ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 337

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
22. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2103/2005 z 12. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3605/93, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom schodku

1

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2104/2005 z 20. decembra 2005, ktoré upravuje od 1. júla 2005 odmeňovanie a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vťahujú na toto odmeňovanie a dôchodky

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2105/2005 z 21. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2106/2005 z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2107/2005 z 21. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2707/2000, (ES) č. 214/2001 a (ES) č. 1898/2005 v sektore mlieka

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2108/2005 z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 923/2005 o prevoze a predaji 80000 ton pšenice obyčajnej, 80000 ton kukurice a 40000 ton jačmeňa v držbe maďarskej intervenčnej agentúry na portugalskom trhu

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2109/2005 z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 716/96, ktorým sa prijímajú mimoriadne opatrenia na podporu trhu s hovädzím mäsom v Spojenom kráľovstve

25

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 2. decembra 2005 o podpise Protokolu o ochrane pôdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovnom ruchu k Alpskému dohovoru v mene Európskeho spoločenstva

27

Protokol o vykonávaní Alpského dohovoru z roku 1991 v oblasti ochrany pôdy

29

Protokol o vykonávaní Alpského dohovoru z roku 1991 v oblasti energie

36

Protokol o vykonávaní Alpského dohovoru z roku 1991 v oblasti cestovného ruchu

43

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2005 o zozname prijímajúcich krajín, ktoré sú oprávnené na zvláštne stimuly na trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, ustanovenom v článku 26 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 980/2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

50

 

*

Odporúčanie Komisie zo 14. decembra 2005 o koordinovanom programe kontroly v oblasti výživy zvierat na rok 2006 v súlade so smernicou Rady 95/53/ES

51

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2005 o zavedení dodatočných opatrení na kontrolu nákazy nízkopatogénnou vtáčou chrípkou v Taliansku a o zrušení rozhodnutia 2004/666/ES [oznámené pod číslom K(2005) 5566]  ( 1 )

60

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/927/SZBP z 21. decembra 2005, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

71

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

22.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2103/2005

z 12. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3605/93, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom schodku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na tretí pododsek jej článku 104 ods. 14,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

keďže:

(1)

Komisia musí poskytnúť štatistické údaje, ktoré sa majú použiť na uplatňovanie Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva. Komisia priamo nezostavuje tieto údaje, ale spolieha sa na údaje, ktoré zostavili a vykázali vnútroštátne orgány podľa článku 3 tohto protokolu.

(2)

Úlohu Komisie ako štatistického orgánu vykonáva v tomto kontexte osobitne v mene Komisie Eurostat. Ako útvar Komisie zodpovedný za vykonávanie úloh, ktoré pripadajú Komisii v súvislosti s vypracúvaním štatistík Spoločenstva, má Eurostat povinnosť vykonávať svoje úlohy v súlade so zásadami nestrannosti, spoľahlivosti, relevancie, nákladovej efektívnosti, ochrany individuálnych údajov v štatistike a transparentnosti, ako sa ustanovuje v rozhodnutí Komisie 97/281/ES z 21. apríla 1997 o úlohe Eurostatu v súvislosti s tvorbou štatistiky Spoločenstva (3). Vykonávanie odporúčania Komisie z 25. mája 2005 o nezávislosti, nestrannosti a zodpovednosti národných štatistických úradov a štatistického úradu Spoločenstva zo strany národných štatistických úradov a štatistického úradu Spoločenstva by malo zlepšiť zásadu odbornej nezávislosti, primeranosti zdrojov a kvality štatistických údajov.

(3)

Nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (4), obsahuje príslušné definície na účely postupu pri nadmernom schodku a ustanovuje harmonogram oznamovania údajov o ročnom schodku a dlhu sektora verejnej správy a ďalších ročných údajov o verejných financiách Komisii. V aktuálnom znení nariadenie Rady neobsahuje ustanovenia týkajúce sa posudzovania kvality údajov vykázaných členskými štátmi alebo poskytovania údajov Komisiou.

(4)

Na základe návrhu Komisie prijala Rada (Ecofin) 18. februára 2003 Kódex najlepších postupov o zostavovaní a vykazovaní údajov v kontexte postupu pri nadmernom schodku v snahe objasniť a zjednodušiť postupy na úrovni členských štátov a Komisie pri zostavovaní a vykazovaní výkazov verejného sektora podľa Európskeho systému účtov 1995 (ESA 95) (5) a predovšetkým údajov týkajúcich sa schodku a dlhu sektora verejnej správy v kontexte postupu pri nadmernom schodku.

(5)

Revízia termínov na vykazovanie údajov v kontexte postupu pri nadmernom schodku by mala zabezpečiť úplný súlad s termínmi programu zasielania údajov ESA (6) o výdavkoch a príjmoch verejnej správy, finančných súvah, finančných transakciách a dlhu v štvrťročných a ročných intervaloch. Účelom revízie termínov na vykazovanie je zjednodušiť výkaznícke povinnosti členských štátov a táto revízia povedie k niektorým zmenám a doplneniam programu na zasielanie údajov ESA 95 v budúcnosti, ktoré sa majú uskutočniť prostredníctvom nariadenia Komisie.

(6)

Dôveryhodnosť rozpočtového dohľadu rozhodne závisí od spoľahlivých rozpočtových štatistík. Je nanajvýš dôležité, aby údaje vykazované členskými štátmi podľa nariadenia (ES) č. 3605/93 a poskytnuté Rade Komisiou v súlade s protokolom mali vysokú kvalitu.

(7)

Treba stanoviť opatrenia na zlepšenie kvality aktuálnych údajov o verejných financiách vykázaných v kontexte postupu pri nadmernom schodku, ktoré stavajú na najlepších existujúcich postupoch a ktoré by umožnili Rade a Komisii vykonávať ich povinnosti podľa zmluvy. Základné prvky na hodnotenie kvality sú ustanovené vo Vyhlásení európskeho štatistického systému o kvalite, ktoré prijal Výbor pre štatistické programy v septembri 2001.

(8)

V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v článku 5 zmluvy opatrenia ustanovené v tomto nariadení, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľa, ktorým je posilnenie štatistického monitorovania kvality vykázaných údajov v kontexte postupu pri nadmernom schodku, neprekračujú rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(9)

Tvorba rozpočtových štatistík sa riadi zásadami ustanovenými v nariadení Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (7), predovšetkým zásadami nestrannosti, spoľahlivosti, relevancie a transparentnosti.

(10)

Eurostat je zodpovedný, v mene Komisie, za posudzovanie kvality údajov a za poskytovanie údajov, ktoré sa majú použiť v rámci postupu pri nadmernom schodku, v súlade s rozhodnutím 97/281/ES.

(11)

Medzi Komisiou a štatistickými úradmi členských štátov by sa mal vytvoriť trvalý dialóg s cieľom zabezpečiť kvalitu aktuálnych údajov vykazovaných členskými štátmi a kvalitu základných výkazov pre sektor verejných financií zostavených v súlade s ESA 95. Na tento účel môže Komisia uskutočňovať pravidelné konzultačné návštevy, ako aj možné metodické návštevy, a tým zlepšovať monitorovanie vykazovaných údajov a poskytovať trvalú záruku kvality údajov. Členské štáty sú povinné umožniť Komisii rýchly prístup k informáciám. Konzultačné návštevy by sa mali stať pravidlom. Metodické návštevy by sa mali uskutočniť len vtedy, ak Komisia (Eurostat) určí podstatné riziká alebo možné problémy s kvalitou údajov najmä, ak súvisia s metódami, pojmami a klasifikáciami používanými pre údaje, ktoré sú členské štáty povinné vykazovať. Tieto možné metodické návštevy sa vykonávajú na základe výmeny informácií medzi príslušnými fórami, najmä Hospodárskym a finančným výborom.

(12)

Podrobné zoznamy metód, postupov a zdrojov, ktoré sa používajú na zostavovanie aktuálnych údajov o schodku a dlhu, a základné výkazy pre sektor verejných financií zostavené podľa ESA 95, majú členské štáty poskytnúť Komisii, pravidelne aktualizovať a sprístupniť verejnosti.

(13)

Rýchle rozhodnutia Komisie (Eurostatu) o správnom účtovnom postupe pri transakcii v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 sú potrebné v prípadoch pochybnosti na opravu účtovných postupov pri transakcii verejného sektora alebo v prípadoch, ktoré sú zložité, alebo v prípadoch všeobecného záujmu.

(14)

Pravidlá, ktorými sa riadi poskytovanie údajov Komisiou (Eurostatom), sa majú ozrejmiť, pokiaľ ide o časové obmedzenia tohto poskytovania a o akékoľvek výhrady a zmeny a doplnenia.

(15)

Rozsah vykazovania sa musí zosúladiť s údajmi, ktoré členské štáty aktuálne vykazujú. Všeobecnejšie sa musí nariadenie (ES) č. 3605/93 aktualizovať na základe skúseností získaných počas vykonávania Kódexu osvedčených postupov.

(16)

Nariadenie (ES) č. 3605/93 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 3605/93 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   Údaje o úrovni plánovaného schodku a dlhu sektora verejnej správy znamenajú údaje, ktoré pre bežný rok stanovili členské štáty. Sú to najnovšie úradné prognózy, pri zohľadnení najnovších rozpočtových rozhodnutí a hospodárskych trendov a perspektív. Mali by sa vytvoriť čo najkratšie pred termínom vykazovania.

2.   Aktuálne údaje o úrovni schodku a dlhu verejnej správy znamenajú odhadované, predbežné, neúplné alebo konečné výsledky za predchádzajúci rok. Plánované údaje spolu s aktuálnymi údajmi musia tvoriť konzistentné časové rady, pokiaľ ide o definície a koncepcie.“

2.

V článku 4 sa odseky 1, 2 a 3 nahrádzajú takto:

„1.   Od začiatku roka 1994 vykazujú členské štáty Komisii plánované a aktuálne schodky a dlh sektora verejnej správy dvakrát ročne, prvý raz do 1. apríla bežného roka (roka n) a druhý raz do 1. októbra roka n.

Členské štáty oznámia Komisii, ktoré vnútroštátne orgány sú zodpovedné za vykazovanie postupu pri nadmernom schodku.

2.   Do 1. apríla roka n členské štáty:

oznámia Komisii plánovaný schodok verejných financií za rok n a aktualizovaný odhad ich skutočného schodku verejných financií za rok n – 1 a ich skutočné schodky verejných financií za roky n – 2, n – 3 a n – 4,

súčasne poskytnú Komisii svoje plánované údaje pre príslušné schodky v rozpočtoch sektora verejnej správy pre rok n a aktuálne údaje za roky n – 1, n – 2, n – 3 a n – 4 v súlade s definíciou, ktorá je na národnej úrovni najdôležitejšia, a údaje, ktoré vysvetlia prepočet schodku v rozpočte verejných účtov na schodok sektora verejnej správy pre podsektor S.1311,

súčasne poskytnú Komisii svoje aktuálne údaje pre príslušné hotovostné aktíva za roky n – 1, n – 2, n – 3 a n – 4 a údaje, ktoré vysvetlia prepočet medzi hotovostnými aktívami každého podsektora verejnej správy a schodkov verejnej správy podsektorov S.1312, S.1313 a S.1314,

oznámia Komisii svoju plánovanú úroveň verejného dlhu na konci roka n a úrovne aktuálneho verejného dlhu na konci roka n – 1, n – 2, n – 3 a n – 4,

súčasne poskytnú Komisii za roky n – 1, n – 2, n – 3 a n – 4 údaje vysvetľujúce prírastok schodku sektora verejnej správy a ostatných faktorov dôležitých pre zmeny úrovne ich dlhu sektora verejnej správy podľa podsektorov.

3.   Do 1. októbra roka n členské štáty oznámia Komisii:

ich aktualizovaný plánovaný schodok sektora verejnej správy za rok n a aktuálne schodky sektora verejnej správy za roky n – 1, n – 2, n – 3 a n – 4 a dodržia požiadavky uvedené v druhej a tretej zarážke odseku 2,

ich aktualizovanú plánovanú úroveň dlhu verejnej správy na konci roka n a úrovne aktuálneho verejného dlhu na konci roka n – 1, n – 2, n – 3 a n – 4 a dodržia požiadavky uvedené v piatej zarážke odseku 2.“

3.

Články 7 a 8 sa nahrádzajú takto:

„Článok 7

1.   Členské štáty informujú Komisiu o akejkoľvek významnej revízii ihneď, ako je dostupná, v už vykázaných údajoch o ich aktuálnom a plánovanom schodku a dlhu sektora verejnej správy.

2.   Veľké revízie v už vykázaných údajoch o aktuálnom schodku a dlhu sa riadne zdokumentujú. V každom prípade revízie, ktoré vedú k tomu, že referenčné hodnoty stanovené v príslušnom protokole zmluvy sa prekročia, alebo revízie, ktoré znamenajú, že údaje členského štátu už neprekračujú referenčné hodnoty, sa musia vykázať a riadne zdokumentovať.

Článok 8

Členské štáty uverejnia údaje o aktuálnom schodku a dlhu a iné údaje za posledné roky, ktoré boli vykázané Komisii v súlade s článkami 4, 5, 6 a 7.“

4.

Za článok 8 sa vkladajú tieto oddiely:

„ODDIEL 2a

KVALITA ÚDAJOV

Článok 8a

1.   Komisia (Eurostat) pravidelne posudzuje kvalitu aktuálnych údajov vykázaných členskými štátmi a základných výkazov pre sektor verejných financií zostavených podľa ESA 95 (ďalej len ‚výkazy verejného sektora’). Kvalita aktuálnych údajov znamená dodržiavanie účtovných pravidiel, úplnosť, spoľahlivosť, včasnosť a konzistentnosť štatistických údajov. Hodnotenie sa zameria na oblasti stanovené v zoznamoch členských štátov, ako napríklad na vymedzenie sektora verejnej správy, klasifikáciu transakcií a pasív verejnej správy a čas zaznamenania.

2.   Členské štáty čo najrýchlejšie poskytnú Komisii (Eurostatu) dôležité štatistické informácie požadované pre potreby posúdenia kvality údajov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia súvisiace s ochranou individuálnych údajov v štatistike nariadenia (ES) č. 322/97.

‚Štatistické informácie’ uvedené v prvom pododseku by sa mali obmedziť na informácie výslovne potrebné na kontrolu dodržiavania pravidiel ESA. Štatistické informácie konkrétne znamenajú:

údaje z národných účtov,

súpisy,

notifikačné tabuľky v súvislosti s oznamovaním PNS,

dodatočné dotazníky a vysvetlenia k oznámeniam.

Formát dotazníkov vymedzí Komisia (Eurostat) po porade s Výborom pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie (ďalej len ‚VMFB’) zriadeným rozhodnutím Rady 91/115/EHS (8).

3.   Komisia (Eurostat) pravidelne podáva správy Európskemu parlamentu a Rade o kvalite aktuálnych údajov vykazovaných členskými štátmi. Správa sa zaoberá celkovým posúdením aktuálnych údajov vykazovaných členskými štátmi, pokiaľ ide o dodržiavanie účtovných pravidiel, úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov.

Článok 8b

1.   Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) podrobný zoznam metód, postupov a zdrojov použitých na zostavenie údajov o aktuálnom schodku a dlhu a základných výkazov verejného sektora.

2.   Zoznamy sa pripravujú v súlade s usmerneniami, ktoré prijala Komisia (Eurostat) po porade s VMFB.

3.   Zoznamy sa aktualizujú na základe revízií metód, postupov a zdrojov prijatých členskými štátmi na zostavovanie štatistických údajov.

4.   Členské štáty zoznamy uverejňujú.

5.   Otázky uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa môžu riešiť počas návštev spomínaných v článku 8d.

Článok 8c

1.   V prípade pochybností týkajúcich sa správneho vykonávania účtovných pravidiel ESA 95 dotknutý členský štát požiada Komisiu (Eurostat) o objasnenie. Komisia (Eurostat) bezodkladne preskúma záležitosť a oznámi svoje objasnenie dotknutému členskému štátu a, podľa vhodnosti, VMFB.

2.   Ak ide o zložité prípady alebo prípady všeobecného záujmu z pohľadu Komisie alebo dotknutého členského štátu, Komisia (Eurostat) prijme rozhodnutie po porade s VMFB. Komisia (Eurostat) svoje rozhodnutia uverejní spolu so stanoviskom VMFB bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa ochrany individuálnych údajov v štatistike nariadenia (ES) č. 322/97.

Článok 8d

Komisia (Eurostat) zabezpečí trvalý dialóg so štatistickými úradmi členských štátov. S týmto cieľom Komisia (Eurostat) uskutočňuje pravidelne v členských štátoch konzultačné návštevy aj možné metodické návštevy. Metodické návštevy by sa mali uskutočniť len vtedy, ak sú určené podstatné riziká alebo možné problémy s kvalitou údajov, najmä ak súvisia s metódami, pojmami a klasifikáciami používanými pre údaje, ktoré sú členské štáty povinné vykazovať.

Konzultačné návštevy sú navrhnuté s cieľom revidovať vykazované údaje, preskúmať metodické otázky, diskutovať o štatistických procesoch a zdrojoch opísaných v zoznamoch a posúdiť súlad s účtovnými pravidlami. Konzultačné návštevy by sa mali využiť na určenie rizík alebo možných problémov v oblasti kvality vykazovaných údajov. Metodické návštevy sú navrhnuté s cieľom monitorovať postupy a výkazy verejného sektora, ktoré dokladujú vykázané aktuálne údaje, a vyvodiť podrobné závery v súvislosti s kvalitou vykazovaných údajov, ako je definované v článku 8a ods. 1 Metodické návštevy by nemali presahovať čisto štatistickú oblasť. Toto by sa malo premietnuť do zloženia delegácií, ako je uvedené v článku 8e.

Pri organizovaní konzultačných a metodických návštev Komisia (Eurostat) zasiela svoje predbežné zistenia dotknutým členským štátom na pripomienkovanie.

Článok 8e

1.   Pri uskutočňovaní metodických návštev v členských štátoch Komisia (Eurostat) môže žiadať o pomoc odborníkov v oblasti národných účtov, ktorých navrhujú ostatné členské štáty, a úradníkov na základe dobrovoľnosti z ostatných útvarov Komisie.

Zoznam expertov v oblasti národných účtov, od ktorých môže Komisia žiadať pomoc, sa vytvorí na základe návrhov, ktoré Komisii zašlú národné úrady zodpovedné za vykazovanie nadmerného schodku.

2.   Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na uľahčenie metodických návštev. Tieto návštevy by sa mali obmedzovať na vnútroštátne orgány zapojené do podávania správ o postupe pri nadmernom schodku. Členské štáty však zabezpečia, aby ich útvary, ktoré sú priamo alebo nepriamo zúčastnené na tvorbe výkazov a dlhu sektora verejnej správy, a ak je to potrebné, ich vnútroštátne orgány, ktoré majú úradnú zodpovednosť za kontrolu verejných účtov, poskytli úradníkom Komisie alebo ostatným odborníkom uvedeným v odseku 1 pomoc potrebnú na vykonávanie ich povinností vrátane sprístupnenia dokumentov na odôvodnenie vykázaných údajov o aktuálnom schodku a dlhu a základných výkazoch verejného sektora. Dôverné záznamy národného štatistického systému by sa mali poskytovať len Komisii (Eurostatu).

Bez toho, aby bol dotknutý všeobecný záväzok členských štátov prijímať všetky opatrenia požadované na uľahčenie metodických návštev, partnermi Eurostatu pre metodické návštevy podľa prvého pododseku sú v každom členskom štáte útvary zodpovedné za vykazovanie pri postupe pri nadmernom schodku.

3.   Komisia (Eurostat) zabezpečí, aby úradníci a experti zúčastňujúci sa týchto návštev spĺňali všetky záruky v súvislosti s odbornou spôsobilosťou, profesionálnou nezávislosťou a zachovávaním dôvernosti.

Článok 8f

Komisia (Eurostat) podáva Hospodárskemu a finančnému výboru správy o zisteniach konzultačných a metodických návštev vrátane akýchkoľvek pripomienok dotknutých členských štátov k týmto zisteniam. Po tom, čo sa zaslali Hospodárskemu a finančnému výboru, sa tieto správy spolu so všetkými pripomienkami dotknutého členského štátu zverejnia bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa ochrany individuálnych údajov v štatistike v nariadení (ES) č. 322/97.

ODDIEL 2b

POSKYTOVANIE ÚDAJOV KOMISIOU

Článok 8g

1.   Komisia (Eurostat) poskytuje údaje o aktuálnom schodku a dlhu sektora verejnej správy na uplatňovanie Protokolu o postupe pri nadmernom schodku do troch týždňov od oznámenia termínov uvedených v článku 4 ods. 1 alebo od revízií uvedených v článku 7 ods. 1 Údaje sa poskytujú prostredníctvom uverejnenia.

2.   V prípadoch, keď členský štát nevykáže svoje vlastné údaje, Komisia (Eurostat) neoddiali termín poskytovania údajov o aktuálnom schodku a dlhu sektora verejnej správy členských štátov.

Článok 8h

1.   Komisia (Eurostat) môže vyjadriť výhradu týkajúcu sa kvality aktuálnych údajov vykázaných členskými štátmi. Najneskôr tri pracovné dni pred plánovaným dátumom uverejnenia Komisia (Eurostat) oznámi príslušnému členskému štátu a predsedovi Hospodárskeho a finančného výboru výhrady, ktoré mieni predložiť a uverejniť. Stiahnutie výhrady sa uverejní ihneď po vyriešení danej otázky po uverejnení údajov a výhrady.

2.   Komisia (Eurostat) môže zmeniť a doplniť aktuálne údaje vykázané členskými štátmi a poskytnúť zmenené a doplnené údaje a odôvodnenie zmeny a doplnenia, keď existuje dôkaz o tom, že aktuálne údaje vykazované členskými štátmi nedodržiavajú požiadavky článku 8a ods. 1. Najneskôr tri pracovné dni pred plánovaným dátumom uverejnenia Komisia (Eurostat) oznámi príslušnému členskému štátu a predsedovi Hospodárskeho a finančného výboru zmenené a doplnené údaje a odôvodnenie ich zmeny a doplnenia.

ODDIEL 2c

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 8i

1.   Členské štáty zabezpečia, aby aktuálne údaje vykázané Komisii boli poskytované v súlade so zásadami stanovenými v článku 10 nariadenia Rady (ES) č. 322/97. V tomto ohľade zodpovednosťou národných štatistických úradov je zabezpečiť súlad vykazovaných údajov s článkami 1 a 2 a so základnými účtovnými pravidlami ESA 95.

2.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že úradníci zodpovední za vykazovanie aktuálnych údajov Komisii a základných výkazov verejného sektora konajú v súlade so zásadami stanovenými v článku 10 nariadenia (ES) č. 322/97.

Článok 8j

V prípade revízie ESA 95 alebo zmeny a doplnenia jej metodiky, o ktorej rozhodol Európsky parlament a Rada alebo Komisia v súlade s pravidlami právomoci a postupom ustanoveným v zmluve a v nariadení (ES) č. 2223/96, Komisia vloží nové odkazy na ESA 95 do článkov 1, 2 a 4.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2005

Za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Stanovisko z 23. júna 2005 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 116, 18.5.2005, s. 11.

(3)  Ú. v. ES L 112, 29.4.1997, s. 56.

(4)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 351/2002 (Ú. v. ES L 55, 26.2.2002, s. 23).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1).

(6)  

Nariadenie Komisie (ES) č. 264/2000 z 3. februára 2000 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 týkajúceho sa krátkodobej štatistiky verejných financií (Ú. v. ES L 29, 4.2.2000, s. 4).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 z 10. júna 2002 o štvrťročných nefinančných účtoch pre verejnú správu (Ú. v. ES L 179, 9.7.2002, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 z 10. marca 2004 o štvrťročných finančných účtoch verejnej správy (Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 1222/2004 z 28. júna 2004 týkajúce sa zostavenia a prenosu údajov o štvrťročnom verejnom dlhu (Ú. v. EÚ L 233, 2.7.2004, s. 1).

Nariadenie Komisie (ES) č.1500/2000 z 10. júla 2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o výdavky a príjmy verejnej správy (Ú. v. ES L 172, 12.7.2000, s. 3).

Nariadenie Rady (ES) č. 2223/96.

(7)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 59, 6.3.1991, s. 19.“


22.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/7


NARIADENIE RADY (ES, EURATOM) č. 2104/2005

z 20. decembra 2005,

ktoré upravuje od 1. júla 2005 odmeňovanie a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vťahujú na toto odmeňovanie a dôchodky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Spoločenstiev, ustanovené nariadením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na články 63, 64, 65, 82 služobného poriadku a prílohy VII, XI a XIII k uvedenému služobnému poriadku, ako aj na prvý odsek článku 20, článok 64 a článok 92 uvedených podmienok,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

Aby sa úradníkom a ostatným zamestnancom Európskych spoločenstiev zabezpečil vývoj kúpnej sily, ktorý by bol paralelný s vývojom kúpnej sily vnútroštátnych úradníkov členských štátov, je potrebné pristúpiť k úprave odmeňovania a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev na základe ročného prieskumu 2005,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa dátum 1. júl 2004, uvedený v článku 63 druhom pododseku služobného poriadku nahrádza dátumom 1. júl 2005.

Článok 2

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa v článku 66 služobného poriadku tabuľka základných mesačných miezd používaná na výpočet odmeňovania a dôchodkov nahrádza touto tabuľkou:

1.7.2005

Stupeň

Trieda

1

2

3

4

5

16

15 255,00

15 896,04

16 564,01

 

 

15

13 482,88

14 049,45

14 639,82

15 047,12

15 255,00

14

11 916,61

12 417,36

12 939,16

13 299,15

13 482,88

13

10 532,30

10 974,88

11 436,06

11 754,22

11 916,61

12

9 308,79

9 699,96

10 107,56

10 388,77

10 532,30

11

8 227,42

8 573,15

8 933,40

9 181,94

9 308,79

10

7 271,67

7 577,23

7 895,64

8 115,30

8 227,42

9

6 426,94

6 697,01

6 978,42

7 172,57

7 271,67

8

5 680,34

5 919,04

6 167,76

6 339,36

6 426,94

7

5 020,47

5 231,44

5 451,27

5 602,93

5 680,34

6

4 437,26

4 623,72

4 818,01

4 952,06

5 020,47

5

3 921,80

4 086,60

4 258,32

4 376,79

4 437,26

4

3 466,22

3 611,87

3 763,65

3 868,36

3 921,80

3

3 063,56

3 192,29

3 326,43

3 418,98

3 466,22

2

2 707,67

2 821,45

2 940,01

3 021,81

3 063,56

1

2 393,13

2 493,69

2 598,48

2 670,77

2 707,67

Článok 3

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa opravné koeficienty používané v zmysle článku 64 služobného poriadku pre odmeňovanie úradníkov a iných zamestnancov stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 2 nasledovnej tabuľky.

S účinnosťou od 1. januára 2006 sa opravné koeficienty používané v zmysle článku 17 ods. 3 prílohy VII k služobnému poriadku pre prevody úradníkov a iných zamestnancov stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 3 nasledovnej tabuľky.

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa opravné koeficienty používané pre dôchodky v zmysle článku 20 ods. 2 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 4 nasledovnej tabuľky.

S účinnosťou od 1. mája 2006 sa opravné koeficienty používané pre dôchodky v zmysle článku 20 ods. 2 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 5 tejto tabuľky:

1

2

3

4

5

Krajina/Miesto

Mzda

1.7.2005

Prevod

1.1.2006

Dôchodok

1.7.2005

Dôchodok

1.5.2006

Česká rep.

90,6

78,6

100,0

100,0

Dánsko

135,9

130,8

133,9

132,8

Nemecko

100,2

102,1

101,0

101,3

Bonn

96,0

 

 

 

Karlsruhe

95,0

 

 

 

Mníchov

106,4

 

 

 

Estónsko

80,3

78,1

100,0

100,0

Grécko

93,0

91,2

100,0

100,0

Španielsko

101,2

95,3

100,0

100,0

Francúzsko

119,0

106,3

113,9

111,4

Írsko

122,4

116,3

120,0

118,7

Taliansko

111,8

107,6

110,1

109,3

Varese

99,0

 

 

 

Cyprus

92,0

97,2

100,0

100,0

Lotyšsko

76,1

72,9

100,0

100,0

Litva

77,1

73,6

100,0

100,0

Maďarsko

90,0

73,0

100,0

100,0

Malta

89,6

92,3

100,0

100,0

Holandsko

109,7

101,3

106,3

104,7

Rakúsko

107,1

107,0

107,1

107,0

Poľsko

81,4

74,9

100,0

100,0

Portugalsko

91,5

90,1

100,0

100,0

Slovinsko

83,0

80,8

100,0

100,0

Slovensko

92,9

82,1

100,0

100,0

Fínsko

117,7

112,8

115,7

114,8

Švédsko

112,4

105,1

109,5

108,0

Spojené kráľovstvo

143,8

117,4

133,2

128,0

Culham

115,4

 

 

 

Článok 4

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa výška príspevku na rodičovskú dovolenku uvedeného v článku 42a služobného poriadku stanovuje na 822,06 EUR a v prípade osamelého rodiča na 1 096,07 EUR.

Článok 5

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa základná výška príspevku na domácnosť uvedeného v článku 1 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 153,75 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa výška príspevku na nezaopatrené dieťa uvedeného v článku 2 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 335,96 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa výška príspevku na vzdelanie uvedeného v článku 3 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 227,96 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa výška príspevku na vzdelanie uvedeného v článku 3 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 82,07 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa minimálna výška príspevku na expatriáciu uvedeného v článku 69 služobného poriadku a v článku 4 ods. 1 druhom pododseku prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 455,69 EUR.

Článok 6

S účinnosťou od 1. januára 2006 sa výška kilometrového príspevku uvedeného v článku 8 prílohy VII k služobnému poriadku upravuje nasledovne:

0 EUR za kilometer vzdialenosti

od 0 do 200 km

0,3417 EUR za kilometer vzdialenosti

od 201 do 1 000 km

0,5695 EUR za kilometer vzdialenosti

od 1 001 do 2 000 km

0,3417 EUR za kilometer vzdialenosti

od 2 001 do 3 000 km

0,1139 EUR za kilometer vzdialenosti

od 3 001 do 4 000 km

0,0548 EUR za kilometer vzdialenosti

od 4 001 do 10 000 km

0 EUR za kilometer vzdialenosti nad

10 000 km

K uvedenému kilometrovému príspevku sa pripočíta doplnkový paušálny príplatok vo výške:

170,84 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu od 725 do 1 450 km,

341,66 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu rovná alebo vyššia ako 1 450 km.

Článok 7

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa výška diét uvedených v článku 10 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na:

35,31 EUR pre úradníka, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

28,47 EUR pre úradníka, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 8

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa spodná hranica príspevku na usadenie uvedeného v článku 24 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na:

1 005,33 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

597,77 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 9

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa pre príspevok v nezamestnanosti uvedený v článku 28a ods. 3 druhom pododseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje spodná hranica na 1 205,67 EUR a horná hranica sa stanovuje na 2 411,35 EUR a paušálna zrážka sa stanovuje na 1 096,07 EUR.

Článok 10

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa tabuľka základných mesačných miezd v článku 63 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nahrádza touto tabuľkou:

1.7.2005

Stupeň

Kategória

Skupina

1

2

3

4

A

I

6 144,76

6 905,90

7 667,04

8 428,18

II

4 459,77

4 894,34

5 328,91

5 763,48

III

3 747,74

3 914,68

4 081,62

4 248,56

B

IV

3 600,20

3 952,65

4 305,10

4 657,55

V

2 827,89

3 014,30

3 200,71

3 387,12

C

VI

2 689,53

2 847,87

3 006,21

3 164,55

VII

2 407,22

2 489,13

2 571,04

2 652,95

D

VIII

2 175,76

2 303,90

2 432,04

2 560,18

IX

2 095,34

2 124,53

2 153,72

2 182,91

Článok 11

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa tabuľka základných mesačných miezd v článku 93 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nahrádza touto tabuľkou:

Pracovná skupina

1.7.2005

Stupeň

Trieda

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 258,78

5 368,14

5 479,78

5 593,73

5 710,06

5 828,81

5 950,02

17

4 647,85

4 744,50

4 843,17

4 943,89

5 046,70

5 151,65

5 258,78

16

4 107,89

4 193,31

4 280,52

4 369,53

4 460,40

4 553,16

4 647,85

15

3 630,66

3 706,16

3 783,23

3 861,91

3 942,22

4 024,20

4 107,89

14

3 208,87

3 275,60

3 343,72

3 413,25

3 484,23

3 556,69

3 630,66

13

2 836,08

2 895,06

2 955,26

3 016,72

3 079,46

3 143,50

3 208,87

III

12

3 630,61

3 706,10

3 783,17

3 861,84

3 942,14

4 024,12

4 107,80

11

3 208,85

3 275,57

3 343,69

3 413,22

3 484,19

3 556,65

3 630,61

10

2 836,08

2 895,06

2 955,26

3 016,71

3 079,44

3 143,48

3 208,85

9

2 506,62

2 558,74

2 611,95

2 666,27

2 721,71

2 778,31

2 836,08

8

2 215,43

2 261,50

2 308,53

2 356,53

2 405,53

2 455,56

2 506,62

II

7

2 506,55

2 558,69

2 611,90

2 666,23

2 721,69

2 778,29

2 836,08

6

2 215,31

2 261,39

2 308,42

2 356,44

2 405,45

2 455,48

2 506,55

5

1 957,91

1 998,64

2 040,21

2 082,64

2 125,96

2 170,17

2 215,31

4

1 730,42

1 766,41

1 803,15

1 840,66

1 878,94

1 918,02

1 957,91

I

3

2 131,74

2 175,98

2 221,14

2 267,24

2 314,29

2 362,32

2 411,35

2

1 884,55

1 923,66

1 963,58

2 004,33

2 045,93

2 088,39

2 131,74

1

1 666,02

1 700,60

1 735,89

1 771,92

1 808,69

1 846,23

1 884,55

Článok 12

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa spodná hranica príspevku na usadenie uvedeného v článku 94 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na:

756,18 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

448,32 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 13

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa pre príspevok v nezamestnanosti uvedený v článku 96 ods. 3 druhom pododseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje spodná hranica na 904,26 EUR a horná hranica sa stanovuje na 1 808,51 EUR a paušálna zrážka sa stanovuje na 822,06 EUR.

Článok 14

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa príspevky za prácu na zmeny a za nepretržitú prácu uvedené v článku 1 nariadenia (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2), stanovujú na 344,58 EUR, 520,10 EUR, 568,66 EUR a 775,27 EUR.

Článok 15

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa na sumy uvedené v článku 4 nariadenia (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (3) použije koeficient 4,974173.

Článok 16

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa tabuľka v článku 8 prílohy XIII k služobného poriadku nahrádza touto tabuľkou:

1.7.2005

Stupeň

Trieda

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 255,00

15 896,04

16 564,01

16 564,01

16 564,01

16 564,01

 

 

15

13 482,88

14 049,45

14 639,82

15 047,12

15 255,00

15 896,04

 

 

14

11 916,61

12 417,36

12 939,16

13 299,15

13 482,88

14 049,45

14 639,82

15 255,00

13

10 532,30

10 974,88

11 436,06

11 754,22

11 916,61

 

 

 

12

9 308,79

9 699,96

10 107,56

10 388,77

10 532,30

10 974,88

11 436,06

11 916,61

11

8 227,42

8 573,15

8 933,40

9 181,94

9 308,79

9 699,96

10 107,56

10 532,30

10

7 271,67

7 577,23

7 895,64

8 115,30

8 227,42

8 573,15

8 933,40

9 308,79

9

6 426,94

6 697,01

6 978,42

7 172,57

7 271,67

 

 

 

8

5 680,34

5 919,04

6 167,76

6 339,36

6 426,94

6 697,01

6 978,42

7 271,67

7

5 020,47

5 231,44

5 451,27

5 602,93

5 680,34

5 919,04

6 167,76

6 426,94

6

4 437,26

4 623,72

4 818,01

4 952,06

5 020,47

5 231,44

5 451,27

5 680,34

5

3 921,80

4 086,60

4 258,32

4 376,79

4 437,26

4 623,72

4 818,01

5 020,47

4

3 466,22

3 611,87

3 763,65

3 868,36

3 921,80

4 086,60

4 258,32

4 437,26

3

3 063,56

3 192,29

3 326,43

3 418,98

3 466,22

3 611,87

3 763,65

3 921,80

2

2 707,67

2 821,45

2 940,01

3 021,81

3 063,56

3 192,29

3 326,43

3 466,22

1

2 393,13

2 493,69

2 598,48

2 670,77

2 707,67

 

 

 

Článok 17

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa výška príspevku na nezaopatrené dieťa uvedeného v článku 14 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovuje takto:

1. júla 2005–31. decembra 2005

282,04 EUR

1. januára 2006–31. decembra 2006

295,52 EUR

1. januára 2007–31. decembra 2007

309,00 EUR

1. januára 2008–31. decembra 2008

322,47 EUR.

Článok 18

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa výška príspevkov na nezaopatrené dieťa uvedených v článku 15 ods. 1 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovujú takto:

1. júla 2005–31. augusta 2005

16,41 EUR

1. septembra 2005–31. augusta 2006

32,83 EUR

1. septembra 2006–31. augusta 2007

49,23 EUR

1. septembra 2007–31. augusta 2008

65,65 EUR.

Článok 19

S účinnosťou od 1. júla 2005 sa na účely článku 18 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovuje výška pevného príspevku, uvedeného v článku 4a prílohy VII k služobnému poriadku platného pred 1. májom 2004, na:

118,88 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do tried C4 a C5,

182,26 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do tried C1, C2 alebo C3.

Článok 20

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Radu

predsedníčka

M. BECKETT


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 723/2004 (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 z 9. februára 1976, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby (Ú. v. ES L 38, 13.2.1976, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 860/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 26).

(3)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (Euratom, ES) č. 1750/2002 (Ú. v. ES L 264, 2.10.2002, s. 15).


22.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2105/2005

z 21. decembra 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 22. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 21. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

71,2

204

51,0

212

87,2

999

69,8

0707 00 05

052

128,1

204

59,9

220

196,3

628

155,5

999

135,0

0709 90 70

052

109,0

204

112,3

999

110,7

0805 10 20

052

59,8

204

62,5

220

65,0

388

22,5

624

59,8

999

53,9

0805 20 10

052

60,4

204

53,0

999

56,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,0

220

36,7

400

81,3

464

143,9

624

83,2

999

84,4

0805 50 10

052

44,9

999

44,9

0808 10 80

096

18,3

400

87,8

404

96,7

528

48,0

720

74,2

999

65,0

0808 20 50

052

125,5

400

103,9

720

63,3

999

97,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


22.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2106/2005

z 21. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1725/2003 (2) boli prijaté určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 14. septembru 2002.

(2)

Komisia prijala medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 s výnimkou určitých ustanovení vzťahujúcich sa na neobmedzenú možnosť oceňovania reálnou hodnotou a účtovanie hedgingu nariadením Komisie (ES) č. 2086/2004 z 19. novembra 2004, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1725/2003 o prijatí určitých medzinárodných účtovných štandardov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o vloženie IAS 39 (3). Komisia prijala vylepšený štandard IAS 39 na obmedzenú možnosť oceňovania reálnou hodnotou nariadením Komisie (ES) č. 1864/2005 (4).

(3)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 14. apríla 2005 zmenu a doplnenie štandardu IAS 39, ktoré jednotkám najmä umožňujú za určitých okolností označiť v konsolidovaných účtovných závierkach predpokladanú vnútroskupinovú transakciu, denominovanú v cudzej mene ako hedgovanú položku. Označovanie kurzového rizika predpokladanej vnútroskupinovej transakcie ako hedgovanej položky je bežná prax pri riadení rizík a súčasný štandard IAS 39 účtovanie hedgingu v tomto prípade neumožňuje. Podľa súčasného štandardu IAS 39 môže byť za hedgovanú položku označená len transakcia, ktorá je pre jednotku externou.

(4)

Konzultácia s technickými odborníkmi v tejto oblasti potvrdzuje, že zmeny a doplnenia štandardu IAS 39 spĺňajú technické kritériá stanovené v článku 3 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1725/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1725/2003 sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Všetky spoločnosti uplatňujú zmeny a doplnenia štandardu IAS 39 uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu najneskôr od dátumu, ktorým sa začína ich finančný rok 2006.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 261, 13.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1910/2005 (Ú. v. EÚ L 305, 24.11.2005, s. 4).

(3)  Ú. v. EÚ L 363, 9.12.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 45.


PRÍLOHA

Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 sa mení a dopĺňa takto:

MEDZINÁRODNÝ ÚČTOVNÝ ŠTANDARD

IAS č.

Názov

IAS 39

Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie

Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva mimo EHP vyhradené, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie možno získať od IASB na stránke: www.iasb.org.uk

1.

Odsek 80 sa nahrádza takto:

„80.

Na účely účtovania hedgingu za hedgované položky možno označiť len majetok, záväzky, firemný záväzok alebo veľmi pravdepodobné predpokladané transakcie, ktoré zahŕňajú stranu s externým vzťahom k jednotke. Účtovanie hedgingu možno uplatniť na transakcie medzi jednotkami alebo segmentmi v tej istej skupine len v rámci individuálnych alebo samostatných účtovných závierok týchto jednotiek alebo segmentov, a nie v rámci konsolidovanej účtovnej závierky skupiny. Výnimkou je kurzové riziko vnútroskupinovej peňažnej položky (napr. platba/pohľadávka medzi dvoma dcérskymi spoločnosťami), ktoré môže spĺňať podmienky zaradenia do kategórie hedgovanej položky v konsolidovaných účtovných závierkach v prípade, ak je jeho výsledkom vystavenie kurzovému zisku alebo strate, ktoré nie sú v rámci konsolidácie v súlade s IAS 21 Účinky zmien v kurzoch cudzích mien úplne eliminované. V súlade s IAS 21 nie sú kurzové zisky a straty týkajúce sa vnútroskupinových peňažných položiek v rámci konsolidácie úplne eliminované, ak ide o transakciu vnútroskupinovej peňažnej položky medzi dvoma jednotkami skupiny, ktoré majú dve rozdielne funkčné meny. Okrem toho kurzové riziko veľmi pravdepodobnej predpokladanej vnútroskupinovej transakcie môže spĺňať podmienky zaradenia do kategórie hedgovanej položky v konsolidovaných účtovných závierkach za predpokladu, že transakcia je denominovaná v inej ako funkčnej mene jednotky, vstupujúcej do tejto transakcie, a kurzové riziko ovplyvní konsolidovaný zisk alebo stratu.“

2.

Vkladajú sa tieto odseky 108A a 108B:

„108A.

Jednotka uplatní poslednú vetu odseku 80 a odseky AG99A a AG99B na ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2006 alebo neskôr. Podporuje sa skoršie uplatňovanie. Ak jednotka označila ako hedgovanú položku externú predpokladanú transakciu, ktorá:

a)

je denominovaná vo funkčnej mene jednotky vstupujúcej do transakcie;

b)

má za následok vystavenie sa riziku, ktoré bude mať vplyv na konsolidovaný zisk alebo stratu (t. j. je denominovaná v inej mene, ako je mena prezentácie účtovných závierok skupiny); a

c)

by spĺňala podmienky účtovania hedgingu, ak by nebola denominovaná vo funkčnej mene jednotky, ktorá do transakcie vstupuje,

môže uplatniť účtovanie hedgingu v konsolidovaných účtovných závierkach v období (obdobiach) pred dátumom uplatňovania poslednej vety odseku 80 a odsekov AG99A a AG99B.

108B.

Jednotka nemusí uplatňovať odsek AG99B na porovnateľné informácie týkajúce sa období pred dátumom uplatňovania poslednej vety odseku 80 a odseku AG99A.“

3.

V prílohe A (Aplikačné usmernenia) sa odseky AG99A a AG99B prečíslujú na AG99C a AG99D a vkladajú sa tieto odseky AG99A, AG99B a AG133:

„AG99A.

V odseku 80 je uvedené, že v konsolidovaných účtovných závierkach môže kurzové riziko veľmi pravdepodobnej predpokladanej vnútroskupinovej transakcie spĺňať podmienky zaradenia do kategórie hedgovanej položky v hedgingu peňažných tokov za predpokladu, že transakcia je denominovaná v inej ako funkčnej mene jednotky vstupujúcej do tejto transakcie a kurzové riziko ovplyvní konsolidovaný zisk alebo stratu. Na tento účel môže byť jednotka materskou spoločnosťou, dcérskou spoločnosťou, pridruženým podnikom, spoločným podnikom alebo pobočkou. Ak kurzové riziko predpokladanej vnútroskupinovej transakcie nemá vplyv na konsolidovaný zisk ani stratu, vnútroskupinová transakcia nespĺňa podmienky zaradenia do kategórie hedgovanej položky. To je väčšinou prípad licenčných poplatkov, splátok úrokov alebo poplatkov za správu medzi členmi tej istej skupiny, ak s nimi nie je spojená žiadna vonkajšia transakcia. Ak však kurzové riziko predpokladanej vnútroskupinovej transakcie ovplyvní konsolidovaný zisk alebo stratu, vnútroskupinová transakcia spĺňa podmienky zaradenia do kategórie hedgovanej položky. Príkladom sú predpokladané predaje alebo nákupy zásob medzi členmi tej istej skupiny, ak dochádza k následnému predaju zásob strane s externým vzťahom ku skupine. Podobne predpokladaný vnútroskupinový predaj strojov a zariadení jednotkou skupiny, ktorá ich vyrobila, jednotke skupiny, ktorá použije stroje a zariadenia na svoju činnosť, môže ovplyvniť konsolidovaný zisk alebo stratu. Mohlo by k tomu dôjsť napríklad preto, že stroje a zariadenia budú odpísané kupujúcou jednotkou a pôvodne vykázaná suma za stroje a zariadenia sa môže zmeniť, ak je predpokladaná vnútroskupinová transakcia denominovaná v inej ako funkčnej mene kupujúcej jednotky.

AG99B.

Ak hedging predpokladanej vnútroskupinovej transakcie spĺňa podmienky účtovania hedgingu, každý zisk alebo strata, ktoré sú vykazované priamo vo vlastnom imaní v súlade s odsekom 95 písm. a), budú preklasifikované do zisku alebo straty v tom istom období alebo v tých istých obdobiach, počas ktorých kurzové riziko hedgovanej transakcie ovplyvňuje konsolidovaný zisk alebo stratu.

AG133.

Jednotka mohla označiť ako hedgovanú položku predpokladanú vnútroskupinovú transakciu na začiatku ročného obdobia začínajúceho sa 1. januára 2005 alebo neskôr (alebo na začiatku skoršieho porovnateľného obdobia na účel prehodnotenia porovnateľných informácií) v rámci hedgingu, ktorý by spĺňal podmienky účtovania hedgingu v súlade s týmto štandardom (zmeneným a doplneným poslednou vetou odseku 80). Takáto jednotka môže použiť toto označenie pri uplatňovaní účtovania hedgingu v konsolidovaných finančných závierkach od začiatku ročného obdobia začínajúceho sa 1. januára 2005 alebo neskôr (alebo od začiatku skoršieho porovnateľného obdobia). Takáto jednotka tiež uplatňuje odseky AG99A a AG99B od začiatku ročného obdobia začínajúceho 1. januára 2005 alebo neskôr. V súlade s odsekom 108B sa však nemusí uplatňovať odsek AG99B na porovnateľné informácie týkajúce sa skorších období.“


22.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2107/2005

z 21. decembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2707/2000, (ES) č. 214/2001 a (ES) č. 1898/2005 v sektore mlieka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho články 10, 15, 31 ods. 14 a článok 40,

keďže:

(1)

Od 1. januára 2006 sa smernica Rady 92/46/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa stanovujú hygienické predpisy pre výrobu surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov (2) a ich uvádzanie na trh, zrušuje smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (3) a nahrádza nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (4) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (5).

(2)

Z dôvodu zrozumiteľnosti je vhodné zodpovedajúcim spôsobom upraviť odkazy týkajúce sa smernice 92/46/EHS v nariadení Komisie (ES) č. 174/1999 z 26. januára 1999, ktoré stanovuje osobitné podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 804/68 týkajúce sa vývozných licencií a vývozných náhrad v prípade mlieka a mliečnych výrobkov (6), v nariadení Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999 ustanovujúcom podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (7), v nariadení Komisie (ES) č. 2707/2000 z 11. decembra 2000, ktorým sa ustanovujú pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (8), v nariadení Komisie (ES) č. 214/2001 z 12. januára 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom (9), a v nariadení Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o opatreniach na disponovanie so smotanou, maslom a koncentrovaným maslom na trhu Spoločenstva (10).

(3)

V súlade s článkom 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa intervenčné maslo zakúpené podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999, ktoré bolo určené na predaj za znížené ceny, muselo uskladniť pred 1. januárom 2003. Vzhľadom na stále dostupné množstvo a trhovú situáciu by sa mal dátum zmeniť na 1. január 2004. Článok 1 písm. a) uvedeného nariadenia je preto potrebné zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 1 nariadenia (ES) č. 174/1999 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Na to, aby sa priznala náhrada za výrobky uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999, musia spĺňať príslušné požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (11) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (12) a musia byť pripravené v schválenom zariadení a musia spĺňať požiadavky na identifikačné označovanie uvedené v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 2

V článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2771/1999 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

sú schválené v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (13) a majú vhodné technické zariadenie;

Článok 3

V článku 3 nariadenia (ES) č. 2707/2000 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Pomoc sa poskytuje len na výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ak výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (14) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (15), a to najmä požiadavky týkajúce sa prípravy v schválenom zariadení a požiadaviek na identifikačné označovanie, uvedených v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 4

Nariadenie (ES) č. 214/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

sú schválené v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (16) a majú vhodné technické zariadenie;

2.

V prílohe I sa poznámka pod čiarou č. 5 nahrádza takto:

„(5)

Surové mlieko použité na výrobu odstredeného práškového mlieka musí spĺňať požiadavky uvedené v oddiele IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.“

Článok 5

Nariadenie (ES) č. 1898/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 písm. a) sa dátum „1. januára 2003“ nahrádza dátumom „1. januára 2004“.

2.

V článku 5 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Maslo, koncentrované maslo, smotana a medziprodukty uvedené v prvom pododseku spĺňajú požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (17) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (18), a to najmä požiadavky týkajúce sa prípravy v schválenom zariadení a požiadaviek na identifikačné označovanie, uvedených v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

3.

V článku 13 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

v prípade potreby boli schválené v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004;“.

4.

V článku 47 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 852/2004 a nariadenia (ES) č. 853/2004, najmä pokiaľ ide o prípravu v schválenom zariadení a súlad s požiadavkami na identifikačné označovanie, uvedenými v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004.“

5.

V článku 63 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

boli schválené v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004;“.

6.

V článku 72 písm. b) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)

požiadavky nariadenia (ES) č. 852/2004 a nariadenia (ES) č. 853/2004, najmä pokiaľ ide o prípravu v schválenom zariadení a súlad s požiadavkami na identifikačné označovanie, uvedenými v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004.“

7.

V článku 81 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Maslo sa príjemcovi dodáva v baleniach, na ktorých je jasne a čitateľne uvedená národná kvalitatívna trieda a identifikačné označenie v súlade s článkom 72 písm. b) a jeden alebo viac údajov uvedených v prílohe XVI článok 1.“

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006 okrem článku 5 ods. 1, ktorý sa uplatňuje od 16. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22.

(6)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1513/2005 (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2005, s. 45).

(7)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1802/2005 (Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 3).

(8)  Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2005 (Ú. v. EÚ L 144, 8.6.2005, s. 41).

(9)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1195/2005 (Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2005, s. 8).

(10)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(12)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22.“

(13)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22.“

(14)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(15)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22.“

(16)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22.“

(17)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(18)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22“.


22.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2108/2005

z 21. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 923/2005 o prevoze a predaji 80 000 ton pšenice obyčajnej, 80 000 ton kukurice a 40 000 ton jačmeňa v držbe maďarskej intervenčnej agentúry na portugalskom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Vzhľadom na klimatické podmienky počas hospodárskeho roku 2004/2005, ktoré v Portugalsku spôsobili veľké sucho, prijala Komisia nariadenie (ES) č. 923/2005 (2), v ktorom sa povolil prevoz a predaj určitých množstiev obilnín v držbe maďarskej intervenčnej agentúry na portugalskom trhu.

(2)

V článku 1 nariadenia (ES) č. 923/2005 sa stanovuje, že preprava produktov do Portugalska a ich predaj na účely kŕmenia zvierat sa musí uskutočniť do 31. decembra 2005.

(3)

Podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 923/2005 je predaj určený výlučne združeniam alebo družstvám chovateľov hovädzieho dobytka, oviec a kôz, alebo spracovateľským podnikom, ktoré uzavreli s týmito združeniami alebo družstvami zmluvy o spolupráci.

(4)

Vzhľadom na administratívne oneskorenie spojené s uzatváraním zmluvy o preprave požiadali portugalské orgány o posunutie lehoty na prevoz a predaj na portugalskom trhu a na vyskladnenie produktov na 30. apríla 2006. Okrem toho požadujú rozšírenie predaja na všetky odvetvia postihnuté suchom, ktoré ovplyvnilo portugalské poľnohospodárstvo.

(5)

Vzhľadom na situáciu na portugalskom trhu a najmä na dlhotrvajúci vplyv sucha na portugalské poľnohospodárstvo a na podmienky zásobovania hospodárskych subjektov obilninami je vhodné odpovedať na žiadosť portugalských orgánov kladne a povoliť dodávku obilnín všetkým dotknutým hospodárskym subjektom.

(6)

Nariadenie (ES) č. 923/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 923/2005 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 2 sa dátum „31. decembra 2005“ nahrádza dátumom „30. apríla 2006“.

2.

V článku 7 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V súlade s článkom 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 je predaj určený výlučne na účely použitia obilnín v Portugalsku.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 156, 18.6.2005, s. 8.


22.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2109/2005

z 21. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 716/96, ktorým sa prijímajú mimoriadne opatrenia na podporu trhu s hovädzím mäsom v Spojenom kráľovstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 39,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 716/96 (2) sa ustanovil systém spolufinancovaný Spoločenstvom, oprávňujúci Spojené kráľovstvo nakupovať hovädzí dobytok starší ako 30 mesiacov a usmrtiť ho na osobitne určených bitúnkoch.

(2)

Vedecká skupina pre biologické riziko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín dospela vo svojom stanovisku z 21. apríla 2004 o vedeckom opodstatnení v súvislosti s navrhovanými zmenami a doplneniami databázovej vývoznej schémy Spojeného kráľovstva a pravidla schémy nad tridsať mesiacov k záveru, že dobytok narodený alebo chovaný v Spojenom kráľovstve do 1. augusta 1996 by sa nemal dostať do potravinového ani krmivového reťazca pre väčší výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) tejto skupiny. V stanovisku sa uvádza, že v prípade dobytka narodeného po tomto dátume je riziko BSE pre spotrebiteľov svojím rozsahom porovnateľné s rizikom v ostatných členských štátoch.

(3)

V zmysle uvedeného stanoviska sa rozhodnutím Komisie 2005/598/ES z 2. augusta 2005, ktorým sa zakazuje uvedenie produktov z hovädzieho dobytka narodeného alebo chovaného v Spojenom kráľovstve do 1. augusta 1996 na trh na akýkoľvek účel a ktorým sa tieto zvieratá oslobodzujú od určitých kontrol a eradikačných opatrení ustanovených v nariadení (ES) č. 999/2001 (3), ustanovuje, že žiadne výrobky pozostávajúce alebo obsahujúce materiály z hovädzieho dobytka narodeného alebo chovaného v Spojenom kráľovstve do 1. augusta 1996, s výnimkou mlieka, by sa nemali uvádzať na trh.

(4)

V článku 2 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 716/96 sa stanovuje cena za kilogram živej hmotnosti zvierat patriacich pod systém ustanovený v uvedenom nariadení a čiastka na zviera, ktorou Spoločenstvo spolufinancuje nákupy zvierat. Vzhľadom na rozhodnutie 2005/598/ES je nevyhnutné zakázať nákupy a spolufinancovanie nákupov dobytka narodeného alebo chovaného v Spojenom kráľovstve do 1. augusta 1996 zo strany Spoločenstva, ustanovené v nariadení (ES) č. 716/96.

(5)

Na všetky zvieratá nakupované v rámci systému by sa pre zjednodušenie mala zaviesť paušálna nákupná cena za kus. S cieľom poskytnúť výrobcom motiváciu, aby neodkladali odstraňovanie týchto zvierat, mala by sa nákupná cena v nasledujúcich rokoch postupne znižovať.

(6)

Spoločenstvo by malo spolufinancovať 50 % nákupov v rámci systému.

(7)

Aby sa zabezpečil plynulý prechod od teraz platnej schémy nad tridsať mesiacov na systém vyhradený pre zvieratá narodené a chované v Spojenom kráľovstve do 1. augusta 1996, je nevyhnutné určiť dátum, od ktorého sa uvedený systém uplatňuje.

(8)

Vzhľadom na rozhodnutie orgánov Spojeného kráľovstva uplatňovať od 1. januára 2005 režim jednotnej platby, ustanovený v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (4), sa ustanovenia v článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 716/96 stali zastaranými, a preto by sa mali vypustiť.

(9)

Nariadenie (ES) č. 716/96 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 716/96 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Príslušný orgán Spojeného kráľovstva je oprávnený nakupovať akýkoľvek hovädzí dobytok narodený a chovaný v Spojenom kráľovstve do 1. augusta 1996, na ktorom sa neprejavujú žiadne klinické príznaky BSE, ktorý mu ponúkne akýkoľvek výrobca alebo jeho zástupca a ktorý počas obdobia najmenej šiestich mesiacov pred predajom držali na hospodárstve nachádzajúcom sa na území Spojeného kráľovstva.“

2.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Cena, ktorú má producentom alebo ich zástupcom zaplatiť príslušný britský orgán podľa článku 1 ods. 1, je:

360 EUR za zviera pri nákupe uskutočnenom do 31. decembra 2006,

324 EUR za zviera pri nákupe uskutočnenom v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

292 EUR za zviera pri nákupe uskutočnenom v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.“;

b)

odsek 2 sa vypúšťa;

c)

v odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Pri každom nakúpenom zvierati, ktoré bolo zlikvidované v súlade s ustanoveniami v článku 1, Spoločenstvo spolufinancuje výdavky Spojeného kráľovstva na nákup podľa článku 1 ods. 1 vo výške:

180 EUR za zviera pri nákupe uskutočnenom do 31. decembra 2006,

162 EUR za zviera pri nákupe uskutočnenom v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

146 EUR za zviera pri nákupe uskutočnenom v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.“;

d)

odsek 4 sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 23. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 99, 20.4.1996, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 667/2003 (Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 13).

(3)  Ú. v. EÚ L 204, 5.8.2005, s. 22.

(4)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 118/2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

22.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/27


ROZHODNUTIE RADY

z 2. decembra 2005

o podpise Protokolu o ochrane pôdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovnom ruchu k Alpskému dohovoru v mene Európskeho spoločenstva

(2005/923/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dohovor o ochrane Álp (Alpský dohovor) bol uzavretý v mene Spoločenstva na základe rozhodnutia Rady 96/191/ES (1).

(2)

Protokol o ochrane pôdy, Protokol o energii a Protokol o cestovnom ruchu k Alpskému dohovoru sú dôležitým prvkom vykonávania Alpského dohovoru a Spoločenstvo sa zaviazalo plniť ciele dohovoru.

(3)

Hospodárske, sociálne a ekologické cezhraničné problémy Álp zostávajú hlavnou úlohou, ktorú je potrebné riešiť v tejto veľmi citlivej oblasti.

(4)

V alpskej oblasti je potrebné podporovať a posilňovať politiky Spoločenstva, najmä prioritné oblasti 6. akčného programu pre životné prostredie (2).

(5)

Tieto protokoly by sa mali podpísať a pripojené vyhlásenia by sa mali schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Podpis Protokolu o ochrane pôdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovnom ruchu k Alpskému dohovoru podpísanému 7. novembra 1991 v Salzburgu sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva, s výhradou uzavretia uvedených protokolov.

Texty protokolov a vyhlásení k protokolom sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(y) splnomocnenú(é) podpísať protokoly uvedené v článku 1 v mene Spoločenstva, s výhradou ich uzavretia, a uložiť vyhlásenia.

V Bruseli 2. decembra 2005

Za Radu

predsedníčka

M. BECKETT


(1)  Ú. v. ES L 61, 12.3.1996, s. 31.

(2)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.


VYHLÁSENIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

Vyhlásenie Európskeho spoločenstva týkajúce sa článku 12 ods. 3 Protokolu o ochrane pôdy k Alpskému dohovoru

Európske spoločenstvo upozorňuje, že článok 12 ods. 3 Protokolu o ochrane pôdy by sa mal vykladať v súlade s existujúcimi právnymi predpismi ES, najmä so smernicou Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve (1). Európske spoločenstvo je názoru, že kal môže mať cenné agronomické vlastnosti a možno ho používať v poľnohospodárstve za predpokladu, že sa používa správne. Jeho používaním sa nesmie zhoršovať kvalita pôdy a poľnohospodárskych produktov, ako je uvedené v odôvodnení 7 uvedenej smernice, ani spôsobovať škodlivé účinky na ľudí (priame alebo nepriame následky na ľudské zdravie), zvieratá, rastliny a životné prostredie, ako je uvedené v odôvodnení 5 a v článku 1 uvedenej smernice. Kal sa môže používať v prípadoch, ak by to bolo v prospech pôdy alebo výživy plodín a rastlín.

Vyhlásenie Európskeho spoločenstva týkajúce sa článku 17 ods. 2 Protokolu o ochrane pôdy k Alpskému dohovoru

Článok 17 ods. 2 Protokolu o ochrane pôdy by sa mal vykladať v súlade s právnymi predpismi ES a takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, aby sa vypracovávali a uskutočňovali plány odpadového hospodárstva na predúpravu, úpravu a likvidáciu odpadu a zvyškových materiálov, aby sa predchádzalo znečisťovaniu pôdy a zabezpečila sa zlučiteľnosť nielen so životným prostredím, ale aj ľudským zdravím.

Vyhlásenie Európskeho spoločenstva k článku 19 ods. 2 a článku 21 ods. 2 Protokolu o ochrane pôdy k Alpskému dohovoru

So zreteľom na článok 19 ods. 2 a článok 21 ods. 2 Protokolu o ochrane pôdy, spoločný pozorovací systém by mal byť v prípade potreby zlúčiteľný s Globálnym systémom systémov pozorovania Zeme (GEOSS) a mal by zohľadňovať databázu, ktorú členské štáty zriadili v súlade s právnymi predpismi ES o pozorovaní, zbere údajov a metaúdajoch.

Vyhlásenie k výhrade Európskeho spoločenstva k článku 9 Protokolu o energii k Alpskému dohovoru

Článok 9 Protokolu o energii sa týka otázok jadrovej energie. Pokiaľ ide o Európske spoločenstvo, požiadavky uvedené v článku 9 sú ustanovené v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom). Rozhodnutie, ktorým bol Alpský dohovor ratifikovaný, nebolo založené na Zmluve o Euratome, ale výlučne na Zmluve o ES. Rozhodnutie, ktorým sa povolí podpis protokolu, bude mať rovnaký právny základ. V dôsledku toho nebude Európske spoločenstvo po nadobudnutí platnosti protokolu viazané jeho článkom 9.


(1)  Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6.


PREKLAD

PROTOKOL

o vykonávaní Alpského dohovoru z roku 1991 v oblasti ochrany pôdy

Protokol o ochrane pôdy

Preambula

NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO,

MONACKÉ KNIEŽATSTVO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA

a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

V SÚLADE so svojou úlohou uskutočňovať komplexnú politiku ochrany a trvalo udržateľného rozvoja alpského regiónu vyplývajúcou z Dohovoru o ochrane Álp (Alpský dohovor) zo 7. novembra 1991,

V RÁMCI plnenia svojich povinností vyplývajúcich z odsekov 2 a 3 článku 2 Alpského dohovoru,

S CIEĽOM znížiť kvantitatívne a kvalitatívne poškodzovanie pôdy najmä používaním poľnohospodárskych a lesníckych výrobných metód šetrných voči pôde, hospodárnym využívaním pôdy, spomalením erózie a obmedzením nepriepustnosti pôdy,

UZNÁVAJÚC, že ochrana alpskej pôdy, jej trvalo udržateľné obhospodarovanie a obnovenie jej prirodzených funkcií v narušených oblastiach sú vo všeobecnom záujme,

UZNÁVAJÚC, že Alpy ako jedna z najväčších súvislých prírodných oblastí v Európe sa vyznačujú ekologickou rozmanitosťou a extrémne citlivými ekosystémami, ktorých funkčnú spôsobilosť je potrebné zachovať,

SÚC PRESVEDČENÉ, že miestne obyvateľstvo musí byť schopné definovať svoj vlastný projekt sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja a zúčastniť sa na jeho realizácii v existujúcom inštitucionálnom rámci,

SÚC SI VEDOMÉ, že na jednej strane predstavuje alpský región dôležité životné a hospodárske prostredie pre miestne obyvateľstvo a oddychové prostredie pre obyvateľov iných regiónov, a na druhej strane môže byť zachovanie funkcií pôdy ohrozené jednotlivými požiadavkami na jej využitie sústredenými v úzkom alpskom regióne, a že z tohto dôvodu bude potrebné zosúladiť hospodárske záujmy s ekologickými požiadavkami,

UZNÁVAJÚC skutočnosť, že pôda má vo vnútri ekosystémov osobitné postavenie, že jej obnova ako aj regenerácia narušenej pôdy sú veľmi pomalé, že erózia by sa mohla zrýchliť v dôsledku topografických zvláštností alpského regiónu, že na jednej strane pôda zachytáva znečisťujúce látky a na druhej strane môže byť kontaminovaná pôda zdrojom znečistenia susedných ekosystémov a môže predstavovať riziko pre človeka, zvieratá a rastliny;

SÚC SI VEDOMÉ, že využívanie pôdy, a to najmä v súvislosti s urbanizáciou, rozvojom priemyslu a remeselnej výroby, infraštruktúr, banskej ťažby, cestovného ruchu, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a takisto dopravy, môže viesť ku kvalitatívnemu a kvantitatívnemu poškodzovaniu pôdy, a preto by sa na ochranu pôdy mali navrhnúť vhodné a integrované opatrenia na prevenciu ako aj obmedzenie a nápravu škôd;

DOMNIEVAJÚC SA, že ochrana pôdy má mnohonásobný dopad na ďalšie politiky v alpskom regióne a že musí byť – v dôsledku toho – koordinovaná s ostatnými odbormi a odvetviami;

SÚC PRESVEDČENÉ, že isté problémy je možné vyriešiť len na cezhraničnej úrovni a vyžadujú spoločné opatrenia alpských štátov, ktoré musia zmluvné strany uskutočniť s použitím existujúcich prostriedkov,

SA DOHODLI TAKTO:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Ciele

1.   Tento protokol slúži na uskutočnenie záväzkov prijatých zmluvnými stranami Alpského dohovoru v oblasti ochrany pôdy.

2.   Pôdu:

1.

v jej prirodzených funkciách:

a)

životnej základne a životného prostredia pre človeka, zvieratá, rastliny a mikroorganizmy;

b)

významného prvku prírody a krajiny;

c)

časti ekosystémov, najmä pokiaľ ide o obeh vody a živín;

d)

prostredia premeny a regulácie nánosov látok, a to najmä vďaka jej filtračnej, pufračnej a zásobovacej schopnosti, najmä pre ochranu podzemných vôd;

e)

genetickej zásobárne;

2.

v jej funkcii archívu prírodnej a kultúrnej histórie; a

3.

s cieľom zachovať jej využitie ako:

a)

priestoru pre poľnohospodárstvo vrátane pastvinového a lesného hospodárstva;

b)

plochy pre urbanizáciu a turistické aktivity;

c)

priestoru pre ďalšie hospodárske využitie, dopravu, zásobovanie a distribúciu, odvod vôd a vyvážanie odpadu;

d)

ložiska prírodných zdrojov;

je potrebné trvalo zachovať vo všetkých jej zložkách. Najmä ekologické funkcie pôdy musia byť dlhodobo zaručené a zachované z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska ako základný prvok ekosystémov. Je potrebné podporiť renaturalizáciu narušenej pôdy.

3.   Cieľom potrebných opatrení je najmä prispôsobenie využívania pôdy miestu, hospodárne využívanie plôch, prevencia erózie a škodlivých zmien štruktúry pôdy, ako aj minimalizácia nánosov látok znečisťujúcich pôdu.

4.   Obzvlášť je potrebné zachovávať a podporovať rozmanitosť pôdy typickú pre alpský región a charakteristické miesta.

5.   V tomto ohľade je obzvlášť dôležitá zásada prevencie, ktorá zahŕňa záruku funkčnej spôsobilosti a možností využívania pôdy na rozličné účely, ako aj jej zachovanie pre budúce generácie so zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj.

Článok 2

Základné záväzky

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú prijať právne a administratívne opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie ochrany pôdy v alpskom regióne. Za dohľad nad týmito opatreniami budú zodpovedať vnútroštátne orgány.

2.   V prípade rizika závažného a trvalého narušenia funkčnej spôsobilosti pôdy musia byť aspekty ochrany spravidla uprednostnené pred aspektmi využívania.

3.   Zmluvné strany zvážia možnosti podporiť opatrenia na ochranu pôdy v alpskom regióne v zmysle tohto protokolu daňovými a/alebo finančnými opatreniami. Opatrenia zlučiteľné s ochranou pôdy a s cieľmi hospodárneho a ekologického využitia pôdy by mali získať osobitnú podporu.

Článok 3

Zohľadnenie cieľov v ďalších politikách

Zmluvné strany sa tiež zaväzujú zohľadniť ciele tohto protokolu vo svojich ďalších politikách. V Alpách sa to vzťahuje najmä na sektor územného plánovania, urbanizmu a dopravy, energetiky, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ťažby surovín, priemyslu, remeselnej výroby, cestovného ruchu, ochrany prírody a udržiavania krajiny, vodného a odpadového hospodárstva a udržovania kvality ovzdušia.

Článok 4

Účasť jednotiek územnej samosprávy

1.   Každá zmluvná strana stanoví najlepšiu úroveň koordinácie a spolupráce medzi inštitúciami a priamo dotknutými jednotkami územnej samosprávy v existujúcom inštitucionálnom rámci s cieľom podporiť solidaritu v zodpovednosti, najmä pri využívaní a rozvoji súčinnosti v uplatňovaní politík ochrany pôdy v alpskom regióne, ako aj vo vykonávaní opatrení, ktoré z nich vyplývajú.

2.   V existujúcom inštitucionálnom rámci sa priamo dotknuté jednotky územnej samosprávy zúčastňujú na jednotlivých štádiách prípravy a realizácie týchto politík a opatrení pri zachovaní svojich právomocí.

Článok 5

Medzinárodná spolupráca

1.   Zmluvné strany podporujú posilnenie medzinárodnej spolupráce medzi príslušnými kompetentnými inštitúciami, najmä pokiaľ ide o vytvorenie katastrov pôdy, pozorovanie pôdy, vymedzenie oblastí chránenej pôdy, oblastí znečistenej pôdy ako aj rizikových oblastí a dohľad nad nimi, sprístupnenie a harmonizáciu databáz, koordináciu výskumu o ochrane alpskej pôdy ako aj vzájomné poskytovanie informácií.

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť prekážky v medzinárodnej spolupráci medzi jednotkami územnej samosprávy v alpskom regióne a podporovať riešenie spoločných problémov na najvhodnejšej úrovni.

3.   V prípade, že je definovanie opatrení týkajúcich sa ochrany pôdy v právomoci národných alebo medzinárodných orgánov, jednotky územnej samosprávy musia mať možnosť účinným spôsobom prezentovať záujmy obyvateľstva.

KAPITOLA II

ŠPECIFICKÉ OPATRENIA

Článok 6

Vymedzenie oblastí

Zmluvné strany dbajú na to, aby bola pri vymedzovaní chránených oblastí zahrnutá pôda, ktorá si zasluhuje ochranu. Je potrebné ochraňovať najmä pôdne a skalné útvary, ktoré sú charakteristické alebo majú osobitný význam pre poznanie vývoja zeme.

Článok 7

Hospodárne a obozretné využívanie pôdy

1.   Pri zostavovaní a realizácii plánov a/alebo programov uvedených v treťom pododseku článku 9 protokolu Územné plánovanie a trvalo udržateľný rozvoj je potrebné zohľadniť potreby spojené s ochranou pôdy, najmä hospodárne využívanie pôdy a plochy.

2.   S cieľom obmedziť nepriepustnosť a zaberanie pôdy dozerajú zmluvné strany na používanie stavebných postupov, ktoré hospodária s plochou a sú šetrné voči pôde. Pokiaľ ide o urbanizáciu, zamerajú sa prednostne na vnútorné oblasti, pričom obmedzia rozširovanie aglomerácií.

3.   Pri štúdiách dopadu veľkých projektov v oblasti priemyslu, stavebníctva a najmä dopravných, energetických a turistických infraštruktúr na životné prostredie a priestor je potrebné v rámci vnútroštátnych procedúr zohľadniť ochranu pôdy a nižšiu ponuku plochy v alpskom regióne.

4.   Keď to prírodné podmienky dovoľujú, je potrebné oživiť alebo rekultivovať pôdu, ktorá sa už nevyužíva alebo je narušená, najmä skládky, haldy, infraštruktúry, lyžiarske trate.

Článok 8

Hospodárne využívanie a ťažba surovín šetrná voči pôde

1.   Zmluvné strany dbajú na hospodárne využívanie surovín vyťažených z pôdy. Dbajú na prednostné využívanie náhradných produktov a na vyčerpanie možností recyklovania, prípadne podporu ich rozvoja.

2.   Pri ťažbe, spracovaní a využití surovín vyťažených z pôdy je potrebné čo najviac obmedziť narušenie ostatných funkcií pôdy. V oblastiach, ktoré predstavujú osobitný význam pre ochranu funkcií pôdy a v oblastiach určených na zachytávanie pitnej vody by sa malo upustiť od ťažby surovín.

Článok 9

Ochrana pôdy vo vlhkých oblastiach a rašeliniskách

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú ochraňovať vysoké a nízke rašeliniská. V tomto ohľade je potrebné v strednodobom horizonte naplánovať úplný prechod na používanie náhrady rašeliny.

2.   Vo vlhkých oblastiach a rašeliniskách bude potrebné obmedziť odvodňovacie opatrenia na údržbu existujúcich sietí okrem odôvodnených výnimočných prípadov. Bolo by potrebné podporiť opatrenia smerujúce k návratu k prirodzenému stavu v už odvodnených oblastiach.

3.   Močaristá pôda by sa spravidla nemala využívať, a ak sa využíva v poľnohospodárstve, je potrebné dbať na zachovanie jej špecifík.

Článok 10

Vymedzenie rizikových oblastí a postup pri ich ochrane

1.   Zmluvné strany sa dohodli na zmapovaní oblastí Álp ohrozených geologickými, hydrogeologickými a hydrologickými rizikami, najmä pohybom pôdy (zosuvy, nánosy lávy, poklesy), lavínami a záplavami, ich zaznamenaním do katastra a v prípade potreby vymedzením rizikových oblastí. Zohľadniť treba aj prípadné seizmické riziká.

2.   Zmluvné strany dbajú na to, aby sa v rizikových oblastiach uplatňovali v rámci možností inžinierske techniky blízke prírode s využitím miestnych a tradičných materiálov prispôsobených podmienkam krajiny. Tieto opatrenia je nutné podporiť vhodnými lesníckymi opatreniami.

Článok 11

Vymedzenie alpských oblastí ohrozených eróziou a postup pri ich ochrane

1.   Zmluvné strany sa dohodli na zmapovaní oblastí Álp zasiahnutých plošnou eróziou a ich zapísaní do pôdneho katastra na základe porovnateľných kritérií pre kvantifikáciu erózie pôdy, ak je to nevyhnutné na ochranu hmotného majetku.

2.   Eróziu pôdy je potrebné obmedziť na prísne minimum. Plochy poškodené eróziou pôdy a zosuvmi pôdy by mali byť asanované tak, ako to vyžaduje ochrana človeka a hmotného majetku.

3.   Pre ochranu človeka a hmotného majetku je potrebné prednostne využívať techniky blízke prírode v oblasti hydrauliky, inžinierstva a lesnej ťažby s cieľom spomaliť vodnú eróziu a znížiť dopad odtoku povrchových vôd.

Článok 12

Poľnohospodárstvo, pastvinové hospodárstvo a lesné hospodárstvo

1.   S cieľom zabezpečiť ochranu proti erózii a škodlivému zhutňovaniu pôdy sa zmluvné strany zaväzujú používať dobré praktiky súvisiace s poľnohospodárstvom, pastvinovým hospodárstvom a lesným hospodárstvom, prispôsobené miestnym podmienkam.

2.   Pokiaľ ide o nános látok pochádzajúcich z používania hnojív alebo fytosanitárnych výrobkov, majú zmluvné strany v úmysle vypracovať a uplatňovať spoločné kritériá pre dobré technické praktiky. Povaha a množstvo hnojív a načasovanie ich aplikovania musia byť prispôsobené potrebám rastlín, pričom je potrebné zohľadniť živiny dostupné v pôde a organické látky, ako aj pestovateľským a pôdnym podmienkam. Prispieva k tomu uplatňovanie integrovaných ekologických/biologických výrobných metód a stanovenie hornej hranice zaťaženia zvieratami v závislosti od prírodných podmienok prostredia a rastu rastlín.

3.   Na alpských pastvinách je potrebné minimalizovať najmä používanie minerálnych hnojív a syntetických fytosanitárnych výrobkov. Bolo by potrebné upustiť od používania čistiaceho bahna.

Článok 13

Lesnícke a iné opatrenia

1.   V horských lesoch, ktoré do veľkej miery chránia svoje vlastné územie, alebo najmä aglomerácie, dopravné infraštruktúry, obrábané plochy a iné, sa zmluvné strany zaväzujú uznať prioritné postavenie tejto ochrannej funkcie a zamerať obhospodarovanie lesov na tento cieľ ochrany. Horské lesy musia byť zachované na mieste.

2.   Najmä lesy je potrebné využívať a udržiavať tak, aby sa zabránilo erózii pôdy a škodlivému zhutňovaniu pôdy. V tomto zmysle treba podporiť lokálne adaptované lesné hospodárstvo a prirodzenú obnovu lesov.

Článok 14

Dopady turistickej infraštruktúry

1.   Zmluvné strany sa čo najprimeranejším spôsobom budú usilovať:

zabrániť negatívnym dopadom činností v oblasti cestovného ruchu na pôdu v Alpách,

stabilizovať pôdu narušenú intenzívnym cestovným ruchom, najmä a pokiaľ je to možné, obnovením rastlinnej pokrývky a využívaním inžinierskych techník blízkych prírode. Ďalšie využitie by malo byť nasmerované tak, aby sa takéto zásahy neopakovali,

len výnimočne udeľovať povolenia na výstavbu a nivelizáciu lyžiarskych tratí v lesoch s ochrannou funkciou a tam, kde boli prijaté kompenzačné opatrenia, a neudeľovať žiadne povolenia v nestabilných oblastiach.

2.   Chemické a biologické prípravky používané na prípravu tratí budú tolerované len v prípade, že majú osvedčenie o zlučiteľnosti so životným prostredím.

3.   V prípade, že by boli zistené závažné poškodenia pôdy a vegetácie, zmluvné strany čo najrýchlejšie prijmú opatrenia nevyhnutné na ich odstránenie.

Článok 15

Obmedzenie znečisťovania

1.   Zmluvné strany vydajú maximálne úsilie s cieľom čo najvýraznejšie preventívne znížiť znečisťovanie pôdy atmosférou, vodami, odpadom a látkami škodlivými pre životné prostredie. Zvýhodnené budú opatrenia obmedzujúce emisie pri zdroji.

2.   S cieľom zabrániť kontaminácii pôdy používaním nebezpečných látok prijmú zmluvné strany technické ustanovenia, zavedú kontroly a uskutočnia výskumné programy a informačné aktivity.

Článok 16

Ekologické využitie výrobkov na rozmrazovanie a posýpanie pieskom

Zmluvné strany sa zaväzujú minimalizovať používanie rozmrazovacích solí a v čo najväčšej miere využívať menej znečisťujúce protišmykové výrobky ako štrk a piesok.

Článok 17

Kontaminovaná pôda, v minulosti znečistené územia, programy nakladania s odpadom

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú inventarizovať a popísať svoje v minulosti znečistené územia a plochy, pri ktorých pretrvávajú podozrenia zo znečistenia (inventár v minulosti znečistených území), s cieľom preskúmať stav týchto plôch a s použitím porovnateľných metód zhodnotiť riziká, ktoré predstavujú.

2.   S cieľom zabrániť kontaminácii pôdy spojenej s predspracovaním, spracovaním a skladovaním odpadu a zvyškov zlučiteľných so životným prostredím je potrebné vypracovať a uskutočniť programy nakladania s odpadom.

Článok 18

Doplnkové opatrenia

Zmluvné strany môžu pre ochranu pôdy prijať doplnkové opatrenia k opatreniam uvedeným v tomto protokole.

KAPITOLA III

VÝSKUM, VZDELÁVANIE A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Článok 19

Výskum a pozorovanie

1.   Zmluvné strany úzko spolupracujú pri podpore a harmonizácii systematického výskumu a pozorovania, ktoré môže pomôcť dosiahnuť ciele tohto protokolu.

2.   Zmluvné strany dbajú na to, aby výsledky systematického výskumu a pozorovania na vnútroštátnej úrovni boli integrované do spoločného systému stáleho pozorovania a poskytovania informácií a sprístupnené verejnosti v existujúcom inštitucionálnom rámci.

3.   Zmluvné strany sa dohodli na koordinácii svojich alpských výskumných projektov týkajúcich sa ochrany pôdy, pričom budú zohľadňovať vývoj ostatných národných a medzinárodných výskumných aktivít, a majú v úmysle uskutočniť spoločné výskumné aktivity.

4.   Osobitná pozornosť bude venovaná hodnoteniu zraniteľnosti pôdy voči rozličným činnostiam človeka, hodnoteniu jej schopnosti obnovy a štúdiu najvhodnejších zodpovedajúcich techník.

Článok 20

Vytvorenie harmonizovaných databáz

1.   Zmluvné strany sa dohodli na vytvorení porovnateľných databáz (parametre pôdy, vzorky, analytické metódy, hodnotenie) v rámci Systému informácií a pozorovania Álp, pričom bude možná vzájomná výmena údajov.

2.   Zmluvné strany sa zhodli na tom, ktoré látky nebezpečné pre pôdu je potrebné prednostne analyzovať, a majú v úmysle nájsť porovnateľné hodnotiace kritériá.

3.   Zmluvné strany majú v úmysle spísať reprezentatívny inventár pôdy v alpskom regióne na základe rovnakých hodnotiacich kritérií a s použitím harmonizovaných metód, pričom zohľadnia geologickú a hydrogeologickú situáciu.

Článok 21

Zriadenie stálych pozorovateľských postov a koordinácia pozorovania životného prostredia

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú zriadiť v alpskom regióne stále pozorovateľské posty (kontrola a technický dozor) a začleniť ich do celoalpskej siete pozorovania pôdy.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú koordinovať vnútroštátne pozorovanie pôdy s environmentálnymi inštitúciami v sektore ovzdušia, vody, flóry a fauny.

3.   V rámci týchto štúdií zriadia zmluvné strany banky pôdnych vzoriek podľa porovnateľných kritérií.

Článok 22

Vzdelávanie a poskytovanie informácií

Zmluvné strany podporujú počiatočné a celoživotné vzdelávanie, ako aj poskytovanie informácií verejnosti, a to pokiaľ ide o ciele, opatrenia a vykonávanie tohto protokolu.

KAPITOLA IV

VYKONÁVANIE, KONTROLA A HODNOTENIE

Článok 23

Vykonávanie

Zmluvné strany sa zaväzujú dohliadať na vykonávanie tohto protokolu, pričom prijmú všetky vhodné opatrenia v existujúcom inštitucionálnom rámci.

Článok 24

Kontrola dodržiavania záväzkov

1.   Zmluvné strany predkladajú stálemu výboru pravidelné správy o opatreniach prijatých v zmysle tohto protokolu. Správy sa zaoberajú aj otázkou účinnosti prijatých opatrení. Alpská konferencia stanovuje periodicitu správ.

2.   Stály výbor preskúma tieto správy s cieľom overenia, či zmluvné strany splnili svoje záväzky vyplývajúce z tohto protokolu. Môže si takisto vyžiadať od príslušných zmluvných strán doplňujúce informácie alebo použiť iné zdroje informácií.

3.   Stály výbor vypracuje pre Alpskú konferenciu správu o dodržiavaní záväzkov vyplývajúcich z tohto protokolu zmluvnými stranami.

4.   Alpská konferencia sa oboznámi s touto správou. Ak zistí nedodržanie záväzkov, môže prijať odporúčania.

Článok 25

Hodnotenie účinnosti ustanovení

1.   Zmluvné strany pravidelne preskúmajú a vyhodnotia účinnosť ustanovení tohto protokolu. Ak je to nevyhnuté pre realizáciu cieľov, pristúpia k prijatiu náležitých pozmeňovacích návrhov tohto protokolu.

2.   V existujúcom inštitucionálnom rámci sa na tomto hodnotení podieľajú jednotky územnej samosprávy. Je možné konzultovať aj s mimovládnymi organizáciami činnými v tejto oblasti.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Vzťahy medzi Alpským dohovorom a protokolom

1.   Tento protokol je protokolom Alpského dohovoru v zmysle článku 2 a ďalších náležitých článkov dohovoru.

2.   Nikto sa nemôže stať zmluvnou stranou tohto protokolu, ak nie je zmluvnou stranou Alpského dohovoru. Odstúpenie od Alpského dohovoru znamená zároveň odstúpenie od tohto protokolu.

3.   Keď Alpská konferencia rozhoduje o otázkach týkajúcich sa tohto protokolu, hlasovacie právo majú len zmluvné strany tohto protokolu.

Článok 27

Podpis a ratifikácia

1.   Tento protokol je otvorený na podpis signatárskym štátom Alpského dohovoru a Európskeho spoločenstva 16. októbra 1998 a v Rakúskej republike, ktorá je depozitárom, od 16. novembra 1998.

2.   Tento protokol nadobúda platnosť pre zmluvné strany, ktoré vyjadrili vôľu byť viazané týmto protokolom, tri mesiace odo dňa, keď tri štáty uložia ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo listinu o schválení.

3.   Pre zmluvné strany, ktoré vyjadria vôľu byť viazané týmto protokolom neskôr, nadobúda protokol platnosť tri mesiace odo dňa uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo listiny o schválení. Po nadobudnutí platnosti pozmeňovacieho návrhu protokolu sa každá nová zmluvná strana daného protokolu stáva zmluvnou stranou zmeneného protokolu.

Článok 28

Oznámenia

Depozitár oznámi každému štátu uvedenému v preambule a Európskemu spoločenstvu:

a)

každý podpis tohto protokolu;

b)

uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo listiny o schválení;

c)

každý dátum nadobudnutia platnosti;

d)

každé vyhlásenie predložené zmluvnou stranou alebo signatárom;

e)

každé odstúpenie oznámené zmluvnou stranou, vrátane dátumu jeho účinnosti.

Na dôkaz toho nižšie podpísaní zástupcovia, náležite oprávnení na tento účel, podpísali tento protokol.

Vyhotovené v Blede 16. októbra 1998, v štyroch rovnako platných verziách vo francúzskom, nemeckom, talianskom a slovinskom jazyku, v jedinom exemplári, ktorý sa uloží v Štátnom archíve Rakúskej republiky. Depozitár poskytne overenú kópiu všetkým signatárskym stranám.


PROTOKOL

o vykonávaní Alpského dohovoru z roku 1991 v oblasti energie

Protokol o Energii

Preambula

NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO,

MONACKÉ KNIEŽATSTVO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA,

a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVÁ,

V SÚLADE so svojou úlohou zabezpečiť celkovú politiku ochrany a trvalo udržateľného rozvoja alpského regiónu vyplývajúcou z Dohovoru o ochrane Álp (Alpský dohovor) zo 7. novembra 1991,

V RÁMCI plnenia svojich povinností, ktoré vyplývajú z článku 2 odsekov 2 a 3 Alpského dohovoru,

UVEDOMUJÚC SI význam realizácie foriem výroby, distribúcie a využívania energie, ktoré sú v súlade s ochranou prírody a krajiny a ktoré dodržiavajú nariadenia, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a opatrenia na úsporu energie,

UVEDOMUJÚC SI potrebu znížiť emisie skleníkových plynov aj v alpskom priestore a takto dodržať záväzky Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách,

UVEDOMUJÚC SI, že je potrebné harmonizovať hospodárske záujmy a ekologické nároky a uvedomujúc si skutočnosť, že alpský priestor si v európskom plánovaní vyžaduje priradenie špecifickej dôležitosti a že pokiaľ ide o geomorfológiu, podnebie, vodu, vegetáciu, faunu, krajinu a kultúru, tvorí jedinečné a zároveň rôznorodé dedičstvo a že jeho vysoké hory, jeho údolia a jeho predalpská zóna predstavujú také prvky životného prostredia, ktorých ochrana nemôže prináležať len alpským štátom,

UVEDOMUJÚC SI skutočnosť, že Alpy predstavujú nielen životný a pracovný priestor pre miestnych obyvateľov, ale majú aj veľmi veľký význam pre mimoalpské územia najmä z toho dôvodu, že ide o tranzitný región nielen transeurópskej dopravy osôb a tovarov, ale aj medzinárodných sietí distribúcie energie,

PRI ZOHĽADNENÍ citlivosti životného prostredia alpského priestoru, najmä pokiaľ ide o výrobné aktivity, prepravu a využitie energie, ktoré sa navzájom prepájajú s aspektmi ochrany prírody, usporiadania územia a využívania pôdy,

PRI ZOHĽADNENÍ skutočnosti, že kvôli existujúcemu ohrozeniu ochrany životného prostredia najmä z dôvodu prípadných klimatických zmien vyvolaných ľudskou činnosťou, sa stalo nevyhnutné venovať osobitnú pozornosť úzkym vzťahom medzi sociálnymi a ekonomickými aktivitami človeka a ochranou ekosystémov, ktoré si najmä v alpskom priestore vyžadujú prijatie vhodných a rôznorodých opatrení na základe spoločnej dohody s miestnymi obyvateľmi, politickými inštitúciami a ekonomickými a sociálnymi organizáciami,

UVEDOMUJÚC SI, že miestni obyvatelia musia byť schopní vypracovať svoj vlastný projekt sociálneho, kultúrneho a ekonomického rozvoja a zúčastniť sa na jeho zavedení do existujúceho inštitucionálneho rámca,

UVEDOMUJÚC SI, že niektoré problémy sa dajú vyriešiť len v rámci medzištátnej spolupráce a vyžadujú si spoločné opatrenia zo strany alpských štátov a priamo zapojených samosprávnych území,

UVEDOMUJÚC SI, že uspokojenie potrieb energie predstavuje významný faktor hospodárskeho a sociálneho rozvoja tak vnútri, ako aj mimo alpského priestoru,

PRI ZOHĽADNENÍ významu použitia a neskoršieho rozvoja ekonomických nástrojov, vďaka ktorým by sa mohla lepšie zohľadniť pravdivosť nákladov pri výpočte ceny energie,

UVEDOMUJÚC SI, že alpský priestor trvalo prispieva k uspokojovaniu potrieb energie v rámci Európy a že okrem dostatočných zdrojov pitnej vody musí disponovať dostatočnými energetickými zdrojmi na zlepšovanie životných podmienok obyvateľov a ekonomickej produktivity,

UVEDOMUJÚC SI skutočnosť, že alpský priestor hrá veľmi významnú rolu pri vzájomnom prepájaní energetických systémov európskych krajín,

UVEDOMUJÚC SI skutočnosť, že opatrenia týkajúce sa racionálneho využívania energie a trvalého využívania zdrojov vody a dreva v alpskom priestore prispievajú k uspokojovaniu energetických potrieb v rámci národného hospodárstva a že využívanie biomasy a solárnej energie má čím ďalej tým väčší význam,

SA DOHODLI TAKTO:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Ciele

Zmluvné strany sa zaväzujú vytvoriť rámcové podmienky a prijať opatrenia ohľadom úspory energie, výroby, prepravy, distribúcie a využívania energie v územnom rámci uplatnenia Alpského dohovoru, ktoré sú potrebné na dosiahnutie energetickej situácie trvalo udržateľného rozvoja, ktorý bude v súlade so špecifickými obmedzeniami tolerancie alpského priestoru; týmto zmluvné strany významne prispejú k ochrane obyvateľstva a životného prostredia, k zachovaniu zdrojov a podnebia.

Článok 2

Základné záväzky

1.   V súlade s týmto protokolom plánujú zmluvné strany najmä:

a)

harmonizovať svoje plánovanie energetického hospodárstva so svojím plánom celkového usporiadania alpského priestoru;

b)

prispôsobiť systémy výroby, prepravy a distribúcie energie smerom k celkovej optimalizácii systémov infraštruktúry v alpskom priestore tak, aby zohľadnili potrebu ochrany životného prostredia;

c)

obmedziť vplyvy energetického pôvodu na životné prostredie optimalizáciou poskytovania služieb konečným užívateľom energie prijatím, okrem iného a v hraniciach možností, týchto opatrení:

zníženie potreby energie vďaka používaniu účinnejších technológií,

širšie pokrytie potreby energie pomocou obnoviteľných zdrojov energie,

optimalizácia existujúcich zariadení na výrobu energie, využívajúcich neobnoviteľné zdroje energie;

d)

obmedziť negatívne vplyvy energetickej infraštruktúry na životné prostredie a na krajinu, vrátane vplyvov na riadenie ich odpadov prostredníctvom prijatia preventívnych opatrení pre nové infraštruktúry a ak je to potrebné, zásahmi s cieľom zlepšenia existujúcich zariadení.

2.   V prípade budovania nových veľkých energetických infraštruktúrnych projektov a významného rozšírenia kapacity tejto existujúcej infraštruktúry, zmluvné strany v rámci platného práva pristúpia k zhodnoteniu vplyvov na životné prostredie Álp a k zhodnoteniu ich vplyvov na územný a socioekologický aspekt v súlade s článkom 12. V prípade projektov, ktoré sa môžu vzťahovať na viaceré štáty, zmluvné strany uznávajú právo na konzultáciu na medzinárodnej úrovni.

3.   Vo svojej energetickej politike zohľadňujú skutočnosť, že v alpskom priestore sa budú využívať obnoviteľné zdroje energie a podporujú vzájomnú spoluprácu ohľadom rozvojových programov v tejto oblasti.

4.   Zmluvné strany zachovávajú tieto oblasti chránené pomocou nárazníkových zón, ostatných ochranných a kľudových zón, ako aj nedotknutých zón v zmysle ochrany prírody a krajiny; optimalizujú energetické infraštruktúry v závislosti od rôznych úrovní zraniteľnosti, tolerancie a poškodenia alpského ekosystému.

5.   Zmluvné strany si uvedomujú, že vhodná politika výskumu a vývoja, ktorá sa prejavuje prostredníctvom preventívnych a zlepšovacích opatrení, môže významným spôsobom prispieť k ochrane Álp pred vplyvom energetickej infraštruktúry na životné prostredie. V tomto zmysle podporujú činnosti výskumu a vývoja a vymieňajú si medzi sebou významné výsledky.

6.   Zmluvné strany spolupracujú v oblasti energie, pokiaľ ide o vývoj metód na lepšie zohľadnenie pravdivosti nákladov.

Článok 3

Súlad s medzinárodným právom a s ostatnými politikami

1.   Tento protokol sa zavádza v súlade s platnými medzinárodnými právnymi normami, najmä v súlade s normami Alpského dohovoru a protokolov vypracovaných na jeho uplatnenie, ako aj spolu s platnými medzinárodnými dohodami.

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú, že zohľadnia ciele tohto protokolu aj vo svojich ostatných právnych predpisoch, najmä v oblastiach usporiadania územia, regionálneho rozvoja, prepravy, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ako aj turistiky, aby sa vyhli negatívnym alebo nevhodným vplyvom v alpskom priestore.

Článok 4

Účasť jednotiek územnej samosprávy

1.   V existujúcom inštitucionálnom rámci každá zmluvná strana stanovuje čo najlepšiu úroveň koordinácie a spolupráce medzi inštitúciami a priamo zapojenými územnými samosprávami s cieľom podpory solidarity v zodpovednosti, najmä pre využívanie a rozvoj harmonizácie pri uplatnení energetickej politiky v alpskom priestore, ako aj pri zavedení opatrení, ktoré z toho vyplývajú.

2.   Priamo dotknuté územné samosprávy sa zúčastňujú rôznych štádií prípravy a zavedenia týchto predpisov a opatrení pri dodržaní ich kompetencií v platnom inštitucionálnom rámci.

3.   Zmluvné strany podporujú medzinárodnú spoluprácu medzi inštitúciami, na ktoré sa priamo vzťahujú problémy spojené s energiou a so životným prostredím tak, že podporujú vznik dohôd o riešení spoločných problémov.

KAPITOLA II

ŠPECIFICKÉ OPATRENIA

Článok 5

Úspory energie a racionálne využívanie energie

1.   Alpský priestor si vyžaduje špecifické opatrenia na úsporu energie, na jej distribúciu a jej racionálne využívanie. Tieto opatrenia musia zohľadňovať:

a)

potrebu energie, ktorá je rozdelená na rozsiahlych územiach a ktorá sa veľmi líši v závislosti od nadmorskej výšky, ročného obdobia a požiadaviek cestovného ruchu;

b)

miestnu dostupnosť obnoviteľných zdrojov energie;

c)

špecifický dopad na kotliny a údolia v dôsledku ich geomorfologickej štruktúry a imisií v ovzduší.

2.   Zmluvné strany dbajú na to, aby pri využívaní energie zlepšili kompatibilitu so životným prostredím, a prednostne podporujú úspory a racionálne využívanie energie, najmä pokiaľ ide o výrobné postupy, verejné služby a veľké hotelové infraštruktúry, dopravné zariadenia a športové a rekreačné aktivity.

3.   Prijímajú opatrenia a ustanovenia najmä v týchto oblastiach:

a)

zlepšenie izolácie budov a účinnosti systémov distribúcie tepla;

b)

optimalizácia výkonnosti vyhrievacích, ventilačných a klimatizačných zariadení;

c)

pravidelná kontrola a v prípade potreby zníženie škodlivých emisií tepelných zariadení;

d)

úspory energie vďaka moderným technologickým postupom pre využívanie a transformáciu energie;

e)

individuálny výpočet nákladov na vyhrievanie a na teplú vodu;

f)

plánovanie a podpora nových budov za použitia technológií s nízkou spotrebou energie;

g)

podpora a zavedenie komunálnych/miestnych energetických a klimatických projektov v súlade s pravidlami uvedenými v článku 2 odsek 1 písm. c);

h)

energetické vylepšenie budov v prípade renovácie a podpora využívania systémov vyhrievania, ktoré rešpektujú životné prostredie.

Článok 6

Obnoviteľné zdroje energie

1.   Zmluvné strany sa v rámci svojich finančných zdrojov zaväzujú podporovať a prednostne využívať obnoviteľné zdroje energie podľa podmienok rešpektujúcich životné prostredie a krajinu.

2.   Rovnako podporujú používanie decentralizovaných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, akými sú voda, slnko a biomasa.

3.   Zmluvné strany podporujú využívanie obnoviteľných zdrojov energie aj v kombinácii s existujúcim tradičným zásobovaním.

4.   Zmluvné strany pri výrobe energie zvlášť podporujú racionálne využívanie vodných zdrojov a zdrojov dreva na základe udržateľného hospodárenia v horských lesoch.

Článok 7

Elektrická energia vyrobená z vodných zdrojov

1.   Zmluvné strany zabezpečujú zachovanie ekologických funkcií vodných tokov a integrity krajiny prostredníctvom vhodných opatrení, akými je stanovenie minimálnych prietokov, zavedenie noriem pre obmedzenie umelého kolísania hladiny vody a zabezpečenie migrácie živočíchov, pre nové vodné elektrárne, a ak je to možné, aj pre existujúce elektrárne.

2.   Zmluvné strany môžu prijať opatrenia, ktorých cieľom je zlepšiť konkurencieschopnosť existujúcich vodných elektrární pri dodržaní ich bezpečnostných noriem a noriem týkajúcich sa životného prostredia.

3.   Okrem toho sa zaväzujú zachovať vodný režim v zónach vyhradených pre pitnú vodu, v chránených oblastiach s nárazníkovými zónami, v ostatných chránených a kľudových oblastiach, ako aj v nedotknutých zónach z hľadiska prírody a krajiny.

4.   Zmluvné strany odporúčajú opätovné spustenie vodných elektrární, ktoré boli zastavené kvôli novým stavebným projektom. Ustanovenie odseku 1, ktoré sa vzťahuje na zachovanie vodných ekosystémov a ostatných dotknutých systémov, sa uplatňuje aj na opätovné spustenie existujúcich vodných elektrární.

5.   Zmluvné strany môžu v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov preskúmať, akým spôsobom môžu od konečných užívateľov vyberať poplatky za alpské zdroje, ktoré budú v súlade s trhovými cenami, za akých podmienok sa môžu spravodlivo vykompenzovať služby poskytnuté miestnymi obyvateľmi vo všeobecnom záujme.

Článok 8

Energia získaná z fosílnych palív

1.   Zmluvné strany zaručujú, že v prípade nových tepelných zariadení, ktoré budú na výrobu elektrickej energie a/alebo tepla využívať fosílne palivá, sa použijú tie najlepšie dostupné metódy. Pokiaľ ide o existujúce zariadenia v alpskom priestore, zmluvné strany maximálne obmedzia emisie za použitia vhodných technológií a/alebo palív.

2.   Zmluvné strany overia technickú a ekonomickú realizovateľnosť, ako aj kompatibilitu životného prostredia pre výmenu tepelných zariadení, ktoré používajú fosílne palivá, zariadeniami, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie, a decentralizovanými zariadeniami.

3.   Zmluvné strany prijmú opatrenia, ktorých cieľom je podporovať kogeneráciu pre racionálnejšie využívanie energie.

4.   V pohraničných oblastiach členské štáty v hraniciach svojich možností realizujú harmonizáciu a spájanie emisií a svojich kontrolných systémov.

Článok 9

Jadrová energia

1.   Zmluvné strany sa v rámci medzinárodných dohovorov zaväzujú vymieňať si všetky informácie o elektrárňach a ostatných jadrových zariadeniach, ktoré majú alebo by mohli mať dôsledky na alpský priestor, s cieľom dlhodobo chrániť zdravie obyvateľov, živočíchov, rastlín, ich biocenózu, ich životné prostredie a ich vzájomné pôsobenie.

2.   Okrem toho, zmluvné strany čo najviac dbajú na harmonizáciu a na spojenie svojich kontrolných systémov rádioaktivity prostredia.

Článok 10

Preprava a distribúcia energie

1.   Pri všetkých existujúcich infraštruktúrnych prvkoch zmluvné strany dodržujú racionalizáciu a optimalizáciu pri zohľadnení nárokov na ochranu životného prostredia a najmä potreby zachovania veľmi citlivých ekosystémov a krajiny, pri vykonávaní činností ochrany obyvateľov a alpského prostredia, ak to bude potrebné.

2.   V prípade budovania vedení na prepravu elektrickej energie a príslušných elektrických staníc, ako aj ropovodov a plynovodov, vrátane čerpacích a kompresných staníc a zariadení, ktoré majú veľmi veľký význam z pohľadu životného prostredia, zmluvné strany zavádzajú všetky opatrenia potrebné na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na obyvateľov a na životné prostredie, vrátane použitia už existujúcich zariadení a ciest, ak to bude možné.

3.   Pokiaľ ide o prepravné vedenia elektrickej energie, zmluvné strany zohľadňujú najmä význam chránených oblastí s nárazníkovými zónami, ostatných chránených a kľudových oblastí, ako aj nedotknuté oblasti z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ako aj vtáctva.

Článok 11

Renaturalizácia a environmentálne inžinierstvo

Zmluvné strany v predbežných návrhoch projektov a v štúdiách vplyvu na životné prostredie podľa stanovených platných právnych predpisov vypracúvajú podmienky návratu do pôvodného stavu pre lokality a vodné prostredie po vykonaní verejných alebo súkromných prác v energetickej oblasti, ktoré sa vzťahujú na životné prostredie a na ekosystémy v alpskom prostredí, pričom v rámci svojich možností využívajú metódy environmentálneho inžinierstva.

Článok 12

Hodnotenie vplyvu na životné prostredie

1.   Zmluvné strany v rámci platných vnútroštátnych právnych predpisov, medzinárodných dohovorov a dohôd realizujú predbežné hodnotenie vplyvu na životné prostredie pre celý projekt energetických zariadení uvedených v článkoch 7, 8, 9 a 10 tohto protokolu a pre každú podstatnú zmenu týchto zariadení.

2.   Zmluvné strany uznávajú možnosť prijať, pokiaľ je to možné, čo najlepšie dostupné metódy, aby sa odstránil alebo zmiernil vplyv na životné prostredie prípadnou likvidáciou odstavených zariadení, ktoré nerešpektujú životné prostredie.

Článok 13

Dohoda

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú organizovať predbežné vzájomné konzultácie o projektoch, ktoré môžu mať vplyv na susedné krajiny.

2.   Pokiaľ ide o projekty, ktoré môžu mať vplyv na susedné krajiny, musia mať príslušné zmluvné strany v danom čase možnosť predložiť svoje poznámky, ktoré sa vhodným spôsobom zohľadnia vo fáze poskytovania povolení.

Článok 14

Doplnkové opatrenia

Zmluvné strany môžu prijať doplnkové opatrenia k opatreniam uvedeným v tomto protokole, ktoré sa budú vzťahovať na energiu a na trvalo udržateľný rozvoj.

KAPITOLA III

VÝSKUM, VZDELÁVANIE A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Článok 15

Výskum a pozorovanie

1.   Zmluvné strany v úzkej spolupráci a pri zohľadnení rôznych už získaných výsledkov na vnútroštátnych a medzinárodných úrovniach podporujú a harmonizujú výskum a systematické pozorovanie zamerané na realizáciu cieľov tohto protokolu; konkrétne pokiaľ ide o metódy a kritériá analýzy a hodnotenia vplyvov na životné prostredie a podnebie, ako aj o špecifické technológie na úspory energie a jej racionálne využívanie v alpskom priestore.

2.   Zohľadňujú výsledky výskumu v procese definície a preverovania cieľov a opatrení energetickej politiky, ako aj v ich aktivitách vzdelávania a technickej podpory na miestnej úrovni v prospech obyvateľstva, ekonomických subjektov a jednotiek územnej samosprávy.

3.   Zmluvné strany dbajú na to, aby sa národné výsledky výskumu a systematického pozorovania integrovali do spoločného systému pozorovania a trvalého informovania a aby boli dostupné verejnosti v existujúcom inštitucionálnom rámci.

Článok 16

Vzdelávanie a poskytovanie informácií

1.   Zmluvné strany podporujú počiatočné a celoživotné vzdelávanie ako aj poskytovanie informácií verejnosti, pokiaľ ide o ciele, opatrenia a vykonávanie tohto protokolu.

2.   Konkrétne podporujú ďalší rozvoj vzdelávania, celoživotného vzdelávania, ako aj technickej podpory ohľadom energie, vrátane ochrany životného prostredia, prírody a podnebia.

KAPITOLA IV

VYKONÁVANIE, KONTROLA A HODNOTENIE

Článok 17

Vykonávanie

Zmluvné strany sa zaväzujú dohliadať na vykonávanie tohto protokolu, pričom prijmú všetky vhodné opatrenia v existujúcom inštitucionálnom rámci.

Článok 18

Kontrola dodržiavania záväzkov

1.   Zmluvné strany pravidelne predkladajú stálemu výboru správu o opatreniach prijatých v zmysle tohto protokolu. Správy sa zaoberajú aj otázkou účinnosti prijatých opatrení. Alpská konferencia stanovuje periodicitu týchto správ.

2.   Stály výbor preskúma tieto správy, aby preveril, či zmluvné strany splnili svoje záväzky, ktoré vyplývajú z tohto protokolu. Môže si od príslušných zmluvných strán vyžiadať aj doplňujúce informácie alebo použiť iné informačné zdroje.

3.   Stály výbor vypracuje pre Alpskú konferenciu správu o dodržiavaní záväzkov vyplývajúcich z tohto protokolu zmluvnými stranami.

4.   Alpská konferencia sa oboznámi s touto správou. Ak zistí, že záväzky neboli dodržané, môže prijať odporúčania.

Článok 19

Hodnotenie účinnosti ustanovení

1.   Zmluvné strany pravidelne skúmajú a hodnotia účinnosť ustanovení tohto protokolu. Pokiaľ to bude potrebné pre realizáciu cieľov, prijmú náležité pozmeňovacie návrhy tohto protokolu.

2.   V existujúcom inštitucionálnom rámci sú s týmto hodnotením spojené jednotky územnej samosprávy. Je možné obrátiť sa aj na mimovládne organizácie, ktoré vyvíjajú aktivity v tejto oblasti.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Vzťahy medzi Alpským dohovorom a protokolom

1.   Tento protokol je protokolom Alpského dohovoru v zmysle článku 2 a ďalších náležitých článkov dohovoru.

2.   Nikto sa nemôže stať zmluvnou stranou tohto protokolu, ak nie je zmluvnou stranou Alpského dohovoru. Odstúpenie od Alpského dohovoru znamená zároveň odstúpenie od tohto protokolu.

3.   Keď bude Alpská konferencia rokovať o otázkach vzťahujúcich sa na tento protokol, hlasovania sa môžu zúčastniť len zmluvné strany tohto protokolu.

Článok 21

Podpis a ratifikácia

1.   Tento protokol je otvorený na podpis všetkým signatárskym štátom Alpského dohovoru a Európskeho spoločenstva 16. októbra 1998 a v Rakúskej republike, ktorá je depozitárom, od 16. novembra 1998.

2.   Tento protokol nadobúda platnosť pre zmluvné strany, ktoré vyjadrili svoj súhlas s tým, že budú týmto protokolom viazané, tri mesiace odo dňa, keď tri štáty uložia ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo listinu o schválení.

3.   Pre zmluvné strany, ktoré vyjadria svoj súhlas s tým, že budú viazané týmto protokolom neskôr, protokol nadobúda platnosť tri mesiace odo dňa uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo listiny o schválení. Po nadobudnutí platnosti pozmeňovacieho návrhu protokolu sa každá nová zmluvná strana stáva zmluvnou stranou zmeneného protokolu.

Článok 22

Oznámenia

Depozitár oboznámi každý členský štát uvedený v preambule Európskych spoločenstiev, v súvislosti s týmto protokolom:

a)

o každom podpise;

b)

o uložení každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo listiny o schválení;

c)

o každom dátume nadobudnutia platnosti;

d)

o každom vyhlásení predloženom zmluvnou stranou alebo signatárom;

e)

o každom odstúpení oznámenom zmluvnou stranou, vrátane dátumu jeho účinnosti.

Na dôkaz toho nižšie podpísaní zástupcovia, náležite oprávnení na tento účel, podpísali tento protokol.

Vyhotovené v Blede 16. októbra 1998, v štyroch rovnako platných verziách vo francúzskom, nemeckom, talianskom a slovinskom jazyku, v jedinom exemplári, ktorý sa uloží v Štátnom archíve Rakúskej republiky. Depozitár poskytne overenú kópiu všetkým signatárskym stranám.


PROTOKOL

o vykonávaní Alpského dohovoru z roku 1991 v oblasti cestovného ruchu

Protokol o cestovnom ruchu

Preambula

NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO,

MONACKÉ KNIEŽATSTVO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA

a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

V SÚLADE so svojou úlohou uskutočňovať komplexnú politiku ochrany a trvalo udržateľného rozvoja alpského regiónu vyplývajúcou z Dohovoru o ochrane Álp (Alpský dohovor) zo 7. novembra 1991,

V RÁMCI plnenia svojich povinností vyplývajúcich z odsekov 2 a 3 článku 2 Alpského dohovoru,

BERÚC do úvahy vôľu zmluvných strán zosúladiť hospodárske záujmy a ekologické požiadavky a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj,

SÚC SI VEDOMÉ skutočnosti, že Alpy predstavujú prostredie pre život a hospodársky rozvoj miestneho obyvateľstva,

SÚC PRESVEDČENÉ, že miestne obyvateľstvo musí byť schopné definovať svoj vlastný projekt sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja a zúčastniť sa na jeho realizácii v existujúcom inštitucionálnom rámci,

DOMNIEVAJÚC SA, že naša mestská civilizácia vyvoláva v dnešnom človeku narastajúcu potrebu cestovného ruchu a rozličných druhov rekreácie,

DOMNIEVAJÚC SA, že Alpy zostávajú jednou z veľkých hostiteľských oblastí pre cestovný ruch a rekreáciu v Európe vďaka svojim obrovským možnostiam rekreácie, prírodnému bohatstvu a rozmanitým ekologickým podmienkam a že pri nakladaní s týmto bohatstvom je potrebné prekročiť vnútroštátny rámec,

DOMNIEVAJÚC SA, že podstatná časť obyvateľstva niektorých zmluvných strán žije v Alpách a že alpský cestovný ruch je vo verejnom záujme, pretože prispieva k udržaniu stáleho osídlenia,

DOMNIEVAJÚC SA, že konkurencia v rámci horského cestovného ruchu podlieha stále viac globalizácii a že toto odvetvie výrazne prispieva k výkonu hospodárstva v alpskom regióne,

DOMNIEVAJÚC SA, že najnovšie trendy smerujú podľa všetkého k lepšiemu súladu medzi cestovným ruchom a životným prostredím: zákazníci majú v lete i v zime čoraz výraznejší záujem o príťažlivý a zachovaný prírodný rámec, mnohí rozhodujúci miestni činitelia sa usilujú zlepšiť kvalitu pohostenia v zmysle ochrany životného prostredia,

DOMNIEVAJÚC SA, že v alpskom regióne je potrebné osobitne zohľadniť hranice prispôsobiteľnosti ekosystémov na každom stanovisku a zhodnotiť ich podľa ich špecifického rázu,

SÚC SI VEDOMÉ, že prírodné a kultúrne dedičstvo ako aj krajina sú dôležitým základom cestovného ruchu v Alpách,

SÚC SI VEDOMÉ, že prírodné, kultúrne, hospodárske a inštitucionálne rozdiely charakteristické pre alpské štáty viedli k ich samostatnému vývoju a k množstvu turistických ponúk, ktoré by nepoddajúc sa uniformite na medzinárodnej úrovni mali byť zdrojom rozmanitých a navzájom sa dopĺňajúcich turistických činností,

SÚC SI VEDOMÉ, že trvalo udržateľný rozvoj hospodárstva v oblasti cestovného ruchu, zameraný na zhodnotenie prírodného dedičstva a na kvalitné výkony a služby, sa ukazuje ako nevyhnutnosť vzhľadom na hospodársku závislosť väčšiny alpských oblastí od cestovného ruchu a na skutočnosť, že pre obyvateľstvo predstavuje šancu na prežitie,

SÚC SI VEDOMÉ potreby podnecovať rekreantov k rešpektovaniu prírody, pomôcť im lepšie pochopiť obyvateľstvo, ktoré žije a pracuje v navštevovaných oblastiach, a vytvoriť optimálne podmienky pre skutočné objavovanie prírody alpského regiónu v celej jej rozmanitosti,

SÚC SI VEDOMÉ, že profesijným organizáciám cestovného ruchu a jednotkám územnej samosprávy prináleží v rámci odsúhlasenom na úrovni alpského regiónu zaviesť nástroje na zlepšenie svojich výrobných štruktúr a ich fungovania,

SO ŽELANÍM zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj v alpskom regióne prostredníctvom cestovného ruchu šetrného voči životnému prostrediu, ktorý je tiež dôležitým základom životných a hospodárskych podmienok miestneho obyvateľstva,

SÚC PRESVEDČENÉ, že isté problémy je možné vyriešiť len na cezhraničnej úrovni a vyžadujú spoločné opatrenia alpských štátov,

SA DOHODLI TAKTO:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto protokolu je prispieť v existujúcom inštitucionálnom rámci k trvalo udržateľnému rozvoju alpského regiónu prostredníctvom cestovného ruchu šetrného voči životnému prostrediu vďaka špecifickým opatreniam a odporúčaniam, ktoré zohľadňujú záujmy miestneho obyvateľstva a turistov.

Článok 2

Medzinárodná spolupráca

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť prekážky v medzinárodnej spolupráci medzi jednotkami územnej samosprávy v alpskom regióne a podporovať riešenie spoločných problémov spoluprácou na náležitej teritoriálnej úrovni.

2.   Zmluvné strany podporujú posilnenie medzinárodnej spolupráce medzi príslušnými kompetentnými orgánmi. Dbajú predovšetkým na zhodnotenie cezhraničných oblastí koordináciou činností v oblasti cestovného ruchu a rekreácie, šetrných voči životnému prostrediu.

3.   V prípade opatrení, ktoré jednotky územnej samosprávy nemôžu prijať, pretože spadajú do právomoci národných alebo medzinárodných orgánov, je potrebné zabezpečiť týmto jednotkám možnosť zastupovať účinným spôsobom záujmy obyvateľstva.

Článok 3

Zohľadnenie cieľov v ďalších politikách

Zmluvné strany sa tiež zaväzujú zohľadniť ciele tohto protokolu vo svojich ďalších politikách, najmä v sektore územného plánovania, dopravy, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, ochrany životného prostredia a prírody a takisto v oblasti zásobovania vodou a energiou s cieľom znížiť ich prípadné negatívne alebo protikladné účinky.

Článok 4

Účasť jednotiek územnej samosprávy

1.   Každá zmluvná strana stanoví v existujúcom inštitucionálnom rámci najlepšiu úroveň koordinácie a spolupráce medzi inštitúciami a priamo dotknutými jednotkami územnej samosprávy s cieľom podporiť solidaritu v zodpovednosti, najmä pri využívaní a rozvoji súčinnosti v uplatňovaní politík cestovného ruchu, ako aj vo vykonávaní opatrení, ktoré z nich vyplývajú.

2.   V existujúcom inštitucionálnom rámci sa priamo dotknuté jednotky územnej samosprávy zúčastňujú na jednotlivých štádiách prípravy a realizácie týchto politík a opatrení pri zachovaní svojich právomocí.

KAPITOLA II

ŠPECIFICKÉ OPATRENIA

Článok 5

Kontrola ponuky

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú dbať na trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu šetrného voči životnému prostrediu. Za týmto účelom podporujú vypracovanie a realizáciu riadiacich koncepcií, rozvojových programov, sektorových plánov, iniciovaných na najvhodnejšej úrovni kompetentnými orgánmi, ktoré berú do úvahy ciele tohto protokolu.

2.   Tieto opatrenia umožnia vyhodnotiť a porovnať výhody a nevýhody plánovaného rozvoja, najmä pokiaľ ide o:

a)

socio-ekonomické dopady na miestne obyvateľstvo;

b)

vplyv na pôdu, vodu, ovzdušie, prírodnú rovnováhu a krajinu pri zohľadnení špecifických ekologických údajov, prírodných zdrojov a hraníc prispôsobiteľnosti ekosystémov;

c)

dopad na verejné financie.

Článok 6

Smerovanie rozvoja cestovného ruchu

1.   Zmluvné strany zohľadňujú pri rozvoji cestovného ruchu obavy spojené s ochranou prírody a zachovaním krajiny. Zaväzujú sa v rámci svojich možností čo najviac podporovať projekty priaznivé pre krajinu a únosné pre životné prostredie.

2.   Vedú trvalo udržateľnú politiku posilňujúcu konkurencieschopnosť alpského cestovného ruchu blízkeho prírode a takto významne prispievajú k socio-ekonomickému rozvoju v alpskom regióne. Uprednostnia sa opatrenia v prospech inovácie a diverzifikácie ponuky.

3.   Zmluvné strany dbajú na to, aby sa v oblastiach silne zaťažených cestovným ruchom hľadal rovnovážny vzťah medzi formami intenzívneho a extenzívneho cestovného ruchu.

4.   Po prijatí stimulujúcich opatrení je potrebné rešpektovať nasledujúce aspekty:

a)

v prípade intenzívneho cestovného ruchu ide o prispôsobenie existujúcich turistických štruktúr a zariadení ekologickým požiadavkám a rozvoj nových štruktúr v súlade s cieľmi tohto protokolu;

b)

v prípade extenzívneho cestovného ruchu ide o udržanie alebo rozvoj turistickej ponuky blízkej prírodným podmienkam a šetrnej voči životnému prostrediu a takisto o zhodnotenie prírodného a kultúrneho dedičstva hostiteľských turistických oblastí.

Článok 7

Úsilie o kvalitu

1.   Zmluvné strany vedú politiku nepretržitého systematického úsilia o kvalitu turistickej ponuky v celom alpskom regióne s ohľadom najmä na ekologické požiadavky.

2.   Podporujú výmenu skúseností a realizáciu programov spoločných akcií, usilujúc sa o zlepšenie kvality najmä:

a)

pri zavádzaní zariadení do krajiny a prírodného prostredia;

b)

v urbanizme, architektúre (nová výstavba a oživenie dedín);

c)

v ubytovacích zariadeniach a v ponuke turistických služieb;

d)

pri diverzifikácii turistických produktov v alpskom regióne zhodnotením kultúrnych činností na jednotlivých zainteresovaných územiach.

Článok 8

Kontrola prílevu turistov

Zmluvné strany podporujú kontrolu prílevu turistov najmä v chránených oblastiach, a to zabezpečením rozmiestnenia a prijatia turistov tak, aby bola zaručená trvácnosť týchto miest.

Článok 9

Prírodné obmedzenia rozvoja

Zmluvné strany dbajú na to, aby sa rozvoj cestovného ruchu prispôsobil zvláštnostiam životného prostredia a zdrojom nachádzajúcim sa v príslušnej lokalite alebo oblasti. V prípade projektov, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na životné prostredie, bude potrebné vypracovať v existujúcom inštitucionálnom rámci predbežné hodnotenie, na ktoré budú zmluvné strany prihliadať pri prijímaní rozhodnutia.

Článok 10

Zóny pokoja

Zmluvné strany sa zaväzujú v súlade so svojimi predpismi a na základe ekologických kritérií vymedziť zóny pokoja, v ktorých sa upustí od výstavby turistických zariadení.

Článok 11

Ubytovacia politika

Zmluvné strany rozvíjajú ubytovaciu politiku s ohľadom na vzácnosť využiteľného priestoru, pričom uprednostňujú komerčné ubytovanie, oživenie a využívanie existujúcich stavieb a modernizujú a zlepšujú kvalitu existujúcich ubytovacích zariadení.

Článok 12

Mechanické vleky

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že v národných procedúrach udeľovania povolení pre mechanické vleky uplatnia nad rámec hospodárskych a bezpečnostných požiadaviek politiku zodpovedajúcu ekologickým a krajinným požiadavkám.

2.   Nové povolenia na prevádzku mechanických vlekov a koncesie budú podmienené demontážou a odstránením nepoužívaných mechanických vlekov a oživením plôch, prednostne tých, ktoré sú miestom výskytu pôvodných miestnych druhov rastlín.

Článok 13

Cestovný ruch a doprava

1.   Zmluvné strany podporujú opatrenia s cieľom redukovať motorovú dopravu vo vnútri turistických stredísk.

2.   Okrem toho podporujú súkromné a verejné iniciatívy smerujúce k zlepšeniu prístupu k miestam a strediskám cestovného ruchu prostredníctvom hromadnej dopravy a k podpore využívania tejto dopravy turistami.

Článok 14

Osobitné techniky úpravy

1.   Zmluvné strany dbajú na to, aby úprava, údržba a prevádzka lyžiarskych tratí boli čo najlepšie včlenené do krajiny s ohľadom na prirodzenú rovnováhu a citlivosť biotopov.

2.   Je potrebné čo najviac obmedziť úpravy terénu, a ak to prírodné podmienky umožňujú, vysadiť nanovo upravované plochy prioritne pôvodnými miestnymi druhmi rastlín.

Vnútroštátne predpisy môžu povoliť výrobu snehu počas zimných období v jednotlivých stanoviskách najmä na zabezpečenie nechránených zón, ak to umožňujú hydrologické, klimatické a ekologické podmienky daného stanoviska.

Článok 15

Športová činnosť

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú vypracovať politiku kontroly športovej činnosti vo voľnej prírode predovšetkým v chránených oblastiach s cieľom zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie. Ak je to potrebné, kontrola môže viesť až k ich zákazu.

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú obmedziť na minimum a v prípade potreby zakázať motoristické športové činnosti mimo zón vymedzených príslušnými orgánmi.

Článok 16

Pristávanie lietadiel

Zmluvné strany sa zaväzujú obmedziť na minimum a v prípade potreby zakázať pristávanie lietadiel na športové účely mimo letísk.

Článok 17

Rozvoj hospodársky slabých oblastí a jednotiek územnej samosprávy

Zmluvným stranám sa odporúča zvážiť riešenia prispôsobené príslušnej teritoriálnej úrovni, ktoré umožňujú vyvážený rozvoj hospodársky slabých oblastí a jednotiek územnej samosprávy.

Článok 18

Rozvrhnutie prázdnin

1.   Zmluvné strany vynaložia úsilie na lepšie miestne a časové rozvrhnutie turistického dopytu v hostiteľských oblastiach.

2.   Za týmto účelom je potrebné podporovať spoluprácu medzi štátmi, pokiaľ ide o rozvrhnutie prázdnin a skúsenosti s predlžovaním sezón.

Článok 19

Povzbudzovanie inovácií

Zmluvným stranám sa odporúča rozvíjať všetky stimuly, ktoré by mohli podporiť hlavné línie tohto protokolu. Za týmto účelom zvážia najmä zriadenie alpskej súťaže zameranej na odmeňovanie inovačných diel a produktov cestovného ruchu, ktoré dodržujú ciele protokolu.

Článok 20

Spolupráca medzi cestovným ruchom, poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom a remeselnou výrobou

Zmluvné strany podporujú spoluprácu medzi cestovným ruchom, poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom a remeselnou výrobou. Ide predovšetkým o kombináciu činností, ktoré vytvárajú pracovné miesta v zmysle trvalo udržateľného rozvoja.

Článok 21

Doplnkové opatrenia

Zmluvné strany môžu pre trvalo udržateľný cestovný ruch prijať doplnkové opatrenia k opatreniam uvedeným v tomto protokole.

KAPITOLA III

VÝSKUM, VZDELÁVANIE A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Článok 22

Výskum a pozorovanie

1.   Zmluvné strany úzko spolupracujú pri podpore a harmonizácii systematického výskumu a pozorovania, ktoré môžu pomôcť lepšie spoznať vzájomné pôsobenie medzi cestovným ruchom a životným prostredím v Alpách a analyzovať budúci vývoj.

2.   Zmluvné strany dbajú na to, aby výsledky systematického výskumu a pozorovania na vnútroštátnej úrovni boli integrované do spoločného systému stáleho pozorovania a poskytovania informácií a sprístupnené verejnosti v existujúcom inštitucionálnom rámci.

3.   Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si vymieňať informácie o svojich skúsenostiach užitočných pre realizáciu opatrení a odporúčaní tohto protokolu a zhromažďovať relevantné údaje v oblasti rozvoja kvality cestovného ruchu.

Článok 23

Vzdelávanie a poskytovanie informácií

1.   Zmluvné strany podporujú počiatočné a celoživotné vzdelávanie, ako aj poskytovanie informácií verejnosti, a to pokiaľ ide o ciele, opatrenia a vykonávanie tohto protokolu.

2.   Zmluvným stranám sa odporúča zahrnúť do odborného vzdelávania povolaní priamo spojených i odvodených z cestovného ruchu poznatky o prírodnom a životnom prostredí. Mohli by tiež zaviesť nové špecializácie spájajúce cestovný ruch a životné prostredie. Napríklad:

„prírodný animátor“,

„zodpovedný pracovník za kvalitu strediska“,

„asistent cestovného ruchu pre hendikepované osoby“.

KAPITOLA IV

VYKONÁVANIE, KONTROLA A HODNOTENIE

Článok 24

Vykonávanie

Zmluvné strany sa zaväzujú dohliadať na vykonávanie tohto protokolu, pričom prijmú všetky vhodné opatrenia v existujúcom inštitucionálnom rámci.

Článok 25

Kontrola dodržiavania záväzkov

1.   Zmluvné strany predkladajú stálemu výboru pravidelné správy o opatreniach prijatých v zmysle tohto protokolu. Správy sa zaoberajú aj otázkou účinnosti prijatých opatrení. Alpská konferencia stanovuje periodicitu správ.

2.   Stály výbor preskúma tieto správy s cieľom overenia, či zmluvné strany splnili svoje záväzky vyplývajúce z tohto protokolu. Môže si takisto vyžiadať od príslušných zmluvných strán doplňujúce informácie alebo použiť iné zdroje informácií.

3.   Stály výbor vypracuje pre Alpskú konferenciu správu o dodržiavaní záväzkov vyplývajúcich z tohto protokolu zmluvnými stranami.

4.   Alpská konferencia sa oboznámi s touto správou. Ak zistí nedodržanie záväzkov, môže prijať odporúčania.

Článok 26

Hodnotenie účinnosti ustanovení

1.   Zmluvné strany pravidelne preskúmajú a vyhodnotia účinnosť ustanovení tohto protokolu. Ak je to nevyhnuté pre realizáciu cieľov, pristúpia k prijatiu náležitých pozmeňovacích návrhov tohto protokolu.

2.   V existujúcom inštitucionálnom rámci sa na tomto hodnotení podieľajú jednotky územnej samosprávy. Je možné konzultovať aj s mimovládnymi organizáciami činnými v tejto oblasti.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 27

Vzťahy medzi Alpským dohovorom a protokolom

1.   Tento protokol je protokolom Alpského dohovoru v zmysle článku 2 a ďalších náležitých článkov dohovoru.

2.   Nikto sa nemôže stať zmluvnou stranou tohto protokolu, ak nie je zmluvnou stranou Alpského dohovoru. Odstúpenie od Alpského dohovoru znamená zároveň odstúpenie od tohto protokolu.

3.   Keď Alpská konferencia rozhoduje o otázkach týkajúcich sa tohto protokolu, hlasovacie právo majú len zmluvné strany tohto protokolu.

Článok 28

Podpis a ratifikácia

1.   Tento protokol je otvorený na podpis signatárskym štátom Alpského dohovoru a Európskeho spoločenstva 16. októbra 1998 a v Rakúskej republike, ktorá je depozitárom, od 16. novembra 1998.

2.   Tento protokol nadobúda platnosť pre zmluvné strany, ktoré vyjadrili vôľu byť viazané týmto protokolom, tri mesiace odo dňa, kedy tri štáty uložia ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo listinu o schválení.

3.   Pre zmluvné strany, ktoré vyjadria vôľu byť viazané týmto protokolom neskôr, nadobúda protokol platnosť tri mesiace odo dňa uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo listiny o schválení. Po nadobudnutí platnosti pozmeňovacieho návrhu protokolu sa každá nová zmluvná strana daného protokolu stáva zmluvnou stranou zmeneného protokolu.

Článok 29

Oznámenia

Depozitár oznámi každému štátu uvedenému v preambule a Európskemu spoločenstvu:

a)

každý podpis tohto protokolu;

b)

uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo listiny o schválení;

c)

každý dátum nadobudnutia platnosti;

d)

každé vyhlásenie predložené zmluvnou stranou alebo signatárom;

e)

každé odstúpenie oznámené zmluvnou stranou vrátane dátumu jeho účinnosti.

Na dôkaz toho nižšie podpísaní zástupcovia, náležite oprávnení na tento účel, podpísali tento protokol.

Vyhotovené v Blede 16. októbra 1998, v štyroch rovnako platných verziách vo francúzskom, nemeckom, talianskom a slovinskom jazyku, v jedinom exemplári, ktorý sa uloží v Štátnom archíve Rakúskej republiky. Depozitár poskytne overenú kópiu všetkým signatárskym stranám.


Komisia

22.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/50


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2005

o zozname prijímajúcich krajín, ktoré sú oprávnené na zvláštne stimuly na trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, ustanovenom v článku 26 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 980/2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

(2005/924/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 980/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (1), a najmä na jeho článok 11 a článok 26,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 980/2005 sa rozvojovým krajinám, ktoré spĺňajú určité požiadavky, umožňuje udelenie zvláštnych stimulov na trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných.

(2)

Každá rozvojová krajina, ktorá má v úmysle využívať tieto zvláštne stimuly, predložila do 31. októbra 2005 svoju písomnú žiadosť spolu s komplexnými informáciami týkajúcimi sa ratifikácie príslušných dohovorov, právnych predpisov a opatrení na účinnú implementáciu ustanovení dohovorov a svojich záväzkov prijať a v plnej miere dodržiavať mechanizmus monitorovania a hodnotenia stanovený v príslušných dohovoroch a súvisiacich nástrojoch.

(3)

Komisia preskúmala tieto žiadosti v súlade s ustanoveniami článku 11 nariadenia (ES) č. 980/2005 a ustanovila konečný zoznam prijímajúcich krajín, ktoré spĺňajú príslušné kritériá. V zmysle uvedeného by sa od 1. januára 2006 do 31. decembra 2008 mali týmto krajinám udeliť zvláštne stimuly.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre všeobecné preferencie,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Zvláštne stimuly na trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 980/2005, využívajú od 1. januára 2006 do 31. decembra 2008 tieto rozvojové krajiny:

(BO)

Bolívia

(CO)

Kolumbia

(CR)

Kostarika

(EC)

Ekvádor

(GE)

Gruzínsko

(GT)

Guatemala

(HN)

Honduras

(LK)

Srí Lanka

(MD)

Moldavská republika

(MN)

Mongolsko

(NI)

Nikaragua

(PA)

Panama

(PE)

Peru

(SV)

Salvádor

(VE)

Venezuela

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1.


22.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/51


ODPORÚČANIE KOMISIE

zo 14. decembra 2005

o koordinovanom programe kontroly v oblasti výživy zvierat na rok 2006 v súlade so smernicou Rady 95/53/ES

(2005/925/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 95/53/ES z 25. októbra 1995, určujúcu zásady upravujúce organizovanie úradných kontrol v oblasti výživy zvierat (1), a najmä na jej článok 22 ods. 3,

keďže:

(1)

V roku 2005 členské štáty vymedzili určité otázky vhodné na riešenie v rámci realizácie koordinovaného programu kontroly v roku 2006.

(2)

Aj keď sa smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (2) zavádza maximálny objem aflatoxínu B1 v krmivách, pre iné mykotoxíny, akými sú ochratoxín A, zearalenón, deoxynivalenón a fumonizíny a toxíny T-2 a HT-2, nie sú stanovené nijaké pravidlá Spoločenstva. Získavaním informácií o prítomnosti týchto mykotoxínov na základe náhodných meraní by sa mohlo dospieť k užitočným údajom potrebným na hodnotenie situácie s ohľadom na vývoj právnych predpisov. Okrem toho sú niektoré kŕmne suroviny, ako napríklad obilniny a olejové semená, osobitne náchylné na kontamináciu mykotoxínmi vzhľadom na podmienky zberu, uskladňovania a dopravy. Keďže koncentrácia mykotoxínov sa každoročne mení, je vhodné zhromažďovať údaje o všetkých mykotoxínoch počas niekoľkých po sebe nasledujúcich rokov.

(3)

S ohľadom na predchádzajúce kontroly prítomnosti antibiotík a kokcidiostatík v niektorých krmivách určených pre druhy alebo kategórie zvierat, pre ktoré nie je povolené používať predmetné účinné látky, možno konštatovať, že naďalej dochádza k takýmto porušeniam predpisov. Okrem toho v súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (3) je dôležité zabezpečiť účinné presadzovanie postupného vyraďovania doplnkových látok na báze antibiotík, ktoré sú súčasťou krmív.

(4)

Je dôležité zabezpečovať účinné uplatňovanie obmedzení týkajúcich sa používania kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu v krmivách v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva.

(5)

Zároveň je vhodné zabezpečiť dodržiavanie maximálneho obsahu stopových prvkov medi a zinku v kŕmnych zmesiach určených pre ošípané, uvedeného v nariadení Komisie (ES) č. 1334/2003 z 25. júla 2003, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky pre povoľovanie viacerých doplnkových látok, ktoré patria do skupiny mikroprvkov v krmivách (4).

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

TÝMTO ČLENSKÝM ŠTÁTOM ODPORÚČA:

1.

Vykonanie koordinovaného programu kontroly v priebehu roka 2006, v rámci ktorého je potrebné sa zamerať na:

a)

kontrolu koncentrácie mykotoxínov (aflatoxín B1, ochratoxín A, zearalenón, deoxynivalenol a fumonizíny, toxíny T-2 a HT-2) v krmivách s uvedením použitých analytických metód; postup pri odbere vzoriek, ktorý by mal pozostávať z náhodného aj cieleného odberu vzoriek; kontrolu vzoriek v rámci cieleného odberu, ktoré by mali predstavovať kŕmnu surovinu s pravdepodobnosťou vyššej koncentrácie mykotoxínov, ako sú obilné zrná, olejové semená, olejnaté plody, výrobky z nich a vedľajšie produkty a kŕmne suroviny skladované dlhodobo alebo prevážané po mori na veľké vzdialenosti; v prípade aflatoxínu B1 na osobitne pozornú kontrolu kŕmnych zmesí určených pre zvieratá chované na produkciu mlieka okrem hovädzieho dobytka; vypracovanie správy o výsledkoch kontrol podľa vzoru uvedeného v prílohe I;

b)

kontrolu prítomnosti povolených, ako aj nepovolených kokcidiostatík a/alebo histomonostatík použitých ako doplnkové látky v krmivách pre niektoré druhy alebo kategórie zvierat, často sa vyskytujúcich v predzmesiach a kŕmnych zmesiach, v ktorých tieto látky nie sú povolené; kontroly povinne zamerané na prítomnosť týchto látok v neliečivých predzmesiach a kŕmnych zmesiach, ak príslušný orgán predpokladá vyššiu pravdepodobnosť zistenia nezrovnalostí; vypracovanie správy o výsledkoch kontrol podľa vzoru uvedeného v prílohe II;

c)

uplatňovanie postupného vyraďovania doplnkových látok na báze antibiotík, ktoré sú súčasťou krmív podľa prílohy II;

d)

zavádzanie obmedzení výroby a používania kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu podľa prílohy III;

e)

sledovanie hladín medi a zinku v kŕmnych zmesiach pre ošípané podľa prílohy IV.

2.

Aby výsledky koordinovaného programu kontroly podľa odseku 1 uviedli v osobitnej kapitole výročnej správy o kontrolných činnostiach, ktorú treba odovzdať do 1. apríla 2007, ako aj v najnovšej verzii zosúladeného vzoru správy.

V Bruseli 14. decembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 265, 8.11.1995, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/46/ES (Ú. v. ES L 234, 1.9.2001, s. 55).

(2)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/8/ES (Ú. v. EÚ L 27, 29.1.2005, s. 44).

(3)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(4)  Ú. v. EÚ L 187, 26.7.2003, s. 11. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2003 (Ú. v. EÚ L 317, 2.12.2003, s. 22).


PRÍLOHA I

Koncentrácia niektorých mykotoxínov (aflatoxín B1, ochratoxín A, zearalenón, deoxynivalenol, fumonizíny, toxíny T-2 a HT-2) v krmivách

Individuálne výsledky všetkých skúmaných vzoriek; vzor správy podľa odseku 1 písm. a)

Krmivá

Odber vzoriek

(náhodný alebo cielený)

Druh a koncentrácia mykotoxínov (μg/kg vzhľadom na krmivo s vlhkosťou 12 %)

Trieda (1)

Typ (2)

Krajina pôvodu

aflatoxín B1

ochratoxín A

zearalenón

deoxynivalenol

fumonizíny (3)

toxíny T-2 a HT-2 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príslušný orgán by mal zároveň uviesť:

podniknuté opatrenie v prípade prekročenia maximálnych hladín aflatoxínu B1;

metódy použitej analýzy,

medze detekcie.


(1)  Uveďte jednu z týchto tried: kŕmna surovina, doplnková látka prítomná v krmive, predzmes (premix), doplnkové krmivo, kompletné krmivo, kŕmna zmes.

(2)  Uveďte jeden z týchto typov: a) v prípade kŕmnych surovín – názov kŕmnej suroviny podľa časti B prílohy k smernici Rady 96/25/ES (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 35); b) v prípade iných krmív – cieľové druhy zvierat.

(3)  Koncentrácia fumonizínov B1 a B2 sa môže uvádzať ako zmes oboch látok.

(4)  Koncentrácia toxínov T-2 a HT-2 sa môže uvádzať ako zmes oboch látok.


PRÍLOHA II

Prítomnosť niektorých liečivých látok, ktoré nie sú povolené ako doplnkové látky v krmivách

Niektoré liečivé látky môžu byť legálne prítomné ako doplnkové látky v predzmesiach a kŕmnych zmesiach určených pre isté druhy a kategórie zvierat pri splnení požiadaviek uvedených v článku 10 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

Prítomnosť nepovolených liečivých látok v krmivách určených pre niektoré druhy a kategórie zvierat predstavuje porušenie príslušných ustanovení.

Liečivé látky určené na kontrolu by sa mali vybrať z týchto látok:

1.

Liečivé látky povolené ako doplnkové látky v krmivách pre určité druhy alebo len kategórie zvierat:

 

dekochinát (Deccox)

 

diklazuril (Clinacox 0,2 %)

 

halofuginón hydrobromid (Stenorol)

 

lasalocid A sodný (Avatec 15 %)

 

maduramicín amónny alfa (Cygro 1 %)

 

monenzín sodný (Elancoban G 100, 100, G 200, 200)

 

narazín (Monteban)

 

narazín – nikarbazín (Maxiban G 160)

 

robenidín hydrochlorid (Cycostat 66 G)

 

salinomycín sodný (Sacox 120 G, 120)

 

semduramicín sodný (Aviax 5 %).

2.

Liečivé látky, ktoré už nie sú povolené ako doplnkové látky v krmivách:

 

amprolium

 

amprolium/etopabát

 

arprinocid

 

avilamycín

 

avoparcín

 

karbadox

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

flavofosfolipol

 

ipronidazol

 

metiklorpindol

 

metiklorpindol/metylbenzokvát

 

nikarbazín

 

nifursol

 

olachindox

 

ronidazol

 

spiramycín

 

tetracyklíny

 

tylozín fosfát

 

virginiamycín

 

zinkbacitracín

 

iné antimikrobiálne látky.

3.

Liečivé látky, ktoré nikdy neboli povolené ako doplnkové látky v krmivách:

iné látky.

Individuálne výsledky nevyhovujúcich vzoriek; vzor správy podľa odseku 1 písm. b):

Typ krmiva

(druh a kategória zvierat)

Zistená látka

Zistená hladina

Dôvod porušenia ustanovení (1)

Prijaté opatrenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príslušný orgán by mal zároveň uviesť:

celkový počet skontrolovaných vzoriek,

názvy látok, ktorých prítomnosť sa prešetrovala,

metódy použitej analýzy,

medze detekcie.


(1)  Dôvod, ktorý viedol k prítomnosti nepovolenej látky v krmivách, podľa záverov vyšetrovania uskutočneného príslušným orgánom.


PRÍLOHA III

Obmedzenia týkajúce sa výroby a používania kŕmnych materiálov živočíšneho pôvodu

Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (1), členské štáty môžu počas roka 2006 uskutočňovať koordinovaný program kontroly s cieľom zistiť úroveň dodržiavania obmedzení týkajúcich sa výroby a používania kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu.

Najmä v záujme účinného uplatňovania zákazu kŕmenia určitých zvierat spracovanými živočíšnymi bielkovinami podľa prílohy IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (2) by členské štáty mali implementovať osobitný program kontroly založený na cielených kontrolách. V súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 882/2004 by mal tento program kontroly vychádzať z rizikovej stratégie zahŕňajúcej všetky štádiá výroby a všetky druhy priestorov určených na výrobu krmiva, manipuláciu s ním, ako aj priestorov určených na podávanie tohto krmiva zvieratám. Členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť vymedzeniu kritérií, čo môže predstavovať riziko. Význam každého kritéria by mal primerane odrážať mieru daného rizika. Frekvencia inšpekcií a počet vzoriek analyzovaných v priestoroch by mali zodpovedať súhrnu významových koeficientov pridelených týmto priestorom.

Pri príprave programu kontroly je potrebné vziať do úvahy tieto indikatívne priestory a kritériá:

Priestory

Kritériá

Významový koeficient

Výrobne krmív

dvojprúdové výrobne krmiva, ktoré vyrábajú kŕmne zmesi pre prežúvavce a iné zvieratá ako prežúvavce, obsahujúce spracované živočíšne bielkoviny vyňaté zo zákazu

výrobne krmív s predchádzajúcim výskytom alebo podozrením na nedodržiavanie pravidiel

výrobne krmív s veľkým množstvom dovozových krmív s vysokým obsahom bielkovín, ako je rybia múčka, sójový šrot, kukuričný lepok a bielkovinové koncentráty

výrobne krmiva s významnou produkciou kŕmnych zmesí

riziko krížovej kontaminácie v dôsledku interných prevádzkových postupov (použitie sila, kontrola účinného oddelenia výrobných liniek, kontrola zložiek, interné laboratórium, postupy pri odbere vzoriek)

 

Hraničné kontroly a iné miesta vstupu do Spoločenstva

dovoz krmív vo veľkom/malom množstve

krmivá s vysokým obsahom bielkovín

 

Farmy

domáce výrobne zmesí používajúce spracované živočíšne bielkoviny vyňaté zo zákazu

farmy s prežúvavcami a inými druhmi zvierat (riziko krížového kŕmenia)

farmy nakupujúce krmivo vo veľkých množstvách

 

Predajcovia

sklady a priestory na prechodné uchovávanie krmiva s vysokým obsahom bielkovín

vysoký objem obchodovania so sypkým krmivom

predajcovia kŕmnych zmesí vyrobených v zahraničí

 

Mobilné výrobne zmesí

výrobne zmesí vyrábajúce krmivá pre prežúvavce aj neprežúvavce

výrobne zmesí s predchádzajúcim záznamom o nedodržiavaní pravidiel alebo s podozrením na nedodržiavanie pravidiel

výrobne zmesí spracúvajúce krmivá s vysokým obsahom bielkovín

výrobne zmesí s vysokou produkciou krmív

veľký počet fariem, ktoré danú mobilnú výrobňu zmesí využíva, vrátane fariem chovajúcich prežúvavce

 

Dopravné prostriedky

vozidlá používané na prevoz spracovaných živočíšnych bielkovín a krmív

vozidlá s predchádzajúcim záznamom o nedodržiavaní pravidiel alebo s podozrením na nedodržiavanie pravidiel

 

Ako alternatívu k týmto indikatívnym priestorom a kritériám členské štáty môžu do 31. marca 2006 predložiť Komisii vlastné hodnotenie rizika.

Pri odbere vzoriek je potrebné sa zameriavať na série alebo prípady najvyššej pravdepodobnosti krížovej kontaminácie so zakázanými spracovanými živočíšnymi bielkovinami (prvá séria po preprave krmív s obsahom živočíšnych bielkovín zakázaných v tejto sérii, technické problémy alebo zmeny v rámci výrobných liniek, zmeny v skladovacích zásobníkoch alebo silách určených pre sypký materiál).

Kontroly by sa mali zameriavať aj na analýzu prachu vo vozidlách, v prístrojoch na výrobu krmív a priestoroch na skladovanie.

V členskom štáte by sa mala kontrola vykonávať minimálne 10-krát ročne na 100 000 ton vyrobenej kŕmnej zmesi. V členskom štáte by sa malo odobrať minimálne 20 úradných vzoriek na 100 000 ton vyrobenej kŕmnej zmesi. Až do schválenia alternatívnych metód by sa pri analyzovaní vzoriek mala využívať metóda mikroskopickej identifikácie a odhadu, uvedená v smernici Komisie 2003/126/ES (3). Výklad detekcie živočíšnych bielkovín je v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 999/2001.

Výsledky programov kontroly sa oznámia Komisii v týchto formátoch.

Zhrnutie kontrol týkajúcich sa obmedzení pre krmivá živočíšneho pôvodu (kŕmenie zakázanými spracovanými živočíšnymi bielkovinami)

A.   Zaznamenané inšpekcie

Štádium

Počet kontrol vrátane kontrol prítomnosti spracovaných živočíšnych bielkovín

Počet porušení ustanovení zistených skôr pri kontrolách dokladov ako pri laboratórnom vyšetrení

Dovoz kŕmnych surovín

 

 

Uskladnenie kŕmnych surovín

 

 

Výrobne krmív

 

 

Domáce výrobne zmesí/mobilné výrobne zmesí

 

 

Sprostredkovatelia krmív

 

 

Dopravné prostriedky

 

 

Farmy s chovom neprežúvavcov

 

 

Farmy s chovom prežúvavcov

 

 

Iné: …

 

 

B.   Odber vzoriek a testovanie kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí na spracované živočíšne bielkoviny

Priestory

Počet úradných vzoriek vyšetrených na prítomnosť spracovaných živočíšnych bielkovín

Počet nevyhovujúcich vzoriek

Prítomnosť spracovaných živočíšnych bielkovín zo suchozemských živočíchov

Prítomnosť spracovaných živočíšnych bielkovín z rýb

kŕmne suroviny

kŕmne zmesi

kŕmne suroviny

kŕmne zmesi

kŕmne suroviny

kŕmne zmesi

pre prežúvavce

pre neprežúvavce

pre prežúvavcce

pre neprežúvavce

pre prežúvavce

pre neprežúvavce

Počas dovozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobne krmív

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprostredkovatelia/uskladnenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravné prostriedky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domáce výrobne zmesí/mobilné výrobne zmesí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na farme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Zhrnutie zakázaných spracovaných živočíšnych bielkovín prítomných vo vzorkách krmív určených pre prežúvavce

 

Mesiac odberu vzoriek

Druh, stupeň a pôvod kontaminácie

Uplatnené sankcie (alebo iné opatrenia)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 339, 24.12.2003, s. 78.


PRÍLOHA IV

Individuálne výsledky všetkých vzoriek (vyhovujúcich aj nevyhovujúcich), týkajúce sa obsahu medi a zinku v kŕmnych zmesiach pre ošípané

Typ kŕmnej zmesi

(kategória zvierat)

Stopový prvok

(meď alebo zinok)

Zistená hladina

(mg/kg kompletného krmiva)

Dôvody prekročenia maximálneho obsahu (1)

Prijaté opatrenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Podľa záverov vyšetrovania uskutočneného príslušným orgánom.


22.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/60


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2005

o zavedení dodatočných opatrení na kontrolu nákazy nízkopatogénnou vtáčou chrípkou v Taliansku a o zrušení rozhodnutia 2004/666/ES

[oznámené pod číslom K(2005) 5566]

(Text s významom pre EHP)

(2005/926/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vo vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 92/40/EHS z 19. mája 1992, ktorou sa zavádzajú opatrenia Spoločenstva na kontrolu moru hydiny (3), a najmä na jej článok 16,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (4), a najmä na jej článok 4 ods. 3 a článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Komisie 2002/975/ES z 12. decembra 2002 o zavedení očkovania na doplnenie opatrení na kontrolu infekcie nízkopatogénnymi kmeňmi vtáčej chrípky v Taliansku a o zvláštnych opatreniach na kontrolu premiestňovania (5), sa v istých oblastiach severného Talianska realizoval vakcinačný program na kontrolu nákazy podtypom nízkopatogénneho kmeňa vtáčej chrípky H7N3. Na základe použitia heterologickej vakcíny podtypu H7N1, prostredníctvom ktorej sa umožňuje rozlišovať medzi infikovanou a očkovanou hydinou, sa realizovala stratégia rozlišovania medzi infikovanými a očkovanými zvieratami (DIVA).

(2)

Podľa rozhodnutia Komisie 2004/666/ES z 29. septembra 2004 o zavedení očkovania ako doplnenie opatrení na kontrolu infekcií spôsobených nízkopatogénnou vtáčou chrípkou v Taliansku a o špecifických opatreniach na kontrolu pohybu a o zrušení rozhodnutia 2002/975/ES (6) sa schválil nový vakcinačný program v menšej oblasti Talianska v porovnaní s predchádzajúcou vakcinačnou kampaňou podľa rozhodnutia 2002/975/ES. V tomto novom programe sa používa bivalentná vakcína, ktorá obsahuje obidva podtypy vtáčej chrípky H5 a H7. Tento druh vakcinácie sa realizuje prinajmenšom do 31. decembra 2005. V tomto rozhodnutí sa takisto v súlade s článkom 3 rozhodnutia 2004/666/ES ustanovuje zákaz obchodovania v rámci Spoločenstva so živou hydinou a s násadovými vajciami, ktoré pochádzajú z vakcinačnej oblasti a/alebo majú pôvod v takej oblasti, a podmienky obchodovania v rámci Spoločenstva s čerstvým mäsom pochádzajúcim z očkovanej hydiny.

(3)

Ako sa uvádza v rozhodnutí 2004/666/ES, výsledky vakcinačného programu, ktoré boli oznámené na viacerých zasadaniach Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, boli vo všeobecnosti priaznivé.

(4)

Na základe priaznivej situácie vo vakcinačnej oblasti vymedzenej v rozhodnutí 2004/666/ES a vzhľadom na väčšie skúsenosti s realizáciou vakcinácie by sa po splnení určitých podmienok malo povoliť odosielanie jatočnej hydiny, násadových vajec a jednodňových kurčiat z Talianska.

(5)

Vzhľadom na to, že príslušné oblasti Talianska sú obzvlášť vystavené riziku zavlečenia vtáčej chrípky, ako aj vzhľadom na to, že Taliansko predložilo listom z 23. júna 2005 na schválenie upravený vakcinačný program, sa zdá byť vhodné naďalej vykonávať vakcináciu v oblastiach so zvýšeným rizikom zavlečenia ochorenia. Okrem toho by sa vo vakcinačnej oblasti a v jej okolí mala vykonávať intenzívna kontrola a dohľad.

(6)

Na jatočnú hydinu by sa mali vzťahovať osobitné postupy odoberania vzoriek a testovania.

(7)

V záujme prehľadnosti legislatívy Spoločenstva je vhodné zrušiť rozhodnutie 2004/666/ES a nahradiť ho týmto rozhodnutím.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schválenie vakcinačného programu

1.   Schvaľuje sa upravený vakcinačný program proti vtáčej chrípke, ktorý Komisii predložilo Taliansko 23. júna 2005 (ďalej len „vakcinačný program“).

Vakcinačný program sa vykonáva v oblastiach uvedených v prílohe I (ďalej len „vakcinačná oblasť“), pričom sa používa bivalentná vakcína. Vakcinačný program sa musí realizovať účinným spôsobom.

2.   Vo vakcinačnej oblasti a v oblastiach uvedených v prílohe III sa vykonáva intenzívna kontrola a dohľad ustanovené vo vakcinačnom programe.

Článok 2

Obmedzenia presunov živej hydiny, násadových vajec, jednodňových kurčiat a čerstvého mäsa z hydiny

V súlade s článkami 3 až 9 tohto rozhodnutia sa uplatňujú obmedzenia presunov živej hydiny, násadových vajec, jednodňových kurčiat a čerstvého mäsa z hydiny do vakcinačnej oblasti, z vakcinačnej oblasti a v jej rámci a z poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa nachádzajú sa v zóne uplatňovaných obmedzení vymedzenej v súlade s ustanoveniami vakcinačného programu.

Článok 3

Obmedzenia odosielania živej hydiny, násadových vajec a jednodňových kurčiat

Živá hydina, násadové vajcia a jednodňové kurčatá, ktoré pochádzajú z poľnohospodárskych podnikov nachádzajúcich sa vo vakcinačnej oblasti a v zóne uplatňovaných obmedzení, ktorá je vymedzená v súlade s ustanoveniami vakcinačného programu, a/alebo ktoré majú pôvod v takých poľnohospodárskych podnikoch, sa nesmú odosielať z Talianska.

Článok 4

Výnimky z obmedzení odosielania jatočnej hydiny

1.   Odchylne od článku 3 je možné odosielať z Talianska jatočnú hydinu, ktorá pochádza z poľnohospodárskych podnikov nachádzajúcich sa vo vakcinačnej oblasti alebo má pôvod v takých poľnohospodárskych podnikoch, ak hydina:

a)

pochádza z poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa nenachádzajú v zóne uplatňovaných obmedzení vymedzenej v súlade s ustanoveniami vakcinačného programu;

b)

má pôvod v kŕdľoch, ktoré sú pravidelne kontrolované a testované s negatívnym nálezom na vtáčiu chrípku, pričom zvláštna pozornosť sa venuje jedincom používaným ako indikátory;

c)

má pôvod v kŕdľoch, ktoré klinicky vyšetril úradný veterinárny lekár v priebehu 48 hodín pred naložením, pričom zvláštna pozornosť sa venuje jedincom používaným ako indikátory;

d)

má pôvod v kŕdľoch, ktoré sú sérologicky testované s negatívnym nálezom na základe postupu odoberania vzoriek a testovania podľa prílohy II k tomuto rozhodnutiu v národnom laboratóriu pre vtáčiu chrípku;

e)

je odosielaná priamo na bitúnok a usmrtená okamžite po príchode.

2.   Na testovanie kŕdľov sa podľa písm. b) odseku 1 používajú tieto testy:

a)

v prípade očkovaných jedincov vyvinutý nepriamy imunofluorescentný test („test iIFA“);

b)

v prípade neočkovaných jedincov:

i)

hemaglutinačno-inhibičný test (HI);

ii)

test AGID;

iii)

test ELISA i alebo

iv)

v prípade potreby test iIFA.

Článok 5

Výnimky z obmedzení odosielania násadových vajec

Odchylne od článku 3 je možné odosielať z Talianska násadové vajcia, ktoré pochádzajú z poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa nachádzajú vo vakcinačnej oblasti, alebo majú pôvod v takých poľnohospodárskych podnikoch, ak:

a)

pochádzajú z poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa nenachádzajú v zóne uplatňovaných obmedzení vymedzenej v súlade s ustanoveniami vakcinačného programu;

b)

pochádzajú z kŕdľov, ktoré sú pravidelne kontrolované a testované prostredníctvom testov uvedených v článku 4 ods. 2 s negatívnym nálezom na vtáčiu chrípku;

c)

sú dezinfikované pred premiestnením z poľnohospodárskeho podniku;

d)

sú priamo prepravované do cieľovej liahne;

e)

v cieľovej liahni je zabezpečená spätná vysledovateľnosť násadových vajec prostredníctvom záznamov poľnohospodárskeho podniku, v ktorom majú násadové vajcia pôvod, a poľnohospodárskeho podniku, pre ktorý sú určené jednodňové kurčatá, ktoré sa z takých vajec vyliahli.

Článok 6

Výnimka z obmedzení odosielania jednodňových kurčiat

Odchylne od článku 3 je možné odosielať z Talianska jednodňové kurčatá, ktoré pochádzajú z poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa nachádzajú vo vakcinačnej, a/alebo majú pôvod v takých poľnohospodárskych podnikoch, ak pochádzajú z násadových vajec, ktoré spĺňajú podmienky podľa článku 5.

Článok 7

Veterinárne osvedčenia pre zásielky živej hydiny, násadových vajec a jednodňových kurčiat

Veterinárne osvedčenia vystavené na zásielky živej hydiny, násadových vajec a jednodňových kurčiat z Talianska musia obsahovať tento text: „Veterinárne podmienky tejto zásielky sú v súlade s rozhodnutím 2005/926/ES.“

Článok 8

Obmedzenia odosielania a osobitné označovanie čerstvého mäsa z hydiny

1.   Ako sa uvádza v článku 2, čerstvé mäso z hydiny sa označuje v súlade s odsekom 2 a nesmie sa odosielať z Talianska, ak je spracované z:

a)

hydiny pochádzajúcej z poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa nachádzajú v zóne uplatňovaných obmedzení vymedzenej v súlade s ustanoveniami vakcinačného programu;

b)

hydiny očkovanej proti vtáčej chrípke;

c)

hydiny z kŕdľov hydiny séropozitívnej na vtáčiu chrípku, ktoré sú v súlade s vakcinačným programom určené na porážku pod úradnou kontrolou.

2.   Ako sa uvádza v odseku 1, čerstvé mäso z hydiny by sa malo označovať osobitným zdravotným alebo identifikačným označením, ktoré nemožno zamieňať so zdravotným označením uvedeným v kapitole XII prílohy I k smernici Rady 71/118/EHS (7) a ktoré predovšetkým nesmie byť oválneho tvaru. Označenie obsahuje číslo schválenia zariadenia, avšak nie písmená C.E.

Článok 9

Výnimky z obmedzení odosielania čerstvého mäsa z hydiny

Odchylne od článku 8 ods. 1 písm. b) a ods. 2 je možné odosielať z Talianska čerstvé mäso z moriek a kurčiat očkovaných proti vtáčej chrípke heterologickou vakcínou podtypu (H7N1) a (H5N9), ak mäso pochádza z moriek a kurčiat, ktoré:

a)

majú pôvod v kŕdľoch, ktoré sú pravidelne kontrolované a testované s negatívnym nálezom na vtáčiu chrípku, pričom zvláštna pozornosť sa venuje jedincom používaným ako indikátory;

b)

majú pôvod v kŕdľoch, ktoré klinicky vyšetril úradný veterinárny lekár v priebehu 48 hodín pred naložením, pričom zvláštna pozornosť sa venuje jedincom používaným ako indikátory;

c)

majú pôvod v kŕdľoch, ktoré sú sérologicky testované s negatívnym nálezom na základe postupu odoberania vzoriek a testovania podľa prílohy II k tomuto rozhodnutiu v národnom laboratóriu pre vtáčiu chrípku;

d)

pochádzajú z kŕdľov, ktoré sú pravidelne kontrolované a testované prostredníctvom testov podľa článku 4 ods. 2 s negatívnym nálezom na vtáčiu chrípku;

e)

sú držané oddelene od iných kŕdľov, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto článku;

f)

sú odosielané priamo na bitúnok a usmrtené okamžite po príchode.

Článok 10

Veterinárne osvedčenie pre čerstvé mäso z moriek a kurčiat

Na čerstvé mäso z moriek a kurčiat, ktoré spĺňa podmienky ustanovené v článku 9, sa vystavuje veterinárne osvedčenie v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VI k smernici 71/118/EHS, ktoré v bode IV písm. a) obsahuje toto potvrdenie úradného veterinárneho lekára:

„Uvedené morčacie mäso/kuracie mäso (8) spĺňa podmienky podľa rozhodnutia Komisie 2005/926/ES.

Článok 11

Čistenie a dezinfekcia obalových materiálov a dopravných prostriedkov

Taliansko zabezpečí, aby sa vo vakcinačnej oblasti uvedenej v prílohe I:

a)

na zber, skladovanie a prepravu násadových vajec a jednodňových kurčiat používal iba jednorazový obalový materiál alebo obalový materiál, ktorý je možné účinne umyť a dezinfikovať;

b)

všetky dopravné prostriedky na prepravu živej hydiny, násadových vajec, jednodňových kurčiat, čerstvého hydinového mäsa a krmiva pre hydinu vyčistili a dezinfikovali bezprostredne pred každým transportom a po každom transporte dezinfekčnými prostriedkami a metódami, ktoré schválil príslušný orgán.

Článok 12

Podávanie správ

Taliansko predloží Komisii správu o účinnosti vakcinačného programu do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia a následne predkladá správy v šesťmesačných intervaloch.

Článok 13

Zrušenia

Rozhodnutie 2004/666/ES sa zrušuje.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť desiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33); opravené znenie v Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(4)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(5)  Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 87. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/159/ES (Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2004, s. 63).

(6)  Ú. v. EÚ L 303, 30.9.2004, s. 35. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/10/ES (Ú. v. EÚ L 4, 6.1.2005, s. 15).

(7)  Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23.

(8)  Nehodiace sa prečiarknuť.“


PRÍLOHA I

VAKCINAČNÁ OBLASŤ, V KTOREJ SA VYKONÁVA VAKCINÁCIA BIVALENTNOU VAKCÍNOU

Región Veneto

Provincia Verona

ALBAREDO D'ADIGE

 

ANGIARI

 

ARCOLE

 

BELFIORE

 

BONAVIGO

 

BOVOLONE

 

BUTTAPIETRA

 

CALDIERO

oblasť južne od diaľnice A4

CASALEONE

 

CASTEL D'AZZANO

 

CASTELNUOVO DEL GARDA

oblasť južne od diaľnice A4

CEREA

 

COLOGNA VENETA

 

COLOGNOLA AI COLLI

oblasť južne od diaľnice A4

CONCAMARISE

 

ERBÈ

 

GAZZO VERONESE

 

ISOLA DELLA SCALA

 

ISOLA RIZZA

 

LAVAGNO

oblasť južne od diaľnice A4

MINERBE

 

MONTEFORTE D'ALPONE

oblasť južne od diaľnice A4

MOZZECANE

 

NOGARA

 

NOGAROLE ROCCA

 

OPPEANO

 

PALÙ

 

PESCHIERA DEL GARDA

oblasť južne od diaľnice A4

POVEGLIANO VERONESE

 

PRESSANA

 

RONCO ALL'ADIGE

 

ROVERCHIARA

 

ROVEREDO DI GUÀ

 

SALIZZOLE

 

SAN BONIFACIO

oblasť južne od diaľnice A4

SAN GIOVANNI LUPATOTO

oblasť južne od diaľnice A4

SANGUINETTO

 

SAN MARTINO BUON ALBERGO

oblasť južne od diaľnice A4

SAN PIETRO DI MORUBIO

 

SOAVE

oblasť južne od diaľnice A4

SOMMACAMPAGNA

oblasť južne od diaľnice A4

SONA

oblasť južne od diaľnice A4

SORGÀ

 

TREVENZUOLO

 

VALEGGIO SUL MINCIO

 

VERONA

oblasť južne od diaľnice A4

VERONELLA

 

VIGASIO

 

VILLAFRANCA DI VERONA

 

ZEVIO

 

ZIMELLA

 


Región Lombardia

Provincia Brescia

ACQUAFREDDA

 

ALFIANELLO

 

BAGNOLO MELLA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BORGOSATOLLO

 

BRESCIA

oblasť južne od diaľnice A4

CALCINATO

oblasť južne od diaľnice A4

CALVISANO

 

CAPRIANO DEL COLLE

 

CARPENEDOLO

 

CASTENEDOLO

oblasť južne od diaľnice A4

CIGOLE

 

DELLO

 

DESENZANO DEL GARDA

oblasť južne od diaľnice A4

FIESSE

 

FLERO

 

GAMBARA

 

GHEDI

 

GOTTOLENGO

 

ISORELLA

 

LENO

 

LONATO

oblasť južne od diaľnice A4

MANERBIO

 

MILZANO

 

MONTICHIARI

 

MONTIRONE

 

OFFLAGA

 

PAVONE DEL MELLA

 

PONCARALE

 

PONTEVICO

 

POZZOLENGO

oblasť južne od diaľnice A4

PRALBOINO

 

QUINZANO D'OGLIO

 

REMEDELLO

 

REZZATO

oblasť južne od diaľnice A4

SAN GERVASIO BRESCIANO

 

SAN ZENO NAVIGLIO

 

SENIGA

 

VEROLANUOVA

 

VEROLAVECCHIA

 

VISANO

 

Provincia Mantova

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

 

CAVRIANA

 

CERESARA

 

GOITO

 

GUIDIZZOLO

 

MARMIROLO

 

MEDOLE

 

MONZAMBANO

 

PONTI SUL MINCIO

 

ROVERBELLA

 

SOLFERINO

 

VOLTA MANTOVANA

 


PRÍLOHA II

POSTUP ODOBERANIA VZORIEK A TESTOVANIA

1.   Úvod a všeobecné použitie

Vyvinutý nepriamy imunofluorescentný test (test iIFA) je zameraný na rozlíšenie medzi očkovanými/terénnemu vírusu vystavenými a očkovanými/terénnemu vírusu nevystavenými morkami a kurčatami v rámci vakcinačnej stratégie rozlišovania medzi infikovanými a očkovanými zvierat (DIVA – Differentiating Infected from Vaccinated Animals), v ktorej sa používa heterologická vakcína z podtypu terénneho vírusu.

2.   Používanie testov na účely odosielania čerstvého mäsa z moriek a kurčiat z oblasti očkovania v Taliansku

Mäso z hydiny pochádzajúcej z kŕdľov moriek a kurčiat očkovaných proti vtáčej chrípke sa môže odosielať z Talianska, ak úradný veterinárny lekár v prípade, v ktorom sa všetky jedince chovajú v jednej budove, odobral v priebehu siedmich dní pred porážkou krvné vzorky aspoň z 10 očkovaných moriek alebo kurčiat určených na porážku.

Ak sa však hydina chová vo viacerých skupinách alebo priestoroch, musí sa odobrať vzorka aspoň z 20 očkovaných kusov hydiny náhodne vybratých zo všetkých skupín alebo priestorov poľnohospodárskeho podniku.

3.   Používanie testov na účely odosielania jatočnej hydiny z oblasti očkovania v Taliansku

Jatočnú hydinu s pôvodom v oblasti očkovania je možné odosielať z Talianska, ak úradný veterinárny lekár v prípade, v ktorom sa všetky jedince chovajú v jednej budove, odobral v priebehu siedmich dní pred odoslaním krvnú vzorku aspoň z 10 jedincov určených na porážku. Ak sa však hydina chová vo viacerých skupinách alebo priestoroch, musí sa odobrať vzorka aspoň z 20 jedincov náhodne vybratých zo všetkých skupín alebo priestorov poľnohospodárskeho podniku.


PRÍLOHA III

OBLASTI HRANIČIACE S VAKCINAČNOU OBLASŤOU, V KTOREJ SA VYKONÁVA INTENZÍVNA KONTROLA A DOHĽAD

Región Lombardia

Provincia Bergamo

ANTEGNATE

 

BAGNATICA

oblasť južne od diaľnice A4

BARBATA

 

BARIANO

 

BOLGARE

oblasť južne od diaľnice A4

CALCINATE

 

CALCIO

 

CASTELLI CALEPIO

oblasť južne od diaľnice A4

CAVERNAGO

 

CIVIDATE AL PIANO

 

COLOGNO AL SERIO

 

CORTENUOVA

 

COSTA DI MEZZATE

oblasť južne od diaľnice A4

COVO

 

FARA OLIVANA CON SOLA

 

FONTANELLA

 

GHISALBA

 

GRUMELLO DEL MONTE

oblasť južne od diaľnice A4

ISSO

 

MARTINENGO

 

MORENGO

 

MORNICO AL SERIO

 

PAGAZZANO

 

PALOSCO

 

PUMENENGO

 

ROMANO DI LOMBARDIA

 

SERIATE

oblasť južne od diaľnice A4

TELGATE

oblasť južne od diaľnice A4

TORRE PALLAVICINA

 

Provincia Brescia

AZZANO MELLA

 

BARBARIGA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BERLINGO

 

BORGO SAN GIACOMO

 

BRANDICO

 

CASTEGNATO

oblasť južne od diaľnice A4

CASTEL MELLA

 

CASTELCOVATI

 

CASTREZZATO

 

CAZZAGO SAN MARTINO

oblasť južne od diaľnice A4

CHIARI

 

COCCAGLIO

 

COLOGNE

 

COMEZZANO-CIZZAGO

 

CORZANO

 

ERBUSCO

oblasť južne od diaľnice A4

LOGRATO

 

LONGHENA

 

MACLODIO

 

MAIRANO

 

ORZINUOVI

 

ORZIVECCHI

 

OSPITALETTO

oblasť južne od diaľnice A4

PALAZZOLO SULL'OGLIO

oblasť južne od diaľnice A4

POMPIANO

 

PONTOGLIO

 

ROCCAFRANCA

 

RONCADELLE

oblasť južne od diaľnice A4

ROVATO

oblasť južne od diaľnice A4

RUDIANO

 

SAN PAOLO

 

TORBOLE CASAGLIA

 

TRAVAGLIATO

 

TRENZANO

 

URAGO D'OGLIO

 

VILLACHIARA

 

Provincia Cremona

CAMISANO

 

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

 

CASALETTO DI SOPRA

 

CASTEL GABBIANO

 

SONCINO

 

Provincia Mantova

ACQUANEGRA SUL CHIESE

 

ASOLA

 

BIGARELLO

 

CANNETO SULL'OGLIO

 

CASALMORO

 

CASALOLDO

 

CASALROMANO

 

CASTEL D'ARIO

 

CASTEL GOFFREDO

 

CASTELBELFORTE

 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

 

MARIANA MANTOVANA

 

PIUBEGA

 

PORTO MANTOVANO

 

REDONDESCO

 

RODIGO

 

RONCOFERRARO

 

SAN GIORGIO DI MANTOVA

 

VILLIMPENTA

 


Región Veneto

Provincia Padua

CARCERI

 

CASALE DI SCODOSIA

 

ESTE

 

LOZZO ATESTINO

 

MEGLIADINO SAN FIDENZIO

 

MEGLIADINO SAN VITALE

 

MONTAGNANA

 

OSPEDALETTO EUGANEO

 

PONSO

 

SALETTO

 

SANTA MARGHERITA D’ADIGE

 

URBANA

 

Provincia Verona

BEVILACQUA

 

BOSCHI SANT'ANNA

 

BUSSOLENGO

 

PESCANTINA

 

SOMMACAMPAGNA

oblasť južne od diaľnice A4

SONA

oblasť južne od diaľnice A4

Provincia Vicenza

AGUGLIARO

 

ALBETTONE

 

ALONTE

 

ASIGLIANO VENETO

 

BARBARANO VICENTINO

 

CAMPIGLIA DEI BERICI

 

CASTEGNERO

 

LONIGO

 

MONTEGALDA

 

MONTEGALDELLA

 

MOSSANO

 

NANTO

 

NOVENTA VICENTINA

 

ORGIANO

 

POIANA MAGGIORE

 

SAN GERMANO DEI BERICI

 

SOSSANO

 

VILLAGA

 


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

22.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/71


ROZHODNUTIE RADY 2005/927/SZBP

z 21. decembra 2005,

ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na spoločnú pozíciu 2004/694/SZBP (1), a najmä na jej článok 2 v spojení s článkom 23 ods. 2 druhou zarážkou Zmluvy o Európskej únii,

keďže:

(1)

Rada prijala podľa spoločnej pozície 2004/694/SZBP opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje patriace fyzickým osobám, ktoré boli obžalované Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY).

(2)

Rada 6. októbra prijala spoločnú pozíciu 2005/689/SZBP o predĺžení spoločnej pozície 2004/694/SZBP a o zmene a doplnení zoznamu v prílohe.

(3)

V dôsledku presunu Ante GOTOVINU do jednotiek vyšetrovacej väzby ICTY by malo byť jeho meno vypustené zo zoznamu.

(4)

Zoznam uvedený v prílohe k spoločnej pozícii 2004/694/SZBP by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom upraviť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zoznam osôb uvedený v prílohe k spoločnej pozícii 2004/694/SZBP sa nahrádza textom, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. decembra 2005

Za Radu

predseda

B. BRADSHAW


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 14.10.2004, s. 52. Spoločná pozícia naposledy predĺžená spoločnou pozíciou 2005/689/SZBP (Ú. v. EÚ L 261, 7.10.2005, s. 29).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ZOZNAM OSÔB UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1

1.

Meno: DJORDJEVIČ Vlastimir

Dátum narodenia: 1948

Miesto narodenia: Vladičin Han, Srbsko a Čierna Hora

Štátna príslušnosť: Srbsko a Čierna Hora

2.

Meno: HADŽIČ Goran

Dátum narodenia: 7.9.1958

Miesto narodenia: Vinkovci, Chorvátska republika

Štátna príslušnosť: Srbsko a Čierna Hora

3.

Meno: KARADŽIČ Radovan

Dátum narodenia: 19.6.1945

Miesto narodenia: Petnjica, Savnik, Čierna Hora, Srbsko a Čierna Hora

Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina

4.

Meno: LUKIČ Milan

Dátum narodenia: 6.9.1967

Miesto narodenia: Višegrad, Bosna a Hercegovina

Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina

Prípadne Srbsko a Čierna Hora

5.

Meno: MLADIČ Ratko

Dátum narodenia: 12.3.1942

Miesto narodenia: Božanoviči, obec Kalinovik, Bosna a Hercegovina

Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina

Prípadne Srbsko a Čierna Hora

6.

Meno: TOLIMIR Zdravko

Dátum narodenia: 27.11.1948

Miesto narodenia:

Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina

7.

Meno: ZELENOVIČ Dragan

Dátum narodenia: 12.2.1961

Miesto narodenia: Foča, Bosna a Hercegovina

Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina

8.

Meno: ŽUPLJANIN Stojan

Dátum narodenia: 22.9.1951

Miesto narodenia: Kotor Varoš, Bosna a Hercegovina

Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina“