ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 292

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
8. novembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1813/2005 zo 7. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1814/2005 zo 7. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 580/2004, ktorým sa ustanovuje verejná súťaž týkajúca sa vývozných náhrad za určité mliečne výrobky

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1815/2005 zo 7. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2742/90 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2204/90

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1816/2005 zo 7. novembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 8. novembra 2005

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1817/2005 zo 7. novembra 2005, ktorým sa určujú výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre klince a ruže v rámci uplatňovania dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Jordánska

8

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Informácia, ktorá sa týka nadobudnutia platnosti Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou

10

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/499/ES, ktorým sa povoľujú výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES týkajúce sa prirodzene a umelo zakrpatených rastlín cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.) a borovice (Pinus L.), pôvodom z Kórejskej republiky [oznámené pod číslom K(2005) 4235]

11

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/776/SZBP zo 7. novembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Moldavsko

13

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

8.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 292/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1813/2005

zo 7. novembra 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 8. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 7. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

48,9

096

25,4

204

58,0

999

44,1

0707 00 05

052

102,5

204

23,8

999

63,2

0709 90 70

052

113,3

204

45,2

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

115,2

999

115,2

0805 50 10

052

70,6

388

79,4

528

60,8

999

70,3

0806 10 10

052

114,7

400

241,1

508

272,1

624

174,7

720

95,6

999

179,6

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

97,6

400

136,7

404

103,5

512

71,0

720

30,2

800

146,2

804

82,0

999

86,2

0808 20 50

052

103,3

720

48,4

999

75,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


8.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 292/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1814/2005

zo 7. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 580/2004, ktorým sa ustanovuje verejná súťaž týkajúca sa vývozných náhrad za určité mliečne výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 3 a článok 31 ods. 14,

keďže:

(1)

V článku 6 nariadenia Komisie (ES) č. 174/1999 z 26. januára 1999, ktoré stanovuje osobitné podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 804/68 týkajúce sa vývozných licencií a vývozných náhrad v prípade mlieka a mliečnych výrobkov (2), sa stanovujú podmienky platnosti vývozných licencií vrátane tých, ktoré boli vystavené vo vzťahu k nariadeniu Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre určité druhy masla (3), a k nariadeniu Komisie (ES) č. 582/2004 z 26. marca 2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre sušené odstredené mlieko (4).

(2)

Odchylne od článku 6 nariadenia (ES) č. 174/1999 sa v článku 8 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 (5) pevne stanovuje deň, od ktorého budú platiť vývozné licencie.

(3)

Rozsah pôsobnosti článku 6 nariadenia (ES) č. 174/1999 v spojení s článkom 8 nariadenia (ES) č. 580/2004 sa niekedy nesprávne vysvetľuje. Článok 8 rozhodnutia (ES) č. 580/2004 by sa mal zmeniť a doplniť, aby sa predišlo akýmkoľvek možným dôvodom, ktoré by viedli k takémuto nesprávnemu vysvetľovaniu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 580/2004 sa písm. d) nahrádza takto:

„d)

Obdobie platnosti vývoznej licencie uvedenej v článku 6 tohto nariadenia začína dňom uzávierky na predkladanie ponúk.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1513/2005 (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2005, s. 45).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1239/2005 (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 32).

(4)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1239/2005.

(5)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


8.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 292/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1815/2005

zo 7. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2742/90 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2204/90

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2204/90 z 24. júla 1990, ktorým sa stanovujú ďalšie všeobecné pravidlá o spoločnej organizácii trhu mlieka a mliečnych výrobkov, pokiaľ ide o syr (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)

V prvom pododseku článku 3 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2204/90 sa stanovuje pokuta Spoločenstva v prípade používania kazeínu a kazeinátov bez oprávnenia pri výrobe syra. Pokuta Spoločenstva sa rovná 110 % rozdielu medzi hodnotou odstredeného mlieka potrebného na výrobu 100 kilogramov kazeínu a kazeinátov vyplývajúceho z trhovej ceny za sušené mlieko na jednej strane a trhovej ceny kazeínu na strane druhej.

(2)

V článku 4 ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2742/90 (2) sa stanovuje suma, ktorá sa má zaplatiť z množstva kazeínu a kazeinátov použitých bez povolenia pri výrobe syra na 65,00 EUR za 100 kg na základe cien za kazeín a kazeináty zaznamenaných na trhoch v poslednom štvrťroku 2001. Táto suma by sa mala znížiť vzhľadom na trhovú cenu sušeného odstredeného mlieka a trhovú cenu kazeínu a kazeinátov, ktoré boli zaznamenané v druhom štvrťroku roku 2005.

(3)

Ceny zaznamenané na trhoch v druhom štvrťroku roku 2005 sú 200 EUR za 100 kg sušeného odstredeného mlieka a 580 EUR za 100 kg kazeínu a kazeinátov.

(4)

Nariadenie (EHS) č. 2742/90 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 4 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2742/90 sa nahrádza týmto:

„1.   Suma, ktorá sa má zaplatiť v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2204/90, je 22,00 EUR za 100 kg kazeínu a kazeinátov.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť piatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 201, 31.7.1990, s. 7. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2583/2001 (Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 264, 27.9.1990, s. 20. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 265/2002 (Ú. v. ES L 43, 14.2.2002, s. 13).


8.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 292/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1816/2005

zo 7. novembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 8. novembra 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 odsek 1,

keďže:

(1)

Dovozné clá na obilniny boli stanovené nariadením Komisie (ES) č. 1799/2005 (3).

(2)

Článok 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1249/96 predpokladá, že ak sa priemer vypočítaných dovozných ciel v priebehu doby ich uplatňovania odchýli o 5 EUR/t od stanoveného cla, vykoná sa ich úprava. K tejto odchýlke došlo. Preto je potrebné upraviť dovozné clá určené v nariadení (ES) č. 1799/2005,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 1799/2005 sa nahrádzajú prílohami I a II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 8. novembra 2005.

Uplatňuje sa od 8. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 29.9.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ L 288, 29.10.2005, s. 47.


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 8. novembra 2005

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

36,51

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

54,24

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

54,24

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

36,51


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav (článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96) môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, v Estónsku, v Litve, v Lotyšsku, v Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

obdobie od 2.11.2005–4.11.2005

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

128,77 (3)

64,34

168,91

158,91

138,91

90,69

Prémia v zálive (EUR/t)

18,31

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

32,74

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 20,85 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: 29,54 EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).


8.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 292/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1817/2005

zo 7. novembra 2005,

ktorým sa určujú výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre klince a ruže v rámci uplatňovania dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Jordánska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 4088/87 z 21. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky uplatňovania preferenčného dovozného cla na niektoré kvetinárske produkty pochádzajúce z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a z pásma Gazy (1), a najmä na článok 5 ods. 2 písm. a),

keďže:

(1)

Článok 2 ods. 2 a článok 3 nariadenia (EHS) č. 4088/87 stanovujú, že dovozné ceny Spoločenstva a výrobné ceny Spoločenstva sa určujú každé dva týždne pre jednokveté klince (štandard) a viackveté klince (spray), veľkokveté ruže a malokveté ruže a sú uplatniteľné počas dvoch týždňov. Podľa článku 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 700/88 zo dňa 17. marca 1988 o niektorých spôsoboch aplikácie režimu uplatniteľného pri dovoze niektorých kvetinárskych produktov na územie Spoločenstva, pochádzajúcich z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a pásma Gazy (2), tieto ceny sú stanovené na obdobie dvoch týždňov na základe vyvážených údajov poskytnutých členskými štátmi.

(2)

Uvedené ceny je dôležité stanoviť bez odkladu, aby bolo možné určiť clo, ktoré sa má uplatniť.

(3)

V dôsledku pristúpenia Cypru k Európskej únii 1. mája 2004 nie je potrebné stanoviť dovozné ceny pre túto krajinu.

(4)

S prihliadnutím na zmluvy prijaté rozhodnutím Rady 2003/917/ES z 22. decembra 2003 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a štátom Izrael, pokiaľ ide o recipročné liberalizačné opatrenia a nahradenie protokolov 1 a 2 k Dohode o pridružení ES–Izrael (3), rozhodnutím Rady 2003/914/ES z 22. decembra 2003 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom o recipročných liberalizačných opatreniach a nahradení protokolov 1 a 3 k Dohode o pridružení ES–Maroko (4) rozhodnutím Rady 2005/4/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP), konajúcou v prospech Palestínskej samosprávy pre západný breh Jordánu a pásmo Gazy, týkajúcej sa recipročných liberalizačných opatrení a nahradenia protokolov 1 a 2 k dočasnej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a Palestínskou samosprávou (5), nie je potrebné naďalej stanovovať dovozné ceny pre Izrael, Maroko, ako aj Zajordánsko a pásmo Gazy.

(5)

V období medzi rokovaniami Riadiaceho výboru pre živé rastliny a pestovanie kvetov musí Komisia prijať tieto opatrenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre jednokveté klince (štandard), mnohokveté klince (spray), veľkokveté ruže a malokveté ruže v zmysle článku 1 nariadenia (EHS) č. 4088/87, sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu pre obdobie od 9. do 22. novembra 2005.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahom a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 382, 31.12.1987, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1300/97 (Ú. v. ES L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 72, 18.3.1988, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2062/97 (Ú. v. ES L 289, 22.10.1997, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 117.

(5)  Ú. v. EÚ L 2, 5.1.2005, s. 4.


PRÍLOHA

(EUR/100 kusov)

Obdobie: od 9. do 22. novembra 2005

Výrobné ceny Spoločenstva

Jednokveté klince

(štandard)

Viackveté klince

(spray)

Veľkokveté ruže

Malokveté ruže

 

21,57

13,95

35,59

16,79

Dovozné ceny Spoločenstva

Jednokveté klince

(štandard)

Viackveté klince

(spray)

Veľkokveté ruže

Malokveté ruže

Jordánsko


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

8.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 292/10


Informácia, ktorá sa týka nadobudnutia platnosti Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou (1)

Keďže sa 22. júla 2005 uskutočnila výmena nástrojov, ktorými sa oznamuje ukončenie postupov nevyhnutných k nadobudnutiu platnosti Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná 22. apríla 2002, táto dohoda nadobudla v súlade so svojím článkom 110 platnosť 1. septembra 2005.


(1)  Ú. v. EÚ L 265, 10.10.2005, s. 2.


Komisia

8.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 292/11


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/499/ES, ktorým sa povoľujú výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES týkajúce sa prirodzene a umelo zakrpatených rastlín cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.) a borovice (Pinus L.), pôvodom z Kórejskej republiky

[oznámené pod číslom K(2005) 4235]

(2005/775/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), najmä na jej článok 15 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2000/29/ES sa rastliny cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.) a borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva, s pôvodom z mimoeurópskych krajín, nesmú v zásade dovážať do Spoločenstva. Smernica 2000/29/ES však povoľuje výnimky z tohto pravidla za predpokladu, že sa preukáže, že neexistuje nebezpečenstvo zavlečenia škodlivých organizmov.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2002/499/ES (2) sa ustanovuje výnimka pre dovoz rastlín cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.) a borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z Kórejskej republiky, s prihliadnutím na splnenie osobitných podmienok.

(3)

Spojené kráľovstvo požiadalo o rozšírenie tejto výnimky.

(4)

Situácia, na základe ktorej sa udelila výnimka, zostala nezmenená, a preto by sa uvedená výnimka mala naďalej uplatňovať.

(5)

Rozhodnutie 2002/499/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2002/499/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza týmto textom:

„Článok 2

Členské štáty poskytnú Komisii a ostatným členským štátom pred 1. augustom v každom roku od 2005 do 2008 informácie o množstvách dovezených počas roku pred týmto dátumom podľa tohto rozhodnutia a podrobnú technickú správu o skúškach a/alebo testoch vykonaných na týchto rastlinách počas karanténneho obdobia uvedeného v bode 10 prílohy.

Každý členský štát, do ktorého sa rastliny dovážajú, okrem štátu pôvodného dovozu, tiež poskytne Komisii a ostatným členským štátom pred 1. augustom v každom roku od 2005 do 2008 podrobnú technickú správu o skúškach a/alebo testoch vykonaných na rastlinách dovezených počas roku pred týmto dátumom počas karanténneho obdobia uvedeného v bode 10 prílohy.“

2.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Členské štáty môžu uplatňovať výnimky uvedené v článku 1 na rastliny dovážané do Spoločenstva v nasledujúcich obdobiach:

Rastliny

Obdobie

Chamaecyparis:

od 1.6.2004 do 31.12.2007

Juniperus:

od 1.11.2004 do 31.3.2005, od 1.11.2005 do 31.3.2006 a od 1.11.2006 do 31.3.2007

Chamaecyparis:

od 1.6.2004 do 31.12.2007“

3.

Výraz „2004“ uvedený v druhej vete bodu 3 prílohy sa nahrádza výrazom „každého roku“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. novembra 2005

V Bruseli

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/16/ES (Ú. v. EÚ L 57, 3.3.2005, s. 19).

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 27.6.2002, s. 53.


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

8.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 292/13


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2005/776/SZBP

zo 7. novembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Moldavsko

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Dňa 23. marca 2005 Rada prijala jednotnú akciu 2005/265/SZBP (1), ktorou bol Adriaan JACOBOVITS de SZEGED vymenovaný za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Moldavsko.

(2)

Dňa 28. júla 2005 Rada prijala jednotnú akciu 2005/584/SZBP (2), ktorou sa predlžuje mandát OZEÚ do 28. februára 2006.

(3)

Prezident Moldavska Voronin a prezident Ukrajiny Juščenko požiadali okrem iného Európsku úniu spoločným listom z 2. júna 2005, aby preskúmala možnosti poskytnutia pomoci pri zavádzaní medzinárodnej colnej kontroly na podnesterskom úseku moldavsko-ukrajinskej štátnej hranice, ako aj pri vytváraní účinného medzinárodného monitorovacieho mechanizmu na tomto úseku hranice.

(4)

Dňa 20. septembra 2005 Politický a bezpečnostný výbor súhlasil s vytvorením hraničnej misie EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu aj prostredníctvom posilnenia tímu OZEÚ pre Moldavsko.

(5)

Vzhľadom na nové úlohy OZEÚ pre Moldavsko spojené s hraničnou misiou EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu by sa mal jeho mandát zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2005/265/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

v článku 2 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„g)

zlepšenie efektívnosti hraničných a colných kontrol a činností v rámci hraničného dozoru v Moldavsku a na Ukrajine pozdĺž ich spoločnej hranice s osobitným zameraním na podnesterský úsek najmä prostredníctvom hraničnej misie EÚ.“

b)

v článku 3 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„e)

s pomocou podporného tímu vedeného vyšším politickým poradcom OZEÚ:

i)

zabezpečovať politický prehľad o udalostiach a činnostiach týkajúcich sa moldavsko-ukrajinskej štátnej hranice;

ii)

analyzovať plnenie politického záväzku Moldavska a Ukrajiny zlepšovať správu hraníc;

iii)

podporovať spoluprácu medzi moldavskou a ukrajinskou stranou v otázkach týkajúcich sa hraníc, ako aj s cieľom vytvoriť podmienky na urovnanie podnesterského konfliktu.“

c)

v článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Referenčná finančná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ je 430 000 EUR.“

d)

v článku 8 sa jediný odsek očísluje ako odsek 1 a dopĺňa sa tento nový odsek:

„2.   Rada a Komisia v rámci svojich právomocí zaistia súlad medzi vykonávaním tejto jednotnej akcie a vonkajšími činnosťami Spoločenstva v súlade s druhým pododsekom článku 3 zmluvy. Na tento účel Rada a Komisia spolupracujú.“

e)

druhý odsek článku 10 sa nahrádza takto:

„Uplatňuje sa do 28. februára 2006.“

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. novembra 2005

Za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Ú. v. EÚ L 81, 30.3.2005, s. 50.

(2)  Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 95.