ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 29

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
2. februára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 177/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 178/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 s cieľom vytvoriť prílohu I obsahujúcu zoznam potravín a krmív, na ktoré sa vzťahujú maximálne hladiny rezíduí pesticídov ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 179/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa zavádza systém dovozných povolení pre jablká dovážané z tretích krajín

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 180/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa stanovujú množstvá povinných dodávok cukrovej trstiny určenej na dovoz podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2005/2006 a ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1159/2003

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 181/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o organické hnojivá a zúrodňujúce látky okrem hnoja, a ktorým sa toto nariadenie mení a dopĺňa ( 1 )

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 182/2006 z 1. februára 2006 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

35

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 90/424/EHS o výdavkoch na veterinárnom úseku

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

2.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 177/2006

z 1. februára 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. februára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 1. februára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

93,4

204

43,0

212

90,9

624

115,6

999

85,7

0707 00 05

052

136,7

204

102,3

628

180,0

999

139,7

0709 10 00

220

74,5

624

91,7

999

83,1

0709 90 70

052

156,1

204

130,2

999

143,2

0805 10 20

052

43,8

204

61,8

212

53,7

220

52,0

624

60,4

999

54,3

0805 20 10

204

83,9

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

129,1

400

87,6

464

135,7

624

76,7

662

36,9

999

87,9

0805 50 10

052

53,2

220

61,7

999

57,5

0808 10 80

400

143,4

404

107,7

720

83,2

999

111,4

0808 20 50

388

83,1

400

90,1

720

64,3

999

79,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


2.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 178/2006

z 1. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 s cieľom vytvoriť prílohu I obsahujúcu zoznam potravín a krmív, na ktoré sa vzťahujú maximálne hladiny rezíduí pesticídov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (ES) č. 396/2005 má Komisia vytvoriť prílohy I, II III a IV k uvedenému nariadeniu, čo je podmienkou uplatňovania kapitol II, III a V daného nariadenia.

(2)

Do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 396/2005 je potrebné zahrnúť všetky produkty, na ktoré sa v súčasnosti vzťahujú maximálne hladiny rezíduí (MRL) platné v rámci Spoločenstva alebo vnútroštátne, ako aj produkty, v prípade ktorých treba uplatňovať zosúladené MRL.

(3)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(5)

Jednotlivé MRL sa zatiaľ nevyžadujú v prípade rýb a v prípade plodín určených výlučne ako krmivo pre zvieratá, pričom nie sú k dispozícii informácie slúžiace ako podklad na stanovenie MRL. Preto je vhodné poskytnúť časové obdobie potrebné na získanie alebo zhromaždenie týchto informácií. V tejto súvislosti sa usudzuje, že na získanie alebo zhromaždenie uvedených informácií by malo postačovať obdobie troch rokov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Text v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako príloha I k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. februára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu uvedené v článku 2 ods. 1

Číslo kódu (1)

Skupiny, na ktoré sa vzťahujú MRL

Príklady jednotlivých produktov v rámci skupín, na ktoré sa vzťahujú MRL

Vedecký názov (2)

Príklady príbuzných odrôd alebo iných produktov zahrnutých do definície, na ktoré sa vzťahujú rovnaké MRL

Časti produktov, na ktoré sa vzťahujú MRL

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

 

0110000

i)

citrusové plody

 

 

 

celý produkt

0110010

 

grapefruity

Citrus paradisi

odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo, ugli a iné hybridy

 

0110020

 

pomaranče

Citrus sinensis

bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy

 

0110030

 

citróny

Citrus limon

plody citrónovníka pravého, citróny,

 

0110040

 

limety

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

mandarínky

Citrus reticulata

klementínky, tangerínky a iné hybridy

 

0110990

 

ostatné (3)

 

 

 

0120000

ii)

orechy stromové (vylúpané alebo nevylúpané)

 

 

 

celý produkt po odstránení škrupiny (okrem gaštanov)

0120010

 

mandle

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

para orechy

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

kešu orechy

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

gaštany jedlé

Castanea sativa

 

 

0120050

 

kokosové orechy

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

lieskovce

Corylus avellana

filbert

 

0120070

 

makadamové orechy

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

pekanové orechy

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

píniové oriešky

Pinus pinea

 

 

0120100

 

pistáciové orechy

Pistachia vera

 

 

0120110

 

vlašské orechy

Juglans regia

 

 

0120990

 

ostatné (3)

 

 

 

0130000

iii)

jadrové ovocie

 

 

 

celý produkt po odstránení stopiek

0130010

 

jablká

Malus domesticus

plody jablone nízkej (crab apple)

 

0130020

 

hrušky

Pyrus communis

orientálna hruška

 

0130030

 

dule

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

mišpuľa (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

mišpuľník japonský (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

iné (3)

 

 

 

0140000

iv)

kôstkové ovocie

 

 

 

celý produkt po odstránení stopiek

0140010

 

marhule

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

čerešne a višne

Prunus cerasus, Prunus avium

čerešne a višne

 

0140030

 

broskyne

Prunus persica

nektarínky a podobné hybridy

 

0140040

 

slivky

Prunus domestica

odrody damson, ringlota, mirabelka

 

0140990

 

ostatné (3)

 

 

 

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

celý produkt po odstránení čiašok a stopiek okrem prípadu plodov ríbezlí, ktoré môžu zostať so stopkami

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

 

 

 

 

0151010

 

stolové hrozno

Vitis euvitis

 

 

0151020

 

muštové hrozno

Vitis euvitis

 

 

0152000

b)

jahody

 

Fragaria × ananassa

 

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

 

 

 

0153010

 

ostružiny

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

ostružinové maliny

Rubus ceasius

loganove černice, odroda boysenberries (kríženec maliny a černice) a cloudberries (kríženec ostružníka a morušovníka)

 

0153030

 

maliny

Rubus idaeus

odroda wineberries

 

0153990

 

ostatné (3)

 

 

 

0154000

d)

ostatné drobné a bobuľové ovocie

 

 

 

 

0154010

 

čučoriedky

Vaccinium corymbosum

odrody čučoriedky obyčajnej, čučoriedky červenej

 

0154020

 

brusnice

Vaccinium macrocarpon

 

 

0154030

 

ríbezle (červené, čierne a biele)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

egreše

Ribes uva-crispa

vrátane hybridov s inými druhmi Ribes

 

0154050

 

šípky

Rosa canina

 

 

0154060

 

moruše (4)

Morus spp.

plody odrody Arbutus

 

0154070

 

Azarole (4) (plody stredomorskej mišpule)

Crataegus azarolus

 

 

0154080

 

plody bazy čiernej (4)

Sambucus nigra

plody čiernej arónie, rakytníka, azarole, krušiny, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi

 

0154990

 

ostatné (3)

 

 

 

0160000

vi)

rôzne ovocie

 

 

 

celý produkt po odstránení stopiek alebo vrcholovej ružice (ananás)

0161000

a)

s jedlou šupou

 

 

 

 

0161010

 

ďatle

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

figy

Ficus carica

 

 

0161030

 

stolové olivy

Olea europaea

 

 

0161040

 

kumkváty (4)

Fortunella species

kumkvát marumi, kumkvát nagami

 

0161050

 

karambola (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

persimon (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

jambolan (4) (jávska slivka)

Syzygium cumini

jávske jablko (Java apple, water apple), pomerac, rose apple, brazílska čerešňa (grumichama), surinamská čerešňa

 

0161990

 

ostatné (3)

 

 

 

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

 

 

 

 

0162010

 

Kiwi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

liči

Litchi chinensis

pulasan, rambutan

 

0162030

 

mučenka – granadilla

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

nopál (4) (kaktusová figa)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

kaimito (4) (star apple)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

americký persimon (4) (Virginia kaki)

Diospyros virginiana

čierny persimon (čierne sapote), biely persimon (biele sapote), zelený persimon (zelené sapote), canistel sapote (žlté sapote) a mammey sapote

 

0162990

 

ostatné (3)

 

 

 

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

 

 

 

0163010

 

avokádo

Persea americana

 

 

0163020

 

banány

Musa × paradisica

plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány – ‚applebanana’

 

0163030

 

mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

papája

Carica papaya

 

 

0163050

 

granátové jablko

Punica granatum

 

 

0163060

 

cherimoya (4)

Annona cherimola

sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama a iné stredne veľké plody Annonaceae

 

0163070

 

guava (4)

Psidium guajava

 

 

0163080

 

ananás

Ananas comosus

 

 

0163090

 

plody chlebovníka (4)

Artocarpus altilis

jackfruit

 

0163100

 

durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

guanabana (4) (soursop)

Annona muricata

 

 

0163990

 

ostatné (3)

 

 

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

 

 

 

celý produkt po odstránení (prípadnej) vňate a priľnutej pôdy opláchnutím pod tečúcou vodou alebo očistením kefkou

0211000

a)

zemiaky

 

Tuber form Solanum spp.

 

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

 

 

0212010

 

maniok (kasava)

Manihot esculenta

dasheen eddoe (japonské taro), tannia

 

0212020

 

sladké zemiaky

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

jamy

Dioscorea sp.

jicama (potato bean, yam bean), mexické zemiaky

 

0212040

 

tapioka (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

ostatné (3)

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

 

0213010

 

repa cviklová

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

mrkva

Daucus carota

 

 

0213030

 

zeler

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

chren

Armoracia rusticana

 

 

0213050

 

jeruzalemské artičoky (topinambury)

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

paštrnák

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

koreň petržlenu

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

reďkovka

Raphanus sativus var. sativus

Reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody

 

0213090

 

kozia brada

Tragopogon porrifolius

hadomor (scorzonera), španielska kozia brada (španielsky koreň – Spanish oysterplant)

 

0213100

 

kvaka

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

okrúhlica

Brassica rapa

 

 

0213990

 

ostatné (3)

 

 

 

0220000

ii)

cibuľová zelenina

 

 

 

celý produkt po odstránení ľahko oddeliteľnej šupy a suchej pôdy alebo koreňov a suchej pôdy

0220010

 

cesnak

Allium sativum

 

 

0220020

 

cibuľa

Allium cepa

cibuľa kuchynská

 

0220030

 

šalotka

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

cibuľa jarná

Allium cepa

zimná (velšská) cibuľa a podobné odrody

 

0220990

 

ostatné (3)

 

 

 

0230000

iii)

plodová zelenina

 

 

 

celý produkt po odstránení stopiek (v prípade kukurice – bez šupy)

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

 

 

0231010

 

rajčiaky

Lycopersicum esculentum

drobnoplodé rajčiaky

 

0231020

 

paprika

Capsicum annuum, var grossum a var. longum

paprika čili

 

0231030

 

baklažán (‚egg plant’)

Solanum melongena

pepino

 

0231040

 

okra, ibištek jedlý

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

ostatné (3)

 

 

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

 

 

 

0232010

 

uhorky šalátové

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

uhorky nakladačky

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

cukety

Cucurbita pepo var. melopepo

tekvica obyčajná, patizón

 

0232990

 

ostatné (3)

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

 

 

 

0233010

 

melón cukrový

Cucumis melo

kiwano

 

0233020

 

tekvica

Cucurbita maxima

tekvica obrovská

 

0233030

 

melón vodový/dyňa červená

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

ostatné (3)

 

 

 

0234000

d)

sladká kukurica

 

Zea mays var. saccharata

 

zrná v klase bez šupy

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

 

 

 

0240000

iv)

hlúbová zelenina

 

 

 

 

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

 

 

len ružica

0241010

 

brokolica

Brassica oleracea var. italica

calabrese, čínska brokolica, brokolica raab

 

0241020

 

karfiol

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

ostatné (3)

 

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

celá rastlina po odstránení koreňov a poškodených listov

0242010

 

ružičkový kel

Brassica oleracea var. gemmifera

 

len kelové ružičky

0242020

 

hlávková kapusta

Brassica oleracea convar. capitata

špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta

 

0242990

 

ostatné (3)

 

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

 

celá rastlina po odstránení koreňov a poškodených listov

0243010

 

čínska kapusta

Brassica pekinensis

kapusta sitinová – tzv. indická (čínska) horčica, pak choi, čínska nekučeravá kapusta (tai goo choi), pekinská kapusta (pe-tsai), kapusta kučeravá

 

0243020

 

kel

Brassica oleracea convar. Acephalea

borecole (kučeravý kel), kŕmna kapusta

 

0243990

 

ostatné (3)

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

celý produkt po odstránení koreňov, vňate a prípadne priľnutej pôdy

0250000

v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

 

celý produkt po odstránení koreňov a poškodených vonkajších listov a prípadne pôdy

0251000

a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

valeriánka poľná

Valerianella locusta

valeriánka talianska (Italian cornsalad, Valerianella eriocarpa)

 

0251020

 

šalát

Lactuca sativa

hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát

 

0251030

 

endívia (širokolistá)

Cichorium endiva

čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková

 

0251040

 

žerucha (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

barborka jarná (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

rukola (4) (eruka, roketa)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

eruka divorastúca (wild rocket)

 

0251070

 

červená horčica (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

listy a výhonky plodiny Brassica spp. (4)

Brassica spp.

mizuna

 

0251990

 

ostatné (3)

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobné plodiny (listy)

 

 

 

 

0252010

 

špenát

Spinacia oleracea

novozálendský špenát, vňať okrúhlice

 

0252020

 

portulaka zeleninová (4)

Portulaca oleracea

zimná portulaka zeleninová (portulaka kapustná), portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec

 

0252030

 

mangold

Beta vulgaris

listy cvikly

 

0252990

 

ostatné (3)

 

 

 

0253000

c)

listy viniča (4)

 

Vitis euvitis

 

 

0254000

d)

potočnica lekárska

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

witloof (belgická čakanka)

 

Cichorium intybus. var. foliosum

 

 

0256000

f)

bylinky

 

 

 

 

0256010

 

trebuľka

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

cesnak pažítkový

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

zelerová vňať

Apium graveolens var. seccalinum

vňať feniklu, koriandru, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné rastliny čeľade Apiacea

 

0256040

 

petržlen

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

šalvia (4)

Salvia officinalis

saturejka zimná, saturejka letná

 

0256060

 

rozmarín (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

materina dúška (4)

Thymus spp.

majorán, oregano

 

0256080

 

bazalka (4)

Ocimum basilicum

medovka lekárska, mäta, mäta pieporná

 

0256090

 

bobkový list (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

estragón (4)

Artemisia dracunculus

yzop lekársky

 

0256990

 

ostatné (3)

 

 

 

0260000

vi)

strukoviny (čerstvé)

 

 

 

celý produkt

0260010

 

fazuľa (so strukmi)

Phaseolus vulgaris

zelená fazuľa (francúzska fazuľa), šarlátová fazuľa, slicing bean (fazuľa na rezanie), popínavá (čínska) dlhá fazuľa

 

0260020

 

fazuľa (bez strukov)

Phaseolus vulgaris

bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea)

 

0260030

 

hrach (so strukmi)

Pisum sativum

mangetout (sladký hrach)

 

0260040

 

hrach (bez strukov)

Pisum sativum

hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer

 

0260050

 

šošovica (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

ostatné (3)

 

 

 

0270000

vii)

stonková zelenina (čerstvá)

 

 

 

celý produkt po odstránení poškodeného tkaniva, pôdy a koreňov

0270010

 

špargľa

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

artičoky bodliakové (kardy)

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

zeler

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

fenikel

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

artičoky pravé

Cynara scolymus

 

celý kvetný úbor vrátane kvetného obalu

0270060

 

pór

Allium porrum

 

 

0270070

 

rebarbora

Rheum × hybridum

 

stonky po odstránení koreňov a listov

0270080

 

bambusové výhonky (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

sabal palmetto (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

ostatné (3)

 

 

 

0280000

viii)

huby  (4)

 

 

 

celý produkt po odstránení pôdy alebo rastového substrátu

0280010

 

pestované

 

bežne rastúce huby, hliva ustricová, húževnatec jedlý, šitake

 

0280020

 

divorastúce

 

cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový

 

0280990

 

ostatné (3)

 

 

 

0290000

ix)

morské riasy  (4)

 

 

 

celý produkt po odstránení poškodených listov

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

 

 

 

celý produkt

0300010

 

fazuľa

Phaseolus vulgaris

bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas)

 

0300020

 

šošovica

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

hrach

Pisum sativum

cícer, hrach poľný, hrachor siaty

 

0300040

 

lupínia (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

ostatné (3)

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

 

 

celý produkt po prípadnom odstránení škrupiny, jadra a šupky

0401000

i)

olejnaté semená

 

 

 

 

0401010

 

ľanové semená

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

arašidy (plody podzemnice olejnej)

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

mak siaty

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

sezamové semená

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

slnečnicové semená

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

semená repky

Brassica napus

repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape)

 

0401070

 

sójové bôby

Glycine max

 

 

0401080

 

horčicové semená

Brassica nigra

 

 

0401090

 

semená bavlny

Gossypium spp.

 

 

0401100

 

semená tekvice obrovskej (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

 

 

0401110

 

požlt farbiarsky (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

borák lekársky (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

ľaničník siaty (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

konope siate (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

ricín obyčajný

Ricinus communis

 

 

0401990

 

ostatné (3)

 

 

 

0402000

ii)

olejnaté plody

 

 

 

 

0402010

 

olivy na výrobu oleja (4)

Olea europaea

 

celý produkt po prípadnom odstránení stoniek po očistení od pôdy (podľa potreby)

0402020

 

palmové orechy (jadrá palmy olejnej) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

plod palmy olejnej (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

ostatné (3)

 

 

 

0500000

5.

OBILNINY

 

 

 

celý produkt

0500010

 

jačmeň

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

pohánka

Fagopyrum esculentum

 

 

0500030

 

kukurica

Zea mays

 

 

0500040

 

proso (4)

Panicum spp.

mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská – teff (Eragrostis abyssinica)

 

0500050

 

ovos

Avena fatua

 

 

0500060

 

ryža

Oryza sativa

 

 

0500070

 

raž

Secale cereale

 

 

0500080

 

cirok (4)

Sorghum bicolor

 

 

0500090

 

pšenica

Triticum aestivum

špalda, triticale

 

0500990

 

ostatné (3)

 

 

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

čaj (fermentované alebo inak upravené sušené lístky a steblá druhu Camellia sinensis)

 

Camellia sinensis

 

celý produkt

0620000

ii)

kávové zrná  (4)

 

 

 

len zrná

0630000

iii)

byliny na prípravu nálevov  (4) (sušené)

 

 

 

 

0631000

a)

kvety

 

 

 

celé kvety po odstránení stoniek alebo stebiel a poškodených listov

0631010

 

kvet rumančeka kamilkového

Matricaria recutita

 

 

0631020

 

kvet ibišteka

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

lupienky ruže

Rosa spec.

 

 

0631040

 

kvet jazmínu

Jasminum officinale

 

 

0631050

 

lipa

Tillia cordata

 

 

0631990

 

ostatné (3)

 

 

 

0632000

b)

listy

 

 

 

celý produkt po odstránení koreňov a poškodených listov

0632010

 

listy jahody

Fragaria × ananassa

 

 

0632020

 

listy kríka rooibos

Aspalathus spp.

 

 

0632030

 

maté

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

ostatné (3)

 

 

 

0633000

c)

korene

 

 

 

celý produkt po odstránení horných častí a priľnutej pôdy opláchnutím pod tečúcou vodou alebo očistením kefkou

0633010

 

koreň valeriány lekárskej

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

koreň všehoja (ženšeňa)

Panax ginseng

 

 

0633990

 

ostatné (3)

 

 

 

0639000

d)

iné byliny na prípravu nálevov

 

 

 

 

0640000

(iv)

kakao  (4) (fermentované zrná)

 

Theobroma cacao

 

zrná po odstránení škrupín

0650000

v)

karob  (4) (tzv. svätojánsky chlieb)

 

Ceratonia siliqua

 

celý produkt po odstránení stopiek alebo ružice

0700000

7.

CHMEĽOVÉ ŠIŠKY (sušené) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku

 

Humulus lupulus

 

celý produkt

0800000

8.

KORENINY (4)

 

 

 

celý produkt

0810000

i)

semená

 

 

 

 

0810010

 

aníz

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

čierna egyptská rasca

Nigella sativa

 

 

0810030

 

semená zeleru

Apium graveolens

semeno ligurčeka lekárskeho

 

0810040

 

semená koriandra

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

semená rasce

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

semená kôpru

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

semená feniklu

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

senovka grécka

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

muškátový oriešok

Myristica fragans

 

 

0810990

 

ostatné (3)

 

 

 

0820000

ii)

ovocie a bobuľové plody

 

 

 

 

0820010

 

nové korenie

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

anízové korenie (japonská paprika)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820030

 

rasca lúčna

Carum carvi

 

 

0820040

 

kardamon

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

bobule borievky obyčajnej

Juniperus communis

 

 

0820060

 

čierne a biele korenie

Piper nigrum

pieprovník dlhý, ružové korenie

 

0820070

 

struky vanilky

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

tamarindy

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

ostatné (3)

 

 

 

0830000

iii)

kôra

 

 

 

 

0830010

 

škorica

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

škorica čínska (cassia)

 

0830990

 

ostatné (3)

 

 

 

0840000

iv)

korene alebo rizómy

 

 

 

 

0840010

 

sladké drievko

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

zázvor

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

kurkuma

Curcuma domestica syn. C. longa

 

 

0840040

 

chren dedinský

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

ostatné (3)

 

 

 

0850000

v)

puky

 

 

 

 

0850010

 

klinčeky

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

kapara tŕnitá

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

ostatné (3)

 

 

 

0860000

vi)

blizna kvetov

 

 

 

 

0860010

 

šafrán

Crocus sativus

 

 

0860990

 

iné (3)

 

 

 

0870000

vii)

arillus

 

 

 

 

0870010

 

muškátovník voňavý

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

ostatné (3)

 

 

 

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (4)

 

 

 

 

0900010

 

cukrová repa (koreň)

Beta vulgaris

 

celý produkt po odstránení vňate a priľnutej pôdy opláchnutím pod tečúcou vodou alebo očistením kefkou

0900020

 

cukrová trstina

Saccharum officinarum

 

celý produkt po odstránení poškodeného tkaniva, pôdy a koreňov

0900030

 

korene čakanky (4)

Cichorium intybus

 

celý produkt po odstránení horných častí a priľnutej pôdy opláchnutím pod tečúcou vodou alebo očistením kefkou

0900990

 

ostatné (3)

 

 

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

 

 

1010000

i)

mäso, mäsové prípravky, vnútornosti, krv, živočíšny tuk – čerstvé, chladené alebo mrazené, solené, v náleve, sušené alebo údené, prípadne spracované vo forme múčky alebo prášku; iné spracované produkty ako párky/klobásy/salámy a potravinové prípravky z týchto produktov

 

 

 

celý produkt alebo len tukový podiel (5)

1011000

a)

ošípané

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

mäso

 

 

 

1011020

 

chudé mäso bez tuku

 

 

 

1011030

 

pečeň

 

 

 

1011040

 

obličky

 

 

 

1011050

 

jedlé vnútornosti

 

 

 

1011990

 

ostatné (3)

 

 

 

1012000

b)

hovädzí dobytok

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

mäso

 

 

 

1012020

 

tuk

 

 

 

1012030

 

pečeň

 

 

 

1012040

 

obličky

 

 

 

1012050

 

jedlé vnútornosti

 

 

 

1012990

 

ostatné (3)

 

 

 

1013000

c)

ovce

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

mäso

 

 

 

1013020

 

tuk

 

 

 

1013030

 

pečeň

 

 

 

1013040

 

obličky

 

 

 

1013050

 

jedlé vnútornosti

 

 

 

1013990

 

ostatné (3)

 

 

 

1014000

d)

kozy

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

mäso

 

 

 

1014020

 

tuk

 

 

 

1014030

 

pečeň

 

 

 

1014040

 

obličky

 

 

 

1014050

 

jedlé vnútornosti

 

 

 

1014990

 

ostatné (3)

 

 

 

1015000

e)

kone, somáre, muly alebo mulice

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

mäso

 

 

 

1015020

 

tuk

 

 

 

1015030

 

pečeň

 

 

 

1015040

 

obličky

 

 

 

1015050

 

jedlé vnútornosti

 

 

 

1015990

 

ostatné (3)

 

 

 

1016000

f)

hydina – kurence, husi, kačice, morky a perličky; pštrosy, holuby

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

mäso

 

 

 

1016020

 

tuk

 

 

 

1016030

 

pečeň

 

 

 

1016040

 

obličky

 

 

 

1016050

 

jedlé vnútornosti

 

 

 

1016990

 

ostatné (3)

 

 

 

1017000

g)

iné hospodárske zvieratá

 

 

králik, kengura

 

1017010

 

mäso

 

 

 

1017020

 

tuk

 

 

 

1017030

 

pečeň

 

 

 

1017040

 

obličky

 

 

 

1017050

 

jedlé vnútornosti

 

 

 

1017990

 

ostatné (3)

 

 

 

1020000

ii)

mlieko a smotana – nekoncentrované, bez pridaného cukru alebo sladidla, maslo a iný tuk získaný z mlieka, syr a tvaroh

 

 

 

celý produkt alebo len tukový podiel (6)

1020010

 

dobytok

 

 

 

1020020

 

ovce

 

 

 

1020030

 

kozy

 

 

 

1020040

 

kone

 

 

 

1020990

 

ostatné (3)

 

 

 

1030000

iii)

vtáčie vajcia – čerstvé, konzervované alebo varené, lúpané vajcia a vaječné žĺtka – čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, lisované, zmrazené alebo inak spracované s obsahom alebo bez obsahu pridaného cukru alebo sladidla

 

 

 

celý produkt alebo len tukový podiel (7)

1030010

 

kuracie

 

 

 

1030020

 

kačacie

 

 

 

1030030

 

husacie

 

 

 

1030040

 

prepeličie

 

 

 

1030990

 

ostatné (3)

 

 

 

1040000

iv)

med

 

Apis melifera, Melipona spec.

materská kašička, peľ

 

1050000

v)

obojživelníky a plazy

 

Rana spec. Crocodilia spec.

žabie stehienka, krokodílie mäso

 

1060000

vi)

slimáky

 

Helix spec.

 

 

1070000

vii)

iné produkty zo suchozemských živočíchov

 

 

 

 

1100000

11.

RYBY, RYBIE PRODUKTY, KÔROVCE, MÄKKÝŠE A INÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH ŽIVOČÍCHOV (8)

 

 

 

 

1200000

12.

PLODINY POUŽÍVANÉ VÝLUČNE AKO KRMIVÁ PRE ZVIERATÁ (8)

 

 

 

 


(1)  V tejto prílohe sa zavádza číslo kódu, ktoré má slúžiť na stanovenie klasifikácie podľa tejto a iných súvisiacich príloh k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(2)  Podľa možnosti a v prípade opodstatnenosti treba uviesť vedecký názov položiek uvedených v stĺpci ‚Príklady jednotlivých produktov v rámci skupín, na ktoré sa vzťahujú MRL.’ Je potrebné v maximálnej možnej miere postupovať podľa medzinárodného systému nomenklatúry.

(3)  Výraz ‚iné’ sa vzťahuje na všetky položky, ktoré sa doslovne neuvádzajú pri ostatných kódoch v rámci ‚Skupín, na ktoré sa vzťahujú MRL.’

(4)  Na tento produkt sa vzťahujú MRL uvedené v prílohe II a III len v prípade jeho použitia na ľudskú spotrebu. V prípade častí produktu používaných výlučne ako prísady do krmív pre zvieratá sa uplatňujú osobitné MRL.

(5)  V prípade pesticídu a/alebo metabolitov (v rámci definície rezídua) rozpustného (rozpustných) vo vode (log Pow je menej ako 3) sa MRL vyjadruje vo forme mg/kg mäsa (vrátane tuku), mäsových prípravkov, vnútorností a živočíšnych tukov. V prípade pesticídu a/alebo metabolitov (v rámci definície rezídua) rozpustného (rozpustných) v tuku (log Pow je viac ako 3, alebo sa rovná 3) sa MRL vyjadruje vo forme mg/kg tuku obsiahnutého v mäse, mäsových prípravkoch, vnútornostiach a živočíšnych tukoch. V prípade potravín s podielom tuku 10 % hmotnosti a menej sa rezíduum vzťahuje na celkovú hmotnosť vykostených potravín. V takomto prípade je maximálnou hladinou jedna desatina hodnoty vzťahujúcej sa na podiel tuku, avšak nesmie byť nižšia ako 0,01 mg/kg. Uvedená hladina neplatí v prípade kravského mlieka a plnotučného kravského mlieka. Neplatí ani v prípade iných produktov, keď je MRL stanovená na základe hladiny analytického určenia (LOD).

(6)  V prípade pesticídu a/alebo metabolitov (v rámci definície rezídua) rozpustného (rozpustných) vo vode (log Pow je menej ako 3) sa MRL vyjadruje vo forme mg/kg mlieka a mliečnych produktov. V prípade pesticídu a/alebo metabolitov (v rámci definície rezídua) rozpustného (rozpustných) v tuku (log Pow je viac ako 3, alebo sa rovná 3) sa MRL vyjadruje vo forme mg/kg kravského mlieka a plnotučného kravského mlieka. Pri stanovovaní rezíduí v surovom kravskom mlieku a plnotučnom kravskom mlieku je potrebné za základ považovať podiel tuku 4 % hmotnosti. V prípade surového a plnotučného mlieka iného živočíšneho pôvodu sa rezíduá stanovujú na základe tuku. V prípade iných uvedených potravín s podielom tuku nižším ako 2 % hmotnosti sa za maximálnu hladinu považuje polovica úrovne stanovenej pre surové a plnotučné mlieko s podielom tuku 2 % hmotnosti alebo viac, pričom maximálna hladina sa vyjadruje vo forme mg/kg tuku. V takomto prípade je maximálnou hladinou 25-násobok hladiny stanovenej pre surové a plnotučné mlieko. Uvedená hladina neplatí vtedy, keď je MRL stanovená na základe hladiny analytického určenia (LOD).

(7)  V prípade pesticídu a/alebo metabolitov (v rámci definície rezídua) rozpustného (rozpustných) vo vode (log Pow je menej ako 3) sa MRL vyjadruje vo forme mg/kg čerstvých lúpaných vajec, pokiaľ ide o vtáčie vajcia a vaječné žĺtka. V prípade pesticídu a/alebo metabolitov (v rámci definície rezídua) rozpustného (rozpustných) v tuku (log Pow je viac ako 3, alebo sa rovná 3) sa MRL vyjadruje tiež vo forme mg/kg čerstvých lúpaných vajec, pokiaľ ide o vtáčie vajcia a vaječné žĺtka. V prípade vajec a vaječných produktov s podielom tuku vyšším ako 10 % sa však maximálna hladina vyjadruje vo forme mg/kg tuku. V takomto prípade je maximálna hladina desaťkrát vyššia ako maximálna hladina v prípade čerstvých vajec. Uvedená hladina neplatí vtedy, keď je MRL stanovená na základe hladiny analytického určenia (LOD).

(8)  MRL sa neuplatňujú dovtedy, kým sa neurčia jednotlivé produkty a ich zoznamy.“


2.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 179/2006

z 1. februára 2006,

ktorým sa zavádza systém dovozných povolení pre jablká dovážané z tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 2,

keďže:

(1)

Producenti jabĺk v Spoločenstve sa nedávno ocitli v ťažkej situácii, ktorá je okrem iného dôsledkom značného nárastu dovozu jabĺk z istých tretích krajín južnej pologule.

(2)

Malo by sa preto zlepšiť monitorovanie dovozu jabĺk. Najlepším nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je mechanizmus založený na vydávaní dovozných povolení, pri ktorom je predpokladom udelenia dovozného povolenia záruka, prostredníctvom ktorej sa má zabezpečiť, že dovoz, pre ktorý bolo dovozné povolenie udelené, sa skutočne realizuje.

(3)

Malo by sa uplatňovať nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (2) a nariadenie Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie záruk pre poľnohospodárske výrobky (3).

(4)

Riadiaci výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu nedoručil svoje stanovisko v lehote stanovenej predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Prepustenie jabĺk, ktoré spadajú pod kód KN 0808 10 80, do voľného obehu je podmienené predložením dovozného povolenia.

2.   Nariadenie (ES) č. 1291/2000 sa uplatňuje na dovozné povolenia vydané v zmysle tohto nariadenia.

Článok 2

1.   Dovozcovia môžu predložiť žiadosti o dovozné povolenie príslušným orgánom ktoréhokoľvek členského štátu.

V políčku 8 žiadosti o povolenie uvedú štát pôvodu a slovo „áno“ označia krížikom.

2.   Dovozcovia zložia pri podaní žiadosti záruku v súlade s hlavou III nariadenia (EHS) č. 2220/85, ktorou sa zaručuje splnenie záväzku dovážať počas obdobia platnosti dovozného povolenia. Záruka je 15 EUR za tonu.

Ak sa dovoz neuskutočnil počas obdobia platnosti dovozného povolenia alebo ak sa uskutočnil len sčasti, prepadne okrem prípadov vis maior celá záruka alebo jej časť.

Článok 3

1.   Dovozné povolenia sa vydávajú bezodkladne každému žiadateľovi bez ohľadu na ich sídlo v Spoločenstve.

V políčku 8 žiadosti o povolenie sa uvedie štát pôvodu a slovo „áno“ sa označí krížikom.

2.   Platnosť dovozného povolenia je 3 mesiace.

Dovozné povolenia sa vzťahujú iba na dovoz pochádzajúci z oznámeného štátu.

Článok 4

Členské štáty oznámia Komisii každý týždeň v stredu do 12.00 hod. (bruselského času) množstvá jabĺk, rozdelené podľa tretích štátov pôvodu, pre ktoré boli v priebehu predchádzajúceho týždňa vydané dovozné povolenia.

Tieto množstvá sa oznamujú prostredníctvom elektronického systému stanoveného Komisiou.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. februára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1856/2005 (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2005, s. 7).

(3)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 673/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 17).


2.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 180/2006

z 1. februára 2006,

ktorým sa stanovujú množstvá povinných dodávok cukrovej trstiny určenej na dovoz podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2005/2006 a ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1159/2003

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 39 ods. 6,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2003 z 30. júna 2003, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie dovozu trstinového cukru na základe určitých colných kvót a preferenčných dohôd pre hospodárske roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 (2), a najmä na jeho článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 sa ustanovujú podrobné pravidlá stanovenia povinných dodávok s nulovou colnou sadzbou pri výrobkoch kódu KN 1701, vyjadrené ekvivalentom bieleho cukru, pri dovozoch pôvodom z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Na základe uplatňovania článkov 3 a 7 protokolu AKT, článkov 3 a 7 dohody s Indiou, ako aj článku 9 ods. 3 a článkov 11 a 12 nariadenia (ES) č. 1159/2003 Komisia, vychádzajúc z aktuálne dostupných informácií, stanovila povinné dodávky pre každú vyvážajúcu krajinu na dodávkové obdobie 2005/2006.

(3)

V článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1159/2003 sa ustanovuje, že odsek 1 uvedeného článku sa neuplatňuje, pokiaľ sa rozdiel medzi množstvom povinných dodávok a celkovým pripísaným množstvom preferenčného cukru AKT – India rovná najviac 5 % množstva povinných dodávok. Pokiaľ ide o Pobrežie slonoviny, Indiu a Madagaskar, dodané množstvá sú nižšie o 6,7 %, 7,6 % a 6,7 % ako množstvá povinných dodávok. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné množstvá sú minimálne a dosah na trh Spoločenstva s cukrom a na zásobovanie rafinérií surovým cukrom bol počas tohto dodávkového obdobia zanedbateľný, článok 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003 by sa na Indiu, Pobrežie slonoviny a Madagaskar nemal uplatniť a nedodané množstvá by sa mali pripočítať k množstvám povinných dodávok uvedených krajín na dodávkové obdobie 2005/2006 v súlade s článkom 12 ods. 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na základe výnimky z článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1159/2003 sa odsek 1 uvedeného článku neuplatňuje, pokiaľ ide o nedodané množstvá zaznamenané v prípade Pobrežia slonoviny, Indie a Madagaskaru za dodávkové obdobie 2004/2005.

Nedodané množstvá uvedené v odseku 1 tohto článku sa pripočítajú k množstvám povinných dodávok uvedeným v článku 2.

Článok 2

Množstvá povinných dodávok výrobkov kódu KN 1701 dovážaných zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou, vyjadrené ekvivalentom bieleho cukru, na dodávkové obdobie 2005/2006 a pre každú príslušnú vyvážajúcu krajinu sú stanovené v prílohe.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. februára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 568/2005 (Ú. v. EÚ L 97, 15.4.2005, s. 9).


PRÍLOHA

Množstvá povinných dodávok pre dovoz preferenčného cukru pôvodom zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2005/2006, vyjadrené ekvivalentom bieleho cukru v tonách.

Signatárske krajiny protokolu AKT a dohody s Indiou

Povinné dodávky 2005/2006

Barbados

32 638,29

Belize

40 306,70

Kongo

10 225,97

Pobrežie slonoviny

10 772,81

Fidži

165 305,43

Guyana

159 259,91

India

10 781,10

Jamajka

118 851,82

Keňa

5 050,48

Madagaskar

14 217,02

Malawi

20 993,62

Maurícius

493 856,36

Mozambik

6 018,62

Uganda

0,00

Svätý Krištof

15 689,30

Surinam

0,00

Svazijsko

116 631,85

Tanzánia

10 298,66

Trinidad a Tobago

47 717,60

Zambia

7 086,65

Zimbabwe

30 262,59

Spolu

1 315 964,78


2.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 181/2006

z 1. februára 2006,

ktorým sa vykonáva nariadenie Parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o organické hnojivá a zúrodňujúce látky okrem hnoja, a ktorým sa toto nariadenie mení a dopĺňa

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 2, článok 22 ods. 2 a článok 32 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1774/2002 sa zakazuje používanie organických hnojív a zúrodňujúcich látok okrem hnoja na pastvinách. Tento zákaz je v súlade so súčasným zákazom týkajúcim sa krmív a jeho zámerom je zabraňovať možným rizikám kontaminácie v súvislosti s pastvinami, na ktorých by sa mohol nachádzať materiál kategórie 2 a kategórie 3. Tieto riziká môžu súvisieť s priamym spásaním trávy alebo používaním trávy ako siláže alebo sena pre hospodárske zvieratá. V tomto nariadení sa stanovuje potreba prijať opatrenia na uplatňovanie zákazu vrátane kontrolných opatrení po porade s príslušným vedeckým výborom.

(2)

Rôzne vedecké výbory vydali niekoľko odborných stanovísk, ktoré vo významnej miere súvisia s používaním organických hnojív a zúrodňujúcich látok na úpravu pôdy. Patrí k nim stanovisko Vedeckého riadiaceho výboru pre bezpečnosť organických hnojív týkajúce sa bezpečnosti organických hnojív získaných z cicavcov, prijaté 24. a 25. septembra 1998; stanovisko Vedeckého riadiaceho výboru pre toxicitu, ekotoxicitu a životné prostredie týkajúce sa hodnotenia úpravy kalov na redukciu patogénov, prijaté 24. apríla 2001; stanovisko Vedeckého riadiaceho výboru pre bezpečnosť organických hnojív týkajúce sa bezpečnosti organických hnojív získaných z materiálov z prežúvavcov, prijaté 10. a 11. mája 2001, a napokon stanovisko Vedeckej skupiny pre biologické riziká Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín týkajúce sa hodnotenia bezpečnosti používania organických hnojív a zúrodňujúcich látok na pastvinách a s nimi súvisiacich biologických rizík vrátane prenosných spongiformných encefalopatií (PSE), prijaté 3. marca 2004.

(3)

V uvedených vedeckých stanoviskách sa uvádza, že živočíšne tkanivá s možným obsahom pôvodcov PSE by nemali byť súčasťou organických hnojív a zúrodňujúcich látok používaných na plochách prístupných dobytku. Pri výrobe organických hnojív a zúrodňujúcich látok sa za iných podmienok zameraných na znižovanie možných rizík, napríklad za podmienok tepelnej úpravy a bezpečného získavania, môžu používať aj iné materiály.

(4)

V súvislosti s uvedenými vedeckými stanoviskami je potrebné na účely používania organických hnojív a zúrodňujúcich látok na úpravu pôdy, ako aj v prípade zvyškov trávenia a kompostu, stanoviť vykonávacie pravidlá vrátane kontrolných opatrení.

(5)

Vykonávacie pravidlá ustanovené v tomto nariadení by nemali mať dosah na prechodné opatrenia v súčasnosti uplatniteľné v zmysle nariadenia (ES) č. 1774/2002.

(6)

Za splnenia podmienok uvedených v tomto nariadení by malo byť možné uvádzať na trh organické hnojivá a zúrodňujúce látky a vyvážať ich.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté prechodné opatrenia prijaté v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.

2.   Členské štáty môžu uplatňovať prísnejšie vnútroštátne pravidlá ako pravidlá ustanovené v tomto nariadení, pokiaľ ide o spôsob používania organických hnojív a zúrodňujúcich látok na ich území, v prípadoch, keď sú takéto pravidlá opodstatnené v dôsledku ochrany zdravia zvierat a verejnosti.

Článok 2

Zmena a doplnenie

Bod 39 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 sa nahrádza takto:

„39.

‚pastvina’ je pôda pokrytá trávou alebo iným porastom a spásaná hospodárskymi zvieratami alebo využívaná ako krmivo pre hospodárske zvieratá, okrem plôch, kde sa použili organické hnojivá a zúrodňujúce látky v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 181/2006 (2);

Článok 3

Požiadavky na organické hnojivá a zúrodňujúce látky

Organické hnojivá a zúrodňujúce látky sa vyrábajú výlučne z materiálov kategórie 2 a kategórie 3.

Článok 4

Kontrola patogénov, balenie a označovanie

Je potrebné, aby organické hnojivá a zúrodňujúce látky spĺňali podmienky stanovené pre kontrolu patogénov a balenie a označovanie uvedené v časti I a II prílohy.

Článok 5

Preprava

Organické hnojivá a zúrodňujúce látky sa prepravujú v súlade s podmienkami uvedenými v časti III prílohy.

Článok 6

Použitie a zvláštne obmedzenia týkajúce sa spásania porastu

1.   Pri používaní organických hnojív a zúrodňujúcich látok na úpravu pôdy platia zvláštne obmedzenia týkajúce sa spásania porastu uvedené v časti IV prílohy.

2.   Spracované produkty získané na základe spracovávania vedľajších živočíšnych produktov v spracovateľskom závode v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002 sa ako také nepoužívajú priamo na plochách, kde by mohli mať prístup hospodárske zvieratá.

Článok 7

Evidencia

Osoba zodpovedná za plochy, kde sa používajú organické hnojivá a zúrodňujúce látky, na ktoré majú prístup hospodárske zvieratá, vedie počas najmenej dvojročného obdobia evidenciu o:

a)

počte použitých organických hnojív a zúrodňujúcich látok;

b)

dni aplikovania organických hnojív a zúrodňujúcich látok do pôdy a o konkrétnych miestach ich aplikovania;

c)

dňoch pastvy dobytka na daných plochách alebo o dňoch zberu porastu na týchto plochách s cieľom použiť ho ako krmivo.

Článok 8

Uvedenie na trh, vývoz a preprava

Je potrebné zabezpečiť súlad uvádzania organických hnojív a zúrodňujúcich látok na trh, ich vývoja a prepravy s požiadavkami uvedenými v časti I a II prílohy.

Článok 9

Kontrolné opatrenia

1.   Príslušný orgán prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

2.   Príslušný orgán v pravidelných intervaloch uskutočňuje kontroly plôch, kde sa používajú organické hnojivá a zúrodňujúce látky a na ktoré môžu mať prístup hospodárske zvieratá.

3.   V prípade, že sa na základe kontrol uskutočnených príslušným orgánom preukáže nesúlad s týmto nariadením, príslušný orgán prijme primerané opatrenie.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. februára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 416/2005 (Ú. v. EÚ L 66, 12.3.2005, s. 10).

(2)  Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 31“.


PRÍLOHA

POŽIADAVKY NA ORGANICKÉ HNOJIVÁ A ZÚRODŇUJÚCE LÁTKY, KTORÉ SA MAJÚ POUŽÍVAŤ NA ÚPRAVU PÔDY

I.   Kontrola patogénov

Výrobcovia organických hnojív a zúrodňujúcich látok sú povinní zabezpečiť, aby sa pred uskutočnením úpravy pôdy predmetnými látkami vykonala dekontaminácia patogénov v súlade:

s kapitolou I časťou D ods. 10 prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 v prípade spracovaných živočíšnych bielkovín alebo spracovaných produktov získaných z materiálu kategórie 2,

s kapitolou II prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 v prípade rezíduí kompostu a bioplynu.

II.   Balenie a označovanie

1.

Po spracovaní a/alebo transformácii v súlade s článkom 5 ods. 2 a článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1774/2002 v závislosti od konkrétneho prípadu sa organické hnojivá a zúrodňujúce látky v baleniach primerane skladujú a prevážajú.

2.

Na označení balenia sa jasne a čitateľne uvádza názov a adresa spracovateľského závodu a text „organické hnojivá a zúrodňujúce látky/po ošetrení pôdy týmito látkami sa musí zamedziť prístup hospodárskych zvierat na takto ošetrenú plochu počas obdobia najmenej 21 dní“.

III.   Preprava

1.

Príslušný orgán môže rozhodnúť o neuplatňovaní bodov II ods.1 a 2 na organické hnojivá a zúrodňujúce látky prevážané v rámci toho istého členského štátu a/alebo v ňom používané alebo prevážané do iného členského štátu a/alebo v ňom používané v prípade vzájomnej dohody uzavretej na tento účel pod podmienkou, že takéto rozhodnutie nepredstavuje ohrozenie zdravia zvierat alebo verejnosti.

2.

V obchodnom doklade sprevádzajúcom organické hnojivá a zúrodňujúce látky sa uvádza text „organické hnojivá a zúrodňujúce látky/po ošetrení pôdy týmito látkami sa musí zamedziť prístup hospodárskych zvierat na takto ošetrenú plochu počas obdobia najmenej 21 dní“.

3.

Obchodný doklad sa nevyžaduje v prípade dodávky organických hnojív a zúrodňujúcich látok maloobchodníkmi konečným spotrebiteľom, iným ako sú prevádzkovatelia obchodnej činnosti.

IV.   Zvláštne obmedzenia týkajúce sa spásania porastu

1.

Príslušný orgán prijme všetky potrebné opatrenia na zamedzenie prístupu hospodárskych zvierat na plochu s pôdou upravenou organickými hnojivami a zúrodňujúcimi látkami až do uplynutia 21 dní odo dňa poslednej aplikácie predmetných látok.

2.

V prípade uplynutia viac ako 21 dní odo dňa poslednej aplikácie organických hnojív a zúrodňujúcich látok sa môže povoliť spásanie porastu alebo kosenie trávy, prípadne iného porastu, na účely jeho použitia ako krmiva pod podmienkou, že príslušný orgán nezastáva názor, že takáto prax predstavuje ohrozenie zdravia zvierat alebo verejnosti.

3.

Príslušný orgán môže stanoviť dlhšie obdobie, ako sa uvádza v bode 2, počas ktorého je zakázané spásanie porastu v dôsledku ochrany zdravia zvierat a verejnosti.

4.

Pri zohľadnení miestnych podmienok zabezpečí príslušný orgán vypracovanie a sprístupnenie predpisov týkajúcich sa osvedčených poľnohospodárskych postupov, ktoré slúžia na pomoc osobám používajúcim organické hnojivá a zúrodňujúce látky na úpravu pôdy.


2.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 182/2006

z 1. februára 2006

o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po závere rokovaní GATT XXIV.6 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2003 z 30. júna 2003, ktorým sa na hospodárske roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz trstinového cukru v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1464/95 a nariadenie (ES) č. 779/96 (3), a najmä jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia povinností pri dodávkach produktov kódu NC 1701 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Článok 16 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia colných kvót na produkty kódu KN 1701 11 10 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(3)

Článok 22 nariadenia (ES) č. 1159/2003 otvára colné kvóty na produkty kódu KN 1701 11 10 s colnou sadzbou 98 eur na každú tonu pre dovozy pochádzajúce z Brazílie, Kuby a ostatných tretích krajín.

(4)

Žiadosti o vydanie dovozných licencií na celkové množstvo prevyšujúce povinné množstvo dodávky pre príslušnú krajinu, určené podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 pre preferenčný cukor AKT–India, boli v týždni od 23. do 27. januára 2006 predložené kompetentným úradom v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003.

(5)

Žiadosti o vydanie dovozných povolení na celkové množstvo prevyšujúce množstvo v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 1159/2003 na špeciálny preferenčný cukor, boli v týždni od 23. do 27. januára 2006 predložené kompetentným úradom v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003.

(6)

Za týchto okolností Komisia musí určiť redukčný koeficient, ktorý umožní výdaj licencií v pomere k disponibilnému množstvu, a uviesť, že uvedený limit bol dosiahnutý,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné licencie predložené v týždni od 23. do 27. januára 2006 v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003 sa licencie vydávajú v rozmedzí množstvových limitov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. februára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. februára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 987/2005 (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 568/2005 (Ú. v. EÚ L 97, 15.4.2005, s. 9).


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT–INDIA

Hlava II nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 23.1.2006–27.1.2006

Limit

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

0

Dosiahnutý

Fidži

100

 

Guyana

100

 

India

92,9965

Dosiahnutý

Pobrežie Slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Maurícius

100

 

Mozambik

0

Dosiahnutý

Sv.Krištof a Nevis

100

 

Svazijsko

100

 

Tanzánia

0

Dosiahnutý

Trinidad a Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Dosiahnutý


Špeciálny preferenčný cukor

Hlava III nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 23.1.2006–27.1.2006

Limit

India

100

Dosiahnutý

Ostatné

0

Dosiahnutý


Koncesný cukor CXL

Hlava IV nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 23.1.2006–27.1.2006

Limit

Brazília

0

Dosiahnutý

Kuba

100

 

Ostatné tretie krajiny

0

Dosiahnutý


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

2.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/37


ROZHODNUTIE RADY

z 23. januára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 90/424/EHS o výdavkoch na veterinárnom úseku

(2006/53/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Vtáčia chrípka, predtým nazývaná „mor hydiny“, je vážnou nákazou vtákov, ktorá predstavuje závažné riziko pre zdravie zvierat. Chrípkový vírus vtáčieho pôvodu môže za istých podmienok predstavovať riziko aj pre zdravie ľudí.

(2)

Rozhodnutie 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (3) ustanovuje možnosť finančného príspevku Spoločenstva členským štátom na eradikáciu určitých ochorení zvierat. Toto rozhodnutie predpokladá možnosť udeľovania takýchto príspevkov na eradikáciu vtáčej chrípky spôsobenej tzv. vysokopatogénnymi kmeňmi vírusu.

(3)

Počas nedávnych epidémii vtáčej chrípky mali ohniská výskytu ochorenia spôsobeného nízkopatogénnymi vírusmi vtáčej chrípky, ktoré následne zmutovali na vysokopatogénne vírusy, ničivé následky a ohrozili verejné zdravie. Keď dôjde k mutácii, vírus sa veľmi ťažko kontroluje. Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky (4) zriaďuje povinný dozor a kontrolné opatrenia aj v súvislosti s nízkopatogénnymi vírusmi, aby sa predišlo vzniku ohniska výskytu vysokopatogénnej vtáčej chrípky.

(4)

Na základe prijatia smernice 2005/94/ES je vhodné zmeniť a doplniť rozhodnutie 90/424/EHS tak, aby sa finančná pomoc Spoločenstva mohla poskytnúť na eradikačné opatrenia vykonané členskými štátmi na boj proti nízkopatogénnym kmeňom vírusu vtáčej chrípky, ktoré by mohli zmutovať na vysokopatogénne kmene,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 90/424/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa vypúšťa šiesta zarážka;

b)

v odseku 2 sa prvá zarážka nahrádza takto:

„—

usmrtenie zvierat náchylných druhov, ktoré sú postihnuté alebo nakazené, alebo je u nich podozrenie na ochorenie alebo nákazu, a ich likvidácia,“;

c)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Ak sa vzhľadom na vývoj situácie v Spoločenstve ukáže, že je nevyhnutné pokračovať v opatreniach stanovených v odseku 2 a článku 3a, môže sa v súlade s postupom stanoveným v článku 41 prijať nové rozhodnutie týkajúce sa finančného príspevku Spoločenstva, ktorý môže presahovať hodnotu 50 %, stanovenú v prvej zarážke odseku 5. Keď sa toto rozhodnutie prijme, môžu sa stanoviť všetky opatrenia, ktoré musí dotknutý členský štát prijať, aby bol zaručený úspech tohto postupu, a najmä iné opatrenia ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2.“

2.

Vkladá sa tento článok 3a:

„Článok 3a

1.   Tento článok a článok 3 ods. 3 a 4 sa uplatňujú v prípade výskytu vtáčej chrípky na území členského štátu.

2.   Dotknutý členský štát dostane finančný príspevok Spoločenstva na eradikáciu vtáčej chrípky, ak sa plne a účinne realizujú minimálne kontrolné opatrenia ustanovené v smernici Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva (5) a v prípade usmrtenia zvierat náchylných druhov, ktoré sú postihnuté, nakazené alebo je u nich podozrenie na ochorenie alebo nákazu, dostanú ich vlastníci rýchlu a primeranú kompenzáciu.

3.   Finančný príspevok Spoločenstva, rozdelený podľa potreby na niekoľko častí, je:

vo výške 50 % nákladov, ktoré členským štátom vzniknú pri kompenzácii vlastníkov za usmrtenie hydiny alebo iného v zajatí žijúceho vtáctva,

vo výške 50 % nákladov, ktoré členským štátom vzniknú pri likvidácii zvierat a živočíšnych výrobkov, pri čistení a dezinfekcii chovných priestorov a zariadenia, zneškodňovaní kontaminovaného krmiva a pri zneškodňovaní kontaminovaného zariadenia, ak takéto zariadenie nemožno vydezinfikovať,

ak sa rozhodlo o núdzovom očkovaní v súlade s článkom 54 smernice 2005/94/ES, vo výške 100 % výdavkov za zásobu vakcíny a vo výške 50 % výdavkov vynaložených na vykonanie tohto očkovania.

3.

V článku 6 ods. 1, článku 7 ods. 1 a článku 8 ods. 1 sa za odkaz „3 ods. 1“ vkladá odkaz „3a ods. 1“.

4.

Do prílohy v skupine 1 sa dopĺňa táto zarážka:

„—

vtáčia chrípka“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 23. januára 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Stanovisko z 1. decembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 28. septembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31).

(4)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.“