ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 333

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
20. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2077/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2078/2005 z 19. decembra 2005 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A 3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2079/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001, nariadenie Rady (ES) č. 1037/2001 a nariadenie (ES) č. 2303/2003, pokiaľ ide o predĺženie určitých výnimiek týkajúcich sa osvedčovania a etiketovania vín a enologických procesov

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2080/2005 z 19. decembra 2005 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 865/2004, pokiaľ ide o organizácie prevádzkovateľov v sektore olív, ich pracovné programy a ich financovanie

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2081/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa otvára a stanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na rok 2006 pre maniok s pôvodom v Thajsku

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2082/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1497/2001, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz močoviny s pôvodom v Bielorusku, Bulharsku, Chorvátsku, Estónsku, Líbyi, Litve, Rumunsku a na Ukrajine, prijíma sa záväzok ponúknutý vyvážajúcim výrobcom v Bulharsku a ukončuje sa konanie, pokiaľ ide o dovoz močoviny s pôvodom v Egypte a Poľsku

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2083/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek ( 1 )

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2084/2005 z 19. decembra 2005 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2085/2005 z 19. decembra 2005, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v decembri 2005 na niektoré produkty v sektore vajec a hydinového mäsa v rámci nariadení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2086/2005 z 19. decembra 2005, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia v decembri 2005 na niektoré produkty na báze hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2087/2005 z 19. decembra 2005, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v decembri 2005 na niektoré produkty v sektore hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 2497/96

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2088/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa určuje rozsah, v akom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v decembri 2005 na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa v rámci režimu, ktorý sa určuje nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na bravčové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2089/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa určuje rozsah, v akom možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia predloženým v decembri 2005 v rámci dovozných tarifných kvót na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2090/2005 z 19. decembra 2005, ktorým sa určujú výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre klince a ruže v rámci uplatňovania dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Jordánska

42

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. novembra 2005 o uzavretí protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva

44

Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva

45

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva

46

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2005, ktorým sa Českej republike, Estónsku, Cypru a Litve povoľuje výnimka zo smernice Rady 1999/105/ES o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh, pokiaľ ide o zásoby nahromadené od 1. januára 2003 do 1. mája 2004 [oznámené pod číslom K(2005) 5160]

49

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru ustanoveného podľa Dohody o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou, č. 1/2005 z 11. novembra 2005 o uvedení do platnosti zaradenia orgánu na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy týkajúcej sa automobilových výrobkov

51

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru ustanoveného podľa Dohody o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou, č. 2/2005 z 11. novembra 2005 o uvedení do platnosti zaradenia orgánu na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy o elektromagnetickej kompatibilite

53

 

 

Európska centrálna banka

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 9. decembra 2005 o schválení objemu emisie mincí v roku 2006 (ECB/2005/14)

55

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2077/2005

z 19. decembra 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 19. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

58,8

204

55,5

212

92,7

999

69,0

0707 00 05

052

109,0

204

82,1

628

155,5

999

115,5

0709 90 70

052

152,4

204

113,1

999

132,8

0805 10 20

052

66,3

204

61,9

220

66,6

999

64,9

0805 20 10

052

59,8

204

59,2

999

59,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

50,8

220

36,8

400

83,8

464

143,2

624

79,6

999

78,8

0805 50 10

052

54,5

999

54,5

0808 10 80

096

18,3

400

95,5

404

93,9

720

65,2

999

68,2

0808 20 50

052

138,4

400

94,3

720

42,4

999

91,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2078/2005

z 19. decembra 2005

o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A 3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhov s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) stanovuje spôsoby uplatnenia vývozných náhrad na ovocie a zeleninu.

(2)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96 v miere potrebnej pre ekonomicky významný vývoz na produkty, ktoré vyváža Spoločenstvo, možno uplatniť vývoznú náhradu s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy.

(3)

V súlade s článkom 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa má dbať na to, aby sa nenarušili predtým zavedené obchodné toky prostredníctvom režimu náhrad. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu sezónnosti vývozu ovocia a zeleniny treba na každý produkt stanoviť plánované množstvo na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktorú určilo nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3). Toto množstvo sa musí rozvrhnúť s ohľadom na podliehanie týchto produktov skaze.

(4)

Podľa článku 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa náhrady musia určiť s ohľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu Spoločenstva a ich dostupnosti, ale aj cien na medzinárodnom trhu. Do úvahy sa tiež musia vziať obchodné a dopravné náklady, ako aj ekonomické hľadisko plánovaných vývozov.

(5)

V súlade s článkom 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa ceny na trhu Spoločenstva určujú s ohľadom na najpriaznivejšie ceny z hľadiska vývozu.

(6)

Situácia na medzinárodnom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov si môžu vyžiadať diferenciáciu náhrad pre určitý produkt podľa miesta určenia tohto produktu.

(7)

Rajčiny, pomaranče, citróny a jablká kategórií Extra I a II všeobecných noriem akosti sa môžu v súčasnosti vyvážať v ekonomicky významnom množstve.

(8)

S cieľom umožniť čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov a s ohľadom na štruktúru vývozu Spoločenstva treba postupovať prostredníctvom výberového konania a stanoviť smernú čiastku náhrad a plánované množstvá pre dané obdobie.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Otvára sa výberové konanie na udeľovanie vývozných povolení systému A 3. Príslušné produkty, lehota na predkladanie ponúk, smerné miery náhrad a plánované množstvá sa určujú v prílohe.

2.   Povolenia vydané z titulu potravinovej pomoci na základe článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do oprávneného množstva uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu nezapočítavajú.

3.   Bez ujmy na uplatňovaní ustanovení článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1961/2001 lehota platnosti povolení typu A 3 je dva mesiace.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 558/2005 (Ú. v. EÚ L 94, 13.4.2005, s. 22).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.


PRÍLOHA

Otvorenie výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

Lehota na predkladanie ponúk: 5. a 6. januára 2006.


Kód produktov (1)

Krajina určenia (2)

Smerná miera náhrad

(v EUR/t netto)

Plánované množstvo

(v t)

0702 00 00 9100

F08

40

9 770

0805 10 20 9100

A00

46

142 183

0805 50 10 9100

A00

70

20 210

0808 10 80 9100

F04, F09

44

83 660


(1)  Kódy produktov sa určujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy krajín určenia série A sa určujú v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 3846/87. Číselné kódy krajín určenia sa určujú v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

F03

:

všetky krajiny určenia s výnimkou Švajčiarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thajsko, Taiwan, Papua-Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguaj, Paraguaj, Argentína, Mexiko, Kostarika.

F08

:

všetky krajiny určenia s výnimkou Bulharska.

F09

:

nasledujúce krajiny určenia:

Nórsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Srbsko a Čierna Hora, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan, Ukrajina, Saudská Arábia, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Dabí, Dubaj, Šardža, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Ras al-Chajmá a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýria, Irán, Jordánsko, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbia,

africké krajiny a územia s výnimkou Juhoafrickej republiky,

krajiny určenia uvedené v článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).


20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2079/2005

z 19. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001, nariadenie Rady (ES) č. 1037/2001 a nariadenie (ES) č. 2303/2003, pokiaľ ide o predĺženie určitých výnimiek týkajúcich sa osvedčovania a etiketovania vín a enologických procesov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 53 a článok 68 ods. 3,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/798/ES zo 14. novembra 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o záležitostiach týkajúcich sa obchodu s vínom (2), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 24 ods. 2, článkom 26 a článkom 27 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o obchodovaní s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore (3), sa na vína dovezené zo Spojených štátov amerických uplatňuje do 31. decembra 2005 zjednodušený postup, pokiaľ ide o požiadavky na vyhotovovanie a používanie osvedčenia a správu o analýze dovozu vína.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 2303/2003 z 29. decembra 2003 o zvláštnych predpisoch etiketovania vín dovážaných zo Spojených štátov amerických (4) sa stanovujú určité dočasné výnimky, pokiaľ ide o etiketovanie vín, ktoré taktiež skončia platnosť 31. decembra 2005.

(3)

Bez ohľadu na článok 45 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1493/1999 v nariadení Rady (ES) č. 1037/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa povoľuje ponuka a dodávanie niektorých dovážaných vín určených na priamu ľudskú spotrebu, ktoré mohli byť podrobené enologickým postupom, ktoré nie sú v súlade s nariadením (ES) č. 1493/1999 (5), sa povoľuje dovoz vín s pôvodom v Spojených štátoch amerických, ktoré boli podrobené určitým enologickým postupom, ktoré nie sú v súlade s pravidlami Spoločenstva, do Spoločenstva. Toto povolenie taktiež skončí platnosť 31. decembra 2005 s ohľadom na enologické postupy uvedené v bode 1 písm. b) prílohy k nariadeniu (ES) č. 1037/2001.

(4)

Po rokovaniach bola 14. septembra 2005 parafovaná dvoma zúčastnenými stranami Dohoda o obchode s vínom medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými. Podľa článkov 4 a 9 dohody sa s vínom s pôvodom v Spojených štátoch bude zaobchádzať rovnako, ako je stanovené v nariadeniach (ES) č. 883/2001, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 2303/2003. V súlade s článkom 17 ods. 2 tejto dohody sa však články 4 a 9 uplatňujú až od prvého dňa druhého mesiaca od doručenia písomného oznámenia uvedeného v článku 6 ods. 3 dohody. Preto bolo nevyhnutné rokovať o samostatnej Dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o záležitostiach týkajúcich sa obchodu s vínom (6), ktorá zahŕňa obdobie od 31. decembra 2005 až do dátumu uplatňovania článkov 4 a 9 dohody o obchode s vínom.

(5)

S cieľom vyhnúť sa akémukoľvek narušeniu obchodu by sa mali prijať ustanovenia na realizáciu dohody vo forme výmeny listov, a najmä tri výnimky ustanovené v nariadeniach (ES) č. 883/2001, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 2303/2003 by mali zostať v účinnosti do dátumu uplatňovania článkov 4 a 9 dohody o obchode s vínom, avšak nie dlhšie ako tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti dohody vo forme výmeny listov.

(6)

Nariadenia (ES) č. 883/2001, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 2303/2003 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 27 nariadenia (ES) č. 883/2001 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Článok 24 ods. 2 a článok 26 sa uplatňujú do dátumu uplatňovania článkov 4 a 9 Dohody o obchode s vínom medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, avšak nie dlhšie ako tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o záležitostiach týkajúcich sa obchodu s vínom (7).

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 1037/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Druhý pododsek článku 1 ods. 1 sa nahrádza takto:

„Vzhľadom na enologické postupy uvedené v bode 1 písm. b) prílohy bude však toto povolenie platné iba do dátumu uplatňovania článkov 4 a 9 Dohody o obchode s vínom medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, avšak nie dlhšie ako tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o záležitostiach týkajúcich sa obchodu s vínom (8).

2.

V bode 1 písm. b) prílohy sa úvodné slová „najneskôr do 31. decembra 2003“ nahrádzajú takto:

„najneskôr do dátumu uvedeného v druhom pododseku článku 1 ods. 1“.

Článok 3

Druhý pododsek článku 2 nariadenia (ES) č. 2303/2003 sa nahrádza takto:

„Uplatňuje sa do dátumu uplatňovania článkov 4 a 9 Dohody o obchode s vínom medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, avšak nie dlhšie ako tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o záležitostiach týkajúcich sa obchodu s vínom (9).

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. EÚ L 301, 18.11.2005, s. 14.

(3)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1747/2005 (Ú. v. EÚ L 280, 25.10.2005, s. 9).

(4)  Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 5.

(5)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2324/2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 24).

(6)  Ú. v. EÚ L 301, 18.11.2005, s. 16.

(7)  Ú. v. EÚ L 301, 18.11.2005, s. 16.“

(8)  Ú. v. EÚ L 301, 18.11.2005, s. 16.“

(9)  Ú. v. EÚ L 301, 18.11.2005, s. 16.“


20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2080/2005

z 19. decembra 2005

ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 865/2004, pokiaľ ide o organizácie prevádzkovateľov v sektore olív, ich pracovné programy a ich financovanie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 865/2004 z 29. apríla 2004 o spoločnej organizácii trhu s olivovým olejom a stolovými olivami, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 827/68 (1), a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

V snahe zabezpečiť účinnosť schválených organizácií prevádzkovateľov v sektore olív musí sa schválenie týkať rôznych kategórií prevádzkovateľov, ktorí majú významný vplyv v sektore olivového oleja alebo stolových olív, pričom je potrebné zaručiť, aby dané organizácie splnili určité minimálne podmienky, ktoré sú dostatočné na dosiahnutie výrazného hospodárskeho výsledku.

(2)

V záujme toho, aby producentské členské štáty mohli zaviesť administratívnu správu systému schválených organizácií prevádzkovateľov v sektore olív, mali by sa stanoviť postupy a maximálne lehoty na schválenie týchto organizácií, kritériá uplatňované pri výbere ich programov, ako aj spôsoby platby a rozdelenia finančných prostriedkov zo Spoločenstva.

(3)

V článku 110i ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (2), ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, sa ustanovuje, že členské štáty môžu zadržať až 10 % zložky pripadajúcej na olivový olej vnútroštátneho stropu uvedeného v článku 41 nariadenia (ES) č. 1782/2003 s cieľom zabezpečiť financovanie pracovných programov Spoločenstvom, vypracovaných schválenými organizáciami prevádzkovateľov v jednej oblasti alebo vo viacerých oblastiach činnosti, uvedených v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2004.

(4)

V súlade so spoločnými pravidlami financovania priamej pomoci a v záujme toho, aby mohli členské štáty použiť uvedené dostupné sumy, je nutné, aby ročné výdavky určené na vykonanie pracovných programov neprekročili ročné sumy zadržané členskými štátmi v súlade s článkom 110i ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(5)

S cieľom zabezpečiť celkovú koherenciu činností schválených organizácií prevádzkovateľov v sektore olív mali by sa spresniť druhy činností zakladajúcich nárok na financovanie, ako aj druhy činností, ktoré nezakladajú nárok na financovanie. Rovnako by sa mali spresniť spôsoby predkladania programov a kritériá výberu daných programov. Príslušné členské štáty by však mali mať možnosť určiť dodatočné podmienky nárokovateľnosti financovania, aby boli činnosti lepšie prispôsobené vnútroštátnym osobitostiam sektora olív.

(6)

Vzhľadom na získané skúsenosti by sa mali stanoviť horné hranice financovania Spoločenstvom minimálne pre oblasti zlepšenia vplyvu pestovania olív na životné prostredie a vysledovateľnosti pôvodu, osvedčovania a ochrany kvality olivového oleja a stolových olív pod dohľadom vnútroštátnych orgánov, najmä prostredníctvom kvalitatívnej kontroly olivových olejov predávaných konečnému spotrebiteľovi, tak aby sa zabezpečilo vykonanie minimálneho počtu činností v citlivých a zároveň prioritných oblastiach.

(7)

Na účely zabezpečenia uskutočnenia pracovných programov v určených lehotách a v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2004 a s cieľom zabezpečiť účinnú administratívnu správu systému schválených organizácií prevádzkovateľov v sektore olív by sa mali určiť pravidlá žiadosti o schválenie, výberu a schvaľovania pracovných programov.

(8)

S cieľom umožniť správne použitie finančných prostriedkov, ktoré má členský štát k dispozícii, je potrebné ustanoviť každoročný postup úpravy pracovných programov schválených na budúci rok, tak aby sa mohli zohľadniť prípadné náležite odôvodnené zmeny v porovnaní s pôvodnými podmienkami. Rovnako je nutné, aby členské štáty mali možnosť stanoviť podmienky potrebné na uskutočnenie zmeny pracovných programov a prerozdelenie poskytnutých peňažných prostriedkov bez toho, aby sa prekročili ročné sumy zadržané producentskými členskými štátmi s uplatnením článku 110i ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(9)

S cieľom umožniť začatie prác v rozumnej lehote organizácie prevádzkovateľov môžu v sektore olív získať zálohu vo výške najviac 90 % ročných oprávnených nákladov schváleného pracovného programu pod podmienkou, že zložia zábezpeku v zmysle nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (3).

(10)

V záujme riadnej správy pravidiel týkajúcich sa organizácií prevádzkovateľov v sektore olív je nutné, aby dané členské štáty pripravili plán kontrol a stanovili systém postihov za prípadné priestupky. Okrem toho je vhodné zabezpečiť, aby organizácie prevádzkovateľov v sektore olív oznamovali výsledky svojich činností vnútroštátnym orgánom príslušných členských štátov a zároveň postúpili tieto oznámenia Komisii.

(11)

V záujme jasnosti a transparentnosti by sa malo zrušiť nariadenie Komisie (ES) č. 1334/2002 z 23. júla 2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1638/98 so zreteľom na pracovné programy organizácií prevádzkovateľov v odvetví olív na hospodárske roky 2002/2003, 2003/2004 a 2004/2005 (4), a malo by sa nahradiť novým nariadením.

(12)

Riadiaci výbor pre olivový olej a stolové olivy nepredložil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie ustanovuje podrobné pravidlá uplatňovania článkov 7 a 8 nariadenia (ES) č. 865/2004, pokiaľ ide o schvaľovanie organizácií prevádzkovateľov, činnosti zakladajúce nárok na financovanie Spoločenstvom, schvaľovanie pracovných programov a uskutočňovanie schválených pracovných programov.

Článok 2

Podmienky schválenia organizácií prevádzkovateľov v sektore olív

1.   Členský štát schvaľuje organizácie prevádzkovateľov oprávnené na financovanie pracovných programov Spoločenstvom, uvedených v článku 8 nariadenia (ES) č. 865/2004.

2.   Členské štáty určujú podmienky schválenia, ktoré minimálne zahŕňajú tieto podmienky:

a)

organizácie producentov sa skladajú výhradne z producentov olív, ktorí nepatria k inej schválenej organizácii producentov;

b)

združenia organizácií producentov sa skladajú výhradne zo schválených organizácií producentov, ktoré nepatria k inému schválenému združeniu organizácií producentov;

c)

ostatné organizácie prevádzkovateľov sa skladajú výhradne z prevádzkovateľov v sektore olív, ktorí nepatria k inej schválenej organizácii prevádzkovateľov;

d)

medziodvetvové organizácie majú široké a vyrovnané zastúpenie všetkých hospodárskych činností spojených s výrobou, spracovaním a predajom olivového oleja a/alebo stolových olív;

e)

organizácia prevádzkovateľov je schopná predstaviť pracovný program aspoň pre jednu z oblastí činnosti uvedených v článku 5 ods. 1 prvom pododseku písm. a) až e);

f)

organizácia prevádzkovateľov sa zaväzuje, že sa podriadi kontrolám ustanoveným v článku 14.

3.   Pri vyhodnocovaní žiadostí o schválenie, podaných organizáciami prevádzkovateľov, berú členské štáty do úvahy najmä tieto aspekty:

a)

osobitosti sektora olív v danej regionálnej oblasti vymedzenej členskými štátmi (ďalej len „regionálna oblasť“);

b)

záujem spotrebiteľa a trhovú rovnováhu;

c)

zlepšenie kvality výroby olivového oleja a stolových olív;

d)

odhad efektivity predstavených pracovných programov.

Článok 3

Postup schválenia organizácií prevádzkovateľov v sektore olív

1.   Na účely schválenia organizácia prevádzkovateľov v sektore olív podá pred dňom určeným členským štátom a najneskôr 15. februára každého roku žiadosť o schválenie, v ktorej sa preukáže, že organizácia spĺňa podmienky uvedené v článku 2 ods. 2.

Žiadosť o schválenie je vypracovaná v súlade so vzorom poskytnutým príslušným orgánom členského štátu, tak aby bolo možné preveriť splnenie podmienok uvedených v článku 2 ods. 2. Žiadosť obsahuje najmä informácie umožňujúce identifikáciu všetkých členov organizácie prevádzkovateľov v sektore olív.

2.   Najneskôr 1. apríla každého roku vykonávania schváleného pracovného programu členský štát schváli organizáciu prevádzkovateľov v sektore olív a organizácia prevádzkovateľov dostane číslo schválenia.

3.   Schválenie je zamietnuté, prerušené alebo okamžite odobrané, ak organizácia prevádzkovateľov v sektore olív nespĺňa podmienky uvedené v článku 2 ods. 2.

4.   Organizácia prevádzkovateľov si však zachová práva, ktoré plynú z jej schválenia, až do odobratia tohto schválenia pod podmienkou, že konala v dobrej viere, pokiaľ ide o súlad s podmienkami uvedenými v článku 2 ods. 2.

V prípade, že sa schválenie odobralo z dôvodu, že organizácia prevádzkovateľov vedome alebo z vážnej nedbanlivosti nedodržiavala podmienky schválenia uvedené v článku 2 ods. 2, rozhodnutie o odobratí nadobúda účinnosť odvtedy, ako sa podmienky schválenia prestali plniť.

5.   Schválenie sa okamžite zamietne, preruší alebo odoberie, ak organizácia prevádzkovateľov v sektore olív:

a)

bola potrestaná za porušenie schémy pomoci na produkciu, stanovenej nariadením Rady č. 136/66/EHS (5) počas hospodárskych rokov 2002/2003 alebo 2003/2004;

b)

bola potrestaná za porušenie systému financovania programov činností organizácií prevádzkovateľov v sektore olív, stanoveného nariadením Rady (ES) č. 1638/98 (6) počas hospodárskych rokov 2002/2003 alebo 2003/2004.

6.   Organizácie prevádzkovateľov v sektore olív, ktoré členský štát schválil na základe nariadenia (ES) č. 1334/2002, alebo tie organizácie, ktoré využili financovanie programov činnosti organizácií prevádzkovateľov v sektore olív v hospodárskych rokoch 2002/2003 až 2004/2005, sa môžu považovať za schválené v zmysle tohto nariadenia, ak spĺňajú podmienky uvedené v článku 2 ods. 2.

Článok 4

Financovanie Spoločenstvom

1.   Ročné financovanie pracovných programov organizácií prevádzkovateľov Spoločenstvom sa zabezpečí do výšky určenej podľa článku 110i ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Členské štáty sa uistia, že ročné výdavky určené na vykonanie schválených pracovných programov neprekročia sumu uvedenú v prvom pododseku.

2.   Členské štáty dohliadnu, aby bolo financovanie Spoločenstvom prerozdelené pomerne k trvaniu obdobia stanoveného v článku 8 ods. 1.

Článok 5

Činnosti zakladajúce nárok na financovanie Spoločenstvom

1.   Nasledujúce činnosti zakladajú nárok na financovanie Spoločenstvom podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2004 (ďalej len „oprávnené činnosti“):

a)

v oblasti sledovania a administratívnej správy trhu v sektore olivového oleja a stolových olív:

i)

zber údajov o sektore a trhu v súlade so špecifikáciami metódy, geografickej reprezentatívnosti a presnosti, ktoré určil príslušný vnútroštátny orgán;

ii)

vypracovanie štúdií najmä na témy súvisiace s ostatnými činnosťami plánovanými v pracovnom programe dotknutej organizácie prevádzkovateľov v sektore olív;

b)

v oblasti zlepšenia vplyvu pestovania olív na životné prostredie:

i)

spoločné činnosti zamerané na udržiavanie olivových hájov s vysokou hodnotou pre životné prostredie, ktorým hrozí, že budú zanechané, v súlade s podmienkami, ktoré na základe objektívnych kritérií určí príslušný vnútroštátny orgán a ktoré sa týkajú najmä oprávnených regionálnych oblastí, ako aj najmenšej plochy a minimálneho počtu výrobcov v sektore olív, ktorí sa musia na daných činnostiach zúčastniť, aby boli účinné;

ii)

vypracovanie priaznivých poľnohospodárskych postupov pestovania olivovníkov na základe environmentálnych kritérií prispôsobených miestnym podmienkam, ako aj šírenie týchto postupov u pestovateľov olív a monitorovanie ich uplatňovania;

iii)

projekty praktického predvádzania techník, ktoré predstavujú alternatívne riešenie na používanie chemických produktov v boji proti olivovým muškám;

iv)

projekty praktického predvádzania techník pestovania olív, ktoré majú za cieľ ochranu životného prostredia a zachovanie krajiny, napríklad rozumné a integrované biologické poľnohospodárstvo;

v)

pridanie údajov o životnom prostredí do systému geografických informácií týkajúcich sa pestovania olív, ktorý sa uvádza v článku 20 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

c)

v oblasti zlepšenia kvality výroby olivového oleja a stolových olív:

i)

zlepšenie podmienok pestovania, a najmä boj proti muške olivovej, zlepšenie podmienok zberu, dodávky a skladovania olív pred ich spracovaním v súlade s technickými špecifikáciami, ktoré určí príslušný vnútroštátny orgán;

ii)

zlepšenie kombinovania rôznych druhov olivovníkov v olivových hájoch v osobitných hospodárstvach pod podmienkou, že tieto zlepšenia prispejú k dosiahnutiu cieľov pracovných programov;

iii)

zlepšenie podmienok skladovania a zhodnocovania zvyškov, ktoré vznikajú pri výrobe olivového oleja a stolových olív;

iv)

technické poradenstvo priemyslu na spracovanie olív, zamerané na aspekty spojené s kvalitou výrobkov;

v)

vytvorenie a zlepšenie laboratórií na analýzu panenských olivových olejov;

vi)

školenie ochutnávačov pre organoleptické kontroly panenských olivových olejov;

d)

v oblasti systému vysledovateľnosti pôvodu, osvedčovania a ochrany kvality olivového oleja a stolových olív pod dohľadom vnútroštátnych orgánov najmä sledovaním kvality olivových olejov predávaných konečnému spotrebiteľovi:

i)

vytvorenie a správa systémov, ktoré umožňujú vysledovanie pôvodu výrobkov počas každej fázy spracovania od pestovateľa olív až po balenie a etiketovanie olív v súlade so špecifikáciami, ktoré určí príslušný vnútroštátny orgán;

ii)

vytvorenie a správa systémov osvedčovania kvality, založených na systéme analýzy rizík a systéme kontroly problematických bodov, ktoré sú v súlade s technickými požiadavkami, ktoré stanoví príslušný vnútroštátny orgán;

iii)

vytvorenie a správa systémov monitorovania dodržiavania noriem autentickosti, kvality a komercializácie olivového oleja a stolových olív uvedených na trh v súlade s technickými požiadavkami, ktoré stanoví príslušný vnútroštátny orgán;

e)

v oblasti šírenia informácií o činnostiach, ktoré vykonávajú organizácie prevádzkovateľov s cieľom zvýšiť kvalitu olivového oleja a stolových olív:

i)

šírenie informácií o prácach vykonaných organizáciami prevádzkovateľov v sektore olív v oblastiach uvedených v písm. a), b), c) a d);

ii)

vytvorenie a správa internetovej stránky o činnostiach, ktoré vykonávajú organizácie prevádzkovateľov v sektore olív v oblastiach uvedených v písmenách a), b), c) a d).

Pokiaľ ide o činnosť uvedenú v prvom pododseku písm. c) bode ii), členské štáty sa ubezpečia, že boli prijaté príslušné opatrenia na vymáhanie investície alebo jej zostatkovej hodnoty v prípade, že daný vlastník konkrétnej prevádzky opustí organizáciu prevádzkovateľov v sektore olív.

2.   Členský štát môže stanoviť dodatočné podmienky spresňujúce oprávnené činnosti pod podmienkou, že neznemožnia navrhnutie alebo samotné uskutočnenie týchto činností.

Článok 6

Prerozdelenie finančných prostriedkov zo Spoločenstva

Na úrovni každého členského štátu sa minimálne 20 % sumy financovania Spoločenstvom dostupného podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 865/2004 vyhradzuje pre oblasť činnosti uvedenú v článku 5 ods. 1 prvom pododseku písm. b); a minimálne 12 % z financovania Spoločenstvom sa pridelí na oblasť uvedenú v článku 5 ods. 1 prvom pododseku písm. d).

Ak sa minimálny percentuálny pomer uvedený v prvom pododseku v plnej miere nepoužije v uvedených oblastiach činnosti, nepoužité čiastky sa nemôžu použiť v iných oblastiach činnosti, ale musia sa vrátiť do rozpočtu Spoločenstva.

Článok 7

Činnosti a náklady, ktoré nie sú oprávnené na financovanie Spoločenstvom

1.   Nasledujúce činnosti nie sú spôsobilé na financovanie Spoločenstvom na základe článku 8 nariadenia (ES) č. 865/2004:

a)

činnosti, ktoré získali iné financovanie zo Spoločenstva ako financovanie uvedené v článku 8 nariadenia (ES) č. 865/2004;

b)

činnosti, ktoré majú priamo za cieľ zvýšiť výrobu alebo ktoré majú za následok zvýšiť kapacitu skladovania alebo spracovania;

c)

činnosti spojené s nákupom alebo skladovaním olivového oleja alebo stolových olív alebo činnosti, ktoré majú vplyv na ich ceny;

d)

činnosti spojené s obchodnou propagáciou olivového oleja alebo stolových olív;

e)

činnosti spojené s vedeckým výskumom;

f)

činnosti, ktoré môžu mať za následok narušenie hospodárskej súťaže v iných hospodárskych činnostiach organizácie prevádzkovateľov v sektore olív.

2.   S cieľom zabezpečiť dodržanie odseku 1 písm. a) sa organizácie prevádzkovateľov vo svojom mene a v mene svojich členov písomne zaväzujú vzdať sa akéhokoľvek financovania na základe iného systému podpory zo strany Spoločenstva alebo zo strany štátu pre činnosti, ktoré sú financované na základe článku 8 nariadenia (ES) č. 865/2004.

3.   Medzi oprávnené náklady pri uskutočňovaní činností uvedených v článku 5 nepatria okrem iných tieto náklady:

a)

splácanie pôžičiek (najmä vo forme ročných splátok) uzavretých pre činnosť v plnej miere alebo čiastočne uskutočnenú pred začiatkom pracovného programu;

b)

kompenzačné platby za ušlú mzdu prevádzkovateľom, ktorí sa zúčastňujú na schôdzach a na školenia;

c)

výdavky týkajúce sa administratívnych a personálnych nákladov, vynaložené členskými štátmi a prijímateľmi pomoci z EPUZF, nehradí fond;

d)

kúpa nezastavaného pozemku;

e)

kúpa použitého zariadenia;

f)

výdavky spojené s lízingovými zmluvami, medziinými dane, úroky a poistné náklady;

g)

výdavky spojené s prenájmom, ak je tento uprednostnený pred kúpou, ako aj náklady na prevádzku prenajatých statkov.

4.   Členské štáty môžu stanoviť dodatočné podmienky, ktoré spresnia neoprávnené činnosti a náklady, ktoré sa uvádzajú v odsekoch 1 a 3.

Článok 8

Pracovné programy a žiadosť o schválenie

1.   Pracovné programy oprávnené na financovanie zo Spoločenstva podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2004 sa musia uskutočniť počas obdobia maximálne troch rokov. Prvá fáza sa začína 1. apríla 2006. Nasledujúce fázy sa začínajú každý rok 1. apríla.

2.   Každá organizácia prevádzkovateľov, schválená podľa tohto nariadenia, môže podať pred dňom, ktorý určí členský štát, avšak najneskôr 15. februára každého roku, žiadosť o schválenie iba pre jeden pracovný program.

Žiadosť o schválenie obsahuje tieto prvky:

a)

označenie danej organizácie prevádzkovateľov v sektore olív;

b)

informácie o kritériách výberu, ktoré sa uvádzajú v článku 9 ods. 1;

c)

opis, odôvodnenie a časový rozvrh vykonania každej navrhovanej činnosti;

d)

plánované výdavky rozdelené podľa jednotlivých činností a oblastí činností, ktoré sa uvádzajú v článku 5, a spresnené na 12-mesačné obdobia odo dňa schválenia pracovného programu, s rozlíšením režijných nákladov, ktoré nesmú prekročiť 2 % celkových nákladov, ako aj ostatných hlavných typov nákladov;

e)

plán financovania rozdelený podľa jednotlivých oblastí činností, ktoré sa uvádzajú v článku 5, spresnený na 12-mesačné obdobia odo dňa schválenia pracovného programu, ktorý uvádza najmä požadované financovanie zo Spoločenstva vrátane záloh a prípadných finančných príspevkov prevádzkovateľov a štátu;

f)

opis kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov efektivity, ktoré umožňujú vyhodnotenie počas vykonávania a vyhodnotenie po skončení programu na základe základných všeobecných zásad, ktoré určí členský štát;

g)

dôkaz, že bola zložená banková záruka vo výške minimálne 5 % požadovaného financovania Spoločenstvom;

h)

žiadosť o zálohu na základe článku 11;

i)

vyhlásenie uvedené v článku 7 ods. 2;

j)

pre medziodvetvové organizácie a združenia organizácií výrobcov označenie organizácií prevádzkovateľov zodpovedných za konečné vykonanie činností ich programov;

k)

pre organizácie prevádzkovateľov, ktoré sú členmi združenia výrobcov alebo medziodvetvovej organizácie, osvedčenie, že činnosti plánované v ich programoch nie sú predmetom inej žiadosti o financovanie Spoločenstvom na základe tohto nariadenia.

Článok 9

Výber a schválenie pracovných programov

1.   Členský štát vyberá pracovné programy na základe týchto požiadaviek:

a)

celková kvalita programu a jeho koherencia so smerovaním a prioritami sektora olív v danej regionálnej oblasti, ktoré sú určené členským štátom;

b)

finančná dôveryhodnosť a primeranosť organizačných prostriedkov prevádzkovateľov na uskutočnenie navrhovaných činností;

c)

veľkosť regionálnej oblasti, na ktorú sa pracovný program vzťahuje;

d)

rôznosť hospodárskych situácií danej regionálnej oblasti, ktoré pracovný program berie do úvahy;

e)

existencia viacerých oblastí činnosti a výška finančného príspevku prevádzkovateľov;

f)

kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele efektivity, ktoré umožňujú vyhodnotenie počas vykonávania a vyhodnotenie po uskutočnení programu, ktoré stanoví členský štát.

Členský štát berie do úvahy rozdelenie žiadostí medzi rôzne typy organizácií prevádzkovateľov, ako aj dôležitosť každej regionálnej oblasti v sektore olív.

2.   Členský štát zamietne neúplné pracovné programy alebo programy, ktoré uvádzajú nepresné informácie alebo ktoré sa týkajú jednej z neoprávnených činností uvedených v článku 7.

3.   Najneskôr 15. marca každého roku členský štát informuje organizácie prevádzkovateľov o schválených pracovných programoch a prípadne o pracovných programoch, pre ktoré udelil príslušné štátne financovanie.

Definitívne schválenie pracovného programu môže byť podriadené uskutočneniu zmien, ktoré členský štát považuje za potrebné. V takomto prípade organizácia prevádzkovateľov oznámi svoj súhlas v lehote 15 dní od oznámenia zmien.

4.   V prípade, ak bol navrhovaný pracovný program zamietnutý, členský štát okamžite uvoľní zábezpeku, ktorá sa uvádza v článku 8 ods. 2 písm. g).

5.   Členské štáty dohliadajú, aby finančné prostriedky zo Spoločenstva boli v rámci každej kategórie organizácií prevádzkovateľov prerozdelené s prihliadnutím na hodnotu olivového oleja vyrobeného alebo uvedeného na trh členmi organizácie prevádzkovateľov.

Článok 10

Zmena pracovných programov

1.   Organizácia prevádzkovateľov môže prostredníctvom postupu, ktorý určí členský štát, požiadať o zmeny obsahu a rozpočtu svojho už schváleného pracovného programu. Tieto zmeny však nesmú viesť k prekročeniu sumy zadržanej uplatnením článku 110i ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

2.   Každá žiadosť o zmenu pracovného programu je doložená dôkaznými materiálmi, ktoré spresňujú dôvod, povahu a dôsledky navrhovaných zmien. Organizácia prevádzkovateľov podá žiadosť príslušnému orgánu najmenej šesť mesiacov pred začiatkom uskutočňovania danej činnosti.

3.   Ak sa dve organizácie prevádzkovateľov prostredníctvom fúzie spojili do jednej organizácie a ak pred fúziou uskutočňovali rozdielne pracovné programy, organizácie pokračujú v súbežnom a oddelenom uskutočňovaní svojich pracovných programov do 1. januára roku, ktorý nasleduje po fúzii. Tieto organizácie spoja svoje pracovné programy prostredníctvom žiadosti o zmenu svojich jednotlivých pracovných programov v súlade s odsekmi 1 a 2.

Odchylne od prvého pododseku členské štáty môžu povoliť organizáciám prevádzkovateľov, ktoré o to z náležite odôvodnených príčin požiadajú, viesť svoje pracovné programy súbežne bez toho, aby ich spojili.

4.   Najneskôr dva mesiace po doručení žiadosti o zmenu, ktorá sa uvádza v odseku 2, príslušný orgán členského štátu po preskúmaní postúpených dokumentov oznámi svoje rozhodnutie danej organizácii prevádzkovateľov. Každá žiadosť o zmenu, o ktorej nebolo rozhodnuté v tejto lehote, sa považuje za schválenú.

5   V prípade, že organizácia prevádzkovateľov získala nižšie finančné prostriedky zo Spoločenstva, než s akými počíta schválený program, príjemcovia môžu prispôsobiť svoj program výške získaného financovania.

Článok 11

Zálohy

1.   Organizácia prevádzkovateľov, ktorá o to požiadala podľa článku 8 ods. 2 písm. h), dostane za podmienok uvedených v odseku 2 tohto článku zálohu na úrovni najviac 90 % oprávnených výdavkov, ktoré na daný rok predpokladá schválený pracovný program.

2.   V priebehu mesiaca nasledujúceho po začiatku vykonávania každej fázy schváleného pracovného programu členský štát vyplatí danej organizácii prevádzkovateľov prvú tretinu sumy uvedenej v odseku 1.

Druhá časť zodpovedajúca zostávajúcim dvom tretinám sumy uvedenej v odseku 1 je vyplatená po preverení, ktoré sa uvádza v odseku 3.

3.   Pred vyplatením každej časti zálohy členský štát preverí, či sa predchádzajúce časti správne použili.

Toto preverenie sa uskutoční prostredníctvom správy uvedenej v článku 13 alebo prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá sa uvádza v článku 14.

4.   Platby uvedené v odseku 2 podliehajú zloženiu zábezpeky zo strany danej organizácie prevádzkovateľov v súlade s nariadením (EHS) č. 2220/85 do výšky 110 % požadovanej zálohy. Hlavnou požiadavkou v zmysle článku 20 ods. 2 uvedeného nariadenia je vykonanie činností uvedených v schválenom pracovnom programe.

Po zložení zábezpeky, ktorá sa uvádza v prvom pododseku, členský štát okamžite uvoľní zábezpeku uvedenú v článku 8 ods. 2 písm. g).

5.   Pred dňom, ktorý určí členský štát, a najneskôr na konci každého roka vykonávania pracovného programu dané organizácie prevádzkovateľov môžu podať žiadosť o uvoľnenie zábezpeky uvedenej v odseku 4 do výšky zodpovedajúcej najviac polovici uskutočnených výdavkov. Členský štát určí a kontroluje dôkazné materiály, ktoré sú priložené k tejto žiadosti, a uvoľní zábezpeky zodpovedajúce daným výdavkom najneskôr v priebehu druhého mesiaca po podaní žiadosti.

Článok 12

Žiadosť o financovanie Spoločenstvom

1.   Na účely vyplatenia finančných prostriedkov zo Spoločenstva na základe článku 8 nariadenia (ES) č. 865/2004 organizácia prevádzkovateľov podá pred dňom, ktorý určí členský štát, a najneskôr tri mesiace po skončení každého roku vykonávania svojho pracovného programu žiadosť o financovanie v platobnej agentúre.

Členský štát môže organizácii prevádzkovateľov vyrovnať zostatok finančných prostriedkov zo Spoločenstva, zodpovedajúci každému roku vykonávania pracovného programu, po tom, ako overí na základe správy uvedenej v článku 13 alebo na základe kontroly na mieste, uvedenej v článku 14, že sa obe zálohy uvedené v článku 11 ods. 2 skutočne použili.

Každá žiadosť o financovanie Spoločenstvom podaná po dni, ktorý sa uvádza v prvom pododseku, je neprijateľná a sumy prípadne získané na základe financovania programu Spoločenstvom sa vrátia podľa postupu, ktorý je vymedzený v článku 17.

2.   Žiadosť o financovanie Spoločenstvom sa vypracuje podľa vzoru, ktorý poskytne príslušný orgán členského štátu. Aby bola žiadosť prijateľná, musia ju sprevádzať tieto prvky:

a)

dôkazy, ktoré odôvodňujú:

i)

výdavky uskutočnené počas obdobia vykonávania pracovného programu (faktúry a banková dokumentácia, ktorá dokazuje ich zaplatenie);

ii)

prípadne vyplatenie finančných príspevkov prevádzkovateľov a daného členského štátu;

b)

správa, ktorá obsahuje tieto prvky:

i)

presný opis etáp programu, ktoré sa uskutočnili a ktoré sú rozdelené podľa oblastí činnosti uvedených v článku 5;

ii)

prípadne odôvodnenie a finančné následky rozdielov medzi etapami pracovného programu, ktoré schválil členský štát, a uskutočnenými etapami pracovného programu;

iii)

vyhodnotenie uskutočneného pracovného programu prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa uvádzajú v článku 8 ods. 2 písm. f).

3.   Každá žiadosť o financovanie, ktorá nedodrží podmienky stanovené v odsekoch 1 a 2, sa zamietne. Daná organizácia prevádzkovateľov môže podať novú žiadosť o financovanie v lehote, ktorú určí členský štát.

4.   Každá žiadosť týkajúca sa výdavkov vyplatených viac ako dva mesiace po skončení obdobia uskutočňovania pracovného programu sa zamietne.

5.   Najneskôr tri mesiace po podaní žiadosti o financovanie a sprievodných dokumentov uvedených v odseku 2 a po dokončení preskúmania sprievodných dokumentov a kontrol uvedených v článku 14 členský štát vyplatí zodpovedajúce finančné prostriedky zo Spoločenstva a prípadne uvoľní zábezpeku uvedenú v článku 8 ods. 2 písm. g) alebo zábezpeku uvedenú v článku 11 ods. 4.

Článok 13

Správa organizácií prevádzkovateľov

1.   Od roku 2007 budú organizácie prevádzkovateľov predkladať pred 1. májom každý rok výročné správy o uskutočňovaní pracovných programov počas predchádzajúceho kalendárneho roka. Tieto správy obsahujú nasledujúce prvky:

a)

uskutočnené alebo prebiehajúce etapy uskutočňovania pracovného programu;

b)

hlavné zmeny pracovného programu;

c)

vyhodnotenie už dosiahnutých výsledkov prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa uvádzajú v článku 8 ods. 2 písm. f).

V poslednom roku uskutočňovania pracovného programu nahradí správy uvedené v prvom pododseku záverečná správa.

2.   Pre pracovné programy, ktoré trvajú menej ako jeden rok, sa musí záverečná správa predložiť najneskôr dva mesiace po skončení uskutočňovania programu.

3.   Záverečná správa predstavuje vyhodnotenie pracovného programu a obsahuje minimálne tieto prvky:

a)

výklad vysvetľujúci, do akej miery sa dosiahli sledované ciele programu, minimálne prostredníctvom ukazovateľov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. f) a každého iného dôležitého kritéria;

b)

výklad vysvetľujúci zmeny pracovného programu;

c)

prípadne zoznam prvkov, ktoré sa musia zohľadniť pri vypracovaní budúceho pracovného programu.

Článok 14

Kontroly na mieste

1.   Členské štáty preveria, či podmienky udelenia financovania Spoločenstvom sa dodržali, najmä čo sa týka týchto aspektov:

a)

dodržanie podmienok schválenia;

b)

uskutočňovanie schválených pracovných programov, najmä uskutočňovanie investícií;

c)

uskutočnené výdavky vzhľadom na požadované financovanie a finančný príspevok daných prevádzkovateľov.

2.   Príslušný orgán vypracuje program kontrol na mieste vzorky organizácií prevádzkovateľov v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 865/2004. Príslušný orgán uskutoční výber vzorky prostredníctvom analýzy rizík tak, aby sa:

všetky organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov kontrolovali na mieste najmenej jedenkrát po vyplatení zálohy a pred konečným vyplatením finančných prostriedkov zo Spoločenstva,

všetky ostatné organizácie prevádzkovateľov a medziodvetvové organizácie kontrolovali každý rok v priebehu uskutočňovania každého schváleného pracovného programu okrem prípadov, keď v priebehu roka dostali zálohu, v takomto prípade sa kontrola uskutoční po vyplatení tejto zálohy.

Ak kontroly odhalia priestupky, príslušný orgán uskutoční počas prebiehajúceho roka dodatočné kontroly a v budúcom roku zvýši počet kontrolovaných organizácií prevádzkovateľov.

3.   Kontroly na mieste sa neohlasujú. S cieľom uľahčiť materiálnu organizáciu kontrol však môže byť kontrolovanej organizácii prevádzkovateľov kontrola ohlásená najskôr 48 hodín vopred.

4.   Príslušný orgán určí, ktoré organizácie prevádzkovateľov sa budú kontrolovať na základe analýzy rizík založenej na týchto kritériách:

a)

výška financovania schváleného pracovného programu;

b)

povaha činností financovaných v rámci pracovného programu;

c)

stupeň pokroku vo vykonávaní pracovných programov;

d)

zistenia zaznamenané počas kontrol na mieste alebo počas overení uskutočnených v priebehu schvaľovania;

e)

ostatné kritériá rizika, ktoré vymedzia členské štáty.

5.   Trvanie každej kontroly na mieste zodpovedá stupňu pokroku vo vykonávaní schváleného pracovného programu.

Článok 15

Správy o kontrole

Každá kontrola na mieste je predmetom podrobnej správy o kontrole, ktorá obsahuje najmä tieto prvky:

a)

dátum a trvanie kontroly;

b)

zoznam prítomných osôb;

c)

zoznam kontrolovaných faktúr;

d)

označenia vybraných faktúr v účtovnej evidencii (register nákupov alebo predajov a register DPH, v ktorých boli vybrané faktúry zaznamenané);

e)

bankovú dokumentáciu dokazujúcu platby vybraných súm;

f)

zoznam už uskutočnených činností, ktoré sa špecificky analyzovali na mieste.

Článok 16

Nápravy a postihy

1.   V prípade, že sa schválenie odoberie v zmysle článku 3 ods. 3 z dôvodu, že organizácia prevádzkovateľov alebo niektorý z jej členov vedome alebo z vážnej nedbanlivosti nedodržiavali svoje záväzky, organizácia prevádzkovateľov je vylúčená z poberania finančných prostriedkov na celý pracovný program a musí tiež uhradiť príslušnému orgánu čiastku rovnú čiastke, pri ktorej bolo financovanie zamietnuté.

2.   Ak sa určitá činnosť neuskutočnila v súlade s pracovným programom, organizácia prevádzkovateľov je vyradená z financovania danej činnosti. Toto vyradenie sa neuplatňuje, ak organizácia prevádzkovateľov podala správne faktické údaje alebo ak môže nejakým spôsobom dokázať, že nepochybila.

3.   Nasledujúce postihy sa uplatňujú na organizácie prevádzkovateľov, keď sa pri realizácii pracovného programu zistili priestupky:

a)

v prípade priestupku, ktorý vyplynul z nedbalosti, je organizácia prevádzkovateľov:

i)

vyradená z financovania pre danú činnosť;

ii)

vyplatí príslušnému orgánu sumu rovnajúcu sa sume vyradeného financovania;

b)

v prípade úmyselného priestupku vrátane klamlivých vyhlásení je organizácia prevádzkovateľov:

i)

vyradená z financovania celého pracovného programu;

ii)

vyplatí príslušnému orgánu sumu rovnajúcu sa sume vyradeného financovania;

iii)

vyradená z financovania v rámci Spoločenstva na základe článku 8 nariadenia (ES) č. 865/2004 počas trojročného obdobia po období, v ktorom sa priestupok konštatoval.

4.   Sumy vyplývajúce z uplatnenia náprav alebo postihov na základe tohto článku sa vyplatia platobnému orgánu a odpočítajú od výdavkov financovaných Európskym poľnohospodárskym usmerňovacím a záručným fondom.

Článok 17

Vrátenie nenáležite vyplatených prostriedkov

1.   Príslušný orgán členského štátu vymáha všetky nenáležite vyplatené prostriedky, prípadne zvýšené o úroky vypočítané v súlade s odsekom 2.

2.   Úroky sa vypočítajú:

a)

za obdobie, ktoré uplynulo medzi vyplatením a vrátením prostriedkov príjemcom;

b)

s použitím sadzby, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné operácie refinancovania a ktorá sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie, v sérii C, účinnom v deň platby nenáležite vyplatených prostriedkov, zvýšenej o tri percentuálne body.

3.   V prípade, že opatrenie, ktoré sa neskôr ukáže byť ako neúčinné, sa realizovalo v súlade so schváleným pracovným programom, členský štát sa môže rozhodnúť vyplatiť zvyšok schváleného financovania alebo nevymáhať už vyplatenú sumu, ak je takéto rozhodnutie možné v porovnateľných prípadoch financovaných zo štátneho rozpočtu a ak organizácia prevádzkovateľov nekonala s nedbalosťou alebo úmyselne.

4.   Sumy vymáhané alebo vyplatené na základe tohto článku sa vyplatia platobnému orgánu a odpočítajú z výdavkov financovaných Európskym poľnohospodárskym usmerňovacím a záručným fondom.

Článok 18

Oznámenia členských štátov

1.   Členské štáty, v ktorých sa vyrába olivový olej, najneskôr 31. januára 2006 oznámia Komisii vnútroštátne opatrenia vypracované na uplatnenie tohto nariadenia, a najmä tieto opatrenia:

a)

podmienky schválenia organizácií prevádzkovateľov, uvedené v článku 2 ods. 2;

b)

spresnenia a dodatočné podmienky týkajúce sa spôsobilých činností stanovených s uplatnením článku 5 ods. 2;

c)

usmernenia priority sektora olivového oleja, uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) a kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele uvedené v článku 9 ods. 1. písm. f);

d)

spôsoby systému záloh uvedeného v článku 11 a prípadne systému platby štátneho financovania;

e)

uplatnenie kontrol vymedzených v článku 14 a postihov a náprav vymedzených v článku 16;

f)

stanovenú lehotu, ktorá sa uvádza v článku 12 ods. 3.

2.   Členské štáty najneskôr 1. mája každého roku vykonávania schválených pracovných programov predložia Komisii tieto údaje:

a)

schválené organizácie prevádzkovateľov;

b)

pracovné programy a ich charakteristiky, rozdelené podľa typov organizácií prevádzkovateľov, podľa oblastí činnosti a podľa regionálnych oblastí;

c)

výšku financovania prideleného na každý pracovný program;

d)

časový rozvrh plánovaný na financovanie Spoločenstvom podľa finančných rokov počas celého trvania pracovných programov.

3.   Najneskôr 10. septembra každého roku vykonávania schválených pracovných programov členské štáty postúpia Komisii správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ktorá bude obsahovať minimálne tieto prvky:

a)

počet financovaných pracovných programov, počet príjemcov, plochu olivových hájov, lisovní oleja, počet spracúvacích zariadení a objem oleja a stolových olív;

b)

charakteristiky činností uskutočňovaných v každej z oblastí činnosti;

c)

rozdiely medzi plánovanými činnosťami a uskutočnenými činnosťami a následky týchto rozdielov na úrovni výdavkov;

d)

opis a vyhodnotenie výsledkov najmä prostredníctvom vyhodnotení pracovných programov, ktoré sa uvádzajú v článku 12 ods. 2 písm. b) bode iii);

e)

štatistiky kontrol uskutočnených v súlade s článkami 14 a 15 a postihy a nápravy uplatnené v súlade s článkom 16;

f)

výdavky rozdelené podľa pracovných programov a podľa oblastí činnosti, ako aj finančné príspevky Spoločenstva, štátu a prevádzkovateľov.

4.   Oznámenia uvedené v tomto článku sa podávajú elektronicky podľa inštrukcií, ktoré Komisia dala členským štátom k dispozícii.

Článok 19

Prechodné ustanovenie

1.   Členské štáty môžu vyplatiť zálohu k financovaniu v rámci Spoločenstva na prvý rok uskutočňovania programu.

2.   Táto záloha sa musí obmedziť výhradne na sumu zodpovedajúcu financovaniu v rámci Spoločenstva.

3.   Výdavky nasledujúce po vyplatení zálohy uvedenej v odseku 2 sa priznajú na základe výdavkov uskutočnených od 16. do 31. októbra 2006.

Článok 20

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1334/2002 sa zrušuje.

Články 9, 10 a článok 11 ods. 3 uvedeného nariadenia sa však naďalej uplatňujú na programy činnosti na hospodársky rok 2004/2005.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 97; oprava v Ú. v. EÚ L 206, 9.6.2004, s. 37.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 118/2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15).

(3)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 673/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 17).

(4)  Ú. v. ES L 195, 24.7.2002, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1331/2004 (Ú. v. EÚ L 247, 21.7.2004, s. 5).

(5)  Ú. v. ES 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(6)  Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 32.


20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2081/2005

z 19. decembra 2005,

ktorým sa otvára a stanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na rok 2006 pre maniok s pôvodom v Thajsku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1,

keďže:

(1)

Počas mnohostranného obchodného rokovania Svetovej obchodnej organizácie Spoločenstvo na seba zobralo zodpovednosť otvoriť colné kvóty obmedzené na 21 miliónov ton výrobkov patriacich pod číselné znaky KN 0714 10 10, 0714 10 91 a 0714 10 99 s pôvodom v Thajsku na štvorročnú periódu s clom zníženým na 6 %. Táto kvóta musí byť otvorená a spravovaná Komisiou.

(2)

Je nevyhnutné udržať systém správy, ktorý zabezpečuje, že iba výrobky s pôvodom v Thajsku sa môžu dovážať podľa kvóty. Vydanie dovoznej licencie by teda aj naďalej malo podliehať predloženiu vývozného osvedčenia vydaného thajskými orgánmi, ktorého vzor bol oznámený Komisii.

(3)

Dovoz dotknutých výrobkov na trh Spoločenstva bol tradične spravovaný na základe kalendárneho roku a tento systém by sa mal zachovať. Preto sa musí otvoriť kvóta na rok 2006.

(4)

Dovoz výrobkov, ktoré patria pod číselné znaky KN 0714 10 10, 0714 10 91 a 0714 10 99, podlieha predloženiu dovoznej licencie v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred určenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (2), a tiež v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa stanovujú špeciálne podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií pre obilniny a ryžu (3).

(5)

Na základe minulých skúseností a berúc do úvahy, že koncesie Spoločenstva poskytujú celkové množstvo 21 000 000 ton na štyri roky s ročným maximálnym množstvom 5 500 000 ton, je vhodné udržať opatrenia, ktoré za určitých podmienok alebo uľahčujú prepustenie množstva tovaru prekračujúce množstvá dané dovoznými licenciami do voľného obehu, alebo povoľujú previesť rozdiely medzi číslami danými dovoznými licenciami a menšími číslami skutočne dovezeného tovaru.

(6)

S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie dohody je nevyhnutné zaviesť systém prísnych a systematických kontrol, ktoré berú do úvahy informácie uvedené na thajských vývozných osvedčeniach a postupy thajských orgánov pri vydávaní vývozných osvedčení.

(7)

Ak požadované množstvá presahujú dostupné množstvá, mal by sa ustanoviť mechanizmus na zníženie množstiev, aby sa nepresiahlo predpísané ročné množstvo.

(8)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

OTVORENIE KVÓTY

Článok 1

1.   Dovozné colné kvóty na 5 500 000 ton manioku s pôvodom v Thajsku patriaceho pod číselné znaky KN 0714 10 10, 0714 10 91 a 0714 10 99 sa týmto otvárajú na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2006.

Uplatniteľné clo sa týmto stanovuje na 6 % ad valorem.

Sériové číslo kvóty je 09.4008.

2.   Na výrobky uvedené v odseku 1 sa vzťahujú výhody vyplývajúce z dojednaní ustanovených v tomto nariadení za podmienky, že sa dovážajú podľa dovozných licencií vydaných po predložení vývozného osvedčenia do Európskeho spoločenstva, vydaného Odborom zahraničného obchodu ministerstva obchodu vlády Thajska, ďalej len „vývozné osvedčenie“.

KAPITOLA II

VÝVOZNÉ OSVEDČENIA

Článok 2

1.   Jeden originál a najmenej jedna kópia vývozného osvedčenia sa vyhotovujú na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe I.

Veľkosť formulára je približne 210 × 297 milimetrov. Originál sa vyhotovuje na bielom papieri s tlačeným žltým vzorom guilloche pozadia, aby sa zabránilo akejkoľvek mechanickej a chemickej falzifikácii.

2.   Vývozné osvedčenia sa vypĺňajú v anglickom jazyku.

3.   Originál a kópie vývozných osvedčení sa vypĺňajú strojovým písmom alebo ručne. V druhom prípade musia byť vyplnené atramentom a veľkými písmenami.

4.   Každé vývozné osvedčenie má predtlačené sériové číslo; v hornej časti má tiež číslo osvedčenia. Kópie majú tie isté čísla ako originál.

Článok 3

1.   Vývozné osvedčenia sú platné 120 dní odo dňa vydania. Deň vydania osvedčenia sa zahŕňa do obdobia platnosti osvedčenia.

Aby bolo osvedčenie platné, jeho jednotlivé časti musia byť správne vyplnené a náležite autentické v súlade s odsekom 2. V časti „brutto hmotnosť zásielky podľa konosamentu“ musí byť kompletne vypísané množstvo slovami aj číslami.

2.   Vývozné osvedčenie je náležite autentické, ak obsahuje dátum vydania a pečiatku vydávajúcej strany a podpis oprávnenej osoby alebo osôb.

KAPITOLA III

DOVOZNÉ LICENCIE

Článok 4

Žiadosti o dovoznú licenciu na výrobky s pôvodom v Thajsku, ktoré patria pod číselné znaky KN 0714 10 10, 0714 10 91 a 0714 10 99, vyhotovené v súlade s nariadeniami (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1342/2003, sa príslušným orgánom členských štátov predkladajú spolu s originálom vývozného osvedčenia.

Orgán, ktorý vydáva dovoznú licenciu, uchováva originál vývozného osvedčenia. Ak sa však žiadosť o dovoznú licenciu vzťahuje iba na časť množstva označeného na vývoznom osvedčení, vydávajúca strana vyznačuje na origináli množstvo, na ktoré sa vzťahuje, a po opečiatkovaní ho vracia dotknutej strane.

Iba množstvo označené na vývoznom osvedčení ako „brutto hmotnosť zásielky podľa konosamentu“ sa berie do úvahy pre vydanie dovoznej licencie.

Článok 5

Ak sa zistí, že množstvá skutočne sa nachádzajúce v zásielke sú väčšie ako tie, ktoré figurujú na dovoznej licencii alebo licenciách vydaných pre túto zásielku, príslušné orgány, ktoré vydávajú dovoznú licenciu alebo licencie na žiadosť dovozcu, oznamujú elektronickou formou Komisii prípad od prípadu a tak rýchlo, ako je to len možné, číslo alebo čísla thajského vývozného osvedčenia, číslo alebo čísla dovozných licencií, príslušné prebytočné množstvo a názov nákladného plavidla.

Komisia kontaktuje thajské orgány, aby mohli byť vydané nové vývozné osvedčenia.

Pokiaľ nie sú vydané nové vývozné osvedčenia, prebytočné množstvá nesmú byť podľa tohto nariadenia prepustené do voľného obehu dovtedy, kým nie sú predložené dovozné licencie na príslušné množstvá.

Nové dovozné licencie sa vydávajú podľa podmienok uvedených v článku 10.

Článok 6

Výnimkou z tretieho pododseku článku 5 je situácia, keď sa zistí, že množstvá skutočne sa nachádzajúce v prípade danej dodávky presahujú množstvá zabezpečené príslušnou dovoznou licenciou alebo licenciami, nie však viac ako o 2 %. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom má dôjsť k prepusteniu do voľného obehu, potom na žiadosť dovozcu autorizujú prepustenie prebytočného množstva do voľného obehu po zaplatení cla so stropom 6 % ad valorem a zložení zábezpeky dovozcom vo výške čiastky rovnajúcej sa rozdielu medzi clom stanoveným v Spoločnom colnom sadzobníku a zaplateným clom.

Zábezpeka sa uvoľňuje po predložení dodatočnej dovoznej licencie na príslušné dotknuté množstvá príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má dôjsť k prepusteniu do voľného obehu. Zábezpeka uvedená v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 alebo v článku 8 tohto nariadenia sa pre dodatočné licencie nepožaduje.

Dodatočné dovozné licencie sa vydávajú podľa podmienok stanovených v článku 10 a po predložení jedného alebo viacerých nových vývozných osvedčení vydaných thajskými orgánmi.

Oddiel 20 dodatočných dovozných licencií obsahuje jeden z týchto záznamov uvedených v prílohe II.

S výnimkou prípadov vyššej moci zábezpeka prepadáva v prospech množstiev, na ktoré nie je predložená dodatočná dovozná licencia do štyroch mesiacov odo dňa prijatia vyhlásenia o prepustení do voľného obehu, uvedeného v prvom pododseku. Prepadáva najmä pre množstvá, na ktoré nebola vydaná dodatočná dovozná licencia podľa prvého pododseku článku 10.

Po zaznamenaní množstva na dodatočnú dovoznú licenciu príslušnými orgánmi a po overení záznamu, keď je uvoľnená zábezpeka ustanovená v prvom pododseku, licencia sa vracia orgánu, ktorý ju vydáva, tak rýchlo, ako je to len možné.

Článok 7

Žiadosti o dovozné licencie sa podľa tohto nariadenia môžu predkladať vo všetkých členských štátoch a vydané licencie sú platné v rámci celého Spoločenstva.

Štvrtá zarážka prvého pododseku článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa neuplatňuje na dovozy uskutočňované podľa tohto nariadenia.

Článok 8

Odlišne od článku 12 nariadenia (ES) č. 1342/2003, zábezpeka vzťahujúca sa na dovozné licencie stanovené v tomto nariadení predstavuje 5 EUR na tonu.

Článok 9

1.   Oddiel 8 žiadostí o dovozné licencie a licencie samotné je označený „Thajsko“.

2.   Dovozné licencie obsahujú:

a)

v oddiele 24 jeden zo záznamov uvedených v prílohe III;

b)

v oddiele 20 tieto informácie:

i)

meno nákladného plavidla tak, ako je uvedené v thajskom vývoznom osvedčení;

ii)

číslo a dátum thajského vývozného osvedčenia.

3.   Dovozná licencia sa prijíma na základe vyhlásenia o prepustení do voľného obehu, iba ak je preukázané, najmä kópiou konosamentu predloženou dotknutou stranou, že výrobky, pre ktoré sa žiada prepustenie do voľného obehu, boli prepravené do Spoločenstva plavidlom uvedeným v dovoznej licencii.

4.   Za dodržania článku 6 tohto nariadenia a v zmysle výnimky z článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 nesmie množstvo prepustené do voľného obehu prekročiť množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18 dovoznej licencie. Číslica 0 sa na tieto účely uvádza v oddiele 19 uvedenej licencie.

Článok 10

1.   Pokiaľ množstvá v žiadostiach o licencie prekročia množstvo stanovené v článku 1, Komisia stanoví percento prijatia požadovaných množstiev, alebo rozhodne o zamietnutí žiadostí.

2.   Dovozná licencia sa vydáva v piaty pracovný deň od dátum podania žiadosti, s ohľadom na opatrenia prijaté Komisiou v súlade s odsekom 1.

3.   V prípade stanovenia percenta prijatia podľa odseku 1 sa žiadosti môžu stiahnuť v lehote desiatich pracovných dní od dátumu uverejnenia tohto percenta.

V prípade stiahnutia žiadostí sa licencie vydané v súlade s odsekom 2 vrátia.

V prípade stiahnutia žiadosti sa zábezpeka uvoľní. Zábezpeka sa tiež uvoľní v prípade zamietnutých žiadostí.

4.   Ak nie sú splnené podmienky umožňujúce vydanie dovoznej licencie, Komisia môže po konzultácii s thajskými orgánmi prijať príslušné opatrenia.

Článok 11

Odlišne od článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003 posledný deň obdobia platnosti dovoznej licencie zodpovedá poslednému dňu obdobia platnosti príslušného vývozného osvedčenia plus 30 dní.

Článok 12

1.   Členské štáty každý deň oznamujú Komisii elektronickou formou nasledujúce informácie týkajúce sa každej žiadosti o dovoznú licenciu:

a)

množstvo, na ktoré sa žiada každá dovozná licencia, s označením „dodatočná dovozná licencia“, ak je to vhodné;

b)

meno žiadateľa o dovoznú licenciu;

c)

číslo predloženého vývozného osvedčenia, ako je vyznačené v hornom oddiele osvedčenia;

d)

dátum vydania vývozného osvedčenia;

e)

celkové množstvo, na ktoré bolo vývozné osvedčenie vydané;

f)

meno vývozcu vyznačené na vývoznom osvedčení.

2.   Najneskôr na konci prvých šiestich mesiacov roku 2007 orgány zodpovedné za vydávanie dovozných licencií zasielajú Komisii elektronickou formou kompletný zoznam množstiev nevyzdvihnutých tak, ako bolo potvrdené na zadnej strane dovozných licencií, meno nákladného plavidla a číslo zmluvy o preprave na územie Európskeho spoločenstva, ako aj čísla príslušných vývozných osvedčení.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Toto nariadenia nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1856/2005 (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2005, s. 7).

(3)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1092/2004 (Ú. v. EÚ L 209, 11.6.2004, s. 9).


PRÍLOHA I

Image


PRÍLOHA II

:

v španielčine

:

Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 2081/2005,

:

v češtine

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 2081/2005,

:

v dánčine

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2081/2005, artikel 6,

:

v nemčine

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2081/2005,

:

v estónčine

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2081/2005 artikkel 6,

:

v gréčtine

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2005,

:

v angličtine

:

Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 2081/2005,

:

vo francúzštine

:

Certificat complémentaire, article 6 du règlement (CE) no 2081/2005,

:

v taliančine

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2081/2005 articolo 6,

:

v lotyštine

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2081/2005 6. pants,

:

v litovčine

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2081/2005 6 straipsnio,

:

v maďarčine

:

Kiegészítő engedély, 2081/2005/EK rendelet 6. cikk,

:

v holandčine

:

Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2081/2005,

:

v poľštine

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2081/2005 art. 6,

:

v portugalčine

:

Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2081/2005,

:

v slovenčine

:

Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 2081/2005,

:

v slovinčine

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 2081/2005,

:

vo fínčine

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2081/2005 6 artikla,

:

vo švédčine

:

Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 2081/2005.


PRÍLOHA III

:

v španielčine

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2081/2005],

:

v češtine

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2081/2005),

:

v dánčine

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 2081/2005),

:

v nemčine

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2081/2005),

:

v estónčine

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2081/2005),

:

v gréčtine

:

Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2081/2005],

:

v angličtine

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2081/2005),

:

vo francúzštine

:

Droits de douane limités a 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2081/2005],

:

v taliančine

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 2081/2005],

:

v lotyštine

:

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2081/2005),

:

v litovčine

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2081/2005),

:

v maďarčine

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2081/2005/EK rendelet),

:

v holandčine

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2081/2005),

:

v poľštine

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2081/2005),

:

v portugalčine

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2081/2005],

:

v slovenčine

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č 2081/2005),

:

v slovinčine

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2081/2005),

:

vo fínčine

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2081/2005),

:

vo švédčine

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 2081/2005).


20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2082/2005

z 19. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1497/2001, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz močoviny s pôvodom v Bielorusku, Bulharsku, Chorvátsku, Estónsku, Líbyi, Litve, Rumunsku a na Ukrajine, prijíma sa záväzok ponúknutý vyvážajúcim výrobcom v Bulharsku a ukončuje sa konanie, pokiaľ ide o dovoz močoviny s pôvodom v Egypte a Poľsku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (ďalej len „základné nariadenie“) (1), a najmä na jeho články 8 a 9,

keďže:

A.   PREDCHÁDZAJÚCI POSTUP

(1)

Dňa 21. októbra 2000 Komisia prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev oznámila začatie antidumpingového konania (2) týkajúceho sa dovozu močoviny (ďalej len „príslušný výrobok“) s pôvodom v Bielorusku, Bulharsku, Chorvátsku, Egypte, Estónsku, Líbyi, Litve, Poľsku, Rumunsku a na Ukrajine.

(2)

Výsledkom tohto konania bolo, že nariadením Komisie (ES) č. 1497/2001 (3) sa v júli 2001 uložilo dočasné antidumpingové clo na dovoz močoviny s pôvodom v Bielorusku, Bulharsku, Chorvátsku, Estónsku, Líbyi, Litve, Rumunsku a na Ukrajine a ukončilo sa konanie týkajúce sa dovozu močoviny s pôvodom v Egypte a Poľsku.

(3)

V tom istom nariadení Komisia prijala záväzok ponúknutý spoločnosťou Chimco AD, vyvážajúcim výrobcom v Bulharsku. S výhradou podmienok stanovených v nariadení (ES) č. 1497/2001 dovoz príslušného výrobku od tejto spoločnosti do Spoločenstva bol oslobodený od uvedeného dočasného antidumpingového cla podľa článku 3 ods. 1 toho istého nariadenia.

(4)

Konečné clo bolo neskôr nariadením Rady (ES) č. 92/2002 (4) (ďalej len „konečné nariadenie“) uložené na dovoz tovaru s pôvodom v Bielorusku, Bulharsku, Chorvátsku, Estónsku, Líbyi, Litve, Rumunsku a na Ukrajine. Toto nariadenie, s výhradou podmienok v ňom stanovených, udelilo oslobodenie od platenia konečného antidumpingového cla na tovar vyrobený a priamo vyvezený spoločnosťou Chimco AD prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve, keďže od tejto spoločnosti už bol definitívne prijatý záväzok v dočasnom štádiu konania. Ako sa uvádza v odôvodnení 137 konečného nariadenia, minimálna cena záväzku bola upravená z dôvodu zmeny úrovne odstránenia ujmy.

B.   PORUŠENIA ZÁVÄZKU

1.   Povinnosti spoločnosti v súvislosti so záväzkom

(5)

Na základe záväzku ponúknutého spoločnosťou Chimco AD je príslušná spoločnosť povinná, inter alia, vyvážať príslušný výrobok do Spoločenstva za určité úrovne minimálnych dovozných cien („MDC“) alebo za vyššie úrovne cien, špecifikované v záväzku. Táto úroveň minimálnej ceny sa musí zachovať vo štvrťročnom váženom priemere. Spoločnosť sa takisto zaväzuje neobchádzať záväzok prostredníctvom kompenzačných dojednaní s akoukoľvek inou stranou.

(6)

V záujme umožnenia účinného monitorovania záväzku je spoločnosť Chimco AD okrem toho povinná zaslať Európskej komisii štvrťročnú správu o všetkých svojich vývozných predajoch príslušného výrobku do Európskeho spoločenstva. Tieto správy by mali obsahovať podrobné údaje o všetkých faktúrach vydaných v danom období na predaje uskutočnené podľa podmienok záväzku, pre ktoré sa požaduje oslobodenie od antidumpingového cla. Údaje predložené v týchto správach o predaji by mali byť úplné a správne vo všetkých detailoch.

(7)

V záväzku je ustanovené, že Európska komisia môže vydať ďalšie technické pokyny na monitorovanie tohto záväzku a že spoločnosť sa zaväzuje spolupracovať pri poskytovaní všetkých informácií, ktoré Európska komisia považuje za potrebné na účely zabezpečenia dodržiavania tohto záväzku.

2.   Porušenia záväzku

(8)

V decembri 2003 Európska komisia informovala spoločnosť, že na podávanie štvrťročných správ Európskej únii o predaji bude mať k dispozícii nový systém. Tento systém na podávanie správ by sa mal používať od roku 2004, ak s tým bude spoločnosť súhlasiť.

(9)

V odpovedi spoločnosť zaslala vyhlásenie o súhlase s novým systémom podávania správ na účely záväzku a naďalej ponúkala záväzok. Prvé dve správy podľa nového systému boli Európskej komisii zaslané správne.

(10)

Správy za tretí a štvrtý štvrťrok neboli doručené v rámci systému podávania správ. Spoločnosť bola informovaná o tejto skutočnosti a bola jej poskytnutá dostatočná lehota na nápravu situácie. Spoločnosť však na to nereagovala.

(11)

Okrem toho spoločnosť už v roku 2005 ďalej neposielala Európskej komisii žiadne štvrťročné správy o predaji. Povinnosť spoločnosti podávať Európskej únii správy o svojich predajoch preto nebola splnená.

(12)

Neposkytnutie správy v súlade s technickými špecifikáciami, ako aj nezaslanie štvrťročných správ predstavovali porušenie záväzku. Spoločnosť bola preto písomne informovaná o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých má Komisia v úmysle odvolať prijatie záväzku a odporučiť uloženie konečného antidumpingového cla. Spoločnosť, ktorá je v súčasnosti v konkurznom konaní, na to nereagovala.

C.   ZMENA A DOPLNENIE NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1497/2001

(13)

Vzhľadom na uvedené by sa článok 3 nariadenia (ES) č. 1497/2001, ktorým sa prijíma záväzok spoločnosti Chimco AD, mal vypustiť a články 4 a 5 tohto nariadenia by sa mali zodpovedajúcim spôsobom prečíslovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prijatie záväzku ponúknutého spoločnosťou Chimco AD sa týmto odvoláva.

Článok 2

1.   Článok 3 nariadenia (ES) č. 1497/2001 sa týmto vypúšťa.

2.   Článok 4 nariadenia (ES) č. 1497/2001 sa týmto prečislúva na „článok 3“.

3.   Článok 5 nariadenia (ES) č. 1497/2001 sa týmto prečislúva na „článok 4“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES C 301, 21.10.2000, s. 2.

(3)  Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 4.

(4)  Ú. v. ES L 17, 19.1.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1107/2002 (Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 1).


20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2083/2005

z 19. decembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

zo zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 69,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (2), a najmä na jej článok 78,

po konzultácii s Poradným výborom pre verejné obstarávanie,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES z 22. decembra 1994, ktoré sa týka uzatvárania dohôd vyplývajúcich z multilaterálnych rokovaní Uruguajského kola (1986 – 1994) v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o oblasti vyplývajúce z jeho právomocí (3), schválila Rada Dohodu o vládnom obstarávaní, ďalej len „dohoda“, obsiahnutú v prílohe 4 k uvedenému rozhodnutiu. V zmysle podmienok tejto dohody, pravidlá, ktoré táto dohoda stanovuje, majú byť dodržiavané od chvíle, keď príslušné zmluvy dosiahnu alebo presiahnu určité čiastky, ďalej len „prahové hodnoty“, ktoré sú stanovené v dohode a vyjadrené ako práva osobitného čerpania.

(2)

Jedným z cieľov smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES je umožniť zmluvným subjektom a obstarávateľom, ktorí ich uplatňujú, zároveň dodržiavať záväzky stanovené v dohode. Na tento účel musí Komisia skontrolovať prahové hodnoty stanovené v smerniciach týkajúcich sa dohody, a ak je to nevyhnutné, zvýšiť alebo znížiť ich tak, aby zodpovedali protihodnote prahov v eurách, stanovených dohodou, zaokrúhlenej na tisíciny nadol. Prahové hodnoty podľa smerníc nezodpovedajú prepočítaným prahovým hodnotám podľa dohody pre obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2007. Preto je potrebné ich upraviť.

(3)

Okrem toho v rámci smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES s cieľom znížiť počet prahových hodnôt, ktoré je potrebné dodržiavať, prahové hodnoty, ktoré nevyplývajú z dohody, boli prepojené s prahovými hodnotami, ktoré z nej vyplývajú. Je preto vhodné tieto rovnako upraviť.

(4)

Zmeny a doplnenia sa netýkajú vnútroštátnych ustanovení implementujúcich smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES s výnimkou prahových hodnôt, ktoré sú nižšie ako prahové hodnoty uvedené v smerniciach.

(5)

Je preto potrebné zodpovedajúcim spôsobom upraviť smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa čiastka „473 000 EUR“ nahrádza čiastkou „422 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa čiastka „5 923 000 EUR“ nahrádza čiastkou „5 278 000 EUR“.

2.

Článok 61 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa čiastka „473 000 EUR“ nahrádza čiastkou „422 000 EUR“;

b)

v odseku 2 sa čiastka „473 000 EUR“ nahrádza čiastkou „422 000 EUR“.

Článok 2

Smernica 2004/18/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa čiastka „154 000 EUR“ nahrádza čiastkou „137 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa čiastka „236 000 EUR“ nahrádza čiastkou „211 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa čiastka „5 923 000 EUR“ nahrádza čiastkou „5 278 000 EUR“.

2.

Prvý odsek článku 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa čiastka „5 923 000 EUR“ nahrádza čiastkou „5 278 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa čiastka „154 000 EUR“ nahrádza čiastkou „211 000 EUR“.

3.

V článku 56 sa čiastka „5 923 000 EUR“ nahrádza čiastkou „5 278 000 EUR“.

4.

V prvom pododseku odseku 1 článku 63 sa čiastka „5 923 000 EUR“ nahrádza čiastkou „5 278 000 EUR“.

5.

Článok 67 odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa čiastka „154 000 EUR“ nahrádza čiastkou „137 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa čiastka „236 000 EUR“ nahrádza čiastkou „211 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa čiastka „236 000 EUR“ nahrádza čiastkou „211 000 EUR“.

Článok 3

Nariadenie Rady (ES) č. 1874/2004 (4) sa týmto ruší s účinnosťou od 1. januára 2006.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1; oprava v Ú. v. EÚ L 358, 3.12.2004. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/51/ES (Ú. v. EÚ L 257, 1.10.2005, s. 127).

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114; oprava v Ú. v. EÚ L 351, 26.11.2004. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/75/ES (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 55).

(3)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 326, 29.10.2004, s. 17.


20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2084/2005

z 19. decembra 2005

o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002, ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT), a zrušujúce nariadenie (ES) č. 1706/98 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2247/2003 z 19. decembra 2003, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT) (3), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Prvý článok nariadenia (ES) č. 2247/2003 ustanovuje možnosť vydania dovozných certifikátov pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie. Avšak dovoz nesmie prekročiť množstvo stanovené pre každú tretiu krajinu.

(2)

Žiadosti o vydanie certifikátov, predložené v období od 1. do 10. december 2005, vyjadrené v množstve vykosteného mäsa, v zmysle nariadenia (ES) č. 2247/2003 nepresahujú, pre výrobky pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie uplatniteľné množstvá pre tieto krajiny. Preto možno vydať dovozné certifikáty na žiadané množstvá.

(3)

V tejto súvislosti je potrebné stanoviť množstvá, na ktoré možne žiadať certifikáty od 1. január 2006, v celkovom rozsahu 52 100 t.

(4)

Je užitočné pripomenúť, že toto nariadenie neodporuje uplatňovaniu smernice Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972, týkajúcej sa hygienických problémov a hygienickej polície v súvislosti s dovozom zvierat hovädzieho, bravčového, ovčieho a kozieho druhu, čerstvého mäsa alebo výrobkov vyrobených z mäsa pochádzajúceho z tretích krajín (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nasledujúce členské štáty udeľujú dňa 21. decembra 2005 dovozné certifikáty týkajúce sa výrobkov patriacich do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, vyjadrených v hmotnosti vykosteného mäsa, pochádzajúcich z niektorých zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti, pre množstvá a krajiny pôvodu uvedené nižšie:

Spojené kráľovstvo:

34 t pochádzajúcich z Botswany.

Článok 2

Žiadosti o udelenie certifikátov sa môžu podávať v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2247/2003 počas prvých desiatich dní mesiaca január 2006 pre nasledujúce množstvá vykosteného hovädzieho mäsa:

Botswana:

18 916 t,

Keňa:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svazijsko:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namíbia:

13 000 t.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1899/2004 (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2085/2005

z 19. decembra 2005,

ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v decembri 2005 na niektoré produkty v sektore vajec a hydinového mäsa v rámci nariadení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 593/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa v sektore vajec a vaječných albumínov otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1251/96 z 28. júna 1996, ktorým sa v sektore hydinového mäsa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

Žiadosti o dovozné povolenia podané za obdobie od 1. januára do 31. marca 2006 sa v prípade niektorých produktov vzťahujú na menšie alebo rovnaké množstvo, ako je disponibilné množstvo, a možno im plne vyhovieť, ale v prípade iných produktov sa vzťahujú na množstvo, ktoré je vyššie ako disponibilné množstvo, a preto sa musia zredukovať o pevne stanovené percento s cieľom zaručiť ich spravodlivé rozdelenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V zmysle prílohy k tomuto nariadeniu sa žiadostiam o dovozné povolenia, predloženým na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006 podľa nariadení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96 vyhovuje.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2006 možné podať na celkové množstvo v zmysle prílohy k tomuto nariadeniu, v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 136. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1043/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 24).


PRÍLOHA

Skupina

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia, predložených na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006

Celkové disponibilné množstvo na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2006

(v t)

E1

100,0

134 833,700

E2

40,047434

1 750,000

E3

100,0

9 257,817

P1

100,0

3 684,000

P2

100,0

3 861,500

P3

1,754385

175,000

P4

100,0

484,000


20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2086/2005

z 19. decembra 2005,

ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia v decembri 2005 na niektoré produkty na báze hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1431/94 z 22. júna 1994, ktoré v sektore hydinového mäsa ustanovuje pravidlá uplatňovania dovozného režimu, ktorý určuje nariadenie Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 4,

keďže:

Žiadosti o dovozné povolenia podané za obdobie od 1. januára do 31. marca 2006 sa v prípade niektorých produktov vzťahujú na menšie alebo rovnaké množstvo, ako je disponibilné množstvo, a možno im plne vyhovieť, ale v prípade iných produktov sa vzťahujú na množstvo, ktoré je vyššie ako disponibilné množstvo, a preto sa musia zredukovať o pevne stanovené percento s cieľom zaručiť ich spravodlivé rozdelenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V zmysle prílohy k tomuto nariadeniu sa žiadostiam o dovozné povolenia predloženým na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006 podľa nariadenia (ES) č. 1431/94 vyhovuje.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2006 možno podať na celkové množstvo v zmysle prílohy k tomuto nariadeniu, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1431/94.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 156, 23.6.1994, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1043/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 24).


PRÍLOHA

Skupina

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia, predložených na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006

Celkové disponibilné množstvo na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2006

(v t)

1

1,261034

1 775,00

2

2 550,00

3

1,302083

825,00

4

1,620745

450,00

5

2,044989

175,00


20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2087/2005

z 19. decembra 2005,

ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v decembri 2005 na niektoré produkty v sektore hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 2497/96

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2497/96 z 18. decembra 1996, ktoré v sektore hydinového mäsa ustanovuje pravidlá uplatňovania režimu, ktorý určuje asociačná dohoda a dočasná dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom (1), najmä na jeho článok 4 ods. 5,

keďže:

Žiadosti o dovozné povolenia, predložené na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006, sa vzťahujú na množstvo, ktoré je väčšie ako disponibilné množstvo, a musia sa preto zredukovať o pevne stanovené percento s cieľom zaručiť ich spravodlivé rozdelenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V zmysle prílohy k tomuto nariadeniu sa žiadostiam o dovozné povolenia, predloženým na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006 podľa nariadenia (ES) č. 2497/96, vyhovuje.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2006 je možné podať na celkové množstvo v zmysle prílohy k tomuto nariadeniu, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 2497/96.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 338, 28.12.1996, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 361/2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 15).


PRÍLOHA

Skupina

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia, predložených na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006

Celkové disponibilné množstvo na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2006

(v tonách)

I1

4,336409

381,50

I2

100,0

136,25


20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2088/2005

z 19. decembra 2005,

ktorým sa určuje rozsah, v akom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v decembri 2005 na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa v rámci režimu, ktorý sa určuje nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na bravčové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1432/94 z 22. júna 1994, ktoré v sektore bravčového mäsa ustanovuje pravidlá uplatňovania dovozného režimu, ktorý určuje nariadenie Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty Spoločenstva na bravčové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 4,

keďže:

(1)

Žiadosti o dovozné povolenia predložené na prvý štvrťrok 2006 sa vzťahujú na množstvo, ktoré je menšie, ako je disponibilné množstvo, a môže sa im plne vyhovieť.

(2)

Má sa určiť disponibilné množstvo na nasledujúce obdobie.

(3)

Odporúča sa, aby prevádzkovatelia upriamili pozornosť na skutočnosť, že povolenia sa môžu použiť len na produkty, ktoré zodpovedajú všetkým veterinárnym ustanoveniam, ktoré v súčasnosti v Spoločenstve platia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V zmysle prílohy I k tomuto nariadeniu sa žiadostiam o dovozné povolenia predloženým na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006 v zmysle nariadenia (ES) č. 1432/94 vyhovuje.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2006 možno predkladať na celkové množstvo v zmysle prílohy II, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1432/94.

3.   Povolenia sa môžu použiť len na produkty, ktoré zodpovedajú všetkým veterinárnym ustanoveniam, ktoré v súčasnosti v Spoločenstve platia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 156, 23.6.1994, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 341/2005 (Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2005, s. 28).


PRÍLOHA I

Skupina

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia, predložených na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006

1


PRÍLOHA II

(t)

Skupina

Celkové disponibilné množstvo na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2006

1

3 500,0


20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/40


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2089/2005

z 19. decembra 2005,

ktorým sa určuje rozsah, v akom možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia predloženým v decembri 2005 v rámci dovozných tarifných kvót na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1458/2003 z 18. augusta 2003, ktorým sa otvárajú dovozné tarifné kvóty v sektore bravčového mäsa a ustanovuje sa ich správa (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Žiadosti o dovozné povolenia predložené na prvý štvrťrok 2006, sa vzťahujú na menšie množstvo, ako je disponibilné množstvo, a môže sa im plne vyhovieť.

(2)

Určí sa prebytok, ktorý sa pripočíta k disponibilnému množstvu na nasledujúce obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V rozsahu, ktorý určuje príloha I, sa žiadostiam o dovozné povolenia predloženým na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006 v zmysle nariadenia (ES) č. 1458/2003 vyhovuje.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2006 možno predkladať na celkové množstvo v zmysle prílohy II, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1458/2003.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 208, 19.8.2003, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 341/2005 (Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2005, s. 28).


PRÍLOHA I

Skupina

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia, predložených na obdobie od 1. januàra do 31. marca 2006

G2

100

G3

G4

G5

G6

G7

100


PRÍLOHA II

(t)

Skupina

Celkové disponibilné množstvo na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2006

G2

30 297,9

G3

5 000,0

G4

3 000,0

G5

6 100,0

G6

15 000,0

G7

5 300,0


20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2090/2005

z 19. decembra 2005,

ktorým sa určujú výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre klince a ruže v rámci uplatňovania dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Jordánska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 4088/87 z 21. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky uplatňovania preferenčného dovozného cla na niektoré kvetinárske produkty pochádzajúce z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a z pásma Gazy (1), a najmä na článok 5 ods. 2 písm. a),

keďže:

(1)

Článok 2 ods. 2 a článok 3 nariadenia (EHS) č. 4088/87 stanovujú, že dovozné ceny Spoločenstva a výrobné ceny Spoločenstva sa určujú každé dva týždne pre jednokveté klince (štandard) a viackveté klince (spray), veľkokveté ruže a malokveté ruže a sú uplatniteľné počas dvoch týždňov. Podľa článku 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 700/88 zo dňa 17. marca 1988 o niektorých spôsoboch aplikácie režimu uplatniteľného pri dovoze niektorých kvetinárskych produktov na územie Spoločenstva, pochádzajúcich z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a pásma Gazy (2), tieto ceny sú stanovené na obdobie dvoch týždňov na základe vyvážených údajov poskytnutých členskými štátmi.

(2)

Uvedené ceny je dôležité stanoviť bez odkladu, aby bolo možné určiť clo, ktoré sa má uplatniť.

(3)

V dôsledku pristúpenia Cypru k Európskej únii 1. mája 2004 nie je potrebné stanoviť dovozné ceny pre túto krajinu.

(4)

S prihliadnutím na zmluvy prijaté rozhodnutím Rady 2003/917/ES z 22. decembra 2003 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a štátom Izrael, pokiaľ ide o recipročné liberalizačné opatrenia a nahradenie protokolov 1 a 2 k Dohode o pridružení ES–Izrael (3), rozhodnutím Rady 2003/914/ES z 22. decembra 2003 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom o recipročných liberalizačných opatreniach a nahradení protokolov 1 a 3 k Dohode o pridružení ES–Maroko (4) rozhodnutím Rady 2005/4/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP), konajúcou v prospech Palestínskej samosprávy pre západný breh Jordánu a pásmo Gazy, týkajúcej sa recipročných liberalizačných opatrení a nahradenia protokolov 1 a 2 k dočasnej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a Palestínskou samosprávou (5), nie je potrebné naďalej stanovovať dovozné ceny pre Izrael, Maroko, ako aj Zajordánsko a pásmo Gazy.

(5)

V období medzi rokovaniami Riadiaceho výboru pre živé rastliny a pestovanie kvetov musí Komisia prijať tieto opatrenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre jednokveté klince (štandard), mnohokveté klince (spray), veľkokveté ruže a malokveté ruže v zmysle článku 1 nariadenia (EHS) č. 4088/87, sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu pre obdobie od 21. decembra 2005 do 4. januára 2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahom a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 382, 31.12.1987, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1300/97 (Ú. v. ES L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 72, 18.3.1988, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2062/97 (Ú. v. ES L 289, 22.10.1997, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 117.

(5)  Ú. v. EÚ L 2, 5.1.2005, s. 4.


PRÍLOHA

(EUR/100 kusov)

Obdobie: od 21. decembra 2005 do 4. januára 2006

Výrobné ceny Spoločenstva

Jednokveté klince

(štandard)

Viackveté klince

(spray)

Veľkokveté ruže

Malokveté ruže

 

20,99

11,92

45,33

15,62

Dovozné ceny Spoločenstva

Jednokveté klince

(štandard)

Viackveté klince

(spray)

Veľkokveté ruže

Malokveté ruže

Jordánsko


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/44


ROZHODNUTIE RADY

z 21. novembra 2005

o uzavretí protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva

(2005/914/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s prvou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dňa 28. februára 2005 Rada splnomocnila Komisiu na začatie rokovaní s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko s cieľom zmeniť preferenčný režim týkajúci sa dovozu cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva podľa Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej (1) (ďalej len „SAD“).

(2)

Tieto rokovania sa úspešne skončili a Spoločenstvo by malo uzatvoriť protokol, ktorým by sa zmenila a doplnila SAD.

(3)

Komisia by mala prijať opatrenia potrebné na implementáciu tohto protokolu v súlade s tým istým postupom, ktorý je ustanovený v súvislosti s implementáciou nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva.

Znenie protokolu tvorí prílohu k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

Článok 3

Komisia prijme podrobné pravidlá implementácie tohto protokolu v súlade s postupom ustanoveným v článku 42 nariadenia (ES) č. 1260/2001.

V Bruseli 21. novembra 2005

Za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2004, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).


PROTOKOL,

ktorým sa mení a dopĺňa Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej len „Spoločenstvo“,

na jednej strane a

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

na strane druhej,

keďže:

(1)

Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej (ďalej len „SAD“) bola podpísaná v Luxemburgu 9. apríla 2001 a nadobudla platnosť 1. apríla 2004.

(2)

Uskutočnili sa rokovania s cieľom zmeniť preferenčný režim podľa SAD, týkajúci sa dovozu cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva.

(3)

Preto by sa mali prijať príslušné zmeny a doplnenia SAD,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

SAD sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 27 sa mení a dopĺňa takto:

a)

prvý pododsek odseku 1 sa nahrádza takto:

„1.   Spoločenstvo zrušuje dovozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom na poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, s výnimkou tých výrobkov, ktoré sú uvedené v položkách č. 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 a 2204 kombinovanej nomenklatúry.“;

b)

Do odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Spoločenstvo povoľuje bezcolný dovoz výrobkov s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ktoré sú uvedené v položkách 1701 a 1702 kombinovanej nomenklatúry, v množstve neprevyšujúcom ročnú colnú kvótu 7 000 ton (netto hmotnosti).“

2.

V tabuľke prílohy I k protokolu 3 sa odkazy na výrobky, ktoré patria pod položku 1702 kombinovanej nomenklatúry, vypúšťajú.

Článok 2

Tento protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť SAD.

Článok 3

Tento protokol nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dátume jeho podpisu.

Článok 4

Tento protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch v každom z úradných jazykov zmluvných strán, pričom každé znenie je rovnako autentické.

V Bruseli 21. novembra 2005

Za Európske spoločenstvo

Za Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko


DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV

medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej a ktorý sa týka colnej kvóty na dovoz cukru a výrobkov z cukru s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Dear Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community.

The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005. In accordance with its Article 3 this Protocol shall therefore enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives your letter of confirmation.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image

Brussels, 13 December 2005

Dear Sirs,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter regarding the signature of the Protocol amending the Stabilization and Association Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Macedonia on a tariff quota for the import of sugar and sugar products originating in the Republic of Macedonia into the Community.

I confirm the acceptance of my Government that this letter and your letter shall together take place of the signature of the Protocol.

We note that the Protocol has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005 and that in accordance with its Article 3 this Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives our letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Ambassador,

Image

Saško Stefkov

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Av. Louise 209 A

1050 — BRUSSELS

Dear Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar and sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia“.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image


Komisia

20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/49


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 16. decembra 2005,

ktorým sa Českej republike, Estónsku, Cypru a Litve povoľuje výnimka zo smernice Rady 1999/105/ES o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh, pokiaľ ide o zásoby nahromadené od 1. januára 2003 do 1. mája 2004

[oznámené pod číslom K(2005) 5160]

(2005/915/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky, a najmä na článok 42 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa článku 42 aktu o pristúpení môže Komisia prijať prechodné opatrenia, ak sú tieto prechodné opatrenia potrebné na uľahčenie prechodu z existujúceho režimu v nových členských štátoch na režim vyplývajúci z uplatňovania veterinárnych a fytosanitárnych predpisov Spoločenstva. Tieto predpisy zahŕňajú predpisy súvisiace z hľadiska uvádzania množiteľského materiálu lesných kultúr na trh.

(2)

V smernici Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh (1) sa stanovuje, že množiteľský materiál lesných kultúr sa môže uvádzať na trh, len ak sú splnené požiadavky článku 6 ods. 1 a ods. 3.

(3)

V smernici Rady 1999/105/ES sa stanovuje uvádzanie množiteľského materiálu lesných kultúr, ktorý sa nahromadil do 1. januára 2003, na trh až do vyčerpania zásob.

(4)

Česká republika, Estónsko, Cyprus a Litva informovali Komisiu a ostatné členské štáty o existencii zásob množiteľského materiálu lesných kultúr, ktoré sa vyprodukovali na ich územiach od 1. januára 2003 do 1. mája 2004. Uvádzanie týchto materiálov na trh by sa nepovolilo, ak by sa neudelilo povolenie na výnimku z ustanovení uvedenej smernice.

(5)

S cieľom umožniť týmto krajinám uvádzať na trh zásoby množiteľského materiálu, ktorý sa vyprodukoval od 1. januára 2003 do 1. mája 2004, by sa im malo dovoliť, aby na svojich územiach do 30. apríla 2007 uvádzali na trh množiteľský materiál, ktorý sa vyprodukoval počas uvedeného obdobia v súlade s inými ustanoveniami, než sú ustanovenia uvedené v uvedenej smernici.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivo a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na základe výnimky z článku 6 ods. 1 a 3 smernice 1999/105/ES sa Českej republike, Estónsku, Cypru a Litve povoľuje uvádzať na trh do 30. apríla 2007 na ich územiach množiteľský materiál vyprodukovaný od 1. januára 2003 do dňa pristúpenia, ktorý v súlade s ustanoveniami tejto smernice nebol oficiálne predložený.

Počas tohto obdobia sa tento množiteľský materiál uvádza na trh na území príslušného členského štátu. Na každej nálepke alebo doklade, úradnom alebo inom, ktorý sa pripája alebo prikladá k množiteľskému materiálu podľa ustanovení tohto rozhodnutia, sa musí jasne uviesť, že materiál je určený na obchodovanie výlučne na území príslušnej krajiny.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 16. decembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2000, s. 17.


20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/51


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU USTANOVENÉHO PODĽA DOHODY O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ, POKIAĽ IDE O POSUDZOVANIE ZHODY, CERTIFIKÁTY A OZNAČOVANIA MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A AUSTRÁLIOU, č. 1/2005

z 11. novembra 2005

o uvedení do platnosti zaradenia orgánu na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy týkajúcej sa automobilových výrobkov

(2005/916/ES)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na dohodu o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou, najmä na jej článok 12,

keďže Spoločný výbor má prijať rozhodnutie o uvedení do platnosti zaradenia orgánu alebo orgánov na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy,

ROZHODOL TAKTO:

1.

Orgán na posudzovanie zhody v prílohe sa dopĺňa do zoznamu orgánov na posudzovanie zhody v oddiele II sektorovej prílohy týkajúcej sa automobilových výrobkov.

2.

Zmluvné strany sa dohodli na špecifickom rozsahu zaradenia orgánu na posudzovanie zhody uvedeného v prílohe vo vzťahu k výrobkom a postupom posudzovania zhody a budú tento rozsah zachovávať.

Toto rozhodnutie, vypracované dvojmo, podpíšu zástupcovia Spoločného výboru, ktorí sú oprávnení konať v mene zmluvných strán s cieľom zmeniť a doplniť dohodu. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom posledného podpisu.

Podpísané v Canberre 11. novembra 2005

Za Austráliu

Brian PHILLIPS

Podpísané v Bruseli 21. októbra 2005

Za Európske spoločenstvo

Andra KOKE


PRÍLOHA

Orgán na posudzovanie zhody Nemecka, doplnený do zoznamu orgánov na posudzovanie zhody v oddiele II sektorovej prílohy týkajúcej sa automobilových výrobkov

DEKRA Automobil GmbH

Technology Center

Automobil Test Center

Senftenberger Straße 30

D-01998 Klettwitz

Tel.: (49-35754) 7344 500

Fax: (49-35754) 7345 500


20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/53


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU USTANOVENÉHO PODĽA DOHODY O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ, POKIAĽ IDE O POSUDZOVANIE ZHODY, CERTIFIKÁTY A OZNAČOVANIA MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A AUSTRÁLIOU, č. 2/2005

z 11. novembra 2005

o uvedení do platnosti zaradenia orgánu na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy o elektromagnetickej kompatibilite

(2005/917/ES)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na dohodu o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou, najmä na jej článok 12,

keďže spoločný výbor má prijať rozhodnutie o uvedení do platnosti zaradenia orgánu alebo orgánov na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy,

ROZHODOL TAKTO:

1.

Orgán na posudzovanie zhody v prílohe sa dopĺňa do zoznamu orgánov na posudzovanie zhody v oddiele II sektorovej prílohy o elektromagnetickej kompatibilite.

2.

Zmluvné strany sa dohodli na špecifickom rozsahu zaradenia orgánu na posudzovanie zhody uvedeného v prílohe A vo vzťahu k výrobkom a postupom posudzovania zhody a budú tento rozsah zachovávať.

Toto rozhodnutie, vypracované dvojmo, podpíšu zástupcovia spoločného výboru, ktorí sú oprávnení konať v mene zmluvných strán s cieľom zmeniť a doplniť dohodu. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom posledného podpisu.

Podpísané v Canberre 11. novembra 2005

Za Austráliu

Brian PHILLIPS

Podpísané v Bruseli 21. októbra 2005

Za Európske spoločenstvo

Andra KOKE


PRÍLOHA

Orgán na posudzovanie zhody Fínska, doplnený do zoznamu orgánov na posudzovanie zhody v oddiele II sektorovej prílohy o elektromagnetickej kompatibilite

Nordic Accredited Testing Laboratories Oy

NATLABS

PO box 677 (Koneenkatu 12)

05801 HYVINKÄÄ

Finland

Tel.: (358-20) 475 2600

Fax: (358-20) 475 2719


Európska centrálna banka

20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/55


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 9. decembra 2005

o schválení objemu emisie mincí v roku 2006

(ECB/2005/14)

(2005/918/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 106 ods. 2,

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ECB) má od 1. januára 1999 výhradné právo schvaľovať objem emisie mincí vydávaných členskými štátmi, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené členské štáty“).

(2)

Zúčastnené členské štáty predložili ECB na schválenie svoje odhady objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2006, doplnené vysvetlivkami o použitej metóde odhadu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Schválenie objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2006

ECB týmto schvaľuje objem mincí, ktoré majú zúčastnené členské štáty vydať v roku 2006, ako je uvedené v tejto tabuľke:

(v miliónoch EUR)

 

Emisia mincí určených na obeh a emisia mincí na zberateľské účely (neurčené na obeh) v roku 2006

Belgicko

145,5

Nemecko

500,0

Grécko

71,4

Španielsko

625,0

Francúzsko

362,0

Írsko

76,0

Taliansko

772,4

Luxembursko

45,0

Holandsko

60,0

Rakúsko

177,0

Portugalsko

150,0

Fínsko

60,0

Článok 2

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie je určené zúčastneným členským štátom.

Vo Frankfurte nad Mohanom 9. decembra 2005

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET