ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 300

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
17. novembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1866/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa predlžuje čiastočné pozastavenie konečných antidumpingových ciel uložených nariadením (ES) č. 258/2005 na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele pôvodom z Chorvátska a Ukrajiny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1867/2005 zo 16. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1868/2005 zo 16. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1065/2005 ohľadom množstva, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz jačmeňa v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1869/2005 zo 16. novembra 2005, ktorým sa nahrádzajú prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1870/2005 zo 16. novembra 2005 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode na cesnak dovezený z tretích krajín

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1871/2005 zo 16. novembra 2005 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1872/2005 z 15. novembra 2005 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1873/2005 zo 16. novembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 17. novembra 2005

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1874/2005 zo 16. novembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na hydinové mäso uplatniteľné od 17. novembra 2005

41

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1875/2005 zo 16. novembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1876/2005 zo 16. novembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania, stanovené v naradení (ES) č. 1828/2005

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1877/2005 zo 16. novembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie produkty vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru, stanovené v naradení (ES) č. 1761/2005

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1878/2005 zo 16. novembra 2005, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

49

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1879/2005 zo 16. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

51

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. septembra 2005 o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom, v mene Spoločenstva, o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach

53

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach

55

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2005, ktorým sa nahrádzajú členovia výboru Európskeho sociálneho fondu

61

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/796/SZBP zo 14. novembra 2005 o mandáte osobitného zástupcu Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe

64

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/797/SZBP zo 14. novembra 2005 o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach

65

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1583/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe slovenskej intervenčnej agentúry na španielskom trhu (Ú v. EÚ L 254, 30.9.2005)

70

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1866/2005

z 8. novembra 2005,

ktorým sa predlžuje čiastočné pozastavenie konečných antidumpingových ciel uložených nariadením (ES) č. 258/2005 na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele pôvodom z Chorvátska a Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 14 ods. 4,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Na základe revízneho prešetrovania, ktoré sa uskutočnilo v súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia (ďalej len „revízne prešetrovanie“), Rada nariadením (ES) č. 258/2005 (2) (ďalej len „konečné nariadenie“) uložila antidumpingové clo vo výške 38,8 % na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa a nelegovanej ocele (ďalej len „SST“) s pôvodom v Chorvátsku a antidumpingové clo vo výške 64,1 % na dovoz SST s pôvodom na Ukrajine, s výnimkou dovozu od spoločnosti Dnipropetrovsk Tube Works (ďalej len „DTW“), ktorý podlieha antidumpingovému clu vo výške 51,9 % (ďalej len „existujúce opatrenia“). Konečným nariadením sa zmenili konečné antidumpingové clá uložené nariadením (ES) č. 348/2000 (3) a zrušila sa možnosť oslobodenia od ciel podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 348/2000 (ďalej len „pôvodné opatrenia“).

(2)

Rozhodnutím 2005/133/ES (4) (ďalej len „rozhodnutie“) Komisia čiastočne pozastavila konečné antidumpingové clá na obdobie deviatich mesiacov s účinnosťou od 18. februára 2005.

B.   PLATNÉ OPATRENIA PRE DOVOZ SST Z RUMUNSKA A RUSKA

(3)

Nariadením (ES) č. 2320/97 boli uložené antidumpingové clá na dovoz SST s pôvodom okrem iného v Rumunsku a Rusku (5). Rozhodnutiami 97/790/ES (6) a 2000/70/ES (7) sa prijali záväzky od vývozcov okrem iného v Rumunsku a Rusku. Nariadením (ES) č. 1322/2004 (8) sa rozhodlo, že z dôvodu opatrnosti sa v súvislosti so správaním určitých výrobcov Spoločenstva nerešpektujúcim pravidlá hospodárskej súťaže (9) už nebudú uplatňovať opatrenia platné pre dovoz SST s pôvodom v Rumunsku a Rusku (ďalej len „neuplatňované opatrenia“).

C.   DÔVODY NA PREDĹŽENIE ČIASTOČNÉHO POZASTAVENIA

(4)

Článok 14 ods. 4 základného nariadenia ustanovuje, že v záujme Spoločenstva možno antidumpingové opatrenia pozastaviť z dôvodu, že trhové podmienky sa dočasne zmenili do tej miery, že je nepravdepodobné, že v dôsledku takéhoto pozastavenia dôjde k opätovnému výskytu ujmy. Antidumpingové opatrenia možno pozastaviť rozhodnutím Komisie na obdobie deviatich mesiacov. Článok 14 ods. 4 tiež spresňuje, že pozastavenie možno predĺžiť o ďalšie obdobie maximálne jedného roka, ak o tom rozhodne Rada na návrh Komisie. Článok 14 ods. 4 ďalej uvádza, že príslušné antidumpingové opatrenia možno kedykoľvek obnoviť, ak sa už neuplatňuje dôvod na ich pozastavenie.

(5)

Po čiastočnom pozastavení konečných antidumpingových ciel týmto rozhodnutím Komisia pokračovala v monitorovaní situácie na trhu s SST, najmä čo sa týka dovozných tokov z Chorvátska a Ukrajiny.

(6)

Preskúmanie nedávnych dovozných tokov ukazuje, že dovoz z Chorvátska a Ukrajiny zostáva na veľmi nízkych úrovniach.

(7)

Usudzuje sa, že situácia na trhu je rovnaká ako v čase, keď boli opatrenia čiastočne pozastavené. Vzhľadom na veľmi nízke úrovne dovozu z Chorvátska a Ukrajiny sa usudzuje, že v tejto špecifickej situácii je nepravdepodobné, že by došlo k opätovnému výskytu ujmy výrobnému odvetviu Spoločenstva, ak by sa čiastočné pozastavenie opatrení predĺžilo. Vskutku, kým budú pretrvávať súčasné trhové podmienky, teda pravdepodobné udržanie silnej prítomnosti ruského a rumunského dovozu, je nepravdepodobné, že by sa ukrajinský a/alebo chorvátsky dovoz výrazne zvýšil. Preto je nepravdepodobné, že by sa v dôsledku takéhoto predĺženého pozastavenia ujma opätovne vyskytla. Z dôvodu osobitných okolností súvisiacich okrem iného s neuplatňovaním opatrení na dovoz z Ruska a Rumunska sa však usudzuje, že úrovne cla vo výške 23 % pre Chorvátsko a 38,5 % pre Ukrajinu, stanovené pri pôvodnom prešetrovaní pre tieto krajiny, by mali stačiť na odstránenie poškodzujúceho vplyvu dumpingu.

(8)

Z uvedených dôvodov sa navrhuje, aby sa podľa článku 14 ods. 4 základného nariadenia čiastočné pozastavenie antidumpingových opatrení na dovoz SST predĺžilo na ďalšie obdobie jedného roka.

(9)

V prípade, že sa už neuplatňujú dôvody na pozastavenie antidumpingových opatrení, možno antidumpingové opatrenia obnoviť a čiastočné pozastavenie bezodkladne zrušiť.

D.   KONZULTÁCIA S VÝROBNÝM ODVETVÍM SPOLOČENSTVA

(10)

V súlade s ustanoveniami článku 14 ods. 4 základného nariadenia Komisia informovala výrobné odvetvie Spoločenstva o svojom zámere predĺžiť čiastočné pozastavenie antidumpingových opatrení a poskytla mu možnosť vyjadriť sa. Výrobné odvetvie Spoločenstva nevznieslo žiadnu námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Čiastočné pozastavenie konečných antidumpingových ciel uložených rozhodnutím Komisie 2005/133/ES sa týmto predlžuje do 18. novembra 2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2005

Za Radu

predseda

G. BROWN


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2005, s. 7.

(3)  Ú. v. ES L 45, 17.2.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 258/2005.

(4)  Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2005, s. 46.

(5)  Ú. v. ES L 322, 25.11.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1322/2004 (Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 10).

(6)  Ú. v. ES L 322, 25.11.1997, s. 63.

(7)  Ú. v. ES L 23, 28.1.2000, s. 78.

(8)  Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 10.

(9)  Pozri odôvodnenie 9 a nasledujúce nariadenia (ES) č. 1322/2004.


17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1867/2005

zo 16. novembra 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 16. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

56,5

096

36,8

204

35,9

999

43,1

0707 00 05

052

121,9

204

30,3

999

76,1

0709 90 70

052

111,0

204

71,2

999

91,1

0805 20 10

204

60,8

388

85,5

999

73,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

75,5

624

88,1

999

81,8

0805 50 10

052

65,6

388

71,6

999

68,6

0806 10 10

052

129,1

400

227,6

508

264,3

624

162,5

720

99,7

999

176,6

0808 10 80

388

112,2

400

108,0

404

93,3

512

132,0

800

141,8

999

117,5

0808 20 50

052

102,4

720

43,1

999

72,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1868/2005

zo 16. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1065/2005 ohľadom množstva, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz jačmeňa v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) stanovuje postup a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1065/2005 (3) otvorilo stálu verejnú súťaž na vývoz 430 000 ton jačmeňa, ktorý je v držbe nemeckej intervenčnej agentúry.

(3)

Nemecko informovalo Komisiu o úmysle svojej intervenčnej agentúry zvýšiť o 100 000 ton množstvo ponúknuté do verejnej súťaže na účely vývozu. Vzhľadom na túto požiadavku, dostupné množstvá a situáciu na trhu je potrebné súhlasne odpovedať na žiadosť Nemecka.

(4)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1065/2005.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 2 nariadenia (ES) č. 1065/2005 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 530 000 ton jačmeňa, ktorý sa má vyviesť do tretích krajín okrem Albánska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Kanady, Chorvátska, Spojených štátov amerických, Lichtenštajnska, Mexika, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory (4) a Švajčiarska.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 48. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1298/2005 (Ú. v. EÚ L 206, 9.8.2005, s. 3).

(4)  Vrátane Kosova, ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.“


17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1869/2005

zo 16. novembra 2005,

ktorým sa nahrádzajú prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (1), a najmä na jeho článok 31,

po porade s výborom zriadeným podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 805/2004,

keďže:

(1)

Prílohy I až VI k nariadeniu (ES) č. 805/2004 obsahujú viacero formulárov, ktoré sa majú používať v rámci postupu európskeho exekučného titulu pre nesporné nároky.

(2)

Po pristúpení nových členských štátov 1. mája 2004 by prílohy I až VI k nariadeniu (ES) č. 805/2004 mali byť nahradené s cieľom prispôsobiť štandardné formuláre na použitie v nových členských štátoch.

(3)

Nariadenie (ES) č. 805/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I až VI k nariadeniu (ES) č. 805/2004 sa nahrádzajú príslušnými prílohami k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2005

Za Komisiu

Franco FRATTINI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 15.


PRÍLOHA I

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

Image

Image


PRÍLOHA III

Image

Image


PRÍLOHA IV

Image


PRÍLOHA V

Image

Image

Image


PRÍLOHA VI

Image


17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1870/2005

zo 16. novembra 2005

o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode na cesnak dovezený z tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, najmä na jeho článok 41 odsek 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho články 31 ods. 2 a 34 ods. 1,

keďže:

(1)

Na základe rokovaní, ktoré sa uskutočnili v súlade s článkom XXVIII GATT 1994, Spoločenstvo zmenilo a doplnilo podmienky upravujúce dovozy cesnaku. Od 1. júna 2001 bežné clo na dovozy cesnaku spadajúceho pod kód KN 0703 20 00 pozostávalo z valorického cla vo výške 9,6 % a osobitnej sumy 1 200 EUR na tonu čistej váhy. Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o úprave koncesií v súvislosti s cesnakom stanovených v zozname CXL priloženom k dohode GATT a schválenou rozhodnutím Rady 2001/404/ES (2) (ďalej len „kvóta GAT“) sa však otvorila kvóta 38 370 ton, oslobodená od osobitného cla. V dohode sa ustanovuje, že táto kvóta sa má rozdeliť na 19 147 ton na dovozy z Argentíny (poradové čísla 09.4104 a 09.4099), 13 200 ton na dovozy z Číny (poradové čísla 09.4105 a 09.4100) a 6 023 ton na dovozy z iných krajín (poradové čísla 09.4106 a 09.4102).

(2)

Cesnak možno dovážať aj mimo kvóty GATT na základe dohôd uzatvorených medzi Spoločenstvom a niektorými tretími krajinami, pri bežnom cle alebo za zvýhodnených podmienok.

(3)

Cesnak je dôležitým produktom v sektore ovocia a zeleniny v Európskej únii, kde sa ho ročne vyprodukuje okolo 250 000 ton. Značný je i jeho ročný dovoz z tretích krajín, ktorý sa pohybuje v rozsahu od 60 000 do 80 000 ton. Hlavní dodávatelia z tretích krajín sú Čína (30 000 až 40 000 ton ročne) a Argentína (okolo 15 000 ton ročne).

(4)

Podmienky upravujúce správu týchto kvót sú určené v nariadení Komisie (ES) č. 565/2002 z 2. apríla 2002, ktorým sa ustanovuje metóda správy colných kvót a zavádza sa systém osvedčení o pôvode pre cesnak dovezený z tretích krajín (3). Na základe skúsenosti získanej z uplatňovania uvedeného nariadenia treba niektoré zo súčasných podmienok zmeniť a doplniť, aby sa tento systém zjednodušil a vyjasnil.

(5)

Keďže existuje osobitné clo na nezvýhodnené dovozy mimo kvóty GATT, riadenie kvót GATT si vyžaduje zavedenie systému dovozných licencií. Takýto systém má umožniť aj podrobné monitorovanie dovozov cesnaku. Podrobné pravidlá tohto systému majú byť doplnkovými k pravidlám ustanoveným nariadením Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systémov dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske produkty (4) a v prípade potreby sa môžu od nich odchyľovať.

(6)

V záujme čo možno najdôkladnejšieho monitorovania všetkých dovozov, najmä po nedávnych udalostiach spojených s podvodmi, by sa tiež mali zaviesť dve kategórie dovozných licencií na všetky dovozy cesnaku. Zo skúseností vyplýva, že k podvodu dochádza najmä pri prekládke čínskeho cesnaku v tretích krajinách, ktoré uzatvorili preferenčné obchodné dohody s Európskym spoločenstvom. Cesnak sa tak dostáva do EÚ s falošnými dokladmi.

(7)

Prechod z jedného systému na druhý by mal byť čo možno najplynulejší. S týmto cieľom by sa malo preniesť uplatňovanie niektorých podrobných pravidiel nariadenia (ES) č. 565/2002 a mal by sa dodržiavať harmonogram tradičných dovozov.

(8)

Dovozy cesnaku by sa mali monitorovať v súlade s článkom 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa zavádzajú ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (5).

(9)

Adekvátne zásobovanie trhu Spoločenstva cesnakom má ďalej pokračovať pri stabilných cenách a súčasnom zabránení zbytočným narušeniam trhu vo forme prudkých cenových kolísaní a nepriaznivých vplyvov na výrobcov v Spoločenstve. S týmto cieľom by sa mala vo zvýšenej miere stimulovať hospodárska súťaž medzi dovozcami a znižovať administratívne zaťaženie dovozcov.

(10)

V záujme súčasných dovozcov, ktorí bežne dovážajú značné množstvá cesnaku, ako aj v záujme nových dovozcov, ktorí vstupujú na trh a majú tiež dostať rovnakú možnosť požiadať o dovozné licencie na množstvo cesnaku v rámci tarifných kvót, by sa malo rozlišovať medzi tradičnými dovozcami a novými dovozcami. Treba jasne definovať tieto dve kategórie dovozcov a zaviesť určité kritériá týkajúce sa statusu žiadateľov a používania udelených licencií.

(11)

Pridelenie množstiev týmto kategóriám dovozcov by sa malo skôr odvíjať od skutočne dovážaných množstiev ako od vydaných dovozných licencií.

(12)

S cieľom umožniť dovozcom z Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (ďalej len „nové členské štáty“) využívanie výhod z tohto nariadenia treba určiť mechanizmy na obdobia dovozu 2005/2006 a 2006/2007, ktorými sa zabezpečí, že sa bude rozlišovať medzi tradičnými dovozcami a novými dovozcami v rámci Spoločenstva ustanoveného k 30. aprílu 2004 na jednej strane a tradičnými dovozcami a novými dovozcami z nových členských štátov na strane druhej.

(13)

S cieľom zohľadniť odlišné typy obchodu v jednotlivých nových členských štátoch by príslušné orgány nových členských štátov mali mať možnosť vybrať si medzi dvomi metódami stanovovania referenčného množstva pre svojich tradičných dovozcov.

(14)

Žiadosti o dovoznú licenciu na dovoz cesnaku z tretích krajín, ktoré predkladajú dovozcovia z oboch kategórií, by mali podliehať určitým obmedzeniam. Tieto obmedzenia sú potrebné, aby sa zaručila hospodárska súťaž medzi dovozcami, ale aj na to, aby aj dovozcovia so skutočnou obchodnou aktivitou na trhu s ovocím a zeleninou dostali príležitosť brániť si svoje legitímne pozície voči ostatným dovozcom a aby žiaden jednotlivý dovozca nemohol ovládnuť trh.

(15)

S cieľom zaručiť hospodársku súťaž medzi skutočnými dovozcami a v snahe zabrániť či už špekuláciám pri prideľovaní dovozných licencií a akémukoľvek zneužívaniu systému, ku ktorým by dochádzalo v rozpore s legitímnymi obchodnými pozíciami nových a tradičných dovozcov, mali by sa uplatňovať prísnejšie kontroly správneho používania dovozných licencií. S týmto cieľom by sa mal zakázať prevod dovozných licencií.

(16)

S cieľom znížiť administratívne zaťaženie dovozcov a obmedziť možnosti na podvádzanie sa majú žiadosti o dovoznú licenciu predkladať iba v členskom štáte, v ktorom je dovozca zaregistrovaný.

(17)

Potrebné sú aj opatrenia na udržanie špekulatívnych žiadostí o licencie na minimálnej úrovni, čo môže mať za následok, že colné kvóty nebudú plne využité. V dôsledku charakteru a hodnoty výrobku sa má zložiť záruka v súvislosti s každou tonou cesnaku, na ktorú sa podáva žiadosť o dovoznú licenciu, ako sa uvádza v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000. Záruka má byť na dostatočne vysoká, aby odrádzala od špekulatívnych žiadostí, nie však taká vysoká, aby odrádzala tých, ktorí sa zaoberajú skutočnou obchodnou aktivitou v súvislosti s cesnakom. Najvhodnejšia objektívna výška záruky je hranica 5 % priemerného dodatočného cla uplatňovaného na dovozy cesnaku spadajúceho pod kód KN 0703 20 00.

(18)

Na zaručenie správneho riadenia kvóty GATT je potrebné určiť množstvá v opatreniach, ktoré má prijať Komisia v prípade, ak množstvá cesnaku špecifického pôvodu alebo za špecifický štvrťrok, na ktoré bola podaná žiadosť o dovoznú licenciu, presahujú množstvá stanovené rozhodnutím Rady 2001/404/ES plus nepoužité množstvá z prv vydaných dovozných licencií. Ak takéto opatrenia zahŕňajú uplatňovanie prideľovacieho koeficientu, ktorý sa má uplatňovať v čase vydávania dovozných licencií, treba poskytnúť možnosť stiahnutia žiadostí o dovozné licencie s okamžitým uvoľnením záruky.

(19)

Na zabezpečenie vhodného používania kvót majú členské štáty pravidelne oznamovať Komisii množstvá, na ktoré dovozcovia nepoužili licencie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, ale ktorých sa tieto licencie týkajú. V množstvách, ktorých sa týkajú vydané dovozné licencie, sa majú zohľadniť žiadosti o licencie, ktoré dovozcovia stiahli.

(20)

Na účely správy colných kvót na cesnak majú dovozcovia podávajúci žiadosti o dovozné licencie pripojiť k svojim žiadostiam adresovaným príslušným orgánom členského štátu vyhlásenie o tom, že sa podujímajú dodržiavať obmedzenia stanovené v tomto nariadení. V snahe zabrániť akémukoľvek zneužívaniu tohto systému má toto nariadenie zahŕňať odstrašujúce pokuty a členským štátom sa má poskytnúť určitá voľnosť pri ukladaní dodatočných pokút okrem pokút ustanovených v tomto nariadení pre dovozcov, ktorí predkladajú svojim príslušným orgánom nepravdivé, zavádzajúce alebo nepresné žiadosti alebo vyhlásenia.

(21)

Na skvalitnenie kontroly a zabránenie riziku odklonu obchodu na základe nepresnej dokumentácie treba zachovať existujúci systém osvedčení o pôvode na cesnak pochádzajúci z niektorých tretích krajín a požiadavku, že takýto cesnak sa má dovážať priamo z tretej krajiny pôvodu do Spoločenstva, a zoznam krajín sa má rozšíriť na základe dodatočných informácií. Takéto osvedčenia o pôvode majú vydať príslušné národné orgány v súlade s článkami 56 až 62 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

(22)

Všetky nevyhnutné oznámenia medzi členskými štátmi a Komisiou podľa tohto nariadenia sa majú špecifikovať, najmä s cieľom správy colných kvót, spolu s prijímaním opatrení proti podvodom a monitorovaním trhu.

(23)

Nariadenie (ES) č. 565/2002, nariadenie Komisie (ES) č. 228/2004 z 3. februára 2004 zavádzajúce prechodné opatrenia uplatňované na nariadenie (ES) č. 565/2002 z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Lotyšska, Litvy, Cypru, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (6) a nariadenie Komisie (ES) č. 229/2004 z 10. februára 2004 odchyľujúce sa od nariadenia (ES) č. 565/2002, pokiaľ ide o dátumy na podávanie žiadostí o dovozné licencie na dovozy cesnaku na prvú štvrtinu obdobia rokov 2004 až 2005 (7), majú byť zrušené. Toto nariadenie sa má prvýkrát uplatňovať na žiadosti o dovozné licencie na prvú štvrtinu dovozného obdobia 2006/2007. Vzhľadom na to, že dovozné aktivity, ktoré sú riadené týmto nariadením a týkajú sa licencií „B“, nepodliehajú v súčasnosti žiadnym špecifickým pravidlám o vydávaní licencií a na skvalitnenie kontroly by sa ustanovenia týkajúce sa licencií „B“ mali začať čo najskôr uplatňovať.

(24)

Pre dovozy cesnaku uskutočnené po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia na základe dovozných licencií vydaných v súlade s nariadením (ES) č. 565/2002 a v súlade so všetkými nariadeniami, ktoré otvárajú a ustanovujú správu samostatných colných kvót na cesnak, sa majú naďalej uplatňovať ustanovenia, ktoré boli účinné, keď sa tieto licencie vydávali.

(25)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Otvorenie colných kvót a uplatňovaných ciel

1.   V súlade s rozhodnutím č. 2001/404/ES sa týmto otvárajú colné kvóty na dovozy cesnaku spadajúceho pod kód KN 0703 20 00 (ďalej len „cesnak“) do Spoločenstva v súlade s podmienkami uvedenými v tomto nariadení. Objem každej z týchto colných kvót, obdobie, na ktoré sa uplatňujú a ich poradové čísla sú špecifikované v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Valorické clo uplatňované na cesnak dovážaný v rámci kvót uvedených v odseku 1 je 9,6 %.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa používajú tieto definície:

1.

„Obdobie dovozu“ znamená obdobie jedného roka plynúce od 1. júna do nasledujúceho 31. mája.

2.

„Nové členské štáty“ znamenajú Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko.

3.

„Iné krajiny“ znamená tretie krajiny iné ako Argentína a Čína.

4.

„Príslušné orgány“ znamená orgán alebo orgány, ktoré členský štát určil na realizáciu tohto nariadenia.

5.

„Referenčné množstvo“ znamená uvedené množstvo cesnaku dovezené tradičným dovozcom v zmysle článku 3, takto:

a)

pre tradičných dovozcov, ktorí dovážali cesnak v rokoch 1998 až 2000 do Spoločenstva ustanoveného k 30. aprílu 2004, je to maximálne množstvo ročných dovozov cesnaku uskutočnených v kalendárnych rokoch 1998, 1999 a 2000;

b)

pre tradičných dovozcov, ktorí dovážali cesnak v rokoch 2001 až 2003 do nových členských štátov, je to maximálne množstvo dovozov cesnaku uskutočnených počas:

i)

kalendárnych rokov 2001, 2002 alebo 2003;

ii)

alebo dovozného obdobia 2001/2002, 2002/2003 alebo 2003/2004;

c)

pre tradičných dovozcov, ktorí nespadajú pod písm. a) alebo b), je to maximálne množstvo cesnaku dovezeného v priebehu prvých troch období dovozu, počas ktorých získali dovozné licencie podľa nariadenia (ES) č. 565/2002 alebo tohto nariadenia.

Cesnak s pôvodom v nových členských štátoch alebo v Spoločenstve ustanoveného k 30. aprílu 2004 sa nezohľadňuje pri výpočte referenčného množstva.

Nové členské štáty si vyberú a uplatnia jednu z metód uvedených v písm. b) určených pre všetkých tradičných dovozcov, v súlade s cieľovými kritériami a takým spôsobom, aby sa zaručilo rovnoprávne zaobchádzanie medzi prevádzkovateľmi.

Článok 3

Kategórie dovozcov

1.   „Tradiční dovozcovia“ sú dovozcovia, bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby, jednotlivcov alebo skupiny prevádzkovateľov zriadených v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorí môžu preukázať, že:

a)

získali dovozné licencie podľa nariadenia (ES) č. 565/2002 alebo tohto nariadenia v každom z predchádzajúcich troch období dovozu; a

b)

že dovážali cesnak do Spoločenstva najmenej počas dvoch z predchádzajúcich troch období dovozu; a

c)

že počas obdobia dovozu predchádzajúceho ich žiadosti doviezli do Spoločenstva najmenej 50 ton ovocia a zeleniny uvedeného v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96.

2.   „Noví dovozcovia“ sú dovozcovia iní ako dovozcovia uvedení v odseku 1 bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby, jednotlivcov alebo skupiny prevádzkovateľov zriadených v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorí v každom z dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov doviezli do Spoločenstva najmenej 50 ton ovocia a zeleniny uvedeného v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96. Splnenie tejto podmienky sa osvedčuje zapísaním do obchodného registra vedeného členským štátom alebo akýmkoľvek iným dôkazom akceptovaným na tento účel členským štátom a dôkazom o dovoze.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, v súvislosti s obdobím dovozu od 1. júna 2006 do 31. mája 2007 a len v nových členských štátoch:

a)

„tradiční dovozcovia“ sú dovozcovia, bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby, jednotlivcov alebo skupiny prevádzkovateľov zriadených v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorí môžu preukázať, že:

i)

doviezli cesnak z krajín s iným pôvodom ako v nových členských štátoch alebo Spoločenstve ustanovenom k 30. aprílu 2004 v najmenej dvoch z predchádzajúcich troch dovozných období;

ii)

doviezli aspoň 50 ton ovocia a zeleniny uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 počas predchádzajúceho kalendárneho roku;

iii)

dovozy uvedené v bodoch i) a ii) sa uskutočnili v novom členskom štáte, v ktorom má dovozca hlavné sídlo;

b)

„noví dovozcovia“ sú dovozcovia okrem tradičných dovozcov v zmysle písm. a), či ide o fyzické alebo právnické osoby, jednotlivcov alebo skupiny prevádzkovateľov fungujúci; v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorí môžu preukázať, že:

i)

doviezli aspoň 50 ton ovocia a zeleniny uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 v každom z dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov z krajín s pôvodom iným, ako sú nové členské štáty alebo Spoločenstvo ustanovené k 30. aprílu 2004;

ii)

dovozy uvedené v bode i) sa uskutočnili v novom členskom štáte, v ktorom má dovozca hlavné sídlo.

Článok 4

Predkladanie dovozných licencií

1.   Každé uvedenie dovezeného cesnaku do voľného obehu v Spoločenstve podlieha predloženiu dovoznej licencie vydanej v súlade s týmto nariadením.

2.   Cesnak možno uviesť do voľného obehu v rámci kvót uvedených v článku 1 ods. 1, pričom v okne 24 príslušnej dovoznej licencie je uvedená jedna položka zo zoznamu v prílohe II.

Takéto dovozné licencie sa ďalej označujú len „licencie ‚A’“. Ostatné dovozné licencie sa ďalej označujú len „licencie ‚B’“.

Článok 5

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa žiadostí o licencie a dovozných licencií

1.   Nariadenie (ES) č. 1291/2000 sa uplatňuje na licencie „A“ a „B“, okrem prípadov ustanovených inak v tomto nariadení.

2.   Licencie „A“ platia len na štvrťrok, na ktorý boli vydané. V ich okne 24 sa uvedie jedna z položiek uvedených v prílohe III.

Licencie „B“ platia na tri mesiace odo dňa ich vydania.

3.   Výška záruky uvedenej v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 je 50 EUR na tonu.

4.   Krajina pôvodu sa uvedie v okne 8 všetkých žiadostí o licencie „A“ a „B“ a slovo „áno“ sa označí krížikom. Dovozná licencia je platná len na dovozy pochádzajúce z označenej krajiny.

5.   Na základe výnimky z článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 práva vyplývajúce z dovozných licencií „A“ a „B“ nie sú prenosné.

Článok 6

Rozdelenie celkových množstiev medzi tradičných a nových dovozcov

1.   Celkové množstvá pridelené Argentíne, Číne a ďalším krajinám na základe prílohy I sa rozdeľujú takto:

a)

70 % pre tradičných dovozcov;

b)

30 % pre nových dovozcov.

2.   V prípade dovozov s pôvodom v Argentíne, Číne a ďalších krajinách, ak jedna kategória dovozcov v niektorom štvrťroku nevyčerpá pridelené množstvo v plnom rozsahu, zvyšná časť sa pridelí inej kategórii.

3.   Na každý z troch pôvodov uvedených v odseku 2 a na každý zo štvrťrokov uvedených v prílohe I sa licencie „A“ vydávajú len do maximálneho množstva, ktoré sa rovná súčtu:

a)

množstva uvedeného v prílohe I na daný štvrťrok a na daný pôvod;

b)

množstiev, o ktoré nebolo požiadané počas predchádzajúceho štvrťroku na daný pôvod;

c)

nepoužitých množstiev oznámených Komisii z licencií „A“ predtým vydaných na daný pôvod.

Množstvá, o ktoré nebolo požiadané alebo ktoré neboli použité počas obdobia dovozu, sa však nemôžu prenášať do nasledujúceho obdobia dovozu.

Článok 7

Obmedzenia uplatňované na žiadosti o licencie „A“

1.   Celkový počet žiadostí o licencie „A“ predložených tradičným dovozcom v ktoromkoľvek dovoznom období nesmie presiahnuť jeho referenčné množstvo. Príslušné orgány členských štátov zamietnu žiadosti, ktoré nevyhovujú tomuto pravidlu.

2.   Celkový počet žiadostí o licencie „A“ predložených novým dovozcom v ktoromkoľvek štvrťroku nesmie presiahnuť 10 % množstva uvedeného v prílohe I na daný štvrťrok a na daný pôvod. Príslušné orgány členských štátov zamietnu žiadosti, ktoré nevyhovujú tomuto pravidlu.

Článok 8

Podávanie žiadostí o dovozné licencie

1.   Žiadateľ môže predložiť len žiadosti o licencie „A“ a „B“ príslušným orgánom jedného členského štátu, v ktorom je žiadateľ registrovaný na účely DPH.

2.   Len dovozcovia, ktorí sú definovaní v článku 3, môžu podávať žiadosti o licencie „A“.

Na podporu svojich žiadostí o licencie „A“ dovozcovia poskytnú nevyhnutné informácie, aby umožnili príslušným orgánom členských štátov overiť k ich plnej spokojnosti splnenie a dodržiavanie podmienok uvedených v článku 3.

V prípade, keď noví dovozcovia získali počas predchádzajúceho dovozného obdobia dovozné licencie podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 565/2002, poskytnú dôkaz o tom, že najmenej 90 % množstva, ktoré im bolo pridelené, sa uviedlo do voľného obehu.

Ak sa dôkaz uvedený v treťom pododseku nepredloží, alebo sa v predloženom dôkaze preukáže, že v ktoromkoľvek štvrťroku dovozného obdobia uvedeného v tomto pododseku menej ako 90 % množstva prideleného dovozcovi sa uviedlo do obehu, žiadateľovi sa nevydajú žiadne licencie okrem prípadov, ktoré príslušné orgány členských štátov označia za zásah vyššej moci.

3.   Dovozcovia predložia svoje žiadosti o licencie „A“ počas prvých piatich pracovných dní v apríli, júli, októbri a januári pred príslušným štvrťrokom.

4.   Dovozcovia priložia k svojim žiadostiam o licencie „A“ vyhlásenie, v ktorom uvedú, že uznávajú a podrobujú sa ustanoveniam uvedeným v článku 7.

Dovozca takéto vyhlásenia podpíše a osvedčí ich správnosť.

5.   V okne 20 žiadostí o licencie „A“ sa uvedie „tradičný dovozca“ prípadne „nový dovozca“.

6.   Žiadosti o licencie „A“ sa nemôžu podávať na konkrétny štvrťrok a na konkrétny pôvod, ak na daný štvrťrok a na daný pôvod nie je v prílohe I označené žiadne množstvo.

7.   Licenciu „B“ nemožno vydať na podnet žiadosti o licenciu „A“.

Článok 9

Oznámenia o žiadostiach o licenciu „A“

Do 15. dňa každého mesiaca uvedeného v článku 8 ods. 3 členské štáty oznámia Komisii množstvá, na ktoré žiadatelia podali žiadosti o licencie „A“ na príslušný štvrťrok.

Oznámenia sú rozpísané podľa pôvodu. V oznámeniach sa uvádzajú aj samostatné číselné údaje na množstvá cesnaku, o ktoré požiadali tradiční, resp. noví dovozcovia.

Oznámenia vrátane „nulových“ oznámení sa vyhotovia elektronickými prostriedkami, použijúc formulár, ktorý Komisia poslala členským štátom.

Článok 10

Vydávanie dovozných licencií

1.   Licencie „A“ vydávajú príslušné orgány členských štátov na siedmy deň po oznámení uvedenom v článku 9.

2.   Ak sa v niektorom štvrťroku zistí, že množstvá, o ktoré žiadateľ požiadal a ktoré spadajú pod kvóty uvedené v článku 1 ods. 1, presahujú dostupné množstvo, Komisia stanoví prostredníctvom nariadenia prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o licencie „A“, a v prípade potreby pozastaví vydávanie licencií „A“, pokiaľ ide o žiadosti, ktoré sa majú následne podať.

V prípade, ak sa uplatňuje prvý pododsek, príslušné orgány členských štátov vydajú licencie „A“ na tretí pracovný deň po nadobudnutí účinnosti nariadenia uvedeného v tomto pododseku.

3.   Žiadna licencia „A“ sa nevydá na dovoz výrobkov s pôvodom v krajinách uvedených v prílohe IV, ktoré nedodali Komisii informácie potrebné na vypracovanie postupu administratívnej spolupráce v súlade s článkami 63, 64 a 65 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Tieto informácie sa považujú za dodané k dátumu ich uverejnenia, ako sa uvádza v článku 15 tohto nariadenia.

4.   V deň uvedený v prvom odseku článku 9 členské štáty oznámia Komisii zoznam tradičných a nových dovozcov žiadajúcich o licenciu „A“ v príslušnom štvrťroku. V prípade skupín dovozcov, ktoré sa zriadili podľa vnútroštátnych právnych predpisov, sa v zozname uvedú aj prevádzkovatelia tvoriaci skupinu.

Uvedené oznámenia v prvom pododseku sa vyhotovia elektronickými prostriedkami, použijúc formulár, ktorý Komisia poslala členským štátom.

5.   Na licencie „B“, ktoré sa vydávajú okamžite, sa neuplatňujú žiadne množstvové obmedzenia.

Článok 11

Stiahnutie žiadostí o licenciu „A“

Ak je podľa článku 10 ods. 2 množstvo, na ktoré sa vydáva licencia „A“, nižšie ako množstvo, na ktoré bola podaná žiadosť o licenciu „A“, príslušný dovozca môže požiadať príslušné orgány, aby do troch pracovných dní po nadobudnutí účinnosti nariadenia prijatého na základe článku 10 ods. 2 stiahli žiadosť o licenciu „A“. V prípade takéhoto stiahnutia sa celá záruka okamžite uvoľní.

Článok 12

Oznámenia členských štátov Komisii

1.   Členské štáty oznámia Komisii:

a)

množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licencie „B“;

b)

množstvá, na ktoré sa vzťahujú nepoužité alebo čiastočne použité licencie „A“, zodpovedajúce rozdielu medzi množstvami zapísanými na zadnej strane licencií a množstvami, na ktoré boli vydané; a to na posledný dokončený štvrťrok;

c)

množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licenciu stiahnuté na základe článku 11.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa oznamujú:

a)

pokiaľ ide o odsek 1 písm. a), do druhého pracovného dňa v každom týždni v súvislosti so žiadosťami získanými v predchádzajúcom týždni;

b)

pokiaľ ide o odsek 1 písm. b), do dňa špecifikovaného v prvom pododseku článku 9;

c)

pokiaľ ide o odsek 1 písm. c), do posledného dňa každého mesiaca uvedeného v článku 8 ods. 3.

Ak žiadosť o licenciu „B“ nebola podaná alebo ak nie sú žiadne nepoužité alebo stiahnuté množstvá v zmysle odseku 1 písm. b) a c), príslušný členský štát to oznámi Komisii v deň označený v tomto odseku.

3.   Oznámenia uvedené v odseku 1 sa vyhotovia elektronickými prostriedkami, použijúc formulár, ktorý Komisia poslala členským štátom.

Príslušné množstvá sa rozpíšu podľa dátumu podania žiadosti o dovoznú licenciu, podľa krajiny pôvodu, podľa druhu licencie („A“ alebo „B“) a pre licencie „A“ podľa kategórie dovozcu v zmysle článku 3.

Článok 13

Osvedčenia o pôvode

Cesnak pochádzajúci z tretej krajiny uvedenej v prílohe IV možno uviesť do voľného obehu v Spoločenstve, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)

predloženie osvedčenia o pôvode vydaného príslušnými vnútroštátnymi orgánmi krajiny v súlade s článkami 56 až 62 nariadenia (EHS) č. 2454/93; a

b)

výrobok bol z tejto krajiny dopravený priamo do Spoločenstva v súlade s článkom 14.

Článok 14

Priama doprava

1.   Za dopravené priamo do Spoločenstva z tretích krajín uvedených v prílohe IV sa považujú:

a)

výrobky dopravené bez toho, aby prešli cez územie akejkoľvek inej tretej krajiny;

b)

výrobky dopravené cez jednu krajinu alebo viac tretích krajín iných ako krajina pôvodu s prekládkou alebo bez prekládky, alebo s dočasným uskladnením v uvedených krajinách za predpokladu, že takýto prechod je opodstatnený zemepisnými dôvodmi alebo dopravnými požiadavkami, a za predpokladu, že výrobky:

i)

zostali pod dohľadom colných orgánov krajiny alebo krajín tranzitu alebo uskladnenia;

ii)

neboli uvedené na trh alebo tam neboli uvoľnené pre spotrebu; a

iii)

neboli podrobené operáciám iným ako vyloženie alebo preloženie alebo akýmkoľvek iným operáciám s cieľom udržať ich v dobrom stave.

2.   Dôkaz, že podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) sú splnené, sa predkladá príslušným orgánom členských štátov spolu:

a)

s jedným dopravným dokumentom vydaným v krajine pôvodu, ktorý sa vzťahuje na prechod cez krajinu alebo krajiny tranzitu;

b)

s osvedčením vydaným colnými orgánmi krajiny alebo krajín tranzitu s:

i)

presným opisom tovaru;

ii)

dátumom ich vyloženia a preloženia, s podrobnými údajmi o použitých dopravných prostriedkoch;

iii)

vyhlásením potvrdzujúcim podmienky, v ktorých sa skladovali;

c)

alebo, ak nie je možné predložiť dôkaz uvedený v písm. a) alebo b), s akýmikoľvek preukazujúcimi dokumentmi.

Článok 15

Administratívna spolupráca s niektorými tretími krajinami

Hneď ako každá tretia krajina uvedená v prílohe IV k tomuto nariadeniu dodá informácie potrebné na vypracovanie postupu administratívnej spolupráce podľa článkov 63, 64 a 65 nariadenia (EHS) č. 2454/93, oznámenie týkajúce sa dodania týchto informácií sa uverejní v sérii „C“Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 16

Pokuty uplatniteľné na dovozcov

1.   Ak sa zistí, že žiadosti alebo vyhlásenia týkajúce sa licencií „A“, ktoré dovozca predložil príslušným orgánom členského štátu, obsahujú nepravdivé, zavádzajúce alebo nepresné informácie, ktoré sú nesporne spôsobené skutočnou chybou, príslušné orgány dotknutého členského štátu vylúčia daného dovozcu zo systému žiadostí o licenciu „A“, a to až na štyri štvrťroky nasledujúce po takomto zistení v závislosti od jeho závažnosti, bez toho, aby bolo príslušné uplatňovanie akýchkoľvek relevantných vnútroštátnych zákonov dotknuté. V takýchto prípadoch záruka uvedená v článku 5 ods. 3 v plnom rozsahu prepadne.

2.   Členské štáty môžu prijať dodatočné, vnútroštátne národné ustanovenia vzťahujúce sa na predkladanie žiadostí o licenciu „A“ svojim príslušným orgánom a môžu zaviesť pokuty úmerné závažnosti každej protizákonnosti, ktoré sa majú ukladať dovozcom registrovaným na účely DPH na území ich štátu. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o zavedení akýchkoľvek takýchto vnútroštátnych ustanovení.

Článok 17

Informácie poskytované Komisiou

Komisia poskytne členským štátom informácie, ktoré získala podľa článku 10 ods. 4, každý siedmy pracovný deň po 15. dni každého mesiaca uvedeného v článku 8 ods. 3 s cieľom umožniť zistenie falošných nárokov prevádzkovateľov alebo napomôcť ich predchádzaniu.

Komisia poskytne členským štátom akékoľvek informácie, ktoré získala podľa článku 12, každý siedmy pracovný deň po konci mesiaca uvedeného v článku 8 ods. 3.

Komisia bude v náležitom čase a primeraným spôsobom pravidelne informovať členské štáty o množstvách využitých kvót a o informáciách získaných podľa článku 16 ods. 2.

Komisia oznámi členským štátom všetky ďalšie relevantné informácie, najmä tie informácie, ktoré môžu prispieť k zabráneniu podvodom.

Článok 18

Administratívna spolupráca medzi členskými štátmi

Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na to, aby sa zabezpečila recipročná administratívna spolupráca s cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie tohto nariadenia.

Článok 19

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 565/2002, (ES) č. 228/2004 a (ES) č. 229/2004 sa rušia dňom 1. apríla 2006.

Nariadenia (ES) č. 565/2002, (ES) č. 228/2004 a (ES) č. 229/2004 sa však naďalej uplatňujú v súvislosti s dovoznými licenciami, ktoré sú vydávané v súlade s tými nariadeniami, pre ktoré dovozné obdobie uplynie 31. mája 2006.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ustanovenia týkajúce sa licencií „A“ pre dovozné obdobie začínajúce 1. júna 2006 sa uplatňuje od 1. apríla 2006.

Ustanovenia týkajúce sa licencií „B“ sa uplatňujú od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 142, 29.5.2001, s. 7.

(3)  Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 537/2004 (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2004, s. 9).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1741/2004 (Ú. v. EÚ L 311, 8.10.2004, s. 17).

(5)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 5).

(6)  Ú. v. EÚ L 39, 11.2.2004, s. 10.

(7)  Ú. v. EÚ L 39, 11.2.2004, s. 12.


PRÍLOHA I

Colné sadzby otvorené na základe rozhodnutia č. 2001/404/ES na dovozy cesnaku spadajúceho do kódu KN 0703 20 00

Pôvod

Poradové číslo

Kvóta (v tonách)

Prvý štvrťrok

(jún–august)

Druhý štvrťrok

(september–november)

Tretí štvrťrok

(december–február)

Štvrtý štvrťrok

(marec–máj)

Spolu

Argentína

 

 

 

 

 

19 147

Tradiční dovozcovia

09.4104

9 590

3 813

Noví dovozcovia

09.4099

4 110

1 634

Čína

 

 

 

 

 

13 200

Tradiční dovozcovia

09.4105

2 520

2 520

2 100

2 100

Noví dovozcovia

09.4100

1 080

1 080

900

900

Iné krajiny

 

 

 

 

 

6 023

Tradiční dovozcovia

09.4106

941

1 960

929

386

Noví dovozcovia

09.4102

403

840

398

166

Spolu

4 944

6 400

18 027

8 999

38 370


PRÍLOHA II

Zápisy uvedené v článku 4 ods. 2

:

v španielčine

:

Derecho de aduana 9,6 % — Reglamento (CE) no 1870/2005,

:

v češtine

:

Celní sazba 9,6 % – nařízení (ES) č. 1870/2005,

:

v dánčine

:

Toldsats 9,6 % — forordning (EF) nr. 1870/2005,

:

v nemčine

:

Zollsatz 9,6 % — Verordnung (EG) Nr. 1870/2005,

:

v estónčine

:

Tollimaks 9,6 % – määrus (EÜ) nr 1870/2005,

:

v gréčtine

:

Δασμός 9,6 % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1870/2005,

:

v angličtine

:

Customs duty 9,6 % — Regulation (EC) No 1870/2005,

:

vo francúzštine

:

Droit de douane: 9,6 % — Règlement (CE) no 1870/2005,

:

v taliančine

:

Dazio: 9,6 % — Regolamento (CE) n. 1870/2005,

:

v lotyštine

:

Muitas nodoklis 9,6 % – Regula (EK) Nr. 1870/2005,

:

v litovčine

:

Muito mokestis 9,6 % – Reglamentas (EB) Nr. 1870/2005,

:

v maďarčine

:

Vám: 9,6 % – 1870/2005/EK rendelet,

:

v holandčine

:

Douanerecht: 9,6 % — Verordening (EG) nr. 1870/2005,

:

v poľštine

:

Cło 9,6 % – Rozporządzenie (WE) nr 1870/2005,

:

v portugalčine

:

Direito aduaneiro: 9,6 % — Regulamento (CE) n.o 1870/2005,

:

v slovenčine

:

Clo 9,6 % – nariadenie (ES) č. 1870/2005,

:

v slovinčine

:

Carina: 9,6 % – Uredba (ES) št. 1870/2005,

:

vo fínčine

:

Tulli 9,6 prosenttia – Asetus (EY) N:o 1870/2005,

:

vo švédčine

:

Tull 9,6 % – Förordning (EG) nr 1870/2005.


PRÍLOHA III

Zápisy uvedené v článku 5 ods. 2

––

:

v španielčine

:

certificado expedido y válido solamente para el trimestre comprendido entre el 1 … y el 28/29/30/31 …

––

:

v češtine

:

Licence vydaná a platná pouze pro čtvrtletí od 1. … do 28./29./30./31. …

––

:

v dánčine

:

licens, der kun er udstedt og gyldig for kvartalet fra 1. … til 28./29./30./31. …

––

:

v nemčine

:

Lizenz nur erteilt und gültig für das Quartal vom 1. … bis 28./29./30./31. …

––

:

v estónčine

:

Litsents on välja antud üheks kvartaliks alates 1. [kuu] kuni 28./29./30./31. [kuu] ja kehtib selle aja jooksul

––

:

v gréčtine

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για το τρίμηνο από την 1η … έως τις 28/29/30/31 …

––

:

v angličtine

:

licence issued and valid only for the quarter 1 [month] to 28/29/30/31 [month]

––

:

vo francúzštine

:

certificat émis et valable seulement pour le trimestre du 1er … au 28/29/30/31 …

––

:

v taliančine

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il trimestre dal 1o … al 28/29/30/31 …

––

:

v lotyštine

:

atłauja izsniegta un derīga tikai ceturksni no 1. [ménesis] līdz 28/29/30/31 [ménesis]

––

:

v litovčine

:

Licencija išduota ir galioja tik vienam ketvirčiui nuo 1 [mėnuo] iki 28/29/30/31 [mėnuo]

––

:

v maďarčine

:

Az engedélyt kizárólag a [hó] 1-jétől [hó] 28/29/30/31-ig terjedő negyedévre állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

––

:

v holandčine

:

voor het kwartaal van 1 … tot en met 28/29/30/31 … afgegeven en uitsluitend in dat kwartaal geldig certificaat

––

:

v poľštine

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na kwartał od 1 … do 28/29/30/31 …

––

:

v portugalčine

:

certificado emitido e válido apenas para o trimestre de 1 de … a 28/29/30/31 de …

––

:

v slovenčine

:

povolenie vydané a platné len pre štvrťrok od 1. [mesiac] do 28./29./30./31. [mesiac]

––

:

v slovinčine

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za četrtletje od 1. … do 28./29./30./31. …

––

:

vo fínčine

:

todistus on myönnetty 1 päivän … ja 28/29/30/31 päivän … väliselle vuosineljännekselle ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä vuosineljänneksenä

––

:

vo švédčine

:

licens utfärdad och giltig endast för tremånadersperioden den 1 … till den 28/29/30/31 …


PRÍLOHA IV

Zoznam tretích krajín uvedených v článkoch 13, 14 a 15

 

Irán

 

Libanon

 

Malajzia

 

Spojené arabské emiráty

 

Vietnam


17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1871/2005

zo 16. novembra 2005

o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002, ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT), a zrušujúce nariadenie (ES) č. 1706/98 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2247/2003 z 19. decembra 2003, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT) (3), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Prvý článok nariadenia (ES) č. 2247/2003 ustanovuje možnosť vydania dovozných certifikátov pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie. Avšak dovoz nesmie prekročiť množstvo stanovené pre každú tretiu krajinu.

(2)

Žiadosti o vydanie certifikátov, predložené v období od 1. do 10. novembra 2005, vyjadrené v množstve vykosteného mäsa, v zmysle nariadenia (ES) č. 2247/2003 nepresahujú, pre výrobky pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie uplatniteľné množstvá pre tieto krajiny. Preto možno vydať dovozné certifikáty na žiadané množstvá.

(3)

V tejto súvislosti je potrebné stanoviť množstvá, na ktoré možne žiadať certifikáty od 1. decembra 2005, v celkovom rozsahu 52 100 t.

(4)

Je užitočné pripomenúť, že toto nariadenie neodporuje uplatňovaniu smernice Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972, týkajúcej sa hygienických problémov a hygienickej polície v súvislosti s dovozom zvierat hovädzieho, bravčového, ovčieho a kozieho druhu, čerstvého mäsa alebo výrobkov vyrobených z mäsa pochádzajúceho z tretích krajín (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nasledujúce členské štáty udeľujú dňa 21. novembra 2005 dovozné certifikáty týkajúce sa výrobkov patriacich do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, vyjadrených v hmotnosti vykosteného mäsa, pochádzajúcich z niektorých zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti, pre množstvá a krajiny pôvodu uvedené nižšie:

 

Spojené kráľovstvo:

160 t pochádzajúcich z Botswany,

367 t pochádzajúcich z Namíbie;

 

Nemecko:

123,1 t pochádzajúcich z Namíbie.

Článok 2

Žiadosti o udelenie certifikátov sa môžu podávať v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2247/2003 počas prvých desiatich dní mesiaca decembra 2005 pre nasledujúce množstvá vykosteného hovädzieho mäsa:

Botswana:

12 066 t,

Keňa:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svazijsko:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namíbia:

3 114,9 t.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1899/2004 (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1872/2005

z 15. novembra 2005

o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 (1), ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 (2) ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá k nariadeniu (EHS) č. 2913/92, a najmä jeho článok 173 ods. 1,

keďže:

(1)

Články 173 až 177 nariadenia (EHS) č. 2454/93 predpokladajú, že Komisia pravidelne stanoví jednotkové hodnoty pre tovary uvedené v klasifikácii obsiahnutej v prílohe č. 26 uvedeného nariadenia.

(2)

Uplatnenie pravidiel a kritérií stanovených vo vyššie uvedených článkoch na skutočnosti oznámené Komisii na základe článku 173 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2454/93 má za následok stanovenie jednotkových hodnôt pre dotknuté tovary v rámci prílohy k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotkové hodnoty, ktoré predpokladá článok 173 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93, sú stanovené v tabuľke prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v každom členskom štáte.

V Bruseli 15. novembra 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 5).


PRÍLOHA

Kód

Opis

Hodnota jednotných cien na 100 kg

Druhy, odrody, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nové zemiaky

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cibuľa (iná ako sadzačka)

0703 10 19

23,69

13,59

703,33

176,75

370,66

5 954,52

81,79

16,50

10,17

94,51

5 674,27

925,49

225,75

16,13

 

 

 

 

1.40

Cesnak

0703 20 00

159,37

91,40

4 731,73

1 189,12

2 493,62

40 059,54

550,28

110,99

68,42

635,81

38 174,18

6 226,31

1 518,73

108,52

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

62,17

35,65

1 845,83

463,87

972,75

15 627,05

214,66

43,30

26,69

248,03

14 891,58

2 428,86

592,45

42,33

 

 

 

 

1.60

Kel

0704 10 00

1.80

Kapusta biela a kapusta červená

0704 90 10

47,92

27,48

1 422,74

357,55

749,79

12 045,17

165,46

33,37

20,57

191,18

11 478,28

1 872,14

456,65

32,63

 

 

 

 

1.90

Brokolica (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Čínska kapusta

ex 0704 90 90

104,01

59,65

3 088,06

776,05

1 627,40

26 143,95

359,13

72,43

44,65

414,95

24 913,52

4 063,46

991,16

70,82

 

 

 

 

1.110

Hlávkový šalát

0705 11 00

1.130

Mrkva

ex 0706 10 00

30,30

17,38

899,61

226,08

474,09

7 616,21

104,62

21,10

13,01

120,88

7 257,76

1 183,76

288,74

20,63

 

 

 

 

1.140

Reďkovka

ex 0706 90 90

52,35

30,02

1 554,27

390,60

819,10

13 158,70

180,75

36,46

22,47

208,85

12 539,40

2 045,21

498,87

35,65

 

 

 

 

1.160

Hrach (Pisum sativum)

0708 10 00

462,43

265,20

13 729,50

3 450,32

7 235,43

116 236,00

1 596,67

322,04

198,52

1 844,86

110 765,47

18 066,15

4 406,71

314,87

 

 

 

 

1.170

Fazuľa:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

132,50

75,99

3 934,02

988,65

2 073,22

33 306,00

457,51

92,28

56,88

528,62

31 738,49

5 176,64

1 262,69

90,22

 

 

 

 

1.170.2

Fazuľa (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,65

4 485,86

1 127,33

2 364,04

37 977,98

521,68

105,22

64,86

602,77

36 190,59

5 902,78

1 439,81

102,88

 

 

 

 

1.180

Bôby

ex 0708 90 00

1.190

Artičoky

0709 10 00

1.200

Asperges

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelená

ex 0709 20 00

266,27

152,70

7 905,47

1 986,70

4 166,18

66 928,92

919,37

185,43

114,31

1 062,27

63 778,98

10 402,53

2 537,39

181,30

 

 

 

 

1.200.2

ostatná

ex 0709 20 00

463,35

265,73

13 756,92

3 457,21

7 249,88

116 468,16

1 599,86

322,68

198,92

1 848,54

110 986,70

18 102,24

4 415,51

315,50

 

 

 

 

1.210

Baklažán (ľuľok)

0709 30 00

99,22

56,90

2 945,83

740,31

1 552,45

24 939,84

342,59

69,10

42,59

395,84

23 766,07

3 876,31

945,51

67,56

 

 

 

 

1.220

Zeler rebrový (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

138,52

79,44

4 112,66

1 033,54

2 167,37

34 818,39

478,28

96,47

59,47

552,63

33 179,70

5 411,70

1 320,03

94,32

 

 

 

 

1.230

Kuriatka

0709 59 10

334,34

191,74

9 926,55

2 494,61

5 231,28

84 039,70

1 154,41

232,83

143,53

1 333,85

80 084,46

13 062,00

3 186,09

227,65

 

 

 

 

1.240

Sladká paprika

0709 60 10

98,66

56,58

2 929,34

736,16

1 543,76

24 800,26

340,67

68,71

42,36

393,62

23 633,06

3 854,62

940,22

67,18

 

 

 

 

1.250

Fenikel

0709 90 50

1.270

Sladké zemiaky, celé, čerstvé (určené na ľudskú konzumáciu)

0714 20 10

77,69

44,55

2 306,51

579,64

1 215,53

19 527,23

268,24

54,10

33,35

309,93

18 608,20

3 035,05

740,31

52,90

 

 

 

 

2.10

Jedlé gaštany (Castanea ssp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananás, čerstvý

ex 0804 30 00

47,08

27,00

1 397,71

351,25

736,59

11 833,22

162,55

32,78

20,21

187,81

11 276,31

1 839,20

448,62

32,05

 

 

 

 

2.40

Avokádo, čerstvé

ex 0804 40 00

141,95

81,41

4 214,56

1 059,15

2 221,07

35 681,10

490,13

98,86

60,94

566,32

34 001,81

5 545,79

1 352,73

96,66

 

 

 

 

2.50

Guajavy a mangá, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomaranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krvavé a polokrvavé

ex 0805 10 20

44,39

25,46

1 317,94

331,21

694,55

11 157,87

153,27

30,91

19,06

177,09

10 632,74

1 734,23

423,01

30,23

 

 

 

 

2.60.2

Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins

ex 0805 10 20

40,35

23,14

1 198,04

301,08

631,37

10 142,78

139,33

28,10

17,32

160,98

9 665,42

1 576,46

384,53

27,48

 

 

 

 

2.60.3

Ostatné

ex 0805 10 20

47,63

27,32

1 414,13

355,38

745,25

11 972,28

164,46

33,17

20,45

190,02

11 408,81

1 860,81

453,89

32,43

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (vrátane druhov tangerines and satsumas), čerstvé; klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarínky a wilkingy

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines a ostatné

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé

0805 50 90

78,93

45,26

2 343,32

588,89

1 234,93

19 838,86

272,52

54,96

33,88

314,88

18 905,17

3 083,48

752,13

53,74

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

biele

ex 0805 40 00

63,02

36,14

1 870,95

470,18

985,99

15 839,75

217,58

43,88

27,05

251,40

15 094,27

2 461,92

600,51

42,91

 

 

 

 

2.90.2

ružové

ex 0805 40 00

71,87

41,22

2 133,84

536,25

1 124,53

18 065,42

248,16

50,05

30,85

286,73

17 215,19

2 807,84

684,89

48,94

 

 

 

 

2.100

Stolové hrozno

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Vodové melóny

0807 11 00

76,06

43,62

2 258,22

567,51

1 190,08

19 118,44

262,62

52,97

32,65

303,44

18 218,65

2 971,51

724,81

51,79

 

 

 

 

2.120

Melóny (iné ako vodové melóny):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Druhy Amarillo, Cuper, Honey Dew (vrátane Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vrátane Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

59,11

33,90

1 755,08

441,06

924,92

14 858,74

204,11

41,17

25,38

235,83

14 159,43

2 309,44

563,32

40,25

 

 

 

 

2.120.2

Ostatné

ex 0807 19 00

85,59

49,08

2 541,02

638,58

1 339,12

21 512,67

295,51

59,60

36,74

341,44

20 500,20

3 343,64

815,58

58,27

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Hrušky – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Ostatné

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marhule

0809 10 00

116,20

66,64

3 449,98

867,00

1 818,13

29 208,03

401,22

80,92

49,88

463,58

27 833,39

4 539,70

1 107,33

79,12

 

 

 

 

2.160

Čerešne

0809 20 95

0809 20 05

473,31

271,44

14 052,57

3 531,51

7 405,69

118 971,20

1 634,24

329,61

203,19

1 888,27

113 371,94

18 491,28

4 510,41

322,28

 

 

 

 

2.170

Broskyne

0809 30 90

108,43

62,18

3 219,29

809,03

1 696,56

27 254,96

374,39

75,51

46,55

432,58

25 972,24

4 236,14

1 033,28

73,83

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

143,55

82,33

4 262,00

1 071,07

2 246,07

36 082,73

495,65

99,97

61,63

572,69

34 384,53

5 608,21

1 367,96

97,74

 

 

 

 

2.190

Slivky

0809 40 05

105,89

60,73

3 143,85

790,07

1 656,81

26 616,33

365,61

73,74

45,46

422,45

25 363,66

4 136,88

1 009,07

72,10

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

361,87

207,53

10 744,04

2 700,05

5 662,10

90 960,65

1 249,48

252,01

155,35

1 443,70

86 679,68

14 137,69

3 448,48

246,40

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

174,89

9 053,97

2 275,32

4 771,43

76 652,23

1 052,93

212,37

130,92

1 216,60

73 044,67

11 913,79

2 906,02

207,64

 

 

 

 

2.210

Plody druhu Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 455,44

834,69

43 212,01

10 859,47

22 772,69

365 839,40

5 025,34

1 013,57

624,82

5 806,48

348 621,54

56 861,13

13 869,62

991,01

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

148,01

84,89

4 394,55

1 104,38

2 315,92

37 204,90

511,06

103,08

63,54

590,50

35 453,89

5 782,63

1 410,50

100,78

 

 

 

 

2.230

Granátové jablká

ex 0810 90 95

88,63

50,83

2 631,51

661,32

1 386,80

22 278,74

306,03

61,72

38,05

353,60

21 230,21

3 462,71

844,63

60,35

 

 

 

 

2.240

Kaki (vrátane tzv.Sharon fruit)

ex 0810 90 95

211,97

121,57

6 293,51

1 581,60

3 316,67

53 281,76

731,90

147,62

91,00

845,67

50 774,11

8 281,40

2 020,01

144,33

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/39


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1873/2005

zo 16. novembra 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 17. novembra 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami (1), a najmä na článok 8 odsek 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2771/75, rozdiel medzi cenami produktov uvedenými v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia na svetovom trhu a v Spoločenstve sa môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

Uplatňovanie týchto pravidiel a kritérií na aktuálnu situáciu na trhu s vajcami vedie k stanoveniu náhrady vo výške, ktorá umožňuje účasť Spoločenstva v medzinárodnom obchode a tiež berie do úvahy charakter vývozu týchto produktov, ako aj ich aktuálny význam.

(3)

Aktuálna situácia trhu a hospodárskej súťaže niektorých tretích krajín si vyžaduje stanovenie diferencovanej náhrady podľa miesta určenia niektorých vaječných produktov.

(4)

Článok 21 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999 o spoločných pravidlách uplatňovania režimu vývozných náhrad pre poľnohospodárske produkty (2) stanovuje, že na produkty, ktoré nie sú primeranej a prijateľnej kvality ku dňu prijatia vývozného colného vyhlásenia, sa neposkytuje žiadna náhrada. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie platných nariadení treba upresniť, že pre získanie náhrady musia byť vaječné produkty uvedené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2771/75 označené značkou zdravotnej bezchybnosti, ako to ukladá smernica Rady 89/437/EHS z 20. júna 1989 o hygienických a veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú výrobu vaječných produktov a ich uvádzanie na trh (3).

(5)

Rokovania v rámci európskych dohôd medzi Európskym spoločenstvom a Rumunskom a Bulharskom majú za cieľ najmä liberalizovať obchod s výrobkami, ktoré pokrýva spoločná organizácia spomínaného trhu. Vývozné náhrady pre tieto dve krajiny by sa preto mali zrušiť. Toto zrušenie by však nemalo viesť k vývozným náhradám na vývozy do iných krajín.,

(6)

Riadiaci výbor pre hydinové mäso a vajcia nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kódy produktov, na vývoz ktorých sa prideľuje náhrada v zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2771/75, a výšky tejto náhrady sú určené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Aby sa mohla získať náhrada, produkty spadajúce pod rozsah uplatňovania kapitoly XI prílohy ku smernici 89/437/EHS musia takisto spĺňať podmienky označenia zdravotnej bezchybnosti určené touto smernicou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  Ú. v. ES L 212, 22.7.1989, s. 87. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 17. novembra 2005

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 ks

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 ks

0,90

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

18,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.05.2005, s. 12).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Hongkong špeciálny administratívny región, Rusko, Turecko

E10

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan, Filipíny

E16

Všetky miesta určenia s výnimkou Spojených štátov amerických, Rumunska a Bulharska

E17

Všetky miesta určenia s výnimkou Švajčiarska, Rumunska, Bulharska a skupín E09, E10

E18

Všetky miesta určenia s výnimkou Švajčiarska, Rumunska a Bulharska


17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/41


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1874/2005

zo 16. novembra 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na hydinové mäso uplatniteľné od 17. novembra 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1), najmä na článok 8 odsek 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2777/75, rozdiel medzi cenami produktov uvedenými v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia na svetovom trhu a v spoločenstve sa môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

Uplatňovanie týchto pravidiel a kritérií na aktuálnu situáciu na trhu s hydinovým mäsom vedie k stanoveniu náhrady vo výške, ktorá umožňuje účasť spoločenstva v medzinárodnom obchode a tiež berie do úvahy charakter vývozu týchto produktov, ako aj ich aktuálny význam.

(3)

Článok 21 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999 o spoločných pravidlách uplatňovania režimu vývozných náhrad pre poľnohospodárske produkty (2) stanovuje, že na produkty, ktoré nie sú primeranej a prijateľnej kvality ku dňu prijatia vývozného colného vyhlásenia, sa neposkytuje žiadna náhrada. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie platných nariadení treba upresniť, že pre získanie náhrady musí byť hydinové mäso uvedené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2777/75 označené značkou zdravotnej bezchybnosti ako to stanovuje smernica Rady 71/118/EHS z 15. februára 1971 o veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú výrobu čerstvého hydinového mäsa a jeho uvádzanie na trh (3).

(4)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kódy produktov, na vývoz ktorých sa prideľuje náhrada v zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2777/75, a výšky tejto náhrady sú určené v prílohe tohto nariadenia.

Aby sa mohla získať náhrada, produkty spadajúce pod rozsah uplatňovania kapitoly XII prílohy ku smernici 71/118/EHS musia takisto spĺňať podmienky označenia zdravotnej bezchybnosti určené touto smernicou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23. Smernica, naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hydinové mäso uplatniteľné od 17. novembra 2005

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 ks

1,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 ks

1,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 ks

1,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 ks

1,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 ks

2,00

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 ks

2,00

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

24,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

24,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj krajín určenia série A sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sa definujú v nariadení (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12).

Ďalšie krajiny určenia sú definované takto:

V01

Angola, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irak, Irán.


17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/43


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1875/2005

zo 16. novembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz produktov v sektore cukru okrem melasy (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu a na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2005/2006 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1011/2005 (3). Tieto ceny a clá boli naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1806/2005 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 1423/95,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1423/95, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 624/98 (Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 14.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 17. novembra 2005

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

26,90

3,22

1701 11 90 (1)

26,90

8,08

1701 12 10 (1)

26,90

3,08

1701 12 90 (1)

26,90

7,65

1701 91 00 (2)

24,18

13,48

1701 99 10 (2)

24,18

8,62

1701 99 90 (2)

24,18

8,62

1702 90 99 (3)

0,24

0,40


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode I nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/45


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1876/2005

zo 16. novembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania, stanovené v naradení (ES) č. 1828/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 odsek 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Náhrady uplatniteľné za vývoz bieleho cukru a surového cukru bez ďalšieho spracovania boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1828/2005 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, sa odlišujú od údajov z obdobia prijatia nariadenia (ES) č. 1828/2005, je potrebné tieto náhrady zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady stanovené v nariadení (ES) č. 1260/2001 za produkty uvedené v článku 1 odsek 1 bod a) nariadenia (ES) č. 1828/2005, bez ďalšieho spracovania a nedenaturovaných, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 295, 11.11.2005, s. 5.


PRÍLOHA

SADZBY UPRAVUJÚCE NÁHRADY ZA BIELY CUKOR A SUROVÝ CUKOR VYVEZENÝ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA 17. NOVEMBRA 2005 (1)

Kód výrobkov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,69 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,69 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,69 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,69 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3554

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,54

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,54

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,54

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3554

Poznámka: Kódy výrobkov ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo Spoločenstva) okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov z 10. júna 1999) a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, s výnimkou cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady č. 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. februára 2005 neuplatňujú v súlade s rozhodnutím Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto sadzba je uplatniteľná na surový cukor, ktorého výťažnosť je 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odchýli od 92 %, výška uplatniteľnej náhrady sa vypočíta v súlade s ustanoveniami článku 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001.


17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1877/2005

zo 16. novembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie produkty vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru, stanovené v naradení (ES) č. 1761/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 odsek 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Náhrady uplatniteľné na vývoz sirupov a niektorých ďalších produktov bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru, boli stanovené v naridení Komisie (ES) č. 1761/2005 (2).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčastnosti k dispozícii, sa odlišujú od údajov z obdobia prijatia nariadenia (ES) č. 1761/2005, je potrebné tieto náhrady zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú počas vývozu produktov bez ďalšieho spracovania, uvedených v článku 1 odsek 1 body d), f) a g) nariadenia (ES) č. 1260/2001, a ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 1761/2005 pre hospodársky rok 2005/2006, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 285, 27.10.2005, s. 14.


PRÍLOHA

ZMENENÉ A DOPLNENÉ VÝŠKY NÁHRAD NA SIRUPY A NIEKTORÉ ĎALŠIE PRODUKTY VYVEZENÉ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA, PATRIACE DO SEKTORU CUKRU (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

35,54 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

35,54 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

67,52 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3554 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

35,54 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3554 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3554 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3554 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

35,54 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3554 (4)

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určení série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určenia sú uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo spoločenstva) s výnimkou Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov z 10. júna 1999) a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, okrem cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. februára neuplatňujú v súlade s rozhodnutím Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(4)  Základná sadzba neplatí pre sirupy, ktorých čistota je nižšia ako 85 % (nariadenie (ES) č. 2135/95). Obsah sacharózy sa stanovuje v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(5)  Sadzba nie je uplatniteľná na výrobok definovaný v bode 2 prílohy nariadenia (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/49


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1878/2005

zo 16. novembra 2005,

ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami (1), najmä na jeho článok 5 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (2), najmä na jeho článok 5 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom výmennom režime vaječného albumínu a mliečneho albumínu (3), najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1484/95 (4), určilo pravidlá uplatňovania režimu, ktorý sa týka uplatňovania dodatočných dovozných ciel, a určilo reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, na ktorých spočíva určovanie reprezentatívnych cien produktov v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu, vyplýva, že reprezentatívne ceny pre dovoz niektorých produktov sa majú zmeniť a doplniť s ohľadom na kolísanie cien podľa krajiny pôvodu. Reprezentatívne ceny sa následne majú zverejniť.

(3)

Túto zmenu je potrebné uplatniť v čo najkratšom čase, s ohľadom na situáciu na trhu.

(4)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.

(3)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2916/95 (Ú. v. ES L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1715/2005 (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 80).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 16. novembra 2005, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

„PRÍLOHA I

Kód KN

Označenie tovaru

Reprezentatívna cena

(EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3 ods. 3

(EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 90

Kurčatá zbavené peria a vypitvané, bez hlavy a paprčiek a bez krku, srdca, pečene a puchora, známe ako 65 % kurčatá, zmrazené

104,0

4

01

98,0

6

03

0207 14 10

Vykostené kohútie alebo slepačie kusy, zmrazené

220,1

24

01

219,5

24

02

233,8

20

03

262,2

11

04

0207 27 10

Vykostené morčacie kusy, zmrazené

212,3

25

01

266,2

9

04

1602 32 11

Nevarené kohútie alebo slepačie prípravky

190,6

29

01

264,1

7

03

233,9

16

04


(1)  Pôvod dovozu:

01

Brazília

02

Thajsko

03

Argentína

04

Čile“


17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/51


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1879/2005

zo 16. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu s cukrom (1), najmä na jeho článok 27 ods. 5 písm. a) a ods. 15,

keďže:

(1)

Sadzba náhrad platná od 28. októbra 2005 pre výrobky uvedené v prílohe, vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve, bola stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1764/2005 (2).

(2)

Z uplatňovania pravidiel a kritérií obsiahnutých v nariadení (ES) č. 1764/2005 na údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii vyplýva, že v súčasnosti platné vývozné náhrady by mali byť pozmenené podľa prílohy tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzba náhrady stanovená nariadením (ES) č. 1764/2005 sa týmto upravuje podľa jeho prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 17. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 285, 28.10.2005, s. 21.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 17. novembra 2005 za určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

Kód KN

Popis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

35,54

35,54


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Europskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskiej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/53


ROZHODNUTIE RADY

z 20. septembra 2005

o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom, v mene Spoločenstva, o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach

(2005/794/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 61 písm. c) v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (1) nie sú pre Dánsko záväzné a Dánsko nepodlieha ich uplatňovaniu.

(2)

Rozhodnutím z 8. mája 2003 Rada výnimočne splnomocnila Komisiu rokovať o dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o rozšírení pôsobnosti vyššie uvedeného nariadenia na Dánsko.

(3)

Komisia v mene Spoločenstva dojednala túto dohodu s Dánskym kráľovstvom.

(4)

Spojené kráľovstvo a Írsko v súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa zúčastňujú na prijímaní a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 vyššie uvedeného Protokolu o postavení Dánska sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

Dohoda, parafovaná v Bruseli 17. januára 2005, by sa mala podpísať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Podpis Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva, s výhradou rozhodnutia Rady o uzavretí uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať v mene Spoločenstva dohodu, s výhradou jej uzavretia.

V Bruseli 20. septembra 2005

Za Radu

predsednička

M. BECKETT


(1)  Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 37.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

na jednej strane a

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO, ďalej len „Dánsko“,

na strane druhej,

SO ŽELANÍM, aby sa zlepšil a urýchlil prenos súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach medzi Dánskom a ostatnými členskými štátmi Spoločenstva,

BERÚC DO ÚVAHY, že na tento účel má prenos prebiehať priamo medzi miestnymi orgánmi určenými zmluvnými stranami,

BERÚC DO ÚVAHY, že rýchlosť v prenose oprávňuje použiť všetky vhodné prostriedky za predpokladu, že sú dodržané určité podmienky, pokiaľ ide o zrozumiteľnosť a spoľahlivosť obdržaných písomností,

BERÚC DO ÚVAHY, že bezpečnosť v prenose vyžaduje, aby sa k písomnosti, ktorá má byť postúpená, priložil predtlačený formulár, ktorý bude vyplnený v jazyku krajiny, kde sa doručenie vykonáva, alebo v inom jazyku akceptovanom prijímajúcim členským štátom,

BERÚC DO ÚVAHY, že na zabezpečenie efektívnosti tejto dohody by sa možnosť odmietnuť doručenie písomností mala obmedziť na výnimočné situácie,

KEĎŽE Dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach v členských štátoch Európskej únie, ktorý vypracovala Rada Európskej únie aktom z 26. mája 1997 (1), nenadobudol platnosť a mala by byť zabezpečená táto kontinuita výsledkov rokovaní pre uzavretie dohovoru,

KEĎŽE hlavný obsah tohto dohovoru bol prevzatý nariadením Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (2) („nariadenie o doručovaní písomností“),

ODVOLÁVAJÚC SA na Protokol o postavení Dánska priložený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva („Protokol o postavení Dánska“), podľa ktorého nariadenie o doručovaní písomností nie je uplatniteľné v Dánsku a ani preň nie je záväzné,

SO ŽELANÍM, aby sa ustanovenia tohto nariadenia o doručovaní písomností, jeho budúce zmeny a doplnenia a s ním súvisiace vykonávacie opatrenia uplatňovali podľa medzinárodných právnych predpisov na vzťahy medzi Spoločenstvom a Dánskom, ktorý je členským štátom so zvláštnym postavením s ohľadom na hlavu IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

ZDÔRAZŇUJÚC význam náležitej koordinácie medzi Spoločenstvom a Dánskom so zreteľom na rokovanie a závery medzinárodných dohôd, ktoré môžu ovplyvniť alebo zmeniť rozsah pôsobnosti nariadenia o doručovaní písomností,

ZDÔRAZŇUJÚC, že Dánsko by sa malo usilovať podieľať sa na medzinárodných dohodách uzavretých Spoločenstvom, kde je účasť Dánska na takýchto dohodách dôležitá pre jednotné uplatňovanie nariadenia o doručovaní písomností a tejto dohody,

UVÁDZAJÚC, že Súdny dvor Európskych spoločenstiev by mal mať právomoc, aby zabezpečil jednotné uplatňovanie a výklad tejto dohody vrátane ustanovení nariadenia o doručovaní písomností a akýchkoľvek vykonávacích opatrení Spoločenstva, ktoré sú súčasťou tejto dohody,

ODVOLÁVAJÚC SA na právomoc delegovanú na Súdny dvor Európskych spoločenstiev podľa článku 68 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na vydanie predbežných rozhodnutí o otázkach platnosti a výkladu aktov inštitúcií Spoločenstva na základe hlavy IV zmluvy, vrátane platnosti a výkladu tejto dohody, a na skutočnosť, že, ako vyplýva z Protokolu o postavení Dánska, toto ustanovenie nie je uplatniteľné v Dánsku a ani preň nie je záväzné,

BERÚC DO ÚVAHY, že Súdny dvor Európskych spoločenstiev by mal mať právomoc za rovnakých podmienok na vydanie predbežných rozhodnutí o otázkach platnosti a výkladu tejto dohody, ktoré predkladá dánsky súdny dvor alebo tribunál, a že dánske súdy a tribunály by mali z tohto dôvodu požiadať o predbežné rozhodnutia za rovnakých podmienok, aké majú súdy a tribunály ostatných členských štátov s ohľadom na výklad nariadenia o doručovaní písomností a jeho vykonávacích opatrení,

ODVOLÁVAJÚC SA na ustanovenie, že podľa článku 68 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva Rada Európskej únie, Európska Komisia a členské štáty môžu požiadať Súdny dvor Európskych spoločenstiev o vydanie rozhodnutia týkajúceho sa otázky výkladu aktov inštitúcií Spoločenstva založených na hlave IV Zmluvy, vrátane výkladu tejto dohody, a na skutočnosť, že, ako vyplýva z Protokolu o postavení Dánska, toto ustanovenie nie je uplatniteľné v Dánsku a ani preň nie je záväzné,

BERÚC DO ÚVAHY, že by sa mala Dánsku, za rovnakých podmienok, aké majú ostatné členské štáty s ohľadom na nariadenie o doručovaní písomností a jeho vykonávacie opatrenia, poskytnúť možnosť požiadať Súdny dvor Európskych spoločenstiev o vydanie rozhodnutí o otázkach týkajúcich sa výkladu tejto dohody,

ZDÔRAZŇUJÚC, že podľa dánskych právnych predpisov by mali súdy v Dánsku – pri výklade tejto dohody vrátane ustanovení nariadenia o doručovaní písomností a akýchkoľvek vykonávacích opatrení Spoločenstva, ktoré sú súčasťou tejto dohody – náležite prihliadnuť k nálezom v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a súdov členských štátov Európskych spoločenstiev s ohľadom na ustanovenia nariadenia o doručovaní písomností a akýchkoľvek vykonávacích opatrení Spoločenstva,

BERÚC DO ÚVAHY, že by malo byť možné požiadať Súdny dvor Európskych spoločenstiev o vydanie rozhodnutí o otázkach týkajúcich sa dodržiavania povinností podľa tejto dohody na základe ustanovení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktoré upravujú konania pred Súdnym dvorom,

KEĎŽE v zmysle článku 300 ods. 7 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva táto dohoda zaväzuje členské štáty; je z uvedeného dôvodu vhodné, aby Dánsko v prípade jej porušenia členským štátom malo možnosť obrátiť sa na Komisiu ako na ochrancu zmluvy,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účel

1.   Účelom tejto dohody je uplatňovať ustanovenia nariadenia o doručovaní písomností a jeho vykonávacích opatrení na vzťahy medzi Spoločenstvom a Dánskom v súlade s článkom 2 ods. 1 tejto dohody.

2.   Cieľom zmluvných strán je dohodnúť sa na jednotnom uplatňovaní a výklade ustanovení nariadenia o doručovaní písomností a jeho vykonávacích opatrení vo všetkých členských štátoch.

3.   Ustanovenia článku 3 ods. 1, článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 1 tejto dohody vyplývajú z Protokolu o postavení Dánska.

Článok 2

Spolupráca pri doručovaní písomností

1.   Ustanovenia nariadenia o doručovaní písomností, ktoré je priložené k tejto dohode a je jej súčasťou, spolu s jeho vykonávacími opatreniami prijatými podľa článku 17 nariadenia a – s ohľadom na vykonávacie opatrenia prijaté po nadobudnutí platnosti tejto dohody – implementovanými Dánskom tak, ako je uvedené v článku 4 tejto dohody, a informácie, ktoré si členské štáty oznámili podľa článku 23 nariadenia, sa podľa medzinárodných právnych predpisov uplatňujú na vzťahy medzi Spoločenstvom a Dánskom.

2.   Dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody sa uplatní namiesto dátumu uvedeného v článku 25 nariadenia.

Článok 3

Zmeny a doplnenia k nariadeniu o doručovaní písomností

1.   Dánsko sa nezúčastňuje na prijímaní zmien a doplnení k nariadeniu o doručovaní listín a žiadne takéto zmeny a doplnenia nie sú uplatniteľné v Dánsku a ani preň nie sú záväzné.

2.   Pri každom prijatí zmien a doplnení k nariadeniu Dánsko oznámi Komisii svoje rozhodnutie, či implementuje obsah takýchto zmien a doplnení. Oznámenie formou notifikácie sa poskytne v čase prijatia zmien a doplnení alebo do 30 dní po ich prijatí.

3.   Ak sa Dánsko rozhodne, že bude implementovať obsah zmien a doplnení, v oznámení sa uvedie, či sa implementácia uskutoční administratívnou cestou alebo si vyžaduje parlamentné schválenie.

4.   Ak sa v oznámení uvádza, že implementácia sa môže uskutočniť administratívnou cestou, uvedie sa v ňom i to, že všetky nevyhnutné administratívne opatrenia nadobudnú účinnosť v deň, keď nadobudnú účinnosť zmeny a doplnenia k nariadeniu, alebo že nadobúdajú účinnosť v deň oznámenia, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

5.   Ak sa v oznámení uvádza, že na implementáciu je potrebné parlamentné schválenie v Dánsku, uplatňujú sa tieto pravidlá:

a)

legislatívne opatrenia v Dánsku nadobudnú účinnosť v deň nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení k nariadeniu alebo do šiestich mesiacov po oznámení, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr;

b)

Dánsko oznámi Komisii deň, ktorým nadobudnú účinnosť vykonávacie legislatívne opatrenia.

6.   Oznámením Dánska o tom, že obsah zmien a doplnení bol v Dánsku implementovaný, v súlade s odsekmi 4 a 5, vznikajú podľa medzinárodných právnych predpisov Dánsku a Spoločenstvu vzájomné povinnosti. Zmeny a doplnenia k nariadeniu predstavujú zmeny a doplnenia k tejto dohode a považujú sa za prílohy k tejto dohode.

7.   V prípade, že:

a)

Dánsko oznámi svoje rozhodnutie, že neimplemetuje obsah týchto zmien a doplnení; alebo

b)

Dánsko nepredloží oznámenie v rámci lehoty 30 dní stanovenej v odseku 2; alebo

c)

legislatívne opatrenia v Dánsku nenadobudnú účinnosť v rámci lehôt stanovených v odseku 5;

sa táto dohoda považuje za ukončenú, pokiaľ strany nerozhodnú inak do 90 dní alebo, v situácii uvedenej v písmene c), legislatívne opatrenia v Dánsku nenadobudnú účinnosť v tej istej lehote. Zánik nadobúda účinnosť tri mesiace po uplynutí lehoty 90 dní.

8.   Žiadosti, ktoré boli zaslané pred dňom zániku dohody, ako sa uvádza v odseku 7, nie sú týmto dotknuté.

Článok 4

Vykonávacie opatrenia

1.   Dánsko sa nezúčastňuje prijímania stanovísk výboru uvedeného v článku 18 nariadenia o doručovaní písomností. Vykonávacie opatrenia prijaté podľa článku 17 tohto nariadenia nie sú uplatniteľné v Dánsku a ani preň nie sú záväzné.

2.   Pri každom prijímaní vykonávacích opatrení podľa článku 17 nariadenia sa vykonávacie opatrenia oznámia Dánsku. Dánsko oznámi Komisii svoje rozhodnutie, či implementuje obsah vykonávacích opatrení. Oznámenie sa poskytne po prijatí vykonávacích opatrení alebo do 30 dní po ich prijatí.

3.   V oznámení sa uvádza, že všetky nevyhnutné administratívne opatrenia v Dánsku nadobudnú účinnosť v deň, keď nadobudnú účinnosť vykonávacie opatrenia, alebo že nadobúdajú účinnosť v deň oznámenia, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

4.   Oznámením Dánska o tom, že obsah vykonávacích opatrení bol v Dánsku implementovaný, vznikajú podľa medzinárodných právnych predpisov Dánsku a Spoločenstvu vzájomné povinnosti. Vykonávacie opatrenia potom budú súčasťou tejto dohody.

5.   V prípade, že:

a)

Dánsko oznámi svoje rozhodnutie, že neimplemetuje obsah vykonávacích opatrení; alebo

b)

Dánsko nepredloží oznámenie v rámci lehoty 30 dní stanovenej v odseku 2;

sa táto dohoda považuje za ukončenú, pokiaľ strany nerozhodnú inak do 90 dní. Zánik dohody nadobúda účinnosť tri mesiace po uplynutí lehoty 90 dní.

6.   Žiadosti, ktoré boli zaslané pred dňom zániku dohody, ako sa uvádza v odseku 5, nie sú týmto dotknuté.

7.   Ak si vo výnimočných prípadoch implementácia vyžaduje parlamentné schválenie v Dánsku, podľa odseku 2 to Dánsko uvedie v oznámení a uplatnia sa ustanovenia článku 3 ods. 5 až 8.

8.   Dánsko oznámi Komisii informácie uvedené v článkoch 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17 písm. a) a 19 nariadenia o doručovaní písomností. Komisia uverejní tieto informácie spolu s náležitými informáciami o členských štátoch. Príručka a glosár vypracovaný podľa článku 17 tohto nariadenia obsahuje taktiež náležité informácie o Dánsku.

Článok 5

Medzinárodné dohody, ktoré majú vplyv na nariadenie o doručovaní písomností

1.   Medzinárodné dohody uzavreté Spoločenstvom pri vykonávaní svojich vonkajších právomocí založených na pravidlách nariadenia o doručovaní písomností nie sú uplatniteľné v Dánsku a ani preň nie sú záväzné.

2.   Dánsko sa zdrží uzavretia medzinárodných dohôd, ktoré môžu ovplyvňovať alebo zmeniť rozsah pôsobnosti nariadenia o doručovaní písomností, ako je priložené k tejto dohode, pokiaľ na to Spoločenstvo neudelilo súhlas a neboli prijaté dostatočné opatrenia v súvislosti so vzťahom medzi touto dohodou a príslušnou medzinárodnou dohodou.

3.   Počas rokovaní o medzinárodných dohodách, ktoré môžu ovplyvňovať alebo zmeniť rozsah pôsobnosti nariadenia o doručovaní písomností priloženého k tejto dohode, bude Dánsko koordinovať svoje stanovisko so Spoločenstvom a zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozovalo ciele koordinovaného stanoviska Spoločenstva v rámci jeho oblasti právomocí pri takýchto rokovaniach.

Článok 6

Právomoc Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo vzťahu k výkladu dohody

1.   Ak vznikne otázka týkajúca sa platnosti alebo výkladu tejto dohody v prípade prejednávanom pred dánskym súdom alebo tribunálom, tento súd alebo tribunál požiada Súdny dvor o vydanie rozhodnutia o tejto otázke vždy, keď by bol o vydanie rozhodnutia za rovnakých okolností požiadaný súd alebo tribunál iného členského štátu Európskej únie s ohľadom na nariadenie o doručovaní písomností a jeho vykonávacie opatrenia uvedené v článku 2 ods. 1 tejto dohody.

2.   Podľa dánskych právnych predpisov berú súdy v Dánsku pri výklade tejto dohody náležitý ohľad rozhodnutia v judikatúre Súdneho dvora, pokiaľ ide o ustanovenia nariadenia o doručovaní písomností a akýchkoľvek vykonávacích opatrení Spoločenstva.

3.   Dánsko môže, rovnako ako Rada, Komisia a ktorýkoľvek členský štát, požiadať Súdny dvor o vydanie rozhodnutia o otázke týkajúcej sa výkladu tejto dohody. Rozhodnutie vydané Súdnym dvorom v reakcii na takúto žiadosť sa neuplatňuje na rozsudky súdov alebo tribunálov členských štátov, ktoré majú účinky res judicata.

4.   Dánsko je oprávnené predložiť Súdnemu dvoru pripomienky v prípadoch, keď mu bola otázka predbežného rozhodnutia týkajúceho sa výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného v článku 2 ods. 1 postúpená súdom alebo tribunálom členského štátu.

5.   Uplatňuje sa Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a jeho rokovací poriadok.

6.   Ak sa ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva týkajúce sa rozhodnutí Súdneho dvora zmenia a doplnia s následným vplyvom pre rozhodnutia v súvislosti s nariadením o doručovaní písomností, Dánsko môže oznámiť Komisii svoje rozhodnutie neuplatňovať zmeny a doplnenia s ohľadom na túto dohodu. Oznámenie sa poskytne v čase nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení alebo do 60 dní po nadobudnutí účinnosti.

V takomto prípade sa táto dohoda považuje za ukončenú. Zánik nadobúda účinnosť tri mesiace po oznámení.

7.   Žiadosti, ktoré boli zaslané pred dňom zániku dohody, ako sa uvádza v odseku 6, nie sú týmto dotknuté.

Článok 7

Právomoc Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v súvislosti s dodržiavaním dohody

1.   Komisia môže v súvislosti s neplnením ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto dohody začať voči Dánsku konanie na Súdnom dvore.

2.   Pri nedodržiavaní povinností podľa tejto dohody členským štátom môže Dánsko podať Komisii sťažnosť.

3.   Uplatňujú sa príslušné ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktoré upravujú konania na Súdnom dvore, ako aj Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a jeho rokovací poriadok.

Článok 8

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa uplatňuje na územiach uvedených v článku 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Článok 9

Zánik dohody

1.   Táto dohoda zaniká, ak Dánsko informuje ostatné členské štáty, že si už neželá využívať ustanovenia časti I Protokolu o postavení Dánska, v súlade s článkom 7 tohto protokolu.

2.   Táto dohoda môže zaniknúť vypovedaním ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Zánik nadobúda účinnosť šesť mesiacov po dni vypovedania.

3.   Žiadosti, ktoré boli zaslané pred dňom zániku dohody, ako sa uvádza v odseku 1 alebo 2, nie sú týmto dotknuté.

Článok 10

Nadobudnutie platnosti

1.   Zmluvné strany prijmú túto dohodu v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť v prvý deň šiesteho mesiaca nasledujúceho po oznámení zmluvných strán o ukončení svojich príslušných postupov potrebných na tento účel.

Článok 11

Autentickosť znení

Táto dohoda je vyhotovená dvojmo v jazyku anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

Image


(1)  Ú. v. ES C 261, 27.8.1997, s. 1. V rovnaký deň, keď bol vypracovaný dohovor, vzala Rada na vedomie dôvodovú správu o dohovore, ktorá je uvedená na s. 26 uvedeného úradného vestníka.

(2)  Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 37.


17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/61


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. novembra 2005,

ktorým sa nahrádzajú členovia výboru Európskeho sociálneho fondu

(2005/795/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (1), a najmä na jeho článok 49,

so zreteľom na rozhodnutie Rady z 24. septembra 2004, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci výboru uvedeného v článku 147 Zmluvy o ES (2),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada na návrh Komisie prijala 24. septembra 2004 rozhodnutie vymenovať na obdobie do 30. apríla 2007 členov a náhradníkov výboru Európskeho sociálneho fondu.

(2)

Medzičasom sa v dôsledku odstúpení uvoľnili určité miesta.

(3)

Na uvoľnené miesta vo výbore Európskeho sociálneho fondu je potrebné vymenovať členov,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Osoby, ktorých mená sú uvedené v prílohe, sa vymenúvajú za členov výboru Európskeho sociálneho fondu na uvedený zvyšný čas funkčného obdobia, t. j. do 30. apríla 2007.

V Bruseli 7. novembra 2005

Za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 252, 12.10.2005, s. 1.


PRÍLOHA

Členský štát

Zástupca

Člen

Meno

Ako náhrada za

Belgicko

vláda

člen

Günther MATTHEUSSENS

Dominik ROLAND

Česká republika

vláda

člen

Čestmír SAJDA

František KONÍČEK

vláda

náhradník

Markéta PĚCHOUČKOVÁ

Tomáš KUCHTÍK

zamestnávatelia

člen

Josef FORNŮSEK

Jiří KOHOUTEK

Dánsko

zamestnávatelia

člen

Lise PONTOPPIDAN

Lise SKANTING

zamestnanci

náhradník

Poul HANSEN

Tyge GROES

Nemecko

zamestnanci

člen

Hans-Detlev KÜLLER

Jochen LAUX

Estónsko

vláda

člen

Merlin ORGLA

Kertu SAKS

vláda

náhradník

Mari VÄLI

Merlin ORGLA

Grécko

vláda

člen

Georgios ZERVOS

Anna DALAPORTA

vláda

člen

Dimitrios KYROUSIS

Magas KONSTANTINOS

vláda

náhradník

Ourania ANTHOPOULOU (1)

Španielsko

vláda

člen

Gonzalo GÓMEZ DE VILLALOBOS (1)

vláda

náhradník

Carlos GARCIA de CORTAZAR

Miguel COLINA ROBLEDO

zamestnanci

člen

Ana HERMOSO CANOURA

Ana HERMOSO (2)

Francúzsko

zamestnávatelia

náhradník

Gaetan BEZIER

Alexandra DENIS

Írsko

vláda

člen

Vincent LANDERS

William PARNELL

Taliansko

vláda

člen

Vera MARINCIONI

Aviana BULGARELLI

zamestnávatelia

člen

Bruno SCAZZOCCHIO

Claudio GENTILI

zamestnávatelia

člen

Ilaria DI CROCE

Eleonora PISICCHIO

Cyprus

zamestnanci

náhradník

Diomides DIOMIDOUS

Diomedes DIOMEDOUS (2)

Lotyšsko

zamestnanci

člen

Linda ROMELE

Iveta OZOLA

Litva

zamestnávatelia

člen

Vaidotas LEVICKIS

Vaidotas LEVICKAS (2)

zamestnávatelia

náhradník

Marija ZOKAITE

Laura SIRVYDIENE

Maďarsko

vláda

člen

Judit TÖRÖKNE RÓZSA

Judit RÓZSA (2)

Malta

vláda

náhradník

Robert TABONE

Sue VELLA

zamestnanci

náhradník

Anthony MICALLEF DEBONO

Charles MAGRO

Poľsko

zamestnávatelia

člen

Jacek STRZELECKI

Andrzej JANKOWSKI

Portugalsko

vláda

náhradník

Ramiro RIBEIRO DE ALMEIDA

José REALINHO DE MATOS

zamestnanci

člen

Georges CASULA

Eugénio Oscar GARCIA DA ROSA

Slovinsko

vláda

člen

Neva MAHER

Staša BALOH-PLAHUTNIK

vláda

člen

Vesna MILETIČ

Nastja STERGAR

Slovensko

vláda

člen

Ján RUDOLF

Andrea KOSTOLNÁ

zamestnávatelia

člen

Viola KROMEROVÁ

Daniel HRDINA

zamestnávatelia

náhradník

Peter MOLNÁR

Viola KROMEROVÁ

zamestnanci

náhradník

Naile PROKESOVÁ

Margita ANČICOVÁ

Fínsko

zamestnávatelia

náhradník

Mikko RÄSÄNEN

Jukka AHTELA

zamestnanci

člen

Tom HOLMROOS

Mervi HUUSKONEN

Švédsko

vláda

člen

Johannes WIKMAN

Ingmar PAULSSON

zamestnanci

člen

Erika BERNDT

Erika KJELLSTRAND (2)

Spojené kráľovstvo

zamestnávatelia

člen

Neil CARBERRY

Antony THOMPSON


(1)  V súčasnosti nie sú nahradení.

(2)  Oprava predchádzajúceho rozhodnutia.


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/64


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2005/796/SZBP

zo 14. novembra 2005

o mandáte osobitného zástupcu Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 8. decembra 2003 prijala jednotnú akciu 2003/873/SZBP, ktorou sa predlžuje, mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe (1). Rada 28. júna 2004 prijala jednotnú akciu 2004/534/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát a mení a dopĺňa jednotná akcia 2003/873/SZBP (2).

(2)

Rada 28. júla 2005 prijala jednotnú akciu 2005/587/SZBP (3), ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre mierový proces na Blízkom východe do 28. februára 2006.

(3)

Rada 14. novembra 2005 prijala jednotnú akciu 2005/797/SZBP (4) o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach – EUPOL COPPS, ktorá stanovuje osobitnú úlohu pre OZEÚ. Jeho mandát by sa mal preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

OZEÚ bude uplatňovať svoj mandát v súvislosti so situáciou, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky tak, ako sú uvedené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2003/873/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„e)

vytvorenie trvalo udržateľných a účinných policajných opatrení na základe palestínskej iniciatívy a pod palestínskym vedením v súlade s najvyššími medzinárodnými normami a v spolupráci s programami Európskeho spoločenstva v oblasti budovania inštitúcií, ako aj s ďalším medzinárodným úsilím v širšom kontexte bezpečnostného sektora vrátane reformy trestného súdnictva.“

2.

V článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:

„m)

v prípade potreby usmernenia veliteľovi misie/policajnému komisárovi Úradu Európskej únie pre koordinovanie policajnej pomoci Palestíne (EUPOL COPPS).“

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. novembra 2005

Za Radu

predsednička

T. JOWELL


(1)  Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2003, s. 46.

(2)  Ú. v. EÚ L 234, 3.7.2004, s. 18.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 99.

(4)  Pozri s 65 tohto úradného vestníka.


17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/65


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2005/797/SZBP

zo 14. novembra 2005

o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14 a tretí pododsek článku 25,

keďže:

(1)

Európska únia ako člen kvarteta je odhodlaná podporovať a uľahčovať uskutočňovanie cestovnej mapy, ktorá vymedzuje recipročné kroky izraelskej vlády a palestínskej samosprávy v politickej, bezpečnostnej, hospodárskej a humanitárnej oblasti a v oblasti budovania inštitúcií, čo povedie k vytvoreniu nezávislého, demokratického a životaschopného palestínskeho štátu, ktorý by spolunažíval v mieri a bezpečnosti s Izraelom a ostatnými susednými krajinami.

(2)

Európska rada na svojom zasadnutí 17. a 18. júna 2004 opätovne potvrdila pripravenosť EÚ podporovať palestínsku samosprávu pri preberaní zodpovednosti za právo a poriadok, a najmä pri zlepšovaní civilnej polície a schopnosti vynucovať právo.

(3)

Koordinačný úrad Európskej únie na podporu palestínskej polície sa formálne zriadil výmenou listov z 20. apríla 2005 medzi Ahmedom Qureiom, palestínskym predsedom vlády, a Marcom Ottem, osobitným zástupcom EÚ pre mierový proces na Blízkom východe.

(4)

Rada pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy na svojom zasadnutí 18. júla 2005 opätovne zdôraznila odhodlanie EÚ prispievať v spolupráci s koordinátorom USA pre bezpečnosť k rozvoju palestínskych bezpečnostných kapacít prostredníctvom palestínskej civilnej polície. Rada v zásade tiež súhlasila s tým, že podpora palestínskej civilnej polície Európskou úniou by mala mať podobu misie európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, ktorá nadviaže na prácu koordinačného úradu EÚ na podporu palestínskej polície v spolupráci so všetkými dotknutými stranami.

(5)

Vytvorenie koordinačného úradu Európskej únie na podporu palestínskej polície je vyjadrením pokračujúcej pripravenosti EÚ podporovať palestínsku samosprávu pri plnení záväzkov vyplývajúcich z cestovnej mapy najmä vo vzťahu k „bezpečnosti“ a „budovaniu inštitúcií“ vrátane procesu konsolidácie palestínskych bezpečnostných organizácií do troch služieb pod vedením povereného palestínskeho ministra vnútra. Cieľom podpory palestínskej civilnej polície Európskou úniou je tiež zvyšovať „ochranu a bezpečnosť“ palestínskeho obyvateľstva a podporovať vnútorné ciele palestínskej samosprávy pri posilňovaní právneho štátu.

(6)

Pozývacím listom z 25. októbra 2005 palestínska samospráva vyzvala EÚ, aby začala policajnú misiu Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS).

(7)

EUPOL COPPS bude mať doplnkový charakter, prinesie do súčasného medzinárodného úsilia pridanú hodnotu a prehĺbi súčinnosť prebiehajúceho úsilia Európskeho spoločenstva a členských štátov. EUPOL COPPS sa bude snažiť o súdržnosť a koordináciu s činnosťami budovania kapacít zo strany Spoločenstva najmä v oblasti trestného súdnictva.

(8)

Pomoc EÚ bude závisieť od rozsahu záväzkov a podpory reorganizácie a reformy polície zo strany palestínskej samosprávy. Počas fázy plánovania sa zriadi vhodný mechanizmus koordinácie a spolupráce s príslušnými palestínskymi úradmi, aby sa zaručilo ich zapojenie do rozvoja misie a následnej fázy po ukončení EUPOL COPPS. Zriadi sa aj vhodný mechanizmus koordinácie a spolupráce s príslušnými izraelskými úradmi, aby sa zaručila ich podpora činností EUPOL COPPS.

(9)

EUPOL COPPS bude súčasťou širšieho medzinárodného úsilia na podporu palestínskej samosprávy pri preberaní zodpovednosti za právo a poriadok, a najmä pri posilňovaní kapacít civilnej polície a ich schopnosti vynucovať právo. Bude zaručená úzka koordinácia medzi EUPOL COPPS a ostatnými medzinárodnými aktérmi, ktorí sa podieľajú na bezpečnostnej pomoci, medziiným aj s koordinátorom USA pre bezpečnosť, ako aj so subjektmi, ktoré poskytujú pomoc palestínskemu ministerstvu vnútra.

(10)

EUPOL COPPS bude uplatňovať svoj mandát v situácii, ktorá predstavuje hrozbu pre právo a poriadok, bezpečnosť a ochranu jednotlivcov a stabilitu oblasti a ktorá by mohla poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako sú vymedzené v článku 11 zmluvy.

(11)

V súlade s usmerneniami zo zasadnutia Európskej rady v Nice 7. až 9. decembra 2000 by mala táto jednotná akcia určiť úlohu generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca v súlade s článkami 18 a 26 zmluvy.

(12)

Článok 14 ods. 1 zmluvy vyžaduje, aby sa stanovila finančná referenčná suma na celé obdobie vykonávania jednotnej akcie. Uvedenie súm, ktoré sa majú uhradiť z rozpočtu Spoločenstva, závisí od vôle legislatívneho orgánu a dostupnosti viazaných rozpočtových prostriedkov v príslušnom rozpočtovom roku,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Misia

1.   Európska únia týmto zriaďuje policajnú misiu Európskej únie na palestínskych územiach, ďalej len Koordinačný úrad Európskej únie na podporu palestínskej polície (EUPOL COPPS), ktorého operačná fáza sa začne najneskôr 1. januára 2006.

2.   EUPOL COPPS sa realizuje v súlade s poslaním misie uvedeným v článku 2.

Článok 2

Poslanie misie

1.   Cieľom EUPOL COPPS je prispieť k vytvoreniu trvalo udržateľných a účinných policajných opatrení na základe palestínskej iniciatívy a pod palestínskym vedením v súlade s najvyššími medzinárodnými normami a v spolupráci s programami Spoločenstva v oblasti budovania inštitúcií, ako aj s ďalším medzinárodným úsilím v širšom kontexte bezpečnostného sektora vrátane reformy trestného súdnictva.

Na tento účel EUPOL COPPS:

a)

pomáha palestínskej civilnej polícii (PCP) pri vykonávaní programu vytvorenia palestínskej civilnej polície a prostredníctvom poskytovania poradenstva a podrobného školenia pre PCP, a najmä vedúcim pracovníkom na okresnej, ústrednej a ministerskej úrovni;

b)

koordinuje a uľahčuje pomoc EÚ a členských štátov a v prípade žiadosti aj medzinárodnú pomoc pre PCP;

c)

poskytuje poradenstvo o policajných otázkach súvisiacich s trestným súdnictvom.

Článok 3

Trvanie

Misia bude trvať tri roky.

Článok 4

Preskúmanie

Proces hodnotenia každých šesť mesiacov v súlade s hodnotiacimi kritériami uvedenými v koncepcii operácií (CONOPS) a operačnom pláne (OPLAN) a pri zohľadnení aktuálneho vývoja v oblasti umožní upraviť veľkosť a podľa potreby rozsah pôsobnosti EUPOL COPPS.

Článok 5

Štruktúra

EUPOL COPPS sa pri plnení svojej misie skladá z týchto zložiek:

1.

vedúci misie/policajný komisár;

2.

sekcia poradenstva;

3.

sekcia koordinácie programu;

4.

administratívna sekcia.

Tieto zložky sa vytvoria v rámci CONOPS a OPLAN. CONOPS a OPLAN schvaľuje Rada.

Článok 6

Vedúci misie/policajný komisár

1.   Vedúci misie/policajný komisár vykonáva operatívnu kontrolu (OPCON) nad EUPOL COPPS a zabezpečuje každodenné riadenie EUPOL COPPS a koordinuje činnosti EUPOL COPPS vrátane riadenia bezpečnosti personálu misie, zdrojov a informácií.

2.   Vedúci misie/policajný komisár zodpovedá za disciplinárnu kontrolu personálu EUPOL COPPS. Disciplinárne konanie voči vyslanému personálu vykonáva dotknutý vnútroštátny orgán alebo orgán EÚ.

3.   Vedúci misie/policajný komisár podpisuje zmluvu s Komisiou.

Článok 7

Plánovacia fáza

1.   Počas plánovacej fázy misie sa vytvorí plánovacia skupina pozostávajúca z vedúceho misie/policajného komisára, ktorý ju aj vedie, a potrebného personálu, ktorý plní funkcie vyplývajúce z vymedzených potrieb misie.

2.   V procese plánovania sa prednostne uskutoční komplexné hodnotenie rizika a podľa potreby sa aktualizuje.

3.   Plánovacia skupina zostaví OPLAN a pripraví všetky technické nástroje potrebné na uskutočnenie misie. OPLAN zohľadní komplexné hodnotenie rizika a obsahuje bezpečnostný plán.

Článok 8

Personál EUPOL COPPS

1.   Počet členov personálu EUPOL COPPS a ich odborná spôsobilosť je v súlade s poslaním misie uvedeným v článku 2 a so štruktúrou stanovenou v článku 5.

2.   Členov personálu misie EUPOL COPPS vysielajú členské štáty EÚ alebo inštitúcie EÚ. Každý členský štát EÚ hradí náklady na členov personálu misie EUPOL COPPS, ktorých vyslal, vrátane platov, zdravotného poistenia, cestovných nákladov na územie misie a späť a príspevkov okrem diét.

3.   V prípade potreby EUPOL COPPS prijíma medzinárodný personál a miestny personál na zmluvnom základe.

4.   V prípade potreby môžu členov personálu misie vyslať aj tretie štáty. Každý vysielajúci tretí štát hradí náklady na členov personálu, ktorých vyslal, vrátane platov, zdravotného poistenia, príspevkov, poistenia vysokého rizika a cestovných nákladov na územie misie a späť.

5.   Všetci členovia personálu naďalej podliehajú vedeniu príslušného vysielajúceho členského štátu alebo inštitúcie EÚ, plnia svoje povinnosti a konajú v záujme misie. Všetci členovia personálu misie dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené rozhodnutím Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001, prijímajúcim bezpečnostné nariadenia Rady (1).

Článok 9

Postavenie personálu EUPOL COPPS

1.   V prípade potreby je postavenie personálu EUPOL COPPS, a ak je to vhodné, aj vrátane výsad, imunít a ďalších záruk potrebných na ukončenie a hladký priebeh misie EUPOL COPPS, predmetom dohody, ktorá sa uzavrie v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 zmluvy. Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec, ktorý pomáha predsedníctvu, môže tieto podrobnosti dohodnúť vo svojom mene.

2.   Za riešenie akýchkoľvek nárokov súvisiacich s vyslaním, ktoré uplatní člen personálu alebo ktoré sa tohto člena týkajú, zodpovedá členský štát alebo inštitúcia EÚ, ktorá ho vyslala. Členský štát EÚ alebo inštitúcia EÚ zodpovedá za začatie akéhokoľvek konania voči vyslanej osobe.

3.   Podmienky zamestnania a práva a povinnosti medzinárodného a miestneho personálu sa ustanovia v zmluvách medzi vedúcim misie/policajným komisárom a členom personálu.

Článok 10

Velenie

1.   EUPOL COPPS má ako operácia krízového riadenia jednotné velenie.

2.   Policajný a bezpečnostný výbor (PBV) zabezpečuje politickú kontrolu a strategické riadenie.

3.   Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec usmerňuje vedúceho misie/policajného komisára prostredníctvom osobitného zástupcu EÚ.

4.   Vedúci misie/policajný komisár vedie EUPOL COPPS a zabezpečuje jej každodenné riadenie.

5.   Vedúci misie/policajný komisár podáva správy generálnemu tajomníkovi/vysokému splnomocnencovi prostredníctvom osobitného zástupcu EÚ.

6.   Osobitný zástupca EÚ podáva správy Rade prostredníctvom generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca.

Článok 11

Politická kontrola a strategické riadenie

1.   PBV pod vedením Rady vykonáva politickú kontrolu a strategické riadenie misie.

2.   Rada splnomocní PBV na prijímanie príslušných rozhodnutí v súlade s článkom 25 zmluvy. Toto splnomocnenie zahŕňa právomoc vymenovať na návrh generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca vedúceho misie/policajného komisára a meniť a dopĺňať OPLAN a velenie. Rada, ktorej pomáha generálny tajomník/vysoký splnomocnenec, rozhoduje o cieľoch a ukončení misie.

3.   PBV podáva Rade pravidelné správy.

4.   PBV prijíma v pravidelných intervaloch od vedúceho misie/policajného komisára správy o príspevkoch misii a o priebehu jej činnosti. V prípade potreby môže PBV pozvať vedúceho misie/policajného komisára na svoje zasadnutia.

Článok 12

Účasť tretích štátov

1.   Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania EÚ a jej jednotný inštitucionálny rámec, sa pristupujúce štáty vyzvú a tretie štáty možno vyzvať, aby prispeli k EUPOL COPPS, ak uhradia náklady na vyslanie personálu vrátane platov, zdravotného poistenia, príspevkov, poistenia vysokého rizika a cestovných nákladov na územie misie a späť a primerane prispejú na prevádzkové náklady EUPOL COPPS.

2.   Tretie štáty, ktoré prispievajú na EUPOL COPPS, majú rovnaké práva a povinnosti, pokiaľ ide o každodenné riadenie misie, ako členské štáty EÚ, ktoré sa na misii zúčastňujú.

3.   Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia o prijatí navrhovaných príspevkov a zriadil výbor prispievateľov.

4.   Podrobnosti o účasti tretích štátov sú predmetom dohody, ktorá sa uzavrie v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 zmluvy. Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec, ktorý pomáha predsedníctvu, môže tieto podrobnosti dohodnúť vo svojom mene. Ak EÚ a tretí štát uzavreli dohodu, ktorá ustanovuje rámec účasti tohto tretieho štátu na operáciách krízového riadenia EÚ, ustanovenia takejto dohody sa uplatňujú v kontexte EUPOL COPPS.

Článok 13

Bezpečnosť

1.   Vedúci misie/policajný komisár zodpovedá za bezpečnosť EUPOL COPPS a v spolupráci s Bezpečnostným úradom Generálneho sekretariátu Rady aj za zabezpečenie zhody s požiadavkami minimálnej bezpečnosti v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady.

2.   EUPOL COPPS má určeného hlavného dôstojníka pre bezpečnosť misie, ktorý podáva správy vedúcemu misie/policajnému komisárovi.

3.   Vedúci misie/policajný komisár sa podľa pokynov generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca radí s PBV o bezpečnostných otázkach, ktoré sa týkajú nasadenia EUPOL COPPS.

4.   Členovia personálu EUPOL COPPS sa pred akýmkoľvek nasadením na území misie alebo cestou na toto územie zúčastňujú na povinnej bezpečnostnej príprave organizovanej Bezpečnostným úradom Generálneho sekretariátu Rady a podrobujú sa lekárskym prehliadkam.

Článok 14

Finančné dojednania

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov na misiu je 2,5 milióna EUR na rok 2005 a 3,6 milióna EUR na rok 2006.

2.   O konečnom rozpočte EUPOL COPPS na roky 2006, 2007 a 2008 rozhoduje každoročne Rada.

3.   Výdavky financované zo sumy uvedenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet EÚ, pričom platí výnimka, že akékoľvek predbežné financovanie neostáva vlastníctvom Spoločenstva. Ponuky do verejnej súťaže môžu predkladať štátni príslušníci tretích štátov, ktoré sa finančne zúčastňujú na misii, hostiteľských strán, a ak je to potrebné pre operačné potreby misie, štátni príslušníci susedných krajín.

4.   Vedúci misie/policajný komisár podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, správy o všetkých činnostiach, ktoré vykonal v rámci svojej zmluvy.

5.   Finančné dojednania rešpektujú prevádzkové požiadavky EUPOL COPPS vrátane kompatibility vybavenia a interoperability jej tímov.

6.   Výdavky sa považujú za oprávnené odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie.

Článok 15

Akcia Spoločenstva

1.   Rada a Komisia, obidve v súlade so svojimi príslušnými právomocami, zabezpečujú súlad medzi vykonávaním tejto jednotnej akcie a ostatnými vonkajšími činnosťami Spoločenstva v súlade s článkom 3 ods. 2 zmluvy. Na tento účel Rada a Komisia spolupracujú.

2.   Na území misie, ako aj v Bruseli sa podľa potreby prijmú potrebné koordinačné opatrenia.

Článok 16

Sprístupnenie utajovaných skutočností

1.   Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec je oprávnený podľa potreby a v súlade s operačnými potrebami misie poskytnúť v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady tretím štátom pridruženým k tejto jednotnej akcii utajované skutočnosti a dokumenty EÚ vypracované na účely misie až po stupeň „RESTREINT UE“.

2.   V prípade osobitnej a okamžitej operačnej potreby je generálny tajomník/vysoký splnomocnenec tiež oprávnený v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady poskytnúť miestnym orgánom utajované skutočnosti a dokumenty EÚ vypracované na účely misie až po stupeň „RESTREINT UE“. Vo všetkých ostatných prípadoch sa takéto skutočnosti a dokumenty poskytnú miestnym orgánom v súlade s postupmi, ktoré zodpovedajú úrovni spolupráce miestneho orgánu s EÚ.

3.   Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec je splnomocnený poskytnúť tretím štátom pridruženým k tejto jednotnej akcii a miestnym orgánom neutajované dokumenty EÚ súvisiace s rokovaniami Rady o misii, na ktoré sa vzťahuje povinnosť dodržiavať služobné tajomstvo podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (2).

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2008.

Článok 18

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. novembra 2005

Za Radu

predsedníčka

T. JOWELL


(1)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/571/ES (Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 31).

(2)  Rozhodnutie Rady 2004/338/ES, Euratom z 22.3.2004, ktorým sa schvaľuje rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 106, 15.4.2004, s. 22). Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/701/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 319, 20.10.2004, s. 15).


Korigendá

17.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/70


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1583/2005 z 29. septembra 2005, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe slovenskej intervenčnej agentúry na španielskom trhu

( Úradný vestník Európskej únie L 254 z 30. septembra 2005 )

Na strane 17 v článku 4 odseku 1 druhom pododseku:

namiesto:

„Lehota na predloženie ponúk do nasledovných čiastkových verejných súťaží uplynie každý štvrtok o 15.00 hod. (bruselského času) okrem 2. novembra 2005, 28. decembra 2005, 12. apríla 2006, 24. mája 2006 a 14. júna 2006. Počas týchto týždňov sa neuskutoční žiadna verejná súťaž.“

má byť:

„Lehota na predloženie ponúk do nasledujúcich čiastkových verejných súťaží uplynie každú stredu o 15.00 hod. (bruselského času) okrem 2. novembra 2005, 28. decembra 2005, 12. apríla 2006, 24. mája 2006 a 14. júna 2006. Počas týchto týždňov sa neuskutoční žiadna verejná súťaž.“