ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 307

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
25. novembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1912/2005 z 23. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 527/2003, ktorým sa povoľuje ponuka a dodávka niektorých vín dovezených z Argentíny určených na priamu ľudskú spotrebu a ktoré pravdepodobne podstúpili enologické procesy nestanovené v nariadení (ES) č. 1493/1999

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1913/2005 z 23. novembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2759/75, (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1255/1999 a (ES) č. 2529/2001, pokiaľ ide o výnimočné opatrenia na podporu trhu

2

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1914/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1915/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1982/2004, pokiaľ ide o zjednodušenie zaznamenávania množstva a špecifikácie týkajúce sa určitých pohybov tovaru

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1916/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1917/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 25. novembra 2005

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1918/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1919/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1920/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 13. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1921/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1922/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1923/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1924/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na hydinové mäso uplatniteľné od 25. novembra 2005

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1925/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1926/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1927/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1928/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1929/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určuje konečná miera náhrady a percentuálny podiel výdaja vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1930/2005 z 24. novembra 2005, ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1931/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1932/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

49

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1933/2005 z 24. novembra 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

50

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1934/2005 z 24. novembra 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1438/2005

51

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1935/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

52

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/671/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu striech a strešných krytín z hľadiska zaťaženia vonkajším požiarom [oznámené pod číslom K(2005) 4437]  ( 1 )

53

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/824/SZBP z 24. novembra 2005 o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH)

55

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/825/SZBP z 24. novembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

59

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/826/SZBP z 24. novembra 2005 o zriadení policajného poradného tímu EÚ (EUPAT) v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM)

61

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1912/2005

z 23. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 527/2003, ktorým sa povoľuje ponuka a dodávka niektorých vín dovezených z Argentíny určených na priamu ľudskú spotrebu a ktoré pravdepodobne podstúpili enologické procesy nestanovené v nariadení (ES) č. 1493/1999

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 45 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Odchylne od článku 45 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1493/1999, nariadenie Rady (ES) č. 527/2003 (2) povoľuje do Spoločenstva dovoz vín vyrobených v Argentíne, ktoré podstúpili určité enologické procesy nestanovené v ustanoveniach Spoločenstva. Platnosť tohto povolenia sa končí 30. septembra 2005.

(2)

Prebiehajú stále rokovania medzi Spoločenstvom, zastúpeným Komisiou a medzi zoskupením Mercosur, ktoré zahŕňa Argentínu, s cieľom uzatvoriť dohodu o obchode s vínom. Tieto rokovania sa týkajú najmä príslušných enologických procesov oboch strán, ako aj ochrany zemepisných označení.

(3)

S cieľom uľahčiť pokračovanie týchto rokovaní by sa malo povoliť predĺženie odchýlky, ktorou sa povoľuje pridávať kyselinu jablčnú do vín vyrobených v Argentíne a dovezených do Spoločenstva až do nadobudnutia účinnosti dohody uzatvorenej na základe uvedených rokovaní, avšak najneskôr do 31. decembra 2006.

(4)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 527/2003,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 1 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 527/2003 sa dátum „30. septembra 2005“ nahrádza dátumom „31. decembra 2006“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. novembra 2005

Za Radu

predsedníčka

M. BECKETT


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2067/2004 (Ú. v. EÚ L 358, 3.12.2004, s. 1).


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/2


NARIADENIE RADY (ES) č. 1913/2005

z 23. novembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2759/75, (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1255/1999 a (ES) č. 2529/2001, pokiaľ ide o výnimočné opatrenia na podporu trhu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Niektoré spoločné organizácie trhu obsahujú výnimočné opatrenia na podporu trhu s cieľom zohľadniť obmedzenia voľného pohybu, ktoré vyplývajú z uplatňovania opatrení zameraných na boj proti šíreniu chorôb zvierat. Tieto opatrenia sú zahrnuté:

v článku 20 nariadenia Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (3),

v článku 14 nariadenia Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajciami (4),

v článku 14 nariadenia Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s mäsom hydiny (5),

v článku 39 nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (6),

v článku 36 nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (7) a

v článku 22 nariadenia Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (8).

(2)

Tieto výnimočné opatrenia na podporu trhu prijala Komisia a priamo sa vzťahujú alebo sú dôsledkom sanitárnych a veterinárnych opatrení prijatých na boj proti šíreniu chorôb. Boli prijaté na žiadosť členských štátov, aby sa predišlo vážnym narušeniam dotknutých trhov.

(3)

Členské štáty v tomto ohľade majú primárnu zodpovednosť pri predchádzaní výskytu a šíreniu chorôb. So zreteľom na túto situáciu, na rozsah týchto chorôb, ich trvanie, a v dôsledku toho na rozsah úsilia potrebného na podporu trhu, mali by sa výdavky týkajúce sa podpôr, ktoré boli skutočne vyplatené výrobcom, rozdeliť medzi Spoločenstvo a príslušný členský štát.

(4)

Prijatie podporných opatrení by malo závisieť od prijatia sanitárnych a veterinárnych opatrení členským štátom s cieľom rýchlo potlačiť akýkoľvek výskyt choroby.

(5)

Členské štáty by mali zaistiť, aby k obmedzovaniu hospodárskej súťaže nedošlo v prípade, že členské štáty začlenia výrobcov do systému poskytovania finančných prostriedkov.

(6)

Pravidlá o štátnej pomoci by sa nemali uplatňovať pri finančnom príspevku členských štátov v prospech výnimočných opatrení na podporu trhu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 20 nariadenia (EHS) č. 2759/75 sa nahrádza takto:

„Článok 20

1.   Za účelom zohľadnenia obmedzení obchodovania v rámci Spoločenstva alebo s tretími krajinami, ktoré vyplývajú z uplatňovania opatrení zamedzujúcich šíreniu chorôb zvierat, možno v súlade s postupom ustanoveným v článku 24, prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu postihnutého takýmito obmedzeniami. Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého(-tých) členského(-ých) štátu(-ov). Možno ich však prijať, len ak dotknutý(-té) členský(-é) štát(-y) prijal(i) sanitárne a veterinárne opatrenia, ktoré umožnia rýchlo potlačiť choroby, a to len v rozsahu a na dobu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu daného trhu.

2.   Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní výnimočných opatrení uvedených v odseku 1, ktoré sa priamo vzťahujú na sanitárne a veterinárne opatrenia, do výšky 50 % výdavkov znášaných členskými štátmi, a v prípade boja proti slintačke a krívačke do výšky 60 % týchto výdavkov.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby tam, kde výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré znášajú členské štáty, nevyústila táto situácia do obmedzovania hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.

4.   Články 87, 88 a 89 zmluvy sa nevzťahujú na finančné príspevky, ktoré členské štáty vynaložia na opatrenia uvedené v odseku 1.“

Článok 2

Článok 14 nariadenia (EHS) č. 2771/75 sa nahrádza takto:

„Článok 14

1.   Za účelom zohľadnenia obmedzení voľného pohybu, ktoré môžu vyplynúť z uplatňovania opatrení zamedzujúcich šíreniu chorôb zvierat, možno v súlade s postupom uvedeným v článku 17 prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu postihnutého takýmito obmedzeniami. Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého(-ých) členského(-ých) štátu(-ov). Možno ich však prijať, len ak dotknutý(-é) členský(-é) štát(-y) prijal(i) sanitárne a veterinárne opatrenia, ktoré umožnia rýchlo potlačiť choroby, a to len v rozsahu a na dobu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu daného trhu.

2.   Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní výnimočných opatrení uvedených v odseku 1, ktoré sa priamo vzťahujú na sanitárne a veterinárne opatrenia, do výšky 50 % výdavkov znášaných členskými štátmi.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby tam, kde výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré znášajú členské štáty, nevyústila táto situácia do obmedzovania hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.

4.   Články 87, 88 a 89 zmluvy sa nevzťahujú na finančné príspevky, ktoré členské štáty vynaložia na opatrenia uvedené v odseku 1.“

Článok 3

Článok 14 nariadenia (EHS) č. 2777/75 sa nahrádza takto:

„Článok 14

1.   Za účelom zohľadnenia obmedzení voľného pohybu, ktoré môžu vyplynúť z uplatňovania opatrení zamedzujúcich šíreniu chorôb zvierat, možno v súlade s postupom uvedeným v článku 17, prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu postihnutého takýmito obmedzeniami. Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého(-ých) členského(-ých) štátu(-ov). Možno ich však prijať, len ak dotknutý(-é) členský(-é) štát(-y) prijal(i) sanitárne a veterinárne opatrenia, ktoré umožnia rýchlo potlačiť choroby, a to len v rozsahu a na dobu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu daného trhu.

2.   Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní výnimočných opatrení uvedených v odseku 1, ktoré sa priamo vzťahujú na sanitárne a veterinárne opatrenia, do výšky 50 % výdavkov znášaných členskými štátmi.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby tam, kde výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré znášajú členské štáty, nevyústila táto situácia do obmedzovania hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.

4.   Články 87, 88 a 89 zmluvy sa nevzťahujú na finančné príspevky, ktoré členské štáty vynaložia na opatrenia uvedené v odseku 1.“

Článok 4

Článok 39 nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa nahrádza takto:

„Článok 39

1.   Za účelom zohľadnenia obmedzení voľného pohybu, ktoré môžu vyplynúť z uplatňovania opatrení zamedzujúcich šíreniu chorôb zvierat, možno v súlade s postupom uvedeným v článku 43, prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu postihnutého takýmito obmedzeniami. Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého(-ých) členského(-ých) štátu(-ov). Možno ich však prijať, len ak dotknutý(-é) členský(-é) štát(-y) prijal(i) sanitárne a veterinárne opatrenia, ktoré umožnia rýchlo potlačiť choroby, a to len v rozsahu a na dobu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu daného trhu.

2.   Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní výnimočných opatrení uvedených v odseku 1, ktoré sa priamo vzťahujú na sanitárne a veterinárne opatrenia, do výšky 50 % výdavkov znášaných členskými štátmi, a v prípade boja proti slintačke a krívačke do výšky 60 % týchto výdavkov.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby tam, kde výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré znášajú členské štáty, nevyústila táto situácia do obmedzovania hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.

4.   Články 87, 88 a 89 zmluvy sa nevzťahujú na finančné príspevky, ktoré členské štáty vynaložia na opatrenia uvedené v odseku 1.“

Článok 5

Článok 36 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa nahrádza takto:

„Článok 36

1.   Za účelom zohľadnenia obmedzení voľného pohybu, ktoré môžu vyplynúť z uplatňovania opatrení zamedzujúcich šíreniu chorôb zvierat, možno v súlade s postupom uvedeným v článku 42, prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu postihnutého takýmito obmedzeniami. Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého(-ých) členského(-ých) štátu(-ov). Možno ich však prijať, len ak dotknutý členský štát alebo štáty prijali sanitárne a veterinárne opatrenia, ktoré umožnia rýchlo potlačiť choroby, a to len v rozsahu a na dobu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu daného trhu.

2.   Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní výnimočných opatrení uvedených v odseku 1, ktoré sa priamo vzťahujú na sanitárne a veterinárne opatrenia, do výšky 50 % výdavkov znášaných členskými štátmi, a v prípade boja proti slintačke a krívačke do výšky 60 % týchto výdavkov.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby tam, kde výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré znášajú členské štáty, nevyústila táto situácia do obmedzovania hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.

4.   Články 87, 88 a 89 zmluvy sa nevzťahujú na finančné príspevky, ktoré členské štáty vynaložia na opatrenia uvedené v odseku 1.“

Článok 6

Článok 22 nariadenia (ES) č. 2529/2001 sa nahrádza takto:

„Článok 22

1.   Za účelom zohľadnenia obmedzení voľného pohybu, ktoré môžu vyplynúť z uplatňovania opatrení zamedzujúcich šíreniu chorôb zvierat, možno v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2, prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu postihnutého takýmito obmedzeniami. Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého(-ých) členského(-ých) štátu(-ov). Možno ich však prijať, len ak dotknutý(-é) členský(-é) štát(-y) prijal(i) sanitárne a veterinárne opatrenia, ktoré umožnia rýchlo potlačiť choroby, a to len v rozsahu a na dobu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu daného trhu.

2.   Spoločenstvo sa zúčastňuje na financovaní výnimočných opatrení uvedených v odseku 1, ktoré sa priamo vzťahujú na sanitárne a veterinárne opatrenia, do výšky 50 % výdavkov znášaných členskými štátmi, a v prípade boja proti slintačke a krívačke do výšky 60 % týchto výdavkov.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby tam, kde výrobcovia prispievajú na výdavky, ktoré znášajú členské štáty, nevyústila táto situácia do obmedzovania hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.

4.   Články 87, 88 a 89 zmluvy sa nevzťahujú na finančné príspevky, ktoré členské štáty vynaložia na opatrenia uvedené v odseku 1.“

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. novembra 2005

Za Radu

predsedníčka

M. BECKETT


(1)  Stanovisko z 13. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 221, 8.9.2005, s. 44.

(3)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1365/2000 (Ú. v. ES L 156, 29.6.2000, s. 5).

(4)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.

(6)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(8)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003.


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1914/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 24. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

48,9

204

33,2

999

41,1

0707 00 05

052

102,4

204

39,1

999

70,8

0709 90 70

052

117,4

204

63,3

999

90,4

0805 20 10

204

66,1

624

83,4

999

74,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,8

624

95,2

999

83,0

0805 50 10

052

64,8

388

74,2

999

69,5

0808 10 80

388

68,4

400

93,5

404

93,1

720

70,6

999

81,4

0808 20 50

052

73,0

400

99,0

720

56,3

999

76,1


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1915/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1982/2004, pokiaľ ide o zjednodušenie zaznamenávania množstva a špecifikácie týkajúce sa určitých pohybov tovaru

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 4 a 5, články 9, 10, a 12,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (2), sú stanovené ustanovenia týkajúce sa určitých údajov a špecifických tovarov. Tieto ustanovenia by sa mali upraviť s cieľom zjednodušiť zber údajov a spresniť určité obchodné transakcie.

(2)

Pokiaľ ide o zníženie záťaže vyplývajúcej zo spravodajskej povinnosti pre spravodajské jednotky, členské štáty by mali mať možnosť oslobodiť spoločnosti od poskytovania informácií o množstve vyjadrenom v čistej hmotnosti pre všetky tovary, pre ktoré sa musia súčasne uvádzať dodatkové merné jednotky.

(3)

S cieľom splniť vnútroštátne požiadavky týkajúce sa údajov by sa členským štátom mala poskytnúť väčšia pružnosť pri zbere kódov druhov obchodu, pokiaľ to nebude mať vplyv na informácie zasielané Komisii.

(4)

Vzhľadom na harmonizáciu štatistík Spoločenstva, ktoré sa týkajú obchodovania s loďami a lietadlami medzi členskými štátmi, by sa malo zasielanie údajov o obchode s loďami a lietadlami obmedziť na transakcie registrované v národných registroch lodí a lietadiel a malo by sa týkať iba spoločností so sídlom vo vykazujúcom členskom štáte.

(5)

S cieľom umožniť národným orgánom zber presnejších informácií o prijatiach a odoslaniach v súvislosti s obchodom s loďami a lietadlami, morskými produktmi, elektrickou energiou a zemným plynom by sa mali stanoviť dodatočné ustanovenia o zdrojoch údajov.

(6)

Takisto je potrebné objasnenie týkajúce sa náhradných dielov, ktoré sú použité na opravy.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1982/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistiku obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1982/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 9 sa nahrádza týmto:

„Článok 9

Množstvo tovaru

1.   Čistá hmotnosť sa uvádza v kilogramoch. Ak sa však uvádza dodatková merná jednotka podľa odseku 2, nie je povinné vyžadovať od spravodajských jednotiek uvádzanie čistej hmotnosti.

2.   Dodatkové merné jednotky sa uvádzajú v súlade s informáciami stanovenými v kombinovanej nomenklatúre, ďalej len ‚KN’, stanovenej nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 (3), pri príslušných podpoložkách, ktorých zoznam je uverejnený v časti I ‚Predbežné ustanovenia’ uvedeného nariadenia.

2.

Do článku 10 sa pridáva táto veta:

„Členské štáty môžu vykonávať zber číselných kódov v stĺpci B na vnútroštátne účely pod podmienkou, že Komisii zasielajú iba číselné kódy v stĺpci A.“

3.

Článok 17 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 sa body a) a b) nahrádzajú týmto:

„a)

prevod vlastníctva lode alebo lietadla z fyzickej alebo právnickej osoby so sídlom v inom členskom štáte na fyzickú alebo právnickú osobu so sídlom vo vykazujúcom členskom štáte a registrovanú v národnom registri lodí alebo lietadiel. Táto transakcia sa spracuje ako prijatie;

b)

prevod vlastníctva lode alebo lietadla z fyzickej alebo právnickej osoby so sídlom vo vykazujúcom členskom štáte a registrovanej v národnom registri lodí alebo lietadiel na fyzickú alebo právnickú osobu so sídlom v inom členskom štáte. Táto transakcia sa spracuje ako odoslanie.

Ak sú loď alebo lietadlo nové, odoslanie sa zaznamenáva v členskom štáte výroby.“

b)

odsek 4 sa nahrádza týmto:

„4.   Za predpokladu, že nedochádza ku konfliktu s inou legislatívou Spoločenstva, majú národné orgány prístup ku všetkým dostupným doplnkovým zdrojom údajov iným ako sú údaje zo systému Intrastat alebo z jednotného colného dokladu na colné alebo daňové účely, akými sú napríklad informácie z národných registrov lodí a lietadiel, ktoré môžu požadovať na identifikáciu prevodu vlastníctva tohto tovaru.“

4.

V článku 21 sa odsek 4 nahrádza týmto:

„4.   Za predpokladu, že nedochádza ku konfliktu s inou legislatívou Spoločenstva, majú národné orgány prístup k všetkým dostupným doplnkovým zdrojom údajov iným, ako sú údaje zo systému Intrastat alebo z jednotného colného dokladu na colné alebo daňové účely, akými sú napríklad informácie z hlásení národných registrovaných plavidiel o morských produktoch vyložených v iných členských štátoch.“

5.

V článku 22 sa odsek 4 nahrádza týmto:

„4.   Za predpokladu, že nedochádza ku konfliktu s inou legislatívou Spoločenstva, majú národné orgány prístup k všetkým dostupným doplnkovým zdrojom údajov iným, ako sú údaje zo systému Intrastat alebo z jednotného colného dokladu na colné alebo daňové účely, ktoré môžu potrebovať na uplatnenie tohto článku.“

6.

Článok 23 sa mení a dopĺňa takto:

a)

názov sa nahrádza týmto:

„Elektrická energia a plyn“.

b)

odseky 1 a 2 sa nahrádzajú týmto:

„1.   Štatistika obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi zahŕňa odoslania a prijatia elektrickej energie a zemného plynu.

2.   Za predpokladu, že nedochádza ku konfliktu s inou legislatívou Spoločenstva, majú národné orgány prístup k všetkým dostupným doplnkovým zdrojom údajov iným, ako sú údaje zo systému Intrastat alebo z jednotného colného dokladu na colné alebo daňové účely, ktoré môžu potrebovať, aby zaslali údaje uvedené v odseku 1 Komisii (Eurostatu). Národné orgány môžu požadovať, aby informácie poskytovali priamo národní prevádzkovatelia so sídlom vo vykazujúcom členskom štáte, ktorí vlastnia alebo prevádzkujú vnútroštátne prenosové siete elektrickej energie alebo zemného plynu.“

7.

V prílohe I sa bod h) nahrádza týmto:

„h)

Tovar určený na opravu a tovar po oprave a použité náhradné diely. Oprava je spojená s obnovením pôvodnej funkcie alebo stavu tovaru. Cieľom operácie je jednoducho udržať tovar v prevádzke; môže to zahrnovať určitú prestavbu alebo zlepšenia, ale nijako to nemení charakter tovaru.“

8.

Príloha II sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 19.11.2004, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 493/2005 (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2005, s. 1).“


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1916/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na druhú zarážku jeho článku 13,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 sa v prípade prežúvavcov povoľuje používanie syntetických vitamínov A, D a E počas prechodného obdobia, ktoré sa končí 31. decembra 2005.

(2)

Keďže sa predpokladá, že vzhľadom na klimatické podmienky a dostupné zdroje krmív budú naďalej pretrvávať regionálne rozdiely, pokiaľ ide o možnosti prežúvavcov chovaných ekologickým spôsobom získať potrebné základné vitamíny A, D a E v kŕmnych dávkach, malo by sa v prípade prežúvavcov povoliť používanie takýchto syntetických vitamínov aj po tomto dátume.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 2092/91 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 14 nariadenia (EHS) č. 2092/91,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1567/2005 (Ú. v. EÚ L 252, 28.9.2005, s. 1).


PRÍLOHA

V časti D prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 sa bod 1.2 nahrádza týmto:

„1.2.

Vitamíny, provitamíny a chemicky presne definované látky s podobnými účinkami. Do tejto kategórie patria iba tieto látky:

Vitamíny povolené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (1):

vitamíny získané zo surovín, ktoré sa prirodzene vyskytujú v krmivách,

syntetické vitamíny identické s prírodnými vitamínmi pre monogastrické zvieratá,

s predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu členského štátu syntetické vitamíny A, D a E identické s prírodnými vitamínmi pre prežúvavce.


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.“


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1917/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 25. novembra 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1422/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania pre dovoz melasy v sektore cukru a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 785/68 (2), stanovuje, že cena cif pre dovoz melasy stanovená v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 785/68 (3), sa považuje za „reprezentatívnu cenu“. Touto cenou sa rozumie cena stanovená pre štandardnú kvalitu, definovanú v článku 1 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(2)

Pri stanovovaní reprezentatívnych cien treba brať do úvahy všetky informácie uvedené v článku 3 nariadenia (EHS) č. 785/68 okrem prípadov uvedených v článku 4 uvedeného nariadenia a v prípade potreby sa toto stanovenie môže vykonať podľa metódy uvedenej v článku 7 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(3)

Pri úprave ceny, ktorá sa netýka štandardnej kvality, je v závislosti od ponúknutej melasy potrebné zvýšiť alebo znížiť ceny uplatnením článku 6 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(4)

Ak existuje rozdiel medzi spúšťacou cenou daného výrobku a reprezentatívnou cenou, je potrebné stanoviť dodatočné dovozné clá v zmysle podmienok uvedených v článku 3 nariadenia (ES) č. 1422/95. V prípade pozastavenia dovozných ciel v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 je potrebné stanoviť zvláštnu výšku týchto ciel.

(5)

Je potrebné stanoviť reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá pre dané produkty v súlade s článkom 1 ods. 2 a článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1422/95 sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 79/2003 (Ú. v. ES L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  Ú. v. ES 145, 27.6.1968, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1422/95.


PRÍLOHA

Reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 25. novembra 2005

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

Výška cla, ktoré sa uplatní na dovoz z dôvodu pozastavenia uvedeného v článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 na 100 kg netto na daný produkt (1)

1703 10 00 (2)

11,25

0

1703 90 00 (2)

11,87

0


(1)  Táto výška cla nahrádza podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 výšku cla v spoločnom colnom sadzobníku, stanovenú pre tieto výrobky.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v článku 1 zmeneného a doplneného nariadenia (EHS) č. 785/68.


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1918/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhuv v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa rozdiel medzi kurzami alebo cenami výrobkov na svetovom trhu, uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov v spoločenstve môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa náhrady za nedenaturovaný biely a surový cukor vyvezený bez ďalšieho spracovania musia stanoviť s ohľadom na situáciu na trhu spoločenstva a na svetovom trhu s cukrom, a najmä na cenové a nákladové činitele určené v článku 28 uvedeného nariadenia. V súlade s uvedeným nariadením je potrebné zohľadniť taktiež ekonomické hľadisko navrhovaných vývozov.

(3)

Náhrada na surový cukor sa musí stanoviť pre štandardnú kvalitu, ktorá sa definuje v prílohe I, bod II nariadenia (ES) č. 1260/2001. Táto náhrada sa okrem iného stanovuje v súlade s článkom 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001. Kandizovaný cukor sa definuje v nariadení Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podrobných pravidlách udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2). Takto vypočítaná výška náhrady pokiaľ ide o aromatizovaný alebo prifarbovaný cukor sa musí vzťahovať na obsah sacharózy a preto sa musí stanoviť na 1 % obsahu sacharózy.

(4)

Vo výnimočných prípadoch sa môže výška náhrady stanoviť inými právnymi aktmi.

(5)

Náhrada sa musí stanovovať každé dva týždne. Počas tohto obdobia je možné náhradu meniť.

(6)

V súlade s článkom 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001 si situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyžiadať rozlišovanie náhrady na výrobky určené v článku 1 uvedeného nariadenia podľa ich miesta určenia.

(7)

Významné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych krajín od začiatku roka 2001, ako aj vývozy cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javia ako vysoko neprirodzené.

(8)

S cieľom zabrániť akémukoľvek zneužívaniu, pokiaľ ide o opätovný dovoz výrobkov v sektore cukru, pre ktoré boli udelené náhrady, do spoločenstva, je potrebné nestanoviť pre všetky západné balkánske krajiny náhradu na výrobky určené v tomto nariadení.

(9)

S ohľadom na tieto skutočnosti a na súčasnú situáciu trhov v sektore cukru, najmä na kurzy alebo ceny cukru v spoločenstve a na svetovom trhu, je potrebné stanoviť príslušné výšky náhrady.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod a) nariadenia (ES) č. 1260/2001, nedenaturovaných a bez ďalšieho spracovania, sa stanovujú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA BIELY CUKOR A SUROVÝ CUKOR VYVEZENÝ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA PLATNÉ OD 25. NOVEMBRA 2005 (1)

Kód výrobkov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3640

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3640

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo Spoločenstva) okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov z 10. júna 1999), a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, s výnimkou cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. februára 2005 neuplatňujú v súlade s rozhodnutím Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto sadzba je uplatniteľná na surový cukor, ktorého výťažnosť je 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odchýli od 92 %, výška uplatniteľnej náhrady sa vypočíta v súlade s ustanoveniami článku 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001.


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1919/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), najmä na jeho článok 27 odsek 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001, rozdiel medzi kurzami a cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia a cenami výrobkov v spoločenstve môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Podľa článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podmienkach udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2), náhrada na 100 kilogramov výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod d) nariadenia (ES) č. 1260/2001, ktoré sú predmetom vývozu, sa rovná základnej sadzbe vynásobenej obsahom sacharózy, prípadne obsahom ostatných cukrov zmenených na sacharózu. Obsah sacharózy zistený pre daný výrobok sa stanovuje v súlade s ustanoveniami článku 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)

Podľa ustanovení článku 30 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001, základná sadzba náhrady na sorbózu vyvezenú bez ďalšieho spracovania sa musí rovnať základnej sadzbe náhrady, od ktorej sa odpočíta stotina platnej výrobnej náhrady, v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1265/2001 z 27. júna 2001, ktorým sa určujú podmienky pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 pre udeľovanie výrobnej náhrady na niektoré výrobky zo sektora cukru používané v chemickom priemysle (3), pre výrobky vymenované v prílohe uvedeného nariadenia.

(4)

Podľa ustanovení článku 30 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1260/2001 pre ostatné výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia, vyvezené bez ďalšieho spracovania, výška základnej sadzby náhrady sa musí rovnať stotine stanovenej sadzby, vzhľadom na rozdiel medzi intervenčnou cenou pre biely cukor platnou pre nedeficitné oblasti spoločenstva, počas mesiaca, pre ktorý je stanovená základná sadzba a medzi kurzom alebo cenou bieleho cukru na svetovom trhu na jednej strane, a vzhľadom na potrebu stanoviť rovnováhu medzi používaním základných výrobkov spoločenstva za účelom vývozu spracovaných výrobkov do tretích krajín a používaním výrobkov týchto krajín prijatých do dokončovacieho procesu na druhej strane.

(5)

Podľa článku 30 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001 uplatňovanie základnej sadzby môže byť obmedzené na niektoré výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia.

(6)

Podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 je možné určiť náhradu na vývoz výrobkov bez ďalšieho spracovania uvedených v článku 1 odsek 1 body f) a h) uvedeného nariadenia. Výška náhrady musí byť stanovená na 100 kilogramov sušiny, najmä vzhľadom na náhradu uplatniteľnú na vývoz výrobkov s kódom KN 1702 30 91, na náhradu uplatniteľnú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod d) nariadenia (ES) č. 1260/2001 a na hospodárske aspekty spojené s uvedenými vývozmi. Pre výrobky uvedené v bodoch f) a g) uvedeného odseku 1 sa náhrada udeľuje len na tie výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95 a pre výrobky uvedené článku 1 odsek 1 bod h) sa náhrada udeľuje len na tie výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(7)

Vyššie uvedené náhrady sa stanovujú každý mesiac. Tieto náhrady je možné meniť v priebehu daného obdobia.

(8)

Podľa článku 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001, situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k potrebe rozlišovať náhrady na výrobky uvedené v článku 1 uvedeného nariadenia v závislosti od ich miesta určenia.

(9)

Výrazné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych štátov od začiatku roku 2001 a rovnako vývozov cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javí ako značne neprirodzené.

(10)

Aby sa predišlo akémukoľvek zneužívaniu v spojení s opätovným dovozom výrobkov patriacich do sektora cukru, na ktoré boli udelené náhrady do spoločenstva, je potrebné, aby pre skupinu západných balkánskych štátov nebola určená náhrada na výrobky uvedené v tomto nariadení.

(11)

So zreteľom na tieto skutočnosti je potrebné určiť náhrady na tieto produkty v zodpovedajúcej výške.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú pri vývoze výrobkov bez ďalšieho spracovania uvedených v článku 1 odsek 1 body d), f), g) a h) nariadenia (ES) č. 1260/2001 sú určené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 63.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA SIRUPY A NIEKTORÉ ĎALŠIE VÝROBKY VYVEZENÉ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA PATRIACE DO SEKTORU CUKRU PLATNÉ OD 25. NOVEMBRA 2005 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

36,40 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

36,40 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

69,16 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3640 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

36,40 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3640 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3640 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3640 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

36,40 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3640 (4)

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určení série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určenia sú uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo spoločenstva) s výnimkou Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov z 10. júna 1999) a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, okrem cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. februára neuplatňujú v súlade s rozhodnutím Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(4)  Základná sadzba neplatí pre sirupy, ktorých čistota je nižšia ako 85 % (nariadenie (ES) č. 2135/95). Obsah sacharózy sa stanovuje v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(5)  Sadzba nie je uplatniteľná na výrobok definovaný v bode 2 prílohy nariadenia (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1920/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 13. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1138/2005 z 15. júla 2005 o stálych výberových konaniach v rámci hospodárskeho roka 2004/2005 pre stanovovanie vývozných odvodov a/alebo vývozných náhrad za biely cukor (2) sa otvárajú čiastočné výberové konania na vývoz cukru do niektorých tretích krajín.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1138/2005 sa maximálna výška vývoznej náhrady stanovuje, v prípade potreby, pre dané čiastočné výberové konanie, berúc do úvahy najmä situáciu a predvídateľný vývoj na trhu s cukrom v spoločenstve a na svetovom trhu.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 13. čiastočné výberové konanie pre biely cukor, uskutočnené v zmysle nariadenia (ES) č. 1138/2005, sa maximálna výška náhrady za vývoz do niektorých tretích krajín stanovuje na 39,374 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 185, 16.7.2005, s. 3.


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1921/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhou v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999 môže byť rozdiel medzi cenami v medzinárodnom obchode uvedenými v článku 1 uvedeného nariadenia a cenami výrobkov v spoločenstve pokrytý vývoznou náhradou v rozsahu stanovenom dohovormi uzavretými v súlade s článkom 300 zmluvy.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1255/1999 treba náhrady za výrobky uvedené v článku 1 tohto nariadenia, vyvezené v prirodzenom stave, určiť so zreteľom na:

súčasnú situáciu a perspektívy vývoja cien a dostupnosti mlieka a mliečnych výrobkov na trhu v spoločenstve, ako aj cien mlieka a mliečnych výrobkov v medzinárodnom obchode,

najvýhodnejšie náklady spojené s uvedením na trh a s prepravou zo spoločenstva do prístavov alebo iných vývozných miest spoločenstva, ako aj náklady spojené s umiestňovaním tovaru na trhu v krajine určenia,

ciele spoločnej organizácie trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ktorých obsahom je zabezpečiť na týchto trhoch vyváženú situáciu a prirodzený vývoj cien a obchodu,

obmedzenia vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy,

potrebu predísť narušeniam trhu spoločenstva,

hospodárske hľadisko navrhovaných vývozov.

(3)

Podľa článku 31 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sú ceny v spoločenstve stanovené v súlade s bežnými cenami, ktoré sú najpriaznivejšie pre vývoz, ceny v medzinárodnom obchode sa stanovujú najmä na základe:

a)

bežných cien na trhu tretích krajín;

b)

najpriaznivejších cien pre dovoz z tretích krajín v tretích krajinách určenia;

c)

výrobných cien zistených vo vývozných tretích krajinách, berúc do úvahy, v prípade potreby, dotácie udelené touto krajinou;

d)

ponukovej ceny franko na hranici spoločenstva.

(4)

Podľa článku 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 si situácia na svetovom trhu alebo zvláštne požiadavky niektorých trhov môžu vyžadovať rozlišovanie náhrady za výrobky uvedené v článku 1 tohto nariadenia podľa ich miesta určenia.

(5)

Článok 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 ustanovuje, že zoznam výrobkov, na ktoré sa udeľuje vývozná náhrada, a výška tejto náhrady sa stanovuje aspoň jeden-krát každé štyri týždne; avšak výška náhrady môže zostať na rovnakej hodnote dlhšie ako štyri týždne.

(6)

Podľa článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 174/1999 z 26. januára 1999 ustanovujúceho zvláštne podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 804/68 v súvislosti s vývoznými povoleniami a vývoznými náhradami v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (2), náhrada udelená na sladené mliečne výrobky sa rovná súčtu dvoch prvkov; jeden prvok je určený na zohľadňovanie množstva mliečnych výrobkov a vypočíta sa vynásobením základnej sadzby obsahom mliečnych výrobkov v príslušnom výrobku; druhý prvok je určený na zohľadňovanie množstva pridanej sacharózy a vypočíta sa vynásobením obsahu sacharózy v celkovom výrobku základnou sadzbou náhrady platnej v deň vývozu pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (3), avšak tento druhý prvok sa používa len vtedy, ak bola pridaná sacharóza vyrobená z cukrovej repy alebo trstiny zožatej v spoločenstve.

(7)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 896/84 (4) určilo doplňujúce ustanovenia na udelenie náhrad počas prechodu z jedného obdobia na druhé; tieto ustanovenia stanovujú možnosť rozlišovať náhrady podľa dátumu výroby výrobkov.

(8)

Na výpočet výšky náhrady za tavené syry je potrebné ustanoviť, že v prípade pridania kazeínu a/alebo kazeinátov sa prítomnosť týchto prvkov neberie do úvahy.

(9)

Pri určovaní výrobkov a oblastí oprávnených pre náhrady je na jednej strane vhodné brať do úvahy, že konkurenčné postavenie niektorých výrobkov Spoločenstva neopodstatňuje podporovanie ich vývozu a na druhej strane, že malá zemepisná vzdialenosť niektorých oblastí môže uľahčiť narušenie obchodu a zneužívanie.

(10)

Uplatňovanie týchto podmienok na súčasnú situáciu trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, a najmä na ceny výrobkov v spoločenstve a na svetovom trhu, vedie k stanoveniu náhrady za výrobky a ich výšky v prílohe k tomuto nariadeniu.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady uvedené v článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999 za výrobky vyvezené v prirodzenom stave sú stanovené na výšky uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1513/2005 (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2005, s. 45).

(3)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(4)  Ú. v. ES L 91, 1.4.1984, s. 71. Nariadenia naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 222/88 (Ú. v. ES L 28, 1.2.1988, s. 1).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z dňa 24. novembra 2005, určujúca vývozné náhrady v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Sadzba náhrad

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,03

A01

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,83

A01

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,52

A01

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,51

A01

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4203

A01

EUR/kg

0,5396

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

34,70

A01

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,23

A01

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,61

A01

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,84

A01

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3470

A01

EUR/kg

0,4455

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3861

A01

EUR/kg

0,4955

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

7,07

A01

EUR/100 kg

8,53

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,73

A01

EUR/100 kg

95,37

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,41

A01

EUR/100 kg

84,16

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,90

A01

EUR/100 kg

87,51

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

85,16

A01

EUR/100 kg

114,82

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,11

A01

EUR/100 kg

91,83

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určení sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

L01:

Ceuta, Melilla, Svätá stolica, Spojené štáty americké a oblasť Cypru, kde vláda Cyperskej republiky nevykonáva efektívnu kontrolu.

L02:

Andorra a Gibraltár.

L03:

Ceuta, Melilla, Island, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Andorra, Gibraltár, Svätá stolica (bežne nazývaná: Vatikán), Turecko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Kanada, Austrália a Nový Zéland, oblasť Cypru, kde vláda Cyperskej republiky nevykonáva efektívnu kontrolu.

L04:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1922/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na určité druhy masla (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktorá sa končí 22. novembra 2005.

(3)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 581/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 22. novembra 2005, je maximálna výška náhrady na výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia uvedená v prílohe tohto nariadenie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1239/2005 (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 32).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


PRÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobok

Kód nomenklatúry pre vývoznú náhradu

Maximálna výška vývoznej náhrady na vývoz do miesta určenia uvedeného v článku 1 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

92,49

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

98,55

Maslový olej

ex ex 0405 90 10 9000

120,10


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1923/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 582/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na sušené odstredené mlieko (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 22. novembra 2005.

(3)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 582/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 22. novembra 2005, je maximálna výška náhrady na výrobok a miesta určenia uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia stanovená na 12,25 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1239/2005 (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 32).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1924/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na hydinové mäso uplatniteľné od 25. novembra 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1), najmä na článok 8 odsek 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2777/75, rozdiel medzi cenami produktov uvedenými v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia na svetovom trhu a v spoločenstve sa môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

Uplatňovanie týchto pravidiel a kritérií na aktuálnu situáciu na trhu s hydinovým mäsom vedie k stanoveniu náhrady vo výške, ktorá umožňuje účasť spoločenstva v medzinárodnom obchode a tiež berie do úvahy charakter vývozu týchto produktov, ako aj ich aktuálny význam.

(3)

Článok 21 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999 o spoločných pravidlách uplatňovania režimu vývozných náhrad pre poľnohospodárske produkty (2) stanovuje, že na produkty, ktoré nie sú primeranej a prijateľnej kvality ku dňu prijatia vývozného colného vyhlásenia, sa neposkytuje žiadna náhrada. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie platných nariadení treba upresniť, že pre získanie náhrady musí byť hydinové mäso uvedené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2777/75 označené značkou zdravotnej bezchybnosti ako to stanovuje smernica Rady 71/118/EHS z 15. februára 1971 o veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú výrobu čerstvého hydinového mäsa a jeho uvádzanie na trh (3).

(4)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kódy produktov, na vývoz ktorých sa prideľuje náhrada v zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2777/75, a výšky tejto náhrady sú určené v prílohe tohto nariadenia.

Aby sa mohla získať náhrada, produkty spadajúce pod rozsah uplatňovania kapitoly XII prílohy ku smernici 71/118/EHS musia takisto spĺňať podmienky označenia zdravotnej bezchybnosti určené touto smernicou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23. Smernica, naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hydinové mäso uplatniteľné od 25. novembra 2005

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj krajín určenia série A sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sa definujú v nariadení Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12).

Ďalšie krajiny určenia sú definované takto:

V03 A24,

Angola, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irak, Irán.


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1925/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná, ako je to vhodné, v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s odsekom 1 článku 14 nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo Spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 15 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 znížená sadzba vývoznej náhrady musí byť stanovená vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že je potrebné rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo použitie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003, vyvážané vo forme tovaru uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003 v uvedenom poradí, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1584/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 25. novembra 2005 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis výrobkov (2)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

 

 

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

 

 

– škrobu:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

3,567

3,973

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

1,866

1,866

– – v iných prípadoch

3,973

3,973

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

2,574

2,980

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

1,400

1,400

– – v iných prípadoch

2,980

2,980

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

1,866

1,866

– inej (vrátane nespracovanej)

3,973

3,973

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

 

 

– v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

3,030

3,453

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

1,866

1,866

– v iných prípadoch

3,973

3,973

ex 1006 30

Bielená ryža:

 

 

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, iné ako hybridy, na siatie


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnosťou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnosťou od 1. decembra 2005 do Rumunska a s účinnosťou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.

(2)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získané zo spracovania základného výrobku alebo/a asimilovaných výrobkov, budú sa uplatňovať koeficienty stanovené v prílohe V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1043/2005.

(3)  Na príslušný tovar sa vzťahuje kód KN 3505 10 50.

(4)  Tovar uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo uvedený v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  Pre sirupy, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získané zo zmiešania glukózového a fruktózového sirupu sa vývozné náhrady týkajú iba glukózového sirupu.


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/37


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1926/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami (1), najmä na jeho článok 8 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 8 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2771/75 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov vymenovaných v prílohe uvedeného nariadenia.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe I nariadenia (EHS) č. 2771/75.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť na rovnaké obdobie ako to, pre ktoré sú náhrady stanovené pre rovnaké výrobky vyvážané nespracované.

(4)

Článok 11 dohody o poľnohospodárstve uzavretej počas Uruguajského kola stanovuje, že vývozná náhrada pre výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2771/75, vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2771/75, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.


PRÍLOHA

Sadzba náhrad uplatniteľná od 25. novembra 2005 na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Miesto určenia (1)

Sadzba náhrad

0407 00

Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené:

 

 

– Z hydiny:

 

 

0407 00 30

– – Ostatné:

 

 

a)

Na vývoz albumínu patriaceho pod kódy KN 3502 11 90 a 3502 19 90

02

6,00

03

20,00

04

3,00

b)

Na vývoz iných tovarov

01

3,00

0408

Vtáčie vajcia bez škrupín a vaječné žĺtky čerstvé, sušené, varené vo vode alebo v pare, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel:

 

 

– Vaječné žĺtky:

 

 

0408 11

– – Sušené:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

40,00

0408 19

– – Ostatné:

 

 

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Tekuté:

 

 

nesladené

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – Mrazené:

 

 

nesladené

01

20,00

– Ostatné:

 

 

0408 91

– – Sušené:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

73,00

0408 99

– – Ostatné:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

18,00


(1)  Miesta určenia sú tieto:

01

tretie krajiny okrem Bulharska od 1. októbra 2004 a Rumunska od 1. decembra 2005. Pre Švajčiarsko a Lichtenštajnsko sa tieto sadzby neuplatňujú na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol s účinnosťou od 1. februára 2005;

02

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Turecko, Hongkong špeciálny administratívny región a Rusko;

03

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan a Filipíny;

04

všetky miesta určenia okrem Švajčiarska, Bulharska s účinnosťou od 1. októbra 2004, Rumunska s účinnosťou od 1. decembra 2005 a tých, ktoré sú uvedené v 02 a 03.


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/39


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1927/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 z 15. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu byť pokryté vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

V prípade určitých mliečnych výrobkov vyvážaných vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve však existuje nebezpečenstvo, že ak sa predbežne stanovia vysoké sadzby náhrad, záväzky prijaté v súvislosti s týmito náhradami môžu byť ohrozené. S cieľom zabrániť takejto hrozbe je preto nevyhnutné prijať vhodné preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad s ohľadom na tieto výrobky by malo umožniť splnenie týchto dvoch cieľov.

(5)

Článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 stanovuje, že pri stanovení sadzby náhrady sa berú do úvahy, ak je to vhodné, výrobné náhrady, pomoc alebo iné opatrenia s rovnocenným účinkom uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s príslušným výrobkom, u základných výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 alebo asimilovaných výrobkov.

(6)

Článok 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje poskytnutie pomoci na odstredené mlieko vyrobené v Spoločenstve a spracované na kazeín v prípade, že takéto mlieko a kazeín z neho vyrobený spĺňajú určité podmienky.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 o predaji masla za znížené ceny a o poskytovaní podpôr na smotanu, maslo a koncentrované maslo používané pri výrobe pekárenských výrobkov, zmrzliny a iných potravín (3) stanovuje, že maslo a smotana za znížené ceny by mali byť dostupné podnikom, ktoré vyrábajú určitý tovar.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 25. novembra 2005 na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

10,00

10,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3 maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 2571/97

23,57

23,57

b)

Na vývoz iných tovarov

50,00

50,00

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 2571/97

51,00

51,00

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

99,25

99,25

c)

Na vývoz iných tovarov

92,00

92,00


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnost'ou od 1. decembra 2005 do Rumunska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Europskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskiej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1928/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 písm. a) a ods. 15,

keďže:

(1)

Článok 27 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a), c), d), f), g) a h) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe V uvedeného nariadenia.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe V nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého uvedeného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

Článok 27 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje, že vývozná náhrada na výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

Keďže situácia na trhu pre nasledujúce mesiace nemôže byť práve teraz určená, náhrady stanovené podľa tohto nariadenia je možné predbežne stanoviť.

(6)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 1260/2001 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 987/2005 (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 25. novembra 2005 na určité výrobky zo sektora cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

36,40

36,40


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska, s účinnost'ou od 1. decembra 2005 do Rumunska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Europskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/44


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1929/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa určuje konečná miera náhrady a percentuálny podiel výdaja vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 z 8. októbra 2001 o podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 v oblasti vývozných náhrad za ovocie a zeleninu (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 7,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1172/2005 (3) určilo smerné množstvá, na ktoré sa môžu vývozné povolenia systému B vydať.

(2)

Pre povolenia systému B na rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká, o ktoré boli žiadosti podané od 16. septembra do 15. novembra 2005, sa má určiť definitívna miera náhrad na úrovni smernej miery a určiť percentuálny podiel na vydanie požadovaných množstiev,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o vývozné povolenia systému B, vydané na základe článku 1 nariadenia (ES) č. 1172/2005 medzi 16. septembrom a 15. novembrom 2005, sú percentuálne podiely vydania a miera uplatniteľných náhrad určené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2005, s. 29.


PRÍLOHA

Percentuálny podiel požadovaných množstiev a miera uplatniteľných náhrad pre povolenia systému B, o ktoré bolo požiadané od 16. septembra 2005 do 15. novembra 2005 (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

Produkt

Miera náhrad

(EUR/t netto)

Percentuálny podiel vydania požadovaných množstiev

Rajčiny

35

100 %

Pomaranče

38

100 %

Citróny

60

100 %

Stolové hrozno

23

100 %

Jablká

36

100 %


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/46


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1930/2005

z 24. novembra 2005,

ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa určujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v oblasti obchodovania s produktmi v sektore vinárstva s tretími krajinami (1), a najmä na jeho článok 7 a článok 9 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 63 ods. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (2) obmedzil poskytovanie vývozných náhrad na produkty patriace do sektora vinárstva v množstve a výdavkoch odsúhlasených v Dohode o poľnohospodárstve, ktorá bola uzatvorená v rámci multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola.

(2)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 883/2001 ustanovil podmienky, v ktorých Komisia môže prijať osobitné opatrenia s cieľom zabrániť prekročeniu plánovaného množstva alebo disponibilného rozpočtu v rámci tejto dohody.

(3)

Na základe informácií týkajúcich sa žiadostí o vývozné povolenia, ktoré má Komisia k dispozícii k 23. novembru 2005, množstvo ešte disponibilné na obdobie do 15. januára 2006 pre pásma určenia: 2. Ázia a 3. východná Európa podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (ES) č. 883/2001 by mohlo byť prekročené, ak sa neobmedzí vydávanie týchto vývozných povolení s vopred stanovenou náhradou. Je preto potrebné stanoviť jednotnú percentuálnu sadzbu na prijímanie žiadostí predložených od 16. do 22. novembra 2005 a pozastaviť pre tieto zóny do 16. januára 2006 vydávanie potvrdení na predložené žiadosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné povolenia s vopred stanovenou náhradou v sektore vinárstva, o ktoré sa predkladali žiadosti od 16. do 22. novembra 2005 v rámci nariadenia (ES) č. 883/2001, sa vydávajú vo výške 91,01 % požadovaného množstva pre pásmo 2. Ázia a 83,48 % požadovaného množstva pre pásmo 3. východná Európa.

2.   Pre produkty v sektore vinárstva v zmysle odseku 1 sa vydávanie vývozných povolení, o ktoré sa predkladajú žiadosti od 23. novembra 2005, ako aj podávanie žiadostí o vývozné povolenia od 25. novembra 2005, pozastavuje pre pásma určenia 2. Ázia a 3. východná Európa do 16. januára 2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 908/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 56).

(2)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1188/2005 (Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 24).


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1931/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13, odsek 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003, rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie komisie (ES) č. 1517/95 z 29. júna 1995 o pravidlách uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozného a vývozného režimu kŕmnych zmesí pre zvieratá vyrobených na báze obilnín, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 o osobitných pravidlách v uplatňovaní režimu dovozných a vývozných povolení v sektore obilnín a ryže (2), definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré sa musia brať do úvahy pri výpočte náhrady za tieto produkty.

(3)

Tento výpočet musí brať do úvahy aj obsah výrobkov z obilnín. Pre zjednodušenie, náhrada sa má vyplácať vo dvoch kategóriách „výrobkov z obilnín“, na jednej strane je to kukurica, najbežnejšie používaná obilnina na výrobu vyvážaných kŕmnych zmesí, a výrobky z kukurice, na druhej strane sú „ostatné obilniny“, to sú voliteľné výrobky z obilnín iných ako kukurica a výrobky z kukurice. Náhrada sa poskytuje za množstvo obilninového produktu obsiahnutého v kŕmnych zmesiach pre zvieratá.

(4)

Okrem toho musí výška vývoznej náhrady brať do úvahy aj možnosti a podmienky predaja týchto produktov na svetovom trhu, potrebu vyhnúť sa narušeniam na trhu spoločenstva a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

Súčasná situácia na trhu s obilninami, najmä perspektívy zásobovania, vedie v súčasnosti k zrušeniu vývozných náhrad.

(6)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na kŕmne zmesi pre zvieratá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1784/2003 a ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 1517/95, sú stanovené v súlade s prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 24. novembra 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za kŕmne zmesi z obilnín

Kódy produktov, na ktoré sa poskytuje vývozná náhrada:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Obilninové produkty

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška vývozných náhrad

Kukurica a výrobky z kukurice:

kódy NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Výrobky z obilnín s výnimkou kukurice a výrobkov z kukurice

C10

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všetky krajiny.


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/49


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1932/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), najmä na článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálneho zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Portugalska bola vyhlásená nariadením Komisie (ES) č. 1809/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3), podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003, Komisia môže rozhodnúť o stanovení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri jeho stanovení je potrebné prihliadať najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95. Zľava sa prizná každému účastníkovi verejnej súťaže, ktorého ponuka bude na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo nižšej.

(3)

Na základe uplatnenia vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny sa maximálne zníženie dovozného cla určuje na sumu uvedenú v článku 1.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre ponuky predložené v čase od 18. do 24. novembra 2005 v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005 sa maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice stanovuje na 19,47 EUR/t pre maximálny celkový objem 57 500 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 4.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené narídením (ES) č. 2235/2005 (Ú. v. EÚ L 256, 10.10.2005, s. 13).


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/50


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1933/2005

z 24. novembra 2005

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 1058/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 18. do 24. novembra 2005 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na jačmeň v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/51


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1934/2005

z 24. novembra 2005

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1438/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci pridelenia vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1438/2005 z 2. septembra 2005 týkajúce sa osobitného intervenčného opatrenia pre obilniny vo Fínsku a Švédsku na hospodársky rok 2005/2006 (3),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1438/2005 otvorilo verejnú súťaž na vývozné náhrady na vývoz ovsa vypestovaného vo Fínsku a vo Švédsku a určeného na vývoz z Fínska a Švédska do všetkých tretích krajín s výnimkou Bulharska, Nórska, Rumunska a Švajčiarska.

(2)

Berúc do úvahy najmä kritériá uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 nie je vhodné pristúpiť k určeniu maximálnych vývozných náhrad.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 18. do 24. novembra 2005 v rámci verejnej súťaže na vývozné náhrady na vývoz ovsa podľa nariadenia (ES) č. 1438/2005 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2005, s. 5.


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/52


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1935/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na poskytnutie náhrady na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1059/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade nerovnováhy v sektore obilnín (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že stanoví maximálne vývozné náhrady, berúc do úvahy kritériá stanovené článkom 1 nariadenia (ES) č. 1501/95. V tom prípade sa vyhovie tomu alebo tým z účastníkov verejnej súťaže, ktorých ponuka sa rovná alebo je nižšia ako maximálne vývozné náhrady.

(3)

Uplatňovanie vyššieuvedených kritérií na súčasnú situáciu trhov s predmetnou obilninou vedie k tomu, aby sa určili maximálne vývozné náhrady na vývoz.

(4)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice pre ponuky doručené od 18. do 24. novembra 2005 v rámci verejnej súťaže, uvedenej v nariadení (ES) č. 1059/2005, sa stanovuje na 5,00 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/53


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/671/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu striech a strešných krytín z hľadiska zaťaženia vonkajším požiarom

[oznámené pod číslom K(2005) 4437]

(Text s významom pre EHP)

(2005/823/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení v členských štátoch vzťahujúcich sa na stavebné výrobky (1), a najmä na jej článok 20 ods. 2 písm. a),

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2001/671/ES z 21. augusta 2001, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu striech a strešných krytín z hľadiska zaťaženia vonkajším požiarom (2), sa zavádza systém klasifikácie striech a strešných krytín z hľadiska zaťaženia vonkajším požiarom.

(2)

Po preskúmaní by sa mali vytvoriť ďalšie triedy, ktorými sa uspokoja regulárne požiadavky Írska a Spojeného kráľovstva.

(3)

Rozhodnutie 2001/671/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2001/671/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 22. novembra 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 235, 4.9.2001, s. 20.


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2001/671/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Časť nazvaná PREAMBULA sa mení a dopĺňa takto:

a)

prvý odsek sa nahrádza „ENV 1187:2002 a následne sa uplatňujú aktualizované verzie. Aktualizovaná verzia zahŕňa okrem iného nové revízie/zmeny a doplnenia ENV alebo anglickú verziu tejto normy“;

b)

v druhom odseku sa odkaz na CR 1187:2001 nahrádza „ENV 1187:2002“ a v druhom riadku sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.

2.

Časť nazvaná „SYMBOLY“ sa mení a dopĺňa takto:

a)

v prvom riadku sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“;

b)

všetky odkazy na „CR 1187:2001“ sa nahrádzajú „ENV 1187:2002“;

c)

„— ENV 1187:2002 skúška 4: XROOF (t4), kde t4 = horenie + vietor + dodatočné tepelné žiarenie“ sa vkladá za riadok CR 1187:2001 skúška 3.

3.

Do tabuľky sa vkladajú tieto riadky takto:

Skúšobná metóda

Trieda

Kritériá klasifikácie

„ENV 1187:2002 skúška 4

BROOF (t4)

Musia byť splnené všetky tieto podmienky:

bez prieniku cez strešný systém počas jednej hodiny,

pri počiatočnej skúške horia vzorky po odňatí skúšobného plameňa < 5 minút,

pri počiatočnej skúške sa plameň šíri < 0,38 m od miesta vzniku plameňa.

CROOF (t4)

Musia byť splnené všetky tieto podmienky:

bez prieniku cez strešný systém počas 30 minút,

pri počiatočnej skúške horia vzorky po odňatí skúšobného plameňa < 5 minút,

pri počiatočnej skúške sa plameň šíri < 0,38 m od miesta vzniku plameňa.

DROOF (t4)

Musia byť splnené všetky tieto podmienky:

prienik požiaru cez strešný systém počas 30 minút, bez prieniku počas počiatočnej skúšky,

pri počiatočnej skúške horia vzorky po odňatí skúšobného plameňa < 5 minút,

pri počiatočnej skúške sa plameň šíri < 0,38 m od miesta vzniku plameňa.

EROOF (t4)

Musia byť splnené všetky tieto podmienky:

prienik požiaru cez strešný systém počas 30 minút, bez prieniku počas počiatočnej skúšky,

šírenie plameňa nie je pod kontrolou.

FROOF (t4)

bez definície charakteristík.

*

Pri skúške sa venuje pozornosť odkvapkávaniu zo spodnej časti vzorky, akékoľvek mechanické poškodenie a akékoľvek tvorenie dier sa označí príponou ‚x’ s cieľom naznačiť, že počas skúšky vznikli jedna alebo viac dier. Okrem toho v závislosti od sklonu výrobku počas skúšky sa písmená EXT.F vložia pre ‚vodorovný alebo zvislý’ a EXT.S sa vložia pre ‚naklonený’.“


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/55


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2005/824/SZBP

z 24. novembra 2005

o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14 a tretí pododsek článku 25,

keďže:

(1)

Rada 11. marca 2002 prijala jednotnú akciu 2002/210/SZBP (1) o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH). Platnosť tejto jednotnej akcie uplynie 31. decembra 2005.

(2)

Na summite EU-západný Balkán konanom 21. júna 2003 v Solúne sa dospelo k záveru, že budúcnosť Balkánu je v rámci Európskej únie.

(3)

Európska rada prijala na svojom zasadnutí v Bruseli 17. a 18. júna 2004 Európsku bezpečnostnú stratégiu: Komplexná politika pre Bosnu a Hercegovinu. Uvádza sa v nej, že dlhodobým cieľom EÚ je stabilná, životaschopná, mierová a mnohonárodnostná BaH, ktorá pokojne spolupracuje so svojimi susedmi a nezvratne smeruje k členstvu v EÚ, a strednodobým cieľom Únie je podpísať Dohodu o stabilizácii a pridružení s BaH.

(4)

Rada Európskej únie sa 18. júla 2005 dohodla, že po skončení súčasného mandátu EUPM 31. decembra 2005 by bolo potrebné pokračovať v účasti EÚ na podpore policajnej práce v Bosne a Hercegovine. EUPM bude pokračovať s upraveným mandátom a veľkosťou.

(5)

V pozývacom liste z 26. októbra 2005 vyzvali orgány BiH EÚ na rozmiestnenie novo nasmerovanej EUPM v BiH.

(6)

Vysoký splnomocnenec v BiH je tiež osobitným zástupcom EÚ v BiH (OZEÚ). OZEÚ bude pokračovať v podpore celkovej politickej koordinácie EÚ v BiH a bude poskytovať usmernenie veliteľovi misie/policajnému komisárovi EUPM.

(7)

V súlade s usmerneniami zo zasadnutia Európskej rady v Nice 7. až 9. decembra 2000 by mala táto jednotná akcia určiť úlohu generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (ďalej len „GT/VS“) v súlade s článkami 18 ods. 3 a 26 zmluvy.

(8)

Článok 14 ods. 1 zmluvy vyžaduje, aby sa stanovila finančná referenčná suma na celé obdobie vykonávania jednotnej akcie. Stanovenie súm, ktoré sa majú uhradiť z rozpočtu Spoločenstva, závisí od vôle legislatívneho orgánu a dostupnosti viazaných rozpočtových prostriedkov v príslušnom rozpočtovom roku.

(9)

Mandát EUPM sa bude uplatňovať v súvislosti so situáciou, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky tak, ako sú vymedzené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Misia

1.   Policajná misia Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH) zriadená jednotnou akciou 2002/210/SZBP pokračuje od 1. januára 2006 v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

2.   EUPM pôsobí v súlade s cieľmi a ostatnými ustanoveniami obsiahnutými v poslaní misie uvedenom v článku 2.

Článok 2

Poslanie misie

Na základe usmernení a koordinácie zo strany OZEÚ a ako súčasť širšieho prístupu na podporu právneho štátu v BiH a v regióne sa EUPM prostredníctvom inštruktáže, monitorovania a inšpekcie zameria na zriadenie udržateľného, profesionálneho a mnohoetnického policajného zboru v BiH, ktorý pôsobí v súlade s najlepšími európskymi a medzinárodnými normami.

Tento policajný zbor by mal pôsobiť v súlade so záväzkami prijatými v rámci procesu stabilizácie a pridruženia s Európskou úniou, najmä so zreteľom na boj proti organizovanému zločinu a reformu polície.

EUPM bude pôsobiť v súlade so všeobecnými cieľmi prílohy 11 daytonskej/parížskej dohody a jej ciele budú podporované nástrojmi Spoločenstva. Pod riadením OZEÚ prevezme EUPM vedenie koordinácie policajných aspektov úsilia EBOP v boji proti organizovanému zločinu bez toho, aby bol dotknutý dohodnutý systém velenia. Bude pomáhať miestnym orgánom pri plánovaní a vykonávaní vyšetrovaní závažnej a organizovanej trestnej činnosti.

Článok 3

Preskúmanie

Proces hodnotenia každých šesť mesiacov v súlade s hodnotiacimi kritériami uvedenými v koncepcii operácií (CONOPS) a operačnom pláne (OPLAN) a pri zohľadnení vývoja reformy polície umožní podľa potreby upraviť činnosti misie.

Článok 4

Štruktúra

1.   EUPM má v zásade túto štruktúru:

a)

Hlavné sídlo v Sarajeve pozostávajúce z veliteľa misie/policajného komisára a personálu, ako sa stanovuje v OPLAN-e. Časť tohto personálu pozostáva z meniaceho sa počtu styčných dôstojníkov, ktorí sa budú na mieste koordinovať s inými medzinárodnými organizáciami.

b)

Spoluumiestnenia na vyššej úrovni v rámci rôznych policajných služieb BiH, vrátane Štátnej agentúry pre vyšetrovanie a ochranu, Štátnej hraničnej služby, Interpolu, entít, stredísk verejnej bezpečnosti, kantónov a v rámci dištriktu Brčko.

2.   Tieto prvky sa vytvoria v CONOPS-e a OPLAN-e. CONOPS a OPLAN schvaľuje Rada.

Článok 5

Veliteľ misie/policajný komisár

1.   Veliteľ misie/policajný komisár vykonáva operačnú kontrolu (OPCON) nad EUPM a zabezpečuje každodenné riadenie EUPM a koordináciu činností EUPM vrátane riadenia bezpečnosti personálu misie, zdrojov a informácií.

2.   Veliteľ misie/policajný komisár je zodpovedný za disciplinárnu kontrolu personálu. Disciplinárne konanie voči vyslanému personálu vykonáva dotknutý vnútroštátny orgán alebo dotknutý orgán EÚ.

3.   Veliteľ misie/policajný komisár podpisuje zmluvu s Komisiou.

Článok 6

Personál

1.   Počet a odborná spôsobilosť členov personálu EUPM zodpovedajú poslaniu misie uvedenému v článku 2 a štruktúre uvedenej v článku 4.

2.   Príslušníkov polície vysielajú členské štáty na dobu minimálne jedného roka. Každý členský štát znáša náklady na príslušníkov polície, ktorých vyslal, vrátane platov, príspevkov a cestovných nákladov do BiH a späť.

3.   EUPM prijíma medzinárodný civilný personál a miestny personál podľa potreby na zmluvnom základe.

4.   Členské štáty alebo inštitúcie EÚ môžu v prípade potreby tiež vyslať medzinárodný civilný personál na dobu minimálne jedného roka. Každý členský štát alebo inštitúcia EÚ znáša náklady na všetkých členov personálu, ktorých vyslal, vrátane platov, príspevkov a cestovných nákladov do BiH a späť.

5.   Všetci členovia personálu naďalej podliehajú právomoci príslušného vysielajúceho štátu alebo inštitúcie a plnia svoje povinnosti a konajú v záujme misie. Personál misie dodržiava bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené rozhodnutím Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcim bezpečnostné nariadenia Rady (2) (ďalej len „bezpečnostné nariadenia Rady“).

Článok 7

Postavenie personálu EUPM

1.   Prijmú sa potrebné opatrenia týkajúce sa pokračovania dohody medzi EÚ a BiH zo 4. októbra 2002 o činnosti policajnej misie Európskej únie (EUPM) v BaH počas trvania EUPM.

2.   Za riešenie akýchkoľvek nárokov súvisiacich s vyslaním, ktoré uplatní člen personálu alebo ktoré sa ho týkajú, zodpovedá členský štát alebo inštitúcia EÚ, ktorá ho vyslala. Dotknutý členský štát alebo inštitúcia EÚ zodpovedajú za začatie akéhokoľvek konania voči vyslanej osobe.

3.   Podmienky zamestnania a práva a povinnosti medzinárodného a miestneho zmluvného personálu sú ustanovené v zmluvách medzi veliteľom misie/policajným komisárom a členom personálu.

Článok 8

Velenie

1.   EUPM má ako operácia krízového riadenia jednotné velenie.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) zabezpečuje politickú kontrolu a strategické riadenie.

3.   GT/VS usmerňuje veliteľa misie/policajného komisára prostredníctvom OZEÚ.

4.   Veliteľ misie/policajný komisár vedie misiu a zabezpečuje jej každodenné riadenie.

5.   Veliteľ misie/policajný komisár podáva správy GT/VS prostredníctvom OZEÚ.

6.   OZEÚ podáva Rade správy prostredníctvom GT/VS.

Článok 9

Politická kontrola a strategické riadenie

1.   PBV pod vedením Rady vykonáva politickú kontrolu a strategické riadenie misie. Rada týmto poveruje PBV prijímať príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 zmluvy. Toto poverenie zahŕňa právomoc vymenovať na návrh GT/VS veliteľa misie/policajného komisára a meniť a dopĺňať OPLAN a velenie. Rada, ktorej pomáha GT/VS, rozhoduje o cieľoch a ukončení misie.

2.   PBV podáva Rade pravidelné správy, pričom berie do úvahy správy OZEÚ.

3.   PBV prijíma od policajného veliteľa misie pravidelné správy o vedení misie. V prípade potreby môže PBV prizvať na svoje zasadnutia policajného veliteľa misie.

Článok 10

Účasť tretích štátov

1.   Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania Únie a jej jednotný inštitucionálny rámec, sa pristupujúce štáty, európski členovia NATO, ktorí nie sú členmi EÚ, a ďalšie štáty, ktoré nie sú členmi EÚ a sú členmi OBSE a v súčasnosti poskytujúce personál pre EUPM, vyzývajú a ostatné tretie štáty sa môžu vyzvať, aby prispeli na EUPM tým, že budú znášať náklady na vyslanie svojich príslušníkov polície a/alebo svoj vyslaný medzinárodný civilný personál, vrátane platov, príspevkov a cestovných nákladov do BaH a späť, a primerane prispievať na prevádzkové náklady EUPM.

2.   Tretie štáty, ktoré prispievajú na EUPM, majú rovnaké práva a povinnosti pokiaľ ide o každodenné riadenie operácie ako členské štáty EÚ, ktoré sa na operácii zúčastňujú.

3.   Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia o prijatí navrhovaných príspevkov a zriadil výbor prispievateľov.

4.   Podrobnosti účasti tretích štátov sú predmetom dohôd, ktoré sa uzavrú v súlade s postupmi ustanovenými v článku 24 Zmluvy.

Článok 11

Finančné opatrenia

1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov na misiu je: a) 3 milióny EUR na rok 2005, b) 9 miliónov EUR na rok 2006.

2.   O konečnom rozpočte na roky 2006 a 2007 sa rozhoduje na ročnom základe.

3.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet EÚ, pričom platí výnimka, že akékoľvek predbežné financovanie neostáva vlastníctvom Spoločenstva. Štátni príslušníci tretích štátov, ktoré sa finančne zúčastňujú na misii, môžu predkladať ponuky do verejnej súťaže.

4.   Veliteľ misie/policajný komisár podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, správy o uskutočnených činnostiach v rámci svojej zmluvy.

5.   Finančné opatrenia rešpektujú operačné požiadavky EUPM.

6.   Výdavky sa považujú za oprávnené odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie.

Článok 12

Bezpečnosť

1.   Veliteľ misie/policajný komisár zodpovedá za bezpečnosť EUPM a v spolupráci s Bezpečnostným úradom Generálneho sekretariátu Rady aj za zabezpečenie zhody s minimálnymi bezpečnostnými požiadavkami v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady.

2.   EUPM má určeného hlavného dôstojníka pre bezpečnosť misie, ktorý podáva správy veliteľovi misie/policajnému komisárovi.

3.   Veliteľ misie/policajný komisár sa podľa pokynov GT/VS radí s PBV o bezpečnostných otázkach, ktoré majú vplyv na rozmiestnenie misie.

4.   Personál EUPM sa pred akýmkoľvek rozmiestnením na území misie alebo akoukoľvek cestou na toto územie zúčastňuje na povinnej bezpečnostnej príprave organizovanej Bezpečnostným úradom GSR a podrobuje sa lekárskym prehliadkam.

Článok 13

Činnosť Spoločenstva

1.   Rada a Komisia v súlade so svojimi príslušnými právomocami zabezpečujú súlad medzi vykonávaním tejto jednotnej akcie a ostatnými vonkajšími činnosťami Spoločenstva v súlade s druhým odsekom článku 3 Zmluvy. Na tento účel Rada a Komisia spolupracujú.

2.   Rada berie na vedomie, že koordinačné opatrenia už existujú v oblasti misie, ako aj v Bruseli.

Článok 14

Sprístupnenie utajovaných skutočností

1.   GT/VS je oprávnený podľa potreby a v súlade s operačnými potrebami misie poskytnúť v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady tretím štátom pridruženým k tejto jednotnej akcii utajované skutočnosti a dokumenty EÚ vypracované na účely misie až po stupeň „RESTREINT UE“.

2.   V prípade osobitnej a okamžitej operačnej potreby je GT/VS tiež oprávnený v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady poskytnúť miestnym orgánom utajované skutočnosti a dokumenty EÚ vypracované na účely misie až po stupeň „RESTREINT UE“. Vo všetkých ostatných prípadoch sa takéto skutočnosti a dokumenty poskytnú miestnym orgánom v súlade s postupmi, ktoré zodpovedajú ich úrovni spolupráce s EÚ.

3.   GT/VS je oprávnený poskytnúť tretím štátom pridruženým k tejto jednotnej akcii a miestnym orgánom neutajované dokumenty EÚ súvisiace s rokovaniami Rady o misii, na ktoré sa vzťahuje povinnosť dodržiavať služobné tajomstvo podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (3).

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti a trvanie

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006 do 31. decembra 2007.

Článok 16

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Radu

predseda

I. LEWIS


(1)  Ú. v. ES L 70, 13.3.2002, s. 1. Jednotná akcia naposledy zmenená a doplnená jednotnou akciou 2005/143/SZBP (Ú. v. EÚ L 48, 19.2.2005, s. 46).

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/571/ES (Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 31).

(3)  Rozhodnutie Rady 2004/338/ES, Euratom z 22. marca 2004, ktorým sa schvaľuje rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 106, 15.4.2004, s. 22). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/701/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 319, 20.10.2004, s. 15).


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/59


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2005/825/SZBP

z 24. novembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 14, 18 ods. 5 a 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 12. júla 2004 prijala jednotnú akciu 2004/569/SZBP o mandáte osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Bosne a Hercegovine (1).

(2)

Rada 28. júla 2005 prijala jednotnú akciu 2005/583/SZBP (2), ktorou sa predlžuje mandát lorda ASHDOWNA ako OZEÚ v Bosne a Hercegovine do 28. februára 2006.

(3)

Rada 24. novembra 2005 prijala jednotnú akciu 2005/824/SZBP o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (3), ktorá ustanovuje pokračovanie EUPM s upraveným mandátom a rozsahom.

(4)

Vzhľadom na osobitnú úlohu OZEÚ v systéme velenia EUPM by sa mal mandát OZEÚ zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Mandát OZEÚ by sa mal vykonávať koordinovane s Komisiou s cieľom zabezpečiť súlad s inými príslušnými činnosťami, ktoré patria do právomoci Spoločenstva.

(6)

OZEÚ bude vykonávať svoj mandát v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele SZBP tak, ktoré sú ustanovené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2004/569/SZBP, naposledy predĺžená jednotnou akciou 2005/583/SZBP, sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 znie takto:

„Článok 3

Na účely dosiahnutia cieľov politiky EÚ v BiH je mandátom OZEÚ:

a)

ponúkať poradenstvo a pomoc EÚ v politickom procese;

b)

podporovať celkovú politickú koordináciu EÚ v BiH;

c)

podporovať celkovú politickú koordináciu EÚ a poskytovať miestne politické riadenie snahám EÚ pri potláčaní organizovaného zločinu bez toho, aby bola dotknutá vedúca úloha Policajnej misie Európskej únie (EUPM) pri koordinácii policajných aspektov týchto snáh, a vojenskému veleniu ALTHEA (EUFOR);

d)

poskytovať miestne politické poradenstvo veliteľovi ALTHEA (EUFOR), aj s ohľadom na schopnosti Integrovanej policajnej jednotky, o ktoré sa OZEÚ môže opierať po dohode s týmto veliteľom bez dosahu na systém velenia;

e)

prispievať k posilňovaniu vnútornej koordinácie a súdržnosti EÚ v BiH, aj prostredníctvom poskytovania informácií veliteľom misie EÚ a prostredníctvom účasti alebo zastúpenia na ich pravidelných zasadnutiach, prostredníctvom predsedania koordinačnej skupine zloženej zo všetkých predstaviteľov EÚ, ktorí pôsobia v tejto oblasti, ktorej cieľom je koordinovať aspekty vykonávania akcie EÚ, a prostredníctvom poskytovania usmernení týmto predstaviteľom o vzťahoch s orgánmi BiH;

f)

zabezpečovať súlad a súdržnosť činností EÚ voči verejnosti. Hovorca OZEÚ je hlavnou kontaktnou osobou EÚ pre média BiH v otázkach SZBP/EBOP;

g)

udržiavať si prehľad o celkovom rozsahu činností v oblasti právneho štátu a v tejto súvislosti podľa potreby poskytovať poradenstvo generálnemu tajomníkovi/vysokému splnomocnencovi a Komisii;

h)

poskytovať miestne politické usmernenia veliteľovi misie EUPM v rámci svojej širšej zodpovednosti a svojej úlohy v systéme velenia EUPM;

i)

podporovať prípravu a implementáciu reštrukturalizáciu polície v rámci širšieho prístupu medzinárodného spoločenstva a orgánov BiH k právnemu štátu a čerpajúc pritom z poskytovania technických policajných expertíz EUPM a pomoci v tomto ohľade;

j)

poskytovať podporu posilnenému a efektívnejšiemu trestnému súdnictvu/policajnej zložke BiH v úzkom spojení s EUPM;

k)

poskytovať, ak je to vhodné, poradenstvo generálnemu tajomníkovi a Komisii a zúčastňovať sa na požadovanej miestnej koordinácii, pokiaľ ide o činnosti podľa hlavy VI zmluvy vrátane Europolu a súvisiace činnosti Spoločenstva;

l)

na účely súdržnosti a možných synergií sa naďalej zapájať do konzultácií o prioritách pomoci Spoločenstva pre obnovu, rozvoj a stabilizáciu.“;

2.

Článok 6 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Finančná referenčná suma je 160 000 EUR.“;

3.

Článok 7 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Zamestnanci EÚ preukazujúci identitu EÚ sú pridelení na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu a na prispievanie k súdržnosti, viditeľnosti a účinnosti celkových činností EÚ v BiH, najmä v politických, politicko-vojenských a bezpečnostných otázkach, otázkach súvisiacich s právnym štátom, vrátane boja proti organizovanému zločinu, a so zreteľom na komunikáciu a vzťahy s médiami. V medziach svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov je OZEÚ zodpovedný za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha generálny tajomník/vysoký splnomocnenec, a v plnej súčinnosti s Komisiou. OZEÚ informuje predsedníctvo a Komisiu o konečnom zložení svojho tímu.“

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Radu

predseda

I. LEWIS


(1)  Ú. v. EÚ L 252, 28.7.2004, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 94.

(3)  Porzi stranu 55 Ú. v. EÚ.


25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/61


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2005/826/SZBP

z 24. novembra 2005

o zriadení policajného poradného tímu EÚ (EUPAT) v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, tretí pododsek článku 25 a článok 28 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa ochridskej rámcovej dohody sa príspevok Únie zakladá na širokom prístupe a činnostiach, ktoré sa dotýkajú všetkých aspektov právneho štátu, vrátane programov budovania inštitúcií a policajných činností, ktoré by sa mali navzájom podporovať a posilňovať. Činnosti Únie, ktoré okrem iného podporujú programy budovania inštitúcií Spoločenstva podľa nariadenia CARDS, prispejú k celkovému nastoleniu mieru v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ako aj k úspechom celkovej politiky Únie v tomto regióne, a to stabilizačného a asociačného procesu;

(2)

Únia vymenovala osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ), ktorý má prispievať k upevňovaniu mierového politického procesu a plnému vykonávaniu ochridskej rámcovej dohody, pomáhať zabezpečovať súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ a koordináciu úsilia medzinárodného spoločenstva, ktoré má pomôcť pri vykonávaní a trvalej udržateľnosti ustanovení tejto rámcovej dohody.

(3)

Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1371 (2001) prijatá 26. septembra 2001 víta rámcovú dohodu a podporuje jej plné vykonávanie okrem iného prostredníctvom úsilia EÚ.

(4)

V záujme zachovania významných výsledkov, ktoré sa dosiahli v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko prostredníctvom značného politického úsilia a zdrojov EÚ, a budovania na nich posilnila EÚ svoju úlohu vo výkone policajnej práce, aby prispela k stabilnému, bezpečnému prostrediu, čo umožní vláde Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko vykonávať ochridskú rámcovú dohodu.

(5)

Bezpečnostná situácia v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko sa od konfliktu v roku 2001 naďalej zlepšuje. V roku 2005 sa stabilita ďalej posilnila. Podnikli sa kroky v príprave a vykonávaní kľúčových reforiem ochridskej rámcovej dohody a vyvinulo sa úsilie riešiť ďalšie priority reformy aj v oblasti právneho štátu. Nepretržité vyvíjanie politického úsilia a zdroje EÚ teda pomôžu naďalej upevniť stabilitu v krajine, ako aj v tomto regióne.

(6)

Orgány Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko vyzvali 16. septembra 2003 EÚ, aby prevzala zodpovednosť za posilnenie svojej úlohy vo výkone policajnej práce a za dočasné vyslanie policajnej misie EÚ (EUPOL Proxima).

(7)

Jednotná akcia Rady 2003/681/SZBP (1) zriadila misiu EUPOL Proxima na obdobie 12 mesiacov od 15. decembra 2003 do 14. decembra 2004. Jednotná akcia Rady 2004/789/SZBP (2) predĺžila misiu EUPOL Proxima na obdobie 12 mesiacov od 15. decembra 2004 do 14. decembra 2005.

(8)

Vláda Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko (FYROM) počas porád s EÚ naznačila, že by za istých okolností uvítala premostenie vo forme policajného poradného tímu EÚ medzi ukončením misie EUPOL Proxima a plánovaným projektom financovaným zo strany CARDS, ktorého cieľom je technická pomoc v tejto oblasti.

(9)

V súlade s usmerneniami, ktoré prijala Európska rada na svojom zasadnutí v Nice 7. a 9. decembra 2000, by táto jednotná akcia mala v súlade s článkami 18 ods. 3 a 26 zmluvy vymedziť úlohu generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (ďalej len „GT/VS“) pri vykonávaní opatrení, ktoré spadajú do politickej kontroly a strategického usmerňovania, ktoré vykonáva PBV.

(10)

Článok 14 ods. 1 zmluvy vyžaduje, aby sa stanovila finančná referenčná suma na celé obdobie vykonávania jednotnej akcie. Uvedenie súm, ktoré sa majú financovať z rozpočtu Spoločenstva, preukazuje vôľu legislatívneho orgánu a závisí od dostupnosti viazaných rozpočtových prostriedkov počas príslušného rozpočtového roka.

(11)

V čo najväčšom možnom rozsahu by sa mala poskytnúť pomoc na presun vybavenia, ktoré zostalo z ostatných operačných aktivít EÚ, a najmä z misie EUPOL Proxima, a zohľadniť pri tom prevádzkové potreby a zásady zdravého finančného hospodárenia.

(12)

Mandát EUPAT-u sa bude vykonávať v súvislosti so situáciou, kde nie je úplne zaistený právny štát, ktorá môže narušiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky tak, ako sú uvedené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Objective

1.   Európska únia týmto zriaďuje policajný poradný tím Európskej únie (EUPAT) v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM) od 15. decembra 2005 do 14. júna 2006.

2.   Cieľom tímu EUPAT je naďalej podporovať budovanie výkonnej a profesionálnej policajnej služby založenej na európskych normách policajnej práce.

Článok 2

Mandát

EUPAT v súlade s cieľmi ochridskej rámcovej dohody, v partnerstve s príslušnými orgánmi, v rámci širšej perspektívy právneho štátu naďalej podporuje rozvoj účinnej a profesionálnej policajnej služby na základe európskych noriem policajnej práce, v blízkej koordinácii s Komisiou, najmä s ohľadom na implementáciu príslušných programov Spoločenstva na budovanie inštitúcií a v komplementarite s OBSE a bilaterálnymi programami. Za usmernenia MSEU a v partnerstve s hostiteľskými vládnymi orgánmi policajní experti EÚ sledujú políciu krajiny a radia jej v prioritných otázkach v oblasti širšej polície, verejného pokoja a poriadku a zodpovednosti, boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Činnosti Eupatu sa sústredia na stredné a vyššie úrovne riadenia.

Na tento účel EUPAT venuje osobitnú pozornosť:

celkovému vykonávaniu policajnej reformy v týchto oblastiach,

policajno-súdnej spolupráci,

profesionálnym normám/vnútornej kontrole.

Článok 3

Plánovacia fáza

1.   V rámci prípravy zriadenia tímu EUPAT vypracuje policajný veliteľ misie EUPOL Proxima všeobecný plán a pripraví všetky technické nástroje potrebné na zriadenie tímu EUPAT, pričom stavia na práci vykonanej zo strany misie EUPOL Proxima a na základe usmernenia Politického a bezpečnostného výboru (PBV).

2.   Súčasný veliteľ misie sa na tento účel v prípade potreby radí s Európskou komisiou a OBSE v Skopje, ako aj s vládou Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.

Článok 4

Štruktúra

1.   EUPAT pozostáva z týchto prvkov:

a)

veliteľstvo v Skopje zložené z veliteľa tímu EUPAT a personálu, ako je vymedzené vo všeobecnom pláne;

b)

jedna centrálna pričlenená jednotka na úrovni ministerstva vnútra;

c)

niekoľko mobilných jednotiek pričlenených v rámci FYROM na príslušných úrovniach.

2.   Tieto prvky sa rozpracujú vo všeobecnom pláne.

Článok 5

Veliteľ tímu EUPAT a personál

1.   Veliteľ tímu EUPAT zodpovedá za riadenie a koordináciu činností tímu EUPAT.

2.   Veliteľ tímu EUPAT zabezpečuje každodenné riadenie tímu EUPAT a zodpovedá za personál a disciplinárne otázky. Disciplinárne konanie vo vzťahu k dočasne vyslanému personálu vykonáva dotknutý vnútroštátny orgán alebo dotknutý orgán EÚ.

3.   Veliteľ tímu EUPAT podpisuje zmluvu s Komisiou.

4.   Príslušníkov polície vyšlú členské štáty. Obdobie dočasného vyslania je 6 mesiacov a začína sa 15. decembra 2005. Každý členský štát znáša náklady za príslušníkov polície, ktorých vyslal, ktoré zahŕňajú mzdy, zdravotné poistenie, cestovné náhrady do a z FYROM a iné príplatky ako diéty.

5.   EUPAT zamestnáva medzinárodných civilných zamestnancov a miestny personál podľa potreby a na zmluvnom základe.

6.   Členské štáty alebo inštitúcie Spoločenstva môžu tiež v prípade potreby vyslať medzinárodný civilný personál na obdobie šiestich mesiacov so začiatkom 15. decembra 2005. Každý členský štát alebo inštitúcia EÚ znáša náklady za každého dočasne vyslaného zamestnanca, ktoré zahŕňajú mzdy, zdravotné poistenie, cestovné náhrady do a z FYROM a iné príplatky ako diéty.

7.   Všetci experti v tíme EUPAT však ostávajú pod vedením vysielajúceho členského štátu alebo inštitúcie Spoločenstva a plnia si svoje povinnosti a konajú výlučne v záujme podpornej akcie EÚ. Všetok personál dodržiava bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené rozhodnutím Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcim bezpečnostné nariadenia Rady (ďalej len „bezpečnostné nariadenia Rady“) (3).

8.   Prostredníctvom vhodných prostriedkov členovia EUPAT zabezpečia zviditeľnenie akcie EÚ.

Článok 6

Velenie

1.   Štruktúra tímu EUPAT ako súčasť širšieho prístupu EÚ k dodržiavaniu právneho štátu v FYROM má jednotné velenie:

2.   PBV zabezpečuje politickú kontrolu a strategické riadenie.

3.   Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec (GT/VS) usmerňuje veliteľa tímu EUPAT prostredníctvom OZEÚ.

4.   Veliteľ tímu EUPAT vedie tím EUPAT a zabezpečuje jeho každodenné riadenie.

5.   Veliteľ tímu EUPAT podáva správy GT/VS prostredníctvom OZEÚ.

6.   OZEÚ podáva správy Rade prostredníctvom generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca GT/VS.

Článok 7

Politická kontrola a strategické riadenie

1.   Politický a bezpečnostný výbor vykonáva na základe poverenia Rady politickú kontrolu a strategické riadenie tímu EUPAT.

2.   Rada týmto splnomocňuje PVB, aby prijímal príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 zmluvy. Toto splnomocnenie zahŕňa právomoc menovať veliteľa tímu EUPAT na návrh GT/VS a schvaľovať a meniť a dopĺňať všeobecný plán a velenie. Rada, ktorej pomáha GT/VS, rozhoduje o cieľoch a ukončení tímu EUPAT.

3.   OZEÚ poskytuje veliteľovi tímu EUPAT miestne politické usmernenie. OZEÚ zabezpečuje spoluprácu s ďalšími subjektami EÚ, ako aj vzťahy s orgánmi a médiami hostiteľskej strany.

4.   PBV pravidelne prijíma správy od veliteľa tímu EUPAT o vykonávaní podpornej činnosti. V prípade potreby môže PVB pozvať veliteľa tímu EUPAT na svoje zasadnutia.

5.   PVB pravidelne podáva Rade správy.

Článok 8

Finančné opatrenia

1.   Finančná referenčná suma určená na krytie výdavkov v súvislosti s tímom EUPAT predstavuje 1,5 milióna EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy uvedenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet EÚ, pričom platí výnimka, že akékoľvek predbežné financovanie nie je vlastníctvom Spoločenstva.

3.   Veliteľ tímu EUPAT podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, úplné správy o činnostiach, ktoré vykonal v rámci svojej zmluvy.

4.   Finančné dojednania zohľadňujú prevádzkové požiadavky tímu EUPAT vrátane kompatibility vybavenia a súčinnosti jeho skupín.

5.   Výdavky sa považujú za oprávnené odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie.

Článok 9

Súlad s činnosťou Spoločenstva

Rada a Komisia zabezpečujú v súlade so svojimi príslušnými právomocami súlad medzi vykonávaním tejto jednotnej akcie a ostatnými vonkajšími činnosťami Spoločenstva v súlade s druhým pododsekom článku 3 zmluvy. Na tento účel Rada a Komisia spolupracujú.

Článok 10

Sprístupnenie utajovaných skutočností

1.   GT/VS je oprávnený sprístupniť NATO/KFOR a tretím stranám, ktoré sú pridružené k tejto jednotnej akcii, utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „EÚ DÔVERNÉ“, ktoré boli vypracované na účely podpornej akcie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady.

2.   GT/VS je taktiež v súlade s prevádzkovými potrebami misie splnomocnený poskytnúť OBSE utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „EÚ DÔVERNÉ“, ktoré sa vypracovali na účely podpornej akcie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady. Na tento účel sa vypracujú miestne úpravy.

3.   V prípade konkrétnej a okamžitej prevádzkovej potreby je GT/VS tiež oprávnený sprístupniť hostiteľskému štátu EÚ utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „EÚ DÔVERNÉ“, ktoré boli vypracované na účely podpornej akcie v súlade s dohodou medzi FYROM a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností (4).

4.   GT/VS je oprávnený sprístupniť tretím stranám, ktoré sú pridružené k tejto jednotnej akcii, neutajované dokumenty EÚ, ktoré sa týkajú rokovaní Rady so zreteľom na podpornú akciu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zachovávania služobného tajomstva podľa článku 6 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/338/ES, Euratom z 22. marca 2004, ktorým sa schvaľuje Rokovací poriadok Rady (5).

Článok 11

Štatút personálu tímu EUPAT

1.   Ohľadne predĺženia dohody medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o právnom postavení a činnosti policajnej misie Európskej únie vo FYROM (EUPOL „Proxima“) (6) sa pre tím EUPAT vykonajú potrebné dojednania.

2.   Členský štát alebo inštitúcia Spoločenstva, ktorá vyslala člena personálu, zodpovedá za riešenie akýchkoľvek nárokov súvisiacich s dočasným vyslaním, ktoré uplatní člen personálu alebo ktoré sa ho týkajú. Predmetný štát alebo inštitúcia Spoločenstva zodpovedá za podanie akejkoľvek žaloby voči dočasne vyslanej osobe.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a doba trvania

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Uplatňuje sa do 14. júna 2006.

Článok 13

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Radu

predseda

I. LEWIS


(1)  Ú. v. EÚ L 249, 1.10.2003, s. 66. Jednotná akcia zmenená a doplnená jednotnou akciou 2004/87/SZBP (Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 31).

(2)  Ú. v. EÚ L 348, 24.11.2004, s. 40.

(3)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2005/57/ES (Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 31).

(4)  Ú. v. EÚ L 94, 13.4.2005, s. 39.

(5)  Ú. v. EÚ L 106, 15.4.2004, s. 22. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/701/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 319, 20.10.2004, s. 15).

(6)  Rozhodnutie Rady 2004/75/SZBP (Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 65).