ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 22

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
26. januára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 121/2006 z 23. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1858/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovozy oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Indii

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 122/2006 z 23. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 74/2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

3

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 123/2006 z 23. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2002, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Indii, a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1339/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom inter alia v Indii

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 124/2006 z 25. januára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 125/2006 z 24. januára 2006 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 126/2006 z 25. januára 2006, ktorým sa určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v decembri 2005 na niektoré produkty na báze bravčového mäsa v rámci režimu, ktorý určujú dohody, ktoré uzatvorilo Spoločenstvo s Bulharskom a Rumunskom

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 127/2006 z 25. januára 2006, ktorým sa stanovuje množstvo, na ktoré možno podať žiadosti o dovozné povolenie v januári 2006 pre colné kvóty na hovädzie a teľacie mäso v zmysle nariadenia (ES) č. 1279/98 pre Bulharsko a Rumunsko

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 128/2006 z 25. januára 2006 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 129/2006 z 25. januára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

22

 

*

Smernica Komisie 2006/9/ES z 23. januára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny diquatu ( 1 )

24

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

32

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. januára 2006 o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve s Tureckom

34

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. januára 2006, ktorým sa vymenúva osem členov Dvora audítorov

51

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2005, ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s antidumpingovým a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Indii

52

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 1999/572/ES o prijatí záväzkov ponúknutých v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu oceľových lán a káblov s pôvodom inter alia v Indii

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

26.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 121/2006

z 23. januára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1858/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovozy oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Indii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), a najmä na jeho články 8 a 9,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   PREDCHÁDZAJÚCI POSTUP

(1)

V auguste 1999 Rada nariadením (ES) č. 1796/1999 (2) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov („príslušný výrobok“) s pôvodom okrem iného v Indii.

(2)

V novembri 2005 po preskúmaní uplynutia platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia Rada nariadením (ES) č. 1858/2005 (3) rozhodla o tom, že antidumpingové opatrenia uplatňujúce sa na dovoz príslušného výrobku s pôvodom okrem iného v Indii by sa mali zachovať.

(3)

Rozhodnutím 1999/572/ES (4) Komisia prijala cenový záväzok od indickej spoločnosti Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. Táto spoločnosť medzitým zmenila svoj názov a teraz je známa ako spoločnosť Usha Martin Ltd („UML“). Zmena názvu nijako neovplyvnila činnosti spoločnosti.

(4)

Následkom toho bol dovoz príslušného výrobku s pôvodom v Indii do Spoločenstva, ktorý vyrobila spoločnosť UML alebo iná prepojená spoločnosť vo svete, a druhu výrobku zahrnutého v záväzku („výrobok zahrnutý v záväzku“) oslobodený od konečných antidumpingových ciel.

(5)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že určité druhy oceľového lana v súčasnosti vyrábané spoločnosťou UML neboli do Spoločenstva vyvezené počas obdobia prešetrovania, ktoré viedlo k uloženiu konečných antidumpingových opatrení, a neboli preto uvedené v rozsahu oslobodenia umožneného v rámci záväzku. Na základe uvedených skutočností takéto oceľové laná podliehali platbe antidumpingového cla pri vstupe do voľného obehu v Spoločenstve.

B.   NEDODRŽANIE ZÁVÄZKU

(6)

Na základe záväzku ponúknutého spoločnosťou UML je spoločnosť (a prepojená spoločnosť vo svete) povinná okrem iného vyvážať výrobok zahrnutý v záväzku prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve za určité úrovne minimálnych dovozných cien („MDC“) alebo za vyššie úrovne, stanovené v záväzku. Tieto úrovne cien odstraňujú poškodzujúci vplyv dumpingu. V prípade opätovného predaja v Spoločenstve prvému nezávislému zákazníkovi prepojenými dovozcami ceny opätovného predaja výrobku zahrnutého v záväzku po primeraných úpravách predajných, všeobecných a administratívnych nákladov a primeraného zisku musia byť takisto na úrovniach, ktoré odstraňujú poškodzujúci vplyv dumpingu.

(7)

Na základe podmienok záväzku je spoločnosť UML takisto povinná poskytovať Komisii pravidelné a podrobné informácie vo forme štvrťročnej správy o predaji (a opätovnom predaji prepojenými stranami v Spoločenstve) príslušného výrobku s pôvodom v Indii do Spoločenstva. Cieľom takýchto správ je uviesť výrobky zahrnuté v záväzku, ktoré využívajú oslobodenie od antidumpingového cla, ako aj tie druhy oceľových lán, ktoré nie sú zahrnuté v záväzku, a ktoré preto podliehajú antidumpingovému clu.

(8)

Pokiaľ nie je uvedené inak, Komisia predpokladá, že správy spoločnosti UML o predaji (a správy o predaji prepojených spoločností so sídlom v Spoločenstve) sa predkladajú kompletné, vyčerpávajúce a správne vo všetkých údajoch.

(9)

Spoločnosť UML takisto potvrdila, že čo sa týka oslobodenia od antidumpingových ciel umožneného v rámci záväzku, závisí takéto oslobodenie od predloženia „faktúry so záväzkom“ colným útvarom Spoločenstva. Spoločnosť sa navyše zaviazala, že nevydá takéto faktúry so záväzkom na predaj tých druhov príslušného výrobku, ktoré nie sú zahrnuté v záväzku, a ktoré preto podliehajú antidumpingovému clu.

(10)

Takisto je podmienkou záväzku, aby sa jeho podmienky a ustanovenia uplatňovali na prepojenú spoločnosť so spoločnosťou UML vo svete.

(11)

Na účely zabezpečenia súladu so záväzkom spoločnosť UML takisto súhlasila poskytovať všetky informácie, ktoré Komisia pokladá za potrebné, a umožniť overovanie na mieste v jej priestoroch a v priestoroch prepojených spoločností s cieľom overiť presnosť a vierohodnosť údajov predložených v uvedených štvrťročných správach.

(12)

V tejto súvislosti sa vykonali overovacie návštevy v priestoroch spoločnosti UML v Indii a v priestoroch prepojenej spoločnosti na UML v Dubaji, t. j. Brunton Wolf Wire Ropes FZE („BWWR“).

(13)

Overovacia návšteva v indickej spoločnosti ukázala, že výrazné objemy príslušného výrobku, ktorý nebol zahrnutý v záväzku, boli vynechané zo štvrťročných podnikových správ o predaji predložených Komisii. Takisto spoločnosť UML predala dotknutý tovar svojim prepojeným dovozcom vo VB a v Dánsku a uviedla ho vo faktúrach so záväzkom.

(14)

Overovacia návšteva v spoločnosti v Dubaji ukázala, že určité oceľové laná boli vyvezené do Spoločenstva z Dubaja a preclené pri dovoze do Spoločenstva ako tovar s pôvodom v Spojených arabských emirátoch, aj keď v skutočnosti išlo o tovar s pôvodom v Indii, a preto podliehal antidumpingovým opatreniam na dovoz oceľových lán s pôvodom v Indii. Dotknutý tovar nebol uvedený v štvrťročnej podnikovej správe o predaji a spoločnosť ani neuviedla, či za neho zaplatila antidumpingové clo. Tovar bol takisto opätovne predaný prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve za ceny pod úrovňou MDC.

(15)

Rozhodnutie Komisie 2006/38/ES (5) podrobne uvádza podstatu zisteného porušenia.

(16)

Čo sa týka týchto porušení, prijatie záväzku ponúknutého spoločnosťou Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, teraz známou ako spoločnosť Usha Martin Ltd (doplnkový kód TARIC A024), bolo rozhodnutím Komisie 2006/38/ES odvolané. Konečné antidumpingové clo na dovoz príslušného výrobku vyvážaného do Spoločenstva príslušnou spoločnosťou by sa preto malo okamžite uložiť.

(17)

V súlade s článkom 8 ods. 9 základného nariadenia sa na základe skutočností uvedených v kontexte prešetrovania, ktoré viedlo k záväzku, musí stanoviť sadzba antidumpingového cla. Po ukončení dotknutého prešetrovania konečným určením, pokiaľ ide o dumping a vyplývajúcu ujmu na základe nariadenia (ES) č. 1796/1999, je vhodné, aby bola sadzba konečného antidumpingového cla stanovená na úrovni a vo forme uloženej uvedeným nariadením, konkrétne na úrovni 23,8 % čistej franko ceny CIF na hranici Spoločenstva pred preclením.

C.   ZMENA A DOPLNENIE NARIADENIA (ES) č. 1858/2005

(18)

V tejto súvislosti by sa malo nariadenie (ES) č. 1858/2005 zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tabuľka v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1858/2005 sa nahrádza touto tabuľkou:

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

„Južná Afrika

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO Box 40072

Cleveland

Južná Afrika

A023“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 217, 17.8.1999, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 217, 17.8.1999, s. 63. Rozhodnutie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1678/2003 (Ú. v. EÚ L 238, 25.9.2003, s. 13).

(5)  Pozri stranu 54 tohto úradného vestníka.


26.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/3


NARIADENIE RADY (ES) č. 122/2006

z 23. januára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 74/2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2026/97 zo 6. októbra 1997 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“),

so zreteľom na článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 74/2004 z 13. januára 2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii (2),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   PREDCHÁDZAJÚCI POSTUP

(1)

Nariadením (ES) č. 74/2004 Rada uložila konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne spadajúcej pod číselné znaky KN ex 6302 21 00 (kódy TARIC 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (kód TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (kód TARIC 6302310090) a ex 6302 32 90 (kód TARIC 6302329019) s pôvodom v Indii do Spoločenstva. Vzhľadom na vysoký počet spolupracujúcich strán bola spomedzi indických vyvážajúcich výrobcov vybraná vzorka, pričom spoločnostiam, ktoré boli vybrané do vzorky, boli uložené individuálne colné sadzby v rozmedzí od 4,4 % do 10,4 %, kým ostatným spolupracujúcim spoločnostiam, ktoré neboli súčasťou vzorky, bola uložená colná sadzba vo výške 7,6 %. Spoločnostiam, ktoré sa neprihlásili alebo na prešetrovaní nespolupracovali, bola uložená colná sadzba vo výške 10,4 %.

(2)

Článok 2 nariadenia (ES) č. 74/2004 stanovuje pre prípad, že ktorýkoľvek vyvážajúci výrobca v Indii predloží Komisii dostatok dôkazov o tom, že v období prešetrovania (1. október 2001 až 30. september 2002) do Spoločenstva nevyvážal výrobky opísané v článku 1 ods. 1 uvedeného nariadenia (ďalej len „prvé kritérium“), že nie je prepojený so žiadnym z vývozcov alebo výrobcov v Indii, ktorí podliehajú antisubvenčným opatreniam uloženým uvedeným nariadením (ďalej len „druhé kritérium“), a že príslušné výrobky do Spoločenstva v skutočnosti vyvážal po skončení obdobia prešetrovania, na základe ktorého sa opatrenia zaviedli, alebo že prijal neodvolateľný zmluvný záväzok na vývoz značného množstva do Spoločenstva (ďalej len „tretie kritérium“), potom sa článok 1 ods. 3 nariadenia môže zmeniť a doplniť tak, že poskytne novému vyvážajúcemu výrobcovi colnú sadzbu uplatniteľnú na spolupracujúce spoločnosti, ktoré neboli súčasťou vzorky, t. j. 7,6 %.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2143/2004 (3) pridalo do zoznamu indických vývozcov/výrobcov uvedených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 74/2004 pätnásť spoločností.

B.   ŽIADOSTI NOVÝCH VÝVOZCOV/VÝROBCOV

(4)

Trinásť indických spoločností požiadalo, aby im bol udelený rovnaký štatút („štatút nového vývozcu“) ako spoločnostiam, ktoré spolupracovali v pôvodnom prešetrovaní, ale neboli súčasťou vzorky.

(5)

Štyri indické spoločnosti, ktoré požiadali o štatút nového vývozcu, nevyplnili dotazník a neposkytli dodatočné informácie, o ktoré boli požiadané po predložení neúplného dotazníka. Preto nebolo možné overiť, či tieto spoločnosti splnili kritériá stanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 74/2004, a ich žiadosti museli byť zamietnuté.

(6)

Zvyšných osem spoločností vyplnilo dotazník, ktorého cieľom bolo overiť, či spoločnosti spĺňajú ustanovenia článku 2 nariadenia (ES) č. 74/2004.

(7)

V prípade piatich z vyššie uvedených indických vývozcov/výrobcov boli dôkazy, ktoré poskytli, považované za dostatočné na to, aby im bola udelená colná sadzba uplatniteľná na spolupracujúce spoločnosti, ktoré neboli súčasťou vzorky (t. j. 7,6 %), a následne boli pridané do zoznamu vývozcov/výrobcov v prílohe (ďalej len „príloha“) k nariadeniu (ES) č. 74/2004.

(8)

Pokiaľ ide o zvyšných troch indických vývozcov/výrobcov, dvaja z nich vyvážali príslušný výrobok do Spoločenstva počas pôvodného obdobia prešetrovania (t. j. od 1. októbra 2001 do 30. septembra 2002) a jeden nebol schopný poskytnúť žiadny dôkaz o tom, že príslušný výrobok do Spoločenstva počas obdobia prešetrovania nevyvážal.

(9)

Za týchto okolností sa dospelo k záveru, že v prípade troch uvedených spoločností aspoň jedno z kritérií stanovených v článku 2 nariadenia (ES) č. 74/2004, t. j. prvé kritérium, nebolo splnené. Ich žiadosti boli preto zamietnuté.

(10)

Spoločnosti, ktorým nebol udelený štatút nového vývozcu, boli informované o dôvodoch tohto rozhodnutia a dostali príležitosť písomne vyjadriť svoj názor.

(11)

Všetky námietky a podania zo strany zainteresovaných strán sa zanalyzovali a riadne vzali do úvahy, ak boli oprávnené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tieto spoločnosti sa pridávajú do zoznamu vývozcov/výrobcov z Indie v prílohe k nariadeniu (ES) č. 74/2004:

Alok Industries Limited

Mumbai

Texel Industries

Chennai

Textrade International Private Limited

Mumbai

Welspun India Limited

Mumbai

Yellows Spun and Linens Private Limited

Mumbai.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2143/2004 (Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 1.


26.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/5


NARIADENIE RADY (ES) č. 123/2006

z 23. januára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2002, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Indii, a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1339/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom inter alia v Indii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné antidumpingové nariadenie“), a najmä na jeho článok 8 a článok 11 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2026/97 zo 6. októbra 1997 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (2) (ďalej len „základné antisubvenčné nariadenie“), a najmä na jeho články 13 a 19,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Predchádzajúce prešetrovania a existujúce opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 1338/2002 (3) uložila Rada v júli 2002 konečné vyrovnávacie clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Indii. V ten istý deň nariadením (ES) č. 1339/2002 (4) uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Indii („opatrenia“).

(2)

V rámci týchto konaní Komisia rozhodnutím 2002/611/ES (5) prijala cenový záväzok ponúknutý indickou spoločnosťou Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd. („spoločnosť“).

(3)

Komisia začala v júni 2003 opätovné antiabsorpčné prešetrovanie podľa článku 12 základného antidumpingového nariadenia v súvislosti s dovozom kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike („ČĽR“) (6).

(4)

Spoločnosť v decembri 2003 informovala Komisiu o tom, že si želá svoj záväzok dobrovoľne odvolať. V tejto súvislosti sa rozhodnutie Komisie o prijatí záväzku zrušilo rozhodnutím 2004/255/ES (7).

(5)

Antiabsorpčné prešetrovanie týkajúce sa dovozu kyseliny sulfanilovej s pôvodom v ČĽR sa vo februári 2004 uzavrelo nariadením Rady (ES) č. 236/2004 (8), ktorým sa sadzba konečného antidumpingového cla pre ČĽR zvýšila z 21 % na 33,7 % („antidumpingové prešetrovanie“).

2.   Žiadosť o predbežné preskúmanie

(6)

Po uzavretí antiabsorpčného prešetrovania podala spoločnosť v decembri 2004 žiadosť o čiastočné predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 základného antidumpingového nariadenia a článku 19 základného antisubvenčného nariadenia, ktorého rozsah bol obmedzený na preskúmanie prijateľnosti obnovenia jej záväzku.

(7)

Spoločnosť tvrdila, že jej pôvodný úmysel odvolať záväzok vyplýval zo skutočnosti, že po uložení opatrení v roku 2002 čínski vývozcovia absorbovali uložené antidumpingové clo, čo viedlo k zníženiu cien a nefunkčnosti záväzku. Spoločnosť takisto uviedla skutočnosť, že v dôsledku uzavretia absorpčného preskúmania sa zvýšila úroveň cla na dovoz z ČĽR, čo umožnilo nárast trhových cien. Spoločnosť preto informovala Komisiu o tom, že je pripravená opäť ponúknuť svoj záväzok za predchádzajúcich podmienok, ktoré sa považovali za primerané na odstránenie poškodzujúceho vplyvu dumpingu a subvencovania.

(8)

Spoločnosť poskytla dostatočné prima facie dôkazy o tom, že od predchádzajúcich zistení, ktoré by mohli mať vplyv na prijateľnosť a uplatniteľnosť záväzku, sa v spoločnosti nevyskytli žiadne štrukturálne zmeny.

(9)

Podľa oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (9) začala Komisia v apríli 2005 čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových a vyrovnávacích opatrení uplatniteľných na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Indii, ktorého rozsah bol obmedzený na preskúmanie prijateľnosti záväzku ponúknutého spoločnosťou.

3.   Postup

(10)

Komisia oficiálne oznámila zástupcom vyvážajúcej krajiny, žiadateľovi a výrobnému odvetviu Spoločenstva začatie čiastočného predbežného preskúmania a dala všetkým priamo zainteresovaným stranám možnosť písomne vyjadriť svoje stanovisko a požiadať o vypočutie.

(11)

Spoločnosť formálne opätovne ponúkla svoj pôvodný záväzok.

(12)

Komisia si vyžiadala a získala všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na účely preskúmania opätovnej prijateľnosti tohto záväzku.

B.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

(13)

Prešetrovanie ukázalo, že od pôvodného prešetrovania sa v spoločnosti nevyskytli žiadne štrukturálne zmeny, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prijateľnosť a funkčnosť záväzku. Okrem toho skúsenosti získané počas uplatňovania pôvodného záväzku ukázali, že spoločnosť dodržiavala podmienky záväzku a že Komisia mohla záväzok efektívne monitorovať.

(14)

Je však potrebné uviesť, že od pôvodného prešetrovania sa zistili významné rozdiely v cene surovín vo výrobe kyseliny sulfanilovej, najmä v anilíne a jeho hlavnej zložke, benzéne. V tejto súvislosti žiadateľ súhlasil s indexáciou pôvodne ponúknutej minimálnej ceny, aby sa zohľadnil cyklický charakter cien kyseliny sulfanilovej spôsobom, ktorý primerane zabraňuje riziku poškodzujúceho dumpingu. Vzhľadom na to, že verejne prístupná a nezávislá databáza, ktorá poskytuje spoľahlivé údaje o medzinárodných cenách, existuje pre benzén, ale nie pre anilín a keďže existuje silný vzťah medzi cenou benzénu a cenou anilínu, vychádza indexácia z ceny benzénu.

(15)

Výrobné odvetvie Spoločenstva namietalo, že by sa žiadateľovi nemal umožniť výber formy opatrení, a najmä dodržiavanie minimálnej dovoznej ceny len vtedy, keď spoločnosti vyhovujú prevládajúce trhové ceny. Skutočne by sa spoločnosti nemalo umožniť meniť formu opatrení na základe vývoja trhu. Je však potrebné primerane zohľadniť výnimočné okolnosti prípadu. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že antiabsorpčné prešetrovanie odhalilo, že zníženie trhových cien v čase, keď spoločnosť dobrovoľne odvolala svoj záväzok, bolo spôsobené absorpciou antidumpingového cla na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v ČĽR. Z tohto dôvodu a vzhľadom na zmenené okolnosti vyplývajúce zo záveru antiabsorpčného prešetrovania sa želanie spoločnosti obnoviť svoj záväzok považuje za primerané.

(16)

Výrobné odvetvie Spoločenstva ďalej tvrdilo, že ponuka záväzku by sa mala prijať len po úplnom predbežnom preskúmaní, keďže vývoj trhu, ktorý by mohol odôvodniť nový záväzok, by mohol odôvodniť aj preskúmanie dumpingového rozpätia spoločnosti. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že súčasné prešetrovanie je v rozsahu obmedzené na preskúmanie prijateľnosti záväzku, ktorý spoločnosť ponúkne, a že nebola doručená žiadna žiadosť o predbežné preskúmanie s rozdielnym rozsahom. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(17)

Používateľ žiadal znížiť antidumpingové clo alebo zohľadniť obmedzenú dostupnosť čistej kyseliny sulfanilovej na trhu Spoločenstva zavedením systému kvót. Opäť v súvislosti s obmedzeným rozsahom súčasného prešetrovania muselo byť toto tvrdenie zamietnuté.

C.   ZÁVÄZOK

(18)

S ohľadom na uvedené prijala Komisia záväzok v rozhodnutí 2006/37/ES (10).

(19)

Aby Komisia mohla účinne monitorovať dodržiavanie záväzku spoločnosťou, pri predkladaní žiadosti o prepustenie do režimu voľný obeh v súlade so záväzkom príslušnému colnému orgánu bude oslobodenie od cla podmienené predložením faktúry týkajúcej sa záväzku, obsahujúcej minimálne údaje uvedené v prílohe. Tento rozsah informácií je takisto potrebný na to, aby sa colné orgány mohli s dostatočnou presnosťou ubezpečiť o tom, že náklad zodpovedá obchodným dokladom. Ak takáto faktúra nebude predložená alebo nebude zodpovedať výrobku predloženému colnému úradu, bude ako náhrada splatná primeraná sadzba antidumpingového a vyrovnávacieho cla.

(20)

Aby sa ďalej zabezpečilo účinné dodržiavanie záväzku, dovozcovia by si mali byť vedomí toho, že akékoľvek porušenie záväzku môže viesť k spätnému uplatňovaniu antidumpingového a vyrovnávacieho cla na príslušné transakcie. Z tohto dôvodu je potrebné implementovať právne ustanovenia, ktoré ustanovujú vznik colného dlhu vo výške primeraného antidumpingového a vyrovnávacieho cla vždy, keď sa nedodrží jedna alebo viac podmienok na udelenie výnimky. Colný dlh by mal preto vzniknúť vždy, keď sa deklarant rozhodne prepustiť tovar do voľného obehu, t. j. bez výberu antidumpingového a vyrovnávacieho cla, a zistí sa, že jedna alebo viac podmienok tohto záväzku boli porušené.

(21)

V prípade porušenia možno antidumpingové a vyrovnávacie clo vybrať, ak Komisia odvolala prijatie záväzku v súlade s článkom 8 ods. 9 základného antidumpingového nariadenia alebo článkom 13 ods. 9 základného antisubvenčného nariadenia, prostredníctvom odkazu na príslušnú transakciu a vyhlásením príslušnej faktúry týkajúcej sa záväzku za neplatnú. Z tohto dôvodu, podľa článku 14 ods. 7 základného antidumpingového nariadenia a článku 24 ods. 7 základného antisubvenčného nariadenia, colné orgány by mali okamžite informovať Komisiu vždy, keď sa zistia náznaky porušenia záväzku.

(22)

V prípade porušenia alebo odvolania záväzku alebo v prípade odvolania prijatia záväzku Komisiou sa podľa článku 8 ods. 9 základného antidumpingového nariadenia a článku 13 ods. 9 základného antisubvenčného nariadenia automaticky uplatní antidumpingové a vyrovnávacie clo uložené v súlade s článkom 9 ods. 4 základného antidumpingového nariadenia a článkom 15 ods. 1 základného antisubvenčného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V článku 1 nariadenia (ES) č. 1338/2002 a nariadenia (ES) č. 1339/2002 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Bez ohľadu na odsek 1 sa konečné clo neuplatňuje na dovoz prepustený do voľného obehu v súlade s článkom 2.“

2.   V nariadení (ES) č. 1338/2002 sa dopĺňa tento článok:

„Článok 2

2.1.   Dovoz deklarovaný na prepustenie do voľného obehu, ktorý fakturujú spoločnosti, od ktorých Komisia prijala záväzky a ktorých názvy sú uvedené v rozhodnutí Komisie 2006/37/ES (11), v znení neskorších zmien a doplnení, sa oslobodzuje od cla uloženého podľa článku 1 pod podmienkou, že:

je vyrábaný, zasielaný a faktúrovaný priamo uvedenými spoločnosťami prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve, a

takýto dovoz sprevádza platná faktúra týkajúca sa záväzku. Faktúra týkajúca sa záväzku je obchodná faktúra, obsahujúca minimálne prvky a vyhlásenie uvedené v prílohe, a

tovar deklarovaný a predložený colným úradom presne zodpovedá opisu vo faktúre týkajúcej sa záväzku.

2.   Colný dlh vznikne v čase prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu vždy, keď sa zistí, vo vzťahu k tovaru opísanému v článku 1 a oslobodenému od cla podľa podmienok uvedených v odseku 1, že jedna alebo viaceré podmienky nie sú splnené. Podmienka uvedená v druhej zarážke odseku 1 sa považuje za nesplnenú, ak sa zistí, že faktúra týkajúca sa záväzku nie je v súlade s ustanoveniami prílohy, alebo ak sa zistí, že nie je autentická, alebo ak Komisia odvolala prijatie záväzku podľa článku 8 ods. 9 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (12), alebo článku 13 ods. 9 základného nariadenia v nariadení alebo rozhodnutí, ktoré odkazuje na konkrétnu(-e) transakciu(-e) a vyhlasuje príslušnú(-é) faktúru(-y) týkajúcu(-e) sa záväzku za neplatnú(-é).

3.   Dovozcovia prijmú ako bežné obchodné riziko, že nedodržanie ktoroukoľvek stranou jednej alebo viacerých podmienok uvedených v odseku 1 a ďalej vymedzených v odseku 2 môže viesť k vzniku colného dlhu podľa článku 201 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (13). Vzniknutý colný dlh sa vyberie pri odvolaní prijatia záväzku Komisiou.

3.   V nariadení (ES) č. 1339/2002 sa dopĺňa tento článok:

„Článok 2

3.1.   Dovoz deklarovaný na prepustenie do voľného obehu, ktorý fakturujú spoločnosti, od ktorých Komisia prijala záväzky a ktorých názvy sú uvedené v rozhodnutí Komisie 2006/37/ES (14), v znení neskorších zmien a doplnení, sa oslobodzuje od cla uloženého podľa článku 1 pod podmienkou, že:

je vyrábaný, zasielaný a faktúrovaný priamo uvedenými spoločnosťami prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve, a

takýto dovoz sprevádza platná faktúra týkajúca sa záväzku. Faktúra týkajúca sa záväzku je obchodná faktúra obsahujúca minimálne prvky a vyhlásenie uvedené v prílohe, a

tovar deklarovaný a predložený colným úradom presne zodpovedá opisu vo faktúre týkajúcej sa záväzku.

2.   Colný dlh vznikne v čase prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu vždy, keď sa zistí, vo vzťahu k tovaru opísanému v článku 1 a oslobodenému od cla podľa podmienok uvedených v odseku 1, že jedna alebo viaceré podmienky nie sú splnené. Podmienka uvedená v druhej zarážke odseku 1 sa považuje za nesplnenú, ak sa zistí, že faktúra týkajúca sa záväzku nie je v súlade s ustanoveniami prílohy, alebo ak sa zistí, že nie je autentická, alebo ak Komisia odvolala prijatie záväzku podľa článku 8 ods. 9 nariadenia (ES) č. 384/1996 alebo článku 13 ods. 9 základného antisubvenčného nariadenia v nariadení alebo rozhodnutí, ktoré odkazuje na konkrétnu(-e) transakciu(-e) a vyhlasuje príslušnú(-é) faktúru(-y) týkajúcu(-e) sa záväzku za neplatnú(-é).

3.   Dovozcovia prijmú ako bežné obchodné riziko, že nedodržanie ktoroukoľvek stranou jednej alebo viacerých podmienok uvedených v odseku 1 a ďalej vymedzených v odseku 2 môže viesť k vzniku colného dlhu podľa článku 201 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (15). Vzniknutý colný dlh sa vyberie pri odvolaní prijatia záväzku Komisiou.

4.   Text v prílohe k tomuto nariadeniu sa vkladá do nariadenia (ES) č. 1338/2002 a nariadenia (ES) č. 1339/2002.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004.

(3)  Ú. v. ES L 196, 25.7.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 492/2004 (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 6).

(4)  Ú. v. ES L 196, 25.7.2002, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 492/2004.

(5)  Ú. v. ES L 196, 25.7.2002, s. 36.

(6)  Ú. v. EÚ C 149, 26.6.2003, s. 14.

(7)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 29.

(8)  Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2004, s. 17.

(9)  Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2005, s. 34.

(10)  Pozri stranu 52 Úradný vestnik Európskej únie.

(11)  Pozri stranu 52 Úradný vestnik Európskej únie.

(12)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(13)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).“

(14)  Pozri stranu 52 Úradný vestnik Európskej únie.

(15)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).“


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

V obchodnej faktúre sprevádzajúcej predaj kyseliny sulfanilovej, ktorú spoločnosť predáva do Spoločenstva a na ktorú sa vzťahuje záväzok, sa uvádzajú tieto prvky:

1.

Nadpis ‚,OBCHODNÁ FAKTÚRA PRILOŽENÁ K TOVARU, NA KTORÝ SA VZŤAHUJE ZÁVÄZOK’.

2.

Názov spoločnosti vystavujúcej obchodnú faktúru uvedený v článku 1 rozhodnutia Komisie 2006/37/ES, ktorým sa prijíma záväzok.

3.

Číslo obchodnej faktúry.

4.

Dátum vystavenia obchodnej faktúry.

5.

Doplnkový kód TARIC, pod ktorým sa tovar uvedený vo faktúre colne odbavuje na hranici Spoločenstva.

6.

Presný opis tovaru vrátane:

číselného kódu výrobku (ČKV) použitého na účely prešetrovania a záväzku (napr. ‚PA99’, ‚PS85’ alebo ‚TA98’),

technických/fyzikálnych špecifikácií ČKV, t. j. pre ‚PA99’ a ‚PS85’ biely sypký prášok a pre ‚TA98’ sivý sypký prášok,

kódu výrobku spoločnosti (KVS) (ak sa uplatňuje),

kódu KN,

množstva (udáva sa v tonách).

7.

Opis podmienok predaja vrátane:

ceny za tonu,

uplatniteľných platobných podmienok,

uplatniteľných dodacích podmienok,

celkových zliav a rabatov.

8.

Názov spoločnosti konajúcej ako dovozca v Spoločenstve, ktorej spoločnosť priamo vystavuje obchodnú faktúru sprevádzajúcu tovar, na ktorý sa záväzok vzťahuje.

9.

Meno úradníka spoločnosti, ktorý vystavil faktúru, a toto podpísané vyhlásenie:

‚Ja, nižšie podpísaný, potvrdzujem, že predaj tovaru obsiahnutého v tejto faktúre na účely priameho vývozu do Európskeho spoločenstva sa vykonáva v rozsahu a za podmienok záväzku ponúknutého [SPOLOČNOSŤ] a je akceptovaný Európskou komisiou prostredníctvom rozhodnutia 2006/37/ES. Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.’“


26.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 124/2006

z 25. januára 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 25. januára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

84,2

204

51,4

212

97,4

624

140,9

999

93,5

0707 00 05

052

148,3

204

101,5

999

124,9

0709 10 00

220

68,9

624

101,2

999

85,1

0709 90 70

052

96,9

204

132,8

999

114,9

0805 10 20

052

43,8

204

55,0

212

59,9

220

49,7

624

58,2

999

53,3

0805 20 10

204

74,4

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,5

204

89,2

400

78,4

464

148,0

624

76,5

662

32,0

999

81,1

0805 50 10

052

55,9

220

60,5

999

58,2

0808 10 80

400

129,0

404

104,0

720

67,5

999

100,2

0808 20 50

388

100,4

400

93,4

720

37,7

999

77,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


26.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 125/2006

z 24. januára 2006

o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 (1), ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 (2) ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá k nariadeniu (EHS) č. 2913/92, a najmä jeho článok 173 ods. 1,

keďže:

(1)

Články 173 až 177 nariadenia (EHS) č. 2454/93 predpokladajú, že Komisia pravidelne stanoví jednotkové hodnoty pre tovary uvedené v klasifikácii obsiahnutej v prílohe č. 26 uvedeného nariadenia.

(2)

Uplatnenie pravidiel a kritérií stanovených vo vyššie uvedených článkoch na skutočnosti oznámené Komisii na základe článku 173 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2454/93 má za následok stanovenie jednotkových hodnôt pre dotknuté tovary v rámci prílohy k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotkové hodnoty, ktoré predpokladá článok 173 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93, sú stanovené v tabuľke prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. januára 2006

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 5).


PRÍLOHA

Kód

Opis

Hodnota jednotných cien na 100 kg

Druhy, odrody, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nové zemiaky

0701 90 50

34,72

19,92

993,09

259,08

543,21

8 700,18

119,87

24,16

14,90

133,25

8 313,78

1 301,03

322,99

23,79

 

 

 

 

1.30

Cibuľa (iná ako sadzačka)

0703 10 19

23,69

13,59

677,65

176,78

370,67

5 936,71

81,80

16,49

10,17

90,92

5 673,04

887,78

220,40

16,23

 

 

 

 

1.40

Cesnak

0703 20 00

166,35

95,45

4 758,52

1 241,39

2 602,86

41 688,04

574,38

115,78

71,42

638,48

39 836,53

6 234,07

1 547,66

113,99

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

69,23

39,73

1 980,37

516,63

1 083,24

17 349,44

239,04

48,19

29,72

265,72

16 578,89

2 594,45

644,10

47,44

 

 

 

 

1.60

Kel

0704 10 00

1.80

Kapusta biela a kapusta červená

0704 90 10

48,40

27,77

1 384,48

361,18

757,30

12 129,04

167,12

33,69

20,78

185,76

11 590,35

1 813,79

450,29

33,17

 

 

 

 

1.90

Brokolica (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Čínska kapusta

ex 0704 90 90

97,22

55,78

2 780,98

725,49

1 521,16

24 363,33

335,68

67,67

41,74

373,14

23 281,27

3 643,32

904,49

66,62

 

 

 

 

1.110

Hlávkový šalát

0705 11 00

1.130

Mrkva

ex 0706 10 00

43,68

25,06

1 249,47

325,96

683,44

10 946,21

150,82

30,40

18,75

167,65

10 460,05

1 636,91

406,38

29,93

 

 

 

 

1.140

Reďkovka

ex 0706 90 90

73,86

42,38

2 112,76

551,17

1 155,66

18 509,29

255,02

51,41

31,71

283,48

17 687,23

2 767,90

687,16

50,61

 

 

 

 

1.160

Hrach (Pisum sativum)

0708 10 00

365,89

209,95

10 466,16

2 730,38

5 724,87

91 690,93

1 263,33

254,66

157,07

1 404,31

87 618,62

13 711,56

3 404,02

250,72

 

 

 

 

1.170

Fazuľa:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

173,81

99,73

4 971,80

1 297,03

2 719,52

43 556,46

600,13

120,97

74,62

667,10

41 621,97

6 513,48

1 617,03

119,10

 

 

 

 

1.170.2

Fazuľa (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

432,00

247,88

12 357,36

3 223,76

6 759,33

108 259,20

1 491,61

300,67

185,46

1 658,06

103 451,04

16 189,20

4 019,11

296,03

 

 

 

 

1.180

Bôby

ex 0708 90 00

1.190

Artičoky

0709 10 00

1.200

Špargľa:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Zelená

ex 0709 20 00

253,33

145,36

7 246,47

1 890,44

3 963,73

63 484,17

874,69

176,32

108,75

972,30

60 664,62

9 493,49

2 356,84

173,59

 

 

 

 

1.200.2

Ostatná

ex 0709 20 00

172,09

98,75

4 922,74

1 284,23

2 692,68

43 126,71

594,21

119,78

73,88

660,51

41 211,30

6 449,22

1 601,07

117,93

 

 

 

 

1.210

Baklažán (ľuľok)

0709 30 00

147,55

84,66

4 220,67

1 101,08

2 308,66

36 976,03

509,46

102,69

63,34

566,31

35 333,80

5 529,44

1 372,73

101,11

 

 

 

 

1.220

Zeler rebrový (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,59

47,96

2 390,96

623,75

1 307,83

20 946,48

288,60

58,18

35,88

320,81

20 016,17

3 132,36

777,64

57,28

 

 

 

 

1.230

Kuriatka

0709 59 10

334,34

191,84

9 563,80

2 494,98

5 231,28

83 785,60

1 154,41

232,70

143,53

1 283,23

80 064,40

12 529,39

3 110,53

229,11

 

 

 

 

1.240

Sladká paprika

0709 60 10

114,81

65,88

3 284,21

856,78

1 796,43

28 772,04

396,42

79,91

49,29

440,66

27 494,17

4 302,60

1 068,16

78,68

 

 

 

 

1.250

Fenikel

0709 90 50

1.270

Sladké zemiaky, celé, čerstvé (určené na ľudskú konzumáciu)

0714 20 10

91,43

52,46

2 615,42

682,31

1 430,61

22 912,96

315,70

63,64

39,25

350,93

21 895,32

3 426,43

850,64

62,65

 

 

 

 

2.10

Jedlé gaštany (Castanea ssp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananás, čerstvý

ex 0804 30 00

68,81

39,48

1 968,24

513,47

1 076,60

17 243,18

237,58

47,89

29,54

264,09

16 477,36

2 578,56

640,15

47,15

 

 

 

 

2.40

Avokádo, čerstvé

ex 0804 40 00

157,39

90,31

4 502,18

1 174,52

2 462,64

39 442,31

543,44

109,54

67,57

604,08

37 690,54

5 898,25

1 464,29

107,85

 

 

 

 

2.50

Guajavy a mangá, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomaranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krvavé a polokrvavé

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita a Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

Ostatné

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarínky (vrátane druhov tangerines a satsumas), čerstvé; klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarínky a wilkingy

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines a ostatné

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé

0805 50 90

74,30

42,63

2 125,21

554,42

1 162,47

18 618,38

256,53

51,71

31,89

285,15

17 791,47

2 784,21

691,21

50,91

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

Biele

ex 0805 40 00

60,18

34,53

1 721,41

449,08

941,59

15 080,73

207,78

41,88

25,83

230,97

14 410,95

2 255,19

559,87

41,24

 

 

 

 

2.90.2

Ružové

ex 0805 40 00

84,88

48,70

2 427,87

633,38

1 328,01

21 269,83

293,06

59,07

36,44

325,76

20 325,16

3 180,71

789,64

58,16

 

 

 

 

2.100

Stolové hrozno

0806 10 10

161,75

92,81

4 626,90

1 207,05

2 530,86

40 534,93

558,50

112,58

69,44

620,82

38 734,63

6 061,64

1 504,86

110,84

 

 

 

 

2.110

Vodové melóny

0807 11 00

43,62

25,03

1 247,75

325,51

682,50

10 931,17

150,61

30,36

18,73

167,42

10 445,68

1 634,66

405,82

29,89

 

 

 

 

2.120

Melóny (iné ako vodové melóny):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Druhy Amarillo, Cuper, Honey Dew (vrátane Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vrátane Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

40,98

23,51

1 172,22

305,80

641,19

10 269,44

141,49

28,52

17,59

157,28

9 813,34

1 535,70

381,25

28,08

 

 

 

 

2.120.2

Ostatné

ex 0807 19 00

94,56

54,26

2 704,80

705,62

1 479,50

23 695,98

326,49

65,81

40,59

362,92

22 643,56

3 543,52

879,71

64,80

 

 

 

 

2.140

Hrušky:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Hrušky – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Ostatné

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marhule

0809 10 00

134,41

77,13

3 844,84

1 003,03

2 103,08

33 683,50

464,10

93,55

57,70

515,88

32 187,50

5 037,07

1 250,50

92,11

 

 

 

 

2.160

Čerešne

0809 20 95

0809 20 05

451,47

259,05

12 914,22

3 369,03

7 063,93

113 137,66

1 558,83

314,22

193,81

1 732,78

108 112,83

16 918,73

4 200,22

309,37

 

 

 

 

2.170

Broskyne

0809 30 90

231,56

132,87

6 623,71

1 727,98

3 623,09

58 028,33

799,52

161,16

99,41

888,74

55 451,10

8 677,62

2 154,30

158,67

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

176,17

101,09

5 039,35

1 314,65

2 756,47

44 148,28

608,28

122,61

75,63

676,16

42 187,50

6 601,98

1 639,00

120,72

 

 

 

 

2.190

Slivky

0809 40 05

154,90

88,88

4 430,89

1 155,92

2 423,65

38 817,74

534,84

107,81

66,50

594,52

37 093,71

5 804,85

1 441,10

106,14

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

322,94

185,30

9 237,79

2 409,93

5 052,96

80 929,54

1 115,06

224,77

138,64

1 239,49

77 335,18

12 102,29

3 004,50

221,30

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

530,81

304,58

15 183,87

3 961,13

8 305,40

133 021,44

1 832,79

369,45

227,88

2 037,31

127 113,50

19 892,17

4 938,41

363,74

 

 

 

 

2.210

Plody druhu Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 068,17

612,92

30 555,00

7 971,11

16 713,23

267 683,40

3 688,18

743,45

458,57

4 099,74

255 794,67

40 029,67

9 937,72

731,96

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

158,53

90,96

4 534,74

1 183,01

2 480,45

39 727,49

547,37

110,34

68,06

608,45

37 963,06

5 940,89

1 474,88

108,63

 

 

 

 

2.230

Granátové jablká

ex 0810 90 95

201,31

115,51

5 758,47

1 502,26

3 149,82

50 448,29

695,08

140,11

86,42

772,65

48 207,71

7 544,09

1 872,89

137,95

 

 

 

 

2.240

Kaki (vrátane tzv. Sharon fruit)

ex 0810 90 95

166,13

95,32

4 752,01

1 239,69

2 599,29

41 630,98

573,60

115,62

71,32

637,61

39 782,00

6 225,54

1 545,55

113,84

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


26.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 126/2006

z 25. januára 2006,

ktorým sa určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v decembri 2005 na niektoré produkty na báze bravčového mäsa v rámci režimu, ktorý určujú dohody, ktoré uzatvorilo Spoločenstvo s Bulharskom a Rumunskom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2040/2005 zo 14. decembra 2005, ustanovujúce v sektore bravčového mäsa pravidlá uplatňovania v rámci režimu, ktorý určujú dohody, ktoré uzatvorilo Spoločenstvo s Bulharskom a Rumunskom (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Žiadosti o dovozné povolenia predložené na prvý štvrťrok 2006 sa vzťahujú na menšie alebo rovnaké množstvo, ako je disponibilné množstvo, a možno im plne vyhovieť.

(2)

Určí sa prebytok, ktorý sa pripočíta k disponibilnému množstvu na nasledujúce obdobie.

(3)

Odporúča sa, aby prevádzkovatelia upriamili pozornosť na skutočnosť, že povolenia sa môžu použiť len na produkty, ktoré zodpovedajú všetkým veterinárnym ustanoveniam, ktoré v súčasnosti v Spoločenstve platia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V zmysle prílohy I sa žiadostiam o dovozné povolenia, predloženým na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006 podľa nariadenia (ES) č. 2040/2005, vyhovuje.

2.   Na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2006 sa žiadosti o dovozné povolenia môžu predkladať na celkové množstvo v zmysle prílohy II v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 2040/2005.

3.   Povolenia sa môžu použiť len na produkty, ktoré zodpovedajú všetkým veterinárnym ustanoveniam, ktoré v súčasnosti v Spoločenstve platia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2005, s. 34.


PRÍLOHA I

Č. objednávky

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia predložených na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006

09.4671

09.4751

09.4752

09.4756


PRÍLOHA II

(v t)

Č. objednávky

Celkové disponibilné množstvo na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2006

09.4671

4 400,0

09.4752

2 125,0

09.4756

15 625,0


26.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 127/2006

z 25. januára 2006,

ktorým sa stanovuje množstvo, na ktoré možno podať žiadosti o dovozné povolenie v januári 2006 pre colné kvóty na hovädzie a teľacie mäso v zmysle nariadenia (ES) č. 1279/98 pre Bulharsko a Rumunsko

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1279/98 z 19. júna 1998, ustanovujúce podmienky uplatňovania colných kvót pre hovädzie a teľacie mäso, určené v rozhodnutiach Rady 2003/286/ES a 2003/18/ES pre Bulharsko a Rumunsko (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 4,

keďže:

Článok 1 nariadenia (ES) č. 1279/98 ustanovil množstvá výrobkov patriacich do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúcich z Rumunska a Bulharska, ktoré možno doviezť podľa osobitných podmienok v období od 1. júla 2005 do 30. júna 2006. Množstvá výrobkov patriacich do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúcich z Rumunska a Bulharska, pre ktoré sa požadovali dovozné certifikáty, nepresahujú tieto množstvá, preto sa žiadostiam môže vyhovieť v plnej miere,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvá, na ktoré sa predložili žiadosti o dovozné povolenia na obdobie od 1. januára do 30. júna 2006 podľa colných kvót na hovädzie a teľacie mäso v zmysle nariadenia (ES) č. 1279/98, sa akceptujú v plnom rozsahu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1899/2004 (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  Ú. v. ES L 176, 20.6.1998, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1240/2005 (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 34).


26.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 128/2006

z 25. januára 2006

o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po závere rokovaní GATT XXIV:6 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2003 z 30. júna 2003, ktorým sa na hospodárske roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozu trstinového cukru v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1464/95 a nariadenie (ES) č. 779/96 (3), a najmä jeho článok 5 odsek 4,

keďže:

(1)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia povinností pri dodávkach produktov kódu KN 1701 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Týždenný súhrn množstiev podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1159/2003 indikuje, že určité množstvá dodávkovej povinnosti v prípade preferenčného cukru pochádzajúceho z Indie sú stále k dispozícii pre dodávkové obdobie 2005/2006, ktoré už dosiahli svoj limit.

(3)

Za týchto okolností Komisia musí indikovať, že predmetné limity neboli dosiahnuté,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Limity dodávkových povinností v prípade preferečného cukru pochádzajúceho z Indie pre dodávkové obdobie 2005/2006 neboli dosiahnuté.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 987/2005 (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 568/2005 (Ú. v. EÚ L 97, 15.4.2005, s. 9).


26.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 129/2006

z 25. januára 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz produktov v sektore cukru okrem melasy (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu a na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2005/2006 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1011/2005 (3). Tieto ceny a clá boli naposledy zmenené a doplnené v nariadení Komisie (ES) č. 111/2006 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 1423/95,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1423/95, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 624/98 (Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2006, s. 4.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 26. januára 2006

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

36,00

0,49

1701 11 90 (1)

36,00

4,10

1701 12 10 (1)

36,00

0,35

1701 12 90 (1)

36,00

3,81

1701 91 00 (2)

33,91

8,28

1701 99 10 (2)

33,91

4,16

1701 99 90 (2)

33,91

4,16

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode I nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


26.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/24


SMERNICA KOMISIE 2006/9/ES

z 23. januára 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny diquatu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych hladín pre rezíduá pesticídov v a na určitých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny (1), a najmä na jej článok 7,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (2), a najmä na jej článok 4 ods. 1 písm. f),

keďže:

(1)

V súlade so smernicou 91/414/EHS sú za povolenia o použití prípravkov na ochranu rastlín pri osobitných plodinách zodpovedné členské štáty. Takéto povolenia musia byť založené na zhodnotení účinkov na ľudské zdravie a zdravie zvierat a vplyvu na životné prostredie. K prvkom, ktoré treba zohľadniť pri takýchto hodnoteniach, patrí vystavenie pracovníka a iných prítomných osôb, vplyvy na pôdu, vodu a vzduch, ako aj vplyv na ľudí a zvieratá prostredníctvom spotreby rezíduí na ošetrených plodinách.

(2)

Maximálne hladiny rezíduí (MRL) odrážajú použitie minimálnych množstiev pesticídov na dosiahnutie efektívnej ochrany rastlín, ktoré sa aplikujú tak, aby množstvo rezíduí bolo najmä z hľadiska odhadovaného potravinového príjmu prakticky čo najmenšie a toxicky prijateľné.

(3)

MRL pesticídov by mali byť predmetom skúmania. V dôsledku nových použití, informácií a údajov sa tieto hodnoty môžu meniť.

(4)

Maximálne hladiny rezíduí sa na nižšej hranici analytického určenia stanovujú vtedy, keď povolené použitia prípravkov na ochranu rastlín nemajú za následok zistiteľné hladiny rezíduí pesticídov v alebo na potravinárskom výrobku, alebo keď takéto použitia nie sú povolené, alebo keď použitia, ktoré členské štáty povolili, neboli podložené potrebnými údajmi, alebo keď použitia v tretích krajinách, ktoré viedli k rezíduám v alebo na potravinárskych výrobkoch, ktoré sa môžu uviesť do obehu na trhu v rámci Spoločenstva, neboli podložené potrebnými údajmi.

(5)

Komisii boli oznámené informácie o nových alebo zmenených použitiach diquatu zahrnuté v smernici 90/642/EHS.

(6)

Dlhodobé vystavenie spotrebiteľov týmto pesticídom prostredníctvom potravinových výrobkov, ktoré môžu obsahovať rezíduá týchto pesticídov, bolo posúdené a prehodnotené v súlade s postupmi a praktikami používanými v rámci Spoločenstva, pričom sa zohľadnili usmernenia uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou (3). Vypočítalo sa, že prostredníctvom uvedených MRL sa zabezpečí, aby sa neprekročil prijateľný denný príjem.

(7)

Posúdenie dostupných informácií preukázalo, že ARfD sa nepožaduje, a preto krátkodobé posúdenie nie je potrebné.

(8)

Preto je vhodné stanoviť nové maximálne hladiny pre rezíduá diquatu.

(9)

Stanovenie alebo úpravy prechodných maximálnych hladín rezíduí na úrovni Spoločenstva nezabraňujú členským štátom zaviesť prechodné maximálne hladiny rezíduí pre diquat v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS a jej prílohy VI. Obdobie štyroch rokov sa považuje za postačujúce na povolenie ďalšieho použitia diquatu. Prechodné MRL Spoločenstva by sa potom mali stať konečnými.

(10)

Smernicu 90/642/EHS je preto potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 90/642/EHS sa mení a dopĺňa takto: V skupine „4. OLEJNATÉ SEMENÁ“ sa vkladá položka „semená konope“ medzi položky „semená bavlny“ a „iné“.

Článok 2

Časť A prílohy II k smernici 90/642/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 26. júla 2006 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku takýchto ustanovení a tejto smernice.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 27. júla 2006.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 23. januára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/76/ES (Ú. v. EÚ L 293, 9.11.2005, s. 14).

(2)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/72/ES (Ú. v. EÚ L 279, 22.10.2005, s. 63).

(3)  Usmernenia na stanovenie denného príjmu rezíduí pesticídov (revidované), ktoré boli pripravené v rámci programu GEMS/Potravinový program v spolupráci s Kódexovým výborom pre rezíduá pesticídov, uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


PRÍLOHA

V časti A prílohy II k smernici 90/642/EHS sa stĺpec pre diquat nahrádza takto:

Rezíduá pesticídov a maximálna hladina rezíduí (mg/kg)

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL

diquat

„1.

Ovocie, čerstvé, sušené alebo tepelne neupravované, zachované zmrazením, bez obsahu pridaného cukru, orechy

0,05 (1)  (2)

i)

CITRUSOVÉ OVOCIE

 

grapefruity

 

citróny

 

limety

 

mandarínky (vrátane klementínok a podobných hybridov)

 

pomaranče

 

pomelá

 

iné

 

ii)

ORECHY STROMOVÉ (nevylúpané alebo vylúpané)

 

mandle

 

para orechy

 

kešu orechy

 

gaštany

 

kokosové orechy

 

lieskovce

 

makadamové orechy

 

pekanové orechy

 

píniové oriešky

 

pistácie

 

vlašské orechy

 

iné

 

iii)

JADROVÉ OVOCIE

 

jablká

 

hrušky

 

dule

 

iné

 

iv)

KÔSTKOVÉ OVOCIE

 

marhule

 

čerešne

 

broskyne (vrátane nektaríniek a podobných hybridov)

 

slivky

 

iné

 

v)

BOBUĽOVÉ A DROBNÉ OVOCIE

 

a)

stolové a muštové hrozno

 

stolové hrozno

 

muštové hrozno

 

b)

jahody (iné ako divorastúce)

 

c)

krovité ovocné druhy (iné ako divorastúce)

 

ostružiny

 

ostružinové maliny

 

loganove černice

 

maliny

 

iné

 

d)

iné drobné ovocie a bobuľoviny (iné ako divorastúce)

 

čučoriedky

 

brusnice

 

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

egreše

 

iné

 

e)

divorastúce bobuľoviny a ovocie

 

vi)

RÔZNE OVOCIE

 

avokáda

 

banány

 

ďatle

 

figy

 

kiwi

 

kumkváty

 

liči

 

mangá

 

olivy

 

papáje

 

plody mučenky

 

ananásy

 

granátové jablká

 

iné

 

2.

Zelenina, čerstvá alebo tepelne neupravená, mrazená alebo sušená

0,05 (1)  (2)

i)

KOREŇOVÁ A HĽUZOVÁ ZELENINA

 

cvikla

 

mrkva

 

maniok (kasava)

 

zeler

 

chren

 

topinambury

 

paštrnák

 

koreň petržlenu

 

reďkovka

 

kozia brada

 

sladké zemiaky

 

kvaka

 

okrúhlica

 

jamy

 

iné

 

ii)

CIBUĽOVÁ ZELENINA

 

cesnak

 

cibuľa

 

šalotka

 

cibuľa jarná

 

iné

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

a)

ľuľkovité

 

rajčiaky

 

paprika

 

baklažán

 

iné

 

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

uhorky

 

uhorky nakladačky

 

cukety

 

iné

 

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

melón cukrový

 

tekvica

 

melón vodový

 

iné

 

d)

sladká kukurica

 

iv)

HLÚBOVÁ ZELENINA

 

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

brokolica (vrátane odrody Calabrese)

 

karfiol

 

iné

 

b)

hlúbová zelenina hlávková

 

ružičkový kel

 

hlávková kapusta

 

iné

 

c)

hlúbová zelenina listová

 

čínska kapusta

 

kel kučeravý

 

iné

 

d)

kaleráb

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

 

a)

šalát a podobné plodiny

 

žerucha

 

valeriánka poľná

 

šalát

 

endívia (širokolistá)

 

iné

 

b)

špenát a podobné plodiny

 

špenát

 

mangold

 

iné

 

c)

potočnica lekárska

 

d)

belgická čakanka

 

e)

bylinky

 

trebuľka

 

cesnak pažítkový

 

petržlen

 

zelerová vňať

 

iné

 

vi)

STRUKOVINY (čerstvé)

 

fazuľa (so strukmi)

 

fazuľa (bez strukov)

 

hrach (so strukmi)

 

hrach (bez strukov)

 

iné

 

vii)

STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

 

špargľa

 

artičoky bodliakové (kardy)

 

zeler stonkový

 

fenikel

 

artičoky pravé

 

pór

 

rebarbora

 

iné

 

viii)

HUBY

 

a)

huby (iné ako divorastúce)

 

b)

divorastúce huby

 

3.

Strukoviny

0,2 (2)

fazuľa

 

šošovica

 

hrach

 

iné

 

4.   

Olejnaté semená

ľanové semeno

5 (2)

plody podzemnice olejnej (arašidy)

0,1 (1)  (2)

mak

0,1 (1)  (2)

sezamové semená

0,1 (1)  (2)

slnečnicové semená

1 (2)

semená repky

2 (2)

sójové bôby

0,2 (2)

horčicové semená

0,5 (2)

semená bavlny

0,1 (1)  (2)

semená konope

0,5 (2)

iné

0,1 (1)  (2)

5.

Zemiaky

0,05 (1)  (2)

skoré zemiaky

 

konzumné zemiaky

 

6.

Čaj (fermentované alebo inak upravené sušené lístky a steblá druhu Camellia sinensis )

0,1 (1)  (2)

7.

Chmeľové šištičky (sušené) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku

0,1 (1)  (2)


(1)  Označuje dolnú hranicu analytického určenia.

(2)  Označuje, že maximálna úroveň rezíduí je stanovená prechodne v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS.“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

26.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/32


ROZHODNUTIE RADY

z 23. januára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

(2006/34/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej prvý pododsek článku 207 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 121 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 1,

so zreteľom na článok 2 ods. 2 prílohy IIa rokovacieho poriadku Rady (1),

keďže:

(1)

Článok 11 ods. 5 rokovacieho poriadku Rady (ďalej len „rokovací poriadok“) ustanovuje, že pri prijímaní rozhodnutia Rady kvalifikovanou väčšinou sa v prípade, že o to člen Rady požiada, na základe číselných údajov o obyvateľstve uvedených v článku 1 prílohy IIa rokovacieho poriadku overuje, či členské štáty tvoriace túto kvalifikovanú väčšinu predstavujú aspoň 62 % celkového obyvateľstva Únie.

(2)

Článok 2 ods. 2 prílohy IIa rokovacieho poriadku o spôsoboch uplatňovania ustanovení o vážení hlasov v Rade ustanovuje, že Rada s účinnosťou od 1. januára každého roka upraví číselné údaje uvedené v článku 1 uvedenej prílohy v súlade s údajmi, ktoré má Štatisticky úrad Európskych spoločenstiev k dispozícii k 30. septembru predchádzajúceho roka.

(3)

Rokovací poriadok by sa preto mal upraviť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Článok 1 prílohy IIa rokovacieho poriadku sa nahrádza takto:

„Článok 1

Na uplatnenie článku 205 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, článku 118 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ako aj tretieho pododseku článku 23 ods. 2 a článku 34 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, je na obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 stanovený takýto celkový počet obyvateľov každého členského štátu:

Členský štát

Počet obyvateľov

(v tis.)

Nemecko

82 500,8

Francúzsko

62 370,8

Spojené kráľovstvo

60 063,2

Taliansko

58 462,4

Španielsko

43 038,0

Poľsko

38 173,8

Holandsko

16 305,5

Grécko

11 073,0

Portugalsko

10 529,3

Belgicko

10 445,9

Česká republika

10 220,6

Maďarsko

10 097,5

Švédsko

9 011,4

Rakúsko

8 206,5

Dánsko

5 411,4

Slovensko

5 384,8

Fínsko

5 236,6

Írsko

4 109,2

Litva

3 425,3

Lotyšsko

2 306,4

Slovinsko

1 997,6

Estónsko

1 347,0

Cyprus

749,2

Luxembursko

455,0

Malta

402,7

Celkom

461 324,0

Prah (62 %)

286 020,9“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

V Bruseli 23. januára 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Rozhodnutie Rady 2004/338/ES, Euratom z 22. marca 2004, ktorým sa schvaľuje rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 106, 15.4.2004, s. 22). Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/701/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 319, 20.10.2004, s. 15).


26.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/34


ROZHODNUTIE RADY

z 23. januára 2006

o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve s Tureckom

(2006/35/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 390/2001 z 26. februára 2001 o pomoci Turecku v rámci predvstupovej stratégie a najmä o ustanovení prístupového partnerstva (1), a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 390/2001 ustanovuje, že Rada má rozhodnúť, kvalifikovanou väčšinou a na základe návrhu Komisie o zásadách, prioritách a čiastkových cieľoch a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve, ako to bude predložené Turecku, ako aj o následných významných úpravách, ktoré sa naň vzťahujú.

(2)

Na základe toho Rada prijala v rokoch 2001 a 2003 prístupové partnerstvo s Tureckom (2).

(3)

V odporúčaní Komisie z roku 2004 o Turecku sa zdôrazňuje, že Európska únia by mala naďalej monitorovať pokrok dosiahnutý v politických reformách a že zrevidované prístupové partnerstvo by sa malo navrhnúť v roku 2005.

(4)

V decembri 2004 Európska Rada dospela k záveru, že Európska únia bude pokračovať v dôslednom monitorovaní pokroku dosiahnutého v politických reformách na základe prístupového partnerstva, ktoré stanovuje priority pre reformný proces.

(5)

Dňa 3. októbra 2005 začali členské štáty rokovania s Tureckom o jeho pristúpení k Európskej únii. Pokračovanie rokovaní bude závisieť od pokroku Turecka v príprave na pristúpenie, ktorý sa bude okrem iného merať vo vzťahu k vykonávaniu prístupového partnerstva na základe pravidelného hodnotenia.

(6)

Aby sa mohlo Turecko pripraviť na členstvo, očakáva sa, že zostaví plán vrátane harmonogramu a osobitných opatrení na riešenie priorít tohto prístupového partnerstva,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zásady, priority, čiastkové ciele a podmienky v prístupovom partnerstve pre Turecko sú stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Článok 2

Vykonávanie prístupového partnerstva skúmajú a monitorujú orgány ustanovené podľa dohody o pridružení a Rada na základe výročných správ Komisie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. januára 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. ES L 58, 28.2.2001, s. 1.

(2)  Rozhodnutie 2001/235/ES (Ú. v. ES L 85, 24.3.2001, s. 13) a rozhodnutie 2003/398/ES (Ú. v. EÚ L 145, 12.6.2003, s. 40).


PRÍLOHA

TURECKO: PRÍSTUPOVÉ PARTNERSTVO 2005

1.   ÚVOD

Na zasadaní v Luxemburgu v decembri 1997 Európska Rada rozhodla, že prístupové partnerstvo bude kľúčovým znakom posilnenej predvstupovej stratégie, pričom zmobilizuje všetky formy pomoci kandidátskym krajinám na základe spoločného rámca. Takýmto spôsobom Spoločenstvo zameriava svoju pomoc na osobitné potreby každého kandidáta s cieľom poskytnúť podporu pri zdolávaní konkrétnych problémov na ceste k pristúpeniu.

Prvé prístupové partnerstvo pre Turecko prijala Rada v marci 2001. V strategickom dokumente Komisie o rozšírení z októbra 2002 sa uviedlo, že Komisia predloží zrevidované prístupové partnerstvo pre Turecko. Zrevidované prístupové partnerstvo potom Komisia predložila v marci 2003 a Rada ho prijala v máji v tom istom roku. V odporúčaní z októbra 2004 Komisia s cieľom zaručiť stabilitu a nezvratnosť procesu politickej reformy navrhla, že EÚ by mala naďalej dôsledne monitorovať pokrok dosiahnutý v politických reformách. Komisia predovšetkým navrhla prijatie zrevidovaného prístupového partnerstva v roku 2005.

Od Turecka sa očakáva, že vypracuje plán s harmonogramom a osobitnými opatreniami na riešenie priorít prístupového partnerstva.

Zrevidované prístupové partnerstvo predstavuje základ pre niekoľko politických nástrojov, ktoré sa použijú na poskytnutie pomoci kandidátskym štátom pri prípravách na členstvo. Predovšetkým bude zrevidované prístupové partnerstvo slúžiť ako základ pre budúce politické reformy a ako meradlo, podľa ktorého by sa mal hodnotiť budúci pokrok.

2.   ZÁSADY

Hlavné priority určené pre Turecko sa vzťahujú na jeho schopnosť splniť kritériá definované na zasadnutí Európskej rady v Kodani v roku 1993 a na požiadavky rokovacieho rámca prijatého Radou 3. októbra 2005.

3.   PRIORITY

Priority uvedené v tomto prístupovom partnerstve boli vybrané na základe toho, že sa dá reálne očakávať, že krajina ich môže splniť alebo sa k nim môže v podstatnej miere priblížiť v priebehu niekoľkých rokov. Rozlišuje sa medzi krátkodobými prioritami, ktorých splnenie sa očakáva do jedného alebo dvoch rokov a strednodobými prioritami, ktorých splnenie sa očakáva do troch alebo štyroch rokov. Priority sa týkajú právnych predpisov ako aj ich vykonávania.

Zrevidované prístupové partnerstvo určuje prioritné oblasti prípravy Turecka na členstvo. V konečnom dôsledku sa však Turecko bude musieť venovať všetkým oblastiam určeným v správe o pokroku vrátane konsolidácie procesu politických reforiem, aby sa zaručila jeho nezvratnosť a zabezpečilo jeho jednotné vykonávanie v celej krajine a na všetkých úrovniach správy. Rovnako je dôležité, aby Turecko splnilo záväzky týkajúce sa aproximácie právnych predpisov a vykonávania acquis v súlade so záväzkami prijatými na základe dohody o pridružení, colnej únie a súvisiacich rozhodnutí asociačnej rady ES – Turecko, napríklad o obchodnom režime pre poľnohospodárske výrobky.

3.1.   KRÁTKODOBÉ PRIORITY

Posilnený politický dialóg a posilnené politické kritériá

Demokracia a právny štát

Verejná správa

Pokračovať v reforme verejnej správy a personálnej politiky s cieľom zabezpečiť väčšiu účinnosť, zodpovednosť a transparentnosť.

Zabezpečiť účinnú, transparentnú a participatívnu miestnu správu, najmä prostredníctvom vykonávania nedávno prijatých právnych predpisov.

Zriadiť v plnej miere fungujúci systém ombudsmana.

Civilno-vojenské vzťahy

Pokračovať v zosúlaďovaní civilnej kontroly armády s praxou v členských štátoch EÚ. Zabezpečiť, aby civilné orgány v plnej miere vykonávali funkcie dohľadu, najmä pokiaľ ide o vypracovanie národnej bezpečnostnej stratégie a jej vykonávanie. Podniknúť kroky na dosiahnutie väčšej zodpovednosti a transparentnosti v riadení záležitostí týkajúcich sa bezpečnosti.

Zriadiť úplný parlamentný dohľad nad vojenskou a obrannou politikou a všetkými súvisiacimi výdavkami vrátane externého auditu.

Zrušiť akékoľvek zostávajúce právomoci vojenských súdov súdiť civilov.

Súdny systém

Zabezpečiť zhodnú interpretáciu právnych ustanovení vrátane nového trestného zákonníka, ktoré sa vzťahujú na ľudské práva a základné slobody, všetkými súdnymi orgánmi v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach a súvisiacou judikatúrou.

Zabezpečiť nezávislosť súdnictva, najmä pokiaľ ide o vysokú radu sudcov a prokurátorov a vymenovanie nových sudcov a prokurátorov.

Zabezpečiť rovnosť dostupných prostriedkov medzi obžalobou a obhajobou počas trestných konaní vrátane usporiadania súdnej siene.

Pokračovať v odbornom vzdelávaní sudcov a prokurátorov o uplatňovaní Európskeho dohovoru o ľudských právach a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.

Posilniť účinnosť súdnictva predovšetkým prostredníctvom posilnenia jeho inštitucionálnych kapacít a prijatím nového občianskeho súdneho poriadku.

Pokračovať v zriaďovaní regionálnych nižších odvolacích súdov.

Protikorupčná politika

Úplne a na všetkých úrovniach sa zaviazať k boju proti korupcii, a to aj posilnením všetkých zainteresovaných inštitúcií, ako aj ich vzájomnej koordinácie.

Zabezpečiť vykonávanie nariadenia o zásadách etického správania pre štátnych zamestnancov a rozšíriť jeho ustanovenia na volených úradníkov, pracovníkov v súdnictve, akademických pracovníkov a vojenského personálu.

Obmedziť rozsah parlamentnej imunity v súlade s európskou praxou.

Ľudské práva a ochrana menšín

Dodržiavanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv

Presadzovať ľudské práva s aktívnou podporou nezávislej národnej inštitúcie pre ľudské práva disponujúcej primeranými zdrojmi v súlade s príslušnými zásadami OSN. Monitorovať prípady porušovania ľudských práv vrátane dôkladných štatistických údajov.

Rozšíriť odbornú prípravu pre orgány činné v trestnom konaní zameranú na otázky ľudských práv a vyšetrovacích techník, najmä na účely posilnenia boja proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu.

Ratifikovať opčné protokoly Medzinárodného dohovoru Organizácie Spojených národov o občianskych a politických právach. Dodržiavať Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd vrátane úplného vykonávania rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva.

Vykonávať právne ustanovenia týkajúce sa práva obnoviť súdne konanie v súlade s príslušnými rozsudkami Európskeho súdu pre ľudské práva.

Zaručiť úplné uplatňovanie ľudských práv a základných slobôd v zákone a v praxi všetkými jednotlivcami bez diskriminácie a bez ohľadu na jazyk, politický názor, rasu, pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.

Ratifikovať protokol č. 12 Európskeho dohovoru o ľudských právach o všeobecnom zákaze diskriminácie verejnými orgánmi.

Občianske a politické práva

Predchádzanie mučeniu a zlému zaobchádzaniu

Zabezpečiť vykonávanie opatrení prijatých v súvislosti s politikou „nulovej tolerancie“ voči mučeniu a zlému zaobchádzaniu v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach a odporúčaniami Európskeho výboru pre predchádzanie mučeniu.

Zintenzívniť boj proti beztrestnosti. Zabezpečiť, aby prokurátori viedli včasné a účinné vyšetrovania zistených prípadov, ktoré povedú k usvedčeniu a potrestaniu páchateľov súdmi.

Zabezpečiť vykonávanie Istanbulského protokolu v celej krajine, najmä formou zvýšenej lekárskej expertízy.

Ratifikovať opčný protokol Dohovoru OSN proti mučeniu, ktorý ustanovuje zriadenie systému nezávislého monitorovania väzenských zariadení.

Prístup k spravodlivosti

Posilniť príležitosti na účinnú obranu, ako napr. prístup k právnej pomoci a služby odborného tlmočenia.

Zabezpečiť, aby si občania boli vedomí a mali možnosť uplatňovať právo obrátiť sa v súkromí na právnika a sprostredkovať príbuzným informácie od začiatku ich uväznenia.

Sloboda prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania

Zabezpečiť uplatňovanie slobody prejavu vrátane slobody tlače v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.

Pokračovať v náprave situácie osôb stíhaných alebo odsúdených za nenásilný prejav názoru.

Vykonávať všetky reformy týkajúce sa slobody združovania a pokojného zhromažďovania v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach a súvisiacou judikatúrou. Vykonávať opatrenia na predchádzanie nadmernému používaniu sily zo strany bezpečnostných zložiek.

Zosúladiť s európskou praxou príslušné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na politické strany.

Zosúladiť financovanie a audit politických strán s európskou praxou.

Uľahčiť a podporovať domáci rozvoj občianskej spoločnosti a jej účasť na tvorbe štátnych politík.

Uľahčovať a podporovať otvorenú komunikáciu a spoluprácu medzi všetkými sektormi tureckej občianskej spoločnosti a európskymi partnermi.

Sloboda náboženstva

Prijať v súlade s príslušnými európskymi normami zákon, ktorý bude všestranným spôsobom riešiť ťažkosti, ktoré majú nemoslimské náboženské menšiny a komunity. Zastaviť všetok predaj a konfiškáciu majetku, ktorý patrí alebo patril nemoslimským náboženským komunitným nadáciám, prostredníctvom príslušných orgánov pred prijatím uvedeného zákona.

Prijať a vykonávať ustanovenia týkajúce sa uplatňovania slobody myslenia, svedomia a náboženstva všetkými jednotlivcami a náboženskými komunitami v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach a zohľadniť príslušné odporúčania Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii.

Vytvoriť podmienky na fungovanie všetkých náboženských komunít v súlade s praxou členských štátov. Toto zahŕňa právnu a súdnu ochranu (okrem iného prostredníctvom prístupu k právnej subjektivite) komunít, ich členov a majetku, prípravu, vymenovanie a odborné vzdelávanie duchovných a uplatňovanie vlastníckych práv v súlade s Protokolom č. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Hospodárske a sociálne práva

Práva žien

Vykonávať právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na práva žien, najmä občiansky zákonník, nový trestný zákonník a zákon o ochrane rodiny.

Pokračovať v opatreniach proti všetkým formám násilia páchaného na ženách vrátane zločinov vykonaných v mene cti. Zabezpečiť odborné vzdelávanie pre sudcov a prokurátorov, orgány činné v trestnom konaní, samosprávy a ďalšie zodpovedné inštitúcie a vo väčších samosprávach zriadiť útulky pre ženy, ktorým hrozí násilie, v súlade so súčasnými právnymi predpismi.

Naďalej presadzovať úlohu žien v spoločnosti vrátane ich vzdelávania a účasti na trhu práce a v politickom a spoločenskom živote a podporovať rozvoj ženských organizácií, aby sa tieto ciele dosiahli.

Práva detí

Podporovať ochranu práv detí v súlade s normami EÚ a medzinárodnými normami.

Pokračovať v úsilí vyriešiť problém bezprizorných detí.

Práva odborových zväzov

Zabezpečiť, aby sa úplné práva odborových zväzov rešpektovali v súlade s normami EÚ a príslušnými dohovormi Medzinárodnej organizácie práce (MOP), najmä pokiaľ ide o právo organizovať sa, právo štrajkovať a právo kolektívne vyjednávať.

Posilniť sociálny dialóg a uľahčiť a podporovať spoluprácu s partnermi EÚ.

Práva menšín, kultúrne práva a ochrana menšín

Zabezpečiť kultúrnu rozmanitosť a podporovať rešpektovanie a ochranu menšín v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach a zásadami určenými v Rámcovom dohovore Rady Európy na ochranu národnostných menšín a v súlade s osvedčenou praxou členských štátov.

Zaručiť právnu ochranu menšín, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie vlastníckych práv v súlade s protokolom č. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Zabezpečiť účinný prístup k rozhlasovému a televíznemu vysielaniu v jazykoch iných ako turečtina. Odstrániť zostávajúce prekážky, najmä pokiaľ ide o miestne a regionálne súkromné vysielanie.

Prijať potrebné opatrenia na podporu vyučovania v jazykoch iných ako turečtina.

Situácia na východe a juhovýchode

Zrušiť systém stráženia osád na juhovýchode. Odstrániť z oblasti pozemné míny.

Vyvinúť komplexný prístup k zmenšovaniu regionálnych rozdielov, najmä zlepšiť situáciu v juhovýchodnom Turecku s cieľom posilniť hospodárske, sociálne a kultúrne príležitosti pre všetkých tureckých občanov vrátane občanov kurdského pôvodu.

Pokračovať v opatreniach na uľahčenie návratu osôb vysídlených v rámci štátu do ich pôvodných obydlí v súlade s odporúčaniami osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN pre osoby vysídlené v rámci štátu.

Zabezpečiť spravodlivú a rýchlu kompenzáciu pre tých, ktorí utrpeli stratu alebo ujmu v dôsledku bezpečnostnej situácie na juhovýchode.

Regionálne otázky a medzinárodné záväzky

Cyprus

Zabezpečiť nepretržitú podporu úsilia na celkové urovnanie cyperského problému v súlade s rámcom OSN a v súlade so zásadami, na ktorých je založená Únia, čím sa prispeje k vytvoreniu priaznivej atmosféry pre celkové urovnanie.

V plnej miere vykonať protokol, ktorým sa Ankarská dohoda prispôsobuje pristúpeniu 10 nových členských štátov EÚ vrátane Cypru (1).

Čo najskôr podniknúť konkrétne kroky na normalizáciu bilaterálnych vzťahov medzi Tureckom a všetkými členskými štátmi EÚ vrátane Cyperskej republiky (1).

Mierové urovnávanie pohraničných sporov

Pokračovať v úsilí o vyriešenie zostávajúcich pohraničných sporov v súlade so zásadou mierového urovnávania sporov podľa Charty OSN, v prípade potreby vrátane judikatúry Medzinárodného súdneho dvora.

Jednoznačne sa zaviazať k dobrým susedským vzťahom, riešiť všetky zdroje napätia so susedmi a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť proces mierového urovnania pohraničných sporov.

Povinnosti vyplývajúce z dohody o pridružení

Zabezpečiť vykonávanie záväzkov prijatých na základe dohody o pridružení vrátane colnej únie.

Zrušiť obmedzenia obchodu s hovädzím mäsom, živým hovädzím dobytkom a odvodenými výrobkami.

Hospodárske kritériá

Pokračovať vo vykonávaní súčasného programu štrukturálnej reformy odsúhlaseného MMF a Svetovou bankou, najmä zabezpečiť kontrolu verejných výdavkov.

Ukončiť vykonávanie reformy finančného sektora, najmä zosúladenie predpisov pre obozretnosť a transparentnosť a dohľadu nad nimi s medzinárodnými normami.

Zaručiť nezávislosť trhových regulačných orgánov.

Urýchliť privatizáciu subjektov vo vlastníctve štátu, najmä štátnych bánk, pričom sa zohľadní sociálna zložka.

Pokračovať v liberalizácii trhu a cenových reformách, najmä v oblasti energetiky a poľnohospodárstva s osobitným dôrazom na tabak a cukor.

Pokračovať v hospodárskom dialógu s EÚ, najmä v rámci predvstupových postupov fiškálneho dohľadu, s dôrazom na primerané opatrenia na dosiahnutie makroekonomickej stability a predvídateľnosti a na vykonávanie štrukturálnych reforiem.

Vykonať prostriedky na riešenie problému tieňovej ekonomiky.

Zlepšiť úsilie v odbornej príprave, najmä vo vzťahu k mladšej populácii.

Riešiť nerovnováhu na trhu práce.

Zlepšiť obchodnú klímu a najmä fungovanie obchodných súdov. V tomto smere zlepšiť fungovanie obchodného súdnictva, venovať osobitnú pozornosť nezávislosti súdnictva a vhodnému používaniu systému svedeckých výpovedí znalcov.

Pokračovať v reforme poľnohospodárskeho sektora.

Zabezpečiť zlepšenie všeobecnej úrovne vzdelávania a zdravia, pričom sa venuje osobitná pozornosť mladšej generácii a znevýhodneným regiónom.

Uľahčovať a podporovať prílev priamych zahraničných investícií.

Schopnosť prevziať záväzky vyplývajúce z členstva

Voľný pohyb tovaru

Ukončiť odstraňovanie technických a administratívnych prekážok trhu. Zabezpečiť účinnú kontrolu trhu a voľný pohyb tovaru.

Ukončiť identifikáciu opatrení, ktoré sú v rozpore s článkami 28 až 30 Zmluvy o založení ES, a odstrániť ich. Predovšetkým odstrániť všetky ilegálne neautomatické dovozné licencie a vykonávať zásadu vzájomného uznávania v nezosúladených oblastiach.

Odstrániť všetky obmedzenia voľného pohybu tovaru, ktoré vznikli v dôsledku diskriminácie prepravcov členských štátov na základe ich štátnej príslušnosti alebo predchádzajúceho prístaviska.

Zabezpečiť vykonávanie posudzovania certifikácie a zhody a označenia CE v súlade so smernicami pre nový a globálny prístup; posilniť existujúce štruktúry dohľadu nad trhom a posudzovania zhody s vybavením a školením a vytvoriť kompatibilnú administratívnu infraštruktúru.

Rozvinúť účinnú infraštruktúru pre zákonnú metrológiu a uľahčiť širšie uplatňovanie vedeckej a priemyselnej metrológie.

Právo usadiť sa a sloboda poskytovať služby

Definovať metodiku a plán s cieľom preveriť vnútroštátne právne predpisy, pokiaľ ide o potenciálne prekážky pre ustanovenia Zmluvy o ES, ktoré sa vzťahujú na právo usadiť sa a slobodu poskytovať služby.

Definovať a začať vykonávanie plánu na zosúladenie s acquis o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií vrátane vytvorenia potrebných administratívnych kapacít.

Definovať plán na vykonávanie acquis týkajúceho sa poštových služieb.

Voľný pohyb kapitálu

Odstrániť všetky obmedzenia, ktoré majú vplyv na priame zahraničné investície pochádzajúce z EÚ vo všetkých hospodárskych sektoroch.

Verejné obstarávanie

Urýchliť zosúladenie právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania s acquis, najmä pokiaľ ide o koncesie v sektore verejnoprospešných služieb a v súvislosti s revíznymi postupmi posudzovania.

Zvýšiť schopnosť orgánu pre verejné obstarávanie vykonávať nový zákon o verejnom obstarávaní.

Právo duševného vlastníctva

Zlepšiť presadzovanie právnych predpisov o právach duševného vlastníctva posilnením administratívnych kapacít a koordinácie vrátane orgánov činných v trestnom konaní a súdnictva. Riešiť predovšetkým falšovanie ochranných známok, najmä v prípade automobilových náhradných dielov a luxusného tovaru, ako aj pirátstvo, najmä pokiaľ ide o knihy a iné médiá.

Dohodnúť sa s EÚ na vzájomne prijateľnom riešení pre nevyriešené generické aplikácie vo farmaceutickom sektore.

Hospodárska súťaž

Dosiahnuť súlad s acquis v oblasti štátnej pomoci, vrátane citlivých sektorov ako oceľ, zriadiť vnútroštátny orgán na monitorovanie štátnej pomoci a zabezpečiť prísnu kontrolu štátnej pomoci.

Zabezpečiť transparentnosť a priebežnú výmenu informácií v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci.

Ukončiť zosúlaďovanie sekundárnej legislatívy v oblasti antitrustových opatrení.

Finančné služby

Prijať potrebné vykonávacie opatrenia podľa nového zákona o bankách. Zabezpečiť harmonický pokrok vo vykonávaní plánu pre nový rámec kapitálových požiadaviek pre úverové inštitúcie a investičné firmy.

Posilniť obozretné a dozorné normy v nebankovom finančnom sektore vrátane racionalizácie štruktúr dohľadu, v prípade potreby.

Informačná spoločnosť a médiá

Zabezpečiť vykonávanie právnych predpisov v oblasti colných sadzieb a vydávania licencií.

Prijať a vykonávať zosúladené právne predpisy o elektronických komunikáciách, najmä v oblastiach právnych predpisov pre sadzby a vydávanie licencií, prenajatých okruhoch, prístupu a vzájomného prepojenia, (pred)výberu nosičov informácií a prenosnosti čísiel. Posilniť kapacity a nezávislosť regulačných orgánov pre televízne/rozhlasové vysielanie.

Pokračovať v zosúlaďovaní právnych predpisov v oblasti audio-vizuálnej politiky, najmä so zreteľom na smernicu o televízii bez hraníc.

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Prijať potrebné legislatívne opatrenia a vytvoriť vhodné administratívne štruktúry na prevádzkovanie nástrojov EÚ zameraných na rozvoj vidieka.

Bezpečnosť potravín, veterinárna a rastlinolekárska politika

Pokračovať v zosúlaďovaní systému identifikácie zvierat a evidencie hovädzieho dobytka s požiadavkami EÚ a začať aktivity s cieľom identifikovať ovce a kozy a evidovať ich pohyb.

Prijať stratégiu na eradikáciu hlavných ochorení zvierat.

Pripraviť program na modernizáciu zariadení na spracovanie potravín, aby zodpovedali hygienickým normám a normám verejného zdravia EÚ.

Vykonávať programy na kontrolu rezíduí a zoonózy.

Rybné hospodárstvo

Zosúladiť právne predpisy pre riadenie, kontrolu, marketing a štrukturálne zmeny s acquis. Posilniť administratívne kapacity.

Doprava

Odstrániť všetky existujúce obmedzenia pre plavidlá plaviace sa pod cyperskou vlajkou alebo plavidlá, ktoré Cypru slúžia na obchodovanie, a ustanovenia leteckých dohôd, ktoré diskriminujú prepravcov členských štátov na základe ich štátnej príslušnosti.

Pokračovať v zosúlaďovaní s acquis vo všetkých druhoch dopravy.

Posilniť námornú administratívu, najmä administratívu kontroly vlajkových štátov a urýchlene zlepšiť bezpečnostné záznamy tureckej flotily, ktorá sa má odstrániť z čiernej listiny vlajkových štátov Parížskeho memoranda o porozumení.

Prijať program na prispôsobenie tureckého vozového parku pre cestnú dopravu normám EÚ.

Energetika

Zabezpečiť nezávislosť a účinné fungovanie regulačného orgánu, pokiaľ ide o elektrinu, zemný plyn a atómovú energiu.

Zabezpečiť vytvorenie konkurencieschopného vnútorného trhu s energiami v súlade so smernicami o elektrine a plyne.

Podporovať vytváranie postupne integrovaného regionálneho trhu s energiami ako súčasti širšieho európskeho trhu s energiami. Odstrániť obmedzenia cezhraničného obchodu a prístupu tretích strán.

Rozvíjať stratégiu pre energetiku na uľahčenie vykonávania právneho rámca v súlade s acquis.

Začať zosúlaďovanie s acquis pre energetickú výkonnosť a obnoviteľné zdroje energie a rozvíjať administratívne kapacity v týchto sektoroch.

Zdaňovanie

Pokračovať v zosúlaďovaní spotrebných daní a DPH, najmä vo vzťahu k uplatňovaným sadzbám, rozsahu transakcií oslobodených od dane, a daňovej štruktúry a odstrániť daňové opatrenia, ktoré môžu viesť k diskriminačnému zaobchádzaniu.

Pokračovať v zosúlaďovaní s acquis v oblasti priameho zdaňovania, vrátane ustanovení o výmene informácií s členskými štátmi EÚ na uľahčenie posilnenia opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom.

Prijať zásady Kódexu správania v oblasti zdaňovania podnikania a zabezpečiť, aby boli budúce právne predpisy v súlade so zásadami pravidiel zdaňovania podnikov.

Zvýšiť úsilie na modernizáciu a posilnenie daňovej správy s cieľom zvýšiť dodržiavanie platenia daní a zlepšiť vyberanie priamych daní, ako aj DPH a príjmov z ciel, a ďalších nepriamych daní. Vytvoriť účinné nástroje na boj proti podvodom.

Začať prípravy na rozvoj potrebných IT systémov, aby sa umožnila výmena elektronických údajov s EÚ a jej členskými štátmi.

Štatistika

Dokončiť postupy na prijatie a presadzovanie nového zákona v oblasti štatistiky v súlade s normami EÚ. Zabezpečiť primerané odborné vzdelávanie pracovníkov a zlepšiť administratívne kapacity.

Posilniť stratégiu vývoja štatistiky najmä v prioritných oblastiach ako sú: demografická štatistika a štatistika trhu práce, regionálna štatistika, obchodná štatistika (vrátane obchodného registra) a poľnohospodárska štatistika.

Prijať prebiehajúce klasifikácie a zapísať príslušné štatistické jednotky do obchodného registra.

Zlepšiť metodiku národných účtov v súlade s ESA 95.

Sociálna politika a zamestnanosť

Vypracovať ročný plán na financovanie investícií založený na realistickom odhade nákladov na zosúladenie a verejných a súkromných zdrojov, ktoré sú k dispozícii.

Stanoviť podmienky pre efektívny sociálny dialóg okrem iného zrušením reštriktívnych opatrení týkajúcich sa činností odborových zväzov a zabezpečením rešpektovania práv odborových zväzov.

Podporovať úsilie sociálnych partnerov vytvoriť kapacity, najmä s perspektívou ich budúcej úlohy v tvorbe a vykonávaní politiky zamestnanosti a sociálnej politiky, najmä prostredníctvom samostatného sociálneho dialógu.

Pokračovať v úsilí vyriešiť problém práce detí.

Posilniť kapacity všetkých inštitúcií, ktoré sa zúčastňujú na transpozícii acquis v tejto oblasti.

Podnikanie a priemyselná politika

Prijať národný program reštrukturalizácie oceliarskeho priemyslu, ktorého cieľom je zabezpečiť životaschopnosť sektora a rešpektovanie pravidiel EÚ týkajúcich sa štátnej pomoci.

Vypracovať a vykonávať stratégiu podpory zahraničných investícií vrátane urovnávania sporov.

Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov

Pokračovať vo vypracovaní strategického rámca hospodárskej a sociálnej súdržnosti zameranej na znižovanie regionálnych rozdielov.

Zaviesť potrebný právny a administratívny rámec na prijatie predprístupových fondov EÚ.

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Pokračovať vo vývoji a posilňovaní všetkých orgánov činných v trestnom konaní a zosúladiť ich status a fungovanie s európskymi normami, aj prostredníctvom rozvíjania spolupráce agentúr. Prijať kódex policajnej etiky. Zriadiť nezávislý a účinný systém sťažností, aby sa zabezpečila väčšia zodpovednosť polície a miestnej polície. Rozvíjať používanie moderných vyšetrovacích techník a stratégií predchádzania trestnej činnosti. Podniknúť kroky na školenie a rozvoj kapacity justičnej polície.

Pokračovať v úsilí vykonávať národný akčný plán týkajúci sa migrácie a azylu s cieľom bojovať proti nelegálnej migrácii a čo najrýchlejšie uzatvoriť readmisnú dohodu s EÚ.

Prijať a začať vykonávať národný akčný plán o riadení hraníc, najmä prostredníctvom podnikania krokov smerom k založeniu profesionálnej nevojenskej pohraničnej stráže a prostredníctvom odmínovania hraníc.

Prijať a vykonávať národnú stratégiu o organizovanom zločine. Posilniť boj proti organizovanému zločinu, drogám, obchodovaniu s ľuďmi, podvodom, korupcii a praniu špinavých peňazí.

Vypracovať a začať vykonávať národnú stratégiu boja proti drogám v súlade s protidrogovou stratégiou a akčným plánom EÚ.

Prijať zákon o ochrane osobných údajov v súlade s acquis a zriadiť nezávislý dozorný orgán.

Určiť útvar s právomocou chrániť euro pred falšovaním.

Veda a výskum

Začať plánovať a uplatňovať integrovanú stratégiu v oblasti výskumu.

Vzdelávanie a kultúra

Uľahčiť fungovanie národnej agentúry s cieľom posilniť účasť na programoch Socrates, Leonardo da Vinci a Mládež. Propagovať účasť na programe Kultúra 2000.

Životné prostredie

Prijať revidovaný program transpozície a vykonávania acquis. Vypracovať plán financovania investícií.

Pokračovať v transpozícii a vykonávaní acquis týkajúceho sa rámcových právnych predpisov, medzinárodných dohovorov v oblasti životného prostredia a právnych predpisov o ochrane prírody a kvalite vôd, integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a odpadového hospodárstva. Vykonávať a uplatňovať zmenenú a doplnenú smernicu o hodnotení vplyvu na životné prostredie.

Pokračovať v začleňovaní environmentálnych požiadaviek do iných sektorových politík.

Vypracovať plán na posilnenie administratívnych kapacít, vykonávania a presadzovania právnych predpisov v oblasti životného prostredia.

Pokračovať v rozvoji cezhraničnej spolupráce v oblasti vôd v súlade s rámcovou smernicou o vodách a medzinárodnými dohovormi, ktorých je ES zmluvnou stranou.

Ochrana spotrebiteľa a ochrana zdravia

Pokračovať v zosúlaďovaní s acquis.

Ďalej rozvíjať inštitucionálne štruktúry s cieľom účinného vykonávania, najmä vzhľadom na dozor nad trhom.

Ďalej rozvíjať systém oznamovania nebezpečných výrobkov na vnútroštátnej úrovni a využívať možnosti výmeny takýchto oznámení na medzinárodnej úrovni prostredníctvom systému TRAPEX alebo iných príslušných systémov.

Colná únia

Prijať nový colný sadzobník s cieľom ďalšieho zosúladenia colných pravidiel s príslušným acquis vrátane pravidiel o preferenčnom pôvode.

Zosúladiť právne predpisy o slobodných colných pásmach s príslušným acquis a presadzovať ich najmä v prípade pravidiel týkajúcich sa colných kontrol a daňového auditu.

Pokračovať v posilňovaní administratívnych a prevádzkových kapacít colnej správy a zosúladiť interné postupy s normami EÚ.

Začať prípravy na vývoj potrebných IT systémov, aby sa umožnila výmena elektronických údajov medzi EÚ a jej členskými štátmi, pričom sa začne s tranzitom a colnými oblasťami.

Vonkajšie vzťahy a zahraničná, bezpečnostná a obranná politika

Dokončiť zosúladenie so spoločnou obchodnou politikou ES prostredníctvom zosúlaďovania s preferenčnými režimami ES vrátane nového všeobecného systému preferenčného režimu ES.

Pokračovať v úsilí uzatvoriť otvorené dohody o voľnom obchode s tretími krajinami.

Postupne zosúladiť politiky voči tretím krajinám a pozície v rámci medzinárodných organizácií s tými, ktoré zastáva EÚ a jej členské štáty, aj vo vzťahu ku členstvu všetkých členských štátov EÚ v príslušných organizáciách a dohovoroch ako Wassenaarská dohoda.

Finančná kontrola

Zabezpečiť včasné vykonávanie zákona o verejnom finančnom riadení a kontrole.

Prijať nové právne predpisy s cieľom zreformovať funkciu externého auditu v súlade s pravidlami medzinárodnej organizácie najvyššej audítorskej inštitúcie a v súlade so zákonom o verejnom finančnom riadení a kontrole a zabezpečiť nezávislosť Dvora audítorov.

Stanoviť účinné postupy riešenia nezrovnalostí a prípadov podozrenia z podvodu, ktoré poškodzujú predvstupovú pomoc vrátane účinného oznamovania nezrovnalostí Komisii.

Posilniť vykonávanie systému riadenia predvstupových fondov Spoločenstva a prispôsobiť ju vývoju predvstupových nástrojov.

Zriadiť administratívne štruktúry nevyhnutné na účinnú a rovnocennú ochranu fondov EÚ a na spoluprácu s Úradom Európskej komisie pre boj proti podvodom (OLAF).

3.2.   STREDNODOBÉ PRIORITY

Hospodárske kritériá

Dokončiť vykonávanie programu privatizácie.

Dokončiť reformu poľnohospodárskeho sektora.

Zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému a systému sociálneho zabezpečenia.

Pokračovať v zlepšovaní všeobecnej úrovne vzdelávania a zdravotníctva, pričom sa osobitná pozornosť venuje mladšej generácii a znevýhodneným regiónom.

Schopnosť prevziať záväzky vyplývajúce z členstva

Právo usadiť sa a sloboda poskytovať služby

Odstrániť obmedzenia týkajúce sa práva usadiť sa a slobody poskytovať cezhraničné služby.

Začať zosúladenie s acquis týkajúceho sa poštových služieb. Začať liberalizáciu poštových služieb a zriadiť národný regulačný orgán.

Dosiahnuť podstatné zosúladenie s acquis, pokiaľ ide o uznávanie odborných kvalifikácií.

Verejné obstarávanie

Zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia a subjekty na všetkých úrovniach účinne vykonávali pravidlá verejného obstarávania vrátane vypracovania a uplatňovania funkčných nástrojov, poskytovania odborného vzdelávania a posilňovania administratívnych kapacít verejných obstarávateľov a subjektov.

Podporovať používanie elektronických prostriedkov v rámci postupov verejného obstarávania.

Prijať komplexnú národnú stratégiu na rozvoj systému verejného obstarávania Turecka vrátane používania elektronických prostriedkov na všetkých úrovniach postupu verejného obstarávania.

Právo duševného vlastníctva

Dokončiť zosúladenie a zabezpečiť presadzovanie práv duševného vlastníctva posilňovaním štruktúr a mechanizmov presadzovania, vrátane orgánov činných v trestnom konaní a súdnictva.

Finančné služby

Podstatne postúpiť pri vykonávaní nového rámca kapitálových požiadaviek v súlade s podrobným plánom postupu Regulačného a dozorného úradu pre bankovníctvo (BRSA).

Podstatne postúpiť pri zosúladení právnych predpisov s acquis v nebankovom finančnom sektore.

Právo obchodných spoločností

Dokončiť zosúladenie s acquis.

Prijať rámec pre podávanie finančných správ na všeobecné účely v súlade s normami EÚ s plným zohľadnením výnimiek uvedených v acquis.

Posilniť požiadavky zverejnenia. Prijať najmä všeobecnú požiadavku, podľa ktorej spoločnosti registrujú kontrolovaný právny subjekt a konsolidované finančné výkazy a sprístupňujú ich verejnosti.

Posilniť kapacitu všetkých príslušných orgánov v súvislosti s monitorovaním a presadzovaním noriem o poskytovaní finančných správ.

Hospodárska súťaž

Upevniť presadzovanie v oblasti antitrustových opatrení a štátnej pomoci s osobitnou pozornosťou na monopoly a spoločnosti s osobitnými a exkluzívnymi právami.

Pokračovať v reštrukturalizácii oceliarskeho sektora v rámci schváleného komplexného sektorového programu.

Zvýšiť informovanosť účastníkov a poskytovateľov pomoci o antitrustových pravidlách a pravidlách týkajúcich sa štátnej pomoci.

Informačná spoločnosť a médiá

Dokončiť transpozíciu acquis v oblasti telekomunikácií a pripraviť sa na úplnú liberalizáciu trhov.

Dokončiť zosúladenie právnych predpisov v audiovizuálnej oblasti a posilniť schopnosti nezávislého regulačného orgánu pre rozhlas a televíziu.

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Pokračovať v činnosti zriaďovania integrovaného administratívneho a kontrolného systému, najmä s ohľadom na systém identifikácie pozemkov.

Bezpečnosť potravín, veterinárna a rastlinnolekárska oblasť

Zosúladiť právne predpisy v oblasti bezpečnosti potravín, veterinárnej a rastlinnolekárskej oblasti.

Vytvoriť potrebné administratívne kapacity na vykonávanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti potravín, veterinárnej a rastlinnolekárskej oblasti.

Zriadiť systém evidencie a registrácie zvierat pre ovce a kozy v súlade s požiadavkami EÚ.

Zmodernizovať zariadenia na spracovanie potravín, aby zodpovedali normám a právnym predpisom EÚ pre bezpečnosť potravín. Zmodernizovať mliekárne.

Vykonávať systémy kontroly bezpečnosti potravín.

Zaviesť systém zberu kadáverov a zaobchádzania s vedľajšími živočíšnymi výrobkami.

Vykonávať plány eradikácie závažných chorôb.

Zosúladiť systém registrácie odrôd s požiadavkami EÚ.

Zosúladiť požiadavky o rezíduách pesticídov s ustanoveniami EÚ.

Rybné hospodárstvo

Dokončiť zriadenie primeraných administratívnych štruktúr a vybavenia na centrálnej a regionálnej úrovni, ktorými sa môže zabezpečiť vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybolovu.

Dopravná politika

Dokončiť legislatívne a administratívne zosúladenie všetkých spôsobov dopravy. Pokiaľ ide o cieľ cestnej dopravy, najmä jej prístupu na trh, bezpečnosti cestnej premávky, skúšok cestnej spôsobilosti, dopravných kontrol, ako aj sociálnych, finančných a technických pravidiel. Námorná doprava by mala zahŕňať námornú bezpečnosť.

Zabezpečiť vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov v oblasti cestnej, námornej a leteckej dopravy (najmä bezpečnosť a riadenie leteckej premávky). Na tento účel zlepšiť kapacity vykonávania a presadzovania príslušných inštitúcií vo všetkých aspektoch civilného letectva, cestnej dopravy a železníc.

Dokončiť reštrukturalizáciu štátnej železničnej spoločnosti a otvoriť železničný trh v súlade s požiadavkami acquis.

Vykonávať program technického prispôsobenia tureckej námornej flotily a vozového parku cestnej dopravy s cieľom dodržať normy Spoločenstva.

Energetika

Dokončiť zosúladenie vnútroštátnych právnych predpisov s acquis.

Ďalej posilniť administratívne a regulačné štruktúry.

Reštrukturalizovať energetické služby a otvoriť energetické trhy v súlade s acquis.

Zabezpečiť vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti. V prípade vytvorenia produkčnej kapacity jadrovej energie, posilniť predovšetkým kapacity, nezávislosť a zdroje regulačného orgánu včas predtým, ako začne vydávanie osvedčení. Zabezpečiť, aby sa hodnotenie vplyvu na životné prostredie (EIA) uskutočňovalo v plnom súlade so smernicou o hodnotení vplyvu na životné prostredie.

Zdaňovanie

Podstatne zlepšiť prácu smerom k dokončeniu zosúladenia s acquis v oblasti ciel, pokiaľ ide o DPH, spotrebné dane a priame dane vrátane Kódexu správania v oblasti zdaňovania podnikania.

Pokračovať v posilňovaní a modernizovaní colnej správy, vrátane IT sektora s cieľom zlepšiť výber daňových príjmov. Pokračovať v prípravách na vývoj potrebných IT systémov, aby sa umožnila výmena elektronických údajov medzi EÚ a jej členskými štátmi.

Hospodárska a menová politika

Dokončiť zosúladenie s ustanoveniami acquis týkajúcimi sa zákazu zvýhodneného prístupu orgánov verejného sektora k finančným inštitúciám a zákazu priameho financovania verejného sektora.

Štatistika

Zosúladiť obchodný register s normami EÚ.

Viac zosúladiť makroekonomické štatistiky s acquis, najmä pokiaľ ide o odhady HDP, harmonizované indexy spotrebiteľských cien, krátkodobé ukazovatele, platobnú bilanciu a štatistiku práce.

Posilniť koordinačnú úlohu národného štatistického úradu s cieľom zlepšiť zhromažďovanie a spracovanie údajov pochádzajúcich z rôznych vládnych úradov.

Posilniť používanie administratívnych zdrojov zhromažďovania údajov.

Dokončiť harmonizáciu finančných štatistík s požiadavkami ESA 95.

Sociálna politika a zamestnanosť

Dokončiť transpozíciu acquis a posilniť príslušné administratívne štruktúry a štruktúry presadzovania, vrátane inšpektorátov práce.

Zabezpečiť vykonávanie a presadzovanie acquis v oblasti sociálnej politiky a zamestnanosti.

Pripraviť národnú stratégiu zamestnanosti s cieľom zapojiť sa do európskej stratégie zamestnanosti vrátane prípravy a vykonávania prehľadu spoločnej politiky zamestnanosti a vytvoriť kapacity na monitorovanie trhu práce a sociálneho vývoja.

Pripraviť národnú stratégiu sociálneho začlenenia vrátane zhromažďovania údajov v súlade s postupmi EÚ.

Ďalej rozvíjať sociálnu ochranu, najmä prostredníctvom konsolidovania reformy systému sociálneho a dôchodkového zabezpečenia s cieľom finančnej udržateľnosti a za súbežného posilňovania záchrannej sociálnej siete.

Podnikanie a priemyselná politika

Pokračovať v zjednodušovaní podnikateľského prostredia pre MSP a zosúladiť definíciu MSP s tou, ktorá sa používa v EÚ.

Transeurópske siete

Vykonávať prioritné projekty určené v rámci hodnotenia potrieb dopravnej infraštruktúry a v súlade s dopravnými usmerneniami TEN Európskeho spoločenstva.

Podporiť vykonávanie projektov uvedených ako projekty spoločného záujmu v energetických usmerneniach TEN Európskeho spoločenstva v Turecku.

Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov

Pokračovať v posilňovaní administratívnych kapacít na vykonávanie regionálnej politiky tak na centrálnej, ako aj na regionálnej úrovni.

Zaviesť viacročné rozpočtové postupy stanovujúce prioritné kritériá pre verejné investície v regiónoch.

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Zosúladiť štatút a pôsobenie miestnej polície s európskymi normami.

Pokračovať v zosúladení právnych predpisov o vízach a vízových postupov s acquis.

Pokračovať v zosúladení s acquis v oblasti azylu prostredníctvom zrušenia geografického obmedzenia Ženevského dohovoru; posilňovanie systému vypočúvania žiadateľov o azyl a rozhodovania o žiadostiach o azyl a vytvorenie opatrení týkajúcich sa sociálnej podpory a integrácie utečencov.

V oblasti drog pokračovať v posilňovaní vnútroštátneho koordinačného strediska.

Pokračovať v tvorbe kapacít colnej správy, aj prostredníctvom zahrnutia dohôd o colnej spolupráci a zavedenia mobilných jednotiek dozoru.

V oblasti ochrany údajov zabezpečiť vykonávanie acquis založením nezávislého dozorného orgánu.

Prijať a vykonávať acquis a osvedčené postupy v oblasti migrácie s cieľom predchádzať ilegálnej migrácii.

Pokračovať v zosúladení s acquis a osvedčenými postupmi v súlade s národným akčným plánom o riadení hraníc, a tak sa pripraviť na plné zosúladenie so schengenským acquis.

Prijať a vykonávať acquis v oblasti boja proti korupcii, drogám, organizovanému zločinu, praniu špinavých peňazí, súdnej spolupráce v trestnoprávnych a občianskoprávnych záležitostiach, trestného práva ako aj ochrany eura a finančných záujmov Spoločenstva.

Vzdelávanie a kultúra

Zosúladenie s politikami EÚ s cieľom chrániť kultúrnu rozmanitosť aj vzhľadom na dohovor UNESCO o kultúrnej rozmanitosti.

Životné prostredie

Pokračovať v zosúladení s acquis a posilňovať inštitucionálne, administratívne a monitorovacie kapacity na zabezpečenie ochrany životného prostredia vrátane zhromažďovania údajov.

Začleniť zásady trvalo udržateľného rozvoja do definície a vykonávania sektorových politík.

Zabezpečiť plnú transpozíciu a postupné vykonávanie a presadzovanie zmenenej a doplnenej strategickej smernice o hodnotení životného prostredia.

Prijať a vykonávať národný plán odpadového hospodárstva.

Colná únia

Dokončiť zosúladenie colných predpisov, najmä tých, ktoré sa týkajú riadenia colných kvót, slobodných colných pásiem, tovaru a technológie dvojakého použitia, prekurzorov a falšovaného a pirátskeho tovaru.

Pokračovať v úsilí modernizovať colné kontroly a postupy a zabezpečiť, aby boli všetky colné úrady vybavené IT.

Pokračovať v prípravách vzájomnej prepojenosti systémov IT s EÚ.

Finančná kontrola

Posilniť súčasné kapacity riadenia a kontroly všetkých inštitútov zúčastňujúcich sa na riadení predvstupových fondov Spoločenstva v rámci systému decentralizovanej implementácie (DIS).

Pripraviť všetky inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na riadení predvstupových fondov Spoločenstva v rámci rozšíreného systému decentralizovanej implementácie (EDIS).

Pripraviť určenie prevádzkovo nezávislého úradu boja proti podvodom.

Posilniť administratívne kapacity zriadené na ochranu finančných záujmov ES.

4.   PLÁNOVANIE

Finančná pomoc na realizáciu priorít určených v prístupovom partnerstve sa umožní (pre program na rok 2006) prostredníctvom ročných finančných rozhodnutí prijatých Komisiou podľa postupu stanoveného v článku 8 nariadenia Rady (ES) č. 2500/2001 zo 17. decembra 2001 o predvstupovej finančnej pomoci pre Turecko (2) (pre program na rok 2006) a v nariadení o nástroji predvstupovej pomoci (IPA) po jeho prijatí (pre programy na roky 2007 – 2013). Po finančných rozhodnutiach bude nasledovať finančná dohoda podpísaná Tureckom.

5.   PODMIENKY POMOCI

Pomoc Spoločenstva pri financovaní projektov prostredníctvom predvstupových nástrojov závisí od rešpektovania záväzkov zo strany Turecka v rámci dohôd ES – Turecko vrátane rozhodnutia o colnej únii 1/95 a iných rozhodnutí, ďalších krokov pri plnení kodanských kritérií a najmä pokroku v plnení osobitných priorít tohto prepracovaného prístupového partnerstva. Nerešpektovanie daných všeobecných podmienok by mohlo viesť k rozhodnutiu Rady o zastavení finančnej pomoci na základe článku 5 nariadenia (ES) č. 2500/2001. Osobitné podmienky sú zahrnuté aj v jednotlivých ročných programoch.

6.   MONITOROVANIE

Vykonávanie prístupového partnerstva sa podľa potreby preskúma prostredníctvom rámca mechanizmov stanovených podľa dohody o pridružení a prostredníctvom výročných správ Komisie o pokroku.

Zriadené podvýbory podľa dohody o pridružení umožňujú posudzovať vykonávanie priorít prístupového partnerstva, ako aj pokrok vzhľadom na aproximáciu práva, vykonávanie a presadzovanie. Asociačný výbor rokuje o celkovom vývoji, pokroku a problémoch plnenia priorít prístupového partnerstva, ako aj o osobitnejších záležitostiach, na ktoré odkazujú podvýbory.

Monitorovanie programu predvstupovej finančnej pomoci vykonáva spoločne Turecko a Európska Komisia prostredníctvom spoločného monitorovacieho výboru. Aby sa zabezpečila účinnosť monitorovania, musia projekty financované v rámci každej finančnej dohody zahŕňať overiteľné a merateľné ukazovatele dosiahnutých výsledkov. Monitorovanie, ktoré je založené na týchto ukazovateľoch, pomôže Komisii, Riadiacemu výboru programu Phare (a jeho nástupcovi v rámci IPA) a Turecku pri prípadnom dodatočnom preorientovaní programov a pri navrhovaní nových programov.

Riadiaci výbor programu Phare zabezpečí, že všetky činnosti financované v rámci predvstupového programu sú zlúčiteľné navzájom, ako aj s prístupovým partnerstvom, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 2500/2001.

Prístupové partnerstvo sa v prípade potreby zmení a doplní v súlade s článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 622/98 zo 16. marca 1998 o pomoci kandidátskym štátom v rámci predvstupovej stratégie a najmä o založení prístupových partnerstiev (3).


(1)  Pozri tiež vyhlásenie Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov z 21. septembra 2005.

(2)  Ú. v. ES L 342, 27.12.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2005 (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 23).

(3)  Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 1.


26.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/51


ROZHODNUTIE RADY

z 23. januára 2006,

ktorým sa vymenúva osem členov Dvora audítorov

(2006/36/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 247 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 160b ods. 3,

so zreteľom na stanoviská Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Funkčné obdobia Giorgia CLEMENTA, Juana Manuela FABRA VALLÉSA, Máire GEOGHEGAN-QUINN, Mortena Louisa LEVYSOHNA, Roberta REYNDERSA, Aunusa SALMIHO, Vítora Manuela da SILVU CALDEIRA a Larsa TOBISSONA sa končia 28. februára 2006.

(2)

Je preto potrebné uskutočniť nové vymenovania,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za členov Dvora audítorov sú na obdobie od 1. marca 2006 do 29. februára 2012 vymenovaní:

Olavi ALA-NISSILÄ,

Máire GEOGHEGAN-QUINN,

Lars HEIKENSTEN,

Morten Louis LEVYSOHN,

Karel PINXTEN,

Juan RAMALLO MASSANET,

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA,

Massimo VARI.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. januára 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Stanoviská z 13. decembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


Komisia

26.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/52


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. decembra 2005,

ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s antidumpingovým a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Indii

(2006/37/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné antidumpingové nariadenie“), a najmä na jeho článok 8,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2026/97 zo 6. októbra 1997 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (2) (ďalej len „základné antisubvenčné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Nariadením (ES) č. 1338/2002 (3) uložila Rada v júli 2002 konečné vyrovnávacie clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Indii. Nariadením (ES) č. 1339/2002 (4) uložila Rada v ten istý deň konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Indii.

(2)

V rámci týchto konaní Komisia rozhodnutím 2002/611/ES (5) prijala cenový záväzok ponúknutý jednou indickou spoločnosťou, konkrétne spoločnosťou Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd. (ďalej len „spoločnosť“).

(3)

V decembri 2003 informovala táto spoločnosť Komisiu, že si želá svoj záväzok dobrovoľne odvolať. Rozhodnutie Komisie, ktorým sa záväzok prijal, bolo preto zrušené rozhodnutím Komisie 2004/255/ES (6).

(4)

Vo februári 2004 sa uzavrelo antiabsorpčné prešetrovanie týkajúce sa dovozu kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Číne nariadením Rady (ES) č. 236/2004 (7), ktorým sa sadzba konečného antidumpingového cla pre Čínsku ľudovú republiku zvýšila z 21 % na 33,7 %.

B.   ŽIADOSŤ O PRESKÚMANIE

(5)

V decembri 2004 podala spoločnosť žiadosť o čiastočné predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 základného antidumpingového nariadenia a článku 19 základného antisubvenčného nariadenia, ktorého rozsah bol obmedzený na preskúmanie prijateľnosti obnovenia jej záväzku.

(6)

Žiadosť obsahovala dostatočné dôkazy o tom, že sa okolnosti odvtedy, keď spoločnosť dobrovoľne odvolala svoj záväzok, významne zmenili. Spoločnosť si preto želala opätovne ponúknuť svoj pôvodný záväzok a vyjadrila názor, že s ohľadom na zmenené okolnosti bude takýto záväzok účinný a funkčný.

(7)

V súlade s tým bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania (8).

C.   PRIJATIE ZÁVÄZKU

(8)

Podrobnosti týkajúce sa procedurálnych aspektov a zistení revízneho prešetrovania sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 123/2006 (9), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2002, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo, a nariadenie (ES) č. 1339/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom inter alia v Indii.

(9)

Prešetrovaním sa dospelo k záveru, že revidovaný záväzok ponúknutý spoločnosťou možno prijať, pretože odstraňuje poškodzujúci vplyv dumpingu a subvencovania.

(10)

V rámci tejto revidovanej ponuky súhlasila spoločnosť s indexáciou pôvodne ponúknutej minimálnej ceny, aby sa zohľadnil cyklický charakter ceny jednej z hlavných surovín používaných na výrobu kyseliny sulfanilovej.

(11)

Táto spoločnosť bude taktiež Komisii poskytovať pravidelné a podrobné informácie týkajúce sa svojho vývozu do Spoločenstva, čo Komisii umožní záväzok účinne monitorovať. Navyše je štruktúra predaja tejto spoločnosti taká, že Komisia považuje riziko obchádzania tohto dohodnutého záväzku za obmedzené.

(12)

S ohľadom na uvedené je záväzok prijateľný.

(13)

Aby Komisia mohla účinne monitorovať dodržiavanie záväzku, pri predkladaní žiadosti o prepustenie do režimu voľného obehu v súlade so záväzkom príslušnému colnému orgánu bude oslobodenie od cla podmienené predložením faktúry obsahujúcej minimálne údaje uvedené v prílohe 1 k nariadeniu (ES) č. 123/2006. Tento rozsah informácií je takisto potrebný na to, aby sa colné orgány mohli s dostatočnou presnosťou ubezpečiť o tom, že náklad zodpovedá obchodným dokladom. Ak takáto faktúra nebude predložená, alebo nebude zodpovedať výrobku predloženému colnému orgánu, bude ako náhrada splatná primeraná sadzba vyrovnávacieho a antidumpingového cla.

(14)

S cieľom zabezpečiť efektívne dodržiavanie záväzku boli dovozcovia prostredníctvom uvedeného nariadenia Rady upovedomení o tom, že akékoľvek porušenie záväzku môže viesť k spätnému uplatňovaniu antidumpingového a antisubvenčného cla na príslušné transakcie.

(15)

V prípade porušenia alebo odvolania záväzku, alebo v prípade odvolania prijatia záväzku Komisiou sa podľa článku 8 ods. 9 základného antidumpingového nariadenia a článku 13 ods. 9 základného antisubvenčného nariadenia automaticky uplatní antidumpingové a antisubvenčné clo uložené v súlade s článkom 9 ods. 4 základného antidumpingového nariadenia a článkom 15 ods. 1 základného antisubvenčného nariadenia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Záväzok ponúknutý vyvážajúcim výrobcom uvedeným ďalej v súvislosti s antidumpingovým konaním a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Indii, sa týmto prijíma.

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

India

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028

A398

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. decembra 2005

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004.

(3)  Ú. v. ES L 196, 25.7.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 492/2004 (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 6).

(4)  Ú. v. ES L 196, 25.7.2002, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 492/2004.

(5)  Ú. v. ES L 196, 25.7.2002, s. 36.

(6)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 29.

(7)  Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2004, s. 17.

(8)  Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2005, s. 34.

(9)  Pozri stranu 5 tohto úradného vestníka.


26.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/54


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 1999/572/ES o prijatí záväzkov ponúknutých v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu oceľových lán a káblov s pôvodom inter alia v Indii

(2006/38/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), a najmä na jeho články 8 a 9,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   PREDCHÁDZAJÚCI POSTUP

(1)

Nariadením (ES) č. 1796/1999 (2) v auguste 1999 Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov („príslušný výrobok“) s pôvodom inter alia v Indii.

(2)

Rozhodnutím 1999/572/ES (3) Komisia prijala cenový záväzok od indickej spoločnosti, t. j. Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. Táto spoločnosť medzitým zmenila svoj názov na Usha Martin Ltd („UML“). Zmena názvu nijako neovplyvnila činnosti spoločnosti.

(3)

Následkom toho bol dovoz príslušného výrobku s pôvodom v Indii do Spoločenstva, ktorý vyrobila spoločnosť UML alebo iná prepojená krajina vo svete, a druhu výrobku zahrnutého v záväzku („výrobok zahrnutý v záväzku“) oslobodený od konečných antidumpingových ciel.

(4)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že určité druhy oceľového lana, v súčasnosti vyrábané spoločnosťou UML, neboli do Spoločenstva vyvezené počas obdobia prešetrovania, ktoré viedlo k uloženiu konečných antidumpingových opatrení, a neboli preto uvedené v rozsahu oslobodenia umožneného v rámci záväzku. Na základe uvedených skutočností takéto oceľové laná podliehali platbe antidumpingového cla pri vstupe do voľného obehu v Spoločenstve.

(5)

V novembri 2005, po preskúmaní uplynutia platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia, Rada nariadením (ES) č. 121/2006 (4) rozhodla o tom, že antidumpingové opatrenia, ktoré sa uplatňujú na dovoz príslušného výrobku s pôvodom inter alia v Indii, je potrebné zachovať.

B.   NEDODRŽANIE ZÁVÄZKU

1.   Povinnosti spoločností so záväzkami

(6)

Na základe záväzku ponúknutého spoločnosťou UML je spoločnosť (a prepojená spoločnosť vo svete) povinná inter alia vyvážať výrobok zahrnutý v záväzku prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve za určité úrovne minimálnych dovozných cien („MDC“) alebo za vyššie úrovne cien, stanovené v záväzku. Tieto úrovne cien odstraňujú poškodzujúci vplyv dumpingu. V prípade opätovného predaja v Spoločenstve prvému nezávislému zákazníkovi prepojenými dovozcami ceny opätovného predaja výrobku, zahrnutého v záväzku, po primeraných úpravách predajných, všeobecných a administratívnych nákladov a primeraného zisku musia byť takisto na úrovniach, ktoré odstraňujú poškodzujúci vplyv dumpingu.

(7)

Na základe podmienok záväzku je spoločnosť UML takisto povinná poskytovať Komisii pravidelné a podrobné informácie vo forme štvrťročnej správy o predaji (a opätovnom predaji prepojenými stranami v Spoločenstve) príslušného výrobku s pôvodom v Indii do Spoločenstva. Cieľom takýchto správ je uviesť výrobky zahrnuté v záväzku, ktoré využívajú oslobodenie od antidumpingového cla, ako aj tie druhy oceľových lán, ktoré nie sú zahrnuté v záväzku a ktoré preto podliehajú antidumpingovému clu.

(8)

Pokiaľ nie je uvedené inak, Komisia predpokladá, že správy spoločnosti UML o predaji (a správy o predaji prepojených spoločností so sídlom v Spoločenstve) sa predkladajú kompletné, vyčerpávajúce a správne vo všetkých podrobnostiach.

(9)

Spoločnosť UML takisto potvrdila, že čo sa týka oslobodenia od antidumpingových ciel, umožneného v rámci záväzku, závisí takéto oslobodenie od predloženia „podnikovej faktúry“ colným útvarom Spoločenstva. Spoločnosť sa navyše zaviazala, že nevydá takéto podnikové faktúry na predaj tých druhov príslušného výrobku, ktoré nie sú zahrnuté v záväzku a ktoré preto podliehajú antidumpingovému clu.

(10)

Pre záväzok tiež platí, že sa jeho podmienky a ustanovenia uplatňujú na prepojenú spoločnosť so spoločnosťou UML vo svete.

(11)

Na účely zabezpečenia súladu so záväzkom spoločnosť UML takisto súhlasila poskytovať všetky informácie, ktoré Komisia pokladá za potrebné, a umožniť overovanie na mieste v jej priestoroch a v priestoroch prepojených spoločností s cieľom overiť presnosť a vierohodnosť údajov predložených v uvedených štvrťročných správach.

(12)

V tejto súvislosti sa vykonali overovacie návštevy v priestoroch spoločnosti UML v Indii a v priestoroch prepojenej spoločnosti na UML v Dubaji, t. j. Brunton Wolf Wire Ropes FZE („BWWR“).

2.   Výsledky overovacej návštevy v spoločnosti UML

(13)

Preskúmanie účtovných záznamov spoločnosti ukázalo, že veľké objemy príslušného výrobku, ktorý nebol zahrnutý v záväzku, neboli uvedené v štvrťročných podnikových správach o predaji predložených Komisii. Spoločnosť takisto predala dotknutý tovar svojim prepojeným dovozcom vo VB a v Dánsku a zahrnula ho do podnikových faktúr.

(14)

Usudzuje sa, že vynechanie dotknutého predaja zo správ o predaji a jeho nesprávne zahrnutie do podnikových faktúr predstavuje porušenie záväzku.

3.   Výsledky overovacej návštevy v spoločnosti BWWR

(15)

Najprv je potrebné uviesť, že hotové oceľové laná vyrobené spoločnosťou BWWR prešli predtým dvoma hlavnými výrobnými fázami, konkrétne: i) daný počet jednotlivých oceľových drôtov sa najprv stočí do tzv. „splietaného drôtu“; a ii) daný počet takýchto splietaných drôtov vytvorených z jednotlivých oceľových drôtov sa potom spolu stočí a vytvorí hotové oceľové lano.

(16)

Overovaním v priestoroch spoločnosti BWWR sa zistilo, že spoločnosť UML predala spoločnosti BWWE veľké množstvo splietaného drôtu s pôvodom v Indii a že spoločnosť BWWR zmenila tento splietaný drôt na oceľové lano, z ktorého sa potom časť predala do Spoločenstva a vyviezla ako tovar s pôvodom v Spojených arabských emirátoch („SAE“).

(17)

Pokiaľ ide o túto zmenu, usúdilo sa, že je potrebné preskúmať otázku pôvodu oceľového lana, ktoré do Spoločenstva predala spoločnosť BWWR. Preto sa vyhotovil odkaz na článok 22 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (5) („Colný kódex Spoločenstva“), ktorým sa stanovuje, že sa nepreferenčné pravidlá pôvodu uplatňujú na opatrenia, okrem colných opatrení zavedených ustanoveniami Spoločenstva, ktorými sa upravujú osobitné oblasti týkajúce sa obchodu s tovarom, ako sú antidumpingové opatrenia.

(18)

Ustanovenia týkajúce sa určenia nepreferenčného pôvodu výrobkov, ktoré sa výrábajú vo viac ako jeden krajine, sú stanovené v článkoch 24 a 25 Colného kódexu Spoločenstva a v článkoch 35 a 39 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (6) zavádzajúceho ustanovenia pre vykonávanie Colného kódexu Spoločenstva. Čo sa týka pojmu „posledná podstatná zmena“ uvedeného v článku 24 Colného kódexu Spoločenstva, v prípade oceľových lán sa usudzuje, že tento výrobok prešiel posledným podstatným spracovaním alebo úpravou, keď bol zatriedený do štvormiestnej colnej položky harmonizovaného systému („štvormiestna položka“), odlišnej od štvormiestnych položiek, do ktorých boli materiály použité na výrobu tohto výrobku zatriedené.

(19)

V súlade s uvedenými skutočnosťami zmena indického splietaného drôtu, ktorý patrí do štvormiestnej položky 73.12, na oceľové lano, ktoré takisto patrí do štvormiestnej položky 73.12, neposkytuje hotovému výrobku pôvod zo SAE, v tomto prípade oceľovým lanám, ale namiesto toho ponecháva pôvod z Indie.

(20)

V tejto súvislosti sa oceľové lano predávané spoločnosťou BWWR a vyrábané zo splietaného drôtu s pôvodom v Indii považuje za výrobok s pôvodom v Indii a preto by mal byť predmetom súčasných antidumpingových opatrení na dovoz s pôvodom v Indii. V dôsledku toho sú tieto výrobky buď predmetom podmienok záväzku, alebo podliehajú antidumpingovým clám pri vstupe do voľného obehu v Spoločenstve, ak nepatria do kategórie výrobkov zahrnutých v záväzku.

(21)

Takisto sa zistilo, že dotknuté oceľové laná považované za výrobok s pôvodom v Indii, ktoré spoločnosť BWWR predala do Spoločenstva, neboli uvedené v štvrťročných podnikových správach o predaji predkladaných Komisii spoločnosťou UML ani jej prepojenými spoločnosťami, a neboli ani preclené ako tovar s pôvodom v Indii pri dovoze do voľného obehu v Spoločenstve. Vyplýva z toho, keďže nebola predložená podniková faktúra, že takýto dovoz príslušného výrobku, ktorý sa považuje za výrobok s pôvodom v Indii, do Spoločenstva z Dubaja by mal podliehať platbe antidumpingového cla pri vstupe do voľného obehu v Spoločenstve.

(22)

Takisto sa zistilo, že takéto oceľové laná s pôvodom v Indii, vyrábané v Dubaji, sa predávali na trhu Spoločenstva pod príslušnou úrovňou MDC stanovenou v záväzku spoločnosti UML pre dotknuté oceľové laná.

(23)

V tejto súvislosti, čo sa týka všetkých uvedených zistení, bola spoločnosť UML oboznámená so základnými faktami a úvahami, ktoré viedli k zámeru zrušiť prijatie záväzku Komisiou a uložiť konečné antidumpingové clo. Bola stanovená lehota, v rámci ktorej mohli byť písomne alebo ústne predložené vyjadrenia. V tejto súvislosti predložila spoločnosť UML pripomienky aj písomnou, aj ústnou formou.

4.   Podania

a)   Porušenia ohlasovacích povinností

(24)

Čo sa týka vývozu príslušného výrobku spoločnosťou UML, ktorý nebol uvedený v štvrťročných podnikových správach o predaji, uviedlo sa, že hoci bol dotknutý tovar uvedený v podnikových faktúrach, bol dovezený do Spoločenstva v rámci aktívneho zošľachťovacieho styku a buď následne vstúpil do voľného obehu v Spoločenstve na základe platby antidumpingového cla, alebo bol opätovne vyvezený mimo Spoločenstvo. Preto sa uviedlo, že jeho vynechanie z podnikových správ o predaji bolo jednoducho spôsobené administratívnou chybou a že k žiadnemu závažnému poškodeniu nedošlo.

(25)

Na podporu tohto argumentu spoločnosť UML uviedla, že primárnym cieľom záväzku je zabezpečiť, aby sa predaj uskutočňoval na úrovniach, ktoré ujmu obmedzujú. V tejto súvislosti sa uviedlo, že keďže boli tieto podmienky úplne splnené, bola správnosť podnikových správ o predaji druhoradá. Podobne spoločnosť UML usúdila, že pokiaľ za výrobky nezahrnuté v záväzku, ale ktoré sa objavili v podnikových faktúrach, sa nakoniec antidumpingové clo zaplatilo alebo výrobky boli vyvezené mimo Spoločenstva, podstata záväzku sa dodržala. Preto bola spoločnosť UML toho názoru, že sa žiadna zmena v status quo trhu Spoločenstva neobjavila vďaka jej opatreniam v tejto záležitosti alebo opatreniam jej prepojených spoločností v Spoločenstve.

(26)

V odpovedi na tieto argumenty Komisia nesúhlasí, že funkciou akéhokoľvek záväzku je odstrániť poškodzujúci vplyv dumpingu. Avšak nepovažuje povinnosť poskytovať presné správy o predaji alebo zaradení tovaru, ktorý nie je zahrnutý v podnikových faktúrach, za druhoradú ani menej dôležitú v porovnaní s ostatnými ustanoveniami záväzku. Len ak má Komisia úplné informácie o predaji príslušného výrobku do Spoločenstva, môže efektívne monitorovať záväzok a určiť, či sa dodržuje a či bol poškodzujúci vplyv dumpingu odstránený. Ak sú správy o predaji neúplné alebo nepresné, spochybňuje to celé dodržiavanie záväzku spoločnosťou. Dodržiavanie ohlasovacích formalít sa preto musí považovať za súčasť primárnych povinností príslušných spoločností, keďže tieto formality nie sú určené len na zjednodušenie administratívnych postupov, ale sú potrebné aj pre správne fungovanie celého systému záväzkov.

(27)

Z toho vyplýva, že pokiaľ ide o otázku, či sa status quo trhu Spoločenstva zachoval (a implicitne či bola výrobnému odvetviu Spoločenstva spôsobená ujma), usudzuje sa, že porušenia ohlasovacích povinností ohrozujú účinnosť systému záväzkov, systému osobitne stanoveného na ochranu výrobcov oceľových lán v Spoločenstva pred poškodzujúcim dumpingom. Skutočnosť, že neboli predložené úplné a spoľahlivé správy takisto, vyvoláva pochybnosti o tom, či boli hmotnoprávne ustanovenia týkajúce sa záväzku dodržané, a z tohto dôvodu zabraňuje Komisii určiť, či boli všetky povinnosti spoločnosti splnené. V tejto súvislosti je potrebné, aby Komisia takéto porušovania považovala za škodlivé pre výrobcov Spoločenstva.

(28)

Navyše, podľa záväzku musí spoločnosť UML a jej prepojené spoločnosti vo svete dodržiavať všetky rôzne ustanovenia tohto záväzku a prijímať efektívne opatrenia na zabezpečenie dodržiavania ustanovení záväzku. V tomto prípade sa vnútorné kontroly ani postupy potrebné na to, aby sa umožnilo spoločnosti UML plne dodržiavať jej povinnosti v súlade s podmienkami záväzku, neuskutočnili.

(29)

V tejto súvislosti sa na základe argumentov predložených spoločnosťou, ktoré sa týkajú ohlasovacích formalít, nemení názor Komisie, že došlo k porušeniu záväzku.

b)   Proporcionalita

(30)

Takisto sa uviedlo, že medzi opatrením prijatým inštitúciami Spoločenstva v rámci súčasného systému cenových záväzkov na príslušný výrobok s pôvodom v Indii a plánovanými cieľmi opatrení (t. j. proporcionalita) by mal existovať primeraný vzťah.

(31)

Čo sa týka otázky proporcionality, je potrebné najprv uviesť, že v súlade s článkom 8 ods. 7 základného nariadenia sa nedodržanie povinnosti poskytovať informácie (napr. nedodržanie akýchkoľvek ohlasovacích požiadaviek) považuje za porušenie záväzku. Takisto v súlade s článkom 8 ods. 9 základného nariadenia sa v prípade porušenia záväzku ukladá konečné clo. Usudzuje sa, že tieto články zdôrazňujú „samotnú“ dôležitosť ohlasovacej povinnosti. Ďalej sa to zdôrazňuje jasným a presným jazykom samotného záväzku, ktorým sú všetky ohlasovacie povinnosti stanovené.

(32)

Tento prístup takisto potvrdila judikatúra Súdu prvého stupňa, ktorý rozhodol o tom, že akékoľvek porušenie záväzku dostatočne odôvodňuje zrušenie prijatia záväzku (7).

(33)

V tejto súvislosti sa na základe argumentov predložených spoločnosťou, ktoré sa týkajú proporcionality, nemení názor Komisie, že došlo k porušeniu záväzku.

c)   Rozvojová krajina

(34)

Spoločnosť UML takisto namietala, že keďže ide o vyvážajúceho výrobcu so sídlom v Indii, rozvojovej krajine, ako ju definuje WTO v súlade s článkom 15 Antidumpingovej dohody WTO, by sa mal na to brať „špeciálny ohľad“ a kvôli tomu by Komisia nemala zrušiť prijatie záväzku, keďže šlo o „prvý menší problém nedodržania podmienok“.

(35)

Pokiaľ ide o otázku, či sídlo spoločnosti UML v rozvojovej krajine nie je dôvodom na zrušenie prijatia jej záväzku, je potrebné pripomenúť, že spoločnosť UML je materskou spoločnosťou mnohonárodnej skupiny spoločností a jedným z najväčších výrobcov príslušného výrobku vo svete. Čo sa týka zrejmej kompetencie riadenia a štruktúry skupiny UML, ako ju videla Komisia počas jej overovacích návštev, nie je možné akceptovať skutočnosť, že dodržanie ohlasovacej požiadavky by spoločnosti spôsobilo ťažkosti. Navyše, ak spoločnosť ponúkne záväzok, musí zabezpečiť, že je následne schopná dodržiavať povinnosti vyplývajúce z tohto záväzku. Argumenty spoločnosti týkajúce sa bodu sa týmto zamietajú.

d)   Nepreferenčný pôvod na účely dovozu

(36)

Pokiaľ ide o otázku oceľových lán vyvážaných do Spoločenstva z Dubaja, ktoré sú vyhotovené zo splietaného drôtu s pôvodom v Indii, spoločnosť UML uviedla, že dotknutý tovar si nezachoval v konečnej fáze spracovania (t. j. točenie a zakončenie splietaného drôtu do oceľového lana) pôvod z Indie, ale namiesto toho sa pôvod zo SAE udelil tovaru na základe týchto konečných postupov.

(37)

V tejto súvislosti spoločnosť UML namietala, že sa Komisia mýlila, keď sa spoliehala na zmenu v štvormiestnej položke ako na jediný určujúci faktor pre nepreferenčný pôvod. Ďalej spoločnosť UML uviedla, že v súlade s článkami 24 a 25 Colného kódexu Spoločenstva je zmena štvormiestnej položky jediný zohľadnený faktor a nie je nevyhnutne nezvratný, keďže je pridanie miestnej hodnoty do dovážaných vstupov ďalšou podstatnou otázkou. V tejto súvislosti sa uviedlo, že pridanie miestnej hodnoty v Dubaji presahovalo 25 %. Navyše spoločnosť takisto tvrdila, že určenie (alebo neurčenie) pôvodu tovaru na základe odkazu na zmeny v štvormiestnej položke bolo rokovacou pozíciou Spoločenstva v prebiehajúcich rokovaniach WTO o pravidlách pôvodu a „…nebolo prijatým právnym predpisom Spoločenstva“.

(38)

Spoločnosť UML takisto uviedla, že nevie o nepreferenčných pravidlách pôvodu a že keď bol v roku 2003 založený závod v Dubaji, riadenie spoločnosti v Dubaji a v Indii predpokladalo, že oceľové laná vyrábané v Dubaji zo splietaného drôtu s pôvodom v Indii by získali pôvod v SAE.

(39)

Pokiaľ ide o tieto argumenty predložené spoločnosťou UML, ktoré sa týkajú pôvodu dotknutých výrobkov vyvážaných do Spoločenstva z Dubaja, Komisia by najprv uviedla, že ak sa dve alebo viaceré spoločnosti podieľajú na výrobe tovaru, pre nepreferenčný pôvod pojem „posledná podstatná zmena“ skutočne určuje pôvod tovaru. Avšak vo všeobecnosti kritérium podstatnej zmeny sa vyjadruje jedným z týchto troch spôsobov, konkrétne i) pravidlom, ktorým sa vyžaduje zmena colnej (pod)položky v nomenklatúre harmonizovaného systému; alebo ii) zoznamom výrobných alebo spracovateľských činností, ktoré udeľujú alebo neudeľujú tovaru pôvod v krajine, v ktorej sa tieto činnosti vykonávali; alebo iii) pravidlom pridanej hodnoty.

(40)

V tomto prípade sú oceľové laná jedným z príslušných výrobkov na základe pravidla, ktorým sa vyžaduje zmena colnej (pod)položky. Z tohto dôvodu, keďže je štvormiestna položka pre splietaný drôt a oceľové laná rovnaká, zmena vykonaná v Dubaji na určenie nepreferenčného pôvodu nemení pôvod v Indii.

(41)

Navyše, hoci nebolo potrebné adresovať otázku „pridania hodnoty k dovážaným vstupom“ v Dubaji, sa v záujme administratívneho poriadku preskúmali aj údaje, ktoré boli poskytnuté na podporu tvrdenia spoločnosti UML, že miestna hodnota v Dubaji bola podstatná. Toto preskúmanie ukázalo, že súčasná pridaná hodnota v Dubaji bola v každom prípade nižšia než 25 percentná prachová hranica, ako tvrdila spoločnosť, keď bola vyjadrená ako percento ceny za oceľové laná zo závodu.

(42)

Čo sa týka tvrdenia spoločnosti UML, že prístup založený na zmene štvormiestnej položky je rokovacou pozíciou Komisie, pokiaľ ide o rokovania WTO o pôvode a neprijatý právny predpis, je potrebné poznamenať, že pravidlo štvormiestnej položky je osvedčenou praxou pri uplatňovaní článku 24 Colného kódexu Spoločenstva. Z tohto dôvodu ide o pravidlo uplatňované inštitúciami Spoločenstva a príslušnými colnými úradmi členských štátov pri určovaní nepreferenčého pôvodu série výrobkov, medzi ktorými je dotknutý výrobok.

(43)

Čo sa týka tvrdenia, že spoločnosť nevedela o nepreferenčných pravidlách pôvodu, Komisia predovšetkým opakuje, že spoločnosť UML je materskou spoločnosťou veľkého mnohonárodného podniku s prepojenými výrobnými miestami, distribútormi a predajnými miestami vo svete. Čo sa týka pohybu surového materiálu, konečného tovaru a polotovarov medzi členskými spoločnosťami v skupine, je nepravdepodobné, aby spoločnosť nevedela o nepreferenčných pravidlách pôvodu, ani o kľúčových výrobkoch vyrábaných na jednom z jej miest. Navyše je v každom prípade potrebné uviesť, že spoločnosti majú poznať uplatniteľných kódex a pravidlá a nemôžu sa odvolávať na neinformovanosť ako ospravedlnenie za nedodržanie platných pravidiel.

(44)

Pokiaľ ide o uvedené skutočnosti, Komisia sa domnieva, že dotknutý tovar vyvážaný z Dubaja mal pôvod v Indii a mal by byť preto predmetom antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz oceľových lán s pôvodom v Indii.

(45)

V tejto súvislosti argumenty predložené spoločnosťou, ktoré sa týkajú pôvodu dotknutého tovaru, neboli prijaté, a preto sa na ich základe nezmenil názor Komisie, že došlo k porušeniu záväzku.

C.   ZMENA A DOPLNENIE ROZHODNUTIA 1999/572/ES

(46)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa usudzuje, že by sa malo prijatie záväzku ponúknutého spoločnosťou Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, teraz známou ako Usha Martin Ltd zrušiť. Článok 1 rozhodnutia Komisie 1999/572/ES o prijatí záväzku od spoločnosti Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Prijatie záväzku v súvislosti s dovozom oceľových lán a káblov ponúknutého spoločnosťou Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd sa týmto zrušuje.

Článok 2

Tabuľka v článku 1 ods. 1 rozhodnutia 1999/572/ES sa nahrádza touto tabuľkou:

Krajina

Výrobca

Doplnkový kód TARIC

Južná Afrika

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO Box 40072

Cleveland

Južná Afrika

A023

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 217, 17.8.1999, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1674/2003 (Ú. v. EÚ L 238, 25.9.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 217, 17.8.1999, s. 63. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1678/2003 (Ú. v. EÚ L 238, 25.9.2003, s. 13).

(4)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(5)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(6)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 5).

(7)  Prípad T-51/96 Miwon Co. Ltd./Rada, Zb. 2000, s. II-1841, bod 52.