ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 25

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
28. januára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 151/2006 z 24. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu colných kvót Spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2006 z 27. januára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 153/2006 z 27. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1819/2005, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v roku 2006 majú vyúčtovať členským štátom na dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 154/2006 z 27. januára 2006 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 2. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 155/2006 z 27. januára 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 2. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 156/2006 z 27. januára 2006 stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 97. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 157/2006 z 27. januára 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 2. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 158/2006 z 27. januára 2006 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 33. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 159/2006 z 27. januára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 160/2006 z 27. januára 2006, ustanovujúce podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné certifikáty, predložené v januári 2006, pre niektoré mliečne výrobky v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

21

 

*

Smernica Komisie 2006/10/ES z 27. januára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť forchlórfenuron a indoxakarb ako účinné látky ( 1 )

24

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. januára 2006, ktorým sa poskytuje makrofinančná pomoc Gruzínsku

28

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. januára 2006, ktorým sa Lotyšsku povoľuje predĺžiť uplatnenie opatrenia odchylne od článku 21 šiestej smernice Rady 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa daní z obratu

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

28.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 151/2006

z 24. januára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu colných kvót Spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 26,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada prijala dňa 20. decembra 1996 nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu colných kvót spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky (1). Je potrebné pokryť potreby zásobovania Spoločenstva príslušnými výrobkami, a to za najvýhodnejších podmienok. Mali by sa preto otvoriť nové colné kvóty Spoločenstva so zníženou alebo nulovou colnou sadzbou pre vhodné množstvá a predĺžiť platnosť niektorých existujúcich colných kvót bez toho, aby sa narušili trhy s týmito výrobkami.

(2)

Kvótou určené množstvo pre niektoré colné kvóty Spoločenstva nestačí na pokrytie potrieb výrobných odvetví Spoločenstva pre súčasné obdobie kvóty, tieto colné kvóty by sa mali zvýšiť s účinnosťou od 1. januára 2005 a tieto množstvá upraviť s účinnosťou od 1. januára 2006.

(3)

Nie je v záujme Spoločenstva, aby naďalej v roku 2006 poskytovalo colné kvóty Spoločenstva pre niektoré výrobky, na ktoré bolo v roku 2005 pozastavené clo. Tieto výrobky teda musia byť odstránené z tabuľky v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2505/96.

(4)

Vzhľadom na početné zmeny a doplnenia, ktoré treba vykonať, mal by sa v záujme zrozumiteľnosti nahradiť celý text prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2505/96.

(5)

Nariadenie (ES) č. 2505/96 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

S ohľadom na hospodársky význam tohto nariadenia, je potrebné odvolať sa na dôvody naliehavosti ustanovené v bode I.3 protokolu pripojenému k Zmluve o Európskej únii a k Zmluvám o založení Európskych spoločenstiev o úlohe národných parlamentov v Európskej únii.

(7)

Keďže príloha tohto nariadenia sa má začať uplatňovať od 1. januára 2006, malo by nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 2505/96 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu s účinnosťou od 1. januára 2006.

Článok 2

Pre obdobie kvóty od 1. januára do 31. decembra 2005 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2505/96:

množstvo určené colnou kvótou 09.2603 sa stanovuje na 3 900 ton s colnou sadzbou 0 %,

množstvo určené colnou kvótou 09.2975 sa stanovuje na 540 ton s colnou sadzbou 0 %.

Článok 3

Pre obdobie kvóty od 1. januára do 31. decembra 2006 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2505/96:

množstvo určené colnou kvótou 09.2002 sa stanovuje na 600 ton,

množstvo určené colnou kvótou 09.2003 sa stanovuje na 1 400 000 jednotiek,

množstvo určené colnou kvótou 09.2030 sa stanovuje na 300 ton,

množstvo určené colnou kvótou 09.2603 sa stanovuje na 4 500 ton,

množstvo určené colnou kvótou 09.2612 sa stanovuje na 1 500 ton,

množstvo určené colnou kvótou 09.2624 sa stanovuje na 425 ton,

množstvo určené colnou kvótou 09.2837 sa stanovuje na 600 ton,

množstvo určené colnou kvótou 09.2975 sa stanovuje na 600 ton,

množstvo určené colnou kvótou 09.2979 sa stanovuje na 800 000 jednotiek.

Článok 4

Colné kvóty 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 a 09.2998 sa s účinnosťou od 1. januára 2006 uzatvárajú.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. januára 2006

Za Radu

predseda

K.-H. GRASSER


(1)  Ú. v. ES L 345, 31.12.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1151/2005 (Ú. v. EÚ L 185, 16.7.2005, s. 27).


PRÍLOHA

Poradové číslo

Číselný znak KN

Číselný znak TARIC

Opis tovaru

Množstvo kvóty

Clo z kvóty

(%)

Obdobie kvóty

09.2002

2928 00 90

30

Fenylhydrazín

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2003

8543 89 97

63

Generátor frekvencií s napäťovým ovládaním, pozostávajúci z aktívnych a pasívnych prvkov pripevnených na plošnom obvode vloženom do púzdra, ktorého vonkajšie rozmery nepresahujú 30 × 30 mm

1 400 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2026

2903 30 80

70

1,1,1,2 Tetrafluórmetán, potvrdený bez zápachu, obsahujúci maximálne:

600 ppm hmotnostného množstva 1,1,2,2-tetrafluóretánu

2 ppm hmotnostného množstva pentafluóretánu

2 ppm hmotnostného množstva chlorodifluórmetánu

2 ppm hmotnostného množstva chloropentafluóretánu

2 ppm hmotnostného množstva dichlorodifluórmetánu

určený na výrobu propelentu farmaceutického charakteru pre dávkovacie inhalátory na lekárske účely (1)

4 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2030

2926 90 95

74

Chlórtalonil

300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2140

3824 90 99

98

Zmes terciálnych amínov obsahujúcich hmotnostné množstvo:

2,0-4,0 % of N,N-dimetyl-1-oktanamínu

najmenej 94 % N,N-dimetyl-1-dekanamínu

najviac 2 % N,n-dimetyl-1-dodekananimu a viac

4 500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

p-fenyléndiamín

1 800 ton

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoxysilylpropyl) tetrasulfid

4 500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinyl alkohol) čiastočne acetalizovaný sodnou soľou 5-(4-azido-2-sulfobenzylidén)-3-(formylpropyl)-rhodanínom

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Chlórometylén)dimetylamónium chlorid

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Fluorid vápenatý s celkovým obsahom hliníka, horčíka a sodíka nepresahujúcim 0,25 mg/kg, vo forme prášku

55 ton

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3'-dichlorobenzidín dihydrochlorid

1 500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Kyselina ribonukleová

110 ton

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimetylsiloxán so stupňom polymerizácie 2 800 monomérnych jednotiek (± 100)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

Kyselina (R)-2-chloromandelická

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienylacetonitril

80 ton

0

1.1.–31.12.

09.2620

ex 8526 91 80

20

Zostava pre GPS systém na stanovenie polohy

500 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Etylvanilín (3-etoxy-4-hydroxy-benzaldehyd)

425 ton

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Biaxiálne orientovaný film z polymérov propylénu s shrúbkou 3,5 μm alebo viac, ale nepresahujúcou 15 μm, so šírkou 490 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 620 mm, na výrobu silových kondenzátorov (1)

170 ton

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Sklenené obrazovky s uhlopriečkou 814,8 (± 1,5) mm meranou medzi dvoma vonkajšími rohmi, s priesvitnosťou 51,1 (± 2,2) % na štandardnú hrúbku skla 12,5 mm

500 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Tkané sklené vlákno s väzbou zo sklených vláknin potiahnutých plastom s hmotnosťou 120 g/m2 (± 10 g/m2), bežne používané na výrobu rolovacích a pevných sieťok proti hmyzu

350 000 m2

0

1.1.–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopické držadlo z hliníka určené na použitie vo výrobe batožín (1)

240 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxidy a hydroxidy vanádu, určené výlučne na výrobu zliatín (1)

13 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Čerešne konzervované v alkohole, s priemerom nepresahujúcim alebo rovným 19,9 mm, vykôstkované, určené na výrobu čokoládových výrobkov (1):

s obsahom cukru presahujúcim 9 % hmotnosti

s obsahom cukru nepresahujúcim 9 % hmotnosti

2 000 ton

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Višne (Prunus cerasus) konzervované v alkohole, s priemerom nepresahujúcim alebo rovným 19,9 mm, vykôstkované, určené na výrobu čokoládových výrobkov (1):

s obsahom cukru presahujúcim 9 % hmotnosti

s obsahom cukru nepresahujúcim 9 % hmotnosti

2 000 ton

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Synthetický poly-alfa-olefin s viskozitou nie menšou ako 38 × 10-6 m2 s-1 (38 centistokov) pri 100 °C merané metódou ASTM D 445

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochróm s obsahom 1,5 % alebo viac, ale nepresahujúcim 4 % hmotnosti uhlíka a 70 % chrómu

50 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Kyselinou aktivovaný montmorillonit na výrobu samokopírovacieho papiera (1)

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Pevné extrakty zo zvyškov nerozpustných v alifatických rozpúšťadlách získaných počas extrakcie živice z dreva, s nasledovnými charakteristikami:

s obsahom živičných kyselín nepresahujúcich 30 % hmotnosti

číslo kyslosti nepresahujúce 110 a

bod topenia 100 °C alebo väčší

1 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromochlórometán

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Zmes 1-alkénov obsahujúca 80 % hmotnosti alebo viac 1-alkénov, s dĺžkou reťazca 20 a 22 atómov uhlíka

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Huba druhu Auricularia polytricha, nevarená alebo varené vo vode alebo v pare, zmrazená, určená na výrobu hotových jedál (1)  (2)

700 ton

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Krezol s čistotou 98,5 % hmotnosti alebo viac

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutation

15 ton

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-Dichlóro-3-etyl-6-nitrofenol, práškový

90 ton

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

Sulfátová terpentínová silica

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Farebné katódové trubice plochých obrazoviek s pomerom šírka/výška 4/3 a uhlopriečkou 79 cm alebo väčšou ale nepresahujúcou 81 cm a polomerom zakrivenia 50 m alebo väčším

8 500 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Nespracovaný tabak, aj narezaný do pravidelných tvarov, s colnou hodnotou nie menšou ako 450 EUR na 100 kg netto hmotnosti, na použitie ako spojivo alebo obal vo výrobe tovaru patriaceho do podpoložky 2402 10 00 (1)

6 000 ton

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Vodný roztok obsahujúci 40 % hmotnosti alebo viac suchých výťažkov betainu a 5 % hmotnosti alebo viac, ale nepresahujúcej 30 % organických alebo anorganických solí

38 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystín

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Skladacie mechy na výrobu kĺbových autobusov (1)

2 600 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzén

2 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

Kolofónia

200 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylóza

400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinylidén fluorid), v práškovej forme, na prípravu farieb alebo náterov na kovy (1)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Chloroetanol, na výrobu tekutých tioplastov podpoložky 4002 99 90 (1)

8 400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3′:4,4′-tetrakarboxdianhydrid

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Štvortaktné benzínové motory s obsahom valcov nepresahujúcim 250 cm3, určené na výrobu kosačiek na trávu z podpoložky 8433 11 (a), alebo žacích strojov s motorom z podpoložky 8433 11 (1)

750 000 jednotiek (3)

0

1.7.2005–30.6.2006

09.2979

ex 7011 20 00

15

Sklenená obrazovka s uhlopriečnym rozmerom medzi vonkajšími rohmi 81,5 cm (± 0,2 cm), svetelnou priepustnosťou 80 % (± 3 %) a referenčnou hrúbkou skla 11,43 mm

800 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory, s objemom valcov presahujúcim 300 cm3 a výkonom 6 kW a väčším, ale nepresahujúcim 15,5 kW, na použitie vo výrobe:

samohybných kosačiek na trávnik, so sedadlom podpoložky 8433 11 51

traktorov podpoložky 8701 90 11, s hlavnou funkciou kosačky na trávnik alebo

kosačky so štvortaktným motorom s objemom valcov nie menej ako 300 cm3 (a) podpoložky 8433 20 10 (1)

210 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2986

ex 3824 90 99

76

Zmes terciálnych amínov obsahujúcich:

60 % hmotnosti alebo väčšej dodecyldimetylamínu

20 % hmotnosti alebo väčšej dimetyl(tetradecyl)amínu

0,5 % hmotnosti alebo väčšej hexadecyldimetylamínu

na výrobu aminooxidov (1)

14 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Propylén-butylénový kopolymér, obsahujúci 60 % ale nie viac ako 68 % propylénu a 32 % a viac, nie však viac ako 40 % butylénu, s viskozitou taveniny nepresahujúcou 3 000 mPa pri 190 °C, ako je určené metódou ASTM D 3236, na použitie ako lepidlo vo výrobe produktov patriacich do podpoložky 4818 40 (1)

1 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Klávesnice:

pozostávajúce z vrstvy silikónových alebo polykarbonátových tlačidiel

alebo celé zo silikónu alebo polykarbonátu, vrátane potlačených tlačidiel na výrobu alebo opravu mobilných rádio-telefónov podpoložky 8525 20 20 (1)

20 000 000 jednotiek

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  Kontrola používania na tento osobitný účel sa vykonáva na základe príslušných ustanovení Spoločenstva.

(2)  Colná kvóta však nie je povolená, ak je spracovanie vykonané maloobchodnými alebo stravovacími podnikmi.

(3)  Množstvá tovaru, ktoré podliehajú tejto kvóte a uplatňujú sa od 1.7.2005 podľa nariadenia (ES) č. 1151/2005, sa započítavajú do tohto množstva.

(4)  Uplatňuje sa zvláštne dodatočné clo.


28.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 152/2006

z 27. januára 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 27. januára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

112,9

204

43,4

212

97,4

624

120,2

999

93,5

0707 00 05

052

151,5

204

102,3

628

155,5

999

136,4

0709 10 00

220

80,1

624

91,7

999

85,9

0709 90 70

052

146,3

204

148,6

999

147,5

0805 10 20

052

44,2

204

54,8

212

52,8

220

50,9

624

58,3

999

52,2

0805 20 10

204

79,3

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

100,0

400

86,0

464

148,0

624

78,3

662

32,0

999

84,2

0805 50 10

052

57,8

220

61,7

999

59,8

0808 10 80

400

130,4

404

107,0

720

68,7

999

102,0

0808 20 50

388

113,3

400

83,1

720

48,3

999

81,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


28.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 153/2006

z 27. januára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1819/2005, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v roku 2006 majú vyúčtovať členským štátom na dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3730/87 z 10. decembra 1987, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob organizáciám povereným ich rozdelením najodkázanejším osobám v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 6,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 3149/92 z 29. októbra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve (3), sa nariadením Komisie (ES) č. 1819/2005 (4) prijal plán distribúcie, ktorý sa má financovať z prostriedkov dostupných v rozpočtovom roku 2006. V pláne sa pre každý členský štát uplatňujúci toto opatrenie ustanovuje najmä maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii na realizáciu svojej časti plánu, množstvo každého druhu výrobku, ktoré sa má stiahnuť zo zásob v držbe intervenčných agentúr, ako aj granty na nákup určitých výrobkov na trh.

(2)

S cieľom zohľadniť osobitné potreby Grécka by sa ročný plán na rok 2006 mal zmeniť a doplniť, aby sa povolilo stiahnutie ryže ako platobného prostriedku pre obilniny a obilné výrobky, v súlade so štvrtým pododsekom článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EHS) č. 3149/92. Množstvo ryže pôvodne pridelené Grécku podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1819/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1819/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskami všetkých príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1819/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

časť b) sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu;

2.

text uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako časť c).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 352, 15.12.1987, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2535/95 (Ú. v. ES L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 313, 30.10.1992, s. 50. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 133/2006 (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2006, s. 11).

(4)  Ú. v. EÚ L 293, 9.11.2005, s. 3.


PRÍLOHA I

„b)

Množstvo každého druhu výrobku, ktoré sa má stiahnuť z intervenčných zásob Spoločenstva na účely distribúcie v každom členskom štáte s výhradou maximálnych čiastok ustanovených v časti a):

(v tonách)

Členský štát

Obilniny

Ryža (nelúpaná ryža)

Maslo

Cukor

Belgicko

12 121

2 800

450

 

Grécko

 

7 500

 

 

Španielsko

73 726

28 000

13 560

2 000

Francúzsko

75 851

55 000

10 564

 

Írsko

 

 

120

 

Taliansko

115 253

20 000

6 833

3 500

Lotyšsko

19 706

 

 

 

Litva

16 000

5 000

 

 

Maďarsko

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Poľsko

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugalsko

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovinsko

1 262

600

 

300

Fínsko

18 500

 

 

500

Celkom

500 778

153 500

41 500

12 847“


PRÍLOHA II

„c)

Množstvo ryže, ktoré sa môže stiahnuť z intervenčných zásob na zaplatenie obilnín alebo obilných výrobkov zhromaždených na trhu s výhradou maximálnych čiastok ustanovených v časti a):

Členský štát

v tonách

Grécko

7 500“


28.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 154/2006

z 27. januára 2006

o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 2. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 2. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa minimálna predajná cena masla z intervenčných zásob a výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článkoch 25 a 28 uvedeného nariadenia, stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Minimálna predajná cena masla a výška zábezpeky za spracovanie pre 2. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Postup spracovania

S indikátormi

Bez indikátorov

S indikátormi

Bez indikátorov

Minimálna predajná cena

maslo ≥ 82 %

nezmenené

206

210

koncentrované

Zábezpeka za spracovanie

nezmenené

79

79

koncentrované


28.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 155/2006

z 27. januára 2006

o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 2. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 2. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo a výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článkoch 25 a 28 uvedeného nariadenia, stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo a výška zábezpeky za spracovanie pre 2. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Postup spracovania

S indikátormi

Bez indikátorov

S indikátormi

Bez indikátorov

Maximálna výška pomoci

maslo ≥ 82 %

38,5

35

38,5

35

maslo < 82 %

34,1

34

koncentrované maslo

46

42,6

46

42

smotana

18,5

15

Zábezpeka za spracovanie

maslo

42

42

koncentrované maslo

51

51

smotana

20


28.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 156/2006

z 27. januára 2006

stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 97. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V zmysle článku 26 nariadenia Komisie (ES) č. 2799/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú podmienky pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v súvislosti s udeľovaním subvencie pre odtučnené sušené mlieko určené na kŕmenie zvierat a s predajom uvedeného odtučneného sušeného mlieka (2) intervenčné orgány zaradili do stáleho ponukového konania niektoré množstvá odtučneného sušeného mlieka, ktorého sú vlastníkmi.

(2)

Podľa článku 30 tohto nariadenia sa určuje, vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, minimálna predajná cena, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Výška záruky na spracovanie musí byť stanovená na základe rozdielu medzi trhovou cenou odtučneného sušeného mlieka a minimálnou predajnou cenou.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu na úrovni uvedenej vyššie a následne stanoviť záruku na spracovanie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 97. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v zmysle nariadenia (ES) č. 2799/1999 a pre ktorú lehota na podávanie žiadostí vypršala 24. januára 2006, sa minimálna predajná cena a záruka na spracovanie stanovujú nasledovne:

minimálna predajná cena:

190,97 EUR/100 kg,

záruka na spracovanie:

35,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1194/2005 (Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2005, s. 7).


28.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 157/2006

z 27. januára 2006

o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 2. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), vyhlasujú intervenčné agentúry stálu verejnú súťaž na poskytovanie pomoci na koncentrované maslo. V článku 54 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú osobitnú verejnú súťaž sa má stanoviť maximálna výška pomoci na koncentrované maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %.

(2)

Na zabezpečenie prevzatia koncentrovaného masla do maloobchodu sa má zložiť zábezpeka za konečné použitie podľa článku 53 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(3)

Vzhľadom na prijaté ponuky by sa mala stanoviť maximálna výška pomoci na primeranej úrovni a mala by sa stanoviť príslušná zábezpeka za konečné použitie.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 2. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenú v súlade s nariadením (ES) č. 1898/2005 sa maximálna výška pomoci na koncentrované maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %, ako sa uvádza v článku 47 ods. 1 uvedeného nariadenia, stanovuje na 45 EUR/100 kg.

Zábezpeka za konečné použitie podľa článku 53 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa stanovuje na 50 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


28.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 158/2006

z 27. januára 2006

stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 33. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 214/2001 z 12. januára 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom (2) a na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, intervenčné agentúry ponúkajú na predaj určité množstvá prášku z odstredeného mlieka, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejnú súťaž je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 214/2001.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 33. individuálnu výzvu na verejnú súťaž v súlade s nariadením (ES) č. 214/2001, na základe ktorého lehota na predloženie verejných súťaží vypršala 24. januára 2006, sa minimálna predajná cena odstredeného mlieka stanovuje na 191,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1195/2005 (Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2005, s. 8).


28.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 159/2006

z 27. januára 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz produktov v sektore cukru okrem melasy (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu a na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2005/2006 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1011/2005 (3). Tieto ceny a clá boli naposledy zmenené a doplnené v nariadení Komisie (ES) č. 111/2006 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 1423/95,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1423/95, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 624/98 (Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2006, s. 4.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 28. januára 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

36,00

0,49

1701 11 90 (1)

36,00

4,10

1701 12 10 (1)

36,00

0,35

1701 12 90 (1)

36,00

3,81

1701 91 00 (2)

35,19

7,64

1701 99 10 (2)

35,19

3,78

1701 99 90 (2)

35,19

3,78

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode I nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


28.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 160/2006

z 27. januára 2006,

ustanovujúce podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné certifikáty, predložené v januári 2006, pre niektoré mliečne výrobky v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001 ustanovujúce podmienky na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v súvislosti s dovozným režimom mlieka a mliečnych výrobkov a otvorením tarifných kvót (2), najmä na jeho článok 16 ods. 2,

keďže:

Žiadosti predložené od 1. do 10. januára 2006 pre niektoré výrobky uvedené v prílohe I nariadenia (ES) č. 2535/2001 presahujú dostupné množstvá, je potrebné stanoviť priraďovací koeficient pre žiadané množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvá výrobkov patriacich do kvót uvedených v častiach I.A, I.B, bode 1 a 2, I.C, I.D, I.E, I.F, I.G a I.H prílohy I nariadenia (ES) č. 2535/2001, pre ktoré boli predložené žiadosti o dovozné certifikáty na obdobie od 1. do 10. januára 2006, sa upravujú podľa priraďovacieho koeficientu uvedeného v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 28. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1036/2005 (Ú. v. EÚ L 171, 2.7.2005, s. 19).


PRÌLOHA I.A

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4590

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0088

09.4596

1,0000


PRÍLOHA I.B

1.   Výrobky s pôvodom v Rumunsku

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,3846


2.   Výrobky s pôvodom v Bulharsku

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


PRÍLOHA I.C

Výrobky pórodom z krajín AKT

Čislo kvóty

Množstvo (t)

09.4026

09.4027


PRÍLOHA I.D

Výrobkej pórodom z Turecka

Čislo kvóty

Množstvo (t)

09.4101


PRÍLOHA I.E

Výrobky pôvodom z Južnej Afriky

Číslo kvóty

Množstvo (t)

09.4151


PRÍLOHA I.F

Vyrobky s povodom zo Švajčiarska

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4155

0,2053

09.4156

1,0000


PRÍLOHA I.G

Výrobky pórodom z Jordánska

Číslo kvóty

Množstvo (t)

09.4159


PRÌLOHA I.H

Vyrobky s povodom v Nórsko

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4781

1,0000

09.4782

0,9468


28.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/24


SMERNICA KOMISIE 2006/10/ES

z 27. januára 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť forchlórfenuron a indoxakarb ako účinné látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS prijalo Španielsko 7. decembra 1998 žiadosť spoločnosti SKW Trostberg AG (v mene pracovnej skupiny SKW Trosberg AG (Degussa AG) a Kyowa Hakko Kogyo Co.Ltd.) o zaradenie účinnej látky forchlórfenol do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutie Komisie 2000/181/ES (2) potvrdilo, že dokumentácia je „úplná“ v tom zmysle, že v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií stanovené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(2)

Holandsko prijalo 6. októbra 1997 žiadosť podľa článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS od spoločnosti DuPont de Nemours o zaradenie účinnej látky indoxakarb do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutie Komisie 1998/398/ES (3) potvrdilo, že dokumentácia je „úplná“ v tom zmysle, že v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií stanovené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(3)

Účinky týchto účinných látok na zdravie ľudí a na životné prostredie boli posudzované v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS v súvislosti so spôsobmi použitia, ktoré navrhli žiadatelia. Členské štáty určené za spravodajcov predložili Komisii návrhy hodnotiacich správ o látkach 2. marca 2001 (forchlórfernuron) a 7. februára 2000 (indoxakarb).

(4)

Návrhy hodnotiacich správ preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Preskúmanie bolo ukončené 23. septembra 2005 v podobe revíznych správ Komisie o forchlórfenurone a indoxakarbe.

(5)

Preskúmanie látky forchlórfenuron neodhalilo nijaké nezodpovedané otázky alebo obavy, ktoré by vyžadovali poradu s Vedeckým výborom pre rastliny alebo s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, ktorý prevzal úlohu tohto výboru.

(6)

V prípade indoxakarbu sa Vedeckému výboru pre rastliny (VVR) predložili dve otázky. VVR bol požiadaný o pripomienky k NOEL (hladine bez pozorovateľného účinku – nebola zistená hladina účinku) na účinky na červené krvinky u potkanov a na primerané zdôvodnenie odvodenia akútnej referenčnej dávky (ArfD) v prípade indoxakarbu.

VVR vo svojom stanovisku (4) uviedol, že zmeny, ktoré sa spozorovali pri parametroch niektorých červených krviniek sú vo všeobecnosti nepatrné a nie sú sprevádzané retikulocytózou, takže celkovým výsledkom je mierny hemolytický účinok. Keďže jednoznačnú hladinu bez pozorovateľného účinku NOEL nebolo možné stanoviť, VVR sa dohodol na hladine dávky, po ktorú pozorované účinky nie sú nepriaznivé.

Okrem toho VVR odpovedal, že všeobecné a nešpecifické známky toxicity, ktoré sa pozorovali pri štúdii akútnej neurotoxicity pri potkanoch, sa môžu použiť ako základ pre odvodenie akútnej referenčnej dávky (ArfD).

(7)

Odporúčania vedeckého výboru boli zohľadnené pri ďalšom preskúmaní členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, v tejto smernici a v posudkovej správe. Toto hodnotenie ustanovilo príslušné konečné body (ARfD a prijateľného denného príjmu = ADI) na základe hladín expozície, ktoré určil VVS.

(8)

Z rôznych vyšetrení, ktoré sa uskutočnili, vyplynulo, že sa dá predpokladať, že prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú príslušné účinné látky, vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a článku 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS, najmä so zreteľom na použitia, ktoré boli skúmané a podrobne opísané v revíznych správach Komisie. Je preto primerané zaradiť forchlórfenuron a indoxakarb do prílohy I s cieľom zabezpečiť, aby vo všetkých členských štátoch bolo možné udeľovať povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce tieto účinné látky v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

(9)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v smernici 91/414/EHS v dôsledku zaradenia účinnej látky do prílohy I, by sa po zaradení mala členským štátom poskytnúť lehota šiestich mesiacov na preskúmanie existujúcich dočasných povolení pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom forchlórfenuronu alebo indoxakarbu, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek ustanovených v smernici 91/414/EHS, najmä v jej článku 13, a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty by mali premeniť existujúce dočasné povolenia na plné povolenia, zmeniť a doplniť ich alebo ich odobrať v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od vyššie uvedeného termínu by malo byť poskytnuté dlhšie obdobie na podanie a posúdenie úplnej dokumentácie prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín pre každé plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami stanovenými v smernici 91/414/EHS.

(10)

Zaradenie forchlórfenuronu do prílohy I vychádza z dokumentácie, ktorá obsahuje použitie tejto účinnej látky na ovocí kivi. V súčasnej dobe ďalšie použitia nie sú primerane podložené údajmi oznamovateľa a preukázalo sa, že nie všetky riziká v súvislosti s takýmto používaním sa primerane riešia podľa kritérií prílohy VI. Ak členské štáty majú udeliť povolenie na ďalšie použitie, mali by si vyžiadať údaje a potrebné informácie, aby dokázali, že použitia sú v súlade s kritériami smernice 91/414/EHS predovšetkým pokiaľ ide o účinok na človeka – spotrebiteľa a na životné prostredie.

(11)

Preto je vhodné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť smernicu 91/414/EHS.

(12)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je ustanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú najneskôr do 30. septembra 2006 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. októbra 2006.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom zverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

1.   V prípade potreby členské štáty zmenia a doplnia alebo odoberú povolenia v súlade so smernicou 91/414/EHS pre výrobky na ochranu rastlín obsahujúce účinné látky forchlórfenuron alebo indoxakarb do 30. septembra 2006. Do tohto dátumu overia najmä to, že podmienky prílohy I k tejto smernici týkajúce sa forchlórfenuronu a indoxakarbu boli splnené, s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v časti B údajov týkajúcich sa týchto účinných látok, a že držiteľ povolenia mal alebo má prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k tejto smernici v súlade s podmienkami článku 13.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty najneskôr do 31. marca 2006 prehodnotia každý povolený prípravok na ochranu rastlín obsahujúci forchlórfenuron alebo indoxakarb ako jedinú účinnú látku alebo jednu z niekoľkých účinných látok, z ktorých všetky boli uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS na základe spisu spĺňajúceho požiadavky prílohy III k tejto smernici a pri zohľadnení prílohy I k tejto smernici časti B záznamu údajov týkajúcich sa látok forchlórfenuron alebo indoxakarb. Na základe tohto zhodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky ustanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom forchlórfenuronu alebo indoxakarbu ako jedinej účinnej látky zmenia v prípade potreby, doplnia alebo odnímu povolenie, najneskôr do 31. decembra 2009 i alebo

b)

v prípade prípravku obsahujúceho forchlórfenuron alebo indoxakarb ako jednu z niekoľkých účinných látok v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie do 30. septembra 2007 alebo do dátumu stanoveného pre takéto zmeny a doplnenia alebo odobratia v príslušnej smernici alebo smerniciach, ktorými bola príslušná látka alebo látky doplnené do prílohy I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. aprílom 2006.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 27. januára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/6/ES (Ú. v. ES L 12, 18.1.2006, s. 21).

(2)  Ú. v. EÚ L 57, 2.3.2000, s. 35.

(3)  Ú. v. EÚ L 176, 20.6.1998, s. 34.

(4)  Stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny k špecifickým otázkam Komisie týkajúcich sa vyhodnotenia indoxakarbu (SCP/Indoxa/002-Final); stanovisko vyjadril Vedecký výbor pre rastliny 18. júla 2002).


PRÍLOHA

V prílohe I k smernici 91/414/EHS sa na koniec tabuľky dopĺňajú tieto riadky

Číslo

Bežný názov, Identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Nadobudnutie účinnosti

Skončenie platnosti zaradenia

Osobitné ustanovenia

„119

Forchlórfenuron

číslo CAS 68157-60-8

číslo CIPAC 633

1-(2-chlóro-4-pyridinyl)-3-fenylmočovina

≥ 978 g/kg

1. apríla 2006

31. marec 2016

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako rastový regulátor.

ČASŤ B

Pri vyhodnocovaní žiadostí na povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú forchlórfenuron na iné použite, než pri rastlinách kivi, členské štáty venujú mimoriadnu pozornosť kritériám uvedeným v článku 4 ods. 1 písm. b) a zabezpečujú, aby sa pred udelením takéhoto povolenia poskytli všetky potrebné údaje a informácie.

Na uplatňovanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy pre forchlórfenuron, a najmä jej dodatky I a II v konečnej verzii Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. septembra 2005.

V tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať mimoriadnu pozornosť prípadnému znečisteniu podzemnej vody, keď sa táto aktívna látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.

V prípade potreby by sa mali uplatniť ochranné opatrenia na zníženie rizika.

120

Indoxakarb

CAS číslo 173584-44-6

CIPAC číslo 612

metyl (S)-N-[7-chlóro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(metoxykarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazín-2-ylkarbonyl]-4′-(trifluórometoxy)karbanilát

TC (technický materiál): 628 g/kg indoxakarbu

1. apríla 2006

31. marca 2016

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B

Na uplatňovanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy pre indoxakarb, a najmä jej dodatky I a II v konečnej verzii Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. septembra 2005.

Pri tomto celkovom hodnotení členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov.

Tam, kde je to vhodné by mali podmienky použitia zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

28.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/28


ROZHODNUTIE RADY

z 24. januára 2006,

ktorým sa poskytuje makrofinančná pomoc Gruzínsku

(2006/41/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Rozhodnutím 97/787/ES (2) Rada poskytla mimoriadnu finančnú pomoc Arménsku a Gruzínsku vo forme dlhodobých pôžičiek a grantov.

(2)

Rozhodnutím 2000/244/ES Rada poskytla mimoriadnu finančnú pomoc Tadžikistanu a predĺžila dobu vykonávania pomoci Arménsku a Gruzínsku do roku 2004.

(3)

Pokiaľ ide o Gruzínsko, ciele pomoci neboli úplne splnené kvôli neuspokojivým podmienkam v oblasti hospodárskej politiky v krajine v priebehu väčšiny obdobia vykonávania.

(4)

Preto bolo Gruzínsku z celkového prideleného grantu vo výške 65 miliónov EUR v rámci mimoriadnej finančnej pomoci viazaných a vyplatených iba 31,5 milióna EUR.

(5)

Súčasné orgány Gruzínska sa zaviazali k hospodárskej stabilizácii a štrukturálnym reformám podporovaných Medzinárodným menovým fondom (MMF) prostredníctvom trojročnej dohody v rámci programu pomoci na zníženie chudoby a zabezpečenie rastu, ktorý bol schválený 4. júna 2004 v celkovej výške 98 miliónov SDR. Následne Parížsky klub veriteľov súhlasil 21. júla 2004 s reštrukturalizáciou bilaterálneho verejného dlhu Gruzínska na základe podmienok stanovených v Houstone.

(6)

Nová gruzínska vláda tiež obdržala silnú podporu medzinárodného spoločenstva na konferencii darcov, ktorá sa konala 16. júna 2004 v Bruseli.

(7)

Svetová banka schválila v júni 2004 úver na podporu reformy vo výške 24 miliónov USD a Gruzínsku bude aj naďalej pomáhať v rámci novej partnerskej stratégie medzi krajinami vo forme opatrení na podporu zníženia miery chudoby.

(8)

Gruzínske orgány vyjadrili svoj zámer realizovať predčasné splácanie dlhu voči Spoločenstvu s cieľom zlepšiť udržateľnosť dlhu.

(9)

Keďže vzťahy medzi EÚ a Gruzínskom, od ktorých sa očakáva, že povedú k hlbšej hospodárskej integrácii, sa vyvíjajú v rámci Európskej politiky susedstva, považuje sa podpora Spoločenstva vládnemu programu hospodárskej reformy za vhodnú.

(10)

Vymedzenie dostupnej čiastky zodpovedajúcej čiastke neviazaného grantu mimoriadnej finančnej pomoci, ktorá by podporovala hospodárske reformy krajiny a ktorá by pomohla znížiť zahraničnú zadĺženosť, je vhodný príspevok Spoločenstva na implementovanie stratégií zníženia miery chudoby a rastu v Gruzínsku.

(11)

S cieľom zabezpečiť účinnú ochranu finančných záujmov Spoločenstva súvisiacich so súčasnou makrofinančnou pomocou je potrebné, aby Gruzínsko prijalo vhodné opatrenia týkajúce sa prevencie a boja proti podvodom, korupcii a všetkým iným nezrovnalostiam spojených s touto pomocou a aby sa stanovili kontroly vykonávané Komisiou a audity vykonávané Dvorom audítorov.

(12)

Útvary Komisie spolu s podporou náležite poverených externých odborníkov vykonali v októbri 2004 na ministerstve financií Gruzínska a v Národnej banke Gruzínska operatívne hodnotenie finančných obehov a správnych postupov s cieľom presvedčiť sa o existencii rámca pre riadne finančné riadenie.

(13)

Uvoľnenie tohto grantu pomoci sa nedotýka právomoci rozpočtového orgánu.

(14)

Komisia sa poradila s Hospodárskym a finančným výborom pred tým, ako predložila svoj návrh.

(15)

Zmluva pre prijatie tohto rozhodnutia neustanovuje iné právomoci, ako sú uvedené v jej článku 308,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Spoločenstvo poskytne Gruzínsku makrofinančnú pomoc vo forme priamych grantov v maximálnej výške 33,5 milióna EUR s cieľom podporiť hospodárske reformy a pomôcť krajine zlepšiť udržateľnosť dlhu.

2.   Túto makrofinančnú pomoc Spoločenstva riadi Komisia po konzultácii s Hospodárskym a finančným výborom a takým spôsobom, ktorý je plne konzistentný s dohodami dosiahnutými medzi MMF a Gruzínskom.

3.   Makrofinančná pomoc Spoločenstva sa poskytne na dva roky od prvého dňa po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. Ak si to však okolnosti vyžiadajú, Komisia sa môže po konzultácii s Hospodárskym a finančným výborom rozhodnúť predĺžiť obdobie poskytovania tejto pomoci najviac o jeden rok.

Článok 2

1.   Komisia sa poveruje dohodnúť s gruzínskymi orgánmi po konzultácii s Hospodárskym a finančným výborom hospodársku politiku a finančné podmienky súvisiace s touto pomocou, ktoré sa stanovia v memorande o porozumení. Tieto podmienky musia byť konzistentné s dohodami dosiahnutými medzi MMF a Gruzínskom.

2.   Počas implementovania pomoci Spoločenstva Komisia monitoruje spoľahlivosť gruzínskych finančných obehov, správne postupy a interné a externé kontrolné mechanizmy, ktoré sú relevantné pre túto makrofinančnú pomoc Spoločenstva.

3.   Komisia pravidelne overuje skutočnosť, či sú hospodárske politiky vlády v súlade s cieľmi tejto pomoci a či sa plní dohodnutá hospodárska politika a finančné podmienky.

Článok 3

1.   Suma grantu sa Gruzínsku poskytne najmenej v dvoch splátkach, akonáhle sa zníži jeho čistý dlh voči Spoločenstvu spravidla najmenej o podobnú sumu.

2.   Prvá splátka grantu sa uvoľní na základe uspokojivého implementovania hospodárskeho programu podporovaného MMF v rámci programu pomoci na zníženie chudoby a zabezpečenie rastu.

Druhá a každá ďalšia splátka sa uvoľní na základe uspokojivého implementovania hospodárskeho programu podporovaného MMF a akýkoľvek ďalších opatrení stanovených v memorandu o porozumení uvedenom v článku 2 ods. 1 najskôr po uplynutí troch mesiacov po uvoľnení predchádzajúcej splátky.

3.   Finančné prostriedky sa vyplatia Národnej banke Gruzínska. Konečným príjemcom finančných prostriedkov je Ministerstvo financií Gruzínska.

Článok 4

Implementácia tejto pomoci sa uskutoční v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3), a jeho vykonávacími predpismi. Memorandum o porozumení uvedené v článku 2 ods. 1 stanoví najmä vhodné opatrenia Gruzínska, ktoré sa týkajú prevencie a boja proti podvodom, korupcii a všetkým iným nezrovnalostiam spojeným s touto pomocou. Taktiež stanoví kontroly, ktoré vykoná Komisia vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) s oprávnením vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste, a audity, ktoré vykoná Dvor audítorov v prípade potreby uskutočňované na mieste.

Článok 5

Aspoň jedenkrát do roka do septembra, predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu zahŕňajúcu hodnotenie vykonávania tohto rozhodnutia za predchádzajúci rok.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. januára 2006

Za Radu

predseda

K.-H. GRASSER


(1)  Stanovisko z 15. decembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 322, 25.11.1997, s. 37. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2000/244/ES (Ú. v. ES L 77, 28.3.2000, s. 11).

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.


28.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/31


ROZHODNUTIE RADY

z 24. januára 2006,

ktorým sa Lotyšsku povoľuje predĺžiť uplatnenie opatrenia odchylne od článku 21 šiestej smernice Rady 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa daní z obratu

(Iba lotyšský text je autentický)

(2006/42/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na šiestu smernicu Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa daní z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (1), a najmä na jej článok 27,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 27 ods. 1 šiestej smernice Rady 77/388/EHS môže Rada, konajúc jednomyseľne na návrh Komisie, povoliť ktorémukoľvek členskému štátu uplatňovať osobitné opatrenia odchyľujúce sa od tejto smernice s cieľom zjednodušiť postup pri účtovaní dane alebo zabrániť určitým druhom daňového úniku alebo obchádzaniu daňových povinností.

(2)

Listom doručeným na Generálny sekretariát Komisie 16. marca 2005 Lotyšsko požiadalo o povolenie predĺžiť uplatňovanie odchylného opatrenia na transakcie s drevom.

(3)

V súlade s článkom 27 ods. 2 smernice 77/388/EHS Komisia informovala ostatné členské štáty listom z 10. mája 2005 o žiadosti predloženej Lotyšskom. Listom z 31. mája 2005 Komisia oznámila Lotyšsku, že má všetky informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie žiadosti.

(4)

Trh s drevom v Lotyšsku ovládajú malé miestne spoločnosti a individuálni dodávatelia. Povaha trhu a príslušných podnikov vytvorili daňové podvody, ktoré daňové úrady môžu len ťažko kontrolovať. S cieľom bojovať proti tomuto zneužívaniu bolo do lotyšského zákona o DPH zahrnuté osobitné ustanovenie, ktoré stanovuje, že osobou povinnou platiť daň je za určitých okolností osoba podliehajúca dani, pre ktorú sa vykonáva zdaniteľná dodávka tovarov alebo služieb.

(5)

Článok 21 ods. 1 smernice 77/388/EHS v znení uvedenom v článku 28g tejto smernice stanovuje, že v rámci vnútorného systému osoba, ktorá podlieha dani a ktorá dodáva tovar alebo služby, je zvyčajne povinná platiť daň. Akt o pristúpení z roku 2003, a najmä kapitola 7, bod 1 písm. b) jeho prílohy VIII však oprávnil Lotyšsko pokračovať na obmedzené obdobie v uplatňovaní procesu účtovania DPH na transakcie s drevom.

(6)

Komisia zistila, že toto opatrenie umožnilo Lotyšsku účinne znížiť riziko úniku DPH a zjednodušiť proces účtovania dane na trhu s drevom.

(7)

Odchýlka nemá nepriaznivý vplyv na vlastné zdroje Spoločenstva pochádzajúce z DPH,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Odchylne od článku 21 ods. 1 písm. a) smernice 77/388/EHS v znení uvedenom v jej článku 28g je týmto Lotyšsko oprávnené naďalej určovať príjemcu ako osobu povinnú platiť DPH v prípade transakcií s drevom od 1. mája 2005 do 31. decembra 2009.

Toto rozhodnutie je určené Lotyšskej republike.

V Bruseli 24. januára 2006

Za Radu

predseda

K.-H. GRASSER


(1)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/92/ES (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 19).