ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 33

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
4. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES ( 1 )

1

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 167/2006/ES z 18. januára 2006 týkajúce sa činnosti niektorých tretích krajín v oblasti nákladnej námornej dopravy (kodifikované znenie)

18

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry ( 1 )

22

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/90/ES z 18. januára 2006, ktorou sa dvadsiatydeviatykrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo látky škodlivé pre reprodukciu – c/m/r) ( 1 )

28

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES z 18. januára 2006 o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (kodifikované znenie) ( 1 )

82

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005)

86

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005)

87

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/84/ES zo 14. decembra 2005, ktorou sa po dvadsiatydruhýkrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa) (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005)

88

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

4.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 166/2006

z 18. januára 2006

o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva, prijatý rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES (3), vyžaduje podporu poskytovania dostupných informácií občanom o stave životného prostredia a jeho vývoji vo vzťahu k sociálnym, hospodárskym a zdravotným trendom, ako aj všeobecného zvýšenia informovanosti o životnom prostredí.

(2)

Dohovor o EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti v rozhodovacom procese a o práve na spravodlivosť v záležitostiach životného prostredia (ďalej len „Aarhuský dohovor“), podpísaný Európskym spoločenstvom 25. júna 1998, uznáva, že lepší prístup k informáciám o životnom prostredí a šírenie týchto informácií prispieva k zvýšeniu informovanosti o záležitostiach životného prostredia, k voľnej výmene názorov, účinnejšej účasti verejnosti v rozhodovacom procese v oblasti životného prostredia a v konečnom dôsledku k lepšiemu životnému prostrediu.

(3)

Registre uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (ďalej len „PRTR“) predstavujú nákladovo efektívny nástroj na ochranu životného prostredia, zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám o uvoľňovaní znečisťujúcich látok a prenosoch znečisťujúcich látok a odpadu mimo lokality prevádzkarne a na použitie pri sledovaní trendov, preukazovaní pokroku v znižovaní znečistenia, sledovaní dodržiavania niektorých medzinárodných dohôd, určovaní priorít a hodnotení pokroku dosahovanom prostredníctvom environmentálnych politík a programov Spoločenstva a jednotlivých štátov.

(4)

Integrovaný a komplexný PRTR poskytuje verejnosti, priemyslu, vedcom, poisťovniam, miestnym orgánom, mimovládnym organizáciám a iným subjektom v rozhodovacom procese spoľahlivú databázu na porovnávanie a prijímanie budúcich rozhodnutí v záležitostiach životného prostredia.

(5)

Európske spoločenstvo podpísalo 21. mája 2003 Protokol EHK OSN o registroch uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (ďalej len „protokol“). Ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva by mali byť v súlade s týmto protokolom vzhľadom na jeho uzatvorenie Spoločenstvom.

(6)

Európsky register emisií znečisťujúcich látok (ďalej len „EPER“) bol zriadený rozhodnutím Komisie 2000/479/ES (4). Protokol stavia na rovnakých princípoch ako EPER, pričom zahŕňa oznamovanie väčšieho množstva znečisťujúcich látok, väčšieho množstva činností, uvoľňovania do pôdy, uvoľňovania z plošných zdrojov a prenosov mimo lokality prevádzkarne.

(7)

Zámery a ciele, ktoré sleduje Európsky PRTR, možno dosiahnuť, len ak sú údaje spoľahlivé a porovnateľné. Na zabezpečenie kvality a porovnateľnosti údajov je potrebná zodpovedajúca harmonizácia zberu a systému prenosu údajov. Podľa protokolu má byť Európsky PRTR navrhnutý tak, aby bol čo najjednoduchšie verejne prístupný prostredníctvom internetu. Uvoľňovanie a prenosy by mali byť ľahko identifikovateľné v rôznej súhrnnej a nesúhrnnej forme, aby bolo možné sprístupniť čo najviac informácií v primeranom čase.

(8)

Na ďalšie presadzovanie cieľa podpory poskytovania dostupných informácií o stave životného prostredia a jeho vývoji občanom, ako aj zvýšenia všeobecnej informovanosti o životnom prostredí by mal Európsky PRTR obsahovať prepojenia na iné podobné databázy členských štátov, nečlenských štátov a medzinárodných organizácií.

(9)

Podľa protokolu by Európsky PRTR mal obsahovať aj informácie o konkrétnych procesoch zneškodňovania odpadu, ktoré treba oznamovať, ako uvoľňovanie do pôdy, procesy zhodnocovania odpadu, ako je rozmetanie kalov a hnoja, sa v rámci tejto kategórie neoznamujú.

(10)

Na dosiahnutie cieľa Európskeho PRTR poskytovať verejnosti spoľahlivé informácie a umožniť rozhodovanie na základe poznatkov je potrebné poskytnúť primerané, ale prísne lehoty zberu údajov a oznamovania. Je to zvlášť dôležité pre poskytovanie správ zo strany členských štátov Komisii.

(11)

Oznamovanie uvoľňovania z priemyselných prevádzkarní, hoci ešte nie je vždy konzistentné, úplné a porovnateľné, predstavuje dobre zavedený postup v mnohých členských štátoch. Podľa potreby je potrebné oznamovanie o uvoľňovaní z plošných zdrojov zlepšiť, aby mohli rozhodovacie orgány toto uvoľňovanie lepšie chápať v súvislostiach a vybrať najúčinnejšie riešenie na zníženie znečistenia.

(12)

Údaje oznámené členskými štátmi by mali byť veľmi kvalitné, najmä čo sa týka úplnosti, konzistentnosti a dôveryhodnosti. Je veľmi dôležité koordinovať budúce úsilie prevádzkovateľov, ako aj členských štátov na zlepšenie kvality oznamovaných údajov. Komisia bude preto spolu s členskými štátmi iniciovať činnosť na zabezpečenie kvality.

(13)

Podľa Aarhuského dohovoru je potrebné verejnosti poskytnúť prístup k informáciám v Európskom PRTR bez potreby uvádzať dôvod záujmu, najmä umožnením priameho elektronického prístupu k Európskemu PRTR cez internet.

(14)

Prístup k informáciám poskytovaným z Európskeho PRTR by mal byť neobmedzený a výnimky z tohto pravidla by mali byť umožnené, len ak sú výslovne udelené na základe platných právnych predpisov Spoločenstva.

(15)

Aarhuský dohovor ustanovuje, že pri ďalšom rozvoji Európskeho PRTR by mala byť zaručená účasť verejnosti poskytnutím včasných a účinných možností predkladať pripomienky, informácie, analýzy alebo relevantné stanoviská v rámci rozhodovacieho procesu. Žiadateľom by sa malo umožniť požiadať o správne alebo súdne preskúmanie konaní alebo opomenutí orgánu štátnej správy vo vzťahu k žiadosti.

(16)

Na zvýšenie užitočnosti a vplyvu Európskeho PRTR by Komisia a členské štáty mali spolupracovať pri vypracúvaní usmernenia na podporu vykonávania Európskeho PRTR, pri presadzovaní informovanosti verejnosti a pri poskytovaní vhodnej a včasnej technickej pomoci.

(17)

Nevyhnutné opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia je potrebné prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(18)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zlepšenie prístupu verejnosti k informáciám o životnom prostredí vytvorením integrovanej konzistentnej elektronickej databázy, platnej v celom Spoločenstve, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov; keďže potreba porovnateľnosti údajov v členských štátoch si vyžaduje vysokú úroveň harmonizácie, a preto ju možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(19)

Na zjednodušenie a zefektívnenie požiadaviek oznamovania by sa mala zmeniť a doplniť smernica Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade (6) a smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (7).

(20)

Európsky PRTR sa okrem iného zameriava na informovanie verejnosti o významných emisiách znečisťujúcich látok, pochádzajúcich najmä z činností uvedených v smernici 96/61/ES. To znamená, že informovanosť verejnosti o emisiách pochádzajúcich z prevádzok, na ktoré sa vzťahuje príloha I uvedenej smernice, sa uskutoční podľa tohto nariadenia.

(21)

Na účely zníženia duplicitného poskytovania správ podľa protokolu sa systémy registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok môžu integrovať do takej miery, aká sa dá použiť spolu s jestvujúcimi informačnými zdrojmi, ako sú mechanizmus poskytovania správ na základe licencií alebo prevádzkových povolení. Ustanovenia tohto nariadenia v súlade s protokolom by sa nemali dotýkať práva členských štátov zachovať alebo zaviesť rozsiahlejší alebo verejne prístupnejší register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, než vyžaduje protokol,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zriaďuje integrovaný register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok na úrovni Spoločenstva (ďalej len „Európsky PRTR“) vo forme verejne prístupnej elektronickej databázy a ustanovujú sa pravidlá jeho prevádzky s cieľom vykonať Protokol EHK OSN o registroch uvoľňovania a prenosoch znečisťujúcich látok (ďalej len „protokol“) a napomôcť zapojeniu verejnosti do procesu rozhodovania o environmentálnych otázkach, ako aj prispievať k predchádzaniu a znižovaniu znečisťovania životného prostredia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia platia nasledujúce vymedzenia pojmov:

1.

„verejnosť“ je jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny;

2.

„príslušný orgán“ je vnútroštátny orgán alebo orgány alebo iný príslušný subjekt alebo subjekty, ktoré členský štát určí;

3.

„prevádzka“ je stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I, ako aj všetky ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste a ktoré by mohli mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia;

4.

„prevádzkareň“ je jedna alebo viac prevádzok v tej istej lokalite, ktoré prevádzkuje tá istá fyzická alebo právnická osoba;

5.

„lokalita“ je geografická poloha prevádzkarne;

6.

„prevádzkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje alebo riadi prevádzkareň alebo, ak tak ustanovujú vnútroštátne právne predpisy, na ktorú je delegovaná rozhodujúca ekonomická právomoc nad jej technickým fungovaním;

7.

„oznamovací rok“ je kalendárny rok, za ktorý sa zbierajú údaje o uvoľňovaní znečisťujúcich látok a o ich prenosoch mimo lokality prevádzkarne;

8.

„látka“ je akýkoľvek chemický prvok a jeho zlúčeniny s výnimkou rádioaktívnych látok;

9.

„znečisťujúca látka“ je látka alebo skupina látok, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie alebo ľudské zdravie z dôvodu ich vlastností a ich uvoľnenia do životného prostredia;

10.

„uvoľňovanie“ je uvoľnenie znečisťujúcich látok do životného prostredia ako dôsledok ľudskej činnosti, či už úmyselnej alebo náhodnej, pravidelnej alebo nepravidelnej vrátane rozliatia, emisie, vypustenia, injektáže, zneškodnenia alebo skládkovania alebo prostredníctvom kanalizačného systému bez konečného čistenia odpadových vôd;

11.

„prenos mimo lokality“ je pohyb odpadov určených na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie a znečisťujúcich látok v odpadovej vode určenej na čistenie mimo lokality prevádzkarne;

12.

„plošný zdroj“ je veľa malých alebo roztrúsených zdrojov, z ktorých môžu unikať znečisťujúce látky do pôdy, ovzdušia alebo vody, ktorých kombinovaný účinok na tieto zložky životného prostredia môže byť významný a pri ktorých je nepraktické zbierať hlásenia za každý zdroj;

13.

„odpad“ je akákoľvek látka alebo predmet podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch (8);

14.

„nebezpečný odpad“ je látka alebo predmet podľa článku 1 ods. 4 smernice 91/689/EHS;

15.

„odpadová voda“ je komunálna a priemyselná odpadová voda a odpadová voda z domácností, podľa článku 2 ods. 1, 2 a 3 smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (9) a iná použitá voda, ktorú kvôli obsiahnutým látkam alebo predmetom upravujú právne predpisy Spoločenstva;

16.

„zneškodňovanie“ je operácia podľa prílohy II A k smernici 75/442/EHS;

17.

„zhodnocovanie“ je operácia podľa prílohy II B k smernici 75/442/EHS.

Článok 3

Obsah Európskeho PRTR

Európsky PRTR obsahuje informácie o:

a)

uvoľňovaní znečisťujúcich látok podľa článku 5 ods. 1 písm. a), ktoré sú prevádzkovatelia prevádzkarní vykonávajúcich činnosti uvedené v prílohe I povinní oznamovať;

b)

prenosoch odpadov mimo lokality prevádzkarne podľa článku 5 ods. 1 písm. b) a znečisťujúcich látok podľa článku 5 ods. 1 písm. c), ktoré sú prevádzkovatelia prevádzkarní vykonávajúcich činnosti uvedené v prílohe I povinní oznamovať;

c)

uvoľňovaní znečisťujúcich látok z plošných zdrojov podľa článku 8 ods. 1, ak sú k dispozícii.

Článok 4

Forma a štruktúra

1.   Komisia zverejňuje údaje obsiahnuté v Európskom PRTR v súhrnnej aj nesúhrnnej forme tak, aby bolo možné uvoľňovanie a prenosy vyhľadávať a identifikovať podľa:

a)

prevádzkarne vrátane materskej spoločnosti prevádzkarne, ak je to uplatniteľné, a jej geografického umiestnenia vrátane povodia;

b)

činnosti;

c)

výskytu v členskom štáte alebo na úrovni Spoločenstva;

d)

znečisťujúcej látky alebo podľa potreby odpadu;

e)

každej zložky životného prostredia (voda, ovzdušie, pôda), do ktorej sa znečisťujúca látka uvoľňuje;

f)

prenosov odpadu mimo lokality prevádzkarne a jeho miesta určenia;

g)

prenosov znečisťujúcich látok v odpadovej vode mimo lokality prevádzkarne;

h)

plošných zdrojov;

i)

vlastníka alebo prevádzkovateľa prevádzkarne.

2.   Európsky PRTR musí byť navrhnutý tak, aby umožňoval čo najjednoduchší prístup verejnosti a aby boli informácie za zvyčajných prevádzkových podmienok nepretržite a ľahko dostupné na internete a prostredníctvom iných elektronických médií. Jeho forma musí brať do úvahy možnosť jeho budúceho rozšírenia a musí obsahovať všetky údaje oznamované za predchádzajúce oznamovacie roky postupne až do minimálne desiatich predchádzajúcich oznamovacích rokov.

3.   Európsky PRTR musí obsahovať prepojenia na:

a)

vnútroštátne PRTR členských štátov;

b)

ďalšie jestvujúce súvisiace a verejne dostupné databázy týkajúce sa predmetov, ktoré súvisia s PRTR, vrátane vnútroštátnych PRTR ostatných strán protokolu a v prípade, ak je to možné, aj prepojenia na databázy ostatných krajín;

c)

webové stránky prevádzkarní, ak jestvujú a prevádzkarne dobrovoľne poskytnú prepojenia.

Článok 5

Podávanie správ prevádzkovateľmi

1.   Prevádzkovateľ každej prevádzkarne, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I, presahujúcich príslušné kapacitné prahové hodnoty v nej uvedené, oznámi každoročne množstvá svojmu príslušnému orgánu, spolu s uvedením, či sa informácie zakladajú na meraní, výpočte alebo odhade, takto:

a)

uvoľňovanie každej znečisťujúcej látky určenej v prílohe II do ovzdušia, vody a pôdy, u ktorej došlo k prekročeniu platnej prahovej hodnoty určenej v prílohe II;

b)

prenosy nebezpečného odpadu mimo lokality prevádzkarne v objeme viac ako 2 tony ročne alebo nie nebezpečného odpadu v objeme viac ako 2 000 ton ročne vo všetkých procesoch týkajúcich sa zhodnocovania alebo zneškodňovania, s výnimkou zneškodňovania úpravou pôdnymi procesmi alebo hĺbkovou injektážou, podľa článku 6, a uvedie „R“ (recovery – zhodnocovanie) respektíve „D (disposal – zneškodňovane)“ podľa toho, či je odpad určený na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie. V prípade prenosu nebezpečného odpadu cez hranice štátu uvedie názov a adresu subjektu, ktorý vykonáva zhodnocovanie alebo zneškodnenie odpadu, a skutočné miesto zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu;

c)

prenosy akejkoľvek znečisťujúcej látky určenej v prílohe II mimo lokality v odpadovej vode určenej do čistiarne odpadových vôd, ktorej prahová hodnota ustanovená v prílohe II stĺpec 1b bola prekročená.

Prevádzkovateľ každej prevádzkarne, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I, presahujúcich príslušné kapacitné prahové hodnoty v nej uvedené, oznámi svojmu príslušnému orgánu potrebné informácie, ktoré identifikujú prevádzkareň v súlade s prílohou III, pokiaľ ešte príslušný orgán nemá tieto informácie k dispozícii.

V prípade, že sa údaje zakladajú na meraní alebo výpočte, je potrebné oznámiť analytickú metódu a/alebo metódu výpočtu.

Uvoľňovanie podľa prílohy II, oznamované podľa písm. a) tohto odseku, obsahuje uvoľňovanie zo všetkých zdrojov uvedených v prílohe I nachádzajúcich sa v lokalite prevádzkarne.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 obsahujú všetky informácie o uvoľňovaní a prenosoch, ktoré sú súhrnom všetkých úmyselných, náhodných, pravidelných a nepravidelných činností.

Prevádzkovatelia pri poskytovaní týchto informácií uvedú všetky informácie, ktoré sa týkajú náhodných únikov, ak sú k dispozícii.

3.   Prevádzkovateľ každej prevádzkarne zbiera so stanovenou početnosťou potrebné údaje na určenie uvoľňovania z prevádzkarne a prenosov mimo lokality prevádzkarne, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa odseku 1.

4.   Dotknutý prevádzkovateľ použije pri príprave správy najlepšie dostupné informácie, ako sú údaje z monitorovania, emisné faktory, rovnice hmotnostnej bilancie, údaje z nepriameho monitorovania alebo iné výpočty, odborné posudky a iné metódy v súlade s článkom 9 ods. 1 a v súlade s medzinárodne schválenými metodikami, ak sú k dispozícii.

5.   Prevádzkovateľ každej príslušnej prevádzkarne vedie pre potreby príslušných orgánov členského štátu evidenciu údajov, ktoré boli podkladom pre oznamované údaje, a to počas obdobia piatich rokov, počínajúc skončením daného oznamovacieho roka. V tejto evidencii musí byť opísaná aj metodika zberu údajov.

Článok 6

Uvoľňovanie do pôdy

Povinnosť oznámiť odpad, ktorý je predmetom zneškodňovania „úpravou pôdnymi procesmi“ alebo „hĺbkovou injektážou“, podľa prílohy II A k smernici 75/442/EHS, má len prevádzkovateľ prevádzkarne, ktorá odpad vyprodukovala, a to ako uvoľňovanie do pôdy.

Článok 7

Podávanie správ členskými štátmi

1.   So zreteľom na požiadavky podľa odsekov 2 a 3 tohto článku členské štáty určia termín, do ktorého prevádzkovatelia poskytnú všetky údaje uvedené v článku 5 ods. 1 a 2, a informácie uvedené v článku 5 ods. 3, 4 a 5 svojmu príslušnému orgánu.

2.   Členské štáty zašlú všetky údaje uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 Komisii v elektronickej podobe vo formáte podľa prílohy III a podľa nasledujúceho časového plánu:

a)

za prvý oznamovací rok do 18 mesiacov od ukončenia oznamovacieho roka;

b)

za všetky nasledujúce oznamovacie roky do 15 mesiacov od ukončenia oznamovacieho roka.

Prvým oznamovacím rokom je rok 2007.

3.   Komisia v spolupráci s Európskou agentúrou pre životné prostredie začlení informácie oznamované členskými štátmi do Európskeho PRTR podľa nasledujúceho časového plánu:

a)

za prvý oznamovací rok do 21 mesiacov od ukončenia oznamovacieho roka;

b)

za všetky nasledujúce oznamovacie roky do 16 mesiacov od ukončenia oznamovacieho roka.

Článok 8

Uvoľňovanie z plošných zdrojov

1.   Komisia v spolupráci s Európskou agentúrou pre životné prostredie zahrnie do Európskeho PRTR informácie o uvoľňovaní z plošných zdrojov v prípade, že takéto informácie existujú a členské štáty ich už predložili.

2.   Informácie podľa odseku 1 sú usporiadané tak, aby používatelia mohli vyhľadávať a identifikovať uvoľňovanie znečisťujúcich látok z plošných zdrojov podľa zodpovedajúceho geografického členenia, a obsahujú informácie o type použitej metodiky na získanie informácií.

3.   Ak Komisia stanoví, že neexistujú žiadne údaje o uvoľňovaní z plošných zdrojov, prijme opatrenia na iniciovanie podávania správ o uvoľňovaní príslušných znečisťujúcich látok z jedného alebo viacerých plošných zdrojov v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2, používajúc podľa potreby medzinárodne schválené metodiky.

Článok 9

Zabezpečovanie a hodnotenie kvality

1.   Prevádzkovateľ každej prevádzkarne, na ktorú sa vzťahujú požiadavky uvedené v článku 5, je povinný zabezpečiť kvalitu informácií, ktoré oznamuje.

2.   Príslušné orgány hodnotia kvalitu údajov poskytovaných prevádzkovateľmi prevádzkarní uvedených v odseku 1, najmä pokiaľ ide o ich úplnosť, konzistentnosť a dôveryhodnosť.

3.   Komisia koordinuje prácu týkajúcu sa zabezpečovania kvality a hodnotenia kvality v konzultácii s výborom uvedeným v článku 19 ods. 1.

4.   Komisia môže prijať usmernenia o monitorovaní a oznamovaní emisií v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2. Tieto usmernenia sú v prípade potreby v súlade s dostupnými medzinárodne schválenými metodikami a v zhode s inými právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 10

Prístup k informáciám

1.   Komisia v spolupráci s Európskou agentúrou pre životné prostredie zabezpečí verejné sprístupnenie Európskeho PRTR jeho bezplatným šírením prostredníctvom internetu v súlade s časovým harmonogramom stanoveným v článku 7 ods. 3.

2.   Ak informácie obsiahnuté v Európskom PRTR nemožno ľahko verejne sprístupniť priamymi elektronickými prostriedkami, dotknutý členský štát a Komisia umožnia elektronický prístup k Európskemu PRTR na verejne prístupných miestach.

Článok 11

Dôvernosť

Vždy, keď členský štát zachováva dôvernosť informácie v súlade s článkom 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (10), vo svojom oznámení podľa článku 7 ods. 2 tohto nariadenia uvedie za každý oznamovací rok a samostatne za každú prevádzkareň, ktorá si uplatňuje nárok na dôvernosť, aký druh informácií bol zadržaný a z akého dôvodu boli informácie zadržané.

Článok 12

Účasť verejnosti

1.   Komisia poskytne verejnosti včasnú a účinnú príležitosť zúčastňovať sa na ďalšom rozvoji Európskeho PRTR, vrátane budovania kapacít a prípravy zmien a doplnení tohto nariadenia.

2.   Verejnosť má príležitosť v primeranom časovom rámci predložiť relevantné pripomienky, informácie, analýzy alebo stanoviská.

3.   Komisia vezme tieto materiály primerane do úvahy a informuje verejnosť o výsledku účasti verejnosti.

Článok 13

Prístup k spravodlivosti

Prístup k spravodlivosti vo veciach týkajúcich sa prístupu verejnosti k informáciám o životnom prostredí sa poskytuje podľa článku 6 smernice 2003/4/ES a v prípade inštitúcií Spoločenstva podľa článkov 6, 7 a 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (11).

Článok 14

Metodický dokument

1.   Komisia vypracuje metodický dokument na podporu vykonávania Európskeho PRTR čo najskôr, ale najneskôr štyri mesiace pred začiatkom prvého oznamovacieho roka a po konzultácii s výborom uvedeným v článku 19 ods. 1.

2.   Metodický dokument na vykonávanie Európskeho PRTR bude obsahovať detailné informácie týkajúce sa:

a)

postupov oznamovania;

b)

údajov, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť;

c)

zabezpečovania a hodnotenia kvality;

d)

v prípade zadržania údajov, uvádzania druhu zadržaných údajov a dôvodov, prečo boli zadržané;

e)

odkazu na medzinárodne schválené metódy určovania uvoľňovania, analytické metódy a metodiky odberu vzoriek;

f)

uvedenia materských spoločností;

g)

označovania činností kódmi podľa prílohy I tohto nariadenia a smernice 96/61/ES.

Článok 15

Zvyšovanie informovanosti

Komisia a členské štáty podporujú informovanosť verejnosti o Európskom PRTR a zabezpečujú poskytovanie pomoci pri prístupe k Európskemu PRTR a pri pochopení a používaní informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú.

Článok 16

Ďalšie informácie oznamované členskými štátmi

1.   Členské štáty v samostatnej správe, ktorá sa zakladá na informáciách z posledných troch oznamovacích rokov a ktorá sa predkladá každé tri roky spolu s údajmi poskytovanými v súlade s článkom 7, informujú Komisiu o postupoch a opatreniach, ktoré prijali s ohľadom na:

a)

požiadavky podľa článku 5;

b)

zabezpečovanie a hodnotenie kvality podľa článku 9;

c)

prístup k informáciám podľa článku 10 ods. 2;

d)

činnosti zvyšovania informovanosti podľa článku 15;

e)

dôvernosť informácií podľa článku 11;

f)

sankcie stanovené podľa článku 20 a skúsenosti s ich uplatňovaním.

2.   Komisia na uľahčenie predkladania správ členskými štátmi uvedenými v odseku 1 predloží návrh dotazníka, ktorý sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

Článok 17

Preskúmanie Komisiou

1.   Komisia preskúma informácie poskytnuté členskými štátmi podľa článku 7 a po konzultácii s členskými štátmi každé tri roky uverejní správu na základe informácií z posledných troch dostupných oznamovacích rokov v lehote šiestich mesiacov po zverejnení týchto informácií na internete.

2.   Táto správa spolu s vyhodnotením činnosti Európskeho PRTR sa predkladá Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 18

Zmeny a doplnenia príloh

Všetky zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie:

a)

príloh II alebo III tohto nariadenia vedecko-technickému pokroku

alebo

b)

príloh II a III tohto nariadenia v dôsledku akýchkoľvek zmien príloh protokolu, prijatých na zasadnutí strán protokolu,

sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

Článok 19

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 20

Sankcie

1.   Členské štáty stanovia pravidlá ukladania sankcií za porušenie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a bez meškania informujú o každej ďalšej zmene, ktorou budú dotknuté.

Článok 21

Zmeny a doplnenia smerníc 91/689/EHS a 96/61/ES

1.   Článok 8 ods. 3 smernice 91/689/EHS sa vypúšťa.

2.   Článok 15 ods. 3 smernice 96/61/ES sa vypúšťa.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 18. januára 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Stanovisko zo 6. apríla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. júla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 2. decembra 2005.

(3)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 192, 28.7.2000, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20. Smernica zmenená a doplnená smernicou 94/31/ES (Ú. v. ES L 168, 2.7.1994, s. 28).

(7)  Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(9)  Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(10)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(11)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


PRÍLOHA I

Činnosti

Číslo

Činnosť

Kapacitná prahová hodnota

1.

Sektor energetiky

 

a)

rafinérie minerálnych olejov a plynov

* (1)

b)

prevádzky na splyňovanie a skvapalňovanie

*

c)

tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia

s tepelným príkonom 50 megawattov (MW)

d)

koksárenské pece

*

e)

rotačné mlyny na uhlie

s kapacitou 1 tona za hodinu

f)

prevádzky na výrobu uhoľných produktov a tuhého bezdymového paliva

*

2.

Výroba a spracovanie kovov

 

a)

prevádzky na praženie alebo spekanie kovovej rudy (vrátane sulfidických rúd)

*

b)

prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (primárna alebo sekundárna tavba) vrátane kontinuálneho liatia

s kapacitou 2,5 tony za hodinu

c)

prevádzky na spracovanie železných kovov:

 

i)

tepelné valcovne

s kapacitou 20 ton surovej ocele za hodinu

ii)

kováčske dielne s kladivami

s energiou 50 kJ na jedno kladivo, pokiaľ spotreba tepelnej energie presahuje 20 MW

iii)

nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov

so vstupom 2 tony surovej ocele za hodinu

d)

zlievarne železných kovov

s výrobnou kapacitou 20 ton za deň

e)

prevádzky:

 

i)

na výrobu surových neželezných kovov z rudy, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými procesmi

*

ii)

na tavbu vrátane zlievania, neželezných kovov a prepracovania (rafinácia, výroba odliatkov atď.)

s kapacitou tavby 4 tony za deň pre olovo a kadmium alebo 20 ton za deň pre všetky ďalšie kovy

f)

prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov používajúce elektrolytické alebo chemické procesy

pokiaľ objem kúpeľa dosahuje 30 m3

3.

Spracovanie nerastov

 

a)

podpovrchová ťažba a súvisiace činnosti

*

b)

povrchová ťažba a dobývanie

pokiaľ rozsah oblasti bezprostrednej ťažby dosahuje 25 hektárov

c)

prevádzky na výrobu:

 

i)

cementového slinku v rotačných peciach

s výrobnou kapacitou 500 ton za deň

ii)

vápna v rotačných peciach

s výrobnou kapacitou 50 ton za deň

iii)

cementového slinku alebo vápna v iných peciach

s výrobnou kapacitou 50 ton za deň

d)

prevádzky na výrobu azbestu a na výrobu výrobkov obsahujúcich azbest

*

e)

prevádzky na výrobu skla vrátane sklených vlákien

s kapacitou tavby 20 ton za deň

f)

prevádzky na tavenie nerastných látok vrátane výroby minerálnych vlákien

s kapacitou tavby 20 ton za deň

g)

prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tehál, dlaždíc, kameniny a porcelánu

s výrobnou kapacitou 75 ton za deň alebo kapacitou pece 4 m3 a hustotou zavážania pecí 300 kg/m3

4.

Chemický priemysel

 

a)

chemické zariadenia na výrobu základných organických chemických látok v priemyselnom meradle, napríklad:

i)

jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické)

ii)

uhľovodíky obsahujúce kyslík, ako sú napr. alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice

iii)

uhľovodíky obsahujúce síru

iv)

dusíkaté uhľovodíky, ako sú napr. amíny, amidy, dusíkaté zlúčeniny, nitrozlúčeniny alebo zlúčeniny obsahujúce nitrátové zlúčeniny, nitrilovú, kyanidovú či izokyanidovú

v)

uhľovodíky obsahujúce fosfor

vi)

uhľovodíky obsahujúce halogény

vii)

organovokovové zlúčeniny

viii)

základné plastové hmoty (polyméry, syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe)

ix)

syntetické kaučuky

x)

farbivá a pigmenty

xi)

povrchovo aktívne látky

*

b)

chemické prevádzky na výrobu základných anorganických chemických látok v priemyselnom meradle, napríklad:

i)

plyny, ako je napr. čpavok, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny obsahujúce síru, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid (fosgén)

ii)

kyseliny, ako sú napr. kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, ďalej oleum a kyseliny obsahujúce síru

iii)

zásady, ako sú napr. hydroxid amónny, hydroxid draselný a hydroxid sodný

iv)

soli, ako sú napríklad chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, dusičnan strieborný

v)

nekovy, kovové oxidy alebo iné anorganické zlúčeniny, ako sú napr. karbid vápnika, kremík, karbid kremíka

*

c)

chemické prevádzky na výrobu fosforečných, dusíkatých a draselných hnojív (jednoduchých alebo kombinovaných hnojív) v priemyselnom meradle

*

d)

chemické prevádzky na výrobu základných prostriedkov na ochranu rastlín a biocídov v priemyselnom meradle

*

e)

prevádzky využívajúce chemické alebo biologické procesy na výrobu základných farmaceutických výrobkov v priemyselnom meradle

*

f)

prevádzky na výrobu výbušnín a pyrotechnických výrobkov v priemyselnom meradle

*

5.

Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami

 

a)

prevádzky na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov

s kapacitou 10 ton za deň

b)

prevádzky na spaľovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, v rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (2)

s kapacitou 3 tony za hodinu

c)

prevádzky na zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný

s kapacitou 50 ton za deň

d)

skládky odpadov (okrem skládok inertných odpadov a skládok, ktoré boli definitívne uzatvorené pred 16. júlom 2001 alebo v prípade ktorých uplynula fáza následnej starostlivosti podľa článku 13 smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (3)

so vstupom 10 ton za deň alebo s celkovou kapacitou 25 000 ton

e)

prevádzky na zneškodňovanie alebo recyklovanie mŕtvych tiel zvierat a živočíšneho odpadu

s výrobnou kapacitou 10 ton za deň

f)

komunálne čistiarne odpadových vôd

s kapacitou 100 000 ekvivalentných obyvateľov

g)

nezávisle prevádzkované čistiarne priemyselných odpadových vôd, ktoré slúžia na jednu alebo viac činností uvedených v tejto prílohe

s kapacitou 10 000 m3 za deň (4)

6.

Výroba a spracovanie papieru a dreva

 

a)

priemyselné závody na výrobu buničiny z dreva alebo podobných vláknitých materiálov

*

b)

priemyselné závody na výrobu papiera a lepenky a iných primárnych produktov z dreva (ako je drevotrieska, drevovláknité dosky a preglejka)

s výrobnou kapacitou 20 ton za deň

c)

priemyselné závody na konzervovanie dreva a drevených produktov chemickými látkami

s výrobnou kapacitou 50 m3 za deň

7.

intenzívna živočíšna výroba a chov vodných živočíchov (akvakultúra)

 

a)

prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných

i)

so 40 000 miestami pre hydinu

ii)

s 2 000 miestami na chov ošípaných (nad 30 kg)

iii)

so 750 miestami pre prasnice

b)

intenzívna akvakultúra

s výrobnou kapacitou 1 000 ton rýb alebo mäkkýšov za rok

8.

Živočíšne a rastlinné produkty zo sektora potravín a nápojov

 

a)

bitúnky

s kapacitou zabíjania 50 ton za deň

b)

úprava a spracovanie zamerané na výrobu potravín a nápojov:

 

i)

zo živočíšnych surovín (okrem mlieka)

s výrobnou kapacitou 75 ton hotových výrobkov za deň

ii)

z rastlinných surovín

s výrobnou kapacitou 300 ton hotových výrobkov za deň (priemerná hodnota za štvrťrok)

c)

úprava a spracovanie mlieka

s kapacitou spracovania 200 ton mlieka za deň (priemerná hodnota za rok)

9.

Iné činnosti

 

a)

závody na predbežné spracovanie (procesy ako umývanie, bielenie, mercerácia) alebo farbenie vlákien či textílií

s kapacitou spracovania 10 ton za deň

b)

kožiarstvo

s kapacitou spracovania 12 ton hotových výrobkov za deň

c)

prevádzky na povrchovú úpravu látok, vecí alebo výrobkov, používajúce organické rozpúšťadlá, predovšetkým na apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnovanie

s kapacitou spotreby 150 kg za hodinu alebo 200 ton za rok

d)

prevádzky na výrobu uhlíka (grafitu) alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou

*

e)

prevádzky na stavbu a natieranie lodí alebo odstraňovanie náterov z lodí

s kapacitou pre lode s dĺžkou 100 m


(1)  Hviezdička (*) znamená, že sa neuplatňuje žiadna prahová hodnota kapacity (všetky prevádzkarne podliehajú oznamovacej povinnosti).

(2)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.

(3)  Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(4)  Prahová hodnota kapacity sa prehodnotí najneskôr do roku 2010 na základe výsledkov prvého oznamovacieho cyklu.


PRÍLOHA II

Znečisťujúca látka (1)

Číslo

Číslo CAS

Znečisťujúca látka (2)

Prahová hodnota uvoľňovania

(stĺpec 1)

do ovzdušia

(stĺpec 1a)

kg/rok

do vody

(stĺpec 1b)

kg/rok

do pôdy

(stĺpec 1c)

kg/rok

1

74-82-8

metán (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

oxid uhoľnatý (CO)

500 000

3

124-38-9

oxid uhličitý (CO2)

100 miliónov

4

 

fluórované uhľovodíky (HFC) (4)

100

5

10024-97-2

oxid dusný (N2O)

10 000

6

7664-41-7

amoniak (NH3)

10 000

7

 

nemetánové prchavé organické látky (NMVOC)

100 000

8

 

oxidy dusíka (NOx/NO2)

100 000

9

 

perfluórované uhľovodíky (PFC) (5)

100

10

2551-62-4

fluorid sírový (SF6)

50

11

 

oxidy síry (SOx/SO2)

150 000

12

 

celkový dusík

50 000

50 000

13

 

celkový fosfor

5 000

5 000

14

 

hydrochlórofluorouhľovodíky (HCFC) (6)

1

15

 

chlórofluorouhľovodíky (CFC) (7)

1

16

 

halóny (8)

1

17

 

arzén a zlúčeniny (ako As) (9)

20

5

5

18

 

kadmium a zlúčeniny (ako Cd) (9)

10

5

5

19

 

chróm a zlúčeniny (ako Cr) (9)

100

50

50

20

 

meď a zlúčeniny (ako Cu) (9)

100

50

50

21

 

ortuť a zlúčeniny (ako Hg) (9)

10

1

1

22

 

nikel a zlúčeniny (ako Ni) (9)

50

20

20

23

 

olovo a zlúčeniny (ako Pb) (9)

200

20

20

24

 

zinok a zlúčeniny (ako Zn) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

alachlór

1

1

26

309-00-2

aldrín

1

1

1

27

1912-24-9

atrazín

1

1

28

57-74-9

chlórdan

1

1

1

29

143-50-0

chlórdekon

1

1

1

30

470-90-6

chlorfénvinfos

1

1

31

85535-84-8

chlóralkány, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

chlorpyrifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dichlóretán (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

dichlórmetán (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

dieldrín

1

1

1

37

330-54-1

diuron

1

1

38

115-29-7

endosíran

1

1

39

72-20-8

endrín

1

1

1

40

 

halogénované organické zlúčeniny (ako AOX) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

heptachlór

1

1

1

42

118-74-1

hexachlórbenzén (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

hexachlórbutadién (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-hexachlórocyklohexán (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

lindan

1

1

1

46

2385-85-5

mirex

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (dioxíny + furány) (ako TEQ) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

pentachlórbenzén

1

1

1

49

87-86-5

pentachlórfenol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

polychlórované bifenyly (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

simazín

1

1

52

127-18-4

tetrachlóretylén (PER)

2 000

10

53

56-23-5

tetrachlórmetán (TCM)

100

1

54

12002-48-1

trichlórbenzény (TCB) (všetky izoméry)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trichlóretán

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrachlóretán

50

57

79-01-6

trichlóretylén

2 000

10

58

67-66-3

trichlórmetán

500

10

59

8001-35-2

toxafén

1

1

1

60

75-01-4

vinylchlorid

1 000

10

10

61

120-12-7

antracén

50

1

1

62

71-43-2

benzén

1 000

200

(ako BTEX) (12)

200

(ako BTEX) (12)

63

 

brómované difenylétery (PBDE) (13)

1

1

64

 

nonylfenol a nonylfenolové etoxyláty (NP/NPE)

1

1

65

100-41-4

etylbenzén

200

(ako BTEX) (12)

200

(ako BTEX) (12)

66

75-21-8

etylénoxid

1 000

10

10

67

34123-59-6

izoproturón

1

1

68

91-20-3

naftalén

100

10

10

69

 

zlúčeniny organocínu (ako celkový Sn)

50

50

70

117-81-7

di-(2-etylhexyl) ftalát (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

fenoly (ako celkový C) (14)

20

20

72

 

polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) (15)

50

5

5

73

108-88-3

toluén

200

(ako BTEX) (12)

200

(ako BTEX) (12)

74

 

tributylcín a zlúčeniny (16)

1

1

75

 

trifenylcín a zlúčeniny (17)

1

1

76

 

celkový organický uhlík (TOC) (ako celkový C alebo COD/3)

50 000

77

1582-09-8

trifluralín

1

1

78

1330-20-7

xylény (18)

200

(ako BTEX) (12)

200

(ako BTEX) (12)

79

 

chloridy (ako celkový Cl)

2 milióny

2 milióny

80

 

chlór a anorganické zlúčeniny (ako HCl)

10 000

81

1332-21-4

azbest

1

1

1

82

 

kyanidy (ako celkový CN)

50

50

83

 

fluoridy (ako celkový F)

2 000

2 000

84

 

fluór a anorganické zlúčeniny (ako HF)

5 000

85

74-90-8

kyanovodík (HCN)

200

86

 

pevné častice (PM10)

50 000

87

1806-26-4

oktylfenoly a oktylfenolové etoxyláty

1

88

206-44-0

fluorantén

1

89

465-73-6

isodrin

1

90

36355-1-8

hexabrómbifenyl

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

benzo(g,h,i)perylén

 

1

 


(1)  Uvoľňovania znečisťujúcich látok patriacich do niekoľkých kategórií znečisťujúcich látok sa oznamujú v každej z týchto kategórií.

(2)  Ak nie je stanovené inak, všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe II sa oznamujú ako celková hmotnosť znečisťujúcej látky alebo, ak znečisťujúca látka je skupinou látok, ako celková hmotnosť skupiny.

(3)  Pomlčka (—) znamená, že na príslušný parameter a zložku životného prostredia sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť.

(4)  Celková hmotnosť fluórovaných uhľovodíkov: súčet HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5)  Celková hmotnosť perfluórovaných uhľovodíkov: súčet CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6)  Celková hmotnosť látok vrátane ich izomérov uvedených v skupine VIII prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1). Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1804/2003 (Ú. v. EÚ L 265, 16.10.2003, s. 1).

(7)  Celková hmotnosť látok vrátane ich izomérov uvedených v skupine I a II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2037/2000.

(8)  Celková hmotnosť látok vrátane ich izomérov uvedených v skupine III a VI prílohy I nariadenia (ES) č. 2037/2000.

(9)  Všetky kovy sa budú oznamovať ako celková hmotnosť prvku vo všetkých chemických formách prítomných v úniku.

(10)  Halogénované organické zlúčeniny, ktoré môžu byť adsorbované do aktivovaného uhlíka vyjadreného ako chlorid.

(11)  Vyjadrené ako I-TEQ.

(12)  Ak sa prekročí prah pre BTEX (súhrnný parameter za benzén, toluén, etylbenzén, xylény), je potrebné oznámiť jednotlivé znečisťujúce látky.

(13)  Celková hmotnosť nasledujúcich bromovaných difenyléterov: penta-BDE, octa-BDE a deca-BDE.

(14)  Celková hmotnosť fenolu a jednoduchých nahradených fenolov vyjadrených ako celková hmotnosť uhlíka.

(15)  Polycyclické aromatické uhľovodíky (PAH) teba pri oznamovaní únikov do ovzdušia merať ako benzo(a)pyrén (50-32-8), benzo(b)fluorantén (205-99-2), benzo(k)fluorantén (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyrén (193-39-5) [odvodené z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (Ú. v. EÚ L 229, 29.6.2004, s. 5)].

(16)  Celková hmotnosť tributylcínu a zložiek, vyjadrená ako hmotnosť tributylcínu.

(17)  Celková hmotnosť trifenylcínu a zložiek, vyjadrená ako hmotnosť trifenylcínu.

(18)  Celková hmotnosť xylénu (ortoxylén, metaxylén, paraxylén).


PRÍLOHA III

Formát oznamovania údajov o uvoľňovaní a prenosoch členskými štátmi Komisii

Referenčný rok

 

Identifikácia prevádzkarne

 

Názov materskej spoločnosti

Názov prevádzkarne

Identifikačné číslo prevádzkarne

Ulica

Mesto/obec

PSČ

Štát

Súradnice lokality

Povodie (1)

Kód NACE (4 číslice)

Hlavná hospodárska činnosť

Objem výroby (nepovinné)

Počet prevádzok (nepovinné)

Počet prevádzkových hodín ročne (nepovinné)

Počet zamestnancov (nepovinné)

Textové pole na textové informácie alebo internetovú adresu dodané prevádzkarňou alebo materskou spoločnosťou (nepovinné)

 

Všetky činnosti prevádzkarne uvedené v prílohe I (podľa systému kódov v prílohe I a kódov IPKZ, ak sú k dispozícii)

 

Činnosť 1 (hlavná činnosť z prílohy I)

Činnosť 2

Činnosť N

 

Údaje o uvoľňovaní do ovzdušia za prevádzkareň za každú znečisťujúcu látku prevyšujúcu prahovú hodnotu (podľa prílohy II)

Uvoľňovanie do ovzdušia

Znečisťujúca látka 1

Znečisťujúca látka 2

Znečisťujúca látka N

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

T: spolu

v kg/rok

A: náhodne

v kg/rok

Údaje o uvoľňovaní do vody za prevádzkareň za každú znečisťujúcu látku prevyšujúcu prahovú hodnotu (podľa prílohy II)

Uvoľňovanie do vody

Znečisťujúca látka 1

Znečisťujúca látka 2

Znečisťujúca látka N

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

T: spolu

v kg/rok

A: náhodne

v kg/rok

Údaje o uvoľňovaní do pôdy za prevádzkareň za každú znečisťujúcu látku prevyšujúcu prahovú hodnotu (podľa prílohy II)

Uvoľňovanie do pôdy

Znečisťujúca látka 1

Znečisťujúca látka 2

Znečisťujúca látka N

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

T: spolu

v kg/rok

A: náhodne

v kg/rok

Prenos mimo lokality každej znečisťujúcej látky určenej na čistenie odpadových vôd v množstvách prevyšujúcich prahovú hodnotu (podľa prílohy II)

 

Znečisťujúca látka 1

Znečisťujúca látka 2

Znečisťujúca látka N

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

v kg/rok

Prenosy nebezpečného odpadu mimo lokality, ktoré prevyšujú prahovú hodnotu (podľa článku 5)

V rámci danej krajiny:

Na zhodnocovanie (R)

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

v tonách/rok

V rámci danej krajiny:

Na zneškodnenie (D)

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

v tonách/rok

Do iných krajín:

Na zhodnocovanie (R)

Názov subjektu, ktorý látku zhodnocuje

Adresa subjektu, ktorý látku zhodnocuje

Adresa skutočnej lokality zhodnocovania, kam smeruje prenos

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

v tonách/rok

Do iných krajín:

Na zneškodnenie (D)

Názov zneškodňujúceho subjektu

Adresa zneškodňujúceho subjektu

Adresa skutočnej lokality zneškodnenia, kam smeruje prenos

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

v tonách/rok

Prenosy odpadu, ktorý nie je nebezpečný, mimo lokality, prevyšujúce prahovú hodnotu (podľa článku 5)

Na zhodnocovanie (R)

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

v tonách/rok

Na zneškodnenie (D)

M: meranie; použitá analytická metóda

C: výpočet; použitá metóda výpočtu

E: odhad

v tonách/rok

Príslušný orgán pre žiadosti verejnosti:

Názov

Ulica

Mesto/obec

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

 


(1)  Podľa článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1). Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím č. 2455/2001/ES (Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1).


4.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/18


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 167/2006/ES

z 18. januára 2006

týkajúce sa činnosti niektorých tretích krajín v oblasti nákladnej námornej dopravy

(kodifikované znenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady 78/774/EHS z 19. septembra 1978 týkajúce sa činnosti niektorých tretích krajín v oblasti nákladnej námornej dopravy (3) bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené (4). V záujme zrozumiteľnosti a prehľadnosti by sa malo toto rozhodnutie kodifikovať.

(2)

Je vhodné zaviesť informačné systémy, ktoré by inštitúciám Spoločenstva umožňovali priebežnú informovanosť o činnosti loďstiev tretích krajín, o praktikách, ktoré škodia námorným záujmom členských štátov, a zvlášť preto, že táto činnosť spôsobuje ujmu konkurenčnej schopnosti loďstiev členských štátov, ktoré sa podieľajú na medzinárodnej námornej obchodnej výmene. Tieto informačné systémy musia rovnako uľahčiť konzultácie na úrovni Spoločenstva.

(3)

Malo by sa umožniť prijatie nevyhnutných opatrení na úrovni Spoločenstva na to, aby členské štáty mohli spoločne uplatniť svoje právomoci prijať protiopatrenia vo vzťahu k činnosti niektorých tretích krajín v oblasti nákladnej námornej dopravy,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Každý členský štát vykoná všetky potrebné opatrenia na zavedenie systému, ktorý by mu umožňoval získavať informácie o činnosti loďstiev tretích krajín, ktorých praktiky sú na ujmu námorných záujmov členských štátov, a to najmä preto, že poškodzujú konkurenčnú schopnosť loďstiev členských štátov podieľajúcich sa na medzinárodných námorných obchodných výmenách.

Pokiaľ je to nutné na dosiahnutie cieľov uvedených v prvom odseku, každý členský štát musí prijať tento systém na získavanie informácií o:

a)

úrovni ponúkaných námorných dopravných služieb;

b)

charaktere, objeme, hodnote, pôvode a určení tovaru naloženého alebo vyloženého zainteresovanými členskými štátmi na lode vykonávajúce tieto služby

a

c)

výške taríf za tieto služby.

Článok 2

1.   Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodne, v loďstvách ktorých tretích krajín sa informačný systém používa spoločne.

2.   Rozhodnutie uvedené v odseku 1 podrobnejšie uvádza druh námornej dopravy, na ktorý sa má informačný systém uplatňovať, dátum jeho zavedenia a periodicitu informácií, ktoré sa majú podľa článku 1 ods. 2 získať.

3.   Každý členský štát odovzdá Komisii pravidelne alebo na požiadanie informácie získané pomocou svojho informačného systému.

4.   Komisia zjednotí informácie pre celé Spoločenstvo. Na tieto informácie sa vzťahuje článok 4 rozhodnutia Rady 77/587/EHS z 13. septembra 1977 ustanovujúceho konzultačné postupy pre vzťahy medzi členskými štátmi a tretími krajinami v námornej plavbe a akciách týkajúcich sa takýchto záležitostí v medzinárodných organizáciách (5).

Článok 3

Členské štáty a Komisia na základe konzultačného postupu stanoveného rozhodnutím 77/587/EHS a okrem iného na základe informácií poskytovaných informačným systémom uvedeným v článku 1 pravidelne sledujú činnosť loďstiev tretích krajín vymedzenú rozhodnutiami uvedenými v článku 2 ods. 1.

Článok 4

Rada môže jednomyseľne rozhodnúť, či členské štáty budú spoločne uplatňovať na svoje vzťahy s tretími krajinami alebo na skupinu tretích krajín, ktoré sú predmetom rozhodnutia uvedeného v článku 2 ods. 1, primerané protiopatrenia, ktoré by tvorili súčasť ich vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 5

Členským štátom sa ponecháva právo jednostranne uplatniť svoje vnútroštátne informačné systémy a protiopatrenia.

Článok 6

Rozhodnutie 78/774/EHS sa týmto zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na implementáciu toho rozhodnutia.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a mali by znieť v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 18. januára 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 110, 30.4.2004, s. 14.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 9. marca 2004 (Ú. v. EÚ C 102 E, 28.4.2004, s. 107) a rozhodnutie Rady z 20. decembra 2005.

(3)  Ú. v. ES L 258, 21.9.1978, s. 35. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 89/242/EHS (Ú. v. ES L 97, 11.4.1989, s. 47).

(4)  Pozri prílohu I.

(5)  Ú. v. ES L 239, 17.9.1977, s. 23.


PRÍLOHA I

Zrušené rozhodnutie v znení neskorších zmien a doplnení

Rozhodnutie Rady 78/774/EHS

(Ú. v. ES L 258, 21.9.1978, s. 35)

Rozhodnutie Rady 89/242/EHS

(Ú. v. ES L 97, 11.4.1989, s. 47)


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Rozhodnutie 78/774/EHS

Toto rozhodnutie

článok 1 ods. 1

článok 1 prvý odsek

článok 1 ods. 2 úvodná veta

článok 1 druhý odsek úvodná veta

článok 1 ods. 2 prvá zarážka

článok 1 druhý odsek písm. a)

článok 1 ods. 2 druhá zarážka

článok 1 druhý odsek písm. b)

článok 1 ods. 2 tretia zarážka

článok 1 druhý odsek písm. c)

články 2 až 5

články 2 až 5

článok 6

článok 6

článok 7

článok 7

príloha I

príloha II


4.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/22


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/89/ES

z 18. januára 2006

o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou (3) významne prispela k vytvoreniu vnútorného trhu s elektrickou energiou. Záruka vysokej úrovne bezpečnosti dodávok je kľúčovým cieľom úspešného fungovania vnútorného trhu a táto smernica umožňuje členským štátom, aby uložili elektroenergetickým podnikom povinnosti služby vo verejnom záujme, okrem iného v súvislosti s bezpečnosťou dodávok. Povinnosti služieb vo verejnom záujme by sa mali podľa možnosti vymedziť čo najpresnejšie a najprísnejšie a nemali by viesť k vytvoreniu výrobnej kapacity presahujúcej rámec potrebný na predchádzanie nadmerného prerušenia distribúcie elektrickej energie koncovým odberateľom.

(2)

Dopyt po elektrickej energii sa zvyčajne predpovedá na strednodobé obdobie na základe scenárov vypracovaných prevádzkovateľmi prenosových sústav alebo inými organizáciami, ktoré sú ich schopné zostaviť na žiadosť členského štátu.

(3)

Konkurencieschopný spoločný trh s elektrickou energiou v EÚ si vyžaduje transparentné a nediskriminačné politiky týkajúce sa bezpečnosti dodávok elektrickej energie, ktoré sú v súlade s požiadavkami takéhoto trhu. Neexistencia takýchto politík v jednotlivých členských štátoch alebo významné rozdiely medzi politikami členských štátov by viedli k narušeniu hospodárskej súťaže. Vymedzenie jasných úloh a zodpovedností príslušných orgánov ako aj samotných členských štátov a všetkých významných účastníkov trhu je preto nevyhnutná na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a správneho fungovania vnútorného trhu a zároveň na zabránenie vytvárania prekážok pre nových účastníkov trhu, ako sú spoločnosti vyrábajúce alebo dodávajúce elektrickú energiu v členskom štáte, ktoré začali nedávno svoju činnosť v tomto členskom štáte, a na zabránenie vzniku deformácií vnútorného trhu s elektrickou energiou alebo vytvárania významných ťažkostí pre účastníkov trhu, vrátane podnikov s malým podielom na trhu, ako sú výrobcovia alebo dodávatelia s veľmi malým podielom na príslušnom trhu Spoločenstva.

(4)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1229/2003/ES (4) stanovuje viacero usmernení pre politiku Spoločenstva v oblasti transeurópskych energetických sietí. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie (5) okrem iného ustanovuje všeobecné zásady a podrobné pravidlá týkajúce sa riadenia preťaženia.

(5)

Pri podpore využívania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je potrebné zabezpečiť dostupnosť pridruženej záložnej kapacity, ak je to technicky potrebné, s cieľom zachovať spoľahlivosť a bezpečnosť siete.

(6)

Na to, aby bolo možné splniť záväzky Spoločenstva v oblasti životného prostredia a znížiť závislosť Spoločenstva na dovážanej energii, je dôležité zohľadniť dlhodobé účinky rastu dopytu po elektrickej energii.

(7)

Spolupráca medzi národnými prevádzkovateľmi prenosových sústav v otázkach týkajúcich sa bezpečnosti siete vrátane vymedzenia prenosovej kapacity, poskytovania informácií a modelovania siete je veľmi dôležitá pre rozvoj dobre fungujúceho vnútorného trhu a je možné ju naďalej zlepšovať. Nedostatok koordinácie týkajúcej sa bezpečnosti siete nepriaznivo ovplyvňuje rozvoj rovnakých podmienok hospodárskej súťaže.

(8)

Hlavným zámerom príslušných technických pravidiel a odporúčaní, ako sú tie, ktoré sú obsiahnuté v prevádzkovej príručke Únie pre koordináciu prenosu elektrickej energie (UCTE) a podobných pravidiel a odporúčaní, ktoré vytvoril NORDEL, kódexu Pobaltskej siete (Baltic Grid Code) a pravidiel stanovených pre sústavy Spojeného kráľovstva a Írska, je poskytnúť podporu technickým operáciám prepojenej siete a takto prispieť k splneniu potreby nepretržitej prevádzky siete v prípade výpadku sústavy na jednom alebo viacerých miestach v sieti a minimalizovať náklady na zmierňovanie následkov takýchto prerušení dodávok.

(9)

Od prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav by sa mala vyžadovať vysoká úroveň služieb pre koncových odberateľov z hľadiska frekvencie a dĺžky trvania prerušení dodávok.

(10)

Opatrenia použité na zabezpečenie zachovania potrebného stupňa rezervnej výrobnej kapacity, by mali mať komerčný základ a mali by byť nediskriminačné a mohli by tiež zahŕňať opatrenia, ako sú zmluvné záruky a dohody, kapacitné opcie alebo kapacitné záväzky. Tieto opatrenia by mohli byť doplnené inými nediskriminačnými nástrojmi, napr. kapacitnými platbami.

(11)

S cieľom zabezpečiť, aby boli dostupné náležité predbežné informácie, by členské štáty mali zverejňovať prijaté opatrenia na udržiavanie rovnováhy medzi dodávkou a dopytom medzi aktuálnymi a potenciálnymi investormi do výroby a medzi spotrebiteľmi elektrickej energie.

(12)

Bez toho, aby boli dotknuté články 86, 87 a 88 zmluvy, je dôležité, aby členské štáty stanovili jednoznačný, primeraný a stabilný rámec, ktorý uľahčí bezpečnosť dodávok elektrickej energie a podporí investície do výrobnej kapacity a techník riadenia dopytu. Je tiež dôležité, aby sa prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie regulačného rámca na podporu investícií do nových prenosových prepojení, najmä medzi členskými štátmi.

(13)

Európska Rada v Barcelone 15. a 16. marca 2002 odsúhlasila stupeň prepojenia medzi členskými štátmi. Nízke stupne prepojenia vedú k fragmentácii trhu a sú prekážkou rozvoja hospodárskej súťaže. Existencia primeranej fyzickej prenosovej kapacity prepojenia, a to bez ohľadu na to, či je cezhraničná alebo nie, je veľmi dôležitá, ale nie je dostatočnou podmienkou pre účinnú hospodársku súťaž. V záujme koncových odberateľov by mal byť vzťah medzi potenciálnymi výhodami nových projektov prepojenia a nákladmi na takéto projekty primerane vyvážený.

(14)

Je potrebné určiť maximálne dostupné prenosové kapacity bez toho, aby sa porušili požiadavky na bezpečnú prevádzku siete, je tiež potrebné zabezpečiť úplnú transparentnosť výpočtu a postupu prideľovania kapacity v prenosovej sústave. Takýmto spôsobom by mohlo byť možné lepšie využívať existujúcu kapacitu a trh by nedostával žiadne falošné signály o nedostatku, čo podporí dosiahnutie plne konkurencieschopného vnútorného trhu, ako to predpokladá smernica 2003/54/ES.

(15)

Prevádzkovatelia prenosových a distribučných sústav potrebujú primeraný a stabilný regulačný rámec na investovanie a na údržbu a obnovu sietí.

(16)

V článku 4 smernice 2003/54/ES sa od členských štátov žiada, aby monitorovali bezpečnosť dodávok elektrickej energie a podali o nej správu. Táto správa by sa mala zaoberať krátkodobými, strednodobými a dlhodobými činiteľmi významnými pre bezpečnosť dodávok, ako aj zámerom prevádzkovateľov prenosových sústav investovať do siete. Pri vypracovaní tejto správy sa bude od členských štátov očakávať, že budú vychádzať z informácií a hodnotení, ktoré už individuálne alebo kolektívne poskytli prevádzkovatelia prenosových sústav, a to aj na európskej úrovni.

(17)

Členské štáty by mali zabezpečiť účinné vykonávanie tejto smernice.

(18)

Ciele navrhovanej činnosti, a to zabezpečenie dodávok elektrickej energie na základe spravodlivej hospodárskej súťaže a vytvorenia plne fungujúceho vnútorného trhu s elektrickou energiou, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica stanovuje opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie tak, aby sa zaistilo riadne fungovanie vnútorného trhu s elektrickou energiou a:

a)

primeraná úroveň výrobnej kapacity;

b)

primeraná rovnováha medzi dodávkou a dopytom

a

c)

vhodný stupeň prepojenia medzi členskými štátmi pre rozvoj vnútorného trhu.

2.   Stanovuje rámec, v ktorom členské štáty vymedzia transparentné, stabilné a nediskriminačné politiky v oblasti bezpečnosti dodávok elektrickej energie v súlade s požiadavkami konkurencieschopného vnútorného trhu s elektrickou energiou.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje vymedzenie pojmov obsiahnuté v článku 2 smernice 2003/54/ES. Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

a)

regulačný orgán znamená regulačné orgány v členských štátoch určené v súlade s článkom 23 smernice 2003/54/ES;

b)

bezpečnosť dodávok elektrickej energie znamená schopnosť elektrickej sústavy zásobovať koncových odberateľov elektrickou energiou, ako je stanovené v tejto smernici;

c)

prevádzková bezpečnosť siete znamená stálu prevádzku prenosovej, prípadne distribučnej siete za predvídateľných podmienok;

d)

rovnováha medzi dodávkou a dopytom znamená uspokojenie predvídateľného dopytu zákazníkov po využívaní elektrickej energie bez potreby vynucovania opatrení na zníženie spotreby.

Článok 3

Všeobecné ustanovenia

1.   Členské štáty zaistia vysoký stupeň bezpečnosti dodávok elektrickej energie prijatím potrebných opatrení na uľahčenie stabilného investičného prostredia a vymedzením úloh a zodpovedností príslušných orgánov, vrátane, podľa potreby, regulačných orgánov a všetkých významných účastníkov trhu a zverejnením informácií o ňom. Významní účastníci trhu zahŕňajú okrem iného prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav, výrobcov elektrickej energie, dodávateľov a koncových odberateľov.

2.   Členské štáty pri vykonávaní opatrení uvedených v odseku 1 zohľadnia:

a)

význam zabezpečenia kontinuity dodávok elektrickej energie;

b)

význam transparentného a stabilného regulačného rámca;

c)

vnútorný trh a možnosti cezhraničnej spolupráce v súvislosti s bezpečnosťou dodávok elektrickej energie;

d)

potrebu pravidelnej údržby, a podľa potreby obnovy prenosových a distribučných sietí na zachovanie výkonu siete;

e)

význam zabezpečenia riadneho vykonávania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. septembra 2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou (6) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou (7), pokiaľ sa ich ustanovenia vzťahujú na bezpečnosť dodávok elektrickej energie;

f)

potrebu zabezpečiť dostatočnú prenosovú a výrobnú rezervnú kapacitu pre stabilné fungovanie

a

g)

význam podporovania vytvárania likvidných veľkoobchodných trhov.

3.   Členské štáty pri vykonávaní opatrení uvedených v odseku 1 môžu takisto zohľadniť:

a)

stupeň diverzifikácie vo výrobe elektrickej energie na vnútroštátnej alebo príslušnej regionálnej úrovni;

b)

význam znižovania dlhodobých účinkov rastu dopytu po elektrickej energii;

c)

význam podporovania energetickej účinnosti a zavedenie nových technológií, najmä technológií riadenia dopytu, technológií využitia obnoviteľných zdrojov energie a distribuovanú výrobu

a

d)

význam odstraňovania administratívnych prekážok pri investíciách do infraštruktúry a výrobnej kapacity.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek opatrenia prijaté v súlade s touto smernicou neboli diskriminačné a nepredstavovali neprimerané zaťaženie účastníkov trhu vrátane nových účastníkov trhu a spoločností s malým podielom na trhu. Členské štáty zvážia ešte pred prijatím opatrení aj ich vplyv na cenu elektrickej energie pre koncových odberateľov.

5.   Pri zabezpečovaní vhodného stupňa prepojenia medzi členskými štátmi, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. c), sa osobitná pozornosť venuje:

a)

osobitnej geografickej polohe každého členského štátu;

b)

zachovaniu primeranej rovnováhy medzi nákladmi na stavbu nových prepojení a úžitkom pre koncových odberateľov

a

c)

zabezpečeniu čo najúčinnejšieho používania existujúcich prepojení.

Článok 4

Prevádzková bezpečnosť siete

1.

a)

Členské štáty alebo príslušné orgány zabezpečia, aby prevádzkovatelia prenosových sústav stanovili minimálne prevádzkové pravidlá a záväzky pre bezpečnosťa spoľahlivosť.

Pred stanovením týchto pravidiel a záväzkov sa poradia s príslušnými účastníkmi v krajinách, s ktorými existuje prepojenie.

b)

Bez ohľadu na prvý pododsek písm. a) môžu členské štáty požadovať od prevádzkovateľov prenosových sústav, aby tieto pravidlá a záväzky predložili na schválenie príslušnému orgánu.

c)

Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia prenosových a podľa potreby aj distribučných sústav dodržiavali minimálne prevádzkové pravidlá a záväzky pre bezpečnosť siete.

d)

Členské štáty vyžadujú od prevádzkovateľov prenosových sústav, aby dodržiavali potrebný stupeň prevádzkovej bezpečnosti siete.

Na tento účel prevádzkovatelia prenosových sústav dodržiavajú potrebný stupeň technickej prenosovej rezervnej kapacity pre prevádzkovú bezpečnosť siete a spolupracujú s príslušnými prevádzkovateľmi prenosových sústav, s ktorými sú prepojení.

Stupeň predvídateľných okolností na zachovanie bezpečnosti je vymedzený v pravidlách prevádzkovej bezpečnosti siete.

e)

Členské štáty predovšetkým zabezpečia, aby si prepojení prevádzkovatelia prenosových, prípadne distribučných sústav včas a účinne, v súlade s minimálnymi prevádzkovými požiadavkami vymieňali informácie o prevádzke sietí. Podľa potreby sa rovnaké požiadavky uplatňujú pre prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav, ktorí sú prepojení s prevádzkovateľmi sústav mimo Spoločenstva.

2.   Členské štáty alebo príslušné orgány zabezpečia, aby prevádzkovatelia prenosových a podľa potreby aj distribučných sústav stanovili a dodržiavali ciele týkajúce sa kvality dodávok a bezpečného výkonu siete. Tieto ciele podliehajú schváleniu členských štátov alebo príslušných orgánov, ktoré sledujú ich vykonávanie. Ciele sú objektívne, transparentné a nediskriminačné a zverejnia sa.

3.   Pri prijímaní opatrení uvedených v článku 24 smernice 2003/54/ES a v článku 6 nariadenia (ES) č. 1228/2003 členské štáty nesmú robiť rozdiely medzi cezhraničnými a vnútroštátnymi zmluvami.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby sa obmedzenie dodávok v núdzových situáciách uskutočňovalo podľa vopred stanovených kritérií riadenia nerovnováhy prevádzkovateľmi prenosových sústav. Ochranné opatrenia sa prijímajú po porade s ďalšími významnými prevádzkovateľmi prenosových sústav pri dodržiavaní príslušných dvojstranných dohôd vrátane dohôd o výmene informácií.

Článok 5

Zachovanie rovnováhy medzi dodávkou a dopytom

1.   Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zachovanie rovnováhy medzi dopytom po elektrickej energii a dostupnosťou výrobnej kapacity.

Členské štáty najmä:

a)

bez toho, aby boli dotknuté konkrétne požiadavky malých izolovaných sústav, podporujú vytvorenie veľkoobchodného trhového rámca, ktorý poskytuje vhodné cenové signály pre výrobu a spotrebu;

b)

od prevádzkovateľov prenosových sústav vyžadujú, aby zabezpečili dostupnosť primeraného stupňa výrobnej rezervnej kapacity na vyrovnávacie účely a/alebo aby prijali rovnocenné trhové opatrenia.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté články 87 a 88 zmluvy môžu členské štáty prijať aj dodatočné opatrenia vrátane týchto opatrení:

a)

ustanovenia uľahčujúce novú výrobnú kapacitu a vstup nových výrobných spoločností na trh;

b)

odstránenie prekážok, ktoré bránia využívať zmluvy o prerušiteľnej dodávke;

c)

odstránenie prekážok, ktoré výrobcom a zákazníkom bránia uzatvárať zmluvy s rôznou dobou platnosti;

d)

podpora prijatia technológií riadenia dopytu v reálnom čase, ako sú moderné meracie systémy;

e)

podpora opatrení na úsporu energie;

f)

postupy výberových konaní alebo akékoľvek rovnocenné postupy, pokiaľ ide o transparentnosť a nediskrimináciu v súlade s článkom 7 ods. 1 smernice 2003/54/ES.

3.   Členské štáty uverejnia opatrenia, ktoré sa majú prijať podľa tohto článku a zabezpečia ich najširšie možné rozšírenie.

Článok 6

Investície do siete

1.   Členské štáty stanovia regulačný rámec, ktorý:

a)

poskytne investičné signály pre prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav, aby rozvíjali svoje siete s cieľom uspokojiť predpokladaný dopyt zo strany trhu;

b)

uľahčí údržbu a v prípade potreby obnovu ich sietí.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1228/2003 môžu členské štáty povoliť obchodné investície do prepojení.

Členské štáty zabezpečia, aby sa rozhodnutia o investíciách do prepojení prijímali v úzkej spolupráci medzi príslušnými prevádzkovateľmi prenosových sústav.

Článok 7

Predkladanie správ

1.   Členské štáty zabezpečia, aby správa uvedená v článku 4 smernice 2003/54/ES zahŕňala celkovú schopnosť elektrickej sústavy pokrývať súčasný a očakávaný dopyt po elektrickej energii vrátane:

a)

prevádzkovej bezpečnosti siete;

b)

predpokladanej rovnováhy medzi dodávkou a dopytom na nasledujúcich päť rokov;

c)

perspektívy zabezpečenia dodávok elektrickej energie na obdobie 5 až 15 rokov odo dňa vypracovania správy

a

d)

investičných zámerov prevádzkovateľov prenosových sústav a im známych investičných zámerov akejkoľvek inej strany týkajúcich sa poskytovania cezhraničnej prenosovej kapacity na nasledujúcich päť alebo viac kalendárnych rokov.

2.   Členské štáty alebo príslušné orgány pripravujú správu v úzkej spolupráci s prevádzkovateľmi prenosových sústav. Prevádzkovatelia prenosových sústav v prípade potreby konzultujú so susediacimi prevádzkovateľmi prenosových sústav.

3.   Časť správy uvedená v odseku 1 písm. d) týkajúca sa investičných zámerov do prepojenia zohľadní:

a)

zásady riadenia preťaženia stanovené v nariadení (ES) č. 1228/2003;

b)

existujúce a plánované prenosové vedenia;

c)

predpokladaný vývoj výroby, dodávky, cezhraničnej výmeny a spotreby pri zohľadnení opatrení riadenia na strane dopytu

a

d)

regionálne, vnútroštátne a európske ciele udržateľného rozvoja vrátane tých projektov, ktoré tvoria časť osi pre prioritné projekty stanovené v prílohe I rozhodnutia č. 1229/2003/ES.

Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia prenosových sústav predkladali informácie o svojich investičných zámeroch alebo o im známych investičných zámeroch akejkoľvek strany týkajúcich sa poskytovania cezhraničnej prepojovacej kapacity.

Členské štáty môžu tiež požadovať od prevádzkovateľov prenosových sústav poskytovanie informácií o investíciách súvisiacich s budovaním vnútroštátnych vedení, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie cezhraničného prepojenia.

4.   Členské štáty alebo príslušné orgány zabezpečia, aby mali prevádzkovatelia prenosových sústav a/alebo príslušné orgány potrebné prostriedky na prístup k príslušným údajom vždy, keď je to potrebné na rozvoj ich úloh.

Musí sa pritom zaručiť nešírenie dôverných informácií.

5.   Na základe informácií uvedených v odseku 1 písm. d) a získaných od príslušných orgánov Komisia oznámi členským štátom, príslušným orgánom a Európskej skupine regulačných orgánov pre elektrickú energiu a zemný plyn vytvorenej rozhodnutím Komisie 2003/796/ES (8) plánované investície a ich príspevok k cieľom stanoveným v článku 1 ods. 1.

Táto správa sa môže spojiť s predkladaním správ, ktoré stanovuje článok 28 ods. 1 písm. c) smernice 2003/54/ES, a uverejní sa.

Článok 8

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 24. februára 2008. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice do 1. decembra 2007.

Článok 9

Predkladanie správ

Komisia monitoruje a preskúmava uplatňovanie tejto smernice a do 24. februára 2010 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 11

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 18. januára 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 120, 20.5.2005, s. 119.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 5. júla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 1. decembra 2005.

(3)  Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 37. Smernica zmenená a doplnená smernicou Rady 2004/85/ES (Ú. v. EÚ L 236, 7.7.2004, s. 10).

(4)  Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 11.

(5)  Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1223/2004 (Ú. v. EÚ L 233, 2.7.2004, s. 3).

(6)  Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 33. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(7)  Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 50.

(8)  Ú. v. EÚ L 296, 14.11.2003, s. 34.


4.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/28


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/90/ES

z 18. januára 2006,

ktorou sa dvadsiatydeviatykrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo látky škodlivé pre reprodukciu – c/m/r)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Opatrenia ustanovené touto smernicou patria do rámca akčného plánu prijatého rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES z 23. septembra 2002 o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008) (3). Podľa tohto rozhodnutia je Spoločenstvo povinné podporovať a skvalitňovať zdravotníctvo, predchádzať chorobám a čeliť potenciálnym hrozbám pre zdravie s cieľom znížiť úmrtnosť, ktorej je možné predísť, predčasnú úmrtnosť a pracovnú nespôsobilosť.

(2)

Látky, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k smernici Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (4), a ktoré sú klasifikované ako karcinogény 1. alebo 2. kategórie, môžu vyvolať rakovinu. Tie látky, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k smernici 67/548/EHS a ktoré sú klasifikované ako mutagénne látky 1. alebo 2. kategórie, môžu spôsobiť dedičné genetické poškodenie. Tie látky, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k smernici 67/548/EHS a ktoré sú klasifikované ako látky škodlivé pre reprodukciu 1. alebo 2. kategórie, môžu spôsobiť vrodené chyby alebo spôsobiť poruchy plodnosti.

(3)

S cieľom skvalitniť ochranu zdravia ľudí a zvýšiť bezpečnosť spotrebiteľov je potrebné regulovať používanie látok, ktoré boli novo klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo látky škodlivé pre reprodukciu 1. alebo 2. kategórie, a uvádzanie látok a prípravkov, ktoré obsahujú takéto látky na trh, by malo podliehať obmedzeniam, čo sa týka voľného predaja verejnosti.

(4)

Smernica Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (5) ustanovuje obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov s cieľom okrem iného skvalitniť ochranu zdravia ľudí a zvýšiť bezpečnosť spotrebiteľov.

(5)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/60/ES (6), ktorou sa štrnástykrát mení a dopĺňa smernica 76/769/EHS, ustanovuje vo forme dodatku k prílohe I k smernici 76/769/EHS zoznam obsahujúci látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo látky škodlivé pre reprodukciu 1. alebo 2. kategórie. Také látky a prípravky, ktoré ich obsahujú, by mali podliehať obmedzeniam, pokiaľ ide o voľný predaj verejnosti.

(6)

Smernica 94/60/ES ustanovuje, že najneskôr do šiestich mesiacov po uverejnení úpravy prílohy I k smernici 67/548/EHS vzhľadom na technický pokrok v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorá obsahuje látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo látky škodlivé pre reprodukciu 1. alebo 2. kategórie, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh smernice, ktorou sa budú regulovať tieto novoklasifikované látky tak, aby sa aktualizoval dodatok k prílohe I k smernici 76/769/EHS. Tento návrh Komisie bude brať do úvahy riziká a výhody novoklasifikovaných látok, ako aj právne predpisy Spoločenstva o analýze rizík.

(7)

Smernica Komisie 2004/73/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa dvadsiatydeviatykrát prispôsobuje smernica Rady 67/548/EHS technickému pokroku, a najmä jej príloha I, obsahuje 146 položiek obsahujúcich látky novoklasifikované ako karcinogény 1. kategórie, 21 položiek obsahujúcich látky novoklasifikované ako karcinogény 2. kategórie, 152 položiek obsahujúcich látky novoklasifikované ako mutagénne látky 2. kategórie a 24 položiek obsahujúcich látky novoklasifikované ako látky škodlivé pre reprodukciu 2. kategórie.

(8)

Smernica 2004/73/ES tiež mení a dopĺňa oznámenia týkajúce sa identifikácie, klasifikácie a označovania štyroch látok klasifikovaných ako karcinogény 1. kategórie, 36 položiek obsahujúcich látky klasifikované ako karcinogény 2. kategórie, šesť položiek obsahujúcich látky klasifikované ako mutagénne látky 2. kategórie, dve položky obsahujúce látky klasifikované ako látky škodlivé pre reprodukciu 1. kategórie a tri položky obsahujúce látky klasifikované ako látky škodlivé pre reprodukciu 2. kategórie. Zoznamy uvedené v dodatku k prílohe I k smernici 76/769/EHS by sa mali podľa toho zmeniť a doplniť.

(9)

Do úvahy sa brali riziká a výhody látok novoklasifikovaných smernicou 2004/73/ES ako karcinogénne, mutagénne alebo látky škodlivé pre reprodukciu 1. alebo 2. kategórie, a to najmä tie riziká a výhody, ktoré sa týkajú látok, ktoré ešte nepodliehali obmedzeniam týkajúcim sa používania v látkach a prípravkoch uvádzaných na trh na účely predaja verejnosti (z dôvodu predchádzajúcej klasifikácie). Táto analýza viedla k záveru, že tieto novoklasifikované látky by sa mali začleniť do dodatku k prílohe I k smernici 76/769/EHS.

(10)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva, ktorými sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov obsiahnuté v smernici Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (7) a v samostatných smerniciach, ktoré z nej vychádzajú, najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (8),

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Dodatok k prílohe I k smernici 76/769/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 24. februára 2007. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení a tabuľku zhody medzi týmito opatreniami a touto smernicou.

Členské štáty uplatňujú tieto opatrenia od 24. augusta 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 18. januára 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 255, 14.10.2005, s. 33.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. júna 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. decembra 2005.

(3)  Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 786/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 7).

(4)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/73/ES (Ú. v. EÚ L 152, 30.4.2004, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/98/ES (Ú. v. EÚ L 305, 1.10.2004, s. 63).

(6)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50.


PRÍLOHA

1.

Nadpis „Poznámky“ v predhovore sa mení a dopĺňa takto:

a)

Vkladajú sa tieto poznámky:

„Poznámka A:

Názov látky sa musí nachádzať na obale vo forme jedného z označení uvedených v prílohe I k smernici 67/548/EHS [pozri článok 23 ods. 2 písm. a)].

V prílohe I k smernici 67/548/EHS sa použitie niekedy vyznačuje vo forme všeobecného opisu, ako napr. ‚…zlúčeniny’ alebo ‚…soli’. V takomto prípade sa od výrobcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá obchoduje s takouto látkou, vyžaduje, aby uviedli na obale správny názov, pričom sa berie náležitý ohľad na kapitolu predhovoru ‚Názvoslovie’.

Smernica 67/548/EHS tiež vyžaduje, aby sa pre každú látku používali tie výstražné symboly, označenia nebezpečenstva, R-vety a S-vety, ktoré sú uvedené v prílohe I [článok 23 ods. 2 písm. c), d) a e)].

Pre látky patriace do konkrétnej skupiny látok uvedených v prílohe I k smernici 67/548/EHS je potrebné používať tie výstražné symboly, označenia nebezpečenstva, R-vety a S-vety, ktoré sú uvedené v príslušnej položke prílohy I.

Pre látky patriace do viacerých skupín látok uvedených v prílohe I k smernici 67/548/EHS je potrebné uvádzať tie výstražné symboly, označenia nebezpečenstva, R-vety a S-vety, ktoré sa nachádzajú v každej z príslušných položiek uvedených v prílohe I. V prípadoch, keď sú priradené dve rozdielne klasifikácie v dvoch položkách pre rovnaké nebezpečenstvo, používa sa tá klasifikácia, ktorá odráža väčšie nebezpečenstvo.“

„Poznámka D:

Niektoré látky, ktoré môžu podliehať spontánnej polymerizácii alebo rozkladu, sa obvykle uvádzajú na trh v stabilizovanej forme. Takéto látky uvádza príloha I k smernici 67/548/EHS v takejto stabilizovanej forme.

Niekedy sa však uvedené látky uvádzajú na trh v nestabilizovanej forme. V takom prípade výrobca alebo akákoľvek osoba, ktorá uvádza takúto látku na trh, musí uviesť na obale názov látky doplnený výrazom ‚nestabilizovaný’.“

„Poznámka E:

Poznámka E sa týka látok so špecifickým účinkom na ľudské zdravie (pozri kapitolu 4 prílohy VI k smernici 67/548/EHS), ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne a/alebo látky škodlivé pre reprodukciu 1. alebo 2. kategórie, ak sú tiež klasifikované ako veľmi jedovaté (T+), jedovaté (T) alebo škodlivé (Xn). Pre tieto látky musí R-vetám R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (škodlivý), R48 a R65 a všetkým kombináciám týchto R-viet predchádzať slovo ‚tiež’.“

„Poznámka H:

Klasifikácia a označenie na obale pre túto látku sa vzťahuje na nebezpečnú(-é) vlastnosť(-ti) uvedenú(-é) vR-vete(-ách) v kombinácii s označenou(-ými) kategóriou(-iami) nebezpečenstva. Požiadavky článku 6 smernice 67/548/EHS na výrobcov, distribútorov a dovozcov tejto látky sa vzťahujú na všetky ďalšie aspekty klasifikácie a označovania. Konečné označenie musí vyhovovať požiadavkám ustanoveným v časti 7 prílohy VI k smernici 67/548/EHS.

Táto poznámka sa vzťahuje na určité látky vyrobené z uhlia a ropy a na určité položky skupín látok uvedených v prílohe I k smernici 67/548/EHS.“

„Poznámka S:

Pre túto látku sa nemusí vyžadovať označenie podľa článku 23 smernice 67/548/EHS (pozri oddiel 8 prílohy VI).“

b)

Poznámka K sa nahrádza týmto znením:

„Poznámka K:

Klasifikáciu ako karcinogén alebo mutagén nie je potrebné uplatniť, ak môže byť preukázané, že látka obsahuje menej ako 0,1 hmotnostného percenta buta-1,3-diénu (číslo Einecs 203-450-8). Ak látka nie je klasifikovaná ako karcinogén alebo mutagén, potom je potrebné uviesť aspoň S-vety: (2-)9-16. Táto poznámka platí pre určité komplexné ropné deriváty uvedené v prílohe I k smernici 67/548/EHS.“

2.

Zoznam pod nadpisom „Bod 29 – Karcinogény: 1. kategória“ sa mení a dopĺňa takto:

a)

Vkladajú sa tieto položky:

Látky

Indexové č.

ES č.

CAS č.

Pozn.

„Trietylester kyseliny arzeničnej

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

plyny (ropné), katalyticky krakovaný benzín, depropanizované hlavové destiláty, bohaté na C3, odkyslené;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionovaním katalyticky krakovaných uhľovodíkov a upravovaná na účely odstránenia kyslých prímesí. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C2 do C4, ale najmä C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

plyny (ropné), katalyticky krakované;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaná destiláciou produktov z katalytického krakovania. Pozostáva predovšetkým z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

plyny (ropné), katalyticky krakované, bohaté na C1-5;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z katalytického krakovania. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C6, ale najmä od C1 do C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

plyny (ropné), katalyticky polymerizovaný ťažký benzín, stabilizované hlavové destiláty, bohaté na C2-4;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionačnou stabilizáciou katalyticky polymerizovaného benzínu. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov od C2 do C6, ale najmä od C2 do C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

plyny (ropné), katalyticky reformované, bohaté na C1-4;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov katalytického reformovania. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C6, ale najmä od C1 do C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

plyny (ropné), C3-5, obsahujúce alkény a alkány, používané na alkyláciu;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes alkénických a alkánických uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C3 do C5, ktoré sa používajú na alkyláciu. Teplota prostredia zvyčajne prevyšuje kritickú teplotu týchto zmesí.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

plyny (ropné), bohaté na C4;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z katalytického krakovania. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov od C3 do C5, ale prevažne z C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

plyny (ropné), hlavové destiláty zbavené etánu;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou plynných a benzínových frakcií z katalytického krakovania. Obsahuje predovšetkým etán a etylén.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

plyny (ropné), atmosferické destiláty zbavené izobutánu;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou na bután-buténového podielu. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

plyny (ropné), suché, zbavené propánu, bohaté na propén;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z plynných a benzínových frakcií katalytického krakovania. Pozostáva predovšetkým z propylénu a čiastočne z etánu a propánu.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

plyny (ropné), hlavové destiláty zbavené propánu;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z plynných a benzínových frakcií katalytického krakovania. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 až C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

plyny (ropné), rekuperovaný (spätne získaný) plyn, hlavové destiláty zbavené propánu;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionovaním rozličných uhľovodíkových prúdov. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C4, ale najmä z propánu.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

plyny (ropné), pridávané do girbatolovej jednotky;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov, ktorá sa pridáva do girbatolovej jednotky na účely odstránenia sulfánu. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

plyny (ropné), frakcionovaný izomerovaný benzín, bohatý na C4, zbavený sulfánu; plyny zo spracovania ropy

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

zbytkový (koncový) plyn (ropný), katalyticky krakovaný olej a tepelne krakovaný zvyšok z vákuovej kolóny;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionáciou katalyticky krakovaného oleja a tepelne krakovaného vákuového zvyšku. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

zvyškový plyn (ropný), katalyticky krakovaný benzín, stabilizovaný absorpciou;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných stabilizáciou katalyticky krakovaného benzínu. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

zvyškový plyn (ropný), z katalytického krakovania a katalytického reformovania, hydrogenačné odsírenie spojené s frakcionáciou;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionovaním produktov katalytického krakovania, katalytického reformovania a hydrogenačného odsírenia na účely odstránenia kyslých prímesí. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne od C1 do C6.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

zvyškový plyn (ropný), katalyticky reformovaný ťažký benzín, frakcionačná stabilizácia;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionačnou stabilizáciou katalyticky reformovaného ťažkého benzínu. Obsahuje prevažne uhľovodíky s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

zvyškový plyn, odplyn (ropný), nasýtený plyn, zmiešané prúdy, bohatý na C4;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionačnou stabilizáciou primárneho benzínu, destilačného zvyškového plynu a zvyškového plynu zo stabilizačnej kolóny z katalyticky reformovaného ťažkého benzínu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C3 do C6, ale prevažne z butánu a izobutánu.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

zvyškový plyn, odplyn (ropný), rekuperácia (znovu získanie) nasýteného plynu, bohatý na C1-2;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionáciou zvyškového plynu, primárneho benzínu, zvyškového plynu zo stabilizačnej kolóny katalyticky reformovaného ťažkého benzínu. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C5, predovšetkým z metánu a etánu.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

zvyškový plyn, odplyn (ropný), tepelné krakovanie vákuových zvyškov;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných tepelným krakovaním vákuových zvyškov. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

uhľovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou a kondenzáciou ropy. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov od C3 do C5, ale predovšetkým od C3 do C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

plyny (ropné), z oddeľovania hexánu z primárneho benzínu;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionovaním primárneho benzínu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

plyny (ropné), z oddeľovania propánu z produktov hydrokrakovania, bohaté na uhľovodíky;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov hydrokrakovania. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4. Môže obsahovať v malom množstve aj vodík a sírovodík.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

plyny (ropné), stabilizácia ľahkej frakcie primárneho benzínu;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných stabilizáciou ľahkej frakcie primárneho benzínu. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

zvyšky (ropné), produkty z destilácie alkylátov bohaté na C4;

plyny zo spracovania ropy (Komplexný zvyšok z destilácie materiálov z viacerých rafinérskych procesov. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C4 do C5, ale predovšetkým z butánu, s teplotou varu približne v rozmedzí od –11,7 °C do 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

uhľovodíky, C1-4; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tepelným krakovaním a absorpčnými operáciami a destiláciou ropy. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí C1 až C4 a vrie v rozmedzí približne – 164 °C až –0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

uhľovodíky, C1-4, bez merkaptánov;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných odstraňovaním merkaptánov z uhľovodíkových plynov alebo ich premenou, alebo odstraňovaním kyslých prímesí. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4, s teplotou varu približne v rozmedzí od – 164 °C do –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

uhľovodíky, C1-3;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C3, s teplotou varu približne v rozmedzí od – 164 °C do –42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

uhľovodíky, C1-4, frakcia zbavená butánu; plyny zo spracovania ropy

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

plyny (ropné), C1-5, mokré;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou ropy a/alebo krakovaním plynového oleja. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

uhľovodíky, C2-4; plyny zo spracovania ropy

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

uhľovodíky, C3; plyny zo spracovania ropy

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

plyny (ropné), používané na alkyláciu;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných katalytickým krakovaním plynového oleja. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

plyny (ropné), frakcia destilačných zvyškov zbavených propánu;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionáciou destilačných zbytkov zbavených propánu. Pozostáva prevažne z butánu, izobutánu a 1,3-butadiénu.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

plyny (ropné), rafinačná zmes;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes získavaná rozličnými procesmi. Pozostáva z vodíka, sulfánu a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

plyny (ropné), z katalytického krakovania;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov katalytického krakovania. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 až C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

plyny (ropné), C2-4, zbavené merkaptánov;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných odstránením merkaptánov z ropného destilátu ich premenou (sladením) alebo odstránením kyslých prímesí. Pozostáva predovšetkým z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C4, s teplotou varu približne v rozmedzí od –51 °C do –34 °C.]

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

plyny (ropné), frakcionovanie ropy;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných frakcionáciou ropy. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

plyny (ropné), zbavené hexánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionovaním kombinovaných prúdov benzínu. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

plyny (ropné), frakcionácia ľahkého primárneho benzínu v stabilizačnej kolóne;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionáciou ľahkého primárneho benzínu. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

plyny (ropné), odsírenie ťažkého benzínu a oddestilovanie;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných odsírením benzínu a oddestilovaním z benzínu. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

plyny (ropné), z katalytického reformovania primárneho ťažkého benzínu;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných katalytickým reformovaním primárneho ťažkého benzínu a jeho frakcionáciou. Pozostáva z metánu etánu a propánu.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

plyny (ropné), skvapalnené, štiepené hlavové produkty z fluidného katalytického krakovania;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získaná frakcionáciou štiepnych produktov. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

plyny (ropné), primárne zo stabilizácie;

plyny zo spracovania ropy [Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionovaním kvapaliny z prvej veže (preflešovej alebo atmosferickej kolóny) používanej pri destilácii ropy. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.]

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

plyny (ropné), katalyticky krakovaný benzín zbavený butánu;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionáciou benzínu z katalytického krakovania. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

koncový plyn (ropný), katalyticky krakovaný destilát a stabilizácie benzínu;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionáciou benzínu z katalytického krakovania a destilátu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

koncový plyn (ropný), z tepelne krakovaného destilátu, plynového oleja a benzínu;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná delením tepelne krakovaných destilátov, benzínu a plynového oleja. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

koncový plyn (ropný), zo stabilizovaných tepelne krakovaných uhľovodíkových frakcií z koksovania ropy;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionačnou stabilizáciou tepelne krakovaných uhľovodíkov z koksovania ropy. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

plyny (ropné), ľahké z parného krakovania, butadiénový koncentrát;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov tepelného krakovania. Pozostáva z uhľovodíkov prevažne s počtom uhlíkov C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

plyny (ropné), z katalytického reformovania primárneho benzínu z vrchu stabilizačnej kolóny;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná katalytickým reformovaním primárneho benzínu a frakcionáciou celého kvapalného podielu. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

uhľovodíky, C4; plyny zo spracovania ropy

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

alkány, bohaté na C1-4, C3; plyny zo spracovania ropy

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

plyny (ropné), z parného krakovania, bohaté na C3;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov parného krakovania. Pozostáva prevažne z propylénu a čiastočne z propánu, s teplotou varu približne v rozmedzí od –70 °C do 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

uhľovodíky, C4, destilát z parného krakovania;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z parného krakovania. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov C4, predovšetkým z 1-buténu a 2-buténu, obsahuje aj bután a izobután, s teplotou varu približne rozmedzí od –12 °C do 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

ropné plyny, skvapalnené, bez merkaptánov, frakcia C4;

plyny zo spracovania ropy [Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná odstraňovaním merkaptánov zo skvapalnenej zmesi ropného plynu, pričom merkaptány oxidujú (sladia), alebo odstraňovaním kyslých prímesí. Pozostáva prevažne z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov C4.]

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

rafináty (ropné), C4 frakcia z parného krakovania extrahovaná octanom amónno-medným, C3-5 a C3-5 nenasýtené, neobsahujúce butadién; plyny zo spracovania ropy

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

plyny (ropné), zavádzané do amínovej sústavy;

rafinačný plyn (Plyn, ktorý sa zavádza do amínu na účely odstránenia sulfánu. Pozostáva predovšetkým z vodíka. Môže obsahovať aj oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, sírovodík a alifatické uhľovodíky s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

plyny (ropné), hydrogenačne odsírené z benzénovej jednotky;

rafinačný plyn (Plyny produkované benzénovou jednotkou. Pozostáva prevažne z vodíka. Môže obsahovať aj oxid uhoľnatý a uhľovodíky s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6, vrátane benzénu.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

plyny (ropné), recyklované z benzénovej jednotky, bohaté na vodík;

rafinačný plyn (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných recykláciou plynov benzénovej jednotky. Pozostáva prevažne z vodíka a v menšom množstve z oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

plyny (ropné), olejová zmes, bohaté na vodík a dusík;

rafinačný plyn (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou uhľovodíkovej zmesi. Pozostáva prevažne z vodíka a dusíka a v menšom množstve z oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

plyny (ropné), hlavové produkty oddestilované z katalyticky reformovaného ťažkého benzínu;

rafinačný plyn (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná stabilizáciou z katalyticky reformovaného ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka a nasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

plyny (ropné), C6-8, katalyticky reformované, recyklované;

rafinačný plyn (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou produktov z katalytického reformovania frakcie C6-C8, pri ktorom sa vodík recirkuluje. Pozostáva predovšetkým z vodíka. V menšom množstve môže obsahovať aj oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, dusík a uhľovodíky s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

plyny (ropné), z katalytického reformovania frakcie C6-8;

rafinačný plyn (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov katalytického reformovania frakcie C6-8. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C5 a z vodíka.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

plyny (ropné), katalyticky reformované z C6-8, recyklované, bohaté na vodík; rafinačný plyn

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

plyny (ropné), spätná kolóna C2;

rafinačný plyn (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných oddelením vodíka z plynového okruhu, ktorá pozostáva predovšetkým z vodíka a v malom množstve z dusíka, oxidu uhoľnatého, metánu, etánu a etylénu. Obsahuje predovšetkým uhľovodíky, napríklad metán, etán a etylén, a v malom množstve vodík, dusík a oxid uhoľnatý.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

plyny (ropné), suché, kyslé, z jednotky z koncentrácie plynu;

rafinačný plyn (Komplexná zmes suchých plynov z jednotky z koncentrácie plynu. Pozostáva z vodíka, sulfánu a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

plyny (ropné), destilácia z reabsorpčného koncentrovaného plynu;

rafinačný plyn (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z kombinovaných plynových prúdov v reabsorbéri koncentrujúcom plyn. Pozostáva predovšetkým z vodíka, oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého, dusíka, sulfánu a uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

plyny (ropné), z absorpcie vodíka;

rafinačný plyn (Komplexná zmes získavaná absorpciou vodíka z prúdu bohatého na vodík. Pozostáva z vodíka, oxidu uhoľnatého, dusíka a metánu a v malom množstve z uhľovodíkov s počtom uhlíkov C2.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

plyny (ropné), bohaté na vodík;

rafinačný plyn (Komplexná zmes separovaná vo forme plynu z uhľovodíkových plynov chladením. Pozostáva predovšetkým z vodíka a v malom množstve z oxidu uhoľnatého, dusíka, metánu a uhľovodíkov s počtom uhlíkov C2.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

plyny (ropné), recyklované z hydrogenovanej olejovej zmesi, bohaté na vodík a dusík;

rafinačný plyn (Komplexná zmes získavaná z recyklovanej hydrogenovanej olejovej zmesi. Pozostáva predovšetkým z vodíka a dusíka a v malom množstve z oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

plyny (ropné), z hydrogenovaných recyklovaných olejových rezov, bohaté na vodík;

rafinačný plyn (Komplexná zmes získaná z hydrogenovaných recyklovaných olejových rezov. Pozostáva prevažne z vodíka a v malom množstve z oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého, dusíka, sulfánu a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

plyny (ropné), z plynov z reformovania, bohaté na vodík;

rafinačný plyn (Komplexná zmes získavaná z plynov z reformovania. Pozostáva predovšetkým z vodíka a v malom množstve z oxidu uhoľnatého a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

plyny (ropné), z reformovania, hydrogenované;

rafinačný plyn (Komplexná zmes získaná reformovaním v atmosfére vodíka. Pozostáva prevažne z vodíka, metánu a etánu a v malom množstve zo sulfánu a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

plyny (ropné), z reformovania, hydrogenizované, bohaté na vodík a metán;

rafinačný plyn (Komplexná zmes získaná reformovaním v atmosfére vodíka. Pozostáva predovšetkým z vodíka a metánu a v malom množstve z oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého, dusíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

plyny (ropné), z reformovania, hydrogenované, bohaté na vodík;

rafinačný plyn (Komplexná zmes získaná reformovaním v atmosfére vodíka. Pozostáva prevažne z vodíka a v malom množstve z oxidu uhoľnatého a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

plyny (ropné), destiláciou z tepelného krakovania;

rafinačný plyn (Komplexná zmes vyrábaná destiláciou produktov tepelného krakovania. Pozostáva z vodíka, sulfánu, oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

koncový plyn (ropný), absorpčné, z refrakcionácie katalytického krakovania;

rafinačný plyn (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných refrakcionáciou produktov katalytického krakovania. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

koncový plyn (ropný), separovaný z katalytického reformovania ťažkého benzínu;

rafinačný plyn (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných katalytickým reformovaním primárneho ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

koncový plyn (ropný), stabilizovaný z katalytického reformovania ťažkého benzínu;

rafinačný plyn (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných stabilizáciou katalyticky reformovaného ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

koncový plyn (ropný), separovaný hydrogenovaný krakovaný destilát;

rafinačný plyn (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných hydrogenáciou krakovaných destilátov za prítomnosti katalyzátora. Pozostáva z vodíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

koncový plyn (ropný), separovaný z hydrogenačne odsíreného primárneho ťažkého benzínu;

rafinačný plyn (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných hydrogenačným odsírením primárneho ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

plyny (ropné), hlavové produkty stabilizované z katalyticky reformovaného primárneho ťažkého benzínu;

rafinačný plyn (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných katalytickým reformovaním primárneho ťažkého benzínu a následnou frakcionáciou celého kvapalného podielu. Pozostáva z vodíka, metánu, etánu a propánu.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

plyny (ropné), vysokotlakovo odlúčené z kvapalného reformovaného podielu;

rafinačný plyn (Komplexná zmes získaná uvoľnením tlaku vo vysokotlakovom odlučovači z kvapalného podielu z reformovacieho reaktora. Pozostáva predovšetkým z vodíka a v malom množstve z metánu, etánu a propánu.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

plyny (ropné), nízkotlakovo odlúčené z reformovaného kvapalného podielu;

rafinačný plyn (Komplexná zmes získaná nízkotlakovým uvoľnením kvapalného reformovaného podielu. Pozostáva predovšetkým z vodíka a v malom množstve z metánu, etánu a propánu.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

plyny (ropné), destilované z ropných rafinačných plynov;

rafinačný plyn (Komplexná zmes separovaná destiláciou plynných prúdov obsahujúcich vodík, oxid uhoľnatý a oxid uhličitý a uhľovodíky s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C6 alebo získavaná krakovaním etánu a propánu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C2, z vodíka, dusíka a oxidu uhoľnatého.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

plyny (ropné), hlavové produkty, hydrogenované z benzénovej jednotky, zbavené pentánu;

rafinačný plyn (Komplexná zmes vyrábaná hydrogenáciou nástreku na benzénovej jednotke za prítomnosti katalyzátora a následným odstránením pentánu. Pozostáva predovšetkým z vodíka, etánu a propánu a v malom množstve z dusíka, oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6. Môže obsahovať v stopových množstvách benzén.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

plyny (ropné), frakcionované z hlavových produktov fluidného krakovania, sekundárne absorbované;

rafinačný plyn (Komplexná zmes vyrábaná frakcionáciou hlavových produktov oddelených z kvapalného podielu, vyrobeného fluidným katalytickým krakovaním. Pozostáva z vodíka, dusíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Ropné výrobky; rafinérske plyny; rafinačný plyn

(Komplexná zmes, ktorá pozostáva najmä z vodíka s malými kolísajúcimi množstvami metánu, etánu a propánu.)

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

plyny (ropné), hydrokrakované, nízkotlakovo separované;

rafinačný plyn (Komplexná zmes získavaná oddelením plynov od kvapaliny v nízkotlakovom separátore pri hydrokrakovaní. Pozostáva predovšetkým z vodíka a nasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

plyny (ropné), rafinačné;

rafinačný plyn (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných rôznymi rafinačnými postupmi z ropy. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

plyny (ropné), separované produkty z platformingu;

rafinačný plyn [Komplexná zmes získavaná chemickým reformovaním nafténov (cykloalkánov) na aromatické uhľovodíky. Pozostáva z vodíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C4.]

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

plyny (ropné), stabilizované odstránením pentánov z hydrogenovaného kyslého petroleja;

rafinačný plyn (Komplexná zmes získavaná stabilizovaním hydrogenovaného petroleja odstránením pentánu. Pozostáva prevažne z vodíka, metánu, etánu a propánu a v menšom množstve z dusíka, sulfánu, oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C4 do C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

plyny (ropné), z hydrogenovaného kyslého petroleja;

rafinačný plyn (Komplexná zmes získavaná uvoľnením tlaku v uvoľňovacej nádobe z hydrogenácie kyslého petroleja za prítomnosti katalyzátora. Pozostáva prevažne z vodíka a metánu a v malom množstve z dusíka, oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

plyny (ropné), z odsírenia, oddestilované;

rafinačný plyn [Komplexná zmes oddestilovaná (odstripovaná) z kvapalného produktu odsírenia v jednotke ‚unifiner’. Pozostáva zo sulfánu, metánu, etánu a propánu.]

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

plyny (ropné), frakcionované z fluidného katalytického krakovania;

rafinačný plyn (Komplexná zmes vyrábaná frakcionovaním hlavového produktu z fluidného katalytického krakovania. Pozostáva z vodíka, sulfánu, dusíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

plyny (ropné), z fluidného katalytického krakovania, sekundárne absorbované; rafinačný plyn

(Komplexná zmes vyrábaná prepieraním hlavového plynu z fluidného katalytického krakovania. Pozostáva z vodíka, dusíka, metánu, etánu a propánu.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

plyny (ropné), oddestilované z ťažkého odsíreného hydrogenovaného destilátu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes oddestilovaná z kvapalného produktu ťažkého odsíreného hydrogenovaného destilátu. Pozostáva z vodíka, sulfánu a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

plyny (ropné), frakcionované stabilizáciou z ľahkých podielov platformingu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná frakcionáciou ľahkých podielov z platformingu. Pozostáva z vodíka, metánu, etánu a propánu.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

plyny (ropné), z prvej predradenej destilačnej veže (preflešovej kolóny) pri destilácii ropy; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získaná z prvej predradenej destilačnej kolóny používanej pri destilácii ropy. Pozostáva z dusíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

plyny (ropné), vznikajúce pri oddestilovaní z dechtu (asfaltu); rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná frakcionáciou redukovanej ropy. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

plyny (ropné), oddestilované z tzv. ‚unifiner’ jednotky; rafinačný plyn

(Zmes vodíka a metánu získavaná frakcionáciou produktov z ‚unifiner’ jednotky.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

zbytkový plyn (ropný), separovaný z katalyticky hydrogenačne odsíreného benzínu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných hydrogenačným odsírením ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka, metánu, etánu a propánu.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

koncový plyn (ropný), hydrogenačne odsírený z primárneho benzínu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná hydrogenačným odsírením primárneho benzínu. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

plyny (ropné), absorbované plynárenskou čistiacou hmotou z frakcionácie hlavových produktov z fluidného katalytického krakovania a odsírovania plynového oleja; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná frakcionáciou produktov z fluidného katalytického kraku a odsírovania plynového oleja. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

plyny (ropné), z destilácie a katalytického krakovania; rafinačný plyn

(Komplexná zmes vyrábaná destiláciou a katalytickým krakovaním. Pozostáva z vodíka, sulfánu, dusíka, oxidu uhoľnatého a alkanických a alkenických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

plyny (ropné), produkt prania plynového oleja dietanolamínom; rafinačný plyn

(Komplexná zmes vyrábaná odsírením plynových olejov dietanolamínom. Pozostáva prevažne zo sulfánu, vodíka a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

plyny (ropné), tekutý podiel z hydrogenačného odsírenia plynového oleja; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná separáciou kvapalnej fázy z tekutého produktu hydrogenácie. Pozostáva prevažne z vodíka, sulfánu a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

plyny (ropné), produkt v procese z hydrogenačného odsírenia plynového oleja; rafinačný plyn

(Komplexná zmes plynov získavaných z produktov rafinácie a odplynenia v rámci hydrogenizácie plynového oleja. Pozostáva predovšetkým z vodíka a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

plyny (ropné), produkt hydrogenácie a uvoľnenia tlaku; rafinačný plyn

(Komplexná zmes plynov získavaná uvoľnením tlaku kvapalného produktu po hydrogenácii. Pozostáva predovšetkým z vodíka a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

plyny (ropné), z benzínu z vysokotlakového parného krakovania zvyšku; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná v podobe zmesi nekondenzovateľných zložiek produktu parného krakovania ťažkého benzínu, ako aj v podobe zvyškových plynov získavaných pri príprave následných produktov. Pozostáva prevažne z vodíka a alkánických a alkénických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5, do ktorých môže byť primiešaný aj zemný plyn.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

plyny (ropné), ľahké krakovanie zvyškov; rafinačný plyn

[Komplexná zmes získavaná redukciou viskozity zvyškov (visbreakingom). Pozostáva predovšetkým zo sulfánu a alkanických a alkénických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.]

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

plyny (ropné), C3-4; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaná destiláciou produktov krakovania ropy. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C4 ale predovšetkým z propánu a propylénu, s teplotou varu približne v rozmedzí od –51 °C do –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

koncový plyn (ropný), absorbovaný z frakcionovaného katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakovaného ťažkého benzínu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov z destilácie produktov z katalytického krakovania destilátov a ťažkého benzínu. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

koncový plyn (ropný), produkt frakcionačnej stabilizácie katalyticky polymerovaného benzínu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov z frakcionačnej stabilizácie polymerného benzínu. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

koncový plyn (ropný), produkt frakcionačnej stabilizácie katalyticky reformovaného ťažkého benzínu zbavený sulfánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionačnou stabilizáciou katalyticky reformovaného ťažkého benzínu, z ktorého bol po úprave amínom odstránený sírovodík. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

koncový plyn (ropný), oddestilovaný z hydrogenovaného krakovaného destilátu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných hydrogenáciou tepelne krakovaných destilátov za prítomnosti katalyzátora. Pozostáva predovšetkým z nasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

koncový plyn (ropný), produkt hydrogenačného odsírenia primárneho destilátu, zbavený sulfánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných katalytickým odsírením primárnych destilátov, z ktorej bol úpravou amínom odstránený sírovodík. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

koncový plyn (ropný), produkt absorpcie produktov katalytického krakovania plynového oleja; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou produktov katalytického krakovania plynového oleja. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

koncový plyn (ropný), zo znovuzískavania plynu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov z destilácie produktov rozličných uhľovodíkových podielov (prúdov). Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

koncový plyn (ropný), produkt znovuzískavania plynu zbavený etánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov z destilácie produktov rozličných uhľovodíkových podielov (prúdov). Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

koncový plyn (ropný), produkt frakcionácie hydrogenačne odsírených destilátov a hydrogenačne odsíreného benzínu, odkyslený; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionáciou hydrogenačne odsíreného ťažkého benzínu a destilačných uhľovodíkových podielov upravovaných na účely odstránenia kyslých prímesí. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

koncový plyn (ropný), produkt oddestilovania hydrogenačne odsíreného vákuového plynového oleja, zbavený sulfánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných stabilizačným oddestilovaním katalyticky hydrogenačne odsíreného vákuového plynového oleja, z ktorého bol úpravou amínom odstránený sírovodík. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

koncový plyn (ropný), produkt stabilizácie ľahkej frakcie primárneho benzínu, zbavený sulfánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionačnou stabilizáciou ľahkej frakcie primárneho benzínu, z ktorej bol úpravou amínom odstránený sírovodík. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

koncový plyn (ropný), destilát produktov z alkylácie propán-propénovou zmesou, zbavený etánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou produktov reakcie propánu s propénom. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

koncový plyn (ropný), produkt hydrogenačného odsírenia vákuového plynového oleja, zbavený sulfánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných katalytickým hydrogenačným odsírením vákuového plynového oleja, z ktorej bol úpravou amínom odstránený sírovodík. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové produkty; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov katalytického krakovania. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C5 s teplotou varu približne v rozmedzí od –48 °C do 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

alkány, C1-2; plyny zo spracovania ropy

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

alkány, C2-3; plyny zo spracovania ropy

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

alkány, C3-4; plyny zo spracovania ropy

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

alkány, C4-5; plyny zo spracovania ropy

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

palivové (vykurovacie) plyny; plyny zo spracovania ropy

(Zmes ľahkých plynov. Pozostáva prevažne z vodíka a uhľovodíkov s nízkou relatívnou molekulovou hmotnosťou.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

palivové plyny, ropné destiláty; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes ľahkých plynov vyrábaných destiláciou ropy a katalytickým reformovaním ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4 a s teplotou varu približne v rozmedzí od – 217 °C do –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

uhľovodíky, C3-4; plyny zo spracovania ropy

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

uhľovodíky, C4-5; plyny zo spracovania ropy

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

uhľovodíky, bohaté na C2-4, C3; plyny zo spracovania ropy

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

ropné plyny, skvapalnené; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou ropy. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C7 s teplotou varu približne v rozmedzí od –40 °C do 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

ropné plyny, skvapalnené, bez merkaptánov; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných odstraňovaním merkaptánov a kyslých nečistôt zo skvapalnenej zmesi ropného plynu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C7 s teplotou varu približne v rozmedzí od –40 °C do 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

plyny (ropné), C3-4, bohaté na izobután; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov z destilácie nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C6, najmä butánu a izobutánu. Pozostáva z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C4, predovšetkým z izobutánu.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

destiláty (ropné), C3-6, bohaté na piperylén; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov z destilácie nasýtených a nenasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C6. Pozostáva z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C6, predovšetkým z piperylénov.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

plyny (ropné), zo štiepenia prebytkov butánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou butánových podielov. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

plyny (ropné), C2-3; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z katalytických procesov. Obsahuje predovšetkým etán, etylén, propán a propylén.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

plyny (ropné), z katalyticky krakovaného plynového oleja zbavené propánu, bohaté na C4, a zbavené kyslých zložiek; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získaných frakcionáciou katalyticky krakovaného plynového oleja upraveného na účely odstránenia sulfánu a iných kyslých zložiek. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C5, ale prevažne s počtom uhlíkov C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

plyny (ropné), z benzínu katalytického krakovania, debutanizované, bohaté na C3-5; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných stabilizáciou katalyticky krakovaného benzínu. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

koncový plyn (ropný), produkt frakcionačnej stabilizácie izomerizovaného benzínu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionačnou stabilizáciou izomerovaného benzínu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K“

b)

Položky s indexovými číslami 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 a 612-042-00-2 sa nahrádzajú takto:

Látky

Indexové č.

ES č.

CAS č.

Pozn.

„oxid chrómový

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

benzén

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-naftylamín; beta-naftylamín

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

E

benzidín; 4,4′-diaminobifenyl; bifenyl-4,4′-ylenediamín 1,1′-bifenyl-4,4′-diamín

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

E“

3.

Zoznam pod nadpisom „Bod 29 – Karcinogény: 2. kategória“ sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladajú sa tieto položky:

Látky

Indexové č.

ES č.

CAS č.

Pozn.

„izobutyl nitrit

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

sulfid kademnatý

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

kadmium (pyroforické)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

izoprén (stabilizovaný)

2-metylbuta-1,3-dién

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

chloroprén (stabilizovaný)

2-chlórbuta-1,3-diene

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

1,2,3-trichlórpropán

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

1-chlór-4-(trichlórmetyl)

benzén

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

bis[4-(dimetylamino)fenyl]ketón

Michlerov ketón

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

oxiránmetanol, 4-metylbenzénsulfonát, (S)-

607-411-00-x

417-210-7

70987-78-9

 

2-nitrotoluén

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

(metylénbis(4,1-fenylenazo(1-(3-(dimetylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-metyl-2-oxopyridín-5,3-diyl)))-1,1′-dipyridíniumdichlorid dihydrochlorid

611-099-00-0

401-500-5

 

Diaminotoluén, technický výrobok — zmes [2] a [3]

metylbenzéndiamín [1]

2,4,5-trimetylanilín [2]

4-chlór-2-metylanilínium-chlorid [3]

612-151-00-5

246-910-3[1]

202-453-1 [2]

212-513-9 [3]

25376-45-8 [1]

95-80-7 [2]

823-40-5 [3]

E

4-chlór-2-metylanilín [1]

4-chlór-2-metylanilín [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

E

2,4,5-trimetylanilín [1]

chlorid 2,4,5-trimetylanilínia [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1]

- [2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

E

4,4′-sulfándiylbisanlín [1] a jeho soli

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

E

4,4′-oxydianilín [1] a jeho soli

p-aminofenyléter [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

4-metoxx-1,3-fenyléniamín [1]

4-metoxybenzén-1,3diamínium-sulfát [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

 

N,N,N′,N′-tetrametyl-4,4′-metyléndianilín

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. Basic Violet 3 s ≥ 0.1 % Michler's ketón (EC no. 202-027-5)

[4-[4,4′-bis(dimetylamino)benz-hydrylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamónium-chlorid s bis[4-(dimetylamino)fenyl]ketón

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

E

2-metoxy-5-metylanylín

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

E

Zmes: 1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu;

zmes oligomérov 3,5-bis(3-aminometylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu

613-199-00-X

421-550-1

 

kreozotový olej, acenafténová frakcia

prací olej

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

H

kreozotový olej

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

H

kreozot

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

H“

b)

Položky s indexovým číslom 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 a 649-006-00-0 sa nahrádzajú takto:

Látky

Indexové č.

ES č.

CAS č.

Pozn.

„hydrazín

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

1,2-dimetylhydrazín

007-013-00-0

540-73-8

E

dimetyl-sulfát

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

dichróman didraselný

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

dichróman amónny

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

dichróman sodný, bezvodý

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

dichróman sodný, dihydrát

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

chlorid kobaltnatý

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

síran kobaltnatý

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

oxid kademnatý

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

fluorid kademnatý

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

chlorid kademnatý

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

síran kademnatý

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1,2-dibrómetán; etyléndibromid

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

1,4-dichlórbut-2-én

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

hydroxymetyloxirán 2,3-epoxypropán-1-ol; glycidol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

5-alyl-1,3-benzodioxol; safrol

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E

akrylnitril

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D, E

2,4-dinitrotoluén; dinitrotoluén, technicky čistý [1] dinitrotoluén [2];

609-007-00-9

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

E

2,6-dinitrotoluén

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

E

azobenzén

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

E

[4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonáto-2-naftylazo)-4′′-(6-benzoylamino-3-sulfonáto-2-naftylazo)bifenyl-1,3′,3′′, 1′′′-tetraoláto-O, O′, O′′, O′′′]meďnatan trisodný

611-063-00-4

413-590-3

 

2-metoxyanilín; o-anizidín,

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

E

4,4′-diaminodifenylmetán; 4,4′-metyléndianilín

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

E

N-nitrózodimetylamín; dimetylnitrózamín

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

E

2-metylaziridín; propylénimín

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

E

kreozotový olej, acenafténová frakcia, bezacenafténový; redestilovaný prací olej

(Olej zostávajúci po odstránení acenafténu z uhoľno-dechtového acenafténového oleja kryštalizáciou. Pozostáva prevažne z naftalénu a alkylnaftalénov.)

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

H

zvyšky (uhoľného dechtu) destilácia kreozotového oleja; redestilovaný prací olej

(Zvyšok z frakčnej destilácie pracieho oleja s teplotou varu približne v rozmedzí od 270 °C do 330 °C. Obsahuje prevažne dvojjadrové aromatické a heterocyklické uhľovodíky.)

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

H

kreozotový olej, destilát s vysokou teplotou varu;

prací olej (Destilačná frakcia s vysokou teplotou varu získavaná pri vysokej teplote karbonizáciou čierneho uhlia, z ktorého sa ďalšou rafináciou odstraňujú prebytočné kryštalické soli. Pozostáva predovšetkým z kreozotového oleja, pričom sú z neho odstránené niektoré bežne sa vysytujúce viacjadrové aromatické soli, ktoré sú zložkou uhoľno-dechtových destilátov. Približne pri teplote 5 °C neobsahuje kryštály.)

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

H

extrakčné zvyšky (uhoľné), kyslý kreozotový olej;

extrakčný zvyšok pracieho oleja (Komplexná zmes uhľovodíkov z frakcie s odstránenými zásadami z destilácie uhoľného dechtu, s teplotou varu približne v rozmedzí od 250 °C do 280 °C. Pozostáva prevažne z bifenylu a izomérových difenylnaftalénov.)

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

H

kreozotový olej, destilát s nízkou teplotou varu;

prací olej (Destilačná frakcia s nízkou teplotou varu získavaná karbonizáciou čierneho uhlia pri vysokej teplote, ktorá sa ďalej rafinuje, aby sa z nej odstránili prebytočné kryštalické soli. Pozostáva prevažne z kreozotového oleja, pričom sú z nej odstránené niektoré bežne sa vyskytujúce viacjadrové aromatické soli, ktoré sú zložkou uhoľno-dechtového destilátu. Pri teplote 38 °C neobsahuje kryštály.)

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

H

extrakty (ropné), ľahké naftenické destilačné rozpúšťadlo

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

H

extrakty (ropné), ťažké parafinické destilačné rozpúšťadlo

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

H

extrakty (ropné), ťažké parafinické destilačné rozpúšťadlo

649-003-00-4

265-104-2

6472-05-8

H

extrakty (ropné), ľahké parafinické destilačné rozpúšťadlo

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

H

extrakty (ropné), ľahké rozpúšťadlo z vákuového plynového oleja

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

H

uhľovodíky C26-55, bohaté na aromatické uhľovodíky

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

H“

c)

Do položky s indexovým číslom 611-063-00-4 sa do stĺpca označeného „CAS č.“ vkladá číslo „164058-22-4“.

d)

Položky s indexovými číslami 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-199 -00-5, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 a 649-210-00-X sa vypúšťajú.

4.

Zoznam pod nadpisom „Bod 30 – Mutagény 2. kategória“ sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladajú sa tieto položky:

Látky

Indexové č.

ES č.

CAS č.

Pozn.

„oxid chrómový

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

síran kademnatý

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

benzén

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-nitrotoluén

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

4,4′-oxydianilín [1] a jeho soli

p-aminofenyléter [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

carbendazim (ISO)

metyl-benzimidazol-2-yl karbamát

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

benomyl (ISO)

metyl-1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamát

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

plyny (ropné), katalyticky krakovaný benzín depropanizované hlavové destiláty bohaté na C3 odkyslené; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionovaním katalyticky krakovaných uhľovodíkov a upravovaná na účely odstránenia kyslých prímesí. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C2 do C4, ale najmä C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

plyny (ropné), katalyticky krakované; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaná destiláciou produktov z katalytického krakovania. Pozostáva predovšetkým z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

plyny (ropné), katalyticky krakované, bohaté na C1-5;plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z katalytického krakovania. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C6, ale najmä od C1 do C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

plyny (ropné), katalyticky polymerovaný ťažký benzín stabilizované hlavové destiláty, bohaté na C2-4; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionačnou stabilizáciou katalyticky polymerizovaného benzínu. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov od C2 do C6, ale najmä od C2 do C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

plyny (ropné), katalyticky reformované, bohaté na C1-4; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov katalytického reformovania. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C6, ale najmä od C1 do C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

plyny (ropné), C3-5, obsahujúce alkény a alkány, používané na alkyláciu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes alkénických a alkánických uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C3 do C5, ktoré sa používajú na alkyláciu. Teplota prostredia zvyčajne prevyšuje kritickú teplotu týchto zmesí.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

plyny (ropné), bohaté na C4; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z katalytického krakovania. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov od C3 do C5, ale prevažne z C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

plyny (ropné), hlavové destiláty zbavené etánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou plynných a benzínových frakcií z katalytického krakovania. Obsahuje predovšetkým etán a etylén.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

plyny (ropné), atmosferické destiláty zbavené izobutánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou na bután-buténového podielu. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

plyny (ropné), suché, zbavené propánu, bohaté na propén; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z plynných a benzínových frakcií katalytického krakovania. Pozostáva predovšetkým z propylénu a čiastočne z etánu a propánu.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

plyny (ropné), hlavové destiláty zbavené propánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z plynných a benzínových frakcií katalytického krakovania. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 až C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

plyny (ropné), rekuperovaný (spätne získaný) plyn, hlavové destiláty zbavené propánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionovaním rozličných uhľovodíkových prúdov. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C4, ale najmä z propánu.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

plyny (ropné), pridávané do girbatolovej jednotky; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov, ktorá sa pridáva do girbatolovej jednotky na účely odstránenia sulfánu. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

plyny (ropné), frakcionovaný izomerovaný benzín, bohatý na C4, zbavený sulfánu; plyny zo spracovania ropy

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

zbytkový (koncový) plyn (ropný), katalyticky krakovaný olej a tepelne krakovaný zvyšok z vákuovej kolóny; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionáciou katalyticky krakovaného oleja a tepelne krakovaného vákuového zvyšku. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

zvyškový plyn (ropný), katalyticky krakovaný benzín, stabilizovaný absorpciou; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných stabilizáciou katalyticky krakovaného benzínu. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

zvyškový plyn (ropný), z katalytického krakovania a katalytického reformovania, hydrogenačné odsírenie spojené s frakcionáciou; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionovaním produktov katalytického krakovania, katalytického reformovania a hydrogenačného odsírenia na účely odstránenia kyslých prímesí. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne od C1 do C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

zvyškový plyn (ropný), katalyticky reformovaný ťažký benzín, frakcionačná stabilizácia; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionačnou stabilizáciou katalyticky reformovaného ťažkého benzínu. Obsahuje prevažne uhľovodíky s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

zvyškový plyn, odplyn (ropný), nasýtený plyn, zmiešané prúdy, bohatý na C4; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionačnou stabilizáciou primárneho benzínu, destilačného zvyškového plynu a zvyškového plynu zo stabilizačnej kolóny z katalyticky reformovaného ťažkého benzínu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C3 do C6, ale prevažne z butánu a izobutánu.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

zvyškový plyn, odplyn (ropný), rekuperácia (znovuzískanie) nasýteného plynu, bohatý na C1-2; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionáciou zvyškového plynu, primárneho benzínu, zvyškového plynu zo stabilizačnej kolóny katalyticky reformovaného ťažkého benzínu. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C5, predovšetkým z metánu a etánu.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

zvyškový plyn, odplyn (ropný), tepelné krakovanie vákuových zvyškov; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných tepelným krakovaním vákuových zvyškov. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

uhľovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou a kondenzáciou ropy. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov od C3 do C5, ale predovšetkým od C3 do C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

plyny (ropné), z oddeľovania hexánu z primárneho benzínu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionovaním primárneho benzínu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

plyny (ropné), z oddeľovania propánu z produktov hydrokrakovania, bohaté na uhľovodíky; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov hydrokrakovania. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4. Môže obsahovať v malom množstve aj vodík a sulfán.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

plyny (ropné), stabilizácia ľahkej frakcie primárneho benzínu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných stabilizáciou ľahkej frakcie primárneho benzínu. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

zvyšky (ropné), produkty z destilácie alkylátov bohaté na C4; plyny zo spracovania ropy

(Komplexný zvyšok z destilácie materiálov z viacerých rafinérskych procesov. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C4 do C5, ale predovšetkým z butánu, s teplotou varu približne v rozmedzí od –11,7 °C do 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

uhľovodíky, C1-4; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tepelným krakovaním a absorpčnými operáciami a destiláciou ropy. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí C1 až C4 a vrie v rozmedzí približne – 164 °C až –0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

uhľovodíky, C1-4, bez merkaptánov; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných odstraňovaním merkaptánov z uhľovodíkových plynov alebo ich premenou alebo odstraňovaním kyslých prímesí. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4, s teplotou varu približne v rozmedzí od – 164 °C do –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

uhľovodíky, C1-3; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C3, s teplotou varu približne v rozmedzí od – 164 °C do –42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

uhľovodíky, C1-4, frakcia zbavená butánu; plyny zo spracovania ropy

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

plyny (ropné), C1-5, mokré; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou ropy a/alebo krakovaním plynového oleja. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

uhľovodíky, C2-4; plyny zo spracovania ropy

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

uhľovodíky, C3; plyny zo spracovania ropy

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

plyny (ropné), používané na alkyláciu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných katalytickým krakovaním plynového oleja. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

plyny (ropné), frakcia destilačných zvyškov zbavených propánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionáciou destilačných zbytkov zbavených propánu. Pozostáva prevažne z butánu, izobutánu a butadiénu.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

plyny (ropné), rafinačná zmes;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes získavaná rozličnými procesmi. Pozostáva z vodíka, sulfánu a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

plyny (ropné), z katalytického krakovania;

plyny zo spracovania ropy (Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov katalytického krakovania. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 až C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

plyny (ropné), C2-4, zbavené merkaptánov;

plyny zo spracovania ropy [Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných odstránením merkaptánov z ropného destilátu ich premenou (sladením) alebo odstránením kyslých prímesí. Pozostáva predovšetkým z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C4, s teplotou varu približne v rozmedzí od –51 °C do –34 °C.]

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

plyny (ropné), frakcionovanie ropy; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných frakcionáciou ropy. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

plyny (ropné), zbavené hexánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionovaním kombinovaných prúdov benzínu. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

plyny (ropné), frakcionácia ľahkého primárneho benzínu v stabilizačnej kolóne; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionáciou ľahkého primárneho benzínu. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

plyny (ropné), odsírenie ťažkého benzínu a oddestilovanie; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných odsírením benzínu a oddestilovaním z benzínu. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

plyny (ropné), z katalytického reformovania primárneho ťažkého benzínu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných katalytickým reformovaním primárneho ťažkého benzínu a jeho frakcionáciou. Pozostáva z metánu, etánu a propánu.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

plyny (ropné), skvapalnené, štiepené hlavové produkty z fluidného katalytického krakovania; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získaná frakcionáciou štiepnych produktov. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

plyny (ropné), primárne zo stabilizácie; plyny zo spracovania ropy

[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionovaním kvapaliny z prvej veže (preflešovej alebo atmosferickej kolóny), používanej pri destilácii ropy. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.]

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

plyny (ropné), katalyticky krakovaný benzín zbavený butánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionáciou benzínu z katalytického krakovania. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

koncový plyn (ropný), katalyticky krakovaný destilát a stabilizácie benzínu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionáciou benzínu z katalytického krakovania a destilátu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

koncový plyn (ropný), z tepelne krakovaného destilátu, plynového oleja a benzínu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná delením tepelne krakovaných destilátov, benzínu a plynového oleja. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

koncový plyn (ropný), zo stabilizovaných tepelne krakovaných uhľovodíkových frakcií z koksovania ropy; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionačnou stabilizáciou tepelne krakovaných uhľovodíkov z koksovania ropy. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

plyny (ropné), ľahké z parného krakovania, butadiénový koncentrát; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov tepelného krakovania. Pozostáva z uhľovodíkov prevažne s počtom uhlíkov C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

plyny (ropné), z katalytického reformovania primárneho benzínu z vrchu stabilizačnej kolóny; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná katalytickým reformovaním primárneho benzínu a frakcionáciou celého kvapalného podielu. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

uhľovodíky, C4; plyny zo spracovania ropy

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

alkány, C1-4, bohaté na C3; plyny zo spracovania ropy

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

plyny (ropné), z parného krakovania, bohaté na C3; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov parného krakovania. Pozostáva prevažne z propylénu a čiastočne z propánu, s teplotou varu približne v rozmedzí od –70 °C do 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

uhľovodíky, C4, destilát z parného krakovania; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z parného krakovania. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov C4, predovšetkým z 1-buténu a 2-buténu, obsahuje aj bután a izobután, s teplotou varu približne rozmedzí od –12 °C do 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

ropné plyny, skvapalnené, bez merkaptánov, frakcia C4; plyny zo spracovania ropy

[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná odstraňovaním merkaptánov zo skvapalnenej zmesi ropného plynu, pričom merkaptány oxidujú (sladia), alebo odstraňovaním kyslých prímesí. Pozostáva prevažne z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov C4.]

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Rafináty (ropa); C4 frakcia krakovaná parou, extrahovaná octanom amónno-meďnatým, nasýtené a nenasýtené C3-5, bez butadiénu; ropný plyn

649-119 -00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

plyny (ropné), zavádzané do amínovej sústavy; rafinačný plyn

(Plyn, ktorý sa zavádza do amínu na účely odstránenia sulfánu. Pozostáva predovšetkým z vodíka. Môže obsahovať aj oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, sírovodík a alifatické uhľovodíky s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

plyny (ropné), hydrogenačne odsírené z benzénovej jednotky; rafinačný plyn

(Plyny produkované benzénovou jednotkou. Pozostáva prevažne z vodíka. Môže obsahovať aj oxid uhoľnatý a uhľovodíky s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6 vrátane benzénu.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

plyny (ropné), recyklované z benzénovej jednotky, bohaté na vodík; rafinačný plyn

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných recykláciou plynov benzénovej jednotky. Pozostáva prevažne z vodíka a v menšom množstve z oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

plyny (ropné), olejová zmes, bohaté na vodík a dusík; rafinačný plyn

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou uhľovodíkovej zmesi. Pozostáva prevažne z vodíka a dusíka a v menšom množstve z oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

plyny (ropné), hlavové produkty oddestilované z katalyticky reformovaného ťažkého benzínu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná stabilizáciou z katalyticky reformovaného ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka a nasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

plyny (ropné), C6-8, katalyticky reformované, recyklované; rafinačný plyn

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou produktov z katalytického reformovania frakcie C6-C8, pri ktorom sa vodík recirkuluje. Pozostáva predovšetkým z vodíka. V menšom množstve môže obsahovať aj oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, dusík a uhľovodíky s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

plyny (ropné), z katalytického reformovania frakcie C6-8; rafinačný plyn

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov katalytického reformovania frakcie C6-8. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C5 a z vodíka.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

plyny (ropné), katalyticky reformované z C6-8, recyklované, bohaté na vodík; rafinačný plyn

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

plyny (ropné), spätná kolóna C2; rafinačný plyn

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných oddelením vodíka z plynového okruhu, ktorá pozostáva predovšetkým z vodíka a v malom množstve z dusíka, oxidu uhoľnatého, metánu, etánu a etylénu. Obsahuje predovšetkým uhľovodíky, napríklad metán, etán a etylén, a v malom množstve vodík, dusík a oxid uhoľnatý.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

plyny (ropné), suché, kyslé, z jednotky z koncentrácie plynu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes suchých plynov z jednotky z koncentrácie plynu. Pozostáva z vodíka, sulfánu a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

plyny (ropné), destilácia z reabsorpčného koncentrovaného plynu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z kombinovaných plynových prúdov v reabsorbéri koncentrujúcom plyn. Pozostáva predovšetkým z vodíka, oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého, dusíka, sulfánu a uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

plyny (ropné), z absorpcie vodíka; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná absorpciou vodíka z prúdu bohatého na vodík. Pozostáva z vodíka, oxidu uhoľnatého, dusíka a metánu a v malom množstve z uhľovodíkov s počtom uhlíkov C2.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

plyny (ropné), bohaté na vodík; rafinačný plyn

(Komplexná zmes separovaná vo forme plynu z uhľovodíkových plynov chladením. Pozostáva predovšetkým z vodíka a v malom množstve z oxidu uhoľnatého, dusíka, metánu a uhľovodíkov s počtom uhlíkov C2.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

plyny (ropné), recyklované z hydrogenovanej olejovej zmesi, bohaté na vodík a dusík; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná z recyklovanej hydrogenovanej olejovej zmesi. Pozostáva predovšetkým z vodíka a dusíka a v malom množstve z oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

plyny (ropné), z hydrogenovaných recyklovaných olejových rezov, bohaté na vodík; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získaná z hydrogenovaných recyklovaných olejových rezov. Pozostáva prevažne z vodíka a v malom množstve z oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého, dusíka, sírovodíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

plyny (ropné), z plynov z reformovania, bohaté na vodík; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná z plynov z reformovania. Pozostáva predovšetkým z vodíka a v malom množstve z oxidu uhoľnatého a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

plyny (ropné), z reformovania, hydrogenované; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získaná reformovaním v atmosfére vodíka. Pozostáva prevažne z vodíka, metánu a etánu a v malom množstve zo sírovodíka a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

plyny (ropné), z reformovania, hydrogenizované, bohaté na vodík a metán; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získaná reformovaním v atmosfére vodíka. Pozostáva predovšetkým z vodíka a metánu a v malom množstve z oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého, dusíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

plyny (ropné), z reformovania, hydrogenované, bohaté na vodík; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získaná reformovaním v atmosfére vodíka. Pozostáva prevažne z vodíka a v malom množstve z oxidu uhoľnatého a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

plyny (ropné), destiláciou z tepelného krakovania; rafinačný plyn

(Komplexná zmes vyrábaná destiláciou produktov tepelného krakovania. Pozostáva z vodíka, sírovodíka, oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

koncový plyn (ropný), absorpčné, z refrakcionácie katalytického krakovania; rafinačný plyn

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných refrakcionáciou produktov katalytického krakovania. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

koncový plyn (ropný), separovaný z katalytického reformovania ťažkého benzínu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných katalytickým reformovaním primárneho ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

koncový plyn (ropný), stabilizovaný z katalytického reformovania ťažkého benzínu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných stabilizáciou katalyticky reformovaného ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

koncový plyn (ropný), separovaný hydrogenovaný krakovaný destilát; rafinačný plyn

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných hydrogenáciou krakovaných destilátov za prítomnosti katalyzátora. Pozostáva z vodíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

koncový plyn (ropný), separovaný z hydrogenačne odsíreného primárneho ťažkého benzínu;

rafinačný plyn (Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných hydrogenačným odsírením primárneho ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

plyny (ropné), hlavové produkty stabilizované z katalyticky reformovaného primárneho ťažkého benzínu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných katalytickým reformovaním primárneho ťažkého benzínu a následnou frakcionáciou celého kvapalného podielu. Pozostáva z vodíka, metánu, etánu a propánu.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

plyny (ropné), vysokotlakovo odlúčené z kvapalného reformovaného podielu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získaná uvoľnením tlaku vo vysokotlakovom odlučovači z kvapaného podielu z reformovacieho reaktora. Pozostáva predovšetkým z vodíka a v malom množstve z metánu, etánu a propánu.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

plyny (ropné), nízkotlakovo odlúčené z reformovaného kvapalného podielu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získaná nízkotlakovým uvoľnením kvapalného reformovaného podielu. Pozostáva predovšetkým z vodíka a v malom množstve z metánu, etánu a propánu.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

plyny (ropné), destilované z ropných rafinačných plynov; rafinačný plyn

(Komplexná zmes separovaná destiláciou plynných prúdov obsahujúcich vodík, oxid uhoľnatý a oxid uhličitý a uhľovodíky s počtom uhlíkov v rozmedzí od C1 do C6 alebo získavaná krakovaním etánu a propánu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C2, z vodíka, dusíka a oxidu uhoľnatého.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

plyny (ropné), hlavové produkty, hydrogenované z benzénovej jednotky, zbavené pentánu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes vyrábaná hydrogenáciou nástreku na benzénovej jednotke za prítomnosti katalyzátora a následným odstránením pentánu. Pozostáva predovšetkým z vodíka, etánu a propánu a v malom množstve z dusíka, oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6. Môže obsahovať v stopových množstvách benzén.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

plyny (ropné), frakcionované z hlavových produktov fluidného krakovania, sekundárne absorbované; rafinačný plyn

(Komplexná zmes vyrábaná frakcionáciou hlavových produktov oddelených z kvapalného podielu, vyrobeného fluidným katalytickým krakovaním. Pozostáva z vodíka, dusíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Ropné výrobky; rafinérske plyny; rafinačný plyn

(Komplexná zmes, ktorá obsahuje najmä vodík s malými kolísajúcimi množstvami metánu, etánu a propánu.)

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

plyny (ropné), hydrokrakované, nízkotlakovo separované; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná oddelením plynov od kvapaliny v nízkotlakovom separátore pri hydrokrakovaní. Pozostáva predovšetkým z vodíka a nasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

plyny (ropné), rafinačné; rafinačný plyn

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných rôznymi rafinačnými postupmi z ropy. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

plyny (ropné), separované produkty z platformingu; rafinačný plyn

[Komplexná zmes získavaná chemickým reformovaním nafténov (cykloalkánov) na aromatické uhľovodíky. Pozostáva z vodíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C4.]

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

plyny (ropné), stabilizované odstránením pentánov z hydrogenovaného kyslého petroleja; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná stabilizovaním hydrogenovaného petroleja odstránením pentánu. Pozostáva prevažne z vodíka, metánu, etánu a propánu a v menšom množstve z dusíka, sírovodíka, oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C4 do C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

plyny (ropné), z hydrogenovaného kyslého petroleja; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná uvoľnením tlaku v uvoľňovacej nádobe z hydrogenácie kyslého petroleja za prítomnosti katalyzátora. Pozostáva prevažne z vodíka a metánu a v malom množstve z dusíka, oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C2 do C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

plyny (ropné), z odsírenia, oddestilované; rafinačný plyn

[Komplexná zmes oddestilovaná (odstripovaná) z kvapalného produktu odsírenia v jednotke, unifiner‘. Pozostáva zo sírovodíka, metánu, etánu a propánu.]

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

plyny (ropné), frakcionované z fluidného katalytického krakovania; rafinačný plyn

(Komplexná zmes vyrábaná frakcionovaním hlavového produktu z fluidného katalytického krakovania. Pozostáva z vodíka, sírovodíka, dusíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

plyny (ropné), z fluidného katalytického krakovania, sekundárne absorbované; rafinačný plyn

(Komplexná zmes vyrábaná prepieraním hlavového plynu z fluidného katalytického krakovania. Pozostáva z vodíka, dusíka, metánu, etánu a propánu.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

plyny (ropné), oddestilované z ťažkého odsíreného hydrogenovaného destilátu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes oddestilovaná z kvapalného produktu ťažkého odsíreného hydrogenovaného destilátu. Pozostáva z vodíka, sírovodíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

plyny (ropné), frakcionované stabilizáciou z ľahkých podielov platformingu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná frakcionáciou ľahkých podielov z platformingu. Pozostáva z vodíka, metánu, etánu a propánu.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

plyny (ropné), z prvej predradenej destilačnej veže (preflešovej kolóny) pri destilácii ropy; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získaná z prvej predradenej destilačnej kolóny používanej pri destilácii ropy. Pozostáva z dusíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

plyny (ropné), vznikajúce pri oddestilovaní z dechtu (asfaltu); rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná frakcionáciou redukovanej ropy. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

plyny (ropné), oddestilované z tzv. ‚unifiner’ jednotky; rafinačný plyn

(Zmes vodíka a metánu získavaná frakcionáciou produktov z ‚unifiner’ jednotky.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

zbytkový plyn (ropný), separovaný z katalyticky hydrogenačne odsíreného benzínu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných hydrogenačným odsírením ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka, metánu, etánu a propánu.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

koncový plyn (ropný), hydrogenačne odsírený z primárneho benzínu; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná hydrogenačným odsírením primárneho benzínu. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

plyny (ropné), absorbované plynárenskou čistiacou hmotou z frakcionácie hlavových produktov z fluidného katalytického krakovania a odsírovania plynového oleja; Rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná frakcionáciou produktov z fluidného katalytického kraku a odsírovania plynového oleja. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

plyny (ropné), z destilácie a katalytického krakovania; rafinačný plyn

(Komplexná zmes vyrábaná destiláciou a katalytickým krakovaním. Pozostáva z vodíka, sírovodíka, dusíka, oxidu uhoľnatého a alkanických a alkenických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

plyny (ropné), produkt prania plynového oleja dietanolamínom; rafinačný plyn

(Komplexná zmes vyrábaná odsírením plynových olejov dietanolamínom. Pozostáva prevažne zo sulfánu, vodíka a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

plyny (ropné), tekutý podiel z hydrogenačného odsírenia plynového oleja; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná separáciou kvapalnej fázy z tekutého produktu hydrogenácie. Pozostáva prevažne z vodíka, sírovodíka a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

plyny (ropné), produkt v procese z hydrogenačného odsírenia plynového oleja; rafinačný plyn

(Komplexná zmes plynov získavaných z produktov rafinácie a odplynenia v rámci hydrogenizácie plynového oleja. Pozostáva predovšetkým z vodíka a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

plyny (ropné), produkt hydrogenácie a uvoľnenia tlaku; rafinačný plyn

(Komplexná zmes plynov získavaná uvoľnením tlaku kvapalného produktu po hydrogenácii. Pozostáva predovšetkým z vodíka a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

plyny (ropné), z benzínu z vysokotlakového parného krakovania zvyšku; rafinačný plyn

(Komplexná zmes získavaná v podobe zmesi nekondenzovateľných zložiek produktu parného krakovania ťažkého benzínu, ako aj v podobe zvyškových plynov získavaných pri príprave následných produktov. Pozostáva prevažne z vodíka a alkánických a alkénických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5, do ktorých môže byť primiešaný aj zemný plyn.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

plyny (ropné), ľahké krakovanie zvyškov; rafinačný plyn

[Komplexná zmes získavaná redukciou viskozity zvyškov (visbreakingom). Pozostáva predovšetkým zo sírovodíka a alkanických a alkénických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.]

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

plyny (ropné), C3-4; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaná destiláciou produktov krakovania ropy. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C4 ale predovšetkým z propánu a propylénu, s teplotou varu približne v rozmedzí od –51 °C do –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

koncový plyn (ropný), absorbovaný z frakcionovaného katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakovaného ťažkého benzínu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov z destilácie produktov z katalytického krakovania destilátov a ťažkého benzínu. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

koncový plyn (ropný), produkt frakcionačnej stabilizácie katalyticky polymerovaného benzínu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov z frakcionačnej stabilizácie polymerného benzínu. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

koncový plyn (ropný), produkt frakcionačnej stabilizácie katalyticky reformovaného ťažkého benzínu zbavený sírovodíka; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionačnou stabilizáciou katalyticky reformovaného ťažkého benzínu, z ktorého bol po úprave amínom odstránený sírovodík. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

koncový plyn (ropný), oddestilovaný z hydrogenovaného krakovaného destilátu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných hydrogenáciou tepelne krakovaných destilátov za prítomnosti katalyzátora. Pozostáva predovšetkým z nasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

koncový plyn (ropný), produkt hydrogenačného odsírenia primárneho destilátu, zbavený sulfánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných katalytickým odsírením primárnych destilátov, z ktorej bol úpravou amínom odstránený sírovodík. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

koncový plyn (ropný), produkt absorpcie produktov katalytického krakovania plynového oleja; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou produktov katalytického krakovania plynového oleja. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

koncový plyn (ropný), zo znovu získavania plynu; plyny zo spracovania ropy

[Komplexná zmes uhľovodíkov z destilácie produktov rozličných uhľovodíkových podielov (prúdov). Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.]

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

koncový plyn (ropný), produkt znovu získavania plynu zbavený etánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov z destilácie produktov rozličných uhľovodíkových podielov (prúdov). Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

koncový plyn (ropný), produkt frakcionácie hydrogenačne odsírených destilátov a hydrogenačne odsíreného benzínu, odkyslený; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionáciou hydrogenačne odsíreného ťažkého benzínu a destilačných uhľovodíkových podielov upravovaných na účely odstránenia kyslých prímesí. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

koncový plyn (ropný), produkt oddestilovania hydrogenačne odsíreného vákuového plynového oleja, zbavený sírovodíka; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných stabilizačným oddestilovaním katalyticky hydrogenačne odsíreného vákuového plynového oleja, z ktorého bol úpravou amínom odstránený sírovodík. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

koncový plyn (ropný), produkt stabilizácie ľahkej frakcie primárneho benzínu, zbavený sírovodíka; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionačnou stabilizáciou ľahkej frakcie primárneho benzínu, z ktorej bol úpravou amínom odstránený sírovodík. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

koncový plyn (ropný), destilát produktov z alkylácie propán-propénovou zmesou, zbavený etánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou produktov reakcie propánu s propénom. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

koncový plyn (ropný), produkt hydrogenačného odsírenia vákuového plynového oleja, zbavený sírovodíka; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných katalytickým hydrogenačným odsírením vákuového plynového oleja, z ktorej bol úpravou amínom odstránený sírovodík. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové produkty; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov katalytického krakovania. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C5 s teplotou varu približne v rozmedzí od –48 °C do 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

alkány, C1-2; plyny zo spracovania ropy

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

alkány, C2-3; plyny zo spracovania ropy

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

alkány, C3-4; plyny zo spracovania ropy

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

alkány, C4-5; plyny zo spracovania ropy

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

palivové (vykurovacie) plyny; plyny zo spracovania ropy

(Zmes ľahkých plynov. Pozostáva prevažne z vodíka a uhľovodíkov s nízkou relatívnou molekulovou hmotnosťou.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

palivové plyny, ropné destiláty; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes ľahkých plynov vyrábaných destiláciou ropy a katalytickým reformovaním ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4 a s teplotou varu približne v rozmedzí od – 217 °C do mínus 12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

uhľovodíky, C3-4; plyny zo spracovania ropy

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

uhľovodíky, C4-5; plyny zo spracovania ropy

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

uhľovodíky, C2-4, bohaté na C3; plyny zo spracovania ropy

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

ropné plyny, skvapalnené; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou ropy. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C7 s teplotou varu približne v rozmedzí od –40 °C do 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

ropné plyny, skvapalnené, bez merkaptánov; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných odstraňovaním merkaptánov a kyslých nečistôt zo skvapalnenej zmesi ropného plynu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C7 s teplotou varu približne v rozmedzí od –40 °C do 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

plyny (ropné), C3-4, bohaté na izobután; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov z destilácie nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C6, najmä butánu a izobutánu. Pozostáva z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C4, predovšetkým z izobutánu.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

destiláty (ropné), C3-6, bohaté na piperylén; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov z destilácie nasýtených a nenasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C6. Pozostáva z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C6, predovšetkým z piperylénov.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

plyny (ropné), zo štiepenia prebytkov butánu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou butánových podielov. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

plyny (ropné), C2-3; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z katalytických procesov. Obsahuje predovšetkým etán, etylén, propán a propylén.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

plyny (ropné), z katalyticky krakovaného plynového oleja zbavené propánu, bohaté na C4, a zbavené kyslých zložiek; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získaných frakcionáciou katalyticky krakovaného plynového oleja upraveného na účely odstránenia sírovodíka a iných kyslých zložiek. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C5, ale prevažne s počtom uhlíkov C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

plyny (ropné), z benzínu katalytického krakovania, debutanizované, bohaté na C3-5; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných stabilizáciou katalyticky krakovaného benzínu. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C3 do C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

koncový plyn (ropný), produkt frakcionačnej stabilizácie izomerizovaného benzínu; plyny zo spracovania ropy

(Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionačnou stabilizáciou izomerovaného benzínu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C1 do C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K“

b)

Položky s indexovými číslami 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 048-006-00-2 a 048-008-00-3 sa nahrádzajú takto:

Látky

Indexové č.

ES č.

CAS č.

Pozn.

„dichróman draselný

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

chróman amónny

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

chróman sodný, bezvodý

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

dichróman sodný, dihydrát

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

fluorid kademnatý

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

chlorid kademnatý

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E“

5.

V zozname pod nadpisom „Bod 31 – Látky poškodzujúce reprodukciu: 1. kategória“ sa položky s indexovými číslami 082-001-00-6 a 082-002-00-1 nahrádzajú takto:

Látky

Indexové č.

ES č.

CAS č.

Pozn.

„zlúčeniny olova s výnimkou tých zlúčenín, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici 67/548/EHS

082-001-00-6

A, E

alkylplumbány

082-002-00-1

A, E“

6.

Zoznam pod nadpisom „Bod 31 – Látky poškodzujúce reprodukciu: 2. kategória“ sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladajú sa tieto položky:

Látky

Indexové č.

ES č.

CAS č.

Pozn.

„Linuron (ISO)

3-(3,4-dichlórfenyl)-1-metoxy-1-metylmočovina

006-021-00-1

206-356-5

330-55-2

E

dichróman draselný

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

chróman amónny

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

chróman sodný, bezvodý

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

dichróman sodný, dihydrát

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

chróman sodný

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

síran kademnatý

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1-brómpropán

propylbromid

n-propylbromid

602-019-00-5

203-445-0

106-94-5

 

1,2,3-trichlórpropán

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

Difenyléter; oktabrómderivát

602-094-00-4

251-087-9

32536-52-0

 

1,2-dimetoxyetán

etylénglykoldimetyléter

EGDME

603-031-00-3

203-794-9

110-71-4

 

1,2-bis(2-metoxyetoxy)etán

TEGDME;

trietylénglykoldimetyléter;

Triglym

603-176-00-2

203-977-3

112-49-2

 

tetrahydrotiopyrán-3-karboxaldehyd

606-062-00-0

407-330-8

61571-06-0

 

dipentylester kyseliny 1,2-benzén-dikarboxylovej, rozvetvený a lineárny [1]

n-pentyl-izopentylftalát [2]

di-n-pentylftalát [3]

diizopentylftalát [4]

607-426-00-1

284-032-2 [1]-[2]

205-017-9 [3]-[4]

84777-06-0 [1]-[2]

131-18-0 [3]

42925-80-4 [4]

 

benzylbutylftalát

BBP

607-430-00-3

201-622-7

85-68-7

 

1,2-benzéndikarboxylová kyselina

di-C7-11-rozvetvené a lineárne alkylestery

607-480-00-6

271-084-6

68515-42-4

 

Zmes: 4-(3-etoxykarbonyl-4-(5-(3-etoxykarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzénsulfonátu disodného a

4-(3-etoxykarbonyl-4-(5-(3-etoxykarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonátofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzénsulfonátu trisodného

607-487-00-4

402-660-9

 

Dinokap (ISO)

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3

E

2-[2-hydroxy-3-(2-chlórfenyl)karbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-metylfenyl)karbamoyl-1-naftylazo]fluoren-9-ón

611-131-00-3

420-580-2

 

azafenidín

611-140-00-2

68049-83-2

 

carbendazim (ISO)

metyl-benzimidazol-2-yl karbamát

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

benomyl (ISO)

metyl-1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamát

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

3-etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oxazolidín

613-191-00-6

421-150-7

143860-04-2

 

Zmes: 1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu a

zmes oligomérov 3,5-bis(3-aminometylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu

613-199-00-X

421-550-1

—“

 

b)

Položky s indexovými číslami 048-006-00-2, 048-008-00-3 a 603-063-00-8 sa nahrádzajú takto:

Látky

Indexové č.

ES č.

CAS č.

Pozn.

„fluorid kademnatý

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

chlorid kademnatý

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

2,3-epoxypropán-1-ol; glycidol

hydroxymetyloxirán

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E“


4.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/82


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/1/ES

z 18. januára 2006

o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 71,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 84/647/EHS z 19. decembra 1984 o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (3) bola podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme zrozumiteľnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Z makroekonomického hľadiska použitie prenajatých vozidiel umožňuje v určitých situáciách dosiahnuť optimálne rozmiestnenie zdrojov obmedzením nehospodárneho využitia výrobných faktorov.

(3)

Z mikroekonomického hľadiska prináša táto možnosť do organizácie dopravy prvok pružnosti, a tým zvyšuje produktivitu príslušných podnikov.

(4)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice:

a)

„vozidlo“ je motorové vozidlo, príves, náves alebo jazdná súprava, ktoré sú určené výlučne na prepravu tovaru;

b)

„prenajaté vozidlo“ je každé vozidlo, ktoré sa na základe zmluvy s podnikom, ktorý vozidlo poskytuje, za odplatu a na určenú dobu prenecháva na užívanie podniku, ktorý vykonáva cestnú prepravu tovaru na účet tretej osoby alebo na vlastný účet.

Článok 2

1.   Každý členský štát na svojom území umožní používať na prepravu medzi členskými štátmi vozidlá prenajaté podnikmi usadenými na území iného členského štátu za predpokladu, že:

a)

vozidlo je registrované alebo uvedené do obehu v súlade s právnymi predpismi tohto iného členského štátu;

b)

zmluva sa vzťahuje výhradne na prenájom vozidla bez vodiča a nie je spojená so zmluvou uzavretou s tým istým podnikom, ktorej predmetom je poskytnutie vodiča alebo osádky;

c)

prenajaté vozidlo je počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy k dispozícii výhradne podniku, ktorý toto vozidlo používa;

d)

prenajaté vozidlo vedie pracovník podniku, ktorý vozidlo používa.

2.   Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) až d) sa preukáže týmito dokumentmi, ktoré sa musia nachádzať vo vozidle:

a)

zmluva o prenájme alebo overená kópia tejto zmluvy, ktorá musí obsahovať najmä meno prenajímateľa, meno nájomcu, dátum uzavretia zmluvy, dobu jej platnosti a identifikáciu vozidla;

b)

ak vodič nie je nájomcom vozidla, potom jeho pracovná zmluva alebo overená kópia tejto zmluvy, obsahujúca najmä meno zamestnávateľa, meno zamestnanca, dátum uzavretia a dobu platnosti zmluvy, alebo výplatná páska z ostatného obdobia.

Dokumenty uvedené v písmenách a) a b) môžu byť nahradené rovnocennými dokumentmi vydanými príslušnými orgánmi členského štátu.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že ich podniky môžu za rovnakých podmienok, aké platia pre vozidlá v ich vlastníctve, používať na cestnú prepravu tovaru prenajaté vozidlá registrované alebo uvedené do obehu v súlade s právnymi predpismi ich krajiny, pokiaľ sú splnené podmienky ustanovené v článku 2.

2.   Členské štáty môžu z ustanovenia odseku 1 vylúčiť prepravu vykonávanú na vlastný účet vozidlami s celkovou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou šesť ton.

Článok 4

Touto smernicou nie sú dotknuté právne predpisy členského štátu, ktoré ustanovujú menej prísne podmienky na používanie prenajatých vozidiel, než sú podmienky uvedené v článkoch 2 a 3.

Článok 5

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 2 a 3, táto smernica nemá vplyv na uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa:

a)

organizácie trhu cestnej prepravy tovaru vykonávanej na účet tretej osoby alebo na vlastný účet, a najmä prístupu na trh a obmedzovania kvótami kapacity pozemných komunikácií;

b)

cien a podmienok cestnej prepravy tovaru;

c)

tvorby nájomného;

d)

dovozu vozidiel;

e)

podmienok upravujúcich prístup k činnosti alebo povolaniu prenajímateľa cestných vozidiel.

Článok 6

Smernica 84/647/EHS sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a mali by znieť v súlade s tabuľkou zhody, ktorá je uvedená v prílohe II.

Článok 7

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 18. januára 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

H. WINKLER


(1)  Ú. v. EÚ C 108, 30.4.2004, s. 56.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. februára 2004 (Ú. v. EÚ C 97 E, 22.4.2004, s. 66) a rozhodnutie Rady z 8. decembra 2005.

(3)  Ú. v. ES L 335, 22.12.1984, s. 72. Smernica zmenená a doplnená smernicou 90/398/EHS (Ú. v. ES L 202, 31.7.1990, s. 46).

(4)  Pozri prílohu I časť A.


PRÍLOHA I

Časť A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 6)

Smernica Rady 84/647/EHS

(Ú. v. ES L 335, 22.12.1984, s. 72)

Smernica Rady 90/398/EHS

(Ú. v. ES L 202, 31.7.1990, s. 46)

Časť B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 6)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Smernica 84/647/EHS

30. júna 1986

Smernica 90/398/EHS

31. decembra 1990


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Smernica 84/647/EHS

Táto smernica

článok 1 úvodná veta

článok 1 úvodná veta

článok 1 prvá zarážka

článok 1 písm. a)

článok 1 druhá zarážka

článok 1 písm. b)

článok 2 úvodná veta

článok 2 ods. 1 úvodná veta

článok 2 body 1 až 4

článok 2 ods. 1 písm. a) až d)

článok 2 bod 5 prvý pododsek úvodná veta

článok 2 ods. 2 prvý pododsek úvodná veta

článok 2 bod 5 prvý pododsek písm. a) a b)

článok 2 ods. 2 prvý pododsek písm. a) a b)

článok 2 bod 5 druhý pododsek

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

článok 3

článok 3

článok 4 odsek 1

článok 4

článok 5 úvodná veta

článok 5 úvodná veta

článok 5 prvá zarážka

článok 5 písm. a)

článok 5 druhá zarážka

článok 5 písm. b)

článok 5 tretia zarážka

článok 5 písm. c)

článok 5 štvrtá zarážka

článok 5 písm. d)

článok 5 piata zarážka

článok 5 písm. e)

článok 6

článok 7

článok 8

článok 6

článok 7

článok 9

článok 8

príloha I

príloha II


Korigendá

4.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/86


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva

( Úradný vestník Európskej únie L 344 z 27. decembra 2005 )

Na strane 1 v prvom odkaze:

namiesto:

„so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 179 a 181a,“

má byť:

„so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 179,“.


4.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/87


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia

( Úradný vestník Európskej únie L 255 z 30. septembra 2005 )

Na strane 15 v článku 16 v prvom pododseku:

namiesto:

„Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. marca 2007 a bez meškania o tom budú informovať Komisiu.“

má byť:

„Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. apríla 2007 a bez meškania o tom budú informovať Komisiu.“


4.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/88