ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 347

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
30. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2174/2005 z 21. decembra 2005 o vykonávaní dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994

7

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2175/2005 z 21. decembra 2005 o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, a ktorým sa dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2176/2005 z 23. decembra 2005 o stanovení cien za stiahnutie z trhu a predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2006

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2177/2005 z 23. decembra 2005 o stanovení predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2006

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2178/2005 z 23. decembra 2005 o stanovení referenčných cien určitých produktov rybného hospodárstva na rybársky rok 2006

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2179/2005 z 23. decembra 2005 o stanovení výšky pomoci pri prevode a paušálnej pomoci na určité produkty rybného hospodárstva na rybársky rok 2006

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2180/2005 z 23. decembra 2005 o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie určitých produktov rybného hospodárstva v rybárskom roku 2006

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2181/2005 z 23. decembra 2005 o stanovení štandardných hodnôt, ktoré sa majú používať pri výpočte finančnej kompenzácie a jej preddavku vzhľadom na produkty rybného hospodárstva stiahnuté z trhu počas rybárskeho roka 2006

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2182/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003

56

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 796/2004 a (ES) č. 1973/2004, ktorými sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

61

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2185/2005 z 27. decembra 2005, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso pre rok 2006

70

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2186/2005 z 27. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 936/97, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa

74

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. decembra 2005 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994

75

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. decembra 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

78

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

80

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

83

 

*

Rozhodnutie Výboru Spoločenstva a Švajčiarska pre leteckú dopravu č. 2/2005 z 25. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave

91

 

*

Rozhodnutie č. 1/2005 Spoločného veterinárneho výboru zriadeného Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami z 21. decembra 2005, ktoré sa týka zmeny a doplnenia dodatku 6 k prílohe 11 k dohode

93

 

 

Dokumenty pripojené k Všeobecnému rozpočtu Európskej únie

 

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2005

97

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2163/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa zamietajú žiadosti o dovozné povolenia na produkty z odvetvia hovädzieho a teľacieho mäsa (Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005)

99

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2173/2005

z 20. decembra 2005

o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada a Európsky parlament privítali oznámenie od Komisie Rade a Európskemu parlamentu o akčnom pláne EÚ pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT) ako prvý krok na vyriešenie naliehavého problému nelegálnej ťažby dreva a s ňou spojeným obchodom.

(2)

Akčný plán kladie dôraz na reformy správy a budovanie kapacít, ktoré podporia činnosti zamerané na rozvoj mnohostrannej spolupráce a doplnkové opatrenia na strane dopytu zamerané na zníženie spotreby nelegálne vyťaženého dreva a na prispenie k širšiemu cieľu trvalo udržateľného lesného hospodárstva v krajinách produkujúcich drevo.

(3)

Akčný plán vytyčuje zriadenie licenčného systému ako opatrenia na zabezpečenie toho, aby do Spoločenstva mohli vstupovať len také produkty z dreva, ktoré boli vyprodukované legálne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi produkujúcej krajiny, a zdôrazňuje, že licenčný systém by nemal brániť zákonnému obchodu.

(4)

Zavedenie licenčného systému si vyžaduje, aby dovoz príslušných produktov z dreva do Spoločenstva podliehal systému overení a kontrol s cieľom zaručiť legálnosť takýchto produktov.

(5)

Spoločenstvo by malo na tento účel uzavrieť dobrovoľné partnerské dohody s krajinami a regionálnymi organizáciami, ktoré majú uložiť partnerskej krajine alebo regionálnej organizácii právne záväznú povinnosť vykonávať licenčný systém v rámci harmonogramu stanoveného v jednotlivých partnerských dohodách.

(6)

Podľa licenčného systému by mali mať určité produkty z dreva vyvážané z partnerskej krajiny a vstupujúce do Spoločenstva cez akékoľvek colné miesto určené na uvoľnenie do voľného obehu licenciu FLEGT vydanú v partnerskej krajine, ktorá uvádza, že produkty z dreva boli vyprodukované z domáceho dreva, ktoré sa vyťažilo legálne alebo z dreva, ktoré sa legálne doviezlo do partnerskej krajiny v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi stanovenými v príslušnej partnerskej dohode. Dodržiavanie týchto pravidiel by malo podliehať monitorovaniu treťou stranou.

(7)

Príslušné orgány členských štátov by mali predtým, než zásielku uvoľnia do voľného obehu v rámci Spoločenstva, overiť, či sa na každú zásielku vzťahuje platná licencia.

(8)

Každý členský štát by mal určiť sankcie uplatniteľné v prípade porušenia tohto nariadenia.

(9)

Tento licečný systém by sa mal zo začiatku vzťahovať na obmedzený rozsah produktov z dreva. Rozsah produktov sa môže podľa dohody rozšíriť o iné kategórie produktov.

(10)

Je dôležité bez zbytočného odkladu revidovať prílohy upresňujúce krajiny a produkty, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém. Pri týchto revíziách by sa mal zohľadniť pokrok vo vykonávaní partnerských dohôd FLEGT. Partnerská krajina sa môže doplniť do prílohy I, ak oznámila Komisii, že stanovila všetky kontroly potrebné na vydanie licencií FLEGT pre všetky produkty uvedené v prílohe II a Komisia to potvrdila. Partnerskú krajinu možno vyňať z prílohy I v prípade, že rok vopred ohlásila svoj zámer vypovedať partnerskú dohodu, alebo s okamžitou platnosťou v prípade pozastavenia vykonávania partnerskej dohody.

(11)

Prílohu II možno zmeniť a doplniť potom, čo takúto zmenu a doplnenie odsúhlasila Komisia a všetky partnerské krajiny. Prílohu III možno zmeniť a doplniť potom, čo takúto zmenu a doplnenie odsúhlasila Komisia a dotknuté partnerské krajiny.

(12)

Zmeny a doplnenia príloh I, II a III by predstavovali vykonávacie opatrenia technického charakteru a ich prijatím by sa mala poveriť Komisia, aby sa postup zjednodušil a urýchlil. Takéto zmeny a doplnenia by mali zahŕňať kódy komodít na úrovni položiek so štvormiestnym číselným znakom alebo podpoložiek so šesťmiestnym číselným znakom súčasnej verzie prílohy I k harmonizovanému systému opisu a kódovania.

(13)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (1), a rozlíšiť tie opatrenia, ktoré podliehajú postupu regulačného výboru, a tie, ktoré podliehajú postupu riadiaceho výboru, pričom postup riadiaceho výboru je v určitých prípadoch a na účely zvýšenia účinnosti najvhodnejší,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

1.   Toto nariadenie ustanovuje súbor pravidiel Spoločenstva na dovoz určitých produktov z dreva na účely vykonávania licenčného systému FLEGT.

2.   Licenčný systém sa vykonáva prostredníctvom partnerských dohôd s krajinami produkujúcimi drevo.

3.   Toto nariadenie sa vzťahuje na dovoz produktov z dreva uvedených v prílohách II a III z partnerských krajín uvedených v prílohe I.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia platia tieto vymedzenia pojmov:

1.

„licenčný systém pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve“ (ďalej len „licenčný systém FLEGT“) je vydávanie licencií na produkty z dreva na vývoz z partnerských krajín do Spoločenstva a jeho vykonávanie v Spoločenstve, najmä v ustanoveniach Spoločenstva o hraničných kontrolách;

2.

„partnerská krajina“ je akákoľvek štátna alebo regionálna organizácia, ktorá uzavrie partnerskú dohodu, ako sa uvádza v prílohe I;

3.

„partnerská dohoda“ je dohoda medzi Spoločenstvom a partnerskou krajinou, prostredníctvom ktorej sa Spoločenstvo a partnerská krajina zaviažu spoločne podporovať akčný plán FLEGT a vykonávať licenčný systém FLEGT;

4.

„regionálna organizácia“ je organizácia, ktorá je zložená zo zvrchovaných štátov, ktoré na túto organizáciu preniesli svoje právomoci, pričom ju oprávnili uzavrieť v ich mene partnerskú dohodu vo veciach, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém FLEGT, ako sa uvádza v prílohe I;

5.

„licencia FLEGT“ je dokument štandardného formátu viazaný na zásielku alebo účastníka trhu, ktorý je chránený proti falšovaniu a nedovolenej manipulácii, ktorý je overiteľný a uvádza, že zásielka je v súlade s požiadavkami licenčného systému FLEGT, a ktorý riadne vydal a potvrdil licenčný orgán partnerskej krajiny. Systém vydávania, zaznamenávania a oznamovania licencií môže mať podľa potreby tlačenú alebo elektronickú formu;

6.

„účastník trhu“ je súkromný alebo verejný subjekt, ktorý sa zaoberá lesným hospodárstvom, spracovaním produktov z dreva alebo ich predajom;

7.

„licenčný(é) orgán(y)“ je/sú orgán(y) určené partnerskou krajinou na vydávanie a potvrdzovanie licencií FLEGT;

8.

„príslušný(é) orgán(y)“ je/sú orgán(y) určené členskými štátmi na overovanie licencií FLEGT;

9.

„produkty z dreva“ sú produkty uvedené v prílohách II a III, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém FLEGT a ktoré, keď sa dovážajú do Spoločenstva, nemôžu byť kvalifikované ako „tovar neobchodného charakteru“, ako je vymedzený v článku 1 bode 6 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúceho ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex spoločenstva (2);

10.

„legálne vyprodukované drevo“ sú produkty z dreva vyprodukované z domáceho dreva, ktoré sa legálne vyťažilo, alebo z dreva, ktoré sa legálne doviezlo do partnerskej krajiny v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré určila daná partnerská krajina a ktoré sú uvedené v partnerskej dohode;

11.

„dovoz“ je uvoľnenie produktov z dreva do voľného obehu v zmysle článku 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (3);

12.

„zásielka“ je zásielka produktov z dreva;

13.

„vývoz“ je fyzické opustenie alebo vyvezenie produktov z akejkoľvek časti geografického územia partnerskej krajiny a ich privezenie do Spoločenstva;

14.

„monitorovanie treťou stranou“ je systém, prostredníctvom ktorého organizácia nezávislá od vládnych orgánov partnerskej krajiny a od jej lesníckeho a drevárskeho odvetvia monitoruje fungovanie licenčného systému FLEGT a podáva o ňom správy.

KAPITOLA II

LICENČNÝ SYSTÉM FLEGT

Článok 3

1.   Licenčný systém FLEGT sa vzťahuje len na dovoz z partnerských krajín.

2.   Každá partnerská dohoda upresní dohodnutý harmonogram vykonávania takto prevzatých záväzkov.

Článok 4

1.   Dovoz produktov z dreva vyvezených z partnerských krajín do Spoločenstva sa zakazuje, pokiaľ sa na zásielku nevzťahuje licencia FLEGT.

2.   Existujúce systémy, ktoré zaručujú legálnosť a spoľahlivé sledovanie pôvodu produktov z dreva vyvážaných z partnerských krajín, môžu tieto systémy tvoriť základ licencie FLEGT pod podmienkou, že sa tieto systémy zhodnotili a schválili v súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 2 s cieľom poskytnúť potrebnú záruku o legálnosti dotknutých produktov z dreva.

3.   Produkty z druhov dreva, ktoré sú uvedené v prílohách A, B a C nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (4), sú oslobodené od požiadaviek stanovených v odseku 1 tohto článku. Komisia preskúma túto výnimku v súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 3 do 30. decembra 2010.

Článok 5

1.   Licencia FLEGT vzťahujúca sa na každú zásielku, musí byť k dispozícii príslušnému orgánu súčasne s colným vyhlásením o uvoľnení zásielky do voľného obehu v Spoločenstve. Príslušné orgány uchovajú záznam – v elektronickej alebo papierovej forme – o originálnej licencii FLEGT spolu so zodpovedajúcim colným vyhlásením.

Dovoz produktov z dreva podľa licencie FLEGT vydanej účastníkovi trhu sa povoľuje, pokiaľ je platná licencia účastníka trhu.

2.   Príslušné orgány poskytnú Komisii, osobám alebo orgánom určeným Komisiou prístup k príslušným dokumentom a údajom v prípade, že vzniknú problémy, ktoré narušia efektívne fungovanie licenčného systému FLEGT.

3.   Príslušné orgány poskytnú prístup k dôležitým dokumentom a údajom osobám alebo orgánom, ktoré partnerské krajiny určia za zodpovedné za monitorovanie licenčného systému FLEGT treťou stranou, pokiaľ sa od príslušných orgánov nebude požadovať poskytnutie informácií, ktoré podľa ich vnútroštátnych právnych predpisov nesmú poskytovať.

4.   Príslušné orgány rozhodnú o potrebe ďalšieho overenia zásielok využitím prístupu založenom na rizikovosti.

5.   V prípade pochybností, pokiaľ ide o platnosť licencie, môžu príslušné orgány požiadať licenčné orgány o dodatočné overenie a žiadať o ďalšie objasnenie, ako sa stanovuje v partnerskej dohode s vyvážajúcou partnerskou krajinou.

6.   Členské štáty môžu vyberať poplatky na pokrytie potrebných nákladov, ktoré vzniknú pri úradných úkonoch príslušných orgánov potrebných na kontrolné účely podľa tohto článku.

7.   Colné úrady môžu pozastaviť prepustenie produktov z dreva alebo ich zadržať, ak majú dôvod sa domnievať, že licencia nie je platná. Náklady, ktoré vzniknú do ukončenia overenia, znáša dovozca, pokiaľ dotknutý členský štát neurčí inak.

8.   Každý členský štát stanoví sankcie, ktoré sa uložia v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia. Takéto sankcie sú účinné, primerané a odrádzajúce.

9.   Na uplatňovanie tohto článku prijme Komisia podrobné pravidlá v súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 3.

Článok 6

1.   Ak príslušné orgány zistia, že požiadavky stanovené v článku 4 ods. 1 nie sú splnené, postupujú v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.   Členské štáty oznámia Komisii všetky informácie, ktoré naznačujú, že ustanovenia tohto nariadenia sa obchádzajú alebo sa obchádzali.

Článok 7

1.   Členské štáty určia príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie tohto nariadenia a komunikáciu s Komisiou.

2.   Komisia poskytne všetkým príslušným orgánom členských štátov mená a ostatné príslušné údaje o licenčných orgánoch určených partnerskými krajinami, overené vzory pečiatok a podpisov, ktoré potvrdzujú, že licencia bola legálne vystavená, a ostatné dôležité informácie prijaté v súvislosti s licenciami.

Článok 8

1.   Od členských štátov sa požaduje, aby do 30. apríla predložili výročnú správu za predchádzajúci rok, ktorá obsahuje tieto údaje:

a)

množstvo produktov z dreva dovezených do členského štátu na základe licenčného systému FLEGT podľa položiek HS uvedených v prílohách II a III, a to za každú partnerskú krajinu;

b)

počet prijatých licencií FLEGT podľa položiek HS uvedených v prílohách II a III, a to za každú partnerskú krajinu;

c)

počet prípadov a množstvo produktov z dreva v prípadoch, v ktorých sa uplatnil článok 6 ods. 1.

2.   Komisia stanoví formu tejto správy, aby uľahčila monitorovanie licenčného systému FLEGT.

3.   Komisia do 30. júna vypracuje výročnú súhrnnú správu vychádzajúcu z informácií, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok predložili členské štáty vo svojich výročných správach a sprístupnili ich verejnosti v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (5).

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Dva roky po nadobudnutí platnosti prvej partnerskej dohody predloží Komisia Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia, ktorá vychádza najmä zo súhrnnej správy uvedenej v článku 8 ods. 3 a z revízií partnerských dohôd. Správu v prípade potreby sprevádzajú návrhy na zlepšenie licenčného systému FLEGT.

Článok 10

1.   Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 3 zmeniť a doplniť zoznam partnerských krajín a ich určených licenčných orgánov uvedených v prílohe I.

2.   Komisia môže v súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 3 zmeniť a doplniť zoznam produktov z dreva uvedených v prílohe II, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém FLEGT. Tieto zmeny a doplnenia prijme Komisia, pričom zohľadní vykonávanie partnerských dohôd FLEGT. Takéto zmeny a doplnenia zahŕňajú kódy komodít na úrovni položiek so štvormiestnym číselným znakom alebo podpoložiek so šesťmiestnym číselným znakom súčasnej verzie prílohy I k harmonizovanému systému opisu a kódovania.

3.   Komisia môže v súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 3 zmeniť a doplniť zoznam produktov z dreva uvedených v prílohe III, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém FLEGT. Tieto zmeny a doplnenia prijme Komisia, pričom zohľadní vykonávanie partnerských dohôd FLEGT. Takéto zmeny a doplnenia zahŕňajú kódy komodít na úrovni položiek so štvormiestnym číselným znakom alebo podpoložiek so šesťmiestnym číselným znakom súčasnej verzie prílohy I k harmonizovanému systému opisu a kódovania a vzťahujú sa len v súvislosti so zodpovedajúcimi partnerskými krajinami uvedenými v prílohe III.

Článok 11

1.   Komisii pomáha Výbor pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT) (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Radu

predsedníčka

M. BECKETT


(1)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 5).

(3)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. Ú L 117, 4.5.2005, s. 13).

(4)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1332/2005 (Ú. v. EÚ L 215, 19.8.2005, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


PRÍLOHA I

ZOZNAM PARTNERSKÝCH KRAJÍN A ICH URČENÝCH LICENČNÝCH ORGÁNOV


PRÍLOHA II

Produkty z dreva, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém FLEGT bez ohľadu na partnerskú krajinu

Položka HS

Opis

4403

Surové drevo, či už odkôrnené alebo zbavené drevnej beli alebo nie, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov

4406

Železničné alebo električkové podvaly (priečne) z dreva

4407

Drevo pílené alebo pozdĺžne štiepané, narezané alebo nalúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované alebo na koncoch spájané, s hrúbkou nad 6 mm

4408

Listy na dyhovanie (vrátane dýh získaných lúpaním laminovaného dreva), na preglejky alebo na iné podobné laminované drevo a iné drevo, pílené pozdĺžne, rezané alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované, pozdĺžne alebo na koncoch spájané, s hrúbkou do 6 mm

4412

Preglejky, dyhované dosky a podobné laminované drevo


PRÍLOHA III

Produkty z dreva, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém FLEGT iba v súvislosti so zodpovedajúcimi partnerskými krajinami

Partnerská krajina

Položka HS

Opis

 

 

 


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/7


NARIADENIE RADY (ES) č. 2174/2005

z 21. decembra 2005

o vykonávaní dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

Rozhodnutím 2005/958/ES z 21. decembra 2005 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 (1), Rada v mene Spoločenstva schválila uvedenú dohodu s cieľom ukončiť rokovania začaté podľa článku XXIV:6 GATT z roku 1994,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Colné sadzby uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa uplatňujú po určené obdobie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Radu

predseda

B. BRADSHAW


(1)  Pozri stranu 75 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Napriek pravidlám výkladu kombinovanej nomenklatúry má znenie opisu výrobkov iba informatívnu hodnotu, pričom úľavy v kontexte tejto prílohy sa určujú uvedením kódov KN tak, ako existujú v čase prijatia tohto nariadenia. Ak sú uvedené kódy KN ex, úľavy sa určujú uplatnením kódu KN spolu s príslušným opisom.

Druhá časť

Zoznam ciel

kód KN

Opis tovaru

Colná sadzba

3702 32 19

Fotografické filmy vo zvitkoch; na farebnú fotografiu; ostatné

Znížená sadzba 1,3 % (1)

8525 40 19

Videokamery so stabilizátorom obrazu; ostatné

Znížená sadzba 1,2 % (1)

8525 40 99

Videokamery so stabilizátorom obrazu; ostatné videokamery; ostatné

Znížená sadzba 12,5 % (1)


(1)  Uvedené znížené sadzby platia podľa toho, čo nastane skôr, na obdobie štyroch rokov alebo až do dňa, kedy implementácia výsledkov rokovania o rozvojovom programe z Dauhá dosiahne túto úroveň sadzieb.


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/9


NARIADENIE RADY (ES) č. 2175/2005

z 21. decembra 2005

o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, a ktorým sa dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadením (EHS) č. 2658/87 (1) sa stanovila nomenklatúra tovaru (ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“) a prijali zmluvné colné sadzby Spoločného colného sadzobníka.

(2)

Rozhodnutím 2005/959/ES z 21. decembra 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii (2), Rada v mene Spoločenstva schválila uvedenú dohodu s cieľom ukončiť rokovania začaté podľa článku XXIV:6 GATT z roku 1994.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V nariadení (EHS) č. 2658/87 príloha č. 7 s názvom Colné kvóty Svetovej obchodnej organizácie, ktoré majú byť otvorené príslušnými orgánmi Spoločenstva, oddiel III tretej časti prílohy I sa dopĺňa o údaje, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Radu

predseda

B. BRADSHAW


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 493/2005 (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 78.


PRÍLOHA

Napriek pravidlám výkladu kombinovanej nomenklatúry má znenie opisu výrobkov iba informatívnu hodnotu, pričom úľavy v kontexte tejto prílohy sa určujú uvedením kódov KN tak, ako existujú v čase prijatia tohto nariadenia. Ak sú uvedené kódy KN ex, úľavy sa určujú uplatnením kódu KN spolu s príslušným opisom.

kód KN

Opis tovaru

Iné podmienky

čísla colnej položky

 

ex 0201 20 90

 

ex 0201 30 00

 

ex 0202 20 90

 

ex 0202 30

 

ex 0206 10 95

 

ex 0206 29 91

Hovädzie mäso „vysokej kvality“, vybraté kusy chladeného alebo mrazeného hovädzieho mäsa prvej akosti získaného výlučne z hovädzieho dobytka paseného na pastvinách, s najviac štyrmi stálymi rezákmi, s maximálnou upravenou hmotnosťou jatočných tiel nepresahujúcou 325 kilogramov, s celistvým vzhľadom, mäsom rovnomernej svetlej farby a primeranou, nie však nadmernou tukovou vrstvou. Všetky kusy sa balia vákuovo a označujú ako hovädzie mäso „vysokej kvality“.

zvýšenie colnej kvóty o 1 000 ton

číslo colnej položky 0204

Kvóta pre ovčie mäso; „ovčie alebo kozie mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené“

zvýšenie colnej kvóty Novému Zélandu o 1 154 ton (hmotnosť jatočných tiel)

číslo colnej položky ex 0405 10

Maslo s pôvodom na Novom Zélande, najmenej 6 týždňov staré, s obsahom tuku najmenej 80 %, ale najviac 82 % hmotnosti, vyrobené priamo z mlieka alebo smotany bez použitia skladovaných materiálov, v jednoduchom, samostatnom a neprerušenom procese

zvýšenie colnej kvóty Novému Zélandu o 735 ton


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2176/2005

z 23. decembra 2005

o stanovení cien za stiahnutie z trhu a predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Dohodu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 3 a článok 22,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 104/2000 stanovuje, že ceny za stiahnutie z trhu a predajné ceny Spoločenstva pre každý z produktov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu treba určiť na základe čerstvosti, veľkosti alebo hmotnosti a prezentácie produktu použitím konverzného faktora pre kategóriu príslušného produktu do výšky neprevyšujúcej 90 % príslušnej orientačnej ceny.

(2)

Ceny za stiahnutie z trhu možno násobiť upravujúcimi faktormi v oblastiach rybolovu, ktoré sú veľmi vzdialené od hlavných stredísk konzumácie v Spoločenstve. Orientačné ceny na rybársky rok 2006 boli stanovené pre všetky príslušné produkty nariadením Rady (ES) č. …/… (2).

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Konverzné faktory používané na výpočet cien za stiahnutie z trhu a predajných cien uvedené v článku 20 a 22 nariadenia (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2006 pre všetky výrobky uvedené v prílohe I k príslušnému nariadeniu sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Ceny za stiahnutie z trhu a predajné ceny Spoločenstva platné pre rybársky rok 2006 a produkty, na ktoré sa vzťahujú, sú uvedené v prílohe II.

Článok 3

Ceny za stiahnutie z trhu platné pre rybársky rok 2006 v oblastiach rybolovu, ktoré sú veľmi vzdialené od hlavných stredísk konzumácie v Spoločenstve a produkty, na ktoré sa tieto ceny vzťahujú, sú uvedené v prílohe III.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2005

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


PRÍLOHA I

Konverzné faktory pre produkty uvedené v bodoch A, B a C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Druh

Veľkosť (1)

Konverzné faktory

Pitvané ryby s hlavou (1)

Celé ryby (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Slede druhu

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardinky druhu

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Žralok

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Žralok

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Ostrieže

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Treska druhu

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Treska polak

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Treska merlan

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Mrieň molva

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrely druhu

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69


Druh

Veľkosť (2)

Konverzný faktor

Pitvané ryby s hlavou (2)

Celé ryby (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Španielske makrely druhu

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Sardely európske

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Platézy

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merlúzy druhu

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Kambala

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Platéza

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Platéza

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Albacore alebo tuniak dlhoplutvý

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Sépie

Sepia officinalis a Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Druh

Veľkosť (3)

Konverzný faktor

 

Celé ryby Pitvané ryby s hlavou (3)

Ryby bez hlavy (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Čert morský

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Všetky prezentácie

 

Extra, A (3)

Garnát druhu

Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Varené vo vode

Čerstvé alebo chladené

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Hlbinné krevety

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Celé (3)

 

Jedlé kraby

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Celé (3)

Chvosty (3)

E' (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Nórske homáre

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Pitvané ryby, s hlavou (3)

Celé ryby (3)

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Morské jazyky

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.

(2)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.

(3)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


PRÍLOHA II

Ceny za stiahnutie z trhu a predajné ceny v Spoločenstve za produkty uvedené v bodoch A, B a C prílohy I nariadenia (ES) č. 104/2000

Druh

Veľkosť (1)

Ceny za stiahnutie z trhu (EUR/t)

Pitvané, s hlavou (1)

Celé ryby (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď druhu

Clupea harengus

1

0

125

2

0

191

3

0

180

4a

0

114

4b

0

114

4c

0

239

5

0

212

6

0

106

7a

0

106

7b

0

95

8

0

80

Sardinky druhu

Sardina pilchardus

1

0

292

2

0

366

3

0

412

4

0

269

Žraloky

Squalus acanthias

1

647

647

2

550

550

3

302

302

Žraloky

Scyliorhinus spp.

1

488

458

2

488

427

3

336

275

Ostriežiky

Sebastes spp.

1

0

920

2

0

920

3

0

772

Treska druhu

Gadus morhua

1

1 180

852

2

1 180

852

3

1 115

656

4

885

492

5

623

361

Treska polak

Pollachius virens

1

538

418

2

538

418

3

530

411

4

456

224

Treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

1

719

559

2

719

559

3

619

429

4

519

359


Druh

Veľkosť (2)

Ceny za stiahnutie z trhu (EUR/t)

Pitvané ryby, s hlavou (2)

Celé ryby (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Treska merlan

Merlangius merlangus

1

618

469

2

600

450

3

562

412

4

384

281

Mrieň molva

Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Makrela druhu

Scomber scombrus

1

0

233

2

0

229

3

0

223

Španielska makrela druhu

Scomber japonicus

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Sardely

Engraulis spp.

1

0

889

2

0

942

3

0

785

4

0

327

Platéza

Pleuronectes platessa

— od 1. januára 2006 až do30. apríla 2006

1

806

440

2

806

440

3

773

440

4

558

365

— od 1. mája 2006 až do 31. decembra 2006

1

1 113

608

2

1 113

608

3

1 068

608

4

772

505

Merlúza

Merluccius merluccius

1

3 308

2 609

2

2 499

1 948

3

2 499

1 911

4

2 058

1 580

5

1 911

1 507

Kambala

Lepidorhombus spp.

1

1 694

1 594

2

1 495

1 395

3

1 345

1 221

4

847

722

Platéza

Limanda limanda

1

626

511

2

476

370


Druh

Veľkosť (3)

Ceny za stiahnutie z trhu (EUR/t)

Pitvané ryby, s hlavou (3)

Celé ryby (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Platéza

Platichtys flesus

1

343

301

2

260

218

Albacore alebo tuniak dlhoplutvý

Thunnus alalunga

1

2 229

1 798

2

2 229

1 709

Sépie

Sepia officinalis a Rossia macrosoma

1

0

1 037

2

0

1 037

3

0

648

 

 

Celé ryby Pitvané ryby, s hlavou (3)

Ryby bez hlavy (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Čert morský

Lophius spp.

1

1 749

4 565

2

2 236

4 268

3

2 236

4 031

4

1 864

3 557

5

1 032

2 549

 

 

Všetky prezentácie

Extra, A (3)

Garnáty druhu

Crangon crangon

1

1 432

2

655

 

 

Varené vo vode

Čerstvé alebo chladené

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Hlbinné krevety

Pandalus borealis

1

4 911

1 087

2

1 722


Druh

Veľkosť (4)

Predajné ceny (EUR/t)

 

Celé (4)

 

Jedlé kraby

Cancer pagurus

1

1 246

 

 

2

935

 

 

 

 

Celé (4)

Chvosty (4)

E' (4)

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Nórske homáre

Nephrops norvegicus

1

4 590

4 590

3 432

2

4 590

3 149

2 881

3

4 109

3 149

2 119

4

2 669

2 188

1 737

 

 

Pitvané ryby, s hlavou (4)

Celé ryby (4)

 

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Morské jazyky

Solea spp.

1

5 009

3 874

 

2

5 009

3 874

 

3

4 742

3 607

 

4

3 874

2 805

 

5

3 340

2 204

 


(1)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.

(2)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.

(3)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.

(4)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


PRÍLOHA III

Ceny za stiahnutie z trhu v oblastiach rybolovu, ktoré sú veľmi vzdialené od hlavných stredísk spotreby

Druh

Oblasť rybolovu

Konverzný faktor

Veľkosť (1)

Ceny za stiahnutie z trhu (v EUR/tona)

Pitvané ryby, s hlavou (1)

Celé ryby (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď

Clupea harengus

Pobrežné oblasti a ostrovy Írska

0,90

1

0

112

2

0

172

3

0

162

4a

0

103

Pobrežné oblasti východného Anglicka od Berwicku po Dover

Pobrežné oblasti Škótska od Portpatricku po Eyemouth a ostrovy na západe a severe týchto regiónov

Pobrežné oblasti County Down (Severné Írsko)

0,90

1

0

112

2

0

172

3

0

162

4a

0

103

Makrela druhu

Scomber scombrus

Pobrežné oblasti a ostrovy Írska

0,96

1

0

223

2

0

220

3

0

214

Pobrežné oblasti a ostrovy Cornwallu a Devonu v Spojenom kráľovstve

0,95

1

0

221

2

0

218

3

0

212

Merlúza druhu

Merluccius merluccius

Pobrežné oblasti od Troonu (v juhozápadnom Škótsku) po Wick (v severovýchodnom Škótsku) a ostrovy na západe a severe týchto oblastí

0,75

1

2 481

1 957

2

1 874

1 461

3

1 874

1 433

4

1 544

1 185

5

1 433

1 130

Albacore alebo tuniak dlhoplutvý

Thunnus alalunga

Azorské ostrovy a Madeira

0,48

1

1 070

863

2

1 070

821

Sardinky druhu

Sardina pilchardus

Kanárske ostrovy

0,48

1

0

140

2

0

176

3

0

198

4

0

129

Pobrežné oblasti a ostrovy Cornwall a Devon v Spojenom kráľovstve

0,74

1

0

216

2

0

271

3

0

305

4

0

199

Atlantické pobrežné oblasti Portugalska

0,93

2

0

340

0,81

3

0

334


(1)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2177/2005

z 23. decembra 2005

o stanovení predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho články 25 ods. 1 a 6,

keďže:

(1)

Predajné ceny Spoločenstva treba stanoviť pre každý z produktov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 104/2000 pred začiatkom rybárskeho roka na úrovni minimálne rovnej 70 % a neprevyšujúcej 90 % orientačnej ceny.

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. …/… (2) stanovuje orientačné ceny na rybársky rok 2006 pre všetky príslušné produkty.

(3)

Trhové ceny sa značne odlišujú v závislosti od druhov a od toho, ako sú produkty prezentované, najmä v prípade hlavonožcov a merlúz.

(4)

Mali by sa preto stanoviť konverzné faktory na rôzne druhy a prezentácie mrazených produktov ulovených v Spoločenstve, aby sa určila cenová úroveň, ktorá spúšťa intervenčné opatrenie uvedené v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES ) č. 104/2000.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predajné ceny Spoločenstva uvedené v článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 a platné počas rybárskeho roku 2006 pre produkty uvedené v prílohe II k príslušnému nariadeniu a prezentácie a konverzné faktory, ktoré sa na ne vzťahujú, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2005

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom restníku


PRÍLOHA

PREDAJNÉ CENY A KONVERZNÉ FAKTORY

Druh

Prezentácia

Konverzný faktor

Úroveň intervencie

Predajná cena

(EUR/tonu)

Grónsky halibut (Reinhardtius hippoglossoides)

Celé alebo vypitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

1 629

Merlúza (Merluccius spp.)

Celé alebo vypitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

1 043

Jednotlivé filé

 

 

 

— s kožou

1,0

0,85

1 261

— bez kože

1,1

0,85

1 388

Morské pražmy

(Dentex dentex a Pagellus spp.)

Celé alebo vypitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

1 362

Mečúň obyčajný (Xiphias gladius)

Celé alebo vypitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

3 467

Krevety a garnáty Penaeidae

Mrazené

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 464

b)

Ostatné Penaeidae

1,0

0,85

6 886

Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola rondeletti)

Mrazené

1,0

0,85

1 654

Kalmáre (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— celé, nečistené

1,00

0,85

993

— čistené

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— celé, nečistené

2,50

0,85

2 482

— čistené

2,90

0,85

2 879

Chobotnice (Octopus spp.)

Mrazené

1,00

0,85

1 819

Illex argentinus

— celé, nečistené

1,00

0,80

696

— trup

1,70

0,80

1 183

Formy komerčnej prezentácie:

:

celé, nečistené

:

produkt, ktorý neprešiel žiadnym spracovaním,

:

čistené

:

produkt, ktorý bol minimálne vypitvaný,

:

trup

:

telo, ktoré bolo minimálne vypitvané, a bola odstránená hlava.


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2178/2005

z 23. decembra 2005

o stanovení referenčných cien určitých produktov rybného hospodárstva na rybársky rok 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 1 a 5,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 104/2000 stanovuje, že referenčné ceny platné pre Spoločenstvo môžu byť stanovované každý rok podľa kategórie produktu pre produkty, na ktoré sa vzťahuje pozastavenie cla podľa článku 28 ods. 1. To isté platí pre produkty, ktoré v dôsledku toho, že sa na ne buď vzťahuje zníženie cla podľa WTO alebo iné preferenčné dohody, musia dodržiavať referenčnú cenu.

(2)

Pre produkty uvedené v jeho prílohe I časti A a B nariadenia (ES) č. 104/2000 je referenčná cena rovnaká ako cena za stiahnutie stanovená v súlade s článkom 20 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(3)

Ceny za stiahnutie a predajné ceny Spoločenstva za príslušné produkty sú na rybársky rok 2006 stanovené nariadením Komisie (ES) č. 2176/2005 (2).

(4)

Referenčná cena iných produktov než tých, ktoré sú uvedené v prílohách I a II k nariadeniu (ES) č. 104/2000, je stanovená na základe váženého priemeru colných hodnôt zaznamenaných na dovozných trhoch alebo v dovozných prístavoch počas troch rokov bezprostredne predchádzajúcich dátumu, v ktorom sa stanovuje referenčná cena.

(5)

Nie je potrebné stanovovať referenčné ceny pre všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú kritériá uvedené v nariadení (ES) č. 104/2000, a najmä nie pre tie, ktoré sa dovážajú z tretích krajín v bezvýznamných objemoch.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Referenčné ceny rybárskych produktov na rybársky rok 2006, ako sa uvádza v článku 29 nariadenia (ES) č. 104/2000, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2005

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Pozri stranu 11 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA (1)

1.   Referenčné ceny produktov uvedených v článku 29 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 104/2000

Druh

Veľkosť (2)

Referenčná cena (EUR/tonu)

Pitvané s hlavou (2)

Celé ryby (2)

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Slede druhu Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

125

2

F012

191

3

F013

180

4a

F016

114

4b

F017

114

4c

F018

239

5

F015

212

6

F019

106

7a

F025

106

7b

F026

95

8

F027

80

Ostriežiky (Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 a ex 0302 69 33

1

 

F067

920

2

F068

920

3

F069

772

Treska druhu Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 180

F083

852

2

F074

1 180

F084

852

3

F075

1 115

F085

656

4

F076

885

F086

492

5

F077

623

F087

361

 

 

Varené vo vode

Čerstvé alebo chladené

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Hlbinné krevety (Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 911

F321

1 087

2

F318

1 722

2.   Referenčné ceny produktov rybného hospodárstva uvedených v článku 29 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 104/2000

Produkt

Dodatočný kód TARIC

Prezentácia

Referenčná cena

(EUR/tonu)

1.   

Ostriežiky (Sebastes spp.)

 

 

Celé:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

s hlavou alebo bez hlavy

941

ex 0304 20 35

ex 0304 20 37

 

Filé:

 

F412

s kosťami („štandardné“)

1 915

F413

bez kostí

2 075

F414

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

2 262

2.   

Treska (Gadus morhua, Gadus ogac a Gadus macrocephalus) a ryby druhu Boreogadus saida

ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41

F416

Celé, s hlavou alebo bez hlavy

1 095

ex 0304 20 29

 

Filé:

 

F417

prekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („štandardné“)

2 428

F418

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

2 664

F419

priemyselné alebo úplne prekladané filé, s kožou

2 602

F420

jednotlivo alebo úplne prekladané filé, bez kože

2 943

F421

bloky v bezprostrednom balení s hmotnostťou do 4 kg

2 903

ex 0304 90 38

F422

Kusy a ostatné mäso, okrem mletých blokov

1 406

3.   

Treska polak (Pollachius virens)

ex 0304 20 31

 

Filé:

 

F424

prekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („štandardné“)

1 488

F425

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

1 639

F426

priemyselné alebo úplne prekladané filé, s kožou

1 476

F427

jednotlivo alebo úplne prekladané filé, bez kože

1 647

F428

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

1 733

ex 0304 90 41

F429

Kusy a ostatné mäso, okrem mletých blokov

967

4.   

Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 20 33

 

Filé:

 

F431

prekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („štandardné“)

2 264

F432

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

2 632

F433

priemyselné alebo úplne prekladané filé, s kožou

2 512

F434

jednotlivo alebo úplne prekladané filé, bez kože

2 683

F435

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

2 960

5.   

Treska aljašská (Theragra chalcogramma)

 

 

Filé:

 

ex 0304 20 85

F441

prekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („štandardné“)

1 136

F442

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

1 298

6.   

Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

Pláty zo sleďov

 

ex 0304 10 97

ex 0304 90 22

F450

s hmotnosťou vyššou než 80 g na kus

510

F450

s hmotnosťou vyššou než 80 g na kus

464


(1)  Dodatočný kód, ktorý sa má uviesť pre všetky ostatné kategórie iné než tie, ktoré sú jasne stanovené v bodoch 1 a 2 prílohy „F499: Ostatné“.

(2)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2179/2005

z 23. decembra 2005

o stanovení výšky pomoci pri prevode a paušálnej pomoci na určité produkty rybného hospodárstva na rybársky rok 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2814/2000 z 21. decembra 2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 pokiaľ ide o poskytovanie pomoci pri prevode na určité produkty rybolovu (2), a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 939/2001 zo 14. mája 2001 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 pokiaľ ide o poskytovania paušálnej pomoci na niektoré produkty rybolovu (3), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 104/2000 stanovuje, že pomoc môže byť poskytnutá na množstvá určitých čerstvých produktov stiahnutých z trhu a buď spracovaných na ich stabilizovanie a uskladnených, alebo konzervovaných.

(2)

Cieľom tejto pomoci je vhodne povzbudiť organizácie výrobcov, aby spracovali alebo zakonzervovali produkty stiahnuté z trhu, s cieľom zabrániť ich zničeniu.

(3)

Výška pomoci by nemala dosiahnuť hodnotu narušujúcu rovnováhu trhu pre príslušné produkty alebo narušujúcu hospodársku súťaž.

(4)

Výška pomoci by nemala prevyšovať technické a finančné náklady spojené s operáciami potrebnými na stabilizovanie a uskladnenie zaznamenané Spoločenstvom počas rybárskeho roku predchádzajúceho príslušný rok.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rybársky rok 2006 sú výška pomoci pri prevode uvedenej v článku 23 nariadenia (ES) č. 104/2000 a výška paušálnej pomoci uvedenej v článku 24 ods. 4 nariadenia (ES) č. 104/2000 stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom svojom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2005

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 326, 22.12.2000, s. 34.

(3)  Ú. v. ES L 132, 15.5.2001, s. 10.


PRÍLOHA

1.   Výška pomoci pri prevode pre produkty uvedené v prílohe I A a B a pre morské jazyky (Solea spp.) uvedené v prílohe I C k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Spôsoby spracovania uvedené v článku 23 nariadenia (ES) č. 104/2000

Pomoc

(EUR/tona)

1

2

I.   

Zmrazovanie a skladovanie celých produktov, pitvaných a s hlavou, resp. krájaných produktov

— sardinky druhu Sardina pilchardus

330

— ostatné druhy

270

II.

Porcovanie, zmrazovanie a skladovanie

350

III.

Solenie a/alebo sušenie a skladovanie celých produktov, pitvaných a s hlavou, resp. krájaných produktov alebo porcovaných produktov

260

IV.

Marinovanie a skladovanie

240

2.   Výška pomoci pri prevode pre ostatné produkty uvedené v prílohe I C nariadenia (ES) č. 104/2000

Spôsoby spracovania a/alebo konzervovania uvedené v článku 23 nariadenia (ES) č. 104/2000

Produkty

Pomoc

(EUR/tona)

1

2

3

I.

Zmrazovanie a skladovanie

Nórske homáre

Nephrops norvegicus

300

Chvosty nórskych homárov

Nephrops norvegicus

225

II.

Odstránenie hlavy, zmrazovanie a skladovanie

Nórske homáre

Nephrops norvegicus

280

III.

Varenie, zmrazovanie a skladovanie

Nórske homáre

Nephrops norvegicus

300

Jedlé kraby

Cancer pagurus

225

IV.

Pasterizácia a skladovanie

Jedlé kraby

Cancer pagurus

360

V.

Skladovanie v živom stave v pevných nádržiach alebo klietkach

Jedlé kraby

Cancer pagurus

210

3.   Výška paušálnej pomoci pre produkty uvedené v prílohe IV nariadenia (ES) č. 104/2000

Spôsoby spracovania

Pomoc

(EUR/tona)

I.

Zmrazovanie a skladovanie celých produktov, pitvaných a s hlavou, resp. krájaných produktov

270

II.

Porcovanie, zmrazovanie a skladovanie

350


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2180/2005

z 23. decembra 2005

o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie určitých produktov rybného hospodárstva v rybárskom roku 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2813/2000 z 21. decembra 2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 o poskytovaní pomoci súkromnému skladovaniu určitých produktov rybolovu (2), a najmä na jeho článok 1,

keďže:

(1)

Príspevok by nemal prevyšovať súčet technických a finančných nákladov zaznamenaných v Spoločenstve počas rybárskeho roka predchádzajúceho príslušnému roku.

(2)

Na odradenie od dlhodobého skladovania, skrátenie platobných časov a na zníženie zaťaženia kontrolami by príspevok za súkromné uskladnenie mal byť vyplatený v jednej jedinej splátke.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade s Riadiacim výborom pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rybársky rok 2006 je výška pomoci uvedená v článku 25 nariadenia (ES) č. 104/2000 na súkromné skladovanie produktov uvedených v prílohe II k príslušnému nariadeniu takáto:

:

prvý mesiac

:

200 EUR za tonu

:

druhý mesiac

:

0 EUR za tonu

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2005

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 326, 22.12.2000, s. 30.


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2181/2005

z 23. decembra 2005

o stanovení štandardných hodnôt, ktoré sa majú používať pri výpočte finančnej kompenzácie a jej preddavku vzhľadom na produkty rybného hospodárstva stiahnuté z trhu počas rybárskeho roka 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 5 a 8,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 104/2000 stanovuje pre finančnú kompenzáciu, ktorá sa má vyplácať organizáciám výrobcov, ktorí za určitých podmienok stiahnu z trhu produkty uvedené v prílohe I A a B uvedeného nariadenia. Výška takejto finančnej kompenzácie by sa mala znížiť o štandardné hodnoty v prípade produktov plánovaných na iné účely než ľudskú konzumáciu.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2493/2001 z 19. decembra 2001 o odbyte niektorých produktov rybolovu, ktoré boli stiahnuté z trhu (2) špecifikuje spôsoby disponovania s produktmi stiahnutými z trhu. Hodnota takýchto produktov sa má stanoviť na pevnej úrovni pre každý z týchto spôsobov disponovania zohľadňujúc priemerné výnosy, ktoré bolo možné získať z takéhoto disponovania v rôznych členských štátoch.

(3)

Podľa článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 2509/2000 z 15. novembra 2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, pokiaľ ide o vyplácanie finančnej náhrady za stiahnutie určitých produktov rybolovu z trhu (3), zvláštne pravidlá stanovujú, že ak organizácia výrobcu alebo jeden z jej členov dá svoje produkty do predaja v členskom štáte inom než krajina, v ktorej je registrovaný, treba informovať orgán zodpovedný za poskytnutie finančnej kompenzácie. Tento orgán je orgánom v členskom štáte, v ktorom je organizácia výrobcu registrovaná. Štandardná odpočítateľná hodnota by preto mala byť hodnota platná v tomto členskom štáte.

(4)

Rovnaký spôsob výpočtu by sa mal použiť na zálohy finančnej kompenzácie uvedenej v článku 6 nariadenia (ES) č. 2509/2000.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rybársky rok 2006 sú štandardné hodnoty, ktoré sa majú používať pri výpočte finančnej kompenzácie a s ňou súvisiace preddavky za produkty rybného hospodárstva stiahnuté z trhu organizáciami výrobcov a plánované na iné účely než ľudská konzumácia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 nariadenia (ES) č. 104/2000, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Štandardná hodnota, ktorá sa má odrátať od finančnej kompenzácie a s ňou súvisiaceho preddavku bude tá, ktorá sa používa v členskom štáte, v ktorom je organizácia registrovaná.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2005

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 20.

(3)  Ú. v. ES L 289, 16.11.2000, s. 11.


PRÍLOHA

Štandardné hodnoty

Použitie produktov stiahnutých z trhu

EUR/tona

1.   

Použité po spracovaní na potravu (výkrm zvierat):

a)   

Sleď druhu Clupea harengus a makrela druhu Scomber scombrus a Scomber japonicus:

Dánsko a Švédsko

70

Spojené kráľovstvo

50

ostatné členské štáty

17

Francúzsko

1

b)   

Garnáty druhu Crangon crangon a hlbinné krevety (Pandalus borealis):

Dánsko a Švédsko

0

ostatné členské štáty

10

c)   

Ostatné produkty:

Dánsko

40

Švédsko, Portugalsko a Írsko

17

Spojené kráľovstvo

28

ostatné členské štáty

1

2.   

Použité čerstvé alebo konzervované (výkrm zvierat):

a)   

Sardinky druhu Sardina pilchardus a sardely (Engraulis spp.):

všetky členské štáty

8

b)   

Ostatné produkty:

Švédsko

0

Francúzsko

30

ostatné členské štáty

38

3.   

Použité ako návnada:

Francúzsko

45

ostatné členské štáty

10

4.

Použité na iné účely než krmivo pre zvieratá

0


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2182/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a najmä na jeho články 145 a 155,

keďže:

(1)

V článku 99 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa ustanovuje, že požadovaná výška pomoci na osivo nepresiahne strop stanovený Komisiou. Ak celková výška požadovanej pomoci presiahne stanovený strop, úmerne k tomu sa zníži pomoc pripadajúca na jedného poľnohospodára.

(2)

V kapitole 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 (2) sú uvedené podmienky na získanie pomoci na osivo. V článku 49 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že pomoc na osivo sa poskytne len pod podmienkou, že odberateľ nakúpi osivo určené na siatie do 15. júna roka nasledujúceho po poslednom zbere úrody.

(3)

Potreba uplatniť prípadný redukčný koeficient v tom istom roku predstavuje pre implementáciu nového programu vážny problém. Jedinou možnosťou, ako zabrániť uplatneniu tohto redukčného koeficienta, by bolo poskytovať všetky platby zásadne až vtedy, keď sa predá všetko osivo, t. j. keď je známe celkové množstvo osiva. Tým by sa však značne oddialil termín platieb pre poľnohospodárov a mohlo by im to spôsobiť finančné problémy. V snahe zabrániť takejto situácii mal by sa zaviesť systém preddavkov na pomoc na osivo.

(4)

V nariadení (ES) č. 1782/2003 zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 864/2004 (3) sa vymedzujú pravidlá pre podporu v závislosti od produkcie pre bavlnu, olivový olej a surový tabak.

(5)

Konkrétne, kapitola 10a hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 ustanovuje možnosť udeľovať priamu pomoc na produkciu bavlny. Preto je potrebné sformulovať podrobné pravidlá na poskytovanie tejto pomoci.

(6)

V článku 110b ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa ustanovuje, že pri udelení pomoci pre bavlnu na hektár je poľnohospodár povinný používať schválené odrody a pestovať bavlnu na pôde schválenej členskými štátmi. Preto je potrebné upresniť kritériá schválenia, čo sa týka odrôd, ako aj poľnohospodárskej pôdy vhodnej na produkciu bavlny.

(7)

Aby bolo možné dostať pomoc na bavlnu na hektár, poľnohospodári musia osiať schválenú pôdu. Je potrebné ustanoviť kritérium, ktoré definuje toto siatie. Členské štáty stanovujú minimálnu hustotu výsadby na týchto pozemkoch s ohľadom na pôdne a klimatické podmienky i regionálne špecifiká, čo má za cieľ vytvoriť objektívne kritérium na posúdenie správnosti osiatia.

(8)

Prekročenie základných vnútroštátnych výmerov, ktoré sa pre bavlnu stanovujú v článku 110c ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, zahŕňa zníženie výšky oprávnenej pomoci na hektár určenej na vyplatenie. V prípade Grécka je však potrebné upresniť spôsob výpočtu výšky pomoci zníženej so zreteľom na rozdelenie vnútroštátneho výmeru na čiastkové plochy, na ktoré sa uplatňujú rôzne výšky pomoci.

(9)

Členské štáty musia pristúpiť k schváleniu medziodvetvových organizácií v oblasti produkcie bavlny na základe objektívnych kritérií týkajúcich sa veľkosti medziodvetvových organizácií, ich úloh, rovnako aj ich vnútornej organizácie. Veľkosť medziodvetvovej organizácie musí byť stanovená s ohľadom na potrebu členských podnikov odzrňujúcich bavlnu, aby mohli prijať dostatočné množstvo neodzrnenej bavlny. Medziodvetvová organizácia, ktorej hlavným cieľom je zvýšenie kvality bavlny určenej na dodanie, musí vykonávať činnosti spadajúce do tohto rámca v prospech svojich členov.

(10)

V snahe vyhnúť sa komplikáciám na úrovni riadenia systému pomoci, jeden a ten istý producent môže byť členom iba jednej medziodvetvovej organizácie. Z toho istého dôvodu platí, že ak sa producent, ktorý je členom nejakej medziodvetvovej organizácie, zaviaže dodávať svoju vyprodukovanú bavlnu, môže ju tak dodávať iba podniku odzrňujúcemu bavlnu, ktorý je členom tej istej organizácie.

(11)

V súlade s článkom 110e nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa môžu medziodvetvové organizácie rozhodnúť diferencovať pomoc, na ktorú majú ich členskí producenti právo. Diferenčná tabuľka musí dodržiavať kritériá, ktoré sa konkrétne týkajú kvality bavlny určenej na dodanie, a vylučovať kritériá týkajúce sa zvýšenia produkcie. Na tento účel musia medziodvetvové organizácie určiť kategórie pozemkov najmä v závislosti od kritérií týkajúcich sa kvality bavlny produkovanej na týchto pozemkoch.

(12)

S cieľom ustanovenia výšky pomoci určenej na vyplatenie producentom, ktorí sú členmi medziodvetvových organizácií produkcie bavlny, musí tabuľka ustanovovať metódu rozdelenia celkovej výšky pomoci diferencovanej v rôznych kategóriách pozemkov, postupy hodnotenia a zatrieďovania každého pozemku do jednej z kategórií, výpočet výšky oprávnenej pomoci na hektár vzhľadom na disponibilný rozpočet pre každú kategóriu, ako aj celkový počet hektárov nachádzajúcich sa v každej kategórii.

(13)

Na účely zatrieďovania pozemkov do jednej z kategórií určených v súlade s tabuľkou sa môže dodaná bavlna hodnotiť za prítomnosti všetkých zúčastnených strán.

(14)

Členský producent, ktorý nie je povinný dodávať svoju bavlnu, musí mať v prípade absencie dodávky právo minimálne na nediferencovanú časť pomoci. Diferenciačná tabuľka musí riešiť túto situáciu stanovením minimálnej výšky oprávnenej pomoci na hektár v prípade absencie dodávky.

(15)

Z dôvodu uplatnenia tabuľky a na účely zjednodušenia sa všetky pozemky toho istého producenta musia pokladať za pozemky patriace do jednej kategórie pozemkov, ktorá produkuje rovnakú kvalitu bavlny.

(16)

Hneď, ako medziodvetvová organizácia oznámi platobnej agentúre výšku pomoci určenej na vyplatenie členským producentom, platobná agentúra pristúpi k potrebným overeniam a k vyplateniu pomoci.

(17)

Tabuľku musí schváliť členský štát. Aby boli členskí producenti vo vhodnom čase informovaní, je potrebné ustanoviť termín, do ktorého musí členský štát rozhodnúť o schválení alebo neschválení tabuľky medziodvetvovej organizácie, rovnako aj prípadné následné zmeny. Keďže medziodvetvová organizácia nie je povinná diferenciačnú tabuľku uplatňovať, musí mať možnosť sama rozhodnúť o prerušení uplatňovania tabuľky a informovať o tom členský štát.

(18)

Program pomoci na bavlnu zahŕňa to, že členské štáty oznamujú svojim producentom určité informácie týkajúce sa pestovania bavlny, akými sú schválené odrody, objektívne kritériá pre schválenie pôdy a minimálna hustota vysadených rastlín. S cieľom informovať poľnohospodárov vo vhodnom čase im musí členský štát oznámiť tieto informácie pred stanoveným termínom.

(19)

Keďže je Komisia poverená kontrolou správneho uplatňovania ustanovení týkajúcich sa uplatňovania osobitnej pomoci na bavlnu, je potrebné, aby členské štáty vo vhodnom čase oznámili tie isté informácie, ako aj informácie týkajúce sa medziodvetvových organizácií.

(20)

Uplatňovaním programu pomoci na bavlnu ustanoveného nariadením (ES) č. 1782/2003 sa stávajú zbytočnými ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie programu poskytovania pomoci pre bavlnu o možnostiach uplatňovania programu pomoci na bavlnu (4). Preto je potrebné toto nariadenie zrušiť.

(21)

V kapitole 10b hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa ustanovuje možnosť udeľovať priamu pomoc pre olivové háje. Preto je potrebné sformulovať podrobné pravidlá pre poskytovanie tejto pomoci.

(22)

V článku 110i nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa ustanovuje, že členské štáty určujú kategórie olivových hájov až do maximálneho počtu päť a stanovujú pomoc na olivový GIS-ha pre každú z týchto kategórií. Na tento účel prislúcha Komisii definovať spoločný rámec environmentálnych a spoločenských kritérií súvisiacich s charakteristikami olivovníkových krajín a spoločenských tradícií.

(23)

S cieľom zlepšenia kontroly je potrebné, aby sa informácie o príslušnosti všetkých poľnohospodárov do kategórií olivových hájov zaznamenávali v olivovníkovom geografickom informačnom systéme (GIS). V prípade zmeny v environmentálnych a spoločenských podmienkach je vhodné ustanoviť možnosť uplatniť tieto kategórie jedenkrát za rok.

(24)

Pomoc na olivové háje sa schvaľuje na olivový GIS-ha. Preto je potrebné vypočítať pre každého poľnohospodára plochu oprávnenú na pomoc podľa spoločnej metódy, kde sa jednotka plochy vyjadruje v olivovom GIS-ha. S cieľom uľahčenia administratívnych postupov je potrebné ustanoviť výnimočné opatrenia ako pre pozemky, pre ktoré určuje minimálnu rozlohu členský štát, tak pre olivovníkové pozemky situované v administratívnej jednotke, kde členský štát ustanovil alternatívny systém k olivovníkovému systému GIS.

(25)

Na účely vyplatenia pomoci na olivový GIS-ha a s cieľom informovať poľnohospodárov vo vhodnom čase musí členský štát v prvom rade stanoviť na začiatku každého roku orientačnú výšku pomoci na olivový GIS-ha na každú kategóriu olivových hájov. Táto orientačná výška sa musí vypočítať na základe dostupných údajov o počte poľnohospodárov a plochách, v prípade ktorých sa pomoc na olivové háje udelila. Na základe presnejších údajov neskôr členský štát stanovuje definitívnu výšku pomoci.

(26)

Podľa jednej z ustanovených podmienok oprávnenosti na pomoc pre olivové háje sa počet olivovníkov v olivovom háji nesmie odlišovať viac ako o 10 % od počtu zaznamenaného 1. januára 2005. S cieľom kontroly dodržiavania tohto ustanovenia musia členské štáty určiť ešte pred týmto dátumom informácie nevyhnutné pre identifikáciu príslušného pozemku. V prípade Francúzska a Portugalska je potrebné ustanoviť, aby sa toto určovanie informácií týkajúcich sa príslušných pozemkov presunulo na neskoršie dátumy s cieľom zohľadniť plochy, na ktorých sa pestujú olivovníky v rámci programov schválených podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1638/98 z 20. júla 1998, ktoré mení a dopĺňa nariadenie č. 136/66/EHS o vytvorení spoločnej organizácie trhu s olejmi a tukmi (5).

(27)

S cieľom umožniť Komisii kontrolu správneho uplatňovania konečných ustanovení pri vyplácaní pomoci na olivovníkové háje je potrebné, aby členské štáty pravidelne oznamovali informácie o plochách olivovníkov, ktorým sa pomoc udelila, a o úrovni pomoci určenej na poskytnutie pre každú kategóriu olivových hájov.

(28)

V kapitole 10c hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa ustanovuje možnosť udeľovať priamu pomoc na produkciu tabaku. Preto je potrebné sformulovať podrobné pravidlá pre poskytovanie tejto pomoci.

(29)

V záujme jasnosti je vhodné zaviesť určité definície.

(30)

Odrody tabaku by sa mali rozdeliť do skupín podľa spôsobu ošetrenia a výrobných nákladov, s prihliadnutím na označenia používané v medzinárodnom obchode.

(31)

Vzhľadom na to, že podniky na prvé spracovanie oprávnené podpisovať pestovateľské zmluvy vystupujú ako zmluvní partneri, vyžaduje sa ich schválenie. Toto schválenie by sa im malo odobrať, pokiaľ nedodržujú pravidlá, a členské štáty by mali sformulovať osobitné podmienky, ktorými sa riadi spracovanie tabaku.

(32)

Podľa článku 110k nariadenia (ES) č. 1782/2003 by sa pre každú skupinu odrôd tabaku mali stanoviť uznané produkčné oblasti na základe tradičných produkčných oblastí na účely poskytovania pomoci. Členským štátom by sa malo povoliť obmedzenie produkčných oblastí najmä s cieľom zlepšenia kvality.

(33)

Aby sa umožnili kontroly a efektívne riadenie platieb pomoci, tabak by sa mal produkovať na základe pestovateľských zmlúv uzatvorených medzi poľnohospodármi a prvými spracovateľmi. V spracovateľskej zmluve by sa mali špecifikovať hlavné aspekty pre každý zber úrody. Mali by sa v nich špecifikovať hlavné prvky, ktoré sa musia uviesť v pestovateľskej zmluve pre každý zber úrody. Lehoty na uzatvorenie a registráciu zmlúv by sa mali stanoviť v dostatočnom predstihu, aby sa od samého začiatku žatevného roka zaručil stabilný odbyt nadchádzajúcej úrody pre poľnohospodárov a pravidelné dodávky pre spracovateľov.

(34)

Ak sa pestovateľská zmluva uzatvorí s asociáciou producentov, mali by sa oznamovať významné informácie o každom jednotlivom poľnohospodárovi, aby sa umožnili efektívne kontroly. Aby sa zabránilo deformácii hospodárskej súťaže a ťažkostiam pri monitorovaní, asociácia producentov by mala byť vylúčená z účasti na prvom spracovaní. Kvôli rešpektovaniu trhových štruktúr by sa malo ustanoviť, že poľnohospodár môže byť členom len jednej asociácie producentov.

(35)

Surový tabak oprávnený na získanie pomoci by mal mať bezchybnú, vyrovnanú a predajnú kvalitu a nemal by mať vlastnosti, ktoré bránia normálnemu obchodovaniu.

(36)

Vzhľadom na osobitný charakter tohto programu pomoci by sa malo ustanoviť riešenie všetkých sporov prostredníctvom spoločných výborov.

(37)

V záujme správneho riadenia finančného krytia na surový tabak, by mali členské štáty určiť orientačnú výšku pomoci podľa odrôd alebo skupín odrôd začiatkom roka zberu úrody a konečnú výšku po realizácii všetkých dodávok. Konečná výška pomoci by nemala presiahnuť úroveň prémie za rok 2005.

(38)

S cieľom podporiť zvyšovanie kvality a hodnoty produkcie tabaku by sa členským štátom malo povoliť diferencovanie výšky pomoci stanovenej pre každú odrodu alebo skupinu odrôd vo vzťahu ku kvalite dodaného tabaku.

(39)

Pomoc by sa mala vyplácať za množstvo listového tabaku dodaného poľnohospodármi prvým spracovateľom za predpokladu, že sú splnené minimálne kvalitatívne požiadavky. Pomoc by sa mala korigovať vtedy, keď sa obsah vlhkosti v dodanom tabaku líši od obsahu vlhkosti stanoveného pre každú skupinu odrôd na základe náležitých kvalitatívnych požiadaviek. Aby sa zjednodušili kontroly pri dodávke, mala by sa stanoviť úroveň a frekvencia odoberania vzoriek, spolu s metódou na výpočet korigovanej hmotnosti pre určovanie obsahu vlhkosti.

(40)

Lehota dodávky tabaku spracovateľom by sa mala obmedziť, aby sa zabránilo podvodom prenášaním z jedného zberu úrody do druhého. V niektorých členských štátoch sa kontroly vykonávajú na mieste, kde sa tabak dodáva a nie tam, kde sa spracováva. Mali by sa stanoviť miesta, na ktoré sa tabak musí dodať, a kontroly, ktoré sa majú vykonať; členské štáty by mali takéto nákupné centrá schváliť.

(41)

Aby sa zabránilo podvodom, mali by sa sformulovať podmienky, ktorými sa riadi vyplácanie pomoci. Stanovenie ďalších riadiacich a kontrolných opatrení je však úlohou členských štátov.

(42)

Pomoc sa môže vyplatiť až po kontrole dodávok všetkého tabaku vyprodukovaného v členskom štáte, aby sa zaručilo, že príslušné operácie boli skutočne vykonané. Výplata záloh producentom vo výške 50 % z orientačnej splatnej výšky pomoci by sa však mala poskytovať za podmienky, že sa zloží primeraná záruka.

(43)

Z administratívnych dôvodov by sa pomoc v každom členskom štáte mala poskytovať len na výrobky vyprodukované na území tohto členského štátu. Potrebné sú ustanovenia, ktoré by zohľadňovali prípady, keď sa tabak spracováva v inom členskom štáte, ako bol vyprodukovaný. V takých prípadoch by sa množstvo príslušného surového tabaku malo previesť na členský štát, kde bol vyprodukovaný, v prospech producentov v tomto členskom štáte.

(44)

Ako výsledok reformy tabakovej politiky sa prestane uplatňovať program spätného výkupu pre kvóty tabaku. Producentom, ktorí sa zúčastnili na programe v rokoch 2002 a 2003, sa však bude naďalej vyplácať cena spätného výkupu až do roku 2007, resp. 2008. V súčasnosti je cena spätného výkupu stanovená ako percentuálna časť z prémie na tabak za daný rok zberu úrody. Súčasný prémiový systém na tabak prestane existovať od 1. januára 2006, preto je potrebné ako prechodné opatrenie zaviesť nový základ pre výpočet budúcej ceny spätného výkupu kvót. Úrovne prémií na surový tabak sa nezmenili počas zberných rokov 2002 až 2005. V záujme kontinuity je preto vhodné uplatňovať úroveň prémie z roku 2005 ako základ pre výpočet ceny spätného výkupu.

(45)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2848/98 z 22. decembra 1998 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92 (6) o prémiovej schéme, pestovateľských kvótach a špecifickej pomoci, ktorá sa udeľuje skupinám pestovateľov v sektore nespracovaného tabaku (7), sa môže zrušiť po odstránení záručného prahu a prémiového systému ustanoveného v nariadení Rady (EHS) č. 2075/92. Ustanovenia nariadenia Komisie (EHS) 85/93 z 19. januára 1993, ktoré sa týka kontrolných agentúr v tabakovom sektore (8), sú zastaralé a teda ich možno zrušiť.

(46)

Nariadenie (ES) č. 1973/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(47)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1973/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 1 ods. 1 sa vkladajú tieto písmená:

„q)

platba za bavlnu v závislosti od úrody, stanovená v kapitole 10a hlavy IV tohto nariadenia;

r)

pomoc na olivové háje ustanovená v kapitole 10b hlavy IV tohto nariadenia;

s)

pomoc na tabak ustanovená v kapitole 10c hlavy IV tohto nariadenia.“

2.

V prvom odseku článku 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

najneskôr do 15. septembra príslušného roka: dostupné údaje o výmerách alebo o množstvách v prípade mliekárenskej prémie, dodatočných platieb, osív a tabaku ustanovené v článkoch 95, 96, 99 a 110k nariadenia (ES) č. 1782/2003, na ktoré sa žiadala pomoc v danom kalendárnom roku, kde prípad možno ďalej členiť podľa základných podoblastí;“

3.

V článku 21 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 28 nariadenia (ES) č. 1782/2003, členský štát, na území ktorého sa nachádza prevádzka dodávajúca zemiaky na výrobu zemiakového škrobu, vyplatí poľnohospodárovi pomoc na zemiakový škrob vtedy, keď celé jeho množstvo za daný obchodný rok bolo dodané podniku na výrobu škrobu do štyroch mesiacov od dátumu, v ktorom bol poskytnutý dôkaz podľa článku 20 tohto nariadenia a boli dodržané podmienky uvedené v článku 19 tohto nariadenia.“

4.

Vkladá sa nasledujúci článok 49a:

„Článok 49a

Zálohové platby

Členské štáty môžu poskytovať zálohové platby pestovateľom osív od 1. decembra obchodného roka. Tieto platby sú úmerné množstvu osiva, ktoré už bolo predané na osev v zmysle článku 49 za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky kapitoly 10.“

5.

Vkladá sa nasledujúca kapitola 17a:

„KAPITOLA 17a

PLATBY ZA BAVLNU V ZÁVISLOSTI OD ÚRODY

Článok 171a

Schválenie poľnohospodárskej pôdy na produkciu bavlny

Členské štáty ustanovujú objektívne kritériá, na základe ktorých sa schvaľuje pôda pre osobitnú pomoc na bavlnu, ktorú ustanovuje článok 110a nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Tieto kritériá sa zakladajú na jednej alebo viacerých nasledujúcich kategóriách:

a)

poľnohospodárska ekonomika tých regiónov, v ktorých bavlna predstavuje hlavnú plodinu;

b)

pôda a podnebie v daných oblastiach;

c)

riadenie zavlažovacích vôd;

d)

systémy rotácie a metódy pestovania, ktoré berú ohľad na prostredie.

Článok 171aa

Schválenie odrôd osiva

Členské štáty pristúpili k schváleniu odrôd zaznamenaných v katalógu Spoločenstva, ktoré sú prispôsobené potrebám trhu.

Článok 171ab

Podmienky oprávnenosti

Osiatie oblastí uvedené v článku 110b ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa dosiahne na základe stanovenia minimálnej hustoty rastlín členským štátom so zreteľom na pôdne a klimatické podmienky, prípadne regionálne špecifiká.

Článok 171ac

Agronomické metódy

Členské štáty sú poverené stanoviť osobitné pravidlá, pokiaľ ide o agronomické metódy potrebné na udržanie pestovania v podmienkach normálneho rastu, s výnimkou úkonov týkajúcich sa zberu.

Článok 171ad

Výpočet výšky oprávnenej pomoci na hektár

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 171ag tohto nariadenia, ak v prípade Španielska a Portugalska prekročí plocha bavlny oprávnená na udelenie pomoci základnú vnútroštátnu výmeru, ktorú ustanovuje článok 110c ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, výška pomoci ustanovenej v odseku 2 tohto článku sa vynásobí redukčným koeficientom, ktorý dostaneme vydelením základnej výmery oprávnenou plochou.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 171ag tohto nariadenia, ak je v prípade Grécka plocha bavlny oprávnená na udelenie pomoci väčšia ako 300 000 hektárov, výška pomoci určenej na vyplatenie na hektár sa dosiahne vynásobením sumy 594 EUR 300 000 hektármi a z dodatočnej výšky vynásobenej plochou presahujúcou 300 000 hektárov a vydelením uvedenej sumy celkovou oprávnenou plochou.

Dodatočná výška uvedená v prvom pododseku sa rovná:

342,85 EUR v prípade, že je oprávnená plocha väčšia ako 300 000 hektárov a menšia alebo rovná ako 370 000 hektárov,

342,85 EUR vynásobené redukčným koeficientom rovným 70 000 vydelené počtom oprávnených hektárov presahujúcich 300 000 hektárov v prípade, že je oprávnená plocha väčšia ako 370 000 hektárov.

Článok 171ae

Schválenie medziodvetvových organizácií

Každý rok pred 31. decembrom schvaľujú členské štáty v súvislosti so siatím v nasledujúcom roku každú medziodvetvovú organizáciu produkcie bavlny, ktorá o to požiada, a ktorá:

a)

má dohromady celkovú plochu minimálne o 10 000 ha väčšiu, ako je strop stanovený členským štátom a zodpovedá kritériám schválenia uvedeným v článku 171a ako aj minimálne jednému podniku odzrňujúcemu bavlnu;

b)

uskutočňovala definované činnosti zamerané najmä na:

rozvoj využitia vyprodukovanej neodzrnenej bavlny,

zvýšenie kvality neodzrnenej bavlny zodpovedajúcej potrebám podniku odzrňujúceho bavlnu,

použitie takých metód produkcie, ktoré berú ohľad na prostredie;

c)

prijala pravidlá vnútorného fungovania týkajúce sa najmä:

podmienok pristúpenia a príspevkov v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou a právnou úpravou Spoločenstva,

prípadne diferenciačnej tabuľky pomoci na kategóriu pozemkov určenej najmä so zreteľom na kvalitu neodzrnenej bavlny na dodanie.

Pre rok 2006 však členské štáty schvaľujú medziodvetvové organizácie produkcie bavlny pred 28. februárom 2006.

Článok 171af

Povinnosti producentov

1.   Ten istý producent nemôže byť členom viacerých medziodvetvových organizácií.

2.   Producent, ktorý je členom nejakej medziodvetvovej organizácie, je povinný dodávať vyprodukovanú bavlnu podniku odzrňujúcemu bavlnu, ktorý patrí do tejto organizácie.

3.   Účasť producentov v nejakej schválenej medziodvetvovej organizácii musí byť výsledkom dobrovoľného pristúpenia.

Článok 171ag

Diferenciácia pomoci

1.   Tabuľka uvedená v článku 110e tohto nariadenia (ďalej ‚tabuľka’) zahŕňa zvýšenie, ktoré ustanovuje článok 110f ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, a ustanovuje:

a)

výšky oprávnenej pomoci na hektár, ktorá sa má členskému producentovi udeliť so zreteľom na zatrieďovanie pozemkov do určených kategórií uvedených v odseku 2;

b)

metódu rozdelenia celkovej sumy vyhradenej na diferenciáciu pomoci na kategórie pozemkov v súlade s odsekom 2.

Na účely uplatňovania písmena a) sa základná výška minimálne rovná nediferencovanej časti oprávnenej pomoci na hektár ustanovenej v článku 110c ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, prípadne upravenej v súlade s odsekom 3 tohto článku.

Výpočet uvedený v písmene a) ustanovuje tiež situáciu absencie dodávky podniku odzrňujúcemu bavlnu. V tomto prípade sa minimálna výška oprávnenej pomoci na hektár, ktorá sa má členskému producentovi udeliť, minimálne rovná nediferencovanej časti oprávnenej pomoci na hektár ustanovenej v článku 110c ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, prípadne upravenej v súlade s odsekom 3 tohto článku.

2.   Pozemky sa zatrieďujú do viacerých kategórií určených orgánmi ICB s ohľadom na minimálne jedno z nasledujúcich kvalitatívnych kritérií:

a)

dĺžka vlákna vyprodukovanej bavlny;

b)

obsah vlhkosti vyprodukovanej bavlny;

c)

priemerný obsah nečistôt vyprodukovanej bavlny.

Tabuľka stanovuje postupy umožňujúce hodnotiť každý pozemok podľa týchto kritérií a zatriediť ho do určených kategórií.

Tabuľka nemôže v nijakom prípade zahŕňať kritériá spojené so zvyšovaním produkcie a uvedením na trh s bavlnou.

Na účely uplatňovania tabuľky sa všetky pozemky jedného producenta môžu pokladať za súčasť jednej priemernej kategórie pozemkov, ktorá produkuje rovnakú kvalitu bavlny.

3.   Ak je to potrebné, pri zatrieďovaní do kategórií pozemkov v rámci tabuľky sa neodzrnená bavlna hodnotí na základe reprezentatívnych vzoriek v momente jej dodania do podniku odzrňujúceho bavlnu a za prítomnosti všetkých zúčastnených strán.

4.   Medziodvetvové organizácie oznamujú platobným agentúram výšku pomoci, ktorá je výsledkom uplatnenia tabuľky, určenej na vyplatenie všetkým svojim producentom. Platobná agentúra pristúpi po overení súladu a oprávnenosti príslušných výšok pomoci k platbe.

Článok 171ah

Schválenie a zmeny týkajúce sa tabuľky

1.   Tabuľka sa oznamuje po prvýkrát príslušnému členskému štátu s cieľom jej schválenia pred 28. februárom 2006 pre siatie v roku 2006.

Členský štát rozhodne o schválení, alebo neschválení tabuľky v termíne jedného mesiaca po oznámení.

2.   Schválené medziodvetvové organizácie oznámia pred 31. januárom príslušnému členskému štátu zmeny v tabuľke pre siatie v prebiehajúcom roku.

Zmeny v tabuľke sa pokladajú za schválené, s výnimkou prípadu, keď príslušný členský štát vznáša námietky v lehote jedného mesiaca po dátume uvedenom v prvom pododseku.

V prípade absencie schválenia zmien v tabuľke sa pomoc určená na vyplatenie vypočítava na základe schválenej tabuľky bez ohľadu na neschválené zmeny.

3.   V prípade, že sa medziodvetvová organizácia rozhodne prerušiť uplatňovanie tabuľky, informuje o tom členský štát. Prerušenie nadobúda účinnosť pre siatie v nasledujúcom roku.

Článok 171ai

Oznámenia producentom a Komisii

1.   Členské štáty oznámia poľnohospodárom produkujúcim bavlnu a Komisii pred 31. januárom príslušného roku:

a)

schválené odrody: odrody schválené v súlade s článkom 171aa po tomto dátume sa však musia oznámiť poľnohospodárom pred 15. marcom toho istého roku;

b)

kritériá na schválenie pôdy;

c)

minimálnu hustotu rastlín bavlny uvedenú v článku 171ab;

d)

vyžadované agronomické metódy.

2.   V prípade odstúpenia od schválenia nejakej odrody, členské štáty o tom informujú poľnohospodárov najneskôr do 31. januára na siatie v nasledujúcom roku.

3.   Členské štáty oznamujú Komisii nasledujúce informácie:

a)

názvy schválených medziodvetvových organizácií a ich hlavné charakteristiky v súvislosti s ich plochou, produkčným potenciálom, počtom producentov, počtom podnikov odzrňujúcich bavlnu a ich kapacitou odzrnenia najneskôr do 30. apríla príslušného roku;

b)

výmery osiatych plôch, pre ktoré sa prezentovali žiadosti o poskytnutie osobitnej pomoci na bavlnu, najneskôr do 15. septembra príslušného roku;

c)

konečné údaje o výmere osiatych plôch, pre ktoré sa osobitná pomoc na bavlnu pre príslušný rok skutočne vyplatila, v prípade potreby po vyvodení zníženia v súvislosti s plochou ustanovenou v časti II hlavy IV kapitoly I nariadenia (ES) č. 796/2004, najneskôr do 31. júla nasledujúceho roku.“

6.

Vkladá sa táto kapitola 17b:

„KAPITOLA 17b

POMOC NA OLIVOVÉ HÁJE

Článok 171b

Kategórie olivových hájov

1.   Členské štáty určia, ktoré olivové háje sú spôsobilé na pomoc ustanovenú v článku 110g nariadenia (ES) č. 1782/2003 a pristúpia k ich zaradeniu do maximálne piatich kategórií, a to na základe kritérií vybraných spomedzi nasledujúcich kritérií:

a)

environmentálne kritériá:

i)

sťažený prístup k pozemkom;

ii)

riziko fyzického znehodnotenia pôdy;

iii)

osobitný charakter olivových hájov: staršie olivovníky, s veľkou kultivačnou a krajinnou hodnotou, na svahu, tradičné odrody, zriedkavé odrody, umiestnené v chránených prírodných oblastiach;

b)

spoločenské kritériá:

i)

oblasti silne závisiace na pestovaní olivovníkov;

ii)

oblasti s olivovníkovou tradíciou;

iii)

oblasti s nepriaznivými hospodárskymi ukazovateľmi;

iv)

podniky predstavujúce riziko zanedbania olivových hájov;

v)

dôležitosť olivovníkových hájov v rámci podniku;

vi)

oblasti predstavujúce charakteristické kategórie, akými sú produkcie CHOP, CHZO, biologické a integrované.

2.   Pre každého zúčastneného poľnohospodára určia členské štáty príslušnosť do kategórií olivovníkových pozemkov s nárokom na pomoc uvedených v odseku 1. Táto informácia sa zaznamenáva v olivovníkovom geografickom informačnom systéme („olivovníkový systém GIS“).

3.   Členské štáty môžu jedenkrát za rok upraviť kategórie olivových hájov určených uplatnením odseku 1.

Keďže úprava kategórií zapríčiňuje opätovné roztriedenie olivových hájov, nové rozriedenie sa uplatňuje počínajúc nasledujúcim rokom po tejto úprave.

Článok 171ba

Výpočet plôch

1.   Členské štáty vypočítavajú pre každého producenta plochu s nárokom na pomoc podľa spoločnej metódy ustanovenej v prílohe XXIV.

Plochy sa vyjadrujú v olivových GIS-ha s dvoma desatinnými číslami.

2.   Odchylne od odseku 1 sa spoločná metóda ustanovená v prílohe XXIV neuplatňuje, keď:

a)

má olivovníkový pozemok minimálnu rozlohu určenú členským štátom v rozmedzí, ktoré nepresahuje rozlohu 0,1 hektára;

b)

sa olivovníkový pozemok nachádza v administratívnej jednotke, ktorá nebola prevzatá do referenčnej grafickej databázy olivovníkového geografického informačného systému.

V týchto prípadoch určuje členský štát plochu olivovníkov podľa objektívnych kritérií a takým spôsobom, aby zabezpečil rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi.

Článok 171bb

Výška pomoci

1.   Pred 31. januárom každého roku ustanovujú členské štáty orientačnú výšku pomoci na olivový GIS-ha pre všetky kategórie olivových hájov.

2.   Pred 31. januárom príslušného roku stanovujú členské štáty výšku pomoci na olivový GIS-ha pre všetky kategórie olivových hájov.

Táto výška sa vypočítava vynásobením orientačnej výšky uvedenej v odseku 1 koeficientom, ktorý zodpovedá maximálnej výške pomoci ustanovenej v článku 110i ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003, prípadne s ohľadom na zníženie ustanovené v odseku 4 tohto článku, vydelenej sumou výšok, ktoré sú výsledkom vynásobenia orientačnej výšky pomoci uvedenej v odseku 1 tohto článku, ustanovenej pre všetky kategórie na zodpovedajúcu plochu.

3.   Členské štáty môžu uplatniť ods. 1 a 2 na regionálnej úrovni.

Článok 171bc

Určenie databázy

1.   Na základe databázy olivovníkového systému GIS a vyhlásení poľnohospodárov určujú členské štáty pre všetky olivovníkové pozemky do 1. januára 2005 za účelom uplatňovania článku 110h písm. c) nariadenia (ES) č. 1782/2003 počet lokalizácií spôsobilých olivových hájov, počet lokalizácií nespôsobilých olivových hájov, plochu olivovníkov a spôsobilú plochu olivovníkového pozemku, ako aj jeho kategóriu v súlade s článkom 171b.

2.   V prípade plôch, na ktorých sú vysadené olivovníky v rámci programov výsadby nových olivových sadov vo Francúzsku a v Portugalsku schválené Komisiou podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1638/98 (9) a registrované v olivovníkovom systéme GIS pred 1. januárom 2007, určujú členské štáty informácie uvedené v odseku 1 tohto článku k 1. januáru 2006 pre pozemky vysadené v roku 2005 a k 1. januáru 2007 pre pozemky vysadené v roku 2006. Tieto informácie sa oznamujú poľnohospodárom najneskôr v jednotnej žiadosti pre rok 2007.

Článok 171bd

Oznámenia

Každý rok oznamujú členské štáty Komisii:

a)

najneskôr do 15. septembra: údaje týkajúce sa plochy olivovníkov rozdelené na kategórie, na ktoré sa žiadala pomoc pre prebiehajúci rok;

b)

najneskôr do 31. októbra:

i)

údaje týkajúce sa plôch uvedených v písmene a) pokladaných za oprávnené na pomoc s ohľadom na zníženia alebo úpravy ustanovené v článku 51 nariadenia (ES) č. 796/2004;

ii)

úroveň pomoci určenej na udelenie pre všetky kategórie olivových hájov;

c)

najneskôr do 31. júla: konečné údaje o plochách olivovníkov rozdelených na kategórie, na ktoré sa pomoc skutočne udelila pre predchádzajúci rok.

7.

Vkladá sa táto kapitola 17c:

„KAPITOLA 17c

POMOC NA TABAK

Článok 171c

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly:

a)

‚dodávka’ znamená ľubovoľnú operáciu, ktorá sa vykonáva v danom dni a na ktorej sa zúčastňuje poľnohospodár alebo asociácia producentov a odovzdáva surový tabak spracovateľskému podniku v zmysle pestovateľskej zmluvy;

b)

‚kontrolný certifikát’ označuje doklad, vydaný kompetentným kontrolným orgánom, ktorý potvrdzuje, že prvý spracovateľ prevzal príslušné množstvo tabaku, že toto množstvo bolo dodané na základe registrovanej zmluvy a že boli vykonané operácie v súlade s článkom 171cj a 171ck tohto nariadenia;

c)

‚prvý spracovateľ’ znamená každú schválenú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vykonáva prvé spracovanie surového tabaku vo vlastnom mene a na vlastný účet, v prevádzke jedného alebo viacerých zariadení na prvé spracovanie tabaku, na tento účel vhodne vybavených;

d)

‚prvé spracovanie’ označuje spracovanie surového tabaku, ktorý dodal poľnohospodár, na stabilný skladovateľný výrobok zabalený do jednotných vriec alebo balíkov a v takej kvalite, ktorá spĺňa požiadavky konečného používateľa (výrobcu);

e)

‚asociácia producentov’ označuje asociáciu zastupujúcu poľnohospodárov, ktorí produkujú tabak.

Článok 171ca

Skupiny odrôd surového tabaku

Odrody surového tabaku možno rozdeliť do nasledujúcich skupín:

a)

ošetrený dymom: tabak sušený v peciach s riadenou cirkuláciou vzduchu, teplotou a vlhkosťou;

b)

svetlý ošetrený vzduchom: tabak sušený na vzduchu pod krytom;

c)

tmavý ošetrený vzduchom: tabak sušený na vzduchu pod krytom, pred predajom fermentovaný;

d)

ošetrený ohňom: tabak sušený ohňom;

e)

ošetrený slnkom: tabak sušený na slnku;

f)

Basmas (ošetrený slnkom);

g)

Katerini (ošetrený slnkom);

h)

Kaba-Koulak (klasik) a podobný (ošetrený slnkom).

Zoznam odrôd v každej skupine je uvedený v prílohe XXV.

Článok 171cb

Prví spracovatelia

1.   Členské štáty schvália prvých spracovateľov etablovaných na ich území a stanovia príslušné podmienky pre tento súhlas.

Schválený prvý spracovateľ je splnomocnený na podpisovanie pestovateľských zmlúv za predpokladu, že predá aspoň 60 % svojho tabaku na obchodovanie, ktorý pochádza zo Spoločenstva, podnikom na spracovanie tabaku, a to priamo alebo nepriamo bez ďalšieho spracovania.

2.   Členský štát tento súhlas odoberie, ak spracovateľ, či už úmyselne alebo vplyvom závažnej nedbalosti, nesplní ustanovenia týkajúce sa surového tabaku na úrovni Spoločenstva alebo štátu.

Článok 171cc

Produkčné oblasti

Produkčnými oblasťami pre každú skupinu odrôd, ako je uvedené v článku 110k písm. a) nariadenia (ES) č. 1782/2003, sú oblasti ustanovené v prílohe XXVI tohto nariadenia.

Členské štáty môžu produkčné oblasti viac obmedziť v záujme kvality. Obmedzené produkčné oblasti nesmú presiahnuť územie správnej jednotky alebo kantónu vo Francúzsku.

Článok 171cd

Pestovateľské zmluvy

1.   Pestovateľské zmluvy uvedené v článku 110k písm. c) nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa uzatvárajú medzi prvým spracovateľom na jednej strane a poľnohospodárom alebo asociáciou producentov, ktorá ho zastupuje, na strane druhej, za predpokladu, že asociácia producentov je uznaná príslušným členským štátom.

2.   Pestovateľské zmluvy sa uzatvárajú na odrodu alebo skupinu odrôd. Mali by obsahovať záväzok prvého spracovateľa prevziať dodávku takého množstva listového tabaku, ako ustanovuje zmluva, a povinnosť poľnohospodára alebo asociácie producentov, ktorá ho zastupuje, dodať toto množstvo prvému spracovateľovi, pokiaľ to ich skutočná produkcia dovoľuje.

3.   Pre každý zber úrody pestovateľské zmluvy obsahujú minimálne tieto detaily:

a)

mená a adresy zmluvných strán;

b)

odrodu a skupinu odrôd tabaku, ktorých sa zmluva týka;

c)

maximálne množstvo, ktoré sa má dodať;

d)

presné miesto, na ktorom sa tabak produkuje: produkčná oblasť uvedená v článku 190, provincia, obec, identifikácia pozemku na základe integrovaného kontrolného systému;

e)

rozloha príslušného pozemku mimo ciest a ohrád;

f)

nákupná cena podľa stupňa kvality bez započítania pomoci a všetkých servisných poplatkov a daní;

g)

minimálne kvalitatívne požiadavky schválené pre danú úroveň kvality, pričom existujú minimálne tri úrovne kvality podľa postavenia na steble, a záväzok poľnohospodára dodať spracovateľovi surový tabak s úrovňou kvality, ktorá vyhovuje minimálne týmto kvalitatívnym požiadavkám;

h)

záväzok prvého spracovateľa zaplatiť poľnohospodárovi nákupnú cenu podľa úrovne kvality;

i)

časový limit pre platbu nákupnej ceny, ktorý nesmie presiahnuť 30 dní po termíne dodávky;

j)

záväzok poľnohospodára znova nasadiť tabak na príslušný pozemok do 20. júna zberného roka.

4.   Ak sa nové nasadenie oneskorí za 20. jún, poľnohospodár o tom informuje spracovateľa a kompetentný orgán členského štátu doporučeným listom pred týmto dátumom a uvedie dôvod oneskorenia a podrobné údaje o všetkých zmenách na pozemku.

5.   Účastnícke strany pestovateľskej zmluvy môžu cestou písomnej zmeny a doplnenia zvýšiť množstvá pôvodne stanovené v zmluve. Táto zmena a doplnenie sa predloží kompetentnému orgánu na registráciu najneskôr na 40. deň po konečnom termíne pre uzatvorenie pestovateľských zmlúv uvedených v článku 171ce ods. 1.

Článok 171ce

Uzatváranie a registrácia zmlúv

1.   S výnimkou prípadov vyššej moci sa pestovateľské zmluvy uzatvárajú do 30. apríla roku zberu úrody. Členské štáty si môžu stanoviť skorší termín.

2.   S výnimkou prípadov vyššej moci sa pestovateľské zmluvy po uzatvorení predkladajú kompetentnému orgánu na registráciu najneskôr 15 dní po konečnom termíne na ich uzatváranie, ktorý je uvedený v odseku 1.

Kompetentný orgán bude orgánom toho členského štátu, v ktorom má prebehnúť spracovanie.

Keď má spracovanie prebehnúť v inom členskom štáte ako bol tabak vypestovaný, kompetentný orgán členského štátu, v ktorom má spracovanie prebehnúť, bez odkladu zašle kópiu registrovanej zmluvy kompetentnému orgánu producentského členského štátu. Ak tento orgán nevykoná kontroly systému pomoci sám, zašle kópiu registrovanej zmluvy kompetentnému kontrolnému orgánu.

3.   Ak konečný termín pre uzatváranie zmlúv, uvedený v odseku 1, alebo na predkladanie pestovateľských zmlúv, ustanovený v odseku 2, sa prekročí maximálne o 15 dní, pomoc, ktorá má byť vyplatená, sa zníži o 20 %.

Článok 171cf

Zmluvy s asociáciou producentov

1.   Keď sa uzatvorí pestovateľská zmluva medzi prvým spracovateľom a asociáciou producentov, priloží sa k nej zoznam obsahujúci mená príslušných poľnohospodárov a im prislúchajúce maximálne množstvá, ktoré majú dodať, presné umiestnenie príslušných pozemkov a rozlohu príslušných pozemkov, ako je uvedené v článku 171cd ods. 3 písm. c), d) a e).

Tento zoznam sa predloží na registráciu kompetentnému orgánu najneskôr 15. mája roku zberu úrody.

2.   Asociácie producentov uvedené v odseku 1 nesmú vykonávať prvé spracovanie tabaku.

3.   Poľnohospodári, ktorí pestujú tabak, nesmú patriť do viacerých asociácií producentov.

Článok 171cg

Minimálne kvalitatívne požiadavky

Tabak dodaný spracovateľom má mať bezchybnú, vyrovnanú a predajnú kvalitu a nemá mať vlastnosti uvedené v zozname v prílohe XXVII. Prísnejšie kvalitatívne požiadavky môže stanoviť členský štát alebo ich môžu schváliť zmluvné strany.

Článok 171ch

Spory

Členské štáty môžu ustanoviť, že spory týkajúce sa kvality tabaku dodaného prvému spracovateľovi sa predkladajú arbitrážnemu orgánu. Členské štáty sformulujú pravidlá, ktorými sa riadi členstvo a rozhodovacie procesy týchto orgánov. V arbitrážnych orgánoch musí byť jeden alebo viacerí zástupcovia producentov a spracovateľov a to v rovnakom počte.

Článok 171ci

Výška pomoci

Pri uplatňovaní článku 110k písm. d) nariadenia (ES) č. 1782/2003 členské štáty stanovia orientačnú výšku pomoci za kg podľa odrody tabaku alebo skupiny odrôd do 15. marca zberného roka. Členské štáty môžu diferencovať výšku pomoci v závislosti od kvality dodaného tabaku. Za každú odrodu alebo skupinu odrôd výška pomoci nepresiahne výšku prémie podľa skupiny odrôd stanovenú pre zber úrody v roku 2005 nariadením Rady (ES) č. 546/2002 (10).

Členské štáty stanovia konečnú výšku pomoci za kg podľa odrody tabaku alebo skupiny odrôd do 15 pracovných dní odo dňa, v ktorom bol dodaný všetok tabak z príslušného zberu. Ak celková výška pomoci, ktorú žiada členský štát, presiahne národný strop stanovený v článku 110l nariadenia (ES) č. 1782/2003, a korigovaný v súlade s článkom 110m tohto nariadenia, členský štát pristúpi k lineárnemu zníženiu súm vyplatených každému poľnohospodárovi.

Článok 171cj

Výpočet výšky pomoci

1.   Pomoc, ktorá sa má vyplatiť poľnohospodárom, sa vypočíta na základe hmotnosti listového tabaku príslušnej odrody alebo skupiny odrôd, ktorá zodpovedá minimálnej požadovanej kvalite a bola prevzatá prvým spracovateľom.

2.   Keď sa obsah vlhkosti líši od úrovne stanovenej v prílohe XXVIII pre príslušnú odrodu, hmotnosť sa koriguje na každý percentuálny bod rozdielu v rámci tolerancií ustanovených v tejto prílohe.

3.   Metódy na určenie obsahu vlhkosti, úrovne a frekvencie odoberania vzoriek a metódy na výpočet korigovanej hmotnosti sú uvedené v prílohe XXIX.

Článok 171ck

Dodávka

1.   Okrem prípadov vyššej moci poľnohospodári dodajú celú svoju produkciu prvému spracovateľovi do 30. apríla roka nasledujúceho po zbernom roku; ak tak neurobia, strácajú svoje právo na získanie pomoci. Členské štáty môžu stanoviť skorší termín.

2.   Dodávka sa dodáva priamo na miesto, kde sa tabak spracuje alebo, ak to členský štát povolí, do schváleného nákupného centra. Kompetentný kontrolný orgán schvaľuje tieto nákupné centrá, ktoré majú vhodné vybavenie, váhy a budovy.

3.   Ak nespracovaný tabak nebol dodaný na miesta uvedené v odseku 2 alebo ak dopravca, ktorý prepravuje jednotlivé množstvá tabaku z nákupného centra do spracovateľského závodu, nemá oprávnenie na vykonanie prepravy, prvý spracovateľský podnik, ktorý dostane príslušnú zásielku, zaplatí členskému štátu peňažnú sumu rovnajúcu sa výške pomoci na príslušné množstvo tabaku. Táto suma sa zúčtuje Európskemu poľnohospodárskemu usmerňovaciemu a záručnému výboru (the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund – EAGGF).

Článok 171cl

Platba

Kompetentný orgán členského štátu vyplatí pomoc poľnohospodárovi na základe kontrolného certifikátu vydaného kompetentným kontrolným orgánom, ktorý potvrdzuje, že tabak bol dodaný.

Článok 171cm

Preddavky

1.   Odchylne od článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 796/2004 členské štáty môžu na pomoc na tabak uplatňovať systém preddavkov poľnohospodárom.

2.   Žiadosti o preddavok môžu poľnohospodári predkladať po 16. septembri roku zberu úrody. K nej priložia nasledujúce doklady s výnimkou prípadov, keď ich členský štát poskytne inak z toho dôvodu, že ich už má vo vlastníctve:

a)

kópia pestovateľskej zmluvy alebo jej registračné číslo;

b)

písomné vyhlásenie príslušného poľnohospodára o množstve tabaku, ktoré je schopný dodať počas aktuálneho zberu úrody.

3.   Vyplatenie zálohy, ktorej maximálna výška sa rovná 50 % splatnej výšky pomoci, na základe orientačnej výšky pomoci stanovenej v súlade s článkom 171ci, podlieha zloženiu záruky rovnajúcej sa výške zálohy plus 15 % výšky zálohy.

Záruka sa uvoľní po splatení celej výšky pomoci v súlade s článkom 19 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

4.   Záloha sa vypláca od 16. októbra roka zberu úrody a do 30 dní od predloženia žiadosti v zmysle odseku 2 a od podania dôkazu o zložení záruky podľa odseku 3.

Vyplatená záloha sa odpočíta od výšky pomoci na tabak splatnej podľa článku 171cl.

5.   Členské štáty určia všetky ďalšie podmienky, ktorými sa riadi poskytovanie záloh, a najmä konečný termín pre podávanie žiadostí. Poľnohospodári nemôžu podať žiadosť o zálohu po zahájení realizácie dodávok.

Článok 171cn

Cezhraničné spracovanie

1.   Pomoc alebo zálohy na ňu vypláca členský štát, v ktorom bol tabak vyprodukovaný.

2.   Keď sa tabak spracováva v inom členskom štáte ako bol vyprodukovaný, spracovateľský členský štát po vykonaní potrebných kontrol poskytne producentskému členskému štátu všetky informácie potrebné na to, aby sa mohla vyplatiť pomoc alebo uvoľniť záloha.

Článok 171co

Oznámenia Komisii

1.   Každý zúčastnený členský štát oznámi Komisii najneskôr 31. januára každého zberného roka nasledujúce údaje:

a)

mená a adresy orgánov zodpovedných za registráciu pestovateľských zmlúv;

b)

mená a adresy schválených podnikov na prvé spracovanie.

Komisia zverejní zoznam orgánov zodpovedných za registráciu pestovateľských zmlúv a schválených podnikov na prvé spracovanie v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

2.   Každý zúčastnený členský štát bez odkladu oznámi Komisii štátne opatrenia, ktoré boli prijaté na uplatňovanie tejto kapitoly.

Článok 171cp

Prechodné opatrenie

Bez toho, aby boli dotknuté budúce zmeny a doplnenia, producenti, ktorých kvóty produkcie tabaku boli spätne vykúpené počas zberov úrody v r. 2002 a 2003 v súlade s článkom 14 nariadenia (EHS) č. 2075/92, majú právo od 1. januára 2006 počas obdobia zostávajúceho z piatich zberných rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa ich kvóta bola spätne vykúpená, dostať sumu rovnajúcu sa percentuálnej časti z prémie poskytnutej v súvislosti so zberom úrody v roku 2005, ako je uvedené v tabuľkách v prílohe XXX. Tieto sumy sa vyplácajú každý rok do 31. mája.

8.

Článok 172 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Vkladajú sa nasledujúce odseky 3a a 3b:

„3a.   Nariadenie (ES) č. 1592/2001 sa ruší. Naďalej však zostáva v platnosti v súvislosti s hospodárskym rokom 2005/2006.

3b.   Nariadenia (EHS) č. 85/93 a (ES) č. 2848/98 sa rušia s účinnosťou od 1. januára 2006. Naďalej však zostávajú v platnosti v súvislosti so zberom úrody v roku 2005.“

b)

Odsek 4 sa nahrádza nasledujúcim odsekom:

„4.   Odkazy na zrušené dokumenty sa interpretujú ako odkazy na toto nariadenie s výnimkou nariadenia (EHS) č. 85/93.“

9.

Text v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňa v prílohách XXIV až XXX.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006 s výnimkou bodu 4 článku 1, ktorý platí od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 118/2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15).

(2)  Ú. v. EÚ L 345, 20.11.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1044/2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 76).

(3)  Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 48; oprava v Ú. v. EÚ L 206, 9.6.2004, s. 20.

(4)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).

(5)  Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 32. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 97; oprava v Ú. v. EÚ L 206, 9.6.2004, s. 37).

(6)  Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 70. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1679/2005 (Ú. v. EÚ L 271, 15.10.2005, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 358, 31.12.1998, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1809/2004 (Ú. v. EÚ L 318, 19.10.2004, s. 18).

(8)  Ú. v. ES L 12, 20.1.1993, s. 9.

(9)  Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 32. Nariadenie sa zrušuje nariadením (ES) č. 865/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 97; oprava v Ú. v. EÚ L 206, 9.6.2004, s. 37).“

(10)  Ú. v. ES L 84, 28.3.2002, s. 4.“


PRÍLOHA

PRÍLOHA XXIV

Spoločná metóda výpočtu plôch olivovníkov v olivových GIS-ha

Spoločná metóda sa zakladá na algoritme (1), ktorý stanovuje plochu olivovníkov počínajúc umiestnením spôsobilých olivovníkov, s použitím automatizovaného spracovania, ktoré sa opiera o systém GIS (Geografický informačný systém).

1.   DEFINÍCIE

Pre účely tejto prílohy:

a)

‚olivovníkový pozemok’ znamená neprerušovanú časť pôdy, na ktorej sa nachádzajú olivové háje spôsobilé na produkciu, v každom z nich sa nachádza jeden olivovník v maximálnej definovanej vzdialenosti od susedného olivovníka;

b)

‚spôsobilý olivovník’ znamená olivovník zasadený pred 1. májom 1998 alebo pred 31. decembrom 2001, čo platí pre Cyprus a Maltu, alebo náhradný olivovník či všetky olivovníky zasadené v rámci programu schváleného Komisiou podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1638/98, ktorých existencia je zaznamenaná v systéme GIS;

c)

‚izolovaný spôsobilý olivovník’ znamená olivovník spôsobilý na produkciu, ktorý nespĺňa podmienky potrebné na to, aby bol zasadený spolu s ostatnými olivovníkmi na olivovníkovom pozemku;

d)

‚olivovník spôsobilý na produkciu’ znamená spôsobilý olivovník domáceho druhu, živý, zasadený natrvalo, v akomkoľvek stave, prípadne pozostáva v základe z viacerých kmeňov vzájomne od seba vzdialených minimálne 2 metre.

2.   ETAPY ALGORITMU PRE POMOC NA OLIVOVÉ HÁJE

Etapa 1: Analýza bezprostredného okolia

Parameter analýzy bezprostredného okolia (P1) definuje maximálnu vzdialenosť medzi spôsobilými olivovníkmi a udáva, či sú izolované, alebo sú súčasťou jedného a toho istého olivovníkového pozemku. P1 je polomer, ktorý vychádza zo spôsobilého olivovníka a definuje kruh, v ktorom sa musia nachádzať ďalšie spôsobilé olivovníky, aby ich bolo možné pokladať za súčasť toho istého ‚olivovníkového obvodu’.

P1 je stanovený na 20 metrov, čo zodpovedá maximálnej agronomickej hodnote platnej pre väčšinu regiónov. V niektorých rozpínajúcich sa regiónoch, čo definuje členský štát, sú priemerné vzdialenosti výsadby viac ako 20 metrov, tu môže členský štát rozhodnúť o stanovení P1 na dvojnásobnú priemernú regionálnu vzdialenosť výsadby. V takomto prípade si členský štát uchováva dokumenty potvrdzujúce uplatňovanie tejto výnimky.

Spôsobilé olivovníky, ktoré sú súčasťou olivového hája a nachádzajú sa od seba vo väčšej vzdialenosti ako P1, sa pokladajú za izolované spôsobilé olivovníky.

Uplatňovanie parametra P1 v prvom rade určuje vzájomnú vzdialenosť spôsobilých olivovníkov. Okolo všetkých bodov (ťažísk olivovníkov) sa umiestňuje bufer, takto vytvorené polygóny sa skladajú a skúmanie ich veľkosti potom určuje, ktoré spôsobilé olivovníky sú izolované.

Etapa 2: Pridelenie štandardnej plochy izolovaným spôsobilým olivovníkom

Po použití parametra P1 sa spôsobilé olivovníky rozdeľujú na dve kategórie:

spôsobilé olivovníky, ktoré sú súčasťou olivovníkového obvodu,

izolované spôsobilé olivovníky.

Plocha, ktorá sa prideľuje jednému izolovanému olivovníku, t. j. P2, sa stanovuje na 100 m2, ide teda o kruh s polomerom 5,64 m, ktorý má stred v izolovanom spôsobilom olivovníku.

Etapa 3: Uplatnenie vnútorného buferu P3

Olivovníkovému okruhu treba prideliť plochu a musí sa určiť polygón, ktorého tvar predstavuje olivový háj.

Najprv sa vytvorí systém čiar, ktoré spájajú všetky spôsobilé olivovníky v skupine, a ktorých vzájomná vzdialenosť je menšia ako vzdialenosť P1.

Potom sa plocha definovaná ako ‚vnútorný bufer’ priloží na všetky tieto čiary. Vnútorný bufer sa definuje ako séria bodov, ktorých vzdialenosť od čiar tvoriacich systém sa rovná, alebo je menšia ako hodnota definovaná ako ‚šírka vnútorného buferu’ Aby sa zabránilo vytváraniu ostrovov, ktoré by boli posudzované ako ‚neolivovníkové’ v rámci jednotného olivového hája, šírka vnútorného buferu sa musí rovnať polovici vzdialenosti P1.

Skladanie všetkých vnútorných buferov vytvára predbežný odhad plochy určenej na pridelenie skupine olivovníkov, t. j. plochu olivového hája.

Etapa 4: Uplatnenie vonkajšieho buferu P4

Konečná plocha olivového hája a konečný tvar polygónu, ktorý predstavuje spomínanú plochu, dostaneme prostredníctvom použitia druhého buferu nazvaného ‚vonkajší bufer’.

‚Vonkajší bufer’ sa uplatňuje na vonkajšej strane systému čiar spájajúcich všetky spôsobilé olivovníky pozdĺž okraja olivového hája. Vonkajší bufer je sériou bodov, ktorých vzdialenosť vzhľadom k čiare umiestnenej na okraji siete sa rovná, alebo je menšia ako hodnota definovaná ako ‚šírka vonkajšieho bufer’. Vonkajší bufer sa uplatňuje jedine na vonkajšej strane každej čiary umiestnenej na okraji siete, zatiaľ čo vnútorný bufer sa naďalej uplatňuje iba vo vnútri.

‚Vonkajší’ bufer sa definuje ako polovica priemernej vzdialenosti výsadby olivovníkového pozemku (δ) s minimálnym stropom 2,5 m.

Táto priemerná vzdialenosť medzi spôsobilými olivovníkmi sa vypočíta použitím tejto formuly:

Priemerná vzdialenosť výsadby Formula

Kde A = plocha skupiny olivovníkov a N = počet olivovníkov.

Priemerná vzdialenosť výsadby sa vypočíta prostredníctvom postupných iterácií:

Prvá priemerná vzdialenosť výsadby δ1 sa vypočíta za použitia plochy (A1), ktorú dostaneme použitím iba P3 (vnútorný bufer).

Nová plocha A2 sa bude vypočítavať za použitia vonkajšieho buferu, ktorý bude δ2 = δ1/2.

An dostaneme týmto spôsobom, keď rozdiel medzi An-1 a An sa už nepovažuje za významný.

Takto je P4:

P4 = max [2,5 m; 1/2 δn]

kde Formula

Etapa 5: Určenie olivovníkovej plochy

—   Etapa 5a: Určenie Voronoiového polygónu

Vnútorné a vonkajšie bufery (P3 a P4) sa skladajú za účelom vytvorenia konečného výsledku. Výsledkom je grafická plocha, ktorej olivovníkový polomer a olivovníková plocha sa musia zaznamenať do databázy olivovníkového systému GIS.

Môže konvertovať na Voronoiov polygón, ktorý priraďuje plochu každému spôsobilému olivovníku. Voronoiov polygón sa definuje ako ‚polygón, ktorého vnútrajšok sa skladá zo všetkých bodov plochy, ktoré sú bližšie k jednému konkrétnemu bodu systému, ako k akémukoľvek inému’.

—   Etapa 5b: Vylúčenie častí, ktoré presahujú hranice referenčného pozemku

Najprv sa musia olivovníkové obvody priložiť na okraje referenčného pozemku.

Potom sa odstránia časti olivovníkových obvodov, ktoré presahujú okraje referenčného pozemku.

—   Etapa 5c: Začlenenie ostrovov menších ako 100 m2

Na veľkosť ‚ostrovov’ (t. j. častí pozemku, ktoré po uplatnení metódy nie sú pokryté spôsobilými olivovníkmi) je potrebné uplatniť istú toleranciu prostredníctvom určitého stropu, aby sa zabránilo vytváraniu bezvýznamných ‚ostrovov’. Všetky ‚ostrovy’ menšie ako 100 m2 sa môžu začleniť. ‚Ostrovy’, ktoré sa zohľadňujú, sú:

‚vnútorné ostrovy’ (vo vnútri olivovníkového obvodu vytvorenom metódou OLIAREA), ktoré sú výsledkom použitia parametrov P1 a P3,

‚vonkajšie ostrovy’ (vo vnútri referenčného pozemku, ale z vonkajšej strany olivovníkového pozemku), ktoré sú výsledkom použitia parametru P4 a prieniku referenčných pozemkov a olivovníkových obvodov.

Etapa 6: Vylúčenie nespôsobilých olivovníkov

V prípade prítomnosti nespôsobilých olivovníkov na olivovníkovom pozemku sa musí plocha získaná po etape 5 vynásobiť množstvom spôsobilých olivovníkov a vydeliť celkovým množstvom olivovníkov na olivovníkovom pozemku. Takto vypočítaná plocha predstavuje plochu olivovníkov s nárokom na pomoc na olivové háje.

3.   ETAPY ALGORITMU PRE SCHÉMU JEDNOTNÝCH PLATIEB

Aby sa určil počet hektárov, ktoré sa majú brať do úvahy pre účely článku 43 ods. 1 a prílohy VII písmeno H nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Určenie platobných nárokov), uplatňujú sa etapy od 1 do 5 algoritmu opísaného vyššie a neuplatňuje sa etapa 6. Plocha izolovaných olivovníkov uvedená v etape 2 sa nemôže brať do úvahy.

V tomto prípade sa pri završovaní etapy 5 môžu členské štáty rozhodnúť začleniť do plochy olivovníkov ostrovy s rozlohou väčšou ako 100 m2 poľnohospodárskej pôdy neoprávňujúce v priebehu referenčného obdobia na priame platby, ktorých zoznam sa nachádza v prílohe VI nariadenia (ES) č. 1782/2003, s výnimkou plôch pokrytých trvalou kultúrou a lesmi. Ak sa toto ustanovenie vyberie, uplatňuje sa na všetkých poľnohospodárov členského štátu.

Členské štáty uchovávajú stopy tejto odchýlky a uskutočnených kontrol v olivovníkovom systéme GIS.

Rovnaký prístup možno uplatniť počas výpočtu oprávnených hektárov podľa článku 44 nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Používanie platobných nárokov).

4.   UVEDENIE DO PRAXE

Členské štáty tento algoritmus uvádzajú do praxe ako funkčnosť svojho olivovníkového systému GIS a prispôsobujú ho vlastnému informatickému systému. Výsledky každej etapy algoritmu sa musia zaznamenávať pre všetky pozemky v olivovníkovom systéme GIS.

PRÍLOHA XXV

ČLENENIE ODRÔD TABAKU

ako uvádza článok 171ca

I.   OŠETRENÝ DYMOM

 

Virginia

 

Virginia D a jeho hybridy

 

Bright

 

Wiślica

 

Virginia SCR IUN

 

Wiktoria

 

Wiecha

 

Wika

 

Wala

 

Wisła

 

Wilia

 

Waleria

 

Watra

 

Wanda

 

Weneda

 

Wenus

 

DH 16

 

DH 17

II.   SVETLÝ OŠETRENÝ VZDUCHOM

 

Burley

 

Badischer Burley a jeho hybridy

 

Maryland

 

Bursan

 

Bachus

 

Bożek

 

Boruta

 

Tennessee 90

 

Baca

 

Bocheński

 

Bonus

 

NC 3

 

Tennessee 86

III.   TMAVÝ OŠETRENÝ VZDUCHOM

 

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

 

Paraguay a jeho hybridy

 

Dragon Vert a jeho hybridy

 

Philippin

 

Petit Grammont (Flobecq)

 

Semois

 

Appelterre

 

Nijkerk

 

Misionero a jeho hybridy

 

Rio Grande a jeho hybridy

 

Forchheimer Havanna IIc

 

Nostrano del Brenta

 

Resistente 142

 

Gojano

 

Hybridy Geudertheimer

 

Beneventano

 

Brasile Selvaggio a podobné odrody

 

Fermentovaný Burley

 

Havanna

 

Prezydent

 

Mieszko

 

Milenium

 

Małopolanin

 

Makar

 

Mega

IV.   OŠETRENÝ OHŇOM

 

Kentucky a hybridy

 

Moro di Cori

 

Salento

 

Kosmos

V.   OŠETRENÝ SLNKOM

 

Xanti-Yakà

 

Perustitza

 

Samsun

 

Erzegovina a podobné odrody

 

Myrodata Smyrnis, Trapezous a Phi I

 

Kaba Koulak (nie klasik)

 

Tsebelia

 

Mavra

VI.   BASMAS

VII.   KATERINI A PODOBNÉ ODRODY

VIII.   KABA KOULAK (KLASICKÝ)

 

Elassona

 

Myrodata Agrinion

 

Zichnomyrodata

PRÍLOHA XXVI

UZNANÉ VÝROBNÉ OBLASTI

ako uvádza článok 171cc

Skupina odrôd v súlade s prílohou I

Členský štát

Produkčné oblasti

I.

Ošetrený dymom

Nemecko

Šlesvicko-Holštajnsko, Dolné Sasko, Bavorsko, Porýnie-Falcko, Báden-Württembergsko, Hessensko, Sársko, Brandenbursko, Mecklembursko-Pomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko

Grécko

 

Francúzsko

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne, Limousin, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur, oblasť rieky Loire, Stred, Poitou-Charentes, Brittany, Languedoc-Roussillon, Normandia, Burgundy, Nord-pas-de-Calais, Picardy, Île-de-France

Taliansko

Friuli, Veneto, Lombardy, Piedmont, Tuscany, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicata, Calabria

Španielsko

Extremadura, Andalúzia, Castile-Leon, Castile-La Mancha

Portugalsko

Beiras, Ribatejo Oeste, Alentejo, autonómne územie Azorské ostrovy

Rakúsko

 

II.

Svetlý ošetrený vzduchom

Belgicko

 

Nemecko

Porýnie-Falcko, Báden-Württembersko, Hessensko, Sársko, Bavorsko, Brandenbursko, Mecklenbursko-Pomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durýnsko

Grécko

 

Francúzsko

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Brittany, oblasť rieky Loire, Stred, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardy, Nord-Pas-de-Calais, Horná Normadia, Dolná Normandia, Burgundy, Réunion, Île-de-France

Taliansko

Veneto, Lombardia, Piedmont, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicata, Sicília, Friuli, Toskánsko, Marche

Španielsko

Extremadura, Andalúzia, Castile-Leon, Castile-La Mancha

Portugalsko

Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, autonómne územie Azorské ostrovy

Rakúsko

 

III.

Tmavý ošetrený vzduchom

Belgicko

 

Nemecko

Porýnie-Falcko, Báden-Württembersko, Hessensko, Sársko, Bavorsko, Brandenbursko, Mecklenbursko-Pomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durýnsko

Francúzsko

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon,Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Brittany, oblasť rieky Loire, Stred, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardy, Nord-Pas-de-Calais, Horná Normandia, Dolná Normandia, Burgundsko, Réunion

Taliansko

Friuli, Trentino, Veneto, Toskánsko, Lazio, Molise, Campania, Sicília

Španielsko

Extremadura, Andalúzia, Castile-Leon, Castile-La Mancha, Valencia (autonómna obec), Navarre, Rioja, Catalonia, Madrid, Galicia, Asturia, Cantabria, oblasť Compezo v Baskicku, La Palma (Kanárske ostrovy).

Rakúsko

 

IV.

Ošetrený ohňom

Taliansko

Veneto, Toskánsko, Umbria, Lazio, Campania, Marche

Španielsko

Extremadura

V.

Ošetrený slnkom

Grécko

 

Taliansko

Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicata, Sicília

VI.

Basmas

Grécko

 

VII.

Katerini a podobné odrody

Grécko

 

Taliansko

Lazio, Abruzzi, Campania, Basilicata

VIII.

Kaba Koulak klasik,

Elassona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata

Grécko

 

PRÍLOHA XXVII

MINIMÁLNE KVALITATÍVNE POŽIADAVKY

ako uvádza článok 171cg

Tabak spôsobilý na prémiu, ako uvádza článok 171ci, musí mať bezchybnú a vyrovnanú predajnú kvalitu vzhľadom na typické vlastnosti príslušnej odrody a nesmie obsahovať:

a)

kusy listov;

b)

listy vážne poškodené krupobitím;

c)

listy vážne poškodené na viac ako jednej tretine povrchu;

d)

choré listy alebo listy napadnuté hmyzom na viac ako 25 % povrchu;

e)

listy poznačené pôsobením pesticídov;

f)

listy nezrelé alebo výrazne zelenej farby;

g)

listy poškodené mrazom;

h)

listy napadnuté plesňou alebo hnilobou;

i)

listy s neošetreným žilkovaním, vlhké alebo napadnuté hnilobou alebo s mäkkými alebo vyčnievajúcimi steblami;

j)

listy u odnoží alebo postranných výhonkov;

k)

listy s arómou neobvyklou pre príslušnú odrodu;

l)

listy s prilepenou zeminou;

m)

listy s obsahom vlhkosti presahujúcim tolerancie predpísané v prílohe XXVIII.

PRÍLOHA XXVIII

OBSAH VLHKOSTI

ako uvádza článok 171cj

Skupina odrôd

Tolerancie (en %)

Tolerancie (en %)

I.

Ošetrený dymom

16

4

II.   

Svetlý ošetrený vzduchom

Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Rakúsko, Portugalsko – autonómne územie Azorské ostrovy

22

4

Iné členské štáty a iné uznané produkčné oblasti v Portugalsku

20

6

III.   

Tmavý ošetrený vzduchom

Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Rakúsko

 

 

Iné členské štáty

26

4

IV.

Ošetrený ohňom

22

6

V.

Ošetrený slnkom

22

4

VI.

Basmas

16

4

VII.

Katerini

16

4

VIII.   

Kaba Koulak klasik

Elassona, Myrodata

16

4

Agrinion, Zichnomyrodata

16

4

PRÍLOHA XXIX

METÓDY SPOLOČENSTVA NA STANOVENIE OBSAHU VLHKOSTI V SUROVOM TABAKU,

ako uvádza článok 171cj

I.   METÓDY, KTORÉ SA MAJÚ POUŽÍVAŤ

A.   Beaudessonova metóda

1.   Prístroje

Beaudessonova sušiaca pec EM10

Elektrická teplovzdušná sušička s prúdením vzduchu nad vzorkou, ktorá sa má sušiť, núteným prúdom tvoreným špeciálnym ventilátorom. Obsah vlhkosti sa stanovuje odvážením pred a po sušení, pričom váhy sú kalibrované tak, aby údaj pre použité množstvo 10 gramov zodpovedal priamo obsahu vlhkosti v percentách.

2.   Postup

Množstvo 10 gramov sa odváži na miske s perforovaným dnom a potom sa vloží do sušiaceho valca, v ktorom je miska položená na špirálovitom prstenci. Pec sa zapne na päť minút, počas ktorých teplý vzduch spôsobuje sušenie vzorky pri teplote okolo 100 oC.

Po piatich minútach automatický časovať proces zastaví. Teplota vzduchu na konci sušenia sa zaznamená zo zabudovaného teplomera. Pomocou váh dodaných s prístrojom sa vzorka odváži a jej obsah vlhkosti sa priamo odčíta a koriguje, ak je to potrebné, pripočítaním alebo odpočítaním desatiny percenta podľa údaja teploty.

B.   Brabenderova metóda

1.   Prístroje

Brabenderova pec

Elektrická sušička pozostávajúca z valcovitej komory s termostaticky udržiavanou teplotou, vetranej núteným prúdením, do ktorej sa súčasne vloží 10 kovových misiek s 10 gramami tabaku na každej z nich. Tieto misky sa položia na podložku, ktorá sa môže otáčať pomocou centrálneho ručného kolesa do 10 polôh, čo umožňuje, že každá z misiek sa môže po sušení umiestniť do takej polohy, v ktorej sa dá odvážiť priamo v prístroji; pákový systém umožňuje, že každá miska sa zasa môže položiť na rameno zabudovaných váh bez toho, aby bolo potrebné vzorky z komory vyberať. Váhy majú optickú údajovú stupnicu a udávajú priamo obsah vlhkosti.

Druhé váhy sú pripojené k prístroju a majú sa používať len na váženie počiatočných množstiev.

2.   Postup

Termostat sa nastaví na 110 oC.

Komora sa nastaví na predhrievanie: minimálne na 15 minút.

Odváži sa 10 vzoriek po 10 gramoch.

Pec sa naplní.

Vzorky sa sušia 50 minút.

Odčítajú sa hmotnosti na určenie hrubého obsahu vlhkosti.

C.   Iné metódy

Členské štáty môžu používať iné metódy merania založené najmä na stanovení elektrického odporu alebo dielektrických vlastností príslušnej dávky za podmienky, že výsledky sú kalibrované na základe skúmania reprezentatívnej vzorky s použitím jednej z metód uvedených v A a B.

II.   ODOBERANIE VZORIEK

Nasledujúci postup by sa mal dodržiavať pri odoberaní vzoriek listového tabaku kvôli stanoveniu jeho obsahu vlhkosti s použitím jednej z metód uvedených v I.A a B:

1.   Výber vzoriek

Z každého vreca vyberte niekoľko listov úmerne k jeho hmotnosti. Počet vybraných listov by mal byť dostatočný na to, aby predstavoval správnu reprezentatívnu vzorku vreca ako celku.

Vzorka musí obsahovať rovnaké počty listov z vonkajšej strany vreca, zo stredu a z miest medzi krajom a stredom.

2.   Homogenizácia

Všetky vybrané listy sa zmiešajú v plastovom vrecku a niekoľko kilogramov z nich sa poseká (na šírku rezov 0,4 až 2 mm).

3.   Odoberanie podvzoriek

Posekané listy dôkladne pomiešajte a vyberte reprezentatívnu vzorku.

4.   Meranie

Meranie sa musí vykonať na celej tejto redukovanej vzorke a mali by sa vykonať opatrenia, aby sa zabezpečilo, že:

nedôjde k žiadnym zmenám obsahu vlhkosti (vzduchotesné a vodotesné vrecko alebo zásobník),

homogénnosť vzorky sa neporuší vnesením odpadu.

III.   ÚROVNE A FREKVENCIA ODOBERANIA VZORIEK A METÓDY NA VÝPOČET KORIGOVANEJ HMOTNOSTI

Počet vzoriek, ktoré sa majú odobrať na stanovenie obsahu vlhkosti surového tabaku, musí byť minimálne tri vzorky z každej dodávky a pre každú skupinu odrôd. Poľnohospodári a prví spracovatelia môžu pri dodávke žiadať zvýšenie počtu vzoriek.

Hmotnosť dodaného tabaku za skupinu odrôd v priebehu jedného dňa sa má korigovať podľa nameraného priemerného obsahu vlhkosti. Ak priemerný obsah vlhkosti je o menej ako jeden bod vyšší alebo nižší ako referenčný obsah vlhkosti, hmotnosť tabaku spôsobilého na prémiu sa nemá korigovať.

Korigovaná hmotnosť je: celková čistá hmotnosť tabaku dodaného za skupinu odrôd v priebehu jedného dňa × (100 – priemerný obsah vlhkosti)/(100 – referenčný obsah vlhkosti pre príslušnú skupinu odrôd). Priemerný obsah vlhkosti musí byť celé číslo, ktoré dostaneme zaokrúhlením nadol desatinných miest medzi 0,01 a 0,49 a zaokrúhlením nahor desatinných miest medzi 0,50 a 0,99.

PRÍLOHA XXX

KVÓTY NA SPÄTNÉ VYKUPOVANIE PRE ZBERY ÚRODY V ROKOCH 2002 A 2003,

ako uvádza článok 171cp

Producenti s výrobnými kvótami do 10 ton

Skupina odrôd

Rok

1.

2.

3.

4.

5.

Kvóty za skupinu I

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Kvóty za skupinu II

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Kvóty za skupinu III

– zber 2002

40 %

40 %

25 %

25 %

20 %

– zber 2003

75 %

75 %

50 %

25 %

25 %

Kvóty za skupinu IV

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Kvóty za skupinu V

100 %

100 %

75 %

50 %

50 %

Kvóty za skupinu VI

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Kvóty za skupinu VII

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Kvóty za skupinu VIII

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %


Producenti s výrobnými kvótami 10 ton alebo viac až do 40 ton

Skupina odrôd

Rok

1.

2.

3.

4.

5.

Kvóty za skupinu I

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Kvóty za skupinu II

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Kvóty za skupinu III

– zber 2002

35 %

35 %

20 %

20 %

20 %

– zber 2003

75 %

50 %

40 %

20 %

20 %

Kvóty za skupinu IV

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Kvóty za skupinu V

90 %

90 %

50 %

50 %

50 %

Kvóty za skupinu VI

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Kvóty za skupinu VII

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Kvóty za skupinu VIII

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %


Producenti s výrobnými kvótami 40 ton alebo viac

Skupina odrôd

Rok

1.

2.

3.

4.

5.

Kvóty za skupinu I

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Kvóty za skupinu II

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Kvóty za skupinu III

– zber 2002

30 %

30 %

20 %

15 %

15 %

– zber 2003

65 %

65 %

20 %

20 %

20 %

Kvóty za skupinu IV

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Kvóty za skupinu V

75 %

75 %

40 %

40 %

40 %

Kvóty za skupinu VI

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Kvóty za skupinu VII

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Kvóty za skupinu VIII

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %


(1)  Metóda s názvom OLIAREA, ktorú vypracovalo Spoločné výskumné stredisko Európskej komisie.


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/56


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2183/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a najmä na jeho článok 145 písm. c), h), i) a s) a na jeho článok 155,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 795/2004 (2) zavádza vykonávacie predpisy pre schému jednotných platieb od roku 2005.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1782/2003, zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 864/2004 (3), definuje pravidlá viazanej podpory na bavlnu, olivový olej, surový tabak a chmeľ, rovnako ako aj neviazanej podpory a integrácie týchto odvetví do schémy jednotných platieb.

(3)

Na účely stanovenia čiastky a určenia platobných nárokov v rámci integrácie tabaku, olivového oleja, bavlny a chmeľu do schémy jednotných platieb by sa mali stanoviť osobitné pravidlá, pokiaľ ide o vnútroštátne stropy uvedené v článku 41 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a rozličné aspekty štátnej rezervy, uvedenej v článku 42 ods. 1 a 8 uvedeného nariadenia.

(4)

V členských štátoch, ktoré uplatňovali schému jednotných platieb v roku 2005, pre poľnohospodárov, ktorým boli platobné nároky pridelené alebo ich kúpili či dostali do posledného dňa určeného na predloženie žiadosti o stanovenie platobných nárokov, by sa hodnota a počet ich platobných nárokov mali prepočítať ako výsledok referenčných čiastok a hektárov odvodených z integrácie platieb na tabak, olivový olej a bavlnu. Pri tejto kalkulácii by sa nemali brať do úvahy platobné nároky za vyňatie pôdy z produkcie.

(5)

Malo by sa povoliť, aby sa súkromnozmluvné ustanovenie, uvedené v článku 27 nariadenia (ES) č. 795/2004, vložilo do zmluvy o prenájme alebo sa v nej zmenilo do posledného dňa určeného na predloženie žiadosti podľa schémy jednotných platieb na rok 2006.

(6)

Pre členské štáty, ktoré uplatňujú regionálny model stanovený v článku 59 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003, by sa mali všetky platobné nároky zvýšiť o dodatočnú čiastku, ktorá je určená na základe referenčných čiastok vyplývajúcich z integrácie platieb na tabak, olivový olej, bavlnu a chmeľ.

(7)

Pri uplatňovaní článku 71 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa Malta a Slovinsko rozhodli uplatňovať schému jednotných platieb v roku 2007. Článok 71 ods. 1 tretí pododsek uvedeného nariadenia stanovuje, že prechodné obdobie sa neuplatňuje, pokiaľ ide o bavlnu, olivový olej a stolové olivy a tabak a uplatňuje sa iba do 31. decembra 2005, pokiaľ ide o chmeľ. Malta a Slovinsko by preto boli nútené zaviesť schému jednotných platieb iba pre tieto odvetvia a všetky ostatné odvetvia by zahrnuli v roku 2007. S cieľom umožniť prechod k schéme jednotných platieb je preto vhodné stanoviť prechodné pravidlá, ktoré im umožnia v roku 2006 pokračovať v uplatňovaní súčasných schém pre olivové háje na Malte a v Slovinsku a pre chmeľ v Slovinsku, ktoré sú jediné dotknuté odvetvia v týchto členských štátoch. Malta a Slovinsko by preto mohli v roku 2007 pristúpiť k implementácii schémy jednotných platieb pre všetky odvetvia.

(8)

Článok 37 nariadenia (ES) č. 1782/2003, zmenený a doplnený nariadením (ES) č. 864/2004, stanovuje, že pre odvetvie olivového oleja referenčná čiastka prislúchajúca jednotlivým poľnohospodárom zodpovedá štvorročnému priemeru celkovej čiastky platieb poskytnutých poľnohospodárovi v rámci podpory produkcie olivového oleja počas hospodárskych rokov 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 a 2002/2003, vypočítanej a upravenej v súlade s prílohou VII k uvedenému nariadeniu. V čase prijatia nariadenia (ES) č. 864/2004 Komisia nestanovila definitívnu čiastku podpory na hospodársky rok 2002/2003. Je vhodné zmeniť a doplniť bod H prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 s cieľom vziať do úvahy jednotkovú čiastku podpory produkcie olív na hospodársky rok 2002/2003, stanovenú v nariadení Komisie (ES) č. 1299/2004 (4).

(9)

Článok 43 nariadenia (ES) č. 1782/2003 stanovuje, že celkový počet platobných nárokov sa rovná priemernému počtu hektárov, na ktoré sa počas referenčného obdobia poskytli priame platby. Pokiaľ ide o odvetvie olivového oleja, počet hektárov sa má vypočítať na základe spoločnej metódy uvedenej v bode H prílohy VII k uvedenému nariadeniu. Je potrebné definovať spoločnú metódu na určenie počtu hektárov, ako aj platobných nárokov a použitie platobných nárokov v odvetví olivového oleja.

(10)

Články 44 a 51 nariadenia (ES) č. 1782/2003 považujú za oprávnené na schému jednotných platieb plochy, na ktorých sa v rámci schválených schém výsadby vysadili olivové stromy po 1. máji 1998. Takáto výsadba sa môže považovať za investície v rámci článku 21 nariadenia (ES) č. 795/2004. Konečný dátum na povolenie výsadby podľa týchto schém sa určil na 31. december 2006. Je potrebné určiť neskorší dátum pre investície týkajúce sa výsadby olivovníkov.

(11)

Nariadenia (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 795/2004 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1782/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

Riadok „Olivový olej“ sa nahrádza takto:

Odvetvie

Právny základ

Poznámky

„Olivový olej

Hlava IV kapitola 10b tohto nariadenia

Podpora na plochu

Článok 48a ods. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 795/2004 (5)

Pre Maltu a Slovinsko v roku 2006

b)

Riadok „Chmeľ“ sa nahrádza takto:

Odvetvie

Právny základ

Poznámky

„Chmeľ

Hlava IV kapitola 10d tohto nariadenia (***) (*****)

Podpora na plochu

Článok 48a ods. 11 nariadenia (ES) č. 795/2004

Pre Slovinsko v roku 2006“

2.

V prílohe VII bode H prvom odseku sa „(ES) č. 1794/2003“ a príslušná poznámka pod čiarou nahrádzajú takto:

„(ES) č. 1299/2004 (6)

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 795/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 21 ods. 1 sa vkladá tento pododsek:

„Pre investície pozostávajúce z výsadby olivovníkov v rámci programov schválených Komisiou je však dátum uvedený v prvej zarážke 31. december 2006.“

2.

Do článku 21 ods. 2 sa vkladá tento pododsek:

„Pre investície uvedené v druhom pododseku odseku 1 sa však vykonávanie plánu alebo programu skončí najneskôr do 31. decembra 2006.“

3.

Do kapitoly 4 sa vkladá tento článok 31b:

„Článok 31b

Určenie a použitie nárokov v odvetví olivového oleja

1.   Počet hektárov, ktorý sa má vziať do úvahy na určenie počtu platobných nárokov, uvedeného v článku 43 a v prílohe VII bode H nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa vypočíta členskými štátmi v olivách GIS-ha podľa spoločnej metódy určenej v prílohe XXIV nariadenia (ES) č. 1973/2004.

2.   Pre parcely, na ktorých sa čiastočne pestujú olivovníky a čiastočne iné kultúry patriace pod schému jednotných platieb, vrátane pôdy vyňatej z produkcie, je metóda na výpočet plochy zabratej olivovníkmi uvedená v odseku 1. Plocha časti parcely zabratej inými kultúrami patriacimi pod schému jednotnej platby je určená v súlade s integrovaným systémom uvedeným v kapitole 4 hlave II nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Uplatňovanie týchto dvoch metód výpočtu nemôže viesť k ploche väčšej, ako je poľnohospodárska plocha parcely.

3.   Odchylne od odseku 1 sa spoločná metóda definovaná v prílohe XXIV uplatňuje iba ak:

a)

je parcela pestovania olív veľmi malá, určí ju členský štát v rámci limitu veľkosti, ktorý neprekračuje 0,1 hektára;

b)

sa parcela pestovania olív nachádza v správnej jednotke, pre ktorú členský štát zriadil alternatívny systém GIS pestovania olív.

V týchto prípadoch členský štát určí plochu oprávnenú na podporu podľa objektívnych kritérií a spôsobom, ktorý zaručí rovnosť zaobchádzania s poľnohospodármi.

4.   Plocha, ktorá sa má brať do úvahy na použitie platobných nárokov v zmysle článku 44 nariadenia (ES) č. 1782/2003, je tá, ktorá sa vypočíta podľa odsekov 1, 2 a 3 tohto článku.“

4.

Do článku 48a sa vkladajú tieto odseky:

„10.   Malta a Slovinsko môžu poskytnúť podporu olivovým hájom na GIS-ha, pokiaľ ide o olivy, v roku 2006 maximálne piatim kategóriám plôch olivových hájov, ako je určené v článku 110i ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, a v rámci maximálnej čiastky stanovenej v odseku 3 toho článku v súlade s objektívnymi kritériami a takým spôsobom, aby sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi.

11.   Pre Slovinsko sa naďalej uplatňujú články 12 a 13 nariadenia Rady (EHS) č. 1696/71 (7) pokiaľ ide o úrodu v roku 2006, a nariadenia Rady (ES) č. 1098/98 (8) do 31. decembra 2006.

5.

Vkladá sa táto kapitola:

„KAPITOLA 6 b

INTEGRÁCIA TABAKU, OLIVOVÉHO OLEJA, BAVLNY A CHMEĽU DO SCHÉMY JEDNOTNÝCH PLATIEB

Článok 48c

Všeobecné pravidlá

1.   Ak členský štát využil možnosť ustanovenú v článku 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a rozhodol sa uplatniť schému jednotných platieb v roku 2006, uplatňujú sa pravidlá ustanovené v hlave III nariadenia (ES) č. 1782/2003 a v kapitolách 1 až 6 tohto nariadenia.

2.   Ak členský štát uplatnil schému jednotných platieb v roku 2005 a bez toho, aby bol dotknutý článok 71 ods. 1 tretí pododsek nariadenia (ES) č. 1782/2003, na účely stanovenia čiastky a určenia platobných nárokov v roku 2006 v rámci integrácie platieb na tabak, olivový olej, bavlnu do schémy jednotných platieb sa uplatňujú články 37 a 43 uvedeného nariadenia, podliehajúce pravidlám stanoveným v článku 48d tohto nariadenia, a v prípade, že členský štát využil možnosť ustanovenú v článku 59 nariadenia (ES) č. 1782/2003, v článku 48e tohto nariadenia.

3.   Ak členský štát uplatnil schému jednotných platieb v roku 2005, členský štát zabezpečí dodržiavanie vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003.

4.   Článok 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa prípadne uplatňuje na hodnotu všetkých existujúcich platobných nárokov v roku 2006 pred integráciou platieb na tabak, olivový olej, bavlnu a/alebo mliečne výrobky a na referenčné čiastky vypočítané pre platby na tabak, olivový olej, bavlnu a/alebo mliečne výrobky.

5.   Ak členský štát uplatnil schému jednotných platieb v roku 2005, percentuálny podiel zníženia, určený členským štátom v súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa uplatní v roku 2006 na referenčné čiastky na tabak, olivový olej a bavlnu, ktoré sa majú zahrnúť do schémy jednotných platieb.

6.   Päťročné obdobie ustanovené v článku 42 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa znovu nezačne pre platobné nároky pochádzajúce zo štátnej rezervy, čiastka ktorej sa prepočítala alebo zvýšila v súlade s článkami 48d a 48e tohto nariadenia.

7.   Na účely stanovenia platobných nárokov, pokiaľ ide o bavlnu, tabak a olivový olej, je prvým rokom uplatňovania schémy jednotných platieb, uvedenej v článku 7 ods. 1 a v článkoch 12 až 17 a 20, rok 2006.

Článok 48d

Špecifické pravidlá

1.   Ak sa platobné nároky poľnohospodárovi nepridelili alebo ich nekúpil do posledného dňa určeného na predloženie žiadosti o stanovenie platobných nárokov na rok 2006, dostane platobné nároky vypočítané v súlade s článkami 37 a 43 nariadenia (ES) č. 1782/2003 pre platby na tabak, olivový olej a bavlnu.

Prvý pododsek sa tiež uplatňuje, ak si poľnohospodár prenajal platobné nároky na rok 2005 a/alebo 2006.

2.   Ak sa platobné nároky poľnohospodárovi pridelili alebo ich odkúpil, alebo dostal do posledného dňa určeného na predloženie žiadosti o stanovenie platobných nárokov na rok 2006, hodnota a počet jeho platobných nárokov sa prepočíta takto:

a)

počet platobných nárokov sa rovná počtu platobných nárokov, ktoré vlastní, zvýšenému o počet hektárov stanovený v súlade s článkom 43 nariadenia (ES) č. 1782/2003 pre platby na tabak, olivový olej a bavlnu, udelené v referenčnom období;

b)

hodnota sa získa vydelením súčtu hodnoty platobných nárokov, ktoré vlastní, a referenčnej čiastky vypočítanej v súlade s článkom 37 nariadenia (ES) č. 1782/2003 pre plochy, ktorým boli poskytnuté platby na tabak, olivový olej, bavlnu v referenčnom období, počtom stanoveným v súlade s písmenom a) tohto odseku.

Nároky za vyňatie pôdy z produkcie sa vo výpočte uvedenom v prvom pododseku neberú do úvahy.

3.   Odchylne od článku 27 sa zmluvné ustanovenie uvedené v danom článku môže vložiť do zmluvy o prenájme alebo sa v nej zmeniť do dňa určeného na predloženie žiadosti podľa schémy jednotných platieb najneskôr v roku 2006.

4.   Platobné nároky prenajaté pred dňom určeným na predloženie žiadosti podľa schémy jednotných platieb v roku 2006 sa vezmú do úvahy vo výpočte uvedenom v odseku 2. Platobné nároky prenajaté prostredníctvom zmluvného ustanovenia, ako je uvedené v článku 27, pred 15. májom 2004 sa vezmú do úvahy vo výpočte uvedenom v odseku 2 tohto článku, iba ak sa podmienky prenájmu môžu upraviť.

Článok 48e

Regionálna implementácia

1.   Ak členský štát využil možnosť ustanovenú v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, všetky platobné nároky sa zvýšia o dodatočnú čiastku zodpovedajúcu nárastu regionálneho stropu v roku 2006, vydeleného celkovým počtom platobných nárokov pridelených v roku 2005.

2.   Ak členský štát využil možnosť ustanovenú v článku 59 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003, bez toho, aby bol dotknutý článok 48 toto nariadenia, dostane poľnohospodár dodatočnú čiastku na každý platobný nárok.

Dodatočná čiastka pozostáva zo súčtu:

a)

zodpovedajúcej časti nárastu regionálneho stropu, vydeleného celkovým počtom platobných nárokov pridelených v roku 2005;

b)

referenčnej čiastky zodpovedajúcej pre každého poľnohospodára zostávajúcej časti nárastu regionálneho stropu vydeleného počtom platobných nárokov, ktoré poľnohospodár vlastní do dňa určeného na predloženie žiadosti o schému jednotných platieb najneskôr na rok 2006.

V prípade nárokov za vyňatie pôdy z produkcie však poľnohospodár dostane iba dodatočnú čiastku vypočítanú podľa písmena a) na nárok za vyňatie pôdy z produkcie.“

6.

Vkladá sa tento článok 49a:

„Článok 49a

Integrácia tabaku, olivového oleja, bavlny a chmeľu

1.   Ak členský štát využil možnosť stanovenú v článku 59 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003, oznámi Komisii najneskôr do 1. októbra 2005 odôvodnenie čiastočného rozdelenia nárastu stropu.

2.   Členský štát oznámi Komisii najneskôr do 1. októbra 2005 rozhodnutie, ktoré prijal do 1. augusta, pokiaľ ide o možnosti stanovené v článku 68a nariadenia (ES) č. 1782/2003, v bodoch H a I prílohy VII k uvedenému nariadeniu a v článku 69 uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o bavlnu, tabak, olivový olej a chmeľ.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Bod 6 článku 2 tohto nariadenia a odsek 7 článku 48c nariadenia (ES) č. 795/2004, doplnený o bod 5 článku 2 tohto nariadenia, sa uplatňuje od 1. októbra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 118/2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15).

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1701/2005 (Ú. v. EÚ L 273, 19.10.2005, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 48; oprava v Ú. v. EÚ L 206, 9.6.2004, s. 20.

(4)  Ú. v. EÚ L 244, 16.7.2004, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 1.“

(6)  Ú. v. EÚ L 244, 16.7.2004, s. 16.“

(7)  Ú. v. ES L 175, 4.8.1971, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 157, 30.5.1998, s. 7.“


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/61


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2184/2005

z 23. decembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 796/2004 a (ES) č. 1973/2004, ktorými sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1, článok 24 ods. 1, článok 145 písm. c), l), m), n), p), r),

keďže:

(1)

Po zahrnutí režimov podpory pre bavlnu, olivový olej a tabak do programu jednorazovej platby sa nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (2), musí vo viacerých ohľadoch zmeniť a doplniť, najmä v súvislosti s postupom uplatňovania a kontrolnými opatreniami, ktoré sa majú vykonať v spojení s týmito programami pomoci. Okrem toho sa ustanovenia tohto nariadenia musia v mnohých aspektoch vyjasniť.

(2)

Je potrebné vyjasniť pojem „poľnohospodárska parcela“ na účel uplatňovania nariadenia (ES) č. 796/2004, ktoré sa týka súvislej plochy pôdy, na ktorej jeden poľnohospodár pestuje jednu skupinu plodín. Ale takáto definícia v spojitosti s článkom 49 ods. 3 toho nariadenia by mala jasne vyjadriť, že je možné pestovať plodiny rôznych skupín na tej istej súvislej ploche pôdy, ak to umožňujú rôzne programy pomoci. V takých prípadoch by sa však musela tá istá plocha pôdy považovať za niekoľko poľnohospodárskych parciel.

(3)

V prípade parciel s olivovníkmi je kvôli ich zvláštnostiam potrebné poskytnúť osobitnú definíciu.

(4)

V súlade s článkom 66 ods. 2 nariadenia (ES) č. 796/2004 nerešpektovanie krížového plnenia rôznych povinností, z ktorých všetky patria do tej istej oblasti krížového plnenia v zmysle bodu 31 článku 2 tohto nariadenia, sa pri určovaní sankcií musí považovať za jedno nesplnenie. Malo by sa jasne vyjadriť, že nerešpektovanie povinností jednotlivými poľnohospodármi v kontexte udržiavania pôdy ako trvalého pasienka, ako to uvádza článok 4 tohto nariadenia, patrí do tej istej oblasti krížového plnenia ako dodržiavanie „dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu“. Podľa toho by sa mali prispôsobiť príslušné definície.

(5)

Všetky špecifické informácie, ktoré sa týkajú výroby bavlny, olivového oleja a tabaku, by sa mali žiadať v rámci jednotnej žiadosti.

(6)

Poľnohospodári dostávajú predtlačené formuláre žiadosti a grafický materiál. Poľnohospodári majú uviesť správnu veľkosť plochy, ale ak je predtlačený materiál nesprávny, bolo by to veľmi ťažké v súvislosti s veľkosťou plochy kvôli zmenám umiestnenia olivovníkov. V tomto ohľade by stačila povinnosť poľnohospodára uviesť všetky zmeny, ktoré sa týkajú umiestnenia olivovníkov, na poskytnutie potrebných informácií na prepočet presnej výslednej veľkosti plochy pôdy príslušnému orgánu.

(7)

V súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 796/2004 členské štáty môžu využiť odchýlku od určitých ustanovení, ktoré sa týkajú jednotného uplatňovania počas prvého roka uplatňovania programu jednorazových platieb. Táto odchýlka by sa mala uplatniť vždy pri zavádzaní nových prvkov do programu jednotného uplatňovania.

(8)

Krížové kontroly, ktoré sa majú vykonať pri jednotnom uplatňovaní, by sa mali rozšíriť na určité konkrétne kontroly v súvislosti s rôznymi podmienkami, ktoré musí poľnohospodár rešpektovať pri žiadaní o platbu viazanú na špecifickú plodinu pre bavlnu.

(9)

Častou chybou pri vykonávaní krížových kontrol je isté zveličenie pri nahlasovaní celkovej poľnohospodárskej plochy v rámci referenčnej parcely. Kvôli zjednodušeniu v prípade, že referenčná parcela podlieha žiadosti o pomoc dvoch alebo viacerých poľnohospodárov v rámci toho istého programu pomoci, a v prípade, že celková nahlásená plocha presahuje poľnohospodársku plochu s rozdielom, ktorý je v tolerancii definovanej podľa článku 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 796/2004, by mali byť členské štáty oprávnené poskytnúť pomerné zníženie dotknutej plochy. Ale v určitých situáciách by mali byť dotknutí poľnohospodári oprávnení sa proti takýmto rozhodnutiam odvolať.

(10)

V snahe zaručiť účinné kontroly pri programe pomoci na tabak, ustanovené v kapitole 10c hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, mala by sa poskytnúť konkrétna kontrolná vzorka pre kontroly na mieste.

(11)

Prax ukazuje, že je možné urobiť určité prispôsobenia minimálnej vzorky, ktorá sa má vybrať pre kontroly poľnohospodárov na mieste, ktorí žiadajú o pomoc na orechy, ustanovenú v kapitole 4 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(12)

Pokiaľ ide o platby na tabak podľa kapitoly 10c hlavy IV nariadenia č. 1782/2003, je potrebné upraviť konkrétnu kontrolnú vzorku na výber prvých spracovateľov, ktorí majú byť skontrolovaní na mieste počas prvého spracovania a trhovej prípravy.

(13)

Keďže ustanoveniam o odoberaní vzoriek nariadenia (ES) č. 796/2004 podliehajú nielen poľnohospodári, článok 27 tohto nariadenia by sa mal príslušným spôsobom prispôsobiť.

(14)

Prvky, ktoré sa majú brať do úvahy pri analýze rizika pri výbere kontrolných vzoriek pre kontroly na mieste, by sa mali rozšíriť na účely nových programov pomoci, ktoré sa majú kontrolovať podľa nariadenia (ES) č. 796/2004.

(15)

Kontrolná správa, ktorá sa má vyhotoviť po každej kontrole na mieste, by mala poskytovať príslušné informácie, ktoré sa týkajú olivovníkov.

(16)

Vzhľadom na osobitosti programov pomoci na bavlnu, olivový olej a tabak v súlade s kapitolami 10a, 10b a 10c hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 by sa mali vydať osobitné kontrolné ustanovenia.

(17)

Po zavedení povolených medziodvetvových organizácií v kontexte výroby bavlny by sa mali ustanoviť špecifické podmienky pre kontroly na mieste.

(18)

V súlade s článkom 110k písm. a) a c) nariadenia (ES) č. 1782/2003 priznanie pomoci na tabak podlieha podmienke, aby surový tabak pochádzal z konkrétnej výrobnej oblasti a dodal sa na základe pestovateľskej zmluvy. Pomoc na výrobu tabaku možno vyplatiť len po kontrole dodávok, aby sa zaručilo, že dotknuté operácie boli skutočne vykonané. V niekoľkých členských krajinách sa vykonávajú kontroly na mieste, na ktoré sa tabak dodáva, a nie na mieste, kde sa spracúva. Aby sa predišlo nezrovnalostiam, mali by sa kontroly vykonávať na týchto miestach a mali by sa uvádzať konkrétne podmienky prenosu surového tabaku.

(19)

Na to, aby sa zaručili účinné kontroly počas prvého spracovania a trhovej prípravy, by sa surový tabak mal umiestniť pod dohľad, kedy poľnohospodár dodá tabak prvému spracovateľskému podniku. Z tohto dôvodu by mal tabak, tak od Spoločenstva, ako aj z tretích krajín, zostať pod dohľadom do uskutočnenia prvého spracovania a trhovej prípravy.

(20)

Pokiaľ ide o základ na výpočet nahlásených plôch, zmenšení a vylúčení, sú potrebné osobitné ustanovenia, ktoré zohľadnia zvláštnosti žiadostí o pomoc v rámci programov pomoci na tabak a bavlnu.

(21)

Sú potrebné osobitné ustanovenia v súvislosti s priznaním prídavných platieb v prípade nepovinnej implementácie pri špecifických typoch hospodárenia a kvality výroby.

(22)

Programy pomoci, ktoré nie sú zriadené podľa hláv III alebo IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, ale ktoré sú vymenované v prílohe k tomuto nariadeniu, tiež tvoria súčasť programov priamych platieb. Krížové plnenie je preto relevantné a žiadosti o pomoc z takýchto programov pomoci by mali tiež podliehať odoberaniu vzoriek.

(23)

Vzhľadom na osobitosti programov pomoci na bavlnu a tabak, ktoré upravujú kapitoly 10a a 10c hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, by sa mali ustanoviť osobitné sankcie.

(24)

Získané skúsenosti ukazujú, že sú potrebné objasnenie a konkretizácia informácií oznamovaných Komisii.

(25)

Článok 171ae nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (3), ustanovuje postup povoľovania medziodvetvových organizácií poľnohospodárov, ktorí vyrábajú bavlnu, uvedených v článku 110d nariadenia (ES) č. 1782/2003. Je potrebné vydať ustanovenia v prípade, že povolená medziodvetvová organizácia už nespĺňa príslušné kritériá.

(26)

Nariadenia (ES) č. 796/2004 a (ES) č. 1973/2004 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(27)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 796/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

za bodom 1 sa vkladajú tieto body:

„1a)

‚poľnohospodárska parcela’ znamená súvislú plochu pôdy, na ktorej pestuje jeden poľnohospodár len jednu skupinu plodín;

1b)

‚parcela s olivovníkmi’ znamená poľnohospodársku parcelu s olivovníkmi, ako ju definuje bod 1 písm. a) prílohy XXIV k nariadeniu Komisie (ES) č. 1973/2004 (4);

b)

bod 31 sa nahrádza takto:

„31.

‚Oblasti krížového plnenia’ znamenajú rôzne oblasti požiadaviek na štatutárny manažment v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu v súlade s článkom 5 tohto nariadenia;“;

c)

bod 33 sa nahrádza takto:

„33.

‚Normy’ znamenajú normy definované členskými štátmi v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a jeho prílohou IV, ako aj povinnosti v súvislosti s trvalým pasienkom, ktoré ustanovuje článok 4 tohto nariadenia;“;

d)

bod 35 sa nahrádza takto:

„35.

‚Neplnenie’ znamená neplnenie požiadaviek a noriem;“.

2.

Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku l sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

ak sa to hodí, plocha s olivovníkmi vyjadrená v hektároch/GIS v súlade s bodmi 2 a 3 prílohy XXIV k nariadeniu (ES) č. 1973/2004;

f)

vyhlásenie poľnohospodára, že berie na vedomie podmienky daného programu pomoci.“;

b)

v odseku 2 sa druhý pododsek vypúšťa;

c)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Na účel identifikácie všetkých poľnohospodárskych parciel v hospodárstve, uvedených v odseku 1 písm. d) v predtlačených formulároch, ktoré sa rozdávajú poľnohospodárom v súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa uvedie maximálna plocha spôsobilá na referenčnú parcelu na účely programu jednorazovej platby. Okrem toho grafický materiál dodaný poľnohospodárovi v súlade s týmto ustanovením uvedie hranice referenčných parciel a ich nespochybniteľnú totožnosť a poľnohospodár vyznačí umiestnenie každej poľnohospodárskej parcely.

Pokiaľ ide o olivovníkové parcely, grafický materiál, ktorý dostane poľnohospodár, bude zahŕňať pre každú olivovníkovú parcelu počet spôsobilých olivovníkov a ich polohu na parcele, ako aj plochu olivovníkov vyjadrenú v hektároch/GIS olivy v súlade s bodom 3 prílohy XXIV k nariadeniu (ES) č. 1973/2004.

V prípade žiadosti o pomoc na olivovníkové háje, ustanovenej v kapitole 10b hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, bude grafický materiál dodaný poľnohospodárom obsahovať pre každú olivovníkovú parcelu:

a)

počet nespôsobilých olivovníkov a ich polohu na parcele;

b)

plochu olivovníkov vyjadrenú v hektároch/GIS olivy v súlade s bodom 2 prílohy XXIV k nariadeniu (ES) č. 1973/2004;

c)

kategóriu, v rámci ktorej sa nárokuje pomoc, ako je to ustanovené v súlade s článkom 110i ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

d)

prípadne poznámku, že parcela patrí do programu schváleného Komisiou, ako je uvedené v článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1638/98 (5), a počet dotknutých olivovníkov a ich polohu na parcele.

4.   Pri predkladaní žiadosti musí poľnohospodár opraviť predtlačený formulár v odsekoch 2 a 3, ak došlo k nejakým zmenám a doplneniam v konkrétnych presunoch nárokov na platbu v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo ak je niektorá informácia na predtlačených formulároch nesprávna.

Ak súvisí oprava s veľkosťou plochy, farmár uvedie skutočnú veľkosť dotknutej plochy. Ale ak je poloha olivovníkov na grafickom materiáli nesprávne vyznačená, poľnohospodár nie je povinný vyznačovať výslednú správnu veľkosť plochy vyjadrenú v hektároch/GIS olivy; vyznačí len skutočnú polohu stromov.

3.

K článku 13 sa pridávajú tieto odseky:

„10.   V prípade žiadosti o špecifickú platbu na bavlnu, ustanovenú v kapitole 10a hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, musí jednotná žiadosť obsahovať:

a)

názov odrody použitého bavlníkového osiva;

b)

prípadne názov a adresu povolenej medziodvetvovej organizácie, ktorej je poľnohospodár členom.

11.   V prípade žiadosti o pomoc na olivové háje, ustanovenej v kapitole 10b hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, musí jednotná žiadosť pre každú olivovníkovú parcelu obsahovať počet a polohu na parcele:

a)

vyklčovaných a nahradených olivovníkov;

b)

vyklčovaných a nenahradených olivovníkov;

c)

dosadených olivovníkov.

12.   V prípade žiadosti o pomoc na tabak, ustanovenú v kapitole 10c hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, musí jednotná žiadosť obsahovať:

a)

kópiu pestovateľskej zmluvy uvedenú v článku 110k písm. c) nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo odkaz na jej registračné číslo;

b)

názov odrody tabaku pestovaného na každej poľnohospodárskej parcele;

c)

kópiu podporného kontrolného certifikátu vydaného príslušným orgánom, ktorá uvádza množstvo sušených tabakových listov dodaných prvému spracovateľovi v kilogramoch.

Členské štáty môžu zariadiť, aby informácie uvedené v písmene c) mohli byť predložené osobitne neskôr, ale najneskôr do 15. mája roku, ktorý nasleduje po zbere.“

4.

K článku 14 ods. 2 sa pridáva tento pododsek:

„Odchýlka uvedená v prvom pododseku sa uplatňuje aj v súvislosti s prvým rokom pri zavádzaní nových sektorov do programu jednorazových platieb, a keď ešte nie sú definitívne stanovené nároky na platbu pre poľnohospodárov, ktorých sa toto zavedenie týka.“

5.

Článok 24 sa mení a dopĺňa takto:

a)

k odseku 1 sa pridávajú tieto písmená:

„i)

medzi poľnohospodárskymi parcelami nahlásenými v jednotnej žiadosti a parcelami, ktoré majú oprávnenie na pestovanie bavlny od členských štátov v súlade s článkom 110b nariadenia (ES) č. 1782/2003;

j)

medzi vyhláseniami poľnohospodárov v jednotnej žiadosti o členstvo v povolenej medziodvetvovej organizácii, informáciami podľa článku 13 ods. 10 písm. b) tohto nariadenia a informáciami dodanými povolenou medziodvetvovou organizáciou na overenie spôsobilosti na zvýšenie pomoci upravenej článkom 110f ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003.“;

b)

k odseku 2 sa pridáva tento pododsek:

„Ak referenčná parcela podlieha žiadosti o pomoc dvoch alebo viacerých farmárov v rámci toho istého programu pomoci a ak celková nahlásená plocha prekročí poľnohospodársku plochu s rozdielom, ktorý patrí do tolerancie merania definovanej v článku 30 ods. 1, členský štát môže ustanoviť pomerné zníženie dotknutých plôch. V tom prípade sa môžu dotknutí poľnohospodári odvolať proti rozhodnutiu o znížení na základe toho, že niektorý z poľnohospodárov nahlásil väčšiu plochu a prekročil túto toleranciu k svojej ujme.“;

6.

V článku 26 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

5 % všetkých poľnohospodárov, ktorí žiadajú o pomoc na tabak, ustanovenú v článku 10c hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003;

d)

10 % všetkých poľnohospodárov, ktorí žiadajú o pomoc na orechy, ustanovenú v kapitole 4 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, v prípade, že členský štát využije možnosť nezaviesť v súlade s článkom 6 ods. 3 tohto nariadenia prídavnú úroveň informácií GIS.

Vzhľadom na všetky ostatné členské štáty a v súvislosti s rokom 2006 aspoň 10 % všetkých poľnohospodárov, ktorí žiadajú o pomoc na orechy, ustanovenú v kapitole 4 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, ak prídavná úroveň informácií GIS, ustanovená v článku 6 ods. 3 tohto nariadenia, neposkytuje takú úroveň uistenia a realizácie, aká je potrebná pre správny manažment programu pomoci.“;

b)

posledný pododsek sa nahrádza takto:

„Ak kontrolná vzorka odobratá podľa prvého pododseku už obsahuje žiadateľov o pomoc uvedenú v písmenách a) až d) druhého pododseku, o týchto žiadateľoch sa bude uvažovať podľa tam stanovených kontrolných sadzieb.“;

c)

k odseku 2 sa pridávajú tieto body:

„f)

pokiaľ ide o žiadosti o pomoc o platbu viazanú na špecifickú plodinu pre bavlnu v súlade s kapitolou 10a hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, 20 % medziodvetvových organizácií povolených v súlade s článkom 110d tohto nariadenia a v rámci ktorých poľnohospodári vyhlasujú, že sa zúčastnili na ich jednotných žiadostiach;

g)

pokiaľ ide o žiadosti o pomoc na tabak v súlade s kapitolou 10c hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, 5 % prvých spracovateľov v súvislosti s kontrolami počas prvého spracovania a trhovej prípravy.“

7.

Článok 27 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Kontrolné vzorky pre kontroly na mieste podľa tohto nariadenia vyberie príslušný orgán na základe analýzy rizika a reprezentatívnosti podaných žiadostí o pomoc. Efektivita parametrov analýzy rizika použitej v minulých rokoch sa musí hodnotiť na ročnom základe.“;

b)

v odseku 2 sa písmeno k) nahrádza takto:

„k)

v prípade žiadostí o pomoc na tabak, ustanovených v kapitole 10c hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, množstvá surového tabaku rozdelené podľa odrôd, ktoré pokrývajú pestovateľské zmluvy v súvislosti s plochami nahlásenými ako tabakovými;

l)

v prípade kontrol prvých spracovateľských podnikov v rámci žiadostí o pomoc na tabak, ustanovených v kapitole 10c hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, rôzne veľkosti podnikov;

m)

iné faktory, ktoré budú definovať členské štáty.“

8.

V článku 28 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

skontrolované poľnohospodárske parcely, zmerané poľnohospodárske parcely, prípadne aj počet olivovníkov a ich poloha na parcele, výsledky meraní na meranú poľnohospodársku parcelu a použité metódy merania;“.

9.

V článku 30 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Plochy poľnohospodárskych parciel sa určia vhodnými prostriedkami definovanými príslušným orgánom, ktorý zabezpečí meranie s presnosťou rovnajúcou sa aspoň tej, ktorá sa vyžaduje pri úradných meraniach podľa vnútroštátnych predpisov. Toleranciu môže definovať príslušný orgán; táto neprekročí:

a)

na parcelách menších ako 0,1 ha 1,5 m ochranný pás uplatnený po obvode poľnohospodárskej parcely;

b)

pre ostatné parcely 5 % plochy poľnohospodárskej parcely alebo 1,5 m ochranný pás uplatnený po obvode poľnohospodárskej parcely. Ale maximálna tolerancia v súvislosti s každou poľnohospodárskou parcelou neprekročí v absolútnych hodnotách 1,0 ha.

Tolerancia ustanovená v prvom pododseku neplatí na olivovníkové parcely, ktorých plocha sa vyjadruje v hektároch/GIS olivy v súlade s bodmi 2 a 3 prílohy XXIV k nariadeniu (ES) č. 1973/2004.“

10.

Za článok 31 sa vkladá tento článok:

„Článok 31a

Kontroly na mieste v schválených medziodvetvových organizáciách

Kontroly na mieste v schválených medziodvetvových organizáciách v rámci žiadostí o pomoc o platbu viazanú na špecifickú plodinu pre bavlnu ustanovenú v kapitole 10a hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 overia v súvislosti s kritériami na schválenie týchto organizácií zoznam ich členov a stupnicu uvedenú v článku 110e tohto nariadenia.“

11.

Do oddielu II kapitoly II hlavy III sa vkladá tento pododdiel:

„Pododdiel II b

Kontroly na mieste v súvislosti so žiadosťami o pomoc na tabak

Článok 33b

Kontroly dodávok

1.   V súvislosti so žiadosťami o pomoc na tabak ustanovenú v kapitole 10c hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa kontrolujú všetky dodávky. Každú dodávku musí schváliť príslušný orgán, ktorý je potrebné informovať vopred, aby mohol určiť dátum dodávky. Počas kontroly príslušný orgán overí, či vopred povolil dodávku.

2.   Ak dôjde k dodaniu do schváleného nákupného strediska, ako sa ustanovuje v článku 171ck ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, skontrolovaný nespracovaný tabak môže opustiť nákupné stredisko len s takým účelom, aby sa premiestnil do spracovateľského závodu. Po vykonaní kontrol možno zhromaždiť tabak v rôznych množstvách.

Prenos týchto množstiev do spracovateľského závodu písomne schváli príslušný orgán, ktorý je potrebné informovať vopred, aby mohol presne určiť použitý dopravný prostriedok, trasu, čas odchodu a príchodu a množstvá dopravovaného tabaku v každom osobitnom prípade.

3.   Keď sa tabak dopraví do spracovateľského závodu, príslušný kontrolný orgán vážením overí, či boli osobitné množstvá skontrolované v nákupných strediskách skutočne dodané.

Príslušný orgán môže ustanoviť akékoľvek osobitné podmienky, ktoré považuje za potrebné na kontrolu operácií.

Článok 33c

Dohľad a kontroly počas prvého spracovania a trhovej prípravy

1.   V snahe zabezpečiť, aby bol surový tabak pod dohľadom od chvíle jeho dodávky poľnohospodárovi do chvíle, keď sa dopraví od poľnohospodára do prvého spracovateľského podniku, podniknú členské štáty vhodné opatrenia.

Dohľad zabezpečí, aby sa surový tabak neuvoľnil pred ukončením operácií prvého spracovania a trhovej prípravy a že surový tabak sa nepredloží kontrole viac ako jedenkrát.

2.   Kontroly počas prvého spracovania a trhovej prípravy tabaku overia plnenie článku 171cb nariadenia (ES) č. 1973/2004 najmä v súvislosti s množstvami surového tabaku, ktoré sa kontrolujú v každom podniku, pričom sa bude rozlišovať medzi surovým tabakom vyrobeným v Spoločenstve a surovým tabakom, ktorý pochádza z tretích krajín. Na tieto účely musia kontroly zahrnúť:

a)

kontroly zásob spracovateľského závodu;

b)

kontroly, kedy tabak opúšťa miesto, na ktorom bol pod dohľadom po podrobení prvému spracovaniu a trhovej príprave;

c)

všetky prídavné kontrolné opatrenia, ktoré považujú členské štáty za potrebné na zabezpečenie, že nebude vyplatená nijaká platba za surový tabak, ktorý pochádza alebo prichádza z tretích krajín.

3.   Kontroly vyplývajúce z tohto článku sa musia podniknúť na mieste, kde sa spracúva surový tabak. V termíne, ktorý určí členský štát, zainteresovaný podnik písomne oznámi svojmu príslušnému orgánu miesta, kde dôjde k spracovaniu. Na tento účel môžu členské štáty bližšie určiť, aké informácie majú prvé spracovateľské podniky poskytovať príslušným orgánom.

4.   Kontroly vyplývajúce z tohto článku budú vo všetkých prípadoch neohlásené.“

12.

Článok 38 sa nahrádza takto:

„Článok 38

Osobitné ustanovenia, ktoré sa týkajú dodatkových platieb

Pokiaľ ide o priznanie dodatkovej platby na špecifické typy hospodárenia alebo na kvalitnú výrobu, ako sa ustanovuje v článku 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003, a dodatkovú platbu ustanovenú v článkoch 119 a 133 tohto nariadenia, členské štáty uplatnia, ak sa to hodí, ustanovenia tejto hlavy. V prípadoch, keď sa to nehodí pre štruktúru dotknutého programu, členské štáty poskytnú kontroly, ktoré zabezpečia úroveň rovnajúcu sa úrovni, ktorú ustanovuje táto hlava.“

13.

V článku 44 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Príslušný kontrolný orgán v súvislosti s požiadavkami alebo normami, za ktoré zodpovedá, vykoná kontroly aspoň 1 % všetkých poľnohospodárov, ktorí predložili žiadosti o pomoc v rámci režimov podpory priamych platieb v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1782/2003 a za ktorých príslušný kontrolný orgán zodpovedá.“

14.

Článok 50 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   V prípade žiadostí o pomoc podľa programov pomoci, ktoré súvisia s plochou, s výnimkou zemiakov na škrob, osivo a tabak, ako sa ustanovuje v kapitolách 6, 9 a 10c v uvedenom poradí hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, ak sa zistí, že určená plocha skupiny plodín je väčšia ako nahlásená v žiadosti o pomoc, na výpočet pomoci sa použije nahlásená plocha.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Bez toho, aby boli dotknuté zníženia a vylúčenia v súlade s článkami 51 a 53, v prípade žiadostí o pomoc, s výnimkou zemiakov na škrob, osivo a tabak, ako to ustanovujú kapitoly 6, 9 a 10c v uvedenom poradí hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, ak plocha nahlásená v jednotnej žiadosti prekročí plochu určenú pre tú skupinu plodín, pomoc sa vypočíta na základe plochy určenej pre túto skupinu plodín.“

15.

Článok 51 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Ak plocha nahlásená v súvislosti so skupinou plodín na účely akéhokoľvek programu pomoci, ktorý sa týka plochy, s výnimkou zemiakov na škrob, osivo a tabak, ako to ustanovujú kapitoly 6, 9 a 10c v uvedenom poradí hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, prekročí plochu určenú v súlade s článkom 50 ods. 3, 4 a 5 tohto nariadenia, pomoc sa vypočíta na základe plochy určenej dvojnásobkom zisteného rozdielu, ak je tento rozdiel vyšší buď ako 3 %, alebo ako dva hektáre, ale najviac o 20 % určenej plochy.“;

b)

v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Ak v súvislosti s celkovou určenou plochou, ktorú pokrýva jednotná žiadosť, s výnimkou zemiakov na škrob, osiva a tabaku, ako to ustanovujú kapitoly 6, 9 a 10c v uvedenom poradí hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, nahlásená plocha určená v súlade s článkom 50 ods. 3, 4 a 5 tohto nariadenia prekročí o viac ako 30 %, pomoc sa podľa týchto programov pomoci, na ktorú by mal poľnohospodár nárok podľa článku 50 ods. 3, 4 a 5 tohto nariadenia, odmietne pre príslušný kalendárny rok.“

16.

Článok 52 sa mení a dopĺňa takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„Článok 52

Zníženia v prípadoch nezrovnalostí, ktoré sa týkajú veľkosti plôch nahlásených na vyplatenie pomoci na zemiaky na škrob, osivo a tabak“

b)

odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.   Ak sa zistí, že skutočne obrábaná plocha so zemiakmi alebo tabakom je o viac ako 10 % menšia ako plocha nahlásená na vyplatenie pomoci na škrobové zemiaky alebo tabak podľa kapitol 6 a 10c v uvedenom poradí hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, pomoc, ktorá sa má vyplatiť, sa zníži o dvojnásobok zisteného rozdielu.

2.   Ak sa zistí, že skutočne obrábaná plocha s osivom je o viac ako 10 % menšia ako plocha nahlásená na vyplatenie pomoci na osivo podľa kapitoly 9 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, pomoc, ktorá sa má vyplatiť, sa zníži o dvojnásobok zisteného rozdielu.“

17.

Za článok 54 sa vkladajú tieto články:

„Článok 54a

Zníženia a vylúčenia, ktoré sa týkajú žiadostí o pomoc na tabak

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek zníženia alebo vylúčenia, ktoré sa majú uplatniť v súlade s článkom 51 alebo 53, ak sa zistí, že na parcele vyznačenej v pestovateľskej zmluve do 20. júna roka zberu, sa opätovne nevysadil tabak:

a)

odmietne sa 50 % pomoci na bežný zber, ak sa opätovná výsadba vykoná najneskôr do 30. júna;

b)

nárok na pomoc na bežný zber sa odmietne, ak sa opätovná výsadba vykoná po 30. júni.

Ale zníženia alebo vylúčenia uvedené pod písmenami a) a b) prvého pododseku sa neuplatnia v prípadoch, ak poľnohospodár v súlade s článkom 171cd ods. 4 nariadenia (ES) č. 1973/2004 predloží opodstatnenie oneskorenia pri splnení požiadavky príslušnému orgánu.

Ak sa zistí, že parcela, na ktorej sa pestuje tabak, je iná ako parcela uvedená v pestovateľskej zmluve, pomoc, ktorá sa má vyplatiť dotknutému poľnohospodárovi na bežný zber, sa zníži o 5 %.

Článok 54b

Zníženia a vylúčenia, ktoré sa týkajú žiadostí o platby viazané na špecifickú plodinu pre bavlnu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek zníženia alebo vylúčenia, ktoré sa majú uplatniť v súlade s článkom 51 alebo 53, ak sa zistí, že poľnohospodár nerešpektuje povinnosti vyplývajúce z článku 171af ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1973/2004, poľnohospodár stratí právo na zvýšenie pomoci upravené článkom 110f ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003. Okrem toho sa pomoc na bavlnu tomuto poľnohospodárovi na spôsobilý hektár podľa článku 110c zníži o sumu zvýšenia ustanovenú článkom 110f ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003.“

18.

Článok 63 sa nahrádza takto:

„Článok 63

Zistenia v súvislosti s dodatkovou platbou

Pokiaľ ide o dodatkovú platbu, ktorá sa má priznať pre špecifické typy hospodárenia alebo pre kvalitnú výrobu, ako to ustanovuje článok 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003, a dodatkovú platbu, ako ju ustanovujú články 119 a 133 tohto nariadenia, členské štáty upravia zníženia a vylúčenia, ktoré sa budú v podstate rovnať tým, ktoré ustanovuje táto hlava.“

19.

V článku 64 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ak v prípade, ktorý uvádza článok 22 nariadenia (ES) č. 1973/2004, dotknutá osoba nezačne výrobu do termínu pre žiadosť, určené individuálne referenčné množstvo sa bude považovať za nulové. V tom prípade sa žiadosť o pomoc dotknutej osoby na príslušný rok odmietne. Suma, ktorá sa rovná sume pokrytej odmietnutou žiadosťou, sa vyrovná z akéhokoľvek programu pomoci, zriadeného podľa hláv III a IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, na ktoré má osoba nárok v kontexte žiadostí, ktoré predloží v priebehu kalendárneho roku, ktorý nasleduje za kalendárnym rokom, keď došlo k zisteniu.“

20.

V článku 76 sa odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmená b) a c) sa nahrádzajú takto:

„b)

počet žiadostí, ako aj celková plocha, počet zvierat a celkové množstvá rozdelené podľa jednotlivých programov pomoci;

c)

počet žiadostí, ako aj celková plocha, celkový počet zvierat a celkové množstvá pokryté kontrolami;“;

b)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„V tom istom čase, ako sa zašle Komisii oznámenie uvedené v prvom pododseku v súvislosti s prémiami na zvieratá, členský štát oznámi celkový počet poberateľov, ktorí v rámci programov pomoci dostali pomoc, ktorá patrí do rozsahu integrovaného systému a výsledkov kontrol súvisiacich s krížovým plnením v súlade s kapitolou III hlavy III.“

Článok 2

V nariadení (ES) č. 1973/2004 sa článok 171ae sa nahrádza takto:

„Článok 171ae

Povolenie medziodvetvových organizácií

1.   Každý rok pred 31. decembrom členské štáty v súvislosti so siatím v nasledujúcom roku oprávňujú každú medziodvetvovú organizáciu na produkciu bavlny, ktorá o to požiada a ktorá:

a)

má celkovú plochu minimálne o 10 000 ha väčšiu, ako je strop stanovený členským štátom, a zodpovedá kritériám povolenia uvedeným v článku 171a, ako aj minimálne jednému podniku odzrňujúcemu bavlnu;

b)

uskutočňovala definované činnosti zamerané najmä na:

rozvoj využitia vyprodukovanej neodzrnenej bavlny,

zvýšenie kvality neodzrnenej bavlny zodpovedajúcej potrebám podniku odzrňujúceho bavlnu,

použitie takých metód produkcie, ktoré zohľadňujú životné prostredie;

c)

prijala pravidlá vnútorného fungovania, týkajúce sa najmä:

podmienok pristúpenia a príspevkov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Spoločenstva,

prípadne diferenciačnej tabuľky pomoci na kategóriu parciel, ktorá sa stanovuje najmä so zreteľom na kvalitu neodzrnenej bavlny určenej na dodanie.

Na rok 2006 však členské štáty oprávňujú medziodvetvové organizácie na produkciu bavlny pred 28. februárom 2006.

2.   V prípade, že sa zistí, že povolená medziodvetvová organizácia nerešpektuje kritériá ustanovené v odseku 1, členský štát odvolá toto oprávnenie, ak nedôjde v súvislosti s nerešpektovaním kritérií k náprave v prijateľnom čase. Ak sa plánuje odvolať povolenie, členský štát musí tento úmysel oznámiť medziodvetvovej organizácii spolu s dôvodmi jeho odvolania. Členský štát umožní medziodvetvovej organizácii predložiť námietky v rámci určeného termínu. V prípade odvolania povolenia členské štáty upravia uplatnenie príslušných sankcií.

Poľnohospodári, ktorí sú členmi oprávnenej medziodvetvovej organizácie, ktorej bolo odobraté oprávnenie v súlade s prvým pododsekom, stratia právo na zvýšenie pomoci poskytnuté podľa článku 110f ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na žiadosti o pomoc, ktoré sa vzťahujú na roky alebo prémiové obdobia začínajúce sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 118/2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15).

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1954/2005 (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. EÚ L 345, 20.11.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2182/2005 (Pozri stranu 31 tohto Uradného vestnika).

(4)  Ú. v. EÚ L 345, 20.11.2004, s. 1.“

(5)  Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 32.“


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/70


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2185/2005

z 27. decembra 2005,

ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso pre rok 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 1,

keďže:

(1)

Pre rok 2006 by sa mali otvoriť colné kvóty Spoločenstva pre ovčie a kozie mäso. Clá a množstvá uvedené v nariadení (ES) č. 2529/2001 by sa mali stanoviť v súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami platnými počas roku 2006.

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 312/2003 z 18. februára 2003, ktorým sa v Spoločenstve vykonávajú colné ustanovenia Dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na strane druhej (2), sa ustanovili dodatočné dvojstranné colné kvóty vo výške 2 000 ton s 10 % ročným nárastom pôvodného množstva, ktoré sa mali otvoriť pre produkt s kódom 0204 od 1. februára 2003. Táto kvóta bola pridaná ku kvóte GATT/WTO pre Čile a obidve kvóty by sa počas roka 2006 mali naďalej spravovať rovnakým spôsobom. Okrem toho sa objavila chyba vo výpočtoch kvóty pri prideľovaní kvóty pre rok 2005 podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2202/2004 z 21. decembra 2004, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso pre rok 2005 (3), namiesto množstva vo výške 5 417 ton bolo pridelených 5 400 ton. Množstvo dostupné pre rok 2006 by sa preto malo znížiť o množstvo vo výške 17 ton.

(3)

Nariadením Rady (ES) č. 992/95 z 10. apríla 1995 o otvorení a správe colných kvót Spoločenstva pre niektoré poľnohospodárske produkty a produkty z rýb s pôvodom v Nórsku (4), zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 1329/2003 (5), sa udeľujú dodatočné dvojstranné obchodné koncesie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov.

(4)

Nariadením Rady (ES) č. 2175/2005 z 21. decembra 2005 o vykonávaní dohôd, ktoré ES uzavrelo po rokovaniach v rámci článku XXIV ods. 6 dohody GATT z roku 1994, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (6), sa od 1. januára 2006 udeľuje pre Nový Zéland dodatočné množstvo colnej kvóty vo výške 1 154 ton, o ktoré by sa malo zvýšiť množstvo dostupné pre rok 2006.

(5)

Určité colné kvóty pre produkty z ovčieho a kozieho mäsa sa krajinám AKT udelili na základe dohody z Cotonou (7).

(6)

Určité kvóty sú stanovené na obdobie od 1. júla daného roka do 30. júna nasledujúceho roka. Keďže dovoz by sa podľa tohto nariadenia mal spravovať na základe kalendárneho roka, zodpovedajúce množstvá, ktoré sa majú stanoviť pre kalendárny rok 2006 vzhľadom na príslušné kvóty, sú súčtom polovičného množstva pre obdobie od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 a polovičného množstva pre obdobie od 1. júla 2006 do 30. júna 2007.

(7)

Na zabezpečenie riadneho fungovania colných kvót Spoločenstva je potrebné stanoviť ekvivalent hmotnosti jatočného tela. Vzhľadom na to, že určité colné kvóty predstavujú možnosť dovážať živé zvieratá alebo ich mäso, je okrem toho nevyhnutný prepočítavací koeficient.

(8)

Skúsenosti so spravovaním colných kvót Spoločenstva na základe systému „kto prv príde, ten prv berie“ boli pri produktoch z ovčieho a kozieho mäsa v roku 2005 pozitívne. Kvóty týkajúce sa týchto produktov by sa, odchylne od nariadenia Komisie (ES) č. 1439/95 z 26. júna 1995, ktorým sa ustanovujú podrobné predpisy uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 3013/89 o dovoze a vývoze výrobkov v sektore ovčieho a kozieho mäsa (8), mali preto spravovať v súlade s článkom 16 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2529/2001. Malo by sa to zrealizovať v súlade s článkami 308a, 308b a 308c ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúceho ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (9).

(9)

S cieľom vyhnúť sa diskriminácii medzi vyvážajúcimi krajinami a za predpokladu, že sa ekvivalentné colné kvóty za posledné dva roky rýchlo nevyčerpali, by sa colné kvóty podľa tohto nariadenia nemali spočiatku pokladať za rozhodujúce v zmysle článku 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93, ak sa spravujú na základe systému „kto prv príde, ten prv berie“. Colné orgány mali byť preto oprávnené nebrať do úvahy požiadavky na bezpečnosť v súvislosti s tovarom, ktorý sa pôvodne dovážal na základe týchto kvót v súlade s článkami 308c ods. 1 a článkom 248 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Z dôvodu osobitostí prechodu z jedného systému spravovania na druhý by sa nemal uplatňovať článok 308c ods. 2 a ods. 3 uvedeného nariadenia.

(10)

Malo by sa objasniť, aký druh dôkazu, ktorým sa potvrdzuje pôvod produktov, majú prevádzkovatelia predložiť, aby mohli využívať colné kvóty na základe systému „kto prv príde, ten prv berie“.

(11)

Keď prevádzkovatelia predkladajú colným orgánom produkty z ovčieho mäsa, ktoré sú určené na dovoz, je pre tieto orgány obtiažne stanoviť, či tieto produkty pochádzajú z domácich oviec alebo z iných oviec, pre ktoré platia rozdielne colné sadzby. Je preto vhodné zabezpečiť, aby dôkaz o pôvode zahŕňal príslušné objasnenie.

(12)

V súlade s kapitolou II smernice Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcej pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (10), a so smernicou Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (11), sa môže povoliť dovoz len tých výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky postupov potravinového reťazca, ako aj predpisy a kontroly platné v Spoločenstve.

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovce a kozy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto nariadením sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2006.

Článok 2

Clá, ktoré sa uplatňujú pri dovoze oviec, kôz, ovčieho a kozieho mäsa do Spoločenstva patriacich pod kódy KN 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 a 0204, ktoré majú pôvod v krajinách uvedených v prílohe, sa pozastavujú alebo znižujú v súlade s týmto nariadením.

Článok 3

1.   Množstvá vyjadrené v ekvivalente hmotnosti jatočného tela pre dovoz mäsa patriaceho pod kód KN 0204 a živých zvierat patriacich pod kódy KN 0104 10 30, 0104 10 80 a 0104 20 90, ako aj platné clo sú ustanovené v prílohe.

2.   Na vypočítanie množstiev „ekvivalentu hmotnosti jatočného tela“ uvedeného v odseku 1 sa čistá hmotnosť produktov z ovčieho a kozieho mäsa násobí týmito koeficientmi:

a)

pri živých zvieratách: 0,47;

b)

pri vykostenom jahňacom a kozľom mäse: 1,67;

c)

pri vykostenom baraňom, ovčom a kozom mäse (okrem kozlieho mäsa) a ich zmesi: 1,81;

d)

pri produktoch s kosťami: 1,00.

„Kozľa“ znamená kozy do jedného roku veku.

Článok 4

Odchylne od hlavy II časti A a B nariadenia (ES) č. 1439/95 sa od 1. januára do 31. decembra 2006 colné kvóty stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu spravujú na základe systému „kto prv príde, ten prv berie“ v súlade s článkami 308a, 308b a 308c ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93 . Článok 308c ods. 2 a ods. 3 uvedeného nariadenia sa neuplatňuje. Nevyžadujú sa žiadne dovozné povolenia.

Článok 5

1.   Na účely využívania colných kvót stanovených v prílohe sa colným orgánom Spoločenstva predkladá platný dôkaz o pôvode, ktorý vydali príslušné orgány tretích krajín spolu s colným vyhlásením o prepustení príslušného tovaru do režimu voľný obeh. Pôvod produktov, ktoré podliehajú iným colným kvótam ako tým, ktoré vyplývajú z preferenčných colných dohôd, sa stanovuje v súlade s ustanoveniami platnými v Spoločenstve.

2.   Dôkazom o pôvode uvedeným v odseku 1 je:

a)

v prípade colnej kvóty, ktorá je súčasťou preferenčnej colnej dohody, dôkaz o pôvode ustanovený v uvedenej dohode;

b)

v prípade ďalších colných kvót dôkaz ustanovený v súlade s článkom 47 nariadenia (EHS) č. 2454/93 a okrem bodov ustanovených v uvedenom článku aj tieto údaje:

kód KN (minimálne prvé štyri číslice),

poradové číslo alebo poradové čísla príslušnej colnej kvóty,

celková čistá hmotnosť na kategóriu koeficientu, ako sa ustanovuje v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia;

c)

v prípade, že ide o krajinu, ktorej kvóty spadajú pod písmená a) a b) a sú zlúčené, dôkaz uvedený v písmene a).

Ak sa dôkaz o pôvode uvedený v písmene b) predkladá ako sprievodný doklad len jedného vyhlásenia o prepustení do režimu voľný obeh, môže obsahovať niekoľko poradových čísiel. Vo všetkých ostatných prípadoch obsahuje len jedno poradové číslo.

3.   Na účely využívania colnej kvóty stanovenej v prílohe pre skupinu krajín 4 v súvislosti s produktmi patriacimi pod kódy KN ex 0204, ex 0210 99 21 a ex 0210 99 29 obsahuje dôkaz o pôvode v kolónke týkajúcej sa opisu produktov jeden z týchto údajov:

a)

„produkt/produkty z domácich oviec“;

b)

„produkt/produkty z iných ako domácich oviec“.

Tieto údaje zodpovedajú údajom vo veterinárnom osvedčení, ktoré tieto produkty sprevádza.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 46, 20.2.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 305/2005 (Ú. v. EÚ L 52, 25.2.2005, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 374, 22.12.2004, s. 31.

(4)  Ú. v. ES L 101, 4.5.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1920/2004 (Ú. v. EÚ L 331, 5.11.2004, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 187, 26.7.2003, s. 1.

(6)  Pozri stranu 9 tohto úradného vestníka.

(7)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(8)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 272/2001 (Ú. v. ES L 41, 10.2.2001, s. 3).

(9)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 5).

(10)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(11)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1, korigendum v Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1).


PRÍLOHA

OVČIE A KOZIE MÄSO [v tonách (t) ekvivalentu hmotnosti jatočného tela] COLNÉ KVÓTY SPOLOČENSTVA PRE ROK 2006

Číslo skupiny krajiny

Kódy KN

Clo ad valorem

%

Osobitné clo

EUR/100 kg

Poradové číslo na základe systému „kto prv príde, ten prv berie“

Pôvod

Ročný objem v tonách ekvivalentu hmotnosti jatočného tela

Živé zvieratá

(koeficient = 0,47)

Vykostené jahňacie mäso (1)

(koeficient = 1,67)

Vykostené jahňacie/ovčie mäso (2)

(koeficient = 1,81)

Mäso s kosťami a jatočné telá

(koeficient = 1,00)

1

0204

nula

nula

09.2101

09.2102

09.2011

Argentína

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Austrália

18 650

09.2109

09.2110

09.2013

Nový Zéland

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguaj

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Čile

5 600

09.2119

09.2120

09.0790

Island

1 350

2

0204

nula

nula

09.2121

09.2122

09.0781

Nórsko

300

3

0204

nula

nula

09.2125

09.2126

09.0693

Grónsko

100

09.2129

09.2130

09.0690

Faerské ostrovy

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turecko

200

4

0104 10 30, 0104 10 80 a 0104 20 90.

len pre „iné ako domáce ovce“: ex 0204, ex 0210 99 21 a ex 0210 99 29

nula

nula

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

krajiny AKT

100

len pre „domáce ovce“: ex 0204, ex 0210 99 21 a ex 0210 99 29

nula

65 % zníženie osobitných ciel

09.2161

09.2165

09.1626

krajiny AKT

500

5 (3)

0204

nula

nula

09.2171

09.2175

09.2015

iné

200

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

nula

09.2181

09.2019

iné

49


(1)  A kozlie mäso.

(2)  A kozie mäso okrem kozlieho mäsa.

(3)  „Iné“ odkazuje na všetky pôvody vrátane krajín AKT okrem iných krajín uvedených v tejto tabuľke.


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/74


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2186/2005

z 27. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 936/97, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/959/ES z 21. decembra 2005 o uzatvorení dohôd vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom a medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom, a najmä na jeho článok 2 (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 936/97 (2), ktorým sa otvárajú tarifné kvóty pre hovädzie mäso vysokej kvality a ustanovuje sa ich správa na viacročnom základe.

(2)

Výsledkom rokovaní medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII dohody GATT 1994 o zmene v zoznamoch záväzkov Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii bolo, že Spoločenstvo súhlasilo s tým, že v zozname záväzkov pre všetky členské štáty zvýši ročnú colnú kvótu pre dovoz vysoko kvalitného hovädzieho mäsa o 1 000 ton.

(3)

Nariadenie (ES) č. 936/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 936/97 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:

a)

v prvej zarážke prvého pododseku sa výraz „59 100 ton“ nahrádza slovami „60 100 ton“;

b)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Celkový objem colných kvót je však 59 600 ton v dovoznom roku 2005/2006.“

2.

V článku 2 sa písmeno e) mení a dopĺňa takto:

a)

v prvom pododseku sa výraz „300 ton“ nahrádza slovami „1 300 ton“;

b)

dopĺňa sa tretí pododsek:

„Na dovozný rok 2005/2006 je však colná kvóta 800 ton vyjadrených ako hmotnosť výrobku pre mäso podľa kódu KN a definície uvedenej v prvom a druhom pododseku.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Pozri stranu 78 tohto úradného vestníka.

(2)  Ú. v. ES L 137, 28.5.1997, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/75


ROZHODNUTIE RADY

z 21. decembra 2005

o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994

(2005/958/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 22. marca 2004 poverila Komisiu začať rokovania s niektorými ďalšími členmi WTO podľa článku XXIV:6 Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 počas pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

(2)

Rokovania viedla Komisia po konzultácii s výborom zriadeným na základe článku 133 zmluvy a v rámci rokovacích smerníc vydaných Radou.

(3)

Komisia ukončila rokovania o dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT z roku 1994. Táto dohoda by sa preto mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT z roku 1994, pokiaľ ide o zrušenie osobitných úľav v súvislosti so zrušením harmonogramu Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii sa týmto v mene Spoločenstva schvaľuje.

Text dohody vo forme výmeny listov je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(y) splnomocnenú(é) podpísať dohodu s cieľom zaviazať Spoločenstvo (1).

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Radu

predseda

B. BRADSHAW


(1)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.


PREKLAD

Rokovania medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom podľa GATT článku XXIV:6 týkajúce sa zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii.

Brusel 21. decembra 2005

Vážený pán,

mám tú česť informovať Vás o nedávnych rokovaniach medzi Európskym spoločenstvom (ES) a vládou Japonska podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT z roku 1994 s cieľom zmeniť úľavy v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, ktoré sa začali po oznámení ES z 19. januára 2004 podľa článku XXIV:6 (GATT).

Ďalej mám tú česť Vám oznámiť, že podľa stanoviska Európskeho spoločenstva sa ako výsledok uvedených rokovaní dosiahlo toto:

 

85254099: znížená sadzba 12,5 %,

 

37023219: znížená sadzba 1,3 %,

 

85254019: znížená sadzba 1,2 %.

Uvedené znížené sadzby platia podľa toho, čo nastane skôr, na obdobie štyroch rokov alebo až do dňa, kedy implementácia výsledkov rokovania o rozvojovom programe z Dauhá dosiahne túto úroveň sadzieb. Uvedené obdobie štyroch rokov sa začína dňom, kedy sa opatrenia popísané v tomto liste budú implementovať.

ES zahrnie do svojho harmonogramu pre colné územie ES 25 úľavy, ktoré boli zahrnuté v jeho predchádzajúcom harmonograme.

Potom čo ES a vláda Japonska, po posúdení v súlade s ich vlastnými postupmi, potvrdia súhlas s týmto výsledkom rokovaní, ES bude čo možno najskôr implementovať tieto výsledky v súlade s jeho vnútornými postupmi v každom prípade najneskôr 1. januára 2006.

Potvrďte, prosím, že vláda Japonska súhlasí s uvedeným.

Prijmite, prosím, prejav mojej najhlbšej úcty.

Za Európske spoločenstvo

Brusel 21. decembra 2005

Vážený pán,

mám tú česť oznámiť prijatie Vášho listu tohto znenia:

„Rokovania medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom podľa GATT článku XXIV:6 týkajúce sa zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii.

Vážený pán,

mám tú česť informovať Vás o nedávnych rokovaniach medzi Európskym spoločenstvom (ES) a vládou Japonska podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT z roku 1994 s cieľom zmeniť úľavy v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, ktoré sa začali po oznámení ES z 19. januára 2004 podľa článku XXIV:6 (GATT).

Ďalej mám tú česť Vám oznámiť, že podľa stanoviska Európskeho spoločenstva sa ako výsledok uvedených rokovaní dosiahlo toto:

 

85254099: znížená sadzba 12,5 %,

 

37023219: znížená sadzba 1,3 %,

 

85254019: znížená sadzba 1,2 %.

Uvedené znížené sadzby platia podľa toho, čo nastane skôr, na obdobie štyroch rokov alebo až do dňa, kedy implementácia výsledkov rokovania o rozvojovom programe z Dauhá dosiahne túto úroveň sadzieb. Uvedené obdobie štyroch rokov sa začína dňom, kedy sa opatrenia popísané v tomto liste budú implementovať.

ES zahrnie do svojho harmonogramu pre colné územie ES 25 úľavy, ktoré boli zahrnuté v jeho predchádzajúcom harmonograme.

Potom čo ES a vláda Japonska, po posúdení v súlade s ich vlastnými postupmi, potvrdia súhlas s týmto výsledkom rokovaní, ES bude čo možno najskôr implementovať tieto výsledky v súlade s jeho vnútornými postupmi v každom prípade najneskôr 1. januára 2006.“

Mám tú česť Vám oznámiť, že moja vláda zdieľa názor Európskeho spoločenstva a že ďalší vnútorný postup nie je zo strany vlády Japonska potrebný.

Prijmite prosím, prejav mojej najhlbšej úcty.

Za vládu Japonska


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/78


ROZHODNUTIE RADY

z 21. decembra 2005

o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

(2005/959/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 22. marca 2004 poverila Komisiu začať rokovania s niektorými ďalšími členmi WTO podľa článku XXIV:6 Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 počas pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

(2)

Rokovania viedla Komisia po konzultácii s výborom zriadeným na základe článku 133 zmluvy a v rámci rokovacích smerníc vydaných Radou.

(3)

Komisia ukončila rokovania o Dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT z roku 1994. Uvedená dohoda by sa preto mala schváliť.

(4)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (1),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, pokiaľ ide o ukončenie osobitných úľav týkajúcich sa ukončenia harmonogramov Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, sa týmto v mene Spoločenstva schvaľuje.

Text dohody vo forme výmeny listov je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Komisia prijme podrobné pravidlá na vykonávanie tejto dohody vo forme výmeny listov v súlade s postupom ustanoveným v článku 3 tohto rozhodnutia.

Článok 3

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre obilniny zriadený článkom 25 nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (2) alebo príslušný výbor zriadený zodpovedajúcim článkom nariadenia o organizácii spoločného trhu pre príslušný výrobok.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(y) splnomocnenú(é) podpísať dohodu s cieľom zaviazať Spoločenstvo (3).

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Radu

predseda

B. BRADSHAW


(1)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(3)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV

medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

Brusel

Vážený pán,

po začatí rokovaní medzi Európskym spoločenstvom (ES) a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT z roku 1994 o zmene úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k ES, s cieľom ukončiť rokovania, ktoré sa začali po oznámení ES WTO z 19. januára 2004 podľa článku XXIV:6 GATT z roku 1994, ES a Nový Zéland sa dohodli takto.

 

ES súhlasí zahrnúť do svojho harmonogramu pre colné územie ES 25 úľavy, ktoré boli zahrnuté v predchádzajúcom harmonograme.

 

ES súhlasí, že zahrnie do svojho harmonogramu pre ES 25 úľavy uvedené v prílohe k tejto dohode.

 

Nový Zéland akceptuje základné kroky prístupu ES k úprave záväzkov GATT ES 15 a záväzkov Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky po nedávnom rozšírení ES: vyrovnanie vývozných záväzkov; vyrovnanie colných kvót a sumarizáciu záväzkov internej podpory. Uplatňované právne postupy na implementáciu vychádzajú zo vzoru posledného rozšírenia EÚ.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď Nový Zéland v odpovedi na list vyjadrí svoj súhlas po posúdení zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými postupmi. ES sa zaväzuje, že sa bude čo najviac usilovať čo možno najskôr zabezpečiť účinnosť vhodných vykonávacích opatrení, ale najneskôr 1. januára 2006.

Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa môžu vzhľadom na každú záležitosť v tejto dohode kedykoľvek uskutočniť konzultácie.

Prijmite prosím, prejav mojej najhlbšej úcty.

Za Európske spoločenstvo

Image

PRÍLOHA

zvýšenie colnej kvóty ES pre ovčie mäso o 1 154 ton (hmotnosť jatočných tiel) pridelenej Novému Zélandu; „ovčie alebo kozie mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené“,

zvýšenie colnej kvóty ES pre maslo o 735 ton pridelenej Novému Zélandu; „maslo s pôvodom na Novom Zélande, najmenej 6 týždňov staré, s obsahom tuku najmenej 80 %, ale najviac 82 % hmotnosti, vyrobené priamo z mlieka alebo smotany“,

zvýšenie colnej kvóty pre hovädzie mäso „vysokej kvality“ o 1 000 ton; „vybraté kusy chladeného alebo mrazeného hovädzieho mäsa prvej akosti získaného výlučne z hovädzieho dobytka paseného na pastvinách s najviac štyrmi stálymi rezákmi, s maximálnou upravenou hmotnosťou jatočných tiel nepresahujúcou 325 kilogramov, s celistvým vzhľadom, mäsom rovnomernej svetlej farby a primeranou, nie však nadmernou tukovou vrstvou. Všetky kusy sa balia vákuovo a označujú ako hovädzie mäso vysokej kvality“

Brusel

Vážený pán,

odvolávam sa na Váš list tohto znenia:

„Po začatí rokovaní medzi Európskym spoločenstvom (ES) a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT z roku 1994 o zmene úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k ES, s cieľom ukončiť rokovania, ktoré sa začali po oznámení ES WTO z 19. januára 2004 podľa článku XXIV:6 GATT z roku 1994, ES a Nový Zéland sa dohodli takto.

 

ES súhlasí zahrnúť do svojho harmonogramu pre colné územie ES 25 úľavy, ktoré boli zahrnuté v predchádzajúcom harmonograme.

 

ES súhlasí, že zahrnie do svojho harmonogramu pre ES 25 úľavy uvedené v prílohe k tejto dohode.

 

Nový Zéland akceptuje základné kroky prístupu ES k úprave záväzkov GATT ES 15 a záväzkov Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky po nedávnom rozšírení ES: vyrovnanie vývozných záväzkov; vyrovnanie colných kvót a sumarizáciu záväzkov internej podpory. Uplatňované právne postupy na implementáciu vychádzajú zo vzoru posledného rozšírenia EÚ.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď Nový Zéland v odpovedi na list vyjadrí svoj súhlas po posúdení zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými postupmi. ES sa zaväzuje, že sa bude čo najviac usilovať čo možno najskôr zabezpečiť účinnosť vhodných vykonávacích opatrení, ale najneskôr 1. januára 2006.

Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa môžu vzhľadom na každú záležitosť v tejto dohode kedykoľvek uskutočniť konzultácie.“

Je mi cťou vyjadriť súhlas mojej vlády.

Prijmite prosím, prejav mojej najhlbšej úcty.

Za vládu Nového Zélandu

Image


Komisia

30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/83


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

(2005/960/ES, Euratom)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 218 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 131,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 1,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Články 1 až 28 rokovacieho poriadku Komisie (1) sa nahrádzajú textom, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. novembra 2005

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 308, 8.12.2000, s. 26. Rokovací poriadok naposledy zmenený a doplnený rozhodnutím Komisie 2004/563/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 251, 27.7.2004, s. 9).


PRÍLOHA

„KAPITOLA I

KOMISIA

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Kolektívny charakter

Komisia rozhoduje kolektívne v súlade s týmto rokovacím poriadkom a pod politickým vedením svojho predsedu.

Článok 2

Priority a pracovný program

Pod politickým vedením svojho predsedu Komisia vytyčuje svoje viacročné strategické priority a svoju ročnú politickú stratégiu, na základe ktorých každý rok prijíma svoj pracovný program a predbežný návrh rozpočtu na nasledujúci rok.

Článok 3

Predseda

1.   Predseda môže poveriť členov Komisie zvláštnymi oblasťami činnosti, v rámci ktorých sú výslovne zodpovední za prípravu práce Komisie a výkon jej rozhodnutí.

Tieto poverenia môže kedykoľvek zmeniť.

2.   Predseda môže z členov Komisie zostaviť stále skupiny alebo skupiny ad hoc, vymenovať ich predsedov a určiť ich zloženie. Stanovuje mandát týchto skupín a schvaľuje spôsob ich práce.

3.   Predseda zastupuje Komisiu. Vymenúva členov Komisie, ktorí mu pri tom pomáhajú.

Článok 4

Rozhodovacie postupy

Rozhodnutia Komisie sa prijímajú:

a)

na zasadnutiach Komisie na základe ústneho postupu; alebo

b)

na základe písomného postupu v súlade s článkom 12; alebo

c)

na základe splnomocnenia v súlade s článkom 13; alebo

d)

na základe delegovania v súlade s článkom 14.

ODDIEL 2

Zasadnutia Komisie

Článok 5

Zvolávanie zasadnutia

1.   Zasadnutie Komisie zvoláva predseda.

2.   Komisia sa spravidla schádza minimálne raz týždenne. Pokiaľ je to nutné, zasadá častejšie.

3.   Členovia Komisie sú povinní zúčastňovať sa všetkých zasadnutí. Predseda posudzuje, či členovia môžu byť za určitých okolností uvoľnení.

Článok 6

Program rokovania zasadnutí Komisie

1.   Predseda prijíma program rokovania každého zasadnutia Komisie.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá právomoc predsedu prijať program rokovania, musí byť každý návrh vyžadujúci podstatné výdavky predložený so súhlasom člena Komisie zodpovedného za rozpočet.

3.   Každý bod, ktorý člen Komisie navrhne zaradiť do programu rokovania, musí byť oznámený predsedovi za podmienok stanovených Komisiou v súlade s vykonávacími pravidlami uvedenými v článku 28, ďalej len ‚vykonávacie pravidlá’.

4.   Program rokovania a potrebné dokumenty sú členom Komisie oznamované za podmienok, ktoré stanovila Komisia v súlade s vykonávacími pravidlami.

5.   Ak člen Komisie požiada, aby bol určitý bod stiahnutý z programu rokovania, tento bod sa so súhlasom predsedu presúva na nasledujúce zasadnutie.

6.   Komisia môže na základe návrhu predsedu prerokovať akýkoľvek bod, ktorý nie je zaradený do programu rokovania alebo ku ktorému boli potrebné pracovné podklady dodané oneskorene. Komisia môže rozhodnúť o tom, že bod zaradený do programu rokovania neprerokuje.

Článok 7

Uznášaniaschopnosť

Počet členov, ktorý je potrebný na to, aby bola Komisia uznášaniaschopná, sa rovná väčšine členov, ktorých počet je stanovený v zmluve.

Článok 8

Prijímanie rozhodnutí

1.   Komisia prijíma rozhodnutia na základe návrhov jedného alebo viacerých svojich členov.

2.   Komisia hlasuje na základe návrhu jedného zo svojich členov. Hlasovanie sa zakladá na pôvodnom návrhu alebo návrhu pozmenenom členom (členmi) zodpovedným (zodpovednými) v danej veci alebo predsedom.

3.   Rozhodnutia Komisie sú prijaté vtedy, ak väčšina členov, ktorých počet je stanovený v zmluve, hlasuje kladne.

4.   Predseda zaznamená výsledky rozhodovania, ktoré sa zapíšu do zápisnice zo zasadnutia v zmysle článku 11.

Článok 9

Dôvernosť

Zasadnutia Komisie nie sú verejné. Rokovania sú dôverné.

Článok 10

Účasť úradníkov a iných osôb

1.   Pokiaľ Komisia nerozhodne inak, zasadnutia sa zúčastní generálny tajomník a vedúci kabinetu predsedu. Podmienky účasti iných osôb sú stanovené vo vykonávacích pravidlách.

2.   V prípade neprítomnosti člena Komisie sa zasadnutia môže zúčastniť vedúci jeho kabinetu a na základe výzvy predsedu môže predniesť stanovisko neprítomného člena.

3.   Komisia môže rozhodnúť, že vypočuje akúkoľvek inú osobu.

Článok 11

Zápisnica zo zasadnutia

1.   Z každého zasadnutia Komisie sa vypracuje zápisnica.

2.   Návrh zápisnice sa predkladá Komisii na schválenie na nasledujúcom zasadnutí. Schválená zápisnica je overená podpismi predsedu a generálneho tajomníka.

ODDIEL 3

Ďalšie rozhodovacie postupy

Článok 12

Rozhodnutia prijímané písomným postupom

1.   Súhlas Komisie s návrhom jedného alebo viacerých jej členov možno získať prostredníctvom písomného postupu, pokiaľ tento návrh vopred schválil právny servis a súhlasili s ním útvary, s ktorými prebehla konzultácia, v súlade s podmienkami stanovenými v článku 23.

Takéto schválenie a/alebo súhlas môžu byť v súlade s vykonávacími pravidlami nahradené dohodou medzi vedúcimi kabinetov v rámci písomného postupu finalizácie.

2.   Znenie návrhu sa zašle v písomnej forme všetkým členom Komisie za podmienok stanovených Komisiou v súlade s vykonávacími pravidlami a s uvedením lehoty, počas ktorej môžu títo vyjadriť akékoľvek výhrady alebo zmeny, ktoré navrhujú vykonať.

3.   Ktorýkoľvek člen Komisie môže v priebehu písomného postupu požiadať o prerokovanie návrhu. Na tento účel zašle predsedovi odôvodnenú žiadosť.

4.   Návrh, ku ktorému žiadny z členov Komisie nepredložil žiadosť o odklad alebo na nej netrval do uplynutia lehoty stanovenej na písomný postup, sa považuje za návrh prijatý Komisiou.

Článok 13

Rozhodnutia na základe splnomocnenia

1.   Pri plnom rešpektovaní zásady kolektívnej zodpovednosti môže Komisia splnomocniť jedného alebo viacerých svojich členov, aby v jej mene prijali riadiace alebo správne opatrenia, ktoré podliehajú takým obmedzeniam a podmienkam, ktoré stanoví.

2.   So súhlasom predsedu môže Komisia rovnako poveriť jedného alebo viacerých svojich členov, aby prijali konečnú verziu akéhokoľvek aktu alebo akéhokoľvek návrhu predkladaného iným inštitúciám, ktorého obsah bol stanovený už v priebehu zasadnutí.

3.   Právomoci prenesené týmto spôsobom možno ďalej delegovať na generálnych riaditeľov a vedúcich útvarov, pokiaľ to nie je v rozhodnutí o splnomocnení výslovne zakázané.

4.   Ustanovenia prvého, druhého a tretieho odseku sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa delegovania vo finančných záležitostiach a právomocí prenesených na orgán oprávnený vymenovať a orgán splnomocnený uzatvárať zamestnanecké zmluvy.

Článok 14

Rozhodnutia na základe delegovania

Pri plnom rešpektovaní zásady kolektívnej zodpovednosti môže Komisia delegovať prijatie riadiacich alebo správnych opatrení na generálnych riaditeľov a vedúcich útvarov, ktorí konajú v jej mene, a to v rámci obmedzení a podmienok, ktoré stanoví.

Článok 15

Subdelegovanie pri rozhodnutiach týkajúcich sa udeľovania grantov a verejného obstarávania

Generálny riaditeľ alebo vedúci útvaru, ktorý v súlade s článkami 13 a 14 získal na základe subdelegovania alebo delegovania právomoc na prijímanie rozhodnutí spojených s financovaním, môže rozhodnúť o subdelegovaní prijímania určitých individuálnych rozhodnutí týkajúcich sa udeľovania grantov a verejného obstarávania na zodpovedného riaditeľa alebo, ak získa súhlas príslušného člena Komisie, na príslušného vedúceho oddelenia v rámci obmedzení a podmienok stanovených vo vykonávacích pravidlách.

Článok 16

Informácie o prijatých rozhodnutiach

Rozhodnutia prijaté na základe písomného postupu, splnomocnenia alebo delegovania sú zaznamenané v dennom zázname, ktorý sa prenesie do zápisnice z nasledujúceho zasadnutia Komisie.

ODDIEL 4

Spoločné ustanovenia pre rozhodovacie postupy

Článok 17

Overovanie aktov prijatých Komisiou

1.   Akty prijaté Komisiou počas zasadnutia tvoria, v autentickom jazyku alebo jazykoch, neoddeliteľnú súčasť súhrnnej zápisnice vypracovanej na konci zasadnutia Komisie, na ktorom boli prijaté. Tieto akty sú overené podpisom predsedu a generálneho tajomníka na poslednej strane súhrnnej zápisnice.

2.   Akty prijaté na základe písomného postupu a splnomocnenia v súlade s článkom 12 a článkom 13 ods. 1 a 2 tvoria, v autentickom jazyku alebo jazykoch, neoddeliteľnú súčasť denného záznamu uvedeného v článku 16. Sú overené podpisom generálneho tajomníka na poslednej strane denného záznamu.

3.   Akty prijaté na základe delegovania alebo subdelegovania tvoria, v autentickom jazyku alebo jazykoch, neoddeliteľnú súčasť denného záznamu uvedeného v článku 16. Sú overené potvrdzujúcim vyhlásením podpísaným subdelegovaným alebo delegovaným úradníkom v súlade s článkom 13 ods. 3 a článkami 14 a 15.

4.   Na účely tohto rokovacieho poriadku sa pod pojmom ‚akty’ rozumie jedna z foriem aktu, ktoré sú stanovené v článku 249 Zmluvy o ES a v článku 161 Zmluvy o Euratome.

5.   Na účely tohto rokovacieho poriadku sa pod pojmom ‚autentické jazyky’ rozumejú všetky úradné jazyky Spoločenstiev bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 930/2004 (1), v prípade všeobecne záväzných aktov a v ostatných prípadoch jazyky tých, ktorým sú určené.

ODDIEL 5

Príprava a plnenie rozhodnutí Komisie

Článok 18

Skupiny členov Komisie

Skupiny členov Komisie prispievajú ku koordinácii a príprave práce Komisie v rámci strategických priorít a cieľov stanovených Komisiou a v súlade s mandátom a pod politickým vedením predsedu.

Článok 19

Kabinety a vzťahy s útvarmi

1.   Člen Komisie má k dispozícii kabinet, ktorý mu pomáha pri vykonávaní jeho práce a pri príprave rozhodnutí Komisie. Pravidlá týkajúce sa zloženia kabinetu stanovuje predseda.

2.   Člen Komisie schvaľuje spôsob práce s útvarmi, za ktoré je zodpovedný. V spôsobe práce sa upresňuje najmä spôsob, akým člen Komisie dáva pokyny príslušným útvarom, ktoré mu pravidelne poskytujú všetky informácie týkajúce sa jeho oblasti činnosti a potrebné na vykonávanie jeho zodpovednosti.

Článok 20

Generálny tajomník

1.   Generálny tajomník pomáha predsedovi pri príprave rokovaní a vedení zasadnutí Komisie. Rovnako pomáha pri príprave rokovaní a vedení zasadnutí predsedom skupín členov Komisie, ktoré boli zriadené podľa článku 3 ods. 2.

2.   Generálny tajomník zabezpečuje, aby boli uplatňované rozhodovacie postupy a aby boli vykonávané rozhodnutia uvedené v článku 4.

3.   Prispieva k zabezpečovaniu potrebnej koordinácie medzi útvarmi počas prípravných prác v súlade s ustanoveniami článku 23 a dbá na kvalitu obsahu a dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa formy dokumentov, ktoré sú predkladané Komisii.

4.   S výnimkou osobitných prípadov prijíma opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby boli akty Komisie oznamované a uverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie a aby boli dokumenty Komisie a jej útvarov postupované ostatným inštitúciám Európskych spoločenstiev.

5.   Je zodpovedný za oficiálne vzťahy s ostatnými inštitúciami Európskych spoločenstiev s výnimkou právomocí, ktoré sa Komisia rozhodne vykonávať sama alebo ich pridelí svojim členom alebo útvarom. Sleduje činnosť ostatných inštitúcií Európskych spoločenstiev a informuje o nich Komisiu.

KAPITOLA II

ÚTVARY KOMISIE

Článok 21

Štruktúra útvarov

Pri príprave a vykonávaní úloh pomáha Komisii celý rad útvarov, zložených z generálnych riaditeľstiev a im zodpovedajúcim útvarom. Generálne riaditeľstvá a im zodpovedajúce útvary sa zvyčajne členia na riaditeľstvá a riaditeľstvá na oddelenia.

Článok 22

Vytvorenie osobitných funkcií a štruktúr

Komisia môže v špecifických prípadoch zriadiť osobitné funkcie a štruktúry, ktoré plnia presne vymedzené poslanie a stanoviť ich zodpovednosť a spôsob práce.

Článok 23

Spolupráca a koordinácia v rámci útvarov

1.   S cieľom zabezpečiť efektívnosť činnosti Komisie útvary pracujú v úzkej spolupráci a koordinovaným spôsobom od začiatku prípravy alebo vykonávania rozhodnutí Komisie.

2.   Útvar zodpovedný za prípravu iniciatívy dbá o to, aby bola od začiatku prípravných prác zabezpečená účinná koordinácia medzi všetkými útvarmi, ktoré majú oprávnený záujem na tejto iniciatíve z dôvodov ich právomocí a zodpovednosti alebo charakteru záležitosti.

3.   Predtým, ako sa dokument predloží Komisii, zodpovedný útvar ho včas prerokuje s ostatnými útvarmi, ktoré majú na danom projekte oprávnený záujem v súlade s vykonávacími pravidlami.

4.   S právnym servisom sa povinne konzultujú všetky návrhy aktov a návrhy právnych predpisov, ako aj všetky dokumenty, ktoré by mohli mať právne dôsledky.

Na právny servis je nevyhnutné sa obrátiť v prípade rozhodovacích postupov stanovených v článkoch 12, 13 a 14, okrem prípadov rozhodnutí týkajúcich sa bežných aktov, s ktorými právny servis súhlasil vopred (repetitívne akty). Konzultácia sa nevyžaduje v prípade rozhodnutí uvedených v článku 15.

5.   S generálnym sekretariátom sa musia konzultovať všetky iniciatívy, ktoré:

a)

sú politicky dôležité; alebo

b)

sú súčasťou ročného pracovného programu Komisie a platného programového nástroja; alebo

c)

sa týkajú inštitucionálnych záležitostí; alebo

d)

podliehajú analýze vplyvu, či verejnej diskusii.

6.   S výnimkou rozhodnutí uvedených v článku 15 sa s generálnymi riaditeľstvami zodpovednými za rozpočet, zamestnancov a správu musia konzultovať všetky dokumenty, ktoré majú prípadné dôsledky na rozpočet, financie, zamestnancov a správu. Podľa potreby sa rovnako konzultuje útvar zodpovedný za boj proti podvodom.

7.   Zodpovedný útvar sa usiluje zostaviť taký návrh, ktorý získal súhlas od útvarov, s ktorými tento návrh prekonzultoval. V prípade nezhody pripojí k svojmu návrhu odlišné stanoviská týchto útvarov bez toho, aby bol dotknutý článok 12.

KAPITOLA III

ZASTUPOVANIE

Článok 24

Kontinuita služby

Členovia Komisie a útvary sú zodpovední za prijatie všetkých potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť kontinuitu služby, pričom zohľadňujú opatrenia prijaté v tomto smere Komisiou alebo predsedom.

Článok 25

Zastupovanie predsedu

Ak predseda nemôže vykonávať svoje funkcie, vykonáva ich jeden z podpredsedov alebo členov v poradí, ktoré stanovil predseda.

Článok 26

Zastupovanie generálneho tajomníka

Ak generálny tajomník nemôže vykonávať svoje funkcie, vykonáva ich prítomný služobne najstarší zástupca generálneho tajomníka a v prípade rovnakého služobného zaradenia, vekovo starší zástupca generálneho tajomníka alebo úradník vymenovaný Komisiou.

Ak zástupca generálneho tajomníka nie je prítomný alebo Komisia nevymenovala žiadneho úradníka, generálneho tajomníka zastupuje prítomný služobne najstarší podriadený úradník a v prípade rovnakého služobného zaradenia vekovo starší podriadený úradník najvyššej kategórie a stupňa.

Článok 27

Zastupovanie nadriadených

1.   Ak generálny riaditeľ nemôže vykonávať svoje funkcie, vykonáva ich prítomný služobne najstarší zástupca generálneho riaditeľa a v prípade rovnakého služobného zaradenia vekovo starší zástupca generálneho riaditeľa alebo úradník vymenovaný Komisiou.

Ak zástupca generálneho riaditeľa nie je prítomný alebo Komisia nevymenovala žiadneho úradníka, generálneho riaditeľa zastupuje prítomný služobne najstarší podriadený úradník a v prípade rovnakého služobného zaradenia vekovo starší podriadený úradník najvyššej kategórie a stupňa.

2.   Ak vedúci oddelenia nemôže vykonávať svoje funkcie, vykonáva ich zástupca vedúceho oddelenia alebo úradník vymenovaný generálnym riaditeľom.

Ak zástupca vedúceho oddelenia nie je prítomný alebo generálny riaditeľ nevymenoval žiadneho úradníka, vedúceho oddelenia zastupuje prítomný služobne najstarší podriadený úradník a v prípade rovnakého služobného zaradenia vekovo starší podriadený úradník najvyššej kategórie a stupňa.

3.   Ak niektorý iný nadriadený nemôže vykonávať svoje funkcie, generálny riaditeľ vymenuje po dohode so zodpovedným členom Komisie zastupujúceho úradníka. Ak nie je nikto takto vymenovaný, zastupuje ho prítomný služobne najstarší podriadený úradník a v prípade rovnakého služobného zaradenia vekovo starší podriadený úradník najvyššej kategórie a stupňa.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Vykonávacie pravidlá a doplňujúce opatrenia

Komisia podľa potreby stanoví vykonávacie pravidlá tohto rokovacieho poriadku.

Komisia môže prijať doplňujúce opatrenia týkajúce sa fungovania Komisie a jej útvarov, pri zohľadnení technologického a informačného vývoja.

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti

Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2006.“


(1)  Ú. v. EÚ L 169, 1.5.2004, s. 1.


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/91


ROZHODNUTIE VÝBORU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU č. 2/2005

z 25. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave

(2005/961/ES)

VÝBOR SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave (ďalej len „dohoda“), najmä na jej článok 23 ods. 4,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

1.   Do bodu 1 (Tretí balík na liberalizáciu leteckej dopravy a ostatné pravidlá pre civilné letectvo) prílohy k dohode sa po odkaze na smernicu Rady 93/104/ES, ktorý tam bol vložený na základe článku 1 ods. 3 rozhodnutia Výboru Spoločenstva a Švajčiarska pre leteckú dopravu č. 3/2004 (1), vkladá:

„č. 437/2003

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave“.

2.   Do bodu 1 (Tretí balík na liberalizáciu leteckej dopravy a ostatné pravidlá pre civilné letectvo) prílohy k dohode sa po odkaze vloženom podľa článku 1 ods. 1 tohto rozhodnutia vkladá:

„č. 1358/2003

Nariadenie Komisie (ES) č. 1358/2003 z 31. júla 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave a ktorým sa menia a dopĺňajú jeho prílohy I a II“.

3.   Do bodu 1 (Tretí balík na liberalizáciu leteckej dopravy a ostatné pravidlá pre civilné letectvo) prílohy k dohode sa po odkaze vloženom podľa článku 1 ods. 2 tohto rozhodnutia vkladá:

„č. 785/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel“.

Článok 2

1.   Do bodu 1 (Tretí balík na liberalizáciu leteckej dopravy a ostatné pravidlá pre civilné letectvo) prílohy k dohode sa po odkaze na nariadenie Rady (EHS) č. 2408/92 vkladá:

„[Príloha I v znení zmenenom a doplnenom podľa čísla 1 bodu G (Letecká doprava) kapitoly 8 (Dopravná politika) prílohy II k Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia]“.

2.   Do bodu 3 (Technické zosúladenie) prílohy k dohode sa po odkaze na smernicu Rady 93/65/EHS vkladá:

„[Príloha I v znení zmenenom a doplnenom podľa čísla 2 bodu G (Letecká doprava) kapitoly 8 (Dopravná politika) prílohy II k Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia]“.

3.   Do bodu 1 (Tretí balík na liberalizáciu leteckej dopravy a ostatné pravidlá pre civilné letectvo) prílohy k dohode sa po odkaze na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/30/ES, ktorý tam bol vložený na základe článku 1 ods. 1 rozhodnutia Výboru Spoločenstva a Švajčiarska pre leteckú dopravu č. 3/2004, vkladá:

„[Príloha I v znení zmenenom a doplnenom podľa čísla 2 bodu G (Letecká doprava) kapitoly 8 (Dopravná politika) prílohy II k Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia]“.

Článok 3

Do bodu 4 (Letecká bezpečnosť) prílohy k dohode sa po odkaze na nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 vkladá:

„č. 36/2004

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES z 21. apríla 2004 o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská Spoločenstva

(Články 1 až 9 a články 11 až 14)“.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a Úradnej zbierke federálnych zákonov Švajčiarskej konfederácie. Rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jeho prijatí.

V Bruseli 25. novembra 2005

Za spoločný výbor

vedúci delegácie Spoločenstva

Daniel CALLEJA CRESPO

vedúci delegácie Švajčiarskej konfederácie

Raymond CRON


(1)  Ú. v. EÚ L 151, 30.4.2004, s. 9. Korigendum v Ú. v. EÚ L 208, 10.6.2004, s. 7.


30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/93


ROZHODNUTIE č. 1/2005 SPOLOČNÉHO VETERINÁRNEHO VÝBORU ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI

z 21. decembra 2005,

ktoré sa týka zmeny a doplnenia dodatku 6 k prílohe 11 k dohode

(2005/962/ES)

VÝBOR,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (ďalej len „poľnohospodárska dohoda“), a najmä na článok 19 ods. 3 jej prílohy 11,

keďže:

(1)

Poľnohospodárska dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2002.

(2)

Dodatky 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 11 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa prvýkrát zmenili a doplnili rozhodnutím č. 2/2003 Spoločného veterinárneho výboru zriadeného dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami z 25. novembra 2003, ktorým sa menia a dopĺňajú dodatky 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 11 k prílohe 11 k dohode (1).

(3)

Dodatky 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 11 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa naposledy zmenili a doplnili rozhodnutím č. 2/2004 Spoločného veterinárneho výboru zriadeného dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami z 9. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú dodatky 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 11 k prílohe 11 k dohode (2).

(4)

Švajčiarska konfederácia sa zaviazala začleniť do svojho vnútroštátneho právneho poriadku ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (4), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (5) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (6).

(5)

Sanitárne opatrenia stanovené švajčiarskymi právnymi predpismi sa považujú za rovnocenné na obchodné účely pre mlieko a mliečne výrobky pôvodom z hovädzieho dobytka, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu.

(6)

V súlade s ustanoveniami kapitoly III dodatku 6 k prílohe 11 poľnohospodárskej dohody sa ustanovenia dodatku 6 k uvedenej prílohe, ako aj ich vplyv na kontroly opätovne preskúmajú v rámci Spoločného veterinárneho výboru najneskôr do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia, s cieľom preskúmať rovnocennosť v prípade všetkých živočíšnych výrobkov iných ako mlieko a mliečne výrobky pôvodom z hovädzieho dobytka, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu.

(7)

S cieľom vziať do úvahy zmeny švajčiarskych právnych predpisov a právnych predpisov Spoločenstva platných k 1. januáru 2006 je potrebné zmeniť a doplniť text dodatku 6 k prílohe 11 k uvedenej dohode,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Prvá tabuľka (Výrobky: mlieko a mliečne výrobky pôvodom z hovädzieho dobytka, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu) kapitoly 1 dodatku 6 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa nahrádza textom v prílohe tohto rozhodnutia.

Článok 2

Rovnocennosť sanitárnych opatrení, ktoré upravujú švajčiarske právne predpisy v prípade všetkých živočíšnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu iných ako mlieko a mliečne výrobky pôvodom z hovädzieho dobytka sa preskúma v rámci Spoločného veterinárneho výboru s cieľom jej uznania na obchodné účely najneskôr do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 3

Toto rozhodnutie vyhotovené v dvoch exemplároch podpíšu spolupredsedovia alebo iné osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Spoločný veterinárny výbor

vedúci delegácie Švajčiarskej konfederácie

Hans WYSS

vedúca delegácie Európskeho spoločenstva

Jaana HUSU-KALLIO


(1)  Ú. v. EÚ L 23, 28.1.2004, s. 27.

(2)  Ú. v. EÚ L 17, 20.1.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22.

(5)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83.

(6)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1; oprava v Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1.


PRÍLOHA

„Výrobky: Živočíšne výrobky určené na ľudskú spotrebu

 

Vývoz Európskeho spoločenstva do Švajčiarskej konfederácie a vývoz Švajčiarskej konfederácie do Európskeho spoločenstva

Obchodné podmienky

Rovnocennosť

Osobitné podmienky

Normy ES

Švajčiarske normy

 

Nariadenia (ES) č. 852/2004 č. 853/2004 č. 854/2004 č. 882/2004

Federálny zákon z 9. októbra 1992 o potravinárskom a spotrebnom tovare (zákon o potravinárskom tovare), naposledy zmenený a doplnený 18. júna 2004 (RS 817.0)

Nariadenie z 27. mája 1981 o ochrane zvierat (OPAn), naposledy zmenené a doplnené 27. júna 2001 (RS 455.1)

Nariadenie z 1. marca 1995 o zriadení orgánov poverených kontrolou hygieny mäsa (OFHV) (RS 817.191.54)

Nariadenie z 27. júna 1995 o epizootických ochoreniach (OFE), naposledy zmenené a doplnené 18. augusta 2004 (RS 916.401)

Nariadenie z 23. novembra 2005 o prvotnej výrobe (RS 916.020)

Nariadenie z 23. novembra 2005, ktoré sa týka porážky zvierat a kontroly mäsa (OabCV) (RS 817.190)

Nariadenie z 23. novembra 2005 o potravinárskom a spotrebnom tovare (ODAIOUs) (RS 817.02)

Nariadenie z 23. novembra 2005 Federálneho ministerstva vnútra o vykonávaní právnych predpisov o potravinárskom tovare (RS 817.025.21)

Nariadenie z 23. novembra 2005 Federálneho ministerstva hospodárstva, ktoré sa týka dodržiavania hygieny v prvotnej výrobe (RS 916.020.1)

Nariadenie z 23. novembra 2005 Federálneho ministerstva vnútra o hygiene (RS 817.024.1)

Nariadenie z 23. novembra 2005 Federálneho ministerstva hospodárstva, ktoré sa týka dodržiavania hygienických postupov pri porážke zvierat (OHyAb) (RS 817.190.1)

Nariadenie z 23. novembra 2005 Federálneho ministerstva vnútra o potravinách živočíšneho pôvodu (RS 817.022.108)

áno

za osobitných podmienok

V rámci tohto dodatku, berúc do úvahy vývoj právnych predpisov Spoločenstva v danej oblasti (vykonávacie predpisy) a právnych predpisov Spoločenstva, ktoré sa týkajú kontrol dovozu z tretích krajín, švajčiarske orgány sa zaväzujú zmeniť a doplniť svoje právne predpisy s cieľom prijať právne predpisy, ktoré by boli rovnocenné na obchodné účely. V tomto smere švajčiarske orgány vypracovali a predložili na posúdenie návrhy nariadení.

V súlade s ustanoveniami kapitoly III tohto dodatku sa jeho ustanovenia opätovne preskúmajú v rámci Spoločného veterinárneho výboru najneskôr do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto zmeny a tohto doplnenia s cieľom preskúmať rovnocennosť v prípade všetkých živočíšnych výrobkov iných ako mlieko a mliečne výrobky pôvodom z hovädzieho dobytka, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu.

Keďže tento dodatok nebol príslušne zmenený a doplnený, všetky živočíšne výrobky iné ako mlieko a mliečne výrobky pôvodom z hovädzieho dobytka a iné ako vedľajšie živočíšne výrobky, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, vrátane mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom z hovädzieho dobytka, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, sa naďalej ponechávajú v kapitole II tohto dodatku.

Mlieko a mliečne výrobky pôvodom z hovädzieho dobytka

Zdravie zvierat

Hovädzí dobytok

Smernica 64/432/EHS

Nariadenie z 27. júna 1995 o epizootických ochoreniach (OFE), naposledy zmenené a doplnené 23. júna 2004 (RS 916 401), najmä jeho články 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 a 295

áno

 

Verejné zdravie

Hovädzí dobytok

Nariadenia (ES) č. 852/2004 č. 853/2004 č. 854/2004 č. 882/2004

Nariadenie z 23. novembra 2005 o potravinárskom a spotrebnom tovare (ODAIOUs) (RS 817 02)

Nariadenie z 23. novembra 2005, ktoré sa týka dodržiavania a kontroly kvality v mliečnom odvetví (Nariadenie o kvalite mlieka, OQL) (RS 916.351.0)

Nariadenie z 23. novembra 2005 Federálneho ministerstva vnútra o potravinách živočíšneho pôvodu (RS 817.022.108)

Nariadenie z 23. novembra 2005 Federálneho ministerstva vnútra o hygiene (RS 817.024.1)

Nariadenie z 23. novembra 2005 Federálneho ministerstva hospodárstva upravujúce dodržiavanie postupov hygieny v oblasti výroby mlieka (OHyPL) (RS 916.351.021.1)

áno

Na mlieko a mliečne výrobky pôvodom z hovädzieho dobytka určené na ľudskú spotrebu, ktoré sú predmetom obchodu medzi členskými štátmi Spoločenstva a Švajčiarskou konfederáciou sa vzťahujú také isté obchodné podmienky ako na mlieko a mliečne výrobky pôvodom z hovädzieho dobytka určené na ľudskú spotrebu, ktoré sú predmetom obchodu medzi členskými štátmi Spoločenstva.

Podmienky, ktoré požadujú švajčiarske právne predpisy najmä v oblasti postupov a tepelného spracovania mlieka a mliečnych výrobkov a ich vplyvy na označovanie sa neuplatňujú na výrobky vyrobené a/alebo uvedené na trh v súlade s právnymi predpismi v členskom štáte Európskej únie alebo vyrobené v súlade s právnymi predpismi v niektorom signatárskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), zmluvnej strany Dohody o európskom hospodárskom priestore (EHP).

Švajčiarska konfederácia zostaví zoznam svojich schválených prevádzok v súlade s ustanoveniami článku 31 (registrácia/schválenie prevádzok) nariadenia (ES) č. 882/2004.“


Dokumenty pripojené k Všeobecnému rozpočtu Európskej únie

30.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/97


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2005

(2005/963/ES)

VÝKAZ PRÍJMOV

Hlava

Názov

Rozpočtové prostriedky 2003

(EUR)

Rozpočtové prostriedky 2004

(EUR)

Rozpočtové prostriedky 2005

(EUR)

Poznámky

1

Dotácia Európskych spoločenstiev

3 500 000

6 800 000

Dotácie Európskych spoločenstiev celkom

2

Príspevok tretích krajín

p.m.