ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 344

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
27. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES ( 1 )

15

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva

23

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2113/2005/ES zo 14. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES na účely predĺženia programu na rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania informačných a komunikačných technológií (IKT) na rok 2006 ( 1 )

34

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/82/ES zo 14. decembra 2005, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/544/EHS o frekvenčných pásmach určených na koordinované zavedenie paneurópskej verejnej pozemnej služby rádiového vyhľadávania v Spoločenstve ( 1 )

38

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/84/ES zo 14. decembra 2005, ktorou sa po dvadsiatydruhýkrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa)

40

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/88/ES zo 14. decembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/14/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú emisie hluku v prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve ( 1 )

44

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2005 o harmonizácii frekvenčného pásma 169,4-169,8125 MHz v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2005) 5503]  ( 1 )

47

 

 

Korigendum

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005)

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

27.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2110/2005

zo 14. decembra 2005

o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 179 a 181a,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Viazanie poskytovania pomoci v praxi, priamo či nepriamo, na nákup tovaru a služieb obstarávaných prostredníctvom tejto pomoci v krajine darcu znižuje jej účinnosť a nie je v súlade s politikou na podporu rozvoja chudobných krajín. Odstúpenie od viazania pomoci nie je samotným cieľom, ale malo by byť použité ako prostriedok na stimuláciu ostatných prvkov v boji proti chudobe, akými sú napríklad vlastníctvo, regionálna integrácia či budovanie kapacít so zameraním sa na posilnenie miestnych a regionálnych dodávateľov tovarov a služieb v rozvojových krajinách.

(2)

Výbor pre rozvojovú pomoc (DAC) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) prijal v marci 2001 „Odporúčanie o odstúpení od viazania oficiálnej rozvojovej pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny“ (3). Členské štáty toto odporúčanie prijali a Komisia uznala zmysel tohto odporúčania ako usmernenie pre poskytovanie pomoci Spoločenstva.

(3)

Rada pre všeobecné záležitosti na svojom zasadnutí 14. marca 2002, konanom súbežne so zasadnutím Európskej rady v Barcelone, v rámci príprav na Medzinárodnú konferenciu o financovaní rozvoja zvolanú na 18. až 22. marca 2002 do Monterrey dospela k záveru, že Európska únia by „vykonávala odporúčanie DAC o odstúpení od viazania pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny a pokračovala by v diskusiách o ďalšom odstupovaní od viazania dvojstrannej pomoci. EÚ taktiež zváži kroky vedúce k ďalšiemu odstupovaniu od viazania pomoci Spoločenstva pri súčasnom zachovaní súčasného systému cenových výhod v rámci EÚ – AKT“.

(4)

Dňa 18. novembra 2002 prijala Komisia oznámenie Rade a Európskemu parlamentu s názvom „Odstúpenie od viazania pomoci: zvyšovanie účinnosti pomoci“. Toto oznámenie vyjadrilo stanovisko Komisie k tejto otázke, ako aj prípadné možnosti vykonávania vyššie uvedeného záväzku z Barcelony v rámci systému pomoci EÚ.

(5)

Vo svojich záveroch o odstúpení od viazania pomoci z 20. mája 2003 Rada zdôraznila potrebu ďalšieho odstupovania od viazania pomoci Spoločenstva. Súhlasila so spôsobmi poskytovania pomoci stanovenými vo vyššie uvedenom oznámení a rozhodla o navrhovaných možnostiach.

(6)

Dňa 4. septembra 2003 prijal Európsky parlament uznesenie o vyššie uvedenom oznámení Komisie (4), v ktorom poukázal na potrebu ďalšieho odstupovania od viazania pomoci Spoločenstva. Toto uznesenie podporilo spôsoby poskytovania pomoci stanovené v uvedenom oznámení a súhlasilo s navrhovanými možnosťami. Zdôraznilo potrebu pokračovať v diskusiách o ďalšom odstupovaní od viazania pomoci na základe ďalších štúdií a doložených návrhov a výslovne vyzvalo na „jasnejšie uprednostnenie miestnej a regionálnej spolupráce, pričom by sa mali uprednostniť – pri zoradení podľa významu – dodávatelia z prijímajúcej krajiny, susedných rozvojových krajín a iných rozvojových krajín“, aby sa posilnili snahy prijímajúcich krajín o zlepšenie vlastnej výroby na celoštátnej, regionálnej, miestnej a rodinnej úrovni, ako aj kroky zamerané na zlepšenie dostupnosti a prístupnosti potravín a základných služieb pre verejnosť, v súlade s miestnymi zvykmi a systémami výroby a obchodu.

(7)

Na vymedzenie prístupu k vonkajšej pomoci Spoločenstva je potrebné sa zamerať na niekoľko prvkov. Pravidlá oprávnenosti, ktoré sa vzťahujú na prístup osôb, sú stanovené v článku 3. Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na najímanie odborníkov a pôvod dodávok a materiálu zakúpených oprávnenou osobou, sú stanovené v článkoch 4 a 5. Vymedzenie a spôsoby uplatňovania reciprocity sú stanovené v článku 6. Odchýlky a ich uplatňovanie ustanovuje článok 7. Osobitné ustanovenia týkajúce sa činností financovaných prostredníctvom medzinárodných alebo regionálnych organizácií alebo spolufinancovaných treťou krajinou sú stanovené v článku 8. Osobitné ustanovenia týkajúce sa humanitárnej pomoci sú stanovené v článku 9.

(8)

Prístup k vonkajšej pomoci Spoločenstva je vymedzený v základných aktoch upravujúcich tento druh pomoci, v spojení s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Úpravy vykonané týmto nariadením týkajúce sa prístupu k pomoci Spoločenstva zahŕňajú zmeny a doplnenia všetkých týchto nástrojov. Akékoľvek úpravy týchto základných aktov sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

(9)

Pri udeľovaní zákaziek v rámci nástroja Spoločenstva sa bude venovať osobitná pozornosť dodržiavaniu medzinárodne schválených základných pracovných noriem Medzinárodnej organizácie práce (MOP), napr. dohovorov o slobode združovania sa a kolektívnom vyjednávaní, odstránení nútenej a povinnej práce, odstránení diskriminácie v otázke zamestnania a povolania a zrušení detskej práce.

(10)

Pri udeľovaní zákaziek v rámci nástroja Spoločenstva sa bude venovať osobitná pozornosť dodržiavaniu týchto medzinárodne schválených dohovorov z oblasti životného prostredia: Dohovor o biologickej rôznorodosti z roku 1992, Cartagenský protokol o biologickej bezpečnosti z roku 2000 a Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách z roku 1997,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie stanovuje pravidlá prístupu záujemcov k nástrojom vonkajšej pomoci Spoločenstva, ktoré sú financované zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, ako je uvedené v prílohe I.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely výkladu pojmov použitých v tomto nariadení sa odkazuje na nariadenie o rozpočtových pravidlách a na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6).

Článok 3

Pravidlá oprávnenosti

1.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo v rámci grantových schém financovaných v rámci nástroja Spoločenstva je otvorená pre všetky právnické osoby, ktoré sú usadené v členskom štáte Európskeho spoločenstva, v oficiálnej kandidátskej krajine uznanej Európskym spoločenstvom alebo v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.

2.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo v rámci grantových schém financovaných v rámci nástroja Spoločenstva s tematickým rámcom, ako sa uvádza v prílohe I časti A, je otvorená pre všetky právnické osoby, ktoré sú usadené v rozvojovej krajine, ako sa uvádza v zozname DAC OECD uvedenom v prílohe II, ako aj právnickým osobám už oprávneným na základe príslušného nástroja.

3.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo v rámci grantových schém financovaných v rámci nástroja Spoločenstva s geografickým rámcom, ako sa uvádza v prílohe I časti B, je otvorená pre všetky právnické osoby, ktoré sú usadené v rozvojovej krajine, ako sa uvádza v zozname DAC OECD uvedenom v prílohe II, a ktoré sú výslovne uvedené ako oprávnené, ako aj právnickým osobám už uvedeným ako oprávnené na základe príslušného nástroja.

4.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo v rámci grantových schém financovaných v rámci nástroja Spoločenstva je otvorená pre všetky právnické osoby, ktoré sú usadené v inej krajine, než sú krajiny uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku, ak bol recipročný prístup k ich vonkajšej pomoci stanovený v súlade s článkom 6.

5.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo v rámci grantových schém financovaných v rámci nástroja Spoločenstva je otvorená pre medzinárodné organizácie.

6.   Vyššie uvedené sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá účasť kategórií organizácií oprávnených na udelenie akejkoľvek zmluvy alebo aby boli dotknuté výnimky uvedené v článku 114 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 4

Odborníci

Všetci odborníci, ktorých si najímajú účastníci verejnej súťaže vymedzení v článkoch 3 a 8, môžu mať akúkoľvek štátnu príslušnosť. Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté kvalitatívne a finančné požiadavky stanovené v pravidlách Spoločenstva pre obstarávanie.

Článok 5

Pravidlá pôvodu

Všetky dodávky a materiál zakúpené na základe zmluvy financovanej v rámci nástroja Spoločenstva musia pochádzať zo Spoločenstva alebo z oprávnenej krajiny, ako je vymedzené v článkoch 3 a 7 tohto nariadenia. Na účely tohto nariadenia je pojem „pôvod“ vymedzený v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa pravidiel pôvodu na colné účely.

Článok 6

Reciprocita s tretími krajinami

1.   Recipročný prístup k vonkajšej pomoci Spoločenstva sa udeľuje krajine spadajúcej do rozsahu pôsobnosti článku 3 ods. 4, ak táto krajina prizná na základe rovnakých podmienok oprávnenosť členským štátom a dotknutej prijímajúcej krajine.

2.   Udeľovanie recipročného prístupu k vonkajšej pomoci Spoločenstva je založené na porovnávaní medzi EÚ a inými darcami a uskutočňuje sa na odvetvovej úrovni, ako je stanovené kategóriami DAC OECD, alebo na úrovni krajiny, bez ohľadu na to, či je dotknutá krajina darcom alebo prijímajúcou krajinou. Rozhodnutie o udelení reciprocity krajine darcu je založené na transparentnosti, konzistentnosti a proporcionalite pomoci poskytnutej týmto darcom, vrátane jej kvalitatívnej a kvantitatívnej povahy.

3.   Recipročný prístup k vonkajšej pomoci Spoločenstva sa stanoví prostredníctvom osobitného rozhodnutia týkajúceho sa danej krajiny alebo daného regionálneho zoskupenia krajín. Takéto osobitné rozhodnutie sa prijme v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7), podľa postupov a príslušného výboru týkajúcich sa daného aktu. Právo Európskeho parlamentu na pravidelné informácie podľa článku 7 ods. 3 uvedeného rozhodnutia bude plne zachované. Takéto osobitné rozhodnutie sa uplatňuje minimálne jeden rok.

4.   Recipročný prístup k vonkajšej pomoci Spoločenstva v najmenej rozvinutých krajinách, ako je uvedené v prílohe II, sa automaticky udeľuje tretím krajinám uvedeným v prílohe III.

5.   S prijímajúcimi krajinami sa v rámci postupu uvedeného v odsekoch 1, 2 a 3 vedú konzultácie.

Článok 7

Odchýlky od pravidiel oprávnenosti a pôvodu

1.   V riadne zdôvodnených výnimočných prípadoch môže Komisia rozšíriť oprávnenosť na právnické osoby z krajiny, ktorá nie je oprávnená podľa článku 3.

2.   V riadne zdôvodnených výnimočných prípadoch môže Komisia povoliť nákup dodávok a materiálu pochádzajúcich z krajiny, ktorá nie je oprávnená podľa článku 3.

3.   Odchýlky stanovené v odsekoch 1 a 2 môžu byť odôvodnené na základe nedostupnosti výrobkov či služieb na trhoch v dotknutých krajinách, z dôvodu mimoriadnej naliehavosti, alebo ak by pravidlá oprávnenosti znemožňovali realizáciu projektu, programu či činnosti alebo by ich značným spôsobom sťažili.

Článok 8

Činnosti, do ktorých sú zapojené medzinárodné organizácie alebo pri ktorých sa využíva spolufinancovanie

1.   Ak sa financovanie Spoločenstvom vzťahuje na činnosti vykonávané prostredníctvom medzinárodnej organizácie, je účasť na príslušných zmluvných postupoch otvorená pre všetky právnické osoby, ktoré sú oprávnené podľa článku 3, ako aj pre všetky právnické osoby, ktoré sú oprávnené v súlade s pravidlami tejto organizácie, pričom sa venuje pozornosť zabezpečeniu rovnakého zaobchádzania so všetkými darcami. Rovnaké pravidlá sa uplatňujú pri dodávkach, materiále a odborníkoch.

2.   Ak sa financovanie Spoločenstvom vzťahuje na činnosti spolufinancované tretími krajinami podliehajúcimi reciprocite, ako je stanovené v článku 6, alebo regionálnou organizáciou, alebo členským štátom, je účasť na príslušných zmluvných postupoch otvorená pre všetky právnické osoby, ktoré sú oprávnené podľa článku 3, ako aj pre všetky právnické osoby, ktoré sú oprávnené podľa pravidiel tejto tretej krajiny, regionálnej organizácie alebo členského štátu. Rovnaké pravidlá sa uplatňujú pri dodávkach, materiále a odborníkoch.

3.   V prípade potravinovej pomoci sa uplatňovanie tohto článku obmedzuje na činnosti v núdzi.

Článok 9

Humanitárna pomoc a mimovládne organizácie

1.   Na účely humanitárnej pomoci v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (8) a na účely pomoci plynúcej priamo prostredníctvom mimovládnych organizácií v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1658/98 zo 17. júla 1998 o spolufinancovaní projektov s európskymi mimovládnymi rozvojovými organizáciami (MVRO) v oblastiach záujmu rozvojových krajín (9) sa ustanovenia článku 3 nevzťahujú na kritériá oprávnenosti stanovené na výber príjemcov grantu.

2.   Príjemcovia týchto grantov dodržiavajú pravidlá stanovené v tomto nariadení, ak si realizácia humanitárnej akcie, na ktorú bola udelená pomoc, a pomoci plynúcej priamo prostredníctvom mimovládnych organizácií v zmysle nariadenia (ES) č. 1658/98 vyžaduje udelenie zmluvy o obstarávaní.

Článok 10

Dodržiavanie základných zásad a podporovanie miestnych trhov

1.   S cieľom urýchliť odstraňovanie chudoby prostredníctvom podporovania miestnych kapacít, trhov a nákupov sa v partnerských krajinách venuje osobitná pozornosť miestnemu a regionálnemu obstarávaniu.

2.   Účastníci verejnej súťaže, ktorým boli udelené zmluvy, dodržiavajú medzinárodne schválené základné pracovné normy, napr. základné pracovné normy MOP, dohovory o slobode združovania sa a kolektívnom vyjednávaní, odstránení nútenej a povinnej práce, odstránení diskriminácie v otázke zamestnania a povolania a zrušení detskej práce.

3.   Prístup rozvojových krajín k vonkajšej pomoci Spoločenstva sa umožní prostredníctvom takej technickej podpory, ktorá sa bude považovať za vhodnú.

Článok 11

Vykonávanie nariadenia

Týmto nariadením sa menia a dopĺňajú a riadia príslušné časti všetkých existujúcich nástrojov Spoločenstva uvedených v prílohe I. Komisia priebežne mení a dopĺňa prílohy II až IV k tomuto nariadeniu s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia textov OECD.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 14. decembra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

C. CLARKE


(1)  Ú. v. EÚ C 157, 28.6.2005, s. 99.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. júna 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. novembra 2005.

(3)  Správa OECD/DAC z roku 2001, 2002, zväzok 3, č. 1, s. 46.

(4)  Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 474.

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1261/2005 (Ú. v. EÚ L 201, 2.8.2005, s. 3).

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  Ú. v. ES L 213, 30.7.1998, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.


PRÍLOHA I

Uvedené nástroje Spoločenstva sa menia a dopĺňajú takto:

ČASŤ A – Nástroje Spoločenstva s tematickým rámcom

1.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1568/2003 z 15. júla 2003 o pomoci na boj proti chorobám, ktoré súvisia s chudobou (HIV/AIDS, tuberkulóza a malária) v rozvojových krajinách (1):

v článku 5 ods. 3 sa dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (2).

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

1.   Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.

2.   Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

2.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1567/2003 z 15. júla 2003 o pomoci pre politiky a aktivity týkajúce sa reprodukčného a sexuálneho zdravia a práv v rozvojových krajinách (3):

v článku 5 ods. 3 sa dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (4).

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

1.   Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.

2.   Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

3.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1724/2001 z 23. júla 2001, ktoré sa týka boja proti protipechotným nášľapným mínam v rozvojových krajinách (5):

článok 4 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (6).

v článku 8 ods. 2 sa dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

4.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2493/2000 zo 7. novembra 2000 o opatreniach na podporu plného začlenenia rozmeru životného prostredia do rozvojového procesu rozvojových krajín (7):

v článku 5 ods. 3 sa dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (8).

článok 8 ods. 8 sa nahrádza takto:

„8.   Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

,

článok 8 ods. 9 sa nahrádza takto:

„9.   Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

5.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2494/2000 zo 7. novembra 2000 o opatreniach na podporu ochrany a trvalo udržateľného hospodárenia s tropickými pralesmi a ostatnými lesmi v rozvojových krajinách (9):

v článku 6 ods. 3 sa dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (10).

článok 9 ods. 8 sa nahrádza takto:

„8.   Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

,

článok 9 ods. 9 sa nahrádza takto:

„9.   Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

6.

Nariadenie Rady (ES) č. 975/1999 z 29. apríla 1999, ktorým sa stanovujú podmienky vykonávania opatrení rozvojovej spolupráce, ktoré prispievajú k všeobecnému cieľu rozvoja a upevňovaniu demokracie a právneho štátu, ako aj k dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd (11):

článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Oprávnenosť na uzatvorenie zmlúv sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (12).

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

1.   Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.

2.   Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

7.

Nariadenie Rady (ES) č. 2836/98 z 22. decembra 1998 o zahrnutí problematiky rovnosti pohlaví do rozvojovej spolupráce (13):

v článku 5 ods. 4 sa dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (14).

článok 7 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.   Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

,

článok 7 ods. 7 sa nahrádza takto:

„7.   Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

8.

Nariadenie Rady (ES) č. 1658/98 zo 17. júla 1998 o spolufinancovaní projektov s európskymi mimovládnymi rozvojovými organizáciami (MVRO) v oblastiach záujmu rozvojových krajín (15):

článok 3 ods. 1 druhá zarážka sa nahrádza takto:

„–

ich ústredie musí sídliť v oprávnenej krajine a musí byť hlavným centrom rozhodovania v súvislosti so všetkými spolufinancovanými činnosťami, ako je vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (16).

článok 3 ods. 1 tretia zarážka sa nahrádza takto:

„–

väčšia časť financovania musí pochádzať z oprávnenej krajiny, ako je vymedzené v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

,

v článku 3 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

9.

Nariadenie Rady (ES) č. 2046/97 z 13. októbra 1997 o severno-južnej spolupráci pri boji proti drogám a drogovej závislosti (17):

článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Spolupracujúcimi partnermi oprávnenými na finančnú pomoc podľa tohto nariadenia sú regionálne a medzinárodné organizácie, najmä Program OSN pre kontrolu drog (UNDCP), mimovládne organizácie, vnútroštátne, oblastné a miestne vládne odbory a agentúry, organizácie spoločenstiev, inštitúty a verejní a súkromní prevádzkovatelia. Oprávnenosť na uzatvorenie zmlúv sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (18).

v článku 6 ods. 5 sa dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

,

článok 9 ods. 7 sa nahrádza takto:

„7.   Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

,

článok 9 ods. 8 sa nahrádza takto:

„8.   Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

10.

Nariadenie Rady (ES) č. 2258/96 z 22. novembra 1996 o akciách obnovy a rekonštrukcie v rozvojových krajinách (19):

v článku 4 ods. 4 sa dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (20).

článok 6 ods. 7 sa nahrádza takto:

„7.   Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

,

článok 6 ods. 8 sa nahrádza takto:

„8.   Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

11.

Nariadenie Rady (ES) č. 1292/96 z 27. júna 1996 o politike potravinovej pomoci, riadení potravinovej pomoci a špeciálnych operáciách na podporu potravinovej bezpečnosti (21):

článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

1.   Krajiny oprávnené na pomoc Spoločenstva pre činnosti podľa tohto nariadenia sú uvedené v prílohe. V tejto súvislosti sa uprednostňujú najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva a krajiny s nízkym príjmom a vážnym nedostatkom potravín.

Rada kvalifikovanou väčšinou môže na návrh Komisie tento zoznam zmeniť a doplniť.

Oprávnenosť na uzatvorenie zmlúv sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (22).

2.   Neziskové mimovládne organizácie (MVO) oprávnené na priame či nepriame financovanie Spoločenstvom v súvislosti s realizáciou činností podľa tohto nariadenia musia spĺňať tieto kritériá:

a)

ide o autonómne organizácie v oprávnenej krajine podľa platných právnych predpisov v tejto krajine;

b)

ich ústredie musí sídliť v oprávnenej krajine. Toto ústredie musí byť účinným centrom rozhodovania v prípade všetkých spolufinancovaných činností;

c)

musia preukázať, že sú schopné úspešne realizovať činnosti potravinovej pomoci, najmä prostredníctvom:

svojich kapacít administratívneho a finančného riadenia,

svojich technických a logistických kapacít na zvládnutie navrhovaných činností,

výsledkov činností realizovaných prostredníctvom príslušných MVO vykonávaných na základe financovania Spoločenstvom alebo členskými štátmi,

svojich skúseností v oblasti potravinovej pomoci a zaisťovania potravín,

svojej prítomnosti v prijímajúcej krajine a znalostí o tejto krajine alebo o rozvojových krajinách;

d)

musia sa zaviazať plniť podmienky stanovené Komisiou pre prideľovanie potravinovej pomoci.

v článku 10 ods. 2 sa dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

,

článok 11 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Výrobky sa mobilizujú v prijímajúcej krajine alebo v niektorej z rozvojových krajín (uvedených v prílohe), podľa možnosti v tej krajine, ktorá patrí do toho istého geografického regiónu ako prijímajúca krajina. Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

,

článok 11 ods. 3 sa vypúšťa,

článok 11 ods. 4 sa stáva článkom 11 ods. 3,

článok 17 prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

ČASŤ B – Nástroje Spoločenstva s geografickým rámcom

12.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 257/2001 z 22. januára 2001 o uplatňovaní opatrení na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Turecka (23):

v článku 5 ods. 5 sa dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená aj v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (24).

v článku 6 ods. 7 sa dopĺňa táto veta:

„Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

,

v článku 6 ods. 8 sa dopĺňa táto veta:

„Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

13.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2130/2001 z 29. októbra 2001 o operáciách na pomoc ľuďom bez domova v rozvojových krajinách Ázie a Latinskej Ameriky (25):

v článku 7 ods. 3 sa dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená aj v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (26).

článok 10 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Pomoc Spoločenstva je prístupná partnerom, ktorí majú svoje hlavné sídlo v krajine oprávnenej podľa tohto nariadenia, ako aj podľa nariadenia (ES) č. 2110/2005, v prípade, že toto sídlo je skutočným centrom, ktoré riadi činnosti súvisiace s ich podnikateľskou činnosťou. Vo výnimočných prípadoch sa toto sídlo môže nachádzať v inej tretej krajine.“

,

v článku 13 ods. 1 sa dopĺňa táto veta:

„Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa ďalej určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

,

v článku 13 ods. 2 sa dopĺňa táto veta:

„Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia sa ďalej určí v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

14.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1726/2000 z 29. júna 2000 o rozvojovej spolupráci s Južnou Afrikou (27):

článok 7 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.   Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (28).

článok 7 ods. 7 sa nahrádza takto:

„7.   Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.“

15.

Nariadenie Rady (ES) č. 1734/94 z 11. júla 1994 o finančnej a technickej spolupráci so Západným brehom Jordánu a pásmom Gazy (29):

v článku 2 ods. 4 sa dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie je ďalej vymedzená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (30).


(1)  Ú. v. EÚ L 224, 6.9.2003, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.“,

(3)  Ú. v. EÚ L 224, 6.9.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.“,

(5)  Ú. v. ES L 234, 1.9.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.“,

(7)  Ú. v. ES L 288, 15.11.2000, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.“,

(9)  Ú. v. ES L 288, 15.11.2000, s. 6.

(10)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.“,

(11)  Ú. v. ES L 120, 8.5.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2240/2004 (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 3).

(12)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.“,

(13)  Ú. v. ES L 354, 30.12.1998, s. 5. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(14)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.“,

(15)  Ú. v. ES L 213, 30.7.1998, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(16)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.“,

(17)  Ú. v. ES L 287, 21.10.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(18)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.“,

(19)  Ú. v. ES L 306, 28.11.1996, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(20)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.“,

(21)  Ú. v. ES L 166, 5.7.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(22)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.“,

(23)  Ú. v. ES L 39, 9.2.2001, s. 1.

(24)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.“,

(25)  Ú. v. ES L 287, 31.10.2001, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 107/2005 (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 1).

(26)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.“,

(27)  Ú. v. ES L 198, 4.8.2000, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1934/2004 (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 1).

(28)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.“,

(29)  Ú. v. ES L 182, 16.7.1994, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 669/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 1).

(30)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.“


PRÍLOHA II

DAC zoznam príjemcov pomoci – k 1. januáru 2003

Časť I: Rozvojové krajiny a územia

(oficiálna rozvojová pomoc)

Časť II: Krajiny a územia v prechodnom období

(oficiálna pomoc)

Najmenej rozvinuté krajiny

Ďalšie krajiny s nízkym príjmom (HND < 745 USD v roku 2001 na obyvateľa)

Krajiny s nižším stredným príjmom (HND 746 – 2 975 USD v roku 2001 na obyvateľa)

Krajiny s vyšším stredným príjmom (HND 2 976 – 9 205 USD v roku 2001 na obyvateľa)

Krajiny s vyšším príjmom (HND > 9 206 USD v roku 2001 na obyvateľa)

Krajiny strednej a východnej Európy a nové nezávislé štáty bývalého Sovietskeho zväzu

Rozvinutejšie rozvíjajúce sa krajiny a územia

Afganistan

Angola

Bangladéš

Benin

Bhután

Burkina Faso

Burundi

Kambodža

Kapverdy

Stredoafrická republika

Čad

Komory

Konžská dem. rep.

Džibutsko

Rovníková Guinea

Eritrea

Etiópia

Gambia

Guinea

Guinea – Bissau

Haiti

Kiribati

Laos

Lesotho

Libéria

Madagaskar

Malawi

Maldivy

Mali

Mauritánia

Mozambik

Mjanmarsko

Nepál

Niger

Rwanda

Samoa

Sv. Tomáš a Princov Ostrov

Senegal

Sierra Leone

Šalamúnove ostrovy

Somálsko

Sudán

Tanzánia

Východný Timor

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Jemen

Zambia

Arménsko (1)

Azerbajdžan (1)

Kamerun

Kongo, rep.

Pobrežie Slonoviny

Gruzínsko (1)

Ghana

India

Indonézia

Keňa

Kórea, ľudovodem. rep.

Kirgizská rep. (1)

Moldavsko (1)

Mongolsko

Nikaragua

Nigéria

Pakistan

Papua – Nová Guinea

Tadžikistan (1)

Uzbekistan (1)

Vietnam

Zimbabwe

Albánsko (1)

Alžírsko

Belize

Bolívia

Bosna a Hercegovina

Čína

Kolumbia

Kuba

Dominikánska republika

Ekvádor

Egypt

Salvádor

Fidži

Guatemala

Guyana

Honduras

Irán

Irak

Jamajka

Jordánsko

Kazachstan (1)

Macedónsko (bývalá Juhoslov. rep.)

Marshallove ostrovy

Mikronézia, feder. štáty

Maroko

Namíbia

Niue

Palestínske správne územia

Paraguaj

Peru

Filipíny

Srbsko a Čierna Hora

Južná Afrika

Srí Lanka

Sv. Vincent a Grenadíny

Surinam

Svazijsko

Sýria

Thajsko

Tokelau (2)

Tonga

Tunisko

Turecko

Turkménsko (1)

Wallis a Futuna (2)

Botswana

Brazília

Čile

Cookove ostrovy

Kostarika

Chorvátsko

Dominika

Gabon

Grenada

Libanon

Malajzia

Maurícius

Mayotte (2)

Nauru

Panama

Sv. Helena (2)

Sv. Lucia

Venezuela

Bahrajn

Bielorusko (1)

Bulharsko (1)

Česká republika (1)

Estónsko (1)

Maďarsko (1)

Lotyšsko (1)

Litva (1)

Poľsko (1)

Rumunsko (1)

Rusko (1)

Slovenská republika (1)

Ukrajina (1)

Aruba (2)

Bahamy

Bermudy (2)

Brunej

Kajmanské ostrovy (2)

Čínsky Taipei

Cyprus

Falklandské ostrovy (2)

Francúzska Polynézia (2)

Gibraltár (2)

Honkong, Čína (2)

Izrael

Kórea

Kuvajt

Líbya

Macao (2)

Malta

Holandské Antily (2)

Nová Kaledónia (2)

Katar

Singapur

Slovinsko

Spojené arabské emiráty

Panenské ostrovy (VB) (2)

Hraničná hodnota pre nárok na pôžičku od Svetovej banky (5 185 USD v roku 2001)

Anguilla (2)

Antigua a Barbuda

Argentína

Barbados

Mexiko

Montserat (2)

Omán

Palauská rep.

Saudská Arábia

Seychely

Sv. Kitts a Nevis

Trinidad a Tobago

Ostrovy Turks a Caicos (2)

Uruguay


(1)  Krajiny strednej a východnej Európy a nové nezávislé štáty bývalého Sovietskeho zväzu.

(2)  Územie.


PRÍLOHA III

ZOZNAM ČLENOV DAC OECD

Austrália, Belgicko, Dánsko, Európska komisia, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko.


PRÍLOHA IV

Výňatky z odporúčania o odstúpení od viazania oficiálnej rozvojovej pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/DAC), marec 2001

II.   Vykonávanie

a)   Rozsah

7.

Odstúpenie od viazania pomoci je komplexným procesom. Rozličné kategórie oficiálnej rozvojovej pomoci si vyžadujú rozličné prístupy a kroky, ktoré členovia v súvislosti s vykonávaním odporúčania prijmú, sa budú odlišovať z hľadiska rozsahu i času. Z tohto dôvodu pristúpia členovia DAC k odstúpeniu od viazania ich oficiálnej rozvojovej pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny v najväčšej možnej miere a v súlade s kritériami a postupmi uvedenými v tomto odporúčaní:

i)

Členovia DAC sa dohodli na odstúpení od viazania oficiálnej rozvojovej pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny od 1. januára 2002 v týchto oblastiach: podpora platobnej bilancie a štrukturálnych zmien, odpustenie dlhov, pomoc odvetvovým a viacodvetvovým programom, pomoc investičným projektom, podpora dovozu a komodít, zmluvy o komerčných službách a oficiálna rozvojová pomoc mimovládnym organizáciám pre činnosti súvisiace s obstarávaním.

ii)

V súvislosti s technickou spoluprácou spojenou s investíciami, ako i samostatnou technickou spoluprácou sa pripúšťa, že na politiky členov DAC môže mať vplyv dôležitosť zachovania základného významu národného angažovania sa v krajinách darcu popri zámere využiť odborné znalosti partnerských krajín, pričom sa berú do úvahy ciele a zásady tohto odporúčania. Samostatná technická spolupráca je z rámca pôsobnosti odporúčania vylúčená.

iii)

Pokiaľ ide o potravinovú pomoc, pripúšťa sa, že na politiky členov DAC môžu mať vplyv diskusie a dohody z iných medzinárodných fór upravujúcich poskytovanie potravinovej pomoci, pričom sa berú do úvahy ciele a zásady tohto odporúčania.

8.

Toto odporúčanie sa nevzťahuje na činnosti s hodnotou menšou ako 700 000 SDR (130 000 SDR v prípade technickej spolupráce spojenej s investíciami).


27.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/15


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2111/2005

zo 14. decembra 2005

o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Prvoradým cieľom činnosti Spoločenstva v oblasti leteckej dopravy by malo byť zabezpečenie vysokého stupňa ochrany cestujúcich pred bezpečnostnými rizikami. Navyše by sa mali v plnej miere zohľadňovať všeobecné požiadavky ochrany spotrebiteľa.

(2)

Cestujúci by mali byť oboznámení so zoznamom Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí nespĺňajú príslušné bezpečnostné požiadavky, aby tak bola zabezpečená najvyššia miera transparentnosti. Tento zoznam Spoločenstva by mal vychádzať zo spoločných kritérií vypracovaných na úrovni Spoločenstva.

(3)

Leteckí dopravcovia zahrnutí v zozname Spoločenstva by mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy. Zákazy vykonávania leteckej dopravy nachádzajúce sa v zozname Spoločenstva by sa mali uplatňovať na celom území všetkých členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva.

(4)

Leteckí dopravcovia, ktorí nemajú právo prevádzky v jednom alebo viacerých členských štátoch, môžu napriek tomu prevádzkovať lety do a zo Spoločenstva, ak je ich lietadlo, či už s posádkou alebo bez nej, prenajaté spoločnosťami, ktoré majú takéto právo. Mali by sa prijať ustanovenia na uplatňovanie zákazu vykonávania leteckej dopravy obsiahnutého v zozname Spoločenstva aj na takýchto leteckých dopravcov, keďže títo leteckí dopravcovia by inak mohli prevádzkovať lety v Spoločenstve bez splnenia príslušných bezpečnostných noriem.

(5)

Leteckému dopravcovi podliehajúcemu zákazu vykonávania leteckej dopravy by mohlo byť povolené vykonávať práva prevádzky tým, že použije lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(6)

Postup aktualizácie zoznamu Spoločenstva by mal umožniť rýchle prijímanie rozhodnutí s cieľom poskytovať cestujúcim v leteckej doprave primerané a aktualizované informácie o bezpečnosti a zaručiť, že leteckí dopravcovia, ktorí odstránili bezpečnostné nedostatky, budú čo najskôr vymazaní z tohto zoznamu. Tieto postupy by zároveň mali rešpektovať právo leteckého dopravcu na obranu a mali by sa uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné dohody a dohovory, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty alebo Spoločenstvo, najmä Chicagsky dohovor o medzinárodnom civilnom letectve z roku 1944. Tieto požiadavky by mali byť zabezpečené najmä prostredníctvom vykonávacích opatrení týkajúcich sa procedurálnych otázok, ktoré prijme Komisia.

(7)

Ak bol leteckému dopravcovi uložený zákaz vykonávania leteckej dopravy, mali by byť prijaté vhodné opatrenia s cieľom pomôcť tomuto leteckému dopravcovi pri odstraňovaní nedostatkov, ktoré boli dôvodom tohto zákazu.

(8)

Vo výnimočných prípadoch by členským štátom malo byť umožnené prijať jednostranné opatrenia. Členské štáty by v naliehavom prípade a v prípade, keď čelia nepredvídanému bezpečnostnému problému, mali mať možnosť okamžite uložiť zákaz vykonávania leteckej dopravy vzťahujúci sa na ich vlastné územie. Navyše, v prípade, že Komisia rozhodla nezahrnúť leteckého dopravcu do zoznamu Spoločenstva, by okrem toho členské štáty mali mať možnosť uložiť alebo zachovať zákaz vykonávania leteckej dopravy v súvislosti s bezpečnostným problémom, ktorý neexistuje v ostatných členských štátoch. Členské štáty by mali tieto práva uplatňovať reštriktívne, zohľadňujúc záujmy Spoločenstva a s cieľom predstaviť spoločný postup v oblasti leteckej bezpečnosti. Týmto by nemal byť dotknutý článok 8 nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (3) a článok 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (4).

(9)

Informácie o bezpečnosti leteckých dopravcov by mali byť uverejňované efektívnym spôsobom, napríklad prostredníctvom internetu.

(10)

Na to, aby konkurencieschopný rámec v leteckej doprave prinášal spoločnostiam a cestujúcim čo najväčší úžitok, je dôležité, aby spotrebitelia získali informácie nevyhnutné na prijímanie rozhodnutí s potrebnými informáciami.

(11)

Totožnosť leteckého dopravcu alebo dopravcov, ktorí v skutočnosti prevádzkujú let, je nevyhnutnou informáciou. Spotrebitelia, ktorí uzatvoria zmluvu o preprave, ktorá môže zahŕňať let na miesto určenia a spiatočný let, nie sú vždy informovaní o totožnosti leteckého dopravcu alebo dopravcov, ktorí v skutočnosti prevádzkujú tento let alebo lety.

(12)

Smernica Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o organizovanom cestovaní, organizovaných dovolenkách a organizovaných zájazdoch (5) si vyžaduje určité informácie, ktoré majú byť sprístupnené spotrebiteľom, avšak tieto informácie nezahŕňajú totožnosť prevádzkujúceho leteckého dopravcu.

(13)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2299/89 z 24. júla 1989 o kódexe správania pre počítačové rezervačné systémy (CRS) (6) oprávňuje spotrebiteľov, ktorí si rezervujú let cez počítačový rezervačný systém, aby boli informovaní o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu. Napriek tomu existujú dokonca aj v pravidelnej leteckej doprave postupy odvetvia, ako napríklad prenájom lietadla s osádkou alebo zdieľanie kódov, ak sú rezervované bez CRS, kde letecký dopravca, ktorý predal let pod svojím menom, v skutočnosti let neprevádzkuje, a kde v súčasnosti cestujúci nemá žiadny právny nárok na poskytnutie informácie o totožnosti leteckého dopravcu, ktorý v skutočnosti službu vykonáva.

(14)

Tieto postupy zvyšujú flexibilitu a umožňujú lepšie poskytovanie služieb cestujúcim. Okrem toho určitý počet zmien, najmä z technických dôvodov, v poslednom momente nie je možné vylúčiť, pričom prispievajú k bezpečnosti leteckej dopravy. Táto flexibilita by sa však mala vyvážiť overením, že spoločnosti, ktoré skutočne prevádzkujú lety, spĺňajú bezpečnostné požiadavky, a informovaním spotrebiteľov s cieľom zaručiť im právo na prijímanie rozhodnutí na základe potrebných informácií. Mala by sa hľadať spravodlivá rovnováha medzi obchodnou rentabilitou leteckých dopravcov a prístupom cestujúcich k informáciám.

(15)

Leteckí dopravcovia by mali uskutočňovať politiku transparentnosti voči cestujúcim v súvislosti s informáciami o bezpečnosti. Zverejňovanie takýchto informácií by malo prispieť k povedomiu cestujúcich o spoľahlivosti leteckých dopravcov v oblasti bezpečnosti.

(16)

Leteckí dopravcovia sú zodpovední za informovanie vnútroštátnych orgánov pre leteckú bezpečnosť o bezpečnostných nedostatkoch, ako aj za bezodkladné odstraňovanie takýchto nedostatkov. Od posádky lietadla a pozemného personálu sa vyžaduje, aby podnikli príslušné opatrenia v prípade zistenia bezpečnostných nedostatkov. V protiklade so záujmami bezpečnosti leteckej dopravy by bolo, ak by zamestnanci v takýchto prípadoch boli postihovaní, ako to vyplýva z článku 8 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES z 13. júna 2003 o ohlásení udalostí v civilnom letectve (7).

(17)

Okrem situácií upravených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov (8), by cestujúci mali mať právo na náhradu alebo na presmerovanie v určitých ďalších špecifických situáciách patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ak existuje dostatočne úzke prepojenie so Spoločenstvom.

(18)

Okrem ustanovení uvedených v tomto nariadení by dôsledky zmien totožnosti prevádzkujúceho dopravcu na plnenie zmluvy o preprave mali podliehať právnym predpisom členských štátov vzťahujúcim sa na zmluvy a príslušným právnym predpisom Spoločenstva, najmä smernici 90/314/EHS a smernici Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (9).

(19)

Toto nariadenie je súčasťou legislatívneho postupu, ktorého cieľom je účinný a koherentný prístup k zlepšovaniu bezpečnosti leteckej dopravy v Spoločenstve. V rámci tohto postupu zohráva významnú úlohu Európska agentúra pre bezpečnosť letectva. Úloha tejto agentúry v rámci tohto nariadenia by mohla byť ďalej posilnená rozšírením jej právomocí, napríklad vo vzťahu k lietadlám tretích krajín. Osobitná pozornosť by sa mala venovať ďalšiemu zvyšovaniu kvality a počtu bezpečnostných inšpekcií lietadiel a harmonizácii týchto inšpekcií.

(20)

Ak existuje bezpečnostné riziko, ktoré príslušný členský štát alebo členské štáty neodstránili, Komisia by mala mať možnosť okamžite prijať dočasné opatrenia. V takomto prípade by výbor, ktorý pomáha Komisii v jej práci podľa tohto nariadenia, mal konať v súlade s poradným postupom stanoveným v článku 3 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (10).

(21)

Vo všetkých ostatných prípadoch by výbor, ktorý pomáha Komisii v jej práci podľa tohto nariadenia, mal konať v súlade s regulačným postupom stanoveným v článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES.

(22)

Keďže vzťah medzi týmto nariadením a článkom 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES z 21. apríla 2004 o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská Spoločenstva (11) by inak bol nejasný, tento článok by mal byť zrušený s cieľom poskytnúť právnu istotu.

(23)

Členské štáty by mali prijať ustanovenia o sankciách uplatniteľných na porušenia ustanovení kapitoly III tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa tieto sankcie uplatňovali. Sankcie, ktoré môžu byť občianskej alebo správnej povahy, by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(24)

Komisia by mala analyzovať uplatňovanie tohto nariadenia a po uplynutí dostatočnej doby predložiť správu o účinnosti jeho ustanovení.

(25)

Ktorýkoľvek príslušný orgán civilného letectva v Spoločenstve môže rozhodnúť, že leteckí dopravcovia vrátane tých, ktorí neprevádzkujú lety na území členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva, môžu požiadať tento orgán o to, aby podliehali systematickým kontrolám s cieľom overiť ich schopnosť dodržiavať príslušné bezpečnostné normy.

(26)

Toto nariadenie by nemalo brániť členským štátom v zavedení systému označovania kvality leteckých dopravcov na vnútroštátnej úrovni, v rámci ktorého môžu príslušné kritériá zahŕňať aj iné požiadavky ako minimálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti, v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

(27)

Opatrenia týkajúce sa lepšej spolupráce pri využívaní letiska v Gibraltáre boli prijaté Španielskym kráľovstvom a Spojeným kráľovstvom v Londýne 2. decembra 1987 v rámci spoločného vyhlásenia ministrov zahraničných vecí týchto dvoch krajín. Tieto opatrenia sa ešte nezačali uplatňovať,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

1.   Toto nariadenie stanovuje pravidlá:

a)

o vypracovaní a uverejnení zoznamu Spoločenstva vychádzajúceho zo spoločných kritérií a týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí z bezpečnostných dôvodov podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Spoločenstve,

a

b)

o informovaní cestujúcich leteckej dopravy o totožnosti leteckých dopravcov prevádzkujúcich lety, ktoré využívajú.

2.   Uplatňovanie tohto nariadenia na letisko v Gibraltáre sa rozumie v tom zmysle, že ním nie sú dotknuté právne pozície Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva v súvislosti so sporom týkajúcim sa suverenity na území, na ktorom sa toto letisko nachádza.

3.   Uplatňovanie tohto nariadenia na letisko v Gibraltáre je pozastavené, pokiaľ sa nezačnú uplatňovať opatrenia obsiahnuté v spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva z 2. decembra 1987. Vlády Španielska a Spojeného kráľovstva budú informovať Radu o dátume, keď sa začnú uplatňovať tieto opatrenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„letecký dopravca“ je podnik leteckej dopravy s platnou licenciou na prevádzkovanie alebo jej ekvivalentom;

b)

„zmluva o preprave“ je zmluva o službách leteckej dopravy alebo zmluva, ktorá zahŕňa služby leteckej dopravy, vrátane prípadov, keď preprava pozostáva z dvoch alebo viacerých letov prevádzkovaných tým istým leteckým dopravcom alebo rôznymi leteckými dopravcami;

c)

„zmluvný partner leteckej dopravy“ je letecký dopravca, ktorý uzatvorí zmluvu o preprave s cestujúcim, alebo ak zmluva zahŕňa balík služieb, prevádzkovateľ zájazdu. Na každého predajcu leteniek sa tiež hľadí ako na zmluvného partnera leteckej dopravy;

d)

„predajca leteniek“ je predajca letenky, ktorý sprostredkuje zmluvu o preprave s cestujúcim, či už pre individuálny let alebo ako súčasť balíka, a ktorý nie je leteckým dopravcom ani prevádzkovateľom zájazdu;

e)

„prevádzkujúci letecký dopravca“ je letecký dopravca, ktorý uskutočňuje alebo plánuje uskutočniť let na základe zmluvy o preprave s cestujúcim alebo v mene inej právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá s týmto cestujúcim uzavrela zmluvu o preprave;

f)

„prevádzkové povolenie alebo technické povolenie“ je každý legislatívny alebo správny akt členského štátu, ktorý ustanovuje, že letecký dopravca môže poskytovať letecké služby na a z jeho letísk, alebo že letecký dopravca môže prevádzkovať lety v jeho vzdušnom priestore, alebo že letecký dopravca môže uplatňovať právo prevádzky;

g)

„zákaz vykonávania leteckej dopravy“ je zamietnutie, pozastavenie, zrušenie alebo obmedzenie povolenia prevádzkovania alebo technického povolenia týkajúceho sa leteckého dopravcu z bezpečnostných dôvodov, alebo akékoľvek iné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa leteckého dopravcu, ktorý nemá práva prevádzky v Spoločenstve, avšak ktorého lietadlo inak môže byť prevádzkované v Spoločenstve na základe zmluvy o prenájme;

h)

„balík služieb“ označuje služby vymedzené v článku 2 ods. 1 smernice 90/314/EHS;

i)

„rezervácia“ je skutočnosť, že cestujúci má letenku alebo iný doklad, z ktorého je zrejmé, že zmluvný partner leteckej prepravy rezerváciu akceptoval a zaevidoval;

j)

„príslušné bezpečnostné normy“ sú medzinárodné bezpečnostné normy obsiahnuté v Chicagskom dohovore a jeho prílohách a v prípade potreby aj normy zahrnuté v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva.

KAPITOLA II

ZOZNAM SPOLOČENSTVA

Článok 3

Vytvorenie zoznamu Spoločenstva

1.   Na účely zlepšenia leteckej bezpečnosti sa vytvára zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Spoločenstve (ďalej len „zoznam Spoločenstva“). Každý členský štát na svojom území uplatňuje zákazy vykonávania leteckej dopravy zahrnuté v zozname Spoločenstva vo vzťahu k leteckým dopravcom, ktorí podliehajú týmto zákazom.

2.   Spoločné kritériá týkajúce sa uloženia zákazu vykonávania leteckej dopravy leteckému dopravcovi, ktoré sa zakladajú na príslušných bezpečnostných normách, sú uvedené v prílohe (ďalej len „spoločné kritériá“). V súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3 Komisia môže pozmeniť prílohu, najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedy a techniky.

3.   Na účely vytvorenia zoznamu Spoločenstva vypracovaného po prvý raz, každý členský štát do 16. februára 2006 oznámi Komisii totožnosť leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy na jeho území, spolu s dôvodmi, ktoré viedli k uloženiu týchto zákazov a so všetkými ďalšími príslušnými informáciami. Komisia informuje ostatné členské štáty o týchto zákazoch vykonávania leteckej dopravy.

4.   Do jedného mesiaca od prijatia informácií oznámených členskými štátmi Komisia rozhodne, vychádzajúc zo spoločných kritérií, o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy dotknutým leteckým dopravcom a vypracuje zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorým uložila zákaz vykonávania leteckej dopravy, v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3

Článok 4

Aktualizácia zoznamu Spoločenstva

1.   Aktualizácia zoznamu Spoločenstva zahŕňa:

a)

uloženie zákazu vykonávania leteckej dopravy leteckému dopravcovi a zahrnutie tohto dopravcu do zoznamu Spoločenstva na základe spoločných kritérií;

b)

vymazanie leteckého dopravcu zo zoznamu Spoločenstva, ak bol odstránený bezpečnostný nedostatok alebo nedostatky, ktoré boli dôvodom zahrnutia tohto leteckého dopravcu do zoznamu Spoločenstva, a ak na základe spoločných kritérií neexistuje iný dôvod zachovania tohto leteckého dopravcu v zozname Spoločenstva;

c)

zmenu podmienok týkajúcich sa zákazu vykonávania leteckej dopravy uloženého leteckému dopravcovi, ktorý je zahrnutý v zozname Spoločenstva.

2.   Komisia, konajúc z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu, rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3 a na základe spoločných kritérií o aktualizácii zoznamu Spoločenstva vtedy, keď si to vyžaduje uplatňovanie odseku 1. Najmenej každé tri mesiace Komisia overí, či je potrebné aktualizovať zoznam Spoločenstva.

3.   Každý členský štát a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva oznámia Komisii všetky informácie, ktoré môžu byť dôležité v súvislosti s aktualizáciou zoznamu Spoločenstva. Komisia postúpi všetky dôležité informácie ostatným členským štátom.

Článok 5

Dočasné opatrenia týkajúce sa aktualizácie zoznamu Spoločenstva

1.   Ak je zrejmé, že ďalšie prevádzkovanie letov leteckým dopravcom v Spoločenstve pravdepodobne predstavuje vážne bezpečnostné riziko a že takéto riziko nebolo uspokojivo odstránené prostredníctvom naliehavých opatrení prijatých dotknutým členským štátom alebo štátmi v súlade s článkom 6 ods. 1, Komisia môže v súlade s postupom podľa článku 15 ods. 2 dočasne prijať opatrenia uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. c).

2.   Podľa možnosti čo najskôr, najneskôr však do desiatich pracovných dní, Komisia postúpi záležitosť výboru uvedenému v článku 15 ods. 1 a rozhodne o potvrdení, zmene, zrušení alebo rozšírení opatrení, ktoré prijala podľa odseku 1 tohto článku, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3.

Článok 6

Mimoriadne opatrenia

1.   V naliehavom prípade toto nariadenie nebráni členskému štátu v reakcii na nepredvídaný bezpečnostný problém uložením okamžitého zákazu vykonávania leteckej dopravy na svojom vlastnom území so zreteľom na spoločné kritériá.

2.   Rozhodnutie Komisie nezahrnúť leteckého dopravcu do zoznamu Spoločenstva v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 4 alebo článku 4 ods. 2 nebráni členskému štátu v uložení alebo zachovaní zákazu vykonávania leteckej dopravy dotknutému leteckému dopravcovi s ohľadom na bezpečnostný problém, ktorý postihuje konkrétne tento členský štát.

3.   V ktorejkoľvek situácii uvedenej v odsekoch 1 a 2 príslušný členský štát okamžite informuje Komisiu, ktorá informuje ostatné členské štáty. V situácii uvedenej v odseku 1 príslušný členský štát bezodkladne predloží Komisii žiadosť o aktualizáciu zoznamu Spoločenstva v súlade s článkom 4 ods. 2.

Článok 7

Práva na obranu

Komisia zabezpečí, aby pri prijímaní rozhodnutí podľa článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 2 a článku 5 mal dotknutý letecký dopravca možnosť vypočutia, pričom sa v niektorých prípadoch zohľadní nutnosť naliehavého postupu.

Článok 8

Vykonávacie opatrenia

1.   Komisia, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3, prijme v prípade potreby vykonávacie opatrenia s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa postupov uvedených v tejto kapitole.

2.   Pri rozhodovaní o týchto opatreniach Komisia náležite zohľadní potrebu rýchleho prijímania rozhodnutí pri aktualizácii zoznamu Spoločenstva a v prípade potreby umožní naliehavý postup.

Článok 9

Uverejnenie

1.   Zoznam Spoločenstva a akékoľvek jeho zmeny sa uverejnenia okamžite v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Komisia a členské štáty prijmú opatrenia potrebné na uľahčenie prístupu verejnosti k čo najaktuálnejšiemu zoznamu Spoločenstva, najmä prostredníctvom internetu.

3.   Zmluvní partneri leteckej dopravy, vnútroštátne orgány civilného letectva, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva a letiská nachádzajúce sa na území členských štátov oboznámia cestujúcich so zoznamom Spoločenstva, a to prostredníctvom svojich internetových stránok a, kde je to príslušné, aj vo svojich priestoroch.

KAPITOLA III

INFORMÁCIE CESTUJÚCIM

Článok 10

Rozsah

1.   Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na leteckú prepravu cestujúcich v prípade, že let je súčasťou zmluvy o preprave a táto preprava začala v Spoločenstve, a

a)

miestom odletu je letisko na území členského štátu, na ktoré sa vzťahuje zmluva,

alebo

b)

miestom odletu je letisko v tretej krajine a miestom príletu letisko na území štátu, na ktoré sa vzťahuje zmluva,

alebo

c)

miestom odletu je letisko v tretej krajine a miestom príletu iné také letisko.

2.   Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú bez ohľadu na to, či je let pravidelný, alebo nepravidelný, a bez ohľadu na to, či let je, alebo nie je súčasťou balíka služieb.

3.   Ustanoveniami tejto kapitoly nie sú dotknuté práva cestujúcich podľa smernice 90/314/EHS a podľa nariadenia (EHS) č. 2299/89.

Článok 11

Informovanie o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu

1.   Pri rezervácii informuje zmluvný partner leteckej dopravy cestujúceho o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu alebo dopravcov, a to bez ohľadu na spôsob vykonania rezervácie.

2.   Ak totožnosť prevádzkujúceho leteckého dopravcu nie je ešte v čase rezervácie známa, zmluvný partner leteckej dopravy zabezpečí, aby bol cestujúci informovaný o názve alebo názvoch leteckého dopravcu či dopravcov, ktorí sú alebo pravdepodobne budú prevádzkujúcimi leteckými dopravcami pre príslušný let alebo lety. Zmluvný partner leteckej dopravy v takomto prípade zabezpečí, aby bol cestujúci informovaný o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu či dopravcov, hneď ako je táto totožnosť známa.

3.   Ak dôjde k zmene prevádzkujúceho dopravcu či dopravcov po rezervácii, zmluvný partner leteckej dopravy prijme okamžite bez ohľadu na dôvod zmeny všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby bol cestujúci čo najskôr informovaný o tejto zmene. V každom prípade sú cestujúci informovaní pri odbavení alebo pri nástupe do lietadla, ak sa pre nadväzujúce letecké spojenie nevyžaduje odbavenie.

4.   Letecký dopravca alebo prevádzkovateľ zájazdu v takomto prípade zabezpečia, aby bol príslušný zmluvný partner leteckej dopravy informovaný o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu či dopravcov, hneď ako je známa, a to najmä v prípade zmeny tejto totožnosti.

5.   Ak predajca leteniek nebol informovaný o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, nie je zodpovedný za nesplnenie povinností stanovených v tomto článku.

6.   Povinnosť zmluvného partnera leteckej dopravy informovať cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu či dopravcov je stanovená vo všeobecných obchodných podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu o preprave.

Článok 12

Právo na náhradu alebo presmerovanie

1.   Týmto nariadením nie je dotknuté právo na náhradu alebo presmerovanie podľa nariadenia (ES) č. 261/2004.

2.   V prípadoch, na ktoré sa nariadenie (ES) č. 261/2004 nevzťahuje, a

a)

prevádzkujúci letecký dopravca, o totožnosti ktorého bol cestujúci informovaný, bol zahrnutý do zoznamu Spoločenstva a podlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, ktorý viedol k zrušeniu príslušného letu, alebo ktorý by k takémuto zrušeniu viedol, ak by bol príslušný let prevádzkovaný v Spoločenstve,

alebo

b)

prevádzkujúci letecký dopravca, o totožnosti ktorého bol cestujúci informovaný, bol nahradený iným prevádzkujúcim leteckým dopravcom, ktorý bol zahrnutý do zoznamu Spoločenstva a podlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, ktorý viedol k zrušeniu príslušného letu, alebo ktorý by k takémuto zrušeniu viedol, ak by bol príslušný let prevádzkovaný v Spoločenstve,

zmluvný partner leteckej prepravy, ktorý je zmluvnou stranou zmluvy o preprave, poskytne cestujúcemu právo na náhradu alebo presmerovanie podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 261/2004 za predpokladu, že cestujúci sa v prípade, keď let nebol zrušený, rozhodol nevyužiť tento let.

3.   Odsek 2 tohto článku sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 13 nariadenia (ES) č. 261/2004.

Článok 13

Sankcie

Členské štáty zabezpečia dodržiavanie pravidiel uvedených v tejto kapitole a stanovia sankcie za porušenie týchto pravidiel. Sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Informovanie a zmeny a doplnenia

Do 16. januára 2009 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. K správe sa podľa potreby priložia návrhy na zmeny a doplnenia tohto nariadenia.

Článok 15

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor uvedený v článku 12 nariadenia (EHS) č. 3922/91 (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4.   Komisia môže s výborom konzultovať o akejkoľvek inej záležitosti týkajúcej sa uplatňovania tohto nariadenia.

5.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 16

Zrušovacie ustanovenie

Článok 9 smernice 2004/36/ES sa týmto zrušuje.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 10, 11 a 12 sa uplatňujú od 16. júla 2006 a článok 13 sa uplatňuje od 16. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 14. decembra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

C. CLARKE


(1)  Stanovisko z 28. septembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 16. novembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 5. decembra 2005.

(3)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2871/2000 (Ú. v. ES L 333, 29.12.2000, s. 47).

(4)  Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1701/2003 (Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 5).

(5)  Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59.

(6)  Ú. v. ES L 220, 29.7.1989, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 323/1999 (Ú. v. ES L 40, 13.2.1999, s. 1).

(7)  Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 23.

(8)  Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 95, 21.4.1993, s. 29.

(10)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 76.


PRÍLOHA

Spoločné kritériá pre posúdenie zákazu vykonávania leteckej dopravy z bezpečnostných dôvodov na úrovni Spoločenstva

Rozhodnutia o opatreniach na úrovni Spoločenstva sa prijímajú podľa povahy každého jednotlivého prípadu. V závislosti od povahy každého prípadu môže dopravca alebo všetci dopravcovia, ktorí získali povolenie v rovnakom štáte, podliehať opatreniu na úrovni Spoločenstva.

Pri posudzovaní toho, či by leteckému dopravcovi mal byť uložený úplný alebo čiastočný zákaz vykonávania leteckej dopravy, sa preskúma, či letecký dopravca spĺňa všetky príslušné bezpečnostné normy so zreteľom na:

1.

Overené dôkazy o vážnych bezpečnostných nedostatkoch zo strany leteckého dopravcu:

Správy poukazujúce na vážne bezpečnostné nedostatky alebo na trvalé zanedbávanie zo strany dopravcu týkajúce sa odstránenia nedostatkov, ktoré bolo zistené pri inšpekciách v rámci programu SAFA a predtým oznámené dopravcovi.

Vážne bezpečnostné nedostatky zistené v rámci ustanovení o zhromažďovaní informácií podľa článku 3 smernice 2004/36/ES o bezpečnosti lietadiel tretích krajín.

Zákaz vykonávania leteckej dopravy dopravcom uložený treťou krajinou z dôvodu preukázaných nedostatkov v súvislosti s medzinárodnými bezpečnostnými normami.

Preukázané informácie o nehode alebo vážnej udalosti, ktoré poukazujú na skryté systémové bezpečnostné nedostatky.

2.

Neschopnosť a/alebo neochota leteckého dopravcu odstrániť bezpečnostné nedostatky, o ktorej svedčí:

Nedostatok transparentnosti alebo dostatočnej a včasnej komunikácie zo strany dopravcu pri poskytovaní odpovedí pri vyšetrovaní orgánu civilného letectva v členskom štáte týkajúcom sa bezpečnostných aspektov jeho prevádzky.

Nevhodný alebo nedostatočný nápravný akčný plán, ktorý bol predložený ako reakcia na zistené vážne bezpečnostné nedostatky.

3.

Neschopnosť a/alebo neochota orgánov zodpovedných za dohľad nad leteckým dopravcom týkajúca sa riešenia bezpečnostných nedostatkov, o ktorej svedčí:

Nedostatočná spolupráca s orgánom civilného letectva v členskom štáte zo strany príslušných orgánov iného štátu v prípade vzniku obáv súvisiacich s bezpečnosťou prevádzky dopravcu, ktorý v tomto štáte získal licenciu alebo povolenie.

Neschopnosť príslušných orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad dopravcom týkajúca sa uplatňovania a presadzovania príslušných bezpečnostných noriem. Osobitná pozornosť by sa mala venovať:

a)

auditom a súvisiacim nápravným akčným plánom, ktoré boli vypracované na základe Všeobecného programu pre bezpečnostný audit Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) alebo príslušných právnych predpisov Spoločenstva;

b)

tomu, či povolenie prevádzkovania alebo technické povolenie dopravcu, ktorý podlieha dohľadu zo strany tohto štátu, bolo predtým zamietnuté alebo zrušené iným štátom;

c)

tomu, či oprávnenie leteckého prevádzkovateľa nebolo vydané príslušným orgánom štátu, kde má dopravca sídlo.

Nedostatočná schopnosť príslušných orgánov štátu, v ktorom je registrované lietadlo používané leteckým dopravcom, dohliadať na lietadlo používané dopravcom v súlade s povinnosťami štátu podľa Chicagskeho dohovoru.


27.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/23


NARIADENIE RADY (ES) č. 2112/2005

z 21. novembra 2005

o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 181a,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

keďže:

(1)

Viazanie poskytovania pomoci v praxi, priamo či nepriamo, na nákup tovaru a služieb obstarávaných prostredníctvom tejto pomoci v krajine darcu znižuje jej účinnosť a nie je v súlade s politikou na podporu rozvoja chudobných krajín. Odstúpenie od viazania pomoci nie je samotným cieľom, ale malo by sa použiť ako prostriedok na stimuláciu ostatných prvkov v boji proti chudobe, akými sú napríklad vlastníctvo, regionálna integrácia či budovanie kapacít so zameraním na posilnenie miestnych a regionálnych dodávateľov tovarov a služieb v rozvojových krajinách.

(2)

Výbor pre rozvojovú pomoc (DAC) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) prijal v marci 2001 Odporúčanie o odstúpení od viazania oficiálnej rozvojovej pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny (2). Členské štáty toto odporúčanie prijali a Komisia uznala zmysel tohto odporúčania ako usmernenie pre poskytovanie pomoci Spoločenstva.

(3)

Rada pre všeobecné záležitosti na svojom zasadnutí 14. marca 2002, ktoré sa konalo súbežne so zasadnutím Európskej rady v Barcelone, v rámci príprav na Medzinárodnú konferenciu o financovaní rozvoja, zvolanú na 18. až 22. marca 2002 do Monterrey, došla k záveru, že Európska únia by „vykonávala odporúčanie DAC o odstúpení od viazania pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny a pokračovala by v diskusiách o ďalšom odstupovaní od viazania dvojstrannej pomoci. EÚ taktiež zváži kroky vedúce k ďalšiemu odstupovaniu od viazania pomoci Spoločenstva pri súčasnom zachovaní súčasného systému cenových výhod v rámci EÚ – AKT“.

(4)

Dňa 18. novembra 2002 Komisia prijala oznámenie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Odstúpenie od viazania pomoci: zvyšovanie účinnosti pomoci. Toto oznámenie vyjadrilo stanovisko Komisie k tejto otázke, ako aj prípadné možnosti vykonávania vyššie uvedeného záväzku z Barcelony v rámci systému pomoci EÚ.

(5)

Vo svojich záveroch o odstúpení od viazania pomoci z 20. mája 2003 Rada zdôraznila potrebu ďalšieho odstupovania od viazania pomoci Spoločenstva. Súhlasila so spôsobmi poskytovania pomoci stanovenými vo vyššie uvedenom oznámení a rozhodla o navrhovaných možnostiach.

(6)

Dňa 4. septembra 2003 Európsky parlament prijal uznesenie o vyššie uvedenom oznámení Komisie (3), v ktorom poukázal na potrebu ďalšieho odstupovania od viazania pomoci Spoločenstva. Toto uznesenie podporilo spôsoby poskytovania pomoci stanovené v uvedenom oznámení a súhlasilo s navrhovanými možnosťami. Zdôraznilo potrebu pokračovať v diskusiách o ďalšom odstupovaní od viazania pomoci na základe ďalších štúdií a doložených návrhov a výslovne vyzvalo na „jasnejšie uprednostnenie miestnej a regionálnej spolupráce, pričom by sa mali uprednostniť – pri zoradení podľa významu – dodávatelia z prijímajúcej krajiny, susedných rozvojových krajín a iných rozvojových krajín“, aby sa posilnili snahy prijímajúcich krajín o zlepšenie vlastnej výroby na celoštátnej, regionálnej, miestnej a rodinnej úrovni, ako aj kroky zamerané na zlepšenie dostupnosti a prístupnosti potravín a základných služieb pre verejnosť v súlade s miestnymi zvykmi a systémami výroby a obchodu.

(7)

Pre vymedzenie prístupu k vonkajšej pomoci Spoločenstva je potrebné sa zamerať na niekoľko prvkov. Pravidlá oprávnenosti, ktoré sa vzťahujú na prístup osôb, sú stanovené v článku 3. Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na najímanie odborníkov a pôvod dodávok a materiálu zakúpených oprávnenou osobou, sú stanovené v článkoch 4 a 5. Vymedzenie a spôsoby uplatňovania reciprocity sú stanovené v článku 6. Odchýlky a ich uplatňovanie ustanovuje článok 7. Osobitné ustanovenia týkajúce sa činností financovaných prostredníctvom medzinárodných alebo regionálnych organizácií alebo spolufinancovaných treťou krajinou sú stanovené v článku 8. Osobitné ustanovenia týkajúce sa humanitárnej pomoci sú stanovené v článku 9.

(8)

Prístup k vonkajšej pomoci Spoločenstva je vymedzený v základných aktoch upravujúcich vonkajšiu pomoc v spojení s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Úpravy vykonané týmto nariadením, týkajúce sa prístupu k pomoci Spoločenstva, zahŕňajú zmeny a doplnenia všetkých týchto nástrojov. Všetky úpravy všetkých dotknutých základných aktov sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

(9)

Pri udeľovaní zákaziek v rámci nástroja Spoločenstva sa bude venovať osobitná pozornosť dodržiavaniu medzinárodne schválených základných pracovných noriem Medzinárodnej organizácie práce (MOP), napr. dohovorov o slobode združovania sa a kolektívnom vyjednávaní, odstránení nútenej a povinnej práce, odstránení diskriminácie v otázke zamestnania a povolania a zrušení detskej práce.

(10)

Pri udeľovaní zákaziek v rámci nástroja Spoločenstva sa bude venovať osobitná pozornosť dodržiavaniu týchto medzinárodne schválených dohovorov z oblasti životného prostredia: Dohovor o biologickej rôznorodosti z roku 1992, Cartagenský protokol o biologickej bezpečnosti z roku 2000 a Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách z roku 1997,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie stanovuje pravidlá prístupu záujemcov k nástrojom vonkajšej pomoci Spoločenstva, ktoré sa financujú zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, ako je uvedené v prílohe I.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely výkladu pojmov použitých v tomto nariadení sa odkazuje na nariadenie o rozpočtových pravidlách a na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5).

Článok 3

Pravidlá oprávnenosti

1.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo v rámci grantových schém financovaných v rámci nástroja Spoločenstva je otvorená pre všetky právnické osoby, ktoré sú usadené v členskom štáte Európskeho spoločenstva, v oficiálnej kandidátskej krajine uznanej Európskym spoločenstvom alebo v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.

2.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo v rámci grantových schém financovaných v rámci nástroja Spoločenstva s tematickým rámcom, ako sa uvádza v prílohe I časti A, je otvorená pre všetky právnické osoby, ktoré sú usadené v rozvojovej krajine, ako sa uvádza v zozname DAC OECD uvedenom v prílohe II, ako aj pre právnické osoby už oprávnené na základe príslušného nástroja.

3.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo v rámci grantových schém financovaných v rámci nástroja Spoločenstva s geografickým rámcom, ako sa uvádza v prílohe I časti B, je otvorená pre všetky právnické osoby, ktoré sú usadené v rozvojovej krajine, ako sa uvádza v zozname DAC OECD uvedenom v prílohe II, a ktoré sú výslovne uvedené ako oprávnené, ako aj pre právnické osoby už uvedené ako oprávnené na základe príslušného nástroja.

4.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo v rámci grantových schém financovaných v rámci nástroja Spoločenstva je otvorená pre všetky právnické osoby, ktoré sú usadené v inej krajine, než sú krajiny uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku, ak bol recipročný prístup k ich vonkajšej pomoci stanovený v súlade s článkom 6.

5.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo v rámci grantových schém financovaných v rámci nástroja Spoločenstva je otvorená pre medzinárodné organizácie.

6.   Vyššie uvedené sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá účasť kategórií organizácií oprávnených na udelenie akejkoľvek zmluvy alebo aby boli dotknuté výnimky uvedené v článku 114 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 4

Odborníci

Všetci odborníci, ktorých si najímajú účastníci verejnej súťaže vymedzení v článkoch 3 a 8, môžu mať akúkoľvek štátnu príslušnosť. Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté kvalitatívne a finančné požiadavky stanovené v pravidlách obstarávania Spoločenstva.

Článok 5

Pravidlá pôvodu

Všetky dodávky a materiál zakúpené na základe zmluvy financovanej v rámci nástroja Spoločenstva musia pochádzať zo Spoločenstva alebo z oprávnenej krajiny, ako je vymedzené v článkoch 3 a 7 tohto nariadenia. Na účely tohto nariadenia je pojem „pôvod“ vymedzený v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa pravidiel pôvodu na colné účely.

Článok 6

Reciprocita s tretími krajinami

1.   Recipročný prístup k vonkajšej pomoci Spoločenstva sa udeľuje krajine patriacej do rozsahu pôsobnosti článku 3 ods. 4, ak táto krajina prizná na základe rovnakých podmienok oprávnenosť členským štátom a dotknutej prijímajúcej krajine.

2.   Udeľovanie recipročného prístupu k vonkajšej pomoci Spoločenstva je založené na porovnávaní medzi EÚ a inými darcami a uskutočňuje sa na odvetvovej úrovni, ako je stanovené kategóriami DAC OECD, alebo na úrovni krajiny bez ohľadu na to, či je dotknutá krajina darcom, alebo prijímajúcou krajinou. Rozhodnutie o udelení reciprocity krajine darcu je založené na transparentnosti, konzistentnosti a proporcionalite pomoci poskytnutej týmto darcom vrátane jej kvalitatívnej a kvantitatívnej povahy.

3.   Recipročný prístup k vonkajšej pomoci Spoločenstva sa stanoví prostredníctvom osobitného rozhodnutia týkajúceho sa danej krajiny alebo daného regionálneho zoskupenia krajín. Takéto osobitné rozhodnutie sa prijme v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6) podľa postupov a príslušného výboru týkajúcich sa daného aktu. Právo Európskeho parlamentu na pravidelné informácie podľa článku 7 ods. 3 uvedeného rozhodnutia bude úplne zachované. Takéto osobitné rozhodnutie sa uplatňuje minimálne jeden rok.

4.   Recipročný prístup k vonkajšej pomoci Spoločenstva v najmenej rozvinutých krajinách, ako je uvedené v prílohe II, sa automaticky udeľuje tretím krajinám uvedeným v prílohe III.

5.   S prijímajúcimi krajinami sa v rámci postupu uvedeného v odsekoch 1, 2 a 3 vedú konzultácie.

Článok 7

Odchýlky od pravidiel oprávnenosti a pôvodu

1.   V riadne zdôvodnených výnimočných prípadoch môže Komisia rozšíriť oprávnenosť na právnické osoby z krajiny, ktorá nie je oprávnená podľa článku 3.

2.   V riadne zdôvodnených výnimočných prípadoch môže Komisia povoliť nákup dodávok a materiálu pochádzajúcich z krajiny, ktorá nie je oprávnená podľa článku 3.

3.   Odchýlky stanovené v odsekoch 1 a 2 môžu byť odôvodnené na základe nedostupnosti výrobkov či služieb na trhoch v dotknutých krajinách z dôvodu mimoriadnej naliehavosti alebo ak by pravidlá oprávnenosti znemožňovali realizáciu projektu, programu či činnosti, alebo by ich značným spôsobom sťažili.

Článok 8

Činnosti, do ktorých sú zapojené medzinárodné organizácie alebo pri ktorých sa využíva spolufinancovanie

1.   Ak sa financovanie Spoločenstvom vzťahuje na činnosti vykonávané prostredníctvom medzinárodnej organizácie, je účasť na príslušných zmluvných postupoch otvorená pre všetky právnické osoby, ktoré sú oprávnené podľa článku 3, ako aj pre všetky právnické osoby, ktoré sú oprávnené v súlade s pravidlami tejto organizácie, pričom sa venuje pozornosť zabezpečeniu rovnakého zaobchádzania so všetkými darcami. Rovnaké pravidlá sa uplatňujú pri dodávkach, materiále a odborníkoch.

2.   Ak sa financovanie Spoločenstvom vzťahuje na činnosti spolufinancované tretími krajinami podliehajúcimi reciprocite, ako je stanovené v článku 6, alebo regionálnou organizáciou, alebo členským štátom, je účasť na príslušných zmluvných postupoch otvorená pre všetky právnické osoby, ktoré sú oprávnené podľa článku 3, ako aj pre všetky právnické osoby, ktoré sú oprávnené podľa pravidiel tejto tretej krajiny, regionálnej organizácie alebo členského štátu. Rovnaké pravidlá sa uplatňujú pri dodávkach, materiále a odborníkoch.

3.   V prípade potravinovej pomoci sa uplatňovanie tohto článku obmedzuje na činnosti v núdzi.

Článok 9

Humanitárna pomoc a mimovládne organizácie

1.   Na účely humanitárnej pomoci v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (7) a na účely pomoci plynúcej priamo prostredníctvom mimovládnych organizácií v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1658/98 zo 17. júla 1998 o spolufinancovaní projektov s európskymi mimovládnymi rozvojovými organizáciami (MVRO) v oblastiach záujmu rozvojových krajín (8) sa ustanovenia článku 3 nevzťahujú na kritériá oprávnenosti stanovené na výber príjemcov grantu.

2.   Príjemcovia týchto grantov dodržiavajú pravidlá stanovené v tomto nariadení, ak si realizácia humanitárnej akcie, na ktorú bola udelená pomoc, a pomoci plynúcej priamo prostredníctvom mimovládnych organizácií v zmysle nariadenia (ES) č. 1658/98 vyžaduje udelenie zmluvy o obstarávaní.

Článok 10

Dodržiavanie základných zásad a podporovanie miestnych trhov

1.   S cieľom urýchliť odstraňovanie chudoby prostredníctvom podporovania miestnych kapacít, trhov a nákupov sa v partnerských krajinách venuje osobitná pozornosť miestnemu a regionálnemu obstarávaniu.

2.   Účastníci verejnej súťaže, ktorým boli udelené zmluvy, dodržiavajú medzinárodne schválené základné pracovné normy, napr. základné pracovné normy MOP, dohovory o slobode združovania sa a kolektívnom vyjednávaní, odstránení nútenej a povinnej práce, odstránení diskriminácie v otázke zamestnania a povolania a zrušení detskej práce.

3.   Prístup rozvojových krajín k vonkajšej pomoci Spoločenstva sa umožní prostredníctvom takej technickej podpory, ktorá sa bude považovať za vhodnú.

Článok 11

Vykonávanie nariadenia

Týmto nariadením sa menia a dopĺňajú a riadia príslušné časti všetkých existujúcich nástrojov Spoločenstva uvedených v prílohe I. Komisia priebežne mení a dopĺňa prílohy II až IV tohto nariadenia s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia textov OECD.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. novembra 2005

Za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Ú. v. EÚ C 157, 28.6.2005, s. 99.

(2)  Správa OECD/DAC z roku 2001, 2002, zväzok 3, č. 1, s. 46.

(3)  Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 474.

(4)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1261/2005 (Ú. v. EÚ L 201, 2.8.2005, s. 3).

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 213, 30.7.1998, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.


PRÍLOHA I

Uvedené nástroje Spoločenstva sa menia a dopĺňajú takto:

ČASŤ A. Nástroje Spoločenstva s tematickým rámcom

1.

Nariadenie Rady (ES) č. 1725/2001 z 23. júla 2001, ktoré sa týka boja proti protipechotným nášľapným mínam v tretích krajinách, iných ako rozvojové krajiny (1):

článok 4 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení Rady (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (2).

v článku 7 ods. 3 sa dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená v nariadení (ES) č. 2112/2005.“

2.

Nariadenie Rady (ES) č. 976/1999 z 29. apríla 1999, ktorým sa stanovujú podmienky vykonávania iných opatrení Spoločenstva ako opatrení rozvojovej spolupráce, ktoré v rámci politiky spolupráce Spoločenstva prispievajú k všeobecným cieľom rozvoja a upevňovaniu demokracie a právneho štátu, ako aj k dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd v tretích krajinách (3):

v článku 5 ods. 1 sa dopĺňa táto veta:

„Oprávnenosť na uzatvorenie zmlúv o poskytnutí grantov sa určí aj v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení Rady (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (4).

článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Aby boli partneri uvedení v článku 5 ods. 1 oprávnení na pomoc Spoločenstva, musí ich ústredie sídliť v krajine oprávnenej na pomoc Spoločenstva podľa tohto nariadenia, ako aj podľa nariadenia (ES) č. 2112/2005. Tieto ústredia musia byť účinnými centrami rozhodovania pre všetky činnosti financované podľa tohto nariadenia. Vo výnimočných prípadoch môžu tieto ústredia sídliť v iných tretích krajinách.“

,

článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

1.   Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v tomto nariadení, ako aj v nariadení (ES) č. 2112/2005.

2.   Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2112/2005.“

ČASŤ B. Nástroje Spoločenstva s geografickým rámcom

3.

Nariadenie Rady (ES) č. 2500/2001 zo 17. decembra 2001 o predvstupovej finančnej pomoci pre Turecko (5):

v článku 8 ods. 7 sa do prvého pododseku dopĺňa táto veta:

„Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí aj v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení Rady (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (6).

v článku 8 ods. 7 sa do druhého pododseku dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená aj v nariadení (ES) č. 2112/2005.“

,

v článku 8 sa dopĺňa tento odsek:

„8.   Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia je stanovený aj v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2112/2005.“

4.

Nariadenie Rady (ES) č. 2666/2000 z 5. decembra 2000 o pomoci Albánsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Federatívnej republike Juhoslávie a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (7):

v článku 7 ods. 3 sa dopĺňa táto veta:

„Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí aj v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení Rady (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (8).

článok 7 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená v nariadení (ES) č. 2112/2005.“

5.

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 99/2000 z 29. decembra 1999 o poskytovaní pomoci partnerským štátom vo východnej Európe a strednej Ázii (9):

v článku 11 ods. 3 sa dopĺňa táto veta:

„Pôvod dodávok a materiálu zakúpených podľa tohto nariadenia sa určí aj v súlade s pravidlami pôvodu a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení Rady (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (10).

v článku 11 ods. 4 sa dopĺňa táto veta:

„Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí aj v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2112/2005.“

,

v článku 11 ods. 5 sa dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená aj v nariadení (ES) č. 2112/2005.“

6.

Nariadenie Rady (ES) č. 1267/1999 z 21. júna 1999 o vytvorení nástroja štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie (11):

v článku 6a ods. 1 sa dopĺňa táto veta:

„Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí aj v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení Rady (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (12).

v článku 6a ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená aj v nariadení (ES) č. 2112/2005.“

7.

Nariadenie Rady (ES) č. 1268/1999 z 21. júna 1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období (13):

v článku 3 ods. 3 sa dopĺňa táto veta:

„Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v tomto nariadení, ako aj v nariadení Rady (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (14).

8.

Nariadenie Rady (ES) č. 1488/96 z 23. júla 1996 o finančných a technických opatreniach (MEDA) sprevádzajúcich reformu hospodárskych a sociálnych štruktúr v rámci euro-stredomorského partnerstva (15):

v článku 8 ods. 1 sa dopĺňa táto veta:

„Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v tomto nariadení, ako aj v nariadení Rady (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (16).

v článku 8 ods. 8 sa dopĺňa táto veta:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená v nariadení (ES) č. 2112/2005.“

9.

Nariadenie Rady (EHS) č. 1762/92 z 29. júna 1992 o implementácii protokolov o finančnej a technickej spolupráci medzi Spoločenstvom a tretími krajinami Stredomoria (17):

v článku 2 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená aj v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (18).

10.

Nariadenie Rady (EHS) č. 443/92 z 25. februára 1992 o finančnej a technickej pomoci ázijským a latinskoamerickým rozvojovým krajinám a o hospodárskej spolupráci s nimi (19).

v článku 9 sa dopĺňa tento pododsek:

„Účasť na zmluvných postupoch realizovaných prostredníctvom medzinárodnej organizácie alebo spolufinancovaných treťou krajinou je vymedzená aj v nariadení Rady (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (20).

v článku 13 sa dopĺňa tento pododsek:

„Oprávnenosť na účasť na postupe verejného obstarávania podľa tohto nariadenia sa určí v súlade s pravidlami oprávnenosti a v súlade s ich odchýlkami uvedenými v nariadení (ES) č. 2112/2005.“


(1)  Ú. v. ES L 234, 1.9.2001, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 344, 27.12.2005, s. 23.“,

(3)  Ú. v. ES L 120, 8.5.1999, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2242/2004 (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 21).

(4)  Ú. v. ES L 344, 27.12.2005, s. 23.“,

(5)  Ú. v. ES L 342, 27.12.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 850/2005 (Ú. v. EÚ L 141, 4.6.2005, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 344, 27.12.2005, s. 23.“,

(7)  Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2257/2004 (Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2004, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 344, 27.12.2005, s. 23.“,

(9)  Ú. v. ES L 12, 18.1.2000, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 344, 27.12.2005, s. 23.“,

(11)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 73. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2257/2004.

(12)  Ú. v. ES L 344, 27.12.2005, s. 23.“,

(13)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 87. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2257/2004.

(14)  Ú. v. ES L 344, 27.12.2005, s. 23.“

(15)  Ú. v. ES L 189, 30.7.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2698/2000 (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 1).

(16)  Ú. v. ES L 344, 27.12.2005, s. 23.“,

(17)  Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 1.

(18)  Ú. v. ES L 344, 27.12.2005, s. 23.“

(19)  Ú. v. ES L 52, 27.2.1992, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(20)  Ú. v. ES L 344, 27.12.2005, s. 23.“,


PRÍLOHA II

DAC zoznam príjemcov pomoci – k 1. januáru 2003

Časť I: Rozvojové krajiny a územia

(oficiálna rozvojová pomoc)

Časť II: Krajiny a územia v prechodnom období

(oficiálna pomoc)

Najmenej rozvinuté krajiny

Ďalšie krajiny s nízkym príjmom (HND < 745 USD v roku 2001 na obyvateľa)

Krajiny s nižším stredným príjmom (HND 746 – 2 975 USD v roku 2001 na obyvateľa)

Krajiny s vyšším stredným príjmom (HND 2 976 – 9 205 USD v roku 2001 na obyvateľa)

Krajiny s vyšším príjmom (HND > 9 206 USD v roku 2001 na obyvateľa)

Krajiny strednej a východnej Európy a nové nezávislé štáty bývalého Sovietskeho zväzu

Rozvinutejšie rozvíjajúce sa krajiny a územia

Afganistan

Angola

Bangladéš

Benin

Bhután

Burkina Faso

Burundi

Kambodža

Kapverdy

Stredoafrická republika

Čad

Komory

Konžská dem. rep.

Džibutsko

Rovníková Guinea

Eritrea

Etiópia

Gambia

Guinea

Guinea – Bissau

Haiti

Kiribati

Laos

Lesotho

Libéria

Madagaskar

Malawi

Maldivy

Mali

Mauritánia

Mozambik

Mjanmarsko

Nepál

Niger

Rwanda

Samoa

Sv. Tomáš a Princov Ostrov

Senegal

Sierra Leone

Šalamúnove ostrovy

Somálsko

Sudán

Tanzánia

Východný Timor

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Jemen

Zambia

Arménsko (1)

Azerbajdžan (1)

Kamerun

Kongo, rep.

Pobrežie Slonoviny

Gruzínsko (1)

Ghana

India

Indonézia

Keňa

Kórea, ľudovodem. rep.

Kirgizská rep. (1)

Moldavsko (1)

Mongolsko

Nikaragua

Nigéria

Pakistan

Papua – Nová Guinea

Tadžikistan (1)

Uzbekistan (1)

Vietnam

Zimbabwe

Albánsko (1)

Alžírsko

Belize

Bolívia

Bosna a Hercegovina

Čína

Kolumbia

Kuba

Dominikánska republika

Ekvádor

Egypt

Salvádor

Fidži

Guatemala

Guyana

Honduras

Irán

Irak

Jamajka

Jordánsko

Kazachstan (1)

Macedónsko (bývalá Juhoslov. rep.)

Marshallove ostrovy

Mikronézia, feder. štáty

Maroko

Namíbia

Niue

Palestínske správne územia

Paraguaj

Peru

Filipíny

Srbsko a Čierna Hora

Južná Afrika

Srí Lanka

Sv. Vincent a Grenadíny

Surinam

Svazijsko

Sýria

Thajsko

Tokelau (2)

Tonga

Tunisko

Turecko

Turkménsko (1)

Wallis a Futuna (2)

Botswana

Brazília

Čile

Cookove ostrovy

Kostarika

Chorvátsko

Dominika

Gabon

Grenada

Libanon

Malajzia

Maurícius

Mayotte (2)

Nauru

Panama

Sv. Helena (2)

Sv. Lucia

Venezuela

Bahrajn

Bielorusko (1)

Bulharsko (1)

Česká republika (1)

Estónsko (1)

Maďarsko (1)

Lotyšsko (1)

Litva (1)

Poľsko (1)

Rumunsko (1)

Rusko (1)

Slovenská republika (1)

Ukrajina (1)

Aruba (2)

Bahamy

Bermudy (2)

Brunej

Kajmanské ostrovy (2)

Čínsky Taipei

Cyprus

Falklandské ostrovy (2)

Francúzska Polynézia (2)

Gibraltár (2)

Honkong, Čína (2)

Izrael

Kórea

Kuvajt

Líbya

Macao (2)

Malta

Holandské Antily (2)

Nová Kaledónia (2)

Katar

Singapur

Slovinsko

Spojené arabské emiráty

Panenské ostrovy (VB) (2)

Hraničná hodnota pre nárok na pôžičku od Svetovej banky (5 185 USD v roku 2001)

Anguilla (2)

Antigua a Barbuda

Argentína

Barbados

Mexiko

Montserat (2)

Omán

Palauská rep.

Saudská Arábia

Seychely

Sv. Kitts a Nevis

Trinidad a Tobago

Ostrovy Turks a Caicos (2)

Uruguay


(1)  Krajiny strednej a východnej Európy a nové nezávislé štáty bývalého Sovietskeho zväzu.

(2)  Územie.


PRÍLOHA III

ZOZNAM ČLENOV DAC OECD

Austrália, Belgicko, Dánsko, Európska komisia, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko.


PRÍLOHA IV

Výňatky z odporúčania o odstúpení od viazania oficiálnej rozvojovej pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/DAC), marec 2001

II.   Vykonávanie

a)   Rozsah

7.

Odstúpenie od viazania pomoci je komplexným procesom. Rozličné kategórie oficiálnej rozvojovej pomoci si vyžadujú rozličné prístupy a kroky, ktoré členovia v súvislosti s vykonávaním odporúčania prijmú, sa budú odlišovať z hľadiska rozsahu i času. Z tohto dôvodu pristúpia členovia DAC k odstúpeniu od viazania oficiálnej rozvojovej pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny v najväčšej možnej miere a v súlade s kritériami a postupmi uvedenými v tomto odporúčaní:

i)

členovia DAC sa dohodli na odstúpení od viazania oficiálnej rozvojovej pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny od 1. januára 2002 v týchto oblastiach: podpora platobnej bilancie a štrukturálnych zmien, odpustenie dlhov, pomoc odvetvovým a viacodvetvovým programom, pomoc investičným projektom, podpora dovozu a komodít, zmluvy o komerčných službách a oficiálna rozvojová pomoc mimovládnym organizáciám pre činnosti súvisiace s obstarávaním;

ii)

v súvislosti s technickou spoluprácou spojenou s investíciami, ako i samostatnou technickou spoluprácou sa pripúšťa, že na politiky členov DAC môže mať vplyv dôležitosť zachovania základného významu národného angažovania sa v krajinách darcu popri zámere využiť odborné znalosti partnerských krajín, pričom sa berú do úvahy ciele a zásady tohto odporúčania. Samostatná technická spolupráca je z rámca pôsobnosti odporúčania vylúčená;

iii)

pokiaľ ide o potravinovú pomoc, pripúšťa sa, že na politiky členov DAC môžu mať vplyv diskusie a dohody z iných medzinárodných fór upravujúcich poskytovanie potravinovej pomoci, pričom sa berú do úvahy ciele a zásady tohto odporúčania.

8.

Toto odporúčanie sa nevzťahuje na činnosti s hodnotou menšou ako 700 000 SDR (130 000 SDR v prípade technickej spolupráce spojenej s investíciami).


27.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/34


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 2113/2005/ES

zo 14. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES na účely predĺženia programu na rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania informačných a komunikačných technológií (IKT) na rok 2006

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 157 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Rozhodnutím č. 2256/2003/ES (3) sa zaviedol program MODINIS na monitorovanie akčného plánu eEurópa 2005, rozširovanie správnej praxe a zlepšenie bezpečnosti siete a informácií na obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2005.

(2)

Rozhodnutie č. 2256/2003/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím č. 787/2004/ES s cieľom prispôsobiť referenčné čiastky s ohľadom na rozšírenie Európskej únie.

(3)

Vo svojej rezolúcii z 9. decembra 2004 o pohľade na budúcnosť informačných komunikačných technológií (IKT) (4) Rada vyzvala Komisiu, aby začala s prípravnými prácami na následných opatreniach akčného plánu eEurópa 2005 ako dôležitej súčasti novej agendy pre informačnú spoločnosť po roku 2005.

(4)

Oznámenie Komisie z 19. novembra 2004 s názvom „Výzvy pre európsku informačnú spoločnosť po roku 2005“ analyzuje výzvy, ktorými sa musí zaoberať stratégia v oblasti európskej informačnej spoločnosti do roku 2010. V oznámení sa podporuje širšie využívanie IKT a pre trvajúce zameranie pozornosti politiky na otázky súvisiace s IKT, čo zahŕňa potrebu monitorovania a výmeny správnej praxe. Toto oznámenie sa stalo východiskom pre proces úvah, ktorý viedol v roku 2005 ku novej iniciatíve informačnej spoločnosti, ktorá sa má začať v roku 2006.

(5)

Nová iniciatíva s názvom „Iniciatíva i2010 – európska informačná spoločnosť“ bola oznámená v oznámení Komisie z 2. februára 2005 pre jarné zasadnutie Európskej rady s názvom „Spoločne pracujeme na hospodárskom raste a zamestnanosti – nový začiatok Lisabonskej stratégie“ a zameriava sa na povzbudenie zavádzania IKT.

(6)

Oznámenie Komisie z 1. júna 2005 s názvom „Iniciatíva i2010 – európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť“ vymenúva kľúčové politické priority päťročnej stratégie na podporu otvoreného a konkurencieschopného digitálneho hospodárstva. Podpora výmeny správnej praxe a monitorovanie zavádzania služieb využívajúcich IKT budú naďalej podporovať dialóg zúčastnených strán a členských štátov, a to hlavne v súvislosti s otvorenou metódou koordinácie.

(7)

V návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (2007 – 2013), je navrhnutý rámcový program pre akciu Spoločenstva v oblasti konkurencieschopnosti a inovácie pre obdobie 2007 – 2013, ktorý spája konkrétne opatrenia Spoločenstva na podporu podnikania, malých a stredných podnikov, priemyslovej konkurencieschopnosti, inovácie, informačných a komunikačných technológií, technológií na ochranu životného prostredia a inteligentnej energie, vrátane opatrení stanovených v rozhodnutí č. 2256/2003/ES.

(8)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (5) stanovuje spoločný rámec pre systematické vypracovávanie štatistík Spoločenstva o informačnej spoločnosti. Tieto štatistiky obsahujú informácie požadované na účely procesu orientačného testovania akčného plánu eEurópa a sú dôležité pre štrukturálne ukazovatele, ktoré podporujú monitorovanie plnenia členskými štátmi, a sú potrebné na vytvorenie jednotnej základne pre analýzy informačnej spoločnosti.

(9)

Počas 12 mesiacov od konca účinnosti akčného plánu eEurópa 2005 do očakávaného začiatku rámcového programu v roku 2007 treba monitorovať a podporovať zavádzanie IKT v celom hospodárstve, a to prostredníctvom ďalšieho orientačného testovania a štatistických analýz založených na štrukturálnych ukazovateľoch, ako aj prostredníctvom výmeny správnej praxe. Opatrenia prijaté na základe programu zameraného na orientačné testovanie, správnu prax a koordináciu politík v roku 2006 budú podporovať dosiahnutie cieľov uvedených vo vyššie uvedených oznámeniach Komisie z 2. februára 2005 a 1. júna 2005.

(10)

Mechanizmy na monitorovanie, výmenu skúseností, orientačné testovanie, rozširovanie správnej praxe a analýzu hospodárskych a spoločenských dôsledkov informačnej spoločnosti by mali v roku 2006 pokračovať, aby sa dosiahli ciele oznámenia Komisie z 2. februára 2005, ktoré sú zamerané na povzbudenie zavádzania IKT ako pokračovania agendy eEurópa, a ciele oznámenia Komisie z 1. júna 2005.

(11)

Rozhodnutie č. 2256/2003/ES by sa preto malo zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie č. 2256/2003/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

vkladá sa tento článok:

„Článok 1a

1.   V roku 2006 program pokračuje v monitorovaní zavádzania a využívania informačných a komunikačných technológií (IKT) v celom hospodárstve a v rozširovaní správnej praxe a má tieto ciele:

a)

monitorovať plnenie členskými štátmi a plnenie v rámci členských štátov a porovnávať ich s najlepšími v medzinárodnom meradle pomocou oficiálnych štatistík, ak je to možné;

b)

podporovať snahy členských štátov v povzbudzovaní využívania IKT na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni na základe analýzy správnej praxe a doplnkovej interakcie založenej na vytváraní mechanizmov výmeny skúseností;

c)

analyzovať hospodárske a spoločenské dôsledky informačnej spoločnosti na účely zjednodušenia politických diskusií, hlavne z pohľadu konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti, ako aj z hľadiska sociálneho začlenenia.

2.   Opatrenia v rámci programu budú svojou povahou presahovať jednotlivé odvetvia a budú doplňovať opatrenia Spoločenstva v iných oblastiach. Žiadne z týchto opatrení sa nebudú prekrývať s prácami, ktoré sú v týchto oblastiach vykonávané v rámci iných programov Spoločenstva. Opatrenia v rámci programu zameraného na orientačné testovanie, správnu prax a koordináciu politík, budú smerovať k splneniu cieľov oznámenia Komisie z 2. februára 2005 pre jarné zasadnutie Európskej rady s názvom ‚Spoločne pracujeme na hospodárskom raste a zamestnanosti – nový začiatok Lisabonskej stratégie’, ktoré sú zamerané na povzbudenie zavádzania IKT ako pokračovania agendy eEurópa, a najmä na podporu širokopásmových technológií, elektronickú správu (eGovernment), elektronického obchodovania (eBusiness), elektronického zdravotníctva (eHealth) a elektronického vzdelávania (eLearning), ako aj cieľov oznámenia Komisie z 1. júna 2005 s názvom ‚Iniciatíva i2010 – európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť’, ktoré podporujú otvorené a konkurencieschopné digitálne hospodárstvo.

3.   V programe sa vymedzí spoločný rámec doplnkovej interakcie na európskej úrovni, ktorá bude doplňovať rôzne vnútroštátne, regionálne a mieste úrovne.“

;

2.

vkladá sa tento článok:

„Článok 2a

Na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1a sa vykonajú tieto kategórie opatrení:

a)

Opatrenie 1

Monitorovanie a porovnávanie plnenia:

zber a analýza údajov na základe ukazovateľov orientačného testovania, ako sú vymedzené v rezolúcii Rady z 18. februára 2003 o implementácii akčného plánu eEurópa 2005, vrátane – v prípade potreby – regionálnych ukazovateľov, a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (6).

b)

Opatrenie 2

Rozširovanie správnej praxe:

štúdie na stanovenie správnej praxe na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, prispievajúc k úspešnému zavádzaniu IKT v celom hospodárstve,

podpora cielených konferencií, seminárov alebo workshopov a činností zameraných na šírenie informácií, informovanie a komunikáciu, ktoré podporujú ciele oznámenia Komisie z 2. februára 2005 pre jarné zasadnutie Európskej rady s názvom ‚Spoločne pracujeme na hospodárskom raste a zamestnanosti – nový začiatok Lisabonskej stratégie’, ktoré sú zamerané na povzbudenie zavádzania IKT ako pokračovania agendy eEurópa a oznámenia Komisie z 1. júna 2005 s názvom ‚Iniciatíva i2010 – európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť’;, ktoré podporujú otvorené a konkurencieschopné digitálne hospodárstvo s cieľom podporovať spoluprácu a výmenu skúseností a správnej praxe tak, ako sa stanovuje v článku 1a ods. 1 písm. b).

c)

Opatrenie 3

Analýza a strategická diskusia:

podpora práce sociálnych a ekonomických odborníkov na účely toho, aby boli Komisii poskytnuté vstupy, ktoré sa týkajú budúcej analýzy politiky.

3.

v článku 4 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Program pokrýva obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2006.

Finančný rámec pre vykonávanie tohto programu sa týmto ustanovuje na 30 160 000 EUR.“

;

4.

príloha sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 14. decembra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

C. CLARKE


(1)  Stanovisko z 27. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. novembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 1. decembra 2005.

(3)  Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 787/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 12).

(4)  Ú. v. EÚ C 62, 12.3.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 49.

(6)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 49.“


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Viacročný program pre monitorovanie akčného plánu eEurópa, rozširovanie správnej praxe a zlepšenie bezpečnosti siete a informácií (MODINIS)

Orientačné rozdelenie výdavkov na roky 2003 až 2005

Percentuálny podiel na celkovom rozpočte podľa kategórie a roku

 

2003

2004

2005

Spolu za 2003 – 2005

Opatrenie 1 – monitorovanie a porovnávanie plnenia

12 %

14 %

14 %

40 %

Opatrenie 2 – rozširovanie správnej praxe

8 %

10 %

12 %

30 %

Opatrenie 3 – analýza a strategická diskusia

2 %

3 %

3 %

8 %

Opatrenie 4 – zlepšenie bezpečnosti siete a informácií

17 %

5 %

0 %

22 %

Percentuálny podiel spolu

39 %

32 %

29 %

100 %


Orientačné rozdelenie výdavkov na rok 2006

Percentuálny podiel na celkovom rozpočte podľa kategórie a roku

 

2006

Opatrenie 1 – monitorovanie a porovnávanie plnenia

55 %

Opatrenie 2 – rozširovanie správnej praxe

30 %

Opatrenie 3 – analýza a strategická diskusia

15 %

Opatrenie 4 – zlepšenie bezpečnosti siete a informácií

0 %

Percentuálny podiel spolu

100 %“


27.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/38


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/82/ES

zo 14. decembra 2005,

ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/544/EHS o frekvenčných pásmach určených na koordinované zavedenie paneurópskej verejnej pozemnej služby rádiového vyhľadávania v Spoločenstve

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Smernica 90/544/EHS (4) vyžadovala od členských štátov, aby do 31. decembra 1992 určili v rádiovom frekvenčnom pásme 169,4 až 169,8 MHz štyri kanály na účely paneurópskej verejnej pozemnej služby rádiového vyhľadávania (ďalej len „ERMES“) a čo najrýchlejšie pripravili plány umožňujúce paneurópskej verejnej službe rádiového vyhľadávania využívať celé pásmo 169,4 až 169,8 MHz podľa komerčného dopytu.

(2)

Využívanie frekvenčného pásma 169,4 až 169,8 MHz na účely ERMES v Spoločenstve sa znížilo alebo dokonca skončilo, takže toto frekvenčné pásmo sa v súčasnosti nevyužíva efektívne na účely ERMES a mohlo by sa využívať lepším spôsobom v záujme napĺňania iných potrieb politiky Spoločenstva.

(3)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (5) stanovilo politiku Spoločenstva a právny rámec na zabezpečenie koordinácie politických prístupov a prípadne harmonizovaných podmienok s ohľadom na dostupnosť a efektívne využívanie frekvenčného pásma potrebné na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu. Uvedené rozhodnutie umožňuje Komisii prijímať technické vykonávacie opatrenia na zabezpečenie harmonizovaných podmienok dostupnosti a efektívneho využívania frekvenčného pásma.

(4)

Keďže frekvenčné pásmo 169,4 až 169,8 MHz je vhodné pre aplikácie slúžiace v prospech osôb s oslabeným zdravím alebo zdravotným postihnutím a s ohľadom na to, že podpora takýchto aplikácií je cieľom politiky Spoločenstva spolu s jeho všeobecným cieľom, ktorým je zabezpečenie fungovania vnútorného trhu, Komisia na základe článku 4 ods. 2 rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre poverila Európsku konferenciu poštových a telekomunikačných správ (ďalej len „CEPT“), aby okrem iného preskúmala aplikácie týkajúce sa pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím.

(5)

V zmysle tohto poverenia CEPT vypracovala nový frekvenčný plán a usporiadanie kanálov, ktoré umožnia, aby šesť druhov uprednostňovaných aplikácií mohlo spoločne využívať toto frekvenčné pásmo s cieľom naplniť niektoré potreby politiky Spoločenstva.

(6)

Z týchto dôvodov a v súlade s cieľmi rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre by sa mala smernica 90/544/EHS zrušiť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 90/544/EHS sa týmto zrušuje s účinnosťou od 27. decembra 2005.

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 14. decembra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

C. CLARKE


(1)  Stanovisko z 27. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko zo 17. novembra 2005 vydané po nepovinnej konzultácii (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. novembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 1. decembra 2005.

(4)  Ú. v. ES L 310, 9.11.1990, s. 28.

(5)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.


27.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/40


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/84/ES

zo 14. decembra 2005,

ktorou sa po dvadsiatydruhýkrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Článok 14 zmluvy zriaďuje oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu.

(2)

Rozvoj vnútorného trhu by mal zlepšiť kvalitu života, ochranu zdravia a bezpečnosť spotrebiteľa. Táto smernica spĺňa požiadavky zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia a ochrany spotrebiteľa vo vymedzení a vykonávaní všetkých politík a činností Spoločenstva.

(3)

Používanie niektorých ftalátov v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa, ktoré sú vyrobené z mäkčeného materiálu alebo obsahujú časti vyrobené z mäkčeného materiálu, by sa malo zakázať, keďže prítomnosť niektorých ftalátov predstavuje alebo by potenciálne mohla predstavovať riziká pre zdravie detí. Hračky a výrobky určené na starostlivosť o dieťa, ktoré by si dieťa mohlo vložiť do úst aj napriek tomu, že nie sú na tento účel určené, môžu za istých okolností predstavovať riziko pre zdravie malých detí, ak sú vyrobené z mäkčeného materiálu alebo obsahujú časti vyrobené z mäkčeného materiálu s obsahom niektorých ftalátov.

(4)

Vedecký výbor pre toxicitu, ekotoxicitu a životné prostredie (VVTEZP) vydal po tom, čo sa na neho obrátila Komisia, stanoviská o zdravotných rizikách týchto ftalátov.

(5)

Odporúčanie Komisie 98/485/ES z 1. júla 1998 o výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa a hračkách, ktoré si deti mladšie ako tri roky môžu vkladať do úst, vyrobených z mäkkého PVC s obsahom niektorých ftalátov (4) vyzvalo členské štáty, aby prijali opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia dieťaťa v súvislosti s týmito výrobkami.

(6)

Od roku 1999, po prijatí rozhodnutia Komisie 1999/815/ES (5) v rámci smernice Rady 92/59/EHS z 29. júna 1992 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (6), podlieha na úrovni Európskej únie používanie šiestich ftalátov v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa, ktoré si deti mladšie ako tri roky môžu vkladať do úst, dočasnému zákazu. Toto rozhodnutie sa pravidelne obnovuje.

(7)

Obmedzenia, ktoré už niektoré členské štáty prijali, pokiaľ ide o uvádzanie hračiek a výrobkov určených na starostlivosť o dieťa na trh, pretože obsahujú ftaláty, priamo vplývajú na dokončenie a fungovanie vnútorného trhu. Je preto potrebné v tejto oblasti aproximovať právne predpisy členských štátov a následne zmeniť a doplniť prílohu I smernice 76/769/EHS (7).

(8)

Ak vedecké posúdenie neumožní určiť riziko s dostatočnou istotou, mala by sa na účely zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia, a to najmä u detí, uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti.

(9)

Deti ako vyvíjajúce sa organizmy sú obzvlášť citlivé na látky poškodzujúce reprodukciu. Preto by sa malo vystavovanie detí všetkým zdrojom emisií týchto látok, ktorým sa dá v praxi vyhnúť, najmä výrobkom, ktoré si deti vkladajú do úst, znížiť na minimum.

(10)

Počas hodnotenia rizík a/alebo v rámci smernice Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (8) sa zistilo, že bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP) a butyl(benzyl)-ftalát (BBP) sú látky poškodzujúce reprodukciu, a preto boli klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 2.

(11)

Vedecké informácie o di-izonyl-ftaláte (DINP), di-izodecyl-ftaláte (DIDP) a di-n-oktyl-ftaláte (DNOP) buď chýbajú, alebo sú rozporuplné, ale nemožno vylúčiť, že tieto látky predstavujú potenciálne riziko, ak sa použijú v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa, ktoré sú svojim určením vyrobené pre deti.

(12)

Neistota pri hodnotení vystavenia týmto ftalátom, ako je napríklad doba kontaktu s ústami a vystavenie emisiám z iných zdrojov, vyžaduje, aby sa vzali do úvahy preventívne opatrenia. Preto by sa mali na použitie ftalátov do hračiek a výrobkov určených na starostlivosť o dieťa a na uvádzanie týchto výrobkov na trh zaviesť obmedzenia. Obmedzenia pre DINP, DIDP a DNOP by však mali byť z dôvodu proporcionality menej prísne ako obmedzenia navrhované pre DEHP, DBP a BBP.

(13)

Komisia by mala preskúmať ďalšie spôsoby použitia výrobkov vyrobených z mäkčeného materiálu alebo obsahujúcich časti vyrobené z mäkčeného materiálu, ktoré môžu ohrozovať ľudí, predovšetkým však tých výrobkov, ktoré sa používajú v lekárskych prístrojoch.

(14)

V súlade s oznámením Komisie o zásade predbežnej opatrnosti by sa mali opatrenia založené na tejto zásade prehodnotiť s ohľadom na nové vedecké informácie.

(15)

Komisia by mala v spolupráci s orgánmi členských štátov, zodpovednými za dohľad nad trhom s hračkami a výrobkami určenými na starostlivosť o dieťa a vynútiteľnosť, a po porade s príslušnými organizáciami výrobcov a dovozcov monitorovať používanie ftalátov a iných látok ako zmäkčovadiel v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa.

(16)

Na účely smernice 76/769/EHS by sa mal vymedziť pojem „výrobok určený na starostlivosť o dieťa“.

(17)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodárstve (9) sú členské štáty podporované, aby sami pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali vlastné tabuľky, ktoré budú v maximálne možnej miere udávať zhodu medzi touto smernicou a opatreniami na transpozíciu, a zverejnili ich.

(18)

Komisia preskúma používanie ftalátov uvedených v prílohe I k smernici 76/769/EHS v iných výrobkoch po ukončení hodnotenia rizík podľa nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (10).

(19)

Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva, ktoré stanovujú minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov obsiahnuté v smernici Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (11) a v samostatných smerniciach, ktoré sa na nej zakladajú, najmä v smernici Rady 90/394/EHS z 28. júna 1990 o ochrane pracovníkov pred rizikami z expozície účinkom karcinogénov pri práci (12) a v smernici Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (13),

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 76/769/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 3 sa dopĺňa nasledujúce písmeno:

„c)

‚výrobok určený na starostlivosť o dieťa’ znamená akýkoľvek výrobok určený deťom na uľahčenie zaspávania, oddych, hygienu, kŕmenie alebo cmúľanie a satie.“

2.

Príloha I sa mení a dopĺňa, ako je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Komisia najneskôr do 16. januára 2010 opätovne prehodnotí opatrenia stanovené v smernici 79/769/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou s ohľadom na nové vedecké informácie o látkach uvedených v prílohe tejto smernice a ich náhradách a, ak je to opodstatnené, tieto opatrenia sa príslušne pozmenia.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 16. júla 2006. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto opatrenia uplatňujú od 16. januára 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 14. decembra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

C. CLARKE


(1)  Ú. v. ES C 116 E, 26.4.2000, s. 14.

(2)  Ú. v. ES C 117, 26.4.2000, s. 59.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. júla 2000 (Ú. v. ES C 121, 24.4.2001, s. 410), spoločná pozícia Rady zo 4. apríla 2005 (Ú. v. EÚ C 144 E, 14.6.2005, s. 24), pozícia Európskeho parlamentu z 5. júla 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 23. novembra 2005.

(4)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 35.

(5)  Ú. v. ES L 315, 9.12.1999, s. 46. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/781/ES (Ú. v. EÚ L 344, 20.11.2004, s. 35).

(6)  Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 24. Smernica zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).

(7)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/98/ES (Ú. v. EÚ L 305, 1.10.2004, s. 63).

(8)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/73/ES (Ú. v. EÚ L 152, 30.4.2004, s. 1).

(9)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(11)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(12)  Ú. v. ES L 196, 26.7.1990, s. 1. Smernica zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50).

(13)  Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 76/769/EHS sa dopĺňajú tieto body:

„[XX.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a EINECS týkajúce sa tejto látky):

 

bis (2-etylhexyl)-ftalát (DEHP)

CAS č. 117-81-7

EINECS č. 204-211-0

 

dibutyl-ftalát (DBP)

CAS č. 84-74-2

EINECS č. 201-557-4

 

butyl(benzyl)-ftalát (BBP)

CAS č. 85-68-7

EINECS č. 201-622-7

Nesmú sa použiť ako látky alebo zložky prípravkov v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa v koncentráciách väčších ako 0,1 % hmotnostného percenta mäkčeného materiálu.

Hračky a výrobky určené na starostlivosť o dieťa obsahujúce tieto ftaláty v koncentrácii väčšej, ako je vyššie uvedená hraničná hodnota, sa nesmú uvádzať na trh.

[XXa.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a EINESC týkajúce sa tejto látky):

 

di-izonyl-ftalát (DINP)

CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0

EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9

 

di-izodecyl-ftalát (DIDP)

CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-1

EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4

 

di-n-oktyl-ftalát (DNOP)

CAS č. 117-84-0

EINECS č. 204-214-7

Nesmú sa použiť ako látky alebo zložky prípravkov v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa, ktoré si deti môžu vkladať do úst v koncentráciách väčších ako 0,1 % hmotnostného percenta mäkčeného materiálu.

Hračky a výrobky určené na starostlivosť o dieťa obsahujúce tieto ftaláty v koncentrácii väčšej, ako je vyššie uvedená hraničná hodnota, sa nesmú uvádzať na trh.“


27.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/44


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/88/ES

zo 14. decembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/14/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú emisie hluku v prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES (3) bola podrobená preskúmaniu pracovnou skupinou pre zariadenia používané vo voľnom priestranstve ustanovenou Komisiou.

(2)

Vo svojej správe z 8. júla 2004 dospela uvedená pracovná skupina k záveru, že je technicky nemožné, aby sa u niektorých zariadení od 3. januára 2006 povinne uplatňovalo viacero najvyšších prípustných hodnôt etapy II. Obmedzovať uvádzanie zariadenia na trh alebo do prevádzky len na základe technickej vhodnosti však nebolo nikdy zámerom.

(3)

Je preto potrebné ustanoviť, že niektoré typy zariadení uvedených v článku 12 smernice 2000/14/ES, ktoré by neboli schopné splniť najvyššie prípustné hodnoty etapy II do 3. januára 2006 len z technických dôvodov, bude od tohto dátumu možné i naďalej uvádzať na trh a/alebo do prevádzky.

(4)

Skúsenosti z prvých piatich rokov uplatňovania smernice 2000/14/ES ukázali, že splnenie ustanovení článkov 16 a 20 uvedenej smernice si vyžaduje ešte viac času a zdôraznili potrebu preskúmať túto smernicu na účely jej prípadnej zmeny a doplnenia, najmä z hľadiska najvyšších prípustných hodnôt etapy II, na ktoré uvedená smernica odkazuje. Preto je potrebné predĺžiť o dva roky termín na predloženie správy Európskemu parlamentu a Rade o skúsenostiach Komisie s vykonávaním a administratívnym zabezpečením smernice 2000/14/ES podľa článku 20 ods. 1 uvedenej smernice.

(5)

Článok 20 ods. 3 smernice 2000/14/ES upravuje predkladanie správy Komisiou Európskemu parlamentu a Rade o tom, či a do akej miery technický pokrok umožňuje znížiť najvyššie prípustné hodnoty pre kosačky trávnikov, orezávačky trávnikov a orezávačky okrajov trávnikov. S ohľadom na skutočnosť, že povinnosti uvedené v článku 20 ods. 1 uvedenej smernice sú prísnejšie ako povinnosti uvedené v článku 20 ods. 3, a v záujme zamedzenia duplicity úsilia je vhodné tieto typy zariadení zahrnúť do všeobecnej správy podľa článku 20 ods. 1 uvedenej smernice. V dôsledku toho by mala byť samostatná oznamovacia povinnosť podľa článku 20 ods. 3 uvedenej smernice zrušená.

(6)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zabezpečenie plynulého fungovania vnútorného trhu na základe toho, aby zariadenia, ktoré sa používajú vo voľnom priestranstve, boli v súlade s harmonizovanými environmentálnymi ustanoveniami o hluku, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov navrhnutej akcie ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa, keďže jej rozsah pôsobnosti sa obmedzuje na tie typy zariadení, u ktorých dodržanie najvyšších prípustných hodnôt etapy II nie je v súčasnosti z technických dôvodov možné.

(7)

V súlade s odsekom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (4) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali svoje vlastné tabuľky, čo možno najlepšie znázorňujúce zhodu medzi touto smernicou a transpozičnými opatreniami, a aby ich uverejnili.

(8)

Smernica 2000/14/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2000/14/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Tabuľka v článku 12 sa nahrádza takto:

„Typ zariadenia

Čistý inštalovaný výkon P (v kW)

Elektrický výkon P el  (5) v kW

Tiaž zariadenia m v kg

šírka rezu L v cm

Povolená hladina akustického výkonu v dB/1 pW

 

 

Etapa I od 3. januára 2002

Etapa II od 3. januára 2006

Zhutňovacie stroje (vibračné valce, vibračné dosky, vibračné baranidlá)

P ≤ 8

108

105 (6)

8 < P ≤ 70

109

106 (6)

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P  (6)

Zhrňovacie vozidlá, nakladače, pásové bagre – nakladače

P ≤ 55

106

103 (6)

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P  (6)

Zhrňovacie kolesové vozidlá, kolesové nakladače, kolesové bagre – nakladače, dampre, planírovacie stroje, nakladacie, zhutňovacie stroje so spaľovacím motorom, zdvíhacie vozidlá s vyvažovacím závažím, autožeriavy, zhutňovacie stroje (valce bez vibrácií), cestné dokončovacie stroje, hydraulické agregáty

P ≤ 55

104

101 (6)  (7)

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P  (6)  (7)

Bagre, stavebné žeriavy na prepravu tovaru, stavebné zdvíhacie zariadenia, plečky

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Prenosné zariadenia na lámanie betónu a zbíjačky

m ≤ 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m  (6)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Vežové otočné žeriavy

 

98 + lg P

96 + lg P

Zváracie stroje a agregáty

P el ≤ 2

97 + lg P el

95 + lg P el

2 < P el ≤ 10

98 + lg P el

96 + lg P el

10 > P el

97 + lg P el

95 + lg P el

Kompresory

P ≤ 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Kosačky trávnikov orezávačky trávnikov/orezávačky okrajov trávnikov

L ≤ 50

96

94 (6)

50 < L ≤ 70

100

98

70 < L ≤ 120

100

98 (6)

L > 120

105

103 (6)

Povolená hladina akustického výkonu sa zaokrúhli nahor alebo nadol na najbližšie celé číslo (ak bude menšia než 0,5, tak nadol; ak bude väčšia alebo sa bude rovnať 0,5, tak nahor)“

2.

Článok 20 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v prvej vete odseku 1 sa slová „najneskôr do 3. januára 2005“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 3. januára 2007“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2005. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uplatňujú tieto opatrenia od 3. januára 2006.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 14. decembra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

C. CLARKE


(1)  Stanovisko z 27. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 26. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. decembra 2005.

(3)  Ú. v. ES L 162, 3.7.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(5)  P el pre zváracie agregáty: tradičný zvárací prúd vynásobený tradičným zváracím napätím na najnižšiu hodnotu koeficientu zaťaženia, ktorý uviedol výrobca.

P el pre generátory elektrickej energie: prívodný výkon podľa ISO 8528-1:1993, článok 13.3.2.

(6)  Údaje pre etapu II sú len informatívne pre nasledovné typy zariadení:

vibračné valce vedené operátorom,

vibračné dosky (> 3 kW),

vibračné baranidlá,

zhrňovacie vozidlá,

nakladacie zariadenia > 55 kW,

vysokozdvižné vozidlá s vyvažovacím závažím,

zhutňovacie cestné dokončovacie stroje,

prenosné zariadenia na lámanie betónu, pneumatické zbíjačky, búracie kladivá a pneumatické kladivové rýle (15 < m < 30),

kosačky trávnikov, orezávačky trávnikov/orezávačky okrajov trávnikov.

Záväzné hodnoty budú závisieť od zmeny a doplnenia smernice následne po správe, ktorá sa vyžaduje v článku 20 ods. 1. Ak sa smernica nezmení a nedoplní, údaje etapy I budú naďalej platiť pre etapu II.

(7)  V prípade mobilných žeriavov s jedným motorom naďalej platia až do 3. januára 2008 údaje etapy I. Po tomto dátume sa uplatnia údaje etapy II.

Povolená hladina akustického výkonu sa zaokrúhli nahor alebo nadol na najbližšie celé číslo (ak bude menšia než 0,5, tak nadol; ak bude väčšia alebo sa bude rovnať 0,5, tak nahor)“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

27.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/47


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. decembra 2005

o harmonizácii frekvenčného pásma 169,4-169,8125 MHz v Spoločenstve

[oznámené pod číslom K(2005) 5503]

(Text s významom pre EHP)

(2005/928/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Smernica Rady 90/544/EHS z 9. októbra 1990 o frekvenčných pásmach určených pre koordinované zavedenie paneurópskeho pozemného verejného rádiového selektívneho vyhľadávania v Spoločenstve (smernica ERMES) (2) sa zrušuje smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/82/ES z 27. decembra 2005 (3). V tejto smernici sa od členských štátov žiadalo, aby určili 4 kanály v pásme rádiového spektra od 169,4 do 169,8 MHz pre paneurópsky pozemný verejný rádiový systém selektívneho vyhľadávania (ďalej len „ERMES“) a zabezpečili, aby systém ERMES čo najskôr pokrýval celé pásmo rádiového spektra od 169,4 do 169,8 MHz podľa obchodného dopytu.

(2)

Využívanie pásma rádiového spektra od 169,4 do 169,8 MHz pre ERMES sa v Spoločenstve výrazne znížilo alebo dokonca prestalo, výsledkom je, že ERMES nevyužíva toto pásmo rádiového spektra efektívne, a preto by ho bolo možné využiť na iné potreby Spoločenstva.

(3)

Na základe článku 4 ods. 2 rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre Komisia vydala 7. júla 2003 mandát Európskej konferencii poštových a telekomunikačných administratív (ďalej len „CEPT“) na zhromažďovanie informácií o súčasných a budúcich možných aplikáciách pásma od 169,4 do 169,8 MHz s cieľom určiť alternatívne možnosti využitia tohto pásma rádiového spektra, najmä také, ktoré nesúvisia s tradičnými elektronickými komunikáciami. CEPT bola požiadaná, aby pre každú aplikáciu zhodnotila koexistenciu rôznych aplikácií a možnosť využitia alternatívnych pásiem rádiového spektra v súlade so zásadami rámcovej smernice. Pásmo rádiového spektra, ktoré už bolo čiastočne harmonizované, je vhodné pre určité aplikácie, ktoré sa viažu na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu v mnohých politických oblastiach Spoločenstva, pričom niektoré z nich prinesú úžitok osobám so zdravotným postihnutím alebo podporia spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v Európskej únii.

(4)

Článok 8 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (4) žiada, aby členské štáty podporili záujmy obyvateľov Európskej únie okrem iného riešením potrieb sociálnych skupín, najmä sluchovo postihnutých osôb a osôb, ktoré si vyžadujú okamžitú pomoc.

(5)

Na základe technického prešetrenia a na základe zhromaždených informácií CEPT potvrdila, že napriek prijatiu smernice 90/544/EHS bolo využívanie tohto pásma rádiového spektra pre ERMES veľmi obmedzené a potreba systémov rádiových správ alebo pagingových systémov sa v Európe zmenila, keďže ich funkcie boli nahradené inými technológiami, ako napr. systémom krátkych správ (SMS) prostredníctvom GSM.

(6)

Určenie častí pásma rádiového spektra od 169,4 do 169,8 MHz pre ERMES by sa v Spoločenstve malo zmeniť, aby sa zabezpečilo efektívnejšie využívanie tohto pásma rádiového spektra a zároveň sa zachoval jeho harmonizovaný charakter.

(7)

CEPT vytvorila na základe mandátu nový frekvenčný plán a kanálový raster umožňujúci šesť typov preferovaných aplikácií, ktoré sa môžu deliť o pásmo rádiového spektra od 169,4 do 169,8125 MHz, aby sa splnili niektoré potreby politiky Spoločenstva. Medzi tieto potreby patrí pomoc vo forme využívania načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby, pre ktoré by harmonizované pásmo rádiového spektra v Spoločenstve zlepšilo podmienky cestovania medzi členskými štátmi a vďaka hospodárnosti znížilo ceny zariadenia, rozvoj vnútorného trhu v oblasti sociálnych alarmov, ktoré starším osobám alebo osobám so zdravotným postihnutím umožnia posielať núdzové volanie o pomoc, sledovacie alebo monitorovacie zariadenia, ktoré by pomohli pri sledovaní a opätovnom nájdení ukradnutého tovaru v Spoločenstve, odčítavacie systémy používané spoločnosťami na odpočet vody a elektrickej energie a existujúce pagingové systémy ako ERMES, ako aj neverejné mobilné rádiové systémy (PMR, private mobile radio systems), pokiaľ sa dočasne využívajú na pokrytie špecifických dočasných podujatí od niekoľko dní po niekoľko mesiacov.

(8)

Výsledky mandátu CEPT, ktoré Komisia považuje za uspokojivé, by sa mali uplatňovať v Spoločenstve a implementovať členskými štátmi. Toto by nemalo mať dosah na platné povolenia ERMES a/alebo povolenia PMR, ktoré nie sú v súlade s novým frekvenčným plánom a kanálovým rastrom, až do skončenia ich platnosti a/alebo kým sa aplikácie ERMES alebo PMR nepresunú do iných vhodných pásiem rádiového spektra bez nadmerného finančného zaťaženia.

(9)

Pri umožňovaní prístupu do rádiového spektra by sa mal použiť najmenej zaťažujúci povoľujúci systém v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (5), vrátane vyňatia z individuálneho povoľovania.

(10)

Odhliadnuc od skutočnosti, že požiadavky konkrétnych politík si môžu vyžiadať exkluzívne určenie frekvencií, je vo všeobecnosti vhodné navrhnúť štandardné pridelenia, pokiaľ je to v pásmach rádiového spektra možné, s cieľom regulovať ich využívanie konkrétnymi obmedzeniami, ako je pracovný cyklus alebo úrovne výkonu, a prostredníctvom harmonizovaných noriem podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (6) zabezpečiť, aby sa pri prevádzkovaní zariadení v pridelenom rádiovom spektre zabránilo škodlivej interferencii.

(11)

Medzinárodná koordinácia kanálov v časti pásma od 169,4 do 169,8125 MHz, určeného pre aplikácie s vysokým výkonom, sa zabezpečí prostredníctvom bilaterálnych a multilaterálnych dohôd.

(12)

Aby sa zabezpečilo dlhodobé efektívne využívanie pásma od 169,4 do 169,8125 MHz, správy by mali pokračovať v štúdiách, ktoré môžu zvýšiť efektívnosť najmä využívania určeného ochranného pásma.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rádiové spektrum,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Predmetom tohto rozhodnutia je harmonizácia podmienok dostupnosti a efektívneho využívania pásma rádiového spektra od 169,4 do 169,8125 MHz v Spoločenstve.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

a)

„načúvací prístroj“ znamená rádiokomunikačný systém, ktorý zvyčajne obsahuje jeden alebo viaceré rádiové vysielače a jeden alebo viaceré rádiové prijímače, ktoré zvyšujú schopnosť počutia sluchovo postihnutých osôb;

b)

„sociálny alarm“ znamená spoľahlivý rádiokomunikačný systém a sieť, ktorá obsahuje prenosné zariadenie umožňujúce osobám v tiesni v obmedzenej oblasti privolať jednoduchou manipuláciou pomoc;

c)

„čítač meracích prístrojov“ znamená systém, ktorý na diaľku umožňuje monitorovať, merať stav a vysielať príkazy na služby použitím rádiokomunikačných zariadení;

d)

„systém sledovania a monitorovania majetku“ je systém umožňujúci sledovanie a monitorovanie majetku a následne jeho opätovné nájdenie, ktorý vo všeobecnosti pozostáva z rádiového vysielača, ktorý je umiestnený na položke, ktorá má byť chránená, a prijímača a môže obsahovať aj alarm;

e)

„pagingový systém“ je systém umožňujúci jednosmernú rádiovú komunikáciu medzi vysielateľom a prijímateľom, ktorý používa základňovú stanicu, pričom mobil slúži ako prijímač;

f)

neverejná mobilná rádiokomunikačná služba „PMR“ je pozemná pohyblivá služba, ktorá používa simplex, polovičný duplex a podľa možnosti aj duplex na úrovni terminálu, ktorý má zabezpečiť komunikáciu pre uzavretú užívateľskú skupinu.

Článok 3

Harmonizované aplikácie

1.   Pásmo 169,4 – 169,8125 MHz je rozdelené na časť s nízkym a vysokým výkonom. Frekvenčný plán a kanálový raster pre toto pásmo je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

2.   Časť pásma rádiového spektra 169,4 – 169,8125 MHz s nízkym výkonom sa prideľuje týmto preferovaným aplikáciám:

a)

exkluzívne pre načúvacie prístroje pre sluchovo postihnuté osoby;

b)

exkluzívne pre sociálne alarmy;

c)

na báze zdieľania pre čítače meracích prístrojov;

d)

na báze zdieľania pre vysielače s nízkym výkonom pri sledovacích a monitorovacích systémoch.

3.   Časť pásma 169,4 – 169,8125 MHz s vysokým výkonom sa prideľuje týmto preferovaným aplikáciám:

a)

vysokovýkonným vysielačom pri sledovacích a monitorovacích systémoch;

b)

existujúcim pagingovým systémom alebo pagingovým systémom, ktoré sú prevedené z iných kanálov v rámci pásma rádiového spektra.

4.   V pásme rádiového spektra 169,4 – 169,8125 MHz možno zavádzať aj iné aplikácie, pokiaľ neohrozia harmonizované zavádzanie preferovaných aplikácií. Alternatívne aplikácie sú:

a)

načúvacie prístroje v zdieľanej časti pásma rádiového spektra s nízkym výkonom;

b)

sledovanie, paging, dočasné využívanie alebo neverejné mobilné rádiové systémy na národnej úrovni v časti pásma s vysokým výkonom.

5.   Maximálny vyžiarený výkon v časti pásma rádiového spektra 169,4 – 169,8125 MHz s nízkym výkonom je obmedzený na 0,5 wattu efektívneho vyžiareného výkonu (e.r.p.). Maximálny pracovný cyklus pre čítače meracích prístrojov a systém sledovania a monitorovania majetku v časti pásma 169,4 – 169,8125 MHz s nízkym výkonom je < 10 % a < 1 % v tomto poradí.

6.   Využívanie pásma rádiového spektra 169,4 – 169,8125 MHz pagingovými systémami a neverejnými mobilnými rádiovými systémami, ktoré je povolené dňom oznámenia tohto rozhodnutia a ktoré nie je v súlade s článkom 3 ods. 1 až 5, môže pokračovať, pokiaľ ku dňu oznámenia rozhodnutia existujú platné oprávnenia pre uvedené služby.

Článok 4

Uplatňovanie článku 3

Článok 3 sa uplatňuje od 27. decembra 2005.

Článok 5

Preskúmanie

Členské štáty naďalej skúmajú využitie pásma rádiového spektra 169,4 – 169,8125 MHz s cieľom zabezpečiť jeho efektívne využívanie a výsledky oznámia Komisii.

Článok 6

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 310, 9.11.1990, s. 28.

(3)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 38.

(4)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.

(5)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.

(6)  Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Plán využívania pásma rádiového spektra 169,4 – 169,8125 MHz

Aplikácie s nízkym výkonom

„Ochranné pásmo“

Aplikácie s vysokým výkonom

Špecifické aplikácie s nízkym výkonom

Sociálne alarmy

Načúvacie prístroje pre sluchovo postihnuté osoby

Sociálne alarmy

Sledovací a monitorovacísystém

Paging

Paging

Paging

Sledovací a monitorovací systém

Paging

Pagingový systém

Sledovací a monitorovací systém

Načúvacie prístroje pre sluchovo postihnuté osoby

Exkluzívne využitie

Tieto kanály sa môžu využívať na národnej úrovni pre aplikácie s vysokým výkonom, ako sú paging, sledovanie, dočasné využívanie alebo PMR.

12,5

12,5

50

12,5

12,5 (1)

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b+5+6a

6b+7+8a

8b

9a

9b

10a

10b

11a

11b

12a

12b

13a

13b

14a

14b

15a

15b

16a

16b

Legenda:

1. riadok: kategorizácia aplikácií, t. j. aplikácie s nízkym výkonom alebo aplikácie s vysokým výkonom;

2. riadok: preferované aplikácie:

špecifické aplikácie s nízkym výkonom: pozri článok 3 ods. 2 písm. c) a d),

sociálne alarmy: pozri článok 3 ods. 2 písm. b),

načúvacie prístroje: pozri článok 3 ods. 2 písm. a),

sledovací a monitorovací systém (časť s vysokým výkonom): pozri článok 3 ods. 3 písm. a),

pagingový systém: pozri článok 3 ods. 3 písm. b);

3. riadok: alternatívne aplikácie: pozri článok 3 ods. 4;

4. a 5. riadok: kanálový raster (v kHz) a číslo kanálu.


Usporiadanie kanálov pre pásmo 169,4 – 169,8125 MHz

Šírka pásma 12,5 kHz

Šírka pásma 25 kHz

Šírka pásma 50 kHz

Číslo kanálu

Stredná frekvencia

Číslo kanálu

Stredná frekvencia

Číslo kanálu

Stredná frekvencia

1a

169,406250

1

169,412500

 

 

1b

169,418750

„0“

169,437500

2a

169,431250

2

169,437500

2b

169,443750

3a

169,456250

3

169,462500

3b

169,468750

 

 

4a

169,481250

4

169,487500

4b

169,493750

„1“

169,512500

5a

169,506250

5

169,512500

5b

169,518750

6a

169,531250

6

169,537500

6b

169,543750

„2“

169,562500

7a

169,556250

7

169,562500

7b

169,568750

8a

169,581250

8

169,587500

8b

169,593750

 

 

12,5 kHz „ochranné pásmo“

9a

169,618750

9

169,62500

9b

169,631250

10a

169,643750

10

169,65000

10b

169,656250

11a

169,668750

11

169,67500

11b

169,681250

12a

169,693750

12

169,70000

12b

169,706250

13a

169,718750

13

169,72500

13b

169,731250

14a

169,743750

14

169,75000

14b

169,756250

15a

169,768750

15

169,77500

15b

169,781250

16a

169,793750

16

169,80000

16b

169,806250


(1)  Vzhľadom na možnosť dočasne využívať ktorýkoľvek kanál s vysokým výkonom v záujme uľahčenia medzinárodnej koordinácie musia systémy, ktoré využívajú 25 kHz kanály, rešpektovať kanálový raster, ktorý sa začína na dolnom okraji kanálu 9.


Korigendum

27.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/52


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve

( Úradný vestník Európskej únie L 255 z 30. septembra 2005 )

Na strane 155 v článku 5 ods. 2 písm, a) a c):

namiesto:

„2.

(…) Toto stanovenie sa uskutoční v súlade s týmto časovým harmonogramom:

a)

usmernenia RIS do 20. júna 2006;

b)

(…)

c)

technické predpisy týkajúce sa systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy do 20. decembra 2006.“

má byť:

„2.

(…) Toto stanovenie sa uskutoční v súlade s týmto časovým harmonogramom:

a)

usmernenia RIS do 20. júla 2006;

b)

(…)

c)

technické predpisy týkajúce sa systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy do 20. januára 2007.“