ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 298

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
15. novembra 2005


Obsah

 

Súdny dvor

Strana

 

*

Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


Súdny dvor

15.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 298/1


ZMENY A DOPLNENIA ROKOVACIEHO PORIADKU SÚDU PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na piaty odsek jej článku 224,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 140 ods. 5,

so zreteľom na článok 63 Protokolu o štatúte Súdneho dvora,

so zreteľom na súhlas Súdneho dvora,

so zreteľom na schválenie Radou z 18. júla 2005 a 3. októbra 2005,

keďže

1)

Je potrebné vzhľadom na získané skúsenosti zmeniť a doplniť určité ustanovenia rokovacieho poriadku, aby boli zrozumiteľnejšie alebo aby zodpovedali požiadavkám účinnej organizácie konaní.

2)

Je potrebné prispôsobiť ustanovenia o právnej pomoci vzhľadom na ustanovenia smernice Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch (1).

3)

Je potrebné upraviť odvolanie proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu Európskej únie, ktorý bol zriadený rozhodnutím Rady 2004/752/ES, Euratom z 2. novembra 2004 (2),

PRIJAL TIETO ZMENY A DOPLNENIA SVOJHO ROKOVACIEHO PORIADKU:

Článok 1

Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 2. mája 1991 (3), zmenený a doplnený 15. septembra 1994 (4),) 17. februára 1995 (5), 6. júla 1995 (6), 12. marca 1997 (7), 17. mája 1999 (8), 6. decembra 2000 (9), 21. mája 2003 (10), 19. apríla 2004 (11) a 21. apríla 2004 (12) sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Bezprostredne po čiastočnej obmene uvedenej v článku 224 Zmluvy o ES a v článku 140 Zmluvy o ESAE si sudcovia z vlastných radov zvolia predsedu Súdu prvého stupňa na tri roky.“.

2.

V článku 9 sa druhý odsek nahrádza takto:

„V prípade neprítomnosti alebo prekážky vo výkone funkcie tak predsedu Súdu prvého stupňa, ako aj predsedov komôr alebo, ak ich funkcie nie sú súčasne obsadené, funkciu predsedu vykonáva niektorý z ostatných sudcov podľa poradia ustanoveného v článku 6.“.

3.

V článku 24 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Pod dohľadom tajomníka vedie kancelária Súdu prvého stupňa register, do ktorého sa postupne zapisujú všetky podania a prílohy k nim v poradí, v akom boli podané.“.

4.

Článok 32 ods. 3 sa dopĺňa o tento pododsek:

„Ak vo veľkej komore alebo v jednej z päťčlenných komôr nie je dosiahnuté kvórum uvedené v článku 10 ods. 1 v dôsledku neprítomnosti alebo prekážky vo výkone funkcie sudcu, ktoré nastali pred dňom otvorenia ústnej časti konania, predseda Súdu prvého stupňa určí sudcu na doplnenie komory.“.

5.

V článku 41 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Ak sa Súd prvého stupňa domnieva, že správanie splnomocneného zástupcu, poradcu alebo advokáta pred Súdom prvého stupňa alebo voči predsedovi, sudcovi alebo tajomníkovi Súdu prvého stupňa, je nezlučiteľné s dôstojnosťou Súdu prvého stupňa, alebo s požiadavkami dobrého výkonu spravodlivosti, alebo ak tento splnomocnený zástupca, poradca alebo advokát zneužíva svoje oprávnenia na iné účely než na tie, pre ktoré mu boli udelené, upovedomí o tom dotknutú osobu. Súd prvého stupňa o tom môže vyrozumieť príslušné orgány, v právomoci ktorých je dotknutá osoba; kópia listu zaslaného týmto orgánom je postúpená uvedenej dotknutej osobe.

Z tých istých dôvodov môže Súd prvého stupňa dotknutú osobu kedykoľvek potom, ako ju vypočuje, vylúčiť z konania. Toto uznesenie je ihneď vykonateľné.“.

6.

Článok 43 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 6 sa dopĺňa o túto vetu:

„Na túto desaťdňovú lehotu sa článok 102 ods. 2 nepoužije.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„7.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1 prvého pododseku a ustanovenia odsekov 2 až 5, Súd prvého stupňa môže svojim rozhodnutím určiť podmienky, za ktorých je podanie zaslané do kancelárie Súdu prvého stupňa prostredníctvom elektronickej pošty považované za originál tohto podania. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“.

7.

Článok 46 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:

„V lehote dvoch mesiacov od doručenia predloží odporca svoje vyjadrenie k návrhu, ktoré musí obsahovať:“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Na základe odôvodnenej žiadosti odporcu môže predseda Súdu prvého stupňa, za výnimočných okolností, predĺžiť lehotu ustanovenú v odseku 1 tohto článku.“.

8.

Článok 50 sa mení a dopĺňa takto:

a)

jediný odsek sa stáva odsekom 1;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„2.   Splnomocnení zástupcovia, advokáti alebo poradcovia všetkých účastníkov konaní o spojených veciach, vrátane vedľajších účastníkov konania, môžu v kancelárii Súdu prvého stupňa nahliadnuť do procesných aktov doručených účastníkom konania v ďalších súvisiacich veciach. Predseda však môže na žiadosť účastníka konania, bez toho, aby bol dotknutý článok 67 ods. 3, vylúčiť takéto nahliadnutie do tajných alebo dôverných dokumentov.“.

9.

V článku 55 sa odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Súd prvého stupňa prejednáva predložené veci v poradí, v akom bolo skončené dokazovanie. Ak je dokazovanie ukončené vo viacerých veciach súčasne, poradie ich prejednania sa určí podľa dátumu zápisu návrhov na začatie konania v registri.“.

10.

V článku 64 ods. 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„5.   Ak Súd prvého stupňa zasadajúci v pléne alebo vo veľkej komore rozhodne o nariadení opatrení na zabezpečenie priebehu konania, ale sám ich nevykoná, zverí túto úlohu komore, ktorej bola vec pôvodne pridelená alebo sudcovi spravodajcovi.“.

11.

V článku 67 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Ak Súd prvého stupňa zasadajúci v pléne alebo vo veľkej komore rozhodne o nariadení dokazovania, ale sám takéto dokazovanie nevykoná, zverí túto úlohu komore, ktorej bola vec pôvodne pridelená, alebo sudcovi spravodajcovi.“.

12.

Článok 76a sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa druhý pododsek dopĺňa o túto vetu:

„V tejto žiadosti možno uviesť, že určité dôvody, tvrdenia alebo určité časti návrhu na začatie konania, či vyjadrenia odporcu sú podané len pre prípad, že sa nebude rozhodovať v skrátenom súdnom konaní, najmä tak, že sa k žiadosti pripojí skrátená forma návrhu na začatie konania, ako aj zoznam príloh, ktoré jediné treba vziať do úvahy v prípade, ak sa bude rozhodovať v skrátenom súdnom konaní.“;

b)

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

jediný pododsek sa stáva druhým pododsekom ;

ii)

vkladá sa tento pododsek:

„Odchylne od ustanovenia článku 46 ods. 1, ak navrhovateľ požiada v súlade s odsekom 1, aby sa rozhodlo o veci v skrátenom súdnom konaní, lehota pre podanie vyjadrenia odporcu je jeden mesiac. Ak Súd prvého stupňa nevyhovie tejto žiadosti, stanoví odporcovi dodatočnú lehotu jedného mesiaca pre podanie alebo prípadne doplnenie jeho vyjadrenia. Lehoty uvedené v tomto pododseku môžu byť predĺžené v súlade s článkom 46 ods. 3.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Rozhodnutie Súdu prvého stupňa, že o veci sa rozhodne v skrátenom súdnom konaní, môže obsahovať podmienky ohľadom rozsahu a podávania vyjadrení účastníkov konania, ďalšieho priebehu konania alebo ohľadom právnych dôvodov a tvrdení, ku ktorým sa bude Súd prvého stupňa vyslovovať.

Toto rozhodnutie môže byť zrušené, ak niektorý z účastníkov konania nesplní niektorú z podmienok uvedenú v rozhodnutí. V konaní sa v takom prípade pokračuje podľa ustanovení o riadnom konaní.“.

13.

Článok 93 sa nahrádza takto:

„Článok 93

1.   Pokladňa Súdu prvého stupňa a jej dlžníci uskutočňujú platby v eurách.

2.   Ak nahraditeľné výdavky vznikli v inej mene ako euro, alebo ak úkony, ktoré zakladajú nárok na náhradu, boli vykonané v krajine, ktorej menou nie je euro, prepočet sa vykoná podľa referenčného výmenného kurzu Európskej centrálnej banky platného v deň platby.“.

14.

Kapitola siedma Hlavy II sa nahrádza takto:

„Kapitola siedma

PRÁVNA POMOC

Článok 94

1.   V záujme zabezpečenia účinného prístupu k spravodlivosti sa v konaniach pred Súdom prvého stupňa poskytuje právna pomoc v súlade s nasledujúcimi pravidlami.

Právna pomoc pokrýva úplne alebo sčasti trovy právnej pomoci a trovy právneho zastúpenia v konaní pred Súdom prvého stupňa. Tieto trovy sú hradené pokladňou Súdu prvého stupňa.

2.   Každá fyzická osoba, ktorá vzhľadom na svoju ekonomickú situáciu nie je schopná úplne alebo sčasti znášať trovy konania uvedené v odseku 1, má právo na právnu pomoc.

Ekonomická situácia je posudzovaná s ohľadom na objektívne prvky ako príjmy, majetkové pomery a rodinnú situáciu.

3.   Právna pomoc sa neposkytne, ak návrh, v súvislosti s ktorým sa o ňu žiada, je zjavne neprípustný alebo zjavne nedôvodný.

Článok 95

1.   O právnu pomoc možno požiadať pred podaním návrhu na začatie konania alebo po jeho podaní.

Žiadosť nemusí byť vyhotovená advokátom.

2.   K žiadosti sa prikladajú všetky dokumenty, ktoré umožňujú posúdiť ekonomickú situáciu žiadateľa, najmä potvrdenie príslušného vnútroštátneho orgánu o tejto ekonomickej situácii.

Ak je žiadosť podaná pred návrhom na začatie konania, navrhovateľ v žiadosti stručne uvedie predmet zamýšľaného návrhu, skutkové okolnosti veci a tvrdenia, na ktorých sa bude návrh zakladať. K žiadosti sa musia pripojiť dokumenty preukazujúce tieto tvrdenia.

3.   V súlade s článkom 150 môže Súd prvého stupňa stanoviť, že pre podanie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci je potrebné použiť tlačivo.

Článok 96

1.   Predtým, ako Súd prvého stupňa rozhodne o žiadosti o právnu pomoc, vyzve druhého účastníka, aby podal svoje písomné pripomienky; neurobí tak, ak z predložených dokumentov zjavne vyplýva, že podmienky podľa článku 94 ods. 2 nie sú splnené, alebo že podmienky podľa článku 94 ods. 3 sú splnené.

2.   O žiadosti rozhodne predseda uznesením. Rozhodnutie o tejto otázke môže postúpiť Súdu prvého stupňa.

Uznesenie, ktorým sa zamieta právna pomoc, musí byť odôvodnené.

3.   V uznesení, ktorým sa prizná právna pomoc, sa ustanoví advokát, ktorý bude zastupovať žiadateľa v súdnom konaní.

Ak sám žiadateľ nenavrhol advokáta, alebo ak nie je dôvodné schváliť jeho výber, tajomník zašle uznesenie, ktorým sa priznala právna pomoc spolu s kópiou žiadosti príslušnému orgánu dotknutého členského štátu, ktorý je uvedený v Prílohe II Dodatkového protokolu Rokovacieho poriadku Súdneho dvora. Advokát poverený zastupovaním žiadateľa v súdnom konaní je ustanovený na základe návrhov, ktoré predloží tento orgán.

V uznesení, ktorým sa priznáva právna pomoc, možno určiť sumu, ktorá bude zaplatená advokátovi ustanovenému pre zastupovanie žiadateľa, alebo stanoviť výšku, ktorú výdavky a odmena advokáta v zásade nebudú môcť prekročiť. V uznesení možno stanoviť, že žiadateľ so zreteľom na jeho ekonomickú situáciu prispeje na trovy uvedené v článku 94 ods. 1.

4.   Podaním žiadosti o právnu pomoc sa prerušuje plynutie lehoty určenej pre podanie návrhu na začatie konania až do dňa doručenia uznesenia, ktorým sa rozhodne o tejto žiadosti, alebo, v prípadoch uvedených v druhom pododseku ods. 3, do dňa doručenia uznesenia o ustanovení advokáta povereného zastupovaním žiadateľa.

5.   Ak sa v priebehu konania zmenili podmienky, na základe ktorých bola priznaná právna pomoc, predseda ju môže na návrh alebo i bez návrhu a po vypočutí žiadateľa odňať. Rozhodnutie o tejto otázke môže postúpiť Súdu prvého stupňa.

Uznesenie, ktorým sa odníma právna pomoc, musí byť odôvodnené.

6.   Proti uzneseniam vydaným podľa tohto článku nie je možné podať opravný prostriedok.

Článok 97

1.   V prípade priznania právnej pomoci môže predseda, na návrh advokáta žiadateľa, rozhodnúť o tom, že mu bude poskytnutá záloha.

2.   Ak na základe rozhodnutia o skončení konania osoba, ktorej bola poskytnutá právna pomoc, znáša svoje vlastné trovy konania, predseda určí výdavky a odmenu advokáta, ktoré uhradí pokladňa Súdu prvého stupňa, a to odôvodneným uznesením, ktoré nemožno napadnúť opravným prostriedkom. Rozhodnutie o tejto otázke môže postúpiť Súdu prvého stupňa.

3.   Ak v rozhodnutí o skončení konania Súd prvého stupňa zaviazal iného účastníka na náhradu trov konania vzniknutých osobe, ktorej bola poskytnutá právna pomoc, tento účastník je povinný nahradiť pokladni Súdu prvého stupňa peňažné zálohy poskytnuté na základe priznanej pomoci.

V prípade námietky, alebo ak účastník konania nevyhovie žiadosti tajomníka o náhradu týchto peňažných záloh, rozhodne predseda odôvodneným uznesením, ktoré nemožno napadnúť opravným prostriedkom. Rozhodnutie o tejto otázke môže postúpiť Súdu prvého stupňa.

4.   Ak osoba, ktorej bola poskytnutá právna pomoc, nemá vo veci úspech, môže Súd prvého stupňa, ak si to vyžaduje spravodlivosť, pri rozhodovaní o trovách konania v rozhodnutí o skončení konania nariadiť, že jeden alebo viacero ďalších účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania, alebo že tieto trovy konania úplne alebo čiastočne zaplatí pokladňa Súdu prvého stupňa v rámci právnej pomoci.“.

15.

Článok 113 sa nahrádza takto:

„Článok 113

Súd prvého stupňa môže kedykoľvek aj bez návrhu, po vypočutí účastníkov konania, rozhodnúť o prekážke konania z dôvodu verejného záujmu alebo vysloviť, že návrh sa stal bezpredmetným, a preto nie je dôvod rozhodnúť; rozhodnutie o týchto otázkach vydá v súlade s článkom 114 ods. 3 a ods. 4.“.

16.

V článku 114 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.   „Po podaní žiadosti určí predseda lehotu pre druhého účastníka konania na predloženie jeho návrhov a skutkových a právnych tvrdení.“.

17.

Vkladá sa Hlava V:

„HLAVA V

ODVOLANIA PROTI ROZHODNUTIAM SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 137

1.   Odvolanie sa podáva formou návrhu podaného do kancelárie Súdu prvého stupňa alebo do kancelárie Súdu pre verejnú službu Európskej únie.

2.   Kancelária Súdu pre verejnú službu Európskej únie bezodkladne predloží kancelárii Súdu prvého stupňa spis z prvostupňového konania; ak je to potrebné, aj odvolanie.

Článok 138

1.   Odvolanie musí obsahovať:

a)

meno a adresu účastníka konania, ktorý podal odvolanie – odvolateľa,

b)

označenie ďalších účastníkov konania pred Súdom pre verejnú službu,

c)

právne dôvody a právne tvrdenia,

d)

návrhy odvolateľa na rozhodnutie.

Článok 43 a článok 44 ods. 2 a ods. 3 sa použijú aj na odvolanie.

2.   Rozhodnutie Súdu pre verejnú službu, proti ktorému odvolanie smeruje, sa pripojí k odvolaniu. Odvolanie musí obsahovať údaj o tom, kedy bolo odvolateľovi napadnuté rozhodnutie doručené.

3.   Ak odvolanie nie je v súlade s článkom 44 ods. 3 alebo s odsekom 2 tohto článku, použije sa článok 44 ods. 6.

Článok 139

1.   V odvolaní možno navrhnúť, aby:

a)

bolo čiastočne alebo úplne zrušené rozhodnutie Súdu pre verejnú službu,

b)

bolo čiastočne alebo úplne vyhovené návrhom, ktoré boli predložené v prvostupňovom konaní, s výnimkou akéhokoľvek nového návrhu.

2.   Odvolaním nemožno meniť predmet sporu pred Súdom pre verejnú službu.

Článok 140

Odvolanie sa doručí všetkým účastníkom konania pred Súdom pre verejnú službu. Článok 45 sa použije primerane.

Článok 141

1.   Každý účastník konania pred Súdom pre verejnú službu môže podať svoje vyjadrenie k odvolaniu do dvoch mesiacov od doručenia odvolania. Lehotu na podanie vyjadrenia nemožno predĺžiť.

2.   Vyjadrenie k odvolaniu musí obsahovať:

a)

meno a adresu účastníka konania, ktorý ho podáva,

b)

dátum, kedy mu bolo doručené odvolanie,

c)

právne dôvody a právne tvrdenia,

d)

návrhy na rozhodnutie.

Článok 43 a článok 44 ods. 2 a ods. 3 sa použijú primerane.

Článok 142

1.   Vo vyjadrení k odvolaniu možno navrhnúť:

a)

čiastočné alebo úplné zamietnutie odvolania, alebo čiastočné či úplné zrušenie rozhodnutia Súdu pre verejnú službu,

b)

aby bolo čiastočne alebo úplne vyhovené návrhom na rozhodnutie, ktoré boli prednesené v prvostupňovom konaní, s výnimkou akéhokoľvek nového návrhu.

2.   Vyjadrením k odvolaniu nemožno meniť predmet sporu pred Súdom pre verejnú službu.

Článok 143

1.   K odvolaniu a k vyjadreniu k odvolaniu sa možno vyjadriť formou repliky, resp. dupliky, ak to predseda na základe návrhu odvolateľa podaného do siedmich dní odo dňa doručenia vyjadrenia k odvolaniu považuje za nutné a výslovne povolí predloženie repliky preto, aby mal odvolateľ možnosť brániť svoj názor, alebo preto, že je to v záujme rozhodnutia o odvolaní. Predseda určí dátum, ku ktorému má byť predložená replika, a v čase podania repliky aj dátum, ku ktorému má byť predložená duplika.

2.   Ak sa vo vyjadrení k odvolaniu navrhuje čiastočné alebo úplné zrušenie rozhodnutia Súdu pre verejnú službu z dôvodu, ktorý nebol uvedený v odvolaní, môže odvolateľ alebo ktorýkoľvek iný účastník konania podať do dvoch mesiacov od doručenia dotknutého vyjadrenia k odvolaniu repliku, ktorou sa možno vyjadriť len k tomuto dôvodu. Odsek 1 sa použije primerane na akékoľvek doplňujúce vyjadrenie nasledujúce po tejto replike.

Článok 144

S výhradou nasledujúcich ustanovení sa článok 48 ods. 2, články 49, 50 a 51 ods. 1, články 52, 55 až 64, 76a až 110, článok 115 ods. 2 a ods. 3 a články 116, 123 až 127 a 129 použijú aj na konanie pred Súdom prvého stupňa o odvolaní proti rozhodnutiu Súdu pre verejnú službu.

Článok 145

Ak je odvolanie úplne alebo čiastočne zjavne neprípustné, alebo zjavne nedôvodné, Súd prvého stupňa môže kedykoľvek na základe správy sudcu spravodajcu, po vypočutí generálneho advokáta, zamietnuť úplne alebo čiastočne odvolanie odôvodneným uznesením.

Článok 146

Po podaní vyjadrení uvedených v článku 141 ods. 1 a prípadne v článku 143 ods. 1 a ods. 2 môže Súd prvého stupňa na základe správy sudcu spravodajcu, po vypočutí generálneho advokáta a účastníkov konania, rozhodnúť tak, že sa o odvolaní rozhodne bez ústnej časti konania, s výnimkou prípadov, ak by jeden z účastníkov konania podal návrh, v ktorom uvedie dôvody preto, aby bol vypočutý. Tento návrh musí predložiť v lehote jedného mesiaca od doručenia uznesenia o skončení písomnej časti konania dotknutému účastníkovi. Predseda môže túto lehotu predĺžiť.

Článok 147

Správa uvedená v článku 52 sa predkladá Súdu prvého stupňa po podaní vyjadrení podľa článku 141 ods. 1, prípadne článku 143 ods. 1 a ods. 2. Ak uvedené vyjadrenia nie sú podané, použije sa rovnaký postup ako pri uplynutí lehoty určenej na ich podanie.

Článok 148

Ak odvolanie nie je dôvodné, alebo ak je dôvodné a Súd prvého stupňa sám rozhodne o veci samej, rozhodne aj o trovách konania.

Článok 88 sa použije iba na odvolania podané inštitúciami.

V prípade odvolaní podaných úradníkmi alebo inými zamestnancami určitej inštitúcie môže Súd prvého stupňa v záujme spravodlivosti odchylne od článku 87 ods. 2 rozdeliť medzi účastníkov náhradu trov konania.

V prípade späťvzatia odvolania sa primerane použije článok 87 ods. 5.

Článok 149

Návrh vedľajšieho účastníka na vstúpenie do odvolacieho konania musí byť Súdu prvého stupňa podaný pred uplynutím lehoty jedného mesiaca, ktorá začína plynúť odo dňa uverejnenia uvedeného v článku 24 ods. 6.“.

18.

Článok 136a sa stáva článkom 150 a článok 137 článkom 151.

Článok 2

Tieto zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku, ktorých znenie v jazykoch uvedených v článku 35 ods. 1 rokovacieho poriadku je záväzné, sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie. Nadobudnú účinnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po uverejnení s výnimkou bodov 17 a 18 článku 1.

Body 17 a 18 článku 1 nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti článku 1 Prílohy I k Štatútu Súdneho dvora v súlade s článkom 4 druhým odsekom rozhodnutia 2004/752/ES, Euratom.

Prijaté v Luxemburgu 12. októbra 2005

Tajomník

E. COULON

Predseda

B. VESTERDORF


(1)  Ú. v. ES L 26, 31.1.2003, s. 41.

(2)  Ú. v. EÚ L 333, 9.11.2004, s. 7.

(3)  Ú. v. ES L 136, 30.5.1991, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 249, 24.9.1994, s. 17.

(5)  Ú. v. ES L 44, 28.2.1995, s. 64.

(6)  Ú. v. ES L 172, 22.7.1995, s. 3.

(7)  Ú. v. ES L 103, 19.4.1997, s. 6.

(8)  Ú. v. ES L 135, 29.5.1999, s. 92.

(9)  Ú. v. ES L 322, 19.12.2000, s. 4.

(10)  Ú. v. EÚ L 147, 14.6.2003, s. 22.

(11)  Ú. v. EÚ L 132, 29.4.2004, s. 3.

(12)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 108.