 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 treba dbať na to, aby sa nenarušili predtým zavedené obchodné toky režimu náhrad. Z tohto dôvodu treba určiť predpokladané množstvá pre jednotlivé produkty na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktoré stanovuje nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3).

(4)

Podľa článku 17 odsek 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 musia byť náhrady určené tak vzhľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien spracovaných produktov na báze ovocia a zeleniny na trhu Spoločenstva a ich disponibilitu, ako aj vzhľadom na ceny zaužívané v medzinárodnom obchode. Rovnako treba brať do úvahy náklady na uvedenie na trh a dopravu, ako aj ekonomické hľadisko plánovaného vývozu.

(5)

V súlade s článkom 17 odsek 3 nariadenia (ES) č. 2201/96 sa ceny na trhu spoločenstva určujú s ohľadom na najpriaznivejšie ceny z hľadiska vývozu.

(6)

Situácia v medzinárodnom obchode alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnej diferenciácii náhrady pre stanovený produkt, podľa miesta určenia tohto produktu.

(7)

Dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy a niektoré druhy pomarančovej šťavy môžu byť v súčasnosti predmetom ekonomicky významného vývozu.

(8)

Vzhľadom na to treba stanoviť sadzbu náhrad a plánované množstvá.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spracované produkty na báze ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Sadzba vývoznej náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, lehota na predloženie žiadostí o licencie, lehota na výdaj licencií a predpokladané množstvá sú určené v prílohe.

2.   Licencie vydané z titulu potravinovej pomoci v zmysle článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do množstva uvedeného v prílohe tohto nariadenia nezapočítavajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 28. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 498/2004 (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 20).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2091/2005 (Ú. v. EÚ L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1741/2004 (Ú. v. EÚ L 311, 8.10.2004, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 9. februára 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov (dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy, niektoré druhy pomarančovej šťavy)

Lehota na predloženie žiadostí o licencie: od 24. februára do 23. júna 2006.

Lehota na udeľovanie licencií: od februára do júna 2006.

Kód produktu (1)

Kód miesta určenia (2)

Sadzba náhrady

(v EUR/t netto)

Predpokladanémnožstvá

(v t)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

287

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Číselné kódy produktov sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy miest určenia série „A“ sú definované v prílohe II zmeneného a doplneného nariadenia (EHS) č. 3846/87.

Číselné kódy miest určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

F06

Všetky miesta určenia s výnimkou krajín Severnej Ameriky.

F10

Všetky miesta určenia s výnimkou Spojených štátov amerických a Bulharska.


10.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 232/2006

z 9. februára 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz produktov v sektore cukru okrem melasy (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu a na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2005/2006 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1011/2005 (3). Tieto ceny a clá boli naposledy zmenené a doplnené v nariadení Komisie (ES) č. 225/2006 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 1423/95,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1423/95, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 624/98 (Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2006, s. 34.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 10. februára 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

38,37

0,00

1701 11 90 (1)

38,37

3,39

1701 12 10 (1)

38,37

0,00

1701 12 90 (1)

38,37

3,10

1701 91 00 (2)

37,33

6,57

1701 99 10 (2)

37,33

3,14

1701 99 90 (2)

37,33

3,14

1702 90 99 (3)

0,37

0,30


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode I nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


10.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 233/2006

z 9. februára 2006

týkajúce sa podaných ponúk na dovoz ciroku v rámci verejnej súťaže, ktorá je predmetom nariadenia (ES) č. 2094/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálnej zľavy z dovozného cla na dovoz ciroku do Španielska z tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 2094/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3) môže Komisia na základe podaných ponúk podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozhodnúť, že ponukám vo verejnej súťaži nevyhovie.

(3)

So zreteľom najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95 nie je vhodné stanoviť maximálnu zľavu z cla.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám predloženým v čase od 3. do 9. februára 2006 v rámci verejnej súťaže na priznanie zľavy z dovozného cla na dovoz ciroku podľa nariadenia (ES) č. 2094/2005 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 335, 21.12.2005, s. 4.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).


10.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 234/2006

z 9. februára 2006,

ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2093/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 týkajúce sa organizácie spoločného trhu v oblasti obilnín (1), najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálneho zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Španielska bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 2093/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3), podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003, Komisia môže rozhodnúť o stanovení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri jeho stanovení je potrebné prihliadať najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95. Zľava sa prizná každému účastníkovi súťaže, ktorého ponuka bude na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo nižšia.

(3)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu na trhu s príslušnou obilninu sa maximálna zľava dovozného cla stanovuje na sumu uvedenú v článku 1.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre ponuky predložené v čase od 3. do 9. februára 2006 v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2093/2005 sa maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice určuje na 30,95 EUR/t pre maximálny celkový objem 70 500 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 335, 20.12.2005, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).


10.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 235/2006

z 9. februára 2006

o predložených ponukách na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), najmä na článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálneho zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Portugalska bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1809/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3), podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003, na základe predložených ponúk sa Komisia môže rozhodnúť, že ponukám vo verejnej súťaži nevyhovie.

(3)

So zreteľom najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95 nie je vhodné stanoviť maximálne zníženie cla.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám podaným v čase od 3. do 9. februára 2006 v rámci verejnej súťaže na priznanie zľavy z dovozného cla na dovoz kukurice v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli dňa 9. februára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 4.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).


10.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 236/2006

z 9. februára 2006,

ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov v zmysle článku 1 uvedeného nariadenia a cenou týchto produktov v spoločenstve sa môže pokryť dotáciou na vývoz.

(2)

Vývozné náhrady musia byť určené tak, aby sa zohľadnili údaje článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Pokiaľ ide o pšeničné a ražné múky, krupice, vývozné náhrady uplatniteľné na tieto produkty sa musia vypočítať tak, aby sa zohľadnilo množstvo obilnín potrebné na výrobu zvažovaných produktov. Tieto množstvá boli stanovené v nariadení (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické nároky niektorých trhov môžu vyžadovať diferenciáciu vývozných náhrad pre niektoré produkty, podľa ich krajiny určenia.

(5)

Dotácia musí byť stanovená raz mesačne. V priebehu tohto intervalu sa môže zmeniť.

(6)

Aplikácia týchto podmienok na súčasnú situáciu na trhoch s obilninami a najmä na kurzy alebo ceny týchto produktov v spoločenstve a na svetovom trhu vedie k tomu, aby bola stanovená dotácia v čiastkach zhrnutých v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Za daného stavu sú vývozné náhrady na produkty uvedené v článku 1 body a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, s výnimkou sladu, stanovené v čiastkach zhrnutých v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 9. februára 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška dotácií

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

4,11

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

3,84

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

3,54

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

3,27

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

3,06

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktov a kódy krajín určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej hory, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.


10.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 237/2006

z 9. februára 2006,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na poskytnutie náhrady na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1058/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade nerovnováhy v sektore obilnín (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že stanoví maximálne vývozné náhrady, berúc do úvahy kritériá stanovené článkom 1 nariadenia (ES) č. 1501/95. V tom prípade sa vyhovie tomu alebo tým z účastníkov verejnej súťaže, ktorých ponuka sa rovná alebo je nižšia ako maximálne vývozné náhrady.

(3)

Uplatňovanie horeuvedených kritérií na súčasnú situáciu trhov s predmetnou obilninou vedie k tomu, aby sa určili maximálne vývozné náhrady na vývoz.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa pre ponuky doručené od 3. do 9. februára 2006 v rámci verejnej súťaže, uvedenej v nariadení (ES) č. 1058/2005, sa stanovuje na 2,95 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


10.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 238/2006

z 9. februára 2006,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na poskytnutie náhrady na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1059/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade nerovnováhy v sektore obilnín (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že stanoví maximálne vývozné náhrady, berúc do úvahy kritériá stanovené článkom 1 nariadenia (ES) č. 1501/95. V tom prípade sa vyhovie tomu alebo tým z účastníkov verejnej súťaže, ktorých ponuka sa rovná alebo je nižšia ako maximálne vývozné náhrady.

(3)

Uplatňovanie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhov s predmetnou obilninou vedie k tomu, aby sa určili maximálne vývozné náhrady na vývoz.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice pre ponuky doručené od 3. do 9. februára 2006 v rámci verejnej súťaže, uvedenej v nariadení (ES) č. 1059/2005, sa stanovuje na 3,00 EUR/ft.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).