ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 328

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
15. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2033/2005 z 8. decembra 2005, ktorým sa na rybársky rok 2006 stanovujú orientačné ceny a výrobné ceny Spoločenstva na určité výrobky rybolovu podľa nariadenia (ES) č. 104/2000

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2034/2005 zo 14. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2035/2005 z 12. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1681/94 o nezrovnalostiach a získavaní neoprávnene vyplatených čiastok späť v súvislosti s financovaním štrukturálnych politík a o organizácii informačného systému v tejto oblasti

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2036/2005 zo 14. decembra 2005 o trvalých povoleniach určitých doplnkových látok do krmív a o dočasnom povolení nového použitia určitých už povolených doplnkových látok do krmív ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2037/2005 zo 14. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky pre povoľovanie kŕmnej doplnkovej látky, ktorá patrí do skupiny kokcidiostatík ( 1 )

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2038/2005 zo 14. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených na rok 2006 podľa nariadenia Rady (ES) č. 517/94

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2039/2005 zo 14. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1238/95 stanovujúce pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2040/2005 zo 14. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozného režimu v odvetví bravčového mäsa stanoveného v rámci európskych dohôd s Bulharskom a Rumunskom

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2041/2005 zo 14. decembra 2005, ktorým sa na hospodársky rok 2005/2006 stanovuje revidovaný odhad objemu produkcie neodzrnenej bavlny a z neho vyplývajúce nové dočasné zníženie orientačnej ceny

44

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2005 z 13. decembra 2005 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2043/2005 zo 14. decembra 2005 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

52

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2044/2005 zo 14. decembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systémov A 1 a B za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2045/2005 zo 14. decembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systému A1 pre škrupinové ovocné plody (mandle zbavené škrupiny, lieskové orechy so škrupinami, lieskové orechy zbavené škrupiny, vlašské orechy so škrupinami)

57

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. decembra 2005, ktorým sa vymenúva belgický člen Výboru regiónov

59

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. decembra 2005, ktorým sa určuje poradie pri vykonávaní predsedníctva Rady

60

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/263/ES, ktorým sa členské štáty oprávňujú prijať určité odchýlky podľa smernice Rady 94/55/ES vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou [oznámené pod číslom K(2005) 3565]  ( 1 )

62

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2033/2005

z 8. decembra 2005,

ktorým sa na rybársky rok 2006 stanovujú orientačné ceny a výrobné ceny Spoločenstva na určité výrobky rybolovu podľa nariadenia (ES) č. 104/2000

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 3 a článok 26 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Článok 18 ods. 1 a článok 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 stanovuje, že orientačná cena a výrobná cena Spoločenstva by sa mali pevne stanoviť na každý rybársky rok, aby sa určila výška cien na intervenciu v prípade určitých výrobkov rybolovu na trhu.

(2)

Podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 je potrebné pevne stanoviť orientačnú cenu každého výrobku a skupiny výrobkov uvedených v prílohách I a II uvedeného nariadenia.

(3)

Na základe bežne dostupných údajov o cenách príslušných výrobkov a kritérií stanovených v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 104/2000 by sa orientačné ceny na rybársky rok 2006 mali zvýšiť, zachovať alebo znížiť podľa druhu rýb.

(4)

Podľa článku 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 je potrebné stanoviť výrobnú cenu Spoločenstva pre výrobky uvedené v prílohe III uvedeného nariadenia. Je vhodné určiť výrobnú cenu Spoločenstva pre jeden z uvedených výrobkov a výrobnú cenu Spoločenstva ostatných výrobkov vypočítať pomocou prevodných koeficientov určených nariadením Komisie (EHS) č. 3510/82 z 23. decembra 1982, ktorým sa určujú prevodné koeficienty pre ryby rodu Thunnus a Euthynnus  (2).

(5)

Na základe kritérií stanovených v prvej a druhej zarážke článku 18 ods. 2 a v článku 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 by sa výrobná cena Spoločenstva na rybársky rok 2006 mala upraviť.

(6)

Z dôvodu naliehavosti tejto záležitosti je potrebné udeliť výnimku zo šesťtýždennej lehoty uvedenej v časti I bode 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o Európskej únii,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rybársky rok od 1. januára do 31. decembra 2006 sa orientačné ceny ustanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 určujú v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Na rybársky rok od 1. januára do 31. decembra 2006 sa výrobné ceny Spoločenstva ustanovené v článku 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 určujú v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2005

Za Radu

predseda

J. HUTTON


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 368, 28.12.1982, s. 27. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3899/92 (Ú. v. ES L 392, 31.12.1992, s. 24).


PRÍLOHA I

(EUR/tonu)

Prílohy

Druhy

Výrobky uvedené v prílohách I a II k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Obchodné prevedenie

Orientačná cena

I

1.

Sleď druhu Clupea harengus

Celé ryby

265

2.

Sardinky druhu Sardina pilchardus

Celé ryby

572

3.

Žralok ostnatý (Squalus acanthias)

Celé ryby Ryby bez vnútorností s hlavami

1 079

4.

Žralok škvrnitý a hviezdovitý (Scyliorhinus spp.)

Celé ryby Ryby bez vnútorností s hlavami

763

5.

Okúnik (Sebastes spp.)

Celé ryby

1 136

6.

Treska druhu Gadus morhua

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

1 639

7.

Treska tmavá (Pollachius virens)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

747

8.

Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

998

9.

Treska merlan (Merlangius merlangus)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

937

10.

Miene (Molva spp.)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

1 196

11.

Makrela druhu Scomber scombrus

Celé ryby

323

12.

Makrela druhu Scomber japonicus

Celé ryby

294

13.

Sardely (Engraulis spp.)

Celé ryby

1 308

14.

Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami od 1.1.2006 do 30.4.2006

1 074

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami od 1.5.2006 do 31.12.2006

1 484

15.

Tresky druhu Merluccius merluccius

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

3 675

16.

Kambala (Lepidorhombus spp.)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

2 491

17.

Platesa limanda (Limanda limanda)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

881

18.

Platesa malá (Platichthys flesus)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

519

19.

Tuniaky biele alebo krídlaté (Thunnus alalunga)

Celé ryby

2 220

Ryby bez vnútorností s hlavami

2 477

20.

Sépie (Sepia officinalis a Rossia macrosoma)

Celé

1 621

21.

Čert morský (Lophius spp.)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

2 867

Bez hlavy

5 928

22.

Krevety druhu Crangon crangon

Iba uvarené vo vode

2 427

23.

Garnát (Pandalus borealis)

Iba uvarené vo vode

6 378

Čerstvé alebo chladené

1 598

24.

Jedlý krab (Cancer pagurus)

Celé

1 731

25.

Homár nórsky (Nephrops norvegicus)

Celé

5 337

Chvostové plutvy

4 237

26.

Morský jazyk (Solea spp.)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

6 679

II

1.

Halibut grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

1 917

2.

Tresky rodu Merluccius spp.

Mrazené, celé, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

1 227

Mrazené, vykostené a nakrájané na plátky, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

1 484

3.

Pražma morská (Dentex dentex a Pagellus spp.)

Mrazené, v partiách alebo v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

1 602

4.

Mečúň obyčajný (Xiphias gladius)

Mrazené, celé, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

4 079

5.

Sépia obyčajná (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

1 946

6.

Chobotnica (Octopus spp.)

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

2 140

7.

Kalamár (Loligo spp.)

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

1 168

8.

Kalamár (Ommastrephes sagittatus)

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

961

9.

Illex argentinus

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

870

10.

Garnát z čeľade Penaeidae

garnát druhu Parapenaeus longirostris

ostatné druhy z čeľade Penaeidae

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

4 075

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

8 101


PRÍLOHA II

(EUR/tona)

Druhy Výrobky uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Hmotnosť

Obchodné špecifikácie

Výrobná cena Spoločenstva

Tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares)

Kus s hmotnosťou nad 10 kg

Celý

1 207

Bez žiabier a vnútorností

 

Ostatné

 

Kus s hmotnosťou nie väčšou ako 10 kg

Celý

 

Bez žiabier a vnútorností

 

Ostatné

 

Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)

Kus s hmotnosťou nad 10 kg

Celý

 

Bez žiabier a vnútorností

 

Ostatné

 

Kus s hmotnosťou nie väčšou ako 10 kg

Celý

 

Bez žiabier a vnútorností

 

Ostatné

 

Tuniak pruhovaný (Katsuwonus pelamis)

 

Celý

 

 

Bez žiabier a vnútorností

 

 

Ostatné

 

Tuniak obyčajný (Thunnus thynnus)

 

Celý

 

 

Bez žiabier a vnútorností

 

 

Ostatné

 

Ostatné druhy rodu Thunnus a Euthynnus

 

Celé

 

 

Bez žiabier a vnútorností

 

 

Ostatné

 


15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2034/2005

zo 14. decembra 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 14. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

49,1

204

50,3

212

88,1

999

62,5

0707 00 05

052

127,2

204

59,8

628

155,5

999

114,2

0709 90 70

052

138,9

204

111,4

999

125,2

0805 10 20

052

66,5

204

70,8

388

22,0

508

13,2

999

43,1

0805 20 10

052

83,4

204

59,6

999

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

76,1

400

82,8

464

143,4

624

94,7

999

99,3

0805 50 10

052

66,2

999

66,2

0808 10 80

400

106,5

404

93,3

720

68,6

999

89,5

0808 20 50

052

104,1

400

102,9

404

53,1

720

63,7

999

81,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2035/2005

z 12. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1681/94 o nezrovnalostiach a získavaní neoprávnene vyplatených čiastok späť v súvislosti s financovaním štrukturálnych politík a o organizácii informačného systému v tejto oblasti

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 2,

po porade s výborom zriadeným podľa článku 147 zmluvy, Riadiacim výborom pre poľnohospodárske štruktúry a rozvoj vidieka a Stálym riadiacim výborom pre štruktúry rybného hospodárstva,

keďže:

(1)

Podľa článku 54 nariadenia (ES) č. 1260/1999 sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 4253/88 z 19. decembra 1988, ktorým sa vykonáva nariadenie (EHS) č. 2052/88, pokiaľ ide o vzájomnú koordináciu činností rozličných štrukturálnych fondov na jednej strane a s operáciami Európskej investičnej banky a inými existujúcimi finančnými nástrojmi na druhej strane (2).

(2)

Článok 54 nariadenia (ES) č. 1260/1999 ustanovuje, že odkazy na zrušené nariadenie (EHS) č. 4253/88 sa považujú za odkazy na nariadenie (ES) č. 1260/1999. Z tohto dôvodu sa nariadenie Komisie (ES) č. 1681/94 (3) uplatňuje na opatrenia prijaté na základe nariadenia (ES) č. 1260/1999.

(3)

S cieľom zlepšiť efektivitu systému oznamovania nezrovnalostí je potrebné aktualizovať nariadenie (ES) č. 1681/94.

(4)

Z dôvodu právnej istoty je potrebné explicitne stanoviť, že ustanovenia nariadenia (ES) č. 1681/94 by sa mali uplatňovať aj na všetky formy finančnej pomoci ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1260/1999, tak ako sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 z 12. júla 1999 o Európskom fonde pre regionálny rozvoj (4), v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1784/1999 z 12. júla 1999 o Európskom sociálnom fonde (5), v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1263/1999 z 21. júna 1999 o finančnom nástroji na usmerňovanie rybného hospodárstva (6) a v nariadení Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (7).

(5)

Je nevyhnutné objasniť, do akej miery by mal členský štát zúčastňujúci sa na cezhraničnej, medzištátnej a medziregionálnej spolupráci ustanovenej v článku 20 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1260/1999, nazývanej programy Interreg, ako aj na akomkoľvek inom programe medzištátneho charakteru oznámiť nezrovnalosti.

(6)

Je potrebné upresniť, že definícia „nezrovnalosti“ na účely nariadenia (ES) č. 1681/94 sa zakladá na článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (8).

(7)

Je nevyhnutné upresniť pojem podozrenia z podvodu prihliadajúc na definíciu podvodu obsiahnutú v Dohovore z 26. júla 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (9).

(8)

Je nevyhnutné upresniť, že definícia „prvého správneho alebo súdneho zistenia“ sa zakladá na článku 35 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (10).

(9)

Je takisto nevyhnutné definovať pojem „konkurzné konanie“, ako aj pojem „hospodársky subjekt“.

(10)

S cieľom posilniť pridanú hodnotu systému oznámení je potrebné upresniť povinnosť oznamovania prípadov podozrenia z podvodu na účely analýzy rizika a takisto zabezpečiť kvalitu oznamovaných informácií.

(11)

Je potrebné upresniť, že nariadenie (ES) č. 1681/94 sa naďalej uplatňuje na už oznámené prípady nezrovnalostí nepresahujúce 10 000 EUR.

(12)

Je nevyhnutné objasniť otázku prevzatia nevyrovnaných čiastok, pokiaľ ide o formy pomoci spadajúce pod nariadenie (ES) č. 1260/1999, a upresniť informácie, ktoré sa považujú za nevyhnutné na spracovanie týchto prípadov.

(13)

S cieľom znížiť zaťaženie členských štátov vyplývajúce z oznamovania informácií a v záujme efektívnosti je potrebné zvýšiť minimálnu prahovú hodnotu, od ktorej by členské štáty mali oznamovať prípady nezrovnalostí a upresniť výnimky z povinnosti oznamovania.

(14)

Nariadenie (ES) č. 1681/94 by sa malo uplatňovať bez toho, aby bol dotknutý článok 8 nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 z 2. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov (11).

(15)

Je potrebné zohľadniť povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe týchto údajov (12) a zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (13).

(16)

Je potrebné určiť výmenné kurzy pre členské štáty, ktoré nie sú súčasťou eurozóny.

(17)

Nariadenie (ES) č. 1681/94 by sa preto malo zmeniť a doplniť.

(18)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rozvoj a reštrukturalizáciu regiónov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1681/94 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce priamo z uplatňovania článku 23 nariadenia (EHS) č. 4253/88 a článku 38 nariadenia (ES) č. 1260/1999, sa toto nariadenie týka všetkých foriem finančnej pomoci ustanovených v nariadeniach (EHS) č. 4254/88, (EHS) č. 4255/88, (EHS) č. 4256/88, (EHS) č. 2080/93, ako aj v nariadeniach (ES) č. 1783/1999, (ES) č. 1784/1999 a (ES) č. 1263/1999. Toto nariadenie sa takisto uplatňuje na pomoci financované na základe článku 35 ods. 2 prvej zarážky nariadenia (ES) č. 1257/1999 (usmerňovacia sekcia).

2.   Oznamovanie nezrovnalostí vzťahujúcich sa k programom Interreg ustanovené v článku 20 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1260/1999, ako aj k akýmkoľvek iným programom medzištátneho charakteru uskutočňuje členský štát, v ktorom výdavky vznikli. S cieľom vydania vyhlásenia o ukončení pomoci v zmysle článku 15 nariadenia (ES) č. 438/2001 členský štát zároveň informuje aj riadiaci a platobný orgán daného programu, ako aj poverenú osobu alebo útvar.“

2.

Vkladá sa tento článok 1a:

„Článok 1a

Na účely tohto nariadenia sa rozumie pod pojmom:

1.

‚nezrovnalosť’ akékoľvek porušenie ustanovenia práva Spoločenstva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť narušenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

2.

‚hospodársky subjekt’ akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ako aj akékoľvek iné subjekty zúčastňujúce sa na finančnej pomoci fondov, s výnimkou členských štátov pri výkone verejných právomocí;

3.

‚prvé správne alebo súdne zistenie’ prvý písomný posudok príslušného orgánu, správneho alebo súdneho, ktorý na základe konkrétnych faktov uvádza existenciu nezrovnalostí bez toho, aby bola dotknutá možnosť následnej revízie alebo stiahnutia tohto záveru následkom vývoja v priebehu správneho alebo súdneho konania;

4.

‚podozrenie z podvodu’ nezrovnalosť, na základe ktorej sa začne správne a/alebo súdne konanie na vnútroštátnej úrovni s cieľom určiť, či došlo k úmyselnému konaniu, a to najmä k podvodu podľa článku 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev;

5.

‚konkurzné konanie’ postup platobnej neschopnosti v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 (14).

3.

Článok 2 sa zrušuje.

4.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Počas dvoch mesiacov nasledujúcich po konci každého štvrťroku členské štáty oznámia Komisii prípady nezrovnalostí, ktoré boli predmetom prvých správnych a/alebo súdnych zistení. Na tento účel vždy oznámia presné údaje, ktoré sa týkajú:

a)

príslušného(-ých) štrukturálneho(-ych) fondu(-ov) alebo finančného nástroja, cieľa, identifikácie formy pomoci a príslušnej operácie, čísla Arinco alebo kódu CCI (Code Commun d’Identification);

b)

ustanovenia, ktoré bolo porušené;

c)

dátumu a zdroja prvých informácií vedúcich k podozreniu, že nezrovnalosť existuje;

d)

praktík používaných pri dopúšťaní sa nezrovnalosti;

e)

ak je to vhodné, praktík vedúcich k podozreniu z podvodu;

f)

spôsobu, ktorým sa nezrovnalosť odhalila;

g)

ak je to vhodné, dotknutých členských štátov a tretích krajín;

h)

času alebo obdobia, počas ktorého k nezrovnalosti došlo;

i)

vnútroštátnych orgánov alebo inštancií, ktoré nezrovnalosti úradne zistili, ako aj úradov poverených správnym a/alebo súdnym sledovaním;

j)

dátumu prvého správneho alebo súdneho zistenia nezrovnalosti;

k)

totožnosti zúčastnených fyzických a/alebo právnických osôb, ako aj akýchkoľvek iných zúčastnených subjektov, okrem prípadov, ak tieto informácie nie sú dôležité pre boj proti nezrovnalostiam vzhľadom na povahu dotknutej nezrovnalosti;

l)

celkovej čiastky rozpočtu schváleného pre operáciu a rozdelenie jeho spolufinancovania na príspevky na úrovni Spoločenstva, príspevky na vnútroštátnej úrovni, súkromné príspevky a iné;

m)

čiastky, na ktorú sa vzťahuje nezrovnalosť, ako aj jej rozdelenia na príspevky na úrovni Spoločenstva, príspevky na vnútroštátnej úrovni, súkromné príspevky a iné; v prípadoch, keď nedošlo k platbe verejných príspevkov osobám a/alebo subjektom uvedeným v písm. k), čiastky, ktoré by boli bývali neoprávnene vyplatené, ak by sa nezrovnalosť nebola zistila;

n)

prípadného pozastavenia platieb a možností, ako ich získať späť;

o)

povahy neoprávnených výdavkov.

Pri odchýlení sa od prvého pododseku sa nemusia oznamovať nasledujúce prípady:

ak jediný aspekt predstavujúci nezrovnalosť spočíva v porušení celkového alebo čiastočného výkonu operácie spolufinancovanej z rozpočtu Spoločenstva z dôvodu konkurzného konania konečného príjemcu alebo adresáta. Nezrovnalosti, ktoré predchádzajú konkurznému konaniu, ako aj akékoľvek podozrenie z podvodu sa však musia oznámiť,

prípady oznámené správnemu orgánu konečným príjemcom alebo adresátom z vlastnej vôle alebo pred odhalením príslušným orgánom, a to buď pred udelením, alebo po udelení verejného príspevku,

ak správny orgán zistí chybu týkajúcu sa oprávnenosti financovaného projektu a napraví ju pred vyplatením verejného príspevku.“

5.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty oznámia Komisii správne alebo súdne rozhodnutia, alebo ich podstatné časti týkajúce sa ukončenia týchto konaní a najmä uvedú, či zistené aspekty poukazujú alebo nepoukazujú na podozrenie z podvodu.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Pokiaľ členský štát usúdi, že čiastku nemožno úplne získať späť alebo nemožno očakávať takéto získanie, v osobitnej správe informuje Komisiu o čiastke, ktorá nebola získaná späť a o dôvodoch, prečo by čiastku malo, podľa jeho názoru, znášať Spoločenstvo alebo členský štát.

Tieto informácie musia byť dostatočne podrobné, aby Komisii umožnili rozhodnúť čo najskôr a po porade s orgánmi dotknutých členských štátov, kto bude znášať:

finančné dôsledky v zmysle článku 23 ods. 1 tretej zarážky nariadenia (EHS) č. 4253/88,

príslušné čiastky, pokiaľ ide o formy pomoci spadajúce pod nariadenie (ES) č. 1260/1999.

Oznámenie musí obsahovať minimálne:

a)

kópiu rozhodnutia o poskytnutí pomoci;

b)

dátum poslednej platby konečnému príjemcovi a/alebo adresátovi;

c)

kópiu príkazu na vrátenie prostriedkov;

d)

ak je to vhodné, kópiu dokumentu potvrdzujúceho platobnú neschopnosť konečného príjemcu alebo adresáta;

e)

stručný opis opatrení prijatých členským štátom so zodpovedajúcimi dátumami s cieľom spätného získania príslušnej čiastky.“

6.

Vkladá sa tento článok 6a:

„Článok 6a

Údaje vyžadované článkami 3, 4 a článkom 5 ods. 1 sa poskytujú prednostne elektronickou cestou s použitím modulu stanoveného na tieto účely Komisiou a prostredníctvom zabezpečeného pripojenia.“

7.

Vkladá sa tento článok 8a:

„Článok 8a

Komisia môže použiť všetky údaje všeobecného alebo operatívneho charakteru oznámené členskými štátmi na základe tohto nariadenia, aby uskutočnila analýzu rizík prostredníctvom vhodných informačných nástrojov, a na základe získaných údajov vypracovala správy a varovania zamerané na lepšiu identifikáciu rizík.“

8.

V článku 9 sa druhá veta nahrádza takto:

„Takisto budú informované výbory uvedené v článkoch 48, 49, 50 a 51 nariadenia (ES) č. 1260/1999.“;

9.

V článku 10 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   V prípade, že Komisia a členské štáty spracúvajú pri uplatňovaní tohto nariadenia údaje osobného charakteru, zabezpečia dodržiavanie ustanovení Spoločenstva a vnútroštátnych ustanovení o ochrane osobných údajov, osobitne dodržiavanie smernice 95/46/ES a v prípade potreby nariadenia (ES) č. 45/2001.“;

10.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

1.   Pokiaľ sa nezrovnalosti týkajú čiastok nepresahujúcich 10 000 EUR z rozpočtu Spoločenstva, členské štáty nezasielajú Komisii informácie ustanovené v článkoch 3 a 5, pokiaľ si ich Komisia výslovne nevyžiada.

2.   Členské štáty, ktoré ku dňu zistenia nezrovnalosti neprijali euro ako menu, musia konvertovať čiastky dotknutých výdavkov z národnej meny na euro. Táto čiastka bude konvertovaná na euro s použitím mesačného kurzového priemeru Komisie v mesiaci, v ktorom bol alebo by bol výdavok zaevidovaný v účtovníctve platobného orgánu príslušného operatívneho programu. Tento kurzový priemer je každý mesiac zverejnený Komisiou v elektronickej podobe.“

Článok 2

Článok 5 nariadenia (ES) č. 1681/94 v znení predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti tohto nariadenia sa naďalej uplatňuje v prípadoch týkajúcich sa sumy nepresahujúcej 10 000 EUR a oznámených pred 28. februárom 2006.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2005

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 173/2005 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2005, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 374, 31.12.1988, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 178, 12.7.1994, s. 43.

(4)  Ú. v. ES L 213, 13.8.1999, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 213, 13.8.1999, s. 5.

(6)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 54.

(7)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2223/2004 (Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(9)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49.

(10)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 63, 3.3.2001, s. 21. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2355/2002 (Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 42).

(12)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(14)  Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 1.“


15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2036/2005

zo 14. decembra 2005

o trvalých povoleniach určitých doplnkových látok do krmív a o dočasnom povolení nového použitia určitých už povolených doplnkových látok do krmív

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (1), a najmä na jej článok 3, článok 9d ods. 1 a článok 9e ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2), a najmä na jeho článok 25,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1831/2003 sa povoľujú doplnkové látky určené na používanie vo výžive zvierat.

(2)

V článku 25 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa ustanovujú prechodné opatrenia vzťahujúce sa na žiadosti o povolenie kŕmnych doplnkových látok, ktoré boli predložené v súlade so smernicou 70/524/EHS pred dátumom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosti o povolenie doplnkových látok uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu boli predložené pred dátumom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Prvotné pripomienky k týmto žiadostiam boli zaslané Komisii podľa ustanovenia v článku 4 ods. 4 smernice 70/524/EHS pred dátumom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003. O týchto žiadostiach sa preto aj naďalej koná v súlade s článkom 4 smernice 70/524/EHS.

(5)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1079) sa po prvýkrát dočasne povolilo v prípade prasníc nariadením (ES) č. 1436/98 (3). Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto prípravku z mikroorganizmov sa predložili nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na takéto povolenie stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS sú splnené. Použitie tohto prípravku z mikroorganizmov, ako je uvedené v prílohe I, by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(6)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M) sa po prvýkrát dočasne povolilo v prípade ošípaných vo výkrme nariadením Komisie (ES) č. 866/1999 (4). Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto prípravku z mikroorganizmov sa predložili nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na takéto povolenie stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS sú splnené. Použitie tohto prípravku z mikroorganizmov, ako je uvedené v prílohe I, by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(7)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Enterococcus faecium (CECT 4515) sa po prvýkrát dočasne povolilo pre odstavčatá nariadením Komisie (ES) č. 654/2000 (5). Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto prípravku z mikroorganizmov sa predložili nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na takéto povolenie stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS sú splnené. Použitie tohto prípravku z mikroorganizmov, ako je uvedené v prílohe I, by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(8)

Použitie enzymatického prípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovaného kmeňom Trichoderma reesei (CBS 526.94) sa po prvýkrát dočasne povolilo v prípade kurčiat vo výkrme nariadením Komisie (ES) č. 2374/98 (6). Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto enzymatického prípravku sa predložili nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na takéto povolenie stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS sú splnené. Použitie tohto enzymatického prípravku, ako je uvedené v prílohe II, by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(9)

Použitie enzymatického prípravku endo-1,4-beta-xylanázy produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanázy a alfa-amylázy produkovaných kmeňom Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilizínu produkovaného kmeňom Bacillus subtilis (ATCC 2107) a polygalakturonázy produkovaného kmeňom Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) sa po prvýkrát dočasne povolilo v prípade kurčiat na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 418/2001 (7). Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohoto enzymatického prípravku sa predložili nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na takéto povolenie stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS sú splnené. Použitie tohto enzymatického prípravku, ako je uvedené v prílohe II, by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(10)

Použitie enzymatického prípravku endo-1,4-beta-xylanázy produkovaného kmeňom Aspergillus oryzae (DSM 10287) sa povolilo bez časového obmedzenia v prípade kurčiat vo výkrme, moriek vo výkrme a odstavčiat nariadením Komisie. (ES) č. 1332/2004 (8). Na podporu žiadosti o rozšírenie povolenia na použitie tohto enzymatického prípravku v prípade kačíc a ošípaných vo výkrme sa predložili nové údaje. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) vydal stanovisko k používaniu tohto prípravku, v ktorom sa dospelo k záveru, že tento prípravok nepredstavuje riziko pre tieto ďalšie kategórie zvierat. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na povolenie tohto prípravku na uvedené použitie, ktoré sú ustanovené v článku 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS, sú splnené. Použitie tohto enzymatického prípravku, ako je uvedené v prílohe III, by sa preto malo povoliť na štyri roky.

(11)

Použitie enzymatického prípravku endo-1,4-beta-xylanázy produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a subtilizínu produkovaného kmeňom Bacillus subtilis (ATCC 2107) sa povolilo bez časového obmedzenia v prípade kurčiat vo výkrme nariadením Komisie (ES) č. 943/2005 (9). Na podporu žiadosti o rozšírenie povolenia na použitie tohto enzymatického prípravku v prípade kačíc sa predložili nové údaje. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) vydal stanovisko k používaniu tohto prípravku, v ktorom sa dospelo k záveru, že tento prípravok nepredstavuje riziko pre túto ďalšiu kategóriu zvierat. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na povolenie tohto prípravku na uvedené použitie, ktoré sú ustanovené v článku 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS, sú splnené. Použitie tohto enzymatického prípravku, ako je uvedené v prílohe III, by sa malo povoliť na štyri roky.

(12)

Použitie enzymatického prípravku endo-1,4-beta-xylanázy produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanázy a alfa-amylázy produkovaných kmeňom Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilizínu produkovaného kmeňom Bacillus subtilis (ATCC 2107) a polygalakturonázy produkovaného kmeňom Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) sa po prvýkrát dočasne povolilo v prípade kurčiat na výkrm nariadením (ES) č. 418/2001. Na podporu žiadosti o rozšírenie povolenia na použitie tohto enzymatického prípravku v prípade kačíc a nosníc sa predložili nové údaje. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) vydal stanovisko k používaniu tohto prípravku, v ktorom sa v obidvoch prípadoch dospelo k záveru, že tento prípravok nepredstavuje riziko pre túto ďalšiu kategóriu zvierat. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na povolenie tohto prípravku na uvedené použitie, ktoré sú ustanovené v článku 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS, sú splnené. Použitie tohto enzymatického prípravku v prípade kačíc a nosníc, ako je uvedené v prílohe III, by sa preto malo povoliť na štyri roky.

(13)

Z hodnotenia týchto žiadostí vyplýva, že na ochranu pracovníkov pred vystavením doplnkovým látkam uvedeným v prílohách by sa mali vyžadovať určité postupy. Takáto ochrana by sa mala zabezpečiť prostredníctvom uplatňovania smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (10).

(14)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok patriaci do skupiny „mikroorganizmy“ uvedený v prílohe I sa povoľuje používať bez časového obmedzenia ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Prípravky patriace do skupiny „enzýmy“ uvedené v prílohe II tohto nariadenia sa povoľujú používať bez časového obmedzenia ako doplnkové látky vo výžive zvierat za podmienok ustanovených v tejto prílohe.

Článok 3

Prípravky patriace do skupiny „enzýmy“ uvedené v prílohe III sa povoľujú používať ako doplnkové látky vo výžive zvierat na obdobie štyroch rokov za podmienok ustanovených v tejto prílohe.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 15.

(4)  Ú. v. ES L 108, 27.4.1999, s. 21.

(5)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 26.

(6)  Ú. v. ES L 295, 4.11.1998, s. 3.

(7)  Ú. v. ES L 62, 2.3.2001, s. 3.

(8)  Ú. v. EÚ L 247, 21.7.2004, s. 8.

(9)  Ú. v. EÚ L 159, 22.6.2005, s. 6.

(10)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA I

Číslo ES

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia do

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

E 1703

Saccharomyces cerevisiae

CNCM I-1079

prípravok Saccharomyces cerevisiae obsahujúci najmenej:

2 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

prasnice

1 × 109

6 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Bez časového obmedzenia

E 1712

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

prípravok Pediococcus acidilactici obsahujúci najmenej:

1 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

ošípané vo výkrme

1 × 109

1 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Bez časového obmedzenia

E 1713

Enterococcus faecium

CECT 4515

Prípravok Enterococcus faecium obsahujúci najmenej:

1 × 109 CFU/g doplnkovej látky

odstavčatá

1 × 109

1 × 109

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Na použitie pre odstavčatá s hmotnosťou približne do 35 kg.

Bez časového obmedzenia


PRÍLOHA II

Číslo ES

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia do

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva

Enzýmy

E 1636

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza

EC 3.2.1.6

Prípravok endo-1,3-beta-glukanáza produkovaný kmeňom Trichoderma reesei (CBS 526.94) o aktivite najmenej:

 

v pevnej forme: 700 000 BU (1)/g

 

v tekutej forme: 300 000 BU/g

kurčatá vo výkrme

17 500 BU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 17 500–50 000 BU.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä glukány), napr. obsahujúcej viac ako 20 % jačmeňa alebo 30 % raže.

Bez časového obmedzenia

E 1637

 

endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza

EC 3.2.1.6

 

subtilizín

EC 3.4.21.62

 

alfa-amyláza

EC 3.2.1.1

 

polygalakturonáza

EC 3.2.1.15

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanázy a alfa-amylázy produkované kmeňom Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilizínu produkovaný kmeňom Bacillus subtilis (ATCC 2107), polygalakturonázy produkovaný kmeňom Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) o aktivite najmenej:

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U (2)/g

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U (3)/g

 

subtilizín: 4 000 U (4)/g

 

alfa-amyláza: 400 U (5)/g

 

polygalakturonáza: 25 U (6)/g

kurčatá vo výkrme

endo-1,4-beta-xylanáza:

300 U

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U

 

subtilizín: 4 000 U

 

alfa-amyláza: 400 U

 

polygalakturonáza: 25 U.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na škrobové a neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcej viac ako 40 % kukurice a 60 % pšenice.

Bez časového obmedzenia

endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

150 U

subtilizín:

4 000 U

alfa-amyláza:

400 U

polygalakturonáza:

25 U


(1)  1 BU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,06 mikromolov redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z beta-glukánu jačmeňa za 1 min pri pH 4,8 a 50 °C.

(2)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) zo xylánu z ovsených pliev za minútu pri pH 5,3 a 50 °C.

(3)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a 30 °C.

(4)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikrogram fenolovej zlúčeniny (ekvivalentov tyrozínu) z kazeínového substrátu za minútu pri pH 7,5 a 40 °C.

(5)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý hydrolyzuje 1 mikromol glukozidových väzieb z krížovo spojeného škrobového polymérovového substrátu nerozpustného vo vode za minútu pri pH 6,5 a 37 °C.

(6)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromol redukujúcich látok (ekvivalentov kyseliny galakturónovej) z poly D-galakturónového substrátu za minútu pri pH 5,0 a 40 °C.


PRÍLOHA III

Číslo ES alebo č.

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia do

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva

Enzýmy

5

endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovaný kmeňom Aspergillus oryzae (DSM 10287) o aktivite najmenej:

 

v poťahovanej forme:

1 000 FXU (1)/g

 

v tekutej forme:

650 FXU/ml

ošípané vo výkrme

200 FXU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 200–400 FXU.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcej viac ako 50 % obilnín (napr. pšenice, jačmeňa, raže alebo tritikalu).

4.1.2010

kačice

100 FXU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 100–200 FXU.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcej viac ako 50 % obilnín (napr. pšenice, jačmeňa, raže alebo tritikalu).

4.1.2010

37

 

Endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

 

subtilizín

EC 3.4.21.62

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a subtilizínu produkovaný kmeňom Bacillus subtilis (ATCC 2107) o aktivite najmenej:

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U (2)/g

 

subtilizín: 1 600 U (3)/g

kačice

endo-1,4-beta-xylanáza:

2 500 U

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 2 500 U

 

subtilizín: 800 U.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi napr. obsahujúcej viac ako 65 % pšenice.

4.1.2010

subtilizín:

800 U

59

 

endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza

EC 3.2.1.6

 

subtilizín

EC 3.4.21.62

 

alfa-amyláza

EC 3.2.1.1

 

polygalakturonáza

EC 3.2.1.15

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanázy a alfa-amylázy produkované kmeňom Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilizínu produkovaný kmeňom Bacillus subtilis (ATCC 2107), polygalakturonázy produkovaný kmeňom Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) o aktivite najmenej:

 

Endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U (2)/g

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U (4)/g

 

subtilizín: 4 000 U (3)/g

 

alfa-amyláza: 400 U (5)/g

 

polygalakturonáza: 25 U (6)/g

kačice

endo-1,4-beta-xylanáza:

300 U

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 50 U

 

subtilizín: 4 000 U

 

alfa-amyláza: 400 U

 

polygalakturonáza: 25 U.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na škrobové a neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcej viac ako 40 % kukurice.

4.1.2010

endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

150 U

subtilizín:

4 000 U

alfa-amyláza:

400 U

polygalakturonáza:

25 U

nosnice

endo-1,4-beta-xylanáza:

225 U

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 225 U

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 112 U

 

subtilizín: 3 000 U

 

alfa-amyláza: 300 U

 

polygalakturóza: 18 U.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na škrobové a neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcej viac ako 40 % kukurice.

4.1.2010

endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

112 U

subtilizín:

3 000 U

alfa-amyláza:

300 U

polygalakturonáza:

18 U


(1)  1 FXU je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 7,8 mikromolov redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) z pšeničného arabinoxylánu za minútu pri pH 6,0 a teplote 50 °C.

(2)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) zo xylánu z ovsených pliev za minútu pri pH 5,3 a 50 °C.

(3)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikrogram fenolovej zlúčeniny (ekvivalentov tyrozínu) z kazeínového substrátu za minútu pri pH 7,5 a 40 °C.

(4)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a 30 °C.

(5)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý hydrolyzuje 1 mikromol glukozidových väzieb z krížovo spojeného škrobového polymérovového substrátu nerozpustného vo vode za minútu pri pH 6,5 a 37 °C.

(6)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromol redukujúcich látok (ekvivalentov kyseliny galakturónovej) z poly D-galakturónového substrátu za minútu pri pH 5,0 a 40 °C.


15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2037/2005

zo 14. decembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky pre povoľovanie kŕmnej doplnkovej látky, ktorá patrí do skupiny kokcidiostatík

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1) a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Za určitých podmienok v súlade so smernicou Rady 70/524/EHS (2) sa povolilo používanie doplnkovej látky lasalocid A sodný (Avatec 15 %). Používanie tejto doplnkovej látky v skupine „kokcidiostatiká“ sa v súčasnosti povoľuje nariadením Komisie (ES) č. 2430/1999 (3) v prípade moriek a nariadením Komisie (ES) č. 1455/2004 (4) v prípade kurčiat určených na chov nosníc a kurčiat určených na výkrm. Na základe článku 10 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola uvedená doplnková látka oznámená ako existujúci výrobok a je predmetom overovania a zodpovedajúcich postupov v rámci uplatňovania daného ustanovenia.

(2)

Príslušná spoločnosť predložila novú doplnkovú dokumentáciu a požiadala o úpravu týkajúcu sa súčasného nosiča.

(3)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje možnosť zmeny povolenia doplnkovej látky v nadväznosti na stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „orgán“) týkajúce sa skutočnosti, či je dané povolenie naďalej v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení.

(4)

Komisia požiadala orgán o zhodnotenie relevantných údajov, z ktorých vychádza táto žiadosť o zmenu povolenia, podľa nariadení (ES) č. 2430/1999 a 1455/2004, ako aj a o stanovisko týkajúce sa možných škodlivých vplyvov na bezpečnosť a účinnosť pri použití látky lasalocid A sodný v rámci nového nosiča. Na základe tejto žiadosti uverejnil orgán 26. augusta 2005 stanovisko k použitiu doplnkovej látky lasalocid A sodný v krmivách.

(5)

V stanovisku orgánu sa konštatuje, že v súvislosti s použitím nového zloženia krmiva sa neočakáva vznik akékoľvek dodatočného nebezpečenstva alebo obáv týkajúcich sa bezpečnosti ľudí, zvierat alebo životného prostredia. Podľa stanoviska nemá nové zloženie krmiva nepriaznivý vplyv na stabilitu doplnkovej látky lasalocid A sodný.

(6)

V prípade predmetnej látky sa maximálna hladina rezíduí (MRL) zaviedla nariadením Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990 (5), ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu.

(7)

Nariadenia (ES) č. 2430/1999 a 1455/2004 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2430/1999 sa záznam týkajúci sa položky E 763, lasalocid A sodný nahrádza textom v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1455/2004 sa nahrádza prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005. (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica zrušená nariadením (ES) č. 1831/2003.

(3)  Ú. v. ES L 296, 17.11.1999, s. 3.

(4)  U. v. EÚ L 269, 17.8.2004, s. 14.

(5)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 712/2005 (Ú. v. EÚ L 120, 12.5.2005, s. 3).


PRÍLOHA I

Registračné číslo doplnkovej látky

Meno a registračné číslo zodpovednej osoby za uvedenie doplnkovej látky do obehu

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Maximálne hladiny rezíduí

(MRL)

mg účinnej látky/kg kompletného krmiva

Kokcidiostatiká a histomonostatiká

E 763

Alpharma (Belgicko) BVBA

lasalocid A sodný 15 g/100 g

(Avatec 15 % cc)

 

zloženie doplnkovej látky:

 

lasalocid A sodný 15 g/100 g

 

mleté kukuričné klasy: 80,95 g/100 g

 

lecitín: 2 g/100 g

 

sójový olej: 2 g/100 g

 

oxid železitý: 0,05 g/100 g

 

účinná látka:

lasalocid A sodný C34H53O8Na,

číslo CAS: 25999-20-6, sodná soľ z 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etyl-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etyl-5-hydroxy-6-metyltetrahydro-2H-pyran2-yl]-tetrahydro-3-metyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-dimetyl-6-oxononyl]-2,3-kyselina krezotínová produkovaná Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

príbuzné nečistoty:

lasalocid sodný B–E: ≤ 10 %

morky

12 týždňov

90

125

Zákaz použitia najmenej 5 dní pred porážkou. V návode na použitie je potrebné uviesť:

 

„Nebezpečné pre koňovité druhy“

 

„Toto krmivo obsahuje ionofór: súčasné používanie s niektorými liečivými látkami sa môže kontraindikovať.“

30.9.2009

nariadenie (EHS) č. 2377/90

lasalocid A sodný 15 g/100 g

(Avatec 150 G)

 

zloženie doplnkovej látky:

 

lasalocid A sodný 15 g/100 g

 

síran vápenatý dihydrát: 80,9 g/100 g

 

lignosulfonát vápenatý: 4 g/100 g

 

oxid železitý: 0,1 g/100 g

 

účinná látka:

lasalocid A sodný C34H53O8Na,

číslo CAS: 25999-20-6, sodná soľ z 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etyl-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etyl-5-hydroxy-6-metyltetrahydro-2H-pyran2-yl]-tetrahydro-3-metyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-dimetyl-6-oxononyl]-2,3-kyselina krezotínová produkovaná Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

príbuzné nečistoty:

lasalocid sodný B–E: ≤ 10 %

morky

12 týždňov

90

125

Zákaz použitia najmenej 5 dní pred porážkou. V návode na použitie je potrebné uviesť:

 

„Nebezpečné pre koňovité druhy.“

 

„Toto krmivo obsahuje ionofór: súčasné používanie s niektorými liečivými látkami sa môže kontraindikovať.“

30.9.2009

nariadenie (EHS) č. 2377/90


PRÍLOHA II

Registračné číslo doplnkovej látky

Meno a registračné číslo zodpovednej osoby za uvedenie doplnkovej látky do obehu

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Maximálne hladiny rezíduí

(MRL)

mg účinnej látky/kg kompletného krmiva

Kokcidiostatiká a histomonostatiká

E 763

Alpharma (Belgicko) BVBA

lasalocid A sodný 15 g/100 g

(Avatec 15 % cc)

 

zloženie doplnkovej látky

 

lasalocid A sodný: 15 g/100 g

 

mleté kukuričné klasy: 80,95 g/100 g

 

lecitín: 2 g/100 g

 

sójový olej: 2 g/100 g

 

oxid železitý: 0,05 g/100 g

 

účinná látka:

lasalocid A sodný C34H53O8Na,

číslo CAS: 25999-20-6, sodná soľ z 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etyl-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etyl-5-hydroxy-6-metyltetrahydro-2H-pyran2-yl]-tetrahydro-3-metyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-dimetyl-6-oxononyl]-2,3-kyselina krezotínová produkovaná Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

príbuzné nečistoty:

lasalocid sodný B–E: ≤ 10 %

kurčatá určené na výkrm

75

125

Zákaz použitia najmenej 5 dní pred porážkou. V návode na použitie je potrebné uviesť:

 

„Nebezpečné pre koňovité druhy.“

 

„Toto krmivo obsahuje ionofór: súčasné používanie s niektorými liečivými látkami sa môže kontraindikovať.“

20.8.2014

Nariadenie (EHS) č. 2377/90

kurčatá určené na chov nosníc

16 týždňov

75

125

20.8.2014

lasalocid A sodný 15 g/100 g

(Avatec 150 G)

 

zloženie doplnkovej látky:

 

lasalocid A sodný: 15 g/100 g

 

síran vápenatý dihydrát: 80,9 g/100 g

 

lignosulfonát vápenatý: 4 g/100 g

 

oxid železitý: 0,1 g/100 g

 

účinná látka:

lasalocid A sodný, C34H53O8Na,

číslo CAS: 25999-20-6, sodná soľ z 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etyl-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etyl-5-hydroxy-6-metyltetrahydro-2H-pyran2-yl]-tetrahydro-3-metyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-dimetyl-6-oxononyl]-2,3-kyselina krezotínová produkovaná Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

príbuzné nečistoty:

lasalocid sodný B–E: ≤ 10 %

kurčatá určené na chov nosníc

75

125

Zákaz použitia najmenej 5 dní pred porážkou. V návode na použitie je potrebné uviesť:

 

„Nebezpečné pre koňovité druhy.“

 

„Toto krmivo obsahuje ionofór: súčasné používanie s niektorými liečivými látkami sa môže kontraindikovať.“

20.8.2014

Nariadenie (EHS) č. 2377/90

kurčatá určené na chov nosníc

16 týždňov

75

125

20.8.2014


15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2038/2005

zo 14. decembra 2005,

ktorým sa ustanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených na rok 2006 podľa nariadenia Rady (ES) č. 517/94

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 517/94 zo 7. marca 1994 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 3 a 6 a článok 21 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 517/94 stanovilo množstvové obmedzenia na dovoz určitých textilných výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách, ktoré sa prideľujú podľa zásady, kto príde prvý.

(2)

Podľa tohto nariadenia možno za určitých podmienok použiť iné metódy prideľovania, rozdeliť kvóty na tranže alebo si vyhradiť časť osobitného množstvového limitu výlučne na žiadosti, ktoré sú podporené dôkazmi o vykonávaní dovozu v minulosti.

(3)

Pravidlá riadenia kvót stanovené na rok 2006 by mali byť prijaté pred začiatkom kvótového roka, aby sa príliš neovplyvnila plynulosť obchodných tokov.

(4)

Opatrenia prijaté v predchádzajúcich rokoch, ako napríklad opatrenia v nariadení Komisie (ES) č. 2171/2004 zo 17. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených na rok 2005 podľa nariadenia Rady (ES) č. 517/94 (2), sa ukázali ako postačujúce, a preto je vhodné prijať podobné opatrenia na rok 2006.

(5)

S cieľom uspokojiť najväčší možný počet prevádzkovateľov je vhodné použiť metódu prideľovania podľa zásady „kto príde prvý“ pružnejšie, a to tak, že sa stanoví strop pre množstvá, ktoré môžu byť touto metódou pridelené každému prevádzkovateľovi.

(6)

Aby sa zabezpečila určitá plynulosť v obchode a účinná správa kvót, prevádzkovatelia by mali mať možnosť predložiť svoju pôvodnú žiadosť o dovozné povolenie na rok 2006, ktorá by sa rovnala množstvu, ktoré doviezli v roku 2005.

(7)

Na dosiahnutie optimálneho využitia množstiev by prevádzkovateľovi, ktorý vyčerpal minimálne polovicu už povoleného množstva, malo byť povolené požiadať o ďalšie množstvo za predpokladu, že množstvá v kvótach sú dostupné.

(8)

Dovozné povolenia by mali byť v záujme dobrej správy platné deväť mesiacov od dátumu vydania, avšak najneskôr do konca roka. Členské štáty by mali vydávať licencie iba po tom, ako Komisia oznámi, že množstvá sú dostupné, a iba ak prevádzkovateľ môže dokázať existenciu dohody a môže potvrdiť, v prípade absencie osobitných ustanovení o opaku, že mu ešte nebolo pridelené dovozné povolenie Spoločenstva podľa tohto nariadenia pre príslušné kategórie a krajiny. V rámci reakcie na žiadosti dovozcov by však príslušné vnútroštátne orgány mali byť oprávnené predĺžiť licencie, v rámci ktorých sa vyčerpala minimálne polovica množstva do dátumu žiadosti, o tri mesiace a maximálne do 31. marca 2007.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Textilného výboru zriadeného podľa článku 25 nariadenia (ES) č. 517/94,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľom tohto nariadenia je ustanoviť pravidlá riadenia množstvových kvót na dovoz určitých textilných výrobkov uvedených v prílohách III B a IV k nariadeniu (ES) č. 517/94 na rok 2006.

Článok 2

Kvóty uvedené v článku 1 sa pridelia chronologicky podľa toho, v akom poradí Komisia dostala oznámenia od členských štátov o žiadostiach od jednotlivých prevádzkovateľov o množstvá nepresahujúce maximálne množstvá na prevádzkovateľa, uvedené v prílohe I.

Maximálne množstvá sa však nevzťahujú na prevádzkovateľov, ktorí sú schopní dokázať príslušným vnútroštátnym orgánom v čase ich prvej žiadosti na rok 2006, že v súvislosti s danými kategóriami a danými tretími krajinami doviezli viac než maximálne množstvá špecifikované pre každú kategóriu podľa dovozných licencií, ktoré im boli udelené v roku 2005.

V prípade týchto prevádzkovateľov môžu príslušné orgány povoliť dovoz, ktorý nepresahuje množstvá dovezené v roku 2005 z daných tretích krajín a daných kategórií, za predpokladu, že je k dispozícii dostatočné množstvo kvót.

Článok 3

Každý dovozca, ktorý už vyčerpal 50 % alebo viac z množstva prideleného podľa tohto nariadenia, môže požiadať o množstvá, ktoré nepresahujú maximálne množstvá uvedené v prílohe I, v súvislosti s rovnakou kategóriou a krajinou pôvodu.

Článok 4

1.   Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v prílohe II môžu od 4. januára 2006 od 10.00 hod. oznámiť Komisii množstvá pokryté v žiadostiach o dovozné povolenie.

Pod časom stanoveným v prvom pododseku sa rozumie bruselský čas.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány vydajú povolenia iba po tom, ako im Komisia podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 517/94 oznámi, že množstvá na dovoz sú k dispozícii.

Povolenie vydajú, iba ak prevádzkovateľ:

a)

dokáže existenciu dohody týkajúcej sa poskytnutia tovaru a

b)

písomne potvrdí, že v súvislosti s príslušnými kategóriami a krajinami:

i)

mu ešte nebolo pridelené povolenie podľa tohto nariadenia alebo

ii)

mu nebolo pridelené povolenie podľa tohto nariadenia, ale pridelenú sumu vo výške minimálne 50 % už vyčerpal.

3.   Dovozné povolenia sú platné deväť mesiacov od dátumu vydania, ale najneskôr do 31. decembra 2006.

Príslušné vnútroštátne orgány však môžu na žiadosť dovozcu poskytnúť trojmesačné predĺženie pre povolenia, ktoré vyčerpali pridelené množstvo na minimálne 50 % v čase žiadosti. Platnosť týchto predĺžení za žiadnych okolností neuplynie neskôr ako 31. marca 2007.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2005

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 931/2005 (Ú. v. EÚ L 162, 23.6.2005, s. 37).

(2)  Ú. v. EÚ L 371, 18.12.2004, s. 20.


PRÍLOHA I

Maximálne množstvá uvedené v článkoch 2 a 3

Príslušná krajina

Kategória

Jednotka

Maximálne množstvo

Severná Kórea

1

Kilogramy

10 000

2

Kilogramy

10 000

3

Kilogramy

10 000

4

Kusy

10 000

5

Kusy

10 000

6

Kusy

10 000

7

Kusy

10 000

8

Kusy

10 000

9

Kilogramy

10 000

12

Páry

10 000

13

Kusy

10 000

14

Kusy

10 000

15

Kusy

10 000

16

Kusy

10 000

17

Kusy

10 000

18

Kilogramy

10 000

19

Kusy

10 000

20

Kilogramy

10 000

21

Kusy

10 000

24

Kusy

10 000

26

Kusy

10 000

27

Kusy

10 000

28

Kusy

10 000

29

Kusy

10 000

31

Kusy

10 000

36

Kilogramy

10 000

37

Kilogramy

10 000

39

Kilogramy

10 000

59

Kilogramy

10 000

61

Kilogramy

10 000

68

Kilogramy

10 000

69

Kusy

10 000

70

Kusy

10 000

73

Kusy

10 000

74

Kusy

10 000

75

Kusy

10 000

76

Kilogramy

10 000

77

Kilogramy

5 000

78

Kilogramy

5 000

83

Kilogramy

10 000

87

Kilogramy

10 000

109

Kilogramy

10 000

117

Kilogramy

10 000

118

Kilogramy

10 000

142

Kilogramy

10 000

151 A

Kilogramy

10 000

151 B

Kilogramy

10 000

161

Kilogramy

10 000

Republika Čierna Hora, Kosovo (1)

1

Kilogramy

20 000

2

Kilogramy

20 000

2a

Kilogramy

10 000

3

Kilogramy

10 000

5

Kusy

10 000

6

Kusy

10 000

7

Kusy

10 000

8

Kusy

10 000

9

Kilogramy

10 000

15

Kusy

10 000

16

Kusy

10 000

67

Kilogramy

10 000


(1)  Ako definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.


PRÍLOHA II

Zoznam licenčných orgánov uvedených v článku 4

1.

Belgicko

Federale Overheidsdienst Economie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 548 64 69

Fax (32-2) 548 65 70

Service public fédéral Économie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Tél. (32 2) 548 64 69

Fax (32 2) 548 65 70

2.

Cyprus

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357-2) 867100

Fax: (357-2) 375120

3.

Česká republika

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel: (420-2) 24 90 71 11

Fax: (420-2) 24 21 21 33

4.

Dánsko

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Tel.: (45) 35 46 64 30

Fax: (45) 35 46 64 01

5.

Nemecko

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49 61 96) 9 08-0

Fax: (49 61 96) 9 42 26

6.

Grécko

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 60 31-5

Φαξ: (30) 210 328 60 94

7.

Španielsko

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34 91) 349 38 17, 349 37 48

Fax: (34 91) 563 18 23, 349 38 31

8.

Estónsko

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 6256 400

Fax: (372) 6313 660

9.

Francúzsko

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Service des industries manufacturières et de la poste (SIMAP)

Bureau «Textile-Importations»

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 53 44 96 60

Fax (33-1) 53 44 91 81

10.

Maďarsko

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

H-1024 Budapest

Margit krt. 85.

Postafiók: 1537 Budapest, Pf. 345.

Tel: (36-1) 336 73 00

Fax: (36-1) 336 73 02

11.

Írsko

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Tel.: (353-1) 631 21 21

Fax: (353-1) 631 28 26

12.

Taliansko

Ministero del Commercio con l'estero

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39 6) 59 64 75 17, 59 93 22 02/22 15

Fax (39 6) 59 93 22 35/22 63

Telex (39 6) 59 64 75 31

13.

Lotyšsko

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

tel: (371) 701 30 06

fax: (371) 728 08 82

14.

Litva

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel.: (370) 5 262 87 50; (370) 5 261 94 88

faksas (370) 5 262 39 74

15.

Luxembursko

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 47 82 371

Fax (352) 46 61 38

16.

Malta

Ministry of Finance and Economic Affairs

Trade Services Directorate, Commerce Division

Lascaris

Valletta CMR02 Malta

tel: 00 356 21 246 800

fax: 00 356 21 251 515

17.

Holandsko

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Tel. (31-50) 523 91 11

Fax (31-50) 523 22 10

18.

Poľsko

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-950 Warszawa

tel.: 0048/22/693 55 53

fax: 0048/22/693 40 21

19.

Portugalsko

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

PT-1149-060 LISBOA

Tel.: (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

20.

Slovensko

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 00 421 2 48 54 20 21/00 421 2 48 54 71 19

Fax: 00 421 2 43 42 39 19

21.

Slovinsko

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Tel. (386-4) 297 44 70

Faks (386-4) 297 44 72

E-pošta: taric.cuje@gov.si

22.

Spojené kráľovstvo

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Tel.: (44-1642) 36 43 33/36 43 34

Fax: (44-1642) 53 35 57

23.

Rakúsko

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Tel.: (43 1) 71100-0

Fax: (43 1) 71100-8386

24.

Švédsko

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tel (46 8) 690 48 00

Fax (46 8) 30 67 59

25.

Fínsko

Tullihallitus

Erottajankatu 2

FIN-00101 Helsinki

Tel.: (358-9) 61 41

Fax: (358-20) 492 28 52


15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2039/2005

zo 14. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1238/95 stanovujúce pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (1), a najmä na jeho článok 113,

po porade so správnou radou Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1238/95 z 31. mája 1995 stanovujúcom pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (2), sa stanovujú poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín („úrad“), a úrovne týchto poplatkov.

(2)

Finančná rezerva úradu dosiahla úroveň, ktorá presahuje úroveň nevyhnutnú na zabezpečenie kontinuity jeho činnosti. Z tohto dôvodu sa počas prechodného obdobia znížila úroveň ročného poplatku a poplatky spojené s technickými preskúmaniami.

(3)

Pokiaľ ide o ročný poplatok, prechodné obdobie, počas ktorého sa úroveň tohto poplatku znížila, sa už predĺžilo do konca roka 2007. Pokiaľ ide o poplatky za technické preskúmania, prechodné obdobie, počas ktorého sa tieto poplatky znížili, sa predĺžilo do konca roka 2006.

(4)

Predpokladá sa však, že napriek opatreniam prijatým s cieľom znížiť finančnú rezervu úradu sa úroveň rezervy v krátkodobom horizonte nezníži na patričnú úroveň. Úroveň ročného poplatku by sa preto mala ešte viac znížiť. Nariadenie (ES) č. 1238/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1238/95 sa nahrádza takto:

„1.   Úrad účtuje držiteľovi práva Spoločenstva na ochranu rastlinných odrôd (ďalej len ‚držiteľ’) poplatok za každý rok trvania práva Spoločenstva na ochranu rastlinných odrôd (ďalej len ‚ročný poplatok’) vo výške 300 EUR na roky 2003 až 2005 a 200 EUR na rok 2006 a nasledujúce roky. Ak niekto zaplatí za rok 2006 poplatok 300 EUR, úrad mu vráti rozdiel vo výške 100 EUR“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 873/2004 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 38).

(2)  Ú. v. ES L 121, 1.6.1995, s. 31. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1177/2005 (Ú. v. EÚ L 189, 21.7.2005, s. 26).


15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2040/2005

zo 14. decembra 2005,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozného režimu v odvetví bravčového mäsa stanoveného v rámci európskych dohôd s Bulharskom a Rumunskom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 8 odsek 2,

keďže:

(1)

V protokoloch schválených rozhodnutím Rady 2003/286/ES z 8. apríla 2003 týkajúcim sa uzavretia protokolu upravujúceho obchodné aspekty Európskej dohody zriaďujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane za účelom zohľadnenia výsledku rokovaní medzi stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych koncesiách (2) a rozhodnutím Rady 2003/18/ES z 19. decembra 2002 týkajúcim sa uzavretia protokolu upravujúceho obchodné aspekty Európskej dohody zriaďujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na druhej strane za účelom zohľadnenia výsledku rokovaní medzi stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych koncesiách (3) sa ustanovujú koncesie týkajúce sa dovozu určitých výrobkov v odvetví bravčového mäsa v rámci colných kvót otvorených podľa týchto dohôd.

(2)

V rozhodnutí Rady a Komisie 2005/430/ES, Euratom z 18. apríla 2005 o uzatvorení Dodatkového protokolu k Európskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou republikou na strane druhej, so zreteľom na pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (4), a rozhodnutí Rady a Komisie 2005/431/ES, Euratom z 25. apríla 2005 o uzatvorení Dodatkového protokolu k Európskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na strane druhej, so zreteľom na pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (5), sa ustanovujú dodatočné koncesie týkajúce sa odvetvia bravčového mäsa.

(3)

Mala by sa zabezpečiť správa režimu prostredníctvom dovozných licencií a mali by sa vymedziť pravidlá podávania žiadostí a údaje, ktoré musia žiadosti a licencie obsahovať, v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (6).

(4)

Licencie by sa mali vydať po uplynutí lehoty na posúdenie a prípadne s uplatnením jednotného percenta prijatia požadovaných množstiev.

(5)

S cieľom zabezpečiť dobrú správu množstiev by sa posledný deň platnosti licencií mal stanoviť na koniec každého kvótového roku.

(6)

S cieľom zabezpečiť účinnú správu režimu by sa mala stanoviť výška zábezpeky na dovozné licencie v rámci uvedeného režimu. Vzhľadom na to, že tento režim v odvetví bravčového mäsa je spojený s rizikom špekulácie, prístup obchodníkov k tomuto režimu by mal byť podmienený dodržiavaním presne stanovených podmienok.

(7)

S cieľom zabezpečiť riadnu správu režimu je nevyhnutné, aby členské štáty poskytli Komisii presné údaje o skutočne dovezených množstvách. V záujme jasnosti musia členské štáty použiť jednotný formulár na oznámenie množstiev Komisii.

(8)

S cieľom zabezpečiť plynulý prechod na nové ustanovenia, a najmä zabezpečiť, aby sa na výrobky spadajúce pod poradové čísla 09.4752 a 09.4756, ktoré sa doviezli na základe licencií používaných od 1. júla 2005 v rámci dodatkových protokolov, vzťahovalo zníženie colných sadzieb na 0 %, malo by sa zaviesť vrátenie navyše zaplatených čiastok za podmienok stanovených nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (7), a nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúcim ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (8).

(9)

Po pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii sa nariadenie Komisie (ES) č. 1989/97 z 29. septembra 1997, ktorým sa v odvetví bravčového mäsa stanovujú pravidlá uplatňovania režimu stanoveného v rámci európskych dohôd s Bulharskom, Českou republikou, Slovenskom, Rumunskom, Poľskou republikou a Maďarskou republikou (9), vzťahuje už len na Bulharsko a Rumunsko. Nariadenie (ES) č. 1989/97 by sa preto malo zrušiť a malo by sa prijať nové nariadenie stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania obchodných aspektov európskych dohôd s týmito dvoma krajinami v odvetví bravčového mäsa.

(10)

Ročné dovozné množstvá sú stanovené na obdobia začínajúce 1. júlom.

(11)

Dodatkové protokoly k európskym zmluvám s Bulharskom a Rumunskom nadobudnú platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uložení poslednej listiny o prijatí.

(12)

V prípade Bulharska dodatkový protokol k európskej dohode nadobudne platnosť 1. júla 2005. Toto nariadenie by sa preto malo v prípade Bulharska uplatňovať od tohto dátumu.

(13)

V prípade Rumunska dodatkový protokol k európskej dohode nadobudne platnosť 1. augusta 2005. Toto nariadenie by sa preto malo v prípade Rumunska uplatňovať od tohto dátumu.

(14)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každý dovoz výrobkov spadajúcich pod poradové čísla 09.4671, 09.4752 a 09.4756, uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, ktorý sa uskutoční z Bulharska a Rumunska do Spoločenstva v rámci režimu zavedeného rozhodnutiami 2003/286/ES a 2005/430/ES a rozhodnutiami 2003/18/ES a 2005/431/ES, podlieha predloženiu dovoznej licencie.

Ročné množstvá výrobkov, na ktoré sa vzťahuje uvedený režim, ako aj znížená sadzba cla stanovená spoločným colným sadzobníkom, sú stanovené v prílohe I pre každú colnú kvótu, ktorej poradové číslo je uvedené v spomínanej prílohe.

Článok 2

Ročné množstvá uvedené v článku 1 sú rozdelené do týchto štyroch období:

a)

25 % od 1. júla do 30. septembra,

b)

25 % od 1. októbra do 31. decembra,

c)

25 % od 1. januára do 31. marca,

d)

25 % od 1. apríla do 30. júna.

Článok 3

1.   Žiadateľom o dovoznú licenciu môže byť iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá v čase podania žiadosti môže hodnoverne preukázať príslušným orgánom členských štátov, že najmenej 12 mesiacov vykonáva obchodnú činnosť s tretími krajinami v odvetví bravčového mäsa.

Maloobchodné alebo stravovacie zariadenia predávajúce svoje výrobky konečným spotrebiteľom sa však z režimu uvedeného v článku 1 vylučujú.

2.   V žiadosti o licenciu sa môže uviesť iba jedno z poradových čísel uvedených v prílohe I.

Žiadosť o licenciu sa môže vzťahovať na viacero výrobkov, ktoré spadajú pod rôzne kódy kombinovanej nomenklatúry a pochádzajú z tej istej krajiny. V takomto prípade musia byť v kolónkach 16 a 15 žiadosti uvedené všetky kódy kombinovanej nomenklatúry a ich opis.

Žiadosť o licenciu sa musí týkať najmenej jednej tony a najviac 25 % dostupného množstva v rámci príslušného poradového čísla a počas jedného z období uvedených v článku 2.

3.   V kolónke 8 žiadosti o licenciu a samotnej licencie musí byť uvedená krajina pôvodu. Licencia je platná pri dovoze výrobkov pôvodom z uvedenej krajiny.

4.   V kolónke 20 žiadosti o licenciu a samotnej licencie musí byť uvedený jeden z údajov uvedených v prílohe II.

5.   V kolónke 24 licencie musí byť uvedený jeden z údajov uvedených v prílohe III.

Článok 4

1.   Žiadosť o licenciu sa môže podávať iba počas prvých siedmich dní mesiaca predchádzajúceho každému obdobiu uvedenému v článku 2.

2.   Žiadosť je prijateľná iba pod podmienkou, že žiadateľ písomne vyhlási, že počas obdobia uvedeného v článku 2 nepodal a ani nepodá iné žiadosti na výrobky spadajúce pod rovnaké poradové číslo v členskom štáte, kde sa žiadosť podáva, ani v inom členskom štáte. Ak žiadateľ podá viacej ako jednu žiadosť na výrobky spadajúce pod rovnaké poradové číslo, neprijme sa ani jedna z jeho žiadostí.

3.   V tretí pracovný deň od uplynutia lehoty na predloženie žiadostí oznámia členské štáty Komisii žiadosti, ktoré sa predložili na každý z výrobkov spadajúcich pod príslušné poradové čísla. Toto oznámenie obsahuje zoznam žiadateľov a zoznam požadovaných množstiev v rámci každého poradového čísla.

Oznámenia sa uskutočnia formou elektronickej pošty alebo faxom, a to podľa vzoru uvedeného v prílohe IV v prípade, že sa nepodali žiadne žiadosti, alebo podľa vzorov uvedených v prílohách IV a V v prípade, že sa žiadosti podali.

Článok 5

1.   Komisia čo najskôr rozhodne, v akom rozsahu sa môže vyhovieť žiadostiam o licencie.

Ak celkové požadované množstvá presahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii, stanoví Komisia jednotné percento prijatia požadovaných množstiev.

Ak sú celkové požadované množstvá nižšie ako množstvá, ktoré sú k dispozícii, Komisia určí zostatkové množstvo, ktoré sa pridá k množstvu, ktoré je k dispozícii pre nasledujúce obdobie uvedené v článku 2.

2.   Licencie sa vydajú čo najskôr po prijatí rozhodnutia Komisiou v súlade s odsekom 1.

3.   Licencie sú platné na území celého Spoločenstva.

Článok 6

Pred skončením štvrtého mesiaca nasledujúceho po každom období roka uvedenom v prílohe I oznámia členské štáty Komisii množstvá, ktoré sa skutočne doviezli podľa tohto nariadenia počas uvedeného obdobia.

Oznámenia vrátane tých, ktoré oznamujú, že neboli dovezené žiadne množstvá, sa vykonajú podľa vzoru uvedeného v prílohe VI.

Článok 7

1.   Dovozné licencie sú platné 150 dní odo dňa skutočného vydania v súlade s článkom 23 odsekom 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

Ich platnosť však v každom prípade uplynie 30. júna roku, v ktorom boli vystavené.

2.   Dovozné licencie vydané na základe tohto nariadenia nie sú prevoditeľné.

Článok 8

K žiadostiam o dovozné licencie sa doloží zábezpeka 20 eur na 100 kilogramov.

Článok 9

Pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak, uplatňujú sa ustanovenia nariadenia (ES) č. 1291/2000.

Odchylne od článku 8 odseku 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 nemôže byť množstvo dovezené podľa tohto nariadenia vyššie ako množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 dovoznej licencie. Z toho dôvodu sa do kolónky 19 uvedenej licencie vpíše číslica „0“.

Článok 10

Na dovozy uskutočnené podľa tohto nariadenia sa uplatňujú tie pravidlá pôvodu, ktoré sú stanovené v protokole č. 4 európskej dohody s Bulharskom a v protokole č. 4 európskej dohody s Rumunskom.

Článok 11

Clá, ktoré presahujú legálne splatnú sumu a boli účtované od 1. júla 2005, sa nahradia alebo vrátia.

Zúčastnené subjekty sa na tento účel vyzývajú, aby predložili žiadosti v súlade s ustanoveniami článku 236 nariadenia (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, a v súlade s príslušnými vykonávacími ustanoveniami v nariadení (EHS) č. 2454/93.

Článok 12

Nariadenie (ES) č. 1898/97 sa zrušuje od 1. júla 2005.

V prípade dovozov z Rumunska sa však uplatňuje až do 31. júla 2005.

Licencie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1898/97, ktoré sa majú použiť počas období od 1. júla 2005 do 30. septembra 2005, od 1. októbra 2005 do 31. decembra 2005 a od 1. januára 2006 do 31. marca 2006, sú platné v zmysle tohto nariadenia pre toto isté obdobie.

Množstvá, ktoré sa stanovili na obdobia od 1. júla 2005 do 30. septembra 2005, od 1. októbra 2005 do 31. decembra 2005 a od 1. januára 2006 do 31. marca 2006 podľa tohto nariadenia a ktoré sa nepridelili podľa nariadenia (ES) č. 1898/97, sa pridajú k množstvu dostupnému na obdobie od 1. apríla 2006 do 30. júna 2006.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2005 na dovozy z Bulharska.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2005 na dovozy z Rumunska.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 102, 24.4.2003, s. 60.

(3)  Ú. v. EÚ L 8, 14.1.2003, s. 18.

(4)  Ú. v. EÚ L 155, 17.6.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 155, 17.6.2005, s. 26.

(6)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1856/2005 (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2005, s. 7).

(7)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(8)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 5).

(9)  Ú. v. ES L 267, 30.9.1997, s. 58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1467/2003 (Ú. v. EÚ L 210, 20.8.2003, s. 11).


PRÍLOHA I

A.   VÝROBKY S PÔVODOM V BULHARSKU

Poradové číslo

Kód KN

Opis (1)

Uplatniteľné clo

(% z MFN)

Ročné množstvo od 1.7.2005 do 30.6.2006

(v tonách)

Ročné zvýšenie od 1.7.2006

(v tonách)

Osobitné ustanovenia

09.4671

ex 0203

Mäso z domácich svíň čerstvé, chladené alebo mrazené:

oslobodené

4 400

500

 (2)  (3)

0210 11

0210 12

0210 19

Mäso zo svíň solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky

1602 41

1602 42

1602 49

Pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv z ošípaných


B.   VÝROBKY S PÔVODOM V RUMUNSKU

Poradové číslo

Kód KN

Opis (1)

Uplatniteľné clo

(% z MFN)

Ročné množstvo od 1.7.2005 do 30.6.2006

(v tonách)

Ročné zvýšenie od 1.7.2006

(v tonách)

Osobitné ustanovenia

09.4752

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

Konzervované mäso z domácich svíň

oslobodené

2 125

0

 

09.4756

ex 0203

Mäso z domácich svíň čerstvé, chladené alebo mrazené

oslobodené

15 625

0

 (3)

0210 11

0210 12

0210 19

Mäso zo svíň solené, v slanom náleve, sušené alebo údené


(1)  Odchylne od pravidiel pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry má znenie opisu výrobkov iba informatívny charakter, pričom preferenčný režim sa v rámci tejto prílohy určuje na základe kódov KN. Ak sú uvedené kódy „ex KN“, uplatnenie preferenčného režimu sa určí na základe kódu KN a zodpovedajúceho opisu súčasne.

(2)  Táto koncesia sa uplatňuje výlučne na výrobky, na ktoré sa nevzťahuje iný typ vývoznej subvencie.

(3)  S výnimkou sviečkovej uvádzanej samostatne.


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 3 odseku 4

:

po španielsky

:

Reglamento (CE) no 2040/2005

:

po česky

:

Nařízení (ES) č. 2040/2005

:

po dánsky

:

Forordning (EF) nr. 2040/2005

:

po nemecky

:

Verordnung (EG) Nr. 2040/2005

:

po estónsky

:

Määrus (EÜ) nr 2040/2005

:

po grécky

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2040/2005

:

po anglicky

:

Regulation (EC) No 2040/2005

:

po francúzsky

:

Règlement (CE) no 2040/2005

:

po taliansky

:

Regolamento (CE) n. 2040/2005

:

po lotyšsky

:

Regula (EK) Nr. 2040/2005

:

po litovsky

:

Reglamentas (EB) Nr. 2040/2005

:

po maďarsky

:

2040/2005/EK rendelet

:

po maltsky

:

Regolament (KE) Nru 2040/2005

:

po holandsky

:

Verordening (EG) nr. 2040/2005

:

po poľsky

:

Rozporządzenie (WE) nr 2040/2005

:

po portugalsky

:

Regulamento (CE) n.o 2040/2005

:

po slovensky

:

Nariadenie (ES) č. 2040/2005

:

po slovinsky

:

Uredba (ES) št. 2040/2005

:

po fínsky

:

Asetus (EY) N:o 2040/2005

:

po švédsky

:

Förordning (EG) nr 2040/2005


PRÍLOHA III

Údaje uvedené v článku 3 odseku 5

:

po španielsky

:

Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) no 2040/2005

:

po česky

:

Snížení cla stanovené nařízením (ES) č. 2040/2005

:

po dánsky

:

Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr. 2040/2005

:

po nemecky

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 2040/2005

:

po estónsky

:

Tollimaksu vähendamine vasatavalt määrusele (EÜ) nr 2040/2005

:

po grécky

:

Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2040/2005

:

po anglicky

:

Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 2040/2005

:

po francúzsky

:

Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) no 2040/2005

:

po taliansky

:

Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2040/2005

:

po lotyšsky

:

Regulā (EK) Nr. 2040/2005 paredzētais muitas nodokļa pazeminājums

:

po litovsky

:

Reglamente (EB) Nr. 2040/2005 numatytas muito sumažinimas

:

po maďarsky

:

Csökkentett vám az 2040/2005/EK rendeletnek megfelelően

:

po maltsky

:

Tnaqqis tad-dazju tad-Dwana kif ipprovdut fir-Regolament (KE) Nru 2040/2005

:

po holandsky

:

Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2040/2005

:

po poľsky

:

Obniżka cła przewidziana w rozporządzeniu (WE) nr 2040/2005

:

po portugalsky

:

Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) n.o 2040/2005

:

po slovensky

:

Zníženie cla v zmysle nariadenia (ES) č. 2040/2005

:

po slovinsky

:

Znižanje carin, kakor je predvideno v Uredbi (ES) št. 2040/2005

:

po fínsky

:

Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 2040/2005

:

po švédsky

:

Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 2040/2005


PRÍLOHA IV

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2040/2005

EURÓPSKA KOMISIA

Adresát: DG AGRI/D/2 – e-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int alebo fax: +32 2 2921739

Žiadosť o dovozné licencie

Dátum

Obdobie

Členský štát:

Odosielateľ:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Fax:


Poradové číslo

Požadované množstvo

09.4671

 

09.4752

 

09.4756

 


PRÍLOHA V

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2040/2005

EURÓPSKA KOMISIA

Adresát: DG AGRI/D/2 – e-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int alebo fax: +32 2 2921739

Žiadosť o dovozné licencie

Dátum

Obdobie

Členský štát


(v tonách)

Poradové číslo

Kód KN

Žiadateľ

(meno a adresa)

Množstvo

Krajina pôvodu

09.4671

 

 

 

 

Spolu

 


(v tonách)

Poradové číslo

Kód KN

Žiadateľ

(meno a adresa)

Množstvo

Krajina pôvodu

09.4752

 

 

 

 

Spolu

 


(v tonách)

Poradové číslo

Kód KN

Žiadateľ

(meno a adresa)

Množstvo

Krajina pôvodu

09.4756

 

 

 

 

Spolu

 


PRÍLOHA VI

Oznámenie skutočne dovezených množstiev

 

Členský štát: …

 

Uplatňovanie článku 6 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 2040/2005

 

Množstvá skutočne dovezených výrobkov: …

EURÓPSKA KOMISIA

Adresát: DG AGRI/D/2 – e-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int alebo fax: +32 2 2921739

Poradové číslo

Skutočne dovezené množstvo

Krajina pôvodu

 

 

 


15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/44


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2041/2005

zo 14. decembra 2005,

ktorým sa na hospodársky rok 2005/2006 stanovuje revidovaný odhad objemu produkcie neodzrnenej bavlny a z neho vyplývajúce nové dočasné zníženie orientačnej ceny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Grécka, najmä na jeho protokol č. 4 o bavlne (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o výrobnej pomoci pre bavlnu (2), najmä na jeho článok 19 ods. 2 druhá zarážka,

keďže:

(1)

Článok 16 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie programu poskytovania pomoci pre bavlnu (3), stanovuje, že revidovaný odhad objemu produkcie neodzrnenej bavlny uvedený v článku 14 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1051/2001 a z neho vyplývajúce nové dočasné zníženie orientačnej ceny sa musia stanoviť pred 1. decembrom príslušného hospodárskeho roka.

(2)

Článok 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1051/2001 stanovuje, že pri stanovovaní revidovaného odhadu objemu produkcie je potrebné zohľadniť mieru postupu zberových prác. Tento revidovaný odhad je preto potrebné stanoviť na základe dostupných údajov za hospodársky rok 2005/2006.

(3)

Článok 14 ods. 3 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1051/2001 stanovuje, že od 16. decembra nasledujúceho po začiatku hospodárskeho roku sa výška preddavku stanovuje na základe revidovaného odhadu objemu produkcie zvýšeného minimálne o 7,5 %. Vzhľadom na najnovšie údaje o množstvách uskladnených pod dohľadom za hospodársky rok 2005/2006, ktoré členské štáty oznámili v súlade s článkom 15 ods. 4 písm. c) bodom i) nariadenia (ES) č. 1591/2001 a neistú situáciu, pokiaľ ide o produkciu v Grécku, je potrebné stanoviť ako bezpečnostné rozpätie percentuálne zvýšenie 12,5 % pre Grécko, 7,5 % pre Španielsko a Portugalsko.

(4)

Nové dočasné zníženie orientačnej ceny musí byť vypočítané v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1051/2001, pričom sa však skutočný objem produkcie nahrádza zvýšeným revidovaným odhadom objemu produkcie.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre prírodné vlákna,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na hospodársky rok 2005/2006 je revidovaný odhad objemu produkcie neodzrnenej bavlny stanovený na:

1 100 000 ton pre Grécko,

335 780 ton pre Španielsko,

611 ton pre Portugalsko.

2.   Na hospodársky rok 2005/2006 je nové dočasné zníženie orientačnej ceny stanovené na:

39,650 EUR/100 kg pre Grécko,

23,918 EUR/100 kg pre Španielsko,

0 EUR/100 kg pre Portugalsko.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Protokol naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/46


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2042/2005

z 13. decembra 2005

o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 (1), ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 (2) ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá k nariadeniu (EHS) č. 2913/92, a najmä jeho článok 173 ods. 1,

keďže:

(1)

Články 173 až 177 nariadenia (EHS) č. 2454/93 predpokladajú, že Komisia pravidelne stanoví jednotkové hodnoty pre tovary uvedené v klasifikácii obsiahnutej v prílohe č. 26 uvedeného nariadenia.

(2)

Uplatnenie pravidiel a kritérií stanovených vo vyššie uvedených článkoch na skutočnosti oznámené Komisii na základe článku 173 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2454/93 má za následok stanovenie jednotkových hodnôt pre dotknuté tovary v rámci prílohy k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotkové hodnoty, ktoré predpokladá článok 173 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93, sú stanovené v tabuľke prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v každom členskom štáte.

V Bruseli 13. decembra 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 5).


PRÍLOHA

Kód

Opis

Hodnota jednotných cien na 100 kg

Druhy, odrody, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nové zemiaky

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cibuľa (iná ako sadzačka)

0703 10 19

23,69

13,58

687,91

176,48

370,67

6 066,30

81,80

16,53

10,17

91,37

5 673,99

900,84

223,22

15,95

 

 

 

 

1.40

Cesnak

0703 20 00

138,34

79,31

4 017,14

1 030,57

2 164,56

35 424,93

477,66

96,53

59,39

533,57

33 134,01

5 260,55

1 303,50

93,13

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

70,37

40,34

2 043,40

524,22

1 101,05

18 019,65

242,97

49,10

30,21

271,41

16 854,32

2 675,89

663,05

47,37

 

 

 

 

1.60

Kel

0704 10 00

1.80

Kapusta biela a kapusta červená

0704 90 10

52,48

30,09

1 523,91

390,95

821,13

13 438,55

181,20

36,62

22,53

202,41

12 569,48

1 995,60

494,49

35,33

 

 

 

 

1.90

Brokolica (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Čínska kapusta

ex 0704 90 90

104,01

59,63

3 020,24

774,82

1 627,40

26 633,84

359,13

72,58

44,65

401,16

24 911,44

3 955,08

980,02

70,02

 

 

 

 

1.110

Hlávkový šalát

0705 11 00

1.130

Mrkva

ex 0706 10 00

30,30

17,37

879,85

225,72

474,09

7 758,92

104,62

21,14

13,01

116,86

7 257,15

1 152,19

285,50

20,40

 

 

 

 

1.140

Reďkovka

ex 0706 90 90

117,45

67,33

3 410,51

874,94

1 837,69

30 075,42

405,53

81,96

50,42

452,99

28 130,45

4 466,15

1 106,66

79,07

 

 

 

 

1.160

Hrach (Pisum sativum)

0708 10 00

450,56

258,30

13 083,29

3 356,43

7 049,69

115 374,23

1 555,68

314,40

193,42

1 737,75

107 913,00

17 132,90

4 245,33

303,32

 

 

 

 

1.170

Fazuľa:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

103,23

59,18

2 997,65

769,03

1 615,23

26 434,62

356,44

72,04

44,32

398,16

24 725,10

3 925,50

972,69

69,50

 

 

 

 

1.170.2

Fazuľa (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,62

4 387,35

1 125,54

2 364,04

38 689,62

521,68

105,43

64,86

582,74

36 187,57

5 745,35

1 423,63

101,71

 

 

 

 

1.180

Bôby

ex 0708 90 00

1.190

Artičoky

0709 10 00

1.200

Asperges

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelená

ex 0709 20 00

242,82

139,21

7 051,10

1 808,91

3 799,36

62 179,74

838,42

169,44

104,24

936,54

58 158,58

9 233,60

2 287,98

163,47

 

 

 

 

1.200.2

ostatná

ex 0709 20 00

477,17

273,56

13 856,09

3 554,68

7 466,10

122 189,15

1 647,58

332,97

204,85

1 840,40

114 287,20

18 144,90

4 496,10

321,23

 

 

 

 

1.210

Baklažán (ľuľok)

0709 30 00

115,89

66,44

3 365,21

863,32

1 813,28

29 675,95

400,14

80,87

49,75

446,98

27 756,81

4 406,83

1 091,96

78,02

 

 

 

 

1.220

Zeler rebrový (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

138,52

79,41

4 022,34

1 031,90

2 167,37

35 470,82

478,28

96,66

59,47

534,26

33 176,93

5 267,36

1 305,19

93,25

 

 

 

 

1.230

Kuriatka

0709 59 10

334,34

191,68

9 708,56

2 490,67

5 231,28

85 614,44

1 154,41

233,30

143,53

1 289,52

80 077,77

12 713,61

3 150,29

225,08

 

 

 

 

1.240

Sladká paprika

0709 60 10

148,73

85,26

4 318,68

1 107,93

2 327,04

38 084,06

513,52

103,78

63,85

573,62

35 621,17

5 655,42

1 401,35

100,12

 

 

 

 

1.250

Fenikel

0709 90 50

1.270

Sladké zemiaky, celé, čerstvé (určené na ľudskú konzumáciu)

0714 20 10

103,41

59,29

3 002,90

770,37

1 618,06

26 480,92

357,06

72,16

44,40

398,85

24 768,40

3 932,38

974,40

69,62

 

 

 

 

2.10

Jedlé gaštany (Castanea ssp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananás, čerstvý

ex 0804 30 00

68,30

39,16

1 983,26

508,79

1 068,65

17 489,30

235,82

47,66

29,32

263,42

16 358,27

2 597,13

643,54

45,98

 

 

 

 

2.40

Avokádo, čerstvé

ex 0804 40 00

151,77

87,01

4 407,22

1 130,64

2 374,75

38 864,79

524,05

105,91

65,16

585,38

36 351,41

5 771,36

1 430,08

102,17

 

 

 

 

2.50

Guajavy a mangá, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomaranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krvavé a polokrvavé

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

Ostatné

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (vrátane druhov tangerines and satsumas), čerstvé; klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarínky a wilkingy

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines a ostatné

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé

0805 50 90

111,47

63,90

3 236,80

830,38

1 744,09

28 543,53

384,88

77,78

47,85

429,92

26 697,63

4 238,67

1 050,29

75,04

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

biele

ex 0805 40 00

88,34

50,65

2 565,36

658,13

1 382,30

22 622,48

305,04

61,65

37,93

340,74

21 159,49

3 359,40

832,42

59,47

 

 

 

 

2.90.2

ružové

ex 0805 40 00

92,10

52,80

2 674,29

686,07

1 440,99

23 583,07

317,99

64,26

39,54

355,21

22 057,96

3 502,05

867,77

62,00

 

 

 

 

2.100

Stolové hrozno

0806 10 10

227,26

130,29

6 599,06

1 692,94

3 555,78

58 193,44

784,67

158,58

97,56

876,50

54 430,08

8 641,64

2 141,30

152,99

 

 

 

 

2.110

Vodové melóny

0807 11 00

43,58

24,98

1 265,48

324,65

681,88

11 159,53

150,47

30,41

18,71

168,08

10 437,85

1 657,17

410,63

29,34

 

 

 

 

2.120

Melóny (iné ako vodové melóny):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Druhy Amarillo, Cuper, Honey Dew (vrátane Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vrátane Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

47,36

27,15

1 375,31

352,83

741,06

12 128,12

163,53

33,05

20,33

182,67

11 343,79

1 801,01

446,27

31,88

 

 

 

 

2.120.2

Ostatné

ex 0807 19 00

88,85

50,94

2 580,01

661,88

1 390,19

22 751,64

306,78

62,00

38,14

342,68

21 280,30

3 378,58

837,17

59,81

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Hrušky – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Ostatné

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marhule

0809 10 00

383,14

219,65

11 125,49

2 854,17

5 994,77

98 109,53

1 322,89

267,35

164,48

1 477,72

91 764,81

14 569,11

3 610,06

257,93

 

 

 

 

2.160

Čerešne

0809 20 95

0809 20 05

687,82

394,33

19 972,95

5 123,92

10 762,06

176 130,35

2 374,91

479,96

295,28

2 652,86

164 740,03

26 155,09

6 480,93

463,04

 

 

 

 

2.170

Broskyne

0809 30 90

299,20

171,53

8 688,11

2 228,87

4 681,43

76 615,61

1 033,07

208,78

128,45

1 153,98

71 660,89

11 377,30

2 819,16

201,42

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

299,27

171,57

8 690,26

2 229,43

4 682,59

76 634,61

1 033,33

208,83

128,48

1 154,26

71 678,66

11 380,12

2 819,86

201,47

 

 

 

 

2.190

Slivky

0809 40 05

289,48

165,96

8 405,78

2 156,45

4 529,30

74 125,94

999,50

202,00

124,27

1 116,48

69 332,23

11 007,59

2 727,55

194,87

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

433,58

248,57

12 590,35

3 229,97

6 784,08

111 027,34

1 497,07

302,55

186,14

1 672,28

103 847,22

16 487,39

4 085,38

291,89

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

703,30

403,20

20 422,36

5 239,22

11 004,22

180 093,44

2 428,35

490,76

301,93

2 712,55

168 446,83

26 743,60

6 626,75

473,46

 

 

 

 

2.210

Plody druhu Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 262,99

724,07

36 674,70

9 408,64

19 761,50

323 413,85

4 360,85

881,31

542,20

4 871,23

302 498,73

48 026,46

11 900,40

850,24

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

132,12

75,74

3 836,40

984,20

2 067,17

33 831,05

456,17

92,19

56,72

509,56

31 643,20

5 023,86

1 244,85

88,94

 

 

 

 

2.230

Granátové jablká

ex 0810 90 95

160,76

92,16

4 668,16

1 197,58

2 515,35

41 165,89

555,07

112,18

69,01

620,04

38 503,70

6 113,07

1 514,75

108,22

 

 

 

 

2.240

Kaki (vrátane tzv.Sharon fruit)

ex 0810 90 95

145,09

83,18

4 213,20

1 080,87

2 270,21

37 153,89

500,98

101,25

62,29

559,61

34 751,15

5 517,30

1 367,12

97,68

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/52


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2043/2005

zo 14. decembra 2005

o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po závere rokovaní GATT XXIV.6 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2003 z 30. júna 2003, ktorým sa na hospodárske roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz trstinového cukru v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1464/95 a nariadenie (ES) č. 779/96 (3), a najmä jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia povinností pri dodávkach produktov kódu NC 1701 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Článok 16 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia colných kvót na produkty kódu KN 1701 11 10 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(3)

Článok 22 nariadenia (ES) č. 1159/2003 otvára colné kvóty na produkty kódu KN 1701 11 10 s colnou sadzbou 98 eur na každú tonu pre dovozy pochádzajúce z Brazílie, Kuby a ostatných tretích krajín.

(4)

Žiadosti o vydanie dovozných licencií na celkové množstvo prevyšujúce povinné množstvo dodávky pre príslušnú krajinu, určené podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 pre preferenčný cukor AKT-India, boli v týždni od 5. do 9. decembra 2005 predložené kompetentným úradom v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003.

(5)

Za týchto okolností Komisia musí určiť redukčný koeficient, ktorý umožní výdaj licencií v pomere k disponibilnému množstvu, a uviesť, že uvedený limit bol dosiahnutý,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné licencie predložené v týždni od 5. do 9. decembra 2005 v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003 sa licencie vydávajú v rozmedzí množstvových limitov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 987/2005 (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 568/2005 (Ú. v. EÚ L 97, 15.4.2005, s. 9).


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT–INDIA

Hlava II nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 5.12.2005–9.12.2005

Limit

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

Dosiahnutý

Fidži

100

 

Guyana

100

 

India

0

Dosiahnutý

Pobrežie Slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Maurícius

100

 

Mozambik

0

Dosiahnutý

Sv.Krištof a Nevis

100

 

Svazijsko

100

 

Tanzánia

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Dosiahnutý


Špeciálny preferenčný cukor

Hlava III nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 5.12.2005–9.12.2005

Limit

India

100

 

Ostatné

100

 


Koncesný cukor CXL

Hlava IV nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 5.12.2005–9.12.2005

Limit

Brazília

0

Dosiahnutý

Kuba

100

 

Ostatné tretie krajiny

0

Dosiahnutý


15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/54


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2044/2005

zo 14. decembra 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systémov A 1 a B za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) stanovilo podmienky uplatňovania vývozných náhrad za ovocie a zeleninu.

(2)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa na produkty vyvážané Spoločenstvom môže v nevyhnutnej miere pre umožnenie ekonomicky dôležitého vývozu vzťahovať vývozná náhrada so zreteľom na vymedzené normy, vyplývajúce z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy.

(3)

Podľa článku 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa má dohliadnuť na to, aby sa nenarušili obchodné toky, predtým zavedené prostredníctvom režimu náhrad. Z toho dôvodu, ako aj z dôvodu sezónneho zamerania vývozu ovocia a zeleniny je potrebné na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktorú zaviedlo nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3), stanoviť pre každý produkt predbežné množstvá. Tieto množstvá je potrebné prerozdeliť so zreteľom na to, ako príslušné produkty podliehajú skaze.

(4)

Podľa článku 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 treba pri určovaní náhrad brať do úvahy situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu Spoločenstva a ich disponibilitu, ale aj cien, ktoré sú zaužívané na medzinárodnom trhu. Takisto je potrebné brať do úvahy výdavky spojené s predajom a s prepravou, ako aj ekonomické hľadisko plánovaného vývozu.

(5)

Podľa článku 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sú ceny na trhu Spoločenstva stanovené vzhľadom na ceny, ktoré sa z hľadiska vývozu javia ako najvýhodnejšie.

(6)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu pre určitý produkt spôsobiť nevyhnutnú diferenciáciu náhrady podľa miesta jeho určenia.

(7)

Rajčiny, pomaranče, citróny a jablká kategórií Extra, I a II všeobecných noriem akosti sa skutočne môžu stať ekonomicky dôležitým vývozným artiklom.

(8)

Aby sa umožnilo čo najefektívnejšie využitie disponibilných zdrojov a vzhľadom na vývoznú štruktúru Spoločenstva majú sa určiť vývozné náhrady podľa systémov A 1 a B.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pre systém A 1 sú miera náhrad, obdobie na predkladanie žiadostí o náhrady a predpokladané množstvá pre príslušné produkty určené v prílohe. Pre systém B sú smerná miera náhrad, obdobie na doručenie žiadostí o povolenia a plánované množstvá pre príslušné produkty určené v prílohe.

2.   Povolenia vydané z titulu potravinovej pomoci na základe článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do oprávneného množstva uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu nezapočítavajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 558/2005 (Ú. v. EÚ L 94, 13.4.2005, s. 22).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1856/2005 (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2005, s. 7).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 14. decembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

Kód produktu (1)

Krajina určenia (2)

Systém A 1

Lehota na podávanie žiadostí o náhradu: 10.1.2006–9.3.2006

Systém B

Lehota na podávanie žiadostí o povolenia: 17.1.2006–16.3.2006

Miera náhrady

(EUR/t netto)

Plánované množstvo

(t)

Smerná miera náhrady

(EUR/t netto)

Plánované množstvo

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

4 885

0805 10 20 9100

A00

36

 

36

71 092

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

10 105

0808 10 80 9100

F04, F09

34

 

34

41 830


(1)  Kódy produktov sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy krajín určenia série A sú definované v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 3846/87.

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

F03

:

všetky krajiny určenia s výnimkou Švajčiarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thajsko, Taiwan, Papua-Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguaj, Paraguaj, Argentína, Mexiko, Kostarika.

F08

:

všetky krajiny určenia s výnimkou Bulharska.

F09

:

nasledujúce krajiny určenia:

Nórsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Srbsko a Čierna Hora (vrátane Kosova, v správe Spojených národov na základe rezolúcie Rady bezpečnosti 1244 z 10. júna 1999), Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan, Ukrajina, Saudská Arábia, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Dabí, Dubaj, Šardža, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Rás al-Chajmá a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýria, Irán, Jordánsko, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbia,

africké krajiny a územia s výnimkou Juhoafrickej republiky,

krajiny určenia v zmysle článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).


15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/57


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2045/2005

zo 14. decembra 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systému A1 pre škrupinové ovocné plody (mandle zbavené škrupiny, lieskové orechy so škrupinami, lieskové orechy zbavené škrupiny, vlašské orechy so škrupinami)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1) a najmä na jeho článok 35 odsek 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) určilo pravidlá uplatňovania vývozných náhrad na ovocie a zeleninu;

(2)

podľa článku 35 odsek 1 nariadenia (ES) č. 2200/96, v miere potrebnej na umožnenie ekonomicky významného vývozu, môžu byť produkty, vyvážané spoločenstvom, predmetom vývoznej náhrady s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy;

(3)

v súlade s článkom 35 odsek 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 treba dbať na to, aby sa nenarušili predtým zavedené obchodné toky režimu náhrad. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu sezónneho zamerania vývozu ovocia a zeleniny treba určiť predpokladané množstvá pre jednotlivé produkty na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktoré stanovuje nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3). Tieto množstvá sa musia rozdeliť s ohľadom na to, ako rýchlo podlieha príslušný typ produktu skaze;

(4)

podľa článku 35 odsek 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 musia byť náhrady určené tak vzhľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu spoločenstva a ich disponibilitu, ako aj vzhľadom na ceny zaužívané v medzinárodnom obchode. Rovnako treba brať do úvahy náklady na uvedenie na trh a dopravu, ako aj ekonomické hľadisko plánovaného vývozu;

(5)

v súlade s článkom 35 odsek 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa ceny na trhu spoločenstva určujú s ohľadom na najpriaznivejšie ceny z hľadiska vývozu;

(6)

situácia v medzinárodnom obchode alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnej diferenciácii náhrady pre stanovený produkt, podľa miesta určenia tohto produktu;

(7)

mandle zbavené škrupiny a lieskové orechy, ako aj vlašské orechy so škrupinami sa môžu stať v súčasnosti predmetom ekonomicky významných vývozov;

(8)

vzhľadom na to, že škrupinové ovocné plody sú produkty, ktoré je možné relatívne dlho skladovať, vývozné náhrady môžu byť stanovené na dlhšiu periodicitu;

(9)

s cieľom umožniť čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov a s ohľadom na štruktúru vývozu spoločenstva treba stanoviť vývozné náhrady na škrupinové ovocné plody podľa systému A1;

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Sadzba vývoznej náhrady na škrupinové ovocné plody, lehota na predloženie žiadostí o licencie a predpokladané množstvá sú určené v prílohe tohto nariadeniu.

2.   Licencie vydané z titulu potravinovej pomoci v zmysle článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do množstva uvedeného v prílohe tohto nariadenia nezapočítavajú.

3.   Bez ujmy na článku 5 odsek 6 nariadenia (ES) č. 1961/2001, doba platnosti licencií typu A1 je tri mesiace.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2180/2003 (Ú. v. EÚ L 335, 22.12.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1856/2005 (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2005, s. 7).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 14. decembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na vývoz škrupinových ovocných plodov (systém A1)

Lehota na predloženie žiadostí o licencie: od 10. januára do 23. júna 2006.

Kód produktov (1)

Miesto určenia (2)

Maximálna sadzba náhrady

(v EUR/t netto)

Predpokladané množstvá

(v t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 752

0802 21 00 9000

A00

53

62

0802 22 00 9000

A00

103

2 764

0802 31 00 9000

A00

66

37


(1)  Číselné kódy produktov sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy miest určenia série „A“ sú definované v prílohe II nariadenia (EHS) č. 3846/87. Číselné kódy miest určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/59


ROZHODNUTIE RADY

z 12. decembra 2005,

ktorým sa vymenúva belgický člen Výboru regiónov

(2005/901/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh belgickej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. januára 2002 prijala rozhodnutie 2002/60/ES (1), ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2002 do 25. januára 2006.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia ministerského predsedu valónskej vlády Jean-Clauda VAN CAUWENBERGHE sa uvoľnilo miesto člena Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do Výboru regiónov sa na zvyšok funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2006, vymenúva:

pán Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE,

membre du Parlement wallon.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 12. decembra 2005

Za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 38.


15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/60


ROZHODNUTIE RADY

z 12. decembra 2005,

ktorým sa určuje poradie pri vykonávaní predsedníctva Rady

(2005/902/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej druhý pododsek článku 203,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej druhý pododsek článku 116,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 95/2/ES, Euratom, ESUO (1) Rada stanovila poradie vykonávania predsedníctva Rady pre členské štáty Európskej únie k 1. januáru 1995.

(2)

Európska únia sa 1. mája 2004 rozšírila o desať nových členských štátov.

(3)

Je potrebné ustanoviť poradie vykonávania predsedníctva Rady, do ktorého sa zahrnú nové členské štáty.

(4)

Toto rozhodnutie sa prijíma bez toho, aby bola dotknutá úprava poradia vykonávania predsedníctva, ktorú Rada prijme po pristúpení Bulharska a Rumunska,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Poradie, v ktorom sa členské štáty vyzývajú vykonávať predsedníctvo Rady od 1. januára 2006, určuje príloha.

2.   Rada môže na návrh dotknutých členských štátov jednomyseľne rozhodnúť o tom, aby členský štát vykonával predsedníctvo počas iného obdobia, ako je obdobie, ktoré vyplýva z poradia uvedeného v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. decembra 2005

Za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Ú. v. ES L 1, 1.1.1995, s. 220. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/105/ES, ESUO, Euratom (Ú. v. ES L 39, 9.2.2002, s. 17).


PRÍLOHA

Rakúsko

január–jún

2006

Fínsko

júl–december

2006

Nemecko

január–jún

2007

Portugalsko

júl–december

2007

Slovinsko

január–jún

2008

Francúzsko

júl–december

2008

Česká republika

január–jún

2009

Švédsko

júl–december

2009

Španielsko

január–jún

2010

Belgicko

júl–december

2010

Maďarsko

január–jún

2011

Poľsko

júl–december

2011

Dánsko

január–jún

2012

Cyprus

júl–december

2012

Írsko

január–jún

2013

Litva

júl–december

2013

Grécko

január–jún

2014

Taliansko

júl–december

2014

Lotyšsko

január–jún

2015

Luxembursko

júl–december

2015

Holandsko

január–jún

2016

Slovensko

júl–december

2016

Malta

január–jún

2017

Spojené kráľovstvo

júl–december

2017

Estónsko

január–jún

2018


Komisia

15.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/62


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/263/ES, ktorým sa členské štáty oprávňujú prijať určité odchýlky podľa smernice Rady 94/55/ES vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou

[oznámené pod číslom K(2005) 3565]

(Iba anglický, litovský a švédsky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/903/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 94/55/ES z 21. novembra 1994 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou (1), a najmä na jej článok 6 ods. 9,

keďže:

(1)

Podľa článku 6 ods. 9 smernice 94/55/ES sú členské štáty povinné po prvýkrát vopred oznámiť Komisii nimi prijaté odchýlky najneskôr do 31. decembra 2002 alebo do dvoch rokov od posledného dátumu uplatnenia zmenených a doplnených verzií príloh k smernici.

(2)

Smernicou Komisie 2003/28/ES (2) sa zmenili a doplnili prílohy A a B k smernici 94/55/ES. Na základe smernice 2003/28/ES členské štáty museli uviesť do účinnosti vnútroštátne právne predpisy najneskôr do 1. júla 2003, keďže posledným dňom uplatňovania podľa článku 6 ods. 9 smernice 94/55/ES bol 30. jún 2003.

(3)

Niektoré členské štáty oznámili Komisii do 31. decembra 2003 svoj úmysel prijať odchýlky zo smernice 94/55/ES. Rozhodnutím 2005/263/ES zo 4. marca 2005, ktorým sa členské štáty oprávňujú prijať určité odchýlky podľa smernice 94/55/ES vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou (3), Komisia oprávnila členské štáty na prijatie odchýlok uvedených v prílohách I a II k uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Švédsko, Spojené kráľovstvo a Litva oznámili Komisii do 31. decembra 2004 svoj úmysel prijať nové odchýlky a zmeniť a doplniť svoje platné odchýlky v prílohách I a II k rozhodnutiu 2005/263/ES. Komisia preskúmala oznámenia z hľadiska dodržania podmienok ustanovených v článku 6 ods. 9 smernice 94/55/ES a schválila ich. Tieto členské štáty by sa preto mali oprávniť na prijatie dotknutých odchýlok.

(5)

Je preto potrebné zmeniť a doplniť prílohy I a II k smernici 2005/263/ES.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prepravu nebezpečného tovaru, ustanoveného v článku 9 smernice 94/55/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/263/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe I sa menia a dopĺňajú odchýlky uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

2.

V prílohe II sa menia a dopĺňajú odchýlky uvedené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Litovskej republike, Švédskemu kráľovstvu a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 13. decembra 2005

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/111/ES (Ú. v. EÚ L 365, 10.12.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 8.4.2003, s. 45.

(3)  Ú. v. EÚ L 85, 2.4.2005, s. 58.


PRÍLOHA I

Odchýlky pre členské štáty na malé množstvá určitých nebezpečných tovarov

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

RO-SQ 15.1 (zmenené a doplnené)

Predmet: preprava určitých nízkonebezpečných rádioaktívnych predmetov, ako sú hodiny, hodinky, detektory dymových plynov, číselníky kompasov (E1).

Odkaz na prílohu k smernici: väčšina požiadaviek ADR.

Obsah prílohy k smernici: požiadavky týkajúce sa prepravy materiálu triedy 7.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Úplná výnimka z ustanovení vnútroštátnych predpisov pre určité obchodné výrobky obsahujúce obmedzené množstvá rádioaktívneho materiálu. (Svetelné zariadenie určené na nosenie osobami; v nijakom vozidle ani železničnom vozidle sa nesmie prevážať viac ako 500 detektorov dymových plynov určených na domáce použitie s rádioaktivitou do 40 kBq; alebo v nijakom vozidle ani železničnom vozidle sa nesmie prevážať viac ako päť svetelných zariadení využívajúcich plynné trítium s rádioaktivitou do 10 GBq).

Pripomienky: Táto odchýlka je krátkodobým opatrením, ktoré sa už nebude ďalej požadovať vtedy, keď sa podobné zmeny a doplnenia k nariadeniam IAEA včlenia do ADR.

RO-SQ 15.2 (zmenené a doplnené)

Predmet: výnimka z požiadavky prevážať prepravný doklad pre určité množstvá nebezpečných tovarov (okrem triedy 7) definovaných v 1.1.3.6 (E2).

Odkaz na prílohu k smernici: 1.1.3.6.2 a 1.1.3.6.3.

Obsah prílohy k smernici: výnimky z určitých požiadaviek pre určité množstvá na jednu prepravnú jednotku.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Prepravný doklad sa nevyžaduje pre limitované množstvá okrem prípadov, keď tvoria časť väčšieho nákladu.

Pripomienky: Táto výnimka je vhodná na vnútroštátnu prepravu, kde prepravný doklad nie je v prípade miestnej distribúcie zakaždým vhodný.

RO-SQ 15.3 (zmenené a doplnené)

Predmet: Preprava tenkostenných kovových valcov určených na použitie v teplovzdušných balónoch medzi miestom plnenia a miestom vypúšťania/pristávania (E3).

Odkaz na prílohu k smernici: 6.2.

Obsah prílohy k smernici: požiadavky kladené na konštrukciu a skúšanie nádob na plyn.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(15).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Povoľuje sa preprava valcov v nesúlade s ADR určených na prepravu UN 1011, 1965 a 1978, s výhradou prísnych leteckých predpisov.

Pripomienky: Tlakové fľaše na plyn, používané do teplovzdušných balónov, sú konštruované tak, aby mali čo možno najnižšiu hmotnosť, čo bráni tomu, aby spĺňali bežné požiadavky kladené na tlakové fľaše na plyn. Priemerná tlaková fľaša do balóna má vodnú kapacitu 70 litrov a ani tá najväčšia nepresahuje 90 litrov. Na vozidle sa môže prepravovať súčasne najviac 5 tlakových fliaš.

RO-SQ 15.4 (zmenené a doplnené)

Predmet: vyňatie požiadavky na protipožiarne zariadenie pre vozidlá prepravujúce rádioaktívny materiál s nízkou intenzitou (E4).

Odkaz na prílohu k smernici: 8.1.4.

Obsah prílohy k smernici: požiadavka, aby boli vozidlá vybavené protipožiarnymi zariadeniami.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Odvoláva sa požiadavka prepravovať hasiace zariadenia v rámci zásielok, na ktoré sa vzťahuje výnimka (UN 2908, 2909, 2910 a 2911).

Požiadavka sa obmedzuje v prípade prepravy malého počtu zásielok.

Pripomienky: Preprava protipožiarneho zariadenia je v praxi irelevantná, pokiaľ ide o prepravu UN 2908, 2909, 2910, UN 2911, ktoré sa môžu často prepravovať v malých vozidlách.

RO-SQ 15.5 (zmenené a doplnené)

Predmet: distribúcia tovarov vo vnútorných obaloch maloobchodníkom alebo užívateľom (okrem tovarov tried 1, 4.2, 6.2 a 7) z miestnych distribučných skladov maloobchodníkom alebo užívateľom a od maloobchodníkov ku konečným užívateľom (N1).

Odkaz na prílohu k smernici: 6.1.

Obsah prílohy k smernici: požiadavky týkajúce sa konštrukcie a skúšania obalov.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Nevyžaduje sa, aby bola obalom pridelená RID/ADR alebo UN značka alebo aby boli inak označené, ak obsahujú tovary uvedené v harmonograme 3.

Pripomienky: ADR požiadavky sú neprimerané pre záverečné prepravné etapy z distribučného skladu k maloobchodníkovi alebo k užívateľovi alebo od maloobchodníka ku konečnému užívateľovi. Účelom tejto odchýlky je umožniť, aby sa vnútorné nádoby tovarov určených na maloobchodnú distribúciu mohli prepravovať na záverečnom úseku miestnej distribučnej trasy bez vonkajšieho obalu.

RO-SQ 15.6 (zmenené a doplnené)

Predmet: premiestňovanie nominálne prázdnych stacionárnych zásobníkov, ktoré nie sú určené ako prepravné zariadenie (N2).

Odkaz na prílohu k smernici: časti 5 a 7–9.

Obsah prílohy k smernici: požiadavky týkajúce sa konsignačných postupov, prepravy, manipulácie a vozidiel.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(14).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Predpisy sa neuplatňujú na prepravu nominálne prázdnych skladovacích zásobníkov.

Pripomienky: Premiestňovanie takýchto stacionárnych zásobníkov nie je prepravou nebezpečných tovarov v bežnom zmysle slova a ustanovenia ADR sa v praxi nemôžu uplatňovať. Keďže sú zásobníky „nominálne prázdne“, množstvo nebezpečných tovarov skutočne obsiahnutých v nich je extrémne malé.

LITVA

RO-SQ 20.1 (nové)

Predmet: prijatie RO-SQ 15.8.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (uznesenie vlády č. 337 o preprave nebezpečného tovaru cestnou dopravou v Litovskej republike, prijaté 23. marca 2000).


PRÍLOHA II

Odchýlky pre členské štáty týkajúce sa miestnej prepravy obmedzenej na ich územie

ŠVÉDSKO

RO-LT 14.12 (nové)

Predmet: preprava OHŇOSTROJOV s číslom UN 0335.

Odkaz na prílohu k smernici: príloha B, časť 7.2.4, V2 (1).

Obsah prílohy k smernici: ustanovenia vzťahujúce sa na používanie vozidiel EX/II a EX/III.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pri preprave OHŇOSTROJOV s číslom UN 0335 sa špecifické ustanovenie V2 (1) v časti 7.2.4 uplatňuje len na čistý výbušný obsah s hmotnosťou väčšou ako 3 000 kg (4 000 kg s prípojným vozidlom) za predpokladu, že ohňostroju bolo priradené číslo UN 0335 na základe základnej tabuľky na klasifikáciu ohňostrojov v časti 2.1.3.5.5 štrnásteho zrevidovaného vydania odporúčaní OSN k preprave nebezpečného tovaru.

Takáto klasifikácia sa vykoná so súhlasom príslušného orgánu. Klasifikácia sa overí na prepravnej jednotke.

Pripomienky: Preprava ohňostrojov je časovo obmedzená na dva krátke časové úseky v roku, a to na prelom roka a mesiacov apríla a mája. Prepravu od odosielateľa do skladov môže bez väčších problémov vykonávať súčasný vozový park vozidiel so schválením EX. Preprava ohňostrojov od terminálov do obchodných stredísk a preprava prebytku naspäť k terminálom je však z dôvodu nedostatku so schválením EX obmedzená. Prepravovatelia nemajú záujem investovať do takýchto schválení, keďže ich nemôžu zaradiť do nákladov. To vedie k existenčnému riziku pre odosielateľov ohňostrojov, keďže nemôžu dostať svoje výrobky na trh.

Pri využívaní tejto odchýlky sa ohňostroje musia klasifikovať na základe základného zoznamu odporúčaní OSN s cieľom dospieť k čo najaktuálnejšej klasifikácii.

Podobný typ výnimky predstavujú OHŇOSTROJE s číslom UN 0336 podľa špecifického ustanovenia 651, časti 3.3.1 ADR 2005.

LITVA

RO-LT 20.1 (nové)

Predmet: prijatie RO-LT 4.1.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (uznesenie vlády č. 337 o preprave nebezpečného tovaru cestnou dopravou v Litovskej republike, prijaté 23. marca 2000).

RO-LT 20.2 (nové)

Predmet: prijatie RO-LT 4.2.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (uznesenie vlády č. 337 o preprave nebezpečného tovaru cestnou dopravou v Litovskej republike, prijaté 23. marca 2000).