ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 12

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
18. januára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 73/2006 z 13. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 92/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné antidumpingové clo uložené na dovozy močoviny s pôvodom v Bielorusku, Bulharsku, Chorvátsku, Estónsku, Líbyi, Litve, Rumunsku a na Ukrajine

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 74/2006 zo 17. januára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 75/2006 zo 17. januára 2006 o výdaji vývozných licencií systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny a jablká)

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 76/2006 zo 17. januára 2006, ktorým sa šesťdesiaty prvýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

7

 

*

Smernica Komisie 2006/5/ES zo 17. januára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť warfarín ako účinnú látku ( 1 )

17

 

*

Smernica Komisie 2006/6/ES zo 17. januára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť tolylfluanid ako účinnú látku ( 1 )

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

18.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 73/2006

z 13. januára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 92/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné antidumpingové clo uložené na dovozy močoviny s pôvodom v Bielorusku, Bulharsku, Chorvátsku, Estónsku, Líbyi, Litve, Rumunsku a na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1), a najmä na jeho články 8 a 9,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   PREDCHÁDZAJÚCI POSTUP

(1)

Komisia 21. októbra 2000 prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev oznámila začatie antidumpingového konania (2) týkajúceho sa dovozu močoviny (ďalej len „príslušný výrobok“) s pôvodom v Bielorusku, Bulharsku, Chorvátsku, Egypte, Estónsku, Líbyi, Litve, Poľsku, Rumunsku a na Ukrajine.

(2)

Výsledkom tohto konania bolo, že nariadením Komisie (ES) č. 1497/2001 (3) sa v júli 2001 uložilo dočasné antidumpingové clo na dovoz močoviny s pôvodom v Bielorusku, Bulharsku, Chorvátsku, Estónsku, Líbyi, Litve, Rumunsku a na Ukrajine a ukončilo sa konanie týkajúce sa dovozu močoviny s pôvodom v Egypte a Poľsku.

(3)

V tom istom nariadení Komisia prijala záväzok ponúknutý spoločnosťou Chimco AD, vyvážajúcim výrobcom v Bulharsku. S výhradou podmienok stanovených v nariadení (ES) č. 1497/2001 dovoz príslušného výrobku od tejto spoločnosti do Spoločenstva bol oslobodený od uvedeného dočasného antidumpingového cla podľa článku 3 ods. 1 toho istého nariadenia.

(4)

Konečné clo bolo neskôr uložené na dovoz močoviny s pôvodom v Bielorusku, Bulharsku, Chorvátsku, Estónsku, Líbyi, Litve, Rumunsku a na Ukrajine nariadením Rady (ES) č. 92/2002 (4). Toto nariadenie, s výhradou podmienok v ňom stanovených, tiež udelilo oslobodenie od konečného antidumpingového cla na tovar vyrobený a priamo vyvezený spoločnosťou Chimco AD prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve, keďže od tejto spoločnosti už bol definitívne prijatý záväzok v dočasnom štádiu konania. Ako je uvedené v odôvodnení 137 konečného nariadenia, minimálna cena záväzku bola upravená z dôvodu zmeny úrovne odstránenia ujmy.

B.   NEDODRŽANIE ZÁVÄZKU

(5)

Na základe záväzku ponúknutého spoločnosťou Chimco AD je príslušná spoločnosť povinná inter alia vyvážať príslušný výrobok do Spoločenstva za určité úrovne minimálnych dovozných cien („MDC“) alebo za vyššie úrovne cien, špecifikované v záväzku. Táto úroveň minimálnej ceny musí byť zachovaná vo štvrťročnom váženom priemere. Spoločnosť sa takisto zaväzuje neobchádzať záväzok prostredníctvom kompenzačných dojednaní s akoukoľvek inou stranou. Okrem toho je spoločnosť Chimco AD povinná zaslať Európskej komisii štvrťročnú správu o všetkých svojich vývozných predajoch príslušného výrobku do Európskeho spoločenstva.

(6)

Spoločnosť Chimco AD nepredložila viac údajov pre dve štvrťročné správy technicky prijateľným spôsobom. Spoločnosť Chimco AD neskôr už nepredkladala žiadne údaje týkajúce sa štvrťročných správ. Dospelo sa preto k záveru, že spoločnosť nesplnila svoju povinnosť posielať Európskej komisii štvrťročné správy o všetkých svojich vývozných predajoch príslušného výrobku do Európskeho spoločenstva, a preto porušila záväzok.

(7)

Charakter zistených porušení podrobnejšie stanovuje nariadenie Komisie (ES) č. 2082/2005 (5).

(8)

Z dôvodu týchto porušení bolo prijatie záväzku ponúknutého spoločnosťou Chimco AD (doplnkový kód Taric A272) nariadením Komisie (ES) č. 2082/2005 odvolané a malo by sa bezodkladne uložiť konečné antidumpingové clo na dovoz príslušného výrobku vyrobeného a vyvezeného spoločnosťou Chimco AD.

(9)

V súlade s článkom 8 ods. 9 nariadenia (ES) č. 384/96 sadzba antidumpingového cla musí byť určená na základe skutočností potvrdených v kontexte prešetrovania, ktoré viedlo k záväzku. Keďže príslušné prešetrovanie bolo nariadením (ES) č. 92/2002 ukončené konečným určením dumpingu a ujmy, považuje sa za vhodné, aby bola konečná antidumpingová sadzba stanovená na úrovni a vo forme uloženej týmto nariadením, konkrétne vo výške 21,43 EUR na tonu na čistú franko cenu na hranici Spoločenstva pred preclením.

C.   ZMENA A DOPLNENIE NARIADENIA (ES) č. 92/2002

(10)

Vzhľadom na vyššie uvedené by sa nariadenie (ES) č. 92/2002 malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 92/2002 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 2 sa riadok týkajúci sa Bulharska nahrádza nasledujúcim spôsobom:

„Krajina pôvodu

Výrobca

Konečné antidumpingové clo (EUR na tonu)

Doplnkový kód TARIC

Bulharsko

Všetky spoločnosti

21,43

—“

2.

V článku 2 ods. 1 sa ďalej uvedený riadok tabuľky týkajúci sa Bulharska vypúšťa:

„Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Bulharsko

Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza

A272“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. januára 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES C 301, 21.10.2000, s. 2.

(3)  Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 4.

(4)  Ú. v. ES L 17, 19.1.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1107/2002 (Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2005, s. 26.


18.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 74/2006

zo 17. januára 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. januára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 17. januára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

103,2

204

52,1

212

92,7

624

111,0

999

89,8

0707 00 05

052

137,8

204

83,8

999

110,8

0709 10 00

220

94,1

999

94,1

0709 90 70

052

73,1

204

135,9

999

104,5

0805 10 20

052

47,3

204

53,7

220

47,6

388

66,5

624

45,3

999

52,1

0805 20 10

052

74,2

204

75,7

999

75,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,1

204

100,6

400

87,5

464

133,0

624

78,3

662

27,9

999

83,1

0805 50 10

052

49,5

220

60,9

999

55,2

0808 10 80

400

114,7

404

91,4

512

58,4

720

73,7

999

84,6

0808 20 50

400

91,1

720

35,9

999

63,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


18.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 75/2006

zo 17. januára 2006

o výdaji vývozných licencií systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2078/2005 (2) vyhlásilo verejnú súťaž a určilo smerné sadzby náhrady a smerné množstvá, pre ktoré možno vydať vývozné licencie systému A 3.

(2)

Na základe predložených ponúk sa majú určiť maximálne sadzby náhrady a percentuálne podiely pre výdaj množstiev, vzťahujúce sa na ponuky uskutočnené na úrovni týchto maximálnych sadzieb.

(3)

Pre paradajky, pomaranče, citróny a jablká maximálna sadzba potrebná na udelenie povolení do výšky smerného množstva v rozmedzí ponúknutých množstiev neprevyšuje jedenapolnásobne smernú mieru náhrady,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre paradajky, pomaranče, citróny a jablká sú maximálna sadzba náhrad a percentuálne podiely výdaja na výberové konanie, vyhlásené nariadením (ES) č. 2078/2005, určené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. januára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2005, s. 3.


PRÍLOHA

Výdaj vývozných licencií systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny a jablká)

Produkt

Maximálna miera náhrady

(EUR/t netto)

Percentuálny podiel vydania požadovaných množstiev na úrovni maximálnej miery náhrady

Paradajky

100 %

Pomaranče

52

100 %

Citróny

70

100 %

Jablká

45

100 %


18.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 76/2006

zo 17. januára 2006,

ktorým sa šesťdesiaty prvýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie sa 20. decembra 2005 rozhodol zmeniť a doplniť zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v tomto nariadení boli účinné, musí toto nariadenie bezodkladne nadobudnúť účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. januára 2006

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2100/2005 (Ú. v. EÚ L 335, 21.12.2005, s. 34).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Záznam „Nadácia pre globálnu pomoc (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial ‚World Relief’). Adresa:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg,, Francúzsko,

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko,

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgicko,

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgicko,

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina,

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina,

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánsko,

l)

House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan,

m)

Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turecko.

Ďalšie informácie:

a)

Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Rusko), Irak, Jordánsko, Kašmír, Libanon, západný breh Jordánu a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýria.

b)

U.S. identifikačné číslo „Federal Employer Identification“: 36-3804626.

c)

Registračné daňové číslo: Number: BE 454 419 759.

d)

Belgické adresy sú identické s adresou Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw od roku 1998.“

sa pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty'“ nahrádza takto:

Nadácia pre globálnu pomoc (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE), e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief“). Adresa:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francúzsko,

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko,

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgicko,

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgicko,

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina,

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina,

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánsko,

l)

House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Ďalšie informácie:

a)

Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Rusko), Irak, Jordánsko, Kašmír, Libanon, západný breh Jordánu a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýria.

b)

Identifikačné číslo „U.S Federal Employer Identification“: 36-3804626.

c)

Identifikačné číslo pre DPH: BE 454 419 759.

d)

Belgické adresy sú identické s adresou Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. od roku 1998.

(2)

Záznam „NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turkecko.“ sa pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrádza takto:

Nasco Nasreddin Holding A.S. Adresa: a) Demirhane Caddesi, č. 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turecko, b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. č. 12, Yenibosna, Istanbul, Turecko. Poznámka: adresa uvedená pod písmenom b) poslednou adresou uvedenou pre tento záznam v zozname Archívu zahraničných investícií Štátnej pokladne Turecka (Foreign Investment Archives of the Turkish Treasury).

(3)

Záznam „Youssef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adresa: a) via Romagnosi 6, Varese (Taliansko), b) Piazza Giovane Italia 2, Varese (Taliansko). Dátum narodenia: a) 4. jún 1966, b) 4. september 1966. Miesto narodenia: Kairouan (Tunisko). Registračné daňové číslo: BDA YSF 66P04 Z352Q.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adresa: a) via Romagnosi 6, Varese, Taliansko, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Miesto narodenia: Kairouan, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: G025057 (tuniský pas vydaný 23.6.1999, jeho platnosť sa skončila 5.2.2004). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: BDA YSF 66P04 Z352Q.

(4)

Záznam „Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese (Taliansko). Dátum narodenia: 10. august 1965. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko). Registračné daňové číslo: BDL MMD 65M10 Z352S.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 10.8.1965. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: BDL MMD 65M10 Z352S.

(5)

Záznam „Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Miesto narodenia: Tunis. Dátum narodenia: 5. marec 1962. Ďalšie informácie: syn Abdelkadera a Aminy Aissaoui.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Mustapha Nasri Ait El Hadi. Dátum narodenia: 5.3.1962. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Alžírsko, b) Nemecko. Ďalšie informácie: syn Abdelkadera a Aminy Aissaoui.

(6)

Záznam „Mehrez Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adresa: bez trvalej adresy v Taliansku. Miesto narodenia: Asima-Tunis (Tunisko). Dátum narodenia: 18.12.1969. Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina. Cestovný pas: 0801888. Ďalšie informácie: údajne zadržaný v Turecku a deportovaný do Talianska.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Dátum narodenia: 18.12.1969. Miesto narodenia: Asima-Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: a) G737411 (tuniský pas vydaný 24.10.1990, jeho platnosť sa skončila 20.9.1997), b) 0801888 (Bosna a Hercegovina). Ďalšie informácie: údajne zadržaný v Istanbule v Turecku a deportovaný do Talianska.

(7)

Záznam „Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adresa: a) Via A. Masina 7, Miláno, Taliansko, b) Via Dopini 3, Gallarati, Taliansko. Dátum narodenia: 11.12.1974. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Národnosť: tuniská. Pas č. L 191609, vydaný 28. februára 1996. Národné identifikačné číslo: 04643632, pridelené 18. júna 1999. Daňové identifikačné číslo: DAOMMD74T11Z352Z. Ďalšie informácie: a) meno jeho matky je Bent Ahmed Ourida, b) 11.12.2002 v Taliansku odsúdený na tri a pol roka.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adresa: a) Via A. Masina 7, Miláno, Taliansko, b) Via Dopini 3, Gallarati, Taliansko. Dátum narodenia: 11.12.1974. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L 191609 (vydaný 28.2.1996, jeho platnosť sa skončila 27.2.2001). Národné identifikačné číslo: 04643632 vydané 18.6.1999. Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: DAOMMD74T11Z352Z, b) meno jeho matky je Bent Ahmed Ourida, c) 11.12.2002 v Taliansku odsúdený na tri a pol roka.

(8)

Záznam „Ayadi Shafiq Ben Mohamed (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mníchov, Nemecko, b) 129 Park Road, NW8, Londýn, Anglicko, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgicko, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (naposledy evidovaná adresa v Bosne a Hercegovine). Dátum narodenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Národnosť: a) tuniská, b) bosnianska. Cestovný pas č.: a) E 423362, vydaný v Islamabade 15.5.1988, b) bosniansky cestovný pas: 0841438, vydaný 30.12.2003 jeho platnosť sa skončila 30.12.2003. Národné identifikačné číslo: 1292931. Ďalšie informácie: a) adresa v Belgicku je PO box, b) meno jeho otca je Mohamed, meno jeho matky je Medina Abid, c) údajne žije v Dubline, Írsko.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mníchov, Nemecko, b) 129 Park Road, NW8, Londýn, Anglicko, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgicko, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (naposledy evidovaná adresa v Bosne a Hercegovine). Dátum narodenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: a) E 423362, vydaný v Islamabade 15.5.1988, b) 0841438 (bosniansky hercegovinský pas vydaný 30.12.1998, jeho platnosť sa skončila 30.12.2003). Národné identifikačné číslo: 1292931. Ďalšie informácie: a) adresa v Belgicku je PO box, b) meno jeho otca je Mohamed, meno jeho matky je Medina Abid, c) údajne žije v Dubline, Írsko.

(9)

Záznam „Chiheb Ben Mohamed AYARI (alias Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Miesto narodenia: Tunis.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 19.12.1965. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L246084 (tuniský pas vydaný 10.6.1996, jeho platnosť sa skončila 9.7.2001).

(10)

Záznam „Mondher BAAZAOUI (alias HAMZA), Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Miesto narodenia: Kairouan (Tunisko). Dátum narodenia: 18. marec 1967.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 18.3.1967. Miesto narodenia: Kairouan, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K602878 (tuniský pas vydaný 5.11.1993, jeho platnosť sa skončila 9.6.2001).

(11)

Záznam „Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, Frank), Viale Bligny n. 42, Miláno, Taliansko; dátum narodenia: 31. marec 1970; miesto narodenia: Tunis, Tunisko; štátna príslušnosť: Tunisko; číslo pasu: L 579603, vydaný v Miláne 19. novembra 1997; národné identifikačné číslo: 007-99090; daňové registračné číslo: CHRTRK70C31Z352U. Ďalšie informácie: meno jeho matky je Charaabi Hedia.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, c) Frank). Adresa: Viale Bligny 42, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 31.3.1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L 579603 (vydaný v Miláne 19.11.1997, jeho platnosť sa skončila 18.11.2002). Národné identifikačné číslo: 007-99090. Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: CHRTRK70C31Z352U, b) meno jeho matky je Charaabi Hedia.

(12)

Záznam „Cherif Said BEN ABDELHAKIM (alias a) DJALLAL, b) YOUCEF, c) ABOU SALMAN), Corso Lodi 59, Miláno, Taliansko. Miesto narodenia: Menzel Temine (Tunisko). Dátum narodenia: 25. január 1970.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adresa: Viale Bligny 59, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 25.1.1970. Miesto narodenia: Menzel Temine, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M307968 (tuniský pas vydaný 8.9.2001, jeho platnosť sa skončí 7.9.2006).

(13)

Záznam „Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Taliansko. Miesto narodenia: Tunis (Tunisko). Dátum narodenia: 30. apríl 1969.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Noureddine Al-Drissi. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 30.4.1964. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L851940 (tuniský pas vydaný 9.9.1998, jeho platnosť sa skončila 8.9.2003).

(14)

Záznam „Fethi Ben Hassen Haddad. Dátum narodenia: a) 28.3.1963, b) 28.6.1963. Miesto narodenia: Tataouene, Tunisko. Adresa: a) Via Fulvio Testi 184 — Cinisello Balsamo (MI), Taliansko, b) Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Taliansko (trvalé bydlisko). Daňové číslo: HDDFTH63H28Z352V.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adresa: Via Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo (MI), Taliansko, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 28.6.1963. Miesto narodenia: Tataouene, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L183017 (tuniský pas vydaný 14.2.1996, jeho platnosť sa skončila 13.2.2001). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: HDDFTH63H28Z352V.

(15)

Záznam „Brahim Ben Hedili HAMAMI, Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Taliansko. Miesto narodenia: Goubellat (Tunisko). Dátum narodenia: 20. november 1971.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adresa: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Taliansko. Dátum narodenia: 20.11.1971. Miesto narodenia: Koubellat, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: Z106861 (číslo tuniského pasu vydaného 18.2.2004, jeho platnosť sa skončí 17.2.2009).

(16)

Záznam „Hamraoui Kamel BENN MOULDI (alias KAMEL alebo KIMO), Via Bertesi 27, Cremona, Taliansko alebo Via Plebiscito 3, Cremona, Taliansko. Miesto narodenia: Beja (Tunisko). Dátum narodenia: 21. október 1977.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias a) Kamel, b) Kimo). Adresa: a) Via Bertesi 27, Cremona, Taliansko, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 21.10.1977. Miesto narodenia: Beja, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: P229856 (tuniský pas vydaný 1.11.2002, jeho platnosť sa skončí 31.10.2007).

(17)

Záznam „Imed Ben Bechir Jammali. Adresa: via Dubini 3, Gallarate, (Varese, Taliansko). Dátum narodenia: 25. január 1968. Miesto narodenia: Menzel Temine (Tunisko). Registračné daňové číslo: JMM MDI 68A25 Z352D.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“nahrádza takto:

Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adresa: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 25.1.1968. Miesto narodenia: Menzel Temine, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K693812 (tuniský pas vydaný 23.4.1999, jeho platnosť sa skončila 22.4.2004). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: JMM MDI 68A25 Z352D.

(18)

Záznam „Riadh Jelassi; dátum narodenia: 15. december 1970; miesto narodenia: Tunisko.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Riadh Al-Jelassi. Dátum narodenia: 15.12.1970. Miesto narodenia: Al-Mohamedia, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L276046 (tuniský pas vydaný 1.7.1996, jeho platnosť sa skončila 30.6.2001).

(19)

Záznam „Faouzi JENDOUBI (alias a) SAID, b) SAMIR) Via Agucchi 250, Bologna, Taliansko alebo Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Miesto narodenia: Beja (Tunisko). Dátum narodenia: 30. január 1966.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Faouzi Al-Jendoubi (alias a) Said, b) Samir). Adresa: a) Via Agucchi 250, Bologna, Taliansko, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 30.1.1966. Miesto narodenia: Beja, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K459698 (tuniský pas vydaný 6.3.1999, jeho platnosť sa skončila 5.3.2004).

(20)

Záznam „Habib Ben Ahmed Loubiri. Adresa: via Brughiera 5, Castronno (Varese, Taliansko). Dátum narodenia: 17. november 1961. Miesto narodenia: Menzel Temine (Tunisko). Registračné daňové číslo: LBR HBB 61S17 Z352F.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Adresa: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 17.11.1961. Miesto narodenia: Menzel Temine, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M788439 (tuniský pas vydaný 20.10.2001, jeho platnosť sa skončí 19.10.2006). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: LBR HBB 61S17 Z352F.

(21)

Záznam „Tarek Ben Habib Maaroufi (alias Abu Ismail). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brusel), Belgicko. Dátum narodenia: 23.11.1965. Miesto narodenia: Ghardimaou, Tunisko. Národnosť: belgická (od 8.11.1993).“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brusel), Belgicko. Dátum narodenia: 23.11.1965. Miesto narodenia: Ghar el-dimaa, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Belgicko (od 8.11.1993). Číslo pasu: E590976 (tuniský pas vydaný 19.6.1987, jeho platnosť sa skončila 18.6.1992).

(22)

Záznam „Rihani LOFTI (alias ABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Taliansko. Miesto narodenia: Tunis (Tunisko). Dátum narodenia: 1. júl 1977.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Lofti Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Taliansko. Dátum narodenia: 1.7.1977. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L886177 (tuniský pas vydaný 14.12.1998, jeho platnosť sa skončila 13.12.2003).

(23)

Záznam „Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano, Taliansko; dátum narodenia: 26. marec 1969; miesto narodenia: Tunis, Tunisko; taliansky fiškálny kód: TLLLHR69C26Z352G.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Taliansko. Dátum narodenia: 1.11.1971. Miesto narodenia: Ben Aoun, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: Z417830 (tuniský pas vydaný 4.10.2004, jeho platnosť sa skončí 3.10.2009). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: TLLLHR69C26Z352G.

(24)

Záznam „Chabaane Ben Mohamed Trabelsi. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese, Taliansko). Dátum narodenia: 1. máj 1966. Miesto narodenia: Menzel Temine (Tunisko). Registračné daňové číslo: TRB CBN 66E01 Z352O.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 1.5.1966. Miesto narodenia: Rainneen, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L945660 (tuniský pas vydaný 4.12.1998, jeho platnosť sa skončila 3.12.2001). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: TRB CBN 66E01 Z352O.

(25)

Záznam „Mourad TRABELSI (alias ABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona, Taliansko. Miesto narodenia: Menzel Temine (Tunisko). Dátum narodenia: 20. máj 1969.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresa: Via Geromini 15, Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 20.5.1969 Miesto narodenia: Menzel Temine, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: G827238 (tuniský pas vydaný 1.6.1996, jeho platnosť sa skončila 31.5.2001).

(26)

Záznam „Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI), Taliansko; dátum narodenia: 10. jún 1970; miesto narodenia: Tunis, Tunisko; taliansky fiškálny kód: WDDHBB70H10Z352O.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Habib Al-Wadhani Adresa: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Taliansko. Dátum narodenia: 1.6.1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L550681 (tuniský pas vydaný 23.9.1997, jeho platnosť sa skončila 22.9.2002). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: WDDHBB70H10Z352O.

(27)

Záznam „Najib OUAZ, Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Taliansko. Miesto narodenia: Hekaima (Tunisko). Dátum narodenia: 12. apríl 1960.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 12.4.1960. Miesto narodenia: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K815205 (tuniský pas vydaný 17.9.1994, jeho platnosť sa skončila 16.9.1999).

(28)

Záznam „Zarkaoui Imed BEN MEKKI (alias ZARGA alebo NADRA), Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Taliansko. Miesto narodenia: Tunis (Tunisko). Dátum narodenia: 15. január 1973. Ďalšie informácie: Tribunál v Miláne — Príkaz na vzatie do väzby, 30.9.2002, 36601/2001 R.G.N.R. — 7464/2001 R.G.GIP.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Adresa: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Taliansko. Dátum narodenia: 15.1.1973. Miesto narodenia: Tunis (Tunisko). Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M174950 (tuniský pas vydaný 27.4.1999).

(29)

Záznam „Nabil Benattia; dátum narodenia: 11. máj 1966; miesto narodenia: Tunis, Tunisko.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Nabil Ben Attia. Dátum narodenia: 11.5.1966. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L289032 (tuniský pas vydaný 22.8.2001, jeho platnosť sa skončí 21.8.2006).

(30)

Záznam „Adel Ben Soltane, Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Miláno, Taliansko; dátum narodenia: 14. júl 1970; miesto narodenia: Tunis, Tunisko; taliansky fiškálny kód: BNSDLA70L14Z352B.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adresa: Via Latisana 6, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 14.7.1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M408665 (tuniský pas vydaný 4.10.2000, jeho platnosť sa skončila 3.10.2005). Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: BNSDLA70L14Z352B, b) v súčasnosti vo väzení v Tunisku.

(31)

Záznam „Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (alias Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Taliansko. Dátum narodenia: 13.10.1969. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: tuniská. Cestovný pas č.: K/754050, vydaný 26.5.1999. Národné identifikačné číslo: 04756904, pridelené 14.9.1987. Daňové číslo: BCHMHT69R13Z352T. Ďalšie informácie: a) meno jeho matky je Bannour Hedia, b) odsúdený v Taliansku (trest tri a pol roka odňatia sobody).“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Taliansko. Dátum narodenia: 13.10.1969. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K754050 (tuniský pas vydaný 26.5.1999, jeho platnosť sa skončila 25.5.2004). Národné identifikačné číslo: 04756904, pridelené 14.9.1987. Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: BCHMHT69R13Z352T, b) meno jeho matky je Bannour Hedia, c) 11.12.2002 odsúdený v Taliansku (trest tri a pol roka odňatia slobody).

(32)

Záznam „Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Miláno, Taliansko. Miesto narodenia: Tunisko. Dátum narodenia: 22. máj 1966. (alias GAMEL MOHMED. Miesto narodenia: Maroko. Dátum narodenia: 25. máj 1966.)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohmed). Address: Gamel Mohmed). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohmed). Miesto narodenia: a) Tunisko, b) Maroko (Gamel Mohmed). Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L723315 (tuniský pas vydaný 5.5.1998, jeho platnosť sa skončila 4.5.2003).

(33)

Záznam „Kamel Darraji. Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese, Taliansko). Dátum narodenia: 22. júl 1967. Miesto narodenia: Menzel Bouzelfa (Tunisko). Registračné daňové číslo: DRR KML 67L22 Z352Q alebo DRR KLB 67L22 Z352S.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Taliansko. Dátum narodenia: 22.7.1967. Miesto narodenia: Menzel Bouzelfa, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L029899 (tuniský pas vydaný 14.8.1995, jeho platnosť sa skončila 13.8.2000). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: a) DRR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S.

(34)

Záznam „Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Taliansko. Dátum narodenia: 10.2.1968. Miesto narodenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko. Národnosť: tuniská. Pas č.: K/929139, vydaný 14.12.1995; Národné identifikačné číslo: 00319547, pridelené 8.12.1994. Daňové identifikačné číslo: SSDSBN68B10Z352F. Ďalšie informácie: a) meno jeho matky je Saidani Beya, b) bol zadržaný v Taliansku.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Taliansko. Dátum narodenia: 10.2.1968. Miesto narodenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K929139 (tuniský pas vydaný 14.12.1995, jeho platnosť sa skončila 13.2.2000). Národné identifikačné číslo: 00319547, pridelené 8.12.1994. Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: SSDSBN68B10Z352F, b) meno jeho matky je Beya al-Saidani, c) bol zadržaný v Taliansku.

(35)

Záznam „Moussa Ben Amor ESSAADI (alias a) DAH DAH, b) ABDELRAHMMAN, c) BECHIR), Via Milano 108, Brescia, Taliansko. Miesto narodenia: Tabarka (Tunisko). Dátum narodenia: 4. december 1964.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adresa: Via Milano 108, Brescia, Taliansko. Dátum narodenia: 4.12.1964. Miesto narodenia: Tabarka, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L335915 (tuniský pas vydaný 8.11.1996, jeho platnosť sa skončila 7.11.2001).

(36)

Záznam „Haqqan, Sayyed, Maulavi (minister pre administratívne veci).“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Sayyed Mohammed Haqqani. Titul: Maulavi. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) riaditeľ pre administratívne záležitosti (za vlády Talibanu), c) absolvent Haqqaniya Madrrassa v Pakistane.

(37)

Záznam „Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (prvý podpredseda, Rada ministrov, guvernér mesta Kandahár).“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Mohammad Hassan. Titul: a) Mullah, b) Hadji. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) prvý podpredseda, Rada ministrov (za vlády Talibanu), b) z frakcie Malwhavi Khaalis, jednej zo siedmich frakcií džihádu namiereného proti Sovietom, c) absolvent madrrassy v Quete, Pakistan, d) blízky spojenec Mullaha Omara.

(38)

Záznam „Khalil Jarraya (alias a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Adresa: a) Via Bellaria 10, Bologna, Taliansko, b) Via Lazio 3, Bologna, Taliansko, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Dátum narodenia: 8.2.1969. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko). Bol identifikovaný aj ako Ben Narvan Abdel Aziz, narodený v Sereke (bývalá Juhoslávia) 15.8.1970.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Adresa: a) Via Bellaria 10, Bologna, Taliansko, b) Via Lazio 3, Bologna, Taliansko, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Dátum narodenia: 8.2.1969. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko). Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Ďalšie informácie: bol identifikovaný aj ako Ben Narvan Abdel Aziz, narodený v Sereke (bývalá Juhoslávia) 15.8.1970.

(39)

Záznam „Mounir Ben Habib JARRAYA (alias YARRAYA), Via Mirasole 11, Bologna, Taliansko alebo Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Taliansko. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko). Dátum narodenia: 25. október 1963.“ sa pod nadpisom „Fyzické osob“ nahrádza takto:

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias Yarraya). Adresa: a) Via Mirasole 11, Bologna, Taliansko, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Taliansko. Dátum narodenia: 25.10.1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L065947 (tuniský pas vydaný 28.10.1995, jeho platnosť sa skončila 27.10.2000).

(40)

Záznam „Kabir, Abdul, Maulavi (druhý podpredseda, Rada ministrov, guvernér provincie Nangahar, Hlava Východnej zóny).“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Abdul Kabir (alias A. Kabir). Titul: Maulavi. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: Zardran tribe, provincia Paktja, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) druhý podpredseda, Rada ministrov (za vlády Talibanu), b) guvernér provincie Nangahar, c) predseda Východnej zóny, d) aktívny v teroristických operáciách vo východnom Afganistane.

(41)

Záznam „Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Miláno, Taliansko; dátum narodenia: 3. apríl 1968; miesto narodenia: Tunis, Tunisko; taliansky fiškálny kód: KMMMHD68D03Z352N.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adresa: Via Masina 7, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 3.4.1968. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M307707 (tuniský pas vydaný 12.4.2000, jeho platnosť sa skončila 11.4.2005). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: KMMMHD68D03Z352N.

(42)

Záznam „Fethi Ben Rebai MNASRI (alias a) AMOR, b) Omar ABU, c) Fethi ALIC), Via Toscana 46, Bologna, Taliansko alebo Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Miesto narodenia: Nefza (Tunisko). Dátum narodenia: 6. marec 1969.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresa: a) Via Toscana 46, Bologna, Taliansko, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 6.3.1969. Miesto narodenia: Nefza, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko.

(43)

Záznam „Momand, Qalamudin, Maulavi (námestník ministra pre záležitosti Haj).“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Titul: Maulavi. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: provincia Ningarhar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) námestník ministra pre záležitosti haddž (za vlády Talibanu), b) predseda olympijského výboru, c) bol vo väzení v júli 2003 v Kábule, Afganistan.

(44)

Záznam „Saadi NASSIM (alias ABOU ANIS), a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Miláno), Taliansko, b) Via Cefalonia 11, Miláno, Taliansko. Miesto narodenia: Haidra (Tunisko). Dátum narodenia: 30. november 1974.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“nahrádza takto:

Saadi Nassim (alias Abou Anis). Adresa: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Miláno), Taliansko, b) Via Cefalonia 11, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 30.11.1974. Miesto narodenia: Haidra Al-Qasreen (Tunisko). Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M788331 (tuniský pas vydaný 28.11.2001, jeho platnosť sa skončí 27.9.2006).

(45)

Záznam „Rabbani, Mohammad, Mullah (Predseda Rady vlády, predseda Rady ministrov).“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Mohammad Rabbani. Titul: Mullah. Dátum narodenia: približne 1961. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) predseda riadiacej Rady (za vlády Talibanu), b) predseda Rady ministrov (za vlády Talibanu), c) údajne zomrel v apríli 2001.

(46)

Záznam „Razaq, Abdul, Maulavi (minister obchodu).“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Abdul Razaq. Titul: Maulavi. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: oblasť Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) minister obchodu (za vlády Talibanu), b) zadržaný v roku 2003 v provincii Kandahár v Afganistane.

(47)

Záznam „Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE (alias a) SALMANE, b) LAZHAR), Vicolo S. Giovanni, Rimini, Taliansko. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko). Dátum narodenia: 20. november 1975.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Taliansko. Dátum narodenia: 20.11.1975. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko). Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: P182583 (tuniský pas vydaný 13.9.2003, jeho platnosť sa skončí 12.9.2007).

(48)

Záznam „Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (námestník ministra školstva).“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Said Ahmed Shahidkhel. Titul: Maulavi. Dátum narodenia: približne 1975. Miesto narodenia: provincia Central Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) námestník ministra školstva (za vlády Talibanu), b) bol vo väzení v júli 2003 v Kábule, Afganistan.


18.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/17


SMERNICA KOMISIE 2006/5/ES

zo 17. januára 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť warfarín ako účinnú látku

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní na trh prípravkov na ochranu rastlín (2), ustanovuje zoznam účinných látok na posúdenie s ohľadom na ich možné zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa warfarín.

(2)

V súlade s ustanoveniami stanovenými v nariadení (EHS) č. 3600/92 sa pre rozsah použití, ktoré navrhujú oznamovatelia, hodnotili účinky warfarínu na zdravie ľudí a na životné prostredie. Nariadením Komisie (ES) č. 933/94 z 27. apríla 1994, ktorým sa ustanovujú účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a určujú spravodajské členské štáty na vykonávanie nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 (3), bolo Írsko určené ako spravodajský členský štát. Írsko predložilo príslušnú hodnotiacu správu a odporúčania Komisii 8. mája 1996 v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(3)

Túto hodnotiacu správu preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Posudzovanie bolo ukončené 23. septembra 2005 vo forme revíznej správy Komisie pre warfarín.

(4)

Správa o warfaríne a doplňujúce informácie boli takisto predložené Vedeckému výboru pre rastliny. Výbor má poskytnúť pripomienky o prijateľnosti využitia zozbieraných klinických údajov po opakovanom použití warfarínu ako antikoagulantu v humánnej medicíne na určenie prijateľného denného príjmu (Acceptable Daily Intake – ADI) a prijateľného limitu expozície na užívateľa (Acceptable Operator Exposure Level – AOEL). Vo svojom stanovisku (4) dospel vedecký výbor k názoru, že warfarínu nie je potrebné prideliť ADI. Navyše s istotou možno očakávať, že údaje dostupné z rozsiahleho klinického použitia warfarínu ako antikoagulantu pomôžu pri určení ADI, ak by sa to považovalo za potrebné. Určenie AOEL je takisto možné – na základe humánnych údajov pri zohľadnení, že pri potkanoch sa 15 % aplikovanej dávky absorbuje cez kožu.

(5)

Z rôznych vykonaných skúšok vyplýva, že pri prípravkoch na ochranu rastlín obsahujúcich warfarín možno očakávať, že spravidla spĺňajú podmienky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä so zreteľom na použitie, ktoré bolo preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Je preto vhodné zaradiť warfarín do prílohy I s cieľom zabezpečiť, že vo všetkých členských štátoch môže byť povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom warfarínu zaručené v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

(6)

Warfarín sa používa ako prostriedok na ničenie hlodavcov. Všetky ostatné účinné látky používané ako prostriedok na ničenie hlodavcov určené nariadením Komisie (ES) č. 1112/2002 z 20. júna 2002 ustanovujúcim podrobné pravidlá vykonávania štvrtej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (5). Látka je v súčasnosti predmetom hodnotenia v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (6). Ako v prípade všetkých látok zaradených do prílohy I k smernici 91/414/EHS aj štatút warfarínu je možné preskúmať podľa článku 5 ods. 5 tejto smernice, vzhľadom na akékoľvek nové sprístupnené údaje, získané najmä z hodnotenia podobných látok alebo z hodnotenia samotného warfarínu podľa smernice 98/8/ES.

(7)

Skúsenosti získané z predchádzajúcich zaradení účinných látok hodnotených v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92 do prílohy I k smernici 91/414/EHS ukázali, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich oprávnení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Toto objasnenie však neustanovuje žiadne nové povinnosti pre členské štáty alebo držiteľov oprávnení v porovnaní so smernicami, ktoré boli doteraz prijaté a ktoré menia a dopĺňajú prílohu I.

(8)

Pred zaradením účinnej látky do prílohy I by mala byť poskytnutá primeraná lehota, ktorá umožní členským štátom a zúčastneným stranám pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú z jej zaradenia.

(9)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti určené smernicou 91/414/EHS ako následok zaradenia účinnej látky do prílohy I, po zaradení by sa členským štátom mala udeliť lehota šesť mesiacov na prieskum existujúcich povolení prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich warfarín, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek stanovených v smernici 91/414/EHS, najmä v jej článku 13, a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty v prípade potreby zmenia, nahradia alebo odoberú existujúce povolenia v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od vyššie uvedeného termínu by malo byť poskytnuté dlhšie obdobie na podanie a posúdenie úplnej dokumentácie prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín pre každé plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami stanovenými v smernici 91/414/EHS.

(10)

Je preto vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. marca 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. apríla 2007.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo k nim takýto odkaz musí byť priložený pri ich úradnom uverejnení. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

1.   Do 31. marca 2007 musia členské štáty v súlade so smernicou 91/414/EHS podľa potreby zmeniť, doplniť alebo odobrať existujúce povolenia na používanie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú warfarín ako účinnú látku. Do tohto dátumu overia najmä to, či podmienky prílohy I k tejto smernici týkajúce sa warfarínu boli splnené s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v časti B údajov týkajúcich sa týchto účinných látok, a či držiteľ povolenia mal alebo má prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k tejto smernici v súlade s podmienkami článku 13.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty prehodnotia najneskôr do 30. septembra 2006 každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom warfarínu buď ako jedinej účinnej látky, alebo ako jednej z viacerých účinných látok, z ktorých všetky sú uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS, v súlade s jednotnými zásadami stanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k tejto smernici a zohľadnia časť B údajov v prílohe I k tejto smernici týkajúcich sa warfarínu. Na základe tohto hodnotenia stanovia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom warfarínu ako jedinej účinnej látky v prípade potreby zmenia, doplnia alebo odoberú najneskôr do 30. septembra 2010 povolenie alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom warfarínu ako jednej z viacerých účinných látok v prípade potreby zmenia, doplnia alebo odoberú najneskôr do 30. septembra 2010 povolenie alebo do neskoršieho dátumu určeného na takúto zmenu doplnenie alebo odňatie v príslušnej smernici, alebo smerniciach, ktoré dopĺňajú príslušnú látku alebo látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 17. januára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2266/2000 (Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27).

(3)  Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 (Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1).

(4)  Stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny týkajúce sa možného zaradenia warfarínu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh; SCP/WARFAR/002, konečné znenie prijaté 6. júna 2000.

(5)  Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 14.

(6)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1. Smernica naposledy zmenená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s.1).


PRÍLOHA

Tieto údaje sa dopĺňajú na koniec tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/EHS

Číslo

Všeobecný názov, identifikačné čísla

IUPAC názov

Čistota (1)

Nadobudnutie účinnosti

Expirácia zaradenia

Osobitné ustanovenia

„XX

warfarín

č. CAS 81-81-2

č. CIPAC 70

RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)kumarín 3-(α-acetónyl-benzyl)-4-hydroxykumarín

≥ 990 g/kg

1. októbra 2006

30. septembra 2013

ČASŤ A

Povolené je iba použitie ako prostriedok na ničenie hlodavcov vo forme predpripravených návnad, v prípade potreby vložených do špeciálne zhotovených zásobníkov.

ČASŤ B

Na uplatňovanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy pre warfarín a najmä jej dodatky I a II v konečnej verzii Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. september 2005. Vo svojom celkovom hodnotení by mal členský štát venovať osobitnú pozornosť ochrane užívateľov, vtáctva a necieľových cicavcov.

Ak je to vhodné, mali by sa uplatňovať opatrenia na zmiernenie rizika.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


18.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/21


SMERNICA KOMISIE 2006/6/ES

zo 17. januára 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť tolylfluanid ako účinnú látku

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenia Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 703/2001 (3) ustanovujú podrobné pravidlá zavádzania druhej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovujú zoznam účinných látok, ktoré sa majú zhodnotiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa tolylfluanid.

(2)

Účinky látky tolylfluanid na ľudské zdravie a životné prostredie boli posúdené v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 703/2001 pre rad použití navrhnutých oznamovateľom. Okrem toho sa v týchto nariadeniach určujú spravodajské členské štáty, ktoré musia Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) predložiť príslušné hodnotiace správy a odporúčania v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 451/2000. Pre tolylfluanid bolo spravodajským členským štátom Fínsko a všetky príslušné informácie boli predložené 13. júna 2003.

(3)

Hodnotiaca správa bola vzájomne preskúmaná členskými štátmi a v rámci pracovnej skupiny EÚBP pre hodnotenie a Komisii bola predložená 14. marca 2005 vo forme vedeckej správy EÚBP pre tolylfluanid (4). Táto správa bola preskúmaná členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a finalizovaná 23. septembra 2005 vo forme revíznej správy Komisie pre tolylfluanid.

(4)

Z rôznych hodnotení vyplynulo, že od prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tolylfluanidu sa môže očakávať, že vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS najmä vzhľadom na použitie, ktoré bolo skúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Je preto vhodné zaradiť tolylfluanid do prílohy I, aby sa vo všetkých členských štátoch zabezpečilo udeľovanie povolení pre prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku, v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice.

(5)

Bez toho, aby bol dotknutý tento záver, je vhodné získať ďalšie informácie o určitých špecifických bodoch. V článku 6 ods. 1 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že zaradenie látky do prílohy I môže podliehať určitým podmienkam. Je preto vhodné vyžadovať, aby bol tolylfluanid podrobený ďalšiemu testovaniu s cieľom potvrdiť hodnotenie rizika pre bylinožravé cicavce a aby oznamovateľ predložil takéto štúdie.

(6)

Pred zaradením účinnej látky do prílohy I by mala uplynúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom a zúčastneným stranám pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú z tohto zaradenia.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v smernici 91/414/EHS v dôsledku zaradenia účinnej látky do prílohy I, by sa po zaradení mala členským štátom poskytnúť lehota šestich mesiacov na preskúmanie existujúcich povolení pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom tolylfluanidu, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek ustanovených v smernici 91/414/EHS, najmä v jej článku 13, a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty by mali v prípade potreby zmeniť, nahradiť alebo odobrať existujúce povolenia v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od uvedeného termínu by sa malo poskytnúť dlhšie obdobie na podanie a hodnotenie úplnej dokumentácie prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín na každé plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v smernici 91/414/EHS.

(8)

Skúsenosti získané z predchádzajúcich zaradení účinných látok posúdených v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 (5) do prílohy I k smernici 91/414/EHS ukázali, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však neustanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty alebo držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré boli doteraz prijaté a ktorými sa mení a dopĺňa príloha I.

(9)

Je preto vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty najneskôr do 31. marca 2007 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. apríla 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

1.   Členské štáty v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú v súlade so smernicou 91/414/EHS do 31. marca 2007 existujúce povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom tolylfluanidu ako účinnej látky.

Do tohto dátumu overia najmä to, že podmienky prílohy I k tejto smernici týkajúce sa tolylfluanidu boli splnené s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v časti B položky týkajúcej sa tejto účinnej látky, a či držiteľ povolenia má dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k tejto smernici, alebo k nej má prístup v súlade s podmienkami článku 13 tejto smernice.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty prehodnotia najneskôr do 30. septembra 2006 každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom tolylfluanidu ako jedinej účinnej látky alebo jednej z viacerých účinných látok, z ktorých všetky sú uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k tejto smernici a s prihliadnutím na časť B položky v prílohe I k tejto smernici týkajúcej sa tolylfluanidu. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom tolylfluanidu ako jedinej účinnej látky v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 30. septembra 2010; alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom tolylfluanidu ako jednej z viacerých účinných látok v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 30. septembra 2010 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu a doplnenie alebo odobratie v príslušnej smernici alebo smerniciach, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 17. januára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1044/2003 (Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  Ú. v. ES L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  Vedecká správa EÚBP (2005) 29, 1–76, Závery zo vzájomného preskúmania tolylfluanidu (finalizovaná: 14. marca 2005).

(5)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2266/2000 (Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27).


PRÍLOHA

Na koniec tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/EHS sa dopĺňa táto položka

Č.

Všeobecný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Nadobudnutie účinnosti

Skončenie platnosti zaradenia

Osobitné ustanovenia

 

„tolylfluanid

č. CAS 731-27-1

č. CIPAC 275

N-dichlorofluorometyltio-N',N'-dimetyl-N-p-tolylsulfamid

960 g/kg

1. októbra 2006

30. septembra 2016

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Na uplatňovanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy pre tolylfluanid, a najmä jej dodatkov I a II, finalizovanej v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. septembra 2005.

V tomto celkovom hodnotení:

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane bylinožravých cicavcov, vodných organizmov a necieľových článkonožcov (iných ako včely). Ak je to vhodné, podmienky povolenia by mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika,

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť rezíduám v potrave a zhodnotiť vystavenie spotrebiteľa ich vplyvu.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií týkajúcich sa hodnotenia rizika pre bylinožravé cicavce (dlhodobé riziko). Zabezpečia, aby oznamovatelia, na žiadosť ktorých bol tolylfluanid zaradený do tejto prílohy, predložili Komisii takéto štúdie do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.“


(1)  Ďalšie podrobné údaje o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.