ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 335

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
21. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2092/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2093/2005 z 20. decembra 2005 týkajúce sa výberového konania na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice pochádzajúcej z tretích krajín do Španielska

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2094/2005 z 20. decembra 2005 o otvorení výberového konania na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz ciroku do Španielska z tretích krajín

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2095/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92, pokiaľ ide o oznámenie informácií o tabaku

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2096/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2097/2005 z 20. decembra 2005 o obnovení lovu hlbinnej krevety v zóne NAFO 3L plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Litvy

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2098/2005 z 20. decembra 2005 o obnovení lovu šprota obyčajného v zóne ICES IIIa plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Dánska

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2099/2005 z 20. decembra 2005 o obnovení lovu merlúzy európskej v zóne ICES Vb (vody ES), VI, VII, XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2100/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa šesťdesiatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2101/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2102/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

38

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2004 o priamych daňových výhodách v prospech spoločností zúčastňujúcich sa na výstavách v zahraničí [oznámené pod číslom K(2004) 4746]  ( 1 )

39

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. júla 2005 o štátnej pomoci Nemecka v prospech závodu na spracovanie mäsa Greußener Salamifabrik GmbH [oznámené pod číslom K(2005) 2725]

48

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPOL Kinshasa/2/2005 z 22. novembra 2005, ktorým sa predlžuje mandát veliteľa Policajnej misie EÚ v Kinshase (KDR), EUPOL Kinshasa

57

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPM/1/2005 z 25. novembra 2005 o vymenovaní veliteľa misie/policajného komisára Policajnej misie Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH)

58

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2084/2005 z 19. decembra 2005 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie (Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2005)

59

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2092/2005

z 20. decembra 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 20. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

74,1

204

51,6

212

87,2

999

71,0

0707 00 05

052

155,7

204

82,1

220

196,3

628

155,5

999

147,4

0709 90 70

052

149,3

204

110,0

999

129,7

0805 10 20

052

59,0

204

62,2

220

66,6

388

33,2

624

59,8

999

56,2

0805 20 10

052

59,8

204

59,3

999

59,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,0

220

36,8

400

81,3

464

143,2

624

79,1

999

83,5

0805 50 10

052

55,8

999

55,8

0808 10 80

096

18,3

400

86,7

404

95,4

720

69,0

999

67,4

0808 20 50

052

138,4

400

99,6

720

42,4

999

93,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2093/2005

z 20. decembra 2005

týkajúce sa výberového konania na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice pochádzajúcej z tretích krajín do Španielska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

V zmysle medzinárodných záväzkov Spoločenstva, uzatvorených v rámci Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní (2), Spoločenstvo sa zaviazalo doviezť určité množstvo kukurice do Španielska.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1839/95 z 26. júla 1995 o spôsoboch uplatňovania tarifných kvót na dovoz kukurice a ciroku do Španielska a kukurice do Portugalska (3) určilo špecifické pravidlá potrebné na uplatňovanie výberových konaní.

(3)

Vzhľadom na súčasné potreby trhu v Španielsku je vhodné otvoriť výberové konanie na zníženie dovozného cla na kukuricu,

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pristupuje sa k výberovému konaniu na zníženie cla podľa článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 pre kukuricu dovážanú do Španielska.

2.   Uplatňujú sa ustanovenia nariadenia (ES) č. 1839/95.

Článok 2

Výberové konanie je otvorené do 29. júna 2006. Počas jeho trvania sa budú konať týždenné výzvy na predkladanie ponúk, pre ktoré množstvá a termíny na predkladanie ponúk sú stanovené v oznámení o výzve na predkladanie ponúk.

Článok 3

Dovozné licencie vydané v rámci tohto výberového konania sú platné päťdesiat dní odo dňa ich vydania v zmysle článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1839/95.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).


21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2094/2005

z 20. decembra 2005

o otvorení výberového konania na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz ciroku do Španielska z tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1) a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

V zmysle medzinárodných záväzkov Spoločenstva uzatvorených v rámci Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní (2) sa Spoločenstvo zaviazalo doviesť do Španielska určité množstvo ciroku.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1839/95 z 26. júla 1995 o ustanovení podrobných pravidiel pre uplatňovanie colných kvót na dovoz kukurice a ciroku do Španielska a dovoz kukurice do Portugalska (3) stanovilo potrebné osobitné pravidlá realizácie týchto výberových konaní.

(3)

Vzhľadom na súčasné potreby španielskeho trhu je vhodné otvoriť výberové konanie na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz ciroku.

(4)

Nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002 o postupoch uplatniteľných na poľnohospodárske výrobky a tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT), ktoré zrušuje nariadenie (ES) č. 1706/98 (4), stanovuje najmä zníženie cla uplatniteľného na dovoz ciroku o 60 % v rámci ročnej kvóty 100 000 ton a o 50 % na dovoz nad touto kvótou. Kumulácia tohto zvýhodnenia a výhody vyplývajúcej z výberového konania na poskytnutie zníženia dovozného cla by narušila španielsky trh s obilninami. Je preto potrebné možnosť takejto kumulácie vylúčiť.

(5)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa otvára výberové konanie na poskytnutie zníženia dovozného cla uvedeného v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 na dovoz ciroku do Španielska.

2.   Uplatňujú sa ustanovenia nariadenia (ES) č. 1839/95.

3.   V rámci výberového konania sa zníženie dovozného cla na dovoz ciroku stanovené v prílohe II nariadenia (ES) č. 2286/2002 neuplatňuje.

Článok 2

Výberové konanie je otvorené do 29. júna 2006. Počas jeho trvania sa budú konať týždenné výzvy na predloženie ponúk, pre ktoré množstvá a termíny podania ponúk sú stanovené v oznámení o výzve na predkladanie ponúk.

Článok 3

Platnosť dovozných licencií vydaných v rámci výberového konania je 50 dní odo dňa ich vydania v zmysle článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1839/95.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).

(4)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.


21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2095/2005

z 20. decembra 2005,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92, pokiaľ ide o oznámenie informácií o tabaku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2075/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom (1), a najmä na jeho článok 21,

keďže:

(1)

S cieľom umožniť Komisii monitorovať vývoj trhu v odvetví surového tabaku, na ktorý sa vzťahuje spoločná organizácia trhu zriadená nariadením (EHS) č. 2075/92, sa od členských štátov vyžaduje, aby oznámili potrebné informácie.

(2)

V tejto súvislosti bolo prijaté nariadenie Komisie (ES) č. 604/2004 z 29. marca 2004 o oznamovaní informácií o tabaku počnúc úrodou v roku 2000 (2).

(3)

Informácie, ktoré je potrebné oznámiť, by mali poskytnúť všeobecný prehľad o celkovom trhu Spoločenstva s tabakom a mali by sa najmä zohľadniť ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú určité režimy podpory pre poľnohospodárov (3) a implementačné pravidlá.

(4)

V záujme účinnej správy by sa oznámené informácie mali sústrediť do skupín podľa odrody tabaku a na podávanie informácií by sa malo stanoviť časové obmedzenie.

(5)

Preto je vhodné prijať ustanovenia o informáciách, podľa ktorých sa budú podávať oznámenia.

(6)

V záujme zrozumiteľnosti a racionality by sa malo nariadenie (ES) č. 604/2004 zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre tabak,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členské štáty pri každej úrode oznámia Komisii elektronickým prenosom informácie stanovené v prílohách IA, IB, II a III v súlade so stanoveným časovým obmedzením.

Článok 2

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili poskytnutie požadovaných informácií príslušným hospodárskym subjektom v primeranej časovej lehote.

Článok 3

1.   Nariadenie (ES) č. 604/2004 sa zrušuje.

Uplatňuje sa však naďalej na oznámenia vzhľadom na úrodu z roku 2005.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a čítajú sa v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe IV.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 70. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1679/2005 (Ú. v. EÚ L 271, 15.10.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 34.

(3)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 118/2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15).


PRÍLOHA IA

Informácie, ktoré sa majú oznámiť Komisii najneskôr do 31. júla príslušného roku pre úrodu

 

Úroda: …

 

Členský štát, ktorý podáva vyhlásenie: …

 

Celkový počet poľnohospodárov, ktorí pestujú tabak: …

 

Celkový počet prvospracovateľov: …


PRÍLOHA IB

Informácie, ktoré sa majú oznámiť Komisii najneskôr do 31. júla príslušného roku pre úrodu

 

Úroda: …

 

Členský štát, ktorý podáva vyhlásenie: …

 

Skupina odrôd: …


 

Členský štát výroby

(deklarant)

Členský štát výroby

Názov:

Členský štát výroby

Názov:

Členský štát výroby

Názov:

1.

PESTOVATEĽSKÉ ZMLUVY

 

 

 

 

1.1.

Počet zaznamenaných pestovateľských zmlúv

 

 

 

 

1.2.

Množstvo tabaku (v tonách) s obsahom vlhkosti uvedeným v prílohe XXVIII k nariadeniu (ES) č. 1973/2004 zahrnuté v zmluvách

 

 

 

 

1.3.

Celková oblasť, na ktorú sa vzťahujú zmluvy (v hektároch)

 

 

 

 

2.

POĽNOHOSPODÁRI, KTORÍ PESTUJÚ TABAK

 

 

 

 

2.1.

Celkový počet poľnohospodárov, ktorí pestujú tabak

 

 

 

 

2.2.

Počet poľnohospodárov, ktorí patria do združenia výrobcov

 

 

 

 

3.

PRVOSPRACOVATEĽSKÉ PODNIKY

 

 

 

 

3.1.

Počet prvospracovateľských podnikov, ktoré uzatvárajú pestovateľské zmluvy

 

 

 

 

4.

CENY (1)

 

 

 

 

4.1.

Maximálna cena (EUR za kg) odsúhlasená v pestovateľských zmluvách, v príslušnej mene bez daní a iných poplatkov. Označte referenčnú kvalitu

 

 

 

 

4.2.

Minimálna cena (EUR za kg) odsúhlasená v pestovateľských zmluvách, v príslušnej mene bez daní a iných poplatkov. Označte referenčnú kvalitu

 

 

 

 


(1)  Členské štáty, ktoré používajú národnú menu, by mali uplatňovať výmenný kurz od 1. januára roku úrody.


PRÍLOHA II

Informácie, ktoré sa majú oznámiť Komisii najneskôr do 30. júna roku nasledujúcom po príslušnom roku úrody

Kumulatívne číselné údaje príslušnej úrody

 

Úroda: …

 

Členský štát, ktorý podáva vyhlásenie: …

 

Skupina odrôd: …


 

Členský štát výroby

(deklarant)

Členský štát výroby

Názov:

Členský štát výroby

Názov:

Členský štát výroby

Názov:

1.

Doručené množstvo (v tonách)

 

 

 

 

1.1.

Celkové množstvo surového tabaku podľa normy minimálnej kvality a s obsahom vlhkosti uvedeným v prílohe XXVIII k nariadeniu (ES) č. 1973/2004

 

 

 

 

1.2.

Množstvo surového tabaku podľa normy minimálnej kvality a s obsahom vlhkosti uvedeným v prílohe XXVIII k nariadeniu (ES) č. 1973/2004 doručené združeniami výrobcov

 

 

 

 

2.

Aktuálne množstvo surového tabaku (v tonách) podľa normy minimálnej kvality doručené pred prispôsobením hmotnosti na základe obsahu vlhkosti

 

 

 

 

3.

Priemerná cena (EUR za kg) bez daní a iných poplatkov, ktoré zaplatili prvospracovateľské podniky (1)

 

 

 

 


(1)  Členské štáty, ktoré používajú národnú menu, by mali uplatňovať výmenný kurz od 1. januára kalendárneho roku nasledujúceho po roku úrody.


PRÍLOHA III

Informácie, ktoré sa majú oznámiť Komisii najneskôr do 31. júla roku nasledujúcom po roku úrody

Presun zásob (v tonách) v držbe prvospracovateľov

 

Členský štát, ktorý podáva vyhlásenie: …

 

Dátum vyhlásenia: …


Skupina odrôd:

Príslušná úroda

Množstvá uvoľnené na trh Spoločenstva v predošlom hospodárskom roku (1)

Množstvá uvoľnené na trhy tretích krajín v predošlom hospodárskom roku (1)

Zásoby z posledného dňa predošlého hospodárskeho roka (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Hospodársky rok znamená obdobie od 1. júla roku úrody do 30. júna nasledujúceho roku.


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 604/2004

Toto nariadenie

články 1 a 2

články 1 a 2

článok 3

článok 4

článok 3

článok 5

článok 4

prílohy I, II a III

prílohy IB, II a III

príloha IA

príloha IV

príloha V

príloha IV


21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2096/2005

z 20. decembra 2005,

ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní leteckých navigačných služieb v jednotnom európskom vzdušnom priestore (nariadenie o poskytovaní služieb) (1), a najmä na jeho články 4 a 6,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 550/2004 vyžaduje od Komisie, aby ustanovila spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb v celom Spoločenstve. Nariadenie zabezpečuje priame uplatňovanie a je na tento účel najvhodnejším nástrojom.

(2)

Poskytovanie leteckých navigačných služieb v rámci Spoločenstva by malo podliehať osvedčovaniu členskými štátmi. Poskytovatelia leteckej navigačnej služby, ktorí spĺňajú spoločné požiadavky, by mali dostať osvedčenie v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 550/2004. Tí poskytovatelia leteckých navigačných služieb, ktorí môžu prevádzkovať službu bez osvedčenia, by sa mali usilovať o zabezpečenie maximálneho súladu so spoločnými požiadavkami v rozsahu, v akom im to ich právny štatút umožňuje.

(3)

Uplatnením spoločných požiadaviek, ktoré sa majú stanoviť podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 550/2004, by nemala byť dotknutá zvrchovanosť členských štátov nad ich vzdušným priestorom ani požiadavky členských štátov súvisiace s verejným poriadkom, bezpečnosťou a obrannými záležitosťami, ako sa ustanovuje v článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec pre vytvorenie jednotného európskeho vzdušného priestoru (rámcové nariadenie) (2). Spoločné požiadavky by sa nemali vzťahovať na vojenské operácie a výcvik v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 549/2004.

(4)

Vymedzenie spoločných požiadaviek na poskytovanie leteckých navigačných služieb by malo náležite zohľadňovať právny štatút poskytovateľov leteckých navigačných služieb v členských štátoch. Okrem toho, ak organizácia vykonáva iné činnosti, ako je poskytovanie leteckých navigačných služieb, spoločné požiadavky, ktoré sa majú ustanoviť podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 550/2004, by sa nemali uplatňovať na takéto iné činnosti alebo na zdroje pridelené na činnosti, ktoré nepatria do poskytovania leteckých navigačných služieb, ak nie je stanovené inak.

(5)

Uplatňovanie spoločných požiadaviek na poskytovateľov leteckých navigačných služieb by malo byť primerané rizikám, ktoré sa spájajú so špecifickými znakmi každej služby, ako sú napríklad počet a/alebo druh a charakteristiky obslúžených pohybov. Ak sa niektorí poskytovatelia leteckých navigačných služieb rozhodnú nevyužívať možnosť poskytovať cezhraničné služby a vzdať sa tak práva na vzájomné uznávanie v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru, národný dozorný orgán by mal byť oprávnený umožniť týmto poskytovateľom, aby primeraným spôsobom spĺňali buď určité všeobecné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb, alebo určité špecifické požiadavky na poskytovanie letových prevádzkových služieb. Podmienky pripojené k osvedčeniu by mali následne odrážať charakter a rozsah odchýlky.

(6)

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systému osvedčovania by členské štáty mali poskytnúť Komisii v kontexte svojich ročných hlásení všetky relevantné informácie o odchýlkach, ktoré udelil ich národný dozorný orgán.

(7)

Rôzne druhy leteckých navigačných služieb nemusia podliehať rovnakým požiadavkám. Je preto potrebné prispôsobiť spoločné požiadavky špecifickým vlastnostiam každého druhu služby.

(8)

Dôkaz o zhode by mali poskytnúť poskytovatelia leteckých navigačných služieb, a to na obdobie platnosti osvedčenia a na všetky zabezpečované služby.

(9)

Na zabezpečenie účinného uplatňovania spoločných požiadaviek by sa mal zaviesť systém pravidelného dohľadu a inšpekcia zhody s uvedenými spoločnými požiadavkami ako podmienkami, ktoré sa uvádzajú v osvedčení. Národný dozorný orgán by mal preskúmať vhodnosť poskytovateľa pred vydaním osvedčenia a posúdiť trvalú zhodu poskytovateľov leteckých navigačných služieb, ktorú každoročne osvedčuje. Mal by preto zriadiť a každoročne aktualizovať indikatívny inšpekčný program, ktorý by sa vzťahoval na všetkých poskytovateľov, ktorým vydal osvedčenie, a spočíval by na posudzovaní rizík. Program by mal umožniť inšpekciu všetkých relevantných častí poskytovateľov leteckých navigačných služieb v rámci primeraného časového rámca. Pri posudzovaní zhody určených poskytovateľov letových prevádzkových služieb a meteorologických služieb by mal byť národný dozorný orgán oprávnený kontrolovať relevantné požiadavky vyplývajúce z medzinárodných záväzkov daného členského štátu.

(10)

Vzájomné preskúmanie národnými dozornými orgánmi by malo posilniť spoločný prístup k dohľadu nad poskytovateľmi leteckých navigačných služieb v celom Spoločenstve. Komisia by v spolupráci s členskými štátmi mala zabezpečiť tieto vzájomné preskúmania, ktoré by mali byť koordinované s činnosťami v rámci implementačného monitorovacieho a podporného programu (ESIMS) požiadaviek na regulovanie bezpečnosti Eurocontrolu ESARR a Všeobecného programu hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou (USOAP), ktorý vykonáva Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO). Zabráni sa tak zdvojeniu práce. S cieľom umožniť výmenu skúseností a najlepších postupov počas vzájomného preskúmania by národní experti mali pochádzať, pokiaľ je to možné, z národného dozorného orgánu alebo uznávanej organizácie.

(11)

Eurocontrol vypracoval požiadavky na regulovanie bezpečnosti (ESARR), ktoré majú pre bezpečné poskytovanie letových prevádzkových služieb najväčší význam. V súlade s nariadením (ES) č. 550/2004 by Komisia mala identifikovať a prijať relevantné ustanovenia ESARR 3 o používaní systémov manažmentu bezpečnosti poskytovateľmi služieb manažmentu letovej prevádzky (ATM), ESARR 4 o posudzovaní rizík a ich zmierňovaní v ATM a ESARR 5 o personále služieb ATM, požiadavky na technický personál, ktorý vykonáva prevádzkové úlohy súvisiace s bezpečnosťou. Na základe článku 5 nariadenia (ES) č. 550/2004 Komisia predstavila návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o licencii Spoločenstva pre riadiaceho letovej prevádzky (3), ktorá zahŕňa ustanovenia ESARR 5 pre riadiacich letovej prevádzky. Nie je preto vhodné opakovať tieto ustanovenia v tomto nariadení. Mali by sa však včleniť ustanovenia požadujúce od národného dozorného orgánu, aby kontroloval, či má personál poskytovateľa letových prevádzkových služieb, najmä riadiaci letovej prevádzky, riadne vydané preukazy spôsobilosti, ak sa vyžadujú.

(12)

Nie je tiež vhodné opakovať ustanovenia ESARR 2 o hlásení a posudzovaní udalostí súvisiacich s bezpečnosťou v ATM, upravené v smernici Rady 94/56/ES z 21. novembra 1994, ktorou sa ustanovujú základné princípy, ktorými sa riadi vyšetrovanie nehôd a incidentov v civilnom letectve (4), a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES z 13. júna 2003 o hlásení udalostí v civilnom letectve (5). V rámci nových opatrení o udalostiach súvisiacich s bezpečnosťou by sa však od národného dozorného orgánu malo vyžadovať, aby kontroloval, či poskytovateľ letových prevádzkových služieb, ako aj poskytovateľ spojovacích, navigačných a sledovacích služieb spĺňa opatrenia, ktoré sa vyžadujú na hlásenie a posudzovanie takýchto udalostí. Relevantné ustanovenia ESARR 1 o dohľade nad bezpečnosťou v ATM a ESARR 6 o softvéri v systémoch ATM by sa mali identifikovať a prijať vo forme samostatných aktov Spoločenstva.

(13)

Osobitne by sa malo uznať po prvé, že manažment bezpečnosti je tou funkciou poskytovania letových prevádzkových služieb, ktorá zabezpečuje, aby boli všetky bezpečnostné riziká identifikované, posúdené a uspokojivo zmiernené, a po druhé, že formálny a systematický prístup k manažmentu bezpečnosti maximalizuje prínosy bezpečnosti viditeľným a sledovateľným spôsobom. Komisia by mala aktualizovať a spresniť požiadavky na bezpečnosť, vzťahujúce sa na letecké navigačné služby, s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti bez toho, aby bola dotknutá perspektívna úloha Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva v tejto oblasti.

(14)

Poskytovatelia leteckých navigačných služieb by mali pôsobiť v súlade s príslušnými normami ICAO. S cieľom zjednodušiť cezhraničné poskytovanie služieb by členské štáty a Komisia mali v úzkej spolupráci s Eurocontrolom pracovať na minimalizácii rozdielov, ktoré členské štáty oznámili pri uplatňovaní noriem ICAO v oblasti leteckých navigačných služieb s cieľom dosiahnuť spoločný súbor noriem medzi členskými štátmi v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru, najmä s cieľom rozvoja spoločných pravidiel lietania.

(15)

Rozličné vnútroštátne opatrenia týkajúce sa zodpovednosti by nemali brániť poskytovateľovi leteckej navigačnej služby uzatvárať dohody o cezhraničnom poskytovaní služieb, keďže sa zaviedli opatrenia na pokrývanie strát zo škôd vyplývajúcich zo zodpovednosti podľa uplatniteľného práva. Použitá metóda by mala zodpovedať požiadavkám podľa vnútroštátneho práva. Členské štáty, ktoré umožnia poskytovanie leteckých navigačných služieb v celom vzdušnom priestore, za ktorý sú zodpovedné, alebo v jeho časti bez osvedčovania podľa nariadenia (ES) č. 550/2004, by mali prevziať zodpovednosť za týchto poskytovateľov.

(16)

Zatiaľ čo ESARR 4 definuje maximálnu tolerovateľnú pravdepodobnosť priameho prispenia ATM k nehodám v regióne ECAC (Európska konferencia civilného letectva), maximálne tolerovateľné pravdepodobnosti pre všetky triedy závažnosti sa ešte nestanovili. Členské štáty a Komisia v spolupráci s Eurocontrolom by mali doplniť a aktualizovať tieto pravdepodobnosti a vyvinúť mechanizmus na ich uplatňovanie v rôznych podmienkach.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotný vzdušný priestor, zriadeného článkom 5 nariadenia (ES) č. 549/2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie ustanovuje spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb. Ak sa v prílohe I alebo II neustanovuje inak, tieto spoločné požiadavky sa neuplatňujú na:

a)

iné činnosti, ktoré poskytovateľ vykonáva okrem poskytovania leteckých navigačných služieb;

b)

zdroje pridelené na činnosti, ktoré nepatria pod poskytovanie leteckých navigačných služieb.

Toto nariadenie identifikuje a prijíma povinné ustanovenia o týchto požiadavkách na regulovanie bezpečnosti Eurocontrolu (ESARR), ktoré sú relevantné na osvedčovanie poskytovateľov leteckých navigačných služieb:

a)

ESARR 3 o používaní systémov manažmentu bezpečnosti poskytovateľmi služieb manažmentu letovej prevádzky (ATM), vydaný 17. júla 2000;

b)

ESSAR 4 o posudzovaní rizík a ich zmierňovaní v ATM, vydaný 5. apríla 2001;

c)

ESARR 5 o personáli služieb ATM, požiadavky na technický personál, ktorý vykonáva úlohy súvisiace s prevádzkovou bezpečnosťou, vydaný 11. apríla 2002.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov ustanovené nariadením (ES) č. 549/2004.

2.   Okrem vymedzenia pojmov uvedeného v odseku 1 sa uplatňuje aj toto vymedzenie pojmov:

a)

„letecké práce“ znamenajú prevádzku lietadla, pri ktorej sa lietadlo využíva na špecializované služby, ako napríklad poľnohospodárstvo, stavebníctvo, fotografovanie, sledovanie, pozorovanie a hliadkovanie, pátranie a záchrana alebo letecká reklama;

b)

„obchodná letecká doprava“ znamená akúkoľvek prevádzku lietadla, ktorá zahŕňa dopravu cestujúcich, nákladu alebo pošty za úhradu alebo v prenájme;

c)

„funkčný systém“ znamená kombináciu systémov, postupov a ľudských zdrojov organizovaných na výkon funkcie v kontexte ATM;

d)

„všeobecné letectvo“ znamená inú prevádzku civilného lietadla, ako je pravidelná letecká služba a nepravidelná letecká doprava za úhradu alebo v prenájme;

e)

„národný dozorný orgán“ znamená orgán alebo orgány, ktoré vymenovali alebo zriadili členské štáty ako svoj národný orgán podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 549/2004;

f)

„nebezpečenstvo“ znamená akúkoľvek situáciu, udalosť alebo okolnosť, ktorá môže spôsobiť nehodu;

g)

„prevádzková organizácia“ znamená organizáciu zodpovednú za poskytovanie technických služieb podporujúcich letové prevádzkové služby, spojovacie a navigačné služby alebo služby sledovania;

h)

„riziko“ znamená kombináciu celkovej pravdepodobnosti alebo frekvencie výskytu škodlivého účinku, ktorý vznikol v dôsledku nebezpečenstva a závažnosti tohto účinku;

i)

„zaistenie bezpečnosti“ znamená všetky plánované a systematické činnosti potrebné na dosiahnutie zodpovedajúcej dôveryhodnosti, že produkt, služba, organizácia alebo funkčný systém dosahujú prijateľnú alebo tolerovateľnú úroveň bezpečnosti;

j)

„cieľ bezpečnosti“ znamená kvalitatívne alebo kvantitatívne vyjadrenie, ktoré definuje maximálnu frekvenciu alebo pravdepodobnosť, pri ktorej možno očakávať výskyt nebezpečenstva;

k)

„požiadavky na bezpečnosť“ znamenajú prostriedky na zmiernenie rizika, definované na základe stratégie zmierňovania rizika, ktorá dosahuje konkrétny bezpečnostný cieľ, vrátane organizačných, prevádzkových, procedurálnych, funkčných, výkonnostných požiadaviek a požiadaviek na interoperabilitu alebo charakteristík prostredia;

l)

„služby“ znamenajú leteckú navigačnú službu alebo súbor leteckých navigačných služieb.

3.   „Poskytovateľ leteckých navigačných služieb“ zahŕňa organizáciu, ktorá požiadala o osvedčenie na poskytovanie takýchto služieb.

Článok 3

Udeľovanie osvedčení

1.   S cieľom získať osvedčenie potrebné na poskytovanie leteckých navigačných služieb a bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 5 nariadenia (ES) č. 550/2004, poskytovatelia leteckých navigačných služieb spĺňajú všeobecné spoločné požiadavky stanovené v prílohe I, ako aj špecifické dodatočné požiadavky stanovené v prílohách II až V k tomuto nariadeniu v závislosti od druhu služby, ktorú poskytujú, s výhradou odchýlok podľa článku 4.

2.   Predtým než národný dozorný orgán vydá poskytovateľovi leteckej navigačnej služby osvedčenie, overí, či tento spĺňa spoločné požiadavky.

3.   Poskytovateľ leteckej navigačnej služby musí spĺňať spoločné požiadavky najneskôr v čase vydania osvedčenia podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 550/2004.

Článok 4

Odchýlky

1.   Odchylne od ustanovení článku 3 ods. 1 sa niektorí poskytovatelia leteckých navigačných služieb môžu rozhodnúť nevyužiť možnosť poskytovať cezhraničné služby a vzdať sa práva vzájomného uznávania v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru.

Za týchto okolností môžu požiadať o osvedčenie, ktoré sa obmedzuje na vzdušný priestor, za ktorý zodpovedá členský štát podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 550/2004.

Takúto žiadosť môže podať poskytovateľ letových prevádzkových služieb, ktorý poskytuje služby alebo ich plánuje poskytovať len v jednej alebo viacerých z týchto kategórií:

a)

všeobecné letectvo;

b)

letecké práce;

c)

obchodná letecká doprava, ktorá sa obmedzuje na lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou menej ako 10 ton alebo s počtom sedadiel menej ako 20;

d)

obchodná letecká doprava s menej ako 10 000 pohybmi ročne bez ohľadu na maximálnu vzletovú hmotnosť a počet používaných sedadiel v lietadle; počet pohybov sa získa sčítaním počtu vzletov a pristátí a vypočíta sa ako priemer z predchádzajúcich troch rokov.

Na podanie takejto žiadosti poskytovateľ leteckej navigačnej služby, iný ako poskytovateľ letových prevádzkových služieb, má mať hrubý ročný obrat 1 000 000 EUR alebo menej v súvislosti so službami, ktoré poskytuje alebo plánuje poskytovať.

Keď z objektívnych praktických dôvodov poskytovateľ leteckej navigačnej služby nie je schopný podať dôkaz, že tieto kritériá spĺňa, môže národný dozorný orgán akceptovať analogické údaje alebo predpovede v súvislosti so stropmi definovanými v treťom a štvrtom pododseku.

Pri podávaní takejto žiadosti poskytovateľ leteckej navigačnej služby predloží národnému dozornému orgánu súčasne aj relevantný dôkaz týkajúci sa kvalifikačných kritérií.

2.   Národný dozorný orgán môže udeliť osobitné odchýlky žiadateľom, ktorí spĺňajú kritériá v odseku 1, a to spôsobom zodpovedajúcim ich príspevku k manažmentu letovej prevádzky vo vzdušnom priestore, za ktorý zodpovedá príslušný členský štát.

Tieto odchýlky sa môžu vzťahovať len na požiadavky v prílohe I s výhradou týchto výnimiek:

a)

časť 1: technická a prevádzková spôsobilosť a schopnosť;

b)

časť 3.1: manažment bezpečnosti;

c)

časť 5: ľudské zdroje;

d)

časť 8.1: otvorené a transparentné poskytovanie služieb.

3.   Okrem odchýlok uvedených v odseku 2 národný dozorný orgán môže udeliť odchýlky žiadateľom, ktorí poskytujú letiskovú letovú informačnú službu pravidelným prevádzkovaním najviac jednej pracovnej pozície na akomkoľvek letisku. Urobí to spôsobom zodpovedajúcim príspevku žiadateľa k manažmentu letovej prevádzky vo vzdušnom priestore, za ktorý zodpovedá príslušný členský štát.

Tieto odchýlky sa môžu vzťahovať len na tieto požiadavky v prílohe II časti 3:

a)

zodpovednosť za manažment bezpečnosti, ako aj externé služby a dodávky (v časti 3.1.2);

b)

preverovanie bezpečnosti (v časti 3.1.3);

c)

bezpečnostné požiadavky na posudzovanie rizika a jeho zmiernenie v prípade zmien (časť 3.2).

4.   Z požiadaviek v prílohách III, IV alebo V sa neudeľujú žiadne odchýlky.

5.   V súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 550/2004 národný dozorný orgán:

a)

konkretizuje charakter a rozsah pôsobnosti odchýlky v podmienkach pripojených k osvedčeniu s uvedením jej právneho základu;

b)

časovo obmedzí platnosť osvedčenia a

c)

sleduje, či poskytovatelia leteckej navigačnej služby majú naďalej nárok na odchýlku.

Článok 5

Preukazovanie zhody

1.   Na žiadosť národného dozorného orgánu poskytovateľ leteckej navigačnej služby predloží všetky relevantné dôkazy na preukázanie zhody s uplatniteľnými spoločnými požiadavkami. Poskytovateľ leteckej navigačnej služby môže v plnom rozsahu použiť existujúce údaje.

2.   Poskytovateľ leteckej navigačnej služby, ktorý je držiteľom osvedčenia, oznámi národnému dozornému orgánu plánované zmeny v poskytovaní svojich služieb, ktoré môžu mať vplyv na jeho zhodu s uplatniteľnými spoločnými požiadavkami alebo s podmienkami pripojenými k osvedčeniu.

3.   Poskytovateľ letových prevádzkových služieb, ktorý je držiteľom osvedčenia, oznámi národnému dozornému orgánu plánované zmeny súvisiace s bezpečnosťou poskytovania letových prevádzkových služieb.

4.   Keď poskytovateľ leteckej navigačnej služby, ktorý je držiteľom osvedčenia, už nespĺňa uplatniteľné spoločné požiadavky alebo podmienky spojené s osvedčením, príslušný národný dozorný orgán prijme rozhodnutie v lehote nepresahujúcej jeden mesiac. Týmto rozhodnutím národný dozorný orgán požiada poskytovateľa leteckej navigačnej služby, aby vykonal nápravu.

Rozhodnutie sa bezodkladne oznámi príslušnému poskytovateľovi leteckej navigačnej služby.

Národný dozorný orgán pred oznámením svojho súhlasu príslušnému poskytovateľovi leteckej navigačnej služby skontroluje, či sa náprava vykonala. Ak sa národný dozorný orgán domnieva, že náprava sa riadne nevykonala v rámci schváleného časového harmonogramu, podnikne náležité opatrenia na vynútenie nápravy v súlade s článkom 7 ods. 7 nariadenia (ES) č. 550/2004 a článkom 9 nariadenia (ES) č. 549/2004, pričom zohľadní potrebu zabezpečiť kontinuitu poskytovania služieb.

Článok 6

Uľahčenie sledovania plnenia požiadaviek

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 550/2004 poskytovatelia leteckých navigačných služieb uľahčia inšpekcie a prehliadky, ktoré uskutočňuje národný dozorný orgán alebo uznaná organizácia konajúca v mene tohto orgánu, vrátane návštev na mieste a neohlásených návštev.

Oprávnené osoby sú splnomocnené na uskutočnenie týchto úkonov:

a)

preskúmať relevantné záznamy, údaje, postupy a akýkoľvek iný materiál, ktorý sa týka poskytovania leteckých navigačných služieb;

b)

zhotovovať kópie alebo výňatky z takýchto záznamov, údajov, postupov a iného materiálu;

c)

požiadať o ústne vysvetlenie na mieste;

d)

vstupovať do relevantných priestorov, dopravných prostriedkov alebo na relevantné územia.

Takéto inšpekcie a prehliadky sa vykonajú v súlade so zákonnými ustanoveniami členského štátu, v ktorom sa majú uskutočniť.

Článok 7

Priebežné udržiavanie zhody

Národný dozorný orgán každoročne sleduje na základe dôkazu, ktorý má k dispozícii, priebežné udržiavanie zhody poskytovateľmi leteckej navigačnej služby, ktorým vydal osvedčenie.

Na tento účel národný dozorný orgán zriadi a každoročne aktualizuje indikatívny inšpekčný program, ktorý sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov, ktorým vydal osvedčenie, založený na posudzovaní rizík spojených s rôznymi činnosťami tvoriacimi poskytované služby. Pred zriadením takéhoto programu uskutoční konzultácie s poskytovateľmi leteckých navigačných služieb a v prípade potreby aj s akýmkoľvek iným príslušným národným dozorným orgánom.

V programe sa uvedie plánovaný interval inšpekcií jednotlivých miest.

Článok 8

Bezpečnostné predpisy pre technický personál

So zreteľom na poskytovanie služieb letových prevádzkových služieb, spojovacích a navigačných služieb alebo služieb sledovania národný dozorný orgán alebo iný orgán určený členským štátom na plnenie tejto úlohy:

a)

vydá náležité bezpečnostné predpisy pre technický personál, ktorý vykonáva úlohy súvisiace s prevádzkovou bezpečnosťou;

b)

zabezpečí zodpovedajúci a náležitý dohľad nad bezpečnosťou v prípade technického personálu, ktorý vykonáva úlohy súvisiace s prevádzkovou bezpečnosťou, ktoré mu pridelila akákoľvek prevádzková organizácia;

c)

v odôvodnených prípadoch a po dôkladnom preskúmaní prijme náležité opatrenia vzhľadom na prevádzkovú organizáciu a/alebo jej technický personál, ktorý nespĺňa ustanovenia prílohy II časti 3.3;

d)

overí, či sa zaviedli náležité metódy, ktoré zabezpečia, že tretie strany, ktorým sa pridelili úlohy spojené s prevádzkovou bezpečnosťou, spĺňajú ustanovenia prílohy II časti 3.3.

Článok 9

Postup vzájomného preskúmania

1.   Komisia konajúca v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí vzájomné preskúmania národnými dozornými orgánmi v súlade s odsekmi 2 až 6.

2.   Vzájomné preskúmanie vykoná skupina národných expertov. Skupina pozostáva z expertov, ktorí pochádzajú najmenej z troch rôznych členských štátov. Experti sa nezúčastňujú na vzájomných preskúmaniach v tom členskom štáte, v ktorom sú zamestnaní. Komisia vytvorí a udržiava skupinu národných expertov určených členskými štátmi, ktorých pôsobnosť sa vzťahuje na všetky aspekty spoločných požiadaviek, ktoré sa uvádzajú v článku 6 nariadenia (ES) č. 550/2004.

3.   Najmenej tri mesiace pred vzájomným preskúmaním Komisia informuje členský štát a príslušný národný dozorný orgán o vzájomnom preskúmaní, pričom uvedie dátum jeho plánovaného konania a totožnosť expertov, ktorí sa na ňom zúčastnia.

Členský štát, ktorého národný dozorný orgán podlieha preskúmaniu, schvaľuje ešte pred vykonaním preskúmania skupinu expertov.

4.   Počas trojmesačného obdobia, ktoré nasleduje po preskúmaní, hodnotiaca skupina vypracuje na základe konsenzu správu, ktorá môže obsahovať odporúčania. Komisia zvolá schôdzu s expertmi a národným dozorným orgánom s cieľom diskutovať o správe.

5.   Komisia postúpi túto správu príslušnému členskému štátu. Členský štát môže do troch mesiacov od prijatia správy predložiť svoje pripomienky; v týchto pripomienkach sa prípadne uvádzajú opatrenia, ktoré prijal alebo plánuje prijať s cieľom reagovať na preskúmanie v určenej lehote.

Ak sa s členským štátom nedohodlo inak, správa o preskúmaní a ďalšom sledovaní sa nezverejňuje.

6.   Komisia každoročne informuje členský štát prostredníctvom Výboru pre jednotný vzdušný priestor o hlavných zisteniach týchto preskúmaní.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  KOM(2004) 473 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(4)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 14.

(5)  Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 23.


PRÍLOHA I

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB

1.   TECHNICKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPÔSOBILOSŤ A SCHOPNOSŤ

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby musí byť schopný poskytovať služby bezpečným, účinným, nepretržitým a udržateľným spôsobom, ktorý je v súlade s akoukoľvek primeranou úrovňou celkového dopytu pre daný vzdušný priestor. Na tento účel musí zachovávať zodpovedajúce odborné znalosti a technickú a prevádzkovú kapacitu.

2.   ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A MANAŽMENT ORGANIZÁCIE

2.1.   Organizačná štruktúra

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby vytvorí a riadi svoju organizáciu na základe štruktúry, ktorá podporuje bezpečné, účinné a nepretržité poskytovanie služieb.

Organizačná štruktúra definuje:

a)

právomoci, povinnosti a zodpovednosti menovaných zamestnancov, najmä riadiacich pracovníkov, ktorí vykonávajú funkcie súvisiace s bezpečnosťou, kvalitou, ochranou, finančnými prostriedkami a ľudskými zdrojmi;

b)

vzťahy a hierarchické prepojenia medzi jednotlivými časťami a postupmi organizácie.

2.2.   Manažment organizácie

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby vytvorí obchodný plán pokrývajúci najmenej päťročné obdobie. Obchodný plán:

a)

stanoví celkové zámery a ciele poskytovateľa a jeho stratégiu na ich dosiahnutie v súlade so svojimi prípadnými ďalšími dlhodobými globálnymi plánmi a s relevantnými požiadavkami Spoločenstva, ktoré sa uplatňujú na vývoj infraštruktúry alebo iných technológií;

b)

obsahuje náležité výkonnostné ciele v zmysle kvality a úrovne služby, bezpečnosti a efektívnosti nákladov.

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby vypracuje ročný plán, ktorý sa vzťahuje na nasledujúci rok a v ktorom sa uvádzajú ďalšie charakteristiky obchodného plánu a opisujú sa akékoľvek jeho zmeny.

Ročný plán sa vzťahuje na tieto ustanovenia týkajúce sa úrovne a kvality služby, ako je očakávaná úroveň kapacity, bezpečnosti a miera zdržania letov, ako aj finančné opatrenia:

a)

informácie o zavedení novej infraštruktúry alebo ďalšieho rozvoja a vyhlásenie o tom, ako prispejú k zlepšeniu úrovne a kvality služieb;

b)

výkonnostné ukazovatele, v porovnaní s ktorými možno primerane posúdiť úroveň a kvalitu služieb;

c)

očakávanú krátkodobú finančnú situáciu poskytovateľa služby, ako aj akékoľvek zmeny obchodného plánu alebo vplyvy na obchodný plán.

3.   MANAŽMENT BEZPEČNOSTI A KVALITY

3.1.   Manažment bezpečnosti

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby riadi bezpečnosť všetkých svojich služieb. Na tento účel vytvorí formálne rozhrania so všetkými zúčastnenými stranami, ktoré môžu priamo ovplyvniť bezpečnosť jeho služieb.

3.2.   Systém manažmentu kvality

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby vytvorí najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia systém manažmentu kvality, ktorý sa vzťahuje na všetky letecké navigačné služby, ktoré poskytuje na základe týchto princípov. Poskytovateľ:

a)

definuje politiku kvality s cieľom čo možno najlepšie vyhovieť potrebám rôznych užívateľov;

b)

zriadi program zaistenia kvality, obsahujúci postupy, ktoré slúžia na overenie vykonávania všetkých operácií, v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, normami a postupmi;

c)

poskytne dôkaz o fungovaní systému kvality prostredníctvom príručiek a monitorovacích dokumentov;

d)

vymenuje riadiacich predstaviteľov na sledovanie súladu s postupmi a ich adekvátnosti s cieľom zabezpečiť bezpečné a účinné prevádzkové postupy;

e)

vykoná kontroly zavedeného systému kvality a prípadne prijme opatrenia na nápravu.

Osvedčenie EN ISO 9001, ktoré vydáva náležite akreditovaná organizácia a vzťahuje sa na letecké navigačné služby poskytovateľa, sa považuje za dostatočný prostriedok na preukázanie súladu. Poskytovateľ leteckej navigačnej služby súhlasí s poskytnutím dokumentácie súvisiacej s osvedčovaním národnému dozornému orgánu na jeho žiadosť.

3.3.   Prevádzkové príručky

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby poskytne a aktualizuje prevádzkové príručky súvisiace s poskytovaním jeho služieb na použitie prevádzkovému personálu, ktorý sa nimi riadi. Poskytovateľ zabezpečí, aby:

a)

prevádzkové príručky obsahovali pokyny a informácie, ktoré prevádzkový personál potrebuje na výkon svojich povinností;

b)

k náležitým častiam prevádzkových príručiek mal príslušný personál prístup;

c)

prevádzkový personál bol urýchlene informovaný o zmenách a doplneniach v prevádzkovej príručke, ktoré sa uplatňujú na jeho povinnosti, ako aj o nadobudnutí ich účinnosti.

4.   BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby vytvorí systém riadenia bezpečnostnej ochrany na zabezpečenie:

a)

bezpečnostnej ochrany jeho zariadení a pracovníkov, tak aby zabránil akémukoľvek protiprávnemu zasahovaniu do poskytovania služieb;

b)

bezpečnostnej ochrany prevádzkových údajov, ktoré prijíma, tvorí alebo inak používa, tak aby prístup k nim mali vyhradený len oprávnené osoby.

Systém manažmentu bezpečnostnej ochrany definuje:

a)

postupy súvisiace s posudzovaním bezpečnostného rizika a jeho zmierňovaním, monitorovaním bezpečnostnej ochrany a jej zlepšovaním, preskúmaním bezpečnostnej ochrany a šírením poznatkov;

b)

prostriedky určené na zistenie nedostatkov v bezpečnostnej ochrane a na varovanie personálu vhodnými výstražnými signálmi;

c)

prostriedky na obmedzenie účinkov narušenia bezpečnostnej ochrany a na zistenie nápravných opatrení a postupov na zmiernenie účinkov s cieľom zabrániť ich opätovnému výskytu.

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby v prípade potreby zabezpečí bezpečnostnú previerku svojho personálu a spolupracuje s príslušnými civilnými a vojenskými orgánmi na zaistenie bezpečnostnej ochrany svojich zariadení, personálu a údajov.

5.   ĽUDSKÉ ZDROJE

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby zamestná náležite kvalifikovaný personál na zabezpečenie poskytovania svojich služieb bezpečným, účinným, nepretržitým a udržateľným spôsobom. V tomto kontexte vytvorí politiku náboru a odbornej prípravy personálu.

6.   FINANČNÉ POSTAVENIE

6.1.   Ekonomická a finančná schopnosť

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb by mal byť schopný spĺňať svoje finančné záväzky, ako napríklad pevne stanovené a premenlivé prevádzkové náklady alebo náklady na kapitálové investície. Mal by používať náležitý systém analytického účtovníctva. Musí preukázať svoju schopnosť prostredníctvom ročného plánu, ako sa uvádza v časti 2.2 tejto prílohy, ako aj prostredníctvom súvahy a výkazov na základe svojho právneho štatútu, pokiaľ je to možné.

6.2.   Finančný audit

V súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 550/2004 poskytovateľ leteckej navigačnej služby preukáže, že sa pravidelne podrobuje nezávislému auditu.

7.   ZODPOVEDNOSŤ A POISTNÉ KRYTIE

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby má mať zavedené také opatrenia, ktoré sa vzťahujú na jeho zodpovednosť vyplývajúcu z platných právnych predpisov.

Metóda, ktorá sa použije na zabezpečenie uvedeného pokrytia, musí byť prispôsobená potenciálnej strate a danému poškodeniu s ohľadom na právny status poskytovateľa služby a úroveň dostupného komerčného poistného krytia.

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby, ktorý sám využíva služby iného poskytovateľa leteckej navigačnej služby, zabezpečí, aby dohody pokrývali prerozdelenie zodpovednosti medzi nimi.

8.   KVALITA SLUŽIEB

8.1.   Otvorené a transparentné poskytovanie služieb

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby poskytuje svoje služby otvoreným a transparentným spôsobom. Zverejní podmienky prístupu k svojim službám a zavedie pravidelný formálny konzultačný postup s používateľmi svojich služieb, ktorý uskutoční buď individuálne, alebo kolektívne aspoň raz za rok.

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby nesmie diskriminovať užívateľa pre jeho štátnu príslušnosť alebo totožnosť, ani skupinu užívateľov v súlade s platnými právnymi predpismi Spoločenstva.

8.2.   Plány náhradných postupov

Najneskôr rok od udelenia osvedčenia poskytovateľ leteckej navigačnej služby zavedie plán náhradných postupov pre všetky služby, ktoré poskytuje, pre prípad udalostí, ktoré by vyústili do významného zhoršenia alebo prerušenia jeho služieb.

9.   POŽIADAVKY NA PODÁVANIE SPRÁV

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby musí byť schopný predložiť výročnú správu o svojich činnostiach príslušnému národnému dozornému orgánu. Táto správa sa vzťahuje na jeho finančné výsledky bez toho, aby bol dotknutý článok 12 nariadenia (ES) č. 550/2004, ako aj na jeho prevádzkovú výkonnosť a akékoľvek iné významné činnosti a pokroky najmä v oblasti bezpečnosti.

Výročná správa musí obsahovať aspoň:

vyhodnotenie úrovne a kvality uskutočnených služieb a poskytnutej úrovne bezpečnosti,

výkonnosť poskytovateľa služby v porovnaní s výkonnostnými cieľmi stanovenými v obchodnom pláne, bilanciu skutočných výkonov v porovnaní s ročným plánom s použitím ukazovateľov výkonnosti stanovenej v ročnom pláne,

vývoj v prevádzke a infraštruktúre,

finančné výsledky, pokiaľ nie sú osobitne uverejnené v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 550/2004,

informácie o postupe formálnej konzultácie s užívateľmi jeho služieb,

informácie o politike ľudských zdrojov.

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby sprístupní obsah výročnej správy verejnosti na základe podmienok, ktoré stanovuje národný dozorný orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.


PRÍLOHA II

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE LETOVÝCH PREVÁDZKOVÝCH SLUŽIEB

1.   VLASTNÍCTVO

Poskytovateľ letových prevádzkových služieb jasne uvedie národnému dozornému orgánu uvedenému v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 550/2004:

svoj právny štatút, vlastnícku štruktúru a akékoľvek úpravy, ktoré majú významný vplyv na ovládanie jeho imania,

akékoľvek prepojenia s organizáciami, ktoré nie sú zapojené do poskytovania leteckých navigačných služieb, vrátane komerčných činností, na ktorých sa zúčastňuje priamo alebo prostredníctvom príbuzných podnikov, ktoré predstavujú viac ako 1 % jeho očakávaných príjmov. Musí tiež oznámiť každú zmenu akéhokoľvek jednoduchého podielu, ktorý predstavuje 10 % alebo viac z jeho celkového podielu.

Poskytovateľ letových prevádzkových služieb prijme všetky potrebné opatrenia s cieľom zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmov, ktorý by mohol spochybniť nestranné a objektívne poskytovanie jeho služieb.

2.   OTVORENÉ A TRANSPARENTNÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Okrem ustanovení v prílohe I časti 8.1 a v prípade, keď sa členský štát rozhodne organizovať poskytovanie určitých letových prevádzkových služieb v konkurenčnom prostredí, členský štát môže prijať všetky náležité opatrenia s cieľom zabezpečiť, že poskytovatelia týchto určitých letových prevádzkových služieb si neosvoja také konanie, ktoré by malo za cieľ alebo za následok zabrániť konkurencii alebo ju obmedziť či narušiť, ani také konanie, ktoré by znamenalo zneužitie dominantného postavenia v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi predpismi Spoločenstva.

3.   BEZPEČNOSŤ SLUŽIEB

3.1.   Systém manažmentu bezpečnosti

3.1.1.   Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

Poskytovateľ letovej prevádzkovej služby v rámci riadenia svojich služieb zavedie systém manažmentu bezpečnosti (SMB), ktorý:

zabezpečí formalizovaný, jasný a proaktívny prístup k systematickému riadeniu bezpečnosti pri plnení jeho zodpovedností v oblasti bezpečnosti v rámci poskytovania jeho služieb; vzťahuje sa na všetky jeho služby a podporné opatrenia, ktorých riadenie zabezpečuje; a ako základ obsahuje vyhlásenie o politike bezpečnosti, v ktorom sa definuje základný organizačný prístup k manažmentu bezpečnosti (manažment bezpečnosti),

zabezpečí, že každá osoba, ktorá sa podieľa na bezpečnostných aspektoch poskytovania letových prevádzkových služieb, má individuálnu zodpovednosť za bezpečnosť v rámci svojich vlastných činností, že riadiaci pracovníci sú zodpovední za výkon v oblasti bezpečnosti ich príslušných oddelení alebo odborov a vrcholoví riadiaci pracovníci poskytovateľa majú celkovú zodpovednosť za bezpečnosť (zodpovednosť za bezpečnosť),

zabezpečí, že dosahovaniu uspokojivej bezpečnosti letových prevádzkových služieb sa venuje prvoradá pozornosť (priorita bezpečnosti),

zabezpečí, že pri poskytovaní letových prevádzkových služieb je základným cieľom bezpečnosti čo možno najviac znížiť podiel týchto služieb na riziku leteckej nehody (cieľ bezpečnosti).

3.1.2.   Požiadavky na dosiahnutie bezpečnosti

V rámci prevádzky SMB poskytovateľ letových prevádzkových služieb:

zabezpečí, aby bol personál náležite vyškolený a spôsobilý v súvislosti s prácou, ktorá sa od neho vyžaduje, a aby mal náležité osvedčenie, ak sa vyžaduje, a aby spĺňal platné požiadavky zdravotnej spôsobilosti (spôsobilosť),

zabezpečí, aby sa funkcia manažmentu bezpečnosti identifikovala s organizačnou zodpovednosťou za rozvoj a udržiavanie systému manažmentu bezpečnosti; zabezpečí, aby táto funkcia bola nezávislá od hierarchicky nadriadeného pracovníka a zodpovedala sa priamo najvyššej organizačnej úrovni. Avšak v prípade malých organizácií, v ktorých spájanie zodpovedností môže z tohto hľadiska brániť dostatočnej nezávislosti, doplnia sa opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodatočnými nezávislými prostriedkami; zabezpečí, aby vrcholoví riadiaci pracovníci v organizácii poskytovateľa služby boli aktívne zapojení do zabezpečovania manažmentu bezpečnosti (zodpovednosť za manažment bezpečnosti),

zabezpečí, že v prípade, kde je to možné, odvodia sa kvantitatívne úrovne bezpečnosti a udržiavajú sa pre všetky funkčné systémy (kvantitatívne úrovne bezpečnosti),

zabezpečí, aby sa SMB systematicky dokumentoval spôsobom, ktorý poskytne jasné prepojenie na politiku bezpečnosti organizácie (dokumentácia SMB),

zabezpečí náležité preukázanie bezpečnosti externe poskytovaných služieb a dodávok s ohľadom na ich bezpečnostný význam v rámci poskytovania jeho služieb (externé služby a dodávky),

zabezpečí, aby sa posudzovanie rizika a jeho zmierňovanie viedlo na vhodnej úrovni s cieľom zabezpečiť náležitú pozornosť všetkým aspektom poskytovania ATM (posudzovanie rizika a jeho zmierňovanie). Pokiaľ ide o zmeny vo funkčnom systéme ATM, uplatňujú sa ustanovenia časti 3.2 tejto prílohy;

zabezpečí, aby boli bezodkladne prešetrené všetky prevádzkovo-technické udalosti v ATM, ktorých vplyv na bezpečnosť sa považuje za významný, a aby sa prijali všetky opatrenia potrebné na nápravu (bezpečnostné udalosti). Taktiež preukáže, že implementoval požiadavky na ohlasovanie a posudzovanie bezpečnostných udalostí v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi predpismi Spoločenstva.

3.1.3.   Požiadavky na zaistenie bezpečnosti

V rámci činnosti SMB poskytovateľ letových prevádzkových služieb zabezpečí, aby:

sa preverovanie bezpečnosti vykonávalo pravidelne s cieľom odporúčať vylepšenia v prípade potreby, poskytovať riadiacim pracovníkom zaistenie bezpečnosti činností v rámci ich oblasti pôsobnosti a potvrdiť zhodu s príslušnými časťami SMB (preverovanie bezpečnosti),

sa zaviedli metódy na zisťovanie zmien vo funkčných systémoch alebo v prevádzke, ktoré môžu naznačiť, že určitý prvok sa blíži k bodu, v ktorom už nebude možné dodržať prijateľné úrovne bezpečnosti, a aby sa prijali nápravné opatrenia (monitorovanie bezpečnosti),

sa v rámci SMB uchovávali záznamy o bezpečnosti ako podklad na poskytnutie zaistenia bezpečnosti všetkým osobám, ktoré majú spojitosť s poskytovanými službami, či už sú za tieto služby zodpovedné, alebo sú jej príjemcami, ako aj národnému dozornému orgánu (záznamy o bezpečnosti).

3.1.4.   Požiadavky na presadzovanie bezpečnosti

V rámci prevádzky SMB poskytovateľ letových prevádzkových služieb zabezpečí, aby:

si bol všetok personál vedomý potenciálnych bezpečnostných hrozieb spojených s jeho povinnosťami (uvedomovanie si bezpečnosti),

sa ponaučenia vyplývajúce z vyšetrovania bezpečnostných udalostí a iných činností týkajúcich sa bezpečnosti rozširovali v rámci organizácie na riadiacej a prevádzkovej úrovni (rozširovanie ponaučení),

boli všetci pracovníci aktívne povzbudzovaní, aby navrhovali riešenia zisteného nebezpečenstva a aby sa zmeny vykonávali na zvyšovanie úrovne bezpečnosti tam, kde je to potrebné (zvyšovanie bezpečnosti).

3.2.   Bezpečnostné požiadavky na posudzovanie rizika a jeho zmierňovanie s ohľadom na zmeny

3.2.1.   Oddiel 1

Poskytovateľ letových prevádzkových služieb v rámci prevádzky SMB zabezpečí, aby sa identifikovanie nebezpečenstva, ako aj posudzovanie rizika a jeho zmierňovanie vykonávali systematicky pre všetky zmeny tých častí funkčného systému ATM a podporných opatrení, ktoré sú pod jeho riadiacou kontrolou, spôsobom, ktorý berie ohľad na:

a)

celkový životný cyklus základnej zložky funkčného systému ATM, ktorý sa berie do úvahy, od počiatočného plánovania a definovania až po využívanie, ktoré nasleduje po jeho implementácii, údržbu a vyradenie z prevádzky;

b)

vzdušné, pozemné a v prípade potreby vesmírne zložky funkčného systému ATM prostredníctvom spolupráce so zodpovednými stranami a

c)

vybavenie, postupy a ľudské zdroje funkčného systému ATM, vzájomné pôsobenie medzi týmito prvkami a vzájomné pôsobenie medzi základnou zložkou a zvyškom funkčného systému ATM.

3.2.2.   Oddiel 2

Identifikovanie nebezpečenstva, posudzovanie rizika a jeho zmierňovanie musí obsahovať:

a)

stanovenie rozsahu pôsobnosti, hraníc a rozhraní základnej zložky, ktorá sa berie do úvahy, ako aj určenie funkcií, ktoré má základná zložka plniť, a prevádzkové prostredie, v ktorom má pôsobiť;

b)

stanovenie cieľov bezpečnosti, ktoré sa majú priradiť k základnej zložke vrátane:

identifikovania pravdepodobných nebezpečenstiev a okolností porúch spojených s ATM, ako aj ich kombinované účinky,

posúdenia možného vplyvu vyššie uvedených činiteľov na bezpečnosť lietadla, ako aj posúdenia závažnosti týchto vplyvov s použitím klasifikačnej schémy závažnosti uvedenej v oddiele 4,

stanovenia prípustnosti vyššie uvedených činiteľov v zmysle maximálnej pravdepodobnosti výskytu nebezpečenstva, ktorá sa odvodí od závažnosti a maximálnej pravdepodobnosti vplyvov nebezpečenstva spôsobom, ktorý je v súlade s oddielom 4;

c)

ak je to vhodné, vypracovanie stratégie na zmiernenie rizika, ktorá:

konkretizuje opatrenia, ktoré sa majú prijať na ochranu pred nebezpečenstvami vyvolávajúcimi riziko,

v prípade potreby zahŕňa stanovenie bezpečnostných požiadaviek s potenciálnym dosahom na posudzovanú základnú zložku alebo na iné zložky funkčného systému ATM, alebo na prevádzkové prostredie a

obsahuje ubezpečenie o svojej uskutočniteľnosti a účinnosti;

d)

overenie, že všetky identifikované ciele a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti sa splnili:

pred zavedením zmeny,

počas akejkoľvek prechodnej fázy do prevádzky,

počas prevádzkovej životnosti a

počas akejkoľvek prechodnej fázy až do vyradenia z prevádzky.

3.2.3.   Oddiel 3

Výsledky, súvisiace zdôvodnenia a dôkazy vyplývajúce z procesu posudzovania rizika a jeho zmierňovania vrátane identifikácie nebezpečenstva sa zhromaždia a zdokumentujú spôsobom, ktorým sa zabezpečí:

zostavenie úplných argumentov s cieľom preukázať, že posudzovaná základná zložka, ako aj celkový funkčný systém ATM sú a zostanú na prípustnej úrovni bezpečnosti, keďže spĺňajú stanovené bezpečnostné ciele a požiadavky. Tieto argumenty obsahujú v prípade potreby špecifikácie techník, ktoré sa používajú na predpovedanie, monitorovanie alebo preverovanie,

vysledovateľnosť všetkých bezpečnostných požiadaviek súvisiacich s implementáciou zmeny vo vzťahu k zamýšľanej prevádzke/funkciám.

3.2.4.   Oddiel 4

Identifikovanie nebezpečenstva a posúdenie závažnosti

Identifikovanie nebezpečenstva sa vykonáva systematicky. Závažnosť vplyvu nebezpečenstva v danom prevádzkovom prostredí sa určuje s použitím klasifikačnej schémy, ktorá sa uvádza v nasledujúcej tabuľke, a klasifikácia závažnosti spočíva na špecifických argumentoch, v ktorých sa preukazuje najpravdepodobnejší dôsledok nebezpečenstiev podľa najhoršieho variantu.

Trieda závažnosti

Vplyv na prevádzku

1

(Najzávažnejšie nebezpečenstvo)

Nehoda (1)

2

Vážny incident (1)

3

Veľký incident súvisiaci s prevádzkou lietadla, pri ktorom mohla byť ohrozená bezpečnosť lietadla a ktorý takmer viedol ku kolízii s iným lietadlom, so zemou alebo prekážkami.

4

Významný incident zahrnujúci okolnosti, ktoré naznačujú, že mohlo dôjsť k nehode, vážnemu alebo veľkému incidentu, keby riziko nebolo riadené v medziach bezpečnosti alebo keby bolo v blízkosti iné lietadlo.

5

(Najmenej závažné nebezpečenstvo)

Žiadny bezprostredný vplyv na bezpečnosť

Na stanovenie vplyvu nebezpečenstva na prevádzku a na určenie jeho závažnosti systematický prístup/postup musí zahŕňať vplyvy nebezpečenstiev na jednotlivé prvky funkčného systému ATM, ako je posádka lietadla, riadiaci letovej prevádzky, funkčné schopnosti lietadiel, funkčné schopnosti pozemnej časti funkčného systému ATM a spôsobilosť poskytovať bezpečné letové prevádzkové služby.

Klasifikačná schéma rizika

Ciele bezpečnosti založené na riziku sa stanovia v zmysle maximálnej pravdepodobnosti výskytu nebezpečenstva, odvodenej od závažnosti jeho vplyvu a od maximálnej pravdepodobnosti tohto vplyvu.

Ako nevyhnutný doplnok na preukázanie skutočnosti, že sa stanovené kvantitatívne ciele dosiahli, uplatnia sa v primeranom prípade ďalšie činitele manažmentu bezpečnosti na zvýšenie bezpečnosti systému ATM.

3.3.   Požiadavky na bezpečnosť pre technický personál, ktorý vykonáva úlohy súvisiace s prevádzkovou bezpečnosťou

Poskytovateľ letových prevádzkových služieb zabezpečí, aby technický personál vrátane personálu subdodávateľských prevádzkových organizácií, ktorý prevádzkuje a udržiava zariadenie ATM schválené na prevádzkové využitie, mal a udržiaval si dostatočné vedomosti o službách, ktoré podporuje, o skutočných a možných vplyvoch svojej práce na bezpečnosť týchto služieb a o príslušných pracovných rámcoch, ktoré sa majú uplatňovať.

So zreteľom na príslušný personál, ktorý plní úlohy spojené s bezpečnosťou, vrátane personálu subdodávateľských prevádzkových organizácií, poskytovateľ letových prevádzkových služieb zdokumentuje adekvátnosť spôsobilosti personálu; mechanizmus zaraďovania do služieb na zabezpečenie dostatočnej kapacity a nepretržitosti služby; kvalifikačnú politiku a kvalifikačné požiadavky na personál, politiku odbornej prípravy personálu, plány odbornej prípravy a záznamy, ako aj spôsoby dohľadu nad nekvalifikovaným personálom. Zavedie postupy pre prípady, keď sa vyskytnú pochybnosti o fyzickom alebo duševnom zdraví personálu.

Poskytovateľ letových prevádzkových služieb vedie register informácií o počte, stave a nasadení personálu zapojeného do plnenia úloh súvisiacich s bezpečnosťou. V tomto registri sa:

a)

identifikujú riadiaci pracovníci zodpovední za funkcie spojené s bezpečnosťou;

b)

zaznamenajú príslušné kvalifikácie technického a prevádzkového personálu vzhľadom na požadovanú odbornosť a spôsobilosť;

c)

stanovujú miesta a úlohy pridelené technickému a prevádzkovému personálu vrátane metodiky tvorby rozpisu služieb.

4.   PRACOVNÉ METÓDY A PREVÁDZKOVÉ POSTUPY

Poskytovateľ letových prevádzkových služieb musí byť schopný preukázať, že jeho pracovné metódy a prevádzkové postupy sú v súlade s normami v nasledujúcich prílohách k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, pokiaľ sa týkajú poskytovania letových prevádzkových služieb v príslušnom vzdušnom priestore:

príloha 2: Pravidlá lietania (10. vydanie, júl 2005),

príloha 10: Letecké telekomunikácie, zväzok 2, Spojovacie postupy (6. vydanie, október 2001, vrátane všetkých zmien a doplnení až po č. 79),

príloha 11: Letové prevádzkové služby (13. vydanie, júl 2001, vrátane všetkých zmien a doplnení až po č. 43).


(1)  Ako sa definuje v smernici Rady 94/56/ES z 21. novembra 1994, ktorou sa stanovujú základné princípy, ktorými sa riadi vyšetrovanie nehôd a incidentov v civilnom letectve (Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 14).


PRÍLOHA III

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE METEOROLOGICKÝCH SLUŽIEB

1.   TECHNICKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPÔSOBILOSŤ A SCHOPNOSŤ

Poskytovateľ meteorologických služieb zabezpečí, aby sa meteorologické informácie potrebné na výkon príslušných funkcií a v užívateľsky náležitej forme sprístupnili:

prevádzkovateľom a členom letových posádok na predletové a letové plánovanie,

poskytovateľom letových prevádzkových služieb a letových informačných služieb,

útvarom služby pátrania a záchrany, a

letiskám.

Poskytovateľ meteorologických služieb potvrdí stupeň dosiahnuteľnej presnosti informácií distribuovaných na účely prevádzky vrátane zdroja takýchto informácií, pričom takisto zabezpečí, aby sa takéto informácie distribuovali dostatočne včas a aktualizovali sa podľa potreby.

2.   PRACOVNÉ METÓDY A PREVÁDZKOVÉ POSTUPY

Poskytovateľ meteorologických služieb musí byť schopný preukázať, že jeho pracovné metódy a prevádzkové postupy sú v súlade s normami v nasledujúcich prílohách k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, pokiaľ sa týkajú poskytovania meteorologických služieb v príslušnom vzdušnom priestore:

príloha 3: Letecká meteorologická služba (15. vydanie, júl 2004),

príloha 11: Letové prevádzkové služby (13. vydanie, júl 2001, vrátane všetkých zmien a doplnení až po č. 43),

príloha 14: Letiská (I. diel, 4. vydanie, júl 2004; II. diel, 2. vydanie, júl 1995, vrátane všetkých zmien a doplnení až po č. 3).


PRÍLOHA IV

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE LETECKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY

1.   TECHNICKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPÔSOBILOSŤ A SCHOPNOSŤ

Poskytovateľ leteckej informačnej služby zabezpečí, aby tieto informácie a údaje boli dostupné na účely prevádzky vo vhodnej forme pre:

personál zabezpečujúci prevádzku letov vrátane letovej posádky, ako aj plánovanie letov, systémy riadenia letov a letové simulátory, a

poskytovateľov letových prevádzkových služieb, ktorí sú zodpovední za letové informačné služby, letiskovú letovú informačnú službu a za poskytovanie informácií potrebných na prípravu letu.

Poskytovateľ leteckých informačných služieb zabezpečí úplnosť údajov a potvrdí stupeň presnosti informácií, ktoré sa šíria na účely prevádzky, vrátane zdroja takýchto informácií, a to ešte pred šírením týchto informácií.

2.   PRACOVNÉ METÓDY A PREVÁDZKOVÉ POSTUPY

Poskytovateľ leteckých informačných služieb musí byť schopný preukázať, že jeho pracovné metódy a prevádzkové postupy sú v súlade s normami v nasledujúcich prílohách k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, pokiaľ sa týkajú poskytovania leteckých informačných služieb v príslušnom vzdušnom priestore:

príloha 3: Letecká meteorologická služba (15. vydanie, júl 2004),

príloha 4: Letecké mapy (10. vydanie, júl 2001, vrátane všetkých zmien a doplnení až po č. 53),

príloha 15: Letecká informačná služba (12. vydanie, júl 2004).


PRÍLOHA V

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE SPOJOVACÍCH A NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB ALEBO SLUŽIEB SLEDOVANIA

1.   TECHNICKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPÔSOBILOSŤ A SCHOPNOSŤ

Poskytovateľ spojovacích a navigačných služieb alebo služieb sledovania zabezpečí dostupnosť, nepretržitosť, presnosť a celistvosť svojich služieb.

Poskytovateľ spojovacích a navigačných služieb alebo služieb sledovania potvrdí úroveň kvality služieb, ktoré poskytuje, a preukáže, že na jeho vybavení sa pravidelne vykonáva údržba a kalibrácia, kde sa to vyžaduje.

2.   BEZPEČNOSŤ SLUŽIEB

Poskytovateľ spojovacích a navigačných služieb alebo služieb sledovania musí spĺňať požiadavky v prílohe II časti 3, ktoré sa týkajú bezpečnosti služieb.

3.   PRACOVNÉ METÓDY A PREVÁDZKOVÉ POSTUPY

Poskytovateľ spojovacích a navigačných služieb alebo služieb sledovania musí byť schopný preukázať, že jeho pracovné metódy a prevádzkové postupy sú v súlade s normami prílohy 10: Letecké telekomunikácie k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (I. diel, 5. vydanie, júl 1996; II. diel, 6. vydanie, október 2001; III. diel, 1. vydanie, júl 1995; IV. diel, 3. vydanie, júl 2002; V. diel, 2. vydanie, júl 2001, vrátane všetkých zmien a doplnení až po č. 79), pokiaľ sa týkajú poskytovania spojovacích a navigačných služieb alebo služieb sledovania v príslušnom vzdušnom priestore.


21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2097/2005

z 20. decembra 2005

o obnovení lovu hlbinnej krevety v zóne NAFO 3L plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Litvy

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 27/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa na rok 2005 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2005.

(2)

Dňa 6. júna 2005 Litva zastavila v zóne NAFO 3L lov hlbinnej krevety pre plavidlá plaviace sa pod jej vlajkou.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 1170/2005 (4) sa zakazuje lov hlbinnej krevety v zóne NAFO 3L pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Litvy alebo registrované v Litve.

(4)

Dňa 30. októbra 2005 Japonsko previedlo na Litvu 144 ton kvóty na hlbinnú krevetu vo vodách zóny NAFO 3L. Lov hlbinnej krevety vo vodách zóny NAFO 3L plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Litvy alebo registrovanými v Litve by sa mal v dôsledku toho povoliť. Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2005 by sa preto malo zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obnovenie rybolovu

Lov hlbinnej krevety v zóne NAFO 3L plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Litvy alebo registrovanými v Litve by sa mal obnoviť 1. decembra 2005.

Článok 2

Zrušujúce ustanovenie

Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2005 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1936/2005 (Ú. v. EÚ L 311, 26.11.2005, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2005, s. 25.


21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2098/2005

z 20. decembra 2005

o obnovení lovu šprota obyčajného v zóne ICES IIIa plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Dánska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 27/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa na rok 2005 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2005.

(2)

Dňa 9. októbra 2005 Dánsko zastavilo v zóne ICES IIIa lov šprota obyčajného pre plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 1779/2005 (4) sa zakazuje lov šprota obyčajného v zóne ICES IIIa pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska alebo registrované v Dánsku.

(4)

Dňa 15. novembra 2005 Švédsko previedlo na Dánsko 1 000 ton kvóty na šprota obyčajného vo vodách zóny ICES IIIa. Lov šprota obyčajného vo vodách zóny ICES IIIa plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Dánska alebo registrovanými v Dánsku by sa mal v dôsledku toho povoliť. Nariadenie Komisie (ES) č. 1779/2005 by sa preto malo zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obnovenie rybolovu

Lov šprota obyčajného v zóne ICES IIIa plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Dánska alebo registrovanými v Dánsku by sa mal obnoviť 28. novembra 2005.

Článok 2

Zrušujúce ustanovenie

Nariadenie Komisie (ES) č. 1779/2005 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 28. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1936/2005 (Ú. v. EÚ L 311, 26.11.2005, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 288, 29.10.2005, s. 12. Zákaz lovu šprota obyčajného pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska.


21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2099/2005

z 20. decembra 2005

o obnovení lovu merlúzy európskej v zóne ICES Vb (vody ES), VI, VII, XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 27/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa na rok 2005 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2005.

(2)

Dňa 4. novembra 2005 Španielsko zastavilo v zóne ICES Vb (vody ES), VI, VII, XII a XIV lov merlúzy európskej pre plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 1894/2005 (4) sa zakazuje lov merlúzy európskej v zóne ICES Vb (vody ES), VI, VII, XII a XIV pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Španielska alebo registrované v Španielsku.

(4)

Dňa 28. novembra 2005 Spojené kráľovstvo previedlo na Španielsko 300 ton kvóty na merlúzu európsku vo vodách zóny ICES Vb (vody ES), VI, VII, XII a XIV. Lov merlúzy európskej vo vodách zóny ICES Vb (vody ES), VI, VII, XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska alebo registrovanými v Španielsku by sa mal v dôsledku toho povoliť. Nariadenie Komisie (ES) č. 1894/2005 by sa preto malo zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obnovenie rybolovu

Lov merlúzy európskej v zóne Vb (vody ES), VI, VII, XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska alebo registrovanými v Španielsku by sa mal obnoviť 1. decembra 2005.

Článok 2

Zrušujúce ustanovenie

Nariadenie Komisie (ES) č. 1894/2005 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1936/2005 (Ú. v. EÚ L 311, 26.11.2005, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2005, s. 26. Zákaz lovu merlúzy európskej pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Španielska.


21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2100/2005

z 20. decembra 2005,

ktorým sa šesťdesiatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sú uvedené osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie sa 15. decembra 2005 rozhodol zmeniť a doplniť zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v tomto nariadení boli účinné, musí toto nariadenie bezodkladne nadobudnúť účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2018/2005 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2005, s. 21).


PRÍLOHA

Pod nadpis „Fyzické osoby“ v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa dopĺňa tento záznam:

Sajid Mohammed Badat [alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet]. Dátum narodenia: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Miesto narodenia: Gloucester, Spojené kráľovstvo. Číslo pasu: a) číslo pasu Spojeného kráľovstva 703114075, b) číslo pasu Spojeného kráľovstva 026725401. Ďalšie informácie: V súčasnosti je vo väzbe v Spojenom kráľovstve. Predchádzajúca adresa: Gloucester, Spojené kráľovstvo.


21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2101/2005

z 20. decembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz produktov v sektore cukru okrem melasy (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu a na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2005/2006 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1011/2005 (3). Tieto ceny a clá boli naposledy zmenené a doplnené v nariadení Komisie (ES) č. 2019/2005 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 1423/95,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1423/95, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 624/98 (Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2005, s. 23.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 21. decembra 2005

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

28,49

2,74

1701 11 90 (1)

28,49

7,29

1701 12 10 (1)

28,49

2,60

1701 12 90 (1)

28,49

6,86

1701 91 00 (2)

28,38

11,04

1701 99 10 (2)

28,38

6,52

1701 99 90 (2)

28,38

6,52

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode I nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2102/2005

z 20. decembra 2005,

ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol 4 o bavlne, ktorý je prílohou k Aktu o pristúpení Grécka, naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o pomoci pri výrobe bavlny (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pravidelne na základe ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu, s ohľadom na historický pomer medzi cenou stanovenou pre vyzrnenú bavlnu a cenou vypočítanou pre nevyzrnenú bavlnu. Tento historický pomer ustanovuje článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001 (3), o pravidlách uplatňovania režimu pomoci pre bavlnu. V prípade, že cenu na svetovom trhu nemožno takto určiť, stanovuje sa táto cena na základe poslednej určenej ceny.

(2)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pre produkt, ktorý má určité vlastnosti, a s ohľadom na najpriaznivejšie ponuky a kurzy na svetovom trhu medzi tými, ktoré sa považujú za reprezentatívne v rámci skutočného trhového trendu. Na účely tohto určenia sa berie do úvahy priemer ponúk a kurzov zaznamenaných na jednej alebo viacerých európskych burzách pre produkt dodaný do prístavu v rámci Spoločenstva a pochádzajúci z rôznych dodávateľských krajín, považovaných za najreprezentatívnejšie pre medzinárodný obchod. Úpravy týchto kritérií na určenie ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu sa však berú do úvahy s ohľadom na odlišnosti odôvodnené kvalitou dodaného produktu alebo príslušnými ponukami a kurzmi. Tieto úpravy ustanovuje článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1591/2001.

(3)

Uplatnenie vyššie uvedených kritérií vedie k určeniu ceny nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu na úrovni uvedenej ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa určuje na 21,557 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/39


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. decembra 2004

o priamych daňových výhodách v prospech spoločností zúčastňujúcich sa na výstavách v zahraničí

[oznámené pod číslom K(2004) 4746]

(Iba taliansky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/919/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedenými článkami (1),

keďže:

I.   POSTUP

(1)

Taliansko prijalo vládne nariadenie Decreto-Legge č. 269 z 30. septembra 2003, týkajúce sa „Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici“ („DL 269/2003“) uverejnené v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 229 z 2. októbra 2003. Článok 1 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia DL 269/2003 ustanovuje špecifické daňové výhody pri účasti na vystavovaní výrobkov na veľtrhoch v zahraničí a neskôr bolo zmenené bezo zmien a doplnení na zákon č. 326 z 24. novembra 2003 („L 326/2003“) uverejnený v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 274 z 25. novembra 2003.

(2)

V liste z 22. októbra 2003 (D/56756) Komisia vyzvala talianske orgány, aby poskytli informácie o predmetných výhodách a o ich uvedení do platnosti, s cieľom zistiť ich prípadný charakter štátnej pomoci v zmysle článku 87 zmluvy. V tom istom liste Komisia Taliansku pripomenula jeho povinnosť oznamovať Komisii, pred samotným zavedením do platnosti, všetky opatrenia, ktoré by mohli predstavovať pomoc v zmysle článku 88 ods. 3 zmluvy.

(3)

V listoch z 11. novembra 2003 (A/37737) a z 26. novembra 2003 (A/38138) talianske orgány predložili požadované informácie. Dňa 19. decembra 2003 (D/58192) Komisia opäť pripomenula Taliansku povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES, a vyzvala talianske orgány, aby informovali prípadných príjemcov predmetných výhod o dôsledkoch vyplývajúcich zo zmluvy a článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (2), z prípadného zistenia, že výhody predstavujú nelegálnu pomoc uplatňovanú bez predchádzajúceho povolenia zo strany Komisie.

(4)

V liste z 18. marca 2004 (SG 2004 D/201066) Komisia informovala Taliansko o svojom rozhodnutí začať konanie ustanovené v článku 88 ods. 2 zmluvy v súvislosti s daňovými výhodami udeľovanými Talianskom v prospech spoločností zúčastňujúcich sa na výstavách v zahraničí. V liste z 1. júna 2004 (A/35042) talianske orgány predložili svoje pripomienky.

(5)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, v ktorom boli zúčastnené strany vyzvané predložiť svoje pripomienky (3). Komisia nedostala žiadnu pripomienku.

II.   OPIS OPATRENIA

(6)

Článok 1 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia DL 269/2003 ustanovuje, že pre podniky podliehajúce dani z príjmu právnických osôb v Taliansku, ktoré vykonávajú činnosť v deň nadobudnutia platnosti nariadenia, nepodliehajú zdaňovaniu priamo vynaložené výdavky na účasť na vystavovaní výrobkov na veľtrhoch v zahraničí. Toto ustanovenie sa vzťahuje výhradne na výdavky vynaložené príjemcami v daňovom období nasledujúcom po bežnom daňovom období v čase nadobudnutia platnosti vládneho nariadenia DL 269/2003 (2. októbra 2003), a preto pre podniky, ktorých prevádzkové obdobie sa zhoduje s kalendárnym rokom, má opatrenie vplyv na výpočet ich zdaniteľného základu pre rok 2004. V zmysle ustanovení článku 1 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia DL 269/2003 sa výnimka z dane z príjmu právnických osôb pripočítava k bežnému odpočtu nákladov spojených s organizáciou výstavníckých veľtrhov v zahraničí, ktoré sa uvádzajú v daňovom priznaní príjemcov.

(7)

Čo sa týka všeobecných predpisov v oblasti odpočtu podnikových výdavkov, spojených s účasťou na výstavných veľtrhoch v zahraničí, na základe zásad uvedených v článku 108 ods. 2 Jednotného textu o dani z príjmov (TUIR) existuje rozdiel medzi reklamnými výdavkami, propagačnými výdavkami (vrátane výdavkov na výstavy) na jednej stane a reprezentačnými výdavkami na druhej strane. Zatiaľ čo prvé výdavky sú odpočítateľné v daňovom období, počas ktorého boli vynaložené alebo rovnakými dielmi v samotnom daňovom období a v štyroch nasledujúcich daňových obdobiach, reprezentačné náklady je možné odpočítať len do tretiny ich výšky a tieto výdavky je taktiež možné odpočítavať v rovnakých dieloch počas obdobia piatich rokov.

(8)

Čo sa týka rôznych kategórií výdavkov týkajúcich sa účasti na výstavách, ustanovenia článku 1 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia DL 269/2003 uvádzajú, že výhody ustanovené touto schémou sú obmedzené na účasť na výstavách výrobkov a že v sumách, pre ktoré je možné poskytnúť štátnu pomoc, nie sú zahrnuté ostatné náklady, ktoré boli prípadne vynaložené v súvislosti s účasťou na výstavách.

(9)

Talianske orgány uviedli, že predmetné výhody platia nezávisle od druhu výdavkov, ktoré podliehajú podľa zákona vyššie uvedeným rôznym daňovým režimom. Taliansko v podstate spresnilo, že všetky výdavky spojené s účasťou na veľtrhoch sú spracovávané rovnakým spôsobom, aby sa predišlo ťažkostiam klasifikácie do rôznych kategórií výdavkov. Článok 1 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia DL 269/2003 však výslovne vyníma z prijateľnej čiastky sponzorské výdavky, ktoré predstavujú časť reklamných výdavkov, ktoré sú zvyčajne odpočítateľné v celkovej výške podľa uvedeného článku 108 ods. 2 TUIR.

III.   DÔVODY NA ZAČATIE KONANIA

(10)

V liste z 18. marca 2004, ktorým sa začalo konanie vo veci formálneho zisťovania, Komisia uviedla, že opatrenie spĺňa ustanovené kritériá na to, aby bolo považované za štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

(11)

Komisia pri tejto príležitosti zdôraznila najmä skutočnosť, že táto schéma udeľuje selektívnu výhodu príjemcom, pretože ju môžu zjavne využívať len podniky, ktoré vykonávajú výstavníckú činnosť výrobkov určených na vývoz, čím sa vylučujú ostatné podnikateľské činnosti. Z prípadných príjemcov schémy sú vylúčené napríklad talianske podniky, ktoré predávajú svoje výrobky výhradne na talianskom trhu, podniky, ktoré poskytujú služby, podniky, ktoré predávajú výrobky nevhodné na výstavné umiestnenie na veľtrhoch, a podniky, ktoré sa zúčastňujú veľtrhov v Taliansku.

(12)

Komisia okrem toho uviedla, že schéma zvýhodňuje talianske podniky zúčastňujúce sa na uvedených výstavníckých veľtrhoch v zahraničí, posilňujúc ich pozíciu voči ich zahraničným konkurentom, vrátane tak zahraničných obchodníkov, ktorí sa nachádzajú v hospodárskej súťaži s predmetnými podnikmi na talianskom a na zahraničných trhoch, ako aj zahraničných konkurentov etablovaných v Taliansku, ktorí sa nachádzajú v hospodárskej súťaži s príjemcami na talianskom trhu.

(13)

Komisia nakoniec uviedla, že selektívny charakter predmetných daňových výhod nemôže byť oprávnený charakterom alebo štruktúrou talianskeho daňového systému a taktiež že neposkytuje kompenzáciu za prípadné výdavky vynaložené v zahraničí z dôvodu účasti na takýchto veľtrhoch, pretože pomoc nie je podriadená zdaňovaniu žiadneho špecifického daňového alebo finančného bremena v zahraničí. Okrem toho sa nepreukázalo, že by sa uplatňovala niektorá z výnimiek uvedených v článku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o ES. Výhody boli spojené s výdavkami, ktoré neboli prijateľné pre pomoc v zmysle nariadení o kategorických výnimkách alebo v zmysle usmernení Spoločenstva; čo sa týka najmä nariadenia o kategorických výnimkách týkajúceho sa pomoci pre malé a stredné podniky (MSP), pomoc pre účasť na veľtrhoch je možná, len ak nepresahuje 50 % prijateľných nákladov, a pre prvú účasť MSP na stanovenom veľtrhu alebo výstave, zatiaľ čo predmetná daňová výhoda sa týka všetkých podnikov a všetkých nákladov spojených s účasťou na akomkoľvek výstavníckom veľtrhu v zahraničí.

IV.   PRIPOMIENKY TALIANSKA

(14)

V odpovedi na hodnotenie Komisie v liste z 18. marca 2004 o začatí konania talianske orgány predložili tri hlavné pripomienky s cieľom dokázať skutočnosť, že predmetná schéma nerozlišuje medzi potenciálnymi príjemcami v rôznych sektoroch obchodu, ale prestavuje opatrenie všeobecného rozsahu, ktoré je prístupné všetkým podnikom vykonávajúcim obchodnú činnosť.

(15)

V prvom rade sa opatrenie podľa talianskych orgánov uplatňuje bez rozdielu na všetky sektory hospodárstva a je dostupné všetkým podnikom podliehajúcim daňovej povinnosti Talianskej republiky z príjmov právnických osôb za predpokladu, že vynaložia náklady spojené s účasťou na veľtrhoch v zahraničí. Talianske orgány okrem toho podčiarkujú, že predmetné daňové úľavy platia taktiež pre podniky so stabilnou organizáciou v zahraničí. Talianske orgány okrem toho poznamenávajú, že predmetná daňová úľava je úzko spojená s výdavkami vynaloženými na účasť na výstavných veľtrhoch v zahraniční a neudeľuje neúmerné daňové výhody. Talianske orgány uvádzajú, že schéma nepodporuje účasť na výstavných veľtrhoch v zahraničí ako samostatnú hospodársku činnosť, ale ako investíciu prístupnú všetkým podnikom, ktoré chce talianska vláda povzbudiť v zmysle cieľa všeobecnej hospodárskej politiky. Talianske orgány nakoniec vysvetľujú, že výhoda platí pre podniky so stabilnou organizáciou v zahraničí, za predpokladu, že výdavky na účasť na výstavných veľtrhoch vynakladá hlavné sídlo v Taliansku.

(16)

V druhom rade talianske orgány tvrdia, že opatrenie neznevýhodňuje podniky, ktoré nevyvážajú, ale naopak predstavuje podnet, aby tieto podniky mali výhodnejšie podmienky na účasť na týchto druhoch veľtrhov. Ak niektorý podnik pôsobí v sektore, ktorý vyrába výrobky alebo poskytuje služby, ktoré v skutočnosti nie je možné predávať a vyvážať, tento podnik nebude v hospodárskej súťaži s podnikmi, ktoré pôsobia v sektoroch vyrábajúcich uvedené výrobky alebo poskytujúcich uvedené služby.

(17)

V treťom rade talianske orgány podčiarkujú skutočnosť, že opatrenie je v platnosti len jeden rok a že výhody spojené s podnikmi zúčastňujúcimi sa výstavných veľtrhov v zahraničí preto nepredstavujú podstatné narušenie fungovania spoločného trhu.

V.   HODNOTENIE OPATRENIA

1.   Štátna pomoc podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES

(18)

Po zohľadnení pripomienok predložených talianskymi orgánmi Komisia potvrdzuje svoju pozíciu, ktorú vyjadrila v liste z 18. marca 2004 o začatí konania vo veci formálneho zisťovania, podľa ktorej predmetná schéma predstavuje štátnu pomoc, pretože kumulatívne spĺňa kritériá uvedené v článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

(19)

Po prvé, opatrenie môže byť považované za štátnu pomoc, ak udeľuje príjemcom výhodu, ktorá znižuje náklady, ktoré by museli títo príjemcovia normálne znášať v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti. Všetky podniky v Taliansku podliehajú dani z príjmu právnických osôb, ktorá sa počíta z čistého zisku vyplývajúceho z rozdielu medzi hrubými príjmami a podnikovými výdavkami, ktoré sú uvedené v ich účtovníctve. Schéma udeľuje príjemcom hospodársku výhodu zodpovedajúcu zníženiu zdaniteľného základu o čiastku rovnú výdavkom vynaloženým na účasť na výstavách v zahraničí, ktoré sa pripočítavajú k bežnému odpočtu od bežných hrubých výnosov podniku, ktorý má daňový charakter. Podnik prijímajúci pomoc, ktorý vynakladá takéto náklady, zapíše do súvahy negatívnu opravnú položku, ktorá obsahuje zníženie dane zo zdaniteľného príjmu podniku v predmetnom daňovom roku. Výhoda sa nakoniec premietne do nižšej úhrady dane za dané obdobie, čo predstavuje pre príjemcu finančnú výhodu.

(20)

V predložených pripomienkach Taliansko pripomína, že predmetná schéma neobsahuje podstatné výhody na úrovni hospodárskej súťaže pre príjemcov, pretože jej účinky sú obmedzené na skutočne vynaložené náklady, a že platia tie isté mechanizmy, ktoré sú ustanovené pre ostatné odpočty podľa TUIR.

(21)

Komisia však tvrdí, že aj podľa talianskych orgánov má predmetný odpočet výnimočný charakter vzhľadom na bežný odpočet používaný na daňové účely, a preto je potrebné považovať ho za výhodu, ktorá znižuje zaťaženie znášané za normálnych podmienok podnikmi podliehajúcimi dani z príjmu právnických osôb v Taliansku. Komisia preto potvrdzuje svoje hodnotenie, v zmysle ktorého predmetná schéma udeľuje príjemcom hospodársku a finančnú výhodu v podobe zníženia zdaniteľného základu v Taliansku.

(22)

Po druhé, výhoda musí byť udelená štátom alebo prostredníctvom štátnych zdrojov. Keďže Taliansko nepredložilo námietky, Komisia potvrdzuje hodnotenie, ktoré bolo vykonané pri začatí konania vo veci formálneho zisťovania, v zmysle ktorého výhodu je možné pripísať štátu, pretože spočíva v zrieknutí sa daňových výnosov, ktoré za normálnych okolností patria do talianskej štátnej pokladne.

(23)

Po tretie, opatrenie musí byť špecifické alebo selektívne a týmto uprednostňovať „niektoré podniky alebo niektoré výroby“. Talianske orgány v podstate tvrdia, že opatrenie je dostupné všetkým podnikom podliehajúcim daňovému režimu v Taliansku a vykonávajúcim stanovené investície podporované talianskou vládou podľa cieľov hospodárskej politiky, ktoré sleduje predmetnú schému.

(24)

Po podrobnej analýze Komisia potvrdzuje, že výnimočný režim daňových odpočtov ustanovený v Taliansku predstavuje špecifickú schému, ktorá uprednostňuje podniky vynakladajúce špecifické prijateľné výdavky spojené s účasťou na výstavných veľtrhoch v zahraničí, s výnimkou podnikov, ktoré sa na týchto veľtrhoch nezúčastňujú. Aj keď je táto schéma v zásade dostupná pre všetky podniky, ktoré sa dobrovoľne zúčastňujú na výstavných veľtrhoch v zahraničí, schéma v konečnom dôsledku uprednostňuje len podniky, ktoré podnikajú v sektore vývozu, a nie je dostupná pre ostatné hospodárske sektory. V zmysle judikatúry Súdneho dvora, výhody udelené podnikom, ktoré vykonávajú vývoznú činnosť a ktoré vynakladajú stanovené výdavky spojené s týmito činnosťami, majú selektívny charakter (4).

(25)

Komisia nemôže prijať argumentácie predložené talianskymi orgánmi, podľa ktorých podniky nevykonávajúce obchodné a vývozné činnosti nie sú porovnateľné s podnikmi vykonávajúcimi obchodnú činnosť a podľa ktorých je schéma z tohto dôvodu všeobecného charakteru. Komisia tvrdí, že výhodu stanovenú vylúčením týchto špecifických výdavkov zo zdaniteľného základu, ktorej uplatnenie je obmedzené len na podniky vykonávajúce vývozné činnosti a ktorá sa pripočítava k bežnému daňovému odpočtu, nie je možné považovať za opatrenie všeobecného charakteru. Komisia okrem toho podčiarkuje, že talianske orgány nepreukázali, že opatrenie je oprávnené na základe charakteru alebo štruktúry daňového režimu. V každom prípade výhody udelené príjemcom nie sú koherentné s vnútornou logikou talianskeho daňového systému a majú výnimočný a dočasný charakter.

(26)

Komisia potvrdzuje, že bude túto schému naďalej považovať za schému špecifického charakteru, pretože uprednostňuje napríklad len podniky, ktoré podnikajú v sektore vývozu, a teda „vykonávajú výstavníckú činnosť výrobkov“ na veľtrhoch v zahraničí, na rozdiel od podnikov, ktoré poskytujú služby, od obchodníkov s tovarom, ktorý nie je vhodný na výstavníckú účasť na veľtrhoch, ako aj od obchodníkov, ktorí sa zúčastňujú miestnych veľtrhov.

(27)

Komisia okrem toho potvrdzuje svoje vlastné počiatočné pochybnosti týkajúce sa skutočnosti, že všetky podniky, podliehajúce daňovému zaťaženiu v Taliansku, majú právo na rovnakú úroveň výhod v súvislosti s výstavnými veľtrhmi, na ktorých sa zúčastňujú v zahraničí. Talianske orgány potvrdili, že výdavky, pre ktoré je možné udeliť predmetnú výhodu, zahŕňajú tiež výdavky vynaložené stabilnou organizáciou v zahraničí talianskeho podniku, ktorá má určitý stupeň nezávislosti od hlavného sídla, vymedzený v článku 162 TUIR alebo v príslušných daňových dohovoroch uplatňovaných vo vzťahoch so štátom, v ktorom sa nachádza stabilná organizácia.

(28)

Taliansko napriek tomu tvrdí, že predmetná výhoda je podľa ustanovení článku 1 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia DL 269/2003 uplatniteľná len v prípade, že sú predmetné výdavky priamo vynaložené talianskym príjemcom. Toto ustanovenie núti zahraničné stabilné organizácie alebo pobočky talianskych podnikov pripísať vynaložené výdavky priamo talianskemu sídlu, aby mohli využiť daňový odpočet, čím sa v skutočnosti výhoda vylučuje pre stabilné organizácie v zahraničí podnikov so sídlom v Taliansku. Komisia prichádza k záveru, že aj z tohto dôvodu schéma nevyzerá byť prístupná na základe rovnosti všetkým podnikom zdaňovaným v Taliansku.

(29)

Nakoniec opatrenie musí mať vplyv na hospodársku súťaž a na obchod medzi členskými štátmi. Taliansko v podstate tvrdí, že opatrenie nemá v skutočnosti vplyv na hospodársku súťaž alebo prípadne, že jeho vplyv na hospodársku súťaž nie je podstatný z dôvodu krátkeho trvania predmetnej schémy.

(30)

Na základe účinkov opatrenia Komisia potvrdzuje hodnotenie, ktoré vydala pri začiatku konania vo veci formálneho zisťovania. Podľa konsolidovanej jurisprudencie Súdneho dvora (5), aby opatrenie narúšalo hospodársku súťaž stačí, ak sa príjemca pomoci nachádza v hospodárskej súťaži s ostatnými podnikmi na trhu otvorenom hospodárskej súťaži. Komisia zdôrazňuje najmä skutočnosť, že predmetné opatrenie narúša hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi, pretože ciele a účinky schémy sa špecificky týkajú zlepšovania obchodných podmienok príjemcov v oblasti vývozu svojich tovarov na zahraničné trhy, a preto zaujímajú priamo podniky, ktoré podnikajú v oblasti medzinárodného obchodu, vrátane obchodu v rámci Spoločenstva. Okrem toho pomoc v prospech vývozných činností mimo Spoločenstva môže mať vplyv na obchod v rámci Spoločenstva a narúšať hospodársku súťaž v rámci Spoločenstva (6).

(31)

Komisia nemôže prijať argumentáciu týkajúcu sa obmedzených účinkov na hospodársku súťaž spôsobených touto schémou, pretože skutočnosť, že schéma zostáva v platnosti len počas jedného roka, nevylučuje, že predmetné sumy nie sú dostatočne významné na to, aby mali podstatný vplyv na špecifické trhy. Toto platí najmä v prípade, že príjemcovia sú veľké podniky, ktoré sa zvyčajne zúčastňujú početných veľtrhov. Okrem toho, keďže pomoc nie je obmedzená absolútnymi hodnotami, výška pomoci by mohla nabrať podstatné rozmery. V každom prípade obmedzená výška pomoci by nebola dostatočná na vylúčenie možnosti narušenia hospodárskej súťaže a obchodu medzi členskými štátmi.

(32)

Okrem toho je možné rozumne predpokladať, že krátke trvanie platnosti opatrenia neumožní podnikom, ktoré sa bežne nezúčastňujú výstavných veľtrhov, využiť ustanovené výhody, najmä ak sa tieto podniky musia rozhodnúť vstúpiť na nový trh. Opatrenie sa preto zdá byť určené na podporu podnikov, ktoré sa už bežne zúčastňujú výstavných veľtrhov, vrátane podnikov, ktorých základným podnikateľským cieľom je organizovať a spravovať výstavu výrobkov na veľtrhoch a ktoré by využili neúmerným spôsobom predmetnú výhodu, pretože nie sú výslovne vylúčené z uplatňovania článku 1 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia DL 269/2003.

2.   Legitimita schémy

(33)

Talianske orgány začali uplatňovať schému bez predchádzajúceho oznámenia Komisii, čím nerešpektovali svoju povinnosť ustanovenú v článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES. Keďže predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES a keďže bolo uplatňované bez preventívneho schválenia zo strany Komisie, toto opatrenie má charakter nelegitímnej pomoci.

3.   Zlučiteľnosť

(34)

Keďže predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES, zlučiteľnosť predmetného opatrenia musí byť prehodnotené na základe výnimiek ustanovených v článku 87 ods. 2 a v článku 87 ods. 3 Zmluvy o ES.

(35)

Talianske orgány výslovne nenamietali proti hodnoteniu Komisie uvedenému v liste z 18. marca 2004 o začatí konania vo veci formálneho zisťovania, podľa ktorého sa v tomto prípade neuplatňuje žiadna výnimka uvedená v článku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o ES, v zmysle ktorých by bolo možné štátnu pomoc považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom. Komisia preto potvrdzuje svoje vlastné hodnotenie, ktoré bolo uvedené v bodoch 25 a 32 listu z 18. marca 2004.

(36)

Výhody v tomto prípade sú udeľované pre výdavky, pre ktoré nie je možné poskytnúť pomoc v zmysle nariadení o kategorických výnimkách alebo usmernení Spoločenstva. Čo sa týka najmä účasti na výstavných veľtrhoch, nariadenie Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES pri pomoci de minimis  (7)  (8) (článok 5 písm. b), ustanovuje, že pomoc pre účasť na veľtrhoch je prijateľná, len ak nepresahuje 50 % prijateľných nákladov, a pre prvú účasť MSP na danom veľtrhu alebo výstave, zatiaľ čo predmetná daňová výhoda sa týka všetkých podnikov a všetkých nákladov spojených s účasťou na akejkoľvek výstave v zahraničí.

(37)

Výnimky ustanovené v článku 87 ods. 2 Zmluvy o ES týkajúce sa pomoci sociálneho charakteru udeľovanej jednotlivým spotrebiteľom, pomoci určenej zabráneniu škodám spôsobeným prírodnými kalamitami alebo inými výnimočnými udalosťami a pomoci poskytnutej stanoveným regiónom Nemeckej spolkovej republiky sa v tomto prípade neuplatňujú.

(38)

Nie je možné uplatniť ani výnimku uvedenú v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES, ktorá ustanovuje povolenie pomoci určenej na hospodársky rozvoj regiónov, v ktorých je životná úroveň mimoriadne nízka alebo v ktorých je vysoká nezamestnanosť.

(39)

Rovnakým spôsobom nie je možné považovať túto schému za významný projekt európskeho verejného záujmu a tiež nie je určená na nápravu závažného narušenia hospodárstva Talianska, ako je to ustanovené v článku 87 ods. 3 písm. b) Zmluvy o ES. Táto schéma tiež nemá za cieľ podporovať kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva v zmysle článku 87 ods. 3 písm. d) zmluvy.

(40)

Nakoniec je potrebné schému prehodnotiť vo svetle článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES. Tento článok ustanovuje povolenie pomoci určenej na uľahčenie rozvoja niektorých činností alebo niektorých hospodárskych regiónov, ak nemenia podmienky obchodu proti spoločnému záujmu. Daňové úľavy udelené prostredníctvom tejto schémy nie sú spojené so špecifickými investíciami, s vytváraním pracovných miest a so špecifickými projektmi. Táto pomoc predstavuje jednoducho zníženie daňového zaťaženia, ktoré by mali podniky za normálnych podmienok znášať počas svojej vývoznej činnosti, a preto sa musí považovať za štátnu pomoc prevádzke podnikov spojenú s vývoznými činnosťami. V zmysle konštantnej praxe Komisie nie je možné považovať túto pomoc za zlučiteľnú so spoločným trhom.

(41)

Komisia okrem toho pripomína, že aj v prípade zistenia, že táto schéma uľahčuje rozvoj niektorých hospodárskych činností, ako napríklad internacionalizáciu talianskych podnikov s následným zvýšením objemu obchodu, Komisia nemôže vylúčiť, že príslušné účinky na obchod v rámci Spoločenstva by neboli negatívneho charakteru voči spoločnému záujmu.

VI.   ZÁVER

(42)

Komisia prichádza k záveru, že daňové úľavy udeľované prostredníctvom predmetného opatrenia prestavujú štátnu pomoc na prevádzku podnikov, na ktoré sa nevzťahuje žiadna výnimka a ktoré sú preto nezlučiteľné so spoločným trhom. Komisia okrem toho uvádza, že Taliansko začalo nelegitímne uplatňovať predmetné opatrenie.

(43)

V prípade zistenia, že nelegitímne poskytnutá štátna pomoc je nezlučiteľná so spoločným trhom, prirodzeným dôsledkom je vrátenie pomoci zo strany príjemcov. Prostredníctvom vrátenia pomoci sa obnoví v čo najlepšej miere situácia hospodárskej súťaže, ktorá existovala pred poskytnutím pomoci.

(44)

Aj keď toto konanie bolo uzatvorené pred koncom daňového obdobia, v ktorom schéma vytvára svoje účinky, teda pred tým, ako daň splatná väčšinou príjemcov nadobudne definitívny charakter, Komisia nemôže vylúčiť, že podniky už pomoc nevyužili v podobe napríklad nižších daňových preddavkov v súvislosti s bežným daňovým obdobím. Komisia pripomína, že na základe začatia vyšetrovania vo veci formálneho zisťovania talianske orgány verejne upozornili potenciálnych príjemcov schémy o možných dôsledkoch v prípade zistenia Komisie, že predmetné opatrenie predstavuje nezlučiteľnú pomoc. Komisia napriek tomu považuje za potrebné, na účely vrátenia pomoci, ktorá už bola prípadne daná k dispozícii príjemcom, aby Taliansko prikázalo potenciálnym príjemcom schémy vrátiť, do dvoch mesiacov odo dňa vydania tohto rozhodnutia, pomoc vrátane úrokov vypočítaných v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (9). V prípade, že pomoc už bola poskytnutá prostredníctvom zníženia úhrady dane splatnej pre bežné daňové obdobie, Taliansko musí vymáhať celú čiastku pomoci v rámci poslednej splátky za rok 2004. V každom prípade celkové vrátenie sa musí ukončiť najneskôr na konci prvého daňového obdobia nasledujúceho po dni oznámenia tohto rozhodnutia.

(45)

Taliansko musí poskytnúť Komisii prostredníctvom dotazníka uvedeného v prílohe k tomuto rozhodnutiu zoznam príslušných príjemcov a jasne špecifikovať plánované a už prijaté opatrenia na okamžité a účinné vrátenie nelegitímnej štátnej pomoci. Do dvoch mesiacov odo dňa vydania tohto rozhodnutia je Taliansko povinné predložiť Komisii všetky dokumenty dokazujúce skutočné začatie konania, ktorého cieľom je vrátenie nelegitímnej pomoci zo strany príjemcov (obežníky, nariadenia o vrátení atď.).

(46)

Toto rozhodnutie sa týka schémy ako takej a musí byť vykonané okamžite, aj v súvislosti s vrátením pomoci poskytnutej v rámci tejto schémy. Toto rozhodnutie sa však nedotýka možností, v ktorých všetky alebo časť poskytnutej pomoci sa v jednotlivých prípadoch považujú za zlučiteľné, najmä v zmysle článku 5 písm. b) nariadenia o kategorických výnimkách týkajúceho sa pomoci pre MSP,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schéma štátnej pomoci poskytovaná v podobe daňových výhod v prospech podnikov zúčastňujúcich sa na výstavách v zahraničí, ustanovená v článku 1 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia DL 269/2003, ktoré Taliansko uviedlo nelegitímne do platnosti v rozpore s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES, je nezlučiteľná so spoločným trhom.

Taliansko zruší schému štátnej pomoci uvedenú v prvom odseku.

Článok 2

1.   Taliansko prijme všetky opatrenia potrebné na vrátenie pomoci od príjemcov uvedenej v článku 1, ktorá im bola nelegitímne poskytnutá.

Vrátenie pomoci sa vykoná bez meškania, podľa konaní ustanovených v štátnom práve.

2.   Ak už bola pomoc poskytnutá prostredníctvom zníženia daňových preddavkov splatných pre bežné daňové obdobie, Taliansko bude vymáhať celkovú splatnú daň pomocou daňového zostatku pre rok 2004.

Vo všetkých ostatných prípadoch Taliansko vymôže splatnú daň najneskôr na konci prvého daňového obdobia nasledujúceho pod dátume oznámenia tohto rozhodnutia.

3.   Pomoc určená na vrátenie vytvára úroky, ktoré bežia odo dňa poskytnutia pomoci k dispozícii príjemcom do skutočného vrátenia pomoci a počítajú sa v súlade s článkami 9, 10 a 11 nariadenia (ES) č. 794/2004.

Článok 3

V lehote do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia Taliansko oznámi Komisii, prostredníctvom dotazníka uvedeného v prílohe, opatrenia, ktoré prijalo na splnenie tohto rozhodnutia.

V tej istej lehote uvedenej v prvom odseku Taliansko:

a)

prikáže všetkým príjemcom pomoci uvedenej v článku 1 vrátiť nelegitímnu pomoc, vrátane úrokov;

b)

predloží všetky dokumenty potvrdzujúce skutočné začatie konania vrátenia voči príjemcom nelegitímnej pomoci.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Bruseli 14. decembra 2004

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 221, 3.9.2004, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(3)  Pozri poznámku pod čiarou 1.

(4)  Rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 10. decembra 1969 v spojených veciach Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika, 6/69 a 11/69, Zb. s. 523; rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev zo 7. júna 1988 vo veci Helénska republika/Komisia Európskych spoločenstiev, 57/86, Zb. s. 2855; rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 15. júla 2004 vo veci Španielske kráľovstvo/Komisia Európskych spoločenstiev, C-501/00, Zb. s. I-6717.

(5)  Pozri napríklad SDES, rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. apríla 1998 vo veci Het Vleemse Gewest (Flemish Region)/Komisia Európskych spoločenstiev, T-214/95, Zb. s. II-717.

(6)  Rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 21. marca 1990 vo veci Belgické kráľovstvo/Komisia Európskych spoločenstiev, C-142/87, Zb. s. I-959.

(7)  V texte sa nachádza vecná chyba. Táto veta znie: „Čo sa týka najmä účasti na výstavných veľtrhoch, nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom…“. Nariadenie sa nachádza v Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33, a nie na strane 1, ako je chybne uvedené v poznámke pod čiarou 7.

(8)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Informácie týkajúce sa vykonávania rozhodnutia Komisie o schéme štátnej pomoci C12/04 – Taliansko – Priame daňové výhody v prospech spoločností zúčastňujúcich sa na výstavách v zahraničí

1.   Celkový počet príjemcov a celková výška pomoci, ktorú je potrebné vrátiť

1.1.

Presne uveďte, akým spôsobom sa vypočíta výška pomoci, ktorú sú rôzni príjemcovia povinní vrátiť.

Istina,

Úroky.

1.2.

Uveďte celkovú výšku nezákonnej pomoci v zmysle predmetnej schémy, ktorú je potrebné vrátiť (zodpovedajúcu hrubej subvencii; ceny .... ).

1.3.

Uveďte celkový počet príjemcov, ktorí sú povinní vráti nezákonne poskytnutú pomoc v zmysle predmetnej schémy.

2.   Uskutočnené a plánované opatrenia na vrátenie pomoci

2.1.

Podrobne uveďte plánované a už zavedené opatrenia, ktorých cieľom je okamžité a účinné vrátenie pomoci. Uveďte právne opodstatnenie uvedených opatrení.

2.2.

Kedy bude dokončené vrátenie pomoci?

3.   Informácie o jednotlivých príjemcoch

Vyplňte tabuľku uvedenú na zadnej strane pre každého príjemcu, ktorý je povinný vrátiť nezákonne poskytnutú pomoc v zmysle predmetnej schémy.

Totožnosť príjemcu

Výška nelegitímne poskytnutej pomoci (1)

mena: …

Vrátené sumy (2)

mena: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Výška pomoci, ktorá bola poskytnutá príjemcovi (zodpovedajúcej hrubej subvencii; cene …).

(2)  

(°)

Hrubé vrátené sumy (vrátane úrokov).


21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/48


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. júla 2005

o štátnej pomoci Nemecka v prospech závodu na spracovanie mäsa Greußener Salamifabrik GmbH

[oznámené pod číslom K(2005) 2725]

(Iba nemecký text je autentický)

(2005/920/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

po výzve zúčastnených strán, aby podľa uvedených ustanovení (1) predložili svoje pripomienky, a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

I.   KONANIE

(1)

Opatrenie bolo oznámené listom zo 6. novembra 1997 s odvolaním sa na článok 88 ods. 3 Zmluvy o ES. Príjemca pomoci už predtým zjavne dostal podobnú pomoc. Opatrenie bolo preto zaradené do zoznamu neoznámenej pomoci. Nemecko predložilo Komisii dodatočné informácie listami zo 4. februára 1998, 10. júna 1998 a 4. februára 1999.

(2)

Listom zo 7. júna 1999 júna Komisia oznámila Nemecku svoje rozhodnutie začať kvôli predmetnej pomoci konanie v zmysle článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES.

(3)

Uznesenie Komisie o začatí konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev  (2). Pri tejto príležitosti požiadala účastníkov o stanovisko.

(4)

Tieto stanoviská boli zaslané na vyjadrenie Nemecku. Nemecko poslalo svoje vyjadrenie v liste z 23. februára 2000.

(5)

V liste z 18. mája 2005, doručenom 23. mája 2005, Nemecko s odvolaním sa na článok 7 ods. 7 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 s osobitnými ustanoveniami o uplatnení článku 93 Zmluvy o ES (3) poprosilo Komisiu, aby prijala rozhodnutie na základe informácií, ktoré má k dispozícii.

II.   OPIS OPATRENIA

(6)

Podnik Greußener Salamifabrik GmbH, ktorému bola pomoc určená, bol závodom na spracovanie mäsa, ktorý vyrábal a predával rôzne druhy salámových a mäsových výrobkov. V podniku samotnom sa zvieratá nezabíjali, ale spracovávalo sa jatočné mäso. Podľa informácií z nemeckej strany 1. októbra 1999 bol na majetok podniku Greußener Salamifabrik GmbH vyhlásený konkurz. O výsledku konkurzného konania Komisia nebola informovaná. Zdá sa však, že minimálne zariadenie podniku bolo naďalej prevádzkované – pod názvom „Greußener Salami- und Schinkenfabrik GmbH“. Poznámky uvedené v tomto rozhodnutí sa však týkajú firmy Greußener Salamifabrik GmbH, na ktorú bol neskôr vyhlásený konkurz.

(7)

Neustále znižovanie obratu mal za následok, že podnik od roku 1995 vykazoval straty a peňažný tok bol od roku 1995 negatívny. Analýza, ktorú v septembri 1996 vypracovala spoločnosť Dr. Zimmermann & Partner, vedie k záveru, že peňažný tok podniku bol v tomto čase mimoriadne kritický. To, že sa podnik nachádza v ťažkostiach, bolo uvedené v uznesení Komisie o začatí konania (4) a počas prieskumného konania to ani nebolo spochybnené. Konštatovalo sa, že je potrebná reštrukturalizácia podniku Greußener Salamifabrik. Na jej financovanie si podnik musel vo štvrtom štvrťroku 1996 zobrať dodatočný úver (vo výške 375 000 DEM z Dresdner Bank AG a 725 000 DEM zo Sparkasse Erfurt). Ručiteľom úveru bola v oboch prípadoch Thüringer Aufbaubank až do výšky 80 %, čím sa pokryla suma 880 000 DEM. O tomto ručení Komisia nebola informovaná, čo bolo kvalifikované ako porušenie ustanovení listu Komisie členským štátom č. SG(89) D/4328 z 5. apríla 1989; ďalej len pomoc č. 1.

(8)

Dňa 8. januára 1997 prevzala spoločnosť Ergewa GmbH 75 % obchodných podielov podniku, ktorému bola poskytnutá pomoc. Nový vlastník vytvoril opravné položky na pohľadávky z nezabezpečených exportov do Ruska a znížil hodnotu majetku v celkovej výške 1,2 mil. DEM. Spolu s ďalším poklesom predaja to malo za následok zhoršenie bilancie, čo zasa vyvolalo potrebu ďalšej reštrukturalizácie.

(9)

Nemecko vo svojom oznámení v liste zo 6. novembra 1997 jasne uviedlo, že Greußener Salamifabrik v roku 1997 nedosiahla plánovaný obrat a príjmy, podniku neustále hrozí platobná neschopnosť a treba rátať s tým, že podnik už nebude schopný splniť svoje záväzky voči bankám. Z tohto dôvodu vypracovala spoločnosť Schitag, Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG v auguste 1997 koncepciu ozdravenia pre Greußener Salamifabrik GmbH. Táto koncepcia počítala s tromi druhmi opatrení:

a)

ozdravenie finančnej štruktúry prostredníctvom:

čiastočného oddĺženia podniku zrieknutím sa pohľadávok,

reštrukturalizácie existujúcich bankových záväzkov,

prísunu kapitálu zo strany spoločníkov;

b)

vypracovanie a realizácia novej koncepcie odbytu;

c)

opatrenia na úsporu nákladov.

1.   Finančná štruktúra

(10)

V rámci reštrukturalizácie sa Sparkasse Erfurt zriekla pohľadávky vo výške 1,7 mil. DEM. Ako kompenzáciu si mohla čiastočne nárokovať ručenie, ktoré predtým prevzala Thüringer Aufbaubank (štátna banka) za úver vo výške 725 000 DEM (porovnaj odôvodnenie 7); 370 000 DEM (64 % hodnoty záruky) bolo v rámci reštrukturalizácie vyplatených v prospech Sparkasse Erfurt. Okrem toho bolo čiastočne uplatnené ručenie, ktoré prevzala Bürgschaftsbank Thüringen GmbH (súkromná banka) 1993 za úver vo výške 1 mil. DEM; 590 000 DEM (74 % hodnoty záruky) bolo vyplatených v prospech Sparkasse Erfurt.

(11)

Okrem toho Dresdner Bank Erfurt refinancovala úver vo výške 2,5 mil. DEM, ktorý schválila Sparkasse Erfurt. Dresdner Bank však tento úver poskytla len pod podmienkou, že Thüringer Aufbaubank sa zaručí za 80 % úveru.

(12)

O novej záruke vo výške 2 mil. DEM, ako aj o čiastočnom uplatnení (370 000 DEM) predchádzajúceho ručenia bola Komisia informovaná listom zo 6. novembra 1997 v zmysle článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES a v súlade s jej listom členským krajinám SG(89) D/4328 z 5. apríla 1989. Obidve tieto opatrenia sa v ďalšej časti nazývajú pomocou č. 2. Vo svojom liste zo 4. februára 1999 a opakovane v liste z 18. mája 2005 Nemecko oznámilo, že ručenie zo strany Thüringer Aufbaubank vo výške 2 mil. DEM má byť poskytnuté len v prípade, že to Komisia schváli.

(13)

Úver z Dresdner Bank Erfurt vo výške 2,5 mil. DEM bol podniku Greußener Salamifabrik GmbH vyplatený.

(14)

A nakoniec spoločnosť Ergewa GmbH, ktorej patrí 75 % obchodných podielov, poskytla podniku ešte podriadený úver vo výške 1,5 mil. DEM.

2.   Marketingová stratégia

(15)

Marketingová stratégia sleduje tieto tri ciele: vývoj produktov, produktovú politiku a podporu odbytu. Celkovo by sa tým mala posilniť orientácia na trhu.

3.   Opatrenia na úsporu nákladov

(16)

Úspory, ktoré sa dali najľahšie realizovať, už boli uskutočnené v rámci predchádzajúcej reštrukturalizácie. Koncepcia ozdravenia však predpokladala ešte ďalšie zníženie nákladov, najmä čo sa týka spotreby elektriny a dopravných nákladov.

(17)

Podľa informácií predložených Komisii by všetky tieto opatrenia mali zabezpečiť opätovnú životaschopnosť a rentabilitu podniku. Na to by však bolo bývalo potrebné aj zvýšenie obratu zo 6 845 000 DEM v roku 1996 na 7 mil. DEM v roku 1998 a na 8 mil. DEM v roku 1999.

(18)

Komisia začala konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES týkajúce sa uvedených opatrení v prospech Greußener Salamifabrik, ktoré sa dajú zhrnúť takto:

80 % ručenie Thüringer Aufbaubank za dva úvery v celkovej výške 1,1 mil. DEM v decembri 1996 (hodnota ručenia: 880 000 DEM),

čiastočné uplatnenie jednej zo záruk (370 000 DEM) v priebehu reštrukturalizácie/reštrukturalizácie dlhov v roku 1997,

druhá 80 % záruka Thüringer Aufbaubank za bankový úver vo výške 2,5 mil. DEM (hodnota ručenia: 2 mil. DEM) v roku 1997.

(19)

Keďže ručenie bolo prevzaté za podnik nachádzajúci sa vo finančných ťažkostiach, Komisia musí vychádzať z toho, že prvok pomoci v čase poskytnutia zodpovedá 100 % sumy, na ktorú bolo ručenie poskytnuté, a to 880 000 DEM v roku 1996 a 2 mil. DEM v roku 1997, teda celkom 2,88 mil. DEM.

(20)

Komisia začala konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES týkajúce sa uvedených opatrení z toho dôvodu, že mala pochybnosti, či je opatrenie v súlade s listom Komisie č. SG(89) D/4328 z 5. apríla 1989 o zárukách štátu a so smernicami o posudzovaní štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach z roku 1994 a 1997 (5). Čo sa týka ustanovení usmernenia, Komisia mala pochybnosti, či bude možné obnoviť rentabilitu podniku reštrukturalizáciou, či bola dodržaná zásada, podľa ktorej možno pomoc na reštrukturalizáciu poskytnúť iba raz a či bola splnená požiadavka na úplnú realizáciu reštrukturalizačného plánu.

(21)

Pomoc č. 1 bola poskytnutá formou štátnej záruky, čo znamená, že musí byť v súlade s listom Komisie členským štátom č. SG(89) D/4328 z 5. apríla 1989. V tomto liste Komisia uvádza, že záruky bude schvaľovať len vtedy, ak je ich uplatnenie zmluvne viazané osobitnými podmienkami, ktoré môžu zahŕňať dokonca aj predloženie rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na podnik, ktorý je príjemcom pomoci. Z predložených informácií však nevyplýva, že uplatnenie uvedených záruk bolo viazané na osobitné podmienky.

(22)

Pomoc bola poskytnutá preto, lebo podnik mal finančné ťažkosti a bolo ho treba ozdraviť. Preto ju treba podrobiť skúmaniu v rámci usmernenia Spoločenstva o posudzovaní štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach, ktoré boli platné v čase poskytnutia záruk. O pomoci č. 1 Komisia nemá k dispozícii žiadne informácie, na základe ktorých by mohla posúdiť zlučiteľnosť s vyššie uvedeným usmernením. Pre pomoc č. 2 neboli zjavne splnené tri podmienky uvedené v usmernení pre reštrukturalizáciu. Zdá sa, že poskytnutím pomoci sa nepodarilo obnoviť rentabilitu podniku. Okrem toho sa podnik podľa všetkého pokúšal obnoviť rentabilitu tým, že svoje problémy prekoná expanziou. Takáto expanzia by však mohla nedovoleným spôsobom narušiť hospodársku súťaž. V konečnom dôsledku nebolo ani jasné, či reštrukturalizačný plán bol v plnom rozsahu realizovaný.

III.   PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV

(23)

Komisia dostala pripomienky týchto účastníkov: Kemper Fleischwarenfabrik (Nortrup), Spolkové združenie nemeckého mäsového priemyslu/Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie e.V./(Bonn) a ešte jedného účastníka, ktorý nechce byť menovaný. Všetci traja účastníci boli toho názoru, že zvýšenie obratu by sa bolo dalo dosiahnuť len znížením cien, čo by pre tento sektor malo nepriaznivé dôsledky. Spolkové združenie nemeckého mäsového priemyslu upozornilo na to, že ročne ubúda na trhu 1 % nemeckých podnikov na spracovanie mäsa. Na tomto trhu, kde vládne silná konkurencia, môžu prežiť len tí najlepší. Umelé udržiavanie podniku pri živote škodí záujmom sektora. Okrem toho rovnakú marketingovú stratégiu, ako bola navrhnutá, sledujú takmer všetky podniky sektoru. Podľa názoru Spolkového združenia takáto stratégia nemôže byť úspešná bez investovania značných prostriedkov – ktoré však neboli k dispozícii.

IV.   PRIPOMIENKY NEMECKA

(24)

Odhliadnuc od žiadosti o predĺženie termínu na zaslanie odpovede, Nemecko predložilo svoje pripomienky v listoch z 22. júla 1999, 28. júla 1999, 6. augusta 1999 a 23. februára 2000.

(25)

V prvom liste Nemecko oznámilo, že podnik bol čiastočne prevzatý.

(26)

V druhom liste Nemecko oznámilo, že má v úmysle informovať o záručnej zmluve s podmienkami poskytnutia záruky, predložilo reštrukturalizačný plán pre prvú reštrukturalizáciu a oznámilo, že chce informovať aj o finančných výsledkoch očakávaných po druhej reštrukturalizácii. A na záver poskytlo ďalšie informácie, pokiaľ ide o otázku, prečo sa nepodarilo dosiahnuť plánované ciele obratu po druhom ozdravení.

(27)

V liste z 28. júla 1999 Nemecko poukázalo na to, že podnik neplánuje ďalšie rozšírenie výrobnej kapacity, ale naďalej chce vyrábať približne toľko ako v minulosti (1994/1995). Problémy podniku sú vraj zapríčinené externými faktormi, ako je vypuknutie moru ošípaných, rozpad ruského trhu a kríza BSE. A nakoniec je vraj nepravdepodobné, že by pomoc spôsobila narušenie hospodárskej súťaže, keďže v prípade príjemcu pomoci ide o podnik kategórie MSP, ktorého pôsobnosť je obmedzená len na Durínsko.

(28)

K tretiemu listu zo 6. augusta 1999 Nemecko pripojilo záručnú zmluvu a koncepciu ozdravenia v rámci prvej reštrukturalizácie.

(29)

V liste z 23. februára 2000 Nemecko oznámilo, že na majetok podniku Greußener Salamifabrik GmbH bol vyhlásený konkurz a banky vypovedali úverové linky. Okrem toho bol priložený list domovskej banky podniku, Dresdner Bank, v ktorom banka konštatovala, že konkurenti by sa určite vyjadrili proti poskytnutiu pomoci.

V.   HODNOTENIE

(30)

Týmito opatreniami bola závodu na spracovanie mäsa poskytnutá pomoc. Podľa článku 40 nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím mäsom (6) a podľa článku 21 nariadenia Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (7) platia články 87, 88 a 89 Zmluvy o ES pre výrobky, na ktoré sa vzťahujú tieto nariadenia. Na sektory, dotknuté opatreniami pomoci, sa preto vzťahujú predpisy Spoločenstva o štátnej pomoci.

(31)

Podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES je akákoľvek štátna alebo zo štátnych prostriedkov poskytnutá pomoc, ktorá zvýhodnením určitých podnikov alebo výrobných odvetví narúša, alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže, nezlučiteľná so zásadami spoločného trhu, ak poškodzuje obchod medzi členskými štátmi.

(32)

Pomoc bola poskytnutá vo forme štátnych záruk. Vďaka týmto zárukám si príjemca pomoci mohol vziať úver na prežitie namiesto toho, aby vyhlásil konkurz alebo reštrukturalizáciu.

(33)

Pomoc č. 1 bola poskytnutá v roku 1996. Neoznámená štátna pomoc sa posudzuje na základe právnych predpisov platných v čase jej poskytnutia. Právnym základom pre hodnotenie štátnych záruk bol v roku 1996 list Komisie členským štátom č. SG(89) D/4328 z 5. apríla 1989. V tomto liste Komisia vyhlásila, že na všetky štátne záruky sa vzťahuje článok 87 ods. 1 Zmluvy o ES. Okrem toho treba spomenúť, že podľa bodu 2.3 usmernenia o posudzovaní štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach (usmernenie z roku 1994) platí pre poskytovanie úverových záruk pre podnik v ťažkostiach domnienka, že finančné prevody zahŕňajú štátnu pomoc. Ako už bolo uvedené v bode 7, podnik poberajúci pomoc mal v čase poskytnutia pomoci č. 1 finančné ťažkosti. Podľa bodu 2.1 usmernenia z roku 1994 patrí klesajúca rentabilita, znižovanie obratu a oslabenie peňažného toku k typickým príznakom toho, že podnik sa nachádza v ťažkostiach.

(34)

Pomoc č. 2 bola oznámená v roku 1997. Oznámená pomoc sa posudzuje podľa právnych predpisov platných v čase jej hodnotenia. V bode 4 oznámenia Komisie o uplatnení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme ručení a záruk (8) sú uvedené podmienky, pri splnení ktorých sa jednotlivé štátne záruky nepovažujú za pomoc podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. Keďže Nemecko jasne uviedlo, že príjemca úveru Greußener Salamifabrik GmbH bol v čase poskytnutia druhej záruky považovaný za podnik v ťažkostiach (porovnaj odôvodnenie 9), nie je splnená hneď prvá z príslušných podmienok.

(35)

Pri tomto opatrení teda ide o pomoc, ktorá bola poskytnutá zo štátnych prostriedkov (prostredníctvom Thüringer Aufbaubank).

(36)

Keďže záruky boli prevzaté za podnik nachádzajúci sa vo finančných ťažkostiach, Komisia vychádza z toho, že prvok pomoci sa rovná 100 % zaručenej sumy vo výške 880 000 DEM pre prvú a 2 mil. DEM pre druhú záruku, teda celkom 2,88 mil. DEM.

(37)

Pomoc zvýhodňuje určité podniky, v tomto konkrétnom prípade jediný podnik, a to Greußener Salamifabrik GmbH.

(38)

Podľa jurisdikcie Európskeho súdneho dvora znamená zlepšenie konkurenčného postavenia podniku následkom poskytnutia štátnej pomoci vo všeobecnosti narušenie hospodárskej súťaže z hľadiska iných konkurentov, ktorí takúto podporu nedostali (9). Ani pomerne malý objem pomoci, ani pomerne malá veľkosť zvýhodneného podniku dopredu nevylučujú možnosť poškodenia obchodu medzi členskými štátmi (10).

(39)

Opatrenie poškodzuje obchod medzi členskými štátmi v tom prípade, ak sťažuje dovoz z iných členských štátov alebo uľahčuje vývoz do iných členských štátov. Rozhodujúce pritom je, že obchod vnútri Spoločenstva sa na základe predmetného opatrenia vyvíja inak, resp. že sa bude vyvíjať inak.

(40)

Výrobky zvýhodnené systémom pomoci sú predmetom obchodu medzi členskými štátmi (11), a teda podliehajú hospodárskej súťaži. V dôsledku toho existuje obava, že obchod vnútri Spoločenstva sa na základe predmetného opatrenia vyvíjal inak.

(41)

Uvedené opatrenie preto predstavuje pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

(42)

Po zákaze štátnej pomoci v článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES nasledujú výnimky uvedené v odsekoch 2 a 3.

(43)

Predpoklady na uplatnenie výnimky podľa článku 87 ods. 2 Zmluvy o ES sa kvôli druhu a účelu pomoci nedajú uplatniť. Nemecko si použitie článku 87 ods. 2 ani neuplatnilo.

(44)

V článku 87 ods. 3 Zmluvy o ES sa uvádza pomoc, ktorú možno považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom. Pritom zlučiteľnosť z hľadiska jednotlivého štátu treba ešte preveriť aj z hľadiska zásad Spoločenstva. Aby sa zabezpečilo bezproblémové fungovanie spoločného trhu, je potrebné urobiť presný výklad výnimiek, sformulovaných v článku 87 ods. 3.

(45)

Čo sa týka článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES, je potrebné poukázať na to, že zvýhodnený podnik sídli v regióne, ktorého hospodárska situácia je podľa usmernenia o poskytovaní štátnej pomoci na regionálne účely (12) v porovnaní s celkovou úrovňou Spoločenstva považovaná za mimoriadne nepriaznivú (hrubý domáci produkt na obyvateľa – vzhľadom na kúpnu silu – je pod úrovňou 75 % priemeru Spoločenstva). Podľa uvedeného usmernenia o poskytovaní štátnej pomoci na regionálne účely (a predchádzajúcej verzie tohto usmernenia (13) nemožno použiť ustanovenia o poskytovaní štátnej pomoci v regiónoch podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES pre agrárny sektor. V dôsledku toho nie je možné uplatniť článok 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES na zdôvodnenie pomoci na výrobu, spracovanie a predaj výrobkov uvedených v prílohe I.

(46)

Čo sa týka článku 87 ods. 3 písm. b) Zmluvy o ES, treba konštatovať, že predmetné opatrenie neslúži ani na podporu dôležitého zámeru v spoločnom európskom záujme, ani na odstránenie značných problémov v hospodárskom živote Nemecka.

(47)

Okrem toho predmetné opatrenie nie je ani určené, ani vhodné na to, aby pomohlo uskutočniť ciele stanovené v článku 87 ods. 3 písm. d) Zmluvy o ES.

(48)

Pomoc na podporu rozvoja určitých odvetví alebo oblastí hospodárstva môže Komisia podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES kvalifikovať ako zlučiteľnú so spoločným trhom, ak uľahčuje rozvoj určitých odvetví alebo oblastí hospodárstva a nemení podmienky obchodu natoľko, aby to bolo v rozpore so spoločným záujmom.

(49)

Normálne by Komisia posudzovala zlučiteľnosť pomoci podnikom, ktorý sa nachádza vo finančných ťažkostiach, podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES na základe usmernenia Spoločenstva o poskytovaní štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach (14) z roku 2004 (usmernenie z roku 2004). V súlade s bodmi 103 a 104 tohto usmernenia však Komisia posudzuje pomoc oznámenú pred 10. októbrom 2004, ako aj neoznámenú pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu poskytnutú v plnej výške pred uverejnením usmernenia z roku 2004 na základe usmernenia platného v čase oznámenia, resp. v čase poskytnutia pomoci. Pomoc č. 1 bola poskytnutá v roku 1996, pomoc č. 2 bola oznámená v novembri 1997. V tomto čase platilo usmernenie z roku 1994. Podľa bodu 2.2 usmernenia z roku 1994 pre sektor poľnohospodárstva sa členské krajiny môžu samy rozhodnúť, či budú pre posudzovanie pomoci používať naďalej osobitné predpisy Komisie pre záchranu a reštrukturalizáciu v prospech jednotlivých príjemcov pomoci v tomto sektore. Nemecko nepožiadalo o využitie tejto možnosti. Preto sa opatrenie posudzuje na základe ustanovení usmernenia z roku 1994.

(50)

Pomoc č. 1 sa týka 80 % štátnej záruky za úver v hodnote 1,1 mil. DEM. Komisia začala konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES z týchto dôvodov:

nebolo isté, či záruka je v súlade s osobitnými podmienkami pre štátne záruky,

neexistoval reštrukturalizačný plán (koncepcia ozdravenia), na základe ktorého by vyplývalo, že pomoc bola v súlade s usmernením na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach.

(51)

Nemecko predložilo kópiu záručnej zmluvy, podľa ktorej záruku možno uplatniť iba v prípade, keď sa adresát pomoci nachádza vo finančných ťažkostiach (konkurzné konanie a pod.) a keď úver, na ktorý sa záruka poskytuje, nie je možné umoriť predajom iného majetku podniku. Takto bola teda splnená podmienka uvedená v liste Komisie členským štátom č. SG(89) D/4328 z 5. apríla 1989 (15). To znamená, že záruka bola v súlade s osobitnými podmienkami pre poskytovanie štátnych záruk.

(52)

Keďže zvýhodnený podnik, Greußener Salamifabrik GmbH, bolo možné v čase poskytnutia záruky považovať za podnik v ťažkostiach, je potrebné pomoc hodnotiť v rámci ustanovení Spoločenstva o posudzovaní štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach, ktoré boli platné v čase poskytnutia pomoci (porovnaj odôvodnenie 49). Záruka bola poskytnutá v rámci ozdravenia zvýhodneného podniku.

(53)

Nemecko predložilo správu, ktorú vypracovala spoločnosť Dr. Zimmermann & Partner, z 9. septembra 1996. Podľa informácie Nemecka predstavuje táto správa koncepciu ozdravenia, ktorá bola predložená v čase poskytnutia prvej štátnej pomoci. Existujú však aspoň dva dôvody, pre ktoré správa ako koncepcia ozdravenia nie je prijateľná: štatút správy je nejasný a reštrukturalizácia sa v nej ani nespomína.

(54)

Správa sa skôr javí opisom podniku k rozhodujúcemu dňu, 9. septembru 1996. Podľa toho boli ťažkosti podniku spôsobené krízou v spojitosti s BSE a zrútením vývozných trhov vo východnej Európe. Správa však obsahovala – zrejme neskôr ručne menené – číselné údaje. Štatút týchto opráv je nejasný. Okrem toho tiež nie je jasné, či plán akceptovali majitelia podniku.

(55)

Správa obsahuje informácie o štruktúre nákladov a potrebe kapitálu v podniku v septembri 1996. Odhliadnuc od informácie o posilnení existujúceho manažmentu nie je jasné, ako má byť podnik reštrukturalizovaný. Ak bola správa v čase jej vypracovania zamýšľaná ako reštrukturalizačný plán, čo však nie je jasné, mohla by sa chápať tak, že podnik by mohol prekonať svoje ťažkosti expanziou bez akejkoľvek reštrukturalizácie.

(56)

Podľa usmernenia z roku 1994 možno pomoc považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

pomoc musí obnoviť rentabilitu podniku;

b)

treba sa vyhnúť neprípustnému narušeniu hospodárskej súťaže na základe pomoci;

c)

hodnota pomoci musí byť v primeranom pomere k nákladom a prínosom reštrukturalizácie; a

d)

realizáciu reštrukturalizačného plánu je potrebné kontrolovať na základe pravidelných ročných správ.

(57)

Podľa správy spoločnosti Dr. Zimmermann & Partner obrat zvýhodneného podniku od roku 1994 stále klesal. Napriek tomu mal podľa správy obrat v nasledujúcom roku opäť narásť. Vysvetlenie tohto očakávaného vývoja sa však neuvádza, hoci obnovenie rentability od takejto zmeny trendu záviselo. Podľa bodu 3.2.2 i) usmernenia z roku 1994 musí „zlepšenie hospodárenia podniku (…) nastať predovšetkým v dôsledku príslušných interných podnikových opatrení, ktoré sú uvedené v reštrukturalizačnom pláne. Externé faktory ako vyššie ceny (…) môžu byť zohľadnené iba vtedy, ak príslušné prognózy trhu budú všeobecne uznané“. Keďže táto podmienka nebola splnená, Komisia sa nedomnieva, že pomoc vo forme záruky by viedla k obnoveniu rentability.

(58)

Rentabilita by sa mala obnoviť zvýšením obratu. Hoci by sa zvýšenie obratu dalo zrejme dosiahnuť s existujúcou kapacitou výroby, rentabilitu by bolo možné obnoviť len tým, že konkurenčné podniky by stratili trhové podiely (ak by však trh bol stabilný, ako sa tvrdí v „reštrukturalizačnej“ správe, dopyt by klesol). Aj preto Komisia prišla k záveru, že pomoc nie je takého druhu, aby mohla zabrániť neprípustnému narušeniu hospodárskej súťaže, keďže obnovenie rentability by malo za následok znevýhodnenie konkurenčných podnikov.

(59)

Či bola splnená požiadavka primeranosti nákladov a prínosov, je len ťažko posúdiť. Od podniku, ktorému sa poskytuje pomoc, sa spravidla očakáva, že bude môcť významne prispieť k reštrukturalizácii z vlastných zdrojov alebo externými komerčnými úvermi. Podľa správy spoločnosti Dr. Zimmermann & Partner mal vlastník vložiť do podniku nový kapitál, ale nebolo jasné, či sa to aj skutočne stalo. Preto na záver Komisia nemôže konštatovať, či pomoc v tomto smere korešponduje s uvedeným usmernením z roku 1994.

(60)

A nakoniec nie je jasné, ako mala byť „reštrukturalizácia“ kontrolovaná. V dôsledku toho nie je splnená ani táto podmienka uvedená v usmernení.

(61)

Greußener Salamifabrik GmbH spĺňa kritériá určené pre malý, resp. stredne veľký podnik (MSP). Podľa bodu 3.2.4 usmernenia z roku 1994 Komisia neuplatňuje pre posudzovanie pomoci na reštrukturalizáciu MSP rovnako prísne požiadavky ako na reštrukturalizáciu veľkých podnikov, pretože takáto pomoc zmení obchodné podmienky spravidla len nepatrne. Tento miernejší prístup k hodnoteniu pomoci na reštrukturalizáciu MSP sa však týka predovšetkým povinnosti znížiť kapacitu v predimenzovaných a ekonomických odvetviach a povinnosti podávať správy. Bez ohľadu na miernejšie princípy platné pre MSP už bolo konštatované, že pomoc nevedie k obnoveniu rentability zvýhodneného podniku (porovnaj odôvodnenie 57) a že neprípustne narúša hospodársku súťaž.

(62)

Z uvedených dôvodov Komisia považuje prvú pomoc, poskytnutú spoločnosti Greußener Salamifabrik GmbH vo forme štátnej záruky na sumu vo výške 880 000 DEM, za nezlučiteľnú s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES. Keďže pomoc bola poskytnutá protiprávne a je nezlučiteľná so zmluvou, je potrebné ju vrátiť.

(63)

Druhá pomoc sa týka čiastočného uplatnenia a vyplatenia 370 000 DEM bankeSparkasse Erfurt v rámci prvej záruky pri reštrukturalizácii dlhov/reštrukturalizácii z roku 1997, ako aj 80 % štátnej záruky za úver vo výške 2,5 mil. DEM, ktorý v roku 1997 poskytla Dresdner Bank.

(64)

Keďže prvá štátna záruka, ako je uvedené v bode 62, predstavuje protiprávne poskytnutú pomoc v prospech Greußener Salamifabrik GmbH, ktorá je nezlučiteľná s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES, platí toto konštatovanie aj pre čiastočné uplatnenie prvej záruky v rámci druhého reštrukturalizačného plánu.

(65)

80-percentnú štátnu záruku za úver vo výške 2,5 mil. DEM treba posudzovať podľa ustanovení oznámenia Komisie o uplatnení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk a ručení (porovnaj odôvodnenie 34). Zo všeobecných podmienok, uplatňovaných zo strany Thüringer Aufbaubank, je zrejmé, že záruka môže byť uplatnená len vtedy, ak sa zvýhodnený podnik nachádza vo finančných ťažkostiach (konkurzné konanie a pod.) a ak sa zaručovaný úver nedá splatiť predajom iného majetku podniku (porovnaj tiež odôvodnenie 51). Týmto sú splnené osobitné podmienky uvedené v bode 5.3 spomenutého oznámenia Komisie.

(66)

Podľa bodu 2.1 usmernenia z roku 1994 k typickým symptómom toho, že podnik sa nachádza v ťažkostiach, patria klesajúca rentabilita, zvyšovanie strát, klesajúce obraty, rast skladových zásob, nadmerné kapacity, oslabený peňažný tok, rast zadĺženosti a úrokového zaťaženia, ako aj nízka zostatková účtovná hodnota.

(67)

Keďže Nemecko objasnilo, že podniku neustále hrozil konkurz, konštatovalo sa, že Greußener Salamifabrik GmbH bola v čase poskytnutia záruky podnikom v ťažkostiach (porovnaj odôvodnenia 9 a 34). Preto treba pomoc skúmať podľa platných ustanovení Spoločenstva pre posudzovanie štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach. Ako bolo uvedené v odôvodnenie 49, ide pritom o usmernenie z roku 1994. Komisia začala kvôli tejto pomoci konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES, keďže pochybovala, že boli splnené nasledujúce podmienky usmernenia z roku 1994:

a)

pomoc na reštrukturalizáciu by sa mala poskytnúť iba raz;

b)

pomoc by mala viesť k obnoveniu rentability podniku;

c)

pomoc by nemala mať za následok neprípustné narušenie hospodárskej súťaže; a

d)

realizáciu reštrukturalizačného plánu je potrebné kontrolovať na základe správ predkladaných v ročnom intervale.

(68)

Podľa bodu 3.2.2 i) usmernenia z roku 1994 by sa pomoc na reštrukturalizáciu mala obvykle poskytnúť iba raz. K tomuto bodu sa Nemecko nevyjadrilo.

(69)

Skutočnosť, že v rámci druhej reštrukturalizácie bola poskytnutá ďalšia pomoc, porušuje zásadu, podľa ktorej sa pomoc na reštrukturalizáciu poskytuje iba raz.

(70)

Komisia pochybovala, či reštrukturalizačný plán, ktorý bol predložený na zdôvodnenie druhej pomoci na reštrukturalizáciu (vo forme druhej záruky), mohol viesť k obnoveniu rentability podniku. V tomto smere by bolo potrebné značné zvýšenie obratu. Zdalo sa však nepravdepodobné, že by k nemu v skutočnosti mohlo dôjsť, hlavne po tom, ako sa prvé prognózy obratu už v čase začatia konania ukázali ako príliš optimistické. Nemecko neposkytlo nijaké zdôvodnenie alebo vysvetlenie k oznámeným prognózam obratu. Preto Komisia aj naďalej pochybuje, či je realizáciou reštrukturalizačného plánu splnený predpoklad obnovenia dlhodobej rentability podniku.

(71)

Čo sa týka nedopustenia neprípustného narušenia hospodárskej súťaže, Nemecko predložilo dva argumenty. Po prvé, príslušný podnik je príliš malý na to, aby mohol narušiť hospodársku súťaž alebo obchod vnútri Spoločenstva. Po druhé, podnik sa nebude snažiť o rozšírenie výrobnej kapacity, ale len o lepšie využitie existujúcich kapacít.

(72)

Prvý argument vyvracia jurisdikcia Súdneho dvora (porovnaj odôvodnenie 38). K druhému argumentu treba poznamenať, že podľa bodu 3.2.2 ii) usmernenia z roku 1994 Komisia požaduje zníženie kapacít, iba ak ide o prebytočné štrukturálne kapacity v rámci Spoločenstva. V momente začatia konania Komisia konštatovala, že v príslušnom sektore neexistujú nadbytočné kapacity. Komisia sa však pýtala, ako možno opatrenie hodnotiť ako opatrenie v spoločnom záujme, keď jeho cieľom bolo zvýšenie výroby a zvýšenie výroby by automaticky viedlo k zníženiu trhových podielov konkurentov.

(73)

Nemecko nijako nevysvetlilo, ako môže trh absorbovať vyššiu výrobu bez negatívnych dôsledkov pre konkurenčné podniky. Okrem toho Nemecko neuviedlo žiadne údaje o pomere medzi prínosom pre daný podnik a nákladmi pre sektor ako celok. Preto Komisia ani nemôže posúdiť, či pomoc nevyvolá neprípustné narušenie hospodárskej súťaže.

(74)

Nemecko neposkytlo ani informácie o kontrole realizácie reštrukturalizačného plánu.

(75)

Dňa 8. januára 1997 prevzala Ergewa GmbH 75 % obchodných podielov zvýhodneného podniku. Nie je jasné, či Ergewa možno hodnotiť ako MSP v zmysle usmernenia z roku 1994, a či tým nastala zmena v postavení Greußener Salamifabrik GmbH, v ktorej má Ergewa viac ako 25 % obchodných podielov. Aj keď berieme za základ hodnotenia pomoci na reštrukturalizáciu miernejší prístup platný pre MSP (bod 3.2.4 usmernenia z roku 1994), musíme konštatovať, ako bolo uvedené v odôvodnení 72, že v sektore neexistujú nadbytočné kapacity a hodnotenie požiadaviek na kontrolu nebolo možné splniť z dôvodu chýbajúcich informácií. Skutočnosť, že zvýhodnený podnik by aj v roku 1997 zrejme mohol byť ešte hodnotený ako MSP, teda nič nemení na hodnotení predmetnej pomoci.

(76)

Z uvedených dôvodov zastáva Komisia názor, že druhá pomoc, poskytnutá spoločnosti Greußener Salamifabrik GmbH vo forme štátnej záruky na sumu 2 mil. DEM, je nezlučiteľná s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES. Nemecko vo svojom liste zo 4. februára 1999 a opakovane aj v liste z 18. mája 2005 oznámilo, že záruka bola poskytnutá len za predpokladu, že bude schválená Komisiou. Keďže v rámci tejto záruky neboli uskutočnené žiadne platby, vrátenie tejto pomoci nezlučiteľnej so zmluvou je bezpredmetné.

VI.   ZHRNUTIE

(77)

Komisia konštatuje, že štátna pomoc, poskytnutá vo forme štátnych záruk vo výške 880 000 DEM (pomoc č. 1), resp. 2 mil. DEM (pomoc č. 2), t. j. v celkovej výške 2,88 mil. DEM, za úvery v hodnote 1,1 mil. DEM, resp. 2,5 mil. DEM, t. j. v celkovej výške 3,6 mil. DEM, nie je zlučiteľná so spoločným trhom.

(78)

Pomoc, ktorá bola poskytnutá protiprávne a nie je zlučiteľná so Zmluvou, sa musí vrátiť. Komisia konštatovala, že konkurzné konanie na majetok Greußener Salamifabrik GmbH sa začalo 1. októbra 1999. Keďže Komisii nie je známe, či konkurzné konanie viedlo k zániku existencie podniku, je možné, že vrátenie pomoci je aj naďalej aktuálne.

(79)

Komisia upozorňuje Nemecko, že na základe bodov 6.4 a 6.5 oznámenia Komisie o uplatnení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk a ručení, treba otázku, či sa protiprávnosť pomoci týka právneho vzťahu medzi štátom a tretími osobami, skúmať podľa zásad vnútroštátneho práva. V prípade potreby musia národné súdy skúmať, či vnútroštátne právne predpisy nie sú prekážkou splnenia garančných zmlúv; pri posudzovaní tejto otázky by mali brať do úvahy možnosť porušenia práva Spoločenstva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pomoc, ktorú Nemecko poskytlo v roku 1996 v prospech Greußener Salamifabrik GmbH formou záruky vo výške 880 000 DEM, je nezlučiteľná so spoločným trhom.

Článok 2

1.   Nemecko prijme všetky potrebné opatrenia, aby od príjemcu žiadalo vrátiť sumy vyplatené v rámci záruky uvedenej v článku 1.

2.   O vrátenie štátnej pomoci sa požiada bezodkladne podľa vnútroštátnych postupov, pokiaľ tieto umožňujú okamžité a účinné vykonanie tohto rozhodnutia. Spätne požadovaná suma obsahuje úroky splatné od momentu, keď mal príjemca pomoc protiprávne k dispozícii až do jej skutočného vrátenia. Úroky sa počítajú na základe referenčnej sadzby pre výpočet subvenčného ekvivalentu regionálnej pomoci.

Článok 3

Pomoc, ktorú Nemecko plánovalo poskytnúť v prospech Greußener Salamifabrik GmbH vo forme záruky vo výške 2 mil. DEM, je nezlučiteľná so spoločným trhom.

Z tohto dôvodu sa pomoc nesmie poskytnúť.

Článok 4

Nemecko do dvoch mesiacov po oznámení tohto rozhodnutia oznámi Komisii opatrenia prijaté na jeho vykonanie.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 20. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES C 238, 21.8.1999, s. 15.

(2)  Pozri poznámku pod čiarou 1.

(3)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(4)  Pozri poznámku pod čiarou 1.

(5)  Ú. v. ES C 368, 23.12.1994, s. 12, a Ú. v. ES C 283, 19.9.1997, s. 2.

(6)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1899/2004 (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 67).

(7)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(8)  Ú. v. ES C 71, 11.3.2000, s. 14.

(9)  Rozsudok Súdneho dvora zo 17. septembra 1980 vo veci Philip Morris Holland BV/Komisia Európskych spoločenstiev, C-730/79, Zb. s. 2671, bod 11 a 12.

(10)  Rozsudky Súdneho dvora z 21. marca 1990 vo veci Belgické kráľovstvo/Komisia Európskych spoločenstiev, C-142/87, Zb. s. I-959, bod 43, a rozsudok Súdneho dvora zo 14. septembra 1994 v spojených veciach Španielske kráľovstvo/Komisia Európskych spoločenstiev, C-278/92, C-279/92 a C-280/92, Zb. s. I-4103, bod 40 až 42.

(11)  V sektore mäsovej výroby existuje významný obchod vnútri Spoločenstva. V roku 1996 sa v rámci EÚ obchodovalo približne s 8 miliónmi ton mäsa. To predstavovalo približne 23 % celkovej produkcie mäsa za rok 1996 (zdroj: EUROSTAT).

(12)  Ú. v. ES C 74, 10.3.1998, s. 9.

(13)  Ú. v. ES C 31, 3.2.1979, s. 9.

(14)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(15)  Tento list bol nahradený oznámením Komisie o uplatnení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES pre štátnu pomoc vo forme ručení a záruk (Ú. v. ES C 71, 11.3.2000, s. 14).


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/57


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU EUPOL KINSHASA/2/2005

z 22. novembra 2005,

ktorým sa predlžuje mandát veliteľa Policajnej misie EÚ v Kinshase (KDR), EUPOL „Kinshasa“

(2005/921/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 25 ods. 3,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2004/847/SZBP z 9. decembra 2004 o Policajnej misii Európskej únie v Kinshase (KDR) týkajúcej sa Integrovanej policajnej jednotky (EUPOL „Kinshasa“) (1), a najmä na jej články 5 a 8,

keďže:

(1)

Politický a bezpečnostný výbor prijal 9. decembra 2004 rozhodnutie EUPOL Kinshasa/1/2004 (2) o vymenovaní Adília Custódia ako veliteľa misie EUPOL „Kinshasa“.

(2)

Vyššie uvedené rozhodnutie platí do 31. decembra 2005.

(3)

Rada sa 7. novembra 2005 dohodla na predĺžení EUPOL „Kinshasa“ na ďalšie obdobie 12 mesiacov.

(4)

Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec navrhol predĺženie mandátu Adília Ruiva Custódia ako veliteľa misie EUPOL „Kinshasa“ do konca trvania misie.

(5)

Mandát veliteľa misie EUPOL „Kinshasa“ by sa mal preto predĺžiť do konca trvania misie,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Mandát Adília Ruiva Custódia ako veliteľa misie EUPOL „Kinshasa“ sa týmto predlžuje do konca trvania misie.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa do konca trvania misie EUPOL „Kinshasa“.

V Bruseli 22. novembra 2005

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

J. KING


(1)  Ú. v. EÚ L 367, 14.12.2004, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 61.


21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/58


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU EUPM/1/2005

z 25. novembra 2005

o vymenovaní veliteľa misie/policajného komisára Policajnej misie Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH)

(2005/922/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na tretí pododsek jej článku 25,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2005/824/SZBP z 24. novembra 2005 o Policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH) (1), a najmä na jej článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 9 ods. 1 jednotnej akcie 2005/824/SZBP stanovuje, že Rada poveruje Politický a bezpečnostný výbor prijímať príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 zmluvy, vrátane rozhodnutia vymenovať na návrh generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca veliteľa misie/policajného komisára.

(2)

Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec navrhol vymenovať pána Vincenza Coppolu,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Vincenzo Coppola sa týmto vymenúva za veliteľa misie/policajného komisára Policajnej misie Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH) odo dňa začiatku misie. Do tohto dňa koná ako vedúci plánovacej skupiny.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2006.

V Bruseli 25. novembra 2005

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

J. KING


(1)  Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 55.


Korigendá

21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/59


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2084/2005 z 19. decembra 2005 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

( Úradný vestník Európskej únie L 333 z 20. decembra 2005 )

Na strane 30 v zarážke článku 1:

namiesto:

„—

34 t pochádzajúcich z Botswany“

má byť:

„—

34,1 t pochádzajúcich z Botswany“.