ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 340

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
23. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2114/2005 z 13. decembra 2005 o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2115/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa ustanovuje plán obnovy grónskeho halibuta v rámci Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku

3

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2116/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1480/2003, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uplatnené na dovozy niektorých mikroelektronických obvodov známych ako DRAM (dynamické pamäte s priamym prístupom) s pôvodom v Kórejskej republike

7

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2117/2005 z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 384/96 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2118/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2119/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3175/94, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá použitia osobitných opatrení pre dodávky obilninových výrobkov a sušeného krmiva na menšie ostrovy v Egejskom mori a ktorým sa zavádza predbežný odhad dodávok

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2120/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 638/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 a rozhodnutia Rady 2001/822/ES, pokiaľ ide o opatrenia uplatniteľné na dovoz ryže s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT) a zámorských krajinách a územiach (ZKÚ)

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2121/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2255/2004, pokiaľ ide o dĺžku uplatňovania

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2122/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa stanovuje dodatočná suma, ktorá sa má vyplatiť na citrusové ovocie na Cypre v súlade s nariadením (ES) č. 634/2004

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2123/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1555/96 týkajúce sa aktivačnej úrovne dodatočných dovozných ciel na hrušky, citróny, jablká a tekvice

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2124/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú výnimky z nariadenia (ES) č. 800/1999, pokiaľ ide o výrobky vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve, vyvážaného do tretích krajín, iných ako Rumunsko

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2125/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia vyplývajúce z prijatia lepších obchodných dohôd, ktoré sa týkajú vývozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Rumunska

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č 2126/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 350/93 týkajúce sa zatriedenia určitého druhu tovaru do kombinovanej nomenklatúry

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2127/2005 z 22. decembra 2005 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2128/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2129/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2130/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 23. decembra 2005

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2131/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2132/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2133/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 15. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

50

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2134/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

51

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2135/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2136/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

56

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2137/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

57

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2138/2005 z 22. decembra 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1438/2005

58

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2139/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

59

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2140/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

60

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. decembra 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994

61

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994

62

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. decembra 2005, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom za účelom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/848/ES

64

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2005, ktorým sa Fínsko a Švédsko oslobodzujú od povinnosti uplatňovať smernicu Rady 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča [oznámené pod číslom K(2005) 5469]

67

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha E k smernici Rady 91/68/EHS, pokiaľ ide o aktualizáciu vzorových veterinárnych osvedčení pre ovce a kozy prílohou k tomuto rozhodnutiu [oznámené pod číslom K(2005) 5506]  ( 1 )

68

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2005, ktorým sa po druhýkrát mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/693/ES, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení v súvislosti s vtáčou chrípkou v Rusku [oznámené pod číslom K(2005) 5563]  ( 1 )

70

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2004/696/ES a 2004/863/ES, pokiaľ ide o prerozdelenie finančného príspevku Spoločenstva niektorým členským štátom pre ich programy eradikácie a monitorovania prenosných spongiformných encefalopatií v roku 2005 [oznámené pod číslom K(2005) 5564]

73

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2005, ktorým sa mení rozhodnutie 2005/237/ES, pokiaľ ide o finančnú pomoc Spoločenstva na prevádzku referenčného laboratória Spoločenstva pre vtáčiu chrípku v roku 2005 [oznámené pod číslom K(2005) 5617]

78

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2005/936/SZBP z 21. decembra 2005, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2005/847/SZBP

80

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2114/2005

z 13. decembra 2005

o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

Rozhodnutím 2005/929/ES z 13. decembra 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT 1994 (1) Rada v mene Spoločenstva schválila uvedenú dohodu s cieľom ukončiť rokovania začaté podľa článku XXIV:6 GATT 1994,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Colné sadzby uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa uplatňujú počas stanoveného obdobia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2005

Za Radu

predseda

J. GRANT


(1)  Pozri stranu 61 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry má znenie opisu výrobkov iba informatívnu hodnotu, pričom úľavy v kontexte tejto prílohy sa určujú uvedením kódov KN, tak ako existujú v čase prijatia súčasného nariadenia. Ak sú uvedené kódy KN ex, úľavy sa určujú uplatnením kódu KN spolu s príslušným opisom.

Druhá časť

Harmonogram ciel

Kód KN

Opis tovaru

Colná sadzba

3903 19 00

Polystyrén v primárnych formách (iný ako expandovateľný)

sadzba 4,0 % (1)

8521 10 30

Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom, používajúce magnetické pásky so šírkou nepresahujúcou 1,3 cm a umožňujúcou záznam alebo reprodukciu pri rýchlosti posuvu pásky nepresahujúcej 50 mm za sekundu, iné ako na použitie v civilných lietadlách

sadzba 13,0 % (1)

8525 40 99

Ostatné videokamery, iné ako iba na záznam obrazu a zvuku snímaného televíznou kamerou

sadzba 12,5 % (2)

8527 31 91

Ostatné rozhlasové prijímače vrátane prístrojov aj na príjem rádiotelefónie alebo rádiotelegrafie, kombinované s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku s laserovým snímacím systémom, iné ako tie, ktoré sú umiestnené v jednom puzdre spolu s jedným alebo s niekoľkými reproduktormi

sadzba 11,4 % (1)


(1)  Uvedené znížené sadzby sa budú uplatňovať podľa toho, čo nastane skôr: na obdobie troch rokov alebo až dovtedy, kým implementácia výsledkov rokovania o rozvojovom programe z Dauhá dosiahne túto úroveň sadzieb.

(2)  Uvedené znížené sadzby sa budú uplatňovať podľa toho, čo nastane skôr: na obdobie štyroch rokov alebo až dovtedy, kým implementácia výsledkov rokovania o rozvojovom programe z Dauhá dosiahne túto úroveň sadzieb.


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/3


NARIADENIE RADY (ES) č. 2115/2005

z 20. decembra 2005,

ktorým sa ustanovuje plán obnovy grónskeho halibuta v rámci Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3179/78 z 28. decembra 1978 týkajúceho sa Dohovoru o budúcej multilaterálnej spolupráci severozápadných atlantických rybolovov (2) uzatvoreným Európskym hospodárskym spoločenstvom, Spoločenstvo schválilo tento dohovor (dohovor NAFO).

(2)

Dohovor NAFO poskytuje vhodný rámec multilaterálnej spolupráce v racionálnej ochrane a riadení rybárskych zdrojov v ním určenej oblasti.

(3)

Vedecká Rada NAFO na svojom stretnutí v júni roku 2003 oznámila, že množstvo grónskeho halibuta rýchlo klesá, a odporučila podstatne znížiť úroveň celkových prípustných úlovkov (TAC).

(4)

Na 25. výročnej schôdzi, ktorá sa konala 15. až 19. septembra 2003, Organizácia pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (ďalej len „NAFO“) prijala 15-ročný plán obnovy grónskeho halibuta v podoblasti 2 a v divíziách 3KLMNO (ďalej len „plán obnovy NAFO“). Plán obnovy NAFO má rovnaké ciele ako plán zlepšenia ustanovený v článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o zachovaní a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva na základe spoločnej politiky rybného hospodárstva (3).

(5)

S cieľom obnovenia počtu rýb plán obnovy NAFO stanovuje do roku 2007 znížiť úroveň TAC, ako aj kontrolné opatrenia na zabezpečenie jeho účinnosti.

(6)

Plán obnovy NAFO bol dočasne zavedený nariadeniami (ES) č. 2287/2003 (4) a (ES) č. 27/2005 (5), ktorými sa na rok 2004 určujú rybárske príležitosti a súvisiace podmienky pre určité ryby a skupiny rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva, a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých je potrebné obmedziť úlovky, prijatím nariadenia Rady zavádzajúceho viacročné opatrenia na obnovu grónskeho halibuta.

(7)

Preto je potrebné vykonať trvalý plán obnovy NAFO prostredníctvom plánu zlepšenia ustanoveným v článku 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002. Za týmto účelom by sa mal určiť postup predkladania zoznamu plavidiel, pre ktoré bolo vydané trvalé rybárske povolenie v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1627/94 z 27. júna 1994, určujúce všeobecné ustanovenia týkajúce sa osobitných rybárskych povolení (6).

(8)

S cieľom dodržania kontrolných opatrení plánu obnovy NAFO by sa kapitánom plavidiel Spoločenstva mala uložiť povinnosť podávať hlásenia a členským štátom povinnosť prideľovať kvótu svojim oprávneným plavidlám.

(9)

Na zabezpečenie účinného zavedenia na úrovni Spoločenstva a na zabezpečenie súladu s plánmi obnovy, ktoré Rada prijala v ostatných oblastiach, sú potrebné doplňujúce kontrolné opatrenia. Ich súčasťou by mala byť povinnosť podať predbežné oznámenie o vstupe do prístavu určeného členskými štátmi a obmedziť hranice tolerancie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie stanovuje všeobecné zásady a podmienky na uplatňovanie plánu zlepšenia grónskeho halibuta v podoblasti 2 a v divíziách 3KLMNO (NAFO) Spoločenstvom.

Cieľom plánu zlepšenia je dosiahnuť úroveň využiteľnej päťročnej a staršej biomasy s priemerným objemom 140 000 ton, čo dlhodobo poskytuje stabilný výnos z rybného hospodárstva grónskeho halibuta.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia platia tieto pojmy:

1.

podoblasť 2 NAFO je zemepisná oblasť stanovená v prílohe III ods. 3 písm. a) dohovoru NAFO;

2.

divízie 3KLMNO znamenajú zemepisnú oblasť stanovenú v prílohe II ods. 4 písm. b) dohovoru NAFO;

Článok 3

Celkové prípustné úlovky (TAC)

TAC pre grónskeho halibuta v podoblasti 2 NAFO a v divíziách 3KLMNO NAFO sú:

18 500 ton v roku 2006, a

16 000 ton v roku 2007.

Tam, kde sa v rámci NAFO dohodli nové úrovne TAC, Rada konajúc na základe kvalifikovanej väčšiny na návrh Komisie upraví zodpovedajúcim spôsobom celkové prípustné úlovky stanovené v prvom pododseku.

Článok 4

Zákaz výlovu grónskeho halibuta

Rybárske plavidlá Spoločenstva majú zákaz výlovu grónskeho halibuta v podoblasti 2 a v divíziách 3KLMNO (NAFO) a držať na palube, premiestňovať alebo vykladať grónskeho halibuta uloveného v tejto zóne, ak nemajú osobitné rybárske povolenie vydané členským štátom, pod vlajkou ktorého sa plavia.

Článok 5

Osobitné rybárske povolenia na výlov grónskeho halibuta

1.   Členský štát zabezpečí, aby plavidlá, ktorým boli vydané osobitné rybárske povolenia stanovené v článku 4, boli uvedené v zozname s ich názvom a číslom registra rybárskej flotily Spoločenstva (CFR) podľa prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Spoločenstva (7). Členské štáty vydajú osobitné rybárske povolenie, len ak sa plavidlo nachádza v registri plavidiel NAFO.

2.   Každý členský štát pošle Komisii zoznam uvedený v odseku 1 a všetky nasledujúce zmeny a doplnenia v elektronickej forme.

3.   Zmeny a doplnenia v zozname ustanovenom v odseku 1 sa predkladajú Komisii minimálne päť dní pred dňom, keď plavidlo novo vložené v tomto zozname vstúpi do podoblasti 2 a do divízií 3KLMNO. Komisia bezodkladne predloží zmeny a doplnenia sekretariátu NAFO.

4.   Každý členský štát pridelí kvótu na grónskeho halibuta svojim plavidlám uvedeným v zozname stanovenom v odseku 1. Členské štáty informujú Komisiu o pridelení kvót každý rok najneskôr do 15. januára.

Článok 6

Správy

1.   Kapitáni rybárskych plavidiel ustanovených v článku 5 ods. 1 predkladajú členskému štátu, pod ktorého zástavou sa plavia, správy o:

a)

množstvách grónskeho halibuta držaných na palube plavidla Spoločenstva pri vstupe do podoblasti 2 NAFO a do divízií 3KLMNO. Táto správa sa predkladá najskôr 12 hodín a najneskôr 6 hodín pred každým vstupom plavidla do tejto zóny;

b)

týždenných množstvách grónskeho halibuta. Táto správa sa predkladá prvý raz najneskôr do konca siedmeho dňa po dátume vstupu plavidla do podoblasti 2 NAFO a do divízií 3KLMNO alebo, ak rybolov trvá viac než sedem dní, najneskôr v pondelok pre úlovky chytené v podoblasti 2 a v divíziách 3KLMNO v predchádzajúcom týždni, končiacom sa v nedeľu o polnoci;

c)

množstvách grónskeho halibuta držaného na palube, keď plavidlo Spoločenstva vychádza z podoblasti 2 NAFO a z divízií 3KLMNO, správa sa predkladá najskôr 12 hodín a najneskôr 6 hodín pred každým odchodom plavidla z tejto zóny so zápisom počtu rybárskych dní a celkových úlovkov v tejto zóne;

d)

naložených a vyložených množstvách pri každej prekládke grónskeho halibuta počas pobytu plavidla v podoblasti 2 NAFO a v divíziách 3KLMNO. Tieto správy sa predkladajú najneskôr do 24 hodín po ukončení prekládky.

2.   Členské štáty predkladajú Komisii správy ustanovené v bodoch a), c) a d) odseku 1 po ich prijatí.

3.   Keď sa zistí, že úlovky grónskeho halibuta oznámené v súlade s odsekom 2 vyčerpali 70 % pridelenej kvóty členských štátov, kapitáni každý tretí deň predložia správy stanovené v bode b) odseku 1.

Článok 7

Hranica tolerancie v odhadovaní množstiev zapísaných do lodného denníka

Odchylne od článku 5 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2807/83 z 22. septembra 1983, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkoch rýb členských štátov (8) a článku 9 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2868/88 ustanovujúceho podrobné pravidlá pre uplatňovanie Programu spoločnej medzinárodnej kontroly prijatého Organizáciou pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (9), povolená hranica tolerancie v odhadovaní množstiev grónskeho halibuta uloveného v podoblasti 2 NAFO a v divíziách 3KLMNO v kilogramoch je 8 %.

Článok 8

Určené prístavy

1.   Zakazuje sa vykladať z plavidiel uvedených v článku 5 ods. 1 akékoľvek množstvo grónskeho halibuta uloveného v podoblasti 2 NAFO a v divíziách 3KLMNO na ktoromkoľvek inom mieste, než sú prístavy určené zmluvnými stranami NAFO. Zakazujú sa vykládky grónskeho halibuta v prístavoch iných ako zmluvných strán.

2.   Členské štáty označia prístavy, v ktorých možno vykladať grónskeho halibuta, a určia súvisiace kontrolné a pozorovacie postupy vrátane termínov a podmienok zaznamenávania a zapisovania množstiev grónskeho halibuta pri každej vykládke.

3.   Členské štáty predložia Komisii každý rok najneskôr 15. januára zoznam určených prístavov a do 31 januára súvisiace inšpekčné a pozorovacie postupy uvedené v odseku 2. Komisia bezodkladne predloží tieto informácie sekretariátu NAFO.

4.   Komisia bezodkladne predloží všetkým členským štátom zoznam určených prístavov, ako je ustanovené v odseku 2, a prístavov určených ostatnými zmluvnými stranami NAFO.

Článok 9

Predchádzajúce oznámenie

Kapitáni rybárskych plavidiel uvedení v článku 5 ods. 1 alebo ich zástupcovia poskytnú pred každým vstupom do určeného prístavu príslušným orgánom členských štátov, ktorých prístavy chcú využiť, najmenej 72 hodín pred predpokladaným časom príchodu do prístavu, tieto informácie:

1.

čas príchodu do určeného prístavu;

2.

kópiu zvláštneho rybárskeho povolenia uvedeného v článku 4;

3.

množstvá kilogramov živej hmotnosti grónskeho halibuta držaného na palube,

4.

zónu alebo zóny v oblasti NAFO, kde sa uskutočnil úlovok.

Článok 10

Inšpekcia v prístave

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky plavidlá uvedené v článku 5 ods. 1 vstupujúce do určeného prístavu na vykládku a/alebo prekládku grónskeho halibuta vyloveného v podoblasti 2 NAFO a v divíziách 3KLMNO podrobili inšpekcii v prístave v súlade s plánom NAFO o inšpekcii v prístave.

2.   Zakázané je vykladať a/alebo prekladať úlovky z takých plavidiel ustanovených v odseku 1, pokiaľ nie sú prítomní inšpektori.

3.   Všetky vyložené množstvá sa odvážia podľa druhov pred dopravením do studeného skladu alebo na iné miesto určenia.

4.   Členské štáty predložia sekretariátu NAFO správu o inšpekcii v príslušnom prístave a jednu kópiu Komisii do štrnástich pracovných dní po dni ukončenia inšpekcie.

Článok 11

Zákaz vykládok a prekládok pre plavidlá nezmluvných strán

Vykládky a prekládky grónskeho halibuta z plavidiel alebo do plavidiel nezmluvných strán zúčastnených na rybárskych aktivitách v regulačnej oblasti NAFO sa zakazujú.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Radu

predsedníčka

M. BECKETT


(1)  Stanovisko z 23. júna 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 378, 30.12.1978, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 653/80 (Ú. v. ES L 74, 20.3.1980, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(4)  Ú. v. EÚ L 344, 31.12.2003, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2005, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 7.

(7)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25.

(8)  Ú. v. ES L 276, 10.10.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1804/2005 (Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 10).

(9)  Ú. v. ES L 257, 17.9.1988, s. 20. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 494/1997 (Ú. v. ES L 77, 19.3.1997, s. 5).


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/7


NARIADENIE RADY (ES) č. 2116/2005

z 20. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1480/2003, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uplatnené na dovozy niektorých mikroelektronických obvodov známych ako DRAM (dynamické pamäte s priamym prístupom) s pôvodom v Kórejskej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2026/97 zo 6. októbra 1997 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 24 ods. 3,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Existujúce opatrenia

(1)

Rada nariadením (ES) č. 1480/2003 (2) (ďalej len „pôvodné nariadenie“) uložila konečné vyrovnávacie clo vo výške 34,8 % (ďalej len „vyrovnávacie clo“) na dovoz niektorých mikroelektronických obvodov známych ako dynamické pamäte s priamym prístupom (ďalej len „DRAM“) s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobených všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd (ďalej len „Samsung“), pre ktorú bola stanovená sadzba cla vo výške 0 %.

(2)

Dvaja vyvážajúci výrobcovia so sídlom v Kórejskej republike spolupracovali v prešetrovaní, ktoré viedlo k uloženiu existujúcich opatrení (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“), a to Samsung a Hynix Semiconductor Inc., ktoré vlastní výrobné zariadenie aj v Spojených štátoch. Výrobné odvetvie Spoločenstva v pôvodnom prešetrovaní pozostávalo z dvoch výrobcov, ktorí predstavovali podstatnú časť celkovej výroby DRAM v Spoločenstve, a to Infineon Technologies AG, Mníchov, Nemecko a Micron Europe Ltd, Crowthorne, Spojené kráľovstvo.

2.   Dôvody súčasného prešetrovania

(3)

V rámci monitorovania opatrení na ochranu obchodu bola Komisia informovaná o tom, že platné vyrovnávacie clo na dovoz DRAM s pôvodom v Kórejskej republike sa v súvislosti s niektorými dovozmi uvedených DRAM pravdepodobne nevyberá.

3.   Začatie prešetrovania

(4)

Komisia 22. marca 2005 oznámením (ďalej len „oznámenie“) uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie  (3) oznámila začatie prešetrovania s cieľom preskúmať, v akom rozsahu sa majú prijať osobitné ustanovenia podľa článku 24 ods. 3 základného nariadenia, aby sa zabezpečilo, že vyrovnávacie clo na dovoz DRAM s pôvodom v Kórejskej republike sa riadne vyberá.

4.   Podania

(5)

Komisia oficiálne informovala orgány vyvážajúcej krajiny a všetky zainteresované strany o začatí prešetrovania. Dvom vyvážajúcim výrobcom v Kórejskej republike, ako aj dovozcom, používateľom a dvom výrobcom v Spoločenstve uvedeným v pôvodnom prešetrovaní alebo známych Komisii iným spôsobom bola zaslaná kópia oznámenia a dokumenty, ktoré nemajú dôverný charakter a na základe ktorých bolo oznámenie uverejnené. Zainteresované strany dostali v lehote stanovenej v oznámení príležitosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie.

(6)

Komisia dostala podania od dvoch vyvážajúcich výrobcov v Kórejskej republike a od dvoch výrobcov a jedného používateľa v Spoločenstve. Keďže všetky potrebné informácie a údaje boli dostupné, nepovažovalo sa za nutné vykonať overovanie na mieste v priestoroch spoločností, ktoré predložili uvedené podania.

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK

(7)

Príslušný výrobok, ktorého sa týka toto prešetrovanie, je rovnaký ako výrobok zahrnutý v pôvodnom prešetrovaní, t. j. niektoré mikroelektronické obvody známe ako dynamické pamäte s priamym prístupom (DRAM) všetkých typov, hustôt, druhov, bez ohľadu na to, či sú zmontované vo forme spracovaných doštičiek alebo čipov (foriem), vyrobených s využitím rôznych druhov technológie vytvárania polovodičovej štruktúry na základe oxidov kovov (MOS) vrátane doplnkových typov MOS (CMOS), všetkých hustôt (vrátane budúcich hustôt), bez ohľadu na rýchlosť prístupu, konfiguráciu, balenie alebo rám atď., s pôvodom v Kórejskej republike. Príslušný výrobok zahŕňa aj DRAM prezentované v (štandardných) pamäťových moduloch alebo (štandardných) pamäťových kartách, alebo v niektorom inom druhu súhrnnej formy za predpokladu, že je ich hlavným účelom poskytovať pamäť.

(8)

Príslušný výrobok je v súčasnosti zatriedený do kódov KN 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15, 8542 21 17, ex 8542 21 01, ex 8542 21 05, ex 8548 90 10, ex 8473 30 10 a ex 8473 50 10.

C.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

(9)

Prešetrovanie sa s cieľom určiť v akom rozsahu sa majú prijať osobitné ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že vyrovnávacie clo sa riadne vyberá, zameralo na tieto prvky: 1. opis príslušného výrobku a jeho transpozícia do kombinovanej nomenklatúry (KN)/nomenklatúry TARIC a 2. nezrovnalosti vyplývajúce z analýzy obchodných tokov príslušného výrobku dovážaného do Spoločenstva.

1.   Opis príslušného výrobku a jeho transpozícia do kombinovanej nomenklatúry (KN)/nomenklatúry TARIC

(10)

Článok 1 ods. 1 pôvodného nariadenia stanovuje, že príslušným výrobkom, na ktorý sa uplatňuje vyrovnávacie clo, sú niektoré mikroelektronické obvody známe ako DRAM všetkých typov s pôvodom v Kórejskej republike. Tento výrobok je príslušným výrobkom bez ohľadu na hustotu, rýchlosť prístupu, konfiguráciu, balenie alebo rám atď. Okrem toho sa uvádza aj výrobný proces (procesná technológia s využitím rôznych druhov technológie vytvárania polovodičovej štruktúry na základe oxidov kovov s použitím polovodiča – MOS vrátane doplnkových typov MOS – CMOS).

(11)

Na jednej strane článok 1 ods. 1 pôvodného nariadenia uvádza kódy KN/TARIC, do ktorých je zatriedený príslušný výrobok. Nasledujúce typy DRAM sú zatriedené do týchto kódov KN/TARIC: doštičky alebo čipy (formy), pamäte (zabudované čipy, t. j. s ich terminálmi alebo prívodmi, tiež uzavreté v keramickom, kovovom alebo plastovom alebo inom obale, ďalej len „zabudované DRAM“ a obchodne známe ako komponenty DRAM) a moduly DRAM, pamäťové karty alebo niektoré iné druhy súhrnnej formy (ďalej len „multikombinované formy DRAM“).

(12)

Pokiaľ ide o zabudované DRAM, tento typ DRAM je výsledkom tzv. „zálohovacieho procesu“, t. j. ide o čipy, ktoré prešli montážou (pripojenie pamäťovej bunky na čipe vodičom ku konektorom na povrchu kapsuly), skúškou (kontrola funkčnosti čipov v kapsulách) a procesom označenia.

(13)

Na druhej strane, typy príslušného výrobku vyslovene uvedené v článku 1 ods. 1 pôvodného nariadenia, ako sú doštičky, čipy (formy), zmontované DRAM (t. j. moduly DRAM, pamäťové karty a niektoré iné druhy súhrnnej formy – ďalej len „multikombinované formy DRAM“) a DRAM prezentované v štandardných pamäťových moduloch a pamäťových kartách alebo niektorých iných druhoch súhrnnej formy (ďalej len „čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM zahrnuté do multikombinovaných foriem DRAM“).

(14)

Uvedené skutočnosti dokazujú, že opis príslušného výrobku a kódy KN/TARIC nie sú celkom v súlade. Na jednej strane boli v opise príslušného výrobku uvedené zabudované DRAM napriek tomu, že jasne spadajú do definície príslušného výrobku, ktorá zahŕňa všetky typy DRAM, a sú osobitne uvedené v opise kódov KN/TARIC uvedených v článku 1 ods. 1 pôvodného nariadenia pod dvojznačnou formuláciou „zmontované“, čo sa vzťahuje aj na multikombinované formy DRAM. Na druhej strane čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM zahrnuté do multikombinovaných foriem DRAM napriek tomu, že sa jasne uvádzajú v opise príslušného výrobku, nie sú osobitne uvedené v žiadnom z opisov kódov KN/TARIC uvedených v článku 1 ods. 1 pôvodného nariadenia. V pôvodnom nariadení sa skutočne osobitne uvádzajú buď DRAM v multikombinovaných formách alebo čipy a zabudované DRAM, ktoré sú dovážané v takej forme, následkom čoho sa vyrovnávacie clo na tento typ DRAM doteraz nevyberalo.

(15)

Pokiaľ ide o zabudované DRAM, odlišujú sa aj od čipov DRAM, aj od multikombinovaných foriem DRAM. V dôsledku toho sa zdá byť v záujme súladu a právnej istoty vhodné, aby sa uvedená skutočnosť vyslovene uviedla v opise výrobku.

(16)

Pokiaľ ide o čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM zahrnuté do multikombinovaných foriem DRAM, skutočnosť, že nie sú osobitne uvedené v žiadnom kóde KN/TARIC je relevantná v prípadoch, keď multikombinované formy DRAM nemajú pôvod v Kórejskej republike, a teda pri dovoze do Spoločenstva nepodliehajú vyrovnávaciemu clu napriek tomu, že sú v nich zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM kórejského pôvodu.

(17)

V súlade so zavedenou praxou v rámci členských štátov EÚ využívať negociačnú pozíciu ES v rámci harmonizačného pracovného programu WTO ako základ na interpretáciu článku 24 Colného kódexu Spoločenstva (4), nepreferenčné pravidlá pôvodu, ktoré sa v Spoločenstve uplatňujú na multikombinované formy DRAM spadajúce do kódov KN ex 8473 30 10, ex 8473 50 10 a ex 8548 90 10 stanovujú, že krajina pôvodu je posledná krajina výroby, kde došlo k pridaniu hodnoty v dôsledku výroby a spracovania a, ak je to relevantné, zahrnutie častí s pôvodom v danej krajine predstavuje aspoň 45 % ceny zo závodu multikombinovaných foriem DRAM. V prípade, že toto pravidlo nie je splnené, za krajinu pôvodu DRAM sa pokladá krajina, v ktorej má pôvod podstatná časť použitých materiálov.

(18)

Na základe dokumentov a dôkazov predložených počas prešetrovania bolo možné prijať záver, že multikombinované formy DRAM iného ako kórejského pôvodu mohli zahŕňať čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM kórejského pôvodu. Prijatie uvedeného záveru umožnili tri druhy dôkazov. Po prvé, bol predložený dôkaz prima facie, ktorý preukázal, že v niektorých multikombinovaných formách DRAM, ktorých pôvod je deklarovaný v iných krajinách ako Kórejská republika, boli zahrnuté zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike vyrobené spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávacie clo. Po druhé, záväzná informácia o pôvode vydaná v roku 2003 sa týkala multikombinovaných foriem DRAM spadajúcich pod kód KN ex 8548 90 10 (kód TARIC 85489010*10), ktoré boli čiastočne vyrobené v Spojených štátoch a čiastočne v Kórejskej republike. Nakoniec, boli predložené dva články z tlače, v ktorých sa uvádzala skutočnosť, že nepreferenčné pravidlá pôvodu, ktoré sa uplatňujú v Spoločenstve, umožnili kórejským spoločnostiam vyvážať do Spoločenstva čipy DRAM alebo zabudované DRAM vyrobené kórejskými spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávacie clo, a to na základe ich zahrnutia do modulov DRAM, ktorých pôvod je deklarovaný v iných krajinách ako Kórejská republika.

(19)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa pokladá za potrebné prijať osobitné ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že vyrovnávacie clo na čipy DRAM alebo zabudované DRAM, ktoré sú zahrnuté do multikombinovaných foriem DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika a sú vyrobené spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávacie clo, sa riadne vyberá.

(20)

Jedna zo spoločností, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávacie clo, tvrdila, že po zahrnutí čipov DRAM alebo zabudovaných DRAM do multikombinovaných foriem DRAM sa už tieto nemôžu považovať za výrobok, na ktorý sa potenciálne vzťahuje vyrovnávacie clo. V tejto súvislosti sa čipy DRAM alebo zabudované DRAM zahrnuté do multikombinovaných foriem DRAM pokladajú za výrobky, ktoré stále majú svoje vlastnosti a funkcie. Skutočnosť, že sú zahrnuté do multikombinovaných foriem DRAM nemení ich základné fyzické a technické vlastnosti. Okrem toho funkcia, ktorú poskytujú multikombinované formy DRAM, t. j. poskytovanie pamäti, je, hoci vo väčšom rozsahu, rovnaká ako tá, ktorú poskytujú čipy DRAM alebo zabudované DRAM, ak sa berú do úvahy jednotlivo. Z tohto dôvodu sa prijal záver, že zahrnutie čipov DRAM alebo zabudovaných DRAM do multikombinovaných foriem DRAM nemení ich povahu a nemôže sa považovať za dôvod na ich vyňatie z uplatňovania vyrovnávacieho cla. Z týchto dôvodov bolo toto tvrdenie zamietnuté.

(21)

Rovnaká strana a vláda Kórejskej republiky tvrdili, že čipy DRAM a zabudované DRAM prezentované v multikombinovaných formách DRAM sa neuvádzajú v článku 1 ods. 1 pôvodného nariadenia, pretože pôvodné prešetrovanie by sa na ne nevzťahovalo. Ako už bolo uvedené v odôvodnení 13 článok 1 ods. 1 pôvodného nariadenia jasne uvádza, že vyrovnávacie clo sa ukladá aj na čipy DRAM a zabudované DRAM prezentované v multikombinovaných formách DRAM. Pokiaľ ide o tvrdenie, že na zabudované DRAM prezentované v multikombinovaných formách DRAM by sa pôvodné prešetrovanie nevzťahovalo, nebol poskytnutý žiadny dôkaz, ktorý by toto tvrdenie potvrdil. Naopak, vzhľadom na prijaté subvencie sa pri posúdení úrovne subvencovania v pôvodnom prešetrovaní zobrali do úvahy všetky predaje prešetrovaných spoločností. Z týchto dôvodov bolo toto tvrdenie zamietnuté.

2.   Nezrovnalosti vyplývajúce z analýzy obchodných tokov

(22)

So zreteľom na nepreferečné pravidlá pôvodu, ktoré sa uplatňujú v Spoločenstve na DRAM, sa vykonala analýza dovozných tokov v súvislosti s dvoma hlavnými kategóriami príslušného výrobku: na jednej strane doštičky DRAM, čipy a zabudované DRAM, ktoré majú pôvod v krajine, v ktorej prebieha difúzia (5), a na druhej strane multikombinované formy DRAM, ktoré majú pôvod v krajine, ktorá spĺňa kritériá uvedené v odôvodnení 17. Analýza sa vzťahovala na obdobie od mája 2003 do mája 2005 a zakladala sa na štatistike Comext na úrovni kódov TARIC.

(23)

Pokiaľ ide o prvú kategóriu príslušného výrobku, bolo na základe informácií predložených výrobným odvetvím Spoločenstva stanovené, že v súčasnosti sa difúzia uskutočňuje výlučne v týchto krajinách mimo Spoločenstva (v poradí od najvyššej po najnižšiu výrobnú kapacitu): Kórejská republika, Taiwan, Spojené štáty, Japonsko, Singapur a Čínska ľudová republika. Z tohto vyplýva, že dovoz, ktorého pôvod je deklarovaný v iných krajinách, ako sú uvedené krajiny, je deklarovaný nesprávne. Táto skutočnosť je zrejmá hlavne, pokiaľ ide o dovoz, ktorého pôvod je deklarovaný v Malajzii, Hongkongu a do určitej miery aj v Čínskej ľudovej republike, ktorá ma len obmedzené difúzne kapacity. Okrem posledných uvedených krajín bol v databáze Comtext dovoz DRAM oznámený aj z iných krajín.

(24)

Vzhľadom na skutočnosť, že uplatniteľné nepreferenčné pravidlá pôvodu sú dostatočne jasné a že každé nesprávne uvedenie pôvodu v colnom vyhlásení môžu colné orgány posudzovať v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi, za najprimeranejší spôsob riešenia tohto problému sa pokladá pravidelné informovanie colných orgánov o krajinách, v ktorých sa uskutočňuje difúzia, aby sa mohli vykonať primerané kontroly.

(25)

Pokiaľ ide o druhú kategóriu príslušného výrobku, zistilo sa, že predstavuje podstatnú časť z dovozu všetkých typov DRAM do Spoločenstva (73 %). Konkrétne dovoz, ktorého pôvod je deklarovaný v Malajzii, predstavuje 78 % zo všetkých typov dovezených z tejto krajiny, 95 % v Hongkongu a 93 % v Čínskej ľudovej republike.

(26)

Ako už bolo vysvetlené, v krajinách uvedených v odôvodnení 25 sa neuskutočňuje žiadna difúzia alebo len obmedzená difúzia. V tejto súvislosti bol poskytnutý dôkaz, ktorý preukázal, že maximálna výška hodnoty, ktorá by mohla byť pridaná v týchto krajinách pravdepodobne nebola dostatočná na dosiahnutie 45-percentnej hodnoty požadovanej podľa existujúcich pravidiel pôvodu a okrem toho bolo ešte menej pravdepodobné, že by predstavovala podstatnú časť celkového výrobného procesu.

(27)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa pokladá za potrebné prijať osobitné ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že pôvod multikombinovaných foriem DRAM je správne deklarovaný, a aby sa umožnilo colným orgánom vykonať primerané kontroly.

D.   NAVRHOVANÉ OSOBITNÉ USTANOVENIA

(28)

Vzhľadom na uvedené zistenia sa pokladá za potrebné prijať osobitné ustanovenia na účely:

a)

objasnenia opisu príslušného výrobku;

b)

zabezpečenia, že pôvod multikombinovaných foriem DRAM je správne deklarovaný, a umožnenia colným orgánom vykonať primerané kontroly;

c)

zabezpečenia výberu vyrovnávacieho cla na dovoz multikombinovaných foriem DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike;

d)

zabezpečenia výberu vyrovnávacieho cla v prípade, že deklarant neposkytne informácie alebo nespolupracuje.

(29)

Osobitné ustanovenie uvedené v písmene a) odôvodnenia 28 by malo pozostávať z jasného opisu príslušného výrobku, pričom sa uvedú všetky rôzne formy DRAM a osobitne zabudované DRAM.

(30)

Osobitné ustanovenia uvedené v písmenách b) a c) odôvodnenia 28 by mali byť vo forme referenčného čísla, ktoré má deklarant uviesť v kolónke 44 jednotného colného dokladu (ďalej len „JCD“) v čase podania colného vyhlásenia na prepustenie dovezených DRAM do voľného obehu. Toto číslo by malo zodpovedať opisu multikombinovanej formy DRAM, v ktorom sa berie do úvahy 1. jej forma, 2. jej pôvod („Kórejská republika“ alebo „krajiny iné ako Kórejská republika“), 3. kórejská spoločnosť („Samsung“ alebo „všetky ostatné spoločnosti okrem spoločnosti Samsung“), ak je to relevantné, zúčastňujúce sa na výrobnom procese a 4. v prípade multikombinovaných foriem DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobené všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung, hodnota, ktorej zodpovedajú čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM z celkovej hodnoty multikombinovaných foriem DRAM. Mali by sa uplatňovať nasledujúce referenčné čísla zodpovedajúce uvedenému opisu výrobku/pôvodu:

č.

Opis výrobku/pôvodu

Referenčné číslo

1

Multikombinované formy DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika alebo s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobené spoločnosťou Samsung

D010

2

Multikombinované formy DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobené všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung a ktoré zodpovedajú menej než 10 % čistej franko ceny na hranici Spoločenstva multikombinovaných foriem DRAM

D011

3

Multikombinované formy DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobené všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung a ktoré zodpovedajú 10 % alebo viac, ale menej než 20 % čistej franko ceny na hranici Spoločenstva multikombinovaných foriem DRAM

D012

4

Multikombinované formy DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobené všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung a ktoré zodpovedajú 20 % alebo viac, ale menej než 30 % čistej franko ceny na hranici Spoločenstva multikombinovaných foriem DRAM

D013

5

Multikombinované formy DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobené všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung a ktoré zodpovedajú 30 % alebo viac, ale menej než 40 % čistej franko ceny na hranici Spoločenstva multikombinovaných foriem DRAM

D014

6

Multikombinované formy DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobené všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung a ktoré zodpovedajú 40 % alebo viac, ale menej než 50 % čistej franko ceny na hranici Spoločenstva multikombinovaných foriem DRAM

D015

7

Multikombinované formy DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobené všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung a ktoré zodpovedajú 50 % alebo viac čistej franko ceny na hranici Spoločenstva multikombinovaných foriem DRAM

D016

(31)

Opis výrobku/pôvodu v kolónke 1 by nemal sprevádzať žiadny dodatočný podporný dôkaz. Samotné uvedenie referenčného čísla sa pokladá za postačujúce na to, aby si deklarant uvedomil potrebu starostlivo skontrolovať pôvod a sídlo všetkých zúčastnených výrobcov. Okrem toho každý dodatočný doklad by bol záťažou navyše pre deklaranta v prípade dovozu DRAM, na ktorých výrobe sa nezúčastnila žiadna spoločnosť, na ktorú sa vzťahuje vyrovnávacie clo.

(32)

Opis výrobku/pôvodu v kolónkach 2 až 7 by naopak malo sprevádzať vyhlásenie posledného výrobcu DRAM predložené deklarantom spolu s JCD v čase podania colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu v súlade s textom stanoveným v prílohe. V takomto vyhlásení by sa mal okrem iného uviesť podiel hodnoty výrobného procesu uskutočneného spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávacie clo, na celkovej hodnote dovezených DRAM.

(33)

Pokiaľ ide o sadzbu vyrovnávacieho cla uplatniteľnú na multikombinované formy DRAM zahrnuté pod kolónky 2 až 7, mala by sa vypočítať proporčne k hodnote, ktorú predstavujú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike z celkovej hodnoty multikombinovaných foriem DRAM. S cieľom zjednodušiť colný režim a uplatňovanie primeraných sadzieb cla zodpovedajúcich uvedenej hodnote by sa malo stanoviť šesť úrovní colných sadzieb, pričom každá zodpovedá týmto kolónkam opisu výrobku/pôvodu:

č. 2: mala by sa uplatňovať 0 % colná sadzba,

č. 3: mala by sa uplatňovať 3,4 % colná sadzba,

č. 4: mala by sa uplatňovať 6,9 % colná sadzba,

č. 5: mala by sa uplatňovať 10,4 % colná sadzba,

č. 6: mala by sa uplatňovať 13,9 % colná sadzba,

č. 7: mala by sa uplatňovať 17,4 % colná sadzba.

(34)

Každá úroveň colnej sadzby stanovená v odôvodnení 33 zodpovedá najnižšiemu percentu (s ktorým sa počíta v súvislosti s príslušným radom multikombinovaných foriem DRAM) uplatňovanému na vyrovnávacie clo (napríklad 10 % z 34,8 % na multikombinované formy DRAM zahrnuté pod kolónku 3, t. j. 3,4 %), aby sa zabezpečilo vyrovnané uplatňovanie ustanovenia a aby sa predišlo neprimeranej záťaži hospodárskych subjektov, ktoré dovážajú a predávajú príslušný výrobok v Spoločenstve.

(35)

Nakoniec, pokiaľ ide o osobitné ustanovenie uvedené v písmene d) odôvodnenia 28, chýbajúce uvedenie referenčného čísla v kolónke 44 JCD, ako je uvedené v odôvodnení 30, a vyhlásenia, v prípadoch uvedených v odôvodnení 32, sa pokladá za dostatočné na začatie uplatňovania sadzby vyrovnávacieho cla vo výške 34,8 %, keďže by sa malo predpokladať – ak sa nedokáže opak – že multikombinované formy DRAM majú pôvod v Kórejskej republike a boli vyrobené spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávacie clo.

(36)

Okrem toho by sa malo v prípadoch uvedených v odôvodnení 32, ak nie sú niektoré čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM zahrnuté do multikombinovaných foriem DRAM jasne označené a nie je možné jednoznačne identifikovať ich výrobcov na základe požadovaného vyhlásenia, predpokladať – pokiaľ sa nedokáže opak – že takéto čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM majú pôvod v Kórejskej republike a boli vyrobené spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávacie clo. Pokladá sa to za dostatočný dôvod na začatie uplatňovania sadzby vyrovnávacieho cla vo výške 34,8 % v prípadoch, kde, v dôsledku uvedeného, majú multikombinované formy DRAM pôvod v Kórejskej republike. Vo všetkých ostatných prípadoch by uplatniteľná sadzba vyrovnávacieho cla mala byť sadzba uvedená v odôvodnení 33, ktorá predstavuje rozsahy hodnôt uvedené v odôvodnení 30.

(37)

Pokiaľ ide o osobitné ustanovenie a okolnosti uvedené v odôvodneniach 35 a 36 sa zistilo, že dodávatelia DRAM sú voči svojim klientom zmluvne zaviazaní dodržiavať určité špecifikácie definované normami výrobného odvetvia vrátane uvedenia názvu spoločností, v ktorých sa uskutočňuje difúzia a montáž. Z tohto dôvodu sa poskytnutie informácií a dôkazov nepokladá za neprimeranú záťaž deklaranta,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie Rady (ES) č. 1480/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Týmto sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz niektorých elektronických integrovaných obvodov známych ako dynamické pamäte s priamym prístupom (DRAM) vyrobených s využitím rôznych druhov technológie vytvárania polovodičovej štruktúry na základe oxidov kovov (MOS) vrátane doplnkových typov MOS (CMOS), všetkých typov, hustôt, druhov, rýchlostí prístupu, konfigurácií, balení alebo rámov, atď., s pôvodom v Kórejskej republike.

DRAM definované v predchádzajúcom odseku majú túto formu:

doštičky DRAM zahrnuté do kódu KN ex 8542 21 01 (kódu TARIC 8542210110),

čipy (formy) DRAM zahrnuté do kódu KN ex 8542 21 05 (kódu TARIC 8542210510),

zabudované DRAM zahrnuté do kódov KN 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15 a 8542 21 17,

multikombinované formy DRAM (pamäťové moduly, pamäťové karty alebo niektoré iné druhy súhrnnej formy) zahrnuté do kódov KN ex 8473 30 10 (kód TARIC 8473301010), ex 8473 50 10 (kód TARIC 8473501010) a ex 8548 90 10 (kód TARIC 8548901010),

čipy a/alebo zabudované DRAM zahrnuté do multikombinovaných foriem DRAM, ak multikombinované formy DRAM majú pôvod v iných krajinách ako Kórejská republika, zahrnuté do kódov KN ex 8473 30 10 (kód TARIC 8473301010), ex 8473 50 10 (kód TARIC 8473501010) a ex 8548 90 10 (kód TARIC 8548901010).“

2.

Článok 1 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Sadzba konečného vyrovnávacieho cla uplatniteľná na čistú franko cenu na hranici Spoločenstva pred preclením je:

Kórejskí výrobcovia

Sadzba cla (%)

Doplnkový kód TARIC

Samsung Electronics Co., Ltd (‚Samsung’)

24th Fl

Samsung Main Bldg

250, 2-Ga, Taepyeong-Ro

Jung-Gu, Seoul

0 %

A437

Hynix Semiconductor Inc.

891, Daechidong

Kangnamgu, Seoul

34,8 %

A693

Všetky ostatné spoločnosti

34,8 %

A999“

3.

Článok 1 ods. 3 sa prečísluje na článok 1 ods. 7.

4.

Vkladá sa nový článok 1 ods. 3:

„3.   Pri predložení colného vyhlásenia na prepustenie multikombinovaných foriem DRAM do voľného obehu colným orgánom členského štátu uvedie deklarant v kolónke 44 jednotného colného dokladu (‚JCD’) referenčné číslo, ktoré zodpovedá opisu výrobku/pôvodu uvedenému v nasledujúcej tabuľke. Sadzba konečného vyrovnávacieho cla uplatniteľná na čistú franko cenu na hranici Spoločenstva pred preclením je:

č.

Opis výrobku/pôvodu

Referenčné číslo

Sadzba cla (%)

1

Multikombinované formy DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika alebo s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobené spoločnosťou Samsung

D010

0 %

2

Multikombinované formy DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobené všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung a ktoré zodpovedajú menej než 10 % čistej franko ceny na hranici Spoločenstva multikombinovaných foriem DRAM

D011

0 %

3

Multikombinované formy DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobené všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung a ktoré zodpovedajú 10 % alebo viac, ale menej než 20 % čistej franko ceny na hranici Spoločenstva multikombinovaných foriem DRAM

D012

3,4 %

4

Multikombinované formy DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobené všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung a ktoré zodpovedajú 20 % alebo viac, ale menej než 30 % čistej franko ceny na hranici Spoločenstva multikombinovaných foriem DRAM

D013

6,9 %

5

Multikombinované formy DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobené všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung a ktoré zodpovedajú 30 % alebo viac, ale menej než 40 % čistej franko ceny na hranici Spoločenstva multikombinovaných foriem DRAM

D014

10,4 %

6

Multikombinované formy DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobené všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung a ktoré zodpovedajú 40 % alebo viac, ale menej než 50 % čistej franko ceny na hranici Spoločenstva multikombinovaných foriem DRAM

D015

13,9 %

7

Multikombinované formy DRAM s pôvodom v iných krajinách ako Kórejská republika, do ktorých sú zahrnuté čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM s pôvodom v Kórejskej republike a vyrobené všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung a ktoré zodpovedajú 50 % alebo viac čistej franko ceny na hranici Spoločenstva multikombinovaných foriem DRAM

D016

17,4 %“

5.

Vkladá sa nový článok 1 ods. 4:

„4.   Pokiaľ ide o odsek 3, je uvedenie referenčného čísla v kolónke 44 JCD v prípade opisu výrobku/pôvodu spadajúceho pod číslo 1 ako také považované za dostatočný podporný dôkaz. Pokiaľ ide o všetky ostatné opisy výrobku/pôvodu, deklarant predkladá vyhlásenie vydané posledným výrobcom osvedčujúce pôvod, výrobcov a hodnotu všetkých častí multikombinovaných foriem pamätí typu DRAM v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe. Toto vyhlásenie sa vystavuje na hlavičkovom papieri spoločnosti a je doplnené pečiatkou spoločnosti.“

6.

Vkladá sa nový článok 1 ods. 5:

„5.   V prípade neuvedenia žiadneho referenčného čísla v JCD, ako je uvedené v odseku 3, alebo ak colné vyhlásenie nesprevádza žiadne vyhlásenie v prípadoch požadovaných v odseku 4, multikombinované formy DRAM – ak sa nedokáže opak – sa pokladajú za pamäte s pôvodom v Kórejskej republike vyrobené všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung a uplatňuje sa sadzba vyrovnávacieho cla vo výške 34,8 %.

V prípadoch, keď nie sú niektoré čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM zahrnuté do multikombinovaných foriem DRAM jasne označené a nie je možné jednoznačne identifikovať ich výrobcov na základe vyhlásenia požadovaného v odseku 4, by sa malo predpokladať – pokiaľ sa nedokáže opak – že takéto čipy DRAM a/alebo zabudované DRAM majú pôvod v Kórejskej republike a boli vyrobené spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje vyrovnávacie clo. V takýchto prípadoch sa sadzba vyrovnávacieho cla uplatniteľná na multikombinované formy DRAM vypočíta na základe percenta, ktoré predstavuje čistá franko cena na hranici Spoločenstva čipov DRAM a/alebo zabudovaných DRAM s pôvodom v Kórejskej republike z čistej franko ceny na hranici Spoločenstva multikombinovaných foriem DRAM, ako je uvedené v tabuľke v odseku 3, v kolónkach 2 až 7. Ak však hodnota uvedených čipov DRAM a/alebo zabudovaných DRAM znamená, že multikombinované formy DRAM, do ktorých sú zahrnuté, získajú kórejský pôvod, uplatňuje sa na multikombinované formy DRAM sadzba vyrovnávacieho cla vo výške 34,8 %.“

7.

Vkladá sa nový článok 1 ods. 6:

„6.   Na účely overenia údajov colnými orgánmi členských štátov sa obdobne uplatňuje článok 28 ods. 1, článok 28 ods. 3, článok 28 ods. 4 a článok 28 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 2026/97.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Radu

predsedníčka

M. BECKETT


(1)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 70, 22.3.2005, s. 2.

(4)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(5)  Príloha 11 k nariadeniu Rady (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).


PRÍLOHA

Vyhlásenie sprevádzajúce jednotný colný doklad a týkajúce sa dovozu multikombinovaných foriem DRAM

Poznámka: Toto vyhlásenie vydáva posledný výrobca multikombinovaných foriem DRAM na hlavičkovom papieri spoločnosti a je doplnené pečiatkou spoločnosti.

1.

Referenčné číslo: (číslo uvedené v článku 1 ods. 4)

2.

Názov všetkých výrobcov, ktorí sa zúčastnili na výrobe čipov DRAM a/alebo zabudovaných DRAM zahrnutých do multikombinovaných foriem DRAM: (uveďte plný názov, adresu a uskutočnený výrobný proces)

3.

Číslo a dátum obchodnej faktúry:

4.

Všeobecné informácie:

Multikombinované formy DRAM

Cena čipov DRAM a/alebo zabudovaných DRAM vyrobených všetkými ostatnými spoločnosťami okrem spoločnosti Samsung a zahrnutých do multikombinovaných foriem DRAM

Množstvo

Cena

(celková čistá cena franko na hranici Spoločenstva)

Pôvod

Cena multikombinovaných foriem DRAM (%) z celkovej ceny čistej ceny franko na hranici Spoločenstva

Doplnkový kód TARIC kórejského výrobcu

 

 

 

 

 


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/17


NARIADENIE RADY (ES) č. 2117/2005

z 21. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 384/96 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 384/96 (1) Rada prijala spoločné pravidlá na ochranu pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva.

(2)

S ohľadom na výrazný pokrok Ukrajiny smerom k vytvoreniu podmienok trhového hospodárstva, ako je uvedené v záveroch zo summitu Ukrajina – Európska únia z 1. decembra 2005, je primerané umožniť ukrajinským vývozcom a výrobcom zavedenie normálnej hodnoty v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 1 až 6 nariadenia (ES) č. 384/96,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V nariadení (ES) č. 384/96 sa v prvej vete článku 2 ods. 7 písm. b) vypúšťa výraz „Ukrajina“.

Článok 2

Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky prešetrovania začaté podľa nariadenia (ES) č. 384/96 po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia buď na základe návrhu na začatie podaného po takomto dátume, alebo z podnetu Komisie.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Radu

predseda

B. BRADSHAW


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2118/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 22. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

78,8

204

50,2

212

90,9

999

73,3

0707 00 05

052

121,7

204

60,0

220

196,3

628

155,5

999

133,4

0709 90 70

052

157,8

204

110,9

999

134,4

0805 10 20

052

69,0

204

52,2

220

65,0

388

22,5

624

59,8

999

53,7

0805 20 10

052

67,9

204

59,3

999

63,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,3

220

36,7

400

86,5

464

143,9

624

82,4

999

85,4

0805 50 10

052

58,5

999

58,5

0808 10 80

096

18,3

400

79,3

404

88,1

528

48,0

720

74,3

999

61,6

0808 20 50

052

125,5

400

82,4

720

51,2

999

86,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2119/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3175/94, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá použitia osobitných opatrení pre dodávky obilninových výrobkov a sušeného krmiva na menšie ostrovy v Egejskom mori a ktorým sa zavádza predbežný odhad dodávok

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2019/93 z 19. júla 1993, ktorým sa zavádzajú osobitné opatrenia pre menšie ostrovy v Egejskom mori týkajúce sa určitých poľnohospodárskych výrobkov (1), najmä na jeho článok 3a ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2958/93 (2) ustanovilo spoločné podrobné pravidlá pre použitie nariadenia (EHS) č. 2019/93, čo sa týka osobitných opatrení na dodávky určitých poľnohospodárskych výrobkov na menšie ostrovy v Egejskom mori a najmä podľa článku 3 nariadenia (EHS) č. 2019/93 výšku pomoci týchto dodávok.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 3175/94 (3) ustanovuje predbežný odhad dodávok obilninových výrobkov a sušeného krmiva podľa článku 2 nariadenia (EHS) č. 2019/93.

(3)

Je preto potrebné ustanoviť predbežný odhad dodávok na rok 2006.

(4)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 3175/94.

(5)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom všetkých riadiacich výborov pre príslušné výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 3175/94 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 184, 27.7.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 267, 28.10.1993, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1820/2002 (Ú. v. ES L 276 z 12.10.2002, s. 22).

(3)  Ú. v. ES L 335, 23.12.1994, s. 54. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 53/2005 (Ú. v. EÚ L 13, 15.1.2005, s. 3).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Predbežný odhad dodávok obilninových výrobkov a sušených krmív na menšie ostrovy v Egejskom mori na rok 2006

(v tonách)

Množstvo

2006

Obilninové výrobky a sušené krmivá pôvodom z Európskeho spoločenstva

Kód KN

Ostrovy skupiny A

Ostrovy skupiny B

Obilninové zrná

1001, 1002, 1003, 1004 a 1005

9 500

74 000

Jačmeň pôvodom z Limosu

1003

3 000

Pšeničná múka

1101 a 1102

10 000

31 000

Zvyšky a odpad z potravinárskeho priemyslu

2302 až 2308

9 000

55 000

Prípravky používané na výživu zvierat

2309 20

2 000

19 500

Lucerna a dehydratované krmivá na umelé sušenie, sušené teplom a inak sušené

1214 10 00

1214 90 91

1214 90 99

3 000

8 000

Semená bavlny

1207 20 90

500

500

Celkom

34 000

188 000

Celkový súčet

225 000

Zloženie skupiny ostrovov A a B je definované v prílohách I a II nariadenia (EHS) č. 2958/93.“


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2120/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 638/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 a rozhodnutia Rady 2001/822/ES, pokiaľ ide o opatrenia uplatniteľné na dovoz ryže s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT) a zámorských krajinách a územiach (ZKÚ)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002 o postupoch uplatniteľných na poľnohospodárske výrobky a tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT) (2), a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území s Európskym spoločenstvom („Rozhodnutie o pridružení zámoria“) (3), a najmä na článok 6 ods. 5 siedmy pododsek prílohy III k tomuto rozhodnutiu,

keďže:

(1)

Ako dôsledok Dohody o partnerstve krajín AKT – ES podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 sa nariadením (ES) č. 2286/2002 zavádzajú režimy dovozu zo štátov AKT.

(2)

Rozhodnutím 2001/822/ES sa ustanovuje, že sústredenie pôvodu z krajín AKT/ZKÚ v zmysle článku 6 ods. 1 a 5 prílohy III k príslušnému rozhodnutiu sa povoľuje na celkové ročné množstvo 160 000 ton ryže v ekvivalente lúpanej ryže na výrobky patriace pod číselný znak KN 1006.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 638/2003 (4) sa stanovuje vydávanie dovozných povolení v periodicite, ktorá umožňuje vyvážené spravovanie trhu. Tento cieľ sa vzhľadom na obdobia zberu v dotknutých krajinách AKT a ZKÚ za súčasných podmienok správy nepodarilo úplne dosiahnuť. Aby sa zlepšila táto situácia a aby sa vydávanie povolení lepšie prispôsobilo obdobiam zberu v dotknutých krajinách AKT a ZKÚ je treba o jeden mesiac odložiť časť momentálne plánovanú na mesiac január a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 638/2003.

(4)

Aby sa dali optimálne riadiť príslušné colné kvóty je potrebné, aby sa toto nariadenie uplatňovalo od 1. januára 2006.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 638/2003 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v článku 3 ods. 1 sa slovo „január“ nahrádza slovom „február“;

b)

v článku 5 ods. 1 sa slovo „január“ nahrádza slovom „február“;

c)

článok 10 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v písmene a) sa slovo „január“ nahrádza slovom „február“;

ii)

v písmene b) sa slovo „január“ nahrádza slovom „február“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 93, 10.4.2003, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1950/2005 (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 18).


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2121/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2255/2004, pokiaľ ide o dĺžku uplatňovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 11 prvý pododsek druhú zarážku druhú vetu,

keďže:

(1)

V prípade diferencovanej vývoznej náhrady v sektore cukru sa nariadením Komisie (ES) č. 2255/2004 z 27. decembra 2004 o preukazovaní splnenia colných formalít pre dovoz cukru v tretích štátoch ustanovenom v článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999 (2) stanovuje zmiernenie dôkazov splnenia colných formalít do 31. decembra 2005.

(2)

Vzhľadom na skutočnosť, že administratívne prekážky, ktoré boli dôvodom tejto výnimky, ako aj ich dôsledky na trh stále pretrvávajú, je treba predĺžiť uplatňovanie uvedeného nariadenia o jeden rok.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2255/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 2255/2004 sa dátum „31. decembra 2005“ nahrádza dátumom „31. decembra 2006“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 22.


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2122/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa stanovuje dodatočná suma, ktorá sa má vyplatiť na citrusové ovocie na Cypre v súlade s nariadením (ES) č. 634/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 634/2004 z 5. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2202/96 a nariadenia (ES) č. 2111/2003 z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii (1), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Množstvá citrónov, grapefruitov, pomiel a pomarančov, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o pomoc na hospodársky rok 2004/2005 podľa oznámení členských štátov v súlade s článkom 39 ods. 1 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 2111/2003 z 1. decembra 2003 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2202/96, ktorým sa zavádza program pomoci pre pestovateľov niektorých druhov citrusového ovocia (2), neprekračujú prah Spoločenstva. Po skončení hospodárskeho roku 2004/2005 by sa preto mala Cypru vyplatiť dodatočná suma.

(2)

Členské štáty oznámili v súlade s článkom 39 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 2111/2003 množstvá malého citrusového ovocia spracovaného v rámci programu pomoci. Na základe týchto údajov sa zistilo prekročenie prahu Spoločenstva pre spracovanie o 49 220 ton. V rámci tohto prekročenia sa zistilo prekročenie príslušného prahu na Cypre. Suma pomoci vzťahujúcej sa na mandarínky, klementínky a satsumy uvedená v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2202/96 sa preto na hospodársky rok 2004/2005 musí na Cypre znížiť o 17,83 %.

(3)

Výrobcovia z Českej republiky, Estónska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska nepredložili na hospodársky rok 2004/2005 nijakú žiadosť o pomoc, pokiaľ ide o citrusové ovocie určené na spracovanie. V týchto členských štátoch by sa preto v uvedenom hospodárskom roku nemali dodatočné sumy vyplatiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dodatočná suma pomoci pre Cyprus na hospodársky rok 2004/2005, ktorá sa má poskytnúť na základe nariadenia (ES) č. 2202/96 na citróny, grapefruity a pomelá, pomaranče a malé citrusové ovocie dodané na spracovanie, sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 19. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2004 (Ú. v. EÚ L 366, 11.12.2004, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 317, 2.12.2003, s. 5.


PRÍLOHA

(EUR/100 kg)

 

 

Viacročné zmluvy

Zmluvy vzťahujúce sa na jediný hospodársky rok

Individuálni výrobcovia

Cyprus

Citróny

2,62

2,28

2,05

Grapefruity a pomelá

2,62

2,28

2,05

Pomaranče

2,82

2,45

2,21

Mandarínky

0,75

0,66

0,59

Klementínky

0,75

0,66

0,59

Satsumy

0,75

0,66

0,59


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2123/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1555/96 týkajúce sa aktivačnej úrovne dodatočných dovozných ciel na hrušky, citróny, jablká a tekvice

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), najmä na jeho článok 33 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1555/96 z 30. júla 1996 o pravidlách uplatňovania dodatočných dovozných ciel na ovocie a zeleninu (2), predpokladá dozor nad dovozom produktov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu. Dozor sa uskutočňuje na základe podmienok uvedených v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 o ustanovení predpisov na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 o založení Spoločného colného sadzobníka (3).

(2)

Na uplatňovanie článku 5 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve (4) uzatvorenej v rámci multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola a na základe posledných získaných údajov na roky 2002, 2003 a 2004 je nutné upraviť aktivačnú úroveň dodatočných ciel pre hrušky, citróny, jablká a tekvice.

(3)

Z tohto dôvodu sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1555/96.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1555/96 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 193, 3.8.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1796/2005 (Ú. v. EÚ L 288, 29.10.2005, s. 42).

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 5).

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Bez ujmy na pravidlách interpretácie kombinovanej nomenklatúry sa označovanie pomenovania tovarov chápe len v zmysle informatívnej hodnoty. Pole uplatňovania dodatočných ciel je v rámci tejto prílohy vymedzené dosahom kódov KN podľa ich znenia v čase prijatia tohto nariadenia. V prípadoch, keď pred označením KN stojí ‚ex’, pole uplatňovania dodatočných ciel je zároveň určené dosahom kódu KN a dosahom príslušného obdobia uplatňovania.

Poradové číslo

Kódy KN

Pomenovanie tovaru

Obdobie uplatňovania

Zavádzacie množstvá

(v tonách)

78.0015

ex 0702 00 00

Paradajky

od 1. októbra do 31. mája

810 159

78.0020

od 1. júna do 30. septembra

883 976

78.0065

ex 0707 00 05

Uhorky

od 1. mája do 31. októbra

10 637

78.0075

od 1. novembra do 30. apríla

10 318

78.0085

ex 0709 10 00

Artičoky

od 1. novembra do 30. júna

90 600

78.0100

0709 90 70

Tekvice

od 1. januára do 31. decembra

68 401

78.0110

ex 0805 10 20

Pomaranče

od 1. decembra do 31. mája

271 073

78.0120

ex 0805 20 10

Klementínky

od 1. novembra do konca februára

150 169

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarínky (vrátane tangerínok a satsúm); wilking a obdobné citrusové hybridy

od 1. novembra do konca februára

94 492

78.0155

ex 0805 50 10

Citróny

od 1. júna do 31. decembra

265 745

78.0160

od 1. januára do 31. mája

82 467

78.0170

ex 0806 10 10

Stolové hrozno

od 21. júla do 20. novembra

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Jablká

od 1. januára do 31. augusta

805 913

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

80 454

78.0220

ex 0808 20 50

Hrušky

od 1. januára do 30. apríla

239 893

78.0235

od 1. júla do 31. decembra

105 438

78.0250

ex 0809 10 00

Marhule

od 1. júna do 31. júla

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Čerešne, s výnimkou višní

od 21. mája do 10. augusta

54 213

78.0270

ex 0809 30

Broskyne, vrátane nektarínok

od 11. júna do 30. septembra

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Slivky

od 11. júna do 30. septembra

54 605“


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2124/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa ustanovujú výnimky z nariadenia (ES) č. 800/1999, pokiaľ ide o výrobky vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve, vyvážaného do tretích krajín, iných ako Rumunsko

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993, stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady za určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad (2), sa stanovuje, že nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky (3), sa uplatňuje, pokiaľ ide o vývoz výrobkov vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve.

(2)

V článku 3 nariadenia (ES) č. 800/1999 sa stanovuje, že nárok na vývoznú náhradu vznikne pri dovoze do konkrétnej tretej krajiny, ak sa na ňu uplatňuje diferencovaná náhrada. Články 14, 15 a 16 uvedeného nariadenia stanovujú podmienky vyplatenia diferencovanej náhrady, najmä doklady, ktoré sa majú poskytnúť ako dôkaz o dodávke tovaru na miesto určenia.

(3)

V prípade diferencovanej náhrady sa v článku 18 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 800/1999 stanovuje, že časť náhrady vypočítaná použitím najnižšej sadzby náhrady sa vyplatí na žiadosť vývozcu po predložení dôkazu, že výrobok opustil colné územie Spoločenstva.

(4)

Rozhodnutie Asociačnej rady ES–Rumunsko č. 3/2005 z 5. júla 2005, týkajúce sa zlepšenia obchodných dojednaní, pokiaľ ide o spracované poľnohospodárske výrobky stanovené v protokole 3 Európskej dohody (4), stanovuje zrušenie náhrad za poľnohospodárske výrobky neuvedené v prílohe I k zmluve pri ich vývoze do Rumunska od 1. decembra 2005.

(5)

Rumunsko sa zaviazalo udeliť preferenčné dovozné dojednania na tovar dovezený na jeho územie, iba ak sú k príslušnému tovaru priložené doklady, v ktorých sa uvádza, že pri tomto tovare nevzniká nárok na vyplatenie vývozných náhrad.

(6)

Na základe uvedených dojednaní ako dočasné opatrenie vzhľadom na možné pristúpenie Rumunska k Európskej únii a s cieľom zabrániť zvýšeniu výdavkov pre subjekty pri ich obchodovaní s inými tretími krajinami je vhodná výnimka z nariadenia (ES) č. 800/1999, pokiaľ ide o jeho požiadavku dôkazu o dovoze v prípade diferencovaných náhrad. V prípade, že neboli stanovené žiadne vývozné náhrady pre konkrétne krajiny príslušného miesta určenia, je vhodné nezohľadňovať túto skutočnosť pri určovaní najnižšej sadzby náhrady.

(7)

Vzhľadom na to, že opatrenia stanovené v rozhodnutí Asociačnej rady ES–Rumunsko č. 3/2005 sa uplatňujú od 1. decembra 2005, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, neuvedenými v prílohe I k zmluve,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999 v prípade, že diferenciácia náhrady je výlučne výsledkom toho, že pre Rumunsko nebola pevne určená náhrada, dôkaz, že boli splnené colné formality, nie je podmienkou vyplatenia náhrady týkajúcej sa tovaru uvedeného v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1043/2005, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie Asociačnej rady ES–Rumunsko č. 3/2005.

Článok 2

Skutočnosť, že vzhľadom na vývoz do Rumunska nebola pevne určená vývozná náhrada pre tovar uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1043/2005, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie Asociačnej rady ES–Rumunsko č. 3/2005, sa neberie do úvahy pri určovaní najnižšej sadzby náhrady v zmysle článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 800/1999.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).

(4)  Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2005, s. 26.


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2125/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia vyplývajúce z prijatia lepších obchodných dohôd, ktoré sa týkajú vývozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Rumunska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993, stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na určité tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3,

keďže:

(1)

Spoločenstvo nedávno uzavrelo s Rumunskom v rámci prípravy jeho pristúpenia k Spoločenstvu obchodnú dohodu o spracovaných poľnohospodárskych výrobkoch. Táto dohoda ustanovuje zo strany Spoločenstva výnimky týkajúce sa zrušenia vývozných náhrad za niektoré spracované poľnohospodárske výrobky.

(2)

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Rumunsko č. 3/2005 z 5. júla 2005 o zlepšení obchodných dohôd týkajúcich sa spracovaných poľnohospodárskych produktov stanovených v protokole 3 k Európskej dohode (2) stanovuje zrušenie náhrad za spracované poľnohospodárske výrobky pri vývoze do Rumunska od 1. decembra 2005, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k zmluve.

(3)

Za zrušenie vývozných náhrad na základe rozhodnutia Asociačnej rady EÚ – Rumunsko č. 3/2005 rumunské orgány zaručujú poskytnutie recipročných preferenčných dovozových dohôd na tovary dovezené na ich územie, ak je k príslušným tovarom priložené vývozné vyhlásenie s osobitnou poznámkou, ktorá uvádza, že na uvedený tovar sa nevzťahuje platba vývozných náhrad. Ak takýto doklad chýba, vzťahuje sa na ne plná výška cla.

(4)

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Rumunsko č. 3/2005 nadobudnutím účinnosti ustanovuje, že tovary, na ktoré prevádzkovatelia žiadali osvedčenia o náhrade v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad (3), nemajú pri vývoze do Rumunska nárok na náhradu.

(5)

Zníženie počtu osvedčení o náhrade a zmiernenie príslušného zabezpečenia pro rata je povolené, ak prevádzkovatelia k spokojnosti príslušného štátneho orgánu preukážu, že nadobudnutím účinnosti rozhodnutia Asociačnej rady EÚ – Rumunsko č. 3/2005 boli dotknuté ich požiadavky na náhradu. Pri posudzovaní žiadostí o zníženie výšky náhrady podľa osvedčenia a na primerané zmiernenie zabezpečenia by príslušný vnútroštátny orgán mal v prípade pochybností prihliadnuť najmä na doklady uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 4045/89 z 21. decembra 1989 o kontrole, ktorú členské štáty vykonávajú pri transakciách, ktoré sú súčasťou systému financovania Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu, a na zrušenie smernice 77/435/EHS (4) bez toho, aby tým bolo dotknuté používanie ostatných ustanovení tohto nariadenia. Z administratívnych dôvodov je vhodné ustanoviť, aby sa žiadosti o zníženie výšky náhrady podľa osvedčenia a zmiernenie zabezpečenia určili v krátkom čase a čiastky, na ktoré boli prijaté obmedzenia, včas oznámili Komisii, ktorá ich zahrnie do rozhodovania o čiastke, na ktorú sa vydávajú osvedčenia o náhrade určené na použitie od 1. februára 2006, podľa nariadenia (ES) č. 1043/2005.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky, ktoré sa týkajú obchodovania so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k zmluve,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovary, na ktoré sa podľa rozhodnutia Asociačnej rady EÚ – Rumunsko č. 3/2005 vzťahuje zrušenie vývozných náhrad, sa do Rumunska dovážajú bez cla, bez cla v rámci kvót alebo so zníženými colnými sadzbami, ak je k príslušným tovarom doložené náležite vyplnené tlačivo vývoznej deklarácie s týmto záznamom v kolónke 44:

„Vývozná náhrada: 0 EUR/rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Rumunsko č. 3/2005“.

Článok 2

1.   Osvedčenia o náhrade vydané v súlade s nariadením (ES) č. 1043/2005 o vývoze tovarov, na ktoré boli vývozné náhrady zrušené rozhodnutím Asociačnej rady EÚ – Rumunsko č. 3/2005, možno na žiadosť zúčastnenej strany znížiť za podmienok stanovených v odseku 2.

2.   Žiadosti o osvedčenie podľa odseku 1 museli byť podané pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia Asociačnej rady EÚ – Rumunsko č. 3/2005 a lehota ich platnosti sa musí skončiť po 30. novembri 2005, aby vznikol nárok na zníženie sumy náhrady podľa osvedčenia.

3.   Osvedčenie sa znižuje o čiastku, za ktorú zúčastnená strana nemôže žiadať vývozné náhrady po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Asociačnej rady EÚ – Rumunsko č. 3/2005, ako bolo preukázané k spokojnosti príslušného vnútroštátneho orgánu.

V prípade pochybností pri posudzovaní príslušné orgány prihliadajú najmä na obchodné doklady uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 4045/89.

4.   Zmiernenie potrebného zabezpečenia je primerané príslušnému obmedzeniu.

Článok 3

1.   Najneskôr do 7. januára 2006 musí príslušný vnútroštátny orgán dostať žiadosti, aby ich posúdil podľa článku 2.

2.   Najneskôr do 14. januára 2006 členské štáty oznámia Komisii čiastky, na ktoré boli prijaté obmedzenia v súlade s článkom 2 ods. 3 tohto nariadenia. Oznámené čiastky sa zohľadňujú pri určení výšky, na ktorú sa vydajú osvedčenia o náhrade, ktoré sa použijú od 1. februára 2006, v zmysle písmena c) článku 33 nariadenia (ES) č. 1043/2005.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2005, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  Ú. v. ES L 388, 30.12.1989, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2154/2002 (Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 4).


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č 2126/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 350/93 týkajúce sa zatriedenia určitého druhu tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 350/93 zo 17. februára 1993 týkajúce sa zatriedenia určitého druhu tovaru do kombinovanej nomenklatúry (2) stanovuje opatrenia týkajúce sa zatriedenia krátkych nohavíc (šortiek) opísaných v bode 8 prílohy k tomuto nariadeniu (fotografia 509) do kombinovanej nomenklatúry.

(2)

Je potrebné špecifikovať opis vreciek predmetného odevu a podľa toho upraviť druhý odsek v odôvodneniach, aby sa zabránilo rozdielnemu zatriedeniu. Skutočnosť, že vrecká nemajú zatvárací systém bola doteraz doložená len fotografiou 509.

(3)

Navyše v uvedených dôvodoch na zatriedenie predmetného odevu je odkaz na poznámku 8 ku kapitole 62 kombinovanej nomenklatúry bez uvedenia konkrétneho odseku tejto poznámky, čo by mohlo viesť k rozdielnym zatriedeniam.

(4)

Aby sa zabezpečila jednotná aplikácia kombinovanej nomenklatúry, malo by sa objasniť, že zatriedenie ustanovené v nariadení (EHS) č. 350/93 nebolo založené na prvom odseku poznámky 8, a preto nebolo určené z dôvodu, že predmetný odev má strih, ktorý jasne ukazuje, že je navrhnutý pre ženské pohlavie.

(5)

Ustanovenie by malo byť založené na použití druhého odseku poznámky 8 ku kapitole 62 a zatriedení predmetného odevu do KN kódu 6204 63 90, pretože strih predmetného odevu dostatočne neukazuje, či je navrhnutý pre mužské alebo ženské pohlavie a preto sa nedá určiť, či ide o pánsky alebo chlapčenský odev alebo o dámsky alebo dievčenský odev.

(6)

Nariadenie (EHS) č. 350/93 preto bude podľa toho zmenené a doplnené.

(7)

Opatrenia v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bod 8 v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 350/93 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1.

V prvom stĺpci (Opis) sa posledná veta nahrádza takto:

„Odev má na bokoch otvorené vnútorné vrecká a pletené vnútorné nohavičky (65 % polyester, 35 % bavlna) prišité k pásu (ako pri krátkych nohaviciach – šortkách) (pozri fotografiu č. 509) (*).“

2.

V treťom stĺpci (Dôvody) sa text nahrádza takto:

„Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, druhým odsekom poznámky 8 ku kapitole 62 a tiež znením KN kódov 6204, 6204 63 a 6204 63 90.

Zatriedenie ako plavky je vylúčené, pretože tento odev sa kvôli svojmu strihu, všeobecnému vzhľadu a prítomnosti bočných vreciek bez pevného zapínacieho systému nemôže považovať za odev určený na nosenie výlučne alebo hlavne ako plavky.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1719/2005 (Ú. v. EÚ L 286, 28.10.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 41, 18.2.1993, s. 7.


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2127/2005

z 22. decembra 2005

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovania tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod KN kód uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2);

(5)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod KN kód uvedený v stĺpci 2.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej po dobu troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1719/2005 (Ú. v. EÚ L 286, 28.10.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(KN kód)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

Neúplné a nezmontované nové štvorkolesové vozidlo typu „pick-up“ s dieselovým motorom s objemom valcov 2 500 cm3, s celkovou hmotnosťou vozidla 2 650 kg a celkovou hmotnosťou nákladu 1 000 kg.

Vozidlo má jeden rad sedadiel pre dve osoby (vrátane vodiča) a otvorený nákladný priestor s dĺžkou 2,28 m.

Všetky časti sú predložené a deklarované colnému orgánu na rovnakom mieste a v rovnakom čase.

Chladič, okná, pneumatiky, batéria, tlmiče, čalúnenie sedadiel a dverí nie sú prítomné.

8704 21 91

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1, 2a a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 8704, 8704 21 a 8704 21 91.

Toto vozidlo je zatriedené do položky 8704 pretože, ako je predložené, má charakteristické znaky kompletného alebo hotového vozidla (všeobecné pravidlo 2a prvá veta). Pozri aj vysvetlivky HS ku kapitole 87, Všeobecné.

Skutočnosť, že vozidlo je predložené nezmontované, neovplyvňuje jeho zatriedenie ako úplného alebo hotového výrobku (všeobecné pravidlo 2a druhá veta).


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/37


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2128/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 písm. a) a ods. 15,

keďže:

(1)

Článok 27 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a), c), d), f), g) a h) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe V uvedeného nariadenia.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe V nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého uvedeného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

Článok 27 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje, že vývozná náhrada na výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

Keďže situácia na trhu pre nasledujúce mesiace nemôže byť práve teraz určená, náhrady stanovené podľa tohto nariadenia je možné predbežne stanoviť.

(6)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 1260/2001 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 987/2005 (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 23. decembra 2005 na určité výrobky zo sektora cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

35,00

35,00


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnost'ou od 1. decembra 2005 do Rumunska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Europskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/39


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2129/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná, ako je to vhodné, v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s odsekom 1 článku 14 nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo Spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 15 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 znížená sadzba vývoznej náhrady musí byť stanovená vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že je potrebné rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo použitie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003, vyvážané vo forme tovaru uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003 v uvedenom poradí, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1584/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 23. decembra 2005 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis výrobkov (2)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

 

 

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

 

 

– škrobu:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

2,687

2,687

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

1,714

1,714

– – v iných prípadoch

3,499

3,499

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

1,812

1,812

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

1,286

1,286

– – v iných prípadoch

2,624

2,624

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

1,714

1,714

– inej (vrátane nespracovanej)

3,499

3,499

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

 

 

– v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

2,133

2,133

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

1,714

1,714

– v iných prípadoch

3,499

3,499

ex 1006 30

Bielená ryža:

 

 

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, iné ako hybridy, na siatie


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnosťou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnosťou od 1. decembra 2005 do Rumunska a s účinnosťou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.

(2)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získané zo spracovania základného výrobku alebo/a asimilovaných výrobkov, budú sa uplatňovať koeficienty stanovené v prílohe V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1043/2005.

(3)  Na príslušný tovar sa vzťahuje kód KN 3505 10 50.

(4)  Tovar uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo uvedený v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  Pre sirupy, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získané zo zmiešania glukózového a fruktózového sirupu sa vývozné náhrady týkajú iba glukózového sirupu.


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/43


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2130/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 23. decembra 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1422/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania pre dovoz melasy v sektore cukru a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 785/68 (2), stanovuje, že cena cif pre dovoz melasy stanovená v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 785/68 (3), sa považuje za „reprezentatívnu cenu“. Touto cenou sa rozumie cena stanovená pre štandardnú kvalitu, definovanú v článku 1 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(2)

Pri stanovovaní reprezentatívnych cien treba brať do úvahy všetky informácie uvedené v článku 3 nariadenia (EHS) č. 785/68 okrem prípadov uvedených v článku 4 uvedeného nariadenia a v prípade potreby sa toto stanovenie môže vykonať podľa metódy uvedenej v článku 7 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(3)

Pri úprave ceny, ktorá sa netýka štandardnej kvality, je v závislosti od ponúknutej melasy potrebné zvýšiť alebo znížiť ceny uplatnením článku 6 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(4)

Ak existuje rozdiel medzi spúšťacou cenou daného výrobku a reprezentatívnou cenou, je potrebné stanoviť dodatočné dovozné clá v zmysle podmienok uvedených v článku 3 nariadenia (ES) č. 1422/95. V prípade pozastavenia dovozných ciel v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 je potrebné stanoviť zvláštnu výšku týchto ciel.

(5)

Je potrebné stanoviť reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá pre dané produkty v súlade s článkom 1 ods. 2 a článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1422/95 sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 79/2003 (Ú. v. ES L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  Ú. v. ES 145, 27.6.1968, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1422/95.


PRÍLOHA

Reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 23. decembra 2005

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

Výška cla, ktoré sa uplatní na dovoz z dôvodu pozastavenia uvedeného v článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 na 100 kg netto na daný produkt (1)

1703 10 00 (2)

11,16

0

1703 90 00 (2)

11,79

0


(1)  Táto výška cla nahrádza podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 výšku cla v spoločnom colnom sadzobníku, stanovenú pre tieto výrobky.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v článku 1 zmeneného a doplneného nariadenia (EHS) č. 785/68.


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/45


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2131/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhuv v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa rozdiel medzi kurzami alebo cenami výrobkov na svetovom trhu, uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov v spoločenstve môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa náhrady za nedenaturovaný biely a surový cukor vyvezený bez ďalšieho spracovania musia stanoviť s ohľadom na situáciu na trhu spoločenstva a na svetovom trhu s cukrom, a najmä na cenové a nákladové činitele určené v článku 28 uvedeného nariadenia. V súlade s uvedeným nariadením je potrebné zohľadniť taktiež ekonomické hľadisko navrhovaných vývozov.

(3)

Náhrada na surový cukor sa musí stanoviť pre štandardnú kvalitu, ktorá sa definuje v prílohe I, bod II nariadenia (ES) č. 1260/2001. Táto náhrada sa okrem iného stanovuje v súlade s článkom 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001. Kandizovaný cukor sa definuje v nariadení Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podrobných pravidlách udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2). Takto vypočítaná výška náhrady pokiaľ ide o aromatizovaný alebo prifarbovaný cukor sa musí vzťahovať na obsah sacharózy a preto sa musí stanoviť na 1 % obsahu sacharózy.

(4)

Vo výnimočných prípadoch sa môže výška náhrady stanoviť inými právnymi aktmi.

(5)

Náhrada sa musí stanovovať každé dva týždne. Počas tohto obdobia je možné náhradu meniť.

(6)

V súlade s článkom 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001 si situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyžiadať rozlišovanie náhrady na výrobky určené v článku 1 uvedeného nariadenia podľa ich miesta určenia.

(7)

Významné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych krajín od začiatku roka 2001, ako aj vývozy cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javia ako vysoko neprirodzené.

(8)

S cieľom zabrániť akémukoľvek zneužívaniu, pokiaľ ide o opätovný dovoz výrobkov v sektore cukru, pre ktoré boli udelené náhrady, do spoločenstva, je potrebné nestanoviť pre všetky západné balkánske krajiny náhradu na výrobky určené v tomto nariadení.

(9)

S ohľadom na tieto skutočnosti a na súčasnú situáciu trhov v sektore cukru, najmä na kurzy alebo ceny cukru v spoločenstve a na svetovom trhu, je potrebné stanoviť príslušné výšky náhrady.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod a) nariadenia (ES) č. 1260/2001, nedenaturovaných a bez ďalšieho spracovania, sa stanovujú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA BIELY CUKOR A SUROVÝ CUKOR VYVEZENÝ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA PLATNÉ OD 23. DECEMBRA 2005 (1)

Kód výrobkov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3500

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3500

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo Spoločenstva) okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov z 10. júna 1999), a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, s výnimkou cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. februára 2005 neuplatňujú v súlade s rozhodnutím Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto sadzba je uplatniteľná na surový cukor, ktorého výťažnosť je 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odchýli od 92 %, výška uplatniteľnej náhrady sa vypočíta v súlade s ustanoveniami článku 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001.


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2132/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), najmä na jeho článok 27 odsek 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001, rozdiel medzi kurzami a cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia a cenami výrobkov v spoločenstve môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Podľa článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podmienkach udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2), náhrada na 100 kilogramov výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod d) nariadenia (ES) č. 1260/2001, ktoré sú predmetom vývozu, sa rovná základnej sadzbe vynásobenej obsahom sacharózy, prípadne obsahom ostatných cukrov zmenených na sacharózu. Obsah sacharózy zistený pre daný výrobok sa stanovuje v súlade s ustanoveniami článku 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)

Podľa ustanovení článku 30 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001, základná sadzba náhrady na sorbózu vyvezenú bez ďalšieho spracovania sa musí rovnať základnej sadzbe náhrady, od ktorej sa odpočíta stotina platnej výrobnej náhrady, v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1265/2001 z 27. júna 2001, ktorým sa určujú podmienky pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 pre udeľovanie výrobnej náhrady na niektoré výrobky zo sektora cukru používané v chemickom priemysle (3), pre výrobky vymenované v prílohe uvedeného nariadenia.

(4)

Podľa ustanovení článku 30 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1260/2001 pre ostatné výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia, vyvezené bez ďalšieho spracovania, výška základnej sadzby náhrady sa musí rovnať stotine stanovenej sadzby, vzhľadom na rozdiel medzi intervenčnou cenou pre biely cukor platnou pre nedeficitné oblasti spoločenstva, počas mesiaca, pre ktorý je stanovená základná sadzba a medzi kurzom alebo cenou bieleho cukru na svetovom trhu na jednej strane, a vzhľadom na potrebu stanoviť rovnováhu medzi používaním základných výrobkov spoločenstva za účelom vývozu spracovaných výrobkov do tretích krajín a používaním výrobkov týchto krajín prijatých do dokončovacieho procesu na druhej strane.

(5)

Podľa článku 30 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001 uplatňovanie základnej sadzby môže byť obmedzené na niektoré výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia.

(6)

Podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 je možné určiť náhradu na vývoz výrobkov bez ďalšieho spracovania uvedených v článku 1 odsek 1 body f) a h) uvedeného nariadenia. Výška náhrady musí byť stanovená na 100 kilogramov sušiny, najmä vzhľadom na náhradu uplatniteľnú na vývoz výrobkov s kódom KN 1702 30 91, na náhradu uplatniteľnú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod d) nariadenia (ES) č. 1260/2001 a na hospodárske aspekty spojené s uvedenými vývozmi. Pre výrobky uvedené v bodoch f) a g) uvedeného odseku 1 sa náhrada udeľuje len na tie výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95 a pre výrobky uvedené článku 1 odsek 1 bod h) sa náhrada udeľuje len na tie výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(7)

Vyššie uvedené náhrady sa stanovujú každý mesiac. Tieto náhrady je možné meniť v priebehu daného obdobia.

(8)

Podľa článku 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001, situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k potrebe rozlišovať náhrady na výrobky uvedené v článku 1 uvedeného nariadenia v závislosti od ich miesta určenia.

(9)

Výrazné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych štátov od začiatku roku 2001 a rovnako vývozov cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javí ako značne neprirodzené.

(10)

Aby sa predišlo akémukoľvek zneužívaniu v spojení s opätovným dovozom výrobkov patriacich do sektora cukru, na ktoré boli udelené náhrady do spoločenstva, je potrebné, aby pre skupinu západných balkánskych štátov nebola určená náhrada na výrobky uvedené v tomto nariadení.

(11)

So zreteľom na tieto skutočnosti je potrebné určiť náhrady na tieto produkty v zodpovedajúcej výške.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú pri vývoze výrobkov bez ďalšieho spracovania uvedených v článku 1 odsek 1 body d), f), g) a h) nariadenia (ES) č. 1260/2001 sú určené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 63.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA SIRUPY A NIEKTORÉ ĎALŠIE VÝROBKY VYVEZENÉ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA PATRIACE DO SEKTORU CUKRU PLATNÉ OD 23. DECEMBRA 2005 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

35,00 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

35,00 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

66,50 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3500 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

35,00 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3500 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3500 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3500 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

35,00 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3500 (4)

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určení série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určenia sú uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo spoločenstva) s výnimkou Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov z 10. júna 1999) a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, okrem cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. februára neuplatňujú v súlade s rozhodnutím Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(4)  Základná sadzba neplatí pre sirupy, ktorých čistota je nižšia ako 85 % (nariadenie (ES) č. 2135/95). Obsah sacharózy sa stanovuje v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(5)  Sadzba nie je uplatniteľná na výrobok definovaný v bode 2 prílohy nariadenia (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/50


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2133/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 15. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1138/2005 z 15. júla 2005 o stálych výberových konaniach v rámci hospodárskeho roka 2004/2005 pre stanovovanie vývozných odvodov a/alebo vývozných náhrad za biely cukor (2) sa otvárajú čiastočné výberové konania na vývoz cukru do niektorých tretích krajín.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1138/2005 sa maximálna výška vývoznej náhrady stanovuje, v prípade potreby, pre dané čiastočné výberové konanie, berúc do úvahy najmä situáciu a predvídateľný vývoj na trhu s cukrom v spoločenstve a na svetovom trhu.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 15. čiastočné výberové konanie pre biely cukor, uskutočnené v zmysle nariadenia (ES) č. 1138/2005, sa maximálna výška náhrady za vývoz do niektorých tretích krajín stanovuje na 37,750 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 185, 16.7.2005, s. 3.


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/51


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2134/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutých nariadení na svetovom trhu a cenou týchto produktov v Spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení situácie a perspektív vývoja z hľadiska disponibility obilnín, ryže a zlomkovej ryže, ako aj ich ceny na trhu Spoločenstva na jednej strane a ceny obilnín, ryže a zlomkovej ryžovej a výrobkov z obilnín na svetovom trhu na druhej strane. V zmysle uvedených článkov je rovnako dôležité zabezpečiť na trhoch s obilninami a ryžou vyváženú situáciu a prirodzený vývoj z hľadiska cien a obchodovania a okrem toho prihliadať na ekonomický aspekt zamýšľaných vývozov a na záujem vyhnúť sa narušeniam na trhoch Spoločenstva.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/95 (3), týkajúce sa dovozného a vývozného režimu výrobkov na báze obilnín a ryže, definovalo vo svojom článku 4 špecifické kritériá, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výpočte vývozných náhrad za tieto produkty.

(4)

Vývozné náhrady poskytované na niektoré výrobky je potrebné odstupňovať podľa obsahu popola, surovej celulózy, obalov, bielkovín, tukov alebo škrobu, pričom tento obsah je mimoriadne významný z hľadiska množstva základného produktu skutočne obsiahnutého v konečnom spracovanom výrobku.

(5)

Pre korene manioku a iné korene a tropické hľuzy, ako aj pre múky z nich vyrobené, so zreteľom na ekonomický aspekt vývozov a povahu a pôvod týchto produktov, sa momentálne nevyžaduje určenie vývozných náhrad za vývoz. Vzhľadom na malý podiel Spoločenstva na svetovom trhu v oblasti niektorých výrobkov z obilnín momentálne nevzniká potreba stanoviť náhrady za ich vývoz.

(6)

Situácia na svetovom trhu a špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyvolať potrebu rozlíšenia vývozných náhrad za niektoré produkty podľa krajiny určenia.

(7)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(8)

Niektoré výrobky z kukurice môžu byť tepelne upravované, čo môže mať za následok priznanie náhrady, ktorá nezodpovedá kvalite výrobku. Treba spresniť, že takéto výrobky s obsahom naglejovateného škrobu nemôžu byť zvýhodnené vývoznými náhradami.

(9)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za vývoz produktov určených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1518/95 sú stanovené v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1549/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2993/95 (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 22. decembra 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

48,99

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

62,98

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

48,99

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

55,98

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

45,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

52,49

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

40,24

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

8,75

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

54,85

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

41,99

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

54,85

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

54,85

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

41,99

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

57,47

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

39,89

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

41,99

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C11

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska.

C12

:

všetky krajiny s výnimkou Rumunska.

C13

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska a Rumunska.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska a Lichtenštajnska.


(1)  Produktom, ktoré boli tepelne upravované s následným naglejovatením škrobu, sa nepriznáva žiadna vývozná náhrada.

(2)  Vývozné náhrady sú poskytnuté v súlade so zmeneným a doplneným nariadením Rady (EHS) č. 2730/75 (Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 20).

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C11

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska.

C12

:

všetky krajiny s výnimkou Rumunska.

C13

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska a Rumunska.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska a Lichtenštajnska.


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/54


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2135/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13, odsek 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003, rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1517/95 z 29. júna 1995 o pravidlách uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozného a vývozného režimu kŕmnych zmesí pre zvieratá vyrobených na báze obilnín, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 o osobitných pravidlách v uplatňovaní režimu dovozných a vývozných povolení v sektore obilnín a ryže (2), definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré sa musia brať do úvahy pri výpočte náhrady za tieto produkty.

(3)

Tento výpočet musí brať do úvahy aj obsah výrobkov z obilnín. Pre zjednodušenie, náhrada sa má vyplácať vo dvoch kategóriách „výrobkov z obilnín“, na jednej strane je to kukurica, najbežnejšie používaná obilnina na výrobu vyvážaných kŕmnych zmesí, a výrobky z kukurice, na druhej strane sú „ostatné obilniny“, to sú voliteľné výrobky z obilnín iných ako kukurica a výrobky z kukurice. Náhrada sa poskytuje za množstvo obilninového produktu obsiahnutého v kŕmnych zmesiach pre zvieratá.

(4)

Okrem toho musí výška vývoznej náhrady brať do úvahy aj možnosti a podmienky predaja týchto produktov na svetovom trhu, potrebu vyhnúť sa narušeniam na trhu spoločenstva a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

Súčasná situácia na trhu s obilninami, najmä perspektívy zásobovania, vedie v súčasnosti k zrušeniu vývozných náhrad.

(6)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na kŕmne zmesi pre zvieratá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1784/2003 a ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 1517/95, sú stanovené v súlade s prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 22. decembra 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za kŕmne zmesi z obilnín

Kódy produktov, na ktoré sa poskytuje vývozná náhrada:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Obilninové produkty

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška vývozných náhrad

Kukurica a výrobky z kukurice:

kódy NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Výrobky z obilnín s výnimkou kukurice a výrobkov z kukurice

C10

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všetky krajiny.


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/56


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2136/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1722/93 z 30. júna 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadení Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajúcich sa produkčných náhrad v sektore obilnín a ryže (2), stanovilo podmienky udeľovania náhrad za výrobu. Základ pre výpočet bol určený v článku 3 tohto nariadenia. Takto vypočítaná náhrada, diferencovaná v prípade potreby pre zemiakový škrob, sa musí stanoviť raz za mesiac a môže sa zmeniť, ak sa cena kukurice a/alebo pšenice podstatne zmení.

(2)

Na stanovenie presnej čiastky úhrady z titulu náhrad za výrobu, ktoré sa majú stanoviť týmto nariadením, treba tieto upraviť koeficientmi uvedenými v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 1722/93.

(3)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrada za výrobu, vyjadrená v tonách škrobu, sa v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1722/93 stanovuje na:

a)

10,08 EUR/t pre škrob z kukurice, pšenice, raže a ovsa;

b)

19,42 EUR/t pre zemiakový škrob.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1548/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/57


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2137/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na poskytnutie náhrady na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1058/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade nerovnováhy v sektore obilnín (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že stanoví maximálne vývozné náhrady, berúc do úvahy kritériá stanovené článkom 1 nariadenia (ES) č. 1501/95. V tom prípade sa vyhovie tomu alebo tým z účastníkov verejnej súťaže, ktorých ponuka sa rovná alebo je nižšia ako maximálne vývozné náhrady.

(3)

Uplatňovanie horeuvedených kritérií na súčasnú situáciu trhov s predmetnou obilninou vedie k tomu, aby sa určili maximálne vývozné náhrady na vývoz.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa pre ponuky doručené od 16. do 22. decembra 2005 v rámci verejnej súťaže, uvedenej v nariadení (ES) č. 1058/2005, sa stanovuje na 2,97 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/58


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2138/2005

z 22. decembra 2005

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1438/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci pridelenia vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1438/2005 z 2. septembra 2005 týkajúce sa osobitného intervenčného opatrenia pre obilniny vo Fínsku a Švédsku na hospodársky rok 2005/2006 (3),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1438/2005 otvorilo verejnú súťaž na vývozné náhrady na vývoz ovsa vypestovaného vo Fínsku a vo Švédsku a určeného na vývoz z Fínska a Švédska do všetkých tretích krajín s výnimkou Bulharska, Nórska, Rumunska a Švajčiarska.

(2)

Berúc do úvahy najmä kritériá uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 nie je vhodné pristúpiť k určeniu maximálnych vývozných náhrad.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 16. do 22. decembra 2005 v rámci verejnej súťaže na vývozné náhrady na vývoz ovsa podľa nariadenia (ES) č. 1438/2005 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2005, s. 5.


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/59


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2139/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na poskytnutie náhrady na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1059/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade nerovnováhy v sektore obilnín (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že stanoví maximálne vývozné náhrady, berúc do úvahy kritériá stanovené článkom 1 nariadenia (ES) č. 1501/95. V tom prípade sa vyhovie tomu alebo tým z účastníkov verejnej súťaže, ktorých ponuka sa rovná alebo je nižšia ako maximálne vývozné náhrady.

(3)

Uplatňovanie vyššieuvedených kritérií na súčasnú situáciu trhov s predmetnou obilninou vedie k tomu, aby sa určili maximálne vývozné náhrady na vývoz.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice pre ponuky doručené od 16 do 22. decembra 2005 v rámci verejnej súťaže, uvedenej v nariadení (ES) č. 1059/2005, sa stanovuje na 8,00 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/60


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2140/2005

z 22. decembra 2005,

ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), najmä na článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálneho zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Portugalska bola vyhlásená nariadením Komisie (ES) č. 1809/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3), podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003, Komisia môže rozhodnúť o stanovení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri jeho stanovení je potrebné prihliadať najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95. Zľava sa prizná každému účastníkovi verejnej súťaže, ktorého ponuka bude na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo nižšej.

(3)

Na základe uplatnenia vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny sa maximálne zníženie dovozného cla určuje na sumu uvedenú v článku 1.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre ponuky predložené v čase od 16. do 22. decembra 2005 v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005 sa maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice stanovuje na 22,72 EUR/t pre maximálny celkový objem 1 500 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 4.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené narídením (ES) č. 2235/2005 (Ú. v. EÚ L 256, 10.10.2005, s. 13).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/61


ROZHODNUTIE RADY

z 13. decembra 2005

o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994

(2005/929/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dňa 22. marca 2004 Rada poverila Komisiu začať rokovania s niektorými ďalšími členmi WTO podľa článku XXIV:6 Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 počas pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

(2)

Rokovania viedla Komisia po konzultácii s výborom zriadeným na základe článku 133 zmluvy a v rámci rokovacích smerníc vydaných Radou.

(3)

Komisia skončila rokovania o Dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT 1994. Uvedená dohoda by mala byť schválená vo forme výmeny listov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT 1994, pokiaľ ide o zrušenie osobitných úľav v súvislosti so zrušením harmonogramu Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii.

Text tejto dohody vo formy výmeny listov je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu (-y) splnomocnenú (-é) na podpis dohody s cieľom zaviazať Spoločenstvo (1).

V Bruseli 13. decembra 2005

Za Radu

predseda

J. GRANT


(1)  Deň nadobudnutia platnosti dohody sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994

Brusel 13. decembra 2005

Vážený pán,

v nadväznosti na začatie rokovaní medzi Európskym spoločenstvom (ES) a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT 1994 o zmene úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k ES s cieľom uzatvoriť rokovania, ktoré sa začali po oznámení ES WTO z 19. januára 2004 podľa článku XXIV:6 GATT 1994, ES a Kórejská republika schválili toto:

ES súhlasí s tým, že zahrnie do svojho harmonogramu pre colné územie ES 25 úľavy, ktoré boli zahrnuté v predchádzajúcom harmonograme.

ES súhlasí, že zavedie tieto znížené sadzby:

 

8525 40 99: znížená sadzba 12,5 %,

 

3903 19 00: znížená sadzba 4 %,

 

8521 10 30: znížená sadzba 13,0 %,

 

8527 31 91: znížená sadzba 11,4 %.

Uvedené znížené sadzby platia podľa toho, čo nastane skôr: na obdobie troch rokov alebo až do dňa, keď implementácia výsledkov rokovania o rozvojovom programe z Dauhá dosiahne túto úroveň sadzieb. Uvedená znížená sadzba na 8525 40 99 však platí podľa toho, čo nastane skôr, na obdobie štyroch rokov alebo až do dňa, keď implementácia výsledkov rokovania o rozvojovom programe z Dauhá dosiahne túto úroveň sadzieb. Uvedené obdobie sa začína v deň implementácie.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď ES dostane od Kórejskej republiky po posúdení zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými postupmi príslušne koncipovaný list, v ktorom vyjadrí svoj súhlas. ES sa zaväzuje vyvinúť najvyššie úsilie, aby zabezpečilo, že vhodné vykonávacie opatrenia nadobudnú platnosť najneskôr 1. januára 2006.

Prijmite prosím, vážený pán, prejav mojej najhlbšej úcty.

Za Európske spoločenstvo

Image

Brusel 13. decembra 2005

Vážený pán,

odvolávam sa na Váš list tohto znenia:

„V nadväznosti na začatie rokovaní medzi Európskym spoločenstvom (ES) a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT 1994 o zmene úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k ES s cieľom uzatvoriť rokovania, ktoré sa začali po oznámení ES WTO z 19. januára 2004 podľa článku XXIV:6 GATT 1994, ES a Kórejská republika schválili toto:

ES súhlasí s tým, že zahrnie do svojho harmonogramu pre colné územie ES 25 úľavy, ktoré boli zahrnuté v predchádzajúcom harmonograme.

ES súhlasí, že zavedie tieto znížené sadzby:

 

8525 40 99: znížená sadzba 12,5 %,

 

3903 19 00: znížená sadzba 4 %,

 

8521 10 30: znížená sadzba 13,0 %,

 

8527 31 91: znížená sadzba 11,4 %.

Uvedené znížené sadzby platia podľa toho, čo nastane skôr: na obdobie troch rokov alebo až do dňa, keď implementácia výsledkov rokovania o rozvojovom programe z Dauhá dosiahne túto úroveň sadzieb. Uvedená znížená sadzba na 8525 40 99 však platí podľa toho, čo nastane skôr, na obdobie štyroch rokov alebo až do dňa, keď implementácia výsledkov rokovania o rozvojovom programe z Dauhá dosiahne túto úroveň sadzieb. Uvedené obdobie sa začína v deň implementácie.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď ES dostane od Kórejskej republiky po posúdení zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými postupmi príslušne koncipovaný list, v ktorom vyjadrí svoj súhlas. ES sa zaväzuje vyvinúť najvyššie úsilie, aby zabezpečilo, že vhodné vykonávacie opatrenia nadobudnú platnosť najneskôr 1. januára 2006.“

Je mi cťou vyjadriť súhlas mojej vlády.

Prijmite prosím, vážený pán, prejav mojej najhlbšej úcty.

Za vládu Kórejskej republiky

Image


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/64


ROZHODNUTIE RADY

z 21. decembra 2005,

ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom za účelom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/848/ES

(2005/930/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom za účelom boja proti terorizmu (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Rada 29. novembra 2005 prijala rozhodnutie 2005/848/ES, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom za účelom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/722/ES (2).

(2)

Bolo rozhodnuté prijať aktualizovaný zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2580/2001,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zoznam ustanovený v článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 sa nahrádza takto:

„1.   Osoby

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), dátum narodenia: 1.2.1966, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

2.

ABOUD, Maisi (alias švajčiarsky Abderrahmane), dátum narodenia: 17.10.1964, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), dátum narodenia: 26.6.1967, miesto narodenia: Qatif-Bab al Shamal, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie;

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, miesto narodenia: Al Ihsa, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie;

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia: 16.10.1966, miesto narodenia: Tarut, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie;

6.

ARIOUA, Azzedine, dátum narodenia: 20.11.1960, miesto narodenia: Costantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

7.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), dátum narodenia: 18.8.1969, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

8.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

9.

ASLI, Rabah, dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

10.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, dátum narodenia: 1960, miesto narodenia: Libanon; občan Libanonu;

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), dátum narodenia: 1.2.1972, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra);

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), dátum narodenia: 1.6.1970, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra);

13.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), dátum narodenia: 10.7.1965 alebo 11.7.1965, miesto narodenia: El Dibabiya, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie;

14.

FAHAS, Sofiane Yacine, dátum narodenia: 10.9.1971, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

15.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, dátum narodenia: 1963, miesto narodenia: Libanon, občan Libanonu

16.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), dátum narodenia: 30.11.1970, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra);

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem;alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), dátum narodenia: 14.4.1965 alebo 1.3.1964, miesto narodenia: Pakistan, číslo pasu: 488555;

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), dátum narodenia: 26.12.1974, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

19.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), starší spravodajský dôstojník hnutia HIZBALLÁH, dátum narodenia: 7.12.1962, miesto narodenia: Tayr Dibba, Libanon, číslo pasu: 432298 (Libanon);

20.

NOUARA, Farid, dátum narodenia: 25.11.1973, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

21.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), dátum narodenia: 11.9.1968, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

22.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), dátum narodenia: 23.6.1963, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

23.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), dátum narodenia: 14.6.1974, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

24.

SENOUCI, Sofiane, dátum narodenia: 15.4.1971, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

25.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci Komunistickej strany Filipín vrátane NPA), dátum narodenia: 8.2.1939, miesto narodenia: Cabugao, Filipíny;

26.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), dátum narodenia: 21.4.1964, miesto narodenia: Blida (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

2.   Skupiny a subjekty

1.

Organizácia Abu Nidal [Abu Nidal Organisation (ANO)], [alias Revolučná rada Fatah (Fatah Revolutionary Council), Arabské revolučné brigády (Arab Revolutionary Brigades), Čierny september (Black September) a Revolučná organizácia moslimských socialistov (Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)];

2.

Brigáda mučeníkov Al Aqsa (Al-Aqsa Martyr's Brigade);

3.

Nadácia Al-Aqsa e.V.;

4.

Al-Takfir a Al-Hijra;

5.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Najvyššia pravda Aum, alias Aleph);

6.

Babbar Khalsa;

7.

Komunistická strana Filipín vrátane Novej ľudovej armády (New People’s Army (NPA), Filipíny, spojená s Jose Mariom C. Sisonom (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci Komunistickej strany Filipín vrátane NPA);

8.

Gama'a al-Islamiyya (Islamská skupina), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG);

9.

Islamský front veľkých východných bojovníkov (IBDA-C);

10.

Hamas (vrátane Hamas-Izz al-Din al-Qassem);

11.

Hizbal Mudžahidín (HM);

12.

Nadácia Svätej zeme pre ochranu a rozvoj (Holy Land Foundation for Relief and Development);

13.

Medzinárodná federácia sikhskej mládeže [International Sikh Youth Federation (ISYF)];

14.

Kahane Chai (Kach);

15.

Khalistan Zindabad Force (KZF);

16.

Strana kurdských pracujúcich (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL);

17.

Organizácia Mujahedin-e Khalq (MEK alebo MKO) [okrem ‚Národnej rady odporu Iránu’- (NCRI)], [alias Národná oslobodzovacia armáda Iránu (NLA, militantné krídlo MEK), Mudžahedíni iránskeho ľudu (PMOI), Moslimská spoločnosť iránskych študentov)];

18.

Národná oslobodzovacia armáda Kolumbie (Ejército de Liberación Nacional);

19.

Front oslobodenia Palestíny (PLF);

20.

Palestínsky islamský džihád (PIJ);

21.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny (PFLP);

22.

Hlavné veliteľstvo ľudového frontu za oslobodenie Palestíny, (alias PFLP-Hlavné veliteľstvo, alias PFLP-GC);

23.

Revolučné ozbrojené sily Kolumbie [Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia (FARC)];

24.

Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana (DHKP/C) [alias Devrimci Sol (Revolučná ľavica), Dev Sol];

25.

Svetlý chodník [Sendero Luminoso (SL)];

26.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland);

27.

Spojené sebaobranné sily/skupina Kolumbie [Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)].“

Článok 2

Rozhodnutie 2005/848/ES sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Radu

predseda

B. BRADSHAW


(1)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1257/2005 (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2005, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2005, s. 46.


Komisia

23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/67


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2005,

ktorým sa Fínsko a Švédsko oslobodzujú od povinnosti uplatňovať smernicu Rady 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča

[oznámené pod číslom K(2005) 5469]

(Iba fínsky a švédsky text je autentický)

(2005/931/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (1), a najmä na jej článok 18a,

so zreteľom na žiadosti predložené Fínskom a Švédskom,

keďže:

(1)

Smernica 68/193/EHS ustanovuje určité opatrenia na obchodovanie s materiálom na rozmnožovanie viniča. Táto smernica takisto ustanovuje, že za predpokladu splnenia určitých podmienok, môžu byť členské štáty úplne alebo čiastočne oslobodené od povinnosti uplatňovať túto smernicu.

(2)

Materiál na rozmnožovanie viniča sa za bežných okolností vo Fínsku a Švédsku nerozmnožuje a neuvádza na trh. Pestovanie viniča má naviac v uvedených krajinách minimálny hospodársky význam.

(3)

Pokiaľ tieto podmienky zotrvávajú, príslušné členské štáty by mali byť oslobodené od povinnosti uplatňovať ustanovenia smernice 68/193/EHS na daný materiál.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivo a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Fínsko a Švédsko sa týmto oslobodzujú od povinnosti uplatňovať smernicu 68/193/EHS, s výnimkou článku 12 ods. 1 a článku 12a.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Fínskej republike a Švédskemu kráľovstvu.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 93, 17.4.1968, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/43/ES (Ú. v. EÚ L 164, 24.6.2005, s. 37).


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/68


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha E k smernici Rady 91/68/EHS, pokiaľ ide o aktualizáciu vzorových veterinárnych osvedčení pre ovce a kozy prílohou k tomuto rozhodnutiu

[oznámené pod číslom K(2005) 5506]

(Text s významom pre EHP)

(2005/932/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych podmienkach upravujúcich obchod s ovcami a kozami (1) vnútri Spoločenstva, a najmä na jej článok 14 ods. 2,

keďže:

(1)

V prílohe E k smernici Rady 91/68/EHS boli stanovené vzorové veterinárne osvedčenia pre obchod s ovcami a kozami na zabitie, výkrm a chov vnútri Spoločenstva ako vzory I, II a III.

(2)

Členské štáty sa stretli s problémami pri osvedčovaní, pokiaľ úradný veterinárny lekár nemohol osvedčiť splnenie požiadaviek na miesto pobytu a dopravu, keďže tieto informácie má iba poľnohospodár.

(3)

Veterinárne osvedčenia by mali zdôrazniť, že osvedčenie o splnení požiadaviek na pobyt a dopravu sa zakladá na vyhlásení poľnohospodára alebo na preskúmaní záznamov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (2).

(4)

Smernica 91/68/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha E k smernici 91/68/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 15. februára 2006.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2004/554/ES (Ú. v. EÚ L 248, 22.7.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8.


PRÍLOHA

Príloha E k smernici 91/68/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

Vo vzore I sa pred bod 12.4.1 vkladá tento bod:

„12.4.

Na základe písomného vyhlásenia držiteľa alebo preskúmania registra chovu a dokumentov o presune vedených v súlade s nariadením Rady (ES) č. 21/2004, a najmä s oddielmi B a C prílohy k tomuto nariadeniu.“

2.

Vo vzoroch II a III sa bod 12.4 nahrádza takto:

„12.4.

Na základe písomného vyhlásenia držiteľa alebo preskúmania registra chovu a dokumentov o presune vedených v súlade s nariadením Rady (ES) č. 21/2004, najmä s oddielmi B a C prílohy k tomuto nariadeniu, zostali v jedinom chove pôvodu počas aspoň 30 dní pred naložením, alebo ak sú v chove pôvodu od narodenia zvieratá mladšie ako 30 dní, žiadna ovca ani koza sa do nedostala do chovu pôvodu počas posledných 21 dní pred naložením a žiaden párnokopytník dovážaný z tretej krajiny nebol dovezený do chovu pôvodu počas 30 dní pred odoslaním z chovu pôvodu, pokiaľ sa uvedené zvieratá nedostali do hospodárstva v súlade s článkom 4a ods. 2 smernice 91/68/EHS;“.


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/70


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2005,

ktorým sa po druhýkrát mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/693/ES, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení v súvislosti s vtáčou chrípkou v Rusku

[oznámené pod číslom K(2005) 5563]

(Text s významom pre EHP)

(2005/933/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991, stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 18 ods. 7,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 22 ods. 6,

keďže:

(1)

Vtáčia chrípka je infekčné vírusové ochorenie hydiny a vtákov, spôsobujúce úmrtnosť a poruchy, ktoré môžu rýchlo nadobudnúť epizootické rozmery, a tým predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat a verejnosti a výrazne znížiť ziskovosť v oblasti chovu hydiny.

(2)

Rozhodnutie Komisie 2005/693/ES zo 6. októbra 2005 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vtáčou chrípkou v Rusku (3) bolo prijaté na základe prepuknutia vtáčej chrípky v Rusku. Týmto rozhodnutím sa pozastavuje dovoz iných vtákov ako hydiny z Ruska a nespracovaného peria a častí peria z regiónov Ruska, uvedených v prílohe I k predmetnému rozhodnutiu.

(3)

Prepuknutia vtáčej chrípky sa naďalej vyskytujú v niektorých častiach Ruska, a preto je potrebné predĺžiť platnosť opatrení stanovených v rozhodnutí 2005/693/ES. Toto rozhodnutie sa však môže preskúmať pred týmto dátumom na základe informácií poskytnutých príslušnými ruskými veterinárnymi orgánmi.

(4)

Prepuknutia nákazy v európskej časti Ruska sa vyskytli iba v centrálnej oblasti, zatiaľ čo v severných regiónoch sa nevyskytli žiadne prepuknutia nákazy. Dovoz nespracovaného peria a častí peria z tohto štátu preto už nemusí byť pozastavený.

(5)

Rozhodnutie 2005/693/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/693/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 sa slová „31. decembra 2005“ nahrádzajú slovami „31. marca 2006“.

2.

Príloha I sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Členské štáty bezodkladne prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a uverejnia tieto opatrenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 263, 8.10.2005, s. 22. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/740/ES (Ú. v. EÚ L 276, 21.10.2005, s. 68).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Federálne okruhy Ruska uvedené v článku 1 ods. 2 a 3

1.   Federálny okruh Ďalekého východu

Zahŕňa tieto subjekty Ruskej federácie: Amurská oblasť, Čukotský autonómny okruh, Židovská autonómna oblasť, Kamčatská oblasť, Chabarovský kraj, Koriacky autonómny okruh, Magadanská oblasť, Prímorský kraj, Republika Sacha (Jakutsko), Sachalinská oblasť.

2.   Sibírsky federálny okruh

Zahŕňa tieto subjekty Ruskej federácie: Agský buriatsky autonómny okruh, Altajská republika, Altajský kraj, Buriatska republika, Čitská oblasť, Evenkovský autonómny okruh, Irkutská oblasť, Kemerovská oblasť, Chakaská republika, Krasnojarský kraj, Novosibirská oblasť, Omská oblasť, Tajmýrsky autonómny okruh, Tomská oblasť, Tuvianska republika, Usťordský buriatsky autonómny okruh.

3.   Uralský federálny okruh

Zahŕňa tieto subjekty Ruskej federácie: Čeľabinská oblasť, Chantyjskomansijský autonómny okruh, Kurganská oblasť, Sverdlovská oblasť, Ťumenská oblasť, Jamalskonenecký autonómny okruh.

4.   Centrálny federálny okruh

Zahŕňa tieto subjekty Ruskej federácie: Belgorodská oblasť, Brianska oblasť, Ivanovská oblasť, Kalužská oblasť, Kurská oblasť, Lipecká oblasť, Moskva (federálne mesto), Moskovská oblasť, Oriolska oblasť, Rjazanská oblasť, Tambovská oblasť, Tulská oblasť, Vladimírska oblasť, Voronežská oblasť.

5.   Južný federálny okruh

Zahŕňa tieto subjekty Ruskej federácie: Adygejská republika, Astrachánska oblasť, Čečenská republika, Dagestanská republika, Ingušská republika, Kabardskobalkarská republika, Kalmycká republika, Karačajsko-čerkeská republika, Krasnodarský kraj, Republika severného Osetska-Alanie, Stavropolský kraj, Rostovská oblasť, Volgogradská oblasť.

6.   Povolžský (Volga) federálny okruh

Zahŕňa tieto subjekty Ruskej federácie: Baškirská republika, Čuvašská republika, Kirovská oblasť, Marijská republika, Mordvianska republika, Nižnonovgorodská oblasť, Orenburská oblasť, Penzianska oblasť, Permská oblasť, Permský autonómny okruh, Samarská oblasť, Saratovská oblasť, Tatárska republika, Udmurtská republika, Ulianovská oblasť.“


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/73


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2004/696/ES a 2004/863/ES, pokiaľ ide o prerozdelenie finančného príspevku Spoločenstva niektorým členským štátom pre ich programy eradikácie a monitorovania prenosných spongiformných encefalopatií v roku 2005

[oznámené pod číslom K(2005) 5564]

(2005/934/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 5 a 6,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2004/696/ES zo 14. októbra 2004 o zozname programov na eradikáciu a monitorovanie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) oprávnených získať príspevok Spoločenstva v roku 2005 (2) sú uvedené programy na eradikáciu a monitorovanie prenosných spongiformných encefalopatií (TSE), ktoré členské štáty predložili Komisii a ktoré sú oprávnené získať finančný príspevok od Európskeho spoločenstva v roku 2005. Toto rozhodnutie tiež stanovuje navrhovanú mieru a maximálnu výšku príspevku pre každý program.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2004/863/ES z 30. novembra 2004, ktorým sa schvaľujú programy určitých členských štátov zamerané na eradikáciu a monitorovanie TSE na rok 2005 a stanovuje sa úroveň finančného príspevku Spoločenstva (3), sa schvaľujú programy uvedené v rozhodnutí 2004/696/ES a stanovuje sa maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva.

(3)

V rozhodnutí 2004/863/ES je tiež stanovené predloženie správy o pokroku programov monitorovania TSE a o uhradených nákladoch, ktorú mesačne postúpia členské štáty Komisii. Z analýz takýchto správ vyplýva, že niektoré členské štáty nevyužijú celý svoj príspevok na rok 2005, zatiaľ čo ďalšie štáty svoj pridelený príspevok prekročia.

(4)

Finančný príspevok Spoločenstva na niektoré z týchto programov sa preto musí upraviť. Je vhodné prerozdeliť finančné prostriedky z programov členských štátov, ktoré nečerpajú svoj plný príspevok tým štátom, ktoré ho prekračujú. Prerozdelenie by sa malo zakladať na najnovších informáciách o výdavkoch, ktoré príslušným členským štátom skutočne vznikli.

(5)

Rozhodnutia 2004/696/ES a 2004/863/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy k rozhodnutiu 2004/696/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Rozhodnutie 2004/863/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 7 ods. 2 sa výraz „8 846 000 EUR“ nahrádza výrazom „8 536 000 EUR“;

2.

v článku 10 ods. 2 sa výraz „8 677 000 EUR“ nahrádza výrazom „8 397 000 EUR“;

3.

v článku 11 ods. 2 sa výraz „353 000 EUR“ nahrádza výrazom „503 000 EUR“;

4.

v článku 16 ods. 2 sa výraz „4 510 000 EUR“ nahrádza výrazom „4 840 000 EUR“;

5.

v článku 18 ods. 2 sa výraz „1 480 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 540 000 EUR“;

6.

v článku 21 ods. 2 sa výraz „313 000 EUR“ nahrádza výrazom „363 000 EUR“;

7.

v článku 24 ods. 2 sa výraz „250 000 EUR“ nahrádza výrazom „100 000 EUR“;

8.

v článku 25 ods. 2 sa výraz „2 500 000 EUR“ nahrádza výrazom „3 350 000 EUR“;

9.

v článku 26 ods. 2 sa výraz „200 000 EUR“ nahrádza výrazom „80 000 EUR“;

10.

v článku 28 ods. 2 sa výraz „25 000 EUR“ nahrádza výrazom „20 000 EUR“;

11.

v článku 29 ods. 2 sa výraz „150 000 EUR“ nahrádza výrazom „20 000 EUR“;

12.

v článku 31 ods. 2 sa výraz „500 000 EUR“ nahrádza výrazom „310 000 EUR“;

13.

v článku 35 ods. 2 sa výraz „150 000 EUR“ nahrádza výrazom „30 000 EUR“;

14.

v článku 36 ods. 2 sa výraz „450 000 EUR“ nahrádza výrazom „460 000 EUR“;

15.

v článku 37 ods. 2 sa výraz „10 000 EUR“ nahrádza výrazom „25 000 EUR“;

16.

v článku 38 ods. 2 sa výraz „975 000 EUR“ nahrádza výrazom „845 000 EUR“;

17.

v článku 39 ods. 2 sa výraz „25 000 EUR“ nahrádza výrazom „10 000 EUR“;

18.

v článku 41 ods. 2 sa výraz „25 000 EUR“ nahrádza výrazom „10 000 EUR“;

19.

v článku 45 ods. 2 sa výraz „20 000 EUR“ nahrádza výrazom „120 000 EUR“;

20.

v článku 49 ods. 2 sa výraz „1 555 000 EUR“ nahrádza výrazom „865 000 EUR“;

21.

v článku 50 ods. 2 sa výraz „9 525 000 EUR“ nahrádza výrazom „9 035 000 EUR“;

22.

v článku 51 ods. 2 sa výraz „1 300 000 EUR“ nahrádza výrazom „2 400 000 EUR“;

23.

v článku 54 ods. 2 sa výraz „5 565 000 EUR“ nahrádza výrazom „5 075 000 EUR“;

24.

v článku 58 ods. 2 sa výraz „5 000 EUR“ nahrádza výrazom „55 000 EUR“;

25.

v článku 59 ods. 2 sa výraz „575 000 EUR“ nahrádza výrazom „755 000 EUR“;

26.

v článku 61 ods. 2 sa výraz „695 000 EUR“ nahrádza výrazom „915 000 EUR“;

27.

v článku 64 ods. 2 sa výraz „5 000 EUR“ nahrádza výrazom „25 000 EUR“.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli, 21. decembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  Ú. v. EÚ L 316, 15.10.2004, s. 91. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/413/ES (Ú. v. EÚ L 141, 4.6.2005, s. 24).

(3)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 82. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/413/ES.


PRÍLOHA

Prílohy I, II a III k rozhodnutiu 2004/696/ ES sa nahrádzajú takto:

PRÍLOHA I

Zoznam programov na monitorovanie prenosných spongiformných encefalopatií (TSE)

Miera a maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva

(v EUR)

Ochorenie

Členský štát

Miera uskutočnených testov (1)

Maximálna suma

TSE

Rakúsko

100 %

2 076 000

Belgicko

100 %

3 586 000

Cyprus

100 %

503 000

Česká republika

100 %

1 736 000

Dánsko

100 %

2 426 000

Estónsko

100 %

294 000

Fínsko

100 %

1 170 000

Francúzsko

100 %

29 755 000

Nemecko

100 %

15 170 000

Grécko

100 %

1 487 000

Maďarsko

100 %

1 184 000

Írsko

100 %

6 172 000

Taliansko

100 %

8 397 000

Litva

100 %

836 000

Luxembursko

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Holandsko

100 %

4 840 000

Portugalsko

100 %

1 540 000

Slovinsko

100 %

444 000

Španielsko

100 %

8 536 000

Švédsko

100 %

363 000

Spojené kráľovstvo

100 %

5 690 000

Celkom

96 396 000

PRÍLOHA II

Zoznam programov eradikácie BSE

Maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva

(v EUR)

Ochorenie

Členský štát

Miera

Maximálna suma

BSE

Rakúsko

50 % utratenie

25 000

Belgicko

50 % utratenie

100 000

Cyprus

50 % utratenie

25 000

Česká republika

50 % utratenie

3 350 000

Dánsko

50 % utratenie

80 000

Estónsko

50 % utratenie

20 000

Fínsko

50 % utratenie

10 000

Francúzsko

50 % utratenie

310 000

Nemecko

50 % utratenie

875 000

Grécko

50 % utratenie

20 000

Írsko

50 % utratenie

4 000 000

Taliansko

50 % utratenie

205 000

Luxembursko

50 % utratenie

30 000

Holandsko

50 % utratenie

460 000

Portugalsko

50 % utratenie

845 000

Slovenská republika

50 % utratenie

25 000

Slovinsko

50 % utratenie

10 000

Španielsko

50 % utratenie

1 320 000

Spojené kráľovstvo

50 % utratenie

4 235 000

Celkom

15 945 000

PRÍLOHA III

Zoznam programov eradikácie klusavky

Maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva

(v EUR)

Ochorenie

Členský štát

Miera

Maximálna suma

Klusavka

Rakúsko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

10 000

Belgicko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

105 000

Cyprus

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

5 075 000

Česká republika

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

120 000

Dánsko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

5 000

Estónsko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

10 000

Fínsko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

25 000

Francúzsko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

2 400 000

Nemecko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

2 275 000

Grécko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

865 000

Maďarsko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

55 000

Írsko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

800 000

Taliansko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

2 485 000

Lotyšsko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

5 000

Litva

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

5 000

Luxembursko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

35 000

Holandsko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

755 000

Portugalsko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

915 000

Slovenská republika

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

340 000

Slovinsko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

65 000

Španielsko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

9 035 000

Švédsko

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

10 000

Spojené kráľovstvo

50 % utratenie; 100 % genotypizácia

7 380 000

Celkom

32 775 000


(1)  Rýchle testy a primárne molekulárne testy.


23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/78


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. decembra 2005,

ktorým sa mení rozhodnutie 2005/237/ES, pokiaľ ide o finančnú pomoc Spoločenstva na prevádzku referenčného laboratória Spoločenstva pre vtáčiu chrípku v roku 2005

[oznámené pod číslom K(2005) 5617]

(Iba anglický text je autentický)

(2005/935/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici Rady 92/40/EHS z 19. mája 1992, ktorou sa zavádzajú opatrenia Spoločenstva na kontrolu moru hydiny (2), sa ustanovujú kontrolné opatrenia Spoločenstva, ktoré sa majú uplatniť v prípade prepuknutia vtáčej chrípky hydiny. Na základe uvedenej smernice sa ustanovuje určenie národných laboratórií pre vtáčiu chrípku a referenčného laboratória Spoločenstva pre vtáčiu chrípku.

(2)

Na základe rozhodnutia Komisie 2005/237/ES z 15. marca 2005 o finančnej pomoci Spoločenstva na prevádzku určitých referenčných laboratórií Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a živých zvierat v roku 2005 (3) Spoločenstvo poskytlo finančnú pomoc referenčnému laboratóriu Spoločenstva pre vtáčiu chrípku, ktoré bolo určené na základe smernice 92/40/EHS.

(3)

Najnovší vývoj situácie v oblasti zdravia zvierat v súvislosti s vtáčou chrípkou v Spoločenstve a v tretích krajinách má za následok podstatné zvýšenie množstva práce, ktorú je potrebné v súvislosti s týmto ochorením vykonať v referenčnom laboratóriu Spoločenstva pre vtáčiu chrípku. K tomuto zvýšeniu dochádza predovšetkým v dôsledku určovania typov vírusov dodávaných do laboratória a zostavovania a aktualizácie súčasného zoznamu činidiel a ich distribúcie.

(4)

Referenčné laboratórium Spoločenstva pre vtáčiu chrípku navyše zohráva kľúčovú úlohu pri podpore diagnostických jednotiek národných referenčných laboratórií pre vtáčiu chrípku, v rámci ktorej sa uskutočňujú návštevy týchto laboratórií.

(5)

Rozšírenie množstva dostupných diagnostických metód, ako je napr. validácia nových techník a metodík molekulárnej diagnostiky, ako aj vydávanie noriem a uskutočňovanie medzilaboratórnych skúšok, ktoré boli pridané k úlohám a povinnostiam v schválenom pracovnom programe na rok 2005, mali za následok zvýšenie množstva činností vykonávaných v referenčnom laboratóriu Spoločenstva pre vtáčiu chrípku.

(6)

Komisia analyzovala najnovšie informácie poskytnuté referenčným laboratóriom Spoločenstva pre vtáčiu chrípku o výdavkoch požadovaných na rok 2005. Vzhľadom na tieto informácie je potrebné upraviť finančný príspevok Spoločenstva tomuto laboratóriu, a preto je náležité prideliť na rok 2005 dodatočné finančné prostriedky.

(7)

Rozhodnutie 2005/237/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 3 rozhodnutia 2005/237/ES sa výraz „135 000 EUR“ nahrádza výrazom „285 000 EUR“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 22. decembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 72, 18.3.2005, s. 47.


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/80


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2005/936/SZBP

z 21. decembra 2005,

ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2005/847/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 15 a 34,

keďže:

(1)

Rada 27. decembra 2001 prijala spoločnú pozíciu 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (1).

(2)

Rada 29. novembra 2005 prijala spoločnú pozíciu 2005/847/SZBP, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP (2).

(3)

Spoločná pozícia 2001/931/SZBP stanovuje preskúmanie v pravidelných intervaloch.

(4)

Bolo rozhodnuté aktualizovať prílohu k spoločnej pozícii 2001/931/SZBP a zrušiť spoločnú pozíciu 2005/847/SZBP.

(5)

Bol vypracovaný zoznam v súlade s kritériami stanovenými v článku 1 ods. 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP, je uvedený v prílohe.

Článok 2

Spoločná pozícia 2005/847/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 3

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Radu

predseda

B. BRADSHAW


(1)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93.

(2)  Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2005, s. 41.


PRÍLOHA

Zoznam osôb, skupín a subjektov uvedený v člānku 1 (1)

1.   OSOBY

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), dátum narodenia: 1.2.1966, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias švajčiarsky Abderrahmane), dátum narodenia: 17.10.1964, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (aktivista ETA), dátum narodenia: 7.10.1963, miesto narodenia: Durango (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (aktivista ETA; člen Gestoras Pro-amnistía), dátum narodenia: 7.6.1961, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), dátum narodenia: 26.6.1967, miesto narodenia: Qatif-Bab al Shamal (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, miesto narodenia: Al Ihsa (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia: 16.10.1966, miesto narodenia: Tarut (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (aktivista ETA; člen K. Madrid), dátum narodenia: 10.11.1971, miesto narodenia: Beasain (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, dátum narodenia: 20.11.1960, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), dátum narodenia: 18.8.1969, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah, dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (aktivista ETA), dátum narodenia: 8.11.1957, miesto narodenia: Regil (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.927.207

14.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, dátum narodenia: 1960, miesto narodenia: Libanon; občan Libanonu

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), dátum narodenia: 1.2.1972, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), dátum narodenia: 1.6.1970, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (aktivista ETA), dátum narodenia: 20.12.1977, miesto narodenia: Basauri (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (aktivista ETA), dátum narodenia: 10.1.1958, miesto narodenia: Plencia (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), dátum narodenia: 10.7.1965 alebo 11.7.1965, miesto narodenia: El Dibabiya, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, dátum narodenia: 10.9.1971, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (aktivista ETA), dátum narodenia: 29.4.1967, miesto narodenia: Guernica (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktivista ETA), dátum narodenia: 25.4.1961, miesto narodenia: Escoriaza (Navarra), číslo preukazu totožnosti: 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (aktivista ETA), dátum narodenia: 30.7.1955, miesto narodenia: Santurce (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 14.929.95

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, dátum narodenia: 1963, miesto narodenia: Libanon, občan Libanonu

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), dátum narodenia: 30.11.1970, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), dátum narodenia: 14.4.1965 alebo 1.3.1964, miesto narodenia: Pakistan, číslo pasu: 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar) dátum narodenia: 26.12.1974, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (aktivista ETA; člen Kas/Ekin), dátum narodenia: 15.3.1967, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), starší spravodajský dôstojník hnutia HIZBALLÁH, dátum narodenia: 7.12.1962, miesto narodenia: Tayr Dibba, Libanon, číslo pasu: 432298 (Libanon)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (aktivista ETA), dátum narodenia: 23.2.1961, miesto narodenia: Pamplona (Navarra), číslo preukazu totožnosti: 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, dátum narodenia: 25.11.1973, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), dátum narodenia: 22.9.1975, miesto narodenia: Basauri (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (aktivista ETA; člen K. Madrid), dátum narodenia: 17.10.1974, miesto narodenia: Baracaldo (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), dátum narodenia: 18.9.1964, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (aktivista ETA; člen K. Madrid), dátum narodenia: 27.2.1968, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), dátum narodenia: 11.9.1968, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (aktivista ETA; člen K. Madrid), dátum narodenia: 18.9.1963, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), dátum narodenia: 23.6.1963, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), dátum narodenia: 14.6.1974, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, dátum narodenia: 15.4.1971, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci Komunistickej strany Filipín vrátane NPA), dátum narodenia: 8.2.1939, miesto narodenia: Cabugao, Filipíny

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), dátum narodenia: 21.4.1964, miesto narodenia: Blida (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (aktivista ETA; člen Herri Batasuna/E.H/Batasuna), dátum narodenia: 25.5.1969, miesto narodenia: Ondarroa (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (aktivista ETA), dátum narodenia: 21.5.1976, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (aktivista ETA; člen Kas/Ekin), dátum narodenia: 12.3.1970, miesto narodenia: Irún (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.254.214

2.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

Organizácia Abu Nidal (ANO), (alias Revolučná rada Fatah, Arabské revolučné brigády, Čierny september a Revolučná organizácia moslimských socialistov)

2.

Brigáda mučeníkov Al Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir a Al-Hijra

5.

* Nuclei Territoriali Antimperialisti (Protiimperialistické územné jednotky)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Ozbrojené jednotky za komunizmus)

8.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Najvyššia pravda Aum, alias Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* Bunka proti kapitálu, väzeniu, väzenskej stráži a väzenským celám (CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Komunistická strana Filipín vrátane Novej ľudovej armády [New People’s Army (NPA)], Filipíny, spojená s Jose Mariom C. Sisonom (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci Komunistickej strany Filipín vrátane NPA)

12.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskická vlasť a sloboda (ETA) [Nasledovné organizácie sú súčasťou teroristickej organizácie ETA: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)]

14.

Gama'a al-Islamiyya (Islamská skupina), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Islamský front veľkých východných bojovníkov (IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Protifašistické skupiny odporu prvého októbra (GRAPO)

17.

Hamas (vrátane Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbal Mudžahidín (HM)

19.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Nadácia Svätej zeme pre ochranu a rozvoj)

20.

Medzinárodná federácia sikhskej mládeže (ISYF)

21.

* Solidarietà Internazionale (Medzinárodná solidarita)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

24.

Strana kurdských pracujúcich (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

25.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

26.

Organizácia Mujahedin-e Khalq (MEK alebo MKO) [okrem Národnej rady odporu Iránu- (NCRI)], [alias Národná oslobodzovacia armáda Iránu (NLA, militantné krídlo MEK), Mudžahedíni iránskeho ľudu (PMOI), Moslimská spoločnosť iránskych študentov]

27.

Národná oslobodzovacia armáda (Ejército de Liberación Nacional)

28.

* Orange Volunteers (OV)

29.

Front oslobodenia Palestíny (PLF)

30.

Palestínsky islamský džihád (PIJ)

31.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny (PFLP)

32.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny – Hlavné veliteľstvo (alias PFLP-Hlavné veliteľstvo)

33.

* Real IRA

34.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Červené brigády pre budovanie bojujúcej komunistickej strany)

35.

* Red Hand Defenders (RHD)

36.

Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC)

37.

* Revolučné bojové skupiny/Epanastatiki Pirines

38.

* Revolučná organizácia 17. novembra/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana (DHKP/C) [alias Devrimci Sol (Revolučná ľavica), Dev Sol]

40.

* Revolučný ľudový boj/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

41.

Svetlý chodník (SL) (Sendero Luminoso)

42.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

43.

* Brigata XX Luglio (Brigáda dvadsiateho júla)

44.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

45.

Spojené sebaobranné sily/skupina Kolumbie (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC)

46.

Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Jednotka revolučnej proletárskej iniciatívy)

47.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Jednotky proletárskej iniciatívy)

48.

F.A.I – Federazione Anarchica Informale (Neoficiálna anarchistická federácia)


(1)  Na osoby, skupiny a subjekby ozačené hviezdičkou sa vztáhvje len článok 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP.