ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 346

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
29. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2169/2005 z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 o zavedení eura

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2170/2005 z 28. decembra 2005, ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné v prípade polobielenej alebo bielenej ryže od 1. septembra 2005

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2171/2005 z 23. decembra 2005 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2172/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi

10

 

*

Smernica Rady 2005/93/ES z 21. decembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 69/169/EHS, pokiaľ ide o dočasné množstvové obmedzenie dovozu piva do Fínska

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/264/ES prijímajúce bezpečnostné nariadenia Rady

18

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže stanovených v zozname CXL ES pripojenom ku GATT 1994

24

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže stanovených v zozname CXL ES pripojenom ku GATT 1994

26

 

*

Informácia o nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Rady 2005/953/ES o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže, stanovených v zozname CXL ES, ktorý tvorí prílohu k dohode GATT z roku 1994

30

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. decembra 2005 o zmene a doplnení Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa banke umožní financovať činnosti v Mongolsku

31

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo č. 3/2005 zriadeného Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami z 19. decembra 2005 týkajúce sa prispôsobenia príloh 1 a 2 po rozšírení Európskej únie

33

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo č. 4/2005 z 19. decembra 2005 o zmene dodatku 1 k prílohe 9 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

44

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPAT/1/2005 zo 7. decembra 2005 o vymenovaní veliteľa misie policajného poradného tímu EÚ v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, EUPAT

46

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k informácii o dátume nadobudnutia platnosti Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o všeobecných zásadách účasti Albánskej republiky na programoch Spoločenstva (Tento text ruší a nahrádza text uverejnený v úradnom vestníku L 208 z 11. augusta 2005)

47

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

29.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2169/2005

z 21. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 o zavedení eura

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na tretiu vetu jej článku 123 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (3) stanovuje náhradu eurom mien členských štátov, ktoré splnili potrebné podmienky pre prijatie jednotnej meny v období, keď Spoločenstvo vstúpilo do tretej etapy hospodárskej a menovej únie. Uvedené nariadenie zahŕňa tiež pravidlá, ktoré sa uplatňujú na národné menové jednotky týchto členských štátov počas prechodného obdobia končiaceho 31. decembra 2001 a pravidlá o bankovkách a minciach.

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 2596/2000 zmenilo a doplnilo nariadenie (ES) č. 974/98 s cieľom stanoviť náhradu meny Grécka eurom.

(3)

Nariadenie (ES) č. 974/98 uvádza časový rozvrh pre prechod na euro v súčasných účastníckych členských štátoch. S cieľom zabezpečiť jednoznačnosť a určitosť pravidiel upravujúcich zavedenie eura v ďalších členských štátoch, je potrebné stanoviť všeobecné ustanovenia, ktoré upresnia, ako sa majú určovať rôzne obdobia prechodu na euro v budúcnosti.

(4)

Je vhodné stanoviť zoznam účastníckych členských štátov, ktorý sa môže rozšíriť, keď euro ako jednotnú menu prijmú ďalšie členské štáty.

(5)

S cieľom pripraviť plynulý prechod na euro, nariadenie (ES) č. 974/98 ustanovuje prechodné obdobie medzi náhradou mien účastníckych členských štátov eurom a zavedením eurových bankoviek a mincí. Prechodné obdobie by malo trvať najviac tri roky, no malo by byť čo najkratšie.

(6)

Prechodné obdobie sa môže skrátiť na nulové, vtedy je dátum prijatia eura a dátum prechodu na hotovostné euro tým istým dňom, ak členský štát nepovažuje dlhšie prechodné obdobie za potrebné. V takom prípade sa bankovky a mince eura stanú v tomto členskom štáte zákonným platidlom dňom prijatia eura. Tento členský štát by mal mať však možnosť využívať dobiehacie obdobie v rozsahu jedného roka, počas ktorého by sa v nových právnych nástrojoch bolo možné odvolávať na národnú menovú jednotku. Hospodárske subjekty v týchto členských štátoch by takto mali viac času na prípravu na zavedenie eura a uľahčilo by to prechod.

(7)

Verejnosť by mala mať možnosť bezplatne vymieňať bankovky a mince denominované v národnej menovej jednotke za bankovky a mince eura počas obdobia duálneho obehu s výhradou určitej maximálnej výšky.

(8)

Nariadenie (ES) č. 974/98 by sa preto malo zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie Rady (ES) č. 974/98 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Na účel tohto nariadenia:

a)

‚účastnícke členské štáty’ sú členské štáty uvedené v tabuľke v prílohe;

b)

‚právne nástroje’ sú legislatívne a štatutárne ustanovenia, správne akty, súdne rozhodnutia, zmluvy, jednostranné právne akty, platobné nástroje iné ako bankovky a mince, a iné nástroje, ktoré majú právny účinok;

c)

‚prepočítací kurz’ znamená neodvolateľne stanovený prepočítací kurz prijatý pre menu každého účastníckeho členského štátu Radou v súlade s prvou vetou článku 123 ods. 4 zmluvy alebo s odsekom 5 uvedeného článku;

d)

‚dátum prijatia eura’ je alebo dátum, kedy príslušný členský štát vstúpi do tretej etapy podľa článku 121 ods. 3 zmluvy, alebo dátum, kedy nadobúda účinnosť zrušenie výnimky príslušného členského štátu podľa článku 122 ods. 2 zmluvy, podľa okolností;

e)

‚dátum prechodu na hotovostné euro’ je dátum, kedy bankovky a mince eura získajú štatút zákonného platidla v danom účastníckom členskom štáte;

f)

‚jednotka euro’ je menová jednotka, ako je uvedené v druhej vete článku 2;

g)

‚národné menové jednotky’ sú jednotky meny účastníckeho členského štátu, ako sú vymedzené v deň predchádzajúci prijatiu eura v tomto členskom štáte;

h)

‚prechodné obdobie’ znamená obdobie najviac troch rokov začínajúce o 00:00 hod. dátumu prijatia eura a končiace o 00:00 hod. dátumu prechodu na hotovostné euro;

i)

‚dobiehacie obdobie’ je obdobie najviac jedného roka začínajúce dátumom prijatia eura, ktoré môže platiť len pre tie členské štáty, v ktorých je dátum prijatia eura a dátum prechodu na hotovostné euro tým istým dňom;

j)

‚zmena denominácie’ je zmena jednotky, v ktorej je uvedená čiastka nesplateného dlhu z národnej menovej jednotky na jednotku euro, pričom táto zmena prostredníctvom predpisu o zmene denominácie nemá za následok zmenu akejkoľvek inej podmienky tohto dlhu, pretože táto vec podlieha príslušným vnútroštátnym právnym predpisom;

k)

‚úverové inštitúcie’ sú úverové inštitúcie vymedzené v článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činnosti úverových inštitúcií (4). Na účely tohto nariadenia sa inštitúcie uvedené v článku 2 ods. 3 uvedenej smernice s výnimkou poštových žíro inštitúcií nepovažujú za úverové inštitúcie.

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 1a

Dátum prijatia eura, dátum prechodu na hotovostné euro a dobiehacie obdobie, ak sa uplatňuje, sú pre každý účastnícky členský štát uvedené v prílohe.“

3.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

S účinkom od príslušných dátumov prijatia eura je menou v účastníckych členských štátoch euro. Menovou jednotkou je jedno euro. Jedno euro sa delí na sto centov.“

4.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Bankovky a mince denominované v národnej menovej jednotke si zachovajú štatút zákonného platidla v rámci svojich územných hraníc ku dňu predchádzajúcemu dátum prijatia eura v dotknutom účastníckom členskom štáte.“

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9a

V členskom štáte s dobiehacím obdobím sa uplatňuje nasledovné. V právnych nástrojoch vytvorených v dobiehacom období, ktoré sa majú v tomto členskom štáte vykonávať, sa môžu aj naďalej uvádzať odkazy na národnú menovú jednotku. Tieto odkazy sa chápu ako odkazy na jednotku euro podľa príslušných prepočítacích kurzov. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15, úkony vykonané podľa týchto právnych nástrojov sa vykonajú iba v jednotke euro. Uplatnia sa pravidlá o zaokrúhľovaní stanovené v nariadení (ES) č. 1103/97.

Dotknutý členský štát obmedzí uplatňovanie prvého pododseku na niektoré typy právnych nástrojov alebo na právne nástroje prijaté v určitých oblastiach.

Dotknutý členský štát môže toto obdobie skrátiť.“

6.

Články 10 a 11 sa nahrádzajú takto:

„Článok 10

S účinkom od príslušných dátumov prechodu na hotovostné euro dajú ECB a centrálne banky účastníckych členských štátov do obehu v účastníckych členských štátoch bankovky denominované v euro.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 15, tieto bankovky denominované v euro sú jedinými bankovkami, ktoré majú postavenie zákonného platidla v účastníckych členských štátoch.

Článok 11

S účinkom od príslušného dátumu prechodu na hotovostné euro, účastnícke členské štáty vydajú mince denominované v euro alebo v centoch a vyhovujúce denominálnym hodnotám a technickým špecifikáciám, ktoré môže Rada stanoviť v súlade s druhou vetou článku 106 ods. 2 zmluvy. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 a ustanovenia akejkoľvek dohody podľa článku 111 ods. 3 zmluvy týkajúcej sa menových záležitostí, tieto mince sú jedinými mincami s postavením zákonného platidla v účastníckych členských štátoch. S výnimkou vydávajúceho orgánu a osôb osobitne určených vnútroštátnymi právnymi predpismi vydávajúceho členského štátu, žiadna strana nie je povinná prijať pri akejkoľvek jednej platbe viac ako 50 mincí.“

7.

Články 13 a 14 sa nahrádzajú takto:

„Článok 13

Články 10, 11, 14, 15 a 16 sa uplatnia v každom účastníckom členskom štáte s účinkom od príslušného dátumu prechodu na hotovostné euro.

Článok 14

Tam, kde je v právnych nástrojoch existujúcich v deň predchádzajúci dátumu prechodu na hotovostné euro odkaz na národné menové jednotky, sa tieto odkazy považujú za odkazy na jednotku euro podľa príslušných prepočítacích kurzov. Uplatnia sa pravidlá o zaokrúhľovaní ustanovené v nariadení (ES) č. 1103/97.“

8.

Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odsekoch 1 a 2 sa slová „po ukončení prechodného obdobia“ nahrádzajú slovami „od príslušného dátumu prechodu na hotovostné euro“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„3.   Počas obdobia uvedeného v odseku 1 úverové inštitúcie v účastníckych členských štátoch, ktoré prijali euro po 1. januári 2002, bezplatne vymenia bankovky a mince klientov denominované v národnej menovej jednotke tohto členského štátu za bankovky a mince v eurách do maximálnej výšky, ktorá môže byť stanovená vnútroštátnym právom. Úverové inštitúcie môžu žiadať, aby takáto výmena bola oznámená vopred, ak suma, ktorá sa má vymeniť, prekračuje maximálnu výšku stanovenú vnútroštátnym právom alebo ak takéto ustanovenia neexistujú, stanovenú nimi samými a zodpovedajúcu sume pre domácnosti.

Úverové inštitúcie uvedené v prvom pododseku bezplatne vymenia bankovky a mince denominované v národnej menovej jednotke tohto členského štátu iných osôb, ako sú ich klienti, a to do maximálnej výšky stanovenej vnútroštátnym právom alebo nimi samými, ak takéto ustanovenia neexistujú.

Vnútroštátne právo môže obmedziť povinnosť vyplývajúcu z predchádzajúcich dvoch pododsekoch na osobitné typy úverových inštitúcií. Vnútroštátne právo môže tiež rozšíriť túto povinnosť na iné osoby.“

9.

Text v prílohe k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva, ak protokoly 25 a 26 a článok 122 ods. 1 zmluvy neustanovujú inak.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Radu

predseda

B. BRADSHAW


(1)  Stanovisko z 1.12.2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 316, 13.12.2005, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 2596/2000 (Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 2).

(4)  Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).“


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Členský štát

Dátum prijatia eura

Dátum prechodu na hotovostné euro

Členský štát s dobiehacim obdobím

Belgicko

1. január 1999

1. január 2002

neuplatňuje sa

Nemecko

1. január 1999

1. január 2002

neuplatňuje sa

Grécko

1. január 2001

1. január 2002

neuplatňuje sa

Španielsko

1. január 1999

1. január 2002

neuplatňuje sa

Francúzsko

1. január 1999

1. január 2002

neuplatňuje sa

Írsko

1. január 1999

1. január 2002

neuplatňuje sa

Taliansko

1. január 1999

1. január 2002

neuplatňuje sa

Luxemburg

1. január 1999

1. január 2002

neuplatňuje sa

Holandsko

1. január 1999

1. január 2002

neuplatňuje sa

Rakúsko

1. január 1999

1. január 2002

neuplatňuje sa

Portugalsko

1. január 1999

1. január 2002

neuplatňuje sa

Fínsko

1. január 1999

1. január 2002

neuplatňuje sa“


29.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2170/2005

z 28. decembra 2005,

ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné v prípade polobielenej alebo bielenej ryže od 1. septembra 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1549/2004 z 30. augusta 2004, ktoré sa odlišuje od nariadenia Rady (ES) č. 1785/2003 týkajúceho sa dovozného režimu pre ryžu a ktoré stanovuje špecifické prechodné pravidlá uplatniteľné na dovoz ryže Basmati (1), a najmä na jeho článok 1b,

keďže:

(1)

Na základe informácií prijatých od príslušných orgánov Komisia konštatuje, že dovozné licencie na polobielenú alebo bielenú ryžu s kódom KN 1006 30 boli vydané na množstvo 193 841 ton na obdobie od 1. septembra 2004 do 31. augusta 2005. Dovozné clo na polobielenú alebo bielenú ryžu s kódom KN 1006 30 sa teda musí upraviť.

(2)

Uplatniteľné clo sa musí stanoviť v lehote tri dni od konca vyššie uvedeného obdobia. Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť s okamžitou platnosťou.

(3)

Táto úprava musí nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2005 s cieľom vziať do úvahy uplatniteľnosť nariadenia (ES) č. 2152/2005, k tomuto dňu. Vzhľadom na to, že toto clo sa stanovuje spätne, malo by sa prijať opatrenie na vrátenie preplatkov na cle príslušným subjektom na ich žiadosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clo uplatniteľné na polobielenú alebo bielenú ryžu s kódom KN 1006 30 je 145 EUR na tonu.

Článok 2

Clá, ktoré presahujú sumu splatnú podľa zákona, zaúčtované od 1. septembra 2005 sa nahradia alebo vrátia.

Zúčastnené subjekty sa na tento účel vyzývajú, aby predložili žiadosti v súlade s ustanoveniami článku 236 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (2) a s príslušnými vykonávacími ustanoveniami v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 (3).

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2152/2005 (Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005, s. 30).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 5).


29.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2171/2005

z 23. decembra 2005

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie, a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovania tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod KN kód uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod KN kód uvedený v stĺpci 2.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej po dobu troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1719/2005 (Ú. v. EÚ L 286, 28.10.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(KN kód)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

1.

Farebný monitor z tekutých kryštálov (LCD) s uhlopriečkou obrazovky 38,1 cm (15″) a celkovými rozmermi 34,5 (š) × 35,3 (v) × 16,5 (h) cm (s pomerom šírky k výške obrazu 5 : 4) s:

maximálnym rozlíšením 1 024 × 768 pixelov pri 75 Hz,

veľkosťou pixelu 0,279 mm.

Výrobok má len 15-pinové mini D-sub rozhranie.

Je určený výhradne na prácu v spojení s výrobkom zatriedeným do položky 8471.

8471 60 80

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 5 B ku kapitole 84 a znením kódov KN 8471, 8471 60 a 8471 60 80.

Výrobok sa nezatrieďuje do položky 8531, pretože jeho funkciou nie je poskytovanie vizuálneho znamenia na signalizačné účely (pozri vysvetlivky HS k položke 8531 bod D).

Monitor je určený na prijímanie signálov z centrálnej spracovateľskej jednotky systému na automatické spracovanie údajov.

Výrobok je tiež schopný reprodukovať tak obrazové, ako aj zvukové signály. Vzhľadom na jeho veľkosť a obmedzenú schopnosť prijímať signály z iného zdroja, ako je stroj na automatické spracovanie údajov, cez kartu bez spracúvania obrazu sa však považuje za výhradne alebo hlavne určený na použitie v systémoch automatického spracovania údajov.

2.

Farebný monitor z tekutých kryštálov (LCD) s uhlopriečkou obrazovky 50,8 cm (20″) a celkovými rozmermi 47,1 (š) × 40,4 (v) × 17,4 (h) cm (s pomerom šírky k výške obrazu 16 : 10) s:

hustotou pixelov obrazovky 100 dpi,

veľkosťou pixelu 0,25 mm,

rozlíšením 1 680 × 1 050 pixelov,

pevnou šírkou pásma 120 MHz.

Výrobok je určený na použitie v tvorbe prepracovanej grafiky (systémy CAD/CAM) a na úpravu a výrobu videofilmov.

Výrobok je vybavený rozhraním DVI, ktoré umožňuje výrobku zobrazovať signály prijímané zo stroja na automatické spracovanie údajov cez grafickú kartu schopnú spracúvať obrazové signály (napr. na účely úpravy a výroby videofilmov).

Výrobok môže takisto zobrazovať texty, tabuľky, prezentácie a pod.

8528 21 90

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkami 5 B a 5 E ku kapitole 84 a znením kódov KN 8528, 8528 21 a 8528 21 90.

Zatriedenie do podpoložky 8471 60 sa vylučuje, keďže tento monitor sa nepoužíva výhradne alebo hlavne v systéme automatického spracovania údajov (pozri poznámku 5 B ku kapitole 84).

Výrobok sa nezatrieďuje do položky 8531, pretože jeho funkciou nie je poskytovanie vizuálneho znamenia na signalizačné účely (pozri vysvetlivky HS k položke 8531 bod D).

Výrobok je určený na zobrazovanie obrazových signálov na tvorbu grafiky alebo na úpravu a výrobu videofilmov v systéme CAD/CAM alebo v systéme na úpravu obrazu (pozri poznámku 5 E ku kapitole 84).

3.

Farebný monitor z tekutých kryštálov (LCD) s uhlopriečkou obrazovky 54 cm (21″) a celkovými rozmermi 46,7 (š) × 39,1 (v) × 20 (h) cm (s pomerom šírky k výške obrazu 4 : 3) s:

maximálnym rozlíšením 1 600 × 1 200 pixelov pri 60 Hz,

veľkosťou pixelu 0,27 mm.

Výrobok má tieto rozhrania:

15-pinové mini D-sub,

DVI-D,

DVI-I,

audio vstup a výstup.

Výrobok môže zobrazovať signály prijímané z rôznych zdrojov, ako je systém uzavretého televízneho okruhu, DVD prehrávač, videokamera alebo stroj na automatické spracovanie údajov.

8528 21 90

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 5 ku kapitole 84 a znením kódov KN 8528, 8528 21 a 8528 21 90.

Zatriedenie do podpoložky 8471 60 sa vylučuje, keďže tento monitor sa nepoužíva výhradne alebo hlavne v systéme automatického spracovania údajov (pozri poznámku 5 ku kapitole 84), ale je schopný zobrazovať signály z rôznych zdrojov.

Výrobok sa nezatrieďuje do položky 8531, pretože jeho funkciou nie je poskytovanie vizuálneho znamenia na signalizačné účely (pozri vysvetlivky HS k položke 8531 bod D).

4.

Farebný monitor z tekutých kryštálov (LCD) s uhlopriečkou obrazovky 76 cm (30″) a celkovými rozmermi 71 (š) × 45 (v) × 11 (h) cm (s pomerom šírky k výške obrazu 15 : 9) s:

rozlíšením 1 024 × 768 pixelov,

veľkosťou pixelu 0,50 mm.

Výrobok má tieto rozhrania:

15-pinový mini DIN,

BNC,

4-pinový mini DIN,

RS 232 C,

DVI-D,

stereo and PC audio.

Výrobok môže zobrazovať signály prijaté z rôznych zdrojov, ako je systém uzavretého televízneho okruhu, DVD prehrávač, videokamera alebo stroj na automatické spracovanie údajov.

8528 21 90

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 5 ku kapitole 84 a znením kódov KN 8528, 8528 21 a 8528 21 90.

Zatriedenie do podpoložky 8471 60 sa vylučuje, keďže tento monitor sa nepoužíva výhradne alebo hlavne v systéme automatického spracovania údajov (pozri poznámku 5 ku kapitole 84), ale je schopný zobrazovať signály z rôznych zdrojov.

Výrobok sa nezatrieďuje do položky 8531, pretože jeho funkciou nie je poskytovanie vizuálneho znamenia na signalizačné účely (pozri vysvetlivky HS k položke 8531 bod D).


29.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2172/2005

z 23. decembra 2005,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), najmä na jeho prvý pododsek ods. 1 článku 32,

keďže:

(1)

Po pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii sa Európske spoločenstvo a Švajčiarska konfederácia dohodli, že pri prijímaní colných koncesií budú postupovať v rámci Dohody uzatvorenej medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (2) (ďalej iba „dohoda“). Rozhodnutím Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo 3/2005 (3), ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy 1 a 2 zmluvy, o prispôsobení týchto colných koncesií sa ustanovuje otvorenie colnej kvóty Spoločenstva oslobodenej od cla na dovoz 4 600 kusov živého hovädzieho dobytka s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku. Na otvorenie a spravovanie tejto colnej kvóty na viacročnom základe by sa mali prijať podrobné pravidlá.

(2)

Na základe príslušných produktov je na udelenie colnej kvóty vhodné uplatniť metódu súčasného posudzovania uvedenú v druhej zarážke článku 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

(3)

Aby mohol vzniknúť nárok na túto colnú kvótu, živé zvieratá by mali mať pôvod vo Švajčiarsku v súlade s pravidlami uvedenými v článku 4 dohody.

(4)

S cieľom zabrániť špekuláciám by sa počty kusov dostupné v rámci kvóty mali sprístupňovať prevádzkovateľom, ktorí môžu preukázať, že sa skutočne významnou mierou podieľajú na obchode s tretími krajinami. Vzhľadom na túto skutočnosť a s cieľom zabezpečiť účinné riadenie by sa od príslušných prevádzkovateľov malo vyžadovať, aby počas roku, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa prideľuje príslušná kvóta, doviezli minimálne 50 zvierat, vzhľadom na to, že zásielka 50 zvierat sa môže považovať za bežný náklad. Skúsenosti ukazujú, že nákup jednej zásielky je minimálnou požiadavkou na to, aby transakciu bolo možné považovať za skutočnú a rentabilnú.

(5)

Na overenie týchto kritérií by sa mali predložiť žiadosti v tom členskom štáte, v ktorom je dovozca registrovaný ako platca DPH.

(6)

Takisto s cieľom zabrániť špekuláciám by sa mal dovozcom, ktorí sa od 1. januára, ktorý predchádza začiatku roku, pre ktorý sa prideľuje príslušná kvóta, nezaoberali obchodom so živým hovädzím dobytkom, odoprieť prístup ku kvóte. Okrem toho by sa na dovozné práva mala určiť zábezpeka, licencie by nemali byť prevoditeľné a dovozné licencie by sa mali obchodníkom vydávať len na počty kusov, pre ktoré sa im pridelili dovozné práva.

(7)

Pri zabezpečovaní obchodne rentabilného počtu kusov zvierat na jednu žiadosť by sa na zabezpečenie rovnomernejšieho prístupu ku kvóte mali určiť maximálne a minimálne hranice počtu kusov zvierat pre každú žiadosť.

(8)

Malo by sa ustanoviť, že sa dovozné práva budú prideľovať po lehote na zváženie a v prípade potreby sa bude pri tom uplatňovať pevný prideľovací koeficient.

(9)

Podľa článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa opatrenia musia spravovať na základe dovozných licencií. Na tieto účely by sa mali ustanoviť pravidlá predkladania žiadostí a určiť informácie, ktoré sa majú uvádzať v žiadostiach a licenciách, v prípade potreby doplnením alebo odchylne od určitých ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (4), a nariadenia Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2377/80 (5).

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby každý prevádzkovateľ požiadal o dovoznú licenciu na všetky pridelené dovozné práva, by sa malo ustanoviť, že vzhľadom na zábezpeku dovozných práv by mala táto žiadosť predstavovať základnú požiadavku v zmysle nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (6).

(11)

Skúsenosti ukazujú, že riadne spravovanie kvóty takisto vyžaduje, aby bol oprávnený držiteľ licencie skutočným dovozcom. Tento dovozca by sa mal preto aktívne zúčastňovať na nákupe, preprave a dovoze príslušných zvierat. Predloženie dôkazu o takýchto činnostiach by teda takisto malo byť základnou požiadavkou, pokiaľ ide o zábezpeku licencie.

(12)

S cieľom zabezpečiť prísnu štatistickú kontrolu zvierat dovážaných v rámci kvóty by sa nemala uplatňovať tolerancia uvedená v článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa na viacročnom základe otvára colná kvóta Spoločenstva oslobodená od cla na obdobia od 1. januára do 31. decembra na dovoz 4 600 kusov živého hovädzieho dobytka s pôvodom vo Švajčiarsku a s hmotnosťou vyššou ako 160 kg, ktorý patrí pod kódy KN 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 alebo 0102 90 79.

Táto colná kvóta má poradové číslo 09.4203.

2.   Pravidlá pôvodu uplatniteľné na výrobky uvedené v odseku 1 sú ustanovené v článku 4 dohody.

Článok 2

1.   Aby žiadateľom vznikol nárok na kvótu ustanovenú v článku 1, musia byť fyzickými alebo právnickými osobami a pri predložení svojich žiadostí musia k spokojnosti príslušných orgánov príslušných členských štátov preukázať, že v priebehu 12 mesiacov do termínu podania žiadostí podľa článku 3 ods. 3 doviezli minimálne 50 zvierat, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 0102 10 a 0102 90.

Žiadatelia musia byť registrovaní vo vnútroštátnom registri platcov DPH.

2.   Dôkaz o dovoze sa predkladá výlučne v podobe colného dokladu o prepustení do režimu voľný obeh, ktorý riadne vyplnili colné orgány a ktorý obsahuje údaje o príslušnom žiadateľovi.

Členské štáty môžu prijímať kópie dokumentov uvedených v prvom pododseku, ktoré riadne overil príslušný orgán. Ak sa takéto kópie prijmú, uvedie sa to v oznámení členských štátov podľa článku 3 ods. 5 v súvislosti s každým príslušným žiadateľom.

3.   Prevádzkovatelia, ktorí 1. januára, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa prideľuje príslušná kvóta, ukončili obchodnú činnosť s tretími krajinami v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, nespĺňajú podmienky na pridelenie.

4.   Spoločnosť, ktorá vznikla zlúčením spoločností, ktorých referenčný dovoz je v súlade s minimálnym počtom kusov uvedeným v odseku 1, môže tento referenčný dovoz použiť ako základ pre svoju žiadosť.

Článok 3

1.   Žiadosti o udelenie dovozných práv sa môžu predkladať len v tom členskom štáte, v ktorom je žiadateľ registrovaný ako platca DPH.

2.   Žiadosti o udelenie dovozných práv sa musia vzťahovať minimálne na 50 kusov zvierat a nesmú sa vzťahovať na viac ako 5 % dostupného počtu kusov.

V prípade, že žiadosť prekročí percento uvedené v prvom pododseku, prevýšenie sa nezohľadní.

3.   Žiadosti o udelenie dovozných práv sa podávajú najneskôr do 13.00 hod. bruselského času 1. decembra, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa prideľuje príslušná kvóta

Pre obdobie kvóty odo dňa nadobudnutia účinnosti súčasného nariadenia do 31. decembra 2006 sa však žiadosti o udelenie dovozných práv podávajú najneskôr do 13.00 hod. bruselského času v desiaty pracovný deň odo dňa uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Žiadatelia nesmú podať viac ako jednu žiadosť v súvislosti s kvótou uvedenou v článku 1 ods. 1. V prípade, že ten istý žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, neprijme sa od tohto žiadateľa ani jedna žiadosť.

5.   Po overení predložených dokladov zašle členský štát Komisii najneskôr v desiaty pracovný deň odo dňa uplynutia lehoty na podávanie žiadostí zoznam žiadateľov a ich adries, ako aj počet kusov, o ktorý žiadajú.

Všetky oznámenia, vrátane oznámení „bezpredmetné“, sa zasielajú faxom alebo elektronickou poštou s použitím vzorového formulára v prílohe I v prípadoch, keď boli žiadosti skutočne predložené.

Článok 4

1.   Po prijatí oznámenia uvedeného v článku 3 ods. 5 Komisia čo najskôr rozhodne, v akom rozsahu je možné žiadostiam vyhovieť.

2.   Ak počet kusov, na ktorý sa vzťahujú žiadosti podľa článku 3, prekročí dostupný počet kusov, Komisia určí jednotný prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na požadovaný počet kusov.

V prípade, že sa žiadosť v dôsledku uplatňovania prideľovacieho koeficientu ustanoveného v prvom pododseku vzťahuje na počet nižší ako 50 kusov, príslušné členské štáty pridelia dostupný počet kusov žrebom o dovozné práva na časti po 50 kusoch. V prípade, že je zostávajúci počet nižší ako 50 kusov, udelí sa pre tento počet jedno dovozné právo.

Článok 5

1.   Zábezpeka súvisiaca s dovoznými právami predstavuje 3 EUR za kus. Musí sa zložiť u príslušného orgánu spolu so žiadosťou o udelenie dovozných práv.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia sa musia podávať vzhľadom na pridelené počty kusov. Táto povinnosť predstavuje základnú požiadavku v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

3.   V prípade, že v dôsledku uplatňovania prideľovacieho koeficientu uvedeného v článku 4 ods. 2 sa pridelí menej dovozných práv, ako sa požadovalo, zložená zábezpeka sa úmerne a bezodkladne vráti.

Článok 6

1.   Dovoz pridelených počtov kusov podlieha predloženiu jednej alebo viacerých dovozných licencií.

2.   Žiadosti o licenciu sa môžu podávať výhradne v tom členskom štáte, v ktorom žiadateľ žiadal a získal dovozné práva v rámci kvóty.

Každé vydanie dovoznej licencie má za následok zodpovedajúce zníženie získaných dovozných práv.

3.   Dovozné licencie sa vydávajú na žiadosť a v mene prevádzkovateľa, ktorý získal dovozné práva.

4.   V žiadostiach o licenciu a v licenciách sa uvádza:

a)

v kolónke 8 krajina pôvodu;

b)

v kolónke 16 jeden alebo niekoľko z týchto kódov KN:

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 alebo 0102 90 79;

c)

v kolónke 20 poradové číslo kvóty (09.4203) a minimálne jeden z údajov uvedených v prílohe II.

Licencie predstavujú povinnosť dovážať z krajiny uvedenej v kolónke 8.

Článok 7

1.   Odchylne od článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 nie sú dovozné licencie vydávané podľa tohto nariadenia prevoditeľné a delegujú práva podľa colných kvót, len ak sú vystavené na rovnaké meno a adresu, ako je meno a adresa príjemcu v priloženom colnom vyhlásení o prepustení do režimu voľný obeh.

2.   Po 31. decembri predchádzajúceho roku, pre ktorý sa prideľuje príslušná kvóta, neplatia žiadne dovozné licencie.

3.   Udelenie dovoznej licencie je podmienené zložením zábezpeky predstavujúcej 20 EUR za kus a skladá sa zo:

a)

zábezpeky predstavujúcej 3 EUR podľa článku 5 ods. 1; a

b)

sumy 17 EUR, ktorú žiadateľ vyplatí pri podávaní žiadosti o licenciu.

4.   Vydané povolenia platia na celom území Spoločenstva.

5.   Podľa článku 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa za všetky dovezené počty kusov, ktoré presahujú počty uvedené v dovoznej licencii, vyberá plné clo podľa Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné v deň prijatia colného vyhlásenia o prepustení do režimu voľný obeh.

6.   Napriek ustanoveniam oddielu 4 hlavy III nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa zábezpeka nevráti, kým sa nepredloží dôkaz, že oprávnený držiteľ licencie obchodne a logisticky zodpovedá za nákup, prepravu a prepustenie príslušných zvierat do režimu voľný obeh. Takýto dôkaz pozostáva minimálne z:

a)

originálu obchodnej faktúry alebo jej overenej kópie, ktoré na meno oprávneného držiteľa vystavil predávajúci alebo jeho zástupca so sídlom v tretej krajine vývozu, a z dokladu o zaplatení oprávneným držiteľom alebo dôkazu o otvorení neodvolateľného dokumentárneho akreditívu držiteľom v prospech predávajúceho;

b)

prepravného dokladu pre príslušné zvieratá vyhotoveného v mene oprávneného držiteľa;

c)

dôkazu, že tovar bol uvedený v colnom vyhlásení s návrhom na prepustenie do režimu voľný obeh, pričom toto vyhlásenie musí obsahovať meno a adresu držiteľa ako adresáta.

Článok 8

Nariadenia (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95 sa uplatňujú s výhradou tohto nariadenia.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132.

(3)  Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 33.

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1856/2005 (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2005, s. 7).

(5)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).

(6)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 673/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 17).


PRÍLOHA I

Fax: (32-2) 292 17 34

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2172/2005

Image


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 6 ods. 4 písm. c)

:

v španielčine

:

Reglamento (CE) no 2172/2005

:

v češtine

:

Nařízení (ES) č. 2172/2005

:

v dánčine

:

Forordning (EF) nr. 2172/2005

:

v nemčine

:

Verordnung (EG) Nr. 2172/2005

:

v estónčine

:

Määrus (EÜ) nr 2172/2005

:

v gréčtine

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2172/2005

:

v angličtine

:

Regulation (EC) No 2172/2005

:

vo francúzštine

:

Règlement (CE) no 2172/2005

:

v taliančine

:

Regolamento (CE) n. 2172/2005

:

v lotyštine

:

Regula (EK) Nr. 2172/2005

:

v litovčine

:

Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005

:

v maďarčine

:

2172/2005/EK rendelet

:

v maltčine

:

Regolament (KE) Nru 2172/2005

:

v holandčine

:

Verordening (EG) nr. 2172/2005

:

v poľštine

:

Rozporządzenie (WE) nr 2172/2005

:

v portugalčine

:

Regulamento (CE) n.o 2172/2005

:

v slovenčine

:

Nariadenie (ES) č. 2172/2005

:

v slovinčine

:

Uredba (ES) št. 2172/2005

:

vo fínčine

:

Asetus (EY) N:o 2172/2005

:

v švédčine

:

Förordning (EG) nr 2172/2005


29.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/16


SMERNICA RADY 2005/93/ES

z 21. decembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 69/169/EHS, pokiaľ ide o dočasné množstvové obmedzenie dovozu piva do Fínska

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Článkami 4 a 5 smernice Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o harmonizácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v medzinárodnom cestovnom ruchu (3), sa upravujú úľavy na tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý je prevážaný v batožine cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín, za predpokladu, že tieto dovozy nemajú obchodný charakter.

(2)

Smernicou 69/169/EHS sa povoľuje Fínsku do 31. decembra 2005 obmedzovať dovoz piva jednotlivcami na nie menej ako 6 litrov na osobu vzhľadom na vážne ekonomické problémy fínskych maloobchodníkov v pohraničných oblastiach, ako aj na značnú stratu príjmov spôsobenú zvýšeným dovozom piva z tretích krajín. Fínsko povolenie uplatňuje len v obmedzenej miere a obmedzilo dovoz piva na maximálne 16 litrov na osobu.

(3)

Pristúpenie nových členských štátov znamená nové možnosti pre ľudí, ktorí cestujú z jedného z členských štátov, najmä z Estónska, a ktorí chcú do Fínska doviezť pivo. Fínsko na túto situáciu reagovalo tak, že znížilo sadzbu dane na alkoholické nápoje prevážané cez hranice v priemere o 33 %, čo je zďaleka najvýznamnejšia zmena za posledných 40 rokov.

(4)

Zníženie sadzby dane na alkoholické nápoje viedlo nielen k značným stratám v príjmoch zo spotrebnej dane, ale aj k nárastu problémov v súvislosti s politikou týkajúcou sa alkoholu, politikou v oblasti zdravia a sociálnou politikou. Navyše vzrástli problémy s verejným poriadkom a zvýšením kriminality v súvislosti s alkoholom.

(5)

Fínsko požadovalo, aby sa výnimka z článku 4 ods. 1 smernice 69/169/EHS uplatňovala na maximálny dovozný limit piva cestujúcimi z tretích krajín nie menej ako 16 litrov na osobu.

(6)

Do úvahy by sa mala vziať zemepisná poloha Fínska, ekonomické ťažkosti fínskych maloobchodníkov sídliacich v pohraničných oblastiach, ako aj značné straty príjmov spôsobené zvýšenými dovozmi piva z tretích krajín.

(7)

Z týchto dôvodov a vzhľadom na súčasné úvahy o všeobecnej revízii hodnoty a množstva tovaru ustanovených v smernici 69/169/EHS je vhodné, aby sa Fínsku povolilo uplatňovať požadovanú výnimku na ďalšie obdobie až do 31. decembra 2007,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Článok 5 ods. 9 smernice 69/169/EHS sa nahrádza takto:

„9.   Odchylne od článku 4 ods. 1 získa Fínsko oprávnenie uplatňovať do 31. decembra 2007 maximálny množstvový limit nie menej ako 16 litrov na dovoz piva z tretích krajín.“

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. decembra 2005. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení spolu s tabuľkou zhody medzi nimi a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Radu

predseda

B. BRADSHAW


(1)  Stanovisko z 13. decembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko zo 14. decembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 133, 4.6.1969, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2000/47/ES (Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 73).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

29.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/18


ROZHODNUTIE RADY

z 20. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/264/ES prijímajúce bezpečnostné nariadenia Rady

(2005/952/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 207 ods. 3,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2004/338/ES, Euratom z 22. marca 2004, ktorým sa schvaľuje rokovací poriadok Rady (1), a najmä na jeho článok 24,

keďže:

(1)

Článok 2 ods. 1 rozhodnutia 2001/264/ES (2) uvádza, že generálny tajomník/vysoký splnomocnenec má prijať vhodné opatrenia na zaistenie toho, že pri zaobchádzaní s utajovanými skutočnosťami EÚ sa budú v rámci generálneho sekretariátu Rady (GSR) rešpektovať bezpečnostné nariadenia Rady aj okrem iných externými zmluvnými dodávateľmi GSR.

(2).

Článok 2 ods. 2 rozhodnutia 2001/264/ES uvádza, že členské štáty majú prijať v súlade so svojimi vnútroštátnymi pravidlami vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, že pri zaobchádzaní s utajovanými skutočnosťami EÚ v rámci svojich orgánov a priestorov budú, okrem iných, aj externí zmluvní dodávatelia členských štátov dodržiavať bezpečnostné nariadenia Rady.

(3)

Rozhodnutie 2001/264/ES v súčasnosti neupravuje, ako by sa mali uplatňovať jeho základné zásady a minimálne normy v prípade, že GSR zmluvne zverí externým subjektom úlohy zahŕňajúce, predpokladajúce a/alebo obsahujúce utajované skutočnosti EÚ.

(4)

V tomto ohľade je preto potrebné vložiť do rozhodnutia 2001/264/ES osobitné spoločné minimálne normy.

(5)

Členské štáty by taktiež mali v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dosiahnuť súlad s týmito spoločnými minimálnymi normami s ohľadom na opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade, že zmluvne zveria úlohy zahŕňajúce, predpokladajúce a/alebo obsahujúce utajované skutočnosti EÚ externým subjektom uvedeným v článku 2 ods. 2 rozhodnutia 2001/264/ES.

(6)

Tieto spoločné minimálne normy by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté príslušné akty, najmä smernica 2004/18/ES (3), nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4) a jeho vykonávacie predpisy a Dohoda WTO o vládnom obstarávaní (GPA),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

V časti I bode 8 prílohy k rozhodnutiu 2001/264/ES sa dopĺňa táto veta:

„Takéto minimálne normy takisto zahŕňajú minimálne normy, ktoré sa majú uplatniť v prípade, že GSR zmluvne zverí úlohy zahŕňajúce, predpokladajúce a/alebo obsahujúce utajované skutočnosti EÚ priemyselným alebo iným subjektom: tieto spoločné minimálne normy sú uvedené v oddiele XIII časti II.“

Článok 2

Text uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňa ako oddiel XIII časti II prílohy k rozhodnutiu 2001/264/ES.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Radu

predsedníčka

M. BECKETT


(1)  Ú. v. EÚ L 106, 15.4.2004, s. 22. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/701/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 319, 20.10.2004, s. 15).

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/571/ES (Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 31).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114).

(4)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).


PRÍLOHA

„ODDIEL XIII

SPOLOČNÉ MINIMÁLNE NORMY PRE PRIEMYSELNÚ BEZPEČNOSŤ

1.

Tento oddiel sa zaoberá bezpečnostnými aspektmi priemyselnej činnosti špecifickými pre rokovanie o zmluvách a zadávanie zmlúv, ktoré zverujú úlohy zahŕňajúce, predpokladajúce a/alebo obsahujúce utajované skutočnosti EÚ, a pre vykonávanie týchto zmlúv priemyselnými alebo inými subjektmi, vrátane poskytnutia alebo sprístupnenia utajovaných skutočností EÚ v rámci procesu verejného obstarávania (obdobie predkladania ponúk a rokovania pred udelením zmluvy).

VYMEDZENIE POJMOV

2.

Na účely týchto spoločných minimálnych noriem sa uplatňujú tieto definície:

a)

‚zmluva podliehajúca utajeniu’: každá zmluva na dodanie výrobkov, vykonanie prác alebo poskytnutie služieb, pričom výkon týchto činností vyžaduje alebo zahŕňa prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ alebo ich vytvorenie;

b)

‚subdodávateľská zmluva podliehajúca utajeniu’: zmluva medzi dodávateľom a iným dodávateľom (t. j. subdodávateľom) o dodaní tovaru, vykonaní prác alebo poskytnutí služieb, ktorej výkon vyžaduje alebo zahŕňa prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ alebo ich vytvorenie;

c)

‚dodávateľ’: fyzická alebo právnická osoba právne spôsobilá uzatvárať zmluvy;

d)

‚určený bezpečnostný úrad (UBÚ)’: orgán podliehajúci Národnému bezpečnostnému úradu (NBÚ) členského štátu EÚ, ktorý je zodpovedný za oboznamovanie priemyselných alebo iných subjektov s vnútroštátnou politikou vo všetkých oblastiach priemyselnej bezpečnosti a za usmerňovanie a podporu pri jej vykonávaní. Funkcie UBÚ môže vykonávať NBÚ;

e)

‚bezpečnostná previerka zariadenia (FSC)’: administratívne potvrdenie zo strany NBÚ/UBÚ, že z pohľadu bezpečnosti je zariadenie schopné zabezpečiť primeranú bezpečnostnú ochranu utajovaných skutočností EÚ s osobitným stupňom utajenia a jeho zamestnanci, ktorí požadujú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, boli bezpečnostne preverení a upovedomení o dôležitých bezpečnostných požiadavkách potrebných pre prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ a ich ochranu;

f)

‚priemyselný alebo iný subjekt’: subjekt, ktorý dodáva tovar, vykonáva práce alebo poskytuje služby; toto môže zahŕňať priemyselné, obchodné, vedecké, výskumné, vzdelávacie alebo rozvojové subjekty alebo subjekty v oblasti služieb;

g)

‚priemyselná bezpečnosť ’: uplatňovanie ochranných opatrení a postupov na zabránenie, odhalenie a vyriešenie úniku alebo vyzradenia utajovaných skutočností EÚ, s ktorými zaobchádzal dodávateľ alebo subdodávateľ počas rokovaní pred uzavretím zmluvy a v súvislosti so zmluvami uzavretými pred uzavretím zmluvy;

h)

‚národný bezpečnostný úrad (NBÚ)’: orgán štátnej správy členského štátu EÚ s konečnou zodpovednosťou za ochranu utajovaných skutočností EÚ;

i)

‚celkový stupeň bezpečnostného utajenia zmluvy’: stanovenie bezpečnostného utajenia celej zmluvy založené na utajení informácií a/alebo materiálu, ktorý bude alebo môže byť vytvorený, poskytnutý alebo sa k nemu bude môcť dostať v rámci každého prvku celkovej zmluvy. Celkový stupeň bezpečnostného utajenia zmluvy nesmie byť nižší než najvyšší stupeň utajenia akéhokoľvek jej prvku, ale môže byť vyšší v dôsledku súhrnného efektu;

j)

‚kniha bezpečnostných aspektov (SAL)’: súbor osobitných zmluvných podmienok vydaných zmluvným orgánom, ktorý identifikuje bezpečnostné požiadavky alebo prvky vyžadujúce bezpečnostnú ochranu a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy podliehajúcej utajeniu zahŕňajúcej vytvorenie utajovaných skutočností EÚ alebo prístup k nim;

k)

‚pokyny k bezpečnostnému utajovaniu (SCG)’: dokument, ktorý opisuje prvky programu alebo zmluvy, ktoré sú utajené, pričom uvádza uplatniteľné stupne bezpečnostného utajenia. SCG sa môžu v priebehu programu alebo zmluvy rozšíriť a stupeň utajenia prvkov informácií sa môže zmeniť alebo znížiť. SCG musia byť súčasťou SAL.

ORGANIZÁCIA

3.

Generálny sekretariát Rady (GSR) môže zmluvne zveriť úlohy zahŕňajúce, predpokladajúce a/alebo obsahujúce utajované skutočnosti EÚ priemyselným alebo iným subjektom registrovaným v členskom štáte.

4.

GSR zabezpečí, že pri zadávaní zmluvy podliehajúcej utajeniu sú splnené všetky požiadavky vyplývajúce z uvedených minimálnych noriem.

5.

Každý členský štát zabezpečí, aby jeho NBÚ mal vhodné štruktúry na uplatňovanie týchto minimálnych noriem na priemyselnú bezpečnosť. Tieto štruktúry môžu zahŕňať jeden alebo viacero UBÚ.

6.

Konečnú zodpovednosť za ochranu utajovaných skutočností EÚ v rámci priemyselných alebo iných subjektov má ich vedenie.

7.

Keď je zadaná zmluva alebo subdodávateľská zmluva, ktorá spadá do pôsobnosti týchto minimálnych noriem, GSR a/alebo prípadne NBÚ/UBÚ bezodkladne informuje NBÚ/UBÚ členského štátu, v ktorom je dodávateľ alebo subdodávateľ registrovaný.

ZMLUVY PODLIEHAJÚCE UTAJENIU

8.

Bezpečnostné utajenie zmlúv podliehajúcich utajeniu musí zohľadňovať tieto zásady:

a)

GSR určí podľa potreby aspekty zmluvy, ktoré vyžadujú ochranu a následné bezpečnostné utajenie; musí pri tom zohľadniť pôvodné bezpečnostné utajenie, ktoré pôvodca pridelil informáciám vytvoreným pred udelením zmluvy;

b)

celkový stupeň utajenia zmluvy nesmie byť nižší ako najvyššia úroveň utajenia ktoréhokoľvek z jej prvkov;

c)

utajované skutočnosti EÚ, ktoré vznikli počas zmluvných činností, sú utajované v súlade s SCG;

d)

GSR je, ak je to vhodné, zodpovedný za zmenu celkového stupňa utajenia zmluvy alebo bezpečnostného utajenia ktoréhokoľvek z jej prvkov, pričom spolupracuje s pôvodcom a informuje všetky zainteresované strany;

e)

utajené skutočnosti sprístupnené dodávateľovi alebo subdodávateľovi alebo vytvorené v rámci zmluvnej činnosti nesmú byť použité na iné účely než tie, ktoré sú vymedzené zmluvou podliehajúcou utajeniu, a nesmú byť sprístupnené tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu.

9.

NBÚ/UBÚ členských štátov sú zodpovedné za zabezpečenie toho, že dodávatelia a subdodávatelia, ktorým boli zadané zmluvy podliehajúce utajeniu zahŕňajúce informácie označené ako CONFIDENTIEL UE alebo SECRET UE, prijmú všetky kroky potrebné na ochranu takýchto utajovaných skutočností EÚ, ktoré im boli vydané alebo boli nimi vytvorené pri výkone zmluvy podliehajúcej utajeniu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi. Nedodržiavanie bezpečnostných požiadaviek môže viesť k ukončeniu zmluvy.

10.

Všetky priemyselné alebo iné subjekty, ktoré sú stranami zmlúv podliehajúcich utajeniu, ktoré zahŕňajú prístup k skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE alebo SECRET UE, musia byť držiteľmi národnej FSC. FSC vydáva NBÚ/UBÚ členského štátu s cieľom potvrdiť, že zariadenie je schopné zabezpečiť a poskytnúť adekvátnu bezpečnostnú ochranu utajovaných skutočností EÚ do vhodného stupňa utajenia.

11.

NBÚ/UBÚ je zodpovedný za vydanie osobnej bezpečnostnej previerky (OBP) v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi pre všetky osoby, ktoré sú zamestnané v priemyselných alebo iných subjektoch registrovaných v danom členskom štáte a ktorých funkcia vyžaduje prístup k skutočnostiam EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE alebo SECRET UE v prípade zmluvy podliehajúcej utajeniu.

12.

Zmluvy podliehajúce utajeniu musia zahŕňať SAL, ako je vymedzená v bode 2 písm. j). SAL musí obsahovať SCG.

13.

Pred začatím rokovaní o zmluve podliehajúcej utajeniu sa GSR spojí s NBÚ/UBÚ členských štátov, v ktorých sú dotknuté priemyselné alebo iné subjekty registrované, s cieľom získať potvrdenie, že sú držiteľmi platnej FSC zodpovedajúcej stupňu bezpečnostného utajenia zmluvy.

14.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu podliehajúcu utajeniu s víťazom verejnej súťaže predtým, ako tento získa platné osvedčenie FSC.

15.

Pokiaľ vnútroštátne zákony a iné právne predpisy členského štátu nestanovujú inak, FSC sa nevyžaduje pre zmluvy, ktoré zahŕňajú skutočnosti so stupňom utajenia RESTREINT UE.

16.

V prípade ponúk na zmluvy podliehajúce utajeniu musí výzva obsahovať ustanovenie, že predkladateľ ponuky, ktorý nepredloží ponuku alebo nie je vybratý, bude povinný vrátiť všetky dokumenty v stanovenej časovej lehote.

17.

Môže dôjsť k situácii, že dodávateľ bude musieť rokovať so subdodávateľmi na rôznych úrovniach o subdodávateľských zmluvách podliehajúcich utajeniu. Dodávateľ je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby boli všetky subdodávateľské činnosti realizované v súlade so spoločnými minimálnymi normami stanovenými v tomto oddiele. Dodávateľ však nesmie postúpiť utajované skutočnosti alebo materiály EÚ subdodávateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu.

18.

Podmienky, za ktorých môže dodávateľ uzatvárať subdodávateľské vzťahy, musia byť definované vo verejnej súťaži a v zmluve. So subjektami registrovanými v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, sa nemôže uzavierať žiadna subdodávateľská zmluva bez výslovného písomného povolenia GSR.

19.

Počas celého trvania zmluvy bude príslušný NBÚ/UBÚ v spolupráci s GSR sledovať súlad so všetkými jej bezpečnostnými ustanoveniami. Oznamovanie bezpečnostných udalostí sa vykonáva v súlade s ustanoveniami uvedenými v oddieli X časti II týchto bezpečnostných nariadení. Zmena alebo odobratie FSC sa bezodkladne oznamuje GSR a všetkým ostatným NBÚ/UBÚ, ktorým bola oznámená.

20.

Skončenie zmluvy podliehajúcej utajeniu alebo subdodávateľskej zmluvy podliehajúcej utajeniu oznámi GSR a/alebo prípadne NBÚ/UBÚ bezodkladne NBÚ/UBÚ členského štátu, v ktorom je dodávateľ alebo subdodávateľ registrovaný.

21.

Po vypovedaní alebo skončení zmluvy podliehajúcej utajeniu alebo subdodávateľskej zmluvy podliehajúcej utajeniu dodávatelia a subdodávatelia naďalej dodržiavajú spoločné minimálne normy stanovené v tomto oddiele a dôvernosť utajovaných skutočností.

22.

Osobitné ustanovenia pre likvidáciu utajovaných skutočností po skončení zmluvy sa stanovia v SAL alebo v iných príslušných ustanoveniach bezpečnostných nariadení.

NÁVŠTEVY

23.

Návštevy zamestnancov GSR priemyselných alebo iných subjektov, ktoré sú zmluvnou stranou zmlúv podliehajúcich utajeniu EÚ, v členských štátoch sa musia pripraviť v spolupráci s dotknutým NBÚ/UBÚ. Návštevy zamestnancov priemyselných alebo iných subjektov v rámci zmlúv podliehajúcich utajeniu EÚ sa musia pripraviť v spolupráci medzi dotknutými NBÚ/UBÚ. NBÚ/UBÚ, ktorých sa zmluva podliehajúca utajeniu EÚ týka, sa však môžu dohodnúť na postupe, pri ktorom sa návštevy zamestnancov priemyselných alebo iných subjektov môžu pripravovať priamo.

ODOVZDÁVANIE A PREPRAVA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ

24.

Pokiaľ ide o odovzdávanie utajovaných skutočností EÚ, uplatňujú sa ustanovenia kapitoly II oddielu VII časti II a prípadne oddielu XI bezpečnostných nariadení. S cieľom doplniť tieto ustanovenia sa budú uplatňovať akékoľvek existujúce platné postupy medzi členskými štátmi.

25.

Medzinárodná preprava utajovaného materiálu EÚ týkajúceho sa zmlúv podliehajúcich utajeniu sa vykonáva v súlade s vnútroštátnymi postupmi členských štátov. Pri preskúmaní bezpečnostných opatrení medzinárodnej prepravy sa uplatnia tieto zásady:

a)

bezpečnosť je zabezpečená vo všetkých etapách prepravy a za všetkých okolností, od miesta pôvodu do miesta konečného určenia;

b)

úroveň ochrany zásielky je stanovená najvyšším stupňom utajenia materiálu v nej obsiahnutého;

c)

pre spoločnosti realizujúce prepravu sa v prípade potreby vykoná FSC. V takýchto prípadoch sa zamestnanci pracujúci so zásielkou podrobia previerke v súlade so spoločnými minimálnymi normami stanovenými v tomto oddiele;

d)

cesty sa vykonávajú priamo z miesta pôvodu do miesta určenia a uskutočňujú sa v čo najkratšom možnom čase;

e)

ak je to možné, cesta by mala prechádzať cez územia členských štátov EÚ. Cesty cez štáty, ktoré nie sú členmi EÚ, sa realizujú len v prípade, ak s nimi súhlasia NBÚ/UBÚ štátov odosielateľa a príjemcu;

f)

pred akýmkoľvek presunom utajovaného materiálu EÚ odosielateľ vypracuje plán prepravy a schváli ho dotknutý NBÚ/UBÚ.“


29.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/24


ROZHODNUTIE RADY

z 20. decembra 2005

o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže stanovených v zozname CXL ES pripojenom ku GATT 1994

(2005/953/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 26. júna 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania podľa článku XXVIII GATT 1994 s cieľom upraviť niektoré koncesie týkajúce sa ryže. V súlade s uvedeným Európske spoločenstvo oznámilo 2. júla 2003 WTO svoj zámer upraviť niektoré koncesie v zozname CXL ES.

(2)

Komisia viedla rokovania v rámci rokovacích smerníc vydaných Radou, pričom sa radila s výborom ustanoveným článkom 133 zmluvy.

(3)

Komisia dohodla so Spojenými štátmi americkými, ktoré majú záujem hlavného dodávateľa produktov pod kódom HS 1006 20 (lúpaná ryža) a záujem podstatného dodávateľa produktov pod kódom HS 1006 30 (bielená ryža), Thajskom, ktoré má záujem hlavného dodávateľa produktov pod kódom HS 1006 30 (bielená ryža) a záujem podstatného dodávateľa produktov pod kódom HS 1006 20 (lúpaná ryža) a Indiou a Pakistanom, ktoré majú záujem podstatného dodávateľa produktov pod kódom HS 1006 20 (lúpaná ryža).

(4)

Dohody s Indiou a Pakistanom sa v mene Spoločenstva schválili rozhodnutiami 2004/617/ES (1) a 2004/618/ES (2). Rozhodnutím 2004/619/ES (3) sa stanovila nová colná sadzba pre lúpanú ryžu (kód KN 1006 20) a bielenú ryžu (kód KN 1006 30). Dohoda so Spojenými štátmi americkými sa schválila rozhodnutím 2005/476/ES (4).

(5)

Komisia úspešne dojednala dohodu vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Thajskom, ktorá by sa preto mala schváliť.

(6)

Komisia by mala byť oprávnená na zabezpečenie plného uplatňovania dohody od 1. septembra 2005 a do zmeny a doplnenia nariadenia Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (5) prijať dočasné odchýlky od uvedeného nariadenia a prijať nevyhnutné vykonávacie opatrenia.

(7)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže stanovených v zozname CXL ES pripojenom ku GATT 1994 sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   V rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uplatňovanie tejto dohody v plnej miere od 1. septembra 2005 sa môže Komisia odchýliť od nariadenia (ES) č. 1785/2003 v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 2 tohto rozhodnutia až do zmeny a doplnenia uvedeného nariadenia, v každom prípade však najdlhšie do 30. júna 2006.

2.   V súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 2 tohto rozhodnutia Komisia prijme podrobné pravidlá vykonávania tejto dohody.

Článok 3

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre obilniny zriadený článkom 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003 (7).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 4

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osobu(y) splnomocnenú(é) na podpísanie dohody s cieľom zaviazať Spoločenstvo (8).

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Radu

predsedníčka

M. BECKETT


(1)  Ú. v. EÚ L 279, 28.8.2004, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ L 279, 28.8.2004, s. 23.

(3)  Ú. v. EÚ L 279, 28.8.2004, s. 29.

(4)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 67.

(5)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(8)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV

medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže stanovených v zozname CXL ES pripojenom ku GATT 1994

Brusel 20. decembra 2005

Vážený pán,

v nadväznosti na rokovania medzi Európskym spoločenstvom (ES) a Thajským kráľovstvom (Thajsko) podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže stanovených v zozname SXL ES pripojenom ku Všeobecnej dohode o clách a obchode 1994 (GATT 1994), ES súhlasí s týmito závermi.

1.

Viazané colné sadzby pre lúpanú ryžu (podpoložka HS 1006 20), pre polobielenú a bielenú ryžu (podpoložka HS 1006 30) a pre zlomkovú ryžu (podpoložka HS 1006 40) sú 65 EUR/t, 175 EUR/t a 128 EUR/t v tomto poradí.

2.

ES uplatní sadzbu cla na polobielenú a bielenú ryžu (podpoložka HS 1006 30) v súlade s odsekmi 3 až 6.

3.

Ročná referenčná úroveň dovozu sa vypočíta ako priemerný objem celkového dovozu polobielenej a bielenej ryže do ES 25 zo všetkých miest pôvodu v hospodárskych rokoch (od 1. septembra do 31. augusta) 2001/2002–2003/2004 a 10 % (t. j. 337 168 ton).

4.

Šesťmesačná referenčná úroveň dovozu: v každom hospodárskom roku sa šesťmesačná referenčná úroveň dovozu vypočíta ako 47 percent z ročnej referenčnej úrovne dovozu vypočítanej v odseku 3 (t. j. 158 469 ton).

5.

Zmena uplatňovanej colnej sadzby v polovici roka: ES do 10 dní po ukončení prvých šiestich mesiacov každého hospodárskeho roka preskúma a v prípade potreby zmení uplatňovanú colnú sadzbu takto:

a)

ak skutočný dovoz polobielenej a bielenej ryže za práve ukončené šesťmesačné obdobie predstavuje viac ako 15 percent nad šesťmesačnou referenčnou úrovňou dovozu pre dané obdobie vypočítanou podľa odseku 4 (t. j. viac ako 182 239 ton), ES uplatní colnú sadzbu 175 EUR/t;

b)

ak skutočný dovoz polobielenej a bielenej ryže za práve ukončené šesťmesačné obdobie je nižší ako šesťmesačná referenčná úroveň dovozu pre dané obdobie vypočítaná podľa odseku 4 a navýšená o 15 percent alebo sa jej rovná (t. j. nižšia alebo rovnajúca sa 182 239 ton), ES uplatní colnú sadzbu 145 EUR/t.

Na účely písmen a) a b) skutočný dovoz polobielenej a bielenej ryže predstavuje všetok dovoz do ES 25 zo všetkých miest pôvodu pod podpoložkou HS 1006 30.

6.

Úprava uplatňovanej colnej sadzby na konci roka: ES do 10 dní po ukončení hospodárskeho roka preskúma a v prípade potreby upraví uplatňovanú colnú sadzbu takto:

a)

ak skutočný dovoz polobielenej a bielenej ryže za práve ukončený hospodársky rok predstavuje viac ako 15 percent nad ročnou referenčnou úrovňou dovozu pre dané 12-mesačné obdobie vypočítanou podľa odseku 3 (t. j. viac ako 387 743 ton), ES uplatní colnú sadzbu 175 EUR/t;

b)

ak skutočný dovoz polobielenej a bielenej ryže pre práve ukončený hospodársky rok je nižší ako ročná referenčná úroveň dovozu pre dané 12-mesačné obdobie vypočítaná podľa odseku 3 a navýšená o 15 percent alebo sa jej rovná (t. j. maximálne 387 743 ton), ES uplatní colnú sadzbu 145 EUR/t.

Na účely písmen a) a b) skutočný dovoz polobielenej a bielenej ryže predstavuje všetok dovoz do ES 25 zo všetkých miest pôvodu pod podpoložkou HS 1006 30.

7.

Colná kvóta: ES otvára novú ročnú colnú kvótu 13 500 ton polobielenej a bielenej ryže, z čoho 4 313 ton sa prideľuje Thajsku. Sadzba v rámci kvóty sa rovná nule.

8.

Zlomková ryža: na ryžu pod podpoložkou HS 1006 40 uplatňuje ES dovozné clo 65 EUR/t.

9.

Objem súčasnej colnej kvóty zlomkovej ryže sa zvyšuje na 100 000 ton. Sadzba v rámci kvóty sa rovná clu v odseku 8 zníženému o 30,77 percenta.

10.

Údaje: výpočet skutočných ročných a šesťmesačných úrovní dovozu v odsekoch 5 a 6 sa uskutoční na základe údajov o licenciách ES na dovoz ryže. ES uverejňuje tieto údaje týždenne na internete.

11.

Transparentnosť: ES ihneď informuje verejnosť o akejkoľvek úprave uplatňovanej colnej sadzby.

12.

Konzultácie: na žiadosť jednej zo strán do 30 dní od prijatia takej žiadosti začnú konzultácie o otázkach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

13.

Ustanovenia tejto dohody sa uplatňujú od 1. septembra 2005.

Bol by som Vám vďačný, ak by ste mohli potvrdiť, že Vaša vláda súhlasí s vyššie uvedeným.

Prijmite prosím, vážený pán, prejav mojej najhlbšej úcty.

Za Európske spoločenstvo

Image

Bangkok 21. decembra 2005

Vážený pán,

je mi cťou potvrdiť prijatie Vášho listu z dnešného dňa tohto znenia:

„V nadväznosti na rokovania medzi Európskym spoločenstvom (ES) a Thajským kráľovstvom (Thajsko) podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže stanovených v zozname SXL ES pripojenom ku Všeobecnej dohode o clách a obchode 1994 (GATT 1994), ES súhlasí s týmito závermi.

1.

Viazané colné sadzby pre lúpanú ryžu (podpoložka HS 1006 20), pre polobielenú a bielenú ryžu (podpoložka HS 1006 30) a pre zlomkovú ryžu (podpoložka HS 1006 40) sú 65 EUR/t, 175 EUR/t a 128 EUR/t v tomto poradí.

2.

ES uplatní sadzbu cla na polobielenú a bielenú ryžu (podpoložka HS 1006 30) v súlade s odsekmi 3 až 6.

3.

Ročná referenčná úroveň dovozu sa vypočíta ako priemerný objem celkového dovozu polobielenej a bielenej ryže do ES 25 zo všetkých miest pôvodu v hospodárskych rokoch (od 1. septembra do 31. augusta) 2001/2002–2003/2004 a 10 % (t. j. 337 168 ton).

4.

Šesťmesačná referenčná úroveň dovozu: v každom hospodárskom roku sa šesťmesačná referenčná úroveň dovozu vypočíta ako 47 percent z ročnej referenčnej úrovne dovozu vypočítanej v odseku 3 (t. j. 158 469 ton).

5.

Zmena uplatňovanej colnej sadzby v polovici roka: ES do 10 dní po ukončení prvých šiestich mesiacov každého hospodárskeho roka preskúma a v prípade potreby zmení uplatňovanú colnú sadzbu takto:

a)

ak skutočný dovoz polobielenej a bielenej ryže za práve ukončené šesťmesačné obdobie predstavuje viac ako 15 percent nad šesťmesačnou referenčnou úrovňou dovozu pre dané obdobie vypočítanou podľa odseku 4 (t. j. viac ako 182 239 ton), ES uplatní colnú sadzbu 175 EUR/t;

b)

ak skutočný dovoz polobielenej a bielenej ryže za práve ukončené šesťmesačné obdobie je nižší ako šesťmesačná referenčná úroveň dovozu pre dané obdobie vypočítaná podľa odseku 4 a navýšená o 15 percent, alebo sa jej rovná (t. j. nižšia alebo rovnajúca sa 182 239 ton), ES uplatní colnú sadzbu 145 EUR/t.

Na účely písmen a) a b) skutočný dovoz polobielenej a bielenej ryže predstavuje všetok dovoz do ES 25 zo všetkých miest pôvodu pod podpoložkou HS 1006 30.

6.

Úprava uplatňovanej colnej sadzby na konci roka: ES do 10 dní po ukončení hospodárskeho roka preskúma a v prípade potreby upraví uplatňovanú colnú sadzbu takto:

a)

ak skutočný dovoz polobielenej a bielenej ryže za práve ukončený hospodársky rok predstavuje viac ako 15 percent nad ročnou referenčnou úrovňou dovozu pre dané 12-mesačné obdobie vypočítanou podľa odseku 3 (t. j. viac ako 387 743 ton), ES uplatní colnú sadzbu 175 EUR/t;

b)

ak skutočný dovoz polobielenej a bielenej ryže pre práve ukončený hospodársky rok je nižší ako ročná referenčná úroveň dovozu pre dané 12-mesačné obdobie vypočítaná podľa odseku 3 a navýšená o 15 percent, alebo sa jej rovná (t. j. maximálne 387 743 ton), ES uplatní colnú sadzbu 145 EUR/t.

Na účely písmen a) a b) skutočný dovoz polobielenej a bielenej ryže predstavuje všetok dovoz do ES 25 zo všetkých miest pôvodu pod podpoložkou HS 1006 30.

7.

Colná kvóta: ES otvára novú ročnú colnú kvótu 13 500 ton polobielenej a bielenej ryže, z čoho 4 313 ton sa prideľuje Thajsku. Sadzba v rámci kvóty sa rovná nule.

8.

Zlomková ryža: na ryžu pod podpoložkou HS 1006 40 uplatňuje ES dovozné clo 65 EUR/t.

9.

Objem súčasnej colnej kvóty zlomkovej ryže sa zvyšuje na 100 000 ton. Sadzba v rámci kvóty sa rovná clu v odseku 8 zníženému o 30,77 percenta.

10.

Údaje: výpočet skutočných ročných a šesťmesačných úrovní dovozu v odsekoch 5 a 6 sa uskutoční na základe údajov o licenciách ES na dovoz ryže. ES uverejňuje tieto údaje týždenne na internete.

11.

Transparentnosť: ES ihneď informuje verejnosť o akejkoľvek úprave uplatňovanej colnej sadzby.

12.

Konzultácie: na žiadosť jednej zo strán do 30 dní od prijatia takej žiadosti začnú konzultácie o otázkach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

13.

Ustanovenia tejto dohody sa uplatňujú od 1. septembra 2005.

Bol by som Vám vďačný, ak by ste mohli potvrdiť, že Vaša vláda súhlasí s vyššie uvedeným.

Prijmite prosím, vážený pán, prejav mojej najhlbšej úcty.“

Thajsko má tú česť potvrdiť, že súhlasí s obsahom tohto listu.

Prijmite prosím, vážený pán, prejav mojej najhlbšej úcty.

Za Thajské kráľovstvo

Image


29.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/30


Informácia o nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Rady 2005/953/ES o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže, stanovených v zozname CXL ES, ktorý tvorí prílohu k dohode GATT z roku 1994

Táto dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpísania 21. decembra 2005.


29.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/31


ROZHODNUTIE RADY

z 21. decembra 2005

o zmene a doplnení Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa banke umožní financovať činnosti v Mongolsku

(2005/954/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 181a,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Mongolsko, hoci je členom EBOR od roku 2000, v súčasnosti nie je krajinou, v ktorej je banka oprávnená vykonávať činnosti z vlastných zdrojov.

(2)

Ako odpoveď na žiadosť premiéra Mongolska vyjadrila Rada riaditeľov EBOR jednomyseľnú podporu tomu, aby sa Mongolsku udelil štatút krajiny činností banky.

(3)

Rada guvernérov EBOR schválila zmenu a doplnenie Dohody o založení banky, ktoré sú potrebné na umožnenie financovania jej činností v Mongolsku rezolúciou zo dňa 30. januára 2004. Túto zmenu a doplnenie schválili všetci guvernéri banky, vrátane guvernéra zastupujúceho Európske spoločenstvo.

(4)

Zmena a doplnenie sa týkajú účelu a funkcií banky, je preto nevyhnutné, aby boli formálne prijaté všetkými členskými štátmi a inštitúciami vrátane Európskeho spoločenstva.

(5)

Prijatie tejto zmeny a doplnenia Európskym spoločenstvom je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov Spoločenstva v oblasti hospodárskej, finančnej a technickej spolupráce s tretími krajinami,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zmena a doplnenie Dohody o založení EBOR, ktoré banke umožnia financovať činnosti v Mongolsku, sa týmto schvaľujú v mene Spoločenstva.

Text zmeny a doplnenia je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Vyhlásenie o prijatí tejto zmeny a doplnenia odovzdá EBOR guvernér EBOR zastupujúci Európske spoločenstvo.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Radu

predseda

B. BRADSHAW


(1)  Stanovisko z 15. novembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


Zmena a doplnenie Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Článok 1 dohody sa nahrádza takto:

„Článok 1

Účel

V rámci prispievania k hospodárskemu pokroku a obnove, účelom banky je podpora prechodu na otvorené, trhovo zamerané hospodárstvo a podpora súkromných a podnikateľských snáh v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré sa priznávajú k zásadám demokracie viacerých strán, pluralizmu a k zásadám trhového hospodárstva, a ktoré tieto zásady uplatňujú. Za rovnakých podmienok môže banka svoj účel plniť aj v Mongolsku. Preto akýkoľvek odkaz na ‚krajiny strednej a východnej Európy’, ‚krajiny zo strednej a východnej Európy’, ‚prijímajúcu krajinu (alebo krajiny)’ alebo na ‚prijímajúcu členskú krajinu (alebo krajiny)’, obsiahnutý v tejto dohode a jej prílohách, sa vzťahuje aj na Mongolsko.“


Komisia

29.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/33


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO Č. 3/2005 ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI

z 19. decembra 2005

týkajúce sa prispôsobenia príloh 1 a 2 po rozšírení Európskej únie

(2005/955/ES)

SPOLOČNÝ VÝBOR PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom (ďalej len „ES“) na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 11,

keďže:

(1)

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2002 a obsahuje prílohy 1 a 2, ktoré sa týkajú dvojstranných obchodných koncesií povolených stranami.

(2)

Európska únia sa 1. mája 2004 rozšírila pristúpením Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky.

(3)

Na samite Európskej únie a Švajčiarska 19. mája 2004 sa strany dohodli, že prispôsobia dvojstranné obchodné koncesie podľa zásady, že obchodné toky by sa mali v súlade s preferenciami udelenými na základe dvojstranných dohôd medzi novými členskými štátmi Európskej únie a Švajčiarskom vzájomne zachovať s účinnosťou od dátumu rozšírenia Európskej únie.

(4)

Strany prijali na autonómnom a prechodnom základe opatrenia, ktoré zabezpečia pokračovanie obchodných tokov po 1. máji 2004,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Prílohy 1 a 2 k dohode sa v uvedenom poradí nahrádzajú prílohami 1 a 2 k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Švajčiarska konfederácia potvrdzuje, že švajčiarsky vývoz hovädzieho dobytka do Európskeho spoločenstva bude v súlade s identifikačným a registračným systémom stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (1).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2006.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Spoločný výbor pre poľnohospodárstvo

Vedúci delegácie Európskeho spoločenstva

Aldo LONGO

Vedúci švajčiarskej delegácie

Christian HÄBERLI

Tajomník Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo

Remigi WINZAP


(1)  Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA 1

Koncesie Švajčiarska

Švajčiarsko udeľuje výrobkom pôvodom zo Spoločenstva, ktoré sú uvedené v tabuľke, nasledujúce colné koncesie, v niektorých prípadoch obmedzené stanovením maximálneho ročného množstva:

Kód colnej nomenklatúry Švajčiarska

Označenie tovaru

Colná sadzba

(CHF/100 kg brutto)

Maximálne ročné množstvo

(váha netto v tonách)

0101 90 95

Živé kone (s výnimkou čistokrvných chovných žrebcov a jatočných koní) (v počte kusov)

0

100 kusov

0207 14 81

Prsia z domácich kohútov a sliepok, mrazené

15

2 000

0207 14 91

Jedlé kusy a droby vrátane pečienok (s výnimkou pŕs) z domácich kohútov a sliepok, mrazené

15

1 200

0207 27 81

Prsia z domácich moriakov a moriek, mrazené

15

800

0207 27 91

Jedlé kusy a droby vrátane pečienok (s výnimkou pŕs) z domácich moriakov a moriek, mrazené

15

600

0207 33 11

Domáce kačice, neporciované, mrazené

15

700

0207 34 00

Pečene z domácich kačiek, husí alebo perličiek, čerstvé alebo chladené

9,5

20

0207 36 91

Jedlé kusy a droby (s výnimkou pečene) z domácich kačiek, husí alebo perličiek, mrazené

15

100

0208 10 00

Zajačie a králičie mäso a jedlé vnútornosti, čerstvé, chladené alebo mrazené

11

1 700

0208 90 10

Mäso a jedlé droby z diviny, čerstvé, chladené alebo mrazené (okrem mäsa a vnútorností z zajacov a diviakov)

0

100

ex ex 0210 11 91

Šunka a kusy šunky, nevykostená, z ošípaných (s výnimkou diviakov), solená alebo v slanom náleve, sušená alebo údená

bez cla

1 000 (1)

ex ex 0210 19 91

Šunka a kusy šunky, vykostená, z ošípaných (s výnimkou diviakov), solená alebo v slanom náleve, sušená alebo údená

bez cla

0210 20 10

Sušené mäso z hovädzieho dobytka

bez cla

200 (2)

ex ex 0407 00 10

Konzumné vajcia, v škrupinke, čerstvé, konzervované alebo varené

47

150

ex ex 0409 00 00

Prírodný agátový med

8

200

ex ex 0409 00 00

Iný prírodný med (nie agátový)

26

50

0602 10 00

Odnože vo vegetačnom pokoji a vrúble

bez cla

bez obmedzenia

 

Sadenice vo forme podnože jadrového ovocia (zo sadby alebo vegetatívne rozmnožené):

bez cla

 (3)

0602 20 11

— vrúbľované, s obnaženými koreňmi

0602 20 19

— vrúbľované, s hrudou zeminy

0602 20 21

— nevrúbľované, s obnaženými koreňmi

0602 20 29

— nevrúbľované, s hrudou zeminy

 

Sadenice vo forme podnože kôstkového ovocia (zo sadby alebo vegetatívne rozmnožené):

bez cla

 (3)

0602 20 31

— vrúbľované, s obnaženými koreňmi

0602 20 39

— vrúbľované, s hrudou zeminy

0602 20 41

— nevrúbľované, s obnaženými koreňmi

0602 20 49

— nevrúbľované, s hrudou zeminy

 

Sadenice okrem podnoží jadrového a kôstkového ovocia (zo sadby alebo vegetatívne rozmnožené), s jedlými plodmi:

bez cla

bez obmedzenia

0602 20 51

— s obnaženými koreňmi

0602 20 59

— iné ako s obnaženými koreňmi

 

Stromy, kríky, kry a zakrpatené stromčeky s jedlými plodmi, s obnaženými koreňmi:

 

 

0602 20 71

— jadrového ovocia

 

 

0602 20 72

— kôstkového ovocia

bez cla

 (3)

0602 20 79

— iného ako jadrového alebo kôstkového ovocia

bez cla

bez obmedzenia

 

Stromy, kríky, kry a zakrpatené stromčeky s jedlými plodmi, s hrudou zeminy:

 

 

0602 20 81

— jadrového ovocia

 

 

0602 20 82

— kôstkového ovocia

bez cla

 (3)

0602 20 89

— iného ako jadrového alebo kôstkového ovocia

bez cla

bez obmedzenia

0602 30 00

Rododendrony a azalky, vrúbľované alebo nie

bez cla

bez obmedzenia

 

Ružové kríky, vrúbľované alebo nevrúbľované:

bez cla

bez obmedzenia

0602 40 10

— divé ruže šípové a divé stopkové ruže

 

— iné ako divé ruže šípové a divé stopkové ruže:

0602 40 91

— s obnaženými koreňmi

0602 40 99

— iné ako s obnaženými koreňmi, s hrudou zeminy

 

Sadenice (zo sadby alebo vegetatívne rozmnožené) úžitkových rastlín; podhubie na umelé pestovanie šampiňónov:

bez cla

bez obmedzenia

0602 90 11

— zeleninové sadenice a kobercový trávnik

0602 90 12

— podhubie na umelé pestovanie šampiňónov

0602 90 19

— iné ako zeleninové sadenice, kobercový trávnik a podhubie na umelé pestovanie šampiňónov

 

Iné živé sadenice (vrátane ich koreňov):

bez cla

bez obmedzenia

0602 90 91

— s obnaženými koreňmi

0602 90 99

— iné ako s obnaženými koreňmi alebo s hrudou zeminy

0603 10 31

Klinčeky, rezané, na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, od 1. mája do 25. októbra

bez cla

1 000

0603 10 41

Ruže, rezané, na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, od 1. mája do 25. októbra

 

Kvety a puky kvetov (okrem klinčekov a ruží), rezané, na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, od 1. mája do 25. októbra:

0603 10 51

— drevnaté

0603 10 59

— iné ako drevnaté

0603 10 71

Tulipány, rezané, na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, od 26. októbra do 30. apríla

bez cla

bez obmedzenia

 

Kvety a puky kvetov (iné ako tulipány a ruže), rezané, na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, od 26. októbra do 30. apríla:

bez cla

bez obmedzenia

0603 10 91

— drevnaté

0603 10 99

— iné ako drevnaté

 

Paradajky, čerstvé alebo chladené:

bez cla

10 000

 

— miniparadajky (typu cherry):

0702 00 10

— od 21. októbra do 30. apríla

 

— paradajky druhu Peretti (predĺžený tvar):

0702 00 20

— od 21. októbra do 30. apríla

 

— iné druhy paradajok s priemerom 80 mm a viac (mäsité paradajky):

0702 00 30

— od 21. októbra do 30. apríla:

 

— iné:

0702 00 90

— od 21. októbra do 30. apríla

 

Ľadový šalát bez vonkajšieho listu:

bez cla

2 000

0705 11 11

— od 1. januára do konca februára

 

Čakanka šalátová, čerstvá alebo chladená:

bez cla

2 000

0705 21 10

— od 21. mája do 30. septembra

0707 00 30

Uhorky nakladačky s dĺžkou > 6 cm ale = < 12 cm, čerstvé alebo chladené, od 21. októbra do 14. apríla

5

100

0707 00 31

Uhorky nakladačky s dĺžkou > 6 cm ale = < 12 cm, čerstvé alebo chladené, od 15. apríla do 20. októbra

5

100

0707 00 50

Nakladané uhorky, čerstvé alebo chladené

3,5

300

 

Baklažány, čerstvé alebo chladené:

bez cla

1 000

0709 30 10

— od 16. októbra do 31. mája

0709 51 00

0709 59 00

Huby, čerstvé alebo chladené, druhu Agaricus alebo iné druhy, s výnimkou hľuzoviek

bez cla

bez obmedzenia

 

Papriky, čerstvé alebo chladené:

2,5

bez obmedzenia

0709 60 11

— od 1. novembra do 31. marca

0709 60 12

Papriky, čerstvé alebo chladené, od 1. apríla do 31. októbra

5

1 300

 

Cukety (vrátane kvetov cukety), čerstvé alebo chladené:

bez cla

2 000

0709 90 50

— od 31. októbra do 19. apríla

ex ex 0710 80 90

Huby, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené

bez cla

bez obmedzenia

0711 90 90

Zelenina a zeleninové zmesi, predbežne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým alebo v slanom náleve, v sírenej vode alebo s pridaním iných látok, ktoré zaistia predbežnú konzerváciu), ale nevhodné na bezprostrednú konzumáciu

0

150

0712 20 00

Cibule, sušené, aj krájané na kusy alebo plátky, nahrubo alebo najemno drvené, ale nie inak pripravené

0

100

0713 10 11

Hrach (Pisum sativum), suchý, lúpaný, celý, nespracovaný, určený na výkrm zvierat

Zľava 0,9 na aplikované clo

1 000

0713 10 19

Hrach (Pisum sativum), suchý, lúpaný, celý, nespracovaný (s výnimkou hrachu určeného na výkrm zvierat, na technické použitie alebo na výrobu piva)

0

1 000

 

Lieskové oriešky (Corylus spp.), čerstvé alebo sušené:

bez cla

bez obmedzenia

0802 21 90

— v škrupinke, okrem lieskových orieškov určených na výkrm zvierat alebo na výrobu oleja

0802 22 90

— bez škrupinky, okrem lieskových orieškov určených na výkrm zvierat alebo na výrobu oleja

ex ex 0802 90 90

Píniové oriešky, čerstvé alebo sušené

bez cla

bez obmedzenia

0805 10 00

Pomaranče, čerstvé alebo sušené

bez cla

bez obmedzenia

0805 20 00

Mandarínky (vrátane odrôd tangerines a satsumas); klementínky, wilkingy a podobné krížené citrusové plody, čerstvé alebo sušené

bez cla

bez obmedzenia

0807 11 00

Vodové melóny, čerstvé

bez cla

bez obmedzenia

0807 19 00

Melóny čerstvé, okrem vodových melónov

bez cla

bez obmedzenia

 

Marhule, čerstvé, v debničkách:

bez cla

2 000

0809 10 11

— od 1. septembra do 30. júna

 

inak balené:

0809 10 91

— od 1. septembra do 30. júna

0809 40 13

Slivky, čerstvé, v debničkách od 1. júla do 30. septembra

0

600

0810 10 10

Jahody, čerstvé, od 1. septembra do 14. mája

bez cla

10 000

0810 10 11

Jahody, čerstvé, od 15. mája do 31. augusta

0

200

0810 20 11

Maliny, čerstvé, od 1. júna do 14. septembra

0

250

0810 50 00

Kivi, čerstvé

bez cla

bez obmedzenia

ex ex 0811 10 00

Jahody, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené, bez pridania cukru alebo iných sladidiel, nebalené na predaj v maloobchodnej sieti, určené na priemyselné spracovanie

10

1 000

ex ex 0811 20 90

Maliny, ostružiny alebo moruše, ostružinové maliny a ríbezle v strapcoch alebo inak, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené, bez pridania cukru alebo iných sladidiel, nebalené na predaj v maloobchodnej sieti, určené na priemyselné spracovanie

10

1 000

0811 90 10

Čučoriedky, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené, aj s pridaním cukru alebo iných sladidiel

0

200

0811 90 90

Jedlé ovocie, nevarené alebo varené vo vode alebo nad parou, mrazené, s pridaním cukru alebo iných sladidiel (okrem jahôd, malín, ostružín alebo moruší, ostružinových malín a ríbezlí v strapcoch alebo inak, čučoriedok a tropického ovocia)

0

1 000

0904 20 90

Paprika rodu Capsicum alebo rodu Pimenta, sušená, drvená nahrubo alebo najemno, spracovaná

0

150

0910 20 00

Šafran

bez cla

bez obmedzenia

1001 90 40

Pšenica (zrno) a pšenično-ražná zmes (s výnimkou tvrdej pšenice), denaturovaná, určená na výkrm zvierat

Zľava 0,6 na aplikované clo

50 000

1005 90 30

Kukurica určená na výkrm zvierat

Zľava 0,5 na aplikované clo

13 000

 

Olivový olej, panenský, okrem oleja určeného na výkrm zvierat:

 

 

1509 10 91

— v sklenených nádobách s objemom do 2 l

60,60 (4)

bez obmedzenia

1509 10 99

— v sklenených nádobách s objemom nad 2 l alebo v iných nádobách

86,70 (4)

bez obmedzenia

 

Olivový olej a jeho súčasti, aj rafinované, ale nie chemicky upravené, okrem olejov určených na výkrm zvierat:

 

 

1509 90 91

— v sklenených nádobách s objemom do 2 l

60,60 (4)

bez obmedzenia

1509 90 99

— v sklenených nádobách s objemom nad 2 l alebo v iných nádobách

86,70 (4)

bez obmedzenia

 

Paradajky, celé alebo krájané, pripravené alebo konzervované inak ako s použitím octu alebo kyseliny octovej:

 

 

2002 10 10

— v nádobách nad 5 kg

2,50

bez obmedzenia

2002 10 20

— v nádobách pod 5 kg

4,50

bez obmedzenia

 

Paradajky, pripravené alebo konzervované inak ako s použitím octu alebo kyseliny octovej, okrem celých a krájaných paradajok:

bez cla

bez obmedzenia

2002 90 10

— v nádobách nad 5 kg

2002 90 21

Dužina, pyré alebo koncentráty z paradajok, v hermeticky uzavretých nádobách, ktorých podiel sušiny je 25 % hmotnosti alebo viac, zložené z paradajok a vody, aj s prídavkom soli alebo korenia, v nádobách do 5 kg

bez cla

bez obmedzenia

2002 90 29

Paradajky, pripravené alebo konzervované inak ako s použitím octu alebo kyseliny octovej, okrem celých a krájaných paradajok, okrem dužiny, pyré alebo koncentrátu z paradajok:

bez cla

bez obmedzenia

— v nádobách do 5 kg

2003 10 00

Huby druhu Agaricus, pripravené alebo konzervované inak ako s použitím octu alebo kyseliny octovej

0

1 700

 

Artičoky, pripravené alebo konzervované inak ako s použitím octu alebo kyseliny octovej, mrazené, okrem výrobkov položky č. 2006:

 

 

ex ex 2004 90 18

— v nádobách nad 5 kg

17,5

bez obmedzenia

ex ex 2004 90 49

— v nádobách do 5 kg

24,5

bez obmedzenia

 

Špargľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako s použitím octu alebo kyseliny octovej, okrem mrazenej špargle a okrem výrobkov položky č. 2006:

bez cla

bez obmedzenia

2005 60 10

— v nádobách nad 5 kg

2005 60 90

— v nádobách do 5 kg

 

Olivy, pripravené alebo konzervované inak ako s použitím octu alebo kyseliny octovej, okrem mrazených olív a okrem výrobkov položky č. 2006:

bez cla

bez obmedzenia

2005 70 10

— v nádobách nad 5 kg

2005 70 90

— v nádobách do 5 kg

 

Kapary a artičoky, pripravené alebo konzervované inak ako s použitím octu alebo kyseliny octovej, okrem mrazených kapár a artičokov a okrem výrobkov položky č. 2006:

 

 

ex ex 2005 90 11

— v nádobách nad 5 kg

17,5

bez obmedzenia

ex ex 2005 90 40

— v nádobách do 5 kg:

24,5

bez obmedzenia

2008 30 90

Citrusové plody, inak pripravené alebo konzervované, bez alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel, alebo alkoholu, nemenované ani nepatriace inde

bez cla

bez obmedzenia

2008 50 10

Marhuľová dužina, inak pripravená alebo konzervovaná, bez pridania alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel, nemenovaná ani nepatriaca inde

10

bez obmedzenia

2008 50 90

Marhule, inak pripravené alebo konzervované, bez pridania alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel, alebo alkoholu, nemenované ani nepatriace inde

15

bez obmedzenia

2008 70 10

Broskyňová dužina, inak pripravená alebo konzervovaná, bez pridania alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel, nemenovaná ani nepatriaca inde

bez cla

bez obmedzenia

2008 70 90

Broskyne, inak pripravené alebo konzervované, bez pridania alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel, alebo alkoholu, nemenované ani nepatriace inde

bez cla

bez obmedzenia

ex ex 2009 39 19

ex ex 2009 39 20

Šťavy z iných citrusových plodov, okrem pomarančov, grapefruitov, pomiel, nekvasené, bez pridania alkoholu:

 

 

— bez pridania cukru alebo iných sladidiel, koncentrované

6

bez obmedzenia

— s pridaním cukru alebo iných sladidiel, koncentrované

14

bez obmedzenia

 

Dezertné vína, špeciality a šumivé vínne nápoje v nádobe:

 

 

2204 21 50

— s objemom do 2 l (5)

8,5

bez obmedzenia

2204 29 50

— s objemom nad 2 l (5)

8,5

bez obmedzenia

ex ex 2204 21 50

Portské víno, v nádobách s objemom do 2 l, podľa opisu (6)

bez cla

1 000 hl

ex ex 2204 21 21

Retsina (grécke biele víno) v nádobách s objemom do 2 l, podľa opisu (7)

bez cla

500 hl

 

Retsina (grécke biele víno) v nádobách s objemom väčším ako 2 l, podľa opisu (7), s podielom alkoholu:

ex ex 2204 29 21

— nad 13 % objemu

ex ex 2204 29 22

— pod 13 % objemu


(1)  Vrátane 480 t šunky z Parmy a zo San Daniele na základe výmeny listov medzi Švajčiarskom a ES z 25.1.1972.

(2)  Vrátane 170 t z Bresaola na základe výmeny listov medzi Švajčiarskom a ES z 25.1.1972.

(3)  Maximálne však 60 000 rastlín ročne.

(4)  Zarátaný je aj príspevok na záručný fond pre povinné skladovanie.

(5)  Zahrnuté sú iba výrobky podľa prílohy 7 k dohode.

(6)  Opis: Portským vínom sa rozumie kvalitné víno vyrobené v Portugalsku v určenom regióne, ktoré nesie tento názov podľa nariadenia (ES) č. 1493/1999.

(7)  Opis: Vínom „Retsina“ sa rozumie stolové víno v zmysle ustanovení Spoločenstva, ktoré sa nachádzajú v bode A.2 prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1493/1999.


PRÍLOHA 2

Koncesie spoločenstva

Spoločenstvo udeľuje výrobkom pôvodom zo Švajčiarska, ktoré sú uvedené v tabuľke, nasledujúce colné koncesie, v niektorých prípadoch obmedzené stanovením maximálneho ročného množstva:

Kódy KN

Označenie tovaru

Colná sadzba

(EUR/100 kg netto)

Maximálne ročné množstvo

(váha netto v tonách)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Živé kusy hovädzieho dobytka s hmotnosťou nad 160 kg

0

4 600 kusov

ex 0210 20 90

Mäso z hovädzieho dobytka, vykostené, sušené

bez cla

1 200

ex 0401 30

Smotana, s obsahom tukov najmenej 6 hmotnostných %

bez cla

2 000

0403 10

Jogurty

0402 29 11

ex 0404 90 83

Špeciálne druhy mlieka, tzv. pre dojčatá, v hermeticky uzavretých nádobách s čistým obsahom do 500 g a s obsahom tukov najmenej 10 hmotnostných % (1)

43,8

bez obmedzenia

0602

Iné živé rastliny (vrátane koreňov), odnože a vrúble; podhubia na umelé pestovanie húb

bez cla

bez obmedzenia

0603 10

Kvety a puky kvetov, rezané, určené na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé

bez cla

bez obmedzenia

0701 10 00

Zemiaky, na sadbu, čerstvé alebo chladené

bez cla

4 000

0702 00

Paradajky, čerstvé alebo chladené

bez cla (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Cibuľa, okrem cibule na sadbu, pór a ostatná cibuľovitá zelenina, čerstvá alebo chladená

bez cla

5 000

0704 10

0704 90

Kapusta, karfiol, kel kučeravý, kaleráb a podobné jedlé plody druhu Brassica, okrem ružičkového kelu, čerstvé alebo chladené

bez cla

5 500

0705 11

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), vrátane čakanky šalátovej (Chicorum intybus var. foliosum), čerstvé alebo chladené

bez cla

3 000

0706 10 00

Mrkva a repa, čerstvá alebo chladená

bez cla

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Repa, kozia brada, zeler buľvový, reďkovky a podobné jedlé korene, s výnimkou chrenu (Cochlearia armoracia), čerstvé alebo chladené

bez cla

3 000

0707 00 05

Uhorky šalátové, čerstvé alebo chladené

bez cla (2)

1 000

0708 20

Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.), čerstvá alebo chladená

bez cla

1 000

0709 30 00

Baklažány, čerstvé alebo chladené

bez cla

500

0709 40 00

Zeler, iný ako hľuzový, čerstvý alebo chladený

bez cla

500

0709 51 00

Huby druhu Agaricus, čerstvé alebo chladené

bez cla

bez obmedzenia

0709 52 00

Hľuzovky, čerstvé alebo chladené

bez cla

bez obmedzenia

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Iné huby druhu Agaricus, čerstvé alebo chladené

bez cla

bez obmedzenia

0709 70 00

Špenát, novozélandský špenát a lebeda (gigantický špenát), čerstvý alebo chladený

bez cla

1 000

0709 90 10

Šaláty, okrem hlávkového šalátu a čakanky, čerstvé alebo chladené

bez cla

1 000

0709 90 50

Fenikel, čerstvý alebo chladený

bez cla

1 000

0709 90 70

Cukety, čerstvé alebo chladené

bez cla (2)

1 000

0709 90 90

Iná zelenina, čerstvá alebo chladená

bez cla

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Huby, nevarené, varené vo vode alebo v pare, mrazené

bez cla

bez obmedzenia

0712 90

Sušená zelenina, nakrájaná na kusy alebo plátky, drvená nahrubo alebo nadrobno, získaná z varenej zeleniny, ale nie inak pripravovanej, s výnimkou cibule, húb, Judášovho ucha (Auricularia spp.), rosoloviek (Tremella spp) a hľuzoviek

bez cla

bez obmedzenia

ex 0808 10 80

Jablká, okrem jabĺk určených na mušt, čerstvé

bez cla (2)

3 000

0808 20

Hrušky a dule, čerstvé

bez cla (2)

3 000

0809 10 00

Marhule, čerstvé

bez cla (2)

500

0809 20 95

Čerešne, okrem kyslých čerešní, čerstvé

bez cla (2)

1 500 (3)

0809 40

Slivky a trnky, čerstvé

bez cla (2)

1 000

0810 20 10

Maliny, čerstvé

bez cla

100

0810 20 90

Ostružiny alebo moruše a ostružinové maliny, čerstvé

bez cla

100

1106 30 10

Múka, krupica a prášok z banánov

bez cla

5

1106 30 90

Múka, krupica a prášok z iného ovocia podľa kapitoly 8

bez cla

bez obmedzenia

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Prášok z paradajok, bez cukru alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel alebo škrobu (4)

bez cla

bez obmedzenia

2003 90 00

Huby iného druhu než Agaricus, pripravené alebo konzervované inak ako s použitím octu alebo kyseliny octovej

bez cla

bez obmedzenia

0710 10 00

Zemiaky, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené

bez cla

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Zemiaky, pripravené alebo konzervované inak ako s použitím octu alebo kyseliny octovej, mrazené, okrem výrobkov z položky č. 2006 a okrem múky, krupice a vločiek

2005 20 80

Zemiaky, pripravené alebo konzervované inak ako s použitím octu alebo kyseliny octovej, okrem mrazených zemiakov a výrobkov z položky č. 2006, okrem zemiakov pripravených vo forme múky, krupice, vločiek a zemiakov nakrájaných na plátky alebo hranolčeky, aj osolených alebo ochutených, v hermeticky uzavretom balení, vhodných na bezprostrednú konzumáciu

ex 2005 90

Prášok, pripravený zo zeleniny a zeleninovej zmesi, bez pridania cukru alebo s pridaním cukru, iných sladidiel alebo škrobu (4)

bez cla

bez obmedzenia

ex 2008 30

Vločky a prášok z citrusového ovocia, bez pridania cukru alebo s pridaním cukru, iných sladidiel alebo škrobu (4)

bez cla

bez obmedzenia

ex 2008 40

Vločky a prášok z hrušiek, bez pridania cukru alebo s pridaním cukru, iných sladidiel alebo škrobu (4)

bez cla

bez obmedzenia

ex 2008 50

Vločky a prášok z marhúľ, bez pridania cukru alebo s pridaním cukru, iných sladidiel alebo škrobu (4)

bez cla

bez obmedzenia

2008 60

Čerešne, inak pripravené a konzervované, bez pridania cukru alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel, alebo alkoholu, nespomenuté a nezaradené inde

bez cla

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Čerešne, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené, s pridaním cukru alebo iných sladidiel

0811 90 80

Sladké čerešne, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené, bez pridania cukru alebo iných sladidiel

ex 2008 70

Vločky a prášok z broskýň, bez pridania cukru alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel, alebo škrobu (4)

bez cla

bez obmedzenia

ex 2008 80

Vločky a prášok z jahôd, bez pridania cukru alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel, alebo škrobu (4)

bez cla

bez obmedzenia

ex 2008 99

Vločky a prášok z iného ovocia, bez pridania cukru alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel, alebo škrobu (4)

bez cla

bez obmedzenia

ex 2009 19

Prášok z pomarančovej šťavy, bez pridania cukru alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel

bez cla

bez obmedzenia

ex 2009 21

ex 2009 29

Prášok z grapefruitovej šťavy, bez pridania cukru alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel

bez cla

bez obmedzenia

ex 2009 31

ex 2009 39

Prášok zo šťavy iných citrusových plodov, bez pridania cukru alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel

bez cla

bez obmedzenia

ex 2009 41

ex 2009 49

Prášok z ananásovej šťavy, bez pridania cukru alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel

bez cla

bez obmedzenia

ex 2009 71

ex 2009 79

Prášok z jablkovej šťavy, bez pridania cukru alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel

bez cla

bez obmedzenia

ex 2009 80

Prášok z hruškovej šťavy, bez pridania cukru alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel

bez cla

bez obmedzenia

ex 2009 80

Prášok zo šťavy iného ovocia alebo zeleniny, bez pridania cukru alebo s pridaním cukru alebo iných sladidiel

bez cla

bez obmedzenia


(1)  Na účely uplatnenia tejto podpoložky sa špeciálnymi druhmi mlieka tzv. pre dojčatá rozumejú výrobky bez patogénnych a toxických zárodkov, ktoré obsahujú menej ako 10 000 aerobných aktivovateľných baktérií a menej ako dve koliformné baktérie na jeden gram výrobku.

(2)  V niektorých prípadoch je uplatniteľné špecifické clo, iné ako minimálne clo.

(3)  Vrátane 1 000 t na základe výmeny listov zo 14.7.1986.

(4)  Pozri spoločné vyhlásenie o sadzobnom zaradení ovocných a zeleninových práškov.


29.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/44


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO č. 4/2005

z 19. decembra 2005

o zmene dodatku 1 k prílohe 9 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

(2005/956/ES)

SPOLOČNÝ VÝBOR PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, a najmä na jej článok 11,

keďže:

(1)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (ďalej len „poľnohospodárska dohoda“) nadobudla platnosť 1. júna 2002.

(2)

Cieľom prílohy 9 k dohode je podporovať obchod s poľnohospodárskymi výrobkami a potravinami získanými podľa ekologického spôsobu výroby v Spoločenstve a vo Švajčiarsku.

(3)

Podľa článku 8 ods. 2 prílohy 9 k dohode pracovná skupina skúma vývoj ustanovení vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov zúčastnených strán a vypracúva najmä návrhy, ktoré predkladá Spoločnému výboru pre poľnohospodárstvo s cieľom ich prijatia a aktualizácie príslušných dodatkov.

(4)

Dodatok 1 k prílohe 9 k dohode sa zameriava na ustanovenia právnych predpisov uplatniteľné na obchod s poľnohospodárskymi výrobkami a potravinami získanými podľa ekologického spôsobu výroby v Spoločenstve a vo Švajčiarsku.

(5)

Dodatok 1 k prílohe 9 k dohode by sa mal upraviť tak, aby bol v súlade s vývojom právnych predpisov v Spoločenstve a vo Švajčiarsku,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Dodatok 1 k prílohe 9 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

V Bruseli 19. decembra 2005.

Za Spoločný výbor pre poľnohospodárstvo

Vedúci delegácie Európskeho spoločenstva

Aldo LONGO

Vedúci švajčiarskej delegácie

Christian HÄBERLI

Tajomník Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo

Remigi WINZAP


PRÍLOHA

„DODATOK 1

Ustanovenia právnych predpisov uplatniteľné v Európskom spoločenstve

Nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2254/2004 z 27. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 20).

Nariadenie Komisie (EHS) č. 94/92 zo 14. januára 1992 o podrobných pravidlách na vykonávanie opatrení pre dovoz z tretích krajín ustanovených v nariadení (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 11, 17.1.1992, s. 14), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 746/2004 (Ú. v. EÚ L 122, 26.4.2004, s. 10).

Nariadenie Komisie (EHS) č. 207/93 z 29. januára 1993, ktorým sa definuje obsah prílohy VI nariadenia (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a vyznačovaní takejto skutočnosti na poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách a ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie ustanovení článku 5 (4) (Ú. v. ES L 25, 2.2.1993, s. 5), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2020/2000 (Ú. v. ES L 241, 26.9.2000, s. 39).

Nariadenie Komisie (ES) č. 1788/2001 zo 7. septembra 2001, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá pre vykonanie ustanovení týkajúcich sa osvedčenia o inšpekcii pre dovozy z tretích krajín podľa článku 11 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 243, 13.9.2001, s. 3), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 746/2004 (Ú. v. EÚ L 122, 26.4.2004, s. 10).

Nariadenie Komisie (ES) č. 223/2003 z 5. februára 2003 o požiadavkách na označovanie súvisiace s výrobou krmív, kŕmnych zmesí a kŕmnych surovín v ekologickom poľnohospodárstve, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2003, s. 3).

Nariadenie Komisie (ES) č. 1452/2003 zo 14. augusta 2003, ktorým sa zachováva odchýlka ustanovená v článku 6 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 vzhľadom na určité druhy semien a vegetatívneho rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa ustanovujú pravidlá postupu a kritéria týkajúce sa tejto odchýlky (Ú. v. EÚ L 206, 15.8.2003, s. 17).

Ustanovenia uplatniteľné vo Švajčiarsku

Nariadenie z 22. septembra 1997 o ekologickom poľnohospodárstve a o označovaní ekologických výrobkov a potravín (Nariadenie o ekologickom poľnohospodárstve), naposledy zmenené a doplnené 10. novembra 2004 (RO 2004 4891).

Nariadenie Federálnej hospodárskej správy z 22. septembra 1997 o ekologickom poľnohospodárstve, naposledy zmenené a doplnené 10. novembra 2004 (RO 2004 4895).

Výnimka z režimu rovnocennosti

Švajčiarske výrobky obsahujúce prísady vyrobené v rámci konverzie na ekologické poľnohospodárstvo.

Výrobky pochádzajúce zo švajčiarskeho chovu kôz, keď je zvieratám udelená výnimka stanovená v článku 39d nariadenia 910.18 o ekologickom poľnohospodárstve a o označovaní ekologických výrobkov a potravín.“


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

29.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/46


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU EUPAT/1/2005

zo 7. decembra 2005

o vymenovaní veliteľa misie policajného poradného tímu EÚ v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, EUPAT

(2005/957/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na tretí pododsek jej článku 25,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2005/826/SZBP z 24. novembra 2005 o zriadení policajného poradného tímu EÚ (EUPAT) v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM) (1), a najmä na jej článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Článkom 7 ods. 2 jednotnej akcie 2005/826/SBZP Rada splnomocnila Politický a bezpečnostný výbor, aby prijal príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 zmluvy vrátane právomoci vymenovať veliteľa tímu EUPAT na návrh generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca.

(2)

Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec navrhol vymenovať Jürgena SCHOLZA,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Jürgen SCHOLZ sa týmto vymenúva za veliteľa misie policajného poradného tímu EÚ v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (EUPAT) od 15. decembra 2005.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa do 14. júna 2006.

V Bruseli 7. decembra 2005

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

J. KING


(1)  Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 61.


Korigendá

29.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/47


Korigendum k informácii o dátume nadobudnutia platnosti Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o všeobecných zásadách účasti Albánskej republiky na programoch Spoločenstva

(Tento text ruší a nahrádza text uverejnený v úradnom vestníku L 208 z 11. augusta 2005 )

Rámcová dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o všeobecných zásadách účasti Albánskej republiky na programoch Spoločenstva (1), podpísaná 22. novembra 2004 v Bruseli, nadobudla platnosť 11. júla 2005 v súlade s článkom 10 dohody.


(1)  Ú. v. EÚ L 192, 22.7.2005, s. 2.“