ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 308

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
25. novembra 2005


Obsah

 

I.   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I. Akty, ktorých uverejnenie je povinné

25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 308/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1898/2005

z 9. novembra 2005,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na jeho články 10, 15 a 40,

keďže:

(1)

Na základe skúseností z posledných rokov by sa mali vykonať ďalšie zmeny nariadenia Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 o predaji masla za znížené ceny a o poskytovaní podpôr na smotanu, maslo a koncentrované maslo používané pri výrobe pekárenských výrobkov, zmrzliny a iných potravín (2), aby sa zjednodušila schéma pomoci.

(2)

V záujme harmonizácie by uvedené nariadenie malo pokrývať aj ostatné schémy na podporu odbytu týchto istých výrobkov uvedené v nariadení Komisie (EHS) č. 2191/81 z 31. júla 1981 o poskytovaní pomoci na nákup masla neziskovými inštitúciami a organizáciami (3), nariadení Komisie (EHS) č. 429/90 z 20. februára 1990 o prideľovaní subvencií na koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v Spoločenstve prostredníctvom verejnej súťaže (4) a nariadení Komisie (EHS) č. 1609/88 z 9. júna 1988, ktorým sa ustanovuje najneskorší dátum prijatia masla predávaného podľa nariadení (EHS) č. 3143/85 a (EHS) č. 2571/97 do skladu (5).

(3)

V záujme jasnosti a účelnosti by sa mali nariadenia (EHS) č. 2191/81, (EHS) č. 1609/88, (EHS) č. 429/90 a (ES) č. 2571/97 zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(4)

Intervenčné opatrenia ustanovené v nariadení Komisie (EHS) č. 3143/85 z 11. novembra 1985 o predaji intervenčného masla určeného na priamu spotrebu v koncentrovanej podobe za znížené ceny (6) a v nariadení Komisie (EHS) č. 3378/91 z 20. novembra 1991, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre predaj masla z intervenčných zásob na účely vývozu a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 569/88 (7), sa niekoľko rokov neuplatňovali a súčasná situácia na trhu si nevyžaduje, aby sa zachovali.

(5)

Nariadenia (EHS) č. 3143/85 a (EHS) č. 3378/91 by sa preto mali zrušiť.

(6)

Situácia v Spoločenstve na trhu s maslom je charakteristická prebytkami. V článku 13 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovuje, že keď sa nahromadia prebytky mliečnych výrobkov, prípadne je pravdepodobné, že dôjde k ich nahromadeniu, Komisia môže rozhodnúť o udelení pomoci, aby mohli odberatelia získať na stanovené účely smotanu, maslo a koncentrované maslo za znížené ceny.

(7)

V Spoločenstve sa na trhu s maslom nachádzajú aj značné zásoby, ktoré vznikli v dôsledku intervenčných zásahov vykonaných podľa článku 6 odseku 1 a odseku 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999. Počas mliečneho roka nie je možné predať všetky tieto zásoby bežným spôsobom. Mali by sa preto prijať osobitné opatrenia uvedené v článku 6 ods. 4 druhom pododseku uvedeného nariadenia, aby sa odpredaj masla uľahčil.

(8)

Maslo odpredané po intervenčných zásahoch treba uskladniť v stanovenej lehote. Táto lehota by sa mala stanoviť podľa situácie na trhu, vývoja zásob masla a dostupných množstiev.

(9)

Na účely vymedzenia druhov masla, koncentrovaného masla a smotany, na ktoré sa môže udeliť pomoc na výrobu cukrárskych výrobkov, zmrzlín a iných potravín, by sa malo stanoviť, že maslo, tuk a smotana musia spĺňať požiadavky uvedené v článku 6 odseku 3 a odseku 6 nariadenia (ES) č. 1255/1999, aby sa na ne mohla poskytnúť pomoc.

(10)

V snahe zabezpečiť, aby sa pomoc udelila iba na výrobky s vysokou úrovňou ochrany zdravia, musia maslo, koncentrované maslo a smotana s nárokom na pomoc spĺňať požiadavky smernice Rady 92/46/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa stanovujú hygienické predpisy pre výrobu surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov a ich uvádzanie na trh (8). Mali by sa vyrábať v schválenom podniku a v súlade s požiadavkami na označovanie zdravotnej neškodnosti uvedenými v oddiele A kapitoly IV prílohy C k uvedenej smernici.

(11)

Malo by sa stanoviť, že okrem výrobkov patriacich pod kód KN ex 0405 10 30 sa s výrobkami patriacimi pod kódy KN 0401 až 0406 a určitými zmesami nesmie zachádzať ako s medziproduktmi.

(12)

V prípade koncentrovaného masla by sa v záujme jasnosti malo potvrdiť, že celé roky zaužívaný výrobný postup môže zahrnovať frakcionáciu, a zohľadniť tak technologický vývoj vo výrobe a používaní suroviny. Malo by sa uznať, že koncentrované maslo možno získavať v schválenom podniku zo smotany, masla alebo mliečneho tuku spadajúceho pod kód KN ex 0405 90 10 vyrobeného v stanovenej maximálnej lehote pred jeho použitím na výrobu koncentrovaného masla. V danom prípade by sa mal mliečny tuk pripravovať, baliť a prepravovať v súlade s určitými požiadavkami.

(13)

Na účely monitorovania miesta určenia subvencovaných produktov by sa mali určiť pravidlá používania a detekcie značkovacích látok v týchto produktoch a minimálneho obsahu značkovacích látok. Okrem toho by sa mali vylúčiť určité značkovacie látky, ktoré sa pridávajú vo veľkých množstvách.

(14)

V snahe uľahčiť overovanie dodržiavania lehoty stanovenej na zapracovanie produktov spadajúcich pod túto schému do konečných produktov by sa malo na obale uvádzať číslo verejnej súťaže.

(15)

Podniky, v ktorých sa vykonávajú rozličné činnosti podliehajúce tejto schéme, ako sú výroba, spracovanie a zapracovanie vrátane výroby mliečneho tuku, by sa mali schváliť. Podniky musia spĺňať celý rad podmienok a prijať rôzne záväzky, pokiaľ chcú takéto schválenie získať. Ak podnik neplní určité podmienky alebo záväzky, malo by sa mu schválenie odobrať alebo pozastaviť na obdobie, ktoré zodpovedá závažnosti porušenia.

(16)

S cieľom zabezpečiť všetkým odberateľom rovnaký prístup k maslu a stanoviť pomoc na úrovni, ktorá je naozaj nevyhnutná, a účinne kontrolovať príslušné množstvá by sa mala uplatniť stála verejná súťaž.

(17)

S cieľom poskytnúť Komisii flexibilnosť, ktorú potrebuje na správne riadenie odbytových opatrení, by jej malo byť umožnené, aby v rámci verejnej súťaže prípadne rozhodla o neudelení pomoci.

(18)

Miera zníženia ceny alebo výška pomoci, pokiaľ sa zaplatí prv než maslo dosiahlo svoje miesto určenia, oprávňuje k zavedeniu systému zábezpek, a to buď paušálnych zábezpek ponuky, alebo zábezpek za spracovanie stanovených podľa ceny alebo výšky pomoci. Ich cieľom je zabezpečiť, aby úspešní uchádzači skutočne splnili svoje záväzky. Mali by sa však prijať určité odchýlky od nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovania systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (9), aby sa zohľadnil osobitný charakter odbytových opatrení.

(19)

V snahe zabezpečiť, aby sa odbytové opatrenia uplatňovali jednotne a aby boli kontrolné postupy účinné, by sa subvencované produkty mali zapracovať do konečných produktov v stanovených lehotách, a to bez ohľadu na to, či k nim boli alebo neboli pridané značkovacie látky, a bez ohľadu na to, či sa ďalej spracujú alebo nespracujú na koncentrované maslo. Pokiaľ ide o pomoc a zábezpeku za spracovanie, mala by sa vypočítať pokuta za ekvivalent masla pre prípady, že sa subvencovaný produkt nepoužije a nezapracuje do konečných produktov v stanovenej lehote. Pokiaľ však odberateľ nemôže z opodstatnených obchodných dôvodov použiť základné produkty obsahujúce značkovacie látky, úspešnému uchádzačovi by malo byť umožnené, aby za určitých podmienok tieto produkty prepracoval.

(20)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu a zníženia výšky pomoci stanovenej prostredníctvom verejnej súťaže za posledné roky by sa mala zábezpeka znížiť.

(21)

Predané maslo by sa v zásade malo kontrolovať od momentu vyskladnenia, až pokým nie je zapracované do určených konečných produktov. Malo by sa rozlišovať medzi kontrolnými opatreniami, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa subvencované produkty nepoužili na iné ako stanovené účely, podľa toho, či maslo obsahuje alebo neobsahuje značkovacie látky, a podľa použitých množstiev a veľkosti podnikov, ktoré produkty používajú. Adekvátne kontrolné opatrenia by sa mali prijať aj pri mliečnom tuku, masle a smotane určených na výrobu koncentrovaného masla, vrátane kontrol, ktoré majú zabezpečiť, aby tieto produkty neobsahovali iné tuky ako maslový tuk.

(22)

Odbytové opatrenia môžu zahrnovať poskytnutie pomoci na koncentrované maslo určené na priamu spotrebu. V snahe zabezpečiť, aby sa takáto pomoc stanovila na úrovni, ktorá je naozaj nevyhnutná, a aby sa príslušné množstvá účinne kontrolovali, mala by sa použiť stála verejná súťaž, ktorou sa zároveň zabezpečí rovnaký prístup pre všetky zainteresované podniky. Okrem toho by sa mala pomoc poskytovať iba na maslo, ktoré sa vyznačuje vysokou úrovňou ochrany zdravia.

(23)

Mali by sa podniknúť kroky, ktorými sa zabezpečí, že na všetkých stupňoch odbytu sa bude rozlišovať medzi koncentrovaným maslom určeným na priamu spotrebu a inými typmi masla. Na tieto účely by sa mali prijať ustanovenia o zložení a opise koncentrovaného masla. V snahe zabezpečiť súlad s cieľmi tohto nariadenia by sa mala stanoviť lehota na spracovanie masla a smotany na koncentrované maslo a na balenie.

(24)

Mal by sa uplatňovať systém kontrol, ktorým sa zabezpečí, že koncentrované maslo určené na priamu spotrebu sa nepoužije na iné účely, a vzhľadom na osobitný charakter činnosti, najmä v súvislosti s výrobou koncentrovaného masla, by sa malo od príslušných strán požadovať, aby viedli skladovú evidenciu. Takéto kontroly by sa však mali ukončiť vo fáze, ktorá bezprostredne predchádza prevzatiu maloobchodným sektorom.

(25)

Aby sa maslo mohlo predať za zníženú cenu, najmä neziskovým inštitúciám a organizáciám, mali by sa stanoviť podrobné pravidlá poskytovania pomoci na maslo nakupované takýmito subjektmi. Pomoc by sa však mala poskytnúť iba na maslo, ktoré spĺňa určité kritériá kvality a poskytuje vysokú úroveň ochrany zdravia.

(26)

Z kontrolných dôvodov by sa mala pomoc obmedziť na maslo nakupované v členskom štáte príjemcu pomoci od schváleného dodávateľa v tomto členskom štáte. Na uľahčenie kontroly by sa mala stanoviť značka, ktorá by sa uvádzala na obale masla, na ktoré sa môže poskytnúť pomoc.

(27)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nepredložil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

OBSAH

KAPITOLA I:

Všeobecné ustanovenia (Články 1 – 3)

KAPITOLA II:

Predaj intervenčného masla za znížené ceny a poskytovanie pomoci na maslo, koncentrované maslo a smotanu určené na použitie pri výrobe cukrárskych výrobkov, zmrzlín a iných potravín

ODDIEL 1:

Vymedzenie pojmov (Článok 4)

ODDIEL 2:

Oprávnenosť na poskytnutie pomoci (Článok 5)

ODDIEL 3:

Požiadavky vzťahujúce sa na použitie a zapracovanie intervenčného masla, masla, koncentrovaného masla a smotany (Články 6 – 11)

ODDIEL 4:

Schválenie (Články 12 – 15)

ODDIEL 5:

Verejná súťaž (Články 16 – 30)

ODDIEL 6:

Predaj intervenčného masla v rámci verejnej súťaže (Články 31 – 32)

ODDIEL 7:

Poskytnutie pomoci v rámci verejnej súťaže (Články 33 – 35)

ODDIEL 8:

Kontroly (Články 36 – 45)

ODDIEL 9:

Požiadavky na podávanie správ (Článok 46)

KAPITOLA III:

Poskytovanie pomoci na koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v Spoločenstve na základe verejnej súťaže

ODDIEL 1:

Vymedzenie pojmov a podmienky oprávnenosti (Články 47 – 48)

ODDIEL 2:

Verejná súťaž (Články 49 – 58)

ODDIEL 3:

Požiadavky týkajúce sa zapracovania (Články 59 – 62)

ODDIEL 4:

Schválenie (Články 63 – 65)

ODDIEL 5:

Kontroly a požiadavky na oznamovanie (Články 66 – 70)

KAPITOLA IV:

Pomoc na nákup masla neziskovými inštitúciami a organizáciami

ODDIEL 1:

Vymedzenie pojmov a podmienky oprávnenosti (Články 71 – 73)

ODDIEL 2:

Pomoc, realizácia, kontroly a hlásenia (Články 74 – 83)

KAPITOLA V:

Zrušovacie a záverečné ustanovenia (Články 84 – 86)

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Toto nariadenie stanovuje pravidlá:

a)

predaja intervenčného masla za znížené ceny nakúpeného podľa článku 6 odseku 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999 a uskladneného pred 1. januárom 2003 a určeného na použitie pri výrobe cukrárskych výrobkov, zmrzliny a iných potravín definovaných ako „konečné produkty“ v článku 4 odseku 1 tohto nariadenia;

b)

poskytovania pomoci na:

i)

používanie masla, koncentrovaného masla a smotany určených na použitie pri výrobe cukrárskych výrobkov, zmrzliny a iných potravín definovaných ako „konečné produkty“ v článku 4 odseku 1;

ii)

koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v Spoločenstve;

iii)

nákup masla neziskovými inštitúciami a organizáciami.

Článok 2

Intervenčné maslo uvedené v článku 1 písmene a) sa predáva za znížené ceny a pomoc uvedená v článku 1 písm. b) bode i) a bode ii) sa poskytuje prostredníctvom stálej verejnej súťaže organizovanej každou intervenčnou agentúrou.

Článok 3

Výdavky vzniknuté v súvislosti s opatreniami ustanovenými v článku 1 sa považujú za intervenciu, ktorá má stabilizovať poľnohospodársky trh v zmysle článku 1 ods. 2 písmena b) nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 (10).

KAPITOLA II

PREDAJ INTERVENČNÉHO MASLA ZA ZNÍŽENÉ CENY A POSKYTOVANIE POMOCI NA MASLO, KONCENTROVANÉ MASLO A SMOTANU URČENÉ NA POUŽITIE PRI VÝROBE CUKRÁRSKYCH VÝROBKOV, ZMRZLÍN A INÝCH POTRAVÍN

ODDIEL 1

VYMEDZENIE POJMOV

Článok 4

1.   Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„konečné produkty“ sú produkty spadajúce pod niektorý z kódov KN uvedených v prílohe I a rozdelené do kategórií A a B podľa uvedenej prílohy;

b)

„medziprodukty“ sú:

i)

produkty iné ako tie, ktoré spadajú pod kódy KN 0401 až 0406 a iné ako zmesi uvedené v prílohe II;

ii)

produkty spadajúce pod kód KN ex 0405 10 30 s 82 % alebo vyšším obsahom maslového tuku, ktoré boli vyrobené výlučne z koncentrovaného masla uvedeného v článku 5 alebo článku 7 s prídavkom alebo bez prídavku smotany v podniku schválenom na tento účel v súlade s článkom 13, a to pod podmienkou, že sa do týchto medziproduktov pridali značkovacie látky uvedené v článku 8 odseku 1;

c)

„výrobná dávka“ je množstvo medziproduktov alebo konečných produktov vyrobených z intervenčného masla, masla alebo koncentrovaného masla, alebo smotany, ktoré sa stanovilo v súvislosti s časťou ponuky alebo celou ponukou uvedenou v článku 20;

d)

„tona ekvivalentu masla“ je jedna tona masla s 82 % obsahom mliečneho tuku, 0,82 tony koncentrovaného masla alebo 2,34 tony smotany.

2.   Na účely tejto kapitoly sa s výnimkou článkov 10, 13, 14 a 15 a oddielu 8 považuje Belgicko-luxemburská hospodárska únia za jeden členský štát.

ODDIEL 2

OPRÁVNENOSŤ NA POSKYTNUTIE POMOCI

Článok 5

1.   Pomoc sa môže poskytnúť iba na:

a)

maslo vyrobené priamo a výlučne z pasterizovanej smotany, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v článku 6 odseku 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 a požiadavky národnej kvalitatívnej triedy stanovené v prílohe V k nariadeniu Komisie (ES) č. 2771/1999 (11) v členskom štáte výroby a ktorého obal je príslušne označený;

b)

koncentrované maslo, frakcionované alebo nefrakcionované, získané kompletne zo smotany, masla a/alebo mliečneho tuku spadajúceho pod kód KN ex 0405 90 10;

c)

smotanu podľa článku 6 odseku 6 nariadenia (ES) č. 1255/1999 spadajúcu pod kódy KN ex 0401 30 39 alebo ex 0401 30 99, s 35 % alebo vyšším obsahom tuku, priamo a výlučne používanú vo konečných produktoch uvedených v kategórii B v prílohe I k tomuto nariadeniu;

d)

medziprodukty uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii).

Maslo, koncentrované maslo, smotana a medziprodukty uvedené v prvom pododseku spĺňajú požiadavky smernice 92/46/EHS, najmä z hľadiska prípravy v schválenom podniku a súladu s požiadavkami na označenie zdravotnej neškodnosti definovanými v oddiele A kapitoly IV prílohy C k uvedenej smernici.

2.   Aby bolo možné poskytnúť pomoc na koncentrované maslo uvedené v písmene b) prvom pododseku odseku 1, koncentrované maslo poprípade mliečny tuk použitý na jeho výrobu musia byť vyrobené v podniku, ktorý bol schválený v súlade s článkom 13, a musia spĺňať požiadavky stanovené v prílohe III. Mliečny tuk nesmie byť vyrobený skôr ako šesť mesiacov pred jeho použitím na výrobu koncentrovaného masla podľa tohto nariadenia.

ODDIEL 3

POŽIADAVKY VZŤAHUJÚCE SA NA POUŽITIE A ZAPRACOVANIE INTERVENČNÉHO MASLA, MASLA, KONCENTROVANÉHO MASLA A SMOTANY

Článok 6

1.   Intervenčné maslo, maslo alebo koncentrované maslo sa zapracujú výlučne a bez ohľadu na iné medziprodukty uvedené v článku 10 do konečných produktov jedným z týchto spôsobov:

a)

po pridaní značkovacích látok uvedených v článku 8 odseku 1:

i)

po spracovaní intervenčného masla na koncentrované maslo v súlade s článkom 7;

alebo

ii)

bez ďalšieho spracovania;

b)

použitím minimálne piatich ton ekvivalentu masla za mesiac alebo 45 ton za 12-mesačné obdobie, alebo týchto istých množstiev medziproduktov v podniku, kde sa zapracovanie do konečných produktov vykonáva:

i)

po spracovaní intervenčného masla na koncentrované maslo v súlade s článkom 7;

alebo

ii)

bez ďalšieho spracovania.

Smotana sa zapracúva priamo a výlučne do konečných produktov uvedených v prílohe I kategórii B niektorým zo spôsobov uvedených v prvom pododseku tohto odseku.

2.   Ďalšie spracovanie konečných produktov sa povolí, iba ak získané produkty spadajú pod niektorý z kódov KN uvedených v prílohe I.

Článok 7

Pokiaľ sa má intervenčné maslo spracovať na koncentrované maslo, či už frakcionované, alebo nefrakcionované, musí sa všetko maslo pridelené úspešnému uchádzačovi spracovať na koncentrované maslo spĺňajúce požiadavky stanovené v prílohe III a musí sa vyrobiť najmenej 100 kilogramov koncentrovaného masla na 122,5 kilogramu použitého intervenčného masla.

Článok 8

1.   Pokiaľ sa použije postup zapracovania podľa článku 6 ods. 1 písmena a), s výnimkou akýchkoľvek iných produktov sa pridávajú nasledujúce látky tak, že sa rovnomerne rozdelia v súlade s minimálnymi predpísanými množstvami:

a)

pokiaľ sa má intervenčné maslo, maslo alebo koncentrované maslo zapracovať do produktov zodpovedajúcich kategórii A v prílohe I (ďalej len „kategória A“), pridajú sa značkovacie látky uvedené v prílohe IV;

b)

pokiaľ sa má intervenčné maslo, maslo alebo koncentrované maslo zapracovať do produktov zodpovedajúcich kategórii B v prílohe I (ďalej len „kategória B“) pridajú sa značkovacie látky uvedené v prílohe V;

c)

v prípade smotany sa pridajú značkovacie látky uvedené v prílohe VI.

V prípade koncentrovaného masla sa značkovacie látky uvedené v písmene a) a písmene b) prvého pododseku pridávajú počas výroby alebo bezprostredne po výrobe v rovnakom podniku.

2.   Keď sa napríklad zistí, že sa v dôsledku nerovnomerného rozdelenia alebo zapracovania nedostatočného množstva značkovacej látky znížil obsah každej zo značkovacích látok uvedených v prílohách IV a V a v bode 1 prílohy VI oproti minimálnemu predpísanému množstvu o viac ako 5 %, ale zároveň menej ako 30 %, tak prepadne 1,5 % zábezpeky za spracovanie uvedenej v článku 28 alebo sa zníži pomoc o 1,5 % za každý percentuálny bod pod predpísanými minimálnymi množstvami. Ak sa zistí, že obsah každej z týchto značkovacích látok sa oproti predpísanému minimálnemu množstvu zníži o 30 % alebo viac, potom zábezpeka za spracovanie uvedená v článku 28 v prípade intervenčného masla prepadne a v prípade produktov uvedených v článku 5 odseku 1 sa pomoc nevyplatí.

Prvý pododsek sa neuplatňuje v prípade organoleptických značkovacích látok, pokiaľ sa produkty uvedené v bodoch I písm. a) a II písm. a) prílohy IV, bodoch I písm. a) a II písm. a) prílohy V a bode 1 písm. a) prílohy VI, pridávajú v takých množstvách, že ich chuť, farba alebo vôňa sú citeľné až do štádia zapracovania do konečných produktov prípadne do medziproduktov uvedených v článku 10.

Čo sa týka poskytovania pomoci, pokiaľ obsah značkovacieho triglyceridu kyseliny enantovej uvedeného v bodoch I písm. b) a II písm. b) prílohy IV a bode 1 písm. b) prílohy VI presahuje predpísané množstvá o viac ako 20 %, nevyplatí sa žiadna pomoc za celkové množstvo tejto značkovacej látky. Obsah a množstvo značkovacej látky sa vypočítajú na základe aritmetického priemeru hodnôt zistených v odobratých vzorkách.

3.   Príslušný orgán menovaný členským štátom zabezpečí, aby sa požiadavky týkajúce sa zloženia a charakteristík produktov uvedených v prílohách IV, V a VI, najmä stupňa ich čistoty, splnili v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 213/2001 (12).

Článok 9

1.   Pokiaľ sa maslo vyrába v jednom podniku a v inom podniku sa pridávajú značkovacie látky, alebo v inom podniku sa zapracováva maslo so značkovacími látkami alebo bez nich v medzifáze do produktov iných, ako sú konečné produkty, maslo sa balí ešte pred týmito činnosťami v súlade s článkom 5 ods. 1 písmenom a). Pokiaľ sa všetky tieto činnosti vykonávajú v tom istom podniku, predchádzajúce balenie masla sa nevyžaduje.

2.   Pokiaľ výroba koncentrovaného masla uvedeného v článku 5 ods. 1 písmene b) s pridaním značkovacej látky alebo bez nej, alebo spracovanie intervenčného masla na koncentrované maslo v súlade s článkom 7, prípadne pridávanie značkovacích látok do masla alebo smotany prebiehajú v inom podniku, ako je podnik, v ktorom sa zapracovávajú do konečných produktov prípadne do medziproduktov uvedených v článku 10, tak sa koncentrované maslo, intervenčné maslo, maslo alebo smotana vložia do uzavretých obalov s hmotnosťou nie menšou ako 10 kilogramov netto v prípade koncentrovaného masla alebo masla, bez toho, aby boli porušené menšie vnútorné obaly, a nie väčšou ako 25 kilogramov netto v prípade smotany.

Koncentrované maslo a smotana sa môžu prepravovať aj v cisternách alebo kontajneroch. Pred zapracovaním do konečných produktov sa koncentrované maslo môže prebaliť podľa ustanovení tohto článku, a to v podniku schválenom na tento účel v súlade s článkom 13.

3.   Na obaloch uvedených v odseku 2 sa jasne viditeľným a čitateľným písmom vyznačí odkaz na toto nariadenie a určené použitie (kategória A alebo kategória B) a odkaz na číslo verejnej súťaže (možno použiť kód), a to na pôvodnom balení, aby príslušný orgán mohol overiť, či sa dodržala lehota na zapracovanie, a:

a)

pri koncentrovanom masle jeden alebo viaceré údaje uvedené v prílohe VII bode 1 písm. a) a, pokiaľ koncentrované maslo obsahuje značkovacie látky, tak aj slovné spojenie „s pridaním značkovacích látok“;

b)

pri intervenčnom masle a masle, do ktorých sa pridali značkovacie látky, jeden alebo viaceré údaje uvedené v prílohe VII bode 1 písm. b);

c)

pri smotane, do ktorej sa pridali značkovacie látky, jeden alebo viaceré údaje uvedené v prílohe VII bode 1 písm. c).

4.   Mliečny tuk vyrobený vopred v podniku schválenom v súlade s článkom 13 a určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla uvedeného v písmene b) prvého pododseku ods. 1 článku 5 sa vloží do uzavretých obalov s netto hmotnosťou nie menšou ako 10 kilogramov, na ktoré sa jasne viditeľnými a čitateľnými písmenami uvedie:

a)

odkaz na číslo podniku a dátum výroby, aby príslušný orgán mohol overiť, či sa dodržala 6-mesačná lehota uvedená v odseku 2 článku 5 a či sa splnili požiadavky stanovené v prílohe III;

b)

jeden alebo viaceré údaje uvedené v prílohe VII bode 1 písm. d).

Mliečny tuk môže byť uskladnený a prepravovaný aj v cisternách alebo kontajneroch pod podmienkou, že jeho pôvod sa dá identifikovať.

Článok 10

1.   Intervenčné maslo a koncentrované maslo s pridanými značkovacími látkami alebo bez nich možno zapracovať v medzifáze do produktov iných, ako sú konečné produkty, a v podniku inom, ako je podnik konečného spracovania.

V takých prípadoch spracovateľský podnik a medziprodukty musia byť schválené v súlade s článkom 13.

Schválenie sa udeľuje na základe žiadosti, ktorá upresňuje predovšetkým zloženie a obsah maslového tuku vo vyrábaných produktoch a preukazuje, že zapracovanie do takýchto medziproduktov je opodstatnené pri výrobe konečných produktov.

2.   Pokiaľ sa získané medziprodukty uchovávajú v podniku, ktorý ich ďalej predáva, musí sa tento podnik v zmysle podmienok zmluvy o predaji uvedených produktov zaviazať, že:

a)

bude viesť záznamy, v ktorých sa pri každej dodávke uvedie meno(-á) a adresa(-y) podniku(-ov) konečného spracovania alebo, ak to nebude možné, prvých príjemcov v členskom štáte prípadne prvých príjemcov v iných členských štátoch spolu s príslušnými predanými množstvami;

b)

zabezpečí splnenie podmienok článkov 11 a 39.

3.   Bez toho, aby boli porušené menšie obaly, sa medziprodukty vložia do uzavretých obalov s hmotnosťou nie menšou ako 10 kilogramov netto alebo sa prepravia v cisternách či kontajneroch. Produkty s nízkou hustotou, napríklad penové produkty, sa však môžu vložiť do uzavretých obalov s hmotnosťou nie menšou ako päť kilogramov netto bez toho, aby boli porušené menšie obaly.

Na obaloch sa okrem určeného použitia (kategória A alebo B) prípadne slovného spojenia „s pridaním značkovacích látok“ uvedie jeden alebo viac údajov uvedených v prílohe VII bode 2 a, pokiaľ ide o produkty uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii), aj odkaz na číslo verejnej súťaže (možno použiť kód), aby príslušný orgán mohol overiť, či bola dodržaná lehota na zapracovanie.

Článok 11

Produkty uvedené v článku 5 a intervenčné maslo predávané v súlade s oddielom 6 sa spracujú a zapracujú do konečných produktov v Spoločenstve v lehote štyroch mesiacov nasledujúcej po mesiaci, v ktorom sa skončila lehota na predkladanie ponúk v rámci jednotlivých verejných súťaží podľa článku 16 odseku 3.

ODDIEL 4

SCHVÁLENIE

Článok 12

Výroba mliečneho tuku a koncentrovaného masla uvedených v písmene b) prvého pododseku ods. 1 článku 5, spracovanie intervenčného masla na koncentrované maslo podľa článku 7, pridanie značkovacích látok podľa článku 8, prebaľovanie koncentrovaného masla podľa druhého pododseku ods. 2 článku 9, spracovanie na medziprodukty podľa článku 10 a v prípade použitia výrobného postupu podľa článku 6 ods. 1 písmena b) zapracovanie intervenčného masla, masla, koncentrovaného masla, medziproduktov a smotany do konečných produktov sa vykonávajú v podnikoch schválených v súlade s článkom 13.

Článok 13

1.   Podniky sa môžu schváliť, iba ak spĺňajú tieto požiadavky:

a)

majú vhodnú technickú prevádzku;

b)

prípadne boli schválené podľa článku 10 smernice 92/46/EHS;

c)

sú schopné spracovať alebo zapracovať najmenej päť ton masla za mesiac, alebo 45 ton za 12-mesačné obdobie, alebo ekvivalent koncentrovaného masla alebo smotany, alebo prípadne medziproduktov;

d)

predložia písomný záväzok, že spracujú alebo zapracujú množstvá uvedené v písmene c);

e)

majú budovy, v ktorých sa dajú prípadné zásoby nemaslového tuku oddelene skladovať a identifikovať;

f)

zaviažu sa, že budú viesť priebežné záznamy a sprievodné doklady o množstvách, zložení a dodávateľoch používaných tukov a o množstvách, zložení a obsahu maslového tuku v získaných produktoch a, s výnimkou podnikov predávajúcich konečné produkty na maloobchodnej úrovni, o dátume, ku ktorému produkty opustili podnik, a o menách a adresách ich vlastníkov, doložené objednávkovými a fakturačnými dokladmi;

g)

v prípade výroby mliečneho tuku určeného na použitie pri výrobe koncentrovaného masla sa zaviažu, že budú viesť záznamy predpísané príslušným orgánom každého členského štátu, v ktorých budú uvedené použité množstvá masla a smotany a ich dodávateľ, množstvá získaného mliečneho tuku, označenie a dátum výroby a odsunu jednotlivých dávok, identifikovaných vo vzťahu k ich výrobnému programu podľa písmena h);

h)

zaviažu sa, že predložia svoj výrobný program pri každej ponuke uvedenej v článkoch 20 až 23 a svoj program na výrobu mliečneho tuku určeného na výrobu koncentrovaného masla uvedeného v písmene b) prvého pododseku ods. 1 článku 5 orgánu zodpovednému za kontroly uvedené v oddiele 8 v súlade s postupom platným v každom členskom štáte;

i)

zaviažu sa, že predložia príslušnému orgánu údaje o sebe podľa vzorov v prílohách VIII až XII v súlade s podrobnými pravidlami definovanými každým členským štátom.

Pokiaľ príslušný orgán rozhodne na základe kontrol uvedených v oddiele 8, že bude vykonávať intenzívne kontroly najmenej raz mesačne, členské štáty môžu akceptovať výrobné programy uvedené v písmene h) prvého pododseku, ktoré na verejnú súťaž neodkazujú.

2.   Podniky spracovávajúce rôzne produkty, na ktoré bola poskytnutá pomoc alebo bola znížená ich cena v rámci rozličných schém Spoločenstva, sa tiež zaväzujú, že budú:

a)

viesť osobitné záznamy uvedené v písmene f) prvého pododseku odseku 1;

b)

postupne spracúvať takéto produkty.

Na požiadanie príslušného podniku môže členský štát upustiť od povinnosti uvedenej v písmene b) prvého pododseku, pokiaľ podnik vlastní budovy zaručujúce riadne oddelenie a identifikáciu prípadných zásob príslušného masla.

Článok 14

Osobitné schválenia s poradovým číslom vydajú členské štáty, na území ktorých sa vykonávajú tieto činnosti:

a)

výroba koncentrovaného masla uvedeného v písmene b) prvého pododseku ods. 1 článku 5, prípadne výroba mliečneho tuku;

b)

pridávanie značkovacích látok do intervenčného masla, masla alebo smotany;

c)

zapracovanie do medziproduktov;

d)

ak sa uplatní postup spracovania ustanovený v článku 6 ods. 1 písmene b), zapracovanie do konečných produktov;

e)

zapracovanie intervenčného masla do koncentrovaného masla v súlade s článkom 7;

f)

prebalenie koncentrovaného masla v súlade s druhým pododsekom ods. 2 článku 9.

Článok 15

1.   Schválenie sa odoberie, ak sa prestanú plniť podmienky uvedené v písmenách a), b), c) a e) prvého pododseku ods. 1 článku 13.

Na požiadanie daného podniku možno schválenie obnoviť po uplynutí šiestich mesiacov na základe podrobnej kontroly, ktorá potvrdí splnenie podmienok.

2.   Ak sa zistí, že podnik neplní niektorý zo svojich záväzkov uvedených v písmenách d), f), g) a h) prvého pododseku ods. 1 článku 13 alebo neplní akýkoľvek iný záväzok vyplývajúci z tohto nariadenia, tak sa okrem prípadov vyššej moci platnosť schválenia pozastaví na obdobie jedného až dvanástich mesiacov v závislosti od závažnosti nezrovnalosti. Na konci toho obdobia možno schválenie obnoviť, iba ak sa podnik nanovo zaviaže v súlade s písmenami d), f), g) a h) prvého pododseku ods. 1 článku 13.

Členské štáty môžu rozhodnúť, že neodoberú schválenie podľa prvého pododseku, ak sa zistí, že nezrovnalosť nebola spôsobená úmyselne alebo vážnou nedbalosťou a jej následky sú nepodstatné.

ODDIEL 5

VEREJNÁ SÚŤAŽ

Článok 16

1.   Oznámenie o stálej verejnej súťaži sa zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie najmenej osem dní pred uplynutím prvej lehoty na predloženie ponúk.

2.   Počas obdobia platnosti stálej verejnej súťaže vyhlasujú intervenčné agentúry jednotlivé verejné súťaže, v ktorých uvedú najmä adresu a lehotu na predloženie ponúk.

3.   Lehota na predloženie ponúk v rámci jednotlivých verejných súťaží končí o 11.00 hod. (bruselského času) druhý a štvrtý utorok v mesiaci s výnimkou druhého utorka v auguste a štvrtého utorka v decembri. Ak je utorok štátnym sviatkom, lehota končí o 11.00 hod. (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.

4.   V posledný deň lehoty uvedenej v odseku 3 členské štáty posielajú Komisii súhrnnú tabuľku uvádzajúcu množstvá a čiastky, ktoré ponúkli uchádzači vo verejnej súťaži v súlade s týmto oddielom.

Pokiaľ neboli doručené žiadne ponuky, členské štáty o tom informujú Komisiu v rovnakej lehote. Pri predaji intervenčného masla sa však toto oznámenie vyžaduje len vtedy, keď je maslo k dispozícii na predaj v danom členskom štáte.

Článok 17

Intervenčné agentúry v jednotlivých oznámeniach o verejnej súťaži uvedených v článku 16 odseku 2 uvedú v súvislosti s intervenčným maslom, ktoré majú vo svojej držbe:

a)

umiestnenie chladiarenských skladov, v ktorých sa maslo určené na predaj uchováva;

b)

množstvo intervenčného masla na predaj v každom sklade.

Článok 18

1.   Intervenčné agentúry poskytnú perspektívnym uchádzačom vo verejnej súťaži na ich požiadanie aktualizovaný zoznam chladiarenských skladov, v ktorých sa skladuje maslo ponúkané vo verejnej súťaži, a zodpovedajúce množstvá podľa článku 17 písmena b). Intervenčné agentúry tiež zverejnia aktualizované zoznamy v pravidelných intervaloch a vhodnou formou, ktorá sa má upresniť v oznámení o verejnej súťaži.

2.   Pri odovzdávaní informácií uvedených v článku 16 odseku 4 intervenčné agentúry oznamujú Komisii, aké množstvá masla sú k dispozícii na predaj.

Článok 19

Intervenčné agentúry podniknú nevyhnutné kroky, aby umožnili perspektívnym uchádzačom na ich vlastné náklady preskúmať vzorky masla určeného na predaj ešte pred zapojením sa do verejnej súťaže.

Článok 20

Ponuky sa predkladajú písomne buď doporučenou poštou, alebo sa osobne doručia intervenčnej agentúre oproti potvrdeniu o príjme, alebo iným písomným telekomunikačným prostriedkom.

Článok 21

1.   Ponuky sú platné iba pod podmienkou, že:

a)

sa vzťahujú na jeden produkt (intervenčné maslo, smotana alebo maslo, alebo koncentrované maslo) s jednotným obsahom tuku v prípade masla (82 % alebo viac, alebo 80 % alebo viac, zároveň však menej ako 82 %), ktorý je určený na rovnaké použitie (kategória A alebo kategória B) a na rovnaký postup spracovania v súlade s článkom 6;

b)

sa vzťahujú na množstvo najmenej päť ton masla, 12 ton smotany alebo štyri tony koncentrovaného masla, alebo v prípade menšieho množstva na sklade sa vzťahujú na toto množstvo;

c)

sú doložené písomným záväzkom uchádzača, že zapracuje intervenčné maslo, maslo alebo koncentrované maslo, alebo smotanu, alebo ich dá zapracovať do konečného produktu v súlade s článkom 6;

d)

bez toho, aby bol dotknutý článok 28 odsek 5, uchádzači začlenia vyhlásenie, že súhlasia s tým, že sa zriekajú akýchkoľvek nárokov na reklamácie ohľadom kvality a charakteristiky intervenčného masla, ktoré sa im prípadne pridelí;

e)

pred uplynutím lehoty stanovenej na predloženie ponúk doložia uchádzači dôkaz, že zložili zábezpeku ponuky podľa článku 27 odseku 1 v rámci príslušných jednotlivých verejných súťaží.

2.   Záväzky a vyhlásenia uvedené v písmenách c) a d) odseku 1, ktoré boli predložené intervenčnej agentúre pri pôvodnej ponuke, sú automaticky platné aj pri nasledujúcich ponukách, kým sa táto dohoda výslovne neukončí zo strany uchádzača alebo kým intervenčná agentúra nezistí, že záväzky neboli dodržané, a to pod podmienkou, že:

a)

v pôvodnej ponuke je uvedené, že uchádzač zamýšľa využiť ustanovenia tohto odseku;

b)

nasledujúce ponuky odkazujú na tento odsek a na dátum prvej ponuky.

3.   Žiadna ponuka nemôže byť stiahnutá po uplynutí lehoty uvedenej v článku 16 odseku 3 v rámci konkrétnej verejnej súťaži.

Článok 22

1.   Ponuky vzťahujúce sa na predaj intervenčného masla sa predkladajú intervenčnej agentúre, ktorá maslo vlastní.

2.   Ponuky obsahujú:

a)

meno a adresu uchádzača;

b)

požadované množstvo;

c)

zamýšľané použitie masla (kategória A alebo kategória B), postup zapracovania zvolený v súlade s článkom 6 odsekom 1 a prípadne výrobu medziproduktov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii);

d)

ponúkanú cenu za 100 kilogramov masla vyskladneného z chladiarenského skladu, bez vnútorných daní, vyjadrenú v eurách;

e)

prípadne členský štát, na území ktorého sa má maslo zapracovať do konečných produktov alebo spracovať na koncentrované maslo, alebo sa majú značkovacie látky pridať do masla alebo sa majú vyrobiť medziprodukty;

f)

prípadne chladiarenský sklad, v ktorom sa maslo uchováva, a nepovinne alternatívny sklad;

g)

prípadne údaj o druhu masla podľa článku 4 ods. 6 písmena e) nariadenia (ES) č. 2771/1999 (sladké alebo iné), na ktoré sa vzťahuje predložená ponuka.

Článok 23

1.   Ponuky vzťahujúce sa na poskytnutie pomoci sa podávajú:

a)

intervenčnej agentúre členského štátu, na území ktorého sa majú pridať značkovacie látky, pokiaľ je použitý postup zapracovania podľa článku 6 ods. 1 písmena a);

b)

intervenčnej agentúre členského štátu, na území ktorého sa má vykonať prvá z nižšie uvedených činností, pokiaľ je použitý postup zapracovania podľa článku 6 ods. 1 písmena b):

i)

výroba koncentrovaného masla;

ii)

zapracovanie masla do medziproduktov;

iii)

zapracovanie masla do konečných produktov.

2.   Ponuky obsahujú:

a)

meno a adresu uchádzača;

b)

množstvo smotany, masla alebo koncentrovaného masla prípadne aj vrátane značkovacích látok, na ktoré sa požaduje pomoc, a pri masle aj minimálny obsah tuku;

c)

zamýšľané použitie (kategória A alebo kategória B), postup zapracovania zvolený v súlade s článkom 6 odsekom 1, prípadne výrobu medziproduktov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii);

d)

navrhovanú výšku pomoci na 100 kilogramov smotany, masla alebo koncentrovaného masla, vyjadrenú v eurách a prípadne zohľadňujúcu hmotnosť značkovacích látok uvedených v prílohách IV, V a VI.

Článok 24

1.   Úspešní uchádzači:

a)

vykonávajú alebo zabezpečujú vo svojom mene a na vlastné náklady činnosti súvisiace s výrobou koncentrovaného masla uvedeného v písmene b) prvom pododseku ods. 1 článku 5, spracovaním intervenčného masla na koncentrované maslo v súlade s článkom 7 a pridávaním značkovacích látok, a plnia si záväzky uvedené v článku 21 ods. 1 písmene c);

b)

vedú záznamy,

i)

v ktorých sú pri každej dodávke intervenčného masla, masla, koncentrovaného masla, smotany alebo medziproduktov uvedené mená a adresy odberateľov a príslušné množstvá, pričom je uvedené ich určené použitie (kategória A alebo kategória B);

ii)

v ktorých sa uvádza buď lehota na spracovanie uvedená v článku 11, alebo číslo verejnej súťaže, ktoré môže byť vo forme kódu;

c)

vedú samostatné záznamy pre každú schému pomoci, pokiaľ spracovávajú produkty, na ktoré sa vzťahuje pomoc alebo zníženie ceny v rámci rozličných schém Spoločenstva;

d)

do každej zmluvy o predaji intervenčného masla, masla, koncentrovaného masla, smotany alebo medziproduktu začlenia tieto ustanovenia, ktoré od odberateľa požadujú, aby:

i)

v prípade výroby medziproduktov splnil požiadavky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii) a podmienky uvedené v článku 10;

ii)

prípadne splnil záväzok podľa článku 21 ods. 1 písmena c);

iii)

zapracoval produkty do konečných produktov v rámci lehoty stanovenej v článku 11 a uviedol určené použitie (kategória A alebo kategória B);

iv)

prípadne viedol záznamy podľa písmena b);

v)

splnil požiadavky podľa článku 13;

vi)

viedol záznamy uvedené v článku 13 ods. 1 písmenách f) a g), pokiaľ sa produkty obsahujúce značkovacie látky zapracovávajú do konečných produktov, alebo v prípade konečných užívateľov uvedených v článku 42 viedol dokumentáciu o všetkých množstvách odoberaného maslového tuku;

vii)

predložil príslušnému orgánu údaje o sebe podľa vzorov v prílohách VIII až XII, a to v súlade s podrobnými pravidlami stanovenými členským štátom odberateľa;

viii)

prípadne poskytol výrobný program príslušnému orgánu.

Povinnosť uvedená v písmene d) prvého pododseku sa považuje za splnenú, ak každá predajná zmluva obsahuje odkaz na zhodu s uvedeným písmenom.

2.   Úspešní uchádzači, ktorí vyrábajú konečné produkty, vedú záznamy podľa článku 13 ods. 1 písmen f) a g) a predkladajú svoje výrobné programy v súlade s článkom 13 ods. 1 písmenom h).

Článok 25

1.   Minimálna predajná cena za intervenčné maslo a maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo sa stanovia vzhľadom na ponuky prijaté v rámci jednotlivých verejných súťaží a v súlade s postupom uvedeným v článku 42 odseku 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999. Takto stanovená cena alebo pomoc sa môžu líšiť podľa:

a)

určeného použitia (kategória A alebo kategória B);

b)

obsahu tuku v masle;

c)

zvoleného postupu spracovania v súlade s článkom 6 odseku 1 tohto nariadenia.

Minimálna predajná cena sa môže meniť v závislosti od umiestnenia množstiev masla ponúkaného na predaj.

Keď sa nakupuje intervenčné maslo alebo sa žiada o pomoc na výrobu medziproduktov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii), minimálna predajná cena zaplatená za intervenčné maslo a maximálna výška pomoci poskytnutá na uvedené medziprodukty zodpovedajú príslušnej minimálnej predajnej cene a maximálnej výške pomoci stanovenej podľa článku 26 pre maslo s 82 % a vyšším obsahom tuku, do ktorého sa pridali značkovacie látky.

2.   V súlade s postupom uvedeným v článku 42 odseku 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa môže prijať rozhodnutie o tom, že v rámci verejnej súťaže sa žiadna pomoc neudelí.

Článok 26

1.   Ponuky sa zamietnu, ak je cena ponúkaná za intervenčné maslo nižšia ako minimálna cena alebo ak navrhnutá výška pomoci presahuje maximálnu stanovenú výšku pomoci, zohľadňujúc určené použitie, obsah tuku v príslušnom masle alebo koncentrovanom masle a postup zapracovania.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa za úspešných uchádzačov považujú uchádzači, ktorí ponúkajú najvyššiu cenu.

Príslušná intervenčná agentúra predáva intervenčné maslo podľa dátumu jeho uskladnenia, pričom začína s najstarším maslom z celkového dostupného množstva alebo z dostupného množstva sladkého alebo iného masla, prípadne z množstva v chladiarenskom(-ých) sklade(-och) stanovenom(-ých) prevádzkovateľom.

3.   Ak sa množstvo, ktoré je k dispozícii v danom sklade, nevyčerpá, zmluvy na zvyšné množstvo sa uzatvoria s ostatnými uchádzačmi, a to podľa cenových ponúk, pričom sa začína s najvyššou cenou. Ak zvyšné množstvo predstavuje jednu tonu alebo menej, toto množstvo sa ponúkne úspešným uchádzačom za rovnakých podmienok ako tie množstvá, ktoré im už boli priznané.

Pokiaľ by prijatie ponuky viedlo k prideleniu väčšieho množstva masla, ako je k dispozícii v danom chladiarenskom sklade, zmluva sa uzatvorí s príslušným uchádzačom iba na množstvo, ktoré je k dispozícii. Intervenčná agentúra môže určiť iné chladiarenské sklady, z ktorých sa má doplniť množstvo uvedené v ponuke. Uchádzači to však môžu odmietnuť, ak sa v ponuke uvádza chladiarenský sklad v súlade s článkom 22 ods. 2 písmenom f).

Pokiaľ by v súvislosti s jedným skladom prijatie dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakými cenami, rovnakým účelom použitia masla a rovnakým postupom zapracovania viedlo k prideleniu väčšieho množstva, ako je k dispozícii, postupuje sa tak, že príslušné množstvo sa rozdelí a pridelí pomerne podľa množstiev uvedených v ponukách. Keby však také rozdelenie viedlo k prideleniu množstiev menších ako päť ton, vykoná sa pridelenie losovaním.

4.   Práva a povinnosti vyplývajúce z verejnej súťaže nie sú prevoditeľné.

Článok 27

1.   Uchádzač zloží zábezpeku ponuky v rámci príslušných jednotlivých verejných súťaží pred uplynutím lehoty na predloženie ponúk.

2.   Zábezpeka sa zloží v členskom štáte, v ktorom sa ponuka predkladá.

Pokiaľ však uchádzač v súvislosti s predajom intervenčného masla vyhlási v súlade s článkom 22 ods. 2 písmenom e), že zapracovanie masla do konečných produktov prípadne výroba koncentrovaného masla alebo pridanie značkovacích látok do masla, alebo výroba medziproduktov sa uskutočnia v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom sa ponuka podala, zábezpeka sa môže zložiť u príslušného orgánu určeného iným členským štátom, ktorý vydá uchádzačovi potvrdenie uvedené v článku 12 ods. 1 písmene e). V takých prípadoch príslušná intervenčná agentúra informuje príslušný orgán iného členského štátu o okolnostiach prevodu alebo prepadnutia zábezpeky.

3.   Zábezpeka ponuky je 100 EUR na tonu.

4.   Zábezpeka ponuky sa uvoľní bezprostredne po zamietnutí ponuky.

5.   Základnými požiadavkami v zmysle článku 20 odseku 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85, ktorých plnenie sa zabezpečuje zložením zábezpeky ponuky, je ponechanie ponuky v platnosti po uplynutí lehoty na predloženie ponúk a prípadne:

a)

pri intervenčnom masle zloženie zábezpeky za spracovanie uvedenej článku 28 tohto nariadenia a zaplatenie sumy uvedenej v článku 31 odseku 2;

b)

pri produktoch uvedených v článku 5 tohto nariadenia:

i)

súlad s požiadavkami uvedenými v uvedenom článku;

ii)

v prípade uplatnenia postupu zapracovania uvedeného v článku 6 ods. 1 písmene a) zloženie zábezpeky za spracovania uvedenej v článku 28, alebo ak sa na daný prípad vzťahuje druhý pododsek článku 34, ich zapracovanie do konečných produktov;

iii)

v prípade uplatnenia postupu zapracovania podľa článku 6 ods. 1 písmena b), ich zapracovanie do konečných produktov.

Článok 28

1.   Zároveň so stanovením minimálnej(-ych) predajnej(-ých) ceny (cien) alebo maximálnej výšky pomoci a v zmysle postupu uvedeného v článku 42 odseku 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa určí výška zábezpeky za spracovanie na 100 kilogramov buď na základe rozdielu medzi intervenčnou cenou masla a stanovenými minimálnymi cenami, alebo na základe výšky pomoci.

2.   Účelom zábezpeky za spracovanie je zabezpečiť splnenie základných požiadaviek v zmysle článku 20 odseku 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85, ktoré sa týkajú buď:

a)

v prípade intervenčného masla:

i)

súladu s požiadavkami článku 7 tohto nariadenia na spracovanie masla na koncentrované maslo a prípadne pridania značkovacích látok, alebo pridania značkovacích látok do masla;

ii)

zapracovania masla alebo koncentrovaného masla, do ktorých sa pridali alebo nepridali značkovacie látky, do konečných produktov; alebo

b)

v prípade produktov uvedených v článku 5 tohto nariadenia a pri použití postupu zapracovania ustanoveného v článku 6 ods. 1 písmene a) zapracovania do konečných produktov.

Zábezpeka sa spracovanie sa v prípade pomoci zloží v členskom štáte, kde sa podala ponuka, a v prípade intervenčného masla v členskom štáte, v ktorom sa začne alebo vykoná spracovanie.

3.   Doklad vyžadovaný na účely uvoľnenia zábezpeky za spracovanie sa predloží príslušnému orgánu určenému členským štátom do 12 mesiacov od uplynutia lehoty stanovenej v článku 11.

4.   Pokiaľ s výnimkou prípadov vyššej moci dôjde k prekročeniu lehoty na zapracovanie do konečných produktov uvedenej v článku 11 o menej ako 60 dní, zo zábezpeky za spracovanie prepadne každý deň 6 EUR za tonu maslového ekvivalentu.

Na konci 59-dňovej lehoty sa zvyšná suma zníži o 15 % a neskôr o 2 % za každý ďalší deň.

5.   Pokiaľ nie sú základné požiadavky uvedené v odseku 2 písmene a) tohto článku splnené v rámci lehoty stanovenej v článku 11, pretože sa zistí, že intervenčné maslo nie je vhodné na konzumáciu, prípadné zábezpeky za spracovanie sa so súhlasom Komisie uvoľnia, ak už boli podniknuté príslušné aktivity pod dohľadom orgánov daného členského štátu.

Článok 29

1.   Intervenčná agentúra povolí, aby sa pod jej dohľadom a v súlade s týmto nariadením vykonala zmena určeného použitia alebo postupu zapracovania u celého množstva ponuky uvedenej v článku 20, pokiaľ na to existujú závažné a riadne opodstatnené obchodné dôvody.

Pokiaľ sa používa postup zapracovania podľa článku 6 ods. 1 písmena a), musí byť toto povolenie udelené ešte pred pridaním značkovacích látok.

Pokiaľ je minimálna predajná cena alebo maximálna výška pomoci uvedená v článku 25 odseku 1 rovnaká pre kategóriu A a kategóriu B, môže príslušný orgán na základe žiadosti uchádzača povoliť, aby sa pod jeho dohľadom a v súlade s týmto nariadením zamenilo určené použitie medzi dvomi kategóriami u celkového množstva ponuky uvedenej v článku 20.

2.   Pokiaľ sa z riadne opodstatnených obchodných dôvodov nesplnili pri produktoch, ktoré sa majú zapracovať postupom ustanoveným v článku 6 ods. 1 písmene a), základné požiadavky uvedené v článku 28 ods. 2 písm. a) bode ii) alebo písmene b), príslušný orgán môže povoliť uchádzačovi na jeho požiadanie, aby v rámci lehoty stanovenej v článku 11, prepracoval tieto produkty pod jeho dohľadom a v súlade s týmto nariadením, a to v tom istom podniku, ktorý bol schválený na pridávanie značkovacích látok, pod podmienkou, že nedôjde k zmene určeného použitia alebo postupu zapracovania uvedených v ponuke.

V takých prípadoch 15 % zábezpeky za spracovanie uvedenej v článku 28 prepadne alebo sa pomoc zníži o 15 %.

Článok 30

V prípade nesplnenia vedľajšej požiadavky 15 % zábezpeky za spracovanie uvedenej v článku 28 prepadne alebo sa pomoc zníži o 15 %.

ODDIEL 6

PREDAJ INTERVENČNÉHO MASLA V RÁMCI VEREJNEJ SÚŤAŽE

Článok 31

1.   Intervenčná agentúra neodkladne informuje uchádzačov o výsledku ich účasti v jednotlivých verejných súťažiach.

2.   Pred odoberaním masla a v rámci lehoty stanovenej v článku 32 odseku 2 úspešní uchádzači zaplatia intervenčnej agentúre sumu zodpovedajúcu ich ponuke za množstvo, ktoré chcú odobrať zo skladu, a zložia zábezpeku za spracovanie uvedenú v článku 28.

3.   S výnimkou prípadov vyššej moci, ak úspešný nesplnil požiadavky uvedené v odseku 2 tohto článku v určenej lehote, zábezpeka za ponuku uvedená v článku 27 odseku 1 prepadne a predaj príslušných množstiev sa zruší.

Článok 32

1.   Keď sa uhradí čiastka uvedená v článku 31 odseku 2 a zloží zábezpeka za spracovanie uvedená v článku 28, intervenčná agentúra vydá oprávnenie na odber, v ktorom sa uvádza:

a)

množstvo, pri ktorom sa splnili podmienky uvedené v článku 31 odseku 2 a poradové číslo ponuky, na ktorú sa toto množstvo vzťahuje;

b)

chladiarenský sklad, v ktorom je maslo uskladnené;

c)

lehotu na odber masla;

d)

lehotu na zapracovanie do konečných produktov;

e)

postup zapracovania zvolený v súlade s článkom 6 odsekom 1;

f)

určené použitie (kategória A alebo kategória B).

2.   Úspešní uchádzači odoberú pridelené maslo do 45 dní od uplynutia lehoty na predloženie ponúk. Odber sa môže vykonať po častiach.

V prípade, že suma uvedená v článku 31 odseku 2 bola zaplatená a zábezpeka za spracovanie uvedená v článku 28 bola zložená, ale maslo nebolo odobraté v lehote určenej v prvom pododseku tohto odseku, úspešný uchádzač znáša náklady a riziká vyplývajúce zo skladovania masla s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po lehote uvedenej v odseku 1 písmene c) tohto článku.

3.   Intervenčná agentúra odovzdá maslo v obaloch, na ktorých je jasne a čitateľne uvedený odkaz na toto nariadenie, určené použitie (kategória A alebo kategória B) a postup zapracovania zvoleným v súlade s článkom 6 odsekom 1.

Maslo zostane v pôvodnom balení až do začiatku zapracovania v súlade s článkom 6 odsekom 1.

ODDIEL 7

POSKYTNUTIE POMOCI V RÁMCI VEREJNEJ SÚŤAŽE

Článok 33

1.   Intervenčná agentúra bezodkladne informuje uchádzačov o výsledku ich účasti v jednotlivých verejných súťažiach.

2.   Oznámenie úspešným uchádzačom ustanovené v odseku 1 obsahuje najmä tieto informácie:

a)

výšku pomoci udelenej na príslušné množstvo masla, koncentrovaného masla alebo smotany a poradové číslo ponuky, na ktorú sa pomoc vzťahuje;

b)

prípadne výšku zábezpeky za spracovanie uvedenej v článku 28;

c)

lehotu na zapracovanie do konečných produktov;

d)

postup zapracovania zvolený v súlade s článkom 6 odsekom 1 a určené použitie (kategória A alebo kategória B).

Článok 34

Pomoc sa vyplatí úspešným uchádzačom len pod podmienkou, že do 12 mesiacov od uplynutia lehoty stanovej v článku 11 preukážu:

a)

v prípade masla:

i)

že bolo vyrobené v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 5 odseku 1;

ii)

že bolo zapracované do konečných produktov v lehote stanovenej v článku 11 alebo, v prípade použitia postupu zapracovania podľa článku 6 ods. 1 písmena a), že boli pridané značkovacie látky v súlade s článkom 8 odsekom 1 a bola zložená zábezpeka za spracovanie uvedená v článku 28;

b)

v prípade koncentrovaného masla:

i)

že sa vyrobilo v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 5;

ii)

že bolo zapracované do konečných produktov v lehote stanovenej v článku 11 alebo, v prípade postupu zapracovania podľa článku 6 ods. 1 písmena a), že boli pridané značkovacie látky v súlade s článkom 8 odsekom 1 a bola zložená zábezpeka za spracovanie uvedená v článku 28;

c)

v prípade smotany:

i)

že bola vyrobená v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 5 odseku 1;

ii)

že bola zapracovaná do konečných produktov v lehote stanovenej v článku 11 alebo, v prípade zapracovania podľa článku 6 ods. 1 písmena a), že boli pridané značkovacie látky v súlade s článkom 8 odsekom 1 a bola zložená zábezpeka za spracovanie uvedená v článku 28.

Zábezpeka za spracovanie uvedená v článku 28 sa však nemusí zložiť, ak sa o pomoc žiada až po ukončení kontrol ustanovených v oddiele 8 a ak sa preukáže, že zapracovanie do konečných produktov sa vykonalo v lehote uvedenej v článku 11.

Článok 35

1.   S výnimkou prípadov vyššej moci sa pomoc vyplatí do 60 dní od predloženia dôkazu uvedeného v prvom odseku článku 34 intervenčnej agentúre, úmerne k množstvám, na ktoré sa predložený dôkaz vzťahuje.

Členské štáty však môžu obmedziť vyplatenie pomoci na jednu žiadosť za mesiac a na jednu verejnú súťaž.

2.   S výnimkou prípadov vyššej moci, keď sa lehota stanovená v článku 11 prekročí o menej ako 60 dní, pričom sa použil postup zapracovania ustanovený v článku 6 ods. 1 písmene b), z pomoci sa zrazí 6 EUR za tonu maslového ekvivalentu za deň.

Na konci 59-dňového obdobia sa zostávajúca výška pomoci zníži o 15 % a následne o 2 % za každý ďalší deň.

3.   Ak sa úspešný uchádzač odvolal na vyššiu moc, aby mu bola vyplatená pomoc, alebo ak sa začalo úradné vyšetrovanie týkajúce sa nároku na pomoc, platba sa nevykoná, kým sa nepreukáže nárok na pomoc.

ODDIEL 8

KONTROLY

Článok 36

Členské štáty vykonávajú najmä kontroly uvedené v tomto oddiele, pričom znášajú súvisiace náklady.

Článok 37

1.   Počas výroby koncentrovaného masla uvedeného v písmene b) prvého pododseku ods. 1 článku 5 s pridaním alebo bez pridania značkovacích látok a počas výroby mliečneho tuku uvedeného v článku 5 odseku 2 alebo počas spracovania intervenčného masla na koncentrované maslo v súlade s článkom 7, alebo počas pridávania značkovacích látok do smotany, intervenčného masla či masla, alebo počas prebaľovania uvedeného v druhom pododseku ods. 2 článku 9, príslušná agentúra vykonáva neohlásené kontroly na mieste na základe výrobného programu podniku uvedeného v článku 13 ods. 1 písmene h), a to takým spôsobom, že každá ponuka uvedená v článku 20 sa kontroluje aspoň raz a v prípade mliečneho tuku určeného na výrobu koncentrovaného masla aspoň raz za mesiac.

Na účely kontroly kvality môžu členské štáty po získaní súhlasu Komisie zriadiť pod svojím dohľadom systém samokontrol pre určité schválené podniky.

2.   Kontroly zahŕňajú fyzický odber vzoriek zo získaných produktov a skúmanie používaných maslových tukov prípadne na základe fyzického odberu vzoriek a vzťahujú sa najmä na podmienky výroby a množstvo a zloženie získaného produktu v závislosti od použitého masla alebo smotany a na neprítomnosť nemliečneho tuku v získaných produktoch alebo prípadne v používaných maslových tukoch.

3.   Kontroly sa z času na čas dopĺňajú s frekvenciou závislou od spracúvaných množstiev, najmenej však každých šesť mesiacov, dôkladnou a náhodnou kontrolou záznamov uvedených v článku 13 ods. 1 písmenách f) a g) prípadne záznamov uvedených v článku 24 ods. 1 písmene b) a overovaním plnenia podmienok na schválenie podniku.

Článok 38

1.   Neohlásené kontroly na mieste zamerané na zapracovanie koncentrovaného masla, intervenčného masla alebo masla do medziproduktov v príslušných podnikoch sa vykonávajú na základe výrobného programu uvedeného v článku 13 ods. 1 písmene h) s frekvenciou, ktorá závisí od používaných množstiev, najmenej však raz za mesiac.

Kontroly sa týkajú najmä podmienok, pri ktorých sa medziprodukty vyrábajú, a dodržiavania požiadaviek týkajúcich sa obsahu maslového tuku deklarovaného v súlade s tretím pododsekom ods. 1 článku 10. Kontroly sa uskutočňujú týmito spôsobmi:

a)

preskúmaním záznamov ustanovených v článku 13 ods. 1 písmene f), aby sa overilo deklarované zloženie vyrábaných medziproduktov;

b)

preskúmaním používaných maslových tukov prípadne pomocou fyzického odberu vzoriek, overením neprítomnosti nemliečneho tuku v používaných maslových tukoch a fyzickým odberom vzoriek medziproduktov, aby sa skontrolovalo, či ich zloženie zodpovedá zloženiu deklarovanému v týchto záznamoch;

c)

kontrolami na vstupe maslového tuku a na výstupe vyrobených medziproduktov.

2.   Kontroly uvedené v odseku 1 sa dopĺňajú kontrolami, ktorými sa má zistiť, či sa splnili podmienky na schválenie podniku, prípadne kontrolami záznamov uvedených v článku 24 ods. 1 písmene b) a podrobnou kontrolou týchto záznamov:

a)

prostredníctvom náhodného odberu vzoriek, keď sa uplatňuje postup zapracovania podľa článku 6 ods. 1 písmena a);

b)

pri každej dávke vyrobených medziproduktov, keď sa použil postup zapracovania ustanovený v článku 6 ods. 1 písm. b).

Článok 39

1.   Neohlásené kontroly na mieste sú zamerané na používanie intervenčného masla, masla, koncentrovaného masla, smotany alebo medziproduktov v konečných produktoch v príslušných podnikoch. Prostredníctvom kontrol:

a)

sa skúmajú použité maslové tuky prípadne pomocou odberu vzoriek, overuje sa neprítomnosť nemliečnych tukov a v prípade potreby sa odoberajú vzorky konečných produktov, aby sa overilo ich zloženie;

b)

overuje sa, či sa produkt používa na ten účel, ako bolo uvedené v ponuke, na základe výrobných receptúr a záznamov uvedených v článku 13 ods. 1 písmene f) alebo záznamov uvedených v článku 24 ods. 1 písmene b):

i)

náhodným odberom vzoriek, keď sa používa zapracovanie ustanovené v článku 6 ods. 1 písmene a);

ii)

pri každej dávke vyrobených konečných produktov, keď sa používa postup zapracovania ustanovený v článku 6 ods. 1 písm. b).

Kontroly uvedené v písmenách a) a b) prvého pododseku sa vykonávajú s frekvenciou závislou od používaných množstiev, najmenej však raz za trimester, ak sa použije postup zapracovania ustanovený v článku 6 ods. 1 písmene a) a ak sa v podniku zapracuje za mesiac päť ton alebo viac maslového ekvivalentu, a s frekvenciou najmenej raz za mesiac, ak sa použije postup zapracovania ustanovený v článku 6 ods. 1 písmene b).

Podniky používajúce päť ton alebo viac maslového ekvivalentu za mesiac v súlade s postupom zapracovania ustanoveným v článku 6 ods. 1 písmene a) predkladajú svoj výrobný program pri každej ponuke v súlade s postupmi stanovenými daným členským štátom.

2.   Pokiaľ sa použije postup zapracovania ustanovený v článku 6 ods. 1 písmene b), kontroly uvedené v odseku 1 tohto článku sa periodicky dopĺňajú kontrolami na zistenie súladu s:

a)

podmienkami schválenia podniku ustanovenými v článku 13;

b)

záväzkom v zmysle článku 21 ods. 1 písmena c).

Uplatnenie postupu zapracovania ustanoveného v článku 6 ods. 1 písmene b) môže byť pozastavené, keď podnik neplní svoj záväzok v zmysle článku 21 ods. 1 písmena c). Po pozastavení možno v postupe zapracovania pokračovať iba na základe požiadania daného podniku doloženého písomným záväzkom uchádzača v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. c).

Článok 40

1.   Pokiaľ sa používa postup zapracovania ustanovený v článku 6 ods. 1 písmene b), kontrola uvedená v článku 38 ods. 2 písmene b) a článku 39 ods. 1 písm. b) bode ii) sa vykonáva pri každej výrobnej dávke.

2.   Pokiaľ sa používa postup zapracovania ustanovený v článku 6 ods. 1 písmene a), kontrola uvedená v článku 38 odseku 1 a článku 38 ods. 2 písmene a) a článku 39 ods. 1 písm. b) bode i) sa vykonáva prostredníctvom identifikácie použitých množstiev vo vzťahu k ponukám uvedeným v článku 20.

Článok 41

1.   Pokiaľ sa používa postup zapracovania podľa článku 6 ods. 1 písmena a), kontroly uvedené v článku 39 odseku 1 sa považujú za vykonané vtedy, keď úspešní uchádzači alebo prípadne predávajúci predložia vyhlásenie od konečných užívateľov alebo prípadne konečných predajcov vzťahujúce sa na všetky predaje, v ktorých posledne menovaní:

a)

potvrdzujú svoj záväzok, že vykonajú zapracovanie do konečných produktov podľa článku 24 ods. 1 písm. d) bodu iii) a v zmysle predajnej zmluvy;

b)

vyhlasujú, že sú si vedomí sankcií stanovených v súčasnosti alebo v budúcnosti členským štátom, ktoré by museli znášať v prípade, že ktorákoľvek kontrola zo strany úradného orgánu odhalí, že nesplnili záväzok uvedený v písmene a).

2.   Pokiaľ nie je splnený záväzok uvedený v odseku 1 písmene a) a pomoc už bola vyplatená a zábezpeka uvoľnená, zaplatí sa intervenčnej agentúre suma vo výške zábezpeky za spracovanie uvedenej v článku 28 za príslušné množstvá.

Článok 42

Článok 41 sa uplatňuje iba vtedy, keď sa koneční užívatelia alebo prípadne koneční maloobchodní predajcovia písomne zaviažu, že v rámci 12-mesačnej lehoty nenakúpia viac ako 12 ton maslového ekvivalentu prípadne vrátane najviac 14 ton smotany alebo rovnakého množstva masla, alebo koncentrovaného masla v medziproduktoch.

Kontroly sa vykonávajú s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržalo maximálne množstvo za 12 mesiacov.

Článok 41 sa prestane vzťahovať na tých konečných užívateľov či konečných maloobchodných predajcov, ktorí nesplnili záväzok uvedený v prvom odseku tohto článku. Ak to ale príslušný orgán pokladá za opodstatnené, môže schváliť ďalší záväzok konečného užívateľa alebo predajcu, ktorí o to písomne požiadajú s uvedením príčiny nesplnenia predchádzajúceho záväzku. Toto schválenie môže nadobudnúť účinnosť až po uplynutí 12 mesiacov od podania žiadosti. Medzičasom sa vykonávajú kontroly ustanovené v článku 39 odseku 1.

Článok 43

Členské štáty pravidelne kontrolujú súlad so záväzkami ustanovenými v článku 13 ods. 1 bode i) a článku 24 ods. 1 písm. d) bode vii) overovaním poskytnutých údajov.

Článok 44

Kontroly vykonávané v zmysle tohto oddielu sú predmetom inšpekčného protokolu, ktorý uvádza dátum kontroly, jej trvanie a vykonané činnosti.

Článok 45

1.   Nariadenie Komisie (EHS) č. 3002/92 (13) sa uplatňuje mutatis mutandis pri produktoch uvedených v tejto kapitole, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

Kontrolné opatrenia ustanovené v článku 2 nariadenia (EHS) č. 3002/92 sa tiež uplatňujú pri produktoch uvedených v článku 5 tohto nariadenia od začiatku značkovacích činností uvedených v článku 8 tohto nariadenia, alebo v prípade koncentrovaného masla, do ktorého sa nepridali značkovacie látky, od dátumu výroby, alebo v prípade masla, do ktorého sa nepridali značkovacie látky, zapracovaného do medziproduktov od dátumu zapracovania až do zapracovania do konečných produktov.

Osobitné zápisy, ktoré sa majú vykonať v kolónkach 104 a 106 kontrolnej kópie T5, sú stanovené v prílohe XIII.

2.   Pokiaľ sa značkovacie látky pridali do masla či smotany, alebo sa maslo či smotana zapracovali do konečných produktov, alebo prípadne do medziproduktov v členskom štáte inom, ako je štát výroby, doloží sa k takémuto maslu alebo smotane certifikát vydaný príslušným orgánom členského štátu potvrdzujúci, že boli splnené podmienky článku 5.

ODDIEL 9

POŽIADAVKY NA PODÁVANIE SPRÁV

Článok 46

Členské štáty oznamujú Komisii:

1.

k 1. marcu, 1. júnu, 1. septembru a 1. decembru za predchádzajúci štvrťrok kalendárneho roka:

a)

údaje uvedené vo vzoroch stanovených v prílohách VIII až XI;

b)

ceny zaplatené za subvencované produkty, vyjadrené ako vážený priemer s uvedením krajných hodnôt, deklarované konečnými užívateľmi v súlade s pravidlami určenými členským štátom alebo stanovené na základe odberu vzoriek členským štátom;

c)

prípady, pri ktorých sa zistilo, že neboli splnené podmienky článku 5;

2.

k 1. marcu každého roka za predchádzajúci rok:

a)

údaje uvedené vo vzore stanovenom v prílohe XII;

b)

počet povolených zmien určeného použitia v zmysle článku 29, ako aj príslušné množstvá a použitia;

c)

prípady, pri ktorých sa uplatňuje článok 42 odsek 2.

Členské štáty podniknú nevyhnutné kroky na zabezpečenie súladu so záväzkami uvedenými v článku 13 ods. 1 bode i) a článku 24 ods. 1 písm. d) bode (vii).

KAPITOLA III

POSKYTOVANIE POMOCI NA KONCENTROVANÉ MASLO URČENÉ NA PRIAMU SPOTREBU V SPOLOČENSTVE NA ZÁKLADE VEREJNEJ SÚŤAŽE

ODDIEL 1

VYMEDZENIE POJMOV A PODMIENKY OPRÁVNENOSTI

Článok 47

1.   Pomoc sa poskytuje na koncentrované maslo, frakcionované alebo nefrakcionované, s minimálnym obsahom tuku 96 %, ktoré sa vyrobilo v podniku schválenom v súlade s článkom 63 zo smotany alebo masla a spĺňa špecifikácie uvedené v prílohe XIV. Koncentrované maslo je určené na priamu spotrebu v rámci Spoločenstva.

Spĺňa požiadavky smernice 92/46/EHS, najmä čo sa týka prípravy v schválenom podniku a súladu s požiadavkami na označenie zdravotnej neškodnosti definovanými v oddiele A kapitoly IV prílohy C k uvedenej smernici.

2.   Pomoc poskytuje členský štát, na území ktorého sa smotana alebo maslo spracovali na koncentrované maslo podľa kategórií uvedených v prílohe XIV.

3.   Pomoc je stanovená v eurách v súlade so stálou verejnou súťažou, ktorú spravuje každá z intervenčných agentúr.

Článok 48

Na účely tejto kapitoly sa vymedzujú tieto pojmy:

a)

pojmom „priama spotreba“ sa označujú nákupy spotrebiteľov na účely konečného použitia vrátane nákupov, ktoré uskutočňujú hotely, reštaurácie, nemocnice, domácnosti, internáty, väznice a všetky podobné zariadenia na prípravu jedál na priamu spotrebu;

b)

pojmom „prevzatie maloobchodom“ sa označujú nákupy uskutočňované zariadeniami uvedenými v písmene a) a distribučnými podnikmi, do ktorých majú prístup výhradne držitelia nákupnej karty („cash and carry“), a nákupnými oddeleniami maloobchodných distribučných podnikov;

c)

pojmom „výrobná dávka“ sa označuje množstvo koncentrovaného masla vyrobené v jednej výrobnej jednotke a zodpovedajúce ako celok alebo časť ponuke uvedenej v článku 50.

ODDIEL 2

VEREJNÁ SÚŤAŽ

Článok 49

1.   Oznámenie o stálej verejnej súťaži sa zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie najmenej osem dní pred uplynutím prvej lehoty na predloženie ponúk.

2.   Počas obdobia platnosti stálej verejnej súťaže intervenčné agentúry vyhlasujú jednotlivé verejné súťaže, v ktorých uvedú najmä adresu a lehotu na predloženie ponúk.

3.   Lehota na predloženie ponúk v rámci jednotlivých verejných súťaží končí o 11.00 hod. (bruselského času) druhý a štvrtý utorok v mesiaci s výnimkou druhého utorka v auguste a štvrtého utorka v decembri. Ak je utorok štátnym sviatkom, lehota končí o 11.00 hod. (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.

4.   V posledný deň lehoty uvedenej v odseku 3 členské štáty posielajú Komisii súhrnnú tabuľku, v ktorej sa uvádzajú množstvá a čiastky, ktoré ponúkli uchádzači vo verejnej súťaži v súlade s týmto oddielom.

Pokiaľ neboli doručené žiadne ponuky, členské štáty o tom informujú Komisiu v rovnakej lehote.

Článok 50

1.   Ponuky sú platné, len keď sú doložené písomným záväzkom vyrobiť celé množstvo koncentrovaného masla uvedeného v ponuke.

2.   Ponuky sa podávajú doporučenou poštou alebo sa osobne doručia intervenčnej agentúre, ktorá vydá potvrdenie o príjme, alebo iným písomným telekomunikačným prostriedkom.

Článok 51

1.   Ponuky sa predkladajú intervenčnej agentúre, na území ktorej sa má koncentrované maslo vyrobiť.

2.   Ponuky obsahujú:

a)

meno a adresu uchádzača;

b)

navrhnutú výšku pomoci vyjadrenú v eurách na 100 kilogramov koncentrovaného masla;

c)

množstvo koncentrovaného masla vrátane značkovacích látok, na ktoré sa pomoc požaduje;

d)

meno a adresu podniku, kde sa má vyrobiť celé množstvo koncentrovaného masla, kde sa majú pridať značkovacie látky a kde sa má uskutočniť balenie v súlade s článkami 59, 61 a 62, a prípadne podniku, kde sa má celé množstvo koncentrovaného masla zabaliť pre odberateľov v súlade s druhým pododsekom ods. 1 článku 62.

Článok 52

Ponuky sú platné iba pod podmienkou, že:

a)

sú doložené písomným záväzkom ustanoveným v článku 50 odseku 1;

b)

sa vzťahujú najmenej na štyri tony koncentrovaného masla;

c)

sú doložené potvrdením, že ešte pred uplynutím lehoty na predloženie ponúk zložil uchádzač zábezpeku ponuky uvedenú v článku 53 odseku 2.

Článok 53

1.   Ponuky nesmú byť stiahnuté po uplynutí lehoty ustanovenej v článku 49 odseku 3 na predloženie ponúk v rámci príslušných jednotlivých verejných súťaží.

2.   Ponechanie ponuky v platnosti po uplynutí lehoty na predloženie ponúk, dodržiavanie požiadaviek uvedených v článku 47 odseku 1 a zloženie zábezpeky za konečné použitie podľa odseku 4 tohto článku predstavujú základné požiadavky v zmysle článku 20 odseku 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85. Ich dodržiavanie sa zabezpečuje zložením zábezpeky ponuky vo výške 100 EUR za tonu.

3.   Zábezpeky ponuky sa zložia v členskom štáte, v ktorom sa ponuka predložila.

Zábezpeky ponuky sa uvoľnia bezprostredne po tom, čo sa ponuka zamietne.

Okrem toho sa zábezpeky ponuky uvoľnia, keď sa zloží zábezpeka za konečné použitie uvedená v odseku 4.

4.   Prevzatie koncentrovaného masla do maloobchodu v rámci Spoločenstva je základná požiadavka v zmysle článku 20 odseku 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85. Dodržiavanie tejto požiadavky sa zabezpečuje zložením zábezpeky za konečné použitie. Zábezpeka za konečné použitie sa skladá v členskom štáte, v ktorom sa predložila ponuka.

Článok 54

Maximálna výška pomoci sa stanoví na základe ponúk prijatých v rámci jednotlivých verejných súťaží a v súlade s postupom uvedeným v článku 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

Rovnakým postupom sa môže rozhodnúť, že v rámci verejnej súťaže sa nevyberie žiadna ponuka.

Výška zábezpeky za konečné použitie uvedenej v článku 53 odseku 4 sa stanoví v tom istom čase ako pomoc v súlade s postupom uvedeným v článku 42 odseku 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999. Táto výška sa stanoví na 100 kilogramov a závisí od výšky pomoci.

Článok 55

1.   Ponuky sa zamietnu, keď je navrhnutá pomoc vyššia ako maximálna výška stanovená v rámci jednotlivých verejných súťaží.

2.   Práva a povinnosti vyplývajúce z verejnej súťaže nie sú prevoditeľné.

Článok 56

1.   Intervenčná agentúra bezodkladne informuje uchádzačov o výsledku ich účasti v konkrétnej verejnej súťaži.

2.   Úspešným uchádzačom sa oznámi najmä:

a)

výška pridelenej pomoci na dané množstvo koncentrovaného masla a poradové číslo ponuky, na ktorú sa pomoc vzťahuje;

b)

lehota na zabalenie koncentrovaného masla;

c)

výška zábezpeky za konečné použitie.

Článok 57

1.   Okrem prípadov vyššej moci sa úspešnému uchádzačovi vyplatí pomoc:

a)

do 60 dní od dátumu predloženia dôkazu, že sa koncentrované maslo vyrobilo v súlade s článkom 47 odsekom 1, že sa do neho pridali značkovacie látky a bolo zabalené v súlade s článkami 59 až 62, pričom sa táto pomoc vyplatí úmerne podľa množstiev, na ktoré sa takýto dôkaz predložil;

b)

po zložení zábezpeky za konečné použitie uvedenej v článku 53 odseku 4.

2.   Keď sa úspešný uchádzač odvoláva na vyššiu moc, aby mu bola vyplatená pomoc, alebo ak sa začalo úradné vyšetrovanie týkajúce sa nároku na pomoc, platba sa nevykoná, kým sa nepreukáže nárok na pomoc.

Článok 58

1.   Zábezpeka za konečné použitie sa uvoľní na množstvá, na ktoré sa predložil dôkaz o prevzatí do maloobchodu do 15 mesiacov od mesiaca, v ktorom uplynula lehota na predloženie ponúk uvedená v článku 49 odseku 3.

Odchylne od článku 22 odseku 3 nariadenia (EHS) č. 2220/85 sa však uvoľní 85 % zábezpeky za konečné použitie, keď je príslušný dôkaz predložený do 6 mesiacov po uplynutí 15-mesačnej lehoty uvedenej v prvom pododseku tohto odseku.

2.   Pokiaľ sa musí použiť kontrolná kópia T 5 ako potvrdenie o prevzatí do maloobchodu a táto kópia sa nevrátila agentúre, ktorá je držiteľom zábezpeky, do 12 mesiacov od mesiaca, v ktorom uplynula lehota na predloženie ponuky do verejnej súťaže uvedenej v článku 49 odseku 3, pre okolnosti, ktoré sú mimo kontroly zainteresovanej strany, táto strana môže podať príslušným orgánom pred uplynutím 15-mesačnej lehoty uvedenej v prvom pododseku odseku 1 tohto článku odôvodnenú žiadosť o rovnocenné zaobchádzanie spolu s podpornými dokumentmi, ktoré musia obsahovať prepravný doklad a doklad preukazujúci, že maslo bolo prevzaté do maloobchodu.

ODDIEL 3

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA ZAPRACOVANIA

Článok 59

1.   Počas výroby koncentrovaného masla alebo bezprostredne po nej sa zapracuje jedna zo značkovacích látok uvedených v prílohe XIV v súlade so zvolenou kategóriou, a to takým spôsobom, aby sa zabezpečila homogénnosť rozloženia.

Príslušný orgán zabezpečí, aby sa požiadavky týkajúce sa zloženia a charakteristík produktov uvedených v prílohách IV, V a VI, najmä stupňa ich čistoty, splnili v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 213/2001.

2.   Do koncentrovaného masla možno pridať plynný dusík bezprostredne pred balením, aby sa koncentrát napenil. Zvýšenie objemu v dôsledku tohto ošetrenia nesmie prekročiť 10 % z objemu koncentrovaného masla pred ošetrením.

Avšak v prípade koncentrovaného masla s minimálnym obsahom maslového tuku 99,8 % pred pridaním značkovacích a prídavných látok nesmie nárast objemu v dôsledku tohto ošetrenia prekročiť 20 % z objemu koncentrovaného masla pred ošetrením.

Článok 60

Keď sa napríklad zistí, že v dôsledku nerovnomerného rozloženia alebo zapracovania nedostatočného množstva je obsah značkovacej látky uvedenej v bode 1 písm. c) prílohy XIV nižší ako minimálne predpísané množstvo o viac ako 5 %, ale menej ako 30 %, pomoc sa zníži o 1,5 % na každý percentuálny bod pod predpísaným minimálnym množstvom. Keď sa zistí, že obsah značkovacej látky je menší o 30 % alebo viac, ako je predpísané minimálne množstvo, pomoc sa nevyplatí.

Článok 61

1.   Koncentrované maslo, do ktorého sa pridali značkovacie látky v súlade s kategóriou I alebo II prílohy XIV, sa vloží do uzavretých balíkov. Podľa produktov zapracovaných v súlade s článkom 59 a podľa vnútroštátnych predpisov upravujúcich opis potravín sa balíky označia jedným alebo viacerými údajmi uvedenými v prílohe XV bode 1 alebo XV bode 2, a to jasnou a čitateľnou tlačou s rovnakým typom a veľkosťou písma.

2.   Hmotnosť balíkov uvedených v odseku 1 je najviac tri kilogramy netto.

Článok 62

1.   Výroba koncentrovaného masla, pridanie značkovacích látok v súlade so špecifikáciami uvedenými v prílohe XIV a balenie vrátane balenia na účely uvedenia na trh sa uskutočňujú v podniku uvedenou v článku 51 ods. 2 písmene d) do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podávanie ponúk ustanovená v článku 49 odseku 3.

Avšak so súhlasom príslušnej agentúry sa celkové množstvo koncentrovaného masla môže zabaliť na účely uvedenia na trh v inom ako spracovateľskom podniku, ktorý je uvedený v článku 51 ods. 2 písmene d) pod podmienkou, že oba podniky sú v tom istom členskom štáte a balenie sa vykoná v podniku schválenom na tento účel.

2.   S výnimkou prípadov vyššej moci, keď dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v odseku 1 o menej ako 60 dní, pomoc sa zníži o 7,32 EUR na tonu a deň. Na konci 59-dňového obdobia sa zostávajúca časť pomoci zníži o 15 % a následne o 2 % za každý ďalší deň.

ODDIEL 4

SCHVÁLENIE

Článok 63

1.   Činnosti uvedené v článku 62 sa vykonávajú v podniku schválenom na tento účel členským štátom, na území ktorého sa podnik nachádza.

2.   Podniky sa schvália iba pod podmienkou, že:

a)

boli schválené podľa článku 10 smernice 92/46/EHS;

b)

majú vhodnú technickú prevádzku;

c)

majú kapacitu na spracovanie priemerného množstva najmenej dvoch ton koncentrovaného masla za mesiac;

d)

majú budovy, kde sa dajú prípadné zásoby nemaslového tuku oddelene skladovať a identifikovať;

e)

sa zaviažu viesť priebežné záznamy a podpornú dokumentáciu o dodávateľoch používaného masla a smotany, dátume výroby koncentrovaného masla, množstve a zložení získaného koncentrovaného masla, dátume odvozu produktu a menách a adresách odberateľov, doložené dodacími listami a faktúrami;

f)

sa zaviažu predkladať svoje výrobné programy pre každú dávku v súlade s ustanoveniami stanovenými príslušným členským štátom orgánu zodpovednému za kontroly uvedené v článku 67.

3.   Pokiaľ podnik spracúva rôzne produkty, ktoré majú nárok na pomoc alebo zníženie ceny, zaväzuje sa aj:

a)

viesť samostatné záznamy uvedené v odseku 2 písmene e);

b)

postupne spracúvať dané produkty.

Na požiadanie dotknutej strany môžu členské štáty upustiť od záväzkov ustanovených v písmene b) prvého pododseku, ak má podnik budovy, ktoré zabezpečujú riadne oddelenie a identifikáciu prípadných zásob príslušných produktov.

Článok 64

Schválenie udelí spolu s poradovým číslom členský štát, na území ktorého sa koncentrované maslo vyrába alebo balí.

Článok 65

1.   Schválenie sa stiahne, keď sa prestanú plniť podmienky definované v článku 63 ods. 2 písmenách a) až d).

Na požiadanie daného podniku môže byť schválenie obnovené po uplynutí šiestich mesiacov od podrobnej kontroly, ktorá dospeje k záveru, že tieto podmienky sa plnia.

2.   Keď sa zistí, že podnik neplní niektorý zo záväzkov uvedených v článku 63 ods. 2 písmenách e) a f) alebo akýkoľvek iný záväzok vyplývajúci z tohto nariadenia, tak sa s výnimkou prípadov vyššej moci schválenie pozastaví na obdobie jedného až dvanástich mesiacov v závislosti na závažnosti nezrovnalosti. Schválenie možno obnoviť iba na žiadosť príslušného podniku, ktorá je doložená záväzkami ustanovenými v článku 63 ods. 2 písmenách e) a f).

Členské štáty môžu rozhodnúť, že nepozastavia schválenie v zmysle prvého pododseku, keď sa preukáže, že nezrovnalosť nebola spôsobená úmyselne alebo vážnou nedbalosťou a jej následky sú nepodstatné.

ODDIEL 5

KONTROLY A POŽIADAVKY NA OZNAMOVANIE

Článok 66

Členské štáty vykonávajú najmä kontroly uvedené v tomto oddiele, pričom znášajú náklady na ne.

Článok 67

Počas výroby koncentrovaného masla príslušný orgán vykonáva neohlásené kontroly na mieste na základe výrobného programu podniku podľa článku 63 ods. 2 písmena f) takým spôsobom, že každá ponuka uvedená v článku 50 sa skontroluje aspoň raz.

Kontroly pozostávajú z odberu vzoriek koncentrovaného masla označeného poradovým číslom ponuky, skúmania použitých maslových tukov prípadne pomocou fyzikálneho odberu vzoriek a vzťahujú sa najmä na podmienky výroby, množstvo a zloženie získaného produktu a balenie a na neprítomnosť nemliečneho tuku v získaných produktoch, alebo prípadne v používaných maslových tukoch.

Kontroly sa z času na čas dopĺňajú s frekvenciou závislou od spracúvaných množstiev, dôkladnou a náhodnou kontrolou záznamov a sprievodných dokumentov uvedených v článku 63 ods. 2 písmene e) a overovaním dodržiavania podmienok na schválenie podniku.

Kontroly sú predmetom inšpekčného protokolu, v ktorom sa uvádza dátum kontroly, jej trvanie a vykonané činnosti.

Článok 68

1.   Až do prevzatia koncentrovaného masla do maloobchodu každá osoba, ktorá je držiteľom koncentrovaného masla v zmysle tejto kapitoly, vedie skladovú evidenciu, v ktorej sa pri jednotlivých dodávkach uvádzajú mená a adresy odberateľov koncentrovaného masla a nakúpené množstvá v jednotlivých prípadoch.

Pokiaľ sú držitelia koncentrovaného masla v zmysle tejto kapitoly súčasne držiteľmi koncentrovaného masla, na ktoré sa vzťahuje kapitola II, vedú títo držitelia oddelenú skladovú evidenciu pre produkty podľa uvedených kapitol.

2.   Na zabezpečenie súladu s odsekom 1 sa kontroly dopĺňajú neohláseným podrobným auditom obchodných dokumentov a skladovej evidencie všetkých držiteľov koncentrovaného masla uvedených v danom odseku.

Článok 69

Členské štáty oboznamujú Komisiu na začiatku každého štvrťroka s maloobchodnými predajnými cenami koncentrovaného masla zaznamenanými v predchádzajúcom štvrťroku.

Článok 70

Nariadenie (EHS) č. 3002/92 sa uplatňuje mutatis mutandis pri produktoch uvedených v tejto kapitole, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

Kontrolné opatrenia ustanovené v článku 2 nariadenia (EHS) č. 3002/92 sa uplatňujú pri produktoch uvedených v tejto kapitole od začiatku činností uvedených v článku 59 tohto nariadenia až po vykonanie záznamu o prevzatí do maloobchodu.

Keď sa koncentrované maslo odosiela na prevzatie do maloobchodu v inom členskom štáte, okrem potvrdení ustanovených v nariadení (EHS) č. 3002/92 sa v kolónke 104 kontrolnej kópie T 5 uvádza jedna z viet uvedených v prílohe XV bode 3 k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA IV

POMOC NA NÁKUP MASLA NEZISKOVÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGANIZÁCIAMI

ODDIEL 1

VYMEDZENIE POJMOV A PODMIENKY OPRÁVNENOSTI

Článok 71

Každý členský štát môže vybrať spomedzi neziskových inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na jeho území tie, ďalej len „príjemcovia“, ktoré majú dostať lacnejšie maslo.

Článok 72

Pomoc sa poskytuje iba na maslo, ktoré:

a)

sa nakúpilo v členskom štáte, na území ktorého má príjemca sídlo, od dodávateľa alebo baliarne, ďalej len „dodávateľ“, schváleného na daný účel príslušným orgánom členského štátu;

b)

vyhovuje:

i)

podmienkam ustanoveným v článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 a požiadavkám národnej kvalitatívnej triedy stanovenej v prílohe V nariadenia (ES) č. 2771/1999 v členskom štáte výroby a jeho obal je vhodne označený;

ii)

požiadavkám smernice 92/46/EHS, najmä čo sa týka prípravy v schválenom podniku a dodržiavania požiadaviek na označenie zdravotnej neškodnosti špecifikovaných v oddiele A kapitoly IV prílohy C k uvedenej smernici.

Článok 73

1.   Na účely tejto kapitoly dodávatelia môžu byť schválení, len keď sa zaviažu:

a)

viesť záznamy, ktoré uvádzajú najmä meno predajcu masla, mená a adresy príjemcov a množstvá masla, ktoré im boli predané, ako aj poradové čísla príslušných poukazov uvedených v článku 75 odseku 1;

b)

podriadiť sa kontrolným postupom stanoveným členským štátom, v ktorom dodávateľ sídli, najmä pokiaľ ide o overovanie záznamov a kontrolu kvality masla.

2.   Ak sa zistí, že dodávateľ nesplnil niektorý zo svojich záväzkov uvedených v odseku 1 alebo niektorú z iných povinnosti vyplývajúcich z tejto kapitoly, tak sa s výnimkou prípadov vyššej moci schválenie pozastaví na obdobie jedného až dvanástich mesiacov v závislosti od závažnosti nezrovnalosti. Schválenie môže byť obnovené iba na žiadosť daného zariadenia doloženú záväzkom ustanoveným v odseku 1.

Členský štát môže rozhodnúť, že nepozastaví schválenie v zmysle prvého pododseku, keď sa preukáže, že nezrovnalosť nebola zapríčinená úmyselne alebo vážnym zanedbaním a jej následky sú nepodstatné.

ODDIEL 2

POMOC, REALIZÁCIA, KONTROLY A HLÁSENIA

Článok 74

1.   Výška pomoci je 60 EUR na 100 kilogramov masla.

2.   V prípade masla uvedeného v treťom odseku článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa výška pomoci definovaná v odseku 1 tohto článku vynásobí číslom 0,9756.

3.   Keby sa výška pomoci zmenila, nová výška sa vzťahuje na všetky dodávky masla vyrobeného na základe poukazu podľa článku 75 ods. 1 platného na mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom sa stanovila nová výška.

Avšak v prípade, že sú poukazy platné viac ako jeden mesiac, ak sa stanoví nová výška pred posledným mesiacom platnosti poukazu, nová výška sa vzťahuje na všetky dodávky masla vyrobeného po začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nová výška stanovila.

Článok 75

1.   Pomoc sa udeľuje dodávateľom masla na ich písomné požiadanie a na základe predloženia poukazu, na ktorom je uvedené poradové číslo vydané príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 76, 77 a 78, spolu s jedným zo sprievodných dokumentov uvedených v článku 79.

S výnimkou prípadov vyššej moci sa žiadosti o pomoc a sprievodné dokumenty doručia v lehote 12 mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom je poukaz platný.

2.   Členské štáty sú oprávnené stanoviť minimálne množstvo masla, na ktoré sa môže predložiť žiadosť o pomoc.

Článok 76

Poukazy ustanovené v článku 75 ods. 1 sa vydávajú pod podmienkou:

a)

písomného záväzku príjemcu voči príslušnému orgánu, že poskytne maslo iba spotrebiteľom, za ktorých nesie zodpovednosť, a vráti pomoc, keď sa maslo zakúpené v zmysle tohto nariadenia použije na iný ako určený účel;

b)

písomného záväzku príjemcu, že sprístupní príslušnému orgánu na požiadanie záznamy, ktoré preukazujú použitie masla;

c)

riadneho plnenia záväzkov príjemcom prijatých v súvislosti s prípadnými predchádzajúcimi poukazmi za posledných 12 mesiacov.

Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že vydajú poukaz, keď sa preukázalo, že nesplnenie záväzkov uvedených v písmene c) prvého odseku nebolo zapríčinené úmyselne či vážnou nedbalosťou a následky sú nepodstatné.

Článok 77

1.   Poukazy uvádzajú najmä:

a)

meno a adresu inštitúcie alebo organizácie prípadne oprávneného zástupcu;

b)

maximálny počet spotrebiteľov, za ktorých daná inštitúcia či organizácia zodpovedá;

c)

maximálne množstvo masla, na ktoré je podľa poukazu nárok;

d)

mesiac a rok platnosti.

2.   Maximálne množstvo masla uvedené v odseku 1 písmene c) je 2 kilogramy za mesiac na spotrebiteľa v zariadení príjemcu.

Článok 78

1.   Poukaz je platný na kalendárny mesiac, ktorý je na ňom vyznačený. Avšak maslo môže byť prevzaté od 20. dňa mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, ktorý je uvedený na poukaze, až do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci uvedenom na poukaze.

Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty stanoviť platnosť poukazov na dva alebo tri kalendárne mesiace. V takých prípadoch sú mesiace platnosti vyznačené na poukazoch a maslo môže byť prevzaté od 20. dňa mesiaca predchádzajúceho prvému kalendárnemu mesiacu vyznačenému na poukaze až do 10. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po poslednom kalendárnom mesiaci uvedenom na poukaze.

2.   Zodpovedný orgán nesmie vydať poukazy jednému príjemcovi na obdobie celkovo presahujúce 12 mesiacov.

Článok 79

Poukazy neoprávňujú na získanie pomoci, keď nie je splnená niektorá z týchto podmienok:

a)

obsahujú osvedčenie príjemcu potvrdzujúce, že dané množstvo masla bolo skutočne zakúpené a prevzaté na základe konkrétneho poukazu;

b)

sú doložené duplikátom potvrdenej faktúry alebo dodacieho listu s podpisom príjemcu.

Článok 80

S výnimkou prípadov vyššej moci vyplatí príslušný orgán pomoc najneskôr do 60 dní od dátumu predloženia žiadosti a všetkých sprievodných dokumentov.

Keď sa dodávateľ odvoláva na vyššiu moc, aby mu bola vyplatená pomoc, alebo ak sa začalo úradné vyšetrovanie týkajúce sa nároku na pomoc, platba sa nevykoná, kým sa nepreukáže nárok na pomoc.

Sprievodné dokumenty a protokol o kontrolách uvedených v článku 82 sa zasielajú na ministerstvo alebo orgán uvedený v článku 4 nariadenia (ES) č. 1258/1999, zodpovedný za vyplatenie pomoci.

Článok 81

1.   Maslo sa doručí príjemcovi v obaloch, na ktorých sa so zreteľným a nezmazateľným písmom uvedie národná kvalitatívna trieda a označenie zdravotnej neškodnosti v súlade s článkom 72 písmenom b) a jeden alebo viaceré údaje uvedené v prílohe XVI bode 1.

2.   Všetky bloky alebo jednotlivé kusy, ktoré sa nachádzajú v týchto baleniach, sa označia jedným alebo viacerými údajmi uvedenými v prílohe XVI bode 2.

Článok 82

Členské štáty prijmú nevyhnutné kontrolné opatrenia, aby zabezpečili splnenie požiadaviek tejto kapitoly, najmä kontroly obchodných dokumentov a skladových záznamov dodávateľa. Tieto kontroly sa vykonávajú v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 4045/89 (14) a sú predmetom inšpekčných protokolov, ktoré uvádzajú dátum kontroly, jej trvanie a vykonané činnosti.

Článok 83

Členské štáty oznámia Komisii:

a)

do troch mesiacov postup kontrol, ktoré sa majú vykonať v jednotlivých etapách uvádzania príslušného masla na trh;

b)

do 20. dňa každého mesiaca množstvá, na ktoré počas predchádzajúceho mesiaca:

boli vydané poukazy,

bola vyplatená pomoc.

KAPITOLA V

ZRUŠUJÚCE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 84

Nariadenia (EHS) č. 2191/81, (EHS) č. 3143/85, (EHS) č. 1609/88, (EHS) č. 429/90, (EHS) č. 3378/91 a (ES) č. 2571/97 sa zrušujú s výhradou článku 85 tohto nariadenia.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a čítajú sa v súlade s korelačnými tabuľkami v prílohe XVII.

Článok 85

Nariadenia (ES) č. 2571/97 a (EHS) č. 429/90 sa uplatňujú pri verejných súťažiach, pri ktorých lehota na predloženie ponúk končí pred 15. decembrom 2005.

Predtlačené obaly podľa článkov 7 a 8 nariadenia (ES) č. 2571/97, článku 10 nariadenia (EHS) č. 429/90 a článku 4 nariadenia (EHS) č. 2191/81 sa môžu používať do 1. septembra 2006.

Záväzky prijaté v zmysle článku 23 odseku 6 nariadenia (ES) č. 2571/97 a schválenie podnikov a medziproduktov v zmysle článku 10 uvedeného nariadenia zostávajú v platnosti podľa tohto nariadenia pod podmienkou, že, čo sa týka schválení, príslušné orgány overili súlad s článkom 13 ods. 1 písmenom b) tohto nariadenia. Príslušné orgány zabezpečia, aby príslušné podniky prijali ďalšie záväzky uvedené v článku 13 tohto nariadenia najneskôr do 1. marca 2006.

Schválenie podnikov v zmysle článku 9 odseku 2 nariadenia (EHS) č. 429/90 zostáva v platnosti podľa tohto nariadenia pod podmienkou, že príslušný orgán overil súlad s článkom 63 ods. 2 písmenom a) tohto nariadenia.

Schválenie dodávateľov v zmysle článku 1 odseku 4 nariadenia (EHS) č. 2191/81 zostáva v platnosti podľa tohto nariadenia.

Článok 86

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 15. decembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  Ú. v. ES L 213, 1.8.1981, s. 20. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1268/2005 (Ú. v. EÚ L 201, 2.8.2005, s. 36).

(4)  Ú. v. ES L 45, 21.2.1990, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004.

(5)  Ú. v. ES L 143, 10.6.1988, s. 23. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1931/2004 (Ú. v. EÚ L 333, 9.11.2004, s. 3).

(6)  Ú. v. ES L 298, 12.11.1985, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 101/1999 (Ú. v. ES L 11, 16.1.1999, s. 14).

(7)  Ú. v. ES L 319, 21.11.1991, s. 40. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 124/1999 (Ú. v. ES L 16, 21.1.1999, s. 19).

(8)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(9)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 673/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 17).

(10)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

(11)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11.

(12)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17.

(14)  Ú. v. ES L 388, 30.12.1989, s. 18.


PRÍLOHA I

KONEČNÉ PRODUKTY

(uvedené v článku 4)

Kategória A:

A1

produkty spadajúce pod kódy KN 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 a 1905 90 90;

A2

tieto produkty ponúkané pre maloobchod:

a)

cukrovinky spadajúce pod kódy KN 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 a 1704 90 99;

b)

cukrovinky spadajúce pod kód KN 1806 90 50;

c)

ďalšie potravinové prípravky obsahujúce kakao spadajúce pod kódy KN 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 a 1806 90 90, iné ako čokoláda a čokoládové výrobky;

A3

plnky zapracované do čokoládových výrobkov ponúkané pre maloobchod spadajúce pod kódy KN 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 a 1806 90 31.

Hmotnostný obsah mliečneho tuku v produktoch definovaných v A2 a A3 nie je menší ako 3 % a nie je väčší ako 50 %;

A4

produkty spadajúce pod kódy KN 1901 20 00 a 1901 90 99:

a)

vo forme surového cesta neobsahujúceho ozdoby:

i)

na múčnom a/alebo škrobovom základe predstavujúcom najmenej 40 % hmotnosti zložiek v prepočte na sušinu, zmiešanom s mliečnym tukom a inými surovinami, ako sú cukor (sacharóza), vajcia alebo vaječné žĺtka, sušené mlieko, soľ atď., s obsahom mliečneho tuku vyšším ako 90 % z celkového obsahu tuku, nerátajúc tuk, ktorý je súčasťou bežného zloženia surovín;

ii)

ktorého suroviny boli dôkladne vymiesené a tuk emulgovaný tak, aby pri žiadnom fyzickom ošetrení nebolo možné oddelenie mliečneho tuku;

iii)

pripraveného na pečenie alebo iné tepelné spracovanie s ekvivalentným účinkom, na priamu výrobu tovarov spadajúcich pod kód KN 1905 uvedených v A1;

iv)

baleného v súlade s nižšie uvedeným písmenom c).

Ozdobu možno pridať k surovému cestu vtedy, keď takto získaný produkt nespadá pod iný kód KN;

b)

vo forme práškového prípravku:

i)

na múčnom a/alebo škrobovom základe predstavujúcom najmenej 40 % hmotnosti zložiek v prepočte na sušinu, zmiešanom s mliečnym tukom a inými surovinami, ako sú cukor (sacharóza), vajcia alebo sušené žĺtky, sušené mlieko, soľ atď., s obsahom mliečneho tuku presahujúcim 90 % z celkového obsahu tuku, nerátajúc tuk, ktorý je súčasťou bežného zloženia surovín;

ii)

vhodného na miesenie, mletie, jednoduchú alebo viacnásobnú fermentáciu alebo nakrájanie, aby sa získalo cesto, z ktorého po upečení alebo ekvivalentnom tepelnom ošetrení priamo vzniknú produkty spadajúce pod kód KN 1905 uvedené v A1;

iii)

baleného v súlade s nižšie uvedeným písmenom c);

c)

balené:

i)

v prípade surového cesta, v jednotkách zabalených spolu do vonkajšej krabice, alebo

ii)

v prípade práškových prípravkov, v balíkoch s maximálnym obsahom 25 kg netto;

iii)

v oboch prípadoch uvedených v bodoch i) a ii) musia byť na všetkých baleniach vyznačené zreteľne viditeľnými, čitateľnými písmenami tieto informácie:

dátum výroby (môže byť použitý kód),

hmotnostný obsah mliečneho tuku,

slová „kategória A – článok 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005“,

prípadne poradové číslo uvedené v článku 14.

Avšak súlad s požiadavkami uvedenými v bodoch i), ii) a iii) sa nevyžaduje, ak sú produkty uvedené v písmenách a) a b) spracované v rovnakom podniku na konečné produkty uvedené v A1, alebo sú na účely tohto spracovania prepravené priamo do maloobchodu so súhlasom príslušného orgánu.

A5

a)

pripravené alebo zakonzervované mäso, ryby, kôrovce a mäkkýše spadajúce pod kapitolu 16 kombinovanej nomenklatúry a potravinové prípravky spadajúce pod kódy KN 1902 20 10 až 1902 30 90 a 1902 40 90 a 1904 90 10, 1904 90 80 a 2005 80 00;

b)

omáčky a prípravky na omáčky spadajúce pod kódy KN 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10 a ex 2103 90 90 a produkty spadajúce pod kód KN 2104 10.

Hmotnostný obsah mliečneho tuku v týchto produktoch v prepočte na sušinu je najmenej 5 %.

Kategória B:

B1

Zmrzlina spadajúca pod kódy KN 2105 00 91 a 2105 00 99 a prípravky uvedené v B2, vhodné na spotrebu bez ďalšieho spracovania okrem mechanického spracovania a mrazenia a obsahujúce najmenej 4,5 %, avšak najviac 30 % hmotnostných mliečneho tuku.

B2

Prípravky, s výnimkou jogurtu a sušeného jogurtu, na výrobu zmrzliny spadajúce pod kódy KN 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 a 2106 90 98, ktoré obsahujú 10 % hmotnostných alebo viac mliečneho tuku, nie však viac ako 33 %, spolu s jednou alebo viacerými aromatickými látkami a emulgátormi alebo stabilizátormi, a vhodné na spotrebu bez ďalšieho spracovania okrem prípadného pridania vody, nevyhnutného mechanického spracovania a mrazenia.


PRÍLOHA II

Zmesi uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) bode i)

1.

Prípravky získané zmiešaním maslového tuku s tukmi spadajúcimi pod kapitolu 15 kombinovanej nomenklatúry, avšak nezahrnujúce produkty spadajúce pod kódy KN 1704 90 30 a KN 1806.

2.

Prípravky získané zmiešaním maslového tuku s produktmi spadajúcimi pod kapitolu 21 kombinovanej nomenklatúry získané z produktov spadajúcich pod kapitolu 15 kombinovanej nomenklatúry.


PRÍLOHA III

Požiadavky na kvalitu čistého koncentrovaného masla (1) a mliečneho tuku neobsahujúceho vodu, spadajúceho pod kód KN ex 0405 90 10 (1), uvedených v článku 5 ods. 2 a článku 7

(bez pridania značkovacích látok)

Obsah mliečneho tuku najmenej 99,8 %

Obsah vlhkosti a netukových zložiek v mlieku: najviac 0,2 %

Voľné mastné kyseliny: najviac 0,35 % (vyjadrené ako kyselina olejová)

Peroxidové číslo: najviac 0,5 % (v miliekvivalentoch aktívneho kyslíka na kilogram)

Chuť: čerstvá

Vôňa: bez cudzích pachov

Neutralizačné činidlá, antioxidanty a konzervačné látky: neprítomné

Nemliečne tuky: neprítomné (2)


(1)  Analýza so zreteľom na podmienky uvedené v tejto prílohe musí byť vykonaná prv, než sa produkty uvedené v prílohách IV a V pridajú do koncetrovaného masla.

(2)  Test sa vykoná bez predchádzajúceho oznámenia na základe vyrobených množstiev, najmenej jedenkrát na každých 500 ton a/alebo jedenkrát mesačne v súlade s podrobnými pravidlami uvedenými v prílohe XXV k nariadeniu (ES) č. 213/2001. Koncetrované maslo a mliečny tuk, frakcionovaný alebo nefrakcionovaný, možno akceptovať iba vtedy, keď je výsledok analýzy negatívny.


PRÍLOHA IV

Produkty určené na zapracovanie do jednej tony masla alebo koncentrovaného masla – kategória A

(značkovacie látky uvedené v článku 8 ods. 1 písmene a))

Produkty uvedené v článku 8 ods. 1 písmene a) sú:

 

Buď I:

a)

250 gramov 4-hydroxy-3-metoxybenzaldehydu získaného buď z vanilky, alebo zo syntetického vanilínu,

alebo alternatívne

100 gramov 4-hydroxy-3-metoxybenzaldehydu získaného výlučne zo strukov vanilky alebo ich integrálnych extraktov,

a

b)

11 kilogramov triglyceridov kyseliny enantovej (n-heptánovej), s čistotou najmenej 95 %, v prepočte na triglyceridy produktu pripraveného na zapracovanie, s číslom kyslosti najviac 0,3, číslom zmydelnenia medzi 385 a 395 a s najmenej 95 % obsahom kyseliny enantovej v časti esterifikovanej kyseliny,

alebo alternatívne

150 gramov stigmasterolu (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadién-3-beta-ol), s čistotou najmenej 95 %, v prepočte na produkt pripravený na zapracovanie,

alebo alternatívne

170 gramov stigmasterolu (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadién-3-beta-ol) s čistotou najmenej 85 %, v prepočte na produkt pripravený na zapracovanie, s obsahom nie viac ako 7,5 % brassicasterolu (C28H46O = Δ 5,22-ergostén-3-beta-ol) a nie viac ako 6 % sitosterolu (C29H50O = Δ 5,22-stigmastén-3-beta-ol),

 

alebo II:

a)

20 gramov etylesteru kyseliny beta-apo-8'-karoténovej, vo forme zložky rozpustnej v maslovom tuku,

a

b)

11 kilogramov triglyceridov kyseliny enantovej (n-heptánovej), s čistotu najmenej 95 %, v prepočte na triglyceridy produktu pripraveného na zapracovanie, s číslom kyslosti najviac 0,3, s číslom zmydelnenia medzi 385 a 395 a s najmenej 95 percentným obsahom kyseliny enantovej v časti esterifikovanej kyseliny,

alebo alternatívne

150 gramov stigmasterolu (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadién-3-beta-ol), s čistotou najmenej 95 %, v prepočte na produkt pripravený na zapracovanie,

alebo alternatívne

170 gramov stigmasterolu (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadién-3-beta-ol) s čistotou najmenej 85 %, v prepočte na produkt pripravený na zapracovanie, s obsahom nie viac ako 7,5 % brassicasterolu (C28H46O = Δ 5,22-ergostén-3-beta-ol) a nie viac ako 6 % sitosterolu (C29H50O = Δ 5,22-stigmastén-3-beta-ol).


PRÍLOHA V

Produkty, ktoré sa majú zapracovať do jednej tony masla alebo koncentrovaného masla – kategória B

(Značkovacie látky uvedené v článku 8 ods. 1 písmene b))

Produkty uvedené v článku 8 ods. 1 písmene b) sú:

 

Buď I:

a)

250 gramov 4-hydroxy-3-metoxybenzaldehydu získaného buď z vanilky, alebo zo syntetického vanilínu,

alebo alternatívne

100 gramov 4-hydroxy-3-metoxybenzaldehydu získaného výlučne zo strukov vanilky alebo ich integrálnych extraktov,

a

b)

600 gramov zložky obsahujúcej najmenej 90 % sitosterolu, a najmä 80 % beta-sitosterolu (C29H50O = Δ 5-stigmastén-3-beta-ol), ako aj najviac 9 % kampesterolu (C28H48O = Δ 5-ergostén-3-beta-ol) a 1 % iných sterolov v stopových množstvách zahrnujúcich stigmasterol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadién-3-beta-ol),

 

alebo II:

a)

20 gramov etylesteru kyseliny beta-apo-8'-karoténovej, vo forme zložky rozpustnej v maslovom tuku

a

b)

600 gramov zložky obsahujúcej najmenej 90 % sitosterolu, a najmä 80 % beta-sitosterolu (C29H50O = Δ 5-stigmastén-3-beta-ol), ako aj najviac 9 % kampesterolu (C28H48O = Δ 5-ergostén-3-beta-ol) a 1 % iných sterolov v stopových množstvách vrátane stigmasterolu (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadién-3-beta-ol).


PRÍLOHA VI

Produkty na zapracovanie do smotany – kategória B

(Značkovacie látky uvedené v článku 8 ods. 1 písmene c))

1.

Ďalej uvedené sa zapracúva do smotany, aby sa vylúčil akýkoľvek iný produkt vrátane tukov nemliečneho pôvodu:

a)

buď zložky zodpovedné za arómu, t. j. 4-hydroxy-3-metoxybenzaldehyd získaný z vanilky alebo zo syntetického vanilínu v podiele najmenej 250 ppm, alebo

zložky zodpovedné za farbu, t. j. etylester kyseliny beta-apo-8'-karoténovej vo forme zložky rozpustnej v mliečnom tuku v podiele najmenej 20 ppm

a

b)

buď v podiele najmenej 1 %, triglyceridy kyseliny enantovej (n-heptánovej kyseliny C7) s čistotou najmenej 95 %, v prepočte na triglyceridy v produkte pripravenom na zapracovanie, s číslom kyslosti najviac 0,3 a číslom zmydelnenia medzi 385 a 395, pričom časť esterifikovanej kyseliny pozostáva z najmenej 95 % kyseliny enantovej, alebo

v podiele najmenej 1 %, triglyceridy kyseliny n-undekánovej (C11) s čistotou najmenej 95 %, v prepočte na triglyceridy v produkte pripravenom na zapracovanie, s číslom kyslosti najviac 0,3 a číslom zmydelnenia medzi 275 a 285, pričom esterifikovaná časť pozostáva z najmenej 95 % kyseliny n-undekánovej, alebo

v podiele najmenej 600 ppm, zložka obsahujúca najmenej 90 % sitosterolu, najmä však 80 % beta-sitosterolu, a najviac 9 % kampesterolu a 1 % iných sterolov prítomných v stopových množstvách, vrátane stigmasterolu, alebo

v podiele 2 %, priamo zapracovaná zmes obsahujúca jeden diel n-tridekánovej kyseliny (C13), dva diely mliečneho tuku, 2,5 dielov kazeinátu sodného a 94,5 dielov minerálnych solí získaných z mlieka.

2.

Homogénna a stabilná disperzia v smotane produktov uvedených v bode 1 písmene b), ktoré sú vopred zapracované jeden do druhého, sa má zabezpečiť zmiešaním a použitím mechanického, tepelného a chladiaceho ošetrenia alebo iného schváleného ošetrenia.

3.

Koncentrácie vyjadrené v percentách alebo ppm uvedené v bode 1 sú vypočítané s ohľadom na podiel smotany pozostávajúci výlučne z tuku.


PRÍLOHA VII

Označovanie na obaloch (články 9 a 10)

1.

a)

Koncentrované maslo:

–   po španielsky: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   po česky: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   po dánsky: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   po nemecky: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   po estónsky: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

–   po grécky: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   po anglicky: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   po francúzsky: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

–   po taliansky: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   po lotyšsky: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

–   po litovsky: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   po maďarsky: Vajkoncentrátum kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   po maltsky: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   po holandsky: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   po poľsky: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   po portugalsky: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   po slovensky: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   po slovinsky: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   po fínsky: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväski johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

–   po švédsky: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

b)

Maslo, do ktorého sa pridali značkovacie látky:

–   po španielsky: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   po česky: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   po dánsky: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   po nemecky: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   po estónsky: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

–   po grécky: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   po anglicky: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   po francúzsky: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

–   po taliansky: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   po lotyšsky: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

–   po litovsky: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   po maďarsky: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   po maltsky: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   po holandsky: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   po poľsky: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   po portugalsky: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   po slovensky: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   po slovinsky: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   po fínsky: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   po švédsky: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

c)

Smotana, do ktorej sa pridali značkovacie látky:

–   po španielsky: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   po česky: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005

–   po dánsky: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   po nemecky: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   po estónsky: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

–   po grécky: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   po anglicky: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

–   po francúzsky: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

–   po taliansky: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   po lotyšsky: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.panta B formulā

–   po litovsky: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

–   po maďarsky: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   po maltsky: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   po holandsky: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   po poľsky: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   po portugalsky: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   po slovensky: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   po slovinsky: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   po fínsky: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   po švédsky: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

d)

mliečny tuk spadajúci pod kód KN ex 0405 90 10

–   po španielsky: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   po česky: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   po dánsky: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   po nemecky: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

–   po estónsky: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

–   po grécky: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   po anglicky: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   po francúzsky: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

–   po taliansky: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) no 1898/2005

–   po lotyšsky: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5.pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

–   po litovsky: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

–   po maďarsky: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

–   po maltsky: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   po holandsky: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   po poľsky: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   po portugalsky: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   po slovensky: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   po slovinsky: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   po fínsky: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

–   po švédsky: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

2.

Medziprodukty

–   po španielsky: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

–   po česky: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

–   po dánsky: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

–   po nemecky: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   po estónsky: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

–   po grécky: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

–   po anglicky: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

–   po francúzsky: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

–   po taliansky: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

–   po lotyšsky: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā

–   po litovsky: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

–   po maďarsky: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   po maltsky: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

–   po holandsky: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

–   po poľsky: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

–   po portugalsky: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

–   po slovensky: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

–   po slovinsky: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

–   po fínsky: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

–   po švédsky: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

Pri polotovaroch patriacich pod kód KN ex 0405 10 30, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii), „v článku 10“ sa nahrádza „v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii)“.


PRÍLOHA VIII

nariadenia (ES) č. 1898/2005

Výroba masla, koncentrovaného masla a smotany

Štvrťrok:

Členský štát:

Kategória A a B (množstvá v tonách)

 

Intervenčné maslo,

do ktorého sa nepridali značkovacie látky

Maslo, do ktorého sa pridali značkovacie látky

Koncentrované maslo

do ktorého sa nepridali značkovacie látky (1)

Koncentrované maslo

do ktorého sa pridali značkovacie látky

Článok 4 ods. 1 písm. b) bod ii) (2)

Smotana, do ktorej sa nepridali značkovacie látky

Smotana, do ktorej sa pridali značkovacie látky

Kategória A

 (3)

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Kategória B

 (3)

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx

 


(1)  Použité množstvo mliečneho tuku uvedené v článku 5 ods. 2; ……………… tony.

(2)  Medziprodukty spadajúce pod kód KN ex 0405 10 30 uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii).

(3)  Vyskladnené množstvo.


PRÍLOHA IX

nariadenia (ES) č. 1898/2005

Zapracovanie masla a koncentrovaného masla do medziproduktov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) bode i) v maslovom ekvivalente

Štvrťrok:

Členský štát:

 

Kategória A

Kategória B

do ktorého sa nepridali značkovacie látky

do ktorého sa pridali značkovacie látky

do ktorého sa nepridali značkovacie látky

do ktorého sa pridali značkovacie látky

Množstvo maslového ekvivalentu (1) v medziproduktoch uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) bode i)

 

 

 

 

z toho

KN 1704

KN 1806

KN 19

KN 2106

iné (konkretizujte)

 

 

 

 


(1)  Maslo a koncentrované maslo vyjadrené ako maslový ekvivalent (tony).


PRÍLOHA X

nariadenia (ES) č. 1898/2005

Zapracovanie produktov, do ktorých sa nepridali značkovacie látky, podľa článku 5 (v tonách) do konečných produktov

Štvrťrok:

Členský štát:

Počet užívateľov:

Konečný produkt (1)

Maslo

Koncetrované maslo

Smotana

Prostredníctvom medziproduktov (3)

do ktorého sa nepridali značkovacie látky

do ktorého sa pridali značkovacie látky

Článok 4 ods. 1 písm. b) bod ii) (2)

do ktorého sa nepridali značkovacie látky

do ktorého sa pridali značkovacie látky

do ktorej sa nepridali značkovacie látky

do ktorej sa pridali značkovacie látky

do ktorých sa nepridali značkovacie látky

do ktorých sa pridali značkovacie látky

A1

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A2, a), b)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A2, c)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A3

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A4, a)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A4, b)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A5, a)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A5, b)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

B1

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

B2

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx


(1)  V súlade so kategóriami, definíciami a kódmi KN uvedenými v článku 4.

(2)  Medziprodukty spadajúce pod kód KN ex 0405 10 30 uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii).

(3)  Množstvá maslového ekvivalentu zapracované prostredníctvom medziproduktov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) bode i).


PRÍLOHA XI

nariadenia (ES) č. 1898/2005

Zapracovanie produktov, do ktorých sa pridali značkovacie látky, podľa článku 5 (v tonách) do konečných produktov podľa kategórie užívateľa (1)

Štvrťrok:

Členský štát:

Kategória: (1)

Počet užívateľov:

Konečný produkt (2)

Maslo

Koncetrované maslo

Smotana

Prostredníctvom medziproduktov (4)

do ktorého sa nepridali značkovacie látky

do ktorého sa pridali značkovacie látky

článok 4 ods. 1 písm. b) bod ii) (3)

do ktorého sa nepridali značkovacie látky

do ktorého sa pridali značkovacie látky

do ktorej sa nepridali značkovacie látky

do ktorej sa pridali značkovacie látky

do ktorých sa nepridali značkovacie látky

do ktorých sa pridali značkovacie látky

A1

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A2, a), b)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A2, c)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A3

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A4, a)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A4, b)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A5, a)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A5, b)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

B1

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

B2

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 


(1)  Tabuľka pre každú kategóriu podniku, ktorý používa:

a)

viac ako päť ton maslového ekvivalentu za mesiac (veľkí užívatelia);

b)

viac ako 12 ton maslového ekvivalentu za rok a menej ako päť ton maslového ekvivalentu za mesiac (stredne veľkí užívatelia).

(2)  V súlade s kategóriami, definíciami a kódmi KN uvedenými v článku 4.

(3)  Medziprodukty spadajúce pod kód KN ex 0405 10 30, ako je uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii).

(4)  Množstvá maslového ekvivalentu zapracované prostredníctvom medziproduktov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) bode i).


PRÍLOHA XII

nariadenia (ES) č. 1898/2005

Zapracovanie produktov, do ktorých sa pridali značkovacie látky, podľa článku 5 (v tonách) do konečných produktov u malých užívateľov (1)

Rok:

Členský štát:

Počet užívateľov:

Konenčný produkt (2)

Maslo

Koncetrované maslo

Smotana

Prostredníctvom medziproduktov (4)

do ktorého sa nepridali značkovacie látky

do ktorého sa pridali značkovacie látky

Článok 4 ods. 1 písm. b) bod ii) (3)

do ktorého sa nepridali značkovacie látky

do ktorého sa pridali značkovacie látky

do ktorej sa nepridali značkovacie látky

do ktorej sa pridali značkovacie látky

do ktorých sa nepridali značkovacie látky

do ktorých sa pridali značkovacie látky

Kategória A

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

Kategória B

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 


(1)  Podniky používajúce menej ako 12 ton maslového ekvivalentu za rok („malí užívatelia“, s deklaráciou alebo bez nej).

(2)  V súlade s kategóriami, definíciami a kódmi KN uvedenými v článku 4.

(3)  Medziprodukty spadajúce pod kód KN ex 0405 10 30uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii).

(4)  Množstvá maslového ekvivalentu zapracované prostredníctvom medziproduktov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) bode i).


PRÍLOHA XIII

Zápisy v kolónkach 104 a 106 kontrolnej kópie T5 uvedené v článku 45 odseku 1

A.

Maslo, koncetrované maslo, smotana alebo medziprodukty určené na zapracovanie do konečných produktov po pridaní značkovacích látok:

a)

Pri odosielaní intervenčného masla na pridanie značkovacích látok:

kolónka 104 kontrolnej kópie T5:

–   po španielsky: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   po česky: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

–   po dánsky: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   po nemecky: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

–   po estónsky: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

–   po grécky: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   po anglicky: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

–   po francúzsky: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

–   po taliansky: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   po lotyšsky: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

–   po litovsky: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

–   po maďarsky: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

–   po maltsky: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   po holandsky: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   po poľsky: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   po portugalsky: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   po slovensky: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   po slovinsky: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   po fínsky: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

–   po švédsky: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

kolónka 106 kontrolnej kópie T5:

1.

lehota na zapracovania do konečných produktov;

2.

vyznačenie určeného použitia (kategória A alebo kategória B);

b)

pri odosielaní intervenčného masla na zakoncentrovanie a pridanie značkovacích látok:

rámček 104 kontrolnej kópie T5:

–   po španielsky: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   po česky: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

–   po dánsky: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   po nemecky: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

–   po estónsky: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

–   po grécky: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   po anglicky: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

–   po francúzsky: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

–   po taliansky: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   po lotyšsky: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

–   po litovsky: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

–   po maďarsky: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

–   po maltsky: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   po holandsky: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   po poľsky: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   po portugalsky: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   po slovensky: Maslo na koncentráciu a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   po slovinsky: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   po fínsky: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

–   po švédsky: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

kolónka 106 kontrolnej kópie T5:

1.

lehota na zapracovania do konečných produktov;

2.

uvedenie určeného použitia (kategória A alebo kategória B);

c)

pri odosielaní medziproduktu, do ktorého sa pridali značkovacie látky, alebo masla, intervenčného masla či koncentrovaného masla, do ktorých sa pridali značkovacie látky, na zapracovanie priamo do konečných produktov alebo prípadne prostredníctvom medziproduktov:

kolónka 104 kontrolnej kópie T5:

–   po španielsky: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 (2) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   po česky: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 (2) s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   po dánsky: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 (2), bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   po nemecky: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (2), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

–   po estónsky: Märgistusainetega või kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

või

Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 (1) osutatud vahetoote

või

Artiklis 10 (2) osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

–   po grécky: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

ή

Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 (1)

ή

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 (2), που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   po anglicky: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 (2) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   po francúzsky: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 (2) du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

–   po taliansky: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   po lotyšsky: Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētajos galaproduktos vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētā galaproduktā vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 10.pantu (2), kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētos galaproduktos

–   po litovsky: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje (2), į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   po maďarsky: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

Vajkoncentrátum, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben (1) említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

A 10. cikkben (2) említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

–   po maltsky: Butir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 (2) li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   po holandsky: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 (2) bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   po poľsky: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

lub

Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 (1)

lub

Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 (2) przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   po portugalsky: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio marcado referido no artigo 10.o  (2) destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   po slovensky: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 (1)

alebo

Medziprodukt uvedený v článku 10 (2), do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   po slovinsky: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 (2) z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   po fínsky: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa (1) tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa (2) tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   po švédsky: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 (2), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

kolónka106 kontrolnej kópie T5:

1.

lehota na zapracovania do konečných produktov;

2.

uvedenie určeného použitia (kategória A alebo kategória B);

3.

prípadne hmotnosť intervenčného masla, masla alebo koncentrovaného masla použitého na výrobu medziproduktu;

d)

pri odosielaní smotany, do ktorej sa pridali značkovacie látky, na zapracovanie do konečných produktov:

kolónka 104 kontrolnej kópie T5:

–   po španielsky: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   po česky: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   po dánsky: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i produkter, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   po nemecky: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Erzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

–   po estónsky: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud tootes

–   po grécky: Κρέμα γάλακτoς ιχνoθετημένη, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   po anglicky: Cream to which tracers have been added for incorporation into the products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   po francúzsky: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

–   po taliansky: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   po lotyšsky: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos produktos

–   po litovsky: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   po maďarsky: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett termékekbe való bedolgozásra

–   po maltsky: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   po holandsky: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde producten

–   po poľsky: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   po portugalsky: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   po slovensky: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do tovarov uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   po slovinsky: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   po fínsky: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin

–   po švédsky: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de produkter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

kolónka 106 kontrolnej kópie T5:

1.

lehota na zapracovania do konečných produktov;

2.

uvedenie určeného použitia (kategória B).

B.

Intervenčné maslo, koncentrované maslo alebo medziprodukty na zapracovanie do konečných produktov:

a)

pri odosielaní intervenčného masla na zakoncentrovanie:

rámček 104 kontrolnej kópie T5:

–   po španielsky: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   po česky: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

–   po dánsky: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   po nemecky: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

–   po estónsky: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile b

–   po grécky: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   po anglicky: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

–   po francúzsky: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

–   po taliansky: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   po lotyšsky: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

–   po litovsky: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

–   po maďarsky: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

–   po maltsky: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   po holandsky: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   po poľsky: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   po portugalsky: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   po slovensky: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   po slovinsky: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   po fínsky: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

–   po švédsky: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

kolónka 106 kontrolnej kópie T5:

1.

lehota na zapracovania do konečných produktov;

2.

uvedenie určeného použitia (kategória A alebo kategória B);

b)

pri odosielaní medziproduktu vyrobeného s použitím intervenčného masla, masla alebo koncentrovaného masla, alebo intervenčného masla, masla alebo koncentrovaného masla na priame zapracovanie do konečných produktov, alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu:

kolónka 104 kontrolnej kópie T5:

–   po španielsky: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   po česky: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   po dánsky: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   po nemecky: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

–   po estónsky: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

või

Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 (1) osutatud vahetootes

või

Artiklis 10 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

–   po grécky: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10

ή

Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 (1)

ή

Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   po anglicky: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   po francúzsky: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

–   po taliansky: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   po lotyšsky: Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 10.pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu

–   po litovsky: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   po maďarsky: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében (1) említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vajkoncentrátum

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

–   po maltsky: Butir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   po holandsky: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   po poľsky: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

lub

Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 (1)

lub

Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   po portugalsky: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio referido no artigo 10.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   po slovensky: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 (1)

alebo

Polotovar, ktorý sa uvádza v článku 10 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   po slovinsky: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   po fínsky: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 (1) artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   po švédsky: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

kolónka 106 kontrolnej kópie T5:

1.

lehota na zapracovania do konečných produktov;

2.

uvedenie určeného použitia (kategória A alebo kategória B);

3.

prípadne hmotnosť intervenčného masla, masla alebo koncentrovaného masla použitého pri výrobe medziproduktu.

C.

Mliečny tuk spadajúci pod kód KN ex 0405 90 10

Pri odosielaní mliečneho tuku určeného na prípravu koncentrovaného masla:

kolónka 104 kontrolnej kópie T5:

–   po španielsky: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   po česky: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   po dánsky: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   po nemecky: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

–   po estónsky: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

–   po grécky: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   po anglicky: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   po francúzsky: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

–   po taliansky: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   po lotyšsky: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

–   po litovsky: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

–   po maďarsky: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

–   po maltsky: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   po holandsky: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

–   po poľsky: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   po portugalsky: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   po slovensky: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   po slovinsky: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   po fínsky: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

–   po švédsky: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

rámček 106 kontrolnej kópie T5:

1.

najneskorší dátum prípravy koncentrovaného masla;

2.

uvedenie určeného použitia (kategória A alebo kategória B).


(1)  Pri polotovaroch uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii) text „alebo tam, kde je to opodstatnené, prostredníctvom medziproduktu uvedeného v článku 10“ sa nahrádza textom „prostredníctvom medziproduktu uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii)“.

(2)  Pri polotovaroch uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii) text „v článku 10“ sa nahrádza textom „v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii)“.


PRÍLOHA XIV

ŠPECIFIKÁCIE KONCENTROVANÉHO MASLA NA PRIAMU SPOTREBU

(uvedené v článku 47 odseku 1)

1.   POŽIADAVKY NA ZLOŽENIE

(na 100 kilogramov koncentrovaného masla určeného na priamu spotrebu):

a)

Obsah mliečneho tuku: najmenej 96 kilogramov.

b)

Netukové zložky mlieka: najviac 2 kilogramy.

c)

Značkovacie látky v závislosti od zvoleného vzorca:

 

Kategória I:

buď 15 gramov stigmasterolu (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadién-3-β-ol), s čistotou najmenej 95 %, v prepočte na produkt pripravený na zapracovanie,

alebo 17 gramov stigmasterolu ((C29H48O = Δ 5,22-stigmastadién-3–β-ol), s čistou najmenej 85 %, v prepočte na produkt pripravený na zapracovanie, obsahujúceho nie viac 7,5 % brassicasterolu (C28H46O = Δ 5,22-ergostene-3-β-ol) a nie viac ako 6 % sitosterolu (C29H50O = Δ 5-stigmastene-3-β-ol),

alebo 1,1 kilogramu triacylglycerolov kyseliny enantovej (n-heptánovej), s čistotou najmenej 95 %, v prepočte na produkt pripravený na zapracovanie, s číslom kyslosti najviac 0,3 %, číslom zmydelnenia medzi 385 a 395 a obsahom kyseliny enantovej v esterifikovanej časti najmenej 95 %.

 

Kategória II:

buď 10 gramov etylesteru kyseliny maslovej a 15 gramov stigmasterolu (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadién-3-β-ol), s čistotu najmenej 95 %, v prepočte na produkt pripravený na zapracovanie,

alebo 10 gramov etylesteru kyseliny maslovej a 17 gramov stigmasterolu (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadién-3-β-ol), s čistotou najmenej 85 %, v prepočte na produkt pripravený na zapracovanie, s obsahom nie viac ako 7,5 % brassicasterolu (C28H46O = Δ 5,22-ergostén-3-β-ol) a nie viac ako 6 % sitosterolu (C29H50O = Δ 5-stigmastén-3-β-ol),

alebo 10 gramov etylesteru kyseliny maslovej a 1,1 kilogramu triacylglycerolov kyseliny enantovej (n-heptánová), s čistotou najmenej 95 %, v prepočte na triglyceridy v produkte pripravenom na zapracovanie, s číslom kyslosti najviac 0,3 %, číslom zmydelnenia medzi 385 a 395, a s najmenej 95 % obsahom kyseliny enantovej v esterifikovanej časti.

d)

Ďalej uvedené možno zapracovať pri vylúčení všetkých ostatných prídavných látok:

netukové zložky mlieka (najviac 2 kilogramy) uvedené v písm. b)

a/alebo

chlorid sodný: najviac 0,750 kilogramu,

a/alebo

lecitín (E 322): najviac 0,500 kilogramu.

2.   POŽIADAVKY NA KVALITU

Voľné mastné kyseliny: najviac 0,35 % (vyjadrené ako kyselina olejová)

Peroxidové číslo: najviac 0,5 (v miliekvivalentoch aktívneho kyslíka na kilogram)

Chuť: čerstvá

Vôňa: bez cudzích pachov

Neutralizujúce látky, antioxidanty a konzervačné látky: neprítomné

Nemliečne tuky: neprítomné (1)


(1)  V prípade bez predchádzajúceho vyrozumenia o vyrábaných množstvách, najmenej jedna skúška na každých 500 ton a/alebo jedenkrát mesačne v súlade s podrobnými pravidlami uvedenými v prílohe XXV k nariadeniu (ES) č. 213/2001. Maslový koncentrát, frakcionovaný alebo nefrakcionovaný, možno akceptovať iba vtedy, keď je výsledok analýzy negatívny.


PRÍLOHA XV

Označovanie na obaloch (článok 61) a označenia na kontrolnej kópii T5 (článok 70)

1.

Koncentrované maslo v súlade s kategóriou I prílohy XIV

–   po španielsky: Mantequilla concentrada — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

–   po česky: Zahuštěné máslo — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

–   po dánsky: Koncentreret smør — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

–   po nemecky: Butterschmalz — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

–   po estónsky: Kontsentreeritud või — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

–   po grécky: Συμπυκνωμένο βούτυρο — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

–   po anglicky: Concentrated butter — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

–   po francúzsky: Beurre concentré — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

–   po taliansky: Burro concentrato — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

–   po lotyšsky: Iebiezināts sviests — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

–   po litovsky: Koncentruotas sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

–   po maďarsky: Vajkoncentrátum — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

–   po maltsky: Butir ikkoncentrat – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

–   po holandsky: Boterconcentraat — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

–   po poľsky: Koncentrat masła — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

–   po portugalsky: Manteiga concentrada — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

–   po slovensky: Koncentrované maslo — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

–   po slovinsky: Zgoščeno maslo — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

–   po fínsky: Voiöljy — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

–   po švédsky: Koncentrerat smör — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

2.

Čistené polotekuté maslo v súlade so vzorcom II prílohy XIV

–   po španielsky: Ghee obtenido de mantequilla — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

–   po česky: Ghee z másla — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

–   po dánsky: Ghee — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

–   po nemecky: Aus Butter gewonnenes Ghee — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

–   po estónsky: Pühvlivõi — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

–   po grécky: Βoύτυρo ghee — Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

–   po anglicky: Butter ghee — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

–   po francúzsky: Ghee obtenu du beurre — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

–   po taliansky: Ghee ottenuto da burro — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

–   po lotyšsky: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

–   po litovsky: Ghee sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

–   po maďarsky: Tisztított vaj (ghee) — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

–   po maltsky: Butter Ghee — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

–   po holandsky: Ghee — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

–   po poľsky: Masło Ghee — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

–   po portugalsky: Ghee — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

–   po slovensky: Maslo čistené polotekuté — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

–   po slovinsky: Maslo ghee — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

–   po fínsky: Ghee — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

–   po švédsky: Smörolja — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

3.

Konkretizácie, ktoré sa majú uvádzaťv rámčeku 104 kontrolnej kópie T5

–   po španielsky: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

–   po česky: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

–   po dánsky: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

–   po nemecky: Verpacktes Butterschmalz zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

–   po estónsky: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

–   po grécky: Συμπυκνωμένo και συσκευασμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση κατανάλωση στην Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιανικό εμπόριo)

–   po anglicky: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

–   po francúzsky: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

–   po taliansky: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

–   po lotyšsky: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

–   po litovsky: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

–   po maďarsky: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vajkoncentrátum (a kiskereskedelem általi átvételre)

–   po maltsky: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

–   po holandsky: Verpakt boterconcentraat, bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

–   po poľsky: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

–   po portugalsky: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

–   po slovensky: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

–   po slovinsky: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

–   po fínsky: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

–   po švédsky: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)


PRÍLOHA XVI

Označovanie na obaloch (článok 81)

1.

Označovanie uvedené v článku 81 odseku 1

–   po španielsky: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

–   po česky: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV

–   po dánsky: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 kapitel IV

–   po nemecky: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

–   po estónsky: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

–   po grécky: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙV

–   po anglicky: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

–   po francúzsky: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005, chapitre IV

–   po taliansky: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

–   po lotyšsky: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa

–   po litovsky: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

–   po maďarsky: Az 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet

–   po maltsky: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

–   po holandsky: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk IV

–   po poľsky: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

–   po portugalsky: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo IV

–   po slovensky: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 Kapitola IV

–   po slovinsky: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005 Poglavje IV

–   po fínsky: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

–   po švédsky: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

2.

Označovanie uvedené v článku 81 ods. 2

–   po španielsky: Reventa prohibida

–   po česky: Opětný prodej zakázán

–   po dánsky: Videresalg forbudt

–   po nemecky: Weiterverkauf verboten

–   po estónsky: Edasimüük keelatud

–   po grécky: Απαγορεύεται η μεταπώληση

–   po anglicky: Resale prohibited

–   po francúzsky: Revente interdite

–   po taliansky: Vietata la rivendita

–   po lotyšsky: Atkalpārdošana aizliegta

–   po litovsky: Perparduoti draudžiama

–   po maďarsky: Viszonteladása tilos

–   po maltsky: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

–   po holandsky: Doorverkoop verboden

–   po poľsky: Odsprzedaż zabroniona

–   po portugalsky: Proibida a revenda

–   po slovensky: Opätovný predaj zakázaný

–   po slovinsky: Nadaljnja prodaja prepovedana

–   po fínsky: Jälleenmyynti kielletty

–   po švédsky: Återförsäljning förbjuden


PRÍLOHA XVII

Korelačná tabuľka

Nariadenie (ES) č. 2571/97

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1 písm. a)

Článok 1 písm. a)

Článok 1 ods. 1 písm. b)

Článok 1 písm. b) bod i)

Článok 1 ods. 2 písm. a) prvá veta a písm. b) a c)

Článok 5 ods. 1

Článok 1 ods. 2 písm. a) druhá veta

Článok 9 ods. 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 6 ods. 1

Článok 4 ods. 1

Článok 4 ods. 1 písm. a) a príloha I

Článok 4 ods. 2

Článok 6 ods. 2

Článok 5

Článok 7

Článok 6

Článok 8

Článok 7 ods. 1

Článok 9 ods. 2

Článok 7 ods. 2

Článok 9 ods. 3

Článok 8 ods. 1 a prvý pododsek odseku 2

Článok 10 ods. 1

Článok 8 ods. 3

Článok 10 ods. 2

Článok 8 ods. 5

Článok 10 ods. 3 prvá a tretia zarážka

Článok 9 písm. a) prvá veta a písm. b)

Článok 4 ods. 1 písm. b)

Článok 9 písm. a) druhá veta

Článok 25 ods. 1 druhý pododsek

Článok 10 ods. 1

Článok 12

Článok 10 ods. 2

Článok 13 ods. 1

Článok 10 ods. 3

Článok 13 ods. 2

Článok 10 ods. 4

Článok 14

Článok 10 ods. 5

Článok 15

Článok 11

Článok 11

Článok 12

Článok 24

Článok 13 ods. 1

Článok 16 ods. 1

Článok 13 ods. 2 prvý pododsek

Článok 16 ods. 2 druhý pododsek

Článok 13 ods. 2 druhý pododsek

Článok 17

Článok 14 ods. 1

Článok 16 ods. 2 prvý pododsek

Článok 14 ods. 2

Článok 16 ods. 3

Článok 15 ods. 1

Článok 18

Článok 15 ods. 2

Článok 19

Článok 16 ods. 1 prvý pododsek

Článok 20

Článok 16 ods. 1 druhý pododsek

Článok 22 ods. 1

Článok 16 ods. 1 tretí pododsek

Článok 23 ods. 1

Článok 16 ods. 2

Článok 22 ods. 2

Článok 16 ods. 3

Článok 23 ods. 2

Článok 16 ods. 4

Článok 21 ods. 1 a 2

Článok 16 ods. 5

Článok 21 ods. 3

Článok 17 ods. 1

Článok 27 ods. 3 a 5

Článok 17 ods. 2

Článok 27 ods. 2

Článok 18 ods. 1 prvý pododsek

Článok 25 ods. 1 prvý pododsek

Článok 18 ods. 1 druhý pododsek

Článok 25 ods. 2

Článok 18 ods. 2

Článok 28 ods. 1 a 2

Článok 18 ods. 3

Článok 28 ods. 3 a 4

Článok 18 ods. 4

Článok 28 ods. 5

Článok 19

Článok 26

Článok 20

Článok 31

Článok 21 ods. 1, 2 a 3

Článok 32

Článok 21 ods. 4

Článok 29 ods. 1

Článok 22 ods. 1 a 2

Článok 33

Článok 22 ods. 3

Článok 34

Článok 22 ods. 4 prvý, druhý, tretí a štvrtý pododsek

Článok 35

Článok 22 ods. 4 štvrtý pododsek

Článok 30

Článok 23 ods. 1

Článok 36

Článok 23 ods. 2

Článok 37

Článok 23 ods. 3

Článok 38

Článok 23 ods. 4

Článok 39

Článok 23 ods. 5 prvý pododsek

Článok 4 ods. 1 písm. c)

Článok 23 ods. 5 druhý pododsek

Článok 40 ods. 2

Článok 23 ods. 6

Články 41 a 42

Článok 23 ods. 7

Článok 43

Článok 23 ods. 8

Článok 44

Článok 24

Článok 45

Článok 25

Článok 46

Článok 26

Článok 4 ods. 2

Príloha I

Príloha III

Príloha II

Príloha IV

Príloha III

Príloha V

Príloha IV

Príloha VI

Príloha V

Príloha VII

Príloha VI

Príloha II

Príloha VII

Príloha XIII

Príloha VIII

Príloha IX

Príloha VIII

Príloha X

Príloha IX

Príloha XI

Príloha X

Príloha XII

Príloha XI

Príloha XIII

Príloha XII


Nariadenie (EHS) č. 429/90

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1

Článok 47 ods. 1 prvý pododsek

Článok 1 ods. 2

Článok 48 písm. a)

Článok 1 ods. 3 a 4

Článok 47 ods. 2 a 3

Článok 2 ods. 1

Článok 49 ods. 1

Článok 2 ods. 2

Článok 49 ods. 2 druhý pododsek

Článok 3 ods. 1

Článok 49 ods. 2 prvý pododsek

Článok 3 ods. 2

Článok 49 ods. 3

Článok 4 ods. 1 a 2

Článok 50

Článok 4 ods. 3

Článok 51 ods. 1

Článok 4 ods. 4 písm. a), b) a c) a písm. d) prvá veta

Článok 51 ods. 2

Článok 4 ods. 4 písm. d) druhá veta

Článok 62 ods. 1 druhý pododsek

Článok 4 ods. 5

Článok 52

Článok 4 ods. 6

Článok 53 ods. 1

Článok 5

Článok 53 ods. 2, 3 a 4

Článok 6

Článok 54

Článok 7

Článok 55

Článok 8 ods. 1 a 2

Článok 56

Článok 8 ods. 3 prvý pododsek

Článok 57 ods. 1

Článok 8 ods. 3 druhý, tretí a štvrtý pododsek

Článok 58

Článok 8 ods. 4

Článok 60

Článok 8 ods. 5

Článok 62 ods. 2

Článok 8 ods. 6

Článok 57 ods. 2

Článok 9 ods. 1

Článok 62 ods. 1 a článok 63 ods. 1

Článok 9 ods. 2

Článok 63 ods. 2

Článok 9 ods. 3

Článok 63 ods. 3

Článok 9 ods. 4

Článok 64

Článok 9 ods. 5

Článok 65 ods. 1

Článok 10 ods. 1 a 2

Článok 59

Článok 10 ods. 3 a 4

Článok 61, príloha XIV a body 1 a 2 prílohy XV

Článok 10 ods. 5

Článok 62 ods. 1 druhý pododsek

Článok 11 ods. 1 prvý, druhý a tretí pododsek

Článok 67

Článok 11 ods. 1 štvrtý pododsek

-

Článok 11 ods. 2

Článok 48 písm. c)

Článok 12 ods. 1

Článok 48 písm. b)

Článok 12 ods. 2 a 3

Článok 68

Článok 13

Článok 69

Článok 14

Článok 70 a príloha XV bod 3

Článok 16

Článok 17

Článok 3

Článok 18

Príloha

Príloha XIV


Nariadenie (EHS) č. 2191/81

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1

Článok 1 písm. b) bod iii)

Článok 1 ods. 2

Článok 71

Článok 1 ods. 3

Článok 72

Článok 1 ods. 4

Článok 73

Článok 2 ods. 1

Článok 74

Článok 2 ods. 3

Článok 3 ods. 1

Článok 75 ods. 1

Článok 3 ods. 2

Článok 76

Článok 3 ods. 3 a 4

Článok 77

Článok 3 ods. 5 a 6

Článok 78

Článok 3 ods. 7

Článok 79

Článok 3 ods. 8

Článok 80 prvý odsek

Článok 3 ods. 9

Článok 80 tretí odsek

Článok 4

Článok 81 a príloha XVI

Článok 5

Článok 75 ods. 2

Článok 6 prvý odsek

Článok 82

Článok 6 druhý odsek

Článok 83

Článok 7