ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 309

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
25. novembra 2005


Obsah

 

I.   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1888/2005 z 26. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do Európskej únie

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva

9

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/59/ES z 26. októbra 2005, ktorou sa po dvadsiatyôsmykrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania niektorých nebezpečných látok a prípravkov na trh a ich používania (toluén a trichlórbenzén) ( 1 )

13

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ( 1 )

15

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/66/ES z 26. októbra 2005 o používaní systémov čelnej ochrany motorových vozidiel, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I. Akty, ktorých uverejnenie je povinné

25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1888/2005

z 26. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do Európskej únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1059/2003 (3) stanovuje právny rámec pre regionálnu nomenklatúru s cieľom umožniť zhromažďovanie, zostavovanie a šírenie harmonizovanej regionálnej štatistiky v Spoločenstve.

(2)

Štatistiky všetkých členských štátov zasielané Komisii, ktoré sú rozdelené podľa územných jednotiek, by mali vo vhodných prípadoch využívať nomenklatúru NUTS.

(3)

Je potrebné upraviť prílohy k nariadeniu (ES) č. 1059/2003 s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do Európskej únie.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1059/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1059/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.

Prílohy II a III sa nahrádzajú textom, ktorý je uvedený v prílohe II a v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 26. októbra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

D. ALEXANDER


(1)  Ú. v. EÚ C 157, 28.6.2005, s. 149.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. apríla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. septembra 2005.

(3)  Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1059/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Medzi BE – BELGIQUE/BELGIË a DK – DANMARK sa vkladá táto tabuľka:

„Kód

Nuts 1

Nuts 2

Nuts 3

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

 

CZ0

ČESKÁ REPUBLIKA

 

 

CZ01

 

Praha

 

CZ010

 

 

Hlavní město Praha

CZ02

 

Střední Čechy

 

CZ020

 

 

Středočeský kraj

CZ03

 

Jihozápad

 

CZ031

 

 

Jihočeský kraj

CZ032

 

 

Plzeňský kraj

CZ04

 

Severozápad

 

CZ041

 

 

Karlovarský kraj

CZ042

 

 

Ústecký kraj

CZ05

 

Severovýchod

 

CZ051

 

 

Liberecký kraj

CZ052

 

 

Královéhradecký kraj

CZ053

 

 

Pardubický kraj

CZ06

 

Jihovýchod

 

CZ061

 

 

Vysočina

CZ062

 

 

Jihomoravský kraj

CZ07

 

Střední Morava

 

CZ071

 

 

Olomoucký kraj

CZ072

 

 

Zlínský kraj

CZ08

 

Moravskoslezsko

 

CZ080

 

 

Moravskoslezský kraj

CZZ

EXTRA-REGIO

 

 

CZZZ

 

Extra-Regio

 

CZZZZ

 

 

Extra-Regio“

2.

Medzi DE – DEUTSCHLAND a GR – ΕΛΛΑΔΑ (Ellada) sa vkladá táto tabuľka:

„Kód

Nuts 1

Nuts 2

Nuts 3

EE

EESTI

 

 

EE0

EESTI

 

 

EE00

 

Eesti

 

EE001

 

 

Põhja-Eesti

EE004

 

 

Lääne-Eesti

EE006

 

 

Kesk-Eesti

EE007

 

 

Kirde-Eesti

EE008

 

 

Lõuna-Eesti

EEZ

EXTRA-REGIO

 

 

EEZZ

 

Extra-Regio

 

EEZZZ

 

 

Extra-Regio“

3.

Medzi IT – ITALIA a LU – LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) sa vkladá táto tabuľka:

„Kód

Nuts 1

Nuts 2

Nuts 3

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

 

CY0

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

 

CY00

 

Κύπρος/Kıbrıs

 

CY000

 

 

Κύπρος/Kıbrıs

CYZ

EXTRA-REGIO

 

 

CYZZ

 

Extra-Regio

 

CYZZZ

 

 

Extra-Regio

LV

LATVIJA

 

 

LV0

LATVIJA

 

 

LV00

 

Latvija

 

LV003

 

 

Kurzeme

LV005

 

 

Latgale

LV006

 

 

Rīga

LV007

 

 

Pierīga

LV008

 

 

Vidzeme

LV009

 

 

Zemgale

LVZ

EXTRA-REGIO

 

 

LVZZ

 

Extra-Regio

 

LVZZZ

 

 

Extra-Regio

LT

LIETUVA

 

 

LT0

LIETUVA

 

 

LT00

 

Lietuva

 

LT001

 

 

Alytaus apskritis

LT002

 

 

Kauno apskritis

LT003

 

 

Klaipėdos apskritis

LT004

 

 

Marijampolės apskritis

LT005

 

 

Panevėžio apskritis

LT006

 

 

Šiaulių apskritis

LT007

 

 

Tauragės apskritis

LT008

 

 

Telšių apskritis

LT009

 

 

Utenos apskritis

LT00A

 

 

Vilniaus apskritis

LTZ

EXTRA-REGIO

 

 

LTZZ

 

Extra-Regio

 

LTZZZ

 

 

Extra-Regio“

4.

Medzi LU – LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) a NL – NEDERLAND sa vkladá táto tabuľka:

„Kód

Nuts 1

Nuts 2

Nuts 3

HU

MAGYARORSZÁG

 

 

HU1

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU10

 

Közép-Magyarország

 

HU101

 

 

Budapest

HU102

 

 

Pest

HU2

DUNÁNTÚL

 

 

HU21

 

Közép-Dunántúl

 

HU211

 

 

Fejér

HU212

 

 

Komárom-Esztergom

HU213

 

 

Veszprém

HU22

 

Nyugat-Dunántúl

 

HU221

 

 

Győr-Moson-Sopron

HU222

 

 

Vas

HU223

 

 

Zala

HU23

 

Dél-Dunántúl

 

HU231

 

 

Baranya

HU232

 

 

Somogy

HU233

 

 

Tolna

HU3

ALFÖLD ÉS ÉSZAK

 

 

HU31

 

Észak-Magyarország

 

HU311

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

 

 

Heves

HU313

 

 

Nógrád

HU32

 

Észak-Alföld

 

HU321

 

 

Hajdú-Bihar

HU322

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

HU323

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU33

 

Dél-Alföld

 

HU331

 

 

Bács-Kiskun

HU332

 

 

Békés

HU333

 

 

Csongrád

HUZ

EXTRA-REGIO

 

 

HUZZ

 

Extra-Regio

 

HUZZZ

 

 

Extra-Regio

MT

MALTA

 

 

MT0

MALTA

 

 

MT00

 

Malta

 

MT001

 

 

Malta

MT002

 

 

Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna

MTZ

EXTRA-REGIO

 

 

MTZZ

 

Extra-Regio

 

MTZZZ

 

 

Extra-Regio“

5.

Medzi AT – ÖSTERREICH a PT – PORTUGAL sa vkladá táto tabuľka:

Kód

Nuts 1

Nuts 2

Nuts 3

PL

POLSKA

 

 

PL1

CENTRALNY

 

 

PL11

 

Łódzkie

 

PL111

 

 

Łódzki

PL112

 

 

Piotrkowsko-skierniewicki

PL113

 

 

Miasto Łódź

PL12

 

Mazowieckie

 

PL121

 

 

Ciechanowsko-płocki

PL122

 

 

Ostrołęcko-siedlecki

PL124

 

 

Radomski

PL126

 

 

Warszawski

PL127

 

 

Miasto Warszawa

PL2

POŁUDNIOWY

 

 

PL21

 

Małopolskie

 

PL211

 

 

Krakowsko-tarnowski

PL212

 

 

Nowosądecki

PL213

 

 

Miasto Kraków

PL22

 

Śląskie

 

PL224

 

 

Częstochowski

PL225

 

 

Bielsko-bialski

PL226

 

 

Centralny śląski

PL227

 

 

Rybnicko-jastrzębski

PL3

WSCHODNI

 

 

PL31

 

Lubelskie

 

PL311

 

 

Bialskopodlaski

PL312

 

 

Chełmsko-zamojski

PL313

 

 

Lubelski

PL32

 

Podkarpackie

 

PL321

 

 

Rzeszowsko-tarnobrzeski

PL322

 

 

Krośnieńsko-przemyski

PL33

 

Świętokrzyskie

 

PL330

 

 

Świętokrzyski

PL34

 

Podlaskie

 

PL341

 

 

Białostocko-suwalski

PL342

 

 

Łomżyński

PL4

PÓŁNOCNO-ZACHODNI

 

 

PL41

 

Wielkopolskie

 

PL411

 

 

Pilski

PL412

 

 

Poznański

PL413

 

 

Kaliski

PL414

 

 

Koniński

PL415

 

 

Miasto Poznań

PL42

 

Zachodniopomorskie

 

PL421

 

 

Szczeciński

PL422

 

 

Koszaliński

PL43

 

Lubuskie

 

PL431

 

 

Gorzowski

PL432

 

 

Zielonogórski

PL5

POŁUDNIOWO-ZACHODNI

 

 

PL51

 

Dolnośląskie

 

PL511

 

 

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL512

 

 

Legnicki

PL513

 

 

Wrocławski

PL514

 

 

Miasto Wrocław

PL52

 

Opolskie

 

PL520

 

 

Opolski

PL6

PÓŁNOCNY

 

 

PL61

 

Kujawsko-pomorskie

 

PL611

 

 

Bydgoski

PL612

 

 

Toruńsko-włocławski

PL62

 

Warmińsko-mazurskie

 

PL621

 

 

Elbląski

PL622

 

 

Olsztyński

PL623

 

 

Ełcki

PL63

 

Pomorskie

 

PL631

 

 

Słupski

PL632

 

 

Gdański

PL633

 

 

Gdańsk-Gdynia-Sopot

PLZ

EXTRA-REGIO

 

 

PLZZ

 

Extra-Regio

 

PLZZZ

 

 

Extra-Regio“

6.

Medzi PT – PORTUGAL a FI – SUOMI/FINLAND sa vkladá táto tabuľka:

„Kód

Nuts 1

Nuts 2

Nuts 3

SI

SLOVENIJA

 

 

SI0

SLOVENIJA

 

 

SI00

 

Slovenija

 

SI001

 

 

Pomurska

SI002

 

 

Podravska

SI003

 

 

Koroška

SI004

 

 

Savinjska

SI005

 

 

Zasavska

SI006

 

 

Spodnjeposavska

SI009

 

 

Gorenjska

SI00A

 

 

Notranjsko-kraška

SI00B

 

 

Goriška

SI00C

 

 

Obalno-kraška

SI00D

 

 

Jugovzhodna Slovenija

SI00E

 

 

Osrednjeslovenska

SIZ

EXTRA-REGIO

 

 

SIZZ

 

Extra-Regio

 

SIZZZ

 

 

Extra-Regio

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

 

SK0

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

 

SK01

 

Bratislavský kraj

 

SK010

 

 

Bratislavský kraj

SK02

 

Západné Slovensko

 

SK021

 

 

Trnavský kraj

SK022

 

 

Trenčiansky kraj

SK023

 

 

Nitriansky kraj

SK03

 

Stredné Slovensko

 

SK031

 

 

Žilinský kraj

SK032

 

 

Banskobystrický kraj

SK04

 

Východné Slovensko

 

SK041

 

 

Prešovský kraj

SK042

 

 

Košický kraj

SKZ

EXTRA-REGIO

 

 

SKZZ

 

Extra-Regio

 

SKZZZ

 

 

Extra-Regio“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

Existujúce správne jednotky

Na úrovni 1 NUTS pre Belgicko ‚Gewesten/Régions’, pre Nemecko ‚Länder’, pre Portugalsko ‚Continente’, ‚Região dos Açores’ a ‚Região da Madeira’ a pre Spojené kráľovstvo: Scotland, Wales, Northern Ireland a Government Office Regions of England.

Na úrovni 2 NUTS pre Belgicko ‚Provincies/Provinces’, pre Nemecko ‚Regierungsbezirke’, pre Grécko ‚periferies’, pre Španielsko ‚comunidades y ciudades autónomas’, pre Francúzsko ‚régions’, pre Írsko ‚regions’, pre Taliansko ‚regioni’, pre Holandsko ‚provincies’, pre Rakúsko ‚Länder’ a pre Poľsko ‚województwa’.

Na úrovni 3 NUTS pre Belgicko ‚arrondissementen/arrondissements’, pre Českú republiku ‚Kraje’, pre Dánsko ‚Amtskommuner’, pre Nemecko ‚Kreise/kreisfreie Städte’, pre Grécko ‚nomoi’, pre Španielsko ‚provincias’, pre Francúzsko ‚départements’, pre Írsko ‚regional authority regions’, pre Taliansko ‚provincie’, pre Litvu ‚Apskritis’, pre Maďarsko ‚megyék’, pre Slovenskú republiku ‚kraje’, pre Švédsko ‚län’ a pre Fínsko ‚maakunnat/landskap’.“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA III

Menšie správne jednotky

Pre Belgicko ‚Gemeenten/Communes’, pre Českú republiku ‚Obce’, pre Dánsko ‚Kommuner’, pre Nemecko ‚Gemeinden’, pre Estónsko ‚Vald, Linn’, pre Grécko ‚Dimoi/Koinotites’, pre Španielsko ‚Municipios’, pre Francúzsko ‚Communes’, pre Írsko ‚counties or county boroughs’, pre Taliansko ‚Comuni’, pre Cyprus ‚Δήμοι/κοινότητες (Dimoi/koinotites)’, pre Lotyšsko ‚Pilsētas, novadi, pagasti’, pre Litvu ‚Seniūnija’, pre Luxembursko ‚Communes’, pre Maďarsko ‚Települések’, pre Maltu ‚Lokalitajiet’, pre Holandsko ‚Gemeenten’, pre Rakúsko ‚Gemeinden’, pre Poľsko ‚Gminy, miasta’, pre Portugalsko ‚Freguesias’, pre Slovinsko ‚Občina’, pre Slovenskú republiku ‚obce’, pre Fínsko ‚Kunnat/Kommuner’, pre Švédsko ‚Kommuner’ a pre Spojené kráľovstvo ‚Wards’.“


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/9


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1889/2005

z 26. októbra 2005

o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 95 a 135,

so zreteľom na návrh Komisie (1),

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Jednou z úloh Spoločenstva je podporovať harmonický, vyvážený a udržateľný rozvoj hospodárskych aktivít v celom Spoločenstve vytvorením spoločného trhu a hospodárskej a menovej únie. Na tento účel vnútorný trh zahŕňa priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu.

(2)

Zahrnutie výnosov z nezákonných činností do finančného systému a ich investovanie po ich vypraní škodí zdravému a udržateľnému hospodárskemu rozvoju. Preto smernica Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí (3) zaviedla mechanizmus Spoločenstva na predchádzanie praniu špinavých peňazí sledovaním transakcií prostredníctvom úverových a finančných inštitúcií a určitých typov povolaní. Vzhľadom na to, že existuje riziko, že uplatňovanie uvedeného mechanizmu povedie k zvýšenému pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti na nezákonné účely, smernicu 91/308/EHS by mal dopĺňať systém kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo z neho vystupujú.

(3)

V súčasnosti takéto kontrolné systémy uplatňuje iba niekoľko členských štátov, ktoré konajú podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Rozdiely v právnych predpisoch škodia riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. Základné prvky by sa preto mali zosúladiť na úrovni Spoločenstva, aby sa zaistila rovnaká úroveň kontroly pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti prepravovaných cez hranice Spoločenstva. Takéto zosúladenie by však nemalo ovplyvniť možnosť, aby členské štáty uplatňovali v súlade s existujúcimi ustanoveniami zmluvy vnútroštátne kontroly pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti v Spoločenstve.

(4)

Mali by sa zohľadniť aj doplnkové činnosti vykonávané na iných medzinárodných fórach, najmä činnosť Finančnej akčnej skupiny na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF), ktorá bola zriadená na samite G-7 v Paríži v roku 1989. Osobitné odporúčanie IX skupiny FATF z 22. októbra 2004 vyzýva vlády, aby prijali opatrenia na odhalenie pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane systému ohlásení alebo inej ohlasovacej povinnosti.

(5)

Podľa toho by sa mala na peňažné prostriedky v hotovosti prepravované fyzickou osobou, ktorá vstupuje do Spoločenstva alebo z neho vystupuje, vzťahovať zásada ohlasovacej povinnosti. Táto zásada by umožnila colným orgánom zhromažďovať informácie o takomto pohybe peňažných prostriedkov v hotovosti, a ak je to vhodné, takéto informácie zasielať iným orgánom. Colné orgány sú prítomné na hraniciach Spoločenstva, kde sú kontroly najúčinnejšie, a niektoré už v tejto veci nadobudli praktické skúsenosti. Malo by sa využiť nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (4). Táto vzájomná pomoc by mala zabezpečiť správne uplatňovanie kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti a poskytovanie informácií, ktoré by mohli pomôcť dosiahnuť ciele smernice 91/308/EHS.

(6)

Vzhľadom na jej preventívny účel a odradzujúci charakter ohlasovacia povinnosť by sa mala plniť pri vstupe do Spoločenstva alebo výstupe z neho. S cieľom sústrediť činnosť orgánov na významné pohyby peňažných prostriedkov v hotovosti by sa však táto povinnosť mala vzťahovať len na pohyby vo výške 10 000 EUR alebo viac. Malo by sa tiež stanoviť, že ohlasovacia povinnosť sa vzťahuje na fyzické osoby prepravujúce peňažné prostriedky v hotovosti bez ohľadu na to, či sú ich vlastníkmi.

(7)

Mali by sa použiť spoločné normy na poskytovanie informácií. Umožnilo by to ľahšiu výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi.

(8)

Je žiaduce vymedziť pojmy potrebné na jednotný výklad tohto nariadenia.

(9)

Informácie, ktoré príslušné orgány zhromažďujú podľa tohto nariadenia, by sa mali zasielať orgánom uvedeným v článku 6 ods. 1 smernice 91/308/EHS.

(10)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (5) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov vzhľadom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (6) sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov príslušnými orgánmi členských štátov v súlade s týmto nariadením.

(11)

Ak existujú náznaky, že sumy peňažných prostriedkov v hotovosti súvisia s nezákonnou činnosťou spojenou s pohybom peňažných prostriedkov v hotovosti, ako uvádza smernica 91/308/EHS, informácie, ktoré príslušné orgány zhromaždili podľa tohto nariadenia, možno zaslať príslušným orgánom ostatných členských štátov a/alebo Komisii. Podobne by sa malo ustanoviť, aby sa určité informácie zasielali vždy, keď existujú náznaky pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré zahŕňajú sumy nižšie, ako je hranica stanovená v tomto nariadení.

(12)

Príslušným orgánom by mali byť udelené právomoci potrebné na výkon účinnej kontroly pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti.

(13)

Právomoci príslušných orgánov by mali byť doplnené povinnosťou členských štátov uložiť sankcie. Sankcie by sa však mali uložiť len za nesplnenie ohlasovacej povinnosti v súlade s týmto nariadením.

(14)

Keďže cieľ tohto nariadenia nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu nadnárodného rozsahu prania špinavých peňazí na vnútornom trhu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(15)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané článkom 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a prevzaté Chartou základných práv Európskej únie, najmä jej článkom 8,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

1.   Toto nariadenie dopĺňa ustanovenia smernice 91/308/EHS o transakciách prostredníctvom finančných a úverových inštitúcií a určitých povolaní tým, že ustanovuje harmonizované pravidlá kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo z neho vystupujú, vykonávanej príslušnými orgánmi.

2.   Toto nariadenie sa nedotýka vnútroštátnych opatrení na kontrolu pohybov peňažných prostriedkov v hotovosti v rámci Spoločenstva, ak sa takéto opatrenia prijmú v súlade s článkom 58 zmluvy.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„príslušnými orgánmi“ sú colné orgány členských štátov alebo akékoľvek iné orgány oprávnené členským štátom na uplatňovanie tohto nariadenia;

2.

„peňažnými prostriedkami v hotovosti“ sú

a)

obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa vrátane menových nástrojov na doručiteľa, ako sú napríklad cestovné šeky, obchodovateľné nástroje (vrátane šekov, vlastných zmeniek a peňažných poukážok), ktoré sú buď vo forme cenného papiera na doručiteľa indosovaného bez obmedzenia, vystaveného na fiktívneho príjemcu, alebo inak v takej podobe, že právny nárok z nich prechádza na inú osobu ich doručením, ako aj neúplné nástroje (vrátane šekov, vlastných zmeniek a peňažných poukážok), ktoré sú síce podpísané, ale meno príjemcu nie je uvedené;

b)

mena (bankovky a mince, ktoré sú v obehu ako prostriedok výmeny).

Článok 3

Ohlasovacia povinnosť

1.   Každá fyzická osoba, ktorá vstupuje do Spoločenstva alebo z neho vystupuje a prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti v hodnote 10 000 EUR alebo viac, ohlási túto sumu príslušným orgánom členského štátu, cez ktorý vstupuje do Spoločenstva alebo z neho vystupuje, v súlade s týmto nariadením. Ohlasovacia povinnosť nie je splnená, ak sú poskytnuté informácie nesprávne alebo neúplné.

2.   Ohlásenie uvedené v odseku 1 obsahuje údaje o:

a)

deklarantovi vrátane celého mena, dátumu a miesta narodenia a štátnej príslušnosti;

b)

vlastníkovi peňažných prostriedkov v hotovosti;

c)

určenom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti;

d)

množstve a povahe peňažných prostriedkov v hotovosti;

e)

pôvode a zamýšľanom použití peňažných prostriedkov v hotovosti;

f)

dopravnej trase;

g)

dopravných prostriedkoch.

3.   Informácie sa poskytnú písomne, ústne alebo elektronicky, ako to určí členský štát uvedený v odseku 1. Ak však deklarant o to požiada, je oprávnený poskytnúť informácie písomne. Ak sa podáva písomné ohlásenie, deklarantovi sa odovzdá na požiadanie potvrdená kópia.

Článok 4

Právomoci príslušných orgánov

1.   S cieľom zabezpečiť kontrolu dodržiavania ohlasovacej povinnosti ustanovenej v článku 3 úradníci príslušných orgánov sú oprávnení kontrolovať fyzické osoby, ich batožinu a ich dopravné prostriedky v súlade s podmienkami ustanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

2.   V prípade nesplnenia ohlasovacej povinnosti ustanovenej v článku 3 možno peňažné prostriedky v hotovosti zaistiť na základe rozhodnutia vydaného v správnom konaní v súlade s podmienkami ustanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Článok 5

Zaznamenávanie a spracovanie informácií

1.   Príslušné orgány členského štátu uvedené v článku 3 ods. 1 zaznamenajú a spracujú informácie získané podľa článku 3 a/alebo článku 4 a sprístupnia ich orgánom tohto členského štátu uvedeným v článku 6 ods. 1 smernice 91/308/EHS.

2.   Ak z kontrol vykonaných podľa článku 4 vyplýva, že fyzická osoba vstupuje do Spoločenstva alebo vystupuje z neho so sumou peňažných prostriedkov v hotovosti menšou, ako je hranica stanovená v článku 3, a ak existuje podozrenie z nezákonných činností spojených s pohybom peňažných prostriedkov v hotovosti, ako to uvádza smernica 91/308/EHS, príslušné orgány členského štátu uvedené v článku 3 ods. 1 môžu uvedenú informáciu, celé meno, dátum a miesto narodenia a štátnu príslušnosť tejto osoby a podrobnosti o použitých dopravných prostriedkoch tiež zaznamenať, spracovať a sprístupniť orgánom tohto členského štátu uvedeným v článku 6 ods. 1 smernice 91/308/EHS.

Článok 6

Výmena informácií

1.   Ak existujú náznaky, že sumy peňažných prostriedkov v hotovosti súvisia s nezákonnou činnosťou spojenou s pohybom peňažných prostriedkov v hotovosti, ako uvádza smernica 91/308/EHS, informácie získané z ohlásenia ustanoveného v článku 3 alebo z kontrol ustanovených v článku 4 možno zaslať príslušným orgánom ostatných členských štátov.

Nariadenie (ES) č. 515/97 sa uplatňuje podobne.

2.   Ak existujú náznaky, že sumy peňažných prostriedkov v hotovosti zahŕňajú výnosy z podvodov alebo z inej nezákonnej činnosti, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje finančné záujmy Spoločenstva, informácie sa zašlú aj Komisii.

Článok 7

Výmena informácií s tretími krajinami

V rámci vzájomnej administratívnej pomoci členské štáty alebo Komisia môžu oznámiť informácie získané podľa tohto nariadenia tretej krajine, podliehajúc súhlasu príslušných orgánov, ktoré získali informácie podľa článku 3 a/alebo článku 4, a súladu s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami a ustanoveniami Spoločenstva o poskytovaní osobných údajov do tretích krajín. Členské štáty oznámia takéto výmeny informácií Komisii, najmä ak je to významné z hľadiska vykonávania tohto nariadenia.

Článok 8

Povinnosť zachovania služobného tajomstva

Na všetky informácie, ktoré majú dôverný charakter alebo sú poskytnuté ako dôverné, sa vzťahuje povinnosť zachovania služobného tajomstva. Príslušné orgány ich nemôžu ďalej oznamovať bez výslovného súhlasu osoby alebo orgánu, ktorý tieto údaje poskytol. Oznámenie týchto informácií sa povolí v takom prípade, ak sú tak príslušné orgány povinné urobiť na základe platných predpisov, najmä v súvislosti so súdnym konaním. Oznámenie alebo poskytnutie informácií sa uskutočňuje za úplného dodržania platných ustanovení o ochrane údajov, najmä smernice 95/46/ES a nariadenia (ES) č. 45/2001.

Článok 9

Sankcie

1.   Každý členský štát zavedie sankcie, ktoré sa uplatňujú v prípadoch nesplnenia ohlasovacej povinnosti ustanovenej v článku 3. Takéto sankcie sú účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty oznámia Komisii do 15. júna 2007 sankcie, ktoré sa uplatňujú v prípade nesplnenia ohlasovacej povinnosti ustanovenej v článku 3.

Článok 10

Hodnotenie

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia štyri roky po nadobudnutí jeho účinnosti.

Článok 11

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 15. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 26. októbra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

D. ALEXANDER


(1)  Ú. v. ES C 227 E, 24.9.2002, s. 574.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. mája 2003 (Ú. v. EÚ C 67 E, 17.3.2004, s. 259), spoločná pozícia Rady zo 17. februára 2005 (Ú. v. EÚ C 144 E, 14.6.2005, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 8. júna 2005. Rozhodnutie Rady z 12. júla 2005.

(3)  Ú. v. ES L 166, 28.6.1991, s. 77. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/97/ES (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 76).

(4)  Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(5)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/13


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/59/ES

z 26. októbra 2005,

ktorou sa po dvadsiatyôsmykrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania niektorých nebezpečných látok a prípravkov na trh a ich používania (toluén a trichlórbenzén)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Riziká, ktoré predstavujú toluén a trichlórbenzén (TCB) pre človeka a životné prostredie sa hodnotili podľa nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (3). Hodnotenie rizík odhalilo potrebu obmedziť tieto riziká a Vedecký výbor pre toxicitu, ekotoxicitu a životné prostredie (CSTEE) potvrdil tieto závery.

(2)

Odporúčanie Komisie 2004/394/ES z 29. apríla 2004 o výsledkoch hodnotenia rizík a stratégií na zníženie rizík pre látky: acetonitril; akrylamid; akrylonitril; kyselina akrylová; butadién; kyselina fluorovodíková; peroxid vodíka; kyselina metakrylová; metylmetakrylát; toluén; trichlórbenzén (4), prijaté v rámci nariadenia (EHS) č. 793/93, obsahuje stratégiu na obmedzenie rizík toluénu a TCB, ktorá odporúča reštriktívne opatrenia na obmedzenie rizík vyplývajúcich z určitých spôsobov používania týchto látok.

(3)

S cieľom chrániť zdravie ľudí a životné prostredie sa zdá byť preto nevyhnutné, aby sa obmedzilo uvádzanie toluénu a TCB na trh a ich používanie.

(4)

Cieľom tejto smernice je zaviesť harmonizované opatrenia v súvislosti s toluénom a TCB, cieľom ktorých je riadne fungovanie vnútorného trhu a zároveň zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, ako sa to vyžaduje v článku 95 zmluvy.

(5)

Táto smernica sa má uplatňovať bez toho, aby ňou boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva stanovujúce minimálne požiadavky týkajúce sa ochrany pracovníkov, upravené v smernici Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (5), a samostatné smernice, ktoré z nej vychádzajú, najmä smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (6) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (7).

(6)

Smernica Rady 76/769/EHS (8) by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 76/769/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 15. decembra 2006. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto opatrenia sa uplatňujú od 15. júna 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice, spolu s tabuľkou, ktorá ukáže, ako ustanovenia tejto smernice zodpovedajú prijatým vnútroštátnym ustanoveniam.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 26. októbra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

D. ALEXANDER


(1)  Ú. v. EÚ C 120, 20.5.2005, s. 6.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. apríla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. septembra 2005.

(3)  Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 144, 30.4.2004, s. 72. Korigendum v Ú. v. EÚ L 199, 7.6.2004, s. 41.

(5)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(6)  Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.

(7)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50. Korigendum v Ú. v. EÚ L 229, 29.6.2004, s. 23.

(8)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/98/ES (Ú. v. EÚ L 305, 1.10.2004, s. 63).


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 76/769/EHS sa dopĺňajú tieto body:

„48.

Toluén

CAS č. 108-88-3

Nesmie sa uviesť na trh ani použiť ako látka alebo zložka prípravkov v koncentráciách rovných alebo vyšších ako 0,1 hmotnostných % v lepidlách a sprejových farbách určených na voľný predaj.

49.

Trichlórbenzén

CAS č. 120-82-1

Nesmie sa uviesť na trh ani použiť ako látka alebo zložka prípravkov v koncentráciách rovných alebo vyšších ako 0,1 hmotnostných % pre všetky spôsoby použitia, s výnimkou použitia:

ako medziprodukt syntézy alebo

ako rozpúšťadlo v uzavretých chemických použitiach pre chlorácie, alebo

pri výrobe 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzénu (TATB).“


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/15


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/60/ES

z 26. októbra 2005

o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2 prvú a tretiu vetu a článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Veľké toky špinavých peňazí môžu poškodiť stabilitu a povesť finančného sektora a ohroziť spoločný trh a terorizmus narušuje základy našej spoločnosti. Okrem trestnoprávneho prístupu môže priniesť výsledky aj snaha o prevenciu prostredníctvom finančného systému.

(2)

Spoľahlivosť, integrita a stabilita úverových a finančných inštitúcií a dôvera vo finančný systém ako celok by mohla byť vážne ohrozená snahami páchateľov trestných činov a ich blízkych spolupracovníkov zakryť pôvod výnosov z trestnej činnosti alebo smerovať zákonné alebo nezákonné peniaze na teroristické účely. V tejto oblasti sú potrebné kroky Spoločenstva, aby sa predišlo situácii, keď členské štáty prijmú opatrenia chrániace ich finančné systémy, ktoré by mohli byť nezlučiteľné s fungovaním vnútorného trhu a s princípmi právneho štátu a verejnej politiky Spoločenstva.

(3)

Ak sa na úrovni Spoločenstva neprijmú určité koordinačné opatrenia, tí čo perú špinavé peniaze a financujú terorizmus s cieľom uľahčiť páchanie svojej trestnej činnosti, by sa mohli pokúsiť využiť voľný pohyb kapitálu a slobodu poskytovať finančné služby, ktoré zahrňuje integrovaná finančná oblasť.

(4)

S cieľom reagovať na tieto obavy bola v oblasti prania špinavých peňazí prijatá smernica Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí (4). Táto smernica požadovala od členských štátov, aby zakázali pranie špinavých peňazí a zaviazali finančný sektor, čiže úverové inštitúcie a celý rad iných finančných inštitúcií, aby identifikovali svojich klientov, viedli potrebné záznamy, vytvárali interné postupy na školenie zamestnancov a ochranu proti praniu špinavých peňazí a hlásili akékoľvek náznaky prania špinavých peňazí príslušným orgánom.

(5)

Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu sa často uskutočňuje v medzinárodnom kontexte. Opatrenia prijaté výhradne na vnútroštátnej úrovni alebo dokonca na úrovni Spoločenstva bez toho, aby sa vzala do úvahy medzinárodná koordinácia a spolupráca, by mali veľmi obmedzené účinky. Opatrenia prijaté Spoločenstvom v tejto oblasti by preto mali byť v súlade s ostatnými činnosťami realizovanými na iných medzinárodných fórach. Činnosť Spoločenstva by mala i naďalej zohľadňovať hlavne odporúčania Finančnej akčnej skupiny (Financial Action Task Force, ďalej len „FATF“), ktorá predstavuje najvyšší medzinárodný orgán činný v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Keďže odporúčania FATF boli v roku 2003 výrazne revidované a rozšírené, táto smernica by mala byť v súlade s touto novou medzinárodnou normou.

(6)

Všeobecná dohoda o obchode so službami (GATS) umožňuje členom prijímať opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu verejnej morálky a zabránenie podvodom, a prijímať opatrenia z dôvodov obozretnosti, vrátane zabezpečenia stability a integrity finančného systému.

(7)

Hoci pôvodne existovalo obmedzenie na trestné činy súvisiace s drogami, v posledných rokoch sa objavil trend smerom k širšiemu vymedzeniu prania špinavých peňazí na základe širšieho rozsahu predikatívnych trestných činov. Širší rozsah predikatívnych trestných činov uľahčuje ohlasovanie podozrivých transakcií a medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti. Preto by sa malo vymedzenie závažnej trestnej činnosti zosúladiť s vymedzením závažnej trestnej činnosti v rámcovom rozhodnutí Rady 2001/500/SVV z 26. júna 2001 o praní špinavých peňazí, identifikácii, sledovaní, zmrazovaní, prepadnutí a konfiškovaní prostriedkov a výťažkov z trestnej činnosti (5).

(8)

Okrem toho predstavuje zneužívanie finančného systému na smerovanie peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo dokonca čistých peňazí na teroristické účely zjavné riziko pre integritu, správne fungovanie, povesť a stabilitu finančného systému. Podľa toho by preventívne opatrenia tejto smernice mali zahŕňať nielen nakladanie s peniazmi získanými z trestnej činnosti, ale aj obstaranie peňazí alebo majetku na teroristické účely.

(9)

Hoci smernica 91/308/EHS ustanovila povinnosť identifikovať klientov, obsahovala relatívne málo podrobností o príslušných postupoch. So zreteľom na rozhodujúci význam tohto aspektu predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je vhodné, v súlade s novými medzinárodnými normami, zaviesť špecifickejšie a podrobnejšie ustanovenia týkajúce sa identifikácie klientov a akéhokoľvek konečného vlastníka a overovania ich totožnosti. Na tento účel je nevyhnutné presne vymedziť pojem „konečný vlastník“. Ak sa ešte len majú určiť osoby, ktoré majú prospech z činnosti právnickej osoby alebo právneho dojednania, ako je nadácia alebo správa majetku v prospech tretieho (trust), a preto nie je možné určiť jednotlivca ako konečného vlastníka, stačilo by vymedziť skupinu osôb, ktoré majú mať prospech z nadácie alebo správy majetku v prospech tretieho. Táto požiadavka by nemala obsahovať identifikáciu jednotlivcov v rámci tejto skupiny osôb.

(10)

Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by mali v súlade s touto smernicou určiť a overiť totožnosť konečného vlastníka. Malo by sa ponechať na týchto inštitúciách a osobách, či na splnenie tejto požiadavky využijú verejné záznamy konečných vlastníkov alebo si vyžiadajú potrebné údaje od svojich klientov, alebo získajú informácie iným spôsobom, pričom zohľadnia skutočnosť, že rozsah takýchto opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi súvisí s rizikom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré závisí od typu klienta, obchodného vzťahu, produktu alebo transakcie.

(11)

Vo všeobecnosti by sa za príklad menej rizikových transakcií mali považovať dohody o úveroch, v prípade ktorých úverový účet slúži výhradne na vyrovnanie dlhu a splatenie dlhu prebieha z účtu, ktorý bol otvorený na meno klienta v úverovej inštitúcii, na ktorú sa vzťahuje táto smernica podľa článku 8 ods. 1 písm. a) až c).

(12)

Do rozsahu, v ktorom obstarávatelia majetku právneho subjektu alebo právneho dojednania majú významnú kontrolu nad používaním tohto majetku, by mali byť určení ako koneční vlastníci.

(13)

Vzťahy týkajúce sa správy majetku v prospech tretieho vo veľkom rozsahu využívajú pri komerčných produktoch ako medzinárodne uznaný prvok komplexne monitorovaných finančných trhov. Povinnosť určiť konečného vlastníka nevyplýva len z toho, že v tomto konkrétnom prípade ide o vzťahy pri správe majetku v prospech tretieho.

(14)

Táto smernica by sa mala uplatňovať aj na tie činnosti inštitúcií a osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ktoré sú vykonávané prostredníctvom internetu.

(15)

Keďže sprísnenie kontrol vo finančnom sektore prinútilo tých, čo perú špinavé peniaze a čo financujú terorizmus, aby hľadali alternatívne metódy utajenia pôvodu výnosov z trestnej činnosti, a keďže sa tieto kanály môžu použiť na financovanie terorizmu, povinnosti bojovať proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu by sa mali vzťahovať na sprostredkovateľov životného poistenia a poskytovateľov služieb správy majetku v prospech tretieho a služieb pre obchodné spoločnosti.

(16)

Subjekty, ktoré už spadajú pod právnu zodpovednosť poisťovne, a preto spadajú do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, by nemali byť zahrnuté do kategórie sprostredkovateľa poistenia.

(17)

Vykonávaním funkcie riaditeľa alebo tajomníka obchodnej spoločnosti sa daná osoba sama o sebe nestáva poskytovateľom služieb správy majetku v prospech tretieho a služieb pre obchodné spoločnosti. Vymedzenie sa preto vzťahuje len na tie osoby, ktoré pre tretiu stranu a v rámci podnikania konajú ako riaditeľ alebo tajomník obchodnej spoločnosti.

(18)

Používanie veľkých hotovostných platieb sa opakovane ukázalo byť ľahko zneužiteľným na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Preto v tých členských štátoch, ktoré umožňujú hotovostné platby vyššie, než je stanovená maximálna hodnota, by sa na všetky fyzické alebo právnické osoby obchodujúce s tovarom v rámci svojho podnikania mala pri prijímaní takejto hotovostnej platby vzťahovať táto smernica. Na obchodníkov s drahým tovarom, ako sú drahé kamene alebo drahé kovy, alebo umelecké diela, a na dražiteľov sa v každom prípade vzťahuje táto smernica vtedy, ak prijmú hotovostnú platbu vo výške 15 000 EUR alebo viac. Na zabezpečenie účinného monitorovania dodržiavania tejto smernice potenciálne širokou skupinou inštitúcií a osôb môžu členské štáty zamerať svoje monitorovacie činnosti najmä na tie fyzické a právnické osoby obchodujúce s tovarom, ktoré sú vystavené relatívne vysokému riziku prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu v súlade so zásadou dohľadu podľa veľkosti rizika, ktoré podstupujú. Vzhľadom na rôzne situácie v rôznych členských štátoch sa môžu členské štáty rozhodnúť prijať prísnejšie ustanovenia, aby sa primerane zohľadnilo riziko spojené s veľkými hotovostnými platbami.

(19)

Smernicou 91/308/EHS sa do pôsobnosti režimu Spoločenstva proti praniu špinavých peňazí dostali notári a ostatné osoby vykonávajúce nezávislé právnické povolania; tento rozsah pôsobnosti by sa mal zachovať aj v tejto smernici; tieto osoby vykonávajúce právnické povolania, ako sú vymedzené členskými štátmi, podliehajú ustanoveniam tejto smernice pri podieľaní sa na finančných alebo podnikových transakciách, vrátane poskytovania daňového poradenstva, kde existuje najväčšie riziko zneužitia služieb týchto osôb vykonávajúcich právnické povolania na účely prania výnosov z trestnej činnosti alebo na účely financovania terorizmu.

(20)

Ak osoby vykonávajúce nezávislé povolania, ktoré poskytujú právne poradenstvo a sú zákonne uznané a kontrolované, ako napríklad advokáti, zisťujú právne postavenie klienta alebo zastupujú klienta v právnych konaniach, nebolo by vhodné uložiť podľa tejto smernice týmto osobám vykonávajúcim nezávislé právnické povolania s ohľadom na tieto činnosti povinnosť hlásiť podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu. Musia existovať výnimky z povinnosti hlásiť informácie získané buď pred súdnym konaním, počas neho, alebo po ňom, alebo počas zisťovania právneho postavenia klienta. Preto právne poradenstvo naďalej podlieha povinnosti dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ sa osoba poskytujúca právne poradenstvo nepodieľa na praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu, a právne poradenstvo sa neposkytuje na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, alebo pokiaľ advokát nevie, že klient vyhľadáva právnu radu na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

(21)

S priamo porovnateľnými službami sa má zaobchádzať rovnako, ak ich poskytujú akíkoľvek profesionáli, na ktorých sa vzťahuje táto smernica. Aby sa zabezpečilo dodržiavanie práv ustanovených v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Zmluve o Európskej únii, v prípade audítorov, externých účtovníkov a daňových poradcov, ktorí môžu v niektorých členských štátoch obhajovať alebo zastupovať klienta v súvislosti so súdnym konaním alebo zisťovať právne postavenie klienta, informácie, ktoré získali pri výkone týchto úloh, by nemali podliehať ohlasovacím povinnostiam v súlade s touto smernicou.

(22)

Malo by sa tiež uznávať, že riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu nie je vo všetkých prípadoch rovnaké. V súlade s rizikovo orientovaným prístupom by sa mala do právnych predpisov Spoločenstva zaviesť zásada, že vo vhodných prípadoch je povolená zjednodušená povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi.

(23)

Odchýlka týkajúca sa identifikácie konečných vlastníkov združených účtov v správe notárov alebo ostatných osôb vykonávajúcich nezávislé právnické povolania by sa nemala dotýkať povinností, ktoré majú títo notári alebo ostatné osoby vykonávajúce nezávislé právnické povolania podľa tejto smernice. Tieto povinnosti zahŕňajú požiadavku, aby títo notári a ostatné osoby vykonávajúce nezávislé právnické povolania sami identifikovali konečných vlastníkov združených účtov v ich správe.

(24)

Právne predpisy Spoločenstva by mali taktiež uznávať, že určité situácie predstavujú väčšie riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Napriek tomu, že by mala byť zistená totožnosť a podnikateľský profil všetkých klientov, existujú prípady, keď sa vyžadujú obzvlášť prísne postupy identifikácie a overovania klientov.

(25)

Uvedené obzvlášť platí v obchodných vzťahoch s osobami, ktoré zastávajú alebo zastávali dôležité verejné funkcie, hlavne s tými, ktoré pochádzajú z krajín, kde je rozšírená korupcia. Takéto vzťahy môžu vystaviť finančný sektor významným rizikám súvisiacim najmä s povesťou a/alebo právnym rizikám. Osobitná pozornosť takýmto prípadom a uplatňovanie úplných, bežných opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu k domácim politicky exponovaným osobám alebo opatrení zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu k politicky exponovaným osobám s bydliskom v inom členskom štáte alebo tretej krajine sú odôvodnené aj medzinárodným úsilím bojovať proti korupcii.

(26)

Získanie súhlasu vyššieho vedenia na založenie obchodných vzťahov by nemalo znamenať získanie súhlasu predstavenstva, ale tej úrovne v hierarchii, ktorá je priamo nadradená osobe žiadajúcej o takýto súhlas.

(27)

S cieľom predísť postupom opakovanej identifikácie klientov, ktoré vedú k omeškaniam a neúčinnosti v podnikaní, je vhodné, pod podmienkou vhodných bezpečnostných opatrení, umožniť odporúčanie klientov, ktorých identifikácia bola vykonaná niekde inde. Ak sa inštitúcia alebo osoba, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, spolieha na tretiu stranu, zostáva konečná zodpovednosť za postup povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi na inštitúcii alebo osobe, ktorej sa klient odporúča. Aj tretia strana alebo ten, čo odporúča klienta, má zodpovednosť za splnenie všetkých požiadaviek tejto smernice, vrátane požiadavky ohlasovať podozrivé transakcie a uchovávať záznamy, a to v takom rozsahu, v akom má vzťah s klientom, na ktorého sa vzťahuje táto smernica.

(28)

V prípade zmluvných vzťahov o zastúpení alebo zmluvných vzťahov pri objednávaní externých výkonov (outsourcing) medzi inštitúciami alebo osobami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a externými fyzickými alebo právnickými osobami, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, môžu akékoľvek finančné záväzky týkajúce sa týchto zástupcov alebo poskytovateľov externých výkonov ako súčasti inštitúcií alebo osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vyplývať len zo zmluvy a nie z tejto smernice. Zodpovednosť za súlad s touto smernicou by mala zostať na inštitúcii alebo osobe, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

(29)

O podozrivých transakciách by mala byť informovaná jednotka finančnej polície (FIU), ktorá pôsobí ako národné centrum pre prijímanie a analyzovanie informácií a podávanie správ o podozrivých transakciách a iných informácií o možnom praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu príslušným orgánom. To by nemalo nútiť členské štáty, aby zmenili svoje súčasné systémy oznamovania, ak informácie predkladá prokurátor alebo iné orgány na vynútenie dodržiavania práva, a ak sa tieto informácie okamžite a v neprefiltrovanej podobe predkladajú FIU, ktoré tak môžu riadne vykonávať svoje povinnosti vrátane medzinárodnej spolupráce s inými FIU.

(30)

Odchylne od všeobecného zákazu vykonávať podozrivé transakcie, inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, môžu vykonávať podozrivé transakcie skôr, než informujú príslušné orgány, ak nie je možné odoprieť vykonanie týchto transakcií alebo ak by odoprenie vykonania týchto transakcií pravdepodobne zmarilo úsilie o sledovanie osôb, ktoré by mali prospech z podozrivej operácie prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Toto by sa však nemalo dotýkať medzinárodných záväzkov prijatých členskými štátmi bezodkladne zmraziť finančné prostriedky alebo iný majetok teroristov, teroristických organizácií a tých, ktorí financujú terorizmus, v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

(31)

Ak sa členský štát rozhodne využívať výnimky ustanovené v článku 23 ods. 2, môže umožniť alebo požiadať samoregulačný orgán zastupujúci osoby uvedené v tomto článku, aby nepodával FIU žiadne informácie získané od týchto osôb za okolností uvedených v danom článku.

(32)

Existuje mnoho prípadov zamestnancov, ktorí ohlásili svoje podozrenie na pranie špinavých peňazí a ktorí boli vystavení hrozbám alebo nepriateľskému konaniu. Hoci táto smernica nemôže zasahovať do súdnych konaní členských štátov, ide o veľmi dôležitú otázku pre účinnosť finančného systému v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Členské štáty by si mali byť vedomé tohto problému a mali by urobiť všetko, čo môžu, aby ochránili zamestnancov pred takýmito hrozbami či nepriateľským konaním.

(33)

Poskytovanie informácií, ako je uvedené v článku 28, by malo byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov do tretích krajín, ako sú ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (6). Okrem toho článok 28 nemôže zasahovať do vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov a služobnom tajomstve.

(34)

Osoby, ktoré len transformujú papierové dokumenty na elektronické údaje a konajú na základe zmluvy s úverovou alebo finančnou inštitúciou, nespadajú do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, podobne ako všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré poskytujú úverovým alebo finančným inštitúciám výhradne informačné alebo iné podporné systémy na prevod finančných prostriedkov alebo systémy zúčtovania a vyrovnania obchodov.

(35)

Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu sú medzinárodné problémy a snaha o boj proti nim by mala byť globálna. Tam, kde majú úverové a finančné inštitúcie Spoločenstva pobočky a dcérske spoločnosti v tretích krajinách, a tam, kde chýba v tejto oblasti legislatíva, mali by sa uplatňovať normy Spoločenstva, aby sa predišlo uplatňovaniu úplne odlišných noriem v rámci inštitúcie alebo skupiny inštitúcií, alebo ak toto uplatňovanie nie je možné, mali by sa o tejto skutočnosti informovať príslušné orgány domovského členského štátu.

(36)

Je dôležité, aby boli úverové a finančné inštitúcie schopné rýchlo reagovať na žiadosti o informácie o tom, či udržiavajú obchodné vzťahy s menovanými osobami. Na účely identifikácie takýchto obchodných vzťahov a s cieľom dokázať zabezpečiť takéto informácie rýchlo, by mali mať úverové a finančné inštitúcie k dispozícii účinné systémy, ktoré zodpovedajú veľkosti a povahe ich obchodov. Bolo by najmä vhodné, aby úverové inštitúcie a väčšie finančné inštitúcie mali k dispozícii elektronické systémy. Toto ustanovenie je osobitne dôležité v súvislosti s postupmi vedúcimi k opatreniam, ako je zmrazenie alebo zabavenie majetku (vrátane majetku teroristov), podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Spoločenstva na účely boja proti terorizmu.

(37)

Táto smernica ustanovuje podrobné pravidlá povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, vrátane zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi pri vysoko rizikových klientoch alebo obchodných vzťahoch, ako sú napríklad vhodné postupy na určenie toho, či je osoba politicky exponovanou osobou a niektoré ďalšie, podrobnejšie požiadavky, ako je existencia postupov a politík dodržiavania predpisov. Každá inštitúcia a osoba, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, bude musieť splniť všetky tieto požiadavky, pričom od členských štátov sa očakáva, že prispôsobia podrobné vykonávanie týchto ustanovení osobitostiam rôznych profesií a rozdielom v rozsahu a veľkosti inštitúcií a osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

(38)

S cieľom zaistiť záväzok inštitúcií a ostatných subjektov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Spoločenstva v tejto oblasti, mala by im byť k dispozícii spätná väzba, ak je to možné, o užitočnosti hlásení, ktoré predkladajú, a následných krokoch. Na tieto účely, a aby sa dala sledovať účinnosť ich systémov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, by mali členské štáty viesť a zlepšovať príslušné štatistiky.

(39)

Pri vnútroštátnej registrácii alebo udelení licencie zmenárni, poskytovateľovi služieb správy majetku v prospech tretieho a služieb pre obchodné spoločnosti alebo kasína by príslušné orgány mali zabezpečiť, aby boli osoby, ktoré účinne riadia alebo budú riadiť podnikanie týchto subjektov a koneční vlastníci týchto subjektov, vhodné a správne. Kritériá na určenie toho, či je daná osoba vhodná a správna, by sa mali stanoviť v súlade s vnútroštátnym právom. Tieto kritériá by mali odrážať aspoň potrebu chrániť takéto subjekty pred ich zneužívaním riadiacimi pracovníkmi alebo konečnými vlastníkmi na trestné účely.

(40)

So zreteľom na medzinárodný rozmer prania špinavých peňazí a financovania terorizmu by sa mala v najvyššej možnej miere podporovať koordinácia a spolupráca medzi FIU, ako je uvedené v rozhodnutí Rady 2000/642/SVV zo 17. októbra 2000 upravujúcom spoluprácu pri výmene informácií medzi finančnými informačnými jednotkami členských štátov (7), vrátane založenia siete FIU EÚ. Komisia by mala na tento účel poskytnúť takú pomoc, ktorá môže byť potrebná na uľahčenie takejto koordinácie, vrátane finančnej pomoci.

(41)

Dôležitosť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mala viesť členské štáty k tomu, aby zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce sankcie vo vnútroštátnych právnych predpisoch pre prípady nerešpektovania vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice. Sankcie by sa mali stanoviť vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám. Keďže právnické osoby sú často zapojené do zložitých operácií prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, sankcie by sa tiež mali upravovať v súlade s činnosťou vykonávanou právnickými osobami.

(42)

Fyzické osoby vykonávajúce ktorúkoľvek z činností uvedených v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. a) a b) v rámci štruktúry právnickej osoby, no nezávisle, by mali byť nezávisle zodpovednými za dodržiavanie ustanovení tejto smernice s výnimkou článku 35.

(43)

Objasnenie technických aspektov pravidiel stanovených v tejto smernici môže byť potrebné na zabezpečenie účinného a dostatočne dôsledného vykonávania tejto smernice, berúc do úvahy rôzne finančné nástroje, profesie a riziká v rôznych členských štátoch a technický rozvoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Komisia by preto mala mať právomoci prijímať vykonávacie opatrenia, akými sú niektoré kritériá stanovenia situácií s nízkym a vysokým rizikom, v ktorých by postačovala zjednodušená povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi alebo by bola vhodná zvýšená povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi za predpokladu, že tak nedôjde k zmene základných prvkov tejto smernice a za predpokladu, že Komisia bude postupovať v súlade so zásadami v nej stanovenými po konzultácii s Výborom pre prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

(44)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (8). Na tento účel by sa mal zriadiť nový Výbor pre prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorý nahradí kontaktný výbor pre pranie špinavých peňazí zriadený smernicou 91/308/EHS.

(45)

So zreteľom na všetky podstatné zmeny a doplnenia, ktoré by bolo potrebné vykonať v smernici 91/308/EHS, táto by sa mala z dôvodu zrozumiteľnosti zrušiť.

(46)

Keďže cieľ tejto smernice, a to predchádzať využívaniu finančných systémov na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(47)

Pri výkone svojich vykonávacích právomocí v súlade s touto smernicou by Komisia mala dodržiavať tieto zásady: potreba vysokej úrovne transparentnosti a konzultácií s inštitúciami a osobami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a s Európskym parlamentom a Radou; potreba zabezpečiť, aby boli príslušné orgány schopné zabezpečiť dôsledné dodržiavanie pravidiel; dlhodobá vyváženosť nákladov a výnosov v každom vykonávacom opatrení pre inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica; potreba dodržiavať potrebnú pružnosť pri uplatňovaní vykonávacích opatrení v súlade s prístupom založeným na posúdení rizika; potreba zabezpečiť súdržnosť s ostatnými právnymi predpismi Spoločenstva v tejto oblasti; potreba chrániť Spoločenstvo, jeho členské štáty a ich občanov pred dôsledkami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

(48)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Žiadne ustanovenie v tejto smernici by sa nemalo vykladať alebo vykonávať spôsobom, ktorý nie je v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

PREDMET, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

1.   Členské štáty zabezpečia, aby pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu boli zakázané.

2.   Na účely tejto smernice sa za pranie špinavých peňazí považuje nasledujúce konanie, ak je spáchané úmyselne:

a)

konverzia alebo prevod majetku, s vedomím, že takýto majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti, s cieľom utajenia alebo zakrytia nezákonného pôvodu majetku, alebo napomáhania akejkoľvek osobe, ktorá je zapojená do spáchania takejto činnosti, aby sa vyhla právnym dôsledkom svojho konania;

b)

utajenie alebo zakrytie pravej povahy, zdroja, miesta, rozmiestnenia, pohybu, práva na majetok alebo na jeho vlastníctvo, s vedomím, že takýto majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti;

c)

nadobudnutie, vlastníctvo alebo používanie majetku, s vedomím, že v čase nadobudnutia tento majetok pochádzal z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti;

d)

účasť na akomkoľvek z konaní uvedených v predchádzajúcich bodoch, spojenie s nimi, pokus o ne a napomáhanie ich vykonávaniu, navádzanie na ne, ich zľahčovanie a poradenstvo s nimi súvisiace.

3.   Za pranie špinavých peňazí sa považujú aj prípady, keď sa činnosti, ktoré vytvorili majetok určený na prepranie, vykonali na území iného členského štátu alebo na území tretej krajiny.

4.   Na účely tejto smernice „financovanie terorizmu“ znamená poskytovanie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov akýmkoľvek spôsobom, priamo alebo nepriamo, s úmyslom použiť ich, alebo s vedomím, že sa majú použiť, úplne alebo sčasti, na spáchanie ktoréhokoľvek z trestných činov v zmysle článkov 1 až 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (9).

5.   Vedomosť, úmysel alebo účel, ktoré sa požadujú ako prvok konaní uvedených v odsekoch 2 a 4 môžu byť odvodené z objektívnych skutkových okolností.

Článok 2

1.   Táto smernica sa vzťahuje na:

1.

úverové inštitúcie;

2.

finančné inštitúcie;

3.

tieto právnické alebo fyzické osoby konajúce pri výkone svojich profesionálnych činností:

a)

audítorov, externých účtovníkov a daňových poradcov;

b)

notárov a ostatné osoby vykonávajúce nezávislé právnické povolania, ak sa podieľajú, či už konaním v mene a v prospech svojho klienta v akejkoľvek finančnej transakcii alebo transakcii s nehnuteľnosťami, alebo poskytnutím pomoci pri plánovaní alebo vykonávaní transakcií pre svojich klientov, ktoré sa týkajú:

i)

nákupu a predaja nehnuteľností alebo podnikateľských subjektov;

ii)

správy peňazí, cenných papierov alebo iných aktív klienta;

iii)

otvárania alebo správy bankových účtov, sporiteľských účtov alebo účtov cenných papierov;

iv)

organizovania príspevkov potrebných na vytvorenie, prevádzku alebo riadenie obchodných spoločností;

v)

vytvárania, prevádzky alebo riadenia správy majetku v prospech tretieho, obchodných spoločností alebo podobných štruktúr;

c)

poskytovatelia služieb správy majetku v prospech tretieho alebo služieb pre obchodné spoločnosti, na ktorých sa ešte nevzťahujú písmená a) alebo b);

d)

realitných agentov;

e)

ostatné fyzické alebo právnické osoby obchodujúce s tovarom len vtedy, ak sa platby vykonávajú v hotovosti vo výške 15 000 EUR alebo viac, bez ohľadu na to, či sa daná transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sa zdajú byť prepojené;

f)

kasína.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že právnické a fyzické osoby, ktoré sú zapojené do finančnej činnosti príležitostne alebo veľmi obmedzene a s malým rizikom prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, nespadajú do rozsahu pôsobnosti článku 3 ods. 1 alebo 2.

Článok 3

Na účely tejto smernice sa použijú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„úverová inštitúcia“ znamená úverovú inštitúciu, ako je vymedzená v prvom pododseku článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (10), vrátane pobočiek nachádzajúcich sa v Spoločenstve, pričom ide o pobočky úverových inštitúcií v zmysle článku 1 ods. 3 danej smernice, ktoré majú svoje ústredie v Spoločenstve alebo mimo neho;

2.

„finančná inštitúcia“ znamená:

a)

podnik, iný ako úverová inštitúcia, ktorý vykonáva jednu alebo viac operácií uvedených v bodoch 2 až 12 a bode 14 prílohy I k smernici 2000/12/ES vrátane činností zmenární a podnikateľských subjektov, ktoré disponujú oprávnením na prevod finančných prostriedkov;

b)

poisťovňu, riadne oprávnenú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (11), pokiaľ vykonáva činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;

c)

investičnú spoločnosť, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (12);

d)

podnik kolektívneho investovania, ktorý obchoduje so svojimi podielovými listmi alebo akciami;

e)

sprostredkovateľa poistenia, ako je vymedzený v článku 2 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (13), s výnimkou sprostredkovateľov uvedených v článku 2 ods. 7 uvedenej smernice, ak konajú s ohľadom na životné poistenie a ostatné investičné služby;

f)

pobočky, nachádzajúce sa v Spoločenstve, pričom ide o pobočky finančných inštitúcií uvedených v písmenách a) až e), ktoré majú svoje ústredie v Spoločenstve alebo mimo neho;

3.

„majetok“ znamená aktíva každého druhu, hmotnej alebo nehmotnej povahy, hnuteľný alebo nehnuteľný, materiálny alebo nemateriálny a právne dokumenty alebo listiny v akejkoľvek forme, vrátane elektronickej alebo digitálnej, ktoré dokazujú právny titul k takýmto aktívam alebo podiel na nich;

4.

„trestná činnosť“ znamená akýkoľvek druh trestného zapojenia sa do páchania závažného trestného činu;

5.

„závažné trestné činy“ znamenajú prinajmenšom:

a)

konania vymedzené v článkoch 1 až 4 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV;

b)

akékoľvek trestné činy vymedzené v článku 3 ods. 1 písm. a) Dohovoru Organizácie Spojených národov z roku 1988 proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami;

c)

činnosti zločineckých organizácií, ako sú vymedzené v článku 1 jednotnej akcie Rady 98/733/SVV z 21. decembra 1998, ktorou sa stanovuje, že účasť v zločineckej organizácii je v členských štátov Európskej únie trestným činom (14);

d)

podvod, prinajmenšom závažný, ako je vymedzený v článku 1 ods. 1 a článku 2 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (15);

e)

korupciu;

f)

všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou sadzbou viac než jeden rok, alebo, pokiaľ ide o štáty, ktoré majú vo svojom právnom systéme dolnú sadzbu pre trestné činy, všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s dolnou sadzbou viac než šesť mesiacov;

6.

„konečný vlastník“ znamená fyzickú (-é) osobu (-y), ktorá (-é) skutočne vlastní (-ia) alebo ovláda (-jú) klienta a/alebo fyzickú osobu, v mene ktorej sa transakcia alebo činnosť vykonáva. Konečný vlastník zahŕňa prinajmenšom:

a)

v prípade podnikateľských subjektov:

i)

fyzickú (-é) osobu (-y), ktorá (-é) skutočne vlastní (-ia) alebo ovláda (-jú) právny subjekt prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva alebo má (majú) kontrolu nad dostatočným podielom akcií alebo hlasovacích práv v tomto právnom subjekte vrátane akcií na doručiteľa, inom než spoločnosť kótovaná na regulovanom trhu, ktorá podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva alebo podlieha rovnocenným medzinárodným normám; podiel 25 % plus jedna akcia sa považuje za dostatočný na splnenie tohto kritéria;

ii)

fyzickú (-é) osobu (-y), ktorá (-é) iným spôsobom ovláda (-jú) riadenie právneho subjektu;

b)

v prípade právnych subjektov, ako sú nadácie, a právnych dojednaní, ako sú správa majetku v prospech tretieho, prostredníctvom ktorých sa spravujú a rozdeľujú finančné prostriedky:

i)

ak sú už určené budúce osoby, ktoré budú mať prospech z činnosti, fyzickú (-é) osobu (-y), ktorá (-é) je (sú) príjemcom 25 % alebo viac majetku právneho dojednania alebo subjektu;

ii)

ak sa ešte len majú určiť jednotlivci, ktorí majú prospech z právneho dojednania alebo subjektu, skupinu osôb, v hlavnom záujme ktorých sa zakladá alebo funguje právne dojednanie alebo subjekt;

iii)

fyzickú (-é) osobu (-y), ktorá (-é) vykonáva (-jú) kontrolu nad 25 % alebo viac majetkom právneho dojednania alebo subjektu;

7.

„poskytovatelia služieb správy majetku v prospech tretieho a služieb pre obchodné spoločnosti“ znamenajú akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá ako podnikateľský subjekt poskytuje tretím stranám ktorúkoľvek z týchto služieb:

a)

zakladanie obchodných spoločností alebo iných právnických osôb;

b)

konanie alebo zabezpečenie, aby iná osoba konala, ako riaditeľ alebo tajomník obchodnej spoločnosti, spoločník v osobnej obchodnej spoločnosti (partnership) alebo v podobnej pozícii vo vzťahu k iným právnickým osobám;

c)

zabezpečenie sídla, obchodnej adresy, adresy na doručovanie alebo administratívnej adresy a ostatných súvisiacich služieb pre obchodnú spoločnosť, osobnú obchodnú spoločnosť alebo akúkoľvek inú právnickú osobu, alebo právne dojednanie;

d)

konanie, alebo zabezpečenie, aby iná osoba konala, ako správca (písomne) zriadenej správy majetku v prospech tretieho (express trust) alebo podobného právneho dojednania;

e)

konanie alebo zabezpečenie, aby iná osoba konala, ako poverený akcionár pre inú osobu, ktorá je iná ako spoločnosť kótovaná na regulovanom trhu, ktorá podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva alebo ktorá podlieha rovnocenným medzinárodným normám;

8.

„politicky exponované osoby“ znamenajú fyzické osoby, ktorým sú alebo boli zverené významné verejné funkcie a blízki rodinní príslušníci alebo osoby známe ako blízki spolupracovníci týchto osôb;

9.

„obchodný vzťah“ znamená obchodný, profesionálny alebo komerčný vzťah, ktorý je spojený s odbornými činnosťami inštitúcií a osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a od ktorého sa očakáva v čase nadviazania kontaktu, že bude obsahovať prvok trvania;

10.

„shell banka“ znamená úverovú inštitúciu alebo inštitúciu zapojenú do ekvivalentných aktivít, zapísanú v obchodnom registri v jurisdikcii, v ktorej sa fyzicky nenachádza, nemá významné sústredenie ani vedenie a nie je pridružená k regulovanej finančnej skupine.

Článok 4

1.   Členské štáty zabezpečia, aby ustanovenia tejto smernice boli úplne alebo čiastočne rozšírené na povolania a kategórie podnikov, okrem inštitúcií a osôb uvedených v článku 2 ods. 1, ktoré sa zaoberajú takými činnosťami, kde je zvlášť pravdepodobné, že by mohli byť využívané na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

2.   Ak členský štát rozhodne o rozšírení ustanovení tejto smernice na povolania a kategórie podnikov, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 2 ods. 1, informuje o tom Komisiu.

Článok 5

Členské štáty môžu prijať alebo ponechať v účinnosti prísnejšie ustanovenia v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, aby sa predišlo praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

KAPITOLA II

POVINNÁ STAROSTLIVOSŤ VO VZŤAHU KU KLIENTOVI

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 6

Členské štáty zakážu svojim úverovým a finančným inštitúciám viesť anonymné účty alebo anonymné vkladné knižky. Odchylne od článku 9 ods. 6 členské štáty vo všetkých prípadoch vyžadujú, aby sa majitelia a osoby, ktoré majú prospech z existujúcich anonymných účtov alebo anonymných vkladných knižiek, čo najskôr podrobili opatreniam povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, a to v každom prípade skôr, ako sa takéto účty alebo vkladné knižky akýmkoľvek spôsobom použijú.

Článok 7

Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatnia opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v týchto prípadoch:

a)

pri zakladaní obchodného vzťahu;

b)

pri vykonávaní príležitostných transakcií rovnajúcich sa čiastke 15 000 EUR alebo viac, ak sa transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sa zdajú byť prepojené;

c)

ak existuje podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, bez ohľadu na akékoľvek odchýlky, výnimky alebo prahové hodnoty;

d)

ak existujú pochybnosti o pravosti alebo primeranosti predtým získaných identifikačných údajoch o klientoch.

Článok 8

1.   Opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi zahŕňajú:

a)

identifikáciu klienta a overenie jeho totožnosti na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z dôveryhodného a nezávislého zdroja;

b)

identifikáciu, podľa potreby, konečného vlastníka a prijatie primeraných a rizikovo orientovaných opatrení na overenie jeho totožnosti tak, aby bola inštitúcia alebo osoba, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, presvedčená, že vie, kto je konečný vlastník, vrátane, pokiaľ ide o právnické osoby, správu majetku v prospech tretieho a podobné právne dojednania, prijatie primeraných a rizikovo orientovaných opatrení na pochopenie vlastníckej a riadiacej štruktúry klienta;

c)

získanie informácií o účele a plánovanom charaktere obchodného vzťahu;

d)

vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu vrátane preskúmania transakcií vykonaných v priebehu trvania tohto vzťahu, aby sa zabezpečilo, že vykonávané transakcie sú v súlade s poznatkami danej inštitúcie alebo osoby o klientovi, obchodnom profile a prehľade rizík vrátane, ak je to potrebné, zdroja finančných prostriedkov a zabezpečenia aktualizácie dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré majú k dispozícii.

2.   Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatnia požiadavky povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi ustanovené v odseku 1 na každého klienta, no môžu stanoviť rozsah týchto opatrení na základe posúdenia rizika v závislosti od typu klienta, obchodného vzťahu, produktu alebo transakcie. Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, musia byť schopné preukázať príslušným orgánom uvedeným v článku 37, vrátane samoregulačných orgánov, že rozsah opatrení je primeraný vzhľadom na riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Článok 9

1.   Členské štáty vyžadujú, aby sa totožnosť klienta a konečného vlastníka overila pred založením obchodného vzťahu alebo vykonaním transakcie.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť, aby sa overenie totožnosti klienta a konečného vlastníka dokončilo počas zakladania obchodného vzťahu, ak je to potrebné na neprerušenie zvyčajného vedenia podnikania a ak je malé riziko výskytu prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. V takých situáciách sa tieto postupy musia podľa možnosti dokončiť čo najskôr po prvom kontakte.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu členské štáty v súvislosti s podnikaním v oblasti životného poistenia povoliť overenie totožnosti poistenca po založení obchodného vzťahu. V takomto prípade sa overenie urobí pred alebo počas vyplatenia alebo predtým, ako poistenec zamýšľa vykonať práva, ktoré mu prináležia na základe jeho poistky, alebo počas tohto výkonu.

4.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu členské štáty umožniť otvorenie bankového účtu za predpokladu, že bude dostatočným spôsobom zabezpečené, aby klient ani nikto v jeho mene nevykonal transakcie, pokiaľ nie sú v plnej miere splnené vyššie uvedené ustanovenia.

5.   V prípade, ak je predmetná inštitúcia alebo osoba neschopná dodržať písmená a), b) a c) článku 8 ods. 1, členské štáty vyžadujú, aby nesmela vykonať transakciu cez bankový účet, založiť obchodný vzťah alebo vykonať transakciu, alebo aby ukončila obchodný vzťah a zvážila predkladanie hlásení jednotke finančnej polície (FIU) v súlade s článkom 22 vo vzťahu ku klientovi.

Členské štáty nie sú povinné uplatňovať predchádzajúci pododsek v situáciách, keď notári, osoby vykonávajúce nezávislé právnické povolania, audítori, externí účtovníci a daňoví poradcovia práve zisťujú právne postavenie svojho klienta alebo obhajujú, alebo zastupujú tohto klienta v súdnom konaní alebo v súvislosti so súdnym konaním, vrátane poradenstva o začatí alebo vyhnutí sa konaniu.

6.   Členské štáty vyžadujú, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatňovali postupy povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi nielen na všetkých nových klientov, ale vo vhodnej dobe aj na existujúcich klientov na základe posúdenia rizika.

Článok 10

1.   Členské štáty vyžadujú, aby všetci klienti kasín boli identifikovaní a ich totožnosť bola overená, ak si zakúpia alebo vymenia hracie žetóny s hodnotou 2 000 EUR alebo viac.

2.   Bude sa mať za to, že kasína, ktoré podliehajú štátnemu dozoru, za každých okolností spĺňajú požiadavky povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ak registrujú, identifikujú a overujú totožnosť svojich klientov okamžite pri vstupe alebo pred ním, bez ohľadu na výšku zakúpených hracích žetónov.

ODDIEL 2

Zjednodušená povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi

Článok 11

1.   Odchylne od článku 7 písm. a), b) a d), článku 8 a článku 9 ods. 1 inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, nepodliehajú požiadavkám stanoveným v týchto článkoch, ak je klientom úverová alebo finančná inštitúcia, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, alebo úverová alebo finančná inštitúcia nachádzajúca sa v tretej krajine, ktorá kladie požiadavky rovnocenné požiadavkám stanoveným v tejto smernici a ktorá podlieha dohľadu nad dodržiavaním týchto požiadaviek.

2.   Odchylne od článku 7 písm. a), b) a d), článku 8 a článku 9 ods. 1 môžu členské štáty povoliť, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, neuplatňovali povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi s ohľadom na:

a)

spoločnosti kótované na burze, s cennými papiermi ktorých je možné obchodovať na regulovanom trhu v zmysle smernice 2004/39/ES v jednom alebo viacerých členských štátoch, a spoločnosti z tretích krajín kótované na burze, ktoré podliehajú požiadavkám na uverejňovanie informácií v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva;

b)

konečných vlastníkov združených účtov v správe notárov a ostatných osôb vykonávajúcich nezávislé právnické povolania z členských štátov alebo z tretích krajín za predpokladu, že podliehajú požiadavkám na boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu v súlade s medzinárodnými normami a podliehajú dohľadu nad dodržiavaním týchto požiadaviek a za predpokladu, že informácie o totožnosti konečného vlastníka sú na požiadanie dostupné inštitúciám, ktoré konajú ako depozitári združených účtov;

c)

vnútroštátne orgány verejnej moci;

alebo s ohľadom na každého iného klienta predstavujúceho malé riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorý spĺňa technické kritériá stanovené v súlade s článkom 40 ods. 1 písm. b).

3.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 zhromaždia inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, v každom prípade dostatok informácií, aby sa mohlo stanoviť, či sa na klienta vzťahuje výnimka uvedená v týchto odsekoch.

4.   Členské štáty sa informujú navzájom a informujú Komisiu o prípadoch, keď považujú tretiu krajinu za spĺňajúcu podmienky ustanovené v odsekoch 1 alebo 2, alebo v iných situáciách, ktoré spĺňajú technické kritériá stanovené v súlade s článkom 40 ods. 1 písm. b).

5.   Odchylne od článku 7 písm. a), b) a d), článku 8 a článku 9 ods. 1 môžu členské štáty povoliť, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, neuplatňovali povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi s ohľadom na:

a)

poistky v životnom poistení, kde ročné poistné nie je vyššie ako 1 000 EUR alebo jednorázové poistné nie je vyššie ako 2 500 EUR;

b)

poistky v dôchodkových systémoch, ak v nich nie je žiadne ustanovenie o odkúpení a poistka sa nedá použiť ako kolaterál;

c)

dôchodkový, starobný alebo podobný systém, ktorý poskytuje dôchodkové dávky zamestnancom, pričom príspevky sa robia formou zrážok zo mzdy a pravidlá systému nedovoľujú postúpenie členského podielu v systéme;

d)

elektronické peniaze, ako sú vymedzené v článku 1 ods. 3 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES z 18. septembra 2000 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva (16), kde, ak sa prostriedok nemôže dobíjať, maximálna čiastka uložená na tomto prostriedku nie je vyššia ako 150 EUR, alebo, ak sa prostriedok môže dobíjať, stanovuje sa hranica 2 500 EUR na celkovú sumu prevedenú v kalendárnom roku, okrem prípadu, keď držiteľ zamení čiastku 1 000 EUR alebo viac v tom istom kalendárnom roku, ako je uvedené v článku 3 smernice 2000/46/ES;

alebo s ohľadom na akýkoľvek iný produkt alebo transakciu predstavujúce malé riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktoré spĺňajú technické kritériá stanovené v súlade s článkom 40 ods. 1 písm. b).

Článok 12

Ak Komisia prijme rozhodnutie podľa článku 40 ods. 4, členské štáty zakážu inštitúciám a osobám, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatňovať zjednodušenú povinnú starostlivosť na úverové a finančné inštitúcie alebo spoločnosti kótované na burze z dotknutej tretej krajiny, alebo iné subjekty na základe situácií splňujúcich technické kritériá stanovené v súlade s článkom 40 ods. 1 písm. b).

ODDIEL 3

Zvýšená povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi

Článok 13

1.   Členské štáty vyžadujú od inštitúcií a osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, aby na základe posúdenia rizika uplatňovali opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi popri opatreniach uvedených v článkoch 7, 8 a 9 ods. 6, a to v situáciách, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu predstavovať vyššie riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, a aspoň v situáciách stanovených v odsekoch 2, 3 a 4 a v ďalších situáciách predstavujúcich vysoké riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu spĺňajúcich technické kritériá ustanovené v súlade s článkom 40 ods. 1 písm. c).

2.   Ak klient nebol fyzicky prítomný na účely zistenia totožnosti, členské štáty od týchto inštitúcií a osôb vyžadujú, aby prijali špecifické a primerané opatrenia na kompenzáciu vyššieho rizika, napríklad uplatnením jedného alebo viacerých z týchto opatrení:

a)

zabezpečiť identifikáciu klienta pomocou dodatočných dokumentov, údajov alebo informácií;

b)

doplňujúce opatrenia na overenie alebo potvrdenie predložených dokumentov alebo vyžadovanie potvrdzujúceho osvedčenia od úverovej alebo finančnej inštitúcie, na ktorú sa vzťahuje táto smernica;

c)

zabezpečiť uskutočnenie prvej platby operácie cez účet otvorený na meno klienta v úverovej inštitúcii.

3.   S ohľadom na cezhraničné vzťahy korešpondenčného bankovníctva s partnerskými ústavmi z tretích krajín, členské štáty vyžadujú, aby ich úverové inštitúcie:

a)

zhromažďovali dostatočné informácie o partnerskom ústave, aby plne pochopili charakter podnikania partnerského ústavu a určili z verejne dostupných informácií povesť ústavu a kvalitu dohľadu;

b)

vyhodnotili kontrolné mechanizmy partnerského ústavu v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

c)

získali súhlas od vyššieho vedenia pred založením nového korešpondenčného bankového vzťahu;

d)

dokumentovali príslušné právomoci každého ústavu;

e)

vo vzťahu k účtom, cez ktoré možno robiť priame platby, boli presvedčené, že partnerská úverová inštitúcia overila totožnosť a vykonala priebežnú povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientom, ktorí majú priamy prístup k účtom korešpondenčnej banky, a že je schopná poskytnúť korešpondenčnému ústavu na základe žiadosti relevantné údaje o povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

4.   S ohľadom na transakcie alebo obchodné vzťahy s politicky exponovanými osobami s bydliskom v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, vyžadujú členské štáty, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica:

a)

mali primerané postupy na rizikovo orientovanej báze na stanovenie toho, či je klient politicky exponovanou osobou;

b)

získali súhlas vyššieho vedenia na založenie obchodných vzťahov s takýmito klientmi;

c)

prijali primerané opatrenia na zistenie zdroja bohatstva a zdroja finančných prostriedkov obchodného vzťahu alebo transakcie, ktorých sa to týka;

d)

priebežne a podrobne monitorovali obchodný vzťah.

5.   Členské štáty zakážu úverovým inštitúciám vstupovať do korešpondenčného bankového vzťahu so shell bankou alebo v takomto vzťahu pokračovať a vyžadujú, aby úverové inštitúcie prijali primerané opatrenia proti nadviazaniu korešpondenčných bankových vzťahov, alebo ich pokračovaniu, s bankou, o ktorej je známe, že povoľuje, aby jej účty využívala shell banka.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, venovali osobitnú pozornosť každej hrozbe prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorá môže vzniknúť z produktov alebo transakcií, ktoré môžu podporovať anonymitu, a aby prijali opatrenia, ak je to potrebné, na zabránenie ich použitia na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Oddiel 4

Plnenie tretími stranami

Článok 14

Členské štáty môžu povoliť, aby sa inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spoľahli na tretie strany pri plnení požiadaviek stanovených v článku 8 ods. 1 písm. a) až c). Konečná zodpovednosť za splnenie týchto požiadaviek však zostáva na inštitúcii alebo osobe, na ktorú sa vzťahuje táto smernica a ktorá sa spolieha na tretiu stranu.

Článok 15

1.   Ak členský štát povolí, aby sa na úverové a finančné inštitúcie uvedené v článku 2 ods. 1 bode 1 alebo 2, nachádzajúce sa na jeho území, spoliehali ako na tretiu stranu na domácom trhu, tento členský štát v každom prípade povolí, aby inštitúcie a osoby uvedené v článku 2 ods. 1, ktoré sa nachádzajú na jeho území, uznali a prijali v súlade s ustanoveniami stanovenými v článku 14 výsledok požiadaviek povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi stanovených v článku 8 ods. 1 písm. a) až c), ktoré v súlade s touto smernicou vykonala inštitúcia uvedená v článku 2 ods. 1 bode 1 alebo 2 v inom členskom štáte, s výnimkou zmenární a podnikateľských subjektov, ktoré disponujú oprávnením na prevod finančných prostriedkov, a spĺňajúca požiadavky stanovené v článku 16 a 18, aj keď sú dokumenty alebo údaje, na ktorých sa zakladali tieto požiadavky, iné než tie, ktoré sa požadujú v členskom štáte inštitúcií, ktorým je klient odporúčaný.

2.   Ak členský štát povolí, aby sa na zmenárne a podnikateľské subjekty, ktoré disponujú oprávnením na prevod finančných prostriedkov uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) a ktoré sa nachádzajú na jeho území, spoliehali ako na tretiu stranu na domácom trhu, tento členský štát v každom prípade povolí, aby tieto jeho zmenárne a podnikateľské subjekty, ktoré disponujú oprávnením na prevod finančných prostriedkov uznali a prijali v súlade s článkom 14 výsledok požiadaviek povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi stanovených v článku 8 ods. 1 písm. a) až c), ktoré v súlade s touto smernicou vykonala inštitúcia tej istej kategórie v inom členskom štáte spĺňajúca požiadavky stanovené v článkoch 16 a 18, aj keď sú dokumenty alebo údaje, na ktorých sa zakladali tieto požiadavky, iné než tie, ktoré sa požadujú v členskom štáte zmenární a podnikateľských subjektov, ktoré disponujú oprávnením na prevod finančných prostriedkov, ktorým je klient odporúčaný.

3.   Ak členský štát povolí, aby sa na osoby uvedené v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. a) až c) nachádzajúce sa na jeho území spoliehali ako na tretiu stranu na domácom trhu, tento členský štát v každom prípade povolí, aby tieto osoby uznali a prijali v súlade s článkom 14 výsledok požiadaviek povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi stanovených v článku 8 ods. 1 písm. a) až c), ktoré v súlade s touto smernicou vykonala osoba uvedená v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. a) až c) v inom členskom štáte, spĺňajúca požiadavky stanovené v článkoch 16 a 18, aj keď sú dokumenty alebo údaje, na ktorých sa zakladali tieto požiadavky, iné než tie, ktoré sa požadujú v členskom štáte osôb, ktorým je klient odporúčaný.

Článok 16

1.   Na účely tohto oddielu „tretie strany“ znamenajú inštitúcie a osoby uvedené v článku 2 alebo rovnocenné inštitúcie a osoby nachádzajúce sa v tretej krajine, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)

podliehajú povinnej profesijnej registrácii uznanej zo zákona;

b)

uplatňujú požiadavky povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a požiadavky na vedenie záznamov stanovené v tejto smernici alebo rovnocenné tým, ktoré sú stanovené v tejto smernici a ich súlad s požiadavkami tejto smernice je pod dohľadom v súlade s oddielom 2 kapitoly V, alebo sa nachádzajú v tretej krajine, ktorá ukladá rovnocenné požiadavky s tými, ktoré stanovuje táto smernica.

2.   Členské štáty sa informujú navzájom a informujú Komisiu o prípadoch, kedy považujú tretiu krajinu za spĺňajúcu podmienky stanovené v odseku 1 písm. b).

Článok 17

Ak Komisia prijme rozhodnutie podľa článku 40 ods. 4, členské štáty zakážu inštitúciám a osobám, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spoliehať sa na tretie strany z dotknutých tretích krajín pri plnení požiadaviek stanovených v článku 8 ods. 1 písm. a) až c).

Článok 18

1.   Tretie strany okamžite sprístupnia informácie požadované v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 8 ods. 1 písm. a) až c) inštitúcii alebo osobe, na ktorú sa vzťahuje táto smernica a ktorej sa klient odporúča.

2.   Relevantné kópie údajov o identifikácii a overovaní totožnosti a ostatná relevantná dokumentácia o totožnosti klienta alebo konečného vlastníka postúpi tretia strana okamžite, na základe žiadosti, inštitúcii alebo osobe, na ktorú sa vzťahuje táto smernica a ktorej sa klient odporúča.

Článok 19

Tento oddiel sa neuplatňuje na vzťahy pri objednávaní externých výkonov alebo na vzťahy o zastúpení, ak sa na základe zmluvného dojednania má poskytovateľ externých výkonov alebo zástupca považovať za súčasť inštitúcie alebo osoby, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

KAPITOLA III

OHLASOVACIA POVINNOSŤ

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 20

Členské štáty vyžadujú, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, venovali osobitnú pozornosť každej činnosti, ktorú považujú z dôvodu jej povahy za pravdepodobne osobitne súvisiacu s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu, a najmä zložitým alebo nezvyčajne veľkým transakciám a všetkým nezvyčajným typom transakcií, ktoré nemajú žiadny zrejmý ekonomický alebo viditeľný zákonný účel.

Článok 21

1.   Každý členský štát zriadi FIU s cieľom účinne bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

2.   FIU sa zriadi ako centrálny národný útvar. Bude zodpovedať za prijímanie informácií, ktoré sa týkajú možného prania špinavých peňazí, možného financovania terorizmu alebo ktoré požadujú vnútroštátne právne predpisy či pravidlá, a za analyzovanie a poskytovanie (a do povolenej miery aj za vyžiadanie) takýchto informácií príslušným orgánom. Poskytnú sa jej primerané zdroje na plnenie jej úloh.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby FIU mala, priamo alebo nepriamo, včasný prístup k finančným a administratívnym informáciám a k informáciám súvisiacim s vynútením dodržiavania práva, ktorý FIU potrebuje na riadne plnenie svojich úloh.

Článok 22

1.   Členské štáty od inštitúcií a osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a kde je to vhodné aj od ich riaditeľov a zamestnancov, vyžadujú, aby plne spolupracovali:

a)

urýchleným informovaním FIU, na základe ich vlastnej iniciatívy, ak inštitúcia alebo osoba, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, vie, má podozrenie alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že dochádza alebo došlo k praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo k pokusu o ne;

b)

urýchleným predkladaním všetkých potrebných informácií FIU, a to na základe jej žiadosti a v súlade s postupmi ustanovenými príslušnými právnymi predpismi.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa postúpia FIU členského štátu, na území ktorého sa inštitúcia alebo osoba, ktorá postupuje informácie, nachádza. Informácie normálne postúpi osoba alebo osoby určené v súlade s postupmi ustanovenými v článku 34.

Článok 23

1.   Odchylne od článku 22 ods. 1 môžu členské štáty v prípade osôb uvedených v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. a) a b) určiť príslušný samoregulačný orgán dotknutej profesie za orgán, ktorý má byť v prvom rade informovaný namiesto FIU. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, určený samoregulačný orgán v takých prípadoch urýchlene postúpi informácie v neprefiltrovanej podobe FIU.

2.   Členské štáty nie sú povinné uplatňovať povinnosti ustanovené v článku 22 ods. 1 na notárov, osoby vykonávajúce nezávislé právnické povolania, audítorov, externých účtovníkov a daňových poradcov so zreteľom na informácie, ktoré prijmú alebo získajú o jednom zo svojich klientov, počas zisťovania právneho postavenia ich klienta alebo obhajoby, či zastupovania daného klienta v súdnych konaniach alebo v súvislosti s nimi, vrátane poradenstva o začatí konaní alebo vyhnutí sa konaniam, bez ohľadu na to, či boli takéto informácie prijaté alebo získané pred takýmito konaniami, počas nich alebo po nich.

Článok 24

1.   Členské štáty vyžadujú od inštitúcií a osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, aby sa zdržali výkonu transakcií, o ktorých vedia alebo majú podozrenie, že súvisia s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu, pokým nevykonajú potrebné kroky v súlade s článkom 22 ods. 1 písm. a). V súlade s právnymi predpismi členských štátov možno vydať pokyny k tomu, aby sa daná transakcia neuskutočnila.

2.   Ak je pri takejto transakcii podozrenie, že povedie k praniu špinavých peňazí alebo k financovaniu terorizmu, a ak je takéto zdržanie sa jej výkonu nemožné alebo by mohlo zmariť snahu o stíhanie tých, ktorí by mali úžitok z operácie, pri ktorej je podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, príslušné inštitúcie a osoby informujú FIU hneď po jej vykonaní.

Článok 25

1.   Členské štáty zabezpečia, že ak sa v priebehu inšpekcií, ktoré v inštitúciách a u osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonajú príslušné orgány uvedené v článku 37, alebo ak iným spôsobom tieto orgány zistia skutočnosti, ktoré by mohli súvisieť s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu, urýchlene informujú FIU.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu splnomocnené zákonom alebo vykonávacím predpisom pre dohľad nad trhmi s cennými papiermi, devízovými trhmi a trhmi s finančnými derivátmi informovali FIU, ak zistia skutočnosti, ktoré by mohli súvisieť s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu.

Článok 26

Poskytovanie informácií v dobrej viere podľa článku 22 ods. 1 a článku 23, uvedených v článku 22 a 23 inštitúciou alebo osobou, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, alebo zamestnancom, alebo riaditeľom takejto inštitúcie alebo osobou, neznamená porušenie akéhokoľvek zákazu poskytovania informácií, ktorý ukladá zmluva alebo akékoľvek legislatívne, regulačné alebo administratívne ustanovenie, a nezakladá zodpovednosť akéhokoľvek druhu pre túto inštitúciu alebo osobu, alebo jej riaditeľov alebo zamestnancov.

Článok 27

Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia s cieľom ochrániť zamestnancov inštitúcií alebo osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ktorí ohlásia podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu vnútorne alebo FIU, pred ich vystavením hrozbám alebo nepriateľskému konaniu.

ODDIEL 2

Zákaz poskytovania informácií

Článok 28

1.   Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a ich riaditelia a zamestnanci neposkytnú dotknutému klientovi ani žiadnej tretej osobe informácie o skutočnosti, že v súlade s článkami 22 a 23 boli postúpené informácie, alebo že prebieha, alebo môže prebiehať vyšetrovanie v súvislosti s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu.

2.   Zákaz ustanovený v odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovanie informácií príslušným orgánom uvedeným v článku 37, vrátane samoregulačných orgánov, alebo poskytovanie informácií na účely vynútenia dodržiavania práva.

3.   Zákaz ustanovený v odseku 1 nebráni poskytovaniu informácií medzi inštitúciami z členských štátov alebo z tretích krajín za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v článku 11 ods. 1 a patria do rovnakej skupiny vymedzenej v článku 2 ods. 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (17).

4.   Zákaz ustanovený v odseku 1 nebráni poskytovaniu informácií medzi osobami uvedenými v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. a) a b) z členských štátov alebo z tretích krajín, ktoré kladú požiadavky rovnocenné tým, ktoré sú stanovené v tejto smernici, a ktoré vykonávajú svoje profesionálne činnosti, aj ako zamestnanci, v rámci tej istej právnickej osoby alebo siete. Na účely tohto článku znamená pojem „sieť“ väčšiu štruktúru, ku ktorej osoba patrí a ktorá má spoločné vlastníctvo, riadenie alebo kontrolu dodržiavania predpisov.

5.   Pre inštitúcie alebo osoby uvedené v článku 2 ods. 1 bodoch 1, 2 a 3 písm. a) a b) v prípadoch týkajúcich sa rovnakého klienta a rovnakej transakcie s účasťou dvoch alebo viacerých inštitúcií alebo osôb nebráni zákaz ustanovený v odseku 1 poskytovaniu informácií medzi príslušnými inštitúciami alebo osobami za predpokladu, že sa nachádzajú v členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorá kladie požiadavky rovnocenné tým, ktoré sú stanovené v tejto smernici, že sú z tej istej profesijnej kategórie a že podliehajú rovnocenným povinnostiam, pokiaľ ide o služobné tajomstvo a ochranu osobných údajov. Vymenené informácie sa použijú výlučne na účely predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

6.   Ak sa osoby uvedené v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. a) a b) snažia klienta odradiť od spáchania protiprávneho činu, nepovažuje sa to za poskytovanie informácií v zmysle odseku 1.

7.   Členské štáty sa navzájom informujú a informujú Komisiu o prípadoch, keď považujú tretiu krajinu za spĺňajúcu podmienky ustanovené v odseku 3, 4 alebo 5.

Článok 29

Ak Komisia prijme rozhodnutie podľa článku 40 ods. 4, členské štáty zakážu poskytovanie informácií medzi inštitúciami a osobami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a inštitúciami a osobami z dotknutej tretej krajiny.

KAPITOLA IV

VEDENIE ZÁZNAMOV A ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

Článok 30

Členské štáty vyžadujú, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uchovávali tieto dokumenty a informácie na použitie pri akomkoľvek vyšetrovaní alebo analýze možného prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu vykonaných FIU alebo inými príslušnými orgánmi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi:

a)

v prípade povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, kópiu požadovaného dôkazu alebo referencie na požadovaný dôkaz, po dobu aspoň piatich rokov po ukončení obchodného vzťahu s ich klientom;

b)

v prípade obchodných vzťahov a transakcií, podporné dôkazy a záznamy, pozostávajúce z originálnych dokumentov alebo kópií prípustných pre súdne konanie podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov po dobu aspoň piatich rokov po vykonaní transakcií alebo ukončení obchodného vzťahu.

Článok 31

1.   Členské štáty vyžadujú, aby úverové a finančné inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatňovali podľa potreby vo svojich pobočkách a dcérskych spoločnostiach, v ktorých vlastnia väčšinový podiel, nachádzajúcich sa v tretích krajinách opatrenia aspoň rovnocenné tým, ktoré stanovuje táto smernica s ohľadom na povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi a vedenie záznamov.

Ak právne predpisy tretej krajiny nepovoľujú uplatňovanie takýchto rovnocenných opatrení, členské štáty vyžadujú, aby dotknuté úverové a finančné inštitúcie zodpovedajúcim spôsobom informovali príslušné orgány daného domovského členského štátu.

2.   Členské štáty a Komisia sa navzájom informujú o prípadoch, keď právne predpisy tretej krajiny nepovoľujú uplatňovanie opatrení vyžadovaných podľa prvého pododseku odseku 1 a mali by sa prijať koordinované kroky na dosiahnutie riešenia.

3.   Členské štáty vyžadujú, aby v prípadoch, keď právne predpisy tretej krajiny nepovoľujú uplatňovanie opatrení vyžadovaných podľa prvého pododseku odseku 1, úverové alebo finančné inštitúcie prijali dodatočné opatrenia na účinné zvládnutie rizika prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Článok 32

Členské štáty vyžadujú, aby ich úverové a finančné inštitúcie mali zavedené systémy, ktoré im umožnia v plnom rozsahu a rýchlo reagovať na vyšetrovania FIU alebo ostatných orgánov v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi pokiaľ ide o to, či majú alebo mali počas predchádzajúcich piatich rokov obchodný vzťah s určitými fyzickými alebo právnickými osobami, a o povahe tohto vzťahu.

Článok 33

1.   Členské štáty zabezpečia, aby mali možnosť prehodnotiť účinnosť svojich systémov na boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu vedením komplexných štatistík o záležitostiach týkajúcich sa účinnosti týchto systémov.

2.   Tieto štatistiky zahŕňajú prinajmenšom počet správ o podozrivých transakciách pre FIU, ďalšie kroky po týchto správach a uvedú počet vyšetrovaných prípadov za rok, počet stíhaných osôb, počet osôb odsúdených za trestný čin prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a objem zmrazeného, zhabaného alebo zabaveného majetku.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby bol uverejnený konsolidovaný prehľad týchto štatistických hlásení.

KAPITOLA V

OPATRENIA NA VYNÚTITEĽNOSŤ DODRŽIAVANIA ULOŽENÝCH POVINNOSTÍ

ODDIEL 1

Vnútorné postupy, odborná príprava a spätná väzba

Článok 34

1.   Členské štáty vyžadujú, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, stanovili primerané a vhodné politiky a postupy pre povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, podávanie správ, vedenie záznamov, vnútornú kontrolu, hodnotenie rizík, riadenie rizík, dodržiavanie predpisov a výmenu informácií s cieľom zabrániť a predchádzať operáciám súvisiacim s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby úverové a finančné inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, oznámili príslušné stratégie a postupy, ak to prichádza do úvahy, svojim pobočkách alebo dcérskym spoločnostiam, v ktorých vlastnia väčšinový podiel, v tretích krajinách.

Článok 35

1.   Členské štáty vyžadujú, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, prijali primerané opatrenia na to, aby ich príslušní zamestnanci poznali ustanovenia platné na základe tejto smernice.

Tieto opatrenia zahŕňajú účasť ich príslušných zamestnancov na programoch osobitnej odbornej prípravy, ktoré im majú pomôcť rozpoznať operácie, ktoré môžu súvisieť s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu, a tiež im majú dať návod na to, ako v takýchto prípadoch postupovať.

Keď fyzická osoba spadajúca do niektorej z kategórií uvedených v článku 2 ods. 1 bode 3, vykonáva svoju profesionálnu činnosť ako zamestnanec právnickej osoby, povinnosti v tomto oddiele sa vzťahujú skôr na túto právnickú osobu, než na túto fyzickú osobu.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, mali prístup k aktualizovaným informáciám o praktikách tých, čo perú špinavé peniaze a financujú terorizmus, a o náznakoch vedúcich k rozpoznaniu podozrivých transakcií.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa vždy, keď je to možné, poskytla včasná spätná väzba o účinnosti správ o podozrení na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu a o krokoch na ne nadväzujúcich.

ODDIEL 2

Dohľad

Článok 36

1.   Členské štáty stanovia, že zmenárne a poskytovatelia služieb správy majetku v prospech tretieho a služieb pre obchodné spoločnosti musia mať licenciu alebo musia byť registrované a že kasína musia mať licenciu, aby svoju podnikateľskú činnosť vykonávali v súlade so zákonom. Bez toho, aby boli dotknuté budúce právne predpisy Spoločenstva, členské štáty stanovia, že podnikateľské subjekty, ktoré disponujú oprávnením na prevod finančných prostriedkov, musia mať oprávnenie alebo musia byť zapísané v obchodnom registri, aby mohli vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v súlade so zákonom.

2.   Členské štáty od príslušných orgánov vyžadujú, aby zamietli vydanie licencie/oprávnenia alebo registráciu subjektov uvedených v odseku 1, ak nie sú presvedčené, že osoby, ktoré účinne riadia alebo budú riadiť podnikanie takýchto subjektov, alebo koneční vlastníci takýchto subjektov sú vhodnými a správnymi osobami.

Článok 37

1.   Členské štáty vyžadujú, aby príslušné orgány aspoň účinne monitorovali a prijali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek tejto smernice všetkými inštitúciami a osobami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby mali príslušné orgány primerané právomoci vrátane právomoci donútiť predložiť všetky informácie, ktoré sú dôležité pre monitorovanie dodržiavania povinností a vykonávanie kontrol, a aby mali primerané zdroje na plnenie svojich úloh.

3.   V prípade úverových a finančných inštitúcií a kasín majú príslušné orgány väčšie dozorné právomoci, najmä možnosť vykonávať kontroly na mieste.

4.   V prípade fyzických a právnických osôb uvedených v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. a) až e) môžu členské štáty umožniť, aby sa úlohy uvedené v odseku 1 vykonávali na základe posúdenia rizika.

5.   V prípade osôb uvedených v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. a) a b) môžu členské štáty umožniť, aby úlohy uvedené v odseku 1 vykonávali samoregulačné orgány, pokiaľ spĺňajú ustanovenia odseku 2.

ODDIEL 3

Spolupráca

Článok 38

Komisia poskytne takú pomoc, ktorá môže byť potrebná na uľahčenie koordinácie, vrátane výmeny informácií, medzi FIU v rámci Spoločenstva.

ODDIEL 4

Sankcie

Článok 39

1.   Členské štáty zabezpečia, aby mohli byť fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, zodpovedné za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice. Sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov ukladať trestné sankcie, členské štáty zabezpečia v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi možnosť prijatia primeraných správnych opatrení alebo uloženia správnych sankcií úverovým a finančným inštitúciám za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice. Členské štáty zabezpečia, aby boli tieto opatrenia alebo sankcie účinné, primerané a odradzujúce.

3.   V prípade právnických osôb členské štáty zabezpečia, aby tieto mohli byť zodpovedné aspoň za porušenia uvedené v odseku 1, spáchané v ich prospech akoukoľvek osobou konajúcou buď samostatne, alebo ako súčasť orgánu právnickej osoby, ktorá má v rámci právnickej osoby vedúce postavenie, na základe:

a)

oprávnenia zastupovať právnickú osobu;

b)

právomoci prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby; alebo

c)

právomoci vykonávať kontrolu v právnickej osobe.

4.   Okrem prípadov už ustanovených v odseku 3 členské štáty zabezpečia, aby mohli byť právnické osoby zodpovedné, ak nedostatočný dohľad alebo kontrola vykonávaná osobou uvedenou v odseku 3 umožnili spáchanie porušení uvedených v odseku 1 v prospech právnickej osoby osobou, ktorá podlieha jej právomoci.

KAPITOLA VI

VYKONÁVACIE OPATRENIA

Článok 40

1.   S cieľom zohľadniť technický vývoj v boji proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu a zabezpečiť jednotné vykonávanie tejto smernice, môže Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2 prijať tieto vykonávacie opatrenia:

a)

objasnenie technických aspektov vymedzení pojmov v článku 3 ods. 2 písm. a) a d), ods. 6, 7, 8, 9 a 10;

b)

ustanovenie technických kritérií na hodnotenie toho, či situácie predstavujú malé riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako je uvedené v článku 11 ods. 2 a 5;

c)

ustanovenie technických kritérií na hodnotenie toho, či situácie predstavujú veľké riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako je uvedené v článku 13;

d)

ustanovenie technických kritérií na hodnotenie toho, či je v súlade s článkom 2 ods. 2 odôvodnené neuplatňovať túto smernicu na určité právnické alebo fyzické osoby vykonávajúce finančné činnosti príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu.

2.   Komisia v každom prípade prijme prvé vykonávacie opatrenia na vykonanie odseku 1 písm. b) a d) do 15. júna 2006.

3.   Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2 upraví čiastky uvedené v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. e), článku 7 písm. b), článku 10 ods. 1 a článku 11 ods. 5 písm. a) a d), berúc do úvahy právne predpisy Spoločenstva, hospodársky vývoj a zmeny medzinárodných noriem.

4.   Ak Komisia zistí, že tretia krajina nespĺňa podmienky stanovené v článku 11 ods. 1 alebo 2, článku 28 ods. 3, 4 alebo 5, alebo v opatreniach ustanovených v súlade s odsekom 1 písm. b) tohto článku alebo v článku 16 ods. 1 písm. b), alebo že právne predpisy tejto tretej krajiny nepovoľujú uplatňovanie opatrení požadovaných podľa prvého pododseku článku 31 ods. 1, prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2 rozhodnutie, v ktorom túto skutočnosť uvedie.

Článok 41

1.   Komisii pomáha Výbor pre prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ďalej len „výbor“.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto rozhodnutia a za predpokladu, že vykonávacie opatrenia prijaté v súlade s týmto postupom nezmenia podstatné ustanovenia tejto smernice.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté už prijaté vykonávacie opatrenia, vykonávanie ustanovení tejto smernice, týkajúcich sa prijímania technických pravidiel a rozhodnutí v súlade s postupom uvedeným v odseku 2, sa pozastavuje štyri roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Na návrh Komisie môže Európsky parlament a Rada obnoviť príslušné ustanovenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy a v tomto prípade ich prehodnotí pred uplynutím tohto štvorročného obdobia.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 42

Komisia vypracuje do 15. decembra 2009 a potom aspoň každé tri roky správu o vykonávaní tejto smernice a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade. Do prvej takejto správy Komisia zahrnie špecifickú kontrolu postupov činnosti právnikov a ostatných osôb vykonávajúcich nezávislé právnické povolania.

Článok 43

Komisia predloží do 15. decembra 2010 správu Európskemu parlamentu a Rade o prahových percentuálnych hodnotách v článku 3 ods. 6, venujúc osobitnú pozornosť možnej účelnosti a dôsledkom zníženia percenta v písm. a) bode i), písm. b) bode i) a iii) článku 3 ods. 6 z 25 % na 20 %. Na základe tejto správy môže Komisia predložiť návrh zmien a doplnení tejto smernice.

Článok 44

Smernica 91/308/EHS sa týmto zrušuje.

Odkazy na zrušenú smernicu sa vykladajú ako odkazy na túto smernicu a mali by sa vykladať v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 45

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 15. decembra 2007. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení spolu s tabuľkou, ktorá ukáže, ako ustanovenia tejto smernice zodpovedajú prijatým vnútroštátnym ustanoveniam.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 46

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 47

Táto smernica je určená členských štátom.

V Štrasburgu 26. októbra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

D. ALEXANDER


(1)  Stanovisko z 11. mája 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 40, 17.2.2005, s. 9.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 26. mája 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. septembra 2005.

(4)  Ú. v. ES L 166, 28.6.1991, s. 77. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/97/ES (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 76).

(5)  Ú. v. ES L 182, 5.7.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 271, 24.10.2000, s. 4.

(8)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3.

(10)  Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/1/ES (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).

(11)  Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/1/ES.

(12)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3.

(14)  Ú. v. ES L 351, 29.12.1998, s. 1.

(15)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49.

(16)  Ú. v. ES L 275, 27.10.2000, s. 39.

(17)  Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1.


PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODY

Táto smernica

Smernica 91/308/EHS

Článok 1 ods. 1

Článok 2

Článok 1 ods. 2

Článok 1(C)

Článok 1 ods. 2 písm. a)

Článok 1(C) prvý bod

Článok 1 ods. 2 písm. b)

Článok 1(C) druhý bod

Článok 1 ods. 2 písm. c)

Článok 1(C) tretí bod

Článok 1 ods. 2 písm. d)

Článok 1(C) štvrtý bod

Článok 1 ods. 3

Článok 1(C) tretí odsek

Článok 1 ods. 4

 

Článok 1 ods. 5

Článok 1(C) druhý odsek

Článok 2 ods. 1 bod 1

Článok 2a ods. 1

Článok 2 ods. 1 bod 2

Článok 2a ods. 2

Článok 2 ods. 1 bod 3 písm. a), b) a d) až f)

Článok 2a ods. 3 až 7

Článok 2 ods. 1 bod 3 písm. c)

 

Článok 2 ods. 2

 

Článok 3 ods. 1

Článok 1(A)

Článok 3 ods. 2 písm. a)

Článok 1(B) ods. 1

Článok 3 ods. 2 písm. b)

Článok 1(B) ods. 2

Článok 3 ods. 2 písm. c)

Článok 1(B) ods. 3

Článok 3 ods. 2 písm. d)

Článok 1(B) ods. 4

Článok 3 ods. 2 písm. e)

 

Článok 3 ods. 2 písm. f)

Článok 1(B) druhý odsek

Článok 3 ods. 3

Článok 1(D)

Článok 3 ods. 4

Článok 1(E) prvý odsek

Článok 3 ods. 5

Článok 1(E) druhý odsek

Článok 3 ods. 5 písm. a)

 

Článok 3 ods. 5 písm. b)

Článok 1(E) prvá zarážka

Článok 3 ods. 5 písm. c)

Článok 1(E) druhá zarážka

Článok 3 ods. 5 písm. d)

Článok 1(E) tretia zarážka

Článok 3 ods. 5 písm. e)

Článok 1(E) štvrtá zarážka

Článok 3 ods. 5 písm. f)

Článok 1(E) piata zarážka a tretí odsek

Článok 3 ods. 6

 

Článok 3 ods. 7

 

Článok 3 ods. 8

 

Článok 3 ods. 9

 

Článok 3 ods. 10

 

Článok 4

Článok 12

Článok 5

Článok 15

Článok 6

 

Článok 7 písm. a)

Článok 3 ods. 1

Článok 7 písm. b)

Článok 3 ods. 2

Článok 7 písm. c)

Článok 3 ods. 8

Článok 7 písm. d)

Článok 3 ods. 7

Článok 8 ods. 1 písm. a)

Článok 3 ods. 1

Článok 8 ods. 1 písm. b) až d)

 

Článok 8 ods. 2

 

Článok 9 ods. 1

Článok 3 ods. 1

Článok 9 ods. 2 až 6

 

Článok 10

Článok 3 ods. 5 a 6

Článok 11 ods. 1

Článok 3 ods. 9

Článok 11 ods. 2

 

Článok 11 ods. 3 a 4

 

Článok 11 ods. 5 písm. a)

Článok 3 ods. 3

Článok 11 ods. 5 písm. b)

Článok 3 ods. 4

Článok 11 ods. 5 písm. c)

Článok 3 ods. 4

Článok 11 ods. 5 písm. d)

 

Článok 12

 

Článok 13 ods. 1 a 2

Článok 3 ods. 10 a 11

Článok 13 ods. 3 až 5

 

Článok 13 ods. 6

Článok 5

Článok 14

 

Článok 15

 

Článok 16

 

Článok 17

 

Článok 18

 

Článok 19

 

Článok 20

Článok 5

Článok 21

 

Článok 22

Článok 6 ods. 1 a 2

Článok 23

Článok 6 ods. 3

Článok 24

Článok 7

Článok 25

Článok 10

Článok 26

Článok 9

Článok 27

 

Článok 28 ods. 1

Článok 8 ods. 1

Článok 28 ods. 2 až 7

 

Článok 29

 

Článok 30 písm. a)

Článok 4 prvá zarážka

Článok 30 písm. b)

Článok 4 druhá zarážka

Článok 31

 

Článok 32

 

Článok 33

 

Článok 34 ods. 1

Článok 11 ods. 1 písm. a)

Článok 34 ods. 2

 

Článok 35 ods. 1, prvý pododsek

Článok 11 ods. 1 písm. b) prvá veta

Článok 35 ods. 1, druhý pododsek

Článok 11 ods. 1 písm. b) druhá veta

Článok 35 ods. 1, tretí pododsek

Článok 11 ods. 1 druhý odsek

Článok 35 ods. 2

 

Článok 35 ods. 3

 

Článok 36

 

Článok 37

 

Článok 38

 

Článok 39 ods. 1

Článok 14

Článok 39 ods. 2 až 4

 

Článok 40

 

Článok 41

 

Článok 42

Článok 17

Článok 43

 

Článok 44

 

Článok 45

Článok 16

Článok 46

Článok 16


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/37


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/66/ES

z 26. októbra 2005

o používaní systémov čelnej ochrany motorových vozidiel, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

V posledných rokoch sa čoraz viac používajú systémy poskytujúce dodatočnú ochranu prednej časti motorových vozidiel. Niektoré z týchto systémov ohrozujú bezpečnosť chodcov a ďalších účastníkov cestnej premávky v prípade zrážky. Preto sú potrebné opatrenia na ochranu verejnosti pred takýmito rizikami.

(2)

Systémy čelnej ochrany sa môžu ponúkať ako pôvodné namontované vybavenie vozidla alebo predávať na trhu ako samostatné technické jednotky. Technické požiadavky na typové schválenie motorových vozidiel vo veci akýchkoľvek systémov čelnej ochrany, ktoré možno zabudovať do vozidla, by sa mali harmonizovať, aby sa predišlo prijímaniu požiadaviek, ktoré by sa v jednotlivých členských štátoch líšili, a aby sa zabezpečilo riadne fungovanie vnútorného trhu. Z rovnakého dôvodu je nevyhnutné harmonizovať technické požiadavky na typové schválenie systémov čelnej ochrany ako samostatných technických jednotiek v zmysle smernice Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (3).

(3)

Je potrebné kontrolovať používanie systémov čelnej ochrany motorových vozidiel a stanoviť požiadavky na skúšky, konštrukciu a montáž, ktoré musí spĺňať každý systém čelnej ochrany dodaný ako pôvodné namontované vybavenie vozidla alebo ponúkaný na trhu ako samostatná technická jednotka. Skúšky by mali vyžadovať, aby sa systémy čelnej ochrany konštruovali spôsobom, ktorý zvyšuje bezpečnosť chodcov a znižuje počet zranení.

(4)

Tieto požiadavky by sa mali zohľadňovať v súvislosti s ochranou chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky a vzhľadom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/102/ES zo 17. novembra 2003 o ochrane chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky pred zrážkou a v prípade zrážky s motorovým vozidlom (4). Táto smernica by sa mala prehodnotiť vzhľadom na ďalší výskum a vzhľadom na skúsenosti nadobudnuté počas prvých štyroch rokov jej uplatňovania.

(5)

Táto smernica je jednou zo samostatných smerníc v rámci postupu pri typovom schvaľovaní v ES, stanoveného smernicou 70/156/EHS.

(6)

Komisia by mala monitorovať dosah tejto smernice a podávať o ňom správy Európskemu parlamentu a Rade. Ak sa považuje za nutné dosiahnuť ďalšie zlepšenie v ochrane chodcov, musí Komisia predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tejto smernici v súlade s technickým pokrokom.

(7)

Na niektoré vozidlá, na ktoré sa môže upevniť systém čelnej ochrany a ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, sa však nebude vzťahovať smernica 2003/102/ES. Požiadavky na vykonávanie skúšok zrážky makety hornej časti nohy podľa tejto smernice sa môžu považovať za technicky nerealizovateľné. Na dosiahnutie väčšej bezpečnosti chodcov, s ohľadom na zranenia hlavy, sa môžu, iba však v prípade týchto vozidiel, povoliť iné požiadavky na vykonávanie skúšok zrážky makety hornej časti nohy. Musí sa však zabezpečiť, aby montáž systému čelnej ochrany nezvýšila riziko zranenia nôh chodcov alebo iných nechránených účastníkov cestnej premávky.

(8)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice a na jej prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku by sa mali prijímať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(9)

Keďže cieľ tejto smernice, a to podporu bezpečnosti chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky stanovením technických požiadaviek na typové schválenie motorových vozidiel v súvislosti so systémami čelnej ochrany, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(10)

Táto smernica je súčasťou európskeho akčného programu pre bezpečnosť cestnej premávky a môžu ju doplniť vnútroštátne opatrenia na zákaz alebo obmedzenie použitia systémov čelnej ochrany motorových vozidiel, ktoré boli na trhu pred nadobudnutím jej účinnosti.

(11)

Smernica 70/156/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

Cieľom tejto smernice je zlepšiť bezpečnosť chodcov a vozidiel prostredníctvom pasívnych opatrení. Stanovuje technické požiadavky na typové schválenie motorových vozidiel v súvislosti so systémami čelnej ochrany dodávanými ako pôvodne namontované vybavenie vozidiel alebo ako samostatné technické jednotky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú nasledujúce vymedzenia pojmov a vymedzenia pojmov v prílohe I ods. 1:

1.

„vozidlo“ znamená každé motorové vozidlo kategórie M1, ako stanovuje článok 2 smernice 70/156/EHS a príloha II k tejto smernici, ktorého prípustná celková hmotnosť neprevyšuje 3,5 tony, a každé motorové vozidlo kategórie N1, ako stanovuje článok 2 smernice 70/156/EHS a príloha II k tejto smernici;

2.

„samostatná technická jednotka“ znamená každú samostatnú technickú jednotku v zmysle článku 2 smernice 70/156/EHS, určenú na montáž a použitie na jednom alebo viacerých typoch vozidiel.

Článok 3

Ustanovenia o typovom schválení

1.   S účinnosťou od 25. augusta 2006 v súvislosti s novým typom vozidla vybaveného systémom čelnej ochrany, ktorý zodpovedá požiadavkám uvedeným v prílohe I a v prílohe II, členské štáty z dôvodov týkajúcich sa systémov čelnej ochrany nesmú:

a)

odmietnuť udeliť typové schválenie ES alebo národné typové schválenie;

b)

zakázať registráciu, predaj alebo prevádzku.

2.   S účinnosťou od 25. augusta 2006 v súvislosti s novým typom systému čelnej ochrany, ktorý je dostupný ako samostatná technická jednotka a ktorý zodpovedá požiadavkám uvedeným v prílohe I a v prílohe II, členské štáty nesmú:

a)

odmietnuť udeliť typové schválenie ES alebo národné typové schválenie;

b)

zakázať predaj alebo používanie.

3.   S účinnosťou od 25. novembra 2006 v súvislosti s novým typom vozidla vybaveného systémom prednej ochrany alebo novým typom systému prednej ochrany dodávaného ako samostatná technická jednotka, ktorý nevyhovuje požiadavkám stanoveným v prílohe I a prílohe II, členské štáty odmietnu udeliť typové schválenie ES a národné typové schválenie.

4.   S účinnosťou od 25. mája 2007 v súvislosti s vozidlom, ktoré nevyhovuje požiadavkám stanoveným v prílohe I a prílohe II, z dôvodov súvisiacich so systémami prednej ochrany členské štáty:

a)

posúdia, či osvedčenia o zhode, ktoré sú priložené k vozidlám v súlade so smernicou 70/156/EHS, nie sú už neplatné na účely článku 7 ods. 1 uvedenej smernice;

b)

zakážu registráciu, predaj alebo prevádzku nových vozidiel, ku ktorým nie je priložené osvedčenie o zhode v súlade so smernicou 70/156/EHS.

5.   S účinnosťou od 25. mája 2007 budú požiadavky uvedené v prílohe I a v prílohe II, týkajúce sa systémov čelnej ochrany dostupných ako samostatné technické jednotky, platiť na účely článku 7 ods. 2 smernice 70/156/EHS.

Článok 4

Vykonávacie opatrenia a zmeny a doplnenia

1.   Komisia prijme podrobné technické požiadavky na ustanovenia o skúškach ustanovených v odseku 3 prílohy I v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 3 smernice 70/156/EHS.

2.   Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 3 smernice 70/156/EHS prijme zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie tejto smernice.

Článok 5

Revízia

Najneskôr do 25. augusta 2010 na základe technického pokroku a skúseností Komisia vykoná revíziu technických ustanovení tejto smernice, a najmä podmienok na vyžadovanie skúšky zrážky makety hornej časti nohy s časťou systému čelnej ochrany, zaradenia, skúšky zrážky makety hlavy dospelých osôb so systémom čelnej ochrany a podrobnosti pre skúšky zrážky makety hlavy detí so systémom čelnej ochrany. Výsledky tejto revízie budú predmetom správy Komisie pre Európsky parlament a Radu.

Ak na základe výsledkov tejto revízie bude vhodné upraviť technické ustanovenia tejto smernice, tieto úpravy sa vykonajú v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 ods. 3 smernice 70/156/EHS.

Článok 6

Zmeny a doplnenia smernice 70/156/EHS

Prílohy I, III, IV a XI k smernici 70/156/EHS sa týmto menia a dopĺňajú v súlade s prílohou III k tejto smernici.

Článok 7

Transpozícia

1.   Najneskôr do 25. augusta 2006 členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 25. augusta 2006.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 8

Samostatné technické jednotky

Táto smernica nemá vplyv na právomoc členských štátov zakázať alebo obmedziť používanie systémov čelnej ochrany, ktoré boli uvedené na trh ako samostatné technické jednotky pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 10

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 26. októbra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

D. ALEXANDER


(1)  Ú. v. EÚ C 112, 30.4.2004, s. 18.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 26. mája 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. októbra 2005.

(3)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/49/ES (Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2005, s. 12).

(4)  Ú. v. EÚ L 321, 6.12.2003, s. 15.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I

Technické ustanovenia

PRÍLOHA II

Administratívne ustanovenia pre typové schválenie:

Dodatok 1:

Informačný dokument (vozidlo)

Dodatok 2:

Informačný dokument (samostatná technická jednotka)

Dodatok 3:

Osvedčenie o typovom schválení ES (vozidlo)

Dodatok 4:

Osvedčenie o typovom schválení ES (samostatná technická jednotka)

Dodatok 5:

Príklad označenia typového schválenia ES

PRÍLOHA III

Zmeny a doplnenia smernice 70/156/EHS

PRÍLOHA I

TECHNICKÉ USTANOVENIA

1.   VYMEDZENIE POJMOV

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.1.

„Typ vozidla“ znamená kategóriu motorových vozidiel, ktoré sa z hľadiska časti nachádzajúcej sa pred stĺpikmi A nelíšia v takých podstatných znakoch, ako sú:

a)

konštrukcia;

b)

hlavné rozmery;

c)

materiály vonkajších plôch vozidla;

d)

usporiadanie komponentov (vonkajších a vnútorných);

e)

spôsob upevnenia systému čelnej ochrany,

do tej miery, že by mohli mať vplyv na platnosť výsledkov nárazových skúšok predpísaných v tejto smernici.

Na účely posúdenia toho, že systémy čelnej ochrany sa budú typovo schvaľovať ako samostatné technické jednotky, každý odkaz na vozidlo možno interpretovať ako odkaz na rám, na ktorom je systém upevnený na testovanie a ktorý má predstavovať rozmery predného vonkajšieho okraja konkrétneho typu vozidla, pre ktoré sa systém typovo schvaľuje.

1.2.

„Normálna jazdná poloha“ je poloha vozidla na zemi v prevádzkovom stave s pneumatikami nahustenými na odporúčaný tlak, s prednými kolesami vyrovnanými smerom dopredu, najväčším objemom všetkých kvapalín potrebných na prevádzku vozidla, celkovým štandardným vybavením od výrobcu vozidla, so záťažou s hmotnosťou 75 kg umiestnenou na sedadle vodiča a so záťažou s hmotnosťou 75 kg umiestnenou na prednom sedadle spolujazdca a zavesením náprav podvozku nastaveným na rýchlosť 40 alebo 35 km/h pri bežných podmienkach jazdy udávaných výrobcom (najmä v prípade vozidiel s aktívnym zavesením náprav podvozku alebo automatickým stabilizačným systémom).

1.3.

„Vonkajší povrch“ znamená vonkajšok vozidla pred stĺpikmi A vrátane kapoty, blatníkov, svetlometov a svetelných signalizačných zariadení a viditeľných spevňovacích dielov.

1.4.

„Polomer zakrivenia“ znamená polomer kružnice, ktorý sa najviac približuje k tvaru zaoblenia posudzovaného dielu.

1.5.

„Najkrajnejší vonkajší bod“ vozidla je vo vzťahu k stranám vozidla bod, v ktorom sa vertikálna rovina rovnobežná s pozdĺžnou stredovou rovinou vozidla dotýka najširšieho miesta vozidla, a vo vzťahu k prednej a zadnej strane vozidla je to bod, v ktorom sa zvislá priečna rovina vozidla dotýka predných a zadných vonkajších okrajov, pričom sa nezohľadňujú presahujúce časti:

a)

pneumatiky v blízkosti bodu dotyku s povrchom vozovky a spojenia so snímačmi tlaku v pneumatikách;

b)

protišmykové zariadenia na kolesách;

c)

spätné zrkadlá;

d)

bočné smerové svetlá, koncové obrysové svetlá, predné a zadné polohové obrysové (bočné) svetlá a parkovacie svetlá;

e)

vo vzťahu k prednej a zadnej časti vozidla ide o časti, ktoré sa montujú na nárazníky, ťažné zariadenia a výfuky.

1.6.

„Nárazníkom“ sa rozumie podľa typového schválenia predná, spodná, vonkajšia časť vozidla. Zahŕňa všetky časti vozidla, ktorých účelom je chrániť vozidlo v prípade čelnej zrážky s iným vozidlom pri nízkej rýchlosti, ako aj prídavné zariadenia k tejto časti vozidla, ako napr. podložky na upevnenie evidenčnej tabuľky. Nezahŕňa zariadenia, ktoré sa namontujú na vozidlo po typovom schválení a ktorých účelom je dodatočná čelná ochrana vozidla.

1.7.

„Systém čelnej ochrany“ znamená samostatnú konštrukciu alebo samostatné konštrukcie, ako napríklad ochranné rúrkové rámy alebo pridaný nárazník umiestnený nad a/alebo pod nárazník, ktorý je súčasťou pôvodného vybavenia, a určený na ochranu vonkajšieho povrchu vozidla pred poškodením pri zrážke s akýmkoľvek predmetom. Vymedzenie tohto pojmu nezahŕňa konštrukcie s najvyššou hmotnosťou do 0,5 kg, ktoré sú určené len na ochranu svetlometov.

1.8.

„Kontaktná línia predného okraja karosérie“ sa definuje ako geometrické miesto bodov dotykov medzi 1 000 mm dlhou rovnou tyčou a predným povrchom karosérie, keď sa rovnou tyčou udržiavanou v rovnobežnej polohe so zvislou pozdĺžnou rovinou vozidla, sklonenou v uhle 50o smerom dozadu a s dolným koncom 600 mm nad vozovkou pohybuje priečne pozdĺž predného okraja karosérie tak, že sa jej stále dotýka. V prípade vozidiel s horným povrchom kapoty skloneným v podstate v uhle 50o tak, že rovná tyč vykazuje skôr súvislý alebo viacnásobný než bodový dotyk, sa vzťažná línia stanoví s rovnou tyčou sklonenou v uhle 40o smerom dozadu. Ak má vozidlo tvar, že sa v určitom bočnom mieste dotkne povrchu vozidla najprv spodný okraj rovnej tyče, považujú sa tieto body dotyku v tejto polohe za body kontaktnej línie okraja karosérie. Ak má vozidlo tvar, že sa v určitom bočnom mieste dotkne povrchu vozidla najprv horný okraj rovnej tyče, považuje sa za kontaktnú líniu okraja karosérie v tejto pozdĺžnej polohe geometrická spojka 1 000 mm podľa vymedzenia pojmu v odseku 1.13. Ak sa rovná tyč v priebehu tohto postupu dotkne hornej hrany nárazníka, považuje sa táto hrana na účely tejto smernice tiež za predný okraj karosérie.

1.9.

„Horná kontaktná línia systému čelnej ochrany“ znamená hornú hranicu dôležitých bodov kontaktu chodca so systémom čelnej ochrany alebo vozidlom. Je to geometrická spojnica najvyšších dotykových bodov medzi 700 mm dlhou rovnou tyčou a systémom čelnej ochrany alebo prednou časťou vozidla (podľa toho, kde dôjde k dotyku), keď sa tyč držaná rovnobežne so zvislou pozdĺžnou plochou vozidla a naklonená o 20o smerom dozadu posúva pozdĺž prednej časti vozidla, pričom sa stále dotýka zeme a povrchu systému čelnej ochrany alebo vozidla.

1.10.

„Spodná kontaktná línia systému čelnej ochrany“ znamená spodnú hranicu dôležitých bodov kontaktu chodca so systémom čelnej ochrany alebo vozidlom. Je to geometrická spojnica najnižších dotykových bodov medzi 700 mm dlhou rovnou tyčou a systémom čelnej ochrany, keď sa priama hrana držaná rovnobežne so zvislou pozdĺžnou rovinou vozidla a naklonená o 25o smerom dopredu posúva pozdĺž prednej časti vozidla a pretne s prednou časťou vozidla, pričom sa stále dotýka zeme a povrchu systému čelnej ochrany alebo vozidla.

1.11.

„Horná výška systému čelnej ochrany“ je zvislou vzdialenosťou medzi vozovkou a hornou kontaktnou líniou systému čelnej ochrany, definovanou v odseku 1.9, keď vozidlo stojí v normálnej jazdnej polohe.

1.12.

„Spodná výška systému čelnej ochrany“ je zvislou vzdialenosťou medzi vozovkou a spodnou kontaktnou líniou systému čelnej ochrany, definovanou v odseku 1.10, keď vozidlo stojí v normálnej jazdnej polohe.

1.13.

„Dosah ovinutia 1 000 mm“ je geometrické miesto bodov opísané na čelnom hornom povrchu jedným koncom 1 000 mm dlhej ohybnej pásky udržiavanej vo zvislej pozdĺžnej rovine vozidla a vedenej cez predok kapoty a nárazník. Páska je počas merania stále napnutá, pričom sa jej jeden koniec dotýka vozovky zvisle pod prednou stranou nárazníka a druhý koniec sa dotýka čelného horného povrchu. Vozidlo je v normálnej jazdnej polohe.

1.14.

„Kontaktná línia predného okraja systému čelnej ochrany“ sa definuje ako geometrické miesto bodov dotykov medzi 1 000 mm dlhou rovnou tyčou a predným povrchom systému čelnej ochrany, keď rovná tyč udržiavaná v rovnobežnej polohe so zvislou pozdĺžnou rovinou vozidla, sklonenou v uhle 50o smerom dozadu priečne pozdĺž predného okraja systému čelnej ochrany, postupuje tak, že sa jej stále dotýka. V prípade vozidiel s horným povrchom systému čelnej ochrany skloneným v podstate v uhle 50o tak, že rovná tyč vykazuje skôr súvislý alebo viacnásobný než bodový dotyk, sa kontaktná línia stanoví rovnou tyčou sklonenou v uhle 40o smerom dozadu.

1.15.

„Hodnota HPC – Head performance criterion (kritérium zaťaženia hlavy)“ sa vypočíta pomocou vzorca:

Image

kde „a“ je výsledné zrýchlenie v ťažisku hlavy (m/s2) ako násobok „g“, zaznamenaný vo vzťahu k času a filtrovaný pri kanálovej frekvenčnej triede 1 000 Hz; t1 a t2 sú dva časové body, ktoré označujú začiatok a koniec trvania záznamu, pri ktorom je hodnota HPC najvyššie medzi prvým a posledným okamihom dotyku. Hodnoty HPC, pri ktorých je časový interval (t1 a t2) väčší ako 15 ms, sa pri výpočte najvyššej hodnoty neberú do úvahy.

2.   KONŠTRUKČNÉ A MONTÁŽNE USTANOVENIA

2.1.

Systémy čelnej ochrany

Nasledujúce požiadavky platia rovnako pre systémy čelnej ochrany, ktoré sa dodávajú namontované na nových vozidlách, a pre systémy čelnej ochrany, ktoré sa dodávajú ako samostatné technické jednotky určené na montáž na určité vozidlá.

So súhlasom príslušného schvaľovacieho úradu sa však môžu požiadavky uvedené v odseku 3 považovať za úplne alebo čiastočne splnené na základe akýchkoľvek zodpovedajúcich skúšok systému čelnej ochrany, vykonaných podľa inej smernice o typovom schválení.

2.1.1.

Súčiastky systému čelnej ochrany sa musia navrhnúť tak, aby najmenší priemer zaoblenia všetkých pevných plôch, ktorých sa môže dotknúť guľa s priemerom 100 mm, bol 5 mm.

2.1.2.

Celková hmotnosť systému čelnej ochrany vrátane všetkých konzol a upevnení nesmie presiahnuť 1,2 % hmotnosti vozidla, na ktoré je určená, ale smie dosiahnuť najviac 18 kg.

2.1.3.

Výška systému čelnej ochrany pri namontovaní na vozidlo nesmie v žiadnom bode presahovať 50 mm nad kontaktnou líniou predného okraja karosérie, ako sa uvádza v odseku 1.8, pri meraní zvislej pozdĺžnej roviny prierezu vozidla v tomto bode.

2.1.4.

Systém čelnej ochrany nesmie zväčšiť šírku vozidla, na ktorom je namontovaný. Ak je celková šírka systému čelnej ochrany väčšia než 75 % šírky vozidla, ukončenia systému musia byť ohnuté smerom k vonkajšej ploche, aby sa riziko zachytenia znížilo na najmenšiu možnú mieru. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak je systém čelnej ochrany vložený alebo integrovaný do karosérie alebo ukončenie systému je ohnuté tak, že sa nemôže dostať do kontaktu s guľou s priemerom 100 mm, a medzera medzi ukončením systému a karosériou nie je väčšia ako 20 mm.

2.1.5.

S výnimkou odseku 2.1.4 medzera medzi komponentmi systému čelnej ochrany a pod ním sa nachádzajúcej vonkajšej plochy nesmie prevyšovať 80 mm. Miestne prerušenia celkového obrysu pod ním sa nachádzajúcej karosérie (ako sú otvory mriežky chladiča, nasávače vzduchu a pod.) sa neberú do úvahy.

2.1.6.

S cieľom zachovať účinnosť nárazníka vozidla nesmie byť pozdĺžna vzdialenosť medzi najprednejšou časťou nárazníka a najprednejšou časťou systému čelnej ochrany v žiadnom bode na boku vozidla väčšia ako 50 mm.

2.1.7.

Systém čelnej ochrany nesmie výrazne znížiť účinnosť nárazníka. Táto požiadavka sa považuje za splnenú vtedy, keď nárazník prekrývajú najviac dva zvislé komponenty a ani jeden vodorovný komponent systému čelnej ochrany.

2.1.8.

Systém čelnej ochrany nesmie byť naklonený od kolmice dopredu. Najvrchnejšie časti systému čelnej ochrany nesmú smerom nahor či dozadu (smerom k čelnému sklu) prečnievať viac ako 50 mm nad kontaktnou líniou prednej hrany kapoty vozidla, ako je vymedzené v odseku 1.8 (merané pri odmontovanom systéme čelnej ochrany). Každý bod sa meria na zvislej pozdĺžnej rovine cez vozidlo a tento bod.

2.1.9.

Súlad s požiadavkami iných smerníc o typovom schválení vozidiel sa nesmie porušiť namontovaním systémov čelnej ochrany.

2.2.

Systémy čelnej ochrany ako samostatné technické jednotky sa nesmú distribuovať, ponúkať na predaj či predávať, ak nie je priložený zoznam typov vozidiel, pre ktoré bol systém čelnej ochrany schválený, a jasný návod na montáž. Návod na montáž musí obsahovať konkrétne pokyny montáže vrátane spôsobov upevnenia na vozidle, na ktoré je jednotka schválená, a upevniť schválené súčiastky na toto vozidlo spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými ustanoveniami odseku 2.1.

3.   USTANOVENIA NA VYKONANIE SKÚŠOK

3.1.

Aby boli systémy čelnej ochrany schválené, musia splniť tieto skúšky:

3.1.1.

Zrážka makety dolnej časti nohy s nárazníkovou časťou systému čelnej ochrany. Táto skúška sa vykonáva pri náraze v rýchlosti 40 km/h. Najväčší uhol ohybu dynamického kolena môže byť najviac 21,0o, najväčší šmykový posun dynamického kolena nesmie prekročiť 6,0 mm a zrýchlenie merané na hornej časti tíbie nesmie presiahnuť 200 g.

3.1.1.1.

S ohľadom na systémy čelnej ochrany, ktoré boli schválené ako samostatné technické jednotky a určené na použitie na stanovených motorových vozidlách s celkovou prípustnou hmotnosťou neprevyšujúcou 2,5 tony a ktoré boli typovo schválené pred 1. októbrom 2005, alebo na motorových vozidlách s celkovou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 2,5 tony, sa však môžu ustanovenia odseku 3.1.1 nahradiť ustanoveniami odseku 3.1.1.1.1 alebo odseku 3.1.1.1.2.

3.1.1.1.1.

Táto skúška sa vykonáva pri náraze v rýchlosti 40 km/h. Najväčší uhol ohybu dynamického kolena môže byť najviac 26,0o, najväčší šmykový posun dynamického kolena nesmie prekročiť 7,5 mm a zrýchlenie merané na hornej časti tíbie neprevyšuje 250 g.

3.1.1.1.2.

Skúšky sa vykonávajú na motorovom vozidle s pripevneným systémom čelnej ochrany a bez pripevneného systému čelnej ochrany pri náraze v rýchlosti 40 km/h. Obidve skúšky sa vykonávajú na rovnocenných miestach podľa dohody s príslušnou technickou službou. Zaznamenajú sa hodnoty najväčšieho uhlu ohybu dynamického kolena, najväčšieho šmykového posunu dynamického kolena a zrýchlenie merané na hornom konci tíbie. V každom prípade hodnoty zaznamenané pre motorové vozidlo s pripevneným systémom čelnej ochrany nesmú presiahnuť 90 % hodnôt zaznamenaných pri motorovom vozidle bez pripevneného systému čelnej ochrany.

3.1.1.2.

Ak výška spodnej časti systému čelnej ochrany presahuje 500 mm, táto skúška musí byť nahradená skúškou nárazu makety hornej časti nohy do systému čelnej ochrany vymedzenej v odseku 3.1.2.

3.1.2.

Zrážka makety hornej časti nohy s nárazníkovou časťou systému čelnej ochrany: Táto skúška sa vykonáva pri náraze v rýchlosti 40 km/h. Okamžitý súčet nárazových síl v jednom časovom bode nesmie presiahnuť 7,5 kN a ohybový moment na makete nesmie presiahnuť 510 Nm.

Skúška zrážky makety hornej časti nohy s nárazníkovou časťou systému čelnej ochrany sa uskutoční, ak výška spodného „nárazníka“ systému čelnej ochrany v skúšobnej polohe presahuje 500 mm.

3.1.2.1.

Avšak s ohľadom na systémy čelnej ochrany, ktoré boli schválené ako samostatné technické jednotky určené na použitie na stanovených motorových vozidlách s celkovou prípustnou hmotnosťou neprevyšujúcou 2,5 tony, ktoré boli schválené pred 1. októbrom 2005, alebo na motorových vozidlách s celkovou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 2,5 tony, môžu byť ustanovenia odseku 3.1.2 nahradené ustanoveniami odseku 3.1.2.1.1 alebo odseku 3.1.1.1.2.

3.1.2.1.1.

Táto skúška sa vykonáva pri náraze v rýchlosti 40 km/h. Okamžitý súčet nárazových síl v jednom časovom bode nesmie presiahnuť 9,4 kN a ohybový moment na makete nesmie presiahnuť 640 Nm.

3.1.2.1.2.

Skúšky sa vykonávajú na motorovom vozidle s pripevneným systémom prednej ochrany a bez pripevneného systému čelnej ochrany pri náraze v rýchlosti 40 km/h. Obidve skúšky sa vykonávajú na rovnocenných miestach podľa dohody s príslušnou technickou službou. Zaznamená sa okamžitý súčet nárazových síl a ohybový moment na makete. V každom prípade hodnoty zaznamenané pre motorové vozidlo s pripevneným systémom čelnej ochrany nesmú presiahnuť 90 % hodnôt zaznamenaných pri motorovom vozidle bez pripevneného systému čelnej ochrany.

3.1.2.2.

Ak výška spodnej časti systému čelnej ochrany nepresahuje 500 mm, táto skúška sa nevyžaduje.

3.1.3.

Zrážky makety hornej časti nohy so systémom čelnej ochrany v oblasti vodiacej hrany. Táto skúška sa vykonáva pri náraze v rýchlosti 40 km/h. Okamžitý súčet nárazových síl v jednom časovom bode v hornej a spodnej časti makety by nemal prekročiť možný cieľ 5,0 kN a ohybový moment na makete by nemal prekročiť možný cieľ 300 Nm. Oba výsledky sa zaznamenávajú len na monitorovacie účely.

3.1.4.

Náraz makety hlavy dieťaťa/malého dospelého na systém čelnej ochrany. Tieto skúšky sa uskutočňujú pri rýchlosti 35 km/h použitím 3,5 kg makety hlavy dieťaťa/malého dospelého. Hodnota kritéria splnenia pre hlavu (headform performance criterion, HPC), vypočítaná z výsledkov časových záznamov akcelerometra podľa odseku 1.15, nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 1 000.

PRÍLOHA II

ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA NA TYPOVÉ SCHVÁLENIE

1.   ŽIADOSŤ O UDELENIE TYPOVÉHO SCHVÁLENIA ES

1.1.

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES pre typ vozidla so zreteľom na vybavenie systémom čelnej ochrany

1.1.1.

Vzor požadovaného informačného dokumentu podľa článku 3 ods. 1 smernice 70/156/EHS je uvedený v dodatku 1.

1.1.2.

Reprezentatívny typ vozidla vybavený systémom čelnej ochrany, pre ktoré sa požaduje schválenie, sa pristaví technickej službe zodpovednej za typové schválenie. Na požiadanie technickej služby sa predložia aj špecifické súčiastky alebo vzorky použitých materiálov.

1.2.

Žiadosť o typové schválenie systémov čelnej ochrany ES, ktoré sú samostatnými technickými jednotkami

1.2.1.

Vzor požadovaného informačného dokumentu podľa článku 3 ods. 4 smernice 70/156/EHS je uvedený v dodatku 2.

1.2.2.

Vzorka typu systému čelnej ochrany, ktorý sa má schvaľovať, sa predloží technickej službe zodpovednej za skúšky typového schválenia. Ak to služba považuje za potrebné, môže požiadať o ďalšie vzory. Vzorky musia mať jasne a nezmazateľne vyznačené obchodné meno alebo obchodnú značku žiadateľa a typové označenie. Musí sa vyhradiť miesto na neskoršie povinné umiestnenie značky o typovom schválení ES.

2.   UDELENIE TYPOVÉHO SCHVÁLENIA ES

2.1.

Vzory osvedčení typového schválenia ES podľa článku 4 ods. 3, prípadne podľa článku 4 ods. 4 smernice 70/156/EHS sú uvedené v:

a)

dodatku 3 pre žiadosti uvedené v bode 1.1;

b)

dodatku 4 pre žiadosti uvedené v bode 1.2.

3.   ZNAČKA TYPOVÉHO SCHVÁLENIA ES

3.1.

Na každý systém čelnej ochrany zodpovedajúci typu schválenému podľa tejto smernice sa musí umiestniť značka typového schválenia ES.

3.2.

Táto značka sa skladá z:

3.2.1.

obdĺžnika okolo písmena „e“, po ktorom nasleduje poznávacie číslo alebo písmená členského štátu, ktorý udelil typové schválenie:

1

pre Nemecko

2

pre Francúzsko

3

pre Taliansko

4

pre Holandsko

5

pre Švédsko

6

pre Belgicko

9

pre Španielsko

11

pre Veľkú Britániu

12

pre Rakúsko

13

pre Luxembursko

17

pre Fínsko

18

pre Dánsko

21

pre Portugalsko

23

pre Grécko

IRL

pre Írsko

49

pre Cyprus

8

pre Českú republiku

29

pre Estónsko

7

pre Maďarsko

32

pre Lotyšsko

36

pre Litvu

50

pre Maltu

20

pre Poľsko

27

pre Slovenskú republiku

26

pre Slovinsko.

3.2.2.

V blízkosti obdĺžníka „základné schvaľovacie číslo“ obsiahnuté v oddiele 4 čísla typového schválenia uvedeného v prílohe VII k smernici 70/156/EHS, pred ktorým sú dve číslice označujúce poradové číslo pridelené najnovšej veľkej technickej zmene tejto smernice v deň udelenia typového schválenia ES. V tejto smernici je to poradové číslo 01.

Hviezdička vložená za poradové číslo bude znamenať, že systém čelnej ochrany bol schválený pre skúšku makety nohy za podmienok stanovených v bode 3.1.1.1 alebo 3.1.2.1 prílohy I. Ak schvaľovací úrad toto schválenie neudelil, nahradí sa hviezdička medzerou.

3.3.

Značka typového schválenia ES sa umiestni na systém čelnej ochrany tak, aby sa nedala odstrániť a bola jasne čitateľná, aj keď je systém namontovaný na vozidle.

3.4.

Príklad značky typového schválenia ES je uvedený v dodatku 5.

Dodatok 1

INFORMAČNÝ DOKUMENT č. […]

podľa prílohy I k smernici Rady 70/156/EHS o typovom schválení vozidiel ES vzhľadom na vybavenie systémami čelnej ochrany

Nasledujúce údaje treba dodať v troch vyhotoveniach spolu s obsahom. Všetky výkresy sa musia dodať v primeranej mierke a dostatočne podrobné vo formáte A 4 alebo zložené do formátu A 4. Ak sa predkladajú fotografie, musia byť na nich dobre viditeľné detaily.

Ak systémy, súčiastky alebo samostatné technické jednotky obsahujú špeciálne materiály, treba priložiť informácie o ich vlastnostiach.

0.   VŠEOBECNE

0.1.

Značka (obchodný názov podniku):

0.2.

Typ a všeobecný obchodný názov (názvy):

0.3.

Spôsob označenia typu, ak je vyznačený na vozidle:

0.3.1.

Umiestnenie tohto označenia:

0.4.

Kategória vozidla:

0.5.

Názov a adresa výrobcu:

0.8.

Adresa (-y) montážneho (-nych) podniku (-ov):

1.   VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA

1.1.

Fotografie a/alebo výkresy reprezentatívneho vozidla:

2.   HMOTNOSTI A ROZMERY (v kg a mm)

2.8.

Technicky prípustná najväčšia hmotnosť s nákladom podľa údajov výrobcu (max. a min.):

2.8.1.

Hmotnosti pripadajúce na jednotlivé nápravy (max. a min.):

9.   KAROSÉRIA

9.1.

Typ karosérie:

9.[11].

Systém čelnej ochrany

9.[11].1.

Celkové usporiadanie (výkresy alebo fotografie) naznačujúce polohu a pripojenie systémov čelnej ochrany:

9.[11].2.

Výkresy a/alebo fotografie – podľa potreby – mriežok nasávača vzduchu, mriežky chladiča, ozdobného rámu, znakov, emblémov a výklenkov a ostatných vonkajších výčnelkov a častí vonkajšieho povrchu, ktoré možno považovať za kritické (napríklad osvetľovacie zariadenia). Ak súčasti uvedené v predchádzajúcej vete nie sú kritické, na dokumentačné účely ich možno nahradiť fotografiami doplnenými podľa potreby údajmi o rozmeroch a/alebo sprievodným textom:

9.[11].3.

Všetky požadované podrobnosti o montáži a úplné pokyny vrátane požiadaviek krútiaceho momentu pre skrutkové spoje:

9.[11].4.

Výkres nárazníkov:

9.[11].5.

Výkres podlahovej línie na prednej strane vozidla:

Dátum:

Dodatok 2

INFORMAČNÝ DOKUMENT č. […]

týkajúci sa typového schválenia systémov čelnej ochrany ES ako samostatných technických jednotiek (2005/66/ES)

Nasledujúce údaje treba dodať v troch vyhotoveniach spolu s obsahom. Všetky výkresy sa musia dodať v primeranej mierke a dostatočne podrobné vo formáte A 4 alebo zložené do formátu A 4. Ak sa predkladajú fotografie, musia byť na nich dobre viditeľné detaily.

Ak systémy, súčiastky alebo samostatné technické jednotky obsahujú špeciálne materiály, treba priložiť informácie o ich vlastnostiach.

0.   VŠEOBECNE

0.1.

Značka (obchodný názov podniku):

0.2.

Typ a všeobecný obchodný názov (názvy):

0.5.

Názov a adresa výrobcu:

0.7.

Miesto a spôsob upevnenia značky typového schválenia ES:

1.   OPIS ZARIADENIA

1.1.

Podrobný technický opis (vrátane fotografií alebo výkresov):

1.2.

Návody na zloženie a montáž vrátane potrebných krútiacich momentov:

1.3.

Zoznam typov vozidiel, na ktoré sa môže namontovať:

1.4.

Všetky obmedzenia použitia a podmienky montáže:

Dodatok 3

(VZOR)

[najväčší formát: A 4 (210 x 297 mm)]

OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

ODTLAČOK PEČIATKY SCHVAĽOVACIEHO ÚRADU

Oznámenie o:

typovom schválení,

rozšírení typového schválenia,

odmietnutí typového schválenia,

odobratí typového schválenia

typu vozidla vybaveného systémom prednej ochrany v súlade so smernicou 2005/66/ES.

Číslo typového schválenia:

Dôvod rozšírenia:

ODDIEL I

0.1.

Značka (obchodný názov podniku):

0.2.

Typ a všeobecný obchodný názov (názvy):

0.3.

Spôsob označenia typu, ak je vyznačený na vozidle:

0.3.1.

Umiestnenie tohto označenia:

0.4.

Kategória vozidla:

0.5.

Názov a adresa výrobcu:

0.7.

V prípade systému čelnej ochrany umiestnenie a spôsob upevnenia značky typového schválenia ES:

0.8

Adresa (-y) montážneho (-nych) podniku (-ov):

ODDIEL II

1.

Dodatočné informácie (podľa potreby): pozri dodatok.

2.

Technická služba zodpovedná za vykonanie skúšok:

3.

Dátum vyhotovenia skúšobnej správy:

4.

Číslo skúšobnej správy:

5.

Poznámky: pozri dodatok.

6.

Miesto:

7.

Dátum:

8.

Podpis:

9.

Zoznam informačných materiálov uložených v schvaľujúcom úrade, ktoré možno dostať na požiadanie, je priložený.

Addendum

k osvedčeniu o typovom schválení ES č. […]

týkajúci sa typového schválenia vozidla vzhľadom na umiestnenie systému čelnej ochrany

1.

Dodatočné informácie:

2.

Poznámky:

3.

Výsledky skúšok podľa prílohy I ods. 3

Skúška

Zaznamenané hodnoty

Vyhovel/Nevyhovel

Zrážka makety dolnej časti nohy s nárazníkovou časťou systému čelnej ochrany

3 skúšobné pozície

(v prípade vykonania)

Uhol ohybu

……

…… stupne

……

 

Šmykový posun

……

…… mm

……

 

Zrýchlenie na tíbii

……

…… g

……

 

Zrážka makety hornej časti nohy s nárazníkovou časťou systému čelnej ochrany

3 skúšobné pozície

(v prípade vykonania)

Súčet nárazových síl

……

…… kN

……

 

Uhol ohybu

……

…… Nm

……

 

Zrážka makety hornej časti nohy s predným okrajom systému čelnej ochrany.

3 skúšobné pozície

(len pre kontrolu)

Súčet nárazových síl

……

…… kN

……

 

Uhol ohybu

……

…… Nm

……

 

Zrážka makety hlavy dieťaťa/malého dospelého človeka (3,5 kg) so systémom čelnej ochrany

Hodnoty HPC

(aspoň 3 hodnoty)

……

……

……

 

Dodatok 4

(VZOR)

[najväčší formát: A 4 (210 x 297 mm)]

OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

ODTLAČOK PEČIATKY SCHVAĽOVACIEHO ÚRADU

Oznámenie o:

typovom schválení,

rozšírení typového schválenia,

odmietnutí typového schválenia,

odobratí typového schválenia

typu systému čelnej ochrany ako samostatnej technickej jednotky s ohľadom na smernicu 2005/66/ES.

Číslo typového schválenia:

Dôvod rozšírenia:

ODDIEL I

0.1.

Značka (obchodný názov podniku):

0.2.

Typ a všeobecný obchodný názov (názvy):

0.3.

Spôsob označenia typu, ak je vyznačený na systéme čelnej ochrany:

0.3.1.

Umiestnenie tohto označenia:

0.5.

Názov a adresa výrobcu:

0.7.

Umiestnenie a spôsob upevnenia značky typového schválenia ES:

0.8.

Adresa (-y) montážneho (-ych) podniku (-ov):

ODDIEL II

1.

Dodatočné informácie: pozri addendum.

2.

Technická služba zodpovedná za vykonanie skúšok:

3.

Dátum vyhotovenia skúšobnej správy:

4.

Číslo skúšobnej správy:

5.

Prípadné poznámky: pozri dodatok.

6.

Miesto:

7.

Dátum:

8.

Podpis:

9.

Zoznam informačných materiálov uložených v schvaľujúcom úrade, ktoré možno dostať na požiadanie, je priložený.

Addendum

k osvedčeniu o typovom schválení ES č. […]

týkajúcemu sa typového schválenia systému čelnej ochrany v súlade so smernicou 2005/66/ES

1.

Dodatočné informácie:

1.1.

Spôsob pripevnenia:

1.2.

Návod na zloženie a montáž:

1.3.

Zoznam motorových vozidiel, na ktoré sa dá namontovať systém čelnej ochrany, akékoľvek obmedzenia použitia a nevyhnutné podmienky montáže:

2.

Poznámky:

3.

Výsledky skúšok podľa prílohy I ods. 3

Skúška

Zaznamenané hodnoty

Vyhovel/Nevyhovel

Zrážka makety dolnej časti nohy s nárazníkovou časťou systému čelnej ochrany

3 skúšobné pozície

(v prípade vykonania)

Uhol ohybu

……

…… Stupne

……

 

Šmykový posun

……

…… mm

……

 

Zrýchlenie na tíbii

……

…… g

……

 

Zrážka makety hornej časti nohy s nárazníkovou časťou systému čelnej ochrany

3 skúšobné pozície

(v prípade vykonania)

Súčet nárazových síl

……

…… kN

……

 

Uhol ohybu

……

…… Nm

……

 

Zrážka makety hornej časti nohy s predným okrajom systému čelnej ochrany.

3 skúšobné pozície

(len pre kontrolu)

Súčet nárazových síl

……

…… kN

……

 

Uhol ohybu

……

…… Nm

……

 

Zrážka makety hlavy dieťaťa/malého dospelého človeka (3,5 kg) so systémom čelnej ochrany

Hodnoty HPC

(aspoň tri hodnoty)

……

……

……

 

Dodatok 5

Príklad značky typového schválenia ES

Image

(a ≥ 12 mm)

V prípade zariadenia so značkou typového schválenia ES zobrazenou vyššie ide o systém čelnej ochrany typovo schválený v Nemecku (e1) podľa tejto smernice (01) pod základným schvaľovacím číslom 1471.

Hviezdička znamená, že systém čelnej ochrany bol schválený pre skúšku makety nohy za podmienok stanovených v bode 3.1.1.1 alebo 3.1.2.1 prílohy I. Ak schvaľovací úrad toto schválenie neudelil, nahradí sa hviezdička medzerou.

PRÍLOHA III

ZMENY A DOPLNENIA SMERNICE 70/156/EHS

Prílohy k smernici 70/156/EHS sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe I sa vkladajú tieto body:

„9.[24].

Systémy čelnej ochrany

9.[24].1.

Predkladá sa podrobný opis vrátane fotografií a/alebo výkresov vozidla vzhľadom na konštrukciu, rozmery, relevantné kontaktné línie a konštrukčné materiály systému čelnej ochrany a prednej časti vozidla.

9.[24].2.

Predkladá sa podrobný opis vrátane fotografií a/alebo výkresov metódy montáže systémy čelnej ochrany na vozidlo. Tento opis obsahuje všetky rozmery skrutiek a potrebné krútiace momenty.“

2.

V prílohe III časti I oddiele A sa vkladajú tieto body:

„9.[24].

 

9.[24].1.

Predkladá sa podrobný opis vrátane fotografií a/alebo výkresov vozidla vzhľadom na konštrukciu, rozmery, relevantné kontaktné línie a konštrukčné materiály systému čelnej ochrany a prednej časti vozidla.

9.[24].2.

Predkladá sa podrobný opis vrátane fotografií a/alebo výkresov metódy montáže systémov čelnej ochrany vozidla. Tento opis obsahuje všetky rozmery skrutiek a potrebné krútiace momenty.“

3.

Do prílohy IV časti I sa dopĺňa táto tabuľka:

Vec

Číslo smernice

Odkaz na úradný vestník

Platnosť

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„[60]. Systém čelnej ochrany

2005/66/ES

L 309, 25.11.2005, s. 37.

X (1)

X

 

 

 

 

4.

Príloha XI sa mení a dopĺňa takto:

a)

V dodatku 1 sa dopĺňa táto tabuľka:

Č.

Vec

Číslo smernice

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

„[60]

Systém čelnej ochrany

2005/66/ES

X

X (2)

b)

V dodatku 2 sa dopĺňa táto tabuľka:

Č.

Vec

Číslo smernice

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„[60]

Systém čelnej ochrany

2005/66/ES

–“

c)

V dodatku 3 sa dopĺňa táto tabuľka:

Č.

Vec

Číslo smernice

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„[60]

Systém čelnej ochrany

2005/66/ES

–“


(1)  Nepresahujúce celkovú povolenú hmotnosť 3,5 tony.“

(2)  Nepresahujúce celkovú povolenú hmotnosť 3,5 tony.“