ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 6

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
11. januára 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 24/2006 z 10. januára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 25/2006 z 10. januára 2006, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe belgickej intervenčnej agentúry

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 26/2006 z 10. januára 2006, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe dánskej intervenčnej agentúry

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 27/2006 z 10. januára 2006, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 28/2006 z 10. januára 2006, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe švédskej intervenčnej agentúry

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 29/2006 z 10. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokiaľ ide o colné kódy pre brómchlórmetán

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 30/2006 z 10. januára 2006, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

29

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 31/2006 z 10. januára 2006 týkajúce sa žiadostí o dovoznú licenciu na ryžu pôvodom z Egypta v rámci colnej kvóty na rok 2006 stanovenej nariadením (ES) č. 955/2005

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 32/2006 z 10. januára 2006 o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

31

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Kanade a Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom K(2005) 5795]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

11.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 24/2006

z 10. januára 2006,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 10. januára 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

76,9

204

39,8

212

88,1

999

68,3

0707 00 05

052

150,4

204

79,4

999

114,9

0709 90 70

052

131,0

204

62,5

999

96,8

0805 10 20

052

47,9

204

52,2

220

50,3

524

24,6

624

58,2

999

46,6

0805 20 10

052

83,4

204

81,6

999

82,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,8

204

60,4

400

86,4

464

129,9

624

67,2

999

82,7

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

109,5

404

102,5

720

84,4

999

98,8

0808 20 50

400

75,8

720

73,8

999

74,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


11.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 25/2006

z 10. januára 2006,

ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe belgickej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) sa stanovujú postupy a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadením Komisie (EHS) č. 3002/92 (3) sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá overovania použitia a miesta určenia intervenčných produktov.

(3)

V súčasnej situácii na trhu je vhodné vyhlásiť stálu verejnú súťaž na vývoz 68 551 ton pšenice obyčajnej v držbe belgickej intervenčnej agentúry.

(4)

Je potrebné stanoviť osobitné pravidlá, aby sa zabezpečila pravidelnosť operácií a ich kontrola. Z tohto dôvodu by sa mal vytvoriť garančný systém, ktorý zabezpečí, že sa budú dodržiavať sledované ciele, a zároveň umožní vyhnúť sa neúmerným nákladom pre prevádzkovateľov. Je teda vhodné, aby sa stanovili odchýlky od niektorých pravidiel, najmä pravidiel stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93.

(5)

Vývozy v rámci súťaže vyhlásenej týmto nariadením sa musia obmedziť iba na niektoré tretie krajiny, aby sa zabránilo opätovnému dovozu.

(6)

S cieľom zmodernizovať riadenie systému by sa malo ustanoviť, aby sa prenos informácií požadovaných Komisiou uskutočňoval elektronickou formou.

(7)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Belgická intervenčná agentúra uskutoční stálu verejnú súťaž na vývoz pšenice obyčajnej, ktorá sa nachádza v jej držbe, za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 2131/93, pokiaľ nie je ustanovené v tomto nariadení inak.

Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 68 551 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín s výnimkou Albánska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej hory (4) a Švajčiarska.

Článok 3

1.   Na vývozy zrealizované podľa tohto nariadenia sa nevzťahujú žiadne vývozné náhrady, vývozné clá a ani mesačné príplatky.

2.   Článok 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa neuplatňuje.

3.   Odchylne od článku 16 tretieho pododseku nariadenia (EHS) č. 2131/93 je cenou, ktorá sa má zaplatiť za vývoz, cena uvedená v ponuke, bez mesačného príplatku.

Článok 4

1.   Vývozné licencie sú platné odo dňa ich vydania v zmysle článku 9 nariadenia (EHS) č. 2131/93 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po ich vydaní.

2.   Ponuky predložené v rámci verejnej súťaže vyhlásenej na základe tohto nariadenia nemusia byť doložené žiadosťami o vývozné licencie predloženými podľa článku 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5).

Článok 5

1.   Odchylne od článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 lehota na predloženie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 12. januára 2006 o 9.00 hod. (bruselského času).

Lehota na predloženie ponúk do ďalších čiastkových verejných súťaží uplynie každý štvrtok o 9.00 hod. (bruselského času) s výnimkou 13. apríla 2006 a 25. mája 2006. Počas uvedených týždňov sa nebudú konať žiadne verejné súťaže.

Lehota na predloženie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 22. júna 2006 o 9.00 hod. (bruselského času).

2.   Ponuky sa musia predložiť belgickej intervenčnej agentúre na túto adresu:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Fax (32) 2 287 25 24

Článok 6

Intervenčná agentúra, skladovateľ a úspešný uchádzač vykonajú na žiadosť posledného a po vzájomnej dohode odber a analýzu kontrolných vzoriek, a to buď pred výstupom, alebo počas výstupu zo skladu vybraného uchádzačom, pričom sa urobí najmenej jeden odber na každých 500 ton. Intervenčná agentúra môže byť zastúpená splnomocneným zástupcom pod podmienkou, že ním nebude skladovateľ.

Odber kontrolných vzoriek a ich analýza sa vykoná v lehote siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti úspešného uchádzača alebo v lehote troch pracovných dní, ak sa odber vzoriek vykoná pri vyskladnení.

V prípade námietok sa výsledky analýz postúpia Komisii v elektronickej podobe.

Článok 7

1.   Úspešný uchádzač musí prijať zásielku v danom stave, ak konečné výsledky analýz vykonaných na vzorkách vykazujú kvalitu, ktorá je:

a)

vyššia, ako bolo uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže;

b)

vyššia, ako sú minimálne charakteristiky požadované pri intervencii, ale nižšia, ako je kvalita opísaná v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, pričom sa však nachádza v medziach odchýlky, ktorá môže predstavovať až:

1 kilogram na hektoliter pre mernú hmotnosť, pričom však nesmie byť nižšia ako 75 kilogramov na hektoliter,

jedno percento pre obsah vlhkosti,

pol percenta pre nečistoty uvedené v bodoch B.2 a B.4 prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 824/2000 (6),

pol percenta pre nečistoty uvedené v bode B.5 prílohy k nariadeniu (ES) č. 824/2000, pričom sa však nesmú meniť povolené percentá škodlivých zŕn a námeľa.

2.   Ak konečné výsledky analýz vykonaných na vzorkách vykazujú kvalitu, ktorá je vyššia, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšia, ako je kvalita opísaná v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, pričom rozdiel je väčší ako rozdiel uvedený v odseku 1 písm. b), úspešný uchádzač môže:

a)

buď prijať zásielku v danom stave,

b)

alebo odmietnuť prevzatie príslušnej zásielky.

V prípade uvedenom v prvom pododseku písm. b) bude úspešný uchádzač zbavený všetkých svojich záväzkov v súvislosti s danou zásielkou vrátane zábezpeky až po tom, čo bezodkladne informuje Komisiu a intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

3.   Ak konečný výsledok analýz vykonaných na vzorkách poukazuje na nižšiu kvalitu, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, úspešný uchádzač nemôže prevziať príslušnú zásielku. Všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpeky, bude zbavený až po tom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru formulárom uvedeným v prílohe I.

Článok 8

V prípadoch uvedených v článku 7 ods. 2 prvom pododseku písm. b) a ods. 3 môže úspešný uchádzač požiadať intervenčnú agentúru o dodávku inej zásielky pšenice obyčajnej v stanovenej kvalite, a to bez ďalších nákladov. V takom prípade zábezpeka nebude uvoľnená. Výmena zásielky sa musí vykonať najneskôr do troch dní od predloženia žiadosti úspešným uchádzačom. Úspešný uchádzač verejnej súťaže o tom okamžite informuje Komisiu formulárom uvedeným v prílohe I.

Ak v maximálnej lehote jedného mesiaca od podania prvej žiadosti o výmenu úspešným uchádzačom a ani po nasledujúcich výmenách zásielok úspešný uchádzač nedostane náhradnú zásielku vyhovujúcej kvality, bude zbavený všetkých záväzkov vrátane zábezpeky po tom, ako bezodkladne informuje Komisiu a intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

Článok 9

1.   Ak však dôjde k vyskladneniu pšenice obyčajnej pred výsledkami analýz podľa článku 6, od chvíle prevzatia zásielky nesie úspešný uchádzač verejnej súťaže všetky riziká, čo však nemá vplyv na možnosti uplatnenia prípadných opravných prostriedkov úspešným uchádzačom verejnej súťaže voči skladovateľovi.

2.   Náklady spojené s odberom vzoriek a s analýzami uvedenými v článku 6, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 3, znáša Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) v rozsahu jednej analýzy na 500 ton s výnimkou nákladov na prekladanie medzi silami. Náklady na prekladanie medzi silami a prípadné doplňujúce analýzy požadované úspešným uchádzačom znáša uchádzač.

Článok 10

Odchylne od článku 12 nariadenia (EHS) č. 3002/92 musí byť na dokumentoch týkajúcich sa predaja pšenice obyčajnej v súlade s týmto nariadením, a najmä na vývoznej licencii, na príkaze na odber v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (EHS) č. 3002/92, na vývoznej deklarácii, prípadne na tlačive T5 uvedený jeden z údajov uvedených v prílohe II.

Článok 11

1.   Zábezpeka zložená v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 musí byť uvoľnená okamžite po vydaní vývozných licencií úspešným uchádzačom.

2.   Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 je povinnosť vývozu krytá zábezpekou, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou platnou v deň verejnej súťaže a cenou víťaznej ponuky, pričom nemôže byť nižšia ako 25 EUR na tonu. Polovica tejto zábezpeky sa zloží pri vydaní licencie a druhá polovica pred odobratím obilnín.

Článok 12

Belgická intervenčná agentúra oznámi Komisii prijaté ponuky v elektronickej forme najneskôr do dvoch hodín od uplynutia lehoty na predloženie ponúk. Toto oznámenie uskutoční prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe III.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 770/96 (Ú. v. ES L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Vrátane Kosova, ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31.


PRÍLOHA I

Oznámenie o zamietnutí alebo prípadnej výmene zásielok v rámci stálej verejnej súťaže na vývoz pšenice obyčajnej v držbe belgickej intervenčnej agentúry

[Nariadenie (ES) č. 25/2006]

Meno úspešného uchádzača:

Dátum verejnej súťaže:

Dátum odmietnutia zásielky úspešným uchádzačom:


Číslo zásielky

Množstvo v tonách

Adresa sila

Dôvod odmietnutia prevzatia

 

 

 

merná hmotnosť (kg/hl)

% naklíčených zŕn

% rozličných nečistôt (Schwarzbesatz)

% častí, ktoré nie sú základnými obilninami bezchybnej kvality

iné


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 10

:

po španielsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 25/2006

:

po česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 25/2006

:

po dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 25/2006

:

po nemecky

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 25/2006

:

po estónsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 25/2006

:

po grécky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006

:

po anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 25/2006

:

po francúzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 25/2006

:

po taliansky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 25/2006

:

po lotyšsky

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 25/2006

:

po litovsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 25/2006

:

po maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 25/2006/EK rendelet

:

po holandsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 25/2006

:

po poľsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006

:

po portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 25/2006

:

po slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 25/2006

:

po slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 25/2006

:

po fínsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 25/2006

:

po švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006.


PRÍLOHA III

Stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe belgickej intervenčnej agentúry

Formulár (1)

Nariadenie (ES) č. 25/2006

1

2

3

4

5

6

7

Poradové číslo uchádzača

Číslo zásielky

Množstvo v tonách

Ponúkaná cena

(EUR na tonu) (2)

Príplatky (+)

Zníženia (–)

(EUR na tonu)

(pre informáciu)

Obchodné náklady (3)

(EUR na tonu)

Krajina určenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 


(1)  Odovzdať GR AGRI (D/2).

(2)  Táto cena zahŕňa príplatky alebo zníženia súvisiace so zásielkou, na ktorú sa vzťahuje ponuka.

(3)  Obchodné náklady sa rovnajú nákladom, ktoré vzniknú za poskytovanie služieb a poistenia po výstupe z intervenčného skladu až po štádium FOB (free on board) v prístave vývozu, s výnimkou dopravných nákladov. Oznámené náklady sa stanovia na základe priemeru reálnych nákladov zistených intervenčnou agentúrou počas polroka predchádzajúceho otvoreniu verejnej súťaže a vyjadrujú sa v eurách na tonu.


11.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 26/2006

z 10. januára 2006,

ktorým sa otvára stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe dánskej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) sa stanovuje postup a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadením Komisie (EHS) č. 3002/92 (3) sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá overovania použitia a miesta určenia intervenčných výrobkov.

(3)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu by sa mala otvoriť stála verejná súťaž na vývoz 157 000 ton pšenice obyčajnej v držbe dánskej intervenčnej agentúry.

(4)

Je potrebné stanoviť osobitné pravidlá, aby sa zabezpečila pravidelnosť operácií a ich kontrola. Z tohto dôvodu by sa mal vytvoriť záručný systém, ktorý zabezpečí, že sa budú dodržiavať sledované ciele, a zároveň umožní prevádzkovateľom vyhnúť sa neúmerným nákladom. Je teda vhodné stanoviť odchýlky od niektorých pravidiel, najmä pravidiel stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93.

(5)

Vývozy v rámci súťaže otvorenej týmto nariadením sa musia obmedziť iba na niektoré tretie krajiny v snahe zabrániť opätovnému dovozu.

(6)

S cieľom modernizovať riadenie systému by sa malo ustanoviť, aby sa prenos informácií, ktoré Komisia požaduje, uskutočňoval elektronicky.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dánska intervenčná agentúra uskutoční stálu verejnú súťaž na vývoz pšenice obyčajnej, ktorá sa nachádza v jej držbe, za podmienok stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 157 000 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín, s výnimkou Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Chorvátska, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory (4) a Švajčiarska.

Článok 3

1.   Na vývozy realizované podľa tohto nariadenia sa nevzťahujú žiadne vývozné náhrady, vývozné clá ani mesačné zvýšenia.

2.   Článok 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa neuplatňuje.

3.   Odchylne od tretieho pododseku článku 16 nariadenia (EHS) č. 2131/93 je cenou, ktorá sa má zaplatiť za vývoz, cena uvedená v ponuke bez mesačného zvýšenia.

Článok 4

1.   Vývozné licencie sú platné odo dňa ich vydania v zmysle článku 9 nariadenia (EHS) č. 2131/93 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po ich vydaní.

2.   Ponuky predložené v rámci verejnej súťaže otvorenej na základe tohto nariadenia nemusia byť doložené žiadosťami o vývozné licencie predloženými podľa článku 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5).

Článok 5

1.   Odchylne od článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 lehota na predkladanie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 12. januára 2006 o 9.00 h (bruselského času).

Lehota na predloženie ponúk do ďalších čiastkových verejných súťaží uplynie každý štvrtok o 9.00 hod. (bruselského času), s výnimkou 13. apríla 2006 a 25. mája 2006. Počas uvedených týždňov sa nebudú konať žiadne verejné súťaže.

Lehota na predloženie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 22. júna 2006 o 9.00 hod. (bruselského času).

2.   Ponuky sa musia predložiť dánskej intervenčnej agentúre na túto adresu:

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhagen

Fax: (45) 33 95 80 34

Článok 6

Intervenčná agentúra, skladovateľ a úspešný uchádzač vykonajú na žiadosť posledného a po vzájomnej dohode odber a analýzu kontrolných vzoriek, a to buď pred výstupom, alebo počas výstupu zo skladu vybraného uchádzačom, pričom sa urobí najmenej jeden odber na každých 500 ton. Intervenčná agentúra môže byť zastúpená splnomocneným zástupcom pod podmienkou, že ním nebude skladovateľ.

Odber kontrolných vzoriek a ich analýza sa vykonajú v lehote siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti úspešného uchádzača alebo v lehote troch pracovných dní, ak sa odber vzoriek vykoná pri vyskladnení.

V prípade námietok sa výsledky analýz postúpia Komisii v elektronickej podobe.

Článok 7

1.   Úspešný uchádzač musí prijať zásielku v danom stave, ak konečné výsledky analýz vykonaných na vzorkách vykazujú kvalitu, ktorá je:

a)

vyššia, ako bolo uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže;

b)

vyššia, ako sú minimálne charakteristiky požadované pri intervencii, ale nižšia, ako je kvalita opísaná v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, pričom sa však nachádza v medziach odchýlky, ktorá môže predstavovať až:

1 kilogram na hektoliter pre mernú hmotnosť, pričom však nesmie byť nižšia ako 75 kilogramov na hektoliter,

jeden percentuálny bod pre obsah vlhkosti,

pol percenta pre nečistoty uvedené v bodoch B.2 a B.4 prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 824/2000 (6),

pol percenta pre nečistoty uvedené v bode B.5 prílohy k nariadeniu (ES) č. 824/2000, pričom sa však nesmú meniť povolené percentá škodlivých zŕn a námeľa.

2.   Ak konečné výsledky analýz vykonaných na vzorkách vykazujú kvalitu, ktorá je vyššia, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšia, ako je kvalita opísaná v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, pričom rozdiel je väčší ako rozdiel uvedený v odseku 1 písm. b), úspešný uchádzač môže:

a)

buď prijať zásielku v danom stave,

b)

alebo odmietnuť prevzatie príslušnej zásielky.

V prípade uvedenom v prvom pododseku písm. b) bude úspešný uchádzač zbavený všetkých svojich záväzkov v súvislosti s danou zásielkou vrátane zábezpek až po tom, čo bezodkladne informuje Komisiu a intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

3.   Ak konečný výsledok analýz vykonaných na vzorkách poukazuje na nižšiu kvalitu, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, uchádzač nemôže prevziať príslušnú zásielku. Úspešný uchádzač je zbavený všetkých svojich záväzkov v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, až po tom, čo bezodkladne informuje Komisiu a intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

Článok 8

V prípadoch uvedených v článku 7 ods. 2 prvom pododseku písm. b) a ods. 3 úspešný uchádzač môže požiadať intervenčnú agentúru o dodávku inej zásielky pšenice obyčajnej v stanovenej kvalite, a to bez ďalších nákladov. V takom prípade sa zábezpeka neuvoľní. Výmena zásielky sa musí vykonať najneskôr do troch dní od predloženia žiadosti uchádzačom. Uchádzač o tom bezodkladne informuje Komisiu prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

Ak v maximálnej lehote jedného mesiaca od podania prvej žiadosti o výmenu úspešným uchádzačom a ani po nasledujúcich výmenách zásielok uchádzač nedostane náhradnú zásielku vyhovujúcej kvality, bude zbavený všetkých záväzkov vrátane zábezpek po tom, čo bezodkladne informuje Komisiu a intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

Článok 9

1.   Ak k vyskladneniu pšenice obyčajnej dôjde pred výsledkami analýz stanovených v článku 6, všetky riziká nesie uchádzač od momentu prevzatia zásielky bez toho, aby boli dotknuté možnosti uplatnenia opravných prostriedkov úspešného uchádzača voči skladovateľovi.

2.   Náklady spojené s odberom vzoriek a s analýzami uvedenými v článku 6, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 3, znáša Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) v rozsahu jednej analýzy na 500 ton, s výnimkou nákladov na prekladanie medzi silami. Náklady na prekladanie medzi silami a prípadné doplňujúce analýzy požadované úspešným uchádzačom znáša uchádzač.

Článok 10

Odchylne od článku 12 nariadenia (EHS) č. 3002/92 musí byť na dokumentoch týkajúcich sa predaja pšenice obyčajnej v súlade s týmto nariadením, a najmä na vývoznej licencii, na príkaze na odber v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (EHS) č. 3002/92, na vývoznej deklarácii, prípadne na tlačive T5 uvedený údaj podľa prílohy II.

Článok 11

1.   Zábezpeka zložená v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 musí byť uvoľnená okamžite po vydaní vývozných licencií uchádzačom.

2.   Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 je povinnosť vývozu krytá zábezpekou, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou platnou v deň verejnej súťaže a cenou víťaznej ponuky, pričom nemôže byť nižšia ako 25 EUR na tonu. Polovica tejto zábezpeky sa zloží pri vydaní licencie a druhá polovica pred odobratím obilnín.

Článok 12

Dánska intervenčná agentúra elektronicky oznámi Komisii prijaté ponuky najneskôr do dvoch hodín od uplynutia lehoty na predloženie ponúk. Toto oznámenie sa uskutoční prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe III.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 770/96 (Ú. v. ES L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Vrátane Kosova, ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31.


PRÍLOHA I

Oznámenie o zamietnutí alebo prípadnej výmene zásielok v rámci stálej verejnej súťaže na vývoz pšenice obyčajnej v držbe dánskej intervenčnej agentúry

Nariadenie (ES) č. 26/2006

Meno úspešného účastníka verejnej súťaže:

Dátum verejnej súťaže:

Dátum odmietnutia zásielky účastníkom:


Číslo zásielky

Množstvo v tonách

Adresa sila

Odôvodnenie odmietnutia prebratia

 

 

 

merná hmotnosť (kg/hl)

% naklíčených zŕn

% rôznych nečistôt (Schwarzbesatz)

% častí, ktoré nie sú základnými obilninami bezchybnej kvality

iné


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 10

:

španielsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006

:

česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006

:

dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006

:

nemecky

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006

:

estónsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006

:

grécky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006

:

anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006

:

francúzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006

:

taliansky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 26/2006

:

lotyšsky

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 26/2006

:

litovsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

:

maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/EK rendelet

:

holandsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 26/2006

:

poľsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 26/2006

:

portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 26/2006

:

slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006

:

slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006

:

fínsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006

:

švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.


PRÍLOHA III

Stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe dánskej intervenčnej agentúry

Formulár (1)

Nariadenie (ES) č. 26/2006

1

2

3

4

5

6

7

Poradové čísla uchádzačov

Číslo zásielky

Množstvo v tonách

Cena ponuky

(EUR za tonu) (2)

Zvýšenie (+)

Zníženie (–)

(EUR za tonu)

(na záznamy)

Obchodné náklady (3)

(EUR za tonu)

Krajina určenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 


(1)  Odoslať GR pre poľnohospodárstvo (D/2).

(2)  Táto cena zahŕňa zvýšenia alebo zníženia súvisiace so zásielkou, na ktorú sa vzťahuje ponuka.

(3)  Obchodné náklady predstavujú náklady za služby a poistenie, ktoré vzniknú po výstupe z intervenčného skladu až po fázu FOB (free on board) v prístave vývozu, okrem nákladov za prepravu. Oznámené náklady sa stanovia na základe priemeru reálnych nákladov zistených intervenčnou agentúrou počas polroka predchádzajúceho otvoreniu verejnej súťaže a vyjadrujú sa v eurách na tonu.


11.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 27/2006

z 10. januára 2006,

ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) sa stanovujú postupy a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadením Komisie (EHS) č. 3002/92 (3) sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá overovania použitia a miesta určenia intervenčných produktov.

(3)

V súčasnej situácii na trhu je vhodné vyhlásiť stálu verejnú súťaž na vývoz 500 000 ton pšenice obyčajnej v držbe nemeckej intervenčnej agentúry.

(4)

Je potrebné stanoviť osobitné pravidlá, aby sa zabezpečila pravidelnosť operácií a ich kontrola. Z tohto dôvodu by sa mal vytvoriť garančný systém, ktorý zabezpečí, že sa budú dodržiavať sledované ciele, a zároveň umožní vyhnúť sa neúmerným nákladom pre prevádzkovateľov. Je teda vhodné, aby sa stanovili odchýlky od niektorých pravidiel, najmä pravidiel stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93.

(5)

Vývozy v rámci súťaže vyhlásenej týmto nariadením sa musia obmedziť iba na niektoré tretie krajiny, aby sa zabránilo opätovnému dovozu.

(6)

S cieľom zmodernizovať riadenie systému by sa malo ustanoviť, aby sa prenos informácií požadovaných Komisiou uskutočňoval elektronickou formou.

(7)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nemecká intervenčná agentúra uskutoční stálu verejnú súťaž na vývoz pšenice obyčajnej, ktorá sa nachádza v jej držbe, za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 2131/93, pokiaľ nie je ustanovené v tomto nariadení inak.

Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 500 000 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín s výnimkou Albánska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory (4) a Švajčiarska.

Článok 3

1.   Na vývozy zrealizované podľa tohto nariadenia sa nevzťahujú žiadne vývozné náhrady, vývozné clá a ani mesačné príplatky.

2.   Článok 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa neuplatňuje.

3.   Odchylne od tretieho pododseku článku 16 nariadenia (EHS) č. 2131/93 je cenou, ktorá sa má zaplatiť za vývoz, cena uvedená v ponuke bez mesačného príplatku.

Článok 4

1.   Vývozné licencie sú platné odo dňa ich vydania v zmysle článku 9 nariadenia (EHS) č. 2131/93 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po ich vydaní.

2.   Ponuky predložené v rámci verejnej súťaže vyhlásenej na základe tohto nariadenia nemusia byť doložené žiadosťami o vývozné licencie predloženými podľa článku 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5).

Článok 5

1.   Odchylne od článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 lehota na predloženie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 12. januára 2006 o 9.00 hod. (bruselského času).

Lehota na predloženie ponúk do ďalších čiastkových verejných súťaží uplynie každý štvrtok o 9.00 hod. (bruselského času), s výnimkou 13. apríla 2006, 25. mája 2006 a 15. júna 2006. Počas uvedených týždňov sa nebudú konať žiadne verejné súťaže.

Lehota na predloženie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 22. júna 2006 o 9.00 hod. (bruselského času).

2.   Ponuky sa musia predložiť nemeckej intervenčnej agentúre na túto adresu:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax 1: (49-228) 6845 3985

Fax 2: (49-228) 6845 3276

Článok 6

Intervenčná agentúra, skladovateľ a úspešný uchádzač vykonajú na žiadosť posledného a po vzájomnej dohode odber a analýzu kontrolných vzoriek, a to buď pred výstupom, alebo počas výstupu zo skladu vybraného uchádzačom, pričom sa urobí najmenej jeden odber na každých 500 ton. Intervenčná agentúra môže byť zastúpená splnomocneným zástupcom pod podmienkou, že ním nebude skladovateľ.

Odber kontrolných vzoriek a ich analýza sa vykoná v lehote siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti úspešného uchádzača alebo v lehote troch pracovných dní, ak sa odber vzoriek vykoná pri vyskladnení.

V prípade námietok sa výsledky analýz postúpia Komisii v elektronickej podobe.

Článok 7

1.   Úspešný uchádzač musí prijať zásielku v danom stave, ak konečné výsledky analýz vykonaných na vzorkách vykazujú kvalitu, ktorá je:

a)

vyššia, ako bolo uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže;

b)

vyššia, ako sú minimálne charakteristiky požadované pri intervencii, ale nižšia, ako je kvalita opísaná v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, pričom sa však nachádza v medziach odchýlky, ktorá môže predstavovať až:

1 kilogram na hektoliter pre mernú hmotnosť, pričom však nesmie byť nižšia ako 75 kilogramov na hektoliter,

jedno percento pre obsah vlhkosti,

pol percenta pre nečistoty uvedené v bodoch B.2 a B.4 prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 824/2000 (6),

pol percenta pre nečistoty uvedené v bode B.5 prílohy k nariadeniu (ES) č. 824/2000, pričom sa však nesmú meniť povolené percentá škodlivých zŕn a námeľa.

2.   Ak konečné výsledky analýz vykonaných na vzorkách vykazujú kvalitu, ktorá je vyššia, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšia, ako je kvalita opísaná v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, pričom rozdiel je väčší ako rozdiel uvedený v odseku 1 písm. b), úspešný uchádzač môže:

a)

buď prijať zásielku v danom stave,

b)

alebo odmietnuť prevzatie príslušnej zásielky.

V prípade uvedenom v prvom pododseku písm. b) bude úspešný uchádzač zbavený všetkých svojich záväzkov v súvislosti s danou zásielkou vrátane zábezpeky až po tom, čo bezodkladne informuje Komisiu a intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

3.   Ak konečný výsledok analýz vykonaných na vzorkách poukazuje na nižšiu kvalitu, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, úspešný uchádzač nemôže prevziať príslušnú zásielku. Všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpeky, bude zbavený až po tom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru formulárom uvedeným v prílohe I.

Článok 8

V prípadoch uvedených v článku 7 ods. 2 prvom pododseku písm. b) a ods. 3 môže úspešný uchádzač požiadať intervenčnú agentúru o dodávku inej zásielky pšenice obyčajnej v stanovenej kvalite, a to bez ďalších nákladov. V takom prípade sa zábezpeka neuvoľní. Výmena zásielky sa musí vykonať najneskôr do troch dní od predloženia žiadosti úspešným uchádzačom. Úspešný uchádzač verejnej súťaže o tom okamžite informuje Komisiu formulárom uvedeným v prílohe I.

Ak v maximálnej lehote jedného mesiaca od podania prvej žiadosti o výmenu úspešným uchádzačom a ani po nasledujúcich výmenách zásielok úspešný uchádzač nedostane náhradnú zásielku vyhovujúcej kvality, bude zbavený všetkých záväzkov vrátane zábezpeky po tom, ako bezodkladne informuje Komisiu a intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

Článok 9

1.   Ak však dôjde k vyskladneniu pšenice obyčajnej pred výsledkami analýz podľa článku 6, od chvíle prevzatia zásielky nesie úspešný uchádzač verejnej súťaže všetky riziká, čo však nemá vplyv na možnosti uplatnenia prípadných opravných prostriedkov úspešným uchádzačom verejnej súťaže voči skladovateľovi.

2.   Náklady spojené s odberom vzoriek a s analýzami uvedenými v článku 6, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 3, znáša Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) v rozsahu jednej analýzy na 500 ton, s výnimkou nákladov na prekladanie medzi silami. Náklady na prekladanie medzi silami a prípadné doplňujúce analýzy požadované úspešným uchádzačom znáša uchádzač.

Článok 10

Odchylne od článku 12 nariadenia (EHS) č. 3002/92 musí byť na dokumentoch týkajúcich sa predaja pšenice obyčajnej v súlade s týmto nariadením, a najmä na vývoznej licencii, na príkaze na odber v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (EHS) č. 3002/92, na vývoznej deklarácii, prípadne na tlačive T5 uvedený jeden z údajov uvedených v prílohe II.

Článok 11

1.   Zábezpeka zložená v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 musí byť uvoľnená okamžite po vydaní vývozných licencií úspešným uchádzačom.

2.   Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 je povinnosť vývozu krytá zábezpekou, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou platnou v deň verejnej súťaže a cenou víťaznej ponuky, pričom nemôže byť nižšia ako 25 EUR na tonu. Polovica tejto zábezpeky sa zloží pri vydaní licencie a druhá polovica pred odobratím obilnín.

Článok 12

Nemecká intervenčná agentúra oznámi Komisii prijaté ponuky v elektronickej forme najneskôr do dvoch hodín od uplynutia lehoty na predloženie ponúk. Toto oznámenie uskutoční prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe III.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 770/96 (Ú. v. ES L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Vrátane Kosova, ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31.


PRÍLOHA I

Oznámenie o zamietnutí alebo prípadnej výmene zásielok v rámci stálej verejnej súťaže na vývoz pšenice obyčajnej v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

Nariadenie (ES) č. 27/2006

Meno úspešného uchádzača:

Dátum verejnej súťaže:

Dátum odmietnutia zásielky úspešným uchádzačom:


Číslo zásielky

Množstvo v tonách

Adresa sila

Dôvod odmietnutia prevzatia

 

 

 

merná hmotnosť (kg/hl)

% naklíčených zŕn

% rôznych nečistôt (Schwarzbesatz)

% častí, ktoré nie sú základnými obilninami bezchybnej kvality

iné


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 10

:

španielsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

nemecky

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

estónsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

grécky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

francúzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

taliansky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

lotyšsky

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

litovsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

holandsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

poľsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

fínsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


PRÍLOHA III

Stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

Formulár (1)

Nariadenie (ES) č. 27/2006

1

2

3

4

5

6

7

Poradové číslo uchádzača

Číslo zásielky

Množstvo v tonách

Ponúkaná cena

(EUR za tonu) (2)

Príplatky (+)

Zníženia (–)

(EUR za tonu)

(pre informáciu)

Obchodné náklady (3)

(EUR za tonu)

Krajina určenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 


(1)  Odovzdať GR AGRI (D/2).

(2)  Táto cena zahŕňa príplatky alebo zníženia súvisiace so zásielkou, na ktorú sa vzťahuje ponuka.

(3)  Obchodné náklady sa rovnajú nákladom, ktoré vzniknú za poskytovanie služieb a poistenia po výstupe z intervenčného skladu až po štádium FOB (free on board) v prístave vývozu, s výnimkou dopravných nákladov. Oznámené náklady sa stanovia na základe priemeru reálnych nákladov zistených intervenčnou agentúrou počas polroka predchádzajúceho otvoreniu verejnej súťaže a vyjadrujú sa v eurách na tonu.


11.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 28/2006

z 10. januára 2006,

ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe švédskej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) sa stanovujú postupy a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadením Komisie (EHS) č. 3002/92 (3) sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá overovania použitia a miesta určenia intervenčných produktov.

(3)

V súčasnej situácii na trhu je vhodné vyhlásiť stálu verejnú súťaž na vývoz 208 956 ton pšenice obyčajnej v držbe švédskej intervenčnej agentúry.

(4)

Je potrebné stanoviť osobitné pravidlá, aby sa zabezpečila pravidelnosť operácií a ich kontrola. Z tohto dôvodu by sa mal vytvoriť garančný systém, ktorý zabezpečí, že sa budú dodržiavať sledované ciele, a zároveň umožní vyhnúť sa neúmerným nákladom pre prevádzkovateľov. Je teda vhodné, aby sa stanovili odchýlky od niektorých pravidiel, najmä pravidiel stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93.

(5)

Vývozy v rámci súťaže vyhlásenej týmto nariadením sa musia obmedziť iba na niektoré tretie krajiny, aby sa zabránilo opätovnému dovozu.

(6)

S cieľom zmodernizovať riadenie systému by sa malo ustanoviť, aby sa prenos informácií požadovaných Komisiou uskutočňoval elektronickou formou.

(7)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Švédska intervenčná agentúra uskutoční stálu verejnú súťaž na vývoz pšenice obyčajnej, ktorá sa nachádza v jej držbe, za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 2131/93, pokiaľ nie je ustanovené v tomto nariadení inak.

Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 208 956 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín s výnimkou Albánska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory (4) a Švajčiarska.

Článok 3

1.   Na vývozy zrealizované podľa tohto nariadenia sa nevzťahujú žiadne vývozné náhrady, vývozné clá a ani mesačné príplatky.

2.   Článok 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa neuplatňuje.

3.   Odchylne od tretieho pododseku článku 16 nariadenia (EHS) č. 2131/93 je cenou, ktorá sa má zaplatiť za vývoz, cena uvedená v ponuke bez mesačného príplatku.

Článok 4

1.   Vývozné licencie sú platné odo dňa ich vydania v zmysle článku 9 nariadenia (EHS) č. 2131/93 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po ich vydaní.

2.   Ponuky predložené v rámci verejnej súťaže vyhlásenej na základe tohto nariadenia nemusia byť doložené žiadosťami o vývozné licencie predloženými podľa článku 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5).

Článok 5

1.   Odchylne od článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 lehota na predloženie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 12. januára 2006 o 9.00 hod. (bruselského času).

Lehota na predloženie ponúk do ďalších čiastkových verejných súťaží uplynie každý štvrtok o 9.00 hod. (bruselského času) s výnimkou 13. apríla 2006 a 25. mája 2006. Počas uvedených týždňov sa nebudú konať žiadne verejné súťaže.

Lehota na predloženie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 22. júna 2006 o 9.00 hod. (bruselského času).

2.   Ponuky sa musia predložiť švédskej intervenčnej agentúre na túto adresu:

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Fax: (46) 36 19 05 46

Článok 6

Intervenčná agentúra, skladovateľ a úspešný uchádzač vykonajú na žiadosť posledného a po vzájomnej dohode odber a analýzu kontrolných vzoriek, a to buď pred výstupom, alebo počas výstupu zo skladu vybraného uchádzačom, pričom sa urobí najmenej jeden odber na každých 500 ton. Intervenčná agentúra môže byť zastúpená splnomocneným zástupcom pod podmienkou, že ním nebude skladovateľ.

Odber kontrolných vzoriek a ich analýza sa vykoná v lehote siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti úspešného uchádzača alebo v lehote troch pracovných dní, ak sa odber vzoriek vykoná pri vyskladnení.

V prípade námietok sa výsledky analýz postúpia Komisii v elektronickej podobe.

Článok 7

1.   Úspešný uchádzač musí prijať zásielku v danom stave, ak konečné výsledky analýz vykonaných na vzorkách vykazujú kvalitu, ktorá je:

a)

vyššia, ako bolo uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže;

b)

vyššia, ako sú minimálne charakteristiky požadované pri intervencii, ale nižšia, ako je kvalita opísaná v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, pričom sa však nachádza v medziach odchýlky, ktorá môže predstavovať až:

1 kilogram na hektoliter pre mernú hmotnosť, pričom však nesmie byť nižšia ako 75 kilogramov na hektoliter,

jedno percento pre obsah vlhkosti,

pol percenta pre nečistoty uvedené v bodoch B.2 a B.4 prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 824/2000 (6),

pol percenta pre nečistoty uvedené v bode B.5 prílohy k nariadeniu (ES) č. 824/2000, pričom sa však nesmú meniť povolené percentá škodlivých zŕn a námeľa.

2.   Ak konečné výsledky analýz vykonaných na vzorkách vykazujú kvalitu, ktorá je vyššia, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšia, ako je kvalita opísaná v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, pričom rozdiel je väčší ako rozdiel uvedený v odseku 1 písm. b), úspešný uchádzač môže:

a)

buď prijať zásielku v danom stave,

b)

alebo odmietnuť prevzatie príslušnej zásielky.

V prípade uvedenom v prvom pododseku písm. b) bude úspešný uchádzač zbavený všetkých svojich záväzkov v súvislosti s danou zásielkou vrátane zábezpeky až po tom, čo bezodkladne informuje Komisiu a intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

3.   Ak konečný výsledok analýz vykonaných na vzorkách poukazuje na nižšiu kvalitu, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, úspešný uchádzač nemôže prevziať príslušnú zásielku. Všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpeky, bude zbavený až po tom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru formulárom uvedeným v prílohe I.

Článok 8

V prípadoch uvedených v článku 7 ods. 2 prvom pododseku písm. b) a ods. 3 môže úspešný uchádzač požiadať intervenčnú agentúru o dodávku inej zásielky pšenice obyčajnej v stanovenej kvalite, a to bez ďalších nákladov. V takom prípade zábezpeka nebude uvoľnená. Výmena zásielky sa musí vykonať najneskôr do troch dní od predloženia žiadosti úspešným uchádzačom. Úspešný uchádzač verejnej súťaže o tom okamžite informuje Komisiu formulárom uvedeným v prílohe I.

Ak v maximálnej lehote jedného mesiaca od podania prvej žiadosti o výmenu úspešným uchádzačom a ani po nasledujúcich výmenách zásielok úspešný uchádzač nedostane náhradnú zásielku vyhovujúcej kvality, bude zbavený všetkých záväzkov vrátane zábezpeky po tom, ako bezodkladne informuje Komisiu a intervenčnú agentúru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I.

Článok 9

1.   Ak však dôjde k vyskladneniu pšenice obyčajnej pred výsledkami analýz podľa článku 6, od chvíle prevzatia zásielky nesie úspešný uchádzač verejnej súťaže všetky riziká, čo však nemá vplyv na možnosti uplatnenia prípadných opravných prostriedkov úspešným uchádzačom verejnej súťaže voči skladovateľovi.

2.   Náklady spojené s odberom vzoriek a s analýzami uvedenými v článku 6, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 3, znáša Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) v rozsahu jednej analýzy na 500 ton s výnimkou nákladov na prekladanie medzi silami. Náklady na prekladanie medzi silami a prípadné doplňujúce analýzy požadované úspešným uchádzačom znáša uchádzač.

Článok 10

Odchylne od článku 12 nariadenia (EHS) č. 3002/92 musí byť na dokumentoch týkajúcich sa predaja pšenice obyčajnej v súlade s týmto nariadením, a najmä na vývoznej licencii, na príkaze na odber v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (EHS) č. 3002/92, na vývoznej deklarácii, prípadne na tlačive T5 uvedený jeden z údajov uvedených v prílohe II.

Článok 11

1.   Zábezpeka zložená v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 musí byť uvoľnená okamžite po vydaní vývozných licencií úspešným uchádzačom.

2.   Odchylne od článku 17 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 je povinnosť vývozu krytá zábezpekou, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou platnou v deň verejnej súťaže a cenou víťaznej ponuky, pričom nemôže byť nižšia ako 25 EUR na tonu. Polovica tejto zábezpeky sa zloží pri vydaní licencie a druhá polovica pred odobratím obilnín.

Článok 12

Švédska intervenčná agentúra oznámi Komisii prijaté ponuky v elektronickej forme najneskôr do dvoch hodín od uplynutia lehoty na predloženie ponúk. Toto oznámenie uskutoční prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe III.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 770/96 (Ú. v. ES L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Vrátane Kosova, ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31.


PRÍLOHA I

Oznámenie o zamietnutí alebo prípadnej výmene zásielok v rámci stálej verejnej súťaže na vývoz pšenice obyčajnej v držbe švédskej intervenčnej agentúry

Nariadenie (ES) č. 28/2006

Meno úspešného uchádzača:

Dátum verejnej súťaže:

Dátum odmietnutia zásielky úspešným uchádzačom:


Číslo zásielky

Množstvo v tonách

Adresa sila

Dôvod odmietnutia prevzatia

 

 

 

merná hmotnosť (kg/hl)

% naklíčených zŕn

% rozličných nečistôt (Schwarzbesatz)

% častí, ktoré nie sú základnými obilninami bezchybnej kvality

iné


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 10

:

španielsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 28/2006

:

česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 28/2006

:

dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 28/2006

:

nemecky

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 28/2006

:

estónsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 28/2006

:

grécky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006

:

anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 28/2006

:

francúzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 28/2006

:

taliansky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 28/2006

:

lotyšsky

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 28/2006

:

litovsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 28/2006

:

maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 28/2006/EK rendelet

:

holandsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 28/2006

:

poľsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 28/2006

:

portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 28/2006

:

slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 28/2006

:

slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 28/2006

:

fínsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 28/2006

:

švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 28/2006.


PRÍLOHA III

Stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe švédskej intervenčnej agentúry

Formulár (1)

Nariadenie (ES) č. 28/2006

1

2

3

4

5

6

7

Poradové číslo uchádzača

Číslo zásielky

Množstvo v tonách

Ponúkaná cena

(EUR za tonu) (2)

Príplatky (+)

Zníženia (–)

(EUR za tonu)

(pre informáciu)

Obchodné náklady (3)

(EUR za tonu)

Krajina určenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 


(1)  Odovzdať GR AGRI (D/2).

(2)  Táto cena zahŕňa príplatky alebo zníženia súvisiace so zásielkou, na ktorú sa vzťahuje ponuka.

(3)  Obchodné náklady sa rovnajú nákladom, ktoré vzniknú za poskytovanie služieb a poistenia po výstupe z intervenčného skladu až po štádium FOB (free on board) v prístave vývozu, s výnimkou dopravných nákladov. Oznámené náklady sa stanovia na základe priemeru reálnych nákladov zistených intervenčnou agentúrou počas polroka predchádzajúceho otvoreniu verejnej súťaže a vyjadrujú sa v eurách na tonu.


11.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 29/2006

z 10. januára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokiaľ ide o colné kódy pre brómchlórmetán

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (1) a najmä na jeho článok 6 ods. 5,

keďže:

(1)

Brómchlórmetán (BCM), látka poškodzujúca ozónovú vrstvu, sa nachádza na zozname kontrolovaných látok v skupine IX prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2037/2000.

(2)

Na základe zavedenia colných kódov pre BCM a zmesi s obsahom BCM by sa tieto kódy mali doplniť do tabuľky v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 2037/2000. V záujme prehľadnosti by sa táto príloha mala nahradiť novou.

(3)

Z tohto dôvodu je potrebné nariadenie (ES) č. 2037/2000 náležite zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2037/2000,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 2037/2000 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2006

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2077/2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 28).


PRÍLOHA

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 2037/2000 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IV

Skupiny, kombinovaná nomenklatúra 2004 číselné znaky (1) (KN 04) a opis látok uvedených v prílohe I a III

Skupina

Číslený znak KN 04

Opis

Skupina I

2903 41 00

Trichlórfluórmetán

2903 42 00

Dichlórdifluórmetán

2903 43 00

Trichlórtrifluóretány

2903 44 10

Dichlórtetrafluóretány

2903 44 90

Chlórpentafluóretány

Skupina II

2903 45 10

Chlórtrifluórmetán

2903 45 15

Pentachlórfluóretán

2903 45 20

Tetrachlórdifluóretány

2903 45 25

Heptachlórfluórpropány

2903 45 30

Hexachlórdifluórpropány

2903 45 35

Pentachlórtrifluórpropány

2903 45 40

Tetrachlórtetrafluórpropány

2903 45 45

Trichlórpentafluórpropány

2903 45 50

Dichlórhexafluórpropány

2903 45 55

Chlórheptafluórpropány

Skupina III

2903 46 10

Brómchlórdifluórmetán

2903 46 20

Brómtrifluórmetán

2903 46 90

Dibrómtetrafluóretány

Skupina IV

2903 14 00

Tetrachlórmetán

Skupina V

2903 19 10

1,1,1-Trichlóretán (metylchloroform)

Skupina VI

2903 30 33

Brómmetán (metylbromid)

Skupina VII

2903 49 30

Hydrobrómfluórmetány, -etány alebo -propány

Skupina VIII

2903 49 10

Hydrochlórfluórmetány, -etány alebo -propány

Skupina IX

ex 2903 49 80

Brómchlórmetán

ex 3824 71 00

Zmesi s obsahom jednej alebo viacerých látok uvedených pod kódmi 2903 41 00 až 2903 45 55

ex 3824 79 00

Zmesi s obsahom jednej alebo viacerých látok uvedených pod kódmi 2903 46 10 až 2903 46 90

ex 3824 90 99

Zmesi s obsahom jednej alebo viacerých látok uvedených pod kódmi 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 alebo 2903 49 80 (len brómchlórmetán)


(1)  Značka ex pred kódom znamená, že sem môžu patriť aj iné výrobky ako tie, ktoré sú uvedené v stĺpci Opis.“


11.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 30/2006

z 10. januára 2006,

ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol 4 o bavlne, ktorý je prílohou k Aktu o pristúpení Grécka, naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o pomoci pri výrobe bavlny (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pravidelne na základe ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu, s ohľadom na historický pomer medzi cenou stanovenou pre vyzrnenú bavlnu a cenou vypočítanou pre nevyzrnenú bavlnu. Tento historický pomer ustanovuje článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001 (3), o pravidlách uplatňovania režimu pomoci pre bavlnu. V prípade, že cenu na svetovom trhu nemožno takto určiť, stanovuje sa táto cena na základe poslednej určenej ceny.

(2)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pre produkt, ktorý má určité vlastnosti, a s ohľadom na najpriaznivejšie ponuky a kurzy na svetovom trhu medzi tými, ktoré sa považujú za reprezentatívne v rámci skutočného trhového trendu. Na účely tohto určenia sa berie do úvahy priemer ponúk a kurzov zaznamenaných na jednej alebo viacerých európskych burzách pre produkt dodaný do prístavu v rámci Spoločenstva a pochádzajúci z rôznych dodávateľských krajín, považovaných za najreprezentatívnejšie pre medzinárodný obchod. Úpravy týchto kritérií na určenie ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu sa však berú do úvahy s ohľadom na odlišnosti odôvodnené kvalitou dodaného produktu alebo príslušnými ponukami a kurzmi. Tieto úpravy ustanovuje článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1591/2001.

(3)

Uplatnenie vyššie uvedených kritérií vedie k určeniu ceny nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu na úrovni uvedenej ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa určuje na 22,147 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


11.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 31/2006

z 10. januára 2006

týkajúce sa žiadostí o dovoznú licenciu na ryžu pôvodom z Egypta v rámci colnej kvóty na rok 2006 stanovenej nariadením (ES) č. 955/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 955/2005 z 23. júna 2005 o otvorení kvóty na dovoz ryže s pôvodom v Egypte do Spoločenstva (2), najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Žiadosti o dovoznú licenciu na ryžu spadajúcu pod kód KN 1006, ktoré sa podali do 2. januára 2006 do 13.00 hod. a ktoré sa nahlásili Komisii, sa vzťahujú na množstvo 67 593 ton, zatiaľ čo maximálne množstvo ryže spadajúcej pod kód KN 1006, ktoré sa môže doviezť, je 5 605 ton, v súlade s protokolom k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej, ktorého cieľom je zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (3) a ktorý je pripojený k rozhodnutiu Rady 2005/89/ES (4).

(2)

Z tohto dôvodu by sa malo stanoviť percentuálne zníženie pri tých žiadostiach o dovoznú licenciu, ktoré sa podali do 2. januára 2006 do 13.00 hod. a ktoré využívajú 100 % zníženie colného poplatku vypočítaného podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 1785/2003.

(3)

Nemali by sa vydávať ani dovozné licencie, ktoré umožňujú získať 100 % zníženie colného poplatku na rok 2006.

(4)

Vzhľadom na svoj účel by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadostiam o dovoznú licenciu na ryžu spadajúcu pod kód KN 1006 v rámci kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 955/2005, ktoré sa podali do 2. januára 2006 do 13.00 hod. a ktoré sa oznámili Komisii, budú vydané licencie na požadované množstvá upravené o percentuálne zníženie 91,7077 %.

Článok 2

Žiadostiam o dovoznú licenciu na ryžu spadajúcu pod kód KN 1006, ktoré sa podajú od 2. januára 2006 od 13.00 hod. do konca roka 2006, nebudú vydané dovozné licencie v rámci kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 955/2005.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Ú. v. EÚ L 164, 24.6.2005, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 31, 4.2.2005, s. 31.

(4)  Ú. v. EÚ L 31, 4.2.2005, s. 30.


11.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 32/2006

z 10. januára 2006

o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 936/97 zo dňa 27. mája 1997 ustanovujúce otvorenie a spôsob riadenia colných dovozných kvót pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a pre mrazené byvolie mäso (2),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 936/97 ustanovuje v článku 4 a 5 podmienky pre žiadosti a udelenie dovozných certifikátov pre mäsá uvedené v článku 2 bode f).

(2)

Nariadenie (ES) č. 936/97 v článku 2 bode f) stanovilo množstvo čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho mäsa vysokej kvality, ktoré zodpovedá definíciám ustanoveným v tom istom nariadení, ktoré je možné dovážať za zvláštnych podmienok v období od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 na 11 500 ton.

(3)

Je potrebné pripomenúť, že certifikáty uvedené v tomto nariadení sa môžu používať počas celej doby ich platnosti len pri splnení podmienok existujúcich v oblasti veterinárnej hygieny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každej žiadosti o dovozný certifikát, predloženej v období od 1. do 5. januára 2006 pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality, uvedené v článku 2 bode f) nariadenia (ES) č. 936/97 sa vyhovie v plnom rozsahu.

2.   Žiadosti o certifikáty je možné predkladať v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 936/97 počas prvých piatich dní mesiaca február 2006 pre množstvo 6 802,347 ton.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2006

Za Komisiu

J. L. DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 137, 28.5.1997, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

11.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/32


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. januára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Kanade a Spojených štátoch amerických

[oznámené pod číslom K(2005) 5795]

(Text s významom pre EHP)

(2006/8/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovoz týchto embryí z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 92/452/EHS z 30. júla 1992 ustanovujúcom zoznamy pracovísk v tretích krajinách na odber a produkciu embryí s povolením pre vývoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva (2) sa ustanovuje, že členské štáty majú výhradne dovážať embryá z tretích krajín, v ktorých boli odobraté, spracované a uchované v pracoviskách na odber embryí, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

(2)

Kanada a Spojené štáty americké požiadali o vykonanie zmien a doplnení v zápisoch týkajúcich sa týchto krajín v týchto zoznamoch, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí.

(3)

Kanada a Spojené štáty americké poskytli záruky týkajúce sa súladu s príslušnými pravidlami ustanovenými v smernici 89/556/EHS a príslušné pracoviská na odber embryí boli úradne schválené veterinárnymi službami tejto krajiny na vývoz do Spoločenstva.

(4)

Rozhodnutie 92/452/EHS by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 92/452/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 14. januára 2006.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. januára 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 250, 29.8.1992, s. 40. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/774/ES (Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 46).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 92/452/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a)

tieto riadky týkajúce sa pracoviska na odber embryí v Kanade sa vypúšťajú:

„CA

 

E72

 

Western Ontario Breeders Inc.

PO Box 457

Woodstock, Ontario N4S 7Y7

Dr B. Hill

CA

 

E542

 

Livestock Reproductive Technologies Inc.

127 Quigley Dr. Cochrane, Alberta T0L OW4

Dr Stan Bychawski

CA

 

E583

 

130, rang Charlotte

Saint-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Rolland Lussier

CA

 

E595

 

8451 Highway 23N

Box 66

Listowel, Ontario N4W 3H2

Dr Rod Wierenga

CA

 

E630

 

McIntosh Embryo Transfer

RR 5

Embro, Ontario

Dr Brian Hill

CA

 

E945

 

Hôpital Vet. Iberville Missisisquoi

1120 Boulevard d’Iberville

Iberville, Québec J2X 4B6

Dr Daniel Gervais

CA

 

E979

 

Bureau vétérinaire Kildare

681, rue Kildare

CP 252 Saint-Ambroise, Québec

J0K 1C0

Dr Suzanne Laurence

CA

 

E1113

 

Maritime Genetics

RR 2

Salisbury, New Brunswick

E0A 3EO

Dr Richard Whittaker

CA

 

E1364

 

Trillium Embryo Services

99 Hands Drive

Guelph, Ontario N1G 4N3

Dr Robert Stubbings

CA

 

E1439

 

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Claire Plante

CA

 

E1535

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert St.

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr Duncan K. Hockley“

b)

tieto riadky týkajúce sa Kanady sa vkladajú:

„CA

 

E1624

 

Central Veterinary Clinic

4102-64 St. Southwest Industrial Park

Ponoka, Alberta T4J 1J8

Dr Bruce Wine

CA

 

E1665

 

Bow Valley Embryo Transfer Ltd

PO Box 1239

Brooks, Alberta T1R 1C1

Dr Rob Stables“

c)

riadok pre pracovisko na odber a produkciu embryí č. E71 týkajúci sa Kanady sa nahrádza takto:

„CA

 

E71

E71

(FIV)

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Ken Christie

Dr Everett Hall“

d)

riadok pre pracovisko na odber embryí č. E593 týkajúci sa Kanady sa nahrádza takto:

„CA

 

E593

 

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd

PO Box 590

Crossfield, Alberta T0M 0S0

Dr R. Davis“

e)

riadok pre pracovisko na odber embryí č. E607 týkajúci sa Kanady sa nahrádza takto:

„CA

 

E607

 

Mill Bay Veterinary Clinic

840 Delaune Road

PO Box 128

Mill Bay, British Columbia

VOR 2P0

Dr Chris Urquhart“

f)

riadok pre pracovisko na odber a produkciu embryí č. E661 týkajúce sa Kanady sa nahrádza takto:

„CA

 

E661

E661

(FIV)

Clinique Vétérinaire — Saint-Louis

84 Principale, CP 30

Saint-Louis de Gonzague,

Québec

J0S 1TO

Dr Roger Sauvé

Dr Guy Massicotte“

g)

riadok pre pracovisko na odber embryí č. E728 týkajúci sa Kanady sa nahrádza takto:

„CA

 

E728

 

Central Canadian Genetics Ltd

202 Dufferin Ave.

Selkirk, Manitoba R1A 1B9

Dr Jack Reeb“

h)

riadok pre pracovisko na odber a produkciu embryí č. E764 týkajúce sa Kanady sa nahrádza takto:

„CA

 

E764

E764

(FIV)

Alta Embryo Group Ltd

253147 Unit A, Bearspaw Road

Calgary, Alberta T3L 2P5

Dr R. J. McAllister

Dr R. E. Janzen“

i)

riadok pre pracovisko na odber a produkciu embryí č. E827 týkajúce sa Kanady sa nahrádza takto:

„CA

 

E827

E827

(FIV)

Landry et Houde Vétérinaires

216 rue Campagna

Victoriaville, Québec G6P 6A2

Dr Richard Landry

Dr Raymond Houde“

j)

riadok pre pracovisko na odber embryí č. E885 týkajúci sa Kanady sa nahrádza takto:

„CA

 

E885

 

Livestock Reproductive

Technologies Inc.

315 Silverthorn Way N.W.

Calgary, Alberta T3B 4E8

Dr Martin Wenkoff“

k)

riadok pre pracovisko na odber a produkciu embryí č. E933 týkajúce sa Kanady sa nahrádza takto:

„CA

 

E933

E933

(FIV)

E.T.E. Inc.

3700 Boulevard de la Chaudière

Suite 100

Ste Foy, Québec G1X 2K5

Dr Louis Picard

Dr Marc Dery

Dr Pierre Clavel“

l)

riadok pre pracovisko na odber embryí č. E1033 týkajúci sa Kanady sa nahrádza takto:

„CA

 

E1033

 

Les Transferts d’Embryons de l’Est

183 rue Ste-Anne

Rimouski, Québec G5L 4H2

Dr Barbara St-Pierre“

m)

riadok pre pracovisko na odber embryí č. E1142 týkajúci sa Kanady sa nahrádza takto:

„CA

 

E1142

 

Trans-Bio Génétique Inc.

2145, rang Saint-Edouard

St-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Raynald Dupras“

n)

riadok pre pracovisko na odber embryí č. NSET002 týkajúci sa Kanady sa nahrádza takto:

„CA

 

E1551

 

Nova Scotia Animal Breeders Co-op.

288 Hawthorne St. Antigonish, Nova Scotia,

B2T 1B8

Dr Darryl P. Ward“

o)

tieto riadky týkajúce sa pracoviska odberu embryí zo Spojených štátov amerických sa vypúšťajú:

„US

 

94OH077 E7

 

Select Embryos, Inc.

11555 US 42

Plain City, OH

Dr Ronald F. Rohde

US

 

96OH090 E7

 

Select Embryos, Inc.

10630 US 42

Plain City, OH

Dr Anthony E. Good

US

 

92WI051 E29

94WI051 IVF

ABS Global

6908 River Rd

DeForest, WI

Dr Lori Nagel

US

 

91IA027 E509

 

Maplehurst Ova Trans

RR 1, Box 124

Keota, IA

Dr R. A. Carmichael

US

 

91PA005 E512

94PA005 IVF

Em Tran Inc.

197 Bossier Road

Elizabethtown, PA

Dr Boyd Henderson

US

 

94OH073 E568

 

Ohio Embryo Transfer Inc.

PO Box 64

120 DW County Line Road

Columbiana, OH

Dr Max M. Van Buren

US

 

95OR080 E579

Evergreen Veterinary

Reproductive Services

605 Marvin Road

Tillamook, OR

Dr Rick Steel

US

 

91ME009 E585

 

Pinetree-R ET Service

PO Box 249

North Anson, ME

Dr Paul L. Roullard

US

 

91MI017 E599

Reproductive Special

4915 Delta River Drive

Lansing, MI

Dr Craig Thompson

US

 

93WI064 E655

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

US

 

97W1097 E707

Mayville Animal Clinic, SC

N7860 Hwy 67

Mayville, WI

Dr Patrick Philips

US

 

94WI018 E708

Royal Flush Genetics

101 North Adams

Marshfield, WI

Dr Randy A. Musack

US

 

93OH057 E720

Blauser Vet Clinic

4088 Ruby Road

Tipp City, OH 45371

Dr Chris Blauser

US

 

94ME075 E812

 

New England Genetics

RR 3, Box 630

Auburn, ME

Dr Calvin Blessing

US

 

94WI078 E845

Dairyland Veterinary Service SC

310 Main Street

Casco, WI

Dr Michael Staudinger

US

 

94WI079 E913

Heritage Animal Hospital

751 West Main St.

Hortonville, WI

Dr Dan Oberschlake

US

 

01WI098 E1063

 

Dairyland Veterinary Practice

370 Flower Court

Platterville, WI 53818

Dr Leah Penza

US

 

96WI093 E1093

Wittenburg Veterinary Clinic

N. 4692 Birnamwood Rd

Birnamwood, WI

Dr John Prososki“

p)

vkladá sa tento riadok týkajúci sa Spojených štátov amerických:

„US

 

05GA115 E835

 

Bickett Genetics

455 Brotherton Lane

Chickamauga, GA 30707

Dr Todd J. Bickett“

q)

riadok pre pracovisko na odber embryí č. 93WI060 týkajúci sa Spojených štátov amerických sa nahrádza takto:

„US

 

93WI060 E857

 

Emquest Embryo Transfer Service

2400 Eastern Ave.

Plymouth, WI 53073

Dr Byron W. Williams“

r)

riadok pre pracovisko na odber embryí č. 96OR085 týkajúci sa Spojených štátov amerických sa nahrádza takto:

„US

 

96OR085 E1090

 

Precision Embryonics, Inc.

11380 Little River Road

Glide, OR 97443

Dr Gregory J. K. Garcia“

s)

riadok pre pracovisko na odber embryí č. 99MI105 týkajúci sa Spojených štátov amerických sa nahrádza takto:

„US

 

99MI105 E4

 

Northstar Select Sires

1081 129th Ave.

Wayland, MI 49348

Dr Jeffrey Adams“

t)

riadok pre pracovisko na odber embryí č. 92WI057 týkajúci sa Spojených štátov amerických sa nahrádza takto:

„US

 

91WI057 E631

 

VRS Inc.

3559 Pioneer Rd

Verona, WI

Dr Robert Rowe“

u)

riadok pre pracovisko na odber embryí č. 91WI045 týkajúci sa Spojených štátov amerických sa nahrádza takto:

„US

 

91WI045 E655

 

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

Dr Dan Hornickel“