ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 293

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
9. novembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1818/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1819/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v roku 2006 majú vyúčtovať členským štátom na dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1820/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1821/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1653/2004 v súvislosti s účtovníkmi výkonných agentúr

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1822/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001, pokiaľ ide o dusičnany v určitých druhoch zeleniny ( 1 )

11

 

*

Smernica Komisie 2005/76/ES z 8. novembra 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí krezoxim-metylu, cyromazínu, bifentrínu, metalaxylu a azoxystrobínu, ktoré sú v nich stanovené ( 1 )

14

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/180/ES, ktorým sa oprávňujú členské štáty prijať určité výnimky podľa smernice Rady 96/49/ES, pokiaľ ide o prepravu nebezpečného tovaru po železnici [oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 3555]  ( 1 )

23

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. októbra 2005, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie s cieľom možného zaradenia aminopyralidu a fluopikolidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2004) 4535]  ( 1 )

26

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. novembra 2005 o opatreniach na ochranu zdravia zvierat pred vezikulárnou chorobou ošípaných v Taliansku [oznámené pod číslom K(2005) 4273]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

9.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1818/2005

z 8. novembra 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 8. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

64,3

096

25,4

204

55,1

999

48,3

0707 00 05

052

97,1

204

23,8

999

60,5

0709 90 70

052

111,0

204

56,8

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,7

624

88,6

999

78,7

0805 50 10

052

72,0

388

79,4

528

60,8

999

70,7

0806 10 10

052

106,2

400

240,3

508

246,9

624

175,2

720

95,6

999

172,8

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

97,7

400

106,0

404

103,5

512

71,0

720

26,7

800

146,5

804

82,0

999

82,5

0808 20 50

052

99,5

720

48,4

999

74,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


9.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1819/2005

z 8. novembra 2005,

ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v roku 2006 majú vyúčtovať členským štátom na dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3730/87 z 10. decembra 1987, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob organizáciám povereným ich rozdelením najodkázanejším osobám v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 6,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 3149/92 z 29. októbra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve (3), musí Komisia prijať plán distribúcie, ktorý sa má financovať z prostriedkov dostupných v rozpočtovom roku 2006. V pláne by sa pre každý členský štát uplatňujúci toto opatrenie mala ustanoviť maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii na realizáciu svojej časti plánu, ako aj množstvo každého druhu tovaru, ktoré sa má vybrať zo zásob v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Členské štáty, ktoré prejavili záujem o plán na rok 2006, doručili v súlade s článkom 1 nariadenia (EHS) č. 3149/92 požadované informácie.

(3)

Pri prideľovaní prostriedkov je nutné zohľadniť skúsenosti, ako aj skutočnosť, do akej miery členské štáty využili prostriedky, ktoré im boli pridelené v predchádzajúcich rokoch.

(4)

V článku 2 ods. 3 pododsek 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3149/92 sa ustanovuje prideľovanie grantov pre produkty, ktoré sú dočasne nedostupné v intervenčných skladoch. Keďže súčasné zásoby sušeného odstredeného mlieka v držbe intervenčných agentúr sú veľmi nízke a už sa prijali opatrenia na ich predaj na trhu, je potrebné stanoviť grant a umožniť tak nákup sušeného odstredeného mlieka potrebného na rok 2006 na trhu. Okrem toho je nevyhnutné prijať osobitné ustanovenia s cieľom zabezpečiť riadne vykonanie zmluvy o dodávke.

(5)

V článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3149/92 sa ustanovuje možnosť uskutočniť medzi členskými štátmi prevod výrobkov nedostupných v intervenčných zásobách členského štátu, v ktorom sú tieto výrobky potrebné na realizáciu ročného plánu. S výhradou podmienok ustanovených v článku 7 nariadenia (EHS) č. 3149/92 by sa mal v rámci Spoločenstva povoliť prevod tovaru potrebného na realizáciu plánu na rok 2006.

(6)

Pri realizácii plánu by sa za určujúcu skutočnosť v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 2799/98 mal považovať deň, v ktorý sa začína finančný rok pre správu zásob vo verejných skladoch.

(7)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3149/92 Komisia pri príprave tohto plánu požiadala o vyjadrenie dôležité organizácie, ktoré sú oboznámené s problémami odkázaných osôb v Spoločenstve.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskami všetkých príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rok 2006 sa potraviny v prospech najviac odkázaných osôb v Spoločenstve podľa nariadenia (EHS) č. 3730/87 budú dodávať v súlade s plánom distribúcie podľa prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

1.   V prílohe II sú stanovené granty pre členské štáty na nákup sušeného odstredeného mlieka, potrebného na plán uvedený v článku 1, na trhu.

2.   Podmienkou na udelenie zákazky na dodávku sušeného odstredeného mlieka uvedeného v odseku 1 úspešnému účastníkovi verejnej súťaže je, aby účastník zložil na meno intervenčnej agentúry zábezpeku vo výške čiastky uvedenej v ponuke.

Článok 3

S výhradou podmienok ustanovených v článku 7 nariadenia (EHS) č. 3149/92 sa v rámci Spoločenstva týmto povoľuje prevod tovaru uvedeného v prílohe III.

Článok 4

S cieľom realizovať plán uvedený v článku 1 tohto nariadenia je 1. október 2005 určujúcou skutočnosťou uvedenou v článku 3 nariadenia (ES) č. 2799/98.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 352, 15.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2535/95 (Ú. v. ES L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 313, 30.10.1992, s. 50. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1608/2005 (Ú. v. EÚ L 256, 30.9.2005, s. 13).


PRÍLOHA I

Ročný plán distribúcie na rok 2006

a)

Finančné prostriedky dostupné pre každý členský štát na realizáciu plánu:

(EUR)

Členský štát

Pridelené prostriedky

Belgicko

3 064 940

Grécko

7 127 822

Španielsko

53 793 470

Francúzsko

48 059 949

Írsko

355 874

Taliansko

73 538 420

Lotyšsko

2 096 236

Litva

2 489 508

Luxembursko

34 959

Maďarsko

6 764 115

Malta

401 030

Poľsko

43 408 602

Portugalsko

13 306 532

Slovinsko

1 334 827

Fínsko

3 637 860

Celkom

259 414 143

b)

Množstvo každého typu výrobku, ktorý sa má stiahnuť z intervenčných skladov Spoločenstva na účely distribúcie v každom členskom štáte s výhradou maximálnych čiastok ustanovených v bode a):

(ton)

Členský štát

Obilniny

Ryža (nelúpaná ryža)

Maslo

Cukor

Belgicko

12 121

2 800

450

 

Grécko

 

15 000

 

 

Španielsko

73 726

28 000

13 560

2 000

Francúzsko

75 851

55 000

10 564

 

Írsko

 

 

120

 

Taliansko

115 253

20 000

6 833

3 500

Lotyšsko

19 706

 

 

 

Litva

16 000

5 000

 

 

Maďarsko

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Poľsko

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugalsko

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovinsko

1 262

600

 

300

Fínsko

18 500

 

 

500

Celkom

500 778

161 000

41 500

12 847


PRÍLOHA II

Granty pre členské štáty na nákup sušeného odstredeného mlieka na trhu Spoločenstva s výhradou maximálnych čiastok ustanovených v písm. a) prílohy I:

Členský štát

EUR

Grécko

4 538 402

Taliansko

33 849 510

Luxembursko

33 295

Malta

101 734

Poľsko

6 185 397

Slovinsko

863 810

Fínsko

1 274 443

Celkom

46 846 591


PRÍLOHA III

Prevody v rámci Spoločenstva podľa plánu na rok 2006

Výrobok

Množstvo

(ton)

Držiteľ

Príjemca

1.

Obilniny

73 726

Ministerstvo poľnohospodárstva, Francúzsko

FEGA, Španielsko

2.

Obilniny

115 253

Ministerstvo poľnohospodárstva, Francúzsko

AGEA, Taliansko

3.

Obilniny

17 287

Ministerstvo poľnohospodárstva, Francúzsko

INGA, Portugalsko

4.

Obilniny

1 262

MVH, Maďarsko

AAMRD, Slovinsko

5.

Obilniny

1 877

Ministerstvo poľnohospodárstva, Francúzsko

Národné centrum pre výskum a rozvoj, Malta

6.

Ryža

5 000

Ministerstvo poľnohospodárstva, Grécko

Agentúra na reguláciu trhu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, Litva

7.

Ryža

20 000

Ministerstvo poľnohospodárstva, Grécko

ARR, Poľsko

8.

Ryža

14 000

FEGA, Španielsko

INGA, Portugalsko

9.

Ryža

2 800

Ente Risi, Taliansko

BIRB, Belgicko

10.

Ryža

38 396

Ente Risi, Taliansko

Ministerstvo poľnohospodárstva, Francúzsko

11.

Ryža

600

Ente Risi, Taliansko

Národné centrum pre výskum a rozvoj, Malta

12.

Ryža

600

Ente Risi, Taliansko

AAMRD, Slovinsko

13.

Cukor

1 700

FEGA, Španielsko

INGA, Portugalsko

14.

Cukor

500

ARR, Poľsko

Ministerstvo poľnohospodárstva, Fínsko

15.

Cukor

300

AGEA, Taliansko

AAMRD, Slovinsko

16.

Maslo

450

Ministerstvo poľnohospodárstva a potravinárstva, Írsko

BIRB, Belgicko

17.

Maslo

8 997

Ministerstvo poľnohospodárstva a potravinárstva, Írsko

Ministerstvo poľnohospodárstva, Francúzsko

18.

Maslo

6 164

Ministerstvo poľnohospodárstva a potravinárstva, Írsko

ARR, Poľsko

19.

Maslo

631

FEGA, Španielsko

AGEA, Taliansko


9.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1820/2005

z 8. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), najmä na jeho článok 33,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000 (2) stanovuje systém predaja vínneho destilátu, ktorý je určený na použitie v Spoločenstve v podobe bioetanolu v odvetví pohonných hmôt, prostredníctvom verejnej súťaže. Aby sa za tento lieh dosiahla čo najvyššia predajná cena, mali by sa zlepšiť podmienky hospodárskej súťaže na trhu s vínnym destilátom.

(2)

Na tieto účely by sa mal na jednej strane podporovať nárast počtu účastníkov formou zjednodušenia postupu schvaľovania. Na druhej strane je vhodné, aby si tieto podniky, ak je to potrebné, mohli voľne vybrať zákazníkov na trhu, ktorým odpredajú spracovaný lieh určený na jeho konečné použitie.

(3)

Na tieto účely je žiaduce, aby účastníci súťaže neboli nútení uviesť už v okamihu predloženia ponúk miesto určenia a konečných odberateľov liehu za predpokladu, že tento lieh je určený na konečné použitie v Spoločenstve v podobe bioetanolu v odvetví pohonných hmôt.

(4)

Aby sa lepšie zabezpečilo dodržiavanie stanoveného konečného použitia liehu, je žiaduce zvýšiť výšku realizačnej zábezpeky.

(5)

Mali by sa upresniť podmienky účasti podnikov vo verejnej súťaži vzhľadom na deň ich schválenia.

(6)

Je potrebné sprehľadniť a zefektívniť výmenu informácií medzi intervenčnými agentúrami, členskými štátmi a Komisiou.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1623/2000 by sa preto malo zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1623/2000 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 92 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

sídlo a kópia plánov zariadení na spracovanie liehu na absolútny lieh, ktoré udávajú ich ročnú spracovateľskú kapacitu;“;

ii)

písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)

záväzok podniku zabezpečiť, že každý konečný nákupca liehu ho bude používať iba v podobe bioetanolu na výrobu pohonných hmôt v Spoločenstve;“;

b)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o každom novom schválení alebo o odobratí schválenia a uvedú presný dátum rozhodnutia.“

2.

V článku 94 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Každá ponuka musí byť predložená podnikom schváleným v deň uverejnenia oznámenia o konaní verejnej súťaže.

2.   Účastník verejnej súťaže môže predložiť iba jednu ponuku na každú ponúkanú dávku. Ak účastník verejnej súťaže predloží viac ako jednu ponuku na dávku, žiadna z týchto ponúk nebude prijatá.“

3.

V článku 94a sa vypúšťa písmeno c).

4.

V článku 94b sa odsek 3 nahrádza týmto:

„3.   Komisia oznámi rozhodnutie prijaté podľa tohto článku len tým členským štátom a intervenčným agentúram držiacim lieh, ktorých ponuky boli predložené.“

5.

Článok 94c sa nahrádza takto:

„Článok 94c

Vyhlásenie o pridelení a oznámenie Komisii

1.   Intervenčná agentúra bez meškania písomne oznámi účastníkom prostredníctvom listu s doručenkou rozhodnutie o ich ponukách.

2.   Intervenčná agentúra oznámi Komisii do piatich pracovných dní od prijatia oznámenia uvedeného v článku 94b odsek 3 meno a adresu účastníka, zodpovedajúce každej z predložených ponúk.

3.   Do dvoch týždňov od dátumu prijatia informatívneho oznámenia uvedeného v odseku 1 intervenčná agentúra každému úspešnému účastníkovi doručí vyhlásenie potvrdzujúce prijatie jeho ponuky.

4.   Do dvoch týždňov od dátumu prijatia informatívneho oznámenia uvedeného v odseku 1 predloží každý úspešný účastník dôkaz o zložení realizačnej zábezpeky vo výške 40 EUR na hektoliter alkoholu 100 % obj., ktorej cieľom je zabezpečiť použitie prideleného liehu na účel uvedený v článku 92 ods. 1, u príslušnej intervenčnej agentúry.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1219/2005 (Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 45).


9.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1821/2005

z 8. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1653/2004 v súvislosti s účtovníkmi výkonných agentúr

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 15,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Rady,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov,

keďže:

(1)

V článku 30 nariadenia Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr poverených určitými úlohami týkajúcich sa riadenia programov Spoločenstva stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry (2), sa ustanovuje, že riadiaca rada výkonnej agentúry menuje účtovníka výkonnej agentúry, na ktorého sa vzťahuje služobný poriadok.

(2)

Povinnosti účtovníka výkonnej agentúry, ktoré sú uvedené v tomto článku 30, sú obmedzené na administratívny rozpočet výkonnej agentúry, zatiaľ čo účtovník Komisie zodpovedá za všetky úlohy týkajúce sa prevádzkového rozpočtu, ktorý vykonávajú výkonné agentúry.

(3)

Komisia sa stretla s ťažkosťami pri výbere vhodných kandidátov na miesto účtovníka výkonnej agentúry, ktorej by bol pridelený.

(4)

Funkciou účtovníka výkonnej agentúry by mohol byť poverený dočasný zamestnanec v zmysle článku 2 písm. a) o podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovených nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (3).

(5)

Nariadenie (ES) č. 1653/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 30 nariadenia (ES) č. 1653/2004 úvodná veta prvého odseku sa nahrádza takto:

„Riadiaci výbor menuje účtovníka, ktorý je vyslaným úradníkom alebo dočasným zamestnancom zamestnaným priamo agentúrou a ktorý je poverený:“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2005

Za Komisiu

Dalia GRYBAUSKAITĖ

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.

(3)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy pozmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 723/2004 (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1).


9.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1822/2005

z 8. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001, pokiaľ ide o dusičnany v určitých druhoch zeleniny

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pre kontaminujúce látky v potravinách (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

po porade s Vedeckým výborom pre potraviny,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 466/2001 z 8. marca 2001, ktorým sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách (2), zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 563/2002 (3), sa stanovujú najmä osobitné opatrenia týkajúce sa hodnôt dusičnanov v šaláte a špenáte a stanovujú sa prechodné obdobia, počas ktorých je možné na vnútroštátny trh uvádzať šalát a špenát s vyšším obsahom dusičnanov, ako je maximálna hodnota.

(2)

Napriek vývoju pri uplatňovaní osvedčených poľnohospodárskych postupov svedčia monitorovacie údaje z členských štátov o súčasných problémoch pri dodržiavaní maximálnych hodnôt dusičnanov v šaláte a špenáte.

(3)

K nedodržaniu maximálnych hodnôt dusičnanov v čerstvom špenáte dochádza často v mesiaci október. Letné obdobie v prípade špenátu zahŕňa v súčasnosti mesiac október, zatiaľ čo v prípade šalátu patrí október do zimného obdobia. Kvôli súladu by sa mal mesiac október zaradiť do zimného obdobia aj v prípade čerstvého špenátu.

(4)

V regiónoch, v ktorých je ťažké udržiavať hladinu dusičnanov v šaláte a čerstvom špenáte tak, aby neprekročila maximálne hodnoty, napríklad vtedy, keď na uvedenú zeleninu dopadá menej denného slnečného svetla, požiadali niektoré členské štáty o výnimku a predložili dostatočné informácie na preukázanie toho, že v súčasnosti prebiehajú výskumy s cieľom prispieť k zníženiu uvedených hodnôt v budúcnosti.

(5)

Pokým nastane ďalší vývoj pri uplatňovaní osvedčených poľnohospodárskych postupov, je vhodné schváliť, aby tieto členské štáty mohli na obmedzené časové obdobie povoliť uvádzanie čerstvého šalátu a čerstvého špenátu s obsahom dusičnanov prevyšujúcim maximálne hodnoty na trh, avšak len v rámci svojho územia a pre vnútroštátnu konzumáciu.

(6)

Dusičnany sa nachádzajú aj v iných druhoch zeleniny a niekedy dosahujú vysoké hodnoty. Podkladom pre budúce diskusie o dlhodobej stratégii riadenia rizika vyplývajúceho z prítomnosti dusičnanov v zelenine by malo byť monitorovanie hodnôt dusičnanov v zelenine zo strany členských štátov a v prípade možnosti snaha o ich zníženie, najmä uplatňovaním vylepšených predpisov týkajúcich sa osvedčených poľnohospodárskych postupov. Aktualizované vedecké hodnotenie rizika Európskym úradom pre bezpečnosť potravín by pomohlo objasniť riziko, ktoré predstavuje prítomnosť dusičnanov v zelenine. Maximálne hodnoty stanovené v nariadení (ES) č. 466/2001 by sa preskúmali na základe informácií vyplývajúcich z uvedených činností.

(7)

Nariadenie (ES) č. 466/2001 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 466/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa vypúšťa.

2.

Vkladá sa tento článok 3a:

„Článok 3a

Členské štáty monitorujú hodnoty dusičnanov v zelenine, v ktorej dosahujú pomerne vysoké hodnoty, najmä pokiaľ ide o zelenú listovú zeleninu, a každoročne oznamujú tieto výsledky Komisii do 30. júna.“

3.

Vkladá sa tento článok 3b:

„Článok 3b

1.   Odchylne od článku 1 ods. 1 sa povoľuje Belgicku, Írsku, Holandsku a Spojenému kráľovstvu do 31. decembra 2008 uvádzať na trh čerstvý špenát pestovaný a určený na konzumáciu na vlastnom území, ktorého obsah dusičnanov je vyšší, ako sú maximálne hodnoty stanovené v bode 1.1 prílohy I.

2.   Odchylne od článku 1 ods. 1 sa povoľuje Írsku a Spojenému kráľovstvu do 31. decembra 2008 uvádzať na trh čerstvý šalát pestovaný a určený na konzumáciu na vlastnom území a zberaný v priebehu roka, ktorého obsah dusičnanov je vyšší, ako sú maximálne hodnoty stanovené v bode 1.3 prílohy I.

Odchylne od článku 1 ods. 1 sa povoľuje Francúzsku do 31. decembra 2008 uvádzať na trh čerstvý šalát pestovaný a určený na konzumáciu na vlastnom území a zberaný v období medzi 1. októbrom a 31. marcom, ktorého obsah dusičnanov je vyšší, ako sú maximálne hodnoty stanovené v bode 1.3 prílohy I.“

4.

Oddiel 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 466/2001 sa nahrádza tabuľkou uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 77, 16.3.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 856/2005 (Ú. v. EÚ L 143, 7.6.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 5.


PRÍLOHA

Oddiel 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 466/2001 sa nahrádza takto:

„Oddiel 1:   Dusičnany

Výrobok

Maximálna hodnota (mg NO3/kg)

Metóda odberu vzoriek

Metóda referenčnej analýzy

1.1.

Čerstvý špenát (1) (Spinacia oleracea)

Zberaný v období od 1. októbra do 31. marca

3 000

Smernica Komisie 2002/63/ES (2)

 

Zberaný v období od 1. apríla do 30. septembra

2 500

1.2.

Konzervovaný, hlboko zmrazený alebo mrazený

 

2 000

Smernica 2002/63/ES

 

1.3.

Čerstvý šalát (Lactuca sativa L.) (chránený a voľne pestovaný šalát) okrem šalátu uvedeného v bode 1.4

Zberaný v období od 1. októbra do 31. marca:

 

Smernica 2002/63/ES Minimálny počet jednotiek na laboratórnu vzorku je však 10

 

šalát pestovaný v skleníku alebo vo fóliovníku

4 500 (3)

šalát pestovaný pod holým nebom

4 000 (3)

Zberaný v období od 1. apríla do 30. septembra:

 

šalát pestovaný v skleníku alebo fóliovníku

3 500 (3)

šalát pestovaný pod holým nebom

2 500 (3)

1.4.

‚Ľadový’ šalát (4)

Šalát pestovaný v skleníku alebo vo fóliovníku

2 500 (3)

Smernica 2002/63/ES Minimálny počet jednotiek na laboratórnu vzorku je však 10

 

Šalát pestovaný pod holým nebom

2 000 (3)

1.5.

Detská potrava a potraviny spracované na báze obilnín určené pre dojčatá a malé deti (5)  (6)

 

200

Smernica 2002/63/ES (ustanovenia s predpokladom uplatňovania na spracované potraviny rastlinného pôvodu a spracované potraviny živočíšneho pôvodu)

 


(1)  Maximálne hodnoty pre čerstvý špenát sa nevzťahujú na čerstvý špenát určený na spracovanie, ktorý sa vo voľne uloženej forme priamo dopravuje z poľa do spracovateľského závodu.

(2)  Ú. v. ES L 187, 16.7.2002, s. 30.

(3)  Ak neexistuje vhodné označovanie vyjadrujúce spôsob výrobnej metódy, platí hodnota stanovená pre voľne pestovaný hlávkový šalát.

(4)  Opísaný v nariadení Komisie (ES) č. 1543/2001 z 27. júla 2001, ktorým sa stanovuje obchodná norma pre šaláty, endíviu a eskariol (Ú. v. ES L 203, 28.7.2001, s. 9).

(5)  Detská potrava a potraviny spracované na báze obilnín určené pre dojčatá a malé deti, ako je uvedené v článku 1 smernice Komisie 96/5/ES, Euratom zo 16. februára 1996 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určenej pre dojčatá a malé deti (Ú. v. ES L 49, 28.2.1996, s. 17). Maximálne hodnoty sa vzťahujú na výrobky určené na priamu spotrebu alebo rekonštituované v súlade s pokynmi výrobcov.

(6)  Komisia prešetrí maximálne hodnoty dusičnanov v potravinách určených pre dojčatá a malé deti do 1. apríla 2006 s ohľadom na vývoj poznatkov v oblasti vedy a techniky.“


9.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/14


SMERNICA KOMISIE 2005/76/ES

z 8. novembra 2005,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí krezoxim-metylu, cyromazínu, bifentrínu, metalaxylu a azoxystrobínu, ktoré sú v nich stanovené

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na obilninách (1), a najmä na jej článok 10,

so zreteľom na smernicu Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych hladín pre rezíduá pesticídov v a na určitých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny (2), a najmä na jej článok 7,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 1 písm. f),

keďže:

(1)

V súlade so smernicou 91/414/EHS patria povolenia používať prípravky na ochranu rastlín na špecifické plodiny do právomoci členských štátov. Takéto povolenia sa musia zakladať na zhodnotení ich účinkov na zdravie ľudí a zvierat a vplyvu na životné prostredie. K prvkom, ktoré je potrebné zohľadniť pri takýchto hodnoteniach, patrí vystavenie pracovníka a iných prítomných osôb, vplyvy na pôdu, vodu a vzduch, ako aj vplyv na ľudí a zvieratá v dôsledku spotreby rezíduí na ošetrených plodinách.

(2)

Maximálne hladiny rezíduí (MRL) odrážajú použitie minimálnych množstiev pesticídov na dosiahnutie efektívnej ochrany rastlín, ktoré sa aplikujú tak, aby množstvo rezíduí bolo najmä z hľadiska odhadovaného potravinového príjmu prakticky čo najmenšie a toxicky prijateľné.

(3)

Maximálne hladiny rezíduí pesticídov by mali byť predmetom skúmania. V dôsledku nových použití, informácií a údajov sa tieto hodnoty môžu meniť.

(4)

Maximálne hladiny rezíduí sa na nižšej hranici analytického určenia stanovujú vtedy, keď povolené použitia prípravkov na ochranu rastlín nemajú za následok zistiteľné hladiny rezíduí pesticídov v alebo na potravinárskom výrobku, alebo keď takéto použitia nie sú povolené, alebo keď použitia, ktoré členské štáty povolili, neboli podložené potrebnými údajmi, alebo keď použitia v tretích krajinách, ktoré viedli k rezíduám v alebo na potravinárskych výrobkoch, ktoré sa môžu uviesť do obehu na trhu v rámci Spoločenstva, neboli podložené potrebnými údajmi.

(5)

Informácie o nových alebo zmenených použitiach určitých pesticídov uvedených v smerniciach 90/642/EHS a 86/362/EHS sa oznámili Komisii. To sa vzťahuje na krezoxim-metyl, cyromazín, bifentrín, metalaxyl a azoxystrobín.

(6)

Dlhodobé vystavenie spotrebiteľov týmto pesticídom prostredníctvom potravinových výrobkov, ktoré môžu obsahovať rezíduá týchto pesticídov, bolo posúdené a prehodnotené v súlade s postupmi a praktikami používanými v rámci Spoločenstva, pričom sa zohľadnili usmernenia uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou (4). Vypočítalo sa, že prostredníctvom uvedených MRL sa zabezpečí, aby sa neprekročil prijateľný denný príjem.

(7)

Na základe posúdenia dostupných informácií sa preukázalo, že ArfD sa nepožaduje a preto krátkodobé posúdenie nie je potrebné.

(8)

Preto je vhodné stanoviť nové maximálne hladiny pre rezíduá týchto pesticídov.

(9)

Stanovenie alebo úpravy prechodných maximálnych hladín rezíduí na úrovni Spoločenstva nezabraňujú členským štátom zaviesť prechodné maximálne hladiny rezíduí pre metalaxyl v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS a jej prílohy VI. Obdobie štyroch rokov sa považuje za dostatočné na umožnenie ďalších použití metalaxylu alebo metalaxylu-M. Prechodné MRL Spoločenstva by sa potom mali stať konečnými.

(10)

Smernice 90/642/EHS a 86/362/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Časť A prílohy II k smernici 86/362/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tejto smernici.

Článok 2

Časť A prílohy II k smernici 90/642/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tejto smernici.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 9. mája 2006 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení spolu s korelačnou tabuľkou, ktorá uvádza, ako sa ustanovenia tejto smernice zhodujú s prijatými vnútroštátnymi ustanoveniami.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 10. mája 2006.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Členské štáty určia, ako sa má takýto odkaz urobiť.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 8. novembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/48/ES (Ú. v. EÚ L 219, 24.8.2005, s. 29).

(2)  Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/48/ES.

(3)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2002/34/ES (Ú. v. EÚ L 125, 18.5.2005, s. 5).

(4)  Usmernenia pre predpokladaný denný príjem rezíduí pesticídov (revidované), ktoré boli pripravené v rámci programu GEMS/Potravinový program v spolupráci s Kódexovým výborom pre rezíduá pesticídov, uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


PRÍLOHA I

V časti A prílohy II k smernici 86/362/EHS sa riadok pre metalaxyl nahrádza takto:

Rezíduá pesticídov

Maximálne hladiny v mg/kg

„Metylaxyl vrátane iných izomérových zmesí, vrátane metaxylu-m (zmes izomérov)

0,05 (1)  (2)

OBILNINY


(1)  Označuje dolnú hranicu analytického určenia.

(2)  Označuje, že maximálna hodnota rezíduí je stanovená prechodne v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS.“


PRÍLOHA II

V časti A prílohy II k smernici 90/642/EHS sa riadky pre krezoxim-metyl, cyromazín, bifentrín, metalaxyl a azoxystrobín nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálna hladina rezíduí (mg/kg)

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú maximálne hladiny rezíduí

Krezoxim-metyl

Cyromazín

Bifentrín

Metalaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane metalaxylu-M (zmes izomérov)

Azoxystrobín

„1.   

Ovocie, čerstvé, sušené alebo nevarené, zachované zmrazením, bez obsahu pridaného cukru, orechy

i)

CITRUSOVÉ OVOCIE

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,5 (2)

1

Grapefruit

 

 

 

 

 

Citróny

 

 

 

 

 

Limety

 

 

 

 

 

Mandarínky (vrátane klementínok a podobných hybridov)

 

 

 

 

 

Pomaranče

 

 

 

 

 

Pomelá

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

ii)

ORECHY (nevylúpané alebo vylúpané)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)

Mandle

 

 

 

 

 

Para orechy

 

 

 

 

 

Kešu orechy

 

 

 

 

 

Gaštany

 

 

 

 

 

Kokosové orechy

 

 

 

 

 

Lieskové oriešky

 

 

 

 

 

Makadamové orechy

 

 

 

 

 

Pekanové orechy

 

 

 

 

 

Píniové oriešky

 

 

 

 

 

Pistácie

 

 

 

 

 

Vlašské orechy

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

iii)

JADROVÉ OVOCIE

0,2

0,05 (1)

0,3

1 (2)

0,05 (1)

Jablká

 

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

 

Dule

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

iv)

KÔSTKOVÉ OVOCIE

0,05 (1)

0,05 (1)

0,2

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Marhule

 

 

 

 

 

Čerešne

 

 

 

 

 

Broskyne (vrátane nektaríniek a podobných hybridov)

 

 

 

 

 

Slivky

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

v)

BOBUĽOVINY A DROBNÉ OVOCIE

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Stolové a muštové hrozno

1

 

0,2

 

2

Stolové hrozno

 

 

 

2 (2)

 

Muštové hrozno

 

 

 

1 (2)

 

b)

Jahody (iné ako divorastúce)

1

 

0,5

0,5 (2)

2

c)

Ostružiny, ostružinové maliny a maliny (iné ako divorastúce)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Ostružiny

 

 

0,3

 

3

Ostružinové maliny

 

 

 

 

 

Ostružiny loganove

 

 

 

 

 

Maliny

 

 

0,3

 

3

Iné

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

d)

Iné drobné ovocie a bobuľoviny (iné ako divorastúce)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Čučoriedky

 

 

 

 

 

Brusnice

 

 

 

 

 

Ríbezle (červené, čierne a biele)

1

 

0,5

 

 

Egreše

1

 

 

 

 

Iné

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

e)

Divorastúce bobuľoviny a ovocie

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

vi)

RÔZNE OVOCIE

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

Avokáda

 

 

 

 

 

Banány

 

 

0,1

 

2

Datle

 

 

 

 

 

Figy

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

Kumkváty

 

 

 

 

 

Liči

 

 

 

 

 

Mangá

 

 

 

 

0,2

Olivy

0,2

 

 

 

 

Papáje

 

 

 

 

0,2

Plody mučenky

 

 

 

 

 

Ananásy

 

 

 

 

 

Granátové jablká

 

 

 

 

 

Iné

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

2.   

Zelenina čerstvá alebo nevarená, mrazená alebo sušená

i)

KOREŇOVÁ A HĽUZOVÁ ZELENINA

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

Cvikla

 

 

 

 

 

Mrkva

 

1

 

0,1 (2)

0,2

Maniok (kasava)

 

 

 

 

 

Zeler

 

 

 

 

0,3

Chren

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Topinambury

 

 

 

 

 

Paštrnák

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Petržlen

 

 

 

 

0,2

Reďkovka

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Kozia brada

 

 

 

 

0,2

Sladké zemiaky

 

 

 

 

 

Kvaka

 

 

 

 

 

Okrúhlica

 

 

 

 

 

Yamy

 

 

 

 

 

Iné

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

ii)

CESNAKOVITÁ ZELENINA

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

Cesnak

 

 

 

0,5 (2)

 

Cibuľa

 

 

 

0,5 (2)

 

Šalotka

 

 

 

0,5 (2)

 

Cibuľa jarná

 

 

 

0,2 (2)

2

Iné

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

a)

Solanceae

 

1

0,2

 

2

Rajčiaky

0,5

 

 

0,2 (2)

 

Paprika

1

 

 

0,5 (2)

 

Baklažán

0,5

 

 

 

 

Iné

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Cucurbita – jedlá šupa

0,05 (1)

1

0,1

 

1

Uhorky

 

 

 

0,5 (2)

 

Uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

Cukiny

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

c)

Cucurbita – nejedlá šupa

0,2

 

0,05 (1)

 

0,5

Melón cukrový

 

0,3

 

0,2 (2)

 

Tekvica

 

 

 

 

 

Melón vodový/dyňa červená

 

0,3

 

0,2 (2)

 

Iné

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Sladká kukurica

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

iv)

HLÚBOVÁ ZELENINA

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

a)

Hlúbová zelenina, ktorá tvorí ružice

 

 

0,2

0,1 (2)

0,5

Brokolica (vrátane Calabrese)

 

 

 

 

 

Karfiol

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

b)

Hlúbová zelenina hlávková

 

 

1

 

0,3

Ružičkový kel

 

 

 

 

 

Hlávková kapusta

 

 

 

1 (2)

 

Iné

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

c)

Hlúbová zelenina listová

 

 

0,05 (1)

 

5

Čínska kapusta

 

 

 

 

 

Kel kučeravý

 

 

 

0,2 (2)

 

Iné

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Kaleráb

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,2

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

0,05 (1)

 

 

 

 

a)

Šalát a podobné

 

15

2

 

3

Žerucha

 

 

 

 

 

Valeriánka poľná

 

 

 

 

 

Šalát

 

 

 

2 (2)

 

Endívia

 

 

 

1 (2)

 

Iné

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Špenát a podobné

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Špenát

 

 

 

 

 

Mangold

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

c)

Potočnica

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

d)

Čakanka Witloof

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,3 (2)

0,2

e)

Bylinky

 

15

0,05 (1)

1 (2)

3

Trebuľka

 

 

 

 

 

Cesnak pažítkový

 

 

 

 

 

Petržlenová vňať

 

 

 

 

 

Zelerová vňať

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

vi)

STRUKOVINY (čerstvé)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Fazuľa (so strukmi)

 

5

0,5

 

1

Fazuľa (bez strukov)

 

 

 

 

0,2

Hrach (so strukmi)

 

5

0,1

 

0,5

Hrach (bez strukov)

 

 

 

 

0,2

Iné

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

vii)

STONKOVÁ ZELENINA

 

 

0,05 (1)

 

 

Špargľa

 

 

 

 

 

Artičoky bodliakové (kardy)

 

 

 

 

 

Zeler

 

2

 

 

5

Fenikel

 

 

 

 

 

Artičoky pravé

 

2

 

 

1

Pór

5

 

 

0,2 (2)

0,1

Rebarbora

 

 

 

 

 

Iné

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

viii)

HUBY

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

a)

Pestované huby

 

5

 

 

 

b)

Divorastúce huby

 

0,05 (1)

 

 

 

3.

Strukoviny

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1

Fazuľa

 

 

 

 

 

Šošovica

 

 

 

 

 

Hrach

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

4.

Olejnaté semená

0,1 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

 

Ľanové semeno

 

 

 

 

 

Arašidy

 

 

 

 

 

Mak

 

 

 

 

 

Sezamové semená

 

 

 

 

 

Slnečnicové semená

 

 

 

 

 

Semená repky olejnej

 

 

 

 

0,5

Sójové bôby

 

 

 

 

0,5

Horčicové semená

 

 

 

 

 

Semená bavlny

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

0,05 (1)

5.

Zemiaky

0,05 (1)

1

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Skoré zemiaky

 

 

 

 

 

Konzumné zemiaky

 

 

 

 

 

6.

Čaj (sušené lístky a steblá, fermentované alebo iné, Camellia sinensis)

0,1 (1)

0,05 (1)

5

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

7.

Chmeľ (sušený) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku

0,1 (1)

0,05 (1)

10

10 (2)

20


(1)  Označuje dolnú hranicu analytického určenia.

(2)  Označuje, že maximálna hladina rezíduí je stanovená prechodne v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS.“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

9.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/23


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/180/ES, ktorým sa oprávňujú členské štáty prijať určité výnimky podľa smernice Rady 96/49/ES, pokiaľ ide o prepravu nebezpečného tovaru po železnici

[oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 3555]

(Iba anglický text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/777/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 96/49/ES z 23. júla 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru po železnici (1), a najmä na jej článok 6 ods. 9,

keďže:

(1)

Členské štáty musia podľa článku 6 ods. 9 smernice 96/49/ES vopred oznámiť Komisii svoje výnimky prvýkrát do 31. decembra 2002 alebo do dvoch rokov po poslednom dátume uplatňovania zmenených a doplnených verzií prílohy k smernici.

(2)

Smernicou Komisie 2003/29/ES (2) sa zmenila a doplnila príloha k smernici 96/49/ES. Podľa podmienok smernice 2003/29/ES museli členské štáty uviesť do účinnosti vnútroštátne právne predpisy najneskôr do 1. júla 2003, pričom posledným dátumom uplatňovania uvedeným v článku 6 ods. 9 smernice 96/49/ES bol 30. jún 2003.

(3)

Určité členské štáty oznámili Komisii do 31. decembra 2003 svoje želanie prijať výnimky zo smernice 96/49/ES. Rozhodnutím Komisie 2005/180/ES zo 4. marca 2005, ktorým sa oprávňujú členské štáty prijímať určité výnimky podľa smernice Rady 96/49/ES, pokiaľ ide o prepravu nebezpečného tovaru po železnici (3), Komisia povolila týmto členským štátom prijať výnimky uvedené v prílohách I a II k uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Smernicou Komisie 2004/89/ES (4) sa znovu zmenila a doplnila príloha k smernici 96/49/ES. Podľa podmienok smernice 2004/89/ES museli členské štáty uviesť do účinnosti vnútroštátne právne predpisy najneskôr do 1. októbra 2004, pričom posledným dátumom uplatňovania uvedeným v článku 6 ods. 9 smernice 96/49/ES bol 30. september 2004.

(5)

Spojené kráľovstvo oznámilo Komisii do 31. decembra 2004 želanie zmeniť a doplniť svoje platné výnimky v prílohe I k rozhodnutiu 2005/180/ES. Komisia preskúmala oznámenia z hľadiska dodržania podmienok uvedených v článku 6 ods. 9 smernice 96/49/ES a schválila ich. Tento členský štát by mal byť preto oprávnený prijať uvedené výnimky.

(6)

Z toho dôvodu je potrebné zmeniť a doplniť prílohu I k rozhodnutiu 2005/180/ES.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prepravu nebezpečného tovaru zriadeného podľa článku 9 smernice Rady 94/55/ES (5),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/180/ES sa mení a dopĺňa takto:

V prílohe I sa menia a dopĺňajú výnimky uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 13. októbra 2005

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/110/ES (Ú. v. EÚ L 365, 10.12.2004, s. 24).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 8.4.2003, s. 47.

(3)  Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 41.

(4)  Ú. v. EÚ L 293, 16.9.2004, s. 14.

(5)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/111/ES (Ú. v. EÚ L 365, 10.12.2004, s. 25).


PRÍLOHA

Výnimky pre členské štáty na malé množstvá určitého nebezpečného tovaru

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

RA-SQ 15.2 (zmenené a doplnené)

Predmet: Premiesťovanie nominálne prázdnych stacionárnych zásobníkov, ktoré nie sú určené ako prepravné zariadenie (N2).

Odkaz na prílohu k smernici: Časti 5 a 7.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa konsignačných postupov, prepravy, manipulácie a vozidiel.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(14).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

Poznámky: Premiesťovanie takýchto stacionárnych zásobníkov nie je prepravou nebezpečného tovaru v bežnom zmysle slova a ustanovenia RID sa v praxi nemôžu uplatňovať. Keďže sú zásobníky „nominálne prázdne“, množstvo nebezpečného tovaru skutočne v nich obsiahnutých je extrémne malé.

RA-SQ 15.4 (zmenené a doplnené)

Predmet: Povoliť rôzne „maximálne celkové množstvo na jednu prepravnú jednotku“ pre tovar triedy 1 v kategóriách 1 a 2 tabuľky v 1.1.3.1.

Odkaz na prílohu k smernici: 1.1.3.1.

Obsah prílohy k smernici: Výnimky týkajúce sa druhu prepravnej operácie.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Stanoviť pravidlá týkajúce sa výnimiek pre obmedzené množstvá a zmiešaný náklad výbušnín.

Poznámky: Povoliť rôzne multiplikačné faktory pre obmedzené množstvové obmedzenia a zmiešaný náklad pre tovar triedy 1, totiž „50“ pre kategóriu 1 a „500“ pre kategóriu 2. Na účely výpočtu zmiešaného nákladu majú byť multiplikačné faktory „20“ pre prepravnú kategóriu 1 a „2“ pre prepravnú kategóriu 2.

RA-SQ 15.5 (zmenené a doplnené)

Predmet: Prijatie RA-SQ 6.6.

Odkaz na prílohu k smernici: 5.3.1.3.2.

Obsah prílohy k smernici: Zmiernenie požiadaviek týkajúcich sa označovania pre kombinovanú prepravu.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Požiadavky označovania sa neuplatňujú v prípadoch, keď sú označenia vozidla zreteľne viditeľné.

Poznámky: Spojené kráľovstvo vždy malo takéto vnútroštátne ustanovenie.


9.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. októbra 2005,

ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie s cieľom možného zaradenia aminopyralidu a fluopikolidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS

[oznámené pod číslom K(2004) 4535]

(Text s významom pre EHP)

(2005/778/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 3,

keďže:

(1)

Smernica 91/414/EHS stanovuje zostavenie zoznamu účinných látok Spoločenstva, ktorých začlenenie do prípravkov na ochranu rastlín je povolené.

(2)

Spoločnosť Dow AgroSciences Ltd. predložila dokumentáciu o účinnej látke aminopyralid orgánom Spojeného kráľovstva 22. apríla 2004 so žiadosťou o jej zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Spoločnosť Bayer CropScience (Francúzsko) predložila dokumentáciu o fluopikolide orgánom Spojeného kráľovstva 7. mája 2004 so žiadosťou o jeho zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(3)

Orgány Spojeného kráľovstva oznámili Komisii, že na základe predbežného preskúmania dokumentácia o príslušných účinných látkach spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií, ktoré sú uvedené v prílohe II k smernici 91/414/EHS. Tiež sa zdá, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií, ktoré sú uvedené v prílohe III k smernici 91/414/EHS vzhľadom na jeden prípravok na ochranu rastlín s obsahom príslušnej účinnej látky. V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS príslušní žiadatelia dokumentáciu následne zaslali Komisii, iným členským štátom a Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(4)

Týmto rozhodnutím by sa malo na úrovni Spoločenstva formálne potvrdiť, že dokumentácia v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií, ktoré sú uvedené v prílohe II, a pre najmenej jeden prípravok na ochranu rastlín s obsahom príslušnej účinnej látky požiadavky uvedené v prílohe III k smernici 91/414/EHS.

(5)

Toto rozhodnutie by sa nemalo dotknúť práva Komisie vyzvať žiadateľa, aby predložil ďalšie údaje alebo informácie s cieľom objasniť určité body dokumentácie.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 4 smernice 91/414/EHS, dokumentácia o účinných látkach stanovených v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktorá bola predložená Komisii a členským štátom s cieľom získať zaradenie takýchto látok do prílohy I k uvedenej smernici, v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií, ktoré sú uvedené v prílohe II k uvedenej smernici.

Dokumentácia tiež spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií, ktoré sú uvedené v prílohe III k uvedenej smernici vzhľadom na jeden prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky, po zohľadnení navrhovaných spôsobov použitia.

Článok 2

Spravodajský členský štát pokračuje v podrobnom prieskume príslušnej dokumentácie a ohlási závery svojho skúmania, doplnené odporúčaniami o zaradení alebo nezaradení príslušnej účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS a akýmikoľvek súvisiacimi podmienkami, Európskej komisii hneď, ako je to možné, a najneskôr do jedného roka po uverejnení tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 28. októbra 2005

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/34/ES (Ú. v. EÚ L 125, 18.5.2005, s. 5).


PRÍLOHA

ÚČINNÉ LÁTKY, KTORÝCH SA TÝKA TOTO ROZHODNUTIE

Číslo

Všeobecný názov CIPAC, identifikačné číslo

Žiadateľ

Dátum žiadosti

Spravodajský členský štát

1

Aminopyralid číslo CIPAC ešte nepridelené

Dow AgroSciences Ltd.

22.4.2004

UK

3

Fluopikolid číslo CIPAC ešte nepridelené

Bayer CropScience, Francúzsko

7.5.2004

UK


9.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. novembra 2005

o opatreniach na ochranu zdravia zvierat pred vezikulárnou chorobou ošípaných v Taliansku

[oznámené pod číslom K(2005) 4273]

(Text s významom pre EHP)

(2005/779/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

o zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

V určitých regiónoch Talianska sa zaznamenalo prepuknutie vezikulárnej choroby ošípaných.

(2)

Taliansko prijalo opatrenia na riešenie tejto situácie podľa smernice Rady 92/119/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa zavádzajú všeobecné opatrenia Spoločenstva na kontrolu určitých chorôb zvierat a osobitné opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby ošípaných (2).

(3)

Taliansko taktiež prijalo na celom svojom území dodatočné opatrenia na eradikáciu a monitorovanie vezikulárnej choroby ošípaných. Tieto opatrenia sa ustanovujú v ročných programoch eradikácie a monitorovania vezikulárnej choroby ošípaných, ktoré predstavilo Taliansko a ktoré sa schválili v súlade s článkom 24 ods. 6 a s článkami 29 a 32 rozhodnutia Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (3).

(4)

Rozhodnutím Komisie 2004/840/ES z 30. novembra 2004, ktorým sa schvaľujú programy eradikácie a monitorovania určitých ochorení zvierat a kontrol zameraných na prevenciu zoonóz, predložené členskými štátmi na rok 2005, a ktorým sa stanovuje výška finančného príspevku Spoločenstva (4), sa schválil program eradikácie a monitorovania vezikulárnej choroby ošípaných, ktorý predložilo Taliansko na rok 2005.

(5)

Cieľom opatrení ustanovených v ročných programoch eradikácie a monitorovania vezikulárnej choroby ošípaných je uznať hospodárstva s ošípanými ako hospodárstva bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných a zabezpečiť, aby tento štatút dosiahli všetky regióny Talianska. Programy obsahujú aj pravidlá o pohybe živých ošípaných a o obchodovaní so živými ošípanými z regiónov a hospodárstiev, ktoré nemajú rovnaký štatút, pokiaľ ide o vezikulárnu chorobu ošípaných.

(6)

Väčšina regiónov Talianska, okrem Abruzzy, Kampánie, Kalábrie a Sicílie, získala uznanie, že sa v nich nevyskytuje vezikulárna choroba ošípaných, a to na základe priaznivých výsledkov opakovaného odberu vzoriek a testovania ošípaných vo všetkých hospodárstvach podľa ročných programov eradikácie a monitorovania.

(7)

Vzhľadom na charakter choroby a jej pretrvávanie v určitých regiónoch Talianska by sa však mal zachovať dohľad v regiónoch, ktoré boli uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, s cieľom odhaliť vezikulárnu chorobu ošípaných v ranom štádiu.

(8)

Situácia týkajúca sa ochorenia v regiónoch, ktoré nie sú uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, by prostredníctvom obchodovania so živými ošípanými mohla tiež ohroziť hospodárstva s ošípanými v iných regiónoch Talianska. Z regiónov, ktoré nie sú uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, by sa preto nemali ošípané premiestňovať do iných regiónov Talianska s výnimkou prípadov, keď pochádzajú z hospodárstiev, ktoré spĺňajú určité podmienky.

(9)

Z regiónov, ktoré nie sú uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, by sa nemali odosielať ošípané do iných členských štátov. Z regiónov, ktoré sú uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, by sa mali ošípané odosielať len z hospodárstiev, ktoré sú uznané ako hospodárstva bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných.

(10)

Pravidlá ustanovené v tomto rozhodnutí by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté pravidlá ustanovené v smernici 92/119/EHS. Je vhodné vymedziť pojem „stredisko zhromažďovania ošípaných“, ktorý by sa odlišoval od pojmu stanoveného v smernici Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vnútri Spoločenstva (5).

(11)

V záujme transparentnosti by sa na úrovni Spoločenstva mali stanoviť pravidlá o štatúte hospodárstiev s ošípanými a regiónov, pokiaľ ide o vezikulárnu chorobu ošípaných, ako aj o pohybe živých ošípaných a o obchodovaní so živými ošípanými vnútri Spoločenstva, ktoré pochádzajú z hospodárstiev a regiónov s rôznym štatútom v súvislosti s chorobou.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

PREDMET, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

V tomto rozhodnutí sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat, pokiaľ ide o vezikulárnu chorobu ošípaných, pre regióny Talianska, ktoré sú uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, ako aj pre regióny, ktoré nie sú uznané ako regióny bez výskytu tejto choroby.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

1.

platia vymedzenia pojmov v smernici 92/119/EHS,

2.

„stredisko zhromažďovania ošípaných“ znamená zariadenie obchodníka, z ktorého a do ktorého sa nakúpené ošípané pravidelne premiestňujú do 30 dní od nákupu.

KAPITOLA II

UZNANIE REGIÓNOV A HOSPODÁRSTIEV V TALIANSKU AKO REGIÓNOV A HOSPODÁRSTIEV BEZ VÝSKYTU VEZIKULÁRNEJ CHOROBY OŠÍPANÝCH

Článok 3

Uznanie regiónov

1.   Regióny Talianska uvedené v prílohe I sú uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných.

2.   Regióny Talianska uvedené v prílohe II nie sú uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných.

Článok 4

Uznanie hospodárstiev

1.   Taliansko zabezpečí, aby sa splnili ustanovenia odsekov 2 až 6.

2.   V regiónoch, ktoré sú uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, sa hospodárstvo s ošípanými uzná ako hospodárstvo bez výskytu tejto choroby, ak:

a)

sa dvakrát v rozmedzí 28 až 40 dní vykonal odber vzoriek na sérologické testovanie z takého počtu plemenných ošípaných, ktorý postačuje na zistenie 5 % prevalencie vezikulárnej choroby ošípaných s intervalom spoľahlivosti 95 %, a výsledky boli negatívne i a

b)

keď sa plemenné ošípané nevyskytujú v hospodárstvach v regiónoch, ktoré získali uznanie o tom, že sa v nich nevyskytuje vezikulárna choroba ošípaných, a ktorékoľvek ošípané, ktoré sa do takéhoto hospodárstva premiestnili, pochádzajú z hospodárstiev, ktoré sú uznané ako hospodárstva bez výskytu tejto choroby.

3.   V regiónoch, ktoré nie sú uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, sa hospodárstvo s ošípanými uzná ako hospodárstvo bez výskytu tejto choroby, ak sa dvakrát v rozmedzí 28 až 40 dní vykonal odber vzoriek na sérologické testovanie z takého počtu ošípaných, ktorý postačuje na zistenie 5 % prevalencie vezikulárnej choroby ošípaných s intervalom spoľahlivosti 95 %, a výsledky boli negatívne.

4.   Hospodárstvo s ošípanými, ktoré je uznané ako hospodárstvo bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, si tento štatút zachová, ak:

a)

sa postupy odberu vzoriek a kontroly vykonávajú v súlade s článkom 5 ods. 1 a článkom 6 a výsledky sú negatívne i a

b)

ošípané premiestnené do takého hospodárstva pochádzajú z hospodárstiev, ktoré sú uznané ako hospodárstva bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných.

5.   Uznanie hospodárstva ako hospodárstva bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných:

a)

sa pozastaví, ak sa zistí akýkoľvek séropozitívny prípad a potvrdia ho ďalšie vyšetrovania, až kým sa príslušná ošípaná neusmrtí pod úradným dohľadomi alebo

b)

sa zruší, ak sa zistia dva séropozitívne prípady alebo viac séropozitívnych prípadov.

6.   Hospodárstvo s ošípanými sa znovu uzná ako hospodárstvo bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, ak sa vykonali postupy odberu vzoriek a kontroly ustanovené v odseku 2 alebo prípadne v odseku 3 a výsledky sú negatívne.

KAPITOLA III

DOHĽAD

Článok 5

Dohľad v regiónoch uznaných ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných

1.   Taliansko zabezpečí, aby sa postupy odberu vzoriek a kontroly na zistenie vezikulárnej choroby ošípaných vykonali podľa odsekov 2 a 3 v regiónoch uznaných ako regióny bez výskytu tejto choroby.

2.   V hospodárstvach, v ktorých sa nachádzajú viac ako dve plemenné ošípané, sa vykoná odber vzoriek na sérologické testovanie na náhodnej vzorke 12 plemenných ošípaných, alebo na všetkých ošípaných, ak je v hospodárstve menej ako 12 plemenných ošípaných, v tomto časovom rozmedzí:

a)

raz ročne, keď sa v hospodárstve chovajú najmä ošípané určené na zabitie;

b)

dva razy ročne v ostatných prípadoch.

3.   V strediskách zhromažďovania ošípaných sa vykoná odber vzoriek z fekálií na virologické testovanie v mesačnom rozmedzí v každej ohrade, v ktorej sa ošípané zvyčajne chovajú.

Článok 6

Dohľad v regiónoch neuznaných ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných

1.   Taliansko zabezpečí, aby sa postupy odberu vzoriek a kontroly na zistenie vezikulárnej choroby ošípaných vykonali podľa odsekov 2 a 3 v regiónoch neuznaných ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných.

2.   V hospodárstvach uznaných ako hospodárstva bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, v ktorých sa nachádzajú plemenné ošípané, ako aj v strediskách zhromažďovania ošípaných sa uplatňujú ustanovenia uvedené v článku 5.

3.   V hospodárstvach uznaných ako hospodárstva bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, v ktorých sa nenachádzajú žiadne plemenné ošípané, sa vykoná odber vzoriek na sérologické testovanie dvakrát ročne na náhodnej vzorke 12 ošípaných, alebo na všetkých ošípaných, ak je v hospodárstve menej ako 12 ošípaných. Odber vzoriek z ošípaných z určitého hospodárstva sa však môže vykonať na bitúnku v čase zabitia.

KAPITOLA IV

PREMIESTŇOVANIE ŽIVÝCH OŠÍPANÝCH V RÁMCI TALIANSKA A DO INÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

ODDIEL I

Premiestňovanie v rámci talianska

Článok 7

Opatrenia v súvislosti s premiestňovaním živých ošípaných v rámci Talianska

1.   Taliansko zabezpečí, aby sa splnili ustanovenia odsekov 2, 3 a 4, pokiaľ ide o premiestňovanie živých ošípaných v rámci Talianska.

2.   Keď sa ošípané z hospodárstiev, ktoré nie sú uznané ako hospodárstva bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, premiestňujú na bitúnok na zabitie, odber vzoriek na sérologické testovanie sa vykoná na takom počte ošípaných, ktorý postačuje na zistenie 5 % prevalencie vezikulárnej choroby ošípaných s intervalom spoľahlivosti 95 %.

3.   Premiestňovanie ošípaných z hospodárstiev, ktoré nie sú uznané ako hospodárstva bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, do iných hospodárstiev je zakázaný.

4.   Premiestňovanie ošípaných z regiónov, ktoré nie sú uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, do iných regiónov Talianska je zakázaný.

Článok 8

Výnimky a podmienky

Odchylne od článku 7 ods. 4 môžu talianske orgány povoliť premiestňovanie ošípaných z hospodárstiev v regiónoch, ktoré nie sú uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, do iných regiónov Talianska pod podmienkou, že:

a)

hospodárstvo pôvodu bolo uznané ako hospodárstvo bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných nepretržite najmenej dva roky;

b)

hospodárstvo pôvodu nebolo v priebehu 60 dní pred premiestnením umiestnené v ochrannej zóne alebo v zóne dohľadu v dôsledku prepuknutia vezikulárnej choroby ošípaných;

c)

do hospodárstva pôvodu sa v priebehu 12 mesiacov pred premiestnením nedoplnili žiadne ošípané z hospodárstiev, v ktorých bolo podozrenie na výskyt vezikulárnej choroby ošípaných;

d)

odber vzoriek z ošípaných sa v hospodárstve pôvodu uskutoční v rozmedzí 20 až 30 dní pred premiestnením a sérologické testovanie sa vykoná na takom počte ošípaných, ktorý postačuje na zistenie 5 % prevalencie vezikulárnej choroby ošípaných s intervalom spoľahlivosti 95 %;

e)

z ošípaných sa v hospodárstve určenia odoberú vzorky najneskôr 28 dní po premiestnení a sérologické testovanie sa vykoná na takom počte ošípaných, ktorý postačuje na zistenie 5 % prevalencie vezikulárnej choroby ošípaných s intervalom spoľahlivosti 95 %. Ošípané sa nesmú z hospodárstva určenia premiestniť, pokiaľ sa nevykoná testovanie a výsledky sú negatívne;

f)

premiestňované zvieratá sa prepravujú v zapečatených vozidlách pod úradným dohľadom;

g)

premiestňovanie ošípaných sa oznamuje aspoň 48 hodín vopred miestnemu veterinárnemu orgánu, ktorý zodpovedá za hospodárstvo určenia;

h)

vozidlá používané na prepravu ošípaných sa čistia a dezinfikujú pod úradným dohľadom pred premiestňovaním a po ňom.

ODDIEL II

Premiestňovanie vnútri spoločenstva

Článok 9

Odosielanie živých ošípaných z Talianska do iných členských štátov

1.   Taliansko zabezpečí, aby sa splnili ustanovenia odsekov 2 a 3.

2.   Odosielanie ošípaných z regiónov, ktoré nie sú uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, do iných členských štátov je zakázané.

3.   Ošípané odosielané z regiónov, ktoré sú uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, do iných členských štátov pochádzajú z hospodárstiev, ktoré sú uznané ako hospodárstva bez výskytu tejto choroby.

Článok 10

Povinnosť týkajúca sa osvedčovania

Taliansko zabezpečí, aby sa zdravotné osvedčenia stanovené v článku 5 ods. 1 smernice 64/432/EHS, ktoré sprevádzajú ošípané odoslané z Talianska do iných členských štátov v súlade s článkom 9 tohto rozhodnutia, schválili v tomto znení:

„Zvieratá v súlade s rozhodnutím Komisie 2005/779/ES o opatreniach na ochranu zvierat pred vezikulárnou chorobou ošípaných v Taliansku“

KAPITOLA V

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

Článok 11

Oznámenie Komisii a členským štátom

Talianske orgány predkladajú každých šesť mesiacov Komisii a členským štátom prostredníctvom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat všetky relevantné informácie o uplatňovaní tohto rozhodnutia.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 8. novembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 69. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.

(4)  Ú. v. EÚ L 361, 8.12.2004, s. 41.

(5)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 21/2004 (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).


PRÍLOHA I

Regióny Talianska uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných

Regióny:

Basilicata

Emilia-Romagna

Furlansko – Julské Benátky

Lazio

Ligúria

Lombardsko

Marche

Molise

Piemont

Apúlia

Sardínia

Toskánsko

Tridentsko – Horná Adidža

Umbria

Valle d’Aosta

Benátsko.


PRÍLOHA II

Regióny Talianska neuznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných

Regióny:

Abruzzy

Kampánia

Kalábria

Sicília.