ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 304

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
23. novembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1905/2005, zo 14. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 297/95 o poplatkoch splatných Európskej agentúre pre lieky

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1906/2005 z 22. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1907/2005 z 22. novembra 2005 o výdaji vývozných licencií systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

12

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2005 o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

14

 

*

Rohodnutie Rady zo 14. novembra 2005, ktorým sa vymenúva francúzsky člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

16

 

*

Rohodnutie Rady zo 14. novembra 2005, ktorým sa vymenúva jeden taliansky člen a jeden taliansky náhradník Výboru regiónov

17

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. novembra 2005, ktorým sa vymenúva španielsky člen Výboru regiónov

18

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. novembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2002/308/ES, ktorým sa ustanovujú zoznamy schválených zón a schválených fariem, pokiaľ ide o ochorenie rýb na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN) alebo pokiaľ ide o obidve tieto ochorenia [oznámené pod číslom K(2005) 4394]  ( 1 )

19

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. novembra 2005, ktorým sa schvaľujú rozhodnutia Spoločenstva o dovoze určitých chemikálií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/657/ES ( 1 )

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

23.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1905/2005,

zo 14. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 297/95 o poplatkoch splatných Európskej agentúre pre lieky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 1995 o poplatkoch splatných Európskej agentúre pre lieky (1), a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Článok 67 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (3), stanovuje, že príjmy Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „agentúra“) pozostávajú z príspevku Spoločenstva a poplatkov platených podnikmi za získanie a zachovanie povolení na uvádzanie liekov na trh Spoločenstva a za ďalšie služby poskytované agentúrou.

(2)

Nariadenie (ES) č. 726/2004 stanovuje aj nové úlohy agentúry. Okrem toho sa zmenili aj súčasné úlohy po zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001 o zákonníku Spoločenstva týkajúceho sa veterinárnych liekov (4) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001 o zákonníku Spoločenstva týkajúceho sa liekov určených na použitie v humánnej medicíne (5).

(3)

Vzhľadom na skúsenosti získané od roku 1995 je vhodné zachovať všeobecné zásady a celkovú štruktúru poplatkov, ako aj hlavné operačné a procedurálne ustanovenia zavedené nariadením (ES) č. 297/95. Najmä výpočet výšky poplatkov účtovaných agentúrou má byť založený na zásade skutočne poskytnutej služby a má sa týkať osobitných liekov. Má sa tiež zabezpečiť primeranosť medzi poplatkami a nákladmi spojenými s posudzovaním každej žiadosti, ako aj so zabezpečením požadovanej služby.

(4)

Nariadenie (ES) č. 726/2004 určuje ustanovenia týkajúce sa nových činností, ktoré má agentúra vykonávať po udelení povolenia. Tieto úlohy zahŕňajú evidenciu skutočného obchodovania s liekmi, ktoré boli povolené v súlade s postupmi Spoločenstva, uchovávanie dokumentácie o povoleniach na uvádzanie liekov na trh a rôznych databáz spravovaných agentúrou, ako aj nepretržité sledovanie rovnováhy medzi rizikom a prínosom v prípade povolených liekov. Okrem toho je nutné znížiť závislosť agentúry od poplatkov za nové žiadosti. Ročný poplatok by sa mal preto zvýšiť o 10 % s cieľom prispôsobiť sa uvedeným zmenám.

(5)

Musia sa vytvoriť nové kategórie poplatkov s cieľom zabezpečiť plnenie nových osobitných úloh, ktoré v súčasnosti zabezpečuje agentúra, medzi ktoré patria nové druhy vedeckých posudkov na lieky.

(6)

Správna rada agentúry by mala mať právomoc stanoviť opatrenia potrebné na uplatnenie tohto nariadenia na základe návrhu výkonného riaditeľa a po pozitívnom stanovisku Komisie. Keďže úrovne poplatkov stanovené v tomto nariadení sa uvádzajú ako maximálne poplatky, správna rada by najmä mala pre niektoré služby, pre ktoré to ustanovuje nariadenie, zostaviť podrobné kvalifikácie a zoznamy znížených poplatkov.

(7)

Výkonný riaditeľ by si mal zachovať aj právomoc za výnimočných okolností rozhodovať o znížení poplatkov najmä v určitých prípadoch súvisiacich s osobitnými liekmi a v prípadoch, keď je nutné zníženie z naliehavých dôvodov verejného zdravia alebo zdravia zvierat. Podobne by výkonný riaditeľ mal mať možnosť rozhodovať o oslobodení od povinnosti zaplatiť poplatok v prípade liekov určených na liečenie zriedkavých chorôb, na liečenie chorôb postihujúcich menšie druhy zvierat a v prípade rozšírenia maximálnych limitov rezíduí na ďalšie druhy zvierat v súlade s postupom ustanoveným v nariadení Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktoré stanovuje postup Spoločenstva, pokiaľ ide o určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liekov v potravinách živočíšneho pôvodu (6).

(8)

V súlade s článkom 70 ods. 2 nariadenia (ES) č. 726/2004 sa toto nariadenie nevzťahuje na okolnosti, za ktorých môžu malé a stredné podniky platiť znížené poplatky, odložiť zaplatenie poplatku alebo získať administratívnu pomoc.

(9)

Aby sa umožnilo okamžité zahrnutie do rozpočtu, poplatky sú splatné v deň potvrdenia platnosti, ale sú splatné do určitého počtu dní.

(10)

Ustanovenia by mali byť stanovené tak, aby podávali správu o vykonávaní tohto nariadenia po získaní skúseností a v prípade potreby prehodnotili výšku poplatkov.

(11)

Je vhodné zaviesť mechanizmus indexov s cieľom automatickej úpravy poplatkov vo vzťahu k indexom oficiálnej miery inflácie.

(12)

V záujme jednotnosti by sa toto nariadenie malo uplatňovať v tom istom čase, ako nariadenie (ES) č. 726/2004 nadobudne účinnosť v plnom rozsahu. Nemalo by sa vzťahovať na platné žiadosti prerokúvané v čase jeho uplatňovania.

(13)

Nariadenie (ES) č. 297/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 297/95 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Druhý odsek článku 1 sa nahrádza takto:

„Výška týchto poplatkov je stanovená v eurách.“

2.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Nadpis sa nahrádza takto:

„Lieky na humánne použitie v pôsobnosti postupov ustanovených nariadením č. 726/2004 (7)

b)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v písmene a) sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:

„Poplatok za žiadosť o povolenie na uvedenie liečiva na trh, podloženú úplnou dokumentáciou, je 232 000 EUR. Tento poplatok zahŕňa jednu silu spojenú s jednou farmaceutickou liekovou formou.

Poplatok sa zvýši o 23 200 EUR za každú dodatočnú silu a/alebo liekovú formu, predloženú súčasne s počiatočnou žiadosťou o povolenie. Toto zvýšenie zahŕňa jednu dodatočnú silu a/alebo liekovú formu.“;

ii)

písmená b) a c) sa nahrádzajú takto:

„b)

Znížený poplatok

Znížený poplatok vo výške 90 000 EUR sa vzťahuje na žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh podľa článku 10 ods. 1, článku 10 ods. 3 a článku 10c smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (8). Uvedený poplatok sa týka iba jednej dávky spojenej s jednou liekovou formou a jedným podávaním.

Osobitný znížený poplatok vo výške 150 000 EUR sa vzťahuje na žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh podľa článku 10 ods. 4 smernice 2001/83/ES. Uvedený poplatok sa týka iba jednej dávky spojenej s jednou liekovou formou a jedným podávaním.

Znížené poplatky uvedené v prvom a druhom pododseku sa zvyšujú o 9 000 EUR v prípade každej ďalšej dávky alebo liekovej formy, predloženej v tom istom čase ako prvá žiadosť o povolenie. Uvedené zvýšenie sa týka jednej ďalšej dávky alebo liekovej formy a jedného podávania.

Znížené poplatky uvedené v prvom a druhom pododseku sa zvyšujú o 5 800 EUR v prípade každého ďalšieho podávania tej istej dávky alebo liekovej formy, predloženého v tom istom čase ako prvá žiadosť o povolenie.

c)

Poplatok za rozšírenie pôsobnosti povolenia

Poplatok za rozšírenie pôsobnosti povolenia vo výške 69 600 EUR sa vzťahuje na každé rozšírenie pôsobnosti povolenia na uvedenie lieku na trh v zmysle prílohy II k nariadeniu Komisie (ES) č. 1085/2003 z 3. júna 2003 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie na trh humánnych liekov a veterinárnych liekov, ktoré patria do predmetu úpravy nariadenia Rady (EHS) č. 2309/93 (9), ktoré už bolo udelené.

Odchylne od prvého pododseku sa znížený poplatok za rozšírenie pôsobnosti povolenia v rozmedzí od 17 400 EUR do 52 200 EUR vzťahuje na určité rozšírenia pôsobnosti. Uvedené rozšírenia pôsobnosti sú zahrnuté do zoznamu, ktorý sa vypracuje v súlade s článkom 11 ods. 2 tohto nariadenia.

Poplatok za rozšírenie pôsobnosti povolenia a znížený poplatok za rozšírenie pôsobnosti povolenia sa zvyšuje o 5 800 EUR v prípade každého ďalšieho podania toho istého rozšírenia pôsobnosti povolenia, predloženého v tom istom čase ako žiadosť o rozšírenie pôsobnosti.

c)

Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v písmene a) sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Poplatok za zmenu typu I sa vzťahuje na menej významnú zmenu v povolení na uvedenie lieku na trh, ktorá je vymedzená v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1085/2003. V prípade zmien typu I A je poplatok 2 500 EUR. V prípade zmien typu I B je poplatok 5 800 EUR.“;

ii)

v písmene b) sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Poplatok za zmenu typu II vo výške 69 600 EUR sa vzťahuje na významnú zmenu v povolení na uvedenie lieku na trh, ktorá je vymedzená v článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1085/2003.

Odchylne od prvého pododseku sa znížený poplatok za zmenu typu II v rozmedzí od 17 400 EUR do 52 200 EUR vzťahuje na určité zmeny. Tieto zmeny sú zahrnuté do zoznamu, ktorý sa vypracuje v súlade s článkom 11 ods. 2 tohto nariadenia.“

d)

Odsek 4 sa mení a dopĺňa takto:

i)

pododsek sa nahrádza takto:

„Poplatok vo výške 17 400 EUR sa vzťahuje na všetky kontroly v rámci alebo mimo územia Spoločenstva. Cestovné náklady za kontroly mimo územia Spoločenstva sa účtujú zvlášť na základe skutočných nákladov.“;

ii)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Odchylne od prvého pododseku sa znížený poplatok za kontrolu uplatňuje na niektoré kontroly podľa rozsahu a povahy kontroly a na základe podmienok stanovených v súlade s článkom 11 ods. 2.“

e)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Ročný poplatok

Ročný poplatok vo výške 83 200 EUR sa vzťahuje na každé povolenie na uvedenie lieku na trh. Uvedený poplatok sa týka všetkých povolených podávaní daného lieku.

Odchylne od prvého pododseku sa znížený ročný poplatok v rozmedzí od 20 800 EUR do 62 400 EUR vzťahuje na určité druhy liekov. Tieto lieky sú zahrnuté do zoznamu, ktorý sa vypracuje v súlade s článkom 11 ods. 2.“

3.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Lieky určené na použitie v humánnej medicíne, na ktoré sa vzťahujú postupy stanovené v smernici 2001/83/ES

Referenčný poplatok vo výške 58 000 EUR sa vzťahuje na prípady, keď žiadateľ o povolenie na uvedenie lieku na trh alebo držiteľ existujúceho povolenia na uvedenie lieku na trh začne postupy ustanovené v článku 30 ods. 1 a článku 31 smernice 2001/83/ES.

V prípade, že postupy uvedené v prvom pododseku sa týkajú viac ako jedného žiadateľa o povolenie na uvedenie lieku na trh alebo držiteľa existujúcich povolení na uvedenie lieku na trh, žiadatelia alebo držitelia sa môžu spojiť s cieľom zaplatiť len jeden referenčný poplatok. Ak sa však ten istý postup týka viac ako desiatich rôznych žiadateľov alebo držiteľov, účtuje sa uvedený referenčný poplatok.“

4.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Nadpis sa nahrádza takto:

„Liečivá na veterinárne použitie v pôsobnosti postupov ustanovených nariadením (ES) č. 726/2004“.

b)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) sa mení a dopĺňa takto:

prvý a druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Plný poplatok vo výške 116 000 EUR sa vzťahuje na žiadosť o povolenie na uvedenie lieku na trh, ktorá je doložená úplnou dokumentáciou. Uvedený poplatok sa týka iba jednej dávky spojenej s jednou liekovou formou a jedným podávaním.

Poplatok sa zvýši o 11 600 EUR za každú dodatočnú silu a/alebo liekovú formu predloženú súčasne s počiatočnou žiadosťou o povolenie. Toto zvýšenie zahŕňa jednu dodatočnú silu a/alebo liekovú formu.“;

štvrtý pododsek sa nahrádza takto:

„V prípade vakcín sa plný poplatok zníži na 58 000 EUR, pričom každá dodatočná sila a/alebo lieková forma a/alebo prezentácia má za následok zvýšenie o 5 800 EUR.“;

ii)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

Znížený poplatok

Znížený poplatok vo výške 58 000 EUR sa uplatňuje na žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh podľa článku 13 ods. 1, článku 13 ods. 3 a článku 13c smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (10). Uvedený poplatok sa týka iba jednej dávky spojenej s jednou liekovou formou a jedným podávaním.

Osobitný znížený poplatok vo výške 98 000 EUR sa vzťahuje na žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh podľa článku 13 ods. 4 smernice 2001/82/ES. Uvedený poplatok sa týka iba jednej dávky spojenej s jednou liekovou formou a jedným podávaním.

Znížené poplatky uvedené v prvom a druhom pododseku sa zvyšujú o 11 600 EUR v prípade každej ďalšej dávky alebo liekovej formy, predloženej v tom istom čase ako prvá žiadosť o povolenie. Uvedené zvýšenie sa týka jednej ďalšej dávky alebo liekovej formy a jedného podávania.

Znížené poplatky uvedené v prvom a druhom pododseku sa zvyšujú o 5 800 EUR v prípade každého ďalšieho podávania tej istej dávky alebo liekovej formy, predloženého v tom istom čase ako prvá žiadosť o povolenie.

V prípade imunologických veterinárnych liekov sa poplatok znižuje na 29 000 EUR s každou ďalšou dávkou a/alebo liekovou formou a/alebo podávaním znamenajúcim zvýšenie o 5 800 EUR.

Na účely tohto bodu b) je počet cieľových druhov nepodstatný.

iii)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

Poplatok za rozšírenie pôsobnosti povolenia

Poplatok za rozšírenie pôsobnosti povolenia vo výške 29 000 EUR sa vzťahuje na každé rozšírenie pôsobnosti povolenia na uvedenie lieku na trh v zmysle prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1085/2003, ktoré už bolo udelené.

Odchylne od prvého pododseku sa znížený poplatok za rozšírenie pôsobnosti povolenia v rozmedzí od 7 200 EUR do 21 700 EUR vzťahuje na určité rozšírenia pôsobnosti. Uvedené rozšírenia pôsobnosti sú zahrnuté do zoznamu, ktorý sa vypracuje v súlade s článkom 11 ods. 2 tohto nariadenia.

Poplatok za rozšírenie pôsobnosti a znížený poplatok za rozšírenie pôsobnosti sa zvyšuje o 5 800 EUR v prípade každého ďalšieho podávania toho istého rozšírenia pôsobnosti, predloženého v tom istom čase ako žiadosť o rozšírenie pôsobnosti povolenia.“

c)

Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v písmene a) sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Poplatok za zmenu typu I sa vzťahuje na menej významnú zmenu v povolení na uvedenie lieku na trh, ktorá je vymedzená v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1085/2003. V prípade zmien typu I A je poplatok 2 500 EUR. V prípade zmien typu I B je poplatok 5 800 EUR.“;

ii)

písmeno b) sa nahrádza takto:

Poplatok za zmenu typu II

Poplatok za zmenu typu II vo výške 34 800 EUR sa vzťahuje na významnú zmenu v povolení na uvedenie lieku na trh, ktorá je vymedzená v článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1085/2003.

Odchylne od prvého pododseku sa znížený poplatok za zmenu typu II v rozmedzí od 8 700 EUR do 26 100 EUR vzťahuje na určité zmeny. Tieto zmeny sú zahrnuté do zoznamu, ktorý sa vypracuje v súlade s článkom 11 ods. 2 tohto nariadenia.

V prípade imunologických veterinárnych liekov je poplatok 5 800 EUR.

V prípade zavedenia tej istej zmeny sa poplatok uvedený v prvom, druhom a treťom pododseku týka všetkých povolených dávok, liekových foriem a podávaní.“

d)

Odsek 4 sa mení a dopĺňa takto:

i)

jediný pododsek sa nahrádza takto:

„Poplatok vo výške 17 400 EUR sa vzťahuje na všetky kontroly v rámci alebo mimo územia Spoločenstva. Cestovné náklady na kontroly mimo územia Spoločenstva sa účtujú zvlášť na základe skutočných nákladov.“;

ii)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Odchylne od prvého pododseku sa znížený poplatok za kontrolu uplatňuje na niektoré kontroly podľa rozsahu a povahy kontroly a na základe podmienok stanovených v súlade s článkom 11 ods. 2.“

e)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Ročný poplatok

Ročný poplatok vo výške 27 700 EUR sa vzťahuje na každé povolenie na uvedenie lieku na trh. Uvedený poplatok sa týka všetkých povolených podávaní daného lieku.

Odchylne od prvého pododseku sa znížený ročný poplatok v rozmedzí od 6 900 EUR do 20 800 EUR vzťahuje na určité druhy liekov. Tieto lieky sú zahrnuté do zoznamu, ktorý sa vypracuje v súlade s článkom 11 ods. 2.“

5.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Veterinárne lieky, na ktoré sa vzťahujú postupy stanovené v smernici 2001/82/ES

Referenčný poplatok vo výške 34 800 EUR sa vzťahuje na prípady, keď žiadateľ o povolenie na uvedenie lieku na trh alebo držiteľ existujúceho povolenia na uvedenie lieku na trh začne postupy ustanovené v článku 34 ods. 1 a článku 35 smernice 2001/82/ES.

V prípade, že postupy uvedené v prvom pododseku sa týkajú viac ako jedného žiadateľa o povolenie na uvedenie lieku na trh alebo držiteľa existujúcich povolení na uvedenie lieku na trh, žiadatelia alebo držitelia sa môžu spojiť s cieľom zaplatiť len jeden referenčný poplatok. Ak sa však ten istý postup týka viac ako desiatich rôznych žiadateľov alebo držiteľov, účtuje sa uvedený referenčný poplatok.“

6.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Nadpis sa nahrádza takto:

„Stanovenie limitov maximálneho obsahu rezíduí (MLR) pre lieky na veterinárne použitie v súlade s postupmi ustanovenými v nariadení (EHS) č. 2377/90 (11)

b)

V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Dodatočný poplatok vo výške 17 400 EUR sa vzťahuje na každú žiadosť o úpravu súčasných MLR uvedených v jednej z príloh k nariadeniu (EHS) č. 2377/90.“

c)

Odsek 2 sa vypúšťa aj číslovanie odseku 1 sa vypúšťa.

7.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Rôzne poplatky

Poplatok za vedecké odporučenie sa vzťahuje na prípady podania žiadosti o vedecké odporučenie, ktoré sa týka vykonania rôznych testov a skúšok potrebných na preukázanie kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov.

V prípade liekov určených na použitie v humánnej medicíne je poplatok 69 600 EUR.

V prípade veterinárnych liekov je poplatok 34 800 EUR.

Odchylne od druhého pododseku sa znížený poplatok za vedecké odporučenie v rozmedzí od 17 400 EUR do 52 200 EUR vzťahuje na určité vedecké odporučenia týkajúce sa liekov určených na použitie v humánnej medicíne.

Odchylne od tretieho pododseku sa znížený poplatok za vedecké odporučenie v rozmedzí od 8 700 EUR do 26 100 EUR vzťahuje na určité vedecké odporučenia týkajúce sa veterinárnych liekov.

Vedecké odporučenie uvedené v štvrtom a piatom pododseku je zahrnuté do zoznamu, ktorý sa vypracuje v súlade s článkom 11 ods. 2.

Poplatok za vedeckú službu sa vzťahuje na prípady, keď vedecký výbor podá žiadosť o vedecké odporučenie alebo stanovisko, na ktoré sa nevzťahujú články 3 až 7 alebo článok 8 ods. 1. Ide o hodnotenie tradičných bylinných liekov, stanovisko k liekom podávaným zo súcitných dôvodov, poradenstvo v oblasti pomocných látok vrátane krvných derivátov začlenených do lekárskych pomôcok a hodnotenie základnej spisovej dokumentácie o plazme a základnej spisovej dokumentácie o vakcínovom antigéne.

V prípade liekov určených na použitie v humánnej medicíne je poplatok 232 000 EUR.

V prípade veterinárnych liekov je poplatok 116 000 EUR.

Článok 3 tohto nariadenia sa vzťahuje na vedecké stanovisko k hodnoteniu liekov určených na použitie v humánnej medicíne, určených výlučne na trhy mimo územia Spoločenstva podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 726/2004.

Odchylne od druhého pododseku sa znížený poplatok za vedeckú službu v rozmedzí od 2 500 EUR do 200 000 EUR vzťahuje na určité vedecké stanoviská alebo služby týkajúce sa liekov určených na použitie v humánnej medicíne.

Odchylne od tretieho pododseku sa znížený poplatok za vedeckú službu v rozmedzí od 2 500 EUR do 100 000 EUR vzťahuje na určité vedecké stanoviská alebo služby týkajúce sa veterinárnych liekov.

Vedecké stanoviská alebo služby uvedené v piatom a šiestom pododseku sú zahrnuté do zoznamu, ktorý sa vypracuje v súlade s článkom 11 ods. 2.

Poplatok v rozmedzí od 100 EUR do 5 800 EUR sa vzťahuje na administratívne služby v prípadoch vydania dokumentov alebo osvedčení mimo rámca služieb, na ktoré sa vzťahuje iný poplatok uvedený v tomto nariadení, alebo v prípadoch, keď je žiadosť zamietnutá po skončení administratívneho potvrdenia platnosti príslušnej dokumentácie, alebo v prípadoch, keď sa musia skontrolovať informácie požadované v prípade paralelnej distribúcie.

Kategorizácia služieb a poplatkov je zahrnutá do zoznamu, ktorý sa vypracuje v súlade s článkom 11 ods. 2.“

8.

V článku 9 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Úplné alebo čiastočné oslobodenie od platenia poplatkov, ustanovené v tomto nariadení, sa môže poskytnúť najmä v prípade liekov určených na liečenie zriedkavých chorôb alebo chorôb ovplyvňujúcich menšie druhy zvierat, alebo v prípade rozšírenia súčasných MLR na ďalšie druhy zvierat, alebo v prípade liekov podávaných zo súcitných dôvodov.

Podrobné podmienky uplatňovania úplného alebo čiastočného oslobodenia od platenia poplatkov sa stanovujú v súlade s článkom 11 ods. 2.

Poplatok splatný za stanovisko k lieku určenému na používanie zo súcitných dôvodov sa odpočítava od poplatku, ktorý sa platí v prípade žiadosti o povolenie na uvedenie toho istého lieku na trh, ak túto žiadosť predkladá ten istý žiadateľ.“

9.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Termín splatnosti a odklad platby

1.   Poplatky sú splatné v deň administratívneho potvrdenia platnosti príslušnej žiadosti, pokiaľ osobitné ustanovenia nestanovujú inak. Sú splatné do 45 dní odo dňa oznámenia administratívneho potvrdenia platnosti žiadateľovi. Platia sa v eurách.

Ročný poplatok je splatný v prvý a každý nasledujúci rok po oznámení rozhodnutia o povolení uviesť liek na trh. Je splatný do 45 dní od termínu splatnosti. Ročný poplatok je poplatkom za predchádzajúci rok.

Poplatok za kontrolu je splatný 45 dní odo dňa, keď bola vykonaná kontrola.

2.   Zaplatenie poplatku v prípade žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh, ktorý sa má použiť u ľudí v prípade pandémie, sa odkladá až dovtedy, kým Svetová zdravotnícka organizácia alebo Spoločenstvo riadne neuzná pandemický stav v rámci rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES z 24. septembra 1998, ktorým sa v Spoločenstve zriaďuje sieť na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných ochorení (12). Takýto odklad nepresahuje päť rokov.

3.   V prípade, že akýkoľvek z poplatkov podľa tohto nariadenia nebude zaplatený ku dňu splatnosti a bez vplyvu na právomoc agentúry začať právne konanie, ktorá jej bola udelená článkom 71 nariadenia (ES) č. 726/2004, výkonný riaditeľ môže rozhodnúť o neposkytnutí požadovaných služieb alebo môže pozastaviť všetky služby a prebiehajúce postupy až dovtedy, kým nebude poplatok zaplatený, vrátane príslušného úroku, ako ustanovuje článok 86 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (13).

10.

Článok 11 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (ES) č. 726/2004, správna rada agentúry môže na návrh výkonného riaditeľa a po kladnom stanovisku Komisie stanoviť akékoľvek opatrenie potrebné na uplatnenie tohto nariadenia. Tieto ustanovenia sa sprístupnia verejnosti.“

11.

Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Druhý odsek sa nahrádza takto:

„Zmeny vo výške poplatkov stanovených podľa tohto nariadenia sa však prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 87 ods. 2 nariadenia (ES) č. 726/2004, s výnimkou aktualizácie ustanovenej v piatom odseku tohto článku.“

b)

Tretí a štvrtý odsek sa nahrádzajú takto:

„Do 24. novembra 2010 Komisia predloží Rade správu o jeho vykonávaní; táto správa bude obsahovať analýzu potreby zahrnutia postupu pri urovnávaní sporov do tohto nariadenia.

Akékoľvek prehodnotenie poplatkov je založené na zhodnotení nákladov agentúry a na základe nákladov súvisiacich so službami zabezpečenými členskými štátmi. Tieto náklady sa vypočítavajú v súlade so všeobecne uznanými medzinárodnými metódami na výpočet nákladov, ktoré sa prijmú v súlade s článkom 11 ods. 2.“

c)

Dopĺňa sa tento odsek:

„S účinnosťou od 1. apríla každého roku Komisia prehodnotí poplatky vo vzťahu k miere inflácie uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie a aktualizuje ich.“

Článok 2

Prechodné obdobie

Toto nariadenie sa nevzťahuje na platné žiadosti prerokúvané k 20. novembru 2005.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 20. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. novembra 2005

Za Radu

predsedníčka

T. JOWELL


(1)  Ú. v. ES L 35, 15.2.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 494/2003 (Ú. v. EÚ L 73, 19.3.2003, s. 6).

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(3)  Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/28/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 58).

(5)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/27/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 34).

(6)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1518/2005 (Ú. v. EÚ L 244, 20.9.2005, s. 11).

(7)  Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.“

(8)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/27/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 34).

(9)  Ú. v. EÚ L 159, 27.6.2003, s. 24.“

(10)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/28/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 58).“;

(11)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1518/2005 (Ú. v. EÚ L 244, 20.9.2005, s. 11).“

(12)  Ú. v. ES L 268, 3.10.1998, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(13)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1261/2005 (Ú. v. EÚ L 201, 2.8.2005, s. 3).“


23.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1906/2005

z 22. novembra 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 22. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

56,5

204

39,3

999

47,9

0707 00 05

052

111,7

204

41,3

999

76,5

0709 90 70

052

110,5

204

75,4

999

93,0

0805 20 10

204

66,4

624

63,3

999

64,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,2

624

95,2

999

81,2

0805 50 10

052

64,3

388

74,2

999

69,3

0808 10 80

388

73,8

400

109,6

404

93,5

512

132,0

720

49,3

800

141,8

999

100,0

0808 20 50

052

95,1

720

53,8

999

74,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


23.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1907/2005

z 22. novembra 2005

o výdaji vývozných licencií systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1756/2005 (2) vyhlásilo verejnú súťaž a určilo smerné sadzby náhrady a smerné množstvá, pre ktoré možno vydať vývozné licencie systému A 3.

(2)

Na základe predložených ponúk sa majú určiť maximálne sadzby náhrady a percentuálne podiely pre výdaj množstiev, vzťahujúce sa na ponuky uskutočnené na úrovni týchto maximálnych sadzieb.

(3)

Pre paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká maximálna sadzba potrebná na udelenie povolení do výšky smerného množstva v rozmedzí ponúknutých množstiev neprevyšuje jedenapolnásobne smernú mieru náhrady,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká sú maximálna sadzba náhrad a percentuálne podiely výdaja na výberové konanie, vyhlásené nariadením (ES) č. 1756/2005, určené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. EÚ L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. EÚ L 285, 28.10.2005, s. 3.


PRÍLOHA

Výdaj vývozných licencií systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

Produkt

Maximálna miera náhrady

(EUR/t netto)

Percentuálny podiel vydania požadovaných množstiev na úrovni maximálnej miery náhrady

Paradajky

0

100 %

Pomaranče

53

100 %

Citróny

70

100 %

Stolové hrozno

0

100 %

Jablká

45

100 %


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

23.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/14


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. novembra 2005

o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

(2005/809/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 63 ods. 3 písm. b) v spojení s druhou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Komisia v mene Európskeho spoločenstva dojednala dohodu s Albánskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom.

(2)

Táto dohoda bola v mene Európskeho spoločenstva podpísaná dňa 14. apríla 2005 s možnosťou jej uzavretia v neskoršom termíne v súlade s rozhodnutím 2005/371/ES (2).

(3)

Táto dohoda by mala byť schválená.

(4)

Dohoda ustanovuje spoločný readmisný výbor, ktorý môže prijímať rozhodnutia s právnym účinkom o určitých technických záležitostiach. Preto je vhodné ustanoviť zjednodušené postupy na prijatie pozície spoločenstva v takýchto prípadoch.

(5)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii, Spojené kráľovstvo oznámilo svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, Írsko sa nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko sa nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom a vyhlásenia k nej pripojené sa týmto schvaľujú v mene Spoločenstva (3).

Článok 2

Predseda Rady podá oznámenie uvedené v článku 22 ods. 2 dohody (4).

Článok 3

Komisia, ktorej pomáhajú odborníci z členských štátov, zastupuje Spoločenstvo v spoločnom readmisnom výbore zriadenom článkom 18 dohody.

Článok 4

Pozíciu spoločenstva v rámci spoločného readmisného výboru vo vzťahu k prijímaniu rokovacieho poriadku, ako to požaduje článok 18 ods. 5 dohody, prijme Komisia po porade s osobitným výborom ustanoveným Radou.

Pri všetkých ostatných rozhodnutiach spoločného readmisného výboru pozíciu spoločenstva prijme Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. novembra 2005

za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 21.

(3)  Pozri Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 22, pre text dohody.

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


23.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/16


ROHODNUTIE RADY

zo 14. novembra 2005,

ktorým sa vymenúva francúzsky člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

(2005/810/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 259,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 167,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/758/ES, Euratom zo 17. septembra 2002, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2002 do 20. septembra 2006 (1),

keďže sa v dôsledku odstúpenia Clauda CAMBUSA, ktoré bolo Rade oznámené 25. júla 2005, uvoľnilo jedno miesto člena v uvedenom výbore,

so zreteľom na návrh kandidáta, ktorý predložila francúzska vláda,

po získaní stanoviska Európskej komisie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Georges LIAROKAPIS sa vymenúva za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ako náhrada za Clauda CAMBUSA na zvyšný čas jeho funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2006.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 14. novembra 2005

Za Radu

predsedknīčka

T. JOWELL


(1)  Ú. v. ES L 253, 21.9.2002, s. 9.


23.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/17


ROHODNUTIE RADY

zo 14. novembra 2005,

ktorým sa vymenúva jeden taliansky člen a jeden taliansky náhradník Výboru regiónov

(2005/811/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh talianskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. januára 2002 prijala rozhodnutie 2002/60/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2002 do 25. januára 2006 (1).

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia podpredsedu Regionálnej rady pána Luciana CAVERIHO sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov; v dôsledku odstúpenia pána Rosaria CONDORELLIHO sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2006, vymenovávajú:

a)

za člena:

pán Luciano CAVERI,

Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta;

b)

za náhradníka:

pán Rosario CONDORELLI,

Assessore Comunale des Comune di Sant'Agata Li Battiati (Catania).

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 14. novembra 2005

Za Radu

predsedníčka

T. JOWELL


(1)  Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 38.


23.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/18


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. novembra 2005,

ktorým sa vymenúva španielsky člen Výboru regiónov

(2005/812/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh španielskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. januára 2002 prijala rozhodnutie 2002/60/ES (1), ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2002 do 25. januára 2006.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia Manuela FRAGU IRIBARNEHO sa uvoľnilo miesto riadneho člena Výboru regiónov (ES),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do Výboru regiónov sa na zvyšok funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2006, vymenúva:

Emilio PÉREZ TOURIÑO

Presidente de la Xunta de Galicia

za riadneho člena

ako náhrada za

Manuela FRAGU IRIBARNEHO

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 14. novembra 2005

Za Radu

predsedníčka

T. JOWELL


(1)  Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 38.


Komisia

23.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/19


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. novembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2002/308/ES, ktorým sa ustanovujú zoznamy schválených zón a schválených fariem, pokiaľ ide o ochorenie rýb na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN) alebo pokiaľ ide o obidve tieto ochorenia

[oznámené pod číslom K(2005) 4394]

(Text s významom pre EHP)

(2005/813/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych predpisoch, ktoré upravujú uvádzanie na trh vodných živočíchov a výrobkov akvakultúry (1), a najmä na jej články 5 a 6,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2002/308/ES (2) sa ustanovujú zoznamy schválených zón a schválených rybích fariem umiestnených v neschválených zónach, pokiaľ ide o niektoré ochorenia rýb.

(2)

Taliansko predložilo odôvodnenia na získanie štatútu schválených zón, pokiaľ ide o vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN), pre určité zóny na svojom území. V predloženej dokumentácii sa uvádza, že tieto zóny spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 smernice 91/67/EHS. Sú preto oprávnené na získanie štatútu schválených zón a mali by sa doplniť do zoznamu schválených zón.

(3)

Fínsko predložilo odôvodnenia na získanie štatútu schválených zón, pokiaľ ide o vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN), pre tie časti svojho územia, na ktoré sa nevzťahujú osobitné eradikačné opatrenia zavedené v dôsledku prepuknutia VHS v určitých pobrežných oblastiach. Po zasadnutí útvarov Komisie a zástupcov Fínska 5. júla 2005 Fínsko stiahlo žiadosť súvisiacu s nulovým výskytom VHS v pobrežných oblastiach. V predloženej dokumentácii sa uvádza, že celé územie, pokiaľ ide o IHN, a kontinentálne časti územia Fínska, pokiaľ ide o VHS, spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 smernice 91/67/EHS. Tieto časti Fínska sú preto oprávnené na získanie štatútu schválených zón pre VHS a IHN a mali by sa doplniť do zoznamu schválených zón.

(4)

Pramene niektorých povodí vo Fínsku sú v Rusku, a preto by Fínsko po udelení schváleného štatútu malo udržiavať vysoký stupeň kontroly v týchto povodiach v súlade s programom schváleným rozhodnutím Komisie 2003/634/ES (3).

(5)

Rakúsko, Francúzsko, Nemecko a Taliansko predložili odôvodnenia na získanie štatútu schválených fariem v neschválených zónach, pokiaľ ide o VHS a IHN, pre určité farmy na svojom území. V predloženej dokumentácii sa uvádza, že tieto zóny spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 6 smernice 91/67/EHS. Sú preto oprávnené na získanie štatútu schválených fariem v neschválených zónach a mali by sa doplniť do zoznamu schválených fariem.

(6)

Taliansko ohlásilo výskyt IHN na dvoch farmách, ktoré sa predtým považovali za farmy bez výskytu tohto ochorenia. Na týchto farmách sa však stále nevyskytuje VHS. Tieto farmy by sa už preto v rozhodnutí 2002/308/ES nemali uvádzať ako farmy s nulovým výskytom IHN.

(7)

Rozhodnutie 2002/308/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2002/308/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa nahrádza textom prílohy I k tomuto rozhodnutiu.

2.

Príloha II sa nahrádza textom prílohy II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. novembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 106, 23.4.2002, s. 28. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/475/ES (Ú. v. EÚ L 176, 8.7.2005, s. 30).

(3)  Ú. v. EÚ L 220, 3.9.2003, s. 8. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/770/ES (Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 33).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

SCHVÁLENÉ ZÓNY, POKIAĽ IDE O OCHORENIE RÝB NA VÍRUSOVÚ HEMORAGICKÚ SEPTIKÉMIU (VHS) A INFEKČNÚ HEMATOPOETICKÚ NEKRÓZU (IHN)

1.A.   ZÓNY (1) SCHVÁLENÉ V DÁNSKU, POKIAĽ IDE O VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

1.B.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V DÁNSKU, POKIAĽ IDE O IHN

Dánsko (2)

2.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V NEMECKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

2.1.   BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO (3)

Isenburger Tal od prameňa k odtoku vody z farmy Falkenstein

Eyach a jej prítoky od prameňov k prvej hrádzi po prúde v blízkosti mesta Haigerloch

Andelsbach a jej prítoky od prameňov k turbíne v blízkosti mesta Krauchenwies

Lauchert a jej prítoky od prameňov k zábrane turbíny v blízkosti mesta Sigmaringendorf

Grosse Lauter a jej prítoky od prameňov k zábrane vodopádu v blízkosti Lauterachu

Wolfegger Ach a jej prítoky od prameňov k zábrane vodopádu v blízkosti Baienfurthu

povodie rieky ENZ, ktoré sa skladá z Grosse Enz, Kleine Enz a Eyachu od ich prameňov po nepriechodnú priehradu v centre Neuenbürgu

Erms od prameňa po nepriechodnú priehradu 200 m po prúde od farmy Strobel, Anlage Seeburg

Obere Nagold od prameňa po nepriechodnú priehradu v blízkosti Neumühle

3.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V ŠPANIELSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

3.1.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ ASTÚRIA

Kontinentálne zóny

všetky povodia Astúrie

Pobrežné zóny

celé pobrežie Astúrie

3.2.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ GALÍCIA

Kontinentálne zóny

povodia Galície:

vrátane povodia rieky Eo, rieky Sil od jej prameňa v provincii Léon, rieky Miño od jej prameňa po priehradu Frieira a rieky Limia od jej prameňa po priehradu Das Conchas

okrem povodia rieky Tamega

Pobrežné zóny

pobrežná oblasť v Galícii od ústia rieky Eo (Isla Pancha) po Punta Picos (ústie rieky Miño)

3.3.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ ARAGÓNSKO

Kontinentálne zóny

povodie rieky Ebro od jej prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragón

rieka Isuela od jej prameňa po priehradu Arguis

rieka Flúmen od jej prameňa po priehradu Santa María de Belsue

rieka Guatizalema od jej prameňa po priehradu Vadiello

rieka Cinca od jej prameňa po priehradu Grado

rieka Esera od jej prameňa po priehradu Barasona

rieka Noguera-Ribagorzana od jej prameňa po priehradu Santa Ana

rieka Matarraña od jej prameňa po priehradu Aguas de Pena

rieka Pena od jej prameňa po priehradu Pena

rieka Guadalaviar-Turia od jej prameňa po priehradu Generalísimo v provincii Valencia

rieka Mijares od jej prameňa po priehradu Arenós v provincii Castellón

Ostatné vodné toky oblasti Aragónsko sa považujú za nárazníkovú zónu.

3.4.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ NAVARRA

Kontinentálne zóny

povodie rieky Ebro od jej prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragónsko

rieka Bidasoa od jej prameňa po jej ústie

rieka Leizarán od jej prameňa po priehradu Leizarán (Muga)

Ostatné vodné toky oblasti Navarra sa považujú za nárazníkovú zónu.

3.5.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ KASTÍLIA-LEÓN

Kontinentálne zóny

povodie rieky Ebro od jej prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragónsko

rieka Duero od jej prameňa po priehradu Aldeávila

rieka Sil

rieka Tiétar od jej prameňa po priehradu Rosarito

rieka Alberche od jej prameňa po priehradu Burguillo

Ostatné vodné toky autonómnej oblasti Kastília-León sa považujú za nárazníkovú zónu.

3.6.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ KANTÁBRIA

Kontinentálne zóny

povodie rieky Ebro od jej prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragónsko

povodie týchto riek od ich prameňa až po more:

rieka Deva

rieka Nansa

rieka Saja-Besaya

rieka Pas-Pisueña

rieka Asón

rieka Agüera

Povodie riek Gandarillas, Escudo, Miera a Campiazo sa považujú za nárazníkovú zónu.

Pobrežné zóny

celé pobrežie Kantábrie od ústia rieky Deva až po potok Ontón

3.7.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ LA RIOJA

Kontinentálne zóny

povodie rieky Ebro od jej prameňov po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragónsko

3.8.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ KASTÍLIA-LA MANCHA

Kontinentálne zóny

povodie rieky Tajo od jej prameňov po vodnú nádrž Estremera

povodie rieky Tajuña od jej prameňov po vodnú nádrž La Tajera

povodie rieky Júcar od jej prameňov po vodnú nádrž La Toba

povodie rieky Cabriel od jej prameňov po vodnú nádrž Bujioso

4.A.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO FRANCÚZSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

4.A.1.   ADOUR-GARONNE

Povodia

povodie rieky Charente

povodie rieky Seudre

povodia pobrežných riek v ústí rieky Gironde v departemente Charente-Maritime

povodia riek Nive a Nivelles (Pyrenées Atlantiques)

povodie rieky Forges (Landes)

povodie rieky Dronne (Dordogne) od prameňa po vodnú nádrž Eglisottes v Monfourate

povodie rieky Beauronne (Dordogne) od prameňa po vodnú nádrž Faye

povodie rieky Valouse (Dordogne) od prameňa po vodnú nádrž Etang des Roches Noires

povodie rieky Paillasse (Gironde) od prameňa po vodnú nádrž Grand Forge

povodie rieky Ciron (Lot-et-Garonne, Gironde) od prameňa po vodnú nádrž Moulin de Castaing

povodie rieky Petite Leyre (Landes) od prameňa po vodnú nádrž Pont de l’Espine v Argelouse

povodie rieky Pave (Landes) od prameňa po vodnú nádrž Pave

povodie rieky Escource (Landes) od prameňa po vodnú nádrž Moulin de Barbe

povodie rieky Geloux (Landes) od prameňa po vodnú nádrž D38 v Saint Martin d’Oney

povodie rieky Estrigon (Landes) od prameňa po vodnú nádrž Campet et Lamolère

povodie rieky Estampon (Landes) od prameňa po vodnú nádrž Ancienne Minoterie v Roqueforte

povodie rieky Gélise (Landes, Lot et Garonne) od prameňa po vodnú nádrž smerom po prúde na sútoku riek Gélise a Osse

povodie rieky Magescq (Landes) od prameňa po ústie

povodie rieky Luys (Pyrénées Atlantiques) od prameňa po vodnú nádrž Moulin d’Oro

povodie rieky Neez (Pyrénées Atlantiques) od prameňa po vodnú nádrž Jurançon

povodie rieky Beez (Pyrénées Atlantiques) od prameňa po vodnú nádrž Nay

povodie rieky Gave de Cauterets (Hautes Pyrénées) od prameňa po vodnú nádrž Calypso elektrárne Soulom

Pobrežné oblasti

celé pobrežie Atlantického oceánu medzi severnou hranicou departementu Vendée a južnou hranicou departementu Charente-Maritime

4.A.2.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentálne zóny

všetky povodia v regióne Bretónsko okrem týchto povodí:

Vilaine

povodie dolného toku rieky Elorn

povodie rieky Sèvre Niortaise

povodie rieky Lay

tieto povodia v povodí rieky Vienne:

povodie rieky La Vienne od prameňov po vodnú nádrž Châtellerault v departemente La Vienne

povodie rieky La Gartempe od prameňov po vodnú nádrž (s mrežou) Saint Pierre de Maillé v departemente La Vienne

povodie rieky La Creuse od prameňov po vodnú nádrž Bénavent v departemente l’Indre

povodie rieky Le Suin od prameňov po vodnú nádrž Douadic v departemente l’Indre

povodie rieky La Claise od prameňov po vodnú nádrž Bossay-sur-Claise v departemente l’Indre a Loire

povodie potokov Velleches a Trois Moulins od prameňov po vodnú nádrž Trois Moulins v departemente La Vienne

povodia pobrežných riek Atlantického oceánu v departemente Vendée

Pobrežné oblasti

celé pobrežie Bretónska okrem týchto častí:

Rade de Brest

Anse de Camaret

pobrežná oblasť medzi ‚pointe de Trévignon’ a ústím rieky Laïta

pobrežná oblasť medzi ústím rieky Tohon až po hranicu departementu

4.A.3.   SEINE-NORMANDIE

Kontinentálne zóny

povodie rieky Sélune

4.A.4.   REGIÓN AQUITAINE

Povodia

povodie rieky Vignac od prameňa po priehradu ‚la Forge’

povodie rieky Gouaneyre od prameňa po priehradu ‚Maillières’

povodie rieky Susselgue od prameňa po priehradu ‚de Susselgue’

povodie rieky Luzou od prameňa po priehradu na rybej farme ‚de Laluque’

povodie rieky Gouadas od prameňa po priehradu v ‚l’Etang de la Glacière à Saint Vincent de Paul’

povodie rieky Bayse od prameňa po priehradu v ‚Moulin de Lartia et de Manobre’

povodie rieky Rancez od prameňov po priehradu v Rancez

povodie rieky Eyre od jej prameňov po jej ústie v Arcachone

povodie rieky L’Onesse od jej prameňov po jej ústie v Courant de Contis

4.A.5.   MIDI-PYRENEES

Povodia

povodie rieky Cernon od prameňa po priehradu v Saint George de Luzençon,

povodie rieky Dourdou od prameňov riek Dourdou a Grauzon k nepriechodnej priehrade vo Vabres-l’Abbaye

4.A.6.   L’AIN

kontinentálna zóna rybníkov Dombes

4.B.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO FRANCÚZSKU, POKIAĽ IDE O VHS

4.B.1.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentálne zóny

časť povodia rieky Loire, ktorá zahŕňa povodie horného toku rieky Huisne od prameňov vodných tokov po vodnú nádrž Ferté-Bernard

4.C.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO FRANCÚZSKU, POKIAĽ IDE O IHN

4.C.1.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentálne zóny

toto povodie v povodí rieky Vienne:

povodie rieky l’Anglin od prameňov po vodné nádrže:

EDF de Châtellerault na rieke La Vienne v departemente La Vienne

Saint Pierre de Maillé na rieke La Gartempe v departemente La Vienne

Bénavent na rieke La Creuse v departemente l’Indre

Douadic na rieke Le Suin v departemente l’Indre

Bossay-sur-Claise na rieke La Claise v departemente l’Indre a Loire

5.A.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V ÍRSKU, POKIAĽ IDE O VHS

Írsko (4), okrem ostrova Cape Clear

5.B.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V ÍRSKU, POKIAĽ IDE O IHN

Írsko (5)

6.A.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V TALIANSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

6.A.1.   REGIÓN TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONÓMNA PROVINCIA TRENTO

Kontinentálne zóny

Zóna Val di Fiemme, Fassa e Cembra: povodie rieky Avisio od prameňa po umelo vytvorenú priehradu Serra San Giorgio, ktorá sa nachádza v obci Giovo.

Zóna Valle della Sorna: povodie rieky Sorna od prameňa po umelo vytvorenú priehradu tvorenú vodnou elektrárňou, ktorá sa nachádza v lokalite Chizzola (Ala), predtým, ako sa vleje do rieky Adige.

Zóna Torrente Adanà: povodie rieky Adanà od prameňa ku komplexu umelo vytvorených priehrad, ktoré sa nachádzajú smerom po prúde od farmy Armani Cornelio-Lardaro.

Zóna Rio Manes: zóna, ktorá zachytáva vodu z Rio Manes až k vodopádu, ktorý sa nachádza 200 metrov po prúde od farmy ‚Troticoltura Giovanelli’, ktorá sa nachádza v obci ‚La Zinquantina’.

Zóna Val di Ledro: povodie riek Massangla a Ponale od ich prameňov po vodnú elektráreň v ‚Centrale’ v obci Molina di Ledro.

Zóna Valsugana: povodie rieky Brenta od jej prameňov po vodnú nádrž Marzotto v Mantincelli v obci Grigno.

Zóna Val del Fersina: povodie rieky Fersina od jej prameňov po vodopád Ponte Alto.

6.A.2.   REGIÓN LOMBARDIA, PROVINCIA BRESCIA

Kontinentálne zóny

Zóna Ogliolo: povodie od prameňa riečky Ogliolo po vodopád, ktorý sa nachádza smerom po prúde od rybej farmy Adamello, kde sa riečka Ogliolo vlieva do rieky Oglio.

Zóna Fiume Caffaro: povodie od prameňa riečky Caffaro po umelo vytvorenú priehradu, ktorá sa nachádza 1 km po prúde od farmy.

Zóna Val Brembana: povodie rieky Brembo od jej prameňov po nepriechodnú priehradu v obci Ponte S. Pietro.

6.A.3.   REGIÓN UMBRIA

Kontinentálne zóny

Fosso di Terrìa: povodie rieky Terrìa od jej prameňov po priehradu pod rybou farmou Ditta Mountain Fish, kde sa rieka Terrìa vlieva do rieky Nera.

6.A.4.   REGIÓN VENETO

Kontinentálne zóny

Zóna Belluno: povodie v provincii Belluno od prameňa riečky Ardo po priehradu smerom po prúde (nachádzajúcu sa pred miestom vyústenia riečky Ardo do rieky Piave) od farmy Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno.

6.A.5.   REGIÓN TOSCANA

Kontinentálne zóny

Zóna Valle del fiume Serchio: povodie rieky Serchio od jej prameňov po vodnú nádrž Piaggione.

Bacino del torrente Lucido: povodie rieky Lucido od jej prameňov po vodnú nádrž pri Ponte del Bertoli.

Bacino del torrente Osca: povodie rieky Osca od jej prameňov po priehradu smerom po prúde od farmy ‚Il Giardino’.

6.A.6.   REGIÓN PIEMONTE

Kontinentálne zóny

Sorgenti della Gerbola: časť povodia rieky Grana od jej prameňov ‚Cavo C’ a ‚Canale del Molino della Gerbala’ po priehradu pod farmou ‚Azienda Agricola Canali Cavour S.S.’.

Bacino del Besante: povodie rieky Besante od jej prameňov po priehradu 500 m po prúde od farmy ‚Pastorino Giovanni’.

Valle di Duggia: rieka Duggia od jej prameňov po priehradu 100 m proti prúdu, kde cestný most medzi Varallom a Locarnom pretína rieku.

Zóna del Rio Valdigoja: potok Valdigoja od jeho prameňov do miesta, kde sa vlieva do rieky Duggia nad priehradou, ktorá ohraničuje schválenú zónu ‚Valle di Duggia’.

Zóna Sorgente dei Paschi: povodie rieky Pesio od jej prameňov po umelo vytvorenú priehradu, ktorá sa nachádza smerom po prúde od farmy ‚Azienda dei Paschi’.

Zóna Stura Valgrande: povodie rieky Stura Valgrande od jej prameňov po umelo vytvorenú priehradu, ktorá sa nachádza smerom po prúde od rybej farmy ‚Troticoltura delle Sorgenti’.

6.A.7.   REGIÓN EMILIA ROMAGNA

Kontinentálne zóny

Bacino Fontanacce-Valdarno: povodie riek Fontanacce a Valdarno od ich prameňov po umelo vytvorenú priehradu 100 m po prúde od farmy ‚S.V.A. s.r.l. fish farm’.

6.B.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V TALIANSKU, POKIAĽ IDE O VHS

6.B.1.   REGIÓN TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONÓMNA PROVINCIA TRENTO

Kontinentálne zóny

Zóna Valle dei Laghi: povodie jazier San Massenza, Toblino a Cavedine po priehradu smerom po prúde v južnej časti jazera Cavedine, ktorá vedie k vodnej elektrárni nachádzajúcej sa v obci Torbole.

6.C.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V TALIANSKU, POKIAĽ IDE O IHN

6.C.1.   REGIÓN UMBRIA, PROVINCIA PERUGIA

Zóna Lago Trasimeno: jazero Trasimeno.

6.C.2.   REGIÓN TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONÓMNA PROVINCIA TRENTO

Zona Val Rendena: povodie od prameňa rieky Sarca po vodnú nádrž Oltresarca v obci Villa Rendena.

7.A.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO ŠVÉDSKU, POKIAĽ IDE O VHS

Švédsko (6):

okrem oblasti západného pobrežia v rámci polkruhu 20 kilometrov v polomere okolo rybej farmy, ktorá sa nachádza na ostrove Björkö, ako aj ústí a povodí riek Göta a Säve po ich prvú migračnú priehradu (nachádzajúcu sa v Trollhättane a v zátoke jazera Aspen)

7.B.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO ŠVÉDSKU, POKIAĽ IDE O IHN

Švédsko (7)

8.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE, NA NORMANSKÝCH OSTROVOCH A NA OSTROVE MAN, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

Veľká Británia (7)

Severné Írsko (7)

Guernsey (7)

Ostrov Man (7)

9.A.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO FÍNSKU, POKIAĽ IDE O VHS

Fínsko (8)

9.B.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO FÍNSKU, POKIAĽ IDE O IHN

Fínsko (9)


(1)  Povodia a k nim patriace pobrežné oblasti.

(2)  Vrátane všetkých kontinentálnych a pobrežných oblastí na jeho území.

(3)  Časti povodí.

(4)  Vrátane všetkých kontinentálnych a pobrežných oblastí na jeho území.

(5)  Povodia a k nim patriace pobrežné oblasti.

(6)  Vrátane všetkých kontinentálnych a pobrežných oblastí na jeho území.

(7)  Vrátane všetkých kontinentálnych a pobrežných oblastí na jeho území.

(8)  Všetky Kontinentálne oblasti na jeho území.

(9)  Vrátane všetkých kontinentálnych a pobrežných oblastí na jeho území.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

SCHVÁLENÉ RYBIE FARMY, POKIAĽ IDE O OCHORENIE RÝB NA VÍRUSOVÚ HEMORAGICKÚ SEPTIKÉMIU (VHS) A INFEKČNÚ HEMATOPOETICKÚ NEKRÓZU (IHN)

1.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ V BELGICKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ V DÁNSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Brænderigaardens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

11.

Hulsig Dambrug

DK-7183 Randbøl

12.

Ligård Fiskeri

DK-7183 Randbøl

13.

Grønbjerglund Dambrug

DK-7183 Randbøl

14.

Danish Aquaculture

DK-6040 Egtved

3.A.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ V NEMECKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

3.A.1.   DOLNÉ SASKO

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(iba liaheň)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   DURÍNSKO

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 131/2

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus

Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

FalkoSteinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Stephan Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aistaig/Oberndorf

15.

Stephan Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Anton Jung

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

26.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

27.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

28.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

29.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

30.

Walter Dietmayer

Höhmühle

D-88353 Kisslegg

31.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Osterhofen

32.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

33.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

34.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

35.

RainerTress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

36.

Andreas Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

37.

Andreas Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

38.

Stephan Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

39.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

40.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

41.

Thomas Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

42.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a. d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

43.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

44.

Andreas Zordel

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

45.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kisslegg

46.

Staatliches Forstamt Ravensburg

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i. A.

47.

Simon Phillipson

Anlage Weissenbronnen

D-88364 Wolfegg

48.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

49.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

50.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

51.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

52.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

53.

Staatliche Forstämter Ravensburg a Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

54.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher a Häcklerweiher

D-88353 Kisslegg

55.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

56.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

57.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstr. 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

58.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

59.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

60.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

61.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

62.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

63.

Klaiber ‚An der Tierwiese’

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

64.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey, Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

65.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

66.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

67.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-88339 Bad Waldsee

68.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co. KG

Heerstr. 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

69.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastr. 23

D-88346 Wolfegg-Altann

70.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

71.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstr. 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

72.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalsstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

73.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

74.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststr. 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

75.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

76.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

77.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

78.

Bruthaus Fischzucht

Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

79.

Matthias Grassmann

Fischzucht Grassmann

Königsbach-Stein

3.A.4.   SEVERNÉ PORÝNIE-VESTFÁLSKO

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstr. 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

7.

Thomas Rameil

Broodhouse Am Gensenberg

Saalhauser Str. 8

D-57368 Lennestadt

3.A.5.   BAVORSKO

1.

Gerstner Peter

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)

Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am Großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-84149 Velden

9.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Engishausen I

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

10.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Engishausen II

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

3.A.6.   SASKO

1.

Anglerverband Südsachsen ‚Mulde/Elster’ e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.

Teichwirtschaft Weissig

Helga Bräuer

Am Teichhaus 1

D-01920 Ossling OT Weissig

4.

Teichwirtschaft Zeisholz

Hagen Haedicke

Grüner Weg 39

D-01936 Schwepnitz OT Grüngräbchen

3.A.7.   HESENSKO

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   ŠLEZVICKO-HOLŠTAJNSKO

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ V NEMECKU, POKIAĽ IDE O IHN

3.B.1.   DURÍNSKO

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ V ŠPANIELSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

4.1.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ ARAGÓNSKO

1.

Truchas del Prado

v Alcala de Ebro, provincia Zaragoza (Aragónsko)

4.2.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ ANDALÚZIA

1.

Piscifactoria de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoria de Sierra Nevada S.L.’

Camino de la Piscifactoria no 2. Loja, Granada.

E-18313

2.

Piscifactoria de Manzanil

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoria de Sierra Nevada S.L.’

Camino de la Piscifactoria no 2. Loja, Granada.

E-18313

4.3.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ KASTÍLIA-LA MANCHA

1.

Piscifactoria Rincón de Uña

Junta de Comunidades de Castilla-La-Mancha

S191100ID, Delegación de Medio Ambiente.

C/ Colón no 2.

Cuenca E-16071 V-16-219-094

5.A.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ VO FRANCÚZSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture ‚Les Fontaines d’Escot’

F-64490 Escot (Pyrénées Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-au-Bosc

F-80580 Bray-les-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle 80133 Ponthoile

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel 80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

6.

Pisciculture de Moulin-Est

Earl Pisciculture Gobert

18 rue Pierre à l’huile

F-80150 Machiel

5.A.3.   AQUITAINE

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout

F-40120 Aure

2.

L’EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas

Saillet et Esquit

F-64490 Lees-Athas

INRA — BP-3

F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

3.

Truites de haut Baretous

Route de la Pierre-Saint-Martin

F-64570 Arette

reg 64040154

Mme Françoise Estournes

Maison Ménin

F-64570 Aramits

5.A.4.   DRÔME

1.

Pisciculture ‚Sources de la Fabrique’

40 chemin de Robinson

F-26000 Valence

2.

Pisciculture Font Rome

F-26400 Beaufort-sur-Gervanne

Pisciculture Font Rome

Chemin des Îles — BP 25

F-07200 Aubenas

5.A.5.   HAUTE-NORMANDIE

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA ‚Truites du lac de Cartravers’

Bois-Boscher

F-22460 Merleac (Côtes d’Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4.

Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc

SARL Remon

21 rue de la Véquerie

F-53260 Parné-sur-Roc (Mayenne)

5.

Esosiculture de Feins

Étang aux Moines

F-5440 Feins

AAPPMA

9 rue Kerautret Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRENEES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du mas de pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES MARITIME

1.

Centre Piscicole de Roquebilière

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu aquatique

F-06450 Roquebilière

5.A.13.   HAUTES ALPES

1.

Pisciculture fédérale de La-Roche-de-Rame

Pisciculture fédérale

F-05310 La-Roche-de-Rame

5.A.14.   RHONE-ALPES

1.

Pisciculture Petit Ronjon

M. Dannancier Pascal

F-01270 Cormoz

2.

Gaec Piscicole de Teppe

Gaec Piscicole de Teppe

731 chemin de Jouffray

F-01310 Polliat

5.A.15.   LOZERE

1.

Ferme aquacole de la source de Frézal

Site aquacole chemin de Fraissinet

F-48500 La Canourgue

Lycée d’enseignement général et technologique agricole — Ministère de l’agriculture de la pêche et de l’alimentation

5.A.16.   ARDECHE

1.

Pisciculture Font Rome

Chemin des Îles — BP 25

F-07200 Aubenas

Pisciculture Font Rome

Chemin des Îles — BP 25

F-07200 Aubenas

5.B.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ VO FRANCÚZSKU, POKIAĽ IDE O VHS

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ V TALIANSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

6.A.1.   REGIÓN: FRIULI VENEZIA GIULIA

Povodie rieky Stella

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

N. I096UD005

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

2.

Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

Povodie rieky Tagliamento

3.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

4.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

Povodie rieky Bianco

7.

S.A.I.S. srl

Loc. Blasis Codropio (UD)

Cod. I027UD001

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

Povodie rieky Muje

8.

S.A.I.S. srl

Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

6.A.2.   PROVINCIA: AUTONOMA DI TRENTO

Povodie rieky Noce

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

N. 121TN010

Grossi Roberto

Via Molini 11

Monoclassico (TN)

Povodie rieky Brenta

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno

Povodie rieky Adige

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro)

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all’Adige

Povodie rieky Sarca

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d’Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish srl (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura ‚La Fiana’

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   REGIÓN: UMBRIA

Údolie rieky Nera

1.

Impianto Ittogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   REGIÓN: VENETO

Povodie rieky Astico

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province of Vicenza)

Povodie rieky Letta

2.

Azienda Agricola Lietta srl

N. 052TV074

Via Rai 3

I-31010 Ormelle (TV)

Povodie rieky Bacchiglione

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

N. 091VI831

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI)

4.

Biasia Luigi

N. 013VI831

Biasia Luigi

Via Ca’ D’Oro 25

Bolzano Vic (VI)

Povodie rieky Brenta

5.

Polo Guerrino

Via S. Martino 51

Loc. Campese

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta

Rieka Tione vo Fattolé

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga

Povodie rieky Tartaro/Tioner

7.

Stanzial Eneide

Loc. Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR

Rieka Celarda

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. via Gregorio XVI, n. 8

I-32100 Belluno

Rieka Molini

9.

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Via Molini 6

I-37020 Brentino Belluno

6.A.5.   REGIÓN: VALLE D’AOSTA

Povodie rieky Dora Baltea

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   REGIÓN: LOMBARDIA

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.s.s.

Troticoltura Foglio Angelo S.S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Via Fiume 85, Sondrio

4.

Ittica Acquasarga

Allevamento Piscicoltura

Valsassinese

IT070LC087

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

Zoppola (PN)

6.A.7.   REGIÓN: TOSCANA

Povodie rieky Maresca

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2.

Azienda agricola Fratelli Mascalchi

Loc Carda, Castel Focognano (AR)

Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi

Loc. Carda

Castel Focognano (AR)

6.A.8.   REGIÓN: LIGURIA

1.

Incubatoio Ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo

Provincia di Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   REGIÓN: PIEMONTE

1.

Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres

Oulx (TO)

Cod. 175 TO 802

Associazone Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

2.

Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano

Lucio Fariano

Via Marino 8

I-12044 Centallo (CN)

3.

Troticoltura Marco Borroni

Loc. Gerb

Veldieri (CN)

Cod. 233 CN 800

Marco Borroni

Via Piave 39

I-12044 Centallo (CN)

4.

Incubatoio ittico di valle

Loc. Cascina Prelle

Traversella (TO)

278 TO 802

 

5.

Azienda Agricola ‚San Biagio’

Fraz. S. Biagio

I-12084 Mondovì

Cod. 130 CN 801

Revelli delia

Via Roma 36

I-12040 Margarita

Cuneo

6.A.10.   REGIÓN: ABRUZZO

1.

Impianti ittiogenici di POPOLI (PE) Loc. S. Callisto

Nouva Azzurro SpA

Viale del Lavoro 45

S. Martino BA (VR)

6.A.11.   REGIÓN: EMILIA-ROMAGNA

1.

Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)

Via Porali 1/A — Collagna (RE)

Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini

Via Porali 1/A

Collagna (RE)

6.A.12.   REGIÓN: BASILICATA

1.

Assunta Brancati

Contrada Piano del Greco 1

I-85050 Tito (PZ)

Cod. IT089PZ185/I

Assunta Brancati

Via Tirreno 19

I-85100 Potenza

6.A.13.   REGIÓN: CAMPANIA

1.

Ittica Fasanella

Sant’Angelo a Fasanella

Loc. Fiume (SA)

Cod. 128SA077

Società cooperative

Ittica Fasanella

Sant’Angelo a Fasanella

Loc. Fiume (SA)

6.B.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ V TALIANSKU, POKIAĽ IDE O VHS

6.B.1.   REGIÓN: FRIULI VENEZIA GIULIA

Povodie rieky Tagliamento

1.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

6.B.2.   REGIÓN: VENETO

Rieka Sile

1.

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

Loc. S. Cristina di Quinto

Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

7.   RYBIE FARMY SCHVÁLENÉ V RAKÚSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a. d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchtbetrieb

St Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg

6.

Fischzuchtbetrieb Kölbl

Erwin Kölbl

A-8812 Maria Hof

Standort Gemeinde St Blasen“


23.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/46


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. novembra 2005,

ktorým sa schvaľujú rozhodnutia Spoločenstva o dovoze určitých chemikálií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/657/ES

(Text s významom pre EHP)

(2005/814/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 z 28. januára 2003 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (1), a najmä na prvý pododsek jeho článku 12 ods. 1,

po porade s výborom zriadeným článkom 29 smernice Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (2),

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 304/2003 Komisia v mene Spoločenstva rozhodne, či povolí, alebo nepovolí dovoz chemikálií do Spoločenstva na základe postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom oznámení (Prior Informed Consent, postup PIC).

(2)

Program Organizácie Spojených národov pre životné prostredie (United Nations Environment Programme – UNEP) a Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organization – FAO) boli poverené, aby zabezpečili služby sekretariátu na výkon postupu PIC, ustanoveného Rotterdamským dohovorom o postupe PIC pre niektoré nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode; dohovor bol v mene Spoločenstva schválený rozhodnutím Rady 2003/106/ES (3).

(3)

Komisia konajúca ako spoločný poverený orgán má rozhodnutia o chemikáliách postúpiť sekretariátu dohovoru v mene Spoločenstva a jeho členských štátov.

(4)

Chemikálie tetraetylplumbán a tetrametylplumbán sa pridali do postupu PIC ako priemyselné chemikálie. Komisii boli doručené informácie o oboch chemikáliách vo forme jediného rozhodovacieho usmerňovacieho dokumentu. Obidve chemikálie sú prísne obmedzené na úrovni Spoločenstva, keďže ich použitie ako antidetonačné činitele v benzíne sa efektívne zakázalo, okrem menších výnimiek, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 o kvalite benzínu a naftových palív, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (4). Rozhodnutie o dovoze by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom prijať.

(5)

Chemický paratión sa taktiež pridal do postupu PIC ako pesticíd, o ktorom Komisia dostala informácie zo sekretariátu vo forme rozhodovacieho usmerňovacieho dokumentu.

(6)

Paratión patrí do oblasti pôsobnosti smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (5). Rozhodnutím Komisie 2001/520/ES z 9. júla 2001 o nezaradení paratiónu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto účinnú látku (6) sa paratión vyradil z prílohy I k smernici 91/414/EHS a povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto účinnú látku sa odobrali k 8. januáru 2002. Paratión bol v minulosti zaradený do predbežného postupu PIC v rozsahu, v rámci ktorého boli určité veľmi nebezpečné formulácie pesticídov s obsahom paratiónu uvedené v prílohe III k dohovoru, čo sa prejavilo vo formulári pre reakcie stanovenom v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2000/657/ES zo 16. októbra 2000, ktorým sa schvaľujú rozhodnutia Komisie o dovoze určitých chemikálií podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2455/92 o vývoze a dovoze určitých nebezpečných chemikálií (7). Záznam paratiónu do prílohy III k dohovoru treba nahradiť záznamom, ktorý zahŕňa paratión vo všetkých jeho formách. Malo by sa preto prijať nové rozhodnutie o dovoze.

(7)

Rozhodnutie 2000/657/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Prijíma sa rozhodnutie o dovoze chemického tetraetylplumbánu podľa formulára pre reakcie dovážajúcich krajín v prílohe I.

2.   Prijíma sa rozhodnutie o dovoze chemického tetrametylplumbánu podľa formulára pre reakcie dovážajúcich krajín v prílohe II.

Článok 2

Rozhodnutie o dovoze paratiónu, ako je stanovené v prílohe k rozhodnutiu 2000/657/ES, sa nahrádza rozhodnutím o dovoze stanoveným vo formulári pre reakcie dovážajúcich krajín v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli 18. novembra 2005

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 775/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 27).

(2)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/73/ES (Ú. v. EÚ L 152, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 27.

(4)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/34/ES (Ú. v. EÚ L 125, 18.5.2005, s. 5).

(6)  Ú. v. ES L 187, 10.7.2001, s. 47.

(7)  Ú. v. ES L 275, 27.10.2000, s. 44. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/416/ES (Ú. v. EÚ L 147, 10.6.2005, s. 1).


PRÍLOHA I

ROZHODNUTIE O DOVOZE CHEMICKEJ LÁTKY TETRAETYLPLUMBÁN

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

ROZHODNUTIA O DOVOZE CHEMICKEJ LÁTKY TETRAMETYLPLUMBÁN

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA III

ROZHODNUTIE O DOVOZE CHEMICKEJ LÁTKY PARATIÓN

Image

Image

Image

Image