ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 316

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
2. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1964/2005 z 29. novembra 2005 o colných sadzbách na banány

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1965/2005 z 1. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1966/2005 z 1. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2061/89 ohľadne zatrieďovania určitého tovaru v rámci kombinovanej nomenklatúry

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1967/2005 z 1. decembra 2005 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1968/2005 z 1. decembra 2005, ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1969/2005 z 1. decembra 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1970/2005 z 1. decembra 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1438/2005

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1971/2005 z 1. decembra 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

13

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2005, ktorým sa Francúzsko oprávňuje zakázať predaj množiteľského materiálu Pinus pinaster Ait. s pôvodom na Pyrenejskom polostrove konečnému užívateľovi s cieľom vysievania alebo vysádzania v určitých oblastiach Francúzska, v ktorých podľa smernice Rady 1999/105/ES nie je jeho používanie vhodné [oznámené pod číslom K(2005) 4534]

14

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B prílohy XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o niektoré prevádzkarne v mäsovom, mliekarenskom a rybnom sektore v Poľsku [oznámené pod číslom K(2005) 4595]  ( 1 )

17

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/734/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vysoko patogénnej vtáčej chrípky spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí a ktorým sa zavádza systém včasného zisťovania v obzvlášť rizikových oblastiach [oznámené pod číslom K(2005) 4687]  ( 1 )

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2005/629/ES z 26. augusta 2005, ktorým sa zriaďuje Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (Ú v. EÚ L 225, 31.8.2005)

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

2.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1964/2005

z 29. novembra 2005

o colných sadzbách na banány

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EHS) č. 404/93 z 13. februára 1993 o spoločnej organizácii trhu s banánmi (1) sa ustanovuje potreba nadobudnutia účinnosti výlučne tarifného režimu týkajúceho sa dovozu banánov najneskôr do 1. januára 2006.

(2)

Rada 12. júla 2004 poverila Komisiu začať rokovania podľa článku XXVIII dohody GATT 1994 s cieľom upraviť niektoré koncesie týkajúce sa banánov. V tejto súvislosti Spoločenstvo 15. júla 2004 oznámilo WTO svoj zámer upraviť niektoré koncesie v zozname CXL ES týkajúce sa položky 0803 00 19 (banány). Rokovania prebiehali pod vedením Komisie a na základe konzultácií výboru založeného v súlade s článkom 133 zmluvy a osobitného výboru pre poľnohospodárstvo v rámci rokovacích smerníc vydaných Radou.

(3)

Komisii sa nepodarilo rokovaním dosiahnuť dohodu s Ekvádorom a Panamou, ktoré majú záujem byť hlavnými dodávateľmi produktov uvedených v podpoložke 0803 00 19 (banány) a s Kolumbiou a Kostarikou, ktoré majú záujem byť významnými dodávateľmi uvedených produktov. V zmysle prílohy k rozhodnutiu ministerskej konferencie WTO zo 14. novembra 2001 týkajúcej sa Dohody o partnerstve krajín AKT – ES s Európskym spoločenstvom Komisia uskutočnila konzultácie s ostatnými členskými štátmi WTO. Tieto konzultácie nevyústili do prijateľnej dohody.

(4)

Spoločenstvo 31. januára 2005 oznámilo WTO svoj úmysel nahradiť svoje koncesie týkajúce sa položky 0803 00 19 (banány) záväznou colnou sadzbou vo výške 230 EUR/tona.

(5)

Arbitrážny postup uvedený v prílohe k rozhodnutiu sa začal 30. marca 2005. Vo výroku arbitra vydanom 1. augusta 2005 sa uvádza záver, že colná sadzba v rámci doložky najvyšších výhod (MFN) vo výške 230 EUR/tona navrhovaná Spoločenstvom nebola v súlade s uvedenou prílohou, pretože by neviedla prinajmenšom k zachovaniu úplného prístupu dodávateľov MFN na trh. Na základe zistení arbitra Komisia zrevidovala návrh Spoločenstva. V druhom výroku arbitra vydanom 27. októbra 2005 arbiter dospel k záveru, že revidovaný návrh pre sadzbu MFN 187 EUR/tona nenapráva danú záležitosť. Komisia preto ďalej zmenila svoj návrh s cieľom napraviť celú záležitosť.

(6)

Bolo by potrebné otvoriť aj colnú kvótu pre banány pochádzajúce z krajín AKT v súlade so záväzkami Spoločenstva v zmysle Dohody o partnerstve AKT – ES.

(7)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia, ako aj prechodné opatrenia súvisiace najmä s riadením colnej kvóty pre banány pochádzajúce z krajín AKT by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Od 1. januára 2006 je colná sadzba na banány (kód KN 0803 00 19) 176 EUR/tona.

2.   Každý rok od 1. januára 2006 sa v prípade dovozu banánov (kód KN 0803 00 19) pochádzajúcich z krajín AKT otvára autonómna colná kvóta vo výške 775 000 ton čistej hmotnosti s nulovou sadzbou.

Článok 2

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia a prechodné opatrenia potrebné na uľahčenie prechodu od existujúcich mechanizmov k mechanizmom ustanoveným v tomto nariadení sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 2.

Článok 3

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre banány (ďalej len „výbor“) zriadený článkom 26 nariadenia (EHS) č. 404/93.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2005

Za Radu

predseda

A. JOHNSON


(1)  Ú. v. ES L 47, 25.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


2.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1965/2005

z 1. decembra 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 1. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

60,8

204

33,2

999

47,0

0707 00 05

052

103,8

204

33,6

220

147,3

999

94,9

0709 90 70

052

116,3

204

102,4

999

109,4

0805 20 10

204

67,5

624

79,3

999

73,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

107,8

999

88,5

0805 50 10

052

66,9

220

47,3

999

57,1

0808 10 80

052

78,2

388

68,7

400

93,6

404

89,9

720

60,6

999

78,2

0808 20 50

052

101,8

400

92,7

720

49,3

999

81,3


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


2.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1966/2005

z 1. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2061/89 ohľadne zatrieďovania určitého tovaru v rámci kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia v súvislosti so zatrieďovaním tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovilo všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa tiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá je na nej úplne alebo čiastočne založená alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie a ktorá vychádza zo špecifických ustanovení Spoločenstva s cieľom uplatňovať colné a iné opatrenia týkajúce sa obchodu s tovarom.

(3)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2061/89 zo 7. júla 1989 ohľadne zatrieďovania určitého tovaru v rámci kombinovanej nomenklatúry (2) sa výrobok uvedený v prílohe pod č. 5, zatriedil ako potravinový doplnok bez toho, aby sa vzali do úvahy jeho špecifické terapeutické a profylaktické vlastnosti pri hypovitaminóze C. Preto je potrebné zmeniť a doplniť zatriedenie tohto výrobku, ktorý by sa mal považovať za liek.

(4)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zatriedenie výrobku č. 5 v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 2061/89 sa nahrádza zatriedením, ktoré sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1719/2005 (Ú. v. EÚ L 286, 28.10.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 196, 12.7.1989, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 936/1999 (Ú. v. ES L 117, 5.5.1999, s. 9).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(kód KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

5.

Prípravok vo forme tabliet v baleniach na maloobchodný predaj s príbalovou inštrukciou o dávkovaní a zložení, určený na liečbu nedostatku vitamínu C.

Každá tableta s hmotnosťou 750 mg obsahuje:

kyselinu askorbovú: 500 mg,

šípkový prášok, celulózu, rastlinný stearín, sušinu rastlinných olejov, stearát horečnatý, oxid kremičitý a potravinársku glazúru s obsahom proteínu: 250 mg.

3004 50 10

Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, doplnkovou poznámkou 1 ku kapitole 30 a znením kódov KN 3004, 3004 50 a 3004 50 10.

Pozri aj vysvetlivky kombinovanej nomenklatúry ku kapitole 30.

Pokiaľ ide o odporúčanú dennú dávku vitamínu C (60 mg), každá tableta zreteľne obsahuje oveľa väčšie množstvo vitamínu C (500 mg).

Všetky podmienky doplnkovej poznámky 1 ku kapitole 30 sú týmto splnené a výrobok má byť zatriedený ako liek položky 3004.


2.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1967/2005

z 1. decembra 2005

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie, a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovania tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal byť zatriedený pod kód uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod kód uvedený v stĺpci 2.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej po dobu troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1719/2005 (Ú. v. EÚ L 286, 28.10.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(kód KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

1.

Výrobok pozostávajúci z čírej, jemne spenenej tekutiny žltej až jantárovej farby. Má obsah alkoholu 5,9 % vol.

Získaný je kvasením mladiny s 15,3 stupňami Plato. Kvasený roztok je podrobený číreniu a filtrácii. Do takéhoto roztoku je pridané 3,34 % cukrového sirupu, 0,14 % aromatických zložiek (z ktorých 75 % pochádza z tequily), 0,11 % kyseliny citrónovej a 0,002 % kyseliny askorbovej. Výrobok má vôňu a chuť piva.

Výrobok je určený na priamu spotrebu. Dodáva sa ako pivo vo fľašiach s obsahom 330 ml/0,33 l, ktoré sú príslušne označené.

2203 00 01

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 2203 00 a 2203 00 01.

Výrobok je nápoj a môže byť považovaný za pivo vyrobené zo sladu položky 2203. Výrobok nemožno vylúčiť z položky 2203, pretože pridaný alkohol prostredníctvom aromatických zložiek ovplyvní výslednú koncentráciu alkoholu len 0,04 % vol. Z tohto dôvodu nemožno výrobok zatriediť do položky 2208.

Vo vysvetlivkách harmonizovaného systému k položke 2203 je uvedená možnosť pridania cukru, farbiva, oxidu uhličitého a iných látok. Preto pivo položky 2203 môže byť inter alia aromatizované.

2.

Plastová, bezšvová, pružná hadička na použitie v zdravotníctve, vyrobená z matného polyvinylchloridu (PVC) s hrúbkou steny približne 0,6 mm a vonkajším priemerom 5,7 mm. Minimálny tlak prasknutia má 27,6 MPa a dováža sa v kotúčoch dlhých približne 1 200 m.

Výrobok sa vo všeobecnosti používa na prenos, vedenie alebo distribúciu plynov alebo kvapalín.

Hoci sa hadička po narezaní na vhodnú dĺžku môže použiť ako časť lekárskeho zariadenia vrátane systémov anestéznych, intenzívnej starostlivosti, katétrov, arteriálnych systémov, nemá špecifické použitie ako časť lekárskeho zariadenia.

3917 31 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 8 ku kapitole 39 a znením kódov KN 3917, 3917 31 a 3917 31 90.

Keďže sa výrobok môže použiť aj na iné účely ako len na špecifické lekárske použitie s tovarom kapitoly 90, nemôže byť považovaný za nástroj ani za prístroj na lekárske použitie položky 9018.

Zatriedenie je založené na forme a podstatnom materiáli výrobku. Na základe poznámky 8 ku kapitole 39 je zatriediteľný do položky 3917.

3.

Teplom zmraštiteľná plastová rúrka z polyvinylidénfluoridu (PVDF), bezšvová, nevystužená, s tlakom prasknutia menším ako 27,6 MPa, dĺžkou približne 25 mm a s priemerom 9 mm.

Po zahriatí sa zmraští a dokonale upevní okolo akéhokoľvek predmetu, ktorý bol do nej vložený.

Výrobok je všeobecne používaný na ochranu elektrických drôtov.

3917 32 39

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 8 ku kapitole 39 a znením kódov KN 3917, 3917 32 a 3917 32 39.

Zatriedenie je založené na podstatnom materiáli výrobku.

Tieto rúrky sa nemôžu považovať za izolátory položky 8546. V súlade s vysvetlivkami HS k položke 8546 izolátory sú zariadenia, ktoré sa používajú na zastavenie, podporu alebo vedenie elektrického prúdu, pričom ich súčasne elektricky izolujú jeden od druhého a od zeme. Tieto rúrky sa nemôžu považovať za izolačné rúrky položky 8547.

V súlade s vysvetlivkami HS k položke 8547 časti B rúrky celé z izolačného materiálu (napr. guma, plasty, pletené textilné priadze alebo priadze zo sklenených vlákien) bez kovového puzdra sú vylúčené a zatriedené podľa podstatného materiálu.

4.

Zelená pomletá dužina avokáda (guacamole) s nasledujúcim zložením (% hmotnosti):

avokádo

90,5

ostatné prísady (napr. soľ, koreniny, kyselina citrónová, antioxidant, stabilizátor, konzervačné látky) menej ako

1

Obsah rôznych cukrov v zmysle doplnkovej poznámky 2 písm. a) ku kapitole 20

9,6

Výrobok je balený v baleniach s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg.

2008 99 67

Zatriedenie je určené ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, doplnkovou poznámkou 2 písm. a) a poznámkou 3 ku kapitole 20 a znením kódov KN 2008, 2008 99 a 2008 99 67.

Prípravok sa nemôže považovať za omáčku alebo nakladaciu zmes položky 2103 (pozri vysvetlivky HS k položke 2103), keďže neobsahuje značné množstvá koreniacich prísad.

Keďže jeho spracovanie je iné ako uvedené v kapitole 8, prípravok je zatriediteľný do položky 2008.

Výrobok sa považuje za „obsahujúci pridaný cukor“ v zmysle doplnkovej poznámky 3 ku kapitole 20.


2.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1968/2005

z 1. decembra 2005,

ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), najmä na článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálneho zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Portugalska bola vyhlásená nariadením Komisie (ES) č. 1809/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3), podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003, Komisia môže rozhodnúť o stanovení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri jeho stanovení je potrebné prihliadať najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95. Zľava sa prizná každému účastníkovi verejnej súťaže, ktorého ponuka bude na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo nižšej.

(3)

Na základe uplatnenia vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny sa maximálne zníženie dovozného cla určuje na sumu uvedenú v článku 1.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre ponuky predložené v čase od 25. novembra do 1. decembra 2005 v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005 sa maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice stanovuje na 22,95 EUR/t pre maximálny celkový objem 47 800 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 4.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené narídením (ES) č. 2235/2005 (Ú. v. EÚ L 256, 10.10.2005, s. 13).


2.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1969/2005

z 1. decembra 2005

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 1058/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 25. novembra do 1. decembra 2005 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na jačmeň v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


2.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1970/2005

z 1. decembra 2005,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1438/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1) a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1438/2005 z 2. septembra 2005 týkajúce sa osobitného intervenčného opatrenia pre ovos vo Fínsku a Švédsku na hospodársky rok 2005/2006 (3),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1438/2005 otvorilo verejnú súťaž na vývozné náhrady za vývoz ovsa vypestovaného vo Fínsku a vo Švédsku a určeného na vývoz z Fínska a Švédska do všetkých tretích krajín s výnimkou Bulharska, Nórska, Rumunska a Švajčiarska.

(2)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 by sa mala stanoviť maximálna náhrada.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz ovsa pre ponuky doručené od 25. novembra do 1. decembra 2005 v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1438/2005 sa stanovujú na 12,50 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2005, s. 5.


2.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1971/2005

z 1. decembra 2005,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na poskytnutie náhrady na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1059/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade nerovnováhy v sektore obilnín (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že stanoví maximálne vývozné náhrady, berúc do úvahy kritériá stanovené článkom 1 nariadenia (ES) č. 1501/95. V tom prípade sa vyhovie tomu alebo tým z účastníkov verejnej súťaže, ktorých ponuka sa rovná alebo je nižšia ako maximálne vývozné náhrady.

(3)

Uplatňovanie vyššieuvedených kritérií na súčasnú situáciu trhov s predmetnou obilninou vedie k tomu, aby sa určili maximálne vývozné náhrady na vývoz.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice pre ponuky doručené od 25. novembra do 1. decembra 2005 v rámci verejnej súťaže, uvedenej v nariadení (ES) č. 1059/2005, sa stanovuje na 5,00 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

2.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/14


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2005,

ktorým sa Francúzsko oprávňuje zakázať predaj množiteľského materiálu Pinus pinaster Ait. s pôvodom na Pyrenejskom polostrove konečnému užívateľovi s cieľom vysievania alebo vysádzania v určitých oblastiach Francúzska, v ktorých podľa smernice Rady 1999/105/ES nie je jeho používanie vhodné

[oznámené pod číslom K(2005) 4534]

(Iba francúzsky text je autentický)

(2005/853/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh (1), a najmä na jej článok 17 ods. 2,

keďže:

(1)

Francúzsko požiadalo o oprávnenie zakázať predaj množiteľského materiálu Pinus pinaster Ait. s pôvodom na Pyrenejskom polostrove (Španielsko a Portugalsko) konečnému užívateľovi s cieľom vysievania alebo vysádzania vo všetkých správnych oblastiach Francúzska okrem regiónov Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon a Korzika.

(2)

Francúzsko podporilo túto žiadosť tým, že poskytlo všetky informácie podľa článku 17 ods. 2 písm. a) a b) uvedenej smernice v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1602/2002 z 9. septembra 2002, ustanovujúcim podrobné pravidlá uplatňovania smernice Rady 1999/105/ES o oprávnení určitého členského štátu zakázať konečnému užívateľovi uvádzanie určitého lesného množiteľského materiálu na trh (2).

(3)

Francúzsko poskytlo dôkazy z komerčného lesníctva, že stromy Pinus pinaster Ait. z osiva s pôvodom v určitých regiónoch Pyrenejského polostrova, ktoré sa pestovali v oblastiach Francúzska, okrem uvedených regiónov, neboli prispôsobené nízkym teplotám v týchto oblastiach. Dôkazom boli katastrofické účinky ťažkých mrazov na prežitie stromov s týmto pôvodom najmä v rokoch 1956, 1963 a 1985. Porovnanie klimatických podmienok jednotlivých regiónov miesta pôvodu na Pyrenejskom polostrove a podmienok v regiónoch Francúzska okrem Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon a Korziky sa vykonalo riadne. Regióny miesta pôvodu vymedzené podľa článku 2 písm. g) smernice 1999/105/ES boli stanovené, uverejnené a zaslané Komisii a ostatným členským štátom v súlade s článkom 9 smernice 1999/105/ES.

(4)

Francúzsko by malo byť oprávnené zakázať predaj tohto lesného množiteľského materiálu konečnému užívateľovi.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Francúzsko je oprávnené zakázať predaj množiteľského materiálu Pinus pinaster Ait. s pôvodom v regiónoch uvedených v prílohe konečnému užívateľovi s cieľom vysievania alebo vysádzania vo všetkých správnych oblastiach Francúzska okrem regiónov Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon a Korzika.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 30. novembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2000, s. 17. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 18.


PRÍLOHA

Regióny miesta pôvodu Pinus pinaster Ait. na Pyrenejskom polostrove

a)

Španielsko:

Odkaz na región miesta pôvodu v úradnom španielskom zozname schváleného základného materiálu, ktorý Španielsko uverejnilo v súlade s článkom 9 smernice 1999/105/ES

Názov regiónu miesta pôvodu

1a

Noroeste-litoral

1b

Noroeste-interior

5

Bajo Tietar

15

Sierra de Espadan

16

Levante

18

Moratalla

19

Sierra Almijara-Nevada

20

Sierra Bermeja

A

Benicasim

C

Litoral Catalan

D

La Safor

E

Fuencaliente

F

Sierra de Oria

G

Serrania de Ronda

b)

Portugalsko:

celé územie.


2.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/17


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B prílohy XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o niektoré prevádzkarne v mäsovom, mliekarenskom a rybnom sektore v Poľsku

[oznámené pod číslom K(2005) 4595]

(Text s významom pre EHP)

(2005/854/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (1), najmä na jeho prílohu XII kapitolu 6 oddiel B pododdiel I článok 1 písm. e),

keďže:

(1)

Poľsku boli udelené prechodné obdobia pre určité prevádzkarne uvedené v dodatku B prílohy XII k Aktu o pristúpení z roku 2003.

(2)

Dodatok B prílohy XII k Aktu o pristúpení bol zmenený a doplnený rozhodnutiami Komisie 2004/458/ES (2), 2004/471/ES (3), 2004/474/ES (4), 2005/271/ES (5) ä 2005/591 /ES (6).

(3)

V súlade s úradným vyhlásením príslušného poľského orgánu ukončili určité prevádzkarne v mäsovom, mliekarenskom a rybnom sektore modernizačný proces a sú tak v úplnom súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Tieto prevádzkarne by sa preto mali vypustiť zo zoznamu prevádzkarní, vo vzťahu ku ktorým sa uplatňuje prechodné obdobie.

(4)

Dve prevádzkarne v mäsovom sektore sa vzdali modernizačného procesu a požiadali o preradenie svojich prevádzok z triedy s vysokou kapacitou do triedy s nízkou kapacitou. V súlade s úradným vyhlásením príslušného poľského orgánu tieto prevádzkarne úplne spĺňajú požiadavky Spoločenstva, pokiaľ ide o prevádzkarne s nízkou kapacitou. Dve prevádzkarne v rybnom sektore ukončili svoju činnosť. Tieto prevádzkarne by sa preto mali tiež vypustiť zo zoznamu prevádzkarní, na ktoré sa vzťahuje prechodné obdobie.

(5)

Dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

O opatreniach ustanovených v tomto rozhodnutí bol informovaný Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prevádzkarne uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa vypúšťajú z dodatku B prílohy XII k Aktu o pristúpení z roku 2003.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 156, 30.4.2004, s. 53, korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ L 202, 7.6.2004, s. 39.

(3)  Ú. v. EÚ L 160, 30.4.2004, s. 56, korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ L 212, 12.6.2004, s. 31.

(4)  Ú. v. EÚ L 160, 30.4.2004, s. 73, korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ L 212, 12.6.2004, s. 44.

(5)  Ú. v. EÚ L 86, 5.4.2005, s. 13.

(6)  Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 96.


PRÍLOHA

Prevádzkárne, ktoré sa majú vypustiť z dodatku B prílohy XII k Aktu o pristúpení z roku 2003

PREVÁDZKARNE V MÄSOVOM SEKTORE

Počiatočný zoznam

č.

Vet. č.

Názov prevádzkarne

151

24020313

Przetwórstwo Mięsno–Wędliniarskie „Musiał Bestwinka“

227

30220202

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak


Doplnkový zoznam

č.

Vet. č.

Názov prevádzkarne

2

02190117

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19, 58-130 Żarów, Buków

6

04050204

P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska

10

06040201

Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz

11

06050201

Zakład Przetwórstwa Mięsa „MATTHIAS“ Sp. z o.o.

13

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. j. P. Zubrzycki, J. Zieliński

16

10030202

Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa

19

10080209

P.P.H. „Jamir“ Skup, Ubój, Przetwórstwo Mięsa

20

10090302

Sp. j. LIWA Pajęczno

21

10120204

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko

25

10180302

Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o.

40

12100113

Handel Zwierzętami Rzeźnymi i Ubój „Antocel“, Antoni Słaby

45

12133807

„Lepro.Pol“ Sp. j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa

58

16610301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim

63

18110208

ZPM „Kabanos“, Sp. z o.o.

65

18160206

ZM „Smak.Eko“ sp. z o.o.

76

24150201

Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.

77

24690317

„Selgros“ Sp. z o.o. Dział Produkcji Mięsa

98

30240204

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie

99

32120201

Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk

101

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski

102

06040201

Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, 22-500 Hrubieszów

104

06050201

ZPM „MATTHIAS“ Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce

124

12090225

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego „WĘDZONKA“ Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100

131

18040202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZAREK“, 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A

152

24150101

P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr 1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1

154

24150103

PPH „ROMA“ Romana Leks-Krzanowska 44-361 Syrynia, ul. 3 Maja 74

167

2040306

Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E

168

2040202

ZPM Grupa „Farmer“, Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard

MÄSO Z HYDINY

Počiatočný zoznam

č.

Vet. č.

Názov prevádzkarne

44

30050503

„IKO“ Kompania Drobiarska, Zakład Drobiarski Sp. z o.o


Doplnkový zoznam

č.

Vet. č.

Názov prevádzkarne

170

4010501

Zakład Przemysłu Mięsnego „Dróbalex“ s.c. w Rudnikach

174

6064301

Ubojnia i Handel Drobiem „Ko–Ko“ Sp. j. w Świerczowie

178

24690401

Firma Produkcyjno – Handlowa Hydro sp. z o.o. w Katowicach

190

24700401

PPH „Szendera“ S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b

196

30240501

Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg

198

1661102

Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole

MLIEKARENSKÝ SEKTOR

Počiatočný zoznam

č.

Vet. č.

Názov prevádzkarne

36

12081602

Oddz. Produkcyjny w Miechowie, ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów, OSM Miechów

71

24141602

OSM Bieruń


Doplnkový zoznam

č.

Vet. č.

Názov prevádzkarne

3

6081601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubartowie

5

06641601

Zamojska Spółdzielnia Mleczarska; Zamość

8

12101602

Zakład Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp. j.

11

4031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

12

14091601

„Mleko“ spółka z o.o. w Lipsku

16

8621604

„Olmlek“ Sp. z o.o., Olsztyn

19

32091601

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekosz“ w Koszalinie Serownia w Bobolicach

20

32611601

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekosz“ Zakład Mleczarski w Koszalinie

21

04041602

Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 48

22

04141602

Spółdzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim

23

10081603

Łódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddział Produkcyjny Puczniew

31

32011601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard, ul. Chocimska 2

SEKTOR RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA

Počiatočný zoznam

č.

Vet. č.

Názov prevádzkarne

14

22111813

PPH „Pikling“ s.c. E. Kosecki & K. Strachanowski

21

24041802

PPHU „Hur-Pol“


Doplnkový zoznam

č.

Vet. č.

Názov prevádzkarne

5

24091801

„SONA“, Sp. z o.o.

21

32151801

„Rybpol“ Spółka Jawna, 78-422 Gwda Wielka, Strażacko

22

06621801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „AMIKA“ Zakład Przetwórstwa Rybnego, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 169

23

24141801

„ADMIRAŁ“ Sp. z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 20

24

24141802

BIG _ FISH’ Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 5


2.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/734/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vysoko patogénnej vtáčej chrípky spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí a ktorým sa zavádza systém včasného zisťovania v obzvlášť rizikových oblastiach

[oznámené pod číslom K(2005) 4687]

(Text s významom pre EHP)

(2005/855/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 10 odsek 4,

keďže:

(1)

Na účely monitorovania situácie v členských štátoch prijala Komisia rozhodnutie 2005/723/ES zo 17. októbra 2005, ktorým sa schvaľujú programy členských štátov na uskutočnenie prieskumu hydiny a voľne žijúcich vtákov na mor hydiny v roku 2005 a stanovujú pravidlá predkladania správ a pravidlá získania finančných príspevkov na implementačné náklady týchto programov (2).

(2)

S cieľom znížiť riziko zavlečenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky spôsobenej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 prostredníctvom voľne žijúcich vtákov do prevádzok na chov hydiny a do iných zariadení, kde sa držia vtáky v zajatí, sa prijalo rozhodnutie Komisie 2005/734/ES z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vysoko patogénnej vtáčej chrípky spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí a ktorým sa zavádza systém včasného zisťovania v obzvlášť rizikových oblastiach (3).

(3)

Podľa tohto rozhodnutia majú členské štáty identifikovať jednotlivé poľnohospodárske podniky, v ktorých sa chová hydina alebo iné vtáky v zajatí, ktoré by sa na základe epidemiologických a ornitologických údajov mohli považovať za obzvlášť ohrozené vírusom vtáčej chrípky A podtypu H5N1 šíreným voľne žijúcimi vtákmi.

(4)

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej a ornitologickej situácie by sa malo zabezpečiť, aby sa také riziká pravidelne a nepretržite preskúmavali s cieľom prispôsobiť oblasti, ktoré sú označené za obzvlášť rizikové, danej situácii.

(5)

Je potrebné objasniť situáciu v súvislosti s epidemiologickým významom vtákov zúčastňujúcich sa na dištančných pretekoch v rámci kultúrnych podujatí.

(6)

Okrem toho by sa mala zabezpečiť možnosť predĺženia obdobia uplatňovania opatrení podľa rozhodnutia 2005/734/ES vzhľadom na vývoj epidemiologickej a ornitologickej situácie.

(7)

Rozhodnutie 2005/734/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/734/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 1 sa vkladá tento odsek 4:

„4.   Členské štáty pravidelne preskúmavajú opatrenia, ktoré prijali v súlade s odsekom 1 a v súvislosti s prieskumami, ktoré uskutočnili v súlade s rozhodnutím 2005/732/ES s cieľom prispôsobiť oblasti na ich území, ktoré označili za obzvlášť rizikové z hľadiska zavlečenia vtáčej chrípky, meniacej sa epidemiologickej a ornitologickej situácii.“

2.

V článku 2a sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty zabezpečia ustanovenie zákazu zhromažďovania hydiny a iných vtákov na trhoviskách, predstaveniach, výstavách a kultúrnych podujatiach vrátane dištančných pretekov vtákov.

Príslušný orgán však môže povoliť také zhromažďovanie hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí pod podmienkou, že výsledok hodnotenia rizík je priaznivý.“

3.

V článku 4 sa dátum „1. decembra 2005“ nahrádza dátumom „31. mája 2006“.

4.

Príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Členské štáty bezodkladne prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a uverejnia tieto opatrenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 95.

(3)  Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 105. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/745/ES (Ú. v. EÚ L 279, 22.10.2005, s. 79).


PRÍLOHA

V prílohe I k rozhodnutiu 2005/734/ES sa prvá zarážka časti I nahrádza takto:

„—

umiestnenie poľnohospodárskeho podniku pozdĺž letových trás sťahovavého vtáctva, najmä vtáctva prichádzajúceho zo strednej a východnej Ázie, z oblastí Kaspického a Čierneho mora, z Blízkeho východu a z Afriky,“.


Korigendá

2.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/23


Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2005/629/ES z 26. augusta 2005, ktorým sa zriaďuje Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo

( Úradný vestník Európskej únie L 225 z 31. augusta 2005 )

Rozhodnutie 2005/629/ES má znieť takto:

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. augusta 2005,

ktorým sa zriaďuje Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo

(2005/629/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 1,

keďže:

(1)

Uskutočňovanie politiky Spoločenstva pre rybolov a akvakultúru vyžaduje pomoc vysokokvalifikovaných vedeckých pracovníkov najmä pri uplatňovaní poznatkov z morskej biológie a biológie rybolovu, technológie rybného hospodárstva, ekonómie rybného hospodárstva a podobných odborov alebo ak ide o potreby výskumu a zhromažďovanie údajov v oblasti rybolovu a akvakultúry.

(2)

Túto pomoc by mal poskytovať stály Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries – STECF), zriadený v rámci Komisie.

(3)

V súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 2371/2002 by sa mali v pravidelných intervaloch konať porady Komisie a STECF o problematike týkajúcej sa zachovania a riadenia živých zdrojov vodného ekosystému pri zvážení biologických, hospodárskych, environmentálnych, sociálnych a technických aspektov a výsledné odporúčania by sa mali zohľadňovať pri predkladaní návrhov o riadení rybného hospodárstva podľa tohto nariadenia.

(4)

Odporúčania STECF týkajúce sa problematiky rybného hospodárstva musia byť založené na zásadách kvality, nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti.

(5)

Je dôležité, aby STECF čo najlepšie využil externú expertízu v rámci aj mimo Spoločenstva, ktorá je nevyhnutná na zodpovedanie osobitných otázok.

(6)

Vzhľadom na množstvo a dôležitosť zmien, ktoré treba vykonať, by sa rozhodnutie Komisie 93/619/ES z 19. novembra 1993 o zriadení Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (2) malo zrušiť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zriadenie výboru

Týmto sa zriaďuje Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (ďalej len „STECF“).

Článok 2

Úloha STECF

1.   Komisia požiada v pravidelných intervaloch alebo v prípade potreby o odporúčanie vo forme stanoviska STECF týkajúce sa otázok uvedených v článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2371/2002. Komisia môže požadovať prijatie takéhoto stanoviska v určenom časovom období.

2.   STECF môže poskytnúť Komisii stanovisko týkajúce sa otázok uvedených v článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2371/2002 aj z vlastnej iniciatívy.

3.   STECF vypracuje výročnú správu týkajúcu sa:

a)

situácie, pokiaľ ide o zdroje rybného hospodárstva náležité pre Európske spoločenstvo;

b)

hospodárskych dôsledkov situácie týchto zdrojov rybného hospodárstva;

c)

rozvoja činností rybného hospodárstva s odkazom na biologické, ekologické, technické a hospodárske faktory;

d)

iných hospodárskych faktorov ovplyvňujúcich rybné hospodárstvo.

Článok 3

Štruktúra

1.   STECF má najmenej 30 členov a najviac 35 členov.

2.   Členovia STECF sú vedeckí odborníci v oblastiach morskej biológie, morskej ekológie, vedy o rybnom hospodárstve, ochrany prírody, populačnej dynamiky, štatistiky, technológie rybolovného zariadenia, akvakultúry a ekonomiky rybného hospodárstva a akvakultúry.

Článok 4

Vymenovanie členov STECF a zostavenie zoznamu úspešných uchádzačov

1.   Komisia vymenuje členov STECF zo zoznamu vhodných kandidátov. Tento zoznam sa zriadi po uverejnení otvorenej výzvy na prejavenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke Komisie.

2.   Členov STECF vymenujú na základe ich expertízy a pri zohľadnení geografického rozdelenia, ktoré odráža rozmanitosť vedeckých otázok a prístupov v rámci Spoločenstva.

3.   Zoznam členov STECF sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a spolu s krátkym životopisom každého člena bude k dispozícii na internetovej stránke Komisie.

4.   Kandidáti vyhovujúci požiadavkám na prácu pre STECF, ktorí však neboli vymenovaní, sa zahrnú do zoznamu úspešných uchádzačov. Zoznam úspešných uchádzačov môže Komisia použiť na vyhľadanie vhodných kandidátov v prípade nahradenia členov, ktorí z STECF odchádzajú v súlade s článkom 6 ods. 3.

5.   Zoznam úspešných uchádzačov sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a bude taktiež k dispozícii na internetovej stránke Komisie.

Článok 5

Voľba predsedu a podpredsedov

STECF si spomedzi svojich členov zvolí predsedu a dvoch podpredsedov na obdobie troch rokov. Predseda a podpredsedovia STECF nemôžu byť zvolení do rovnakej pozície na viac ako dve za sebou idúce obdobia.

Článok 6

Funkčné obdobie

1.   Funkčné obdobie člena STECF predstavuje tri roky s možnosťou predĺženia na ďalšie tri roky.

2.   Predseda, podpredsedovia a členovia STECF zostávajú vo funkcii po uplynutí trojročného obdobia až do ich nahradenia alebo do obnovenia ich funkčného obdobia.

3.   Ak sa člen STECF aktívne nezúčastňuje na práci výboru, prejaví konflikt záujmov alebo si želá rezignovať, Komisia môže ukončiť jeho členstvo.

Článok 7

Externí odborníci

STECF môže so súhlasom Komisie pozvať odborníkov, ktorí nie sú členmi STECF a ktorí disponujú príslušnými vedeckými poznatkami a expertízou a prispejú tak k práci výboru.

Článok 8

Pracovné skupiny

STECF môže so súhlasom Komisie vytvoriť osobitné pracovné skupiny na vykonávanie jasne stanovených úloh. Pracovné skupiny pozostávajú z externých odborníkov a minimálne z dvoch členov STECF. Títo odborníci podávajú STECF správu v rámci daného časového rámca.

Článok 9

Úhrady nákladov a príplatky

1.   Členovia STECF a externí odborníci sú oprávnení na poskytovanie príspevku v rámci ich účasti na zasadnutiach STECF a pracovných skupín, ako aj v rámci funkcie spravodajcu pre osobitnú otázku podľa ustanovení v prílohe.

2.   Cestovné a existenčné náklady členov STECF a externých odborníkov hradí Komisia.

Článok 10

Vzťah medzi STECF a Komisiou

1.   Zasadnutia STECF a jeho pracovných skupín schváli a zvoláva Komisia.

2.   Komisia sa môže zúčastňovať na zasadnutiach STECF a jeho pracovných skupín.

3.   Komisia môže pozvať odborníkov, ktorí nie sú členmi STECF, aby sa zúčastnili na zasadnutiach STECF a jeho pracovných skupín.

Článok 11

Rokovací poriadok

1.   STECF prijme so súhlasom Komisie svoj rokovací poriadok. Rokovací poriadok zabezpečí, že STECF vykonáva svoje úlohy v súlade so zásadami kvality, nezávislosti a nestrannosti a zároveň so zreteľom na legitímne požiadavky daňového utajenia a obchodného tajomstva.

2.   Rokovací poriadok sa týka:

a)

voľby predsedu a podpredsedov STECF;

b)

postupov:

i)

zaobchádzania so žiadosťami o odporúčanie;

ii)

poskytovania stanovísk v rámci bežných podmienok a v rámci zrýchleného písomného postupu prostredníctvom korešpondencie, ak sa naliehavo tento postup vyžaduje;

c)

zriadenia a organizácie pracovných skupín, vymenovania predsedov pracovných skupín a opisu ich úloh;

d)

zápisníc zo zasadaní vrátane údajov o stanoviskách, ktoré sa odchyľujú od poskytnutých stanovísk;

e)

úloh externých odborníkov;

f)

vymenovania spravodajcov a opisu ich úloh;

g)

formy a obsahu vedeckých stanovísk a postupov na zabezpečenie a zlepšenie ich jednotnosti;

h)

povinností a záväzkov členov STECF a externých odborníkov v súvislosti s ich externými kontaktmi;

i)

zastúpenia STECF v Poradnom výbore pre rybolov a akvakultúru;

j)

účasti členov STECF v regionálnych poradných výboroch.

3.   Rokovací poriadok sa uverejní na internetovej stránke Komisie.

Článok 12

Rozhodnutia a stanoviská

1.   STECF koná na základe väčšiny svojich členov prítomných na zasadnutí. Rozhodnutia a stanoviská sa môžu prijať, iba ak 70 % členov STECF hlasovalo alebo sa hlasovania zdržalo.

2.   Odôvodnené menšinové stanoviská sa zahrnú do stanovísk STECF a priradia sa príslušným členom.

3.   Stanoviská STECF sa bezodkladne uverejnia na internetovej stránke Komisie vzhľadom na potrebu obchodného tajomstva.

Článok 13

Nezávislosť

1.   Členovia STECF sa vymenúvajú a externí odborníci sa pozývajú na základe ich osobnej spôsobilosti. Svoje povinnosti nemôžu delegovať.

2.   Členovia STECF a externí odborníci konajú nezávisle od členských štátov alebo zúčastnených strán. Poskytnú vyhlásenie o záväzkoch, že budú konať vo verejnom záujme, a vyhlásenie o záujmoch, v ktorom uvedú buď absenciu, alebo existenciu akýchkoľvek záujmov, ktoré by bolo možné považovať za ovplyvňujúce ich nezávislosť. Tieto vyhlásenia sa vykonajú písomne a budú k dispozícii verejnosti. Členovia STECF vykonajú vyhlásenie o záväzkoch každoročne.

3.   Členovia STECF a externí odborníci na každom zasadnutí STECF a pracovných skupín vyhlásia akýkoľvek osobitný záujem, ktorý by bolo možné považovať za ovplyvňujúci ich nezávislosť v súvislosti s osobitnými bodmi programu.

Článok 14

Dôvernosť

1.   Členovia STECF a externí odborníci sú povinní zdržať sa poskytovania informácií získaných ako výsledok práce STECF alebo pracovných skupín okrem stanoviska STECF.

2.   Ak Komisia oznámi STECF, že požadované stanovisko má dôverný charakter, tak sa na zasadnutí tejto pracovnej skupiny zúčastnia iba členovia STECF a predstavitelia Komisie.

Článok 15

Sekretariát STECF

1.   Sekretariát STECF a jeho pracovných skupín zabezpečuje Komisia.

2.   Sekretariát je zodpovedný za poskytovanie technickej a administratívnej podpory a koordinácie na uľahčenie účinného fungovania STECF a organizovanie zasadnutí jeho pracovných skupín.

3.   Sekretariát bude v prípade potreby koordinovať činnosti STECF a jeho pracovných skupín s inými činnosťami Spoločenstva a medzinárodných orgánov.

Článok 16

Záverečné ustanovenia

1.   Rozhodnutie 93/619/ES sa týmto zrušuje.

2.   Členovia STECF vymenovaní v súlade s článkom 1 rozhodnutia 93/619/ES zostávajú vo funkcii ako členovia výboru zriadeného súčasným rozhodnutím až dovtedy, kým nebudú vymenovaní noví členovia STECF v súlade s článkom 3 súčasného rozhodnutia.

3.   Ustanovenia článku 5 sa uplatňujú mutatis mutandis po uplynutí funkčného obdobia členov, uvedeného v odseku 2 tohto článku.

V Bruseli 26. augusta 2005

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie

PRÍLOHA

PRÍPLATKY

Členovia STECF a externí odborníci majú právo na príplatky v rámci ich účasti na činnostiach STECF takto:

Účasť na zasadnutiach STECF a pracovných skupín

EUR za celý deň

Zasadnutia STECF

Pracovné skupiny

Predseda

300

300

Podpredseda (3)

300

0

Ostatní účastníci

250

250

Ak sa účastníci zúčastnia iba na dopoludňajšom alebo popoludňajšom zasadnutí, tak by sa príspevky mali znížiť na 50 % príplatkov za celý deň.

Správy

EUR

Stanoviská STECF na plenárnych zasadnutiach alebo prostredníctvom korešpondencie (4)

Podkladové správy (5) pred zasadnutiami STECF a pracovných skupín

Spravodajca

300

300 (6)


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 297, 2.12.1993, s. 25.

(3)  Plánované iba pre zasadnutia STECF.

(4)  Príplatok sa vyplatí za dokončenie stanoviska.

(5)  Zhrnutia, otázky a podkladové informácie.

(6)  V rámci 15 dní by sa mali príplatky vyplatiť na základe časového rámca, o ktorom rozhodla Komisia, ako je uvedené v jej predchádzajúcej písomnej dohode. Komisia však v prípade potreby môže počet dní zvýšiť.