ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 16

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
20. januára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Návrh Nariadenie Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 52/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné v Baltskom mori

184

 

*

Dodatok k nariadeniu Rady (ES) č. 51/2006, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov

200

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

20.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 16/1


NARIADENIE RADY (ES) Č. 51/2006

z, 22. decembra 2005

ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre medziročné riadenie celkového povoleného výlovu (TAC) a kvót (2)a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 423/2004 z 26. februára 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia na regeneráciu zásob tresky (3), a najmä na jeho články 6 a 8,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 811/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zavádzajú opatrenia na obnovu zásob severnej šťuky morskej (4), a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V článku 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa vyžaduje, aby Rada prijala opatrenia potrebné na zabezpečenie prístupu k vodám a zdrojom, ako aj trvalo udržateľného vykonávania činností rybolovu, berúc do úvahy dostupné vedecké stanoviská a najmä správu, ktorú vypracoval Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF).

(2)

Podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 bolo uložené Rade ustanoviť celkový povolený výlov (TAC) podľa rybolovu alebo skupiny rybolovov. Je potrebné prideľovať členským štátom a tretím krajinám rybolovné možnosti v súlade s kritériami ustanovenými v článku 20 predmetného nariadenia.

(3)

V záujme zabezpečenia efektívneho riadenia TAC a kvót je potrebné ustanoviť osobitné podmienky, za akých sa majú vykonávať činnosti rybolovu.

(4)

Zásady a určité postupy riadenia rybolovu sa musia stanoviť na úrovni Spoločenstva tak, aby členské štáty dokázali zabezpečiť riadenie lodí plaviacich sa pod ich vlajkou.

(5)

V článku 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa ustanovujú definície, ktoré sú dôležité pre prideľovanie rybolovných možností.

(6)

V súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 847/96 musia byť identifikované zásoby, ktoré podliehajú opatreniam uvedeným v tomto nariadení.

(7)

V súlade s postupom ustanoveným v dohodách alebo protokoloch o vzťahoch pri rybolove Spoločenstvo konzultovalo o rybolovných právach s Nórskom (5), Faerskými ostrovmi (6) a Grónskom (7)

(8)

Spoločenstvo je zmluvnou stranou viacerých regionálnych organizácií rybného hospodárstva. Tieto organizácie rybného hospodárstva odporúčali stanovenie obmedzení vřlovu a iné pravidlá pre ochranu určitých druhov. Je preto potrebné, aby Spoločenstvo zaviedlo takÚto odporúčania.

(9)

Na svojom výročnom zasadnutí v júni 2005 Medziamerická komisia pre tropického tuniaka (IATTC) prijala obmedzenia výlovu tuniaka žltoplutvého, tuniaka zavalitého a tuniaka skipjack a technické opatrenia, pokiaľ ide o nakladanie s vedľajšími úlovkami. Hoci Spoločenstvo nie je členom IATTC, je potrebné vykonávať tieto opatrenia s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné riadenie zdrojov spadajúcich pod jurisdikciu predmetnej organizácie.

(10)

Medzinárodná komisia na ochranu atlantických tuniakov (ICCAT) prijala na svojom výročnom zasadnutí v roku 2005 tabuľky, v ktorých sa uvádza nedostatočné a nadmerné využívanie rybolovných možností zo strany zmluvných strán ICCAT. V tejto súvislosti Medzinárodná komisia na ochranu atlantických tuniakov (ICCAT) prijala rozhodnutie, v ktorom konštatuje, že Spolocenstvo v roku 2004 nevyčerpalo v plnej výške svoju kvótu pre niekoľko zásob.

(11)

V záujme rešpektovania úpravy kvót Spoločenstva, ktoré stanovila Medzinárodná komisia na ochranu atlantických tuniakov je potrebné, aby sa distribúcia rybolovných možností vyplývajúcich z nedostatočného využitia vykonala na základe príslušného príspevku každého členského štátu k nedostatočnému využitiu bez úpravy distribučného kľúča podľa tohto nariadenia pre ročné prideľovanie celkového povoleného výlovu (TAC).

(12)

Rybolovné možnosti sa musia využívať v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva v danej veci, najmä v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 1381/87 z 20. mája 1987, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre označovanie a dokumentáciu rybárskych plavidiel (8), nariadením Komisie (EHS) č. 2807/83 z 22. septembra 1983, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkoch rýb členských štátov (9), nariadením Rady (EHS) č. 2847/93 z. 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (10), nariadením Rady (ES) č. 1954/2003 zo 4. novembra 2003 o riadení rybárskeho úsilia týkajúceho sa určitých rybolovných oblastí a zdrojov Spoločenstva (11), nariadením Rady (ES) č. 1626/94 z 27. júna 1994, ktorým sa ustanovujú určité technické opatrenia na ochranu zdrojov rybolovu v Stredozemnom mori (12), nariadením Rady (ES) č. 1627/94 z 27. júna 1994, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce sa zvláštnych rybárskych povolení (13), nariadením Rady (ES) č. 601/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa ustanovujú urcité kontrolné opatrenia pri rybárskych činnostiach v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov (14), nariadením Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (15), nariadením Rady (EHS) č. 3880/91 zo 17. decembra 1991 o predkladaní štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (16), nariadením Rady (ES) č. 1434/98 z 29. júna 1998 určujúcim podmienky, za ktorých sa môžu slede vykladať na breh na priemyselné účely okrem priamej ľudskej spotreby (17), nariadením Rady (ES) č. 423/2004 z 26. februára 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia na regeneráciu zásob tresky (18), nariadením Komisie (ES) č. 2244/2003 z 18. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici (19), nariadením Rady (EHS) č. 2930/86 z 22. septembra 1986, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (20), nariadením Rady (EHS) č. 973/2001 zo 14. mája 2001, ktorým sa ustanovujú niektoré technické opatrenia na zachovanie stavov niektorých druhov migrujúcich rýb na veľké vzdialenosti (21), nariadením Rady (ES) č. 2347/2002 zo 16. decembra 2002, ktorým sa zriaďujú požiadavky špecifického prístupu a pridružených podmienok, ktoré sa vzťahujú na rybolov hlbokomorských zásob rýb (22) a nariadením Rady (ES) č. 2270/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu pre rybárske plavidlá Spoločenstva v roku 2005 a 2006, pokiaľ ide o niektoré zásoby hlbokomorských rýb (23).

(13)

Na základe stanoviska Medzinárodnej rady pre využívanie morí (ICES) je potrebné uplatňovať dočasný systém riadenia obmedzení výlovu sardel v podoblasti VIII.

14)

Na základe stanoviska ICES je potrebné uplatňovať dočasný systém s cieľom riadiť rybolovné úsilie v prípade piesočníc v podoblasti ICES IV a časti IIIa Sever.

(15)

Vzhľadom na vedecké poznatky o biologickom stave zásob tresky modravej a na rokovania medzi pobrežnými štátmi o riadení týchto zásob je potrebné upraviť oblasti riadenia a zohľadniť pritom charakteristické vlastnosti dotknutého rybolovu.

(16)

Ako prechodné opatrenie je potrebné, vzhľadom na najnovšie vedecké stanoviská zo strany ICES, naďalej znižovať rybolovné úsilie v prípade určitých hlbokomorských druhov.

(17)

Na účely úpravy obmedzení rybolovného úsilia v prípade tresky ustanovených v nariadení (ES) č. 423/2004 sa navrhujú alternatívne opatrenia s cieľom riadiť rybolovné úsilie konzistentne s TAC, ako sa ustanovuje v článku 8 ods. 3 predmetného nariadenia.

(18)

Vo vedeckom stanovisku sa uvádza, že zásoby severomorskej platesy sa nelovia trvalo udržateľne a že úrovne odhadzovania sú veľmi vysoké. Vo vedeckom stanovisku a stanovisku zo strany Regionálnej poradnej rady pre Severné more sa uvádza, že je vhodné upraviť rybolovné možnosti, pokiaľ ide o rybolovné úsilie lodí, ktoré sa zameriavajú na platesy.

(19)

Pokiaľ ide o zásoby soley v západnej časti Lamanšského prielivu, je potrebné uplatňovať dočasný plán riadenia rybolovného úsilia. Pokiaľ ide o zásoby tresky v Kattegate, v Severnom mori, v Skagerraku a v západnej časti Lamanšského prielivu, v Írskom mori a na západe Škótska, a zásoby mieňa a nórskeho homára v ICES častiach VIIIc a IXa, program riadenia rybolovného úsilia sa musí upraviť.

(20)

Článkom 2 nariadenia (ES) č. 1434/98, sa nezabezpečuje, aby sa úlovky sleďov obmedzovali na obmedzenia vřlovu stanovené pre daný druh. Je preto potrebné zaviesť prechodné opatrenia, ktorými sa zabezpečí vhodné monitorovanie a počítanie sleďov v nevytriedených vykládkach.

(21)

Súčasné rybolovné praktiky v prípade rybolovu so žiabrovými sieťami v hlbokých vodách západne od Škótska a Írska sú spojené s použitím žiabrových sietí nadmerných dĺžok, čo vedie k nadmerným dobám namáčania a vysokým objemom odpadu. Siete stratené alebo úmyselne odhodené môžu naďalej zachytávať ryby viacero rokov bez toho, aby sa vybrali. Vedecké prieskumy potvrdili, že takýto postup rybolovu predstavuje vážne ohrozenie pre hlbokomorské druhy a musia sa vykonávať prechodné opatrenia spojené so zákazom rybolovu dovtedy, kým budú prijaté trvalé opatrenia.

(22)

S cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie zásob mieňa a znížiť odpad je potrebné v subčasti VIII a, b, d zohľadniť najnovší vývoj v oblasti selektívnych výstrojov ako prechodné opatrenie.

(23)

Na výročnom zasadnutí v roku 2004 Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) prijala odporúčanie obmedziť rybolov v určitých oblastiach s cieľom chrániť zraniteľné hlbokomorské habitáty. Toto odporúčanie by Spoločenstvo malo vykonať.

(24)

S cieľom prispieť k ochrane chobotníc a najmä chrániť mláďatá je potrebné stanoviť v roku 2006 minimálnu veľkosť chobotníc z morských vôd spadajúcich pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín a nachádzajúcich sa v regióne CECAF až do prijatia nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 850/98.

(25)

V novembri 2005 NEAFC odporučila dať určitý počet lodí na zoznam lodí, u ktorých sa potvrdilo, že sa angažovali v nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove. Musí sa zabezpečiť vykonávanie týchto odporúčaní v právnom poriadku Spoločenstva.

(26)

Na výročnom zasadnutí Komisie pre celkový rybolov v Stredozemnom mori (GFCM) v roku 2005 GFCM prijala odporúčania o riadení určitých rybolovov využívajúcich hlbokomorské druhy a odporúčanie týkajúce sa vytvorenia záznamu GFCM o lodiach dlhších ako 15 metrov, ktoré majú povolené operovať v oblasti GFCM. Keďže Spoločenstvo je zmluvnou stranou GFCM, tieto odporúčania sú pre Spoločenstvo záväzné, a preto by sa mali vykonávať.

(27)

S cieľom prispieť k ochrane zásob rýb je potrebné, aby sa v roku 2006 zaviedli určité doplňujúce opatrenia týkajúce sa kontroly a technických podmienok rybolovu.

(28)

Mali by sa zaviesť určité ustanovenia, ktoré sa týkajú údajov VMS, s cieľom zabezpečiť väčšiu účinnosť a efektívnosť pri monitorovaní, kontrole a dozore nad riadením rybolovného úsilia.

(29)

V snahe zabezpečiť, aby úlovky tresky modravej lodí tretej krajiny vo vodách Spoločenstva boli správne započítané, je potrebné pre uvedené lode posilniť kontrolné ustanovenia.

(30)

Na základe článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 bolo uložené Rade rozhodnúť o podmienkach súvisiacich s obmedzeniami výlovu a/alebo obmedzeniami rybolovného úsilia. Vo vedeckom stanovisku sa uvádza, že úlovky nad rámec odsúhlasených TAC majú za následok, že je dotknutá trvalá udržateľnosť rybolovných operácií. Z tohto dôvodu je vhodné zaviesť súvisiace podmienky, ktoré budú mať za následok zlepšené vykonávanie odsúhlasených rybolovných možností.

(31)

Na svojom výročnom zasadnutí v 2004, ICCAT prijala určitý počet technických opatrení pre určité zásoby ďaleko migrujúcich druhov v Atlantiku a Stredozemnom mori, špecifikujúc okrem iného novú minimálnu veľkosť pre tuniaka modroplutvého, obmedzenia týkajúce sa určitých oblastí a období, s cieľom chrániť tuniaka zavalitého, opatrenia týkajúce sa športových a rekreačných rybolovných činností v Stredozemnom mori a vytvorenie programu odoberania vzoriek pre stanovenie veľkosti tuniaka modroplutvého chyteného do klietky. S cieľom prispieť k ochrane zásob rýb je potrebné vykonávať tieto opatrenia v roku 2006, až do prijatia nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 973/2001 .

(32)

Na svojom výročnom zasadnutí v roku 2005 Organizácia pre rybné hospodárstvo v juhovýchodnom Atlantiku (SEAFO) prijala opatrenie umiestniť vedeckých expertov na palubu všetkých lodí operujúcich v oblasti dohovoru a zameriavajúcich sa na druhy, ktoré nepodliehajú režimom ochrany a riadenia iných príslušných regionálnych organizácií rybného hospodárstva od 1. januára 2006. Toto opatrenie je pre Spoločenstvo záväzné a malo by sa preto vykonávať.

(33)

Na svojom 27. výročnom zasadnutí od 19. do 23. septembra 2005 Organizácia pre rybné hospodárstvo v severozápadnom Atlantiku (NAFO) prijala mnoho technických a kontrolných opatrení, ktoré je potrebné vykonávať.

(34)

S cieľom splniť medzinárodné záväzky, ktoré na seba prevzalo Spoločenstvo ako zmluvná strana Dohovoru o zachovaní antarktických morských živých zdrojov (CCAMLR), vrátane záväzku uplatňovať opatrenia, ktoré prijala komisia CCAMLR, by sa mal uplatňovať celkový povolený výlov (TAC), ktorý prijala Komisia na sezónu 2005 -2006, ako aj zodpovedajúce hraničné dátumy sezóny.

(35)

Na svojom 24. výročnom zasadnutí v roku 2005 CCAMLR prijala príslušné obmedzenia výlovu pre zásoby otvorené pre zavedené rybolovy ktorýmkoľvek členom CCAMLR. CCAMLR takisto schválila účasť lodí Spoločenstva na prieskumných rybolovoch Dissostichus spp. v podoblastiach FAO 88.1 a 88.2, ako aj častiach 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) a 58.4.3b), a podrobila príslušné rybolovné operácie obmedzeniam výlovu a vedľajšieho úlovku, ako aj určitým špecifickým technickým opatreniam. Aj tieto obmedzenia a technické opatrenia by sa mali uplatňovať.

(36)

V záujme zabezpečenia živobytia rybárov Spoločenstva a v záujme vyhnutia sa ohrozeniu zdrojov a akýmkoľvek možným ťažkostiam spôsobeným uplynutím účinnosti nariadenia Rady (ES) č. 27/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa na rok 2005 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (24) je kľúčové otvoriť tieto oblasti rybolovu 1. januára 2006 a zachovať účinnosť niektorých pravidiel uvedeného nariadenia v januári 2006. Vzhľadom na naliehavosť tejto záležitosti je dôležité poskytnúť výnimku na šesťtýždňové obdobie uvedené v odseku I bod 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluvám o založeníEurópskych spoločenstiev,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa stanovujú rybolovné možnosti na rok 2006 pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb a súvisiace podmienky, za ktorých sa tieto rybolovné možnosti môžu využívať.

Okrem toho ustanovuje určité obmedzenia úsilia a súvisiace podmienky na január 2007 a pre určité antarktické zásoby ustanovuje rybolovné možnosti a konkrétne podmienky na obdobia uvedené v prílohe IE.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Ak nie je ustanovené inak, toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)

rybárske plavidlá Spoločenstva („plavidlá Spoločenstva“); a

b)

rybárske plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou tretích krajín a sú registrované v tretích krajinách („plavidlá tretích krajín“) vo vodách Spoločenstva („vody ES“).

2.   Odchylne od odseku 1 sa toto nariadenie nevzťahuje na rybolovné operácie vykonávané výhradne na účely vedeckého výskumu, ktorý sa vykonáva s povolením a pod dohľadom dotknutého členského štátu a o ktorom boli Komisia a členský štát, v ktorého vodách sa výskum vykonáva, vopred informovaní.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia, okrem definícií ustanovených v článku 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002, platia tieto definície:

a)

pod pojmom „celkový povolený výlov“ sa rozumie množstvo, ktoré sa môže vyloviť z každej zásoby každý rok;

b)

pod pojmom „kvóta“ sa rozumie pevne stanovený podiel TAC pridelený Spoločenstvu, členským štátom alebo tretím krajinám;

c)

pod pojmom „medzinárodné vody“ sa rozumejú vody, ktoré nie sú výsostnými vodami a ani nespadajú pod jurisdikciu žiadneho štátu;

d)

pod pojmom „regulačná oblasť NAFO“ sa rozumie časť oblasti Dohovoru o Organizácii pre rybné hospodárstvo v severozápadnom Atlantiku (NAFO), ktorá nepatrí do zvrchovanosti ani nespadá pod jurisdikciu pobrežných štátov;

e)

pod pojmom „Skagerrak“ sa rozumie oblasť ohraničená na západe čiarou vedenou od majáka v Hanstholme po maják v Lindesnes a na juhu čiarou vedenou od majáku v Skagen po maják v Tistlarna a od tohto bodu po najbližší bod švédskeho pobrežia;

f)

pod pojmom „Kattegat“ sa rozumie oblasť ohraničená na severe čiarou vedenou od majáka Skagen po maják v Tistlarne a od tohto bodu po najbližší bod na švédskom pobreží a na juhu čiarou vedenou od Hasenøre po Gniben Spids, od Korshage po Spodsbjerg a od Gilbjerg Hoved po Kullen;

g)

pod pojmom „Cadizský záliv“ sa rozumie oblasť ICES subčasti IXa východne od 7o23'48“ z. d.

Článok 4

Rybolovné pásma

Na účely tohto nariadenia platia tieto definície pásiem:

a)

pásma ICES (Medzinárodná rada pre výskum morí) sú definované v nariadení (EHS) č. 3880/91. Ak je k pásmu dodané „vody ES“, to znamená, že pásmo sa týka iba vôd ES tohto pásma;

b)

pásma CECAF (Východný a stredný Atlantik alebo hlavné rybolovné pásmo 34 FAO) sú definované v nariadení Rady (ES) č. 2597/95 z 23. októbra 1995 o predkladaní štatistík nominálneho výlovu členskými štátmi, ktoré lovia v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantického oceánu (25);

c)

pásma NAFO (Organizácia pre rybné hospodárstvo v severozápadnom Atlantiku) sú definované v nariadení Rady (EHS) č. 2018/93 z 30. júna 1993 týkajúcom sa predkladania štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (26);

d)

pásma CCAMLR (Dohovor o ochrane antarktických morských živých zdrojov) sú definované v nariadení (ES) č. 601/2004.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI A SÚVISIACE PODMIENKY PRE PLAVIDLÁ SPOLOČENSTVA

Článok 5

Obmedzenia výlovu a rozdelenie

1.   Rybolovné možnosti pre plavidlá Spoločenstva vo vodách Spoločenstva alebo určitých vodách nepatriacich Spoločenstvu a rozdelenie týchto rybolovných možností medzi členské štáty a dodatočné podmienky v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa ustanovujú v prílohe I.

2.   Pre plavidlá Spoločenstva sa týmto povoľuje loviť v rámci kvót ustanovených v prílohe I, vo vodách, ktoré patria do rybolovnej jurisdikcie Faerských ostrovov, Grónska, Islandu a Nórska, a v rybolovnom pásme okolo Jan Mayen, za podmienok, ktoré sa ustanovujú v článkoch 10, 17 a 18.

3.   Komisia bezodkladne zastaví rybolovné cinnosti týkajúce sa sardely v podoblasti VIII, ak STECF uvedie, že zásoba biomasy kladúcej ikry je v období kladenia ikier v roku 2006 nižšia ako 28 000 ton.

4.   Komisia stanoví konečné obmedzenia úlovku pre rybolov piesočnice v castiach IIa ICES (vody ES) a IIIa, ako aj v podoblasti IV (vody ES) na základe pravidiel uvedených v bode 6 prÝlohy IID.

5.   Komisia stanovuje rybolovné možnosti korušky polárnej v pásmach V, XIV (grónske vody) dostupné pre Spoločenstvo vo výške 7,7 % TAC pre korušku polárnu okamžite po stanovení TAC.

6.   Obmedzenia úlovku pre zásoby čerta morského v pásmach IIa (vody ES) a IV (vody ES) a v pßsmach Vb (vody ES), VI, XII a XIV môže Komisia zrevidovať v súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002 po analýze STECF pozorovanřch údajov o úlovku na jednotku zhromaždených počas prvého štvrťroka 2006.

7.   Obmedzenia úlovku zásob tresky nórskej v pásmach IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES) a zásob šproty severnej v pásmach IIa (vody ES) a IV (vody ES) môže Komisia zrevidovať v súlade s postupom uvedenom v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002 na základe vedeckých informácií zhromaždených v prvej polovici roka 2006.

Článok 6

Osobitné ustanovenia a rozdelenie

1.   Rozdelenie rybolovných práv medzi členské štáty podľa prílohy I platí bez toho, aby boli dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

b)

prerozdelenia vykonané podľa článku 21 ods. 4, 23 ods. 1 a 32 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2847/93;

c)

dodatočné vykládky prípustné podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96;

d)

množstvá odoprené podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 847/96;

e)

zrážky vykonané podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 847/96.

2.   Na účely prevedenia zadržaných kvót do roku 2007 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 odchylne od tohto nariadenia na všetky zásoby podliehajúce analytickému TAC.

Článok 7

Obmedzenia rybolovného úsilia a súvisiace podmienky riadenia zásob

1.   Od 1. februára 2006 do 31. janußra 2007 sa obmedzenia rybolovného úsilia a súvisiace podmienky ustanovené:

v prílohe IIa uplatňujú na riadenie určitých zásob v Kattegate, Skagerraku, v  podoblasti IV a časti ICES IIa (vody ES), IIIa, VIa, VIIa a VIId,

v prílohe IIB uplatňujú na riadenie mieňa v časti ICES VIIIc a IXa s výnimkou Cadizského zálivu,

v prílohe IIC uplatňujú na riadenie zásob soley v časti ICES VIIe,

v prílohe IID uplatňujú na riadenie zásob piesočnice v Skagerraku, podoblasti ICES IV a časti IIa (vody ES).

2.   Na obdobie od 1. januára 2006 do 31. januára 2006 sa na zásoby uvedené v odseku 1 naďalej vzťahuje rybolovné úsilie a súvisiace podmienky ustanovené v prílohách IVa, IVb, IVc a V nariadenia (ES) č. 27/2005.

3.   Plavidlá používajúce druhy výstroja označené v bode 4 prílohy IIA a v bode 3 príloh IIB a IIC vykonávajúce výlov v oblastiach definovaných v bode 2 prílohy IIA a v bode 1 príloh IIB a IIC musia mať osobitné povolenie na rybolov vydané v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1627/94, ako sa ustanovuje v týchto prílohách.

4.   Komisia stanoví konečné rybolovné úsilie na rok 2006 pre rybolov piesočnice v ICES častiach IIa (vody ES), IIIa a podoblasti IV na základe pravidiel uvedených v bode 6 prílohy IID.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby na rok 2006 úrovne rybolovného úsilia merané v kilowatt-dňoch neprítomnosti v prístave plavidiel, ktoré majú povolenia na hlbokomorský rybolov, neprekročili 80% priemerného ročného rybolovného úsilia vynaloženého pravidlami dotknutého členského štátu v roku 2003 pri plavbách, keď mali povolenia na hlbokomorský rybolov a boli lovené hlbokomorské druhy, ako sa uvádza v prílohe I a v bode 15 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 2374/2002. Tento odsek sa vzťahuje len na rybolovné akcie, na ktorých sa uloví viac ako 100 kg hlbokomorských druhov iných ako koruška strieborná.

Článok 8

Podmienky vykládky úlovkov a vedľajších úlovkov

1.   Ryby zo zásob, pre ktoré sú stanovené obmedzenia úlovku, môžu zostať na palube alebo sa môžu vyložiť, len ak:

a)

úlovky vykonali plavidlá členského štátu, ktoré majú kvótu, a ktorá nie je vyčerpaná; alebo

b)

tieto úlovky predstavujú súčasť podielu Spoločenstva, ktorý nebol rozdelený kvótami medzi členské štáty, a tento podiel nebol vyčerpaný.

2.   Odchylne od odseku 1 sa nasledujúce ryby môžu ponechať na palube alebo vyložiť dokonca aj vtedy, keď určitý členský nemá žiadne kvóty alebo keď sú kvóty alebo podiely vyčerpané:

a)

druhy iné ako sleď a makrela, keď

i)

boli ulovené zmiešané s inými druhmi sieťami, ktorých veľkosť ôk je menšia ako 32 mm v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 850/98, a;

ii)

úlovky neboli roztriedené na palube ani pri vykládke;

alebo

b)

makrela, keď

i)

boli ulovené zmiešané so stavridami alebo sardinkami;

ii)

neprekračujú 10 % celkovej hmotnosti makrely, stavridy a sardiniek na palube a;

iii)

úlovky neboli roztriedené na palube ani pri vykládke.

3.   Článok 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1434/98 sa neuplatňuje na slede ulovené v ICES podoblasti IV a častiach ICES IIa (vody ES), IIIa a VIId.

4.   Všetky vykládky sa započítajú do kvóty, alebo, ak nebol podiel Spoločenstva rozdelený kvótami medzi členské štáty, do podielu Spoločenstva, s výnimkou úlovkov vykonaných podľa ustanovení odseku 2.

5.   Ak budú obmedzenia úlovku členského štátu pre sleďa v ICES podoblastiach II (vody ES), IV a subčastiach IIIa a VIId vyčerpané, bude plavidlám plaviacim sa pod vlajkou takéhoto členského štátu a zaregistrovaným v Spoločenstve a loviacim v loviskách, pre ktoré platia príslušné obmedzenia výlovu, zakázané vykladať úlovky, ktoré sú netriedené a ktoré obsahujú sleďa.

6.   Určenie percenta vedľajších úlovkov a nakladanie s nimi sa vykonáva v súlade s článkami 4 a 11 nariadenia (ES) č. 850/98.

Článok 9

Netriedené vykládky v ICES podoblasti IV a ICES častiach IIA (vody ES), IIIa a VIId

1.   Členské štáty zabezpečia uplatňovanie adekvátneho programu vzorkovania umožňujúceho účinné monitorovanie netriedených vykládok podľa druhov ulovených v ICES podoblasti IV a ICES častiach IIa (vody ES), IIIa a VIId.

2.   Netriedené úlovky v ICES podoblasti IV a v ICES časti IIa (vody ES), IIIa a VIId sa vykladajú iba v prístavoch a na miestach vykládky, kde sa uplatňuje program vzorkovania uvedený v odseku 1.

Article 10

Obmedzenia prístupu

Rybolov plavidlami Spoločenstva sa nesmie vykonávať v Skagerraku v pásme 12 námorných míľ od pobrežných línií Nórska. Plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska alebo Švédska však budú mať dovolené loviť v pásme 4 námorných míľ od pobrežných línií Nórska.

Článok 11

Prechodné technické a kontrolné opatrenia

Prechodné technické a kontrolné opatrenia pre plavidlá Spoločenstva sú stanovené v prílohe III.

KAPITOLA III

OBMEDZENIA VÝLOVU A SÚVISIACE PODMIENKY PRE RYBÁRSKE PLAVIDLÁ TRETEJ KRAJINY

Článok 12

Prechodné technické a kontrolné opatrenia

Prechodné technické a kontrolné opatrenia pre rybárske plavidlá tretej krajiny sú stanovené v prílohe II.

Článok 13

Oprávnenie

Rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou Barbadosu, Guyany, Japonska, Južnej Kórey, Nórska, Surinamu, Trinidadu a Tobaga a Venezuely, a rybárske plavidlá registrované na Faerských ostrovoch musia mať oprávnenie loviť vo vodách Spoločenstva, v rámci obmedzení výlovu stanovených v prílohe I, a v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 14, 15 a 16 a 19 až 25.

Článok 14

Zemepisné obmedzenia

1.   Rybolov rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nórska alebo registrovanými na Faerských ostrovoch sa obmedzuje na tie časti pásma 200 námorných míľ, ktoré ležia smerom do mora, 12 námorných míľ od pobrežných línií členských štátov v ICES podoblasti IV, v Kattegate a Atlantickom oceáne severne od 43o00's. š., okrem oblasti uvedenej v článku 18 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

2.   Rybolov v Skagerraku rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nórska je povolený smerom do mora štyri námorné míle od pobrežných línií Dánska a Švédska.

3.   Rybolov rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Barbadosu, Guyany, Japonska, Južnej Kórey, Surinamu, Trinidadu a Tobaga a Venezuely je obmedzený na tie časti pásma veľkosti 200 námorných míľ, ktoré ležia smerom do mora, 12 námorných míľ od pobrežných línií departementu Francúzska Guyana.

Článok 15

Tranzit cez vody Spoločenstva

Rybárske plavidlá tretej krajiny vykonávajúce tranzit vodami Spoločenstva musia uložiť svoje siete tak, aby tieto nemohli byť pohotovo použité v súlade s týmito podmienkami:

a)

siete, závažia a podobný výstroj musia byť odpojené od svojich vlečných palúb a vlečných a ťažných drôtov a lán,

b)

siete, ktoré sú na palube alebo nad palubou, musia byť bezpečne priviazané k niektorej časti vrchnej konštrukcie.

Článok 16

Podmienky vykládky úlovkov a vedľajších úlovkov

Ryby zo zásob, pre ktoré sú stanovené obmedzenia výlovu, sa nesmú ponechať na palube a ani vykladať, pokiaľ úlovky neboli vykonané rybárskymi plavidlami tretej krajiny, ktorá má kvótu a táto kvóta nebola vyčerpaná.

KAPITOLA IV

ÚPRAVA PRIDEĽOVANIA LICENCIÍ PLAVIDLÁM SPOLOČENSTVA

Článok 17

Licencie a súvisiace podmienky

1.   Bez ohľadu na všeobecné pravidlá o licenciách na rybolov a osobitných povoleniach na rybolov uvedených v nariadení (ES) č. 1627/94 je na rybolov plavidlami Spoločenstva vo vodách tretej krajiny potrebná licencia vydaná orgánmi tejto tretej krajiny.

2.   Odsek 1 sa však neuplatňuje na tieto plavidlá Spoločenstva, keď vykonávajú rybolov v nórskych vodách Severného mora:

a)

plavidlá s tonážou rovnou alebo menšou ako 200 GT; alebo

b)

plavidlá vykonávajúce rybolov na ľudskú spotrebu týkajúci sa iných druhov, ako je makrela; alebo

c)

plavidlá plaviace sa pod vlajkou Švédska, v súlade so zaužívanými postupmi.

3.   Maximálny počet licencií a iné súvisiace podmienky budú stanovené tak, ako je to uvedené v časti I prílohy IV. V žiadostiach o licencie sa uvádzajú druhy rybolovu a názov a vlastnosti plavidiel Spoločenstva, pre ktoré sa majú vydať licencie, a orgány členských štátov tieto žiadosti adresujú Komisii. Komisia predloží tieto žiadosti orgánom príslušnej tretej krajiny.

4.   Ak jeden členský štát prevedie kvótu na iný členský štát (výmena) v oblastiach rybolovu stanovených v časti I prílohy IV, prevod obsahuje príslušný prevod licencií a oznamuje sa Komisii. Celkový počet licencií pre každú oblasť rybolovu stanovený v časti I prílohy IV sa však nesmie prekročiť.

5.   Plavidlá Spoločenstva dodržiavajú ochranné a kontrolné opatrenia, ako aj všetky iné ustanovenia platné pre pásmo, v ktorom vykonávajú činnosť.

Článok 18

Faerské ostrovy

Plavidlá Spoločenstva s licenciou na vykonávanie cieleného rybolovu jedného druhu vo vodách Faerských ostrovov môžu vykonávať cielený rybolov iného druhu za predpokladu, že vopred informujú orgány Faerských ostrovov.

KAPITOLA V

ÚPRAVA PRIDEĽOVANIA LICENCIÍ PLAVIDLÁM TRETÍCH KRAJÍN

Článok 19

Povinnosť vlastniť licenciu a osobitné povolenie na rybolov

1.   Bez ohľadu na článok 28b nariadenia (EHS) č. 2847/93 sú plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou Nórska s tonážou menšou ako 200 GT, oslobodené od povinnosti vlastniť licenciu a povolenie na rybolov.

2.   Licencia a osobitné povolenie na rybolov sa musia uchovávať na palube. Plavidlá registrované na Faerských ostrovoch alebo v Nórsku sú však oslobodené od tejto povinnosti.

3.   Plavidlá tretích krajín oprávnené loviť do 31. decembra 2005 môžu pokračovať v lovení od 1. januára 2006, kým sa Komisii nepredloží zoznam plavidiel oprávnených na rybolov a kým ho Komisia neschváli.

Článok 20

Žiadosť o licenciu a osobitné povolenie na rybolov

Žiadosť o licenciu a osobitné povolenie na rybolov od orgánu tretej krajiny musí byť adresovaná Komisii a musí obsahovať tieto informácie:

a)

názov plavidla;

b)

registračné číslo;

c)

vonkajšie identifikačné písmená a číslice;

d)

prístav registrácie;

e)

meno a adresa vlastníka alebo nájomcu;

f)

hrubá tonáž a celková dĺžka;

g)

výkon motora;

h)

volací znak a rádiová frekvencia;

i)

plánovaný spôsob rybolovu;

j)

zamýšľaná oblasť rybolovu;

k)

druhy, ktorých lov sa plánuje;

l)

obdobie, na ktoré sa licencia požaduje.

Článok 21

Počet licencií

Počet licencií a osobitné súvisiace podmienky sa stanovia tak, ako je to uvedené v časti II prílohy IV.

Článok 22

Zrušenie a odňatie

1.   Licencie a osobitné povolenie na rybolov môžu byť zrušené s cieľom vydať nové licencie a osobitné povolenia na rybolov. Takéto zrušenia nadobúdajú účinnosť v deň predchádzajúci dátumu vydania nových licencií a osobitných povolení na rybolov Komisiou. Nové licencie a osobitné povolenia na rybolov nadobúdajú účinnosť dňom ich vydania.

2.   Licencie a osobitné povolenia na rybolov sa úplne alebo čiastočne odnímu pred dátumom ukončenia ich platnosti, ak sa vyčerpala kvóta pre danú zásobu stanovenú v prílohe I.

3.   Licencie a osobitné povolenia na rybolov sa odnímu v prípade nesplnenia povinností ustanovených v tomto nariadení.

Článok 23

Nedodržanie príslušných pravidiel

1.   Rybárskemu plavidlu, v súvislosti s ktorým neboli splnené povinnosti uvedené v tomto nariadení, sa po obdobie nepresahujúce 12 mesiacov nevydá žiadna licencia ani osobitné povolenie na rybolov.

2.   Komisia predloží orgánom príslušnej tretej krajiny názvy a vlastnosti rybárskych plavidiel tretej krajiny, ktoré nebudú oprávnené na lov rýb v rybolovnom pásme nasledujúci mesiac alebo mesiace, ako dôsledok porušenia príslušných pravidiel.

Článok 24

Povinnosti držiteľa licencie

1.   Rybárske plavidlá tretej krajiny dodržiavajú ochranné a kontrolné opatrenia a ostatné ustanovenia, ktorými sa riadi rybolov vykonávaný plavidlami Spoločenstva v pásme, v ktorom operujú, najmä nariadenia (EHS) č. 1381/87, (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94, (ES) č. 88/98 (27), (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1434/98.

2.   Rybárske plavidlá tretej krajiny uvedené v odseku 1 vedú lodný denník, do ktorého sa zapisujú informácie uvedené v časti I prílohy V.

3.   Rybárske plavidlá tretej krajiny, okrem plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Nórska, vykonávajúce rybolov v ICES časti IIIa, zašlú informácie uvedené v prílohe VI Komisii, v súlade s pravidlami ustanovenými v danej prílohe.

Článok 25

Osobitné ustanovenia týkajúce sa departementu Francúzska Guyana

1.   Udelenie licencií na rybolov vo vodách departementu Francúzska Guyana je podmienené záväzkom vlastníka príslušného rybárskeho plavidla tretej krajiny, že na požiadanie Komisie povolí príchod pozorovateľa na palubu.

2.   Kapitán každého rybárskeho plavidla tretej krajiny, ktoré vlastní licenciu na rybolov ryby kostnatej alebo tuniaka vo vodách Francúzskeho departementu Guyana, je povinný po vykládke úlovku po každej plavbe predložiť francúzskym orgánom vyhlásenie, v ktorom budú uvedené množstvá kreviet ulovených a držaných na palube od posledného vyhlásenia. Toto vyhlásenie musí byť v súlade so vzorom stanoveným v časti III prílohy IV. Za presnosť vyhlásenia zodpovedá kapitán. Francúzske orgány prijmú všetky primerané opatrenia na overenie správnosti vyhlásení, tak že ich skontrolujú najmä porovnaním s lodným denníkom uvedeným v článku 24 ods. 2. Po overení musí vyhlásenie podpísať príslušný úradník. Pred koncom každého mesiaca francúzske orgány zašlú Komisii všetky vyhlásenia týkajúce sa predchádzajúceho mesiaca.

3.   Rybárske plavidlá tretej krajiny loviace vo vodách departementu Francúzska Guyana vedú lodný denník zodpovedajúci vzoru uvedenému v časti II prílohy V. Kópia tohto lodného denníka sa zasiela prostredníctvom francúzskych orgánov Komisii do 30 dní od posledného dňa každej plavby zameranej na rybolov.

4.   Ak Komisia do jedného mesiaca nedostane oznámenie týkajúce sa rybárskeho plavidla tretej krajiny, ktoré vlastní licenciu na rybolov vo vodách departementu Francúzska Guyana, tak takémuto plavidlu sa licencia odníme.

KAPITOLA VI

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PLAVIDLÁ SPOLOČENSTVA LOVIACE V REGULAČNEJ OBLASTI NAFO

ODDIEL 1

Účasť Spoločenstva

Článok 26

Zoznam plavidiel

1.   Iba plavidlá Spoločenstva s tonážou väčšou ako 50 brutto ton, pre ktoré vydal osobitné povolenia na rybolov ich vlajkový členský štát a sú zahrnuté v registri plavidiel NAFO, sú oprávnené za podmienok stanovených v ich povoleniach loviť, držať na palube, prekladať a vykladať zdroje rybného hospodárstva z regulačnej oblasti NAFO.

2.   Každý členský štát musí informovať Komisiu v strojovo čitateľnej forme najmenej 15 dní pred vstupom nového plavidla do regulačnej oblasti NAFO o každej zmene a doplnení svojho zoznamu plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou a registrovaných v Spoločenstve, ktoré sú oprávnené loviť ryby v regulačnej oblasti NAFO. Komisia okamžite postúpi tieto informácie sekretariátu NAFO.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 obsahujú tieto údaje:

a)

interné číslo plavidla definované v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Spoločenstva (28);

b)

medzinárodný rádiový volací znak;

c)

prípadný nájomca plavidla;

d)

druh plavidla.

4.   V prípade plavidiel dočasne sa plaviacich pod vlajkou členského štátu (prenájom plavidla bez posádky) tieto informácie ďalej zahŕňajú:

a)

dátum, od ktorého má plavidlo povolenie plávať pod vlajkou členského štátu;

b)

dátum, od ktorého má plavidlo od členského štátu povolenie podieľať sa na rybolove v regulačnej oblasti NAFO;

c)

názov štátu, v ktorom je plavidlo registrované alebo v ktorom bolo registrované predtým, a dátum, ku ktorému sa prestalo plaviť pod vlajkou daného štátu;

d)

názov plavidla,

e)

úradné registračné číslo plavidla, ktoré mu priradili príslušné vnútroštátne orgány;

f)

domovský prístav plavidla po prevode;

g)

meno vlastníka alebo nájomcu plavidla;

h)

vyhlásenie, že kapitán dostal kópiu predpisov platných v regulačnej oblasti NAFO;

i)

hlavné druhy, ktoré môže plavidlo loviť v regulačnej oblasti NAFO;

j)

podoblasti, v ktorých možno očakávať, že plavidlo bude loviť.

ODDIEL 2

Technické opatrenia

Článok 27

Veľkosti ôk

1.   Používanie vlečných sietí, ktoré majú v ktorejkoľvek svojej časti siete oká s rozmermi menšími ako 130 mm, je zakázané pre priamy rybolov druhov rýb žijúcich pri dne uvedených v prílohe VII. Táto veľkosť ôk môže byť zmenšená na minimálne 60 mm na priamy rybolov olihne atlantickej (Illex illecebrosus). Pre priamy lov rají (Rajidae) sa táto veľkosť ôk zväčší na minimálne 280 mm v koncovom vaku a 220 mm vo všetkých ostatných častiach vlečnej siete.

2.   Plavidlá loviace krevety (Pandalus borealis) používajú siete s minimálnou veľkosťou ôk 40 mm.

Článok 28

Prídavné zariadenia sietí

1.   Používanie akýchkoľvek prostriedkov alebo zariadení iných, ako sú prostriedky a zariadenia opísané v tomto článku, ktoré upchávajú oká siete alebo zmenšujú ich veľkosť, sa zakazuje.

2.   K spodnej časti koncového vaku možno pripevniť plachtovinu, sieťovinu alebo akýkoľvek iný materiál, na účely obmedzenia alebo prevencie poškodenia.

3.   K hornej časti koncového vaku možno pripevniť zariadenia za predpokladu, že neupchávajú oká koncového vaku. Používanie ochranných vrstiev na hornej strane sa obmedzuje na tie, ktoré sú uvedené v prílohe VIII.

4.   Plavidlá loviace krevety (Pandalus borealis) musia používať triediace rošty alebo mriežky s maximálnym rozstupom priečok 22 mm. Plavidlá loviace krevety v časti 3L musia byť takisto vybavené kĺbovými reťazami dlhými minimálne 72 cm, ako je opísané v prílohe IX.

Článok 29

Vedľajšie úlovky

1.   Rybárske plavidlá nemôžu vykonávať cielený lov druhov, na ktoré sa uplatňujú obmedzenia vedľajších úlovkov. Cielený lov druhu sa vykonáva vtedy, keď tento druh obsahuje najväčšie hmotnostné percento úlovku v každom záťahu.

2.   Vedľajšie úlovky druhov, pre ktoré nestanovilo Spoločenstvo kvóty pre časť regulačnej oblasti NAFO a ulovené v tejto časti pri priamom love akéhokoľvek druhu, nesmie pre žiadny druh presiahnuť 2 500 kg alebo 10 % hmotnosti TAC ponechaného na palube, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. V časti regulačnej oblasti NAFO, v ktorej je cielený rybolov určitých druhov zakázaný alebo kde bola plne využitá kvóta „ostatné“, ale vedľajšie úlovky druhov uvedených v prílohe ID nesmú prekročiť 1 250 kg alebo 5 %.

3.   Vždy, keď celkové množstvo druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia vedľajších úlovkov, v ktoromkoľvek záťahu presiahne niektoré uplatniteľné obmedzenie uvedené v odseku 2, plavidlá sa okamžite presunú najmenej päť námorných míľ od miesta predchádzajúceho záťahu. Vždy, keď celkové množstvo druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia vedľajších úlovkov, presiahne tieto obmedzenia v ktoromkoľvek nasledujúcom záťahu, plavidlá sa opäť presunú najmenej 5 námorných míľ od miesta predchádzajúceho záťahu a nevrátia sa do tejto oblasti najmenej 48 hodín.

4.   V prípade, že celkové vedľajšie úlovky všetkých druhov v ktoromkoľvek záťahu prekročia 5 % hmotnosti v časti 3M a 2,5 % v časti 3L, plavidlá loviace krevety (Pandalus borealis) sa ihneď presunú najmenej päť námorných míľ od miesta predchádzajúceho záťahu.

5.   Úlovky kreviet sa pri výpočte veľkosti vedľajšieho úlovku druhov rýb žijúcich pri dne nebudú brať do úvahy.

Článok 30

Minimálna veľkosť rýb

1.   Ryby z regulačnej oblasti NAFO, ktoré nemajú požadovanú veľkosť predpísanú v prílohe X, sa nemôžu spracovávať, ponechať na palube, preložiť, vyložiť, prepravovať, skladovať, predávať, vystavovať, ani ponúkať na predaj, ale sa okamžite vracajú do mora.

2.   Ak množstvo ulovených rýb, ktoré nemajú požadovanú veľkosť ako je uvedené v pílohe X, prevyšuje 10 % celkového množstva, plavidlo sa premiestni o vzdialenosť najmenej päť námorných míľ od miesta predchádzajúceho záťahu, skôr ako bude pokračovať v rybolove. Všetky spracované ryby, pre ktoré platia požiadavky minimálnej veľkosti rýb, ktoré sú menšie ako dĺžkový ekvivalent v prílohe X, sa považujú za pochádzajúce z rýb, ktoré nedosahujú minimálnu veľkosť.

ODDIEL 3

Kontrolné opatrenia

Článok 31

Označovanie produktov a samostatné ukladanie

1.   Všetky spracované ryby ulovené v regulačnej oblasti NAFO sa označujú tak, aby bolo možné identifikovať každý druh a kategóriu produktu, ako sa uvádza v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (29) . Musia sa takisto označiť, že boli ulovené v regulačnej oblasti NAFO.

2.   Všetky krevety ulovené v časti 3L a všetky halibuty grónske ulovené v podoblasti 2 a v častiach 3KLMNO sa označujú ako ulovené v týchto príslušných pásmach.

3.   Vzhľadom na legitímnu bezpečnosť a zodpovednosť za plavbu kapitána plavidla sa uplatňujú tieto zásady:

úlovky rovnakého druhu sa ukladajú jasne oddelene od úlovkov ostatných druhov. Všetky úlovky získané v regulačnej oblasti NAFO sa ukladajú oddelene od úlovkov získaných mimo tejto oblasti,

úlovky môžu byť uložené vo viac ako jednej časti úložného priestoru, ale v každej časti úložného priestoru, kde sú uložené sa držia oddelene od úlovkov iných druhov, s použitím plastu, preglejky, sieťoviny atď.

Článok 32

Lodný denník produkcie a plán skladovania

1.   Kapitáni plavidiel zapisujú do lodného denníka okrem splnenia článkov 6, 8, 11 a 12 nariadenia (EHS) č. 2847/93 informácie uvedené v prílohe XI.

2.   Každý členský štát oznámi Komisii do pätnásteho dňa každého mesiaca v strojovo čitateľnej forme množstvá zásob uvedených v prílohe XII, ktoré boli vyložené počas predchádzajúceho mesiaca, a oznámi všetky informácie, ktoré získali podľa článkov 11 a 12 nariadenia (EHS) č. 2847/93.

3.   Kapitáni plavidla Spoločenstva vedú vzhľadom na úlovky druhov uvedených v prílohe IC:

a)

lodný denník produkcie, v ktorom sa uvádza ich kumulatívna produkcia podľa druhov na palube v hmotnosti produktu uvedenej v kilogramoch;

b)

plán uloženia, v ktorom je uvedené miesto rôznych druhov v úložných priestoroch.

4.   Lodný denník produkcie a plán uloženia uvedené v odseku 3 sa aktualizujú denne za predchádzajúci deň počítaný od 00.00 hodín (UTC) až do 24.00 hodín (UTC) a držia sa na palube, kým sa plavidlo úplne nevyloží.

5.   Kapitán poskytne potrebnú pomoc, aby bolo možné overiť množstvá deklarované v denníku produkcie a spracované produkty uskladnené na palube.

6.   Členské štáty každé dva roky osvedčujú správnosť plánov kapacity pre všetky plavidlá Spoločenstva oprávnené loviť podľa článku 26 ods. 1. Kapitán zabezpečí ponechanie kópie tohto osvedčenia na palube, aby ho bolo možné predložiť inšpektorovi na požiadanie.

Článok 33

Vlečenie sietí

1.   Pri rybolove cielenom na jeden druh alebo viaceré druhy uvedené v prílohe VII nesmú plavidlá Spoločenstva niesť siete s okami menšej veľkosti, ako sa uvádza v článku 27.

2.   Plavidlá Spoločenstva loviace v rámci tej istej plavby v oblastiach iných ako regulačná oblasť NAFO však môžu mať na palube siete s menšou veľkosťou ôk, ako sa uvádza v článku 27, za predpokladu, že tieto siete sú bezpečne zviazané a uložené a nie sú k dispozícii na okamžité použitie. Takéto siete:

a)

nesmú byť pripevnené k svojim palubám a svojim záťahovým alebo vlečným káblom a lanám; a

b)

ak sú nesené na palube alebo nad ňou, musia byť pevne priviazané k niektorej časti vrchnej konštrukcie.

Článok 34

Prekládka

1.   Plavidlá Spoločenstva sa zúčastňujú na operáciách prekládky v regulačnej oblasti NAFO len vtedy, ak na to vopred dostali od svojich príslušných orgánov súhlas.

2.   Plavidlá Spoločenstva sa nezúčastňujú na operáciách prekládky rýb z plavidla alebo na plavidlo nezmluvnej strany, ktoré bolo spozorované alebo inak identifikované ako plavidlo zúčastňujúce sa na rybolovných operáciách v regulačnej oblasti NAFO.

3.   Plavidlá Spoločenstva nahlasujú každú prekládku v regulačnej oblasti NAFO svojim príslušným orgánom. Postupujúce plavidlá vypracúvajú takúto správu aspoň dvadsaťštyri hodín vopred a preberajúce plavidlá najneskôr jednu hodinu po prekládke.

4.   Správa uvedená v odseku 3 obsahuje čas, zemepisnú polohu, celkovú zaokrúhlenú hmotnosť podľa druhov, ktoré sa majú vykladať alebo nakladať v kilogramoch, ako aj volací znak plavidiel zúčastňujúcich sa na prekládke.

5.   Preberajúce plavidlo okrem toho uvádza celkový úlovok na palube a celkovú hmotnosť, ktoré sa majú vyložiť, nahlasuje názov prístavu a očakávaný čas pristátia aspoň 24 hodín pred každým pristátím.

6.   Členské štáty okamžite odosielajú správy uvedené v odseku 3 a 5 Komisii, ktorá ich okamžite postupuje sekretariátu NAFO.

Článok 35

Prenajímanie plavidiel Spoločenstva

1.   Členské štáty môžu súhlasiť s tým, že rybárske plavidlo plaviace sa pod ich vlajkou a oprávnené loviť v regulačnej oblasti NAFO bude predmetom zmluvy o prenájme na využitie čiastočnej alebo celej kvóty a/alebo dní rybolovu pridelených druhej zmluvnej strane NAFO. Zmluvy o prenájme týkajúce sa plavidiel, ktoré identifikovali NAFO alebo iná regionálna organizácia rybného hospodárstva, ako plavidlá, ktoré sa zúčastnili na nezákonných, nenahlásených a neregulovaných (IUU) rybolovných operáciách, však nebudú povolené.

2.   V deň uzavretia zmlúv o prenájme vlajkový členský štát zašle tieto informácie Komisii, ktorá výkonnému tajomníkovi NAFO postúpi tieto informácie:

a)

svoj súhlas so zmluvou o prenájme;

b)

druhy, na ktoré sa prenájom vzťahuje, a rybolovné možnosti prideľované zmluvou o prenájme;

c)

doba platnosti zmluvy o prenájme;

d)

meno nájomcu;

e)

zmluvná strana, ktorá plavidlo prenajala;

f)

opatrenie, ktoré prijal členský štát s cieľom zabezpečiť, aby prenajaté plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou po celé obdobie prenájmu dodržiavali ochranné a kontrolné opatrenia NAFO.

3.   Po ukončení zmluvy o prenájme informuje o tom vlajkový členský štát Komisiu, ktorá okamžite postúpi túto informáciu výkonnému tajomníkovi NAFO.

4.   Vlajkový členský štát koná tak, aby zabezpečil, že:

a)

plavidlo nebude oprávnené loviť počas doby prenájmu v protiklade s príležitosťami na rybolov prideľovanými vlajkovému členskému štátu;

b)

plavidlo nebude oprávnené loviť v rovnakom období na základe viac ako jednej zmluvy o prenájme;

c)

plavidlo dodrží počas celej doby prenájmu ochranné a kontrolné opatrenia NAFO;

d)

všetky úlovky a vedľajšie úlovky podľa notifikovaných zmlúv o prenájme budú zaznamenané na prenajatom plavidle do denníka o rybolove oddelene od údajov o ostatných úlovkoch.

5.   Členské štáty nahlásia všetky úlovky a vedľajšie úlovky uvedené v odseku 4 písm. d) Komisii oddelene od údajov ostatných vnútroštátnych úlovkov. Komisia okamžite postúpi tieto údaje výkonnému tajomníkovi NAFO.

Článok 36

Monitorovanie rybolovného úsilia

1.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby rybolovné úsilie jeho plavidiel bol primeraný rybolovným možnostiam dostupným pre tento členský štát v regulačnej oblasti NAFO.

2.   Členské štáty zašlú Komisii plán rybolovu svojich plavidiel, ktoré lovia druhy v regulačnej oblasti NAFO najneskôr do 31. januára 2006 alebo po ňom, najneskôr 30 dní pred začiatkom takejto činnosti. V pláne rybolovu sa okrem iného uvedie plavidlo alebo plavidlá, ktoré sa budú zúčastňovať týchto rybolovov, a zamýšľaný počet dní rybolovu, ktorý tieto plavidlá strávia v regulačnej oblasti NAFO.

3.   Členské štáty na indikatívnom základe informujú Komisiu o zamýšľaných činnostiach ich plavidiel v iných oblastiach.

4.   Tento plán rybolovu reprezentuje celkové rybolovné úsilie, ktorý sa má uplatniť v regulačnej oblasti NAFO vzhľadom na rybolovné možnosti dostupné členskému štátu, ktorý podáva oznámenie.

5.   Členské štáty najneskôr 31. decembra 2006 podajú Komisii správu o realizácii svojich plánov rybolovu. Takéto správy obsahujú počet plavidiel, ktoré sa skutočne zúčastňujú na rybolovných operáciách v regulačnej oblasti NAFO, úlovky každého plavidla a celkový počet dní, počas ktorých každé plavidlo lovilo v tejto oblasti. Činnosti plavidiel loviacich krevety v častiach 3M a 3L sa hlásia samostatne za každú časť.

ODDIEL 4

Osobitné požiadavky na zhromažďovanie údajov

Článok 37

Zhromažďovanie údajov

1.   Ak je to možné, členské štáty vykonávajú osobitné požiadavky na zhroma×dovanie údajov pre svoje plavidlá loviace v týchto oblastiach:

Oblasť

Súradnica 1

Súradnica 2

Súradnica 3

Súradnica 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundland

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New England

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

2.   ktoré sa majú zhromaždiť v súlade s odsekom 1, sa zhromažďujú po súboroch a v možnom rozsahu zahŕňajú:

a)

skladbu druhov, v počtoch a v hmotnosti;

b)

dĺžkové frekvencie;

c)

otolity;

d)

stanovené miesto, zemepisné šírky a zemepisné dĺžky;

e)

rybársky výstroj;

f)

hĺbku lovu;

g)

čas dňa;

h)

dĺžku trvania súboru;

i)

voľné lano (v prípade mobilného výstroja);

j)

ostatné biologické vzorkovanie, napr. týkajúce sa zrelosti, ak je to možné.

3.   Zhromaždené údaje v súlade s odsekom 1 sa nahlasujú príslušným orgánom členských štátov na účely postupného prenosu na sekretariát NAFO, čo možno najskôr po ukončení každej plavby realizovanej na účely rybolovu.

ODDIEL 5

Osobitné ustanovenia pre krevetky severné

Článok 38

Lov krevetky severnej

Každý členský štát nahlasuje denne Komisii množstvá krevetiek severných (Pandalus borealis) ulovených v časti 3L regulačnej oblasti NAFO plavidlami plaviacimi sa pod jeho vlajkou a registrovanými v Spoločenstve. Všetky činnosti rybolovu sa uskutočňujú v hĺbkach väčších ako 200 metrov a vždy sa obmedzujú na jedno plavidlo v rámci kvóty každého členského štátu.

ODDIEL 6

Osobitné ustanovenia pre ostriežika

Článok 39

Rybolov ostriežika

1.   Každý druhý pondelok kapitán plavidla Spoločenstva, ktorým sa loví ostriežik v podoblasti 2 a častiach IF, 3K a 3M a časti regulačnej oblasti NAFO, oznámi príslušným orgánom členského štátu, pod ktorého vlajkou sa plavidlo plaví alebo v ktorom je plavidlo registrované, množstvá ostriežika uloveného v týchto pásmach počas dvojtýždňového obdobia končiaceho o polnoci v predchádzajúcu nedeľu.

Ak akumulované úlovky dosiahli 50 % celkového povoleného výlovu (TAC), oznámenie sa podáva týždenne každý pondelok.

2.   Členské štáty nahlasujú Komisii každý druhý utorok pred 12. hodinou na poludnie za dva týždne, končiace o polnoci v predchádzajúcu nedeľu, množstvá ostriežika uloveného v podoblasti 2 a v častiach IF, 3K a 3M regulačnej oblasti NAFO plavidlami plaviacimi sa pod ich vlajkou a registrovanými na ich území.

Ak akumulované úlovky dosiahnu 50 % celkového povoleného výlovu (TAC), správa sa zasiela týždenne.

KAPITOLA VII

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PLAVIDLÁ SPOLOČENSTVA LOVIACE V REGULAČNEJ OBLASTI CCAMLR

ODDIEL 1

Obmedzenia a požadované informácie o plavidlách

Článok 40

Zákazy a obmedzenia úlovku

1.   Priamy rybolov druhov uvedených v prílohe XIII je zakázaný v pásmach a počas období stanovených v danej prílohe.

2.   V prípade nových a prieskumných lovísk platia obmedzenia úlovkov a vedľajších úlovkov uvedené v prílohe XIV v podoblastiach uvedených v danej prílohe.

Článok 41

Požiadavky na informácie týkajúce sa plavidiel oprávnených loviť ryby v oblasti CCAMLR

1.   Okrem požadovaných informácií týkajúcich sa oprávnených plavidiel stanovených v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 601/2004 oznamujú členské štáty od 1. augusta 2006 Komisii tieto informácie o takýchto plavidlách:

a)

číslo IMO plavidla (ak je vydané);

b)

predchádzajúca vlajka, ak existovala;

c)

medzinárodný rádiový volací znak;

d)

meno a adresa vlastníka(-ov) plavidla a každého vlastníka(-ov) požitkov, ak je známy;

e)

druh plavidla;

f)

kde a kedy bolo postavené;

g)

dĺžka;

h)

farebná fotografia plavidla, ktorá pozostáva z:

i)

jednej fotografie nie menšej ako 12 x 7 cm, na ktorej je vyobrazený pravý bok plavidla, zobrazujúcej ho v plnej dĺžke a s úplnými konštrukčnými charakteristikami;

ii)

jednej fotografie nie menšej ako 12 x 7 cm, na ktorej je vyobrazený ľavý bok plavidla, zobrazujúcej ho v plnej dĺžke a s úplnými konštrukčnými charakteristikami;

iii)

jednej fotografie nie menšej ako 12 x 7 cm, zobrazujúcej kormu branú priamo z kormy;

i)

opatrenia prijaté na zabezpečenie činnosti satelitného monitorovacieho zariadenia inštalovaného na palube, ktoré bude zabezpečené proti zámernému poškodeniu.

2.   Od 1. augusta 2006 oznamujú členské štáty v maximálnom možnom rozsahu Komisii aj tieto informácie týkajúce sa plavidiel oprávnených loviť ryby v oblasti CCAMLR:

a)

meno a adresa prevádzkovateľa, ak sú odlišné od vlastníka(-ov) plavidla;

b)

meno a štátna príslušnosť kapitána a, ak to pripadá do úvahy, kapitána pre rybolov;

c)

druh metódy alebo metód rybolovu;

d)

najväčšia šírka lode (m);

e)

brutto registrovaná tonáž;

f)

druhy komunikácie s plavidlom a čísla (čísla INMARSAT A, B a C);

g)

bežný plný stav posádky;

h)

výkon hlavného motora alebo motorov (kW);

i)

nosnosť plavidla (v tonách), počet úložných priestorov pre ryby a ich objem (m3);

j)

všetky ostatné informácie (napr. klasifikácia ľadu), ktoré sa považujú za vhodné.

ODDIEL 2

Výskumné rybolovy

Článok 42

Účasť na výskumných rybolovoch

1.   Rybárske plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou Španielska a sú registrované v Španielsku, ktoré boli oznámené CCAMLR v súlade s ustanoveniami článku 7 nariadenia (ES) č. 601/2004, sa môžu zúčastniť na výskumných rybolovoch druhu Dissostichus spp. vykonávanom dlhými rybolovnými šnúrami v podoblastiach FAO 88.1 a 88.2, ako aj v častiach 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) mimo oblastí spadajúcich pod vnútroštátnu jurisdikciu a 58.4.3b) mimo oblastí spadajúcich pod vnútroštátnu jurisdikciu.

2.   V častiach 58.4.3a) a 58.4.3b) nikdy nesmie loviť naraz viac ako jedno rybárske plavidlo.

3.   Pokiaľ ide o podoblasti 88.1 a 88.2, ako aj časti 58.4.1 a 58.4.2, sú obmedzenia pre celkový úlovok a vedľajší úlovok pre podoblasť a časť a ich rozdelenie medzi malé prieskumné jednotky (Small scale resarch units – SSRUs) v rámci každej z nich stanovené v prílohe XIV. Rybolov v každej SSRU skončí, keď nahlásený úlovok dosiahne stanovené obmedzenie úlovku, a táto SSRU bude uzatvorená pre rybolov na zvyšok sezóny.

4.   Rybolov sa uskutočňuje podľa možnosti v takom veľkom zemepisnom a hĺbkovom rozsahu, aby sa získali informácie potrebné na zistenie potenciálu rybolovu a aby sa zabránilo nadmernej koncentrácii úlovku a rybolovného úsilia. Rybolov v častiach 58.4.1 a 58.4.2 je však zakázaný v hĺbkach menších ako 550 m.

Článok 43

Oznamovanie

Rybárske plavidlá, ktoré sa zúčastňujú prieskumných rybolovov uvedených v článku 42, podliehajú týmto systémom podávania správ o výlove a rybolovnom úsilí:

a)

päťdňový systém podávania správ o výlove a rybolovnom úsilí stanovený v článku 12 nariadenia (ES) č. 601/2004, s výnimkou, že členské štáty predložia Komisii správy o výlove a rybolovnom úsilí najneskôr dva pracovné dni po konci každého nahlasovacieho obdobia, na okamžité zaslanie pre CCAMLR. V podoblastiach 88.1 a 88.2, ako aj v častiach 58.4.1 a 58.4.2, sa nahlasovanie vykonáva za malé prieskumné jednotky;

b)

systém mesačného podávania podrobných správ o výlove a rybolovnom úsilí stanovený v článku 13 nariadenia (ES) č. 601/2004;

c)

nahlasuje sa celkový počet a hmotnosť vyradených Dissostichus eleginoidesDissostichus mawsoni, vrátane tých, ktorých mäso je „rôsolovité“.

Článok 44

Osobitné požiadavky

1.   Prieskumné rybolovy uvedené v článku 42 sa vykonávajú v súlade s článkom 8 nariadenia Rady (ES) č. 600/2004 z 22. marca 2004, ktoré ustanovuje niektoré technické opatrenia uplatniteľné na činnosti rybolovu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane antarktických morských živých zdrojov (30), so zreteľom na uplatniteľné opatrenia na zníženie náhodnej úmrtnosti morských vtákov počas dlhodobých rybolovov. Okrem týchto opatrení:

a)

vyhadzovanie vnútorností je pri týchto rybolovoch zakázané;

b)

plavidlá zúčastňujúce sa na prieskumných rybolovoch v častiach 58.4.1 a 58.4.2, ktoré sú v súlade s protokolmi CCAMLR (A, B alebo C) týkajúcimi sa záťaže na dlhej rybolovnej šnúre, sú oslobodené od požiadavky na nastavenie pre noc; plavidlá s celkovým úlovkom troch (3) morských vtákov sa však okamžite vracajú k nastaveniu pre noc v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 601/2004;

c)

plavidlá zúčastňujúce sa na prieskumných rybolovoch v podoblastiach 88.1 a 88.2, ako aj v častiach 58.4.3a) a 58.4.3b), ktoré ulovia celkove tri (3) morské vtáky, okamžite ukončia rybolov, a nesmú loviť mimo bežnej rybárskej sezóny počas zvyšku sezóny 2005/2006.

2.   Pre rybárske plavidlá, ktoré sa zúčastňujú na prieskumných rybolovoch vo FAO podoblastiach 88.1.a 88.2, platia tieto ďalšie požiadavky:

a)

Plavidlá majú zakázané vyhadzovať:

i)

ropné výrobky alebo palivá alebo olejovité zvyšky do mora, okrem prípadov, ak je to povolené v prílohe I k dohovoru MARPOL 73/78 (Medzinárodný dohovor o zabraňovaní znečisťovania z lodí);

ii)

odpadky;

iii)

potravinový odpad, ktorý by neprešiel sitom s otvormi, ktorých veľkosť nepresahuje 25 mm;

iv)

hydinu alebo jej časti (vrátane vaječných škrupín);

v)

splašky do vzdialenosti 12 námorných míľ od pevniny alebo ľadovcových šelfov alebo splašky, keď sa plavidlo plaví rýchlosťou nepresahujúcou 4 uzly; alebo

vi)

popol zo spaľovania.

b)

Žiadna živá hydina ani iné živé vtáky sa nesmú priniesť do podoblasti 88.1 a 88.2 a žiadna spracovaná neskonzumovaná hydina sa nesmie prenášať z podoblastí 88.1 a 88.2.

c)

Lov druhu Dissostichus spp. v podoblastiach 88.1. a 88.2 je zakázaný do 10 námorných míľ od pobrežia Baleánskych ostrovov.

Článok 45

Definícia záťahu

1.   Na účely tohto oddielu záťah pozostáva z nasadenia jednej alebo viacerých šnúr na jednom mieste. Presná zemepisná poloha záťahu sa určí podľa strednej šnúry alebo šnúr využitých na účely podávania správ o výlove a rybolovnom úsilí.

2.   Na to, aby sa záťah označil ako prieskumný, musí spĺňať tieto podmienky:

a)

každý prieskumný záťah je vzdialený najmenej 5 námorných míľ od akéhokoľvek iného prieskumného záťahu, pričom sa táto vzdialenosť meria od zemepisného stredu každého prieskumného záťahu;

b)

každý záťah sa skladá z najmenej 3 500 a najviac 10 000 háčikov; tieto háčiky môžu byť na viacerých oddelených šnúrach nasadených na tom istom mieste;

c)

každý záťah s dlhou šnúrou bude mať čas namočenia najmenej šesť hodín meraný od dokončenia procesu nasadenia po začiatok procesu záťahu.

Článok 46

Plány prieskumu

Rybárske plavidlá, ktoré sa zúčastňujú na prieskumných rybolovoch uvedených v článku 42, zavedú plány prieskumu vo všetkých malých prieskumných jednotkách, do ktorých sú rozdelené podoblasti FAO 88.1 a 88.2, ako aj časti 58.4.1 a 58.4.2. Tento plán prieskumu sa realizuje takto:

a)

pri prvom vstupe do malej prieskumnej jednotky sa prvých 10 záťahov označených ako „prvá séria“ označí ako prieskumné záťahy a tieto záťahy musia spĺňať kritériá uvedené v článku 45 ods. 2;

b)

ďalších 10 záťahov alebo 10 ton úlovku, podľa toho, ktoré obmedzenie bolo dosiahnuté skôr, sa označí ako „druhá séria“. Kapitán môže rozhodnúť o tom, že záťahy v druhej sérii sa uskutočnia ako súčasť normálneho prieskumného rybolovu. Ak však tieto záťahy spĺňajú požiadavky článku 45 ods. 2, aj tieto záťahy môžu byť označené ako prieskumné záťahy;

c)

ak chce kapitán pokračovať v rybolove v malej prieskumnej jednotke aj po dokončení prvej a druhej série záťahov, musí plavidlo podniknúť „tretiu sériu“, ktorá bude mať za následok, že sa vo všetkých troch sériách uskutoční celkove 20 prieskumných záťahov. Tretia séria záťahov sa dokončí počas tej istej návštevy malej prieskumnej jednotky ako prvá a druhá séria;

d)

po dokončení 20 prieskumných záťahov môže plavidlo pokračovať v rybolove v malej prieskumnej jednotke;

e)

v malých prieskumných jednotkách A, B, C, E a G v podoblasti 88.1 a 88.2, kde má morské dno umožňujúce rybolov menej ako 15 000 km2, sa písmená b), c) a d) neuplatňujú a plavidlo môže po dokončení 10 prieskumných záťahov pokračovať v rybolove v tejto malej prieskumnej jednotke.

Článok 47

Plány zhromažďovania údajov

1.   Rybárske plavidlá, ktoré sa zúčastňujú na prieskumných rybolovoch uvedených v článku 42, zavedú plány zhromažďovania údajov vo všetkých malých prieskumných jednotkách, do ktorých sú rozdelené podoblasti FAO 88.1 a 88.2, ako aj časti 58.4.1 a 58.4.2. Plán zhromažďovania údajov obsahuje tieto údaje:

a)

poloha a hĺbka mora pre každú šnúru v záťahu;

b)

čas nasadenia, namočenia a záťahu;

c)

počet a druhy rýb stratených na povrchu;

d)

počet nasadených háčikov;

e)

typ návnady;

f)

úspešnosť položených návnad ( %);

g)

typ háčika; a

h)

stav mora a oblačnosti a fáza mesiaca v čase nasadzovania šnúr.

2.   Pre každý prieskumný záťah sa zhromažďujú všetky údaje uvedené v odseku 1; menovite, v prieskumnom záťahu do 100 rýb sa odmerajú všetky ryby a najmenej 30 rýb sa zoberie ako vzorka pre biologické štúdie. Ak sa chytilo viac ako 100 rýb, je potrebné použiť metódy náhodného výberu vzorky.

Článok 48

Program značkovania

Každé rybárske plavidlo, ktoré sa zúčastňuje na prieskumných rybolovoch uvedených v článku 42, vykonáva tento program značkovania rýb:

a)

jedince druhu Dissostichus spp. sa značkujú a vypúšťajú v pomere jeden jedinec na tonu surovej hmotnosti úlovku počas celej sezóny, v súlade s protokolom CCAMLR o značkovaní. Plavidlá ukončia značkovanie rýb, až keď označkujú 500 jedincov, alebo ukončia rybolov, keď označkujú jedného jedinca na tonu surovej hmotnosti úlovku;

b)

program sa zameriava na jedince všetkých veľkostí s cieľom splniť požiadavky značkovania jedného jedinca na tonu surovej hmotnosti úlovku. Všetky vypustené jedince sa značkujú dvoma príveskami a vypúšťajú sa v čo najširšej zemepisnej oblasti;

c)

všetky značky majú vytlačené jedinečné poradové číslo a spätnú adresu, aby sa dal vystopovať pôvod značky v prípade, ak sa označený kus chytí druhýkrát;

d)

všetky opätovne chytené jedince (t. j. ulovené ryby, ktoré boli v minulosti označené) sa nepustia opäť na slobodu, ani keby to bolo len na krátky čas;

e)

zo všetkých opätovne chytených označkovaných jedincov sa odoberajú biologické vzorky (dĺžka, hmotnosť, pohlavie, pohlavná zrelosť), zhotoví sa elektronická snímka, ak je to možné, obnovia sa otolity a odstráni sa značka;

f)

všetky príslušné údaje zo značky a všetky údaje z evidencie novozískaných značiek sa elektronicky nahlasujú CCAMLR vo formáte CCAMLR do troch mesiacov, odkedy plavidlo opustilo tieto loviská;

g)

všetky príslušné údaje zo značky, všetky údaje z evidencie novozískaných značiek a vzorky z novochytených jedincov sa elektronicky nahlasujú vo formáte CCAMLR príslušnému regionálnemu archívu pre údaje o značkách, ako je podrobne uvedené v protokole CCAMLR o značkovaní.

Článok 49

Vedeckí pozorovatelia

Každé rybárske plavidlo, ktoré sa zúčastňuje na prieskumných rybolovoch uvedených v článku 42, má počas všetkých činností rybolovu v období rybolovu na palube najmenej dvoch vedeckých pozorovateľov, z ktorých jeden bude vymenovaný podľa Programu medzinárodného vedeckého pozorovania CCAMLR.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 50

Zasielanie údajov

Keď podľa nariadenia článku 15 ods. 1 a článku 18 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2847/93 členské štáty zasielajú Komisii údaje týkajúce sa vykládok množstiev ulovených zásob, používajú kódy pre zásoby stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 51

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Keď je celkový povolený výlov v oblasti CCAMLR stanovený na obdobie začínajúce pred 1. januárom 2006, článok 40 sa uplatňuje s účinnosťou od začiatku príslušných období uplatňovania celkového povoleného výlovu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 22. decembra 2002

Za Radu

Predseda

B. BRADSHAW


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 8.

(4)  Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 48.

(6)  Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 12.

(7)  Ú. v. ES L 29, 1.2.1985, s. 9.

(8)  Ú. v. ES L 132, 21.5.1987, s. 9.

(9)  Ú. v. ES L 276, 10.10.1983 s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1965/2001 (Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 23).

(10)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1954/2003 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2003, s. 1).

(11)  Ú. v. ES L 289, 7.11.2001, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 813/2004 (Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 32).

(13)  Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 7.

(14)  Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 16.

(15)  Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 602/2004 (Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 30).

(16)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 448/2005 (Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2005, s. 5).

(17)  Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 10.

(18)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 8.

(19)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 17.

(20)  Ú. v. ES L 274, 25.9.1986, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3259/94 (Ú. v. ES L 339, 29.12.1994, s. 11).

(21)  Ú. v. ES L 137, 19.5.2001 s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 831/2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 33).

(22)  Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 6.

(23)  Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 4.

(24)  Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1936/2005 (Ú. v. EÚ L 311, 26.11.2005, s. 1).

(25)  Ú. v. ES L 270, 13.11.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(26)  Ú. v. ES L 186, 28.7.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(27)  Nariadenie Rady (ES) č. 88/98 z 18. decembra 1997, ktorým sa ustanovujú niektoré technické opatrenia pre zachovanie zdrojov rybolovu vo vodách Baltického mora, Beltov a Soundu (Ú. v. ES L 9, 15.1.1998, s.1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2005 (Ú. v. EÚ L 49, 22.2.2005, s. 1).

(28)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004. s. 25.

(29)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené aktom o pristúpení z roku 2003.

(30)  Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA I

OBMEDZENIA ÚLOVKOV UPLATNITEĽNÉ PRE PLAVIDLÁ SPOLOČENSTVA V OBLASTIACH, V KTORÝCH EXISTUJÚ OBMEDZENIA ÚLOVKOV A PRE RYBÁRSKE PLAVIDLÁ TRETÍCH KRAJÍN VO VODÁCH ES, PODĽA DRUHOV A OBLASTI (V TONÁCH ŽIVEJ HMOTNOSTI, AK NIE JE UVEDENÉ INAK)

Všetky obmedzenia úlovkov uvedené v tejto prílohe sa na účely článku 5 tohto nariadenia považujú za kvóty, a preto podliehajú pravidlám uvedeným v nariadení (ES) č. 2847/93, najmä v jeho článkoch 14 a 15.

V každej oblasti sa zásoby rýb uvádzajú podľa abecedného poradia latinských názvov druhov. Na účely tohto nariadenia sa uvádza tabuľka bežných názvov s príslušnými latinskými názvami:

Vedecký názov

Trojmiestny abecedný kód

Bežný názov

Ammodytidae

SAN

Piesočnica

Anarhichas lupus

CAT

Zubatka pruhovaná

Aphanopus carbo

BSF

Tkaničnica tmavá

Argentina silus

ARU

Striebristka severná

Beryx spp.

ALF

Veľkozubce

Boreogadus saida

POC

Treska polárna

Brosme brosme

USK

Mníkovec bielokrký

Centrophorus squamosus

GUQ

ryby druhu Centrophorus squamosus

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugalský ostráň obyčajný

Cetorhinus maximus

BSK

Žralok ozrutný

Chaenocephalus aceratus

SSI

Ryba ľadovka

Champsocephalus gunnari

ANI

ryby druhu Champsocephalus gunnari

Channichthys rhinoceratus

LIC

ryby druhu Channichthys rhinoceratus

Chionoecetes spp.

PCR

kraby druhu Chionoecetes

Clupea harengus

HER

Sleď obyčajný

Coryphaenoides rupestris

RNG

Koryféna tuponosá

Dalatias licha

SCK

ryby druhu Dalatias licha

Deania calcea

DCA

Ostráň obyčajný

Dissostichus eleginoides

TOP

ryby druhu Dissostichus eleginoides

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardela obyčajná

Etmopterus princeps

ETR

ryby druhu Etmopterus princeps

Etmopterus pusillus

ETP

žraloky druhu Etmopterus pusillus

Etmopterus spinax

ETX

Žralok čierny

Euphausia superba

KRI

Pancierovka atlantická

Gadus morhua

COD

Treska škvrnitá

Galeorhinus galeus

GAG

Žralok tope

Germo alalunga

ALB

Tuniak dlhoplutvý

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Platesa červená

Gobionotothen gibberifrons

NOG

ryby druhu Gobionotothen gibberifrons

Hippoglossoides platessoides

PLA

Platesa drsná

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Halibut svetlý

Hoplostethus atlanticus

ORY

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

Illex illecebrosus

SQI

Oliheň atlantická

Lamna nasus

POR

Žralok sleďový

Lampanyctus achirus

LAC

ryby druhu Lampanyctus achirus

Lepidonotothen squamifrons

NOS

ryby druhu Lepidonotothen squamifrons

Lepidorhombus spp.

LEZ

Kambaly

Limanda ferruginea

YEL

Platesa žltochvostá

Limanda limanda

DAB

Platesa limanda

Lophiidae

ANF

Čert morský

Macrourus berglax

RHG

Granatier drsnohlavý

Macrourus spp.

GRV

Granátniky

Makaira nigricans

BUM

Atlantická plachetka modrá

Mallotus villosus

CAP

Koruška polárna

Martialia hyadesi

SQS

Gordan

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Treska jednoškvrnná

Merlangius merlangus

WHG

Treska bezfúza

Merluccius merluccius

HKE

Merlúza európska

Micromesistius poutassou

WHB

Treska modravá

Microstomus kitt

LEM

Platesa malohlavá

Molva dypterigia

BLI

Mieň dyptergygia

Molva macrophthalmus

SLI

Španielsky mieň molva

Molva molva

LIN

Mieň molva

Nephrops norvegicus

NEP

Homár nórsky

Notothenia rossii

NOR

ryby druhu Notothenia rossii

Pagellus bogaraveo

SBR

Zubatica ružová

Pandalus borealis

PRA

Krevetka severná

Paralomis spp.

PAI

Krab

Penaeus spp.

PEN

krevety rodu Penaeus

Phycis spp.

FOX

ryby druhu Phycis

Platichthys flesus

FLX

Platesa bradavičnatá

Pleuronectes platessa

PLE

Platesa obyčajná

Pleuronectiformes

FLX

Platesy

Pollachius pollachius

POL

Treska pollak

Pollachius virens

POK

Treska tmavá

Psetta maxima

TUR

Kambala veľká

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

ryby druhu Pseudochaenichthys georgianus

Rajidae

SRX-RAJ

Raje

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Halibut tmavý

Salmo salar

SAL

Losos obyčajný

Scomber scombrus

MAC

Makrela atlantická

Scopthalmus rhombus

BLL

Kambala

Sebastes spp.

RED

Ostriežik

Solea solea

SOL

Solea obyčajná

Solea spp.

SOX

Solea

Squalus acanthias

DGS

Žralok ostnatý

Tetrapturus alba

WHM

Marlin biely

Thunnus alalunga

ALB

Tuniak dlhoplutvý

Thunnus albacares

YFT

Tuniak žltoplutvý

Thunnus obesus

BET

Tuniak zavalitý

Thunnus thynnus

BFT

Tuniak modroplutvý

Trachurus spp.

JAX

Stavridy

Trisopterus esmarki

NOP

Treska nórska

Urophycis tenuis

HKW

Zubatka biela

Xiphias gladius

SWO

Mečiar obyčajný

PRÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SEVERNÉ MORE A ZÁPADNÉ VODY SPOLOČENSTVA oblasti ICES Vb (vody ES), VI, VII, VIII, IX, X, CECAF (vody ES) a Francúzska Guyana

Druh:

Piesočnica

Ammodytidae

Zóna:

IV (nórske vody)

SAN/04-N.

Dánsko

0 (1)

 

Spojené kráľovstvo

0 (1)

 

ES

0 (1)

 

TAC

Nepodstatné

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Piesočnica

Ammodytidae

Zóna:

IIa (vody ES)( (2), IIIa, IV (vody ES) (2)

SAN/2A3A4.

Dánsko

Neuvádza sa

 

Spojené kráľovstvo

Neuvádza sa

 

Všetky členské štáty

Neuvádza sa (3)

 

ES

Neuvádza sa

 

Nórsko

0 (4)  (5)

 

TAC

Neuvádza sa

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Striebristka severná

Argentina silus

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody I a II

ARU/1/2.

Nemecko

31

 

Francúzsko

10

 

Holandsko

25

 

Spojené kráľovstvo

50

 

ES

116

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Striebristka severná

Argentina silus

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody III a IV

ARU/3/4.

Dánsko

1 180

 

Nemecko

12

 

Francúzsko

8

 

Írsko

8

 

Holandsko

55

 

Švédsko

46

 

Spojené kráľovstvo

21

 

ES

1 331

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Striebristka severná

Argentina silus

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody V, VI a VII

ARU/567.

Nemecko

405

 

Francúzsko

9

 

Írsko

375

 

Holandsko

4 225

 

Spojené kráľovstvo

297

 

ES

5 310

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Mníkovec bielokrký

Brosme brosme

Zóna:

Vody ES zón IIa, IV, Vb, VI, VII

USK/2A47-C

ES

Nepodstatné (6)

 

Nórsko

4 000 (7)  (8)

 

TAC

Nepodstatné

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Mníkovec bielokrký

Brosme brosme

Zóna:

IV (nórske vody)

USK/04-N.

Belgium

1

 

Dánsko

191

 

Nemecko

1

 

Francúzsko

1

 

Holandsko

1

 

Spojené kráľovstvo

5

 

ES

200

 

TAC

Nepodstatné

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Žralok ozrutný

Cetorhinus maximus

Zóna:

Vody ES zón IV, VI a VII

BSK/467.

ES

0

 

TAC

0

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obyčajný (9)

Clupea harengus

Zóna:

IIIa

HER/03A.

Dánsko

34 052

 

Nemecko

545

 

Švédsko

35 620

 

ES

70 217

 

Faerské ostrovy

500 (10)

 

TAC

81 600

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obyčajný (11)

Clupea harengus

Zóna:

IV severne od 53°30s. š.

HER/04A., HER/04B.

Dánsko

76 348

 

Nemecko

47 836

 

Francúzsko

22 769

 

Holandsko

57 938

 

Švédsko

4 627

 

Spojené kráľovstvo

63 333

 

ES

272 851

 

Nórsko

50 000 (12)

 

TAC

454 751

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

Nórske vody južne od 62° s. š. (HER/*04N-)

ES

50 000


Druh:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna:

Nórske vody južne od 62° s. š.

HER/04-N.

Švédsko

963 (13)

 

ES

963

 

TAC

Nepodstatné

 


Druh:

Sleď obyčajný (14)

Clupea harengus

Zóna:

IIIa (vedľajšie úlovky)

HER/03A-BC

Dánsko

17 547

 

Nemecko

156

 

Švédsko

2 825

 

ES

20 528

 

TAC

20 528

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obyčajný (15)

Clupea harengus

Zóna:

IIa (vody ES), IV, VIId (vedľajšie úlovky)

HER/2A47DX

Belgicko

211

 

Dánsko

40 684

 

Nemecko

211

 

Francúzsko

211

 

Holandsko

211

 

Švédsko

199

 

Spojené kráľovstvo

773

 

ES

42 500

 

TAC

42 500

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obyčajný (16)

Clupea harengus

Zóna:

IVc (17), VIId

HER/4CXB7D

Belgicko

9 122 (18)

 

Dánsko

1 088 (18)

 

Nemecko

682 (18)

 

Francúzsko

12 347 (18)

 

Holandsko

21 998 (18)

 

Spojené kráľovstvo

4 786 (18)

 

ES

50 023

 

TAC

454 751

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96


Druh:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna:

Vb, VIaN (19)(vody ES), VIb

HER/5B6ANB

Nemecko

3 727

 

Francúzsko

705

 

Írsko

5 036

 

Holandsko

3 727

 

Spojené kráľovstvo

20 145

 

ES

33 340

 

Faerské ostrovy

660 (20)

 

TAC

34 000

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna:

VIaS (21), VIIbc

HER/6AS7BC

Írsko

14 000

 

Holandsko

1 400

 

ES

15 400

 

TAC

15 400

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna:

VIa Clyde (22)

HER/06ACL.

Spojené kráľovstvo

800

 

ES

800

 

TAC

 

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna:

VIIa (23)

HER/07A/MM

Írsko

1 250

 

Spojené kráľovstvo

3 550

 

ES

4 800

 

TAC

4 800

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna:

VIIe, f

HER/7EF.

Francúzsko

500

 

Spojené kráľovstvo

500

 

ES

1 000

 

TAC

1 000

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna:

VIIg, h, j, k (24)

HER/7G-K.

Nemecko

123

 

Francúzsko

682

 

Írsko

9 549

 

Holandsko

682

 

Spojené kráľovstvo

14

 

ES

11 050

 

TAC

11 050

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Sardela obyčajná

Engraulis encrasicolus

Zóna:

VIII

ANE/08.

Španielsko

4 500 (25)

 

Francúzsko

500 (25)

 

ES

5 000 (25)0

 

TAC

5 000 (25)

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Sardela obyčajná

Engraulis encrasicolus

Zóna:

IX, X, CECAF 34. 1 1 (vody ES)

ANE/9/3411

Španielsko

3 826

 

Portugalsko

4 174

 

ES

8 000

 

TAC

8 000

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgicko

8

 

Dánsko

2 652

 

Nemecko

66

 

Holandsko

17

 

Švédsko

464

 

ES

3 207

 

TAC

3 315

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

Kattegat

COD/03AS.

Dánsko

524

 

Nemecko

11

 

Švédsko

315

 

ES

850

 

TAC

850

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

IIa (vody ES), IV

COD/2AC4.

Belgicko

686

 

Dánsko

3 940

 

Nemecko

2 498

 

Francúzsko

847

 

Holandsko

2 226

 

Švédsko

26

 

Spojené kráľovstvo

9 037

 

ES

19 260

 

Nórsko

3 945 (26)

 

TAC

23 205

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

Nórske vody (COD/*04N-)

ES

16 740


Druh:

Treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

Nórske vody južne od 62° s. š.

COD/04-N.

Švédsko

382

 

ES

382

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

COD/561214

Belgicko

1

 

Nemecko

9

 

Francúzsko

97

 

Írsko

138

 

Spojené kráľovstvo

368

 

ES

613

 

TAC

613

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

Vb(zóna ES), VIa (COD/*5BC6A)

Belgicko

1

Nemecko

9

Francúzsko

93

Írsko

132

Spojené kráľovstvo

353

ES

588


Druh:

Treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

VIIa

COD/07A.

Belgicko

24

 

Francúzsko

67

 

Írsko

1 204

 

Holandsko

6

 

Spojené kráľovstvo

527

 

ES

1 828

 

TAC

1 828

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

COD/7X7A34

Belgicko

236

 

Francúzsko

4 053

 

Írsko

818

 

Holandsko

34

 

Spojené kráľovstvo

439

 

ES

5 580

 

TAC

5 580

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Kambaly

Lepidorhombus spp.

Zóna:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

LEZ/2AC4-C

Belgicko

5

 

Dánsko

4

 

Nemecko

4

 

Francúzsko

28

 

Holandsko

22

 

Spojené kráľovstvo

1 677

 

ES

1 740

 

TAC

1 740

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Kambaly

Lepidorhombus spp.

Zóna:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Španielsko

327

 

Francúzsko

1 277

 

Írsko

373

 

Spojené kráľovstvo

903

 

ES

2 880

 

TAC

2 880

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Kambaly

Lepidorhombus spp.

Zóna:

VII

LEZ/07.

Belgicko

494

 

Španielsko

5 490

 

Francúzsko

6 663

 

Írsko

3 029

 

Spojené kráľovstvo

2 624

 

ES

18 300

 

TAC

18 300

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Kambaly

Lepidorhombus spp.

Zóna:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Španielsko

1 176

 

Francúzsko

949

 

ES

2 125

 

TAC

2 125

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Kambaly

Lepidorhombus spp.

Zóna:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

LEZ/8C3411

Španielsko

1 171

 

Francúzsko

59

 

Portugalsko

39

 

ES

1 269

 

TAC

1 269

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Platesa limanda a platesa bradavičnatá

Limanda limanda a Platichthys flesus

Zóna:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

D/F/2AC4-C

Belgicko

466

 

Dánsko

1 752

 

Nemecko

2 627

 

Francúzsko

182

 

Holandsko

10 594

 

Švédsko

6

 

Spojené kráľovstvo

1 473

 

ES

17 100

 

TAC

17 100

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Čert morský

Lophiidae

Zóna:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

ANF/2AC4-C

Belgicko

365

 

Dánsko

804

 

Nemecko

393

 

Francúzsko

75

 

Holandsko

276

 

Švédsko

9

 

Spojené kráľovstvo

8 392

 

ES

10 314 (27)

 

TAC

10 314 (27)

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Čert morský

Lophiidae

Zóna:

IV (nórske vody)

ANF/04-N.

Belgicko

53

 

Dánsko

1 343

 

Nemecko

21

 

Holandsko

19

 

Spojené kráľovstvo

314

 

ES

1 750

 

TAC

Nepodstatné

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Čert morský

Lophiidae

Zóna:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

ANF/561214

Belgicko

168

 

Nemecko

192

 

Španielsko

180

 

Francúzsko

2 073

 

Írsko

469

 

Holandsko

162

 

Spojené kráľovstvo

1 442

 

ES

4 686 (28)

 

TAC

4 686 (28)

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Čert morský

Lophiidae

Zóna:

VII

ANF/07.

Belgicko

2 445 (29)

 

Nemecko

273 (29)

 

Španielsko

971 (29)

 

Francúzsko

15 688 (29)

 

Írsko

2 005 (29)

 

Holandsko

317 (29)

 

Spojené kráľovstvo

4 757 (29)

 

ES

26 456 (29)

 

TAC

26 456 (29)

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Čert morský

Lophiidae

Zóna:

VIIIa, b, d, e

ANF/8ABDE.

Španielsko

1 137

 

Francúzsko

6 325

 

ES

7 462

 

TAC

7 462

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Čert morský

Lophiidae

Zóna:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

ANF/8C3411

Španielsko

1 629

 

Francúzsko

2

 

Portugalsko

324

 

ES

1 955

 

TAC

1 955

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

IIIa, IIIbcd (vody ES)

HAD/3A/BCD

Belgicko

15

 

Dánsko

2 468

 

Nemecko

157

 

Holandsko

3

 

Švédsko

292

 

ES

2 935 (30)

 

TAC

3 189

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

IIa (vody ES), IV

HAD/2AC4.

Belgicko

472

 

Dánsko

3 248

 

Nemecko

2 067

 

Francúzsko

3 602

 

Holandsko

354

 

Švédsko

229

 

Spojené kráľovstvo

34 574

 

ES

44 546 (31)

 

Nórsko

7 016

 

TAC

51 850

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

Nórske vody (HAD/*04N-)

ES

33 350


Druh:

Treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

Nórske vody južne od 62° s. š.

HAD/04-N.

Švédsko

707

 

ES

707

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Belgicko

1

 

Nemecko

2

 

Francúzsko

66

 

Írsko

47

 

Spojené kráľovstvo

481

 

ES

597

 

TAC

597

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

Vb, VIa (vody ES),

HAD/5BC6A.

Belgicko

18

 

Nemecko

21

 

Francúzsko

862

 

Írsko

615

 

Spojené kráľovstvo

6 294

 

ES

7 810

 

TAC

7 810

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska jendoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

HAD/7/3411

Belgicko

128

 

Francúzsko

7 680

 

Írsko

2 560

 

Spojené kráľovstvo

1 152

 

ES

11 520

 

TAC

11 520

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót nemožno uloviť v časti množstvá väčšie, ako sú uvedené nižšie:

 

VIIa (HAD/*07A.)

Belgicko

20

Francúzsko

92

Írsko

552

Spojené kráľovstvo

611

ES

1 275

Členské štáty pri vykazovaní čerpania svojich kvót špecifikujú Komisii množstvá vylovené v časti VIIa. Vykládky tresky jednoškvrnnej ulovenej v časti VIIa sa zakážu, ak celková hodnota takýchto vykládok presiahne 1 275 ton.


Druh:

Treska bezfúza

Merlangius merlangus

Zóna:

IIIa

WHG/03A.

Dánsko

819

 

Holandsko

3

 

Švédsko

88

 

ES

910 (32)

 

TAC

1 500

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska bezfúza

Merlangius merlangus

Zóna:

IIa (vody ES), IV

WHG/2AC4.

Belgicko

531

 

Dánsko

2 297

 

Nemecko

597

 

Francúzsko

3 452

 

Holandsko

1 328

 

Švédsko

3

 

Spojené kráľovstvo

9 162

 

ES

17 370 (33)

 

Nórsko

2 380 (34)

 

TAC

23 800

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót nemožno v špecifikovaných zónach uloviť viac, ako sú množstvá uvedené nižšie:

 

Nórske vody (WHG/*04N-)

ES

14 512


Druh:

Treska bezfúza

Merlangius merlangus

Zóna:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

WHG/561214

Nemecko

8

 

Francúzsko

166

 

Írsko

406

 

Spojené kráľovstvo

780

 

ES

1 360

 

TAC

1 360

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska bezfúza

Merlangius merlangus

Zóna:

VIIa

WHG/07A.

Belgicko

1

 

Francúzsko

15

 

Írsko

252

 

Holandsko

0

 

Spojené kráľovstvo

169

 

ES

437

 

TAC

437

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska bezfúza

Merlangius merlangus

Zóna:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Belgicko

195

 

Francúzsko

11 964

 

Írsko

5 544

 

Holandsko

97

 

Spojené kráľovstvo

2 140

 

ES

19 940

 

TAC

19 940

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska bezfúza

Merlangius merlangus

Zóna:

VIII

WHG/08.

Španielsko

1 440

 

Francúzsko

2 160

 

ES

3 600

 

TAC

3 600

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska bezfúza

Merlangius merlangus

Zóna:

IX, X, CECAF 34.1 (vody ES)

WHG/9/3411

Portugalsko

653

 

ES

653

 

TAC

653

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska bezfúza a treska pollak

Merlangius merlangus a Pollachius pollachius

Zóna:

Nórske vody južne od 62° s. š.

W/P/04-N.

Švédsko

190

 

ES

190

 

TAC

Nepodstatné

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

IIIa, IIIbcd (vody ES)

HKE/3A/BCD

Dánsko

1 219

 

Švédsko

104

 

ES

1 323

 

TAC

1 323 (35)

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

HKE/2AC4-C

Belgicko

22

 

Dánsko

891

 

Nemecko

102

 

Francúzsko

197

 

Holandsko

51

 

Spojené kráľovstvo

278

 

ES

1 541

 

TAC

1 541 (36)

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

Vb (vody ES), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Belgicko

226

 

Španielsko

7 257

 

Francúzsko

11 206

 

Írsko

1 358

 

Holandsko

146

 

Spojené kráľovstvo

4 424

 

ES

24 617

 

TAC

24 617 (37)

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

VIIIabde (HKE/*8ABDE)

Belgicko

29

Španielsko

1 171

Francúzsko

1 171

Írsko

146

Holandsko

15

Spojené kráľovstvo

658

ES

3 190


Druh:

Merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

VIIIa, b, d, e

HKE/8ABDE.

Belgicko

7

 

Španielsko

5 052

 

Francúzsko

11 345

 

Holandsko

15

 

ES

16 419

 

TAC

16 419 (38)

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

Vb (vody ES), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgicko

1

Španielsko

1 463

Francúzsko

2 635

Holandsko

4

ES

4 103


Druh:

Merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

HKE/8C3411

Španielsko

4 263

 

Francúzsko

409

 

Portugalsko

1 989

 

ES

6 661

 

TAC

6 661

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Zóna:

IV (nórske vody)

WHB/04-N.

Dánsko

18 050

 

Spojené kráľovstvo

950

 

ES

19 000

 

TAC

2 000 000

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Zóna:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIabde, XII a XIV (vody ES a medzinárodné vody)

WHB/1 X 14

Dánsko

52 529 (43)

 

Nemecko

20 424 (43)

 

Španielsko

44 533 (43)

 

Francúzsko

36 556 (43)

 

Írsko

40 677 (43)

 

Holandsko

64 053 (43)

 

Portugalsko

4 137 (43)

 

Švédsko

12 994 (43)

 

Spojené kráľovstvo

68 161 (43)

 

ES

344 063 (43)

 

Nórsko

152 442 (39)  (40)

 

Faerské ostrovy

45 000 (41)  (42)

 

TAC

2 000 000

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Zóna:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

WHB/8C3411

Španielsko

46 795 (44)

 

Portugalsko

11 699 (44)

 

ES

58 494 (44)

 

TAC

2 000 000

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Zóna:

Vody ES zón II, IVa (46), V, VI (47), VII (48)

WHB/24A567

Nórsko

320 189 (45)

 

TAC

2 000 000

 


Druh:

Platesa malohlavá a platesa červená

Microstomus kitt a Glyptocephalus cynoglossus

Zóna:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

L/W/2AC4-C

Belgicko

334

 

Dánsko

921

 

Nemecko

118

 

Francúzsko

252

 

Holandsko

767

 

Švédsko

10

 

Spojené kráľovstvo

3 773

 

ES

6 175

 

TAC

6 175

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Mieň dyptergygia

Molva dypterigia

Zóna:

IIa, IV, Vb, VI a VII (vody ES)

BLI/2A47-C

ES

Nepodstatné (49)

 

Nórsko

200

 

TAC

Nepodstatné

 


Druh:

Mieň dyptergygia

Molva dypterigia

Zóna:

Vody ES zón VIa (severne od 56°30' s. š.), VIb

BLI/6AN6B.

Faerské ostrovy

400 (50)

 

TAC

Nepodstatné

 


Druh:

Mieň molva

Molva molva

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody I a II

LIN/1/2.

Dánsko

10

 

Nemecko

10

 

Francúzsko

10

 

Spojené kráľovstvo

10

 

Ostatné (51)

5

 

ES

45

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Mieň molva

Molva molva

Zóna:

III (vody ES)

LIN/03.

Belgicko

10

 

Dánsko

76

 

Nemecko

10

 

Švédsko

30

 

Spojené kráľovstvo

10

 

ES

136

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Mieň molva

Molva molva

Zóna:

IV (vody ES)

LIN/04.

Belgicko

25

 

Dánsko

397

 

Nemecko

246

 

Francúzsko

221

 

Holandsko

8

 

Švédsko

17

 

Spojené kráľovstvo

3 052

 

ES

3 966

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Mieň molva

Molva molva

Zóna:

V (vody ES a medzinárodné vody)

LIN/05.

Belgicko

12

 

Dánsko

9

 

Nemecko

9

 

Francúzsko

9

 

Spojené kráľovstvo

9

 

ES

48

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Mieň molva

Molva molva

Zóna:

Vody ES a medzinárodné vody VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

LIN/6X14.

Belgicko

56

 

Dánsko

10

 

Nemecko

204

 

Španielsko

4 124

 

Francúzsko

4 397

 

Írsko

1 102

 

Portugalsko

10

 

Spojené kráľovstvo

5 063

 

ES

14 966

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Mieň molva

Molva molva

Zóna:

Vody ES zón IIa, IV, Vb, VI, VII

LIN/2A47-C

ES

Nepodstatné (52)

 

Nórsko

6 800 (53)  (54)

 

Faerské ostrovy

300 (55)  (56)

 

TAC

Nepodstatné

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Mieň molva

Molva molva

Zóna:

IV (nórske vody)

LIN/04-N.

Belgicko

7

 

Dánsko

878

 

Nemecko

25

 

Francúzsko

10

 

Holandsko

1

 

Spojené kráľovstvo

79

 

ES

1 000

 

TAC

Nepodstatné

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna:

IIIa (vody ES), IIIbcd (vody ES)

NEP/3A/BCD

Dánsko

3 800

 

Nemecko

11

 

Švédsko

1 359

 

ES

5 170

 

TAC

5 170

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

NEP/2AC4-C

Belgicko

1 472

 

Dánsko

1 472

 

Nemecko

22

 

Francúzsko

43

 

Holandsko

758

 

Spojené kráľovstvo

24 380

 

ES

28 147

 

TAC

28 147

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna:

IV (nórske vody)

NEP/04-N.

Dánsko

1 230

 

Nemecko

1

 

Spojené kráľovstvo

69

 

ES

1 300

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna:

Vb (vody ES), VI

NEP/5BC6.

Španielsko

36

 

Francúzsko

143

 

Írsko

239

 

Spojené kráľovstvo

17 257

 

ES

17 675

 

TAC

17 675

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna:

VII

NEP/07.

Španielsko

1 290

 

Francúzsko

5 228

 

Írsko

7 928

 

Spojené kráľovstvo

7 052

 

ES

21 498

 

TAC

21 498

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna:

VIIIa, b, d, e

NEP/8ABDE.

Španielsko

242

 

Francúzsko

3 788

 

ES

4 030

 

TAC

4 030

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna:

VIIIc

NEO/08C.

Španielsko

140

 

Francúzsko

6

 

ES

146

 

TAC

146

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna:

IX, X, CECAF 34.1 (vody ES)

NEP/9/3411

Španielsko

122

 

Portugalsko

364

 

ES

486

 

TAC

486

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Krevetka severná

Pandalus borealis

Zóna:

IIIa

PRA/03A.

Dánsko

3 887

 

Švédsko

2 094

 

ES

5 981

 

TAC

11 200

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Krevetka severná

Pandalus borealis

Zóna:

IIa (vody ES), IV (vody ES))

PRA/2AC4-C

Dánsko

3 700

 

Holandsko

35

 

Švédsko

149

 

Spojené kráľovstvo

1 096

 

ES

4 980

 

TAC

4 980

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Krevetka severná

Pandalus borealis

Zóna:

Nórske vody južne od 62° s. š.

PRA/04-N.

Dánsko

900

 

Švédsko

158 (57)

 

ES

1 058

 

TAC

Nepodstatné

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Krevety rodu Penaeus

Penaeus spp

Zóna:

Francúzska Guyana

PEN/FGU.

Francúzsko

4 000 (58)

 

ES

4 000 (58)

 

Barbados

24 (58)

 

Guyana

24 (58)

 

Surinam

0 (58)

 

Trinidad a Tobago

60 (58)

 

TAC

4 108 (58)

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgicko

46

 

Dánsko

5 979

 

Nemecko

31

 

Holandsko

1 150

 

Švédsko

320

 

ES

7 526

 

TAC

7 680

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna:

Kattegat

PLE/03AS.

Dánsko

1 709

 

Nemecko

19

 

Švédsko

192

 

ES

1 920

 

TAC

1 920

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna:

IIa (vody ES), IV

PLE/2AC4.

Belgicko

3 435

 

Dánsko

11 164

 

Nemecko

3 220

 

Francúzsko

644

 

Holandsko

21 470

 

Spojené kráľovstvo

15 887

 

ES

55 820

 

Nórsko

1 621

 

TAC

57 441

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

Nórske vody (PLE/*04N-)

ES

22 905


Druh:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

PLE/561214

Francúzsko

22

 

Írsko

287

 

Spojené kráľovstvo

477

 

ES

786

 

TAC

786

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIIa

PLE/07A.

Belgicko

41 (59)

 

Francúzsko

18 (59)

 

Írsko

1 051 (59)

 

Holandsko

13 (59)

 

Spojené kráľovstvo

485 (59)

 

ES

1 608 (59)

 

TAC

1 608 (59)

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIIb,c

PLE/7BC.

Francúzsko

29

 

Írsko

115

 

ES

144

 

TAC

144

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIId,e

PLE/7DE.

Belgicko

843

 

Francúzsko

2 810

 

Spojené kráľovstvo

1 498

 

ES

5 151

 

TAC

5 151

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIIf, g

PLE/7FG.

Belgicko

118

 

Francúzsko

213

 

Írsko

33

 

Spojené kráľovstvo

112

 

ES

476

 

TAC

476

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIIh, j, k

PLE/7HJK.

Belgicko

25

 

Francúzsko

50

 

Írsko

172

 

Holandsko

99

 

Spojené kráľovstvo

50

 

ES

396

 

TAC

396

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna:

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

PLE/8/3411

Španielsko

75

 

Francúzsko

298

 

Portugalsko

75

 

ES

448

 

TAC

448

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska pollak

Pollachius pollachius

Zóna:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

POL/561214

Španielsko

6

 

Francúzsko

216

 

Írsko

63

 

Spojené kráľovstvo

165

 

ES

450

 

TAC

450

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska pollak

Pollachius pollachius

Zóna:

VII

POL/07.

Belgicko

476

 

Španielsko

29

 

Francúzsko

10 959

 

Írsko

1 168

 

Spojené kráľovstvo

2 668

 

ES

15 300

 

TAC

15 300

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska pollak

Pollachius pollachius

Zóna:

VIIIa, b, d, e

POL/8ABDE.

Španielsko

286

 

Francúzsko

1 394

 

ES

1 680

 

TAC

1 680

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska pollak

Pollachius pollachius

Zóna:

VIIIc

POL/08C.

Španielsko

236

 

Francúzsko

26

 

ES

262

 

TAC

262

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska pollak

Pollachius pollachius

Zóna:

IX, X, CECAF 34.1 (vody ES)

POL/9/3411

Španielsko

278

 

Portugalsko

10

 

ES

288

 

TAC

288

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

Zóna:

IIa (vody ES), IIIa, IIIbcd (vody ES), IV

POK/2A34.

Belgicko

43

 

Dánsko

5 111

 

Nemecko

12 906

 

Francúzsko

30 374

 

Holandsko

129

 

Švédsko

702

 

Spojené kráľovstvo

9 895

 

ES

59 160

 

Nórsko

64 090 (60)

 

TAC

123 250

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

Zóna:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

POK/561214

Nemecko

798

 

Francúzsko

7 930

 

Írsko

467

 

Spojené kráľovstvo

3 592

 

ES

12 787

 

TAC

12 787

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

Zóna:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

POK/7X1034

Belgicko

12

 

Francúzsko

2 666

 

Írsko

1 333

 

Spojené kráľovstvo

727

 

ES

4 738

 

TAC

4 738

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Kambala veľká a kambala

Psetta maxima a Scopthalmus rhombus

Zóna:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

T/B/2AC4-C

Belgicko

317

 

Dánsko

677

 

Nemecko

173

 

Francúzsko

82

 

Holandsko

2 401

 

Švédsko

5

 

Spojené kráľovstvo

668

 

ES

4 323

 

TAC

4 323

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Raje

Rajidae

Zóna:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

SRX/2AC4-C

Belgicko

461

 

Dánsko

18

 

Nemecko

23

 

Francúzsko

72

 

Holandsko

393

 

Spojené kráľovstvo

1 770

 

ES

2 737

 

TAC

2 737

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

Zóna:

IIa (vody ES) IV, VI (vody ES a medzinárodné vody)

GHL/2A-C46

Dánsko

8

 

Nemecko

14

 

Estónsko

8

 

Španielsko

8

 

Francúzsko

130

 

Írsko

8

 

Litva

8

 

Poľsko

8

 

Spojené kráľovstvo

510

 

ES

1 052 (61)

 

TAC

Nepodstatné

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Makrela atlantická

Scomber scombrus

Zóna:

IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV

MAC/2A34.

Belgicko

154

 

Dánsko

12 287

 

Nemecko

160

 

Francúzsko

483

 

Holandsko

487

 

Švédsko

3 599 (62)  (63)

 

Spojené kráľovstvo

451

 

ES

17 621 (62)

 

Nórsko

30 178 (64)

 

TAC

415 824 (65)

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

IIIa MAC/*03A.

IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC

IVb MAC/*04B.

IVc MAC/*04C.

IIa (vody nepatriace ES) VI, od 1. januára do 31. marca 2006 MAC*2A6.

Dánsko

 

4 130

 

 

4 020

Francúzsko

 

467

 

 

 

Holandsko

 

470

 

 

 

Švédsko

 

 

390

10

 

Spojené kráľovstvo

 

435

 

 

 

Nórsko

3 000

 

 

 

 


Druh:

Makrela atlantická

Scomber scombrus

Zóna:

IIA (vody nepatriace ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

MAC/2CX14

Nemecko

14 369

 

Španielsko

20

 

Estónsko

119

 

Francúzsko

9 580

 

Írsko

47 894

 

Lotyšsko

88

 

Litva

88

 

Holandsko

20 954

 

Poľsko

1 012

 

Spojené kráľovstvo

131 713

 

ES

225 837

 

Nórsko

9 000 (66)

 

Faerské ostrovy

3 496 (67)

 

TAC

415 824 (68)

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V uvedených zónach možno v rámci obmedzení uvedených kvót vyloviť najviac uvedené množstvá, a to len od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra.

 

IVa (vody ES) MAC/*04A-C

Nemecko

4 336

Francúzsko

2 891

Írsko

14 453

Holandsko

6 323

Spojené kráľovstvo

39 748

ES

67 751

Nórsko

9 000

Faerské ostrovy

1 055 ()

()  Severne od 59° s. š. (zóna ES) od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra.


Druh:

Makrela atlantická

Scomber scombrus

Zóna:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

MAC/8C3411

Španielsko

21 574 (70)

 

Francúzsko

143 (70)

 

Portugalsko

4 459 (70)

 

ES

26 176

 

TAC

26 176

Analytický TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót nemožno v špecifikovaných zónach uloviť viac, ako sú množstvá uvedené nižšie:

 

VIIIb (MAC/*08B.)

Španielsko

1 812

Francúzsko

12

Portugalsko

374


Druh:

Solea obyčajná

Solea solea

Zóna:

IIIa, IIIbcd (vody ES)

SOL/3A/BCD

Dánsko

755

 

Nemecko

44

 

Holandsko

73

 

Švédsko

28

 

ES

900

 

TAC

900

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Solea obyčajná

Solea solea

Zóna:

II, IV (vody ES)

SOL/24.

Belgicko

1 456

 

Dánsko

666

 

Nemecko

1 165

 

Francúzsko

291

 

Holandsko

13 143

 

Spojené kráľovstvo

749

 

ES

17 470

 

Nórsko

200

 

TAC

17 670

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Solea obyčajná

Solea solea

Zóna:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

SOL/561214

Írsko

54

 

Spojené kráľovstvo

14

 

ES

68

 

TAC

68

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Solea obyčajná

Solea solea

Zóna:

VIIa

SOL/07A.

Belgicko

474

 

Francúzsko

6

 

Írsko

117

 

Holandsko

150

 

Spojené kráľovstvo

213

 

ES

960

 

TAC

960

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Solea obyčajná

Solea solea

Zóna:

VIIb,c

SOL/7BC.

Francúzsko

10

 

Írsko

54

 

ES

64

 

TAC

64

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Solea obyčajná

Solea solea

Zóna:

VIId

SOL/07D.

Belgicko

1 540

 

Francúzsko

3 080

 

Spojené kráľovstvo

1 100

 

ES

5 720

 

TAC

5 720

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Solea obyčajná

Solea solea

Zóna:

VIIe

SOL/07E.

Belgicko

33

 

Francúzsko

354

 

Spojené kráľovstvo

553

 

ES

940

 

TAC

940

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Solea obyčajná

Solea solea

Zóna:

VIIf, g

SOL/7FG.

Belgicko

594

 

Francúzsko

59

 

Írsko

30

 

Spojené kráľovstvo

267

 

ES

950

 

TAC

950

Analytický TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Solea obyčajná

Solea solea

Zóna:

VIIh, j, k

SOL/7HJK.

Belgicko

54

 

Francúzsko

108

 

Írsko

293

 

Holandsko

87

 

Spojené kráľovstvo

108

 

ES

650

 

TAC

650

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Šprota severná

Sprattus sprattus

Zóna:

IIIa

SPR/03A.

Dánsko

34 843

 

Nemecko

73

 

Švédsko

13 184

 

ES

48 100

 

TAC

52 000

Preventívny TAC.Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Šprota severná

Sprattus sprattus

Zóna:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

SPR/2AC4-C

Belgicko

3 033

 

Dánsko

240 068

 

Nemecko

3 033

 

Francúzsko

3 033

 

Holandsko

3 033

 

Švédsko

1 330 (71)

 

Spojené kráľovstvo

10 010

 

ES

263 540

 

Nórsko

10 000 (72)

 

Faerské ostrovy

9 160 (73)

 

TAC

282 700 (74)

Preventívny TAC.Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.