ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 291

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
5. novembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1807/2005 zo 4. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1808/2005 zo 4. novembra 2005 týkajúce sa verejnej súťaže na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice pochádzajúcej z tretích krajín do Španielska

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1809/2005 zo 4. novembra 2005 týkajúce sa verejnej súťaže na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice pochádzajúcej z tretích krajín do Portugalska

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1810/2005 zo 4. novembra 2005 o novom povolení doplnkovej látky v krmivách na obdobie desiatich rokov, trvalom povolení určitých doplnkových látok v krmivách a dočasnom povolení nových možností použitia určitých už povolených doplnkových látok v krmivách ( 1 )

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1811/2005 zo 4. novembra 2005 o dočasnom a trvalom povolení niektorých doplnkových látok do krmív a dočasnom povolení nového použitia už povolenej doplnkovej látky do krmív ( 1 )

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1812/2005 zo 4. novembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 490/2004, (ES) č. 1288/2004, (ES) č. 521/2005 a (ES) č. 833/2005, pokiaľ ide o podmienky na povolenie určitých doplnkových látok v krmivách, patriacich do skupiny enzýmov a mikroorganizmov ( 1 )

18

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá obstarávania potravinovej pomoci mimovládnymi organizáciami oprávnenými Komisiou zakúpiť a získavať výrobky určené na dodanie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1292/96 a ktorým sa zrušuje jej rozhodnutie z 3. septembra 1998

24

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2003/634/ES, ktorým sa schvaľujú programy na účely získania štatútu schválených zón a schválených fariem v neschválených zónach v súvislosti s vírusovou hemoragickou septikémiou (VHS) a infekčnou krvotvornou nekrózou (IHN) u rýb [oznámené pod číslom K(2005) 4185]  ( 1 )

33

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/195/EHS o veterinárnych podmienkach a o veterinárnej certifikácii pre opakovaný vstup registrovaných koní určených na dostihy, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze [oznámené pod číslom K(2005) 4186]  ( 1 )

38

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2005, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh produkt kukurice (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovanej na odolnosť proti určitým škodcom z radu Lepidoptera a toleranciu na herbicíd glyfosinát amónny [oznámené pod číslom K(2005) 4192]

42

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2005, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2003/136/ES o schválení plánov eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v Luxembursku [oznámené pod číslom K(2005) 4193]

45

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o pracoviská na odber embryí v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom K(2005) 4195]  ( 1 )

46

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2005/759/ES z 27. októbra 2005, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou v určitých tretích krajinách a premiestňovaním vtákov z tretích krajín v sprievode ich majiteľov (Ú. v. EÚ L 285, 28.10.2005)

48

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1807/2005

zo 4. novembra 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. novembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 4. novembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

48,9

096

41,4

204

59,0

999

49,8

0707 00 05

052

95,1

204

23,7

999

59,4

0709 90 70

052

110,1

204

49,9

999

80,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

88,1

999

88,1

0805 50 10

052

72,9

388

79,4

528

60,8

999

71,0

0806 10 10

052

116,8

400

238,9

508

242,7

624

181,1

720

95,2

999

174,9

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

90,8

400

162,4

404

88,7

512

71,0

720

36,6

800

190,6

804

71,1

999

91,1

0808 20 50

052

88,2

720

50,7

999

69,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1808/2005

zo 4. novembra 2005

týkajúce sa verejnej súťaže na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice pochádzajúcej z tretích krajín do Španielska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

V zmysle medzinárodných záväzkov Spoločenstva uzatvorených v rámci Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní (2) je nutné vytvoriť podmienky na dovoz určitého množstva kukurice do Španielska.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1839/95 z 26. júla 1995 o spôsoboch uplatňovania tarifných kvót na dovoz kukurice a ciroku do Španielska a kukurice do Portugalska (3) určilo špecifické pravidlá potrebné na uplatňovanie verejných súťaží.

(3)

Vzhľadom na súčasné potreby trhu v Španielsku je vhodné otvoriť verejnú súťaž na zníženie dovozného cla na kukuricu,

(4)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pristupuje sa k verejnej súťaži na zníženie cla podľa článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 pre kukuricu dovážanú do Španielska.

2.   Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1839/95 sú vykonateľné, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.

Článok 2

Verejná súťaž je otvorená do 22. decembra 2005. Počas jej trvania sa budú konať týždenné výzvy na predloženie ponúk, pre ktoré množstvá a termíny podania ponúk sú stanovené v oznámení o výzve na predkladanie ponúk.

Článok 3

Dovozné licencie vydané v rámci tejto verejnej súťaže sú platné päťdesiat dní odo dňa ich vydania, v zmysle článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1839/95.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1809/2005

zo 4. novembra 2005

týkajúce sa verejnej súťaže na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice pochádzajúcej z tretích krajín do Portugalska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

V zmysle medzinárodných záväzkov Spoločenstva uzatvorených v rámci Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní (2) je nutné vytvoriť podmienky na dovoz určitého množstva kukurice do Portugalska.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1839/95 z 26. júla 1995 o spôsoboch uplatňovania tarifných kvót na dovoz kukurice a ciroku do Španielska a kukurice do Portugalska (3) určilo špecifické pravidlá potrebné na uplatňovanie verejných súťaží.

(3)

Vzhľadom na súčasné potreby trhu v Portugalsku je vhodné otvoriť verejnú súťaž na zníženie dovozného cla na kukuricu.

(4)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pristupuje sa k verejnej súťaži na zníženie cla podľa článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 na kukuricu dovážanú do Portugalska.

2.   Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1839/95 sú vykonateľné, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.

Článok 2

Verejná súťaž je otvorená do 30. marca 2006. Počas jej trvania sa budú konať týždenné výzvy na predloženie ponúk, pre ktoré množstvá a termíny podania ponúk sú stanovené v oznámení o výzve na predkladanie ponúk.

Článok 3

Dovozné licencie vydané v rámci tejto verejnej súťaže sú platné päťdesiat dní odo dňa ich vydania v zmysle článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1839/95.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2005 (Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6).


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1810/2005

zo 4. novembra 2005

o novom povolení doplnkovej látky v krmivách na obdobie desiatich rokov, trvalom povolení určitých doplnkových látok v krmivách a dočasnom povolení nových možností použitia určitých už povolených doplnkových látok v krmivách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (1), a najmä na jej články 3, 9, 9d ods. 1 a článok 9e ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2), a najmä na jeho článok 25,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povolenie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat.

(2)

V článku 25 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa ustanovujú prechodné opatrenia pre žiadosti o povolenie kŕmnych doplnkových látok, predložené v súlade so smernicou 70/524/EHS pred dátumom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosti o povolenie doplnkových látok uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu boli predložené pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Úvodné pripomienky k týmto žiadostiam podľa článku 4 ods. 4 smernice 70/524/EHS boli zaslané Komisii pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003. S týmito žiadosťami sa má preto naďalej zaobchádzať v súlade s článkom 4 smernice 70/524/EHS.

(5)

Použitie stimulátora rastu Formi LHS (mravčan draselný) sa prvýkrát dočasne povolilo vo výkrme prasiatok a ošípaných v nariadení Komisie (ES) č. 1334/2001 (3). Osoba zodpovedná za uvedenie Formi LHS (mravčan draselný) do obehu predložila žiadosť o získanie konečného povolenia na obdobie desiatich rokov. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Používanie tohto prípravku podľa prílohy I by sa preto malo povoliť na obdobie desiatich rokov.

(6)

Používanie doplnkovej látky klinoptilolit sedimentárneho pôvodu zo skupiny viažucich, protispekavých a zrážajúcich látok/koagulátov sa prvýkrát dočasne povolilo vo výkrme ošípaných, kurčiat a moriek, ako aj hovädzieho dobytka a lososov nariadením Komisie (ES) č. 1887/2000 (4). Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tejto doplnkovej látky boli predložené nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Používanie tejto doplnkovej látky podľa prílohy II by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(7)

Používanie doplnkovej látky ferokyanid sodný zo skupiny viažucich, protispekavých a zrážajúcich látok/koagulátov sa prvýkrát dočasne povolilo pre všetky druhy alebo kategórie zvierat nariadením Komisie (ES) č. 256/2002 (5). Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tejto doplnkovej látky boli predložené nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Používanie tejto doplnkovej látky podľa prílohy II by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(8)

Používanie doplnkovej látky ferokyanid draselný zo skupiny viažucich, protispekavých a zrážajúcich látok/koagulátov sa prvýkrát dočasne povolilo pre všetky druhy alebo kategórie zvierat nariadením Komisie (ES) č. 256/2002. Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tejto doplnkovej látky boli predložené nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Používanie tejto doplnkovej látky podľa prílohy II by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(9)

Používanie enzymatického prípravku endo-1,4-beta-xylanáza, produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10 W), sa dočasne prvýkrát povolilo vo výkrme nosníc nariadením Komisie (ES) č. 418/2001 (6). Na podporu žiadosti o povolenie tohto enzymatického prípravku bez časového obmedzenia boli predložené nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Používanie tohto enzymatického prípravku podľa prílohy III by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(10)

Používanie prípravku na báze Enterococcus faecium (NCIMB 11181) sa povolilo bez časového obmedzenia vo výkrme teliat a prasiatok nariadením Komisie (ES) č. 1333/2004 (7). Na podporu žiadosti o rozšírenie povolenia na používanie tohto prípravku na báze mikroorganizmov vo výkrme kurčiat boli predložené nové údaje. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) zaujal 13. apríla 2005 kladné stanovisko k bezpečnosti tejto doplnkovej látky, ak sa používa v kategórii zvierat „výkrm kurčiat“ podľa podmienok používania ustanovených v prílohe IV k tomuto nariadeniu. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Používanie tohto prípravku na báze mikroorganizmov podľa prílohy IV by sa malo dočasne povoliť na obdobie štyroch rokov.

(11)

Používanie prípravku na báze Enterococcus faecium (CECT 4515) sa dočasne prvýkrát povolilo vo výkrme prasiatok a teliat nariadením Komisie (ES) č. 654/2000 (8). Na podporu žiadosti o rozšírenie povolenia na používanie tohto prípravku na báze mikroorganizmov vo výkrme kurčiat boli predložené nové údaje. EÚBP zaujal 13. apríla 2005 kladné stanovisko k bezpečnosti tejto doplnkovej látky, ak sa používa v kategórii zvierat „výkrm kurčiat“ podľa podmienok používania ustanovených v prílohe IV k tomuto nariadeniu. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Používanie tohto prípravku na báze mikroorganizmov podľa prílohy IV by sa malo dočasne povoliť na obdobie štyroch rokov.

(12)

Z hodnotenia týchto žiadostí vyplýva, že by sa v záujme ochrany pracovníkov pred účinkami doplnkových látok ustanovených v prílohách mali prijať určité postupy. Takáto ochrana by sa mala zabezpečiť uplatňovaním smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (9).

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok, ktorý patrí do skupiny „stimulátory rastu“, ako je bližšie uvedené v prílohe I, sa povoľuje používať ako doplnková látka vo výžive zvierat podľa podmienok ustanovených v tejto prílohe desať rokov.

Článok 2

Doplnkové látky, ktoré patria do skupiny „viažuce, protispekavé a zrážajúce látky/koaguláty“, ako je bližšie uvedené v prílohe II, sa povoľujú používať ako doplnkové látky vo výžive zvierat podľa podmienok ustanovených v tejto prílohe bez časového obmedzenia.

Článok 3

Prípravok, ktorý patrí do skupiny „enzýmy“, ako je uvedené v prílohe III, sa povoľuje používať ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok ustanovených v tejto prílohe bez časového obmedzenia.

Článok 4

Prípravky, ktoré patria do skupiny „mikroorganizmy“, ako je uvedené v prílohe IV, sa povoľujú používať ako doplnkové látky vo výžive zvierat podľa podmienok ustanovených v tejto prílohe dočasne štyri roky.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. novembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  Ú. v. ES L 180, 3.7.2001, s. 18. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 676/2003 (Ú. v. EÚ L 97, 15.4.2003, s. 29).

(4)  Ú. v. ES L 227, 7.9.2000, s. 13.

(5)  Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 6.

(6)  Ú. v. ES L 62, 2.3.2001, s. 3.

(7)  Ú. v. EÚ L 247, 21.7.2004, s. 11.

(8)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 26. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2200/2001 (Ú. v. ES L 299, 15.11.2001, s. 1).

(9)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA I

Registračné číslo doplnkovej látky

Meno a registračné číslo osoby zodpovednej za uvedenie doplnkovej látky do obehu

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

mg účinnej látky/kg kompletného krmiva

Stimulátory rastu

E 800

BASF Aktiengesellschaft

Mravčan draselný (Formi LHS)

Zloženie doplnkovej látky

 

mravčan draselný, pevná látka min. 98 %

 

kremičitan max. 1,5 %

 

voda max. 0,5 %

Účinná látka

 

mravčan draselný, pevná látka

 

KH(COOH)2

 

č. CAS 20642-05-1

Výkrm prasiatok (odstavených)

6 000

18 000

Na použitie vo výkrme prasiatok s hmotnosťou približne do 35 kg

25.11.2015

Výkrm ošípaných

6 000

12 000

25.11.2015


PRÍLOHA II

Č.

(alebo ES č.)

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

mg/kg kompletného krmiva

Viažuce, protispekavé a zrážajúce látky/koaguláty

E 568

Klinoptilolit sedimentárneho pôvodu

Hydratovaný kremičitan hlinito-vápenatý sedimentárneho pôvodu s obsahom najmenej 80 % klinoptilolitu a najviac 20 % ílovitých minerálov bez vlákien a kremeňa

Výkrm ošípaných

20 000

Všetky krmivá

Bez časového obmedzenia

Výkrm kurčiat

20 000

Všetky krmivá

Bez časového obmedzenia

Výkrm moriek

20 000

Všetky krmivá

Bez časového obmedzenia

Výkrm hovädzeho dobytka

20 000

Všetky krmivá

Bez časového obmedzenia

Výkrm lososov

20 000

Všetky krmivá

Bez časového obmedzenia

E 535

Ferokyanid sodný

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Všetky druhy alebo kategórie zvierat

Maximálny obsah: 80 mg/kg NaCl (vypočítaný ako ferokyanidový anión)

Bez časového obmedzenia

E 536

Ferokyanid draselný

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Všetky druhy alebo kategórie zvierat

Maximálny obsah: 80 mg/kg NaCl (vypočítaný ako ferokyanidový anión)

Bez časového obmedzenia


PRÍLOHA III

ES č.

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálnyobsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

jednotky aktivity/kg kompletného krmiva

Enzýmy

E 1613

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

Prípravok endo-1,4-beta-xylanáza, produkovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10 W) s aktivitou najmenej:

 

prášková forma: 70 000 IFP (1)/g

 

tekutá forma: 7 000 IFP/ml

Výkrm nosníc

840 IFP

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 840 IFP.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. s obsahom najmenej 40 % pšenice.

Bez časového obmedzenia


(1)  1 IFP je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) zo xylanu z ovsa za minútu pri pH 4,8 a 50 °C.


PRÍLOHA IV

ES č. alebo č.

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

15

Enterococcus faecium

NCIMB 11181

Prípravok na báze Enterococcus faecium s minimálnym obsahom:

 

prášková forma:

4 × 1011 CFU/g doplnkovej látky

 

poťahovaná forma:

5 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

Výkrm kurčiat

2,5 × 108

15 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

25.11.2009

18

Enterococcus faecium

CECT 4515

Zmes na báze Enterococcus faecium s minimálnym obsahom:

1 × 109 CFU/g doplnkovej látky

Výkrm kurčiat

1 × 109

1 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

25.11.2009


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1811/2005

zo 4. novembra 2005

o dočasnom a trvalom povolení niektorých doplnkových látok do krmív a dočasnom povolení nového použitia už povolenej doplnkovej látky do krmív

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (1), a najmä na jej články 3, 9d ods. 1 a článok 9e ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2), a najmä na jeho článok 25,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povolenie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat.

(2)

V článku 25 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa ustanovujú prechodné opatrenia pre žiadosti o povolenie kŕmnych doplnkových látok predložené v súlade so smernicou 70/524/EHS pred dátumom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosti o povolenie doplnkových látok uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu boli predložené pred dátumom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Počiatočné pripomienky k týmto žiadostiam podľa článku 4 ods. 4 smernice 70/524/EHS boli zaslané Komisii pred dátumom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003. S týmito žiadosťami sa má preto naďalej zaobchádzať v súlade s článkom 4 smernice 70/524/EHS.

(5)

Použitie enzýmového prípravku endo-1,3(4)-beta-glukanáza, produkovaného kmeňom Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), bolo dočasne po prvýkrát povolené pre prasiatka nariadením Komisie (ES) č. 1436/98 (3). Na podporu žiadosti o povolenie tohto enzýmového prípravku bez časového obmedzenia sa predložili nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Preto by používanie tohto enzýmového prípravku podľa prílohy I malo byť povolené bez časového obmedzenia.

(6)

Použitie enzýmového prípravku endo-1,3(4)-beta-glukanáza, produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), bolo dočasne po prvýkrát povolené na výkrm kurčiat nariadením Komisie (ES) č. 1411/1999 (4). Na podporu žiadosti o povolenie tohto enzýmového prípravku bez časového obmedzenia sa predložili nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Preto by používanie tohto enzýmového prípravku podľa prílohy I malo byť povolené bez časového obmedzenia.

(7)

Použitie enzýmového prípravku endo-1,4-beta-glukanáza, endo-1,3(4)-beta-glukanáza a endo-1,4-beta-xylanáza, produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252), bolo dočasne povolené na výkrm moriek nariadením Komisie (ES) č. 937/2001 (5) a pre nosnice nariadením Komisie (ES) č. 2188/2002 (6) a bez časového obmedzenia bolo povolené na výkrm kurčiat nariadením Komisie (ES) č. 1259/2004 (7) a výkrm moriek nariadením Komisie (ES) č. 1206/2005 (8). Predložili sa nové údaje na podporu žiadosti o rozšírenie povolenia na použitie tohto enzýmového prípravku pre kačice. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) poskytol stanovisko o používaní tohto prípravku, podľa ktorého nepredstavuje riziko pre túto doplnkovú kategóriu zvierat. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky stanovené v článku 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS sú na povolenie tohto prípravku na takéto použitie splnené. Preto by sa používanie tohto enzýmového prípravku podľa prílohy II malo povoliť na štyri roky.

(8)

Predložili sa údaje na podporu žiadosti o povolenie na použitie enzýmového prípravku endo-1,4-beta-xylanáza, produkovaného kmeňom Trichoderma reesei (CBS 529.94), a endo-1,3(4)-beta-glukanáza, produkovaného kmeňom Trichoderma reesei (CBS 526.94), na výkrm kurčiat a výkrm moriek. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) poskytol stanovisko o používaní tohto prípravku, podľa ktorého nepredstavuje riziko pre spotrebiteľa, užívateľa, kategóriu zvierat alebo životné prostredie. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky stanovené v článku 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS sú na povolenie tohto prípravku na takéto použitie splnené. Preto by sa používanie tohto enzýmového prípravku podľa prílohy II malo povoliť na štyri roky.

(9)

Používanie prípravku z mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) bolo dočasne po prvýkrát povolené pre dojnice nariadením (ES) č. 937/2001. Na podporu žiadosti o povolenie tohto prípravku z mikroorganizmov bez časového obmedzenia sa predložili nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Preto by používanie tohto prípravku z mikroorganizmov podľa prílohy III malo byť povolené bez časového obmedzenia.

(10)

Používanie prípravku z mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) bolo dočasne po prvýkrát povolené pre dojnice nariadením (ES) č. 937/2001. Na podporu žiadosti o povolenie tohto prípravku z mikroorganizmov bez časového obmedzenia sa predložili nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Preto by používanie tohto prípravku z mikroorganizmov podľa prílohy III malo byť povolené bez časového obmedzenia.

(11)

Z hodnotenia týchto žiadostí vyplýva, že na ochranu pracovníkov pred vystavením doplnkovým látkam stanoveným v prílohách by sa mali vyžadovať niektoré postupy. Takáto ochrana by sa mala zabezpečiť uplatňovaním smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (9).

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Používanie prípravkov patriacich do skupiny „enzýmy“, uvedených v prílohe I, ako doplnkových látok vo výžive zvierat sa povoľuje bez časového obmedzenia za podmienok ustanovených v tejto prílohe.

Článok 2

Používanie prípravkov patriacich do skupiny „enzýmy“, uvedených v prílohe II, ako doplnkových látok vo výžive zvierat sa povoľuje na štyri roky za podmienok ustanovených v tejto prílohe.

Článok 3

Používanie prípravkov patriacich do skupiny „mikroorganizmy“, uvedených v prílohe III, ako doplnkových látok vo výžive zvierat sa povoľuje bez časového obmedzenia za podmienok ustanovených v tejto prílohe.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. novembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 15.

(4)  Ú. v. ES L 164, 30.6.1999, s. 56.

(5)  Ú. v. ES L 130, 12.5.2001, s. 25.

(6)  Ú. v. ES L 333, 10.12.2002, s. 5.

(7)  Ú. v. EÚ L 239, 9.7.2004, s. 8.

(8)  Ú. v. EÚ L 197, 28.7.2005, s. 12.

(9)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA I

Číslo ES

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva

Enzýmy

E 1603

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza

EC 3.2.1.6

Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanáza, produkovaný kmeňom Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), s aktivitou najmenej:

 

pevná forma:

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 50 FBG (1)/g

 

kvapalná forma:

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 120 FBG/ml

Prasiatka

(odstavčatá)

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 10 FBG

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 10–25 FBG.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcej viac ako 60 % rastlinných prísad (kukurica, vlčí bôb, pšenica, jačmeň, sója, repka olejná alebo hrach).

4.

Na použitie pri odstavčatách s hmotnosťou približne do 35 kg.

Bez časového obmedzenia

E 1635

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza

EC 3.2.1.6

Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanáza, vyprodukovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), s aktivitou najmenej:

 

kvapalná forma:

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 200 U (2)/ml

Kurčatá vo výkrme

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 75 U

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 75–100 U.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcej viac ako 30 % jačmeňa atď.

Bez časového obmedzenia


(1)  1 FBG je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.

(2)  1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.


PRÍLOHA II

Číslo ES alebo č.

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva

Enzýmy

11

Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

Prípravok endo-1,4-beta-glukanáza, endo-1,3(4)-beta-glukanáza a endo-1,4-beta-xylanáza, vyprodukovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252), s aktivitou najmenej:

kvapalná a granulovaná forma:

 

endo-1,4-beta-glukanáza: 8 000 U (1)/ml alebo g

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 18 000 U (2)/ml alebo g

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 26 000 U (3)/ml alebo g

Kačice

Endo-1,4-beta-glukanáza: 400 U

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

 

endo-1,4-beta-glukanáza: 400–1 600 U

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 900–3 600 U

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 1 300–5 200 U.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcej viac ako 45 % jačmeňa a/alebo tritikalu.

25.11.2009

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 900 U

Endo-1,4-beta-xylanáza: 1 300 U

63

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6

Prípravok endo-1,4-beta-xylanáza, vyprodukovaný kmeňom Trichoderma reesei (CBS 529.94), a endo-1,3(4)-beta-glukanáza, vyprodukovaný kmeňom Trichoderma reesei (CBS 526.94), s aktivitou najmenej:

pevná forma:

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 800 000 BXU (4)/g

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 200 000 BU (5)/g

kvapalná forma:

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 120 000 BXU/ml

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 30 000 BU/ml

Kurčatá vo výkrme

Endo-1,4-beta-xylanáza: 6 000 BXU

Endo-1,3(4)- beta-glukanáza: 1 500 BU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 16 000–24 000 BXU

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 4 000–6 000 BU

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a glukány), napr. obsahujúcej viac ako 54 % pšenice.

25.11.2009

Morky vo výkrme

Endo-1,4-beta-xylanáza: 16 000 BXU

Endo-1,3(4)- beta-glukanáza: 4 000 BU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 16 000–40 000 BXU

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 4 000–10 000 BU.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a glukány), napr. obsahujúcej viac ako 44 % pšenice.

25.11.2009


(1)  1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,1 mikromóla glukózy z karboxylmetylcelulózy za minútu pri pH 5,0 a teplote 40 °C.

(2)  1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,1 mikromóla glukózy z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a teplote 40 °C.

(3)  1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,1 mikromóla glukózy z ovseného xylánu za minútu pri pH 5,0 a teplote 40 °C.

(4)  1 BXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,06 mikromóla redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) zo xylánu z brezového dreva za minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.

(5)  1 BU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,06 mikromóla redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 4,8 a teplote 50 °C.


PRÍLOHA III

Číslo ES alebo č.

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Prípravok Saccharomyces cerevisiae, obsahujúci najmenej:

5 × 109 CFU/g doplnkovej látky

Dojnice

4 × 108

2 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Množstvo Saccharomyces cerevisiae v dennej dávke nesmie presiahnuť 5,6 × 109 CFU na 100 kg živej hmotnosti. Pripočítajte 8,75 × 109 CFU na každých ďalších 100 kg živej hmotnosti.

Bez časového obmedzenia

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Prípravok Saccharomyces cerevisiae, obsahujúci najmenej:

1 × 109 CFU/g doplnkovej látky

Dojnice

5 × 107

3,5 × 108

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Množstvo Saccharomyces cerevisiae v dennej dávke nesmie presiahnuť 1,2 × 109 CFU na 100 kg živej hmotnosti. Pripočítajte 1,7 × 108 CFU na každých ďalších 100 kg živej hmotnosti.

Bez časového obmedzenia


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1812/2005

zo 4. novembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 490/2004, (ES) č. 1288/2004, (ES) č. 521/2005 a (ES) č. 833/2005, pokiaľ ide o podmienky na povolenie určitých doplnkových látok v krmivách, patriacich do skupiny enzýmov a mikroorganizmov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (1), a najmä na jej článok 3, článok 9d ods. 1 a článok 9e ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2), a najmä na jeho článok 25,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povolenie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat.

(2)

V článku 25 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa ustanovujú prechodné opatrenia vzťahujúce sa na žiadosti o povolenie doplnkových látok do krmív, ktoré boli predložené v súlade so smernicou 70/524/EHS pred dátumom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosti o povolenie doplnkových látok do krmív uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu boli predložené pred dátumom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Úvodné pripomienky k týmto žiadostiam boli zaslané Komisii podľa ustanovenia v článku 4 ods. 4 smernice 70/524/EHS pred dátumom uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003. O týchto žiadostiach sa preto naďalej koná v súlade s článkom 4 smernice 70/524/EHS.

(5)

Používanie prípravku č. 5 z mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) bolo na základe nariadenia Komisie (ES) č. 490/2004 (3) dočasne povolené pre kone na obdobie štyroch rokov. Boli predložené nové údaje na podporu zvýšenia minimálneho obsahu jednotiek tvoriacich kolóniu (CFU) v tomto prípravku v stĺpci „chemický vzorec, opis“ bez toho, aby v podmienkach na udelenie povolenia došlo k zmene maximálneho, minimálneho alebo odporúčaného obsahu v kompletných krmivách. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na udelenie takého povolenia sú splnené. Používanie tohto prípravku z mikroorganizmov, ako je uvedené v prílohe I, by sa preto malo povoliť do 20. marca 2008.

(6)

Používanie prípravku č. E 1704 z mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) bolo na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1288/2004 (4) povolené pre teľatá a hovädzí dobytok vo výkrme. Boli predložené nové údaje na podporu zvýšenia minimálneho obsahu jednotiek tvoriacich kolóniu (CFU) v tomto prípravku v stĺpci „chemický vzorec, opis“ bez toho, aby v podmienkach na udelenie povolenia došlo k zmene najvyššieho, najnižšieho alebo odporúčaného obsahu v kompletných krmivách. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na udelenie takého povolenia sú splnené. Používanie tohto prípravku z mikroorganizmov, ako je uvedené v prílohe II, by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(7)

Používanie enzymatického prípravku č. E 1623 endo-1,3(4)-beta-glukanáza, produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanáza, produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), a subtilizín, produkovaného kmeňom Bacillus subtilis (ATCC 2107), bolo na základe nariadenia Komisie (ES) č. 521/2005 (5) povolené pre kurčatá vo výkrme bez časového obmedzenia. Boli predložené nové údaje na podporu zmeny minimálnej enzýmovej aktivity v tomto prípravku, ktorá je uvedená v stĺpci „chemický vzorec, opis“, bez toho, aby v podmienkach na udelenie povolenia došlo k zmene maximálneho, minimálneho alebo odporúčaného obsahu v kompletných krmivách. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na udelenie takého povolenia sú splnené. Používanie tohto enzymatického prípravku, ako je uvedené v prílohe III, by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(8)

Používanie enzymatického prípravku č. E 1627 endo-1,3(4)-beta-glukanáza, produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), a endo-1,4-beta-xylanáza, produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), bolo na základe nariadenia Komisie (ES) č. 833/2005 (6) povolené pre ošípané vo výkrme bez časového obmedzenia. Boli predložené nové údaje na podporu zmeny opisu tohto prípravku, ktorý je uvedený v stĺpci „chemický vzorec, opis“, bez toho, aby v podmienkach na udelenie povolenia došlo k zmene maximálneho, minimálneho alebo odporúčaného obsahu v kompletných krmivách. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na udelenie takého povolenia sú splnené. Používanie tohto enzymatického prípravku, ako je uvedené v prílohe IV, by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(9)

Nariadenia (ES) č. 490/2004, (ES) č. 1288/2004, (ES) č. 521/2005 a (ES) č. 833/2005 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 490/2004 sa nahrádza prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1288/2004 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 521/2005 sa nahrádza prílohou III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Príloha k nariadeniu (ES) č. 833/2005 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. novembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  Ú. v. EÚ L 79, 17.3.2004, s. 23.

(4)  Ú. v. EÚ L 243, 15.7.2004, s. 10.

(5)  Ú. v. EÚ L 84, 2.4.2005, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 138, 1.6.2005, s. 5.


PRÍLOHA I

Č. (alebo č. ES)

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

5.

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Prípravok Saccharomyces cerevisiae, obsahujúci najmenej 1 × 109 CFU/g doplnkovej látky

Kone

4 × 109

2,5 × 1010

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Množstvo Saccharomyces cerevisiae v dennej dávke nesmie prekročiť 4,17 × 1010 CFU na 100 kg telesnej hmotnosti.

Použitie sa povoľuje od uplynutia dvoch mesiacov po odstave.

20.3.2008


PRÍLOHA II

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1288/2004 sa zápis pre E 1704 nahrádza takto:

Č. (alebo č. ES)

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

„E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Prípravok Saccharomyces cerevisiae, obsahujúci najmenej:

1 × 109 CFU/g doplnkovej látky

Teľatá

6 mesiacov

2 × 108

2 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Bez časového obmedzenia

Hovädzí dobytok na výkrm

1,7 × 108

1,7 × 108

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Množstvo Saccharomyces cerevisiae v dennej dávke nesmie prekročiť 7,5 × 108 CFU na 100 kg telesnej hmotnosti.

Na každých ďalších 100 kg telesnej hmotnosti sa pridá 1 × 108 CFU.

Bez časového obmedzenia“


PRÍLOHA III

Č. ES

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva

Enzýmy

E 1623

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

Subtilizín EC 3.4.21.62

Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanáza, produkovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanáza, produkovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), a subtilizín, produkovaný kmeňom Bacillus subtilis (ATCC 2107), ktoré majú aktivitu najmenej:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 200 U (1)/g

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U (2)/g

 

subtilizín: 1 600 U (3)/g

Kurčatá na výkrm

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 25 U

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 25–100 U

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 625–2 500 U

 

subtilizín: 200–800 U.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi napr. obsahujúcej najmenej 30 % pšenice a 10 % raže.

Bez časového obmedzenia

Endo-1,4-beta-xylanáza: 625 U

Subtilizín: 200 U


(1)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a 30 °C.

(2)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) z ovseného xylánu za minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.

(3)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikrogram fenolovej zlúčeniny (ekvivalentov tyrozínu) z kazeínového substrátu za minútu pri pH 7,5 a 40 °C.


PRÍLOHA IV

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 833/2005 sa zápis pre E 1627 nahrádza takto:

„E 1627

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanáza, produkovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), a endo-1,4-beta-xylanáza, produkovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), s aktivitou najmenej:

prášková forma:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 800 U (1)/g

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 800 U (2)/g

tekutá forma:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 800 U/ml

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 800 U/ml

ošípané na výkrm

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. obsahujúcej viac ako 65 % jačmeňa.

Bez časového obmedzenia

endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U


(1)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a 30 °C.

(2)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) zo xylánu z ovsených pliev za minútu pri pH 5,3 a 50 °C.“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/24


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. októbra 2005,

ktorým sa ustanovujú pravidlá obstarávania potravinovej pomoci mimovládnymi organizáciami oprávnenými Komisiou zakúpiť a získavať výrobky určené na dodanie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1292/96 a ktorým sa zrušuje jej rozhodnutie z 3. septembra 1998

(2005/769/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1292/96 z 27. júna 1996 o politike potravinovej pomoci a riadení potravinovej pomoci a špeciálnych operáciách na podporu potravinovej bezpečnosti (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 3 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2519/97 zo 16. decembra 1997, ktoré ustanovuje všeobecné pravidlá získavania výrobkov určených na dodanie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1292/96 ako potravinová pomoc Spoločenstva (2), umožňuje Komisii oprávňovať medzinárodné a mimovládne organizácie, ktoré sú prijímateľmi pomoci Spoločenstva, aby kupovali a získavali výrobky na použitie ako dodávku pomoci, ak Komisia stanoví pravidlá a postupy, ktoré sa potom uplatňujú.

(2)

Článok 164 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3) („vykonávacie pravidlá“), stanovuje, že ak vykonávanie činnosti, na ktorú sa môže získať grant Spoločenstva, predpokladá verejné obstarávanie, dohoda o grante uzatvorená na tento účel musí zahŕňať predpisy verejného obstarávania, ktoré musí príjemca spĺňať.

(3)

Článok 120 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4) („rozpočtové pravidlá“), podriaďuje udelenie zmlúv o verejnom obstarávaní príjemcom grantu princípom stanoveným v rozpočtových pravidlách a ich vykonávacích predpisoch.

(4)

Predpisy verejného obstarávania, ktoré majú dodržiavať orgány určené v časti 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1292/96 na vykonávanie politiky potravinovej pomoci, sú už ustanovené v dohodách o príspevku, ktoré Komisia uzatvorila s danými medzinárodnými organizáciami na tento účel; pokiaľ ide o mimovládne organizácie (MVO), predpisy verejného obstarávania a ďalšie podmienky, ktoré sú nevyhnutné na získavanie potravinovej pomoci a na rešpektovanie rozpočtových princípov ustanovených v rozpočtových pravidlách a v ich vykonávacích predpisoch, by mali byť pre mimovládne organizácie založené najmä na princípoch ustanovených nariadením (ES) č. 2519/97, prispôsobených podľa potreby, aby sa zohľadnila situácia vo finančnom riadení.

(5)

Predpisy verejného obstarávania by sa mali uplatňovať, keď Komisia povolí mimovládnym organizáciám zakúpiť a získavať potravinovú pomoc v rámci kontraktov, ktoré sa majú podpísať na vykonávanie ročného pracovného programu potravinovej pomoci bez toho, aby bola dotknutá voľnosť konania povoľujúceho úradníka Komisie, týkajúca sa zahrnutia dodatočných požiadaviek do týchto kontraktov na dosiahnutie zdravého finančného riadenia. Rozhodnutie Komisie z 3. septembra 1998 by sa malo z tohto dôvodu zrušiť.

(6)

Výbor pre potravinovú pomoc a potravinovú bezpečnosť bol informovaný o súčasnom opatrení podľa článku 29 nariadenia (ES) č. 1292/96,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pravidlá obstarávania potravinovej pomoci mimovládnymi organizáciami oprávnenými Komisiou zakúpiť a získavať výrobky určené na dodanie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1292/96 sú ustanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu. Tieto pravidlá tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv a dohovorov, ktoré Komisia uzatvorila na tento účel.

Článok 2

Rozhodnutie Komisie z 3. septembra 1998, ktorým sa oprávňujú určité organizácie prijímajúce potravinovú pomoc Spoločenstva zakúpiť určité výrobky určené na dodanie ako potravinová pomoc Spoločenstva, sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

V Bruseli 27. októbra 2005

Za Komisiu

Louis MICHEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 166, 5.7.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 23.

(3)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.


PRÍLOHA

Mimovládna organizácia, ktorá je príjemcom pomoci Spoločenstva (ďalej len „mimovládna organizácia“), uplatňuje tieto pravidlá získavania výrobkov určených na dodanie podľa nariadenia (ES) č. 1292/96 ako potravinovú pomoc Spoločenstva bez toho, aby boli dotknuté dodatočné požiadavky týkajúce sa finančného riadenia zahrnuté v zmluve uzatvorenej s príjemcom na vykonávanie politiky potravinovej pomoci.

I.   VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Táto príloha sa uplatňuje na tovar určený na dodanie „na miesto určenia“ („free at destination“).

II.   MIESTO NÁKUPU TOVARU

V závislosti od podmienok ustanovených na konkrétnu dodávku sa výrobok, ktorý má byť dodaný, zakupuje v Európskom spoločenstve alebo v rozvojovej krajine uvedenej v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1292/96 podľa možnosti patriacej do rovnakej zemepisnej oblasti. V najväčšom možnom rozsahu by sa mali uprednostňovať nákupy v krajine prevádzky alebo v susednej krajine.

Vo výnimočných prípadoch a v súlade s postupmi ustanovenými v článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1292/96 sa môžu výrobky zakúpiť na trhu inej krajiny, než sú krajiny uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1292/96.

Mimovládna organizácia zabezpečuje, že výrobky určené na dodanie ako potravinová pomoc sa môžu voľne dovážať do krajiny príjemcu a nebudú podliehať dovoznému clu ani dani s rovnakým účinkom.

III.   VLASTNOSTI VÝROBKOV

Výrobky čo najviac zodpovedajú nutričným zvyklostiam obyvateľstva prijímajúceho pomoc.

Vlastnosti výrobkov, ktoré sa majú získavať ako potravinová pomoc, sú v súlade s požiadavkami ustanovenými v oznámení Komisie vzťahujúcom sa na charakteristiky výrobkov určených na dodanie ako potravinová pomoc Spoločenstva (1).

Okrem toho je obal v súlade s požiadavkami ustanovenými v oznámení Komisie vzťahujúcom sa na obal výrobkov určených na dodanie ako potravinová pomoc Spoločenstva (2).

IV.   PRAVIDLÁ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

Účasť na verejnej súťaži stanovenej v rámci získavania výrobkov určených na dodanie ako potravinová pomoc je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické alebo právnické osoby z Európskeho spoločenstva alebo z rozvojovej krajiny uvedenej v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1292/96.

Účastník verejnej súťaže musí byť právne zaregistrovaný a na žiadosť musí o tom preukázať dôkaz.

V.   DÔVODY NA VYLÚČENIE Z ÚČASTI NA POSTUPOCH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A Z UDEĽOVANIA KONTRAKTOV

1.   Dôvody na vylúčenie z účasti na postupoch verejného obstarávania

Účastníci verejnej súťaže sú vylúčení z účasti na postupe verejného obstarávania v týchto situáciách:

a)

ak sú v konkurznom konaní alebo v likvidácii, ich záležitosti spravujú súdy, uzavreli dohodu s veriteľmi, pozastavili podnikateľskú činnosť, sú predmetom konania týkajúceho sa týchto záležitostí alebo sa nachádzajú v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobných konaní ustanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo nariadeniach;

b)

ak boli právoplatne odsúdení (res judicata) za protiprávne konanie v súvislosti s výkonom povolania;

c)

ak sa dopustili závažného odborného pochybenia, preukázaného akýmikoľvek prostriedkami, ktoré môže príjemca grantu odôvodniť;

d)

ak si neplnili povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov sociálneho zabezpečenia alebo platenia daní v súlade s právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorej majú sídlo, alebo s právnymi ustanoveniami krajiny príjemcu grantu alebo s právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorej sa má kontrakt plniť;

e)

ak boli právoplatne odsúdení (res judicata) za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo akúkoľvek inú nezákonnú činnosť poškodzujúcu finančné záujmy Spoločenstva;

f)

ak v súvislosti s iným postupom verejného obstarávania alebo postupom o udelenie grantu, ktoré sa financovali z rozpočtu Spoločenstva, bolo vyhlásené, že vážnym spôsobom porušili zmluvu pre nesplnenie svojich zmluvných záväzkov.

Účastníci verejnej súťaže musia potvrdiť, že sa nenachádzajú ani v jednej z uvedených situácií.

2.   VYLÚČENIE Z UDEĽOVANIA KONTRAKTOV

Kontrakty nemožno udeliť tým účastníkom verejnej súťaže, ktorí v priebehu postupu verejného obstarávania:

a)

sú predmetom konfliktu záujmov;

b)

sa previnili skreslením poskytnutých informácií, ktoré vyžadoval príjemca grantu ako podmienku účasti na verejnej súťaži, alebo tieto informácie neposkytli.

VI.   POSTUPY UDEĽOVANIA

1.   Všeobecné ustanovenia

Mimovládna organizácia vyhlasuje medzinárodnú verejnú súťaž na kontrakty na dodávku s hodnotou 150 000 EUR alebo viac. V prípade medzinárodnej verejnej súťaže uverejňuje mimovládna organizácia oznámenie o verejnej súťaži vo všetkých primeraných oznamovacích prostriedkoch, najmä na internetovej stránke mimovládnej organizácie, v medzinárodnej tlači a vo vnútroštátnej tlači krajiny, v ktorej sa činnosť vykonáva, alebo v ďalších špecializovaných periodikách.

Kontrakty na dodávku s hodnotou medzi 30 000 EUR a 150 000 EUR sa udeľujú prostredníctvom verejnej súťaže uverejnenej v miestnych oznamovacích prostriedkoch. V prípade miestnej verejnej súťaže sa oznámenie o verejnej súťaži uverejňuje vo všetkých primeraných oznamovacích prostriedkoch, avšak len v krajine, v ktorej sa činnosť vykonáva. Musí však poskytovať ďalším oprávneným dodávateľom rovnaké príležitosti ako miestnym firmám.

Kontrakty na dodávku s hodnotou nižšou ako 30 000 EUR sa musia udeliť prostredníctvom súťažného rokovacieho konania bez uverejnenia, v ktorom mimovládna organizácia konzultuje aspoň s tromi dodávateľmi podľa jej výberu a rokuje o podmienkach kontraktu s jedným alebo viacerými z nich.

Kontrakty na dodávku s hodnotou nižšou ako 5 000 EUR sa môžu udeliť na základe jedinej ponuky.

Lehoty na predkladanie ponúk a žiadostí o účasť musia byť dostatočne dlhé na to, aby sa zúčastneným stranám umožnilo primerané a vhodné obdobie na prípravu a predloženie ponúk.

2.   Rokovacie konanie

Príjemca môže využiť rokovacie konanie na základe jedinej ponuky v týchto prípadoch:

a)

ak lehotu na postupy uvedené v oddiele 6.1 nemožno dodržať z dôvodu mimoriadnej naliehavosti spôsobenej udalosťami, ktoré príjemca nemohol predpokladať a ktoré mu v žiadnom prípade nemôžu byť pripísané. Okolnosti, ktoré opodstatnene spôsobili mimoriadnu naliehavosť, sa v žiadnom prípade nesmú pripísať príjemcovi.

Usudzuje sa, že činnosti vykonávané v krízových situáciách určených Komisiou spĺňajú podmienku mimoriadnej naliehavosti. Komisia bude informovať príjemcu, či krízová situácia existuje a kedy sa končí;

b)

pre doplňujúce dodávky od pôvodného dodávateľa, ktoré sú určené buď ako čiastková náhrada bežných dodávok alebo zariadení, alebo ako rozšírenie existujúcich dodávok alebo zariadení, ak by zmena dodávateľa zaväzovala príjemcu, aby si zadovážil zariadenie, ktoré má rozdielne technické parametre, čo by mohlo mať za následok nekompatibilitu alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo údržbe;

c)

ak bola verejná súťaž neúspešná, znamená to, že nebola predložená žiadna kvalitatívne ani finančne vhodná ponuka. V takýchto prípadoch po zrušení verejnej súťaže môže príjemca rokovať s jedným alebo viacerými účastníkmi verejnej súťaže podľa jeho výberu z tých, ktorí sa zúčastnili na verejnej súťaži, za predpokladu, že počiatočné podmienky verejnej súťaže sa podstatne nezmenia;

d)

ak sa príslušný kontrakt udelí orgánom s monopolom de iure alebo de facto, riadne odôvodneným v rozhodnutí Komisie o udelení;

e)

priame zadanie sa môže vykonať v prípade zaručenia konkrétnymi podmienkami dodávky, a najmä v prípade experimentálnej dodávky.

3.   Povinnosti pri predkladaní ponuky

V oznámení o verejnej súťaži mimovládna organizácia špecifikuje formu a termín, v súlade s ktorými sa musí uskutočniť ponuka účastníka verejnej súťaže.

Hodnotiaci výbor musí vyhodnotiť a klasifikovať všetky žiadosti o účasť a ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky, na základe kritérií vylúčenia, výberu a udelenia, ktoré boli vopred oznámené. Výbor musí mať nepárny počet členov, a to najmenej troch, so všetkými technickými a administratívnymi kapacitami potrebnými na poskytnutie stanoviska na ponuky na základe dostatočnej informovanosti.

Jediná ponuka sa môže predložiť pre každú šaržu. Je platná len vtedy, ak sa vzťahuje na kompletnú šaržu. Ak je šarža rozdelená na čiastočné šarže, ponuka sa stanovuje ako ich priemer. Ak sa verejná súťaž vzťahuje na dodanie viacerých šarží, na každú šaržu sa predloží samostatná ponuka. Účastník verejnej súťaže nie je povinný predložiť ponuku na všetky dávky.

V ponukách sa uvádza:

meno a adresa účastníka verejnej súťaže,

referenčné čísla verejnej súťaže, šarža a činnosť,

čistá hmotnosť dávky alebo určitá peňažná výška, na ktorú sa ponuka vzťahuje,

navrhovaná cena za čistú metrickú tonu výrobku, pri ktorej sa účastník verejnej súťaže zaväzuje uskutočniť dodávku v súlade s ustanovenými podmienkami,

alebo

čisté množstvo ponúkaných výrobkov, ak ide o verejnú súťaž na kontrakt na dodávku najvyššieho množstva určeného výrobku za určitú peňažnú sumu,

náklady na prepravu na špecifikovanú fázu dodávky,

termín dodávky.

Ponuka je platná len v prípade, ak je k nej priložený dôkaz o tom, že sa zložila záruka na ponuku. Výška záruky na ponuku vyjadrená v mene platby a obdobie platnosti sú ustanovené v oznámení o verejnej súťaži. Záruka predstavuje najmenej 1 % z celkovej výšky ponuky a obdobie platnosti je aspoň jeden mesiac.

Záruka sa zloží v prospech mimovládnej organizácie vo forme zábezpeky z úverovej inštitúcie uznanej členským štátom alebo akceptovanej mimovládnou organizáciou. Záruka je neodvolateľná a možno ju priamo vymáhať.

V prípade získavania výrobkov v krajine, ktorá je sama príjemcom potravinovej pomoci, môže mimovládna organizácia v oznámení o verejnej súťaži definovať ďalšie podmienky záruky, pričom zohľadní zvyklosti krajiny.

Záruka sa uvoľňuje:

listom alebo faxom od mimovládnej organizácie, ak ponuka nebola prijatá alebo bola zamietnutá, alebo ak žiadny kontrakt nebol udelený,

ak účastník verejnej súťaže určený ako dodávateľ zložil dodaciu záruku.

Záruka prepadá, ak dodávateľ neposkytne dodaciu záruku v primeranom termíne po udelení kontraktu a taktiež ak účastník verejnej súťaže stiahne svoju ponuku po tom, čo bola prijatá.

Zamieta sa ponuka, ktorá nie je predložená v súlade s týmito ustanoveniami alebo obsahuje iné výhrady alebo podmienky, než sú ustanovené vo verejnej súťaži.

Žiadna ponuka sa po jej prijatí nemôže zmeniť ani stiahnuť.

Kontrakt sa udeľuje účastníkovi verejnej súťaže, ktorý predložil najnižšiu ponuku pri rešpektovaní všetkých podmienok verejnej súťaže, najmä charakteristík výrobkov, ktoré sa majú získať. Ak najnižšiu ponuku predložia súčasne viacerí účastníci verejnej súťaže, kontrakt sa udeľuje na základe žrebovania.

Po udelení kontraktu dodávateľ a neúspešní účastníci verejnej súťaže sú o tom riadne oboznámení listom alebo faxom.

Mimovládna organizácia sa môže rozhodnúť neudeliť kontrakt po uplynutí prvého alebo druhého termínu, najmä ak sú predložené ponuky mimo rámca bežných trhových cien. Mimovládna organizácia nemusí uvádzať dôvody svojho rozhodnutia. Účastníci verejnej súťaže sú v rámci troch pracovných dní písomne informovaní o rozhodnutí neudeliť kontrakt.

VII.   ZÁVÄZKY DODÁVATEĽA A DODACIE PODMIENKY

V oznámení o verejnej súťaži mimovládna organizácia určí podmienky zodpovedajúce povinnostiam dodávateľa podľa súčasných pravidiel a dodávateľ si svoje záväzky plní v súlade so všetkými podmienkami ustanovenými v oznámení o verejnej súťaži, ako aj s podmienkami vyplývajúcimi z jeho ponuky.

Dodávateľ zabezpečuje na svoje náklady dopravu čo najvhodnejšou cestou so zreteľom na schválený termín z prístavu nakládky alebo nakladacieho prístaviska uvedeného v jeho ponuke do konečného miesta určenia stanoveného v oznámení o verejnej súťaži.

Na základe písomnej žiadosti dodávateľa mimovládna organizácia však môže schváliť zmenu prístavu nakládky alebo nakladacieho prístaviska, pokiaľ s tým spojené náklady hradí dodávateľ.

Podľa všeobecnej politiky dodávateľ uzatvára námorné poistenie alebo poistenie pohľadávok. Poistenie sa vzťahuje aspoň na výšku ponuky a pokrýva všetky riziká súvisiace s prepravou a akoukoľvek ďalšou činnosťou týkajúcou sa dodávky dodávateľom až do stanovenej fázy dodávky. Taktiež pokrýva všetky náklady na triedenie, stiahnutie alebo zničenie poškodeného tovaru, opätovné balenie a analýzu tovaru, ak priemer neznemožňuje príjemcovi tovar prijať.

Tovar sa nemôže doručiť vo forme viacerých zásielok na viacerých plavidlách, pokiaľ s tým mimovládna organizácia nesúhlasí. V tom prípade mimovládna organizácia vyžaduje, aby dodávateľ znášal dodatočné náklady na kontrolu.

V oznámení o verejnej súťaži možno v prípade potreby uviesť dátum, pred ktorým sa akákoľvek dodávka považuje za predčasnú.

Dodávka je úplná, ak sa všetok tovar skutočne dodal „na miesto určenia“. Dodávateľ hradí všetky náklady, až pokiaľ nie je tovar k dispozícii v sklade na mieste určenia.

Dodávateľ hradí všetky riziká vrátane straty alebo poškodenia, ktorým môže tovar podliehať, až po ukončenie dodávky a zaznamenanie tejto skutočnosti monitorom v konečnom osvedčení o zhode (pozri bod 8).

Dodávateľ promptne písomne oznámi príjemcovi a monitorovi použité dopravné prostriedky, dni nákladu, očakávaný deň dosiahnutia miesta určenia a akúkoľvek nehodu, ktorá sa vyskytla počas tranzitu tovaru.

Dodávateľ vykonáva formality vzťahujúce sa na vývoznú licenciu a colné konanie, pričom hradí príslušné náklady a poplatky.

Po oznámení o udelení kontraktu dodávateľ zloží v primeranom termíne dodaciu záruku, aby zabezpečil plnenie svojich záväzkov. Táto záruka, vyjadrená v mene vzťahujúcej sa na platbu, predstavuje 5 % až 10 % z celkovej výšky ponuky. Obdobie platnosti sa končí jeden mesiac po dni poslednej dodávky. Skladá sa rovnakým spôsobom ako záruka na ponuku.

Dodacia záruka sa uvoľňuje v plnej výške listom alebo faxom od mimovládnej organizácie, ak dodávateľ:

vykonal dodávku v súlade so všetkými svojimi povinnosťami, alebo

bol oslobodený od svojich záväzkov,

alebo

nevykonal dodávku z dôvodu vyššej moci, ktorý mimovládna organizácia uznala.

VIII.   MONITOROVANIE

Ihneď po udelení kontraktu mimovládna organizácia informuje dodávateľa agentúry, ktorá bude zodpovedná za overenie a vydanie osvedčenia o kvalite, množstve, balení a označení tovaru určeného na dodanie vo vzťahu s každou dodávkou, vydaním osvedčenia o zhode a osvedčenia o dodávke a ktorá bude vo všeobecnosti koordinovať všetky fázy procesu dodávky (ďalej len „monitorovacia agentúra“).

Po oznámení o udelení kontraktu dodávateľ písomne informuje monitorovaciu agentúru o názve a adrese výrobcu, baliarne alebo držiteľa skladu tovaru určeného na dodanie a o približnom dni výroby alebo balenia, ako aj o mene jeho zástupcu v mieste dodávky.

Monitorovacia agentúra vykonáva aspoň dve kontroly na základe podmienok zadania v súlade s medzinárodnými monitorovacími normami takto:

a)

Predbežná kontrola sa vykonáva pri nakladaní tovaru alebo v závode. Záverečná kontrola sa vykonáva v stanovenej fáze dodávky.

b)

Po dokončení predbežnej kontroly monitorovacia agentúra vydáva pre dodávateľa predbežné osvedčenie o zhode, ktoré je v prípade potreby predmetom výhrady. Monitorovacia agentúra uvedie, či akákoľvek výhrada znamená neakceptovanie tovaru vo fáze dodávky.

c)

Keď sa záverečná kontrola ukončí, monitorovacia agentúra vydáva pre dodávateľa konečné osvedčenie o zhode, v ktorom stanovuje najmä deň ukončenia dodávky a dodávané čisté množstvo; toto osvedčenie je v prípade potreby predmetom výhrady.

d)

Ak monitorovacia agentúra vydá odôvodnené „oznámenie o výhrade“, čo najskôr o tom písomne oboznamuje dodávateľa a mimovládnu organizáciu. Ak chce dodávateľ o záveroch polemizovať s monitorovacou agentúrou a s mimovládnou organizáciou, robí tak v rámci dvoch pracovných dní po zaslaní tohto oznámenia.

Náklady na uvedené kontroly hradí mimovládna organizácia. Dodávateľ hradí finančné následky v prípade kvalitatívnych nedostatkov alebo neskorého predloženia tovaru na kontrolu.

Ak dodávateľ alebo príjemca namieta voči záverom kontroly, monitorovacia agentúra po schválení mimovládnou organizáciou zabezpečuje inšpekciu na preverenie, ktorá sa podľa povahy námietky týka preverenia vzoriek, preverenia analýzy a/alebo opätovného odváženia alebo opätovnej kontroly balenia. Inšpekciu na preverenie uskutočňuje agentúra alebo laboratórium určené v zmluve medzi dodávateľom, konečným príjemcom a monitorovacou agentúrou.

Náklady spojené s inšpekciou na preverenie hradí strana, ktorá prehrá.

Ak sa po vykonaní kontrol alebo inšpekcie na preverenie konečné osvedčenie o zhode nevydá, dodávateľ je povinný tovar vymeniť.

Náklady na výmenu a s ňou spojené náklady na kontrolu hradí dodávateľ.

Monitorovacia agentúra vydáva písomné pozvánky pre zástupcov dodávateľa a konečného príjemcu, aby sa zúčastnili na kontrolách, najmä pri odbere vzoriek, ktoré sa majú využiť pri analýzach. Odber vzoriek sa vykonáva v súlade s odbornou praxou. Pri odbere vzoriek monitorovacia agentúra odoberie dve dodatočné vzorky, ktoré sa uchovajú zapečatené k dispozícii pre mimovládnu organizáciu na prípadnú ďalšiu kontrolu alebo v prípade námietok vznesených príjemcom alebo dodávateľom.

Náklady na tovar odobraný ako vzorky hradí dodávateľ.

Po dodaní tovaru „na miesto určenia“ prijímateľ tovaru bezodkladne vydáva osvedčenie o prevzatí pre dodávateľa a dodávateľ poskytne príjemcovi originál konečného osvedčenia o zhode a pro forma faktúru, v ktorej je stanovená hodnota tovaru a jeho bezplatný presun príjemcovi.

V prípade voľne sypaného tovaru je tolerancia 3 % hmotnosti (okrem hmotnosti vzoriek) pod požadované množstvo. V prípade tovaru dodaného v balíkoch sa tolerancia obmedzí na 1 %. Ak sa tolerancie prekročia, mimovládna organizácia môže od dodávateľa vyžadovať ďalšiu dodávku za rovnakých finančných podmienok ako pri prvej dodávke.

IX.   PLATOBNÉ PODMIENKY

Suma, ktorú má mimovládna organizácia zaplatiť dodávateľovi, nepresahuje sumu ponuky plus všetky náklady, mínus všetky zrážky uvedené v nasledujúcom texte.

Ak sa vo fáze dodania tovaru zistí, že kvalita, balenie alebo označenie tovaru nezodpovedajú špecifikáciám, pričom však táto nezhoda nebola dôvodom na odmietnutie vydania osvedčenia o prevzatí, môže mimovládna organizácia pri výpočte sumy, ktorá sa má zaplatiť, uplatniť zrážky.

Okrem prípadov spôsobených vyššou mocou dodacia záruka čiastočne kumulatívne prepadá v týchto prípadoch:

10 % hodnoty nedodaných množstiev bez toho, aby boli dotknuté tolerancie uvedené v bode 8,

0,1 % hodnoty množstiev dodaných po termíne, a to za každý deň oneskorenia,

pokiaľ je to potrebné, avšak len vtedy, ak je to uvedené v oznámení o verejnej súťaži, 0,1 % za deň, ak sa tieto množstvá dodali predčasne.

Sumy záruk, ktoré majú prepadnúť, sa odpočítavajú od konečnej sumy, ktorá sa má zaplatiť. Záruky sa uvoľnia naraz v plnej výške.

Mimovládna organizácia môže dodávateľovi na základe jeho písomnej žiadosti preplatiť určité dodatočné náklady, ako sú náklady na skladovanie alebo poistenie, ktoré dodávateľ skutočne zaplatil, avšak okrem akýchkoľvek administratívnych nákladov, ktoré mimovládna organizácia hodnotí na základe príslušných podkladov, za predpokladu, že bolo vydané osvedčenie o prevzatí alebo osvedčenie o dodaní bez výhrad vzťahujúcich sa na povahu nárokovaných nákladov a v prípade:

predĺženia dodacej lehoty na žiadosť príjemcu, alebo

omeškania presahujúceho 30 dní, ktoré uplynú odo dňa dodania do vydania osvedčenia o prevzatí alebo vydania konečného osvedčenia o zhode.

Dodatočné náklady sa neuznajú, ak presahujú:

1 EUR na tonu sypaného tovaru a 2 EUR na tonu spracovaného tovaru za týždeň v prípade nákladov na skladovanie,

0,75 % za rok z hodnoty tovaru v prípade nákladov na poistenie.

Suma, ktorá sa má zaplatiť, je splatná na základe žiadosti dodávateľa predloženej v dvoch exemplároch. K žiadosti o vyplatenie celej sumy ponuky alebo o vyplatenie jej zostatku sa prikladajú tieto doklady:

faktúra na požadovanú sumu,

originál osvedčenia o prevzatí,

kópia podpísaná a overená dodávateľom, ktorá sa zhoduje s originálom konečného osvedčenia o zhode.

Ak bolo dodaných 50 % z celkového množstva ustanoveného v oznámení o verejnej súťaži, dodávateľ môže predložiť žiadosť o vyplatenie zálohy, ku ktorej sa prikladá faktúra na požadovanú sumu a kópia predbežného osvedčenia o zhode.

Všetky žiadosti na vyplatenie celej sumy ponuky alebo vyplatenie jej zostatku sa predkladajú mimovládnej organizácii po vydaní osvedčenia o prevzatí. Všetky platby sa uskutočňujú do 60 dní odo dňa, keď mimovládna organizácia prijala kompletnú a precíznu žiadosť o platbu. Na neodôvodnené prieťahy sa uplatňuje nárok z omeškania v mesačnej sadzbe, ktorú uplatňuje Európska centrálna banka.

X.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Mimovládna organizácia rozhodne, či skutočnosť, že dodávateľ nedodal tovar alebo nesplnil niektorú zo svojich povinností, možno pripísať pôsobeniu vyššej moci. Náklady vyplývajúce z prípadu vyššej moci, ktorý mimovládna organizácia uzná, hradí mimovládna organizácia.


(1)  Ú. v. ES C 312, 31.10.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. ES C 267, 13.9.1996, s. 1.


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. novembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2003/634/ES, ktorým sa schvaľujú programy na účely získania štatútu schválených zón a schválených fariem v neschválených zónach v súvislosti s vírusovou hemoragickou septikémiou (VHS) a infekčnou krvotvornou nekrózou (IHN) u rýb

[oznámené pod číslom K(2005) 4185]

(Text s významom pre EHP)

(2005/770/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych predpisoch, ktoré upravujú uvádzanie vodných živočíchov a výrobkov akvakultúry na trh (1), a najmä na jej článok 10 ods. 2,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2003/634/ES (2) sa schvaľujú programy predložené rôznymi členskými štátmi a uvádza sa v ňom ich zoznam. Programy sú vytvorené tak, aby následne umožnili členským štátom v zóne alebo na farme v neschválenej zóne iniciovať postupy na získanie štatútu schválenej zóny alebo schválenej farmy v neschválenej zóne v súvislosti s jedným alebo viacerými prípadmi výskytu vírusovej hemoragickej septikémie (VHS) a infekčnej krvotvornej nekrózy (IHN) u rýb.

(2)

Program uplatniteľný na Fínsko, pokiaľ ide o IHN na celom území a VHS na kontinentálnych častiach územia, sa skončil a mal by sa z prílohy I k rozhodnutiu 2003/634/ES vypustiť.

(3)

Program uplatniteľný na Incubatoio ittico di valle – Loc. Cascina Prelle – Traversella (TO) sa skončil a mal by sa z prílohy II k rozhodnutiu 2003/634/ES vypustiť.

(4)

Rozhodnutie 2003/634/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2003/634/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa nahrádza textom prílohy I k tomuto rozhodnutiu;

2.

Príloha II sa nahrádza textom prílohy II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. novembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 220, 3.9.2003, s. 8. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/414/ES (Ú. v. EÚ L 141, 4.6.2005, s. 29).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

PROGRAMY PREDLOŽENÉ NA ÚČELY ZÍSKANIA ŠTATÚTU SCHVÁLENEJ ZÓNY V SÚVISLOSTI S JEDNÝM ALEBO VIACERÝMI PRÍPADMI VÝSKYTU VHS A IHN U RÝB

1.   DÁNSKO

PROGRAMY PREDLOŽENÉ DÁNSKOM 22. MÁJA 1995 ZAHŔŇAJÚ:

Povodie FISKEBÆK Å,

Všetky ČASTI JUTSKA na juh a západ od povodia Storåen, Karup å, Gudenåen a Grejs å,

Oblasť všetkých DÁNSKYCH OSTROVOV.

2.   NEMECKO

PROGRAM PREDLOŽENÝ NEMECKOM 25. FEBRUÁRA 1999 ZAHŔŇA:

Zónu v povodí ‚OBERN NAGOLD’.

3.   TALIANSKO

3.1.   PROGRAM PREDLOŽENÝ TALIANSKOM V AUTONÓMNEJ PROVINCII BOLZANO 6. OKTÓBRA 2001, ZMENENÝ A DOPLNENÝ LISTOM Z 27. MARCA 2003, ZAHŔŇA:

Zona Province Bolzano

Zóna zahŕňa všetky povodia v rámci provincie Bolzano.

Zóna zaberá hornú časť zóny ZONA VAL D’ADIGE, t.j. povodia rieky Adige od jej prameňov v provincii Bolzano po hranice provincie Trento.

(Poznámka: Zvyšná dolná časť zóny ZONA VAL D’ADIGE spadá do schváleného programu autonómnej provincie Trento. Hornú a dolnú časť tejto zóny treba pokladať za epidemiologický celok.)

3.2.   PROGRAMY PREDLOŽENÉ TALIANSKOM V AUTONÓMNEJ PROVINCII TRENTO 23. DECEMBRA 1996 A 14. JÚLA 1997 ZAHŔŇAJÚ:

Zona Val di Sole e Val di Non

Povodie od prameňa potoka Noce po priehradu S. Giustina.

Zona Val d’Adige – dolná časť

Povodia rieky Adige a jej prameňov, ktoré sa nachádzajú na území autonómnej provincie Trento, od hranice s Provinciou Bolzano po priehradu Ala (hydroelektráreň).

(Poznámka: Oblasť horného toku v zóne ZONA VAL D’ADIGE spadá do schváleného programu autonómnej provincie Bolzano. Hornú a dolnú časť tejto zóny treba pokladať za epidemiologický celok.)

Zona del torrente Arnò

Povodie od prameňa bystriny Arnò k hrádzam na dolnom toku pred ústím bystriny Arnò do rieky Sarca.

Zona Val Banale

Oblasť povodia potoka Ambies po priehradu vodnej elektrárne.

Zona Varone

Povodie od prameňa potoka Magnine po vodopád.

Zona Alto e Basso Chiese

Povodie rieky Chiese od prameňa po priehradu Condino okrem povodí bystrín Adanà a Palvico.

Zona del torrente Palvico

Povodie bystriny Palvico po hrádzu z betónu a kameňa.

3.3.   PROGRAM PREDLOŽENÝ TALIANSKOM V REGIÓNE VENETO 21. FEBRUÁRA 2001 ZAHŔŇA:

Zona del torrente Astico

Povodie rieky Astico od prameňov (v autonómnej provincii Trento a provincii Vicenza v regióne Veneto) po priehradu v blízkosti mostu Pedescala v provincii Vicenza.

Dolný tok rieky Astico medzi priehradou v blízkosti mostu Pedescala a priehradou Pria Maglio sa považuje za nárazníkovú zónu.

3.4.   PROGRAM PREDLOŽENÝ TALIANSKOM V REGIÓNE UMBRIA 20. FEBRUÁRA 2002 ZAHŔŇA:

Zona Fosso di Monterivoso: Povodie rieky Monterivoso od prameňov po nepriechodné hrádze pri meste Ferentillo.

3.5.   PROGRAM PREDLOŽENÝ TALIANSKOM V REGIÓNE LOMBARDIA 23. DECEMBRA 2003 ZAHŔŇA:

Zona valle del torrente Venina: Povodie rieky Vienna od prameňov k týmto hraniciam:

na západe: údolie Livrio,

na juhu: Orobie Apls od Publino Pass po vrchol Redorta,

na východe: údolia Armisa a Armisola.

3.6.   PROGRAM PREDLOŽENÝ TALIANSKOM V REGIÓNE TOSKÁNSKO 23. SEPTEMBRA 2004 ZAHŔŇA:

Zona valle di Tosi: Povodie rieky Vicano di S. Ellero od prameňov k priehrade Il Greto neďaleko obce Raggioli.

4.   FÍNSKO

4.1.   PROGRAM PRE ODSTRÁNENIE VHS (1), KTORÉHO SÚČASŤOU SÚ OSOBITNÉ ERADIKAČNÉ OPATRENIA, PREDLOŽENÝ FÍNSKOM 29. MÁJA 1995 A ZMENENÝ A DOPLNENÝ LISTAMI Z 27. MARCA 2002, 4. JÚNA 2002, 12. MARCA 2003, 12. JÚNA 2003, 20. OKTÓBRA 2003 A 17. MÁJA 2005, ZAHŔŇA:

Všetky pobrežné oblasti FÍNSKA so špeciálnymi eradikačnými opatreniami v:

provincii Åland,

chránenej oblasti v Pyhtää,

chránenej oblasti, do ktorej patria obce Uusikaupunki, Pyhäranta a Rauma.

5.   CYPRUS

PROGRAMY PREDLOŽENÉ CYPROM 20. APRÍLA 2004 ZAHŔŇAJÚ:

Celé územie Cypru.“


(1)  Program bol ukončený súčasným rozhodnutím s ohľadom na IHN, ktorej sa udelil štatút schválenia.


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

PROGRAMY PREDLOŽENÉ NA ÚČELY ZÍSKANIA ŠTATÚTU SCHVÁLENEJ FARMY V NESCHVÁLENEJ ZÓNE V SÚVISLOSTI S JEDNÝM ALEBO VIACERÝMI PRÍPADMI VÝSKYTU VHS A IHN U RÝB

1.   TALIANSKO

1.1.   PROGRAM PREDLOŽENÝ TALIANSKOM V REGIÓNE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA UDINE 2. MÁJA 2000 ZAHŔŇA:

Farmy v povodí rieky Tagliamento:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

1.2.   PROGRAM PREDLOŽENÝ TALIANSKOM V REGIÓNE VENETO 21. DECEMBRA 2003 ZAHŔŇA:

Farmu:

Azienda agricola Bassan Antonio.“


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/38


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/195/EHS o veterinárnych podmienkach a o veterinárnej certifikácii pre opakovaný vstup registrovaných koní určených na dostihy, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze

[oznámené pod číslom K(2005) 4186]

(Text s významom pre EHP)

(2005/771/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovitých (Equidae) z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 19 bod ii),

keďže:

(1)

V súlade so všeobecnými právnymi predpismi ustanovenými v prílohe II k rozhodnutiu Komisie 93/195/EHS (2) sa opakovaný vstup registrovaných koní určených na dostihy, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze vzťahuje len na kone chované počas obdobia kratšieho ako 30 dní v ktorejkoľvek tretej krajine uvedenej v rovnakej skupine v prílohe I k danému rozhodnutiu.

(2)

Registrované kone zúčastňujúce sa na olympijských hrách, súvisiacich prípravných testovacích podujatiach a na paraolympiáde sa podrobia veterinárnej kontrole vykonávanej príslušnými orgánmi hostiteľskej tretej krajiny a organizačným orgánom, ktorým je Medzinárodná federácia jazdeckých športov (International Federation for Equestrian Sports – FEI).

(3)

S prihliadnutím na úroveň veterinárnej kontroly a skutočnosť, že tieto kone sa chovajú oddelene od zvierat s nižšou úrovňou zdravotného stavu, by sa uvedené obdobie dočasného vývozu malo predížiť na obdobie kratšie ako 90 dní. Zároveň by sa v súlade s uvedeným mala zaviesť veterinárna certifikácia v prípade opakovaného vstupu registrovaných koní po dočasnom vývoze s cieľom umožniť ich účasť na jazdeckých podujatiach súvisiacich s olympijskými hrami, ako aj prípravnými testovacími podujatiami a paraolympiádou.

(4)

Rozhodnutie 93/195/EHS by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 93/195/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 1 sa dopĺňa táto zarážka:

„—

ktoré sa zúčastnili na jazdeckých podujatiach súvisiacich s olympijskými hrami, prípravnými testovacími podujatiami alebo s paraolympiádou a spĺňajú požiadavky uvedené vo veterinárnom certifikáte v súlade so vzorom veterinárneho certifikátu uvedeným v prílohe IX k tomuto rozhodnutiu.“

2.

Text v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňa ako príloha IX.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. novembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/68/ES (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 320).

(2)  Ú. v. ES L 86, 6.4.1993, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/605/ES (Ú. v. EÚ L 206, 9.8.2005, s. 16).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IX

Image

Image

Image


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/42


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. novembra 2005,

ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh produkt kukurice (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovanej na odolnosť proti určitým škodcom z radu Lepidoptera a toleranciu na herbicíd glyfosinát amónny

[oznámené pod číslom K(2005) 4192]

(Iba holandský text je autentický)

(2005/772/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (1), a najmä na jej článok 18 ods. 1 pododsek 1,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2001/18/ES podlieha uvedenie produktu, ktorý obsahuje geneticky modifikovaný organizmus alebo pozostáva z geneticky modifikovaného organizmu, alebo z kombinácie geneticky modifikovaného organizmu, na trh písomnému súhlasu, ktorý musí prideliť príslušný orgán členského štátu v súlade s postupom ustanoveným v danej smernici.

(2)

Pioneer Hi-Bred International, INC a Mycogen Seeds predložili príslušnému holandskému orgánu oznámenie o uvedení geneticky modifikovaného produktu kukurice (Zea mays L., línia 1507) na trh (ref. C/NL/00/10).

(3)

Toto oznámenie sa vzťahuje na dovoz a použitie v Spoločenstve všetkých odrôd kukurice, ktoré obsahujú transformant 1507, ako akejkoľvek inej kukurice, vrátane ich použitia ako krmiva, s výnimkou pestovania a použitia ako potraviny alebo v potravinách.

(4)

V súlade s postupom ustanoveným v článku 14 smernice 2001/18/ES pripravil príslušný holandský orgán hodnotiacu správu, ktorá bola predložená Komisii a príslušným orgánom ostatných členských štátov, pričom z hodnotiacej správy vyplynulo, že neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa mal odmietnuť súhlas na uvedenie Zea mays L., línie 1507, na trh, ak sú splnené osobitné podmienky.

(5)

Príslušné orgány ostatných členských štátov vzniesli námietky proti uvedeniu produktu na trh.

(6)

Vo svojom stanovisku, ktoré Európsky úrad pre bezpečnosť potravín prijal 24. septembra 2004, dospel úrad k názoru, že je nepravdepodobné, že Zea mays L., línia 1507, má nepriaznivé účinky na zdravie ľudí a zvierat alebo na životné prostredie v súvislosti so svojím navrhovaným použitím. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín tiež zastával názor, že plán monitorovania poskytnutý žiadateľom je v súlade so zamýšľaným použitím kukurice 1507.

(7)

Preskúmanie všetkých námietok na základe smernice 2001/18/ES, informácií predložených v oznámení a stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín vylučuje akékoľvek dôvody domnievať sa, že uvedenie Zea mays L., línie 1507, na trh bude mať nepriaznivé účinky na zdravie ľudí a zvierat alebo na životné prostredie.

(8)

Kukurici 1507 by mal byť pridelený jednoznačný identifikátor na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (2), a nariadenia Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktorým sa zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy (3).

(9)

Na náhodné alebo technicky nevyhnutné stopy povolených GMO v produktoch sa nevzťahujú požiadavky na označovanie a sledovateľnosť v súlade s prahovými hodnotami podľa smernice č. 2001/18/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (4).

(10)

Podľa názoru uvedeného v stanovisku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín nie je na zamýšľané použitie potrebné vytvoriť osobitné podmienky, pokiaľ ide o manipuláciu s produktom a jeho balenie, či ochranu jednotlivých ekosystémov, životného prostredia alebo zemepisných oblastí.

(11)

Pred uvedením produktu na trh by mali platiť opatrenia potrebné na zabezpečenie jeho označenia a sledovateľnosti na všetkých stupňoch uvádzania na trh vrátane overovania príslušnými schválenými detekčnými metódami.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí nie sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 30 smernice 2001/18/ES, a Komisia preto predložila Rade návrh týkajúci sa týchto opatrení. Keďže Rada navrhnuté opatrenia neprijala do lehoty stanovenej v článku 30 ods. 2 smernice 2001/18/ES ani proti nim v súlade s článkom 5 ods. 6 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5), nevyjadrila svoje námietky, Komisia by mala tieto opatrenia prijať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Súhlas

Bez toho, aby boli dotknuté iné právne predpisy Spoločenstva, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (6) a nariadenie (ES) č. 1829/2003, príslušný holandský orgán udelí v súlade s týmto rozhodnutím písomný súhlas na uvedenie produktu, ktorý je uvedený v článku 2 tak, ako ho oznámili spoločnosti Pioneer Hi-Bred International, Inc. A Mycogen Seeds (ref. C/NL/00/10), na trh.

V súlade s článkom 19 ods. 3 smernice 2001/18/ES sa súhlasom jednoznačne stanovia podmienky, ktoré sa vzťahujú na tento súhlas a ktoré sú uvedené v článkoch 3 a 4.

Článok 2

Produkt

1.   Geneticky modifikovaný organizmus, ktorý sa má uviesť na trh ako produkt alebo súčasť produktu, ďalej len „produkt“, sú kukuričné zrná (Zea mays L.) s odolnosťou proti víjačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis) a určitým iným škodcom z radu Lepidoptera a s toleranciou na herbicíd glufosinát amónny, získané zo Zea mays, línie 1507, ktorý bol transformovaný pomocou technológie mikroprojektilového bombardovania lineárnym fragmentom DNA PHI8999, obsahuje túto DNA v dvoch kazetách:

a)

kazeta 1:

Syntetická verzia skráteného génu cry1F získaného z Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, ktorý prepožičiava odolnosť proti víjačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis) a určitým iným škodcom z radu Lepidoptera ako napr. Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon a Diatraea grandiosella, kontrolovaná promótorom ubiZM1(2) získaným z kukurice Zea mays a terminátorom ORF25PolyA z Agrobacterium tumefaciens pTi15955;

b)

kazeta 2:

Syntetická verzia pat-génu získaného z kmeňa Streptomyces viridochromogenes Tü494, ktorý prepožičiava toleranciu na herbicíd glufosinát amónny, kontrolovaná promótorom 35-S z mozaikového vírusu karfiolu a terminačnými sekvenciami.

2.   Súhlas sa vzťahuje na zrná, ktoré vznikli krížením kukurice línie 1507 s akoukoľvek bežne pestovanou kukuricou a ktoré sa používajú ako produkty alebo v produktoch.

Článok 3

Podmienky uvedenia na trh

Produkt sa môže použiť na tie isté účely ako akákoľvek iná kukurica, s výnimkou pestovania a použitia ako potraviny, a môže sa uviesť na trh za týchto podmienok:

a)

obdobie platnosti súhlasu je 10 rokov od dátumu jeho vystavenia;

b)

jednoznačný identifikačný znak je DAS-Ø15Ø7-1;

c)

bez toho, aby bol dotknutý článok 25 smernice 2001/18/ES, držiteľ súhlasu dá príslušným úradom a inšpekčným útvarom členských štátov, ako aj kontrolným laboratóriám Spoločenstva kedykoľvek na požiadanie k dispozícii pozitívne, alebo negatívne kontrolné vzorky produktu alebo jeho genetického materiálu, či existujúceho referenčného materiálu;

d)

bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky označovania ustanovené nariadením (ES) č. 1829/2003 nápis „Tento výrobok obsahuje geneticky modifikované organizmy“ alebo „Tento výrobok obsahuje geneticky modifikovanú kukuricu 1507“ sa uvedie buď na etikete, alebo na sprievodnom dokumente produktu, s výnimkou, ak iné právne predpisy Spoločenstva stanovujú prahovú hodnotu, pod ktorou sa taká informácia nevyžaduje;

e)

kým nie je povolené uvedenie produktu na trh na účely pestovania, nápis „nepoužívať na pestovanie“ sa nachádza na etikete alebo na sprievodnom dokumente produktu.

Článok 4

Monitorovanie

1.   Počas obdobia platnosti súhlasu jeho držiteľ zabezpečí, že plán monitorovania obsiahnutý v oznámení na kontrolu akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov na zdravie ľudí a zvierat alebo prostredie, vzniknutých na základe manipulácie s produktom alebo jeho použitia, sa používa a implementuje.

2.   Držiteľ súhlasu informuje priamo prevádzkovateľov, užívateľov, vnútroštátne úrady pre výživu zvierat a výskum krmív, ako aj veterinárne útvary o zavedení kukurice 1507 do Spoločenstva, ako aj o bezpečnostných a všeobecných charakteristikách produktu a podmienkach týkajúcich sa monitorovania.

3.   Držiteľ súhlasu predloží každý rok Komisii a príslušným úradom členských štátov správu o výsledkoch monitorovacích činností.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 smernice 2001/18/ES, držiteľ súhlasu a/alebo príslušný úrad členského štátu, ktorý prijal pôvodné oznámenie, reviduje podľa potreby a na základe dohody medzi Komisiou a príslušným úradom členského štátu, ktorý prijal pôvodné oznámenie, ohlásený monitorovací plán. Návrhy revidovaného monitorovacieho plánu sa predložia príslušným úradom členských štátov.

5.   Držiteľ súhlasu je schopný dokázať Komisii a príslušným úradom členských štátov, že:

a)

monitorovacie siete špecifikované v monitorovacom pláne obsiahnutom v oznámení zozbierali príslušné informácie dôležité na monitorovanie produktu; a

b)

členovia týchto sietí sa dohodli, že držiteľovi súhlasu poskytnú informácie pred dátumom predloženia správ Komisii a príslušným úradom členských štátov v súlade s odsekom 3.

Článok 5

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie je uplatniteľné od dátumu, keď sa rozhodnutím Spoločenstva povolí uvedenie produktu, na ktorý sa vzťahuje článok 1, na trh na použitie ako potravina alebo v potravine v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (7), a zároveň sa uplatňuje metóda na detekciu produktu schválená referenčným laboratóriom Spoločenstva.

Článok 6

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 3. novembra 2005

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1830/2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/45


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. novembra 2005,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2003/136/ES o schválení plánov eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v Luxembursku

[oznámené pod číslom K(2005) 4193]

(Iba francúzsky text je autentický)

(2005/773/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (1), a najmä na jej článok 16 ods. 1, článok 25 ods. 3 a článok 29 ods. 2,

keďže:

(1)

V roku 2001 sa potvrdil výskyt klasického moru ošípaných u diviačej populácie v Luxembursku.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2003/136/ES (2) Komisia schválila plány eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej populácie a núdzového očkovania diviačej zveri, ktoré predložilo Luxembursko.

(3)

Rozhodnutím 2005/224/ES sa schválilo ukončenie plánu núdzového očkovania diviačej zveri.

(4)

Z informácií, ktoré poskytlo Luxembursko, vyplýva, že klasický mor ošípaných u diviačej populácie sa úspešne eradikoval a že schválený plán eradikácie už nie je potrebné uplatňovať.

(5)

Je preto vhodné zrušiť rozhodnutie 2003/136/ES.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2003/136/ES sa zrušuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike a Luxemburskému veľkovojvodstvu.

V Bruseli 3. novembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. EÚ L 53, 28.2.2003, s. 52. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/224/ES (Ú. v. EÚ L 71, 17.3.2005, s 69).


5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/46


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o pracoviská na odber embryí v Spojených štátoch amerických

[oznámené pod číslom K(2005) 4195]

(Text s významom pre EHP)

(2005/774/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovoz týchto embryí z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 92/452/EHS z 30. júla 1992, ustanovujúcom zoznamy pracovísk na odber embryí v tretích krajinách na vývoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva (2), sa stanovuje, že členské štáty môžu dovážať embryá iba z tretích krajín, kde tieto embryá odobral, spracoval a uchoval tím na odber embryí uvedený v zozname prílohy k uvedenému rozhodnutiu.

(2)

Spojené štáty americké požiadali o vykonanie zmien a doplnení zoznamu, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa tejto krajiny, najmä o doplnenie jedného pracoviska a vypustenie jedného pracoviska.

(3)

Spojené štáty americké poskytli záruky týkajúce sa súladu s príslušnými pravidlami, ktoré sa stanovujú v smernici 89/556/EHS, a dotyčné pracovisko na odber embryí bolo úradne schválené veterinárnymi útvarmi uvedenej krajiny na vývoz do Spoločenstva.

(4)

Rozhodnutie 92/452/EHS by sa preto malo zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 92/452/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 8. novembra 2005.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. novembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 250, 29.8.1992, s. 40. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/450/ES (Ú. v. EÚ L 158, 21.6.2005, s. 24).


PRÍLOHA

Zoznam týkajúci sa Spojených štátov amerických, uvedený v prílohe k rozhodnutiu 92/452/EHS, sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťa sa riadok pre pracovisko na odber embryí č. 91NJ021 E503:

„US

 

91NJ021 E503

 

Huff-N-Puff ET

221 Newbold’s Corner Road

Southampton, NJ

Dr William H. Pettitt“

b)

vkladá sa nasledujúci riadok:

„US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin“


Korigendá

5.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/48


Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2005/759/ES z 27. októbra 2005, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou v určitých tretích krajinách a premiestňovaním vtákov z tretích krajín v sprievode ich majiteľov

( Úradný vestník Európskej únie L 285 z 28. októbra 2005 )

Rozhodnutie 2005/759/ES znie takto:

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. októbra 2005,

ktoré sa týka určitých ochranných opatrení v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou v určitých tretích krajinách a premiestňovaním vtákov z tretích krajín v sprievode ich majiteľov

[oznámené pod číslom K(2005) 4287]

(Text s významom pre EHP)

(2005/759/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (1), a najmä na jeho článok 18,

keďže:

(1)

Vtáčia chrípka je infekčné vírusové ochorenie hydiny a vtákov spôsobujúce úmrtnosť a poruchy, ktoré môžu rýchlo nadobudnúť epizootické rozmery a predstavovať tak vážne ohrozenie zdravia zvierat a verejnosti a výrazne znížiť ziskovosť v oblasti chovu hydiny. Existuje riziko, že pôvodca ochorenia by sa mohol rozšíriť prostredníctvom medzinárodného obchodu s iným živým vtáctvom ako hydinou vrátane vtákov v sprievode ich majiteľov (vtáky ako spoločenské zvieratá).

(2)

V rozhodnutí Komisie 200/666/ES zo 16. októbra 2000, ktoré ustanovuje zdravotné podmienky pre zvieratá a veterinárnu certifikáciu na dovoz vtákov, s výnimkou hydiny a podmienky karantény (2), sa ustanovuje, že členské štáty povoľujú dovoz vtákov z tretích krajín uvedených na zozname členov Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE). Krajiny uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu sú členmi OIE a preto sa od členských štátov požaduje, aby povolili dovozy vtákov iných ako hydina z týchto krajín podľa rozhodnutia 2000/666/ES.

(3)

Prípadne by sa mal uviesť odkaz na rozhodnutie Rady 79/542/EHS z 21. decembra 1976, ktorým sa zostavuje zoznam tretích krajín alebo častí tretích krajín a ktorým sa ustanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat, verejného zdravia a veterinárnych osvedčení pre dovoz určitých živých zvierat a ich čerstvého mäsa do Spoločenstva (3).

(4)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS sa ustanovujú rôzne režimy veterinárnych kontrol v závislosti od počtu zvierat. Toto rozlíšenie na základe počtu zvierat by sa malo použiť na účely tohto rozhodnutia.

(5)

V smernici Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS (4), sa požaduje, aby boli dovezené zvieratá podrobené kontrolám v súlade so smernicou Rady 91/496/EHS.

(6)

V súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 998/2003 sa uplatňujú ochranné opatrenia prijaté v súlade so smernicou Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcou princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (5), a najmä v súlade s jej článkom 18 odsekom 1.

(7)

Keďže v jednom členskom štáte sa zistila vysoko patogénna vtáčia chrípka u dovezených vtákov umiestnených do karantény, zdá sa, že by bolo vhodné dočasne pozastaviť premiestňovanie vtákov ako spoločenských zvierat z určitých rizikových oblastí a pri vymedzení týchto oblastí použiť odkaz na príslušné regionálne komisie OIE.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Premiestňovanie z tretích krajín

1.   Členské štáty povolia premiestnenie jedine takej zásielky, ktorá obsahuje menej ako 5 živých vtákov ako spoločenských zvierat. Takéto premiestnenie je povolené, iba ak tieto vtáky pochádzajú z členskej krajiny OIE patriacej k príslušnej regionálnej komisii, ktorá nie je uvedená v prílohe I.

2.   Členské štáty povolia premiestnenie jedine takej zásielky, ktorá obsahuje menej ako 5 živých vtákov ako spoločenských zvierat. Takéto premiestnenie je povolené, iba ak tieto vtáky pochádzajú z členskej krajiny OIE patriacej k príslušnej regionálnej komisii uvedenej v prílohe I, a:

a)

podstúpili 30-dňovú izoláciu predchádzajúcu dovozu, a to na mieste odoslania v tretích krajinách uvedených v rozhodnutí 79/542/EHS; alebo

b)

podstúpia 30-dňovú karanténu nasledujúcu po dovoze v členskom štáte určenia v zariadeniach schválených v súlade s článkom 3 ods. 4 rozhodnutia 2000/666/ES; alebo

c)

boli zaočkované a minimálne raz preočkované za posledných 6 mesiacov, avšak najneskôr 60 dní pred odoslaním, proti vtáčej chrípke v súlade s návodom výrobcu očkovacou látkou H5 schválenou pre príslušné druhy; alebo

d)

boli izolované minimálne 10 dní pred vývozom a podstúpili test na zisťovanie antigénu alebo genómu H5N1 podľa predpisov v kapitole 2.1.14 Príručky diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá vykonaný na základe vzorky odobratej najskôr v tretí deň izolácie.

3.   Súlad s podmienkami v odsekoch 1 a 2 osvedčuje úradný veterinárny lekár, v prípade podmienok uvedených v odseku 2 písmene b) na základe vyhlásenia majiteľa, v tretej krajine odoslania v súlade so vzorovým certifikátom stanoveným v prílohe II.

4.   Veterinárny certifikát sa doloží:

a)

vyhlásením majiteľa alebo zástupcu majiteľa v súlade s prílohou III;

b)

týmto vyhlásením:

„Vtáky ako spoločenské zvieratá v súlade s článkom 2 rozhodnutia 2005/759/ES“

Článok 2

Veterinárne kontroly

1.   Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vtáky ako spoločenské zvieratá premiestňované z tretej krajiny na územie Spoločenstva boli podrobené kontrolám dokumentov a totožnosti príslušnými orgánmi na mieste vstupu na územie Spoločenstva.

2.   Členské štáty určia orgány uvedené v odseku 1, ktoré sú zodpovedné za takéto kontroly, a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

3.   Každý členský štát zostaví zoznam vstupných miest uvedených v odseku 1 a odovzdá ho ďalším členským štátom a Komisii.

4.   Pokiaľ sa na základe kontrol zistí, že zvieratá nespĺňajú požiadavky stanovené v tomto rozhodnutí, uplatňuje sa tretí pododsek článku 14 nariadenia (ES) č. 998/2003.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje pri premiestňovaní vtákov v sprievode ich majiteľov z Andorry, Faerských ostrovov, Grónska, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, San Marína alebo Švajčiarska na územie Spoločenstva.

Článok 4

Členské štáty bezodkladne prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a uverejnia tieto opatrenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. novembra 2005.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 27. októbra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie

PRÍLOHA I

Tretie krajiny patriace do regionálnych komisií OIE, ako je uvedené v článku 1, z:

Afriky,

Ameriky,

Ázie, Austrálie a Oceánie,

Európy, a

Blízkeho a Stredného východu.

PRÍLOHA II

Image

Image

PRÍLOHA III

Vyhlásenie majiteľa alebo zástupcu majiteľa vtákov ako spoločenských zvierat

Ja, dolu podpísaný majiteľ (6)/zástupca majiteľa (6) vyhlasujem, že:

1.

Vtáky budú pri premiestňovaní sprevádzané osobou, ktorá je za zvieratá zodpovedná.

2.

Zvieratá nie sú určené na obchodné účely.

3.

Počas obdobia medzi veterinárnou kontrolou predchádzajúcou premiestneniu a skutočným odchodom zostanú vtáky izolované od akéhokoľvek prípadného kontaktu s ostatnými vtákmi.

4.

Zvieratá podstúpili 30-dňovú izoláciu predchádzajúcu dovozu, bez toho aby sa dostali do kontaktu s inými vtákmi, na ktoré sa tento certifikát nevzťahuje (6).

5.

Zariadil som 30-dňovú karanténu po dovoze v karanténnych zariadeniach … , ako je uvedené v bode I.12 osvedčenia (6).

Dátum a miesto

Podpis


(1)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 529/2004 (Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 7).

(2)  Ú. v. ES L 278, 31.10.2000, s. 26. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/279/ES (Ú. v. ES L 99, 16.4.2002, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2004/372/ES (Ú. v. EÚ L 118, 23.4.2004, s. 45).

(4)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(5)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(6)  Nehodiace sa preškrtnite.